fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 3 juli 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 19-06-20:

Utredning om uppenbart ogrundade ansökningar och säkra ursprungsländer till sidans topp

En utredare får i uppdrag att lämna förslag som innebär att Migrationsverket får utökade möjligheter att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad. Syftet är att verket ska ha motsvarande möjligheter som innan en EU-domstolsdom från juli 2018 som har begränsat möjligheten. Utredaren ska särskilt överväga behovet av en förteckning över säkra ursprungsländer, med andra ord länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp.

För att frigöra resurser och korta handläggningstiderna är det viktigt att Migrationsverket har rätt verktyg för att på ett snabbt, effektivt, rättssäkert, humant och långsiktigt hållbart sätt kunna hantera ärenden där det är uppenbart att sökanden saknar skyddsbehov.

I sitt arbete ska utredaren särskilt överväga behovet av en förteckning över länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp. Utgångspunkten är att Migrationsverket i så fall ska ansvara för att ta fram och ändra en sådan förteckning. Även med en förteckning över säkra ursprungsländer ska en individuell och rättssäker prövning av skyddsbehovet alltid genomföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-06-19:

Ungern/ New Police Department takes over responsibility for asylum till sidans topp

A Government Decree entering into force next month establishes a National General Directorate for Immigration (Orsz·gos IdegenrendÈszeti FQigazgatÛs·g) under the management of the Police, which will be responsible for immigration and asylum-related tasks.

The operation of the General Directorate for Immigration will be governed by the Police Act. According to Sections 1(1) and 1(2)(20) of the Police Act, as amended by Act XXXV of 2019, immigration and asylum tasks now come under the responsibility of the Police.

The General Directorate for Immigration will take over responsibility from the Immigration and Asylum Office (Bev·ndorl·si Ès Menek¸lt¸gyi Hivatal) on 1 July 2019, according to the amended Section 7/H of the Police Act and Section 6 of Decree 126/2019. The Decree specifies that employees of the Immigration and Asylum Office shall declare in writing before July 2019 whether they wish to become members of the new authority, i.e. cease their government employee status and join the police personnel.

According to Section 30 of Decree 126/2019, the Immigration and Asylum Office shall cease to exist by 1 July 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 19-06-20:

EASO publishes updated Country of Origin Information (COI) Report Methodology till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published an updated version of the 2012 EASO COI Report Methodology. This methodology was developed for the purpose of producing and publishing different types of EASO COI reports. The use of this methodology is binding for the production of EASO COI reports.

EASO aims to cooperate with EU+ countries1 in order to meet target users' needs and share the burden through joint efforts to produce COI. The EASO COI Report Methodology constitutes a code of conduct for participants in each phase of the COI production process.

The methodology explains the guiding principles for COI in the first chapter, which are: Neutrality and Objectivity, Relevance and Usability, Transparency and Publicity, Validity and Quality. After a chapter on the initiation and production process of EASO COI reports, the methodology focuses on researching and drafting COI. Here, quality standards for sources and information are explained and elaborated, as well as the selection and validation of sources. The third chapter discusses the phase of researching and presenting information, focusing on drafting methods such as summarising and synthesising, and on referencing sources. The final chapters discuss quality control, editing and proofreading, publication and follow up of a COI product. Finally, annexes on review and a glossary of the used terms are presented.

The first version of this COI report methodology was published in June 2012. Since then, EASO has developed a portfolio of distinct types of COI reports, depending on specific user needs and available resources. As a result, EASO identified the need to clarify certain concepts and revise the methodology. A working group was formed by EASO composed of COI experts from seven EU countries (Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Slovak Republic, Sweden), who discussed the key issues and provided input for the revision.

(...)

Läs mer och hämta guiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-20:

Från Afghanistan/ Afghanistan's refugees: forty years of dispossession till sidans topp

Forty years ago, Afghans began fleeing the violence in their country and seeking refuge across nearby borders. More than 400,000 people fled the violence of the Communist-led Taraki and Amin government, crossing over into Pakistan. The numbers progressively swelled after the Soviet invasion on Christmas Eve in 1979. By the end of 1980, there were more than four million Afghan refugees in Pakistan. Over the next four years, that number grew further still, with more than five million refugees in Pakistan and Iran.

Afghan refugees represent one of the world's largest protracted refugee population. Over the past four decades, many have been forced from their homes to never see them again. Some were able to return, for a while, but had their lives upended by a fresh eruption of conflict and violence - either to be displaced elsewhere in the country, or to become refugees yet again. There are refugee camps where successive Afghan generations have lived, long forming part of the local fabric of society, and yet they have been denied their rights, demonized and constantly threatened with deportation.

There are also those who have made successful journeys to faraway lands, like the United States of America and Europe, finally finding the peace and dignity that had long eluded them. And there are others, who were less fortunate, who were forcibly returned to a country that is now more dangerous than when they left it, or detained in inhumane conditions - where they still languish.

There are currently more than 2.6 million registered refugees in the world from Afghanistan - more than one in ten of all refugees, and the second highest number after Syria. There are many more who haven't been registered or who are currently asylum-seekers. And there are more than two million people who have been internally displaced by the ongoing conflict.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 19-06-26:

Från Etiopien/ Avrådan från icke-nödvändiga resor till Amhara till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till Amhararegionen.

Vidare avråder UD sedan tidigare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen. UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien, samt från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-06-28:

Från Georgien/ Lifos: Politiskt motiverade repressalier och våld mot oppositionella till sidans topp

Vid en genomgång av åberopade ansökningsskäl i asylärenden med ansökan under 2016 där den sökande var georgisk medborgare framkom tydligt att ett av de vanligast åberopade asylskälen var risken för att utsättas för frihetsberövande, våld eller andra utomrättsliga sanktioner från nuvarande myndigheter eller strukturer relaterade till Georgian Dream (GD) på grund av association med den tidigare regimen under Mikheil Saakashvili och hans stödparti United National Movement (UNM) och dess avknoppningar.

Mot bakgrund av denna tydliga ärendeprofil har Lifos valt att i denna tematiska rapport fokusera på att utreda huruvida och i så fall i vilken omfattning politiskt motiverade repressalier idag riktas mot den politiska oppositionen i Georgien.

Rapporten bygger i huvudsak på information inhämtad av Lifos i Tbilisi i mars-april 2017 men har i vissa delar kompletterats med skriftlig rapportering.

/Ur Lifos' analys:/

Vad gäller våld mot politiskt oppositionella kan konstateras att det förekommit i ett fåtal fall att individer angripits i det offentliga. I de flesta fall är kopplingen till nuvarande myndigheter oklar och det har med vissa undantag snarare handlat om trakasserier och hot än om fysiskt våld. De incidenter som förekommit har rört högt uppsatta UNM-profiler och är väl dokumenterade.

Det finns ingenting som talar för att de georgiska myndigheterna agerar repressivt mot oppositionen på ett systematiskt sätt. Den politiska oppositionen, framför allt resterna av UNM och dess avknoppning, är aktiva och har möjlighet att bedriva politisk verksamhet i det offentliga. Riskerna att utsättas för politiskt motiverade repressalier förefaller vara mycket små.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politico Magazine 19-06-07:

Från Honduras/ "I can no longer continue to live here" till sidans topp

What's driving so many Honduran women to the U.S. border? The reality is worse than you've heard.

In a small town tucked in the hills outside Tegucigalpa, there is a stuffed gray bunny rabbit that knows a little girl's secrets. "I tell him all my things," she says. "About how I'm doing, and when I feel sad." She feels sad a lot lately. "I start thinking about things that I shouldn't be thinking," she says.

There are a lot of things she shouldn't be thinking. She is 12 years old and just weeks away from giving birth to a baby.

Sofia and her mom told me her story when we met at a women's shelter in mid-April. Sofia (like others interviewed for this story, she asked me not to use her real name) was raped by a family member of her mom's boyfriend. She still doesn't totally understand what pregnancy means or what childbirth entails, but she knows the delivery is looming, and that scares her. "At first, she said that she did not want to have the baby," Sofia's mom told me. "She said that she wanted to commit suicide." When doctors told Sofia she was pregnant and explained that pregnancy meant she was going to have a baby, Sofia, in her soft, small voice, asked whether she could have a doll instead.

When Sofia's mom found out about the rape, she reported it to the police, and now the man who did it is in jail. But his family kept threatening them, and Sofia and her mom have good reason to worry about what happens once he's out. Most crimes like this-more than 90 percent-aren't even prosecuted in Honduras. The few women who do see their attackers go to jail are offered little protection when those sentences end. "If he comes out," Sofia's mom says, "I am afraid for my life and her life, too."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-06-28:

Från Syrien/ Denmark: Appeal board overturns withdrawals of protection status till sidans topp

In six cases involving Syrian nationals with temporary subsidiary protecting status in Denmark the Asylum Appeal Board (Flygtningenaevnet) has overturned decisions by the Danish Immigration Service to withdraw or refuse the extension of residency permits.

Earlier this year the Danish Immigration Service redraw or refused to extend residency permits of six Syrian nationals on a temporary subsidiary protecting status (section 7.3 Danish Aliens Act) that was introduced in 2015. The controversial status excludes a number of basic rights that comes with other types of protection including limitations of the right to education and no right to family reunification for the first three years. The status has to be renewed and can be revoked based on a "not too temporary" improvement of the security situation in the country of origin, by Danish Asylum authorities.

In six cases, Danish Immigration Service found that there was no longer basis for granting temporary subsidiary protection status on the grounds of the general security situation in Damascus and redrew or rejected extension of residency permits. The Asylum Appeal Board however, have overturned all six decisions and granted conventional protection status (section 7.1 Danish Aliens Act) in three cases and subsidiary protection status (section 7.1 Danish Aliens Act) in three cases based on individual circumstances and the risk of persecution from the Syrian regime.

Director of Asylum for ECRE member the Danish Refugee Council (DRC) Eva Singer, stated: "This is an important ruling for the many Syrian refugees on temporary protection status who have been under threat of return. We share the position of the Asylum Appeal Board that not only the general security situation but also the individual risks of human rights violations should be considered".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PRI 19-06-20:

Från Syrien/ Siblings struggle to stay connected across 6 different countries till sidans topp

Before the war in Syria, the Friday routine was sacred for the Zydia family - not only because it's a holy day in Islam, but because it was the day of their ritual weekly family lunch.

Samer Zydia, an architect, would drive with his wife and their small children from Damascus to his parents' house in the southwestern city of Daraa, about 60 miles away, near the Jordanian border.

Daraa saw the first anti-government uprisings in 2011 but before the war, it was a sleepy provincial capital of one of Syria's most fertile agricultural regions.

Samer's siblings - with the exception of one sister living abroad in the United Arab Emirates - were all living in Daraa with some in the same building as their parents, built by their grandfather. His youngest sister, Hiba Zydia, was still living at home.

Together, with their spouses and children, the family would spend a leisurely afternoon cooking dishes like kibbeh and shish barak, drinking coffee and tea on the balcony and talking together after lunch into the evening hours.

"It was a lot of fun because in the kitchen we would talk and laugh and share our news and everyone would help out," Hiba Zydia said.

It has been seven years since they were all in the same room.

The six adult siblings now live in six different countries: Lebanon, Syria, Germany, Denmark, Canada and the United Arab Emirates.

Their father died in Jordan, where he and their mother, along with two siblings, had fled soon after the war began. Their mother has since returned from Jordan to Syria - but not to the family home, which was damaged in the conflict.

The forced separation has ripped the social fabric of traditional Syrian culture that has revolved around tight-knit networks of extended family for centuries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MPC Blog 19-07-01:

Från Venezuela/ first nationality of asylum seekers, but not recognised as refugees till sidans topp

Venezuelans are the first nationality of asylum seekers worldwide, but South American countries do not recognise them as refugees. Why?

Leiza Brumat

Both the UNHCR and IOM have labelled the current Venezuelan emigration as a 'staggering exodus'. More than 4 million people have left the country since 2015. This happened as question marks are being raised about the willingness and capacity of South American countries (where more than 90 per cent of Venezuelan emigrants are residing) to respond not only because of the potentially high political and bureaucratic costs that providing refugee protection would entail but also because of fundamental political changes at state level that mean that a much narrower vision of South American regional integration now prevails.

The most recent UNHCR Global Trends 2018 report shows Venezuelans to be the largest nationality of asylum seekers in the world. In 2018 alone, 341,800 asylum applications were made worldwide with the vast majority in other South American states. On paper, at least, South America has the most open and progressive refugee legislation in the world. Yet, South American countries have granted refugee status to a mere 21,000 Venezuelans compared to the granting of other kinds of legal status that have been given to the more than 3 million Venezuelans residing in other South American countries.

Since 2014, Venezuela has suffered a profound social, political and economic crisis. Inflation is expected to rise to 10 million percent in 2019. Estimates indicate that 41 percent of the population spends entire days without food and it is calculated that, on average, Venezuelan people have lost 10 kilos of their body weight in the last five years. The country is also facing severe health insecurity. The mortality rate for children under five years has almost doubled since 2011 and there is a critical shortage of basic medicine. Venezuela is also the country with the highest murder rate in the world.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Aftonbladet 19-06-26:

USA/ Här är bilden på den fruktansvärda tragedin: "Trump ansvarig" till sidans topp

De försökte ta sig över gränsen till USA, men drunknade i en flod.

Den fruktansvärda tragedin där far och dotter dog fångades på bild.

En bild som nu sprids världen över och som redan lett till kritik mot president Donald Trump.

De ligger med ansiktena ner i vattnet vid strandkanten bland nedtrampade vasstrån och tomma ölburkar.

Den tvååriga flickan har armen om sin pappas nacke.

Bilden på pappan och dottern från El Salvador som drunknat nära den amerikanska gränsen sprids nu världen över.

26-årige Óscar Alberto Martínez Ramírez och dottern Valeria hittades drunknade i närheten av den mexikanska gränsstaden Matamoros i måndags.

Ville söka asyl

26-årige Óscar Alberto Martínez Ramírez ville ta sig från Mexiko till USA för att söka asyl åt sig och sin familj.

I söndags anlände han tillsammans med sin fru Vanessa Ávalos och deras dotter Valeria till mexikanska Matamoros, som ligger bara ett par kilometer från Brownsville i Texas.

Förhoppningen var att de skulle få grönt ljus för att resa in i USA.

Men när Martínez Ramírez fick reda på att det skulle kunna ta veckor bara för asylprocessen att sätta i gång bestämde han sig för att simma över floden Rio Grande i stället.

Ville rädda dottern

Till en början gick det bra, men sedan hände något oförutsett.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 19-06-26: Bilden som chockar världen - pappa och dotter döda vid mexikanska gränsen (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-06-26: Bild väcker starka reaktioner och migrationsdebatt (Extern länk)

Aftonbladet 19-06-29: Anklagar pappan för drunkningstragedin (Extern länk)

Aftonbladet 19-06-30: Edgar flydde Guatemala: Jag trodde aldrig jag skulle hamna här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 19-06-25:

USA/ Migranter döda i hettan vid USA:s gräns till sidans topp

Sju migranter, däribland en kvinna och tre små barn, har dött i extremhettan vid gränsen mellan USA och Mexiko.

Kvinnan och barnen hittades öster om den amerikanska staden McAllen, i södra Texas, och kan ha legat döda i dagar, enligt en lokalpolis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-07-02:

USA/ Asylum seekers returned to uncertainty, danger in Mexico till sidans topp

The United States government should cease returning asylum seekers to wait in Mexico during their US immigration court proceedings, Human Rights Watch and the Hope Border Institute said in a report released today.

Human Rights Watch's 50-page report, "'We Can't Help You Here': US Returns of Asylum Seekers to Mexico," finds that thousands of asylum seekers from Central America and elsewhere, including more than 4,780 children, are facing potentially dangerous and unlivable conditions after US authorities return them to Mexico. The US and Mexico agreed on June 7, 2019 to dramatically expand the returns program.

"The US government has advanced a dangerous fiction that asylum seekers returned to Mexico will have access to work and shelter and a fair chance in US immigration courts," said Clara Long, senior US researcher at Human Rights Watch and co-author of the report. "Instead, US border officials are stranding mothers with small children and other vulnerable migrants in Mexican border cities where their safety and security are at risk."

The Department of Homeland Security (DHS) first began returning asylum seekers to Mexico under its Migrant Protection Protocols (MPP) program at the San Ysidro port of entry in southern California on January 29, and soon after to Calexico. The program expanded to El Paso, across the border from Ciudad Juárez in Chihuahua state by mid-March. Since then, Ciudad Juárez has surpassed both Tijuana and Mexicali as hosting the highest number of asylum seekers placed in the MPP program.

Human Rights Watch and the Hope Border Institute conducted 23 in-depth interviews with asylum seekers, as well as interviews with US and Mexico government officials, local activists, and attorneys, and observed MPP immigration court hearings for 69 individuals. Human Rights Watch learned of serious harms to asylum seekers in Ciudad Juárez including kidnapping, sexual assault, and violence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 19-07-12: Immigrant Rights Groups: Congress Must Investigate Separation & Suffering Caused by Trump 'Remain-in-Mexico' Policy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 19-06-20:

Mexiko/ Massarresteringar av migranter leder till farliga ruttval till sidans topp

Räder mot och massarresteringar av migranter har blivit allt vanligare vid Mexikos södra gräns. Migranterna har därför börjat använda sig av farligare rutter. Det har drivit dem i armarna på kriminella gäng och bort ifrån medicinsk vård, varnar Läkare Utan Gränser.

Under de senaste veckorna har Läkare Utan Gränsers team i Coatzacoalcos och Tenosique bevittnat flera massarresteringar av migranter. En räd i Coatzacoalcos genomfördes när organisationen var på plats för att dela ut hygienartiklar och ge medicinsk vård och psykologiskt stöd åt migranterna.

Räderna har lett till att migranterna undviker platser där polisen kan få syn på dem, i rädsla för att bli häktade. Därför undviker migranterna också ställen där medicinsk vård är tillgänglig.

- Vi ser redan konsekvenserna av att migranter och asylsökande kriminaliseras, säger Sergio Martin, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Mexiko.

- De senaste dagarna har antalet migranter som söker vård minskat. Det är tydligt att de här människorna inte får den vård de behöver.

Räderna i Coatzacoalcos och Tenosique förra veckan sammanföll med att USA offentliggjorde ett avtal med Mexiko, ämnat att minska migrationen och öka åtgärderna mot migranterna, speciellt vid Mexikos södra gräns.

- Människorna rör sig nu i små grupper och i hemlighet, säger Sergio Martin.

- De är tvungna att ta farliga rutter och utsätts för brottslighet. De har inte tillgång till tak över huvudet eller grundläggande medicinsk vård, trots att det är nu de behöver det som mest. Allt fler migranter tyr sig nu till människosmugglare, och just smugglarna kommer att vinna mest på de här repressiva åtgärderna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ara.cat June 2019:

Spanien/ 37 Lives lost in the Mediterranean till sidans topp

Cristina Mas

In the early hours of 14 August 2018, 37 people boarded a tiny boat in Morocco with the objective of reaching Europe.

The boat disappeared in the Alboran Sea, the longest route between the coasts of Morocco and Spain.

Friends and family in Africa and Europe live with the anguish of uncertainty. Some have already begun mourning, while others cling to a hope that makes less sense with every passing day.

Who were the men, women, and children in the dinghy that disappeared on 14 August between Morocco and Spain, and why were they trying to emigrate? Their families describe the anguished search

(...)

Read reconstruction of the events and stories of the victims told by relatives (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

ECHR 19-06-25:

Italien/ No interim measure requiring that applicants to disembark from Sea-Watch 3 till sidans topp

The European Court of Human Rights has today decided not to indicate to the Italian Government the interim measure requested by the applicants in the case of Rackete and Others v. Italy (application no. 32969/19), which would have required that they be allowed to disembark in Italy from the ship Sea-Watch 3.

The Court also indicated to the Italian Government that it is relying on the Italian authorities to continue to provide all necessary assistance to those persons on board Sea-Watch 3 who are in a vulnerable situation on account of their age or state of health.

Under Rule 39 of the Rules of Court, the Court may indicate interim measures to any State Party to the European Convention on Human Rights. Interim measures are urgent measures which, according to the Court's well-established practice, apply only where there is an imminent risk of irreparable harm.

The applicants are Ms Rackete - captain of the ship Sea-Watch 3 - and about forty individuals who are nationals of Niger, Guinea, Cameron, Mali, Ivory Coast, Ghana, Burkina Faso and Guinea- Conakry.

On 21 June 2019 the applicants applied to the European Court of Human Rights under Rule 39 of its Rules of Court, requesting to be permitted to disembark from Sea-Watch 3.

The applicants have been on the ship Sea-Watch 3 since 12 June 2019, when they were rescued in international waters within the Libyan SAR (Search and Rescue Region).

The ship is currently outside Italian territorial waters.

Following a health inspection on board on 15 June 2019, ten persons were permitted to disembark, namely three families, underage children and pregnant women. Another individual was permitted to leave in the night of 21 to 22 June on health grounds.

(...)

Hämta pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-21:

Italien/ Fartyg med migranter nekas att lägga till till sidans topp

Ett fartyg som räddat migranter ur vattnet utanför Lampedusa nekas att gå in till hamn. Skeppet hamnar nu i en dragkamp om EU:s migrationspolitik.

Det tyskägda fartyget Sea Watch 3 med över 40 migranter ombord som räddats ur Medelhavet är kvar till havs. Italien vägrar att låta fartyget gå in till hamn på ön Lampedusa:

- Hello, jag heter Caroline och är kapten på Sea Watch 3. Jag befinner mig precis utanför Lampedusa sedan fredagen den 14 juni med numera 43 räddade migranter ombord, säger den unga kvinnan i ett videoklipp som hon lade ut på Twitter för någon dag sedan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 19-06-20: UNHCR calls on Europe to allow SeaWatch passengers ashore (Extern länk)

UNHCR 19-06-20: 131 refugees evacuated out of Libya to Niger, amidst ongoing conflict in Tripoli (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-26:

Italien/ Sea Watch trotsar Italiens regering till sidans topp

Det tyskägda fartyget Sea Watch 3 som har 42 personer som räddats ur Medelhavet ombord trotsar nu den italienska regeringens förbud att gå in på italienskt vatten.

Räddningsfartyget har satt sikte på den italienska ön Lampedusa för att försöka sätta i land flyktingarna och migranterna.

- Jag har beslutat att gå in i hamnen på Lampedusa. Jag vet vad jag riskerar men de 42 personerna ombord är utmattade, skriver kaptenen på fartyget Sea Watch 3, Carola Rackete, på twitter.

För någon dag sedan kunde man i en tweet se hur fartyget rört sig fram och tillbaka på gränsen till italienskt vatten utanför den lilla ön.

Och tidigare idag skrev hon att hon ansvarar för 42 människor som räddats ur havet och att de inte klarar mer.

- Deras liv är viktigare än olika politiska spel, står det i den tweeten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-07-02:

Grekland/ Hans jobb - att identifiera döda flyktingar till sidans topp

Enligt grekiska myndigheter tog sig 42 000 migranter in i Grekland 2018. Av dessa kom ungefär 12 000 via floden Evros där många dör under den allra sista etappen på resan till Europa.

Aftonbladet Kulturs Urban Hamid har besökt rättsläkaren som obducerar dem.

Våra steg ekar ihåligt mot cementgolvet i den långa och dåligt upplysta och oändligt långa kulverten. Väggarna är vita och golvet brunt. En obehaglig lukt av död sköljer över oss när vi skjuter upp den tunga järndörren och kommer in i en kortare korridor. Den leder till bårhuset på Universitetssjukhuset i Alexandroupolis.

På väggarna sitter planscher med bilder av olika sjukdomsangripna kroppsorgan. Några svarta fåtöljer i konstläder står uppradade längs väggen. Och där i slutet av korridoren står den. Den svarta ensamma kistan - utsmyckad med vitt tyg står den ovanpå en kromad sjukhusbår. Under kistlocket ligger en okänd person som omkommit i år i floden Evros kalla och obarmhärtiga vatten under sitt försök att ta sig från Turkiet till Grekland. Det är här på doktor Pavlos Pavlidis obduktionsbord som flyktingar och migranter som förolyckats hamnar.

- Titta på hans ansikte. Det finns nästan ingenting kvar av ansiktet. Och problemet är att även om det hade funnits pass eller någon form av ID-handling av papper, så skulle det inte ha funnits någonting kvar av det efter 20 dagar i vattnet, förklarar doktor Pavlidis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-06-24:

Medelhavet/ Frontex detects mother boat smuggling people till sidans topp

Last week, Frontex aircraft detected a suspicious fishing trawler towing a smaller boat. The boat was empty, but something caught the attention of the agency's experts. Frontex kept observing the boat for several hours, and all of a sudden people started to emerge from below the deck. A people smuggler jumped on the smaller boat encouraging a group of migrants to follow him.

When all 81 migrants boarded the smaller boat, the mother ship was detached and started sailing south while the small boat started going towards the Italian island of Lampedusa. This was a clear example of a "mother boat" used by criminals to carry a large group of migrants across the sea towards their destination before unloading them onto a smaller boat.

A Frontex plane and drone kept observing the fishing trawler and the boat with migrants over several hours, alerting Italian and Maltese authorities, as well as EUNAVFOR Med. The Italian National Coordination Centre initiated a complex operation that involved Italian Guardia di Finanza and Guardia Costiera. They caught up with the bigger vessel and arrested the suspected people smugglers. The Italian authorities arrested seven suspected smugglers and seized the fishing trawler.

Most of the migrants came from Bangladesh, Morocco and Libya. Most of them were not wearing life vests when they were left in the middle of the sea by the people smugglers.

The Italian authorities are investigating the case.

Pressmeddelandet med videofilm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-26:

Medelhavet/ UNHCR calls for US$210 million to address deaths and abuses till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is today calling for US$210 million to assist and protect thousands of refugees and others travelling each year through North and Sub-Saharan Africa, many of whom fall prey to traffickers or smugglers and end up suffering appalling human rights abuses.

UNHCR's appeal is for a comprehensive programme of support that prevents people from falling in to the hands of smugglers and traffickers in the first place, provides meaningful alternatives to dangerous journeys in first countries of asylum, and offers increased humanitarian assistance and support to survivors of human rights violations and abuses.

At the same time, UNHCR is urging States to address a dangerous gap in sea rescue capacity on the Mediterranean, to do more to dismantle smuggling and trafficking networks, and to hold those responsible to account through all available legal mechanisms. Renewed efforts must be made to develop complementary pathways for refugees to find solutions, including through more effective access to family reunification reunion procedures.

"With more than 15 conflicts on the African continent, thousands of people will continue to move with often unrealistic and misinformed expectations," said Vincent Cochetel, UNHCR Special Envoy for the Central Mediterranean. "They face grave danger, and even death, in the hands of smugglers and traffickers. We must do more to prevent the rising numbers who fall prey to those who seek to profit from vulnerability and despair."

At least 507 people are estimated to have died or gone missing on the Central and Western Mediterranean Sea in 2019. The number of people who die on smuggling and trafficking routes before even reaching the sea is unknown, but is likely to be even higher.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 19-06-20:

Österrike/ Four human traffickers jailed for life over migrant truck deaths till sidans topp

Four years ago, the bodies of 71 migrants were found inside an abandoned truck in Austria. The main suspects had already been sentenced, but now an appeals court in Hungary has delivered the final ruling on the case.

A court in Hungary on Thursday sentenced an Afghan ring leader and three Bulgarian accomplices to life in prison over the deaths of 71 migrants four years ago.

The men were found guilty of human trafficking and manslaughter.

Judge Erik Mezolaki ruled Thursday that three of the traffickers would have no possibility of parole, while the fourth would serve a minimum of 30 years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-06-25:

Afrika/ Close to 20,000 migrants rescued in Sahara since beginning of operations till sidans topp

The June 15 rescue of 406 migrants including seven women and four children stranded in the Sahara Desert brings to nearly 20,000, the number of people the International Organization for Migration (IOM) has rescued there since April 2016.

"We walked for hours under the scorching desert sun with no water or idea where we were heading," said 27-year-old Amadou from Mali.

"Suddenly, I saw the IOM truck coming our way. They gave us food and water and brought us to Assamaka, and then Arlit the following day."

The latest rescues included people from 14 West African countries, mainly Guinea-Conakry, Mali and Côte d'Ivoire bound for north Africa. They were transported to the town of Assamaka where IOM's team, one Focal Point, four community mobilizers (MobComs), two nurses and one driver, are based.

"Despite having assisted so many groups of migrants, I still find it difficult every time a new group arrives, with newborns in their arms, faces covered in sand and their clothes ripped apart," said IOM's local Focal Point Alhassane Adouel.

"After so many arrivals, it still breaks my heart to see what they have to go through."

The latest operation was IOM's 189th humanitarian mission into Niger's Ténéré desert. Trucks carrying migrants north frequently break-down in the desert; in other cases, they become lost or the smugglers simply abandon people to their fates.

No one knows how many migrants have died attempting to cross the Sahara.

IOM's operations are supported by the United Kingdom's Department for International Development (DFID) and the European Union, within the framework of the Migrant Resource and Response Mechanism.

Rescued migrants are often mentally and physically drained, injured and dehydrated.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Väst 19-07-02:

Larm från Restad Gård: De väcks mitt i natten av ordningsvakter till sidans topp

Lärare slår nu larm om att deras elever på asylboendet Restad gård blir väckta mitt i natten av ordningsvakter, för att visa upp sina id-kort. Därför kan de inte koncentrera sig i skolan, menar lärarna.

Ungdomar på asylboendet Restad gård har på sistone varit trötta och ofokuserade i skolan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-07-01:

Ainaz hittade hem i Hagfors genom innebandyn till sidans topp

När 13-åriga Ainaz Jalili kom till Hagfors från Afghanistan kände hon ingen på orten. Men det ändrades snabbt när Hagfors IF startade sitt nybörjarlag under våren 2016.

- Genom det fick jag nya vänner. När jag kom hade jag ingen vän alls men genom laget och föreningen har jag fått jättemånga nya vänner, säger Ainaz Jalili.

För tre år sedan startade Hagfors innebandyförening en nybörjargrupp med målet att öka integrationen genom att få unga invandrartjejer att börja idrotta. Projektet bedöms ha varit så lyckat att föreningen nu satsar på nya åldersgrupper och dessutom manar andra föreningar att följa i deras spår.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 19-06-26:

Rätt av kommunen att ge bidrag för asylsökande till sidans topp

Flera personer överklagade kommunens beslut att ge föreningen Agape 550 000 kronor i tillfälligt stöd till ensamkommande flyktingar.

Att Varbergs kommun gav föreningen Agape 550 000 kronor i form av tillfälligt stöd till ensamkommande flyktingar var i sin ordning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-06-25:

AF-tjänst för nyanlända bröt mot lagen - hög chef anmäls efter advokatutredning till sidans topp

Arbetsförmedlingen anmäler en av sina högsta chefer till Statens ansvarsnämnd. En utredning från en advokatbyrå visar att chefen kan ha brutit mot lagen i samband med den kritiserade tjänsten Jobskills. Tjänsten, som ska hjälpa asylsökande hitta arbetsgivare, har i i flera reportage granskats av SVT.

Jobskills är en webbsida där nyanlända asylsökande kan skriva in sina kompetenser och komma i kontakt med arbetsgivare. SVT:s granskning 2017 visade bland annat att tjänsten kunnat användas för flyktingspionage, och att Arbetsförmedlingen trots interna beslut aldrig utredde om tjänsten över huvud taget var laglig - förrän efter SVT:s reportage.

När SVT börjat ställa frågor stoppades Jobskills tillfälligt, och den juridiska utredningen gjordes. När Jobskills öppnades på nytt var det med kraftiga begränsningar - bland annat att tjänsten inte får användas av vanliga arbetsförmedlare.

"Svår bedömningsfråga"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-05-08: SVT avslöjar: AF stoppar användning av mångmiljontjänst för asylsökande - kan bryta mot lagen (Extern länk)

SvT Nyheter 18-05-09: Jobskills stoppas efter SVT:s granskning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Pressenza 19-06-20:

Grekland/ The Power of Volunteers till sidans topp

Dr Gemma Bird (University of Liverpool), Dr Amanda Russell Beattie (Aston University)

On World Refugee Day it is important to remember the ongoing struggles of people living in overcrowded conditions for months on end in Reception Centres. Last week marked an unprecedented change in the dialogue between the Greek State and the volunteers supporting refugees in the island Reception Centres. An NGO, Still I Rise that supports refugee children on the island of Samos providing schooling, support and food to young people is filing a lawsuit against the management of the Reception Centre on the behalf of Unaccompanied Minors past and present on the island.

Following the EU/Turkey deal in 2016 five islands in the Aegean Sea became known as Hotspots. The islands of Lesvos, Chios, Samos, Kos and Leros, which were originally spaces of transit for refugees looking to transfer in to Europe via mainland Greece became overcrowded, with some people waiting within an asylum process for upwards of 18 months.

As the waiting times increased the number of people stuck on these islands also increased. In January 2019 5.000 people were living on the island of Samos on the land of a converted army barracks with space to house only 650. Due to overcrowding in this space official provision was unable to meet the basic needs of refugees with people queueing, we were told in January, for between 2 and 5 hours to access each of the three meals a day provided by the camp. Similarly some of the people living in the expanded area beyond the camps official boundaries, known as 'the jungle', found themselves at least a 10 minute walk from toilets and showers. Many women and children chose to use water bottles as makeshift toilets after dark due to the fear of gender based violence.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-21:

Grekland/ Greek Reception is a 'Structural Failure' till sidans topp

A study by RSA has described the Greek reception system as a structural failure that does not provide sustainable solutions.

While reception center conditions vary significantly from place to place, this demonstrates that serious reception decisions have been made using a patchwork approach that has been unclear and unsystematized.

On June 6th 2019, there were 16,108 refugees, asylum-seekers and migrants stranded on the Greek islands of Samos, Chios, Lesvos, Leros and Kos. Out of those, 12,628 lived in the hot-spots while the capacity of these centres was for 6,438... Meanwhile, an estimated 16,457 refugees, asylum-seekers and migrants were living in 25 refugee camps in Greece's mainland.

The study concludes that Greece's reception system has been constantly focused on urgent needs, rather than providing long term solutions. The authorities continue to operate as if they are dealing with an 'emergency' situation that needs a bandaid solution.

Refugee Support Aegean (RSA) and PRO ASYL have studied and analyzed three key elements of the reception system in order to produce a narrative on why state interventions, co-planned and subsidized by the EU, have not managed to produce long term sustainable solutions.

Issues with the reception system outlined in the study are summarised below:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-06-21:

Bosnien/ Local Authorities Relocate People to "Middle of Nowhere" till sidans topp

On 14 June authorities in Una Sana Canton began the relocation of migrants and refugees from Bihac to Vucjak. According to the UN Country Team in Bosnia and Herzegovina (BiH) the conditions in Vucjak are posing "significant health and safety risks" to those relocated.

The NGO Are You Syrious quote local volunteers confirming that following food distributions on the evening of 14 June police took "all the people - except one group - to the Vucjak area", a small town around 10 km from the main centre "in the middle of nowhere" where the ground was still being flattened.

The relocation of migrants and refugees residing outside of the overcrowded official reception centres to Vucjak raises serious concern from the UN Country Team working with partners on the ground to support authorities: "'Vucjak' poses very significant health and safety risks and is currently not equipped to accommodate migrants and refugees in accordance with international standards. The site is located very close to landmine infected areas. There is also a high fire and explosion hazard due to the possible presence of methane gas underground, as the site was a former landfill". Further, the UN underlines the lack of sanitary facilities, running water and electricity on the site, concluding: "Under these circumstances, locating migrants and refugees there is not acceptable".

The UN Inter Agency Operational Update reveals an increase of unaccompanied and separated children in the Una Sana Canton and estimates that there are 6,000 - 6,500 refugees and migrants in BiH as of 30 April 2019 with a maximum available accommodation capacity of 4,294.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-06-28:

Frankrike/ Council of state orders sanitary measures for migrants in Grande-Synthe till sidans topp

On 21 June 2019, the French Council of State ordered the northern prefecture of France to adopt sanitary measures to support around 700 migrants living around a sports hall of the commune of Grande-Synthe.

The application for interim measures had been filed by nine civil-society organisations and the commune of Grande-Synthe who demonstrated that both the inhumane living conditions of the migrants and the Government's failure to act were a violation of the migrants' fundamental rights. Following the decision of the Council of State, the French prefect has now eight days to adopt numerous sanitary measures such as installing water points, showers and toilets, but also to provide information to migrants on their rights in a language they understand. "It's a real victory", said the lawyer representing the commune of Grande-Synthe, which had called on the Government for help to provide support and address the shortcomings.

A recent report by the Human Rights Observers (HRO) project, a team of experienced volunteers from different NGOs based in the region, shows that police evictions in northern France have increased to record levels, with more than 800 forced evictions since August 2018. "These evictions only serve to add to the accumulated trauma of refugees and migrants, and aim only to create further hostility rather than offer a dignified solution", HRO states. The report also describes the precarious living conditions on site, the loss and damage of belongings, the abusive practices and the arbitral arrests that migrants regularly face. NGOs say that the "relentless harassment" contributes to the willingness of migrants to risk the dangerous channel crossing by all means.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-06-30:

Libanon/ Syriska flyktingar i Libanon tvingas riva sina hem till sidans topp

Tusentals syriska flyktingfamiljer i Libanon har till sista juni på sig att riva de bostäder de byggt av betongblock, innan myndigheterna hotat med att de kommer att riva dem. Tusentals barn riskerar att stå utan tak över huvudet.

Berg av betongblock och bråte har växt utanför ett flyktingläger i Aarsal i nordöstra Libanon.

Syrien ligger bara ett stenkast bort. Bergen som skiljer länderna emellan reser sig intill lägret.

I den gassande solen hackas det sönder, rivs och byggs.

- Vi har upplevt fattigdom, hunger och har flyttat omkring från den dagen vi kom till nu, säger Motiaa al-Drebi.

Lägret har varit hennes hem i flera år. Liksom många andra familjer som flytt krigets Syrien.

- Vi river det som vi har byggt, och vad kommer hända härnäst, frågar hon sig.

Betongblock byts ut mot plast och trä

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-06-28:

Mexiko/ Mexiko utlovar 40 000 jobb till migranter vid USA:s gräns till sidans topp

Mexikos president Andrés Manuel López Obrador har utlovat 40 000 nya fabriksjobb i landets norra delar. Jobb som ska gå till de migranter som väntar i Mexiko på att få uppehållstillstånd i USA. Det rapporterar Reuters.

Enligt presidenten kommer avtalet med fabrikerna att slutföras nästa vecka.

- Det här avtalet kommer bli undertecknat, det kommer inte att bli några juridiska problem. Vi kommer att ordna det här så att de kan anställas utan så mycket bearbetning, sa Andrés Manuel López Obrador under en presskonferens på fredagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-20:

Pakistan/ A chance to show leadership on refugee rights till sidans topp

Forty years ago, Afghan refugees began streaming into Pakistan, driven there by the abuses of the Communist-led regime. More than 400,000 had arrived by the time of the Soviet invasion on Christmas Eve in 1979. By the end of the following year, the numbers had swelled to more than four million - making Pakistan the largest host of refugees in the world.

That number has dwindled sharply over recent years. In the wake of the horrific school massacre at the Army Public School in Peshawar, Pakistan's authorities initiated a crackdown that subjected these refugees to harassment and surveillance. They were punished for the actions of the armed group responsible, which had links to Afghanistan, and demonized variously as "criminals", "terrorists", and "anti-Pakistani".

Perhaps the most iconic Afghan refugee is Sharbat Gula, the so-called "Afghan girl", who featured on a 1985 cover of National Geographic. Her unflinching stare seared into popular consciousness the plight of a conflict-affected population that was forced to abandon their lives to seek sanctuary in a refugee camp near Peshawar.

For decades, the Steve McCurry photograph was a reminder of Pakistan's generosity. Over that time, many Afghans were able to return to their homes and resume their lives - until a fresh eruption of conflict displaced them once again. By some estimates, one in four Afghans have at some point in their lives been driven out of their homes by conflict.

In 2016, Sharbat Gula was arrested for allegedly possessing a fake identity card and swiftly deported to Afghanistan. She was suddenly forced to leave behind a life of 25 years, during which she had gotten married, raised children and became part of a community. Sharbat Gula was one of more than 600,000 people expelled to Afghanistan in 2016, in what Human Rights Watch described as the "world's largest unlawful mass forced return of refugees in recent times".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-25:

Tunisien/ World Refugee Day celebrated with arrests and beatings till sidans topp

Giulia Tranchina, human rights lawyer, and a few other observers reported about the situation in Tunisia.

Last week, 75 people were allowed to disembark, after having spent 18 days stuck in the port. The disembarkation was allowed only after all the people inside had been forced to accept being returned to their home countries, which they had fled in the first place, all with the complicity of UNHCR, whose special envoy for the central Mediterranean situation, Vincent Cochetel, sided with the decision of the Tunisian authorities and stated that the expectation of those stranded on the boat to be able to seek protection in Tunisia was "irrealistic".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New York Times 19-06-21:

USA/ 'There Is a Stench': Soiled clothes and no baths for children at a Texas Center till sidans topp

A chaotic scene of sickness and filth is unfolding in an overcrowded border station in Clint, Tex., where hundreds of young people who have recently crossed the border are being held, according to lawyers who visited the facility this week. Some of the children have been there for nearly a month.

Children as young as 7 and 8, many of them wearing clothes caked with snot and tears, are caring for infants they've just met, the lawyers said. Toddlers without diapers are relieving themselves in their pants. Teenage mothers are wearing clothes stained with breast milk.

Most of the young detainees have not been able to shower or wash their clothes since they arrived at the facility, those who visited said. They have no access to toothbrushes, toothpaste or soap.

"There is a stench," said Elora Mukherjee, director of the Immigrants' Rights Clinic at Columbia Law School, one of the lawyers who visited the facility. "The overwhelming majority of children have not bathed since they crossed the border."

Sign Up for The Daily Newsletter

Every Friday, get an exclusive look at how one of the week's biggest news stories on "The Daily" podcast came together.

Conditions at Customs and Border Protection facilities along the border have been an issue of increasing concern as officials warn that the recent large influx of migrant families has driven many of the facilities well past their capacities. The border station in Clint is only one of those with problems.

In May, the inspector general for the Department of Homeland Security warned of "dangerous overcrowding" among adult migrants housed at the border processing center in El Paso, with up to 900 migrants being held at a facility designed for 125. In some cases, cells designed for 35 people were holding 155 people.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 19-06-26: 100 migrantbarn tillbaka på gränsstation i Texas - trots skräck-berättelserna (Extern länk)

TT-Reuters 19-06-25: Hantering av migrantbarn fick chef sparkad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

ECRE 19-06-28:

The CRC condemns Spain's treatment of unaccompanied children till sidans topp

The United Nations Committee on the Rights of the Child condemned Spain for the violation of children's rights in two cases concerning age assessment of unaccompanied children. The Committee denounced the lack of legal guarantees and the insufficient consideration of the documentation provided by the applicants and ordered the provision of legal representation during age assessment and the compensation of the applicants.

The first case involved J.A.B., a Cameroonian national, who arrived to Ceuta in 2016. As he had official documentation issued by the authorities of Cameroon, he declined an age assessment, which has a significant margin of error. He was denied representation by a guardian or lawyer. The prosecutor refused to accept the validity of the documents and the applicant received a removal order.

The second case involved A.L., an Algerian national, who arrived to Almería, Spain by boat in 2017. Upon stating that he was a minor he underwent an age test, which estimated that he was "older than 19". A.L. was subsequently detained in the Detention Centre for Foreigners (CIE) of Aluche, Madrid, pending his return to Algeria. The NGO Fundación Raíces, who supported the applicant, received copies of his identity documents from his family in Algeria and submitted them to the Court of Instruction of Almería.

The Committee recalled the fundamental importance of age assessments to ensure the best interests of the child are met. In cases of uncertainty, the individual must be given the benefit of the doubt. With regard to legal representation, the Committee held that legal guardians or representatives are an essential guarantee during the age assessment process and its denial constituted a violation of their right to be heard and Articles 3 and 12 of the Convention of the Rights of the Child.

(...)

Läs mer (Extern länk)

European Database of Asylum Laws 19-05-31: Spain's age assessments for unaccompanied minors in violation of the Convention (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-06-28:

Säpos förhörsmetod efter terrormål i Malmö får kritik till sidans topp

Den förhörsmetod som Säpo använde när man utredde ett misstänkt terrorbrott 2017 var oacceptabel, slår Justitieombudsmannen fast.

Förhörsledaren hotade den förhörda kvinnan med att en ansökan om permanent uppehållstillstånd kunde vara i fara - om hon inte berättade vad hon visste.

Den 11 oktober 2016 sattes en shiamuslimsk bönelokal i brand i Malmö. Händelsen fick stor uppmärksamhet och utreddes som ett misstänkt terroristbrott genom grov mordbrand och terrorsekten IS påstod sig ligga bakom attentatet.

Den 3 december samma år greps en man misstänkt för dådet. Han anhölls, häktades och satt frihetsberövad fram till den 7 april 2017. Mannen friades senare från misstankarna.

Under tiden som Säkerhetspolisen utredde händelsen genomfördes flera förhör, varav ett med den då misstänktes maka. I ett nytt beslut från Justitieombudsmannen framkommer att förhöret genomfördes på ett sätt som strider mot rättegångsbalken.

TT har tagit del av beslutet där Säpos förhörsledare kritiseras i flera avseenden. Dels utsattes kvinnan påtryckningar genom hot: en framtida ansökan om permanent uppehållstillstånd sades vara i fara om hon inte berättade vad hon visste. Dels anklagas förhörsledaren för att inte ha berättat för kvinnan att det fanns uppgifter i utredningen som var besvärande för henne när hon förhördes i egenskap av vittne.

"Förstår du vad jag menar?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Justice 19-07-01:

Storbritannien/ "They told me to stop crying at night": failing asylum seeking children till sidans topp

Figures suggest that many young asylum seekers arriving in the UK have their ages wrongly disputed leading to serious safeguarding problems.

The Court of Appeal recently declared that the UK Home Office's policy of determining the age of young asylum seekers is unlawful as it fails to ensure that children are not mistakenly treated as adults.

The case has left people questioning the practices of the Home Office and local authorities in the UK when young, mostly unaccompanied, children and young people seeking asylum arrive in the UK without any documentation proving their age.

Some children and young people who arrive in the UK have never had any form of ID, birth certificate or similar documents in their country of birth. While others were unable to bring such documents as a result of having to flee their home suddenly fearing for their safety. Unlike in the UK where we celebrate the birthdays of our friends and family with parties and presents this does not happen in all countries with very little significance being paid to birthdays, or sometimes even age. One young person confused by the process of having his age challenged stated "I am here fleeing for my life and they are worried about a date which meant nothing in Afghanistan."

As a result of their age being disputed, some vulnerable young people are left in unsuitable and unsupported adult asylum accommodation with other unknown adults, sometimes for lengthy periods. They struggle to cope with independent living, often unable to cook, wash and look after themselves. They miss out on education and struggle to access health care. One young person dispersed into adult accommodation told us that the adults in the house have told him to stop crying at night because he is keeping them all awake.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Aftonbladet 19-06-28:

Yasmin, 9, ska utvisas - riskerar liv i våld och prostitution till sidans topp

Den nioåriga flickan har misshandlats hela sitt liv.

En hammare i huvudet, en bruten arm, slag med dammsugarröret.

Socialtjänsten slår larm att hon kommer att säljas för prostitution om hon utvisas.

Det är fakta som inte rubbar Migrationsverkets beslut.

Socialtjänstens handlingar 2019-06-12:

"När XX inte hittade mobilladdaren blev styvmamman arg och stack förskäraren mot XX mage. Det träffade i närheten av naveln, det gjorde ont men som tur var hade hon en tjock tröja på sig."

Utdraget är från en anmälan enligt socialtjänstlagen. En av många som gjorts om förhållandena för den nioåriga flicka som nu riskerar att utvisas från Sverige. Sida efter sida med skildringar av våld som präglat hela hennes barndom.

Bröt armen

Flickan har levt med sin far och sin styvmor. Båda har utsatt henne för våld, men de värsta övergreppen ska styvmodern ligga bakom.

Vid ett tillfälle ska styvmodern ha brutit flickans arm för att hon var olydig. En annan gång ska flickan ha slagits med röret till dammsugaren när hon inte städade ordentligt. Därutöver har hon slagits i ansiktet vid upprepade tillfällen och hotats till livet.

Nu lever den nioåriga flickan gömd, inte från sin familj utan från svenska myndigheter.

Migrationsverket har beslutat att hon ska utvisas och då, varnar socialtjänsten, kommer hon att hamna tillbaka hos familjen där våld är hennes vardag.

- Jag fruktar för flickans liv, hon har levt under fruktansvärda omständigheter, säger en myndighetsperson som arbetat med Yasmins ärende under en tid.

Det började med att hon kom till skolan med ett blåmärke i ansiktet. Först ville nioåringen inte berätta hur hon fått det, men snart framgick det att det var hennes styvmor som åsamkat skadan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 19-06-25:

Kampen är över - hjärtsjuke Altin utvisas mot en trolig död till sidans topp

I ett litet rum på Ronald McDonaldhuset i Lund ligger Altin Vitia, 18, och räknar ner dagarna av sitt liv.

Inom kort ska han utvisas till en, enligt läkarna, trolig död.

- Jag fick ett nytt hjärta här, en andra chans till ett riktigt liv. Nu vill man ta det ifrån mig.

Kvällsposten har i flera tidigare artiklar berättat om Altin och hans kamp för livet. Under en resa till Sverige från hemlandet Kosovo blev han akut hjärtsjuk i Malmö.

Altin, som sedan tidigare behandlades för hjärtsvikt, blev så allvarligt sjuk att ett nytt hjärta var hans enda chans att överleva.

Beslutet om en hjärttransplantation fattades med stöd i FN:s barnkonvention som klart och tydligt slår fast att alla barn, över hela världen, har rätt till lika vård oavsett deras förutsättningar.

Altins nya hjärta klappar - ett tag till

Den 1 september 2015 fick Altin Vitia sitt nya hjärta. Allt har gått bra tack vare den medicinska behandlingen med immunförsvarshämmande medel som Altin får.

Hjärtat klappar på och Altin har nyligen avslutat sitt första år på det ekonomiska programmet på en gymnasieskola i Lund.

- Det har varit jätteroligt att plugga. Jag gillar att läsa och har fått fina betyg, säger Altin på skånska och med illa dold stolthet.

Även om Altin mår bra just nu så är det inte alltid så. En transplanterad patient måste äta mediciner livet ut och med jämna mellanrum få sin hälsostatus nogsamt utredd.

Risken att kroppen försöker stöta bort det nya organet är ständigt närvarande.

Altins hjärta kämpar i motvind, kroppen har upprepade gånger protesterat mot det livsviktiga organet med avstötningsepisoder som följd. Sådana episoder kräver akuta behandlingsinsatser.

Han är också betydligt mer infektionskänslig än andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-06-26:

Vittnade mot regimen i Kongo - nu får hans familj inte komma hit till sidans topp

Chauförren Kalala upptäckte blodspåren i polischefens bil.

Men idag skulle han hellre sluppit se det han såg.

Då hade han kanske inte behövt sitta ensam någonstans i Sverige och vänta. Och hans barn skulle inte sväva i livsfara i Kongo.

- Jag dör hellre än att de ska lida där, säger han.

I ett förråd ligger kassar med barnskor och ryggsäckar. Kalala fördriver tiden med att samla på sig saker till sin familj. Efter jobbet letar han efter prylar på loppis och antikaffärer i den lilla orten, någonstans i Sverige.

Det blir mycket saker, på tre år.

Så lång tid har det gått sedan han tog avsked av sin fru och sina sex barn. Yngsta var bara två månader när Kalala 2016 som en särskild FN-flykting med "akut skyddsbehov", den högsta säkerhetsklassen, sattes på ett plan från Brazzaville i Kongo till Paris, och sedan vidare mot Arlanda. Förmodligen för att aldrig mer komma tillbaka.

På grund av hotbilden mot Kalala berättar vi inte exakt var i Sverige han till slut hamnade. Vi använder bara hans förnamn i denna artikel av säkerhetsskäl.

- De sa det var för farligt för mitt nyfödda barn att följa med på flyget, men de lovade att familjen snart skulle komma efter, säger Kalala.

Nu har han väntat på dem länge. Och han önskar att han aldrig hade sett blodspåren i bilen, den där dagen för snart tio år sedan.

Blev indragen i mordet

Han jobbade då som chaufför åt en högt uppsatt polischef i Kinshasa, och körde mellan fina adresser och älskarinnor. Polisen i Kongo är ökänd som korrupt och brutal.

-Jag visste att polischefen hade mycket pengar. Jag visste mycket, men ville inte veta, säger Kalala.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 19-06-25:

Docka med kula i skjuter upp Adib Yamouts utvisning - mamma Najah orolig till sidans topp

28 maj i år skulle Adib Yamout från Ljusne utvisas till Libanon. Men det hela har skjutits upp sedan den nyblivne sexbarnspappan fått hot riktat mot sig.

Det handlar om ett paket med en docka som genomborrats av en gevärskula.

Händelsen är polisanmäld säger hans fru Najah Kolailat som tvingas att vara stark i en svår tid för familjen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 19-05-05: Höggravida Najahs man utvisas dagar efter parets födsel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-06-28:

Terrordömde Strömsundsbon har fått utvisningsbeslut till sidans topp

46-åringen friades för terrorplaner, men togs i stället omedelbart i förvar av Säkerhetspolisen. Nu har han fått sitt utvisningsbeslut.

Mannen, som är från Uzbekistan, anklagades för att tillsammans med två andra män ha förberett ett terrordåd mot Sverige med kemikalier.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio P3 19-06-20:

Han tar emot unga afghaner som utvisas från Europa till sidans topp

Ofta har de aldrig varit i Afghanistan utan har växt upp i länder i närheten, berättar Abdul Ghafoor vars organisation hjälper återvändande.

Förra året gick Afghanistan om Syrien som det land där flest dör i väpnad konflikt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-23:

Allt fler tvångsutvisas till Afghanistan till sidans topp

Antalet verkställda utvisningar med polis har flerdubblats sedan 2016, samtidigt som självmant återvändande har minskat kraftigt.

- Dels så handlar det ju om att Sverige ingick i ett samförståndsavtal med Afghanistan 2016. Vi satte en återvändandesambandsman i Kabul 2017. När vi har fått arbeta med det här så har det skapats förutsättningar för ett bättre samarbetsklimat med afghanska myndigheter, säger Patrik Engström, gränspolisens chef.

Patrik Engström säger att samarbetsavtalet bland annat har lett till att det är betydligt enklare att ordna resehandlingar för afghanska medborgare, och att det finns tydligare rutiner för hur utvisningarna genomförs.

Antalet genomförda tvångsutvisningar till Afghanistan har ökat från 24 personer 2016 till 151 personer förra året. Och fram till sista april i år så hade nästan hundra personer redan utvisats med polis.

Den uppdaterade gymnasielagen har också lett till att antalet verkställda utvisningar har ökat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lokaltidningen Stenungsund 19-06-24:

Enkelbiljett till Kabul till sidans topp

500 mil till fots, i bagage och gummibåt. Nu flygs han tillbaka till Afghanistan. Tre veckor efter Madhi Ismapolos 18-årsdag så har hans utvisningsbeslut från 2016 verkställts. Hans svenska familj sätter nu allt hopp till att ett svenskt arbetstillstånd ska kunna få hem honom till Orust igen.

Lokaltidningen träffade för några veckor sedan den afghanske pojken Madhi Ismapolo som flydde till Sverige som 14-åring och nu fyllde 18 år. Han hade länge våndats inför födelsedagen då myndighetsålder gör att hans utvisningsbeslut kan genomföras enklare. Svenska myndigheter behöver inte förhålla sig till barnkonventionen om personen de hanterar upphör att vara ett barn. Mycket riktigt har processen gått snabbt sedan födelsedagen i slutet av maj och mindre än en månad senare sitter Madhi på Landvetters flygplats med en flygbiljett till Afghanistans huvudstad Kabul.

- Min kompis familj ska hämta mig vid flygplatsen och sedan ska jag vara där i en eller två veckor, när jag fixat pass åker jag direkt till Iran, säger Madhi Ismapolo.

Vet du var i Iran du ska stanna?

- Nej. Jag måste hitta en plats där jag kan bo några månader. Jag vill till Teheran, där är det säkrare för mig och där kan jag stanna tills jag får svar från Migrationsverket och kan återvända hem till Sverige igen.

Madhi tankar är fokuserade på att så fort som möjligt komma hem till Orust igen, där finns hans enda kvarvarande familj och det samhälle han känner att han tillhör. Hemlandet Afghanistan har han inte längre någon relation till. Madhi har blivit erbjuden jobb på Ivars färg i Henån och det är via det erbjudandet som ett arbetsvisum i Sverige kan bli möjligt om några månader. Nu sätter Madhi och hans familj sitt hopp till att varken svenska eller afghanska myndighetsprocesser ska försvåra processen ytterligare.

Är du rädd?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-23:

Danmark/ Trapped in Ellebæk - Everyday life marked by fear and powerlessness till sidans topp

On the 4th of June 2019, a man hung himself in his cell after 3 months of detention in the Immigration Centre Ellebæk. This is not the first suicide in Ellebæk. In June, the Ombudsman instructed the free-hanging pipes attached to the cells' ceiling to be covered, in order to prevent further suicide attempts. At the time, there had been 7 suicides and suicide attempts in the last 5 years.

The Immigration Centre Ellebæk is located in Allerød, halfway between Sjælmark's deportation centre and the Sandholm Camp (Arrival unit). The sun has been shining all the days I have been there. But the sun contrasts with daily life marked by darkness, anxiety and hopelessness for the inmates who live behind the barbed wire fence, a fence that encircles the place called an immigration centre, but in fact is run as a closed prison.

I am meeting with Andrew, who fled Uganda, but has been imprisoned in Ellebæk since November 2018. We have been in contact over the phone for a few weeks. The only communication outside of prison takes place over the prison's coin phone. A phone that is expensive and often out of work. He has to call me, I cannot reach him. If I miss his call, there is nothing else I can do but wait until he calls again.

"Hi, this is the prison," the door phone responds when I tell that I have arranged a visit. I have to pass two large gates, bordered by barbed wire fences. When the inner gate opens, the outer one is closed. I show my ID, and my phone is locked up in a small closet for phones. I have to pass the metal detector.

Outside the visitor's room, I am met by a poster that reads:

"Your future is decided by what you do today, not tomorrow".

- words that seem off-place in a place, where the inmates are deprived all power over their own fate.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-06-28:

Europa/ Overview of effective forced return monitoring in Member States updated till sidans topp

FRA has just updated its annual overview of effective forced return monitoring systems across the EU.

The overview compares developments in EU Member States over the past five years. It reflects trends on staffing, qualifications of staff and the monitoring of return operations in its various phases.

It shows that 10 EU Member States lacked effective operational return monitoring systems in 2014. By 2018, this dropped to three. Two of them aim to have systems in place by 2019.

However, in Member States with a monitoring mechanism, project funding and other factors may limit the effectiveness of monitoring.

The overview does not cover the pool of forced return monitors under the European Border and Coast Guard Agency, Frontex.

The EU Return Directive (2008/115/EC) in Article 8 (6) introduced an important fundamental rights safeguard for third-country nationals ordered to leave the EU because they do not or no longer fulfil the conditions for entry and/or stay. According to the directive, Member States must provide for an effective forced-return monitoring system.

(...)

In Germany, Slovakia and Sweden, the monitoring body appointed by law is an agency/entity belonging to the branch of government responsible for returns. Thus, FRA considers that it is not sufficiently independent to qualify as 'effective' under Article 8 (6) of the Return Directive.

Läs mer, se tabell och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Corporate Watch 19-06-20:

Frankrike/ Calais: after the Jungle - an interview with Calais Migrant Solidarity till sidans topp

In 2016, the northern French port town of Calais was all over the TV screens, as an army of Gendarmes and CRS riot police evicted the "Jungle"i - a largely self-built refugee camp where about 6,000 exiles from the world's war zones lived in sight of the razor wire border fences. But Calais' refugee story goes back much further, and it's not over yet. Hundreds of refugees are still gathered around the main channel crossing point, living in even more miserable and precarious conditions now the big jungle is gone. To get a snapshot of the current situation Corporate Watch talked to friends from Calais Migrant Solidarity, a network that has been active alongside migrants in Calais since 2009.

How many people are still trying to cross the border at Calais? Where do they come from?

In Calais itself, maybe around 500 people. It fluctuates a lot, so perhaps between 300 and 600 people at any time. But then there are also hundreds more people further along the coast at Dunkerques, and all the way towards Belgium.

In Calais the nationalities of people follow the same patterns - we're talking about people from war zones and dictatorships, where those countries have a historical connection to British colonialism. So people may speak English, or have family connections, or may have grown up with some idea of the UK as a safe haven and a beacon of democracy. Many Afghans, Iraqis, Iranians, Kurds, Eritreans, Sudanese, and also a few others now from as far as Nigeria, Chad and other places.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Comparative Migration Studies 19-06-27:

Malta/ Lost in limbo? Navigating practices of appropriation of non-deportable refugees till sidans topp

Sarah Nimführ Buba Sesay

Malta, an island-state, limits the mobility of non-deportable, rejected asylum seekers who want to leave due to the lived consequences of disintegration. Stripped of any legal entitlements non-deportable refugees only have restricted access to the job market, basic services, and health care. They have no formal legal status whilst their presence and stay are known by the immigration authorities. However, although non-deportability restricts refugees' mobility, they find ways to navigate the system governing their physical and social immobilities.

Based on (auto-)ethnographic fieldwork conducted in Malta and Italy, non-deportable, rejected asylum seekers' lived experiences of first reception in Malta and migrating to Italy are illuminated. While enacting their denied right of mobility, new challenges reveal themselves, resulting in a life in limbo that continues even after they leave Malta. Through the conceptual lens of the 'perspective of migration' we consider the making and unmaking of refugees' (im)mobilities. In doing so, we pursue a three-stage approach. First, we shed light on produced immobilities while in Malta. Second, we explore refugees' practices of appropriation of mobility and third, we turn to new possibilities and challenges they face after a secondary movement to Italy. From a micro-analytical perspective, we examine how non-deportable refugees navigate the system governing their social and physical (im)mobilities. Practices of resistance and conciliation are illustrated.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Nordstan 19-06-26:

Nordstans Företagareförening tackar volontärgrupperna för deras fantastiska insatser till sidans topp

Agape, Frälsningsarmén och Räddningsmissionen får 20 000 kronor vardera som tack för det viktiga arbete de utför i och kring Nordstan.

-Vi vill på detta sätt visa vår tacksamhet till dessa volontära eldsjälar som gör så mycket och hoppas att detta bidrag hjälper lite i deras strävsamma arbete. Vi uppmanar fler att stödja de här föreningarna, säger Martin Barregård Företagareföreningens ordförande.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 19-06-20:

Frankrike/ Gilets Noirs - the undocumented migrant collective taking Paris by storm till sidans topp

We meet some of the activists who have been inspired by the persistence and hope of the Gilets Jaunes.

"They are scared of immigrants who fight for their dignity, who inspire others to do the same - so here we are! ....Our strength is in our unity, that's why they try everything to divide us" Gilets Noirs statement

On Wednesday, June 12, several hundred undocumented migrants occupied the office of the French multinational catering company Elior. Based in the La Défense business district of Paris, Elior has over a hundred thousand employees across 15 countries. And according to the activists, they have been exploiting undocumented migrants.

Activists held the occupied lobby for several hours, demanding to speak with the company's CEO, while members and supporters held a rally outside. In their speeches they accused the company of withholding wages from undocumented workers, and holding workers precarious migration status over their heads - if they complain about their working conditions, they will get handed over to the police.

The gilets noirs are a collective of undocumented migrants living in Paris, who have been engaged in high profile actions in the French capital to expose the conditions under which they are forced to live - including precarious employment, homelessness and poor housing conditions, and police repression.

In a statement handed out to press and onlookers, they claimed that "When you confront the boss [over your pay, work conditions], they say 'we can't keep you, you're undocumented'. But when you work in silence, they don't care at all whether you have papers or not!"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Giurisprudenza Penale 19-07-01:

Europa/ Punishing the facilitation of irregular migration. A comparative analysis till sidans topp

by Stefano Trevisan and Uriel Möller

The article offers a comparative legal analysis of the crime of facilitating irregular migration by assessing its implementation in Italy and Germany. Through our analysis, we capture the similarities and differences between the two criminal provisions in question, and assess how, and to what extent, humanitarian assistance is criminalized in these two countries.

With this aim, we examine recent case law and shed light on the most interesting legal arguments presented in courts. Our finding suggests that in both legal systems members of humanitarian organizations face legal uncertainty and can be subject to criminal prosecution.

Hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Watch the Med 19-06-22:

Europa/ From Palermo to Naples: For the right to mobility and the right to rescue! till sidans topp

Joint Statement

Humanitarian rescue NGOs, civil society organisations, and activist groups, including Sea-Watch, Alarm Phone, Mediterranea, Seebrücke, Aita Mari, Jugend Rettet, Borderline Europe, Inura, Open Arms, and Welcome to Europe, as well as representatives of several European cities and municipalities, including Naples and Barcelona, have come together to work toward a collective European and Mediterranean initiative. Our movement was born in Palermo in 2018 and in the spirit of the Charter of Palermo, with its central demand for the right of mobility. Our slogan is: "From the Sea to the Cities!"

After our meetings in Palermo and Barcelona, we were hosted by the Municipality of Naples on 20-21 June 2019. Naples is a city that has declared its port a safe harbour in light of the restrictive and anti-migrant measures of the current Italian government, especially its interior minister. Over the past two days we have strengthened the collaboration between humanitarian rescue NGOs, civil society organisations, activist groups and city administrators. Our main aim is to join together in the struggle against the mass dying in the Mediterranean Sea. Those rescued at sea must be brought to safe harbours and be allowed to live freely and in dignity in European cities.

We declare our solidarity with the 43 survivors, including unaccompanied minors, who were rescued by Sea-Watch 3 but who are still today, 10 days after their rescue, stuck on the rescue boat. We condemn the refusal to allow Sea-Watch 3 and its guests to land at a safe harbour. Together with the survivors we demand from the Italian government as well as the European institutions and community to immediate guarantee their disembarkation.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesy International 19-07-02:

USA/ Authorities are misusing justice to harass migrant human rights defenders till sidans topp

Since 2018, the US government has conducted an unlawful and discriminatory campaign of intimidation, threats, harassment, and criminal investigations against people who defend the human rights of migrants, refugees and asylum seekers on the US-Mexico border, Amnesty International said in a new report released today.

'Saving lives is not a crime': Politically motivated legal harassment of migrant human rights defenders by the USA reveals how the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) have increasingly misused the criminal justice system to deter activists, lawyers, journalists, and humanitarian volunteers from challenging - or simply documenting - the systematic human rights violations that US authorities have committed against migrants and asylum seekers.

"The Trump administration's targeting of human rights defenders through discriminatory misuse of the criminal justice system sets it on a slippery slope toward authoritarianism. The US government is disgracing itself by threatening and even prosecuting its own citizens for their vital work to save the lives of people in a desperate situation at the border," said Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International..

The US government has inappropriately investigated human rights defenders for alleged crimes including human smuggling, based on their humanitarian and human rights-related activities, and their expression of political or other opinions. While the most sweeping investigations targeted human rights defenders supporting a large caravan of migrants and asylum seekers in November 2018, authorities have continued to target those and other defenders since then, including simply for helping asylum seekers to know their rights and request protection at an official port of entry.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Picum 19-06-20:

Study shows a rise sharp in citizens being criminalised for helping migrants till sidans topp

The report provides the most in-depth list of cases of criminalisation of solidarity to date. It finds that between 2015 and 2019, at least 158 individuals have been investigated or formally prosecuted for offering humanitarian assistance to migrants and refugees across 11 European countries. The vast majority of cases occurred in France, Italy and Greece.

Despite a drop in migrant arrivals, the number of cases increased dramatically in 2018, with 104 individuals reported - twice as many as 2017. The criminalisation of solidarity does not only affect human rights defenders, volunteers and crew members rescuing people at sea, but also ordinary citizens, doctors, journalists, mayors and religious leaders.

Seán Binder, who spent 106 days in pre-trial detention for his humanitarian work as a coordinator of civilian rescue operations in Greece in 2018, added:

"Humanitarian response and asylum seeking are enshrined in the EU charter of fundamental rights and international law - humanitarians are engaged in both legitimate and legal activities. In fact, civilian humanitarianism is a highly skilled operation that works to complement the lifesaving of the authorities, instead of hampering them. For instance, in my case, we were the only actors who provided immediate medical services and interpreters where the authorities had none."

"Beyond the legal proceedings highlighted in the report, Caritas Europa is also deeply concerned by all the other means used to deter acts of solidarity. This includes examples of violence and harassment by the police towards volunteers and obstacles to food distribution to migrants", says Maria Nyman, Secretary General of Caritas Europa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OHCHR 19-06-20:

UN Human Rights Office urges EU States to stop criminalizing solidarity till sidans topp

On World Refugee Day, the UN Human Rights Office in Brussels called on EU member States to prioritize saving the lives of refugees and migrants crossing the Mediterranean.

Between 2014 and June 2019, at least 9,241 deaths have been recorded, as estimated by the International Migration Organization, national authorities and media sources, while at the same time in recent years, NGO boats trying to save the lives of those in trouble at sea have been increasingly removed or rendered unable to operate, and hundreds of Europeans have been arrested, investigated, or threatened with prison or fines for trying to help migrants and refugees.

As of 1 June 2019, only seven out of the 24 humanitarian rescue ships operated by civil society organizations in the Mediterranean were still active, as recorded by the EU Fundamental Rights Agency.

The UN Human Rights Regional Office for Europe urged EU member States to urgently strengthen search and rescue operations and ensure rapid and safe disembarkation in a coordinated manner. States have a heightened duty to protect the right of everyone to seek and enjoy asylum from persecution, the right to leave any country and the right to life, as established by international human rights and humanitarian law. Individual human dignity should be at the centre of reforms of the European Common Asylum System, currently being considered by EU member States. These should include setting up effective EU-wide systems that enable swift support for those in vulnerable situations, including victims of violence and trafficking for purposes of sexual or labour exploitation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 19-06-20:

European activists fight back against 'criminalisation' of aid for migrants and refugees till sidans topp

"The atmosphere is very hostile for anyone that is trying to help."

More and more people are being arrested across Europe for helping migrants and refugees. Now, civil society groups are fighting back against the 17-year-old EU policy they say lies at the root of what activists and NGOs have dubbed the "criminalisation of solidarity".

The 2002 policy directive and framework, known as the "Facilitators' Package", establishes the parameters of European policy when it comes to tackling illegal immigration.

The package leaves it up to individual member states to decide whether people providing humanitarian assistance should be exempt from prosecution for helping undocumented migrants enter or cross through EU states. It does not include a requirement that profit be a motive for a charge of human smuggling, nor is there an automatic exemption for humanitarians.

Activists say the policy is too vague, and gives states too wide a berth to bring charges against NGOs performing search-and-rescue operations in the Mediterranean, volunteers in Greece and elsewhere, and people who have provided transportation, food, and shelter to asylum seekers.

"People [are] being prosecuted just for sort of simple acts of decency," Liz Fekete, director of the Institute of Race Relations in Britain, which has monitored the arrests, told The New Humanitarian.

These cases have not only impacted the individuals put on trial.

Maria Serrano, senior campaigner on migration at Amnesty International, says they have damaged the reputation and perceived legitimacy of the organisations and people providing humanitarian aid and support to refugees and migrants. "The atmosphere... is very hostile for anyone that is trying to help," she said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 19-06-28:

The EU at the dock for crimes against humanity? till sidans topp

Op-ed by Jens Dieckmann and Susan Adamsen.

On June 3, a wake-up call shook the world; Juan Branco, a French Lawyer who formerly worked at the International Criminal Court (ICC) and is currently part of the legal team of WikiLeaks' Founder Assange, and Omer Shatz, a Professor of Law who teaches at Sciences Po University in Paris, submitted a 244-page document to the ICC, calling for a prosecution of the EU and member states for the deaths of thousands of refugees who drowned in the Mediterranean fleeing Libya. The authors call for punitive action over the EU's deterrence-based migration policy after 2014, which allegedly "intended to sacrifice the lives of migrants in distress at sea, with the sole objective of dissuading others in similar situation from seeking safe haven in Europe".

The right to control borders and ensure security comes with the inherent duty to effectively protect the rights enshrined in maritime, human rights and refugee laws. Ending EU's "Mission Sophia", which rescued almost 50,000 people, might imply an acceptance of an increased risk of further foreseeable deaths in the former EU operation area. Ending the deployment of ships to the Mediterranean since end of March 2019 meant ceasing the one positive element of Mission Sophia's work. This alleged foreseeable increase of deaths in consequence of EU policy raises the question of accountability of the EU under the legal framework of International Criminal Law to which the authors replies affirmative.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Skåne 19-06-25:

40 bärplockare utvisade - skulle arbeta i Landskrona utan tillstånd till sidans topp

40 jordgubbsplockare som skulle skörda bär på en gård i Landskrona utvisades under måndagskvällen. Anledningen är att bärplockarna inte hade några tillstånd att jobba i Sverige.

Det var i måndags som gränspolisen gjorde en rutinkontroll hos en bärodlare i Landskrona. Där fann de 40 ukrainska och vitryska bärplockare som jobbade för lantbrukaren.

Men det visade sig att bärplockarna inte hade något arbetstillstånd eller tillstånd att vistas i riket, vilket Landskrona Direkt var först med att rapportera.

Redan samma kväll sattes bärplockarna på färjan från Ystad till Polen.

- De hade kommit för att tillfälligt jobba med bärplockning, men de hade inte tillstånd att arbeta eller vistas i landet, säger Ewa-Gun Westford, skånepolisens presstalesperson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 19-06-27:

Combating violence in all its forms against migrant children till sidans topp

The Assembly today expressed its concern about the "serious threats" faced by migrant children on their way to Europe and important gaps in the policies and procedures, which limit the legal opportunities for migration in Europe. "Once in Europe, migrant children can also be subject to abuse in detention centres or transit zones, sexual assault and violence, or live on the streets to avoid deportation. They are also at risk of being sexually exploited or of being exploited as undocumented workers," the parliamentarians said.

In a resolution unanimously adopted on the basis of the report by Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Iceland, UEL), the Assembly proposed a number of means at the legislative level and as regard policy implementation, to prevent violence against migrant children. In particular, it called on States to "create channels for safe, legal and regular migration", prohibit the detention of migrant children, and provide legal safeguards for their access to asylum procedures. National legislation should also protect them from all forms of exploitation and prohibit invasive age-assessment practices.

PACE stressed the need for a "common strategy" to be adopted by the governments of the member States on how to combat violence against migrant children in all its forms and to ensure the broad protection of their human rights.

Finally, the Assembly recommended that the Committee of Ministers adopt as soon as possible guidelines on guardianship and age assessment and ask the Steering Committee for Human Rights (CDDH) "to consider the possibility of developing European standards for reception centres for migrant children."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 19-06-24:

Midyear update: Climate displacement till sidans topp

Relocation policies, peace committees, and empty villages

Vulnerable communities around the world have long known what the aid sector is just beginning to articulate: climate change is a humanitarian issue, and its fingerprints are all over today's emergencies.

What's new:

Climate shocks and disasters continued to fuel displacement around the globe through the first half of the year, from tropical cyclones to slow-burning droughts. Pacific Island nations were on high alert early in the year as storm after storm swept through the region in quick succession. Conflict is as dangerous as ever in Afghanistan, yet the number of people displaced by drought and floods in recent months is on par with the numbers fleeing war. Drought has left 45 million in need in eastern, southern, and the Horn of Africa. This, along with conflict, has spurred new displacement in countries like Somalia, where at least 49,000 people have fled their homes so far this year, according to UNHCR. The UN's refugee agency warns of "growing climate-related displacement" - a sign of the continuing shift in the aid sector as humanitarian-focused agencies increasingly underline the links between climate change and crises.

Why we're watching:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Routed Magazine June 2019:

Climate change and mobilities till sidans topp

Across the world human-induced climate change is transforming the planet's environments and ecosystems and affecting migratory movements of people and animals. At the same time, migratory movements can transform local environments by putting pressure on finite resources and exacerbating the conditions for environmental damage. In this context, the phenomenon of 'climate refugees' has emerged prominently among other forms of mobility. Politics has also taken on transnational dimensions with social movements mobilising between continents calling on their respective governments to do more to reduce fossil-fuel dependency.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-06-25:

FRA report calls for 'zero tolerance' of severe labour exploitation till sidans topp

FRA research published today highlights the urgent need for European governments to do more to tackle severe labour exploitation in firms, factories and farms across the EU. First-hand interviews with hundreds of exploited workers reveal the illegal practices in sectors including agriculture, construction, domestic work, hospitality, manufacturing and transport.

Many exploited workers are often invisible. But the workers' perspectives in FRA's report 'Protecting migrant workers from exploitation in the EU' show how their exploitation contributes to the supply chains of the everyday goods and services we take for granted - from the food on our plates, to the shirts on our backs.

The report reveals that over half of the workers found their jobs by word of mouth but ended up in 'concentration camp conditions' where 'they keep us like dogs, like slaves'.

FRA researchers found that some of the EU's exploited migrant workers are:

+ paid as little as €5-a-day;

+ forced to pay debts to traffickers before earning a cent;

+ working 92-hour, seven-day weeks, with no holiday or time off;

+ sleeping in shipping containers, with no water or electricity;

+ monitored on CCTV 24/7 by bosses;

+ subjected to beatings, verbal abuse and threats of further violence;

+ given no protective clothing to work with hazardous chemicals;

+ face sexual and gender-based violence or forced into moving drugs;

+ threatened of dismissal and deportation when they ask for their wages.

The report outlines 13 actions for EU institutions and Member States to end exploitation:

End fraudulent or deceptive recruitment practices.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-06-24:

Applications for asylum down to pre-crisis levels, but pending cases remains high till sidans topp

Asylum applications in the EU+ decreased for the third consecutive year in 2018, returning to pre-crisis levels. Despite an increase in applications in the first five months of 2019, it remains too early to be indicative of a significant long-term shift in recent trends.

The European Asylum Support Office (EASO) launched its 2018 Annual Report on the Situation of Asylum in the EU+ in Brussels, on 24 June 2019. The Report is a flagship reference publication that aims to provide a comprehensive overview of the situation of asylum in the EU+ and the practical functioning of the Common European Asylum System (CEAS).

As reported by EASO earlier this year, the 664 480 applications for international protection in the EU+ in 2018 marked a decrease for the third consecutive year, this time by 10%. Approximately 9% of these applications involved repeated applicants. While the number of applications remained remarkably stable throughout 2018, the relative stability at EU+ level conceals stark variation between Member States and between individual citizenships.

The total EU+ recognition rate in first instance in 2018 was 39%, decreasing by 7 percentage points over the previous year. Although fewer positive decisions were issued overall, a higher proportion of positive decisions granted refugee status (55% of positive decisions).

Syria (13%), Afghanistan and Iraq (7% each) were the three main countries of origin of applicants in the EU+ in 2018. The top 10 citizenships of origin also included Pakistan, Nigeria, Iran, Turkey (4% each), Venezuela, Albania and Georgia (3% each). In 2018, close to one fifth of all applications were lodged by nationals from countries exempt from visa requirements to enter the Schengen Area, including Venezuelans, Colombians, Albanians and Georgians.

(...)

Läs mer och hämta statistik samt sammanfattningar på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Bristol 19-06-28:

Lack of data on missing migrant children leads to gaps in protection till sidans topp

A new report highlights the need for better data on migrant deaths and disappearances, particularly those of missing migrant children.

This year's Fatal Journeys 4 report, by the International Organization for Migration (IOM) and co-edited by University of Bristol academic Ann Singleton, focuses on missing migrant children, giving the growing number embarking on dangerous migrant journeys.

According to IOM data, nearly 1,600 children have been reported dead or missing since 2014, though many more go unrecorded.

Ann Singleton, Senior Research Fellow in the School for Policy Studies, said: "Children dying or disappearing during migration should be a concern to everyone. There is an urgent need for better policies and action, informed by better data, to prevent these deaths and protect children."

Since 2014, IOM's Missing Migrants Project has recorded the deaths of more than 32,000 people worldwide. These figures are likely to be much lower than the real number of deaths, given that many bodies are never found or identified.

Other key findings in the report include:

Between 2014 and 2018, more than 17,900 people died or went missing in the Mediterranean-the remains of almost two thirds of those victims have not been recovered.

Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf of Aden: at least 125 people drowned off the shores of Yemen in 2018, compared with 53 in 2017.

Of almost 2,200 deaths recorded during migration in South-East Asia between 2014 and 2018, at least 1,723 were Rohingya.

Most of the 288 deaths recorded in South Asia since 2014 were of Afghan migrants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-06-28:

Decrease in applications and negative public attitudes in Visegrád Four till sidans topp

A report from the project, Visegrád Countries National Integration Evaluation Mechanism (V4/NIEM) reveals a stagnating number of beneficiaries of international protection (BIPs) in Visegrad 4 countries, and a significant drop in applications in Hungary and Poland since 2016. Further, the report confirms that negative public attitudes towards foreigners prevail.

The Visegrad 4 countries have seen a stagnation or decrease of granted international protection statuses and in 2018 the modest numbers were: Slovakia (5 excluding Subsidiary protection), Czech Republic (165), Poland (404) and Hungary (349). Further, the number of new applications in Hungary and Poland continue to drop significantly - in Hungary from 29,432 in 2016 to 671 in 2018 and in Poland from 12,350 in 2016 to 4141 in 2018.

The report also reveals negative attitudes and a lack of knowledge in the public of foreigners originating from countries outside the EU. While the average share of EU citizens with negative or fairly negative attitudes towards foreigners from countries outside the EU stands at 53 per cent the number in Poland it is 64 percent, in Hungary 75 percent in Slovakia 81 per cent, and in Czech Republic 86 per cent. The negative attitudes correlates with more than half of the populations feeling inadequately informed about the topic. The lack of knowledge illustrated by disproportionate estimates of the number of foreigners in Visegrad countries with populations in Poland and Slovakia guessing more than ten times the actual number: "The fact that the citizens of V4 countries overestimate the numbers of non-EU foreigners living in their countries so significantly shows how little our imagination has to do with reality, and how much of a role media and political discourse plays in the creation of public knowledge", said Ond?ej Novotn?, coordinator of the V4/NIEM project.

Furthermore the report informs about the integration mechanism of BIPs, drawing on data from a broader NIEM comparative report, and about the current political trends regarding the refugee agenda.

Artikeln med länkar till källor och ytterligare information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Cato at Liberty 19-06-12:

Mexico deported more Central Americans than the U.S. in 2018 till sidans topp

President Trump has decided to blame Mexico for the border crisis, rescinding and then reiterating his threat to impose tariffs on America's neighbor to the south if it doesn't stop migrants from Central America's Northern Triangle from coming. Yet Mexico's enforcement of immigration laws against Central Americans has been more vigorous than the United States for some time.

In 2018, Mexico deported more immigrants back to the Northern Triangle than the United States did, and it deported nearly all the immigrants who it apprehended in that year. The United States did not. It's just not true that Mexico is less vigorous in its anti-immigration efforts than the Trump administration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-06-26:

Därför försöker allt fler fly till USA till sidans topp

Sedan Trump blev president har allt fler migranter gett sig ut på den livsfarliga resan mot den amerikanska gränsen, där en tvååring nyligen drunknade.

Risken för att mötas av en ny mur gör att många chansar, tror en expert.

Bilden som USA:s president Donald Trump under sin valkampanj målade upp om ökad illegal migration från Mexiko var överdriven. Siffror från USA:s gränsbevakare visar att antalet illegala migranter som gripits i själva verket minskat från ungefär 1,6 miljoner år 2000 till cirka 416 000 under valåret 2016.

Men efter att Trump satt sig på presidentposten har kurvan däremot vänt uppåt igen. Mexiko har gripit och avvisat fler invandrare inom sina gränser hittills i år, enligt undersökningsinstitutet Pew Research Center. Mellan oktober och april har 92 000 personer gripits, jämfört med 70 000 under samma period i fjol.

- Verkligheten har på sätt och vis anpassat sig lite efter Trumps beskrivning, säger Ylva Lindahl, redaktör med ansvar för USA och Latinamerika på Utrikespolitiska institutet (UI).

Varför ökar migrationen igen?

Det finns inget rakt svar på varför allt fler riskerar sina liv för att ta sig över gränsen, enligt Ylva Lindahl. Däremot är det tydligt att allt fler barn och barnfamiljer försöker fly tillsammans, enligt New York Times.

- Skälen att de flyr är så klart outhärdliga förhållanden i hemländerna. Men eftersom det inte är något som är radikalt annorlunda i de här länderna jämfört med tidigare så tror jag även här att uppmärksamheten kring Trumps föreslagna mur skyndat på familjernas beslut, säger Lindahl.

Hon jämför situationen med Europa 2015, då många som funderat på att migrera började bli oroliga för att gränserna snart skulle stängas - och därför skyndade på processen att fly.

- Man får den desperata känslan av att det är sista chansen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 19-06-28:

Midyear update: Returning refugees till sidans topp

Pressure grows in a pivotal year

The pressure remains high on millions of vulnerable people to return to dangerous homelands, with 2019 showing itself to be a pivotal year for the four largest refugee crises: Syrians, Afghans, South Sudanese, and Myanmar's Rohingya account for around half the world's registered refugees, not to mention millions more internally displaced people.

What's new:

More and more Syrian refugees are heading home, in some cases under pressure from host governments, but given how widely the figures vary, we can't be sure exactly how many: While the UN's refugee agency, UNHCR, was able to verify 21,000 returns from January through early April, Turkey said in late May that 329,000 people had returned to Afrin alone since the country's forces took control of the Syrian-Kurdish enclave last year.

Afghans continue to face pressure to return on multiple fronts. The UN recorded more than 220,000 returns this year from neighbouring Iran and Pakistan; UN agencies are planning for at least 680,000 by the end of 2019. The threat of deportation has eased in Pakistan but heightened in Iran, the source of the vast majority of recent returnees. In Europe, Afghan asylum seekers are increasingly seeing their claims rejected, and thousands each year are returned.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Stockholm 19-06-28:

Nyanlända vräks - trots tomma lägenheter till sidans topp

Hälften av Solnas drygt 100 lägenheter för nyanlända står tomma. Samtidigt fortsätter människor att vräkas efter två år. - Jag tycker det är hemskt, säger Mokhlef Kanaan som vräktes.

Av Solna stads 112 lägenheter för nyanlända vid Bredkilsbacken står i dag över hälften tomma.

Mokhlef Kanaan bodde i ett av modulhusen för ett år sedan. I dag är det ingen som bor i hans gamla lägenhet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-07-02:

Ali i Lesjöfors: "Vet inte vart vi ska ta vägen" till sidans topp

Bland de asylsökande som ska flytta från Värmland är oron just nu stor. Ali Heidery från Afghanistan har bott i Lesjöfors i två år. Nu vet han och hans familj inte var de ska bo i höst.

Utanför hyreshuset i Lesjöfors är leken i full gång.

Barnen forsar förbi i full fart på en skateboard, och det hörs skrik och skratt.

Utanför entrén sitter pappa Ali Heidery och ser på.

- Vi är väldigt ledsna. Vi har bott här i två år och barnen har gått i skolan där.

Han pekar på Stålvallaskolan som ligger bara något hundratal meter bort, på andra sidan vägen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 19-07-02: Rivningar väntar när Migrationsverket lämnar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 19-06-25:

Fokus på nyanlända i jakten på kompetens till batterifabrik till sidans topp

Regionen kring Skellefteå klarar inte själv att kompetensförsörja batterifabriken. Nu är förberedelserna igång inför rekryteringarna.

Ett förberedelsearbete har startat inför när rekryteringarna ska komma igång till den planerade batterifabriken i Skellefteå.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 19-06-20:

Europa/ Refugees and diverse societies, which policies for the intercultural city? till sidans topp

The Intercultural Cities (ICC) programme has launched a series of didactic and awareness videos addressing local governments wishing to evolve as intercultural municipalities. The videos give insights on how to adapt cities' institutions and services to the needs of a diverse population by implementing intercultural integration strategies that guarantee equal opportunities for everyone, without ever compromising the existing principles of respect to human rights, democracy and the rule of law.

Who are the Refugees? How can their talents benefit their new societies? What can local policies do to ensure their dignity is respected? How an intercultural integration approach can help making diversity an advantage for all?

This video, the second of the series, will introduce policy makers, practitioners and local authorities' technical staff to the main principles of the intercultural approach to refugee inclusion. A shorter version for general awareness purpose is also available

Meddelandet med länk till video (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Svenska Dagbladet debatt 19-06-28:

"Justera pull-effekter i utlänningslagen" till sidans topp

Det finns flera viktiga skäl till att så många personer utan asylskäl och även lågutbildad arbetskraft söker sig just till Sverige. Bland annat har asylsökande möjlighet att "byta spår". Det skriver Eva Edwardsson, före detta kammarrättsråd.

Den migrationspolitiska debatten utgår oftast från berättelser om människor som uppges ha kommit i kläm. Trots flera års vistelse här i landet vill myndigheter och domstolar tvinga dem att lämna Sverige. Migrationsverket påstås ägna sig åt hjärtlöst paragrafrytteri. Riksdags- och kommunpolitiker uttalar i medier sitt stöd för enskilda fall, även under pågående domstolsprövning, och antyder inte sällan bristande rättssäkerhet som trolig orsak till utvisningsbeslutet.

Men migrationslagstiftningen kan inte enbart bygga på medkänsla, utan den måste också utgöra ett system som hänger ihop.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svar av Simona Mohamsson, Liberala ungdomsförbundet, i Svenska Dagbladet 19-07-04: "Problematiskt justera pull-effekter i asylprocess" (Extern länk)

Eva Edwardsson i Svenska Dagbladet 19-07-12: "Mina förslag gäller dem utan skyddsskäl" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-06-20:

"Sveriges regering låter övergrepp ske i Libyen" till sidans topp

Medan vi i lugn och ro firar midsommar i Sverige är miljontals människor på flykt i världen. Några mister livet på vägen mot ett stängt Europa, andra sitter fängslade hos kriminella gäng i Libyen. EU och Sveriges regering låter det ske, skriver Madelaine Seidlitz på Amnesty.

Den 20 juni är det internationella flyktingdagen, en dag för att uppmärksamma flyktingar världen över. I Sverige är det dagen före midsommarafton och många av oss kommer att ha det lugnt och skönt. Det kommer att vara som vanligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet ledarkrönika 19-06-20:

När lagstiftningen blir ett slarvigt tråcklat lapptäcke till sidans topp

Merit Wager

Så har ytterligare en ruta tråcklats in i den lapptäckslag som utlänningslagen utgör. Hur har de ansvariga politikerna resonerat när de drev igenom de nya anhörig-invandringsbestämmelserna som träder i kraft den 20 juli? Vilka konsekvenser har de förutsett och vägt in gällande anhöriga till alternativt skyddsbehövande som får komma till Sverige genom den förlängda tillfälliga lagen?

Att reda ut exakt vad som gäller och hur många som beräknas komma som anhöriga till asylinvandrade, varav många inte ens själva har permanenta uppehållstillstånd, är inte det lättaste. Inte heller att räkna ut vilka det är som sist och slutligen faktiskt kommer att omfattas av kravet att kunna försörja sin familj och kunna erbjuda en lämplig bostad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 19-06-25:

Hur länge ska Sverige pusta? till sidans topp

Låt den tillfälliga asyllagen vara just tillfällig och ge unga ensamkommande som har varit i Sverige i mer än ett år amnesti. Det skriver Ulf Bjereld, förbundsordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet, efter att riksdagen röstat igenom en förlängning av den tillfälliga asyllagen.

I enlighet med januariavtalet har riksdagen nu röstat igenom en tvåårig förlängning av den hårt kritiserade tillfälliga asyllagen, som försvarades med att Sverige behöver ett "andrum". Men hur länge behöver Sverige pusta? Tillfälliga lagar som förlängs har en förmåga att normaliseras och bli beständiga.

Det är viktigt att komma ihåg omständigheterna omkring den tillfälliga lagen. Sverige hade under ett enda år tagit emot närmare 160 000 asylsökande, mestadels krigsflyktingar. Det är ett humanitärt stordåd för en liten nation, och nu vet vi att Sverige stod pall för utmaningen. Systemet har inte kollapsat.

Antalet asylsökande har rasat under åren som följde på den nya asyllagen, men den viktigaste anledningen till det står sannolikt att finna i ett förändrat säkerhetsläge i omvärlden, snarare än i effekter av den nya lagen. Därför är det svårt att se varför ett fortsatt andrum skulle vara påkallat. Förra året kom endast 21 502 asylsökande till Sverige, vilket är det lägsta antalet sedan 2005. I år har hittills knappt 9 000 asylsökande sökt sig hit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-07-01:

UN rights experts urge more protection for LGBTI refugees till sidans topp

States and other actors involved in refugee protection must recognize the unique vulnerability and specific needs of lesbian, gay, bisexual, trans, intersex and gender-diverse (LGBTI) asylum-seekers and refugees, the UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, Victor Madrigal-Borloz, and UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Volker Türk, said today.

"For many LGBTI people, the trauma and persecution start well before their actual flight to safety," the Independent Expert said. "Persecution often manifests through laws that criminalise sexual orientation, gender identity or expression or that are discriminatory."

He said LGBTI people are also exposed to disproportionate levels of arbitrary detention, police abuse, violence and extrajudicial killings by both State and non-State actors, as well as abuse in medical settings, including forced sterilisations and so-called 'conversion therapies'. Their right to freedom of expression, assembly and association is often also unduly restricted.

"Unfortunately the journey to safety can prove particularly treacherous for many LGBTI refugees who continue to face prejudice and violence in countries of transit and host countries," Türk said.

The first element of protection is access to asylum, the UN experts said. It is crucial that States ensure that a well-founded fear of persecution on the basis of sexual orientation, gender identity, gender expression, and/or sex characteristics is accepted as a ground for the recognition of refugee status. Presently, some 37 States grant asylum to individuals on such grounds, but the majority of States adjudicating asylum unjustifiably fail to do so.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 19-06-20:

Sveriges flyktingpolitik och barnkonvention som lag till sidans topp

Antalet barn på flykt har aldrig varit högre än idag. I samband med internationella flyktingdagen släpper FN:s flyktingorgan UNHCR nya siffror som visar att 70 miljoner människor är på flykt i världen. Hälften av dem är barn. UNICEF anser att barn på flykt och deras rättigheter måste beaktas i enlighet med barnkonventionen.

Barnkonventionen ska bli svensk lag 2020, och myndigheter och andra beslutsfattare förbereder sig nu med kunskapslyft och vägledning kring hur barnkonventionen ska tillämpas i den svenska kontexten. En stor fråga är hur den kommande migrations- och flyktingpolitiken förhåller sig till barnkonventionen. Vikten av en human, långsiktig och rättssäker migrationspolitik lyfts fram från politiskt håll, men tyvärr ser vi idag en oroväckande utveckling där barn på flykt och deras rättigheter inte prioriteras tillräckligt.

Tidigare i veckan röstade riksdagen igenom en förlängning av den tillfälliga utlänningslagen som ska gälla fram till juli 2021. Dessvärre har lagen förlängts utan att det varken har gjorts en ordentlig analys av vilka följder lagen kan få eller dess förenlighet med barnkonventionen.

Konsekvenserna av den tillfälliga lagen är tydliga, och det är barnen som har drabbats hårdast. Barn på flykt har fått sämre möjligheter att stanna i Sverige, och lagen har bidragit till utbredd psykisk ohälsa. Dessutom har den haft en negativ inverkan på integrationen.

Ändå förlängs lagen i ytterligare två år. Den har visserligen utökat rätten till familjeåterförening, dock med fortsatt hårda försörjningskrav och andra praktiska hinder som gör det svårt för familjer att leva tillsammans i praktiken. Tillfälliga uppehållstillstånd tillämpas fortfarande som huvudregel, vilket missgynnar barn på flykt och deras rätt till trygghet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 19-06-27:

Stoppa osäkra åldersbedömningar till sidans topp

De metoder som används för att åldersbedöma ensamkommande asylsökande barn är rättsosäkra och ska utredas. Nu kräver organisationen Farr att alla åldersbedömningar stoppas i väntan på utredningens resultat.

I början av april aviserade regeringen att en oberoende utredning ska göras av de åldersbedömningar genom röntgen som ensamkommande asylsökande barn utsätts för. Statens medicinsk-etiska råd, Läkaresällskapet och flera andra organisationer har länge krävt att åldersbedömningarna ska granskas. Rättsmedicinalverket (RMV) som utför undersökningar åt Migrationsverket, bland annat genom magnetröntgen av knäleden, har i en debattartikel i Läkartidningen erkänt att de ursprungliga beräkningarna av när knäleden mognar inte stämmer.

Enligt den kurva som artikeln illustreras med är risken för att en pojke som är strax under 18 felaktigt bedöms som vuxen 20-25 procent. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2018 är risken att en 17-årig pojke felbedöms 21 procent och enligt den senast vetenskapligt publicerade studien (Mostad/Tamsen)är risken så hög som 41 procent för samma ålder.

Farr välkomnar utredningen men anser att det i ljuset av den senaste forskningen borde vara självklart att den nuvarande röntgenmetoden stoppas tills utredningen är klar. Likaså bör utvisningsbeslut för ungdomar som skrivits upp i ålder med denna metod omprövas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 19-06-20:

"Det har aldrig funnits en flyktingkris i Sverige." till sidans topp

Hade det verkligen anlänt 680 000 syriska flyktingar till Skåne och länets befolkning därmed ökat med 50 procent hade man kanske kunnat tala om en kris. Det skriver Ronald Stade, professor i freds- och konfliktkunskap vid Malmö universitet.

Tänk dig följande scenario: Sedan slutet på 2011 har 680 000 syriska flyktingar kommit till Skåne. Tre fjärdedelar lever nu under fattigdomsgränsen. Många bor året runt i hastigt hopsatta tältläger mellan åkrar och på ödetomter eller så trängs flera familjer i små lägenheter.

Barnen går i skolan efter att de svenska barnen har gått hem och de syriska männen sliter tolv, fjorton timmar om dagen i jordbruket, på byggen eller med sophantering. Polisen gör ständiga räder i flyktingarnas bostäder. Hälften av flyktingarna saknar giltiga papper vilket leder till stora svårigheter att få jobb och fortsatt fattigdom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Affärsvärlden krönika 19-06-26:

Världens modernaste klansamhälle till sidans topp

Susanna Popova

Den syriska kvinnan tittar allvarligt på mig. Det är, säger hon, väldigt svårt att få jobb i Sverige även om man är välutbildad, som jag. Hon har försökt länge, också genom rekryteringsfirmor, och nu är hon frågande.

Men nu är det så att även välutbildade svenskfödda, i mogen ålder och med rader av anställningar på toppnivå, inte lyckas få jobb genom rekryteringsfirmor. En kvinna med sådan profil, som jag känner, misslyckades med det men fick jobb på det sätt som fungerar i Sverige. Genom kontakter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 19-06-22:

Replik: Språkkrav främjar inte inlärning till sidans topp

Ur ett vetenskapligt perspektiv fungerar inte språkkrav på invandrare, skriver Maria Eklund Heinonen, universitetslektor i svenska som andraspråk vid Uppsala universitet.

Andreas Celan, styrelseledamot MUF Uppsala län, argumenterar i UNT Debatt (14/6) för stramare migrationspolitik och förbättrad integrationspolitik. Den senare handlar enligt Celan om "tre primära saker: jobb, språk och att ställa krav". Integration och språk är givetvis viktigt.

Som forskare vill jag dock ge ett språkvetenskapligt perspektiv på "språkkrav", ett återkommande tema i debatten, som enligt min mening är problematiskt. Det rymmer en föreställning om att invandrare måste tvingas till språkinlärning, och alltså inte själva inser att det är viktigt. Forskning visar dock att SFI-deltagares egna uppfattningar är samma som den offentliga debattens (Rydell, 2018), dvs. det är viktigt att snabbt lära sig svenska och komma in i samhället, vilket är deras eget ansvar, samtidigt som de uttrycker att det kan vara svårt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-07-01:

Kristersson: Vill man stanna ska man kunna svenska till sidans topp

Vid moderaternas dag i Almedalen idag så fokuserar partiledaren Ulf Kristersson på integration och vikten av att nyanlända lär sig svenska. Ett nytt förslag är att den som får permanent uppehållstillstånd inte längre ska få gratis tolkhjälp förutom i domstol.

- Vill man stanna kvar i Sverige ska man alltså kunna svenska. Dessutom tycker vi att det här att ha gratis tolk hur länge som helst, det skickar motsatt signal, att man kan vara i Sverige decennium efter decennium utan att lära sig svenska. Det är väl en jättedålig signal att skicka till den som kommer ny till Sverige, säger Ulf Kristersson.

Men förutom att personer med permanent uppehållstillstånd ska kunna få gratis tolkhjälp vid brottmål så öppnar Ulf Kristersson för andra undantag, exempelvis för betald tolk vid vissa sjukdomstillstånd då informationen är viktig och andra speciella situationer.

Kristersson tror inte att det skulle bli något problem med att avgöra vilka som faktiskt ska få gratis tolk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-07-01: Ulf Kristersson (M): Begränsa rätten till tolkhjälp (Extern länk)

SvT Nyheter 19-07-01: Ulf Kristersson (M): "Sverige behöver en ny integrationspolitik" (Extern länk)

SvT Nyheter 19-07-01: Anna Ekström (S): "Ett hjärtlöst förslag" (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 19-07-02: (M) vill begränsa tolkhjälp - förslaget delar regionpolitiker (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 19-07-01:

Kravet för bidrag: Gå kurs i svenska värderingar till sidans topp

Moderaterna föreslår nu en samhällsorientering i sju delar som ökar människors möjlighet att bli en del av det svenska samhället. Den måste hålla hög kvalitet och fokusera på grundläggande svenska värderingar, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.

Sverige har under lång tid kombinerat stor invandring med dålig integration. Det har skapat stora problem som kriminalitet, utanförskap, bidragsberoende och dåliga skolresultat. Den utvecklingen måste stoppas.

Moderaterna är redo att leda det arbetet. Det är för oss uppenbart att jobb och kunskaper i svenska är två nycklar till fungerande integration. Men det räcker inte. Den som kommer till Sverige måste också ta till sig av våra grundläggande värderingar.

Intolerans mot homosexuella

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-06-26:

Bilden från gränsen: "Ett brutalt uppvaknande för mexikanerna" till sidans topp

Bilden på pappan och hans dotter, som båda drunknade i ett försök att ta sig till USA, har knappast undgått någon. Även i Mexiko, som ska bromsa migrationen åt USA, väcks reaktioner.

- Det har varit ett brutalt uppvaknande för mexikanerna, säger Tigran Feiler, SVT:s korrespondent i Latinamerika.

Óscar Alberto Martinez Ramirez från El Salvador drunknade tillsammans med sin tvååriga dotter Valéria när de försökte ta sig över floden Rio Grande i Mexiko, och över gränsen till USA. Bilden på dem har väckt sorg hos många.

- Mexiko genomgår just nu en identitetskris vad gäller migrationsfrågan efter att man genom avtal med USA blivit gränsvakten som ska bromsa den centralamerikanska migrationen, säger Tigran Feiler, SVT:s korrespondent i Latinamerika.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-07-02:

Ebba Busch Thor i möte med Jimmie Åkesson - vill samarbeta kring migration till sidans topp

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har haft ett möte med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Det finns, enligt KD-ledaren, "goda förutsättningar för gemensamt agerande" när det gäller bland annat sjukvård och migration.

Det är i ett inlägg på Facebook som Ebba Busch Thor (KD) berättar om mötet med Jimmie Åkesson (SD). Det gemensamma utspelet kommer efter vårens beslut då Kristdemokraterna bestämde sig för att förhandla med samtliga riksdagspartier.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 19-07-05: Alf Svenssons kritik mot Busch Thors SD-möte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SBS Greek June 2019

'Children are the real victims of conflict' till sidans topp

The global refugee crisis through the lens of Pulitzer Prize-winning photographer Muhammed Muheisen

Jordanian photojournalist Muhammed Muheisen aims to bring to life the stories of refugees, migrants and internally displaced people, as well as the challenges they face settling in new countries.

The two-time Pulitzer Prize winner, has been documenting refugee crises across the Middle East, Asia and Europe for over a decade.

"Not everyone is aware of what is happening in our world," Muheisen tells SBS Greek.

"We always use the word 'refugee', but behind the word, there are people with homes and hopes, people who had memories and families but they were forced to leave their homes and look for a safer place."

Muheisen recently exhibited a selection of his work in Athens under the title 'Light on the Move'.

The featured images present the daily lives of refugees and internally displaced people from different parts of the world.

The photographic exhibition was co-hosted by the United Nations Migration Agency in Greece.

Muheisen says he was one of the first photographers to go to the Greek island of Lesbos in 2015, when tens of thousands of people arrived seeking refuge from war, violence and economic instability in the Middle East, Asia and Africa.

They arrived on the shores of Lesbos after crossing the Aegean Sea from Turkey.

Hundreds of people drowned attempting the crossing.

"I have this powerful image in my mind where a group of Greek grandmas were holding bottles of water," says Muheisen of the generosity he saw in Lesbos.

(...)

Läs mer och se bilder från utställningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-06-26:

Nordiska museet och Migrationsverket ger ut bok om migration till sidans topp

Rapparen från Gaza, prinsessan från Nigeria, läraren från Syrien... Boken "87 röster om migration" bygger på intervjuer med några av dem som migrerat till Sverige under 2000-talet. Den ges ut i samverkan mellan Migrationsverket och Nordiska museet och riktar sig till alla som söker ett bredare perspektiv på migration.

Berättelserna i boken skildrar drivkrafterna bakom migration och villkoren för migranter i dagens Sverige. Intervjuerna gjordes av Migrationsverket under åren 2015 och 2016. De har därefter förvärvats av Nordiska museets arkiv för att kunna bevaras som en del av Sveriges kulturhistoria.

- Texterna ger en värdefull bild av migrationen till Sverige, bortom nyhetsrubrikerna. För oss

som museum är det viktigt att våra samlingar innehåller en bredd av berättelser. Genom individuella röster kan vi bättre förstå både vår historia och vår samtid, säger Jonas Engman, intendent på Nordiska museet och redaktör för boken.

Migrationsverket ser också positivt på att de berättelser som myndigheten samlat in inom ramen för MIG Talks både bevaras och får ökad spridning.

- Boken är ett värdefullt tidsdokument. Människor som det ofta talas om istället för med berättar här själva om sina erfarenheter och sin livssituation, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Migrationsverket.

Boken har en pedagogisk potential som samtal- och dialogverktyg för alla aktörer som arbetar

med eller berörs av migrationsfrågor. Intervjuerna gjordes inom ramen för MIG Talkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en kommunikationssatsning vid Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned boken fråm DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen kultur 19-06-22:

Fares Fares om flykten - låter som en Wiehe-text till sidans topp

Maria Brander

För oss var det kanske bara några fladdrande sekunder. Vi märkte dem kanske inte ens. Men i Fares Fares sinne finns allt från den där natten bevarat. Allt om den 14-åring som rymde från flyktingmottagningen, i hopp om att familjen inte ännu en gång skulle utvisas till Libanon.

Fares flyr genom det bortskruvade takfönstret, klättrar längs en stupränna, och springer barfota på vingliga ben genom skogen. Vakterna spelar fotboll intill. Han lyckas hejda en buss.

Det låter nästan som en uppdiktad Mikael Wiehe-text, eller (förstås) en film, men det är alldeles sant. 1987 blir familjen Fares ett inslag i Rapport, pojken som ryms nämns. Pojken är Fares.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Studies Centre 19-06-20:

New 'Rethinking Refuge' platform launched today till sidans topp

With global displacement receiving increased attention, robust relevant research and new perspectives on refugees and forced migration are needed. The new Rethinking Refuge platform from the Refugee Studies Centre provides short, research-based articles aimed at rethinking refugee issues from a variety of angles, such as politics, international relations, ethics, law, history, and anthropology. The platform seeks to bridge the gap between scholarly research, policy-making, and public understanding, and in so doing develop a research agenda able to engage meaningfully with the challenge of forced displacement in the 21st century. The articles fall under six core themes, each hugely relevant to the international refugee regime today: refugee protection, emergency and crisis, mobility, refugee agency, humanitarianism, and refugees' economic lives.

Authors and articles include Professor Matthew Gibney (RSC Director) writing on 'The duties of refugees', Professor Cathryn Costello (RSC) and Dr Jennifer Allsopp (SOAS) on 'Smuggling prohibitions vs. duties of humanity', Dr Natascha Zaun (LSE) on 'Rethinking the "European refugee crisis"', Dr Evan Easton-Calabria (RSC), Dr Kate Pincock (ODI), and Professor Alexander Betts (RSC) on 'Refugee-led organisations', and Dr Anne-Line Rodriguez (Queen Mary University London) on 'Rethinking voluntary returns from North Africa'.

In the words of the RSC's Director, Matthew Gibney, "By offering the work of the Refugee Studies Centre's researchers and affiliates in this format, we aim to encourage and generate new thinking on forced migration and to make the RSC's work even more accessible to a wide variety of audiences across the globe."

Artikeln (Extern länk)

Plattformen: Rethinking Refuge (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Current Awareness 19-07-01:

New Issue of Forced Migration Review till sidans topp

The latest issue of Forced Migration Review (FMR) has been published. The theme of FMR61 is "Ethics." Here is the description:

"We each live according to our own personal code of ethics but what moral principles guide our work? The 19 feature theme articles in this issue debate many of the ethical questions that confront us in programming, research, safeguarding and volunteering, and in our use of data, new technologies, messaging and images. Prepare to be enlightened, unsettled and challenged. This issue is being published in tribute to Barbara Harrell-Bond, founder of the Refugee Studies Centre and FMR, who died in July 2018."

The Editors' Briefing provides a more detailed overview of the themed articles. In addition, readers can access FMR articles 1) individually, in HTML & PDF formats, 2) via the digest feature, or 3) as a complete issue. The special Tribute section to Barbara Harrell-Bond is also provided as a separate PDF.

Läs mer och hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.