fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 15 april 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 19-04-11:

Lagrådsremiss: Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen förlängs i två år till sidans topp

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

- Även om antalet asylsökande har minskat är belastningen på mottagningssystemet fortfarande hög och läget i många kommuner ansträngt. Vi tar fortsatt ansvar för en hållbar migrationspolitik och föreslår därför att den tillfälliga lagen förlängs i två år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslås även att den tillfälliga lagen ska ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar får rätt till familjeåterförening.

Regeringen föreslår också att det i den tillfälliga lagen ska införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Detta ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om begränsning av statslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer och hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-04-09:

Kritiserade åldersbedömningar ska utredas till sidans topp

Rättsmedicinalverkets hårt kritiserade metoder att avgöra asylsökandes ålder ska utredas. Det har Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om.

- De medicinska åldersbedömningar som har gjorts och funnits under 3 års tid har fått kritik från experter och läkare om att de är rättsosäkra och vi tar ju den kritiken på allvar, naturligtvis, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Kritiken mot de här åldersbedömningarna har ju funnits i många år, varför har det dröjt så länge med att utreda?

- Det kan man ju vara självkritisk och säga att det borde ha gjorts tidigare. Det är ju många som har blivit bedömda och fått sin ålder uppskriven. Men det är på tiden nu, säger Rasmus Ling.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 19-04-09: Åldersbedömningar utreds: "Måste göras rättssäkert" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 19-04-08:

Lärarna kritiska mot den nya gymnasielagen till sidans topp

Snart är det dags att sätta betyg. Men med den nya gymnasielagen på plats bävar läraren Cecilia Martinsson inför det, eftersom hon som lärare nu involveras i asylprocessen.

- Det kommer kännas svårt att sätta ett betyg som inte är godkänt, säger hon.

Den nya gymnasielagen skulle ge ensamkommande en möjlighet att stanna för att gå klart sin gymnasieutbildning. Uppehållstillståndet kan förlängas om eleven aktivt deltar i studierna - något som läraren bedömer.

- Lagen är ett hafsverk. Handlar det om en elevs uppehållstillstånd och fortsatta liv så är det klart att det blir svårt känslomässigt. Jag tror att det kommer att kännas svårt att sätta ett betyg som inte är godkänt om jag vet att det hänger bara på det, säger Cecilia Martinsson.

Hon får stöd av Lärarnas yrkesetiska råd, som menar att lärare kan hamna i en form av lojalitetskonflikt. Å ena sidan ska man som lärare sätta rättssäkra och korrekta betyg. Å andra sidan ska man alltid se till elevens bästa.

- Det är tufft nog att sätta betyg. Men här blir det direkt kopplat till huruvida elever kanske överlever överhuvudtaget. Åtminstone är det så ur elevernas perspektiv, i vad de berättar för många lärare. En sådan lagstiftning är ju helt orimlig, säger David Lifmark, ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd.

Facket: "Ett etiskt dilemma"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 19-04-08: Morgan Johansson om lärarnas kritik mot gymnasielagen (Extern länk)

SvT Väst 19-04-05: Jobb efter sex månader - annars utvisning (Extern länk)

Titti Schönbeck i Elevhälsan 19-04-08: Hur säkras att elever inte diskrimineras? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 19-04-01:

Från Afghanistan/ Afghanistan in Focus till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan Key socio-economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City'. In 2018, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries1, with 45 300 applicants.

The report is an update of a similar EASO COI report published in 2017. It provides a general description of the socio-economic situation in Afghanistan, for the country as a whole, and where available for the three cities - Kabul, Mazar-e Sharif and Herat - separately covering the following topics: economic growth; employment; poverty; food security; access to education; health care; housing. Travel into these three cities has also been researched by looking into travel restrictions or requirements in Afghanistan and ways of travelling by domestic air traffic. Additional attention is paid to specific groups such as IDPs, returnees, women and children.

The report was co-drafted by COI researchers from the national asylum authorities of Finland and Romania in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by COI researchers from Denmark, Luxembourg and the Netherlands, EASO, and UNHCR. In addition, a review of the report was carried out by Fabrizio Foschini, analyst from the Afghanistan Analysts Network.

The terms of reference of this report were defined by EASO-based information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. It is EASO's intention to continue to produce such reports on important countries of origin and to update them regularly in order to raise and harmonise COI standards in the EU and to further support the practical implementation of the Common European Asylum System.

A further update of the EASO COI Report Afghanistan - Security Situation (May 2018) is expected shortly.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-29:

Från Afghanistan/ Interpellationsdebatt: Återtagandeavtalet med Afghanistan till sidans topp

Interpellation 2018/19:127 av Christina Höj Larsen (V)

I oktober 2016 tecknade Sverige avtal med Afghanistan om återtagande av människor som lever i Sverige och saknar asylskäl. Avtalet öppnar också för att ensamkommande barn ska kunna deporteras. Avtalet gällde i två år, och om avtalet inte sas upp en månad innan det löpte ut skulle det förlängas i ytterligare två år.

Avtalet bygger på ett annat avtal mellan EU och Afghanistan som kom till dagarna före en stor givarkonferens. Under konferensen lovade EU motsvarande 10 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan årligen under en fyraårsperiod. Läckta dokument till The Guardian visar att biståndet villkorats med avtalet om återtagande.

Afghanistan är så pass beroende av utländskt bistånd att landets regering hade svårt att stå emot pressen från EU. I efterhand har landets flyktingminister och biträdande flyktingminister vädjat till Sverige och övriga EU-länder att säga upp avtalen. Att de själva inte vill säga upp dem beror sannolikt på risken att biståndet dras in.

Vänsterpartiet hade hoppats att regeringen tagit det ständigt försämrade säkerhetsläget på allvar och sagt upp avtalet före den 5 september 2018. Men man valde att inte göra det. Ingen utvärdering av avtalet och dess konsekvenser har redovisats. Troligen har ingen sådan utvärdering gjorts. Regeringen har därmed inte förklarat hur man ser på att omkring 85 procent av de som återvänder till Afghanistan tvingas fly igen.

Sedan FN-organet Unama började föra statistik 2009 har det skadats och omkommit fler personer för varje år som gått. Afghanistan är i dag världens farligaste land. Konflikten är blodigare än kriget i Syrien.

(...)

Hela interpellationen, samt debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-03-29:

Från Albanien/ Lifosrapport: Albanien - rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

/Ur rapportens sammanfattning:/

Sammanfattningsvis finns ett fungerande rättsväsende på plats i Albanien. Polisen har en tillräcklig kapacitet för att möta allmänhetens krav. Den medborgerliga rättigheten att få sitt fall rättvist prövat är dock inte garanterad på grund av de omfattande kapacitets- och integritetsbrister som råder inom domstols- och åklagarväsendet. Situationer där intressen krockar eller vänner kommer i kläm kan påverka anställda inom rättssystemet och det är inte alltid ett offer kan få ett absolut skydd av polisen - detta har dock inte alltid med kapacitets- eller integritetsbrister att göra utan kan även bero på bristande bevisning om en upplevd hotbild. Bristande representation och kunskap inom rättsväsendet gör att hbtq-personer, offer för våld i nära relationer och romer kan vara särskilt sårbara för att stöta på problem i att få sina rättigheter respekterade inom rättsvårdande myndigheter.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-04-04:

Från Egypten/ Deported dissidents missing till sidans topp

Malaysia, Turkey should investigate unlawful deportations

Egyptian authorities should reveal the whereabouts of at least five Egyptian dissidents who were deported to Egypt in recent weeks, Human Rights Watch said today. Malaysian authorities deported at least four men to Egypt in early March, and Turkey deported one man in January.

The deportees are at serious risk of torture and ill-treatment in Egypt for their past political activities, and at least three had already been sentenced to prison in Egypt in absentia. Malaysian and Turkish authorities should end such deportations, which violate international laws, and transparently investigate officials responsible for ordering them.

"Since Egypt has a dire record of systematic torture, forcible disappearances, and unfair trials of dissidents, it is imperative for the authorities to provide full legal access to these deportees," said Michael Page, deputy Middle East and Northern Africa director at Human Rights Watch. "Malaysia and Turkey should also publicly report on the procedures they followed in these deportations, including whether they considered the risk of ill-treatment upon return and whether the deportees had access to the United Nations Refugee Agency."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-04-09:

Från Somalia/ Somalia - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar till sidans topp

/Migrationsverkets center för landinformation, Lifos, har tagit fram en rapport om folkbokföring, identifiering, pass, korruption mm i Somalia.

Utdrag, inledning:/

Förevarande rapport fokuserar på utfärdande av id-kort och pass i Somalia. Rapporten är främst baserad på information inhämtad under Lifos utredningsresa till Nairobi i Kenya och till Somalia i oktober 2018. Lifos samtalade i ämnet med myndigheter i Mogadishu, Garowe och Hargeisa i Somalia, samt med somaliska ambassaden i Nairobi, Kenya. Lifos har i mars 2019 även haft en telefonintervju med Somalias ambassad i Bryssel, Belgien. Syftet med rapporten är främst att belysa hur utfärdandeprocessen av id-kort och pass går till, samt vilket underlag som finns när somaliska myndigheter beslutar om en ansökan ska beviljas eller inte.

/Utdrag ur kommentar rörande pass:/

Passmyndigheten i Garowe uppgav att vid utlämnandet av passet kontrolleras fotografiet liksom andra uppgifter i passet mot passinnehavaren. Samtidigt finns uppgifter att ett ombud kan hämta ut passet. Lifos noterar att kontroll av fotografi och övriga uppgifter i passet inte rimligen kan göras när ett ombud hämtar ut passet och att det således inte görs i samtliga fall av passutlämningar.

Lifos noterar att vid flera tillfällen när våra samtalspartner talat om att verifiera vem personen är i ansökningsprocessen om pass har de uttalat att det handlar om att konstatera att personen är somalisk medborgare. Det förefaller för Lifos som att frågan att fastställa vem den somaliska medborgaren är har underordnad betydelse i förhållande till att fastställa medborgarskapet.

/Utdrag ur kommentar rörande korruption:/

Lifos noterar att trots att det finns ett arbete för att bekämpa korruption har korruptionen varit mycket utbredd under lång tid i Somalia, och för 2018 bedömde Transparancy International att det var världens mest korrupta land.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-04-12:

Från Sudan/ Migrationsverket pausar utvisningar till Sudan till sidans topp

Med anledning av att presidenten i Sudan avsatts råder för tillfället ett osäkert läge i landet. Därför har Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius beslutat att tillfälligt stoppa utvisningar till Sudan. Det skriver han i en rättslig kommentar.

- Med hänsyn till säkerhetssituationen i landet och svårigheterna att förutse den fortsatta händelseutvecklingen, kommer vi i dagsläget inte att fatta avvisnings- eller utvisningsbeslut, eller genomföra utvisningar till Sudan, säger Carl Bexelius.

Efter ett möte i slutet av veckan, där bland annat verkets landanalytiker med fokus på Afrika söder om Sahara deltog, har Migrationsverket nu skrivit en rättslig kommentar om säkerhetsläget i Sudan. Anledningen till detta är att presidenten i Sudan, Omar al-Bashir, den 11 april avsatts och ett militärt övergångsråd har tagit makten. Protester har så gott som dagligen ägt rum i Sudan sedan december 2018 på flera håll i landet och med flera dödade. Ett potentiellt scenario är att det kan uppstå en rivalitet mellan olika grupperingar som slåss mot varandra om makten.

- Vårt beslut kan komma att ändras, men för tillfället är det detta som gäller. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen i landet noggrant, säger Carl Bexelius.

Sedan 2017 har 241 personer från Sudan sökt asyl i Sverige. 108 ärenden har avgjorts varav 24 av dessa har fått bifall och 55 har fått avslag.

131 personer väntar fortfarande på sina beslut.

Hämta den rättsliga kommentaren SR 12/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 19-04-12: Lägesanalys: protester, militärkupp och en oviss framtid (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-04-10:

Från Syrien/ Barn riskerar att dö i syriska lägret till sidans topp

Svält och sjukdomar präglar livet i det stora flyktinglägret i Syrien där IS-kvinnor och deras barn befinner sig. Nu vädjar anhöriga till svenska myndigheter om att få hjälp med att hämta hem barn som har svensk anknytning och som nu befinner sig i lägren.

Pojken som syns på bilden ovan är drygt ett år gammal och svårt undernärd, sedan bilden togs har hans tillstånd försämrats ytterligare. Hans svenska mamma berättar via ombud till SVT att hon lyckats ta honom till ett sjukhus, där han fortfarande befinner sig.

- Jag hade inget annat val, han höll på att dö alltså. Han vägde bara 4,9 kilo och är 1 år och två månader, skriver hon.

- Alla barn är sjuka... de bara spyr och spyr och spyr och har diarré.

Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) ordförande beskriver tillståndet i lägret som "apokalyptiskt". Sjukdomar och brist på mat har gjort att dussintals barn dött de senaste veckorna.

Förutom kvinnorna som anslutit sig till terroristorganisationen IS och deras barn, finns även ett stort antal civila flyktingar från Syrien och Irak i uppsamlingslägret.

"Vill lösa frågan"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 19-04-06: Undernärda och sjuka barn i överfullt flyktingläger (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Nyheter 19-04-11:

Anställd på Migrationsverket misstänks ha hjälpt 121 att få visum på falska grunder till sidans topp

En tidigare UD-tjänsteman och anställd på Migrationsverket greps under torsdagen, misstänkt för att ha hjälpt över ett hundra afghaner att få visum till Sverige på falska grunder.

- Jag tycker att det är allvarligt med tanke på den position han har haft, säger Arne Fors kammaråklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Under sin tid på en svensk ambassad i Asien ska mannen kommit i kontakt med afghaner som velat komma till Sverige.

Med hjälp av förfalskade dokument, påhittade uppdrag och inbjudningar ska han ha möjliggjort professionell människosmuggling.

"Arbetsledande ställning"

Mannen som nu gripits misstänkt för att ligga bakom härvan är i 50 års-åldern och började jobba på Migrationsverket under 00-talet. Migrationsverket påbörjade under 2016 en utredning som bland annat ledde till att mannen avskedades året därpå.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 19-04-11: Tidigare Migrationsverket- anställd greps i gryningsräd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NBC News 19-04-06:

Asylum for sale: Refugees say some U.N. workers demand bribes for resettlement till sidans topp

A seven-month investigation found reports of U.N. staff members exploiting refugees desperate for a safe home in a new country.

This is the first story in a three-part series about alleged corruption in refugee resettlement.

DADAAB, Kenya - Hamdi Abdullahi stands outside the United Nations compound in this dusty, sprawling camp - home to more than 200,000 Somali refugees - and throws stones at its barbed wire fence and heavy gates.

Though the U.N.'s refugee agency, UNHCR, is known everywhere as the chief protector and spokesman for most of the globe's 25 million refugees, Abdullahi shouts as she hurls the stones, accusing the agency of stealing her children.

She has been protesting outside the compound off and on for years.

The Somali refugee's four children are now 8,000 miles away in Minnesota, with her former husband and his new wife. She last saw them in 2014. They were among the less than 1 percent of refugees in the entire world chosen to be resettled in a new country and given a chance to start their lives again.

Abdullahi said that while her family's need to resettle was genuine, she was left behind because of false information fed to the U.S. government by a UNHCR resettlement officer, David Momanyi, to whom her ex-husband paid a hefty bribe. "I always remember his face," Abdullahi said.

Their status as vulnerable refugees who'd fled a war zone helped her children, her ex and his new wife get into the United States. But Abdullahi says the bribe left her in the Dadaab refugee camp, where she now throws rocks and curses, only to be chased away by the security guards.

"I'm like the walking dead," she said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 19-04-06: UNHCR strongly rejects widespread allegations against workforce (Extern länk)

Rapportera misstänkta oegentligheter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-03-31:

Malta/ Tre tonåriga migranter riskerar 30 års fängelse för kapat fartyg till sidans topp

Att ta kontrollen över ett fraktfartyg och använda sig av hot och våld mot en besättning, anses i Malta vara en terrorhandling. Därför riskerar nu de tonåriga migranterna upp till 30 års fängelse för att ha tvingat fartyget som räddade dem att ändra kurs till Europa.

De tre tonåringarna är 19, 16 och 15 år gamla. Inför maltesisk domstol förnekade de anklagelserna och sade de sig vara oskyldiga.

Skulle de dömas för det de anklagas för, kan straffet bli mellan sju till 30 år i fängelse, skriver AP.

"De var desperata"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ECRE News 19-04-05: Malta charges five rescued migrants with 'terrorist activities' while facts remain unclear (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-04-10:

Italien/ Räddningsfartyg med 64 flyktingar ombord nekas tillträde i hamn till sidans topp

Varken Malta eller Italien tillåter ett räddningsfartyg att anlägga vid ländernas hamnar. Sedan i torsdags är fartyget fast på Medelhavet och nu börjar förnödenheterna att ta slut, skriver The Guardian. Ombord finns över 60 flyktingar, däribland två barn.

Det var den 3 april som fartyget Alan Kurdi, döpt efter den syriska pojke som drunknade 2015, plockade upp 64 personer som färdades i en gummibåt på väg från Libyen, skriver The Guardian.

Den närmsta hamnen fanns på italienska ön Lampedusa, men Italiens vice premiärminister har upprepade gånger förklarat landets gränser stängda för räddningsfartyg och Alan Kurdi nekades därför tillåtelse. Även närliggande Malta har sagt nej till att fartyget färdas i deras vatten. Fartyget är nu fast till havs.

Mat och vatten slut

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sea-Watch 19-04-13: Joint Statement - the case of Alan Kurdi (Extern länk)

Deutsche Welle: Migrants stranded on Sea-Eye ship land in Malta (Extern länk)

Se även:

ECRE News 19-03-22: Mare Jonio seized by Italian authorities while loss of lives on the Med continues (Extern länk)

El Pais 19-04-02: Spanish fireman faces 20 years in prison for rescuing migrants at sea (Extern länk)

Statewatch 19-04-08: Analysis: Italy's redefinition of sea rescue as a crime draws on EU policy for inspiration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 19-04-03:

Grekland/ Who cares about the identities of the dead? till sidans topp

In the past three months, more than 310 people are known to have died or gone missing while trying to cross the Mediterranean to Europe. This is itself a tragedy, but there is another: Of all the bodies that have been recovered, most will remain unidentified. The families will never find out what happened to them, how they died, or where their remains are.

In late 2014, a family of holidaymakers having a meal at a taverna on a Greek island watched a tragedy happening before their eyes. A man's body was washed ashore. Not knowing what to do, they called a friend to ask for help and advice.

The friend was Catriona Jarvis, a retired British judge who had been working on a new framework for the rights of missing and dead migrants and their families. She set out to try to identify the man, and eventually, with the help of local activists, doctors and others, including coroners, the search was successful. "He was a young Syrian man. He was only 22. It was a tragedy," Jarvis recalls. With the same help, his family was found, who, understandably, wanted his body to be sent back home. But it was impossible to return his remains to war-torn Syria, not least due to cost, legal and bureaucratic complications, so he was buried in northern Greece. "His family knows where he is and they can apply for a visa to visit his grave."

This event, and realizing that there were huge gaps in the systems for identifying missing and dead migrants and reuniting them with their loved ones, led Jarvis to become more deeply involved in defending the rights of family members and loved ones of those who have died on a journey of migration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 19-03-28: AYS SPECIAL from Samos: An(other) landing (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 19-04-03:

Östeuropa/ Rapporteur expresses concern at reception conditions and 'pushback' till sidans topp

PACE rapporteur Tineke Strik (Netherlands, SOC), ending a two-day visit to the Balkans, has expressed extreme concern at the conditions in two reception centres for asylum-seekers which she visited in Bosnia and Herzegovina - and has questioned Croatian denials that "pushbacks" onto Bosnian territory are taking place.

"Basic humanitarian conditions are not ensured for the many hundreds of migrants stranded in the centres at Velika Kladu?a and Bihac, despite the efforts of international organisations and NGOs," said Ms Strik, following a two-country visit to Croatia and to Bosnia and Herzegovina on 27-28 March 2019. "More solidarity is needed from EU and Council of Europe member states to ensure human rights and dignity for these people."

Ms Strik was researching a case study on border policies and practices in the framework of a report for the Parliamentary Assembly on "Pushback action by Council of Europe member States".

Following a separate visit to one of two reception centres for asylum-seekers in the Croatian capital Zagreb, the rapporteur commented: "I thank the Croatian delegation to PACE for its support and for organising such informative meetings with the authorities, as well as this visit. I found the centre well-managed, but serious problems remain with the length of the asylum procedure and other procedural safeguards as well as the provision of specialist health care and psychological support."

Ms Strik said many of the migrants stuck in Bosnia and Herzegovina reported being violently pushed back by the Croatian authorities to Bosnian territory without the possibility of submitting an asylum claim. Due to deficiencies in asylum procedure in Bosnia and Herzegovina, their protection needs are not adequately assessed or addressed, she added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om EU:s upprustning av gränsbyrån och avslutande av sjöinsats och läs fler kommentarer, nedan under rubrikerna "EU:s flykting- och gränspolitik" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Privacy International 19-04-03:

Internationellt/ Surveillance company finds a new exploit: Spying on asylum seekers till sidans topp

Cellebrite, a surveillance firm marketing itself as the "global leader in digital intelligence", is marketing its digital extraction devices at a new target: authorities interrogating people seeking asylum.

Israel-based Cellebrite, a subsidiary of Japan's Sun Corporation, markets forensic tools which empower authorities to bypass passwords on digital devices, allowing them to download, analyse, and visualise data.

Its products are in wide use across the world: a 2019 marketing brochure (below) claims they have more than "60,000 licenses deployed in 150 countries"; a hack of the company in 2017 revealed apparent communications with customers in Turkey, Russia, and the UAE.

The use of powerful and intrusive technology that enables authorities to gather intimate details about people's lives carries significant dangers. Often these tools are used without adequate protections or scrutiny, and are rolled out in secret. In Bahrain, Cellebrite's technology was reportedly used to extract conversations and data from Mohammed al-Singace, a political activist who was tortured in custody.

The potential use of its product to investigate the digital lives of people seeking asylum was outlined by its VP of International Marketing in a pitch last month in Morocco to government officials gathered from around the world.

According to Cellebrite's salesperson, some "77% of refugees [sic] arrive without document", while 43% have a smartphone during their journey - insisting that in lieu of documents, a person's phone could be used to find out who they are, what they have been doing, where they have been, when, and ultimately why they are seeking asylum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

University of Bristol March 2019:

Reimagining refugee rights: addressing asylum harms in Britain, Denmark and Sweden till sidans topp

For people seeking asylum in Northern Europe, reaching a safe country is a key goal. However, many face unexpected and unduly harsh realities: poverty, poor healthcare, racism and Islamophobia can make life incredibly difficult. This raises serious ethical concerns. Rather than accessing rights, many people experience the degeneration of their mental health, loss of job-related skills as time goes on, and social isolation.

About the research

Survivors of violence and persecution are often excluded from support networks. Likewise, some policies and social attitudes are increasingly hostile toward migrants, resulting in harmful laws and practices.

This report outlines findings from a study based in Britain, Denmark and Sweden from 2016-2018. Funded by the Economic and Social Research Council, it documents the harms increasingly embedded in the lives of people seeking asylum. In particular, this study focuses on the gendered implications of seeking asylum.

It highlights that hostile attitudes and environments compound - or make worse - the impacts of violence, torture and sexual abuse. At the same time, social and psychological support is reduced, leaving many people in an unsupported limbo, and women survivors of violence on the periphery of societies. Overall, this report shows that the rights of women seeking asylum are diminishing in all three countries, and calls for a significant relaxation of social controls in the lives of people seeking asylum.

This project used three key methods to explore asylum harms; in-depth interviews, oral histories, and participatory action. Between October 2016-June 2018, 74 in-depth interviews were undertaken with psychologists, detention custody officers, activists, sexual violence counsellors, immigration lawyers and barristers. In-depth oral histories were also undertaken with five women, facilitating longer-term insight into women's lives and trajectories of violence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-03-26:

Läraren Cecilia har fixat bostad åt 55 ungdomar till sidans topp

Läraren Cecilia Dufva fick nog när hennes asylsökande elever skulle förflyttas till annan ort.

Med hjälp av andra frivilliga har hon lyckats ordna nya hem till 55 ungdomar.

- Cecilia betyder allt för mig, hon har varit som en mamma, säger Zahoor Dostizada som är en av ungdomarna som fått hjälp.

Läraren Cecilia Dufva, 46, säger att hennes engagemang föddes i klassrummet. Efter jullovet år 2017 kom flera av hennes elever på Gustavsbergs gymnasium G2, och sa att de kanske inte skulle kunna gå kvar eftersom de hade fyllt 18 år, eller blivit åldersuppskrivna, och behövde lämna sina HVB-hem.

- Det här var ju elever som jag hade i mitt klassrum och det var en förfärlig tanke att bli av med dem en efter en. Jag ville såklart att de skulle få slutföra sina studier, säger Cecilia Dufva.

En av ungdomarna flyttade hem till Cecilia Dufva och hennes familj. Och hon började undersöka möjligheten att få fram ytterligare sovplatser på Värmdö.

- Vi blev snabbt några som hjälptes åt och vi lyckades tillsammans hitta familjer som hade en säng, soffa eller friggebod över.

Så fort Cecilia Dufva fick höra att en elev skulle bli tvungen att flytta hjälpte hon till att ordna fram nya boenden. Och när hennes fritid inte längre räckte till var hon med och startade föreningen Frivilliga familjehem på Värmdö.

- Det är jättemånga människor som varit engagerade och hjälpt till på olika sätt. Så vi har gjort det här tillsammans, säger hon.

Många är engagerade

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-04-05:

My, 23, tog med flyktingfamiljerna till lekland till sidans topp

En hel dag med lek, spring och skratt.

För att få en paus från sitt utreseboende, där många tidigare asylsökande väntar på att lämna Sverige, bjussade My Nygren och Mötesplats KRIK på en utflykt till ett stort lekland.

- Det märktes att de blev jätteglada och det var väldigt kul att så många föräldrar var med och släppte loss och fick ha en riktigt rolig dag.

På ett utreseboende bor de som fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl ska lämna Sverige. Tanken är att man ska bo där en kort stund innan man återvänder hem eller till sitt mottagarland, men för en del kan väntan bli lång.

My Nygren, 23, är projektledare för Mötesplats KRIK, integrationsdelen av den ideella idrotts- och ungdomsorganisationen KRIK. En dag i slutet av mars tog de med sig 60 personer från ett utreseboende i Åby och bjöd på en heldag på Leos lekland.

- Det märktes att de blev jätteglada och sprang omkring och lekte hur mycket som helst. Det var väldigt kul att så många föräldrar var med och släppte loss och fick ha en riktigt rolig dag.

Föreningen fick ekonomisk hjälp från Danmark-Funbos församling och kunde hyra bussar som skjutsade alla till leklandet för en dag fylld med rutschkanor, klätterställningar, lianer och studsmattor. 35 volontärer var på plats för att alla barnen skulle ha någon att leka med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SBS Greek 19-04-04:

Grekland/ This Greek football team is bringing refugees together with a common dream till sidans topp

Composed of people from more than a dozen nationalities, Kosmos FC brings its players and the local community together with a common passion for the beautiful game.

It was a cancer diagnosis that changed Giorgos Patlakas' life and took him back to his roots on the island of Lesbos.

As Lesbos is the heart of Greece's refugee crisis, Patlakas wanted to help others as best he could, and decided football would be the vehicle to do so.

As an ex-football player himself, Patlakas knew what the 'beautiful game' could bring to those living in the infamous camp: camaraderie, purpose, fun.

He established a football team in the Moria refugee camp, which later became the Kosmos Lesbos Football Club, with a squad made entirely of international refugees and asylum seekers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-04-11:

Grekland/ Greece in denial about police detention of lone kids till sidans topp

Athens fails to act on European Court ruling against detaining migrant kids

The European Court of Human Rights recently confirmed what many have long known: that Greece's practice of locking up unaccompanied migrant and asylum-seeking children in police cells and detention centers leads to serious rights abuses.

But despite that ruling, as of March 30, 82 unaccompanied children were still detained in so-called "protective custody," held in police station cells or immigrant detention centers across the country.

Human Rights Watch has found that detained children are forced to live in unsanitary conditions, often alongside adults they do not know, and can be abused and ill-treated by police. Detention can also have a serious long-term impact on these children, including anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, memory loss, and harm to their development.

To make things worse, because they are in detention, these kids - who may have suffered horrific experiences while escaping from war zones - are often unable to receive medical treatment, psychological counselling, or legal aid. Few even know the reasons for their detention or how long they will be behind bars.

That's what happened to the nine unaccompanied children - six from Syria, two from Iraq, and one from Morocco, aged between 14 and 17 - who brought a case, protesting both their detention and the conditions of it, to the European Court in 2016.

The court has now finally ruled and found that the children's detention violated their right to liberty and the conditions in the various police stations exposed them to degrading treatment. It rejected the argument that the detention was necessary to protect the children. And it ruled that Greece had violated the kids' right to challenge their detention and seek a remedy for the detention conditions in the police stations.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Rights Europe 19-04-10:

Storbritannien/ End of the journey? Young asylum seekers and the struggle for stability till sidans topp

Young refugees and asylum seekers in the UK often face unique and complex challenges to their mental health and well-being, with many having experienced unimaginable atrocities within their homelands, before enduring long and treacherous journeys to reach this country. Now supposedly safe in the UK, it is apparent that many are now facing a very different set of challenges, as they try to find stability in a strange new land.

In considering the needs of this extremely vulnerable group, it is important to take into account where their journeys began; often in situations of conflict and widespread humanitarian crises. During their escape, many have faced exploitation and abuse, or become accidentally separated from their parents and families. They could also have witnessed someone die, for example 1,312 people were reported dead or missing at sea in attempting to reach Italy during 2018. Some have risked their lives again in their bid to enter the UK.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 19-04-08: How UK asylum system creates perfect conditions for modern slavery (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-04-12:

Libyen/ UNHCR issues appeal for evacuation of detained refugees caught in crossfire till sidans topp

In light of the dramatically worsening security situation in Libya's capital, Tripoli, UNHCR, the UN Refugee Agency, is urgently calling for the immediate release of refugees and migrants from places of detention. Many of these facilities are in areas where there is ongoing fighting.

Since the escalation of the conflict in Libya last week, more than 9,500 people have been forced to flee their homes. However, more than 1,500 refugees and migrants are believed to be trapped in detention centres where hostilities are raging.

"These are people in the most vulnerable and dangerous of circumstances. They have fled conflict or persecution in their own countries only to be trapped as conflict engulfs them again," said the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi.

"The risks to their lives are growing by the hour. They must be urgently brought to safety. Simply put, this is a matter of life or death."

Detention centres that are in proximity to the fighting include the Ain Zara, Qasr Bin Ghasheer and the Abu Sleim facilities, all located south of Tripoli.

This week, UNHCR has been trying to secure the transfer of vulnerable detained refugees from these centres to safer locations, including to our Gathering and Departure Facility (GDF) in the centre of Tripoli.

To date, only one UNHCR-facilitated relocation of 150 vulnerable refugees from the Ain Zara detention centre to the GDF has been possible.

UNHCR's efforts to secure additional transfers of vulnerable refugees from other detention centres have been frustrated by access and security challenges.

Fighting is hampering movements while the volatile security situation means it is difficult to access refugees in conflict-affected facilities, as well as to arrange their transportation to safer locations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

AYS 19-04-10: 19 600 people remain trapped in Libyan detention center as fighting continues (Extern länk)

Läkare utan Gränser 19-04-11: Trapped refugees must be released and granted safety from Tripoli fighting (Extern länk)

IOM 19-04-05: IOM expresses alarm for safety of libyan civilians and migrants in detention (Extern länk)

IOM 19-04-09: IOM Libya Continues its Emergency Operations (Extern länk)

UNHCR 19-04-09: Amid Libya clashes, UNHCR relocates detained refugees to safety (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 19-04-09:

Migrationsverkets kommentar till rapporten om konvertitärenden till sidans topp

I mars släppte ett antal frikyrkor en rapport där Migrationsverkets bedömning av konvertiter pekas ut som rättsosäker. Nu har verkets rättsavdelning analyserat rapporten.

- Det är bra att ämnet uppmärksammas. Samtidigt ska man komma ihåg att kyrkorna och Migrationsverket har olika uppdrag, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Rapporten bygger på 619 beslut i asylärenden mellan 2015 och 2018 där den sökande åberopat konversion som asylskäl. Av dessa har 68 procent fått avslag på sin ansökan då tron inte bedömts som genuin, enligt rapporten. Har konversion angetts som skäl i ett senare skede av asylprocessen är nivån av antalet avslag högre.

- Rapporten är intressant eftersom den baseras på ett stort antal ärenden. Den bygger dock enbart Migrationsverkets beslut. Även domstolarna har en viktig roll i asylprocessen och det hade varit bra med en analys som kopplar ihop rättskedjan, säger Fredrik Beijer.

Han menar att Migrationsverket och kyrkan har olika uppdrag.

- Migrationsverket ska, enligt de lagar och regler vi har att förhålla oss till, pröva om en person är i behov av skydd. Kyrkan har inte samma roll.

Sammantaget gör de fem kyrkliga samfunden som står bakom rapporten bedömningen att Migrationsverkets hantering av konvertitärenden är rättsosäker. Den kritiken tillbakavisar dock Fredrik Beijer.

- Det här är svåra och komplexa ärenden. Vi gör alltid en individuell bedömning och då är det viktigt att vi tar hänsyn till individens omständigheter och förutsättningar. Asylsökande har också alltid rätt till ett offentligt biträde och kan överklaga sitt beslut till domstolarna.

(...)

Hela kommentaren samt frågor och svar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-04-08: Migrationsverket försvarar utvisningar av konvertiter (Extern länk)

Dagen 19-04-08: "Migrationsverket vägrar förklara vad genuin kristen tro är" (Extern länk)

Petter Larsson i Sydsvenskan 19-03-25: Som om frälsning kunde beställas på postorder (Extern länk)

Susanna BIrgersson i Expressen 19-03-24: Kyrkorna ger konvertiter falska förhoppningar (Extern länk)

Per Landgren i Göteborgs-Posten 19-03-27: Migrationsverket är vår tids inkvisition (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östra Småland 19-04-05:

Lotteri i Migrationsdomstolen till sidans topp

För den som konverterat från islam till kristendom kan asylprocessen bli ett rent lotteri. Det handlar om att få rätt nämndemän i domstolen och att lyckas få bedömningen på rätt plats.

Lyckan är att få nämndemän från Vänsterpartiet. De säger ja till asyl i 85 procent av fallen.

Är det å andra sidan nämndemän från Sverigedemokraterna är det rätt kört. De säger nej i 93 procent av fallen.

Det är också stor skillnad mellan bedömningen på Migrationsverkets kontor. I Jönköping avslås 44 procent av fallen, i Göteborg hela 80 procent.

(...)

Vår tidning har berättat om Hadii Moradii, som bott i Kalmar och nu tvingats fly till Paris efter avslag i asylprocessen. Hans ärende hanterades av Migrationsdomstolen i Malmö, som normalt är en av de domstolar som oftare än andra säger ja till asyl.

Men den här gången hade han maximal otur när nämndemännen i ärendet utsågs.

Chefsrådmannen Fredrik Löndahl trodde på Hadiis berättelse om att han konverterat av egen övertygelse och att han riskerade livet om han skickades tillbaka till Afghanistan. Rådmannen ansåg att han borde beviljas uppehålls- och arbetstillstånd på tre år.

De tre nämndemännen var emellertid av en annan uppfattning. Två av dem, en Sverigedemokrat och en Kristdemokrat har öppna Facebooksidor där man publicerat invandringskritiskt material. De fick med sig den socialdemokratiske nämndemannen och kunde därmed driva igenom ett nej, trots att domaren var av en annan uppfattning.

Chefrådman Fredrik Löndahl säger att det är ytterst sällan som samtliga tre nämndemän har en annan uppfattning än den juridiskt skolade domaren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-04-02:

Advokaten slår tillbaka mot kravet - vägrar bli instängd till sidans topp

På Migrationsverkets förvar i Åstorp måste advokater som besöker sina klienter numera gå med på att bli inlåsta.

Oacceptabelt, anser advokat Fredrik Bülow. Han vägrar att bli inlåst och har JO-anmält Migrationsverket.

Han tänker hädanefter avböja uppdrag för intagna på förvaret, för att bara ha telefonkontakt ser han inte som ett alternativ - det strider mot god advokatsed.

- Migrationsverket sätter faktiskt klientens rätt till ombud ur spel genom att kräva inlåsning av advokaten, säger han till TT.

Fredrik Bülow har genom åren haft hundratals klienter vid förvaret i Åstorp. Fram tills nyligen har han haft ett nyckelkort, så att han har kunnat ta sig ut ur rummet om en hotfull situation skulle uppstå.

Det händer att klienter mår psykiskt dåligt eller är påverkade av narkotika och vetskapen att det går att ta sig ut ur rummet är avgörande för att han ska känna sig hundra procent säker.

- Det är psykologiskt, förklarar han.

Utrustas med larm

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-04-14:

God man i Filipstad anmäler flyktingadvokat till Advokatsamfundet till sidans topp

Selmas Yohannes förra advokat har nu anmälts till Advokatsamfundet för att ha brutit mot god advokatsed. Bakom anmälan står riksföreningen Gode män vårdnadshavare och Selmas förra gode man, Marianne Karlsson i Filipstad.

- Jag vill ha upprättelse, säger Marianne Karlsson som själv polisanmäldes av flyktingadvokaten ifråga, för trolöshet mot huvudman.

I anmälan till Advokatsamfundet skriver hon att advokaten Emilie Hillert " har tagit heder och ära av mig i TV, radio, tidningar och på sociala medier... Syftet har uppenbarligen varit att skandalisera mig. "

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03-29:

Bone tests to determine migrant age ruled constitutional: A "disgraceful" decision till sidans topp

On 21 March 2019, the French Constitutional Court ruled that bone tests determining the age of young migrants are not unconstitutional, despite massive criticism of NGOs, lawyers and medical experts.

The case concerned a young Guinean, Adama. S, who declared to be 15 years old upon his arrival in France in 2016. A bone test concluded that his age was between 20 and 30 years. With the support of several civil society organisations, including Gisti, la Cimade, Médecins du monde and the Catholic Relief Service, he brought the case before the Constitutional Court as a preliminary priority question. The applicant claimed that the radiological examination of bones violated the principle of the 'best interests of the child'. Due to its margin of error it led to unaccompanied minors being excluded from the beneficial provisions designed to protect them. Although the Court confirmed the constitutional character of the principle of the 'best interest of the child', it stated that the existence of a margin of error does not make the use of the test unconstitutional.

The League for Human Rights called the decision "disgraceful" and 10 civil society organisations reiterated their concerns through a collective action, which underlined the necessity to put an end to such practice. Concerns over the lack of scientific reliability of bones tests have been voiced persistently by medical experts and institutions such as the French Academy of Medicine, the Defender of Rights, the High Council for Public Health or the Committee on the rights of the child (CRC). The CRC has highlighted that in the event of uncertainty, the individual must be accorded the benefit of the doubt: if there is a possibility that the individual is a child, he or she should be treated as one.

(...)

Artikeln med länkar till källor och andra kommentarer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Rättsligt ställningstagande om återkallande av ansökan och förnyad ansökan till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt ställningstagande om vad som sker när någon återkallar en ansökan om uppehållstillstånd och om personen ångrar sig. Om en ansökan återkallas avskrivs den och personen får ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Till skillnad mot beskrivningen i det tidigare ställningstagandet ska Migrationsverket inte förordna om omedelbar verkställighet. I sak gör det ingen större skillnad eftersom en person som inte är asylsökande ändå kan verkställas utan att invänta överklagande. Normalt ska en tidsfrist för frivilligt återvändande ges och under den tiden kan avvisning/utvisning inte verkställas med tvång, även om återvändandearbetet kan påbörjas. Återreseförbud ges om tidsfristen överskrids eller om ingen tidsfrist har getts. Om personen ångrar sig innan beslutet om avskrivning och avvisning/utvisning vunnit laga kraft ska Migrationsverket ta upp saken till omprövning och upphäva besluten. Därefter påbörjas en ny utredning som i ett grundärende. En nyhet jämfört med föregående ställningstagande är att om den sökande har uttryckt sig som att hen överklagar måste ärendet lämnas över till domstol för beslut om upphävning och återförvisning innan Migrationsverket kan återuppta prövningen. I fall ärendet avskrivits efter att besluten vunnit laga kraft så kommer en ny ansökan från en person som ångrat sig att behandlas som en fråga om verkställighetshinder. Ny prövning ska beviljas, men denna är begränsad till frågor om skyddsbehov.

Hämta ställningstagandet SR 10/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-03-30:

Nytt hopp för paret - här är passet som ska rädda bröllopet till sidans topp

I flera avslagsbeslut har myndigheterna hänvisat till samma sak: Hamzeh Dalis får varken stanna i Sverige eller gifta sig med kärleken om inte han presenterar ett palestinskt pass.

Nu finns dokumentet på bordet.

- En otrolig glädje för oss, säger sambon Ulla Simonsson.

Det har varit en lång kamp för kärleksparet Hamzeh Dalis, 36, och Ulla Simonsson, 79, sedan de 2015 träffades i samband med språkundervisning i Karlskrona. Flera gånger har paret fått avslag på sina ansökningar att få gifta sig och inte heller hos Migrationsverket har de hittills nått framgång.

Men nu har paret fått nytt hopp sedan det pass som Hamzeh Dalis väntat på i ett år - och som myndigheterna efterfrågat - anlänt till Karlskrona.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-03-20:

Europa/ AIDA 2018 Update till sidans topp

The updated AIDA Country Reports on Spain and France document developments in the two countries' asylum systems, against the backdrop of increasing numbers of asylum applications. A total of 55,570 asylum seekers registered applications in Spain, while 139,330 were registered in France.

Prompt registration and access to the procedure remain key concerns in both countries. In Spain, applicants wait 6 months on average for an appointment to lodge their claim, while some persons in Madrid have received appointments as late as December 2020. In France, asylum seekers continue to face obstacles to accessing an orientation platform (PADA) with a view to obtaining an appointment with the Prefecture single desk (GUDA). A telephone appointment system set up in the Ile-de-France region in 2018 has been criticised as inefficient by NGOs, as well as courts referring to "virtual queues" of asylum seekers.

Läs mer om asylprocedur och mottagande i dessa länder och hämta landrapporter (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Croatia (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Cyprus (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Belgium & the Netherlands (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Hungary (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Austria (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Greece (Extern länk)

Se även:

AIDA 2018 Update: Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-04-15:

Kafala är inte lika med adoption men kan ändå ge rätt till familjeliv enligt EU-domstolen till sidans topp

I Asylnytt 19-03-02 refererades förslaget från EU-domstolens generaladvokat om ett par i Storbritannien som fått ansvaret för ett föräldralöst barn genom kafala-systemet som finns i många länder. Kafala ger inte en föräldra-barn-relation som adoption, men de vuxna åtar sig att ta hand om och fostra barnet till vuxen ålder. Paret ansökte om att barnet skulle få resa från Algeriet till dem på samma villkor som ett adopterat barn. En domstol i Storbritannien bad om förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen har nu lämnat ett förhandsavgörande liknande generaladvokatens förslag. Det innebär att kafala inte kan jämställas med adoption. Barnet blir inte släkt i rakt nedstigande led vilket skulle ha gett automatisk rätt till återförening. Men barnet ska ändå räknas som en övrig familjemedlem. Därför ska staten efter att ha utrett omständigheterna underlätta inresa och vistelse särskilt med hänsyn till barnets bästa. Eventuella risker för barnet ska vägas in men det får inte förutsättas att det finns en sådan risk enbart för att vårdnadshavare utsetts enligt kafala-systemet. Om det framgår efter utredningen att barn och vårdnadshavare kommer att utöva familjeliv innebär respekten för familijeliv och barnets bästa till att barnet ska beviljas inresa.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen C-129/18 i sin helhet, svenska eller annat språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Migr-överdomstolen: "Giltig ursäkt" krävs inte vid absolut förbud mot verkställighet till sidans topp

En person från Afghanistan som konverterat till kristendomen anförde verkställighetshinder efter slutligt avslag. Migrationsverket beviljade inte ny prövning. Migrationsdomstolen i Göteborg konstaterade att omständigheten var ny och dessutom innebar "skälig anledning att anta" att han löper risk enligt Utlänningslagens 12 kap. 1 § (dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning) eller riskerar förföljelse. Men personen hade besökt gudstjänster, blivit döpt och gått en kurs om kristendom medan grundärendet pågick. Det fanns enligt migrationsdomstolen ingen giltig ursäkt varför konversionen inte togs upp förrän i ett ärende om verkställighetshinder. Migrationsöverdomstolen påpekar att Utlänningslagens 12 kap. 1 § liksom Europakonventionens motsvarande artikel 3 innebär ett absolut förbud mot utvisning. Dessutom ska en ny prövning på grund av verkställighetshinder enligt Utlänningslagen beviljas om det "kan antas" (ett lägre beviskrav) att det finns ett sådant hinder eller risk för förföljelse - detta under förutsättning att det är en omständighet som inte prövats tidigare och att det finns en giltig ursäkt varför det inte skett. Enligt Migrationsöverdomstolen behöver dessa villkor inte uppfyllas om det finns "skälig anledning att anta" att personen löper en risk enligt 12 kap. 1 §. Därför beviljas mannen en ny prövning och ärendet återförvisas till Migrationsverket. Domen är vägledande - men observera att kravet på giltig ursäkt finns kvar om myndigheten inte bedömer risken så stark som i detta ärende.

Hämta domstolens referat av mål UM 12194-18, MIG 2019:5 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Migrationsöverdomstolen: inget verkställighetshinder före preskription för bidooner till sidans topp

Målet gäller en familj från Kuwait som hävdar att de är oregistrerade statslösa bidooner. Svårigheterna att verkställa utvisning av statslösa bidooner är välkända. Migrationsverket har sedan 2012 fört en dialog med Kuwait utan framgång. Bidooner som är registrerade och har så kallade artikel 17-pass ska dock kunna återvända. Migrationsverket anser att familjemedlemmarna inte lämnat tillförlitliga uppgifter om hur de lämnade Kuwait eller att de inte är registrerade. Frågan inför Migrationsöverdomstolen är om verkställighetshindret kan vägas in redan i grundärendet (då av naturliga skäl inget verkställighetsförsök har gjorts) och ge uppehållstillstånd av ömmande skäl. Familjens ombud har påpekat att när ärendet preskriberas kommer barnen att ha vistats i Sverige i ca sju år. Men Migrationsöverdomstolen anser att frågan om verkställighetshinder enligt lagens systematik inte ska vägas in förrän efter preskription då myndigheterna haft fyra år på sig att verkställa beslutet. Avsteg från den principen ska tillämpas restriktivt. I detta ärende kan det inte redan nu anses mycket sannolikt att beslutet kommer att preskriberas och det blir därför avslag. Domen är vägledande.

Hämta domstolens referat i mål UM 2019-4, MIG 2019:4 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-04-03:

18-åriga Simin fick nej - ska utvisas till Afghanistan till sidans topp

Bara tolv procent av de asylsökande som överklagar sina beslut får dem ändrade och får stanna i Sverige.

18-åriga Simin Resai i Karlstad har nu fått nej i högsta instans och ska utvisas. Varken Migrationsverket eller Migrationsdomstolen tror på hennes berättelse om tvångsgifte, misshandel och våldtäkt.

Det har gått drygt två år sedan 18-åriga Simin Rezai kom till Sverige och Karlstad från Afghanistan. Hon berättar själv hur hon flydde tillsammans med sin bror, sedan hon som 15-åring gifts bort med en 50 -årig man.

- Min man var inte bra. Han hade fru och barn och han misshandlade mig mycket. Jag var bara 15 år när han gifte sig med mig.

För vag och odetaljerad berättelse

Men Migrationsverket tror inte på Simin. De anser att hon inte gjort sannolikt att hon är i behov av skydd, och att hennes berättelse är för vag och detaljfattig.

Migrationsdomstolen går på samma linje, och nu har hon även nekats prövning i högsta instans - Migrationsöverdomstolen.

- De tror att jag ljuger, säger Simin Rezai, och tårarna trillar nerför kinderna.

- Det är jättesvårt. Jag säger till Migrationsverket snälla döda mig, skicka mig inte till Afghanistan.

De flesta får nej

Och Simin Rezai är inte ensam om att få avslag på sina överklaganden. Migrationsdomstolen sa förra året nej i 88 procent av de överklagade fallen, enligt siffror från Migrationsverket.

I Migrationsöverdomstolen, som är högsta instans, krävs prövningstillstånd för att ett fall ska tas upp. Det beviljades i färre än en procent av de 21 919 inkomna målen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 19-04-02: 18-åriga Simin från Afghanistan får avslag (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 19-04-12: Simins dom baseras på lösa grunder menar forskare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-04-04:

Över hälften av asylsökande kvinnor och flickor från Afghanistan får avslag till sidans topp

Våra reportage om 18-åriga Simin som ska utvisas till Afghanistan har delats tusentals gånger på sociala medier. En av dem som upprörts av fallet är dramatikern Monirah Hashemi, som själv kommer från Afghanistan och har fått asyl i Sverige.

- Det är hemskt att flickor som gått genom extrema faror för att komma till ett säkert ställe blir utvisade, säger Monirah Hashemi.

Hon kom själv till Sverige på ett kulturellt gästarbete 2013 och har turnerat både i Sverige och utomlands med Riksteatern och den egenskrivna pjäsen Sitaraha, som handlar om kvinnors svåra situation i Afghanistan. En uppföljare, Sitaraha 2, sätts upp till hösten och handlar om ensamkommande flickors flykt.

Att det är så många fler pojkar än flickor som flyr från Afghanistan har kulturella orsaker, förklarar hon.

- Det är alltid farligare för kvinnor och flickor att resa. Familjen och släktingar låter dem inte resa utan en manlig familjemedlem. Det är förbjudet i Afghanistan, även inom landet.

Migrationsverkets statistik visar att det är lättare för flickor och kvinnor från Afghanistan att få asyl i Sverige, än vad det är för män och pojkar. Av de avgjorda asylärendena 2018 fick 28 % av männen bifall, och 47 % av kvinnorna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Migrationsdomstol: Operation av klumpfot kommer inte att följas upp i Afghanistan till sidans topp

En familj som försökt återvända till Afghanistan från Iran flydde på nytt efter en marktvist och andra konflikter. Migrationsverket anser att berättelsen inte är trovärdig och i alla händelser har det gått 10 år. Ett av familijens fyra barn har sedan födseln en svår form av klumfot i båda fötterna, som felbehandlades i Iran med förödande följder. Vid ankomst till Sverige hade han svåra smärtor och kunde knappast stå eller gå. Han har genomgått komplicerade operationer och gipsbehandlingar. Smärtorna har minskat och funktionen är bättre, men eftersom skelettet växer behöver behandlingen följas upp regelbundet av expertis. Enligt Migrationsverket utgör detta inte särskilt ömmande omständigheter eftersom det finns vård i Afghanistan. Migrationsdomstolen däremot skriver att sjukhusen generellt är oförmögna att erbjuda adekvat vård. Dessutom blir personer med funktionshinder ofta stigmatiserade. Domstolen anser att detta sammantaget med de negativa konsekvenserna för barnets hälsa av avbrott i den planerade behandlingen och barnets anpassning till Sverige gör att det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Familjen beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Ordfront 19-03-25:

Ledningen i Skurups kommun polisanmäls för falsk angivelse till sidans topp

Nu polisanmäler Johan Berggren, chefredaktör för Ordfront Magasin, Maria Robsahm, opinionsbildare och Toivo Jokkala, chefredaktör för Arbetaren, kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) och övriga ansvariga politiker i Skurups kommun för falsk angivelse.

Bakgrunden är att kommunens politiska ledning valt att polisanmäla 17 ensamkommande flyktingbarn för bidragsbrott efter att dessa fått sin uppskattade ålder ändrad uppåt eller nedåt. Detta trots att det varit känt att alla de 17 anmälda i alla händelser var minderåriga när de kom till Sverige, trots att inga bidrag betalats ut till barnen - vilket inte kan ha varit en okänd eller otillgänglig uppgift för kommunpolitikerna - och trots att chefstjänstemännen i kommunen avrådde från att göra en polisanmälan.

- Att vi har politiker i vårt land som är så okunniga om grundläggande lagar är oroväckande. De uttalanden som bland annat Johan Bolinder (M) har gjort efter att åklagaren valde att inte väcka åtal visar på en utbredd okunnighet också om hur rättssystemet fungerar i övrigt, säger Maria Robsahm, en av de som nu polisanmäler de ansvariga i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder har efter att åklagaren beslutat att lägga ned utredningen sagt till SVT att det inte kan uteslutas att enskilda individer kan ha gjort sig skyldiga till andra brott, trots att inget sådana brottsmisstankar ligger till grund för anmälan.

- Den styrande majoriteten i Skurup försöker kapa både det politiska systemet och det juridiska för att hetsa mot och misstänkliggöra en liten grupp som de utifrån sin ideologi valt att skylla all världens, eller i alla fall Sveriges, olyckor på, ensamkommande flyktingbarn, säger Johan Berggren, och fortsätter:

- Genom att anmäla dem hoppas vi kunna visa att det beteendet inte lönar sig eller är önskvärt i Sverige.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-03-29:

Domen mot Elin Ersson rivs upp - nämndeman var jävig till sidans topp

Elin Ersson, 21, dömdes av tingsrätten efter att ha stoppat en utvisning.

Men före rättegången kallade en nämndeman henne för "brottsling" på Facebook.

Nu rivs domen upp - och rättegången tas om.

Sommaren 2018 skulle en man utvisas med ett flyg från Landvetter i Göteborg.

Ombord fanns även 21-åriga Elin Ersson.

Hon bestämde sig för att stoppa utvisningen och vägrade att sätta sig ner på flygplanet förrän piloten beordrat den utvisade mannen att kliva av planet.

Efter en lång stunds argumenterande ställde sig även andra passagerare upp - och piloten gav till slut order om att Elin och mannen skulle föras av planet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om förvar i Dublinärenden till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om reglerna för förvarstagande i Dublinärenden (överföring till länder inom EU mfl). Även ärenden som förväntas bli Dublinärenden omfattas. Reglerna är inte nya men det har saknats uppdatering sedan Dublin III trädde i kraft 2014. Förvarstagande i Dublinärenden ska ske enligt reglerna i Dublinförordningen, inte enligt Utlänningslagen. Det innebär bland annat att det ska finnas en "betydande risk" för att personen avviker, ett högre krav än i Utlänningslagen. Kriterierna ska dessutom finnas i lag. De kriterier som finns i Utlänningslagens 1 kap. 15 § kan användas, men utöver det måste omständigheterna i det individuella fallet vara konkreta och innebära en påtaglig risk för avvikande. Tidsgränser för förvarstagande under utredning ska ansluta till tidsgränserna för förfrågningar enligt Dublinförordningen. Inför verkställighet är tidsgränsen sex veckor efter den ansvariga statens accept, eller om personen tas i förvar senare, två månader. Tiden kan bli längre om inhibition beviljas till exempel i samband med överklagande. En ny sexveckorsperiod kan påbörjas när inhibitionen hävs. Reglerna skiljer sig inte för barn, men på grund av principen om barnets bästa som även är inskriven i Dublinförordningen, kan barn tas i förvar endast i undantagsfall.

Hämta ställningstagandet SR 09/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksrevisionen 19-04-03:

Riksrevisionen granskar resultat, kostnader och effektivitet i återvändande till sidans topp

Den som inte har rätt att vistas i Sverige ska självmant lämna landet, annars kan Polisen eller Migrationsverket vidta tvångsåtgärder. Vissa brister har uppmärksammats när det gäller återvändandeverksamheten, och Riksrevisionen granskar nu resultat, kostnader och effektivitet.

Migrationsverket och Polismyndigheten har huvudansvar för den så kallade återvändandeverksamheten, Kriminalvården ger handräckning vid transporter. Granskningen kommer bland annat att undersöka hur dessa myndigheter samverkar, och om insatserna kan utföras mer effektivt.

Riksrevisor Helena Lindberg.

- Det är inte ovanligt med effektivitetsproblem när flera statliga myndigheter ska samverka i komplexa ärenden under tidspress. Våra förhoppningar är att granskningen ska ge en tydligare bild av eventuella brister, hur de påverkar varandra och vilka åtgärder som kan leda till förbättringar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Migrationsverket och Polismyndigheten kan under vissa omständigheter besluta om av- eller utvisning av personer som inte har rätt att vistas i landet. Av- eller utvisning får dock inte ske till ett land där personen riskerar dödsstraff, tortyr eller förföljelse. Återvändande ska i första hand ske självmant, men tvång kan användas om det bedöms vara nödvändigt. Det har uppskattats att mellan 20 000 och 50 000 personer med beslut om av- eller utvisning vistas i Sverige. Migrationsverket bedömer att det till år 2021 kommer att avslutas ytterligare 100 000 ärenden som innebär att en person ska lämna landet. Ungefär hälften av dessa personer väntas lämna landet självmant.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Cypern/ Europadomstolen prickar Cypern för olagligt förvar och omänsklig behandling till sidans topp

En man från Iran greps när han försökte ta sig till Storbritannien via Cypern. Målet gäller förvarstagandet sedan han sökt asyl efter två veckor. Under mer än 18 månader var mannen placerad i polishäkten som inte var avsedda för långvarig vistelse. Hans beskrivning av dålig hygien, trånga utrymmen, brist på naturligt ljus och frisk luft, mathållning etc bekräftas av andra rapporter. När förvarstagandet varat mer än sex månader, maximum enligt cypriotisk lag, lyckades han bli släppt av en högre domstol - bara för att gripas med ett nytt förvarsbeslut några minuter senare. När mannen släpptes efter 18 månader fick han ett slags arbetstillstånd men upplystes samtidigt om att han måste skaffa pass inom sex månader för att inte gripas på nytt. Han lämnade istället Cypern och befinner sig nu utan papper i Armenien. Europadomstolen deklarerade enhälligt att förhållandena i polishäkte utgjorde ett brott mot Europakonventionens artikel 3 (tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling). Dessutom utgjorde tiden i förvar efter sex månader ett brott mot artikel 5.1 om olagligt frihetsberövande. Mannen tilldöms 30.000 euro plus kostnadsersättning.

Europadomstolen underkände däremot anmälan från en man som hållits i förvar i Malta knappt två månader. Mannen ansåg att förvarstagandet var onödigt. Men han hade inte visat papper på sin status i Armenien varifrån han rest och bar dessutom på en biljett till Italien.

Application no. 47920/12, case of Haghilo v. Cyprus (Extern länk)

Application no. 62676/16, case of Aboya Boa Jean v. Malta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-04-10:

Schweiz/ Authorities must drop absurd charges against priest who showed compassion till sidans topp

Swiss authorities should drop charges against a pastor who offered shelter and money to a man whose request for asylum had been rejected, said Amnesty International ahead of tomorrow's decision by the Public Prosecutor on whether to indict him.

Pastor Norbert Valley, who was taken from his Sunday service by police for questioning, is charged with "facilitating the illegal stay" of a Togolese man. Following his refusal to pay a fine of 1,000 Swiss Francs, the Public Prosecutor will decide tomorrow whether to issue an indictment.

"By targeting Pastor Valley and criminalizing acts of compassion the authorities have demonstrated the extreme lengths to which they are prepared to go in order to curb the humanitarian activities of those who want to help refugees and asylum-seekers," said Julie Jeannet, Migration Campaigner for Amnesty International Switzerland.

"Norbert Valley has done nothing wrong. He simply showed kindness to someone in a difficult situation and he should be celebrated for it rather than fined."

Pastor Valley was questioned by police in February 2018 after they turned up at his church in Le Locle in the middle of the Sunday sermon.

He was charged, under Article 116 of the Swiss Foreigners and Integration Law, with 'the facilitation of the illegal stay of a citizen from Togo, through the provision of shelter and money. If indicted, Pastor Valley would have to face a criminal trial.

"Sadly, Pastor Valley's case is not an isolated one but merely the latest in a series of cases across Europe that have seen authorities using immigration and anti-smuggling laws to criminalise acts of solidarity," said Julie Jeannet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-03-29:

Storbritannien/ Home Office Detention Melt-down till sidans topp

As the result of what the Independent labels a "detain first, ask questions later" approach applied by the Home Office 15.200 of 24.674 removal orders for deportation of migrants from the UK issued in 2018 were cancelled. The figures were released amid debate about the role of the Home Office's in the death of a removal center detainee and a recent report from the UK's Home Affairs Select Committee (HASC) describing the Home Office approach to detention as "shockingly cavalier".

The statistics obtained by the Independent through freedom of information law reveals that of 15,200 deportations cancelled in 2018 more than two-thirds were called off in the week they were scheduled and 45 per cent within the same day. The main reason for the cancelations was the submission of legal representation and other reasons included administrative obstacles, "disruptive behavior" and "medical".

(...)

Artikeln med länkar till ytterligare information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-03-21:

Tyskland/ Germany steps up Dublin transfers putting asylum seekers at risk till sidans topp

Germany has increased the number of Dublin Transfers, also to countries where people seeking protection may experience human rights violations and deficiencies in asylum procedures.

In a response to a parliamentary question, the German government states that, despite lower numbers of asylum applications, transfers under the Dublin III regulation have steadily increased to 9.209 in 2018, from about 7000 in 2017 and about 4000 in 2016.

MPs from the parliamentary faction of Die Linke, the German left party, filed the question. They raised concern about the recent rise in staff resources of the German Agency for Asylum and Migration (BAMF) dedicated to Dublin transfers compared to those processing asylum claims and the proportion of Dublin transfers actually realised, which rose from 15.1% in 2017 to 24.5% in the first months of 2018.

(...)

Hela artikeln med flera länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

RFSU 19-03-25:

Sex mot en sängplats till sidans topp

Sex mot en sängplats - om ensamkommande som utnyttjas istället för att hjälpas.

De har färdats länge genom Europa, gömda i i lastbilar. Och redan på Malmö centralstation blir många ensamkommande killar upplockade av män som erbjuder dem tak över huvudet mot sex.

Det här avsnittet av RFSU dokumentär handlar om pojkarna som lärt sig att använda dejtingappen Grindr för att hitta män som kan rädda dem från gatan, ge dem ett mål mat eller lite droger i utbyte mot sex. Om lärare och volontärer på språkcaféer. Personer som ska hjälpa men som istället utnyttjar dem.

Men också om de övergrepp som redan har skett i hemlandet, som gör ensamkommande killar extra utsatta i Sverige. Om Bacha bazi, den afghanska traditionen där pojkar kläs upp i kvinnokläder och tvingas att dansa för mäktiga män som ofta utsätter dem för övergrepp. Om Mohammeds vän som försvann efter en dans. Och om den skam som många killar känner redan innan de påbörjar sin långa, farliga resa.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 19-04-10:

Svårt att utvisa marockanska barn: Ett moment 22 till sidans topp

2018 fick bara ett av 120 marockanska ensamkommande barn som sökt asyl bifall av Migrationsverket. Samtidigt har myndigheten svårt att skicka tillbaka dem som fått avslag.

Många av de marockanska ensamkommande barnen saknar både vuxna i hemlandet som kan ta hand om dem och identitetshandlingar som styrker att de är marockanska medborgare.

Det gör det svårt för Migrationsverket att utvisa de barn som fått avslag. Under 2018 var det bara tio barn som återvände frivilligt till Marocko.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 19-04-10: Ouahid, 11, väntar på utvisning: Jag har ett liv här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 19-03-28:

Reza lyckades lämna Afghanistan - för Uganda till sidans topp

Reza Rahimi som bodde i Tidaholm innan han utvisades har lyckats lämna Afghanistan. Nu bor han i Uganda - men hoppas på sikt ta sig tillbaka till Sverige.

Uganda är ett av få länder man kan resa till om man har afghanskt pass. Med hjälp av familjen Bank från Tidaholm lyckades han köpa en flygbiljett från Kabul till Kampala.

- Afghanistan är världens farligaste land att leva i, konstaterar han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östra Småland 19-04-05:

Frankrike/ Hadii flydde Kalmar och bor nu under en bro i Paris till sidans topp

Han flydde från Kalmar och Sverige när det stod klart att han inte ansågs ha asylskäl utan skulle utvisas till Afghanistan. Hadii Moradii som konverterat från islam till kristendom under tiden i Sverige fruktade för sitt liv om han blev återsänd. Idag bor han under en bro i Paris.

- Jag har blivit hotad av personer som sagt att de ska döda mig för att jag är kristen. Jag är rädd, det är inte roligt att få mordhot, säger han till Östra Småland.

- Det har hänt att de som blivit kristna och lämnat islam har dödats. Inte en person utan flera. Min största rädsla är att någon ska döda mig en dag.

Östra Småland berättade om Hadii Moradii i december förra året. Han kom till Sverige i den stora flyktingvågen 2015. Han fick snabbt kontakt med kristendomen och konverterade.

Han har fått stöd och hjälp från församlingen Klippan i Rockneby. När hans ärende prövades i Migrationsdomstolen sade chefsrådmannen Fredrik Löndahl att hans uppfattning var att Hadii Moradii skulle få stanna i Sverige på grund av de hot han utsatts för på grund av att han konverterat. Rådmannens uppfattning var att Hadiis tro var genuin och äkta.

"Enligt min mening har A(Hadii Moradii) gjort sannolikt att han konverterat till kristendomen till följd av genuin och personlig övertygelse. Det finns ingen anledning till att anta att han inte skulle fortsätta att leva som en kristen vid ett återvändande."

Men de tre nämndemännen hade en annan uppfattning. En av dem valdes in från Sverigedemokraterna förra mandatperioden och har på sin Facebooksida delat mängder av främlingsfientligt material.

När nämndemännen var överens om att gå mot domaren blev det också deras åsikt som blev domstolens beslut. Hadii skulle utvisas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Rådgivningsbyrån 19-04-09:

Vi söker dig som är eller har varit asylsökande och vill vara med i vår referensgrupp till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum, det innebär att vi granskar lagstiftning och hur lagarna används i praktiken. Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och erbjuder gratis juridisk rådgivning på telefon och mejl till asylsökande, gode män och deras juridiska ombud.

The Swedish Refugee Advice Centre is a refugee law centre that works for a legally secure asylum process. The Centre provides free legal advice to asylum seekers, legal counsels, contact persons and other interested via phone and email.

We are currently developing our communication towards asylum seekers. To better understand our target group and what questions you need answers to when you are in the asylum process, we would like to invite you to participate in our reference group. Our goal with the reference group is to listen and learn more about what legal issues you would like us to analyze and how you prefer to receive the information.

Are you interested in participating in the reference group? Fill in the form below and we will contact you with more information. We are looking forward to hear from you!

På svenska

Vi utvecklar just nu vår verksamhet och vill gärna prata med dig som är eller har varit asylsökande i Sverige. Därför bjuder vi in dig till vår referensgrupp. I referensgruppen pratar vi om vilka frågor asylsökande behöver och vill ha svar på, och på vilket sätt man vill ha informationen. Det finns inga krav på förkunskaper inför mötet. Vi är intresserade av dina tankar och erfarenheter. Att vara med är frivilligt och du får vara med på så många träffar du vill. Dina åsikter får självklart vara anonyma.

Är du intresserad av att vara med? Fyll i formuläret längst ner på sidan så skickar vi ett mejl med mer information. Vi ser fram emot att höra av dig!

Läs mer och fyll i formuläret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-04-13:

Hon står upp för barnets rätt till sidans topp

Utvisningen av 15-årige Ahmad har väckt reaktioner i riksdagen och i namninsamlingar på nätet. En av de som upprörts är 17-åriga Hanna Oja, som nu ifrågasätter om Migrationsverket ser till barnets bästa.

- Mitt mål är att de ska låta honom stanna i Sverige. Migrationsverket ska inte kunna göra så här, det är inte okej, säger Hanna Oja, 17.

Hon beskriver sig som en person som är intresserad av samhällsfrågor och politik och som inte minst tycker att asylfrågor är viktiga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-04-07:

FARR hyllade ungdomar och veteraner till sidans topp

Ett uppbåd av veteraner och aktivister var med när FARR firade 30 år av kamp för asylrätten den 30 mars. Samma dag utsågs två ungdomsstipendiater, Yahya Aliyar, en av grundarna till Ung i Sverige och Muhammed Juma Muhammedi, författare till boken "Ska vi dansa?" Dagen därpå hölls årsmöte och FARR valde en ny ordförande, Sara Edvardson Ehrnborg. Organisationen stärktes med inte mindre än åtta nya styrelseledamöter som tillför kunskaper och engagemang från hela landet.

Läs mer och se bilder från evenemangen (Extern länk)

Läs mer om stipendiaterna (Extern länk)

Se dokument från årsmötet här, bland annat den nya styrelsen, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR April 2019:

UNHCR's seven key calls to European Parliament candidates till sidans topp

Conflict, violence and persecution are forcing more and more people to flee their homes. Most of them stay in their own country or flee to neighbouring countries, not Europe. Even though fewer people now seek safety in Europe, too many are still tragically dying at sea in search of a new future. Pushbacks and abuses at land borders also continue and many people seeking protection cannot enter Europe.

The European Union (EU) can play a leading role in protecting refugees in Europe and abroad, including by supporting the implementation of the Global Compact on Refugees. This new global deal will help provide stronger support for the countries where most refugees live. It also encourages sharing more fairly the responsibility of helping those who are forced to flee their country and seek refuge elsewhere.

With a common response, EU countries can securely and humanely manage arrivals of people in a way that works for both refugees and the communities that host them. By supporting countries outside of Europe, the EU can also reduce dangerous journeys and help find long-term opportunities for refugees to thrive and not just survive.

Better protect refugees in the EU and globally

Video: Seven actions. One common future. It's in your hands (Extern länk)

Members of the next European Parliament have a unique and important opportunity to:

Protect people's right to safety and asylum (Extern länk)

Create fair and fast EU asylum procedures (Extern länk)

Show solidarity between EU countries (Extern länk)

Offer more legal options for refugees to reach safety in Europe (Extern länk)

Save lives at sea (Extern länk)

Welcome refugees into their new homes (Extern länk)

Help refugees thrive wherever they are (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 19-04-01:

EU-kommissionen välkomnar överenskommelse om 10 000 gränsvakter 2027 till sidans topp

I dag godkände rådet den politiska överenskommelse som nåddes förra veckan om att stärka den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och ge den rätt ambitionsnivå för att hantera de gemensamma utmaningar som EU står inför när det gäller att hantera migration och gränser.

Hörnstenen i den förstärkta byrån är en fast styrka på 10 000 gränsvakter, som är redo att när som helst stödja EU-länderna. Byrån får också utökade uppgifter i fråga om återsändande och ska samarbeta närmare med länder utanför EU, även utanför EU:s närmaste grannskap. Den nya europeiska gräns- och kustbevakningen, som man enats om på rekordsnabba sex månader, innebär en genomgripande förändring av EU:s förmåga att gemensamt bättre skydda sina yttre gränser.

Byrån stöder medlemsländerna och tar inte över deras ansvar för förvaltningen av de yttre gränserna och återsändanden. Den förstärkta europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska utrustas med mer resurser och kapacitet, bl.a. följande:

En fast styrka på 10 000 gränsvakter: En fast styrka på 10 000 gränsvakter inrättas före 2027 och ska se till att byrån kan stödja medlemsländerna när som hels och var som helst. Den fasta styrkan består av byråns personal samt gränsbevakningstjänstemän och återsändandeexperter som lånas ut eller utplaceras av medlemsländerna, och de ska stödja de över 100 000 nationella gränsbevakarna i deras uppgifter. Dessutom får byrån en budget för inköp av egen utrustning, t.ex. fartyg, flygplan och fordon.

Verkställande befogenheter: Den fasta styrkan ska kunna utföra gränskontroller och återsändanden, t.ex. identitetskontroller, godkännande av inresa vid de yttre gränserna och övervakning av gränserna, men endast med det mottagande medlemslandets samtycke.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Rådet 19-04-01: Frontex: rådet bekräftar starkare mandat (Extern länk)

EU-parlamentet 19-03-28: EU Border and Coast Guard Agency: 10 000 operational staff by 2027 - MEPs and EU Ministers agreed on reforming the EU agency (Extern länk)

Statewatch 19-04-01: New roles for Frontex agreed - but externalised deportations excluded (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-03-27:

EU avslutar sjöinsats på Medelhavet till sidans topp

EU:s gemensamma insats för att bekämpa människosmugglare och rädda flyktingar på Medelhavet kommer att fortsätta - men endast i form av luftspaning och samordning med Libyen.

Efter envist motstånd från framför allt Italien och Ungern kommer insatsen, döpt till Sophia, att skruvas ned rejält.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Europarådets mr-kommissionär 19-03-27: Commissioner calls for more rescue capacity in the Mediterranean (Extern länk)

AYS 19-04-08: Border regime or human rights? (Extern länk)

Läs fler kommentarer om Fort Europa, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-04-05:

The Implementation of the Dublin III Regulation in 2018 till sidans topp

ECRE has published a report providing an overview of developments in legislation, policy and practice relating to the application of the Dublin III Regulation, based on current practice, case law and up-to-date statistics from 21 European countries.

Germany and France continued to spearhead the Dublin system. In 2018, the two Member States issued 54,910 and 45,760 outgoing Dublin requests respectively. These figures indicate that nearly one in three asylum seekers in Germany and France were subject to a Dublin procedure. However, more than four out of five Dublin procedures in these countries failed to meet their aim, as they did not result in a transfer. Italy and Spain were the main net recipients of Dublin procedures in 2018, while Sweden and Greece also had significantly higher incoming requests than outgoing requests.

Available figures from 2018 point to a prevalence of "take back" Dublin procedures in most countries, meaning that the majority of people placed in a Dublin procedure had already lodged an asylum application in a European Union Member State. "Take back" cases can entail lower safeguards on matters such as the right to appeal a transfer - this week, the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled that, as a rule, an asylum seeker cannot challenge the correct application of the responsibility criteria in a "take back" procedure.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-03-27:

Despite falling migration numbers problems remain till sidans topp

A look at the migration situation over 2018 points to hardship entering the EU, anti-migrant feelings and tougher asylum laws and policies, as the EU Agency for Fundamental Rights reports. However, it also acknowledges EU and Member State efforts to improve the situation of migrants and asylum seekers.

The 'Beyond the peak: challenges remain, but migration numbers drop' report looks into the fundamental rights of people seeking international protection throughout 2018. It draws on the agency's regular migration updates in selected EU Member States.

Last year some 150,000 people crossed the EU's external borders irregularly; the lowest number in five years. Asylum applications also fell for the third year in a row.

The falling numbers reduced backlogs in processing asylum applications and helped improve reception capacity in some places across the EU.

However, concerns persist.

Even though the number of migrants arriving continue to fall, many still die en route with 2,275 deaths reported last year. Civil society rescue attempts by boat faced difficulties trying to dock. This left migrants on board for longer than necessary putting their safety at risk.

In addition, there were reports of migrants, including children, being mistreated at border crossings and even refused entry unlawfully.

Violence and hate speech towards migrants remain an issue with a high number of attacks being reported by non-governmental organisations, the media and the police. Even so, hate crime is often largely invisible as many incidents go unreported.

In some places, intolerance towards migrants grew. This was not helped by some politicians voicing anti-migrant statements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-03-29:

EU rules are fit for purpose but need better implementation and communication till sidans topp

Today, the European Commission presented its assessment of EU legislation on legal migration, as part of the Commission's Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme. This 'fitness check' revealed that the current EU rules are largely fit for purpose, providing minimum harmonised procedures and rights for non-EU nationals who follow legal migration paths to the EU. At the same time, the report notes that more efforts are needed to raise awareness about the rights and procedures established by EU legislation and improve their implementation by Member States. In addition, a more harmonised and effective approach should be promoted to attract highly skilled workers.

Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship said: "As we move from crisis management to finding long-term structural approaches to migration, a more proactive approach to managing legal migration is needed. This is about economics, stability, growth. We need to better regulate the existing rights and conditions of all those who come to Europe for study, work or family reasons. This is in the interest of the Member States as well as those migrating to the EU legally."

As part of this fitness check the Commission assessed 9 pieces of EU legislation on legal migration and carried out an extensive consultation process with key stakeholders and a public consultation, as well as commissioned an external study. The Commission is also reporting today on the implementation of the 3 Directives on the status of non-EU nationals with long-term residence permits, the right to family reunification and single work permit.

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

Rapport om ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare och en gemensam uppsättning rättigheter (Extern länk)

Rapport om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (Extern länk)

Rapport om genomförandet av direktivet om familjeåterförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-03-29:

Rapport om genomförandet av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening till sidans topp

/Utdrag:/

Kommissionen har övervakat medlemsstaternas olika politiska val och lagstiftningsval som måste hålla sig inom det utrymme för skönsmässig bedömning som ges i direktivet och respektera den rätt till familjeåterförening som fastställs däri. Under 2014 offentliggjorde kommissionen ett meddelande med riktlinjer för medlemsstaternas tillämpning av direktivet. Riktlinjerna har möjliggjort en konsekvent tolkning av de viktigaste bestämmelserna i direktivet, vilket har fått några medlemsstater att göra viktiga ändringar av lagstiftning och praxis.

EU-domstolen har också spelat en avgörande roll för direktivets genomförande och har bidragit med en omfattande rättspraxis som ger vägledning om hur de känsligaste bestämmelserna i direktivet ska tolkas, framförallt genom att besvara begäranden om förhandsavgöranden från medlemsstaternas nationella domstolar.

I denna rapport ges en översiktlig lägesbeskrivning av medlemsstaternas genomförande av direktivet. Fokus ligger på de viktigaste frågor som framkommit av kommissionens egen analys av efterlevnaden av direktivet, inkomna klagomål och tillämpliga domar från EU-domstolen. Här är det värt att understryka att kommissionen har mottagit många klagomål om familjeåterförening för tredjelandsmedborgare. Klagomålen rör framförallt följande: avslag på visum- eller tillståndsansökningar, bevisning avseende identitet eller familjeband som skäl för avslag, myndigheternas långa handläggningstider, oproportionerliga avgifter för att utfärda tillstånd, begreppet stabila och regelbundna försörjningsmedel, familjemedlemmars möjligheter att arbeta, felaktigt tillämpade väntetider och förintegrationsvillkorens proportionalitet.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Metro 19-03-29:

Hussein skulle utvisas när han räddade bolag - nu får han stanna till sidans topp

Efter att Hussein Ismail sänkt sin egna lön för att rädda bolaget han var vice vd för fick han ett utvisningsbesked. Men beslutet överklagades och nu har det ändrats. "Vi kan andas igen, både min familj och företaget", säger han.

För drygt ett år sedan befann sig biobanksbolaget Birka i Lund i startgroparna för en expansion. Men över en natt förändrades allt. Företagets vice vd Hussein Ismail och hans familj fick ett plötsligt utvisningsbesked från Migrationsverket, vilket Metro tidigare rapporterat om.

Får stanna

Anledningen? Han hade sänkt sin lön i tre månader och då hamnat under den kollektivavtalsenliga lönen som krävs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Women's Refugee Commission 19-03-21:

Sexual violence against men and boys on the Central Mediterranean route to Italy till sidans topp

"More Than One Million Pains":

The Women's Refugee Commission is undertaking a three-country exploratory study on sexual violence against refugee men and boys, including those with diverse sexual orientation and gender identity and expression.

Every year since 2014, tens of thousands of refugees and migrants have traveled the central Mediterranean route to Italy, one of the most active and dangerous migration passageways in the world. Along the way, many experience kidnapping, exploitation, extortion, and enslavement. Large numbers die in the desert, are confined to hellish detention centers in Libya, or drown at sea. Sexual violence against refugee and migrant women and girls is rampant throughout the route. Women and girls also face sexual violence, including sexual exploitation and trafficking, in Italy. Less is known about the men and boys who undertake this journey. These knowledge gaps are of concern, given that an estimated 87.5 percent of refugees and migrants who have entered Italy via the central Mediterranean route since 2016 are men and boys, the latter of whom are largely unaccompanied.

The Women's Refugee Commission (WRC) conducted a qualitative exploratory study to examine the nature and characteristics of sexual violence perpetrated against refugee and migrant men and boys traveling the central Mediterranean route to Italy. We also looked at intersections with violence against women and girls. In October 2018, WRC undertook fieldwork in Rome and Sicily.

The findings and recommendations in this report aim to help international and national humanitarian agencies improve protection mechanisms and strengthen services for at-risk men and boys and male sexual violence survivors in Italy.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

ECRE 19-03-29: Study seeks to fill knowledge gap on sexual abuse of male migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TNI 19-03-13:

The globalisation of border control and peoples' resistance till sidans topp

Forced to leave their homes to flee violence, war or poverty and invisible because they are vulnerable, large numbers of migrants disappear while travelling. This analysis of border control looks at the power and impunity of transnational corporations, militarisation, the externalisation of borders, Israel's role as a laboratory for the wall industry and the criminalisation of international solidarity, among other issues.

Introduction

Anonymous, unidentified bodies. At best, flows that must be "managed"; at worst, "human flesh". But never human beings whose rights are violated with impunity or the protagonists of their own life stories. This is the narrative inherent in policies applied to migrants, migratory routes and the borders of rich countries.

According to UNHCR, the number of forcefully displaced people worldwide rose from 33.9 million in 1997 to 68.5 million in 2017. In 2018, the official number of deaths of migrants in transit was 4,476.1 The three deadliest regions were: the Mediterranean Sea (49% of deaths), the African continent (30%, mainly Northern Africa) and the Americas (11%, of which the majority occurred in Mexico and its border with the United States).

These figures do not truly reflect, however, just how dire the situation that migrants face is. It is impossible to determine the number of migrants who have disappeared while travelling, either assassinated by organised crime or crime in uniform or due to border policies that are increasingly externalised to impoverished countries. The vulnerability of people who are forced to leave their homes to flee violence, war or the poverty caused by the grabbing and plundering of their territories by transnational corporations is one of the reasons for their invisibility.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 19-03-17:

Study shows why African refugees stay put despite end to conflict at home till sidans topp

The number of refugees in Africa has more than doubled between 2009 and 2016, from 2.1 million to 4.9 million, according to the World Bank. Old conflicts have continued and new ones have arisen, forcing large numbers of people to rely on aid and often live in poor and dangerous conditions as refugees.

Our 2018 study looked into the reasons why forced migrants (whether in camps or as free settlers) remain in a permanent state of refuge even though they are sometimes exposed to xenophobia, violence, poverty, hunger, intimidation, coercion and disease in the host countries.

The concept of the refugee cycle suggests that there are three phases in a refugees' experience - pre-flight, flight, temporary settlement and resettlement (repatriation). Going by this concept, the resettlement stage is the final stage. Our study therefore examined the challenges in completing the refugee cycle.

The options open to a refugee, depending on the policies of host countries, are usually free settlement, shelter in a refugee camp, and returning home (where ideally they can help to create a new peace).

Policies in countries such as Angola, South Africa, DRC, Lesotho and eSwatini, which work through a free settlement system, often expose refugees to xenophobic violence and many other risks. This makes it difficult for refugees to become self sufficient members of the host society.

The voluntary return of refugees to their homelands (after peace has been re-established), is therefore an important step towards implementing durable peace-building frameworks (reconciliation and transitional peace) within their own countries. That being said, the paper identified lengthy conflicts, the loss of migration networks and cultural bereavement as some of the most important factors hindering the voluntary return of refugees to their home countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University Affairs 19-04-01:

How a multinational project is striving to change refugee research till sidans topp

About 85 percent of the world's refugees can be found in the global south while most refugee research is based out of the global north; a Canadian study aims to bridge that gap.

James Milner has modest goals for his latest study: ensure that everyone involved in the refugee resettlement process gets an equal voice in the research. About 85 percent of the world's refugees are located in the global south while most refugee research is based out of institutions in the global north. Dr. Milner, a political science professor at Carleton University, set out to devise a study that bridges that gap.

"There's such a long history of researchers from the global north parachuting in," he said. His aim was to reverse that dynamic. "How do we build trust and how to we sustain that trust, and how do we actually deliver on what it is we're committed to doing?'"

Rather than send researchers sweeping into a region to conduct their fieldwork and then leave the locals in the dark, Dr. Milner has assembled a team and secured $3.6 million in funding - including a $2.5-million partnership grant from the Social Sciences and Humanities Research Council - with the goal of changing that. The study, called "Civil Society and the Global Refugee Regime," involves researchers at 10 partner universities spanning seven countries. The researchers will spend seven years looking at the issue of refugee resettling practices in four key countries: Jordan, Lebanon, Kenya and Tanzania.

Laura Madokoro, a historian and assistant professor at McGill University, is a co-applicant on the SSHRC grant. For her, this project requires a big shift in thinking that she says will "flip the way refugee research has been undertaken in recent years and put the onus on our partners in the global south, and really let them drive the research agenda."

The team will work simultaneously across the four refugee-receiving countries, with local working groups devising the research agenda, communicating that agenda to the research team, and advising researchers and academics who arrive to do fieldwork.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Västerbotten 19-04-05:

Nyanlända lärare i Umeå har fullföljt Snabbspåret: "Den här kursen visade mig vägen" till sidans topp

Idag fullföljde 25 nyanlända lärare kursen Snabbspåret, där de fått lära sig mer om hur svenska skolor fungerar.

- Det har varit fantastiskt kul, säger Alhan Alsayedali från Syrien som fick dottern Sofia under utbildningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Friedrich Ebert Stiftung / MPG 19-04-04:

Still divided but more open - Mapping European attitudes towards migration till sidans topp

A new report published by the Friedrich Ebert Stiftung shows how attitudes across Europe have changed before and after the 2015 migration 'crisis' and tries to explain what has driven those changes. Using data from the European Social Survey, the report's authors find that, overall, perceptions of migration have remained both neutral and stable before and after the 'crisis'. But there are a few countries that have become significantly more positive about migrants, as well as a few that have become significantly more negative.

Key findings from the report:

Changes in attitudes

The proportion of people in 19 surveyed countries who would unconditionally reject the arrival and settling of migrants from poorer countries outside Europe declined from 15% in 2014/2015 to 10% in 2016/2017.

People in the UK, Ireland and Portugal have become considerably more positive about migrants, while people in Hungary and Estonia have become considerably more negative.

Factors in attitudes

People who feel politically disempowered, financially insecure and without social support are the most likely to develop extremely negative attitudes towards migrants.

The values of security and humanitarianism correlate most strongly with attitudes towards migrants. Those who place more importance on security tend to have the most negative attitudes towards migration, while those who emphasise equality and respect for others tend to have the most positive attitudes.

Regional differences in attitudes within countries were not important as differences in attitudes between countries.

Political parties

(...)

Läs mer (Extern länk)

Rapporten i pdf-format (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ensamkommandes Förbund 19-04-04:

"Man måste kämpa mer än andra för att lyckas" till sidans topp

Kartläggning av livsvillkoren i Malmö för ensamkommande barn och unga upp till 25 år.

Inledning

Från oktober 2018 till januari 2019 har vi undersökt och kartlagt livsvillkoren för ensamkommande och unga nyanlända upp till 25 år som bor i eller spenderar stor del av sin tid i Malmö. Vi har gjort det genom strukturerade intervjuer med myndigheter och frivilligorganisationer som på olika sätt arbetar med målgruppen, sammanlagt 20 intervjuer. Vi har samlat in lokal statistik och forskningsrapporter om ensamkommande och unga nyanlända. Vi har delat ut enkät som målgruppen själv fått svara på anonymt om deras livsvillkor, totalt 100 svarande. Vi har även genomfört fokusgrupper med ensamkommande och unga nyanlända där vi mer djupgående har diskuterat teman som boende, skola, myndighet- och vårdkontakt, trygghet och fritid. Totalt fem fokusgrupper på drygt fem till åtta deltagare per grupp.

Utifrån detta har vi alltså skapat oss en bild av vad både akuta som långsiktiga behov som finns för att ensamkommande och unga nyanlända ska få bättre livsvillkor samt hur denna grupp drabbas av segregation och social utsatthet.

Bakgrund

(...)

Läs rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 19-04-10:

Det föreslagna språkkravet - debatt, forskning och en europeisk utblick till sidans topp

I regeringsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L (januariavtalet) presenterades en rad olika integrationsinsatser som ska införas under mandatperioden, däribland förslaget om ett så kallat språkkrav för medborgarskap. Förslaget innebär att ett godkänt prov i svenska och grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för ett medborgarskap i Sverige. Denna artikel sammanfattar den svenska debatten om det föreslagna kravet för medborgarskap, redogör för forskning om krav för medborgarskap eller uppehållstillstånd samt ger en europeisk utblick med nationella exempel.

Språkkravet - ett omdiskuterat förslag

Det så kallade språkkravet har varit omdebatterat sedan förslaget presenterades i januariavtalet. Förespråkare menar att ett språkkrav skulle öka incitamenten att lära sig det svenska språket och att detta i sin tur kommer att leda till en förbättrad integration av nyanlända. Detta argument utgår ifrån att språket är en central del i en lyckad integration och att det behövs större incitament för att lära sig språket. Ett annat framträdande argument är att ett språkkrav för medborgarskap kommer att höja det svenska medborgarskapets status. Det anses finnas ett värde i att uppvärdera det svenska medborgarskapet och att göra det mer attraktivt. För att uppnå det ska det finnas en uppsättning krav som en nyanländ ska uppnå, bland annat att lära sig det svenska språket och grundläggande kunskaper om Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-04-12:

Migranters värderingar kartlagda i ny studie till sidans topp

Utomeuropeiska migranter i Sverige anammar majoritetsbefolkningens demokratiska värderingar förhållandevis snabbt.

Men synen på homosexualitet, hedersförtryck och abort verkar ligga djupare rotat, visar en unik kartläggning.

Det finns många studier som kartlagt svenskars värderingar och sociala normer. Men migranter har varit underrepresenterade och för första gången har Institutet för framtidsstudier nu tittat närmare på saken.

Totalt 6 500 migranter från 54 kommuner deltog i studien som genomfördes förra hösten - och till skillnad från vad många kanske trott så visar det sig att huvuddelen av de som kommit till Sverige känner sig trygga och trivs i sitt nya hemland.

- Det står i skarp kontrast till mediebilden att migranter ofta känner ett utanförskap och inte känner sig hemma, säger Bi Puranen, projektledare och docent i ekonomisk historia.

Men alla är inte lika nöjda. Mest hemma känner sig lågutbildade män som varit i Sverige under en längre tid.

Enligt Puranen känner sig kanske lågutbildade mer tillfreds eftersom de får ett större stöd via etableringsprogrammen än högre utbildade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 19-04-03:

Unga nyanlända döms på vagare grunder än svenska ungdomar till sidans topp

När unga nyanlända flyktingar döms för sexbrott i Sverige så sker det på vagare grunder än för svenska ungdomar. Det visar en ny undersökning från den juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Studien är gjord av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 19-04-09:

Utvisad turist återvänder - ska tala om rasprofilering till sidans topp

Drömresan till släkten i Malmö blev en mardröm.

Trots visum sattes bröderna Ibra Lo och Pape Matar Fall i Migrationsverkets förvar och utvisades till Senegal i ett plan som kostade en miljon kronor.

Nu återvänder Pape Matar till Sverige för att delta i ett panelsamtal om rasprofilering.

- Jag vill se till att andra inte drabbas av samma sak, säger han.

Förra året var han nio veckor i Sverige - men allt han såg var häktet i Lund och förvaret i Åstorp.

På fredag återvänder Pape Matar Fall, med hopp om att få se mer den här gången.

Och framförallt för att delta i ett panelsamtal om rasprofilering.

- Jag har funderat mycket på det som hände och vill förstå hur det kunde ske, för att få det ur min skalle. För jag mår dåligt när jag tänker på det, säger han.

I augusti träffade Kvällsposten som enda tidning de senegalesiska bröderna Ibra Lo och Pape Matar Fall som satt inlåsta i Migrationsverkets förvar i Åstorp.

De hade åkt till Sverige med turistvisum för att besöka släkt, efter att ha träffat sin far och syster som bor i Holland, och hade bokat resa hem till Senegal där studier väntade.

Men när bröderna anlände till Sverige fann polisen "tungt vägande skäl att anta att viseringen erhållits på ett bedrägligt sätt".

Polisen misstänksam när bröderna kallade kusin "bror"

Ett av de tunga skälen var att bröderna kallade en kusin i Malmö för "bror" och dennes sambo för "hans fru" fast de inte är gifta.

Sju timmar senare hade brödernas turistvisum rivits upp.

I förvaret hette de nu "366" och "367".

Pape Matar kände sig frustrerad och maktlös.

Han befann sig på en plats där han upplevde att han dömts på förhand utan att ha begått något brott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Nederländerna/ Begränsning för krigsförbrytares familj OK enligt Europadomstolen till sidans topp

Europadomstolen har behandlat flera ärenden från Nederländerna som gäller familjers rätt till inkomstprövad skattereduktion som ska underlätta att betala hyra, sjukvårdsförsäkring och barnomsorg. I samtliga fall hade en förälder nekats uppehållstillstånd eller fått uppehållstillstånd indraget på grund av Genèvekonventionens § 1F, tex att de begått grova brott under konflikten i hemlandet. Detta har lett till att även familjemedlemmar uteslutits från förmånerna, trots att de bott länge i landet, har uppehållstillstånd och i två av fallen blivit medborgare i Nederländerna. Två av ärendena rör även barn. Europadomstolen betraktar dock anmälningarna som uppenbart ogrundade. Att ha regler som är till för att förmå personer att lämna landet om de befinner sig där illegalt är legitimt enligt domstolen. Besluten är inte heller diskriminerande eftersom det är tillåtet att göra åtskillnad mellan grupper i olika situation. Domstolen påpekar också att det inte rör sig om grundläggande rättigheter. Europadomstolen anser också att Nederländerna gjort en tillräcklig avvägning av barnens intressen.

Applications nos. 71815/14 and 71827/14, DORANI and KHAWATI v the Netherlands (Extern länk)

Applications nos. 70475/14 and 70530/14, AGHMADI and JAGHUBI v the Netherlands (Extern länk)

Application no. 36558/14, HEERAWI v the Netherlands (Extern länk)

Application no. 34299/14, SAID v the Netherlands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Migration och asylpolitik till sidans topp

Regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än i dag.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över lagstiftningen på området.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om migration och asylpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Socialförsäkringsutskottets sammanfattning:

Utskottet föreslår med anledning av ett antal motionsyrkanden att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om bl.a. svensk migrationspolitik, fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, asylprocessen, mottagande av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt utvisning på grund av brott.

I ärendet finns 49 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fem särskilda yttranden (SD, C, L).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till 66 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten : webb-TV och protokoll (Extern länk)

Utvalda motioner (samtliga avslagna):

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

En mer medmänsklig flyktingpolitik, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande, av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik, av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik, av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En hållbar och rättssäker asylpolitik, av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Spårbyte för fler, av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Retroaktiv åldersbedömning av ensamkommande, av Jörgen Grubb (SD) (Extern länk)

En feministisk asylpolitik, av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (Extern länk)

Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare, av Richard Jomshof (SD) (Extern länk)

Fler lagliga vägar för att söka asyl, av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Situationen för hbt-flyktingar, av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (Extern länk)

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Anhöriginvandring till sidans topp

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU17)

Riksdagen sa nej till drygt 20 motionsyrkanden om anhöriginvandring från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat att flera delar av migrationslagstiftningen ska ses över.

Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

/Många av förslagen återfinns i samma partimotioner som i debatten om asylpolitik/

Samlingssida med länkar till 12 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk till pdf-fil)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)

Riksdagen sa nej till cirka 80 motioner om arbetskraftsinvandring från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om högkvalificerad arbetskraft, handläggningstider av och villkor för arbetstillstånd, uppehållstillstånd för studerande och forskare, missbruk av regler samt de grundläggande principerna för arbetskraftsinvandring.

Samlingssida med länkar till 27 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-27:

Riksdagsdebatt: Integration till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om integration. Anledningen är bland annat att arbete pågår på området samt att vissa frågor omfattas av den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP som ingicks i januari 2019.

Motionerna handlar bland annat om insatser under asyltiden, frågor om mottagande och etablering av nyanlända invandrare, samhällsinformation och samhällsorientering samt civilsamhällets betydelse för integrationen.

I betänkandet finns 17 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och 12 särskilda yttranden (SD, C, KD, L).

Behandlade förslag

Cirka 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Läs betänkandet inklusive motioner, särskilda yttranden och reservationer (Extern länk)

Samlingssida från förslag till omröstningar och beslut (Extern länk)

Webb-tv från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Medborgarskap till sidans topp

Nej till motioner om ändrade villkor för svenskt medborgarskap (SfU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om ändrade villkor för att få svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om att förlänga tiden man måste bo i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap, den så kallade hemvisttiden. Andra förslag är språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt att förstärka medborgarskapets symbolvärde.

Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor, främst med hänvisning till redan gällande regler och att arbete redan pågår.

Samlingssida med länkar till 14 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk till pdf-fil)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledarkrönika 19-03-23:

Dagens "realistiska" migrationspolitik stoppar överlevande som Jamila till sidans topp

Sofia Nerbrand

Yazidier har utsatts för folkmord. Men Sveriges njugga migrationspolitik stänger många överlevande ute.

Niklas Orrenius artikel om IS bestialiska övergrepp mot yazidier är obligatorisk läsning. Man mår fysiskt illa när man tar del av den intervjuade Jamilas berättelse om hur hennes medfånge serverats sitt eget barn som kött med ris. Det avhuggna bebishuvudet låg mitt på tallriken.

Jamila bor i dag i Sverige tillsammans med sin make, som också lyckats ta sig hit. Men hennes far och bror mördades när IS sommaren 2014 erövrade hennes hemby i norra Irak. Att hon nu berättar vad hon och andra yazidier utsatts för under folkmordet är viktigt. För att minnas offren. För att dra lärdom. För att det inte ska få hända igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-03-27:

Diminished "Operation Sophia" abandons refugees to reckless Libyan Coast Guard till sidans topp

Reacting to reports that EU governments have agreed to significantly downscale the EunavforMed Operation 'Sophia', withdrawing ships from the central Mediterranean and only continuing the mission with air surveillance, Massimo Moratti, Amnesty International's Researcher Director said:

"This is an outrageous abdication of EU governments responsibilities.

"Having already used every excuse in the book to banish NGO rescue boats from the Mediterranean, and having already stopped carrying out rescues several months ago, EU governments are now removing their own ships, leaving no-one to save the lives of women, men and children in peril.

"EU governments will continue to use aerial surveillance to alert the Libyan Coast Guard when refugees and migrants are spotted at sea, so they can be taken back to Libya, despite knowing that people there are arbitrarily detained and exposed to widespread torture, rape, killings and exploitation.

"This shameful decision has nothing to do with the needs of people who risk their lives at sea, but everything to do with the inability of European governments to agree on a way to share responsibility for them.

"If these reports are correct, European governments must urgently reconsider this decision, and maintain rescue capacity at sea. A mechanism must be established for the prompt disembarkation and relocation in Europe of those rescued and any continuing cooperation with Libya must be conditional on the closure of the detention centres there."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Prospect Magazine 19-03-20:

Europe's new anti-migrant strategy? Blame the rescuers till sidans topp

by Daniel Howden

Across Europe's seas, anti-immigrant strategies have found a new target: the rescuers

It was the Ark Explorer's low "freeboard," the distance between the ship's deck and the waterline, that saved the rusted, ageing trawler from the wrecker's yard. The Ark's low clearance had helped fishermen haul netfuls of cod and herring out of the freezing North Sea for half a century. It also looked about right for fishing refugees out of the Mediterranean.

In May 2016, the Dutch-flagged 158-tonner was bought by a collective of German political activists called Jugend Rettet ("Youth Rescue"), who wanted to save lives and protest Europe's migration policies in the Central Mediterranean. Refitted and rechristened the Iuventa, the old trawler and its young crew went on to rescue more than 14,000 people over the following 14 months, taking most of them ashore in Italy.

Together with professional search and rescue operatives and doctors from charities such as Médecins Sans Frontières (MSF), the mounting death toll in the Mediterranean has drawn a new generation of activists away from anti-globalisation protests and on to the high seas. Among them was Julian Koeberer, a bearded, well-mannered film student from Frankfurt, who set off to shoot a film about refugees for a film school diploma and found himself drawn to volunteer on the Greek island of Lesbos in 2015.

The diploma remains unfinished. Koeberer and the rest of the Iuventa crew criss-crossed the Mediterranean for a year, earning a reputation as the hardest-charging, biggest risk-takers among the 13-boat flotilla operated by different NGOs. The Iuventa was renowned for radical politics and a willingness to load as many refugees as it could fit on deck.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-03-28:

Automated technologies and the future of Fortress Europe till sidans topp

By Lucien Begault,

In October 2018 the European Union (EU) announced it was funding a new automated border control system to be piloted in Hungary, Greece and Latvia. Called iBorderCtrl, the project uses an artificial intelligence (AI) lie-detecting system fronted by a virtual border guard to quiz travellers seeking to cross borders. Travellers deemed to answer questions honestly by the system are provided with a code allowing them to cross, while those not so lucky are transferred to human border guards for further questioning.

iBorderCtrl is only one of many projects seeking to automate EU borders with the objective of countering irregular migration. This new tendency within Europe raises a series of serious human rights concerns.

iBorderCtrl's technology is founded on "affect recognition science," a widely contested discipline. Affect recognition claims to expose truths about someone's personality and emotions through the analysis of their facial features. Proponents argue that emotions are "fixed and universal, identical across individuals, and clearly visible in observable biological mechanisms regardless of cultural context". According to them, studying faces "produces an objective reading of authentic interior states".

iBorderCtrl is built on this logic, that an AI facial recognition system animated through computer-generated border agents can read people's feelings.

Yet, as has already been proved repeatedly, AI facial recognition systems are inherently biased, learning prejudices reflected in the data used to train them. Project claims of reducing "subjective control and workload of human agents and to increase the objective control with automated means" are certainly misleading. Moreover, researchers across the board have demonstrated that affect recognition does not stand up to scrutiny and is being applied in dangerously irresponsible ways. iBorderCtrl is a case in point.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 19-03-29:

Last breath of Operation Sophia should push coalition of the willing till sidans topp

Catherine Woollard, Secretary General for the ECRE

The decision of the EU Member States on Operation Sophia, an EU Common Security and Defence Policy (CSDP) mission, has caused consternation - and rightly so. The Mission's mandate has been renewed for six months but will no longer involve maritime presence. Ending the deployment of ships to the Mediterranean means ceasing the one positive element of Operation Sophia's work. The Mission has rescued tens of thousands of people since 2015, almost 50,000 according to some estimates. This is perhaps not what the Member States intended or wanted from the Mission but its mere presence, combined with the duty of rescue, has led it to play this role.

The main focus of the Mission, and that which will continue, is "destroying the smugglers' business model", that weaselly expression which covers so much. In practice, for this CSDP Mission it has meant destroying boats, leading to ever more rickety crafts setting sail. It has also contributed to training the Libyan Coastguard, activities widely criticized, including by ECRE.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf debatt 19-04-03:

Emilie Hillert: Barn som har rätt till uppehållstillstånd försätts i omänsklig limbo till sidans topp

För att kunna utvisa ett ensamkommande flyktingbarn krävs att det finns ett så kallat ordnat mottagande i hemlandet. Det åligger Migrationsverket att utreda och lokalisera det ordnade mottagandet. Detta ska göras dels inom ramen för grundärendet och dels på verkställighetsstadiet. Finns det inget ordnat mottagande i hemlandet ska barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Så enkelt är det.

Trots detta utvisas barn på löpande band, utan att det finns något ordnat mottagande i hemlandet. Varför? Jo, för att Migrationsverket istället för att uppfylla sitt utredningsansvar och följa lagen, i praktiken lägger hela utredningsansvaret och bevisbördan på barnet. Det är barnet som tvingas utreda, eftersöka och därefter bevisa att det exempelvis inte finns någon manlig släkting i hemlandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut blogg 19-04-13:

Berättelsen om Sami till sidans topp

Du var ett barn då när du kom och du är ett barn idag. När du kom togs du emot med öppna armar och vår statsminister välkomnade dig. Hans Europa bygger inga murar. Du skulle få skydd i ett land utan krig, våld och trakasserier. Du var långt borta från din familj som du hade flytt från ditt land tillsammans med. Flykten från hoten, talibaner och självmordsbombare.

Du kom till oss och flyttade hem till vår familj. Du spelade fotboll i samma lag som vår son. Du gick i samma skola som våra barn. Du blev en del av vår familj och vardag. Du mottogs med glädje av vår släkt. Du kämpade med skolan och fick kompisar och började slappna av. Du litade på oss och vi litade på att Sveriges rättssystem fungerade. Vi trodde att du skulle få ett beslut ganska snabbt och det var självklart att du skulle få stanna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut blogg 19-03-30:

Berättelsen om Mahdi till sidans topp

Berättelsen om Mahdi - En av de unga överlevarna från provinsen Ghazni, Afghanistan.

För snart sex år sedan förvandlades Mahdis liv plötsligt till en mardröm. Han var 12 år gammal när en grupp beväpnade talibaner kom till hans familjs hus i den lilla byn där han bodde och hotade att kidnappa någon av sönerna om pappan inte betalade tillbaka en drogskuld. Efter flera hot skickades Mahdi tillsammans med sina två yngre bröder akut iväg till en större stad för att gömma sig. Tanken var att föräldrarna skulle komma efter när skörden var klar, men efter bara en vecka kom en vän till pappan och berättade att talibanerna hade dödat deras pappa och tagit deras mamma med sig. Samma natt hörde Mahdi hur hans farmor planerade att de skulle skicka Mahdi och hans yngsta bror till Iran.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut blogg 19-04-05:

Berättelsen om Mehran till sidans topp

Mehran kom in i vårt liv för snart fyra år sedan och han har nu bott hos oss i tre år. När han flyttade in kunde han inte ett ord svenska. Vi fick ta oss fram med hjälp av teckenspråk och bilder.

Han var så liten när han kom. Bedömningen var att han inte skulle må bra av att bo på HVB-hemmet med de andra äldre killarna. Istället blev han alltså familjehemsplacerad i min familj och han flyttade in med två tröjor och ett par byxor som sina enda ägodelar. Idag är han 16 år och som en son för mig och min man och som en bror för mina barn.

Mehran pratar flytande svenska. Han spelar fotboll i A-laget i division 4. Han fick alla rätt på sitt senaste glosförhör. Vi läser läxor med Mehran på kvällarna. Vi pratar om kulturskillnader. Om var hans mamma kan ha tagit vägen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lyssna även till podden kring ett av barnen i denna situation:

 till innehållsförteckningen innehåll

Salaam Sverige blogg 19-04-10:

"du riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller ... Ändå beviljas du inte asyl." till sidans topp

Salaam!

Förra veckans blogginlägg var tänkt som något skämtsamt. Det är inte detta.

Kidnappad. Bortförd. Utbildad i dans. Misshandlad. Klädd i kvinnokläder. Tvingad till dans. Våldtagen och förnedrad. 12 år gammal.

Vi har hört talas om de dansande pojkarna i Afghanistan, bacha bazi, kanske första gången då vi tittade på filmen eller läste boken Flyga drake. Redan då var det fruktansvärt och omöjligt att förstå. Nu sitter pojken mittemot mig och berättar. Jag lyssnar, men det är för hemskt för att jag ens vill försöka låta mig förstå. Att under drygt ett år ha blivit utsatt för dessa övergrepp i fångenskap är nog det vidrigaste som någon jag känner har tvingats att genomlida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-10:

Svar på skriftlig fråga: En rättssäker asylprocess till sidans topp

Fråga 2018/19:474 av Lina Nordquist (L)

Rätten att söka asyl och få sin ansökan prövad är en grundläggande rättighet som aldrig får hanteras godtyckligt. Det får inte göra någon skillnad om allmänhet och journalister engagerar sig i någons livsöde, eller om processen fortgår i det tysta - varje människa måste ju ha samma rätt att få sin sak prövad, enligt samma principer och regelverk.

Frågan är om det säkert kan sägas vara så i dag? Då och då fattas avvisningsbeslut vid Migrationsverket som senare rivs upp. Ett beslut fattas, journalister och invånare uppmärksammar ett fall, verket omprövar och den asylsökande får stanna. Slutet gott, allting gott, kan tyckas. Men är en sådan ordning rättssäker?

Sexårige Denis avvisades, innan Migrationsverket förklarade att deras beslut var förhastat och en ny prövning skulle ske. Treårige Davids mamma Naira avvisades, men verket öppnade senare för att ändra sitt beslut. Nu ifrågasätts avvisningen av 15-årige Ahmad, som efter fem års väntan hos sin mormor och släkt i Sverige fått besked att ett barnhem är att betrakta som ett ordnat mottagande för honom i Jordanien.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som bland annat slår fast att alla barn har samma rättigheter, samt att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Sverige har förbundit sig att följa konventionen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur säkerställer ministern och regeringen att Migrationsverket i varje enskilt fall kan fatta rättssäkra beslut om avvisning eller uppehållstillstånd, där principen om barnets bästa sätts i förgrunden, även utan opinion, protester från allmänheten och tidningsreportage?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-04-04:

Morgan Johansson utfrågad i KU om gymnasielagen till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ställdes under torsdagen till svars i KU för hur regeringen hanterat gymnasielagen.

Det är SD:s Mattias Karlsson som ställt frågor till regeringen om hanteringen av gymnasielagen, som har gett en ny möjlighet för ensamkommande ungdomar att få uppehållstillstånd.

Morgan Johansson försvarade regeringens hantering av den tillfälliga lagen.

- Eftersom vi hade tagit emot väldigt många syrier och de här afghanska killarna kom i slutet av 2015, då kom också deras handläggningstider att öka väldigt kraftigt, säger Morgan Johansson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten debatt 19-04-03:

Öppet brev till Morgan Johansson (S): Du bidrar till att genomföra SD:s migrationspolitik till sidans topp

Joel Larsson, frivillig familjehemsförälder i Östersund

Den 29 mars 2019 har du i debatten med Christina Höj-Larsen (V), om återvändandeavtalet med Afghanistan, gett ansikte åt den politik som ni säger er motarbeta. Vad spelar det för roll att säga att SD:s värderingar är fel, när du i allra högsta grad bidrar till att genomföra deras migrationspolitik?

Du förstår, att stoppa bomull i öronen och skrika samtidigt förändrar inte verkligheten i Afghanistan eller andra krigsdrabbade länder. Du minskar inte rasism och främlingsfientlighet genom att göra det som rasister och invandringskritiska grupper ber dig om.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen krönika 19-04-13:

Anna Dahlberg: Vem hör nödropet från Filipstad? till sidans topp

Filipstad håller på att knäckas av skenande socialbidrag. Staten flyr sitt ansvar för flyktingvågen 2015 och lämnar utsatta kommuner i sticket.

Berggrunden norr om Filipstad är en av världens mest mineralrika. Under århundraden var traktens gruvor en källa till stolthet och rikedom.

Men 1980 lades den sista järnmalmsgruvan i Filipstads bergslag ned. Befolkningen har i det närmaste halverats sedan 1960-talet. I det lilla samhället Lesjöfors bor numera runt 800 invånare att jämföra med de 1 200 som en gång arbetade bara på bruket.

Filipstads kommun är typisk för det avfolknings-Sverige som har kommit att spela en central roll i det svenska flyktingmottagandet. Alltsedan 1990-talet har orten tagit emot ett stort antal asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-04-05:

Moderaterna värvar Rojas till integrationskommission till sidans topp

Moderaterna tillsätter en integrationskommission.

Där ingår bland andra politikern och författaren Mauricio Rojas, riksdagsledamot för dåvarande Folkpartiet 2002-2006.

- Hade Sverige för 20 år sedan tagit honom på större allvar, hade den här kommissionen inte behövts i dag, säger Ulf Kristersson i ett tal på Moderaternas Sverigemöte.

Enligt Moderaterna prioriterar regeringen inte integrationsfrågan tillräckligt. På DN Debatt skriver partiledaren Ulf Kristersson att partiet nu tillsätter en kommission med den tidigare Assar Lindbeck-kommissionen som förebild.

"Då, på 1990-talet, handlade det om att snabbt utarbeta förslag för att långsiktigt kunna möta den djupa ekonomiska krisen. Nu handlar det om att ta fram reformer och lagstiftning som bryter decennier av ogenomtänkt integrationspolitik", skriver Kristersson.

Viktigast, enligt M-ledaren, är att invandrare kommer i arbete så snabbt som möjligt.

"Kommissionen kommer att bestå av både politiker och experter. Det är värt att särskilt nämna Mauricio Rojas, som under lång tid har varit drivande i dessa frågor och nu ansluter till Moderaternas arbete", skriver Kristersson på DN Debatt.

Rojas kritisk till L:s vägval

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

CEDAW april 2019:

List of issues and questions prior to the submission of the tenth periodic report till sidans topp

/Frågor till Sveriges regering från FN:s kommitté mot diskriminering av kvinnor, inför nästa rapport från Sverige. Följande är utdrag:/

20. Please provide updated information and data on the human rights situation of women facing intersectional discrimination, including refugee, asylum-seeking and migrant women, Roma and Sami women, Afro-Swedish women and women of African descent, and women belonging to ethno-religious minority groups, including Muslim women, and specify the measures taken to ensure that they have effective access to education, health, housing, employment and participation in political and public life, including through the use of temporary special measures.

(...)

21. In view of the temporary border controls that have been in effect since 2015, please provide information on the measures taken: (a) to provide further legal support for the examination and assessment of women's asylum claims; (b) to ensure that the needs of asylum-seeking and refugee women and girls arriving in the State party are addressed as a priority concern; and (c) to evaluate the impact of the Swedish Migration Agency's action plan for gender mainstreaming for the period 2016-2018. Please also inform the Committee of the measures taken: (a) to ensure the social integration of refugee and asylum-seeking women; (b) to implement the national plan to combat racism adopted in 2016; and (c) to address incidents of racism, xenophobia, hate speech and hate crimes against asylum-seeking and refugee women, women belonging to minority groups, including Roma and Sami women, Afro-Swedish women and women of African descent, and women belonging to ethno-religious minority groups, including Muslim women, in the State party.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-04-10:

Rädda Barnen kommenterar vårändringsbudgeten 2019 till sidans topp

Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Samtidigt minskar regeringen biståndsbudgeten med 700 miljoner. Rädda Barnen kommenterar budgetförändringarna och ger ris och ros.

En stor del av reformerna i budgeten, mer än 700 miljoner, finansieras genom att avräkningarna från biståndsbudgeten ökar. Detta innebär att svenska biståndspengar stannar inom landets gränser istället för att göra nytta för de som drabbas av konflikter, naturkatastrofer eller extrem fattigdom.

- Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Antalet barn som lever i krig och konfliktzoner har mer än fördubblats sedan kalla krigets slut. 420 miljoner barn, eller vart femte barn i världen, lever idag i konfliktzoner. Det demokratiska utrymmet minskar över hela världen och våra partners, organisationer som står upp för barns rättigheter förföljs, fängslas eller dödas. Att i detta läge öka avskrivningarna är fel väg att gå, säger Lena Ingelstam, chef för Rädda Barnens internationella program på Rädda Barnen.

Att räkna av kostnader för asylsökande från fattiga länder och medelinkomstländer under deras första år är visserligen tillåtet, men sådana avräkningar har länge kritiserats hårt. Det är väldigt otydligt hur regeringen kommer fram till hur stora avräkningarna ska vara och varför man räknar på olika sätt olika år.

- Rädda Barnen kräver att avräkningarna ska fasas ut helt. Det är viktigt att de krav på transparens som gäller för biståndet i övrigt också ska gälla för denna miljardpost. Avräkningarna innebär att nästan tre miljarder av svenskt bistånd stannar inom landets gränser istället för att göra nytta för de som drabbas av konflikter, naturkatastrofer eller extrem fattigdom, säger Lena Ingelstam.

Samtidigt är det positivt att regeringen fokuserar mer på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld - en fråga som Rädda Barnen arbetat med i flera år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordic Summer University 2019:

Understanding migration in Nordic and Baltic countries till sidans topp

The Call

The research circle Understanding Migration in the Nordic and Baltic Countries is pleased to announce the call for our summer 2019 symposium in Roosta, Estonia, to be held Sunday, July 28 through Sunday, August 4, 2019.

During this session we will explore the dual framework of loss and remaining, considering both terms as both concepts and as as experience.

Humans and non-humans are exposed to loss through war, displacement, abuse, disease, ecological changes, death, and detention. By connecting different aspects of loss-landscapes, affect, and memory-we wish to explore the violence of loss as well as its hopeful corollary, as loss can also force upon us the question of what remains or what may emerge.

For this symposium we seek to bring together individuals from diverse disciplines and practices, including anthropology, cultural studies, geography, citizenship and diaspora studies, health, ecology, journalism, art, filmmaking, and photography, among others.

Who should apply?

We are interested in contributions that address a range of concerns, artistic, legal, ethical, theoretical and pragmatic. The idea of the study circle is to bring together a diverse and motivated group of people to share projects and work collaboratively through complicated questions related to the chosen topic. In this spirit, we invite artists, established and emerging scholars, practitioners, and others directly concerned with the theme of our symposium to apply with prepared presentations and/or advanced stage works-in-progress to share and discuss in an open, cross-disciplinary environment.

(...)

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseys Network 2019:

1-12 juli, Bryssel: 2019 Summer School on EU Immigration and Asylum Law and Policy till sidans topp

The Summer School - in its 18th edition - is organised by the Odysseus Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe, which was founded in 1999 with the support of the European Commission and is coordinated by the Institute for European Studies of the Université libre de Bruxelles (ULB).

Participants in the Summer School typically include PhD and graduate students, researchers, lectur- ers, EU and Member State officials, representatives from NGOs and International Organisations, lawyers, judges, social workers and more. The classes are taught by academics collaborating in the Odysseus Network, which is represented in all EU Member States, and by high-ranking officials from the European Institutions.

DOCTORAL SEMINAR

Every year, during the 2018 Summer School a PhD seminar offers 10 doctoral researchers the op- portunity to individually present their PhD project and receive feedback on the subject, structure and methodology of their thesis from a panel of Odysseus Network Members from various European universities. The doctoral sessions are also open to all Summer School participants who wish to at- tend as part of the audience.

REFUGEE SCHOLARSHIPS AND #REFYOUGEES CAMPAIGN

The objective of the project is to allow refugee students to take part to the Summer School. By par- ticipating to the programme, refugee students will have the possibility to gain knowledge in Euro- pean immigration and asylum law and to further their education, which may have been interrupted by their forced departure from their home countries. These year's participants will present themselves in a dedicated booklet ('Refugee Voices') and during the 'Who is Who' event on Thursday 5 July.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Crowdfunding: Scholarships for Refugees 2019 - The objective is to allow 10 refugee students to take part (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksantikvarieämbetet 2019:

15-16 maj, Stockholm: Heritage and Migration - New Methods and Historical Contexts till sidans topp

Welcome to this international conference at the Stockholm City Museum 15-16 May 2019, organised by the Swedish National Heritage Board in collaboration with the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

Migration is an urgent global concern. As a social and historical phenomenon, migration can be understood as an aspect of the human condition. Transnational migration has intensified in recent years, and researchers claim that climate change will cause further escalation. Simultaneously, the construction of separating walls increases globally, and the requirements for crossing borders legally have risen dramatically and unequally.

Interweaving theory and practice

How is cultural heritage linked to these processes? This conference will elucidate and complicate relations between cultural heritage and migration - from new methods within local integration practices to historical and global contexts. How does migration relate to notions of place, home and borders as heritage? How can migration be understood as a form of cultural heritage? How can cultural heritage professionals enhance their expertise in relation to migration? The conference programme interweaves theoretical analysis and practice based knowledge, and invites the heritage and museum sector to active participation in panel debates and group discussions.

(...)

Läs mer om programmet, medverkande, kostnad, registrering mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning kultur 19-04-06:

En resa i vanmakt och ändlöst lidande till sidans topp

Debutanten Daniel Yousefis bok är en ärlig och plågsam skildring av författarens tid som volontär i olika flyktingläger. Det var 2016 som Yousefi lämnade Sverige för att volontärjobba som tolk i flyktingläger i Grekland och Turkiet. Hans bok är en skakande berättelse om mänsklig utsatthet och lidande bortom allt tal om flyktingmottagandets volymer eller strängare gränskontroller.

Titeln är en metafor för alla de miljontals människor som i dag befinner sig på flykt runtomkring i världen. Man uppskattar antalet till närmare 70 miljoner. De bildar tillsammans den åttonde kontinenten. Boken är en poetisk-dokumentär skildring av flyktingkrisen där egna iakttagelser blandas med intervjuer, samtal och reportage från flyktingläger i södra Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 19-04-03:

Den nya utgåvan av Migrationsinfo för alla är här! till sidans topp

Nu kan du beställa den fjärde och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället. Boken ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet - och den ska kunna läsas i de delar man behöver för stunden på en bussresa eller i valstugan.

Behovet av fakta och kunskap om invandring är större än någonsin. Hur ska man veta vad som gäller? Boken hjälper dig att förstå och få en överblick över migration och integration i Sverige, EU och världen. Migrationsinfo för alla fokuserar nu för första gången extra mycket på EU. Okunskapen om vad EU bestämmer och vart EU är på väg är väldigt stor. Dessutom står EU:s migrationspolitik inför ett vägval den kommande mandatperioden. EU:s beslut på området påverkar oss i Sverige direkt. Boken innehåller därför fler texter om EU och migration än tidigare utgåvor.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från hemsidan migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration i Sverige, EU och världen. Vi vill bidra till en mer saklig och kunskapsbaserad debatt fri från mytbildning.

Tove Hovemyr är redaktör för boken och migrationsinfo.se samt sakkunnig på Fores migration- och integrationsprogram. Ett stort tack riktas till Hedvig Heijne, Oskar Adenfelt, Andreas Bergh, Jerzy Sarnecki, Louise Dane, Adam Reuben, Elisabeth Sköns, Magnus Andersson, John Hultengård, Johanna Hemberg och Sofia Rönnow Pessah som också arbetat i projektet. Boken ges ut av Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer och hämta eller beställ boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring 2016-2019:

Border Violence Monitoring till sidans topp

A project documenting illegal push-backs and police violence inflicted by EU member state authorities, mainly on the borders of Serbia/Croatia, Serbia/Hungary and Bosnia and Herzegovina/Croatia

The reports that make up this database have been collected by volunteers in Serbia starting in 2016. These are mainly volunteers working with Rigardu, No Name Kitchen, Fresh Response, Aid Brigade, BelgrAid, Balkan Info Van, Basis, [RE:]ports Sarajevo and Infopark, as well as independent persons. In our work at different locations in Serbia, we started to notice the effects of push-backs and, increasingly, physical violence on the people we were working with. Since we started documenting cases of violence on the border, the frequency of such incidents has been ever rising and the level of violence has reached shocking levels. In solidarity with the people suffering these abuses we decided to document and publish their stories, which are all too often forgotten.

By connecting among ourselves and sharing our experiences, we soon noticed that these were not isolated episodes limited to specific places, but rather part of a large-scale, systematic deterrence strategy effected by the authorities of EU member states. Although illegal push-backs are taking place throughout South-Eastern Europe, this database concentrates mostly on cases in Croatia and Hungary, since these are where most of our testimonies come from. While there have been many attempts to raise attention for this issue by actors such as MSF, Oxfam, Human Rights Watch, UNHCR and others [1], illegal and violent push-backs are still taking place today.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-04-03:

Sara Edvardson Ehrnborg från #vistårinteut blir ny ordförande i FARR till sidans topp

FARR - Flyktinggruppernas Riksråd - firade i helgen 30 år som ideell paraplyorganisation med det viktiga målet att skydda och stärka asylrätten. Samtidigt med firandet hölls årsmöte där flera bärande profiler från nätverket #vistårinteut valdes in i föreningens nya styrelse.

Över tröskeln till ett annat rum

Till ordförande i FARR valdes Sara Edvardson Ehrnborg, välkänd som en av grundarna till #vistårinteut. Som talesperson för nätverket har hon under de senaste åren varit en stark och profilerad röst i kampen för ensamkommande barn och unga.

-Jag kommer från ett nätverk som är flexibelt, organiskt och med en aktivitet som flödar både på och utanför sociala medier. #vistårinteut fortsätter kämpa, utvecklas och återuppstår i nya skepnader och på nya platser och på så vis tränger vi in och finns överallt, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

Hon beskriver sin nya roll som ordförande för FARR som "att ta steget över tröskeln och kliva in i ett annat rum i samma hus". Sara Edvardson Ehrnborg ser det som att FARR och #vistårinteut för en liknande kamp som i grunden handlar om att värna mänskliga rättigheter och asylrätten.

Liksom #vistårinteut är FARR resultatet av en gräsrotsrörelse där människor har gått samman och organiserat sig för att de inte stått ut.

- Jag känner mig oerhört hedrad och tycker att det är mycket spännande. FARR är sprängfyllt av gedigen kunskap och erfarenhet. Min vision är att FARRs medlemsföreningar, tidningen Artikel 14 och våra enskilda sakkunniga på ett så proaktivt och smart sätt som möjligt ska kunna använda kunskapen i kampen för att upprätthålla asylrätt och konventioner, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

Andan av kunskap och kärlek sprider sig

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.