fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 29 november 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 19-11-27:

Riksdagsbeslut: Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande till sidans topp

Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden (SfU11)

Regeringen föreslår att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Om en asylsökande ordnar bostad på egen hand i ett område med socioekonomiska utmaningar ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av att asylsökande väljer eget boende ska minska.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Betänkandet med reservationer från (M, SD, V, KD) och ett särskilt yttrande (M) (Extern länk)

Debatten i webb-tv och protokoll (Extern länk)

Samlingssida med förslagen, beredningen, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppsala 19-11-27:

Här vill kommunen inte att asylsökande ska bo: "Problem med segregation" till sidans topp

Det väntas bli svårare för asylsökande att flytta till vissa områden som redan är socialt utsatta. I Uppsala har politikerna ringat in sex platser där man anser att asylsökande inte ska få ekonomiskt stöd, om de väljer att flytta dit. Beslut tas i riksdagen under onsdag.

Personer som söker asyl i Sverige kan få hjälp med bostad i ett anläggningsboende (ABO) eller skaffa eget boende (EBO). Det är Migrationsverket som anvisar kommuner att ordna boende till asylsökande som behöver hjälp.

De som ordnar eget boende kan bosätta sig var de vill, vilket under de senaste åren ofta har varit hos familj eller vänner. I båda fallen har asylsökande rätt till ekonomiskt stöd. Nu vill regeringen dra in ersättningen för de som bosätter sig i socialt utsatta områden - och har därför pekat ut flera kommuner i Sverige. Kommunerna har i sin tur fått i uppdrag att ringa in vilka platser det ska gälla.

Uppsala kommun säger ja

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-27:

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning till sidans topp

Regeringen har föreslagit att det ska införas nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Regeringen föreslår även nya regler om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

Förslagen genomför EU:s student- och forskardirektiv. Syftet med förslagen är att attrahera fler forskare och studenter från länder utanför EU, att underlätta för dem som har utbildats här att stanna kvar och söka arbete och på det sättet gynna kunskap och innovation.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Samlingssida med regeringens förslag, motioner, utskottsbetänkande (Sfu 10), debatt och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE (Finland) 19-11-25:

Finland/ Ministrar vill åtgärda den förra regeringens "olyckliga" asylpolitik till sidans topp

- och det ska gå snabbt

Finlands flyktingpolitik är under lupp. Nyligen prickades vårt land av den Europeiska människorättsdomstolen med anledning av att en irakier som nekades asyl blev mördad i sitt hemland.

I ett annat uppmärksammat fall tidigare i höst fick myndigheterna kritik efter att en afghansk flykting hängde sig; då hade han nekats asyl för andra gången.

När Spotlight träffar inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) som sköter asylfrågorna i regeringen säger hon att regeringen planerar flera reformer.

Många asylsökande saknar pass eller andra id-handlingar. I vissa situationer kunde ett så kallat främlingspass vara en lösning. Den möjligheten finns inte idag.

- Det är någonting som vi precis nu utreder här i Inrikesministeriet, säger Ohisalo.

Och inte bara det.

- Vi utreder också det om man fått avslag på sin asylansökan, så kunde man då få uppehållstillstånd på grund av arbete.

Rättshjälpsreform på gång

Hennes kollega på justitieministeriet Anna-Maja Henriksson (SFP) uttrycker saken så här:

- Vi tar tillbaka det läge som var före den förra regeringens olyckliga förändringar.

I Henrikssons fall handlar det rent konkret om en rättshjälpsreform vars avsikt är att förbättra asylsökandes tillgång till juridiskt ombud.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-11-25:

Turkiet/ Proposed reform of the Law on Foreigners and International Protection till sidans topp

A bill submitted to the Turkish Parliament last week brings about various amendments to the Law on Foreigners and International Protection (LFIP) as regards the international protection procedure, qualification, reception conditions, as well as removal procedures.

International protection procedure and qualification

Cessation

Article 86 inserts a cessation ground in Article 85(1) LFIP. Cessation may be applied where a beneficiary of international protection voluntarily leaves Turkey, benefits from the protection of a third country or is admitted to a third country under humanitarian admission or resettlement. According to the Explanatory Memorandum, the rationale behind this measure is to avoid practical challenges faced by the authorities in providing services to persons who have already been resettled or transferred to another country.

Documentation

Article 83: The reference to six months as validity period for International Protection Applicant Identification Cards in Article 76(1) LFIP is repealed. Under the bill, the Ministry of Interior will be responsible for laying down the rules and procedures for renewing these Identification Cards.

Article 85: As regards the duration of validity of documents issued to beneficiaries of international protection, the reference to periods of three years for refugees and one year for conditional refugees and subsidiary protection holders in Article 83 LFIP is repealed. The duration of validity of these documents, along with the rules on format and content, is to be determined by the Ministry of Interior.

Article 74 amends Article 46 LFIP relating to the duration of validity of humanitarian residence permits. These no longer have a maximum duration of validity of one year.

International protection procedure

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 19-11-21:

Från Armenien/ Situationen för hbtq-personer (version 3.0) till sidans topp

Migrationsverkets analysenhet har publicerat en rapport om situationen för personer med en normbrytande sexuell läggning eller könsidentitet i Armenien.

Utdrag ur sammanfattande analys:

"Det armeniska samhället är konservativt ohc starka homo- och transfobiska stämningar rådet bland befolkningen. Få hbtq-personer lever öppet inför familj, vänner eller sin övriga omgivning. Det förekommer att hbtq-personer utsätts för våld, trakasserier och diskriminering både på offentliga platser och i sin hemmiljö. Personer som bryter mot ideal om manlighet förefaller provocera särskilt (t.ex. homosexuella män eller transkvinnor) och kan blir föremål för allvarlig aggression.

Det finns inga uppgifter eller indikationer om att myndighetssanktionerat våld, övergrepp eller diskriminering av hbtq-personer förekommer. Kritik riktas dock mot lagstiftande organ och myndigheters obefintliga arbete med att värna gruppens mänskliga rättigheter. I dagsläget finns inte någon lagstiftning som inkluderar hbtq-personer och därmed varken lagar som begränsar eller som skyddar gruppens rättigheter. Som exempel finns inte någon anti-diskrimineringslagstiftning, lagstiftning om hets mot folkgrupp eller hatbrottslagstiftning som adresserar sexuell läggning eller könsidentitet.

Den allmänt negativa samhällsattityden gentemot hbtq-personer återfinns även inom statliga institutioner.

(...)

Att värdera möjligheterna för en hbtq-person att få en bättre tillvaro genom att byta vistelseort är inte möjligt att göra på en generell nivå. I sammanhanget bör dock noteras att det finns en hög nivå av social kontroll i Armenien och att en individs ekonomiska och sociala beroende av sin familj kan påverka möjligheterna att byta bostadsort.

Hämta dokumentet, Lifos 43814 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-11-21:

Från Azerbajdzjan/ Statligt förtryck och repression (version 1.1) till sidans topp

Migrationsverkets enhet för analys av landinformation har publicerat en rapport om statligt förtryck och repression i Azerbajdzjan.

Den här rapporten är en uppdaterad och utökad version av rapporten "Azerbajdzjan - statligt förtryck och repression" som publicerades av Lifos (nu Migrationsanalys - Migrationsverkets funktion för omvärlds- och landinformation) den 6 maj 2019. Migrationsanalys har mot bakgrund av frågor från den operativa verksamheten under hösten 2019 utrett vem som beläggs med utreseförbud i Azerbajdzjan och varför de drabbas. Rapporten har därför uppdaterats med ett nytt avsnitt om in- och utresa samt utreseförbud. Sedan rapporten publicerades i maj 2019 har det skett en rad betydelsefulla personella förändringar inom den azerbajdzjanska statsapparaten. Inrikesministern Ramil Usubov och chefen över presidentadministrationen Ramiz Mehtiev har förflyttats och ersatts. Innebörden av dessa förändringar är i skrivande stund svåra att bedöma. Därtill finns det rapporter om massgripanden efter en demonstration som arrangerades den 19 oktober 2019. Migrationsanalys har i uppdateringen av rapporten endast uppdaterat avsnittet om utreseförbud samt viss formalia och inte informationen om dessa personella förändringar eller händelserna den 19 oktober.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-11-22:

Från Etiopien, Kenya/ Medborgarskapsfrågan för etniska somalier (version 1.1) till sidans topp

Migrationsverkets enhet för analys av landinformation har publiicerat en uppdaterad rapport om etniska somaliers medborgarskap i Etiopien och Kenya

I förevarande rapport behandlas hur det somaliska medborgarskapets koppling till den somaliska etniciteten påverkar medborgarskapsfrågan för etniska somalier hemmahörande i Etiopien och Kenya. Andra frågeställningar rörande medborgarskap i Etiopien och Kenya behandlas inte.

Rapporten är ursprungligen publicerad 22 maj 2015 (version 1.0). Den här versionen är uppdaterad den 22 november 2019 i analysavsnitten.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Malmöhus 19-11-21:

Från Venezuela/ Venezuelanska flyktingar i Skåne: barn tvingas äta ur soporna till sidans topp

Asylsökande från Venezuela ökar kraftigt i Sverige. Men nästan alla får avslag på sina asylansökningar.

De senaste åren har miljontals människor flytt från Venezuela, till följd av den pågående humanitära och politiska krisen i landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

African Arguments 19-11-07:

Rwanda helps hundreds, but thousands more languish in Libya till sidans topp

In the last month or so, nearly 200 refugees caught in Libya have boarded planes for Rwanda's capital Kigali. Another 120 are expected to make the same journey in November. Most are younger than twenty and hail from the Horn of Africa having initially travelled to Libya hoping to cross the Mediterranean Sea to Europe.

They are from approximately 5,000 refugees and economic migrants languishing in squalid Libyan detention centres. Packed into warehouses with barred windows and few sanitary facilities, they eat one meal a day and face physical and sexual abuse. More than half are also stuck in a war zone. A July airstrike on Tajoura detention centre in Tripoli killed at least 40 people and injured scores. Amnesty International has urged the International Criminal Court to investigate the attack as a war crime.

It was shortly after that bombing that Rwanda agreed to provide short-term sanctuary to an initial 500 refugees in a joint initiative with the UN Refugee Agency (UNHCR) and the African Union (AU). There are hopes the small central African nation may host additional refugees in the future.

"The President himself was a refugee," the Minister of State for Foreign Affairs, Olivier Nduhungirehe, told African Arguments of the arrangement. "When we see the plight of refugees it talks to us. We understand that plight."

Under the agreement, the UNHCR provides food, shelter and education. The plan imitates a similar arrangement between the UN agency and Niger, under which some 2,900 refugees have been extracted from Libya since 2017.

"We want to get them back on track and give them hope," says Elise Villechalane, UNHCR's external relations officer in Kigali. She explained that most refugees will eventually be resettled elsewhere or voluntarily returned to their countries of origin or first asylum. Some may remain in Rwanda on a permanent basis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECDPM 19-10-28: Spirited away: The fading importance of resettlement in the emergency transit mechanism in Rwanda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-11-28:

Barnens vittnesmål inifrån syriska lägret till sidans topp

Vinterkylan närmar sig snabbt i de syriska flyktingläger där "IS-familjer" hålls. I meddelanden inifrån lägren som SVT Nyheter har tagit del av, vädjar svenska barn om att få åka till Sverige. Men frågan om deras öde är politiskt kontroversiell.

Ett efter ett sitter de i rad, några av barnen håller färgglada ballonger i händerna. Men de enkla madrasserna och filtarna med flyktingorganet UNHCR:s logga skvallrar om att det inte är något vanligt barnkalas.

Bilden, som SVT Nyheter har tagit del av via anhöriga i Sverige, är i själva verket tagen i det syriska flyktinglägret al-Hol. Enligt FN:s senaste uppdatering från förra veckan hyser lägret knappt 70 000 människor, en del av dem medlemmar av terrorgruppen Islamiska staten och deras familjer. Av dem är 94 procent kvinnor och barn och mer än hälften är just barn under 12 års ålder.

"Jag gillar er så mycket"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 19-11-28: Rädda Barnen-chefen: "Trinidad har hämtat hem sina barn - varför inte Sverige?" (Extern länk)

SvT Utrikes 19-11-28: Utrikesminister Ann Linde (S): Vi kan inte bara ta barnen från mammorna (Extern länk)

SvT Utrikes 19-11-29: Rädda barnen ifrågasätter Ann Linde om IS-barnen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mobile Info Team 19-11-16:

Grekland/ Illegal pushbacks at the border: Denying refugees the right to claim asylum till sidans topp

"Pushback is the term used to describe the practice by authorities of preventing people from seeking protection on their territory by forcibly returning them to another country." - Oxfam International

Since August 2018, Mobile Info Team has been collecting first-hand testimonies of individuals who crossed the border into Greece and were forcibly pushed back to Turkey. Our expertise in asylum law and direct service to impacted communities makes us strategically poised to document and challenge these illegal and systematic expulsions. For this reason, Mobile Info Team is working with partners in Northern Greece to collect, document, and ultimately challenge these actions. Listening to the needs of asylum seekers and translating those concerns into targeted actions is at the core of our advocacy efforts.

Mobile Info Team is now launching the findings of these testimonies and research in our first report on illegal pushbacks. It solidifies previous research and outlines the specific stages of pushbacks which are systematically repeated, as are a multitude of abuses of key human rights and international law principles, including non-refoulement, the right to seek asylum, the ban of collective expulsions and the right to not be unlawfully detained and tortured.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-11-28:

Grekland/ Evros Pushbacks Report: Human Rights Abuses at Greece/Turkey Border till sidans topp

I could not see their faces, only the eyes. They were covered with black masks. They were talking with us in hand signs, pointing at us to scare us, and they forced us to look down and to not look up. They checked each of us and took besides our phones also the bags, the clothes inside the bags, and even our shoes from us. Eventually they would give us back our documents, the passports and money - but that's all. They dropped our other stuff, phones and bags, in the river. My son was crying. And they took my son from me. I took my son back, and then they hit me. Two of them; one caught me from behind and the other started to hit me. They tried to make me silent. I begged those militaries, to at least give us some clothes for my son, because the clothes from my son were completely wet. Then they pushed us back over the river. We went to the Turkish land without even our shoes. - S.S.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European University Institute November 2019:

Medelhavet/ Sea rescue NGOs : a pull factor of irregular migration? till sidans topp

The argument that maritime Search and Rescue (SAR) operations act as a 'pull factor' of irregular seaborne migration has become commonplace during the Mediterranean 'refugee crisis'. This claim has frequently been used to criticize humanitarian non-governmental organizations (NGOs) conducting SAR off the coast of Libya, which are considered to provide "an incentive for human smugglers to arrange departures" (Italian Senate 2017: 9). In this policy brief, we scrutinise this argument by examining monthly migratory flows from Libya to Italy between 2014 and October 2019. We find no relationship between the presence of NGOs at sea and the number of migrants leaving Libyan shores. Although more data and further research are needed, the results of our analysis call into question the claim that non-governmental SAR operations are a pull factor of irregular migration across the Mediterranean sea.

Hämta rapporten (Extern länk)

ECRE 19-11-22: New research demonstrates that Search and Rescue is not a pull factor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-11-26:

Medelhavet/ Deaths rise on Central Mediterranean with latest Lampedusa tragedy till sidans topp

Twenty-one people lost their lives in a shipwreck off the coast of Lampedusa, Italy, on Saturday (23/11) when a boat, carrying 170 Europe-bound migrants, capsized 1.6km from the island as it was being escorted by the coast guard.

Five bodies have so far been recovered, and at least 16 others remain missing. Recovery efforts have now resumed after being hampered for several days by poor weather, IOM officials said today. The process of victim identification has begun.

Among the 149 survivors are 26 minors, some of whom lost their parents in Saturday's tragedy. They spoke to IOM staff about the dire conditions and abuse they experienced in Libya.

This tragedy comes during an apparent spike in departures from Libya. In the past week, at least 12 boats were either intercepted or rescued in the central Mediterranean. IOM Missing Migrants Project recorded 45 deaths in the central Mediterranean route on 22 and 23 November.

IOM provided assistance to the survivors, as well as 213 other people rescued by the NGO vessel Ocean Viking and brought to Messina, Sicily.

"Events of the past few days prove once more that crossing the Mediterranean is still extremely dangerous," said Laurence Hart, Director of the IOM Coordination Office for the Mediterranean.

"On the other hand, migrants' testimonies confirm that the situation in Libya is critical and that many are victims of abuse and violence. Saving lives at sea must still be the number one priority, and now more than ever, it is important to bring rescued migrants to a safe port."

The latest tragedy brings the total number of deaths recorded in the Mediterranean in 2019 to 1,136, including 740 in the central Mediterranean route alone, which remains the planet's deadliest sea crossing.

According to official figures provided by the Ministry of the Interior, 610 migrants arrived by sea to Italy in four days, between Thursday 21 to Sunday 24 November. The total number of arrivals by sea registered so far is 10,566.

Läs mer, tabell (Extern länk)

ECRE 19-11-29: Mounting death toll while NGOs struggle to keep up with rescues (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-11-22:

Medelhavet/ NGOs Defying "Complete Disregard for Potential Loss of life" till sidans topp

In four operations, NGO ships rescued nearly 300 people fleeing Libya this week. Amid deepened cooperation between EU member states and the so-called Libyan coastguard (LCG), an NGO spokesperson denounces the situation in the Central Mediterranean as "worse as it has ever been".

On Thursday, the humanitarian vessel Open Arms rescued 73 people from a boat in distress off Libya's coast. Open Arms was alerted by Alarm Phone, which runs a hotline for people in distress at the Mediterranean. According to the crew those rescued, including a 3-year-old, a 4-year-old, and 24 unaccompanied children, fled Libya and were suffering from gunshot wounds, traumatic shock and serious hypothermia.

In the course of this week, the rescue vessel Ocean Viking, operated jointly by SOS MEDITERRANEE and Doctors Without Borders (MSF), rescued a total of 215 people in three separate operations off the coast of Libya after being alerted by Alarm Phone. During the first rescue on Tuesday a boat of the LCG approached the Ocean Viking following the successful operation, ordering it to alter its course.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-11-19:

Storbritannien/ Nederländsk polis hittade 25 människor gömda i färjas kylutrymme till sidans topp

Nederländsk polis har hittat 25 personer gömda i en färjas kylutrymme.

Människorna hittades av fartygets besättning kort efter att de avseglat mot Storbritannien, uppger Sky News.

Två av dem har förts till sjukhus efter att färjan kommit tillbaka till land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Columbia Human Rights Law Review November 2019:

USA/ Enter at Your Own Risk: Criminalizing Asylum-Seekers till sidans topp

Thomas M. McDonnell, Vanessa H. Merton, Pace University

In nearly three years in office, President Donald J. Trump's war against immigrants and the foreign-born seems only to have intensified. Through a series of Executive Branch actions and policies rather than legislation, the Trump Administration has targeted immigrants and visitors from Muslim-majority countries, imposed quotas on and drastically reduced the independence of Immigration Court Judges, cut the number of refugees admitted by more than 80%, cancelled DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), and stationed Immigration Customs and Enforcement ("ICE") agents at state courtrooms to arrest unauthorized immigrants, intimidating them from participating as witnesses and litigants. Although initially saying that only unauthorized immigrants convicted of serious crimes would be prioritized for deportation, the Trump Administration has implicitly given ICE officers carte blanche to arrest unauthorized immigrants anytime, anywhere, creating a climate of fear in immigrant communities.

Particularly disturbing is the targeting of asylum-seekers, employing the criminal justice system and the illegal entry statute in the "zero tolerance policy." Under this policy, children, including toddlers, are seized and languish for months and years separate from their families, many of whom are seeking asylum. Directly contrary to federal statute and international law, another policy makes anyone who enters the country without inspection ineligible for asylum. Kirstjen Nielsen, Trump's second Secretary of the Department of Homeland Security ("DHS"), ordered asylum applicants to await the lengthy processing of their claims in cartel-ruled border areas of Mexico, with no realistic safe shelter and deprived of all meaningful opportunity to exercise their statutorily-guaranteed right to access to counsel-a necessity, given today's convoluted asylum law.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Halland 19-11-18:

Asylsökande Neamat stöttar boende på Spenshult till sidans topp

Neamat Albayati bodde tidigare på asylboendet Spenshult - nu ägnar hon en stor del av sin tid åt engagemanget för andra om bor där.

- Jag vill hjälpa kvinnor som nyligen kommit till Sverige, från olika länder så att de får veta vilka rättigheter de har, säger hon.

Neamat Albayati och hennes familj väntar fortfarande på asyl själva, men bor nu i en egen lägenhet. Men hon åker fortfarande till Spenshult flera gånger i veckan för att ordna aktiviteter och stötta personer som bor där.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-11-28:

Grekland/ UNHCR calls for urgent response to overcrowding in reception centres till sidans topp

UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi urged Greece to implement urgent measures to address severe overcrowding on the Greek Aegean islands and stressed the need for European solidarity, after a three-day visit to the island of Lesvos and to Athens.

At a press conference on Thursday to conclude his visit, the High Commissioner outlined four priority areas he had discussed with the Greek government.

Grandi called for the urgent improvement of living conditions; the tackling of overcrowding on the islands; ensuring an efficient and fair asylum process; and ensuring the protection of 5,000 unaccompanied children now in the country, most of them living in precarious conditions.

"This country needs to turn a page on how this [refugee] movement is handled," said Grandi, noting that there is an opportunity for Greece to address the serious challenges it faces.

On Lesvos, Grandi said he witnessed "extremely disturbing" conditions at the Moria reception centre which now hosts 16,100 asylum seekers - seven times over capacity.

Grandi broadly welcomed the Greek government's intended measures to alleviate the situation on Lesvos and other affected islands, including a pledge to transfer 20,000 people to the mainland. He urged Greece to accelerate the pace as winter approaches and ensure that proper accommodation and access to services are found on the mainland.

The High Commissioner also welcomed government intentions to speed up asylum procedures. However, he cautioned that faster processes to determine people's status should not come at the expense of safeguards and standards, highlighting that the majority of arrivals to Greece this year were refugees, mostly Syrian and Afghan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio P3 Nyheter 19-11-19: 9-månaders barn dött av uttorkning på Lesbos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 19-11-20:

Grekland/ Greek asylum system leaves unaccompanied minors behind till sidans topp

Sixteen-year-old Fahime fled her abusive family in Iran only to fall foul of a Greek asylum system that has allowed hundreds of unaccompanied minors to go missing or end up living in jeopardy on the streets.

Eighteen months after Fahime arrived in Greece, her asylum process hasn't even begun - she doesn't go to school, she doesn't live in an official shelter, and she could soon be homeless.

"I've applied for (shelter) accommodation and I'm now staying with a friend and her dad," said Fahime, who is identified only by her first name to protect the identity of a minor. "But I'm not comfortable living with my friend's dad," she said. "He constantly talks about the cost of having me."

In recent months, she has found some relief attending daily Greek and English classes at Elix, a local NGO that helps migrant and refugee children to integrate.

According to official statistics, Fahime is one of 5,000 unaccompanied minors in Greece: three out of four have no access to a state-funded shelter; one quarter are missing, homeless, or living in precarious conditions; while 260 are living in government-run detention centres.

Fahime is considering a woman's offer on Telegram, the instant messaging app, to host her as long as she looks after her children. Social worker Savvas Kalokairinos has warned Fahime of the dangers of going to a stranger's home and advised her to be patient, until she is allocated a place in a shelter.

Kalokairinos worries what might happen to her on the street. "She doesn't have papers yet, and she'll be arrested and put in jail," he said. "They might even start the procedure to send her back."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-11-22:

Grekland/ Skamfläcken Moria stängs - i stället ska flyktingarna spärras in till sidans topp

Grekland stänger Moria, lägret på ön Lesbos som har kallats en skamfläck för Europa. I stället ska flyktingarna spärras in i slutna läger på fastlandet.

Beslutet ska avskräcka folk från att ta sig från Turkiet till de grekiska öarna. Men gummibåtarna fortsätter att anlända varje natt.

Moria är byggt som förläggning för 3.000 flyktingar. Men i dag bor nästan 16.000 här under mycket svåra förhållanden. Mer än hälften lever utanför det egentliga lägret, i enkla campingtält, utan el och med begränsad tillgång till vatten, omgivna av stinkande sopor.

För att få frukost bestående av en chokladcroissant och vatten, eller ett äpple till barnen, får lägrets invånare köa länge, ibland i timmar. Några tiotal toaletter och duschar ska täcka behoven för en befolkning motsvarande den i Arboga eller Skara. Tillgången till sjukvård är nästan obefintlig.

Slagsmål bryter ut i Moria nästan varje kväll när maten delas ut, vissa gånger med dödlig utgång. Misstron är stor mellan olika grupper, som afghaner och syrier.

Nu ska detta läger stängas, liksom ytterligare två på öarna Samos och Chios, enligt ett beslut som Greklands regering offentliggjorde på onsdagen. Lägren ska tömmas senast "tidigt 2020". Samtidigt ska slutna läger skapas, främst på det grekiska fastlandet, där flyktingarna i praktiken kommer att sitta inspärrade i väntan på beslut om avvisning eller uppehållstillstånd.

Avsikten är uppenbarligen att göra två saker samtidigt. Å ena sidan tvätta bort "skamfläcken" Moria, å andra sidan avskräcka flyktingar från att försöka ta sig till Grekland.

- Detta bör sända ett tydligt budskap till dem som planerar att ta sig in i landet illegalt utan att ha rätt till asyl, sa regeringens talesman Stelios Petsas när planen presenterades.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11-27:

Grekland/ Läkare utan gränsers hårda kritik mot EU och Grekland till sidans topp

Biståndsorganisationen Läkare utan gränser är en i raden som nu riktar skarp kritik mot EU och Grekland för hur tiotusentals asylsökande har fastnat i farliga och helt undermåliga läger.

Den nya grekiska regeringen planerar också framöver att föra över dessa människor till låsta förvar, vilket biståndsorganisationen inte ser som en förbättring.

EU:s politik att stoppa flyktingar och migranter har ett för högt pris, enligt Christos Christou som leder Läkare utan gränser internationellt och som just varit på Lesbos.

- Vi har sett barn som försöker begå självmord, inte ens tio år gamla. Andra har slutat äta, dricka och kan inte sova, säger Christos Christou.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läkare utan Gränser 19-11-22: Stängning av läger riskerar förvärra den humanitära situationen (Extern länk)

ECRE News 18-11-22: Return to Plans for Detention Centres on the Islands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 19-11-18:

Grekland/ All but last resort: The last reform of detention of asylum seekers in Greece till sidans topp

Minos Mouzourakis, ECRE, and Refugee Support Aegean (RSA)

Unlawful deprivation of liberty is a longstanding and amply highlighted concern in the Greek asylum system. Greece consistently resorts to systematic detention of people seeking international protection at its borders and on its soil. In 2018, during which 66,969 applicants registered claims with the Asylum Service, the Hellenic Police detained 18,204 asylum seekers in pre-removal detention centres alone, while holding many more in unsuitable police stations. This is almost double the number of asylum seekers held in pre-removal centres in 2017 (9,534). Albeit reflecting only part of detention landscape in the country, these figures reveal the continuation of a policy of migration management largely based on coercion.

Against that backdrop, the latest iteration of hasty reform of asylum legislation introduced by the Greek government to "amend the detention regime in order to avoid thousands of foreigners evading authorities' oversight" should give one pause. The International Protection Act (Greek IPA), approved by the Parliament on 31 October 2019 within two weeks of presentation of a bill to a truncated public consultation, has attracted deep concerns from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and civil society organisations (e.g. Refugee Support Aegean, Greek Council for Refugees, Médecins Sans Frontières, Amnesty International, Human Rights Watch). Critiques point to the government's doubling down on coercive measures and weakening procedural guarantees in the areas of reception and asylum procedures. They also flag the lack of prior evaluation of the successive asylum reforms carried out in recent years and of due justification for new legislation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 19-11-16:

Bosnien/ Bosnia's Vucjak camp: Migrants, a garbage dump - and a road to nowhere till sidans topp

After being overwhelmed with migrants, authorities in the Bosnian city of Bihac moved hundreds of them to an old garbage dump. DW looks into key elements of what has become an escalating crisis.

Winter is coming to Bihac in the northwest of Bosnia & Herzegovina, and hundreds of migrants are still living in unheated tents atop the nearby defunct Vucjak landfill. Many of them have scabies or body lice, or are suffering from hepatitis due to the lack of clean water and adequate medical care.

The situation at the camp is fast taking on crisis proportions: The EU is demanding that the makeshift camp's residents be relocated, locals are protesting against the migrants, doctors are warning that winter might soon claim lives and local officials are struggling to find an alternative site, as tensions between Bosniaks and Serbs also come into play.

So what are the elements behind this dire state of affairs?

The setup

It takes less than half an hour by car to get from Bihac, a mostly Muslim city of some 45,000 people, to the Croatian border. Thousands of illegal migrants arrived in the city in recent years in a bid to sneak into the EU and continue their journey westward. Local authorities were overwhelmed. Bihac residents reported that migrants were breaking into their houses, harassing people on the street and fighting among themselves.

Bihac's two main refugee accommodation centers, Bira and Miral, were already bursting at the seams. In June this year, officials imposed a curfew to limit migrants' movements between 10 p.m. and 6 a.m. The local police also started rounding up migrants from the streets and parks and taking them to a new location - Vucjak.

The landfill

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-11-20:

Belgien/ New reception shortages prevent people from seeking asylum till sidans topp

People seeking refuge in Belgium are again unable to their claims due to a lack of reception places in the reception system. On 18 November 2019, as many as 60 people were denied access to the asylum procedure due to a shortage of reception places in Belgium. They were instructed to return to the "Petit-Château" / "Klein Kasteeltje" in central Brussels the next day in the hope of conducting their registration.

The Association of Flemish Cities and Towns (VVSG) has sharply criticised the Federal Government for its poor forecast of reception needs in the country. Inconsistent demands from the Federal Government result in local authorities opening, closing down and re-opening reception places, to high financial and operational costs. Vluchtelingenwerk Vlaanderen points out that the Government has contributed to the lack of reception places in Belgium, similar to situations seen in previous years.

Against this backdrop, the Council of Ministers has announced its intention to recruit additional personnel at the Commissioner-General for Refugees and Stateless Persons (CGRS) and the Council of Alien Law Litigation (CALL), to mobilise additional space for those authorities, and to launch urgent tenders for reception places.

The lack of reception capacity is a recurring concern in Belgium. Last year, the Aliens Office had introduced a quota of 50 registrations of asylum applications per day, which the Council of State found to be contrary to the Refugee Convention and the Asylum Procedures Directive.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 19-11-26:

Frankrike/ Annette Rosengren: Paris i november 2019, tre delar till sidans topp

Del 1. Nyanländas första steg. Registreringen. Asylprocessen.

Efter ännu en månad i Paris, och femte besöket sedan april 2018, förstår jag mer av hur det fungerar i Paris och departementet Ile-de-France.

I Paris finns många från Afghanistan som nu söker asyl i Frankrike efter avslag i annat EU-land. Oftast med 2-3-4 år i Tyskland, Österrike, Sverige, Norge, Finland och så vidare hoppas de få en ny chans. Hela hösten har det fortsatt komma nya unga svensktalande. Hur många vet jag inte.

Och de har verkligen god chans. Medborgare i Afghanistan har än så länge oftast fått uppehållstillstånd i Frankrike, om inte i första instans (hos OFPRA=Office Francais de Protection de Réfugiés et Apatrides) så efter överklagan till den nationella asyldomstolen (CNDA=Cour National du Droit d´Asile). De flesta får skyddsstatus, som från och med 2019 ges på fyra år och sedan förlängs.

(...)

Del 2. vilda tältläger i Porte de la Chapelle via transitboende till asylboenden

Paris tar emot nyanlända som vill söka asyl på sämsta vis.

Utan pengar till hotell eller vänner med egen bostad - de flera har ingetdera -tvingas de bo på gatan första tiden. Har de redan kompisar i Parisregionen, bor dessa oftast i en asylförläggning och får inte ta emot besök, än mindre ha någon sovande där. Andra kompisar har flyttats till asylförläggningar runtom i landet.

(...)

Del 3. Frankrike som asylland för flyktingar fr Afghanistan och monstret Dublin

Under den stora flyktinginvandringen till EU 2015 hade Frankrike bara en 10-procentig ökning av asylsökande. Men nu 2018-2019 har antalet asylsökande ökat, tvärtemot i de flesta andra EU-länder. 119 000 människor sökte asyl i Frankrike 2018. Fingeravtrycksscanning och slagning i EUs Eurodac-arkiv visade att 1/3 hade sökt asyl i andra EU-länder.

Läs del 1 i sin helhet - med foton (Extern länk)

Del 2 - med foton (Extern länk)

Del 3 - med foton (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-11-13:

Storbritannien/ Serco's evictions of refused asylum seekers lawful, judges rule till sidans topp

Refugee charities have warned that a dangerous precedent has been set for the state to avoid human-rights obligations after Scotland's highest court ruled that the evictions of refused asylum seekers by the housing provider Serco were lawful.

Appeal judges at Edinburgh's court of session refused to overturn a decision made earlier this year by the court's outer house that Serco's policy of changing the locks on the homes of refused asylum seekers did not contravene Scottish housing law or human rights legislation.

Judith Robertson, chair of the Scottish Human Rights Commission, warned that the court's finding that Serco was not acting as a public authority, and therefore not bound by human rights obligations, had "profound consequences for how people's rights are protected when public services are delivered by private providers".

"Governments should not be able to divest themselves of their human rights obligations by outsourcing the provision of public services," said Robertson.

Fiona McPhail, principal solicitor of Shelter Scotland, which secured interim interdicts for many of those under threat of eviction, expressed similar concerns: "It's the state that has the statutory obligation to accommodate asylum seekers - if by privatising those services, the state can avoid its obligations under human rights law, this sets a dangerous precedent."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE (Finland) 19-11-24:

Finland/ Nathanael från Afghanistan gav upp och tog sitt liv efter fyra år i Finland till sidans topp

- ett litet papper hade kunnat ändra på allt

Han hade bott fyra år i Finland och hade ett jobb, han hade vänner, han hade blivit kristen. Men det räckte inte. Den afghanske flyktingen Nathanael tog sitt liv i september efter sitt andra negativa asylbeslut.

Tony Forsbacka går ner mot silverpilen vid Nykarleby älv nära Juthbacka bron. Det var där som Nathanael Taher Ahmady begick självmord i september.

- Jag blev arg, jag blev arg på allting. Varför, tänkte jag.

För Tony som är ordförande i Nykarleby Flyktingvänner var den tragiska händelsen samtidigt ett bevis på en havererad asylpolitik.

- De som har varit i Finland över fyra år, visat att de har arbete, eller studieplats, låt dem vara kvar, de är integrerade i samhället idag.

Stabil inkomst

Nathanael anlände till Finland i samband med den stora flyktingvågen 2015. Han hamnade via flyktingförläggningen i Oravais till slut i Nykarleby där han hittade både jobb och vänner.

Mats Nylund som driver ett snickeri i stadens centrum gav honom en fast anställning i somras.

- Han kunde en god finska och lärde sig svenska av arbetskamraterna, berättar Nylund.

Den afghanske flyktingen hade således en stabil inkomst, skatter och pensioner betalades i normal ordning och hans papper var i skick. Problemet var att det viktigaste pappret saknades - en giltig id-handling.

Omöjligt att öppna bankkonto

Det ledde till praktiska problem. Han kunde inte öppna ett bankkonto och det körkort han så hett eftertraktade förblev en dröm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-11-27:

Irak/ Kurdistan region of Iraq: Refugees' movements restricted till sidans topp

2 Miscarriages from lack of hospital access

Security forces for Iraq's Kurdistan Regional Government (KRG) have arbitrarily imposed restrictions on movement for most residents of Makhmour refugee camp for Turkish Kurds since mid-July 2019, Human Rights Watch said today.

The restrictions came after unknown assailants suspected of belonging to the Kurdistan Workers' Party (PKK), an armed group engaged in a decades-long conflict with Turkey, killed a Turkish diplomat in the nearby city of Erbil on July 17. KRG security forces, known as Asayish, arrested several suspects and imposed the restrictions, seemingly because of perceived PKK support among some residents. As a result, many camp residents have lost their jobs and had difficulties getting health care.

"Authorities can't just punish everyone in a camp because some people may be sympathetic to the PKK when there's no evidence they committed a crime," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. "These arbitrary restrictions on camp residents are keeping them from reaching jobs and health care."

The camp, 60 kilometers southwest of Erbil, is home to at least 12,000 ethnic Kurdish Turkish nationals. Most fled southeast Turkey from 1993 to 1994 when the Turkish military forcibly displaced hundreds of thousands of Kurds from their villages during the conflict with the PKK. In 2011, Iraqi authorities and UNHCR, the United Nations refugee agency, officially registered the site as a refugee camp and Iraqi authorities granted the residents refugee status.

Dindar Zebari, the KRG's coordinator for international advocacy, responded on October 30 to a Human Rights Watch inquiry about the situation, writing that KRG authorities "slightly restricted temporarily" the camp residents' movements because of "security issues."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-11-28:

Libyen/ UNHCR expands help to refugees in urban areas, reassesses role of GDF till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, announced today that it is increasing its support to refugees and asylum seekers in urban areas of Libya and reassessing the role and functioning of the Gathering and Departure Facility.

"As the Libyan conflict intensifies, we have decided to expand the assistance provided to the refugees and asylum seekers living in urban areas," said UNHCR's Chief of Mission for Libya Jean-Paul Cavalieri.

There are already some 40,000 refugees and asylum-seekers living in urban areas, some of whom are extremely vulnerable and in desperate need of support. Humanitarian assistance to refugees and asylum seekers is available at our Community Day Centre (CDC) in Gurji, district of Tripoli, where those in need can access primary health care, registration and cash assistance to help meet food and accommodation needs.

The agency is also reassessing the role of the Gathering and Departure Facility (GDF), in light of severe and unsustainable over-crowding. The GDF was opened a year ago as a transit facility for vulnerable refugees and asylum seekers, mostly women and unaccompanied children at heightened risk in detention and for whom solutions outside Libya had been identified. These solutions remain very limited and require us to identify and prioritise the most acutely vulnerable people within a much broader population, many of whom are in great need. UNHCR and partners operate inside the facility, which is under the overall jurisdiction of the Ministry of Interior.

However, since July, following a deadly airstrike at Tajoura detention centre, hundreds of former detainees made their way into the GDF. They were followed by another group of around 400 people from Abu Salim detention centre in late October, as well as up to 200 people from urban areas. They are part of a broader population of asylum seekers, refugees, and migrants who are vulnerable and exposed to risks in Libya - but have not been prioritised for evacuation or resettlement.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

IOM 19-11-22: Urgent Shift Needed in Approach to the Situation in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-11-28:

Libyen/ Refugees being 'starved out' of UN facility in Tripoli till sidans topp

Aid worker claims refugees are being denied food to motivate them to leave

The UN has been accused of trying to starve out refugees and asylum seekers who are sheltering for safety inside a centre run by the UN refugee agency in the Libyan capital of Tripoli.

One group of about 400 people, who came to the Tripoli gathering and departure facility in October from Abu Salim detention centre in the south of the country, have apparently been without food for weeks.

Among them are 100 minors, according to a recent assessment by the International Organization for Migration. They are "currently starving" apart from some food that other refugees manage to sneak out of another part of the centre, the IOM assessment said. They last received food assistance a "couple of weeks ago".

Internal documents seen by the Guardian show that the UNHCR is also planning to withdraw food from 600 other refugees and migrants in the centre - who include survivors of bombings, torture, forced labour and other human rights abuses. The majority have already tried to reach Europe by crossing the Mediterranean, but were returned to Libya by the EU-backed Libyan coastguard.

In a document circulated among UN staff on Tuesday, and seen by the Guardian, the agency said it would "phase out" food catering from 31 December. The document said the information should not be made public before mid-December, when 230 more refugees have been evacuated to other countries, in order to prevent disruption. After that, the facility will no longer be used as a transit centre, the document said, until the remaining refugees and migrants "vacate voluntarily".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om EU:s och Italiens stöd till Libyens kustbevakning, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

JO 19-11-06:

Kritik mot Migrationsverket för bristfällig underrättelse om ett beslut till sidans topp

Migrationsverket avslog AA:s ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov den 17 juni 2016. AA underrättades dock inte om beslutet i samband med detta utan först den 6 februari 2018, d.v.s. ett år och åtta månader efter att beslutet fattats.

I beslutet konstaterar JO att Migrationsverkets handläggning av underrättelsen om beslutet varit förenad med flera brister. Migrationsverket har bl.a. frångått sina egna rutiner för underrättelse om beslut, lämnat felaktig information till AA:s offentliga biträde och inte registrerat allmänna handlingar på det sätt som borde ha skett. Migrationsverket har dessutom, trots påpekande från AA:s offentliga biträde, inte följt upp om AA underrättats om beslutet. JO uttalar att Migrationsverkets agerande har lett till att det tagit oacceptabelt lång tid att underrätta AA om beslutet. Migrationsverket kritiseras för den bristfälliga hanteringen.

Hämta beslutet 923-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 19-11-21:

JO kritiserar Migrationsverket för utfrågning utan offentligt biträde till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha ställt ingående frågor om en asylsökandes skyddsskäl utan att först ha förordnat ett offentligtbiträde

Beslutet i korthet: Vid ett fördjupat ansökningssamtal med en asylsökandeställdes ingående frågor om sökandens skyddsbehov utan att ett offentligt biträde närvarade. I beslutet uttalar JO bl.a. följande. Om ett offentligt biträde förordnas först efter att ingående frågor har ställts om den sökandes asylskäl vid ett ansökningssamtal finns en risk för att den asylsökandes trovärdighet sätts i fråga om han eller hon senare kommer med ändringar eller tillägg. En del frågor om skyddsbehovet kan behöva ställas inledningsvis, men ansökningssamtalet får inte övergå till ett utredningssamtal där följdfrågor och fördjupade frågor ställs innan Migrationsverket har tagit ställning till sökandens behov av offentligt biträde. Det samtal som hölls i ärendet liknade mer en asylutredning än ett ansökningssamtal. Migrationsverket kritiseras för den bristfälliga handläggningen.

Hämta beslutet 5040-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 19-11-20:

"När två världar kolliderar" - om utlämning till Ukraina till sidans topp

Oliver Larsson, jurist advokatbyrån Choice

Den 1 augusti 2019 beslutade regeringen att utlämna en ukrainsk medborgare till sitt hemland där han var misstänkt för förberedelse till rån. Till stöd för sitt beslut lade regeringen bland annat ett avgörande från Högsta domstolen. Av Högsta domstolens avgörande framgick att det inte fanns något hinder mot utlämnande av mannen på grund av misstanken om förberedelse till rån.

Utlämnandet verkställdes därför i slutet av augusti och mannen har sedan dess suttit frihetsberövad i Ukraina.

Under tiden mannen befann sig i Sverige ansökte han om asyl. Grunden för ansökan var att han inte skulle få rätt till en rättvis rättegång och att han skulle utsättas för tortyrliknande behandling i häkte och fängelse om han återvände till Ukraina. Samma grunder anfördes i processen om utlämnande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-11-25:

Tyskland/ Kritik mot asylutredningar av konvertiter i Tyskland till sidans topp

Open Doors i Tyskland har undersökt hur kristna konvertiter bedöms av migrationsmyndigheter. Rapporten visar på stora skillnader i förhållande till prästers och pastorers inställning.

I granskningen, som nyligen presenterades, ingår 6 516 konvertiter från 179 kyrkor i hela landet. Detta motsvarar enligt Open Doors 15-30 procent av det totala antalet konvertiter i Tyskland.

Open Doors skriver i sin rapport att allt färre konvertiter får asyl och att den nedgången är brantare än den generella nedgången i antalet beviljade asylansökningar i landet.

Fler genuint kristna enligt pastorer

Några andra slutsatser är att de olika delstaterna gör olika bedömningar, "att många pastorer och volontärer blev chockade av den höga volymen konvertiter som inte har beviljats asyl", att den stora majoriteten av församlingarna genomför grundlig dopundervisning för dem som är intresserade av den kristna tron samt att inlämning av kyrkliga intyg och dopbevis "konsekvent har haft en negativ inverkan" på det tyska migrationsverkets beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Migrationsverket 19-11-22:

Migrationsöverdomstolen: Ingen flyktingstatus för turkmenisk fd polis från Syrien till sidans topp

/Migrationsverkets referat:/ En syrisk medborgare av turkmensk etnicitet har arbetat som polis i hemlandet, lämnat tjänsten olovligen och rest ut ur landet utan tillstånd. Han har utvisats av allmän domstol på grund av brott. Migrationsdomstolen har beviljat honom flyktingstatusförklaring och tre års uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen bedömer att landinformationen inte ger tillräckligt stöd för att alla som lämnat sin statliga tjänst skulle riskera att betraktas som oppositionella, att enbart turkmensk etnicitet skulle medföra risk för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning eller att turkmener skulle utgöra en särskild riskgrupp. Utlänningen bedöms inte ha gjort sannolikt att han hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Om han är alternativt skyddsbehövande, om han i så fall är att anse som utesluten från att vara det och, i nästa steg, om det finns hinder att verkställa beslutet att utvisa honom bör i första hand prövas av migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen upphäver därför migrationsdomstolens beslut att bevilja status som flykting och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och visar målet åter till migrationsdomstolen för prövning.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 19350-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-11-24:

Nytt hopp för äkta parets framtid - har fått jobb till sidans topp

Trots att Christian och Batuhan Konakci är gifta får de inte bo tillsammans i Sverige. Anledningen är att Christian, som är pensionär, anses av Migrationsverket tjäna för dåligt. Men nu har han efter flera motgångar lyckats få ett jobb, som förhoppningsvis ska uppfylla myndighetens krav.

Förra månaden kunde SVT rapportera om Christian och Batuhan, som tvingas bo 300 mil ifrån varandra trots att de är gifta. Det beror på att Batuhan inte beviljats uppehållstillstånd, då maken Christians pension inte anses tillräckligt hög för att kunna försörja Batuhan.

Vändning i sikte

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Polisen 19-11-27:

Ny återvändandeinsats till Afghanistan till sidans topp

27 återvändare från Sverige och två från ett annat EU-land, var med på Polismyndighetens senaste återvändandeinsats, som idag landade i Kabul. Samtliga accepterades av afghanska myndigheter vid ankomst.

Alla återvändare som var med på flygplanet hade lagakraftvunna utvisningsbeslut. En av återvändarna hade brottsutvisning som var överlämnad från domstol, övriga ärenden hade överlämnats från Migrationsverket. Samtliga var män, inga var minderåriga.

Insatsen var delvis finansierad av EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex. På plats i Kabul möttes återvändarna av polisens återvändandesambandsman och afghanska myndigheter, och då övergår ansvaret från Sverige till Afghanistan.

I Polismyndighetens uppdrag ingår att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fattade av Migrationsverket eller allmän domstol. Migrationsverket kan överlämna utvisningsärenden för verkställighet av beslutet, där det bedöms att det kan behövas tvång för att kunna verkställa beslutet, eller om personen har avvikit.

Allt polisens arbete utgår från ett humant, medmänskligt och rättssäkert bemötande. Personens grundläggande rättigheter ska tillgodoses och särskild hänsyn ska tas till exempelvis ålder eller fysiska och psykiska hälsotillstånd,

- Detta var den nionde återvändandeinsatsen till Afghanistan med chartrat flygplan där Sverige har varit arrangerande land i år, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektion vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Det finns flera skäl till att beslut om utvisning verkställs i form av återvändandeinsatser med chartrade flygplan. Ibland handlar det om säkerhetsskäl båda för återvändarna, personalen och eventuellt övriga resenärer. Om platserna fylls är det mer kostnadseffektivt att flera åker samtidigt. Användning av chartrade flygplan innebär också en större integritetshänsyn för återvändarna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-11-28:

Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas till sidans topp

Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

I januari 2019 pausades utbetalningarna till Afghanistan efter att samarbetsorganisationen inom ERRIN-programmet*, IRARA, inte kunnat redovisa sina fakturor på ett tillfredsställande sätt.

Organisationen ska se till att stödet når rätt person och används enligt planen. Då Migrationsverket inte kunde vara säker på att utbetalningarna hanterades korrekt stoppades det.

Efter en omfattande och tät dialog kan Migrationsverket nu se att kraven på den ekonomiska återrapporteringen uppfylls. Därför kan samarbetet nu återupptas.

De cirka 190 personer som återvänt men ännu inte fått ta del av stödet får nu information om detta och hanteringen ska ske skyndsamt.

- Det är glädjande att vi kan återuppta arbetet med projektet, samtidigt som det såklart är beklagligt att personer fått vänta. Vi ska arbeta så effektivt och snabbt som möjligt så att de personer som väntar, både i Sverige och Afghanistan, ska få ta del av stödet, säger regionchef Jonas Krantz.

Stödet ges inte i form av kontanter utan det kan exempelvis handla om utbildning, jobbrådgivning eller hjälp och stöd att starta eget företag i hemlandet. De pausade utbetalningarna till Afghanistan har inte berört övriga länder som Sverige har tecknat avtal med gällande återintegreringsinsatser inom ramen för ERRIN-programmet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 19-11-25:

Deportationerna till Afghanistan fortsätter trots stora protester till sidans topp

Imorgon utvisar Sverige och Frontex återigen ett fyrtiotal afghaner från Arlanda. På 77 orter runt om i Sverige demonstrerade igår civilsamhället: tvångsutvisningarna till Afghanistan måste upphöra. Trots det sitter både kristna, homosexuella och minderåriga kvar i Migrationsverkets förvar runt om i landet.

Trots omfattande protester i helgen, när 77 orter runt om i Sverige protesterade mot utvisningar till Afghanistan på den tillfälliga asyllagens fyraårsdag, är ännu en stor deportation planerad imorgon. För snart två veckor sedan deporterades 30 personer från Sverige. 55 namn fanns då med på gränspolisens lista - 25 personer fick alltså tillfälligt stanna i Sverige. Sist hämtade Frontex-flygplanet som lyfte från Arlanda upp ytterligare 15 personer vid en mellanlandning i Österrike.

I förvaret i Gävle sitter fortfarande både Yahya Aliyar från nätverket Ung i Sverige och åldersuppskrivna Ahmad, som Syre berättat om tidigare. Ahmads namn var med på gränspolisens lista förra gången, men i sista stund visade det sig att han inte skulle med på planet till Kabul. Han blev därmed kvar på förvaret i Gävle. Där får de gå ut en timme om dagen.

Yahya Aliyar å andra sidan, väntar på att hans fall ska prövas igen. Under tiden sitter han instängd. Myndigheterna är oroliga för att han ska avvika. Så han väntar, och väntar. Kampanjer för att få honom fri pågår på sociala medier - men ännu har de inte haft någon effekt.

Ahmad har fått det sista, definitiva beskedet om utvisning. Hans namn är återigen med på listan. Han är 17 år, född 2002, och har nu två gånger fått information om att hans utvisning ska verkställas. I förra veckan fick Ahmad ett samtal med besked om att han ska köras direkt från förvaret i Gävle till Arlanda. Han är den enda från förvaret i Gävle som ska deporteras imorgon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sydsvenskan 19-11-28: Tvångsutvisningarna intensifieras till världens farligaste land (Extern länk)

Läs mer om protesterna, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-11-20:

Från Afghanistan/ Migrationsverket: "Alla kan inte beviljas skydd i Sverige" till sidans topp

I år har nästan 900 barn fått definitivt besked om att de ska utvisas från Sverige och måste återvända till Afghanistan. Migrationsverket bedömer säkerhetssituationen i landet som allvarlig men inte tillräckligt för att alla därifrån ska beviljas skydd i landet.

Migrationsverkets presskommunikatör Iréne Sokolow har på mail svarat SVT Nyheter Blekinge vad som gäller när myndigheten tar ställning gällande utvisning till Afthanistan:

Varför utvisas personer till Afghanistan?

- Sedan 2015 fram till och med oktober i år har strax över 15 000 afghaner beviljats asyl i Sverige. Konflikten i Afghanistan har inte nått den nivå som enligt lag och praxis måste gälla för att alla från ett visst land beviljas skydd i Sverige.

Hur ser ni på säkerhetsläget i landet?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-11-21:

Frankrike/ Man who gave tea to migrants acquitted of baseless charges till sidans topp

Reacting to the decision of the Grenoble appeal court to acquit Pierre Mumber, a mountain guide who offered hot tea and warm clothes to four West African asylum seekers in the Alps and was then convicted of "facilitating irregular entry", Rym Khadhraoui, Research Fellow at Amnesty International, said:

"We are delighted that Pierre Mumber has been acquitted today - this is a victory for common sense, and for a good man who did absolutely nothing wrong.

"Pierre is unfortunately one of many people facing harassment, intimidation and attacks at the hands of authorities for supporting migrants and refugees. However, it is heartening to see the courts are calling out this misapplication of the law. We hope that after this decision others criminalized for acts of solidarity at the French-Italian border will be celebrated instead of being punished."

Background

Pierre Mumber was sentenced to a three-month suspended sentence for conviction for facilitating illegal entry. This has now been overturned on appeal.

Dr Scott Warren, a humanitarian volunteer who had also faced charges for his humanitarianism was yesterday found not guilty of the charges against him in Arizona.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxford University Border Criminologies Blog 19-11-22:

Grekland/ Detention in Kos and Monitoring Practices till sidans topp

Post by Hindpal Bhui. Hindpal is Inspection Team Leader at HM Inspectorate of Prisons, UK and a Visiting Professor at the Centre for Criminology, University of Oxford. He has undertaken several hundred inspections and visits to prisons and immigration detention facilities, and has advised and trained prison monitors across the world.

In September 2019, we accompanied the Greek National Preventive Mechanism (NPM) on monitoring visits to detention facilities on Kos, comprising the pre-removal detention centre, the police detention facility and the prison. The visit provided an opportunity to contrast monitoring of immigration detention with prison and police custody, which both held large numbers of foreign nationals. We met with the director of the reception and identification centre (RIC) which adjoins the removal centre, but the NPM did not undertake a monitoring visit of the camp. This post briefly describes the detention sites, the NPM's monitoring practices, and a subsequent training workshop. The training focused on prevention of suicide and self-harm and managing the risk of sanctions and reprisals. All visits were announced in advance by the Greek NPM to ensure access for the research team and other visitors who were also observing the NPM's work.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Monitoring immigration detention at the borders of Europe - Report on Turkey and Greece, 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Västerbottens-Kuriren 19-11-23:

Ensamkommande med avslag dras in i kriminalitet till sidans topp

Flera hundra ensamkommande ungdomar som fått avslag enligt den nya gymnasielagen har gått under jord. Många av dem har blivit en del av det växande skuggsamhället där de hamnat i drogmissbruk och kriminalitet. Framöver väntas gruppen växa ytterligare, när fler får avslag.

- Vi ser att man hamnar i befintliga kriminella nätverk och sugs upp som springpojkar, säger Christian Frödén, polis som jobbar på gränspolisens särskilda grupp med ensamkommande i Stockholm.

Det handlar framför allt om unga afghaner, som sökt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, men inte fått det. Av de drygt 3 200 personer som fått nej till att stanna i Sverige enligt gymnasielagen har hittills var fjärde, nästan 800 personer, avvikit, enligt Migrationsverket. Deras ärenden har därmed överlämnats till polis.

Var de befinner sig vet inte myndigheterna. Men en samstämmig uppfattning bland personer som jobbar med gruppen är att de antingen lämnat landet och sökt sig till andra europeiska storstäder, som Paris, där flyktingar och migranter trängs i stora läger, eller dröjt sig kvar och blivit en del av parallellsamhället med drogmissbruk, hemlöshet och kriminalitet.

Kommer öka

- Man jobbar svart på restauranger för i princip inga pengar alls. Man sköter gatulangning och ägnar sig åt butiksstölder. Det är inte snyggt, det är smutsigt och det är väldigt svåra förhållanden, säger Christian Frödén.

Siffran på knappt 800 avvikna är liten i sammanhanget, anser frivilligorganisationer. Till det kommer sannolikt ytterligare flera tusen unga som inte ens sökt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, eftersom de redan visste att det var kört med de snäva kriterierna, och som nu lever som papperslösa.

Gruppen kan dessutom antas växa ytterligare framöver.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 19-11-28:

"Jag måste fly igen" - Dagbok från Kabul vecka 48 till sidans topp

Jag heter Mohammad och kommer från Afghanistan. I Sverige var jag asylsökande. Just nu är min situation i Afghanistan bara för dålig. Det här är min dagbok:

Vintern

I Afghanistan är det inte lätt att bo på vintern, det finns inte möjligheter för samhället att ta hand om allt smutsigt vatten och snö på gatorna. Det är ett problem som jag kommer att skriva om det när det är dags.

I dag ska jag istället berätta om hur vi värmer husen och lägenheter. Om man inte tidigare har bott i Kabul och är van med hur livet är här, så är det inte lätt att veta vilka svårigheter människor har för att få värme.

För att värma husen måste man köpa en massa stenkol och sedan elda med den i särskilda kaminer. Man kan tro att luften blir bättre på vintern, eftersom det snöar och regnar. Det är bra för luften när det regnar, den blir ren. Men i Kabul är det tvärtom. När det regnar blir luften dubbelt så smutsig som den är just nu.

Vad gör att luften blir så smutsig? Jo, det beror på att alla hus och lägenheter eldar med stenkol och röken ligger så tät, att man nästan inte kan se längre bort än man kan i tjock dimma.

Vi funderar också på att köpa stenkol för att värma vårt boende.

Vi har inga andra möjligheter för att värma huset, utom att skaffa kolkaminer och stenkol. Vi måste köpa kol tidigt, för när vintern börjar på riktigt blir kostnaden för kol alldeles för hög. Jag vet faktiskt inte om vi får ekonomisk hjälp för det, men vi hoppas att Birgitta och våra vänner i Sverige ska kunna samla in lite pengar så att vi kan värma våra rum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 19-11-27:

Europa/ Formerly undocumented women address parliament for children's rights till sidans topp

On the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child, five young women, once undocumented, participated in the high-level celebration at the European Parliament on November 20.

Akhrat Selevani, one of the young women, addressed the Parliament and international delegates to share her experience of growing up undocumented in the Netherlands. Akhrat had come to the Netherlands from Iraq in 2005 as a six-year-old but was granted residence papers only in 2014.

During her speech, Akhrat talked about the challenges undocumented children and teenagers face to access decent housing - remembering how she had to move five times in her first year in te Netherlands. She also addressed the fact that undocumented young people cannot access education once they turn 18, as well as their inability to co-decide on matters that affect them the most.

At PICUM we believe it is crucial for policy-makers to listen to young undocumented people directly if we are to have policies that take their best interests into account. We were delighted to host these five young women, all of them Youth Ambassadors for Defence for Children The Netherlands, and set up meetings for them to discuss their perspectives on living undocumented and migration policies with officials from the European Parliament and the European Commission, as well as a joint meeting with Mrs Velina Todorova, vice-chair of the UN Committee on the Rights of the Child.

On the 30th anniversary of the Convention, we joined other international civil society organisations and UN agencies in calling EU leaders to effectively implement the rights of the child, regardless of their residence status.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Kulturnytt 19-11-20:

ASAP Rocky vill skänka pengar till svensk flyktingorganisation till sidans topp

Den amerikanska rapstjärnan vill ge tillbaka till sina fans och hjälpa de som är mindre privilegierade.

Asap Rocky vill donera pengar till den svenska flyktingorganisationen FARR. Det berättade han i en av sina första intervjuer om sommarens vistelse i Kronobergshäktet i Sverige, där han satt i drygt en månad innan han blev villkorligt dömd för misshandel. Till nöjessajten TMZ säger ASAP Rocky att han då blev uppmärksam på den svåra situationen för asylsökande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 19-11-20: Asap Rocky stödjer flyktingar i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-11-20:

13-åriga Parisa utvisas till land hon aldrig varit i till sidans topp

Parisa Hassani pratar flytande svenska och drömmer om att bli kirurg. Nu har hennes familj fått besked om utvisning till Afghanistan.

Under onsdagen anordnades demonstrationer över hela landet för att stoppa utvisningar av flyktingar från Sverige till Afghanistan. En av platserna för demonstrationerna var torget i Ronneby.

Bland demonstranterna fanns familjen Hassani som fått utvisningsbesked till Afghanistan, ett land som inget av familjens fyra barn varit i.

Familjen Hassani kom till Sverige och Ronneby för fyra år sedan. Innan det bodde de i Iran, dit föräldrarna flytt för att undkomma talibanerna. Där föddes också de tre äldsta barnen.

"Det är en dödsdom"

Familjens 13-åriga dotter Parisa Hassani går i sjunde klass, pratar flytande svenska och drömmer om att bli kirurg.

- Jag är mycket orolig över det som ska hända. Det är framför allt mina drömmar jag har och verkligen vill uppnå, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren 19-11-22:

Afghanska barnfamiljer demonstrerade på Barnkonventionens dag till sidans topp

I onsdags fyllde barnkonventionen 30 år. I samband med detta anordnades demonstrationer runt om i landet för afghanska barns rätt till asyl och trygghet. Arbetaren var på plats på Sergels torg i Stockholm.

Det var ett hundratal personer som samlades på Sergels torg i Stockholm för att uppmärksamma Barnkonventionens dag och vad den innebär för asylrätten i dagens Sverige. På marken stod värmeljus uppställda i en cirkel och på de nymålade banderollerna kunde man läsa exempel från Barnkonventionens olika artiklar.

Rahima Haidari, 35 år, var en av dem som deltog i demonstrationen. Hon har två små söner och berättar att familjen fått flera avslag - trots att det minsta ettåriga barnet, Milad, nyligen genomgått en omfattande hjärtoperation i Göteborg.

- Läkaren sade att om Milad en dag blir sämre måste han till närmsta sjukhus och vara under uppsikt. Jag kan inte förstå varför Migrationsverket ignorerar min sons hälsotillstånd.

Milads bror är sju år och har bott i Sverige i fyra år, mer än halva sitt liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Västernorrland 19-11-20: Manifestation i Junsele om barns situation i Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 19-11-24:

Manifestation mot asyllagen: "Jag är inte kriminell" till sidans topp

Under söndagen kommer det att hållas manifestationer runt om i Sverige, då det är fyra år sedan Sverige började tillämpa den tillfälliga asyllagen.

Jessica Rydell kommer att manifestera på Larmtorget i Kalmar och menar att man inte har tillämpat lagen på rätt sätt sedan den infördes.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 19-11-24:

Ljusmanifestation för asylsökande till sidans topp

I Umeå hölls under söndagseftermiddagen en ljusmanifestation mot den så kallade begränsningslagen för asylsökande. Arrangörer var nätverket "Vi står inte ut" och "Individuell människohjälp".

Den 24 november 2015 började Sverige retroaktivt tillämpa lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-11-27:

Blaise lagar mat till flyktingar och hemlösa till sidans topp

Under flyktingströmmen 2015 lagade Blaise Aitkins, 65, mat till 250 flyktingar om dagen.

I vinter kommer Malmös hemlösa få värma sig med hans centralafrikanska maträtter. Matlagning är Aitkins sätt att försöka göra världen lite bättre.

- Det finns ingen hunger i världen egentligen. Vi måste bara vara mer solidariska, säger Blaise Aitkins.

Blaise Aitkins har två stora passioner i livet - musik och mat. Den sistnämnda har blivit hans sätt att göra världen lite mer medmänsklig.

Flera gånger i veckan lagar Blaise Aitkin mat åt hemlösa eller flyktingar. Det har han gjort, från och till, de senaste fem åren. Under flyktingströmmen 2015 fanns det en strid ström av hungriga munnar att mätta. Då lagade han mat till uppemot 250 personer om dagen.

- Den största glädjen kände jag när all mat var uppäten. När kastrullen med sex kilo potatis och den stora kastrullen med böngrytan var helt tom, säger Blaise Aitkins.

Basen för Blaise Aitkins välgörenhetsarbete är kollektivet Kontrapunkt i Malmö. Under 2015 fungerade Kontrapunkt som en plats där flyktingar kunde samla kraft, få information, ta en dusch, vila och framförallt äta sig mätta.

Allt arbete var ideellt och många anslöt för att hjälpa till.

Många timmar i köket

Blaise var en av de mest hängivna och blev ansvarig för matlagning och kök. Det hände att han stod i köket uppemot tolv timmar om dagen för att mätta alla flyktingfamiljer som strömmade till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

The Guardian 19-11-20:

Migrants detained in Libya for profit, leaked EU report reveals till sidans topp

Exclusive: document calls for 'immediate action' to save lives after EU renews coastguard deal

The EU has admitted in a leaked report that it cannot monitor the Libyan coastguard and that the detention of migrants is a "profitable business model" for Libya's government, with whom it has recently renewed a controversial deal to stem migration to Europe.

The report details the fate of refugees fleeing for Europe who have been picked up by the Brussels-backed coastguard and put in official and unofficial detention camps in dire and dangerous conditions.

Widespread human rights violations, deaths, unexplained disappearances, bribery and corruption are cited in the 13-page paper, which still praises the "progress achieved" in reducing the numbers leaving the Libyan coast for Europe.

Under a recently renewed multimillion-euro deal, the EU and Italy provide the Libyan coastguard with cash, training and boats to intercept migrants in the Mediterranean, as part of an attempt to block people from European shores.

The decision was made last month to continue with the deal, and provide an extra €5m in funding, despite an admission in the EU paper that "conditions for migrants in Libya have deteriorated severely recently due to security concerns related to the conflict and developments in the smuggling and trafficking dynamics and economy, in addition to the worsening situation in the overcrowded detention facilities".

The leaked EU document, marked Limite (restricted), of which only an almost entirely redacted version has been published, lays out the "severe" consequences in an internal call for "immediate action" to save the lives of those caught up in the system.

The document, written by the presidency of the EU council for a "high-level working group on asylum and migration", reports:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 19-11-28:

Does the EU violate public procurement law in its external migration policy? till sidans topp

Thomas Spijkerboer & Elies Steyger

In 2014-2015, the European Union adopted three financial measures in order to cooperate with neighbouring countries in the field of migration policy. By July 2019, the Trust Fund in response to the Syrian crisis, also called the Madad Fund, was worth a total of €1.8 billion; the European Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa was worth €4.6 billion; and the Facility for Refugees in Turkey €5.6 billion. The European external migration funds are subject to the ordinary public procurement rules to which both the member states and EU institutions themselves are subject. This requires open, transparent and objective procedures so as to open up markets for public contracts, stimulating competition and therefore quality of contractors and the proper spending of public money.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Centre Delas 19-11-27:

Guarding the Fortress. Frontex role in the militarisation of migratory flows in the EU till sidans topp

The new report "Guarding the Fortress: the role of Frontex in the militarization and securitization of migratory flows in the European Union" intends to study and analyze the context in which the European Border and Coast Guard Agency, Frontex, is developed and implemented in the European Union, as well as its operation, mechanisms and main operations carried out. The research addresses the context that is built with respect to security policies in the EU, and specifically with regard to border and migration policy. As well as, the development of Frontex in this context.

The report analyzes the role that Frontex has in helping to build walls around the European Union, building what is called the "Europe Fortress", through maritime, area and land operations that criminalize people who have to flee their homes for force, whether from war or economic inequality. It is in this context that migratory flows are approached as a threat, so that they are approached with the same instruments as border crimes.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-11-19:

EU signs agreement with Serbia on European Border and Coast Guard cooperation till sidans topp

Today, the European Union signed an agreement with Serbia on border management cooperation between Serbia and the European Border and Coast Guard Agency. The agreement was signed on behalf of the EU by Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship and by Maria Ohisalo, Minister of the Interior of Finland and President of the Council and, and on behalf of the Republic of Serbia by Neboj?a Stefanovi?, Deputy Prime Minister and Minister of the Interior.

Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship said:

"I would like to thank Serbia for its efforts and commitment to ensure closer cooperation with the EU on border and migration management. This is in the interest of both Serbia and the EU. With the agreement signed today, we are further strengthening our relations with Western Balkan partners, bringing this neighbourhood closer to the EU."

Maria Ohisalo, Minister of the Interior of Finland said:

"Cooperation with our partners in the Western Balkans is essential to ensure the successful management of our common borders. Through this agreement Frontex will be able to coordinate operational cooperation between EU member states and Serbia, and provide support and expertise which will bring benefits for all."

This agreement allows the European Border and Coast Guard Agency to assist Serbia in border management, carry out joint operations and deploy teams in the regions of Serbia that border the EU, subject to Serbia's agreement.

These activities aim at tackling irregular migration and cross-border crime, and can involve the provision of increased technical and operational assistance at the border.

Strengthened cooperation between priority third countries and the European Border and Coast Guard Agency will also contribute to further enhancing security at the EU's external borders.

Full press release (Extern länk)

Status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia (Extern länk)

Se även:

EU - Western Balkans Justice and Home Affairs ministerial forum - joint press statement (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politico 19-11-26:

Germany sets out plan for automatic relocation of asylum seekers till sidans topp

Despite the word not being used in the document, it is clear the scheme would be compulsory.

Germany has proposed an automatic relocation scheme for asylum seekers in which their applications would be examined at the EU's external borders.

A four-page document, seen by POLITICO, was distributed to member countries by Berlin last week in an effort to make progress on asylum reform ahead of the German presidency of the Council of the EU in the second half of next year. European Commission President-elect Ursula von der Leyen, a former German defense minister, is expected to put forward her migration proposals in February.

The German proposal is presented as a so-called non-paper, which means that it's meant merely for discussion - as is made clear in the title, which contains the words "food for thought."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 19-12-06: JHA Council: New Proposals, Old Problems (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylrättscentrum 19-11-18:

Chefsjuristen: Bedömning av koncernföretags ekonomisk förmåga att anställa till sidans topp

Hur ska arbetsgivares ekonomiska förmåga att anställa bedömas när arbetsgivaren ingår i en koncern? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar ny dom, MIÖD 2019:19, från Migrationsöverdomstolen som förtydligar prövningar för arbetstillstånd.

I mars 2018 ansökte en man om uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Han bifogade ett anställningserbjudande från LTG Marketing AB där det framgick att han erbjudits en anställning som systemutvecklare.

Frågan i målet är hur bedömningen av en arbetsgivares ekonomiska förmåga att anställa ska göras vid prövningen av en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd när arbetsgivaren ingår i en koncern.

Migrationsöverdomstolen börjar med att konstatera att 6 kap. 2 a § tredje stycket utlänningslagen säger:

att arbetstillståndet ska knytas till den arbetsgivaren och avse det slaget av arbete.

att det är mot den anställningen som bedömningen ska göras om anställningen gör det möjligt för personen att försörja sig.

I detta fall var LTG Marketing AB den arbetsgivaren för arbetstillståndet. Det betyder att det är LTG Marketing AB:s ekonomiska förmåga att betala lönekostnader som är det som ska bedömas. Migrationsöverdomstolen framförde att det är vanligt att bolag inom samma koncern delar upp olika företagsfunktioner på separata bolag och att resultatutjämning sker mellan bolag inom koncernen. Inom skatterätten framgår förutsättningarna för sådan resultatutjämning bl.a. genom bestämmelserna om koncernbidrag.

Migrationsöverdomstolens dom

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-11-19:

More than half a million asylum applications lodged in the EU+ so far in 2019 till sidans topp

Per capita applications indicate high pressure on smaller EU+ countries.

More than half a million (515 825) asylum applications have been lodged in the EU+ during the first nine months of 2019, up by 10% compared to the same period a year ago.

The proportion of applications receiving a positive decision (known as "recognition rate") so far this year was 34%, compared to 33% in the first nine months of 2018.

Most applications were lodged by nationals of Syria, Afghanistan and Venezuela. These three citizenships continued to account for a quarter of all asylum applications in the EU+. For the sixth consecutive month, Afghan applications outnumbered Venezuelan, and peaked in September, when more applications were lodged (> 5 600) than in any month since December 2016.

Data suggest that, so far in 2019, EU+ countries characterised by lower population size were under particularly high pressure. For example, in July the most applications per capita (relative to the countries' population size) were lodged in Cyprus and Malta, followed by Greece, Sweden and Luxembourg. As of the spring of 2019, Cyprus had been receiving, on average, about 1 500 applications per million inhabitants each month, more than twice as many as Malta (close to 700) and about three times as many as Greece (over 450).

At the end of September, there were some 507 800 applications awaiting a decision in first instance in the EU+. In addition, an estimated 381 700 applications were awaiting a decision at the appeal or review stage at the end of July 2019, amounting to some 890 000 cases pending at all instances overall. This means that currently the pressure is higher on first-instance authorities. One in four pending applications pertained either to Syrian, Afghan or Venezuelan nationals.

For more information and an interactive data visualisation, please visit the Latest Asylum Trends page.

Läs mer och se data-animation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-11-27:

World Migration Report 2020 Launched till sidans topp

In a global media environment highly interested in the issue of migration, the need for verified, evidence-based analysis on this defining issue of our time has never been more urgent. As the UN-related agency responsible for migration, it has long been IOM's imperative to promote a balanced understanding of migration across the world.

Launched today (27/11) at the 2019 IOM Council meeting by IOM Director General, António Vitorino, the latest edition of its flagship publication, the World Migration Report 2020 (WMR 2020), continues the organization's commitment to providing information on migration that is well-researched, rigorous and accessible.

"IOM has an obligation to demystify the complexity and diversity of human mobility," Director General Vitorino told representatives of IOM's member states.

"As this report shows, we have a continuously growing and improving body of data and information that can help us 'make better sense' of the basic features of migration in increasingly uncertain times," he said.

First published 20 years ago, this tenth edition in the World Migration Report series provides the latest data and information on migration as well as analysis of complex and emerging migration issues. WMR 2018 was downloaded over 400,000 times.

Topics covered in the report include human mobility and environmental change, migrants' contributions in an era of disinformation, children and unsafe migration, migration and health (among others), which are not only timely, but are also highly relevant for both specialist and general audiences.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Riksdagen 19-11-27:

Svar på fråga: Boende för personer med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen till sidans topp

Fråga 2019/20:426 av Christina Höj Larsen (V)

I måndags, den 11 november, meddelade Migrationsverket att man ändrat sin tolkning av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) i förhållande till personer som har uppehållstillstånd som inte är bosättningsgrundande. Detta efter en kammarrättsdom från sommaren 2019. Den nya tolkningen innebär att 750 unga personer som har uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen inte får bo kvar i Migrationsverkets boenden. Från den 31 januari 2020 får de beskedet att de har tre dagar på sig att hitta ett eget boende. De blir också av med sin dagersättning.

Ansvaret för boende och försörjning går i stället över till individen. Migrationsverket menar att det också finns möjlighet att ansöka om bistånd från kommunen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan dock inte garantera att hela gruppen får tak över huvudet. SKL kritiserar att Migrationsverket grundar sin nya tolkning på en kammarrättsdom och inte har drivit frågan till högsta instans. Man uppmanar också regeringen att se till att lagstiftningen blir tydligare.

Återigen drabbas de ensamkommande av bristande lagstiftning och otydliga regelverk. Det går att ifrågasätta både myndigheters och kommuners agerande, men i slutändan är detta en fråga för regeringen. Gymnasielagen har omfattande brister. Det var uppenbart redan när den presenterades. Trots flera larm om hur människor drabbas av dessa brister, med osäkerhet och stort lidande som följd, har regeringen vägrat agera.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att ta initiativ för att åtgärda bristerna i gymnasielagen?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 19-12-11: svar på skriftlig fråga 2019/20:525 av Ann-Sofie Alm (M) i liknande ämne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 19-11-19:

Kommunen straffas för ungdomars skolfrånvaro till sidans topp

När ensamkommande ungdomar av olika anledningar inte går till skolan så kan kommunen bli av med sin dygnsersättning från Migrationsverket.

Studiehjälpen från CSN för ensamkommande ungdomar över 18 år är nämligen kopplad till kommunernas ersättning från Migrationsverket och den dras in om ungdomarna inte är i skolan.

Helena Lithander är enhetschef med ansvar för barn och unga på socialförvaltningen i Karlskrona, och hon är oroad över hur regelverket fungerar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-11-19:

Young migrants: Is Europe creating a lost generation? till sidans topp

Delays and serious challenges integrating young refugees who have fled war and persecution risk creating a lost generation, finds a new Fundamental Rights Agency (FRA) report. While it identifies some good practices, it urges Member States to learn from each other to give these young people an adequate chance in life.

"The EU and its Member States work hard to address migration across Europe, facing serious challenges to integrate the arrivals, particularly young people. But these challenges are not insurmountable," says FRA Director Michael O'Flaherty. "Diverse examples highlight how smart and thoughtful policy decisions can go a long way towards overcoming obstacles. Policymakers at both national and EU level need to embrace such strategies to allow this generation become full members of our society."

Based on interviews with over 160 refugees and 400 frontline workers, FRA's 'Integration of young refugees in the EU' report identifies serious obstacles in existing migrant integration approaches for young people aged between 16 and 24. It also highlights good, local policy initiatives from each country. Examples include:

financial support for individual housing of asylum applicants who are part of the reception system, in Vienna, Austria;

fast-track integration support to enter the labour market in Sweden;

a Youth Guarantee financial assistance scheme available for young refugees in France;

a mobile app in seven languages on life in Germany.

FRA calls on Member States to:

speed up asylum procedures: Up to two years to complete the asylum procedure and get a residence permit underlines the need for sufficient financial and human resources to process claims on time. It would allow applicants with a high chance of approval start their integration as early as possible;

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Just Security 19-11-18:

Calling out the misuse of terrorism rhetoric against refugee and asylum seekers till sidans topp

by Fionnuala Ní Aoláin, UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedom

Using terrorism tropes to deny legitimate protection to refugee and asylum seekers is not a new phenomenon. But, given the ongoing deployment of such incendiary and poorly grounded claims by governments around the globe, and their restatement during a recent regional conference on terrorism in Budapest, it seems like a good time to revisit this issue and underscore the weakness and the problems of this political posturing. It also provides a moment of pause and reflection to ensure that necessary and proportionate counterterrorism policies around the globe are not hijacked by xenophobic or discriminatory rhetoric that targets migrants and asylum seekers. As Ben Emmerson, then-United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, concluded in 2016: There is no evidence that restrictive and carceral migration policies lead to an increased terrorist threat and restrictive migration policies are often directly counterproductive to their purpose of preventing terrorism.

Linking anti-terrorism measures to the management of cross-border flows serves multiple purposes for some States. It ties together a pathology of fear that links two perceived threats, and, in some sense, leveraging the anxiety that two quite different social, legal and political challenges pose into an apparently unified whole. The goal, of course, is often to justify extreme limitations on rights, as well as bypass State obligations under treaty and customary international law concerning refugees, by framing the State's posture solely in terms of (an often undefined and generic) terrorism threat. Here, the extremity of terrorism is conveniently leveraged to limit the obligations owed by States to the most vulnerable individuals fleeing violence, persecution, terrorism and systematic human rights violations.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen krönika 19-11-18:

Gustav Fridolin: Älska din nästa - inte din gräns till sidans topp

Det är inte svårt att se vilka som är "våra minsta" i den värld vi delar 2019

I svällande flyktingläger säljs flickor för beskydd. Pojkar tvingas in i meningslösa krig. Föräldrar ger upp sina sista ägodelar för att ett enda av deras barn ska kunna lämna - inte för att de på riktigt tror att de ska kunna komma efter, utan för att åtminstone detta barn ska få den framtid de inte själva kan ge.

Det är inte svårt att se vilka som är våra minsta i den värld vi delar 2019. Sedan andra världskrigets slut har aldrig tidigare så många människor behövt fly. Men i tv står politiker och säger att de inte ska få komma hit.

Statsministern, moderatledaren och nu Kristdemokraterna. Alla säger de samma sak: Det är synd om dem på flykt. De borde vara det någon annanstans.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-11-23:

Massinvandringen har slagit sönder nationen till sidans topp

Jimmie Åkesson: Vi vill ha ett Sverige som håller ihop igen

Kommuner som går på knäna. Skjutningar och sprängningar var och varannan dag. En eskalerande otrygghet som steg för steg bryter ned vårt land. Har Sverige problem? Ja. Är S-regeringen med sina stödpartier kapabla att lösa dessa problem? Nej. Inte ens regeringens egna väljare tror på den passiva samtalspolitiken längre.

Vi är många som minns ett annat Sverige. En vardag som hade sin del av utmaningar, men samtidigt en vardag där känslan av trygghet och sammanhållning var en del av livsluften.

En vardag där det fanns en tillit till sin näste och en grundmurad känsla av ett samhälle som står redo, den dagen då allt faller isär.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC ledare 19-11-22:

SD är inte emot invandrare till sidans topp

Nej, Sverigedemokraterna, liksom andra bruna partier i Europa, är inte emot invandrare. De är däremot rasister och det är det som ligger bakom hela denna vurm för "svensk kultur", dessa dumheter om "etniska svenskar" och detta hat mot andra religioner, kulturer man inte känner igen eller kläder man själv inte bär.

Rasister ser sig själva som något som ska skyddas från att vara som andra.

Vilket betyder att de som inte är det man själv påstår sig vara, måste bli andra klassens medborgare.

Det är så man vill ha det.

Gärna invandrare, men bara som förtryckta, lägre betalda, sämre boende och utan skydd av lagar och mänskliga rättigheter.

SD vill se en underklass av invandrade arbetare som gör det de själva inte vill göra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 19-11-27:

Öppet brev till Europas ledare: Sluta straffa asylsökande på de grekiska öarna! till sidans topp

Av Christos Christou, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande

"Jag har just kommit tillbaka från de grekiska öarna, och jag är chockerad över vad jag såg och av de berättelser jag fick höra av mina kollegor på plats.

De berättade om en tolvårig pojke som kom till vår klinik i Moria på Lesbos, efter att upprepade gånger ha skurit sig själv i huvudet med en kniv. De berättade om en nioårig flicka med allvarliga skador från en bombattack i Afghanistan. När hon kom till Grekland log hon fortfarande. Men under de månader som hon har tillbringat på Lesbos har hon slutat prata, slutat äta och helt dragit sig tillbaka från livet.

De här barnen har överlevt krig och förföljelse. Det är de långa månaderna på osäkra och eländiga platser som Moria som har knuffat dem över kanten, ner i självskadebeteende och självmordstankar.

Det är för de här barnens skull, och för alla andra människor som ni fortsätter att hålla kvar på de grekiska öarna, som jag känner mig nödsakad att rikta det här brevet till er.

Barnen är inte de enda som är sårbara. Människor som överlevt tortyr tvingas dela tält med totala främlingar i flera månader. Andra som utsatts för sexuellt våld berättar för vårt team i Vathy på Samos att de är så rädda att de inte vågar använda toaletterna på natten. Våra medarbetare vet vilka dessa människor är. Men många av dem är inte klassade som sårbara av de grekiska myndigheterna och därför försvinner deras särskilda behov i den administrativa labyrintens sprickor.

År 2016 bestämde ni att det var en nödvändig och tillfällig åtgärd att hålla kvar människor på de grekiska öarna. Vi varnade er för de humanitära konsekvenserna av EU:s avtal med Turkiet. Vi beslöt till och med att vi i protest inte längre skulle ta emot pengar från EU:s medlemsländer. I dag ser vi resultatet av ert beslut: ett kroniskt krisläge och ett evigt kretslopp av mänskligt lidande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Law Initiative 19-11-19:

immigration in European discourse and practice: the case of Italy till sidans topp

Blog post by Samantha Velluti (LL.B., LL.M, Ph.D), Reader in Law at Sussex Law School

The anti-migration deal between Italy and Libya

On 2 November, the 2017 Memorandum of Understanding (MoU) between Italy and Libya on development cooperation, illegal immigration, human trafficking, fuel smuggling and reinforcement of border security (English version), signed with the United Nations (UN)-recognised Libyan Government of National Accord (GNA) led by Fayez al-Sarraj, was automatically renewed in spite of calls from human rights groups to revoke it.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-11-24:

Inte ett år till - civilsamhällets röst till sidans topp

Den 24 november 2015 började Sverige retroaktivt tillämpa lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Sommaren 2019 röstade riksdagen igenom en förlängning. Lagens intention var att minska antalet asylsökande till Sverige men konsekvenserna, som numera är kända av alla och envar, har blivit ödesdigra.

Lagen skulle skapa "andrum" och "ordning och reda" men bryter mot de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter och asylrätten. Den 24 november arrangeras därför en landsomfattande manifestation på minst 77 orter i Sverige. Tusentals människor ur civilsamhället tänder ljus för att uppmärksamma konsekvenserna av den tillfälliga begränsningslagen och hur den slagit mot barns och ungas mänskliga rättigheter.

Konsekvenserna kända men negligeras

Trots att dessa svåra och numera kända konsekvenser borde väcka varningsklockor för varje ansvarsfull politiker röstade riksdagen igenom en förlängning av den tillfälliga begränsningslagen sommaren 2019.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut skickade inför omröstningen in 62 remissyttranden till Justitiedepartementet som därmed fick tillgång till synpunkter från civilsamhället i drygt 20 % av landets kommuner.

De 62 remissvaren samlades i rapporten "Civilsamhällets röst" som nu överlämnas till 200 utvalda personer genom personliga möten. #vistårinteut har pratat med Helena, Elisabet, Emma, Lotten och Lotta, som är några av alla dem som lämnat över rapporten:

- Jag fick nöjet att lämna "Civilsamhällets röst" till sångerskan Lisa Nilsson och journalisten Malou von Sivers, säger Helena, och det blev två fina samtal om konsekvenserna av omsvängningen av Sveriges migrationslagstiftning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-28:

Majoritet i riksdagen vill ha försörjningskrav för anhöriginvandrare till sidans topp

Det finns en tydlig majoritet i riksdagen som vill införa försörjningskrav för arbetskraftinvandrare. Det står klart efter att Liberalerna svängt i frågan.

Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige måste i dag kunna visa upp en månadslön på minst 13 000 kronor. Men det ställs inga krav på att arbetskraftsinvandrare måste kunna försörja familjemedlemmar som följer med.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 19-11-28: Statsvetaren: "Motiven för invandring tonas ned" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Paragraf krönika 19-11-28:

Kvarglömda skor till sidans topp

Av Åsa Hägglöf

Det är det enda som finns kvar i många svenska familjers hus och hem, förutom en själsdödande saknad och oro av och för en familjemedlem. Tomheten när frukostbordet är dukat, och en av stolarna gapar tomt. Avkopplande filmkvällar. Inte lika avkopplande när det inte längre är lika trångt i soffan.

Den spännande lukten från köket fattas. Den där middagen, bestående av maträtter från en helt annan kultur. Det är riktigt roligt att få se de unga fixa maten. De gör det med kärlek, glöd och en energisk intensitet som är smittsam.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-11-21:

Asylinvandringen har blivit en juridisk snårskog till sidans topp

Merit Wager

Sverige hade en gång en utlänningslag som i det stora hela följdes. Nu är det en snårskog som ingen - inte ens Migrationsverkets rättsavdelning, migrationsdomstolarna och knappt heller Migrationsöverdomstolen - tryggt kan ta sig igenom.

"Om föräldrarna har styrkt sin identitet eller inte saknar betydelse för bedömningen av barnets identitet", påpekar den verksanställda som uppmärksammar mig på att barn som fötts i Sverige till asylinvandrade föräldrar som inte har styrkt sina identiteter, kan beviljas svenskt medborgarskap. Är det förenligt med medborgarskapslagen?

Sverige tillämpar jus sanguinis, "blodets princip", vilket betyder att medborgarskap eller nationalitet alltid följer personens härstamning. I till exempel USA gäller principen jus soli, "jordens princip" som innebär att en person får medborgarskap om han eller hon har fötts på amerikansk mark.

Men en myndighet kan tydligen anta ett "rättsligt ställningstagande" och bestämma sig för att "nu gäller detta" även om det inte är vad lagen säger/har menat. I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet (daterad 27/6) står: "När ett barn föds i Sverige och födseln är känd av svenska myndigheter, innebär det enligt Migrationsverkets praxis i medborgarskapsärenden att barnets identitet är styrkt. En motsvarande bedömning bör göras också när det är fråga om uppehållstillstånd. Barnets identitet är styrkt även om barnets namn ännu inte är bestämt. Eftersom barnet är fött i Sverige vet svenska myndigheter vem han eller hon är."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan 19-11-24:

Uttalande: Utvisningar av barnfamiljer till Afghanistan behöver stoppas! till sidans topp

Idag är det exakt fyra år sedan regeringen presenterade den tillfälliga asyllagen. Genom ljuständning, demonstrationer och manifestationer uppmärksammas därför idag de människor som drabbas av den alltmer restriktiva migrationspolitiken. Svenska kyrkan vill därför åter framföra att vi anser att utvisningar till Afghanistan bör stoppas.

Svenska kyrkan bedriver ett omfattande arbete för och med människor på flykt. Under det senaste året har Svenska kyrkans församlingar mött många människor som drabbats till följd av den alltmer restriktiva migrationspolitiken. Många av dessa människor är från Afghanistan, varav en grupp är barnfamiljer.

Enligt Migrationsverket finns det i Sverige idag nästan 2000 personer i barnhushåll från Afghanistan som fått utvisningsbeslut. Eftersom Afghanistan inte tar emot barnfamiljer som utvisas med tvång så kan inte utvisningarna av dessa barnfamiljer genomföras. Det innebär att dessa barn och deras familjer lever i ovisshet och med en ständig rädsla. Många av barnen har vistats här under flera år, talar svenska och går i förskola och skola.

Svenska kyrkan uttalade sig i ett brev till migrationsministern 2017 att utvisningarna till Afghanistan borde stoppas. Sedan dess har säkerhetssituationen i Afghanistan fortsatt att försämras, med alltfler civila offer till följd av väpnade stridigheter. Enligt UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, har civila offren under perioden juli-oktober 2019 ökat med 42 % jämfört med föregående år. Säkerhetssituationen är dessutom föränderlig och svåröverskådlig. Därtill kommer den svåra humanitära situationen. Röda korset konstaterar i sitt ställningstagande från oktober i år att det inte går att garantera säkerhet eller grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan. Organisationer som Röda Korset, Amnesty och Rädda Barnen anser därför att utvisningar med tvång till Afghanistan bör stoppas. Svenska kyrkan är av samma mening.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 19-11-22:

Idag skäms jag över att vara svensk till sidans topp

Benjamin Åberg, Ljungskile

Det finns saker jag verkligen inte förstår... Periodiska systemet, hur satelliter fungerar och svensk migrationspolitik är några av dem. 2016 dök två glada killar från Afghanistan upp i vår verksamhet, en friidrottsförening i Ljungskile, och tog löparsverige med storm. Tvillingbröderna Gholami kom i november 2015 som flyktingar till Sverige och efter ett tag dök de upp på några träningar med oss. Makalösa talanger, båda två, som efter sin första säsong i Sverige var rankade bland de tre bästa i landet.

De var bland annat topp tre på Cityvarvet i Göteborg. Tyvärr, för vår del, valde killarna fotboll där de fick provspela för bland annat IFK Norrköping och IFK Göteborg. Stora talanger även där och året efter började killarna på Elitidrottsgymnasiet i Uddevalla, i fotboll. Båda pratar bra svenska, har fått fantastiska svenska familjer och har trivts bra i vårt land. De har gjort allt, och lite till, för att komma in i samhället och bli en del av oss. De har skött skola och livet utanför och har gjort mer än de allra flesta som kommer hit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 19-11-26:

"Allt fler strandsatta i Sverige utanför alla skyddssystem" till sidans topp

av Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och tidigare utredare i utredningen om praktiska verkställighetshinder och preskription

En ung man besöker en frivilliggrupp som erbjuder rådgivning om asyl. Han har meddelats beslut om utvisning från Sverige, men kan inte lämna landet. Mannen förklarar att han inte vet när, eller ens om, något kommer hända i hans ärende. Migrationsverkets avslag får inte överklagas och han har inte någon rätt till offentligt finansierad juridisk hjälp i processen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-11-23:

Kristna socialdemokrater vill se nytt upprop om amnesti för ensamkommande till sidans topp

I ett nytt asylpolitiskt program på 23 punkter säger Socialdemokrater för tro och solidaritet att de vill se ett nytt upprop om amnesti för ensamkommande som fått vänta länge på asylbesked.

Det nya programmet innehåller 23 punkter, och innehåller förslag som nu kommer att skickas till olika organisationer i civilsamhället och arbetarrörelsen. Förslagen kommer sedan att i utvecklas i samråd med dessa organisationer.

I ett pressmeddelande beskriver Socialdemokrater för tro och solidaritet bakgrunden till att man nu arbetat fram ett nytt program.

"Positiv kraft"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-20:

Svar på skriftlig fråga: Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan till sidans topp

Fråga 2019/20:385 av Boriana Åberg (M)

I ett uppmärksammat fall dömdes en person i tingsrätten till sju års fängelse för förberedelse av terrordåd. I hovrätten friades personen och dömdes för terrorfinansiering och försattes på fri fot. Dock togs han i förvar på Säpos order enligt lagen om särskild utlänningskontroll då han utgjorde ett hot mot rikets säkerhet. Regeringen fastställde utvisning på livstid, men han försattes på fri fot eftersom det anses finnas verkställighetshinder för att utvisa till Uzbekistan, där personen är medborgare.

Terrorhotnivån i Sverige är förhöjd sedan ett antal år tillbaka. Sverige har alltför länge stått dåligt rustat inför ett försämrat säkerhetsläge och förhöjt terrorhot. Sverige får aldrig någonsin bli en fristad för människor som begått terrorbrott.

Därför vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilket arbete pågår för att verkställighetshinder för utvisningar till Uzbekistan ska undanröjas?

Svar av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga medborgarna från potentiella terrordåd mot bakgrund av de hinder som föreligger för att kunna utvisa utländska medborgare som är dömda för terrorfinansiering.

Boriana Åberg har även frågat mig vilket arbete som pågår för att verkställighetshinder för utvisningar till Uzbekistan ska undanröjas.

Säkerhetspolisen arbetar bland annat med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet samt bekämpa terrorism. I Säkerhetspolisens arbete ingår även att förebygga och avslöja finansiering av terroristverksamhet. Jag har fullt förtroende för Säkerhetspolisens arbete.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-22:

Iraks försvarsminister är svensk medborgare - folkbokförd i Stockholm till sidans topp

Iraks försvarsminister Najah al-Shammari är svensk medborgare - och folkbokförd i en Stockholmsförort. Det bekräftas av den svenska försvarsministern Peter Hultqvists pressekreterare. al-Shammari har kritiserats för sin roll i de våldsamma demonstrationerna i Irak.

Najah al-Shammari, 52 år, tillträdde som Iraks försvarsminister i juni i år. Redan i våras cirkulerade påståenden i irakiska medier om att han skulle vara svensk medborgare. Något som förnekades av hans parti, enligt The Bagdad Post. Bilder på ett svenskt pass, som ska tillhöra försvarsministern, har dock fortsatt att spridas i sociala medier.

I veckan publicerade sajten Nyheter idag uppgifter som pekade på att Najah al-Shammari faktiskt är svensk medborgare och folkbokförd i en förort till Stockholm.

Toni Eriksson, pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist, bekräftar uppgifterna för SVT Nyheter. Uppgifter som även bekräftas av flera av varandra oberoende källor som SVT har varit i kontakt med.

Granne bekräftar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-11-23: Iraks försvarsminister hotar stämma svenska nyhetssajter (Extern länk)

SvT Nyheter 19-11-25: Migrationsverkschefen: Säpo gjorde bedömning av irakiske ministern (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-27:

Svar på skriftlig fråga: Verkställande av utvisningsbeslut till sidans topp

Fråga 2019/20:414 av Maria Malmer Stenergard (M)

Att det växer fram ett allt större skuggsamhälle med individer som befinner sig olagligt i Sverige är allvarligt.

I en artikel i Aftonbladet den 13 november 2019 framgår att det på Arlanda, Sveriges största flygplats, har anställts en person som befinner sig i Sverige olagligt och att personen har getts tillgång till säkerhetsklassade områden. Det visar på hur det ser ut i dag i Sverige. Det saknas kontroll. Människor som är här olagligt kan till och med få arbete på säkerhetsklassade områden. Svensk migrationspolitik måste skärpas, och de som fått avslag måste utvisas.

Moderaterna anser att åtgärderna för att verkställa utvisningsbeslut måste skärpas väsentligt. Vi har lagt fram ett antal förslag på området som kommer förbättra och förenkla för ansvariga myndigheter att genomföra utvisningsbeslut. Moderaterna föreslår bland annat en kraftig ökning av förvarsplatser. Det är helt orimligt att människor släpps ur förvaren för att antalet förvarsplatser inte räcker till. Moderaterna vill också se en ökning av antalet inre utlänningskontroller för att hitta och fånga upp de som redan befinner sig här olagligt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur ska ministern återfå kontrollen över vilka som befinner sig illegalt i Sverige?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-20:

Svar på skriftlig fråga: Missbruk av samordningsnummer till sidans topp

Fråga 2019/20:334 av Maria Malmer Stenergard (M)

Den som inte är folkbokförd i Sverige kan i vissa fall få ett samordningsnummer tilldelat sig. Samordningsnummer kan tilldelas en person även om det råder osäkerhet om hans eller hennes identitet.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 5 november beskrivs det omfattande missbruk av samordningsnummer som förekommer i Sverige. Det handlar bland annat om att personer utan rätt att vistas eller jobba i landet får tillgång till sjukvård och annan välfärd utan att ha rätt till det. Det handlar också om att kriminella med hjälp av samordningsnummer kan öppna bankkonton och begå allvarliga brott. Problematiken är inte ny utan har förekommit i flera år.

I ett mejl till SvD skriver finansminister Magdalena Andersson (S) följande: "De samordningsnummer vi har idag fungerar inte optimalt och därför har vi nu också tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över systemet i syfte att göra det säkrare och mer tillförlitligt."

Den utredning finansministern hänvisar till är av allt att döma en utredning som tillsattes den 5 september 2019, Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (direktiv 2019:54).

Av direktiven till aktuell utredning framgår att den delvis går ut på att göra det enklare att få samordningsnummer och på att fler ska få samordningsnummer. Till exempel ska utredningen överväga om det finns skäl att utvidga möjligheten för enskilda att ansöka om ett samordningsnummer samt utreda om samordningsnummer ska kunna tilldelas fler asylsökande. Det handlar alltså inte enbart om att göra systemet mer säkert utan också, som det står i direktiven, att "öka numrens användbarhet i samhället". Något som skulle öka missbruket ytterligare.

(...)

Hela frågan med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 19-11-24:

Anders Lindberg: 240 miljarder skäl - därför är krisen inte invandrarnas fel till sidans topp

Löfven har rätt, men det hjälper inte

Inför valet 12 december har brittiska Labour släppt en reklamfilm om invandring.

En politiker står på en scen framför arga människor. De klagar på skolorna, bristen på bostäder och att mamma inte får vård.

- Jag vet att ni alla är arga, säger politikern lugnande, men det finns en enkel förklaring, allt är hans fel.

Han pekar på en i publiken med mörkare hy.

- Vad har Ali att göra med min mamma? undrar mannen som frågat om vården.

- Tja, han är invandrare. Om vi gör oss av med Ali blir vårdköerna kortare.

- Men, jag är ju läkare, invänder Ali.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11-24:

Riksdagsmajoritet vill stoppa spårbyte för asylsökande till sidans topp

Det finns nu en majoritet i riksdagen som vill stoppa det som kallas spårbyte, det vill säga att asylsökande som fått avslag ändå kan vara kvar i Sverige för att söka arbetstillstånd. Nu vill Kristdemokraterna liksom Moderaterna ta bort den här möjligheten.

- Problemet är ju att det här spårbytet används som ett sätt att kringgå exempelvis ett utvisningsbeslut, säger Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson Hans Eklind.

Det var 2008 som alliansregeringen gjorde upp med Miljöpartiet om nya regler för arbetskraftsinvandring. Då infördes det som kallas spårbyte. Personer som nekas asyl kan ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

De senaste fem åren har allt fler som fått nej på asylansökan försökt att byta spår. Förra året avgjordes drygt 2700 ärenden och samma år fick drygt 1300 personer arbetstillstånd på det här sättet.

Men en majoritet i riksdagen vill nu alltså ta bort den här möjligheten. Sedan tidigare är både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna emot principen att asylsökande som får nej i stället söker arbetstillstånd. Moderaterna som förra veckan aviserade skärpt politik kring arbetskraftsinvandring landar i samma ståndpunkt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Göteborgs-Posten 19-11-22: SD vill gå ihop med M, KD och V om arbetskraftsinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-11-20:

C kritiskt till minskad arbetskraftsinvandring till sidans topp

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har svängt och vill strama åt arbetskraftsinvandringen till Sverige.

Centerpartiet är kritiska till utvecklingen bland de gamla Alliansvännerna.

- Det är riktning som vi absolut inte vill gå i, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C).

Sedan migrationspolitiken i Sverige stramades åt har antalet asylsökande minskat rejält. Men samtidigt har arbetskraftsinvandringen - där de gamla reglerna kring legat fast - ökat.

De senaste veckorna har det börjat röra på sig från oväntat håll i frågan. Stora delar av den gamla Alliansen, som införde nuvarande liberala lagstiftning, börjat svänga.

Nu står Centerpartiet ensamma kvar.

Flera partier har svängt

Både Moderaterna och Kristdemokraterna har sagt att invandringen av så kallade lågkvalificerad arbetskraft, som diskare och bärplockare, måste stramas åt.

Liberalerna har å sin sida sagt att möjligheten till spårbyte måste ses över. Det innebär att människor som fått nej på sin asylansökan kan få en ny möjlighet att stanna om de får jobb.

Jonny Cato är nybliven migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet. Han är kritisk till utvecklingen bland de gamla Alliansvännerna.

- Vi är väldigt positiva till arbetskraftsinvandring. Det är bra om människor kan komma hit och bidra till det svenska samhället. Det är helt avgörande, bara förra året var det 12 miljarder i skatteintäkter som kom in.

Dagens lagstiftning var länge en helig ko inom borgerligheten.

Då slopades behovsprövningen, som innebar att facket hade inflytande när det skulle bestämmas om det fanns ett behov av att rekrytera arbetskraft utanför EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-11-26:

Intervjun med Löfven kan vara vägen framåt till sidans topp

Peter Esaiasson: Så sanerar vi debattklimatet och undviker fake news

Debatten om invandringspolitik och integration behöver bli mer konstruktiv. Det kan förvåna, men faktum är att Agenda-intervjun med Stefan Löfven visar på en väg framåt.

Mot slutet av intervjun frågade Anders Holmberg om gängkriminaliteten varit lika omfattande även utan den stora flyktinginvandringen under de senaste decennierna. Löfven svarade att om människor som är födda i Sverige hade samlats under samma förutsättningar - alltså utsatta områden med ekonomiska klyftor, sociala orättvisor och arbetslöshet - hade läget varit detsamma.

Meningsutbytet är viktigt. Holmberg ställer en fråga om vad som hänt om Sverige bedrivit en mindre generös flyktingpolitik, alltså en kontrafaktisk fråga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sala Allehanda 19-11-25:

Debatt M: Allt allvarligare samhällsproblem i Sverige till sidans topp

Sverige har under lång tid haft en för landet skadlig och bristfällig asyl-, migrations- och integrationspolitik. Det är många politiker och partier som bär ansvar för asyl- och integrationskrisen i Sverige. Det är också de som bär ansvaret för att vända den destruktiva utvecklingen. Ska vi lyckas med det måste asylinvandringen vara på mycket låg nivå under många år framöver. Det gäller även inräknat anhöriginvandring. Vi moderater är beredda att ta ansvar för det och förtydligar och skärper vår migrationspolitik.

Vi måste komma under vad våra nordiska grannar har mot bakgrund av att Sverige har tagit emot i särklass flest asylsökande i Europa under många år. Först när våra nuvarande invandrare har kommit i eget arbete och bidrar till vår välfärd kan det bli tal om nivåer i paritet med övriga Norden, cirka 5000 per år.

Kopplingen mellan många kommuners dåliga ekonomi och asylinvandringen är uppenbar. Sedan 2012 har fler än 420 000 personer sökt asyl i Sverige, något som vi nu ser skapar stora problem för samhället, inte minst kommunerna. De som har verkliga asylskäl ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd. Ekonomiska grunder är inte skäl för att bevilja asyl.

Det ska vara legitimt att tala om volymer för asylinvandringen och mål måste finnas.

1970 hade Sverige åtta miljoner invånare.

2004 hade Sverige nio miljoner invånare. Det tog 34 år att öka med en miljon.

2017 hade Sverige tio miljoner invånare. Det tog nu endast 13 år att öka med en miljon. Med denna takt är vi uppe i elva miljoner 2027. På tio år. Det är ohållbart. Kommunerna (och regionerna) måste ha kapacitet att assimilera nya medborgare och uppnå sociala processer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-11-22:

Sabuni, vi i L ska inte strama åt invandringen till sidans topp

LUF: Din kursändring gör många medlemmar besvikna

Under helgen hade Liberalerna sitt landsmöte. Liberaler från hela landet samlades i Västerås för att ta beslut om politik och lyssna på vår nya partiledares landsmötestal.

Det som stack ut mest var den tydliga kursändringen Nyamko Sabuni försöker ta i frågan om migrationspolitiken. Ett försök till kursändring som inte bara lämnar många medlemmar besvikna, utan frågande: vems politiska åsikter företräder hon egentligen, sina egna eller partiets?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Linköpings Universitet 19-11-27:

Asylkommissionen arrangerade hearing till sidans topp

Nyligen hölls en hearing där personer som sökte asyl under tiden 2015-2017 fick berätta om sina upplevelser av att komma till Sverige. Den arrangerades i Stockholm av Linköpings universitet tillsammans med ett antal frivilligorganisationer.

Fyra år har gått sedan regeringen deklarerade att Sverige behövde ett andrum och införde gränskontroller och inskränkningar i lagstiftningen för att färre människor skulle söka asyl. Men vad var det egentligen som hände den där hösten 2015 och åren som kom? Hur var det att komma till Sverige som asylsökande?

Hearingen som hölls under lördagen den 23 november syftade bland annat till att samla in vittnesmål från de asylsökande.

Vittnesmålen handlade bland annat om att vänta på beslut, stressen att leva med tillfälliga uppehållstillstånd, att gå från att vara barn till vuxen i asylsystemet och medicinska åldersbedömningar. Ett vittnesmål om den begränsade rätten till familjeåterförening kom från en kvinna med funktionsvariation som har nekats rätt att förenas med sina barn som är kvar i hemlandet. Hon kan inte arbeta, och på grund av att hon inte uppfyller försörjningskravet får hennes barn inte komma till Sverige.

Levda erfarenheter

Det kommer också att genomföras fler, liknande hearingar. Arrangör var Asylkommissionen. Medarrangörer var flera lokala organisationer (se nedan).

- Hearingarna är ett led i att granskningen ska utgå från asylsökandes levda erfarenheter. De är viktiga dels för att lära oss mer om asylsökandes erfarenheter av deras möte med Sverige, dels för att etablera kontakt med personer som vi i ett senare skede kan nå för intervjuer. Hearingens syfte är också att informera om de problem som gör att vi vill granska asylpolitiken och sprida kännedom om Asylkommissionen bland målgrupperna, säger Sofia Häyhtiö, forskningsassistent på institutionen för samhälls- och välfärdsstudier och avdelningen för socialt arbete vid Linköpings universitet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Pressmeddelande från hearingen (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

FARR 19-11-25: Efter fyra års andrum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.