fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 10 juni debattbilaga

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 19-05-09:

Proposition: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar för uppehållstillstånd till sidans topp

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Proposition 2018/19:128

I propositionen föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen och mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt bl.a. FN:s konvention om begränsning av statslöshet föreslås också att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslösa. Vidare föreslås att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar har rätt till familjeåterförening. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreslås även att lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda i kraft den 20 juli 2021 och upphöra att gälla den 20 januari 2025.

Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Propositionen i text (Extern länk)

Hämta i pdf-format (Extern länk)

Läs yttranden från alla remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Fredrik Malm m.fl. (L) till sidans topp

/Utdrag:/

Liberalerna står bakom både förlängningen av den tillfälliga lagen och förändrad familjeåterförening. Vi anser att möjligheterna till familjeåterförening ska gälla lika för gruppen flyktingar och alternativt skyddsbehövande, som ofta är från krigets Syrien. En förlängning av den tillfälliga lagen, även med förändrad familjeåterförening, kommer att leda till att färre människor kommer till Sverige än vad som skulle ha varit fallet om vi skulle återgå till de gamla reglerna i sommar.

Vi är dock fortsatt kritiska till det lapptäcke av regler som gäller t.ex. för olika uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Liberalerna har röstat emot rättsosäkra och krångliga regler som den rödgröna regeringen infört under senare år och som också kritiserats kraftigt av tunga remissinstanser. Reglerna är rättsosäkra och orättvisa. En särskild grupp som saknat skyddsskäl och fått avslag - ofta i flera instanser - har valts ut framför andra och fått en ny möjlighet till uppehållstillstånd.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Hans Eklind m.fl. (KD) till sidans topp

/Utdrag:/

Under flera år har vi kristdemokrater efterlyst en parlamentarisk kommitté om migrationspolitiken som ger oss möjlighet att med en bred överenskommelse skapa en migrationspolitik som håller över tid. Det är avgjort viktigt att Sverige får en förutsebar och rättssäker migrationsrättslagstiftning. Regeringen har aviserat att en sådan kommitté ska tillsättas; det är dock djupt beklagligt att det fortfarande inte tagits något initiativ. Kristdemokraterna vill att den parlamentariska kommittén tillsätts omedelbart.

Kristdemokraterna anser att uppdraget för denna kommitté ska vara att ta ett helhetsgrepp på migrationspolitiken, inte endast delar av densamma, vilket signalerats av företrädare för regeringen, för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart regelverk. Kristdemokraternas ingångsvärden kommer då att vara att barnkonventionen ska beaktas, tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel med rätt till familjeåterförening och att möjligheten att införa en humanitär skyddsgrund, liknande den som fanns i lagen om särskilt och synnerligen ömmande omständigheter, utreds för att ge skydd åt de allra mest utsatta.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Paula Bieler m.fl. (SD) till sidans topp

/Utdrag:/

Vi önskar givetvis att regeringen hade nyttjat de två gångna åren till att bereda en mer permanent ändring i lagstiftningen i syfte att uppnå de mål den tillfälliga lagen syftade till. I brist på en sådan beredning konstaterar vi att lagens ursprungliga form är bättre än något tillgängligt alternativ. Det är därför vår mening att den tillfälliga lagen som sådan bör förlängas, men att denna förlängning inte ska innefatta några av de ändringar som tillkommit efter lagens första antagande. Lagen ska i stället återställas till den lydelse som den hade från början.

Eftersom regeringen snarare aviserat ytterligare påskyndade och begränsade utredningar är det vår mening att riksdagen bör ge regeringen till känna en önskan om en bred, grundlig utredning avseende migrationspolitiken i sin helhet.

(...)

För att denna ska hinna beredas ordentligt är det vår övertygelse att även den tillfälliga lag som nu antas kommer att behöva förlängas. Vår åsikt är att svensk asylpolitik bör hållas så stram som möjligt fram till dess att ett väl utrett och sammanhängande förslag kan antas. Som nämnt ovan påtalade Sverigedemokraterna redan vid den tillfälliga lagens första antagande att den inte lade sig på en miniminivå. För att garantera en asyllagstiftning på miniminivå vill vi därför se att den tillfälliga lagen snarast ersätts med en ny tillfällig lag. Denna lag bör i korthet konstatera att asyl endast beviljas den som med konkret hänvisning till internationella och bindande avtal kan påvisa Sveriges skyldighet att bevilja asyl. På så sätt säkerställs att inga utvidgningar av asylrätten som införts utan faktiska behov kommer att fortsätta gälla. Även detta bör ges regeringen till känna.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) till sidans topp

/Utdrag:/

Moderaterna har en rad allvarliga invändningar i sak mot nu aktuella lagförslag. I den situation vi nu befinner oss i, till följd av regeringens underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att få på plats en permanent lagstiftning, ger vi dock vårt stöd till en förlängning av den tillfälliga lagen med två år. Vi anser däremot att det är fel att utöka rätten till familjeåterförening. Vidare är vi emot de delar i den tillfälliga lagen som har sin grund i de s.k. gymnasielagarna. Vi är starkt kritiska till de allvarliga bristerna i konsekvensanalysen av lagförslagen. Därutöver är vår uppfattning att en bred parlamentarisk utredning om migrationspolitiken måste påbörjas omgående. I den parlamentariska utredningen bör centrala frågor som återvändande, medborgarskap, familjeåterförening och kvalificering till välfärden ingå.

(...)

Ett fungerande återvändande är helt avgörande för den svenska migrationspolitikens långsiktiga trovärdighet. Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige. Polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut, och många som ska lämna landet försvinner i stället in i ett växande skuggsamhälle. Här behövs verkningsfulla åtgärder. Därtill behövs en ny medborgarskapslagstiftning, som motsvarar det som gäller i jämförbara länder. Det handlar om förlängda tider för att kunna bli svensk medborgare, krav på kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället samt möjligheten att återkalla medborgarskap vid terroristbrottslighet. I nu aktuella lagförslag föreslås utökad rätt till familjeåterförening utan försörjningskrav. Det är, som har redovisats här ovan, fel väg att gå. De som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att de jobbar, betalar skatt och blir svenska medborgare. Kopplingen mellan migration, integration och de svenska välfärdssystemen måste alltså bli starkare.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-23:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Christina Höj Larsen m.fl. (V) till sidans topp

/Utdrag:/

Avslå propositionen

Enligt propositionens förslag ska lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen), som innebär att den svenska asyllagstiftningen är så restriktiv som EU-lagstiftningen tillåter, alltså förlängas i ytterligare två år utöver de redan beslutade tre åren. Lagen togs fram utan att föregås av normal beredning eller någon utredning. Den har inte utvärderats eller utretts under de tre år den varit i kraft. Inga belägg för att den skulle fylla sitt syfte - att få färre människor att söka asyl i Sverige - har presenterats. Den förändring som nu görs, att ge alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar, är sannolikt en förutsättning för att inte bryta mot Europakonventionen, som har ställning som svensk grundlag. Sammanfattningsvis föreslår regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att Sverige ska ha den mest restriktiva lagstiftning vi kan ha enligt EU-rätten och Sveriges grundlag, utan att utreda eller på saklig grund motivera varför.

(...)

En stor brist i lagens konstruktion är att tolkningen av Sveriges konventionsåtaganden överlåts till enskilda rättstillämpare, eftersom regeringen inte utrett hur de bör införlivas i lagstiftningen. Det innebär att handläggare på Migrationsverket tvingas göra avvägningar som i normala fall är lagstiftarens eller Migrationsöverdomstolens ansvar. Konsekvenserna syns i godtyckliga bedömningar och rättsosäkra beslut.

(...)

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om den tillfälliga lagens konsekvenser, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-06-05:

Regeringen vill ändra reglerna om eget boende för asylsökande till sidans topp

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att reglerna om eget boende för asylsökande (EBO) ska ändras. Förslaget syftar till att få fler asylsökande än i dag att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Migrationsverket ska erbjuda asylsökande boende men det står asylsökande fritt att i stället flytta till en bostad som han eller hon har ordnat på egen hand, så kallat eget boende (EBO). Det finns inte några regler som anvisar var asylsökande måste bo under asyltiden. I februari 2019 bodde omkring 55 procent - eller drygt 27 000 personer - i eget boende av alla inskrivna personer i mottagandet.

- Eget boende kan i vissa områden medföra betydande sociala problem. Det kan handla om till exempel ökad segregation, extrem trångboddhet och svårigheter för kommunerna att erbjuda välfärdstjänster, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att asylsökande som bor i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. Detta föreslås dock inte gälla om det är uppenbart oskäligt att den asylsökande inte får rätt till sådant bistånd.

Förslaget i lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Hämta laglådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 19-06-05:

EBO-lagen: En lag i förändring till sidans topp

Lagen om eget boende, den så kallade EBO-lagen, innebär att en asylsökande kan välja att ordna sitt boende på egen hand. EBO-lagen gör det möjligt för asylsökande att ordna eget boende istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden, till exempel hos vänner eller släkt, utan att förlora sitt bidrag. I januariavtalet finns en punkt om att förändra lagen, så att asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende inte ska ha rätt till dagersättning om de flyttar till ett område med socioekonomiska utmaningar. Förslaget har i skrivande stund skickats av regeringen på lagrådsremiss.

Lagen infördes 1994 av den dåvarande borgerliga regeringen. Innan lagen infördes hade asylsökande inte rätt till bistånd om de ordnade eget boende. Efter dess införande hade asylsökande rätt till bistånd oberoende av om de vistas på en förläggning eller ordnat boende på egen hand. Motiven bakom lagen var att minska det statliga omhändertagandet och öka den enskildes ansvarstagande. Utgångspunkten var att mottagandet skulle organiseras så att asylsökande i första hand bor utanför förläggningssystemet och tar ansvar för sina egna liv, för att bland annat underlätta integrationen.

Efter lagens införande har kritik framförts av flera kommuner om att EBO-lagen leder till bland annat trångboddhet och segregation. Kommuner som till exempel Malmö och Södertälje har sett en stor ökning av antal EBO-mottaganden, vilket har lett till en obalans mellan kommunerna. I debatten har frågan om en mer jämlik ansvarsfördelning mellan kommunerna för mottagandet av asylsökande och nyanlända förekommit.

EBO-lagens framtid

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-06- 05:

Regeringen vill skärpa regler för bidrag till asylsökande till sidans topp

Regeringen vill stoppa vissa bidrag till asylsökande som valt eget boende i "områden med socioekonomiska utmaningar". Förslaget bygger på den så kallade 73-punktsöverenskommelsen mellan regeringen, L och C, och har nu överlämnats till lagrådet.

Regeringens förslag innebär att asylsökande som bor i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag, skriver regeringen. Syftet är att fler asylsökande ska välja att bo i områden som anses ha lättare att ta emot dem.

Detta ska dock, enligt förslaget, inte gälla om det är "uppenbart oskäligt" att den asylsökande inte får rätt till den hjälpen.

Ministern: "Betydande sociala problem"

- Eget boende kan i vissa områden medföra betydande sociala problem, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i pressmeddelandet.

- Det kan handla om till exempel ökad segregation, extrem trångboddhet och svårigheter för kommunerna att erbjuda välfärdstjänster.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-05- 22:

Remissvar till utredningen om regler för tolkar i talade språk till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).

Vi välkomnar i stort betänkandets förslag. Vi ser att det grundläggande syftet med förslagen, att skapa bättre möjligheter för myndigheterna att få de kvalificerade tolktjänster som de behöver, är i linje med vår organisations arbete för en mer rättssäker migrationsprocess.

Vi välkomnar ambitionen att den föreslagna ordningen ska gälla redan från år 2024. Vi befarar dock att tidsramen inom vilken förslagen ska vara genomförda kan vara så snäv och att det på kon sikt kan innebära begränsad tillgång till kvalificerade tolkar såväl för statliga som icke-statliga aktörer och att förslagen kan innebära ökade tolkkostnader för icke-statliga aktörer.

Vi bedömer dock att de förbättringar för asylsökandes rättssäkerhet som ökad tolkkompetens och ökade möjligheter till tillsyn innebär överväger de problem som - åtminstone inledningsvis -kan befaras.

Läs eller hämta remissvaret i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-06- 04:

Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet till sidans topp

I vårt arbete möter vi asylsökande, framförallt kvinnor och flickor, som tvingats fly sina hemländer för att de riskerar att utsättas för olika former av hedersrelaterat förtryck och våld. Skyddsbehov kan även uppstå på flykt och under vistelsen i Sverige. Vår erfarenhet är att kunskapen om hedersförtryck, våld och dess olika uttryck behöver förbättras, inte enbart hos rättsvårdande och utredande myndigheter, utan även i asylprocessen.

Ett förstärkt straffrättsligt skydd kan vara ett viktigt verktyg för att tydliggöra ett samhälles värderingar och vad som är oacceptabla kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett förstärkt skydd för offer för hedersrelaterat förtryck och våld inom det straffrättsliga området kan likaså bidra till en ökad medvetenhet även inom andra rättsområden.

Rådgivningsbyrån har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta, utifrån ovan nämnda perspektiv, framföra följande.

+ Rådgivningsbyrån välkomnar utredningen och anser att betänkandet belyser såväl värdet av att skydda de personer åtgärderna är avsedda att skydda samt komplexiteten i de föreslagna åtgärderna.

+ Vi ställer oss bakom att en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv införs.

+ Vi delar utredningens uppfattning att bestämmelsen bör utformas på ett könsneutralt sätt, eftersom även kvinnor kan vara gärningspersoner och pojkar/män målsägande.

+ Rådgivningsbyrån föreslår att den alternativa formuleringen där man hänvisar till en föreställning om heder används.

+ Vi är positiva till att ett nytt brott kallat barnäktenskapsbrott införs.

+ Vi ställer oss positiva till förslaget om utreseförbud för barn när risk för äktenskapstvång eller könsstympning i utlandet föreligger, med reservation för att ytterligare förtydligande kring beviskravet bör göras.

(...)

Läs mer och hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-05-16:

Italien/ Reject Anti-Rescue Proposals - Criminal penalties could deter saving lives till sidans topp

The Italian government should firmly reject a proposal to fine shipmasters up to €5,500 for every person they rescue and take to Italy, Human Rights Watch said today. Deputy Prime Minister and Interior Minister Matteo Salvini has proposed this and other problematic anti-rescue measures in a decree to be examined by the government starting as early as today.

"Salvini's latest salvo in his war on humanitarian rescue puts a price tag on the right to life," said Judith Sunderland, associate Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "The rest of the coalition government should reject this naked effort to discourage saving lives at sea, including by merchant vessels."

Since becoming interior minister, Salvini has repeatedly sought to further restrict the already extremely tight Italian policies on rescues at sea and disembarkation of people rescued at sea. Italy has cut back on search-and-rescue operations, delayed or refused taking people rescued at sea to Italy, and supported efforts by Libyan coast guard forces to interdict asylum seekers and migrants seeking to cross the Mediterranean to Europe and return them to abusive detention in Libya.

The first draft of the decree would impose fines of between €3,500 and €5,500 per foreigner rescued at sea and subsequently taken to Italy in the event the rescuing ship did not comply with "the operating instructions issued by the authorities responsible for the area in which the rescue operation takes place or by the respective authorities of the flag state" or the laws of the sea.

The flag state is the country that has licensed the ship. In cases involving ships flying the Italian flag, the decree allows for temporary suspension or revocation of the license of vessels whose instances of rescue and disembarkation in Italy are considered "grave or repeated."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Aftonbladet debatt 19-05-19:

Nej, sätt inte rätten till asyl på undantag till sidans topp

/Undertecknad av 118 pastorer med flera/

Att värna om människor på flykt är en grundläggande kristen värdering. Det var utgångspunkten när vi formulerade det så kallade pastorsuppropet i december 2014. Artikeln publicerades samtidigt i flera kristna tidningar och blev mycket uppmärksammad, bland annat som huvudnyhet i SVT:s Aktuellt samma kväll.

(...)

Begreppet "massinvandring" skrev vi om 2014. Den stora flyktingvågen 2015 har gjort att detta begrepp lever kvar, även om antalet flyktingar nu är betydligt mindre. Det är en sorg att se hur politiker inom EU löser utmaningen med flyktingströmmar med taggtråd, avtal med Turkiet och Libyen och en stundtals hård retorik, i stället för att hitta en gemensam väg för att ta emot flyktingar.

Senaste året har det kommit 600 000 flyktingar till EU, vilket bara är några få procent av världens totala antal flyktingar. I de grundrättigheter som bygger upp EU finns rätten till asyl. Det är en grundläggande moralisk fråga för EU:s medlemsländer att finna lösningar så att man tar sin del av ansvaret för att hjälpa människor som behöver fly från krig och terror. När dessutom flera länder inom EU har en åldrande befolkning och brist på arbetskraft är det märkligt att man inte finner en gemensam generös hållning och ser de möjligheter som en ökad invandring innebär.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eritreanska Familjeföreningsgruppen / FARR 19-05-27:

Manifestation för familjeåterförening till sidans topp

En manifestation ägde rum tisdag den 28 maj vid Sergels torg kl 12 och Mynttorget kl 14 av hundratals personer som har nekats familjeåterförening med sina redan etablerade familjer på grund av de orimliga försörjningskrav som infördes med den tillfälliga utlänningslagen. Denna lag förlängs inom kort i ytterligare två år med fortsatta stränga försörjningskrav om inte Socialförsäkringsutskottet lämnar ett annat besked till riksdagen inför den stundande omröstningen.

Förlängningen av lagen innehåller en ny och välkommen bestämmelse om att även alternativt skyddsbehövande och ej enbart konventionsflyktingar tillåts ta hit medlemmar i sin kärnfamilj utan krav på försörjning om ansökan inlämnas inom tre månader från att uppehållstillstånd beviljas. Trots detta kommer många konventionsflyktingar som missade att ansöka inom tre månader (ofta på grund av bristfällig information från myndigheterna) att även fortsättningsvis nekas möjlighet till familjeåterförening om de inte uppfyller försörjningskraven.

Röda korset har i sitt remissvar till propositionen om att förlänga den tillfälliga lagen ansett att syftet med införandet av den tillfälliga lagen var enligt regeringen att minska asylmottagandet i Sverige. Röda Korset har kommit fram till att syftet är uppfyllt pga andra omständigheter. Röda Korset anser också att försörjningskraven är för högt ställda. För en familj med tre barn över sju år måste den härvarande föräldern ha en lön om drygt 27 900 kr före skatt. Medellönen för en lärare som har arbetat i 9,5 år är 27 399 kr. För bilmekaniker är det 21 691 kr, en servitör 19 077 med 5 års erfarenhet. Till det läggs hyreskostnader för minst tre rum där högst två barn får dela på ett rum.

Konventionsflyktingar, som inte kan återförenas i hemlandet, anses ha en särskild stark rätt till familjeåterförening utifrån principen om familjens enhet som kommer till uttryck i Genèvekonventionen.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Se även:

FARR:s rapport om familjesplittring och striden för återförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-05-24:

M:s krav på Löfven - tillsätt utredning om migrationen innan sommaren till sidans topp

Moderaterna kommer att kräva avslag på regeringens förslag om anhöriginvandring - och menar nu att den parlamentariska utredningen om migrationspolitiken tillsätts redan innan sommaren.

Det stod klart på fredagen.

- Det brinner i knutarna, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson till Expressen.

Moderaterna kommer att begära avslag på regeringens förslag om ökade möjligheter till anhöriginvandring, meddelar de på fredagen.

Regeringens förslag är en del av förlängningen av den tillfälliga lagen och togs i vintras fram efter förhandlingar tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

Dessutom kräver Moderaterna nu att den parlamentariska utredning om just migrationspolitik, som både Stefan Löfven och Ulf Kristersson tidigare pratat om, måste tillsätts redan innan sommaren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 19-05-22:

Kyrkoledare samtalade om konvertiter med Morgan Johansson till sidans topp

Idag mötte presidiet för Sveriges kristna råd justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för ett samtal om konvertiter, migrationslagstiftning och häktningstider. Detta är det första av tre ministermöten som Sveriges kristna råd har inplanerat de närmaste veckorna.

Sveriges kristna råd, SKR, har en regelbunden dialog med riksdags- och regeringsrepresentanter i frågor som är viktiga för kyrkorna. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) mötte idag kyrkoledarna i regeringskansliet till ett möte som varade i en knapp timma. På plats fanns ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, föreståndare Daniel Alm, Pingst - Fria församlingar i samverkan, arkimandrit Jean Mansour, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia, generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, kunde inte närvara på grund av utlandsresa, vilket även gällde ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. Med på mötet var även press- och kommunikationsansvarig Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd.

På dagordningen fanns tre föranmälda frågor. Antje Jackelén talade om migration och förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Ärkebiskopen lyfte de negativa konsekvenser som tidsbegränsade uppehållstillstånd medför för individ och samhälle utifrån SKR:s remissvar från den 18 mars.

- Det var positivt att ministern lovade fortsatt dialog med Migrationsverket i konvertitfrågan, bland annat om behov av utbildning och fortbildning av handläggare, samt krav på återrapportering från myndighetens sida, säger Antje Jackelén.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-05-24:

Migrationsministern nyfiken på konvertitärenden till sidans topp

"Jättebra möte. Konkret." När Sveriges kristna råd tar steget ut från mötet med migrationsminister Morgan Johansson (S) är de mycket nöjda.

Konvertiternas rättigheter, framtidens migrationspolitik och häktningstider stod på schemat då en delegation från Sveriges kristna råd (SKR) i veckan mötte migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S).

- Jättebra möte, konkret, är det första som Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på SKR, säger till Dagens reporter då delegationen kliver ut från mötet.

Genuint intresse

Han berättar att han varit med om många liknande ministermöten och konstaterar att det här var riktigt bra.

- Vi upplevde ett genuint intresse, inte minst i konvertitfrågan, säger Mikael Stjernberg.

Konvertiters skyddsbehov

Det var pingstledaren Daniel Alm som företrädde SKR i frågan om konvertiter.

- Jag sa till Morgan Johansson att vi som kristna i Sverige tycker att man måste väga in konvertiternas skyddsbehov mer, säger Daniel Alm till Dagen.

- Vi tycker att man måste ta in mer av den forskning som görs, konvertitutredningen är ett fantastiskt exempel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05- 30:

IDAHOT: UNHCR inbjuder till diskussion om HBTQ-flyktingars rättigheter till sidans topp

Rättvisa och skydd för alla är årets tema för IDAHOT, internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Människor kan söka, och söker, flyktingstatus vid rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Dessa människor förtjänar samma mänskliga rättigheter som alla andra. Alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck (HBTQ), internflyktingar och statslösa måste behandlas med värdighet och deras rättigheter måste respekteras. I många länder är samkönade relationer kriminaliserade och i vissa länder straffas de med döden. HBTQ-flyktingar är utsatta när de söker skydd i sina hemländer eller lämnar landet som flyktingar.

UNHCR arbetar för att skydda HBTQ-flyktingar genom program som skall skänka trygghet och vara inkluderande. Detta sker genom samarbete med externa parter för att tillhandahålla stöd och frizoner och för att finna lösningar. I en tid då flyktingretoriken får en allt hätskare ton måste vi alla ta ett tydligt avstånd från all form av intolerans, inklusive homo-, trans- och bifobi.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har denna vecka lanserat en rad diskussioner i syfte att finna lösningar för hur HBTQ-flyktingar bättre kan skyddas mot kränkningar och erbjudas rättigheter och stöd när de utsätts för våld och diskriminering.

I linje med årets tema för den internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT), "rättvisa och skydd för alla", hölls den första diskussionen med HBTQ-organisationer och förespråkare den 16 maj 2019 i Genève. Andra diskussioner kommer att äga rum i olika delar av världen under de kommande månaderna.

"UNHCR har arbetat hårt för att se till att asylsökande HBTQ-personer och flyktingar skyddas var de än befinner sig, men vi måste bli ännu bättre. Det är därför det är så viktigt att lyssna till och samarbeta med individer och organisationer som besitter expertkunskaper i denna fråga", säger FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-06-06:

Debatt - Migrationsverket ändrar lagens innehåll till sidans topp

Anna Lundberg och Sofi Jansson Keshavarz beskriver i en debattartikel i Juridisk tidskrift den ohållbara situationen för de ensamkommande barn som kläms mellan å ena sidan lagstiftarens intentioner med undantagen i den tillfälliga begränsningslagen och å andra sidan Migrationsverkets tendentiösa sätt att förhålla sig till desamma.

Genom att Migrationsverket gjort diverse praxisändringar och avstått från att utreda det ordnade mottagande man påstår finns, har barn, som skulle undantas från skrivningarna i begränsningslagen och som inte omfattas av vare sig "gamla" eller "nya" gymnasielagen, gjorts utvisningsbara.

Hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 19-06-05:

"Ensamkommande unga tvingas fly från Sverige" till sidans topp

Ensamkommande unga flyr från Sverige. Skötsamma, arbetsvilliga och unga människor lämnar landet där de hade behövts i bristyrken, skriver Ahmad Rahimi.

Sverige är ett demokratiskt land där man gärna pratar stort och brett om medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Vi har inte haft krig på över 200 år, men faktum är att det just nu finns människor i stället som flyr härifrån.

Det är människor som kommit hit för att söka skydd från krig, diskriminering och tortyrförhållanden, men fått avslag på sina asylansökningar. Många av dessa är vänner till mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-05-28:

Protester i Märsta mot utvisning till Kabul till sidans topp

Utanför förvaret i Märsta pågår det protester mot en väntad tvångsutvisning till Kabul senare på tisdagskvällen.

- Vi vill visa att de som ska utvisas inte är ensamma, säger Mahmood Rezaie från organisationen Ung i Sverige.

Ett tiotal personer hukar i regnet och försöker få styr på en banderoll som dras omkring av vinden. Framför förvaret i Märsta finns också flera polisbilar uppställda och poliser utplacerade.

En utvisning med specialbeställt plan annonseras aldrig på förhand, varken av polisen eller av Migrationsverket, men flera på förvaret har hört av sig till Mahmood Rezaie och berättat att de har fått besked om de kommer att bli utvisade på tisdagen.

Mahmood Rezaie är företrädare för organisationen Ung i Sverige, som vill att utvisningarna till Afghanistan ska upphöra. Han känner själv ingen av dem som sagt att de ska utvisas, men säger att många hör av sig till Ung i Sverige och berättar om sin situation.

- Vi är här för att vi vill visa att vi finns för dem som kommer utvisas i dag. Vi lämnar ingen ensam, säger han.

En av dem som fått besked om utvisning i dag är 20-årige Reza.

Reza berättar att han kom till Sverige från Iran 2016. Han är född i Afghanistan, men flydde till Iran när han var liten. Där levde han som papperslös och säger att han bland annat nekats läkarvård.

Hans plan är att på något vis ta sig tillbaka till Iran.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-05- 19:

"Svårt sjuka barn ska inte utvisas" till sidans topp

De allra mest utsatta barnen drabbas hårdast av den tillfälliga utlänningslagen. Lagen som infördes 2015 förlängs nu i väntan på att en permanent migrationslag ska tas fram. Vi vill varna för att den nya lagen kan innebära fortsatt kraftiga försämringar för de barn som är i mest behov av skydd, skriver Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Länge fanns de humanitära skälen som ett komplement i svensk lag för att skydda de mest utsatta bland de asylsökande. Barn har kunnat beviljas uppehållstillstånd på grund av så kallade särskilt ömmande omständigheter. Det innebär att till exempel svårt sjuka barn, eller barn som har omhändertagits på grund av våld i hemmet, har fått möjlighet till uppehållstillstånd. Särskilt ömmande omständigheter har också omfattat barn som saknar familj, eller barn som länge vistats i Sverige och saknar nätverk i sitt ursprungsland.

När den tillfälliga utlänningslagen infördes 2015 innebar det inte bara att permanenta uppehållstillstånd ersattes av tillfälliga, och att familjeåterföreningen kraftigt begränsades. Möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl stramades också åt. Sedan dess har regeringen föreslagit att rätten till familjeåterförening ska utökas, vilket är positivt. Ingen lättnad har dock aviserats när det gäller restriktionerna för de humanitära skälen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Artikeln i sin helhet på Unicefs blog: Humanitära skäl måste finnas kvar för de mest utsatta barnen (Extern länk)

SD-politiker svarar i Svenska Dagbladet 19-05-24: "Skattefinansierad humanism kräver prioriteringar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 19-06-03:

Stop violence and exploitation of migrant children till sidans topp

PACE Committee on Migration expressed concern by the serious threats that migrant children face on their way to Europe, and important gaps in the policies and procedures, "which limit the legal opportunities for migration in Europe and put these children at risk of falling in the hands of smugglers and traffickers". It regretted that a number of European signatories to the Convention on the Rights of the Child "continue to violate their obligations by not providing adequate protection to migrant children and safeguarding their rights".

Following the proposals by the rapporteur Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Iceland, UEL), the parliamentarians underlined that the member States of the Council of Europe must abide by the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child which includes prioritising the child's best interests and ensuring that "a best interests determination procedure is legislated and implemented for each migrant child".

The parliamentarians stated that local and regional authorities bear a major responsibility in providing necessary protection to migrant children at places of arrival, and reiterated its position condemning violent practices such as detaining migrant children and using invasive methods in age assessment procedures.

There is a need, the Committee said, for a common strategy to be adopted by the governments of the members States of the Council of Europe on how to combat violence against migrant children in all its forms and to ensure the broad and comprehensive protection of their human rights. Such a strategy should include proposals on how to ensure safe and legal entry for migrant children into third States to limit the risk of trafficking and abuse.

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-06-07:

"Riv upp den djupt orättvisa gymnasielagen" till sidans topp

Joakim Lindgren, docent, mfl forskare vid Umeå och Stockholms universitet

Vårterminen närmar sig sitt slut och de elever som lämnar grundskolan ska få betyg och besked om den kommande höstens gymnasiestudier. För en grupp elever är dessa besked livsavgörande: de elever som fyller 20 år i år och omfattas av den nya gymnasielagen och som behöver gymnasiestudier eller fast anställning för att få förlängt uppehållstillstånd.

Kritiken mot den nya gymnasielagen har varit omfattande. I praktiken innebär den att unga människors kognitiva förmågor och andra individuella faktorer som påverkar möjligheter att lyckas i skolan avgör asylärenden - ett slags IQ-test för uppehållstillstånd. Lagen innebär att ungdomar som sökt asyl som ensamkommande barn men fått avslag på asylansökan kan få förlängda uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. För att lyckas komma in på ett nationellt gymnasieprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen för yrkesprogram och tolv godkända betyg för högskoleförberedande program.

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 19-06-07:

Unga asylsökande behöver stabila villkor till sidans topp

När statsbidraget för unga asylsökande landar hos kommunen i början av juni förväntar vi oss att politikernas ord om nära samarbete med frivilligorganisationerna uppfylls. Vi står på tå med mångårig erfarenhet och engagemang, skriver bland andra Räddningsmissionen i Göteborg.

I maj kom besked från regeringen om ett statsbidrag som ska göra det möjligt för unga asylsökande att bo kvar i sin kommun och behålla sin skolplats. Göteborg tilldelas 18,7 Mkr i början av juni.

Tidigare statsbidrag har i alldeles för hög grad gått till annat än boendelösningar. Ett tryggt boende är grunden för ett välfungerande liv och öppnar för vidare stöd. Vi vill se ett bidrag som styrs av ett helhetsperspektiv - trygga boenden, hälsa, skola och arbetsmarknad. Framförallt måste pengarna få användas för långsiktiga insatser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-06-03:

Världen i Värmland: Låt asylsökande bli arbetskraft till sidans topp

De värmländska riksdagsledamöterna bjöds under måndagen in till ett möte med volontänätverket Världen i Värmland. Syftet var att föra en dialog kring hur man på politisk väg kan underlätta för asylsökande att byta spår och istället söka uppehållstillstånd som arbetskraft.

- Vi vill att politikerna på Värmlandsbänken ska hjälpa oss att underlätta ett spårbyte för asylsökande. För de här ungdomarna är redo att anta den utmaning vi har i Värmland med kompetensbrist inom yrken som är bristyrken som vård och omsorg, måleri och VVS. Vi vill att de hinder som finns i lagstiftningen som försvårar spårbyte ska undanröjas, säger Marga Sandström, Världen i Värmland.

Många hinder på vägen

Världen i Värmland menar att ett exempel på ett sådant hinder är det faktum att vissa asylsökande tvingas resa tillbaka hem bara för att genomföra en ansökan om arbetstillstånd, något som förvånade Mikael Dahlqvist (S).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arboga Tidning ledare 19-05-17:

Kommuner som har många arbetslösa nyanlända måste kompenseras till sidans topp

69 kommuner visade underskott under 2018 och bara en tredjedel av Sveriges 290 kommuner nådde det överskott på två procent som brukar ses som en indikation på god ekonomisk hushållning.

Det konstaterade Sveriges kommuner och landstings (SKL) chefsekonom Annika Wallenskog i en intervju häromdagen (Expressen, 190512). Att läget är så dåligt ute i kommunerna på toppen av en lång högkonjunktur understryker allvaret i situationen.

SKL har under lång tid varnat för hur möjligheterna att finansiera välfärden påverkas när allt färre i yrkesverksam ålder ska betala för en växande grupp äldre.

I många mindre kommuner blir denna utveckling högst konkret när unga yrkesarbetande flyttar till storstäderna, medan de äldre blir kvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Information 19-05-28:

Det skader integrationen, at vi sagsbehandlere skal vejlede invandrere om hjemrejse till sidans topp

Som sagsbehandler for flygtninge skal jeg gang på gang vejlede de samme borgere om muligheden for hjemrejse med økonomisk støtte fra den danske stat. Det ødelægger motivationen for at integrere sig, når man oplever at være uønsket, skriver Rajesh Holmen i dette debatindlæg

Som sagsbehandler for flygtninge i kommunalt regi sidder jeg i en opfølgende samtale med en borger, der trods symptomer på PTSD deltager aktivt i sprogskole og har en danskfaglig progression. Borgeren er her i Danmark alene med sine to børn og har fået afslag på familiesammenføring af ægtefælle.

Under samtalen anerkender jeg borgerens indsats i sprogskolen og motiverer vedkommende til fortsat at deltage aktivt med henblik på at færdiggøre sin danskuddannelse. Vi taler om det, der går godt, det, som udfordrer, og hvad der kan gøres fremadrettet for at understøtte borgerens progression og proces mod at stå på egne ben.

Samtalen forløber godt, og der er en god relation til borgeren. Lige indtil jeg vejleder om muligheden for såkaldt repatriering. Repatrieringsloven giver økonomisk støtte til flygtninge og indvandreres udgifter til frivilligt at rejse ud af Danmark og tilbage til deres hjemland. Regeringen har pålagt kommunerne en systematisk vejledningspligt, så man som sagsbehandler skal vejlede om muligheden for repatriering til hver samtale med borgere inden for målgruppen.

Borgeren bryder grædende sammen, og pludselig er samtalen og relationen en helt anden. Det er, som om samtalens indhold mister værdi, og relationen til borgeren pludselig hænger i en tynd tråd. At hele fundamentet for den ressourceorienterede tilgang og motivationen hos borgeren er forsvundet.

Hindrer integration

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 19-06-05:

Daniel Swedin: De danska hårda tagen tar aldrig slut till sidans topp

Danska valet: Socialdemokraterna knäcker Dansk folkeparti. Men priset är högt.

Invandringen är ett hot mot den sociala sammanhållningen och mot välfärdsstaten.

Det budskapet har politikern Mattias Tesfaye predikat under den danska valrörelsen. Men Tesfaye - som har en bakgrund som murare och vars far kommer från Etiopien - representerar inte Dansk folkeparti eller något annat främlingsfientligt parti. Han är Socialdemokraternas talesperson i invandringsfrågor och ett av partiets vallokomotiv inför valet i dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-06:

Flyktingpolitiken försvårar dansk regeringsbildning till sidans topp

Efter folketingsvalet i Danmark togs i dag de första stegen mot en ny regering med den så kallade drottningrundan. Men det ser ut som om regeringsbildningen kan bli komplicerad

I förmiddags lämnade statsminister Lars Løkke Rasmussen sitt och regeringens avsked till drottning Margrethe och under eftermiddagen mötte partiledarna en efter en drottningen, för att ge sin bild av hur de föreställer sig en ny dansk regering.

Och ny blir den, eftersom majoriteten har svängt över från en borgerlig med stöd av dansk Folkeparti, till en övervikt på den röda sidan.

Men även om många anser att det är mest sannolikt att socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen blir Danmarks nya statsminister, så är det långt från självklart hur en röd regering kommer att se ut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 19-06-04 (före valet): Flyktingpolitiken delar det röda blocket - råder minst sagt delade meningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Berlingske 19-05-20:

Tal ordentligt om landets flygtningebørn till sidans topp

Astrid Engberg, konstitueret generalsekretær, Red Barnet Ungdom

Når de voksne skændes, går det ud over børnene. Det håber jeg, at danskerne vil huske under valgkampen. For når vi diskuterer asylpolitik, indvandring og udlændingepolitik på Facebook, følger massevis af børn med på sidelinjen. Nogle af de børn bor på landets asylcentre og føler sig fanget i debatten.

Man behøver ikke være børnepsykolog eller pædagog for at vide, at børn tager skade, når de oplever verbale slagsmål eller bliver taget som gidsel i de voksnes mundhuggeri. Når vi som voksne skændes foran børnene, giver det rifter i deres psyke. De danner følelsesmæssigt arvæv. Sådan er det også, når vi skændes digitalt. Børn bliver bange og kede af det, og de efterligner vores måde at tale på.

Når man klikker ind på Facebook, bliver man mødt af en flodbølge af skældsord, ondskabsfulde kommentarer og digital mobning, og den hårde tone er blevet skærpet op til folketingsvalget. Danskerne peger fingre og forsøger at ydmyge hinanden. En Megafon-måling fra januar viser, at tonen faktisk er så hård, at 61 procent af os danskere afholder os fra at deltage i debatter på sociale medier.

Red Barnet Ungdom kører netop nu en kampagne, hvor vi beder danskerne om at sende venlige hilsner til børnene på Sjælsmark og de andre danske asylcentre, hvor vores frivillige arbejder. Målet er at vise børnene, at der er mennesker uden for asylcentrenes mure, der tænker på dem og vil dem det godt, uanset hvor længe, de skal blive boende i Danmark. Det er nemlig ikke altid tydeligt, når man kigger nærmere i kommentarsporene på Facebook.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 19-05-25:

Svenska kyrkan i Paris slutar hjälpa flyktingar till sidans topp

Annette Rosengren

Sedan hösten 2017 har Svenska kyrkan i Paris varit en mötesplats för många unga svenska afghaner, som Sverige vill deportera till Afghanistan. En del av dem har aldrig varit i Afghanistan sedan föräldrarna flytt till Iran (eller Pakistan). De har sökt sig till Frankrike, som ger uppehållstillstånd till de flesta afghaner och som inte använder sig av internflykt.

De flesta kom till Sverige 2015 som ensamkommande minderåriga. Många talar bra svenska när de kommer till Frankrike och har gått i svensk skola och gjort det som Sverige sagt att de ska göra. En del har känt att Sverige har stulit flera viktiga år av deras liv till ingen nytta.

Med Dublinförordningen är risken stor att de skickas tillbaka till Sverige.

Vad har hjälpen från den svenska kyrkan i Paris bestått i? Den som nu upphör efter det svenskparisiska kyrkorådets beslut.

Först och främst har de känt att de är välkomna när kyrkan är öppen på dagarna. De har bjudits på te eller kaffe från en särskild fikavagn och fått bre sig enkla mackor med svensk ost. Ibland har det funnits frukt, ibland har de fått lagad mat som blivit över efter kyrkans luncher för församlingsmedlemmar i Paris. Mitt i allt det franska, som de inte förstår, har de fått höra och tala svenska. De har fått kramar och uppmuntrande klappar. Har de haft för lite kläder i kylan har de ibland fått kläder ur second hand förrådet, som församlingsmedlemmar har skänkt. De har kunnat ladda telefonerna, och de har kunnat sitta tryggt och spela spel. De har kunnat få med sig tandborste, tandkräm, duschkräm och kanske en handduk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 19-05-23:

Innanför EU:s yttre gräns till sidans topp

Grekland är det EU-land som har flest asylsökande i förhållande till invånarantalet. Artikeln tar upp den ekonomiska krisen som består, flyktingars känsla av hopplöshet, pressen från andra EU-länder, svårigheten att lämna in sin asylansökan, långa väntetider, och att 16 grekiska frivilligorganisationer nyligen än en gång protesterat mot att människor som söker asyl placeras i förvar.

Är Greklands ekonomiska kris över nu? Nej.

Premiärministern Alexis Tsipras har officiellt sagt att Grekland har lämnat den ekonomiska krisen bakom sig.

Men effekten av den långa krisen är inte över. Långvarig utarmning äter sig in i människors liv.

Många har skatteskulder och bankskulder och vet inte om de kommer kunna behålla sina hem. Många har blivit vräkta på grund av att de inte har kunnat betala för sig. Många äktenskap har spruckit på grund av påtvingad trångboddhet, arbetslöshet och fattigdom. Människor har dött i förtid, en del genom självmord. Den höga arbetslösheten sägs ha minskat något, men frågan är om inte det beror på att många har emigrerat. Unga utbildade har lämnat Grekland i flera år nu, och fortfarande drömmer många om att göra det. Grekland är det mest skuldsatta landet i eurozonen och skulden har ökat trots avbetalningarna. Nya nedskärningar planeras troligen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vårt Europa blogg 19-05-23: I trygghet? Nej. (Extern länk)

Vårt Europa blogg 19-05-27: Nyval i Grekland tidigt i juli (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-05-24:

Italienska regeringspartier i dragkamp om migration till sidans topp

Inför EU-valet har motsättningarna ökat mellan de båda regeringspartierna Lega och Femstjärnerörelsen kring migrationsfrågan.

Häromdagen lyckades det tyska räddningsfartyget Sea Watch landsätta 47 flyktingar och migranter på den italienska ön Lampedusa, vilket var helt emot den order som utgått från inrikesminister Salvini om att alla italienska hamnar är stängda för migranter. Och samtidigt har Salvini misslyckats att få stöd för att skärpa lagstiftningen mot de som deltar i frivilliginsatser på Medelhavet.

Det tyskägda fartyget Sea Watch 3 är nu taget i beslag, efter att ha trotsat inrikesminister Salvinis försök att stoppa det från att gå in på italienskt vatten. Sea Watch tog ombord migranterna utanför Libyens kust och enligt internationell rätt ska människor som räddas i sjönöd föras till närmaste hamn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ECRE News 19-05-24: taly: Salvini faces headwind from two fronts (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-06- 06:

Italy's far-right interior minister, Matteo Salvini, escalates attack on judges till sidans topp

A simmering row over the rule of law and the independence of the judiciary in Italy has erupted after the far-right interior minister publicly singled out three magistrates who have challenged his hardline anti-immigration policies.

In an escalation of his battle with the judges and the courts, Matteo Salvini said he would ask the state attorney to examine whether the magistrates should have abstained from passing verdicts in cases involving immigrants because their opinions conflict with government policy on security and immigration.

Luciana Breggia, a judge in Florence, and Matilde Betti, a judge in Bologna, had refused to accept an interior ministry appeal against rulings that allowed asylum seekers to be enrolled onto the civil registry of their respective cities. Rosaria Trizzino, the president of Tuscany's regional administrative court, had vetoed the creation of so-called "red zones" - areas cordoned off against petty criminals - in Florence.

Salvini said that proof of the women's pro-migrant sympathies could be gleaned from online searches that revealed they had participated in debates about migration and presentations of books on the topic, or collaborated with magazines that focus on law and immigration.

Salvini has previously taken aim at Breggia, suggesting in a Facebook post last week that if she wanted to change laws she should stand for election. More than 4,500 people responded to the post, and many of the comments contained death threats against the judge.

Salvini's spokesperson said: "It's not about listing or cataloguing. They have issued judgments against the interior ministry and have publicly lined up against government policies. It's all open and verifiable on Google."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-05- 17:

Trumps migrationsförslag möter motstånd till sidans topp

USA:s president Trump vill minska anhöriginvandringen till USA och i stället prioritera personer med hög utbildning och resurser att klara sig ekonomiskt.

Men förslaget möter motstånd från flera håll och har små utsikter att passera kongressen.

Det amerikanska migrationssystemet ska ta in folk som kan öka möjligheterna för amerikanska låginkomsttagare - inte konkurrera med dem om jobben, sa Donald Trump i ett tal i Vita husets trädgård.

Talet verkade vända sig lika mycket till möjliga väljare i presidentvalet nästa år som till de kongresspolitiker som skulle behöva rösta igenom en migrationsreform för att den ska bli verklighet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-95-25:

Europeerna vill ha en ny Berlinmur till sidans topp

Martin Aagård

Migrationen har visst blivit en ödesfråga - utvandringskritiska rörelser växer i Europa

Det är dags att ta bort skygglapparna.

Visst är migrationen en ödesfråga för Europa.

Desperationen är på sina håll så stark att flera nationer är beredda att stänga gränserna. Men inte nödvändigtvis för muslimska flyktingar. Utan för de egna medborgarna.

30 år efter att den revs vill stora delar av Europa resa en ny Berlinmur för att hindra folk att fly utomlands.

- Stäng landet för migration och ni kommer att skapa det perfekta äldreboendet!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Medium 19-06- 01:

Remembering Youssef: Tracing the hidden violence along the EU's external border till sidans topp

Author: Karolína Augustová

I met Youssef the first week I arrived in Velika Kladu?a (Bosnia and Herzegovina). He was a tall young man, in his early 20's, very skinny, with dark black hair, and gentle contours on his face. I saw him walking in the main square, looking tired and with each step, his chin was falling. When we started talking, he occasionally closed his eyes for few seconds, but when I touched his shoulder to ensure he was fine, he opened them and continued in conversation like nothing happened. He said that he had just returned from the Croatian border and showed me bruises and scratches around his chin, arms and belly.

After seeing a doctor, we went for a coffee. Slowly pulling from his cigarette, he described how the Croatian authorities had caught him and violently brought him back to Bosnia; a narrative that I would hear almost daily for the following eight months. The border patrols had smashed his phone, stole his money, ripped his passport apart, laughed at him when he asked for asylum, and then took him to the Bosnian border, hit him several times with batons and shouted at him to run back to Bosnia.

Later, Youssef talked about his mother, how much he loved her. He asked if he could call her from my phone. He hid his cigarettes and said: "My mum still sees me as a small boy, she does not know I am smoking". When the camera opened, his mother was surprised and happy to see him. Youssef attempted to give her a smile, but she started crying and told him to come home. He refused because, as he said, he left his country to help his family; not to "fail". At the end of the call, he promised his mother that he was going to keep trying to reach Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR June 2019:

UNHCR's recommendations for the Finnish Presidency of the Council of the EU till sidans topp

The Republic of Finland (hereafter Finland) will hold the Presidency of the Council of the European Union (EU) at a critical juncture, against the backdrop of the 2019 European Parliament elections, the formation of a new European Commission, the last phase of the Multi-annual Financial Framework (MFF) negotiations and the ongoing discussions on the reform of the Common European Asylum System (CEAS).

In this context, UNHCR, the UN Refugee Agency, outlines the following key protection priorities for the Finnish Presidency:

+ In line with the Global Compact on Refugees (GCR), protect refugees better through enhanced responsibility sharing in the EU and globally;

+ Foster the development of fair, effective and well-managed asylum systems, including through the implementation/reform of a protection-oriented CEAS; and

+ Promote EU MS pledges ahead of the 2019 High-Level Segment on statelessness.

These priorities form the foundation of UNHCR's full recommendations for the Finnish Presidency, and are to be read in conjunction with UNHCR's "Better Protecting Refugees in the EU and Globally", which sets out the organization's proposals for EU asylum and migration policies.

(...)

UNHCR recommends that the Finnish Presidency:

+ Plays a crucial role in ensuring that negotiations do not lose sight of the right to asylum that requires access to the territory to have meaning, as guaranteed by the EU Charter of Fundamental Rights.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 19-05-31:

Member States must halt 'pushback' policies and expulsion of migrants till sidans topp

The Migration Committee, meeting in Zürich, on 29th May expressed concern at the persistent practice and policy of pushbacks, which are in violation of the rights of asylum-seekers and refugees, including the right to asylum and the right to protection against refoulement, at the core of international refugee law.

These pushbacks take place at EU borders as well as on the territory of member States further inland and are partly a consequence of the shortcomings of the Dublin Regulation and of the failure of attempts to introduce fair responsibility-sharing in Europe, explains the report by Tineke Strik (Netherlands, SOC) adopted by the committee.

The parliamentarians are also concerned at reports and evidence of inhuman and degrading treatment of member States and their agencies in the framework of those pushbacks, through intimidation, the confiscation or destruction of migrants' property, the use of violence or depriving them of food and basic services.

Faced with the seriousness of this phenomenon, the committee has formulated a set of recommendations to member States with respect to border controls; services at borders; legal assistance; medical and psychological assistance, and NGOs.

It called on States to put an end to any measure or policy leading to pushbacks or expulsions; to inform migrants at borders about their legal position and their right to apply for international protection in languages they can understand; and to ensure the registration and processing of asylum applications.

In addition, States should consider NGOs as partners and not undermine their legitimate activities aimed at saving human lives, while refraining from using stigmatising rhetoric, the committee said.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Samos Chronicles 19-05-18:

Listen to the Voices till sidans topp

By Saad Abdllah

The crying of the rubble in Syria reveals the pain of the people trapped under the debris. But the pain of the Syrian refugees continues as they search for safety and life.

The walls of the prisons in Athens are screaming injustice! Many Syrian refugees are in prisons without charge or conviction, many of them were forced to sail the sea to find life; they were terrified, frightened by the waves, the cold, the small boat tossed like a leaf in the wind, and many were scared of the smugglers and lost their power and their will.

Many Syrians have come to the Ottoman lands to escape the war in their country.This is the closest point they can cross into Europe. But as all of you know many of the human traffickers and soldiers of the Ottomans take from the Syrian refugees everything they have.

The shadow of death and injury follows them as they travel through the Ottoman lands. And when they stand at last on the beaches and look across the sea to the islands of Greece they now must face their biggest danger; to cross the sea of death (the Aegean Sea ) .They are now very close to death, not sure whether they will live or die. But there is no return. So on they go, placing their lives in the hands of smugglers.

Young Syrians are subjected to many tricks when dealing with human traffickers. They are vulnerable to theft, violence, rape and the worst forms of torture because they are Syrian on Ottoman soil.

Refugees are asked for large amounts of money,to cross the sea. Those who can pay will be on the death journey but those who do not have enough will be asked to drive the boat and carry on their shoulders the responsibility for all their friends as they drive into the sea to face and wrestle with waves and the weather, often in the darkness of night.

Accused! Arrested! and Imprisoned!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-05-20:

Fi-ledaren: EU borde flyga in flyktingar till sidans topp

Feministiskt initiativs partiledare Farida al-Albani vill att EU lägger om migrationspolitiken.

- I stället för att hindra båtar borde vi sätta in flyg och bussar, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.

Om mindre än en vecka är det val till Europaparlamentet. Feministiskt initiativ har slagits mot lägre siffror i opinionsundersökningarna.

Partiledaren Farida al-Albani är orolig inför valet.

- Jag är jätteorolig för hur EU kommer att se ut efter valet, där de nationalistiska grupperna kommer att vilja bromsa mycket viktigt arbete, säger Farida al-Abani till SvD.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget 19-05-16:

Friis Bach: Migrationskrisen er en myte - hvornår tør politikerne at sige det højt? till sidans topp

Der er ikke en migrations- eller flygtningekrise i Europa og i EU. Langtfra. Det ville være befriende, hvis politikerne fra de store og gamle politiske partier turde sige det, skriver Christian Friis Bach.

Ordet migrationskrise bliver flittigt brugt i de to valgkampe, vi ser udfolde sig i Danmark: Valget til Folketinget og til Europa-Parlamentet.

Ja, der bliver endda refereret til "folkevandringen", og blikket vender hele tiden tilbage til 2015, hvor flygtninge gik på Europas motorveje. Og vi skal huske, lyder skræmmebilledet, at Afrikas befolkning vil blive fordoblet over de næste 30 år.

Jeg vil nødigt ødelægge et godt argument med fakta. Men der er ingen migrationskrise i EU. Ligesom der heller ikke er en migrationskrise i USA, der kan berettige en gigantisk mur mod Mexico.

Der kom rigtigt mange i 2015. Men kun en mindre del var irregulære migranter. Det var primært flygtninge fra Syrien, Afghanistan og Irak, der - efter år i elendige lejre i nærområderne, uden indkomst og uden at børnene kunne komme i skole - gav op og søgte mod Europa.

Andre kom, fordi situationen i Libyen brød sammen i konflikt og usikkerhed som følge af oprøret og det militære angreb - støttet af vesten mod Gadaffi. Det var en helt ekstraordinær situation.

Det antal mennesker, der irregulært krydsede en grænse til EU sidste år var 150.114 - et fald på 92 procent siden 2015. Det er lidt flere end de 70.000-140.000, der ankom i årene før den store indstrømning i 2015, men det er stadigt et lille tal.

Til sammenligning kom der over 700 millioner turister til EU i 2018. Der kommer over 20 millioner turister om året til byer som Paris eller Athen alene. Og ja, Afrikas befolkning vil blive fordoblet over de næste 30 år. Men det er den allerede blevet i de sidste 30 år, uden at antallet der søger mod Europa er steget massivt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-05-17:

Tragedy and chaos continues on the Mediterranean till sidans topp

While succesful rescue operations have been carried out by the Italian navy and Maltese, and Greek Coast Guards as well as civilian search and rescue vessels, tradegy and chaos continues across the Mediterrenean. At least 70 people have died or gone missing this week and the crack-down on civilian search and rescue organisations intensifies.

A Maltese patrol boat rescued a group of 85 migrants over the weekend off the coast of Malta, the Greek coast guard have rescued 63 people in the eastern Aegean on Tuesday, the civilian search and rescue vessel Sea-Watch 3 rescued 65 people on Wednesday off the Coast of Libya, and 66 people were rescued by the Italian navy and the civilian search and rescue vessel Mare Joni off the coast of Libya on Thursday. However, another tragedy adds to the ever rising death toll on the Mediterreanean as 65 lives were lost after a boat carrring migrants sank off the coast of Tunesia. According to UN Refugee Agency (UNHCR) Special Envoy for the Mediterranean Vincent Cochetel: "a tragic and terrible reminder of the risks still faced by those who attempt to cross the Mediterranean". Another five people are missing after a fishing boat sank Monday morning off the Heri-Chekka coast near Tripoli.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian Comment 19-06-06:

Biometrics: The new frontier of EU migration policy in Niger till sidans topp

The EU's strategy for controlling irregular West African migration is not just about asking partner countries to help stop the flow of people crossing the Mediterranean - it also includes sharing data on who is trying to make the trip and identifying to which countries they can be returned.

Take Niger, a key transit country for migrants arriving in Europe via Libya.

European money and technical assistance have flowed into Niger for several years, funding beefed-up border security and supporting controversial legislation that criminalises "migrant trafficking" and has led to a sharp fall in the registered number of people travelling through the country to reach Libya - down from 298,000 in 2016 to 50,000 in 2018.

Such cooperation is justified by the "moral duty to tackle the loss of lives in the desert and in the Mediterranean", according to the EU's head of foreign policy, Federica Mogherini. It was also a response to the surge in arrivals of asylum seekers and migrants to European shores in 2015-16, encouraging the outsourcing of control to African governments in return for development aid.

In April, as a further deterrent to fresh arrivals, the European Parliament passed a tougher "Regulation" for Frontex - the EU border guard agency - authorising stepped-up returns of migrants without proper documentation to their countries of origin.

The regulation is expected to come into force by early December after its formal adoption by the European Council.

The proposed tougher mandate will rely in part on biometric information stored on linked databases in Africa and Europe. It is a step rights campaigners say not only jeopardises the civil liberties of asylum seekers and others in need of protection, but one that may also fall foul of EU data privacy legislation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-07:

Libya: Between hell and hell till sidans topp

Deaths at Seas and in Detention, Arrests at the Border and Forced Returns

"While too many reporters and 'impartial observers' keep talking about "reception facilities," "rescue operation by the Libyan Coast Guard," and the "Libyan SAR zone," none of these are a reality. Reception facilities are detention centres in which many people have died in the last months, the EU-funded Libyan coast guard keeps returning people to a country in a state of war, and this is not a rescue operation - this is state murder."

As the Libyan Civil War continues, a boat carrying people trying to escape sunk at sea on Wednesday. The Libyan Coast Guard report 'rescuing' 92 people, but of course will only return them to the inherently dangerous situation they were desperately trying to leave. There is no official figure for deaths from this ship wreck, and figures vary as to the number of people originally on board and the numbers of those rescued.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-05- 18:

EU:s asylpolitik splittrar svenska partier till sidans topp

Frågan om hur EU ska nå en gemensam reformerad asylpolitik splittrar de svenska partierna. Flera av dem tror inte att EU kommer lyckas få med sig samtliga länder på ett gemensamt ansvar för flyktingarna.

- Är det som att de här förhandlingarna visar sig vara framgångsrika, så kan vi moderater ställa oss bakom det, men det finns ingenting som talar för det idag, säger Tomas Tobé, Moderaternas toppkandidat till EU-valet.

I flera år har EU-länderna förhandlat om den gemensamma asylpolitiken. Fortfarande är positionerna helt låsta i några frågor, till exempel den om hur länderna ska fördela för flyktingar mellan sig. Bland andra Ungern och Polen vill inte tvingas ta emot flyktingar.

Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet håller fast vid den svenska linjen om att alla EU-länder ska vara med i omfördelningen. Erfarenheterna från 2015 visar att det är nödvändigt, säger Fredrick Federley som är Centerns förstaman på sin EU-lista.

- Det gjorde ju att Sverige, Tyskland och ett antal länder till tog ett jättestort ansvar och massa andra länder tog noll och inget ansvar och det är oacceptabelt.

Det krävs enighet mellan EU:s medlemsländer för att gå vidare i frågan, men Centerpartiets Fredrick Federley liksom andra partier, bedömer att EU har en möjlighet att påverka länder som till exempel Polen och Ungern.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvD 19-05-17: Sprickor i svenska migrationslinjen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-05-21:

Punkterna där toppnamnen har fel om EU till sidans topp

Toppkandidaternas påståenden i SVT:s EU-utfrågningar granskas. Den här gången nagelfars påståenden från L, S, V och M av SvD:s Brysselkorrespondent Teresa Küchler. Flera påståenden förtjänar att redas ut.

(...)

Fritzon (S) sprider missuppfattning om tvingande flyktingmottagning

Påstående: Heléne Fritzon upprepade en vanlig tes (läs: missuppfattning) bland EU-kandidaterna om att EU-länder för att få pengar ur EU-budgeten ska kunna tvingas att ta emot flyktingar. I dag lägger flera länder med Ungern och Polen i spetsen veto mot att man delar upp asylsökande mellan alla EU-länder.

"Om vi driver väldigt tufft att 'ni får faktiskt inga pengar om ni inte är med och tar ansvar för det gemensamma flyktinguppdraget' - då gäller vetot åt båda håll."

Så här ligger det till: EU har ingen gemensam migrationspolitik, och varje land bestämmer helt själv om det vill ta emot asylsökande eller inte. Detta kan inte ändras med mindre än att alla EU-länder, utan undantag, frivilligt ger ifrån sig självbestämmanderätt på migrationsområdet. EU-parlamentet kan inte "smyga igenom" en gemensam migrationspolitik via EU-budgeten.

EU-kommissionen, som lägger lagförslag inom EU-systemet, har redan dragit tillbaka förslaget om en fördelning av asylsökande, och har inte ens antytt att den skulle komma upp igen i budgetförhandlingarna. Uppdelningsförslaget är, formellt - dött.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P3 19-05- 24:

14 av 30 toppkandidater: Sverige har inte gjort tillräckligt till sidans topp

Sverige kunde ha gjort mer för de ensamkommande afghaner som sökt asyl i Sverige, tycker 14 av 30 toppkandidater i EU-valet.

I en enkät som P3 Nyheter genomfört har samtliga tre toppkandidater för de svenska partier som idag finns representerade i EU-parlamentet fått svara på om de anser att Sverige gjort tillräckligt för de ensamkommande afghaner som sökt asyl i landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

La Cimade 19-05-29:

Dublin regulation: Into the infernal machine of the European asylum system till sidans topp

For many people in exile who seek asylum when they come to Europe, the word "Dublin" brings to mind thoughts of a constant threat which might knock them down at any moment. Far from evoking thoughts of the Irish capital, "Dublin" puts them back into endless procedures, continual suspicion and fear of being sent back to a country where they don't want to live. La Cimade publishes an Observation Report about the impact of the Dublin Regulation.

A strategy of dehumanisation

Dublinised: a new term applied to refugees who will be subject to the Dublin Regulation, yet another linguistic trick creating an impersonal category for those suffering under the sadly all too well known Dublin III Regulation. The term allows those using it to distance themselves from the individual situations of those confronting the infernal Dublin machine, to blind themselves to what an individual woman, child or man is living through, a cold and ridiculous public policy. Using dehumanisation to make a policy acceptable is not new and still works very well, so well that even organisations fighting to oppose the Dublin Regulation are using the term dublinised

(...)

Hela uttalandet med diagram över Dublinproceduren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-29:

Svar på skriftlig fråga: Lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

Fråga 2018/19:665 av Adam Marttinen (SD)

Lagen om särskild utlänningskontroll har kommit att användas av Säkerhetspolisen på ett mer offensivt sätt än tidigare.

Flera personer ur den islamistiskt extremistiska miljön har omhändertagits av Säkerhetspolisen för att de antingen själva eller i samverkan med andra har ansetts utgöra ett allvarligt terrorhot.

Lagen är dock begränsad på ett otillfredsställande sätt. Utlänningar som utgör ett terrorhot och som ska utvisas kan både komma att få stanna i Sverige och få uppehållstillstånd under förutsättningar som fortsatt gör det möjligt för dem att planera, förbereda och utföra allvarliga terrorattentat. I dag får dessa utlänningar en anmälningsplikt hos polisen och är i övrigt på fri fot under uppsikt av en alltmer ansträngd polis och Säkerhetspolis.

Regeringen har annonserat en översyn av lagstiftningen för att utöka tiden i verkställighetsförvar samt att i vissa fall kunna använda elektronisk övervakning.

Sverigedemokraterna menar att det finns en påtaglig risk att dessa personer fortsatt utgör ett terrorhot efter tiden i verkställighetsförvar om de inte kan utvisas och anser att en anmälningsplikt hos polis eller elektronisk övervakning inte utgör ett hinder för att utföra allvarliga terrorattentat.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är regeringen beredd att föreslå förändringar i lagen om särskild utlänningskontroll som innebär en möjlighet att behålla utlänningar som utgör ett terrorhot i förvar till dess att utvisning kan verkställas, eller kommer regeringen fortsatt att göra det möjligt för utlänningar som ska utvisas med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll att vistas fritt i Sverige vid verkställighetshinder under fortsatt begränsade kontrollfunktioner?

Frågan med svar - delvis instämmande - av Statsrådet Mikael Damberg (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-05-23:

Ta ansvar, EU - utvisa migranter från Sverige till sidans topp

Jimmie Åkesson, partiledare (SD), Peter Lundgren, Europaparlamentariker (SD)

SD: Efter migrationskrisen måste vi kunna få hjälp att hitta de som är här illegalt

I spåren av den djupa migrationskrisen brottas Sverige med den ohanterliga uppgiften att verkställa utvisningar av de som befinner sig illegalt i landet.

För närvarande väntar tiotusentals individer på verkställighet av utvisningsbeslut. Därutöver gör bedömare uppskattningen att mellan 30 000 och 60 000 ytterligare individer uppehåller sig i landet illegalt.

Omfattningen av problemet undergräver rättsstaten, samtidigt som den stora gruppen utgör ett omedelbart hot mot säkerheten i samhället. I en situation där myndigheter saknar kontroll över de som uppehåller sig illegalt i landet, finns risk att gruppen innehåller både mycket brottsaktiva element och potentiella terrorister.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-05-23:

Migrationsfrågan splittrar EU:s högerpopulister till sidans topp

Europas högerpopulistiska partier spås göra framsteg i EU-valet, vilket kan påverka besluten inom migrationsområdet. Men framtiden är oviss eftersom partierna sinsemellan inte är överens, säger Göran von Sydow.

Steve Bannon, före detta rådgivare till USA:s president Donald Trump, har under året arbetat för att hjälpa några av Europas högerpopulistiska partier inför veckans val.

- EU-valet kommer att bli en jordbävning, sa han förra veckan till en fransk tidning.

Opinionsanalyser ger honom i viss mån rätt. Enligt mätningarna kommer de två största grupperna, konservativa EPP och socialdemokratiska S&D, tappa många mandat.

Partigrupperna som helt eller delvis drivs av högerpopulister får enligt opinionsundersökningarna sammantaget fler mandat än såväl EPP som S&D om man räknar in de brittiska EU-parlamentarikerna.

Till dessa partigrupper räknas ECR, där Sverigedemokraterna ingår, ENF, med partier som italienska Lega och franska Nationell samling, samt ENFDD, med det brittiska brexitpartiet och italienska Femstjärnerörelsen.

Den nya mandatfördelningen kan ge ändrade förutsättningar för beslut inom migrationspolitiken, som varit den senaste mandatperiodens mest omstridda beslutsområde.

Göran von Sydow, direktör vid Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps), säger att det är oklart hur situationen kommer att utvecklas eftersom de högerpopulistiska partierna har olika inriktning.

- De är visserligen överens om stramare migrationspolitik, men inte om EU:s roll. Lega tycker ju att EU ska ha mer omfördelning och en aktiv roll i migrationspolitiken. Andra länder är starka motståndare till att EU ska ha en gemensam migrationspolitik utan vill koncentrera på den yttre gränsen i stället, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-05- 20:

Tobé: Sverige får ta ett alldeles för stort ansvar för invandringen till sidans topp

Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé vill att Sverige tar emot färre flyktingar de närmaste åren.

- Jag tycker att den behöver ligga på våra nordiska grannländers nivåer. Det handlar om 5 000 till 10 000 (personer om året), säger Tobé i en intervju efter utfrågningen i Toppkandidaterna.

Det har visat sig vara väldigt svårt att driva igenom en gemensam flyktingpolitik i EU. I Toppkandidaterna säger Tomas Tobé att han vill se en gemensam asylprövning inom EU och att länder som är villiga att ta emot flyktingar ska få göra det utifrån kvoter man själva satt upp.

Han vill inte att länder ska vara skyldiga att följa en fastslagen EU-kvot.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Expressen 19-06-09:

Sabuni om sitt utspel - läs här vad hon sa till sidans topp

I en intervju med Expressen gjorde Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni en rad uttalanden om mångkultur, migration - och om rivalen Erik Ullenhag.

Efteråt har Sabuni fått hård kritik.

I en utfrågning arrangerad av partiet på söndagen ber hon "mycket om ursäkt för den artikeln", men säger samtidigt att hon står för sina citat.

Expressens intervju med Nyamko Sabuni handlade om migration och integration, två av de sakpolitiska områden där hon är mest profilerad.

Den tidigare integrationsministern pekade ut misstag som hon menar har gjorts i integrationspolitiken och sa bland annat att "mångkultur är inte något att eftersträva":

- Det skapar isolerade öar av olika kulturer och etniciteter och nationaliteter. Det har inte varit en framgång.

Sabuni riktade också kritik mot rivalen Erik Ullenhag på flera punkter.

Expressen publicerade intervjun med Nyamko Sabuni i torsdags. Redan på fredagsmorgonen publicerade Sabuni en video på sin Facebooksida där hon mildrade en del av sina uttalanden.

Fått kritik för uttalanden

Under helgen har hon fått hård kritik på flera ledarsidor.

Dagens Nyheter (oberoende liberal) kritiserar Sabunis uttalanden om att mångkultur inte är något man bör eftersträva.

"Insikten om relationen mellan frihet och mångfald borde sitta i ryggraden på en liberal partiledarkandidat", skriver DN.

Borås Tidning (moderat) är inne på samma linje och beskriver hennes kategoriska avfärdande av mångkultur som ett "grundskott mot partiets identitet".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 19-05-18:

Alex Voronov: Reinfeldts flyktingpolitik var även sossarnas till sidans topp

Det är väldokumenterat och finns i det politiska minnet. Sakförhållandet klarläggs gång på gång. Ändå fortsätter Socialdemokraterna att vilseleda och hyckla om var de och deras politiska opponenter stod i flyktingpolitiken fram till hösten 2015.

Nu är det listettan i EU-valet, Heléne Fritzon (S), som på onsdagens debattsida i Expressen förfalskar historien: "Det var Moderaternas migrationspolitik vi socialdemokrater fick ta över 2014. Det var efter deras egen regering som vi fick skärpa migrationspolitiken. Många minns dåvarande moderatledare Fredrik Reinfeldts tal om 'öppna era hjärtan'. Det är ingen hemlighet att Sverige var allt annat än rustat för flyktingkrisen 2015."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Rådgivningsbyrån 19-05-22:

Remissvar om en institution för mänskliga rättigheter till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över departementspromemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Rådgivningsbyrån välkomnar förslaget att Sverige inrättar en nationell institution för mänskliga rättigheter som uppfyller de kriterier som Paris principerna anger. En sådan nationell institution kan bidra till att stärka de mänskliga rättigheternas ställning i Sverige.

Rådgivningsbyrån välkomnar att förslaget att ge civilsamhället betydande möjligheter till inflytande över institutionens verksamhet. En sådan ordning stärker institutionens oberoende gentemot regering och offentlig sektor, samt möjliggör att kunskap och erfarenheter från civilsamhället på de mänskliga rättigheternas område kommer institutionen till del.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-05-23:

Malmöbarnen skapar konst med flyktingbarn i Libanon till sidans topp

Under tre dagar ska skolbarn i Malmö göra klart teckningar som påbörjats av barn i ett flyktingläger i Libanon. De målar en halv teckning var och när teckningarna är klara pratar de över Skype och visar upp resultatet för varandra.

- De här barnen lever i ett flyktingläger i Bakaa i norra Libanon. De flesta är syriska flyktingar och går inte i skolan. Många av dem har varit exalterade över det här projektet och är väldigt nyfikna på Sverige, säger Flutra Gorana från hjälporganisationen War Child som står bakom projektet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 19-06-05:

Hon skrev musik om utvisade vännen till sidans topp

Agnes Hustler firar nationaldagen genom att släppa musik om vännen som inte fick leva i Sverige. "Det är mycket känslor inblandat", säger hon.

Föräldralösa Antonia "Fofa" Paulo kom till Luleå 2016 från hemlandet Angola där hon felbehandlats för en cancer hon inte hade, i Norrbotten fanns sedan tidigare bland annat brodern Principi Paulo, som engagerade sig för systern.

Drygt ett halvår senare placerades "Fofa" på ett hem tillsammans med andra personer som nekats asyl och tvingades lämna landet. Med henne då fanns Agnes Hassler, syskonen Paulos gemensamma vän.

- Det var väldigt surrealistiskt och sorgligt. Det första "Fofa" sa när vi kom till boendet var att hon hade en dålig känsla, några dagar senare hade andra boenden förföljt henne och misshandlat henne inne på boendet, berättar Hassler.

I känslostormen kring "Fofa" Paulos utvisning föddes EP:n "Song to a nation" som släpps under namnet Agnes Hustler på nationaldagen tre år senare.

- Det är mycket känslor och många beslut som ska tas när det är många inblandade, det är inte bara att skriva om någon annans liv så öppet som jag ville göra, berättar hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-05- 25:

Nominerade till Raoul Wallenbergpriset till sidans topp

Glada och mycket stolta kan vi idag berätta att Sara Edvardson Ehrnborg och Kinna Skoglund är nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2019.

Sara och Kinna var med och grundade nätverket "Vi står inte ut" hösten 2016 och har genom sitt outtröttliga engagemang varit ovärderliga lokomotiv för oss alla.

Med kunskap och kärlek har de visat vägen, formulerat, tänkt, agerat och på ett enastående sätt lyft medmänskligheten i en tid när ledande politikerna i vårt land valde att använda de ensamkommande barnen och ungdomarna till slagpåsar i en signalpolitisk debatt.

Tillsammans har de spridit kraft och hopp som på ett självklart sätt kopplar ihop vår fråga med samhället i stort.

Raoul Wallenbergpriset går till en person/personer som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Raoul Wallenberg Academy 19-06-05:

Ungt Kurage - Vinnare 2019 till sidans topp

Raoul Wallenberg stod upp för andra människor när det gällde. En måste inte göra lika stora handlingar som Raoul för att agera i civilkurage - alla kan göra något i sin egen vardag. Med utmärkelsen Ungt Kurage vill vi uppmärksamma unga mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Årets fem vinnare har utsetts bland förslag från allmänheten och skolor. När andra backat har dessa personer lyft blicken och agerat.

ÅRETS PRISTAGARE ÄR

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan åkte buss mot Vänersborg när en man som inte kunde tala svenska klev ombord. Mannen blev utsatt för rasistiska kommentarer av busschauffören. Merlissa visade civilkurage och sa ifrån när ingen annan gjorde det.

Muhammad J. Muhammadi, 19 år, från Vansbro har delat med sig av sina egna smärtsamma upplevelser från sin uppväxt i böckerna "Ska vi dansa" och "Jag står inte ut men jag slutar aldrig att kämpa".

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från Gnesta har på eget initiativ dragit igång Gnesta Pride. Matilda står upp för alla människors lika värde.

Leon Cadei, 15 år, från Västerås står upp mot rasismen inom, framför allt, hockeyns värld. Leon är själv mörkhyad och har vid ett flertal tillfällen fått höra rasistiska kommentarer och uttalanden på isen. Efter det senaste uttalandet bestämde Leon sig för att göra något åt saken och har polisanmält händelsen.

Stella Watkins och Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd och Hägersten, räddade en man som föll genom isen i Stocksund. Stella och Tor larmade och visade oerhörd sinnesnärvaro och kunskaper i livräddning vilket räddade ett liv.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.