fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 9 februari 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsinfo.se 19-01-24:

Så påverkas migrationen och integrationen av regeringsbildningen till sidans topp

Valet av statsminister och regering möjliggörs av en politisk överenskommelse, det så kallade januariavtalet, mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Hur kommer detta påverka Sveriges migration- och integrationspolitik? Migrationsinfo sammanfattar de reformförslag som rör migration och integration i januariavtalet och regeringsbildningen.

Stefan Löfven (S) valdes fredagen den 18 januari till Sveriges statsminister efter en rekordlång regeringsbildningsprocess och har bildat regering tillsammans med Miljöpartiet. Januariavtalet består av 73 punkter med politiska förslag som de fyra partierna ska genomdriva under mandatperioden. Artikeln fokuserar på de förslag som direkt berör migration och integration, men fler förslag i överenskommelsen kan också påverka integrationsfrågorna som till exempel förslag som avser stimulera egenföretagande eller minska bostadsbristen.

Migration

Fyra av 73 punkter i januariavtalet behandlar Sveriges migrationspolitik. Förslagen innebär i korthet att:

+ Den tillfälliga lagen förlängs i två år medan Sveriges framtida migrationspolitik utreds i en parlamentarisk kommitté.

+ Familjeåterförening. Vid förlängningen av den tillfälliga lagen ska alternativt skyddsbehövande ges samma möjlighet till familjeåterförening som flyktingar. Detta kommer framför allt att påverka de syrier som fått asyl i Sverige och som på grund av den tillfälliga lagens begränsningar inte har fått återförenas med sina familjemedlemmar. De alternativt skyddsbehövande som redan har fått uppehållstillstånd före regeländringen ska undantas från försörjningskravet i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om uppgörelsen, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 19-01- 24:

Från Afghanistan/ Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan till sidans topp

Säkerhetssituationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån skiljer sig liksom tidigare mellan de olika provinserna. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om säkerhetssituationen i landet.

- Förändringarna jämfört med det rättsliga ställningstagande som har gällt sedan augusti 2017 är små, men flera händelser och rapporter har lett till ett behov att justera bedömningen, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

I provinsen Nangarhar, i östra delen av landet, bedöms säkerheten nu ha försämrats så att alla och envar riskerar att drabbas av våldet vilket innebär att Migrationsverket anser att ingen bör utvisas dit.

I likhet med det tidigare rättsliga ställningstagandet kvarstår samma bedömning för provinsen Helmand, i södra delen av landet. Nangarhar och Helmand är de två provinser som vid halvårsskiftet 2018 hade flest antal registrerade civila offer per tusen invånare samtidigt som upprorsgrupper utövar stark kontroll och har stort inflytande.

Situationen i provinsen Uruzgan, i centrala Afghanistan, anses ha förbättrats något. I det tidigare rättsliga ställningstagandet gjordes bedömningen att våldet i provinsen riskerar att drabba alla och envar. Men mot bakgrund av en markant nedgång av antalet civila offer och internflyktingar under 2018 bedömer Migrationsverket att den inre väpnade konflikten där inte längre riskerar att drabba alla och envar.

- Vi anser alltså att det kan bli aktuellt att återvända till Uruzgan för vissa grupper. Men även om situationen i provinsen inte är lika allvarlig som tidigare är konfliktintensiteten fortsatt hög. Det behöver vi ta hänsyn till i bedömningen av om den sökande kan återvända dit, säger Fredrik Beijer.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet SR 03/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 19-01-24 (uppdatering): Frågor och svar om Afghanistan (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 19-02- 07: Lifosrapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 3.1) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-00:

Från Afghanistan/ Marginella förändringar i ställningstagande från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan som ersätter såväl ställningstagandet 31/2017 som kommentaren 03/2018. Nangarhar och Helmand ses nu som provinser dit ingen skall skickas på grund av att våldet är så utbrett. Detta är nytt för Nangarhar. I gengäld räknas inte längre Uruzgan som en provins dit ingen får skickas. Den som kan visa att den har sin hemvist i Nangarhar och har ett utvisningsbeslut skulle kunna påtala verkställighetshinder. Men i många fall kan personen i så fall hänvisas till internflykt. Migrationsverket ser fortfarande Kabul, Mazar-e-Sharif och Herat som möjliga internflyktsalternativ. Dock betonas i något större utsträckning än 2017 att barnets bästa måste beaktas vid internflykt. Ett annat tillägg är att ett lite äldre syskon inte är tillräckligt stöd för ett barn. Det lämnas även något större utrymme för att inflytelserika fiender i hemtrakten skulle kunna utgöra hot även på andra orter om den sökande lyckas bevisa ett personligt hot och det finns landinformation som stödjer räckvidden. Listorna över riskprofiler och särskilt utsatta har justerats. Det har förtydligats vad som gäller vid svåra medicinska problem - dessa kan åberopas enbart i mycket speciella fall och då den sökande kan bevisa att adekvat vård saknas.

I ställningstagandet påpekas att en skyddsstatusförklaring kan återkallas då en person som haft tillfälligt tillstånd ansöker om förlängning. (Detta tillämpas redan till exempel för ensamkommande barn som fyllt 18.)

FARR 19-02-07: Små förändringar i ställningstagande om Afghanistan (längre referat och jämförelse med ställningstagande från 2017 samt länkar till andra rapporter) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 19-01- 26:

Från Afghanistan/ Sverige fortsatt strängast bland EU:s största mottagarländer till sidans topp

Enligt ECRE, en allians av 110 icke-statliga organisationer i 41 länder, visar årets siffror att Sverige fortsatt är strängast i klassen när det kommer till att bevilja asylansökningar från afghaner.

Afghaner har helt enkelt större chans att få stanna i många andra EU-länder än Sverige.

Bara Österrike är lika strängt som Sverige när det kommer till att bevilja asyl för afghanska medborgare det visade Eurostats statistik på området i fjol.

Enligt ECRE har Sverige nu en beviljandeandel på 33 procent. Att jämföra med 73.4 % i Finland, 52,2 % i Tyskland och 98,4 % i Italien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-00:

Från Kina/ Migrationsverket varnar för utvisning av muslimska minoriteter till Kina till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ny kommentar om situationen för uigurer och andra muslimska minoriteter i Kina. Speciellt i provinsen Xinjiang förekommer omfattande rättsövergrepp som drabbar flera minoriteter. Upp till en miljon människor kan ha förts till omskolningsläger enligt godtyckliga kriterier, som beskrivs i ställningstagandet. Även vistelse i utlandet kan leda till placering i omskolningsläger. Förekomsten av tortyr och andra fysiska och psykiska bestraffningar gör att den som riskerar att placeras i läger vid återkomsten är att betraktas som flykting. Även risk för andra repressalier kan innebära flyktingstatus. Detta gäller sannolikt i normalfallet den som är muslim och uigur eller tillhör någon annan turkisk folkgrupp och kommer från Xinjiang (och inte har goda relationer med staten). Dessa grupper kan riskera förföljelse även om de inte kommer från Xinjiang. Något internflyktsalternativ finns inte. I ställningstagandet påpekas att det finns personer från dessa minoriteter som anslutit sig till våldsbejakande islamistiska organisationer och skulle kunna uteslutas från flyktingstatus.

Hämta kommentaren SR 04/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 19-01-29:

Från Nigeria/ UNHCR: Nära 30 000 flydde Nigeria i helgen till sidans topp

Uppskattningsvis 30 000 människor flydde under helgen den nigerianska staden Rann över gränsen till grannlandet Kamerun, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR. Detta eftersom de fruktade att terrorgruppen Boko Haram skulle återvända när en specialstyrka som garanterat säkerheten i staden lämnade Rann.

Invånarna fick panik när specialstyrkan gav sig i väg, eftersom Boko Haram hade lovat att ta över staden, berättar UNHCR:s talesman Babar Baloch.

Rann ligger i nordöstra Nigeria, ett par kilometer från gränsen till Kamerun.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-02-07:

Från Syrien/ Barn fryser ihjäl i syriska flyktingläger till sidans topp

Mer än 40 barn har dött i syriska flyktingläger under de kalla vintermånaderna, de flesta av barnen har frusit ihjäl enligt FN.

Det handlar till exempel om små barn som flytt med sina familjer undan striderna mot terrorgruppen IS.

Elizabeth Hoff arbetar på Världshälsoorganisationen WHO i Syriens huvudstad Damaskus.

- Vi har förlorat spädbarn och nyfödda, säger Elizabeth Hoff på WHO i Damaskus. Många av barnen har dött av kraftig nedkylning andra till följd av näringsbrist.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 19-02-01: Conditions deteriorate for civilians amid fighting in north-eastern Syria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Nyheter 19-02- 06:

SVT avslöjar: Turkiska pass specialgranskas efter larm om avancerade förfalskningar till sidans topp

En ny typ av mycket avancerade förfalskningar tvingar Migrationsverket att specialgranska alla turkiska pass som dyker upp i myndighetens ärenden. Varningar har gått ut till bland annat Skatteverket och man samverkar också med utländska myndigheter i frågan.

Sedan i höstas har 400 turkiska pass fått skickas på en extra kontroll, och Migrationsverket kan i dag inte säga hur länge specialgranskningen måste finnas kvar.

- Vi har granskat ungefär 400 pass sedan i höstas, och en mindre del av dem, knappt 10 procent är förfalskade, säger Magnus Bengtsson, processägare för asylärenden vid Migrationsverket.

Enligt honom är förfalskningarna mycket avancerade.

- Det är inte vem som helst som kan göra så här bra kvalitet. Det krävs väldigt bra utrustning och tillgång till teknik för att lyckas så här bra.

Migrationsverket har polisanmält förfalskningarna

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 19-01-29:

Jemen/ Båtar med migranter kapsejsade - minst 130 saknade till sidans topp

Mer än 130 migranter saknas efter att två båtar har kapsejsat utanför Djiboutis kust rapporterar FN.

Minst fem personer har bekräftats omkomna och ytterligare minst 130 saknas sedan två båtar lastade med migranter har sjunkit utanför Djiboutis kust, enligt den Internationella migrationsorganisationen IOM.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 19-01- 30: Dödstalet stiger sedan migrantbåtar slog runt (Extern länk)

TT / UNT 19-01-31: Fler kroppar hittade - 52 migranter drunknade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-01- 28:

Medelhavet/ Nytt migrantdrama på Medelhavet till sidans topp

Flyktingar och migranter ombord på ett räddningsfartyg som inte tillåts gå in till i land i Italien eller på Malta har återigen satt strålkastarljuset på migrantbåtarna.

Räddningsfartyget Sea Watch 3 med sina 47 flyktingar och migranter ombord var en toppnyhet igår kväll i Italien. Flyktingbåtarna på Medelhavet skapar allt större klyftor i italiensk politik.

Inrikesministern Matteo Salvini tillåter inga migranter från frivilliga räddningsfartyg att gå i land i Italien och han hotar med att dra Sea Watchs besättning inför domstol, samtidigt kringgick tre italienska oppositionspolitiker Salvinis förbud att inte ha med fartyget att göra och skaffade själva en båt för att gå ut och undersöka de 47 migranternas hälsa. De visade sig psykiskt medtagna men inte sjuka.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-01-24:

Medelhavet/ Tyskland drar tillbaka räddningsfartyg till sidans topp

Tyskland kommer att dra tillbaka sitt fartyg från operation Sophia på Medelhavet, som är en EU-gemensam operation för att rädda flyktingar och migranter i sjönöd.

- Vi ser hur det italienska kommandot för denna operation sedan månader tillbaka skickar vårt fartyg långt bort på Medelhavet, där det inte finns några smuggelvägar eller flyktingar som kommer, säger den tyska försvarsministern Ursula von der Leyen till tysk teve.

Hon vill veta vad som då är meningen med uppdraget.

- Det måste politiskt klarläggas, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Liberties 19-01-21:

Medelhavet/ The Impact of NGO Rescue Missions till sidans topp

Fewer migrant arrivals mean fewer deaths in the Mediterranean. But that good news masks a disturbing trend - the rate of deaths in proportion to arrivals has never been higher, in part because NGOs have been forced to end their rescue operations.

Why are fewer migrants coming to Europe?

The number of arrivals via the Mediterranean has dropped significantly. In 2015, more than a million people crossed the sea to find safety in the EU. Last year, they were less than 140,000. This is largely due to two factors. Firstly, the EU-Turkey deal in 2016 led to a steep drop in migrants coming via the so-called Balkans route. Secondly, the EU Emergency Trust Fund for Africa (ETFA) resulted in the interception and brutal detention of migrants by the Libyan Coast Guard - trained by European forces - and in stricter border controls in African countries, such as Niger and Sudan.

Why is the death rate so high?

The number of deaths and missing people in the Mediterranean has fallen from 5,143 in 2016 to 2,297 in 2018, but proportionally the amount has risen significantly. One reason is increasingly dangerous migration routes. Human traffickers have been forced to take more risks "because there is more surveillance exercised by the Libyan coastguards," explains Vincent Cochetel, the UNHCR's special envoy for the Central Mediterranean.

(...)

Hela artikeln med diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-01- 21:

Libyen/ Nightmarish detention for migrants, asylum seekers till sidans topp

European Union policies contribute to a cycle of extreme abuse against migrants in Libya, Human Rights Watch said in a report released today. The EU and Italy's support for the Libyan Coast Guard contributes significantly to the interception of migrants and asylum seekers and their subsequent detention in arbitrary, abusive detention in Libya.

The 70-page report, "'No Escape from Hell': EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya," documents severe overcrowding, unsanitary conditions, malnutrition, and lack of adequate health care. Human Rights Watch found violent abuse by guards in four official detention centers in western Libya, including beatings and whippings. Human Rights Watch witnessed large numbers of children, including newborns, detained in grossly unsuitable conditions in three out of the four detention centers. Almost 20 percent of those who reached Europe by sea from Libya in 2018 were children.

"Migrants and asylum seekers detained in Libya, including children, are trapped in a nightmare, and what EU governments are doing perpetuates detention instead of getting people out of these abusive conditions," said Judith Sunderland, associate Europe director at Human Rights Watch. "Fig-leaf efforts to improve conditions and get some people out of detention do not absolve the EU of responsibility for enabling the barbaric detention system in the first place."

In a letter to Human Rights Watch as the report went to print, the European Commission indicated that its dialogue with Libyan authorities has focused on respect for the human rights of migrants and refugees, that the EU's engagement in Libya is of a humanitarian nature, and that concrete improvements have been achieved though challenges remain.

(...)

Hela presmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten "No Escape from Hell" (Extern länk)

Läkare utan Gränser 19-01-23: Refugees returned to overcrowded Libyan detention centres (Extern länk)

Läs om dödssiffrorna nedan under rubriken "Allmänt om migration, statistik" och förslag om hur krisen skulle kunna lösas, under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-02-06:

Kroatien/ Border violence report: An update on the situation in Velika Kladusa till sidans topp

As of mid-January, the UNHCR estimates there are upwards of 5,000 refugees and migrants currently present in Bosnia-Herzegovina. Of this number, more than 500 likely reside in the IOM-run Miral camp outside of Velika Kladu?a. In the last month, camp residents reported abuses of authority from the private security guards who monitor the camp. Rumors abound about whether or not the camp will become "closed" in the coming months. Moreover, confusion abounds about the official capacity of the camp.

Last month, the IOM invested in 40 converted shipping containers to provide extra accommodations for 200 people. There are three bunks beds per container, plugs and heater. Despite this, according to the information provided to a refugee who was refused entry to the camp in mid-January, Miral camp is at full capacity with 730 persons inside.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danwatch 19-01-31:

Vitryssland/ Rights of refugees and migrants violated at EU-equipped borders till sidans topp

A Chechen refugee fleeing torture was stopped at a Belarusian border point equipped by the EU and returned to Russian authorities. Videos expose the inhumane treatment of migrants by the Belarusian border authorities receiving surveillance equipment from the EU.

For many years, Belarus has served as a transit country for refugees travelling from the former Soviet Union to Europe, primarily Poland, in search of asylum. Most of the refugees come from Russia, especially from the Chechen Republic.

To limit irregular migration, the EU has made it a priority to provide training and border control equipment to the border authorities in countries along the EU's eastern land borders. This includes Belarus, whose border authorities have received surveillance cameras, patrol cars and boats, from the EU in order to better detect people crossing their borders.

The border authorities that received the equipment have been implicated in the pushbacks of refugees, however, in violation of their rights, in both 2017 and 2018.

Video footage of border authorities apprehending migrants as they transit Belarus, has also raised concern that the EU may be indirectly contributing to human rights violations.

According to the border authorities, the officers in the specific video material handled the situation in "strict compliance with Belarusian law".

Afghans brutally detained by hooded border guards

In May 2018, the Belarus State Border Committee posted a video on YouTube in which border authorities detain a group of Afghan and Indian migrants who had crossed into Belarus from Russia illegally, in their attempt to reach the EU.

The video shows hooded border guards aggressively detaining the migrants in an operation that was carried out in cooperation with the Russian Federal Security Service, FSB, according to the Belarus Border Committee.

(...)

Hela reportaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Law Analysis 19-01-03:

Storbritannien/ Q and A on the legal issues of crossing the Channel till sidans topp

Professor Steve Peers, University of Essex

Cynical politicians, aided by an uncritical media, aim to manufacture a moral panic from a modest number of people crossing the Channel. Be that as it may, these crossings raise a number of legal issues. There's already a good discussion of many of them in the Free Movement blog, but I think it might also be useful to address some legal issues here, in a question and answer format.

Where are the international law rules on asylum?

They are scattered all over the place incoherently. International lawyers like to describe their subject as 'fragmented', and that's particularly true of asylum law. There are three main sources of law on asylum in Europe, and although they are legally separate, their rules overlap and interact. I won't discuss every way in which this happens in this blog post - just those most relevant to the Channel crossings.

The UN Refugee Convention

The starting point is the United Nations (Geneva) Convention on the status of refugees, which defines what a refugee is and lists the rights of refugees. But that Convention does not deal with issues like asylum procedure, and has an uneasy and uncertain relationship with immigration law.

ECHR

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-01-18:

USA/ Family separation affected 'thousands' more children than previously known till sidans topp

Trump administration officials were discussing deliberately targeting migrant families by late 2017, a draft policy document leaked to NBC News confirms. A government report also published this week found that thousands more children were forcibly separated from their parents, and beginning much earlier, than the administration had previously acknowledged.

The separations uncovered by the Office of Inspector General of the United States Department of Health and Human Services (HHS) date to summer 2017, well before the administration's "zero tolerance" policy became public in April 2018 and images of children in cages hit the news in the following months.

A court case brought by the ACLU compelled the government to disclose how many children were separated from their parents under the "zero tolerance" policy. Authorities struggled to provide this information, eventually telling the court that 2,737 children had been forcibly separated from their parents.

But the court order only covered children who were in HHS custody on the date it was issued in June 2018. The count didn't include many of the children split from their families in 2017 and early 2018, a number that the inspector general concluded was "unknown" but in the thousands. Because of inadequate recordkeeping, authorities also can't say where all these children went and don't know how many children have not yet been reunited with their parents.

Rather than reunification, the real priorities were deterrence and punishment of these families. Those priorities were obvious last summer, and they're confirmed by the leaked policy memo.

The memo discussed targeting parents in migrant families for prosecution, with their children treated as unaccompanied and transferred to HHS custody. This approach "would have a substantial deterrent effect," the document stated.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 19-02- 01:

Migrationsverket varslar färre än befarat till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att minska under 2019 men varslar färre anställda än befarat. Som mest kan totalt 92 medarbetare på fem orter komma att sägas upp.

Vi kan behålla fler än vi tidigare räknat med, trots en mycket ansträngd budget och ett tufft läge, säger Magnus Önnestig, ansvarig för omställningen på Migrationsverket.

I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 92 som idag varslas* till Arbetsförmedlingen. Orsaken kan vara att personer omplaceras eller väljer att säga upp sig själva.

Den stora neddragningen har vi bakom oss 2018, men vi lämnar ett antal orter under 2019. Medarbetare på de orterna försöker vi nu behålla i andra roller inom Migrationsverket, säger Magnus Önnestig.

Lämnar fem orter och minskar på fem orter

Migrationsverket avvecklar verksamheten helt på fem orter som idag har mottagningsenheter. De är Kiruna, Östersund, Karlstad, Lindesberg och Karlskrona. Totalt varslas 92 medarbetare.

Även asylprövningen avvecklas helt på fyra orter, men annan verksamhet kommer att finnas kvar där och inget varsel läggs för de orterna. De är Örebro, Flen, Norrköping och Sundsvall. I Boden läggs en av två asylprövningsenheter ner.

Asylprövningen samlas till fem huvudorter

Avvecklingen på de orter som berörs kommer att ske i olika takt fram till slutet av 2019. Då ska asylprövningen vara samlad till fem huvudorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Boden.

Information till berörda där verksamhet avvecklas

Migrationsverket kommer inför förändringarna på respektive ort att informera asylsökande, civilsamhälle och samhällsaktörer som berörs direkt av avvecklingen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-01-24:

Spanien/ Court orders access to reception for Dublin returnees till sidans topp

The Superior Court (Tribunal Superior de Justicia, TSJ) of Madrid has ordered the Spanish authorities to ensure that asylum seekers returning to Spain from other European countries under the Dublin Regulation are not excluded from access to the reception system.

The TSJ found that the two appellants' right to judicial protection under Article 24 of the Constitution had been breached as they were denied accommodation in the reception system for asylum seekers upon return to Spain. The Ministry of Labour, Migration and Social Security withdrew reception conditions on the ground that applicants had renounced the right to reception by leaving the country. At least 20 people returned to Spain under the Dublin Regulation have been left destitute in Madrid due to the practice.

To comply with the judgment, the Ministry of Labour, Migration and Social Security has adopted instructions guaranteeing returned asylum seekers' right to re-access the reception system and to benefit from an adequate standard of living. It has amended the Reception Handbook to clarify that reception conditions shall not been withdrawn for reasons of abandonment of the place of residence where the applicant has been returned to Spain under the Dublin Regulation.

Spain has received 7,570 incoming Dublin requests between January and September 2018 according to official statistics. The majority have been issued by France (3,508) and Germany (2,264).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

National Public Radio (Spain) 19-01-24:

Spanien/ Incoming migrants overwhelm Spain's refugee centers till sidans topp

Spain is taking in more migrants than Greece or Italy - the first time that's happened since the crisis began in 2015. The numbers are expected to rise, and that's straining Spain's migrant services.

RACHEL MARTIN, HOST:

Spain received the highest number of migrants on their shores last year, topping both Italy and Greece. Spain saw a sharp increase of arrivals last summer, which overwhelmed refugee centers in the south. And this year, Spanish officials expect the number to keep rising. Lucia Benavides reports.

LUCIA BENAVIDES, BYLINE: Mamaru Lamine Sarr is ironing shirts for a clothing store in downtown Barcelona. The store is run by an association of undocumented migrants. Sarr, who's from Senegal, is one of the union's founding members. He says they opened the shop in 2017 to help migrants find steady work.

MAMARU LAMINE SARR: (Speaking Spanish).

BENAVIDES: Since he arrived in Spain in 2006, Sarr says he's had to take care of himself. There's been virtually no official support, just some help from local activists and the migrant community. This past year, he says he's seen the numbers increase as authorities bus migrants into Barcelona from overcrowded reception centers in the south.

SARR: (Speaking Spanish).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 19-01- 25:

Italien/ Italy urged to improve the protection of children against exploitation till sidans topp

Italy urged to improve the protection of migrants and unaccompanied children against human trafficking and exploitation

Italy has taken additional measures to combat trafficking in human beings, according to a new report published today by the Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), but a number of issues continue to give rise to concern.

The report assesses developments since the publication of GRETA's first evaluation report on Italy in 2014 as regards the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

The positive steps taken by the Italian authorities include amendments to the Criminal Code and the adoption of a law strengthening the protection of unaccompanied children, including child victims of trafficking. However, GRETA is concerned that recently adopted legislation excluding asylum seekers from access to reception centres risks leaving possible victims of trafficking without assistance.

Other encouraging developments include the adoption of the first National Action Plan against human trafficking and a "Single programme for the emergence, assistance and social integration of victims of trafficking and exploitation". GRETA welcomes the considerable increase in the budgetary funding allocated to anti-trafficking projects and the setting up of more reception centres for unaccompanied children.

Another positive development is the adoption of guidelines for the identification of victims of trafficking among applicants for international protection and the involvement of specialised NGOs in the victim identification process.

However, there are a number of areas which require urgent action, according to the report.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Adventure 19-01- 21:

Italien/ How refugees saved Riace, the tiny Italian town that could blossom till sidans topp

Nicola Zolin

In Italy's Calabria region, Nicola Zolin charts the rise and fall of a depopulated town, and the mayor who welcomed refugees with open arms and built a special kind of utopia in the process.

It's as if time has stopped. It's August 2015 and, on this sunny summer's day, I'm driving through the southern Italian region of Calabria, all the way down to the tip. Marvellous-yet mistreated-beaches reveal themselves at every turn. But I'm not here to see them.

I eventually reach Riace, a medieval village on a hilltop overlooking the Ionian coast. I'm hungry after my long journey and in search of a good meal. There's one tiny bar, but it's about to close. My brief conversation with the Croatian owner grabs the attention of a woman upstairs, who offers to cook me a plate of pasta with tomato soup. I gladly accept.

Over lunch, we talk. Although originally from Riace, Teresa-the woman upstairs-was now living in Rome. She moved there because she thought her children would enjoy a better education and more opportunities, but visits Riace every summer to see family and friends.

Teresa explains that an old world of traditions and professions had been lost in Riace, and that for a long time, there was nothing left to replace it. In just a few decades, the population of the town dropped from 2,500 to around 600, and most of its young people migrated away, lured by the same things-jobs, education, money, opportunity. The town's most happening spot during that time became the post office, on pension day.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-01-18:

Grekland/ Greece's treatment of migrant children subject to legal challenge till sidans topp

A legal challenge to the violations of migrant children's social rights on mainland Greece and its North Eastern Aegean islands has been lodged before a European body specialised in the protection of social rights at the European level. The legal action, taken in the form of a collective complaint to the European Committee on Social Rights by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and the International Commission of Jurists (ICJ), catalogues the numerous instances of Greece failing its child care and protection obligations towards migrant children by leaving them in conditions of squalor, insecurity and violence.

The complaint to the Committee, an impartial body which oversees the protection of certain economic and social rights by assessing the conformity of domestic law and practice with the European Social Charter, has been supported by the Greek Council for Refugees and includes reports from Médecins Sans Frontières on health and living conditions of migrant children in Lesvos.

Amongst the most blatant infringements of migrant children's rights described in the complaint has been the systematic and ongoing absence of sufficient accommodation facilities and the lack of an effective guardianship system for unaccompanied children in Greece, exposing them to significant protection risks, including homelessness and placement in detention. Such severe deficiencies in basic care facilities has led to dire living conditions which deprive children of their most fundamental rights. Overcrowded, insalubrious and dangerous conditions prevail most obviously on the North Eastern Aegean islands where the standards of human dignity and special protection accorded to children by virtue of their particular status under international human rights law are repeatedly violated.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FEANTSA 19-02-01:

Grekland/ A Home for Refugees - throughout Asylum procedures and beyound till sidans topp

FEANTSA and the Greek Network for the Right to Shelter and Housing have released a joint declaration, A Home for Refugees: The Need for Housing Throughout Asylum Procedures and Beyond. The declaration calls upon the European Commission to ensure that housing continuity is provided to all individuals who go through an asylum application.

Having a place that can be called home is a universal need and a human right. Individuals fleeing violence and asking for asylum in the European Union strive to be safe and to rebuild their lives step-by-step in a country they do not know, often separated from the people they love and with little certainty about their future. Housing is therefore the gateway to integration and enjoying adequate living conditions is an essential factor of successful social inclusion.

(...)

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Pressenza 19-01-23:

Grekland/ Protests on Samos: demands for rights, freedom and healthcare till sidans topp

In the context of the ongoing humanitarian crisis surrounding refugee populations Samos is the Aegean island that people often forget. It exists in the shadow of Lesvos, people are familiar with the name Moria and the images it evokes. Yet until very recently the Vathy Reception Centre on Samos has been under discussed and under reported. Yet over the past 6 months the refugee population on the island has grown and over the final months of 2018 and the first few weeks of January 2019 has fluctuated between 4000 and 5000 people. The Reception Centre has an official capacity below 700 and as a result the majority of people now live outside of the centres fences within an area referred to as 'the jungle'.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 19-01-24: Samos: grim winter leads to protests by refugees living in limbo on Greek island (Extern länk)

Se även:

Europarådet 19-01-31: More needs to be done to improve the situation of migrants and refugees on the Greek islands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 19-01- 24:

Danmark/ Danmark har inte tagit asylsökandes smycken till sidans topp

Inte ett enda smycke har beslagtagits efter att den omdiskuterade så kallade smyckeslagen antogs i Danmark för tre år sedan.

Enligt lagen ska asylsökande lämna ifrån sig värdeföremål och kontanter för att finansiera sitt uppehälle.

Tanken bakom lagen som antogs för tre år sedan var att asylsökande i så hög grad som möjligt själva ska finansiera sitt uppehälle i Danmark. Därför ska kontanter och föremål, bland annat smycken, till ett värde av över 10 000 danska kronor beslagtas. Vissa föremål med särskilt affektionsvärde, som till exempel vigselringar, får man dock behålla oavsett värde.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 19-02-07:

Jordanien/ Flyktingars förlovningsklänningar till sidans topp

Ett liv i flyktingläger är inte alltid bara en kamp om det mest nödvändiga medan månader och år går så utvecklas också ett vardagsliv undan för undan.

I lägret Zataari i Jordanien lever ungefär 80 000 flyktingar från Syrien.

och där har det vuxit upp en sorts stad med butiksgator och restauranger. Det säljs allt från mat och basvaror till kläder för fest.

(...)

Lyssna till reportaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 19-02-00

JO kritiserar att ärenden blivit bortglömda på Migrationsverket till sidans topp

Justitieombudsmannen har riktat allvarlig kritik mot Migrationsverket i två fall där överklagade ärenden har tappats bort inom verket vilket lett till kraftig fördröjning. Det ena fallet gällde ett ensamkommande barn som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men överklagade för att få skyddsstatus. Migrationsverket avvisade överklagan som för sent inkommen, men domstolen höll inte med om det. När ärendet återförvisats borde det omgående hanterats och skickats in på nytt, men det hamnade på fel avdelning och hittades inte förrän barnets gode man hörde av sig ytterligare ett halvår senare. Det andra ärendet rörde en person som fått alternativ skyddsstatus och överklagade för att få flyktingstatus. Överklagan skickades på översättning men det fanns ingen rutin för att bevaka ärenden som skulle översättas och handläggarna kunde inte heller ta ut lista över pågående ärenden. Överklagan hittades först i samband med att personen ansökt om förlängning och nådde domstolen mer än ett år efter att den borde gått in. JO konstaterar att fördröjningen i båda fallen kunde undvikits om Migrationsverket hade haft bättre rutiner för inlämning av överklagade ärenden.

Justitieombudsmannens söksida (Extern länk)

Mål nr 8010-2017, det återförvisade ärendet (Extern länk till pdf-fil)

Mål nr 8613-2017, fallet med översättningen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-00:

Migrationsöverdomstolen påminner att bara enkla mål får avgöras utan nämndemän till sidans topp

En kvinna från Somalia hävdade att hon måste fly för att en ledare inom Al Shabaab krävde att få gifta sig med henne. Hennes far hade hotats och hon saknar manligt nätverk på hemorten, där Al Shabaab fortfarande är aktivt. Migrationsverket avslog. När migrationsdomstolen behandlade överklagan var det med endast en domare, inga nämndemän. Migrationsöverdomstolen påpekar nu att enligt lagen om allmänna förvaltningsdomstolar så är det bara i mål "av enkel beskaffenhet" som förvaltningsrätten kan fatta beslut med bara en lagfaren domare. I det här fallet fanns flera svåra överväganden, som asylberättelsen, situationen för kvinnor, konfliktnivån på hemorten och resvägen dit. Därför borde nämndemän ha medverkat. Målet återförvisas till domstolen.

(Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 19-01-25:

Asylsökande vinner - har rätt få även anknytning prövad efter avslag till sidans topp

En asylsökande som fått avslag men som också söker uppehållstillstånd till följd av anknytning har rätt att få samtliga omständigheter prövade i en process. Det slår Migrationsöverdomstolen fast och återförvisar därför ett mål till migrationsdomstolen.

Migrationsverket beslutade i december 2016 att avslå en mans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som flykting eller så kallad alternativt skyddsbehövande.

Migrationsverket beslutade samtidigt att mannen skulle utvisas till Irak.

Anknytning till fru och son

Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg där han också pekade på sin aknytning till sin fru och son som båda är svenska medborgare.

Migrationsdomstolen avslog dock överklagandet med hänvisning till att domstolen inte bör vara första instans när det gäller att pröva frågan om anknytning. Detta borde i stället göras hos Migratiosnverket.

Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen och begärde i första hand att att deras beslut skulle fastställas och i andra hand att målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-02-00:

Dublinförordningen gäller som vanligt gentemot Storbritannien enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande om överföring enligt Dublinförordningen från Irland till Storbritannien. En fråga gällde om samma instans som behandlar kriterierna enligt Dublinförordningen (vilket land som ska pröva ansökan) också måste vara den instans som avgör om en stat ska göra undantag och ta över ansvaret på eget initiativ. En annan fråga var om den stat som behandlar ansökan enligt Dublinförordningen också separat måste ta ställning till barnets bästa. Domstolen ville även få svar på om Dublinförordningen gäller gentemot Storbritannien som meddelat sin avsikt att lämna EU. Enligt EU-domstolen gäller Dublinförordningen för Storbritannien så länge landet inte de facto lämnat EU. Beträffande barnets bästa finner domstolen att den saken inte behöver tas upp i någon särskild procedur, eftersom den kan prövas i överklagande av Dublinärendet. EU-domstolen konstaterar att det är upp till staterna att bestämma själva vilka instanser som ska behandla Dublinärenden såväl rörande kriteria som undantagsklausulen. Det behöver inte vara samma instans.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen på svenska eller annat språk, målnummer C-661/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-02-00:

FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisning av ung man till Eritrea, kräver ny utredning till sidans topp

En ung man rekryterades till militärtjänsten i Eritrea direkt efter grundskolan. Han hölls inlåst i en trång container under olidliga förhållanden tillsammans med 70-80 andra men lyckades fly och har sökt asyl i Schweiz. Han bedömdes inte trovärdig på grund av att han saknar id-handlingar och hade lämnat olika uppgifter om flykten. Enligt Schweiz går det att återvända friviligt till Eritrea utan att riskera förföljelse, även om utresan var illegal, och militärtjänst är inget asylskäl. Överklagan togs inte upp eftersom mannen inte kunde betala avgiften på 600 schweiziska franc. Han förklarar motstridigheterna med att han inte hade advokat och inte fick tolk på sitt modersmål. Han fick inte arbeta och hade ingen möjlighet att betala avgiften. Saken har nu prövats av FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som konstaterar att Eritreas militärtjänst utformats som underkuvande av en hel befolkning och att tortyr och andra kränkningar är vanligt i fängelserna. CAT konstaterar att det skulle bryta mot artikel 3 i konventionen mot tortyr att utvisa mannen till Eritrea. Den bristande utredningen är i sig är ett konventionsbrott. Schweiz är skyldigt att pröva mannens överklagande i enlighet med konventionen.

Hämta eller läs Communication No. 811/2017 på franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-00:

Höga beviskrav hos FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr (CAT) har publicerat några ärenden som behandlats under kommitténs session i november-december. En utvisning stoppades, rörande en eritrean som sökt asyl i Schweiz - se ovan. Men i fem ärenden har den sökande inte kunnat bevisa att det fanns en tillräckligt stark personlig risk. Ett ärende gällde en kvinna från Iran som kommit till Sverige på grund av äktenskap men flytt maken och fruktade repressalier av släktingar, eller att fängslas på grund av politisk aktivitet. Kommittén ansåg inte att hon kunnat bevisa dessa risker. En man från Kongo hade också kommit som anhörig men stod inför utvisning, från Schweiz. Han lyckades inte övertyga om att tidigare anställning hos säkerhetstjänsten eller medverkan i en exilorganisation gör att han riskerar tortyr. Även en man från Sri Lanka som sökt asyl i Australien hade för svaga individuella skäl trots en berättelse om släktingar som råkat illa ut. En man från Armenien sökte asyl i Nederländerna och berättade att han som chaufför hade vägrat samarbeta om att rapportera om motståndare och sedan själv blivit falskt anklagad. Men han har inte lyckats bevisa varken att han fängslats eller är eftersökt. Vidare avgjordes ett ärende om en man från Etiopien som sökt asyl i Schweiz. Han hävdade att han misstänktes för att tillhöra en befrielseorganisation och att han varit fängslad efter att ha avslöjat sin arbetsgivare. Men händelserna låg långt tillbaka och kunde inte bevisas.

Hämta kommunikation nr 691/2015, Iran (Extern länk)

Hämta kommunikation nr 841/2017, Kongo (Extern länk)

Hämta kommunikation nr 761/2016, Sri Lanka (Extern länk)

Hämta kommunikation nr 801/2017, Armenien (Extern länk)

Hämta kommunikation nr 765/2016, Etiopien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-00:

Kidnappare drar tillbaka sin anmälan till Europadomstolen till sidans topp

En person som år 2016 kidnappade ett flygplan i Egypten och tvingade piloten att landa i Cypern, fängslades där. Egypten begärde mannen utlämnad eftersom han skulle åtalas för flera brott i samband med flygkapningen, bland annat terrorbrott. Mannen överklagade beslutet om utlämning och när detta inte lyckats vände han sig till Europadomstolen. Europadomstolen begärde i slutet av 2017 att utlämningen skulle stoppas tills domstolen behandlat ärendet. Kort därefter lämnade mannen in handskrivna brev till myndigheterna om att han önskade dra tillbaka sina ansökningar och istället bli utlämnad till sitt hemland. I en senare inlaga skrev han att det han ville var att bli förflyttad till en annan del av fängelset. Europadomstolen begärde kommentarer från regeringen i Cypern om ärendet och om förhållandena i fängelset. Men efter ytterligare ett par månader återkom mannen med tydlig begäran om att dra tillbaka sin anmälan och att få bli utlämnad till Egypten. Europadomstolen har nu strukit ärendet.

Application no. 76341/17, Seif Eldin v Cyprus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-01-31:

Flydde från Nordkorea, utvisas - han saknar pass till sidans topp

Efter elva år i Sverige ska Park utvisas trots en fast anställning och att barnen pratar småländska. Migrationsverket kräver ett pass för att han ska få arbetstillstånd. Men medborgare i Nordkorea har inga pass. Och id-kortet har myndigheten inte tittat på.

Åtta mil från Astrid Lindgrens Vimmerby bor en vanlig familj. En mamma och en pappa med tre barn. Barnen ber om mer skärmtid samtidigt som de drar små händer över paljetterna på sina tröjor så att mönstret byter färg. Men under pappans t-shirt döljer sig en sällsynt historia.

- De slog mig i huvudet varje dag. Jag tänkte att jag måste överleva. Så jag åt en säkerhetsnål.

Han drar upp t-shirten och visar ärret på magen. Sedan frågar han om jag vill ha mer kaffe. På bordet står ett kakfat fullt med mazariner och gifflar.

Park fyllde nyss 47 år. Han bor i ett småländskt samhälle men föddes i Nordkoreas tredje största stad Chongjin.

- Mina föräldrar dog när jag var femton och i Nordkorea måste alla män göra militärtjänst i tio år. Men min bror betalade en läkare för att han skulle skriva ett intyg år mig. Vi var ensamma och jag behövde jobba för att vi skulle ha råd, säger Park.

När Park föddes i början av 1970-talet fanns relativt gott om mat i Nordkorea. Landet fick ekonomiskt stöd i form av billigt bränsle från Sovjetunionen. Men på 80-talet började regimen driva en radikal självförsörjningspolitik och matproduktionen föll. På 1990-talet när Kim Jong Il tog över makten och Sovjet föll blev matkrisen akut. Perioden är känd som den stora svälten. Runt tre miljoner människor dog. Park var då i tjugoårsåldern. Hans fru Kim, som han skulle träffa tio år senare, berättar hur det var.

- Vi kunde bara äta ett mål om dagen. På vintern var det värst. Ved var dyrare än ris så många frös ihjäl. Polisen kollade husen varje dag för att ta ut döda kroppar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-01-25:

Flydde kaoset i Venezuela - ska nu utvisas från Sverige till sidans topp

Trots att situationen blir alltmer lik ett inbördeskrig har svenska myndigheter beslutat att María och hennes två söner 8 och 17, ska utvisas till sitt hemland Venezuela, ett land de flydde från för nära fem år sedan.

- Jag trodde att vi var säkra här, säger María.

Situationen i Venezuela blir alltmer kritisk för varje dag som går. Ekonomisk kollaps till följd av ett fallande oljepris kommer ovanpå hyperinflation och matbrist. För att komma undan våld och svält i landet har nära två miljoner venezolaner lämnat landet sedan 2015.

En av dessa är María Carolina Leal, 41, som lämnade sitt älskade Caracas en varm julidag 2014. I egenskap av oppositionell mot Maduro-regimen hade hon redan en gång tidigare fängslats efter en demonstration. Efter ett extra hotfullt polissamtal gick det inte längre, bedömde hon.

María tog med sig sin man Astolfo och sina två barn Alejandro, 12, och Sebastian, 3, och åkte till Sverige där familjen omedelbart sökte om asyl.

- Jag var ledsen över att behöva lämna Venezuela. Trots att situationen i landet var svår så hade vi ett bra liv. Jag hade ett bra jobb på en investeringsbank, Alejandro gick på en fin skola och vi bodde i ett underbart hus i Caracas, säger María Carolina Leal.

Redan 2014 hade situationen långsamt börja spåra ur - oljepriset hade kollapsat och dragit landets ekonomi med sig:

- Vi brukade köa i timmar för att kunna köpa mat, men vi hade ganska god ekonomi och en stor familj som kunde hjälpa oss. Man vänjer sig, jag tänkte inte på sånt då. Jag trivdes med mitt liv i Caracas, med mina vänner och mitt jobb. Idag har jag varken släkt eller vänner kvar i Venezuela, alla har flytt.

2013 sökte 13 personer asyl i Sverige, året därpå tredubblades antalet asylsökande från Venezuela. I år är antalet uppe i 120 vilket är en tiodubbling av antalet vid ex-presidenten Hugo Chavez död.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile 19-02-01:

Grace v. Whitaker: Judge blocks US asylum rules for domestic, gang abuse survivors till sidans topp

A US federal judge on Wednesday struck down the policies put in place by former Attorney General Jeff Sessions that made it harder for individuals fleeing domestic and gang violence to obtain asylum.

Last June, Sessions reversed precedent put forth by the Obama administration that allowed more individuals to cite domestic violence and fears of gang violence as part of their asylum application. Sessions argued that "the mere fact that a country may have problems effectively policing certain crimes - such as domestic violence or gang violence - or that certain populations are more likely to be victims of crime cannot itself establish an asylum claim."

On Wednesday, Judge Emmet Sullivan found the policies "arbitrary, capricious and in violation of the immigration law". Sullivan also ordered federal officials to return plaintiffs who were deported and provide them with new credible fear determinations "consistent with the immigration law."

The decision was the result of a lawsuit filed by the American Civil Liberties Union (ACLU) on behalf of a dozen asylum seekers, including children, who had their asylum claims rejected after their "credible fear" screenings by asylum offices, an initial step in the asylum process where officers determine whether asylum-seekers have a well-founded fear of persecution.

Plaintiffs in the ACLU case were placed in removal proceedings without a hearing, according to the ACLU. That included an indigenous woman named Grace, who fled Guatemala after enduring 20 years of rape and beatings by a partner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-02-01:

Migrationsverket underkände Reza och Yasins kristna tro till sidans topp

Risk för religionsförföljelse är ett giltigt asylskäl om man kommer från ett land som inte har religionsfrihet. Men det räcker inte med att ha konverterat för att få stanna i Sverige.

P4 Värmland har tidigare rapporterat om ett test i kristendomskunskap som utformats av en pastor, och spridits på nätet för att väcka opinion mot att Migrationsverket utvisar asylsökande som konverterat till kristendomen.

Konvertiterna Reza och Yasin i Arvika har båda fått sin kristna tro underkänd av Migrationsverket och avslag på asylansökan.

- Det känns jobbigt, säger Reza.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 19-02-01: Afghanistankännare: "En otroligt svår bedömning som Migrationsverket gör" (Extern länk)

Läs mer om bedöming av religion, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-02- 05:

Sexårige Denis får stanna i Sverige - utvisning stoppas till sidans topp

Skulle utvisas ensam till Ukraina sedan mamman avlidit

Utvisningbeslutet mot Denis, 6, väckte stor uppmärksamhet.

Trots att pojkens mamma avlidit och han bodde hos sina morföräldrar skulle han skickas tillbaka till Ukraina.

Nu är det klart att han får stanna, skriver Dagens Nyheter.

Sexårige Denis var två år gammal när han kom till Sverige tillsammans med sin mamma.

I april 2015 ansökte den lilla familjen om uppehållstillstånd i Sverige.

Året därpå fick de avslag både från Migrationsverket och från migrationsdomstolen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-01-28:

Sardor, 9, och Tumur, 12, utvisas efter tio år i Sverige till sidans topp

Familjen Gofforov har levt i Sverige i 10 år.

Yngsta sonen Sardor, 9, är född här medan hans bror Tumur, 12, var två år när han kom till Sverige.

Nu utvisas barnen till Uzbekistan.

Sardor föddes den 12 november 2009 på Karolinska universitetssjukhuset i Solna norr om Stockholm. Det var kort efter att hans föräldrar och tvåårige storebror kommit till Sverige från Uzbekistan.

Både Sardor och hans bror Tumur har under hela sina liv sett sig själva som svenskar. De går i en svensk skola, har vänner i Sverige och pratar svenska.

- Ingen av dem kan prata vårt hemspråk. Sardor har aldrig ens varit i Uzbekistan, säger pappa Gairat Gofforov.

Nu, efter tio år i Sverige, ska bröderna och deras familj utvisas.

"De måste börja om på nytt"

Gairat uppger att han och hans fru valde att fly till Sverige efter att Gairat hotats till livet av den uzbekiska regimen för hans arbete i ett utländskt företag.

- Det kändes inte tryggt längre så vi valde att lämna, säger han.

Hotet i hemlandet finns inte kvar, enligt Gairat, men eftersom familjen skapat ett liv i Sverige säger han att det skulle vara förödande att behöva lämna.

- Deras liv skulle vara förstörda. Här är mina barn snart unga vuxna. Flyttar vi hem till Uzbekistan måste de börja om på nytt igen. Det är inte lätt att komma in i ett nytt samhälle. De måste börja från första klass.

Även Gairat och hans fru har etablerat sig i det svenska samhället. Gairat jobbar som snickare på ett byggföretag medan hans fru Aziza jobbar som undersköterska.

Beskedet tog hårt på kompisarna

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Stockholm 19-01-31: Efter tio år i Sverige - nu utvisas Timurs familj (Extern länk)

SvT Stockholm 19-01-31: Migrationsverket svarar på kritiken (Extern länk)

SvT Stockholm 19-02-01: Hundratals manifesterade mot utvisningar av skolkamrater (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-02-01: Saknade uppehållstillstånd - fick jobba på fängelse (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-02-01: Morgan Johansson: Ska inte kunna hända igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-01-27:

Zohreh, 32, utvisas efter nio år - tog ut för lite semester till sidans topp

Efter nio år i Sverige ska nu ms-sjuka vårdbiträdet Zohreh Gheydar utvisas till Iran.

Anledningen? Hon har tjänat för lite och tagit ut för få semesterdagar, enligt Migrationsverket.

- Det är inte rättvist, säger hon.

Vårdbiträdet Zohreh Gheydar ska utvisas, vilket Dagens Nyheter var först med att berätta om på söndagen. Beskedet kom den 7 januari, och Zohreh säger att det är svårt att berätta om den dagen. Hon stod i köket i lägenheten i Upplands Väsby utanför Stockholm när hon fick samtalet.

- Jag trodde inte att de skulle utvisa mig efter nio år. Jag hade gjort massa planer för framtiden, och den dagen blev allt bara svart för mig, säger hon till Expressen.

I nio år har hon bott och arbetat i Sverige. Först på en städfirma, och sedan några år tillbaka inom hemtjänsten.

Migrationsverket: Tjänat för lite

Under tiden har hennes arbetstillstånd förnyats flera gånger - men i januari i år tog det stopp. Hennes juridiska ombud kom med beskedet att hon måste utvisas tillbaka till Iran.

När det senaste tillståndet gick ut 2016 ansökte Zohreh om permanent uppehållstillstånd, men trots att hon uppfyllde kraven om att ha varit i Sverige i ett visst antal år, fick hon avslag. Migrationsverket menar att hennes tidigare arbetstillstånd inte har uppfyllt reglerna som behövs för att få stanna i landet.

Anledningen är att hon tjänat för lite, och att hon inte tog ut några semesterdagar under 2013, rapporterar DN. Försörjningskravet låg på 13 000 kronor och enligt Zohrehs anställningsavtal har hon en grundlön på 15 500, men eftersom hon haft timlön har hon vissa månader inte kommit upp i grundlönen. Enligt Migrationsverket har hon då inte arbetat efter sitt anställningsavtal, skriver DN.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 19-02- 06:

Migrationsverket pausar utbetalning till samarbetsorganisation i Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket deltar i ett projekt som ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant till sitt hemland. Efter att ha granskat fakturor som betalas till en samarbetsorganisation inom området, har Migrationsverket upptäckt brister och därför beslutat att pausa utbetalningen.

Migrationsverket har granskat fakturor till samarbetsorganisation i det så kallade ERRIN-programmet*, som ger olika former av stöd till personer som fått avslag på asylansökan och väljer att återvända självmant. Bidraget ges inte i form av kontanter utan det kan exempelvis handla om utbildning, jobbrådgivning eller hjälp och stöd att starta eget företag i landet.

Stickproven har visat att organisationen, IRARA*, inte kunnat redovisa fakturorna på ett tillfredställande sätt. Organisationen ska se till att stödet når rätt person och används i enlighet med gällande återintegreringsplan. Eftersom Migrationsverket inte kan vara säker på att så är fallet har myndigheten beslutat att tillfälligt stoppa fakturorna.

- Det är förstås beklagligt för personerna som har rätt till det här stödet, men vi som statlig myndighet har en skyldighet att förvalta skattepengar väl. Av den anledningen behöver vi invänta bättre underlag, säger Thérése Naess, avdelningschef på internationella avdelningen.

Utbetalning av kontantstöd (återetableringsstöd) via IOM i Afghanistan påverkas inte av detta. De som återvänder till Afghanistan har fortfarande möjlighet att få kontantstöd.

Den pausade hanteringen berör inte heller övriga länder*** som Sverige har tecknat avtal med gällande återintegreringsinsatser inom ramen för ERRIN programmet.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

IOM 19-01-25: Migrant voluntary return and reintegration assistance suspended in Mali (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 19-02- 03:

Rättegång mot kvinnan som stoppade flygning till sidans topp

Hon hindrade ett plan från att lyfta för att stoppa utvisningen av en man till Afghanistan - på måndagen hålls rättegången mot aktivisten Elin Ersson som står åtalad vid Göteborgs tingsrätt för brott mot luftfartslagen.

Det var i somras som hon ställde sig upp på ett flygplan på Landvetter flygplats för att stoppa utvisningen av en man till Afghanistan. Hon vägrade att sätta sig trots upprepade tillsägelser från kabinpersonalen. Planet skulle flyga från Landvetter till Istanbul, men kom inte i väg till följd av hennes agerande.

En halv dag

Enligt åklagaren erkänner kvinnan sitt faktiska handlande. Men hon har invändningar på moralisk grund och tycker heller inte att agerandet är brottsligt eftersom planet inte var i luften.

- Jag menar att hon har gjort sig skyldig till ett brott som jag kan bevisa och som hon inte vill erkänna, så därför får en domstol avgöra detta, sa kammaråklagare James von Reis till TT i samband med åtalet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 19-01- 23:

Uttalanden om Polismyndighetens åtgärder vid en arbetsplatskontroll till sidans topp

Den 17 maj 2017 genomförde Polismyndigheten i samarbete med Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten en arbetsplatskontroll på en byggarbetsplats i Stockholm. Kontrollen var en samordnad Europolinsats för att stävja fusk på arbetsplatser. JO har granskat polisens åtgärder vid kontrollen.

JO belyser i beslutet de svårigheter som kan finnas när flera myndigheter, med olika syften och befogenheter, ska samarbeta i en tillsynssituation. JO lyfter särskilt fram de problem som kan uppstå när Polismyndigheten samtidigt som man ska bistå andra myndigheter på plats också utför brottsutredande uppgifter och inre utlänningskontroller. JO betonar vikten av att Polismyndigheten håller isär uppgifterna och att de poliser som deltar känner till inom vilket regelverk de agerar och vilket utrymme för tvångsåtgärder som finns.

Den 1 juli 2018 trädde bestämmelser i kraft som ger Polismyndigheten rätt att självständigt inspektera arbetsplatser. De nya bestämmelserna minskar enligt JO:s

bedömning inte risken för att polisens tillsynsbefogenheter blandas ihop med det som utgör brottsbekämpande arbete och annat polisarbete.

JO förutsätter att Polismyndigheten ser över sina rutiner för hur inspektioner ska genomföras enligt de nya reglerna och för dokumentationen av de åtgärder som vidtas i samband med en inspektion.

Sammanfattningen på JO:s söksida (Extern länk)

Uttalandena i ärende nr 4476-2017 i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-00:

Migrationsöverdomstolen: Dublinförordningen tillåter uppsikt istället för förvar till sidans topp

I Asylnytt 18-12-31 refererades ett ärende där Migrationsöverdomstolen slog fast att uppsikt åtminstone då "betydande risk att hålla sig undan" är uppfyllt kan användas i ett Dublinärende, när "en mindre ingripande åtgärd" än förvarstagande är aktuell. Migrationsverket har nu publicerat denna dom med ett längre referat.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-01-25:

Spanien/ Spain Proposes Increase in Deportations and Detention till sidans topp

The Spanish government of Pedro Sanchez has announced plans to expel 9,000 irregular migrants in 2019. They also intend to create new foreigner detention centres (CIEs) in the Peninsula.

The country's budget proposal for 2019, still to be approved in April, was presented on January 11. According to the interior ministry's estimated figures, the government is preparing to expel 9,000 undocumented migrants. This figure nearly doubles the number of expulsions which last year, in the absence of definitive figures, amounted to an estimated 5,100. It also exceeds the estimated 4,000 expulsions provided for in the budget of the conservative government at the time.

The budget further indicated as a priority the construction of new detention centres (CIEs) in Madrid and in the cities of Malaga and Algeciras in Andalusia, which are the main arrival points for undocumented persons. This proposal confirms the tightening on irregular migration that began in recent months under the ministry led by former magistrate Fernando Grande-Marlasca.

Spanish NGOs have frequently called for closing of CIEs by recalling that no one should be detained for not having documentation; which is not a criminal offence but an administrative offence under Spanish legislation. They argue that the conditions and services provided in these centres are worse than the ones existing in the Spanish prisons. NGOs also call for full access to the asylum procedure to be available for the persons detained, in compliance with national and international law.

Spain has become Europe's main entry point for refugees and migrants, overtaking Greece and Italy. More than 55,000 migrants arrived in Spain by sea in 2018, according to the UN refugee agency.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Prisma 19-01-21:

Storbritannien/ Voluntary Return or inhumane deportations? till sidans topp

AAWG and other organizations are campaigning to end this policy that they consider as "an inherent part of the government's hostile environment". At least "£30 million is being spent on voluntary returns in the UK, way more than the funding for other services".

"Erioth Mwesigwa was deported without notice in April 2018 after over 25 years in the UK. She was picked up from signing on, taken straight to the airport and put on a flight, all within a few hours".

"Mwesigwa was given a letter saying she would be deported without notice and was denied the right to appeal while she was still in the country".

The above events have been brought up by the All African Women's Group (AAWG) and other organizations that are campaigning to end forced 'voluntary returns' that they consider as "an inherent part of the government's hostile environment".

A statement detailing what voluntary returns really mean has been issued by the All African Women's Group, with the support of: Black Women's Rape Action Project; End Deportations and the Stansted 15; London Catholic Worker; Legal Action for Women; Lesbian and Gays Support the Migrants; RAPAR; Ubuntu; Unity Collective, Glasgow; Women Against Rape; Women of Colour/GWS.

The statement explains that the Home Office's own document says that it: ". . . sought to encourage voluntary departures for those present without a legal right to be in the UK by creating a 'hostile environment'."

They continue: "Massive obstacles are put in the way of people claiming asylum and getting the right to stay in the UK. All financial support stops when our legal cases are closed. We can't work and are left destitute. If we fall ill or pregnant, we get charged thousands of pounds to use the NHS. Landlords, banks and other officials become border guards at checkpoints between us and every resource. Legal aid cuts of more than £1 billion have made it hard to get a good lawyer."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-01-18:

Algeriet/ Algeria Deports 25000 Migrants to Niger till sidans topp

Over 25,000 migrants were expelled by Algeria to Niger in the course of 2018. This includes 14,000 Nigerien nationals returned to Niger, up from 6,800 in 2017, and another 11,000 nationals of other Sub-Saharan countries who have been left on the Nigerien border in the desert without any support.

The Algerian authorities usually carry out collective expulsions in large groups, often reaching 200 people. These deportations follow from a rise in apprehensions of Sub-Saharan migrants by authorities in Algiers, reportedly based on racial profiling and targeting people regardless of their legal status.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-02-01:

USA/ ICE force-feeding immigrant detainees on hunger strike till sidans topp

ICE officials are force-feeding six immigrant detainees who are on hunger strike in Texas, according to an investigation published by the Associated Press.

The AP reported indications that nearly 30 men - mostly from India and Cuba - in the El Paso Processing Center are refusing food to protest prolonged detentions, as well as "rampant verbal abuse and threats of deportation from guards." Immigration and Customs Enforcement (ICE) officials confirmed that 11 men are on hunger strike in El Paso and another four elsewhere in the United States. A federal judge authorized the force-feeding of six in mid-January, according to the AP.

Force-feeding - which involves pushing a feeding tube down a patient's nose - can be very painful and is inherently cruel, inhuman, and degrading. Medical ethics and human rights norms generally prohibit the force feeding of detainees who are competent and capable of rational judgment as to the consequences of refusing food. A relative of two men being force-fed with nasal tubes by ICE told the AP the men are having persistent nose bleeds and vomiting several times a day.

Because it was used at Guantanamo, Yasiin Bey (aka Mos Def) volunteered to undergo the standard operating procedures for force-feeding of detainees there. The 2013 video is so excruciating that I've never managed to watch it all.

Last fall, my colleague Grace Meng visited Northwest Detention Center in Tacoma, Washington to interview immigrant detainees on hunger strike to protest the bewildering and unjust US asylum system, as well as poor medical care in detention. In November, a Washington state hunger striker died by suicide.

Hunger striking is a desperate expressive act. In immigration detention, it can be a response to the irrationality of prolonged and needless detention. ICE should immediately stop the cruel, inhuman, and degrading process of force-feeding any detainees who have made a rational decision to stop eating as a form of protest.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Gotland 19-02-01:

Nioåring rapporterar från krigets Afghanistan till sidans topp

För ett år sedan gick hon i Öja skola och lekte med sina kompisar. Sen hon och pappan utvisades har de levt på bröd och the och tvingats fly flera gånger bland annat till en kall grotta där alla i familjen blev sjuka.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 19-02-01: Guldkråkans kompisar saknar henne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-01- 20:

Danmark/ 'Social Death' in Denmark till sidans topp

The European country is isolating and excluding asylum seekers until they disappear from society completely.

By Nicholas Mirzoeff

Think of Denmark and you probably conjure up a mix of mid-century design, hygge, and people riding bikes. But as viewers of the noir TV series The Bridge know, it's also a country marred by institutional xenophobia. Denmark has a network of camps and detention centers for asylum seekers. It has legally defined ghettoes, meaning urban areas with populations of "non-Western immigrants."

But while something is clearly rotten in the state of Denmark, it's far from an exception in Western politics. What's happening in this former bastion of liberalism is the normalizing of white hostility to immigration. Denmark is building on Australian and Israeli tactics to form a new strategy: to disappear the refugee from society.

The Danish immigration minister Inger Støjberg has said that she intends to make conditions for people in the asylum system unbearable. And if my recent visit to Sjælsmark Detention Center, outside Copenhagen, is anything to judge by, she's succeeding.

Sjælsmark contains people whose applications for asylum have been rejected but cannot be returned to their country of origin (technically "non-deportable rejected asylum seekers," according to EU law). The upscale suburb has no shops or other amenities for the detainees. It is suitably remote from the city, nearly two hours by two buses and a train. By car, it's just 30 minutes, but no one has a car.

Sjælsmark is administered by the Danish Prison and Probation Service. Visitors can enter the government centers only when invited by a resident. My visit was organized by Trampoline House, a community-based resource center for refugees (where I've also curated an exhibition called "Decolonizing Appearance," on view until March 2019.)

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 2019:

Fira 30 års kamp för asylrätten den 30 mars till sidans topp

I dagarna kommer FARR:s tidning Artikel 14 ut med ett jubileumsnummer, med bilder och berättelser från 30 års kamp för asylrätten. FARR firar även jubileet med ett annorlunda seminarium den 30 mars - och inget annat datum. I Artikel 14 står tyvärr fel tid och datum - bortse från det!

FARR grundades 1988 och höll sitt första ordinarie årsmöte 1989. Vi har alltså funnits i 30 år - och det ska vi fira!

I samband med firandet av ett av Sveriges viktigaste födelsedagsbarn håller FARR årsmöte för medlemmarna. Årsmötet är FARR:s högsta beslutande organ och en av medlemmarnas absolut bästa möjligheter att styra FARR:s verksamhet.

Jubileet är öppet för alla! Det hålls på Röda korsets Folkhögskola i Skärholmen. Mer information kommer här på hemsidan - men skriv upp den 30-31 mars i kalendern nu direkt!

FARR firar 30 år med seminarier, minnen, möten och utställning!

FARR grundades som ett svar på det behov enskilda aktivister och asylgrupper hade av att utbyta erfarenheter och samråda till stöd för asylsökande. Behovet av en organisation som arbetar för att stärka asylrätten var stort då, det är stort idag och det har varit stort varje dag mellan de två tidpunkterna.

Därför kommer FARR att ägna den 30 mars åt att lyfta fram aktivister som varit viktiga i FARR och flyktingrättsrörelsen sedan grundandet. Vi kommer att ordna samtal mellan aktivister som var med när FARR grundades och sådana som knappt ens var födda då. Vi kommer att kunna samla sammanlagt hundratals år av erfarenhet från den folkrörelse för flyktingars rättigheter som FARR varit så viktig i.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NU ÄR DET NOG 2019:

Stockholm, 29 januari-24 mars: Just nu! "17000 liv 17000 blommor" till sidans topp

Låt oss uppmärksamma varje människoliv med en blomma utanför entrén till Liljevalchs konsthall under den pågående Vårsalongen.

VARFÖR 17000?

Ett av Vårsalongens mest uppmärsammade verk "17000" symboliserar varje individ som Sverige planerar att deportera till det pågående kriget i Afghanistan.

VILKA ÄR VI?

Vi som initierat denna manifestation, är en grupp representanter för olika organisationer, bland andra yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut, Förbundet Tillsammansskapet och nätverket NU ÄR DET NOG!

VARFÖR MANIFESTERAR VI?

Vi arbetar sedan länge för att stoppa utvisningarna till Afghanistan, eftersom det är ett av världens farligaste länder.

Vi möter dagligen - i våra yrken eller genom ideellt arbete - de människor av kött och blod, som drabbas av Sveriges omänskliga asylpolitik. Vi vill ta tillfället i akt och visa på verkligheten bakom verket - den verklighet som vi själva möter varje dag.

HUR GÅR DET TILL?

Låt oss - alla som vill - i all enkelhet lägga en blomma vid sockeln utanför konsthallens entré. Detta i syfte att påminna om de människoliv som redan gått till spillo, bland annat i form av ett anmärkningsvärt stort antal självmord, samt om de unga människor som redan fått sina liv förstörda genom att tvångsdeporteras från en trygg tillvaro i Sverige, till Afghanistan - ett av världens farligaste och mest korrupta länder.

Du som vill, kan låta din blomma åtföljas av en liten bild eller beskrivning av din, eller någon annans, verklighet.

Bidra gärna med dina frågor eller förslag här på evenemangssidan.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 19-01-30:

Nederländerna/ Efter maraton-gudstjänst - fler kan få asyl till sidans topp

I över tre månader har en kyrka i Nederländerna hållit gudstjänst för att på så vis hindra att en armenisk familj utvisas. Nu har parlamentet beslutat att se över reglerna vilket öppnar för att fler får stanna i landet.

Familjen Tamrazyan med tre barn flydde från Armenien efter att pappan hotats till livet och har bott i Nederländerna i nio år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Cyprus Presidency 19-01- 29:

Summit of the Southern European Union Countries - Nicosia Declaration till sidans topp

/Utdrag av Statewatch:/

"17. Effective reform of the Common European Asylum System, through the swift adoption of the entire comprehensive package of interconnected legislative proposals, should guarantee solidarity and responsibility among the Member States. In addition, the disembarkation of rescued migrants in the Mediterranean should be addressed through permanent solutions, based on the principles of solidarity, responsibility and in the framework of international law, ensuring their order to safeguarding of lives in the Mediterranean. We take into account the pressure on those Member States that are most exposed and already contribute to the rescue of people in danger.

18. Progress has already been achieved, as reflected by the decrease of detected illegal border crossings but migratory routes, such as those running through the Eastern, Central and Western Mediterranean, continue to require close attention. In this regard, the sustained and non-discriminatory implementation of the EU-Turkey Joint Statement of 18 March 2016 and the full and effective implementation of the EU-Turkey readmission agreement and cooperation with all EU Member States in Justice and Home Affairs matters remains essential..."

Deklarationen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-01-31:

Follow the Money II - Report till sidans topp

The Asylum, Migration & Integration Fund (AMIF) 2014-20 aims to contribute, via financial assistance, to the effective management of migration flows and to the implementation and development of a common EU approach to asylum and migration. The AMIF reflects efforts to simplify and streamline the implementation of the European Union budget in the area of home affairs. For the 2014-2020 period, approximately 88% (€2.39bn) of the total AMIF resources of €3.1bn were allocated to Member States that adopted multiannual national programmes.

On 12 June 2018, the European Commission submitted an interim evaluation of the AMIF to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, the conclusions of which drew on interim evaluation reports prepared by Member States on the implementation of their AMIF national programmes during the period 1 January 2014 to 30 June 2017.

Also on 12 June 2018, in the context of the new Multiannual Financial Framework for 2021-27, the European Commission published its Proposal for a Regulation to establish the Asylum and Migration Fund, the successor Fund to the current AMIF

The first 'Follow the Money: Assessing the use of AMIF funding at the national level'study, published in January 2018, assessed the programming and design of national AMIF funds from a civil society perspective. This second 'Follow the Money' study presents:

A comparative critical analysis of the use of AMIF funding at national level during 2014-18, drawing on the outcomes of national and European interim evaluations of the Fund and the perspectives of civil society and other actors involved in national AMIF implementation.

Detailed case studies assessing national AMIF implementation in four Member States (Bulgaria, Estonia, Germany and Spain).

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-01-22:

Common European Asylum System: Qualifications & Resettlement Regulations latest till sidans topp

+ Qualifications: Proposal for a Regulation on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (First reading) - State of play and guidance for further work (LIMITE doc no 5456-19)

"These limited changes received wide support at the meeting of JHA Counsellors on 16 July 2018 and were also presented to the European Parliament both at technical and political level. At the meetings on 17 July and 26 September 2018, the Parliament informed the Presidency that, in principle, in view of the provisional agreement reached in the June trilogue meeting, it stands by the agreement reached therein and does not intend to continue the negotiations for the time being. (...)

Against this background, and with a view to possible upcoming discussions with the European Parliament, COREPER is invited to confirm whether it can support the changes set out in the Annex to this note, merely in order to continue discussions with the European Parliament."

+ Resettlement: Proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council (First reading) - State of play and guidance for further work (LIMITE doc no 5164):

"In the context of ongoing negotiations with the European Parliament on some outstanding technical and drafting issues, the Presidency has the intention to address also the issues set out in the Annex.(...)

Against this background, and with a view to possible upcoming discussions with the European Parliament, COREPER is invited to confirm whether it can support the changes set out in this note."

Artikeln med länkar till de läckta ändringsförslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 19-01-23:

Frontex proposal: Council on concerns over "standing corps" and executive powers till sidans topp

The Council of the EU is pressing ahead with negotiations on the new Frontex proposals, which were announced by the Commission last September. Recent Council documents show that the proposal to introduce a "standing corps" of 10,000 border guards at the disposal of Frontex (now formally known as the European Border and Coast Guard Agency) has caused some consternation amongst Member States, as have proposals to provide Frontex staff and members of "teams" with executive powers.

On the standing corps and executive powers: NOTE from: Presidency to: Permanent Representatives Committee: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard (5358/19, 18 January 2019, LIMITE, pdf):

"...concerns were raised by Member States on the proposed parameters for the standing corps of 10 000 staff, in particular related to its size and the implementation time-frame, as well as the powers of the statutory staff.

In the light of these discussions and in line with the aforementioned European Council Conclusions, the Presidency has been pursuing intensive work to accommodate Member States' concerns and to effectively address outstanding issues, especially those related to the standing corps, with a view to reaching a politically balanced and operationally feasible compromise. The text set out in the Annex provides efficient solutions for the current and future challenges at the EU external borders and in the area of return."

The document, produced by the Austrian Presidency of the Council (in post from July-December 2018 and now replaced by the Romanian authorities from January-June 2019) provides explanations over the proposed timeframe for putting together the "standing corps" and how and by whom decisions over deployments are to be made.

It also addresses issues relating to statutory staff and members of "teams" put together by Frontex holding executive powers:

(...)

Artikeln med källor och länk till den läckta noten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-02- 05:

European Border and Coast Guard: Agreement with Bosnia and Herzegovina till sidans topp

The heads of the negotiating teams initialled in January a status agreement that will allow teams from the European Border and Coast Guard Agency to be deployed in Bosnia and Herzegovina. Once in force, the agreement will allow the Agency to carry out joint operations with and within Bosnia and Herzegovina, especially in the event of sudden migratory challenges.

The Commission has committed to further strengthening the European Border and Coast Guard Agency's role in protecting the EU's borders, including closer cooperation with the EU's neighbours. Status agreements like the one initialled with Bosnia and Herzegovina will reinforce the Agency's ability to act in the EU's immediate neighbourhood, helping to manage irregular migration better and further enhancing security at the EU's external borders.

Closer cooperation between the Agency and Western Balkan partners is also a core element of the Commission's strategy for 'A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans', which highlights the Western Balkans' European future and calls for enhanced strategic and operational cooperation on migration and border management.

Längre pressmeddelande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Parliament Think Tank 18-12-21:

Fit for purpose? Facilitation Directive and criminalisation of humanitarian assistance till sidans topp

2018 update

This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, aims to update the 2016 study "Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants". It takes stock of and examines the latest developments that have taken place since 2016, specifically the legislative and policy changes, along with various forms and cases of criminalisation of humanitarian actors, migrants' family members and basic service providers. The study uses the notion of 'policing humanitarianism' to describe not only cases of formal prosecution and sentencing in criminal justice procedures, but also wider dynamics of suspicion, intimidation, harassment and disciplining in five selected Member States - Belgium, France, Greece, Hungary and Italy. Policing humanitarianism negatively affects EU citizens' rights - such as the freedom of assembly, freedom of speech and freedom of conscience. When civil society is effectively (self-)silenced and its accountability role undermined, policies to combat migrant smuggling may be overused and give rise to serious breaches of the EU's founding values, notably the rule of law, democracy and fundamental rights. Moreover, policing humanitarianism negatively affects wider societal trust and diverts the limited resources of law enforcement from investigating more serious crimes.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-01-23:

Returns Directive: latest Council Presidency compromise proposal till sidans topp

"Delegations will find attached a revised Presidency compromise proposal as regards the draft Regulation of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast), prepared taking into account delegations' comments provided at and after the IMEX meeting on 3 December and JHA counsellors' meeting on 12 December 2018."

See: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast) - Revised Presidency compromise text (15649/18, LIMITE, 20 December 2018)

The document contains 114 footnotes highlighting Member States' positions and concerns - but none of the Member States in question are identified by name.

The Commission proposal was published in September last year: Proposal for a Directive on common standards and procedures in Member States for returning illegally-staying third-country nationals (recast) (COM(2018) 634 final, pdf) and: Annexes (pdf)

In an analysis of the proposal, Steve Peers concluded:

"This proposal is entirely concerned with facilitating the expulsion of irregular migrants, and detaining them to that end - in addition to imposing entry bans to make sure they do not return. The narrower possibilities to obtain a period of voluntary departure will mean surprise knocks at the door, detention time and forced removal for more irregular migrants. More legal challenges will be fast-tracked, with the time limits in this proposal arguably below the standards set by CJEU case law (see the Diouf judgment). More migrants will be detained, and the Member States with the most generous approach to detention time limits will have to be more stringent."

Artikeln med länkar till kompromissförslaget och till Steve Peers analys (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Entrepenör 18-12-05:

Ali Omumi nekas arbetstillstånd på grund av påhittad regel till sidans topp

I augusti utvisades Ali Omumi, som var tillsvidareanställd på ABB, på grund av en bagatell. Nu har han fått nytt jobb i Sverige och sökt nytt arbetstillstånd - men nekas av en så kallad sexmånadersregel. "Godtycket är totalt", säger hans ombud.

ABB:s public affairs-chef Patricia Kempff med utvisade ingenjören Ali Omumi. ABB har kämpat länge för att få behålla Ali Omumi som anställd.

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

ABB-ingenjören Ali Omumi blev utvisad i augusti på grund av en obetydlig försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare hade gjort. Nu har han åter blivit erbjuden jobb på ABB i Sverige, men nekas åter arbetstillstånd. Han har enligt Migrationsverket inte varit borta från Sverige tillräckligt länge.

- Regeln är påhittad och saknar stöd i lagen, säger hans juridiska ombud Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa.

Efter fruktlösa försök att få Migrationsverket att upphäva utvisningsbeslutet fick Ali Omumi och hans familj packa ihop sitt bohag och lämna Sverige den 9 augusti i år. Nu bor de i Turkiet och det var därifrån som Ali Omumi efter två månader åter sökte jobb på ABB i Sverige.

- Vi accepterade domslutet och skulle flytta tillbaks till Teheran via Istanbul. Men vi valde att stanna i Istanbul för att åter söka jobb i Sverige därifrån. Min kompetens är hett eftertraktad och jag fick jobb direkt. Men då kom ytterligare ett negativt besked från Migrationsverket, berättar Ali Omumi via telefon från Istanbul.

Migrationsverket avslog hans ansökan om arbetstillstånd. Anledningen? Ansökan hade enligt Migrationsverkets motivering kommit in "för tidigt efter utvisningen" för att han skulle få en ny prövning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-02-01:

Tio frågor och svar om det globala avtalet om flyktingar (Global Compact on Refugees) till sidans topp

UNHCR har färdigställt två års konsultationsprocess, vilket resulterat i det Globala Avtalet om Flyktingar, som syftar till att flyktingar och deras värdländer får det stöd dem behöver.

Varför behöver vi ett Globalt Avtal om Flyktingar?

I slutet av 2017 fanns det nästan 25,4 miljoner flyktingar runt om i världen. Bördan och ansvaret för att hjälpa så många flyktingar är fortfarande oproportionerligt fördelat på ett fåtal länder. Tio länder är värdar för 60 procent av världens flyktingar och större delen av flyktingarna (85 procent) bor i utvecklingsländer som står inför egna utvecklingsutmaningar. Det är nödvändigt att hjälpa dessa länder och att hitta globala lösningar för människor som flyr, vilket kan åstadkommas genom att stärka samarbetet mellan stater, internationella organisationer, civilsamhället och den privata sektorn. Det är detta som det Globala Avtalet om Flyktingar handlar om. Det är en ny överenskommelse för att stödja flyktingar och de samhällen som tar emot dem. Ramverket syftar till att förbättra skyddsvillkoren för flyktingar i värdländerna, samt se till att utvecklingen av dessa länder och samhällen inte blir lidande till följd av deras generositet. Ramverket omvandlar de åtaganden som FN:s 193 medlemsstater ingick, genom antagandet av New York-deklarationen för flyktingar och migranter i september 2016, till praktiska och konkreta åtgärder. Det är ett förslag för att vägleda och stärka den internationella responsen när det gäller flyktingar, så att värdsamhällena får det stöd de behöver i tid, att flyktingar får tillgång till hälsa, utbildning och möjligheter att arbeta, och även för att hitta förebyggande lösningar till de svåra situationer som flyktingar ställs inför. Avtalet kommer underlätta att göra stödet mer systematiskt samt mobilisera åtgärder och resurser på både lokal och internationell nivå.

Vad består ramverket av?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-01- 26:

Asylum statistics 2018: Changing arrivals, same concerns till sidans topp

Disparities in the way European countries grant international protection to people fleeing persecution and war persisted in 2018, according to asylum statistics made available by national asylum authorities

While EU institutions have emphasised a reduction of arrivals in Europe, figures confirm again more complex reality across the continent.

Several countries (Germany, Sweden, Finland, Denmark, Norway, Bulgaria) continue to witness a steady drop in asylum applications. In Italy's case, the reduction was drastic, from 130,180 applications in 2017 to 53,500 in 2018. The number of people seeking asylum continue to increase in other countries (France, Turkey, Greece, Belgium and Slovenia), however.

Significant increases in the number of registered asylum applications are also reported in Spain, where the number of claims registered in the first nine months of 2018 (39,606) has already exceeded the number of applications registered in the whole of 2017 (31,740). Cyprus received 6,064 applications in the first ten months of 2018, compared to 4,582 in the entire year 2017.

Syria, Afghanistan and Iraq remain the main nationalities of asylum seekers in many countries:

Syria was among the top three countries of origin of asylum seekers in Germany, Greece, Belgium, Sweden, Norway, Bulgaria. The number of Syrian nationals registered as temporary protection beneficiaries in Turkey rose to 3,623,192 at the end of 2018.

Afghanistan was among the top three countries of origin in Germany, France, Greece, Turkey, Belgium, Bulgaria, Slovenia.

Iraq was among the top three countries of origin in Germany, Greece, Turkey, Sweden, Belgium, Finland.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-01-30:

Six people died each day attempting to cross Mediterranean in 2018 till sidans topp

Refugees and migrants attempting to reach Europe via the Mediterranean Sea lost their lives at an alarming rate in 2018, as cuts in search and rescue operations reinforced its position as the world's deadliest sea crossing. The latest 'Desperate Journeys' report, released today by UNHCR, the UN Refugee Agency, says six lives were lost on average every day.

An estimated 2,275 died or went missing crossing the Mediterranean in 2018, despite a major drop in the number of arrivals reaching European shores. In total, 139,300 refugees and migrants arrived in Europe, the lowest number in five years.

"Saving lives at sea is not a choice, nor a matter of politics, but an age-old obligation," said Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees. "We can put an end to these tragedies by having the courage and vision to look beyond the next boat, and adopt a long-term approach based on regional cooperation, that places human life and dignity at its core."

The report describes how shifts in policy by some European States saw numerous incidents where large numbers of people were left stranded at sea for days on end, waiting for permission to dock. NGO boats and their crews faced growing restrictions on their search and rescue operations. On routes from Libya to Europe, one person died at sea for every 14 who arrived in Europe - a sharp rise on 2017 levels. Thousands more were returned to Libya where they faced appalling conditions inside detention centres.

For many, setting foot in Europe was the final stop of a nightmarish journey on which they had faced torture, rape and sexual assault, and the threat of being kidnapped and held for ransom. States must take urgent action to dismantle smuggling networks and bring perpetrators of these crimes to justice.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

Läs frivilligorganisationernas förslag om hur krisen skulle kunna lösas, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Småland 19-01-26:

Kommunerna saknar beredskap för boende till ensamkommande till sidans topp

Ingen av sju tillfrågade kommuner i Kalmar och Kronobergs län har någon särskild beredskap för att hjälpa unga som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen med boende. Det visar en enkät från Socialstyrelsen.

Den så kallade gymnasielagen innebär att vissa ensamkommande ungdomar som redan fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning fick möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå i Sverige. Sammanlagt fick Migrationsverket ta emot 11 660 ansökningar.

För att få en bild av hur situationen ser ut för gruppen som ansökt genomförde Socialstyrelsen i slutet av 2018 en enkätundersökning bland Sveriges kommuner. Undersökningen skickades till 83 kommuner och 69 valde att delta. Vilka kommuner som valdes baserades på geografi och befolkningsstorlek för att kunna ge ett representativt urval.

Ingen kommun erbjuder hjälp med boende

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 19-01-24: Kritik mot Kalmars behandling av ensamkommande (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 19-01-25: Upprop för att ensamkommande i Kalmar ska få hjälp (Extern länk)

SvT Småland 19-01-25: Socialchefen håller inte med om kritiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östra Småland 19-02-07:

Inget besked om ensamkommande unga till sidans topp

På torsdagen träffade sju engagerade personer socialchefen för att lämna ett uppror med krav på hjälp till ensamkommande unga.

- Vi har lovat att ta det till oss och att återkoppla om en vecka. Nu när vi fått uppropet skriftligt är det lättare för oss att bemöta. Det är svårt att ha en dialog via media och Facebook, sa socialchefen Cecilia Frid efter mötet.

I uppropet står att det fortfarande finns många ungdomar saknar pengar till mat eller hyra och att Kalmar kommun ger avslag på avslag när de ansöker om försörjningsstöd.

- Det känns som vi som hjälper ungdomarna blir dumförklarade. Det är rena löjet. Socialförvaltningen skyller på att ungdomarna inte sökt studielån. Det är klart att de har. Men CSN har en eftersläpning, det tar flera månader. Kommunen har en möjlighet att gå in snabbare, säger Stefan Halldorf.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 19-01-31:

"Jag tycker att kommunen har ett moraliskt ansvar" till sidans topp

Boel Holgersson (C), ordförande i socialnämnden, tycker att kommunen har ett moraliskt ansvar att fortsätta erbjuda de ensamkommande ungdomarna boende. Men hon och övriga politiker i nämnden vill se de ekonomiska konsekvenserna innan de fattar beslut.

På det senaste mötet med socialnämnden återremitterades ärendet om fortsatt boendestöd till de 18 ensamkommande ungdomarna. I väntan på ett nytt beslut får de bo kvar på på Munkbrogatan och Väduren.

- Vi ville ha ekonomiska konsekvensbeskrivningar och även verksamhetsmässiga, säger Boel Holgersson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 19-01-31:

Öbo ordnar akutboende till ensamkommande flyktingungdomar till sidans topp

På Örebros gymnasieskolor finns ensamkommande flyktingar som inte har någonstans att bo. Nu erbjuder Öbo ungdomarna ett tillfälligt boende de kommande månaderna.

På Grankottevägen mellan Örebro universitet och Brickebacken ligger studentlägenheter i barackliknande hus som hyresvärden Örebrobostäder ska riva.

- De skulle egentligen redan ha rivits, men det har dragit ut på tiden, säger Öbos vd Ulf Rohlén.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Örebro 19-01-31: Stadsmissionen om akutboendena: "Det är ett lyckobesked" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-02-06:

"Lös bostadssituationen för ensamkommande" till sidans topp

Bostadssituationen för ensamkommande är akut. Det anser en rad frivilligorganisationer i Uppsala och pekar på att kommunens insatser inte räcker till.

I ett öppet brev, adresserat till politikerna i Uppsala, skriver representanter för civilsamhället i Uppsala att kommunen behöver se ungdomarna som en resurs och långsiktigt lösa bostadsfrågan. Både för Uppsalas och ungdomarnas skull.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-02-06:

Antalet unga asylsökande i Värmland ska kartläggas till sidans topp

Hur många unga asylsökande finns det egentligen i Värmland? Nu försöker frivilligorganisationen Vi i Världen att kartlägga situationen. Det första delresultatet tyder på cirka 400 personer som kom ensamma till Sverige under 2015 och då uppgav att de var under 18 år.

Det är svårt att få överblick. Några bor hos kommunen, några hos frivilliga, några flyttar mellan olika hem, några är hemlösa. Många har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, andra har fått avslag på sin asylansökan och omfattas inte alls av den lagstiftningen.

Mustafa har fått förlängt uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet. Han är en av många unga människor som befinner sig i Karlstad och inte vet om han ska få stanna och bosätta sig här för gott.

- Jag går i skolan här, jag bor i Karlstad. Jag pluggar och tränar tills jag får se vad som händer, säger Mustafa Rezae.

Mustafa studerar, tränar boxning och bor hemma hos en familj, som ger honom en säng och ett hem.

Osäker siffra

Frivilligorganisationen Vi i Världen försöker nu ta reda på hur många ungdomar det handlar om och bjöd in till ett första möte för att räkna. Ett 70-tal ungdomar kom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 19-02-06: Därför vet inte Migrationsverket hur många det finns (Extern länk)

SvT Värmland 19-02-07: 80 ungdomar i privata boenden - Abas fick ett nytt hem hos Stefan och Jenny (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 19-01-29:

Nyanlända blev snabbt nyanställda lärare till sidans topp

Det behövs fler lärare i hela länet. Och tack vare ett snabbspår har nu ett stort antal nyanlända med utländsk examen blivit nyanställda lärare i Stockholms stad.

Den stora utmaningen för många av lärarna med utländsk examen är svenska språket. Det berättar Martina Bukovac som gått Stockholms stads snabbspår.

- Varje gång jag säger något fel, när man till exempel pratar med föräldrar, då börjar jag tvivla på mig själv. Men jag älskar att jobba med barn så jag ger mig inte.

Martina Bukovac kom till Sverige från Kroatien för tre år sen och hade gått en femårig grundskollärarutbildning i sitt hemland. Väl i Sverige fick hon kontakt med lärarprojektet i Stockholms stad som erbjuder en kombination av språkstudier och praktik samtidigt.

Språkutveckling

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 19-01- 25:

Samiaullah och Abdolah vill få nyanlända att öppet våga leva som HBTQ-personer till sidans topp

Att komma ut som HBTQ-person i Afghanistan kan vara förenat med livsfara. Därför åker Samiaullah Amiri och Abdolah Hoseini på turné för att stötta unga nyanlända som är homo- eller bisexuella.

Kompisarna Samiaullah Amiri och Abdolah Hoseini, bosatta i Västerås, kommer själva från Afghanistan; ett land där det är olagligt att vara homo- eller bisexuell.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 19-01-25:

Så ska nysvenskar få vänner i Örebro: "Behovet är stort" till sidans topp

Fikakompis, familjekompis eller rent av mentor? Möjligheterna att stötta nysvenskar är stora i Örebro efter att sex organisationer inlett en offensiv för att hjälpa fler in i det svenska samhället.

- Det finns många nysvenskar som vill lära känna etablerade örebroare, säger Josefine Stålberg, verksamhetsutvecklare inom socialt arbete på studieförbundet BILDA

Det är organisationerna Kompisbyrån, Röda Korset, Invitationsdepartementet, Yrkesdörren, Mentor Sverige, Studieförbundet Bilda som tillsammans bjudit in till ett möte på måndag. Där hoppas organisationerna få fler att engagera sig för nysvenskar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IJnet 19-01-24:

Tyskland/ Berlin-based publication by refugees, for refugees till sidans topp

Nearly one million Syrians, Iraqis and Afghans took refuge in Germany since 2012. The social integration of these newcomers is one of the main challenges the German society is currently facing. On the frontline of refugee integration efforts is Amal, an online publication that reports on German local news in Arabic and Persian.

Julia Gerlach, German journalist and managing editor of Amal, leads a team of eight staff reporters and several freelancers, all of whom came to Germany in recent years as refugees from countries such as Syria and Afghanistan. The goal of Amal, which is funded by the Evangelical Church in Germany, is to facilitate the integration of newcomers into society by offering them information they need in a language they can understand.

IJNet spoke to Gerlach - who co-founded Amal with her journalist sister Cornelia Gerlach - to learn more about how the news outlet started, what challenges the team has faced along the way and what role the publication plays in the German society.

IJNet: How and why did you create Amal?

Julia Gerlach: The idea came in 2015 when I returned to Germany after working as a correspondent in Egypt. Back then, there were all these Syrian refugees coming to Germany. We figured there are quite a few journalists among them, and that for these Syrian journalists, it would be especially difficult to find jobs here because of the language barrier. At the same time, there was a lot of misinformation being spread in the facilities that accommodated the refugees that were arriving - many rumors and conspiracies. We thought it would be a good idea to address these two challenges together by hiring refugee journalists to create journalism about what is important in Berlin and in Germany as a whole.

What is the focus of the Amal newsroom?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Amnesty International 19-01- 18:

Cut Adrift in the Med till sidans topp

/Utdrag:/

We have identified the problems that need addressing

1. The Dublin System (...)

A major reason is the Dublin system, under which the first country the asylum-seeker enters is usually responsible for examining their asylum claim, hosting them during the process, integrating the successful applicant and returning those who are refused protection to their countries. This has significant implications for front-line states, which - in the absence of intra-European solidarity mechanisms to share these responsibilities - have increasingly chosen to bar asylum-seekers from accessing their country, even when this means exposing them to fatal risks and breaching international obligations.

(...)

2. The deal with Libya (...)

Now, if any ship rescues people in the Libyan search and rescue region, European governments still can't say, "take them to Libya" - as this would be illegal - but they can say, "that's Libya's search and rescue region so you'll have to ask them what to do". The ship's captain though remains bound by international law not to take them back to Libya.

So a ludicrous, "catch 22" situation arises in which people rescued at sea cannot be taken to either Libya or Europe and are thus stranded at sea.

(...)

3. Distorting the debate on migration for political gain

The number of irregular border crossings at Europe's external borders fell in 2018 to the lowest level in five years, according to the European border agency Frontex. Yet some people believe there is an ongoing migration "crisis" in the Mediterranean.

Only around 114,000 refugees and migrants crossed the Mediterranean in 2018, mostly reaching Spain (58,569), Greece (32,497) and Italy (23,370).

(...)

Läs hela analysen (Extern länk)

Amnesty International 19-02-06: When solidarity - like that shown by Stansted 15 - becomes a crime (Extern länk)

FRA 19-01-21: Recurring migrant deaths at sea, a grim reminder of need for solutions, says FRA (Extern länk)

Refugees Deeply 19-01- 18: How a visa for asylum seekers could grant safe passage to Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-01-25:

Relying on Relocation: Proposal for a fair relocation following disembarkation till sidans topp

In its latest Policy Paper, ECRE proposes a mechanism for relocation following disembarkation to end the current "ship by ship" approach to relocation of persons rescued in the Mediterranean.

The arrangements followed by European countries since the summer of 2018 are legally and politically unsustainable as they exacerbate suffering by leaving people at sea for prolonged periods, allow leaders to exploit search and rescue incidents for domestic political purposes, entail bureaucracy and costs for administrations, and cause reputational damage to the EU by undermining relations with third countries. The manner in which individuals are currently received and distributed under ad hoc arrangements on relocation also raises questions of compliance with the CEAS standards, with people being detained and forbidden from applying for asylum in countries of arrival, and receiving countries exercising undue discretion when selecting those who will be relocate.

ECRE recommends a relocation mechanism for asylum seekers disembarked in EU ports based on fair and effective implementation of rules set out in the existing EU rules, without adding new obligations for Member States. The main elements of the mechanism are as follows:

1) While countries should be able to choose whether or not to opt into the relocation mechanism, the states participating in the mechanism should be defined from the outset and should not be negotiated on a "ship by ship" basis. The arrangement should apply to disembarkations following search and rescue and other forms of sea arrivals in all participating coastal EU Member States to guarantee fairness and to support the efforts of all countries receiving disembarked people. All countries will be required to examine at least some asylum applications of disembarked persons.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-01-18:

European leaders are manufacturing a "migration crisis" for political gain till sidans topp

By Matteo de Bellis, Amnesty International's Migration Researcher.

"We have a safe port," a crew member tells dozens of despondent asylum seekers crammed into a cabin aboard the Sea-Watch 3 NGO rescue ship. After almost three weeks of being stranded in the Mediterranean, the news takes a moment to sink in. "We're going in," he explains. "C'est fini." Within seconds the room erupts in unrestrained relief and joy.

This was the end of an ordeal, last week, for 49 women, men and children aboard the Sea-Watch 3 and Professor Albrecht Penck NGO vessels, who were finally disembarked in Malta.

They had been rescued in December after fleeing Libya, but the ships were denied permission to dock in any European port on the Mediterranean. As days turned to weeks, some European governments pledged to receive those rescued once they entered Europe via Italian or Maltese ports. But Italy kept refusing a port where the ships could dock, while Malta offered its cooperation on condition that other European countries agreed to take another 249 people previously rescued by Maltese authorities in a separate operation.

With reports of children becoming sick and one man jumping overboard in a futile attempt to reach the shore, international outrage grew. Even the Pope issued a "heartfelt appeal to European leaders to show concrete solidarity for these people."

After much political grandstanding, the ships were eventually allowed to dock.

Under international law, people rescued at sea must be taken to a nearby place of safety, namely a country where they will be treated humanely and offered a genuine opportunity to seek asylum. Until recently, that meant anyone rescued in the central Mediterranean en route from Libya, was taken to Europe, as returning them to Libya would expose them to the threat of arbitrary detention and potentially, torture.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International uttalande 19-01-18: EU leaders must fix "broken system" that leaves people adrift at sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 19-02-04:

Linda Nordlund: Om inte Pussy Riot får asyl - vem ska då få det? till sidans topp

Hur kan 9 000 ensamkommande unga män få stanna utan individuella asylskäl - medan ryska dissidenter ska skickas ut?

40 sekunder av motstånd var allt som krävdes för att Maria Aljochina skulle få tillbringa nästan två år i arbetsläger och fängelse, varav fem månader i isoleringscell. I söndags var hon i Stockholm för en performance där musik och videoklipp från aktionerna utgjorde bakgrunden till hennes egen berättelse.

Det var hon som bar den rosa balaklavan när Pussy Riot framförde sin punkbön i Frälsarkatedralen i Moskva i februari 2012:

"Jungfru Maria, Guds moder, driv ut Putin,

Driv ut Putin, driv ut Putin!"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-01-23:

Migrationsverket: Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU till sidans topp

Nära anhöriga till mer än 20 000 personer får i sommar rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Det visar Expressens genomgång av de nya reglerna för familjeåterförening, som är en del av januariavtalet mellan S, MP, C och L.

- Möjligheten till familjeåterförening är viktig ur integrationssynpunkt, säger den nytillträdde migrationsministern Morgan Johansson.

Efter flyktingkrisen 2015 stramades den svenska migrationspolitiken åt. Tillfälliga uppehållstillstånd blev huvudregel, möjligheterna till familjeåterförening begränsades.

S, M och SD - riksdagens tre största partier - har alla förespråkat en fortsatt stram migrationslinje.

Ett första avsteg från den nya flyktingpolitiken gjordes i och med den så kallade gymnasielagen, som gav 9 000 ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Lagen drevs igenom av Miljöpartiet och fick stöd av Centerpartiet, som därigenom för första gången öppet splittrade alliansen.

I det nya januariavtalet har C och MP fått igenom ännu en av sina gemensamma hjärtefrågor: från och med i sommar får alternativt skyddsbehövande återigen rätt till familjeåterförening.

Det betyder att dessa personers kärnfamiljer - äkta make, maka, registrerad sambo samt minderåriga barn - nu får rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

"Ett av de mest generösa länderna i EU"

Så - hur många personer kommer att komma till Sverige till följd av de nya reglerna? Och vet partierna bakom januariavtalet svaret på den frågan?

Enligt en prognos från Migrationsverket från i höstas, gjord på beställning av regeringen, skulle denna förändring innebära en ökning med totalt 7 700 beviljade uppehållstillstånd på grund av anknytning, åren 2019-2021.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Riksdagens frågestund 19-01-24, anförande 6 Paula Bieler i samma ämne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-01- 31:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl till sidans topp

Fråga 2018/19:17 av Christina Höj Larsen (V)

Den senaste tiden har Migrationsverkets bedömningar av konvertiters skyddsskäl debatterats. Detta är delvis en följd av att ett konvertitstest som myndigheten påståtts använda sig av vid bedömningen av skyddsskäl spridits på internet, men också av att konvertiter utvisats till länder där de riskerar förföljelse till följd av att de konverterat till kristendom.

Migrationsverket säger i ett uttalande att "testets frågor är tagna ur sitt sammanhang och har inte ställts under ett och samma utredningssamtal", men medger att frågorna kan ha använts av myndigheten. Enligt en hemsida som spridit frågorna är de hämtade från Migrationsverkets protokoll.

Enligt hemsidan har Migrationsverket bland annat ställt följande frågor: Vad är skillnaden på den protestantiska och den ortodoxa kyrkan? Hur ser du på att Nya testamentet är kvinnofientligt? Kan du sakramenten? Vad är förbjudet enligt kristendomen? Hur förhåller du dig till kristendomens våldsamma historia? Kan du berätta lite om vad som står i Matteus 10:34?

Hur dessa frågor ska ge svar på om den asylsökande har skyddsbehov till följd av att hen konverterat till kristendom är högst oklart. Personer som varit utövande kristna hela sina liv kan ha svårt att svara på dessa frågor, och det avgörande för om en människa riskerar att utsättas för våld eller förföljelse är inte vilka kunskaper hen har om en viss religion, utan hur omgivningen ser på personen i fråga.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att ta några initiativ för att stärka rättssäkerheten för asylsökande konvertiter?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-01-23:

Migrationsverket: Vi utvisar inte konvertiter till Afghanistan till sidans topp

Rättschef Fredrik Beijer förklarar varför Migrationsverket bedömer om asylsökande är genuint kristna, och varför det går att utvisa dem som inte klarar granskningen.

Kristna från hela landet riktar hård kritik mot Migrationsverkets hantering av asylsökande konvertiter, att deras kristna tro inte bedöms som genuin samt att präster och pastorers intyg inte verkar tas på allvar.

Stor manifestation

Kritikerna fick bra hjälp på traven nyligen via det uppmärksammade "Är du kristen"-testet som spreds i sociala medier. Sveriges kristna råd har också anordnat en stor manifestation där kyrkoledare på bred front framförde sin kritik.

I samband med manifestationen besökte en delegation från Sveriges kristna råd Migrationsverkets ledning och strax efteråt får Dagen även en intervju med rättschefen Fredrik Beijer.

Kyrkorna anser att Migrationsverket ofta gör fel bedömningar när det gäller konverteringar. Kan ni förstå den kritiken?

- Vi kan absolut förstå kritiken. Vi hade en jättebra diskussion med Sveriges kristna råd, men vi har lite olika roller. Från en församlings synvinkel kan det nog i många fall vara svårt att förstå varför vi gör andra bedömningar än vad de gör, säger Fredrik Beijer.

Varför gör ni andra bedömningar?

- Församlingar har inte rollen att bedöma om en tro är genuin på det sätt som vi har. Vi har en dom från 2011 som vi utgår ifrån som säger att vi ska bedöma trovärdigheten. Vi ska också bedöma hur man vid ett återvändande kommer att agera. Det är en massa saker vi måste göra som man inte behöver göra som kyrka.

Svåra bedömningar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen ledare 19-01-23:

Joakim Hagerius: Migrationsverket är ute på gungfly till sidans topp

Med det nya rättsliga ställningstagandet från Migrationsverket, från december 2018, såg det lovande ut för asylsökande konvertiter, människor som lämnat islam för annan övertygelse. En förhoppning som verkar komma på skam om man ska ta Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer på orden.

I verkets egen skrivelse om metoder för prövning då religion och konversion åberopas som asylskäl står det med all önskvärd tydlighet att "det ska göras en noggrann utredning av religionens betydelse för den sökande, och vilket uttryck den tar sig både i Sverige och hur den kommer att ta sig vid ett återvändande till hemlandet".

Nyckelorden är "för den sökande" och "vilket uttryck". Den rimliga tolkningen är att det är den sökandes erfarenhet och handlingar som ska vara avgörande för om tron som åberopas ska bedömas som genuin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristianstadsbladet 19-01-25:

Mänskliga rättigheter - gäller de här i Sverige? till sidans topp

Josef Tengblad, 13 år, Tollarp

Öppet brev till migrationsminister Morgan Johansson och till Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Jag är arg! Hur kan Sverige säga sig stå för mänskliga rättigheter och religionsfrihet när man samtidigt säger åt en person att ljuga om sin religionstillhörighet för att kunna bli tillbakaskickad till ett ställe där han riskerar att bli förföljd?

En av mina vänner, Hossin Rezai, har idag varit på återvändandesamtal på Migrationsverket och fått veta att han för det första måste skriva på ett papper som intygar att han återvänder frivilligt till Afghanistan och för det andra måste ljuga om sin kristna tro och säga att han är muslim. Allt detta för att han mot sin vilja ska kunna återvända till ett land där han med största sannolikhet kommer att bli förföljd. Migrationsverket har även sagt att om han inte gör detta hamnar han i häktet. Är inte detta ett hot?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 19-01-09:

Are women escaping family violence overseas considered refugees? till sidans topp

Saudi teenager Rahaf Mohammed al-Qunun's story has travelled around the world this week, highlighting Saudi Arabia's repressive treatment of women and that not only those who seek asylum by sea face perilous journeys to safety.

For now, al-Qunun remains in Thailand, and it's been reported the UN's refugee agency (UNHCR) has deemed her to be a refugee. Australia has said it will consider granting her asylum.

Reports say al-Qunun fears, if she is returned to Saudi Arabia, she will be abused and killed by her family for renouncing Islam and asserting her independence. Sadly, al-Qunun's fear of being harmed by those closest to her is not unique.

Worldwide, an estimated 35% of women have experienced family or domestic violence. In some countries, the figure is closer to 70%. Not all those at risk will be entitled to international refugee protection, however. Only those who meet the definition of a "refugee" can make a valid claim for asylum.

Women fleeing family and domestic violence must deal with a unique range of legal and practical hurdles before the threat of being returned will truly have passed.

Refugee protection for gendered violence

The international refugee convention of 1951 defines a "refugee" as a person outside their own country who fears persecution because of their race, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

This legal definition was devised in Europe in the aftermath of the second world war, primarily with the political refugee in mind. Although the convention isn't limited to those fleeing political persecution, women fleeing gender-based violence must overcome a number of hurdles to show they meet the definition's criteria.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 19-02-01:

Högt pris för öppnade hjärtan till sidans topp

Malin, Frivillig familjehemsmamma

Ta hand om dig nu. Vi är så otroligt glada att vi har fått lära känna dig.

Rösten bär mig knappt när jag pressar fram orden in i hans vinterjacka. En sista kram.

- Tack så mycket. Jag är väldigt glad att jag fick ha en familj.

- Det har du fortfarande. Alltid.

Det blir våra sista ord till varandra. Han flyr vidare med destination Paris.

I över ett år var han en självklar del av vår familj, vårt hem. Han brukade skoja och säga att om han fick sitt uppehållstillstånd skulle han byta efternamn till vårt svenska son-namn.

Istället fick han flytta och gömma sig. Papperslös. Och till slut har skuggtillvaron blivit outhärdlig. När vi skiljs åt den sista kvällen är det något som går sönder inuti. Jag gråter för honom. Gråter för min familj. Gråter för ett land som gör människor så illa. Inte Afghanistan, utan Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-01-23:

Hetaste frågorna i migrationspolitiken till sidans topp

Migration- och integrationspolitiken är några av de mest omdebatterade politiska frågorna i Sverige.

Expressens politiska expert Jenny Madestam reder ut hur debatten kan komma att se ut den närmaste tiden när vi nu har en ny regering på plats.

Migrationen har varit en av de hetaste politiska frågorna de senaste åren. Kommer det fortsätta så?

- Jag tror att det kommer vara integration som står mer i centrum för svensk del, eftersom vi nu har skärpt migrationslagstiftningen och den kommer ligga fast. Eftersom vi nu har övergått till en mer restriktiv hållning så är ju inte frågan om mottagandet och att det kommer väldigt mycket människor till Sverige den stora frågan, utan frågan är väl mer hur Sverige ser till att det här fungerar på EU-nivå. Min gissning är annars för svensk räkning att det kanske kommer vara mer fokus på integrationsfrågor, om de människor som kommit till Sverige under den här flyktingkrisen, hur de ska komma i arbete och komma in i det svenska samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-01-30:

Partiledardebatt till sidans topp

/Utdrag:/

Anf. 34 Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Sedan min allra första dag som partiledare har jag sträckt ut handen till Stefan Löfven för att hitta en gemensam lösning på migrationspolitiken. Decennier av ogenomtänkt ryckighet borde få ett slut. Vi har gått från gränslös öppenhet till panikartad omläggning, från åtstramad S-politik till amnesti för ensamkommande. Med januariöverenskommelsen läggs nu politiken om en gång till.

Moderaterna och Socialdemokraterna borde i stället ta fasta på det som egentligen förenar oss, framför allt den krävande insikten om att vi i Sverige har vår del av ansvaret för att göra gott i en trasig värld men att vi samtidigt bär hela ansvaret för hur det sedan går här hemma i Sverige. Migration och integration hänger nämligen ihop.

Regeringen och stödpartierna har nu enats om att tillsätta en parlamentarisk utredning. Det är nog bra. Men den kräver inriktning. Och vad kan hela det nya regeringsunderlaget egentligen enas om?

Lite vet vi: Den tillfälliga lagen ska förlängas men ändå öppna för fler anhöriginvandrare. Regeringen vill ha nya undantag från en långsiktigt hållbar politik. Det är en riskabel väg. Därefter får vi gissa. Vi får inget veta om återvändande, om de som lever här laglöst och skyddslöst eller om risken för att Sverige återgår till generösare regler än resten av EU.

Varje civiliserat land måste vara en del av den stora världen. Men varje fungerande land måste också ha kontroll över sina egna gränser. Det har inte Sverige i dag.

Moderaterna och Socialdemokraterna har historiskt tagit ansvar för de här svåra frågorna, har hållit i när andra har släppt efter. Man brukar säga att med makt följer ansvar. Men nu väljer Socialdemokraterna makt framför ansvar.

Läs debatten, anförandena 34-38 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 19-01- 27:

Ministern om migrationspolitiken: Måste finnas utrymme för medmänsklighet till sidans topp

Socialdemokraterna gick till val på ytterligare skärpt migrationspolitik. Men efter uppgörelsen med C, L och MP blir politiken nu i stället mer generös. Förutom att fler ska få rätt till anhöriginvandring vill partierna också ge ökade möjligheter till uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl.

- Det måste finnas utrymme för medmänsklighet, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT:s Agenda.

I januariavtalet, alltså överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, kom partierna överens om att återinföra rätten för familjer att återförenas i Sverige.

De nya reglerna skulle enligt Migrationsverkets preliminära bedömning betyda att antalet anhöriginvandrare som söker sig till Sverige skulle öka med 8 400 på tre år.

"Bra för integrationen"

I SVT:s Agenda säger migrationsminister Morgan Johansson att rätten till anhöriginvandring är bra för integrationen i Sverige.

- Jag tycker att det är en väldigt bra humanitär åtgärd, det rör sig till 90 procent om kvinnor och barn som bott länge i flyktingläger som nu kan återförenas med sin pappa eller make i Sverige.

Socialdemokraterna gick till val på en ytterligare skärpning av migrationspolitiken, nu gör ni tvärtom och gör den i stället mer generös, varför?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ann-charlotte Marteus i Expressen 19-01-28: Morgan Johansson ger väljarföraktet ett ansikte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-01- 27:

Det måste finnas utrymme för medmänsklighet - låt minderåriga stanna! till sidans topp

Det senaste halvåret har flera barn utan vårdnadshavare utvisats från Sverige. Ett av ärendena handlar om Selma Yohannes som utvisades från Sverige till Italien efter att ha varit på flykt sedan hon var 9 år. Migrationsverket verkar inte tveka när det gäller att ta utvisningsbeslut för barn, hur unga de än är och trots att det saknas ordnat mottagande i mottagar- eller hemlandet. #vistårinteut anser att Sverige enkelt kan låta minderåriga få stanna genom att i Utlänningslagen införa skyddsgrunden ömmande skäl och uppehållstillstånd utifrån lång vistelsetid i Sverige.

Lagstiftarens intentioner omintetgjordes av ändrad praxis

Den 20 juli 2016 trädde den tillfälliga begränsningslagen i kraft. Den skulle undanta ensamkommande barn och barnfamiljer som sökte asyl senast den 24 november 2015. Men Migrationsverket ändrade praxis när det gäller ensamkommande barn april 2016 vilket har lett till att flera hundra ensamkommande barn fått utvisningsbeslut trots att de saknar ordnat mottagande och därför borde få permanent uppehållstillstånd.

Barns rättigheter är reglerade i Utlänningslagen

Sverige ska snart införliva barnkonventionen i svensk lag. Men oavsett det ska barnets bästa alltid råda när det handlar om barn i asylprocess. Det är en portalparagraf i utlänningslagen som inte kan förbises: "10§ I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver". Barn har enligt de konventioner Sverige ratificerat rätt till trygghet, utbildning och hälsa och ska skyddas från krig, våld och utnyttjande. Därför är det per definition fel att utvisa barn till länder i krig eller dit barn inte kan få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Migrationsverket tillskriver barn ett ordnat mottagande som inte finns

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-01-30:

Generösare regler - men inga löften om mer pengar till sidans topp

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innebär att reglerna för familjeåterförening kommer bli mer generösa.

Handläggningstiderna, som redan är otillåtet långa, riskerar då att bli ännu längre - om Migrationsverket inte får ytterligare 173 miljoner kronor.

Trots det vill inget av partierna svara på om myndigheten kommer att få pengarna - och migrationsminister Morgan Johansson (S) hänvisar fortsatt till siffror som bygger på att anslagen inte höjs.

I och med mittenöverenskommelsen får alternativt skyddsbehövande återigen rätt till familjeåterförening. Men hur många som kommer till Sverige till följd av de nya reglerna är ännu inte klarlagt.

Den nya konsekvensanalys som Migrationsverket gjort innehåller två scenarier:

+ Om Migrationsverket inte får ytterligare anslag kommer 8 400 anhöriga att beviljas uppehållstillstånd under tre års tid.

+ Om Migrationsverket får de anslag myndigheten behöver för sin verksamhet - och därmed hinner handlägga fler ärenden - kommer 11 900 personer beviljas uppehållstillstånd.

I förra veckan hänvisade migrationsminister Morgan Johansson först till en gammal konsekvensanalys, för att sedan ändra sig och hänvisa till den nya analysen. Men då enbart till den lägre siffran - 8 400 personer.

Ytterligare 173 miljoner för 2019

Det får Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, att reagera:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF i Aftonbladet debatt 19-01-29: Ni ökar invandringen - men vem ska betala? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 19-01-24:

Ensamkommande fastnar i välfärdens mellanrum till sidans topp

Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges Socialchefer, m fl

Ett ofullständigt reglerat ansvar och resurser som inte harmonierar med uppdraget gör att unga vuxna asylsökande riskerar att fastnar i välfärdens mellanrum. Den som hamnar i ett missbruk har mycket liten chans att få missbruksvård. Statlig finansiering behövs nu!

Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. I socialtjänstlagens portalparagraf fastställs vidare att kommunens socialtjänst ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, värna jämlikhet i levnadsvillkor samt främja aktivt deltagande i samhällslivet.

Kommunerna har höga ambitioner och krav på sig om att upprätthålla lagstiftarnas andemening, men då måste också förutsättningarna vara rimliga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-01-29:

Utskällda förslaget blir verklighet - efter 16 år till sidans topp

Aftonbladets ledarsida anklagade honom för "röstfiske i grumliga vatten" och menade att hans parti var på väg "huvudstupa rakt in i konservatism".

Den tidigare L-ledaren Lars Leijonborg får nu efter 16 år igenom sitt kontroversiella förslag om språktest för invandrare - och ser det som en revansch.

Den gamle "Leijonkungen" spinner som katten som just har svalt kanariefågeln. Lars Leijonborg är mycket nöjd.

Hans förslag om språktest för invandrare som söker medborgarskap har skällts ut, hånats och avvisats sedan 2002. Både av kollegerna i alliansregeringen och av de rödgröna. Och av forskare som säger att test inte underlättar integration utan tvärtom kan utestänga människor.

"Känns som revansch"

I dag finns det med som nummer 41 på 73-punktslistan i den överenskommelse mellan S, C, L och MP som utgör grunden för Stefan Löfvens nya regering. Och det har dessutom brett stöd i riksdagen.

- Det känns mycket bra, som en revansch. Efter 16 bortkastade år är det ändå bra att det kommer. Det handlar inte bara om den här enstaka frågan, vi kan vidga till den integrationspolitik som har förts, säger Lars Leijonborg, ledare för Folkpartiet, numera Liberalerna, 1997-2007.

- Förslaget framställdes som rasistiskt. Det var oerhört omskakande, ett trist försök att döda debatten. Språkkrav finns över hela världen, i nästan alla EU-länder, säger han.

Lars Leijonborg lanserade idén om språktest i valrörelsen 2002. Det blev en omedelbar succé. Partiet gick på några månader från cirka fyra procent i opinionen till 13,4 procent i valet, ett resultat man sedan dess inte har varit i närheten av. Partiledaren blev efter sin framgång hyllad som "Leijonkungen".

Anklagelser om rasism

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Ingen Människa är Illegal 2019:

Göteborg, 9 februari: Utbildning kontaktperson till sidans topp

Stöttar du någon som är i en svår asylsituation och vill ha råd och tips? Vill du göra en viktig insats som volontär i Frivilligorganisationen Agape eller som kontaktperson i nätverket Ingen människa är illegal? Kolla in detta!

(English below)

Lördagen den 9e februari är det dags för kontaktpersonsutbildning. Vi håller till i Hjällbo Kyrka mellan kl 12-17. Kyrkan ligger på Hjällbo torg vid hållplatsen Hjällbo.

Utbildningen riktar sig både till dig som redan stöttar någon som är papperslös, till dig som stöttar någon som är i asylprocess och till dig som vill börja att stötta någon. Det kan vara som kontaktperson men också som stöd åt en kompis, en klasskamrat, volontär, personer som du möter i ditt jobb etc. Utbildningen riktar sig också till dig som är intresserad av asylfrågor och vill lära dig mer.

Vi går kort igenom asylprocessen, ger konkreta tips och pratar om saker som är bra att tänka på. Vi pratar om situationen för papperslösa och om Ingen människa är illegals verksamhet. Tanken med utbildningen är att dela kunskaper mellan oss och att stärka nätverket mellan personer och organisationer.

Under eftermiddagen kommer även Frivilligorganisationen Agape att berätta om sin verksamhet och om möjligheten att bli volontär hos dem. Agape är en frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar. Agapes främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.

Om du efter utbildningen bestämmer dig för att bli kontaktperson inom Ingen människa är illegal så kommer du att vara med i en grupp med personer som varit kontaktpersoner ett tag och tillsammans med dem stötta en papperslös person eller familj. Det behöver fyllas på med kontaktpersoner i de befintliga grupperna. Du behöver inte ha förkunskap kring asylprocessen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Agapes facebooksida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

H-Migration 2019:

ESPMI Webinar: New Dissemination Practices in Forced Migration Research till sidans topp

February/March 2019

The webinar on New Dissemination Practices in Forced Migration Research aims to bring together established and emerging scholars and practitioners interested in discussing new opportunities for dissemination, with a particular focus on creative methods and outputs.

Questions for discussion:

+ What are the opportunities and challenges involved in creative methods of dissemination?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-02-01:

Festskrift till Anders Sundquist till sidans topp

Vår chefsjurist Anders Sundquist var med och grundade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 1991 och hans insats har varit avgörande för föreningens utveckling. Anders har de senaste 30 åren arbetat outtröttligt med att driva ärenden, ge rådgivning och på andra sätt stötta asylsökande och nätverket kring dem.

(...)

21 januari 2018 kom många av Rådgivningsbyråns vänner till Guldrummet på Historiska museet för att tacka Anders för hans gärning. Till den stora dagen framställdes en festskrift där personer som arbetat med Anders genom åren delade med sig av sina tankar kring asylrättens viktiga frågor. Festskriften innehåller följande bidrag:

Bevisning i tortyrrelaterade asylfall, Bo Johansson, jurist, medarbetare på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Tvärvändningen i migrationspolitiken 24 november 2015, Sanna Vestin, Skribent och informatör i flyktingfrågor, Redaktör för Asylnytt och styrelsemedlem i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Den nya instansordningen - en summarisk utvärdering 2010, Michael Williams, Ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd FARR 1988-2008

En tillbakablick på familjeåterförening, Anki Carlsson, biträdande avdelningschef, Nationella avdelningen, Svenska Röda Korset, medarbetare Rådgivningsbyrån 1994-2008

En bedömning utan stöd i lag, praxis eller förarbeten - Migrationsverkets hantering av frågan om verkställighetshinder när en asylansökan har avvisats med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen, Martin Nyman, UNHCR, medarbetare på Rådgivningsbyrån 2015-2018

Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj, Louise Dane, doktorand i Migrationsrätt, Stockholms universitet, tidigare praktikant på Rådgivningsbyrån

Utveckling av frågan om uteslutande under 2000-talet i svensk migrationsrätt, Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån, medarbetare på Rådgivningsbyrån 2004-2012

Artikeln med länk till skriften (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.