fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 19 februari 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 19-02-14:

Utkast till lagrådsremiss: Förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen och mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt bl.a. FN:s konvention om begränsning av statslöshet föreslås också att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslösa. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreslås vidare att lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda i kraft den 20 juli 2021 och upphöra att gälla den 20 januari 2025.

Förslagen i utkastet till lagrådsremiss bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Hämta förslaget till lagrådsremiss (Extern länk)

Se listan över remissinstanser och hur svar ska sändas in (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-02-12:

En kommentar om familjeåterförening till sidans topp

Den senaste tiden har många missuppfattningar florerat i sociala medier när det gäller familjeåterförening. Vi vill därför förtydliga hur reglerna för familjeåterförening ser ut och vad de förändringar som regeringen föreslagit innebär.

Vilka lagar reglerar familjeåterförening?

I Sverige regleras familjeåterförening genom Utlänningslagen. Sedan år 2016 begränsas rätten till familjeåterförening genom Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). Den sistnämnda skulle egentligen endast gälla till sommaren år 2019, men just nu finns förslag på att lagen ska förlängas i två år men med vissa förändringar.

Utöver dessa lagar är Sverige bunden av Europakonventionen om de mänskliga rättigheternas artikel 8 som säkerställer rätten till privat- och familjeliv, samt EU:s familjeåterföreningsdirektiv. Dessa rättsakter uttolkas av Europadomstolen respektive EU-domstolen vars domar Sverige har att följa.

Vem får lov att återförenas med sin familj?

Med begränsningslagen i sin nuvarande utformning är det endast personer som beviljats flyktingstatus som har rätt till familjeåterförening. Personer som bedöms som alternativt skyddsbehövande har än så länge ingen rätt att återförenas med sin familj.

Alternativt skyddsbehövande är bland annat de som flytt från krig. De flesta syrier som kommit till Sverige har bedömts som alternativt skyddsbehövande och inte flyktingar.

Vid förlängningen av begränsningslagen föreslås att alternativt skyddsbehövande ska ha rätt till familjeåterförening i samma utsträckning som flyktingar. Detta är för närvarande den enda utökning av rätten till familjeåterförening som är föreslagen.

Vem får komma hit genom familjeåterförening?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 19-02-18:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Afghaner i Iran (version 3.1) till sidans topp

Iran utgör värdland för en av de största och mest långvariga flyktingpopulationerna i världen - afghanerna. Landet härbärgerar cirka 950 000 registrerade afghanska flyktingar som assisteras av UNHCR. Därtill finns också en grupp om cirka 620 000 afghaner som vistas legalt i landet med pass och visering, liksom uppskattningsvis ytterligare 1,5-2 miljoner afghaner som saknar dokument och registrering och därmed vistas illegalt i landet.

Många av de afghaner som ansöker eller har ansökt om asyl i Europa har en bakgrund som födda, eller långvarigt bosatta, i Iran. Migrationsverkets prövningsverksamhet har i kommunikation med Lifos uttryckt att det finns ett informationsbehov kopplat till denna sökandegrupp. Informationen som efterfrågas handlar om exempelvis afghanernas rättsliga status i landet, deras kontakter med hemlandet, deras rättigheter, levnadsvillkor, möjligheter till att utfå olika typer av dokument eller tillgången till basal service i landet. Generellt sett gäller det alltså huvudsakligen information som kan vara till stöd för bedömningar av identitet, identitetshandlingar samt hemvist, och inte information med direkt koppling till skyddsskäl.

Det är svårt att finna aktuell och detaljerad information om afghaner i Iran genom öppna källor på internet. Lifos genomförde därför en informationsinhämtningsresa till landet tillsammans med norska Landinfo under november månad 2017. Föreliggande rapport är en uppdatering av en tidigare Lifosrapport med samma titel, och innehåller nu även aktuell information som inhämtades på den gemensamma resan. Informationen som inhämtades ligger också till grund för Landinfos rapport Afghanere i Iran - kulturelle forhold , vilken fokuserar på sociala och kulturella aspekter av livet för afghaner som är bosatta i Iran, så som anpassning till det iranska samhället, relationen till hemlandet och hur kontakten kan se ut med kvarvarande släkt i Afghanistan.

Denna version (3.1) har uppdaterats med ny information gällande utfärdande av ID-nummerdokument (Tasbite Hoveiyat) vid Afghanistans ambassad i Teheran. Sådant dokument kan utgöra underlag för utfärdande av maskinläsbart pass.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-02-11:

Från Burma/ Våldet trappas åter upp i Myanmar till sidans topp

Våldet har trappats upp i Rakhine-staten i Myanmar, varifrån hundratusentals muslimska rohingyer flydde för drygt ett år sedan. Det skriver människorättsorganisationen Amnesty International i en rapport som presenteras i dag. För några dagar sedan uttryckte också FN:s flyktingorgan UNHCR oro för att situationen i Rakhine åter förvärrats.

Militären i Myanmar attackerar byar i Rakhine-staten, där muslimska rohingyer och andra etniska grupper lever. Militären blockerar också leveranser av mat och mediciner dit, skriver Amnesty i sin rapport.

Sedan en dryg månad har åtminstone 5 200 människor tvingats fly sina hem. Det är inte som under tidig höst 2017, då över 700 000 mulimska rohingyer på bara några veckor flydde till grannlandet Bangladesh, men våldet fortsätter mot de som är kvar och har trappats upp igen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Nyheter 19-02-16:

SVT avslöjar: Migrationsverket har inte polisanmält avancerade passförfalskningarna till sidans topp

Migrationsverket har sedan i höstas specialgranskat alla turkiska pass som dyker upp i asylärenden, eftersom det dykt upp en ny sorts avancerade förfalskningar som inte upptäcks vid den vanliga kontrollen. Men nu visar det sig att specialgranskningen inte gäller alla ärenden - och att Migrationsverket fortfarande inte polisanmält förfalskningarna.

När SVT tidigare i år intervjuade Migrationsverkets ansvarige chef Magnus Bengtsson om den nya typen av förfalskningar, förklarade han att myndigheten alltid polisanmäler denna typ av förfalskningar. Men när SVT begär ut anmälan i detta fall visar det sig inte finnas någon.

"Polisanmälan görs generellt i turordning, dvs de äldre ärendena går först. Eftersom vi började specialgranska de turkiska passen först under hösten 2018 innebär det att dessa ärenden inte har polisanmälts än", skriver Migrationsverkets presstjänst till SVT.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-02-08:

Italien/ Sea watch 3 still held in Catania port after being cleared of criminal charges till sidans topp

The Sea Watch 3 search and rescue vessel of German NGO Sea-Watch remains blocked in the port of Catania after the Italian Coast Guard reports to have found "technical irregularities".

Consequently, there are currently no more civilian rescue vessels operating in the Mediterranean Sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 19-02-06:

Frankrike/ Migrants trapped in relentless cycle of rejection on French-Spanish border till sidans topp

The border between France and Spain has become one of Europe's main crossing points for migrants seeking to reach France or to continue on to other countries. Médecins Sans Frontières (MSF) teams make regular visits to French border areas to document the situation and provide ad-hoc support to local organisations. In December 2018, the teams went to Bayonne, Hendaye and Irun, in the far west of the French and Spanish border.

Although nearly 1,000 kilometres separate the Italian and Spanish borders in the Basque country, the violation of migrants' rights and French police methods used near the border with Italy are much the same.

French police deployed on the bridges separating France from Spain routinely turn back asylum seekers, a practice amounting to refoulement ('forcing back' in English).

"Once they're sent back from France, migrants are handed over to the Spanish police who, after a summary identity check, release them at the foot of the bridge that goes from Irun in Spain to Hendaye in France-only a few metres from the border," explains Corinne Torre, head of mission for MSF programmes in France.

Migrants are then trapped in a relentless cycle of rejection. Alone and helpless, they are prey to people smuggler networks, who are often their only alternative to enter into the territory and claim their rights.

"I got to Irun, crossed over to France and took the train to Bordeaux (France). When I arrived at the station, the French police stopped me", says 16-year old Nana. "They asked me for my documents but I had nothing to show them. Then they asked me my age. I was born in 2002, on 19 February 2002. They told me to get in the car with them and they took me to Irun (Spain)."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS Daily News 19-02-11:

Medelhavet/ 150 people brought back to Libya till sidans topp

Alarm Phone says it was called by a boat coming from Libya with 150 people including 50-60 women and 30 children. Their engine stopped working and no rescue was in sight. The group has since then lost contact with the boat and as feared, they have been picked up by the Libyan Coastguard and taken back to Libya according to Times of Malta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Ritzau / UNT 19-02-09:

Danmark/ Hundratals dömda efter gränskontroller till sidans topp

Sedan Danmark införde gränskontroller 2015 har 342 personer dömts för människosmuggling i landet, enligt justitieminister Søren Pape Poulsen (Konservative). För mer än tre fjärdedelar av dem blev straffet fängelse.

Under perioden har 398 personer också utretts för människosmuggling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-02-10:

Australien/ Saudiska kvinnor på flykt stoppas på vägen till sidans topp

Uppmärksamheten kring 18-åriga Rahaf Mohammed al-Qununs flykt från sin familj i Saudiarabien gav nytt fokus på kvinnors situation i landet. Runt tusen kvinnor om året försöker fly från Saudiarabien enligt medier. Australien är ett vanligt mål för flykten.

Men enligt en ny dokumentär av det Australiska public servicebolaget ABC så stoppas många på sin väg dit eller vid passkontrollen i Sydney.

- Hjälp mig, hjälp mig, skrek Dina Ali desperat när hon stoppades från att kliva ombord på planet från Manila till Sydney. Detta efter ett larm från saudiska myndigheter.

Visumet hon hade drogs in och dagen efter fördes hon, enligt vittnesmål till medier, med tejpad mun, händer och fötter ombord på ett saudiskt plan. Sedan dess har hon inte hörts av.

Hennes flykt fick alltså inte samma uppmärksamhet som 18-årige Rahaf Mohammed al-Qunun i Bangkok som fick hjälp och nu har fått medborgarskap i Kanada.

Enligt det australiska tv-programmet gömmer sig just nu två systrar i Hongkong som också flytt vad de säger en våldsam vardag i Saudiarabien. De skulle bara byta plan i Hongkong.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Center 19-02-08:

USA/ ¡Ayuda Ahora! Inside the Migrant Caravan in Tijuana till sidans topp

Given the recent and prolonged drought along the West Coast, we might assume the rain now falling in Baja Mexico would be welcomed by many. But in El Barretal, an open-air concert venue that has housed as many as 3,000 asylum seekers from Central America, the intense weather poses many challenges. Many asylum seekers sleep outside in tents and makeshift shelters, some structured from leftover concert posters they pulled down from the walls.

As a community health worker and human rights advocate, I came to Tijuana two months ago to share information, consolidate relief efforts, and encourage action to support asylum seekers. It had been just one week since the world witnessed how approximately 5,000 people arriving near San Ysidro - the busiest border crossing in the world - from Mexico City were met at the border fence with tear gas. Since then, asylum seekers have continued to move between shelters, safe houses, and government-run camps, finding minimal comfort between formal and informal spaces.

Reports from the National Lawyers Guild and other asylum-support organizations indicate that asylum proceedings are slower than usual: less than 100 cases per day are being heard and people are growing restless. While the caravan initially arrived as a collective body, numbers have shifted as families and individuals have trickled through the border to await their asylum hearings.

Anti-caravan sentiments fester along both sides of the border as the Mexican military continues to place pressure and restrict organizations, aid, and volunteer efforts. A handful of shelters throughout Tijuana are equipped to serve people and as they reach their capacity, asylum seekers are camping in public places near the border and along the beach. This reality is prompting local residents to register complaints with the police and spurring the military to further discourage asylum seekers from reaching ports of entry.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 19-02-10:

Migrationsverket säger upp asylboendet Pite Havsbad till sidans topp

Asylboendet blev aldrig det integrationscenter som var tänkt. Viktiga kostnader kontrollerades aldrig och Migrationsverket skrev avtal med ett bolag som inte ägde fastigheten. Men när man nu säger upp avtalet med Pite Havsbad är förklaringen en annan.

SVT granskade i fjol Migrationsverkets kontrakt med Pite Havsbad, som hittills kostat staten en kvarts miljard kronor. Granskningen visade bland annat:

De ursprungliga planerna på ett "integrationscenter" med skolor och restauranger har inte blivit verklighet. Man har inte ens utnyttjat hälften av de 2 000 platser som nämns i hyreskontraktet.

Migrationsverket skrev hyresavtalet med ett bolag som inte ägde fastigheterna. Detta trots att man har tydliga regler om kontroll av ägarskapet, och trots att man upprepade gånger intygade att ägandet kontrollerats.

Migrationsverket har under flera år låtit bli att göra den årliga kontroll av löpande driftskostnader, som enligt avtalet skulle göras. Myndighetens ansvarige chef påstod även här att det gjorts - vilket visade sig inte vara sant.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-02-14:

Forskare underkänner gymnasieintroduktion för nyanlända till sidans topp

Utbilda nyanlända ungdomar i medborgarkunskap, föreslår forskaren Christina Odenstad, doktor i statsvetenskap. I sin avhandling vid Karlstads universitet ger hon dagens gymnasieförberedande kurs i samhällskunskap underbetyg.

En bättre introduktionskurs skulle betyda mycket, tror hon.

- Jag tror att ungdomarna skulle bli mycket mer förberedda för samhället, och integreras mycket bättre. Tidigare forskning tyder ju på att har du kunskap blir du lättare delaktig i ett samhälle. Och därmed kan man också lättare integreras, säger Christina Odenstad till P4 Värmland.

Samhällskunskap är en av kurserna som ingår, när nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år får läsa in grundskolans ämnen för att bli behöriga till gymnasiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-02-14:

Nobel har egen modell för nyanlända elevers sprint till sidans topp

På Nobelgymnasiet i Karlstad har man löst språkintroduktionen på ett eget sätt. Så fort som möjligt flyttas de nyanlända eleverna ut i svensktalande klasser.

Det så kallade sprintprogrammet för nyanlända får kritik i en färsk avhandling från Karlstads universitet. På kort tid ska eleverna läsa in hela högstadiet i matte, SO-ämnen och svenska som andraspråk för att bli behöriga till gymnasiet. Enligt Christina Odenstad, doktor i statsvetenskap, har lärarna inte möjlighet att lära ut det som står i läroplanen då förutsättningarna för det saknas i verkligheten.

Men på Nobelgymnasiet har man infört en egen modell, och rektor Annelie Oscarsson tycker att den fungerar väl.

- Vi har haft skolor här som har varit och tittat på hur vi jobbar, berättar hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Halland 19-02-18:

Misstänkt mordbrand på flyktingboende i Kungsbacka till sidans topp

Ett flyktingboende i Kungsbacka började under måndagkvällen brinna. Eftersom brandorsaken är oklar har polisen inlett en förundersökning gällande mordbrand.

Det var vid tjugo i sex på måndagskvällen som räddningstjänst och polis kallades till Alléskolan med anledning av en brand i gymnastiksalen. Branden ska ha släckts men lokalen ska ha varit mycket rökig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 19-02-15:

Mutanklagad på Migrationsverket polisanmäld till sidans topp

En anställd på Migrationsverkets kontaktcenter i Kalmar krävde pengar av en asylsökande för att hjälpa en asylsökande. Nu har personen polisanmälts av sin arbetsgivare.

I ett mejl till en asylsökande skrev den anställde följande:

"Det finns ingen handläggare. Om du ger mig 100 000 kronor så ska jag se till att ge dig en handläggare".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro 19-02-17:

Polisen: Migrationsverkets LMA-kort säljs illegalt - för 2 000 kronor styck till sidans topp

Migrationsverkets LMA-kort är enkla att förfalska och kan användas för att få lägre patientpriser inom vården eller billigare mediciner. Den illegala handeln är omfattande. "Det är nog ingen som har svårt att få tag i ett LMA-kort", säger gränspolischefen Patrik Engström.

Id-handlingar säljs, hyrs ut och/eller förfalskas. De används sedan av personer som av olika skäl inte vill uppge sin riktiga identitet, har Metro tidigare kunnat berätta om i vår granskning.

Bland annat hade den 30-årig man som åtalats i den uppmärksammade terrorrättegången som avslutades i förra veckan köpt tillgång till en handfull olika identiteter i Sverige. Det möjliggjorde för mannen att arbeta, resa och skicka pengar.

Omfattande handel med LMA-kort

En typ av handling där det pågår omfattande förfalskning och vidareförsäljning är Migrationsverkets så kallade LMA-kort, uppger NOA, polisens nationella operativa avdelning.

Ett LMA-kort kan bland annat ges till asylsökande personer som genom kortet visar att de har rätt att vistas legalt i Sverige under tiden som ansökan behandlas. Enligt Migrationsverkets instruktioner är kortet inte en id-handling men kortet kan enligt polisen, trots det, godtas av olika aktörer i samhället som en sådan.

- I vissa fall kan man använda sig av det här kortet när man exempelvis hämtar ut post och eller mediciner på ett apotek, men det är inte en id-handling, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

Ger vård- och medicinrabatter

Ett LMA-kort innehåller inte lika många säkerhetsdetaljer som svenska pass och nationella id-kort, vilket gör dem enklare att förfalska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-02-08:

Grekland/ Destitution and makeshift accommodation continue in Thessaloniki till sidans topp

Newly arrived asylum seekers in mainland Greece live in a makeshift camp near the old railway station in central Thessaloniki, due to the shortage of reception places.

As the Diavata temporary accommodation facility has reached full capacity due to an increasing number of arrivals via the Evros land border, tens of people left destitute resort to informal accommodation under squalid conditions and without shelter from winter temperatures.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Pulitzer Center 19-02-15:

Grekland/ In Greece, unaccompanied minor refugees fall through service gaps till sidans topp

In a fly-infested kitchen at the Thiva refugee camp about 50 miles from Athens, Greece, 16-year-old Fayaz slices up watermelon for a snack. Tall with prominent front teeth and wearing a faded pink t-shirt, he lives in a white, trailer-like box that camp residents call containers.

Originally a textile mill, the remote facility was converted two years ago into a camp, which now houses about 800 refugees. Many of them came to Greece during the height of the European refugee crisis in 2015 and early 2016.

The influx of more than a million people strained Greece's refugee and migrant facilities beyond the breaking point. Arrivals were held on Greek islands in overcrowded and squalid camps known as reception and identification centers, or RICs.

Fayaz was 12 when he left his home in Afghanistan in 2014 to escape a turbulent combination of family instability and political violence. Traveling through the same illegal immigration networks that Afghans have used for 30 years, Fayaz arrived in Turkey. There, he got a job working 14 hours a day in an electronics factory.

In April 2016, he boarded a fragile boat on Turkey's Aegean coast. Crowded with fellow immigrants, it set out on the perilous journey to Greece. Since arriving on Lesbos island, Fayaz has been shuttled through a series of facilities for unaccompanied minors operated primarily by NGOs-first on Lesbos, then in Athens, now in Thiva.

Two years after arriving, he hasn't found the life he had hoped for.

A PATCHWORK OF SHELTERS

Fayaz belongs to the most vulnerable of refugee groups in Greece: the 3,600 unaccompanied minors. As soon as they reach Greek shores, most UAMs begin their odyssey through the child protection system at chronically under-resourced RICs. The next move might be to a shelter. Typically, these are hotels, houses or apartments managed by NGOs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 19-02-06:

Storbritannien/ When unaccompanied turn 18, many face an immigration cliff edge till sidans topp

Every year, 2,000 to 3,000 children arrive in the UK alone, without parents or guardians, to seek asylum. They are provided with an education, support from social workers and often live with foster families.

If they aren't granted refugee status upon arrival, they're normally given a temporary period of leave to remain until they are 18. But as many of these children aren't granted refugee status before they turn 18, they face an immigration cliff edge as they approach their birthday.

Some who have outstanding asylum appeals can't be deported until their appeal is resolved, but others are at imminent risk of detention. At this point, the protections and services they relied on as children can be suddenly removed, leaving them to face the threat of deportation and detention with little support.

My research interviewing unaccompanied young people shows the challenges those without refugee status face in the UK's current hostile immigration environment. Those who have refugee status have their own struggles too.

An immediate problem for those without refugee status is the threat of being sent to a detention centre. Aziz*, one of the 18 young people I spoke to, recalled being taken to a deportation centre still wearing his school uniform and carrying his school bag.

I said 'at least let me get changed'. I felt so ashamed. I don't know what kind of thing this is. At least have respect for the school.

Systems that have protected, guided and educated people like Aziz can suddenly disappear, leaving them exposed to the hostility of the immigration system. Aziz's social worker wasn't able to help him while he was in detention: his legal right to live in the UK had expired, and with it, his right to a social worker. As another of my interviewees said:

When, in the past I was young, everyone helped me. Now I am an adult they can do nothing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 19-02-12:

Australiens läkare får avgörande roll i flyktingfrågan till sidans topp

Många flyktingar på stillahavsöarna Nauru och Manus har blivit psykiskt sjuka efter år i flyktingförvar. Nu öppnar Australien för att ge asylsökande, som hålls i förvar i läger på öar i Stilla havet, rätt att förflyttas till fastlandet om dom behöver sjukvård.

Vi kan kalla honom Abdul, för han och syskonen vågar inte gå ut med sina riktiga namn. Efter mer än fem år i helvetet som de kallar tiden på ön Nauru så har den somaliska familjen äntligen fått komma till Australien, men de har fått höra att de kanske skickas tillbaka så snart lillebror tillfrisknat efter att ha slutat äta och dricka på ön.

- Halva mitt liv är bortslösat. Vi gick knappt i skolan under fem år, förklarar Mohammed.

Nu har vi hunnit bli vuxna och anses för gamla att få plugga igen vad vi missat. Drömmen att bli ingenjör verkar ouppnåelig.

Familjen flydde från Somalia efter att flera släktingar dödats av islamistiska terrorister. De sålde sitt hus och sökte visum till Indonesien. Därifrån betalade de en smugglare att ta dem till den Australiska Julön. Men där fick de bara stanna en månad. Regeringen ville sända en signal till alla båtflyktingar att till Australien kommer ni inte. Familjen placerades på ett av Australiens två utlokaliserade flyktingförvar, på den lilla stilla havsön Nauru på obestämd tid.

Abdul tycker att det är fel av Australien att hålla familjer inlåsta på obestämd tid som varning för andra flyktingar så att barnen blir så desperata att de skadar sig själva. Han har själv varit med om flera vänner på ön som tagit sina liv.

- En kille tände eld på sig själv intill mig fyller lillebror Ali i. Han dog senare av sina brännskador.

Familjerna bodde först i enkla tält, inhägnade av taggtråd och med många vakter. Senare när de fått sin flyktingstatus kunde de flytta till baracker utanför lägret, men var rädda för lokalbefolkningen. Det förekom stölder och misshandel. Efter fem år var det många barn som inte orkade mer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-02-12: Ny lag ska hjälpa flyktingar till Australien (Extern länk)

Sveriges Radio 19-02-13: Premiärministern: "Ska stoppa båtflyktingar till varje pris" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-02-06:

Mexiko/ Accommodating asylum-seekers and migrants with disabilities till sidans topp

Carlos Ríos Espinosa, Senior Researcher and Advocate, Disability Rights Division

"If I stayed in Honduras, I was going to die," said José Medrano (not his real name), a 31-year-old man with a physical disability and a wheelchair user I met last week in a shelter for asylum seekers and migrants in Mexico City. He complained of his home country's lack of rehabilitation services and substandard medical treatment.

José is among hundreds of Central Americans heading to the United States-Mexico border as part of what is being called the first "migrant caravan" of 2019. He is one of many people with disabilities traveling through Mexico to the US.

José told me that although the shelter staff provide him with adequate medication and supplies, he is having difficulty getting food. He has spinal cord and digestive tract injuries resulting from a car accident in 2009 and requires a diet of soft foods. The shelter provides only one meal choice, which regularly includes meat. Sometimes Medrano only ate one meal a day and ate with difficulty.

On his way to the US, José will travel through different cities and stop at numerous shelters to rest and recover from the long walks. When I visited Tijuana in December 2018, I saw firsthand what might await him at these other stops. People with disabilities I encountered in two different shelters in Tijuana faced serious challenges in accessing basic services, including food and sanitary facilities.

Mexico made a commitment under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities to protect persons with disabilities in emergency situations, ensuring they have access to services on an equal basis with others. Mexico should ensure it is identifying asylum seekers and migrants with disabilities, to provide them with accessibility and personal assistance.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 19-01-31:

Mexiko/ Hope and anguish in a Mexican refugee shelter: Researcher records stories till sidans topp

This month, a caravan of nearly 1,000 Central American asylum seekers crossed Mexico's southern border with Guatemala. They followed in the footsteps of more than 7,000 asylum seekers who passed through earlier in October.

The Northern Triangle Region of El Salvador, Guatemala and Honduras continues to experience endemic poverty, extremely high homicide rates and widespread gang activity. These dire circumstances drive migration flows to the north.

The United States, until recently, was the northern destination of choice for Central American asylum-seekers. It was a "promised land" where they would find personal security and economic prosperity.

In contrast with those in earlier caravans, these newcomers to Mexico are unlikely to embark on the futile 4,000-kilometre journey north to the United States. Mobility to the U.S. is becoming increasingly more dangerous and the U.S.-Mexico border is more difficult to cross at both official and unofficial ports of entry.

President Andrés Manuel López Obrador directed officials at the Mexico-Guatemala border to distribute humanitarian visas to the newest caravan. The visas will allow the Central Americans to live and work in Mexican territory for one year while they navigate the country's refugee determination process.

Central American asylum-seekers are now stranded in Mexico. The journey north has left them in a state of limbo, keeping them tacked down in a location where they did not intend to stay permanently.

Mexico attempts to fulfil obligation to refugees

Mexico received 28,000 asylum claims in 2018 and 7,000 are backlogged from 2017. Its Law on Refugees is framed by the 1984 Cartagena Declaration on Refugees.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Expressen 19-02-11:

Kritiken: "Homotester" stoppar asylsökande till sidans topp

"Inte trovärdig".

De orden har många personer läst i avslagsbeslut från Migrationsverket - efter att de berättat om sin homosexualitet eller transidentitet.

Nu riktar juristerna Silas Aliki och Joakim Lundqvist skarp kritik mot myndigheternas bedömning av hbtq-personer.

- Vi anser att det är ett stort problem, säger Silas.

Jonas Colling, expert på enheten för lägesanalys på Migrationsverket, håller inte med om kritiken som lyfts fram.

"Det här är svåra och komplexa bedömningar", skriver han.

Silas Aliki, 31, och Joakim Lundqvist, 31, arbetar som jurister på "Folkets juristbyrå", den första juristbyrån med fokus på hbtq-personer.

De har arbetat med flera hbtq-personer som i asylansökan eller ansökan om uppehållstillstånd i Sverige har genomgått olika typer av "trovärdighets"-intervjuer hos Migrationsverket.

Nu kritiserar juristerna migrationsmyndigheternas metoder - där de gör bedömningar av sökandes sexuella läggning eller könsidentiteter - i ett öppet inlägg på Facebook.

"Här har vi ett tydligt exempel på hur migrationsmyndigheter i Sverige uttrycker sig när de bedömer trovärdigheten i en asylsökandes berättelse om att hen är homosexuell", skriver de - och visar ett utdrag ur en bedömning.

"Myndigheterna förväntar sig ofta att man ska tänka och känna på ett visst sätt - och kunna berätta om det på ett sätt som myndigheterna känner igen sig i."

I utdraget står det att Migrationsverket anser att personen i fråga, som berättat om sin sexuella läggning "har haft svårt att reflektera över denna på ett sätt som kan förvänta sig av en hbtq-person".

Formuleringar som dessa återkommer ofta, menar juristerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-02-11:

Anställd på Sveriges ambassad i Iran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter till sidans topp

En lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige. Nu oroar sig paret för att andra känsliga uppgifter kan komma i fel händer.

- Hur är det möjligt att någon kan kontakta en svensk ambassad och få information om att någon söker asyl?, frågar sig mannen i paret.

Paret har varit i Sverige i ett år och hade utan familjens vetskap sökt asyl. Enligt parets offentliga biträde Dan Eliasson finns en hotbild från familjen.

- Det fanns tillräckligt mycket oro för att de skulle söka asyl, säger han.

Vattentätt system

Migrationsverket hade försäkrat dem om att allt i asylansökan var sekretessbelagt och att alla som jobbade med deras fall hade tystnadsplikt. Till och med deras persisktalande tolk. Systemet var enligt myndigheten vattentätt. Ändå kunde en ambassadanställd i Teheran inte bara se att paret sökt asyl, utan berätta om det också.

Mamman till kvinnan i paret gick i tankar om att komma till Sverige för att hälsa på sin dotter. Hon ringde till den svenska ambassaden i Teheran och frågade hur hon skulle gå tillväga för att kunna hälsa på sin dotter och vilka dokument hon behövde fylla i.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danmarks Radio 19-02-13:

Khoshnaw forlod Kærshovedgård: Nu får han ny chance i Italien till sidans topp

Khoshnaw Nameq har kone og barn i Danmark. Nu behandler Italien en ansøgning om asyl.

I lidt over et år har Khoshnaw Nameq måttet følge sin søns opvækst på mobiltelefonen.

Efter afslag på asyl i Danmark er han nemlig rejst til Italien, mens hustruen Christina og hans snart to-årige søn stadig bor i Danmark.

- Det sværeste er, at jeg ikke kan sidde om aftenen og hygge mig med min kone, og jeg kan ikke komme hjem og se min søn. Da jeg var i Danmark kunne han ikke engang kravle rigtig - nu går han, fortæller Khoshnaw Nameq.

Den 26-årige iraker er afvist asylansøger, og i halvandet år boede han på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

Han er en af de mange, som forsvinder ud i det blå.

Siden Udrejsecenter Kærshovedgård blev etableret for tre år siden, er kun 35 blevet sendt hjem.

328 ud af 447 tidligere beboere ved politiet ikke, hvor er.

Med meget restriktive forhold på udrejsecentret ønsker politikerne at presse beboerne til at rejse hjem.

Men i stedet for at rejse hjem, rejser langt størstedelen af de forsvundne asylansøgere videre til andre europæiske lande.

Det vurderer blandt andre Dansk Flygtningehjælp.

Italien har genoptaget sagen

Med hjælp fra en advokat har Khoshnaw Nameq fået sin sag genoptaget, og dermed har han fået fornyet håb om, at han kan blive i Europa

- De knækker mig ikke. Jeg giver ikke op. Jeg ved, jeg har ret, og jeg skal nok vinde den her sag, siger Khoshnaw Nameq.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-02-17:

Tvingas till Iran för att söka arbetstillstånd till sidans topp

Afghanska myndigheter uppgav fel födelseår i Elias Payams pass. Nu tvingas han åka till Iran för att ansöka om nytt arbetstillstånd, för ett jobb han redan har.

Elias Payam hejar glatt på Arne, och lyfter vant över honom från sängen till hans rullstol. Elias kom till Sverige som 16-åring 2015, efter att ha flytt dödshot i Afghanistan. Han har nu en tillsvidaretjänst inom hemsjukvården, ett arbete han måste lämna för att söka nytt arbetstillstånd i Iran. Vilket inte bara drabbar honom själv, utan även hans brukare.

- Det är väldigt jobbigt för Arne när det kommit hit nya vårdare. Det har varit fantastiskt bra med Elias, och det är en stor trygghet att veta att det är han som är här, säger Tomas Söderberg, son till brukaren Arne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-02-19:

Torterad som nekats vård i Itialien ska inte skickas dit igen enligt FN-kommitté till sidans topp

En utvisning till Italien har stoppats av FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Det gäller en etiopier som fängslats 2006-2008 och utsatts för svår tortyr som han fortfarande lider men av. Han släpptes då han var i dålig kondition och flydde för att inte gripas igen. Efter resan genom öknen och över havet fick han vård i Italien för sina skador från resan men inte för tortyrskadorna. Trots att han fick asyl med flyktingstatus bodde han på gatan i tre år. När han sökte asyl i Schweiz fick han psykiatrisk vård under proceduren men när han skickades tillbaka till Italien hamnade han på gatan igen. Samma sak hände när han försökt i Norge. Nu är han tillbaka i Schweiz som åter beslutat om utvisning. Schweiz har framfört att mannen inte riskerar livet eller att utsättas för tortyr samt att rätt till vård inte betyder rätt till specifik vård i ett visst land. Men CAT påpekar att alla regler om non-refoulement innefattar fler risker än tortyr, såsom grym, inhuman eller förnedrande behandling. I italien är asylmottagandet undermåligt och tortyroffer identifieras inte. Den schweiziska staten borde ha tagit reda på hur han som tortyroffer skulle behandlas. CAT bedömer att det skulle bryta mot artiklarna 3, 14 och 16 att utvisa mannen till Italien.

Läs eller hämta beslutet, på franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-19:

Migrationsverket kommenterar utvisning som prickats av Europadomstolen till sidans topp

Sverige förbjöds för drygt ett år sedan av Europadomstolen att verkställa en utvisning till Marocko av en terroranklagad man. Utvisningen skulle verkställas av SÄPO, som också hade informerat marockanska myndigheter. Detta gjorde att mannen riskerade tortyr för att erkänna, enligt Europadomstolen. Migrationsverket har nu publicerat en kommentar. Migrationsverket konstaterar att beslutet mot tortyr är absolut men påpekar att det är SÄPO som är ansvarigt för att se till att Migrationsverket informeras om eventuella omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder. Enligt kommentaren kan verket normalt inte pröva verkställighetshinder i ett ärende som fortfarande är under utredning och kan inte ha skäl att begära information från den verkställande myndigheten redan då. Verket kan inte heller utgå från att SÄPO generellt skulle dela information med verkställighetslandet som skulle innebära skyddsbehov. Däremot är verket skyldigt att beakta vid sin sammantagna framåtsyftande bedömning om det finns sådan information och eventuellt utreda detta ytterligare.

Hämta dokumentet SR 05-2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-19:

Europadomstolen tillåter utvisning av terroristdömd från Danmark till Marocko till sidans topp

Saken gäller en man från Marocko som bott i Danmark i nästan 40 år och var dansk medborgare. Marocko hade ett par gånger begärt honom utlämnad för en anklagelse om mordförsök och sabotage, men Danmark hade nekat på grund av risken för otillåten behandling. Mannen har senare dömts för flera brott, bl.a. för att ha främjat terorism. 2013 gifte han sig med en kvinna av marockanskt ursprung och paret har ett barn. 2014 dömdes han på nytt till fängelse för att ha främjat terroristbrott, denna gång även till att förlora medborgarskapet och utvisning med permanent återreseförbud. Mannen sökte asyl. Det avslogs, bl.a. eftersom mannen varit i Marocko flera gånger och att det var länge sedan han begärdes utlämnad. Europadomstolen nekade att begära inhibition enligt "rule 39" och utvisningen verkställdes i januari 2019. Nu konstaterar domstolen att förhållandena i fängelse i Marocko har blivit bättre övervakade med tillgång till advokat och att Danmark begärt och fått garantier mot dödsstraff. Att medborgarskapet dras in är proportionerligt enligt Europadomstolen. Beträffande familjelivet påpekar domstolen att makarna inte levt ihop och när de skaffade barn efter mannens dom var de medvetna om att förhållandet var osäkert.

Läs Mansour Said Abdul Salam Mubarak against Denmark, Application no. 74411/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 19-02-14:

Altin, 18, fick ett nytt hjärta - riskerar att dö vid utvisning till sidans topp

Altin Vitia insjuknande drastiskt under ett besök i Sverige år 2015.

Läkarna såg ingen annan utväg än en hjärttransplantation.

I dag är Altin 18 år gammal, och beroende av medicin och läkarkontroller.

Men Migrationsverket har beslutat att Altin ska utvisas.

- Det känns orättvist, det var det sämsta som kunde hända, säger Altin Vitia.

När Altin Vitia besökte Malmö med sin familj 2015 blev han plötsligt allvarligt sjuk.

Han hade sedan tidigare behandlats för hjärtsvikt, men blev så allvarligt sjuk att han inte hade någon chans att överleva utan en hjärttransplantation.

- Altin var så pass sjuk som man bara är precis innan man dör, berättar Jennie Norén, verksamhetschef på Ronald McDonald hus i Lund där Altin Vitia bor.

Fick ett nytt hjärta

Men Altins tur vände.

Med bara ett par dagar kvar att leva fick han veta att det fanns ett hjärta till honom.

- Det var en helt fantastisk känsla. Jag är så tacksam för att jag har fick chansen till ett nytt liv, och jag vill bara ge tillbaka, säger Altin Vitia.

I dag är Altin Vitia 18 år gammal, och det har gått 3,5 år sedan han fick ett nytt hjärta.

Ständigt behov av medicin

Men resan har inte varit enkel.

Hans kropp har gjort flera försök att stöta bort det nya hjärtat, och han är i ständigt behov av vård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Skåne 19-02-13: Fick ett nytt hjärta - nu utvisas Altin, 18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-02-13:

Migrationsverkets svar: Finns möjlighet till vård på annat håll till sidans topp

Att 18-årige Altin utvisas efter sin hjärttransplantation beror på att vården han behöver går att få på annat håll. I detta fallet: Serbien. Där har Altin aldrig varit.

Altin fick ett nytt hjärta i Sverige. Efter en hjärttransplantation behöver man ta mediciner så att kroppen inte stöter bort det nya, främmande hjärtat och eftervården är komplicerad.

På tisdagen fick Altin det slutgiltiga beskedet om avvisning från den högsta instansen. Han ska utvisas till Serbien, eftersom hans hemland Kosovo inte har de vårdmöjligheter som krävs.

Inte skäl nog att få stanna

- Det som är avgörande för ett sånt här beslut, när det inte gäller skyddsskäl utan det är vårdbehovet som är själva skälet, så tittar man på om vården finns att tillgå i sitt hemland eller ett annat land som man kan resa till, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Migrationsverket.

Men Altin har aldrig varit i Serbien och talar inte språket?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-02-11:

Ulla, 79, och Hamzeh, 36, nekas bröllop - efter tre års kamp till sidans topp

De blev förälskade i klassrummet - han var elev och hon var lärare.

Sedan dess slåss Ulla Simonsson, 79, och Hamzeh Dalis, 36, i Karlskrona för rätten att få gifta sig.

Han saknar ett palestinskt pass och nu går paret en sista rond mot myndigheter och tvivlare som hittills gjort allt för att stoppa parets bröllopsdröm.

Det är en kärlekssaga med många bottnar, den om den palestinske flyktingen Hamzeh Dahlis och den pensionerade läraren och fastighetsmiljonären Ulla Simonsson.

Att det skiljer 43 år mellan dem är bara en av flera detaljer som gjort att paret - sedan de hösten 2015 öppet vågade manifestera sin kärlek till varandra - mötts av fördomar, avståndstagande och en anonym anmälan till Migrationsverket.

När de träffades i klassrummet i april 2015 levde Ulla Simonsson ett stillsamt liv som änka efter ett över 40 år långt äktenskap. För att bryta isoleringen anmälde hon sig till Kungsmarkskyrkan som volontär för att där undervisa nyanlända i svenska. Det passade henne bra. Under sin yrkesverksamma karriär arbetade hon som lärare.

- Jag fastnade för Hamzeh första gången jag såg honom. Han skilde ut sig till sättet. Lugn och filosofisk. Min tanke var att hjälpa honom vidare, att försöka introducera honom för en jämngammal flicka. Men med tiden kom vi varandra allt närmare.

Blev förälskade

Hamzeh Dalis kom till Sverige och Malmö den 1 oktober 2014. Då hade han varit på flykt från Gaza i tre månaders tid. Han placerades i Stavsjö och tog två gånger i veckan bussen till ett språkkafé i Nyköping.

- Jag ville lära mig svenska och studera språket, för utan språket har du ingenting, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Blekinge 19-02-11: Advokaten: "Bland det märkligaste jag sett" (Extern länk)

Svt Blekinge 19-02-11: Flydde kriget och blev förälskad - nu riskerar han utvisning (Extern länk)

SvT Blekinge 19-02-11: Skatteverkets krav: Ett palestinskt pass (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-19:

Resning beviljades för två ungdomar som fått felaktigt avslag enligt gymnasielagen till sidans topp

När "den nya gymnasielagen" började gälla rådde i början oklarhet kring om ungdomarna skulle behöva styrka sin identitet. Vissa domare ansåg att lagparagrafen som säger att identiteten inte ens behöver göras sannolik stred mot EU-rätten och inte skulle tillämpas. Migrationsverket gjorde en annan bedömning, men avvaktade med att fatta fler beslut tills Migrationsöverdomstolen prövat saken. Senare avgjorde Migrationsöverdomstolen att lagen skulle tillämpas som den var skriven. Men enstaka personer som redan hunnit få avslag från domstol enbart på grund av att de inte kunnat styrka sin identitet fick inte prövningstillstånd och hamnade utanför. Nu har Migrationsöverdomstolen beviljat resning i två sådana ärenden och återförvisat dem till migrationsdomstol för nytt beslut. Motiveringen är att avgörandena grundar sig på en sådan felaktig rättstillämpning som utgör grund för resning.

Läs mer och hämta en av domarna, mål nr UM 21194-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-19

Dublinförordningen gäller som vanligt gentemot Storbritannien enligt EU-domstolen till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades ett förhandsavgörande från EU-domstolen som behandlade flera frågor om Dublinförordningen. Detta avgörande har nu publicerats av Migrationsverket med ett längre referat.

Läs Migrationsverkets referat och hämta avgörandet i mål C-661/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-02-08:

Internationellt/ Dutch to re-examine 700 children's cases, but scheme will be scrapped till sidans topp

On January 29 the Dutch government announced that they will examine the cases of 700 children and their families who are under the threat of deportation, by making use of the 'children's pardon' policy scheme. However, the scheme will be scrapped after the current cases are reviewed.

The 'children's pardon' was introduced in 2013 as a means to grant asylum to children who have been in the Netherlands for more than five years while their asylum applications are being processed, if they meet certain criteria. Its critics have argued that it is too restrictive as the vast majority of applications are still rejected. In 2016, only one child was given a children's pardon out of 120 applications.

Campaigners and three of the four smaller coalition parties had advocated for a more compassionate approach to children who had been living in the Netherlands. The collation's leading center-right VVD party has made clear that their position is that it is "precisely the intention" that not many child asylum seekers qualify for the children's pardon. This led to intense debate within the coalition government.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

TT / Aftonbladet 19-02-13:

Sjutton ensamkommande polisanmäls av kommun till sidans topp

Sjutton ensamkommande barn och ungdomar polisanmäls av Skurups kommun.

- Här handlar det om individer som har haft en annan ålder än den man uppgett. Då kan det finnas brott bakom det, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) till Sydsvenskan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lokaltidningen Ystad 19-02-14: Fördömer polisanmälningar mot ensamkommande: "Det känns som en häxjakt" (Extern länk)

Lokaltidningen Ystad 18-10-12: Skurup först att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-02-16:

Slöseri att polisanmäla de 17 ensamkommande till sidans topp

Emilie Hillert, advokat

Skurups kommun vill anmäla de ensamkommande för brott mot bidragsbrottslagen. Enligt den ska en person som lämnat oriktiga uppgifter, och på så sätt orsakat fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut, dömas för brott. Detsamma gäller om personen varit grovt oaktsam.

Det som föranleder kommunens agerande är att Migrationsverkets beslut om att skriva upp de ensamkommande i ålder. Kommunen verkar tro att det kan likställas med att barnen har begått brott. Det är en direkt felaktig slutsats. Kommunens agerande vittnar om okunskap om både brottmålsprocessen och asylprocessen, bevisbördans placering och beviskrav.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-02-11:

Fredrik Önnevall: Vi tackar nej till att SVT betalar rättegångskostnaderna till sidans topp

Under inspelningen av serien Fosterland tog Fredrik Önnevall och hans team en 15-årig syrisk flykting med sig till Sverige, vilket resulterade i att Önnevall och två andra dömdes för människosmuggling. I samband med detta meddelade SVT att man kommer att betala deras rättegångskostnader, något som Önnevall och hans team nu tackar nej till.

- Vi kände att då tar vi det själva, så kan ingen säga att vi har bidragit till att rubba förtroendet för public service, säger Fredrik Önnevall till SVT Nyheter.

"Vi vet att allmänhetens åsikter om SVT:s kommande ekonomiska stöd för våra försvarskostnader går isär. Därför väljer vi att tacka nej till något ekonomiskt bidrag från SVT för våra försvarskostnader", skriver Fredrik Önnevall och hans team i ett inlägg, som delades på Facebook under måndagen.

Att SVT betalade Önnevall och hans kollegors rättegångskostnader efter att de tagit med en 15-årig syrisk pojke till Sverige blev omdebatterat.

- När sista domen kom märkte vi att det blev mycket delade åsikter, huruvida allmänheten tyckte att det var rätt eller inte. Det kändes som att diskussionen började handla om värdet av public service, säger Fredrik Önnevall.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 19-02-18:

Kvinna stoppade flygplan på Landvetter - döms till dagsböter till sidans topp

Elin Ersson, 21, fälls för brott mot luftfartslagen efter att ha hindrat ett plan från att lyfta i syfte att stoppa en utvisning. Hon ställde sig upp inne i planet och vägrade sätta sig ner - trots flygbesättningens uppmaningar.

Åklagaren yrkade på fängelse men tingsrätten nöjde sig med dagsböter.

Tingsrätten anser att det är bevisat att Elin Ersson förstått att hon skulle sitta på sin plats vid tiden för avgång. Att inte följa befälhavarens bestämmelser ombord ett flyg är straffbart, enligt domen, däremot anses brottet inte vara allvarligare än att böter är en tillräcklig påföljd.

Ersson anser inte att hon begått något brott och hennes försvarare, advokat Tomas Fridh, är besviken över dagens dom.

- Tingsrätten gör en extensiv tolkning av vad som är straffbelagt. Hennes ambition var inte att bryta mot lagen och hon hade fog för sin bedömning. Vi kommer att överklaga domen, säger han i ett uttalande på Fridhs advokatbyrås Facebooksida.

Livesänd aktion fick internationell spridning

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-02-18: Aktivist som stoppade flygplan döms (Extern länk)

Ledare i Upsala Nya Tidning 19-02-18: Etiken måste bråka med juridik och politik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-19:

Migrationsverket och polisen ger olika besked om förnyat förvarstagande till sidans topp

Migrationsverkets publicerade i december ett ställningstagande om avräkning av tid i förvar. Ställningstagandet är svårtytt, eftersom det inleds med det kategoriska konstaterandet att "Om en utlänning efter att ha tagits ur förvar tas i förvar på nytt, ska den tid som personen tidigare suttit i förvar inte avräknas i det nya beslutet om förvar". Av ställningstagandet framgår ändå att den sammanlagda tiden för verkställighetsförvar som bygger på samma utvisningsbeslut inte får överstiga tolv månader. Förvarstagande av andra skäl räknas inte av. Men om en person som tagits i förvar för verkställighet släpps och sedan tas i förvar på nytt ska inte tolv månader börja räknas på nytt. Detta gäller även om personen tas i förvar på nytt efter att ett försök att verkställa utvisningen misslyckats. Polisen (Nationella operativa enheten, gränspolissektionen) har i cirkulärmeddelande 4/2018 gjort samma bedömning, med en skillnad: Enligt polisen är utvisningen verkställd även om det bara rör sig om ett misslyckat försök. I sådana fall kan ett nytt förvarstagande pågå i tolv månader. Rättsläget är alltså nu mycket oklart. Oklarheten gäller även rätten till muntlig förhandling som ska ske om förvarstagandet varar i två månader. Med polisens tolkning kan en person efter ett misslyckat verkställighetsförsök få vänta ytterligare två månader på muntlig prövning i domstol.

Hämta Migrationsverkets ställningstagande SR 45/2018 (Extern länk)

Hämta cirkulärmeddelandet från polisen CM 4/18 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-02-13:

Naser har suttit i förvar i över ett år - myndigheter tolkar lagen olika till sidans topp

/Asylnytt: Naser släpptes senare då domstol ansåg att det räckte med uppsikt./

21-årige Naser satt i förvar sammanlagt över 13 månader. Enligt Migrationsverket ska maxgränsen för att sitta inlåst vara ett år, men polisen tolkar lagen annorlunda.

- Det skapar en rättsosäkerhet, säger Niclas Axelsson, rättslig expert på Migrationsverket.

När DN träffar Naser i början av februari kämpar han för att hålla koncentrationen uppe. Han sitter i det skarpa lysrörsljuset i besöksrummet på Migrationsverkets förvar i Märsta och berättar om sin tid i Sverige.

Naser sökte asyl i Sverige 2015. Han berättar att han är född i Afghanistan, men uppväxt i Pakistan. Precis som många andra i hans situation dröjde svaret om asyl och han hann börja skolan och skaffa sig ett nätverk i Sverige innan det slutgiltiga avslaget kom.

Efter att Migrationsverket kallat Naser till samtal två gånger utan att han dykt upp lämnades hans ärende över till polisen eftersom han inte ansågs samarbeta. Själv säger Naser att han bara fick en kallelse och att anledningen till att han inte kom på mötet var att han inte hade råd med SL-kort.

I september 2017 sattes han i Migrationsverkets låsta förvar i Märsta. Sedan dess har Naser flyttats runt mellan fyra av Sveriges fem förvar. Han har varit i Märsta, Flen, Åstorp, Flen igen, Kållered, sedan Märsta ännu en gång. Sammanlagt har han suttit i förvar i över 13 månader.

- När man är inlåst kan man inte göra någonting, då lever bara kroppen, inte hjärnan. Jag är trött hela tiden, kan inte sova och inte koncentrera mig, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-02-10:

Bedömningen: Behövs 900 förvarsplatser nästa år - regeringen vill avvakta till sidans topp

Antalet förvarsplatser i Sverige skulle behöva uppgå till omkring 900 under år 2020, enligt Migrationsverkets och polisens bedömning. I dag finns inte ens hälften av dessa platser. Men något utökat uppdrag är inte på gång, migrationsminister Morgan Johansson (S).

När Migrationsverket senare i vår öppnar sjätte förvarsanläggning, i skånskan Ljungbyhed, kommer det att finnas totalt 457 platser i Sverige. Då kommer man, något försenat, att ha klarat det uppdrag som regeringen gett i frågan.

Men behovet av antalet platser är på en helt annan nivå, enligt Migrationsverket och Polismyndigheten, När myndigheterna gemensamt har tittat på frågan har man kommit fram till att det finns ett behov av 865 till 935 förvarsplatser platser under 2020.

- Det är en redovisning där polisen säger att det finns behov för upp till 800 platser, och vi behöver ett drygt hundratal platser för Migrationsverkets del.

"Lägsta mottagadet på 13 år"

Hur man ska kunna svara på detta så kallade behov är i nuläget helt höljt i dunkel.

- Man jobbar nog med den frågan just nu, så får vi se vilket uppdrag och finansiering vi får för det, säger Torbjörn Nyberg vid Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-02-10:

Migrationsverket skulle fixa 150 nya förvarsplatser - blev 60 stycken till sidans topp

Det går trögt för Migrationsverket att bygga ut förvaret. Migrationsverket sade förra året att målet var 150 nya platser, och enligt regeringens uppdrag skulle förvaret utökas med 100 platser under 2018.

Men det blev bara 60, visar SVT Nyheters genomgång av statistiken.

Om Migrationsverket eller polisen bedömer att en person som ska utvisas från Sverige riskerar att hålla sig undan kan denna person låsas in i så kallat förvar.

Men det finns i dag för få platser i förhållande till hur många som skulle behöva placeras i förvar, anser de myndigheter som berörs direkt av frågan. Bedömningen om platsbrist gjorde regeringen redan 2016, och gav redan då i uppdrag åt Migrationsverket att utöka antalet förvarsplatser.

Platserna har förvisso ökat något, men långsamt. Hösten 2016 fanns 357 platser, i dag 417. Det visar SVT Nyheters genomgång av statistiken. Vid årsskiftet 2018/2019 borde åtminstone 456 platser ha funnits, enligt regeringens senaste uppdrag.

Nya anläggningen försenad

I våras sade Migrationsverket i ett pressmeddelande att "ambitionen är ytterligare cirka 150 platser" under år 2018. Men det blev alltså bara 60 nya platser. Målet i pressmeddelandet vill Migrationsverket inte lägga speciellt stor vikt vid i dag.

- Uppdraget har alltid varit 100 platser, och det är det vi kommer lösa in när vi får öppna de sista platserna i Ljungbyhed, säger Torbjörn Nyberg, förvarschef vid Migrationsverket, till SVT Nyheter.

Det han pratar om är öppningen av den helt nya förvarsanläggning i skånska Ljungbyhed som aldrig blev av under fjolåret. Planen är nu att denna anläggning ska öppna i slutet av april 2019.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-02-10:

Advokaten: Satsa på uppsikt i stället för att bygga ut förvaren till sidans topp

I stället för att bygga ut förvaren borde Sverige satsa mer på metoden med uppsikt av personer med utvisningsbeslut som riskerar att avvika. Det anser Karin Gyllenring, advokat och grundare av Asylbyrån.

- Nu tycker jag att det har gått lite bananas, säger hon till SVT Nyheter.

I flera år har det sagts att förvaret ska byggas ut, att det ska bli fler platser. Det har det också blivit, men det går trögt och inte alls i den takt som exempelvis Polismyndigheten önskar.

Sedan i våras har 60 nya platser tillkommit, Migrationsverket hade sagt att de skulle kunna ordna 150 platser under 2018.

Tar i förvar "i all hast"

Nationella gränspolisen anser fortfarande att det på sikt behövs 800 platser. Fler platser är dock inte vägen framåt för Sveriges hantering av frågan, anser Karin Gyllenring som grundat advokatfirman Asylbyrån.

- Nu tycker jag att det har gått lite bananas. Visst förekommer det ju mer eller mindre korrekta beslut om att ta personer i förvar också. Men det sker ofta i all hast när Gränspolisen griper in. Vissa är direkt felaktiga om vi ser till lagens konstruktion, anser Karin Gyllenring.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om riksdagsledamöternas krav på utbyggda förvar, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-02-18:

16-åriga Selma: "Jag vill bara åka hem" till sidans topp

Selma Yohannes, 16, hade bott i Sverige i flera år när hon i höstas avvisades till Italien - där hon inte känner någon.

Fallet har väckt starka reaktioner och engagerat tusentals människor.

200 sekunder har granskat turerna - och kan nu avslöja nya detaljer kring den allvarliga kritiken mot Selmas gode man.

När 16-åriga Selma Yohannes i november sattes ensam med den svenska gränspolisen på ett chartrat plan till Italien, väckte det starka reaktioner.

Nu kan Aftonbladets och Viafrees program 200 sekunder avslöja nya allvarliga brister.

(...)

Hela artikeln med video av Robert Aschberg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-02-08:

Storbritannien/ Freedom for peaceful deportation activists, deportations still on agenda till sidans topp

The fifteen activists who have come to be known as the "Stansted 15" after they grounded a chartered deportation flight at Stansted airport in March 2017, have been told that they will not receive prison sentences. The group, whose peaceful demonstration prevented 60 people from being removed to Nigeria, Ghana and Sierra Leone were found guilty of terrorism-related offences in December 2018, which carry a maximum sentence of life imprisonment.

While the protesters, who chained themselves together around a Boeing 767 plane chartered by the Home Office, were originally charged with 'aggravated trespass', four months later this was raised to 'endangering safety at aerodromes'. On Wednesday, Judge Christopher Morgan QC announced that such action would "ordinarily result in custodial sentences", but that they "didn't have a grievous intent as some may do who commit this type of crime". The group were given community orders and suspended sentences.

(...)

Artikeln med länkar till källor och kommentarer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-02-08:

Europa/ Crossing a Red Line: EU countries expanding the use of detention upon entry till sidans topp

This week the Hungarian Helsinki Committee, in conjunction with ECRE and a number of European project partners, launched their report "Crossing a Red Line: How EU Countries Undermine the Right to Liberty by Expanding the Use of Detention of Asylum Seekers upon Entry." By examining four case studies; Bulgaria, Greece, Hungary and Italy, this research explores how asylum seekers' rights to liberty are undermined upon entry, with a specific focus on de facto detention.

"Crossing a Red Line" explains that while there has been a significant decrease in asylum applications in Bulgaria, Hungary and Italy, the use of detention upon entry has been increasing since 2015 and continues to do so. Practises of de facto detention- which indicates the deprivation of an individual's liberty without the requirement of a detention order- are widespread and specific to country context. Hot spots, transit zones, pre- removal centres, border zones at which migrants have been 'pushed- back' and boats- including search and rescue vessels- have all become spaces in which people can be detained. In other cases "protective detention" results in unaccompanied children having their freedom of movement restricted.

With no procedural guarantees and no opportunity to seek judicial review, the only possibility for release from de facto detention is to leave to another country.

The Hungarian Helsinki Committee argue that the increasing trend of using of detention measures for asylum seekers upon entry "is motivated by a range of different practical, political, and legal considerations". In some cases it has been advocated as a mechanism to deal with unprecedented pressure on processing systems, in others it has become an important means to gain political support for governments that frames migration as a security issue. In the case of Greece and Italy, the increased rate of detention of asylum seekers at the border has also been the product of EU- level policy, namely the need to meet the requirements of the EU-Turkey statement and Dublin system.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Ekot 19-02-14:

Morgan Johansson kritisk till bristande kommunikation till sidans topp

Efter Ekots rapportering om Anna som varit i Sverige i femton år, och bland annat arbetat på ett säkerhetsklassat fängelse trots att hon enligt Migrationsverket saknat arbetstillstånd, vill Morgan Johansson förbättra myndigheternas kontroll.

Migrationsverket och Skatteverket måste ha bättre kommunikation, menar Morgan Johansson.

- Det måste finnas en slags meddelande, en signal från Migrationsverket till Skatteverket när ett uppehållstillstånd löper ut så att man då kan vidta åtgärder så att människor inte kan fortsätta på det här sättet år efter år.

Och varför har inte detta uppdagats tidigare, att det här är en brist?

- Ja, det kan man sannerligen fråga sig, säger Morgan Johansson.

Ekot har tidigare berättat om Anna, som egentligen heter något annat. Efter femton år i Sverige ska hon utvisas till Uzbekistan.

Nu, när hon tagits i förvar, har hon polisanmälts av Migrationsverket för att hon arbetat utan arbetstillstånd.

Enligt Migrationsverket handlar det om nästan tio år som hon arbetat och betalt skatt utan arbetstillstånd.

Anna hade ett tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd 2006 och fick då ett personnummer. Har man väl fått ett personnummer i Sverige försvinner det inte, och det finns en risk att arbetsgivare tar det till intäkt för att man har rätt att arbeta i Sverige.

Det tror Pia Blanck Thörnroos, som är rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 19-02-13: Morgan Johanssons svar på skriftliga frågor av Boriana Åberg (M), Markus Wiechel (SD) och Johan Forsell (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 19-02-14:

Asylkommittén: "Att leva som kristen i Afghanistan är lika med döden" till sidans topp

Flera kristna organisationer kräver att Migrationsverket stoppar alla utvisningar av konvertiter till Afghanistan.

Att konvertera och bekänna sig till den kristna tron är lika med döden i Afghanistan, menar Margareta Sidenvall, ordförande för Hudiksvall-Nordanstigs Asylkommitté.

20-årige Latif är en av de som konverterat till den kristna tron och som enligt Margaretha Sidenvall riskerar dödsstraff eftersom han utvisats till Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-02-11:

Frankrike/ Unga pojkarna flyr från Sverige för att undvika utvisning till sidans topp

Nyss bodde han hos en familj i Sala - nu sover Omid under en bro i Paris

Det talas bruten svenska i tälten under motorvägsbroarna i norra Paris.

Här bor unga pojkar som i stället för att tvingas till Afghanistan har fortsatt sin flykt från Sverige till Frankrike.

Sextonåringen

- Ni måste göra något så att han får hjälp!

Malekzai Haqnawaz, en skäggig afghansk man i 30-årsåldern, reagerar starkt när han får syn på Mahmoud.

- Han är för ung för att vara här, kan inte Sverige bara hämta tillbaka honom?

Malekzai och Mahmoud bor i samma läger under motorvägen A1 i norra Paris där 300 tält och minst lika många invånare trängs. Malekzai har varit i Frankrike länge och har ingen anknytning till Sverige, Mahmoud kom nyss hit.

Han är 16 år och liten till växten, har tunna ben i svarta jeans och fötterna nedstuckna i ett par beige vinterkängor i storlek 38.

Till för en vecka sedan hade han ett eget rum i en villa i Västerås där han bott i nästan tre år hos en familj som med tiden blivit som hans egen. Han kallar föräldrarna för mamma och pappa och deras söner för sina bröder.

Han har tagit tåget från Stockholm till Köpenhamn och sedan vidare ner genom Tyskland till Köln där han bytt till svarttaxi de återstående 50 milen. Det är samma rutt som en ström av unga afghaner just nu väljer. Gemensamt för de allra flesta är att de kom till Sverige hösten 2015, har genomgått asylprocesser som slutat med utvisningsbeslut och att de inte omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Exakt hur många som lämnar Sverige den här vägen är inte känt, men under det senaste året handlar det om ett tusental, kanske fler.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-02-18:

Italien/ Experter varnar för att fler lever utan papper i Italien till sidans topp

Avslagen på asylansökningar i Italien har ökat kraftigt sedan den nya regeringen tillträdde i juni, rapporterar den italienska tankesmedjan Ispi som granskat inrikesministeriets statistik. Detta får tankesmedjan att varna för att antalet personer som lever illegalt i Italien därmed också ökar.

Ett skuggsamhälle, ett parallellsamhälle är vad experter inom flykting- och migrationspolitik har börjat tala om som en konsekvens av att länder avslår alltfler asylansökningar, samtidigt som personerna inte avvisas ur landet.

Italien har sagt nej till 24,800 asylansökningar de senaste fyra månaderna, en ökning med 25 % jämfört med de föregående fyra månaderna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om ökande andel avslag i Italien, nedan under rubriken "Allmänt om migration, statistik"

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 19-02-13:

Brev från FARR ligger i tidningen! till sidans topp

Senaste numret av FARR:s tidning Artikel 14 innehåller KALLELSE till årsmötet till alla medlemmar och INBETALNINGSKORT för årsavgiften. Inbetalningskortet har även gått till prenumeranter som inte är med i FARR. Bläddra igenom din tidning så att du inte missar dessa brev!

Medlems- eller prenumerantnumret som efterfrågas vid inbetalning står på tidningspåsens adresslapp. Har du slängt bort påsen så kolla ett äldre nummer med fastklistrad adresslapp på baksidan - eller meddela ditt namn och mailadress när du betalar. Tack för att du fortsätter följa oss - allt FARR gör bygger på att vi får in dessa avgifter.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 19-02-11:

Skolelever i Lit protesterar mot att kompisar ska utvisas till sidans topp

På måndag förmiddag har elever vid Treälvsskolan i Lit, med stöd av lärare och rektor, organiserat en protest på skolgården mot utvisningen av sina skolkamrater.

Elever vid Treälvsskolan i Lit kommer på måndagen vid 9.30-tiden att, med teckningar och plakat, genomföra en protest mot att familjen Akbari med sina sex barn, utvisas till Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 19-02-11: Rektor: Eleverna vill göra allt de kan för att kompisarna ska få stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-02-13:

UNHCR delighted as major human rights award presented to a Sudanese refugee till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is delighted that Mr. Abdulaziz Muhamat has received the 2019 Martin Ennals Award at the ceremony in Geneva today.

Recognized as a true leader, human rights and humanitarian advocate, Mr. Muhamat has tirelessly cared for fellow refugees, and eloquently drawn the world's attention to their plight. A refugee himself, Mr Muhamat has spent more than five years under Australia's 'offshore processing' on Manus Island after having fled Sudan. His efforts to represent and give voice to some of the most vulnerable human beings on earth and under the most difficult conditions are a testament to his resilience and humanity.

"I have the deepest admiration for Mr. Muhamat, for his courage, his humanity and indomitable spirit," said Volker Türk, Assistant High Commissioner for Protection, who met with him earlier this week. "His testimony is a wake-up call to the world about what happens when policies dehumanize and mistreat other human beings."

UNHCR continues to urge that solutions be found for all refugees and asylum-seekers under Australia's 'offshore processing' in Papua New Guinea and Nauru as a matter of urgency.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-02-11:

Thailand/ Refugee footballer Hakeem al-Araibi's extradition case dropped till sidans topp

Responding to news that footballer Hakeem Ali al-Araibi will not be extradited to Bahrain, Amnesty International's Minar Pimple, Senior Director of Global Operations, said:

"This was a baseless and cynical extradition request from the Bahraini authorities, who wanted to punish Hakeem for his peaceful political views. Hakeem spent more than two months behind bars in Thailand, when he should not have been detained for a single second. It is only right that he should go back to Australia - where his family, his football club, and the country that gave him sanctuary are waiting.

"Today's decision is an example of the impact of solidarity with refugees, and a victory for people power. Over 135,000 Amnesty supporters joined the global call to free Hakeem.

"Today, the Thai government showed a willingness to respect international law and do the right thing by allowing Hakeem to return to safety, rather than be sent to likely torture. The Thai government has also recently pledged to strengthen its refugee protections, a much needed step, as on several occasions in the past it forcibly returned people to countries where their lives and well-being were at serious risk."

Background

Travelling on an Australian travel document, Hakeem was detained upon arrival in Bangkok on 27 November last year, based on an irregular Interpol red notice. On 1 February, Thai prosecutors submitted a request for Hakeem's extradition on behalf of the government of Bahrain. On 4 February, Hakeem appeared in court and formally lodged his objections to the extradition.

A former player of Bahrain's national football team, Hakeem has been a peaceful and outspoken critic of the authorities there since he had been detained in November 2012 and subjected to torture. He fled to Australia in May 2014, where he was recognized as a refugee in 2017. The Bahraini authorities have an appalling track record of cracking down on peaceful dissent.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 19-02-05:

Agreement on operational cooperation reached with Bosnia and Herzegovina till sidans topp

The heads of the negotiating teams initialled in January a status agreement that will allow teams from the European Border and Coast Guard Agency to be deployed in Bosnia and Herzegovina. Once in force, the agreement will allow the Agency to carry out joint operations with and within Bosnia and Herzegovina, especially in the event of sudden migratory challenges.

The Commission has committed to further strengthening the European Border and Coast Guard Agency's role in protecting the EU's borders, including closer cooperation with the EU's neighbours. Status agreements like the one initialled with Bosnia and Herzegovina will reinforce the Agency's ability to act in the EU's immediate neighbourhood, helping to manage irregular migration better and further enhancing security at the EU's external borders.

Closer cooperation between the Agency and Western Balkan partners is also a core element of the Commission's strategy for 'A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans', which highlights the Western Balkans' European future and calls for enhanced strategic and operational cooperation on migration and border management.

Notisen (Extern länk)

Se motsvarande pressreleaser om avtal med Montenegro, Albanien, Nordmakedonien och Serbien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Skåne 19-02-10:

Upptäckt människohandel minskade till sidans topp

Förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av människohandel i Sverige totalt. Det är en liten minskning mot året innan.

Trafficking sker från en rad olika länder och motiven bakom är flera. Det vanligaste är att den som smugglas tvingas till prostitution eller utnyttjas på den svarta arbetsmarknaden. Eftersom Malmö ligger nära kontinenten är det ofta en vanlig väg in till Sverige, via Öresundsbron och via färjetrafik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppdrag Granskning 19-02-13:

Handel med svenska arbetstillstånd pågår - framför ögonen på myndigheterna till sidans topp

Tre kvinnor som jobbat för en av Sveriges största nagelkedjor, Five five nails, vittnar för Uppdrag granskning om att ha fått betala omkring 200 000 kronor för att få arbetstillstånd i Sverige. Dessutom har kvinnornas lön, enligt dem, varit betydligt lägre än vad det sett ut som på pappret. Och systemet är välkänt hos svenska myndigheter.

Thu vittnar om hur det gick till när hon kom från Vietnam till Sverige för att jobba för kedjan Five five nails.

Hon berättar att en avlägsen släkting kom med erbjudandet - nästan 200 000 kronor skulle hon betala för att få arbetstillstånd i Sverige. Hon visar sms med en bekräftelse på att pengarna kommit fram.

Varför betalade du så mycket?

- Han talade om för mig att jag kunde tjäna 2500 till 3000 dollar i månaden. Jag räknade med att om jag betalade honom och ordnade alla papper så kunde jag komma hit och jobba och tjäna in de pengarna, säger Thu.

Men när hon väl kom fram var lönen betydligt lägre. Hon berättar att hon varje månad fick in en schysst lön på kontot - men fick betala tillbaka en stor del av den till sin chef. Ett system som ytterligare två kvinnor vittnar om.

Salongen som Thu arbetade för uppger att det handlar om lån, matkostnader och pengar som de hjälpt henne att skicka till familjen i Vietnam. Det menar Thu och hennes anhöriga är felaktigt.

Berättar öppet om kostnaden

För att få ett arbetstillstånd i Sverige krävs att en arbetsgivare utfärdar ett så kallat arbetserbjudande till en person utomlands. Med det begär man sedan ett arbetstillstånd hos Migrationsverket som, om det godkänns, gäller i som mest två år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Uppdrag Granskning 19-02-13: UG: Nagelskulptörer tvingas betala tillbaka lön (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-02-13:

Applications return to 2014 levels, decreasing by 10% over previous year till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published its 2018 asylum trends overview. Data shows a lower recognition rate of applications (34% compared to 40% in 2017) and pending cases at less than half of the peak recorded in autumn 2016. While overall applications continued to fall in 2018, citizens from Iran, Turkey, and several visa-liberalised countries lodged more applications than in 2017.

For a third consecutive year, 2018 saw a decrease in applications for international protection in the EU+ following the migration crisis of 2015. The 634,700 applications lodged were 10% fewer than in 2017, and similar to the level of 2014. The decrease registered in 2018 follows a significant 44% decline in applications in 2017 over the previous year.

Syria remained the top country of origin for applicants, but with 25% fewer applications than in the previous year. More than one-in-ten of all applicants was a Syrian national, compared to 2015-2016, when Syrians made up more than one-in-four applicants. Afghanistan and Iraq completed the top three countries of origin in 2018.

Despite the overall decrease in applications, several citizenships lodged more applications than in the previous year. Georgian, Turkish and Venezuelan applicants increased for the second year in a row. Large increases also took place in 2018 for applicants from Colombia, Palestine, and Iran. In 2018, close to one fifth of all applications were lodged by nationals from countries exempt from visa requirements to enter the Schengen Area, including Venezuelans, Colombians, Georgians. This was a much higher share than in previous years.

(...)

Artikeln med länkar till statistik och visualisering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-02-13:

Migratory situation in January - Western Mediterranean accounts for half of detections till sidans topp

In the first month of 2019, the number of detections of illegal border crossings on Europe's main migratory routes fell by a third compared to December to 6 760. The total was a fifth less than in January 2018 because of the lower number of migrants taking the Central Mediterranean route.

Western Mediterranean

The Western Mediterranean route remained under the most intensive migratory pressure, accounting for more than half of the irregular migrants reaching Europe in January. In the first month of the year, the number of detections on this route fell 18% from the previous month to nearly 3 780. However, this is more than double the figure from January 2018.

Nationals of Guinea and Morocco accounted for the largest number of detected migrants on this route.

Eastern Mediterranean

The number of migrants taking the Eastern Mediterranean route in January fell 44% from the previous month to close to 2 540, although the figure was 10% higher than a year ago.

Nationals of Afghanistan, who mainly arrived by sea, and Turkey, who mostly crossed the land border, accounted for more than half of the detections in this region.

Central Mediterranean

The Central Mediterranean route saw the biggest drop in the number of irregular migrants. There were nearly 150 migrants detected on this route, a fall of 73% compared to December and 96% compared to January 2018.

Bangladeshis and Tunisians were the most represented nationalities reaching Italy.

Western Balkans

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-02-15:

Italy rejecting the highest number of asylum applications in years till sidans topp

As stated by Vie Di Fuga, in 2018, Italy examined a total number of 95,000 asylum requests, of which 2/3 (around 60,000) received a negative response! The majority of the applicants lodged their requests in 2017, as it can take up to 19 months for Italian authorities to examine the applications.

In December 2018 alone, the negative responses reached 82% of the total applications of the month, meaning that four in five requests were rejected!

This definitely represents a negative record for the country, as in 2016, for example, a smaller number of asylum applications were examined by Commissions (91,102), but with a different, lowest percentage of rejections, a total of 59% in the whole year.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EUobserver 19-02-15: Italy's asylum rejection rate at record high (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo 19-02-13:

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2018 till sidans topp

Hur många sökte asyl 2018? Hur många fick arbetstillstånd och vilka viktiga lagar och överenskommelser klubbades igenom under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2018.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2015, då cirka 163 000 personer sökte asyl i Sverige, dubbelt så många som under 2014. Invandringen 2017 och 2018 var lägre än föregående år, detta efter fem år av ökat antal invandringar till Sverige.

Att invandringen har minskat förklaras av minskningen av de syrienföddas invandring. Antalet invandrare födda i Syrien som folkbokför sig i Sverige minskade kraftigt under 2017 efter flera års ökning, men var precis som under de tre senaste åren den enskilt största gruppen invandrade. 15 procent av de som invandrade 2017 var födda i Syrien. Invandrare födda i Syrien var fortsatt den största gruppen under det första halvåret 2018, men hade minskat med 34 procent jämfört med samma period året innan.

Hur många människor fick uppehållstillstånd?

2018 fick 132 696 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var familjeanknytning den vanligaste typen av uppehållstillstånd som utfärdats, följt av uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.

Hur många kom hit som anhöriginvandrare?

(...)

Läs hela artikeln, se diagram och läs fördjupningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-02-15:

Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande till sidans topp

Den politiska överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga lagen leder till minskad osäkerhet kring antalet asylsökande. Det skriver Migrationsverket i sin februariprognos.

- Utöver det har vi samtidigt en positiv utveckling för handläggningstiderna. Nu är det viktigt, inte minst för de sökande, att vi framöver har resurser att hålla i den utvecklingen, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Jämfört med prognosen i november anpassas februariprognosen till att den tillfälliga lagen förlängs, med vissa justeringar. Det innebär att antalet asylsökande väntas vara fortsatt stabilt. Detta hänger samman med att tidsbegränsade uppehållstillstånd även i fortsättningen ska vara huvudregel i Sverige. 2018 sökte 21 500 personer asyl i Sverige.

- I prognosen räknar vi nu med cirka 21 000 asylsökande 2019 och 22 000 nästa år, säger Henrik Holmer.

I novemberprognosen var motsvarande siffror 26 000 för 2019 respektive 33 000 för 2020.

Den politiska överenskommelsen betyder också att personer som är alternativt skyddsbehövande ska ges samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Migrationsverket bedömer att det medför fler anknytningsärenden jämfört med om den tillfälliga lagen skulle ha förlängts i sin nuvarande form, men färre anknytningsärenden jämfört med prognosen i november.

- Migrationsverket har i tidigare prognoser räknat med att den tillfälliga lagen inte skulle förlängas. Det skulle ha lett till en ökning av anknytningsärenden kopplade till fler grupper än alternativt skyddsbehövande, säger Henrik Holmer.

Kortare handläggningstider

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Juridik 19-02-12:

Ensamkommande har rätt till bistånd för anhöriga - kammarrätt läxar upp socialnämnd till sidans topp

Den 17-åriga flyktingflickan sökte bidrag för att kunna betala ansökningsavgiften för uppehåll-tillstånd för sina mamma och syskon - men fick nej. Nu ger kammarrätten henne rätt - "det är nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon," skriver rätten.

Ett ensamkommande flyktingbarn från Eritrea ansökte om bistånd för ansökningsavgift till Migrationsverket för att hennes mamma och två syskon skulle ha möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd. Kostnaden för ansökningsavgifterna uppgår till 3 000 kronor.

"Åligger föräldrarna"

Socialnämnden i Lunds kommun avslog flickans ansökan och anförde att det åligger hennes föräldrar att betala ansökningsavgiften.

Flickan överklagade beslutet och yrkade vid Förvaltningsrätten i Malmö att hon skulle beviljas det sökta biståndet.

Nödvändigt

Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det var nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-02-16:

Hemlösheten akut för ensamkommande till sidans topp

Att många ensamkommande fått uppehållstillstånd i och med gymnasielagen innebär inte att de har tak över huvudet. Uppsala Stadsmission bedömer att hemlösheten fortfarande är akut och söker återigen fler fadderhem.

Behovet av privatpersoner som öppnar sina hem för ensamkommande asylsökande ungdomar är fortsatt stort. Många av dem har tappat sin rätt till boende i Uppsala på grund av att de har hunnit fylla 18 år eller blivit uppskrivna i ålder.

De hänvisas ofta till migrationsverkets förläggningar på andra håll i landet. Många väljer att stanna eftersom de har hunnit etablera sig här.

- Vi har ensamkommande ungdomar som sover i trappuppgångar eller hos olika vänner från natt till natt. Även om man inte ser dem sova utomhus finns det definitivt en hemlöshet, säger Sonja Angel, vägledare och fadderhemsansvarig på Uppsala Stadsmission.

Hon berättar att många av dem lider av posttraumatiskt stressyndrom, har sömnsvårigheter och ont i magen.

Uppsala Stadsmissions Projekt Fadderhem, som finansieras av kommunen, har som uppdrag att placera ensamkommande hos privatpersoner, så kallade fadderhem. Men då det inte finns tillräckligt många finns också kollektiva boenden.

De fungerar som en sluss in till ett fadderhem och är bara en tillfällig lösning. Sonja Angel menar också att de som bor i fadderhem mår mycket bättre än de i kollektivboende.

- Fadderhemsmodellen fungerar verkligen - killarna lär sig svenska snabbare, de mår bättre och de har en viktig vuxennärvaro i sina liv. Det går bättre för dem i skolan, vilket syns på både deltagande och betyg, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

El Sistema Greece 19-02-04:

Grekland/ Safira Antzus-Ramos talks about El Sistema Greece Youth Orchestra till sidans topp

Safira Antzus-Ramos, born in Spain with music studies in Madrid, Manchester, Thessaloniki and Athens, is the Artistic Director and Principal Conductor of El Sistema Greece Youth Orchestra since last September. She has appeared as a conductor and teaching artist with orchestras in Spain, Greece, England and in Chile, Mexico and Argentina so she is definitely the best person to talk about ESGYO, the importance of music and the correct orchestra mentality.

What is like to be the Principal Conductor in an orchestra such as El Sistema Greece Youth Orchestra consisting of children and youth from different backgrounds?

ESGYO has children representing cultures from all five continents: Greek, Kurdish and Arab from Syria, Afghan, Iranian, Iraqi, Tajik, Congolese, Ghanaian, British, Venezuelan, Albanian, Romanian and Australian. The most powerful thing is that it really does not matter where the children come from, because their identity as "kids" surpasses all borders that countries might politically have. They are all "children", each of them with their own story, different past and their own everyday life, but their essence as children is way more powerful than any other identity they might have been born with. They all laugh in the same way, they get frustrated alike, they get bored with the same things, they make the same kind of jokes and feel the same kind of passion and excitement, no matter where they come from.

From a more practical perspective, there is no common language for all members of our orchestra, which has taught us that the most important things are not communicated by saying words, but by doing them. We have learnt to communicate more deeply through gestures, smiles, glances with different meanings, and by making the children feel that we really care for them, being demanding and comprehensive at the same time. Music is of course what gives us the chance to develop these values, which are intrinsically linked with the practice of the notes itself.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Citylab 19-01-31:

USA/ The Cities Refugees Saved till sidans topp

In the cities where the most refugees per capita were settled since 2005, the newcomers helped stem or reverse population loss.

Mahira Patkovich was eight years old in 1997 when her family left Bosnia. After a long and complicated war, Muslim families like hers had found themselves without jobs, food, and any semblance of safety. So they sought refuge in America.

The first year in their new home in Utica, New York, Patkovich felt uprooted-torn from her childhood and everything she knew, and thrust into an alien environment. She knew no one and didn't speak English. But as time went by, she began to acclimate.

"The next thing you know, you're home,"she says in a recent mini-documentary by New American Economy, a bipartisan immigration reform group, and Off Ramp Films. "This is home."

Patkovich, the film shows, is now thriving. She works at the office of the Oneida County Executive, owns a small business, and is on her way to a master's degree. She is also pregnant, and excited to raise her first-born in a community she loves.

Utica-it's clear-saved Patkovich and her family. But the truth is: They're helping to save this town as well. Like many Rust Belt cities, Utica suffered enormously in the second part of the 20th century, losing jobs and bleeding out residents as major employers like General Electric and Lockheed Martin shuttered or left the Mohawk Valley.

Adam Bedient, director of photography and editor at Off Ramp Films grew up in the nearby town of Clinton in the 1980s and '90s. He wasn't tracking Utica's trajectory too closely then, in part, because not much was happening there. What he remembers of Utica in that era is a typical fading factory town, a place where shuttered storefronts and exposed bricks belied neglect. "Foundationally, there were beautiful things there, they just didn't look cared for," he says.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 19-02-06:

Svar på skriftlig fråga: Partnerskap med Afrika till sidans topp

Fråga 2018/19:66 av Ludvig Aspling (SD)

Europeiska unionen har ett strategiskt partnerskap med Afrika. Partnerskapets syfte är att genom investeringar lyfta levnadsstandarden på den afrikanska kontinenten och därmed också minska incitamenten för irreguljär migration till Europa. Sverigedemokraterna står bakom syftet att öka levnadsstandarden, men ser det som otroligt att detta skulle minska incitamenten att resa till Europa.

Forskning på migrationsområdet, av bland annat Paul Collier, visar att en begränsad ökning av levnadsstandarden leder till en ökad benägenhet att migrera eftersom migranter ser resan till Europa som en investering. Eftersom sådana resor är relativt kostsamma tillhör de som lyckas ta sig till Europa ofta också den afrikanska överklassen.

En ökad levnadsstandard riskerar alltså, om detta inte kombineras med verksamma åtgärder för att stävja migrationen, att leda till ökad irreguljär migration i stället för minskad. Det senare syftet med planen kommer i så fall inte att uppfyllas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka vetenskapliga belägg har statsrådet för att Sveriges och EU:s bistånd till utvecklingsländer faktiskt leder till en minskad benägenhet att migrera till Sverige och rikare länder?

Svar av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE editorial 19-02-08:

EP Election 2019: Voter turnout is the key to an open Europe till sidans topp

Catherine Woollard, Secretary general for ECRE

With the European Parliament elections fast approaching, this week ECRE launched the latest phase of our EP 2019 Campaign. This is communications work focused on mobilising our supporters to vote, through explaining the important role played by the European Parliament in defending the right to asylum in Europe under the hashtag #YourVoteOurFuture. Our campaign also includes advocacy to influence parties' manifestos and more advocacy will follow post-election on Parliament's role in the Commissioner hearings and on the divvying up of Parliament roles.

Members of the European Parliament (MEPs) sit in political groups based on the affiliations of their national parties, with these groups ranging from the extreme right to the extreme left and covering every political tendency in between. For those who believe in human rights including for refugees and migrants, the fear is an increase in the power of the anti-migration, anti-refugee (and often anti-EU), far right in the next parliament, which will sit from 2019 to 2024 - and voter turnout is key.

Contrary to what we hear too often the European public has not become more opposed to migration or to hosting refugees since "the crisis" of 2015/2016. The lead authority, OPAM, the Observatory of Public Attitudes to Migration, analyses the evidence from across Europe, concluding that, if anything, the European public has become more positive towards migration, with a majority holding positive views and a majority also believing that borders should not be closed to refugees.

What has changed, however, is the salience of the issue and the public's assessment of governmental and EU responses. Migration is considered more important as an issue, with some countries showing a dramatic increase in saliency. Data on saliency can be interpreted in different ways, however. Is it not possible that those who are positive about migration (the majority) also consider it an important issue for the EU?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OpenDemokracy comment 19-02-13:

When rescue is capture: kidnapping and dividing migrants in the Mediterranean till sidans topp

Martina Tazzioli

EU member states are holding migrants hostage while playing pass the parcel with their fates. It's a strategy that is as cruel as it is deliberate.

The Italian minister of the interior, Matteo Salvini, is currently under investigation for abuse of power and the kidnapping of 177 migrants. These migrants were, on Salvini's orders, confined to the coast guard vessel Diciotti for more than one week in late August last year. While this case received international media attention, it was not an isolated event. Over the last several years Italian ministers and politicians have repeatedly violated international and domestic law as they have sought to prevent individuals from migrating over the Mediterranean Sea. The disembarkation of rescued migrants has been denied or delayed many times. On a few occasions, Italy has arbitrarily closed its ports entirely.

While the closure of ports and the kidnapping of migrants triggered a strong reaction from some citizens and municipalities, many seemingly do not care. They do not care about the kidnapping of people by the state, nor about an interior minister who violates the law. They just do not want the migrants to land in Italy. Yet, far from being an exclusive Italian affair, the above mentioned legal and political controversies are part of a European battle, in which member states compete to not take care of a few dozen people on a boat seeking asylum. In fact, the recurrent strategy of taking migrants hostage is a sign of how deep Europe's crisis has become.

Migrants as hostages of European politics

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 19-02-16:

Nyttiga påminnelser till sidans topp

Johan Rudström

Australien har inte haft problem med oro kring flyktingförläggningar, inte heller med till exempel att de sökande går under jorden efter att ha fått avslag på asyl. Landets regering berömmer sig också för att ha stoppat flyktingsmugglingen och döden på havet i sjöodugliga båtar. Allt beror på att asylmottagningen outsourcats till öar i Stilla havet, som Nauru och Manus (Nya Guinea). Dessa stater får miljarder i ersättning av den australiska staten och anläggningarna drivs av privata företag.

Med flyktingarna undanstuvade borde kanske allt vara frid och fröjd, men australierna blir ständigt påminda om baksidan med systemet. Inte minst har många unga kommit tillbaka efter att ha jobbat på öarna. De har brutit sina kontrakt i förtid då de inte stått ut med de omänskliga förhållanden i vad som liknats vid koncentrationsläger. Våld har förekommit på anläggningarna, men det värsta är hopplösheten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-06:

Svar på skriftlig fråga: Förvar i norra Sverige till sidans topp

Fråga 2018/19:103 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det råder en stor brist på förvarsplatser i Sverige. Det vittnar både polisen och Migrationsverket om. Moderaterna och Kristdemokraterna satsar särskilt på fler förvarsplatser i den budget för 2019 som riksdagen har fattat beslut om.

Vi har därtill från Moderaterna i flera år påpekat behovet av ett nytt förvar i norra Sverige. Det mest nordliga förvaret i Sverige i dag finns i Gävle. Det betyder långa resvägar, särskilt för polisen.

Migrationsverket har ett pågående arbete med att inrätta ett nytt förvar i norra Sverige. Detta arbete går dock trögt. Under första halvåret 2018 var arbetet inriktat på en befintlig anläggning i Östersund. Detta projekt lades dock ner sedan polisen gett besked om att placeringen i Östersund var olämplig. Ett nytt arbete påbörjades.

Fortfarande finns det, såvitt känt, ingen tidsplan för när ett nytt förvar i norra Sverige kan finnas på plats.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

När kommer det att finnas ett nytt förvar i norra Sverige på plats?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

(...) När den rödgröna regeringen tillträdde 2014 hade Migrationsverket 257 förvarsplatser. Regeringen förutsåg tidigt ett ökat behov av förvarsplatser och gav därför Migrationsverket i uppdrag att skapa 100 nya förvarsplatser. Förra året fick Migrationsverket i uppdrag att fortsätta att utöka platserna till minst 456. I planeringen för utökningen av förvarsplatser under 2018 skulle Migrationsverket beakta behovet av förvarsplatser i norra Sverige.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Se även:

Riksdagens frågestund 19-02-14, i anförande 44-47 diskuteras förvaren - notera ministerns uppgiften om kostnaden 1.3 miljoner per plats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-06:

Svar på skriftlig fråga: Id-kontroll och visitation av besökare till boende på förvar till sidans topp

Fråga 2018/19:81 av Johan Forssell (M)

Det finns i dag ett antal brister när det gäller regelverket för säkerhet på förvaren i Sverige. Konsekvenserna är flera. Det är till exempel alltför lätt att ta in farliga föremål och narkotika på förvaren.

Om man ser till regelverken i närliggande länder ger de fler möjligheter till kontroller inom ramen för förvarsverksamheten än vad det svenska regelverket gör. Det finns till exempel i Finland, Norge, Danmark och Tyskland möjlighet att genomföra id-kontroll och visitation av besökare till boende på förvar. Så är inte fallet i Sverige.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern och regeringen att vidta åtgärder för att det även i Sverige ska finnas möjlighet till id-kontroll och visitation av besökare till boende på förvar?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

(...) En person som hålls i förvar ska ges möjlighet att ta emot besök om besöket inte försvårar verksamheten. Av lagförarbetena framgår att förvarstagna personer ska ha en i princip obegränsad rätt att ha kontakt med personer utanför förvarslokalen. Detta framgår också av EU:s mottagandedirektiv.

Med detta i beaktande kan det inte anses vara befogat att regelmässigt avkräva besökare en id-handling. Ett sådant krav skulle försämra möjligheterna att ta emot besök och därmed begränsa de lagstadgade rättigheterna för förvarstagna personer.

Samtidigt så är det viktigt att se till att tex farliga föremål eller narkotika inte kommer in på förvaren. Migrationsverket har därför möjlighet att efter avslutat besök visitera den förvarstagne om det finns skälig misstanke att personen bär på sig något han eller hon inte får inneha. Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten får också ett besök övervakas. Något önskemål om att kunna visitera också den besökande har inte inkommit från Migrationsverket.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-13:

Svar på skriftlig fråga: Utökade befogenheter vid inre utlänningskontroll till sidans topp

Fråga 2018/19:104 av Katarina Brännström (M)

Inre utlänningskontroll är ett viktigt verktyg för att kunna hitta människor som vistas här i landet utan tillstånd och som ska utvisas till sina hemländer.

I en statlig utredning som presenterades 2017 (Klarlagd identitet, SOU 2017:93) föreslås åtgärder som har betydelse vid inre utlänningskontroll. Enligt ett förslag i utredningen ska polisen ges utökad möjlighet att i identifieringssyfte ta fingeravtryck och omhänderta id-handlingar. Utredningen har remissbehandlats.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

När finns på plats en lagstiftning som ger polisen utökad möjlighet att i identifieringssyfte ta fotografier och omhänderta id-handlingar?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik är det angeläget dels att asylprövningen är rättssäker och effektiv och dels att återvändandet fungerar. Verkställigheten av beslut om avvisning eller utvisning försvåras av att många saknar identitetshandlingar. Det är det viktigt att myndigheterna har verktygför att arbeta med personer som inte vill medverka till att deras identitet klarläggs.

I utredningsbetänkandet Klarlagd identitet föreslås bland annat att Polismyndigheten, i samband med inre utlänningskontroll, ska ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller andra identitetshandlingar. Vidare berör utredaren just digitala media i syfte att utreda en persons identitet. Det lämnas dock inga förslag på detta område.

Betänkandet Klarlagd identitet och remissynpunkterna bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Se även:

Riksdagen 19-02-06, fråga av Johan Forssell (M): Åtgärder för att få fler personer som nekats uppehållstillstånd att lämna landet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-13:

Svar på skriftlig fråga: Tiden för en förnyad asylansökan till sidans topp

Fråga 2018/19:105 av Ann-Sofie Alm (M)

I dag kan den som nekats uppehållstillstånd i Sverige, efter ett slutligt beslut inom ramen för en rättssäker process, få en ny asylansökan prövad efter fyra år.

Moderaterna vill begränsa möjligheten att få en ny asylansökan prövad efter ett avslagsbeslut. Vi vill att tiden förlängs från fyra år till tio år. Det kan bidra till att fler följer det beslut som de har fått och därmed återvänder till sina hemländer. Detta i stället för att gå under jorden i väntan på att en ny asylansökan kan tas upp till prövning.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att förlänga tiden för när en ny asylansökan kan tas upp till prövning igen?

Svar på frågan av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Reglerna om preskription i den svenska utlänningslagstiftningen innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol upphör att gälla fyra år från det att beslutet fick laga kraft. Detta har bedömts vara en rimlig tidsmässig balans mellan att å ena sidan förskona den enskilde från att under mycket lång tid behöva leva under hot om avlägsnande på grund av ett beslut som av någon anledning inte har kunnat verkställas, och å andra sidan motverka att utlänningar förhindrar verkställigheten genom att hålla sig undan.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik är det angeläget dels att asylprövningen är rättssäker och effektiv och dels att återvändandet fungerar. Det är en förutsättning för en trovärdig asylprocess och även viktigt för att motarbeta ett framväxande skuggsamhälle. Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma ett effektivt återvändande.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-13:

Svar på skriftlig fråga: Kommunalt stöd till personer utan rätt att vistas i Sverige till sidans topp

Fråga 2018/19:102 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det förekommer att kommuner ger ersättning för mer varaktig försörjning till personer utan rätt att vistas i landet. Detta minskar drivkraften hos den enskilde, som befinner sig i landet utan tillstånd, att återvända till sitt hemland och undergräver därmed den reglerade invandringen.

Det rimliga är att kommuner i sådana här situationer bara får erbjuda mycket kortvarig hjälp. Parallellt med att sådan kortvarig hjälp ges bör kontakt tas med Migrationsverket.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att förbjuda kommuner att ge annat än mycket kortvarig hjälp till personer som vistas i kommunen utan tillstånd att vistas i landet?

Svar av Socialminister Lena Hallengren (S)

Först och främst vill jag säga att personer som har sökt asyl och fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Detsamma gäller personer som vistas i Sverige utan tillstånd av andra skäl. Kommuner har dock alltjämt med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen möjlighet på frivilligt väg ge bistånd till personer som vistas i landet utan tillstånd. Biståndet är dock ingen rättighet som kan överklagas.

Enligt regeringsformen sköter kommunerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Regeringen avser inte att göra någon inskränkning i kommunernas självstyre och därmed deras möjlighet att ge frivilligt bistånd till personer som vistas i kommunen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 19-02-15:

Skrota tillfälliga asyllagen och höj skatten för de rika till sidans topp

Här är ett tips till ojämlikhetspartiet C. Den tillfälliga asyllagen skapar bara lidande och sämre integration. Skrota den och de planerade skattesänkningarna till landets rikaste direktörer, skriver Christina Höj Larsen (V).

Johanna Jönsson tycker i sin replik att jag borde visa större uppskattning för att alternativt skyddsbehövande nu ska få rätt till familjeåterförening. Att förlänga den tillfälliga lagen på denna punkt hade sannolikt stridit mot Europakonventionen och därmed mot svensk grundlag, men visst uppskattar jag att regeringen följer grundlagen.

Ser man till de höga försörjningskrav som överenskommelsen väljer att behålla är väl snarare frågan varför det är tjockleken på plånbok som ska avgöra vem som får återförenas med sina barn?

Familjer kan inte återförenas

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-06:

Svar på skriftlig fråga: Anhöriginvandring till sidans topp

Fråga 2018/19:83 av Lars Beckman (M)

Regeringen har träffat en överenskommelse med samarbetspartierna som innebär ett generösare regelverk för anhöriginvandring. Enligt uppgifter från Migrationsverket kommer det nya regelverket för anhöriginvandring att vara ett av de mest generösa i EU. Migrationsverket beräknar att förändringen av regelverket kommer att beröra omkring 20 000 personer.

Enligt den uppgörelse som är gjord mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna tas också försörjningskravet bort, vilket betyder att allt fler riskerar att hamna i bidragsberoende.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson :

Vilken konsekvensanalys har gjorts av hur förändringen av anhöriginvandringen kommer att påverka utgifter och service i kommunerna?

Johan Forsell har frågat mig hur jag och regeringen avser att tillgodose rimliga krav på en seriös beredningsprocess av förslaget om utökad rätt till familjeåterförening, givet den tidsplan regeringen har presenterat. Johan Forsell har även frågat mig hur regeringens förslag om utökad familjeåterförening stämmer överens med en seriös hantering av migrationspolitiken i Sverige. Lars Beckman har frågat mig vilken konsekvensanalys som har gjorts av hur förändringen av anhöriginvandringen kommer att påverka utgifter och service i kommunerna.

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Pingsten 19-02-16:

Öppet brev: 386 personer vittnar om att Sverige försöker utvisa genuina konvertiter till sidans topp

Till statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Morgan Johansson.

Att utvisa kristna konvertiter till länder där de förföljs, såsom Afghanistan, går emot svensk lag och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Sverige har trots detta i flera år utvisat människor som hävdar sig ha konverterat till sådana länder, genom att påstå att konverteringen inte är genuin.

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, sa följande när han intervjuades av tidningen Dagen:

Är det säkert för konvertiter att utvisas till Afghanistan?

- En person som har lämnat islam kan inte utvisas till Afghanistan, det finns en stor risk för en sådan person att återvända.

Ändå utvisas människor som säger sig ha konverterat, är de säkra?

- Det är en bedömning som görs av oss, att den här personen inte kommer ha ett behov av att manifestera sin kristna tro. Vi bedömer att den inte är trovärdig, då löper de ingen risk vid ett återvändande.

Men nu utvisas faktiskt konvertiter?

- Det ligger i betraktarens öga, vi bedömer att de inte är konvertiter, för då skulle vi inte ha utvisat dem, säger Fredrik Beijer.

Vi kan visa att detta inte stämmer. Genuina konvertiter har fått avslag och har utvisats av Sverige trots att det är olagligt.

Bevis ett: Hundratals vittnen

Här är en lista på 386 personer som intygar att en konvertit med genuin, kristen tro har fått avslag på sin asylansökan. Av dessa är 129 präster, pastorer, diakoner och församlingspedagoger, och ytterligare 109 har andra former av ledar- och förtroendeuppdrag i församlingar. Namnen samlades in på Hela Pingsten i slutet av januari och början av februari.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 19-02-12:

Vi läkare är nästa offer för C:s migrationspolitik till sidans topp

Snart kommer läkarna att utsättas för påtryckningar om vem som ska bedömas som tillräckligt sjuk eller ensam för att få stanna i Sverige. Samtidigt räcker inte sjukvården till för de människor som redan finns i landet.

Om Centerpartiet får som de vill står vi inför enorma problem, skriver överläkare Stefan Krakowski.

För ett tag sedan ryckte jag in tillfälligt på en nyöppnad psykiatrisk avdelning i norra Sverige. Personalen var helt oförberedd för sina arbetsuppgifter och dessutom kraftigt underdimensionerad.

Det fanns inga rutiner på plats, inga säkerhetsåtgärder vidtagna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Centerpartiets Anders W Jonsson i Expressen 19-02-13: En överläkare utan koll på svensk lag (Extern länk)

Stefan Krakowski i Expressen 19-02-14: C blundar för följderna av sin migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-02-06:

Svar på skriftlig fråga: Konsekvenser av den så kallade gymnasielagen till sidans topp

Fråga 2018/19:76 av Johan Forssell (M)

Den så kallade gymnasielagen drevs igenom av den förra socialdemokratiskt ledda regeringen. Moderaterna var emot denna lagstiftning av flera skäl.

Har man valt att införa en lagstiftning är det rimligt att man också tar ansvar för lagstiftningens konsekvenser. Av uppgifter i medierna framgår att det finns unga vuxna med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen som lever under svåra förhållanden. I Expressen har till exempel berättats om Morteza, som på dagtid pluggar på gymnasiet men efter skoltid bor utan el och värme i ett koloniområde i Malmö och jobbar svart för att få pengar till mat (Expressen den 17 januari 2019).

Från den tidigare socialdemokratiska ministern har sagts att gruppen har möjlighet att söka studiemedel enligt CSN och att man som vuxen i Sverige har ett eget ansvar för sin boendesituation. Samtidigt vet vi hur svårt det är att få en bostad för unga vuxna i Sverige, även om man är uppvuxen här och även med en arbetsinkomst.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Hur säkerställer ministern och regeringen att unga vuxna som beviljats uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen lever under drägliga förhållanden?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

(...) Utöver ersättningar som riktas till den enskilde får kommunerna statlig ersättning för mottagandet av de som beviljas uppehållstillstånd på den nya grunden. Det innebär att kommunerna får schablonersättning för mottagandet av nyanlända. Kommunerna får också 750 kr per dygn för ungdomar som har fyllt 18 år men inte 21 år och som går i gymnasieskolan och får studiehjälp. Kommunerna har i vissa fall rätt till ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd till dess att ungdomarna fyller 21 år.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 19-02-14:

"Låt de unga afghanerna stanna - de behövs här" till sidans topp

Att utvisa ungdomar som varit i Sverige i flera år är ett nationalekonomiskt slöseri. Vårdsektorn är bara en av de branscher som ropar efter folk och ungdomarna från Afghanistan är en stor resurs. Amnesti är det enda rationella, skriver läsaren Jan Stattin.

Ali går en vårdutbildning sedan hösten 2017. Efter den första praktiken på ett äldreboende erbjöds han sommarjobb. Hans respektfulla och omtänksamma sätt och hans öppna och positiva bemötande av både kollegor och patienter gjorde honom omtyckt. Ali kom till Sverige från Afghanistan sommaren 2015 och är väl integrerad i det svenska samhället.

Han kunde inte ta jobbet, trots att han behövdes, eftersom han saknade arbetstillstånd. En vanlig situation för dessa arbetsvilliga ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Peråke Jonsved, replik: "Afghanska ungdomar kan råda bot på hantverkarbrist" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Berlingske Tidene 19-02-13:

Støjberg angriber Mette Frederiksen: Hun lempede udlændingepolitikken 45 gange till sidans topp

Socialdemokratiet er fundamentalt uenige med deres mulige støttepartier om udlændingepolitikken.

Det viser en gennemgang af, hvordan de forskellige partier har stemt til alle regeringes 100 stramninger af udlændingepolitikken - oplysninger, der er frit tilgængelige på Folketingets hjemmeside.

Gennemgangen, som er foretaget af Venstre, viser, at regeringspartierne har stemt for alle 100, mens DF har stemt for 99.

Socialdemokratiet har stemt for 89 af stramningerne og er dermed meget tæt på regeringen.

Men lysten til at stramme er meget mindre, når man kigger på de partier, der efter planen skal udgøre Mette Frederiksens parlamentariske grundlag, hvis hun kan blive statsminister efter næste valg.

SF har stemt for 14 af stramningerne, Radikale for 9, mens Enhedslisten og Alternativet har stemt for to.

"Det er tydeligt, at oppositionen er fuldstændig splittet i udlændingepolitikken," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

"Ingen ved, hvad der sker, hvis der kommer en rød regering til. De Radikale og Alternativet vil selvfølgelig kræve sig betalt. Historisk har det altid været sådan, at når Socialdemokratiet kommer til, får vi en lempeligere udlændingepolitik. Da Mette Frederiksen sidst sad i regering, lempede hun udlændingepolitikken 45 gange. Og det vil uden tvivl gentage sig, hvis hun bliver statsminister efter næste valg."

Hun siger jo ellers, hun vil lave udlændingepolitik med jer og DF?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-02-14:

Löfvens flyktingbesked sänkte S i valet till sidans topp

Stefan Löfven presenterade Socialdemokraternas skärpta flyktingpolitik bara några månader före valet.

Det var ett taktiskt misstag - som sänkte partiets resultat.

- Diskussionen borde ha klarats av mycket tidigare, även om den hade blivit infekterad, säger Gabriel Wikström, ordförande i S valanalysgrupp.

Socialdemokraterna hade som mål att nå minst 31 procent i riksdagsvalet i höstas. I stället landade man på sin historiskt lägsta nivå - 28,3 procent.

Bakom valresultatet finns tre huvudsakliga anledningar, enligt Gabriel Wikström, ex-ministern som leder arbetet med partiets valanalys.

- Vi har haft det jobbigaste parlamentariska läget sedan 20-talet, det är första gången Socialdemokraterna leder en koalitionsregering sedan 1957 och det har funnits en allt överskuggande fråga i form av flyktingkrisen under mandatperioden, säger han.

Läxa för framtiden

Att Stefan Löfven och dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon presenterade S migrationspolitik bara några månader före valet blev avgörande, enligt Wikström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-02-16:

S vill hålla igen om migration framöver till sidans topp

Januariavtalet gör migrationspolitiken mer liberal. Utrymmet för fler lättnader är mycket litet, anser migrationsminister Morgan Johansson (S).

Socialdemokraternas linje i utredningen om migration kommer att vara att hålla igen.

I avtalet mellan S, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ingår att familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, till exempel personer som flytt från Syrien, ska bli möjlig igen. Där sägs också att en ny asylmöjlighet, en så kallad humanitär skyddsgrund, ska utredas.

Det skulle enligt migrationsministern gälla "de mest sårbara fallen", personer som är "väldigt sjuka".

Inte längre

- Men med det så menar jag att utrymmet för att gå längre i liberalare riktning är väldigt litet, säger Johansson i en intervju med TT.

Han har, efter regeringsbildningen, fått tillbaka migrationsfrågorna i sin portfölj, frågor som han ansvarade för 2014-2017. En av de första uppgifterna för honom i sin nygamla roll är att sätta i gång en parlamentarisk utredning om den framtida politiken för asyl och migration.

- Vår, Socialdemokraternas, hållning är att vi inte kan ha en lagstiftning som ligger allt för långt från andra EU-länder. Om resten av EU till exempel har tillfälliga uppehållstillstånd kan inte Sverige som enda land ha permanenta tillstånd, för då hamnar vi i samma läge som 2015 igen, säger han.

Har svängt?

Det sade Johansson och S många gånger i valrörelsen, särskilt efter det att partiet lagt fram ett strikt migrationsprogram. Partiets svängning i januariavtalet får både pris, av dem i partiet och utanför som tyckt att S valde en för strikt linje flyktinghösten 2015, och ris av dem som vill hålla emot. Länder som Tyskland talar om att strama åt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 19-02-15: Morgan Johansson i intervju: Migrationsutredningen får ett begränsat uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 19-02-14:

UNHCR and UNICEF urge action in Europe to end childhood statelessness till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF, the UN Children's Agency, are calling on States and regional organisations to take urgent action to ensure no child is born, or remains, stateless in Europe.

While there are no precise figures on the total numbers of stateless children, more than half a million people in Europe are estimated to be stateless.

As the overall number of asylum-seeking children in Europe has grown since 2010, with peaks in 2015 and 2016, so has the number of children identified as 'stateless'. In 2017 some 2,100 children were registered as 'stateless', which represented a four-fold increase compared to 2010.

Children without a nationality have limited access to basic rights and services such as education and healthcare and can face life-long discrimination. Lack of official documents can put children at greater risk of experiencing violence, abuse and trafficking, and place them and their families at risk of arrest and detention.

"Life is stacked against a stateless child right from the start. Like all of us, they can dream, and they can hope, but the legal obstacles they face often mean their dreams are dashed before they are adults, and their potential squandered," said Pascale Moreau, UNHCR's Director of the Bureau for Europe.

Three groups of children are particularly affected:

+ Children who are born stateless in Europe. These include children who cannot inherit their parents' nationality due to gender discrimination and gaps in nationality laws, and those who are stateless because their parents are.

+ Children born in Europe whose births are not registered, including children in vulnerable minority populations like the Roma.

+ Children from countries with known stateless populations who come to Europe as refugees and asylum-seekers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-02-12:

Mindre bistånd ska gå till flyktingkostnader till sidans topp

Det har länge varit strid om hur mycket av biståndet som får avräknas och användas för flyktingmottagning, men nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna nått en överenskommelse.

- Vi har gjort en överenskommelse om de så kallade avräkningarna, om det från biståndet som har varit med och finansierat migration i Sverige. Och det här har varit en källa till en konflikt mellan regeringspartierna, men nu får vi en uppgörelse som gör det här tydligt och transparent och mer förutsägbart hur stor del av biståndet som kan och ska gå till kostnader för migration, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP).

Överenskommelsen begränsar till exempel användningen av biståndspengar när det gäller kvotflyktingar, som är cirka 5 000 personer per år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Law Initiative 19-02-08:

Current thinking in refugee law: How do the elements of the definition fit together? till sidans topp

Recent discussions surrounding refugee law have largely concentrated on procedural developments. But the substantive law has not stood still. The boundaries of refugee status remain one of the most important aspects of the protection afforded to forced migrants by international and domestic law.?

In this lecture series - Current Thinking in Refugee Law - two of the foremost thinkers in refugee law, Mark Symes (Garden Court Chambers) and Hugo Storey (Judge of Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber), present a series of four discussions addressing the key constituents of refugee status.

How do the Elements of the Refugee Definition Fit Together?

Topics covered include:

- The other elements: nationality; outside the country

- Different approaches to the different 'limbs' of the definition

- To what extent can Article 1A(2) be given more definitional detail?

- Must the approach be a human rights one?

Lyssna till föreläsningen (Extern länk)

Hör fler lektioner och workshops från Refugee Law Initiative, University of London (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2019:

Stockholm, 5 april: Heldagskurs angående förhandsavgörande från EU-domstolen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till en heldagskurs i Stockholm om EU-rättens tillämpning i den svenska asyl- och migrationsprocessen. Kursen har ett tydligt praktikerperspektiv med fokus på begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen och relevanta EU-direktiv, EU-stadgan och praxis från EU-domstolen.

Kursledare och föreläsare är Fabiane Baxewanos, UNHCR Legal Officer från Policy and Legal Support Unit på Regional Representation for EU Affairs i Bryssel, Belgien.

Kursen är en del av Rådgivningsbyråns och UNHCR:s arbete för att utöka det stöd som våra organisationer tillhandahåller ombud och offentliga biträden som arbetar med migrationsärenden.

Kursen kommer bland annat behandla följande:

+ Begäran om förhandsavgörande som verktyg. När och hur bör det användas?

+ Genomgång av relevant praxis från EU-domstolen avseende skyddsgrundsdirektivet, asylprocedurdirektivet, familjeåterföreningsdirektivet och EU-stadgan

+ Genomgång och diskussion av relevanta rättsfrågor för den svenska kontexten

+ Praktiska övningar: formulering av begäran om förhandsavgörande

Vänligen observera att kursen hålls på engelska.

Målgrupp

Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål. Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Kursavgift

Kursen är avgiftsfri. Obs! Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 2500 kr (inkl. moms) om avanmälan inte har gjorts senast den 22 mars 2019. Avgiften debiteras inte heller om utebliven närvaro beror på sjukdom som kan styrkas med läkarintyg.

Lunch ingår inte. Det finns flera lunchalternativ i byggnaden.

Läs mer och anmäl till kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee lives 2019:

A million stories till sidans topp

A Million Stories is a two year intercultural storytelling project initiated and led by Roskilde Libraries (DK), in collaboration with Malmö (SE) and Cologne (D) public libraries and Future Library in Athens (GR). The project has created a digital library of human experiences, containing more than 600 stories from refugees that have fled to EU in recent years.

The central intention of A Million Stories is create a platform likely to foster respect for intercultural diversity by creating references we can all recognize from our own everyday lives through storytelling.

The A Million Stories platform enables refugees to share their experiences culture and life stories in various formats including film, audio, visual and written stories. By doing so, we do not only include a wide range of stories, allowing refugees to tell their stories regardless of language and storytelling capabilities, but we also communicate to a wider audience. The combination of A Million Stories' range of formats and geographical outreach enables us to communicate not only on a social level, but also on an educational or even political level.

Over time we anticipate the platform to grow in size and impact, inviting all libraries and other relevant institutions to contribute to A Million Stories.

Till hemsidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-02-09:

Konstkollektiv från Lund ställer ut på Liljevalchs till sidans topp

Bakom varje siffra i flyktingstatistiken finns en människa med en personlighet och en historia. Det vill skaparkollektivet Forma visa med konstverket "17 000", som föll juryn i smaken och nu visas på den prestigefyllda Vårsalongen på konsthallen Liljevalchs i Stockholm.

- Vi såg siffran 17 000 i media. Det var en estimering av hur många afghaner som skulle utvisas från Sverige. Vi blev nyfikna och började fundera över vad är det mer än en siffra på ett papper, säger Rickard Thunberg, som arbetar på skaparkollektivet Forma i Lund.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 19-02-10: Blomsterhav utanför Liljevalchs Vårsalong (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 19-02-17: Därför ligger det hundratals blommor utanför Liljevalchs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-02-13:

Besökare skapar blomsterhav utanför Liljevalchs till stöd för tvångsutvisade till sidans topp

Skaparkollektivet Forma från Lund visar sitt konstverk om de afghanska flyktingarna på Liljevalchs vårsalong. Utanför konsthallen lägger en ström av människor blommor till stöd för flyktingarna.

Det politiska konstverket "17.000" - ett enormt hyllsystem som rymmer just 17.000 unika små träobjekt, alla symboler för de afghanska ungdomar som ska tvångsutvisas från Sverige - har väckt starka reaktioner. Utanför Liljevalchs konsthall växer nu ett blomhav, blommor nedlagda utanför entrén som en tyst manifestation.

Enligt Refugees Welcome Sveriges-Facebooksida står bland annat representanter för yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut, Förbundet Tillsammansskapet och nätverket NU ÄR DET NOG! bakom manifestationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 19-02-13:

Unga flyktingar skapar fotoutställning till sidans topp

Om orden inte räcker till så kan man berätta med bilder. Det är idén bakom en fotoutställning som öppnar i Linköping på torsdag.

Alla ord som behövs finns inte riktigt där och det tar tid att hitta de ord man lärt sig. Så ser vardagen ut för många nyanlända. I ett projekt i Linköping har de istället fått låna kameror för att med bilder berätta om sin vardag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 19-02-16:

Flyktingkvinnors broderi på turné till sidans topp

Ett broderiprojekt som kom till för att främja värmländsk integration är nu ute på turné över landet.

För några år sedan fylldes semesteranläggningarna i norra Värmland av människor på flykt från Mellanöstern.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 19-02-16:

Angelica ställer ut bilder från flyktingläger till sidans topp

Fotografen Angelica Harms har följt flyktingar i Grekland. Nu ställer hon ut i Kumla.

- Jag är både aktivist, forskare och fotograf, säger hon.

Vid flera tillfällen har Angelica Harms besökt den grekiska ön Lesbos. I dag, lördag, är det premiär för hennes utställning Osäkar liv, utsatta kroppar på biblioteket i Kumla.

- Det är viktigt att visa hur de här människorna behandlas. Ibland har jag varit tvungen att lägga kameran åt sidan och hjälpa till istället.

Skickas till Turkiet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.