fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 7 januari 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 19-12-19:

Barnkonventionen ny lag - men ingen ny regel för uppehållstillstånd till sidans topp

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns ärenden.

- Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns, säger biträdande rättschef Carl Bexelius.

Redan idag vägs barnets bästa in enligt barnkonventionen när Migrationsverket prövar barns ärenden. Skillnaden när konventionen blir lag är inte nya förutsättningar för att få uppehållstillstånd.

- Men vi ska tydligare identifiera, motivera och dokumentera de avvägningar vi gör för det enskilda barnet, något vi också har sett behov av genom våra egna uppföljningar, säger Carl Bexelius.

En annan skillnad blir att Migrationsverkets beslut kan överklagas till en domstol med hänvisning just till barnkonventionens bestämmelser.

Under det senaste året har Migrationsverket tagit fram nya rutiner och stöd i olika delar av handläggningen där barn berörs. Chefer och medarbetare har utbildats för att stärka barns rättigheter i migrationsprocessen. En ram för det arbetet har bland annat varit Barnombudsmannens kunskapslyft.

Större fokus på barn i familj

Att barnkonventionen nu blir lag öppnar också för ett större fokus på att utreda barns egna skäl även när det gäller barn i familj.

- Vi ser att barn i familj riskerar att inte få komma till tals, vilket också har lyfts av olika barnrättsorganisationer. Det behöver vi bli bättre på, säger Carl Bexelius.

Barnets bästa viktigt - men inte avgörande enligt lagstiftaren

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-12-28: Barnkonventionen stärker inte rätten för asylsökande barn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-12-31:

Vad skålar vi för? till sidans topp

Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande FARR

Retoriken kring barn, kvinnor och män på flykt har hårdnat ytterligare 2019. Vi som befinner oss på sociala medier, på arbetsplatser, ute på gatan eller på middag eller fest med våra vänner och deras vänner, hör hatfulla ord, förnekelse av fakta, xenofobiska kommentarer. Det sker oftare nu. Vi känner oss maktlösa, frustrerade över det, ja, vi känner inte alls igen oss. En permanent och obönhörligt hård asylpolitik, en känsla av domedag, ett uppmålat kaos...var det såhär det skulle bli inför det nya året?

Vad skålar vi för då?

Barnkonventionen-ska-äntligen-bli-lag-året börjar i morgon. Men hur blir det egentligen för barnen som varit på flykt, som kom hit och som fick sina rättigheter trampade på? Enligt Migrationsverket blir det ingen direkt skillnad. Men det visste vi. FARR liksom många andra har varnat för just detta; att även om vi nu får en lag där barns rätt ska tillmätas större betydelse kommer det inte att påverka situationen för alla barn.

För vi vet att barn på flykt inte har samma rättigheter som andra barn. Vi har sett det hända många gånger om och vi har uthärdat det. Vi är luttrade. Och vi vet att Migrationsverket håller med oss. I en artikel om Barnkonventionen som lag, publicerad på Migrationsverkets hemsida den 19 december, beskriver rättschef Carl Bexelius att verket "kan komma fram till att det vore för barnets bästa att få uppehållstillstånd, men att det ändå inte finns utrymme för det enligt de lagar som gäller".

Smaka på det. Det bästa för barnet är att få ett uppehållstillstånd. Men Utlänningslagen ger inget utrymme för det. Alltså kommer Sverige att bryta mot den lag som ska säkerställa barns bästa.

Så länge det gäller barn på flykt.

Så vad skålar vi för?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 19-12-31:

Barnkonventionen blir svensk lag - men omfattar inte alla barn till sidans topp

Den första januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Asylsökande barns situation kommer inte påverkas av det, något som ifrågasatts starkt av bland annat nätverket Liv utan gränser. "Det här är ett jätteproblem", säger Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR).

I somras tog nätverket Liv utan gränser form. Barnfamiljer från Afghanistan, varav många lever under utvisningshot som inte går att verkställa, samlades då på Norra Bantorget. Demonstrationerna avslutades sedan, men kravet på amnesti för barnfamiljer och att barnkonventionen när den upphöjs till svensk lag ska omfatta alla barn finns kvar.

När FN:s barnkonvention fyllde 30 år i höstas pratade Syre med Zahra Hosseyni från Liv utan gränser:

- Vad kommer lagen innebära för oss? Vi vill att politikerna lyssnar på oss. Våra barn är också barn. Alla barn har lika mycket värde. Alla barn har enligt barnkonventionen rätt att leva i trygghet. Det måste alla veta, sa Zahra Hosseyni då.

Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd (FARR), säger att de länge vetat om att upphöjandet av Barnkonventionen till lag inte kommer göra någon direkt skillnad för asylsökande barn.

- Barnkonventionen är inte en lag som kommer gälla alla barn eftersom utlänningslagen går över den. Det kan bli så att Migrationsdomstolarna tar beslut om uppehållstillstånd utifrån barnets bästa i enskilda fall men det i sig ger inte automatiskt en ändring i praxis. Däremot skulle vi möjligen se skillnad på generell nivå om Migrationsöverdomstolen vid ett överklagande dit beslutar sig för att bevilja ett barn uppehållstillstånd utifrån barnets bästa, säger Sara Edvardson Ehrnborg till Syre.

Höga förväntningar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 19-12-30: Kritik mot barnkonventionen som lag: "Inte särskilt tydlig med vad som ska gälla" (Extern länk)

Åsa Lindhagen (MP) i Dagens Nyheter debatt 20-01-01: "Barnkonventionen stärker minderårigas rättigheter" (Extern länk)

Pernilla Baralt, Unicef: i Sydsvenskan 20-01-01: "Ökad kompetens och tydliga prioriteringar är avgörande" (Extern länk)

Uttalandet på Unicefs hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-12-18:

Nya regler för asylsökande som vill ordna eget boende till sidans topp

Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.

Lagens syfte är att asylsökande i fler fall ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Lagändringen gäller från och med den 1 januari 2020, men Migrationsverket börjar inte tillämpa reglerna förrän från och med den 1 juli 2020. Det är också först då Migrationsverket informerar om vilka de områden är som har socioekonomiska utmaningar.

- Den som är asylsökande får alltid erbjudande att bo i något av Migrationsverkets boenden i väntan på att få sitt ärende prövat. Men för den som vill ordna ett eget boende från och med den 1 juli 2020 riskerar alltså att förlora sin dagersättning om man flyttar till ett område som finns nämnt i förteckningen som vi då presenterar, säger Anna-Johanna Viking, processledare vid Migrationsverket.

Kommunerna ska anmäla vilka områden som berörs

Regeringen har tidigare angett 32 kommuner där det kan finnas områden som har socioekonomiska utmaningar (se nedan). Kommunerna kan under senvåren anmäla specifika områden i respektive kommun till Migrationsverket. Migrationsverket kommer sedan att publicera en förteckning över områdena som är tillgänglig för den som har planer på att ordna eget boende.

- Exakt vad kommunerna ska anmäla till Migrationsverket, exempelvis huruvida det är specifika gatuadresser eller postnummer, utreder vi just nu. Vi återkommer med information i ett senare skede, säger Anna-Johanna Viking.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07

Uppdaterade rättsliga ställningstaganden pga nya regler för forskare mfl till sidans topp

Migrationsverket har publicerat tre uppdateringar av rättsliga ställningstaganden som berör förlängning och permanentning av uppehållstillstånd på grund av arbete, anknytning och studier. Uppdateringarna har gjorts för att även de som får uppehållstillstånd på grund av de nya EU-reglerna för forskare och högre studier ska omfattas. Dessa får numera uppehållstillstånd enligt ett nytt kapitel i Utlänningslagen, kapitel 5b. I det nya kapitlet ingår även regler för au pair-tjänster. De ställningstaganden som uppdaterats är det som berör förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning (SR 36/2019), det som gäller permanentning av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till olika typer av arbetstagare och näringsidkare (SR 37/2019) samt det som gäller ansökningar om förlängning efter att ett tidigare tillstånd upphört att gälla (SR 38/2019). Ställningstagandena har inte ändrats i andra avseenden.

Hämta SR 36/2019 (Extern länk)

Hämta SR 37/2019 (Extern länk)

Hämta SR 38/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 19-12-17:

Intensivår för nyanlända - vad innebär det? till sidans topp

Efter en lång regeringsbildning slöts Januariavtalet den 18:e januari 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Bland avtalets 73 punkter ingick bland annat införandet av ett så kallat intensivår för nyanlända. Målet med satsningen är att nyanlända efter intensivåret snabbt ska kunna komma i arbete. Regeringen gav Arbetsförmedlingen uppdraget att utforma ett förslag om hur ett intensivår skulle kunna se ut inom ramen för etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen har nu redovisat sitt förslag för regeringen.

Intensivåret innebär att yrkesinriktad SFI, utbildning, praktik, samhällsorientering och mentorskap kommer att ske mer koncentrerat och mer intensivt än i resten av etableringsprogrammet. De nyanlända som tar del av intensivåret ska även ges möjlighet till insatser utöver heltid, bland annat genom mentorskapsprogram eller andra yrkesförberedande insatser. De frivilliga insatserna utöver heltid kommer inte drivas av Arbetsförmedlingen själv och kommer inte leda till en ytterligare ersättning utöver etableringsersättningen. Intensivåret ska leda till ett så kallat kunskapsintyg för de som slutför insatserna. Intyget kommer att innehålla vilka insatser som den nyanlände har fått samt bedömningar av språk- och yrkeskunskaper från arbetsgivare och mentorer.

Intensivårets insatser kommer att ges av fler huvudmän än bara Arbetsförmedlingen. Privata aktörer kommer att spela en särskilt stor roll. Kvaliteten av intensivåret beror därför på hur bra dessa aktörer kan möta deltagarnas behov. Arbetsförmedlingen kommer i samråd med arbetsgivare, yrkeslärare, SFI-skolor och privata matchningsföretag att utforma intensivåret. Särskilt viktigt är att intensivårets innehåll ska kunna anpassas till kommuners, regioners och individers förutsättningar.4

Urval av deltagare

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet 19-12-27:

Språkplikt för rätt till försörjningsstöd till sidans topp

Regeringen och dess samarbetspartier vill att det införs en språkplikt som krav för rätt till försörjningsstöd. En promemoria med lagförslag skickas nu ut på remiss. Dessutom får Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa och sprida exempel på arbetssätt och insatser som erbjuds av vissa kommuner och som riktas till föräldralediga som tar emot försörjningsstöd.

Nytt förslag om språkplikt som krav för rätt till försörjningsstöd

Innebörden av förslaget är att det i socialtjänstlagen ska anges som krav för försörjningsstöd att den sökande vid behov ska delta i grundutbildning i svenska. Genom att tydliggöra språkplikten ska drivkrafterna till att delta i språkutbildning öka och därmed också möjligheterna förbättras för den sökande att få ett arbete och att etableras i Sverige.

Det behövs fortlöpande kunskap både på nationell och lokal nivå om vilka insatser utöver ekonomiskt stöd som biståndsmottagare får ta del av för att beskriva, följa upp och utvärdera insatser som stärker den enskildes förmåga att försörja sig själv genom arbete. I promemorian föreslås därför också att Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att komplettera statistiken med uppgifter om deltagande i grundutbildning i svenska. Dessutom föreslås att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa hur kommunerna tillämpar bestämmelsen om språkplikt.

Remisstiden går ut 27 mars och lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Uppdrag till socialstyrelsen gällande föräldralediga med försörjningsstöd

En fråga som särskilt hanteras i promemorian handlar om föräldrar som vårdar barn och samtidigt uppbär försörjningsstöd. Eftersom etableringstiden för de som kommer till Sverige idag kan vara lång, och särskilt kvinnor har ett lågt arbetskraftsdeltagande de första åren i Sverige, betalas föräldrapenningen ofta ut på grundnivå till nyanlända föräldrar.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta promemorian (Extern länk)

Remissinstanser (Extern länk)

TT / AB 19-12-27: Regeringen vill kräva svenskkurs för bidrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-12-19:

Interpellationsdebatt: Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn till sidans topp

Interpellation 2019/20:181 av Jan Ericson (M)

I två rapporter som jag har beställt från riksdagens utredningstjänst (RUT) visar det sig att stora belopp utbetalas i efterlevandepensioner till utrikesfödda ensamkommande barn, för påstått avlidna föräldrar i hemlandet.

Totalt har över 1,3 miljarder kronor utbetalats i efterlevandepension till utrikesfödda barn och ungdomar de senaste tio åren. De årliga utbetalningarna har dessutom mer än fördubblats från 2013 fram till 2018.

År 2018 var det totalt 11 000 utrikesfödda barn och ungdomar upp till 20 år som fick sammanlagt 200 miljoner kronor i efterlevandepension utbetald från svenska staten.

Rapporterna från RUT visar också att större delen av all efterlevandepension som utbetalas till utrikesfödda barn och unga baseras på en blankett med eget intygande om att föräldrarna i hemlandet är avlidna. Det visar sig också att de avlidna föräldrarna i dessa fall aldrig vistats i Sverige. I de flesta fall saknas dessutom sannolikt möjlighet för den ansvariga myndigheten att kontrollera om uppgifterna om de avlidna föräldrarna är korrekta.

(...)

/Ur svar av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S):/

Riksdagen har gett regeringen till känna att regeringen bör återkomma till riksdagen med dels ett förslag som innebär att efterlevandestöd som kräver ansökan ska kunna lämnas för högst en månad före ansökningstillfället, dels att regeringen bör utreda frågan om efterlevandestöd ska få lämnas till barn som bor i HVB-hem eller liknande (...)

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020, i utgiftsområde 12, lämnat förslag om en ändrad retroaktivitet för efterlevandestödet. Genom detta förslag om en begränsning till en månads retroaktivitet anser regeringen att tillkännagivandet i denna del är tillgodosett och därmed slutbehandlat.

När det gäller tillkännagivandets del som avser efterlevandestöd till barn som bor i HVB-hem eller liknande avser regeringen att återkomma."

Interpellationen samt debatten i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Utrikesdepartementet 19-12-18:

Allmänt/ UD publicerar 29 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati mm till sidans topp

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afrika och Mellanöstern. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD uppdaterar landrapporter regionvis med två års mellanrum. Denna omgång omfattas länder i Afrika och Mellanöstern. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

- Rapporterna visar att utrymmet för de mänskliga rättigheterna krymper på många håll. De pekar på var vi bör lägga särskild kraft i vårt agerande, säger utrikesminister Ann Linde.

Utrikesministern lanserar rapporterna idag inför inbjudna representanter från civilsamhället och myndigheter.

- Rapporterna visar att diskriminering av kvinnor är utbredd i såväl Afrika som Mellanöstern. De lyfter också fram omfattande våld mot, och trakasserier av hbtq-personer och att fackföreningar och fackligt aktiva saknar möjlighet att verka fritt i flera av de granskade länderna. När de mänskliga rättigheterna kränks och övergrepp begås ska Sverige inte tiga, säger utrikesminister Ann Linde.

Rapporterna avser följande länder: Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Libanon, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Angola, Burkina Faso, DR Kongo, Eritrea, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Mocambique, Nigeria, Rwanda, Somalia, Sudan, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-12-17:

Från Irak/ Större tyngd på individuella skyddsskäl i irakiska asylärenden till sidans topp

Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket.

- Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.

Det har gått nästan två år sedan Migrationsverket publicerade ett rättsligt ställningstagande om Irak. Nu har myndigheten återigen analyserat situationen i landet och konsekvenserna för prövningen av skyddsskäl för irakier som söker asyl i Sverige.

Under 2019 har det kommit drygt 1000 nya asylsökande från Irak till Sverige, vilket gör det till det tredje största ursprungslandet för asylsökande i Sverige.

- Vi följer kontinuerligt utvecklingen i världen, och särskilt när det gäller länder varifrån det kommer många asylsökande. Eftersom det pågått stridigheter i Irak under flera år är det viktigt att vi ur ett rättsligt perspektiv bedömer situationen i landet med jämna mellanrum, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Väpnad konflikt

Migrationsverket bedömer liksom tidigare att det råder väpnad konflikt av olika grad i stora delar av Irak, men att intensiteten i konflikten har minskat sedan det senaste rättsliga ställningstagandet. Det betyder att det kommer att krävas tydligare individuella skyddsskäl för att beviljas asyl i Sverige.

- När intensiteten i konflikten minskar så minskar också den generella risken för de människor som bor där att drabbas av våldsamheter. Alltså blir det nu ännu viktigare för en asylsökande att visa att hon eller han löper en personlig risk att drabbas av våld i Irak, för att få skydd i Sverige, säger Fredrik Beijer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta ställningstagandet SR 34/2019 (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 19-12-18: Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-12-17:

Från Nigeria/ Delstaten Edo - det nigerianska navet för migration och människohandel till sidans topp

/Ur sammanfattningen:/

Andelen kvinnliga nigerianska migranter i Europa som är offer för människohandel i sexuellt ändamål har rapporterats vara enorm: 2016 uppskattades den uppgå till 80 % av de cirka 10 000 kvinnor/flickor som anlände till Italien via den Centrala Medelhavsrutten. Ungefär lika stor andel uppskattas ha rest från Benin City i Edo. De flesta sägs ha sin hemvist i Benin City eller byar i dess närhet och den mest förekommande folkgruppen, både bland offer och förövare, uppges vara edofolket.

Migrationsanalys konstaterar att det finns stor variation avseende typ, storlek och organisation bland människohandelns förövare. Små konstellationer kan bestå av några närstående som i vissa fall kan ha förbindelser med större nätverk. Större aktörer rapporteras ibland ha kopplingar till eliten och kan såsom Black Axe Confraternity vara del av den organiserade brottsligheten som även bidrar starkt till lokal kriminalitet. Människohandeln involverar vidare en rad olika kategorier av människor som är delaktiga efter yrkesfärdighet eller position, även myndighetspersoner.

De svåra levnadsförhållandena har av allt att döma starkt bidragit till det nav för migration och människohandel som etablerats i Edo och Benin City. Migrationsanalys finner därtill att statens bristande kapacitet och integritet inom centrala områden är en mycket viktig faktor i sammanhanget och så även externa faktorer såsom internationell efterfrågan på sex och arbetskraft samt sedan länge etablerade relationer med Europa.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-12-30:

Från Somalia/ Possible violation of Convention with wave of deportations from Denmark till sidans topp

Recently, news has surfaced in the Danish news media about the beginning of a new wave of deportations of asylum seekers from Denmark to Somalia.

In the first of these cases, an apparently non-Somalian Ethiopian woman has been forcefully deported to Mogadishu.

The background for this new practice is allegedly a secret agreement made between the former center-rightwing government in Denmark and the Somali authorities. According to sources at the Danish daily Politiken, Denmark is conducting a training program for police officers from the Somali immigration authorities in return for the deportation of one Somali citizen per month.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Synaps 19-12-18:

Från Syrien/ The point of odious return - Syrian misery in motion till sidans topp

Even as Syria slides deeper into a state of economic emergency, Western governments and commentators buzz with speculation regarding how best to encourage Syrians to return home. Returns are indeed on the rise-predominantly among internally displaced people, but also among refugees abroad. This trend, however, is anything but hopeful: While some returnees face the mortal threat of regime persecution, all confront the menace of a profound economic crisis. An uptick in returns will reshuffle Syria's geography of despair in ways that are almost certain to fuel new woes-from continued economic deterioration to fresh rounds of displacement and emigration.

Among internally displaced Syrians, the grinding hardship of life away from home has set off an increasingly palpable stream of returns-including to areas that remain partially destroyed and lack even the most perfunctory services. Many who fled their homes have for years been leasing accommodation in comparatively stable areas such as Damascus, Hama, Latakia, and Tartous, where prices have rocketed due to the influx of newcomers. Syria's most vulnerable frequently pay exorbitant prices to live in squalid, overcrowded conditions, often at the mercy of landlords who are openly disdainful of their underclass tenants.

Other returnees could not afford to pay rent in the first place and resorted to squatting in conditions even worse than those which awaited them back home. In one illustrative example, a family returned from Latakia-where they took shelter in an unfinished building with no walls or windows-to their home in East Aleppo, of which only the kitchen was standing. More fortunate families managed to live rent-free in vacant homes, with or without the owners' permission. Increasingly, however, these families face eviction as the original owners trickle back. The outcome is a chain reaction in which returnees-many of whom are themselves impoverished-trigger forced migration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 19-12-13: Germany: Conservatives keep pushing for return to Syria (Extern länk)

ECRE 19-12-20: Denmark: Appeal board confirms rejection of protection for three Syrian nationals (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 19-12-22:

Migrationsavtal mellan USA och Guatemala träder i kraft till sidans topp

Ett nytt avtal mellan Guatemala och USA, gällande hanteringen av flyktingar, kan ställa till problem i det fattiga landet.

I veckan trädde avtalet mellan USA och Guatemala, som innebär att det centralamerikanska landet ska ses som ett säkert tredje land att skicka asylsökande till, i kraft. De asylsökande kan vara från exempelvis Mexiko, Honduras och El Salvador.

Guatemala är ett mycket fattigt land, och många ur den egna befolkningen har också sökt sig till USA, men nu ska landet alltså i stället ta emot andra.

För många människor i Guatemala innebär avtalet ett ekonomiskt bakslag.

- Pengarna som kommer från utlandet är Guatemalas största inkomstkälla och har blivit större år för år, säger Leticia Teleguaro, som var arbetsmarknadsminister för något år sedan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-12-13:

Italien/ Humanitarian Corridors: An Italian Model for the European Union? till sidans topp

After Pope Frances visited a refugee camp on the Greek island of Lesbos last week, his aide brought 33 refugees back to Rome where they will be hosted by the Vatican and the Community of Sant'Egidio. Faith-based and civil society associations from different European countries propose to take the model of "humanitarian corridors" to the European level.

The 33 refugees, among them families from Cameroon, Afghanistan and Togo, arrived in Rome on December 13. The Vatican's latest "human corridor" mission from Lesbos was implemented following the approval of Greek authorities and the Italian interior ministry. Cardinal Konrad Krajewski, the Vatican's almoner, condemned the EU's handling of the refugee situation and urged Catholic churches across Europe to open their doors to refugees.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Global Legal Action Network 19-12-18:

Italien/ Complaint filed with UN body over Italy's role in privatised push-backs to Libya till sidans topp

Today (18/12/19), the Global Legal Action Network (GLAN) filed a complaint against Italy with the UN Human Rights Committee on behalf of an individual whose journey from Libya was intercepted in the high seas by the Panamanian merchant vessel, the Nivin. The complaint is the first to tackle the phenomenon of "privatized push-backs", whereby EU coastal States engage commercial ships to return refugees and other persons in need of protection back to unsafe locations in contravention of their human rights obligations.

In the afternoon of November 7, 2018, the Italian Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) instructed the Nivin to rescue a distressed migrant boat and to liaise with the infamous Libyan Coast Guard (LYCG). The LYCG then directed the Nivin towards Libya, where the captured passengers staged a stand-off, resisting their illegal debarkation. Libyan security forces violently removed from the vessel after 10 days using tear gas and rubber as well as live bullets. The claimant was shot in the leg and was arbitrarily detained, interrogated, beaten, subjected to forced labour and denied treatment for months.

The legal submission made use of evidence in a report compiled by Forensic Oceanography, part of the Forensic Architecture agency based at Goldsmiths, University of London with Charles Heller as lead investigator. The report, published today, combined the analysis of multiple sources of evidence to offer a detailed reconstruction of the incident. It demonstrates that privatized push-backs have risen sharply since June 2018. The result is that seafarers are being used by states seeking to circumvent their obligations towards refugees.

(...)

Hämta pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 19-12-29:

Grekland/ Skadad flykting i Sverige stämmer Grekland till sidans topp

En syrisk flykting skadades svårt när Greklands kustbevakning under 2014 sköt mot en flyktingsmugglares båt. Nu kräver mannen, som i dag är 68 år och bor i Sverige, den grekiska staten på 100 000 euro i skadestånd. Stämningen har lämnats in till en domstol på Rhodos, skriver lokaltidningen Dimokratiki.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-12-22:

Kroatien/ 'Blood on the ground' at Croatia's borders as brutal policing persists till sidans topp

In a room in the intensive therapy unit of a hospital in the port city of Rijeka, Croatia, Farouk fights for his life.

The 18-year-old Afghan has life-threatening injuries to his thorax and abdomen. On 16 November, in the woods around Tuhobi?, a Croatian police officer shot Farouk - who, with dozens of other migrants, was attempting to cross the border with Slovenia.

The police suggested the officer unintentionally fired a single gunshot. But four eyewitnesses interviewed by the Guardian said they believed Farouk was deliberately shot and that his travel companions were threatened by other officers that they would receive the same fate if they tried to cross the border again.

News of the shooting has reached the migrant camp of Vucjak, in Bosnia, 200km away. The heavy snowfall in recent weeks has made the lives of the 600 migrants living there intolerable. The majority arrived in Bosnia through Turkey, hoping to travel through Croatia to reach Slovenia, before heading to Italy, Austria or Germany.

Each night, groups of up to 80 people attempt to cross from Bosnia into Croatia, where squadrons of police await them at the border. Armed with truncheons, pistols and night vision goggles, they patrol the EU's longest external border. Asylum seekers call crossing the border "the game", but there is nothing fun about it.

In one of the tents in the Vu?jak camp, Asmad, 16, asks if Farouk is still alive. He has heard nothing about him since 16 November.

Asmad was with Farouk the night he was shot.

"There were 60 people ... that night when the Croatian police spotted us," says Asmad. "The Croatian commando threw us on to the floor and then beat us. So around 20 of us ran fast ahead. One was shot. Farouk. He cried out: 'I've been shot! I've been shot!'"

Four of the group of 20 managed to get away, but were eventually apprehended by the Croatian police.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 19-12-13: Bosnia and Herzegovina: Authorities Remove Hundreds from Notorious Vucjak Camp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-12-25:

Kroatien/ "The game" - den livsfarliga flykten mot väst till sidans topp

När flyktinglägret vid den bosniska bergskedjan Vucjak revs stannande flera av migranterna kvar. Nu försöker de ta sig över de snöklädda bergen till Kroatien - en vandring de själva kallar "the game".

Några trasiga, gamla madrasser ligger utspridda på det hårda stengolvet i den övergivna fabriken. De är svarta av smuts och ligger bland sopor och övergivna prylar, skriver nyhetsbyrån AP. Volontärer har kommit förbi med ved så att migranterna som övernattar ska kunna värma sig en stund - innan de fortsätter den mödosamma flykten över bergen.

Så här ser det ut i flera övergivna byggnader runt staden Bihac i nordvästra Bosnien. Området är omringat av skogbeklädda berg och ligger inte långt ifrån det provisoriska flyktinglägret Vucjak - som har fått öknamnet "The Jungle" av människorna som bott där.

Sedan Kroatien, Slovenien och Ungern byggde stängsel för att hålla migranterna utanför, har många av dem i stället försökt ta sig in i EU via Bosnien-Hercegovina. Bara i år har ungefär 23 000 flyktingar och migranter kommit till landet i hopp om att kunna ta sig vidare till det rikare landet Kroatien.

Trots att hjälporganisationer tidigt slog larm om missförhållanden så tömdes inte lägret i Vucjak förrän efter att den första snön fallit - och migranterna riskerade att frysa ihjäl. Lägret hade inget rinnande vatten, ingen elektricitet, inga toaletter och endast mögliga, läckande och överfulla tält, rapporterade Röda korset.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Malin Björk (V) i Svenska Dagbladet 19-12-31: "Släpp inte in Kroatien i Schengen" (Extern länk)

TT / vt 19-12-31: Yngsta medlemmen tar över i EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-12-21:

Internal docs of Slovenian police show how they disregard asylum requests till sidans topp

Slovenians disclose how they abuse the readmission agreement with Croatia to get rid of asylum seekers

Last week the Administrative Court in Slovenia ordered the Slovenian police to disclose a number of internal documents revealing internal orders regarding how police officers should operate when dealing with migrants who had crossed the border and requested asylum.

In one of the documents from the Police Administration of Novo Mesto it is written that when a migrant requests asylum in Slovenia in the presence of Slovenian and Croatian police, this should be interpreted by the Slovenian police officer as meaning that the migrant has requested asylum in Croatia.

The directive in this document is similar to already published documents from 25.5.2018, when the former General Director of the Slovene Police Simon Veli?ki ordered Slovene police officers working in mixed patrols with Croatian police to return migrants to Croatia even if they request an asylum procedure in Slovenia.

The vague content of these instructions is a clue to the administrative basis for the systematic denial of the right to international protection and to the massive malversation in the official procedures at border police stations in Slovenia. For example, at the Police Station of ?rnomelj, a municipality bordering Croatia, which is under the administration of Novo Mesto, the number of asylum requests dropped from 371 in May 2018 to only 13 in June 2018.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-01-01:

Östeuropa/ A Year of Violence - Monitoring Pushbacks on the Balkan Route till sidans topp

In 2019, The Border Violence Monitoring Network (BVMN) shared the voices of thousands of people pushed back from borders on the Balkan Route. Each tells their own tale of illegal, and regularly violent, police actions. Each represents a person denied their fundamental rights, eyewitnesses to EU led reborderization. This article shares just some of the more startling trends which define border management on the eve of 2020, such as the denial of asylum rights, systemic firearms use, water immersion, and dog attacks.

With a shared database of 648 reports, BVMN is a collaborative project of organisations with the common goal of challenging the illegal pushback regime and holding relevant institutions to account.

"Pushback" describes the unlegislated expulsion of groups or individuals from one national territory to another, and lies outside the legal framework of "deportations". On a daily basis, people-on-the-move are subject to these unlawful removals; a violent process championed by EU member states along the Balkan Route. In 2019, BVMN continued to shine a spotlight on these actions, perpetrated in the main part by states such as Croatia, Hungary, and Greece. Supporting actors also included Slovenia and Italy, and non-member states with the aid of Frontex which has seen its remit and funding widened heading into 2020.

Volunteers and activists worked across the route in 2019 to listen to the voice of people facing these violations, taking interviews in the field and amplifying their calls for justice. Just some of the regular abuses that constitute pushbacks are listed below.

Guns and Firearm Abuse

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Oxfam 19-12-06:

Grekland/ No-Rights Zone - People are denied access to information and assistance till sidans topp

How people in need of protection are being denied crucial access to legal information and assistance in the Greek islands' EU 'hotspot' camps

People who have fled war, violence and persecution need support to find safety and rebuild their lives. However, in the EU 'hotspots' in Greece, people are faced with an asylum process which is extremely complicated to navigate. Only 2 in 100 have access to a state-appointed lawyer.

In addition, most people cannot access the basic information needed to help them understand the asylum process, resulting in an unfair, ineffective, and often erroneous asylum system that frequently violates the rights of people in need of international protection.In this context, legal support and information are key.

However, the new law introduced by the Greek Government, and the announcements that they will replace the 'hotspot' camps with 'closed centres', could further undermine the rights of asylum seekers and create additional barriers to getting the crucial information and legal assistance they need.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN / InfoMigrants 19-12-16:

Grekland/ UN experts decry rise in migrant detentions in Greece till sidans topp

UN experts on arbitrary detention have urged the Greek government to make urgent changes to the detention of migrants, stressing that the country was in continuing violation of various international standards.

The UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) presented its preliminary findings after visiting 20 detention-related facilities in Greece during the first two weeks of this month.

In the report, the delegation highlighted multiple areas of concern ranging from lacking access of detained asylum seekers to interpreters and legal help to inflationary use of detention to prison overcrowding and various other issues involving both the criminal justice system and migration.

"The use of detention remains widespread in the criminal justice and migration contexts and we urge Greece to end this policy," the Working Group on Arbitrary Detention said after its 10-day visit to Greece, which included inspections of police stations, prisons and other facilities where migrants were being held.

"Detention in the context of migration must be an exceptional measure of last resort, based on an individual assessment of each migrant and for the shortest period," the group added.

Violations in prison system

WGAD paid particular attention to the way the Greek criminal justice dealt with migrants and refugees. Its preliminary findings criticized the widespread use of pre-trial detention of migrants accused of being involved in criminal activities, particularly against the backdrop of years of overcrowding in prisons. It also observed that the conditions in prisons and police station holding cells did "not generally meet international standards.''

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UN Working Group on Arbitrary Detention 19-12-14: Preliminary Findings from its visit to Greece (2 - 13 December 2019) (Extern länk)

ECRE 19-12-20: France to assist Greece /with return of rejected asylum seekers and relocation/ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-12-18:

Grekland/ Unaccompanied Children at Risk till sidans topp

Hundreds of unaccompanied children on the Greek island of Lesbos are exposed to inhuman and degrading living conditions, Human Rights Watch said today. Children, unable to secure a place in the overcrowded specialized accommodation for unaccompanied children, face unsanitary and insecure conditions sleeping rough, sometimes in the open, in other formal and informal parts of the camp on the island.

"Hundreds of lone children on Lesbos are left to fend for themselves, sleeping on mats and cardboard boxes, exposed to worsening and dangerous weather conditions," said Eva Cossé, Greece researcher at Human Rights Watch. "The Greek authorities need to urgently make sure these children are safe and cared for."

On a visit to Lesbos from October 15 to 23, 2019, Human Rights Watch interviewed 22 unaccompanied children living in the Moria "hotspot," some as young as 14, who described having little or no access to care, protection, or specialized services. Due to overcrowding in the sections of the Moria camp reserved for unaccompanied children, most of the children interviewed were living either in the camp's general areas, mixed in with the general population, or in the adjacent overspill site known as the Olive Grove, a rocky hillside where people set up their own tents for shelter.

"Everything is dangerous here - the cold, the place I sleep, the fights. I don't feel safe," said Rachid R., an unaccompanied 14-year-old Afghan boy who arrived in Moria at the end of August. "We are around 50 people sleeping in the big tent. It smells really bad, there are rats, and sometimes they die inside the tent and it smells bad. There are so many."

Most of the children interviewed reported experiencing psychological distress, including symptoms such as anxiety, depression, headaches, and insomnia.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-12-26:

Grekland/ Emanuel Karlsten: Lägret i Lesbos är djupt omänskligt till sidans topp

Samtidigt som många lever i förvissningen om att flyktingkrisen är över, fortsätter det att strömma in människor till den grekiska ön Lesbos. Där ligger Europas största flyktingläger, Moria. Journalisten Emanuel Karlsten reste dit för att se med egna ögon.

Det var 2015 som de flesta svenskar upplevde vad som kom att kallas "den stora flyktingkrisen", då människor från framför allt Afghanistan, Syrien och Irak tog sig till Europa med hopp om att få asyl. De allra flesta av dem kom med båt över Medelhavet för att, bland annat via den grekiska ön Lesbos, ta sig vidare.

- Jag gissar att många svenskar tror att flyktingkrisen är över. Åtminstone använder vi det som en slags försvarsmekanism, säger Emanuel Karlsten, journalist och föreläsare, som nyligen besökt flyktinglägret på Lesbos, till Dagen.

- Jag ville se med egna ögon och skildra verkligheten där eftersom det fortsätter att komma dit flyktingar. Situationen för dem är djupt omänsklig, det är misär i det överfulla flyktinglägret.

Extremt överbefolkat

Det var under en veckas tid innan jul som Emanuel Karlsten befann sig på platsen och fick möjlighet att prata med flera av flyktinglägrets invånare. Moria är en förläggning byggd för 3 000 personer, men i nuläget bor där, och runt omkring, upp mot 20 000 personer, enligt Karlsten. Överbefolkningen leder till stora bekymmer för de boende, som sanitära problem, konflikter och oro. Särskilt ensamkommande flyktingbarn är utsatta. Inne i flyktinglägret finns en så kallad "trygghetszon", med baracker som låses nattetid, där tanken är att barnen ska få vara ifred. Emanuel Karlsten har dock träffat dem som vittnar om hur vuxna tar sig in till barnen på natten och utsätter dem för övergrepp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SB Overseas / ECRE 19-12-20:

Belgien/ Challenges for young refugees living in reception centres in Brussels till sidans topp

SB Overseas recently published its report on the situation of young refugees living in reception and accommodation centres in Brussels. The report provides an overview of the challenges faced by young asylum seekers and a critical analysis of the protection mechanisms that govern and shape the lives of individuals seeking protection status.

The report highlights two areas of particular concern in guaranteeing protection of rights. Firstly, the lack of support mechanisms for those denied protection status and for those who turn 18 and are subsequently denied protection. Secondly, the increased scrutiny placed on asylum claims and, in particular, age assessments, which contribute to increased psychological pressure and prolonged insecurity.

The report offers a discussion of the mechanism that's govern and shape the lives of young migrants living in Brussels, focussing on three specific elements of protection necessary for personal security: the need for a positive physical living space; an environment of psychological support and guidance; and the need to protect the rights of those seeking international protection. It also details the legal complexities relating to age assessments, which often rely solely on physical examinations.

SB Overseas identify a number of areas to address these issues: Firstly, continuing to monitor the application of law to ensure respect for young people's right to international protection; secondly, advocate for the improvement of procedures used in the examination of international protection claims; finally, provide more publically available information on the situation of young refugees in Brussels.

Läs mer (Extern länk)

Till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

1843 Magazine 19-12-18:

Storbritannien/ Notes from a small island: the Syrian refugees who went to Bute till sidans topp

Once a popular holiday destination, the Scottish isle where Emma Irving hails from has suffered in recent decades. But four years ago, at Christmas, things started to change

When I reach the ferry's upper deck, I am sore-footed, sweaty and grinning from ear to ear. It is Christmas Eve and once again I have only just caught the last boat back to Bute. The ferry is unmoored and suddenly we are cut free from the Scottish mainland, bound for a western isle that has always been its own world. But just as the lights of Rothesay, the island's main town, come into view, we are told we have to turn back. The sea is too rough for the boat to find safe harbour. The wind whips viciously across the deck and the passengers let out a collective groan.

The first cohort of Syrian refugees did not get even that close the first time they tried to reach Bute back in December 2015. Bad weather meant the boat couldn't leave port at Colintraive, on the coast just west of Glasgow, so they were left clutching their belongings in the ferry terminal until an official piled them onto a coach for the three-hour trip north, where a smaller ferry offers passage in stormy weather. Some cheerful government rep thought it would be a good idea to pass the time with stories of the shipwrecks between coast and island, and of the basking sharks that used to haunt this water: "Don't worry pal, we haven't seen Jaws for a wee while." The refugees eventually made it to the island, soaked and wind-lashed. Scotland's welcome was in many ways about as Scottish as you can get: slow, defined by the weather, full of questionable humour and restrained hope.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Correspondent 19-12-18:

Sudan/ Sudan's reception proves popular will matters more than economic might till sidans topp

Nesrine Malik

There are now more than 100,000 Syrians in Sudan. While the poor north African nation struggles with the way to help, it does show that humans inherently have the will to do so.

In 2018, Ahmed, 17, moved from Syria to Sudan, joining his three brothers who had fled from Damascus five years prior when their family fell foul of Bashar al-Assad's regime. By the time Ahmed arrived, his brothers had built a life in the country running a fledgling furniture business.

The brothers had started their journey in the capital Khartoum before decamping to the quieter seaside town of Port Sudan. Situated on the crystal-clear waters of the Red Sea, the port city attracts divers, and the weather is cooler and more forgiving than the capital. After fleeing the ravages of the Syrian civil war, it's a peaceful refuge for the brothers, offering solace and tranquility in exile.

Over the past five years, other Arab countries have raised their drawbridges one by one, restricting the entry of Syrian passport holders. But Sudan has continued to be a refuge for people fleeing the Middle Eastern country. When one government official was asked if Sudan would join other countries in limiting entry for Syrians, he famously gave this response: not "as long as the Nile is flowing".

As a holder of both British and Sudanese passports, I am often struck by the quiet largesse of the poorer of those two countries, and the vocal meanness of the more affluent one. In debates about immigration, the focus is often that there is not enough to go round, that a country is "full",

and that resources are too tight to be shared with those who need resettlement. But the Sudan example demonstrates how it is will, rather than resources, that determines the welcome refugees receive.

Where there is good will, people will make a way.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Las Americas 19-12-18:

USA/ Lawsuit challenging weaponization of the nation's immigration court system till sidans topp

Las Americas Immigrant Advocacy Center joins fight for just immigration courts

The Southern Poverty Law Center (SPLC), Innovation Law Lab (Law Lab), Las Americas Immigrant Advocacy Center, Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) and Santa Fe Dreamers Project (SFDP) have filed a federal lawsuit challenging the weaponization of the nation's immigration court system to serve the Trump administration's anti-immigrant agenda.

"Under the leadership of President Trump and the attorney general, the immigration court system has become fixated on the goal of producing deportations, not adjudications," said Stephen Manning, executive director of Innovation Law Lab. "The system is riddled with policies that undermine the work of legal service providers and set asylum seekers up to lose without a fair hearing of their case."

The complaint outlines pervasive dysfunction and bias within the immigration court system, including:

+ Areas that have become known as "asylum-free zones," where virtually no asylum claims have been granted for the past several years.

+ The nationwide backlog of pending immigration cases, which has now surpassed 1 million - meaning that thousands of asylum seekers must wait three or four years for a court date.

+ The Enforcement Metrics Policy, implemented last year, which gives judges a personal financial stake in every case they decide and pushes them to deny more cases more quickly.

+ The "family unit" court docket, which stigmatizes the cases of recently arrived families and rushes their court dates, often giving families inadequate time to find an attorney and prepare for their hearings.

(...)

Läs hela pressreleasen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

TT / AB 19-12-31:

Många överklagar seg medborgarskapsprocess till sidans topp

Förvaltningsrätter har överhopats av pappersarbete från folk som överklagar att deras ansökan om svenskt medborgarskap inte hanteras snabbt nog av Migrationsverket, rapporterar TV4 Nyheterna.

Sedan en ny lag trädde i kraft 2018 har 35 000 överklaganden kommit in.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-12-17:

Förlängning av uppehållstillstånd till sidans topp

Har du beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och vill förlänga ditt tillstånd? På den här sidan hittar du viktig information om förlängningsprocessen, när du måste ansöka och hur du gör det.

När behöver du lämna in din ansökan om förlängning?

Du kan ansöka tre månader innan ditt tillstånd slutar gälla. Sista dagen för att ansöka är dagen då tillståndet går ut. Det är viktigt att du ansöker innan det går ut!

Hur ansöker du om förlängning?

Du kan ansöka på Migrationsverkets hemsida eller fylla i en blankett och skicka den med post till Migrationsverket.

Migrationsverkets hemsida - För att ansöka via Migrationsverkets hemsida behöver du en personlig kod. Ungefär tre månader innan ditt tillstånd går ut kommer Migrationsverket att skicka koden till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått någon kod kan du kontakta Migrationsverket.

Post - Du kan också fylla i en ansökan för hand och skicka in den med post till Migrationsverket.

Du kan kryssa för mer än ett skäl för förlängning av uppehållstillstånd!

(...)

Läs alla frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-12-23:

AI ska minska risken för fel vid åldersbedömning till sidans topp

Artificiell intelligens, AI, kan göra åldersbedömning mer säker. Det visar ny forskning från Blekinge tekniska högskola.

Forskare vid BTH och Karolinska institutet fick 2017 i uppdrag från Socialstyrelsen att undersöka hur säkert en persons ålder kan bedömas med hjälp av magnetröntgen.

Nu har forskarna undersökt om AI kan användas för att analysera röntgenbilder vid en åldersbedömning.

Ökar rättssäkerheten

Resultatet visar att åldersbedömningen blir säkrare när en dator analyserar röntgenbilderna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ELENA legal update 19-12-20:

CJEU: Interpretation of Directive 2003/86 on the right to family reunification till sidans topp

On 12 December 2019, the Court of Justice of the European Union (the Court) published its judgment in the joined cases C-381/18 and C-382/18 on the interpretation of Directive 2003/86 concerning the legality of decisions refusing residence permits for the purpose of family reunification.

The applicants in both cases were convicted of criminal offences. In case C-381/18, the applicant's request to extend his residence permit was rejected and his residence permit was revoked with retroactive effect. In case C-382/18, the applicant's request for a residence permit for the purpose of family reunification was rejected for public policy reasons. The questions referred to the Court included, inter alia, whether Article 6 (1) and (2) of Directive 2003/86 must be interpreted as precluding national practice whereby public authorities may reject a request for entry and residence based on grounds of public policy relating to a criminal conviction, and whereby public authorities may revoke or refuse to renew a residence permit if the applicant has been given a sufficiently serious conviction.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA legal update 19-12-20:

CJEU: Family reunification in the event of dependence on medical grounds till sidans topp

On 12 December 2019, the Court of Justice of the European Union published its judgment in case C-519/18 on the interpretation of the right to family reunification guaranteed under Directive 2003/86.

The Hungarian Immigration and Asylum Office refused to grant a residence permit for the purpose of family reunification for the applicant's sister, who suffered from depression and required medical supervision, on the grounds that she had failed to demonstrate that she was unable to provide her own needs on account of her health condition. The Court was asked to determine whether Article 10(2) Directive 2003/86 precludes a State from making family reunification of a refugee's sister subject to conditions other than those in Article 10(2) if they are dependent on the applicant. It was also asked to clarify the scope of the meaning of 'dependant' in this context.

The Court first noted that the objective of Directive 2003/96 is, inter alia, to determine the conditions for the exercise of the right to family reunification. Indeed, Article 4 Directive 2003/86 specifically lists the family members on whom this right may be conferred, and Article 10(2) allows States to confer this right on members of a refugee's family not listed providing they are dependent on the refugee. Referring to previous rulings, the Court reiterated that dependence is a result of a factual situation of material support coming from the family member with a right of residence. On this issue, the Court noted, inter alia, that the family member not listed under Article 4 must be genuinely dependent in that they cannot support themselves in their country of origin and that material support is provided by the refugee who also appears to be the most able family member to provide support. Moreover, it noted that while discretion is afforded to States under Article 10(2) this should not be used to undermine the objective of the Directive, which must be interpreted in light of the right to family life under Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07:

Ungerns lag om "säkert transitland" inte förenligt med EU-rätten enligt generaladvokat till sidans topp

Enligt ungersk lag kan en asylsökande avvisas utan prövning i sak om personen nått Ungern via ett land där hen inte är utsatt för förföljelse eller allvarlig skada eller där en tillräcklig grad av säkerhet garanteras. Domstolsbeslut i ett sådant ärende ska avges inom åtta dagar. En ungersk domstol har vänt sig till EU-domstolen med frågan om detta är förenligt med EU-rätten. Målet gällde en person som sökt asyl efter att ha passerat Serbien. Personen fick beslut om avvisning till Serbien samt ett tvåårigt återreseförbud. EU-domstolens generaladvokat går igenom vilka skäl som enligt asylprocedurdirektivet kan göra att en asylansökan inte behöver prövas i sak. Dit hör om det finns ett "första asylland" där personen redan fått skydd eller ett "säkert tredjeland" som personen i så fall måste ha en viss anknytning till. I praktiken har Ungern infört ytterligare en grund, nämligen ett "säkert transitland". En liknande möjlighet finns i EU-kommissionens förslag till ny förordning, men detta är omtvistat och definitivt inte gällande nu. Därför strider ungersk lag mot direktivet, enligt generaladvokatens förslag till förhandsavgörande. Den korta tiden för domstolsbeslut ska enligt advokaten kunna överskridas om det behövs för rättssäkerheten. Det slutliga förhandsavgörandet kommer att diskuteras och beslutas av EU-domstolen.

Läs förslaget till förhandsavgörande i mål C-564/18, LH (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07:

FN:s mr-kommitté stoppar utvisning av tidigare militär till Afghanistan från Danmark till sidans topp

En person som arbetat som läkare för afghanska och amerikanska styrkor i Afghanistan sedan 2007 hotades av talibanerna vid flera tillfällen. Han fick hotbrev och blev beskjuten. 2012 kidnappades han och hölls fången, utsattes för tortyr, men lyckades undanhålla talibanerna sin identitet. Han flydde i samband med en flygattack. Efter att han flytt kom hotbrev till hans familj adresserade till honom. Han söktes också av militären på grund av sin långa frånvaro. Han sökte asyl i Danmark 2013 och hävdade att han riskerar förföljelse av talibanerna men även från den nationella militären eftersom han kommer att misstänkas för samröre med fienden. I Danmark sågs hans berättelse först inte som trovärdig men senare i proceduren accepterades de flesta uppgifter som fakta. Han fick ändå avslag eftersom kidnappningen inte var kopplad till hans arbete och övriga hot inte var så allvarliga. FN-kommittén påpekar att den nationella bedömningen ska väga tungt men anser ändå att de faktiska omständigheterna talar för att personen löper en stark personlig risk för behandling i strid med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. UNHCR:s riskbedömning för personer associerade med utländsk militär vägdes in. Tre ledamöter var dock oeniga och ansåg att Danmarks bedömning skulle respekteras.

Hämta eller läs communication No. 2603/2015, A.B.H. v Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 19-12-16:

Asylsökande Mohammad: "Jag hoppas vi klarar det" till sidans topp

Mohammad Zaki och Abdul Kadir får stanna i Sverige så länge de går i gymnasieskolan. Enda chansen att få stanna är ett fast arbete inom byggbranschen inom sex månader.

Abdul Kadir hämtar en borrmaskin och berättar att han tar bussen från Stugun varje morgon till utbildningen till snickare. En bit bort tränar Mohammad Zaki på att sätta kakel. De tycker utbildningen är jättebra, men de känner stor oro för vad som ska hända när utbildningen är klar. De är väl medvetna om att de måste ha ett fast jobb för att få stanna.

"Det kommer ta längre tid för oss"

- Sex månader är för kort tid, säger Mohammad. Det blir svårt. Kanske kan det gå om jag är artig och snabb när jag praktiserar på ett företag.

- Svenskar som är här kan språket och har kontakter, säger Abdul. Det kommer att ta längre tid för oss.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Jämtland 19-12-16: Gymnasielagen - ett treårigt limbo för eleverna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-12-15:

Taqi valde bort läkarlinjen - för att få stanna till sidans topp

De allra flesta av dem som befinner sig i landet genom den så kallade gymnasielagen beviljas nu förlängda uppehållstillstånd. Men en del känner sig tvungna att välja bort teoretiska studier.

Den nya gymnasielagen började gälla 1 juli förra året och ger unga asylsökande möjlighet att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att genomföra sina gymnasiestudier i Sverige. I ett första steg gäller uppehållstillståndet i 13 månader, vilket betyder att många uppehållstillstånd nu håller på att gå ut.

Hittills har Migrationsverket fått in cirka 5000 ansökningar om förlängning. Av de drygt 1800 ärenden som avgjorts har endast 36 personer fått avslag.

Migrationsminister Morgan Johansson är nöjd med siffrorna.

- Det visar ändå att de nu fullföljer sina studier, hittills i alla fall, på ett sätt som ser ganska bra ut, säger Morgan Johansson.

Men lagens utformning gör också att en del känner sig tvingade att välja ett yrkesprogram till gymnasiet, eftersom man riskerar utvisning om man inte hittar ett jobb direkt efter gymnasiet.

En av dem som valt bort ett teoretiskt program är Taqi Ramazani. Men han är ändå glad för att ha fått förlängt uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-12-17:

2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2019, och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat elva beslut med stöd av lagen. Sex av besluten innebar avslag på överklaganden av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Två av besluten innebar att tidigare meddelade utvisningsbeslut upphävdes efter anmälan från Säkerhetspolisen. Ett beslut innebar avslag på begäran om omprövning av utvisningsbeslut efter begäran från den enskilde. De två övriga besluten innebar avslag på begäran från den enskilde om upphävande av anmälningsplikt respektive avslag på överklagande av Migrationsverkets beslut om anmälningsplikt.

Hämta redogörelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07:

Migrationsverket om uteslutning från status på grund av brott begångna i hemlandet till sidans topp

I Asylnytt 19-06-20 refererades en vägledande dom rörande en kvinna från Somalia som låtit sina döttrar könsstympas i Jemen. Migrationsöverdomstolen slog i det fallet fast att kvinnan skulle beviljas flyktingstatus trots att könsstympning är ett grovt brott i Sverige. Resonemanget var att kvinnan inte skulle ha åtalats för brottet i Sverige. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar om vad domen innebär för andra fall. Migrationsverkets analys innebär att en person som låtit könsstympa sin dotter i hemlandet normalt inte ska uteslutas från flyktingstatus eller annan skyddsstatus. En annan bedömning kan bli aktuell om personen då brottet begicks vistats länge i ett land där handlingen är förbjuden. Den som redan beviljats skyddsstatus och låtit utföra ingreppet efter att ha anlänt till Sverige skulle kunna uteslutas. Brotten äktenskapstvång eller våldtäkt mot barn kan enligt Migrationsverket fortfarande leda till uteslutning även om de begåtts i hemlandet. Detta eftersom lagens förarbeten i dessa fall inte innehåller något om att avstå åtal för brotten i Sverige.

Hämta dokumentet SR 35-2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Aftonbladet 19-12-14:

"Jag vill leva. Inte dö" till sidans topp

Några timmar innan utvisningen ska ske börjar funktionshindrade Ali Safdari dunka huvudet mot väggen inne på Migrationsverkets förvar.

Han dunkar och dunkar tills blodet rinner - och utvisningen måste skjutas upp.

Text: Staffan Lindberg Foto: Andreas Bardell

Två storväxta vakter eskorterar oss in på Migrationsverkets förvar i Märsta. Förbi de dubbla säkerhetsdörrarna med kortlås och kod. In på avdelning tre.

- Larmknappen sitter ute i korridoren, säger den ene.

Besöksrum åtta är fönsterlöst och kalt. Väggarna är vita utan något att fästa blicken vid.

Det är tyst, så när som på ventilationens sus och det svaga skriket från en bebis som besöker sin pappa ett par rum bort.

Ali Safdari - 20 år enligt egen uppgift och nästan 30 år enligt Migrationsverket - väntar redan. Armarna är täckta av skärsår som hunnit läka i olika grad. I dag är han samlad och lugn.

- På nätterna drömmer jag att jag sitter på flygplanet till Afghanistan, säger han.

Talet är långsamt, han söker efter orden.

- Sedan vaknar jag och förstår... att jag är kvar på förvaret... Då börjar jag skrika.

Varför sitter en tungt medicinerad funktionshindrad kille instängd i en tegelbunker i Märsta?

Ali Safdari berättar den historia som han också uppgett i sin asylansökan, hur allt började i Afghanistan år 2007.

Hans storebror och pappa klev in i en taxi för att resa de femton milen från hemstaden Ghazni till Kabul.

Enligt Ali stoppades de i en vägspärr, fördes bort och avrättades; talibanernas hämnd för att storebrodern varit tolk åt amerikansk militär.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 19-12-14: Migrationsverket: "Hans skäl är inte tillräckliga" (Extern länk)

Aftonbladet 19-12-19: Utvisningen av funktionshindrade Ali Safdari avbryts i sista stund efter FN-ingripande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 19-12-15:

Färre får bidrag för att lämna Sverige - men kostnaden per person ökar till sidans topp

Antalet asylsökande som får bidrag för att återvända till sina hemländer minskar kraftigt. Samtidigt ökar Migrationsverkets kostnad för varje individ - på grund av administrativa avgifter.

- Kostnaden för att betala ut stödet har stigit enormt, säger Kristina Rännar på Migrationsverket.

Asylsökande som återvänder till sina hemländer kan få ett återetableringsstöd från Migrationsverket. Hittills i år har 423 personer fått bidraget beviljat, att jämföra med 957 personer förra året.

- Det har minskat i takt med att antalet asylsökande har minskat, säger Kristina Rännar, processledare för återvändande på Migrationsverket.

Vanligast bland irakier

För en vuxen person ligger det ekonomiska stödet på 30 000 kronor och för barn på 15 000 kronor, en familj kan som mest få 75 000 kronor. De senaste åren är det framför allt personer som återvänder till Irak och Afghanistan som har sökt det ekonomiska stödet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-01-03:

Danmark/ "I Can't Breathe" and a terrifying insight into the violence of deportations till sidans topp

A recent article sheds further light into the use of police violence in the restraint and control of people being deported from Denmark. The article in the portal Information.dk describes how Danish police are "allowed" and taught to use a particular technique to "pacify" a victim of deportation "In short, the particular means of force is that the head of the...foreigner is bent forward and pressed down against the chest."

This technique was mentioned as being part of police practice, but it has come to light that the police are not trained in an important aspect of this form of control (torture).

"The National Police have asked a doctor to assess the aforementioned means of force. In the spring of 2018, the doctor at the Police Academy has been shown a situation where 'the person is sitting down, for example in an airplane seat. A police officer then take a firm grip on the top of the head / forehead and push the head down towards the chest, "as the doctor describes it.

According to a file from the National Police, the doctor was asked to assess 'whether the grip can prevent the person from breathing, thus causing airway obstruction'.

The doctor's conclusion is as follows: 'The grip is of short duration, ie. lasting seconds and being released as soon as the person stops shouting and spitting.

And: "If the grip as described is maintained briefly and released as soon as the person ceases crying and saliva, my assessment is that it will not cause respiratory problems.""

However although the National Police Guide includes this anecdote in their guidance manual for deportations, the phrase "lasting seconds" is omitted, leaving only the implication of "briefly."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Enough 14 19-12-14:

Grekland/ Danish emergency worker Salam Aldeen has been arrested in #Greece till sidans topp

Press release from Team Humanity Denmark

It's happened again! Danish emergency worker Salam Aldeen has been arrested in Greece on charges of "public threat" because he works as a humanitarian emergency worker in Lesbos, where there is currently 20,000 refugees. Salam Aldeen has been detained and will be imprisoned until he is deported from Greece.

"Being imprisoned for being a relief worker in a European country is one of the most insane things I have heard," said Team Humanity President Helle Blak, and continues, "The new government in Greece still needs help dealing with the massive challenges and it does not prevent refugees from arriving that the police are harassing and deporting humanitarian relief workers. "

Salam Aldeen has previously been charged with humantrafficking while working as a lifeguard in Lesbos. In May 2018, he was acquitted of all charges in a Greek court, but has since the release experienced repeated attempts by the authorities to have him quit his job as a relief worker.

At present, Salam Aldeen is being detained by police. The Danish Ministry of Foreign Affairs is notified.

Facebook Video made by Salam Aldeen shortly after he was arrested on Tuesday: " Getting arrested and they told me I am going to be deported out from Greece this is insane I need all the help right now I can get "

(...)

Läs mer (Extern länk)

Enough 14 19-12-31: Salam Aldeen released from prison - Forced to leave Greece (Extern länk)

Amnesty International 19-12-20: Amnesty calls on Greece to urgently disclose the evidence for the proposed deportation of human rights defender (Extern länk)

AYS 20-01-01: On trial for saving lives - Criminalization of solidarity around Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Al Jazeera 19-12-24:

Internationellt/ 2019: The year refugees were urged to return till sidans topp

Al Jazeera asked experts what this year meant for refugees and asylum seekers around the world, and what to expect next.

In 2019, calls emanating from the corridors of power for refugees and migrants to "return home" grew louder, from Syrians in Turkey and Rohingya in Bangladesh, to Afghans in Pakistan and newly arrived and settled communities in Europe.

But experts have warned that little has changed in their countries of origin, that violence and persecution continue to pose a serious threat.

This year, Turkey, which hosts the world's largest refugee population with 3.7 million Syrians, repeatedly said it wants people to leave and "return" to a safe zone in Syria's northeast. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has warned of further refugee waves if the violence in Syria - where deadly bombings persist to this day - do not cease.

In July, Myanmar officials visited Cox's Bazar in Bangladesh - the world's largest refugee settlement - to persuade the Rohingya to return to Rakhine state, where attacks continue.

In South Asia, Pakistan is still looking for ways to push Afghan migrants out - it hosts 1.4 million registered Afghan refugees, many of whom want to remain in their adoptive country having built lives there.

Afghan refugees are also struggling to stay in Europe, as they try to prove to authorities that returning to Afghanistan could prove deadly. In the first nine months of 2019, the UN Assistance Mission in the country counted more than 8,200 civilian casualties - 2,563 killed and 5,676 injured, with record levels in the third quarter of 2019.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bill Frelick, Human Rights Watch 19-12-24: Refugees all over the world pressured to go back home in 2019 (Extern länk)

Human Rights Watch 19-12-12: Tanzania: Burundians Pressured into Leaving (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Aftonbladet 19-12-14:

"Sverige stal fyra år av mitt liv, men gav mig inget tillbaka" till sidans topp

Najaf lever som papperslös mitt i Stockholm.

I natt har han sovit på en parkbänk.

- Jag är frusen, hungrig och jätterädd, säger han.

Adventsljusstakarna glimmar från varje fönster. Mellan husen breder skuggorna ut sig.

Najaf gnider händerna mot varandra och blickar till vänster och till höger.

Gångvägen ligger öde. Varken väktare eller polis syns till. Knappt en själ.

Fram till för två dagar sedan hade han plats inne i värmen: en säng att sova i ett höghus inte långt härifrån. Ingen visste att han bodde där. Mannen som hade lägenheten sa att Najaf fick stanna så länge han behövde. Men varje dag undrade Najaf: vad händer om han ändrar sig?

För två dagar sedan rök de ihop över en småsak. Najaf rafsade ihop sina tillhörigheter i ryggsäcken, en mobilladdare och några ombyten, och drog igen dörren med en smäll.

Hjärtat bultade. Vad skulle han göra nu?

Han tog sig till ett jättelikt köpcentrum och irrade runt i gångarna i timmar, tills det stängde. Då begav han sig till tågstationen. När också den bommade igen återstod bara gatan.

Najaf hade sovit ute förr, under perioder. Men han hade inte haft ett utvisningsbeslut hängande över sig då.

Och det hade inte varit sex grader kallt.

Den första timmen tillbringade han på en parkbänk. Den andra vid en busshållplats. Den tredje vid en annan parkbänk en liten bit bort. Så fortsatte han.

Utan filt eller sovsäck var kylan bedövande.

Han höll ögonen öppna för att undgå väktare och polis.

Och för att inte somna in och frysa ihjäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-12-14:

"Sverige har förändrats, som ett skenande tåg" till sidans topp

Charlotta gömmer fyra ensamkommande i sin lägenhet på 38 kvadratmeter.

Unga killar - som kallar henne "mamma".

- Socialtjänsten skulle aldrig godkänna det här, säger hon.

Ordningen är total i den minimala tvårumslägenheten. Inte en onödig pryl ligger framme.

Charlotta fräser kyckling i kokvrån. Hennes fyra inneboende är upptagna med att skicka meddelanden och läsa artiklar i sina mobiler.

- När man bor så här trångt måste allt funka. Och mina killar är otroligt skötsamma, säger hon.

För tre år sedan fick Charlotta veta att Migrationsverket var på väg att skriva upp åldern på tusentals unga afghaner. Över en natt skulle de förvandlas till vuxna män i myndigheternas ögon. Och kastas ut från sina boenden, trots att de fortfarande gick i skolan.

Charlotta hade tidigare varit varit aktiv i Amnesty och bestämde sig för att hjälpa till. Även om hon bodde trångt hade hon ett rum över.

Hon flyttade ut sin egen säng ur sovrummet och ställde in två våningssängar där i stället. Det kunde ju bara handla om några veckor tills den svenska flyktingpolitiken skulle bli som vanligt igen, tänkte hon.

Men inget har blivit som vanligt, i Charlottas ögon.

- Sverige har förändrats, som ett skenande tåg. Nu är det vi som hjälper som betraktas med misstänksamhet.

Trettiofem ensamkommande har hunnit bo här under de tre åren. Vissa har bara varit bostadslösa. Andra har fått utvisningsbeslut och behövt hålla sig undan polis.

Charlotta säger att hon har räddat killarna från ett liv på gatan, utan att få en krona från myndigheterna.

- Socialtjänsten skulle aldrig godkänna min lägenhet. Den är alldeles för trång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-12-14:

Frankrike/ "Jag gjorde allt som man skulle. Men Sverige sa nej" till sidans topp

2 000 afghaner har flytt från Sverige till Frankrike på kort tid.

De hamnar i skräckläger - där råttorna pilar mellan tälten och heroin injiceras öppet.

- Sverige dödade mina drömmar. Det här är mitt sista hopp, säger Fazel från Mariestad.

Text: Staffan Lindberg Foto: Andreas Bardell

Miljontals människor reser varje år till Paris för att bländas av magnifika byggnadsverk och vykortsvackra kvarter.

Ytterst få hittar till flyktinglägret vid Porte d'Aubervilliers i stadens utkant.

Tälten breder ut sig längs den smala landremsan mellan stadsgatan och den nedsänkta motorvägen.

Trafiken dånar fram på bägge sidor.

Platsen är ett undantag. En icke anspråkstagen yta i världsmetropolen.

En sista tillflyktsort för den som saknar allt.

Ambulanssirenerna får tältduken att fladdra till. Fazel snörvlar, är förkyld för tredje gången på den månad som gått sedan han kom hit.

- Det spelar ingen roll att man har sovsäck och filtar, säger han. Kylan går igenom allt.

Han håller ut en hand genom tältöppningen.

- Nu har det börjat regna igen.

I natt vaknade han av att det var råttor inne i tältet. Han viftade och skrek och på en sekund var de ute igen.

Kort därefter bröt det ut ett bråk några tält bort. Fazel låg klarvaken med spända öron, livrädd för att någon skulle dra kniv.

Inte förrän framåt fyra, fem vågade han somna om.

Vi rör oss längs leriga stigar. Förbi omkullvällta kundvagnar, i ett hav av sopor och skräp. Fazel hostar avgasmättad luft.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 19-12-14: Serien i sin helhet: De oönskade (Extern länk)

Dagen 19-12-12: Hjälparbetare i Frankrike: Sverige har förstört de unga afghanernas chanser till asyl i EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Värmland 19-12-15:

Juriststudenter hjälper utsatta gratis till sidans topp

Sedan två år tillbaka samarbetar den ideella organisationen Karlstadsjuristerna med Stadsmissionen för att kunna ge de som annars inte skulle ha råd juridisk rådgivning gratis. Föreningen består av juridikstuderande vid Karlstad universitet och varje år hjälper studenterna ett hundratal behövande.

- Det känns bra att kunna hjälpa människor som annars står lite utanför samhället - att kunna ge dem tid och lyssna på dem, säger Selma Sahinovic, som är rådgivare i föreningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Welcome Stockholm 2020:

14 januari, Stockholm: Informationsmöte för nya volontärer till sidans topp

Kl. 17:30-18:00, Midsommargården, Telefonplan 3, 126 37 Hägersten

Om du är nyfiken på vår verksamhet och funderar på att bli volontär är du varmt välkommen att komma på informationsmöte. Vi kommer att berätta om de volontärbehov som finns och vad de innebär.

Tillsammans med Föreningen Midsommargården driver vi tre verksamheter.

- Rosa Stationen Telefonplan - Språkmöten och juridisk rådgivning

- Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten

- Rosa Programmering

Utöver dessa söker vi även volontärer till RWS:s andra verksamheter

- Rosa United (fotboll)

- RWS Naturligtvis (ett projekt för miljön ute i naturen)

- Kommunikationsgruppen

- RWS Lager- och beredskapsgrupp.

Mötet sker samtidigt som vår verksamhet Rosa Stationen Telefonplan - Språkmöten och juridisk rådgivning. Möjligheten finns att stanna kvar efter mötet är avslutat, se vår verksamhet och ställa frågor till våra ansvariga och volontärer.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 19-12-18:

Konstauktion på Frösön till förmån för papperslösa till sidans topp

Härke konstcentrum på Frösön arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan en konstauktion på torsdagkväll. Behållningen ska gå till papperslösa flyktingar.

Det är konstnären Maja Spasova som står bakom initiativet:

- Jag kom till Sverige som flykting 1984 och fick väldigt mycket stöd och hjälp då. Nu känner jag att det är dags för mig att ställa upp och hjälpa till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-12-31:

Hoppet tände en folkrörelse till sidans topp

24:e november 2016 tänds ett hopp och en folkrörelse tar form. På 50 orter samlas professionella, volontärer och föreningsaktiva för att lysa upp Sverige. Det handlar om tusentals lärare, socionomer, gode män, handläggare, rektorer, psykologer, kuratorer, diakoner, präster, läkare, familjehemsföräldrar och andra som möter ensamkommande barn i sina uppdrag och som vill uppmärksamma deras allvarliga situation. #vistårinteut synliggör engagemanget med en karta innehållandes cirka 200 nätverk på lokal nivå vilka vuxit fram utifrån ett genuint behov av att göra verklig skillnad för ensamkommande barn och unga.

Den tillfälliga begränsningslagens konsekvenser i kombination med det återtagandeavtal Sverige slöt med Afghanistan hösten 2016 blev situationen ännu allvarligare för de barn och unga som hade flytt ensamma till Sverige. Manifestationen den 24 november var ett sätt att kanalisera frustration och sorg.

- Den födde en folkrörelse, berättar Kinna Skoglund, presskontakt #vistårinteut. Genom det starka behovet av att göra skillnad för barn på flykt gick människor på 50 orter ut för att sprida ljus och värme. Det var fantastiskt att uppleva och det tände ett hopp.

Proaktiv mobilisering

#vistårinteut har proaktivt mobiliserat stöd på sociala medier och arbetat hårt för att försöka synliggöra de rättsliga skador barn och unga utsatts och fortfarande utsätts för. Den samlade rörelsen har, med fokus på humanitet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, på lokal nivå utvecklat livsavgörande stöd till de hårt drabbade barn och unga som finns överallt i hela Sverige. #vistårinteut uppskattar att det handlar om hundratusentals människor som på olika sätt berörs av situationen.

Kartan synliggör en del av detta engagemang. Den innehåller cirka tvåhundra grupper och nätverk som vuxit fram under den här tiden och fylls på allteftersom nya grupper skapas eller upptäcks.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även: #vistårinteut Adventskalender med solidaritetsorganisationer i luckorna och de nya böckerna om ensamkommande - hitta alla luckor i kommentarerna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Canberra Statement 2019:

Canberra LGBTIQ+ statement: Call for signatories till sidans topp

Organisations and individuals are requested to sign the Canberra Statement on access to safety and justice for LGBTIQ+ asylum seekers and refugees. The Canberra Statement was produced as an outcome of the conference "Queer Displacements: Sexuality, Migration and Exile", the first Australian conference on LGBTIQ+ asylum that was held in November 2019. The statement details the ongoing human rights abuses and discrimination that LGBTIQ+ asylum seekers and refugees are experiencing not only in their countries of origin but en route to safety and in host countries. The statement sets out reforms needed to ensure access to safety and justice for LGBTIQ+ asylum seekers and refugees. It is a policy document for organisations and individuals to use in their work.

Canberra Statement (Extern länk)

Sign on to the Canberra Statement (Extern länk)

Undertecknare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 19-12-11:

RFSL kampanjar för att rädda flyktingar undan livsfara till sidans topp

/Asylnytt: namninsamlingen är avslutad när Asylnytt kommer ut/

"Det är enkelt för makthavare att ignorera enskildas protester", skriver RFSL och AllOut i den namninsamling som pågår just nu. Men, fortsätter de, om det är många tusen som protesterar så är det svårare att ignorera.

Vittnesmålen om HBTQ-personer som nekas asyl i Sverige kommer allt tätare och i samband med kampanjen citeras unga personer som flytt Tjetjenien, Irak, Iran och Afghanistan som inte ansetts behöva skydd i Sverige, trots att alla dessa regioner och länder är väl kända för att förfölja, straffa och till och med avrätta HBTQ-personer.

Ett av de problem som många drabbas av är att svenska migrationsmyndigheter och domstolar helt enkelt väljer att inte tro på att de som söker asyl är homo-bisexuella eller transpersoner. Trots att personerna har god kontakt med såväl RFSL som nätverket för nyanlända Newcomers blir personerna inte trodda, och anses därmed kunna skickas tillbaks till livsfarliga regioner och länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs vittnesmålen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 19-12-16:

Protester mot utvisningar när Löfven höll jultal i Visby till sidans topp

I samband med att Stefan Löfven kom till S:t Nicolai ruin i Visby för att hålla sitt jultal så möttes han av demonstranter som protesterade mot att Sverige utvisar människor till Afghanistan.

En av dem var Maryam Hosseini som inte vill att barn ska kunna utvisas till landet.

- Afghanistan är inte säkert. Det är många barn som dör varje dag. Varje dag ser vi att det är blod på gatorna, säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan 19-12-12:

Kyrkornas kommitté för migranter möttes i Berlin till sidans topp

Medlemmar i Churches' Commission for Migrations in Europe (CCME) träffades den 26-27 november 2019 i Berlin för att utbyta information och erfarenheter från de respektive länderna.

I juni 2019 greps Carola Rackete, den tyska kaptenen på räddningsfartyget Sea Watch 3, av italienska myndigheter efter att hon utan tillstånd gått i land på ön Lampedusa med ett 40-tal migranter ombord. Heinrich Bedford-Strohm, överhuvud för Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), reagerade starkt på att Italien nekat fartyget att gå i hamn och gripandet av Carola Rackete. Han lovade att EKD skulle skicka ett eget räddningsfartyg till Medelhavet.

Detta initiativ ledde till att flertalet organisationer i november 2019 bildade den oberoende frivilligorganisationen United4Rescue, med målet att skicka ett räddningsskepp till Medelhavet samt skapa ett tryck på EU:s medlemsländer att agera och inte låta människor dö på flykten över Medelhavet.

(...)

Fiona Kendall från Federationen av evangeliska kyrkor i Italien (FCEI) berättade om de så kallade humanitära korridorer som FCEI etablerat i samarbete med UNCHR. De humanitära korridorerna kan beskrivas som ett ideellt kvotflyktingsystem som innebär att flyktingar kan komma till Italien via säkra vägar. De beviljas uppehållstillstånd och skyddsstatus av italienska myndigheter och de italienska kyrkorna står för boende och annat stöd under en period.? Förhoppningen är att modellen med humanitära korridorer framöver ska kunna spridas till fler länder i Europa.

(...)

Biskop Porphyrios vittnar om flyktingsituationen på Cypern

I en videohälsning berättade biskop Porphyrios från Cyperns kyrka om flyktingsituationen på ön. Det har skett en kraftig ökning av antalet flyktingar som kommer till Cypern. Landet har nu det högsta antalet asylsökande per capita i EU.

Läs mer om United4Rescue (Extern länk)

Läs mer om vidarebosättningsförslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 2020:

16 januari: Kyrkoledare utlyser bön för konvertiter till sidans topp

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

- Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Landets kyrkoledare samlades idag till styrelsemöte för Sveriges kristna råd. Frågan om konvertiter i asylprocessen har skapat ett stort engagemang i kyrkorna. Det var också ett av ärendena vid dagens styrelsemöte där man beslutade att ännu en gång utlysa en särskild bönedag för konvertiter.

- Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

- Vi får regelbundet brev och samtal från kyrkor och församlingsmedlemmar som är djupt involverade i enskilda ärenden samt på strukturell nivå, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

- Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse. Vi nås fortsatt av exempel på olämpliga kunskapsfrågor från myndigheten, fortsätter Wiborn.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-12-16:

Att bli 18 år - en handbok till sidans topp

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen.

När du fyller 18 år blir du myndig i Sverige och ses därför som vuxen. För dig utan uppehållstillstånd i Sverige kan det bli en tid av stora och omvälvande förändringar - från att ha betraktats som barn och haft tillgång till en god man som hjälpt dig i din kontakt med svenska myndigheter kan du nu tvingas klara dig helt själv.

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. I handboken har vi sammanställt information som vi tycker att du bör känna till om vad som händer när du blir 18 år och därmed betraktas som vuxen i Sverige. Handboken kan även läsas av andra vuxna i din närhet så att de förstår vad som förändras när du blir 18 år.

Hämta handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 19-11-27:

Internationellt/ Asylos - a volunteer research service asylum lawyers can't live without till sidans topp

Every asylum seeker deserves the chance to prove his or her right to protection. That's the philosophy behind Asylos, a group of volunteers based around the world who do research to fill in critical gaps in information about asylum seekers' claims. InfoMigrants spoke to Asylos about their work.

For refugees applying for asylum, being able to present evidence to prove that they have been persecuted can make or break a case -- it can mean the difference between being granted protection and being rejected.

But researching the information about an asylum seeker's claim often requires extensive expertise - knowledge of local languages, experience in researching complex human rights issues and access to expert evidence in the countries of origin.

For many refugees and their lawyers, accessing this kind of evidence can be difficult or impossible. They also simply don't have time to do thorough research. This is where Asylos steps in.

What is Asylos?

Asylos is a global network of volunteers who help lawyers and asylum case workers by researching an individual asylum seeker's country of origin.

Many countries in Europe have their own research centers that produce research on demand for immigration decision authorities. These are called Country of Origin Information Units. They also produce thematic reports on individual countries. But they are limited in their resources, and can be influenced by political pressure not to allow certain nationalities into the country, explains Olivia Baskerville, the network coordinator for Asylos in Brussels.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Till Asylos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-nämnden 19-12-29:

EU-nämndens uppteckningar inför möte med RIF-rådet 2-3 december till sidans topp

/utdrag ur inledning av Justitie- och migrationsminister MORGAN JOHANSSON (S):/

Oavsett om kommissionen väljer att gå vidare är det viktigt att förhandlingarna om ett gemensamt asylsystem fortsätter. Systemet ska enligt vår mening vara effektivt och rättssäkert. Det ska leda till en jämnare fördelning av de asylsökande och färre sekundära förflyttningar. Systemet måste också vara långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Sverige ska fortsätta att driva på för ett solidariskt system där alla medlemsstater tar ansvar för asylsökande. Det bör också avspeglas i EU:s nästa långtidsbudget.

Ett långsiktigt hållbart europeiskt asylsystem kräver också ett väl fungerande och humant återvändande av dem som inte bedöms vara i behov av internationellt skydd eller i övrigt har rätt att stanna i EU. Det är därför nödvändigt att fortsatta det gemensamma arbetet med att effektivisera återvändandeförfarandet såväl internt som genom ett stärkt samarbete med aktuella ursprungsländer.

Jag kan också notera att jag märker att en del länder uppmärksammat Sveriges arbete med återvändande. De senaste fem åren är det över 70000 före detta asylsökande som har lämnat Sverige antingen till ett annat EU-land inom ramen för Dublinförfarandet eller tillbaka till sina hemländer. Det är över 1000 per månad. Det kan man notera med anledning av den diskussion som ibland förs om huruvida detta fungerar eller inte.

Vi har nu sedan några år tillbaka ett fungerande återvändande både till Afghanistan och till Marocko. Det hade vi inte tidigare. Det kan man också notera. Båda de omständigheterna har uppmärksammats av andra EU-länder som kan ha problem helt enkelt med återsändande till just de länderna. Men för Sveriges räkning fungerar det samarbetet på ett bra sätt numera.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Correspondent december 2019:

How the EU created a crisis in Africa - and started a migration cartel till sidans topp

On 5 December 2017, Thomas Spijkerboer was glancing through European commission Decision C(2015) 7293 in his office in Lund, Sweden. The document concerned a fund created to address "the root causes" of migration and displacement in Africa. Not exactly light reading, but nothing out of the ordinary for a professor of migration law. But then Spijkerboer came to page nine.

"The countries referred to in paragraph 4 of Article 1 ... "

He flipped back to the previous section: Burkina Faso, Cameroon, Libya, Nigeria, Niger, Senegal, Kenya, Somalia, Algeria ... The list went on and on until it named half the African continent.

" ... are considered to be in a crisis situation in the sense of paragraph 2 of Article 90 of the Rules of Application ... "

Wait, what? Half of Africa in crisis? It's not often you encounter such terrible news in a dry legal text. Just how long was this tragic situation expected to last?

" ... for the duration of the Trust Fund."

Spijkerboer was dumbfounded. "Makes my day," he scribbled in his notebook, with more than a hint of irony.

Because there's a lot at stake here. The document Spijkerboer was reading provides the legal basis for one of the European Union's (EU) largest and most significant migration funds: the European Trust Fund in Africa (EUTF). Within the space of three years, the EUTF has spent €4.6bn on migration projects in Africa.

And with that one sentence, tucked away in an obscure legal text, the EU had exempted itself from its own regulations. In the event of a crisis, the EU is no longer required to follow public procurement procedures. Necessity knows no law.

A fund founded in a hurry

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

The Correspondent december 2019: Europe spends billions stopping migration. Good luck figuring out where the money actually goes (Extern länk)

ECRE 19-12-13: EU - Africa Relations: New Commission, Same Toolbox (Extern länk)

AYS 19-12-15: How the EU externalized its border into Niger (Extern länk)

ECRE 19-12-20: Refugees in Niger protest against delay of resettlement and dire conditions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-01-06:

Nyhetsbyrå: EU-pengar till Libyen stärker kriminella nätverk till sidans topp

EU har satsat många miljarder kronor på att Libyen ska stoppa flyktingar och migranter från att komma över Medelhavet till Europa. Och det kommer numera färre, men miljardsatsningen har stärkt milisgrupper och förstärkt smugglarnas ekonomi i Libyen. Det skriver nyhetsbyrån AP, som har granskat vart pengarna har tagit vägen.

EU har gett drygt 3,5 miljard kronor (327,9 miljoner euro) till Libyen och i december godkändes att ytterligare cirka 450 miljoner ska betalas ut.

Pengarna ska gå till att stoppa flyktingar och migranter, men också till att förbättra villkoren för dem i de ökända slutna förvaren dit migranterna förs tillbaka från Medelhavet.

Flyktingar och migranter kan vara inlåsta i månader och år och utsättas för tvångsarbeten utan betalning och knappt någon mat, men det har inte EU-pengarna ändrat på, skriver AP.

Stora delar av EU:s miljardbelopp har i stället hamnat hos nätverk av smugglare, milisgrupper och anställda inom kustbevakningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Hela AP-reportaget i Al Jazeera 19-12-31: Libya militias rake in millions in European migration funds (Extern länk)

Se även:

Global Initiative 19-11-29: Economy of Detention in Libya: Understanding the players and the business models (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-12-18:

Resettlement: EU Member States' pledges exceed 30,000 places for 2020 till sidans topp

The European Commission announced financial support for Member States that collectively pledged more than 30,000 resettlement places for 2020 at the first Global Refugee Forum in Geneva.

Vice-President for Promoting our European Way of Life Margaritis Schinas said: "Resettlement is a European success story and must remain so. The European Union's Member States are making the largest collective pledge of resettlement places they have ever done. This makes the EU the biggest contributor to resettlement efforts worldwide - though we would hope more would follow suit and increase their pledges to match the growing needs. When we cooperate and work together, we can create durable, effective and safe systems to offer protection to the world's most vulnerable."

Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson said: "Resettlement is a key tool in ensuring that people in need of protection do not put their lives at risk and reach the EU via safe and legal pathways. It is a key component of the comprehensive approach to migration we need to continue developing, including strong partnerships with third countries. Member States' ambitious pledges must continue and the EU will provide the necessary support. We cannot allow any gaps in this respect. The Commission intends to put forward a recommendation to pull together Member States' efforts and hence make the EU voice even stronger on the global scene."

The European Commission was represented at a high-level at the Global Refugee Forum in Geneva. On 16 December, Commissioner for Neighbourhood and Enlargement, Olivér Várhelyi, participated in the spotlight session panel on 'The Syrian refugee crisis - Delivering in partnership'. Today, Commissioner for International Partnerships, Jutta Urpilainen, will deliver a keynote speech at the closing plenary session, and Commissioner for Crisis Management, Janez Lenar?i?, will participate in the high-level panel on education.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-12-16:

Statewatch analysis: Frontex is now an internal surveillance agency till sidans topp

Monitoring "secondary movements" and "hotspots"

The EU's border agency, Frontex, now has powers to gather data on "secondary movements" and the "hotspots" within the EU. The intention is to ensure "situational awareness" and produce risk analyses on the migratory situation within the EU, in order to inform possible operational action by national authorities. This brings with it increased risks for the fundamental rights of both non-EU nationals and ethnic minority EU citizens.

See: Monitoring "secondary movements" and "hotspots": Frontex is now an internal surveillance agency (pdf) by Chris Jones

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-12-28:

The Downsides of the Uploading of Humanity till sidans topp

Novara Media published an important article by Robin Warrin, providing an update on a troubling project being tested at several points at Europe's borders. The project was called "iBorderCtrl" and is oriented around the integration of technologies into a border checkpoint. The project which ran until summer of 2019 for six months, volunteers were asked if they wished to participate in the proposed new method of border control which incorporates traditionally-used border security methods as well as new ones. The checkpoints where the pilot project were held were at the Latvian-Russian border, the Hungarian-Serbian border, and at the Greek-North Macedonian border. It is presumed that as this is a project funded by the EU Horizon project, and as it is designed to strengthen the EU's borders that it was deployed for travelers entering from non-EU states to EU states (i.e. from Russia to Latvia, from Serbia to Hungary, and from North Macedonia to Greece), however this is unclear.

What is iBorderCtrl?

According to the EU's summary of the project kickoff :

"More than 700 million people enter the EU every year - a number that is rapidly rising. The huge volume of travellers and vehicles is piling pressure on external borders, making it increasingly difficult for border staff to uphold strict security protocols - checking the travel documents and biometrics of every passenger - whilst keeping disruption to a minimum.

To help, the EU-funded project IBORDERCTRL is developing an 'intelligent control system' facilitating - making faster - border procedures for bona fide and law-abiding travellers. In this sense, the project is aiming to deliver more efficient and secure land border crossings to facilitate the work of border guards in spotting illegal immigrants, and so contribute to the prevention of crime and terrorism.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 19-12-18:

Global Forum pledges collective action for better refugee inclusion, education, jobs till sidans topp

A high-level meeting in Geneva of governments, international financial organizations, business leaders, humanitarian and development actors, refugees, and civil society representatives has secured wide-ranging and substantial commitments of support for refugees and the communities they live in, notably with important pledges of new long-term support for inclusion.

In all, over 770 pledges had been made from across the spectrum as of mid-Wednesday afternoon at the Global Refugee Forum, attended by some 3,000 participants, including refugees, and 750 delegations. These were in areas from employment, to places in schools for refugee children, new government policies, solutions like resettlement, clean energy, infrastructure and better support for host communities and countries.

Substantial support came from governments, civil society, refugee groups, sports associations, faith groups and the private sector, partnerships being key to successful outcomes for refugees and often under-resourced host countries.

For a complete list of pledges, see the dashboard. Further pledges are expected in the near future and indicators to assess success, for example in jobs created, school places and reduction of poverty levels, have been established to track progress. A stock-taking meeting will occur in two years.

"Public support for asylum has wavered in recent years. And in many cases communities that host refugees have felt overwhelmed or forgotten," said UN High Commissioner Filippo Grandi. "But refugee situations are 'crises' only when we let them become so, by thinking short term, by failing to plan or work together across sectors, and by neglecting the communities they arrive in. At this Forum, we have seen a decisive shift towards the longer-term view."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dashboard with complete list of pledges (Extern länk)

ECRE 19-12-16: ECRE's Pledges at the Global Refugee Forum (Extern länk)

ECRE 19-12-20: EU MS pledge 30,000 resettlement for 2020, MEPs urges more ambition (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Malmö Universitet 19-12-12:

Flyktingars vittnesmål i Grekland synliggör osynliga gränser till sidans topp

Nyligen skärpte Greklands regering sina regler för asyl. Hårdare gränskontroll och snabbare deportationer är resultatet. En ny avhandling visar dock att Medelhavet inte är den enda gräns som flyktingarna måste passera.

Genom en gummibåt över Medelhavet hoppas många flyktingar passera gränsen till ett nytt liv i Europa. Men Ioanna Wagner Tsoni som på plats i Aten tagit del av flyktingars berättelser om hur de kom dit och varför ser hur gränskontrollen fortsatt även inne i huvudstaden.

- Gränser handlar om vilka vi är - eller vad våra dokument och vår biometriska data säger om oss. Det handlar också om var vi är i platsen, samhället och tiden, och hur dessa egenskaper uppträder i våra möten med andra, säger Ioanna Wagner Tsoni, som betonar att dessa gränser blir närmast osynliga för de priviligierade.

Osynliga gränser i staden

Gränser upprätthålls i vardagen genom möten mellan olika människor, visar Ioanna Wagner Tsoni i sin avhandling. Ett annat exempel är hudfärg. Hur du blir bemött beror både på vilken uppfattad hudfärg du har och vilket sammanhang du befinner dig i.

- En person berättade för mig att han tyckte om att ta på sig sina bästa kläder och ta en expressbuss till Atens finare förorter. Här kände han sig säker. Trots att han var svart skulle han här bli behandlad som en turist, kanske en amerikansk eller nordeuropeisk svart person, snarare än att som i centrala Aten omedelbart bli märkt som "illegal invandrare", säger Ioanna Wagner Tsoni.

Tydliga gränser finns även mellan turister och flyktingar. På ön Lesbos ville ingen att turisterna på den populära charterdestinationen skulle behöva fundera på öns många flyktingläger. Så även där fanns det en tydlig gräns vid den gata som gick mellan den lokala flygplatsen och den smala stranden där flyktingarnas gummibåtar anlände.

Tuffa tag blev svaret

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Global Detention Project 19-12-18:

Special investigation into the uses of electronic media in today's migration journeys till sidans topp

Physical Fences and Digital Divides: Final Report of the Global Detention Project

The "refugee crisis" helped spur a "tech turn" in how people travel across borders and how governments and others respond to these movements. Everyone from civil society organisations-including the Global Detention Project-and individual activists to humanitarian technologists, government officials, and international bureaucrats have experimented with social media and other new forms of digital technology to assist, prevent or otherwise influence the movements of people across borders. This GDP Special Report documents the trajectory and impact of these developments, exploring key new tools that have emerged in recent years, the uses of these tools by people on the move based on on-the ground reporting from key hotspots in the Mediterranean region, and the lessons we should learn as some of the early excitement and promise of digital humanitarianism have begun to fade. Smartphones, social media platforms, and other tech tools are today "migrant essentials" that can assist people in making life-saving decisions and bring public attention to abuses that migrants and refugees face as they confront the world's increasingly militarised borders. But they can also be exploited by unscrupulous actors in harmful ways and have unintended consequences. What lessons should we draw from this "tech turn"? In what ways can social media and other digital tools be used to reduce harms suffered by migrants and refugees? And is there a future for digital humanitarianism?

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-12-20:

Global migrant deaths decline, but tragedies continue worldwide till sidans topp

As 2019 draws to a close, the International Organization for Migration reports that there has been a sharp decline in the number of migrants dying while attempting to cross international borders.

Migrant fatalities reached at least 3,170 by mid-December, compared to just over 4,800 this time last year, representing a 34 per cent fall. Despite this, the trends identified by IOM in 2019 remain stark for migrants and for refugees.

The Mediterranean, the scene of countless tragedies at sea in recent years, recorded the lowest level of deaths and crossings since 2014. However, the death rate among migrants departing Libya's shores increased as smugglers put them at ever great risk.

The outflow of people from Venezuela has meanwhile left millions of people in severe hardship as they attempt to escape instability to seek opportunities and protection in neighbouring countries.

The emerging trends highlighted by IOM in 2019 include:

+ Global deaths of migrants crossing borders irregularly declined sharply

+ Mediterranean sea crossings reached their lowest level since 2014P

+ Horn of Africa crossings to Yemen now average over 10,000 persons per month

+ 4.8 million Venezuelans are living abroad, mostly in Colombia, Perú, Chile, Ecuador and Brazil

+ Mediterranean Sea crossings by irregular migrants from Africa, the Middle East and South Asia

Irregular migration via departure points in Turkey, Libya and across North Africa topped 100,000 men, women and children for the sixth consecutive year. More than 13,000 migrants entered Europe via land routes along the Mediterranean, either by entering Greece near border crossings with Turkey, or entering Spain through the two Spanish enclaves, Ceuta and Melilla, in North Africa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 19-12-30: Dödligheten ökar bland migranter på Medelhavet (Extern länk)

TT / AB 19-12-24: Färre på flykt - men fler av dem dör (Extern länk)

TT / AB 19-12-26: Hälften så många migranter kom till Italien (Extern länk)

Deutsche Welle 19-12-17: Migrant arrivals in Europe from Turkey rise sharply in 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Halmstad kommun 19-12-19:

Kommunen förlänger avtal för att förhindra akutläge till sidans topp

För att i det akuta läget undvika att ett 60-tal ungdomar i Halmstad blir hemlösa på grund av Migrationsverkets rättsliga tolkning av gymnasielagen så förlängs kommunens kontrakt med stödorganisationen Agape Halmstad. Föreningen ger hjälp och stöd till de studerande ungdomarna att hitta eget boende.

- Jag är oerhört upprörd över statens agerande i den här frågan. Det är extremt ansvarslöst och helt oacceptabelt att behandla både unga människor och en kommun på det här sättet. Detta hade såklart gått att lösa på ett betydligt smidigare sätt om det bara hade funnits något som helst intresse hos regeringen att reda ut den soppa som deras egen lagstiftning har orsakat, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Migrationsverkets ställningstagande när det gäller ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen gör att 61 unga människor som i dag bor på Spenshult förlorar sin nuvarande rätt till boende och dagersättning. Ytterligare 30 kan beröras inom kort.

Kommunstyrelsens ordförande har nu fattat ett delegationsbeslut att använda 255 000 kronor från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter för att Agape Halmstad ska fortsätta stödja ungdomarna, och så långt det är möjligt undvika akut hemlöshet, ökad psykosocial ohälsa och i förlängningen stora kostnader för kommunen. Finansieringen bidrar till ökad trygghet för både målgruppen som kommunen i stort.

- Detta handlar om en ytterst omfattande och akut situation där en stor grupp unga människor utan socialt skyddsnät ställs utan tak över huvudet mitt i vintern. För att förhindra en katastrofliknande situation behöver vi samverka med civilsamhället och Agapes insatser kommer att vara mycket värdefulla i det här läget, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman.

Bakgrund

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge19-12-13:

Här är klassen där 17 av 20 elever fått fast anställning till sidans topp

Under fredagen avslutas en vårdutbildning som är anpassad för nyanlända och det har blivit succé. 17 av 20 elever har redan fått en tillsvidareanställning hos Karlskrona kommun.

- Det har varit jättebra, och jag har lärt mig mycket, säger Abbe Mohamed, som gått utbildningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 19-12-23:

De lär sig svenska och matlagning parallellt till sidans topp

I restaurangskolans kök i Järfälla får eleverna lära sig laga mat och de studerar svenska parallellt. Utbildningen är framgångsrik - två av tre nyanlända får jobb efter studierna.

I lokaler vid Järfälla gymnasium finns den yrkesvägledande utbildningen SFY Kök.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07:

Migrationsöverdomstolen: 17-åring får bli medborgare trots vissa mindre brott till sidans topp

En person som vistats lagligt i Sverige sedan 2005 ansökte om medborgarskap, tillsammans med sin son som vistats lika länge. Migrationsverket avslog sonens ansökan eftersom han begått ett par bötesbrott två år tidigare. I sådana fall krävs en längre tids karens innan personen kan bli medborgare. Migrationsöverdomstolen konstaterar att pojken kunde ha blivit medborgare genom anmälan enligt en annan paragraf. I så fall skulle det inte finnas något krav på hederligt levnadssätt. Istället har ansökan om medborgarskap givits in i samband med förälderns ansökan. Därmed finns kravet på hederligt levnadssätt. Migrationsöverdomstolen skriver att det faktum att han är ett barn och den långa hemvisten (åtta års laglig hemvist) ska vägas in. Eftersom brottsligheten är av förhållandevis ringa karaktär och risken för fortsatt brottslighet bedömts som låg anser Migrationsöverdomstolen att brottsligheten inte är skäl nog för att förhindra medborgarskap. Överklagandet bifalls och pojken får bli svensk medborgare. Domen är vägledande.

Hämta domstolens referat av mål nr UM 6036-19; MIG 2019:26 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 19-12-28:

Nyanlända kvinnor i Oskarshamn får stöd för att ta körkort till sidans topp

I Oskarshamn kombinerar man nu jobbcoachning och körlektioner på arabiska för att få nyanlända kvinnor i arbete snabbare. Tolv kvinnor från mellanöstern genomgår just nu körkortsutbildningen inom projektet "Nu kör vi".

- Det vi har sett är att de nyanlända kvinnorna står längre från körkort och arbetsmarknaden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 20-01-02: Starka reaktioner på körkortsstöd för nyanlända kvinnor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-12-30:

"Det är väldigt sorgligt att jag inte har möjlighet att vara med min familj" till sidans topp

Zabeh Karimi minns nyårsfirandena med familjen i hemstaden Ghazni i Afghanistan. För fyra år sedan, strax före lucia, kom han ensam som femtonåring till Sverige utan sin familj. Och att få återuppleva sin barndoms firande hyser han inga större förhoppningar om.

- Det är krig där. Det är för farligt, säger Zabeh Karimi.

Zabeh Karimi minns hur han som yngre firade det persiska nyåret Norouz i Ghazni i Afghanistan. Han och hans två syskon, en äldre bror och en yngre syster, räknade ner dagarna till nyårsfirandet när de skulle få klä sig i sina nyinköpta festkläder. Afghanska traditionella kläder, fast nyinköpta just för det här festliga tillfället. På morgonen vaknade han lycklig, gjorde sig fin och var förväntansfull inför dagen.

Sedan samlades byborna i Zabeh Karimis by på gatan som löpte genom byn, med butiker på båda sidor. De träffade vänner och cyklade eller åkte bil för att besöka äldre släktingar och vänner.

- De dagarna var man lite extra glad. Man lade allt fokus på familjen. Man vaknade inte klockan sju på morgonen och gick till jobbet, man var med familjen och hade det bra, berättar Zabeh Karimi.

Hösten 2015 flydde Zabeh Karimi tillsammans med sina syskon från Afghanistan. Familjen tog sig till Pakistan, och därifrån tog han sig ensam vidare till Europa. Till slut hamnade han, femton år gammal, ensam i Sverige några dagar före luciadagen för fyra år sedan.

Zabeh Karimi var inte ensam om att ta sig till Sverige under hösten 2015. Under det året anlände 160.000 personer till Sverige. Många flydde från krigen i bland annat Syrien och Afghanistan. Runtom i Sverige organiserade man provisoriska boenden i gympasalar, mässhallar och baracker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-01-02:

Utrikesfödda allt snabbare in i samhället till sidans topp

De senaste tio åren har antalet utomlandsfödda ökat kraftigt i Sverige. Men integrationen har samtidigt gått i allt högre takt.

Rent ekonomiskt är invandringen inte bara en kostnad för kommunerna - den gör dem bättre rustade när invånarna blir äldre, enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Från 2008 till 2018 (Statistiska centralbyråns senaste statistik) ökade andelen utrikes födda i Sverige från 14 till 19 procent, eller med nästan 700 000 personer. Ökningstakten är mycket ojämnt fördelad mellan kommunerna, från 1,6 procentenheter i Nykvarn utanför Södertälje, till 14 procentenheter i Smålandskommunen Högsby. Därefter kommer två andra Smålandskommuner, Lessebo och Älmhult. Och den kommun som har störst andel utlandsfödda i landet, 42 procent, är Botkyrka utanför Stockholm.

Ökningen är en utmaning för kommunerna. Utanförskap, med alla de problem de medför, genererar daglig medierapportering och intensiv diskussion om misslyckad migrations- och integrationspolitik.

Arbetslösheten bland utrikes födda ligger exempelvis mycket högre än för svenskfödda, 17 respektive 4 procent, och ungdomsarbetslösheten bland utrikes födda är 34 procent mot närmare 14 för inrikes födda, enligt SCB.

Men en tillbakablick på det gångna årtiondet visar att integrationen går åt rätt håll.

- Trots stora utmaningar har etableringstakten snabbats på rejält om man tittar historiskt, säger Björn Andersson, utredare på arbetsmarknadssektionen vid Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL).

Nästan halvering

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01-02: Utrikesfödda får jobb allt snabbare (Extern länk)

TT / AB 20-01-02: Hylte: "Vi ser nyanlända som en tillväxtfaktor" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 20-01-02:

Alla kommuner kan lyckas med arbetsmarknadsintegration av flyktingar till sidans topp

Alla typer av kommuner kan lyckas med att få flyktingar i arbete - oavsett befolkningsmängd eller befolkningstäthet. Kommunen och Arbetsförmedlingen är inte heller ensamma i integrationsarbetet. Väl fungerande integration bygger tvärtom på ett delat ansvar och företag måste dra sitt strå till stacken. Det skriver Karl Wennberg och Oskar Adenfelt.

Det finns en ensidig bild av att mindre kommuner har sämre förutsättningar för lyckad arbetsmarknadsintegration av flyktingar*. Fores rapport Integration i hela Sverige - Från asyl till arbete som lanserades i Norrköping den 9 december visar att alla typer av kommuner kan lyckas med att få flyktingar i arbete - oavsett befolkningsmängd eller befolkningstäthet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Upsala Nya Tidning debatt 19-12-13:

Sverige bör visa vägen när andra tittar bort till sidans topp

Precis som klimatkrisen kräver flyktingkrisen globala grepp och internationellt samarbete, skriver två forskare.

Måns Fellesson, doktor i Sociologi, Peo Hansen, professor i Statsvetenskap

När FN:s generalförsamling 2016 antog New York-deklarationen för flyktingar och migranter var det mot bakgrund av en tilltagande global kris - antalet var större än någonsin samtidigt som många länder började tillämpa en alltmer restriktiv politik. Trots detta lyckades medlemsländerna nå en samsyn kring en rad åtaganden för att stärka skyddet och dela ansvaret för världens flyktingar och migranter.

Den 17 december, drygt tre år efter New York deklarationen, möts FN:s medlemsländer igen för det första globala forumet för flyktingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-12-17:

UNHCR-chef negativ till förslag om kvotflyktingar till sidans topp

Rätten att söka asyl måste försvaras och kan inte ersättas av ett system med kvotflyktingar, säger Filippo Grandi som är chef för FN:s flyktingorgan UNHCR i en exklusiv intervju.

- Asylrätten måste vara kvar för att skydda de som flyr från krig och förföljelse, från tortyr, diskriminering, våld, säger Filippo Grandi, som leder FN:s flyktingorgan UNHCR. Vår migrationskorrespondent Alice Petrén följer honom på en resa i Centralafrikanska republiken, där långt över en miljon människor är på flykt.

Migrationen i Europa är inte väl hanterad, fortsätter han, vilket lett till en oreglerad invandring och till att asylrätten missbrukas och myndigheternas asylsystem överbelastas.

(...)

Sveriges Radio Studio Ett 19-12-17: Intervju: Fillippo Grandi chef för UNHCR (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 19-12-18:

En ung mans meningslösa död i Sverige till sidans topp

av Aleksej Sachnin

Min vän Massoud är död.

Han har dött en dum, hopplöst dum död.

Berusad hade han gått med några vänner till en sjö när han fick lust att hoppa i. Hans vänner försökte övertala honom att låta bli, men han försvann ur deras synfält, och ett plask hördes. Vännerna sprang mot stranden, men där var det tomt.

Det är en meningslös död som man inte kan lära sig någonting av, ingen tanke, ingen lärdom, ingen livsvisdom. Det är bara en löjlig, dum, slumpmässig död, en tomhet lika mörk som novembernattens insjö. Där fanns en människa, och med ett skrik försvann han ner i sjöns djup som om han aldrig funnits. Han hade inte hunnit fylla 22. I passet var han bara 20, men nu kan man erkänna att han i verkligheten var äldre än så.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 19-12-16:

Språkkrav lyfts i migrationskommittén till sidans topp

Migrationskommittén lyfter nya krav för att få permanent uppehållstillstånd.

Det kan bland annat handla om språk- och samhällskunskapskrav.

Migrationskommitténs uppdrag är att ta fram förslag för en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Bland partierna finns en bred majoritet för att Sverige ska övergå till tillfälliga uppehållstillstånd (TUT).

- Det har varit vår utgångspunkt hela tiden, säger Socialdemokraterna representant Rikard Larsson.

Enligt den tillfälliga, skärpta asyllagen beviljas bara TUT för närvarande. Men den lagen upphör 2021 och då går Sverige tillbaka till permanenta uppehållstillstånd (PUT) om inga nya lagändringar görs.

I tre år

Inför måndagens möte hade kommitténs sekretariat lagt fram ett förslag för partierna. Det innebär att en asylsökande som bedöms ha flyktingskäl ska beviljas ett tidbegränsat tillstånd i upp till tre år. Om ett nytt tillstånd därefter beviljas ska även det vara tidsbegränsat.

För alternativt skyddsbehövande föreslås också tidsbegränsade uppehållstillstånd, men hur långa de ska vara nämns inte.

Om TUT blir huvudregel så uppstår frågan vilka krav som ska ställas för att kunna få PUT. Sekretariatet har lyft frågan genom att föreslå att "vissa" krav ska ställas.

I underlaget till partierna nämns länder som ställer krav på språkkunskaper, på kunskap om samhället och krav på att kunna försörja sig. Norge och Danmark är två av dem.

Socialdemokraternas Rikard Larsson vill inte gå in i detalj på förslagen. Han uppger att om en person fått förlängt uppehållstillstånd under en lång tid så kommer till slut en situation då man ska övergå till PUT.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-12-31:

S dissar Tobés invit till samarbete till sidans topp

Moderaten Tomas Tobé vill se brett partiöverskridande samarbete mellan svenska EU-parlamentariker. Syftet skulle vara att skapa samsyn i migrationsfrågan.

- Vi borde samarbeta mellan moderaterna, kristdemokraterna, socialdemokraterna, sverigedemokraterna, centern och liberalerna. Vi borde gemensamt agera i Europaparlamentet.

Tomas Tobé hoppas att de andra svenska ledamöterna ska påverka sina respektive partigrupper i EU-parlamentet och bidra till samsyn i migrationsfrågan. Gärna kring den politik som Tobé själv förespråkar som innebär ökad kontroll av Europas yttre gränser, mer gemensam asylprövning och ett kvotsystem där varje EU-land i större utsträckning själv avgör hur många asylsökande det ska ta emot.

Tobé vill också ta bort kravet på tvingande omfördelning där alla medlemsländer tar emot flyktingar om det kommer många på en och samma gång till ett enskilt land.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 19-12-12:

Kyrkor presenterade rapport i FN inför granskning av mänskliga rättigheter i Sverige till sidans topp

I samband med granskningen av efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Sverige presenterade idag Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och Samiska rådet en parallellrapport i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Rapporten lyfte bland annat fram religiös diskriminering, exempelvis utifrån situationen för asylsökande konvertiter, samt samernas rätt till repatriering av sina mänskliga kvarlevor.

Vart fjärde till vart femte år granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i den så kallade Universal Periodic Review (UPR). Den 27 januari 2020 sker den officiella granskningen av Sverige för tredje gången. Inför FN:s UPR-granskning publicerade Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och Samiska rådet i somras en parallellrapport till FN:s rapport över Sveriges efterlevnad av sina åtaganden. Idag presenterade kyrkorna sin rapport muntligt inför FN:s MR-råd i Genève, Schweiz. Förhoppningen är att rekommendationerna tas upp av andra medlemsstater under granskningen av Sverige i MR-rådet. Parallellrapporten belyste särskilt fyra frågor: religiösa minoriteters utsatthet, samernas rätt till repatriering av sina mänskliga kvarlevor, asylsökande konvertiter och barns rätt att få vara med sina föräldrar.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf debatt 19-12-18:

Tillåt muntlig bevisning trots prästers oförmåga att se själar till sidans topp

Emilie Hillert, advokat, Sven Hillert, präst och författare

Det är en mänsklig rättighet att fritt välja sin religion, såväl som att utöva den. Samtidigt är det i flera länder förenat med dödsstraff att lämna islam. Trots det fortsätter Sverige utvisa människor som lämnat islam och konverterat till kristendomen.

Varför? Jo, för att svenska myndigheter anser sig helt självständigt kunna bedöma en persons religionsuppfattning och därför ignorerar expertisen.

Svenska myndigheter underkänner den muntliga bevisning som erbjuds från experterna, och baserar sina beslut på subjektiva bedömningar av den asylsökandes förmåga att sätta ord på tankar och känslor.

Det är hög tid att erkänna expertisen som stödbevisning vid bedömningen av en kristen asylsökandes religionsuppfattning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan insändare 19-12-29:

Sveriges hantering av ensamkommande en total kontrast till julens kärleksbudskap till sidans topp

Maria Bohlin Läkare, Studenthälsan Lund

Jag har firat julen som så många andra; med familj, god mat, gran och tända ljus. Detta år firar jag med syster, svåger och vuxna barn. Bland dessa finns också Hamid, 20 år (migrationsverket har godtyckligt bestämt hans ålder till 25 år). Hamid har blivit en familjemedlem, han har bott i sin svenska familj i snart fyra år. Han kom som ensamkommande från Afghanistan 2015. En femtedel av sitt liv har han bott i Sverige, lärt sig svenska närmast perfekt, kämpat med gymnasiestudier, jobbat heltid - och integrerats allt mer i det land som han hoppas ska bli hans. Han kommer med stor sannolikhet att utvisas, till ett för honom totalt främmande land, Afghanistan, ett av världens farligaste länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 19-11-21:

Utan bostad har ensamkommande ingen chans till sidans topp

Martin Ärnlöv, Röda Korset, Helena Thybell, Rädda Barnen, Helen Ottosson Lovén, Svenska Kyrkan, Marika Markovits, Stockholms Stadsmission, Lotta Säfström, Göteborgs Stadsmission, Lena Wetterskog Sjöstedt, Skåne Stadsmission

Civilsamhället har tagit ett stort ansvar för boendesituationen för de unga som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Vi som skriver den här artikeln driver tillsammans, och i samverkan med andra, boendelösningar för flera tusen unga människor som annars riskerar ett liv på gatan. Migrationsverkets besked om att 750 unga som hittills haft boende inte kommer att få bo kvar efter januari riskerar att ytterligare förvärra situationen.

Vi möter varje dag unga människor som sliter för att klara skolan och bygga en framtid i ett nytt land. De flesta av ungdomarna har nu befunnit sig i Sverige i över fyra års tid, lärt sig svenska och etablerat sig i samhället.

När gymnasielagen antogs utelämnades frågan om hur ungdomarnas boende skulle ordnas. Detta har lett till att unga människor runt om i hela landet förväntas klara av sina studier samtidigt som de saknar tillgång till stabila boenden och grundläggande trygghet. Många vittnar om att de utnyttjas på olika sätt, främst inom sex- och droghandel, för att exempelvis få någonstans att sova eller ett mål mat. Vi ser också att de ungdomar som av lagtekniska skäl inte omfattats av gymnasielagen befinner sig i en än mer utsatt situation.

Vi anser att kommunernas ansvar för ungdomarnas boendesituation måste förtydligas, och att tillräckliga resurser måste säkerställas. Ett arbete för minskad hemlöshet bland unga vuxna i Sverige måste genomföras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 20-01-02:

Gymnasielagen är ett grymt skämt till sidans topp

Vem som får stanna i Sverige hänger på konjunkturen

Redan när gymnasielagen infördes 2018 var problemen uppenbara. Gymnasieutbildningarna och vissa yrkesutbildningar omfattades, men inte universitetsutbildningarna. Sveriges kommuner och regioner har dessutom larmat om att det varit oklart exakt vilka utbildningar som lagen faktiskt omfattar.

Jobb inom sex månader

Det finns fler problem. För att stanna i Sverige krävs att man inom sex månader efter studenten hittar ett arbete som varar i minst två år. Den som lyckas med det kan få ett permanent uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset december 2019:

Tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2019

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Svenska Röda Korset har följt händelseutvecklingen i Afghanistan men har inte fram tills nu sett någon anledning att ändra denna tidigare position.

Under juli 2019 registrerades det högsta antalet civila offer i konflikten sedan maj 2017. Internationella rödakorskommittén (ICRC) tvingades i april 2019 avbryta ett antal aktiviteter med anledning av att organisationens utsatthet blivit allt för stor. Aktiviteterna inkluderade bland annat första hjälpen på svåråtkomliga platser, transport och vård av krigsskadade patienter, transport av krigsoffer till familjer, fängelsebesök och familjeåterförening.

Svenska Röda Korset och rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket har den 3 oktober 2019 publicerat en rättslig kommentar angående det ökade våldet under sommaren 2019. Verkets slutsats är att den senaste tidens våldsutveckling inte ger anledning att ändra myndighetens inställning när det gäller möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland ledare 20-01-04:

Sluta tro att invandrarna stjälper välfärden - finns andra slukhål i budgeten till sidans topp

Så märkligt att SKR:s statistik om vad som kostar i kommuner och regioner möttes av tystnad, anser Lilian Sjölund.

Nu har partierna konkurrerat en längre tid om vilka av dem som kan ge den mest dystopiska bilden av invandringens konsekvenser. Bilden har satt sig så till den milda grad att åtminstone 20 procent av Sveriges befolkning tror att hela välfärdssverige håller på att kollapsa under försörjningsstödsbördan.

Därför är det ju fullt förklarligt att statistiken från Sveriges kommuner och regioner (SKR), som presenterades av TT på fredagen, bemöttes med tystnad. Har man en gång lyckats plantera en berättelse där Sverige utgör själva ramen i tragedimanuset (sant eller inte) så var det väl själva den om fakta ska komma och ställa till med glädjescener.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lunds Universitet 2019:

Migrationspolitiska dilemman : Om idealism och realism i liberal politisk teori till sidans topp

Björn Östbring

Den globala flyktingkrisen ställer Sverige inför en svårhanterlig politisk och moralisk fråga. Vilka skyldigheter har vi mot människor på flykt, och finns det en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot? I den politiska debatten går det att skönja att mycket grundläggande normativa föreställningar står mot varandra. En dragkamp mellan å ena sidan en partikularistisk etik och en nationell syn på staten, där de egna medborgarnas intressen och samhällsgemenskap sätter gränser för vilka åtaganden som Sverige kan ha, och å andra sidan en universalistisk etik som fokuserar på mänskliga rättigheter och humanitära behov och som ifrågasätter den nationalstatliga ordningens exkluderande konsekvenser.

I avhandlingen behandlas denna motsättning inom ramarna för liberal politisk teori. Liberalismen antas vanligen vara universalistisk till sin natur, och är således i grunden kritisk till nationalstaters sätt att prioritera vissa människors intressen framför andras på vad som betraktas som moraliskt godtyckliga grunder. Men frågan är inte fullt så enkel. Företrädare för så kallad liberal nationalism argumenterar att både liberal teori och praktik bör acceptera att socialliberala och liberaldemokratiska institutioner förutsätter ett större mått av ömsesidig identifikation, tillit och solidaritet bland samhällets invånare än vad som vore möjligt i en värld organiserad efter universalistiska principer.

(...)

Läs mer och ladda ner avhandlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-12-17:

V vill sätta press på regeringen om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Vänsterpartiet vill nu ta nästa steg för att sätta press på regeringen. I en intervju i SVT:s serie Mats möter säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt att han nu ska ta kontakt med Moderaterna för att försöka göra upp om en begränsning av arbetskraftsinvandringen till Sverige.

Efter misstroendehotet i riksdagen mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är alltså Vänsterpartiet nu beredda att ta nästa steg för att försöka bilda en gemensam front i riksdagen med oppositionspartierna till höger.

De viktigaste frågorna för Vänsterpartiet att stoppa under mandatperioden är ändrade turordningsregler och en utbyggnad av systemet med marknadshyror. Båda dessa punkter finns med i det så kallade Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Vill tvinga regeringen att agera

Men just nu är det en annan fråga där Jonas Sjöstedt vill försöka tvinga regeringen att agera.

Det handlar om arbetskraftsinvandringen där Sverige sedan alliansregeringens dagar har mycket generösa regler. Enligt Jonas Sjöstedt har dessa regler bäddat för missbruk och svartarbete.

Vänsterpartiet har redan varit i kontakt med Socialdemokraterna i denna fråga, men enligt Sjöstedt, fått avvisande svar:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 20-01-02:

Exploateringen sker med politikernas goda minne till sidans topp

Ingen kan längre vara förvånad över utländsk arbetskraft utnyttjas i Sverige. Det är en helt logisk följd av dagens regelverk.

En kock får arbeta från klockan nio på morgonen till ett på natten, sova i ett utkylt ölförråd och ta lån för att betala en svensk skenhustru. En 14-årig flicka i Bangladesh får falska papper, gifts bort med en restaurangägare i Malmö och arbetar utan lön för mannen och hans släktingar här i Sverige.

Johanna Karlssons reportage i Expressen på nyårsdagen om arbetsvillkoren för Zakir och Suvari på en restaurang vid Möllevången i Malmö beskriver ett modernt slaveri mitt i välfärdssamhället.

Arbetskraftsinvandrare utnyttjas

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 19-12-14:

Linnéa Claeson: När människor kallas ohyra på Facebook måste vi agera till sidans topp

Jag vill att du stannar upp nu. Fast jag vet att du är skitstressad, kall, trött och har massor att göra. Trots det vill jag att du stannar lite.

I veckan avslöjade den antirasistiska tidskriften Expo att sättet människor pratar om andra i slutna SD-vänliga Facebookgrupper är värre än befarat. Kommentaren "Skaffa vapen, sedan utrota skadeinsekterna" sticker inte ut som ett skräckexempel. I alla de elva granskade grupperna finns "inlägg och kommentarer om grovt våld, ett avhumaniserande språk, uppmaningar att politiker ska avrättas och inlägg om att Sverige borde rensas från muslimer och andra folkgrupper".

Till och med Katie Cohen på Totalförsvarets forskningsinstitut som skrivit rapporten "Digitalt slagfält" blir förvånad över hur grov samtalsnivån är. Hon påminns om retoriken under andra världskriget eller folkmordet i Rwanda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-12-16:

Sabuni: Sverige ska ta emot färre asylsökande till sidans topp

Liberalerna vill minska det svenska asylmottagandet.

Partiet föreslår nu en ökning av preskriptionstiden för personer som fått avslag - för att fler ska återvända till sina hemländer.

- Välfärden måste gå ihop med mottagandet. Det har vi inte alltid tänkt på, säger partiledaren Nyamko Sabuni.

Under måndagen träffas migrationskommittén för tredje gången. Parti efter parti har under hösten positionerat sig i frågan. Liberalerna utgår från att det svenska mottagandet måste minska.

- Vi vill se en lagstiftning som tar hänsyn till vår solidaritet med människor på flykt men också vår förmåga att kunna integrera människor. Det måste finnas skolor, sysselsättning, lärare och möjlighet för socialtjänsten att integrera människor i sina kommuner, säger Nyamko Sabuni som hävdar att det finns en gammal "integrationsskuld" i Sverige.

L-ledaren varnar för att den tillfälliga lagstiftningen leder till vad hon kallar för "pulleffekter" som är svåra att förutse.

- Vi behöver ha en lagstiftning som är hållbar, långsiktig och i paritet med andra jämförbara länder. Det kan vara Norden, Tyskland och Österrike.

Förra året sökte 21.502 personer asyl i Sverige. Hittills i år har 20.247 personer sökt asyl. Men att som Moderaterna och Kristdemokraterna sätta ett så kallat volymmål med 5.000-8.000 asylsökande till Sverige, säger partiet nej till.

- Jag är inte säker på att asylrätten går ihop med att man på förväg bestämmer ett antal. Men med respekt för asylrätten kan vår lagstiftning förändras så att vi får färre antal som vill söka sig till Sverige, säger Nyamko Sabuni.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / SvD 19-12-15: L vill ha snabbspår för att neka asyl (Extern länk)

Aftonbladet 19-12-19: Hård intern kritik mot Sabunis nya linje (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Sveriges Radio Ekot 19-12-20:

Man döms till fängelse för flyktingspionage till sidans topp

En 46-årig svensk-irakisk man döms till två år och sex månaders fängelse för flyktingspionage. Mannen har mellan 2015 och 2019 samlat in personlig information om oppositionella iranier som han sedan förmedlat till iransk underrättelsetjänst.

Mannen som varit bosatt i Sverige sedan åtminstone 2013, har enligt tingsrätten, under flera års tid kartlagt individer ur den arabiska minoriteten ahwazi som befunnit sig Sverige i exil från hemlandet Iran.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus Network december 2019:

Relaunch of Odysseus Network one-year certificate on EU migration and asylum law till sidans topp

The Odysseus Network is relaunching its one-year certificate. The aim of this programme is to provide its participants with an in-depth understanding of the EU migration and asylum law. It will be of interest to all persons who wish to acquire a specialised knowledge in immigration and asylum law, and in particular civil servants, researchers, PhD students, lawyers, and persons working for EU institutions, International Organisations, and NGOs, all of whom frequently confront the complex legal dimension of immigration and asylum in their work or studies.

The courses are given in English in Brussels at the Université Libre de Bruxelles (ULB) on Friday evenings and Saturday mornings throughout the year. Participants are supposed to attend physically the classes, but it will also be possible to follow them live on skype upon distance. Several specific gatherings will be organised in Brussels throughout the year for participants following the courses from abroad.

This course provides the opportunity to live in a unique European environment, with well-known professors coming from academic institutions in different Member States as well as speakers from the EU institutions, and to take part in an intellectually stimulating experience as part of a group of about 20 participants specialising in the area of immigration and asylum with different backgrounds from all over Europe. Participants will be involved in research activities and will in particular be trained to draft a final paper to be published on the Odysseus blog. Professional networking within and outside the group will be encouraged by the organisers. Participants will receive a university certificate if they successfully follow the programme, including some written or oral exams.

If you are interested and require any further information or want to send your pre-application, please email us your CV at the address: odysseuscertif@gmail.com Registration will start in January 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 2020:

15 jan, Stockholm: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik? till sidans topp

Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Det slår direktiven till parlamentariska kommittén fast. Vad menas med detta? Kan konflikter uppstå mellan dessa intressen och hur kan kommittén hantera dem? Välkommen till det fjärde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik - med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 15 januari 2020

Tid: Kl. 13.00-13.45

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien "Sveriges framtida migrationspolitik - med anledning av den parlamentariska kommittén". Det fjärde seminariet i samtalsserien går under temat: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

Samtalet kommer belysa vad kommittén behöver ta ställning till. Finns det några motstående intressen när den nya migrationslagstiftningen ska antas och vilka perspektiv får inte missas när dessa intressen ska vägas mot varandra? Under samtalet låter vi experter diskutera dessa frågor.

Medverkande

Tommi Teljosou, revisionsdirektör för Riksrevisionen, har bl.a. varit projektledare för granskningen Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 2017:25)

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet

Anna Lindblad, chefsjurist Asylrättscentrum

Fler namn kan tillkomma.

Modererar gör Tove Hovemyr, sakkunnig migration och integration, Fores

Läs mer om seminariet, anmälan och youtube-sändning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus Network 2020:

29 juni-10 juli, Bryssel: Summer School on EU Immigration and Asylum Law and Policy till sidans topp

The 20th Edition of the Summer School of the Odysseus Network will be held in Brussels from 29th of June to 10th of July 2020. This will be a special edition to celebrate the 20th anniversary of the Summer School. The Summer School has been designed to provide participants with a comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the EU from a legal perspective.

The programme is organised by the Odysseus Academic Network under the umbrella of the Institute for European Studies of the Université libre de Bruxelles (ULB). Participants in the Summer School typically include PhD and graduate students, researchers, EU and Member State officials, representatives of NGOs and International Organisations, lawyers, judges, social workers and more.

In addition to the classes, evening debates and visits to the European Institutions, the course provides an excellent opportunity to spend an intellectually stimulating fortnight and to network among a group of around one hundred fellow participants coming from all over Europe. The setting of the summer school in Brussels, capital of the European Union, creates a unique environment that facilitates participants' deeper engagement with EU institutions and networking between participants.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Current Awareness 19-12-18:

New Issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) till sidans topp

The latest issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published. Contents of vol. 32, no. 4, Dec. 2019 include:

+ 'What Does the Term Refugee Mean to You?': Perspectives from Syrian Refugee Women in Lebanon [abstract]

+ Process in the Community, Detain Offshore or 'Turn Back the Boats'? Predicting Australian Asylum-seeker Policy Support from False Beliefs, Prejudice and Political Ideology [free full-text]

+ Motherhood as Identity: African Refugee Single Mothers Working the Intersections [abstract]

+ Syrian Refugees as Seasonal Migrant Workers: Re-Construction of Unequal Power Relations in Turkish Agriculture [abstract]

+ An Examination of a University-based Refugee Speaker Series [abstract]

+ From Recipients of Aid to Shapers of Policies: Conceptualizing Government-United Nations Relations during the Syrian Refugee Crisis in Lebanon [abstract]

+ The Discursive Governance of Forced-Migration Management: The Turkish Shift from Reticence to Activism in Asia [abstract] [embargoed postprint] [preprint]

+ Assessing the Civil Society's Role in Refugee Integration in Turkey: NGO-R as a New Typology [abstract] [Academia]

Also included are four book reviews.

Notisen i FMCA (Extern länk)

Till Journal of Refugee Studies No 4 Dec 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 19-12-18:

Drahoslav Stefánek: new Special Representative for Migration and Refugees till sidans topp

Today, on the occasion of International Migrants Day, the Secretary General Marija Pejcinovic Buric announced the appointment of Ambassador Drahoslav Stefánek as her new Special Representative on migration and refugees.

The Council of Europe has followed the situation of refugees and migrants over many years and has been particularly concerned with the protection of the most vulnerable, such as children on the move, including unaccompanied children.

The mandate of the Special Representative is to gather information on how the fundamental rights of migrants and refugees are protected on the ground in the member states, and to develop proposals for action at national and European level, including liaising with international partners.

Mr Stefánek is lawyer by training and a career diplomat and is currently the Head of the Council of Europe Office in Sarajevo and previously the Ambassador and Permanent Representative of the Slovak Republic to the Council of Europe. Before that he was the Director General for the UN, International Organisations, EU Affairs and Human Rights at the Ministry of Foreign Affairs of Slovakia. He also chaired the UN Working Group on an optional protocol to the Convention on the Rights of the Child. Mr Drahoslav Stefánek holds a JUDr in Law from Matej Bel University and law degrees from the Bratislava and Utrecht universities.

Mr Stefánek will take up his duties on 15 January 2020.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.