fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 14 december 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 19-12-14:

Förra numret av Asylnytt: Fortsatt misär i lägren i Grekland till sidans topp

Nu stängs Europas skamfläck, flyktinglägret Moria. Men samtidigt ändras reglerna och omflyttade asylsökande hamnar i låsta förvar

Mer i förra utgåvan:

+ Deportationerna till osäkert Afghanistan fortsätter trots protester

+ Frågor om EU:s roll och profit i Libyen, militarisering genom Frontex

+ Debatt om "massinvandring" och rasism, "säkerhet" och utvisningar

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 19-12-04:

Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) till sidans topp

Schengens informationssystem (SIS) är ett system som Schengenländerna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete, straffrättsligt samarbete och immigrationskontroll.

I november 2018 antogs tre nya EU-förordningar om SIS. Förordningarna ersätter EU:s nuvarande regelverk om SIS och innebär att en ny version av systemet ska tas i drift vid ett datum som kommissionen ska fastställa senast den 28 december 2021. I förhållande till den tidigare regleringen innebär förordningarna bland annat att SIS kommer att kunna användas för fler ändamål än tidigare, att fler uppgifter kan registreras i SIS och att fingeravtryck i högre utsträckning ska kunna användas för att identifiera personer. Samtidigt införs nya funktioner för kontroll och uppföljning av användningen av SIS för att ge ett bättre skydd för de individer vars personuppgifter kommer att registreras i systemet.

I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-förordningarna om SIS. Förslagen innebär bland annat att det införs en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser till förordningarna. Det föreslås även vissa ändringar i bland annat utlänningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Hämta promemorian (Extern länk)

Hämta lista över remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-12-06:

Regeringen beslutar om nya regler för eget boende för asylsökande till sidans topp

Regeringen har utfärdat och beslutat lag- och förordningsändringar som handlar om eget boende för asylsökande. Reglerna innebär att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning.

- Det är nödvändigt att komma till rätta med den ökade segregationen och andra problem som eget boende för asylsökande kan medföra, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Riksdagen beslutade i förra veckan att anta regeringens lagförslag om att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Regeringen har nu utfärdat lagändringarna och beslutat om förordningsändringar med kompletterande regler om vilka områden som ska omfattas.

Följande kommuner omfattas av bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden: Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro. Dessa kommuner ska få anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. En sådan anmälan ska föregås av samråd med länsstyrelsen om vilka områden som ska anmälas.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. Begränsningen av rätten till dagersättning får dock effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas börjar gälla den 1 juli 2020.

De nya reglerna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-12-05:

Australien/ UNHCR statement on Australia's repeal of Medevac legislation till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is disappointed by the repeal of the Medevac legislation in the Australian Parliament on Wednesday, which may negatively impact vital care for asylum seekers in offshore processing facilities.

Since its commencement earlier this year, the medevac mechanism had proven to be a timely, effective and often life-saving programme for seriously ill asylum seekers at facilities at Manus Island in Papua New Guinea and Nauru.

More than 3,000 refugees and asylum seekers have been forcibly transferred by Australia to the offshore processing facilities since 2013.

After more than six years of uncertainty regarding solutions, UNHCR is extremely concerned that the health situation of asylum seekers and refugees will continue to deteriorate.

In the absence of the now repealed Medevac mechanisms, UNHCR urges the Government of Australia to continue utilising pre-existing legislative processes in a good faith effort to evacuate individuals in need of urgent medical treatment.

As Australia retains responsibility for people forcibly transferred under its offshore arrangements, UNHCR urges the Government of Australia to find appropriate solutions including taking up the longstanding offer by New Zealand to resettle refugees and to prevent further harm.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 19-12-05:

Allmänt/ Så arbetar Migrationsverket med rättsliga ställningstaganden till sidans topp

En varaktig förändring i ett land som många asylsökande kommer ifrån kan innebära att Migrationsverket beslutar om att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Syftet är att stötta dem som prövar asylansökningar och därmed bidra till enhetliga och rättssäkra bedömningar.

Rättsliga ställningstaganden för ett specifikt land publiceras när Migrationsverket har följt utvecklingen i landet under en tid och bedömer att verksamheten har behov av en uppdaterad juridisk vägledning. Migrationsverkets medarbetare ska följa rättsliga ställningstaganden när de prövar asylansökningar.

- Förutom att Migrationsverket följer händelseutvecklingen i länder som är aktuella för oss, så har vi på rättsavdelningen också en pågående dialog med verksamheten, för att fånga upp aktuella frågeställningar, säger verkets biträdande rättschef Carl Bexelius.

Aktuell information om händelseutvecklingen i ett land är central när verket ska ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande knutet till asylsökandes ursprungsländer. Därför arbetar juristerna på Migrationsverkets rättsavdelning i nära samarbete med de analytiker på myndigheten som följer händelseutvecklingen i olika länder. Tillsammans tar de fram en lista över prioriterade länder och en tidsplan för att ta fram ny landrelaterad rättslig styrning.

- Rättschefen gör sin rättsliga bedömning, det vill säga sin vägledning till verksamheten, utifrån den aktuella landinformationen, säger Carl Bexelius.

Mer föränderliga

I rättsliga ställningstaganden som fokuserar på säkerhetsläget är innehållet mer benäget att förändras, just eftersom konfliktsituationer är föränderliga i sig. Därför kan det finnas anledning att uppdatera den typen av ställningstaganden oftare, menar Carl Bexelius.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-12-03:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen: Flickor och pojkar riskerar grovt våld, hot, diskriminering till sidans topp

Rädda Barnen har precis kommit ut med rapporten "Tankar om att återvända". Rapporten lyfter barns och ungas, men även föräldrars, erfarenheter av en bristfällig och osäker asyl- och återvändandeprocess, samt deras tankar inför att återvända till ett av världens farligaste länder, Afghanistan.

I rapporten har röster samlats från barn, unga och föräldrar som ännu inte har återvänt, samt från skolpersonal som mött barn och unga som riskerar utvisning. Erfarenheter från ungdomar som redan har återvänt från Sverige lyfts också. Syftet med rapporten är att ge en röst åt de barn och unga som på olika sätt kommit i kläm i det svenska asylsystemet, och att kommunicera till regering, riksdag samt berörda myndigheter, att situationen i Afghanistan är allt för allvarlig för att barn och unga ska utvisas dit. Samtidigt vill rapporten belysa hur vuxna kan ge stöd till barn som ändå tvingas återvända.

- Det mest akuta är nu att utvisningarna av barn och unga stoppas, eftersom Afghanistan är ett av världens farligaste länder och barn är särskilt utsatta, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Många av barnen och ungdomarna som riskerar utvisning har dessutom varit i Sverige i många år och är väldigt etablerade i landet. De kan svenska, vill gå i skolan och arbeta här.

- De är mycket oroliga inför ett eventuellt återvändande och många uppger att de hellre lever utan papper i Sverige än återvänder. Olika former av tidsbegränsade uppehållstillstånd gör också att barn och unga lever i en konstant rädsla för att deras tillstånd inte ska förlängas. Detta är ingen varaktig lösning, fortsätter Helena Thybell.

Rapporten beskriver även vilka utmaningar barnen har att vänta om de återvänder till Afghanistan. Nedan följer några citat från barnen som intervjuats om situationen i landet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2019:

Från Afghanistan/ Assessing Internal Flight, Relocation or Protection Alternative till sidans topp

This document provides decision-makers with relevant country of origin information (COI) for assessing the availability of an internal flight, relocation or protection alternative (IFA/IRA/IPA) in Kabul for Afghans who originate from elsewhere in Afghanistan and who have been found to have a well-founded fear of persecution in relation to their home area, or who would face a real risk of serious harm in their home area.

UNHCR recalls its position that given the current security, human rights and humanitarian situation in Kabul, an IFA/IRA is generally not available in the city.

1. The relevance of Kabul as an IFA/IRA: the security situation for civilians in Kabul

1.1 Security Trends and Impact on Civilian Population in 2019

In its 2019 Quarterly Report covering the period from 1 January to 30 September 2019, UNAMA documented the "highest number of civilian casualties that it has recorded in a single quarter since it began systematic documentation in 2009". According to UNAMA, civilians living in Kabul, Nangarhar, Helmand, Ghazni, and Faryab were most directly impacted by the conflict within this reporting period, with the highest number of civilian causalities reported in Kabul province, namely 1,491.

Similarly, for the period from 1 January - 31 May 2019, the NATO Resolute Support Mission reported that 15 percent of the total civilian casualties in Afghanistan occurred in Kabul Province (402 causalities).

Action on Armed Violence reported that there were 1,013 civilian casualties from explosive violence across Afghanistan in July 2019, reportedly the highest number recorded since AOAV began monitoring casualties in October 2010. According to AOAV, Kabul was the city most impacted, "with almost a third of all civilian casualties occurring in the capital (30%)".

Timeline of Security Incidents in Kabul: January - September 2019

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 19-12-10:

Från Centralafrika/ Flyktingar återvänder till Centralafrikanska Republiken till sidans topp

Centralafrikanska Republiken klassas som ett av världens farligaste länder med en osedanvligt stor del av befolkningen som är på flykt.

Men de senaste veckorna har många hundra personer återvänt.

Ekots migrationskorrespondent Alice Petrén har på plats i huvudstaden Bangui mött några av dem.

- Ja, freden börjar återvända, säger Gérard Ouambo, en lokal journalist som hjälper mig.

Den 6 februari i år undertecknade fjorton rebellgrupper och regeringen här i CAR ett fredsavtal, som i alla fall vissa nu sätter sitt hopp till.

Ungefär 600 000 centralafrikaner har i omgångar flytt till grannländerna sedan inbördeskriget 2013 och lika många - ungefär 600 000 är på flykt inom landet på grund av allt våld.

Det innebär att var fjärde invånare har tvingats lämna hem och djur bakom sig, vilket är en hög andel jämfört med andra länder. Skottlossning, attacker och våldtäkter är vardag för människor här i CAR, som klassas som ett av världens farligaste länder, ungefär som Libyen och Afghanistan.

- Vi återvänder till vårt eget land nu. Vi har lidit så på andra sidan, säger en äldre man, Georges med Kongoflodens biflod Oubangui bakom sig och båtar som pilar fram och tillbaka mellan de två länderna.

Han och de övriga här kom i morse med hjälp av FN:s flyktingorgan

- Alla kommer frivilligt, säger Stella Fatime, som arbetar för FN-organet:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-11-29:

Från Kongo/ As violence spikes in DRC, UNHCR concerned for trapped civilians till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and its humanitarian partners remain extremely concerned for the safety and security of hundreds of thousands of civilians in the Democratic Republic of the Congo's eastern Beni Territory, after deadly violence and mass protests have cut off humanitarian access to the troubled region.

Tensions in this part of DRC's North Kivu province have been rising since the launch of a government-led security operation against the Allied Democratic Forces (ADF) on October 30. Armed groups have been targeting civilians and displaced populations in the region, killing scores of people.

Growing estimates are that at least 100 people were reported to have been killed in violent attacks in the Beni region since November 2, with thousands displaced, the vast majority of them women and children. Additional mass displacements have been reported from Mbau and Oicha localities, north of Beni. People are taking refuge in the Beni town, in an attempt to flee attacks, and the ongoing fighting between the army of the DRC and ADF.

Information is difficult to verify, as the movement of humanitarian workers is restricted due to insecurity around the city and in the territory of Beni, as a result of violence. Alarming reports from the region suggest people being trapped and under threat from the armed groups, with daily reports of loss of life. Abductions and attacks on schools, health centres and indigenous communities are also on the rise.

UNHCR and its partners are calling for an urgent need to restore security to allow humanitarian agencies immediate access to support the affected population. Hundreds of households are currently sleeping in churches and schools.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14

Från Palestina/ Migrationsverket: Väpnad konflikt i Gaza men inget praktiskt hinder till sidans topp

Enligt Migrationsverkets tidigare rättsliga ställningstagande från 2016 rörande Gaza rådde svåra motsättningar, men inte väpnad konflikt. Individer med personliga skäl genom konflikten bedömdes som "övrig skyddsbehövande". Barn beviljades generellt uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. Genom den tillfälliga lagen sattes dessa bedömningar mer eller mindre ur spel. Å andra sidan har praktiskt verkställighetshinder rått under flera år, på grund av att det inte varit möjligt att passera Egypten. I ett nytt ställningstagande bedöms nu Gaza vara i väpnad konflikt, vilket innebär att vissa asylsökande efter individuell bedömning kan få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Inget myndighetsskydd anses finnas i Gaza och inte heller möjlighet till internflykt. Bedömningen för barns humanitära skäl kvarstår men under den tillfälliga lagen krävs dessutom att en utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande. Enligt Migrationsverkets tolkning innebär detta att beslut kan fattas som strider mot barnets bästa. Utvisningar till Gaza kan väntas återupptas, då Migrationsverket anser att det nu går att resa genom Egypten, vilket kan leda till att tillfälliga uppehållstillstånd på grund av praktiska hinder inte längre beviljas. Det förändrade säkerhetsläget kan dock spela roll vid en ny prövning.

Hämta dokumentet, SR 32/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14:

Från Palestina/ Migr-verket om Västbanken: "Svåra motsättningar", läget förbättrat till sidans topp

I en kortfattad rättslig kommentar om situationen på Västbanken konstaterar Migrationsverket att säkerhetsläget karakteriseras av våldsamheter i samband med paltstinska protester som besvaras med tårgas, beskjutningar med gummikulor eller levande ammunition. Israeliska räder och individuella attacker från båda sidor förekommer. Men Migrationsverket anser att säkerhetsläget blivit bättre sedan 2015 och att situationen de senaste två åren varit relativt lugn, bland annat genom samarbete mellan Israel och den palestinska myndigheten. Säkerhetsläget är dock oberäkneligt enligt verket. Den rättsliga bedömningen är att det fortfarande råder "andra svåra motsättningar" enligt paragraf 2 a, första stycket i Utlänningslagens fjärde kapitel. Detta är lika med lagens nivå för "övrig skyddsbehövande", det vill säga att den inte kan tillämpas under den tillfälliga lagen.

Hämta dokumentet, SR 33/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-12-06:

Från Turkiet/ Authorities confiscate data of hundreds of Turkish asylum-seekers till sidans topp

Turkish authorities arrested a Turkish lawyer working for the German embassy in Ankara and confiscated personal data of at least 83 asylum-seekers. The number of persons in danger after fleeing Turkey is potentially much higher.

Yilmaz S. was arrested on September 17 in Ankara on the ground that his work with the German embassy amounted to espionage. The lawyer worked for more than 20 years for the German Embassy to examine details of Turkish asylum-seekers. According to the German Foreign Ministry this is a common practice.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-12-06:

Från Venezuela/ UNHCR welcomes Brazil's recognizing of thousands as refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes Brazil's move to recognize thousands of Venezuelan asylum-seekers as refugees on a prima facie basis. Some 21,000 Venezuelans in the country immediately benefited from the decision on Thursday by Brazil's National Committee for Refugees (CONARE).

From now on, asylum claims from Venezuelans who fulfill the necessary criteria in Brazil will be processed through an accelerated procedure, without the need for an interview. This move constitutes a milestone in refugee protection in the region and follows a decision in June this year by CONARE to recognize that the situation in Venezuela amounted to serious and generalized human rights violations as described under the 1984 Cartagena Declaration on Refugees.

To benefit from the new provision, Venezuelan asylum seekers must be living in Brazil, not hold any other residence permit in the country, be over 18, possess a Venezuelan identity document, and have no criminal record in Brazil.

The Brazilian authorities estimate that some 224,000 Venezuelans are currently living in the country. An average of 500 Venezuelans continue to cross into Brazil every day, mostly into the northern and isolated state of Roraima.

The Brazilian government continues to lead the humanitarian response for the most vulnerable Venezuelans arriving in the country, while also promoting innovative, open and generous ways to support their socio-economic inclusion.

To date, over 750,000 asylum claims have been filed by Venezuelans worldwide, the majority in Latin American countries and the Caribbean. Brazil has registered over 120,000 asylum seekers, according to the latest official figures. The decision announced on Thursday in Brasilia will have a positive impact on the protection of Venezuelans in the country and will also help ease the pressure on Brazil´s national asylum system.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 19-12-06: Brazil grants asylum to 21,000 Venezuelans in a Single Day (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Human Rights Watch 19-12-04:

France drops plan to give boats to Libya till sidans topp

Libya could have used ships to commit abuses against migrants and asylum seekers

France's decision last week to withdraw its offer of six boats to the Libyan Coast Guard is good news, as Libya could have used this "gift" to subject even more migrants and refugees to serious abuses in Libya.

In February, the French Defence Minister announced that France would transfer six "semi-rigid" speed boats to the Libyan Coast Guard, which would have been used to intercept people fleeing Libya. The announcement, which came even though the French government was well aware that people intercepted at sea by the Libyan Coast Guard face a clear risk of being systematically detained in Libya in atrocious conditions, caused a wave of outrage and criticism. Many nongovernmental organisations (NGOs), including Human Rights Watch, urged French authorities publicly and privately to reverse its decision.

We were pleased to learn in recent meetings that the French Ministry of Defence had finally cancelled the delivery. This decision was officially confirmed in a memorandum sent by the ministry to the Paris Administrative Court of Appeal on November 26, in the context of the legal action brought by Amnesty International, Médecins Sans Frontières, and six other nongovernmental organizations to block the boat transfer.

That the French government heard their criticisms is a win for rights and humanitarian groups. Nevertheless, France should do much more to stop the nightmarish situation for migrants and refugees arbitrarily detained in Libya.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-12-05:

Italien/ Both Alan Kurdi and the Ocean Viking will disembark in Italy till sidans topp

In an update from Sea Eye Wednesday morning:

"Finally, the news in the night: Safe Port for the ALAN KURDI in Messina. It's over. After rescuing 84 people from distress and a six-day-long stand-off, our vessel was finally allow to dock in Messina, Italy. 23 rescued persons had to be evacuated over the past days, among them three infants and twelve people, who collapsed unconscious on board our rescue vessel. Even though ministers celebrate themselves for their deals, we are everything but satisfied. Humans are not up for negotiation. We urgently need a mechanism that allows for a swift and humane disembarkation."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Watch short video to get more insights into the work of Sea-Watch. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-12-11:

Grekland/ Six young people froze to death in Greece till sidans topp

With all eyes set on overcrowded island hot spots, pushbacks at Evros are happening at large and people are dying in the Northern Greece

Although most of the people enter Greece from the coastal side, many still opt for the Evros land corridor, in spite of the dangers that didn't pass by this side of the border crossing as well.

Thousands of people are trapped in freezing conditions, and it is reported that in northeastern Greece six people have lost their lives due to cold.

The victims were two women and four men, aged under 30 years old. Their identities and nationalities were unknown, according to the official report.

In winter temperatures in the area drop well below freezing and many people who manage to reach the area are left with few options, thus being in risk of freezing if nobody provides them with any assistance, as the case is at the moment.

As we wrote earlier, Mobile Info Team have published a report on pushbacks from Greece to Turkey in the Evros region. They have been gathering data since August 2018 and have brought together 27 testimonies from people who have experienced this illegal practice.

The procedure is similar in all cases. Firstly, arrest and capture by Greek police inside Greek territory, then detention and confiscation of personal property, followed by coordinated handoffs/transfers to authorities and finally, collective expulsion across the Evros River in small boats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-11-29:

Kroatien/ Two people shot by Croatian police in less than 2 weeks till sidans topp

Croatian police shot another migrant, claim the victim is to be blamed

Only 11 days after a young migrant was shot by Croatian police officers in the Tuhobi? mountain, another shooting happened in the same region, near the town of Mrkopalj. This time, a Croatian police officer shot a man in the shoulder. Surgical treatment was provided in the hospital in Rijeka.

At the moment, the hospital in Rijeka is treating both victims. The first man, who is "very young" according to medical sources, is still recovering from severe internal injuries. The prognosis for his full recovery is not good.

In both cases, the Ministry of Interior tried to spin the news by portraying perpetrators as heroes and describing the events as, "accidental, isolated incidents with no intention to cause any harm."

For the first man, they even had the nerve to say the police officer who shot him "actually saved his life" by helping to carry him, in a near-death condition, towards the ambulance. The official explanation of the incident, unconfirmed by any witnesses, it that the, "police officer tripped and his rifle fired accidentally." The bullet then, the Ministry claims, "bounced off the rock and unintentionally injured the man."

Chief of the police worker's union went even further, saying, "the man is now a burden to our country, because we have to pay for his medical expenses."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-12-01:

Kroatien/ Migranter fast i Bosnien under hårda förhållanden till sidans topp

Drygt 7 000 migranter och flyktingar bor i tillfälliga läger i norra Bosnien, ofta under svåra förhållanden. De försöker ta sig in i EU via Kroatien men enligt vittnesmål möts de av allt hårdare behandling av den kroatiska gränspolisen.

Tusentals står vid porten till EU och väntar på sin chans. Allt fler har sökt sig till gränsen mellan Bosnien och Kroatien för att hitta en lucka att slinka in i EU. Sedan gränsen mellan Serbien och Ungern stängts har tusentals fastnat runt staden Bihac i norra Bosnien, bara en timmes bilväg till det hägrande målet.

- Många av dem försöker om och om igen att ta sig över gränsen till Kroatien och EU, säger Erik Rehó, migrationsansvarig för Västra Balkan på svenska ambassaden i Serbien.

De bosniska myndigheterna har liten kapacitet att ta emot asylsökande. Lokala myndigheter och frivilligorganisationer försöker hantera den akuta situationen i den tilltagande kylan.

"Våld och slagsmål"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 19-12-05:

Afrika/ 57 migranter döda i båtolycka till sidans topp

Upp till 57 människor har omkommit sedan en båt från Gambia med omkring 150 migranter ombord sjunkit utanför Mauretaniens kust, enligt FN:s migrationsorgan IOM.

Sjövägen från Västafrika till Europa var tidigare en av de vanligaste för migranter, men har minskat i betydelse sedan Spanien ökade bevakningen i mitten av 2000-talet.

Även om flera västafrikanska länder har hög tillväxt, så finns problem med att skapa tillräckligt med nya jobb för unga.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Europarådet 19-12-11:

Recommendation to make guardianship for unaccompanied children more effective till sidans topp

The Committee of Ministers has adopted a Recommendation to member States on effective guardianship for unaccompanied and separated children in the context of migration.

Migration puts children, especially unaccompanied or separated from their parents, in a very vulnerable position. Children are forced to flee or migrate from their homes for various reasons: to escape from conflict, violence, for the purpose of family reunification, as a result of changes in the environment that affect their lives, or the search for better economic, social or cultural conditions. Such a journey increases the risk of violating their fundamental rights and freedoms.

This Recommendation seeks to ensure that unaccompanied and separated children's rights and their best interests are respected in line with international and European standards. It also seeks to ensure that guardianship is effectively provided and is appropriate to the rights and specific needs of the children concerned.

Fullständigt pressmeddelande med länk till rekommendationstexten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allas 19-12-02:

Joanna är extramamma åt unga på flykt: "En gåva" till sidans topp

Joanna Ågren och hennes familj har i flera år öppnat sitt hem för bostadslösa ungdomar från Afghanistan. Samtidigt som ungdomarna blir som bonusbarn i familjen, kan det vara tufft att möta deras verklighet. "Hur hanterar man när någon sitter framför en och berättar att hela deras familj har blivit slaktad", säger Joanna.

Hemma hos Joanna Ågren, 47, och hennes man Tomas är det sällan tyst. I villan utanför Stockholm är det nästan alltid någon hemma - förutom Joanna och Tomas och deras två barn bor här sedan snart två år tillbaka två unga killar från Afghanistan. Nittonåriga Mehdi och Nas har blivit som bonusbarn i familjen.

- Jag tror att tanken på att släppa in någon över tröskeln till ens hem är det största steget. När man väl har bestämt sig så anpassar man sig väldigt snabbt till sin nya familjekonstellation, säger hon.

Joanna Ågrens engagemang som volontär startade 2015 då en stor mängd människor kom som flyktingar till Sverige. Hon började jobba frivilligt på Stockholms central och olika transitboenden. Snart reste hon ner till den grekiska ön Lesbos för att hjälpa till och väl hemma i Stockholm igen kände hon att det fanns än mer hon kunde göra.

- Jag och Tomas fattade beslutet att vi ville hjälpa någon och vi hade ett extrarum. Jag ringde min vän Liisa Korvenranta som också jobbar volontärt och frågade om hon kände till någon som skulle passa hos oss, säger hon.

Tinade upp på grund av barnen

Hösten 2016 flyttade så en 25-årig kille från Irak in hos familjen. Han var utbildad engelskalärare och efter fyra månader var han redo att stå på egna ben och flyttade ut.

- Då kände vi att vi hade gjort vårt - skönt! Men så ringde Liisa och sa att hon visserligen visste att vi hade sagt att vi var klara, men att det fanns en kille som var akut hemlös. Hon visste inte vad hon skulle göra av honom och undrade om han kunde bo här bara några veckor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västernorrland 19-12-09:

Migrationsverket vann tvisten - Ocean Galas ägare skyldiga staten miljoner till sidans topp

Ocean Galas ägare Floating Accommodations krav på Migrationsverket ogillades av Norrköpings tingsrätt. Nu ska ägaren betala rättegångskostnaderna.

Det var under den stora flyktingströmmen 2016 som fartyget Ocean Gala skulle bli flyktingboende för drygt 1800 asylsökande. Fartyget lade till i Utansjö hamn, norr om Härnösand.

Några flyktingar flyttade aldrig in och ägarna, Floating Accommodations Sweden AB, stämde Migrationsverket för avtalsbrott.

Inget bevis för avtalsbrott

På måndagen föll domen i tvisten mellan Ocean Galas ägare och Migrationsverket i Norrköpings tingsrätt. Tingsrätten menar att ägarna inte kunnat bevisa att Migrationsverket begått något avtalsbrott.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-12-12:

Stor oro på Migrationsverket efter möte med ledningen till sidans topp

Anställda på Migrationsverket i Stockholm blev i veckan uppmanade att logga in på videochatten Skype för ett möte med ledningen. Där informerades de om en kommande omorganisation som kan leda till uppsägning av personal.

Migrationsverket har internt informerat sina anställda om flera stora förändringar. Bland annat ska man prioritera ned asylansökningar via ambassader och konsulat samt ärenden som gäller anhöriginvandring, enligt uppgifter till SVT. Detta kan i förlängningen leda till längre väntetid och minskad kapacitet att hantera ärenden.

Man har också aviserat varsel och omplacering av personal, där personer kan eventuellt få lägre befattningar än tidigare. Enligt SVT:s källor handlar det både om en omorganisation och nedskärning.

"Finns medarbetare som kan riskera uppsägning"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-12-05:

Försvarsministern kom till Sverige på servicepass till sidans topp

Svensk-irakiske Najah al-Shammari, som var försvarsminister i Iraks nyligen avgångna regering, kom till Sverige på ett servicepass - en typ av pass som ges till höga statstjänstemän. Det framgår i hans akt från folkbokföringen, som DN tagit del av.

I passet, som Najah al-Shammari använde i samband med att han folkbokförde sig i Sverige, framgår det att han är statstjänsteman. Passet, som är ett så kallat servicepass som ges till högre statstjänstemän, har även en stämpel från Iraks utrikesdepartement. För invånare i Irak krävs visum för inresa i Sverige.

Enligt Iraks ambassad finns två typer av irakiska diplomatpass, ett för diplomater, ett för administrativ personal och tjänstmän vid Iraks utrikesdepartement. Al-Shammari hade det sistnämnda. I passet har al-Shammari ett annat namn - samma namn som hans namn i folkbokföringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-12-08:

Hundratals registrerade på samma adress - systemet utnyttjas av kriminella till sidans topp

På några adresser i Stockholm är hundratals personer med samordningsnummer, tillfälliga personnummer, registrerade på en och samma adress. Många har falska id-handlingar och utnyttjar systemet för kriminalitet vilket kostar staten miljardbelopp. Nu kräver Kristdemokraterna att lagen ändras.

I ett stort flerfamiljshus i Hässelby i västra Stockholm har hundratals personer varit registrerade på en och samma adress. Många av dem med tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer. Adressen är inte unik, det finns även andra adresser i Stockholm och även i andra storstäder där många med samordningsnummer är registrerade.

- Det finns möjligheter att göra Sverige mindre i de kriminella grupperna. Som det är nu är det fin miljö i Sverige för organiserad brottslighet att verka i, säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-12-08: Antibedrägeriexpert varnade finansministern för två år sedan (Extern länk)

Se även politisk debatt kring detta, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 19-12-08:

Lurade till sig skattemiljoner - var samtidigt god man för 25 barn till sidans topp

Den förre S-politikern Abdi Elmi har varit god man åt Växjö kommun för åtminstone 25 flyktingbarn - samtidigt som han granskades för skattefiffel.

Abdi Elmi misstänks just nu för bedrägeri efter att ha drivit ett tiotal bolag i konkurs - trots minst 20 miljoner kronor i bidrag från Arbetsförmedlingen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 19-12-09: Tidigare anställd avslöjar: Varningar om god man tystades ner (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 19-12-10: Hon hade förre politikern som god man - utnyttjades som målvakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-12-12:

Migrationsverket kritiseras av JO till sidans topp

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Migrationsverket bland annat för bristfällig handläggning då myndigheten i maj 2018 misslyckades med att informera en asylsökande att denne blivit av med sin dagersättning.

Personen blev av med ersättningen eftersom Migrationsverket misstänkte att han hade avvikit, men beslutet skickades till just den adress som man trodde att han hade avvikit från.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Destination Unknown Campaign 19-11-29:

Grekland/ Plans put mental health and well-being of children and young people at risk till sidans topp

Terre des Hommes (TDH) believes the authorities' new plans for refugees and migrants will put at risk the mental health and well-being of thousands of children and young people.

The announcement by the government that it is considering the construction and extension of "Closed Reception and Identification Centers" and closed Pre-Removal Centers ?n the Aegean islands, and looking at relocating refugees and migrants to these centres poses a significant risk to these people. The new plan also violates Article 3 of the International Convention on the Rights of the Child if it neglects to maintain the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety and health.

?xtensive research has shown that detention intensifies the incidence of depression in children and causes symptoms of stress, including eating and sleep disturbances, neediness, withdrawal, self-harm, aggression and even suicide attempts - irrespective of the conditions and duration of detention. UNHCR data shows that since January 2018, children have represented 36 percent of the migrant and refugee arrivals in Greece.

TDH is particularly concerned about the possible impact on unaccompanied children, and is urging authorities to seek alternatives that safeguard the best interests of all children arriving at our borders. It is offering to work with the government, along with other civil society groups, to arrive at a solution based on alternative methods of care and freedom of movement rather than incarceration - while also acknowledging political objectives.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-12-04:

Grekland/ Camp conditions endanger women, girls till sidans topp

Asylum seekers lack safe access to food, water, health care

Women and girls face relentless insecurity in Greece's overcrowded Moria "hotspot" for asylum seekers and migrants on Lesbos island, Human Rights Watch said today, releasing a video that shows the dire conditions. The Greek government should take immediate action to ensure safe, humane conditions for women and girls in line with their international human rights obligations and standards for humanitarian emergencies.

As of December 2, 2019, the Moria Reception and Identification Center was holding nearly 16,800 people in a facility with capacity for fewer than 3,000. Overcrowding has led authorities, as well as some asylum seekers and migrants themselves, to erect shelters outside Moria's fenced boundaries, first in the adjacent area called the Olive Grove and now in a second olive grove, which has no water and sanitation facilities. In all areas, women and girls, including those traveling alone, are living alongside unrelated men and boys, often in tents without secure closures.

"Just going to the bathroom feels too risky for women and girls in Moria," said Hillary Margolis, senior women's rights researcher at Human Rights Watch. "Their lives are defined by fear, and that won't change unless the Greek government addresses the pervasive dangers they face."

During research on Lesbos in October, Human Rights Watch found women and girls in and around Moria lack safe access to essential resources and services including shelter, food, water and sanitation, and medical care. Interviews with 32 women and 7 girls, as well as 7 representatives of aid agencies working on Lesbos, revealed a threatening environment, with few protections from sexual harassment and gender-based violence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 19-12-05:

Bosnien/ Slagna, frusna och sjuka: verkligheten för migranter och asylsökande till sidans topp

Den humanitära situationen förvärras för de runt 6 000 migranter och asylsökande som just nu befinner sig i Bosnien. Bristerna är stora i de officiella lägren vilket gör att många lever i provisoriska boenden utanför lägren och saknar tillgång till sjukvård och annan service.

Klockan är halv nio på morgonen och temperaturen är nära noll i Zavalie, en liten bosnisk by nära gränsen till Kroatien. Khaan* och 30 andra män står i entrén till den lokala vårdmottagningen. De väntar på att få träffa Läkare Utan Gränsers medicinska team som ger sjukvård och psykologiskt stöd på den lilla kliniken fyra gånger i veckan.

Khaans kläder är smutsiga, han saknar jacka och hans skor, som inte har några skosnören, är täckta av lera.

- För två veckor sedan var jag i "the game", det är så vi kallar det när vi försöker ta oss över gränsen till Kroatien, säger Khaan. Men den kroatiska polisen tog fast mig och alla andra i gruppen. De slog oss, de tog våra jackor, väskor, telefoner och pengar. Sedan skickade de tillbaka oss till Velika Kladusa i Bosnien. I min grupp fanns det barn så unga som 12 år. Polisen slog dem också. Det händer alltid.

Khaan är en av runt 20 000 personer som kommit till Bosnien i år med hopp om att fortsätta sin resa norrut. Med alltmer strikta säkerhetsåtgärder vid gränserna på Balkan fortsätter tusentals människor leta efter alternativa vägar för att finna skydd i andra europeiska länder. De svåra levnadsförhållandena, som nu förvärras med vinterns antåg, och det påstått våldsamma motståndet från kroatisk polis, har gjort Bosnien till en av de tuffaste flaskhalsarna längs migrationsrutterna i Europa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-12-06:

Frankrike/ Another round of evacuations - Still shortage of sustainable solutions till sidans topp

Following the clearance of a makeshift camp in northern Paris in early November and the removal by French policy of 1000 people, another two evacuations have taken place on November 28 in the Porte d'Aubervilliers camp and the Saint-Germain-en-Laye forest on December 3.

The French government is following up on its pledge to evacuate all makeshift camps in the Paris area before the end of 2019 and has introduced a 'zero return policy' deploying police forces to prevent reestablishment of evacuated camps.

French Police have evacuated parts of the makeshift camp Porte d'Aubervilliers moving 500 of the 2000 inhabitants. According to Médecins Sans Frontières: "Among those left behind, some no longer have tents or sleeping bags, which were destroyed during the operation."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-12-02:

Bangladesh/ Rohingya children denied education till sidans topp

Unlawful restrictions on schooling risk creating a lost generation

The government of Bangladesh is blocking aid groups from providing any meaningful education to Rohingya children in refugee camps and banning the children from attending schools outside the camps, Human Rights Watch said in a report released today. The government should urgently lift the restrictions that unlawfully deprive almost 400,000 Rohingya refugee children of their right to education.

The 81-page report, "'Are We Not Human?': Denial of Education for Rohingya Refugee Children in Bangladesh," documents how Bangladesh prohibits aid groups in the refugee camps in the Cox's Bazar district from providing Rohingya children with accredited or formal education. There is no secondary-level education, and groups are barred from teaching the Bengali language and using the Bangladesh curriculum. Rohingya children have no opportunity to enroll in or continue their education at private or public schools outside the refugee camps.

"Bangladesh has made it clear that it doesn't want the Rohingya to remain indefinitely, but depriving children of education just compounds the harm to the children and won't resolve the refugees' plight any faster," said Bill Van Esveld, associate children's rights director at Human Rights Watch. "The government of Bangladesh saved countless lives by opening its borders and providing refuge to the Rohingya, but it needs to end its misguided policy of blocking education for Rohingya children."

Human Rights Watch interviewed 163 Rohingya children, parents, and teachers, as well as government officials and staff at humanitarian groups and United Nations agencies. Human Rights Watch also analyzed government policy documents and aid plans, and researched how aid groups have tried to deliver education programs for children in the camps while working within the government's restrictions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-11-29:

Libyen/ Follow up on news about the situation in Tripoli Gathering and Departure Facility till sidans topp

The Guardian journalist Sally Hayden, who is in continuous contact with people detained in Libyan detention centers and people in UNHCR facilities, published an article in The Guardian after having received internal documents from UNHCR whistle-blowers. The documents and the testimonials of people in the gathering and departure facility in Tripoli prove that the UNHCR has decided to deprive people of food in order to get them to leave the compound.

On the evening of November 28th, the UNHCR released a statement on this subject. It explains that the GDF in Tripoli was established about one year ago "as a transit facility for vulnerable refugees and asylum seekers, mostly women and unaccompanied children at heightened risk in detention and for whom solutions outside Libya had been identified.".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

InfoMigrant 19-11-29: Are some migrants being 'starved out' of UNHCR-administered gathering and departure facility? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 19-12-14:

Resning: Ett beslut som upphävts ska inte ligga till grund för kommande beslut till sidans topp

Saken gäller en person som fick avslag på sin asylansökan när han var minderårig, 17 år gammal. Detta beslut upphävdes av migrationsdomstolen som återförvisade ärendet till Migrationsverket. När han fick ett nytt "första" beslut hade han fyllt 18. När han senare ansökte om uppehållstillstånd enligt begränsningslagens § 16 f, "nya gymnasielagen", fick han åter avslag. Enligt MIgrationsverket hade han inte fyllt 18 när han fick sitt första beslut, vilket är ett av villkoren för denna bestämmelse. Migrationsdomstolen intog samma ståndpunkt och Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Nu har han med hjälp av ett privat ombud i en stödgrupp begärt resning. Detta beviljades. Migrationsöverdomstolen konstaterar nu att det första beslutet var undanröjt av migrationsdomstolen och "har därmed inte några rättsliga verkningar". Migrationsverkets och migrationsdomstolens beslut rörande gymnasielagen grundade sig på felaktig rättstillämpning och ska upphävas. Utvisningen får inte verkställas medan Migrationsverket prövar saken på nytt. (Källa: ombud)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-12-14:

Familjeåterförening får inte beviljas automatiskt efter en tidsgräns enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande kommenterat ett familjeåterföreningsärende i Belgien. Saken gällde en afghansk medborgare som ansökt om familjeåterförening med sin make som bodde i Belgien med flyktingstatus. Saken hade dragit ut på tiden. Enligt belgisk lag finns vissa villkor för familjeåterförening, men om saken inte har avgjorts inom sex månader ska ansökan bifallas. Tidsfristen kan bara förlängas i undantagsfall med tre månader. När tidsfristen löpt ut i detta fall lämnade dock den belgiska domstolen över ärendet till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Frågan var om det är tillåtet enligt familjeåterföreningsdirektivet att ha en sådan regel. EU-domstolens svar är nej. Det är inte tillåtet att ha en bestämmelse som ger automatiskt uppehållstillstånd utan att det fastställts att personen verkligen uppfyller villkoren i enlighet med unionsrätten.

Mål C-706/18, 20 november 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14

Europadomstolens stora kammare fäller Ungern för snabbutvisning till Serbien till sidans topp

Europadomstolen tog i början av 2017 upp hur två män från Bangladesh hade behandlats i Ungern. De hade hållits kvar i läger vid gränsen och utvisats till Serbien såsom ett "säkert tredje land". Dessutom försökte Ungern förmå dem att återvända illegalt till Serbien. Ungern överklagade och saken har nu behandlats i den stora kammaren, efter yttranden från Bulgarien och Polen som var kritiska mot domen och från UNHCR och ECRE mfl organisationer till stöd för de asylsökandes sak enligt EU-rätt och internationella konventioner. Europadomstolen konstaterar att behandlingen brutit mot Europakonventionens artikel 3 genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land utan garantier för att de sökande skulle få tillgång till en asylprocess och med risk att förpassas vidare till annat icke säkert land. Sättet männen utvisades förstärkte risken för att de skulle behandlas i strid med konventionen. Däremot ansåg den stora kammaren (till skillnad från domstolens ursprungliga beslut) inte att det förelåg ett frihetsberövande i strid med artikel 5 eftersom männen kunde lämna transitzonen i riktning Serbien. Två av domarna reservade sig mot detta eftersom det alternativet innebar en oacceptabel risk och männen hade rätt att behandlas som asylsökande.

Case of Ilias and Ahmed v. Hungary, Application no. 47287/15 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14:

EU-domstolen tillåter inte snabbavvisning av asylsökande med status i Bulgarien till sidans topp

Målet gäller två ärenden, båda rörande personer från Syrien som sökt asyl i Tyskland. Ansökningarna avslogs på grund av att de redan hade flyktingstatus i Bulgarien. En domstol rev upp beslutet på grund av risken för omänsklig och förnedrande behandling i Bulgarien i strid med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta överklagades av myndigheten och den federala domstolen har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Frågan är om en ansökan får bedömas som ogrundad för att personen beviljats internationellt skydd i en annan medlemsstat även med risk för omänsklig behandling. EU-domstolen konstaterar att artikel 4 i rättighetsstadgan är absolut. Om levnadsförhållandena i den andra medlemsstaten är sådana att det finns en allvarlig risk för omänsklig eller förnedrande behandling så får ansökan inte avvisas som ogrundad.

Mål C-540/17 och C-541/17, endast franska och tyska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14

Migrationsöverdomstolen: Kravet på giltig ursäkt för ny prövning har feltolkats till sidans topp

Målet gäller en person som efter slutligt avslag blev döpt som kristen och anförde det som skäl för en ny prövning. Både Migrationsverket och migrationsdomstolen håller med om att konversionen är en ny omständighet och dessutom att personen riskerar skyddsgrundande behandling i hemlandet. Men de avslog ändå för att personen inte hade någon "giltig ursäkt" för att inte ha åberopat sina tankar kring trostillhörighet tidigare, särskilt som han uppgett att han redan när han kom till Sverige inte identifierade sig som muslim. Men Migrationsöverdomstolen skriver: "Har sökanden gjort antagligt att denne på grund av sin ändrade övertygelse riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet får det förutsättas att denne inte anser sig ha haft något skyddsbehov tidigare på denna grund. I ett sådant fall saknas det i allmänhet skäl att ifrågasätta tidpunkten för när sökanden ansett att skyddsbehovet har uppstått." Migrationsöverdomstolen anser inte att det fanns anledning för personen att åberopa sina religiösa överväganden innan han insett att han ville kunna leva som kristen. Dopet blev det avgörande steget för honom. Eftersom omständigheten inte fanns tidigare så behövs ingen giltig ursäkt. Domen är vägledande.

Hämta domen i mål UM3842-19, MIG 2019:25 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning 19-12-10:

Migrationsverkets frågor "för svåra" - konvertit får stanna till sidans topp

En ung man som sökt asyl i Sverige efter att ha konverterat till kristendomen fick förra veckan uppehållstillstånd av Migrationsdomstolen. "Äntligen blir min klient trodd", säger mannens juridiska ombud.

I 37 minuter fick den asylsökande mannen, som vi kan kalla "Reza" svara på frågor i Migrationsdomstolen kring vad som händer med muslimer när de dör. Han fick också frågor om var exakt i Bibeln det står om uppståndelsen från de döda, om Jesus kropp eller bara hans själ uppstod och vilka texterna var föregående söndag.

Reza ombads också redogöra för teodicéproblemet och processföraren från Migrationsverket ställde under slutpläderingen frågan om det var "en religiös figur" domstolen hade framför sig.

- Det är ganska absurt, du hör ju hur galet det låter, säger Peter Karlsson, samordnare kring migration på Sveriges kristna råd. Att kalla någon för religiös figur tyder på att man inte tar sitt arbete seriöst när man faktiskt har människors öden i sina händer.

Migrationsverkets handläggning av framför allt afghanska konvertiters asylansökningar har fått stark kritik för att vara "godtycklig och rättsosäker." I vintras fick testet Är jag kristen enligt Migrationsverket? stor uppmärksamhet í media.

Ett aktuellt fall är helgens utvisning av 20-årige Abbas, söndagsskollärare i Missionskyrkan i Linköping, som Sändaren och tidningen Dagen berättar om.

"Reza", som till skillnad från Abbas nu fått uppehållstillstånd, kom till Sverige 2015. Under sin tid i Sverige konverterade han till kristendom och anförde det som asylskäl. Han lämnade in skriftlig bevisning i form av dopbevis, skriftliga intyg och fotografier från dopet. Han åberopade också vittnesbevisning av en präst till stöd för sin konversion.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Kyrkans Tidning 19-12-10: Kritiker: Ingen förbättring senaste året (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västgötabladet 19-12-08:

Efter tolv års kamp - nu måste Abeba och sonen Kapiten, 9, lämna Sverige till sidans topp

Trots protester, överklaganden och namninsamlingar - efter över 12 års kamp måste Abeba och Kapiten lämna landet, beslutet går inte längre att överklaga. Men landet de ska utvisas till tar inte emot dem.

- Jag hoppas på ett under. Det här är inte humant för mig och min pojke, säger Abeba.

Den 19 september i år meddelade Migrationsverket att de inte ser några hinder att 9-årige Kapiten ska utvisas, trots att han levt hela sitt liv i Sverige. Men beslutet inhiberades i väntan på besked om hans mamma skulle beviljas prövningstillstånd.

Nu har beskedet kommit - migrationsöverdomstolen som var familjens sista chans säger nej, och ärendet kommer sannolikt lämnas över till polisen.

Kapiten anses vara etiopisk medborgare. Det land som hans mamma också föddes i, men av eritreanska föräldrar. Etiopien är också det land hon flydde ifrån. Hon har varken identitets- eller resehandlingar och har hittills inte kunnat utvisas.

Hanteringen av familjens ärende har skapat protester i Skara. Vänner, föreningsliv och Skaras samtliga partiföreningar har stått upp för familjen.

Migrationsverket har vid flera tillfällen försökt att utvisa dem, men besluten har preskriberats då utvisning inte kunnat ske. Familjen har inget land som tar emot dem, men får heller inte stanna i Sverige. De har levt i ett vakuum som ser ut att fortsätta.

Abeba berättar att hon vid tidigare utvisningsbeslut vid flera tillfällen besökt etiopiska ambassaden och även vid ett tillfälle den eritreanska för att få pass, men eftersom hon inte har några identitetshandlingar har det tagit stopp. Abeba har även lämnat sitt samtycke till att Migrationsverket får lämna ut uppgifter om henne till Etiopiens ambassad. Men varken Etiopien eller Eritrea vill ta emot henne och sonen. Fyra år efter utvisningsbesluten, då de preskriberats, har hon ansökt igen, med samma resultat. Migrationsverket skriver dock i sitt beslut att man inte anser att hon gjort tillräckligt och inte har medverkat till verkställandet av utvisningsbesluten som tagits.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14:

Migröverdomstolen: Barnbidrag men inte studiebidrag dras av från försörjningskrav till sidans topp

En familj som ansökt om familjeåterförening fick avslag för att personen i Sverige inte kunde uppfylla försörjningskravet, det vill säga inte hade tillräckligt hög lön för att försörja hela familjen. Summan som ska uppnås är densamma som förbehållsbeloppet, dvs så mycket familjen skulle ha fått behålla vid en utmätning. Till denna summa ska hyran läggas. Migrationsdomstolen beslutade att återförvisa ärendet till Migrationsverket för ny utredning eftersom förbehållsbeloppet skulle uppnås om barnbidrag, studiebidrag och bostadsbidrag beaktades. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen, som slår fast att barnbidraget ska dras av från förbehållsbeloppet eftersom det utgår till alla barnfamiljer i Sverige. Även underhållsstöd ska beaktas. Studiebidrag (som ges till studerande barn över 16 år) ska däremot inte dras av eftersom det inte är en säker inkomst året runt. Bostadsbidag ska inte heller dras av eftersom det utgår just för att familjen inte kan försörja sig på egen hand. Domen är vägledande.

Hämta referat av mål nr UM20729-18, Mig 2019:22 (Extern länk)

Asylrättscentrum 19-12-06: Chefsjuristen kommenterar: Migrationsöverdomstolen förklarar prövningsordningen för anknytningsärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14:

Migrationsöverdomstolen: Bötesbrott tillräckligt för att neka tillstånd för studier till sidans topp

En ung person som sökt asyl fick avslag. I samband med överklagandet till migrationsdomstol ansökte han även om uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Han uppfyllde alla villkor för att få tillstånd för gymnasiestudier, men migrationsdomstolen avslog ändå. Skälet var att han var dömd för våldsamt motstånd, olovlig körning, drograttfylleri och ringa narkotikabrott. Allt rörde olika aspekter av hans agerande under en enda dag men det ledde till 80 dagsböter. Han överklagade och hänvisade till att det normalt ska krävas "fängelsestraff av inte alltför kort varaktighet" för att brott ska leda till utvisning. Nu har Migrationsöverdomstolen tagit ställning. Domstolen avslår överklagandet med motivering att det inte är ett ovillkorligt krav att fängelsestraff ska ha utdömts. Brottsligheten ska vägas mot hur tunga skäl det finns för uppehållstillstånd. Tillstånd för studier väger inte lika tungt som tillstånd av skyddsbehov. Eftersom personens har svaga skäl för uppehållstillstånd väger brottsligheten över. Tillstånd på grund av studier beviljas inte. Domen är vägledande.

Hämta referat av mål nur UM6877-19, Mig 2019:23 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-11-29:

Afghansk ungdom utvisas trots gymnasielagen till sidans topp

En ungdom från Afghanistan ska utvisas till hemlandet trots att han omfattas av gymnasielagen - enligt vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen.

Orsaken är att bötesbrottsligheten han dömts för anses väga tyngre än hans skyddsbehov.

- Om det finns prejudicerande domar som anses göra det lättare att visa ut folk för sådana här saker så kommer det säkert att påverka, säger Nils Pålbrant, rådman som är specialiserad på ungdomsmål och brottmål.

Under torsdagen meddelade Migrationsöverdomstolen en prejudicerande dom kring de ungdomar, cirka 7 500 stycken, som omfattas av gymnasielagen och sökt uppehållstillstånd med stöd av den.

En ungdom som omfattas av gymnasielagen, som trädde i kraft i juli 2018, vägras nämligen uppehållstillstånd och ska utvisas till hemlandet Afghanistan.

Detta på grund av att han i maj förra året dömdes av Malmö tingsrätt för en rad brott som ägde rum i november 2017. Två fall av våldsamt motstånd, olovlig körning, drograttfylleri och ringa narkotikabrott.

Staffet stannade vid böter på grund av ungdomens uppgivna ålder.

- Bötesbrott brukar normalt inte leda till utvisning, säger Nils Pålbrant, rådman är specialiserad på ungdomsmål och brottmål vid Uppsala tingsrätt.

Rådmannen tror att beslutet kan få effekter

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

JO 19-12-03:

JO kritiserar att ett beslut om frigivande från förvar kom på avvägar till sidans topp

Allvarlig kritik mot Migrationsverket för hanteringen av en fråga om att en förvarstagen skulle friges och kritik mot Polismyndigheten för bristfälligt dokumenterade rutiner

Sammanfattning

Polismyndigheten beslutade att en person skulle friges ur ett av

Migrationsverkets förvar (s.k. beslut om ur förvar). En polis mejlade beslutet till en handläggare på förvarsenheten, men handläggaren hade slutat sitt arbetspass för dagen. När polisen kontrollringde till förvarsenheten fick hon beskedet att hon i stället skulle mejla beslutet till en gruppbrevlåda, vilket hon gjorde. Mejlet markerades som åtgärdat utan att någon vidtog åtgärder som ledde till att den förvarstagne frigavs. Mejlet diariefördes inte heller och har raderats ur gruppbrevlådan. Den förvarstagne frigavs först när handläggaren var åter i tjänst efter två dagar och uppmärksammade det första mejlet i sin e-postbrevlåda. Det har inte kunnat klarläggas vem på

Migrationsverket som brustit i sina skyldigheter att agera med anledning av mejlet med beslutet eller vem som raderade mejlet från gruppbrevlådan.

JO:s utredning visar att varken Migrationsverket eller Polismyndigheten hade dokumenterat sina rutiner för hur kontakterna mellan myndigheterna ska gå till när Polismyndigheten beslutat att någon inte längre ska hållas i förvar. Utredningen visar också att den polis som mejlade beslutet till förvarsenheten inte kände till rutinerna. Polismyndigheten kritiseras bl.a. för de bristfälligt dokumenterade rutinerna.

(...)

Läs mer och ladda ner beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sändaren 19-12-09:

Abbas från Kabul: "Värre än jag trodde" till sidans topp

Konvertiten Abbas överraskades av poliser som handfängslade honom på förvaret och satte honom på ett plan till Afghanistan. Nu gömmer han sig hos en kompis, med målet att ta sig ut ur landet.

- Han säger att det är en värre mardröm än han kunde föreställa sig, berättar Maria Linder, pastor i Missionskyrkan Linköping.

Det mesta talade för att konvertiten Abbas, som varit aktiv i Linköpings Missionskyrka och som Sändaren följt under hans kamp att få stanna i Sverige, skulle utvisas till Afghanistan under måndagen.

Något som inneburit att vänner som bland annat pastor Maria Linder hade kunnat besöka honom, planera för hur de skulle agerat efter att avresan skett och se till så att omhändertagandet gått bra till.

- Vi trodde det skulle ske under måndagen, det var de indikationerna vi fått efter att ha sett besluten på avvisningen, konstaterar Maria som också äger en fullmakt för Abbas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-11-29:

Storbritannien/ Pre-removal detention of asylum seekers confirmed unlawful till sidans topp

On 27 November the Supreme Court unanimously rejected an appeal by the UK Home Office to overturn a landmark ruling from the the Court of Appeal declaring the detention of asylum seekers while their cases were being assessed in the Dublin Procedure unlawful.

The case concerns the pre-removal detention of five Iraqi and Afghan nationals during the Dublin procedure. Under the Dublin III regulation only people considered at "significant risk of absconding" can be detained and none of the five people in question were categorized as such by the UK Home Office admission.

The ruling could potentially affect thousands of people unlawfully detained during the period between January 2014 when the Dublin III regulation came into force and March 2017 when the UK regulations were changed.

Krisha Prathepan from Duncan Lewis Solicitors, which represented the detainees stated that the practice of detention has "caused untold misery for so many people - including many vulnerable victims of torture and trafficking, and people suffering from PTSD and other mental health conditions who never should have been detained in the first place," and called on the Home Office to conduct an urgent review of all cases of unlawful detention in the period. According to a spokesperson the Home Office acknowledges the ruling and considers next steps.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14:

Ryssland/ Ryssland fälls av Europadomstolen för årslångt kvarhållande i transithall till sidans topp

Europadomstolen har fattat slutgiltigt beslut i sin stora kammare om Rysslands förvarstagande av fyra personer på flygplatsen i Moskva. Det första beslutet togs i juni 2017 mot en reservation. Målet rör fyra personer från Irak, Palestina, Somalia och Syrien med olika flykthistorier. De hade hamnat på flygplatsen Sheremetyevo i Moskva efter att ha nekats inresa i de länder de var på väg till. Två av dem hade sänts tillbaka för att de mellanlandat i Moskva, medan två hade utgångna ryska visum. Alla fyra ansökte om asyl i Ryssland, vilket nekades efter långa procedurer. Två av dem återsändes till hemländerna, medan två vidarebosattes med hjälp av UNHCR. Under hela asylproceduren, som varade mellan fem och 22 månader, nekades de att lämna flygplatsens transitzon, där de inte hade tillgång till utevistelse eller sjukvård. De hade svårt att nå ombud. Flygplatspersonalen talade bara ryska. De sov på madrasser på golvet i den bullriga hallen. Ryssland hävdade att de var fria att lämna landet och inte var genuina asylsökande. UNHCR intervenerade med kritik av att systemet inte gav asylsökande tillgång till sina rättigheter, medan Ungern kom med ett yttrande om att det inte finns någon rätt till "asylshopping". Europadomstolen håller fast vid att Ryssland hade ansvaret och att männen var de facto frihetsberövade i strid med konventionen. Dessutom var förhållandena i transithallen sådana att behandlingen uppgick till förnedrande behandling. Domstolens stora kammare var enig.

Case of Z.A. and Others v. Russia, applications nos. 61411/15, 61420/15, 61427/15 and 3028/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-12-04:

Tanzania/ African leaders should raise concerns about pressure to return to Burundi till sidans topp

Joint Civil Society Statement

Ahead of the African Union (AU) High-Level Dialogue on displacement taking place from 4-6 December in Uganda, African and international NGOs call on African leaders and regional organisations to urge the government of Tanzania to stop pressuring 163,000 refugees and asylum seekers into returning to Burundi, where there are ongoing serious human rights violations against real or perceived opposition supporters, including returning refugees.

Hundreds of thousands of refugees fled Burundi after a political crisis erupted in 2015 and led to political violence and serious human rights violations. Tanzania currently hosts the largest group of those refugees and should be commended for having opened its doors to them.

However, senior Tanzanian government officials have repeatedly pressured Burundian refugees to go back to Burundi. One of these calls came from President John Pombe Magufuli, who said on October 11 that Burundian refugees should "go home." An August 24 agreement between Tanzania and Burundi also says these refugees "are to return to their country of origin whether voluntarily or not" by December 31. To date, around 80,000 have returned with UNHCR's financial and logistical assistance under a September 2017 "voluntary repatriation" agreement between Burundi, Tanzania and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

NRK 19-11-30:

Dette føles galt. Det er det eneste jeg tenker till sidans topp

Fatema og Ahmad er nesten som annen norsk ungdom. Nesten.

Det er mørkt. Svart. Langs veien ser vi skygger som blir til mennesker. Vi er tvunget til å kjøre forsiktig. Det er lett å treffe en av dem.

Hvem er de alle? De som lever i og utenfor Europa på en og samme tid.

Hvem er egentlig Fatema og Ahmad? Og hva gjør de her? Vet de det selv?

Vi er en til to kilometer fra Moria leir. Fatema og broren Ahmad sitter i baksetet. Hun er kald, skjelver, hoster tørt.

Vi har vært med sammen noen timer inne i byen, men det har striregnet og ingen av oss har klart å bli helt tørre.

Fatema er også litt brydd. De to siste dagene har hun brukt timer foran vårt kamera. Hun ville gjerne ha tatt seg litt bedre ut.

Huden er dårlig; kviser, utslett, infeksjon i en talgkjertel under øyet.

- Det er virkeligheten, sier hun. Det er som det her.

Ahmad er en litt mindre bekymret type, som Askeladden. Tar de gleder som byr seg, optimist og ganske robust.

NRKs fotograf Jeroen Mortier gir forsiktig gass, men lener seg litt overdrevent til siden og bakover. "Oi, oi oi så fort det går!" Han styrer inn i sølepytt og lar spruten stå flere meter inn over steingjerdet langs veien. Gutten i baksetet fryder seg.

13 år. Ikke mer, men voksen når han må. Sterk som sin søster.

Vi er fremme.

Europas største flyktningleir

Dette føles galt. Det er det eneste jeg tenker.

Jeg går med Ahmad og Fatema opp langs gjerdet. Folk bor på både utsiden og innsiden. Piggtråden er overflødig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-12-02:

Utvisade Ahmad har lämnat Kabul till sidans topp

Efter fyra år i Karlstad och Hammarö utvisades 19-årige Ahmad Alizade till Afghanistan den första oktober. Efter en dryg månads osäker tillvaro i Kabul har han nu tagit sig till Iran och bor åtminstone tillfälligt hos sin mor och syster där.

Ahmad gick på gymnasiet i Karlstad och skulle bli barnskötare. Han utvisades till Afghanistan och Kabul där han inte har några anhöriga.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allas 19-12-02:

Arian, 19, tvångsutvisades: "Hela mitt liv är i Sverige" till sidans topp

Arian Faqirhussein, 19, flydde från dödshot och krig. Efter flera år i Sverige fick han avslag på sin asylansökan och tvångsutvisades till hemlandet Afghanistan. Nu befinner han sig återigen på flykt.

- Varje dag kollar jag på Youtubeklipp från Stockholm och gråter, säger han.

Det är höst i Turkiet. På en säng hemma hos den familj han för tillfället hyr ett rum av, ligger 19-åriga Arian Faqirhussein. Han ligger på rygg och tittar på sin mobiltelefon. Han har öppnat Youtube-appen och på skärmen flimrar bilder från Stockholm förbi - husfasaderna i Gamla stan, gatulivet på Södermalm, ståtliga Nationalmuseum och gatuserveringarna på Norr Mälarstrand. Tårarna rinner nedför Arians kinder och sorgen kniper tag om hjärtat.

Det är ju där han ska vara, i Stockholm. Inte ligga ensam och gråta på en säng i Turkiet. Varje stund av varje dag längtar han tillbaka till Sverige, landet där han trodde att han skulle kunna bygga en framtid. Istället blev han en av de 201 personer som under årets sju första månader tvångsutvisades till Afghanistan av den svenska gränspolisen.

- Hela mitt liv är i Sverige, säger han.

Arians historia börjar i Afghanistan. Han föddes år 2000 och fick först namnet Sherhussein av sina föräldrar. Det namnet har han aldrig gillat och numera vill han hellre kallas Arian. Han växte upp tillsammans med sina föräldrar och två småsyskon i en by på den afghanska landsbygden. Det fanns en skola i byn, men varken Arian eller hans syskon fick någon skolgång.

- Eftersom det var krig kunde ingen gå där, säger han.

I stället arbetade han tillsammans med sin pappa som bilmekaniker redan från tioårsåldern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-11-29:

Frankrike/ Simin försvann spårlöst från Karlstad - återfanns i tältläger i Paris till sidans topp

I flera reportage har SVT Nyheter Värmland berättat om 19-åriga Simin Rezai från Afghanistan, och hennes kamp för att få stanna i Sverige.

Simin försvann spårlöst från ett HVB-hem i Karlstad när hon skulle utvisas. Nu har ett team från SVT:s program Korrespondenterna hittat henne - under en av Paris broar.

Hon är ensam, rädd och frusen när SVT:s team Claes JB Löfgren och fotograf Emil Larsson möter Simin Rezai vid ett av de tältläger som uppstått under broarna i den franska huvudstaden.

- Sedan jag kom hit för en vecka sedan har jag sovit ute på gatan. Det regnar hela tiden och är väldigt kallt, säger hon och berättar att hon knappt ätit något alls under tiden i Paris.

- Jag är väldigt hungrig. Ibland har någon delat ut lite frukt och då har jag ätit det.

Berättar om våld och tvångsgifte

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 19-11-30, Claes JB Löfgren krönika: "Den glupande hungern vittnar om hennes utsatthet" (Extern länk)

SvT Värmland 19-11-29: Fotografen: Det var ett oförglömligt möte (Extern länk)

Bakgrund:

SvT Värmland 19-04-03: 18-åriga Simin fick nej - ska utvisas till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-11-30:

Frankrike/ 2000 afghaner lever på Frankrikes gator efter avslag i Sverige till sidans topp

I dag lever omkring 2000 afghaner, som fått avslag i Sverige, ett osäkert liv i Frankrike. Många bor i tillfälliga tältläger som regelbundet rivs av polisen.

- Det går inte att sova bland alla råttor. De kommer och letar mat vid tälten, berättar Obaid Harakat på svenska.

Sverige utvisar afghaner direkt till hemlandet, men det gör inte Frankrike. Det är därför så många tar sig hit, efter ett avslag i Sverige. Här kan de få en ny prövning, om de inte redan ha fått avslag i ett annat EU-land. I så fall måste de vänta ytterligare 18 månader innan de kan söka asyl på nytt.

Tar chansen

Många är beredda att ta chansen och det är inte svårt att hitta afghaner i Paris, som tillbringat flera år i Sverige i väntan på besked om uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 19-12-02: Hjälparbetare i Paris: Får samtal från oroliga svenska familjer (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 19-12-02: Fler efterlysta i väntan på utvisning: Rassoul valde själv att lämna (Extern länk)

Se även Annette Rosengrens reportage från november (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR 19-12-12:

A$AP Rocky donerar pengar till FARR till sidans topp

A$AP Rocky skänker en del av biljettintäkterna från gårdagens konsert till FARR:s arbete med asylsökande och flyktingar.

En del av intäkterna från A$AP Rockys konsert i Stockholm den 11 december kommer att doneras till Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) med syfte att stärka stödet till alla dem som dagligen arbetar för och med asylsökande och flyktingar runt om i Sverige.

- När vi träffade A$AP Rocky igår, visade han ett genuint intresse för våra frågor. Vi är tacksamma för hans generositet och engagemang. Det finns ett enormt stort behov av att stärka arbetet för att återupprätta en human och solidarisk flyktingpolitik i Sverige, säger Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande FARR.

Donationen kommer oavkortat att gå till att erbjuda stöd för människor på flykt och till att stärka kampen för asylrätten och de mänskliga rättigheterna i Sverige. Summan är ännu inte fastställd men oavsett detta är den ett tillskott till FARR:s ideella verksamhet, som främst finansieras av medlemsavgifter, gåvor och projektbidrag.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mitt Skifte 2019:

Inte ett år till - Civilsamhällets röst till sidans topp

Vi vill ha en lösning nu för alla barn och unga som drabbats av den tillfälliga lagen.

Vi vill att dom ska få permanenta uppehållstillstånd.

Varför är det här viktigt?

Lagen som skulle skapa "andrum" och "ordning och reda" bryter mot de universella principerna om mänskliga rättigheter. Den bryter mot asylrätten. Den har skapat sorg och smärta för så många. Den tar inte hänsyn till flykt från krig, tortyr, förföljelse, tvångsrekrytering, tvångsgifte, sexslaveri och annan utsatthet.

Underteckna namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 19-12-05:

Kyrkoledare utlyser bön för konvertiter till sidans topp

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

- Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Landets kyrkoledare samlades idag till styrelsemöte för Sveriges kristna råd. Frågan om konvertiter i asylprocessen har skapat ett stort engagemang i kyrkorna. Det var också ett av ärendena vid dagens styrelsemöte där man beslutade att ännu en gång utlysa en särskild bönedag för konvertiter.

- Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

- Vi får regelbundet brev och samtal från kyrkor och församlingsmedlemmar som är djupt involverade i enskilda ärenden samt på strukturell nivå, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

- Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse. Vi nås fortsatt av exempel på olämpliga kunskapsfrågor från myndigheten, fortsätter Wiborn.

(...)

Hela pressmeddelandet samt den speciella bönen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE (Finland) 19-12-05:

Finland/ Asylsökande upprättar läger - verket måste erkänna att Irak är ett farligt land till sidans topp

Asylsökande inleder på torsdagen en demonstration i form av ett läger utanför Migrationsverkets kontor i Böle i Helsingfors. Lägret upprättas klockan 15.00 på torsdag eftermiddag.

Demonstranterna kräver att Migri erkänner att Irak inte är ett tryggt land dit asylsökande kan avvisas. Säkerhetsläget har på senare tid försämrats ytterligare, påpekar de som står bakom protestlägret.

Det är meningen att lägret ska finnas utanför Migri i flera dagar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Dagens Nyheter 19-11-29:

Ursula von der Leyen: Ny migrationspakt kommer i vår till sidans topp

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, vill ha med alla EU-länder i en ny migrationspakt. Redan till våren ska ett förslag finnas klart, säger hon till DN.

Som ny högsta EU-chef faller det på henne att hantera unionens besvärliga relationer med bland annat USA:s Donald Trump.

Ursula von der Leyen har haft många månader på sig att planera för sin nya kommission. Men det är först nu, efter att Europaparlamentet röstat ja, som den officiellt kan träda i tjänst.

(...)

Ursula von der Leyen svarar övergripande på det mesta. Det är få konkreta besked.

En sak lovar hon dock, att till våren presentera en ny gemensam asyl- och migrationspolitik.

- Alla medlemsstater vill få ett slut på dödläget och gå vidare. Det är bra. Jag är övertygad om att vi kan lägga fram ett paket, förmodligen i slutet av första kvartalet nästa år eller i början av andra, säger hon.

Ursula von der Leyen är tydlig med att det handlar om en helhetslösning, inte om olika delar av migrationspolitiken. Hon nämner vad som måste lösas:

- Vilka personer behöver internationellt skydd, vilka är berättigade till asyl, att skydda våra gränser, hur sköter vi asylprocessen och titta på länderna i vår närhet. De som inte är berättigade till asyl ska återvända hem, men vi måste även hitta lagliga möjligheter till migration.

Hennes resonemang går ut på att först när det finns ett helt paket förstår medlemsstaterna, oavsett ståndpunkt, att det är i deras intresse att EU når en överenskommelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-12-01:

Ylva Johansson: Jag har en idé till sidans topp

Rena rivstarten väntar för Sveriges nya EU-kommissionär Ylva Johansson.

Striden om en ny asyl- och migrationspolitik står på agendan redan under första dagen på jobbet.

Tillsammans med grekiske kollegan Margaritis Schinas finns Johansson på måndagsmorgonen på plats vid EU:s inrikes- och justitieministermöte i Bryssel.

Där väntar stor nyfikenhet när medlemsländerna vill få en fingervisning om den "nya pakt" för asyl- och migration som utlovats från den nytillträdda EU-kommissionen.

Jag vet ju inte exakt var vi kommer att landa naturligtvis, men jag har en idé, berättar Johansson på en pressträff i Strasbourg inför tillträdet.

Det blir viktigt att se vilka öppningar som kan finnas hos medlemsländerna. Det jag har känt hittills är att det finns ett momentum. Det är flera länder som öppnar för att inte ha exakt samma position som man haft tidigare - under förutsättning att andra saker också rör på sig, säger Johansson.

SLOPAD OMFÖRDELNING?

Hennes företrädare, grekiske Dimitris Avramopoulos, lade redan 2016 fram sju stora lagförslag för att få ordning på EU:s asyl- och migrationspolitik efter den mest akuta flyktingkrisen. Allt fastnade dock tämligen omgående när främst Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien envist vägrade att acceptera att förslagen skulle innebära obligatorisk omflyttning av asylsökande mellan medlemsländerna i en krissituation.

Frågan är nu vad som ska göras med de gamla förslagen. Gissningsvis väntar åtminstone en rejäl omarbetning och sannolikt också ett slopande av en eller flera delar.

Svenske EU-parlamentsledamoten Tomas Tobé (M) uppmanar Ylva Johansson att göra det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet 19-12-03:

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor), 2-3 december 2019 till sidans topp

/utdrag ur pressmeddelande:/

EU:s framtida migrations- och asylpolitik

Ministrarna diskuterade EU:s framtida migrations- och asylpolitik på grundval av en rapport från Finlands ordförandeskap. Under debatten välkomnade ministrarna kommissionens avsikt att lägga fram en ny migrations- och asylpakt. De bekräftade behovet av en övergripande strategi för migration med ett tillvägagångssätt som inbegriper hela statsförvaltningen och hela linjen.

Rådet har tagit tillfället i akt vid inledningen av en ny lagstiftningscykel och gått tillbaka till grundläggande principer och diskuterat dessa delar av vår övergripande strategi avseende migration som fortfarande bör förbättras. Mycket har åstadkommits i vårt samarbete med tredjeländer, förvaltningen av våra yttre gränser och hur våra migrations- och asylsystem fungerar. Det finns dock fortfarande utrymme för att göra mer på dessa områden, och i dag uttryckte ministrarna sin tydliga vilja att fortsätta samarbeta om detta.

Maria Ohisalo, Finlands inrikesminister

Hämta rapport från ordförandeskapet: den fortsatta inriktningen för EU:s migrations- och asylpolitik, 22 november 2019 (Extern länk till pdf-fil)

Justitiedepartementet 19-12-05: Migration och inre säkerhet på RIF-rådet (Extern länk)

Hämta regeringens kommenterade dagordning för mötet inklusive Sveriges ståndpunkt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-12-12:

Frankrike tar emot asylsökande från Grekland till sidans topp

Frankrike kommer att ta emot 400 flyktingar som befinner sig i Grekland, för att avlasta landets pressade mottagningssystem, säger den franska ambassadören i Aten.

- Vi kan inte lämna Grekland utan hjälp i en sån här humanitär situation, säger Patrick Maisonnave, och tillägger att omplaceringen kommer att ske under de kommande månaderna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-12-04:

Reinforced mandate now in force for European Border and Coast Guard Agency till sidans topp

Today, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is gaining new responsibilities and tools to more effectively support EU Member States and Schengen Associated Countries in managing their external borders to provide a high level of security for all their citizens.

The new European Border and Coast Guard regulation that is coming into force today paves the way for the creation of Europe's first uniformed service. Soon, Frontex will count on 10 000 border and coast guard officers to assist national authorities with border control and migration management.

Frontex border guards will be a crucial part in the effort to better integrate the European Border and Coast Guard, which consists of national border and coast guard authorities and Frontex. Together, national authorities and Frontex will plan its future growth.

More secure external borders

Frontex will help to strengthen Europe's ability to respond at its borders by sharing of relevant information and regular risk analyses. The agency will help predict challenges facing EU countries at their borders and support national authorities to respond adequately.

Frontex maintains a European overview of border control and migration management thanks to its 24/7 monitoring of the situation at the borders and beyond.

Thanks to its annual assessments of Europe's preparedness to face challenges at its borders, and thanks to the standing corps, Frontex can propose to reinforce European countries with additional border control experts and equipment.

Well-functioning borders

(...)

Läs mer (Extern länk)

Statewatch News 19-12-04: Ministers call for renewed smuggling crackdown on "Eastern Mediterranean" route (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-11-29:

ECRE policy note: Schengen - A club where fundamental rights (do not) matter? till sidans topp

The ECRE Policy Note Schengen - A club where fundamental rights (do not) matter? - assesses how fundamental rights compliance at the EU's external border is addressed by the Schengen framework, with the current debate on Croatia's readiness to join as example. The Policy Note further offers ECRE's recommendations on ensuring compliance with European and international legal obligations at the EU's borders.

The refusal of entry or push backs to neighbouring countries without access to claim asylum in violation of EU and international law is commonplace in Europe, both at the external and internal borders of the EU. In the case of Croatia, there is extensive evidence of violations at the border with Bosnia and Herzegovina, according to human rights organisations leaving EU complicit in violence and abuse against people seeking refuge and entry into Europe. By giving the green light for Croatia's accession to Schengen the European Commission suggests that a Member State can be in compliance with the Schengen Borders Code despite evidence in the public domain demonstrating systematic violations of rights perpetrated by government officials.

ECRE offers a set of key-recommendations to EU and its member states including: ensuring compliance with European and international legal obligations at the EU's borders, making Schengen accession conditional on upholding fundamental rights at the EU's external borders, in accordance with the Schengen Borders Code, revising and strengthening the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism, and guaranteeing that EU funding is promoting fundamental rights compliance and addressing risks of complicity in violations and unintended support for violations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-11-29:

The role of EASO operations in national asylum systems: ECRE report till sidans topp

In a comparative report published today, ECRE analyses the operations of the European Asylum Support Office (EASO) involving deployment of experts in the asylum procedures of Italy, Greece, Cyprus and Malta.

The Agency currently has ongoing operations and over 900 staff members present in the four countries. The aims of the operations are agreed in Operating Plans with the respective Member States.

The report gives an overview of the different areas of the asylum procedure in which the Agency supports Member State authorities, namely the registration of asylum applications, the implementation of the Dublin Regulation, the examination of asylum applications at first instance, and appeals. It also provides observations on the effectiveness of EASO operations in meeting their objectives and the impact of the Agency's presence on the efficiency and quality of asylum procedures in the host Member States, particularly as regards the enhancement of staff capacity, the quality of decisions and the contribution to compliance with the EU asylum acquis.

The report follows a series of fact-finding missions in Cyprus, Italy, Greece and Malta in 2018 and 2019, discussions with authorities and relevant stakeholders, as well as analysis of a small sample of decisions in selected countries.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-11-29:

Finnish presidency pushes for widening leverage on returns till sidans topp

In a discussion paper for EU member states representatives published by Statewatch, the Finnish presidency of the Council proposed concrete options to enhance the leverage of the EU to bring third countries to cooperate on readmission of their nationals. The punitive mechanism integrated in the visa code shall serve as a model for other policy areas.

The document with the subject "Policies and tools to enhance readmission cooperation" was sent to the Council's High-Level Working Group on Asylum and Migration/ Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA) on November 8, to serve as a basis for discussions among member state representatives.

Based on a broad consensus among Commission, the European Council and Member States to make migration-related issues an integral part of relations with other countries, it states that finding new ways to enhance readmission cooperation with third countries has been one of the priorities of the Finnish Presidency.

As concrete procedures for situations in which a third country systematically refuses to cooperate on returns and readmission the paper suggests using the amendment of the visa code, in effect by February 2020, as a model that could be extended to other policy areas. Under the new visa code the Commission conducts an assessment of a country's willingness to cooperate on readmission and, accordingly, can propose the Council to adopt a decision to apply visa restrictions or visa facilitation for a particular country as a punitive or incentivising measure to achieve better cooperation. A new, more generally applicable "informal readmission leverage mechanism" could be based on the same assessment. The Council could then invite the Commission and the Member States to identify measures at EU and national level that are appropriate and could be used as a leverage to enhance cooperation on readmission, taking into account the overall relations of the EU and the third country in question.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsöverdomstolen 19-12-10:

Migrationsöverdomstolen: Doktorand får förlängt tillstånd trots studier utomlands till sidans topp

Dom från Migrationsöverdomstolen

Oproportionerligt att inte förlänga uppehållstillstånd till doktorand som gjort framsteg i studier utomlands.

Framsteg som en doktorand har gjort utomlands i sina studier har beaktats vid prövningen om han ska beviljas förlängt uppehållstillstånd. Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter har det framstått som oproportionerligt att inte bevilja uppehållstillstånd.

Hämta mål nr UM20133-18, MIG 2019:24 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-12-03:

UNHCR arrangerar världens första Globala Flyktingforum - Global Refugee Forum till sidans topp

Det första Globala Flyktingforumet - Global Refugee Forum kommer att äga rum 17 och 18 december 2019 i Genève, Schweiz.

Tiotals miljoner människor är idag utsatta för krig, konflikt och förföljelse. Global Refugee Forum erbjuder en möjlighet för länder att utvärdera dagens läge, och förstärka den internationella insatsen. Arrangemanget följer det nya globala flyktingramverket som fastställdes i december förra året av FN:s generalförsamling, och utgör en del av dess genomförande.

Evenemanget anordnas på ministernivå, tillsammans med Schweiz, och har sammankallats i samarbete med Turkiet, Tyskland, Etiopien och Costa Rica. FN:s generalsekreterare förväntas närvara.

Det globala flyktingramverket syftar till att - i linje med principen om rättvis fördelning av bördor och ansvarstagande - främja den globala insatsen mot flyktingsituationer genom att erbjuda ett starkare stöd till de länder och samhällen som tar emot flyktingar, och utrusta flyktingar med redskap för att kunna leva ett självständigt liv. Det syftar även till att öka antalet platser för vidarebosättning för de mest utsatta flyktingarna och andra lagliga former för inresa till säkra tredje länder, samt att förbättra villkoren i flyktingarnas ursprungsländer.

Global Refugee Forum är ett unikt tillfälle för stater och andra aktörer att förenas kring nya slagkraftiga åtgärder för att minska belastningen i värdländerna, öka flyktingars självständighet och försöka hitta lösningar.

Detta forum kommer att sammanföra regeringar, internationella organisationer, lokala myndigheter, civilsamhället, den privata sektorn, mottagarsamhällen och flyktingar. Nya bidrag och förslag för att utveckla dessa målsättningar förväntas tas fram under, samt efter forumet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-12-10:

Sporting world pledge support for refugees, ahead of Global Refugee Forum till sidans topp

Over 70 organizations join UNHCR and the International Olympic Committee to help young refugees discover their potential through sports.

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Olympic Committee (IOC) announced today that more than 70 entities - including National Olympic Committees, international sporting federations, national associations, clubs, and civil society organizations working through sport - are pledging to provide sporting opportunities to young refugees.

Recognizing the transformative power of sport, UNHCR has worked closely with the Olympic Refuge Foundation (ORF) and the IOC on this global initiative, ahead of the first-ever Global Refugee Forum in Geneva on 17 and 18 December, 2019.

The three pledges are:

To promote and ensure access for all refugees, without distinction of any kind, to safe and inclusive sporting facilities.

To increase availability and access to organized sports and sport-based initiatives for refugee and hosting communities, actively considering age, gender, ability and other diversity needs.

To promote and facilitate equal access to and participation of refugees in sporting events and competitions at all levels.

"We wholeheartedly welcome these important commitments. They clearly demonstrate that the sporting world stands with refugees," said the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi.

"This genuinely global and collective effort is crucial for promoting sports programmes to help young refugees build confidence, their physical and mental health, discover their potential and restore the prospect of a better future."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amsterdam Law Forum Vol 11 2019:

Carrier sanctions and the conflicting legal obligations of carriers till sidans topp

Addressing Human Rights Leakage

Theodore Baird, Thomas Spijkerboer

Carrier sanctions, by which transport companies are penalised if they do not refuse embarkation to undocumented persons, play a role in perpetuating harms (denial of refugee protection; death) against migrants. They do so because transport companies are obliged to, by legislation of destination states inEurope, North America and Australia. The potential accountability and responsibility of carriers for these harms has not been addressed in literature on human rights law. This article fills this gap through the application of Iris Young's social connection model to address the contemporary harms of carrier sanctions. We propose that, faced with conflicting legal obligations, carriers have moral and legal obligations to remedy, through strategic actions, the harms to which they contribute. We outline a number of possible practices that carriers can use to do so.

Ladda ned artikeln (Extern länk)

Se även:

Maciej Cesarz, Polish Borderlands Studies vol 7, 2019: Carriers' liability in the European Union in the era of migration and the refugee crisis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Väst 19-12-05:

Nödrop efter Migrationsverkets besked: Omöjlig uppgift till sidans topp

Över 100 personer måste flytta från Restad gård om mindre än två månader. Nu har Vänersborgs kommun kontaktat justitieminister Morgan Johansson och flaggat för en stundande kris om inte staten hjälper till.

- Det är en omöjlig uppgift att klara för oss. Vi kan inte få fram bostäder till allihopa. De här ungdomarna försätts också i en väldigt besvärlig situation, säger Dan Nyberg (S), socialnämndens ordförande i Vänersborg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 19-12-09: Kommunen drar in stödet - ungdomar riskerar bli hemlösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 19-12-05:

Restaurangägare döms till fängelse för människoexploatering till sidans topp

Den krögare som stod åtalad för människoexploatering dömdes under torsdagen till åtta månaders fängelse. Det är första gången någonsin som någon döms för den brottsrubriceringen i Sverige.

Tingsrätten i Norrköping bedömer att krögaren har tvingat ett ungt par från Bangladesh att arbeta under slavlika förhållanden, och att de båda ska ha arbetat mellan sex till sju dagar i veckan för en ersättning motsvarande 19 och 28 kronor i timmen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-11-29:

Chefsjuristen kommenterar: Ställning som varaktigt bosatt i Sverige (VABO) till sidans topp

Vi får just nu allt fler frågor om vad som gäller för personer som har fått ställning som varaktigt bosatta. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder ut begreppen.

Den tillfälliga lagen på migrationsområdet säger att man bara kan få permanent uppehållstillstånd om man kan försörja sig själv genom ett arbete. Detta arbete måste vara minst två år eller en fast anställning.

Vad inte alla känner till är att det finns en till möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Om du har vistats i Sverige med tillstånd i fem år kan du ansöka om ställning som varaktigt bosatt. Om du har status som skyddsbehövande räknas tiden in från det att du ansökte om asyl.

Även för dessa tillstånd krävs att du kan försörja dig själv, men reglerna är enklare och beloppet är lägre.

Vad är VABO?

Reglerna för varaktigt bosatta (VABO) och deras familjemedlemmar finns i:

- Ett EU-direktiv som heter Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (direktivet) och

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/51/EU av den 11 maj 2011 om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd (ändringsdirektivet).

- De bestämmelser som har genomförts i svensk rätt och finns framför allt i kapitel 5 a utlänningslagen.

Syftet med direktivet är att personer som kommer från länder utanför EU och som har vistats lagligen i en medlemsstat under en viss tid ska kunna få en särskild rättslig ställning med rättigheter som är så lika en EU-medborgares som möjligt.

Varför är det viktigt att känna till reglerna om VABO?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-12-04:

Bröderna flydde kriget - återförenades på tandläkarkliniken till sidans topp

I över två år var bröderna Mahmoud, 30, och Ahmad Altawashi, 28, ifrån varandra under flykten från Syrien. Sedan återförenades de på tandläkarkliniken i Kungsmarken. Nu har de fått ta över hela kliniken.

- Vi jobbar ihop, vi bor ihop och vi kör samma bil ihop. Och vi litar på varandra, säger Ahmad Altawashi.

Under 2013 bestämde sig Ahmad Altawashi att lämna Syrien och hemstaden Hamah. Han hade då precis tagit tandläkarexamen - men att få något jobb var inget alternativ. I stället ville staten att han skulle rycka in i det militära.

- De ville att jag skulle gå med i kriget, och slåss mot och skjuta mina kompisar. Det var då jag valde att lämna landet, säger Ahmad.

Året dessförinnan hade storebror Mahmoud gjort samma val. Som utbildad engelskalärare tog han sig igenom flera olika länder, innan också han slutligen hamnade i Karlskrona och återförenades med sin bror under sommaren 2014.

- Då hade vi inte sett varandra på två år. Man känner inte saknaden till familjen när vi är tillsammans. Innan dess var man ensam och deprimerad, men nu kan vi stödja varandra när vi saknar resten av familjen, säger Mahmoud.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 19-12-05:

Lyckad integration möjlig oavsett kommunstorlek till sidans topp

Det finns en ensidig bild av att mindre kommuner har sämre förutsättningar för att lyckas med integration. Fores studie "Integration i hela Sverige - Från asyl till arbete" som lanseras 9 december 2019 visar att så inte är fallet.

Studien, skriven av Karl Wennberg, Emilie Videnord och Åsa Bråmå och publicerad av Fores, visar att befolkningsmängd och befolkningstäthet inte är avgörande för hur väl kommunen lyckas med arbetsmarknadsintegration av personer som beviljats asyl. Istället är det faktorer som gymnasieutbildning, närhet till släktingar, tillgång till arbetsmarknad och andel inrikes- och utrikesfödda i en kommun som påverkar kommunens förutsättningar att lyckas.

- Vi ser att gymnasieutbildning har stor påverkan på sannolikheten för nyanlända att få jobb. Personer som har gått ut gymnasiet har i genomsnitt 40% större chans att få jobb än de som endast gått ut grundskolan. Skillnaden är inte alls lika stor när vi tittar på personer som har gymnasieutbildning respektive universitetsutbildning. Fortsatta satsningar på att få så många som möjligt att gå ut gymnasiet borde därför prioriteras högt, säger Karl Wennberg, rapportförfattare och professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet.

Undersökningen visar även att arbete inom offentlig sektor, hotell- och restaurangbranschen är ett vanligt första jobb och en viktig språngbräda för nyanlända in på arbetsmarknaden. Riktade insatser för att stärka den lokala arbetsmarknaden och bemanningsbolag stärker förutsättningarna för kommunen att lyckas med arbetsmarknadsintegrationen.

Kommunernas utmaningar skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner men behovet av att korta tiden till arbete för flyktingar är stor i hela landet.

(...)

Hela pressmeddelandet med information om seminariet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allmänna Arvsfonden 19-12-05:

Etablering och delaktighet i en tid av ovisshet till sidans topp

Den här veckan släpper Arvsfonden utvärderingsrapporten Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet.

- Jag hoppas att många kommer läsa rapporten och framförallt diskutera den nya situationen i Sverige, säger Anna Lundberg en av forskarna som skrivit rapporten. För att ta till vara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlat på sig låter Arvsfonden forskare utvärdera ett antal projekt varje år.

Under perioden 2016-2019 har Arvsfonden haft en särskild satsning på att öka antalet projekt som stärker nyanlända barns och ungas delaktighet och etablering i samhället.

Under samma period som arvsfondens satsning pågått har Sverige genomgått stora förändringar på det migrationspolitiska området. Studien belyser hur projekten hanterat förändrade förutsättningar på det migrationspolitiska området och hur de arbetar för delaktighet och etablering för målgruppen.

Rapporten är skriven av Anna Lundberg, Sofi Jansson-Keshavarz och Hedvig Obenius van Stellingwerff vid Linköpings universitet. De tycker att det vore bra om politiker och myndighetspersoner tog del av rapporten.

- En gemensam bild vi har är att de resultat som rapporten visar är viktiga för att politiker och myndighetspersoner ska kunna få en inblick i vad civilsamhället gör till följd av att ansvaret för grundläggande välfärd har förts över från myndigheterna till civilsamhällets organisationer, säger Hedvig Obenius van Stellingwerff

Vad kan ni säga är den mest intressanta iakttagelsen ni gjort?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-12-12:

Hemlösa och "ensamkommande" påstods skapa otrygghet - nu backar förvaltningen till sidans topp

I en skrivelse från Trafikförvaltningen påstods att olika grupper, bland andra "ensamkommande" och hemlösa, skapar otrygghet i samhället. Nu backar förvaltningen och hävdar att syftet var att peka ut grupperna som utsatta.

- Vi har brustit i vår interna kvalitetskontroll, säger kommunikationschef Suss Forssman Thullberg.

Tidigare i veckan kom ett pressmeddelande där Region Stockholm presenterade anslag för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. I tjänsteutlåtandet från Trafikförvaltningen motiveras trygghetsåtgärderna och ett antal grupper pekas ut som människor som påverkar otryggheten.

"De individer och grupper som till stor del påverkar otryggheten i samhället i stort är: hemlösa, missbrukare, passiva och aktiva penninginsamlare (tiggare), personer med psykisk ohälsa, stökiga och högljudda ungdomsgäng och gruppen ensamkommande vuxna och unga (icke EU medborgare)", står det i texten.

När trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) fick frågan om det kunde uppfattas som stötande att peka ut dessa grupper svarade han:

- Jag utgår från att förvaltningen utgår från fakta. Det som vore upprörande är om vi inte skulle lyssna på resenärerna och de som jobbar i kollektivtrafiken. Förvaltningen har mitt fulla stöd, sade Kristoffer Tamsons till DN.

Men i trygghetsundersökningen från 2018, som skrivelsen hänvisar till, nämns varken "ensamkommande" eller "hemlösa". I ordmolnet som rapportförfattarna låtit göra av de fristående svaren på vad som skapar otrygghet är "påverkade, "män", "stökiga", "fulla" och "ungdomsgäng" störst. Andra ord som nämns är bland andra "bråk", "tiggare", "vakter", "invandrare" och "passagerare".

Vem som pekat ut de nämnda grupperna i tjänsteutlåtandet framgår inte.

Nu backar Trafikförvaltningen och säger att formuleringarna är "oerhört olyckliga".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens ETC 19-12-04:

Det är i "andrummet" vi ser demokratin vittra sönder till sidans topp

Farida al-Abani och Gita Nabavi

Nu förväntas vi gratulera SD som Sveriges största parti, om vi ska tro mätningarna. Äran är priset, men vari ligger äran i SD:s bedrifter och taktiker? Och vem betalar det egentliga priset? Priset idag, det betalar alla vi som gör motstånd mot nationalism, klimatförnekelse, kvinnohat och rasism. Det skriver Farida al-Abani och Gita Nabavi, partiledare för FI.

För fyra år sedan stängde den rödgröna regeringen gränserna med hänvisning till behov av "andrum". Det var ett beslut sprunget ur rädsla för SD:s framfart i opinionen och högerns rop om systemkollaps. Det var med detta beslut som SD:s problemformulering blev allmänt accepterad och deras anspråk på makt gjordes möjliga.

Den rödgröna regeringen stängde inte bara gränsen, ni satte stopp för den enorma rörelsen den där hösten. Från centralstationernas västar till nystartade språkcaféer där den stora massan var delaktig i ett samhällsbygge för framtiden. Ni drämde igen dörren på många av de EKB-boenden som kommuner runt om i landet startat upp med hopp om både inflyttning och arbetstillfällen. Det var då Migrationsverket fick direktiv att rycka upp barn ur skolor. Det var då ni stiftade lagar som idag med byråkratisk brutalitet tömmer familjehem på familjemedlemmar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen krönika 19-12-09:

Patrik Lundberg: Hade du släppt in Hédi Fried i Sverige 2019, Stefan? till sidans topp

Stefan Löfven komponerade sitt Facebookinlägg som en landsfader nästan.

"Historiens dom kommer bli hård", skrev statsministern till moderatledaren Ulf Kristersson.

Ja, Kristersson hade brutit sitt löfte till Förintelseöverlevanden Hédi Fried: att aldrig gå med på något samröre med Sverigedemokraterna.

Alla visste att det var i görningen, det var bara en tidsfråga, är ett löfte ens värt något?

Vi kanske ska fråga Stefan, som också skrev: "Jag har mött Hédi flera gånger och hon har min största respekt."

Vad hade du gjort om en Hédi Fried hade kommit i vår tid? En ung människa på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 19-12-02:

Inga fler migranter ska dö på Medelhavet, Ylva Johansson till sidans topp

När Ylva Johansson nu tillträder som EU-kommissionär med ansvar för migration och inre säkerhet innebär det en chans att göra avtryck i en av vår tids största samhällsfrågor. En av hennes viktigaste uppgifter blir att skydda rättigheterna för människor på flykt och att lösa de låsningar i EU:s politik som bidrar till att människor dör på Medelhavet, skriver bland andra Martin Nihlgård, generalsekreterare Individuell Människohjälp.

Det är en grundläggande rättighet att få ansöka om asyl och få sitt behov av skydd prövat. Ofta är det djupt tragiska händelser bakom människors behov av att söka skydd någon annanstans. Människor migrerar av en mängd olika anledningar. Oavsett anledning vill vi påminna om att migration i grunden är något positivt som berikar världen både kulturellt och ekonomiskt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile kommentar 19-12-01:

When does fear become "Well-founded?" till sidans topp

The following piece was written by Jeffrey S. Chase, an immigration lawyer in New York City, former Immigration Judge, senior legal advisor at the Board of Immigration Appeals, and volunteer staff attorney at Human Rights First. The article was originally published on 25 October 2019 on Mr. Chase's blog.

During a recent radio interview, the reporter interviewing me expressed surprise when I mentioned that an asylum applicant need only show a ten percent chance of being persecuted in order to succeed on her claim. That standard was recognized 32 years ago by the US Supreme Court in the case of INS v Cardoza-Fonseca, 480 U.S. 421 (1987). The holding represented a dramatic shift in asylum eligibility, as prior to the decision, the BIA (and therefore, the immigration judges bound by its decisions) had interpreted "well-founded fear" to require a greater than fifty percent chance of persecution. But what was the practical impact of this change on the adjudication of asylum claims?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 19-12-12:

"Migrationsverket ändrade mitt vittnesmål" till sidans topp

Migrationsverket förfalskade mitt vittnesmål. Det felaktiga agerandet av myndighetens handläggare har tvingat mig att leva åtskild från min man i nästan ett och ett halvt år, skriver Katarina Viberg.

Efter två år i Sverige fick min man avslag på sin första ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket trodde inte på hans historia. Sedan träffades vi genom gemensamma vänner och kärleken slog till direkt.

Ett halvår efter vårt första möte flyttade han hem till mig och vi fick ett halvår som sammanboende innan han återvände till Kurdistan för att söka uppehållstillstånd. Vi gifte oss efter ett år och att ge honom min hand var det finaste jag kunde inför den tid i ovisshet vi hade framför oss.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världen idag ledare 19-12-03:

Hantering av konvertiter påvisar rättsskandal till sidans topp

I fredags anordnade Skandinaviska människorättsjuristerna, tillsammans med Newmaninstitutet och arbetsgruppen #rättilltro, ett seminarium på temat "Kristna konvertiter i asylprocessen - rättssäkert behandlade eller utvisade till dödsstraff?".

Programmet var digert, många röster kom till tals, och det som presenterades talade starkt till både hjärta och hjärna. Allra mest berörande var mötet med den afghanske konvertiten Mastafa Mohammedrezai, vars juridiska ombud är Ruth Nordström från Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Migrationsverket menar att Mohammedrezais konversion är falsk, medan han själv och människorna runt omkring honom hävdar det motsatta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-12-03:

Politikerna: Därför får vi inte bestämma om konvertitärenden till sidans topp

Politiker är helt överens om att konvertiter som söker asyl för religiös förföljelse ska få en rättssäker behandling. Men deras manöverutrymme är begränsat.

Varför gör inte politikerna mer för de asylsökande konvertiternas situation? På seminariet i Uppsala som berörde fråga fick tre politiker komma till tals. Miljöpartisten Annika Falk Hirvonen redogjorde tidigt vilken roll politiker spelar i asylprocessen i Sverige, att sedan 2006 är ansvaret för asylärenden överfört till Migrationsverket och domstolsväsendet. Politiker får inte lägga sig i enstaka asylfall utan beslutar bara om själva ramverket.

När det kommer till konvertiternas situation har regeringen lyft frågan via ett regleringsbrev till Migrationsverket med krav på att se över rättsäkerheten i de fall religion åberopas som asylskäl.

- Det är vårt försök att sätta press, sa Annika Falk Hirvonen.

Översyn av politiken

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagen 19-11-29: Interpellation 2019/20:137 av Hans Eklind (KD): Migrationsverkets hantering av konvertiter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 19-12-06:

Karin till socialministern: Behandlingen av asylsökande blir till ett folkhälsoproblem till sidans topp

Till socialminister Lena Hallengren

För nästan två år sedan fick din företrädare Annika Strandhäll ett brev där arton läkare, socionomer och psykologer pekade på allvarliga hälsorisker för de människor som engagerat sig för ensamkommande barn och ungdomar, professionellt eller i egenskap av volontärer, fosterfamiljer och vänner. (Bifogas)

Nu, efter ytterligare två år, är situationen än värre. Många ungdomar har fått avslag på sina ansökningar och gymnasielagen har genom sin otydlighet blivit en ständig källa till frustration och oro. Ungdomar gömmer sig i Sverige under svåra förhållanden och i ständig skräck för att bli fångade och satta i förvar. Många flyr vidare till Frankrike eller andra europeiska länder som till skillnad från Sverige accepterar FN:s bedömning att Afghanistan är ett land i krig dit man inte ska deportera människor. Minst 12 ensamkommande ungdomar tog sina liv under 2017, och självskadebeteenden och självmordsförsök fortsätter att vara mångdubbelt flera än hos infödda svenskar i motsvarande ålder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialpolitik 19-12-11:

"Avslagen har passerat en gräns" till sidans topp

Ansvariga politiker måste inse och erkänna att de passerat en medmänsklighetens gräns när det gäller ensamkommande. Skadan måste omedelbart minimeras, skriver Philip Lalander vid Malmö universitet tillsammans med en rad kollegor.

Vi lämnar den medelstora italienska kuststaden, för att med tåg ta oss vidare till Rom och sedan tillbaka till Sverige. Resan utgör en del av två forskningsprojekt där vi följer människor under lång tid och genom flera steg i asylprocessen.

På perrongen står en nittonårig kille kvar, Samir. Den svenska staten har för några månader sedan givit honom det tredje och avgörande avslaget på ansökan om uppehållstillstånd. Ett par månader därefter packade han en väska, sa farväl till sina vänner och lämnade Sverige. Skälet till avfärden var att han fruktade att bli skickad tillbaka till ursprungslandet och att han där skulle utsättas för våld och kanske bli mördad, det vill säga det han en gång flydde från. Samir är en av många tusen unga som de senaste två åren fått det tredje avslaget, i Migrationsöverdomstolen. Dessa befinner sig nu framförallt i länder som Frankrike, Italien och Tyskland. En del är deporterade till Afghanistan och andra befinner sig som "papperslösa" i Sverige, då de nekats uppehållstillstånd i de länder de sökt sig till. Många av dem bär utöver hemlösheten i Europa på smärtsamma minnen och erfarenheter av hot, våld och övergrepp som de en gång flydde från.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 19-12-08:

Ordet fritt: Nyanlända barn och ungdomar hjälper Sverige till sidans topp

Lotta Nygren, pensionär, f d rektor och gymnasiechef

Låt våra nyanlända ungdomar hjälpa till att lösa landets rekryteringsutmaningar!, skriver debattören.

Flera artiklar i Västerbottens-Kuriren den 27 november 2019 lyfte fram behovet av arbetskraft inom viktiga välfärdsyrken. Demografin i Sverige uppvisar en svacka över personer som år 2019 är i åldrarna från 18-22 år. En annan del av befolkningsstatistiken visar att antalet personer över 80 år ökar.

Ungdomarna som står i början av sitt arbetsliv är inte tillräckligt många vilket bidrar till kommande rekryteringsproblem i många branscher, till exempel inom vård-och omsorgsområdet. En lösning är att låta de barn som åren runt 2015 sökte asyl i Sverige och nu utbildar sig, få stanna istället för att Sverige tvångsutvisar dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-12-05:

Ni har tappat kontroll över migrationsfusket till sidans topp

Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard (M)

Regeringen har tappat kontrollen. Flera uppmärksammade exempel visar att det finns strukturella fel i svenska system som nu måste åtgärdas.

Fallet med den irakiske försvarsministern är minst sagt anmärkningsvärt. Det hör givetvis inte till vanligheterna att en utländsk minister - som är svensk medborgare - utreds av svensk polis för både brott mot mänskligheten och bidragsbrott.

Men fallet visar tyvärr även på allvarliga strukturella brister på flera olika håll i de svenska systemen. Problemen kan åtgärdas - men regeringen är svag och drar åt fel håll.

1. För det första är det för enkelt att skapa sig en falsk identitet i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-12-06:

Skatteverket: Nya regler kan stoppa spökpersoner till sidans topp

Systemet med samordningsnummer behöver reformeras för att minska riskerna för bedrägerier. En viktig åtgärd att ge myndigheter möjligheter att dela information med varandra, skriver företrädare för Skatteverket.

De senaste veckorna har det pågått en omfattande debatt om samordningsnummer och hur de utnyttjas. Som företrädare för den myndighet som ansvarar för folkbokföringen och utfärdar samordningsnummer vill vi gärna bidra till att klargöra en del sakfrågor inom området. Vi vill också lyfta fram några förslag till ändrad hantering av samordningsnummer som skulle förenkla för dem som är tillfälligt i Sverige och samtidigt minska riskerna för bedrägerier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-12-04:

Svar på skriftlig fråga: Återkallelse av svenskt medborgarskap till sidans topp

Fråga 2019/20:501 av Maria Malmer Stenergard (M)

Enligt Säkerhetspolisen kan Turkiet komma att skicka tillbaka svenska medborgare som har stridit för Islamiska staten (Expressen, den 19 november). Den irakiske försvarsministern, som även är svensk medborgare, utreds nu för brott mot mänskligheten (Åklagarkammaren, den 25 november).

Detta väcker flera frågor. En handlar om kommittédirektiv 2019:70, om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap. Enligt regeringens direktiv får inte utredaren föreslå grundlagsändringar.

För att införa en möjlighet att återkalla svenskt medborgarskap krävs det grundlagsändringar. Moderaterna vill göra det möjligt att återkalla medborgarskap om en person begår allvarliga brott mot staten, till exempel genom terrorbrott eller andra grova brott, eller om medborgarskapet beviljats på oriktiga uppgifter. Folkrätten tillåter det, och flera andra europeiska länder har sådana bestämmelser. Utredningens direktiv borde därför utvidgas till att även föreslå grundlagsändringar.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Avser ministern att utöka direktivets omfattning till att även utreda möjligheten att återkalla svenskt medborgarskap?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det följer av 2 kap. 7 § regeringsformen. För att införa en möjlighet till återkallelse av medborgarskap skulle därför en grundlagsändring krävas.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftlig fråga av Boriana Åberg (M): Kraven för medborgarskap (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-29:

Utvisningar: Damberg hänvisar till internationella konventioner till sidans topp

Under förmiddagen hölls en riksdagsdebatt om situationen med de personer som bedöms hota rikets säkerhet, men som inte går att utvisa. I debatten krävdes inrikesminister Mikael Damberg på svar på vad som är regeringens plan för att undvika situationen i framtiden.

- Jag ser inte hur man med respekt för internationella konventioner kan hålla människor i förvar om man inte gjort en brottslig handling och inte kan utvisas. Däremot så kan det finnas annan lagstiftning som till exempel samröres- och deltagandebrott i terrororganisationer som blir en utvidgad terrorlagstiftning som skulle göra det väldigt svårt för de här individerna att klara en sån rättslig prövning.

Bakgrunden är fallen med de sex personer som nyligen fick utvisningsbeslut, eftersom de bedöms hota rikets säkerhet. Personerna har dock inte gått att utvisa eftersom de då skulle riskera tortyr eller annan kränkande behandling, vilket strider mot bland annat Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-11-29: Oppositionens föreslår nya åtgärder mot utvisningsdömda imamer (Extern länk)

Oisin Cantwell i Aftonbladet 19-11-29: En riksdagsdebatt om de utvisade imamerna utan lösningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-12-08:

Löfven och Rådström Baastad: Den stora invandringen försvårar integrationen till sidans topp

Fokus nu kan inte vara på stor migration utan på snabbare integration

Historien om hur Sverige, ett litet land i norra Europas utkanter, gick från fattigdom till ett av världens mest framgångsrika länder, handlar om konkreta och breda, socialdemokratiska välfärdssatsningar, som steg för steg byggt vårt samhälle starkare och mer jämlikt.

Men i historien finns det också värderingar som varit helt centrala i att bygga Sverige starkt: arbetsmoral, plikt, rätt, jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och demokrati.

Nu står vi inför nya samhällsproblem som vi behöver lösa: Gängbrottsligheten och skjutningar. Bristerna inom sjukvård och skola, pensioner och äldreomsorg. Integrationen och segregationen. Klyftan mellan stad och land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-11-29:

Johansson: Stöd för stramare arbetsinvandring till sidans topp

Migrationsminister Morgan Johansson (S) fortsätter driva på för att reglerna för arbetskraftsinvandring ska skärpas.

Han konstaterar att han nu verkar ha en majoritet i riksdagen bakom sig.

Regeringspartnern Miljöpartiet delar inte hans syn.

- Vi måste strama åt reglerna. När jag nu ser att ett antal partiet som tidigare var med om att genomföra reglerna för arbetskraftsinvandring svänger, då har vi en annan parlamentarisk situation, säger Johansson till TT.

Han syftar på att både Moderaterna och Kristdemokraterna på senare tid har sagt att en skärpning kan behövas.

Det var den tidigare, borgerliga Alliansregeringen med M, KD, Centerpartiet och Liberalerna som tillsammans med Miljöpartiet införde det nuvarande regelverket för arbetskraftsinvandring för ungefär tio år sedan. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har beskrivit det som ett av världens mest liberala.

Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, tolkar inte läget som statsrådet Johansson.

- Jag har noterat att M och KD har ändrat sig, men de är ju oppositionspartier. Det har ingen betydelse för de förhandlingar vi för, säger Ling,

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-12-09:

Utah governor to Trump: 'Allow us to accept more refugees' till sidans topp

Recently, Gary R. Herbert, the Republican governor for the US state of Utah, sent a letter to President Donald Trump saying Utah would like to sponsor more refugees because, "We empathize deeply with individuals and groups who have been forced from their homes and we love giving them a new home and a new life." It was a refreshing appeal, recalling the country's historically supportive approach toward refugee resettlement.

But that's probably not the response Trump had in mind when he signed an executive order in September saying refugees would only be resettled in places where both state and local officials indicated in writing their willingness to receive refugees. The intent of that order, to undercut refugee resettlement, was underscored by the Trump administration lowering the annual refugee admissions cap to 18,000, the lowest annual ceiling in the nearly three-decade history of the US refugee resettlement program. In October, the first month of the new fiscal year, the number of refugees admitted to the United States reached a new low: zero.

"We know the need [for resettlement] has not decreased," Governor Herbert's letter said, "and are eager to see the number of admittances rise again."

US support for refugees is longstanding and bipartisan. In the months following the fall of Saigon in 1975, President Gerald Ford, a Republican, admitted more than 130,000 Vietnamese refugees. Starting with the Refugee Act of 1980 and continuing for the next 37 years of Republican and Democratic administrations, the United States admitted more than 3 million refugees, an average of about 82,000 per year. When President Ronald Reagan said the US would "continue to share in the responsibility of welcoming and resettling those who flee oppression," he voiced sentiments that have been echoed in word and deed by every president of the modern era until Trump.

In his letter, Governor Herbert wrote, "This marvelous compassion is simply embedded into our state's culture." Let's hope governors of the other 49 US states share that compassion and the courage to tell President Trump the same.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 19-11-29:

SD: Bara svenska medborgare ska kunna låna på bibliotek till sidans topp

Den som inte är svensk medborgare ska kunna nekas tillgång till vissa bibliotekstjänster. Det föreslår Sverigedemokraterna i en riksdagsmotion, rapporterar Biblioteksbladet.

- Det är väldigt anmärkningsvärt, säger kulturminister Amanda Lind (MP) till Kulturnyheterna.

Den som inte är svensk medborgare ska kunna nekas tillgång till boklån och andra bibliotekstjänster. Det föreslår Sverigedemokraterna i en riksdagsmotion, något som Biblioteksbladet var först med att rapportera om. Enligt motionen ska medborgare från andra nordiska länder fortsatt kunna låna böcker.

"Vissa tjänster ska vara knutna till medborgarskap"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 19-12-03:

SCB-mätning: SD är nu största parti i Sydsverige till sidans topp

Sverigedemokraterna kör om Socialdemokraterna och blir med råge Sveriges största parti i Sydsverige. Det visar SCB:s stora partisympatiundersökning.

- De andra partierna har mest ägnat sig åt att hitta bortförklaringar, säger gruppledaren Henrik Vinge (SD).

Nästan var tredje person i Sydsverige skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val i dag, visar SCB:s stora partisympatiundersökning som genomfördes i november och som släpptes på tisdagen.

Med 29,1 procent av väljarstödet i Sydsverige går Sverigedemokraterna nu om Socialdemokraterna och blir med råge regionens största parti sett till opinionsläget enligt denna mätning.

- Det var väntat, men det är också väldigt glädjande naturligtvis, säger gruppledaren Henrik Vinge (SD) om partiets framgångar i mätningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Läkartidningen 2019:

15 januari, Stockholm: Seminarium om Transkulturell psykiatri till sidans topp

Flyktingmigration och globalisering - en utmaning för psykiatrin!

Flyktingar har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Sättet att kommunicera psykiatriska symtom kan ibland vara svårtolkade. Hur kan vi möta dessa personers vårdbehov på ett bra sätt nu när 20 procent av vår befolkning är utlandsfödda? Detta belyses i seminariet och du får aktuell kunskap om den psykiska sjukligheten i dessa grupper, hur god interkulturell kommunikation skapas och om internationella konventioner som ligger till grund för Svensk hälso- och sjukvård.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 15 januari 2020

/Ur programmet:/

13.00 - 13.05 Inledning Docent Margaretha Bågedahl Strindlund

13.05 - 13.15 Vad är transkulturell psykiatri? Docent Sofie Bäärnhielm, överläkare och sektionschef, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

13.15 - 13.45 Hur migration kan påverka den psykiska hälsan - epidemiologiska perspektiv. Anna Clara Hollander, med dr. och leg. psykolog, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

13.45 - 14.15 Psykiatrisk vård bland utrikesfödda - finns det skillnader jämfört med svenskfödda och i så fall varför? Christina Dalman, professor/överläkare Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

14.45 - 15.15 Interkulturellt bemötande. docent Sofie Bäärnhielm överläkare och sektionschef, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

15.15 - 15.45 Flyktingvänlig vård - aktuell metodutveckling, Frida Johansson Metso, leg psykolog, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

15.45 - 16.15 Internationella åtaganden om vård för migranter. Elis Envall, socionom, Elis Envall, Konsult & Analys AB, Stockholm.

Läs mer och bokning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kompis Falun 2019:

17 december, Falun: Vernissage - Tusen barn, tusen drömmar till sidans topp

Vernissage för att presentera boken:

Tusen barn Tusen drömmar - ett initiativ av Civilsamhället

Tisdag 17/1 kl 18:00 -19:00 ??????

Vi bjuder på lite gott julfika och berättar hur idén till boken "Tusen barn tusen drömmar" kom till.

"Tusen barn tusen drömmar- ett intiativ av Civilsamhället" skickades till riksdagens alla ledamöter inklusive regeringen. Syftet med boken var att synliggöra och belysa de afghanska barnfamiljerna som fått utvisningsbeslut till världens farligaste land efter minst 4 år i Sverige.

I boken kan läsaren dels läsa om familjernas situation men framförallt se barnen som själva visar sina drömmar och mardrömmar.

Barnkonventionen blir svensklag 1 Januari 2020.

Utställningen pågår under perioden

17/12 -19 till 23/1 -20

Ett samarbete med NBV Dalarna

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Gospelverkstaden 2019:

17 december, Upplands Väsby: Konsert med ComeTogether Väsby till sidans topp

Välkommen på konsert med den nystartade ComeTogether kören!

Under hösten har ett härligt gäng med unga nyanlända, etablerade unga och pensionärer sjungit tillsammans och nu har det blivit dags för konsert. Tillsammans med gästartist Kiralina Salandy och Gospelverkstadens band bjuder ComeTogether kören på en oförglömlig konsert! Hoppas vi ses i Messingen, Upplands Väsby tis 17 dec kl 19.00! Fri entré.

Medverkande:

ComeTogether kören

Kiralina Salandy (gästartist)

m fl

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-12-04:

Efter mardrömsflykten - gav ut en bok till sidans topp

Ali Zardadi, 19, kom till Sverige som ensamkommande flykting.

Resan genom Europa var oerhört svår och Ali bearbetade sina känslor genom att skriva.

- Mina texter gör skillnad, säger Ali Zardadi som engagerar sig i ensamkommandes situation.

Ali tillhör den förföljda minoritetsgruppen hazarer och levde ett hårt liv i Afghanistan. Han kom till Sverige i början av 2016 i samband med den stora flyktingströmmen. Han berättar att resan inte bara var fysisk, den var även mental, och Ali var hela tiden orolig och rädd för vad som skulle hända. Han hade sällskap med några vänner på färden genom Europa.

- De var mina räddare, jag var helt beroende av dem. Det enda jag önskade var att de inte skulle lämna mig ensam. Det var jättesvårt, de var de enda som jag litade på, säger Ali på flytande svenska.

I Sverige fick han bo hos en svensk familj och tillvaron började sakta ordna upp sig. Men de svåra känslorna kring flykten och sin situation behövde få ett utlopp. Han började skriva.

- I början skrev jag för att lära mig språket. Men lite senare hittade jag kraften i att skriva. Jag kände att mina texter gör skillnad, det är många som läser dem, säger Ali.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristianstadsbladet kultur 19-12-10:

"För mig är förändring enda vägen in i framtiden" till sidans topp

Söndagens boksläpp på Regionmuseet av "Salaam Sverige!" visar på en vilja och energi som kommer att få stor betydelse i framtiden. Det tror kulturredaktören Sune Johannesson.

När jag kliver in i den välfyllda Hörsalen på Regionmuseet möts jag av ett vackert ord. "Välkomna", står det på skärmen på väggen och givetvis är det ett ord som riktas till mig och alla andra besökare av det här söndagsarrangemanget då bloggen Salaam Sverige! ska släppas i bokform.

Men i just det här sammanhanget är det ett ord med dubbel laddning. För hur välkomna har de unga ensamkommande varit?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Kristianstadsbladet 19-12-08: Stort intresse för signering av "Salaam Sverige!" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus Network 19-12-11:

From Tampere 20 to Tampere 2.0 - Towards a new European consensus on migration till sidans topp

This publication is centred on the twentieth anniversary of the Council Tampere conclusions of October 1999. The Tampere conclusions sketched out principles and guidelines that are still relevant for EU migration policy today. The anniversary of their adoption and this publication launch offer an ideal moment to discuss the future EU migration agenda in the light of the Commission's plans for a New Pact on Migration and Asylum. This joint publication looks back at the Tampere legacy and puts forward proposals that can inform future EU migration, asylum and integration policy.

The publication was informed by a series of roundtables and consultations held by the partners over the course of the summer of 2019 in Brussels and by the Tampere 2.0 conference on 24-25 October in Helsinki, organised as a side event of Finland's Presidency of the Council of the European Union.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.