fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 8 november 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 18-11-05:

1 060 personer har hittills fått uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen till sidans topp

En månad har passerat sedan Migrationsöverdomstolen gav grönt ljus för att tillämpa den nya gymnasielagen. Under denna månad har Migrationsverket beviljat 1 060 personer uppehållstillstånd.

Innan årsskiftet ska Migrationsverket fatta beslut i de ärenden som handläggs av myndigheten. Eftersom drygt hälften av ansökningarna om uppehållstillstånd ska handläggas av domstolarna har Migrationsverket även fokuserat på att lämna yttranden dit.

Sedan 1 juli har Migrationsverket avslagit 1 482 ärenden. Avslagen baseras främst på att ansökan kommit från personer som inte omfattas av lagen.

I takt med att fler personer beviljas uppehållstillstånd gör Migrationsverket en särskild insats för att dessa personer så snabbt som möjligt kan besöka verket för att beställa uppehållstillståndskort.

- De som nu beviljas uppehållstillstånd behöver kortet för att kunna folkbokföra sig, ansöka om studiemedel och ta del av de rättigheter ett uppehållstillstånd medför. De här personerna har fått vänta länge på besked och därför vill vi agera så snabbt som möjligt för att underlätta för dem, säger Camilla Engström, projektledare på Migrationsverket.

I samband med beslutet kommer de som beviljas uppehållstillstånd även att få veta hur de ska gå tillväga för att kunna beställa ett uppehållstillståndskort. Målsättningen är att personerna inom två veckor efter beslut ska få möjlighet att beställa sitt kort.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-08:

Uppdaterade rättsliga riktlinjer om gymnasielagen från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om hur reglerna för uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier ska tolkas. Det handlar både om när gymnasielagen kan ge längre uppehållstillstånd än personen annars kunde ha fått och uppehållstillstånd för minderåriga som fått eller annars skulle få ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet (§ 16e i den tillfälliga lagen). Den enda skillnaden i det nya dokumentet är ett förtydligande som innebär att en person som redan hade fått en ny prövning beviljad på grund av verkställighetshinder ändå först ska få beslut enligt gymnasielagen. Om uppehållstillstånd om 13 månader beviljas vidtar automatiskt en prövning av skyddsstatus. Om personen visar sig ha flyktingstatus förlängs uppehållstillståndet till tre år. Samma uppdatering görs i den rättsliga kommentar som enbart berör § 16f, alltså "nya gymnasielagen". Kommentaren om nya gymnasielagen innehåller dessutom ett nytt stycke som innebär att utvisningsbeslut som hunnit vinna laga kraft kommer att kvarstå under tiden för uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, även om utvisningen inte får verkställas. Personer med uppehållstillstånd enligt 16f kommer alltså att få olika status, eftersom de som fått uppehållstillstånd enligt 16f innan deras asylprocedur var helt avslutad inte kommer att få utvisningsbeslut.

Hämta ställningstagandet 40/2018 om studier på gymnasial nivå, SR 40/2018 (Extern länk)

Hämta kommentaren 41/2018 om "nya gymnasielagen", paragraf 16f (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-10-24:

Riksdagsbeslut: Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning till sidans topp

Utlänningsdatalagen ska anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Utlänningsdatalagen innehåller bestämmelser för hur Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska behandla automatiserade personuppgifter när det exempelvis gäller känsliga personuppgifter och om vilka personuppgifter som omfattas av sökförbud.

Ändringarna innebär att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen. Det ska bland annat också bli tydligare i lagen vilka kategorier av personuppgifter som omfattas av sökförbudet, till exempel uppgifter om en persons sexuella läggning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2018.

Samlingssida med betänkandet, kammarens debatt och riksdagens beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-NTB / UNT 18-10-25:

Norge/ Norge vill skärpa regler om nyanländas boende till sidans topp

Norges regering vill ställa hårdare krav på var flyktingar ska bo under sina första år i Norge, rapporterar NRK.

I ett förslag till en ny integrationsstrategi föreslår regeringen att nyanlända bara ska få bo i områden där det bor som mest 30 procent personer med invandrarbakgrund.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-10-24:

Turkiet/: Constitutional Court pilot judgment on protection from refoulement till sidans topp

On 12 June 2018, the Turkish Constitutional Court delivered a pilot judgment in Y.T. concerning the prohibition of refoulement in light of the amendments introduced to the Law on Foreigners and International Protection by way of emergency decree in 2016.

An exception to the principle of non-refoulement in Turkish legislation was brought about by Emergency Decree 676 of 29 October 2016, which provides that a deportation decision "may be taken at any time during the international protection proceedings" against a person for reasons of: (i) leadership, membership or support of a terrorist organisation or a benefit-oriented criminal group; (ii) threat to public order or public health; or (iii) relation to terrorist organisations defined by international institutions and organisations.

The derogation from non-refoulement is applied in practice, bearing in mind that security-related codes are widely issued to foreign nationals by the Directorate General for Migration Management (DGMM) - the "YTS89" code issued to "foreign terrorist fighters" (Yabanci Terorist Savasci), for example, was applied to approximately 67,000 persons in 2017.

Although administrative courts have developed positive practice with regard to upholding the non-refoulement principle, the emergency decree specifies that appeals against deportation decisions on the aforementioned grounds have no automatic suspensive effect. Since the entry into force of the decree, the only effective recourse for preventing removal is a complaint before the Constitutional Court together with a request for interim measures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 18-11-06:

Från Etiopien/ Lifosfapport: Ett land i transition till sidans topp

/Utdrag:/

Efter nästan tre år av protester och undantagstillstånd verkar Etiopien nu slagit in på en väg av politisk förändring. Allt sedan den tidigare premiärministern Hailemariam Desalegn avgick i februari och landets nya premiärminister Abiy Ahmed övertog ämbetet i april har en politisk reformagenda tagit fart och det i ett högt tempo. Abiy är Etiopiens första premiärminister med ursprung i landets största folkgrupp, oromo.

Den nya administrationen har på bara några månader öppnat upp och gjort viktiga förändringar i den politiska sfären. Tidigare förbjudna medier får åter verka och fängslade oppositionella har släppts. I juni släpptes exempelvis blockeringar av över 250 stycken hemsidor och bloggar. Vad gäller antalet frigivna fångar talas det om tiotusentals. Det finns emellertid inga säkra siffror. Flera betydande förändringar av personal inom administrationen liksom omstruktureringar och nyutnämningar av ministrar och ministerier har dessutom ägt rum.

(...)

Trots många positiva förändringar har den nya politiken inte satt stopp för laglöshet, våld och konflikter i landet. Det är snarare så att instabiliteten ökat och i många fall ändrat karaktär från fall där staten utgör ena parten till incidenter mellan grupperingar i samhället, inte sällan baserat på etnicitet.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes krönika 18-11-06:

Från Honduras/ Krönika: Migranterna flyr från ett skräckvälde till sidans topp

Tigran Feiler

Den så kallade migrantkaravanen genom Mexiko har blivit en het valfråga i USA. Närmare tiotusen människor är på marsch norrut på väg mot USA:S gräns. De flesta deltagarna kommer från Honduras och El Salvador - två av världens absolut våldsammaste länder. De kallas inte flyktingar men många hoppas på asyl i USA.

"Det finns plats där borta på flaket", ropar någon och plötsligt springer hundratals centralamerikaner mot fordonet. Kvar på marken ligger en halmhatt och en mjukiskanin.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om marschen mot USA, nedan under rubriken "Gränser: Passage och hinder"

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-10-31:

Från Palestina/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag, Introduktion:/

Palestinska flyktingar är en av de största flyktinggrupperna i världen. Efter massflykten 1948 från det som då blev Israel, bosatte sig många palestinier främst i andra arabländer i Mellanöstern. Efter sexdagarskriget 1967 utlöstes en ny flyktvåg av palestinier och de har också flytt på grund av andra oroligheter och konflikter i sina närmiljöer. De flesta länder har inte integrerat palestinierna och gett dem medborgarskap, Jordanien undantaget, och deras uppehållsrätt och dokument varierar beroende på vilket land i Mellanöstern de befinner sig i. De behandlas också generellt sämre än medborgare, och i vissa länder är restriktionerna för palestiniers omfattande och påverkar deras möjligheter till att kunna försörja sig, utbilda sig mm.

Palestinska flyktingar från Mellanöstern är en stor grupp som förekommer i Migrationsverkets ärenden. Många av dem är statslösa. De handlingar de uppvisar kan vara utställa av olika länder och variationen gällande de dokument de kan inneha är stor, likaså dess utfärdande. Lifos avsikt är att denna rapport ska bringa klarhet i vilken status och vilka dokument palestinier i Mellanöstern har i respektive land som rapporten behandlar samt hur dokumenten utfärdas.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-22:

Från Syrien/ Återvändande syrier en pr-seger för al-Assad till sidans topp

Faror, fattigdom och ett sargat land. Framtiden är oviss för de syriska flyktingar som återvänder till hemlandet i takt med att inbördeskriget går in i en mer lågintensiv fas och grannländerna ökar pressen på syrierna.

För diktatorn Bashar al-Assad är återtåget en pr-seger.

En majoritet av de 5,6 miljoner syrier som tvingats på flykt vill gärna återvända - men många bedömer att det är för osäkert. Den slutsatsen drar FN efter att ha intervjuat grupper av syriska flyktingar i utlandet.

Det utdragna inbördeskriget i Syrien har nu gått in i en något lugnare fas. Omkring 100 000 syrier har redan vänt tillbaka, och fler väntas följa efter. FN:s flyktingorgan UNHCR varnar dock för att vända hem, eftersom läget i landet ännu är mycket farligt - trots löften från Damaskus och Moskva om säkerhet för dem som återvänder.

- Speciellt om man har flytt från den syriska regeringen och tar sig till ett område som kontrolleras av regeringen kan man råka på stora problem. Det har gripits och torterats mängder av människor under det här kriget - vi talar om tiotusentals försvunna, säger Aron Lund, Syrienkännare knuten till Utrikespolitiska institutet.

Men även för personer utan politisk bakgrund är det farligt.

Syrien är ett land i ruiner. Skolor och sjukhus är sönderbombade. Ekonomin är körd i botten och miljoner människor beroende av FN-hjälp för att överleva.

Till det kommer den politiska problematiken i de regeringskontrollerade områdena, säger Lund. President Bashar al-Assads styrkor kontrollerar i dag mer än hälften av landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-07:

Från Syrien/ Många syriska flyktingar stannar i Jordanien till sidans topp

För två veckor sedan öppnades gränsen mellan Jordanien och Syrien. En del av den närmare miljonen syriska flyktingar i Jordanien överväger nu möjligheten att återvända, medan andra är mycket tveksamma.

- Jag kommer att stanna i Jordanien, säger Halas som är 37 år och änka. Hon har glittrig ögonskugga och perfekt make-up där hon sitter i ett datorrum med andra kvinnor och lär sig ett ordbehandlingsprogram. Detta är flyktinglägret Zataari. Hon lever här med styvdöttrar och egna barn men maken försvann i kriget. Här känner hon sig trygg.

- Mina jobbchanser är betydligt bättre här i Jordanien än i Syrien, säger hon.

Många syriska flyktingar har hunnit rota sig under sina fem-sex-sju år här.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

TT / SvT Nyheter 18-10-23:

Gränskontroller ogillas i EU-parlamentet till sidans topp

Nu får det snart vara slut på de tillfälliga gränskontroller inom Schengen som bland annat Sverige infört efter flyktingkrisen 2015, anser EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-11-01:

Ungern/ Ungersk tv-fotograf frias för spark mot migranter till sidans topp

En ungersk tv-fotograf som dömts till tre års skyddstillsyn efter att ha sparkat och satt krokben för migranter, frias av landets högsta domstol.

Högsta domstolen i Ungern har tagit hänsyn till omständigheterna; då hundratals migranter på sin flykt undan polisen rusade rakt emot fotografen. Fotografen har själv sagt att hon blev oerhört rädd.

Händelsen, som blev viral, inträffade 2015 nära staden Roszke vid gränsen till Serbien.

Hon fick sparken från sitt jobb på tv-kanalen N1TV, som står nära det högerextrema partiet Jobbik.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-10-19:

Turkiet/ Refugees at the border faced with choice between detention and return till sidans topp

A recent report from The Guardian documents increasing barriers to access to the Turkish territory for Syrian refugees. People arriving at the border province of Hatay are pressured into signing "voluntary return" documents, advised by authorities that they are either to waive their right to seek protection or face indefinite detention.

The Turkish Directorate General for Migration Management (DGMM) has stated to The Guardian that 250,000 Syrians have opted for voluntary return until now and that, in line with the principle of non-refoulement, no deportations of Syrians have been carried out. Human rights organisations have, however, documented cases of arbitrary detention and deportation of Syrians from Hatay, as well as Iraqis from Van, and Afghans from Erzurum and Osmaniye in the past two years. The reports corroborate allegations of coercion into signing voluntary return documents.

According to the report, stricter controls on the movement of refugees within the country's territory have resulted in Syrians being placed in Removal Centres such as O?uzeli, Gaziantep with a view to deportation. So far this year, UNHCR has been contacted by 117 people detained in Gaziantep who have been scheduled for deportation to Syria. Refugees detained in Removal Centres such as Gaziantep and Hatay face substandard living conditions, while lawyers' access to them is hindered by different obstacles.

Pre-removal detention is a persisting problem in Turkey, as judicial review of detention orders remains ineffective. A significant majority of magistrates' court rulings on detention review continue to uphold DGMM detention orders without rigorous assessment, while courts often refrain from performing periodic reviews in accordance with the law.

Läs mer (Extern länk)

Kvällsposten 18-10-27: Amirs semester förstördes - släpptes inte in i Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-10-19:

Mexiko/ Karavan av migranter har tagit sig in i Mexiko till sidans topp

Jubel och skrik hördes när en grupp migranter lyckades forcera de gula kravallstaket som mexikansk polis satt upp vid gränsen mellan Guatemala och Mexiko.

Tusentals människor skyndade över bron till den mexikanska delstaten Chiapas. Mindre grupper av migranter har under dagen försökt ta sig över floden som delar länderna med hjälp av flottar.

Migrantkaravanen består av 4000 honduraner på flykt undan våldet i sitt hemland. De lämnade Honduras för en dryg vecka sedan och har färdats till fots upp mot slutmålet USA.

Karavanen har fått USA:s president Donald Trump att hota med indraget bistånd ifall de centralamerikanska regeringarna inte stoppar migranterna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT-Reuters-AFP / UNT 18-10-19: Migranter försökte forcera sig in i Mexiko (Extern länk)

SvT Utrikes 18-10-20: Mexikos besked: Öppnar gräns för kvinnor och barn (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-10-20: Många tusen människor på väg norrut (Extern länk)

TT / UNT 18-10-24: Mer än 7 000 migranter på väg till fots (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-10-26:

USA/ Trump skickar soldater till mexikanska gränsen till sidans topp

Den amerikanska militären har fått en begäran från inrikesdepartementet om ytterligare "flera hundra" soldater att placera vid gränsen mellan USA och Mexiko, uppger myndighetskällor för AFP och Reuters.

Tidigare på torsdagen twittrade president Donald Trump att han "skickar fram militären" för att stoppa den stora gruppen människor som vandrar i riktning mot landet.

"De kommer att stoppas!", skriver Trump.

Militären får dock enligt lag inte utföra polisarbete, utan kommer att bistå med logistiska uppgifter, enligt källuppgifterna.

Migranterna återupptog i onsdags sin färd efter ett längre uppehåll i södra Mexiko.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-10-26: USA skickar soldater för att säkra gränsen mot Mexiko (Extern länk)

SvT Utrikes 18-10-31: Trump: Vi kan skicka 15 000 soldater till gränsen (Extern länk)

Expressen 18-11-01: Donald Trump delade rasistisk kampanjfilm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-11-04:

USA/ Tusentals amerikanska militärer anländer till Mexikogränsen till sidans topp

Amerikanska försvarsmakten har publicerat de första bilderna av de omkring 5 200 soldater som uppges vara på väg till gränsen mot Mexiko. Den militära insatsen mot olaglig migration kan bli lika stor som USA:s militära insats i Afghanistan, skriver Washington Post.

De senaste veckorna har det rapporterats att stora grupper av migranter förflyttar sig i Centralamerika mot USA.

USA:s president Donald Trump har sagt att han vill stoppa de som försöker ta sig in i landet olagligt.

I måndags uppgav försvarshögkvarteret Pentagon att 5 200 amerikanska militärer ska skickas till gränsen mot Mexiko.

Några dagar senare, på onsdagen, meddelade president Trump att USA:s militära styrka på sikt kan uppgå till mellan 10 000 och 15 000 personer.

- Det finns en gräns för hur många en nation kan ta ansvar för i sina samhällen. Varje dag försöker omkring 1 500 och 2 000 personer ta sig över våra gränser olagligt, sade han på torsdagen.

Taggtråd

Nu anländer tusentals militärer till Texas från militärbaser i andra delstater. Det är bland annat arméförband från Fort Campbell och Fort Knox i delstaten Kentucky samt Fort Riely i Kansas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 18-11-04: Migranter leds om via "dödens väg" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-10-30:

USA/ Make asylum accessible to people fleeing violence till sidans topp

Any policies adopted by the United States that result in returning people fleeing violence in Central America to persecution or torture would violate US obligations, Human Rights Watch said. President Donald Trump is expected to announce an executive order on October 30, 2018 that will reportedly use various methods to block people fleeing violence from accessing asylum in the US.

Extreme violence related to organized crime, and in some instances abusive security forces, is a major problem throughout much of Central America's Northern Triangle - Honduras, Guatemala, and El Salvador. Violence and threats, often targeted, have prompted increasing numbers of people from those countries to seek asylum in the region and around the world.

"Given how dangerous life at home has become over the past few years, more people from Honduras, Guatemala, and El Salvador are claiming asylum in Mexico, the US, and beyond," said Clara Long, senior US researcher at Human Rights Watch. "The migrant caravan isn't increasing the flow in total numbers, but people told me that joining it was the safest way to escape. Traveling mostly on foot, with children, is dangerous and exhausting, and they hope for safety in numbers during the journey."

Refugee rights are human rights.

A total of 50,000 people tried to cross the Mexico-US border in September. But such surges are usually followed by much lower numbers in subsequent months. The US seems to be on target for the 25,000 for October that has been typical since 2009.

But even under flawed procedures for granting asylum, more Central American migrants are being recognized as refugees, not just in the US but regionally and globally. In 2009, Mexico granted asylum to just 15 Northern Triangle citizens, but in 2017, it recognized 1,910. US asylum grants to Central Americans have increased from 811 for the three countries in 2013 to 8,969 in 2017.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Amnesty International 18-10-26: Amnesty International 18-10-26: President Trump must abandon plan to close southern border to Central Americans seeking asylum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Blekinge 18-11-07:

Han blev miljonär på flyktingar: "Inget jag skäms över" till sidans topp

I flyktingvågens spår såg många företagare chansen - och tog den. Belöningen blev mångmiljonvinster.

- Det är inget jag skäms över, säger Anders Nordin, som drev asylboende i Fur.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-10-26:

"Jag skulle kämpa på och gå framåt" till sidans topp

2015 kom 18-årige Sadeq Mousavi till Sverige som ensamkommande flykting. Nu har han lärt sig det svenska språket, startat Linköping Kentys futsal-lag och pluggar VVS-programmet på gymnasiet. Alla hans vänner har fått uppehållstillstånd -?men inte Mousavi.

Löven har fallit från träden i Linköping och vi slår oss ner på den lilla muren som ramar in parken utanför domkyrkan. Sadeq Mousavi berättar om flykten från Iran och resan som tog honom till Sverige.

- Jag är född i Afghanistan men flyttade till Iran när jag var barn. Det var svårt för afghaner att leva i Iran. Efter man fyllt 15 år blev det ännu svårare och om polisen eller militären stöter på en frågar de om id-kort. Och när man inte har något id-kort... då skickas man tillbaka till Afghanistan. Jag kan inte bo där på grund av att min pappa har många fiender där. Min pappa var militär i Afghanistan och krigade mot talibanerna. Nu letar de efter honom och därför flydde familjen till Iran. Både min pappa och jag skulle bli dödade ifall vi återvände dit. Samtidigt hade jag inget liv i Iran och det fanns en risk att de skulle skicka tillbaka mig till Afghanistan, vilket skulle betyda döden. Så jag flydde först till Turkiet för att sedan åka vidare till Sverige, berättar Maousavi.

Nu har han bott i Linköping sedan december 2015 och byggt upp ett liv här. Han har själv startat Linköping Kentys futsal-lag som nu spelar i division 1. Till en början letade han efter en tränare som kunde leda laget -?men det slutade med att han själv blev spelande tränare. Det har gått bra för klubben som fick ta klivet upp från division 2 till division 1 den här säsongen och har nu också påbörjat ett samarbete tillsammans med elitlaget KFUM Linköping.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-10-25:

Skolan extra viktig för barn som flytt till Sverige till sidans topp

Skolan spelar en extra viktig roll för barn som har flytt till Sverige. Det menar Bris, Barnens rätt i samhället i en ny rapport. Och nu vill Bris bland annat att skolplikt införs för barnen redan under asylprocessen.

- Skolan är väldigt viktig för att återupprätta trygghet för barn som upplevt förluster redan tidigt i livet, säger Mikael Drackner som är projektledare för Bris verksamhet "Tillsammans för barn som flytt".

En bra start i Sverige är avgörande för både samhället i stort och för barnen som flytt hit. I den processen spelar skolan en nyckelroll, både som en trygg punkt i en annars osäker tillvaro och som en väg in i det svenska samhället, konstaterar Bris i rapporten "Skolans roll för barn som flytt" som presenteras i dag.

Påverkar barnens situation i skolan

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Magnus Jägerskog i SvT Opinion 18-10-24: "Inför skolplikt för alla barn i pågående asylprocesser" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-11-04:

"Barnen har tappat hoppet" till sidans topp

Många tror att det inte finns några apatiska flyktingbarn i landet längre. Men Uppsalabon Anne-Liis von Knorring vet bättre. Sedan hon blev pensionär för hon en enveten kamp för barnen som har tappat hoppet.

Anne-Liis von Knorring möter i hallen och visar runt i den ljusa våningen.

Hon har träffat 50 barn med uppgivenhetssyndrom genom åren. Första gången var som överläkare på barnpsykiatriska avdelningen i Uppsala år 2003.

Då som nu var sjukdomstillståndet relativt okänt.

- Det här tillståndet finns beskrivet redan på slutet av 1800-talet, men det har alltid varit ovanligt, säger Anne-Liis von Knorring.

Barnen bara ligger till sängs, pratar inte, rör sig inte och reagerar inte. Många äter och dricker inte och de allvarligast drabbade barnen får matas med sond för att hållas vid liv.

Fortfarande finns inget medicinskt botemedel för det psykiatriska tillståndet.

- Barnen har tappat hoppet. Först när trygghetskänslorna kan komma tillbaka kan de vakna, säger Anne-Liis von Knorring.

Hon är professor emerita inom barn- och ungdomspsykiatri vid Uppsala universitet. Som pensionär började hon engagera sig för apatiska flyktingbarn. Bland annat har hon varit med och drivit på utvecklingen för att ge tillståndet en egen diagnos i Sverige. 2014 införde Socialstyrelsen diagnosen uppgivenhetssyndrom.

År 2015 och 2016 var antalet barn med diagnosen 85 respektive 84 i landet, enligt Socialstyrelsen. För 2017 finns ingen statistik ännu, men siffrorna är viktiga, menar Anne-Liis von Knorring. De synliggör barnen som förlorat sin egen röst.

- Det är inte över. Jag vill att folk ska få veta att de här barnen finns, säger Anne-Liis von Knorring om varför hon ställer upp på intervjun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Maria Ripenberg i Upsala Nya Tidning 18-11-06: De apatiska barnen är inget unikum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-10-31:

En viktig bok om omsorg till sidans topp

Många ensamkommande unga lider av psykisk ohälsa både efter påfrestningarna under flykten och på grund av svåra omrsändigheter i Sverige. Vårdpersonal ställs inför utmaningen att erbjuda omsorg och behandling som fungerar i de ensamkommandes situation. Utifrån det behovet har Region Skåne nu givit ut boken "En viktig bok om omsorg". Det är en metodhandbok för yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Boken baseras på forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas upplevelser. Den är tänkt att "användas som en erfaren arbetskollega". Läsaren kan slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten upplevs otillräckliga eller inte anpassade för ensamkommande. Boken innehåller även övningsuppgifter och tips. Den kan skickas efter som bok eller laddas ned i digital form.

Läs mer hos Region Skåne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 18-10-29:

Nyanlände Ahmad: "Jag älskar Dalby och dalbyborna" till sidans topp

Nätverket "Tillsammans för Dalby" samlar in möbler, har språkundervisning, är personliga mentorer och gör allt annat de kan kan för stötta de nyanlända. Flera får hjälp med att ta körkort.

- Jag övningskör en gång i veckan med en man som heter Mats, berättar Jihan Khaled som snart hoppas kunna ta körkort.

Per Brugge i "Tillsammans för Dalby" berättar att han hjälpt en man att ta lastbilskörkort.

- Jag kan inte köra lastbil, men jag kan läsa svensk text. Han har nu tagit lastbilskörkort och har fått ett fast jobb, säger Per Brugge, som inte ångrar att han engagerat sig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 18-10-25:

Afghanska flyktingar räddar kulturarvet till sidans topp

Den förfallna gamla banvaktarmiljön i Svennebytorp, söder om Torsby, går nu en ny vår till mötes. Och de som räddar den kulturhistoriskt värdefulla miljön är två afghaner och en byggnadsantikvarie.

- Det är en fantastiskt fin miljö här med närheten till Fryken. Men det är helhetsupplevelsen med järnvägen, banvaktarstugan och ett uthus som är ganska autentiska. Det har inte hänt så mycket här sedan det byggdes i början av 1900-talet, säger byggnadsantikvarien Hans Johnsson.

Byggnadsantikvarien Hans Johnsson har vigt sitt liv åt att rädda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Och banvaktarmiljön i Svennebytorp ligger honom varmt om hjärtat.

- För mig känns det jätteviktigt att ta tillvara det här. Det kommer inte byggas fler sådana här ställen, konstaterar han lakoniskt.

För många projekt

Men med flera angelägna projekt på gång räckte inte de egna händerna till för alla byggnader längre. Det var då två afghanska flyktingar kom in i bilden.

- Jag har för många hus, helt enkelt. Så då tänkte jag att de här killarna är jätteduktiga och att vi skulle kunna hjälpa varandra. De hjälper mig med restaureringarna och jag hjälper dem genom att ge dem arbete. Då kanske de kan få stanna i Sverige. Det är ju det jag vill, säger Hans Johnsson.

Väntar på besked

De båda afghanerna har länge väntat på att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och i huvudsak har det varit en sysslolös väntan. Men nu fylls dagarna av arbete.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-10-31:

Grekland/ Tilos - grekiska ön som välkomnar flyktingar till sidans topp

För flyktingar är den grekiska övärlden känt som ett levande inferno med trångbodda läger utan framtidsutsikter. Men det finns en liten grekisk ö som gjort sig känt som ett undantag. SVT Nyheter har besökt Tilos - som kämpar för att flyktingar ska stanna kvar för att hindra ön från att avfolkas.

För turister, inte minst från Skandinavien, är den lilla ön Tilos är känt som ett stillsamt semesterparadis. Lugnet på Tilos är slående i kontrast till turistvimlet på grannöarna Rhodos och Kos.

Men Tilos sticker också ut med sin unika attityd till flyktingmottagande. Medan andra grekiska öar ber myndigheter att få slippa ta hand om flyktingar, så vill Tilos ta emot flyktingar med avsikten att de ska bli en del av ön.

En av dem är Ali, som inte vill avslöja sin identitet av rädsla för den syriska regimen. Han har överlevt 13 kulor i kroppen från Assadregimens soldater innan flykten från Ghouta i Syrien.

- Här på Tilos hälsar människor på oss. En del säger till och med hej på arabiska, trots att de är greker, berättar Ali.

"Nytt blod"

Den lilla ön Tilos har en lång tradition av att gå sin egen väg. Öns förra borgmästare var först i Grekland med att viga homosexuella, innan det ens formellt sett var lagligt.

Det ovanliga beslutet att frivilligt välkomna flyktingar har drivits igenom av den nuvarande borgmästare Maria Kamma, som är partipolitiskt oberoende.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-10-26:

Australien/ Pressure mounting on the government to remove the refugees from Nauru till sidans topp

As refugees endure a "Humanitarian Emergency", the political stalemate continues

Pressure is mounting on the Australian government to remove the refugees currently detained on the offshore processing centre on Nauru, following statements from the Australian Medical Association and the United Nations on the urgency of the conditions on the Island. As the threat of a hung parliament looms following the Liberal party's recent loss of their Wentworth seat, parties' are struggling to find a bipartisan solution to the crisis.

Australian Prime Minister Scott Morrison is facing increasing parliamentary pressure, including on behalf of MPs from within his own party, which has intensified since the loss of the Wentworth byelection. Morrison is considering the prospect of at least 150 people from Nauru being resettled in New Zealand, but states that he is doing so only on the condition that the government secure the passage of legislation that will ensure there is no "backdoor entry" to Australia. This could mean the implementation of legislation shelved in 2016 that would impose a life time ban on asylum seekers who arrive to Australia by boat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / UNT 18-10-23: Elva barn evakuerades till Australien (Extern länk)

Amnesty International 18-11-01: Nauru's detained children must be given true freedom (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-02:

Mexiko/ IOM monitors caravans of American migrants, supports voluntary returns till sidans topp

The UN Migration Agency, IOM, continues to provide support and assistance to migrants who have joined the migrant caravans crossing Central America and opted to seek asylum in Mexico or return to their countries of origin.

In the Siglo XXI Migratory Station of Tapachula, managed by the National Institute for Migration (INM) of Mexico, IOM and the Mexican Secretary of Foreign Affairs (SRE) have been supplying food and basic hygiene kits to over 1,500 migrants from the caravans seeking asylum in Mexico.

"IOM maintains its position that the human rights and basic needs of all migrants must be respected, regardless of their migratory status," says Christopher Gascon, IOM Chief of Mission in Mexico. "In coordination with UNHCR we will continue to monitor the situation of the caravan counting on field staff, the Mexican Office of Assistance for Migrants and Refugees (DAPMyR), and partner NGOs, providing information regarding alternatives for regular and safe migration, as well as options for voluntary returns."

A second caravan of approximately 1,800 Central American migrants admitted on Monday (29/10) by Mexican migration authorities arrived last Wednesday (31/10) in Huixtla, Chiapas state, and plan to move today, according to local authorities. This group initially started the regularization process in Mexico but later opted to continue the trek north without seeking asylum.

A third caravan of around 500 migrants departed from El Salvador last Sunday and crossed Tuesday (30/10) into Mexico, where most of them requested asylum. A fourth group of migrants left on Wednesday (31/10) from San Salvador with some 1,700 individuals, according to an IOM monitoring team. The final group spent last night in the Guatemalan town of Tecún Umán, on the border with Mexico.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-10-27:

Mexiko/ Hjälp till migranter som stannar i Mexiko till sidans topp

Mexiko försöker stoppa migranter på väg genom landet mot USA genom att erbjuda vård, skola och tillfälliga arbeten mot att de inte fortsätter norrut.

Landets president Enrique Peña Nieto säger att erbjudandet gäller de som stannar i de sydliga delstaterna Chiapas och Oaxaca, enligt en video som publicerats på Twitter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-10-22:

USA/ Facts and figures on illegal pushbacks, arbitrary detention and ill treatment till sidans topp

Amnesty International's view on US authorities' family separation numbers:

+ There has still not been a proper reckoning of the scale of abuse by US authorities in the family separations scandal.

+ The US Congress must act immediately to publicly investigate and establish an exhaustive record of family separations by US authorities, and pass legislation prohibiting the separation and indefinite detention of children and families.

+ US authorities must reveal their full statistics on family separations for public scrutiny, ensure that all those families are reunited, and guarantee this never happens again.

DHS statistics on family separations

+ In total, the US Department of Homeland Security (DHS) has admitted to separating approximately 8,000 "family units" in 2017 and 2018, yet has also cast doubt on the accuracy of its own statistics.

This number excludes the period from 1 March to 18 April 2018, when Amnesty International and other organizations documented additional family separations.

+ In September 2018, the DHS agency Customs and Border Protection (CBP) informed Amnesty International that it separated 6,022 "family units" between 19 April and 15 August 2018.

CBP clarified in October 2018 that the figure of 6,022 likely referred to individuals in families, and not family groups of multiple people.

Even if referring to individuals in families, this is the highest number disclosed by CBP on the scale of its family separations policy.

Until July 2018, the highest number provided publicly by the Trump administration was under 2,700 children, separated from an unknown number of adults.

(...)

Läs hela uttalandet, även om olagligt förvarstagande och push-backs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Justitiekanslern 18-11-08:

JK kritiserar handläggningstid i medborgarskapsärende till sidans topp

Klagomål med anledning av Migrationsverkets handläggning av en ansökan om svenskt medborgarskap

Justitiekanslern uttalar följande kritik mot Migrationsverket. Verket har med anledning av en ansökan om svenskt medborgarskap under ett år och sju månader inte vidtagit några handläggningsåtgärder. Verket gör dessutom för stor skillnad i handläggningstider mellan ärenden om svenskt medborgarskap som bedöms vara uppenbart klara för beslut och ärenden av samma slag i vilka ytterligare utredning bedöms som nödvändig.

(...)

Läs hela yttrandet i ärende 11423-17-2.1 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-10-26:

Amnesty vill ha en utredning om flyktingombuden till sidans topp

Amnesty International i Sverige riktar kritik mot att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna anlitat Jessica Ohlson som juridiskt ombud för asylsökande unga ensamkommande när hon samtidigt är partisekreterare och styrelseledamot i det främlingsfientliga partiet Alternativ för Sverige.

- Jag tycker att det är olämpligt, på grund av att Alternativ för Sverige är ett parti som är uttalat främlingsfientligt, och som kräver omedelbart asylstopp och som har väldigt extrema åsikter, säger juristen Madelaine Seidlitz, som är ansvarig för flykting-och migrationsfrågor på Amnesty.

Men hon säger att det med nuvarande regler är svårt att stoppa juridiska biträden även om de är ledande företrädare för främlingsfientliga partier, eftersom det kan tolkas som att myndigheterna ägnar sig åt åsiktsregistrering.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-11-03:

Advokat varnas efter asylmiss: "Brist på intresse" till sidans topp

En advokat i länet varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att en man fått avslag på sin asylansökan. Advokaten ska enligt anmälan ha visat "brist på intresse" när han överklagade ärendet.

I augusti 2017 fattade Migrationsverket först beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd för den asylsökande mannen.

Beslutet överklagades av advokaten, som enligt anmälan skrev en "helt innehålls skrivelse" med "tio korta rader som inte innehöll någonting i sak."

I anmälan står det att det kunnat "betyda skillnaden mellan liv och död för den sökande."

Domen vann laga kraft

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-08:

Rättsmedicinskt utlåtande inte ensamt avgörande i åldersbedöming enligt domstol till sidans topp

I juni 2018 beviljade förvaltningsrätten i Malmö uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande för en tonåring som är afghansk medborgare men har vuxit upp i Iran. Det avgörande blev hur Rättsmedicinalverkets utlåtande om åldern ska bedömas i förhållande till pojkens egna uppgifter. Pojken hade lämnat in vaccinationskort samt kopior av anteckning i koranen och ett antagningsbesked. Han hade lämnat relativt detaljerade uppgifter om sin ålder relaterat till olika händelser under uppväxten. Familjehemmet hade bedömt honom som minderårig och socialtjänsten hade ingen anledning att tro något annat. Pojken saknade visdomständer i underkäken men lårbenet var enligt RMV fullmoget och undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre. Det blev avgörande för Migrationsverket. Som vuxen ansågs pojken inte ha skyddsbehov gentemot Afghanistan trots att han saknar nätverk där. Migrationsdomstolen påpekar att RMV:s sannolikhetsskala inte säger något om hur osäker själva bedömningen av tillväxtzonen i lårbenet är. Domstolen relaterade till tidigare fall där olika bedömningar gjorts utifrån samma röntgenbilder. Med hänvisning till UNHCR:s riktlinjer anser domstolen att RMV:s utlåtande inte ensamt kan vara avgörande. Domstolen bedömer pojken som minderårig. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-18:

Uppgifter: Var femte pojke felklassas med knämetod till sidans topp

Rättsmedicinalverket har gett flera olika besked om risken för att vissa pojkar ska felbedömas som vuxna i de medicinska åldersbedömningarna.

Elias Palm, tidigare metodansvarig, hävdar att man inte kan ange en exakt siffra - men i domstol har han sagt att siffran är 20 procent.

Rättsmedicinalverket har utfärdat tusentals utlåtanden om manliga asylsökandes ålder. I de allra flesta fall har båda kroppsdelarna som undersöks, tanden och knäet, ansetts vara färdigvuxna.

Men förra året utfärdade RMV 3 099 åldersutlåtanden som bygger enbart på ett färdigvuxet knä. I dessa fall har visdomständer antingen saknats eller bedömts som omogna.

I en intervju med SvD sa Elias Palm, tidigare metodansvarig, att risken för felklassning av barn som vuxna är tio procent - när båda kroppsdelarna är färdigvuxna. Men att det inte går att med säkerhet ange någon felmarginal när bara en kroppsdel bedöms som mogen och den andra som omogen.

Nu kan SvD avslöja att Elias Palm angett en sådan siffra i en rättegång dit han kallats som sakkunnig.

I det aktuella fallet hade den undersöktes tand inte uppnått så kallat slutstadium - och åldersutlåtandet grundades enbart på att knäet var färdigutvecklat, precis som i de 3 099 asylärendena från förra året.

I rätten säger Elias Palm att så mycket som 20 procent av 17-åringarna kan ha ett färdigvuxet knä. Han påpekar att dessa uppgifter inte är vetenskapligt publicerade, men hans bedömning i det aktuella fallet är att "sannolikheten för att personen i fråga skulle vara 17 år, fast över 17,5, kan vara bortåt 20 procent".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-10-24:

Migrationsverket ändrar inte arbetssätt efter granskning till sidans topp

Migrationsdomstolens ifrågasättande av säkerheten i de medicinska åldersbedömningarna kommer inte att påverka Migrationsverkets hantering av frågan. Det säger verkets rättschef Fredrik Beijer.

I ett flertal artiklar har Svenska Dagbladet granskat Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av asylsökande. På tisdagen berättade tidningen om en dom från juni i år, där Migrationsdomstolen ifrågasätter Rättsmedicinalverkets (RMV:s) metoder och går emot myndighetens utlåtande.

Fallet handlade om en person där RMV:s medicinska bedömning talade för att åldern var 18 år eller äldre. Visdomstanden saknades och utlåtandet gjordes baserat på personens knä, som ansågs vara färdigvuxet.

Enligt migrationsdomstolen är dock säkerheten i bedömningen av knän oklar.

- Jag har uppfattat det att man valde knämetoden för att knäet växer färdigt senare än visdomstanden. Men nu har jag själv sett att det i ett antal yttranden att det är tvärtom. Då brister den förutsättningen, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö och den som dömt i det aktuella målet, till SvD.

Fredrik Beijer är rättschef på Migrationsverket och har tagit del av domen i fråga.

- Jag tycker att det var ett rimligt resonemang i domen. Det fanns ett antal bevismedel som sökanden lämnat in som talade för att han var underårig, säger Fredrik Beijer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-11-03:

Olika besked av åldersbedömningar väcker frågor: "Absurt" till sidans topp

Rättsmedicinalverket har gett olika besked till Migrationsverket och till domstolar om hur resultat av medicinska åldersbedömningar ska tolkas. Hanteringen väcker frågor, anser jurister SvD talat med. - Rättssäkerheten är i gungning, säger advokaten Marthin Högsten.

Förutom i asylärenden används Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar även i brottmål där ålder på den misstänkte är oklar. Åldern kan till exempel vara avgörande om den misstänkte ska dömas till fängelse och utvisning, eller till ungdomsvård.

SvD har tidigare avslöjat en rad felaktigheter och stora frågetecken i RMV:s åldersbedömningar av asylsökande. Bland annat handlar det om förklaringen till hur resultaten av genomförd åldersbedömning ska tolkas, den så kallade sannolikhetsskalan.

I asylärenden undersöks visdomstanden och knäet. Om någon av dessa två kroppsdelar anses vara fullmogna talar det, enligt RMV, för att personen är 18 år eller äldre.

Enligt myndighetens förklaring, som finns inskriven i de tusentals åldersutlåtanden som skickats till Migrationsverket, betyder det att:

"..Cirka 10 procent av barn med en kronologisk ålder nära 18 år, som har en fullmogen tillväxtzon i nedre lårbenet och visdomstand, kan utifrån dagens kunskapsläge komma att felbedömas"

Samma formulering har även använts i en rad brottmål som SvD tagit del av. Men nu kan SvD avslöja att Rättsmedicinalverket i flera fall gett en annan förklaring i sina åldersutlåtanden som begärts av åklagare för att användas som bevisning i rättegångar.

Där står att den tioprocentiga risken för felbedömning när undersökningar "talar för" att personen är 18 år eller äldre gäller enbart tanden. Tillväxten i "nedre lårbenet" - knät - nämns här inte alls.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs debattinlägg om åldersbedömningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-11-08:

Europadomstolen tillåter utvisning av narkotikadömd trots sex barn i Danmark till sidans topp

En man dömdes i Danmark för narkotikabrott till fem års fängelse och utvisning till Jordanien. Mannen hade bott nio år i Danmark men hade aldrig haft ett arbete och hade dömts för mindre narkotikabrott flera gånger tidigare. Frågan inför Europadomstolen var om utvisningen skulle tillåtas trots att mannen hade tre barn, 14, 12 och 11 år gamla från ett tidigare äktenskap. Dessutom bodde han före fängelsestraffet ihop med tre barn, 9, 8 och 7 år gamla, och var fortfarande gift med modern. Alla barnen hade besökt honom tätt under fängelsetiden och båda mödrarna hävdade att det skulle skada dem om pappan utvisades. Domen innehåller en lista över faktorer som enligt tidigare praxis ska vägas in vid bedömningen av om en utvisning på grund av brott är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen slutsats är att rättsinstanserna i Danmark tagit den hänsyn de var skyldiga till och att utvisningen är proportionerlig bland annat med tanke på det grova brottet och att barnen inte bott ihop med pappan på länge.

Case of Assem hassan ali v. Denmark, Application no. 25593/14 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-08:

EU-domstolen: Irans straff mot konvertit kan utgöra förföljelse om lagen tillämpas till sidans topp

Målet rör en person från Iran som sökt asyl i Bulgarien efter att ha anklagats för apostasi i hemlandet. Några av frågorna till EU-domstolen rör om en medlemsstat är skyldig att pröva varje ärende enligt Dublinförordningen och fatta beslut om sitt ansvar för asylärendet, innan beslut i sakfrågan tas. EU-domstolen påpekar att det inte finns någon skyldighet att ta ett uttryckligt beslut i fråga om ansvar enligt Dublinförordningen. Dublinkriterierna behöver inte heller vägas in om beslutet i sakfrågan överklagas. Övriga frågor rörde relgiion som asylskäl. Vilka frågor om religion får ställas och måste den sökande uttala sig om alla aspekter av religionsutövande som nämns i asylprocedurdirektivet? Kan hemlandets argument för straff mot apostasi vägas in eller utgör straffen i sig förföljelse även om inte någon religion nämns? EU-domstolen svarar att alla beståndsdelar av begreppet "religion" inte behöver visas, men sökande måste kunna underbygga sina påståenden. Beträffande straff säger EU-domstolen att dödsstraff eller fängelsestraff för agerande i strid med statsreligionen kan utgöra förföljelse. Det avgörande är straffets karaktär, och om straffet tillämpas i praktiken.

Läs längre referat av Migrationsverket och hämta domen i mål C-56/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-11-03:

Därför får Zahra stanna i Sverige till sidans topp

Eftersom Zahra saknar ett manligt nätverk i Afghanistan riskerar hon förföljelse och övergrepp. Det menar Migrationsdomstolen, som därmed underkänner Migrationsverkets utvisningsbeslut. Eftersom domen inte kommer att överklagas innebär det att Zahra får stanna i Sverige.

När Migrationsverket i våras beslutade att utvisa 12-åriga Zahra Rafeei, var ett av skälen att de inte trodde på hennes uppgifter om att hon saknade ett manligt nätverk i Afghanistan. Eftersom det afghanska samhället är starkt patriarkalt, och rättigheterna för såväl kvinnor som barn är starkt åsidosatta, är "ett godtagbart manligt nätverk" en förutsättning för att kunna utvisa en flicka dit.

Zahra och hennes advokat menade att hon saknade ett sådant nätverk i Afghanistan, men det ifrågasattes av Migrationsverket, med hänvisning till dokument som beskriver hur viktig storfamiljen är för enskilda i Afghanistan.

Migrationsdomstolen tror dock mer på Zahras uppgifter. De anser att hon "på ett sammanhängande sätt redogjort för sin familjesituation", och menar vidare att "generell landinformation" inte kan användas för att bedöma trovärdigheten i en enskild persons berättelse, "särskilt när det är fråga om ett ungt barn".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 18-11-03: Glädjen: Zahra, 12, får stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-08:

Migrationsöverdomstolen: Skyddsbehövande från Syrien kan vara anknytningsperson till sidans topp

En man från Syrien hade fått uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande. Hans maka och barn ansökte om återförening. Nästan ett år senare fick de avslag på grund av att mannen inte hade välgrundade utsikter till permanent uppehållstillstånd, eftersom han saknade individuella skyddsskäl och situationen i Syrien kunde ändras. Strax därefter förlängdes mannens första 13 månaders tillstånd med två år. Målet har nu nått Migrationsöverdomstolen som påpekar att det väsentliga för "välgrundade utsikter" inte är om skälen är individuella utan hur varaktigt skyddsbehovet är. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det finns mycket som talar för att skyddsbehovet kommer att kvarstå och att mannen vid nästa ansökan kan beviljas permanent eller åtminstone förlängt tillstånd. Domstolen väger in att ett uppehållstillstånd även kan permanentas genom arbete eller genom ställning som varaktigt bosatt efter fem års laglig vistelse. Makan och barnet beviljas uppehållstillstånd. Domen är vägledande. Alternativt skyddsbehövande som sökt asyl senare än den 24 november 2015 berörs dock inte, eftersom de över huvud taget inte tillåts familijeåterförening enligt den tillfälliga lagen.

Hämta domstolens referat i mål UM 3009-18, MIG 2018:19 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 18-10-24:

Germany 'ignoring' ECJ ruling on refugee reunification till sidans topp

Media reports have accused Germany of disregarding a ruling from the EU's top court on the rights of unaccompanied minors to be joined by their families. The key point is the minor's age during the asylum process.

In mid-April, the European Union's supreme court in matters of EU law ruled that unaccompanied minors could bring in their families, even if they had come of age during the asylum process.

The European Court of Justice (ECJ) ruled that the decisive factor was the date when the application for asylum had been made - and not how long it took authorities to process it.

German law dictates that a refugee must still be a minor when the parents join him or her.

A report in German daily Süddeutsche Zeitung indicated that the German Foreign Ministry, which issues visas, was not correctly implementing the law.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-27:

Gymnasielagen har gett Benjamin nytt hopp till sidans topp

Den omdiskuterade gymnasielagen fick till slut godkänt - och hoppet om att få stanna i Sverige tändes på nytt hos tusentals ungdomar.

En av dem är 18-åriga Benjamin från Afghanistan.

Ända sedan Benjamin kom till Sverige för tre år sedan har hans tillvaro kantats av utdragna asylprocesser och negativa besked från Migrationsverket. Trots ovissheten har han fortsatt att läsa både svenska och de ämnen som krävs för att få behörighet till gymnasiet.

En kort tid in på hans första termin på gymnasieprogrammet vård- och omsorg kom beskedet att gymnasielagen fått grönt ljus i Migrationsöverdomstolen - och Benjamin en andra chans.

- Jag trodde inte att det skulle bli verklighet. Det känns jättebra, inte bara för mig utan för så många andra i min situation. När man inte vet vad som kommer hända eller om man kommer att få stanna är det svårt att tänka på något annat, säger han.

Även om Benjamin är lättad tänker han mycket på dem som inte får samma chans. Reglerna för vilka som omfattas av gymnasielagen är specifika och långt ifrån alla uppfyller kriterierna.

- En av mina bästa kompisar i Sverige fick vänta tre år på sitt beslut och nu har han tvingats flytta härifrån. Det skedde så plötsligt. Jag såg hur han kämpade med att lära sig språket och läsa klart gymnasiet och sedan fick han bara lämna. När man är ensamkommande och inte har familj blir kompisarna väldigt viktiga.

De där plötsliga uppbrotten är något som Benjamin kan relatera till. Under hela sitt 18-åriga liv har han försökt bygga en stabil tillvaro utan att känna sig trygg eller välkommen någonstans.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Expressen 18-10-23:

Aktivisten Elin stoppade flyg - förvånas av åtalet till sidans topp

I somras stoppade aktivisten Elin Ersson utvisningen av en afghansk man genom att hindra planet han satt på från att lyfta från Landvetter flygplats.

Nu förvånas hon och hennes advokat Thomas Fridh över åtalet för brott mot luftfartslagen - och bestrider att hennes agerande skulle ha varit brottsligt.

21-åriga aktivisten Elin Ersson hindrade en man i 50-årsåldern från att utvisas, på ett plan som skulle ta honom från Landvetter vidare till Istanbul för att senare nå slutdestination Afghanistan.

Ombord på planet vägrade Elin Ersson att sätta sig ner och krävde att kaptenen skulle beordra mannen att kliva av. Senare fick både hon och mannen lämna planet på order av kaptenen.

Enligt Erssons advokat Tomas Fridh var Elin Erssons syfte när hon gick ombord på flygplanet att utföra en laglig protest mot en tvångsutvisning. Han förklarar att hon innan aktionen ansträngde sig för att ta reda på var gränsen går för en laglig protest.

Åtalad för brott efter protesten

Enligt luftfartslagen måste en passagerare åtlyda det kaptenen säger, annars riskerar man att dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

"Elin Ersson och jag har tagit del av stämningsansökan från Göteborgs tingsrätt och vi är förvånade över att åklagaren väljer att väcka åtal."

"Hon var under hela aktionen beredd att följa det befälhavaren ombord (piloten) bestämde och hon lämnade också planet så fort piloten bestämde att hon skulle göra så.", skriver Tomas Fridh i ett mejl

Han fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Väst 18-10-19: Kvinna som stoppade utvisning åtalad (Extern länk)

GT 18-10-19: Elin Ersson, 21, hindrade utvisning - åtalas för brott (Extern länk)

Aftonbladet 18-10-19: Elin, 21, åtalas efter försök att stoppa utvisning (Extern länk)

ECRE 18-10-26: Swedish activist indicted for blocking deportation flight amid wave of violence in Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-10-31:

Fortsättning om våld vid transporter till sidans topp

FARR redovisade för några veckor sedan att vi tagit upp en diskussion med gränspolisen om att personer ska ha misshandlats på väg till utvisningflyg - transporter som sedan avbrutits. Gränspolisen är ansvarig myndighet, men transporterna beställs och utförs av kriminalvårdens transporttjänst. Efter denna notis har flera fall uppmärksammats i Sveriges Radios nyhetssändningar.

"Hossein" och "Mahdi" berättade om hur de misshandlats med slag och sparkar. Men personalen hävdar att det är personerna som transporterats som har skadat sig själva. FARR:s ordförande Emma Persson kräver att polisen och kriminalvården går till botten med saken eftersom det gäller många ärenden.

FARR håller självfallet på sekretessen. De som delat sina erfarenheter med oss bestämmer själva vilka som får ta del av informationen och om någon vill bli intervjuad. Vi jobbar vidare med frågan och ser också ett behov att följa upp tillgången till vård i förvaren.

Artikeln på FARR:s hemsida (Extern länk)

Sveriges Radio 18-10-26: Transportpersonal anklagas för misshandel (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-10-26: Krav på utredning efter avbrutna utvisningar (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 18-20-26: Flera utvisningar till Afghanistan stoppade senaste tiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SEKO-tidningen 18-11-06:

Personal anklagas för misshandel vid utvisningar till sidans topp

Transportpersonal anklagas för misshandel av asylsökande, något som utreds. Personal känner inte igen sig i bilden som målas upp. - Vi har valt det här yrket med hjärtat. Ingen skulle klappa på någon, säger en anställd på Kriminalvården.

Kriminalvårdens personal på Nationella Transportenheten (NTE) anklagas för att ha utsatt asylsökande från Afghanistan för olika slags våldshandlingar.

Händelserna ska ha inträffat under transporten, när själva utvisningen ska verkställas. Totalt rör det sig om ett tiotal incidenter som har polisanmälts, enligt en kartläggning som Flyktinggruppernas Riksråd (Farr) har gjort. Samtliga av dessa utvisningar har avbrutits.

I ett fall anklagas anställda ha slagit en person i ryggen, revbenen och låren under en transport. I ett annat ska personal ha tryckt ned huvudet mot bröstet på en man och slagit honom mellan benen.

Kriminalvården uppger att uppgifterna tas på allvar och undersöks närmare.

- Av de polisanmälningar vi känner till vet vi vilka händelser det rör sig om. Anmälan riktar sig mot händelsen och inte mot enstaka individer. Det är polisens sak att utreda, säger Johan Mellbring, chef på NTE.

Väldigt sårbara

Men ord står mot ord. Och redan i dag är flera av polisutredningarna nedlagda.

Advokaten Emma Persson, som är ordförande i Farr, har full förståelse för yrket som transportör kan vara krävande. Ett arbete som går ut på att på beställning av polisen ta människor som fått utvisnings- eller avvisningsbeslut tillbaka till sina hemländer.

- Problemet är hur transportörerna agerat. Flera känner sig utsatta och kränkta av dem. De bär redan på dålig erfarenhet från myndigheter och polis från sina hemländer eller andra länder och är väldigt sårbara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-10-26:

Frankrike/ 2 years after the demolition of 'The Jungle', camp clearances continue till sidans topp

French police have cleared a make- shift camp of 1,800 refugees and migrants in Grande-Synthe, near Dunkirk. The clearing of the camp was part of an eviction order issued by the Dunkerque court on October 11 at the request of the town hall. The regional prefect's office said the operation is aimed at giving vulnerable families shelter and preventing people-trafficking, a problem they say they are committed to eradicating.

Since the dismantling of the Calais 'Jungle' in late 2016, Grande-Synthe has become a settling place for refugees and asylum seekers, many of whom were on their way to try to seek safety in the UK. Police have intervened several times since to forcibly remove people from the camp, following a statement in January by French President Emmanuel Macron, in which he stated that France will not tolerate a new 'Jungle' or the occupation of public spaces. The local prefecture in Grand-Synthe said that migrants cleared from the camp will be sent to reception centers in northern France where authorities will assess whether they intend to seek asylum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-11-05:

Grekland/ Rescuers at sea face baseless accusations till sidans topp

The criminal accusations brought by Greek prosecutors against activists for their efforts to rescue migrants and asylum seekers at sea appear entirely unfounded, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch analyzed court records and other documents in the cases of two of the four activists currently in pretrial detention.

The two foreign volunteers Sarah Mardini, 23, and Sean Binder, 24, have been detained for more than two months. Two Greek nationals are also in pretrial detention, including Nassos Karakitsos, 37, who was arrested a week after Mardini and Binder. Their detention followed a police investigation and a prosecutor's accusations that misrepresent humanitarian search and rescue operations as people smuggling by an organized crime ring. Greek judicial authorities should drop the baseless accusations and release them from pretrial detention.

"Accusations of money laundering, people smuggling, and espionage appear no more than an effort to criminalize humanitarian activism on behalf of refugees and migrants in Greece," said Bill Van Esveld, senior children's rights researcher at Human Rights Watch. "These charges should be dropped, and the activists should be freed."

Mardini, a Syrian refugee, and Binder, a German national and the son of a Vietnamese refugee, began volunteering in search and rescue operations on the island of Lesbos in 2017 with a nonprofit organization, Emergency Response Center International (ERCI). Greek police arrested Mardini on August 21, 2018, in the airport on Lesbos as she was about to fly to Germany to begin her second year of undergraduate studies at Bard College Berlin. Upon hearing of Mardini's arrest, Binder went to visit her in police custody on Lesbos, where he was also arrested.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-10-26:

Marocko/ Morocco plans to deport migrants arrested at the spanish border till sidans topp

Morocco has said it is to deport 141 migrants who were arrested on Sunday, following an attempt by up to 300 people to enter Spain by crossing the border fence at the Moroccan enclave of Melilla. The attempt resulted in the death of one man who suffered a heart attack, while at least twenty-two others were injured. Fifty-five migrants were returned by Spain back to Morocco the day after the attempt.

The deportation occurs within the context of a wider crackdown on irregular migration in Morocco, which has come to be a crucial entry point for African refugees and migrants hoping to reach Europe via Spain. The Moroccan government's crackdown has seen the arrest, displacement, and increasingly the deportation of sub-Saharan migrants, including some of those who have valid residency permits.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Sörmland 18-10-30:

Länsstyrelsen ska få färre ensamkommande att försvinna till sidans topp

Varje år försvinner flera ensamkommande barn i Sörmland. Många av dem väljer att leva som papperslösa, därför har nu Länsstyrelsen fått i uppdrag att ta fram rutiner för hur man ska förebygga att fler väljer att försvinna.

Enligt Migrationsverket så finns det sen 2010 mellan 10 000 och 35 000 papperslösa i Sverige. Och antalet har ökat, idag räknar man med att det är 20 000 till 50 000 tusen personer som lever gömda, men mörkertalet är högt.

En del av den här gruppen är ensamkommande ungdomar och barn som fått utvisningsbeslut men som valt att hålla sig undan. Till 2021 räknar Migrationsverket att ytterligare 41 000 personer papperslösa personer kommer att befinna sig i landet.

Risk för försvinnande när ungdomen blir myndig

Länsstyrelsen har under 2018 fått uppdraget att att ta fram regionala rutiner för hur man ska förebygga så att fler ensamkommande ungdomar och barn inte försvinner.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Sörmland 18-10-31: Antalet papperslösa ökar - polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 18-10-30:

"Ali", 19, lever som papperslös: "Har tur som lever" till sidans topp

"Ali" har levt som gömd i Sörmland i över ett år. Han är en av många tidigare ensamkommande som lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Han berättar att han är rädd för att polisen ska hitta honom.

Ali, som egentligen heter något annat, flydde från Somalia när han var nio år och kom till Sverige ensam 2013 som 14-åring. Han sökte sökte asyl och fick under tiden bo i ett familjehem i två år för att sen bli flyttad till ett HVB-hem. När han var 15 år fick han för tredje gången avslag på sin asylansökan.

- Jag mådde dåligt den dagen när jag fick mitt avslag. Jag visste inte vad jag skulle göra eller vad som skulle hända, det var kaos, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TCObloggar 18-10-26:

Papperslösa, arbetsrätten och de fackliga organisationerna till sidans topp

Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef

I veckan firade Fackligt center för papperslösa tio år. Det är en unik tvärfacklig verksamhet som vänder sig till de allra mest utsatta på svensk arbetsmarknad. Jag är stolt över att ha varit med och startat den, och det kändes fint och högtidligt att fira allt det som Centret uppnått under sina första tio år.

Någon som verkar vara mindre imponerad är Anna Johansson (S), ny ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. I en intervju i Kommunalarbetaren säger hon att det förvisso är bra att fackliga organisationer stöder papperslösa som utnyttjas av arbetsgivare. "Men samtidigt är det märkligt att det finns ett fackligt center för papperslösa. Det är ju att säga att det är ok att vi har ett skuggsamhälle där personer har begränsade rättigheter jämfört med andra."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 18-10-28:

Svårast för ensamkommande flickor till sidans topp

- Som ensamma tjejer är de särskilt utsatta för att bli använda och utnyttjade. Det är lätt att man hamnar i en beroendeställning där man snabbt blir någons fru, eller en situation där du tjänar någon annan, säger Matilda Brinck Larsen, verksamhetsansvarig på frivilligorganisationen Agape i Göteborg, som stöttar ensamkommande.

De beskrivs ofta som ett fåtal, men är egentligen flera tusen. Sedan 2014 har över 5 000 ensamkommande flickor sökt asyl i Sverige. Och även om de fortfarande utgör en liten andel av gruppen ensamkommande blir de allt fler i förhållande till pojkarna. För sju år sedan var 16 procent av samtliga ensamkommande flickor, i år är de 25 procent.

Polisen träffar inte

Flera hundra av dem har de senaste åren fått avslag på sin asylansökan. Men alla som får nej åker inte tillbaka. De senaste fem åren har 119 ärenden rörande ensamkommande flickor som fått avslag överlämnats till polis - antingen för att de avvikit, eller för att utvisningen behöver ske med tvång.

Men det är oerhört sällan som polisen träffar på tjejerna.

- Vi möter inte den här gruppen, de befinner sig inte i gatumiljön, säger Christian Frödén, polis som arbetar med ensamkommande i Stockholm.

Samma svar kommer från både Malmö och Göteborg.

I Stockholm är undantaget ett fåtal marockanskättade tjejer som följt med killar från Spanien upp till Sverige. Där har det också funnits en djup problematik.

- De befann sig i samma bedrövliga skick som killarna - det är sex mot ersättning, sex mot droger, stöldgods. Men de här tjejerna har vi väldigt fort fått inlåsta. Är det tjejer är samtliga myndigheter mycket snabbare att agera och de återbördas hem, säger Christian Frödén.

Stora risker

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 18-10-28: Ensamkommande tjej erbjöds att sälja sex (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ingen Människa är Illegal 2018:

6 november, Göteborg: Kafé Illegal 2018-11-06 till sidans topp

Flera möten har tyvärr blivit inställda i höst men den 6/11 blir det av, så kom!

Kafé Illegal börjar kl 17.30 och håller på i ungefär en timme. Det är ett introduktionsmöte för dig som vill veta mer om hur Ingen människa är illegal i Göteborg arbetar och/eller är intresserad av att börja engagera dig i nätverket.

Medlemsmötet börjar ca kl 18.30 och är till för alla grupper inom nätverket och såväl nya som gamla medlemmar är väldigt välkomna.

Vi håller som vanligt till i lokalen vid Hjällbo kyrka på torget i Hjällbo centrum. Dit tar du dig med spårvagn 4, 8 eller 9 och hållplatsen heter Hjällbo.

Länk till facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-10-20:

En fest för att öka Denis hopp till sidans topp

67 000 personer har skrivit på uppropet mot utvisningen av sexårige Denis till Ukraina. På lördagen hölls en fest för att mildra Denis sorg, och öka trycket på Migrationsverket.

Överraskningen var total när Denis kom med morföräldrarna Ivan och Marianna till Västra Stenhagenskolan i Uppsala. Utanför biblioteket hade Denis gode man, Soufi Midia tillsammans Vanessa Ebrahim från Gävle dukat upp långbord med ballonger, kaffe, saft och kakor. Till det en stor hög med paket, och en ny fin cykel. De har startat en facebookgrupp till stöd för Denis och arrangerat överraskningsfesten.

Ivan och Marianna hade svårt att hålla tårarna tillbaka när en stor bukett med blommor landade i deras famn.

- Vi tackar alla och hela svenska folket som har gjort det här möjligt. Jag känner mig jätteglad för allt stöd vi får för att Denis ska få stanna hos oss, säger Ivan och Marianna.

Denis kom till Sverige från Ukraina tillsammans med sin mamma när han var två år gammal. Denis pappa, som bor kvar i Ukraina, har avsagt sig föräldraskapet. Sedan moderns död har Denis varit föräldralös, men bott hos sin mormor och morfar i Uppsala som ansökt om att få adoptera honom.

Ivan berättade att han och Marianna just fått ett brev från tingsrätten i Uppsala som begär in nya handlingar i adoptionsärendet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sverige för flyktingamnesti 2018:

24 november: Nationell ljusmanifestation för amnesti för ensamkommande till sidans topp

Tusentals ensamkommande asylsökande ungdomar har fallit offer för en ytterst rättsosäker asylprocess med godtyckliga åldersuppskrivningar samt ett ifrågasättande av sina asylskäl. Många lyckades ta sig hit 2015 från världens farligaste länder, från krig, konflikt och förföljelse. Vi kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som har varit i Sverige i mer än ett år samt att utvisningarna av dessa stoppas omgående.

Läget är väldigt tufft för många ensamkommande. År av väntan har satt sina spår, vissa är hemlösa eller utan mat. Osäkerheten fortsätter. Sverige har EU:s tuffaste lagstiftning just nu, i och med den tillfälliga asylpolitiken som annonserades av regeringen den 24 november 2015. Många ensamkommande får avslag och utvisas på grunder som inte är rättssäkra. Konvertiter, ateister, HBTQ-personer utvisas, trots att det innebär livsfara för dem. Tortyroffer blir inte trodda. Tonåringar med liknande historier får helt olika bedömningar. Åldersbedömningarna är ovetenskapliga. Lillebror blir storebror trots papper. Asylprocesserna visar generellt bristande rättssäkerhet. En lösning måste till, för medmänsklighet och för att respektera de mänskliga rättigheterna. Behandlingen av de ensamkommande har passerat alla gränser.

Vi kräver:

* Amnesti för de ensamkommande

* Stoppa alla utvisningar till länder i krig

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-10-17:

Så hjälper du en hemlös ungdom till sidans topp

Över 100 ensamkommande köar just nu för ett fadderhem i Uppsala. Många tvingas under tiden att bo på gatan.

- Du kan hjälpa en ungdom genom att bli fadderhem, säger Sonja Angel, på Stadsmissionen i Uppsala.

UNT skrev om situationen för två av de ensamkommande i Uppsala, Ismail och Morteza, tidigare i veckan. Efter det har flera läsare hört av sig till UNT och undrat hur de kan hjälpa till.

Det bästa sättet är att ställa upp som fadderhem, tycker Sonja Angel, vägledare på Stadsmissionens projekt fadderhem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-06:

Mexiko/ Historic launch of global movement of families of the missing till sidans topp

Each year, the Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos (Caravan of Mothers of Missing Migrants) crosses Mexican territory in search of their children who went missing trying to reach the United States.

For the first time, the Mothers' Caravan was joined in Mexico City by mothers from other continents, with the aim of building a transnational movement to remind the international community that one disappearance, one death, is one too many.

Over 40 mothers and other family members searching for missing migrants from El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Mexico, Senegal, Mauritania, Tunisia and Algeria came together to share their stories, to build ties, and to exchange experiences of searching for information on the whereabouts of their children.

IOM's Missing Migrants Project attended this historical event as an observer.

The summit was convened by the Movimiento Migrante Mesoamericano and the Italian Carovani Migranti, two NGOs which assist mothers and families of missing migrants in Central America and Italy, respectively. Associations representing families of the missing sent delegations to the Summit, including the Tunisian Association Mères des Disparus, the Algerian Collectif de Familles des Harraga d'Annaba, the Mauritanian Association des Femmes Chefs de Famille, the Salvadoran Comité de Migrantes Desparecidos, the Honduran Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso and the Mexican Red de Enlaces Nacionales.

Rosa Idalia Jiménez has been looking for her son, Roberto Adonai Bardales Jiménez, since 28 May 2013. He disappeared when he was 14, as he fled poverty and violence in his home country towards the US border. He wanted a safer, better life. The last time Rosa heard from him, he was preparing to cross the US-Mexico border into Texas from Reynosa, Mexico.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 18-10-19:

Asylum and Migration at the Council meetings in October 2018 till sidans topp

The last two weeks have seen EU Member States discuss matters related to asylum and migration in three Council configurations.

At the Justice and Home Affairs Council (11/12 October) a report on the reform of the Common European Asylum System (CEAS) as represented by the Austrian Presidency. The Commission proposal on the European Border and Coast Guard Agency (EBCG) was discussed. Member States expressed their general wish to strengthen the mandate of the EBCG, in particular on returns and cooperation with third countries. They also shared their views on the size, composition, tasks and powers of the EBCG standing corps, as well as on the timeframe needed to fully establish the corps.

Ministers also discussed a Commission proposal reforming the return directive. They generally welcomed the proposal and agreed that the number of returns of those without the right to stay needs to be improved. Ministers focused, in particular, on one of the new elements introduced by the proposal: the border procedure for returns, including its links with the asylum border procedure.

Ministers held a debate on the Commission sectoral proposals for the field of home affairs in the context of the Multiannual Financial Framework and the question of the implementation of the external aspects of migration in these proposals more specifically. Most member states agreed on the inclusion of dedicated components for the purpose of addressing the external dimension of migration in the thematic facility of each home affairs fund.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Justitiedepartementet 18-10-24: EU:s gemensamma asylsystem, migration och gräns- och kustbevakning på ministermöte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-10-18:

Status quo för EU-ledarna om migration till sidans topp

EU-ledarnas försök att enas om omfördelning av flyktingar tar knappt ens myrsteg framåt.

I väntan på framsteg på migrationsområdet har EU bestämt träff i Egypten, med nordafrikanska länder, om samarbete och att hålla tillbaka migration.

När EU:s nuvarande ordförandeland Österrike och rådsordförande Donald Tusk presenterade idén om ett toppmöte med nordafrikanska länder, med tonvikt på migration, för en månad sedan var den svenska (övergångs-)regeringen skeptiskt inställd.

Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz underströk att Egypten varit mycket framgångsrikt i att stoppa illegal migration till EU och att det därför var en bra idé att utöka samarbetet. Stefan Löfven är nu mer positiv till mötet.

MÖTE I FEBRUARI

Egypten är redo och fler länder vill och kommer att vara där. När vi ser det och att vi ska prata om utveckling i sin helhet då har vi mer kött på benen och då tycker jag att det är en god idé, säger Löfven.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Economist 18-11-01:

The human cost of Europe's migration policy till sidans topp

The conditions here are not the worst part," says Zabiullah, an affable middle-aged Afghan, sipping sweet tea in a rat-infested tent. The stench of sewage hangs in the air. No, he continues, the worst part of life in Moria, a camp for asylum-seekers on the Greek island of Lesbos, is the waiting. Residents can spend up to 12 hours a day in queues for food. Each day, they also await news on whether they will be granted asylum. Many, like Zabiullah, have been doing so for over a year since making the perilous 10km journey by small boat from Turkey to Lesbos. The prolonged uncertainty, he says, makes Moria feel like "a small piece of hell".

He is stuck there because of a deal struck in March 2016 between the EU and Turkey. Before it, thousands were arriving on Greece's easternmost islands every day. Turkey agreed, under the deal, to try to stop the boats and to accept unsuccessful asylum-seekers deported from the Greek islands. In return, the EU promised Turkey €3bn ($3.4bn) in aid and perks such as visa-free travel. For the EU, it felt like a great success. Sea arrivals to Greece fell from almost 1m in the year before the deal to 82,000 in the two-and-a-half years since (see chart ).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-10-19:

European parliament committee calls for the establishment of EU humanitarian visa till sidans topp

The European Parliament's Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) has decided to ask the European Commission to table a legislative proposal on an EU-wide humanitarian visa programme that would allow people seeking international protection to enter EU territory.

The initiative proposes the possibility to directly apply for humanitarian visas at embassies and consulates abroad, for the sole purpose of submitting an application for international protection. Such an application would lead to a first assessment of a well-founded need for international protection, which should not substitute full status determination proceedings. Applicants would also have to go through an initial security screening to ensure they will not pose security risks to EU Member States.

The current Visa Code includes the provision of a visa with limited territorial validity, on the basis of humanitarian grounds or the Member States' international obligations. Although the provision does include humanitarian considerations, it remains generally worded and does not specifically mention situations where need for international protection arises. The committee's proposal, however, could aim for the inclusion of concrete provisions for persons seeking international protection, ensuring an adequate need assessment framework and relevant safeguards.

Similar comments on the need for less vague visa provisions have been made by the same committee in the past, in the context of a recast Visa Code Regulation proposal, which has since been withdrawn. Moreover, last year the Court of Justice of the European Union decided to leave the responsibility for granting humanitarian visas with Member States. A case of refusal of humanitarian visa for the purpose of applying for international protection is currently pending before the European Court of Human Rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-10-23:

Commission publishes new feasibility Study on sponsorship schemes till sidans topp

The European Commission has published the new "Feasibility study on sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU". Finalised in October 2018, its outcomes confirm that private sponsorship schemes can efficiently contribute to meeting the goal of promoting safe and legal channels of admission to the EU of those in need of international protection.

The Commission will therefore consider ways in which Member States could be best supported in establishing such schemes.

Final report - Study

This study assessed the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to channels for admission of persons in need of protection in the EU. It finds that while the concept of private sponsorship is rather ill-defined, the number of different sponsorship schemes has proliferated across the EU and have a wide variety of characteristics in the eligibility criteria of the sponsor and beneficiary, responsibilities of the sponsor, and in the status granted and associated rights. The study assessed possible options for EU action in the area, by continuing with the status quo, providing for specific soft measures (training, toolkits, peer reviews), financing of sponsorship activities, and legislative action. The study finds that soft measures and financing are most feasible and have highest added value, whereas legislative action carries certain risks and is considered less feasible.

Till studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 18-10-30:

Council Presidency seeks to implement "regional disembarkation centres" till sidans topp

The Austrian Council Presidency has produced a: Working Paper; Regional Disembarkation Arrangements (LIMITE doc no: WK 10084- REV 1-10, pdf) to launch the "initial phase of outreach" to third states in Africa to be undertaken:

"by interested Member States, e.g. by those who entertain privileged relationships with the respective third country" [emphasis throughout]

In other words for EU Member States to use their colonial past to put into effect the "swift exploration" of creating regional disembarkation "platforms."

See also: EU Africa Relations: Tone Down the 'Newness' and Revisit History (ECRE, link) who observe:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-30:

EU skrotar idé om läger för flyktingar i Nordafrika till sidans topp

Flyktingläger i Nordafrika är inte längre på EU:s agenda, och borde aldrig ha varit det. Det meddelar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Flera EU-länder har under året hårt drivit frågan om att EU ska "outsourca" sitt flyktingmottagande, alltså finansiera läger för mottagning av migranter på väg mot Europa på andra kontinenter, till exempel i länder i Nordafrika.

I dessa läger skulle man hantera migranterna asylansökningar till EU utan att migranterna först måste sätta sin fot på EU-mark.

Man skulle också föra migranter som räddats ur Medelhavet tillbaka till den nordafrikanska kusten och till dessa läger, och inte ta dem i land på EU-sidan.

I juni, på ett toppmöte i Bryssel, bad EU:s 28 stats- och regeringschefer EU-kommissionen att studera förutsättningarna för sådana, externa flyktingläger, eller "avlastningsplattformar", som de kallas.

Svaret från Juncker kom efter ett möte med premiärminister Youssef Chahed i Tunisiens huvudstad Tunis i helgen. Chahed är en av de nordafrikanska ledare som svarat blankt nej på EU:s förfrågningar om att få placera EU-finansierade flyktingläger i hans land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-10-17:

Faktapromemoria: Förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning till sidans topp

Dokumentbeteckning COM(2018) 631

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624

Sammanfattning

Kommissionens förordningsförslag om en europeisk gräns- och kustbevakning innehåller framförallt ett inrättande av en stående gränskontrollstyrka om 10 000 personer. Den ska bestå i dels av personal anställd direkt av den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, idag kallad Frontex, dels av lång- och korttidssekunderad personal från medlemsstaterna.

Enligt förordningsförslaget är huvudregeln att medlemsstaterna ska vara ansvariga för att säkerställa förvaltningen i sina respektive delar av den yttre gränsen. Om en medlemsstats gränskontroll bedöms vara så ineffektiv att den utgör en risk för Schengenområdets funktion, ska dock kommissionen kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Ett sådant beslut fattas idag av rådet.

Vidare föreslås att personal i den stående gränskontrollstyrkan ska kunna verka som gränspoliser i medlemsstaterna med samma befogenheter som den nationella gränspolisen i respektive medlemsstat. Förordningsförslaget ska säkerställa en effektivare och mer flexibel utplacering av den stående gränskontrollstyrkan genom att ge den verkställande direktören ett större mandat att besluta var långtidssekunderad personal ska utplaceras och om dessa behöver omplaceras. Den europeiska gräns- och kustbevakningen ges även en större roll i tredjeland med möjliga operativa insatser. Insatser ska kunna genomföras i alla tredjeländer, förutsatt ett godkännande från respektive tredjeland.

(...)

Hämta promemorian, innehåller även regeringens ståndpunkt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Euromed Rights 18-10-11:

The unrestrained race to strengthen Frontex at the expense of fundamental rights till sidans topp

www.frontexit.org

On 12 October, the Justice and Home Affairs Council will discuss the new reform proposal of Frontex, the European Coast Guard and Border Guard Agency, two years after the last revision of the mandate in 2016. Regardless of the criticisms concerning rights violations inherent in its activities, the agency is in the process of acquiring executive powers as well as gaining an increased role in deporting migrants from Member States and non-European countries.

The Frontexit collective reiterates its very strong concerns about this new reform and calls on the Member States and members of European Parliament to reject this legislative race, which symbolises the obsession with border control to the detriment of the rights of migrants.

The European Commission proposes to increase Frontex's staff to 10,000 by 2020 and its budget to 1.3 billion for the period 2019/2020, an increase of more than 6000 % in the estimated budget in just 12 years. The agency will play a central and unprecedented role in the preparation of return decisions from Member States and in the conduct of deportations between/from 'third' countries without clear prerogatives.

Faced with the doubling of the number of people expelled by the EU between 2015 and 2017, given the weak or non-existent political control mechanisms (no activities outside the EU are under the control of the European Parliament) and the ineffective responses to rights violations, this reform will be yet another danger to the already few rights of migrants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-10-24:

CEAS: Asylum procedures at the border a sticking point for Member States till sidans topp

As the Member States continue to disagree over proposed changes to Common European Asylum System, "the biggest outstanding issue for most Member States" in the Asylum Procedures Regulation is that of the "border procedure" set out in Article 41, according to a recent note sent by the Austrian Presidency to Member States' representatives.

Under the Commission's proposal, Article 41 provides for authorities to:

"take a decision on an application [for international protection] at the border or in transit zones of the Member State on: (a) the admissibility of an application... (b) the merits of an application..."

According to the recent Presidency document:

"Article 41 proved challenging with respect to various aspects, such as the deadline for keeping persons at the border, and the possibility to use such a procedure also in proximity to the external border or in transit zones or, in case of disproportionate numbers of arrivals, in other locations. However, the most difficult and divisive question is whether the application of the border procedure should be optional or mandatory.

During the JHA Council on 12 October 2018, some Member States stated that they are opposed to a mandatory asylum border procedure, while other Member States expressed support for a mandatory border procedure in Art. 41 APR."

Discsussions on 16 October on a Presidency compromise text "once again showed that there is no agreement on whether in some cases the border procedure should be mandatory or not."

Further problems come from the fact that "the question of the border procedure is not an isolated issue of Article 41 of the Asylum Procedure Regulation but also directly or indirectly linked with other legislative files" - for example the Reception Conditions Directive, the Schengen Borders Code and the Return Directive.

(...)

Artikeln med länkar till dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 18-10-19:

Svenska EU-politiker: Så fixar vi den nya asylpolitiken till sidans topp

Medan EU-toppmöte efter toppmöte misslyckas nå enighet i asylfrågan ser svenska Europaparlamentariker flera möjliga vägar framåt. Det är dags att gå vidare menar flera politiker.

- Det är en minoritetens diktatur i Europeiska rådet där folk som Viktor Orbán får sätta dagordningen, säger den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström.

Hon syftar på de strandade förhandlingarna om EU:s medlemsländer ska omfördela asylsökande när det som 2015 kommer väldigt många personer på samma gång. EU:s medlemsländer har i övrigt kommit långt i att komma överens om en gemensam asylpolitik men på denna punkt råder ett låst läge eftersom länder som Ungern, Polen och Tjeckien starkt motsatt sig planerna på omfördelning vid asyltoppar.

Nu tycker svenska EU-parlamentariker att det är dags att finna en ny väg ut ur den låsta situationen, frågan är bara vilken som är den bästa. Vänsterpartiets Malin Björk talar om en plan B, som skulle innebära att de länder som vill inrätta ett system för omfördelning själva gör det, utan de länder som motsätter sig förslaget.

- Personer som Orbán och Salvini [Ungerns premiärminister och Italiens inrikesminister] vill stänga Europas gränser och avsäga sig Europas ansvar för att ta emot flyktingar. Och då tycker jag att vi ska ha en koalition av länder som fördelar ansvaret [mellan sig själva].

De flesta länder vill ha en omfördelning

Malin Björk pekar på att en majoritet av EU:s medlemsländer vill se en omfördelning av flyktingar och är beredda att ta emot dessa. Hon tror därför på en lösning som innebär att dessa länder går samman och själva omsätter planerna om omfördelning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Destination Unknown 18-10-18:

Human trafficking among migrants and refugees: Understanding what puts them at risk till sidans topp

While substantial evidence exists on the trafficking and exploitation of migrants and refugees on the Western Mediterranean migration route in Europe, little is known about trafficking in human beings along the Eastern Mediterranean Route. Yet almost 1.5 million people arrived in Europe through this route in 2015-2016.

Many of them were children, including children travelling alone. Initially moving through Turkey to Greece, people then travelled along the 'Western Balkans Route' to Germany, Sweden, Austria and other EU countries. Both along the route and at final destinations, many people and organisations helping refugees and migrants found themselves overstretched by the high numbers of people arriving and struggled to identify people who were at risk of or had been trafficked.

Destination Unknown member Terre des Hommes, with other organisations, recently conducted a study on how to assess the risk that a person is being or at risk of being trafficked, and what makes people more at risk of trafficking along the Balkans route and in selected destination countries. The study also investigated the gaps, needs, challenges and good practices in the identification, referral, protection and rehabilitation of victims of people trafficking who use this route.

The research found that while trafficking and exploitation are a major cause of concern for migrants and refugees travelling along the Western Balkans route, the number of identified victims remains extremely low. According to the study, this was due to a lack of adequate investment in identifying and assisting victims, including children - especially in the first reception and asylum systems for new arrivals.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Institute for Gender Equality 18-10-18:

Gender-specific measures in anti-trafficking actions: report till sidans topp

Trafficking for sexual exploitation is the most commonly reported form of human trafficking in the European Union. It is a form of gender-based violence that disproportionately affects women. 95% of registered victims of trafficking for sexual exploitation in the EU are women or girls. Trafficking in women and girls remains a structural form of violence against women.

In this report, a gender perspective is applied as an analytical framework to examine the provisions and obligations under the Anti-Trafficking Directive and the Victims' Rights Directive. The Anti-Trafficking Directive introduces common provisions, taking into account a gender perspective, to strengthen the prevention of this crime and the protection of the victims. The analysis seeks to identify strengths and opportunities for improvement in the protection and response to the needs of victims of traf-ficking for sexual exploitation.The report provides guidance to Member States on gender-specific measures to better identify, help and support victims of trafficking in human beings.

Hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-10-25:

Ukrainare fick flest uppehållstillstånd i EU till sidans topp

Ukrainarna står i särklass när det gäller nya uppehållstillstånd i EU under 2017, visar ny samlad statistik från Eurostat.

Av de drygt 3,1 miljoner icke-EU-medborgare som fick uppehållstillstånd under året fanns 661 874 ukrainare, nästan tre gånger så många som från andralistan på listan, Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-11-01:

Antalet flyktingar i världen - som en tredjedel av Europa till sidans topp

FN:s senaste siffra på hur många människor som är på flykt någonstans undan svält, krig och våld, politisk förföljelse, brist på jobb eller naturkatastrofer, är 258 miljoner. Sedan år 2000 har antalet ökat med 47 procent, enligt FN.

Den del av världens befolkning som är på flykt enligt FN:s uppskattning motsvarar en tredjedel av hela Europas befolkning på cirka 740 miljoner.

Antalet är dessutom på kraftig uppgång. Jämfört med vid millennieskiftet för 17 år sedan har FN:s uppskattning stigit med 47 procent, enligt nyhetsbyrån AP. Över en kvarts miljard människor beräknades vara på flykt under 2017.

Inte bara FN, utan organisationer som Human Rights Watch och Amnesty International, har noterat de senaste åren att mänskliga rättigheter är på tillbakagång på flera håll i världen. Efter sju års krig i Syrien befinner sig exempelvis flera miljoner invånare på flykt.

Till det kommer klimatförändringar som hotar bland annat låglänta länder som Bangladesh och öar i Stilla Havet med höjd vattennivå. Bara under senaste veckorna har tusentals flyktingar från Honduras och andra håll i Centralamerika varit på marsch norrut mot USA. Och från ett Venezuela i ekonomiskt haveri flyr tusentals sina hem i jakt på ett bättre liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Expressen 18-11-04:

Nyanlända tvångsflyttas från sina tält - efter vräkningen till sidans topp

Den sista oktober tvingades ett tjugotal barnfamiljer och nyanlända flyktingar ut på gatan efter att ha vräkts från sina så kallade sociala kontrakt.

Nu måste de flytta från platsen där de tältat de senaste dagarna.

- Jag vet inte vart vi ska ta vägen, säger Josef Alheraki.

För två år sedan fick Josef permanent uppehållstillstånd i Sverige, efter att ha flytt från ett krigshärjat Syrien. Han fick då ett så kallat socialt kontrakt på en liten lägenhet i Solna.

På onsdagen gick kontraktet ut och dagen därpå var Josef tvungen att flytta ut.

- Man kastade bara ut mina saker på gatan. Första natten fick jag sova hos en kompis i hans lilla modulbostad. Men jag kan inte störa honom längre. Det är för trångt, säger Josef till tidningen Vi i Solna som var först med att rapportera om händelsen.

Vill hjälpa till

Nu bor Josef i ett tält som han, tillsammans med flera andra i samma situation, placerat i en skogsbacke i närheten av den tidigare bostaden.

- Det kommer nya personer hela tiden. Jag har försökt leta efter en bostad men det är svårt, säger Josef.

En grupp flyktingar som har egna bostäder i Sverige har gått ihop för att försöka hjälpa Josef och de andra tältande. Framförallt jobbar de för att hitta en varm säng och tak över huvudet för de barn som bor bland tälten.

- Folk skulle aldrig låta sina husdjur bo på gatan. Det skulle vara djurplågeri! Hur kan man då låta människor sova ute när det är iskallt på natten?, säger Mekhlef Alhussain som själv kommit till Sverige som flykting och är på plats för att hjälpa till.

Fått tre timmar på sig

Under lördagsförmiddagen kom polisen med beskedet att de tältande inte får bo kvar på platsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Stockholm 18-11-05: Trots avhysningsbeslut - tältlägret i Solna står kvar (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 18-11-07: Polisen har plockat ned tältlägret i Solna (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 18-11-07: Tältläger i Solna ifrågasätts (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-11-05:

Kartläggning: Tillfälliga bostäder försvårar integration till sidans topp

Trots bosättningslagen som skulle underlätta integrationen tvingas många nyanlända lägga allt för stort fokus på bostadssökande. Det visar en ny kartläggning över hela landet.

I många kommuner erbjuds de nyanlända tillfälliga lösningar, som kan upphöra när de två åren efter anvisningen gått. Det har också blivit vanligare att nyanlända inte erbjuds permanenta bostäder.

Det framgår av den lägesbild som länsstyrelserna samlar in från landets kommuner och landsting för att kartlägga hur de nyanlända påverkar verksamheterna. I en rapport som nu lämnats till regeringen konstateras att intentionen med bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända, ofta motverkas idag.

- Har man ingen hållbar bostadssituation blir allt mycket svårare. Då går ju mycket av tiden åt att leta efter en bostad istället för att koncentrera sig på studier, lära sig svenska eller hitta ett arbete, säger Ciya Karim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Bostadsbrist och trångboddhet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-11-06:

Trångbott och ohyra för nyanlända i Fagersta till sidans topp

Trångboddhet, skadedjur, ohyra och en omfattande svart marknad. Så ser situationen i vissa bostadsområden Fagersta, dit många nyanlända fortsätter att flytta trots att ingen längre anvisas till kommunen.

Daniel Gurja från Eritrea visar upp musbajs i köket i sin lägenhet. Han bor i ett område i Fagersta i Västmanland där många nyanlända bosatt sig. Han har inte bara problem med möss i lägenheten utan även med vägglöss. Men hyresvärden har inte åtgärdat problemet, säger han.

- Jag har gått till bostadsbolagets kontor många gånger och träffat olika där. De svarar "okej, jag kommer snart, inga problem, skriv på pappret här" Men de kommer inte, varför vet jag inte.

Daniel Gurjas granne Melake Brhane bor i en tvårummare med sin fru och deras tre barn. Även han är missnöjd med den hjälp han fått från värden och förutom mössen har familjen problem med kackerlackor .

Kommer på natten

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 18-11-01:

Större andel nyanlända i Sverige får jobb till sidans topp

Fler och fler nyanlända får jobb, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. I en majoritet av fallen handlar det dock om anställningar som på ett eller annat sätt subventioneras av staten.

Hittills i år har 44 procent fått jobb eller börjat studera 90 dagar efter det att de lämnat Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Samma period förra året var motsvarande siffra knappt 32 procent, framgår av ny statistik som myndigheten har tagit fram.

- Det handlar förstås delvis om att arbetsmarknaden har varit väldigt god det senaste året. Men samtidigt anser jag också att vi har blivit bättre på att hjälpa den här gruppen att komma i arbete och hitta utbildningar. Vi har blivit duktigare på att kartlägga, hitta lämpliga insatser och vi har även bättre förståelse för den här målgruppens behov, säger Malin Blomgren, chef för enheten integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-11-07:

Nyanlända ska hjälpa äldre med sociala medier till sidans topp

Nu ska nyanlända ungdomar jobba som IT-guider åt seniorer i Östersund. Tanken är att de ska besvara de äldres frågor och samtidigt öva på språket.

Det är Östersunds kommun som tillsammans med den ideella föreningen Enter Sweden driver projektet. IT-guiderna kommer besöka olika mötesplatser för seniorer och startar på Östersunds bibliotek.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 18-10-29:

Tre år efter flykten till Sverige - så lever Yaman i dag till sidans topp

Det är hösten 2015. Miljoner människor kommer till Europa, de allra flesta från Syrien. Hundratusentals tar sig till Sverige. Till lilla Siljansnäs, i Leksands kommun, kom flera hundra flyktingar över en natt.

Byborna ställde upp snabbt, många öppnade sina hem och samlade in kläder och pengar. Behovet var stort och man gjorde vad man kunde i ett akut läge.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Blekinge 18-11-29: Syrisk sjöman blev svetsare: "Det här är jättebra för mig" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Veckans Affärer 18-11-02:

Kom till Sverige som ensam flykting - nu är han hyllad IT-vd: till sidans topp

"Får man chansen ska man göra sitt yttersta"

Som 16-åring tvingades Vahid Zohali fly kriget mellan Iran och Irak och höll redan första natten på att frysa ihjäl i en snöstorm för att senare på den farofyllda färden mot Sverige omringas av en vargflock. "Vargmodellen" och en positiv livssyn har tagit honom till toppen.

"Det spelar ingen roll om du är snabbare, starkare eller smartare än andra om gruppen är omringad av en ylande vargflock som vilken sekund som helst kan gå till attack. Det enda sättet att överleva är att hålla ihop."

Det säger Vahid Zohali, Sverige-vd för IT-jätten DXC med 700 anställda som kom ensam till en flyktingförläggning i Härnösand när han var 17 år.

Han är övertygad om att näringslivet kan visa vägen hur Sverige ska kunna integrera alla ensamkommande flyktingbarn från exempelvis kriget i Syrien på bästa sätt.

Dels måste företagen ändra sin syn på CSR och se det som investeringar i stället för utgifter, dels måste näringslivet sänka trösklarna för mentorskapsprogram och traineetjänster.

Men det handlar också om att lägga mer krut på att presentera sig tidigt i människors liv. Med hänsyn tagen till vilka kunder man har kanske inte alla anställda behöver behärska svenska språket och kanske allra viktigast - lägga fokus på varför i stället för vad och hur.

"Alla förtjänar en chans och får man bara chansen ska man också göra sitt yttersta av den."

Just det kan man verkligen säga att Vahid Zohali har gjort efter att han på flykt undan kriget Iran-Irak och en farofylld resa kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.

Så hur lyckades han med konststycket att komma hit tomhänt och göra karriär?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-02:

Grekland/ Access to school aids social inclusion of migrants, refugees till sidans topp

Access to regular schooling has enabled migrant and refugee children to make friends with students from other cultures, said 84 per cent of surveyed children in open accommodation centres in Greece.

The findings of the survey, conducted by IOM, the UN Migration Agency, reveal the quality of community relations is directly affected by students' personal experience with the educational institutions. Results indicate that satisfaction with the daily school experience is an essential precondition for the integration of students in the education system.

"I enjoy going to school and my favourite subject is English, but I also want to keep learning Greek. I really like the Greek language," said 10-year-old Sidad, from Iraq.

"When I grow up, I want to be an interpreter. I don't have any Greek friends yet. But we go to school together every day and play ball during the breaks," he continued.

Survey data also demonstrated that most respondents (62%) had prior formal education in their home countries. The vast majority of surveyed children (84%) reported to have either made friends or regularly interacted with Greek and other students and have smoothly integrated into the school environment.

Senior high school students were evidently more engaged in attending classes, as the drop-out rate was just over 11 per cent, compared to 30 per cent among primary and 27 per cent among high school students.

Incidence of drop-outs can be attributed to various factors, including outflows from sites and the movement of families to urban areas, or even to other European countries such as through the EU Relocation Programme, which ended in March 2018. Prioritizing the attainment of basic needs such as food and shelter was another factor affecting drop-out rates.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 18-10-17:

Allmänpolitisk riksdagsdebatt: Migration och integration till sidans topp

/Debatt 1 timme 18 minuter, 45 inlägg från alla partier/

Anf. 301 Rikard Larsson (S)

Fru talman! Många beskrivningar har gjorts av det som hände 2015 då över 160 000 människor sökte asyl i Sverige. Det är de högsta siffrorna någonsin, och det innebar väldigt stora påfrestningar på vårt samhälle.

Vi såg också den styrka som finns i vårt civilsamhälle, med alla frivilliga som hjälpte till och ställde upp dygnet runt för att kunna hantera det akuta mottagandet. För mig som socialdemokrat och riksdagspolitiker var detta ett styrkebevis från vårt välfärdssamhälle. Kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer, enskilda medborgare och pensionerade lärare ställde upp.

Det var samtidigt tydligt att ansvaret för flyktingsituationen inom EU inte kunde bäras av bara ett par enskilda länder. Det var grunden till att vi sökte breda överenskommelser och fick vidta ett antal akuta åtgärder. Det var svårt, men det var nödvändigt för att hantera en akut situation och för att tydligare få upp frågan om gemensamt ansvarstagande på den europeiska dagordningen.

Anledningen till att det var svårt är nog lätt att begripa för de flesta. Det är politiska beslut som rör enskilda människor, dessutom många människor i en mycket svår och utsatt position. Men alternativet, att inte agera, skulle också få konsekvenser, både i Sverige och för hur vi skulle kunna driva på internationellt för ett gemensamt ansvarstagande.

Trots en bred överenskommelse finns det fortfarande mycket skilda åsikter här i kammaren om migrationspolitiken. Det kan vara naturligt. Men det som oroar mig mer är den skillnad som finns när det gäller integrationspolitiken och de signaler som vissa politiska företrädare väljer att skicka ut.

(...)

Se debatten i webb-TV eller läs protokollet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio krönika 18-10-31:

För de försvunna: Ekots Alice Petrén till sidans topp

Stockholm, onsdag morgon.

Och om någon dag kommer många av er att vallfärda med ljus och blommor till kyrkogården för att hedra någon när och kär.

Men en del av er är kanske i samma situation som tusentals andra ute i världen - ni har ingen grav att gå till. Ni vet kanske inte ens vad som hänt er anhörig, er son, er dotter, er make. De försvann någonstans på vägen.

Tusentals flyktingar och migranter dör varje år och många bara försvinner helt enkelt.

Runt om Afrika, i Liberia, Ghana, Nigeria, Sydsudan sitter mammor och pappor och syskon och kusiner och mormor och .. och undrar varför de aldrig hör något ifrån han eller hon, som gav sig iväg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-11-05:

Migrationsverket: Marginellt fler asylsökande om anhörigregler ändras till sidans topp

Ett återinförande av tidigare regler för familjeåterförening skulle leda till marginellt fler asylsökande.

Det skriver Dagens Nyheter och hänvisar till en analys från Migrationsverket.

- Vi bedömer att det skulle röra sig om marginellt fler, i jämförelse med om den tillfälliga lagen fortsätter i sin helhet, säger Jukka Törrö, verksamhetsanalytiker på Migrationsverket till DN.

2016 infördes en tillfällig asyllagstiftning i Sverige. En del av lagen var begränsad rätt till familjeåterförening. Syftet var att färre människor skulle söka sig till Sverige.

Dagens Nyheter har tagit del av en konsekvensanalys som Migrationsverket gjort på beställning av justitiedepartementet. Den visar att ett återinförande av enbart de regler för familjeåterförening som gällde före 2016 skulle bara leda till en marginell ökning av asylsökande, skriver DN.

Enligt analysen skulle en återgång till de reglerna innebära att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU när det gäller familjeterförening, skriver DN.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 18-11-05: Migrationsverket: Utökad familjeåterförening skulle ge marginellt fler asylsökande (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-11-05: Analys: Generösare regler ger få nya asylfall (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 18-11-07:

Migrationsverket skickar konvertiterna till döden till sidans topp

Hanteringen av konvertiters asylärenden är inte värdig en rättsstat som Sverige. Migrationsverkets agerande bygger på en oförståelse av tro som liknar religiös analfabetism, skriver Ulrik Josefsson, doktor i praktisk teologi.

Kvinnan från Iran framför mig har blivit kristen och medlem i en församling. Nu har hon fått avslag på asylansökan och kallelse till återvändandesamtal. I Iran är konversion straffbart och kvinnan tror att hon dödas om hon blir återsänd. Tanken på att ställas inför rätta och avrättas av just regimen är outhärdlig. Hon tittar mig djupt i ögonen och vädjar. Kan inte du avrätta mig i stället?

Situationen är extrem men inte unik. Migrationsverkets hantering verkar följa ett system där konvertiters tro regelmässigt ifrågasätts och bedöms som icke genuin. Denna kvinna är en i den långa raden av konvertiter där tron underkänts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 18-10-22:

Margareta: "Undan för undan tog vi plats i varandras hjärtan" till sidans topp

Författare: Margareta Söderberg

Hej alla. Jag vill berätta.

Min son försvann för 30 år sedan, nittonårig. Min älskade dog för 5 år sedan. Men vänner, barnbarn och barnbarnsbarn har fyllt mitt hjärta igen.

Så plötsligt en septemberdag 2017 kom Du.

Stod bara där i mitt kök och gav mig leende en kram.

Du kom att stanna nästan 9 månader, skyddad i mitt hus i skogen.

Du kom med din oro, dina mardrömmar, din avvaktande osäkerhet, men också med din värme och lyhördhet, din unga energi och vetgirighet. Visade dig i din musik, din dans och din kärleksfullhet. Småningom kunde du vila i lugnet och min trygghet, kanske för första gången i livet.

Vi delade allt, hjälptes åt med allt.

Och undan för undan tog vi plats i varandras hjärtan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledarkrönika 18-10-18:

Sebastian Sundel: Gör asyllagen mer mänsklig och rimlig till sidans topp

Det är dags att återinföra paragrafen om ömmande omständigheter i utlänningslagen.

Migrationsverket meddelade på onsdagen att man kommer att omvärdera sitt beslut att utvisa sexåriga Denis till Ukraina. Per Ek, presschef vid verket, säger att man gått till beslut för snabbt och att det finns fler "utredningsåtgärder" att vidta. Det är ett välkommet besked. Beslutet att utvisa sexåringen framstod som orimligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-24:

Justitieministern: "Utgår från att det görs korrekt" till sidans topp

Justitieminister Morgan Johansson har hittills duckat för SvD:s frågor om felaktigheter och frågetecken i de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande.

Nu lägger ministern ansvaret på expertmyndigheten, RMV.

- Jag utgår ifrån att åldersbedömningar görs på ett vetenskapligt korrekt sätt, säger han.

SvD har i en lång rad artiklar avslöjat felaktigheter och stora frågetecken i Rättsmedicinalverkets metod för medicinska åldersbedömningar.

Granskningen har lett till att Migrationsverket skrivit om sina styrdokument.

Nyligen kunde SvD berätta hur nu även migrationsdomstolen gått emot RMV:s utlåtande om en asylsökandes ålder.

Justitieminister Morgan Johansson har avböjt SvD:s intervjuförfrågningar om de uppgifter som framkommit.

Men i samband med ett reportage om #Metoo ställde SvD:s kulturreporter Erika Hallhagen några av de frågor ministern hittills duckat för.

Min kollega Negra Efendi? har frågat om hon kunde få en intervju med dig men fått nej. Kan jag så ställa en fråga från henne?

- Ja, alltså du kommer att få samma svar. Svaret är att det här är en myndighetsfråga. Det vill säga mellan Migrationsverket och RMV. Det är inte regeringskansliet som bestämmer vilka metoder man ska använda för åldersbedömningar.

Tidigare har du haft förtroende för hur åldersbedömningarna görs.

- Ja det är klart att jag har. RMV är vår expertmyndighet.

Du har fortfarande förtroende för den metoden?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-26:

MP kräver granskning av bedömningarna: "Hög tid" till sidans topp

Miljöpartiet kräver nu - efter SvD:s avslöjanden - en extern granskningskommission av medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

- Det har under flera år förekommit brister och frågetecken. Det är hög tid att ta politiskt ansvar, säger Maria Ferm (MP).

Miljöpartiet vill se en extern granskning av Rättsmedicinalverkets (RMV) arbete med medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Enligt partiets migrationspolitiska talesperson, Maria Ferm, krävs en bred genomlysning där metoden, RMV:s utlåtanden om ålder, samt myndighetens uppdrag ska granskas.

- Det behövs en extern granskningskommission som går igenom alla de här områdena i syfte att rätta till de fel och brister som finns, säger Maria Ferm, som också är partiets gruppledare i riksdagen, till SvD.

Våren 2016 gav regeringen RMV i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Anne Rambergs blogg 18-10-27:

Om bristande saklighet och felaktiga åldersbedömningar till sidans topp

En grundprincip i regeringsformen är att myndigheterna ska beakta allas

likhet inför lagen, samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det syftar till att säkerställa att rättssäkerheten upprätthålls vid myndighetsutövning. I samma syfte genomfördes på migrationsrättens område 2006 en av de största processrättsliga reformer som någonsin genomförts i Sverige. En ny instans -och processordning sjösattes, som bland annat innebar att domstolsprövning infördes i asylmål med ett tvåpartsförfarande och rätt till muntlig förhandling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet krönika 18-10-19: Oisin Cantwell: Åldersbedömningarna i asylärenden är en skandal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-10-31:

"Fel av Migrationsverket att stoppa gymnasielagen" till sidans topp

Migrationsverkets har som bekant beslutat att "pausa" tillämpningen av gymnasielagen. Motiveringen gjordes med hänvisning till den enskildes rättssäkerhet.

"Men rättssäkerhet handlar om att skydda enskilda mot statens maktutövning. Det kan aldrig handla om att skydda myndigheter från att fatta beslut i politiskt kontroversiella frågor", skriver 13 jurister på DN Debatt.

Regeringens gymnasielag skulle ge ensamkommande unga med avslag en ny chans att stanna i Sverige genom studier.

Men i mitten av juli meddelade Migrationsverket att man tillfälligt stoppar beslut i vissa asylärenden med den nya lagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter debatt 18-10-31: Fel av Migrationsverket att stoppa gymnasielagen (Extern länk)

Dagens Nyheter 18-11-02: "Vårt beslut var juridiskt - inte politiskt - kontroversiellt" (Extern länk)

Juristernas replik i Dagens Nyheter 18-11-06: "Felaktig och farlig tolkning av rättsäkerheten" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-10-24:

"Flyktingar som inte kan utvisas bör få stanna" till sidans topp

För människor som varit i Sverige i många år och som inte kan utvisas, måste det vara möjligt att få stanna och starta sitt liv. Debattören Annika Johannesson skriver om en ung man som varit i Sverige i tio år, som pratar bra svenska och vill jobba, men som fastnat i en ändlös väntan.

Under valrörelsen var asyl- och migrationspolitiken på agendan. Mycket handlade om att den som fått avslag ska lämna landet. Det låter rimligt, men i praktiken är det omöjligt för en del av dem som idag vistas i vårt land. Det handlar om dem som är statslösa, det vill säga saknar medborgarskap eller handlingar som kan bekräfta detta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-10-26:

Amnesti är nödvändig för ensamkommande till sidans topp

Ulf Bjereld, Förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

År 2015 sökte mer än 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, majoriteten av dem var afghaner. Antalet var mångdubbelt mot tidigare, och de svenska ambitionerna om ett ordnat asylmottagande har prövats till och förbi bristningsgränsen. I över ett års tid har Svenska Dagbladets Negra Efendic avslöjat grava felaktigheter hos tre viktiga myndigheter.

Socialstyrelsen har släppt en rapport med uppgifter som visat sig vara felaktiga om möjligheterna att använda magnetkamera för att göra medicinska åldersbedömningar. Riksmedicinalverket har tagit fram bristfälliga mätmetoder som har bidragit till hundratals uppskrivningar i ålder för asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 18-10-29:

Vi går in i fas 3.0 till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi har lyckats med mycket men vi har mycket kvar att göra. Därför går vi nu in i fas 3.0.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut grundades september 2016 och består av 11000 personer som kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bland annat har nätverket genom ett samordnat, envist och kreativt opinionsarbete bidragit till att riksdagen klubbat igenom ett beslut om nya möjligheter till uppehållstillstånd för unga ensamkommande.

Omflyttningar, hemlöshet och svält inom gruppen ensamkommande

Nätverket kräver bland annat att Sverige stoppar omflyttningar av barn och unga i asylprocess. Detta krav tillgodosågs delvis av politikerna för drygt ett år sedan i och med det statsbidrag man betalade ut till kommunerna. Tanken med bidraget var att stoppa omflyttningarna och därmed möjliggöra att artikel 25 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna uppfylldes. Men eftersom pengarna inte var öronmärkta fungerade bidraget inte särskilt bra, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för nätverket:

- Många kommuner bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att man struntat i att säkerställa att unga ensamkommande får mat, sjukvård och tak över huvudet. Så många unga ensamkommande som fortfarande är hemlösa och lever under extremt otrygga förhållanden. Hur tänker kommunpolitikerna? Kan de verkligen stå för att unga bor på bussar eller under broar? Eller svälter?!

Permanent uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 18-10-31:

Beyond closed ports: the new Italian Decree-Law on Immigration and Security till sidans topp

by Silvia Carta, LL.M. candidate at the Université libre de Bruxelles

In the past months, Italian migration policies have been in the spotlight with regard to the deterrence measures adopted to prevent sea arrivals of migrants. After the closure of ports to vessels transporting migrants and the reduction of search and rescue operations at sea, the government adopted a restrictive approach to the internal norms, reforming the architecture of the Italian system of protection.

On 24 September 2018, the Italian Council of Ministers unanimously adopted a new Decree-Law on Immigration and Security. Strongly endorsed by the Minister of the Interior Matteo Salvini, the final text of the Decree contains 'urgent measures' on international protection and immigration, as well as on public security, prevention of terrorism and organised crime. Following the approval of the President of Republic, the bill has come into force on October 5. The future of the Decree now lays in the hands of the Parliament, which will have to transpose it into law within sixty days of its publication or it will retrospectively lose its effect.

The securitarian approach adopted sparked strong criticism within civil society and the President of the Republic himself accompanied his signature with a letter addressed to the President of the Council, reminding that all 'constitutional and international obligations' assumed by Italy remain binding, even if there is no explicit reference to them in the Decree. This blog post provides an overview of the first two Chapters of the Decree-Law, dedicated to immigration and asylum. It will further analyze their impact on the rights of protection seekers and their compatibility with European law, International law as well as the Italian Constitution.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-31:

Jurister torpederar Trumps utspel om medborgarskap till sidans topp

President Donald Trump vill riva upp rätten till medborgarskap för illegala immigranters barn som föds i USA. Men jurister hävdar att Trump inte kan ändra grundlagen själv.

(...)

Den rätten kallas "birthright citizenship", ungefär medborgarskap från födseln.

- Vi är det enda landet i världen som ger den rätten, hävdade Trump felaktigt i en intervju med nyhetssajten Axios på tisdagen.

Ett 30-tal länder, inklusive Kanada, har liknande rättigheter enligt flera faktakontroller.

Den amerikanska regeln är betydligt mer generös än exempelvis den svenska, där ett nyfött barn får svenskt medborgarskap från födseln under förutsättning att en förälder är svensk medborgare, enligt Migrationsverket.

Garantin för nyfödda finns med i landets grundlag, konstitutionen. I det 14:e tillägget står det bland annat, i SvD:s översättning, "Alla personer födda eller naturaliserade i USA och som lyder under dess jurisdiktion är medborgare i USA och i den delstat där de lever."

President Trump hävdade i intervjun att han kan ändra regeln genom en så kallad exekutiv order, ett presidentdekret. Han hävdade att han fått den informationen från rådgivare i Vita huset.

- Du kan göra det med hjälp av kongressen. Men nu säger de att jag kan göra det bara med en exekutiv order, sa Trump.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Sveriges Radio Ekot 18-10-27:

Flera länder varslar: Kan hoppa av FN:s migrationsavtal till sidans topp

Om drygt en månad ska världens ledare samlas i Marocko för att underteckna FN:s första globala avtal kring migration i världen.

Syftet med avtalet är att skapa vägar så att människors förflyttningar blir säkra och lagliga, men några av FN:s medlemsländer har redan hoppat av och andra varslar om att de också är tveksamma till avtalet.

Polen, Tjeckien och Österrike har signalerat att de kanske hoppar av FN:s första ramavtal kring migration. USA och Ungern hoppade av formellt redan på ett tidigt stadium och underkände hela utgångspunkten att migration kan ses som något positivt. Danmark har mullrat lite men verkar vara kvar.

Det är varje förhandlares mardröm att det hinner gå lång tid mellan en slutförhandling och innan namnteckningarna sitter på pappret. Redan i mitten av juli var FN:s första ramavtal kring migration slutförhandlat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-10-31: Ingen österrikisk signatur på migrationsavtalet (Extern länk)

EUobserver 18-10-31: EU commission 'regrets' Austria rejecting UN migration pact (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2018:

24 november, Stockholm: NÄR LAGEN SPLITTRAR till sidans topp

Varmt välkomna på releasen av ett specialnummer av Artikel 14!

Tid: 13-17, Plats: St Paul, Mariatorget 10

FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) har arbetat med en exempelsamling om hinder för familjeåterförening. Rapporten är nu färdig.

Vi kommer att släppa ett nummer av FARRs tidskrift Artikel 14 där exempelsamlingen tar hela numret i anspråk. Detta firar vi med en release i St Paulskyrkan i Stockholm.

Eventet kommer att äga rum den 24/11- på dagen tre år efter att regeringen annonserade att familjeåterförening skulle försvåras i Sverige. Sanna Vestin från FARR kommer att presentera rapporten.

Stockholms stadsmission kommer att presentera en nyskriven anmälan till EU-kommissionen som gjorts tillsammans med FARR om de långa handläggningstiderna för familjeåterförening.

Även representanter för Rådgivningsbyrån, Sociala Missionen och eventuellt RFSL kommer att medverka för att berätta om konsekvenserna för olika utsatta grupper och vad som kan göras för att förändra situationen. Eventet fortsätter med en panel av experter. Vi är stolta över att kunna välkomna Karin Ödquist Drackner från UNICEF, forskaren Louise Dane och advokat Karin Gyllenring till panelen!

Dr Alaa Haidar berättar om erfarenheterna från drabbade familjer.

Pianisten Ehsan Yaghoobi från Songlines kommer att spela under paus och mingel. Detta i samarbete med Rabid Records.

Läs mer, program och anmälan (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2018:

30 november, Göteborg: Tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Vi kommer även gå igenom huvuddragen i de pågående migrationsrättsliga förhandlingarna inom EU.

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter kommer frågan om tortyr i asylärenden särskilt avhandlas med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnar vi inledningsvis åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, närmare bestäms när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Dagen avslutas med en översiktlig redogörelse av pågående migrationsrättsliga förslag och förhandlingar inom EU samt hur dessa kan komma att påverka nationell rätt.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbildning.

Tid: fredag den 30 november kl. 9.00-16.30

Plats: Evangeliska Brödarförsamlingen, Kungsgatan 45, Göteborg

Målgrupp: Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2 500 kr inkl. moms. Lunch ingår inte.

Läs mer, ladda ned program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2018:

4 december: Webinar om UNHCR:s riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och UNHCR bjuder in till utbildningsseminarium om UNHCR:s uppdaterade riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan. Seminariet äger rum online. Kursen är en del av Rådgivningsbyråns och UNHCR:s arbete för att utöka det stöd som våra organisationer tillhandahåller ombud och offentliga biträden som arbetar med migrationsärenden.

Föreläsare är Katinka Ridderbos, landinformationsexpert på UNHCR i Genève och huvudförfattare av UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan (publicerades den 30 augusti 2018).

Seminariet kommer bland annat behandla följande:

Genomgång av säkerhetsläget och den humanitära situationen i landet

Översiktlig genomgång av riktlinjerna

Skillnader från riktlinjerna som publicerades i april 2016

Särskilt utsatta grupper

Internflyktsalternativ

Migrationsverkets bedömning av EASO COI Report: Afghanistan: Security Situation

Tid: tisdag den 4 december 2018 kl. 16.00-18.00

Plats: Online. Internetuppkoppling krävs. Länk och mer information skickas till anmälda kursdeltagare.

Målgrupp: advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål.

Seminariet är avgiftsfritt.

Mer information och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 18-11-07:

Through Kafka's 'The Trial', refugees tell their story in Sweden till sidans topp

A theater group made up of young asylum seekers is using a novel by Franz Kafka to illustrate their lives as refugees in Sweden.

In late November, the group will stage an adaptation of Kafka's "The Trial", which tells the story of Joseph K., a man who is arrested and detained without ever learning why.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.