fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 26 mars 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 19-03- 23:

FARR: Förläng inte den tillfälliga lagen! till sidans topp

FARR har lämnat ett omfattande yttrande till regeringen angående förslaget om att förlänga den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige. Yttrandet är skarpt kritiskt till förlängningen. Lättnaden att alternativt skyddsbehövande ska kunna beviljas familjeåterförening välkomnas, men det återstår flera inskränkningar som fortfarande förhindrar familjeåterförening i strid med Sveriges internationella åtaganden och får allvarliga humanitära och rent livsfarliga konsekvenser.

I yttrandet beskrivs område för område konsekvenserna av att uppehållstillstånden är tidsbegränsade, att ömmande omständigheter inte beaktas, turerna kring de ensamkommande barnen som lett till att tusentals nu lever som papperslösa, och följderna av påtvingad familjesplittring. Nästa avsnitt går in på förslagen och FARR:s krav. Det innehåller genomgångar av Sveriges internationella åtaganden på olika områden och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att upprätthålla ett anständigt asylmottagande om den tillfällga lagen förlängs. Genomgående är dock konstaterandet att lagen inte bör förlängas.

Bland kraven märks att om lagen förlängs ska permanenta tillstånd ändå kunna ges vid förlängning av uppehållstillstånd, att försörjningskraven justeras genom förordning för att hamna på rimliga nivåer och undvika diskriminering, att ansökan om familjeåterförening ska kunna slutföras elektroniskt, att barn ges permanent uppehållstillstånd om asylproceduren inte avslutas inom ett år och att brist på ordnat mottagande förs in i Utlänningslagens kapitel 5 som skäl för uppehållstillstånd.

Läs yttrandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan 19-03-15:

Svenska kyrkans yttrande om förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Svenska kyrkan håller inte med om att den så kallade tillfälliga lagen ska förlängas, och menar att lagen hittills har inneburit många och svåra konsekvenser för dem som berörs av den, sedan den infördes sommaren 2016.

Svenska kyrkan anser att förslaget innehåller vissa förbättringar, bland annat att fler personer ska kunna återförenas med sina familjer. Men många brister kvarstår. Särskilt kritisk är Svenska kyrkan mot att regeringen vill förlänga följande delar av lagen:

+ att uppehållstillstånd i regel ska vara tidsbegränsade

+ att korta uppehållstillstånd och hårda försörjningskrav försvårar familjeåterförening

+ att möjligheterna att få uppehållstillstånd av ömmande skäl är mycket begränsade.

Vidare lyfter Svenska kyrkan att en grundlig analys av vilka konsekvenser en förlängning av lagen kommer att ha ur barn-, jämställdhets- och hbtq-perspektiv inte har gjorts.

Läs mer och hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-03-15:

Rädda Barnens yttrande över förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Med anledning av regeringens beslut att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har Rädda Barnen beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss. Rädda Barnen är starkt kritisk till förslaget att förlänga den tillfälliga lagen som strider mot FN:s barnkonvention och har negativa konsekvenser för integrationen.

Rädda Barnen ser med stor oro på utvecklingen av Sveriges och EU:s asylpolitik som i sin strävan att avskräcka människor från att fly till Europa och förmå fler att återvända till sina hemländer, riskerar att leda till allvarliga kränkningar av barns rättigheter.

Rädda Barnens synpunkter på förslaget i korthet:

- Lagen är komplicerad, bristfällig och ger utrymme för godtyckliga tolkningar.

- Den gör tillfälliga, istället för permanenta, uppehållstillstånd till regel vilket bland annat hämmar integrationen.

- Begränsningen av möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter slår extra hårt mot barn.

- Den barnkonsekvensanalys som görs i lagförslaget är allt för bristfällig med tanke på den stora negativa inverkan lagstiftningen har på barn.

- Trots den välkomna utvidgade rätten till familjeåterförening kvarstår flera praktiska hinder.

"Om Sverige menar allvar med att göra Barnkonventionen till lag 2020 kan vi inte ha en asyllagstiftning som så uppenbart strider mot barns rättigheter", kommenterar Ola Mattsson, Chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen.

Hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Stockholm 19-03- 18:

Remissvar om förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Allmänna synpunkterNär förslaget till lagen(2016:752)om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) remitterades under våren 2016 lyfte kammarrätten i sitt remissvar fram de problem som kunde förväntas uppkomma med en tillfällig lag som upphäver vissa bestämmelser i utlänningslagen. Kammarrätten framhöll bl.a. de olyckliga övergångseffekter som kunde förväntas med en lag som tillfälligt upphävde vissa bestämmelser i utlänningslagen och svårigheten att skapa vägledande praxis beträffande lagen. Dessa synpunkter gör sig gällande även nu när den tillfälliga lagen föreslås förlängasiytterligare två år.

Kammarrätten fördei sitt remissvar vidare fram behovet av en ambitiös teknisk översyn av utlänningslagen. Denna synpunkt är inte mindre angelägen nu när en parlamentarisk kommitté ska tillsättas med uppdraget att arbeta fram förslag på framtidens migrationspolitik.

Vidare bör framhållas att de begränsningar som den tillfälliga lagen medförde, framför allt när det gäller möjligheterna till familjeåterförening, kunde godtas då just för att de skulle gälla under en begränsad tid - tre år. Med detta förslag kommer begränsningarna istället att gälla i minst fem år, vilket innebär att det nu gällande generella kravet på försörjning kommer att begränsa rätten till familjeåterförening på ett sätt som i vart fall för vissa grupper - t.ex. barn, funktionshindrade och pensionärer, kan bli oproportionerligt eller till och med diskriminerande (jfr. CRPD:s yttrande N0. 39/2017 den 31 augusti 2018).

Hämta hela remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-03-18:

Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs, enligt remissvar till sidans topp

Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden.

Det framgår av Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag om förlängning av den tillfälliga lagen, som under måndagen lämnades in till Justitiedepartementet.

- Vi vill redan nu vara tydliga med att lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket.

Ett exempel är den föreslagna lättnaden i begränsningarna för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sina familjemedlemmar. Förslaget innebär att det kommer att genomföras betydligt fler prövningar av referenspersonens utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Bedömningen ska enligt förslaget göras utifrån huruvida det finns "välgrundade utsikter", det vill säga hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Därtill ska även möjligheten att få permanent uppehållstillstånd vid försörjning eller som varaktigt bosatt också prövas. Det rör sig alltså om tre olika prövningar i samma ärende.

Många av de som flydde krigets Syrien och fick asyl i Sverige åren 2014-2015 fick status som just alternativt skyddsbehövande. I år kommer Migrationsverket pröva över 30 000 förlängningsansökningar.

- Det kommer betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider, på grund av alla de avvägningar som måste göras. Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska vägas in, säger Mikael Ribbenvik.

Humanitära skäl

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 19-03-18:

Regeringens förslag att förlänga tillfällig lag för asylsökande är omotiverat till sidans topp

Den tillfälliga lag för asylsökande som togs fram efter hösten 2015 går ut i sommar. Regeringen vill nu förlänga lagen utan att ha genomfört någon utvärdering eller analys av dess konsekvenser, skriver Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist på UNICEF Sverige.

Barn är en av de grupper som drabbats allra hårdast av lagen och vi ser inte att det är motiverat att förlänga den. Det finns starka anledningar att ifrågasätta beslutet utifrån barnkonventionen och dess bestämmelser.

Barn drabbas oproportionerligt hårt

Idag skickar vi in vårt remissvar till regeringens förslag på förlängning av den tillfälliga utlänningslagen. Vi tar avstånd från förslaget att förlänga lagen. Det saknas en ordentlig utvärdering och analys av lagens effekter, och den översyn som skulle genomföras vad gäller lagens inverkan på barns rättigheter har inte genomförts.

Barn har visat sig drabbats oproportionerligt hårt av den tillfälliga lagen. Vi anser att det inte finns skäl för att fortsätta göra inskränkningar på barns rättigheter, särskilt då situationen ser annorlunda ut i Sverige idag vad gäller antalet asylsökande som kommer hit.

Vad säger lagförslaget?

Lagen ska förlängas i ytterligare två år, och tillfälliga uppehållstillstånd är fortsatt huvudregel. Vi beklagar att tillfälliga uppehållstillstånd fortsatt beviljas som utgångspunkt. Det avrådde vi från redan i vårt tidigare remissvar till lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

FN:s barnrättskommitté har uttryckligen påtalat att stater ska sträva efter hållbara och långsiktiga lösningar för barn som är på flykt och söker en fristad. Att ha asylskäl men ändå inte ges en permanent fristad som barn är inte förenligt med den rekommendationen.

Några få positiva ändringar, men det räcker inte

(...)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 19-03-18:

Remissvar från Röda Korset avseende förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Svenska Röda Korset välkomnar att fler får möjlighet att återförenas med sina familjer, men menar att det fortfarande finns stora hinder för familjeåterförening och att försörjningskraven därför bör ses över. Det framgår av Svenska Röda Korsets remissvar till förslaget om att förlänga den tillfälliga utlänningslagen.

Röda Korset lyfte redan inför införandet av den tillfälliga utlänningslagen 2016 risken för allvarliga humanitära konsekvenser, exempelvis genom att familjer splittras och ökad psykisk ohälsa. I oktober 2018 släpptes sedan rapporten "Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen" där Svenska Röda Korset kunde peka på en rad allvarliga konsekvenser. Precis som befarat kunde organisationen då bland annat konstatera att den tillfälliga lagen inneburit att föräldrar och barn i många fall levt splittrade under flera år och att den psykiska ohälsan bland utsatta grupper hade ökat.

Av Svenska Röda Korsets yttrande över utkastet till lagrådsremiss "Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige" framgår att organisations inställning fortsatt är att den tillfälliga lagen inte bör förlängas mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenser som lagen givit upphov till. Svenska Röda Korset välkomnar dock att möjlighet till familjeåterförening återinförs för personer som beviljats status som alternativt skyddsbehövande. Samtidigt anser Svenska Röda Korset fortsatt att försörjningskraven gällande familjeåterförening måste tillämpas mer flexibelt och läggas på en mer rimlig nivå för att svenska myndigheter inte ska riskera att bryta mot Sveriges internationella förpliktelser.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korsets inställning är att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (nedan tillfälliga lagen) inte bör förlängas mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenser som lagen givit upphov till.

(...)

Läs mer och hämta remissvaret samt Röda Korsets rapport om humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 19-03-13:

Remissvar: Förläng inte tillfälliga lagen! till sidans topp

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! motsätter sig den föreslagna förlängningen av den tillfälliga begränsningslagen (2016:752). Förutom reell rätt till familjeåterförening bör asylskälen "övrigt skyddsbehövande" och "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter" återinföras liksom större möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen aviserades i ett krisläge när det var nödvändigt att minska flyktingströmmarna till Sverige. Detta uppnåddes med omedelbar verkan i januari 2016 när gränsen mellan Danmark och Sverige stängdes, samtidigt som EU:s gränser stängdes. Inflödet av asylsökande sjönk till ett antal som var lägre än på många år och har sedan dess legat kvar på den nivån.

Trots detta ansåg regeringen det nödvändigt att införa den tillfälliga lagen sommaren 2016, av oklar anledning retroaktivt från 25 november 2015. Lagen drabbade på så sätt dem som vi redan tagit emot inom våra gränser, under helt andra förutsättningar. De två gymnasielagarna 2017 och 2018 skulle vara plåster på såren då de gav möjlighet för fler ensamkommande att få tillfälligt uppehållstillstånd.

Alla tre lagarna fick stark kritik från alla remissinstanser, inklusive Lagrådet och Migrationsverket, på grund av att de är oklart formulerade och att konsekvenserna inte är analyserade [1, 2]. Oklarheterna öppnar för stora variationer i hur myndigheter och domstolar tolkar lagen, vilket medför rättsosäkerhet [3, 4, 5]. Det står nu klart att de negativa följdverkningar av den tillfälliga lagen som remissinstanserna förutsåg till stor del har inträffat [6, 7, 8]. Effekten av den första gymnasielagen var nära noll. Effekten av den nya lagen tycks vara att omkring 50 % av de ensamkommande ungdomar, som annars skulle utvisats, får tillfälligt uppehållstillstånd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syria:direct 19-03- 13:

Danmark/ 'My life is here': Syrian refugees in Denmark at risk of asylum denials till sidans topp

When Aisha* and her husband got married in Denmark about a year and a half ago, they did it the traditional Muslim way: in front of a sheikh and two witnesses.

Even before war broke out in Syria, few people actually registered their marriages formally with civilian authorities. So in Denmark, it didn't really occur to them to validate their marriage with the local municipality.

Until last month.

Aisha had just gotten home from grocery shopping when she saw the news in her Facebook feed: the Danish authorities would start returning Syrians from Damascus who-like her-were given temporary protection based on the "general situation," rather than a risk of personal persecution.

Her husband has a different type of refugee status than she does, as a Syrian male at risk of military conscription back home, and is not facing the same risk of being returned any time soon.

She's worried they might be separated.

"I married my husband out of love," the 24-year-old says. "I couldn't bear it if something were to tear us apart."

Proving their marriage became vital overnight, a matter of staying together or not. The couple immediately sent paperwork to local authorities, in the hope that Aisha would be able to change her status and stay in Denmark. They are still waiting for a definite answer.

In late February, Denmark's Immigration Service announced it would start reassessing residency permits of Syrian refugees, originally from Damascus, who were granted asylum based on the "general situation" in the country. The controversial new policy is based on a report on Damascus, released by the Immigration Service, concluding that the security situation in the Syrian capital and surrounding countryside has "improved significantly."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Sveriges Radio Ekot 19-03- 18:

Från Kina/ Uigurer får flyktingstatus till sidans topp

Det blir lättare för uigurer och andra muslimska minoriteter från Kina att få asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket har beslutat att uigurer och andra muslimska minoriteter i Kina som söker skydd i Sverige ska betraktas som flyktingar. Det innebär att de i större utsträckning kommer att beviljas asyl.

- Det vi sett är att det är en ganska långtgående statlig repression. Där man kan gripa och internera personer utan egentliga brottsanklagelser. Man placeras i det som beskrivs som omskolningsläger. Det här sker godtyckligt, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 19-03-14:

Från Syrien/ UNHCR: Statement by Angelina Jolie as Syria crisis enters its ninth year till sidans topp

Violence and destruction in Syria continue to inflict suffering on millions of Syrian people, warned the UNHCR Special Envoy Angelina Jolie today, marking the eighth anniversary of the Syrian conflict. Half of Syria's population has been forcefully displaced since the start of the crisis in March 2011. More than 5.6 million Syrians live as refugees across the region. Millions more are internally displaced.

Special Envoy Jolie said:

"My thoughts are with the Syrian people as we mark yet another year of devastating conflict. In particular, I think of the millions of Syrians struggling as refugees in the region and beyond, all the families displaced inside the country, and all those who have endured injury, trauma, hunger and the loss of family members.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-03-15:

Från Ukraina/ Migration - "A Cause, Consequence and Catalyst of Development" till sidans topp

Ukraine is one of the most migration-affected countries in Europe, with a diaspora of up to 20 million people, 1.36 million internally displaced persons (IDPs), and a cadre of 1.3 million labour migrants contributing to remittances of USD 11 billion - ten per cent of the GDP*.

This week, the country made an important step towards coherence with best international practices in migration management, as its Migration Governance Indicators (MGI) Country Profile validated at an IOM-organized meeting in the capital Kyiv.

The MGI Country Profile - a global joint IOM/Economist Intelligence Unit/Government initiative - provides authorities with insights on policy levers that they can use to enhance and strengthen migration governance.

"With our MGI profile we will be able to compare our migration management policy with the best international practices in real time. Around 90 indicators of the profile will allow Ukrainian government entities to assess their programming and foster their strategic planning," said Head of the State Migration Service (SMS) of Ukraine, Maksym Sokoliuk.

In Ukraine's case this will mean everything from countering human trafficking to border management; from the State's communication with citizens willing to return from abroad to the access of irregular migrants to healthcare; from nourishing partnerships with the private sector to mainstreaming the development potential of migration into national strategic policies.

Sokoliuk pledged the readiness of the SMS to lead the revision of the report every three years to keep this policy instrument up-to-date and useful.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Riksdagen 19-03-12:

Interpellationsdebatt: Kränkningar i samband med viseringsärenden till sidans topp

Interpellation 2018/19 av Christina Höj Larsen (V)

Sommaren 2018 var bröderna Ibra Lo och Pape Matar i Europa för att besöka sin pappa som bor i Nederländerna. De hade Schengenvisum och passade därför på att även besöka sin kusin som bor i Sverige. Vid den svenska gränsen vid Öresund tog resan slut den 24 juli. De stoppades, förhördes och togs omedelbart i förvar, där de hölls i över två månader. Deras visum och övriga handlingar var i sin ordning innan den svenska gränspolisen beslutade sig för att förstöra handlingarna. Än så länge har ingen relevant bevisning för varför de togs i förvar presenterats.

Brödernas ärende har fått stor medial uppmärksamhet i såväl Sverige som Nederländerna, eftersom det de utsatts för framstår som ett uppenbart brott mot EU:s regelverk och de grundläggande rättigheter som slagits fast i de europeiska fördragen och i unionens stadga.

Precis efter att bröderna landat i Dakar - dit de utvisats efter förvarstagandet - fick bröderna veta att de beviljats nytt visum till Nederländerna. Likväl fortsätter de svenska myndigheterna att tiga om den kränkande behandling som bröderna fick utstå i Sverige.

Tredjelandsmedborgares rättigheter ska respekteras, och oskyldiga människor ska inte frihetsberövas. Oklarheterna i det här ärendet väcker frågan om rasprofilering. Hade Ibra Lo och Pape Matar fått samma behandling om de hade varit vita?

Vi vet att fallet Ibra Lo och Pape Matar är långt ifrån unikt. Vittnesmålen från personer som systematiskt diskrimineras av Migrationsverket och gränspolisen är många. De utsätts för trakasserier, godtycklig maktutövning, fördomar och rasism. Ofta får de inte ens visum till Sverige.

(...)

Hela interpellationen samt riksdagsdebatten med svar av statsrådet Mikael Damberg (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-03- 21:

Ändringar i regleringsbreven för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten till sidans topp

- Regeringens satsning på 10 000 fler polisanställda till 2024 fortsätter med oförminskad kraft. Det är en tuff och viktig utmaning för hela myndigheten. Vid sidan av uppdraget att växa som organisation och öka attraktiviteten i polisyrket pekar vi på ett antal områden som behöver extra fokus framöver. Det handlar bland annat om att stärka upp gränskontrollverksamheten och polisens närvaro i hela landet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I december beslutade regeringen om regleringsbrev för 2019 avseende alla myndigheter. Antalet uppdrag och återrapporteringskrav var då begränsade eftersom besluten fattades av en övergångsregering. I de nu beslutade ändringsbreven har regeringen haft möjlighet att utveckla sina styrsignaler och ge myndigheterna nya uppdrag samt kompletteringar av redan befintliga.

Utöver de uppdrag som Polismyndigheten fick i det ursprungliga regleringsbrevet för 2019 får myndigheten nu också uppdrag gällande bland annat följande:

Polismyndigheten ska under 2019 göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att kunna bedriva en fullt fungerande ordinarie gränskontroll vid yttre gräns under årets samtliga månader. Myndigheten ska därutöver även fortsätta att utveckla sin beredskap och förmåga att vid behov bedriva en ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Läs mer och hämta regleringsbrev (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-03-13:

Spanien/ Nearly half of recent Spain migrant arrivals report exploitation, abuse till sidans topp

According to an International Organization for Migration (IOM) flow monitoring survey of over 1,300 migrants and refugees in Spain last year, nearly half (48%) of those interviewed indicated having at least one direct experience related to human trafficking, exploitation or abuse while traveling on the Western Mediterranean Route. Men - who outnumber women nine to one among those surveyed - reported a higher percentage (49%) of incidents than women (40%).

The survey findings are based on 1,341 interviews with migrants and refugees from 39 countries of origin who arrived in Spain in 2018. The surveys were conducted between July and October 2018 in transit and reception centres in more than 40 Spanish municipalities across four autonomous regions to shed more light on the profile and experiences of those who arrived in the country by sea and by land via the Western Mediterranean route.

That route, in 2018, emerged as the most frequented route to Europe in 2018 with 63,325 arrivals to Spain.

"The results of this survey show an alarming incidence of reported exploitation and abuse of migrants and refugees along the route. It is striking how varied their motivations and experiences are, and we do not always realize the very high levels of vulnerability in play," said Maria Jesus Herrera, IOM Chief of Mission in Spain.

The main countries of origin of the 1,341 survey respondents were Guinea (29%), Mali (19%), Côte d'Ivoire (14%), Cameroon (6%), Senegal (6%), Morocco (5%) and Algeria (4%). These nationalities are also among the top 10 nationals registered in official 2018 statistics. French was reported as a first language spoken by 23 per cent of those interviewed.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-03- 15:

Spanien/ Uppgifter om många döda när migrantbåt sjönk till sidans topp

Överlevande och anhöriga uppger för gruppen Caminando Fronteras, som arbetar för migranters rättigheter, att 45 personer har omkommit när en båt med migranter sjönk utanför Marockos kust. Marockanska myndigheter bekräftar inte dödstalet men marinen uppger att 21 personer har räddats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-03- 15:

Malta/ Responsibility to rescue and protect people at sea scarcely addressed in review till sidans topp

Since Malta's last review, hundreds of thousands of people have attempted to reach safety in Europe by crossing the central Mediterranean on overcrowded, unseaworthy boats. Thousands have drowned trying. The central Mediterranean route cuts through Malta's vast search and rescue region, engaging its responsibility to ensure assistance at sea and disembarkation in a safe port. Yet, Malta has displayed little inclination to expand rescue efforts and to ensure prompt disembarkation in a place of safety. Malta first relied on disembarkation in Italy, and now assists Libyan authorities in intercepting people and bringing them back to Libya where they are not safe.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT_Reuters / UNT 19-03-19:

Italien/ Italien hindrar migrantfartyg att gå i hamn till sidans topp

Italiens inrikesminister Matteo Salvini, ledare för det högerpopulistiska partiet Lega, låter inte migranter ombord på ett räddningsfartyg att gå i land i Italien.

Migranterna räddades i måndags ur en sjunkande gummibåt i Medelhavet av frivilligorganisationen Mediterranea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-03-19:

Italien/ Italian charity ship defies Rome to rescue 50 off Libyan coast till sidans topp

An Italian charity ship has rescued about 50 people from a rubber boat off the coast of Libya, prompting Rome to warn it is ready to stop private vessels "once and for all" from bringing rescued migrants to Italy.

The interior minister, Matteo Salvini, has repeatedly declared Italian waters closed to NGO rescue vessels and has left several of them stranded at sea in the past in an attempt to force the rest of Europe to take in more asylum seekers.

The Mediterranean collective of aid groups and associations that runs the ship tweeted: "Mare Jonio has just rescued a rubber boat in distress that was sinking with around 50 people on board."

Volunteers onboard the Mare Jonio pulled the migrants - reportedly including 12 children - from the dinghy 40 nautical miles off the coast of Libya. The ship was heading to the Sicilian island of Lampedusa, "the closest safe haven in the area where the rescue was performed", Mare Jonio's press office in Rome said in a statement on Tuesday morning.

A Libyan coastguard vessel had approached the dinghy while the rescue was under way, but left the group to the Mare Jonio, which was expected to request permission to bring them to Italy.

After the release on Tuesday morning of an eight-page directive on the laws regarding rescue operations, which said "there must be sanctions for those who explicitly violate international, European and national rescue regulations", Salvini tweeted: "The ports have been, and remain, closed."

He described the passage of rescue ships in territorial waters as "detrimental to the order and security of the Italian state".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alarm Phone 19-03-20:

Medelhavet/ The European Refoulement Industry at Sea till sidans topp

In February 2019, Fabrice Leggeri, the director of the European border agency Frontex announced that there was "no burning crisis with the irregular crossing at external borders", pointing to the drop in arrivals between 2017 and 2018. And yet, he suggested, stronger border controls were needed. As the crossings to Greece and Spain have in fact increased over the past year, the overall decrease in arrivals via the sea in 2018 stems from Europe's offensive against migrants leaving from Libya. With only about 23,000 arrivals via the Central Mediterranean route, the number of arrivals dropped by nearly a hundred thousand people to the year prior. This dramatic decrease is not due to a reduction in the need and willingness of people to cross but simply the effect of a vicious containment and deterrence practice that Europe carries out together with its allies. Currently, burning crises produced by the European border regime take place not only at the external sea borders, but also elsewhere, such as in the gruesome detention camps of Libya.

We can speak of a veritable 'refoulement industry' that has emerged in the Central Mediterranean, where a range of authorities collude to abduct those escaping at sea and to return them into inhumane camps where severe atrocities are being committed daily. Also commercial vessels, as the Alarm Phone has repeatedly documented, are part of this industry in which human rights abuses and the violation of the laws of the sea are systematically orchestrated and carried out by European governments, EU institutions, allies in Northern Africa and elsewhere, as well as commercial actors. Also in the Aegean we have repeatedly witnessed and documented 'push' or 'pull-back' operations both at sea and land borders while, in the Western Mediterranean, the Spanish government is testing new avenues for systematic returns of the rescued to Morocco.

(...)

Hela rapporten - från Medelhavet, Spanien, Marocko, Väst-Sahara, Algeriet, Grekland samt fallstudier (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-03- 13:

Kroatien/ EU complicit in violence and abuse by police against refugees and migrants till sidans topp

European governments are complicit in the systematic, unlawful and frequently violent pushbacks and collective expulsions of thousands of asylum seekers to squalid and unsafe refugee camps in Bosnia and Herzegovina, said Amnesty International in a report published today.

"Pushed to the edge: Violence and abuse against refugees and migrants along Balkan Route" details how, by prioritizing border control over compliance with international law, European governments are not just turning a blind eye to vicious assaults by the Croatian police, but also funding their activities. In so doing, they are fueling a growing humanitarian crisis on the edge of the European Union.

"To understand where the priorities of European governments lie, one only needs to follow the money. Their financial contribution towards humanitarian assistance is dwarfed by the funds they provide for border security which includes equipping Croatian border police and even paying their salaries," said Massimo Moratti, Director of Research for Amnesty International's Europe Office.

"Meanwhile people fleeing war and persecution are beaten and robbed by the Croatian police and forcibly pushed back to legal limbo, left at the mercy of a failing asylum system in Bosnia and Herzegovina."

Currently around 5,500 women, men and children are trapped in two small Bosnian towns near the Croatian border, Bihac and Velika Kladusa, living in defunct former factories without basic amenities. Bosnia and Herzegovina cannot offer them adequate protection or living conditions and the improvised camps are unhygienic, lacking hot water, medical care and sufficient food.

One Afghan mother told Amnesty International: "We don't have enough food to feed the whole family, especially the children. They are always hungry."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten: Pushed to the edge: Violence and abuse against refugees and migrants along Balkan Route (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Jämtland 19-03- 23:

Asylsökande får ta över lägenheter efter Migrationsverket till sidans topp

Krokoms kommun låter asylsökande som kan betala hyra ta över lägenheter som tidigare Migrationsverket hyrt.

Det var privatpersonen Åsa Jansson från Offerdal som fick idén att låta asylsökanden ta över lägenheterna. Hon är vän med flera av de familjer som annars skulle tvingats flytta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 19-03-19:

Skolresultaten måste bli bättre - nu startar ny mötesplats till sidans topp

Nyanländas resultat i skolan ska bli bättre genom ett nytt projekt i Vingåker.

Under informella samtal kvällstid ska föräldrar och skolpersonal träffas och prata om olika problem som finns i skolan, berättar Abeer Zriek som är projektledare.

Och redan innan det hela har startat är flera kommuner och föräldrar intresserade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-13:

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna har granskats (KU15)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Drygt hälften av Sveriges utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har migrationsverksamhet som handlägger ansökningar om visering och uppehållstillstånd i Sverige. Riksrevisionen konstaterar dels att det finns en risk att myndigheterna utsätts för påtryckningar, dels att antalet anmälningar om oegentligheter vid myndigheterna ökade kontinuerligt mellan 2014 och 2017. Enligt Riksrevisionen är ansvarsfördelningen ibland otydlig mellan de aktörer som har ansvar för utlandsmyndigheterna. Det saknas också tillräckliga krav på intern styrning.

Regeringen delar överlag Riksrevisionens iakttagelser och UD (Utrikesdepartementet) har initierat ett arbete för att säkerställa att skyddet mot oegentligheter omedelbart stärks. UD har även vidtagit flera åtgärder före granskningen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Samlingssida med betänkandet, debatt, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-03-19:

Bosnien/ Hungary to teach Bosnia on how to protect borders till sidans topp

Dragan Mektic, Bosnian Minister of Security, announced the possibility that freedom of movement of people on the move will be even more restricted in the country. He announced the possibility that in the near future measures could be introduced to limiting people residing in the camps from leaving in the evenings.

At the moment, people living in existing camps - run by IOM - have to be in the camp before 6 pm, and it is not clear what this measure will mean in practice.

Mektic also announced that the state will take over all camps from IOM soon, a measure many local and international human rights groups and individuals have called for on a number of occassions, including Amnesty International in their latest report.

The Bosnian government considers what is happening in the country at the moment a security - rather than humanitarian - issue. The proof can be found in the announcement that more police could be placed at the borders, but also the on-going negotiations with the Hungarian government about an additional 100 to 150 police officers to help at the eastern border.

Additionally, from the coordination meeting, a call was sent to the prosecution to engage more actively in processing people who've committed any type of crime in Bosnia. Government and the media that are largely controlled by the political parties in the power are using every possibility to portray people on the move as a threat and as criminals, and this call seems to align with that purpose.

While statistical data show that some of the people who came to Bosnia have committed crimes (mostly minor, which is still not acceptable), there is no proof that the level or gravity of crimes committed by refugees and migrants should be cause for alarm for citizens.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-03-15:

Brasilien/ Over 5,000 Venezuelans find new homes through relocation programme till sidans topp

Over 5,000 Venezuelans have been relocated from Brazil's northern state of Roraima to 17 other states in the country, thanks to an innovative internal relocation programme supported by UNHCR, the UN Refugee agency, civil society and other UN agencies such as IOM, UNFPA and UNDP.

According to official figures, Brazil has received more than 200,000 Venezuelans since 2017. Some 85,000 of them have lodged asylum claims, while some 40,000 have received temporary resident visas.

Venezuelans have left hyperinflation, shortages and political instability and sought safety in Brazil, most making the crossing by land. The flights aim to reduce the floating population in border regions, where many Venezuelans have lived on the streets and in hostels, with limited opportunities.

On Wednesday (March 13), an aircraft from the Brazilian Air Force (FAB) took off with 225 Venezuelans from Boa Vista (the capital of the State of Roraima, some 200 kilometres from the border with Venezuela). The refugees and migrants chose to go to 13 different cities in Brazil and air transport was organized accordingly. More flights are scheduled over the next weeks.

The voluntary relocation initiative began in April 2018 and now involves 50 different cities all over Brazil. It was designed to reduce the pressure on host communities in the north of Brazil, where refugees and migrants have been arriving from Venezuela, compelled to flee their country due the difficult socio-economic, human rights and political situation.

UNHCR plays a key role in the implementation and coordination of Brazil's internal relocation programme notably by identifying eligible beneficiaries among the residents of temporary shelter sites in Boa Vista and ensuring that people have the required documentation for travel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Ekot 19-03-20:

Dopet ingen garanti för asyl till sidans topp

Många asylsökande afghaner som döps i frikyrkor får inte asyl, fastän de själva menar att de blivit kristna och därför inte kan återvända till Afghanistan.

Det visar en kartläggning som omfattar 76 frikyrkoförsamlingar i Sverige, och som Maria Gustin Bergström från Pingstkyrkan i Linköping står bakom.

- Det var en väntad bild. En av orsakerna till att vi drog igång det här var att vi i så många församlingar runtom i Sverige har sett att de här människorna som vi har mitt ibland oss får svar i sin asylprocess, att deras tro inte är genuin, säger Maria Gustin Bergström.

Men det här kan ju lika gärna visa att många av de afghaner som låter sig döpas gör det för att få stanna i Sverige, och därför inte bedöms som trovärdiga av Migrationsverket?

- Ja, men vi tror att deras tro är genuin. Där står ord mot ord.

Frikyrkorna menar att deras nya församlingsmedlemmar från Afghanistan är troende på riktigt.

Men Migrationsverket och migrationsdomstolarna är skeptiska.

De har gett avslag i två tredjedelar av de asylärenden som frikyrkorna själva har kartlagt och där det finns ett färdigt beslut, totalt 458 stycken.

I alla de här fallen har en afghansk medborgare låtit sig döpas i en frikyrka och sökt asyl på den nya tron.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Människor och Tro 19-03-21 med prästen David Tosteberg, pingstpastorn Christian Mölk, Karin Wiborn från Sveriges Kristna Råd och Fredrik Beijer, Migrationsverket. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-03-20:

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter till sidans topp

Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska medborgare som sökt asyl i Sverige.

- Det är väldigt allvarligt att det bedöms olika på olika orter, säger pastor Maria Gustin Bergström som är medförfattare till rapporten.

Flera frikyrkosamfund kräver nu att asylprocesserna stoppas.

Människor som sökt asyl i Sverige och konverterat till kristen tro har varit en fråga som debatterats flitigt sedan den stora flyktingvågen 2015.

Religion kan vara ett skäl att få stanna i landet och Migrationsverket gör en bedömning utifrån den asylsökandes egen berättelse. Fokus ska ligga på trosövertygelsen. Det ska inte spela någon roll om den sökande först senare i asylprocessen anger att den konverterat, då gör Migrationsverket en ny bedömning.

I en kartläggning som gjorts av fem av Sveriges frikyrkosamfund har underlag samlats in från 76 frikyrkoförsamlingar över landet om 619 afghaner som sökt asyl 2015-2018. Personerna har angett att de har döpts och betraktas som konvertiter, och nio av tio har ett intyg från sin församling.

Rapporten visar att 68 procent av personerna fick avslag på sin asylansökan eftersom deras tro inte bedömdes som genuin. Om personen anfört konversion sent i processen, vid en ny prövning, är siffran i stället 81 procent.

Samfunden har också jämfört hur avslagsandelen ser ut mellan Migrationsverkets kontor. Ett exempel i rapporten är Jönköping och Göteborg där det förstnämnda kontoret har en avslagsprocent på 44 procent medan det andra har 80 procent. När de jämfört två församlingar med runt 50 afghanska konvertiter var har 52 procent fått avslag i den ena församlingen och 84 procent i den andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-03- 22:

Frikyrkor kräver stopp för utvisning av konvertiter till sidans topp

En unik kartläggning som flera frikyrkosamfund samarbetat om visar stora skillnader i hur asylsökande konvertiter bedöms i migrationsdomstolarna och av Migrationsverket.

På vissa orter är andelen avslag mycket högre än andra och besluten påverkas också av nämndemännens politiska tillhörighet. Pastor Linda Alexandersson i Equmeniakyrkan i Arvika har döpt ett tjugotal asylsökande som konverterat till kristendomen, och hon är inte förvånad över resultatet:

- Det som har kommit fram är såna saker som vi anat ganska länge, vi som är involverade i detta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-03- 12:

Rumänien, Serbien/ AIDA 2018 Update till sidans topp

The updated AIDA reports on Romania and Serbia track legislative developments and practice relating to the treatment of people in need of international protection. Access to the territory remains a critical regional problem, as successive push backs continue to be reported at the borders of the two countries, as well as others such as Bulgaria.

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-03- 14:

Storbritannien/ AIDA 2018 Update till sidans topp

The updated Country Report on the United Kingdom provides a detailed account of developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection.

Two new policies were introduced in relation to unaccompanied children brought by the UK government from other EU Member States. The first states that children transferred under Section 67 of the Immigration Act 2016 ('Dubs Amendment') would be granted leave even if they do not qualify for refugee or subsidiary protection. The second provides for similar leave to be granted to children transferred here when the Calais camp was cleared in October 2016.

Asylum procedure

Revised guidance in relation to inadmissibility, including the safe third country concept, policy and practice was published in October 2018. The Home Office also published updated guidance on the registration of asylum applications.

The Upper Tribunal found in the case of SM that the situation of a particularly vulnerable person warranted suspension of a Dublin transfer to Italy, as circumstances were "markedly different" from established High Court case law on transfers to Italy.

Reception conditions

There are no substantive differences in relation to the overall support available to asylum seekers, although significant developments include a successful legal challenge to the level of financial support given to people who are recognised as likely victims of modern slavery (trafficking).

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-03-26:

Migrationsdomstol ber EU-domstolen avgöra identitetskrav vid förlängt tillstånd till sidans topp

Målet gäller en person vars identitet ansågs styrkt när han ansökte om uppehållstillstånd från hemlandet på grund av anknytning till sin hustru som är svensk medborgare. När uppehållstillståndet skulle förlängas visade det sig att mannen uppträtt i flera identiteter och dessutom hade utvisats från Norge på grund av brott. Hans identitet ansågs inte längre styrkt. Migrationsverket avslog ansökan eftersom uppehållstillstånd på grund av anknytning kräver styrkt identitet, i enlighet med Schengenregler. I en inlaga till EU-domstolen beskriver migrationsdomstolen nu turerna kring "nya gymnasielagen" och Migrationsöverdomstolens slutsats att kravet på styrkt identitet bara gäller vid inresa till Schengenområdet. Första frågan som nu ställs till EU-domstolen är om schengenreglerna hindrar medlemsstaterna att bevilja uppehållstillstånd som inte beror på skyddsskäl eller humanitära skäl, när identiteten är oklar. De övriga frågorna rör om staterna kan ha egna sådana regler eller göra undantag. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-26:

EU-domstolen om villkoren för att avvisa asylansökan från den som redan har skydd till sidans topp

Tyska domstolar har lämnat över tre mål som rör familjer som sökt asyl i Tyskland trots att de hade fått skydd som alternativt skyddsbehövande i Bulgarien respektive Polen. Flera frågor ställdes kring hur asylprocedurdirektivet ska tillämpas och om vilka brister i skyddet för alternativt skyddsbehövande hos den tidigare ansvariga staten som skulle spela roll. EU-domstolen slår fast att en medlemsstat kan avvisa en ansökan som lämnats in av någon som har beviljats alternativt skydd i en annan medlemsstat även om ansökan gjorts innan direktivet trädde i kraft och utan att tillämpa återtagandereglerna i Dublinförordningen, med undantag för fall där Dublin II fortfarande ska tillämpas. EU-domstolen påpekar att presumtionen är att alla medlemsstater behandlar personer som får skydd enligt kraven i stadgan, Genèvekonventionen och Europakonventionen. Men om en medlemsstat ändå skulle försätta någon i sådant armod att det blir omöjligt för personen "att tillgodose sina mest grundläggande behov, såsom att äta, tvätta sig och ha tak över huvudet, och vilket skadar vederbörandes fysiska eller mentala hälsa eller utsätter personen för en förnedring som är oförenlig med mänsklig värdighet", så hindrar det att ansökan avvisas. En person med alternativ skyddsstatus har inte rätt att söka flyktingstatus i ett annat EU-land om inte det ansvariga landet systematiskt nekar flyktingstatus utan egentlig prövning.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk)

Domen i sin helhet på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-26:

EU-domstolen: Levnadsvillkor efter uppehållstillstånd kan beaktas vid Dublinöverföring till sidans topp

En tysk domstol har även lämnat över ett fall rörande en man som skulle föras över till Italien enligt Dublinförordningen. När Tysklands tidsfrist höll på att löpa ut hade mannen lämnat förläggningen. Han kom senare tillbaka och förklarade att han inte visste att han måste meddela var han befann sig. En fråga till EU-domstolen gällde om en person ska anses hålla sig undan även om det inte är avsiktligt, en annan om det överförande landet självt kan bestämma att fristen ska förlängas till 18 månader eller om det krävs överenskommelse mellan staterna. Den tredje frågan gällde om en överföring kan hindras av hur personen skulle behandlas i den ansvariga staten om personen skulle få skyddsstatus där. EU-domstolens svar innebär att staten har rätt att utgå från att personen hållit sig undan avsiktligt förutsatt att hen informerats om reglerna. Personen har dock rätt att överklaga detta. Samråd mellan staterna behövs inte för att förlänga tidsfristen. Domstolen påpekar presumtionen att alla EU-länder behandlar personer som fått skydd i enlighet med stadgan och internationella konventioner. Men det kan inte uteslutas att en person under exceptionella omständigheter skulle "löpa en allvarlig risk för att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling ... på grund av de levnadsförhållanden som personen kan förvänta sig i egenskap av en person som beviljats internationellt skydd". I så fall utgör det hinder för överföring.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på valfritt EU-språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-26:

EU-domstolen: Återvändandedirektivet tillämpas oavsett inre gränskontroll till sidans topp

Målet gäller en person som greps i Frankrike efter att illegalt ha passerat gränsen mellan Spanien och Frankrike under en period då Frankrike tillfälligt hade stängt sina gränser. Frågan var om Frankrike måste tillämpa reglerna i återvändadedirektivet som för en person som grips inom territoriet i normala fall, eller om de kan förfara som om personen blivit gripen vid en yttre gräns. En domstol i Frankrike har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Förslaget från EU-domstolens generaladvokat var som refererades i Asylnytt 18-10-18 att Frankrike måste tillämpa återvändandedirektivet. EU-domstolen har nu kommit till samma slutsats. Yttre gränser och inre gränser är två olika saker som behandlas inom olika kapitel i unionskodexen om Schengengränserna. Det ändras inte av att en stat tillfälligt har infört inre gränskontroll enligt EU-domstolen. Den som grips i närheten av en inre gräns utan rätt att befinna sig i området ska alltså behandlas i enlighet med återvändandedirektivet. Personen kan inte "avlägsnas snabbt eller enkelt från Schengenområdet genom att omedelbart tas till en yttre gräns".

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-03- 19:

16-åriga Selma tillbaka i Sverige efter flykten från Italien till sidans topp

16-åriga Selma Yohannes som utvisades och placerades på ett boende i Catania i Italien är nu tillbaka i Sverige igen.

- Det var som i en film. Jag kunde nästan inte tro på att jag nu är hemma, säger hon till SVT som träffar henne efter en två veckor lång flykt genom Europa.

SVT har tidigare berättat om Selma Yohannes som bott i Filipstad i flera år där hon också gått i skolan. I november omhändertogs Selma av polisen som förde henne till staden Catania på östra delen av Sicilien, Italien.

Hon är inte misstänkt för något brott men boendet hon placerades på beskriver hon som ett fängelse.

- Det var galler för fönstren, det var som ett fängelse. Vi fick inte gå ut, berättar Selma.

Rymde från boendet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-03- 20:

Efter flykten - 16-åriga Selma vill söka asyl igen till sidans topp

Nu gör 16-åriga Selma Yohannes ett nytt försök att söka asyl i Sverige. Samtidigt kommer skarp kritik från hennes juridiska ombud, Lars Mannerheden, som hävdar att Migrationsverket gjort fel.

- Det har begåtts många fel, oerhört många, säger han.

Lars Mannerheden pekar på att Selma utvisades till Italien trots att hon inte hade permanent uppehållstillstånd där, vilket Migrationsverket hävdade i ett beslut.

- Det har jag fått bekräftat. Det har aldrig funnits något permanent uppehållstillstånd. Hon har haft ett tillfälligt, men det har gått ut sedan lång tid tillbaka, säger han.

Migrationsverkets svar

Irene Sokolow vid Migrationsverket säger att det land som tidigare gett uppehållstillstånd, är det land som ska hantera en eventuell ny ansökan, enligt EU-direktiv.

Men Europaparlamentsledamoten Soraya Post instämmer i kritiken och säger att Sverige bryter mot barnkonventionen.

- Det har gjorts så mycket fel, man har inte följt någon regel i fallet Selma, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 19-03-21: Selma nekades söka asyl på nytt (Extern länk)

SvT Värmland 19-03-22: Selmas ombud begär verkställighetshinder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 19-03-17:

Har fast jobb - men ska utvisas till Ryssland till sidans topp

I över åtta år har tjetjenska familjen Begirov bott i Moholm men nu ska de skickas tillbaka. Det här väcker engagemang på Källbergs Industri där pappan, Samir, arbetar.

- Det är en jättebra arbetskamrat. Det skiftet som han är försteman på fungerar jättebra. Han ligger ingen till last, säger Leif Börjesson, huvudskyddsombud på Källbergs.

Han är en av dem som engagerat sig mot den här utvisningen.

Samir Begirov själv är rädd att förlora livet om han skickas till Ryssland.

- Det är bättre att dom dödar mig här i Sverige. Inte i Ryssland, säger han.

Du hör mer i ljudklippet.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-26:

Migrationsöverdoms: Skyddsskäl ska prövas även om identiteten inte gjorts sannolik till sidans topp

I Asylnytt 19-03-02 refererades en dom i Migrationsöverdomstolen som innebar att en asylansökan inte kan avslås enbart på grund av att identiteten inte kan göras sannolik. Domen har nu publicerats av Migrationsverket med ett referat.

Hämta domen och Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Skåne 19-03-22:

Ahmadzia, 11, har aldrig fått bidrag - ändå anmäld för bidragsbrott till sidans topp

Den politiska ledningen i Skurup har polisanmält 17 ensamkommande barn och ungdomar för bidragsbrott. Ingen av dem har dock fått några bidrag och dessutom visar det sig att alla barnen var under 18 år när de kom till Skurup, även de som fått åldern ändrad. Nu har åklagaren lagt ner förundersökningen.

Ahmadzia kom ensam till Sverige i november 2015. han skrattar när han ser bilden från hans första jul hos familjen Axelsson. En liten, blyg kille uppkrupen i soffan.

Då ansågs han vara 10 år. Men sen dess har Migrationsverket sänkt hans ålder med två år. Idag går han i mellanstadiet och spelar fotboll i Janstorps IF.

- Han har klarat sina studier med briljans, säger Lena Axelsson, som är tillförordnad vårdnadshavare:

- När allting går så bra dyker detta upp. Han har blivit polisanmäld för att han har ljugit om sin ålder.

Lena Axelssons ögon tåras när hon tänker på den dagen.

- Det första han sa var: Får jag inte stanna nu, vart ska jag ta vägen? Han segnade ner på golvet.

17 barn anmälda av politikerna

Ahmadzia är ett av 17 ensamkommande barn som polisanmälts av politikerna i Skurups kommun för bidragsbrott. Alla som har fått sin ålder ändrad, oavsett om det är uppåt eller nedåt, har polisanmälts. Moderaterna och Sverigedemokraterna beslutade om polisanmälan, trots att kommunens chefstjänstemän avrådde från att göra det.

Ulrika Persson, chef för individ- och familjeomsorgen, svarar snabbt när hon får frågan om hur många av de 17 - efter att de fått åldern ändrad - ska ha varit över 18 år när de kom till Skurup:

- Ingen av dem, säger Ulrika Persson.

Inga bidrag utbetalda

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-03-21:

Åklagaren överklagar - vill att Ersson döms till fängelse till sidans topp

Åklagaren vill att hovrätten ändrar domen, så att aktivisten Elin Ersson döms till fängelse istället för böter, efter att hon stoppat en utvisning till Afghanistan.

Åklagaren i målet - där aktivisten Elin Ersson dömdes till böter för brott mot luftfartslagen, efter att hon stoppat en utvisning till Afghanistan - har överklagat domen till hovrätten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 19-03- 17:

Fritagningsförsök från förvaret i Märsta misslyckades till sidans topp

På söndagseftermiddagen försökte ett antal personer med hjälp av rep och stege frita personer från Migrationsverkets förvar i Märsta i Sigtuna.

Fritagningsförsöket misslyckades när personalen ingrep. De misstänkta gärningspersonerna sprang från platsen.

- Vi har sökt efter de här personerna med bland annat hundpatrull, men ingen är ännu gripen, säger Anna Westberg, presstalesperson för polisen i Stockholm vid 16-tiden.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till främjande av flykt.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 19-03-21:

Gränspolisen gjorde kontroll på eldfesten till sidans topp

På tisdagen gjorde gränspolisen kontroller på eldfesten i Folkets park i Malmö. Upprörande, tycker vissa besökare. Helt i sin ordning, tycker polisen.

- De kommer isolera sig mer. Det är inte första gången de blir ifrågasatta på grund av sitt utseende, säger Omid Mahmoudi på Ensamkommandes förbund i Malmö, om gränspolisens kontroller av asylsökande på sådana här firanden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-26:

Grekland/ Europadomstolen kritiserar att förvarstagna i Grekland inte kunde överklaga till sidans topp

Målet gäller fyra afghaner som den 21 mars 2016 togs i förvar i Vial-centret på Chios. Den 24 mars fick de beslut om utvisning och att stanna kvar i förvar. Besluten delgavs dem på grekiska. Den 4 april sökte de asyl. Den 21 april omvandlades förvaret till en halv-öppen anläggning där de enbart var tvungna att vistas nattetid. Strax därefter inhiberades utvisningarna och de registrerades som asylsökande med rätt att röra sig fritt. Europadomstolen prickar Grekland för att förvarsbeslutet delgavs på grekiska utan översättning och utan förklaring om hur de skulle överklaga. De fick ingen juridisk hjälp. Även om det fanns en procedur hade personerna ingen tillgång till den. Detta bryter mot Europakonventionens artikel 5 § 4. Männen hade också anfört att förvarstagandet var godtyckligt (brott mot artikel 5 § 1) vilket Europadomstolen inte höll med om. De hävdade också att förhållandena i förvar uppgick till omänsklig eller förnedrande behandling (artikel 3), men domstolen anser att förvarstagandet pågick så kort tid att den nivån inte uppnåtts.

Affaire O.S.A. Et Autres C. Grèce, Requête no 39065/16, på franska (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03- 14:

Bangladesh/ Concern over the relocation of Rohingya refugees to a remote island till sidans topp

This week, the U.N. special rapporteur on Myanmar voiced deep concern over Bangladesh's plan to relocate 23,000 Rohingya refugees in April to a remote island, saying it may not be habitable and could create a potential "new crisis".

Humanitarian groups have criticized the relocation plan, which aims to ease the overcrowding in Cox's Bazar, saying the island in the Bay of Bengal is vulnerable to frequent cyclones. Biraj Patnaik, Amnesty International's South Asia Director stated that if they implement this plan the Bangladesh government will risk; "undermining the protection of the Rohingya and squandering the international goodwill it has earned. In its desperation to see the Rohingya leave the camps and ultimately return to Myanmar, it is putting their safety and well-being at risk."

The island is also very isolated, a three hour boat ride from the mainland. Reports from the island itself tell of 'prison like' conditions, with families to be housed in concrete breeze-block rooms, which measure 2m x 2.5m, and have small barred windows. There is one bathroom per block, with each block made up of around 25 housing units, each unit for one family.

(...)

Artikeln med länkar och källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 19-03-26:

Demokratifond ger stöd till insamling av vittnesmål till sidans topp

FARR är en av de organisationer som har valts ut av Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse till att få stöd för ett initiativ för att stärka ungas röster. FARR får bidraget för att samla in vittnesmål från asylsökande barn och unga och sprida kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige. Projektet som nu får finansiellt stöd och stöttning under ett år kommer att ge underlag till en kommission som håller på att startas i samarbete med Linköpings Universitet för att granska asylrättens utveckling de senaste åren.

Läs mer i Stenbecksstiftelsernas pressmeddelande om de projekt som får stöd! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stenbecks Stiftelse 19-03-18:

Trafficking av barn på flykt runt Medelhavet temat för 2020 års Child 10 Awards till sidans topp

- som föregås av öppen nominering

I dag, på årsdagen av EU:s överenskommelse om ett flyktingavtal med Turkiet, tillkännages temat för 2020 års Child 10 Awards som nästa år kommer att gå till 10 modiga och hängivna ledare som alla kämpar för att motverka trafficking och utnyttjande av barn på flykt runt Medelhavet. För första gången är nomineringen till priset öppen och pågår fram till och med 15 maj 2019.

Även om det skett en stor minskning av barn på flykt till Europa så fortsätter båtarna att komma samtidigt som bristerna i mottagningssystemen gör att många barn försvinner, många gånger utan att saknas. Inte sällan hamnar de i lägenheter eller parker i storstäderna där de säljs som sexslavar eller i annan människohandel. Stora brister i boende, mat, basal vård och övervakning för dessa barn gör dem extra sårbara för att utnyttjas. Framför allt de barn som är ensamkommande, papperslösa, oregistrerade eller som försvinner under asylprocessen riskerar att falla offer för människohandel inom såväl tiggeri, slavarbete som sexuella övergrepp.

Runt om Medelhavet arbetar hundratals organisationer med inspirerande och modiga ledare som visar att det går att stå upp för medmänsklighet och mänskliga rättigheter och för de barn som drabbas värst av de den hårda politik vi ser i Europa. I januari nästa år kommer Sverige stå i fokus för sexhandeln med barn i Europa då Child 10 Award 2020 bjuder in tio av de orädda och banbrytande ledare som med sina organisationer kämpar för att stoppa trafficking av barn runt Medelhavet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 19-03-19:

Commission's latest report on the Agenda on Migration praises "progress" till sidans topp

Last week the European Commission published its latest report on the European Agenda on Migration, praising work that has "brought irregular arrivals to Europe down to the lowest level recorded in 5 years." At the same time, it highlights the need for further work as part of the EU's "comprehensive approach", putting particular emphasis on cooperation with Morocco.

Home Affairs Commissioner Dimitris Avramopoulos highlighted that:

"the fact that the number of irregular arrivals has been reduced is no guarantee for the future, considering the likely continuation of migratory pressure. It is therefore essential to pursue a comprehensive approach to migration management and border protection."

"Ahead of the March European Council, the Commission is today taking stock of progress made over the past 4 years and setting out the measures still required to address immediate and future migration challenges.

(...)

Immediate measures needed

The most pressing issues that require further work are:

Western Mediterranean route: support to Morocco needs to be further intensified as the Western Mediterranean route has seen a significant increase in arrivals. This must include the continued implementation of the €140 million programme to support border management and a resumption of negotiations on readmission and visa facilitation with Morocco.

Central Mediterranean route: Improving the appalling conditions in Libya: efforts through the trilateral AU-EU-UN taskforce must continue to help free migrants from detention, facilitate voluntary return (37,000 returns so far) and to evacuate the most vulnerable (almost 2,500 evacuated).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Heinrich Böll Stiftung 19-03-18:

Money against Migration: The EU Emergency Trust Fund for Africa till sidans topp

The EU-Africa migration summit in Valletta in November 2015 gave birth to a new European funding instrument: the EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Halfway through the implementation period, this study aims to take a detailed look at the allocation mechanism and distribution of funds under the EUTF, to examine which objectives, countries and actors have actually been supported and which ones are no longer a focus of the attention of development and migration policy. It comes to the conclusion that the implementation of migration policy projects supported by EUTF funding primarily benefits the (wealthier) member states of the EU.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-03-20:

"Vidriga förhållanden i flyktingläger" till sidans topp

I dag har det gått exakt tre år sedan EU ingick avtalet med Turkiet för att stoppa flyktingar och migranter.

- Den verklighet som vi ser är att flyktingar nu är fast i läger som är mycket, mycket dåliga, särskilt i Grekland men också på andra håll i Europa. säger Läkare utan gränsers generalsekreterare Oliver Schulz.

Han är ny som chef för Läkare utan gränser i Sverige och har jobbat på många håll i världen.

Turkiet fick bland annat cirka 60 miljarder kronor mot att patrullera sina gränser mer effektivt.

Avtalet har lett till betydligt färre asylsökande men har också lämnat tiotusentals människor i förfärliga förhållanden, skriver 25 organisationer i ett öppet brev till EU:s ledare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se även pressmeddelandet från Läkare utan Gränser, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Blekinge 19-03-22:

Trots kampen - nagelbyggarna riskerar att utvisas från Sverige till sidans topp

Nagelbyggarna Ty Thi Ngo och Hao Thi Le hotas att utvisas från Sverige eftersom deras tidigare arbetsgivare inte har gett dem rätt lön och semester. Trots att de blivit anställda på en annan salong i hopp om att få stanna kvar i Sverige säger nu Migrationsdomstolen nej till förlängt arbetstillstånd.

I slutet på 2017 fick de vietnamesiska nagelbyggarna Ty Thi Ngo och Hao Thi Le avslag på förlängt arbetstillstånd från Migrationsverket. Anledningen var att deras tidigare arbetsgivare inte uppfyllde kraven.

- Lagen säger att arbetstagarna måste ha fått lön enligt de krav som finns för att få arbetstillstånd. Här handlade det om till exempel att de har inte fått den lön de blivit utlovade, de har inte fått semester och det har varit avbrott under tiden, Lisa Danling, presskommunikatör Migrationsverket.

"Är jätteledsen"

Beslutet överklagades och i oktober förra året anställde nagelbyggarnas tidigare stamkund Mia Bergmann de två nagelbyggarna på sin skönhetssklinik i Ronneby - det i hopp om att det skulle hjälpa dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-03- 19:

IOM, Partners discuss climate change and migration at UN environment assembly till sidans topp

Climatic factors are a major driver of migration, with the World Bank estimating that some 143 million people could be internally displaced in only three regions (Sub-Saharan Africa, South Asia and Latin America) by 2050, as a result of climate change.

On Friday (15/03) experts and activists gathered during the fourth United Nations Environment Assembly (UNEA) to discuss the complex nexus between climate change and migration.

"For centuries, millions of people across the globe have migrated due to climate change and environmental drivers, but the difference now is that man-made climate change is increasing the severity, frequency and geographical range of environmental disasters," said Jeffrey Labovitz, the IOM Regional Director for East and Horn of Africa.

He added: "This means that vulnerable communities are at even greater risk than ever, and we have seen global evidence of that already. Through the Global Compact for Migration, Member States have recognized this existential global threat, and outlined comprehensive measures to protect migrants by minimizing climate change and environmental drivers, build resilience and also facilitate safe and orderly migration as an adaptation strategy."

He was speaking at a side event on environment and migration aimed at bringing to light various dimensions and solutions to environmental migration in the context of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).

The event brought together policy makers, agencies, governments and others for a discussion on shared concerns, priorities and concrete next steps.

"The need for stakeholders, including governments and development partners to collaborate to develop comprehensive strategies to better manage environmental migration, to address its challenges and to take advantage of the opportunities it presents, has never been more urgent," Labovitz added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-03- 25:

Apell för internationell migrationspanel till sidans topp

Över 800 forskare har undertecknat en appell för att skapa en internationell expertpanel kring migration. Med FN:s globala klimatpanel IPCC som förebild efterlyser forskarna ett liknande globalt samarbete kring migrationsfrågan.

- Under de senaste tre åren har vi som akademiker uppmuntrats att tala med journalister om migration och blivit ombedda av politiker att komma med råd, som de sedan inte följer, säger Virginie Guiraudon, en av initiativtagarna som är verksam vid Frankrikes offentliga forskningsinstitut CNRS och prestigeuniversitetet Sciences Po' i Paris.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-03-14:

Migratory situation in February - Poor weather reduces the number of detections till sidans topp

In February, the number of detections of illegal border crossings on Europe's four main migratory routes fell 58% from the previous month to 3 560, in large part due to poor weather conditions in parts of the Mediterranean Sea. The total for the first two months of the year was roughly in line with a year ago at 11 800.

Eastern Mediterranean

The Eastern Mediterranean route accounted for the largest percentage of detections of irregular migrants in February. Nevertheless, the number of migrants on this route fell 31% from the previous month to 2 250. Because of a high number of arrivals in January, the total number of detections on this route rose by one-third in the first two months of 2019 compared to a year ago to almost 5 500.

Two out of every five detected migrants in this corridor were nationals of Afghanistan, usually arriving by sea. One out of every five was of Turkish nationality, mainly crossing the land border.

Western Mediterranean

Rough weather conditions led to an 80% drop in the number of irregular migrants reaching Spain in February to 820. However, due to a high number of arrivals in January, the total for the first two months of 2019 stood at more than 4 900, or 83% above the figure from the same period of last year.

Nationals of Morocco accounted for the largest number of detected migrants on this route.

Central Mediterranean

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Halland 19-03-18:

Tillfälliga boendelösningar för nyanlända i Kungsbacka till sidans topp

Halländska kommuner har svårt att hitta bostäder åt nyanlända. Störst utmaning har Kungsbacka som nästan bara har tillfälliga bostäder.

Hussam Barakats familj bor på Alléskolan i Kungsbacka, ett så kallat genomgångsboende vilket är ett tillfälligt boende.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 19-03-18: Svårt för ensamkommande att hitta bostad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 19-03-20:

Ehsan och Dawood riskerar att bli hemlösa till sidans topp

I slutet av juni riskerar 70 ensamkommande ungdomar i Umeå att bli hemlösa. Två av dem är Ehsan Jafari och Dawood Amiri som när de fyllt 20 tvingas lämna kommunens boende där de bor idag.

I kommunen finns 70 ensamkommande med uppehållstillstånd som fram till sommaren kommer att få bo i Umeå kommuns lägenheter. Men i slutet av juni ser samtliga i dagsläget ut att stå utan bostad. Två av dem är Ehsan Jafari och Dawood Amiri, som båda kom till Umeå från Afghanistan 2015 och sedan dess haft boende genom kommunen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 19-03- 21:

Socialtjänsten omprövar - ensamkommande ungdomar får försörjningsstöd till sidans topp

Ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd som innefattas av gymnasielagen har tidigare haft svårt att få försörjningsstöd från Kalmar kommun. Nu har det ändrats.

Efter ett upprop med cirka 200 namnunderskrifter har Socialtjänsten nu blivit generösare och har beviljat flera av de ansökningar som man tidigare nekat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Universitet 19-03-19:

Restriktiv migrationspolitik skadlig för migranters hälsa till sidans topp

Restriktiv migrationspolitik har negativ inverkan på migranters hälsa. Det framgår av en internationell översiktsstudie från bland annat Stockholms universitet, som är publicerad i Lancet Global Health.

En ny studie har undersökt sambandet mellan migrationspolitik och internationella migranters hälsa i höginkomstländer. Studien är en så kallad systematisk översikt, där tidigare vetenskapliga studier inom området har vägts samman. Resultaten visar att migranter som vid ankomsten till ett nytt land möter restriktioner när det gäller möjligheter till uppehållstillstånd eller asyl, samt begränsad möjlighet till rörlighet, löper större risk att drabbas av mentala eller fysiska hälsoproblem (självbeskattade) samt förkortad livslängd.

- Våra resultat visar också att höga dokumentationskrav - exempelvis som den amerikanska policyn "Arizona SB 1070" där det krävs att migranter alltid ska kunna identifiera sig när det efterfrågas - samt begränsade möjligheter att få stöd från socialförsäkringssystemen har negativa konsekvenser för migranters psykiska hälsa och minskar deras utnyttjande av sjukvården säger Sol Juarez, docent vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet och huvudansvarig för studien.

De negativa hälsokonsekvenserna av restriktiva migrationspolitiska åtgärder var särskilt stora i länder som också har en negativ attityd till migration enligt det så kallade Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Detta index mäter i vilken utsträckning länder arbetar med att underlätta integration bland internationella migranter.

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar (Extern länk)

The Lancet April 2019: Effects of non-health-targeted policies on migrant health: a systematic review and meta-analysis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 19-03-14:

Statsministerns frågestund: om en stram och hållbar migrationspolitik till sidans topp

Anf. 70 Maria Malmer Stenergard (M)

Herr talman! Runt om i Sverige vittnar man om en helt ohållbar situation för de unga vuxna som har fått stanna här till följd av gymnasielagen, som de rödgröna drev igenom. De drabbas av hemlöshet och utnyttjas av kriminella gäng. Socialdemokraternas egna kommunalråd larmar om att regeringen inte har tänkt på konsekvenserna. Tyvärr är detta bara ännu ett exempel på en misslyckad integrationspolitik. Det måste vara slut på det nu!

Vi moderater är beredda att vara med och ta ansvar för en stram och hållbar migrationspolitik, men då måste en rad frågor upp på bordet. Det handlar om anhöriginvandring, uppvärdering av medborgarskap, kvalificering in i välfärden och ett fungerande återvändande.

Det besked som hittills har kommit från regeringen är att man bara är beredd att titta på ett fåtal frågor som endast syftar till att göra migrationspolitiken mer generös. Det är inte att ta ansvar. Varför är regeringen inte beredd att ta det bredare ansvaret?

Läs mer från anförande nr 70 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 19-03-18:

Tre år senare - människor fångna i hopplöshet efter avtalet mellan EU och Turkiet till sidans topp

I dag, tre år sedan flyktingavtalet mellan EU och Turkiet undertecknades, sitter fortfarande män, kvinnor och barn fast i överbefolkade, otrygga omständigheter på de grekiska öarna. Läkare Utan Gränser uppmanar europeiska beslutsfattare att få slut på politiken som strandsätter människor i flyktingläger.

I tre år har migranter, asylsökande och flyktingar suttit fast på de grekiska öarna i undermåliga förhållanden. Läkare Utan Gränser vädjar till EU att de mest utsatta ska evakueras från öarna omedelbart och inkvarteras på fastlandet eller i övriga EU-medlemsstater. I höstas slog organisationen larm om att vart fjärde barn i flyktinglägret Moria har självskadebeteende.

- Det är helt ofattbart. Väldigt små barn, ända ner till femårsålder har försökt att ta livet av sig. Barnen vi träffade längtade efter trygghet, men för invånarna i Moria känns läget hopplöst, säger sjuksköterskan Fia Iveslätt, som jobbat för Läkare Utan Gränser på Lesbos förra året..

"Grekland har blivit en dumpningsplats"

Till följd av avtalet mellan EU och Turkiet sitter ungefär 12 000 män, kvinnor och barn fångna i fem överfulla registreringscenter, så kallade "hotspots". I centret Vathy på ön Samos har förhållandena försämrats snabbt under de senaste månaderna. Fler än 4 100 personer bor i lägret, som är byggt för bara 648. Det betyder att tusentals personer trängs i det smutsiga och osäkra området utanför det officiella lägret. Bland dem som bor utanför lägret finns åtminstone 79 ensamkommande barn, gravida kvinnor, åldringar, människor med kroniska sjukdomar och personer som utsatts för tortyr och sexuellt våld.

- Grekland har blivit en dumpningsplats för män, kvinnor och barn som EU har misslyckats med att skydda, säger Emmanuel Goué, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Grekland.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Doctors without borders 19-03-18: Greece: Three years of "cruel, inhumane, and cynical " treatment of migrants and refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Newsweek 19-03-07:

While the world watches Trump's wall, Europe is colluding in rape and torture till sidans topp

Matteo de Bellis

Farah, a young man from Somalia, his wife and newborn daughter had been at sea for 12 hours when the Libyan coastguard intercepted their dinghy. The couple had fled Libya after enduring several months of torture in a hangar where Farah was beaten and his wife raped in an attempt by Libyan gangs to extract ransom money from their relatives.

When he realized he was being sent back to Libya, the 24-year-old felt sick to his stomach. "I knew it was better to die than to go back, but they threatened us with guns."

Farah, his wife and baby spent the next seven months in two detention centres in Tripoli. "There was no food or support for my baby. She died when she was eight months old. Her name was Sagal."

This is just one of several heartbreaking stories of violence and unimaginable cruelty I heard last month in Medenine, a small town in southern Tunisia, which has received a low but steady number of refugees and migrants escaping a hellish life across the border.

This weekend fresh accounts emerged of people being tortured in Tripoli's Triq al Sikka detention centre. According to reports, over 20 refugees and migrants, including children, were brought to an underground cell and then tortured at turns, one-by one, for days, in punishment for protesting against their arbitrary detention in squalid conditions and the lack of solutions. In response to the protest, over a hundred other detainees were transferred to other detention centres, including Ain Zara - which is where Sagal died.

These stories of abuse correspond with what I heard in Tunisia. Another Somali man, Abdi, described extortion and beatings at the hands of detention centre guards. Like Farah, Abdi was also captured at sea by the Libyan coastguard and returned to Libya where he was moved from one detention centre to another.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 19-03-24:

Susanna Birgersson: Kyrkorna ger konvertiter falska förhoppningar till sidans topp

Kyrkorna signalerar att om man bara blir kristen kan man få uppehållstillstånd i Sverige. I all sin välmening blir det cyniskt.

Migrationsverkets asylutredningar av kristna konvertiter är underliga och godtyckliga. På senare tid har uppgifter sipprat ut om myndighetens smått bisarra uppfattning om vad en genuin kristen tro är. Förra veckan släpptes en rapport som med viss systematik går igenom och analyserar Migrationsverkets bedömningar och motiveringar.

Rapporten har kommit till i samarbete mellan pingströrelsen och ett par andra frikyrkor. I undersökningen ingår ungefär 500 afghaner som angivit konvertering som asylskäl. Av de som har fått beslut har 68 procent fått avslag, och ännu högre är siffran i den grupp som blivit döpta efter att de fått ett första avslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Girls' Globe 19-03-19:

Sweden deports victims of child marriage and torture to Afghanistan till sidans topp

[Sweden] please just kill me. I would rather die than be sent back to Afghanistan.

Those are the roughly translated words of an 18-year-old refugee in Sweden who fled child marriage, violence and abuse. After 2 years of uncertainty in Sweden, she has just received a deportation order. She is to be sent back to the hell she fled from in Afghanistan. This young woman has learnt Swedish and wants no more than to give back to her new society. She wants peace, freedom and safety.

Sweden has a long reputation for taking strides in humanity, gender equality and human rights. In 2014, Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt called upon Swedes to open their hearts to the surge of refugees arriving in Europe. Yet, in the past years Sweden has reversed its stance, closing its borders and limiting the options for asylum seekers to stay in the country. Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, is concerned about these developments. Read his 2018 report on Sweden.

Sweden is sending civilian asylum seekers back to war torn Afghanistan, even as insecurity has increased in recent years.

A new UN report documents 2018 as the year with the highest recorded number of civilians killed in the Afghan conflict. The report also shows the increased toll of the conflict on children.

To make matters worse, Sweden is also sending back refugees who face grave risks should they return to Afghanistan. This includes girls who have fled child marriage, young LGBTQ individuals, and those who have converted from Islam.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-03- 25:

Berättelsen om Najib till sidans topp

Hösten 2014 i en liten byn i provinsen Ghazni, Afghanistan. Najib som var 13 år bodde med sin familj i ett hus med två rum. I byn fanns det en person som berättade saker om byborna för talibanerna. Till exempel berättade den här informatören att Najibs pappa arbetade för militären. En dag fick familjen ett brev där det stod att taliban skulle döda pappan och hans familj om han inte slutade att jobba för armén.

Några månader efter hotbrevet slängdes en bomb in i huset som skadade pappan och Najibs syster allvarligt. Familjen bestämde att äldste sonen, Najib, direkt skulle ge sig av till Pakistan. Resten av familjen skulle vänta med att fly tills pappan och systern var tillräckligt återställda.

Efter sex månader på flykt kom Najib till Sverige, i september 2015. Han började i årskurs 7. Det var första gången han fick gå i riktig skola. Han fick bo på ett HVB-hem. Han kände sig stolt över sig själv; han hade nått sitt mål och lyckats ta sig till trygghet och liv. Allt kändes bra och de nya kompisarna han lärde känna hade ju fått uppehållstillstånd.

Strax efter 15-årsdagen kom Najibs första avslag. Migrationsverket trodde visserligen på hans berättelse om vad som hade hänt hans familj och de ansåg att han var minderårig. Migrationsverket hävdade dock att hans familj fanns kvar i Afghanistan och att de kunde ta om hand om honom - det som kallas för "det ordnade mottagandet".

Najib började då må riktigt dåligt. Han slutade gå till skolan och började skada sig själv. Det tog ett år innan skolan slog larm; då hade han i princip legat i sin säng under hela den tiden.

Efter ett allvarligt självmordsförsök blev han placerad i vår familj. Vi blev hans familj med syskon, mor- och farföräldrar som alla kom att älska honom. Hans liv började om och han kom igång med skolan igen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-03-19:

Berättelsen om Ali till sidans topp

Jag har varit god man till Ali sen han kom till Sverige hösten 2015.

När jag först lärde känna Ali möttes jag av en djupt traumatiserad tonåring. Han hade svåra självskadebeteenden och kunde inte sova på nätterna. Efter att jag lärt känna honom och fått höra hans historia har jag svårt att förstå hur han klarade flykten till Sverige och hur han klarar av att gå upp på morgonen, gå till skolan, spela fotboll och att vänta, vänta, vänta.

Alis pappa tog en risk när han började arbeta för den afghanska regeringen för det är inte populärt hos talibanerna. Det hör liksom till vanligheterna att talibaner kommer hem till myndighetspersoner och hotar dem. Alis pappa var inget undantag. Talibanerna kom. Och från den dagen levde pappan, Alis bröder och Ali själv under dödshot.

Från den dagen förändrades familjens liv.

För att skydda Ali gömde familjen honom på ett hotell i grannstaden. Men Ali fick inte skydd. Istället utsattes han för ständiga sexuella övergrepp av hotellägaren. Och en av Alis bröder orkade inte med att leva under det ständiga dödshotet. Han började med droger och så småningom försvann han.

Som om inte det vore nog blev Alis mamma sjuk. Ali och fadern reste till hembyn för att besöka henne. De reste i hemlighet, över natten och var och en för sig; Ali klädd i burka. Men fadern kom aldrig hem. Han blev mördad och slängd i ett dike. Skräckslagen beslutade Alis mamma att Ali måste fly landet och han gav sig iväg direkt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se filmen om Ali (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-03- 22:

Det handlar om barnen till sidans topp

Ensamkommande barn som flytt till Sverige utan sina föräldrar kläms mellan lagar och Migrationsverkets praxisändringar. De omfattas inte av vare sig gamla eller nya gymnasielagen. Praxisändringarna har lett till att barn som tidigare skulle fått permanent uppehållstillstånd hamnat i en limbosituation där de blir illegala utan egen förskyllan och utvisas när de fyller 18 år.

Sorgesamma vittnesmål om barn i kläm

#vistårinteut vill i en serie blogginlägg och filmer särskilt uppmärksamma de ensamkommande barn som hamnat i kläm mellan lagar och praxisändringar. Blogginläggen består av berättelser från gode män och familjehemsföräldrar om de barn som Migrationsverket påstår har ett ordnat mottagande som inte finns. De som inte omfattas av gymnasielagarna men som heller inte kan utvisas. De som vi fick i uppdrag att ge skydd och omsorg till. Det är sorgesamma vittnesmål som alla ställer frågan: hur kan Sverige, som ska göra Barnkonventionen till lag, behandla barn på flykt på det här sättet?

Hotade barn - splittrade familjer

Dessa barn har glömts bort i debatten. Icke desto mindre lever de farligt. De riskerar utvisning och att som utvisade bli utsatta för skyddsgrundande behandling som till exempel prostitution, sexuellt våld, trafficking eller tvångsrekrytering till terrorism. De har blivit hotade, fått gömma sig, kanske sett sina fäder och bröder bli bortförda. Resten av familjen är i spillror och har flytt till annat land.

Just den här gruppen barn får varken uppskjuten verkställighet på utvisningsbeslutet eller tillfälligt uppehållstillstånd. Hade de fått något av detta skulle de kunna omfattas av den gamla gymnasielagen. Istället får de utvisningsbeslut med motiveringen att det finns ett ordnat mottagande.

Det ordnade mottagande utreds inte - eftersom det inte finns

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut blogg 19-03-23:

Öppet brev till Socialdemokraterna till sidans topp

Socialdemokrater, ni håller partikongress igen. För två år sen var vi med som åskådare, åhörare, vittnen. Vi har varit på er arena, lärt känna er. Vi kan föreställa oss hur ni återigen samlas, minglar, pratar, skrattar, grupparbetar, står i talarstolen...

Men vi tror att få av er har varit på vår arena och därför tänker vi berätta. Vi hoppas att ni kan ta till er det vi säger och använda det i ert fortsatta arbete för Ett Sverige För Alla.

Vi är ideellt engagerade i ensamkommande.

Nu suckar ni kanske. Jaha, ytterligare en av tusentals texter om ensamkommande. Men hör ni socialdemokrater: ställ er istället frågan varför det skrivs så mycket om ensamkommande. Varför går det inte en dag utan nya artiklar?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-03-22:

Ensamkommande "ska sköta sig" - men hur? till sidans topp

Morgan Johansson, du och jag medverkade i samma inslag i SVT Aktuellt i tisdagen 12 mars, ett inslag om hemlöshet hos de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen. Jag skäms över den okunskap du besitter i frågan, Herr Justitie- och Migrationsminister.

Jag skäms över att du inte ens är villig att lyssna på oss som arbetar med, för och kring dessa ungdomar och som ser hur verkligheten ser ut. "Kan man inte hitta en lägenhet så får man lov att hyra ett rum av någon, det är många ungdomar och studenter som löser sin situation på det sättet."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad 19-03- 24:

"skjuter över ansvaret för en ogenomtänkt lagstiftning på de ensamkommande unga." till sidans topp

De politiker som drev på och röstade igenom gymnasielagen väljer att ignorera de svårigheter som de ensamkommande unga måste övervinna.

Det skriver Hanna Scott och Anders Roos, projektledare respektive jurist vid Skåne stadsmission.

Gymnasielagen riskerar att bli en utdragen utvisning - även för dem som "sköter skolan och håller sig i skinnet" som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) nyligen hävdade att ensamkommande unga behöver göra för att få stanna i Sverige.

Nästan 6000 ungdomar har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Det handlar om unga som sökte skydd i Sverige för nästan fyra år sedan: ensamma barn och unga på flykt som upplevt åratal av oviss väntan och kringflyttningar mellan kommuner. Under lång tid har de varit slagträn i den politiska debatten, burit bördan av rättsosäkra åldersbedömningar och de tre senaste årens inhumana migrationspolitik.

När de första uppehållstillstånden löper ut i höst är risken stor att det då finns tusentals unga i Sverige som inte uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd. Om regeringen och riksdagen menade allvar med lagens syfte krävs det insatser snarast såväl från staten som kommunerna:

+ Skolverket, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, måste börja samarbeta för att ge kunskapsstöd till skolor och studievägledare så att de i sin tur kan ge tydlig och rätt information till ungdomarna. Det är bråttom - redan i maj behöver vissa söka de utbildningar som ska ligga till grund för förlängt uppehållstillstånd. Idag är det inte lätt för ungdomarna att få reda på vilken utbildning som ger dem rätt till förlängt uppehållstillstånd. När de väl lyckats boka tid hos en studievägledare kan hen ofta inte besvara frågan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-13:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets hantering av utvisningsbeslut till sidans topp

Fråga 2018/19:350 av Maria Malmer Stenergard (M)

Av uppgifter i medierna har det framgått att Migrationsverket sedan några år tillbaka inte överlämnar vissa utvisningsärenden till polisen. Det handlar om ärenden där personen inte vill medverka till ett frivilligt återvändande och där hemlandet enbart vill ta emot personer som återvänder frivilligt.

Detta är en oacceptabel hantering. Det är Polismyndighetens uppgift att verkställa utvisningsbeslut där personen inte återvänder frivilligt. Till sin hjälp, och för det fall det är nödvändigt för utvisningens genomförande, har Polismyndigheten möjlighet att använda vissa tvångsåtgärder. Exempel på tvångsåtgärder som kan aktualiseras är transport till en ambassad för att ordna med resehandlingar samt transport till en flygplats.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad gör ministern för att säkerställa att utvisningsärenden där personen inte frivilligt medverkar till återvändandet överlämnas till Polismyndigheten?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-03-21:

"Asylpolitiken slår mot etableringen i norr" till sidans topp

Migrationsverkets senaste beslut att stänga kontor i norr kommer att få negativa konsekvenser för både integration och jobbtillväxt i hela Sverige. Myndigheten bör i fortsättningen ta hänsyn till regional utveckling och integrationsresultat när asylsökande fördelas över landet, skriver ett antal kommunalråd med flera.

Arbetsförmedlingens statistik över andelen nyanlända som fått jobb 90 dagar efter etableringen visar att norra Sverige lyckas mycket bra. Regionerna Jämtland/Härjedalen och Norrbotten ligger tvåa och trea. I ljuset av detta blir Migrationsverkets beslut att stänga sina kontor i Östersund och Kiruna obegripligt.

Att regioner i norr är duktiga på mottagande är ingen slump eftersom befolkningen i stor utsträckning välkomnar nyanlända och det bland annat finns ett stort behov av inflyttning av arbetsföra personer till dessa kommuner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 19-03-19:

Regeringen ger asylsökande skulden till sidans topp

Doktoranderna Lovisa Häckner Posse, Mirjam Katzin, Maria Persdotter

Boendeformen eget boende för asylsökande (ebo), innebär att en asylsökande som under asylprocessen väljer att ordna eget boende, i stället för att bo på förläggning, ändå har rätt till dagersättning.

Regeringen har aviserat planer på att ändra ebo så att asylsökande som bosätter sig i så kallade "särskilt utsatta områden" ska förlora sin rätt till bidrag. Förändringen motiveras med att ebo leder till trångboddhet, social misär, osäkra boendeförhållanden och svarta kontrakt. Dessa problem är givetvis bekymmersamma, men det är högst otroligt att vi löser dem genom att begränsa asylsökandes möjligheter att bosätta sig där de vill.

Genom förslaget och retoriken görs individer ansvariga för sociala problem. Det är anmärkningsvärt att det är just asylsökande som ska bära ansvaret för att lösa segregationsproblemen. I nuläget är det svårt att föreställa sig ett motsvarande lagförslag som i stället riktade sig mot barnfamiljer, äldre eller vita svenska höginkomsttagare (forskning visar nämligen att det är flyttmönster i den sistnämnda gruppen som framförallt skapar segregation).

Ebo är nära sammankopplat med framför allt två rättigheter: rätten till bostad och rätten till privat- och familjeliv, vilket bland annat innebär en rätt att bo och leva som man vill. Dessa rättigheter återfinns i internationella konventioner och betraktas där som universella. Det innebär att de gäller alla, oberoende av en persons juridiska status, till exempel medborgarskap. Historiskt sett har dock asylsökandes rättigheter varit föremål för många inskränkningar, bland annat just med hänvisning till att asylsökande inte är medborgare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-03-18:

S: Löfven förankrade inte nya asylpolitiken till sidans topp

Socialdemokraternas valanalys riktar kritik mot ordföranden Stefan Löfven. Enligt analysen hade han inte förankrat den nya, restriktiva asylpolitiken i partiet. Socialdemokraterna misslyckades med att vinna väljare bland barnfamiljerna och tappade stöd bland arbetarna.

Partiet misslyckades dessutom att vinna i sjukvårdsfrågan och frågan om pensionerna. Det visar också valanalysen för valet i höstas, som Ekot tagit del av.

Valanalysen riktar bland annat kritik mot partiledningen för hur litet migrationspolitiken förankrats i partiet. Till exempel i maj förra året när Stefan Löfven höll en presskonferens om att Socialdemokraterna ska ha en restriktiv asylpolitik.

Det gällde papperslösa barns rätt till skolundervisning.

- Vi menar att om du har fått ett nej och inte ska vara i landet så kan man naturligtvis inte säga att "då har jag ändå rätt till skola, ändå rätt till samma vård, ändå rätt till samma välfärd". Nej, så kan det inte vara. Utan har man inte rätt att vara här i landet, då är det annat som gäller, sa Stefan Löfven då.

Valanalysgruppen konstaterar att omsvängningen av migrationspolitiken inte hade diskuterats och förankrats tillräckligt väl i partiet.

"Partimedlemmar måste ges större utrymme att diskutera frågor av liknande dignitet", säger valanalysgruppen.

Valanalysen konstaterar att valet för partiet varken kan karakteriseras som ett katastrofval eller ett krisval, men inte heller som en framgång.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-03-20: Sjukvård och migration sänkte Socialdemokraterna i valet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 2019:

Program för FARR:s 30-årsjubileum - anmäl dig! till sidans topp

FARR grundades 1988 och höll sitt första ordinarie årsmöte 1989. Vi firar jubileet med ett annorlunda seminarium den 30 mars!

Jubileet är öppet för alla! Det hålls på Röda korsets Folkhögskola i Skärholmen, mellan kl 13:00 och 20:30. Läs mer nedan om jubileet och om FARR:s årsmöte dagen efter, eller anmäl dig direkt

FARR firar 30 år med seminarier, minnen, möten och utställning!

FARR grundades som ett svar på det behov enskilda aktivister och asylgrupper hade av att utbyta erfarenheter och samråda till stöd för asylsökande. Behovet av en organisation som arbetar för att stärka asylrätten var stort då, det är stort idag och det har varit stort varje dag mellan de två tidpunkterna.

Ur programmet: Michael Williams, ordförande i FARR 1988-2008, berättar om framgångar och bakslag under tre decennier. Sanna Vestin, ordförande i FARR 2013-2018, talar om vad som hänt sedan Tvärvändningen 24 november 2015. Anita D'Orazio, bland mycket annat en av initiativtagarna till FARR samtalar med Annette Rosengren under rubriken SÄG IFRÅN! Som sista inslag på kvällen blir det eftersnack med Syster Karin, Sara Edvardson Ehrnborg (#vistårinteut) och Sanna Vestin om vad som är sig likt efter 30 år och vilka de nya utmaningarna är.

Däremellan sex fantastiska paneler med verksamma veteraner, envisa aktivister och de kunnigaste av juristerna:

+ Medlemmar från några av de första grupperna; Alsike kloster, Sundsvalls Asylkommitté, Hallands Asylkommitté, Flyktinggruppen i Falun och Solidaritetens Hus i Flen, resonerar kring verksamhet, dagens utmaningar och aktivism

+ Veteranerna inom kampen för rätt till vård Anne Sjögren, Eliot Wieslander, Magnus Kihlbom och Frida Metso samtalar om tillståndslösas somatiska och psykiska vårdbehov.

(...)

Hela artikeln med länk till anmälningskupong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.