fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 20 juni 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 19-06-18:

Ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd till sidans topp

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021. Den lag som tillfälligt begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, trädde i kraft sommaren 2016. Genom lagen anpassades de svenska reglerna tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU och internationella konventioner, och de mer generösa reglerna om uppehållstillstånd i utlänningslagen slutade att gälla.

Förutom att den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till och med den 19 juli 2021 ska även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd. Makar och sambor ska i regel inte få ta sin partner till Sverige om någon av parterna är under 21 år.

Det införs också en bestämmelse i lagen om permanent uppehållstillstånd som ska gälla under vissa förutsättningar för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Ändringarna i den tillfälliga lagen och de följdändringar som måste göras i utlänningslagen börjar gälla den 20 juli 2019.

Socialförsäkringsutskottets betänkande, SfU26 (Extern länk)

Riksdagsdebatten, webb-TV och utskrift (Extern länk)

Samlingssida inklusive omröstningar och beslut (Extern länk)

Migrationsverket 19-06-18: Tillfälliga lagen förlängs efter beslut i riksdagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-18:

Kommentar till förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Idag har riksdagen röstat igenom förlängningen av den tillfälliga migrationslagen som trädde ikraft år 2016. Förlängningen innebär bland annat att personer som beviljas skydd i Sverige fortsatt får tillfälliga uppehållstillstånd och att rätten att återförenas med sin familj fortsatt är förenat med begränsningar. Lagen kommer nu att gälla i två år till.

Vi beklagar att lagen röstats igenom eftersom vi anser den försämrar rättssäkerheten i den svenska asylprocessen samt att lagen balanserar på det konventionsenliga. Lagen saknar konsekvensanalyser som stöd för behovet av föreslagna åtgärder och gör det mycket svårt att förutse hur situationen på migrationsrättens område kommer att utvecklas.

Debatten kring förlängningen av den tillfälliga lagen har följts av en rad påståenden från politiker om hur migrationspolitiken ska se ut och vilka politiska beslut som bör fattas. Bland annat har vi kunnat se att ännu strängare lagstiftning efterfrågas.

Vi vill med anledning av detta understryka att tiden för radikala förslag och inskränkningar på migrationsrättens område är borta. Den tillfälliga lag som nu förlängts är strukturerad på sådant sätt att den ligger på "EU:s miniminivå". Det innebär att det nationella utrymme Sverige har för att göra ytterligare inskränkningar är synnerligen begränsat.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-18:

Informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Riksdagen har beslutet att förlänga lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (den tillfälliga lagen) till och med den 19 juli 2021. Asylrättscentrum har tagit fram ett informationsmaterial om vilka lagändringar som görs i och med förlängningen. Ändringarna innebär främst en utökad möjlighet till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd och som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige efter den 24 november 2015. Ändringarna börjar gälla den 20 juli 2019.

+ Ändringarna i lagen gäller från och med den 20 juli 2019. Den nya lagen kommer att gälla till och med den 19 juli 2021.

+ Du som ansökte om uppehållstillstånd efter den 24 november 2015, har blivit bedömd som alternativt skyddsbehövande och fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har inte tidigare haft rätt till familjeåterförening. Med de nya ändringarna har du nu möjlighet att få återförenas med din kärnfamilj (make, maka, registrerad sambo, minderåriga barn och föräldrar till minderåriga barn).

+ Om familjemedlemmarnas ansökan om uppehållstillstånd lämnas in före den 19 oktober 2019 behöver inte du som är i Sverige (anknytningspersonen) uppfylla försörjningskraven (krav på bostad och inkomst).

+ Alternativt skyddsbehövande som har fått permanent uppehållstillstånd påverkas inte av ändringarna. Alternativt skyddsbehövande som fått tillfälligt uppehållstillstånd och ansökte före den 24 november 2015 påverkas inte heller av ändringarna i lagen. Flyktingar som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd påverkas inte heller av ändringarna. De här personerna har samma möjlighet att återförenas med sin familj som tidigare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-18:

De tillfälliga skärpta asyllagarna förlängs till sidans topp

Idag röstade riksdagen för en förlängning av den tillfälliga skärpta migrationslagstiftningen, och samtidigt öppnar man nu upp för generösare familjeåterförening för personer som flytt hit. Och det här var något som debatterades i riksdagen idag.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stengard var starkt kritisk till generösare regelverk:

- Kommunerna går ju på knäna. Socialtjänsten, sjukvården skolorna har svårt att möta med. För det har vi ett ansvar.

Det var 2016 efter den stora flyktingvågen som Sverige skärpte migrationslagstiftningen, bland annat blev tillfälliga uppehållstillstånd regel och begränsad rätt till till familjeåterförening infördes.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-06-18: Lättare för familjer att återförenas efter ja i riksdagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-06-18:

Riksdagen har röstat ja till att förlänga tillfälliga migrationslagen till sidans topp

Riksdagen har klubbat igenom en förlängning av den tillfälliga, skärpta migrationslagen från 2016 - men säger samtidigt ja till utökad anhöriginvandring och en förlängning av gymnasielagen.

Migrationsverket uppskattar att cirka 8.000 anhöriga till alternativt skyddsbehövande kan komma till Sverige mellan år 2019 och 2021.

Under eftermiddagen röstade riksdagen igenom en förlängning av den tillfälliga migrationslagen som tillkom efter flyktingkrisen 2015 och gällt sedan 2016. Tidigare var permanenta uppehållstillstånd huvudregeln i Sverige, men efter skärpningen blev tillfälliga uppehållstillstånd regel och rätten att ta den närmaste familjen till Sverige begränsades.

Samtliga partier står bakom en förlängning av lagen förutom Vänsterpartiet, även om Sverigedemokraterna hade velat se en återgång till den så kallade begränsningslagen från 2016 i sin helhet. Men det finns två punkter där partierna skiljer sig åt: anhöriginvandringen och gymnasielagen.

Regeringsparterna har kommit överens med Centern och Liberalerna om att utöka anhöriginvandringen. Också Kristdemokraterna ställde sig bakom den linjen till skillnad från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

- Det är viktigt att barn kan återförenas med sina föräldrar, sa Hans Eklind, (KD) under debatten som föregick beslutet.

Förändringen innebär att personer som sökte asyl efter den 24 november 2015 och har alternativ skyddsstatus nu har rätt till familjeåterförening. Tidigare, efter åtstramningen 2016, har rätten till familjeåterförening framför allt endast gällt personer med flyktingstatus. Enligt myndigheten beräknas totalt cirka 24.000 anhöriga till före detta asylsökande att komma till Sverige efter beviljat uppehållstillstånd mellan år 2019 och 2021, varav omkring 8.000 uppskattas vara anhöriga till alternativt skyddsbehövande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-06-18:

Migrationsministern prisar KD till sidans topp

Migrationsminister Morgan Johansson (S) lovordar Kristdemokraterna för att de stödjer regeringen i att förlänga den tillfälliga migrationslagen och samtidigt underlätta för familjeåterförening.

Moderater och Sverigedemokrater varnar för följderna av lättnaderna.

- Det signalerar ju att regeringen har hamnat rätt, säger Morgan Johansson till TT om KD:s stöd i samband med att riksdagen röstade ja till att förlänga lagen i två år.

Förlängningen sker i väntan på att en utredning, med riksdagens partier som deltagare, ska föreslå en mer långsiktig svensk flyktingpolitik.

Begränsar rätt

Lagen infördes efter flyktingkrisen 2015 och begränsar rätten till uppehållstillstånd genom att tillfälliga tillstånd är huvudregel, permanenta undantag. Så förblir det nu till och med den 19 juli 2021.

Men i och med förlängningen lättar regeringen, med stöd av Centerpartiet, Liberalerna men också KD, på reglerna för alternativt skyddsbehövande och deras möjligheter att ta barn och fru till Sverige. De som berörs är framför allt personer som flytt kriget i Syrien och fått tillfälliga uppehållstillstånd här. Lagen som ger ensamkommande unga möjlighet att stanna för att slutföra studier förlängs också.

M och SD är mycket kritiska mot öppningen och varnar för att regeringen inte har en susning om konsekvenserna, många fler kan komma att söka asyl igen i Sverige än vad regeringen anar, enligt dem. Sverige har inte hämtat sig efter flyktingkrisen, hävdar Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Expressen 19-06-13: M och SD: Nej till asyllag med anhöriginvandring (Extern länk)

Expressen 19-06-17: KDU: Vi förstår inte KD:s ja till ökad anhöriginvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 19-06-14:

Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken till sidans topp

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken.

Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Kommittén ska bland annat ta ställning till

+ om skyddsbehövande ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel,

+ om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas,

+ i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig om den person som en tredjelandsmedborgare åberopar anknytning till har sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd i Sverige, och

+ om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring, och hur ett sådant krav då bör utformas.

I sitt arbete ska kommittén bland annat göra en internationell utblick som framförallt ska avse andra EU-länders regelverk samt analysera vilka faktorer i Sverige som bidrar till att individer söker asyl i Sverige. Direktiven bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 15 augusti 2020.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Ladda ner utredningsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 19-06-14:

Röda Korset kommenterar utredningsdirektiven till ny migrationslagstiftning till sidans topp

Idag presenterade regeringen direktiven för utredningen om den framtida svenska migrationspolitiken. Svenska Röda Korset ställer sig positiva till en bred utredning för att ta fram en ny human, hållbar och rättssäker migrationslagstiftning.

I januariavtalet mellan S, MP, L och C aviserades en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Idag presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson direktiven för utredningen av den nya migrationspolitiken som förväntas träda i kraft 2021. Av utredningsdirektiven framgår att samtliga riksdagspartier bjuds in till att delta, och att kommittén i sitt arbete ska inhämta information från relevanta myndigheter och organisationer. Det framgår också att reglerna för familjeåterförening, rätten att söka asyl på humanitära skäl och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd är frågor som utredningen ska ta ställning till, sådant som Svenska Röda Korset har lyft sedan införandet av den tillfälliga lagen.

- Röda Korset har länge lyft frågor om familjeåterförening, rätten att söka asyl på humanitära skäl och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Vår förhoppning är nu att utredningen kommer att bygga på evidens och fakta, och tydligt inkludera lagens humanitära konsekvenser, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

På tisdag den 18:e juni 2019 ska riksdagen besluta om förlängning av den tillfälliga utlänningslagen med ytterligare två år. Svenska Röda Korset efterfrågar i första hand en återgång till den ordinarie utlänningslagen, men ställer sig positiva till en bred utredning för att ta fram en ny human, hållbar och rättssäker migrationslagstiftning.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 19-06-14:

Klart för utredning om ny asylpolitik till sidans topp

En parlamentarisk utredning får nu ett drygt år på sig att ta fram en ny asylpolitik.

Den ska bland annat ta ställning till om asylsökande i regel ska få permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd och om en ny humanitär skyddsgrund för ömmande fall ska införas.

Utgångspunkten är att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) på en pressträff.

Direktiven har förhandlats fram mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna.

Hur länge?

Kommittén ska bland annat ta ställning till om skyddsbehövande ska få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd och hur långa de tillfälliga tillstånden i så fall ska vara.

Tidigare var permanenta uppehållstillstånd huvudregeln i Sverige, men efter flyktingkrisen 2015, då 163 000 sökte asyl här, skärptes asyllagstiftningen till EU:s miniminivå och tillfälliga uppehållstillstånd blev regel.

En omdebatterad fråga är om man ska återinföra en humanitär skyddsgrund för ömmande fall som annars inte skulle kunna få asyl. Det är något som MP, C och L drivit på för och fått igenom i 73-punktsprogrammet med S. Även den frågan ska kommittén diskutera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-06-14: Ny kommitté ska utreda den framtida migrationspolitiken (Extern länk)

SvT Nyheter 19-06-16: Moderaterna deltar i migrationskommittén (Extern länk)

Se även artiklar om den fristående Asylkommissionen som bildats och artiklar inför riksdagens debatt om den tillfälliga lagen, nedan under rubrikerna "Allmänt om migration" samt "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-16:

Oklart vilka utbildningar som ger rätt att stanna till sidans topp

Det är oklart vilka yrkesutbildningar som kommer att accepteras för att ensamkommande ska få uppehållstillstånd för att studera i och med den nya gymnasielagen.

- Det är en djungel att försöka förstå den här gymnasielagen och hur den är tänkt att implementeras. Det är ingen som riktigt vill gå ut med information om vad som gäller, säger Joel Granström, studie- och yrkesvägledare på Norra Sorgenfri gymnasiet i Malmö.

- Vi vet inte om den hjälp vi ger, om det är fullständigt rätt och om den kommer att hjälpa dem i migrationsprocessen.

Joel Granström får ofta frågor från ensamkommande om vilken utbildning de ska välja för att få stanna i Sverige. För elever som väljer nationella program i gymnasieskolan råder inga oklarheter, men för elever som väljer introduktionsprogram eller yrkesutbildning på komvux finns fler frågetecken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-13:

Italien/ A year after ports closed, Italy passes new deadly decree till sidans topp

A New Law has been passed in Italy 'Decreto Sicurezza Bis,' that among other things, means exorbitant fees for all who dare to save lives at sea.

On 10 June 2018 the Italian Ministry of Interior, Matteo Salvini, officially declared Italian ports closed for NGOs rescuing lives at sea. Aquarius was the first vessel to suffer from the threats and Salvini's absurd policy; the boat was carrying 629 people on board, including 123 unaccompanied minors, and was ordered to stop navigation 35 miles off the Italian coast and 27 miles off of Malta. In a ridiculous quarrel, playing with the lives of more than 600 people, Italy and Malta denied any responsibility and ignored calls for help, passing the ball to each other and not caring about any international law for rescue at sea. Aquarius eventually had to deviate to Spain, in order to save the lives of the people on board, after more than one week on board.

Since then, "over 18 incidents [were] publicly documented. These stand-offs add up to a combined 140 days, or over four months, that 2,443 vulnerable men, women and children have been stranded at sea while EU leaders debated their futures".

During this year, the international law principle of saving lives in distress at sea has made insignificant, torn apart by European authorities and their inhumane accords with Libya and by the increased pressure on commercial and military vessels to stop performing SAR operations.

"Commercial and even military ships are increasingly unwilling to respond to those in distress due to the high risk of being stranded at sea and denied a place of safety to disembark. For commercial ships that conduct rescues, they are placed in an extremely difficult situation where they must risk a stand-off or return vulnerable people to Libya in violation of international law".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Deutsche Welle 19-06-11: Italy to fine NGOs who rescue migrants at sea (Extern länk)

EUobserver 19-06-12: EU mute on new Italian decree to fine NGO boats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-12:

Italien/ UNHCR urges Italy to reconsider proposed decree affecting rescue at sea till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is concerned at a recent decree from the Government of Italy that contains several provisions affecting refugees and migrants, including fines for NGO vessels engaged in saving lives at sea.

Sea rescue is a long-standing humanitarian imperative. It is also an obligation under international law. No vessel or shipmaster should be at risk of a fine for coming to the aid of boats in distress and where loss of life may be imminent.

"At a time when European states have largely withdrawn from rescue efforts in the Central Mediterranean, NGO vessels are more crucial than ever," said Roland Schilling, UNHCR Regional Representative to Southern Europe ad interim. "Without them, it is inevitable that more lives will be lost."

Of further concern to UNHCR is that the decree may result in shipmasters being penalized for refusing to disembark rescued people in Libya. In light of the extremely volatile security situation, widespread reports of human rights violations and routine use of detention for people rescued or intercepted at sea, no one should be returned to Libya.

UNHCR has stated repeatedly its view that robust search and rescue capacity, particularly in the Central Mediterranean, needs to be coupled with a regional mechanism allowing quick, predictable and safe disembarkation. Responsibility for rescued refugees and migrants needs to be shared among States, not left to one or two.

UNHCR is calling on the Italian Government to reconsider the decree and for Parliament to amend it with a focus on refugee protection and saving lives at its core.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-06-14:

Tyskland/ A controversial law package passes the Parliament till sidans topp

On 7 June 2019, the German Parliament (Bundestag) adopted several amendments which regulate immigration- and asylum-related issues. Amongst them is the very controversial "Orderly Return Law" (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) which toughens the rules on deportations. The amendments are not yet enacted but will be passed on to the second chamber, the Bundesrat.

The following section provides a non-exhaustive summary of key amendments introduced, with a focus on the Asylum Act (Asylgesetz, AsylG), the Asylum Seekers' Benefits Act (Asylbewerberleistungsgesetz, AsylbLG) and the Residence Act (Aufenthaltsgesetz, AufenthG).

I. Amendments to the Asylum Act (Asylgesetz, AsylG)

Counselling and legal assistance

One of the key changes is the transposition of a current pilot project into law, according to which the Federal Office for Migration and Refugees (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) provides counselling and legal assistance to asylum seekers. This is regulated in a new provision:

Section 12a: the provision foresees that the Federal Office provides voluntary and independent legal advice on the asylum procedure in a two-step approach: (i) group counselling sessions which provide information on the asylum procedure as well as on return procedures; and (ii) individual counselling sessions, which can be carried out either by the Federal Office or by welfare organisations if necessary.

ECRE has already expressed concerns with regard to the quality of these new counselling arrangements as it raises questions over the independence and potential conflict of interests. Thus, ECRE insists both on the role and the importance of NGO counselling to adequately inform asylum seekers, as it ensures a fair and efficient asylum procedure.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Florence Immigrant & Refugee Rights Project 19-05-01:

USA/ Presidential memorandum furthers attack on asylum seekers till sidans topp

In yet another step to punish refugees for seeking asylum, on April 29, 2019, President Trump released a memorandum enumerating his plans to further restrict asylum seekers' access to protection. The memo proposes policies that will fundamentally undermine asylum seekers' access to a fair day in court while also creating unnecessary and cruel obstacles that will make it exceedingly difficult for anyone to successfully navigate the asylum process. The policies that the president proposes display a complete lack of regard for established U.S. and international asylum law.

The memo instructs the Attorney General and the Secretary of Homeland Security to take action to alter the asylum application process in the following ways:

1. Impose a fee to apply for asylum, thereby creating a financial bar to protection. Already, asylum seekers are denied a public defender, forcing those who are unable to pay for a private attorney- 90-95% of detained immigrants in Arizona-to represent themselves in court. Our clients come to the U.S. fleeing danger, oftentimes leaving behind everything they have. Imposing a fee for asylum would make the relief inaccessible to the vast majority of our clients. Access to lifesaving protection should not be afforded to only those who can pay.

2. Speed the processing of asylum cases. This measure would mandate that all asylum cases, including appeal, be completed within 180 days. Such a regulation threatens immigrants' rights to due process by reducing the amount of time that they have to prepare their testimony and gather evidence of persecution. This will especially affect our clients, whose detention adds a significant barrier to accessing evidence and resources needed to defend their claims.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Kristin Macleod-Ball in Immigraion Impact 19-04-17: The trump administration plans to incarcerate some asylum seekers indefinitely (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Utrikesdepartementet 19-06-18:

UD: nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer till sidans topp

Regeringen publicerar återkommande landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för de länder där Sverige har permanent närvaro. Den 18 juni lanserade Margot Wallström 18 uppdaterade rapporter om situationen i Asien och Oceanien.

Detta sker vid rundabordssamtal med inbjudna representanter från myndigheter, akademin och civilsamhället med särskilt fokus på demokrati. Rapporterna är ett viktigt verktyg för att främja demokrati och rättsstatens principer globalt. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i grundläggande frågor om utrikes- och säkerhetspolitik.

- En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Jag ser fram emot att diskutera förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Asienregionen tillsammans med de inbjudna aktörerna. Våra rapporter är viktiga redskap i en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Även i Asien kan vi se sådana tendenser, säger utrikesminister Margot Wallström.

De nya rapporterna avser följande länder: Afghanistan, Australien, Bangladesh, Filippinerna, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Malaysia, Myanmar, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sydkorea, Thailand, Vietnam.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-06-18:

Från Afghanistan/ Afghanistan - Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan - Security situation'. The report is a fifth update of the version first published in February 20151 and provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan.

In 2018, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries,2 with 45 300 asylum applicants. Overall, some 32 735 cases were pending at first-instance for Afghan applicants at the end of March 2019.

The 'Afghanistan - Security situation' report provides a general description of the security situation in Afghanistan, covering the following topics: a brief context of the situation; actors in the conflict; security trends and armed confrontations; impact of the violence on the civilian population; and the geographical overview of the security situation.

The report also provides a description of the security situation in each of the 34 provinces and Kabul City. In these chapters, a general overview of the province is given, followed by a background on the conflict and actors in the province, and recent security trends including data on violent incidents and civilian casualties. Finally, a brief overview of conflict-induced displacement is provided.

The report was co-drafted by COI researchers from the national asylum authorities of Austria, Belgium, France and EASO in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by COI researchers from Norway and Slovakia and EASO. In addition, a review of the report was carried out by the Austrian Red Cross/ACCORD and Asylum Research Centre (ARC).

The terms of reference of this report were defined by EASO based information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. The report presents information until 28 February 2019.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-06-05:

Från Burma/ For Rohingya refugees, there's no return in sight till sidans topp

By Meenakshi Ganguly and Brad Adams

The Rohingya Muslims have faced persecution in Myanmar for decades. And yet no violence in their recent history has compared to that which the Myanmar military inflicted in August 2017. After militants from the Arakan Rohingya Salvation Army attacked police and army posts in northwestern Rakhine State on August 25, the military responded by killing thousands of Rohingya civilians, raping hundreds of Rohingya women and girls, and burning entire villages to the ground. In the course of a little more than three months, more than 700,000 Rohingya were forced to flee for their lives to Bangladesh. Myanmar authorities claimed they had conducted a "clearance operation" to rid the country of militants. In reality, they were fulfilling a long-standing dream of Myanmar's Buddhist nationalists: the ethnic cleansing of the Rohingya Muslims.

The refugees joined hundreds of thousands of Rohingya who were already in Bangladesh seeking refuge after previous attacks, bringing the total to 1.2 million. Today, more Rohingya live as refugees than remain in Myanmar. Bangladesh and humanitarian organizations are struggling to provide for the needs of refugees, while Myanmar refuses to take the steps necessary to ensure the safe and voluntary return of the Rohingya to their homes in Rakhine State. International attention to the plight of the Rohingya has waned, even as the Myanmar military continues to terrorize those who remain in Rakhine State. Many Rohingya in the camps in Bangladesh say that they fear they will soon be forgotten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-15:

Från El Salvador/ Fler centralamerikaner söker asyl i Europa till sidans topp

Europa har blivit allt mer attraktivt för alla de som flyr undan gängvåldet i El Salvador. Detta eftersom många oroar sig för att inte kunna komma in i USA.

Enligt siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat ökade antalet asylsökande från till exempel El Salvador med 50 procent sista kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 19-06-12:

Från Somalia/ UD avråder från resor till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia, med undantag från staden Hargeysa i Somaliland, där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-18:

Från Somalia/ Fler klimatflyktingar väntas i Somalia till sidans topp

Nästan lika många personer har flytt undan klimatförändringar i Somalia, som krig och konflikter. Det visar siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR som befarar att klimatflyktingarna kan komma att öka i år.

- Det förändrade klimatet har inte bara lett till matbrist utan också tvingat människor att flytta från sina hem. Om man inte får stöd från omvärlden finns risken att fler blir tvungna att lämna sina hem i år, säger Babar Baloch som är talesperson på UNHCR.

Att torrperioderna blir längre och kommer i tätare intervall har slagit hårt mot människors möjlighet att försörja sig. Över femtio procent av invånarna är beroende av inkomster som kommer från boskapsskötsel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-12:

Från Syrien/ Wave of hostility exposes hollowness of claims returns are voluntary till sidans topp

An attack which forced hundreds of Syrian refugees to leave Deir al-Ahmar, an informal camp in the Bekaa valley, last week is a clear example of the escalating hostility which is driving many refugees to leave Lebanon and return to Syria despite ongoing violations of international humanitarian law there, Amnesty International said today.

Since July 2018 the Lebanese authorities have been arranging returns of refugees to Syria, claiming these returns are wholly voluntary. However, Amnesty International's analysis shows that people are being pushed back to Syria through a combination of restrictive government policies, dire humanitarian conditions and rampant discrimination.

"Life for many Syrian refugees in Lebanon is marked by fear, constant intimidation and feelings of hopelessness. Despite the Lebanese government's claims that returns to Syria are voluntary, incidents like the attack on Deir al-Ahmar show that life is becoming intolerable for refugees, leaving many with no choice but to return to Syria," said Lynn Maalouf, Amnesty International's Middle East Research Director.

The organization has researched how unlawful evictions, curfews, constant raids on refugee camps and mass arrests are making life unbearable for many refugees in Lebanon, forcing many to return to Syria despite the ongoing dangers.

"By failing to ensure refugees are protected from attacks, harassment or intimidation and imposing unfair and restrictive policies that make their lives more difficult, the Lebanese authorities are fuelling an environment that effectively coerces refugees to return to Syria, where they could be at risk of interrogation on arrival, torture, enforced disappearance and other violations and abuses," said Lynn Maalouf.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-11:

Från Syrien/ Risk för ny stor flyktingström från nordvästra Syrien till sidans topp

Om våldsamheterna i Idlib och Hama i nordvästra Syrien förvärras kan uppemot två miljoner människor försöka fly till Turkiet. Det uppger FN.

Sedan slutet av april har en flyg- och artillerioffensiv krävt mängder med dödsoffer i norra Hama och södra Idlibprovinsen. Ryska och syriska styrkor uppger att deras offensiv inriktar sig på jihadist- och terrorgrupper med nära band till al-Qaida, men boende i området menar attackerna är godtyckliga och även drabbar civila mål.

De oppositionella har svarat med granatattacker och mitt emellan kläms de civila.

FN:s humanitära koordinator för Syrien menar att avtalet mellan Ryssland och Turkiet om deeskalering i området inte längre fungerar och varnar för en omfattande flyktingström om läget förvärras, särskilt eftersom hjälparbetet i området är svårt och nödlagren snart är tomma.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-06-14:

Från Venezuela/ Over four million refugees have fled the deepening humanitarian crisis till sidans topp

The number of refugees fleeing the worsening crisis in Venezuela has now surpassed 4 million, according to the UN Refugee Agency (UNHCR) and the International Organisation for Migration (IOM). Since November 2018, over 1 million people have fled the country, in part of what UNHCR has called the largest exodus of people in Latin America's recent history.

The majority of refugees fleeing Venezuela have sought safety in neighbouring Latin American countries. Colombia is host to the largest population of refugees, with some 1.3 million now living in the country, while Peru hosts the second largest population of 768,000 refugees. With limited funding and resources, these countries are struggling to provide adequate conditions for refugees. In Peru, President Vizcarra declared the government will start taking a tougher stance towards Venezuelans in the country and announced the introduction of stricter entry requirements for Venezuelans.

Others have fled to the Caribbean islands north of Venezuela, including to the Dutch colony of Curaçao , and face a dangerous journey by boat. Last week, a boat carrying refugees fleeing Venezuela sunk and 32 people are reported missing.

According to Eduardo Stein, joint UNHCR-IOM Special Representative for Venezuelan refugees and migrants, "These alarming figures highlight the urgent need to support host communities in the receiving countries. Latin American and Caribbean countries are doing their part to respond to this unprecedented crisis but they cannot be expected to continue doing it without international help."

In Europe, Venezuelans make up the second highest nationality applying for international protection, after Syrians. The European Asylum Support Agency (EASO) reports that the number of applications for asylum from Venezuelans has increased since last year.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

BBC News 19-06-11:

Grekland/ Migrant crisis: Children among seven killed as boat sinks in Greece till sidans topp

At least seven people have been killed and 57 others rescued after a boat carrying migrants overturned near the Greek island of Lesbos, officials say.

The bodies of two children, four women and a man were recovered on Tuesday morning off the port of Mytilene.

While no official information has been provided on their nationalities, local media say they are of African descent.

Rescue teams are searching the area for more victims of the sunken boat, which was travelling to Lesbos from Turkey.

On Tuesday, the Greek Coast Guard, accompanied by a European Union patrol boat, said it rescued dozens of people from the Aegean sea after their vessel sank at about 07:00 local time (04:00 GMT).

Several boats and a helicopter are continuing to search the stretch of water between Lesbos and Turkey, while survivors are being questioned about the number of passengers on board, the Greek newspaper Ekathimerini reports.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frontex 19-06-11: European Border and Coast Guard Agency (Frontex) involved in search and rescue operation off Lesvos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-06-14:

Medelhavet/ Suspicious vessels, people and drug smugglers arrested till sidans topp

Nine suspicious vessels were seized and eight people smugglers were arrested as part of Joint Action Day (JAD) Adria, an international operation coordinated by Frontex and co-led by Greece, Croatia and Italy. It took place in the area of the Adriatic and Ionian Sea and on the land routes in the countries in the region.

In the course of JAD Adria:

+ 169 irregular migrants apprehended,

+ 166 persons refused entry and

+ 20 forged/falsified documents seized.

Law enforcement authorities taking part in JAD Adria also seized 27.4 kg of cannabis and arrested one drug smuggler.

France and Europol also supported JAD Adria, which provided the opportunity for real-time information exchange between all of the participants. The operation, which took place between 28 May and 4 June. A Coordination Centre was set up in Piraeus, Greece at the Hellenic Coastguard HQ.

The operation was coordinated under the umbrella of the European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats (EMPACT) as part of the EU Policy Cycle, a 4-year plan for the fight against serious and organised crime. It brings together police and law enforcement authorities of EU Member States, European agencies and international organisations to jointly strengthen Europe's borders and internal security. The results and intelligence gathered will help in ongoing and future investigations.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Se även:

Jane's Defence 19-06-10: Germany withdraws from EUNAVFOR's Operation 'Sophia' in Mediterranean (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-06-19:

Medelhavet/ NGO search and rescue in the Mediterranean - state of play till sidans topp

Over six people per day on average died crossing the Mediterranean Sea to reach Europe in 2018. Tougher migration policies have been undermining civil society rescue efforts to save lives and bring migrants in distress at sea to safety, as recent FRA research shows.

Civil society tries to help save migrants fleeing war or persecution, or seeking a better life, whose lives have been put at risk by unscrupulous people, smugglers and traffickers.

EU Member States are cracking down on civil society rescue vessels by launching criminal and administrative proceedings against NGOs or other private entities involved in search and rescue operations (SAR) in the Mediterranean.

Member States seized vessels and arrested crew members, initiating legal procedures against them. In some cases, they blocked rescue vessels in harbours due to flag issues. This led most NGOs to stop their search and rescue operations, as FRA already noted in 2018.

Fresh research by FRA provides a snapshot on developments since August 2018 up until June 2019.

The update gives an overview of all NGOs and their vessels and reconnaissance aircrafts involved in Mediterranean search and rescue operations since 2016. It also indicates whether they have been subject to legal proceedings.

This reveals how only a few NGO rescue vessels were operational in June 2019 due to various reasons, including ship seizures or de-flagging ordered by Member States.

It also points to ongoing or closed investigations and administrative or criminal proceedings against private entities involved in search and rescue as of June 2019. This shows that although more Member States opened such legal cases compared to last year, many opened cases ended with an acquittal or were discontinued due to the lack of evidence; others are still pending at the time of this update.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Statistiken: 2019 update - NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations (Extern länk)

Se även:

ReSOMA Final Synthetic Report: Crackdown on NGOs and volunteers helping refugees and other migrants* (Extern länk till pdf-fil)

OpenDemocracy 19-06-18: Hundreds of Europeans 'criminalised' for helping migrants - as far right aims to win big in European elections (Extern länk)

Läkare Utan Gränser 19-06-12: Medelhavet: EU-politik fortsätter skörda liv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Evening Standard 19-06-12:

Medelhavet/ German boat captain faces up to 20 years for rescuing 'drowning' migrants till sidans topp

A German boat captain could face 20 years in an Italian prison after she rescued more than 1,000 people from "drowning in the Mediterranean".

Pia Klemp, 35, is to stand trial in Sicily, accused of assisting illegal immigration by co-operating with smugglers to traffic migrants to Italy.

Ms Klemp, from Bonn, was working as a captain for Sea-Watch - a charity which conducts rescue missions in the Central Mediterranean - when her boat was impounded by Italian police in 2017.

Italian authorities allege that she and her colleagues colluded with smugglers to collect migrants at rendezvous points on the Mediterranean sea and "stage" rescues.

She denies any criminal wrongdoing and has vowed to fight her prosecution all the way to the European Court of Human Rights if necessary.

The 35-year-old told Swiss paper Basler Zeitung: "We have only followed international law, especially the law of the sea, where the highest priority is to save people from distress.

"The rescue is criminalised. We are already paralysed. And that's why people are dying on the Mediterranean."

Pictures taken by undercover officers allegedly show human traffickers "escorting" vessels packed with asylum seekers before they are transferred to aid boats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 19-06-15: Captain of migrant rescue ship says Italy 'criminalising solidarity (Extern länk)

Pia Klemp i Newsweek 19-06-19: I helped save thousands of migrants from drowning. Now I'm facing 20 years in jail (Extern länk)

Deutsche Welle 19-06-18: Germany mulls requests to host Sea-Watch migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 19-06-15:

Medelhavet/ Medelhavsländer vill spåra saknade migranter till sidans topp

Nästan 18.500 personer saknas sedan de försökt ta sig till Europa över Medelhavet sedan 2014. Nu lovar flera länder att öka ansträngningarna att försöka klarlägga deras öde.

Cypern, Grekland och Malta möttes i Haag i Nederländerna I veckan i ett möte anordnat av Internationella kommissionen för saknade personer (ICMP). De lovade att samordna och intensifiera arbetet med att spåra de försvunna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-17:

USA/ The impact of US policies on refugees in Lebanon and Jordan till sidans topp

'The mountain is in front of us and the sea is behind us'

The USA's retrenchment in refugee protection has had profound global effects. For the first time since the US refugee program began in 1980, the USA is no longer the global leader in refugee resettlement. This has been a deliberate choice by the current US administration, executed through a series of discriminatory policies disproportionately affecting refugees from Muslim-majority countries and other policy decisions slashing refugee admissions and adding extreme vetting processes. Amnesty International urges the USA to reverse its discriminatory and restrictive policies on refugee protection and uphold its commitments to share responsibility for refugee protection.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Bill Frelick, Human Rights Watch, i Foreign Policy in Focus 19-05-30: Trump's policies are harming refugees worldwide (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-06-15:

USA/ 25.000 migranter väntar vid gränsen mot USA till sidans topp

USA ökar nu antalet asylsökanden som skickas tillbaka till Mexiko till 200 personer per dag. Samtidigt väntar 25.000 personer vid Mexikos norra gräns för att ta sig in i USA.

Kritiken i Mexiko ökar nu mot det avtal som landet slöt med USA i förra veckan för att förhindra de tullar som president Donald Trump hotat att införa om Mexiko inte kom med en lösning att få stopp på strömmen av asylsökanden över gränsen till USA.

Kritiken som kommer från vänsteroppositionen är att Mexiko nu håller på att förvandlas till ett slags tredje asylland där personer som tagit sig till USA från exempelvis Honduras kan skickas tillbaka till Mexiko från USA.

Enligt oppositionen är detta oacceptabelt:

- De vill förvandla det här landet till en bur, sa en av oppositionens förgrundsfigurer, Porfirio Munoz Ledo, i parlamentet tidigare i veckan, skriver Reuters.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-06-15:

USA/ Guatemala kan bli Trumps vaktpost mot migranter till sidans topp

Sedan Mexiko sagt nej till att bli USA:s buffertland för centralamerikanska migranter förhandlar Washington med Guatemala om samma uppdrag, rapporterar Voice of America. Ett avtalsutkast blev klart i veckan.

Donald Trump hotade Mexiko med tullar om inte landet gjorde mer för att stoppa flödet av migranter från Centralamerika. För en dryg vecka sedan blåste han av hotet och förklarade att en uppgörelse nåtts.

Det visade sig att Mexiko visserligen gått med på att förstärka sin gränskontroll i söder med 6.000 nationalgardister, men landet hade inte gått med på USA:s huvudkrav, att bli "säkert tredje land" och lova att ta emot de migranter från fattigare centralamerikanska länder som USA avvisar.

Nu kommer det uppgifter om att USA samtidigt förhandlar om samma sak med Guatemala, det nordligaste av de tre länder som står för lejonparten av migranterna. De andra två är El Salvador och Honduras.

Enligt källor till Voice of America kommer Guatemala City och Washington inom kort att tillkännage ett avtal om att Guatemala går med på att bli "säkert tredje land". Ett avtalsutkast på sju sidor, som Voice of America läst, blev klart i måndags.

Innebörden är ungefär densamma som i EU:s förordning om första asylland. I det här fallet betyder det att alla salvadoraner och honduraner som vill söka asyl i USA först måste söka asyl i Guatemala, som enligt avtalet ska betraktas som första säkra asylland. Alla som reser landvägen mot USA måste nämligen först passera Guatemala (och sedan Mexiko).

Samtidigt får USA rätt att snabbt avvisa asylansökningar från centralamerikaner som passerat Guatemala innan de nått USA:s gräns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Halland 19-06-15:

Nyanlända uppmärksammas med fotbollscup till sidans topp

Varberg uppmärksammade under lördagen World Refugee Days genom att anordna en gratis fotbollsturnering på Håsten för nyanlända.

I flera timmar under lördagen omvandlades Håstens idrottsplats till en knutpunkt av kultur, sport och humanitärt syfte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-06-16:

Personlig tränare bjöd in ensamkommande till sidans topp

Ett gäng killar ligger på konstgräsplanen vid Tiundaskolan i Uppsala och kör armhävningar.

- Några till. Ta i nu, några armhävningar till orkar ni, manar Charles Berg, Uppsalabo och personlig tränare.

Det handlar inte bara om att bygga muskler, utan i minst lika hög grad om att träna sig i psykisk form.

- Många ensamkommande unga flyktingar har det jobbigt och min idé var att hjälpa dem att skapa positiv energi genom träning. Jag ville erbjuda dem något meningsfullt att göra men också skapa gemenskap, säger Charles Berg.

Han har aldrig tidigare ägnat sig åt flyktingar. Men nyligen fick han en ingivelse och lade ut en inbjudan på Facebook om ett par timmars kostnadsfri?instruktörsledd träning för ensamkommande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-15:

Grekland/ UNHCR om utvecklingen efter Europadomstolens stopp för överföringar till sidans topp

Recommendations by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) concerning the execution of judgments by the European Court of Human Rights (ECtHR) in the cases of M.S.S. v. Belgium and Greece (Application No. 30696/09, Grand Chamber judgment of 21 January 2011) and of Rahimi v. Greece (Application No. 8687/08, Chamber judgment of 05 April 2011)

"Asylum procedures, reception conditions and child protection have seen uneven improvements in Greece, as a result of multiple challenges and the need to reconcile the demands of developing a comprehensive reception system while at the same time responding to the high number of asylum-seekers and refugees who have arrived since 2015-2016. The building of a sustainable and adequate asylum and reception system in Greece for all asylum-seekers including groups at high risk such as unaccompanied children will be a long-haul process, which will move faster if accompanied by solidarity measures within the EU and sound understanding of the operational and institutional context. "

Läs dokumentet i sin helhet med UNHCR:s rekommendationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Support Aegean 19-06-18:

Grekland/ Why Greece's reception system failed to provide sustainable solutions till sidans topp

As of early summer 2019, the so-called refugee crisis in Greece has been shaped entirely through the status quo put in place by the EU-Turkey Statement of March 2016.

The reality on the ground is mostly a policy-made humanitarian crisis on the Greek island's hot-spots, the Evros Reception and Identification Center (RIC) as well as several of the camps hosting refugees in the mainland. Conditions vary from place to place and show a patchwork approach towards addressing the serious issues that exist in the reception system for refugees and asylum-seekers than a well-constructed mechanism.

On June 6th 2019, there were 16,108 refugees, asylum-seekers and migrants stranded on the Greek islands of Samos, Chios, Lesvos, Leros and Kos. Out of those, 12,628 lived in the hot-spots while the capacity of these centres was for 6,438. The number of refugees, asylum-seekers and migrants staying in the Evros RIC was 366 while its capacity is for 318 people. Meanwhile, an estimated 16,457 refugees, asylum-seekers and migrants were living in 25 refugee camps in Greece's mainland.

While numbers of refugee arrivals in the country have returned to pre-2015 levels, the Greek authorities' response remains that of emergency mode. There is a two-fold reason for this. Greece has mostly devised and implemented a top to bottom strategy and failed to prepare or adapt state structures to the needs resulting from this crisis. This strategy was the product of political processes that reflect broader priorities in the European Union (EU). During the last three years, Greece's response also did not manage to catch up with developments produced by the EU-Turkey statement and the corresponding policies implemented on the islands as well as in the mainland. As a result, the country's reception system constantly adapts to urgent needs. Meanwhile constant lack of adequate hosting capacity in the islands and the mainland and the absence of an accurate timely estimation of flows remains a decisive factor that perpetuates precariousness in systemic planning.

(...)

Läs eller ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europadomstolen 19-06-14:

Grekland/ Unaccompanied migrant minors stayed in conditions unsuited to their age till sidans topp

In today's Chamber judgment in the case of Sh.D. and Others v. Greece, Austria, Croatia, Hungary, North Macedonia, Serbia and Slovenia (application no. 14165/16) concerning the living conditions in Greece of five unaccompanied migrant minors from Afghanistan, the European Court of Human Rights, unanimously:

- declared the complaints against Austria, Croatia, Hungary, North Macedonia, Serbia and Slovenia inadmissible as being manifestly ill-founded;

- declared the complaints against Greece under Articles 3 and 5 § 1 of the European Convention on Human Rights admissible;

- held that there had been:

A violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention. Firstly, the Court held that the conditions of detention of three of the applicants in various police stations amounted to degrading treatment, observing that being detained in these places was liable to arouse in the persons concerned feelings of isolation from the outside world, with potentially negative repercussions on their physical and mental well-being. Secondly, the Court held that the authorities had not done all that could reasonably be expected of them to fulfil the obligation to provide for and protect four of the applicants, who had lived for a month in the Idomeni camp in an environment unsuitable for adolescents. That obligation was incumbent on the Greek State with regard to persons who were particularly vulnerable because of their age.

A violation of Article 5 § 1 (right to liberty and security) with regard to three applicants. The Court held that the placement of these three applicants in the police stations amounted to a deprivation of liberty as the Greek Government had not explained why the authorities had first placed the applicants in police stations - and in degrading conditions of detention - rather than in alternative temporary accommodation. The detention of those applicants had therefore not been lawful.

Hämta hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Written submissions on behalf of Statewatch as third party intervener (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-14:

Grekland/ Greece violated basic rights of 5 minors till sidans topp

On June 13th, The European court of Human Rights found that Greece had violated basic rights of five minors.

This court decision regards five unaccompanied minors, aged between 14 and 17, who entered Greece in 2016. They had all fled Afghanistan as they feared for their lives as members of the Ismaili religious minority. They were arrested and put in detention (officially named, given their age, "protective custody" but even the court uses the term in inverted commas...). Two of them attempted suicide in the Filata police station.

The court found that the conditions of detention in various police stations amounted to degrading treatment and it was an unlawful deprivation of liberty, as the Greek government was unable to explain why these minors had been detained in the first place.

Also, the court found that the authorities had not done all that could reasonably be expected of them to fulfill the obligation to provide for and protect the applicants, who had lived for a month in the Idomeni camp in an environment unsuitable for adolescents. That obligation was incumbent on the Greek State with regard to persons who were particularly vulnerable because of their age.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-06-06:

Frankrike/ Systematic immigration detention further undermines rights till sidans topp

France continues to use immigration detention routinely and broadly, according to the annual report published by six civil society organisations present in the country's detention centres.

According to statistics published the organisations, 43,609 people were placed in an administrative detention centre (CRA) in 2018. Of those, 24,912 were detained in mainland France and 18,697 in Mayotte and other overseas territories. Several hundred persons were also placed in a place of administrative detention (LRA), where detention is applied for a maximum of 48 hours.

The main countries of origin of people subject to immigration detention on the mainland were Algeria (3,640), Albania (2,451), Morocco (2,286), Tunisia (2,128), Romania (1,366) and Afghanistan (892)

The detention of children continues to increase, according to the organisations. 1,429 children were detained in 2018, of which 1,221 (85%) in Mayotte, where the authorities unlawfully "attach" children to unrelated adults. In mainland France, 208 children in 114 families were detained for an average period of two days, of which 51 in Metz, 42 in Mesnil-Amelot and 10 in Toulouse.

Detention under the Dublin Regulation was applied to 3,857 persons, most coming from Afghanistan, Sudan and Guinea. As the 2018 reform has permitted the use of detention pending the determination of the Member State responsible for an asylum application, many asylum seekers have been detained for a 15-day period while the Prefectures await the reply from the requested country, prolonged by several weeks to organise the transfer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-06-19:

Libanon/ Nytt larm: Stor utsatthet bland flickor på flykt till sidans topp

Våld, barnäktenskap och isolering präglar vardagen för flickor på flykt i Libanon. I en studie med 400 barn i Beirut vittnar över hälften om att de utsatts för våld, enligt en ny rapport.

Libanon har tagit emot flest flyktingar per capita i hela världen. Runt 1,5 miljoner är syriska flyktingar, men andra nationaliteter som palestinier och irakier har också sökt tillflykt till landet.

Även om livet i Libanon numera är fritt från fallande bomber, brottas landet med svårigheter som nu redovisas i en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International i rapportserien Adolescent girls in crisis.

Värst är det för flickor på flykt. Studien är baserad på 400 barn i åldern 10 till 19 år från Syrien, Palestina och Irak samt libanesiska flickor som lever i socioekonomiskt utsatta grupper.

Över hälften vittnar om att de utsatts för våld.

- Det är kidnappningar av barn och flickor, så jag tycker inte om att lämna vårt hus, vittnar en 12-årig libanesisk flicka.

69 procent av flickorna uppger att de känner sig otrygga när de rör sig ute under dagtid och har stor rädsla för att bli utsatta för trakasserier och sexuellt våld.

Av de syriska flickorna svarade 63 procent att de utsätts för fysiskt våld och 42 procent att de utsätts för sexuellt våld.

Plan International redovisar även att mer än hälften av samtliga svarande flickor blir utsatta för fysiskt och sexuellt våld, sexuella trakasserier samt psykisk och verbal misshandel där de bor.

54 procent av tonårsflickorna i studien uppger även att de känner sig isolerade och ensamma. Bland de syriska tonårsflickorna var siffran 73 procent. Det beror enligt Plan International mycket på grund av föräldrarnas oro för säkerheten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-06-19:

Mexiko/ Mexiko ber om mer FN-stöd till sidans topp

Mexiko behöver mer stöd för att hantera strömmen av papperslösa migranter som flyr våld och fattigdom i Centralamerika. Det budskapet framförde landets utrikesminister Marcelo Ebrard under ett möte med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres på onsdagen.

- Vi bad om FN-närvaro längs gränsen, sade Ebard efteråt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International 19-06-07: Mexico: Asylum seekers at risk of mass detentions (Extern länk)

Fronteras 19-05-14: 900 Migrants Flee From Mexican Detention Center (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-15:

Peru/ UNHCR scales up response as record number of Venezuelans arrive in Peru till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has sent extra teams to the border between Peru and Ecuador to support the authorities to deal with an unprecedented number of Venezuelan refugees and migrants entering Peru.

Peruvian authorities announced new visa requirements for Venezuelans starting on Saturday 15 June. On Friday, over 8,000 Venezuelans crossed the border at Tumbes, the largest number ever recorded on a single day. Of them, 4,700 lodged asylum claims in Peru, also an unprecedented number.

In total, Peru has received over 280,000 asylum applications by Venezuelan citizens and given temporary residence permits to over 390,000. The total number of Venezuelan refugees and migrants in the country is estimated at some 800,000.

"People are arriving in a more and more vulnerable situation," said Federico Agusti, UNHCR's Representative in Peru. "Some have been walking for 30 or 40 days through various countries in the region. We see people suffering from malnutrition or dehydration and people with medical problems. There are more and more families with children."

Peruvian authorities at the border are working 24 hours a day to process the arrivals. UNHCR and its partners are also working around the clock on the ground, providing humanitarian and health assistance, information and legal support to refugees and migrants on both sides of the border.

Peru's new visa requirements for Venezuelans are also having an impact on Ecuador's northern border with Colombia, through which 8,380 Venezuelans entered yesterday, according to the authorities. UNHCR and its partners are also present there providing much needed humanitarian assistance and protection and supporting the Ecuadorian government and civil society.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

JO 19-06-10:

Kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för långa väntetider till sidans topp

Kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för långa väntetider och svårigheter att boka tid för besök på ambassaden i samband med ansökningar om visum.

/Utdrag:/

AAoch BBhar uppgett att deras släktingar hade svårt att boka tid för besök på ambassaden efter att deras ansökningar hade registrerats elektroniskt. Både AA och BB har beskrivit att det tog ungefär två veckor innan någon tid överhuvudtaget kunde bokas. De tider som fanns att tillgå låg så långt fram i tiden att resorna till Sverige inte kunde genomföras som planerat. Utrikesdepartementet har uppgett att väntetiden för att få komma på besök på ambassaden under den aktuella tidsperioden kunde uppgå till 90 dagar.

(...) Av utredningen framgår att de långa väntetiderna framförallt är ett resultat av att ambassaden tar emot ett mycket stort antal viseringsansökningar. Det framgår dock inte att antalet viseringsansökningar var avsevärt fler under den nu aktuella tidsperioden jämfört medtidigare år. Jag får istället uppfattningen att antalet ansökningar vid ambassaden har varit högt under en längre tid. Vid sådana förhållanden har en myndighet en skyldighet att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att den kan utföra sina uppgifter trots att arbetsbelastningen är hög. Myndigheten måste också göra en bedömning av om uppgifterna kan utföras med befintliga resurser och vid behov lyfta frågan om ytterligare resurser.

(...)

Yttrandet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-11:

Tillförlitliga kriterier? En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar till sidans topp

En viktig del i ett asylbeslut är bedömningen av den asylsökandes muntliga uppgifter. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har granskat vilka kriterier som Migrationsverket använder sig av när tillförlitligheten i en asylberättelse bedöms. Vi har granskat totalt 90 avslagsbeslut från fyra olika regioner.

Till vår hjälp har vi haft ett beslutsstöd som tagits fram av Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet för just bedömning av muntliga utsagor i asylärenden. Rådgivningsbyrån har kartlagt vilka kriterier som används i de analyserade besluten och med hjälp av beslutsstödet har vi resonerat kring de olika kriteriernas lämplighet.

Detaljrikedom och motstridiga uppgifter är de två mest förekommande kriterierna. Detta är positivt då dessa är lämpliga att använda enligt beslutsstödet. Mer problematiskt är att det används en del kriterier som inte är lämpliga, så som realism i utsagans innehåll. Genom vår granskning har vi identifierat tre kriterier som inte omnämns i beslutsstödet men som används av Migrationsverket. Dessa är spekulationer, andrahandsuppgifter och brist på subjektiv rädsla. Gemensamt för dessa är att vi inte har kunnat finna något vetenskapligt stöd för att de är lämpliga att använda som tillförlitlighetskriterier.

Rådgivningsbyrån ser den här studien som ett första steg i vårt arbete med tillförlitlighetsbedömningar och vi kommer att följa upp med studier där vi tittar närmare på frågor som kommit upp under arbetet med denna studie. Vi ser ett behov av en framtida granskning av ärenden där det bedömts finnas motstridiga uppgifter, ärenden där uppgifter inte bedömts vara tillräckligt detaljerade samt där den enskildes berättelse bedömts vara orealistisk.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Council UK 19-05-24:

Storbritannien/ Court of Appeal rules age assessment policy as unlawful till sidans topp

The Court of Appeal yesterday (23rd May) ruled that the Home Office's policy on deciding the age of young people seeking asylum is unlawful and must be rewritten, as it fails to ensure that children are not mistakenly treated as adults. In ordering the guidance to be revised, the judge stated that the term 'significantly over 18' was not sufficiently precise as to avoid huge differences in how it was applied, giving rise to the risk that children would be wrongly deemed adults and treated as such in the asylum system.

The judgment is a very important step in protecting unaccompanied children seeking asylum from being identified as adults; the Refugee Council works with many children in this situation and has been raising concerns for many years, both directly with the Home Office and through publicising the issue. We published Not a Minor Offence in 2012 and just last month participated in a BBC Newsnight investigation.

Responding to the judgment Refugee Council's Head of Children's Services Helen Johnson OBE said

"We got involved in this case because every day we see children who have been deemed adult under this Home Office policy, leaving them feeling unsafe, frightened and unsupported. We are very pleased that the Court of Appeal agreed with us that the current wording of the policy does not provide sufficient guidance to ensure that children are not wrongly treated as adults. This ruling means that the Home Office must be much more cautious before it makes this decision and we hope that revised guidance will put an end to these errors once and for all."

The challenge to the policy was the residual issue remaining in the case known as BF (Eritrea) who was represented by Scott Moncrief Solicitors and Matrix Law Chambers. The Equality and Human Rights Commission intervened.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Refugee Council Policy Briefing: Age disputed young people in the asylum system (Extern länk till pdf-fil)

Home Office Guidance updated: Assessing age, Version 3 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-06-20:

Europadomstolen prickar Moldavien för snabbutvisning av lärare till Turkiet till sidans topp

Målet gäller fem lärare som arbetade på en privatskola i Moldavien, en av dem sedan ett par år och de övriga sedan 90-talet. Alla hade uppehållstillstånd och hade familj i Moldavien. Efter kuppförsöket i Turkiet 2016 begärde Turkiets premiärminister att skolan skulle stängas på grund av koppling till Gülen-rörelsen. Rektorn greps av moldavisk säkerhetstjänst anklagad för att stödja terrorism, men undersökningen lades ner. De fem lärarna ansökte i samband med gripandet om asyl. De begärde också att få veta om de anklagades för något, och fick besked om att det inte fanns några anklagelser. Trots detta greps de några månader senare utan förvarning och fördes till Turkiet. Några dagar senare fick deras advokater och familjer veta att asylansökningarna avslagits. Visserligen bedömdes de som flyktingar beroende på riskerna de löpte i Turkiet men utvisades för att de ansågs som säkerhetsrisker i Moldavien. Männen fängslades omedelbart i Turkiet. Deras advokater tilläts inte överklaga beslutet eftersom överklagandet inte undertecknats av de sökande. Europadomstolen dömer ut både fängslandet och den plötsliga utvisningen utan möljighet att överklaga som stridande mot moldavisk lag och mot konventionen, artiklarna 5 och 8.

Application no. 42305/18, Ozdil and Others v. the Republic of Moldova (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-06-10:

Pastor: Svårt sjuka Fartun nobbas av politiker till sidans topp

Pastorn Bengt Sjöbergs försök att få hjälp av politikerna i fallet med den svårt sjuka Fartun har fått kalla handen. Ingen av de politiker han kontaktat hittills har velat hjälpa till.

- Jag har skrivit till alla riksdagsledamöter i Örebro län, utom till Sverigedemokraterna. Den ende som har svarat mig skrev att han inte kunde hjälpa.

Det är inom ramen för sina försök att hjälpa den svårt sjuka Fartun Osman Mahamud som ska utvisas till Grekland (se Dagens dokument 22 mars, "Fartun och ängeln i Hällefors), som Bengt Sjöberg, pastor i Korskyrkan Filipstad och Hällefors, har kontaktat politikerna. Hans förhoppning var att någon av dem skulle engagera sig i den svårt utsatta kvinnans öde.

- Jag hoppades att någon kanske ville ta upp fallet under riksdagens frågestund, då riksdagsledamöter ställer frågor till migrationsministern. Jag vet att ministern inte kan kommentera eller besluta i enskilda fall, men hoppades ändå att någon skulle lyfta den principiella frågan om hanteringen av särskilt utsatta och sjuka flyktingar.

Fram till 2016 fann en möjlighet för Migrationsverket att bevilja asyl med hänvisning till särskilda och synnerligen ömmande omständigheter. Den möjligheten togs nästan helt bort i och med införandet av den tillfälliga asyllagen som gäller än i dag.

Fartun Osman Mahamud fick avslag på sin asylansökan i Sverige med hänvisning till Dublinförordningen eftersom hon redan hade beviljats asyl i Grekland, det första EU-land hon anlände till. Enligt Dublinförordningen ska en person som fått asyl i annat EU-land överföras dit. Men överförandet till Grekland kan få mycket svåra följder för den svårt funktionsnedsatta och sjuka Fartun, som behöver omfattande vård och ständig hjälp med daglig livsföring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonblet ledarkrönika 19-06-15:

Anders Lindberg: Pojkvännen mördades, nu ska Franco utvisas till sidans topp

I Nigeria stenas eller slås homosexuella till döds

Franco Kaodimuo, 21, ler inte en enda gång under intervjun. Vi träffas på ett litet kafé nära Mariatorget på Södermalm. Det är varmt och fullsatt, vid borden intill äter stojande barnfamiljer bakelser och väntar på att sommarregnet utanför ska upphöra. Men Franco tittar ner och medan vi pratar river han långsamt och metodiskt sönder servetten i små, små bitar.

Om ingenting görs kan han snart att skickas in i döden.

För Franco Kaodimuo är gay och i Nigeria slår de ihjäl sådana som honom. Ändå vill Migrationsverket skicka honom dit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-06-11:

Glädjebesked för kärleksparet - Hamzeh får stanna i Sverige till sidans topp

Fyra års kamp är över för samboparet Ulla Simonsson, 79, och Hamzeh Dalis, 36.

Enligt ett nytt beslut är kärleksrelationen seriös - och hemlandsidentiteten i Palestina styrkt.

- Vi är överlyckliga, säger paret.

Det har varit en lång väntan, många turer och en serie överklaganden - men nu ser den uppmärksammade kärlekssagan om Ulla Simonsson och Hamzeh Dalis ut att få det slut som paret hela tiden önskat sig.

I dag kom Migrationsdomstolens beslut i förvaltningsrätten i Stockholm och domen betyder att Hamzeh Dalis beviljas uppehålls- och arbetstillstånd.

Därmed upphävs Migrationsverkets återförvisningsbeslut.

- Det känns fantastiskt bra. Äntligen kan jag planera min framtid i Sverige tillsammans med Ulla, säger Hamzeh Dalis.

Seriös relation

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-18:

Från Kina/ HD prövar utvisning till Kina till sidans topp

Vid Högsta domstolen inleddes i dag förhandlingarna om en kinesisk man som sitter i svenskt häkte sedan nästan ett år tillbaka. Frågan är om mannen ska kunna utlämnas till hemlandet.

Mannen uppges vara en av Kinas mest eftersökta människor och anklagas för att ha rymt från sin statliga tjänst med över 280 miljoner kronor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Högsta domstolen 19-06-19: Kinesisk medborgare som begärts utlämnad ska inte längre vara häktad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 19-06-18:

Oisin Cantwell: HD prövar utlämning till Kina till sidans topp

En liten man med yviga gester och bestämd röst.

Kinas kanske mest eftersökta person kämpade i dag för sitt liv i Högsta domstolen i Stockholm.

Har denne 55-årige man fog för sin rädsla? Riskerar han att bli torterad och dödad om han lämnas ut till Kina? Eller går det att lita på Peking, som har försäkrat att rättegången blir rättvis och mänskliga rättigheter respekterade?

Det är denna fråga som domarna på Riddarhustorget ska besvara. De har under sina år i juridikens finrum tampats med såväl enklare som svårare frågor än denna, men det tillhör inte deras vardag att sätta tänderna i ett mål som har väckt betydande internationell uppmärksamhet och som har följs av diplomater, jurister och människorättsaktivister inom och utanför Europa.

(...)

Läs ner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-06-14:

Beslut: Totalt fem imamer utvisas till sidans topp

Fem av de omhändertagna imamerna ska utvisas.

Expressen har tidigare rapporterat att tre av dem - Hussein Al-Jibury, Abo Raad och hans son - ska tvingas lämna landet.

Nu ska ytterligare två utvisas, skriver Aftonbladet.

Det handlar om Viktor Gaziev, 38, och Fekri Hamad, 52.

Expressen har i en rad artiklar avslöjat hur Säpo omhändertagit imamer runtom i landet.

Det började med att Gävle-imamen Abo Raad som tillsammans med sin 34-årige son togs i förvar i Gävle i slutet av april. Båda dem ska nu utvisas, enligt beslut från Migrationsverket, har Expressen kunnat rapportera om tidigare.

Imamen från Gävle, Hussein Al-Jibury, ska också utvisas.

Fekri Hamad ska tvingas lämna

På fredagen kommer nya uppgifter:

Västerås-imamen Fekri Hamad, som togs i förvar i början av maj, ska nu också tvingas lämna landet, enligt Aftonbladet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 19-06-12: Två av imamerna som tagits i förvar ska utvisas (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-06-14: Ytterligare två personer ska utvisas (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 19-06-14: Imamens advokat: Han tillbakavisar anklagelserna (Extern länk)

SvT Nyheter 19-06-13: Gävle-imamen Abo Raads advokat: "Det går inte att genomföra" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-20:

Migrationsöverdomstolen: Att döttrarna könsstympats hindrar inte flyktingstatus till sidans topp

En kvinna från Jemen sökte asyl med make och barn. Det framkom att döttrarna könsstympats i hemlandet av släktingar. Kvinnan hade inte själv utfört ingreppen, men Migrationsverket ansåg att hon kunde förhindrat dem och att detta är ett grovt ickepolitiskt brott. Därför fick kvinnan inte flyktingstatus som den övriga familjen. Hon fick dock tidsbegränsat tillstånd på grund av anknytning till barnen. Migrationsdomstolen avslog överklagan utan muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det är synen på brottet i internationellt perspektiv som ska gälla, inte hemlandets lag. Könsstympning betraktas i Sverige som allvarlig misshandel. Svensk domstol är behörig att döma då flickor förs utomlands från Sverige för att ingreppet ska utföras. Däremot är det enligt lagens förarbeten inte rimligt att asylsökande föräldrar skulle åtalas för att barnen könsstympats enligt hemlandets traditioner innan de kom till Sverige. Ett brott som inte skulle åtalas i Sverige bör, med hänsyn till den restriktivitet som gäller för uteslutning från flyktingstatus inte betraktas som grovt i den här bemärkelsen. Därför beviljar Migrationsöverdomstolen flyktingstatusförklaring. Domen är vägledande-

Hämta referatet i mål UM 14584-18, Mig 2019:10 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-20:

Migrationsöverdomstolen: Eritrea: Värnpliktig vakt utesluts från skyddsstatus till sidans topp

En kvinna som sökte asyl i Sverige hade varit placerad som vakt på en polisstation under sin nationaltjänstgöring i Eritrea. Hennes uppgift var att hindra gripna personer från att fly. Polisstationen är ökänd för hårda metoder och kvinnan berättade själv att hon sett tortyr. Hon hade inte valt arbetet och skulle bestraffas om hon vägrade. Hon flydde efter att ha vägrat skjuta mot en rymiing och tog sig ut ur landet med hjälp av släktingar. Hon hade dessförinnan haft permissioner och återvänt till tjänsten. Vid ett tillfälle hade hon återvänt försenad trots att hon kunde straffas. Migrationsverket ansåg därför att hon kunde ha flytt tidigare och att hon bidragit till att brotten kunde begås. Eftersom hon var medansvarig uteslöts hon från skydd och fick utvisningsbeslut. Hon fick ändå tidsbegränsat tillstånd på grund av risken för förföljelse i Eritrea, som utgör verkställighetshinder. Migrationsdomstolen upphävde beslutet och beviljade flyktingstatus med motivering att kvinnan utfört uppgifterna under tvång förenat med allvarliga sanktioner. Men Migrationsöverdomstolen slår nu fast att kvinnan ska uteslutas, efter en genomgång av internationell praxis. Kvinnan har ett individuellt ansvar för de brott mot mänskligheten som begåtts på polisstationen eftersom hon inte tagit möjligheten att lämna tjänsten tidigare på samma sätt som hon till slut gjorde.

Hämta referatet i mål UM 17559-18, Mig 2019:9 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 19-06-17:

Kvinna ska utvisas - deltog vid brott mot mänskligheten till sidans topp

Kvinnan flydde från obligatorisk militärtjänstgöring i Eritrea och sökte asyl i Sverige. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att hon ska utvisas - eftersom hon begått brott mot mänskligheten. Men då hon riskerar förföljelse vid ett återvändande till Eritrea får hon stanna i Sverige tills vidare.

Kvinnan sökte asyl i Sverige 2015 och åberopade att hon hade lämnat sitt hemland Eritrea illegalt och deserterat från nationaltjänsten där hon tjänstgjorde som vakt över frihetsberövade på en polisstation.

Hade sannolikt medverkat till brott mot mänskligheten

Drygt två år senare valde Migrationsverket dock att avslå kvinnans asylansökan. Detta eftersom hennes arbete inom nationaltjänsten innebar att det var "uppenbart att hon haft kännedom om de övergrepp som begicks där" och att hon därmed underlättat för regimens brott mot mänskligheten.

Det fanns därför, enligt Migrationsverket, "synnerlig anledning att anta att A, genom att övervaka frihetsberövade personer, i väsentlig mån har medverkat till förövandet av brott mot mänskligheten". Det uteslöt således möjligheterna att betrakta henne som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Samtidigt fanns hinder mot att verkställa utvisning av kvinnan till Eritrea, under ett år, då hon riskerade förföljelse och hon beviljades ett ettårigt uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolen tyckte annorlunda

Kvinnan överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen och yrkade att hon skulle beviljas uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och resedokument.

Migrationsdomstolen avvisade yrkandet om uppehållstillstånd, upphävde det överklagade beslutet och förklarade att kvinnan var flykting och därmed berättigad till resedokument.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Amnesty International 19-06-17:

Norge/ Norway: 'Callous decision' to deport family to Afghanistan must be reversed till sidans topp

Taibeh Abbasi, a 20-year-old whose case ignited huge protests, deported on Saturday

The Norwegian government must immediately halt the dangerous deportation of Taibeh Abbasi and her family back to Afghanistan, Amnesty International said today.

Taibeh (20) and her brothers Eshan (16) and Yasin (22) were flown from Norway to Istanbul on Saturday together with their mother. Due to a health condition, their mother is expected to be returned to Norway, but the children are at imminent risk of being flown to Kabul.

Ten Norwegian immigration police in Istanbul are reportedly escorting the siblings to Kabul. The Norwegian government has justified the family's deportation by claiming that Afghanistan is safe for returns. This claim is contradicted by the record-high levels of violence documented across Afghanistan.

The whereabouts of the family in Istanbul remain unknown, but it is believed that they have had no access to information or contact with the outside world since they were put on a plane early on Saturday.

Massimo Moratti, Amnesty International's Deputy Europe Director, said:

"Uprooting these three young siblings from the communities where they have lived for more than seven years and deporting them alone to a warzone is an unconscionable abuse of power.

"Afghanistan is not a safe country for returns. If this heartless and unnecessary deportation is completed it will split the family, endanger these three young people's live and rob them of their futures.

"This deportation is emblematic of the cruel and dehumanising policies of many European governments, who are turning a blind eye to the reality of life in Afghanistan in order to increase the number of returns.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Adresseavisen 19-06-16: Sender Ehsan Abbasi (16) og søsknene til Afghanistan uten moren - med flera artiklar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Esquire 19-06-13:

USA/ An expert on concentration camps says that's exactly what the U.S. Is running till sidans topp

"Things can be concentration camps without being Dachau or Auschwitz."

Surely, the United States of America could not operate concentration camps. In the American consciousness, the term is synonymous with the Nazi death machines across the European continent that the Allies began the process of dismantling 75 years ago this month. But while the world-historical horrors of the Holocaust are unmatched, they are only the most extreme and inhuman manifestation of a concentration-camp system-which, according to Andrea Pitzer, author of One Long Night: A Global History of Concentration Camps, has a more global definition. There have been concentration camps in France, South Africa, Cuba, the Soviet Union, and-with Japanese internment-the United States. In fact, she contends we are operating such a system right now in response to a very real spike in arrivals at our southern border.

"We have what I would call a concentration camp system," Pitzer says, "and the definition of that in my book is, mass detention of civilians without trial."

Historians use a broader definition of concentration camps, as well.

"What's required is a little bit of demystification of it," says Waitman Wade Beorn, a Holocaust and genocide studies historian and a lecturer at the University of Virginia. "Things can be concentration camps without being Dachau or Auschwitz. Concentration camps in general have always been designed-at the most basic level-to separate one group of people from another group. Usually, because the majority group, or the creators of the camp, deem the people they're putting in it to be dangerous or undesirable in some way."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Asylrättscentrum 19-06-17:

Rådgivningsbyrån blir Asylrättscentrum till sidans topp

Vid föreningens årsmöte den 24 april beslutades att Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar byter namn till Asylrättscentrum. Syftet med ett kortare och mer rättvisande namn är att öka möjligheten att uppnå vår övergripande målsättning - en rättssäker och konventionsenlig asylprocess.

Asylrättscentrum beskriver på ett korrekt och lättförståeligt sätt vilka vi är och vad vi gör. Asylrätt understryker att vi ägnar oss åt juridisk verksamhet och är en korrekt beskrivning av den juridik vi fokuserar på. Vi markerar att vi är ett centrum för policydialog och analys om asylrätt. Genom att byta namn till Asylrättscentrum hoppas vi kunna öka våra möjligheter att nå ut till en större grupp av intressenter. Det engelska namnet blir Swedish Refugee Law Center. Vi ändrar inte vårt organisationsnummer, kontaktuppgifter eller vår struktur i övrigt på grund av namnbytet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-10:

Namninsamling: Sverige och EU måste ta sitt ansvar för människor på flykt till sidans topp

Libyen. Ett land där flyktingar och migranter misshandlas, torteras, fängslas, våldtas, utsätts för tvångsarbete, kidnappas och utsätts för människohandel.

Libyen. Ett land vars kustbevakning EU samarbetar med.

Under 2018 miste åtminstone 2 275 människor livet på Medelhavet, på väg från Libyen till det Europa man såg som sitt hopp. Andra människor som försökte nå Europa hamnade i sjönöd och togs omhand av libyska kustbevakningen och fördes tillbaka, till samma situation som de trodde sig ha lyckats lämna.

EU:s ledare vet detta. Vi vet alla vad som sker. Vi är medansvariga.

Amnesty kräver att Sverige och EU omedelbart agerar och tar sitt ansvar. Skriv under vårt brev till migrationsminister Morgan Johansson.

Underteckna uppropet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 19-06-18:

Deras cykelsemester blev manifestation för papperslösa flyktingar till sidans topp

Kompisarna Alexandra Löfgren och Fatema Rasolis cykelsemester har blivit till en manifestation för att bland annat belysa papperslösa flyktingars situation.

Alexandra och Fatemas plan är att cykla 48 mil på sex dagar och att kombinera Sverigeleden och Vildmarksvägen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verso 19-06-04:

Frankrike/ The 'Gilets Noirs': The Undocumented Migrant Movement in France till sidans topp

With France marking six months of 'yellow vest' rallies and civil unrest, a new movement is making itself heard. The Gilets Noirs, the largest collective of undocumented migrants in France, have been conducting a series of high profile actions, most notbaly the recent protests at Charles De Gaulle airport calling for an end to deportation flights. In this article, Luke Butterly reports on the movement.

As France marks six months of 'yellow vest' rallies and civil unrest, a new movement is making itself heard.

The 'gilets noirs' describe themselves as the largest collective of undocumented migrants in France. They are calling out the multiple injustices of living through France's asylum and immigration system, including homelessness, lack of work, police repression, deportations, and detention. And they are putting forward their solution: to be granted residency to legally live and work in France.

So named because "the vest is our face, and it represents the racism in France", the group's latest high profile action was the occupation of part of Charles De Gaulle in Paris, the nation's largest airport.

Several hundred undocumented migrants and their supporters assembled at the airport, demanding to speak with the CEO of Air France and the French Prime Minister Édouard Philippe.

The protestors acted peacefully, and were met with tear gas from the police. Protesters chanted and gave speeches until a delegation was met by representatives from Air France.

The group called for an end to deportations, in particular those facilitated by the national airline - who they insisted should "stop any financial, logistical or political participation in deportations".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Riksdagen 19-05-29:

EU-nämndens uppteckningar inför möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor till sidans topp

/Nämnden diskuterade bland annat Sveriges hållning till de föreslagna förändringarna i återvändandedirektivet, utnyttjande av migrationsfonden, framtida migrationspolitik - bland annat samarbete med tredje länder/

Ur Anf. 42 Justitie- och migrationsminister MORGAN JOHANSSON (S):

Enligt min uppfattning är samarbetet med tredjeländer i denna fråga helt nödvändigt för att vi ska klara av situationen. Det innefattar att man ibland måste sammanfatta med en regim som man kanske inte tycker om eftersom alternativet är värre.

Vad gäller Turkiet var det inte hållbart att ha en situation där tiotusentals människor lämnade Turkiet, åkte till Grekland och där samlades upp i läger med alla möjliga problem. Då försökte man skapa en ordning där man kunde öka vidarebosättningen av syrier från flyktinglägren och få stopp på denna trafik. Detsamma gäller Libyen. Om det får fortsätta kommer det bara leda till att ännu fler dör på havet.

EU måste därför hitta strukturer i de enskilda länderna som man kan samarbeta med. Dock ska EU i varje enskilt läge lyfta fram respekten för asylrätten och de mänskliga rättigheterna. Det är inte ett alternativ att bara dra sig tillbaka och säga att vi inte bryr oss om att samarbeta med tredjeländer, för då kommer vi inte att kunna lösa något. Det är min inställning.

Hela protokollet med diskussion i dessa och andra frågor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-06-12:

Återvändande, datalagring och framtidsdiskussioner på EU-möte till sidans topp

Återvändande och framtida utmaningar för asyl- och migrationsfrågorna i EU var några av frågorna som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tog upp med sina EU-kollegor på rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor möts 6-7 juni. Inrikesminister Mikael Damberg diskuterade bland annat datalagring och brottsbekämpning.

Framtidsdebatt om asyl- och migrationsfrågorna och brottsbekämpning

Inför bland annat den kommande EU-kommissionens arbete med asyl- och migrationsfrågorna diskuterade ministrarna det framtida samarbetet på asyl- och migrationsområdet.

De hade också en riktlinjedebatt om vilken huvudsaklig inriktning EU:s samarbete inom brottsbekämpningen ska ha framöver, liksom vilka övergripande målsättningar och prioriteringar som bör finnas på området.

Återvändandedirektivet

EU arbetar för att göra reglerna för återvändande av migranter som vistas olagligt i EU effektivare. På mötet enades rådet om en partiell förhandlingsposition om det reviderade återvändandedirektivet. Förhandlingspositionen omfattar alla aspekter av den föreslagna översynen, förutom bestämmelserna om gränsförfarandet för återvändanden.

(...)

Migration, gränsförvaltning och säkerhet i EU:s långtidsbudget

Ministrarna antog även partiella allmänna inriktningar om de tre fondförslagen på inrikesområdet. Det handlar om instrumentet för gränsförvaltning och visering, som är en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning men även om Asyl- och migrationsfonden och Fonden för inre säkerhet.

Terrorismbekämpning

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-11:

UNHCR calls on Finnish EU Council Presidency to push for progress in asylum reform till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today released its recommendations for the Finnish Presidency of the Council of the European Union (EU) which starts on 1 July 2019.

"Finland will hold the EU Presidency through a crucial period that includes the formation of a new European Commission, a decisive stretch in the long-term budget negotiations and the adoption of key priorities that will guide the work of the EU over the next five years," said Gonzalo Vargas Llosa, UNHCR's Regional Representative for EU Affairs.

UNHCR recommends that the Finnish Presidency focuses on two urgent priorities: building cooperation and solidarity with refugees and host communities and pushing for an effective way of sharing responsibility among EU Member States. "The EU has a unique opportunity to finally move forward and tackle reforms that are necessary and can be delayed no longer," Vargas Llosa added.

Until there is progress towards a fair and well-managed protection system, UNHCR reiterates its call for practical and reliable arrangements among Member States to share responsibility for the disembarkation of people rescued in the Mediterranean.

The recommendations also call for the EU to show leadership globally by expanding resettlement and other legal pathways of admission for refugees. UNHCR urges the Finnish Presidency to support a global resettlement strategy developed by UNHCR and partners to reduce the gap between resettlement opportunities and needs. As more legal options become available, fewer people are likely to risk their lives in their search for safety in Europe.

The EU should also continue to lead among humanitarian donors. For this, it is key to keep EU humanitarian funding at high levels, so that there is sufficient financial support devoted to helping those who are forcibly displaced.

(...)

Läs mer och hämta rekommendationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 19-06-11:

LEAK: EU's five-year plan doubles down on protecting borders till sidans topp

EU leaders want to focus on migration and protection of external borders, or the "integrity of our physical space", over the next five years, according to a draft of the so-called strategic agenda obtained by EURACTIV. Economy and climate action rank second and third.

In the draft strategy for 2019-2024, meant to guide the work of the EU institutions, national leaders prioritise migration policy over other areas, while strengthening the economy, fighting climate change and taking Europe global also feature.

In the top-billed area of "Protecting citizens and freedoms", the agenda insists that effective border controls are "an absolute prerequisite" for maintaining rule and order, and adds that other EU policies rely on it.

"First and foremost we must ensure the integrity of our physical space. We need to know and be the ones to decide who sets foot on EU territory," it reads.

The draft plan explains that the bloc will maintain and expand its links with the countries immigrants come from and travel through, which would include Libya and Turkey.

Leaders also insist that they are "determined to find a way through on internal migration and asylum policy".

A reform of the migration-focused Dublin Regulation is currently languishing in the Council and late last year, the current European Commission all but gave up on finalising its proposed update before the end of its mandate in October.

Migration policy's top status in the strategy is unsurprising given the rhetoric deployed by some EU leaders, but it arguably does not accurately reflect voter priorities.

An in-depth YouGov survey ahead of the European elections on 23-26 May found that six countries are more concerned with emigration and brain-drain than by new arrivals.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned utkastet till femårsplan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Enough Project 19-04-06:

Border control from hell: EU's migration partnership legitimizes Sudan's "militia state" till sidans topp

Large-scale migration to Europe has precipitated a paradigm shift in relations between the European Union (EU) and the government of Sudan, and closer ties between both entities. This new partnership has resulted in the EU disbursing millions of euros to the Sudanese government for technical equipment and training efforts geared toward stopping the flow to Europe of migrants from Sudan and those from Eritrea, Ethiopia, Somalia, and other countries in sub-Saharan Africa who come through Sudan.

The EU's action plan will involve building the capacities of Sudan's security and law enforcement agencies, including a paramilitary group known as the Rapid Support Forces (RSF), which has been branded as Sudan's primary "border force." The EU will assist the RSF and other relevant agencies with the construction of two camps with detention facilities for migrants. The EU will also equip these Sudanese border forces with cameras, scanners, and electronic servers for registering refugees.

There are legitimate concerns with these plans. Much of the EU-funded training and equipment is dual-use. The equipment that enables identification and registration of migrants will also reinforce the surveillance capabilities of a Sudanese government that has violently suppressed Sudanese citizens for the past 28 years.

Sudan's strategy for stopping migrant flows on behalf of Europe involves a ruthless crackdown by the RSF on migrants within Sudan. Dogged by persistent armed uprisings led by opponents protesting chronic inequalities in the distribution of national wealth and political power in its periphery regions, the Sudanese government has always relied on a plethora of militia groups to counter insurgencies. The RSF is one of these militia groups. It evolved from the disparate Janjaweed militias that carried out the genocidal counterinsurgency policy of the Sudanese regime in Darfur that began in 2003. However, in its functions and evolution, the RSF differs significantly from other militia groups employed by the government.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-06-13:

Frontex opens risk analysis cell in Senegal till sidans topp

On 12 June, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, opened a Risk Analysis Cell in Dakar in cooperation with Senegalese authorities within the framework of the Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC).

Taking part in the opening in Senegal were representatives of Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Niger and Nigeria, as well as other international partners.

The role of the cells, which are run by local analysts trained by Frontex, is to collect and analyse strategic data on cross-border crime in various African countries and support relevant authorities involved in border management.

This includes information on illegal border crossings, document fraud, trafficking in human beings and other types of cross-border crime. It is shared with authorities at national and regional level to produce analysis and policy recommendations, as well as with Frontex. The project is financed by the European Commission (DG DEVCO).

Cooperation between Frontex and 26 members of AFIC is a key element in battling cross-border crime and security threats affecting African countries and the EU. AFIC was launched in 2010 to provide a framework for regular information sharing about migrant smuggling and border security threats. It foresees close cooperation with a number of countries along the main smuggling routes. This is done through a series of training activities to develop national and regional strategies to fight cross-border crime. It also includes setting up integrated border management systems, as well as improving the collection, sharing and analysis of relevant data.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-06-12:

Working paper on Guidelines on temporary arrangements for disembarkation till sidans topp

The Council of the European Union has produced a new "Working Paper" on: Guidelines on temporary arrangements for disembarkation (LIMITE doc no: WK 7219-19):

"The Guidelines are based on best practices used in previous disembarkation cases, and rely on a coordinating role of the Commission and support by relevant agencies. The framework is of a temporary nature and the participation of the Member States is on a voluntary basis. This document has a non-binding nature." [emphasis added]

The circumstances for "triggering" Temporary Arrangements (TA) are:

"type of arrivals covered

- a search and rescue operation; and/or

- other sea arrivals where there is a humanitarian ground at stake."

On the face of it the idea would appear to refer to just about every rescue. However the idea relies on the state of first disembarkation - for example, in the Med: Spain, France, Italy and Greece - allowing a safe port of arrival. These states then make a "relocation" request to other Member States. This is entirely based on voluntary participation.

"Workflow in the Member State of disembarkation

The following procedural steps should be undertaken in the Member State of disembarkation, where appropriate with the assistance from EU agencies, and where relevant with the involvement of the Member State of relocation, in agreement with the benefitting Member State:

(...) Initial identification, registration, fingerprinting and swift security screening: Registration and fingerprinting of all arriving migrants as category 2 in Eurodac system; check against national and EU information systems (such as Eurodac, SIS, VIS, Europol and Interpol databases) to ensure that none of the persons arriving to the EU is a threat to public policy, internal security or public health.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Arbetsdokumentet, läckt via Statewatch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-06-12:

Security Union: New rules closing information gaps become law till sidans topp

Yesterday, new rules to make European security, migration and border management information systems work together in a more intelligent and targeted way became law. A political priority for 2018-2019Search for available translations of the preceding linkEN+++, the interoperability measures will ensure that border guards and police officers have access to the right information whenever and wherever they need it to perform their duties. The new measures will help them detect identity fraud more easily while ensuring the highest standards of data protection and respect for fundamental rights. It is now over to the eu-LISA Agency, which is responsible for the management of the large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, to begin the work of developing the interoperability tools.

The systems becoming interoperable include the Entry/Exit System (EES), the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN), the Schengen Information System (SIS), the Visa Information System (VIS) and the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS). The new rules require the development of 4 technical components, including a European Search Portal, a shared Biometric Matching Service, a Common Identity Repository and a Multiple Identity Detector. The work is expected to be complete by 2023.

In the meantime, the Commission will assist Member States in implementing the Interoperability Regulations.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Kommentar av Evelien Brouwer, Vrije Universiteit Amsterdam i EU Migration Law Blog 19-06-11: Interoperability and Interstate Trust: a Perilous Combination for Fundamental Rights (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet 19-06-14:

Sambandsmän för invandring: rådet antar nya regler för att förbättra samordningen till sidans topp

EU stärker samarbetet och samordningen mellan medlemsländernas och EU:s sambandsmän för invandringsfrågor i länder utanför unionen. För att uppnå detta har rådet i dag antagit en förordning för att förbättra funktionen hos det europeiska nätverket av sambandsmän för invandring. De nya reglerna innehåller bl.a. bestämmelser om följande:

+ en styrelse på EU-nivå ska stärka förvaltningen av nätverket och samordningen mellan sambandsmän för invandring samtidigt som de myndigheter som ansvarar för utplaceringen behåller sin behörighet, för att åstadkomma effektivitet och tydlig kommunikation

+ en starkare roll för sambandsmän i kampen mot människosmuggling

+ sambandsmän ska samla in information för att bistå tredjeländer med att förebygga olagliga migrationsströmmar och stödja gränsförvaltningen vid EU:s yttre gränser

+ sambandsmän kan också hjälpa medlemsländerna i fråga om att underlätta återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på deras territorier

+ medel ska avsättas för sambandsmännens verksamhet och ska tilldelas i överenskommelse med styrelsen

Bakgrund

EU och medlemsländerna har placerat ut sambandsmän för invandring för att kunna skapa och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet när det gäller migrationsfrågor (för att förhindra och bekämpa olaglig migration, underlätta återvändande och hantera laglig migration).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Dagens Arena 19-06-18:

Civilsamhället och forskare skapar ny asylkommission till sidans topp

Stängda gränser, tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening. Forskare vid Linköpings universitet och civilsamhället skapar en asylkommission som ska utreda konsekvenserna av tillfälliga asyllagen.

Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd infördes sommaren 2016 och innebar bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd blev det normala framför permanenta och att familjeåterföreningar begränsades. En förändring som gav stora konsekvenser för enskilda asylsökande, menar representanter från civilsamhälle och forskning som nu startar en granskningskommission.

- Den tillfälliga asyllagen fick väldigt stora konsekvenser för människor som sökt asyl i Sverige. Den kom till i stor hast och många har bedömt att den inte är tillräckligt genomarbetad. Den har sedan följts av flera andra lagar och mindre förändringar som har lappat på ett icke hållbart rättssystem, säger Lise Blomqvist, talesperson för asylkommissionen.

Linköpings universitet ska utgöra bas för forskningen inom kommissionen, som startas med stöd av Hugo Stenbecks stiftelse.

- Jag känner inte till att det tagits initiativ mellan civilsamhälle och forskare på det här sättet och till den här nivån tidigare. Internationellt, ja, men inte i Sverige, säger Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt med fokus på migration och mänskliga rättigheter vid Linköpings universitet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se film från Asylkommissionens pressträff (Extern länk)

Asylkommissionens plattform (Extern länk till pdf-fil)

Svenska Kyrkan 19-06-18: Ny asylkommission bildad (Extern länk)

Feministiskt Perspektiv 19-06-20: Civilsamhällets kommission ska granska tillfälliga asyllagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-06-19:

Asyllagen - ett stort socialt experiment till sidans topp

Asylkommissionen: Vårt mål är att ge dem som drabbats upprättelse

Allt fler rapporterar om en svår situation bland asylsökande. Det handlar om oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld, skriver artikelförfattarna Sanna Vestin och Anna Lundberg.

Efter flera år av snabba lagändringar på asylområdet kommer allt fler alarmerande rapporter om att människor på flykt, inte minst barn och unga, far illa efter att ha sökt asyl i Sverige.

Därför bildas nu en granskningskommission för att undersöka vad det är som hänt och hur situationen kan förbättras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-06-18:

Äntligen - Asylkommissionen är igång! till sidans topp

- Bildar man en granskningskommission, då är ju det för att nånting verkar ha gått riktigt snett. Utgångspunkten är kritisk. Men när jag säger att vi behöver en kommission vars resultat grundas i vetenskapliga studier så är inte det för att få belägg för vad jag redan tror mig veta. Utan tvärtom, för att resultatet inte ska bygga på förutfattade meningar.

Orden kommer från FARR:s tidigare ordförande Sanna Vestin som idag deltog på pressträff kring den nybildade Asylkommissionen, ett samarbete mellan Linköpings universitet och FARR som handlar om att granska den förda asylpolitiken, lagens tillämpningar och dess konsekvenser.

Sanna Vestin är initiativtagare till kommissionen, vars egentliga namn är "Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017". Men hon är noga med att påpeka att initiativet kommer från många håll:

- Idag är jag här som initiativtagare till Asylkommissionen. Men initiativet kommer från många håll egentligen. Jag har stött på så många de senaste åren som har berättat om något som hänt asylsökande och som lagt till att "det här måste granskas".

För Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt på Linköpings universitet var det självklart att säga ja när hon fick frågan om att delta i Asylkommissionen av Sanna Vestin. Hon är liksom Sanna övertygad om att samarbete mellan forskning och civilsamhälle är oerhört viktigt - och att det är bråttom:

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även artiklar inför riksdagens debatt om den tillfälliga lagen, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 19-06-10:

Brist på kontroll styr flyktingopinion till sidans topp

Människors känsla av om politikerna har kontroll över invandringen eller inte kan avgöra val och attityder till migration i Sverige och västvärlden.

Det spelar större roll än storlek och effekt av invandring, enligt nationalekonomen Joakim Ruist.

- Det är min tolkning av vad jag ser, säger Ruist en intervju med TT.

Han forskar om migration vid Göteborgs universitet och har ägnat det senaste året åt att sammanfatta studier om migrationens effekter i olika delar av västvärlden. Resultatet är boken "Global migration - orsaker och konsekvenser".

En övergripande slutsats är att migrationen inte är särskilt omfattande och att effekterna av invandring är relativt små. De kan vara positiva och negativa, som för ekonomi, offentliga finanser eller brottslighet. Men oftast är de hanterbara, sett i det stora perspektivet. Flera länder som haft en hög invandring i Europa eller den övriga västvärlden har ändå kunnat bevara sammanhållning och klarat ekonomin med överskott.

På SNS-seminariet där boken presenterades fick författaren kritik för att generalisera lite väl mycket och inte se att effekter av stor invandring skiljer sig åt mycket inom länder, ja till och med inom städer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Wolfgang Hansson i Aftonbladet 19-06-11: Går det att stoppa migration? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees International 19-05-21:

Abused, blamed, and refused: Protection denied to women and children trafficked till sidans topp

The current U.S. administration asserts that its border policies are designed to protect women and children from traffickers. However, its actions tell a very different story. Over the course of the last two years, the administration has failed to protect trafficking victims, as reflected in a dramatic increase in denials of visas for them, resulting from a new and highly restrictive interpretation of requirements under the Trafficking Victims Protection Act. A review of all published appeals of applications for visas for victims of trafficking since 2017 shows that the administration's decision-making has been particularly dismissive of claims by women and children who have been trafficked over the southwestern border, and has effectively blamed them for their own victimization. Recently implemented policies also scare survivors from coming forward to report abuse and even push them into the hands of traffickers.

In 2000, Congress passed the Trafficking Victims Protection Act (TVPA), which created T visas for victims of severe labor or sex trafficking. Beyond proving that they have been forcibly transported for commercial sex or involuntary servitude, T visa applicants also must comply with reasonable requests to assist law enforcement in investigating and prosecuting their traffickers. In addition, they must prove they are physically present in the United States on account of trafficking, and that they would face "extreme hardship involving unusual and severe harm" if removed from the United States. T visas allow victims of trafficking who are in the United States without authorization to legalize their status and petition for the legal entry of certain family members. They also provide access to work permits and federally funded health and other benefits. Congress capped the number of T visas at 5,000 per year, but never more than one-third of that total have been provided in any given year.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-06-13:

10 ways to protect children deprived of parental care and combat child trafficking till sidans topp

Almost one quarter of trafficked victims registered in the EU are children. EU child victims are twice the number of non EU child victims, with girls especially targeted. So what can be done? A new guide developed by FRA suggests 10 ways to protect children moving across EU Member States without parental care.

This child protection guide focuses on children deprived of parental care in EU Member States other than their own. It covers all children who need protection, particularly child trafficking victims.

FRA developed the guide in close cooperation with the European Commission Office of the EU Anti-trafficking Coordinator. It implements a key actionin the 2017 Communication stepping up EU action to address human trafficking, and is in line with the 2018 EU Agencies Joint Statement of Commitment to address human trafficking.

It aims at addressing the lack of a uniform approach across the EU to help such children in full compliance with international standards and EU law. Criminal and civil law come into play through the EU's Anti-Trafficking Directive, the Child Sexual Abuse and Exploitation Directive, the Victims' Directive and the Brussels IIa Regulation that covers cross-border family law matters.

It offers guidance on what to do from the moment the children are identified to the implementation and monitoring of a durable solution.

The guide is aimed at a wide range of relevant actors. These include police officers, child protection officers, guardians, central authorities dealing with cross-border child protection cases under the Brussels IIa Regulation, judges, lawyers, civil society representatives, as well as consular staff.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta guiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-19:

Antalet människor på flykt når 70 miljoner - UNHCR uppmanar till solidaritet till sidans topp

Antalet människor på flykt undan krig, förföljelse och konflikter översteg 70 miljoner 2018. Det är den högsta nivån som UNHCR, FN:s flyktingorgan, sett på 70 år.

Siffror från den årliga rapporten Globala trender som släpps idag, visar att 70,8 miljoner människor tvingats lämna sina hem. För att sätta detta i ett perspektiv, så är det dubbelt så många som för 20 år sedan, 2,3 miljoner fler än för ett år sedan, och det motsvarar en mängd människor mellan befolkningsmängden i Thailand och Turkiet.

70,8 miljoner är lågt räknat, i synnerhet eftersom krisen i Venezuela endast delvis återspeglas i denna siffra. Sammanlagt har cirka 4 miljoner venezuelaner lämnat sitt land vilket innebär att det är en av världens största flyktingkriser just nu. Trots att majoriteten behöver internationellt flyktingskydd har i dagsläget endast omkring en halv miljon formellt ansökt om asyl.

"Vad vi ser med dessa siffror är ytterligare bekräftelse på en stigande långsiktig trend i antal människor som behöver skydd från krig, konflikter och förföljelse. Trots att språket som används om flyktingar och migranter ofta är negativt ser vi också otroligt mycket generositet och solidaritet, speciellt i samhällen som redan tagit emot många flyktingar. Vi ser också ett engagemang utan motstycke från nya aktörer, däribland biståndsaktörer, privata företag och individer, vilket inte bara återspeglar utan också skapar andan av det Globala Avtalet om Flyktingar", säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi. "Vi måste bygga vidare på dessa positiva exempel och fördubbla solidariteten med de många tusentals oskyldiga människor som tvingas fly sina hem varje dag."

Det finns tre huvudgrupper bland de 70,8 miljoner från rapporten Globala Trender. Den första är flyktingar, alltså människor som tvingas fly från sina länder på grund av konflikter, krig och förföljelse. 2018 fanns det 25,9 miljoner flyktingar runt om i världen, 500 000 fler än 2017. Av dessa var 5,5 miljoner Palestinaflyktingar under beskydd av FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden 19-06-19:

Över 70 miljoner människor är på flykt till sidans topp

Krig, våld och förföljelse fortsätter tvinga människor på flykt. Flest flyr från Syrien, Afghanistan och Sydsudan och över hälften är barn.

- Så länge det pågår konflikter kommer människor behöva fly, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Nordeuropa.

70,8 miljoner människor befann sig på flykt 2018. En dubblering om man jämför med för tjugo år sedan. Det visar den årliga rapporten med den senaste flyktingstatistiken från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Antalet människor på flykt har successivt ökat över tid och ser ut att fortsätta stiga. Framförallt beror det på allt mer långdragna och komplicerade konflikter.

Två tredjedelar av världens flyktingar kommer från enbart fem länder: Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia.

- Skulle vi få stopp på konflikterna skulle vi se helt andra siffror. Men så länge det pågår konflikter kommer människor behöva fly, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Nordeuropa.

Krisen i Venezuela bidrog också till att fler människor behövde lämna sina hem. Uppskattningsvis är fyra miljoner venezuelaner på flykt, dock har endast en halv miljon sökt asyl i något annat land. 3,5 miljon venezuelaner ingår alltså inte i UNHCR:s statistik över 70 miljoner flyktingar.

En hel stad på flykt - varje dag

Under 2018 tvingades över 13 miljoner människor på flykt. Det innebär att 37 000 flydde sina hem varje dag. Det är ungefär lika många som bor i Karlskrona (tätorten).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Stockholm 19-06-12:

De vanligaste yrkena bland nyanlända i Järva till sidans topp

Tjänstesektorn dominerar när nyanlända får sitt första jobb. Det visar en undersökning gjord av tjänsteföretagens riksorganisation Almega som presenterades på Järvaveckan.

- Det här är första gången vi fått riktiga siffror på vad folk arbetar med i Järvaområdet, säger Anderas Åström, chef för påverkan och kommunikation på Almega.

Bland nyanlända män i Husby och Rinkeby/Tensta arbetar över 20 procent i restaurangyrken och 17 procent inom städning och rengöring.

I Sverige som helhet arbetar 2 respektive 1 procent av alla män i riket i dessa yrken.

- Det visar hur viktig tjänstesektorn är för integrationen, säger Anderas Åström.

Nyanlända kvinnor: hemservice, vård och omsorg

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 19-06-19:

Äldre kvinnor uteblir från etableringsinsats till sidans topp

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar betydligt mindre i etableringsinsatser än kvinnor som fått permanenta, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen.

För män märks ingen skillnad.

- Det som oroar oss är att var femte kvinna med tillfälligt uppehållstillstånd inte kommer till oss för att delta i etableringsinsatser, säger Linnea Wickström Östervall på Arbetsförmedlingens enhet för utvärdering, som har skrivit rapporten.

Bland kvinnorna som fått permanent uppehållstillstånd deltar nästan alla. Bara 3-4 av 100 uteblir från etableringsinsatser. Linnea Wickström Östervall säger att skillnaden i deltagande ser ut att vara en konsekvens av att lagen vad gäller uppehållstillstånd ändrades 2016 och tillfälliga uppehållstillstånd blev huvudregel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkhälsomyndigheten 19-06-13:

Hälsa hos personer som är utrikes födda - skillnader i hälsa utifrån födelseland till sidans topp

Målet för folkhälsopolitiken är att minska och förebygga ojämlik hälsa i befolkningen. Ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den blir generellt sett allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. I denna rapport redovisas livsvillkoren, levnadsvanorna och hälsan bland utlandsfödda personer som bor i Sverige.

Gruppen utlandsfödda är heterogen och det finns skillnader i hälsa mellan personer från olika födelseregioner. Rapporten visar att vistelsetiden i Sverige har viss betydelse för hälsan. Rapportens huvudsakliga resultat är att:

+ Så kallade välfärdssjukdomar som diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utrikes födda som bott i Sverige i fem år eller mer jämfört med personer som bott kortare tid än fem år.

+ Ensamkommande barn och ungdomar har i högre utsträckning fått psykiatrisk vård jämfört med andra unga som kommit till Sverige och jämfört med inrikes födda.

+ Personer som är födda i Norden (utom Sverige) har högre dödlighet i vanliga cancerformer och sjukdomar i cirkulationsorganen än personer från andra länder, medan dödligheten är lägre bland dem som är födda i Europa (utom Norden).

+ Det är sedan tidigare känt att personers livsvillkor påverkar hälsan. Arbetslöshet, låg utbildningsnivå och sämre ekonomiska förutsättningar påverkar hälsan negativt. Utlandsfödda har generellt sämre livsvillkor än inrikes födda när det gäller utbildningsnivå, arbetslöshet och sämre ekonomi vilket kan påverka hälsan negativt.

+ Levnadsvanorna varierar mycket. Personer som är födda i Sverige och övriga Norden har i större utsträckning en riskkonsumtion av alkohol än personer från andra delar av världen. Män har också i högre utsträckning riskkonsumtion av alkohol än kvinnor, oavsett födelseregion.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller ladda ned rapporten (Extern länk)

TT 19-06-13: Friska asylsökande blir sjuka - när de kommer till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Europarådet 19-06-18:

Member states must assume more responsibility for rescuing migrants at sea till sidans topp

"European states' approach to migration in the Mediterranean Sea has become much too focused on preventing refugees and migrants from reaching European shores, and too little on the humanitarian and human rights aspects. This approach is having tragic consequences", said Dunja Mijatovi?, Council of Europe Commissioner for Human Rights, while releasing a Recommendation today which identifies the deficiencies of this approach, and aims at helping member states to reframe their response according to human rights standards.

"A number of states have adopted laws, policies and practices contrary to their legal obligations to ensure effective search and rescue operations, swift and safe disembarkation and treatment of rescued people, as well as the prevention of torture, inhumane or degrading treatment", says the Commissioner.

"Whilst states have the right to control their borders and ensure security, they also have the duty to effectively protect the rights enshrined in maritime, human rights and refugee laws", says the Commissioner.

The 35 recommendations contained in the paper aim to help all Council of Europe member states find the right balance between these imperatives. They articulate around five main subject areas: ensuring effective search and rescue coordination; guaranteeing the safe and timely disembarkation of rescued people; co-operating effectively with NGOs; preventing human rights violations while co-operating with third countries; and providing accessible safe and legal routes to Europe.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Read the Commissioner's Recommendation on rescuing migrants at sea (Extern länk)

Watch a video summary of the Recommendation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-06-19:

EU must rethink migration policy that empowers "unaccountable militias and regimes" till sidans topp

A coalition of civil society organisations working for democracy and human rights in Africa have accused the EU and its member states of empowering "unaccountable militias and regimes" and "undermining rule of law, good governance, respect for human rights and the role of civil society" through activities undertaken as part of the EU-driven 'Khartoum Process' and the EU Trust Fund for Africa.

In an open letter addressed to Donald Tusk and other high-level EU officials in the run-up to the European Council meeting next week, over 20 different rights groups take aim at the Khartoum Process, designed to address the root causes of migration in the Horn of Africa; and the EU Emergency Trust Fund for Africa, introduced after the 2015 Valletta Conference between EU and African Union heads of state.

The letter says the EU's externalised migration policies in Sudan have "directly benefitted and emboldened militia such as [the] Rapid Support Forces (RSF), the former Janjiweed by their own admission," who have "allegedly raped and murdered hundreds of protesters in recent months" during attempts to repress the uprising in the sub-Saharan state.

The letter also cites five different legal cases recently brought against the EU and its member states, concerning the funding of detention centres in Libya; support for the 'Libyan Coast Guard'; attempts to block rescue missions in the Mediterranean; the funding of projects using forced labour in Eritrea; and most recently the submission to the International Criminal Court concerning crimes resulting from EU policies in the Central Mediterranean and Libya.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 19-06-15:

Världen stängde gränserna för judarna - och gör det nu för afghanerna till sidans topp

Rita och Joel Larsson, Kristina Kojan, Sigbritt Herbert, Kick Leijnse, Lizzie Karlsson,

Tycker du att stängda gränser låter bra eftersom vi inte kan ta emot alla flyktingar? Det tyckte Sverige och övriga Europa också före andra världskriget.

I september 1937 utfärdar SS högsta ledare en order om att alla fängslade judar ska erbjudas frihet om de emigrerar från Tyskland. I november 1937 har Hitler möte med politiska och militära makthavare med betoning på att Tyskland har behov av utökat livsrum och ökad kontroll över Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 19-06-12:

Kyrkoledare uppmanar riksdagen att rösta nej till förlängning av migrationslag till sidans topp

Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag inför omröstningen den 18 juni angående en eventuell förlängning av giltigheten för Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstånd i Sverige. Kyrkoledarna uppmanar riksdagsledamöterna till ytterligare reflektion över frågan och att överväga att rösta nej till förlängning av lagen.

Brevet till riksdagsledamöterna är undertecknat av presidiet för Sveriges kristna råd som består av Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Daniel Alm, föreståndare, Pingst - Fria församlingar i samverkan, Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan och Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.

Kyrkoledarna skriver bland annat i sitt brev: "... Denna oklarhet vad gäller orsakssambandet mellan begränsningslagens införande och det minskande antalet asylsökande gör det högst relevant att ifrågasätta om lagens giltighet verkligen ska förlängas. Om lagens införande inte varit orsak till de förändringar regeringen åsyftade, samtidigt som lagen fått många andra, negativa följder ser vi från kyrkornas sida en återgång till den ordinarie utlänningslagen som ett betydligt bättre alternativ under de år som återstår innan en ny lagstiftning kan träda i kraft."

- För oss är det viktigt att försvara grundläggande mänskliga rättigheter, människovärdet och människans värdighet. Därför är detta brev särskilt angeläget för kyrkorna, säger biskop Anders Arborelius.

(...)

Läs brevet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 19-06-18:

"Regeringen tystar kritiker till utvisningar av barn" till sidans topp

Regeringen tystar kritiker till utvisningar av barn. Ett omfattande remissvar från 10 000 yrkesaktiva och volontärer avfärdas med några enstaka ord, skriver Helena Mäki och Elisabet Rundqvist.

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd röstades igenom i riksdagen den 20 juli 2016. Den blev regeringens nödbroms efter det stora flyktingåret 2015.

Lagen kritiserades hårt av lagrådet, myndigheter och organisationer. Flera humanitära organisationer varnade för allvarliga konsekvenser för berörda under tiden i Sverige och vid ett återförande till hemländerna. Kritiken ledde till att barn skulle undantas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned sammanställning av de 62 remissvaren från #vistårinteut hemsida (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 19-06-17:

15 organisationer: Låt den tillfälliga asyllagen bli just tillfällig till sidans topp

Den tillfälliga asyllagen drabbar inte bara enskilda individer utan också tilltron till rättssystemet i stort. Det är en mycket dålig lagstiftningsprodukt som på bred front fått omfattande kritik. Det är dags att återgå till den ordinarie utlänningslagstiftningen, skriver bland andra Rädda Barnen.

I morgon den 18 juni röstar riksdagen om att förlänga den så kallade tillfälliga asyllagen som redan under tre år begränsat möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Under tre år har asylsökande som regel fått tillfälliga uppehållstillstånd, kraftig begränsad rätt till familjeåterförening och barn har fått sämre möjligheter att få stanna i Sverige. Undertecknade organisationer har på olika sätt erfarit att lagen har bidragit till utbredd psykisk ohälsa, haft negativ inverkan på integrationen och skapat en rättsosäkerhet på grund av dess komplexitet och bristfällighet. Barn har drabbats särskilt hårt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ulf Bjereld blogg 19-06-14:

Hur långt är ett andrum? till sidans topp

Sverige behöver ett andrum, sa justitieminister Morgan Johansson när han senhösten 2015 motiverade varför Sverige skulle ändra sin flyktingpolitik i mer restriktiv riktning. Själv tänkte jag att det snarare var människor som tvingats fly från sina hem som behövde ett andrum - ett andrum från sitt flyktingskap.

När Morgan Johansson sa att Sverige behövde ett "andrum" var det i ett läge där Sverige under ett enda år tog emot närmare 160 000 asylsökande. Det var en fantastiskt prestation, och Sverige klarade det. Sedan dess har antalet asylsökande rasat. Förra året kom endast 21 502 asylsökande till Sverige, det lägsta antalet sedan 2005. Hittills i år har 8 917 asylsökande sökt sig hit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Anna Dahlberg i Expressen 19-06-15: Ser ni inte verkligheten? Migrationen bör minska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna 19-06-13:

Migrationsverket manipulerar asylprocessen till sidans topp

Sedan 2015 har advokater och lekmän förfärats över de motiveringar (eller brist på motiveringar) som Migrationsverket angett för att ge avslag på asylansökningar. Det har tyckt oss inte alls stämma med lagar och förordningar. Det har känts som om Migrationsverket tagit till vilka vapen som helst för att göra de asylsökande utvisningsbara.

Vi har inte haft fel. Två rapporter visar på just detta - hur man använt olika metoder för att runda lagens intentioner. Det underlättas av att både den tillfälliga lagen och de två gymnasielagarna hastades fram och är dåligt utformade. I praktiken har lagstiftarna lämnat över tolkningen av lagarna till dem som ska verkställa dem.

Ansvarig för myndigheten Migrationsverket är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, som tidigare talat om att "vi inte ska ha ministerstyre". Sedan fallet med Försäkringskassan kom upp har både Stefan Löfven och Morgan Johansson ändrat sig och talar om att det är självklart att regeringen måste ge myndigheterna riktlinjer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Anna Lundberg och Sofi Jansson-Keshawar i Juridisk Tidskrift: Migrationsverket ändrar på lagens innehåll föratt ensamkommande barn inte ska beviljasuppehållstillstånd i Sverige (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-06-19:

Svar på skriftlig fråga: Sveriges utvisningspolitik till sidans topp

Fråga 2018/19:738 av Louise Meijer (M)

Nyligen kom det ett nytt prejudikat från Högsta domstolen angående förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige. En man dömdes för våldtäkt men undgick utvisning på grund av att hans anknytning till Sverige inte ansågs vara särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte fanns synnerliga skäl för utvisning.

Mannen hade bott i Sverige i åtta och ett halvt år men hade ingen egen familj här. Han hade under större delen av sin vistelse här haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Vid tiden för gripandet var han dock både arbetslös och bostadslös.

Denna man får stanna i Sverige. Samtidigt utvisas familjer som bott här längre tid än så, för så små saker som felaktig semesterlön, att personen i fråga inte tagit ut semesterdagar eller arbetsgivarens försäkringsmissar. Trots Migrationsöverdomstolens domar från år 2017, som innebar en mer generös tolkning av reglerna i förhållande till den sökande, kvarstår problemen med arbetskraftsutvisningar.

Detta är en orättvis utvisningspolitik och urholkar förtroendet för politikens förmåga att skilja på rätt och fel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som framförts?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-06-12:

Svar på skriftlig fråga: Ersättning till Kriminialvården för merkostnader till sidans topp

Fråga 2018/19:712 av Ellen Juntti (M)

Kriminalvården har i uppdrag att sköta transporterna när en person ska utvisas från Sverige. Ibland stoppar aktivister dessa transporter, vilket kan innebära merkostnader för Kriminalvården.

Ett känt fall är när en ung kvinna stoppade en transport till Afghanistan genom att vägra sätta sig i flygplanet och transporten fick avbrytas. Enligt medier innebar detta en merkostnad för Kriminalvården med 240 000 kronor eftersom transporten fick genomföras senare.

Enligt uppgifter från Kriminalvården kommer den inte att begära ersättning av kvinnan för merkostnaderna. Alltså är det skattebetalarna som ska bekosta merkostnaderna på en kvarts miljon som aktivisten förorsakat.

Enligt uppgifter från Kriminalvården händer det då och då att de får merkostnader då aktivister stoppar planerade transporter. Kriminalvården har dock aldrig begärt tillbaka merkostnaderna.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Anser ministern att det är rätt att skattebetalarna ska betala dessa merkostnader och om inte, hur tänker ministern agera?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Regeringen styr myndigheterna bl.a. genom lagstiftning och genom att myndigheterna tilldelas resurser för sin verksamhet. En myndighet har att självständigt, och utan regeringens eller riksdagens ingripande, utifrån en helhetsbedömning besluta hur man ska agera i frågor som rör myndighetens verksamhet och därmed sammanhängande frågor.

Det aktuella fall som Ellen Juntti refererar till i sin fråga är under domstolsprövning och jag avser inte att uttala mig rörande detta.

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-06-19:

Det är inte invandrarna som är problemet, det är rasisterna till sidans topp

Av Caroline Ringskog Ferrada-Noli

Jag är uppvuxen på landet. Nej alltså på riktiga jävla landet. I ett fult hus från 70-talet. Med en rapsåker som i sensommaren övergick i majsåker, precis utanför.

Huset såg likadant ut som alla andra hus i villaområdet där arbetare och dagmammor och som i vårt fall en ensamstående mamma med tre barn hade råd att bo.

Det var en otrolig gemenskap. Eller det såg ut så i alla fall. När vi gick förbi. Det var kräftskivor. Midsomrar. Det fanns en squaredance-förening. Skåningarna drack och skränade och den gulröda Skåne-flaggan var hissad.

Min mamma var aldrig bjuden på squaredance-festerna. De hatade henne för att hon var skild och inte orkade klippa gräset. Det räckte för att i bybornas ögon vara avvikande och därmed frysas ut. Det där om gräsmattan hörde jag med egna öron.

Vi, jag och mina bröder, passerade dock med barnets immunitet. Gula Blend röktes. Det fanns inplastade möbler i ett finrum. N-ordet sas. Hela tiden.

I skolan blev min ena bror kallad n****-kung. När vi barn blev tonåringar användes ordet blatte. Ungefär samtidigt som kriget i forna Jugoslavien härjade. På åkern där vi alldeles nyss gjort tunnlar i rapsen byggdes de första flyktingbarackerna.

De vandaliserades regelbundet. En nynazistvåg rullade in och varje helg marscherade heilande nynazister i Brunsparken i Simrishamn. Det är från den här tiden det finns ett foto på en tonårig Jimmie Åkesson i glänsande bombarjacka.

Jag skriver det här. För jag vet något om Sveriges rasism som bara den som vuxit upp på landet vet. Jag har tolkningsföreträde och det jag kan rapportera om, som en åkerns korre, är: problemet var aldrig invandrarna. Problemet var rasisterna.

Främlingsfientligheten fanns redan innan barackerna sattes upp, massiv och rigid. Destruktiv. Hembrännande. Paranoid. Dömande. Slutsats-skapande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mattias Lindberg i Expressen 19-06-20: Motståndet mot Sveriges förändring är inte rasism (Extern länk)

Anna Andersson i Aftonbladet 19-06-21: Jag väntar på storyn från killen i en närbutik i Gävle (Extern länk)

Anders Lindberg i Aftonbladet 19-06-23: Myten att muslimer tar över är livsfarlig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-06-11:

Muf kräver: Begränsa nyanländas rätt till tolk till sidans topp

I samband med att Järvaveckan inleds lanserar Moderata ungdomsförbundet ett krav för att skära i integrationskostnaderna.

Man vill kraftigt begränsa rätten till tolk för de som kommer till Sverige.

- Efter två år får den som inte lärt sig svenska betala sina egna tolkkostnader, säger Muf:s ordförande Benjamin Dousa.

På Järvaveckan, som inleds i morgon, är integration en av de frågor som kommer att diskuteras. Inför samlingen, där nästan alla partiledare ska hålla tal, lanserar Moderata ungdomsförbundet en ny reform på området.

Muf vill kraftigt begränsa rätten till gratis tolk för de som kommer till Sverige. I dag finns ingen gräns för hur länge någon har rätt till tolk i kontakt med till exempel myndigheter eller vården.

Muf:s ordförande Benjamin Dousa säger att diskussionen efter flyktingkrisen 2015 mest handlar om att få ned kostnaderna för migrationen.

- Men man har inte kommit så långt när det gäller integrationskostnaderna. Givet att Järvaveckan precis har börjat tycker jag det är viktigt att vi också pratar om det.

- Här har vi en skarp reform som verkligen skulle få ned kostnaderna och också skicka en viktig signal till de som kommer till Sverige, att man ska lära sig svenska eller helt enkelt får finansiera sina egna tolkkostnader.

"Vi är det enda landet"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-06-18:

Förslaget: Förbjud andra språk än svenska i skolan till sidans topp

Sverigedemokraterna i Skurup vill inför en ny policy i kommunens skolor: Eleverna får bara prata svenska under lektioner och raster.

Nu har de lagt en motion i frågan, rapporterar Lokaltidningen.

- Vi vill informera att: "Vi har den här situationen och så här vill vi att ni ska uppföra er i skolan." Sen när de kommer hem får de prata vad de vill, säger Lars Nyström, ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare för SD.

Enligt Sverigedemokraterna talas det flera olika språk i kommunens skolor, något som leder till utanförskap och missförstånd.

Nu har partiet lagt en motion om att införa en policy om att svenska ska användas på raster och under lektioner. Det gäller från förskolan till gymnasiet, något som Lokaltidningen var först med att rapportera om.

"Att våga ställa krav på att det talas svenska i våra skolor är att våga ta ansvar för skolan, något som tyvärr saknats under lång tid. Därför är vi övertygade om att det skall vara svenska som normalt används som samtalsspråk i korridorer och klassrum, för en snabbare integration i det svenska samhället", skriver partiet i förslaget enligt Lokaltidningen.

"Omtanke för de nyanlända"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Dagens Nyheter 19-06-18:

USA straffar tre länder för att deras invånare flyr till sidans topp

USA beslutade på måndagen att dra in bistånd värt flera miljarder kronor till El Salvador, Guatemala och Honduras. Detta efter det att president Donald Trump kritiserat länderna för att tusentals av deras invånare försökt söka asyl i USA.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters kommer motsvarande 3,3 miljarder kronor som under 2018 beviljats i bistånd till de tre länderna att styras om till andra projekt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-06-14:

Så orkar man vara stöd i asylprocessen till sidans topp

Att vara asylsökande är en tuff process, men även att engagera sig som stöd i processen kan vara slitsamt. På fredagen hålls en utbildning i Karlstad.

Bland annat Länsstyrelsen Värmland, Migrationsverket, Rädda barnen och Polismyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om asylprocessen och hållbart engagemang.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-06-13:

Klimatmigranter på flykt i torkans spår - Rädda Barnen lanserar ny podd till sidans topp

Idag lanseras säsong två av Rädda Barnen Dokumentär. Den nya poddserien handlar om klimatkrisen och konsekvenserna för barn. Klimatförändringarna går snabbt, och det är de fattiga och sårbara samhällen som drabbas allra hårdast.

Miljoner människor lämnar varje år sina hem på grund av klimatrelaterade orsaker. Men begreppet "klimatflyktingar" är omtvistat eftersom en flykting är en person som omfattas av flyktingkonventionen. Att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker som torka, översvämning finns inte med i konventionen vilket gör att de inte har samma rättigheter som en person som flyr från konflikt. Samtidigt ser Rädda Barnen att klimatdriven migration är ett fenomen som kommer att öka på flera platser i världen.

I Östafrika är effekterna av klimatförändringarna tydliga, och mest utsatta är barnen. Torkan kommer allt tätare och på vissa platser har regnen nästan slutat falla. I podden hörs de drabbades egna berättelser och klimatexperter berättar om vägen framåt.

Podden är i två avsnitt, inspelade i Kenya och Etiopien, två länder som fortfarande lider av sviterna från den stora hungerkrisen 2017. Bristen på regn de senaste åren har gjort situationen desperat. I Etiopien har över en halv miljon människor tvingats lämna sina hem i klimatförändringarnas spår. På grund av torkan har enorma flyktingläger växt fram, fyllda av familjer som förlorat boskap och försörjningsmöjligheter. I podden berättar barn och föräldrarna om en ny verklighet, där många inte ser någon annan möjlighet än att migrera i hopp om ett bättre liv.

- Jag lämnade ifrån mig två av mina barn, jag kunde inte ta hand om alla. Jag skickade tre- och fyraåringen över gränsen till släktingar i Somaliland. Jag har inte sett dem sen dess, men jag har hört att de lever. Mina barn har otur som får leva nu, säger 40-åriga Milgo som bor i ett läger i den somaliska regionen i Östra Etiopien.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Podden på Acast (Extern länk)

Podden på Apple Podcaster (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-06-15:

Livslångt engagemang för andra till sidans topp

Karin Fridell Anter och Pia Sandqvist är nyvalda som ordförande respektive vice i föreningen Stöttepelaren. Det kan sägas vara en naturlig fortsättning på ett långt engagemang i att hjälpa utsatta människor.

UNT träffar båda hemma hos Pia Sandqvist i hennes trivsamma vardagsrum med härliga nybakta rabarbermuffins till kaffet. Det är två kvinnor där man direkt slås av den mänskliga värme de utstrålar. Det känns inte direkt som någon tillfällighet att de tillhör de som bryr sig, de som verkligen engagerar sig, långt bortom strålkastarljuset.

- Det är nästan 40 år sedan vi träffades för första gången, berättar Pia Sandqvist.

- Det var redan då i arbetet i solidaritetsgrupperna på 70-talet som vi fann varandra, fyller Karin Fridell Anter i.

De fortsätter med att prata om att de såg sig som ett slags världsmedborgare redan då, och att det kändes självklart att bidra med det man kan. Pias jobb som socionom bidrog också till att hon fortsatt engagerade sig.

- Man såg så mycket i jobbet av livets baksidor och människor som behöver extra stöd.

För Karins del var speciellt en resa hon gjorde till Indien på 70-talet en ögonöppnare.

- På den tiden kunde man utan större problem åka bil från Sverige genom Iran och så vidare dit. Det var mera stabilt under den perioden.

Föreningen Stöttepelaren är relativt färsk och består nu av ungefär 200 medlemmar runtom i landet. Den bildades i sin tur ur betydligt större "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar", en Facebookgrupp med i dag drygt 21 000 medlemmar varav man räknar med att ungefär 7 000 är afghanska ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-15:

Asylrättscentrum öppnar upp sitt medlemskap för fler till sidans topp

Vid föreningens årsmöte den 24 april fattades beslut om nya stadgar för Asylrättscentrum som öppnar upp för en ny samverkansform. I och med det har organisationer möjlighet att antingen gå in som huvudmän eller medlemmar.

Bakgrunden är att det finns en önskan från Asylrättscentrums sida att skapa uthålliga relationer till olika aktörer som på olika sätt arbetar mot gemensamma mål. Förutom att Asylrättscentrums möjligheter att sprida sitt arbete är förhoppningen att Asylrättscentrum i sin tur kan bidra till andras verksamhet genom sin spetskompetens. Om du är intresserad av ett närmare samarbete eller har frågor om samarbeten med Asylrättscentrum kontakta gärna vår generalsekreterare Erica Molin.

Det finns nu två former av formaliserad samverkan: huvudmannaskap och medlemskap. Huvudmän är organisationer som tar på sig ett samhällsbärande ansvar och har ett intresse av att bidra till ett rättssäkert och socialt hållbart samhälle. Huvudmännen förutsätts ta ett arbetsgivar- och finansiellt ansvar för Asylrättscentrum och har direkt inflytande över verksamheten genom styrelsen. Nuvarande huvudmän är Katolska kyrkan i Sverige, Rädda Barnen, Stockholms stift i Svenska kyrkan och Svenska kyrkan och de betalar en årlig huvudmannaavgift som satts till 400 000 kronor.

Det finns ett antal organisationer som skulle kunna vara värdefulla medlemmar för Asylrättscentrum men anser att medlemsavgiften som beslutats av årsmötet är högre än vad de har möjlighet att betala. Medlemsstrukturen formaliserar samarbetet med dessa aktörer, säkerställer en kontinuitet i kontakterna och ger aktörerna möjlighet att ta del av det stöd de har behov av. Samtidigt bidrar organisationerna ekonomiskt till Asylrättscentrum, om än i mindre utsträckning än huvudmännen. I och med förslaget kan organisationer som vill bidra till Asylrättscentrum och delar föreningens värdegrund bli medlemmar. Beslut om godkännande av medlemskap fattas av styrelsen. Medlemskapet betalar en av styrelsen fastställd medlemsavgift.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.