fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 21 juli 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

TT / Svenska Dagbladet 19-07-10:

Tungviktare in i snårig migrationsutredning till sidans topp

Moderatledaren Ulf Kristersson dömde ut regeringens direktiv till den migrationspolitiska kommittén som ett "magplask" men sätter nu in gruppledaren och tidigare migrationsministern Tobias Billström som ledamot.

För Sverigedemokraterna tar Jimmie Åkesson en av SD-platserna.

Utsikterna för att kommittén ska bli enig om hur en långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv migrationspolitik ska se ut verkar inte alldeles ljusa.

Kommittén ska ledas av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, med företrädare för riksdagens partier som ledamöter. De får ett år på sig, till den 15 augusti 2020, att föreslå vad som ska komma i stället för den striktare, tillfälliga lag om uppehållstillstånd som infördes 2016 och som nyss har förlängts till 2021.

Skillnaderna mellan partierna är stora och uttalanden inför kommitténs start, efter sommaren, pekar åt andra håll än den breda kompromissens.

SD-ledaren Jimmie Åkesson ska föra partiets talan i kommittén tillsammans med den migrationspolitiska talespersonen Paula Bieler. Åkesson sade under Almedalsveckan att SD genom att sätta honom i den visar hur allvarligt man ser på frågan. Partiledare brukar aldrig sitta i utredningar.

Samtidigt hävdade han att direktiven inte ger det som SD vill, en stramare politik.

- Vi kommer att ha en konstruktiv ingång, men vi kommer inte att sitta där som något alibi för att de invandringsliberala partierna ska kunna gömma undan den här frågan, sade Åkesson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-19:

Förlängning av den tillfälliga lagen träder i kraft till sidans topp

I morgon, lördagen den 20 juli, träder förlängningen av tillfälliga lagen i kraft. En av förändringarna gäller regler för familjeåterförening. På Migrationsverkets webbplats kommer det att finnas information om vad som gäller på flera språk.

- Vi har jobbat intensivt med att förbereda för de nya regelverken, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Det var i mitten av juni som riksdagen beslutade om en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Genom förlängningen av den tillfälliga lagen får alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Det gäller även de som tidigare beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men som inte haft möjlighet till familjeåterförening. Förutsättningen är att personen bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd.

Tidigare har rätten till familjeåterförening i princip endast gällt personer med flyktingstatus.

Under 2019-2021 uppskattas omkring 8000 anhöriga till alternativt skyddsbehövande komma till Sverige efter att ha fått uppehållstillstånd beviljat. Var och en behöver ansöka om uppehållstillstånd genom Migrationsverket och får en individuell prövning.

Utgångspunkten är att den person som redan befinner sig i Sverige (anknytningspersonen) behöver ha ett giltigt uppehållstillstånd för att en familjeåterförening ska komma i fråga.

Det innebär att Migrationsverket först måste pröva anknytningspersonens ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, innan familjens ansökan om uppehållstånd på grund av anknytning kan prövas.

- Familjemedlemmarnas ansökningar kan inte prövas förrän det finns ett beslut i anknytningspersonens förlängningsärende, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsverket om hur "utsikter till permanent uppehållstillstånd" ska bedömas till sidans topp

Den 20 juli förlängs den tillfälliga lagen med en förändring som innebär att fler skyddsbehövande får möjilghet till familjeåterförening. En förutsättning är att anknytningspersonen har "välgrundade utsikter för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd". Enligt Migrationsverket kan bedömningen utgå från att den som har skyddsstatus troligen kommer att få permanent tillstånd i framtiden, dels för att de nuvarande reglerna är tillfälliga, dels för att skyddsstatusen kvarstår även när uppehållstillståndet löper ut och det är skyddsstatusen som grundar rätten till förlängning. Det som behöver prövas är om det finns skäl att anta att en skyddsstatus kommer att dras in. Det skulle kunna ske på grund av situationen i hemlandet (historiskt en ovanlig åtgärd) eller av individuella skäl. I sådana fall behöver handläggaren gå vidare och kontrollera om det ändå är troligt att personen kommer att få permanent uppehållstillstånd genom arbete eller genom att uppnå villkoren för varaktig bosättning enligt EU-regler. En första förutsättning för återförening är att personen har uppehållstillstånd, vilket innebär att beslut i ärendet inte kan fattas i perioden då ett tillstånd löpt ut och personen väntar på förlängning.

Hämta ställningstagandet SR 21/2019 (Extern länk)

Läs om fler nya rättsliga ställningstaganden, nedan under rubriken "Asylutredning och rättsprocedur"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-07-18:

Översyn av reglerna om gode män och förvaltare till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat direktiv till en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas.

- Jag är angelägen om att utredningens arbete kan leda till vi får ett modernt och långsiktigt hållbart system där individen sätts i fokus. De människor som behöver hjälp ska känna sig trygga med att de också får det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Syftet är att komma till rätta med de problem och brister som uppmärksammats. Det handlar om att överväga åtgärder för att förbättra tillsynen, förbättra förutsättningarna för att kompetenta personer ska kunna rekryteras och arbeta som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd.

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av t.ex. sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. Här fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde. Det handlar således om skyddet för de mest utsatta i samhället.

I uppdraget ingår att ta ställning i frågor om bl.a.

+ hur rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella ställföreträdare,

+ hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag,

+ ett nationellt ställföreträdarregister,

+ förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin ställföreträdare,

+ vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som behövs, och

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta utredningsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utbildningsdepartementet 19-07-06:

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning till sidans topp

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag på nya regler om uppehållstillstånd för forskare och studerande inom högre utbildning. Förslagen ska genomföra EU:s student- och forskardirektiv och ett viktigt syfte är att stärka Sveriges attraktionskraft för högutbildade tredjelandsmedborgare som kan bidra med sin kompetens och kunskap.

- Bristen på kompetensförsörjning är ett av de största tillväxthindren i svenska företag i dag och internationella studenter och forskare är viktiga kunskapsbärare som bidrar till ett starkt samhälle. Därför är det viktigt att det finns goda förutsättningar för att attrahera dessa personer till Sverige. Samtidigt måste regelverket minimera risken för missbruk av systemet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen föreslår därför att det ska införas särskilda uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, praktik med anknytning till högre utbildning, visst volontärarbete och au pair-arbete. De nya reglerna innebär bland annat att forskare som har avslutat sin forskning och studenter som har avslutat sina högskolestudier i Sverige ska få möjlighet att under ett år ha rätt att stanna kvar här för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att bedriva näringsverksamhet. Högskolestudenter har enligt de nuvarande reglerna en sådan möjlighet under sex månader, medan forskare helt saknar den möjligheten i dag. Prövningen av försörjningskravet nyanseras och möjligheterna ökar för studenter och forskare att beviljas längre uppehållstillstånd än ett år i taget.

Förslagen syftar till att locka fler studenter, forskare och andra högkvalificerade personer till Sverige och underlätta för dem som har utbildats i landet att stanna kvar och arbeta här. Direktivet ger även den som har ett svenskt uppehållstillstånd för forskning eller studier rätt att vistas i en annan EU- stat för att bedriva en del av sin forskning eller sina studier där.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 19-07-09:

Storbritannien/ Data protection exemption erodes the essence of fundamental rights till sidans topp

Context: the "hostile environment"

The United Kingdom's hostile environment policy towards migrants is a set of administrative and legislative measures designed to make staying in the country as difficult as possible for people without leave to remain. It has been a pernicious issue, seeping into areas of housing, education, and healthcare. Immigration enforcement has been gathering data from all these areas, in sometimes undeclared data sharing agreements.

In this climate, the right of access to data is a crucial, essential right. Any mistake could have drastic effects on an individual's right to remain in the country. In a context where data from multiple sources are used to make important decisions, the immigration exemption in the UK's 2018 Data Protection Act is yet another blow to the fundamental rights of migrants.

Hollowing out fundamental rights

The immigration exemption allows an entity with the power to process data (known as a "data controller") to circumvent the right of an individual to access data held about them if it would "prejudice effective immigration control".

The inclusion in the 2018 Data Protection Act of an immigration exemption is unprecedented in the UK's history of legislating in this field. No such provision existed in the previous Data Protection Acts (1984 and 1998 ones). It was debated during the 1983 Bill negotiations but never made it further, and was described by the then-chair of the Data Protection Committee as "a palpable fraud upon the public if ... allowed to become law."

The exemption restricts other data rights, such as the right to:

- object to the processing of one's data

- restrict the processing of one's data

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Utrikes 19-07-16:

USA/ USA stramar åt möjligheter att söka asyl till sidans topp

I USA införs i dag nya regler för att stoppa flyktingar från att söka asyl vid gränsen mellan Mexiko och USA. Beskedet som kom oväntat i går är en av de tuffaste åtgärderna hittills i president Donald Trumps politik för att minska invandringen till USA.

De nya reglerna gör det i princip omöjlighet för människor från länder i Centralamerika att söka asyl vid USA:s södra gräns och beskedet möttes av massiv av kritik från människorättsorganisationer.

Enligt reglerna måste nu flyktingar som passerar andra länder på väg till USA söka asyl där först. Bara om de kan visa att de fått avslag på sin asylansökan där får de söka asyl i USA.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 19-07-15: US: New Rule Flouts Asylum Norms (Extern länk)

UNHCR 19-07-15: UNHCR deeply concerned about new U.S. asylum restrictions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 19-07-04:

Från Afghanistan, Irak/ EASO publishes two new country guidance notes till sidans topp

EASO has published the 'Country Guidance: Iraq' and the updated 'Country Guidance: Afghanistan'. The documents reflect the common assessment of EU Member States of the situation in two of the main countries of origin for applicants applying in the EU. They are based on recently published EASO Country of Origin Information Reports and provide a detailed analysis in terms of international protection needs and qualification in accordance with the applicable EU asylum legislation.

The 'Country Guidance: Iraq' is the third country guidance document, produced since the pilot development was completed in June 2018. It adds to the series of tools for policy-makers and decision-makers, with a country-specific analysis regarding the main actors of persecution or serious harm in Iraq, refugee status and subsidiary protection needs of some of the relevant profiles of applicants from Iraq, actors of protection, and the possibility of internal protection alternative in particular parts of the country. Exclusion from international protection is also addressed.

The 'Country Guidance: Afghanistan' updates and replaces the pilot country guidance document, published in June 2018.

This update focuses on the sections concerning indiscriminate violence in a situation of an armed conflict (Article 15(c) QD), and internal protection alternative. Some additional changes have been made with reference to the available up-to-date country of origin information, in particular with regard to the profiles of applicants of Hazara ethnicity. Minor changes have also been introduced in parts of the horizontal framework of the common analysis. These changes do not generally impact the assessment of the situation in Afghanistan as per the previous version of the guidance from June 2018.

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-07-06:

Från Afghanistan/ 40 Years On: Strengthening International Solidarity & Solutions till sidans topp

Large-scale displacement from, and within, the Islamic Republic of Afghanistan is now in its 40th year, having first erupted during the civil war that broke out in 1979. Since 2002, more than 5.2 million Afghan refugees have returned to Afghanistan from the Islamic Republics of Iran and Pakistan, facilitated through the largest voluntary repatriation programme in UNHCR's history. Yet in 2019, Pakistan and Iran continue to host 1.4 million and 950,000 registered refugees respectively.

In the migration context, Pakistan has, in close collaboration with Afghanistan, registered and is providing documentation to some 880,000 undocumented Afghans in Pakistan, and Iran has conducted a headcount exercise for 850,000 undocumented Afghans. Significant numbers of additional Afghans, uncounted and undocumented, exist in both countries. At the same time, an estimated 2 million Afghans have been internally displaced within Afghanistan by ongoing conflict, and large numbers of Afghans continue to leave the country, either seeking asylum, better economic opportunities or both.

At this complex juncture, the international community cannot walk away from the Afghan people or the countries that have hosted them for decades. Rather, it is imperative that we redouble our collective efforts to find solutions for Afghans, and more equitably share the responsibility with Afghanistan and generous hosting countries like Pakistan and Iran.

2012 Solutions Strategy for Afghan Refugees

In 2012, the Islamic Republics of Afghanistan, Iran and Pakistan, together with UNHCR, launched the Solutions Strategy for Afghan Refugees (SSAR). The strategy has promoted responsibility-sharing at regional and global levels, with the primary objectives of easing pressure on hosting communities, and creating the conditions for voluntary repatriation and sustainable reintegration in Afghanistan.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Wiley Online Library 19-07-07:

Från Afghanistan/ A temporal autobiographical approach to Afghan return migration till sidans topp

Back in Time - A temporal autobiographical approach to Afghan return migration

Marieke van Houte

Abstract

Repatriation programmes for refugees and asylum seekers are based on the assumption that going 'home' is the most desirable thing to do to restore the social order that was disrupted by conflict. Yet the often?limited success of these programmes as migration management solutions, shown in poor reintegration results and re?emigration, shows that there is a need for a better understanding of the lived experiences of (return) migrants. This article studies Afghan managed and "spontaneous" return migrants from Europe through an innovative temporal autobiographical approach, using both verbal and creative participatory narrative methods. I find that some migration movements were experienced as disruptive, while others were not, and that return sometimes meant a return to a previous life, sometimes a continuation, and sometimes the start of something new. I conclude that migration management programmes aimed towards "durable solutions" and the wellbeing of returnees should enable rather than constrain post?return mobility.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR, Word Bank 19-07-14:

Från Afghanistan/ Afghan returnees face economic difficulties, unemployment till sidans topp

Kabul, 14 July 2019 - Afghan refugees who returned to Afghanistan between 2014 and 2017 tend to be worse off financially and face multiple economic difficulties compared to refugees who stayed in Pakistan, finds a new joint report by the World Bank and UNHCR in Afghanistan.

The report entitled "Living Conditions and Settlement Decisions of Recent Afghan Returnees" is the first joint report resulting from the collaboration between UNHCR Afghanistan and the World Bank. The report analyzes the living conditions of the large Afghan refugee population that returned from Pakistan between 2014 and 2017.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rickard Olseke blogg 19-07-14:

Från Afghanistan/ Hit utvisar Sverige barnfamiljer till sidans topp

Utrikesdepartementet beskriver situationen för de mänskliga rättigheterna i landet som svår. Säkerhetsläget anses allvarligt. Den väpnade konflikten fortsätter att slå hårt mot befolkningen. Enligt FN blev 2018 ett av de dödligaste åren för civila sedan 2001.

Rättsväsendet bedöms ha stora brister, både på grund av begränsad kapacitet och omfattande korruption. Många väljer att istället vända sig till informella rättssystem som ofta bygger på en blandning av lokala sedvänjor och sharialag. Straffriheten är utbredd och många saknar grundläggande rättssäkerhet. Olagliga frihetsberövanden förekommer liksom tortyr. Dödsstraff tillämpas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om barnfamiljernas egna protester och flera debattinlägg, nedan under rubrikerna "Stöd och solidaritet" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-04:

Från Somalia/ Lifosrapport: Rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

Följande rapport behandlar översiktligt rätts- och säkerhetssektorn i Somalia, med särskilt fokus på det pluralistiska somaliska rättssystemet, klanernas inflytande, domstolar, polisväsende och korruption. Informationen är primärt hämtad från öppna källor, men även genom Lifos utredningsresor till Somalia.

I rapporten skiljs på den statliga och icke-statliga rätts- och säkerhetssektorn, där den statliga sektorn är organiserad under den somaliska federala regeringen (SFG) och regleras av somalisk konstitutionell och federal rätt, i den mån den är utbyggd. Den icke-statliga sektorn som behandlas här inkluderar dels den rättsskipning som råder i områden kontrollerade av Al-Shabaab, dels den mycket brett praktiserade somaliska sedvanerätten (xeer).

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-04:

Från Somalia/ Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu till sidans topp

Rapporten syftar till att beskriva hur situationen för gruppen bantu ser ut i Somalia idag. Den innehåller en kort introduktion om gruppens bakgrund, uppgifter om undergrupper och terminologi samt ett stycke om bantugruppens relation till det somaliska klansystemet. Informationen är hämtad dels från Lifos inhämtningsresa till Somalia i oktober 2018, dels från öppna källor.

/Ur Lifos' kommentar:/

Inledningsvis konstaterar Lifos att man bör göra en åtskillnad mellan olika minoritetsgruppers ställning i Somalia. Bantugruppens ställning kan dock beskrivas som längst ner i den somaliska hierarkin vilket gör att deras situation är mycket prekär.

Såväl skriftliga som muntliga källor vilka Lifos konsulterat gör gällande att situationen för bantugruppen generellt är mycket dålig. Deras utsatthet är en kombination av deras dåliga ställning i det somaliska majoritetssamhället där bantu står utanför klansystemet, vilket genomsyrar alla delar av samhällslivet i Somalia. Som lägst i den somaliska hierarkin är bantupersoners möjligheter att tillvarata sina rättigheter i alla avseenden därmed mycket begränsade, vilket leder till en mycket utsatt situation. På grund av denna marginalisering, och tillsammans med det faktum att de historiskt förlorat mycket av sin mark på grund av svaga somaliska institutioner och den undermåliga säkerhetssituationen, är bantupersoner sårbara. Återvändande bantupersoner är mer sårbara än andra återvändande somalier.

(...) De patronförhållandena som gruppen historiskt utnyttjat slogs sönder under 1990-talets klankrig och har generellt inte återuppbyggts, vilket innebär att en person från bantu inte kan förlita sig på skydd genom xeer i Somalia idag.

Utsattheten för bantukvinnor, som i utsatta situationer i högre grad riskerar sexuellt våld, får generellt sägas vara högre än utsattheten för bantumän. Detsamma gäller bantubarn vilka varit föremål för tvångsrekryteringar av Al-Shabaab.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

InfoMigrants 19-07-04:

Spanien/ Europe's razor-wire borders in Africa till sidans topp

Pictures sometimes appear in the news of migrants climbing tall fences topped with barbed wire in an attempt to get to the Spanish enclaves of Ceuta and Melilla in North Africa. Why do they make these dangerous attempts, and do the migrants then have a right to claim asylum in Europe? InfoMigrants investigates.

Ceuta and Melilla are autonomous Spanish cities on the African continent separated from Spain by the Strait of Gibraltar. They share land borders with Morocco and they are the only way to enter the EU from Africa without crossing the Mediterranean.

Each of the two Spanish territories is surrounded by a fence around 6 meters high. Melilla is smaller than Ceuta and further from Spain. The Melilla boundary is erected in three layers. Its outermost fence is built at an angle and coated in fine wire mesh.

In 2018, about 7,000 people crossed the border irregularly from Morocco into the two Spanish enclaves, representing nearly 12 percent of the total number of irregular crossings into Spain last year.

Despite the dangers and difficulty, climbing or storming the fence is the most common method used by migrants desperate to reach Spanish soil in Ceuta and Melilla.

A smaller number attempt to enter the territories from Morocco by swimming around the fences where they go down into the sea. Others take boat or raft trips, sometimes paying a fee to smugglers.

In May, three migrants, including a 15-year-old girl, made a near-fatal attempt to cross the border by car, squeezing inside compartments under the dashboard and behind seats. They were in terrible pain and partially asphyxiated when they were discovered. A few days earlier, border police had found a 20-year-old hanging from the undercarriage of a truck in an attempt to make the crossing.

Asylum procedures

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

El Pais 19-07-19:

Spanien/ Spain will give Morocco €30 million to curb irregular immigration till sidans topp

The funding is on top of the €140 million the EU has pledged to provide the North African country

Spain's acting government will approve a €30 million outlay to fund Morocco's efforts at curbing irregular immigration into Europe.

This direct injection of funds is in addition to the €140 million that the European Union has pledged to give the North African country to help it contain migration flows. Renewed relations with Morocco have played a role in this year's nearly 27% drop in irregular immigration to July 15, according to Interior Ministry figures.

The new allocation of funds must first be approved by the Cabinet today. The money will come from the Budget Contingency Fund, which is normally used for unexpected expenses derived from natural disasters and to fund military operations abroad.

In this case, the money will cover part of "the costs incurred by Moroccan authorities in their cooperation with Spain and the entire EU on border management and the fight against irregular immigration headed for the Spanish coast," according to the document justifying the additional budgetary expense.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActive 19-07-08:

Malta/ Malta to relocate 65 migrants after rescue ships defy Italy ban till sidans topp

Malta's prime minister said Sunday (7 July) his country would relocate to other EU nations 65 migrants from the Alan Kurdi rescue ship, after two other boats defied efforts to stop them landing in neighbouring Italy.

All 65 were transferred to a Maltese navy ship on Sunday evening, the German charity Sea-Eye which operates the boat said in a statement, adding that its vessel had been refused entry to Valetta port.

Premier Joseph Muscat tweeted earlier that "following discussions with the EU Commission and the German government", the 65 people would be transferred from the Alan Kurdi to a Maltese military "asset which will then enter a Maltese port".

"All rescued persons on board will be immediately relocated to other EU member states," he added.

German Interior Minister Horst Seehofer said his country would take in up to 40 migrants - 15 to 20 from the Alan Kurdi and the rest from a group rescued by Maltese authorities on Sunday, the German media group Funke reported.

Maltese authorities said they had rescued another group of 50 migrants in Malta's search and rescue zone on Sunday, after receiving a distress call saying their vessel was sinking.

They are expected to arrive in Malta on Sunday evening.

Earlier, Seehofer wrote a letter to Italy's far-right Interior Minister Matteo Salvini asking him to rethink his policy on accepting rescue boats, sources close to the German government said.

"We cannot be responsible for boats with people rescued from shipwrecks on board spending weeks on the Mediterranean because they can't find a port," Seehofer wrote.

The Italian and Maltese foreign ministers, Enzo Moavero and Carmelo Abela, issued a joint statement decrying the "case by case" approach to the migrant crisis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 19-07-07:

Italien/ Hot om väpnat ingripande mot migrantbåt till sidans topp

Italiens inrikesminister Matteo Salvini, som leder det främlingsfientliga partiet Lega, säger att Italien inte kommer att vika sig för utpressning, sedan en andra båt med flyktingar och migranter ombord under kort tid lagt till i Lampedusas hamn.

- Jag stödjer inte människor som ignorerar italienska lagar och hjälper människosmugglare att kliva av, säger han i ett uttalande på Twitter, och tillägger att väpnade styrkor är beredda att ingripa.

Besättningen på båten Alex med 41 migranter ombord som räddats utanför Libyens kust tackade nej till ett erbjudande från Malta att gå i land där, eftersom den 15 timmar långa seglatsen bedömdes skulle vara för lång och farlig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 19-07-07: Rescued refugees land in Sicily as another ship defies Salvini (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Eskilstuna-Kuriren 19-07-11:

Frankrike/ Stoppade migranter - nu ställs de inför rätta till sidans topp

Iklädda polisliknande uniformer blockerade de migranternas väg över den fransk-italienska gränsen i Alperna i fjol. Nu ställs tre ledare för den högerextrema rörelsen Génération Identitaire inför rätta.

Den 21 april 2018 anlände ett hundratal aktivister till passagen Col de l'Échelle, som förenar italienska Piemonte med Névache i den franska regionen Hautes-Alpes. Med sig hade de banderoller och stora rullar brandgula plaststaket. De skanderade, poserade för bilder och tände facklor.

De klarblå vinterjackorna bar alla samma symbol på bröstet, som bestod av två ord: "Defend Europe". Försvara Europa.

STOPPADE MIGRANTER

Aktivisterna tillhörde Génération Identitaire, en nyfascistisk aktivistgrupp som grundades i Frankrike 2012, och som i dag har undergrupper i flera europeiska länder. De kallade sin aktion "symbolisk", och sade att de hade en enda avsikt - att förmå den franska regeringen att förhindra migranter att ta sig över gränsen från Italien.

De ekonomiska migranterna blir fler och fler, och de gör så att vi förlorar vår franska och europeiska identitet, sade en talesperson för rörelsen till Euronews i fjol.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-07-04:

Medelhavet/ UNHCR saddened by large loss of life in Tunisia shipwreck till sidans topp

More than 80 people are feared drowned following a boat disaster off Tunisia. According to the two survivors, the incident occurred on Wednesday night (3 July). Passing Tunisian fisherman came to their rescue and were able to bring four people to shore and to hospital. However, one later passed away.

Two remaining survivors are receiving assistance at our shelter in Tunisia's Zarzis, while another remains in hospital receiving treatment.

"The status quo cannot continue," said Vincent Cochetel, UNHCR Special Envoy for the Mediterranean. "Nobody puts their lives and the lives of their families at risk on these desperate boat journeys unless they feel they have no other choice. We need to provide people with meaningful alternatives that stops them from needing to step foot on a boat in the first place."

Meanwhile, in Libya, UNHCR today relocated 29 refugees from the Gharyan detention centre, 90 km south of Tripoli. Living conditions were dire and detainees were increasingly at risk from encroaching clashes. The refugees from Eritrea and Somalia had been detained for months with very limited access to services, scarce food provisions, and poor sanitary conditions leading to outbreaks of diseases. They have been released to the community, where UNHCR will support them through its urban programme.

UNHCR welcomes the cooperation of the Ministry of Interior of Libya on securing their release from detention, and to our partners the Libyan Humanitarian Relief Agency (Libaid) and the International Medical Corps (IMC) for their commitment and continuous efforts.

UNHCR is continuing to work on efforts to relocate detainees out of Tajoura detention centre, which was hit by an airstrike on 2 July, leaving more than 50 dead and scores more injured.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Utrikes 19-07-10: Vägen över Medelhavet allt dödligare för migranter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-07-15:

Kroatien/ President admits unlawful migrant pushbacks till sidans topp

Croatia should immediately stop summarily returning migrants and asylum seekers to Bosnia and Herzegovina, in some cases with force, Human Rights Watch said today in an open letter to President Kolinda Grabar-Kitarovic. The president's recent admission during an interview on Swiss television that Croatian officials are engaged in these pushbacks triggers a responsibility by Croatian authorities to investigate and to hold those responsible for any unlawful action to account.

Human Rights Watch and other nongovernmental and intergovernmental organizations, including the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and Council of Europe (COE), have regularly reported on and raised concerns about pushbacks and violence by Croatian border officials at Croatia's border with Bosnia and Herzegovina. Croatian authorities had denied the allegations, in some cases with smears of the groups and victims.

"Zagreb needs to put an end to unlawful pushbacks and violence against migrants at its borders," said Lydia Gall, senior researcher for Balkans and the Eastern European Union (EU) at Human Rights Watch. "Croatian border officials have mistreated hundreds, perhaps thousands, of migrants and asylum seekers, who deserve redress and justice."

Human Rights Watch found in a December 2018 report that Croatian border officials apprehend migrants far inside Croatian territory, and without due process push them back into Bosnia and Herzegovina. In some cases, they use force, pummeling people with fists, kicking them, and making people cross freezing streams, and run gauntlets between police officers. Violence is directed against women and children in some cases.

The government denied all allegations of summary returns and violence. In a separate May 20 meeting with the Interior Ministry, the state secretary said that the people Human Rights Watch interviewed had fabricated their accounts and accused activists of impersonating Croatian police officers to make them look bad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch letter to Croatia's President Kolinda Grabar-Kitarovic (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-07-08:

Mexiko/ Mexikansk militär stoppar flyktingar till sidans topp

Donald Trumps hot om att utöka sanktionerna mot Mexiko om landet inte stoppar migranter vid sin södra gräns, börjar ge tydliga resultat. Vår utsände har besökt en av städerna på gränsen mellan Mexiko och Guatemala, dit hundratals migranter de senaste dygnen har deporterats, eller hindrats från att komma in i Mexiko.

Det är liv och rörelse på den mexikanska sidan av floden Suchiate. Skåpbilar står parkerade med jämna mellanrum och lastar av smuggelgods. Det är kartonglådor fulla med diskmedel, läsk, mjöl, socker och tandkräm som ska föras över till Guatemala.

Överallt syns också mexikansk militär i form av det nybildade Nationalgardet, som för några dagar sedan posterades ut i området för att hindra migranter från att ta sig in i landet.

Smuggelvarorna bryr de sig inte om, däremot kollas id-handlingar på alla som korsar floden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NPR 19-07-16:

USA/ 3-year-old asked to pick parent in attempted family separation, her parents say till sidans topp

At a Border Patrol holding facility in El Paso, Texas, an agent told a Honduran family that one parent would be sent to Mexico while the other parent and their three children could stay in the United States, according to the family. The agent turned to the couple's youngest daughter - 3-year-old Sofia, whom they call Sofi - and asked her to make a choice.

"The agent asked her who she wanted to go with, mom or dad," her mother, Tania, told NPR through an interpreter. "And the girl, because she is more attached to me, she said mom. But when they started to take [my husband] away, the girl started to cry. The officer said, 'You said [you want to go] with mom.' "

Tania and her husband, Joseph, said they spent parts of two days last week trying to prevent the Border Patrol from separating their family. They were aided by a doctor who had examined Sofi and pleaded with agents not to separate the family, Joseph and Tania said. [NPR is not using migrants' last names in this story because these are people who are in the middle of immigration proceedings.]

Morning Edition reported last week on the Honduran family, who were sent back to Juárez, Mexico, after crossing into El Paso in April. They are part of a Trump administration program called Migrant Protection Protocols - also known as "remain in Mexico" - which requires thousands of Central American migrants to wait in dangerous cities in northern Mexico while their immigration cases are handled by U.S. courts.

At a hearing on Wednesday, the family's lawyer, Linda Rivas of Las Americas Immigrant Advocacy Center, asked that they be removed from MPP because of Sofi's heart condition. The couple has two other children, a 9-year-old daughter and a 6-year-old son.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Västerviks Tidning 19-07-04:

Ung man blev utan nödvändig vård till sidans topp

Vårdhemmet fick aldrig något besked om fortsatt vård av den unge mannen. Därför riktat justitieombudsmannen allvarlig kritik mot socialnämnden i Västerviks kommun.

Socialnämnden får kritik eftersom nämnden låtit vården av en ung man upphöra utan att ha utrett saken först. Den unge mannen kom till Sverige som ensamkommande 2014.

Den unge mannen behövde vård enligt paragraf tre i lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU. Hösten 2016 var han placerad på ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Han hade tidigare varit placerad på ungdomshem.

I och med att den unge mannen fyllde 18 år ansåg Västerviks kommun att ärendet var avslutat för deras del - och att ansvaret borde gå över till Migrationsverket. Trots att hemmet ansåg att mannen behövde fortsatt vård avslutades behandlingen.

Justitieombudsmannen, JO, påpekar att det inte var korrekt att avsluta vården av honom enbart på grund av att han fyllde 18 år. Vård med stöd av tredje paragrafen i LVU kan endast upphöra om personen inte längre behöver vård eller omsorg och hen fyller 21 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålandsposten 19-07-19:

Ensamkommande har sytt barnkläder till Smålandsoperan till sidans topp

I morgon lördag den 20 juli är det premiär för Smålandsoperans storsatsning, en opera buffa där även barnen får ta plats på scenen. Amin Hajdari som sytt kostymerna till barnen kom som ensamkommande till Småland och han drömmer om att få fortsätta sin karriär som skräddare i Sverige.

När Amin Hajdari inte fick fortsätta sin grundskoleutbildning blev han tvungen till att börja jobba som tioåring. Amin vände sig då till sin storebror för att lära sig att sy kläder hos honom och efter sex månader hade han sytt sin allra första klänning.

- När jag syr kläder till någon känns det jättekul. När jag ser kläderna jag har sytt på någon blir jag jätteglad, säger han.

Blev vän med hantverkare

När Amin kom som ensamkommande möttes han av hantverkaren Camilla Nilsson på Drömhotellet i Mörbylånga 2015. Sedan dess har Camilla och Amin varit goda vänner.

Nu försöker hon lära honom allt inom kultur och stilhistoria för att hjälpa honom att bli framgångsrik i sitt skrädderi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Kommun ska ersättas för tiden under felaktig åldersuppskrivning till sidans topp

Lidköpings kommun har överklagat ett beslut från Migrationsverket om att neka ersättning för mottagande av ett ensamkommande barn. Pojken var placerad i kommunen men sedan han skrivits upp till vuxen ålder efter Migrationsverkets åldersbedömning har ersättning inte betalats ut. Pojkens ålder skrevs senare ned igen genom beslut av en migrationsdomstol. Kommunen vill nu ha ersättning för en mellanliggande period, men Migrationsverket hävdade att pojken skulle fortsatt betraktas som vuxen fram till domstolsbeslutet och ersättning enbart utgå från det datumet. Detta resonemang accepterar inte kammarrätten i Jönköping som påpekar att om pojken kunde göra sannolikt att han var under 18 ett visst datum talar det starkt för att Migrationsverkets åldersbedömning var felaktig och att han var underårig även dessförinnan. Den begärda ersättningen ska därför utgå. Domen kan överklagas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Jönköping)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutshe Welle 19-07-09:

Italien/ Italy's Matteo Salvini shuts what was Europe's biggest migrant center till sidans topp

The Italian interior minister toured the Sicilian center with politicians and reporters, calling it a haven for drugs, prostitution and violence. Salvini has said he wants to deploy military ships to keep migrants away.

Italian Interior Minister Matteo Salvini toured what was once Europe's largest migrant reception center on Tuesday, accompanied by politicians, reporters, and police. The Mineo migrant center on Sicily, a former US military base, housed as many as 4,100 migrants in 2014, now, as Salvini triumphantly announced, it houses "zero."

The far-right interior minister, who also serves as Italy's deputy prime minister, said Mineo had been a center of "drugs, prostitution and violence." The 152 residents that were evicted from the site last week have been relocated to another center in Calabria. The Mineo center is now guarded by Italian soldiers.

Salvini spoke with reporters as he posed in front piles of discarded furniture and toured rooms filled with belongings left by former inhabitants, telling them that police had found that Italian and Nigerian mafias had "expanded as a drug-dealing operation in the whole local area."

Read more: UN warns Italy against criminalizing sea rescue

DW reporter Amien Essif said some local people came out to protest against the camp's closure and the loss of jobs it provided to the community.

'A beautiful morning'

During a short press conference, Salvini said, "Mineo is closing and it's a beautiful morning." He also noted that he had written to his Tunisian counterpart to urge him to stem the flow of migrants departing from the North African country and to take back those Tunisians that Italy turns away as quickly as possible.

Some 3,126 migrants have arrived in Italy since the beginning of 2019. Most of them have been from Tunisia, followed by Algeria, Bangladesh, Iraq, Ivory Coast, and Pakistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP-Reuters / UNT 19-07-03:

Libyen/ Dödligt dåd i Libyen ett "krigsbrott" till sidans topp

Ett migrantförvar i närheten av Libyens huvudstad Tripoli flygbombades sent på tisdagen. Över 40 personer har mist livet i attacken - som FN:s sändebud kallar ett uppenbart krigsbrott.

Runt 120 personer befann sig i den byggnad som träffades av angreppet och ett stort antal ambulanser kallades till platsen.

Räddningsarbetare sökte i mörkret efter överlevande bland bråte, nedblodade kläder och förstörda saker som tillhörde migranterna. Under onsdagen steg antalet offer. Minst 44 människor har dödats och över 130 skadats i anfallet, enligt FN.

"FASANSFULLT BROTT"

Flygattacken är såvitt känt den dödligaste sedan styrkor lojala till krigsherren Khalifa Haftar för tre månader sedan inledde en offensiv för att erövra huvudstaden Tripoli som leds av en FN-erkänd regering.

FN:s säkerhetsråd kallade till möte under onsdagen om situationen i landet, och världsorganisationens ledare António Guterres fördömde innan dess i ett uttalande "detta fasansfulla brott i starkast möjliga ordalag".

Även Ghassan Salame, FN:s Libyensändebud, fördömde attacken och sade att den "uppenbart når upp till nivån för krigsbrott".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Reuters 19-07-03: At least 44 die as air strike hits Libya migrant detention center (Extern länk)

The New Humanitarian 19-07-03: Libya migrant centre strike followed months of warnings, growing violence (Extern länk)

UNHCR 19-07-03: UNHCR, IOM condemn attack on Tajoura, call for an immediate investigation of those responsible (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-07-04: Många döda efter flyganfall mot ett flyktingförvar i Libyen (Extern länk)

IPS 19-07-04: Libya tragedy: Why lock up migrants in the first place? (Extern länk)

Nikolaj Nielsen and Koert Debeuf i EUobserver 19-07-03: EU first sends migrants back, then deplores deaths (Extern länk)

Standard Media 19-07-04: Starved, tortured, bombed: the fate of refugees trapped in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-07-04:

Libyen/ Migranter flydde dödliga flygbombningen - då öppnade vakterna eld till sidans topp

Minst 53 människor dödades och 130 skadades i den blodiga flygbombning mot ett libyskt migrantförvar i vad som har beskrivits som ett solkart krigsbrott. Men när migranter försökte fly den blodiga attacken så öppnade vakterna eld mot dem, enligt uppgifter till FN.

Omaka skor, klädstycken och trasiga madrasser ligger spridda bland de blodfläckade rasmassorna i migrantförvaret i libyska Tajura, i utkanten av huvudstaden Tripoli. De enkla ägodelarna utgör spåren efter den blodiga flygbombning som under natten till i onsdags krävde minst 53 dödsoffer och skadade 130, enligt FN.

Dessutom så ska migranterna som flydde från den första bomben ha mötts av skarp eld från de libyska vakterna.

"Det finns uppgifter att efter den första träffen så ska vissa flyktingar och migranter har beskjutits av vakterna, när de försökte fly", skriver OCHA i uttalandet.

Tusentals migranter i fara

Tusentals migranter hålls i förvar i Libyen - cirka 5 900 människor varav 3 800 är i akut fara på grund av striderna, enligt UNHCR. De flesta har fångats upp i båtar på väg mot Europa, av den EU-stödda kustbevakningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 19-07-12: European Union: Act now to save lives (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-07-05:

Libyen/ USA stoppar fördömande av Libyenattack till sidans topp

FN:s säkerhetsråd lyckas inte enas om ett fördömande av det blodiga bombdådet mot det libyska interneringslägret för flyktingar.

Enligt diplomatkällor är det USA som stoppat uttalandet - vilket knappast ska ses som en överraskning, säger en expert.

Tisdagens flyganfall mot lägret, där omkring 50 dog och 130 skadades, har skyllts på krigsherren Khalifa Haftars styrkor. FN-uttalandet som fördömer dådet hade författats av Storbritannien, uppmanade till eldupphör och till att parterna ska återvända till förhandlingsbordet, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Men Washington satte stopp för ett enhälligt uttalande från säkerhetsrådet, uppger diplomatkällor för AFP. Till nyhetsbyrån säger James Dorsey, forskare vid Nanyanguniversitetet i Singapore, att USA:s ståndpunkt visar på ett taktiskt stöd och bör ses som föga förvånande.

Det är ett tecken på USA:s förändrade inställning till Libyen, säger han.

NÄRA 1 000 DÖDA

Han får medhåll av Karim Bitar, forskare på tankesmedjan Iris i Paris:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan gränser 19-07-04:

Mexiko/ 45 procent asylsökande i Nuevo Laredo utsatts för våld, 12 procent kidnappats till sidans topp

Läkare Utan Gränser fördömer Mexikos och USA:s beslut att utöka den policy som tvingar människor som söker asyl i USA att stanna i våldsamma områden i Mexiko. Där utsätts de för stora faror, som kidnappning och våld.

Både Mexiko och USA har gått med på att utvidga policyn som ska få migranter och flyktingar att stanna i Mexiko (officiellt kallad Migrant ProtectionProtocols) till Nuevo Laredo, en gränsstad i delstaten Tamaulipas som kontrolleras av kriminella grupper. Asylsökande i Nuevo Laredo utsätts ständigt för rån, överfall, utpressning, kidnappning och mord.

- Att skicka tillbaka människor som söker asyl till Mexiko och tvinga dem att stanna i Nuevo Laredo är oacceptabelt, säger Maria Hernandez, som arbetar för Läkare Utan Gränser, i Mexiko. Den här politiken tvingar utsatta människor till områden som kontrolleras av kriminella grupper, som betraktar migranter som en handelsvara och inkomstkälla.

Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård och psykosocialt stöd till migranter och flyktingar i olika skyddsläger i Nuevo Laredo, Reynosa och Matamoros.

Enligt Läkare Utan Gränsers patientdata från januari till maj i år har mer än 45 procent av de 378 patienter som organisationen vårdat i Nuevo Laredo drabbats av minst ett fall av våld i staden och 12 procent har kidnappats.

- Majoriteten av våra patienter vågar inte gå utanför dörren på grund av den överhängande risken för kidnappning, säger Maria Hernandez. De asylsökande vi vårdar och ger rådgivning till i Nuevo Laredo kommer från flera länder, som Kuba, Kongo-Kinshasa, Kamerun och Mexiko. Men det är utan tvekan människor från Centralamerika som är mest utsatta för kidnappning, och det är till största delen de som kommer att återföras till Mexiko på grund av policyn.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-07-03:

USA/ USA:s förvar av migranter kritiseras i ny rapport till sidans topp

Migranterna som hålls i förvar vid USA:s södra gräns lever i farlig trångboddhet och under mycket dåliga förhållanden. Det skriver tillsynsmyndigheten för amerikanska Department of Homeland Security i en ny rapport.

Rapportförfattarna genomförde en rad oannonserade besök på flera förvar vid gränsen. Vid ett av besöken ska 8 000 migranter hållits i förvar, varav 3 400 hade varit där längre än de 72 timmar som tillåts. 1 500 av dem ska ha varit där i över tio dagar.

"Vi observerade allvarlig trångboddhet och långvarigt kvarhållande av ensamma barn, familjer och vuxna, något som kräver omedelbara åtgärder", skriver de i rapporten.

Demokratiska politiker besöker förvaren

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Atlantic 19-07-03:

USA/ An astonishing government report on conditions at the border till sidans topp

Federal investigators detailed dangerous overcrowding and long detention times at Border Patrol facilities in Texas.

Adults and children are strewn across the floor behind fencing; some are covered by mylar blankets-aluminum-foil-like sheets designed to keep the cold out in cool temperatures and to deflect the heat in warm temperatures-others are lying uncovered on the cement. Then there are the men and women and children behind glass windows, and the doors marked Holding cell. Some wear face masks, and one man holds a sign that reads Help.

These are images included in a report, released yesterday, by investigators at the Department of Homeland Security. The 16-page report detailed the "dangerous overcrowding" of five Customs and Border Protection (CBP) holding facilities for migrants who either crossed the border illegally or sought asylum at a port of entry. But the report's focus was not just the overcrowding; it was also how long people-adults and children alike-were being held.

"Border Patrol was holding about 8,000 detainees in custody at the time of our visit, with 3,400 held longer than the 72 hours generally permitted," the report said. Under the Flores Agreement, which covers how migrant children in U.S. custody are handled, CBP is supposed to hand over custody to the Department of Health and Human Services within three days. That 72-hour time frame is generally observed for adults as well. The Border Patrol facilities are simply not designed to keep people for longer than that.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Clara Jong, Human Rights Watch, 19-06-20: Children at Risk in US Border Jails (Extern länk)

AP 19-06-21: Attorneys: Texas border facility is neglecting migrant kids (Extern länk)

The New York Magazine 19-07-02: Everything we know about the inhumane conditions at migrant detention camps (Extern länk)

Vox Magazine 19-06-25: The horrifying conditions facing kids in border detention, explained (Extern länk)

New York Times 19-06-29: Judge orders swift action to improve conditions for migrant children in Texas (Extern länk)

The Atlantic 19-07-03: What a pediatrician saw inside a border patrol warehouse (Extern länk)

Just Security 19-07-01: Top Expert Backgrounder: Children in Immigration Detention - What are the International Norms? (Extern länk)

Expressen 19-07-16: Män hålls i trång cell - bilderna som upprör (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsverket uppdaterar flera ställningstaganden rörande sannolik identitet till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om sannolik identitet i asylärenden (som främst rör möjligheten att visa sannolik identitet genom muntlighet), ställningstagandet om kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd och slutligen ställningstagandet om utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden. Uppdateringarna hänför sig till Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2019:1 i år, som klargör att upppehållstillstånd kan beviljas utan att personen gjort sin identitet sannolik om det av andra omständigheter framgår att personen riskerar förföljelse eller av andra skäl har ett skyddsbehov - och att detta kan konstateras oavsett om identiteten gjorts sannolik. Om skyddsbehovet är beroende av att den sökande är en specifik person krävs dock att identiteten görs sannolik. Bortsett från dessa tillägg med referenser är de nya ställningstagandena, SR 18, 19 och 20/2019, likalydande som de ersatta, RCI 08/2013, SR 07/2016 samt 22/2018. Det ställningstagande som främst påverkats är det första, som kunde tolkas som att sannolik identitet är ett villkor för asyl.

Hämta ställningstagandet om sannolik identitet i asylärenden, SR 18/2019 (Extern länk)

Hämta ställningstagandet om utredning och prövning av identitet, medborgarskap och hemvist i asylärenden, SR 19/2019 (Extern länk)

Hämta ställningstagandet om klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd, SR 20/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsverket om vad som är "hot mot allmän ordning och säkerhet" vid anknytning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om vad som kan leda till att en person nekas uppehållstillstånd som anhörig på grund av "hot mot allmän ordning och säkerhet". Begreppet finns i EU-rätten och ska tolkas lika oavsett om det rör sig om skyddsgrundsdirektivet, familjeåterföreningsdirektivet, eller rörlighetsdirektivet. Uppehållstillstånd får inte nekas av allmänpreventiva skäl eller för att avskräcka andra utan det ska röra sig om personens eget beteende och utgöra ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen. Det kan röra sig om terrorism, inklusive medlemskap i terrororganisation, krigsförbrytelser och andra brott mot mänskligheten men även hot mot statens funktion (tex betalsystem) eller annan allvarlig brottslighet såsom narkotikabrott eller grovt vapenbrott. Även våldsbrott till exempel mot anknytningspersonen kan utgöra ett sådant hot. Varken tidigare domar eller att en person uteslutits från skydd innebär med automatik att personen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet men kan ses som indikation. En individuell bedömning ska göras och även en proportionalitetsbedömning av individens rätt till familjeliv.

För personer med skyddsstatus som befinner sig i Sverige krävs "tvingande hänsyn till nationell ordning och allmän säkerhet" för att neka uppehållstillstånd, dvs en högre ribba.

Hämta dokumentet SR 22/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsöverdomstolen: Skyddsstatus skulle inte ha återkallats utan muntlighet till sidans topp

En man från Syrien som haft uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande ansökte om förlängning. I samband med detta fann Migrationsverket att mannen hade gift sig när hustrun var 13 år gammal och även haft sexuellt umgänge. Detta ska enligt Migrationsverket definieras som våldtäkt. Mannens skyddsstatus återkallades. Istället för förlängning fick han beslut om utvisning, dock med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. Mannen överklagade och anförde att han och hustrun varit lyckligt gifta sedan 2005 och att äktenskapet ingicks i enlighet med hemlandets lagar, seder och traditioner. Han hävdade också, med hänvisning till HD, att brottet inte ska ses som grovt. Domstolen nekade muntlig förhandling och avslog överklagan utifrån Migrationsverkets argument. Migrationsöverdomstolen upphäver nu denna dom eftersom muntlig förhandling inte kan ses som obehövlig när beslutet har så stora rättsverkningar. Migrationsöverdomstolen påpekar att det är Migrationsverket som har bevisbördan för återkallelse och att migrationsdomstolens utredningsskyldighet är långtgående. Vad den sökande framfört kan inte utan vidare ses som obefogat. Målet återförvisas till migrationsdomstolen.

Hämta domen i mål nr UM 19410-18, från Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-07-21:

FN:s tortyrkommitté förbjuder Sverige att utvisa tjetjen som riskerar blodshämnd till sidans topp

En man från Tjetjenien i Ryssland hade en kusin som var medlem i en rebellstyrka och som han hjälpte ibland med mat och kläder. Mannens hus stormades hus vid ett tillfälle utan att han blev gripen. Efter att kusinen dödat en polis i Groznyj attackerades mannen på nytt och han skadades. När han fick reda på att polismannens familj utkrävde blodshämnd försökte han åstadkomma medling. När detta inte gick flydde mannen med sina två barn. Migrationsverket fann berättelsen trovärdig och bedömde att mannen inte kunde återsändas till tjetjenska myndigheter. Men eftersom den ryska staten inte är ansvarig för förföljelsen ansågs mannen inte som flykting och han fick utvisningsbeslut med hänvisning till internflykt. Utvisningen slogs fast av de svenska domstolarna. Mannen har senare berättat om nya hot och visat dokument som visar att han är eftersökt. Sverige anser att tilläggen minskar hans trovärdighet. FN:s kommitté mot tortyr underkänner Sveriges utredning av hotet mot mannen och att dokument avfärdats. Kommittén anser (i likhet med UNHCR) att internflykt inte kan ses som en hållbar lösning för en person som riskerar tortyr av en ickestatlig aktör som staten inte har kontroll över. Slutsatsen blir att det skulle bryta mot konventionen mot tortyr att utvisa mannen och hans barn.

Hämta dokumentet Communication No. 729/2016, I.A. v. Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

FN:s kommitté mot tortyr fördömer utvisning till Turkiet av terroristanklagad till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har förbjudit Marocko att genomföra en utlämning till Turkiet av en affärsman som anklagats för att tillhöra Hizmet-rörelsen och för att ha finansierat terrorism. Mannen hävdar att han som mr-aktivist anklagats av politiska skäl och att han riskerar tortyr. CAT går igenom situationen under rådande undantagstillstånd i Turkiet och den utbredda användningen av tortyr efter försöket till statskupp 2016. Kommittén kritiserar domstolen i Marocko för att ha förlitat sig på en överenskommelse med Turkiet och inte ha gjort en framtida riskbedömning. Ett annat påpekande är att risken för tortyr inte nämns specifikt som hinder för utlämning i marockansk lag.

Hämta doumentet Communication No. 827/2017, Ferhat Erdogan v. Morocco (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

FN:s kommitté mot tortyr publicerar fler fall från vårsessionen till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat en rad beslut från session 66 i april-maj 2019. Ett av besluten innebar att Sverige inte får utvisa en man från Tjetjenien som riskerar blodshämnd, ett annat att Marocko inte får utvisa en man som riskerar tortyr i Turkiet, se ovan.

De flesta fallen ansågs dock inte bryta mot konventionen. Ett rörde en nu fyraårig flicka som enligt anmälan riskerar att utsättas för könsstympning om hon utvisas till Elfenbenskusten. Modern hade tidigare sökt asyl i Nederländerna på flykt från ett tvångsäktenskap som bland annat inneburit att hon könsstympats som nittonåring. Hon fick avslag men då hon fött en dotter ansökte hon på nytt på grund av risken att dottern skulle könsstympas. Nederländska myndigheter ansåg dock att skyddet mot könsstympning i Elfenbenskusten är väl utbyggt och att risken är liten då flickans mamma är motståndare till sedvänjan. Samma bedömning gjorde CAT och motsatte sig inte utvisningen.

Två olika fall gällde personer som hävdade att de riskerade tortyr efter utvisning från Nederländerna till Rwanda, där de anklagats för delaktighet i folkmordet. De menade att de löpte extra risk genom sitt engagemang i oppositionen. CAT anser dock inte att de kunnat visa detta, bland annat eftersom utlämningar till Rwanda genomförs med internationell övervakning och fängelserna besöks regelbundet av internationella juristkommissionen bedömde CAT att utvisningarna inte bröt mot tortyrkonventionen.

De flesta publicerade ärenden har avslutats utan beslut för att personen inte kan nås, har fått uppehållstillstånd eller för att utvisningsbeslutet preskriberats.

Hämta beslutet om flickan, com No. 757/2016, M.J.S. v. The Netherlands (Extern länk)

Hämta beslutet om Rwanda, com No. 768/2016, J.M. v. The Netherlands (Extern länk)

Hämta beslutet om Rwanda, com No. 771/2016, J.I. v. The Netherlands (Extern länk)

Sök fler ärenden från mr-kommittéernas databas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-07-04:

FN stoppar utvisning av afghansk familj som konverterat till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr har stoppat Sverige från att utvisa en familj som har konverterat till kristendom.

- Det är en grundläggande mänsklig rättighet att byta tro och utöva den offentligt och våra klienter riskerar dödsstraff i Afghanistan, så en utvisning strider helt enkelt mot mänskliga rättigheter menar vi, förklarar familjens jurist Rebecca Ahlstrand.

I asylärendet bedömdes deras kristna trosövertygelse inte vara genuin, förklarar hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-07-11:

EU-dom mot danskt nej till familjeåterförening till sidans topp

Danmark gjorde fel i att neka uppehållstillstånd till en turkisk kvinna som sökte om familjeåterförening för tio år sedan. Det avgjorde EU-domstolen i en dom som kan få konsekvenser för tusentals som har nekats familjeåterförening.

- De är oerhört lyckliga, berättar advokaten Thomas Ryhl som företrätt det turkiska paret.

Det var för tio år sedan som en turkisk kvinna ansökte om uppehållstillstånd i Danmark där hennes man och fyra barn bor. Efter att ha nekats i flera lägre instanser vände sig den danska hovrätten, Østre Landsret, till EU-domstolen 2017.

Kvinnan hade nekats uppehållstillstånd med hänvisning till att paret hade starkare anknytning till Turkiet än till Danmark.

Men EU-domstolen konstaterar i en dom från i onsdags att detta kriterium strider mot det associeringsavtal som finns mellan EU och Turkiet sedan 60-talet och som slår fast möjligheterna för familjeåterförening.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-07-19:

Amnestykritik mot att dödsdömd inte beviljats asyl till sidans topp

En irakier som sökt asyl i Sverige ska utvisas, trots att han hävdar att han har dömts till döden i hemlandet. Amnesty kritiserar nu Migrationsverkets utredning.

Den 35-årige mannen sökte asyl i Sverige 2015. Han säger att han vid tiden för asyl inte kände till att han hade dömts till döden i Irak året innan. Det gjorde att han inte tog upp dödsdomen i asylprövningen. Mannen fick avslag.

När han senare tog upp dödsdomen som skäl för asyl i sin överklagan till Migrationsdomstolen fick han återigen avslag. Migrationsdomstolen tyckte att han det var osannolikt att mannen inte skulle ha känt till dödsdomen tidigare. Dessutom påpekade domstolen att namnet på den som hade dömts till döden i Irak inte exakt överensstämde med mannens namn i Sverige. Mannen själv menar att det handlar om att hans irakiska namn feltolkades när han registrerades i Sverige.

Madeleine Seidlitz är jurist på Amnesty. Hon är kritisk till hur hans fall har behandlats.

- Vi konstaterar att varken Migrationsverket eller Migrationsdomstolen har utrett de här omständigheterna som mannen anför, nämligen att han är dömd till döden i Irak. Och det är naturligtvis väldigt allvarligt, säger Madeleine Seidlitz.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-07-19: Irakisk man utvisas trots dödsdom i hemlandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-07-15:

Ordföranden för Yazda: "Sluta utvisa de yazidier som finns här" till sidans topp

Fortfarande saknas tusentals yazidier efter terrorsekten IS invasion 2015, förklarar Delkhwaz Haciy, ordförande för den globala organisationen Yazda.

- Det finns mycket Sverige kan göra, till exempel sluta utvisa de yazidier som finns i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 19-07-09:

West Prides regnbågstalare ska utvisas - är inte homosexuell nog till sidans topp

För knappt en månad sen var Abdolah regnbågstalare på West Pride och pratade inför 10 000 personer om sin resa. Nu har han fått sitt tredje och sista avslag på sin asylansökan och ska utvisas till Afghanistan, där homosexualitet bestraffas med döden.

QX har tidigare skrivit om Abdolah i samband med att han föreläst tillsammans med sin bästa vän Samiaullah runt om i Sverige om hur det är att vara hbtq i Afghanistan. De har åkt runt på ett tiotal platser i Sverige och för inte längesedan var Abdolah inbjuden som årets Regnbågstalare på West Pride och talade inför mer än 10 000 personer.

Nu har han dock fått sin dom från migrationsverket. Han har fått avslag på sin sista asylansökan och ska återvända till Afghanistan där hans liv är i fara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om upprop och namninsamling för Abdolah, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-07-17:

Svårt sjuke Hama, 27, ska utvisas: "Vet inte hur jag ska klara mig" till sidans topp

Lider av sjukdomen dystoni och är helt beroende av hjälp

För tio år sedan var Hama Kamal en lovande fotbollsmålvakt. Nu behöver han hjälp med nästan allt.

27-åringen har en ovanlig sjukdom som gör att han har svårt att äta, gå och prata. Utan högspecialiserad vård riskerar han att bli sängbunden.

Ändå har Migrationsverket beslutat att Hama ska utvisas till Irak - där han inte kan få någon behandling.

Det började med en domnande känsla i ena lillfingret. Sedan spred sig symtomen snabbt till stora delar av kroppen. Hama Kamal drabbades av muskelstelhet, ryckningar och krampanfall. Vid ett tillfälle blev situationen så allvarlig att Hama fick föras till sjukhus med ambulans. Han blev inlagd, och genomgick en mängd undersökningar. Läkarna lyckades dock inte ta reda på vad som var fel.

- Jag trodde först att han hade fått epilepsi, men det var det inte, säger Dalia Jamal.

Tillsammans med sin man har Dalia tagit hand om Hama i flera år. 27-åringen bor med makarna och deras två barn i en lägenhet i utkanten av Linköping.

- Jag jobbar i hemtjänsten och det var en av mina kollegor som sa att hon trodde att Hama hade dystoni. Det visade sig stämma. Hon kom på det före läkarna.

Drömmer om att kunna spela fotboll

Hama sitter på sängen i sitt rum och spelar Fifa. Persiennerna för fönstret stänger eftermiddagssolen ute. På skärmen möter Hamas favoritlag Real Madrid ärkerivalen FC Barcelona, som så många gånger tidigare. 27-åringen är klädd i en blågul t-shirt med "Sverige" skrivet på ryggen.

Fotboll är Hamas stora intresse. Innan sjukdomen kopplade greppet om hans kropp så var han en lovande målvakt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

29-åring som bott i Sverige sedan 5 års ålder har rätt till privatliv här enligt domstol till sidans topp

En man har vuxit upp i Sverige sedan 5 års ålder på grund av att hans far arbetat vid ett lärosäte med upprepade tillstånd. Han är nu 29 år gammal och har utbildat sig i Sverige och arbetar som kock. När han senast ansökte om förlängning hade han blivit för gammal för att på tillstånd för anknytning till fadern och sökte även på grund av den särskilda anknytningen till Sverige. Migrationsverket avslog och såg inget hinder mot att utvisa honom som vuxen. Migrationsverket bedömde att det inte heller fanns synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning i dessa avseenden men vägde även in Europakonventionens artikel om privatliv. Domstolen menade att en utvisning på ett oproportionerligt sätt skulle kränka mannens rätt till privatliv. I proportionalitetsbedömningen väger domstolen in bland annat att mannen inte själv beslutat att bosätta sig i Sverige. Anknytningen räknas som en synnerligen ömmande omständighet och mannen får permanent uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor förvaltningsrätten i Malmö och InfoTorg Juridik)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-07-12:

Familjen Jigmeddorj utvisas efter arbetsgivarens snedsteg till sidans topp

Bolortamir Jigmeddorj flydde från Mongoliet och har kämpat under många år med att skapa ett liv för sin familj i Sverige.

Men efter en rad snedsteg från hans arbetsgivare kom utvisningsbeskedet.

- Migrationsverket har sagt att de ska komma på fredag med våra flygbiljetter, säger dottern Zaya.

För 17 år sen kom Bolortamir Jigmeddorj till Sverige. Kvar i Mongoliet var hans fru Manda och deras nyfödda dotter Zaya.

- Jag flydde på grund av hot. Det fanns personer som ville skada mig så jag tvingades lämna landet. När jag åkte tillbaka 2013 för att hämta min dotter var jag tvungen att lämna Mongoliet snabbt för hotbilden hade inte förändrats, säger han.

I samma veva fick han arbetstillstånd och började jobba heltid som kallskänka på ett kafé i Stockholm. Familjen var återförenad och hade börjat bygga upp ett nytt liv i Stockholmsförorten Vällingby och Zaya hade fått en lillebror, nu tioårige Bilguun.

- Vi trivdes jättebra där. Vi skaffade många familjevänner i området och hade en bra relation med våra grannar. Vi levde som alla andra, betalade skatt och barnen gick i skolan, säger hustrun Manda.

Kortvarig lycka

Men den återfunna tryggheten blev inte långvarig. Efter fyra år kom besked från Migrationsverket att familjen blivit nekad uppehållstillstånd sedan Bolortamirs arbetsgivare inte betalat försäkringsskydd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 19-07-17:

Sveriges bästa brottare ska utvisas till sidans topp

Inaya är en av Sveriges bästa brottare men ska utvisas efter snart fyra år i Sverige. Västerås brottarklubb har prisats för sitt integrationsarbete - men frågar sig nu om deltagande i Pride-tåg och träningar med tjejer kan utsätta Inaya för fara i Kabul. - Vi vill inte ha pris för vårt integrationsarbete. Vi vill ha garantier för att Inaya får leva.

Att Inaya Mohseini var en talang visste alla vid det här laget. Att han skulle vinna juniorklassen på 61 kilo räknade alla med. Tränarna beskrev honom redan som en "en världsbrottare". Han hade gång på gång visat att han var nummer ett.

Men när SM i Arboga drog igång var den stora frågan om han skulle räcka till även bland seniorerna? Klubben hade också märkt att hans humör styrdes av de ständiga avslagen från Migrationsverket. De var inte säkra på att han skulle klara ett helt mästerskap.

Som många andra afghaner fick han dessutom ibland höra glåpord om sin och sina landsmäns ålder.

Svaret blev att tidigt börja brotta ner även seniorerna. Det satte stopp för spekulationerna.

Men ett SM var ändå ett SM.

Fyra år tidigare, hösten 2015 fick brottarklubben VBK i Västerås - precis som hela samhället - känna av flyktingvågen. Utanför dörren till klubblokalen stod nya ansikten som ville träna brottning. Många av dem hade brottats som unga i Afghanistan och nu efter flykten genom Europa ville de fortsätta att träna. Andra var nya och sökte ett sammanhang.

- Vi valde att öppna dörren, det var det vi gjorde, varken mer eller mindre, säger VBK:s Torbjörn Åström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-07-18:

Förlorade benet på Drottninggatan - får inte nåd till sidans topp

Ukrainska Iryna Zamanova som ansökt om nåd hos regeringen för att få stanna i Sverige, får avslag. Det meddelade justitieminister Morgan Johansson under torsdagen.

- Jag väntade mig inte att de skulle behandla mig så här, säger Iryna Zamanova till SVT Nyheter.

Iryna Zamanova miste ett ben i terrordådet i Stockholm 2017 och vittnade sedan i den efterföljande rättegången. Hon har nekats uppehållstillstånd och i nådeansökan begärdes att regeringen "av nåd" skulle låta henne vistas i Sverige. I dag meddelade regeringen att hon inte kommer att ges nåd för att få stanna i Sverige

Justitieminister Morgan Johansson slår fast att nåd bara kan beviljas i brottmål och inte när det gäller uppehållstillstånd.

- Det beror på att nådeinstitutet inte omfattar uppehållstillståndsfrågor. Så har det varit länge i svensk rätt och vi har inte möjlighet att göra något annat, säger justitieminister Morgan Johansson till SVT Nyheter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 19-07-11:

Unik ansökan om nåd inskickad - gammalt rättsfall kan stödja terroroffrets Irynas sak till sidans topp

En unik nådeansökan har lämnats in till regeringen. Iryna Zamanova förlorade högerbenet i terrordådet på Drottninggatan 2017 - nu utvisas hon efter har nekats prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen. Ovärdigt, menar hennes företrädare.

- Oss veterligen finns det inget fall som detta, där det inte ligger något brottsligt bakom nådeansökan. Det är väldigt svårt att säga hur det kommer att gå, vi är ute på orörd mark, säger advokaten Henrik Hoffman som företräder Iryna Zamanova.

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om att Migrationsöverdomstolen har valt att inte pröva kvinnans fall, varför Iryna och hennes dotter ska utvisas. De fick inledningsvis tillfälligt uppehållstillstånd, för att Iryna skulle kunna närvara vid rättegången mot Rakhmat Akilov.

"Jag har inte levt på två år - bara överlevt"

Enligt ombudet blir konsekvenserna av en utvisning "alltför negativa för att anses vara värdiga ett demokratiskt samhälle".

I Ukraina arbetade Iryna som lärare, men hon ser små möjligheter att leva ett värdigt liv där framöver, med hennes hälsotillstånd och den pension som väntar.

- Jag är jätterädd att jag kommer bli sittande hemma utan möjlighet att försörja mig. Jag hoppas att jag kan få stanna i Sverige och slutföra min rehabilitering. Jag har inte levt på två år - bara överlevt, säger Iryna till SVT Nyheter.

- Min dotter är jätteledsen över att förlora sina vänner, fortsätter hon.

"Svenska statens moraliska ansvar"

Enligt nådeansökan bär svenska staten ett särskilt moraliskt ansvar för Iryna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 19-09-13: Iryna ska utvisas - förlorade benet i terrordådet: "Bara toppen av isberget" (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-07-16: Har staten ett särskilt ansvar för terroroffer? (Extern länk)

SvT Stockholm 19-07-09: Terroroffret utvisas - fallet prövas inte av Migrationsöverdomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsdomstol: Mor får återförenas med barn trots att hon medgett deras resa till sidans topp

En familj från Eritrea skildes åt då pappan flydde och fick uppehållstillstånd i Sverige. Därefter fick barnen uppehållstillstånd på grund av anknytning till pappan, som nu är vårdnadshavare. Mamman lämnade sitt medgivande till att barnen fick lämna landet och bosätta sig med pappan. Därefter har mamman lämnat Eritrea och befinner sig i Sudan, där hon ansökt om återförening med familjen. Migrationsverket avslog med motivering att beroendeförhållandet brutits då kvinnan gett sitt medgivande. Mamman kan inte heller få tillstånd för umgänge med barnen eftersom hon uppgivit att hon avser att bo med familjen. Intyg från skola och psykiatri visar att barnen, 13, 11 och 8 år gamla, har mått dåligt av separationen från mamman. Det yngsta barnet har utvecklat svåra depressiva symtom som kan bli livshotande. Domstolen tar fasta på detta och att familjen inte kan återförenas eller upprätthålla kontakten genom besök varken i Eritrea eller Sudan. Domstolen jämför bl.a. med Migrationsöverdomstolens resonemang i ett snarlikt mål, Mig 208:33, och kommer fram till att de udda och ömmande omständigheterna gör att familjeåterförening ska beviljas. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-07-11:

EU-dom mot danskt nej till familjeåterförening till sidans topp

Danmark gjorde fel i att neka uppehållstillstånd till en turkisk kvinna som sökte om familjeåterförening för tio år sedan. Det avgjorde EU-domstolen i en dom som kan få konsekvenser för tusentals som har nekats familjeåterförening.

- De är oerhört lyckliga, berättar advokaten Thomas Ryhl som företrätt det turkiska paret.

Det var för tio år sedan som en turkisk kvinna ansökte om uppehållstillstånd i Danmark där hennes man och fyra barn bor. Efter att ha nekats i flera lägre instanser vände sig den danska hovrätten, Østre Landsret, till EU-domstolen 2017.

Kvinnan hade nekats uppehållstillstånd med hänvisning till att paret hade starkare anknytning till Turkiet än till Danmark.

Men EU-domstolen konstaterar i en dom från i onsdags att detta kriterium strider mot det associeringsavtal som finns mellan EU och Turkiet sedan 60-talet och som slår fast möjligheterna för familjeåterförening.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 19-07-11:

Vlora Sylas återreseförbud hävs efter två år - söker arbetstillstånd igen till sidans topp

Den 11 juli upphävs Vlora Sylas återreseförbud till Sverige. Tvåbarnsmamman som varit utvisad till Kosovo sen i april förra året, trots att hon har kvar sitt jobb i Åtvidaberg och att barnen haft hela sin skolgång där. Men det betyder inte att hon kan åka tillbaka.

- Man vågar inte bli vara glad för vi har blivit besvikna så många gånger, säger Vlora Sylas.

- Nej, nu måste hon söka arbetstillstånd igen och medan den processen pågår så får hon inte resa in i Sverige för då avbryts processen. En väldigt lustig regel egentligen, säger Carl G Nilsson, familjens ombud om det senaste beskedet han fått från Migrationsverket.

- Nu hoppas vi att det här behandlas smidigt och skyndsamt från Migrationsverket och det är de signaler vi fått vid de senaste kontakterna, säger Vloras arbetsgivare Kenneth Axelsson.

Familjen måste sedan även ansöka om visum, vilket kan ta några veckor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-07-19: Stor glädje i Åtvidaberg - utvisade Vlora och barnen får komma hem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Högsta Domstolen stoppar utlämning av affärsman till Kina till sidans topp

Högsta Domstolen har nu fattat beslut i ett omtalat ärende om utlämning av en affärsman till Kina. Kina hade begärt honom utlämnad för att lagföras i hemlandet för ekonomisk brottslighet. Högsta Domstolen har kommit fram till att det faktiskt finns sannolika skäl för att mannen begått brotten. Men han ska enligt domstolen ändå inte lämnas ut till Kina. Dels har han varit politiskt aktiv och riskerar förföljelse som oppositionell i Kina. Till följd av målet mot honom finns dessutom en verklig risk för att han skulle dömas till döden och utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Domstolen anser inte att det går att lita på en eventuell försäkran från Kina om hur mannen kommer att behandlas.

Läs mer om mål Ö 2479-19 på domstolarnas hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Vägledande domar om nekad status för eritrean och om bidooner från Kuwait till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en kvinna som varit vakt på en ökänd polisstation i Eritrea utesluts från skydd även om hon inte i dagsläget kan utvisas till Eritrea. Domstolens referat har nu publicerats även av Migrationsverket med en egen sammanfattning.

I Asylnytt utgåva 19-04-15 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen rörande en familj som är statslösa bidooner. Familjen lyckades inte bevisa redan i grundärendet att beslutet inte kommer gå att verkställa och fick därför avslag. Domstolens referat har nu publicerats även av Migrationsverket med en egen sammanfattning.

Hämta domstolens och Migrationsverkets referat i statusfrågan, mål MIG 2019:9 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat rörande bidooner från Kuwait, MIG 2019:4 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

EU-domstolen: Den som nekas flyktingstatus kan ändå vara konventionsflykting till sidans topp

I Asylnytt 19-06-10 refererades en dom i EU-domstolen rörande uteslutanderegler i EU:s skyddsgrundsdirektiv. EU-domstolen slog fast att direktivet kan tillämpas även om det leder till att en flykting som inte får utvisas inte heller får flyktingstatus. Denna dom har nu även publicerats av Migrationsverket tillsammans med en längre referat.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Kvällsposten 19-07-11:

Altin, 18, fick ett nytt hjärta: Ska utvisas om en vecka till sidans topp

På tisdag är det dags.

Klockan 06.30 kommer Migrationsverket till Ronald McDonald-huset på sjukhuset i Lund för att hämta hjärttransplanterade Altin Vitia, 18, och utvisa honom.

- De har inte svarat på det senaste intyget om verkställighetshinder, men de har bokat min biljett, säger han.

Enligt hans läkare i Lund riskerar han att dö inom kort om han utvisas.

Altin Vitia, 18, från Kosovo blev allvarligt sjuk under en semester i Sverige 2015. En akut hjärttransplantation i Lund räddade hans liv.

På tisdag ska han utvisas till Serbien eftersom Migrationsverket anser att han kan få den livsnödvändiga vård han behöver där.

För Altin, hans läkare och advokat, är beslutet om utvisning ett mysterium och fattat på felaktiga grunder.

- Jag har aldrig varit i Serbien, talar inte språket och har ingen som helst anknytning dit, säger Altin Vitia.

Kräver noggrann läkarövervakning

Som transplanterad behöver han stå under noggrann läkarövervakning resten av livet.

Enligt Migrationsverket är allt ordnat med ett medicinskt omhändertagande för Altin i Belgrad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 19-07-12: Osäkert om utvisningshotad transplanterad man får vård (Extern länk)

Kvällsposten 19-07-16: Nu har Altin, 18, utvisats: "Var livrädd och ledsen" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Bosnien/ Europadomstolen kritiserar Bosniens förvarstagande av syrier i åtta år till sidans topp

En man från Syrien som bott i Bosnien sedan början av 80-talet blev under kriget 1992-95 medlem av Mujahedin, då en del av armén för republiken Bosnien & Hercegovina. Efter fredsavtalet 1994 avväpnades Mujahedin och medlemmarna uppmanades lämna landet. Mannen blev dock kvar och fungerade som ledare för en salafistisk grupp. År 2007 fråntogs han sitt medborgarskap i Bosnien. 2008 placerades han i förvar som säkerhetsrisk, anklagad på en rad punkter, och vände sig redan då till Europadomstolen. År 2011 fick han beslut om utvisning. Europadomstolen förbjöd Bosnien att utvisa mannen till Syrien och slog fast att de första åren i förvar utan utvisningsbeslut bröt mot konventionen. Mannen hölls dock kvar. Upprepade överklaganden avslogs, medan bosniska myndigheter vartefter ställde frågan till mer än 50 länder, inklusive Syrien, om att ta emot honom. År 2016 släpptes han och ställdes under uppsikt, på grund av att en lagändring gjorde verkställighetsförvar mer än 18 månader olagligt. Det aktuella målet i Europadomstolen gäller förvarstagandet efter 2012. En del av denna tid fördömer domstolen åter som brott mot Europakonventionens artikel 5. Mannen hävdade också att han inte fått möjlighet att försvara sig mot säkerhetspolisens anklagelser, men detta håller domstolen inte med om.

Application no. 10112/16, case of Al Husin v. Bosnia and Herzegovina (no. 2) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 19-07-11:

Bulgarien/ The CPT publishes report on Bulgaria till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its December 2018 ad hoc visit to Bulgaria, together with the response of the Bulgarian Government.

The objective of the visit was to examine the treatment and conditions of detention of foreign nationals detained under aliens legislation.

The main conclusions of the CPT are set out in the executive summary of the report.

In their response, the Bulgarian authorities provide information on the measures taken to implement the recommendations made in the CPT's report.

The CPT's report and the response of the Bulgarian authorities have been made public under an automatic publication procedure introduced by the Bulgarian authorities in 2015.

/Asylnytt: En del har förbättrats men det finns stora brister till exempel i tillgång till vård/

Läs rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

Executive Summary (Extern länk)

Bulgariens svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-07-11:

Italien/ Nu döms stor flyktingsmugglare - eller fel man till sidans topp

En eritrean som greps 2016 uppgavs vara en av de största smugglarna av flyktingar över Medelhavet. Men snart lades starka bevis fram för att fel person fängslats i den ökände smugglarens ställe.

På fredagen faller domen mot den man som påstås vara "Generalen".

Han greps i Sudan sommaren 2016 och sades vara den så kallade Generalen. Italienska myndigheter gjorde stor affär av att ha fångat en av världens mest eftersökta människosmugglare, ökänd för sin våldsamma stil och misstänkt ansvarig för hundratals människors död.

Det var bara det att mannen, efter att ha utlämnats och satts i högsäkerhetsfängelset i Palermo på Sicilien, inte alls var lik bilderna av "Generalen".

Omgående dök det upp larm om att operationen kanske begått ett stort misstag.

- Vi var tydliga från dag ett med att de gripit fel man, säger den svensk-eritreanske journalisten Meron Estefanos till TT.

Hon hade före gripandet som enda journalist intervjuat den riktiga "Generalen", Medhanie Yehdego Mered, på telefon. Och från hennes nätverk av migranter och anhöriga kom ett och samma meddelande: Den gripne är inte den kände smugglaren. De har bara samma förnamn.

Men polis och åklagare i det viktiga och uppmärksammade fallet tog inte till sig kritiken.

- De kände nog skam för att de gjort fel. När jag har pratat med åklagare informellt har de sagt att de ganska snabbt förstod att de begått ett misstag, säger Meron Estefanos.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 19-07-12: Misstogs för ökänd människosmugglare - frias efter tre år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-07-06:

Libanon/ Libanon fördriver syriska flyktingar till sidans topp

Libanon försöker få syriska flyktingar att återvända till sitt krigshärjade hemland, hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch. Militären förstör flyktingarnas bostäder, något som organisationen fördömer.

Syriska flyktingar som lever på jordbruksmark i Arsal regionen har haft fram till den 1 juli på sig att förstöra allt som är tecken på permanenta bostäder, men många har stannat.

Libanesisk militär har därför de senaste dagarna gått in och rivit åtminstone 20 hem.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch protesterar med argumentet att flyktingarna inte kan återvända hem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 19-07-05: Syrian refugee shelters demolished (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Sörmland 19-07-04:

Stadsmissionen möter allt fler papperslösa: Är totalt rättslösa till sidans topp

Många är rädda, de söker boende eller mat och en del har utsatts för brott, berättar Carolina Bäck, socialchef på Eskilstuna stadsmission.

På stadsmissionen i Eskilstuna har man på senare tid kommit i kontakt med allt fler papperslösa. Hur många papperslösa som finns i Sverige vet varken migrationsverket, polisen, socialstyrelsen eller Amnesty international när P4 Sörmland ställt frågan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 19-07-04: Jurist efterlyser statistik kring papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 19-07-10:

Klippte sönder korvbröd och pasta till sidans topp

Kvinnan som jobbar i kassan säger i förhör att hon under sitt 30 år långa yrkesliv aldrig har varit med om något liknande. Det var den 20 juni när hon jobbade i kassan som hon såg två grabbar vid chipsen och godiset med en sax och klippte upp något. Hon förstod att något inte stämde och kallade på butikschefen.

(...)

De två bröderna åtalas nu för stöld och erkänner brott. De berättar i förhör att de har fått ett utvisningsbeslut och inte längre får pengar till mat av myndigheterna. Men deras familj var hungring och de trodde inte att butiken skulle vilja ha tillbaka trasiga varor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 19-07-17:

De drabbas av massdeportationerna till sidans topp

Donald Trumps hårdare tag mot papperslösa migranter, där han lovat massdeportationer, har vållat stor debatt och väckt starka känslor i USA och i Latinamerika.

Ett av de länder som många deporteras till är Guatemala. Hittills har cirka 30 000 personer skickats tillbaka dit under årets första sex månader.

Vår utsände Pablo Dalence var med när en grupp deporterade anlände från USA.

Jag försöker prata med de tre kvinnorna eller flickorna som precis kommit ut från flygplatsen. Det är svårt att avgöra deras ålder, kanske är de tonåringar eller kanske är de strax över tjugo. De ser ganska unga ut och de verkar besvärade över mikrofonen när jag frågar dem om hur det var att sitta i förvar i USA innan de deporterades.

Att de suttit instängda kan jag se direkt eftersom de har samma kläder på sig: ganska säckiga ljusgråa träningskläder och så ser jag också att deras skor saknar skosnören.

I likhet med många andra som står utanför militärflygbasen Fuerza Aerea i centrala Guatemala City så vill de ogärna prata med mig. För en liten stund sedan klev de av ett av de flera flyg som dagligen kommer från USA och lastar av flera hundra deporterade människor.

Många av de som kommer ut ser ut att vara förvirrade, trötta och ledsna. En del blir glada när de ser någon som de känner igen som är där för att möta dem. Andra ser helt vilsna ut och står och stirrar ut i tomma intet utan att riktigt veta var de ska ta vägen.

En kvinna sticker ut bland dem som är på plats, dels på grund av sin klädsel dels på grund av energin hon utstrålar och sättet som hon rör sig på.

- Jag heter Majo Giron, säger hon och går fram till en man. Jag kan hjälpa dig att få tag på jobb om du tänkt stanna kvar här i landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Asylrättscentrum 19-07-15:

Nu börjar sommartider på vår telefonrådgivning till sidans topp

Mellan 15 juli och 2 augusti (vecka 29, 30 och 31) har vi endast telefonrådgivning tisdagar och onsdagar mellan kl.9.00-11.00. Telefonnumret är som vanligt 0200-88 00 66.

Ni kan som alltid fortfarande maila in era frågor och ärenden på info@sweref.org. Med anledning av sommartider kan det dröja något längre att få besked men vi jobbar så skyndsamt som möjligt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Musiker mot Rasism juli 2019:

Stoppa utvisningen av Abdolah Hoseini och andra HBTQ-personer! till sidans topp

Abdolah Hoseini tvingades fly från Iran då det kom fram att han var homosexuell. I Iran är homosexualitet ett brott som kan ge dödsstraff, dessutom en hedersfråga för familj. I Sverige har Abdolah Hoseini funnit frihet och möjlighet att få vara sig själv. Han har ändå mottagit flera hot, inte minst från andra nyanlända. För att skapa förståelse för hbtq och sin situation har han och hans vän Samiaullah Amiri rest runt i landet och föreläst för flera hundra ungdomar. Dessutom har de anlitats av flera organisationer och festivaler, bl.a. som invigningstalare för West Pride inför 10.000 åhörare. Abdolahs starka engagemang har inspirerat och stärkt många ungdomar, men i hemlandet ses inte hans offentlighet i hbtq-frågan med blida ögon och en utvisning skulle vara direkt livshotande för Abdolah. Abdolah hotas dessutom som så många andra att utvisas till Afghanistan, trots att han aldrig varit i Afghanistan utan levt i Iran. Abdolah saknar familj och skyddsnät i Afghanistan, ett land där homosexualitet straffas hårt och i vissa fall leder till dödsstraff. Abdolah är en god kamrat, duktig och omtyckt elev och han rekommenderas varmt av tidigare arbetsgivare.

Vi kräver att utvisningen av Abdolah Hoseini stoppas och att regeringen står upp för asylrätten för flyktingar med HBTQ-bakgrund då det är en extra utsatt grupp i flertalet länder; ofta är en utvisning förenat med livsfara för individen.

Skriv under namninsamlingen! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-07-09:

Familjer sittstrejkar mot utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Sedan den 9 juli sittstrejkar famijlenätverket Liv utan gränser mot utvisningar till Afghanistan på Norra Bantorget i Stockholm. Strejken ska enligt uppgift pågå cirka tre veckor fram till den 30 juli.

Liv utan gränser är ett nätverk av asylsökande barnfamiljer från Afghanistan. Många kom till Sverige 2015 men har fortfarande inte fått beslut och lever fortfarande i ovisshet och osäkerhet. Liv utan gränser protesterar mot utvisningar av familjer, barn och kvinnor till Afghanistan - där respekten för barn och kvinnors rättigheter är minst sagt bristfällig. Flera av barnen som ska utvisas är födda i Sverige.

De flesta kommer från Junsele i Västernorrland. De är inte särskilt väl förberedda, men en del har med sig med filtar och varma kläder till i första hand barnen. Några har mat med sig, andra inte. En familj är från gruvsamhället Norberg i Bergslagen där en by utanför numera bebos bara av flyktingar.

Afghanistan är ett livsfarligt land för alla, men framför allt för kvinnor och barn. Den 5 juli dog 14 personer och närmare 200 personer skadades i en bilbomb i provinsen Ghazni. 60 av dessa var skolbarn. Talibanerna tog senare på sig dådet.

Liv utan gränser välkomnar stöd från privatpersoner såväl som ideella organisationer under den kommande sittstrejken. Vill du stötta? Swisha till Refugees Welcome Stockholm, swishnummer 123 28 00 001.

Följ sittstrejken på Facebook, Liv utan gränser (Extern länk)

Vårt Europa 19-07-10: Familjer från Afghanistan sittstrejkar på Norra Bantorget i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 19-07-12:

"Vi gör vad som krävs för att rädda våra barn" till sidans topp

De har alla fått avslag på sina asylansökningar. Nu sittstrejkar 50 barnfamiljer från Afghanistan på Norra Bantorget i Stockholm. "Vi sitter här tills politikerna lyssnar på oss" säger Shgofia Barez.

På den fjärde dagen kom regnet. Det blöter ner familjenätverket Liv utan gränsers banderoller och får barnen som lekt nedanför Brantingmonumentet att ta skydd under träden i ett hörn av torget. Det hjälper inte, allt blir blött. Men regn kommer inte att få familjerna att ge upp.

- Vi sitter här tills politikerna lyssnar på oss, tills allmänheten ser vad som väntar för våra barn i Afghanistan. Vi vill att den svenska regeringen ser hur situationen är där, kvinnor och barn har inget värde i Afghanistan, vi har inga rättigheter, säger Shgofia Barez, med tolkhjälp av Benjamin Fayzi från Ensamkommandes Förbund.

Hon är en av tre kvinnor från Junsele strax utanför Sollefteå som arrangerat sittstrejken på Norra Bantorget. Intresset för att delta har varit stort, så stort att de fått säga nej till barnfamiljer som vill strejka eftersom det inte finns sovplatser ens för de som redan är på plats.

- Vi vågar göra den här manifestationen eftersom Sverige är ett land där det finns mänskliga rättigheter, också för kvinnor. Och vi kommer inte att ge upp. Vi kommer att göra vad som krävs för att rädda våra barn, jag hungerstrejkar om det får politikerna att lyssna, säger Shgofia Barez.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 19-07-10: Barnfamiljer från Junsele på Norra Bantorget: "Rädda oss från Afghanistan!" (Extern länk)

SvT Stockholm 19-07-12: Afghanska barnfamiljer i sittstrejk på Norra Bantorget (Extern länk)

AYS 19-07-13: Life without borders initiates a sit-in against deportations from Sweden to Afghanistan (Extern länk)

Arbetaren 19-07-17: "Jag vill leva här, inte dö i Afghanistan" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-07-19:

Barnfamiljer protesterar mot utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Den senaste veckan har barnfamiljer med utvisningsbeslut till Afghanistan samlats på Norra Bantorget i Stockholm för att demonstrera. I nuläget utvisas inte barnfamiljer med tvång till landet, men det är oklart hur det kommer att bli framöver.

- De kan lika gärna döda oss här i stället för att skicka oss dit, säger småbarnspappan Boto Hossaini.

Ett femtontal barnvagnar står uppradade längs kortsidan på Norra Bantorget. Barn i alla åldrar jagar efter varandra eller sitter på filtar med sina föräldrar.

12-årige Asif Hossaini klättrar på en stenstaty tillsammans med några andra barn i hans ålder. Han har åkt buss hit från Junsele utanför Sollefteå, tillsammans med sina föräldrar och två småsyskon. Sedan Asif Hossaini kom till Sverige från Iran som åttaåring har han bott på Migrationsverkets boende i Junsele och gått i skolan där. På fritiden spelar han fotboll i det lokala fotbollslaget.

Det finns inget i Asif Hossainis sätt att prata som skvallrar om att han delvis är uppvuxen i ett annat land. Själv säger han att han inte minns något annat än Sverige. Han känner till utvisningsbeslutet till Afghanistan och suckar lite när han får frågan om hur det skulle kännas att åka dit.

- Det känns tråkigt. Det är krig.

De protesterande barnfamiljerna i initiativet som kallas Liv utan gränser, kommer från olika delar av Sverige och har fått hjälp från organisationer som Refugees Welcome Stockholm, Ensamkommandes förbund och Ung i Sverige. Lokala föreningar bistår med lokaler för familjerna att sova i.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs flera debattinlägg om utvisningarna, nedan under rubriken "Debatt och

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-07-04:

Kyrkorna konfronterade Migrationsverket i konvertitfrågan till sidans topp

Med frikyrkornas konvertitrapport i ryggen ställde sig teologen Ulrik Josefsson uppe på scenen och började förklara kyrkornas kritik mot Migrationsverket. 68 procent av alla de konvertiter som lever i en församling har fått avslag för att de inte bedöms som genuint kristna. Det är stor skillnad i bedömningen från olika delar av landet, och nämndemännens politiska bakgrund verkar spela roll i besluten.

- Besluten är godtyckliga och rättsosäkra, löd summeringen.

Håller inte med

Som snabbt fick svar på tal.

- Nej, vi är inte rättsosäkra, svarade Migrationsverkets rättsjurist Fredrik Beijer, då han ömsom lovprisade och ömsom kritiserade konvertitrapporten som statistiken hämtats från.

- Men vi ska vara ödmjuka med de problem som finns i prövningen.

Myndighetens representant målade upp en bild av att Migrationsverket inte är perfekt och dess anställda inte ofelbara. Men han vek samtidigt inte en tum när det gällde kyrkornas kritik att det skulle råda någon slags systemfel.

Fredrik Beijer ville också fördela kritiken en aning, dels till politikerna som gett myndigheten i uppgift att jobba som den gör, dels till domstolarna som ofta också bedömer asylfall då de överprövas.

Kyrkornas röst väger lätt

På plats fanns två frikyrkliga representanter och två politiker, men med tanke på att KD-politikern Hans Eklind även är präst föll han snabbt in i kyrkornas kritiska perspektiv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Novara Media 19-07-07:

Frankrike/ Tired of being ignored, refugees in Calais are learning to do their own press till sidans topp

On a sunny afternoon in June, thirty people from Sudan, Iran and Ethiopia gathered in the quiet back room of a local day centre near the port of Calais in northern France. One man volunteered to translate from English to Arabic so everybody present could understand, as a coach explained how to take control and set the agenda when speaking to journalists.

Tired of being ignored or misrepresented, refugees stranded at the British border had arranged for a media trainer to travel from London to deliver a crash course in dealing with reporters ahead of World Refugee Week, which they marked by organising their own press conference.

Matthew Butcher from the New Economy Organisers Network (Neon) - a group better known for teaching young British leftists how to hold their own in television debates than for assisting refugees - listened to participants' needs before honing in on how to make clear and concise arguments and how to avoid being steered off message.

At the press conference on 20 June, refugees who had completed the training invited journalists to hear them confidently denounce their living conditions and condemn the system that has left them stranded in the French city.

This year has seen a major shift in the voices defining the crisis in northern France. Until recently, reporting on the situation was based predominantly on interviews and commentary given by European volunteers working in Calais and Dunkirk, rather than refugees themselves. Often this was because refugees were afraid speaking to the media could jeopardise their asylum claims if they did manage to reach the UK, particularly if they were misquoted or identified when they asked not to be. It was also because of the way in which humanitarian organisations function, which is too often by deferring to the opinions of aid workers rather than platforming the voices of refugees themselves.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-07-12:

Frankrike/ Papperslösa ockuperade Panthéon i Paris till sidans topp

Omkring 700 papperslösa migranter ockuperade runt lunchtid på fredagen det berömda mausoleet Panthéon i den franska huvudstaden Paris.

- Vad vill vi ha? Papper! ropade ockupanterna, som tillhör gruppen Svarta västarna.

Den Parisbaserade migrantorganisationen, vars namn parafraserar antietablissemangsrörelsen Gula västarna, beskriver sig som "den franska republikens odokumenterade, röstlösa och ansiktslösa".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 19-07-15:

26 people smugglers arrested in 10 days in a Frontex-led operation till sidans topp

On 28 June-8 July, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, led an international operation against serious and organised cross-border crime in Central and South Eastern Europe.

The operation, known as Joint Action Day (JAD) Danube 4 focused on combatting the smuggling of migrants and document fraud. It was co-led by Austria, where a coordination centre was put in place to support the exchange of intelligence among the participants. Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, the Netherlands, Romania, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Montenegro and Serbia also took part in the action. EU agencies and international organisations, such as Europol and Interpol provided the opportunity for real-time operational information exchange between the countries.

Within less than two weeks, the international cooperation led to:

+ Arrest of 26 suspected people smugglers

+ Detection of 2 760 irregular migrants

+ Detection of 92 fraudulent documents

+ Seizure of EUR 403 850 in smuggled cash

+ Seizure of 200 000 cigarettes

+ Detection of three firearms and 88 pieces of ammunition.

The operation was coordinated under the umbrella of the European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats (EMPACT) as part of the EU Policy Cycle, a 4-year plan for the fight against serious and organised crime. It brings together police and law enforcement authorities of EU Member States, European agencies and international organisations to jointly strengthen Europe's borders and internal security. The results and intelligence gathered will help in ongoing and future investigations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-07-18:

EASO and Frontex sign updated Cooperation Plan till sidans topp

Today the European Asylum Support Office (EASO) and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), strengthened their cooperation in their respective work on asylum, border control and migration management.

The updated Cooperation Plan was signed by the Executive Director of EASO, Nina Gregori, and the Executive Director of Frontex, Fabrice Leggeri, in Helsinki at the informal Justice and Home Affairs Council meeting. Dimitris Avramopoulos, the European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, and Maria Ohisalo, the Finnish Minister of the Interior who represents the Presidency of Finland of the Council of the EU attended the signing ceremony.

"The European Asylum Support Office and the European Border and Coast Guard Agency are Europe's key agencies in supporting Member States to better manage asylum, migration and border challenges. I therefore very much welcome that they will strengthen their cooperation even more for the future," said Commissioner Avramopoulos.

Nina Gregori stated: "EASO is delighted to renew and update this Plan with our sister Agency, Frontex. Our two Agencies work hand-in-hand to support Member States in the field of border management and asylum through training, analytical work, data gathering and concrete operational support on the ground. That is why it is important that our cooperation at all levels has continued to strengthen over the past years and that today we are reiterating this cooperation by providing a roadmap for our joint work in the future."

(...)

Läs mer och hämta planen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Upsala Nya Tidning 19-07-11:

Utvisade familjen Kutic välkomnas igen till sidans topp

Familjen Kutic i Enköping utvisades efter en miss av en tidigare arbetsgivare. Många har varit engagerade i Kutic öde. Nu är familjen välkommen tillbaka till Sverige igen.

Vedran Kutic tar emot i en lägenhet i anslutning till hans arbetsplats på Sjölanders Mekaniska i Västerås. Han och sonen Stefan flyttade in för några veckor sedan. Redan i helgen kommer hela familjen att vara återförenad, då hustrun Ljubica och dottern Anastasija anländer.

- Nu är det precis som när vi kom till Sverige den allra första dagen 2012. Vi är tillbaka på ruta ett, konstaterar Vedran Kutic när vi har slagit oss ner i en soffa och en fåtölj i den i övrigt mycket spartanskt möblerade lägenheten.

Nu har de beviljats arbetstillstånd, som de får ansöka om förlängning av efter två år. Efter ytterligare två år kan de ansöka om permanent uppehållstillstånd. De känner väl till processen efter tidigare erfarenheter.

2012 kom familjen från Serbien. De anpassade sig väl med arbete och skolgång. Vedran är CNC-operatör och Ljubica är frisör. De kom att bosätta sig och trivas bra på Västerleden i Enköping.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-07-03:

UNHCR anordnar första Global Refugee Forum till sidans topp

FN:s flyktingorgan, UNHCR, är glada att kunna meddela att Global Refugee Forum för första gången kommer att arrangeras den 17 och 18 december 2019 i Genève, Schweiz.

Evenemanget anordnas på ministernivå, tillsammans med Schweiz, och har sammankallats i samarbete med Turkiet, Tyskland, Etiopien och Costa Rica. Ytterligare arrangemang håller på att utforskas och kommer att så småningom offentliggöras. FN:s generalsekreterare förväntas närvara.

Tiotals miljoner människor är idag utsatta för krig, konflikt och förföljelse.Global Refugee Forum erbjuder en möjlighet för länder att utvärdera dagens läge, och förstärka den internationella insatsen. Arrangemanget följer det nya globala flyktingramverket som fastställdes i december förra året av FN:s generalförsamling, och utgör en del av dess genomförande.

Det globala flyktingramverket syftar till att - i linje med principen om rättvis fördelning av bördor och ansvarstagande - främja den globala insatsen mot flyktingsituationer genom att erbjuda ett starkare stöd till de länder och samhällen som tar emot flyktingar, och utrusta flyktingar med redskap för att kunna leva ett självständigt liv. Det syftar även till att öka antalet platser för vidarebosättning för de mest utsatta flyktingarna och andra lagliga former för inresa till säkra tredje länder, samt att förbättra villkoren i flyktingarnas ursprungsländer.

Global Refugee Forum är ett unikt tillfälle för stater och andra aktörer att förenas kring nya slagkraftiga åtgärder för att minska belastningen i värdländerna, öka flyktingars självständighet och försöka hitta lösningar.

Detta forum kommer att sammanföra regeringar, internationella organisationer, lokala myndigheter, civilsamhället, den privata sektorn, mottagarsamhällen och flyktingar. Nya bidrag och förslag för att utveckla dessa målsättningar förväntas tas fram under, samt efter forumet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-07-17:

UN launches multi-partner trust fund office to support cooperation on regular migration till sidans topp

UN Member States and UN entities Tuesday (16/07) unveiled a new trust fund in support of achieving safe, orderly and regular migration.

The initiative, The Multi-Partner Trust Fund Office (MPTF), was called for by the Global Compact on Migration (GCM), adopted by the UN General Assembly in December 2018. The aim is to provide financing for innovative programmes designed to support States' migration priorities, ensure the better protection of migrants, foster cooperation, and further the promotion of migration governance that benefits all.

"The Migration Fund can provide the impetus for all of us to take the next step; to bring the Migration Compact to life, to move us closer to realizing the SDGs, and to effect positive change in the field of migration," explained Amina Mohammed, UN Deputy Secretary-General, at the launch held at the UNICEF's New York headquarters.

For his part, António Vitorino-Director General of the International Organization for Migration and chair of the UN Network on Migration-compared the positive impacts of safe and regular migration with the 'tremendous human and economic losses incurred when migration is poorly managed. DG Vitorino noted that migrants make up 3.4 per cent of the world population and contribute 10 per cent of global GDP, with 85 per cent of migrants' earnings contributing to their host countries's economies, and only a small proportion being remitted back to their homelands.

Nonetheless, migration today continues to be a life-threatening transaction for far too many men, women and children. According to UN figures, since 2014, over 32,000 migrants worldwide have lost their lives or gone missing along migratory routes. Many have fallen victim to trafficking, arbitrary detention and exploitative or forced labour. Many more victims remain unaccounted for.

Migration governance, DG. Vitorino added, is "one of the most urgent and profound tests of international cooperation in our time."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

More information on the Migration MPTF (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-07-18:

Varningen: Miljontals klimatflyktingar i framtiden till sidans topp

Klimatkatastrofen är påtaglig runtom i världen.

Ett stort område som drabbas hårt är Sydasien.

Nu varnar forskare för att flera länder kan vara obeboeliga inom en snar framtid, skriver CNN.

Nästan sex miljoner människor riskerar att förlora sina liv i samband med stigande nivåer på flodvatten som går genom Sydasien. Hundratusentals har redan tvingats bort från områden till följd av kraftiga monsunregn.

Delar av Indien hämtar sig fortfarande efter flera veckor av vattenkris mitt bland allvarlig torka och hetta som har krävt minst 137 liv, skriver CNN.

Enligt experter har landet fem år på sig att ta tag i svåra vattenbristen som orsakas av en stadigt sjunkande grundvattennivå. Annars kommer fler än 100 miljoner människor vara utan tillgång till vatten, menar experterna.

I Afghanistan har torkan drabbat områden som traditionellt använts för jordbruk - vilket tvingar flera miljoner människor att flytta eller drabbas av svält.

I Bangladesh har floderna efter monsuner strandsatt hela samhällen och stängt av viktiga vägar.

Ökning i extrema regnförändringar

Särskilt utsatta blir de hundratusentals bland Rohingyafolket som är på flykt och lever i lättförstörda läger längs med landets gräns.

Detta är några av klimatkrisens konsekvenser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mixed Migration Centre / ReliefWeb 19-07-05:

Everyone's prey: Kidnapping and extortionate detention in mixed migration till sidans topp

The Mixed Migration Centre's 4Mi project gathers hundreds of interviews with refugees and migrants on the move every month and has developed extensive data sets across several migratory routes. This data indicates that kidnapping and extortionate detention have become a normalised part of the criminal exploitation of refugees and migrants on the move.

This Briefing Paper draws on published research and 4Mi primary data to deliver, in the first section, some general and global observations and case studies. The second part of the paper offers a deeper exploration of experiences from the Horn of Africa, using interviews with and surveys of refugees and migrants from Eritrea, Ethiopia and Somalia to illustrate the role of kidnapping and extortionate detention in mixed migration flows along three routes out of the region.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Västerbottens-Kuriren 19-07-07:

Kommunen: "Har jobbat intensivt med ungdomarna" till sidans topp

Att lösa boendesituationen för ensamkommande ungdomar är en utmaning som inte är helt enkel menar Monica Wahlström, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg i Umeå kommun.

- Det kommer hela tiden nya politiska beslut som vi måste förhålla oss till, säger hon.

Den stora flyktingvågen 2015 har inneburit stora utmaningar för landets kommuner. Den svåra boendesituationen är en utmaningarna, inte minst i Umeå kommun som har långa bostadsköer och där det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Den 30 juni var sista dagen för 70 ungdomar med beviljat uppehållstillstånd som fyller 20 år i år att flytta ut från Umeå kommuns stödboende, så kallade Paloma-lägenheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 19-07-12:

Brist på byggarbetare - här får nyanlända lära sig jobbet till sidans topp

För att hitta arbetskraft till byggbranschen och samtidigt hjälpa nyanlända i Nyköping att få jobb finns projektet "Till anställning inom byggbranschen på tio veckor".

Eftersom företagen av säkerhetsskäl kräver kunskap i svenska, så har deltagarna undervisning i byggsvenska på Campus Nyköping en dag i veckan. Där lärs namn på material och verktyg ut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-07-08:

Uppsala i pilotprojekt för journalister till sidans topp

Nyanlända journalister ska få kontakt med journalister som är yrkesverksamma i Sverige.

I projektet "Kollega till kollega" är det tänkt att nyanlända journalister också ska också erbjudas kurser, praktikplatser, nätverksmöten och andra kontakter.

Kartläggningen och matchningarna görs av Reportrar utan gränser med hjälp från partnerorganisationerna Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN, The International Cities of Refuge Network. Aktiviteterna genomförs sedan i samarbete med de tre regionerna Västra Götaland, Jönköping och Uppsala. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-07-09:

Vi talar om nyanlända - inte med dem till sidans topp

Annelie Danling Brash, förstelärare på Nyköpings Högstadium

(...) Jag insåg tidigt att det var omöjligt för nyanlända att förstå vårt samhälle och vad vi förväntade oss om jag inte förklarade detta enkelt och rakt av. Det började med några föreläsningar om jämställdhet, vårt skattesystemen, vår demokrati, hedersrelaterat våld, könsstympning, homosexuellas rättigheter, antisemitismen, vårt skolsystem, varför det är så viktigt att både män och kvinnor jobbar i Sverige, polisens roll, socialtjänstens roll och annat.

Därefter beslutade jag att schemalägga dessa diskussioner varje vecka enligt ett koncept som innehöll diskussion och analys så att djuplärande i ett aktivt förhållningssätt involverade samtliga elever.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsöverdomstolen: Lång karens till medborgarskap för medlem i terrorgrupp till sidans topp

En person som arbetat för organisationen Mungiki i Kenya under åren 1995-2004 men som lämnat organisationen och numera har uppehållstillstånd i Sverige sökte medborgarskap. Enligt ett regeringsbeslut från 2004 ska en person som varit verksam i en organisation som utfört systematiska, omfattande och grova övergrepp såsom tortyr, mord och utomrättsliga avrättningar inte kunna bli svensk medborgare förrän efter ca 25 år. Mannen hade arbetat som ordningsvakt vid busshållplatser och hävdade att han inte visste något om Mungikis övriga verksamhet, och att han lämnat när Mungiki förklarats olaglig. Dessutom har medlemmarna numera beviljats amnesti i Kenya. Men eftersom Mungikis verksamhet bland annat bestått i att med maffialiknande metoder kräva in pengar inom transportsektorn måste mannen ha känt till metoderna, enligt Migrationsverket. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att de femton år som gått inte är tillräckligt lång tid för att kravet på hederligt levnadssätt ska vara uppfyllt. Ansökan om medborgarskap avslogs. Domen är vägledande.

Hämta domstolens referat i mål UM 10872-18, Mig 2019:11 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

UNHCR 19-07-11:

UNHCR, IOM: International approach to refugees and migrants in Libya must change till sidans topp

On 3 July, more than 50 refugees and migrants lost their lives in an airstrike on the Tajoura Detention Centre in the east of Libya's Tripoli. This week, we appealed to the European Union and African Union to prevent such a tragedy from happening again. The international community should consider the protection of the human rights of migrants and refugees a core element of its engagement in Libya.

As a priority we ask that 5,600 refugees and migrants currently held in centres across Libya be freed in an orderly manner and their protection guaranteed, or evacuated to other countries from where accelerated resettlement is needed. For this, countries must step forward with more evacuation and resettlement places. In addition, migrants wishing to return to their countries of origin should continue to be able to do so. Extra resources are equally essential.

Detention of those disembarked in Libya after being rescued at sea has to stop. Practical alternatives exist: people should be allowed to live in the community or in open centres and corresponding registration duties should be established. Semi-open safe centres can be established similar to UNHCR's Gathering and Departure Facility.

As of yesterday, the Tajoura Detention Centre itself is closed, and some 400 attack survivors have been moved to the Gathering and Departure Facility. That centre is now badly overcrowded and work is ongoing to secure the evacuation of these people, particularly the most vulnerable, from Libya. However, many other refugees and migrants remain in detention elsewhere in Libya where suffering and risk of human rights abuses continue. A safe, managed process of release, with proper information on available assistance, is essential for all.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 19-07-11:

Libyan lawyers: EU is complicit in torture till sidans topp

Last Wednesday (3 July), Fathi Bashagha, the minister of interior for the UN-backed Government of National Accord (GNA), announced that his office is looking into ending the detention of refugees and migrants in Libya and releasing all those currently detained in centres under the control of the GNA's Department for Combatting Illegal Migration (DCIM).

This announcement came the day after the horrific attack on a migrant and refugee detention centre in Tajoura, where 53 individuals lost their lives, including children.

Whether this is a serious initiative or simply another grand gesture of lip service remains to be seen. Either way, this is not nearly enough to make Libya a safe country for migrants and refugees.

The European Union has for years adopted a policy of containment, training the Libyan Coast Guard to intercept people at sea.

Those intercepted are then brought back to Libya and placed in detention centres that are run by DCIM under the GNA's Ministry of Interior.

There has been no shortage of reports that recount the violence and torture refugees and migrants face in these centres.

Yet, unfazed, EU policy continued to support the Libyan coastguard, turning a blind eye to what happens after those intercepted are returned to Libya.

Closing all DCIM detention centres in Libya is necessary and welcomed. If in fact the call by Bashagha proves to be true, this is key to taking the first steps towards ending the violence against refugees and migrants in Libya.

Nonetheless, the EU must still reform its policy on Libya; irrespective of the closure of the detention facilities, Libya remains an unsafe country for refugees and migrants.

Thus, it should not create the perception that Libya would then be safe for returns. This is far from true. It is not only detention that makes Libya an unsafe country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-07-20:

Låt HBTQ-flyktingar stanna i vårt land till sidans topp

/Undertecknat av en rad mr-aktivister/

För några dagar sedan fick Abdolah Hoseini hem ett brev. Sverige vill utvisa Abdolah till Afghanistan, ett land han aldrig varit i och ett land där homosexualitet kan ge dödsstraff. Abdolah växte upp i Iran, men tvingades fly på grund av homofobiska lagar, av rädsla för att återigen fängslas och straffas av iranska staten, men också av rädsla för att utsättas för hedersvåld.

Priderörelsen bygger på mod. Det är få människor som har så mycket mod som de hbtq-flyktingar som tagit sig till Sverige. Ofta har en som flyende hbtq-person varit med om fruktansvärda händelser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-07-07:

'Saving lives is no crime': migrants rescuer facing jail would do it again till sidans topp

It was the summer of 2017 and Miguel Roldán took 20 days of annual leave from his job as a firefighter and headed to the Mediterranean. It wasn't the sparkling waters or pristine beaches that lured him but the desperate faces of migrants featured in newspaper and television reports as they attempted to make the perilous crossing from Libya to Italy.

The stretch of sea between the two nations is one of the most popular routes for migrants and refugees to enter Europe, and by the time Roldán had finished his stint on board the Iuventa - the converted fishing boat being run by the German NGO Jugend Rettet - he had helped rescue 5,000 of them. Once he returned to his day job with the underwater unit of the Seville fire department, the remaining crew members went on to rescue another 14,000.

"I saw a lot of pain, suffering and death," recalls Roldán. "It was horrific. We tried to do everything legally and came up against a lot of bureaucracy, and that actually cost a lot of migrants their lives. At times they were left to drown because we hadn't been given permission by the Italians to rescue them."

Despite trying to navigate Italy's legal territory, Roldán and his six other crew members are now facing up to 20 years' imprisonment after being accused by authorities of aiding illegal immigration and assisting human traffickers. Italian police seized the Iuventa in August 2017 using anti-mafia laws, with a judge ordering an investigation that could result in a trial later this year.

Roldán, 32, was in London last week to talk about his experience and what he claims is the criminalisation of NGOs trying to rescue migrants. He also recently addressed the European parliament and is speaking at other events across the continent. His focus was back on Italy, however, following the arrest of Carola Rackete, the captain of the rescue ship Sea-Watch 3, which was operated by the Spanish NGO Open Arms.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 19-06-21: Interview: Stranded at Sea - Observations from the Deck of the Sea-Watch 3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 19-07-17:

Susanna Kierkegaard: Lagen drabbar dem som behöver skydd till sidans topp

Irynas fall är exceptionellt, men hon är inte ensam

Iryna överlevde terrordådet på Drottninggatan. Hon blev rammad av den framstormande lastbilen och förlorade sitt ena ben. Nu har det gått två år sedan attacken, Iryna har både hunnit vittna mot den dömde terroristen och fått en benprotes på plats.

Nu ska hon utvisas till Ukraina.

Orolig för vården i Ukraina

Det tillfälliga uppehållstillstånd Iryna fick för att vittna har gått ut. Men hon är orolig att hon inte ska kunna få den vård hon behöver i Ukraina.

Utöver benet berättar Iryna för SVT om de skador hon fått på ryggraden och huvudet, sina problem med panikångest och att hon blir rädd när hon ser stora lastbilar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-07-20:

Rädda Barnen om situationen för barn från Afghanistan som hotas av utvisning till sidans topp

Sverige är i princip stängt för semester och allt för få människor hör nödropen från de barn och unga från Afghanistan som nu hotas av utvisning. Vi får dagliga samtal och rapporter om små barn i familjer som fått sitt slutgiltiga avslag.

Vi får nödrop från unga, som var under 18 när de kom till Sverige, men inte omfattas av gymnasielagen och nu hotas av utvisning så snart de blivit myndiga.

Över 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östra Småland debatt 19-07-09:

Stoppa tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan till sidans topp

Nej, det handlar inte om fortsatt stängda gränser och effektivare tvångsutvisningar. Det handlar inte om "vi och dom", utan om andrum för ett enat civilsamhälle, bestående av både etablerade svenskar och asylsökande, varav många har levt i vårt land i flera år.

Numera hör vi nämligen ihop, och vi har ett gemensamt ansvar för varandra. Därför fungerar inte en intensifierad polisjakt på Sveriges ensamkommande ungdomar, inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krig. Effekten blir den motsatta, bland annat i form av psykisk ohälsa, inte bara hos de utvisningshotade utan även hos oss volontärer, det vill säga alla vi som öppnade våra hjärtan - och våra hem och privata plånböcker - 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning debatt 19-07-10:

Indignation över unga afghaners situation i Paris till sidans topp

Kerstin Mallet, på språkkaféets volontärgrupps vägnar

Vi är alla upprörda och indignerade över att dessa pojkar, ofta helt integrerade i Sverige och som pratar flytande svenska, nu åter tvingas till flykt i svåra förhållanden, skriver språkkaféets volontärgrupp i Svenska kyrkan i Paris.

Vi är en liten grupp som hjälper till ideellt i den Svenska Kyrkan i Paris.

Varje fredag undervisar vi på svenska det franska språket till afghanska ungdomar som alla fått beslut om utvisning från Sverige.

Vi kallar aktiviteten med dem för "språkkaféet". Vi började med detta hösten 2017, då den första flyktingströmmen från Sverige kom till Paris. Sedan dess har kyrkan tagit emot över 800 unga afghanska pojkar. Vi är inga professionella lärare, men försöker att stimulera dem att lära sig ännu ett nytt språk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-07-11:

Ni vill skicka ut dem - men hur? till sidans topp

Gustav Fridolin, folkhögskollärare och avgående riksdagsledamot (MP)

Sverige är ganska hårt drabbat av arbetskraftsbrist. För att kunna bibehålla en välfärd där vi tar hand om varandra behöver fler anställas, i omsorgen, vården, förskola och skola. Industrins olika grenar skriker efter människor som kan jobba. Stora och små företag uppger att deras största hinder är svårigheten att hitta arbetskraft. Sverige går miste om affärer och företag tackar nej till order för att arbetskraftsbristen hindrar dem från att växa.

Samtidigt chartrar staten plan för att skicka ut förtvivlade unga människor som lärt sig språket, bott i svenska familjer och gått flera år i skola, till en farlig och osäker framtid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 19-07-12:

Sverige skickar barn, unga och familjer tillbaka till förföljelse, krig och död till sidans topp

#femövertolv Östersund

Att Sverige medvetet tvångsutvisar skyddsbehövande till ett land som nu samstämmigt bedöms som världens farligaste, är fortfarande omöjligt att ta in.

Politiker och beslutsfattare som medvetet bryter mot mänskliga rättigheter i tävlingsyran att vinna de invandrarfientligas röster.

Sverige skickar barn, unga och familjer tillbaka till förföljelse, krig och död. Det är ofattbart och fullständigt oförlåtligt. Människor som i sin förtvivlan sökt sin tillflykt till oss.

Människor som vi för fyra år sedan tog emot med öppna armar, jagas nu av svensk gränspolis och släpas iförda handbojor till fängelseliknade så kallade förvar. Inlåsta i en lång och oviss väntan på ett flygplan till helvetet. Till ett land UD starkt avråder svenskar att åka till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-07-05:

IOM releases glossary on migration to foster correct use of migration terminology till sidans topp

Languages evolve, and the way professionals use language matters - perhaps nowhere as crucially as language pertaining to human movement.

Is a 'detention' centre the same as a 'holding' centre? Who is, or isn't, a 'highly-skilled migrant worker'? Do we know what is 'climate migration', or why the term 'climate refugee' should not be used?

Chronicling the correct use of words and migration terms also is an evolving process. This week, the International Organization for Migration (IOM) is releasing the third edition of its Glossary on Migration, a process IOM began in 2004 and which was most recently updated in 2011.

At a time when discussions around migration have become particularly toxic, it is important to consider how terminology can shape - and, sometimes, distort - reality.

As António Vitorino, IOM Director General has said: "Usage of often wrong, or alarmist, terms around the world has negatively impacted the way migrants are perceived. Accurate terminology is not only for the sake of political correctness but can shape perceptions of migration."

Creating uniformity in language is pivotal to ensure an accurate understanding and coherent exchange of information among actors working in the field of migration. It is also a fundamental step towards a collective, more humane, yet efficient, response to migration challenges.

The IOM Glossary on Migration is the result of a lengthy process of consultation within the Organization and with external academic and partner organizations and institutions. It is meant to reflect the way IOM understands a wide range of terms relevant to migration and to clarify how migration-related terms are legally defined or commonly used.

The latest online volume opens with the words "Welcome to the IOM Glossary on Migration."

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Länk till ordboken (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-07-06:

Busch Thor: "Mångkultur måste stoppas som politiskt projekt" till sidans topp

Ebba Busch dödförklarar mångkulturen som "politiskt projekt".

Med det tar KD-ledaren ett aktivt steg närmre SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Samtidigt höjs flera röster om internt missnöje inom KD efter mötet mellan de två partiledarna.

Under lördagen tycks KD-ledaren ha tagit ett aktivt steg för att närma sig det nya samarbetet med Sverigedemokraterna och partiledaren Jimmie Åkesson.

På Kristdemokraternas dag i Almedalen dödförklarar Ebba Busch Thor mångkulturen som ett politiskt projekt.

- Det måste stoppas, säger Ebba Busch Thor till Expressen på väg till en utfrågning hos Sveriges Radio.

Under intervjun i Sveriges Radio fick hon frågor om sitt lunchmöte med SD-ledaren Jimmie Åkesson. Partiledarna möttes under tisdagen vid riksdagshuset i Stockholm för att diskutera sjukvård, energipolitik och migration.

Men när Ebba Busch Thor frågades om mötet blev stämningen snabbt irriterad. KD-ledaren ville inte svara på hur hon ser på SD.

- Nu håller vi på med en intervju här och inte politisk teater, säger hon i Sveriges Radio.

Hon ville inte redogöra för vad exakt som sades under lunchen med Åkesson - utan svarade i stället:

- Om jag inte äter så kommer jag att dö.

"Alliansen kommer inte återuppstå"

I Omnis politikpodd "Regeringen framför allt" lyfter Ebba Busch Thor att hon inte tror att alliansen kommer att återuppstå på nationell nivå och bli som den tidigare har varit.

- På nationell nivå ser jag inte att Allianssamarbetet kan återuppstå på det sätt som fanns förut, jag ser inte att man kan återfå det förtroendet hos väljarna, säger KD-ledaren till Omni.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ebba Busch Thor i Aftonbladet 19-07-06: Bejaka ditt ursprung men bli svensk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 19-07-03:

Ställ krav på systemet, L, inte bara på människorna till sidans topp

Det verkar vara den ideologiskt svajiga och smått apokalyptiska kravliberalismens återkomst nu i Liberalerna. Att ställa krav på människor är inte att bry sig, det är ett sätt att slippa ställa krav på systemet, skriver Simona Mohamsson, förbundsordförandekandidat i Luf.

I början av 2000-talet myntades begreppet "att ställa krav är att bry sig" av den dåvarande folkpartiledaren Lars Leijonborg. Sedan dess har uttrycket använts flitigt genom åren av flera partier och applicerats i flera av politikens områden.

Den ideologiskt svajiga och smått apokalyptiska kravliberalismen verkar nu göra återkomst i Liberalerna. Detta kan komma bli den friheliga liberalismens backlash. Att ställa krav på människor är inte att bry sig, det är ett sätt att slippa ställa krav på systemet och dess politiska hantverkare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

EPIM 19-07-04:

EPIM Policy Update July 2019 till sidans topp

This edition's special focus looks at the 2019 European Parliament elections and their implications for the CEAS reform process. Other key highlights of this Policy Update include:

+ The continued criminalisation of solidarity;

+ Leaked Council working paper on temporary disembarkation arrangements;

+ Council adopts position on Return Directive;

+ A closer look from the Global Refugee Led Network and New Women Connectors at the European Summit of Refugees and Migrants.

Hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.