fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 18 mars 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Rådgivningsbyrån 19-03-15:

Rådgivningsbyråns remissvar om förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över utkastet till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Vi välkomnar förslaget om en parlamentarisk utredning och ambitionen att ta fram en långsiktigt hållbar lagstiftning inom migrationsområdet.

Vi välkomnar att lagstiftaren ger alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Vi beklagar att den föreslagna förlängningen av den tillfälliga lagen framförallt slår mot några av samhällets mest utsatta grupper. Vi ser att bestämmelserna är fortsatt diskriminerande och innebär hårdare regler för bland annat barn, personer i samkönade- eller på annat sätt normbrytande relationer, personer med funktionsnedsättning, kvotflyktingar och pensionärer.

Vi är särskilt kritiska till att försörjningskravet inte beaktar om personens oförmåga att efterleva kravet är till följd av omständigheter som ligger utanför dennes kontroll, exempelvis med anledning av en funktionsnedsättning.

Vi ser med allvar på att särskilda skäl som grund för uppehållstillstånd inte ska tillämpas under ytterligare två år framöver. Detta är särskilt oroande med anledning av att FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blir svensk lag den 1 januari 2020. Vi noterar att lagförslaget saknar en konsekvensanalys för hur lagen är förenlig med konventionen.

Vi är generellt oroade över att lagstiftaren inte tar ansvar för att säkerställa att Sveriges internationella åtaganden efterlevs med en väl underbyggd lag. Genom lagens konstruktion överlåts istället tolkningen av våra konventionsåtaganden till enskilda rättstillämpare.

Hämta remissvaret från Rådgivningsbyrån (Extern länk)

Fler remissvar på regeringens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-03-13:

Tillstånd enligt gymnasielagen - vad händer sen? till sidans topp

Nu finns ett genomarbetat informationsmaterial till personer som fått uppehållstillstånd enligt "den nya gymnasielagen". Eftersom det är en ny form av tillstånd så har det uppstått en lång rad frågor om hur lagen ska tolkas, vilka rättigheter ungdomarna har, vilka gymnasielinjer som ger möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd etc.

Alla frågor har inte kunnat besvaras eftersom tolkningen av lagen på en del punkter är oklar. Författarna har redan hunnit uppdatera materialet ett par gånger. Den upplaga du kan ladda ner här är tredje utgåvan . Om materialet uppdateras på nytt så kommer vi att lägga upp den nya versionen.

Materialet riktar sig till dig som beviljats uppehållstillstånd enligt 16 f §, lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen). Paragraf 16 f började gälla den 1 juli 2018 och gällde endast under en begränsad tid, fram till den 30 september 2018. Den brukar också kallas för den "nya gymnasielagen".

Skriften är sammanställd och redigerad av Stockholms Stadsmission, i samarbete med Barnrättsbyrån, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Rädda Barnen, Röda Korset och Skåne Stadsmission. Innehållet har inhämtats, analyserats och sammanställts av jurister från 6 olika organisationer och byråer. Informationen kommer bland annat från kontakt med myndigheter, granskning av lagtext och förarbeten, samt analyser av rättsfall.

Stadsmissionerna i Stockholm och Skåne är även medlemsorganisationer i FARR.

Läs mer och hämta materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-26:

Svar på skriftlig fråga: Utredning om gode män och överförmyndare till sidans topp

Fråga 2018/19:208 av Robert Hannah (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Frågan om att tillsätta en utredning för att se över det kritiserade systemet med gode män och överförmyndare har dragits i långbänk. Tidigare ansvarig minister lovade att tillsätta en utredning i frågan men ännu har inte någon utredning tillsatts.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Kommer regeringen att infria sitt löfte om att tillsätta en utredning som ser över systemet med gode män och överförmyndare, och när kommer det i så fall ske?

svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En mycket viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av t.ex. sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning inte kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. I detta syfte ställer många människor över hela landet upp som gode män och förvaltare. De gör en värdefull insats för att stödja en medmänniska i en utsatt situation. Det är angeläget att ordningen med ställföreträdarskap och tillsynen över den fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se hur vi kan förbättra ordningen med gode män, förvaltare och överförmyndare. De människor i vårt samhälle som behöver hjälp ska känna sig trygga med att de också får det.

Sidan med fråga och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Utrikesdepartementet 19-02-20:

Allmänt/ UD:s nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten till sidans topp

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i länder i Europa. UD publicerar dessa landrapporter regionvis två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Denna omgång rapporter belyser situationen i 29 europeiska länder.

- En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Våra rapporter är viktiga redskap i en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Även i Europa kan vi se sådana tendenser. Idag utmanas och ifrågasätts de principer som EU är byggd på även av vissa av EU:s medlemmar, säger utrikesminister Margot Wallström.

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är överlag god inom EU och länder som står EU nära. Men allt är inte väl. Bland de länder som granskats finns även exempel där utvecklingen på senare år präglats av kraftiga inskränkningar.

Variationen mellan länderna är stor när det gäller flera faktorer, såsom graden av valdeltagande, korruption, tillit till politiska institutioner, mediefrihet och rättssystemens integritet. Det gäller även friheten för civilsamhället att verka, situationen för minoriteter, och ekonomiska och sociala frågor.

I samband med publiceringen av UD:s nya rapporter den 20 februari besöker utrikesminister Margot Wallström Uppsala universitet för att tala om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer med studenter vid ett seminarium anordnat av Utrikespolitiska föreningen Uppsala.

Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten om Albanien (Extern länk)

Hämta rapporten om Bosnien-Hercegovina (Extern länk)

Hämta rapporten om Kosovo (Extern länk)

Hämta rapporten om Kroatien (Extern länk)

Hämta rapporten om Nordmakedonien (Extern länk)

Hämta rapporten om Serbien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International Sverige 19-03-13:

Från Afghanistan/ Kommentar till Migrationsverkets utkast till nytt ställningstagande till sidans topp

Amnesty International gavs möjlighet att ge kommentarer på Migrationsverkets utkast till nytt ställningstagande om Afghanistan. Kommentarerna går att läsa här. Observera att kommentarerna gäller ett utkast och att det rättsliga ställningstagande som sedan publicerades i vissa delar har ändrats. Ändringarna gäller dock enbart enskildheter. Amnestys Internationals generella inställning är att ingen person från Afghanistan som sökt asyl ska återsändas till landet med tvång. Amnesty anser vidare att det i princip inte föreligger några rimliga och relevanta internflyktsalternativ i Afghanistan.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-03-07:

Från Irak/ EASO publishes a COI report: Iraq - Targeting of individuals till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report titled Iraq: Targeting of individuals. This report is part of a series of Iraq reports produced in 2018-2019. These reports cover actors of protection, internal mobility, and targeting of individuals. A security situation report will also be published in March 2019. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Iraq.

Despite a decrease in asylum applications lodged by Iraqi nationals in EU+ countries in 2018, Iraq was the third most common country of origin with more than 42,000 applicants. In January 2019, Iraqi nationals remained the third largest group of applicants in EU+ countries after Syrian and Afghan nationals. At the end of January 2019, about 26,000 cases awaited a first-instance decision.

The EASO COI report Iraq - Targeting of individuals aims to provide information on topics related to the targeting of individuals by armed actors in Iraq, as well as by sectors of society. The report deals with the modus operandi, methods and targeting strategies used by armed actors, both on the side of the insurgents as on the side of state armed actors and affiliated armed groups, in the context of the conflict with the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Society-based targeting on issues such as transgression of social norms, gender, crime, or on the basis of particular identities, is also discussed in a separate chapter.

The report was drafted by COI researchers from Cedoca, the Belgian COI unit in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by EASO and COI researchers from national asylum authorities represented in EASO's Iraq COI Network: The Netherlands - Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice and Denmark - Danish Immigration Service.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-03-07:

Från Sudan/ Lifosrapport: Sudan - Kvinnlig könsstympning till sidans topp

Rapporten belyser frågan om kvinnlig könsstympning eller på engelska female genital mutilation (FGM) i Sudan inklusive frågor om familjens beslutsmönster och statens möjlighet att erbjuda rättsligt skydd. Frågor om återomskärelse (reinfibulering) berörs också i rapporten.

/Utdrag:/

I ljuset av det begränsade informationsläget i Sudan konstaterar Lifos att de konsulterade källorna pekar på att förekomsten av könsstympning är mycket utbredd i Sudan. Även i delstater där förekomsten är mindre rör det sig som minst om omkring hälften av kvinnorna som utsätts. I vissa delstater är så gott som alla flickor och kvinnor könsstympade, och den etablerade terminologin kring icke-könsstympade flickor har generellt varit starkt negativ. Lifos bedömning utifrån konsulterade källor är därför att majoriteten av sudanesiska flickor och kvinnor fortsatt löper risk att utsättas för könsstympning.

(...)

Trots att Sudan historiskt haft lagar som förbjudit könsstympning av kvinnor finns det idag, efter påtryckningar från vissa religiösa ledare, ingen nationell lagstiftning mot kvinnlig könsstympning. Av de delstater som infört regionala lagar förekommer kritik mot implementeringen av lagarna, inte minst i delstaten Röda havet där den regionala lagen kallats för en "papperstiger".

(...)

Det finns inte heller någon sedvanerättslig lagstiftning som förbjuder kvinnlig könsstympning, och trots att skadliga sedvänjor förbjuds i konstitutionen, och annan sudanesisk lagstiftning teoretiskt kan kriminalisera könsstympning, finns det till Lifos kännedom inga exempel på att personer som utfört könsstympning lagförts inom ramen för dessa bestämmelser.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Lifosrapport 19-03-14: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03-08:

Från Syrien/ Germany supported return - Reports on disappearances raise concern till sidans topp

Reports on the disappearance of people who returned from Germany to Syria to reunite with relatives raise concern over Germany's policy on family reunification and voluntary return support scheme.

In a response to a parliamentary question, the German government stated that it financially supported the voluntary return of 437 people to Syria in 2018. The question was filed by Ulla Jelpke, MP of Die Linke, the German left party. It followed upon reports that two people, who had been granted asylum in Germany, had disappeared after their voluntary return to Syria. Relatives of the two individuals reportedly said, they decided to go back to Syria after their efforts to bring their partners to Germany had failed. Both individuals disappeared after being detained by the government, the reports say.

In mid-March 2016 Germany suspended family reunification for people with subsidiary protection. The legislative change coincided with a policy change. Most people fleeing the conflict in Syria have since been granted subsidiary protection instead of refugee protection, leaving them with little means to bring the family members they left behind. Under the new coalition deal signed in March 2018, family reunification for those with subsidiary protection were limited to 1000 family members admitted per month, in addition to hardship cases. In practice, hardship cases require a high threshold and the quota of 1000 family reunification per months has not been fulfilled in 2018. UNHCR urged Germany to allocate the 2.400 places of the quota that have not been exhausted last year.

To offer financial support to people who return voluntarily to a country they have fled the German government set up a scheme "Starthilfe" with a budget of 40 million Euros per year. In the response, the government refers to its decision in November that Syria is not safe for returns. Germany does not encourage returns to Syria and the support scheme respects the "autonomous and voluntary" decision of those wishing to return, the government stresses.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Metro 19-03-06:

Stoppades med falska pass av tullen - misstänks för storskalig människosmuggling till sidans topp

En man som fastnade i tullen på Bromma flygplats bar på falska pass. Han misstänks vara inblandad i en internationell härva där personer förts illegalt mellan länder. "Det har skett mot ersättning och rör ett stort antal personer", säger åklagaren.

Den 7 januari fattade tullen på Bromma flygplats misstankar mot en resenär som uppträdde nervöst. Mannen hade flera pass utställda på olika personer, och han greps av polis. Då passen undersöktes närmare visade det sig att två av passen var förfalskade.

I mannens mobil hittades omkring 150 fotografier som fångade polisens intresse.

- Det handlar om ett stort antal fotografier på bland annat pass, boardingkort och uppehållstillstånd från en massa olika personer, säger åklagare Pontus Hamilton.

Mannens förklaring: Skulle ordna uppehållstillstånd

- Påståendet från vår sida är att han har hjälpt till att transportera personer mellan olika länder i EU. Det har skett mot ersättning och rör ett stort antal personer.

Mannen har en annan version:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

El Pais 19-02-20:

Spanien/ Spain and Morocco reach deal to curb irregular migration flows till sidans topp

Sea rescue services will be able to return some migrants to Moroccan ports instead of taking them to Spanish ones

Spain and Morocco have reached an agreement on an unprecedented strategy to contain irregular immigration. Under the deal, Spain's sea rescue services, Salvamento Marítimo, will be allowed to take some of the rescued migrants back to Moroccan ports, according to three sources in the Spanish government.

The measure will apply to migrants found in missions where Spanish rescue services are assisting the Moroccan Coast Guard in their maritime area of responsibility, and when the nearest port is in Morocco. "Given our good relations with Morocco, Salvamento Marítimo will assist the Moroccan Navy if so required. In that event, rescued individuals will be taken to the nearest safe harbor, which in this case will be Moroccan," said a government source.

Until now, all migrants found by Spanish rescue services in waters of the Strait of Gibraltar or the westernmost section of the Mediterranean Sea have been automatically taken to Spanish ports, even if the rescue took place nearer the Moroccan coastline.

The measure is part of the Spanish executive's attempts to reduce migratory pressure at a time when irregular immigration has become an electoral issue as Spaniards head for local, regional, national and European elections. The new guidelines are meant to go into effect immediately, although their future will depend on the outcome of the snap general election called for April 28.

In December, the ruling Socialist Party (PSOE) sustained a stinging defeat in the southern region of Andalusia, where a far-right party named Vox made significant inroads on the promise to crack down on illegal immigration. Vox is now taking its message to other parts of Spain in the hopes of replicating its success.

More from Morocco

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 19-03-14:

Spanien/ Uppgifter om många döda när migrantbåt sjönk till sidans topp

Överlevande och anhöriga uppger för gruppen Caminando Fronteras, som arbetar för migranters rättigheter, att 45 personer har omkommit när en båt med migranter sjönk utanför Marockos kust. Marockanska myndigheter bekräftar inte dödstalet men marinen uppger att 21 personer har räddats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 19-02-07:

Medelhavet/ Migrants calling in distress returned by deadly 'refoulement' industry till sidans topp

When they called us from the sea, the 106 precarious travellers referred to their boat as a white balloon. This balloon, or rubber dinghy, was meant to carry them all the way to safety in Europe. The people on board - many men, about 20 women, and 12 children from central, west and north Africa - had left Khoms in Libya a day earlier, on the evening of January 19.

Though they survived the night at sea, many of passengers on the boat were unwell, seasick and freezing. They decided to call for help and used their satellite phone at approximately 11am the next day. They reached out to the Alarm Phone, a hotline operated by international activists situated in Europe and Africa, that can be called by migrants in distress at sea. Alongside my work as a researcher on migration and borders, I am also a member of this activist network, and on that day I supported our shift team who received and documented the direct calls from the people on the boat in distress.

The boat had been trying to get as far away as possible from the Libyan coast. Only then would the passengers stand a chance of escaping Libya's coastguard. The European Union and Italy struck a deal in 2017 to train the Libyan coastguard in return for them stopping migrants reaching European shores. But a 2017 report by Amnesty International highlighted how the Libyan authorities operate in collusion with smuggling networks. Time and again, media reports suggest they have drastically violated the human rights of escaping migrants as well as the laws of the sea.

The migrant travellers knew that if they were detected and caught, they would be abducted back to Libya, or illegally "refouled". But Libya is a dangerous place for migrants in transit - as well as for Libyan nationals - given the ongoing civil conflict between several warring factions. In all likelihood, being sent back to Libya would mean being sent to detention centres described as "concentration-camp like" by German diplomats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 19-03-13:

Kroatien/ Amnestykritik mot EU för våld i Kroatien till sidans topp

EU är "medskyldigt" till den kroatiska polisens "våldsamma agerande" mot tusentals asylsökande eftersom EU är med och finansierar den kroatiska gränskontrollen, anser Amnesty International i en ny rapport.

Omkring 25 000 migranter från Asien, Mellanöstern, och Nordafrika tog förra året en ny rutt genom Balkan i ett försök att ta sig via Kroatien och vidare till västeuropeiska länder.

En majoritet av dem lyckades komma förbi Kroatien, men flera tusen av hindrades av EU-landets gränsmyndighet och hamnade därefter i migrantläger i Bosnien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

John Menadue blog - Pearls and Irritations 19-02-08:

Australien/ Kerry Murphy: Interdicting refugees not protecting refugees till sidans topp

In the first Four Corners program of 2019 [1], Sophie McNeil reported on the major hurdles placed in the way of Saudi women getting to Australia to make a refugee claim. McNeil interviewed not just Rahaf Mohammed, who was quickly resettled in Canada, but others who are now in Australia seeking asylum. They told of other Saudi women who had been prevented from getting to Australia by either the Saudi Government or Australian Border Force officers.

The interdiction of asylum seekers coming directly to Australia to make a refugee claim has a long and tortuous history in Australia. Much attention has been on those who come by boat, who are nicknamed 'boat people' in the media and common parlance. Less attention is given to those who arrive by plane - the '' plane people'. I have had the honour of representing not just 'boat people' in their cases, but also those who arrive by plane.

The plane arrivals fall into two main categories, those with a visa and those without. This now makes a difference as to what process you get and what visa if you are successful. These days it is much harder for someone to board a flight for Australia without a visa than it used to be. Around twenty years ago, I remember representing a number of asylum seekers who had arrived by plane without a visa. In fact the first Afghan Hazara client I had was a plane arrival, as was the first Iraqi doctor I represented. Over the next twenty years I have represented many other Hazaras and Iraqis, and they both still have good cases when you read the independent reports about what happens in their countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Värmland 19-03-04:

Måste lämna allt när asylboenden stängs till sidans topp

På Herrgårdsgymnasiet i Säffle går det 30 elever som inte har någon aning om vilken stad de kommer att bo om bara några veckor. De tvingas att flytta när Migrationsverket avvecklar alla boenden i Värmland. Och nu sprider sig oron bland eleverna.

- Det är jättejobbigt, vi har tappat all koncentration, säger Abdullah Madadi.

I höstas kom Tahir Aryan och Abdullah Madadi äntligen in på varsitt nationellt program på Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

Tre år tidigare kom de till Säffle från Afghanistan och påbörjade kampen att läsa in grundskolan för att få behörighet. Det är få asylsökande som lyckas på den korta tiden, men Abdullah och Tahir klarade det. Så i början av februari kom en riktig kalldusch.

De fick ett brev med besked från Migrationsverket att de måste flytta från Värmland och lämna utbildningen på Herrgårdsgymnasiet inom två månader.

- Det känns jobbigt. Vi hade det redan svårt och nu blir det inte lättare. Vi vet inte ens vart vi ska flytta, säger Tahir Aryan, som går sista terminen i ettan på vård- och omsorgsprogrammet.

"Orkar inte ta sig upp på morgonen"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 19-03-12: 50-tal asylsökande flyttas från Kaxås - Masomem, 11: Jättejobbigt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 19-03-12:

Skolverket kritiserar flytt av asylsökande skolbarn till sidans topp

På tisdagsmorgonen flyttas 50 asylsökande vuxna och barn från Kaxås norr om Östersund. Flytten krockar med det nationella provet i svenska.

Det nationella provet är obligatoriskt och görs under tisdagen på skolor runt om i hela landet. Sakina som går i nionde klass flyttar för 7:e gången sedan 2015, hon oroas för hur hennes betyg kommer att påverkas.

- Jag måste studera, jag har en dröm också. Alla har en dröm att man måste studera och klara skolan, säger hon till P4 Jämtland.

Vad är din dröm?

- Att bli läkare, men jag har flyttat jättemycket så mina betyg är inte bra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 19-03-13:

Kaos mötte asylsökande familjer från Kaxås som flyttats till sidans topp

Det var allt annat än ordning och reda enligt Annica Sörensdotter.

Ett 50-tal asylsökande familjer har flyttats från Kaxås till andra boenden i Västernorrland och bussades under tisdagen till bland annat Mellansel och Junsele.

Där möttes flera familjer av kaos, förvirring, inga klara bostäder och strömlösa lägenheter. Det berättar Annica Sörensdotter från svenska Kyrkan som med egen bil och släpvagn hjälpt familjer att flytta sina möbler och tillhörigheter.

- En kvinna från Änge och hennes tonårsdotter blev uppringd under bussfärden, och måste välja mellan att bo med tre andra kvinnor, eller att fortsätta till Junsele till egen lägenhet, säger hon

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 19-03-13: Migrationsverket om kaosflytten: Något gick fel (Extern länk)

SvT Jämtland 19-03-15: Migrationsverket skriver brev till kommunerna (Extern länk)

SvT Jämtland 19-03-15: "Man hade kunnat planera bättre" - Annika i Offerdal om flytten av flyktingarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 19-02-07:

Kritik mot socialen i Västerås för att LVU-vård avslutats utan utredning eller beslut till sidans topp

Socialnämnden i Västerviks kommun får allvarlig kritik för att nämnden låtit vården enligt 3 § LVU av en ung man upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha fattat ett beslut om att vården skulle upphöra

Migrationsverket anvisade en ensamkommande pojke till Västerviks kommun när han kom till Sverige 2014. Han blev föremål för vård enligt 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och var under hösten 2016 placerad vid ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Nämnden beslutade med stöd av 11 § LVU att pojkens placering vid hemmet skulle avslutas den 12 december 2016, när han fyllde 18 år. Som skäl för detta angav nämnden att ansvaret för honom då övergick till Migrationsverket. Pojken lämnade hemmet den 12 december 2016, och kort därefter avslutade nämnden hans ärende.

I beslutet konstaterar JO att bestämmelserna i LVU även gäller för ensamkommande barn och unga. Av 21 § LVU framgår att socialnämnden ska besluta att vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra när den inte längre behövs och att sådan vård får fortsätta som längst till det att den unge fyller 21 år. Om nämnden får uppgift om att den unge inte längre är i behov av vård med stöd av LVU ska nämnden inleda en utredning och därefter ta ställning till saken i ett formellt beslut.

Nämnden lät i praktiken vården av pojken upphöra samma dag som han fyllde 18 år. Nämnden har uppgett att ansvaret för honom då övergick till Migrationsverket. JO påpekar att vård med stöd av 3 § LVU endast kan upphöra av det skälet att den unge inte längre har något vårdbehov eller att han eller hon fyller 21 år. Detta innebär att vården fortsätter oberoende av om den unge fyller 18 år under vårdtiden om han eller hon är i behov av vård enligt LVU. Nämnden saknade möjlighet att låta vården av pojken med stöd av 3 § LVU upphöra enbart av det skälet att han fyllde 18 år.

(...)

Hela yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-03-10:

"Vi tjänade miljoner på ensamkommande" till sidans topp

Ett Uppsalabolag för ensamkommande har slutat med konkurs och polisanmälan. "Vi tjänade miljoner på att göra nästan ingenting. Hur kunde kommunen slösa bort så mycket skattepengar", frågar sig en delägare i bolaget.

Ett bolag som arbetat med ensamkommande unga flyktingar försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 13 februari i år.

Det rör sig om ett så kallat konsulentföretag som arbetat med att ordna familjehem åt kommuner för placeringar av ensamkommande. Företaget har även gett familjerna stöd och handledning.

En av konsulentföretagets båda delägare, en man vi kan kalla Adam, är mycket kritisk till hur Uppsala och andra kommuner hanterat skattebetalarnas pengar.

- Kommunerna anlitade en mängd oseriösa företag för vård av ensamkommande. Enorma belopp från kommunerna har blivit vinster hos oseriösa leverantörer, hävdar Adam.

Men vi tar historien om Adam och hans konsulentföretag från början. När den stora tillströmningen av ensamkommande till Sverige inleddes 2015 såg han en affärsidé.

Han hade sedan några år upplåtit sin bostad som familjehem åt unga flyktingar och kände väl till systemet.

- Jag hade sett att konsulentföretagen, som hjälpte kommunerna med placeringar av ensamkommande, tjänade mycket pengar utan särskilt stora arbetsinsatser. Personal från konsulentföretag kom på hembesök hos mig ibland men så mycket mer var det inte, säger han.

2015 startade han ett eget konsulentföretag tillsammans med en annan Uppsalabo som utsågs till vd. Adam och vd:n skaffade fram en rad familjer som var intresserade av att ta hand om ensamkommande i sina bostäder och företaget erbjöd sina tjänster åt kommunerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 19-03-14:

Krävde 100 000 för att hjälpa asylsökande - straffas med löneavdrag till sidans topp

En anställd på Migrationsverkets kontaktcenter i Kalmar krävde i ett mailsvar 100.000 kronor av en asylsökande. Nu straffas den anställde med 15 dagars löneavdrag.

En asylsökande som ville ha en handläggare fick följande svar:

"Det finns ingen handläggare. Om du ger mig 100 000 kronor så ska jag se till att ge dig en handläggare".

Efteråt har den anställde sagt att det var ett skämt som gick fel. Meningen var aldrig att skicka mailet - bara att skämta med en kollega.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03-01:

Grekland/ violated convention by placing minors in custody not addressing ill-treatment till sidans topp

On 28 February, the European Court of Human Rights delivered its judgment in the H.A. and others case v. Greece (application no. 19951/16), regarding the detention conditions of unaccompanied minors in police stations.

The case concerned nine unaccompanied minors of Syrian, Moroccan and Iraqi nationalities who were apprehended at Greece's borders and were placed under protective custody in police stations in Northern Greece, before being transferred to the Diavata refugee camp. The applicants complained under Artic les 3, 5 and 13 that the detention conditions and ill-treatment by police officers, as well as the lack of effective remedy, violated the Convention.

With regard to the applicants' placement under protective custody, the Court analysed its relevant jurisprudence on immigration detention in police stations, as well as the general standards set by the CoE Committee for the Prevention of Torture (CPT), and concluded that their detention in police stations violated Article 3 of the Convention. In this respect, the Court noted that the applicants were detained for prolonged periods of time in police cells that were entirely inappropriate for minors. It further observed that the problem of protective custody is persistent in Greece due to the absence of appropriate facilities and underlined the CPT's findings on the lack of psychosocial support in that context. On the implication of Article 13, the Court noted that the absence of an administrative report on the protective custody measure meant that the applicants had no way of knowing when their detention would end and whether the measure imposed was unreasonable. Consequently, the administrative procedure, as well as the quick dismissal of the case by the Prosecutor, led the Court to find a violation of Article 13 in conjunction with Article 3.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-03-11:

Grekland/ Update of the 2016 FRA Opinion on fundamental rights in the hotspots till sidans topp

In November 2016, FRA formulated 21 individual opinions to address the fundamental rights shortcomings identified in the implementation of the hotspot approach in Greece and Italy. Despite genuine efforts to improve the situation since November 2016, many of the suggestions contained in the 21 opinions FRA formulated at the time remain valid.

Taking the situation in both EU Member States together, FRA finds that only three issues were properly addressed. On eight opinions, there have been developments without resulting in significant improvements on the ground. In 10 out of 21 opinions, there was no significant progress.

More specifically, the main changes and/or persisting challenges in the five areas FRA highlighted in 2016 are:

+ International protection

+ Child protection

+ Identification of vulnerable people

+ Security

+ Return and readmissions

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03-01:

Frankrike/ fails to protect an unaccompanied child breached article 3 of the convention till sidans topp

On 28 February, the European Court of Human Rights ruled in case Khan v. France (application no. 12267/16) that the failure of the French authorities to provide care for an unaccompanied minor in the Calais refugee camp was in breach of Article 3 of the Convention.

The applicant, an Afghan national, had left his country to seek asylum in Europe and arrived in Calais, France, where he remained hoping to reach the United Kingdom. In 2015, following pressure from a number of NGOs, the Lille Administrative Court ordered the Pas-de-Calais Prefect to determine the number of unaccompanied minors in distress and to co-operate with the Pas-de-Calais Department in placing them in care. Additionally, an NGO also lodged an application for a provisional care order on behalf of the applicant with the Children's Judge, who granted the request. The authorities, however, did not act on the aforementioned two orders.

The applicant complained before the ECtHR that the authorities' failure to comply with the orders to provide provisional care amounted to a violation of the duty to protect under Article 3 of the Convention. The Court rejected the French government's contention that the domestic remedies had not been exhausted, emphasising the domestic authorities' automatic obligation to protect with regard to unaccompanied children under Article 3 of the Convention. Noting the particularly difficult conditions in which the child had found himself and the NGO's move to request an order, the Court concluded that the applicant did what could reasonably be expected of him in the light of the requirements of exhaustion of remedies.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MSF / ECRE 19-03-01

Europa/ unsafe situation of migrants increases their psychological pain and suffering till sidans topp

A Médecins Sans Frontières (MSF) report demonstrates that the poor living conditions and the insecure situation in which migrants and asylum seekers find themselves in Belgium and Europe damages their mental health.

All 47 migrants and asylum seekers interviewed for the report have witnessed or were victims of violence in their country of origin and/or on their way to Europe and/or in Europe and 25 per cent stated that their mental health problems continue to worsen and is directly linked to their situation in Europe and in Belgium. The mental health of the migrants interviewed is negatively affected by a combination of fear of Dublin transfers and police interventions, inhumane living and reception conditions, discrimination and violence, and the lack of opportunities and support.

The interviewed migrants and asylum seekers have no or limited contact with the outside world, there is a lack of trust towards governmental agencies and other organisations, and they do not have access to information on their rights or the asylum procedure nor access to medical and mental health care. With deterrence policies and lack of support they find themselves in what MSF calls "an endless escape". One of the estimated 700 migrants residing around the Maximillian Park and at the Brussels Northern Train Station states: "I just want to find a place where I will be treated as a human being, regardless of its location."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-03-07:

Colombia/ Flyktingar fyller Colombias sjukhus till sidans topp

Den stora flykten från Venezuela till bland annat grannlandet Colombia har lett till en hårt överbelastad sjukvård i Colombia. Människor flyr Venezuela just bland annat för att det saknas medicin och vård i hemlandet och det är också ont om mat mitt i den ekonomiska krisen.

Ekots migrationskorrespondent Alice Petrén har besökt universitetssjukhuset Erasmo Meoz i staden Cúcuta i Colombia på gränsen till Venezuela.

Akuten på sjukhuset Erasmo Meoz är överbelagd. Sjukbritsarna står tätt. Här ligger människor med bandage och dropställningar och många sjuksköterskor och läkare rör sig hastigt runt.

- Vi möter alla typer av sjukdomar. Det är hjärtproblem, skadade armar och ben, infektioner och varenda en här inne är undernärd, förklarar akutläkaren Braulio Vega Montaguth bakom sin dator vid disken.

- Mycket undernärda, upprepar han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-02-28:

Egypten/ UNHCR urges critical support for refugees in Egypt till sidans topp

Support for refugees in Egypt is under severe pressure due to increased arrivals and inadequate resources, warned UNHCR, the UN Refugee Agency, today.

Ongoing conflicts in Yemen and in Sub-Saharan Africa have forced more people to flee to Egypt. Over the past two years the number of registered refugees and asylum seekers in Egypt has increased by 24 per cent.

Meanwhile, current refugee programmes in Egypt which are meant to assist and protect a quarter of a million refugees, more than half of whom are Syrian with others from Sudan, Ethiopia, Eritrea, South Sudan and Yemen, are just four per cent funded.

The surge in the refugee population coupled with funding shortfalls are leaving many refugees without critical support and protection.

"I am deeply troubled by the fact that eight out of 10 refugees in Egypt are living in desperate humanitarian conditions. They cannot meet even their most basic needs. Putting bread on the table is a daily challenge," said the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi.

"These refugees require timely and adequate humanitarian assistance. Yet, right now we are unable to provide them with the bare essentials or maintain our core refugee protection programmes in this country".

Two months into 2019, UNHCR is operating with only a fraction of its annual USD104.2 million budget to support and protect refugees and asylum seekers in Egypt.

Despite Egypt's hospitality and support to refugees, including through the provision of free education and access to health care on an equal footing with Egyptians, many refugees struggle to feed their families, to send their children to school and to keep themselves sheltered. Many are rapidly sinking into debt and poverty, forcing them to resort to most desperate measures to survive, including child labour, early marriages, or are being forced to turn to the streets.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-03-04:

Libyen/ Minors Tortured in Libya's Triq al Sikka detention centre till sidans topp

Sally Hayden has reported on the harsh and horrifying treatment of those who took part in a protest at Libya's Triq al Sikka detention centre on Tuesday 26th Feb. The protest by detainees at the detention centre demanded a visit from the UN Refugee Agency to shine a light on the constant violence they face at the hands of the guards. She reports that many are locked inside 24 hours a day, with no sunlight or fresh air for months on end. It is this same centre where one man burnt himself to death in October. The detention centre is the "de facto headquarters of Libya's Department for Combatting Illegal Migration," and therefore the Libyan government is fully aware of what really happens in the centre, yet does nothing to stop it. This is the same government that the EU is currently funding to control migration to Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 19-03-05: Refugees protest conditions in Libyan detention as resettlement solutions falter (Extern länk)

Läs mer om övergreppen i Libyen och EU:s medansvar, nedan under rubriken Debatt och partipolitik

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 19-03-08:

Uppdaterat ställningstagande om förlängning av uppehållstillstånd enligt UtlL 5:11 till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av begreppet samma grund i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,(LMA) vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - SR 07/2019

/Utdrag:/

+ En ansökan från en utlänning som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap 11 § utlänningslagen och som samtidigt fått ett beslut om utvisningen eller avvisning kommer att prövas mot samma grund och kommer därmed inte att omfattas av LMA om ansökan lämnats in innan det tidigare tillståndet löpt ut. Utlänningar som bor i anläggningsboende och omfattas LMA på grund av att de under tillståndstiden inte har flyttat ut kommer även fortsättningsvis att omfattas av LMA.

+ Kommunen kan endast - vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - beviljas statlig ersättning enligt nyersättningsförordningen om utlänningen inte omfattas av LMA och är inskriven i mottagningssystemet. Detta gäller även landsting.

Hämta ställningstagandet SR 07-2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 19-03-09:

"Först nu börjar jag bli som en normal pappa" till sidans topp

I tre och ett halvt år kämpade Yahya Moazin för att få återförenas med sin familj, som på grund av byråkratiskt krångel satt fast i krigets Syrien. Nu bor familjen i en lägenhet i Norrköping.

Så fort jag kliver över tröskeln möts jag av nyfikna blickar. Först fram är dottern Zin, sju år, som glatt visar in mig i bostaden. I vardagsrummet sitter tvillingpojkarna Hamze och Omar, sex år och tittar på barnprogram. Sonen Essam, 12 år, står i köket och pratar med Yahyas fru Maisaa medan sonen Abduhlla, 13 år, följer resten av familjen med blicken från sin plats intill soffan.

Senast jag träffade Yahya hade han inte träffat sin familj på tre år. Han var nedstämd och konstant orolig för att något skulle hända dem.

Att Yahya skulle fly ensam och familjen komma efter var ett gemensamt beslut. De ville inte riskera barnens liv på havet. Men att väntan skulle ta flera år var de inte beredda på.

Yahya kom till Sverige i oktober år 2014. I februari 2016 beviljades han permanent uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening. Det var innan de nya, striktare asyllagarna trädde i kraft. Men på grund av byråkratiska svårigheter och visumkrångel tog det tre och ett halvt år innan familjen kunde återförenas.

När beskedet om att familjen skulle få komma till Sverige kom var glädjen stor och för ett år sen flyttade de in tillsammans i fyrarummaren i Marielund i Norrköping. Men återföreningen har inte varit helt enkel. Tre av barnen var väldigt små när Yahya lämnade dem och relationerna måste byggas upp på nytt.

- Först nu börjar jag bli som en normal pappa för dem igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dipart Entrepenad AB 19-03-13:

Eshaq utvisades men kom tillbaka med arbetstillstånd till sidans topp

Under våren 2018 fick ni följa vår medarbetare Eshaq och hans kamp mot det svenska migrationssystemet. Vi kämpade hårt tillsammans för att han skulle få stanna i Sverige och hos oss på Dipart. Men i slutet av året utvisades han.

Nu kan vi meddela att han äntligen är tillbaka!

Läs hans egna ord om resan i brevet nedan.

Hej,

Jag heter Eshaq Azimi och kom till Sverige 2015. Efter 3 år blev jag tvungen att lämna landet. Innan jag lämnade Sverige fick jag höra att jag kommer få återreseförbud. Det var en svår period, att inte veta om jag kunde komma tillbaka till Sverige eller inte. Men med hjälp av Jens och Dipart kunde vi lösa det . Att lämna mitt jobb, mina kollegor, vänner och mitt liv i Sverige var det svåraste och jobbigaste beslut jag fattat. Den 25:e december 2018 lämnade jag Sverige och det var fruktansvärt. Jag reste från Stockholm via Istanbul och Kabul till Herat som är min hemstad. Det var skrämmande för mig att komma dit igen. Jag hade blandade känslor som stress och otrygghet, men samtidigt glädje över att få träffa min familj igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-02-28:

Bulgarien/ AIDA 2018 Update till sidans topp

The updated AIDA Country Report on Bulgaria provides the latest developments and persisting gaps in the asylum procedure, reception conditions, detention and content of protection in Bulgaria.

Shortcomings in the Bulgarian asylum system have led to a European Commission letter of formal notice on 8 November 2018 for non-compliance with EU law, raising concerns related to: accommodation and legal representation of unaccompanied children; correct identification and support of vulnerable asylum seekers; provision of adequate legal assistance; and detention of asylum seekers, as well as safeguards in detention procedures

Asylum procedure

Push backs, violence, robbery and humiliating practices continue to be widespread along the border with Turkey. Low new arrivals figures in Bulgaria in the first half of 2018 and the triple increase in the second half indicate unofficial, though effective, cross-border cooperation between Bulgarian and Turkish governments to fully prevent the access through this external EU border, at least for the duration of the Bulgarian Presidency of the EU Council.

Nationalities from countries such as Turkey, Ukraine, China and Algeria are treated as manifestly unfounded, with 0% recognition rates. The recognition rate of Afghan asylum seekers improved from 1.5% in 2017 to 24% overall in 2018, but still only as a result of litigation before domestic courts, and still far below the average EU rates. Recognition of Iraqi applicants continued to be very low with 12% overall recognition - 3% refugee status and 9% subsidiary protection.

Reception conditions

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

AIDA 2018 Update: Poland (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Switzerland (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Ireland (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Slovenia (Extern länk)

AIDA 2018 Update: Malta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-03-18:

Migrationsverket stoppar beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen till sidans topp

Överföringar till Ungern har i praktiken inte verkställts på länge. Enligt en rättslig kommentar från 2017 kunde beslut fattas om överföring men besluten verkställdes inte på grund av förhållandena som rådde för asylsökande i Ungern. Redan dessförinnan hade verkställigheter stoppats på grund av att Ungern inte tog emot. Detta har lett till att asylsökande som rest in i EU via Ungern eller kommit med ungersk visering har fått vänta minst sex månader innan de fått söka asyl i Sverige. Enligt Migrationsverkets nya kommentar så är Dublinförordningens klausul om "systematiska brister i asylförfarandet och i mottagningsvillkoren för asylsökande" tillämplig på Ungern. Det är sådana brister att den som skickas till Ungern riskerar omänsklig eller förnedrande behandling enligt EU:s rättighetsstadga. Bakom bedömningen ligger både förhållandena i Ungerns transitzoner och Ungerns rättsprocess som i praktiken hindrar prövning för asylsökande som passerat Serbien. Ungern har fällts i flera internationella instanser och det pågår ett stort antal mål.

Hämta kommentaren, SR 06/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsöverdomstolen 19-03-13:

Frågan om säker resväg ska prövas av Migrationsöverdomstolen till sidans topp

Uppsläppandemening:

Fråga om bedömningen av säker resväg i mål angående skyddsbehov. När ska bedömningen av säker resväg ske, var ska bevisbördan placeras och hur ska bedömningen göras?

Notisen från kammarrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-13:

Austria Supreme Court condemn internal flight alternative in Afghanistan till sidans topp

The applicant is an Afghan national and member of the ethnic group of Hazaras who was born and raised in Iran. He lodged an application for international protection in Austria in July 2015 which was rejected in first instance in September 2017.

The Federal Administrative Court dismissed his appeal on 03/09/2018, arguing that even though the applicant cannot return to Sar-e Pol (where his family was originally from), there was an IFA available in Kabul or Mazar-e Sharif. It elaborated that the applicant had already gathered professional experience, had grown up in an Afghan family and was native speaker of one of the official languages and concluded that the applicant was familiar with the cultural circumstances in Afghanistan.

The Austrian Supreme Administrative Court annulled this decision. It stated that the Federal Administrative Court's conclusion that the applicant was familiar with the cultural circumstances in Afghanistan was not evidence-based and emphasized that the applicant had explicitly contested this. Furthermore the Supreme Administrative Court criticized that the Federal Administrative Court did not take into account and analyse the UNHCR-Afghanistan guidelines. A respective obligation derives from the respective Austrian case law as well as from European Union Law.

The Court emphasized that according to UNHCR there was in general no IFA available in Kabul and that the availability of an IFA in other cities was questionable and needed to be assessed in a thorough manner on a case-to-case basis.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 19-03-04:

Internationellt/ Understanding the 'internal protection alternative' (Part II) till sidans topp

by Jessica Schultz, Researcher, Chr. Michelsen Institute.

This is the second post in a two-part series

The surrogate role of refugee law: a principle or preoccupation?

As described in the previous post, the 'internal protection alternative' (IPA) is a limit on refugee status used to exclude claimants with access to adequate protection somewhere within their countries of origin. For example, an Afghan who fled Taliban recruitment in Helmand province may be returned to Kabul if conditions are sufficiently safe there. In most jurisdictions, return must also be reasonable for the person concerned.

Although there is no mention of the IPA in the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, this implied limit spread in state practice during the mid-1980s as a response to several factors, including the prominence of non-state persecution as a basis for refugee claims. Today, the concept has firmly taken root in many jurisdictions despite continued debate about the exact criteria for IPA application.

The IPA is also sometimes applied to justify decisions relating to the cessation of refugee status when some area of the country of origin is deemed secure enough to accommodate returning refugees. The migration of the IPA concept from the inclusion to the cessation analysis is not broadly endorsed (see UNHCR's position and UK jurisprudence), but there is little doubt that states are increasingly interested in identifying some safe space - anywhere - to which refugees or refugee claimants may return within their countries of origin.

(...)

Läs artikeln i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Agenda 19-03-03:

Shahad flydde från Saudiarabien: "Jag hade inga rättigheter" till sidans topp

För två år sedan flydde 19-åriga Shahad från Saudiarabien och i dag bor hon i Sverige. För SVT:s Agenda berättar hon om varför hon valde att lämna landet.

Shahad vill inte visa sitt eget ansikte eftersom att hon fortfarande lever under hot från sin familj. Hon är rädd att de ska komma till Sverige eller försöka få henne att återvända till Saudiarabien.

Varför flydde du från Saudiarabien?

- Jag hade inga grundläggande rättigheter som människa. Framförallt inte som tjej, säger hon.

Hon säger att kvinnor i Saudiarabien lever som slavar.

- De kan inte göra något utan tillåtelse från en man. Inte plugga, jobba eller välja vem de vill gifta sig med.

"Jag var jätterädd"

Under en semesterresa till Turkiet flydde Shahad.

- Jag var jätterädd. Det var första gången jag gick ut ensam.

Visste du vart du skulle?

- Ja, för jag hade planerat allt. Men jag visste inte vad som väntade där.

Nådde ut med Twitter

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 19-03-03: HRW om Dina Ali: "Vi har fortfarande ingen aning om vad som hände henne" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-03-13:

Utvisar trots "mycket svår" situation för kvinnor till sidans topp

Migrationsverket har beslutat att utvisningsbeslutet ska stå fast för tre afghanska systrar som bor i länet. Men myndigheten konstaterar samtidigt att kvinnors situation i landet är mycket svår.

Det handlar om de tre systrarna Soraya, Mariam och Amina, som bor på en värmländsk ort. Deras familj har fått avslag på asylansökan i samtliga instanser. För att systrarna ska slippa återvända till Afghanistan, där de menar att pappan kommer döda eller gifta bort dem, vill deras mamma gifta bort dem med män i Iran. Det påståendet har Migrationsverket nu prövat, genom en så kallad begäran om verkställighetshinder, och kommit fram till att de inte tror på systrarna.

- Vi har haft det tidigare underlaget och tagit ställning till de bevis som kommit in med verkställighetshindret och gjort en bedömning på det, säger Saqib Shabbir, enhetschef på Migrationsverket.

"Kvinnors situation mycket svår"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 19-03-12 Utvisning närmar sig för afghanska systrar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-03-14:

Simin giftes bort som 15-åring - nu ska hon utvisas till sidans topp

18-åriga Simin Rezai i Karlstad kom ensam till Sverige från Afghanistan för två år sedan på flykt undan tvångsgifte, misshandel och våldtäkt. Nu har hon fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Migrationsdomstolen tror inte på hennes berättelse.

Det är en gråmulen marsdag när vi möter Simin Rezai. Hon är en av få flickor bland de ensamkommande unga i Karlstad, och hon fruktar för sitt liv.

För oss berättar hon hur hon blev bortrövad och bortgift i en grannfejd i hembyn i de centrala delarna av Afghanistan. Mannen som rövade bort henne var 50 år, Simin 15.

- Min man var inte bra. Han hade fru och barn och han var gammal. Han misshandlade mig mycket, och hans fru och barn behandlade mig som en slav. Jag vara bara 15 år.

Brodern sålde allt och flydde med henne

Hon tittar sorgset rakt fram och tårarna rinner medan hon berättar.

Simin fick hjälp att fly av sin bror. När båda föräldrarna omkommit sökte han upp henne. Han hade sålt det lilla de ägde och betalat människosmugglare för att ta dem hela den långa vägen till Sverige.

Men resan blev kaotisk och längs vägen tappade de bort varandra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 19-03-08: Simin vill hellre dö än återvända till Afghanistan (Extern länk)

SvT Värmland 19-03-14: Rådmannen om hur man bedömer trovärdigheten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 19-03-13:

Papperslösa Hamila: "Vore bättre att dö än återvända frivilligt" till sidans topp

Efter åtta år i Sverige har 21-åriga Hamila, som lider av psykisk ohälsa, fått ett utvisningsbesked på posten. Detta trots att hemlandet vägrar ta emot henne om hon inte kommer självmant. Det har gjort att ungdomsmottagningen i Borås engagerat sig i hennes fall.

- Jag mår skitdåligt, jag vill gå vidare och läsa kämpa på. Men när man inte får uppehållstillstånd är det svårt. Ibland tänker jag att det vore bättre om man dör istället, säger Hamila om sin nuvarande situation.

Hamila, som egentligen heter något annat, har befunnit sig i Sverige i åtta år. Hon är rädd för att återvända till hemlandet Somalia där hon ska ha blivit utsatt för traumatiska övergrepp, samtidigt som hennes pappa blev mördad framför hennes ögon. Enligt Hamila, ska mamman ha sålt allt familjen ägde för att skicka den då 14-åriga flickan till ett bättre liv. Och det är sista gången Hamila haft kontakt med sin mamma.

- Jag vet inte var hon befinner sig, ens om hon lever, berättar Hamila.

Lever som papperslös

Även hennes första år i Sverige blev svåra. Hon var bara 14-år då hon ska ha blivit utnyttjad som hemhjälp i ett familjehem. Och det är på grund av dem som hon idag vill vara anonym, även om hon i dagsläget lever hos en annan familj i Västsverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 19-03-13: Advokat: "Ovanligt att unga kvinnor från Somalia får avslag" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-03-11

Brief of the UNHCR in the case O.L.B.D v. William P. Barr, Attorney General till sidans topp

/Asylnytt: UNHCR:s yttrande rörande om våld i hemmet kan grunda flyktingskäl/

UNHCR has a specific interest in this matter because the Board rested its decision on the former Attorney General's decision in Matter of A-B-, 27 I. & N. Dec. 316 (A.G. 2018), which diverges from UNHCR's authoritative interpretation of States' obligations under the 1951 Convention and 1967 Protocol in several key respects. In particular, the decision conflicts with UNHCR's interpretations of the definition of a "particular social group," the standard used to assess whether states are "unable or unwilling" to provide effective protection against non-state agents of persecution, and the "nexus" requirement concerning whether persecution by non-state actors is "on account of" membership in a particular social group.

/Utdrag:/

Matter of A-B-changes the approach to asylum claims based upon "membership in a particular social group," elevating the standard far beyond the international threshold. Although "membership in a particular social group" is on its facean ambiguous term, Matter of A-B-, 27 I.&N. Dec.at 326, jurisprudence and commentary have over time helped clarify its meaning.

(...)

The hallmark of state protection is the state's ability to provide effective protection, which requires effective control of non-state actors. SeeHandbook¶ 65 (acts constitute persecution "if they are knowingly tolerated by the authorities, or if the authorities refuse, or prove unable,to offer effective protection"); see also Interpreting 1951 Convention¶15 (providing that a state's ability to offer effective protection is meas-ured by "the general state of law, order and justice in the country, and its effectiveness, including the resources available and the ability and willingness to use them properly and effectively to protect residents").

(...)

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-03-02:

"Byråkratisk tortyr av en liten kille" till sidans topp

15-årige Ahmad Alkawasmeh har bott hos sin mormor i Gottsunda sedan han var 10. Hans föräldrar i Jordanien vill inte ha honom. Ändå har Migrationsverket utvisat honom dit.

Det arabiska kaffet luktar gott av kardemumma. I soffan sitter Ahmad Alkawasmeh och håller hårt om en stor kudde. Hans tvåårige kusin Isak springer runt i rummet och visar sina leksaksbilar för sin pappa som är Ahmads morbror och svensk medborgare sedan mer än 20 år. Lika länge har Ahmads mormor Huson Hamid varit svensk medborgare. Det är hemma hos henne i Gottsunda som Ahmad, nyss fyllda 15, bor sedan fem år tillbaka.

Ahmad berättar försiktigt att han gillar skolan, att matte, fysik och historia är roliga ämnen och att han har kompisar och går i en bra klass.

Allt ser ordnat ut.

Men inget kunde vara mer fel när det gäller Ahmads situation.

- Jag hoppar hellre ut genom fönstret än åker tillbaka till Jordanien, säger han.

Vid jul 2014 kom Ahmad med sin mamma till Sverige och flyttade in hos mormor Huson i Gottsunda. De var på flykt undan Ahmads våldsamme far och mammans exmake. Dagen efter var mamman försvunnen. Hon hade återvänt till Jordanien, skulle det visa sig. Sedan dess har den svenska släktens kamp för att Ahmad ska få uppehållstillstånd och bo med sin mormor pågått. Gång på gång har de förlorat.

- Alltså det är säkert 300 miljoner papper. Jag orkar inte hänga med längre, säger Ahmad.

300 miljoner papper är förstås en överdrift, men det är en rejäl bibba dokument som ligger i ett kuvert på soffan. Kontentan av dem är att det i dag saknas skyddsskäl för jordanier i Sverige, och att inga andra omständigheter finns som ger honom rätt att stanna, enligt Migrationsverket och domstolarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Upsala Nya Tidning 19-03-08: Nu samlas namn för att Ahmad ska få stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-03-04:

"Migrationsverket agerar rent inhumant" till sidans topp

Migrationsverket ställer för höga krav på att barn ska behöva bevisa dokuments värde. Och synen på expertutlåtanden om hälsotillståndet är inhuman. Det säger Uppsalabon Elisabet Rundqvist som följt många asylärenden nära.

I lördags berättade vi om Ahmad Alkawasmeh, nyss fyllda 15 år, som sedan han var tio kämpat tillsammans med sin svenska släkt för att få stanna i Sverige. Men Migrationsverket har beslutat om utvisning.

Mycket av historien handlar om värdet av vissa dokument, i Ahmads fall en rad utlåtanden av experter på psykisk ohälsa och medicin, samt ett domstolsdokument där hans föräldrar i Jordanien avsagt sig vårdnaden för sin son. Dokumentet är stämplat och signerat av svenska ambassaden i Jordanien, men anses inte ha något värde av Migrationsverket.

Ahmads fall är inget särfall. Det menar Elisabet Rundqvist, som varit frivilligt stöd till många unga i deras migrationsprocesser. Hon känner igen mycket i Ahmads berättelse.

- Små barn behöver bevisa helt orimliga saker och måste försöka få fram dokument och bevis som inte alls står i rimlig proportion till barnets ålder, säger hon.

Hon beskriver hur Migrationsverket i ett fall hon själv varit mycket engagerad i och som innehöll en stor mängd dokumentation, rutinmässigt avfärdade handlingarna, med samma formuleringar oavsett vilket dokument det handlat om. Det är en signal om att Migrationsverket inte själva utreder värdet av dokument.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Upsala Nya Tidning 19-03-11: Politiker upprörs över utvisningsbeslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-03-01:

Svårt sjuke Edion ska utvisas: "Känns som att de väntar på att han ska sluta andas" till sidans topp

Edion Bajraktari, 13 år, har grav utvecklingsstörning, autism och vattenskalle och kan inte få den vård och medicin han behöver i hemlandet Albanien.

Slutar hans shunt att fungera kan han dö.

Ändå tycker inte Migrationsverket att omständigheterna är tillräckligt ömmande för att familjen ska få stanna i Sverige.

Evri Bajraktari, 54, ger trettonårige sonen Edion smärtstillande, byter hans blöja och använder en lift för att få upp honom i rullstolen i tvårummaren i Finspång där de bor.

Han vill kramas och ha mamma nära sig. Han pratar inte, men tycker om att titta på Tom och Jerry, Babblarna och lyssna på albanska låtar på mobilen.

Edion har hydrocefalus, vattenskalle, och när han var åtta månader gammal fick han en shunt inopererad i huvudet. Den behöver han för att leda bort vattnet som samlas i hans huvud. Därtill har han en cp-skada, autism och är förlamad i benen.

Edions mamma Evri och hans syster Adana är kritiska till den vård som finns att erbjuda Edion i Albanien och som Migrationsverket hänvisar till är tillräcklig. Den är icke-existerande, menar de.

"Slöseri med pengar att operera"

Till Evri och hennes exman sa läkarna i Albanien att Edion kommer att leva max till åtta års ålder. Det ansågs onödigt att operera hans testiklar som inte hade kommit ned i pungen - han skulle ju ändå inte gifta sig.

Familjen Bajraktari bestämde sig för att försöka ta sig till Sverige där de hört att personer med funktionsnedsättning kan få hjälp. När de kom hit 2012 var Edion sju år och i mycket dåligt tillstånd. Han fick en ny shunt inopererad och läkarna sa att de skulle hjälpa honom att överleva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-18:

EU-domstolen: Falskt underlag för uppehållstillstånd påverkar även anhöriga till sidans topp

En person fick uppehållstillstånd i Nederländerna på grund av att han ledde ett företag där. Hans hustru och son fick uppehållstillstånd på grund av anknytning. Fem år senare fick de ställning som varaktigt bosatta - detta ger rättigheter inom EU som liknar EU-medborgares rättigheter. Flera år senare upptäcktes att företaget inte hade någon verksamhet och mannens uppehållstillstånd drogs in. Frågan i målet är om Nederländerna har rätt att dra in hustruns och sonens tillstånd och ställning som varaktigt bosatta trots att de inte känt till oegentligheterna. EU-domstolen konstaterar att medlemsstaten har rätt att dra in tillstånd som givits på falska grunder. I direktivet om familjeåterförening står inget som gör att det spelar roll vem som är ansvarig för fusket. Samtidigt betonar domstolen att skälen för indragning måste vägas mot rätten till privatliv och familjeliv, till exempel sonens studier, om personerna har familj även i ursprungslandet, vilket språk de talar och även väga in om familjemedlemmarna har något ansvar för situationen. När det gäller status som varaktigt bosatt är villkoren inte lika stränga. Statusen kan dras in utan att uppehållstillståndet som sådant påverkas.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 19-03-05:

14-åriga Fadia vädjar till Migrationsverket att pappan ska få stanna till sidans topp

14-åriga Fadia Yamout är ett av många barn som drabbas av psykiskt lidande när familjer landar i utdragna processer med svenska migrationsmyndigheter.

Hotet om att familjen ska splittras har tvingat Fadia Yamout till flera sjukhusbesök.

- Tanken att han ska åka tillbaka får mig att må jättedåligt, säger Fadia.

Fadia är ett av fem syskon i familjen Yamout. Hon går på Stenbergaskolan i Ljusne utanför Söderhamn. Här har också hennes mamma Najah Kolailat sen en tid fått fast anställning som sjuksköterska. Och mycket talar för att Najahs möjligheter att få permanent uppehållstillstånd är goda.

Problemet för Fadia är att hennes pappa Adib Yamout länge levt under hotet att utvisas till Libanon. Något som skulle splittra familjen och har tvingat Fadia till flera läkarbesök.

- Vi fick veta att jag hade brist på nästan alla vitaminer. Jag hade inte så bra fysisk och psykisk hälsa, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-03-12:

Migrationsverket erkänner fel - men Jaweeds bror utvisas ändå till sidans topp

Trots att Migrationsverket själva säger att de gjorde fel när de bedömde två bröders ärende på olika sätt, kan beslutet nu inte ändras.

För Massud innebär det att han när som helst kan skickas till Afghanistan, där han inte har varit sedan han var liten.

- Jag är rädd, jag kan inte lämna min bror, säger han.

Jaweed och Massud Sadighi är bröder och kom till Malmö i november 2015 med två kompisar, som ensamkommande unga från Afghanistan.

De har delat allt sedan de, likt många andra i samma situation, tog sig över Medelhavet i en liten gummibåt från Turkiet. Målet: hitta ett bättre liv i Europa.

- Det var jobbigt ute på havet. Motorn dog gång på gång, säger lillebror Jaweed, som var 14 då.

- Jag tänkte att jag skulle dö.

Myndigheter registrerade olika datum

Den 24 november registrerades de som ensamkommande barn av Socialtjänstens uppsökande team i Malmö. En vecka senare registrerades de som asylsökande av Migrationsverket. Ingen av dem visste att den veckan skulle bli helt avgörande för deras framtid. Hösten 2015 var det kaotiskt på Migrationsverket och alla myndigheter hade fokus på att hitta sängplatser till alla.

Jaweed och Massud bussades från Malmö till Västerås, där de nu går i gymnasiet.

Deras ansökan om uppehållstillstånd avslogs av Migrationsverket, eftersom de hunnit fylla 18 år.

Men den 1 juli 2018 kom den så kallade gymnasielagen, som säger att ungdomar som fått avslag ändå kan söka ett tillfälligt uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet, om de registrerats som asylsökande i Sverige senast den 24 november 2015.

Massud fick avslag

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Nyheter 19-03-11:

Nämndeman i Ersson-fallet kan få sparken till sidans topp

Den nämndeman som öppet kallat aktivisten Elin Ersson för brottsling på sociala medier kan få sparken. Tingsrätten i Göteborg inleder nu en granskning mot politikern, skriver Svenska dagbladet.

En nämndeman utreds nu för jäv sedan han skrivit att aktivisten Elin Ersson, som försökte stoppa en utvisning till Afghanistan, var brottslig i sociala medier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 19-03-13: Rättegång mot aktivist kan tas om (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-03-05:

Shafiq, 20, inspärrad i tuffaste arresten - för sin russindryck till sidans topp

20-årige Shafiq Hamdard har svart bälte i taekwondo och tränade hårt i gymmet på Migrationsverkets förvar i Märsta.

Han beskylldes för att tillverka vin när han blandade egen sportdryck med vatten och russin och flyttades därför till arresten på Kronobergshäktet.

Sedan dess är han en skakande skugga av sig själv.

Mannen som kommer in i besöksrummet på kriminalvårdsanstalten Storboda i Rosersberg norr om Stockholm ser ut att vara tunn, skör och mycket gammal. Han har på sig Kriminalvårdens gröna mjukisbyxor och fleecejacka och han skakar - rytmiskt och oupphörligt rör sig hans huvud upp och ner.

Men i själva verket är han inte alls så gammal som han verkar. Han blev 20 i januari.

Vad är det som har hänt?

Han heter Shafiq Hamdard och var 16 år när han kom ensam till Sverige i december 2015. Han bodde först i Heby där han gick i skolan, lärde sig svenska och på egen hand höll i träningar i kampsporten taekwondo. När han så småningom fyllde 18 ställdes han inför samma val som många andra ensamkommande:

Flytta till en flyktingförläggning långt bort från den ort där han hade rotat sig med vänner och fungerande skolgång? Eller stanna kvar och lösa boendet på egen hand?

Shafiq valde det senare, stannade i Heby och sov på soffor och någon natt utomhus, men orkade inte med den tillvaron länge utan meddelade Migrationsverket att han ville komma till en av deras förläggningar. Han hamnade i Boden men flyttades snart till Sörberge utanför Timrå där han började träna mixed martial arts, MMA.

Delade ut reklam

När han skulle flyttas en andra gång hade han fått sitt första avslag på asylansökan. Han lämnade Norrland och begav sig söderut igen, var hemlös i Stockholm och Uppsala och försörjde sig på att dela ut reklam tack vare det tillfälliga arbetstillstånd som han fått.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-18:

JO vidtar ingen ytterligare åtgärd rörande polisrazzian på ett barnfamiljläger till sidans topp

Den 25 augusti gjorde polisen ett tillslag mot ett läger för barnfamiljer som ordnades av Svenska Kyrkan. Fem familijer som saknade uppehållstillstånd greps och deras utvisningar verkställdes. Händelsen JO-anmäldes med motivering att ingripandet inte var förenligt med proportionalitetsprincipen och principen om barnets bästa. Svenska Kyrkan och flera andra organisationer protesterade offentligt mot polisens agerande. JO svarade den 15 februari att polisens agerande krtiserats tidigare då ingripanden gjorts utan lagstöd. Detta ledde till ett förtydligande i Utlänningslagen. Lagändringen trädde i kraft den 1 november 2017. (Asylnytts kommentar: Lagändringen medförde att polisen fick rätt att omhänderta och hålla kvar både barn och vuxna i 24+24 timmar för att verkställa utvisningsbeslut, utan beslut om förvarstagande.) Av svaret framgår även att JO efter en tidigare granskning kommit fram till att det finns ett behov av enhetliga nationella rutiner för polisens verkställighetsarbete och att JO kommer att följa upp detta. Därmed vidtas inga ytterligare åtgärder med anledning av anmälan. Ärende nr 3765-2018.

 till innehållsförteckningen innehåll

Tv2 Nyheder 19-03-10:

Danmark/ Afviste sidder indespærret i Ellebæk i op til halvandet år till sidans topp

- Det her havde jeg aldrig troet om Danmark

Bag pigtråden i Ellebæk sidder afviste udlændinge, som ikke har gjort noget kriminelt, men som nægter at rejse. TV 2 har været inde bag tremmerne.

- I dette øjeblik er der en person, der har prøvet at tage livet af sig selv. Han har skåret sig med en kniv. Og nu er der kommet en sygeplejerske og vagter, som prøver at hjælpe ham. Han dør! Lige nu.

Hans stemme er desperat.

- Du må komme nu. Det sker lige nu, tilføjer han.

Tarik Taine fra Marokko har forladt rengøringstjansen i Udlændingecenter Ellebæk, og er løbet hen til fængselsgangens betalingstelefon. Det er ikke første gang, der er en, der prøver at tage livet af sig selv, fortæller han.

Tarik Taine har siddet frihedsberøvet i Ellebæk i 9 måneder. Men den unge marokkaner forstår ikke, hvorfor han skal sidde bag tremmer, når han ikke har gjort noget kriminelt.

Han er overbevist om, at det er en sammensværgelse:

- Jeg er kidnappet her. De torturerer folk her. Jeg siger dig; Danmark har det her fængsel for at torturere folk. Ligesom Guantanamo. Jeg vil gerne tale med dig for at fortælle, hvad det er, der foregår.

Frygt for flugt

Det er ikke første gang, jeg taler med Tarik Taine. Vi har været i telefonisk kontakt gennem mange måneder, ligesom jeg har besøgt flere af hans Ellebæk-fæller i de sikrede besøgsrum. Men i knap et år har Tarik Taine og de andre indsattes hverdag været lukket land for mig. Indtil nu.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deporting Monitoring Aegean 19-02-23:

Grekland/ Moria 8 declared innocent till sidans topp

After 11 months of unjust detention, the Moria 8 have finally been declared innocent and will be released. On the 22nd of February 2019, they were brought to the High Court in Chios where it took the three judges and the four person jury only an hour and a half to acquit them of all charges.

The eight men were arrested on the 19th of March 2018 and accused of attacking the police and arson during protests in Moria camp five days before. Five of them were kept in detention for eleven months, two in the prison Korydallos and three in the prison on Chios. There was no investigation and the alibis proving the absence of at least two of the accused during the protests were neither taken into account at the pre-hearing directly after the arrest nor at the submitted objections against the detention. None of the 17 police men who were on duty during the protests in the camp had been invited to the pre-hearing and asked to identify any of the accused.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03-08:

Ungern/ Court fails to protect people working to protect the rights of asylum seekers till sidans topp

On March 5 the Constitutional Court of Hungary ruled on a complaint from Amnesty International Hungary, the Hungarian Helsinki Committee and the Open Society Foundations on the constitutionality of the so called 'Stop Soros' package. According to the Hungarian Helsinki Committee the ruling falls short of providing sufficient protection to individuals and organisations offering assistance to asylum seekers and disregards fundamental principles of the Venice Commission of the Council of Europe's opinion as well as EU and domestic legal norms.

In June 2018 the Venice Commission of the Council of Europe recommended the Hungarian amendments to the Criminal Code dubbed 'Stop Soros' should be repealed as: "the Hungarian provision goes far beyond what is allowed under Article 11 (freedom of assembly) of the European Convention on Human Rights (ECHR), as it unfairly criminalises organisational activities not directly related to the materialisation of illegal migration." And in July the European Commission launched an infringement procedures for non-compliance of its asylum and return legislation with EU law.

According to the Hungarian Helsinki Committee: "Although the CC (Constitutional Court) concluded that it would be unacceptable if those who selflessly assist asylum seekers were penalised, it is still not sufficiently clear what is allowed and what is forbidden by the law. This lack of foreseeability does not prevent the authorities from taking arbitrary action against people and organisations that provide assistance to asylum seekers."

(...)

Hela artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-03-04:

Bangladesh/ Rohingyer flyttas till kritiserad ö till sidans topp

Flytten av 100 000 rohingyer till en ö i Bengaliska viken kommer att påbörjas i mitten av april, bekräftar ansvarig minister för lokal press. Ön har beskrivits som nästintill obeboelig.

Beslutet om att flytta 100 000 rohingyaflyktingar från flyktinglägren i södra Bangladesh togs i slutet av 2017.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Los Angeles Times 19-02-01:

USA/ Immigrant rights attorneys and journalists denied entry into Mexico till sidans topp

Two U.S. immigrant rights attorneys and two journalists who have worked closely with members of a migrant caravan in Tijuana said they had been denied entry into Mexico in recent days after their passports were flagged with alerts by an unknown government.

Their stories are nearly identical: All four report being detained by Mexican immigration authorities while trying to enter the country, and eventually being turned back because the authorities said their passports had been flagged.

It is unclear which government or governments, if any, might have issued the alerts.

The U.S. State Department declined to comment Friday. The Homeland Security Department and Customs and Border Protection declined to provide comment attributable to an official. The Justice Department directed The Times to Mexican officials. Representatives for the Mexican government did not respond to requests for comment.

The two attorneys who were denied entry into Mexico, Nora Phillips and Erika Pinheiro, are leaders of Al Otro Lado, a nonprofit group based in Los Angeles and Tijuana that has been a vocal critic of the Trump administration's immigration policies.

In 2017, the group filed a lawsuit accusing the U.S. Customs and Border Protection agency of unlawfully depriving asylum seekers access to the U.S. asylum process.

In recent months, Al Otro Lado has sent lawyers to Tijuana to advise members of a Central American migrant caravan that arrived late last year at the Mexican border city. Some of the caravan's members are seeking asylum in the U.S. Al Otro Lado recently partnered with two members of Congress to escort a group of asylum seekers to the Otay Mesa Port of Entry, where the group waited overnight until Customs and Border Protection officials agreed to accept the migrants for processing.

Phillips, the legal and litigation director for Al Otro Lado, said she was detained Thursday evening after flying to Guadalajara for a planned vacation with her husband and 7-year-old daughter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Jeffrey S. Chase blog 19-02-10: Wait in Mexico Policy, Access to Counsel, & Crime (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-03-07:

USA/ Fler asylsökande avvisas i väntan på prövning till sidans topp

Asylsökande i USA kommer nu i allt större grad avvisas till Mexiko under asylprocessen. Det här är ett av Trumpadministrationens mest kontroversiella migrationsbeslut, vilket också lett till att administrationen stämts i domstol.

På ett härbärge i den mexikanska gränsstaden Tijuana bor Laura och hennes tre barn. Hon berättar att hon inte kan återvända till sin hemstad i El Salvador.

- Jag lämnade mitt hem och mitt jobb efter att ett kriminellt gäng försökte tvinga min 11-årige son att bli gängmedlem, säger Laura.

Laura och hennes tre barn har sökt asyl i USA. De korsade gränsen legalt vid gränsövergången till San Diego, men efter två dagar i USA avvisades de till Mexiko.

Här har de väntat sedan mitten av februari och får först återvända till USA i slutet på mars när en migrationsdomstol ska ta upp deras fall.

Lauras familj är en av de första som avvisats med hjälp av Trumpadministrationens nya migrationspolicy, MPP - eller "Remain in Mexico".

Den innebär att vissa asylsökande, från bland annat Honduras och El Salvador, inte längre får stanna kvar i USA under asylprocessen. Istället skickas de över gränsen, trots att de inte har någon anknytning till Mexiko.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Tidningen Syre 19-03-15:

Tvångsutvisning till Afghanistan samlade protester från hela landet till sidans topp

I tisdags utvisades runt 25 personer till Afghanistan. Samma dag samlades ett 60-tal personer utanför förvaret i Märsta för att protestera mot tvångsutvisningen. Bland de protesterande fanns tillresta från olika delar av Sverige.

På plats fanns även ett 20-tal poliser, hundar och nio piketbussar. När bussen med de deporterade lämnade förvaret strax efter 17 skanderade demonstranterna "Stop deportation, stop deportation".

Tova Lignell hade rest från Göteborg för att vara med på demonstrationen. Hon har varit aktiv mot tvångsutvisningarna i två och ett halvt år och känner flera som blivit utvisade till Afghanistan.

- Jag har rest hit för att visa min sympati för killarna och protestera mot Migrationsverket. Jag vill inte att en enda människa till ska tvingas åka dit.

Tova Lignell tycker att hanteringen av ungdomarna som kommit till Sverige sedan 2015 är anmärkningsvärd.

- Det är förkastligt hur de behandlats och det har blivit värre och värre. Man skickar inte barn till krig. Ingen, oavsett ålder ska behöva åka dit. Dessutom behöver vi de här ungdomarna. De flesta är duktiga och ambitiösa, säger hon.

Försämrat säkerhetsläge

Enligt Elizabeth Gyllenger, koordinator för arbetsgruppen Sverige mot deportationer, fanns personer från hela landet med på planet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

FARR 19-03-07: Protest mot ny grupputvisning till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sjukhusläkarna 19-03-14:

Larmande rättsläkare får priset Årets Visslare till sidans topp

De slog larm om Rättsmedicinalverkets medicinska metoder för åldersbedömningar i asylärenden. Nu får de visselblåsande rättsläkarna Tommie Olofsson, Fredrik Tamsen, Anna Ybo, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson Sjukhusläkarnas pris Årets visslare.

- Genom det här priset uppmärksammas vår kamp för professionell integritet, vetenskaplighet och god läkaretik. Det ger oss stöd och bekräftelse men även upprättelse, säger Tommie Olofsson, överläkare och tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket. Det känns mycket hedrande och glädjande men också sorgligt. Hedrande och glädjande för just den upprättelse och bekräftelse priset innebär. Sorgligt för att vi var tvungna att bli visselblåsare för att problemen med de medicinska åldersbedömningarna skulle uppmärksammas.

Priset delas ut vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm den 14 mars.

- Att bli visselblåsare är inget som man räknar med i sin karriär men plötsligt står man där om man är modig nog. Vi vill uppmärksamma dessa kollegor för att de stod upp för läkaretiken, att alltid verka efter evidens och beprövad erfarenhet och att aldrig skada, säger Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna.

De sex rättsläkarna tilldelas priset med motiveringen: Ett stort mod utmärker läkarna vid Rättsmedicinalverket (RMV) i Uppsala, som stått upp mot en arbetsgivare som inte velat lyssna, och öppet kritiserat de metoder som de var påtvingade att använda vid åldersbedömning av asylsökande. Läkarna har på ett rakt och tydligt sätt tagit debatten och visat att åldersbedömningarna inte motsvarar deras krav på ett vetenskapligt förhållningssätt, och att de inte är förenliga med deras yrkesetik. Tack vare protesterna har Statens medicin-etiska råd (Smer) skickat en skrivelse till regeringen med uppmaning att tillsätta en oberoende granskning av RMV:s medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Fotnot: Sjukhusläkarna delar sedan 2008 ut priset Årets visslare till den eller de som stått upp för demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare.

Läs mer (Extern länk)

Svenska Dagbladet 19-03-14: Läkare årets visselblåsare: "Priset har varit högt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Justitiedepartementet 19-02-25:

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor 7-8 mars till sidans topp

Dagordningen innehåller regeringens kommentarer med bakgrund och svensk ståndpunkt till bland annat följande punkter:

+ EU-kommissionens förslag till ny förordning om en europeisk gräns-och kustbevakning, med bakgrund och svensk ståndpunkt

+ Reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning, lägesrapport

a) Dublinförordningen

b) Direktivet om mottagningsvillkor

c) Skyddsgrundsförordningen

d) Förordningen om asylförfaranden

e) Eurodacförordningen

f) Förordningen om EU:s asylbyrå

g) Förordningen om ramen för vidarebosättning

+ Migration: EU-samarbete med länder utanför EU, Lägesrapport och diskussion.

+ EU:s åtgärder mot terrorism - lägesrapport och fortsatt inriktning, riktlinjedebatt

Hämta den kommenterade dagordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska rådet 19-03-07:

RIF-rådet 7-8.3.2019, de viktigaste resultaten till sidans topp

Inrikes frågor (den 7 mars)

(...)

Ministrarna såg över EU:s ståndpunkt vad gäller samarbetet med länder i Nordafrika i migrationsfrågor och diskuterade var ytterligare bistånd kan tillhandahållas.

EU kan göra mer för att stödja dessa länder genom att stärka deras kapacitet att hantera migration, inbegripet gränskontroll, räddningsinsatser till sjöss, antagande och genomförande av asyl- och migrationslagstiftning, återintegrering, återvändanden och återtaganden.

Ordförandeskapet informerade även ministrarna om läget i förhandlingarna med Europaparlamentet om förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om läget i asylreformen.

/Utdrag ur slutdokument:/

Reform of the Common European Asylum System and Resettlement

The presidency presented a progress report on the reform of the Common European Asylum System (6600/19). This was followed by a discussion as to whether work towards an agreement and a possible adoption should take place separately on those files where most progress has been achieved with the aim of finalising them before the European elections or whether all files should be agreed and adopted together (package approach). The presidency indicated its continued commitment to strive for the best possible solution.

Hämta dagordningar och slutdokument (Extern länk)

EU-representationen 19-03-11: Samarbete om migration och EU:s gemensamma asylsystem på EU-möte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 19-03-08:

No agreement on asylum possible before EU elections, EU member states admit till sidans topp

EU interior ministers on Thursday (7 March) failed to conclude an overhaul of the bloc's migration policy, meaning that under the Juncker Commission, no further progress can be expected on a dossier expected to take centre stage at the European elections.

After the proposal of a package of laws to overhaul the European asylum system, five of the seven laws have been agreed.

However, EU member states have been deadlocked for more than a year on the most important one: the planned harmonisation of the bloc's asylum procedures and the controversial question of relocation quotas for refugees across the bloc.

"It is the official day to conclude that there's no agreement on asylum," an EU diplomat told reporters in Brussels.

This is hardly a surprise, given that the Commission's proposals have been facing fierce opposition from the Visegard group.

On Wednesday (6 March), the Commission took stock of its migration policy since 2014, with EU's migration Commissioner Dimitris Avramopoulos putting on a brave face.

Europe's migration crisis is over, Avramopoulos proclaimed on Wednesday, blaming "misinformation, untruths and fake news" for obscuring the debate on the issue, which he said could dominate the campaign for the European elections in May.

However, Avramopoulos warned that Spain was "under particular migratory pressure" and would continue to need emergency support from the EU and "migration will continue to be an important topic" in the coming year.

Yet despite the falling numbers, the perception of high levels of migration remains. Some 40% of Europeans consider immigration to be one of the two most important issues facing the EU, according to a Eurobarometer study.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-03-06:

Migrationsagendan: EU måste upprätthålla de senaste fyra årens framsteg till sidans topp

(...)

De mest angelägna frågorna är följande:

+ Västra Medelhavsrutten: Stödet till Marocko måste ytterligare utökas, eftersom allt fler anländer via den västra Medelhavsrutten. Här måste det ingå ett fortsatt genomförande av programmet på 140 miljoner euro till stöd för gränsförvaltningen och ett återupptagande av förhandlingarna om återtagande och förenklade viseringsförfaranden med Marocko.

+ Centrala Medelhavsrutten: Förbättringar av de fruktansvärda förhållandena i Libyen: Ansträngningarna via det trilaterala samarbetet mellan EU, Afrikanska unionen och FN måste fortsätta för att hjälpa att befria migranter som hamnat i förvar, underlätta frivilligt återvändande (hittills 37 000 personer) och evakuera de mest utsatta (nästan 2 500 personer har hittills evakuerats).

+ Östra Medelhavsrutten: Migrationshantering i Grekland: Även om uttalandet från EU och Turkiet fortsatt har medfört ett kraftigt minskat antal migranter till de grekiska öarna är de viktigaste problemen i Grekland fortfarande olösta vad gäller återvändande, asylbehandling och lämplig inkvartering. (...)

+ Tillfälliga landsättningsarrangemang: Genom att bygga vidare på erfarenheter från provisoriska lösningar under sommaren 2018 och i januari 2019 kan tillfälliga arrangemang utgöra en mer systematisk och samordnad EU-strategi för landsättning av migranter. (...)

Vad gäller migrationen är det oumbärligt att ha en övergripande strategi som innefattar insatser med partner utanför EU, vid de yttre gränserna och inom EU. Det räcker inte att koncentrera sig på de mest angelägna frågorna. Situationen kräver att vi kontinuerligt och beslutsamt tillämpar den övergripande strategin inom alla fyra pelarna i den europeiska migrationsagendan:

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till kommissionens meddelande och faktablad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-03-06:

EU declares migration crisis over as it hits out at 'fake news' till sidans topp

The European commission has declared the migration crisis over, as it sharpened its attack on "fake news" and "misinformation" about the issue.

Frans Timmermans, the European commission's first vice-president, said: "Europe is no longer experiencing the migration crisis we lived in 2015, but structural problems remain."

In 2018, 116,647 people were counted by the UN refugee agency, UNHCR, as crossing the Mediterranean, an 89% reduction on those who made the journey in 2015, at the height of the crisis.

While the trend is not new, the commission's latest progress report on Wednesday suggested a tougher approach to public relations, as Brussels hit out against "myths" and "untruths".

The robust language follows angry exchanges between Brussels and the Hungarian prime minister, Viktor Orbán, who has turned migration into an electoral issue.

The Hungarian government last month launched a poster campaign, based on misleading claims about migration, featuring the European commission president, Jean-Claude Juncker, and the Hungarian-American philanthropist George Soros.

Using unusually combative language, the commission issued a factsheet debunking 15 "myths" about migration. Top of its list is that Europe is "no longer in crisis mode" over migration, while it also took apart demagogic stereotypes that migrants carry disease or burden economies.

Brussels acknowledged "key problems in Greece" remain unresolved, with 4,000 people in overflowing, squalid camp on the island of Samos. Privately, officials are exasperated at what they see as Greece's poor management of EU funds.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-03-02:

Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) update report till sidans topp

The Commission Services together with the EEAS (European External Action Service) have produced the latest: GAMM update.

This document provides an updated overview of the main external migration dialogues and processes implemented in the framework of the EU Global Approach to Migration and Mobility (GAMM). The document is compiled for the information of the EU High Level Working Group on Asylum and Migration by the responsible European Commission services, in association with the EEAS..."

GAMM

The first initiative was set up in December 2005 at an Informal Summit at Hampton Court Palace as: "The Global approach to migration: Priority actions focussing on Africa and the Mediterranean". This later became the: "Global Approach to Migration and Mobility" (GAMM) and saw migration as a prominent effect of globalisation and called for dialogue, cooperation and tackling the "root causes of migration", for example by the "eradication of poverty in regions of origin."

The GAMM Annex covers dozens of meetings and events:

Part 1 - The regional processes

A. Prague Process

B. Eastern Partnership Panel on Migration and Asylum

C. Budapest Process

D. Africa-EU Migration and Mobility Dialogue

E. Rabat Process

F. Khartoum Process

G. ACP-EU Migration Dialogue

H. Valletta Summit Follow-up

I. EU-CELAC Migration Dialogue

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR February 2019:

UNHCR's comments on the EU proposal for the Asylum & Migration Fund till sidans topp

/utdrag:/

+ Funding for migration and asylum needs to be implemented in full compliance with international human rights standards and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, all AMF funded actions should ensure that the protection needs of migrants, refugees and asylum seekers are taken into account as core policy objectives and that the specific needs of vulnerable persons are addressed through dedicated measures;

(...)

+ UNHCR recommends more targeted support for civil society actors and local and regional authorities, fully recognizing their leading role in numerous actions under the future Asylum and Migration Fund, from the development of fair and efficient asylum systems to the reception of asylum-seekers and in the integration of beneficiaries of international protection. Civil society as well as local and regional actors should benefit from greater inclusion, minimum funding for their priorities, easier access to dedicated funding, in addition to consultation in the planning process;

(...)

+ As highlighted in the 2018 ECRE-UNHCR report "Follow the money I" on the use of the Asylum Migration and Integration Fund (AMIF), action financed under the future AMF should seek to only complement - rather than substitute - Member States' national spending on international protection; A specific monitoring mechanism should be developed to measure the required complementarity;

+ UNHCR also recommends increased transparency of Member States' AMF priorities and objectives setting, as well as public and transparent information about project award decision making, implementation rates, results and evaluation reports for activities implemented by Members States and their partners.

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03-01:

LIBE Committee vote on EP report on the proposed Asylum and Migration Fund till sidans topp

On the 19 February 2019, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (the LIBE Committee) adopted the European Parliament Rapporteur's report on the European Commission Proposal establishing the Asylum and Migration Fund (AMF). The 2021-2027 budget for the AMF is proposed to be €9.2 billion (€10.41 billion in current prices), which would constitute 51% more than in the current financial framework. The overall budget was proposed by the European Commission and has been endorsed by the LIBE Committee but may change during negotiations.

The report puts emphasis on the principle of solidarity and fair sharing of responsibility. It introduces Article 80 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which establishes that all EU policy (and implementation of these polices) should be governed by these principles, as a legal basis for the Fund.

The report also amends the title of the fund itself and reintroduces the 'I' for integration, suggesting it should be called Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) like in the current funding period, as the Commission proposal had renamed the fund the "Asylum and Migration Fund"(AMF).

The EP report endorses the proposed balance of funding, with 60% of the total funding envelope dedicated to Member States and 40% going to the new EU thematic facility managed by the Commission.

(...)

Hela artikeln med bakgrundsmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies 19-02-26:

Drone surveillance operations in the Mediterranean till sidans topp

The central role of the Portuguese economy and state in EU border control

Guest post by Joerg Nowak

Much has been written in the past years about the dystopic vision of EU borders increasingly equipped with drone surveillance (see here, here, here and here). Yet, when the first joint drone surveillance operation of Frontex, the European Maritime Safety Agency (EMSA) and Portuguese authorities was launched on 25 September 2018, there was a lack of response both from the media and concerned activists or researchers. Yet, the EMSA offered details about the operation on its website, and Frontex as well. In addition, Frontex mentioned in its press statement parallel operations undertaken in Italy and Greece in the same period.

These operations were a crucial step for the setup of the joint European information system for border surveillance, EUROSUR. The drone surveillance program in the context of Frontex operations is a major step in the operational setup of the EUROSUR program that aims to integrate databases and national coordination centres of 24 European countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

IOM 19-03-12:

Nearly half of recent Spain migrant arrivals report exploitation, abuse till sidans topp

According to an International Organization for Migration (IOM) flow monitoring survey of over 1,300 migrants and refugees in Spain last year, nearly half (48%) of those interviewed indicated having at least one direct experience related to human trafficking, exploitation or abuse while traveling on the Western Mediterranean Route. Men - who outnumber women nine to one among those surveyed - reported a higher percentage (49%) of incidents than women (40%).

The survey findings are based on 1,341 interviews with migrants and refugees from 39 countries of origin who arrived in Spain in 2018. The surveys were conducted between July and October 2018 in transit and reception centres in more than 40 Spanish municipalities across four autonomous regions to shed more light on the profile and experiences of those who arrived in the country by sea and by land via the Western Mediterranean route.

That route, in 2018, emerged as the most frequented route to Europe in 2018 with 63,325 arrivals to Spain.

"The results of this survey show an alarming incidence of reported exploitation and abuse of migrants and refugees along the route. It is striking how varied their motivations and experiences are, and we do not always realize the very high levels of vulnerability in play," said Maria Jesus Herrera, IOM Chief of Mission in Spain.

The main countries of origin of the 1,341 survey respondents were Guinea (29%), Mali (19%), Côte d'Ivoire (14%), Cameroon (6%), Senegal (6%), Morocco (5%) and Algeria (4%). These nationalities are also among the top 10 nationals registered in official 2018 statistics. French was reported as a first language spoken by 23 per cent of those interviewed.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-03-10:

54 persons granted refugee status and 74 subsidiary protection in Serbia since 2008 till sidans topp

In the period 1 January?-?30 November 2018, 7,651 persons expressed in- tention to seek asylum and to submit an asylum application, according to the official number obtained by the Belgrade Centre for Human Rights (BCHR) for their annual report on the right to asylum in the Republic of Serbia.

This represents an increase compared to 2017, when 5,702 persons were registered as potential asylum seekers.

"Of the number of persons who expressed intention to seek asylum and to submit an asylum application in Serbia in 2018, 6,776 were men and 875 were women. According to the age structure, 2,200 were children of whom 666 unaccompanied and separated children," the reports claims.

The BCHR noticed that the figure of 7,651 issued certificates "does not reflect a realistic number of persons who genuinely wish to start an asylum pro- cedure in Serbia". Out of this number, only 292 applied for asylum in Serbia, while the Asylum Office managed to conduct 151 interviews.

In all, 24 asylum applications were upheld, while 10 people were granted refugee status (people from Afghanistan and Iran), and 14 subsidiary protection (Libya, Bangladesh, Pakistan, Syria and Somalia).

Based on these figures, the BCHR assumes that Serbia continues to be a country of transit for many people who formally express the intention to seek asylum.

"Often times, registration certificates are used for temporary regulation of legal status of these persons as well as for accommodation purposes. In other words, the intention to seek asylum is also expressed by the foreigners who do not wish to seek asylum in Serbia, but legalise their stay pending departure to some other country."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-03-15:

122,000 people granted refugee status in EU in 2018 till sidans topp

The latest statistics by the EU statistical office Eurostat show that in 2018, a total of 122,000 people were granted refugee status; 63,000 were given subsidiary protection status; and 33,000 authorisation to stay for humanitarian reasons.

In percentage terms, 37 per cent of EU first instance asylum decisions resulted in positive outcomes.

In the same period of time, during 2018, a total of 580,800 first-time asylum applications were filed in the EU.

The highest number of positive first instance decisions were recorded in Ireland (86 %) and Luxembourg (72 %), while France, Estonia, Spain, Latvia, Poland and Czechia each recorded first instance rejection rates between 71 % (France) and 89 % (Czechia).

As in previous years, since 2014, the main country of origin of asylum seekers is Syria (14%), a country where war is stil raging.

Germany is still the country where applications for asylum are lodged most often (28 per cent of all first-time applications), followed by France, Greece, Spain and Italy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 19-03-08: Faktablad om flyktingar och asylsökande i norra Europa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Nyheter 19-03-12:

Kommuner slår larm: Bostadskaos efter nya gymnasielagen till sidans topp

Nästan 6 000 ensamkommande unga har fått tillfälligt uppehållstillstånd för att plugga i Sverige enligt den nya gymnasielagen. Men de brottas med flera svårigheter, inte minst att hitta en bostad. Nu får regeringen kritik för att inte ha tänkt igenom konsekvenserna av lagen.

De som fått stanna i Sverige enligt gymnasielagen förväntas hitta en bostad på samma villkor som alla andra. Det har visat sig vara svårt och många kommuner vittnar nu om problem med bostadslöshet i den här gruppen.

SVT har pratat med ett tiotal av de största kommunerna. Flera har valt att stötta frivilligorganisationer. I Örebro har stadsmissionen fått stöd för att hjälpa de som inte haft någonstans att sova i vinter. Det handlar företrädesvis om unga män från Afghanistan.

- Det har varit en mardröm att veta att många åker omkring på bussar på nätterna, lever i resecentrum, en natt här, en natt där, säger Monica Gunnarsson, direktör på Örebro stadsmission.

Kommunalråd: "Ingen konsekvensanalys"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 19-03-13: Gränspolisen: Bostadslösa ensamkommande riskerar dras in i kriminalitet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-18:

Högsta förvaltningsdomstolen nekade ändring av identitet i folkbokföringen till sidans topp

Målet gäller en person som registrerades i Sverige som ensamkommande barn. Han fick relativt snabbt uppehållstillstånd och främlingspass. Han folkbokfördes 2001. Tre år senare bytte han namn genom ändring hos Patentverket. Han blev svensk medborgare 2006 och intygade då sin uppgivna identitet på heder och samvete. År 2015 ansökte han om rättelse hos Skatteverket. Han ville ändra förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseort och uppgav att de handlingar han visat vid asylansökan var falska och kom från en smugglare. Han fick avslag från Skatteverket och överklagade. Saken har nu nått Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen påpekar att det är tillåtet att byta namn, men det finns inte förutsättningar för att rätta namnet på grund av att det skulle vara felaktigt, när han själv begärt att få detta namn. För att ändra födelsedatum och ort krävs att uppgifterna varit felaktiga. Enligt domstolen är det centralt att id-uppgifter ska vara stabila över tid. Därför ska beviskravet vara högt och bevisbördan ligger på den sökande. Domstolen går igenom de handlingar som mannen lämnat in för att styrka först den ena och nu den andra identiteten och finner att det inte framgår att det är de nya uppgifterna som stämmer. Därför ska de registrerade uppgifterna kvarstå i folkbokföringen.

Läs domstolens referat och hämta domen, mål nr 5905-17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-18:

Inget medborgarskap under tvångsvård efter brott enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En person med uppehållstillstånd i Sverige överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, istället för att dömas till fängelse. Brottsligheten var av allvarligt slag. Vården övergick senare i öppen vård men personen återintogs år 2014 i sluten vård. Mannen har ansökt om svenskt medborgarskap men fick avslag eftersom Migrationsverket ansåg att han inte uppfyllde kravet "hederligt levnadssätt". Migrationsdomstolen upphävde domen eftersom den rättspsykiatriska vården kan förlängas inte bara på grund av risken för återfall utan även då vården behövs av andra personliga skäl. Det var 13 år sedan brotten begicks och han är inte misstänkt för något mer. Domstolen ansåg att kravet på hederligt levnadssätt var uppfyllt. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som är av motsatt åsikt. Migrationsöverdomstolen pekar på att det är den sökande som har bevisbördan. Eftersom mannen inte har visat att han inte längre vårdas på grund av risk för återfall i brottslighet så uppfyller han inte kravet och beviljas inte medborgarskap.

Hämta domstolens referat i mål UM 10656-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Middle East Eye 19-02-28:

Grekland/ She arrived with nothing. Now this Iranian woman feeds Athens' homeless till sidans topp

Leaning over the simmering pot of ghormez sabzi - an Iranian dish of pureed dark green vegetables, chunks of meat and typical Iranian spices - Mahboubeh Tavakoli, 33, removes the lid and closes her eyes.

As the fragrant steam rises, she inhales deeply. It's nearly ready. Quickly placing the lid back on the pot, she lowers the heat and turns her attention to an even larger pot full of rice sitting on a back burner.

Today, Tavakoli is making lunch for a dozen unaccompanied minor girls, asylum seekers under the age of 18 who have arrived in Greece alone.

After she finishes with the lunch, she will begin making their dinner before leaving the shelter to attend English and Greek language classes and an art therapy workshop at the Melissa Network, a centre for migrant women in Greece only ten minutes down the street.

Every Monday to Thursday, from 9am to 1pm, Tavakoli works as a cook in a shelter for unaccompanied minors. But this is only her day job.

Several nights a week, Tavakoli prepares home-cooked meals for between 20 and 50 homeless people on the streets of Athens, depending on how much money she's able to gather together that week. It is an initiative she started not too long after leaving the streets herself.

Living rough

Due to family issues and other reasons she prefers not to mention, Tavakoli and her husband were forced to flee Iran, leaving behind everyone and everything. Greece was their first and only stop.

When Tavakoli and her husband first arrived in Athens during the winter of 2016, they too were homeless. Like dozens of other asylum seekers, they slept out in the open in Victoria Park, a popular gathering place for recent arrivals. It was there that Tavakoli first got her inspiration to one day feed the homeless.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Amnesty International 19-03-06:

More evidence of abuses in Libya should spur EU to help people seeking safety till sidans topp

Ahead of the meeting of European Home Affairs Ministers, Amnesty International and Human Rights Watch have today published a 20-point action plan to address the current unsustainable situation in the Mediterranean which is leaving boats stranded at sea and people illegally detained in Libya.

EU countries have consistently acted to block the arrival of seaborne refugees and migrants by hampering rescues in the Central Mediterranean, and by supporting the Libyan Coast Guard which intercepts people at sea and forces them back to Libya. This has resulted in refugees and migrants becoming trapped in Libya where they are exposed to serious abuses including torture.

The joint Amnesty International and Human Rights Watch plan includes a set of measures to protect the human rights of those migrating across the Mediterranean. This includes not only immediate action to rescue people in danger at sea and ensuring their prompt disembarkation and relocation in Europe, but also concrete measures to address the catastrophic situation of people trapped in Libya. To this end European governments should make continuing cooperation with Libya subject to the Libyan authorities ending automatic and indefinite detention of migrants and refugees.

"European governments are well aware of the killings, beatings, rapes and exploitation that take place in Libyan detention centres. If they want to stop being complicit in these atrocities then they must work with the Libyan authorities to ensure the release of the thousands currently held and offer resettlement places to those of them who qualify for it. These hellish detention centres must be closed for good."

Läs mer (Extern länk)

Hämta handlingsplanen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-03-14:

NGOs calling to end the humanitarian and human rights crisis at Europe's borders till sidans topp

Dear European leaders,

We, the 25 undersigned humanitarian, human rights and volunteer organizations call on you, in the run up to the third anniversary of the EU-Turkey deal, to take immediate and sustained action to end the unfair and unnecessary containment policy which is preventing asylum seekers from leaving the Greek islands. We also call on you to urgently reach a common responsibility-sharing agreement for hosting asylum seekers across EU Member States.

The policy that traps people on the Greek islands and prevents them from reaching the European mainland has caused a recurrent and endless cycle of overcrowding, substandard living conditions and extremely poor access to services: the European "hotspots" continue to provide accommodation and basic services, such as food and medical assistance, well below minimum standards. The European response in Greece has proven to have disastrous consequences on refugees' rights, including their health and safety. This has been exhaustively documented and brought to your attention through countless reports over the last three years[1].

As many as 20,000 asylum seekers were stranded in unsafe, unhygienic and degrading conditions on the Greek islands in 2018. Currently, around 12,000 people are still forced to live in inadequate reception and identification centers built for a maximum capacity of half this population: sleeping in unheated tents or overcrowded containers with limited access to running water and electricity, and often exposed to ongoing violence, harassment and exploitation, amid high tensions, lack of security and minimal protection.

(...)

Hela brevet med undertecknande organisationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver kommentar 19-03-04:

Sophia in limbo: political games limit sea rescues till sidans topp

Tobias Pietz, Center for International Peace Operations

There are only few weeks left until the mandate of the EU's naval mission in the Mediterranean, EUNAVFOR Med [Operation Sophia], will expire on 31 March.

Nevertheless, Germany already decided in January to stop contributing vessels to the mission: its frigate Augsburg left in February.

As well as structural problems (the German navy currently lacks functioning vessels), the German minister of defence delivered another, quite extraordinary explanation: that since July 2018, the Italian command of Operation Sophia has sent the German vessel (and all the other ones) on routes where there was nothing to do, as these were far off any smuggling or trafficking areas.

And, indeed, the mission which has rescued about 49,000 people so far has picked up only 106 refugees since July 2018.

What an interesting coincidence - as the summer of 2018 is exactly the starting point for all the obstructions by Italy's minister of interior, Matteo Salvini, regarding both this mission and other actors involved in rescues in the Mediterranean.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-03-13:

About the girl till sidans topp

In February 2019 a green-eyed girl, around 13 years old with a round face and a charming smile, fronted an advertising campaign on IOM - UN Migration's social networks. The girl attends school and the institution proudly showed how well she spoke Bosnian. Her access to education is an achievement within the context of neglect currently existing in Bosnia in regards to refugee people.

We are not going to show the photograph of the girl here. For what I know about this girl?-?and we do know each other from the time when she and her family were surviving in the unberable conditions of the makeshift camp of Trnovi, near Velika Kladu?a?-?she doesn't really like to be photographed for being a refugee, but she loves pleasing others and feels comfortable when she does so.

On this Facebook page?-?posted by this UN body that receives funds from the European Union in order to attend people trapped between EU borders who have no hope of being granted refugee status?-?there are many comments, happily talking about how great it is that this child has learned Bosnian.

What many of these people probably don't know is that this girl has been on the move for three years.

The IOM states that the girl learned Bosnian in eight months. This is not true. She learned the language during the three years she was trapped behind the EU closed borders in Serbia. IOM is always "sitting on the fence" and this makes their rhetoric hardly credible. It actually makes them seem hypocritical?-?although I believe this word conveys anger and I know a text of this kind should be as neutral as possible.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-03-03:

"Vi bör ta vårt ansvar för klimatflyktingarna" till sidans topp

Frågan om hur Sverige bäst ska stödja klimatmigranter får inte skjutas undan från dagens agenda. Och att vi ska göra det bygger på den självklara principen att kostnaderna för miljöförstörelsen ska tas av miljöförstörarna, skriver ett flertal debattörer.

Vilket ansvar har vi för världens flyktingar? Frågan har förlamat EU under flera år, och aktualiseras nu återigen i Sverige när en ny parlamentarisk utredning skall diskutera på vilka "väldigt ömmande humanitära skäl", för att citera migrationsministern, som asyl ska kunna beviljas. Enligt Genèvekonventionen från 1951 är vi skyldiga att ge asyl till personer som har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Vilka humanitära skäl utöver dessa kan nu vara legitima? Var går gränsen för det svenska ansvaret? Gäller det också människor som flyr undan effekterna av klimatförändringarna? Dessa "klimatmigranter" skulle i många fall kunna kallas "klimatflyktingar" då de oftast inte kommer att ha annat att välja på än att just fly.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 19-03-13:

Bättre migrationspolitik till sidans topp

Låt inte den nya migrationspolitiken bli en politisk beställningsprodukt, skriver Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv.

I januariavtalet mellan S, MP, L och C aviseras en parlamentarisk kommitté för att se över den framtida migrationspolitiken. Det är ett välkommet initiativ inte minst för att förbättra rättssäkerhet och lagstiftningens förutsägbarhet.

För att uppnå det målet måste dock utredningens direktiv möjliggöra en riktig analys kring olika förslag för ny migrationslagstiftning.

Då är det avgörande att man inte redan nu stänger dörren för exempelvis förändrade regler för familjeåterförening.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-26:

Svar på skriftlig fråga: Rätten till familjeåterförening till sidans topp

Fråga 2018/19:206 av Christina Höj Larsen (V)

Punkt 65 i den överenskommelse mellan S, MP, L och C som den nuvarande regeringen vilar på säger: "Den tillfälliga lagen förlängs i två år. Alternativt skyddsbehövande ges samtidigt samma rätt till familjeåterförening som flyktingar."

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att den tillfälliga lagen ska förlängas. En lag som inte har utretts av regeringen, men av bland andra Röda Korset och Rådgivningsbyrån med förödande kritik som följd. Röda Korset konstaterar också att det inte finns något som tyder på att lagen har uppfyllt sina syften.

Samtidigt är det bra att alternativt skyddsbehövande nu får rätt till familjeåterförening. Hittills har dock varken regeringen eller samarbetspartierna förklarat varför denna rättighet begränsas till alternativt skyddsbehövande och flyktingar. Sedan 2016 har Migrationsverket beviljat över 6 000 människor uppehållstillstånd på andra grunder, exempelvis som övrigt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller särskilt och synnerligen ömmande omständigheter.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Varför ska inte människor som beviljats uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller särskilt och synnerligen ömmande omständigheter, få rätt att återförenas med sin familj?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Medium 19-03-06:

How European governments keep thousands of refugee families separated till sidans topp

Ali al-Mardoud fled the Syrian city of Deir Ezzor with his eldest son in July 2015 because he was afraid that ISIS would hurt his family. His plan was to smuggle across sea and land borders into Europe, seek asylum with German authorities, get refugee protection status, and then request family reunification visas for his wife and three youngest children so they could come to Germany via a safe and legal migration route.

Ali's plan was not far-fetched. Back then many thousands of people were making similar smuggling journeys to Europe. He chose Germany as his destination because he knew that the vast majority of Syrians that applied for asylum in Germany at the time were being granted refugee protection status, which entitled them to family reunification according to a German law and a European Union directive. "We knew that there are human rights [in Germany] and they will not allow families to be separated," the 56-year-old Ali told me at a café in Berlin's Kreuzberg district.

When he arrived in Germany, Ali thought he would reunite with his wife and children within maximum six months. But three and a half years have passed since then, and the al-Mardoud family is still living apart: the father and the eldest son share a room in a Berlin refugee accommodation facility, while Ali's wife, two daughters and youngest son, who fled Syria for Turkey in August 2015, have been waiting in a small rented apartment in the Turkish city of Adana. Changes in the German asylum laws have so far prevented the family from reuniting in Germany.

"Trapped in a Bad Situation"

The family members communicate everyday via WhatsApp messages and video calls, though that sometimes leads to even more frustration and anxiety, according to Ali. He said the family separation is a source of tension between him and his wife, and that he's spending most days worrying about what his three youngest children are doing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro 19-03-06:

Statsvetare om familjeåterförening: "Kan skada Socialdemokraterna" till sidans topp

Beslutet om att utöka rätten till familjeåterförening är inte populärt. Enligt en opinionsundersökning som Yougov har gjort är det en av de punkterna i januariavtalet som väljarna är mest negativa till. Statsvetaren Marje Lemne tror att de nya reglerna kan skada Socialdemokraterna.

Efter flyktingkrisen 2015 stramades möjligheten till familjeåterförening åt ordentligt. Alternativt skyddsbehövande personer förlorade rätten att ta med sig sina familjer till Sverige. I och med januariavtalet som slöts mellan S, MP, C och L återfår nu dessa personer den möjligheten.

Men de nya reglerna som kommer införas i sommar väcker känslor. Enligt en opinionsmätning från Yougov är 40 procent av väljarna ganska eller mycket negativa till de nya reglerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 19-03-15:

Nu ser vi effekterna av den usla gymnasielagen till sidans topp

Gymnasielagen är ett stort misslyckande för svensk migrationspolitik. Nu måste det vara slut med särlösningar och ett ständigt lappande och lagande.

Vi behöver ta ett helhetsgrepp för en stram och hållbar migrationspolitik, skriver Maria Malmer Stenergard (M).

Vi får nu rapporter om de praktiska konsekvenserna av gymnasielagen som S+MP-regeringen drev fram. Det rör sig om unga män som står utan bostad, tvingas bo på gatan och utnyttjas av kriminella gäng. Kommunerna står villrådiga inför hur de ska hantera situationen. Även från socialdemokratiska kommunalråd hörs kritiken.

Det allvarliga läget kan samtidigt knappast komma som en överraskning. Det rör sig om en lagstiftning som fick sällsynt skarp kritik från remissinstanser och Lagrådet. Inte minst vad gällde bristen på konsekvensanalys.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-26:

Svar på skriftlig fråga: Frivilligt återvändande till Afghanistan till sidans topp

Fråga 2018/19:182 av Fredrik Malm (L)

Migrationsverket rapporterar om att myndigheten pausar utbetalningar till en samarbetsorganisation i Afghanistan som arbetar med att främja frivilligt återvändande av asylsökande. Migrationsverket har upptäckt brister i hanteringen av fakturor. Det är självklart viktigt och bra att myndigheten reagerar vid oegentligheter med skattepengar.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Riskerar detta att påverka det frivilliga återvändandet av afghaner som i dag befinner sig i Sverige, och vad avser ministern i så fall att göra?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Migrationsverket har för närvarande en tillfällig fördröjning i hanteringen av återintegreringsstöd till personer som väljer att återvända till Afghanistan. Orsaken är att den lokala samarbetsorganisation som administrerar stödet på plats inte har redovisat tillfredsställande underlag på fakturor kopplade till stödet. Det pausade stödet är naturligtvis beklagligt för de som har rätt till det. Samtidigt är det viktigt att vi kan försäkra oss om att offentliga medel används till det som de är avsedda för och att de redovisas på ett tillfredsställande sätt. Migrationsverket arbetar intensivt på att lösa detta med samarbetsorganisationen så att insatserna kan fortsätta.

Den uppkomna situationen påverkar inte utbetalningarna av det kontanta stöd som personer som väljer att återvända till Afghanistan också kan beviljas. Dessa utbetalningar administreras av en annan organisation (IOM). Detta påverkar inte heller återtagandeöverenskommelsen som Sverige har med Afghanistan eftersom den inte är avhängig av att finansiellt stöd eller annat bistånd som betalas ut till personer som återvänder. Möjligheten att tillämpa de återtagandeavtal som Sverige har ingått påverkas således inte av detta.

 till innehållsförteckningen innehåll

Kabulblogs 19-03-07:

Why should no one be deported to Afghanistan!? till sidans topp

By: Abdul Ghafoor

Wafaye and Ahmadi, two of the young boys recently deported from Norway on 18 - 2- 2019 had just left my office moments before we started hearing sound of explosions coming from the Western part of Kabul and from a close distance where my office is located. I rushed to the balcony to see where the smoke was coming from while the explosions keep on going and could be easily heard from where I was standing. By that time, all the roads leading to the site of the attack were closed and the ambulances were active and heading to the site of the explosions.

I called Wafaye to make sure they weren't heading to the area were the blasts were occurring. Luckily, they had heard the explosion and had directly gone to the hotel they are living. Wafaye told me he was planning to go to Dashte Barchi, but when he heard the explosions, he was terrified and chose to go to the hotel. Wafaye and Ahmadi do not have any social network or family in Afghanistan and therefore, are currently living in a hotel along with dozens of others and share a common dining hall. They both can only stay there at night if they do both dinner and lunch at the same hotel, or else they won't be given a space to sleep.

I then received a call from another deportee who was deported from Denmark on 27th of January. He was actually present at the gathering and had to escape for his life after rockets started falling around him. This is what he said;

"I was sitting in the front row when the first rocket landed close to the entrance and the main gate, with few seconds' difference, more rockets started landing in different parts of the venue where hundreds of people had gathered. I was too far to reach the main gate to escape, I ran towards the stage to find safety. more rockets started landing closer to us, I had no option but to climb up the wall and jump from there. I lost all my money and my clothes were full of dirt. Luckily I didn't suffer any injury from the explosions"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-03-09:

Sverige skickar små barn till hedersvåldet till sidans topp

Janina Bengtsdotter, Eva Hållsten, Christer Croneld, Monica Norberg mfl

Vi var många som hörsammade uppmaningen hösten 2015 att öppna våra hjärtan och ta oss an uppgiften att välkomna de som kom till vårt land.

Det är inget vi ångrar - men ärligt talat, våra hjärtan går sönder snart. Det har nu gått lite mer än tre år och det som händer i dag känns surrealistiskt.

Mediernas rapportering från Afghanistan angående flickors och kvinnors extremt utsatta situation har väckt stor uppmärksamhet. Vi vet att de afghanska kvinnorna och barnen som flytt från hedersförtryck finns här hos oss i Sverige - men de utvisas till Afghanistan.

Sanningen är att Sverige 2019 utvisar små flickor och pojkar till ett av världens farligaste länder och dessutom till ett av världens mest ojämlika länder.

(...)

Hela artikeln med undertecknare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 19-03-11:

Vem bär ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till Afghanistan? till sidans topp

300 kulturarbetare i Öppet brev till Fredrik Beijer, rättschef Migrationsverket, Patrik Engström, chef gränspolisen, Heléne Fritzon, tidigare migrationsminister, Morgan Johansson, justitieminister, Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket

Vi, över 300 kulturarbetare från Sverige, vill ha svar på detta, vill ha stopp på tvångsdeportationerna och startade den 18 december 2018 nätverket NU ÄR DET NOG!

Den 10 december 2018 firade den Internationella människorättsdagen sitt 70-årsjubileum. Dagen därpå tvångsdeporterade Sverige 25 unga människor till kriget i Afghanistan. Nu är det dags igen. Flera förvarstagna ungdomar har skräckslagna fått besked om en planerad tvångsdeportation, nu på tisdag den 12 mars 2019.

Men vår röst tystnar inte!

Såväl tiotusentals privatpersoner som lokala föreningar och stora organisationer protesterar kontinuerligt mot den rättsosäkra och inhumana behandlingen av Sveriges ensamkommande ungdomar, liksom mot de pågående tvångsdeportationerna till Afghanistan - ett av världens farligaste länder.

VARFÖR PROTESTERAR VI?

Tusentals ensamkommande ungdomar har fallit offer för en ytterst rättsosäker asylprocess med godtyckliga åldersuppskrivningar och ifrågasättande av sina asylskäl. Migrationsverkets egen bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan strider mot snart sagt alla andra, seriösa bedömningar.

MEN VEM BÄR ANSVARET?

(...)

Uppropet med undertecknare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-01:

Interpellationsdebatt: Säkerheten på förvaren samt Regelverket för förvar till sidans topp

Interpellation Säkerheten på förvaren samt Interpellation 2018/19:61 Regelverket för förvar, båda av Arin Karapet (M)

Interpellation 2018/19:63 Säkerheten på förvaren

Förvar bör vara trygga och säkra platser både för boende och för anställda. Tyvärr är det inte så i dag. Det är alltför lätt att till exempel ta in farliga föremål och narkotika på förvaren i Sverige.

Migrationsverket har i en skrivelse till regeringen den 20 november 2017 efterlyst flera åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat vill man se möjlighet att visitera förvarstagna och möjlighet att genomsöka boenderum. Det saknas i dag lagstöd för detta, enligt Migrationsverket. Båda dessa åtgärder beskriver myndigheten som brådskande.

Därtill ger lagstiftningen i Sverige färre möjligheter att upprätthålla ordningen på förvar om man jämför med hur det ser ut i närliggande länder.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern och regeringen att lägga förslag om möjlighet att visitera förvarstagna och genomsöka boenderum i enlighet med vad Migrationsverket ställde önskemål om i skrivelsen från november 2017?

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att förstärka säkerheten på förvaren i övrigt, exempelvis genom möjlighet till visitation och id-kontroll av besökare på förvaren?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på denna interpellation samt interpellationen Regelverket för förvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-05:

Interpellationsdebatt: Bistånd till personer utan rätt att vistas i landet till sidans topp

Interpellation 2018/19:89 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

I dag förekommer det att kommuner i Sverige ger ersättning för mer varaktig försörjning till personer utan rätt att vistas i landet. Detta minskar drivkraften hos den enskilde, som befinner sig i landet utan tillstånd, att återvända till sitt hemland. Det innebär ett dubbelt budskap i migrationspolitiken.

Det rimliga är att kommuner i sådana här situationer inte är tillåtna att ge annat än mycket kortvarig hjälp. Parallellt med att sådan kortvarig hjälp ges bör kontakt tas med Migrationsverket.

I ett frågesvar till mig den 13 februari 2019 skriver socialminister Lena Hallengren att regeringen inte avser att göra någon inskränkning vad gäller kommunernas möjlighet att ge frivilligt bistånd till personer som vistas i kommunen. Hon hänvisar till det kommunala självstyret. Det handlar här dock om att kommuner genom sitt agerande undergräver nationell lagstiftning, i det här fallet den reglerade invandringen. Av den nationella lagstiftningen följer att den som inte har rätt att vistas i landet, exempelvis för att han eller hon har fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut inom ramen för en rättssäker process, ska lämna landet. Ett förbud för kommuner att utge varaktig försörjning är därför motiverat.

Mot denna bakgrund vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Hur motiverar ministern att det är tillåtet för kommuner att fatta beslut som undergräver den nationella lagstiftningen, i det här fallet den reglerade invandringen?

Riksdagsdebatt (webbsändning och protokoll) med svar av Socialminister Lena Hallengren (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-03-08:

Svensk asylpolitik - en jämställdhetsfråga till sidans topp

Hösten 2014 uppmanar dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt oss att öppna våra hjärtan och förbereda oss på att ta emot de flyktingar som var på flykt till Europa för att söka skydd. Ett drygt år senare deklarerar den nyvalde statsministern Stefan Löfven att det är dags att stänga gränsen. Sommaren 2016 röstar riksdagen igenom den tillfälliga begränsningslagen och därmed sluts det nationella hjärtat.

I mellanrummet mellan det öppna och slutna Sverige kläms 37 000 barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar. De tar sig till Sverige i tron om att få skydd. I själva verket har dörren stängts - retroaktivt. En ny migrationspolitisk inriktning har i ett nafs radikalt förändrat Sverige.

Fast som i ett skruvstäd sitter också alla de som engagerat sig. Att öppna sitt hjärta är inte en lättvindig sak. Det är ingenting som går att vifta bort eller ändra i linje med ett nytt politiskt beslut. Att öppna sitt hjärta sker heller inte främst i tal utan i handling. Det svenska civilsamhället, som av många beskrivs som en sektor i kris, med förlorat engagemang och vikande medlemsantal, har kring den situation som uppkommit kring asylsökande rest sig med en aktivitetsgrad och intresse som saknar motstycke i samtiden. Det har skett inte minst kring den stora grupp ensamkommande barn och ungdomar som kom till Sverige i hopp om en framtid i fred och frihet.

Kvinnor som organiserar markarbetet

Engagemanget kring unga flyktingar karaktäriseras av två saker:

1) att frivilligarbetet till största delen utförs av kvinnor från civilsamhället som organiserar sig i de nätverk och organisationer som vuxit fram i hela Sverige.

2) att frivilligarbetet till allra största del bedrivs och organiseras på ett sätt som avviker från det traditionella civilsamhällets former.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Chef krönika 19-02-28:

Cissi Elwin: Jag kunde inte hålla tårarna borta till sidans topp

Cissi Elwin skriver vad företag kan göra för att minska segregationen i samhället.

Det är ju ni som är hjältarna! Det är ni som har tvingats lämna allt och som har tagit er hit ensamma under svåra förhållanden.

Efter en och en halv timmes föreläsning stockar sig Suad Alis röst. Hon pratar inför ett gäng tonårstjejer och berättar om sina erfarenheter av både flykt och att ta sig in i det svenska samhället. Och Suad har inte bara tagit sig in. Hon har vid 29 års ålder gjort en superkarriär med siktet inställt på jobb i FN.

I somras fick hon göra ett sommarprogram. Bilden på en leende Suad med blomsterkrans ovanpå den svarta slöjan utlöste en hatvåg i sociala medier. Och tjejerna i rummet, som flytt till Sverige från krig i Syrien, Afghanistan och Somalia känner igen det där hatet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-03-06:

Vi vill jobba i vården men får inte chansen till sidans topp

Undertecknat av lärare, läkare, sjuksköterska, veterinär...

Varje år kommer en ny grupp av yrkesverksamma som vill arbeta i Sverige. Bland dem finns utländsk vårdpersonal utbildad utanför EU/EES. För att få legitimation från Socialstyrelsen behöver vi klara medicinska prov och språkprov inom ett år, något som avgör huruvida vi får uppehållstillstånd eller inte.

Sverige har en stor brist på vårdpersonal samtidigt som många läkare, tandläkare och sjuksköterskor är tvingade att lämna Sverige för att deras uppehållstillstånd på ett år är för kort.

"Under de senaste fyra åren har över 2 700 läkare som utbildat sig utanför EU fått sin utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen. Ungefär 350 av dem har fått svensk läkarlegitimation", rapporterade Sveriges Radio förra året.

Det är orimligt att förvänta sig av en människa att denne ska lyckas lära sig vardaglig svenska, fackspråket och samtidigt klara kunskapsprovet inom ett år.

Det här kunskapsprovet innebär att nyanlända läkare och sjuksköterskor behöver bli godkända på teoretiska och praktiska delprov som efterfrågar sex års medicinska studier (både grundläggande och många olika specialistkunskaper) på svenska av någon som har varit yrkesverksam i flera år sedan examen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 19-03-15:

Inte Migrationsverkets sak att stoppa personer med jobb till sidans topp

Migrationsverket tycks vilja förbjuda medmänsklighet i Göteborg då man nekar utsatta människor arbetstillstånd - trots att de fått jobb hos sociala företaget ABIS Göteborg, skriver bland andra advokat Tomas Fridh.

Fem personer som erbjudits arbeten på det sociala kooperativet ABIS i Göteborg, har nyligen fått avslag på sina ansökningar om arbetstillstånd trots att de erbjuds arbeten som uppfyller alla krav som lagen ställer. Migrationsverket avslår ansökningarna med hänvisning till att arbetena anses ha skapats enbart i syfte att personer i behov av arbete och uppehållstillstånd ska få dessa behov uppfyllda. Alltså - som det får förstås - i motsats till att arbeten skapats för att arbetsgivaren vill göra vinst.

Människor som flyr krig och svält har i alla tider varit i behov av medmänsklighet för att klara sin flykt och för att starta upp ett nytt liv i det samhälle de landat. I vår tid har internationella aktörer och stater till stor del tagit på sig detta ansvar. Inte minst efter utvecklingen i Sverige 2015 stod det dock klart även i vår del av världen att migration och integration behöver hjälp från enskilda medborgare, samfund och organisationer för att fungera. Engagemang, entusiasm och just medmänsklighet från människor i mottagarländer är en oersättlig ingrediens för integration och migranternas väg in i sitt nya samhälle.

Det sociala kooperativet ABIS är ett icke vinstdrivande företag som sedan 2011 skapat arbetstillfällen för de mest utsatta i samhället som asylsökande familjer, EU-migranter och traffickingoffer. Dessa personer erbjuds anständiga löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal i stället för att tvingas tigga eller utnyttjas på annat sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-06:

Svar på skriftlig fråga: Handel med falska asylhandlingar till sidans topp

Fråga 2018/19:314 av Maria Malmer Stenergard (M)

I samband med att en person söker asyl i Sverige tilldelar Migrationsverket personen i fråga ett individuellt bevis, ett så kallat LMA-kort. Det är inget identitetskort utan ett bevis att personen är asylsökande och har rätt att vistas i Sverige i väntan på ett beslut.

Polisen misstänker nu att det pågår förfalskningar och handel av dessa LMA-kort, enligt Metro den 17 februari 2019. Nya kort tillverkas genom att man byter ut fotografiet och därigenom använder sig av en annan identitet. Parallellt pågår det också en omfattande internethandel med de LMA-kort som Migrationsverket delar ut till asylsökande.

Det finns ett särskilt stort intresse för förfalskade LMA-kort eftersom kortet ger innehavaren förmåner i samhället. Kortet ger till exempel ett rabatterat pris om man besöker tandläkare och sjukhus eller köper medicin.

Den utbredda förfalskningen av LMA-kort gör att det i dagsläget inte alls är svårt att få tag i ett LMA-kort, och enligt polisen kostar ett förfalskat kort ungefär 2 000 kronor.

För att vända denna utveckling uppmanar polisen nu myndigheter och företag att verifiera och säkerställa asylsökandes identitet genom andra identitetshandlingar.

Detta är en oroväckande utveckling, och handel med falska asylhandlingar måste tas på stort allvar. Det handlar om statens förmåga att sköta sina allra mest grundläggande uppgifter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa dessa bedrägerier med falska LMA-kort?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksföreningen Gode män och Vårdnadshavare blogg 19-03-03:

God man skötte sitt uppdrag för 17 årig flicka men blev ändå polisanmäld till sidans topp

J Samuelsson, ordförande

En god man skötte sitt uppdrag för 17 årig flicka utan anmärkning men blev ändå polisanmäld

En god man skötte sitt uppdrag enligt gällande regelverk men blev ändå polisanmäld av en advokat för trolöshet mot huvudman för att inte förhindrat att en 17 årig flicka för tredje gången enligt Dublinförordningen överfördes till Italien.

Den gode mannen som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för ensamkommande barn/unga tillbakavisar anklagelserna som grundlösa.

Den uppfattningen har också RGMV efter att ha inhämtat uppgifter, från den gode mannen, överförmyndare/nämnd, företrädare för den organisation och det religiösa samfund som engagerat sig i saken och samverkat med advokaten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Åke Engman i RGMV 19-02-22: En historia med "många nyanser av grått" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Migrationsverket 19-03-11:

Anmälningarna om misstänkt krigsbrott ökar till sidans topp

Migrationsverket anmäler allt fler misstänkta krigsbrott till polisen.

-Det här är resultatet av en tydlig ambitionshöjning i frågan från myndigheten under senare år, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Migrationsverket har sedan många år ett samarbete med polisen när det gäller att upptäcka misstänkta krigsbrott och brott mot mänskligheten i Migrationsverkets ärenden.

2016 fördjupade myndigheterna samarbetet i den här frågan, tillsammans med Åklagarmyndigheten, med avsikt att öka informations- och kunskapsutbytet mellan myndigheterna. Nya samverkansformer har bildats och myndigheterna har haft gemensamma utbildningsinsatser.

Förra året anmälde Migrationsverket 135 ärenden om misstänkt krigsbrott eller brott mot mänskligheten till polisen, jämfört med 52 ärenden 2017. Under 2016 handlade det om 43 ärenden. Anmälningarna gäller både asylärenden och andra typer av uppehållstillstånd, och det kan bland annat handla om att en person har poserat på bild med döda eller genom sin militärtjänst misstänks ha deltagit i krigsbrott.

Ökningen av anmälningar är resultatet av ett långsiktigt arbete med frågan på Migrationsverket, där myndigheten har utvecklat förmågan att upptäcka krigsbrott och folkrättsbrott de senaste åren.

Sedan 2016 har Migrationsverket utbildat specialister inom bland annat krigsbrott, och antalet specialister har sedan dess ökat från ca 15 till drygt 40 personer. Specialisterna deltar och stöttar i utredningar där krigsbrott misstänks, och sprider då kunskap om frågorna på hela myndigheten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Simrishamns bibliotek 2019:

20 mars, Simrishamn: Från Afghanistan & Syrien till Österlen till sidans topp

"Vi kunde bara ta med oss våra minnen: Från Afghanistan och Syrien till Österlen"

Tolv personer från Afghanistan respektive Syrien som bor på Österlen har skrivit ett bokmanuskript med tolv kapitel som innehåller deras olika livsberättelser. Denna kväll kommer några av dessa författare till biblioteket i Simrishamn och berättar om boken och läser korta stycken ur den.

Bokprojektet leds av Österlens stödförening för flyktingar och har finansierats av Postkodlotteriets kulturstiftelse, Gertrud och Ivan Philipssons stiftelse, Crafoordska stiftelsen samt Simrishamns kommun.

Föranmälan till biblioteket: 0414-819000 eller biblioteket@simrishamn.se

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arena Idé 2019:

21 mars, Stockholm: Rätten till en fristad till sidans topp

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet som Sverige har åtagit sig att skydda genom att skriva på internationella konventioner. Håller Sverige sina internationella förpliktelser? Den här föreläsningen handlar om rätten att söka asyl och de tillfälliga asyllagarna som har införts i Sverige.

Föreläsare: Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms Universitet.

Välkommen till ABF Stockholm, Sveavägen 41 den 21 mars kl 18-19. Fritt inträde.

Fler föreläsningar om rörelsejuridik:

Hur kan lagboken användas som verktyg för sociala rörelser och samhällsförändring? Nu startar Arena Idé en föreläsningsserie och studiecirkel i rörelsejuridik i samarbete med ABF Stockholm och podden Vem har rätt?

Studiecirkeln är fullbokad, men föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Fler medverkande och mer info kommer. Bakom föreläsningsserien, studiecirkeln och podden står Fatima Osman och Joanna Herskovits.

28 mars: Vad har polisen egentligen rätt att göra?

Med Deniz Ünal, biträdande på jurist Advokatfirman Defens.

4 april: Var går yttrandefrihetens gräns? Om främlingsfientlighet på nätet.

Med Johan Nordqvist, ordförande Juridikfronten.

11 april: Brottmålsprocessen. Från polisanmälan till dom.

Med Hanna Cardell, åklagare på Södertörns åklagarkammare.

25 april: Myndigheter och enskilda. Mänskliga rättigheter och det allmännas ansvar.

Med Elin Boyer, jurist från Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala.

Obligatorisk anmälan! Läs mer och anmäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-03-07:

Vi behöver ett genusperspektiv på asyl! till sidans topp

Trifa Shakely som är ny chefredaktör för FARR:s tidning Artikel 14, är stolt över att få presentera det här numret med djuplodande och konkreta texter om hur det faktiskt ligger till för kvinnor på flykt, både ur ett internationellt, europeiskt och svenskt perspektiv. "Vi höjer ribban från att prata om kvinnors rätt till kvinnlig tolk, till att hävda det asylrättsliga områdets akuta behov av ett tydligt genusperspektiv," påpekar Trifa i ledaren, och fortsätter:

I detta nummer skriver Nadja Hatem om kvinnor i asylprocessen, juristen Anna-Pia Beier betonar vikten av kunskap om könsrelaterat våld och förtryck i handläggningen av kvinnors asylärenden. Psykologen och psykoterapeuten Mona Lindqvist slår hål på myten om flyktingkvinnors psykiska ohälsa och söker kunskap om aktörskap och rätten till egna definitioner. Vidare skriver forskaren Katarina Stigwall om genusperspektivet i olika europeiska länder, och hur Sverige ligger till i den statistiken. Forskaren Majsa Allelin tar oss till Beirut för att berätta om situationen för arbetande migrantkvinnor i det så kallade Kefalasystemet - ett slavliknande rekryteringssystem av hushållsarbetare. Juristen Roba Azzam riktar skarp kritik mot ett system där könsrelaterad förföljelse enbart verkar existera på papper.

Vi tittar tillbaka i historien. Läs utdrag ur Lawen Mohtadis bok om Katarina Taikon. För då som nu drevs asylrörelsen framåt och bestod mest av kvinnor. Läs även om kampanjen Ain't I a Woman, ett antirasistiskt, feministiskt arbete för papperslösa kvinnors rätt till skydd.

Prenumerera på Artikel 14, forsätt diskussionen och hjälp oss att skapa ett tydligare genusperspektiv i den flyktingpolitiska debatten!

Läs smakprov ur det nya numret här! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.