fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 4 augusti 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Asylnytt 18-08-04:

Domstolar i Malmö och Luleå anser att gymnasielagen kan tillämpas och ger bifall till sidans topp

Målet i Malmö rörde en ung man från Ghazni. Han far ska ha mördats och hans bror kidnappats. Pojken lämnade landet då han fann att även han var eftersökt. Han har dock inte kunnat bevisa att han är personligen hotad. Mannen har inte kunnat bevisa sin identitet och har lämnat olika uppgifter om sin ålder. Både Migrationsverket och domstolen anser ändå att han omfattas av begränsningslagens paragraf 16f, "gymnasielagen". Eftersom andra domstolar har ifrågasatt lagen argumenterar domstolen i den frågan. Domaren och en av nämndemännen anser att lagen är tillräckligt beredd, genom remissomgång, behandling i flera utskott, två uttalanden av lagrådet mm. Även om kvaliteten kan diskuteras så har ordningen inte åsidosatts i något väsentligt avseende. Beträffande EU-rätten påpekar domstolen att EU:s gränskodex, som stockholmsdomen hänvisat till, inte innehåller något om beviskrav för identiteten vid beviljande av uppehållstillstånd. Det finns inget som hindrar att Sverige tillämpar ett annat krav än styrkt identitet om detta är lagstadgat, vilket det är i begränsningslagen. Det finns alltså inget hinder att tillämpa lagen. Två nämndemän var skiljaktiga. (Målnummer UM 643-18)

Domstolen i Luleå har tagit ett bifallsbeslut utan att argumentera kring lagens tillämplighet. (Målnummer UM 4201-17)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-04:

Domstolen i Göteborg: Ber EU-domstolen att ta ställning till gymnasielagen till sidans topp

Migrationsdomstolen i Göteborg skrev i ett pressmeddelande den 31 juli: "Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna. Med hänsyn till det oklara rättsläget har Migrationsdomstolen i Göteborg därför beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande frågan om det sänkta beviskravet är förenligt med EU-rätten."

Domstolen hade när detta skrivs inte beslutat om vilka exakta frågeställningar EU-domstolen ska ombes svara på. Det EU-domstolen gör är inte att behandla det enskilda fallet utan att avgöra om den svenska lagregeln är i enlighet med de EU-direktiv som finns. Om det finns något direktiv som bör tillämpas så är alla instanser i Sverige skyldiga att följa den tolkning som EU-domstolen gör. En fråga till EU-domstolen brukar ta ca ett år att besvara, men om förtur beviljas kan det gå betydligt snabbare.

Förvaltningsrätten i Göteborg 18-07-31: Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in förhandsavgörande från EU-domstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Stockholm 18-08-01:

Prövningstillstånd i migrationsmål till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Migrationsdomstolen i Malmö respektive Stockholm har i de överklagade domarna, efter lagprövning, funnit att lagen i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet inte får tillämpas. Målen kommer nu att prövas av Migrationsöverdomstolen.

Målen kommer att handläggas med förtur och arbetet är påbörjat.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-23:

Important message! The law is not annulled! till sidans topp

/Meddelandet finns även på dari/

Important message! The law on residence permit for pupils of upper secondary school is NOT annulled. The Migration Agency and the courts are just waiting for decision from the Migration Court of Appeal. If the law applies to you, hang on! Don't cancel your application!

Viktigt meddelande! Lagen om uppehållstillstånd för gymnasiestudier är INTE upphävd. Migrationsverket och domstolarna väntar nu på beslut från Migrationsöverdomstolen. Om du skulle omfattas av lagen, ge inte upp! Dra inte tillbaka din ansökan!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-02:

FARR till ministern: Ställ inte ungdomarna på gatan! till sidans topp

Situationen har blivit ohållbar för ungdomar som får rätt att vänta i Sverige på beslut enligt gymnasielagen men inte beviljas något som helst ekonomiskt stöd och för dem som inte släpps in i skolan under väntetiden. FARR:s ordförande Emma Persson har den 1 augusti skrivit till migrationsministern Heléne Fritzon om detta och krävt ett snabbt agerande. Emma Persson har även skrivit till Migrationsverket och begärt att samtliga ungdomar som ansöker enligt gymnasielagen ska få ett beslut i fråga om inhibition och ett begripligt besked om vad detta innebär för deras rätt till bistånd.

Tillämpningen av den så kallade gymnasielagen är fortfarande mycket oklar. Efter att ett par domstolar nekat fatta beslut enligt lagen har nu även ett par domstolar gått emot detta och givit uppehållstillstånd utan att underkänna lagen. Till slut har domstolen i Göteborg begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen, något som i värsta fall kan innebära att de sökande kommer att få vänta på besked i mer än ett år.

Ur FARR:s brev till Heléne Fritzon:

"De ungdomar som har påtalat verkställighetshinder mot sitt utvisningsbeslut på grund av nya omständigheter som kan utgöra hinder, kan även samtidigt ansöka om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Men även om de skulle omfattas beviljas de inte inhibition - eftersom deras utvisningsbeslut ändå inte kan verkställas förrän de fått svar på frågan om verkställighetshinder. Genom utformningen av LMA-lagen medför detta att de inte får rätt till något som helst ekonomiskt bistånd under denna tid. SKL tolkar lagen som att denna grupp inte ens har rätt till "vård som inte kan anstå".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs brevet till ministern (Extern länk till pdf-fil)

Läs brevet till Migrationsverket (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Rädda Barnen 18-07-18: Viktigt ta ansvar för ungas mående och utsatthet under väntan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-07-27:

Nya domar ger klartecken för gymnasielagen till sidans topp

Den juridiska förvirringen fortsätter kring den lagändring som ska ge ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige. Två nya domar går tvärtemot de tidigare domstolsbesluten och ger klartecken för lagen.

- Det är en effekt av att vi har fungerande domstolar och ett rättssäkert system med självständiga domare, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

I dagarna kom två beslut vid migrationsdomstolarna i Malmö och Luleå som väcker nytt liv i debatten om den så kallade gymnasielagen. I tre fall har migrationsdomstolarna underkänt en viktig detalj i lagen och därför avslagit de många ansökningar om uppehållstillstånd som kommit efter att lagen började gälla den första juli.

Den detalj som underkänts handlar om huruvida de sökande måste kunna fastställa sin identitet för att få bifall eller inte. Enligt gymnasielagen, som drevs igenom av regeringen med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet, ska de sökande kunna beviljas uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet i Sverige även om de inte kan styrka sin identitet.

Den här punkten är av stor vikt eftersom den stora majoriteten av de omkring 9 000 personerna som omfattas av lagen saknar ordentliga identitetshandlingar.

Men detta accepterades alltså inte i de tre första domstolsbesluten efter lagändringen. Domarna ansåg bland annat att EU-förpliktelser omöjliggör ett sänkt identitetskrav och att det funnits brister i beredningen av lagändringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Väst 18-07-31: Göteborg begär EU-tolkning av gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-18:

Migrationsverket avvaktar med gymnasielagen till sidans topp

Det kommer att bli längre väntan på besked för de ca 9000 ensamkommande som har möjlighet till en ny chans att få uppehållstillstånd i Sverige, om de studerar på gymnasienivå.

Migrationsverket beslutade idag att avvakta med en del beslut om ansökningar där den så kallade gymnasielagen åberopas.

Verket vill ha rättslig vägledning av Migrationsöverdomstolen om hur lagen ska tillämpas.

Gymnasielagen, som började gälla första juli, innebär att ensamkommande som nekats asyl kan få en ny chans till uppehållstillstånd om de studerar på gymnasienivå.

Två migrationsdomstolar, Malmö och Stockholm, anser att lagen har sådana brister att den inte kan användas. Domstolarna anser att lagens sänkta krav på identitetsbevis hos de ensamkommande inte går ihop med annan lagstiftning, eller är så oklar att den inte kan tillämpas.

"Migrationsdomstolen anser i domen att bristerna i beredningen är sådana att bestämmelsen om sänkt beviskrav inte får tillämpas", skriver domstolen i Malmö.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-07-18: Kommunalråd kritisk mot Migrationsverket: "Så typiskt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-07-18:

Miljöpartiets Maria Ferm: "Många ungas framtid på spel" till sidans topp

Oro för de unga som väntat på besked - det innebär beskedet att Migrationsverket har beslutat att avvakta med att tillämpa den lag som ska göra det möjligt för ensamkommande som studerar att få uppehållstillstånd, säger Maria Ferm, Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.

Migrationsverket har idag gett beskedet att man kommer att avvakta med att fatta beslut i de ärenden där den nya gymnasielagen skulle kunna ligga till grund för ett uppehållstillstånd.

Skälet är att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm har bedömt att det finns lagar som står över den nya så kallade "gymnasielagen" och att det därför inte går att sänka beviskraven för identitet.

Regeringen lyssnade på kritiken

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-08-02:

Regeringen avvaktar migrationsöverdomstolen till sidans topp

Regeringen avvaktar migrationsöverdomstolens besked om tillämpligheten av den nya gymnasielagen.

Oklarheterna för lagen leder till stor osäkerhet för de ungdomar som berörs av den och som har ansökt om att få stanna i Sverige.

När migrationsminister Heléne Fritzon (S) kommenterade rättsprocesserna kring de nya reglerna i den så kallade gymnasielagen efter ett extrainkallat möte i riksdagens socialförsäkringsutskott på torsdagen, var huvudbudskapet ett enda: regeringen avvaktar domstolarnas beslut.

- Vi har den största respekten för en sådan prövning. Min förhoppning är att vi får stöd för lagstiftningen och att vi ska finna en lösning för de här 9.000 unga människorna, säger hon.

Lagförslaget fick skarp kritik bland annat från lagrådet, men Fritzon påpekar att det inte är ovanligt, och att lagar har stiftats förr trots lagrådets invändningar.

Men i två olika mål har två migrationsdomstolar ansett att den nya lagen är otillämpbar. Migrationsöverdomstolen har gett prövningstillstånd i dessa två fall - ärenden som även om de behandlas snabbt sannolikt dröjer flera veckor. Avvaktar gör även Migrationsverket, som tar emot ansökningar men inte behandlar dem förrän rättsläget är klart.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 18-08-02: Vad ska hända med gymnasielagen? (Extern länk)

Läs mer om konsekvenserna av väntan, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda och utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-08-01:

Tyskland/ Lättare att återförenas för familjer i Tyskland till sidans topp

Flyktingar i Tyskland med begränsat uppehållstillstånd ges nu åter möjlighet att återförenas med sina familjer. Möjligheten stoppades 2016 av den tyska regeringen i samband med flyktingvågen.

"De nya bestämmelserna gör det möjligt för oss att uppnå en balans mellan vårt samhälles integrationskapacitet, humanism och säkerhet", säger inrikesminister Horst Seehofer i ett uttalande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

InfoMigrants 18-07-31: Family reunification for refugees with subsidiary protection in Germany: What you need to know (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 18-07-18:

Från Eritrea/ Lifosrapport: Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar till sidans topp

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den eritreanska medborgarskapslagstiftningen, folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning. Även Eritreas administrativa struktur belyses.

Rapporten uppdaterades i juli 2018 och är version 1.2.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-07-29:

Från Saudiarabien/ Aisha levde på flykt i Sverige - nu är hon försvunnen till sidans topp

Saudiarabien vill visa upp ett nytt ansikte med körkort för kvinnor och kamp mot korruption.

Men kvinnor berövas fortfarande sin frihet om de försöker vara självständiga. Trebarnsmamman Aisha Al-Marzouq, 35, levde på hemlig ort i Skåne, men lurades att återvända till hemlandet.

Hon greps på flygplatsen. Sedan dess är hon försvunnen.

Saudiarabien satsar hårt på en ny modern fasad. Hundratals miljardärer och mångmiljonärer greps förra året i en högprofilerad kampanj mot korruption. Världskända artister bjuds in för att uppträda. Offentliga biosalonger öppnas - och kvinnor får ta körkort. Men kvinnoförtrycket och förmyndarskapet lever kvar trots reformerna. Kvinnor som försöker frigöra sig sätts i förvar som regimen kallar rehabiliteringscenter.

Aisha al-Marzouq flydde med sina tre döttrar från Saudiarabien till Jemen för att senare nå Sverige. I november 2016 beviljades hon och barnen uppehållstillstånd och flyttade till Skåne. Hon flydde hemlandet när hon höll på att förlora barnen efter en komplicerad skilsmässa. När Aisha al-Marzouq upplevde att hela samhället var emot henne valde hon att fly.

- Imamen anklagade mig för att vara frigjord och liberal. Han ville ta barnen ifrån mig, sa hon till den arabiska tv-kanalen Rotana innan hon flydde till Sverige.

Aisha al-Marzouq levde i Skåne med sina tre barn i ett år. Hon trodde att hennes gömställe var svårt att hitta för saudiska myndigheter, men Saudiarabiens ambassadör i Stockholm, Abdulaziz bin Hamoud Al Zaid, lyckades komma i kontakt med henne. Han lovade att om Aisha återvände hem skulle hon inte utsättas för problem. Dessutom skulle hon få behålla vårdanden om barnen. Detta enligt Aisha al-Marzouqs uppgifter.

Greps direkt på flygplatsen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Star 18-07-28:

Från Somalia/ Former refugee returns to war-torn Somalia to serve as MP till sidans topp

From the day a young Mohamud Siraji landed in Dadaab after fleeing war-torn Somalia in 1992, his only goal was to make it out of the massive refugee camp, no matter what it took.

A scholarship to come to Canada to study at York University in 2009 finally gave him a ticket out after 17 years of living with no hope and the constant fear of being forced to go back to the conflict zones he fled as a toddler and barely knew.

Almost a decade after arriving in Toronto, Siraji, now a Canadian citizen, has left behind his comfortable life, young family and a successful career as an accounting analyst and returned to Somalia with a new goal - to help rebuild his embattled homeland.

"I always knew I would go back to Somalia. That's where I came from," said the now 30-year-old Siraji, who became a member of Parliament in Somalia in February.

The MP for the district of Jubbaland, close to the Dadaab refugee complex in Kenya, spoke to the Star during a recent visit to see his wife, Sarah Hassan, and their 11-month-old daughter, Fowzia, in Toronto.

"It was a very tough decision. Somalia is not the safest place," continued Siraji, who has four armed security guards as escorts in Jubbaland. "So many men and women have died, but I feel the responsibility to go back to rebuild the country. Someone has to make the sacrifice."

Born in the port city of Kismayo, Siraji and his 10 siblings followed their parents to Kenya in 1992 after Somalia's clan-based civil war broke out and the military regime under Siad Barre was overthrown.

He and other children in the camps gathered "under trees" to attend classes run by the United Nations and CARE International, a major humanitarian agency.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-20:

Från Syrien/ UNHCR appeals for safe passage for civilians in southern Syria till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, urges all parties in Syria to protect and provide safe passage to civilians displaced by the recent fighting in the south of the country. An estimated 140,000 people remain displaced across the south-west and need safe passage out of the area, plus immediate humanitarian assistance, protection and shelter. We have also been witnessing the return of tens of thousands of internally displaced people (IDPs) following local agreements and in areas coming under the control of the Government of Syria.

Together with UN and other humanitarian partners we have mobilized a robust aid response within Syria, reaching tens of thousands of people. A new scaling-up of assistance is needed and UNHCR continues to advocate for sustained access for humanitarian actors.

Amid continued fighting and new displacements during the first six months of 2018, nearly 13,000 refugees from neighbouring countries and another 750,000 IDPs are estimated to have returned to their homes in Aleppo, Homs, Hama, Rural Damascus, Damascus, south-west and north-eastern Syria. In anticipation and recognition of this dynamic, UNHCR ramped up its capacity inside Syria already in 2017 to support refugees and internally displaced people who return spontaneously. We continue to work on enhancing the response to the humanitarian and protection needs of IDPs, returnees and other crisis-affected population.

UNHCR has taken note of Wednesday's announcement by the Syrian and Russian authorities concerning the setting up of a centre in Syria to help refugees who return home. UNHCR has not yet seen the details of this plan, but we are ready to engage in discussions about these plans with the Government of Syria and the Russian Federation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 18-07-31: At Syria talks in Sochi, UNHCR emphasizes importance that returns meet international standards (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 18-07-24:

Från Syrien/ Germany to offer asylum to selected Syrian White Helmets till sidans topp

Hundreds of members of the Syrian Civil Defense aid organization have been evacuated from Syria. Its director told DW that the aid workers are in grave danger due to regime attacks.

On Sunday, 422 members of the Syrian Civil Defense, also known as the White Helmets, arrived in Jordan from southern Syria with the help of Israel. They had fled from the government of Syrian President Bashar al-Assad, which has been conducting a major offensive to take back land from rebel groups as part of the civil war that has raged since 2011. The members who arrived in Jordan will eventually be resettled as refugees in countries such Canada and Germany within the next three months.

In an interview with DW Monday, the White Helmets director Raed al-Saleh said the evacuations of his organization's members to Jordan have been "unfortunately discontinued" and that the members of the organization still in Syria were in clear danger due to gunfire and bombings in the country's south. Originally 800 members were supposed to reach Jordan, he said, but the Syrian army and its militias prevented them from leaving, resulting in only about half making the journey. He said that there are currently 3,700 members of the Syrian Civil Defense still inside Syria.

The White Helmets conduct search and rescue missions across Syria to save civilians. For example, when a building is hit by an airstrike, members of the organization seek to rescue those caught beneath the rubble. Assad has accused the group of being members of al-Qaeda and of being western propaganda used to delegitimize his government.

Saving lives is 'utmost priority'

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Expressen 18-07-24:

Carolina ska föda - maken nekas visum till sidans topp

Carolina Wassmuth från Göteborg är gift med den nigerianske popstjärnan May D.

I oktober väntar paret sitt första barn, men May D har fått följa det hela på avstånd. Han kommer inte heller att få resa till Sverige för att vara med när hans son föds.

- Vi har blivit rånade på hela den här upplevelsen. Det känns fruktansvärt, säger Carolina Wassmuth.

GT har tidigare berättat om Carolina Wassmuth, 26, som är gift med den nigerianska popstjärnan May D.

Carolina och May D, eller Akinmayokun Awodumila, som han egentligen heter, har levt en del av sitt gemensamma liv i Nigeria. Men sedan augusti förra året bor Carolina i Sverige och planerar att stanna här tills parets son föds i oktober, innan hon återvänder till Nigeria.

För Carolina var det viktigt att få vara nära familjen under graviditeten och förlossningen.

- Jag är livrädd för det här. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Att ha min mamma och min pappa där är så viktigt för mig.

Även tryggheten av att få prata svenska under förlossningen var viktig, berättar Carolina.

Får inte resa till Sverige

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Expert Council of German Foundations June 2018:

Opportunities and Limits of Resettlement at Global, European and National Levels till sidans topp

Policy Brief | June 2018

Only a small minority of refugees worldwide currently has access to resettlement programmes. In this present crisis in global refugee policy, resettlement is nonetheless a promising approach to dealing with refugee situations. The Policy Brief analyses the state of play as regards the resettlement system in Germany, Europe and at global level, as well as the development and implementation of alternative admission pathways such as humanitarian programmes and private sponsorship schemes. Based on this analysis, the Policy Brief discusses whether resettlement is an alternative or addition to territorial asylum and how alternative pathways can fit into the mix of available admission procedures, and it presents recommendations for action in regard to developing resettlement policy.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Policy Options 18-07-20:

The success of the privately sponsored refugee system till sidans topp

Sabine El-Chidiac

Privately sponsored refugees have more success finding jobs and improving their outcomes in general than other refugees. The system should be strengthened.

When my parents decided to immigrate to Canada in the 1980s, they were sponsored by family members who they knew would be waiting for them at the airport. When you ask them today what the greatest factor was in their decision to immigrate to Canada, they say that it was knowing they'd have a support network waiting for them. The daunting journey was made much easier for them because they knew they had a support system that was prepared to help them find a job and show them the nearest church, grocery store and park. If they had a problem, they had a community of people only a phone call away who could help them navigate the new country they found themselves in. This was the basis upon which they built their new life, which turned into a successful immigrant story.

My family's story is also the story of millions of newcomers who are lucky enough to immigrate to Canada knowing they have people waiting on the other side to make the transition smoother. Some of these immigrants happen to be refugees, who find themselves in an unthinkable position: displaced by war and civil unrest, forced out of their homes and left to pick up the pieces while living in a refugee camp or on the streets of a country that happens to border theirs, until they are accepted for immigration.

The majority of refugees enter Canada as either government-assisted refugees (GARs) or privately sponsored refugees (PSRs). GARs are refugees who are chosen by institutions such as the UN Refugee Agency and then referred to the government of Canada for resettlement, and they are entirely supported by the government for up to one year. PSRs are refugees sponsored by a private group that promises to financially and emotionally support a refugee for the first year that they live in Canada.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler exempel, hämtade från European Resettlement Network:

Luisa Alvarez in CHEK News 18-07-21: Too many refugees and not enough sponsors means resettlement spots could go to waste (Extern länk)

Newswire 18-07-16: Joint Statement - Ministers from Canada, the United Kingdom, Ireland, Argentina, Spain and New Zealand underline their support for community-based refugee sponsorship (Extern länk)

Newshub (New Zealand) 18-07-06: First refugees arrive under new community sponsorship category (Extern länk)

France 24 18-07-11: Video: Humanitarian corridor to Italy brings hope to Eritrean refugees (Extern länk)

The Economist 18-07-05: A Welsh town shows Britain a new way to welcome refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-01:

Spanien/ "Trodde inte jag skulle klara mig till Spanien" till sidans topp

Vägen från Marocko till Spanien har blivit det vanligaste sättet för migranter att ta sig in i Europa och varje dag kommer flera båtar in till hamnarna i Spanska Andalusien.

- Det kändes som att jag var i paradiset, säger Diallo Assiatou från Guinea. Hon kom hit till Spanien i en uppblåsbar gummibåt för sex dagar sen.

- När den marina räddningstjänsten plockade upp oss, då var jag i paradiset, upprepar hon. Båtresan var så fruktansvärd så jag kan inte ens förklara, vågorna slog upp över båten, folk fick panik, andra grät. Jag var så rädd, jag trodde faktiskt inte jag skulle klara färden över.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-08-01: Hårt migranttryck på spanska kuststäder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-19:

Medelhavet/ Stängda hamnar för migrantbåtar oroar sjöfarten till sidans topp

Ett flertal båtar som plockat upp migranter i sjönöd på Medelhavet har de senaste veckorna vägrats tillträde till italienska hamnar. Både internationella och svenska sjöfartsorganisationer är oroade.

- Handelssjöfarten har en skyldighet att ta upp flyktingar som finns i vattnet och det gör vi naturligtvis med stolthet, men det kräver ju också att vi får lämna i land dem vid närmsta hamn, säger Pia Berglund, vice vd på branschorganisationen Svensk sjöfart.

Passagen mellan Gibraltar och Suezkanalen är en av världens mest trafikerade rutter för handelssjöfarten och de senaste tre åren har handelsfartyg hjälp runt 100 000 personer som varit nödställda till sjöss på Medelhavet.

De senaste veckorna ett flertal fall uppmärksammats där fler olika typer av fartyg som plockat upp nödställda migranter på Medelhavet vägrats tillträde till framförallt italienska hamnar. Pia Berglund säger att detta leder till en ovisshet för båtarnas besättningar och förvärrar en redan riskabel situation.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 18-08-01:

Medelhavet/ Desperat behov av hjälp på Medelhavet - räddningsfartyg återvänder till sidans topp

Räddningsfartyget Aquarius, som drivs av Läkare Utan Gränser och SOS Mediterranée, sätter i dag kurs mot centrala Medelhavet efter att ha legat i hamn i Marseille i en dryg månad. Behovet av livräddande insatser på Medelhavet är stort - men räddningsfartygen lyser med sin frånvaro.

- Vägen över centrala Medelhavet är den dödligaste av alla. Ändå finns det i stort sett inga räddningsfartyg kvar i området och ingen riktad insats från europeiska länder, säger Aloys Vimard, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator på Aquarius.

- Humanitär hjälp till havs behövs mer än någonsin och att undsätta människor i sjönöd är fortfarande en skyldighet, såväl juridiskt som moraliskt. De senaste veckorna har fler än 700 personer drunknat. Det här föraktet för människoliv är skrämmande, fortsätter han.

Efter drygt två års oavbrutet arbete med att rädda liv har Aquarius nu legat i hamnen i drygt en månad. Anledningen är de kraftigt förändrade förutsättningarna på centrala Medelhavet. Politiska dispyter över vart de undsatta människorna ska föras har inneburit att fartyg med räddade personer ombord tvingats vara kvar ute till havs i flera veckor i sträck. Humanitära organisationer som gör räddningsinsatser till havs utpekats som kriminella och hindrats från att lägga till i hamnar i Italien och Malta.

Krisläge i Libyen kräver insats

De europeiska länderna är högst medvetna om omfattningen av det våld och den exploatering som flyktingar och migranter utsätts för i Libyen. Ändå har den EU-stödda libyska kustbevakningen fått ta ett ännu större ansvar för koordineringen av räddningsinsatserna.I slutet av juni erkändes ävenen ny libysk sjöräddningscentral av den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-25:

Disputes over rescues put lives at risk till sidans topp

The European Union's obstruction of nongovernmental rescues and handover of responsibility to Libyan coast guard forces is a recipe for even greater loss of life in the Mediterranean and a continuing cycle of abuse for people trapped in Libya, Human Rights Watch said today.

"The EU's efforts to block rescues and dithering on where rescued people can land, propelled by Italy's hard-line and heartless approach, is leading to more deaths at sea and greater suffering in Libya," said Judith Sunderland, associate Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "Instead of discouraging rescues by nongovernmental organizations, commercial vessels, and even military ships, EU member states and institutions should ensure that rescued people can be taken to safe ports where their protection needs can be met."

In a visit to Libya in early July, Human Rights Watch interviewed Libyan coast guard forces, dozens of detained refugees and migrants in four official detention centers in Tripoli, Zuwara, and Misrata, and officials from international organizations. The detained asylum seekers and migrants interviewed made serious allegations of abuse by guards and smugglers, and some reported aggressive behavior by coast guard forces during rescue operations at sea. Human Rights Watch confirmed that Libyan coast guard forces lack the capacity to ensure safe and effective search-and-rescue operations.

Since his government came to power in early June, Italy's deputy prime minister and interior minister, Matteo Salvini, has campaigned against nongovernmental rescue organizations operating in the Mediterranean and refused or delayed ships from disembarking hundreds of vulnerable people rescued at sea in Italy, including military and commercial vessels. On July 23, the Italian government announced it would allow military ships participating in EUNAVFOR MED, the EU's anti-smuggling operation, to disembark in Italy for five weeks while they renegotiate the mission's operational plan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio utrikeskrönika 18-07-26:

Turkiet/ En familj som utvisas på flygplatsen i Istanbul till sidans topp

Filip Kotsambouikidis

På Ataturk-flygplatsen i Istanbul sitter en förtvivlad familj från Pakistan. Dom har precis landat med ett plan från Lahore, och vill söka asyl.

Men den turkiska gränspolisen vill inte släppa in dom, så nu sitter dom här på rad längs med väggen i migrationspolisens väntrum. Mitt emot sitter en tjänsteman och stirrar in i sin dator medan han äter nudlar direkt ur paketet.

Dom är sex stycken. Pappan i familjen sitter och stirrar rakt fram. Mamman håller om den yngsta dottern och gråter tyst. Den äldste sonen, som är i 20-årsåldern, han vägrar sitta, å vankar oroligt fram och tillbaka.

Det går nån timme, sen kommer en kvinnlig polis kommer in i rummet. "Nu ska ni åka härifrån, nästa plan till Lahore! Och ställ inte till med nåt problem!".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-07-26:

USA/ Flera familjer fortfarande inte återförenade i USA till sidans topp

Trots att deadlinen för återföreningar gick ut under torsdagen har amerikanska myndigheter inte sammanfört alla immigrantfamiljer, som separerats vid USA:s gräns i våras. SVT har träffat en migrationsadvokat som berättar att familjeseparationerna påverkat barnens och föräldrarnas psykiska hälsa.

Efter flera ombokade möten träffar vi till sist advokaten Eileen Blessinger, utanför tågstationen i Washington DC. Hon har ett fullspäckat schema då hon vid sidan av sitt vanliga jobb arbetar ideellt med familjer från Centralamerika som separerades av myndigheterna sedan de kom till USA.

- Föräldrarna har inte råd att betala advokatkostnaderna. Jag kunde inte bara se på när barnen separerades från sina föräldrar. Det är inhumant och tortyr för familjerna, säger hon.

Trots att alla familjer skulle ha återförenats under torsdagen enligt ett domstolsbeslut så är flera föräldrar och barn fortfarande separerade, enligt Eileen Blessinger.

Vid midnatt natten till fredag svensk tid gick den amerikanska regeringen ut med information om att 1 442 barn har fått återförenas med sina familjer. 711 barn är ännu separerade från sina föräldrar.

Alla föräldrar har inte pratat med sina barn

Eileen Blessinger berättar om besöken i det som hon kallar för ett fängelse, förvaret Port Isabel i Texas, där föräldrarna hålls separerade från sina barn. De är åtalade för att ha tagit sig in olagligt i landet.

- Det är den mest sorgliga plats man kan tänka sig. Det är kallt, de har tagit alla ägodelar ifrån föräldrarna och de har inte fått de samtal som de har rätt till. De har även svårt att komma i kontakt med oss advokater och lämnar lappar till anhöriga, som sedan förs vidare till oss.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ellen Axenborg i Upsala Nya Tidning 18-07-31: Oskyldiga barn får ta värsta straffet (Extern länk)

Expressen 18-07-27: 700 barn skilda från sina föräldrar: "Ett svart hål" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Värmland 18-07-26:

Kollektivboende i Gävle räddar unga asylsökande från hemlöshet till sidans topp

I Gävle har man inte samma problem som Karlstad med bostadslösa ungdomar som nu bor i tält. Där stöttar kommunen ett ideellt drivet kollektivboende för asylsökande som fyllt 18 år.

Före detta värmlänningen Maud Eriksson har en 25-procentig tjänst på boendet, som öppnade i slutet av juni. Hon har tagit del av P4 Värmlands rapportering om hur ett nystartat nätverk nu rest ett tältläger för myndiga ungdomar som omfattas av gymnasielagen.

- Jag har sett att de får bo i tält i Karlstad. Jag blir förtvivlad, jag tycker det är en skam, säger Maud Eriksson.

Varken Gävle eller Karlstads kommun låter de asylsökande bo kvar på HVB-hem när de fyllt 18 år. Men för att inte riskera sin gymnasieplats som är en förutsättning för att få söka uppehållstillstånd via den nya lagen, vågar många av ungdomarna inte flytta från kommunen. Följden har blivit att de sover runt hos kompisar, eller på gatan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 18-07-18:

Grekland/ How a European refugee camp is traumatising people on Lesbos till sidans topp

Confinement, violence and chaos: How a European refugee camp is traumatising people on Lesbos

MSF calls for vulnerable people to be moved out of Moria into secure accommodation, and continues to call for a decongestion of the camp.

MSF insists on an end to policies of containment, and calls on the EU and state authorities to step up access to health and security for those in the camp.

The EU-Turkey deal is not an effective one; people will continue to flee war and terror in order to survive. Trapping these people in awful and unsafe conditions is simply further traumatising an already extremely vulnerable population.

With the migrant and refugee population continuously rising on the island of Lesbos, Greece, the situation in Moria refugee camp is descending into chaos, with regular clashes and riots, incidents of sexual violence, and a sinking state of mental health for the thousands of people trapped in the camp.

Currently, there are over 8,000 people crammed into a space designed for 3,000 in Moria. Conditions are so bad that people's medical and mental health is being heavily compromised. In the past few months, Médecins Sans Frontières (MSF) has witnessed further escalations of everyday violence in Moria, and treated cases of sexual violence that have occurred in and around the camp.

Much of the tension is caused by overcrowding and a lack of decent and humane living conditions. In the main area of Moria camp and in the adjacent overflow camp known as Olive Grove, there are 72 people per functioning toilet and 84 people per functioning shower. This is well below the recommended humanitarian standards in emergency situations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-07-19:

Ungern/ Commission takes further steps in infringement procedures against Hungary till sidans topp

The European Commission has today decided to refer Hungary to the Court of Justice of the European Union (CJEU) for non-compliance of its asylum and return legislation with EU law.

The Commission has also today sent a letter of formal notice to Hungary concerning new Hungarian legislation which criminalises activities that support asylum and residence applications and further restricts the right to request asylum.

Court referral for non-compliance with EU asylum and return legislation

The Commission first launched an infringement procedure against Hungary concerning its asylum laws in December 2015. Following a series of exchanges on both administrative and political levels and a complementary letter of formal notice, the Commission sent a reasoned opinion in December 2017. After analysing the reply provided by the Hungarian authorities, the Commission considers that the majority of the concerns raised have still not been addressed and has therefore now decided to refer Hungary to the Court of Justice of the European Union - the last stage of the infringement procedure. Specifically, the Commission finds that Hungarian legislation is incompatible with EU law in the following respects:

(...)

Läs mer (Extern länk)

EurActiv 18-07-25: Hungary slams EU legal action over asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-30:

Australien/ Detained Iranian asylum seeker died from lack of medical care till sidans topp

Australian coroner's report documents a refugee tragedy

Hamid Khazaei was a fit and healthy young man when he arrived on Papua New Guinea's Manus Island in September 2013, transferred there by the Australian government under its draconian asylum-seeker policy.

Less than a year later, the 24-year-old Iranian was dead from septicemia after a sore on his leg became infected.

On July 30, a Queensland coronial investigation found that Khazaei's death was "preventable" and resulted from "a series of clinical errors, compounded by failures in communication that led to poor handovers and significant delays in his retrieval from Manus Island."

When Khazaei's medical condition worsened and antibiotics were unavailable on Manus, doctors recommended urgent transfer to Australia. But bureaucrats dithered and eventually sent him to a hospital in Port Moresby, the PNG capital, where he received inadequate care and was left unattended for long periods of time. By the time Australian authorities transferred him to a Brisbane hospital, it was too late to save his life.

As the coroner found, Australia retains responsibility for the care of people it transfers to offshore processing countries where standards of health care don't meet Australian standards. The coroner also found Khazaei was entitled to receive care broadly comparable with health services available in Australia. He did not receive that care.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT-Reuters / UNT 18-07-30: En australisk rättsläkare konstaterar att det hade gått att förebygga att en iransk asylsökare dog efter att ha hållits i ett flyktingläger på en ö i Stilla havet. (Extern länk)

Radio New Zealand 18-07-23: US resettlement continues as Australians protest (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-07-31:

Bangladesh/ Thousands at risk of trafficking amid Rohingya refugee crisis till sidans topp

Thousands of people caught up in Bangladesh's Rohingya refugee crisis are at risk of human trafficking, IOM, the UN Migration Agency, counter trafficking experts have warned, stressing that the scourge of exploitation can only be tackled if authorities, local and international agencies, and communities work together.

The call for a multi-actor approach to prevent more refugees and members of the host community in Cox's Bazar, Bangladesh, from falling victim to traffickers, came after government officials, military and police representatives, and IOM trafficking experts, yesterday joined a rally and public meeting in the town to mark World Day Against Human Trafficking.

Seventy-eight victims of trafficking have been identified and supported by IOM in Cox's Bazar in the past ten months. Due to the complex and clandestine nature of the crime, it is recognised that this figure accounts for just a fraction of the true number of men, women and children trafficked during that period.

"The horrific prospect that thousands of people affected by the Rohingya crisis will end up in the hands of traffickers is a risk that must not be underestimated," said Manuel Marques Pereira, IOM's Emergency Coordinator in Cox's Bazar.

"It is encouraging that the government, military, law enforcement and other relevant agencies came together with IOM in Cox's Bazar to mark World Day Against Human Trafficking. We need to show our commitment to working together to end this scourge. But we also need support from the global community to ensure that we have the necessary funding to help prevent people from falling victim to this terrible crime."

IOM is the lead agency coordinating the fight against human trafficking in Cox's Bazar. It launched its programme in September 2017, just weeks after hundreds of thousands of Rohingya refugees fled across the border to escape violence in Myanmar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-31:

Costa Rica/ UNHCR steps up its response as thousands flee violence in Nicaragua till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for international solidarity and support for Costa Rica and other countries hosting Nicaraguan refugees and asylum seekers, as thousands of Nicaraguans flee mounting political tensions, violence and serious human rights violations in their country.

In recent months, the number of asylum applications by Nicaraguans in neighbouring Costa Rica and other countries has increased exponentially. Currently, an average of 200 asylum applications are being lodged daily in Costa Rica. According to Costa Rican authorities, nearly 8,000 asylum claims by Nicaraguan nationals have been registered since April, and some 15,000 more have been given appointments for later registration as the national processing capacities have been overwhelmed. UNHCR is providing an initial support to the Migration authority to increase its processing capacity from 200 to at least 500 claims daily.

UNHCR is strengthening its presence in Costa Rica's northern border region and, together with the Costa Rican Government, other UN agencies and its NGO partners, is gearing up its response capacity to provide immediate protection and assistance to thousands of Nicaraguan refugees and asylum seekers, both in the northern region and in the metropolitan area of the capital San Jose.

Many arriving Nicaraguans are being hosted by an estimated 100,000 to 150,000 Nicaraguan families living already in Costa Rica, who are providing an initial safety net for friends, relatives and fellow citizens.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 18-07-24:

Libanon/ The fragile legal order facing Syrian refugees in Lebanon till sidans topp

by Maja Janmyr, Professor, Faculty of Law, University of Oslo

On 24th and 25th April, the European Union and the United Nations co-chaired the Second Brussels Conference, where a total of $4.4 billion was pledged in humanitarian support to Syria and neighboring refugee-hosting countries. While these funding commitments were nearly $5 billion short of what is needed to fund the humanitarian response, conditions on the ground demonstrate how far more than humanitarian aid is needed for any real and positive change to happen in the lives of Syrian refugees.

In Lebanon, a country with the highest per capita number of refugees in the world, the situation can be seen as particularly dire. At the Brussels conference, Lebanon made important commitments to refugee rights, but at home, political debates are raging surrounding the mass return of the same persons. But who is designated as a refugee in the first place? And who is really targeted for return? Research shows how these questions are far more complex than they may seem at first glance.

Take, for example, the 2017 Lebanon Crisis Response Plan (LCRP), jointly drafted by the Lebanese government and the UN in order to address refugee protection and assistance needs. It accurately conveys the tension that Lebanon long has had with the international refugee regime. Specifically, the preamble of the LCRP establishes that:

The UN characterizes the flight of civilians from Syria as a refugee movement, and considers that these Syrians are seeking international protection and are likely to meet the refugee definition. The Government of Lebanon considers that it is being subject to a situation of mass influx. It refers to individuals who fled from Syria into its territory after March 2011 as temporarily displaced individuals, and reserves its sovereign right to determine their status according to Lebanese laws and regulations.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 18-07-30: Stuck in Lebanon: a Syrian refugee family's life in limbo (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Justitiekanslern 18-06-18:

Kritik mot Migrationsverket för brister i diarieföringen av inkomna domar och beslut till sidans topp

Vid Justitiekanslerns granskning av Migrationsverkets ärendehantering år 2017 kom det fram att förvaltningsdomstolarna under år 2012 hade meddelat domar eller beslut i fem ärenden, där Migrationsverkets beslut hade överklagats. Enligt utdrag ur Migrationsverkets diarium hade domarna/besluten diarieförts hos verket under år 2012. De aktuella domarna och besluten hade dock kommit berörd enhet hos verket tillhanda först under år 2017.

(...)

Jag noterar att de nu aktuella ärendena har blivit öppna i Migrationsverkets diarium trots att flertalet ärenden enligt vad som framkommit borde ha avslutats i samband med att domarna/besluten kom in till myndigheten. I ett av ärendena, där förvaltningsrätten hade beslutat att återförvisa ärendet till verket för förnyad handläggning, har den bristande hanteringen av kammarrättens beslut inneburit att den förnyade handläggningen inte påbörjats förrän i januari år 2017, då Migrationsverket omprövade och ändrade sitt tidigare beslut och därefter avslutade ärendet. Handläggnings?tiden har därmed fördröjts med ca 4,5 år, vilket inte är acceptabelt. I detta fall har dröjsmålet drabbat en kommun. Bristande kontroll av inkommande handlingar, i detta fall ett domstolsbeslut, riskerar emellertid även att leda till rättsförlust för enskilda.

(...)

Läs hela beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-08-04:

EU-domstolen: Sverige måste ändra sina regler för omedelbar verkställighet till sidans topp

Asylprocedurdirektivet innehåller en möjlighet att avvisa en asylsökande med omedelbar verkställighet, dvs utan rätt att stanna kvar för att överklaga, om personen kommer från ett ursprungsland som definierats som säkert. Motsvarande paragraf i den svenska Utlänningslagen är formulerad så att personer kan avvisas för att ansökan anses "uppenbart ogrundad". Detta kan enligt praxis bero på att det finns ett tillräckligt myndighetsskydd. Enligt EU-domstolen är detta inte tillåtet. För att avvisa en person som åberopar skyddsskäl med omedelbar verkställighet krävs att staten har infört en lista över säkra länder. Migrationsverket har redan publicerat en rättslig kommentar där det framgår att så länge Sverige inte infört bestämmelsen om säkert ursprungsland så får en asylansökan inte definieras som uppenbart ogrundad på grund av otillräckliga asylskäl. Avvisningsbeslut av det slaget som väntar på domstolsbehandling kommer att inhiberas. En person som inte åberopar några skyddsskäl alls fortfarande avvisas med omedelbar verkställighet.

Läs eller hämta domen C-404/17 (Extern länk)

Migrationsverket 18-07-26: EU-dom begränsar möjligheterna att avvisa med omedelbar verkställighet (Extern länk)

Hämta Migrationsverkets kommentar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-04:

EU-domstolen: Palestinier med skydd av UNRWA får inte asyl men saken ska utredas till sidans topp

En palestinsk kvinna från Gaza tog sig till Jordanien med turistvisum. Därifrån reste hon vidare och sökte asyl i Bulgarien. Hon hävdade att hon riskerar tortyr och förföljelse av Hamas på grund av sitt arbete för kvinnors rättigheter. Domstolen i Bulgarien hänskjöt ärendet till EU-domstolen främst för att få klargjort om asylansökan från en person registrerad av UNRWA och som vistats i Jordanien över huvud taget behöver prövas. Domstolen ställde en rad detaljerade följd frågor om tillämpningen av olika paragrafer i bulgarisk lag och karaktären av skyddet från UNRWA. EU-domstolens svar innehåller en detaljerad genomgång av kraven på asylproceduren och innebär bland annat att den nationella domstolen måste pröva om personen faktiskt åtnjuter konkret skydd av UNRWA. Regeln gäller oavsett om den är införd i nationell lag. Den sökande har rätt att höras och behöver inte åberopa någon särskild paragraf. Personen kan hänvisas till ett annat land där personen vistats om personen åtnjuter konkret skydd av UNRWA i den staten och förutsatt att den staten erkänner UNRWA, upprätthåller principen om non-refoulement och tillåter personen resa in.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta domen i sin helhet, mål nr C-585/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-04:

Domstol underkänner Mogadishu som internflykt för hotad lärare till sidans topp

En man som arbetade som koranskolelärare flydde på grund av hot från Al Shabaab. Migrationsverket trodde på berättelsen och bedömde mannen som flykting gentemot sin hemort, men beslutade ändå om utvisning eftersom han kunde söka skydd i Mogadishu. Inför Migrationsdomstolen förklarade mannen att han tillhör en minoritet där många är koranskollärare och ses som fiender av Al Shabaab. Mannens familj är känd för Al Shabaab och hans far och farbror har dödats i Mogadishu. Fadern drev en koranskola. Domstolen ansåg att mannen skulle vara hotad även i Mogadishu, som därför inte är ett relevant internflyktsalternativ. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus, men en nämndeman var skiljaktig. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och Förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-04:

Minderårig konvertit fick flyktingstatus efter muntlig förhandling till sidans topp

En ung pojke från Afghanistan sökte asyl och uppgav att han lämnade hemmet som 14-åring efter "krig" i hemtrakten, där personer ur hans folkgrupp halshöggs. Familjen beslöt att han som äldsta son skulle fly och en morbror betalade för resan. Hans ålder ifrågasattes inte i Sverige och han betraktas fortfarande som minderårig. Han fick beslut om avslag eftersom inget konkret hade hänt honom eller familjen. Familjen kunde fortfarande utgöra ett ordnat mottagande. Under tiden i Sverige hade han bott i en utövande kristen familj och så småninom bestämt sig för att konvertera. Detta kom inte fram förrän inför domstolen. Målet återförvisades till Migrationsverket, som gav avslag på nytt eftersom konverteringen inte ansågs som genuin. Domstolen däremot ansåg att pojken kunde förklara varför han från början sett religionen som en privatsak. Han kunde också berätta om kristendomen på ett sätt som verkar självupplevt och övertygande. Att hans uppfattning präglas av en viss naivitet anser domstolen naturligt då han är mycket ung. Eftersom konvertiter riskerar skyddsgrundande behandling och det inte finns något myndighetsskydd i Afghanistan beviljas pojken uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-08-02:

"Det tog lång tid innan jag förstod att man får älska vem man vill i Sverige" till sidans topp

Akbar och Mohsen Hazara flydde till Sverige från Iran under hösten 2015. De berättar att de upplevde trakasserier då deras hemliga kärleksrelation uppdagats och spritts bland familj och vänner.

Sedan snart tio månader har Akbar Hazara suttit i Migrationsverkets förvar i Märsta i väntan på utvisning till Afghanistan, då han inte anses ha gjort sin homosexualitet trovärdig.

DN har träffat paret.

Akbar Hazara sitter i det lilla besöksrummet på Migrationsverkets förvar i Märsta. Den värmebölja som under sommaren dragit in över Sverige sipprar in i det syrefattiga rummet. Svettdroppar rinner nerför Akbars panna.

När Akbars pojkvän, Mohsen Hazara, kommer in i rummet lyser han upp. De omfamnar varandra länge. Mohsen lyfter upp Akbar. De ler.

- När Mohsen kommer till mig så känner jag att jag inte är ensam. Jag har Mohsen i mitt liv, säger Akbar.

I snart tio månader har Akbar Hazara varit förvarstagen. Både Mohsen och Akbar har fått avslag på sina asylansökningar och beslutet är att de ska utvisas till Afghanistan.

Akbar förlorade sin familj i Afghanistan när han var tre år. Grannarna, Mohsen Hazaras familj, tog sig an honom och tog med honom till Iran. Där levde de två som bröder under stora delar av deras barndom.

Men så började de inse att deras känslor för varandra var starkare än broderskänslor.

- Jag hade aldrig tänkt att jag skulle bli kär i en kille i mitt liv. Men jag visste bara att jag älskar Mohsen. Jag ville vara med honom, men det var förbjudet och vi kunde inte visa att vi älskar varandra, berättar Akbar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-04:

Domstol anser att pappan inte ska behöva lämna ett spädbarn 18 månader till sidans topp

En man som sökte asyl i Sverige men inte lyckades övertyga Migrationsverket om sina skäl, hade under tiden i Sverige flyttat ihop med en svensk medborgare. Vid tiden för Migrationsverkets beslut väntade de barn. Enligt verket uppfyllde mannen alla villkor för att få uppehållstillstånd på grund av anknytningen utan att behöva ansöka från hemlandet, förutom kravet att en separation skulle skada barnet. Migrationsverket hävdade att "handläggningstiden för att utreda anknytningsärenden är inte anmärkningsvärt lång" och att en kortare separation inte skulle medföra allvarliga konsekvenser för barnet. När migrationsdomstolen tog upp ärendet var barnet fött. Domstolen anser att förväntade 18 månaders handläggningstid skulle få betydande konsekvenser för barnets anknytning till pappan. I denna situation krävs enligt domstolen inte att barnet ska uppvisa några särskilda behov jämfört med andra barn eller att sambon inte skulle kunna ta hand om barnet. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledarkrönika 18-07-25:

"Det känns som att vi indirekt dödar henne" till sidans topp

Susanna Kierkegaard

Som son är det sista man vill att sätta sin dementa, förlamade och epileptiska mamma själv på ett flyg till Iran. Ändå kontaktade Baha Dinar flera flygbolag för att försöka boka en biljett åt sin mor Fozieh Dinar, 78, efter Migrationsverkets utvisningsbeslut.

- För en månad sedan fick vi besked om att mamma måste lämna sitt boende. Hon skulle ut ur Sverige, det spelar ingen roll hur, berättar Baha Dinar.

Förlamad efter en stroke

Allt började med en stroke för fyra år sedan. Fozieh Dinar blev förlamad i vänstra halvan av kroppen och hennes barn beslutade att det vore bättre om hon kom till Sverige för att bo med resten av familjen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Global Detention Project 18-07-26:

Increasing restrictions and deportations, Growing civil society resistance till sidans topp

Immigration Detention in Sweden

Sweden used to be lauded for its comparatively humane treatment of asylum seekers and undocumented migrants. However, since the onset of the "refugee crisis," the country has introduced a series of restrictive immigration control measures and the domestic political environment has become increasingly hostile. Even as the numbers of refugee applicants have steadily fallen, the country has continued to increase its detention capacity, detaining more individuals and for longer periods. While detention conditions compare favourably to those of neighbouring states, there are growing concerns about deficiencies in the provision of health care services for detainees.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Wired UK 18-07-02:

Europe is using smartphone data as a weapon to deport refugees till sidans topp

European leaders need to bring immigration numbers down, and metadata on smartphones could be just what they need to start sending migrants back

Smartphones have helped tens of thousands of migrants travel to Europe. A phone means you can stay in touch with your family - or with people smugglers. On the road, you can check Facebook groups that warn of border closures, policy changes or scams to watch out for. Advice on how to avoid border police spreads via WhatsApp.

Now, governments are using migrants' smartphones to deport them.

Across the continent, migrants are being confronted by a booming mobile forensics industry that specialises in extracting a smartphone's messages, location history, and even WhatsApp data. That information can potentially be turned against the phone owners themselves.

In 2017 both Germany and Denmark expanded laws that enabled immigration officials to extract data from asylum seekers' phones. Similar legislation has been proposed in Belgium and Austria, while the UK and Norway have been searching asylum seekers' devices for years.

Following right-wing gains across the EU, beleaguered governments are scrambling to bring immigration numbers down. Tackling fraudulent asylum applications seems like an easy way to do that. As European leaders met in Brussels last week to thrash out a new, tougher framework to manage migration -which nevertheless seems insufficient to placate Angela Merkel's critics in Germany- immigration agencies across Europe are showing new enthusiasm for laws and software that enable phone data to be used in deportation cases.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Nyheter 18-08-02:

Osäker väntan för ensamkommande - 2000 riskerar bli av med bostad till sidans topp

Oklarheten är stor om det går att tillämpa den nya lag som ska ge ensamkommande unga en ny chans att stanna. Regeringen inväntar rättsliga besked. Under tiden riskerar runt 2 000 unga att bli av med bostad och ersättningar.

Två av fyra migrationsdomstolar har i sommar underkänt den nya lagstiftningen och Migrationsverket har beslutat att pausa hanteringen av ansökningar från de omkring 9 000 unga, som omfattas av lagen. Så sent som på onsdagen beslutade Migrationsöverdomstolen - högsta instans - att pröva två fall för att ge rättslig ledning.

Migrationsdomstolen i Göteborg har dessutom bett om ett utlåtande från EU-domstolen.

Extrainkallat möte

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 18-07-24:

Bostadslösa ungdomar kan förlora gymnasieplatser till sidans topp

Hassan är en av flera ensamkommande ungdomar i Karlstad som väntar på att få börja gymnasiet i höst. Men de har ingenstans att bo och kan därför förlora sina gymnasieplatser.

- Det är inte bara jag, det finns många afghankillar som har samma problem som mig. De ska börja gymnasiet och de behöver någonstans att bo, säger Hassan.

Flera ensamkommande unga har fått vänta för länge på besked om uppehållstillstånd. De ska nu få en ny chans att stanna genom den nya gymnasielagen som kom den första juli i år.

Några volontärer har reagerat på den här situationen så Nätverket Världen i Värmland har därför ställt upp ett tält för att de bostadslösa ungdomarna ska få tak över huvudet.

Totalt handlar det om drygt 60 ungdomar som är bostadslösa i Karlstad och tio av dem har nu i alla fall tak över huvudet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-07-22: De bostadslösa ungdomarna har flyttat in i tält (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-07-18: Socialtjänsten: Känner inte igen bilden av bostadslösa ungdomar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

#röstamermänskligt 2018:

Valrörelsen är i full gång och du behövs! till sidans topp

Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten.

Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Vi är människor som är partipolitiskt och religiöst obundna, från skilda verksamheter och bakgrunder, men med det gemensamt att vi vill ha ett medmänskligt samhälle. Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin och alla människors lika värde.

Vad kan jag göra om jag deltar i valkampanjen #röstamermänskligt?

Du kan sprida kunskap, informera och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati under hashtagen #röstamermänskligt.

Du kan göra det online eller irl, i samtal på gatan eller på torget.

För att möjliggöra möten och samtal irl har vi skapat konceptet Valbyråer:

Valbyråerna (som är helt vanliga byråer) kommer att bli samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor.

Kan vem som helst vara med?

Valkampanjen är öppen för alla som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Valkampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden men du som är med i ett politiskt parti får självklart engagera dig i våra valbyråer och prata mermänsklighet.

Du behöver inte vara expert utan utgå från dig själv, dina resurser och kompetenser och kampanjens värderingar. Var dig själv och prata om det du kan och tror på!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Ladda ner loggor mm (Extern länk)

Inspiration och tips (Extern länk)

Kampanjbloggen (Extern länk)

Här finns vi: Röstamermänskligt-grupper, valbyråer, kontaktpersoner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#röstamermänskligt 2018:

Vi sprider kampanjen #röstamermänskligt: till sidans topp

Equmenia: Vi vill att valkampanjen 2018 ska handla om humanitet och mänskliga rättigheter. Vi vill att alla goda krafter tar sitt ansvar! Koppla upp er på en valstuga! Möt folk! Gör skillnad!

Individuell Människohjälp: IM ställer sig tillsammans med flera andra organisationer bakom den partipolitiskt obundna valkampanjen #röstamermänskligt. Vi uppmanar våra lokalföreningar och medlemmar att engagera sig i kampanjen på sin ort.

Emmaus: - Enormt stort tack till Emmaus Björkö som går in och stöttar och engagerar sig i valkampanjen #röstamermänskligt. Många människor, organisationer, nätverk och företag är på väg in i kampanjen för att tillsammans påverka valet i en mänskligare riktning så vi är mycket hoppfulla, säger Kinna Skoglund, grundare #vistårinteut och samordnare för valkampanjen #röstamermänskligt.

Rädda Barnen: Rädda Barnen kommer att jobba med denna valkampanj genom våra lokalföreningar och försöka finnas på plats på Valbyråer runt om i landet! Detta som en del av vårt arbete med Mer gemensamt, se rapport bifogad. Så för Rädda Barnen blir det MERmänsklighet i augusti o september!

#vistårinteut: Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten.

Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Civil Rights Defenders 18-07-30:

Efterlysning av asylärenden till sidans topp

Sveriges hantering av ensamkommande ungas asylärenden har den senaste tiden kritiserats hårt på grund av bristande rättssäkerhet. Därför vill vi påminna om att Civil Rights Defenders, tillsammans med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, efterlyser asylärenden.

Har du genomgått en medicinsk åldersbedömning där du blivit bedömd som vuxen istället för barn av Migrationsverket och fått avslag på din asylansökan? Eller känner du till ett sådant fall? Hör av dig till oss.

Genom att driva fall vill vi belysa allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som drabbar en av de mest utsatta grupperna i samhället.

Läs mer (Extern länk)

Information och instruktioner om hur du skickar in ärenden (Extern länk)

John Stauffer, Civil Rights Defenders, och Erica Molin, Rådgivningsbyrån, i Svenska Dagbladet: "Åldersbedömningar bör inte ses som enda bevis" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-07-18:

Flygpassagerarna ställde sig upp i protest - utvisning stoppades till sidans topp

/Asylnytt: Denna artikel gäller inte den uppmärksammade utvisningen som filmades, utan en annan händelse en vecka tidigare./

19-årige homosexuelle konvertiten Mohammad Simone skulle utvisas till Afghanistan, där han på grund av sin sexualitet och religion riskerar dödsstraff.

Men innan flygplanet lyfte ställde sig flera personer upp i kabinen och vägrade sätta på sig säkerhetsbältena i protest mot tvångsutvisningen - som stoppades.

- Det kändes bra att jag fick komma ut ur planet, men jag är rädd för vad som kommer hända nu, säger Mohammad till Aftonbladet.

Det var i går som 19-årige Mohammad Simone från Afghanistan skulle utvisas. Mohammad är homosexuell, vilket i hemlandet är förbjudet, och i värsta fall kan bestraffas med döden. Dessutom har han konverterat till kristendomen - och det pågår ett krig i Afghanistan.

- Men Migrationsverket tror inte på att jag är homosexuell, så jag får inte stanna i Sverige. De säger att jag ska återvända till Afghanistan, men det är inte säkert där, inte för någon.

Mohammad har bott i bland annat Varberg och Kungsbacka, sedan han kom till Sverige för nästan tre år sedan. Han har pluggat i gymnasiet och talar bra svenska.

"Blev bestörta"

Nu befinner han sig på ett så kallat förvar i Åstorp i Skåne och fick i går plötsligt, med bara ett par timmars varsel, beskedet att hans utvisning skulle verkställas, då han nekats asyl i Sverige.

Flera personer som är engagerade i asylrättsrörelsen, som arbetar med att tillgodose ensamkommandes rättigheter, fanns utanför förvaret när de nåddes av beskedet att Mohammad plötsligt förts in i ett besöksrum och fråntagits sin telefon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 18-07-24:

Hindrade plan att lyfta från Landvetter - avbröt utvisning till Afghanistan till sidans topp

Ett flygplan hindrades under måndagskvällen från att lyfta från Landvetter. Detta på grund av en passagerare som vägrade lyda kaptenens order. Passagerarens syfte var att stoppa en utvisning till Afghanistan.

Flygplanets destination var Istanbul i Turkiet. På planet fanns förutom vanliga passagerare också en person som skulle utvisas till Afghanistan.

Polisen larmades vid 20-tiden om att en kvinna ombord vägrade att sätta sig ned.

- Flygplansbesättningen bestämde då att personen ifråga på grund av uppträdandet inte fick följa med, säger Susanne Arvidsson, tillförordnad chef för gränspolisen i Göteborg.

Kvinnan fördes till polisstationen på Landvetter av flygplatsens vakter, berättar Susanne Arvidsson. Ingen anmälan om brott skrevs.

Men Kriminalvården beslutade att inte genomföra utvisningen, vilket också var syftet med kvinnans uppträdande.

- I går var det ingen organisation utan ett närverk av många olika grupper som samverkade. Det var en blixtaktion där någon signalerade ut att det här var på gång och frågade om vi kunde göra någonting, säger Gudrun Romeborn som tagit på sig pressansvaret för gårdagens aktion.

Gudrun Romeborn berättar att det utanför Landvetter fanns ett 20-tal ytterligare demonstranter som delade ut flygblad under aktionen.

"Inte från fabriksgolvet"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-07-26:

Elin, 21, stoppade utvisning - och blev omdiskuterad världsnyhet till sidans topp

Men klippet från flygplanet möts också av kritik.

- Det uppmanar till lagtrots, säger Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Det var under måndagskvällen som en 52-årig man från Afghanistan skulle utvisas med ett plan från Landvetter. Med ombord fanns även svenske studenten Elin Ersson, 21, som bestämt sig för att rädda honom.

Hon ställde sig upp i gången och vägrade sätta sig ner förrän piloten beordrat mannen att kliva av planet. Elin sände live på sin Facebooksida och i det 14 minuter långa klippet konfronteras hon gång på gång av medpassagerare och flygpersonal.

- Folket som jobbar här har försökt ta min telefon och de som försöker utvisa den gamle mannen har knuffat mig och med kraft försökt flytta mig, säger Elin i klippet.

- Det jag försöker säga är att jag inte kommer att sätta mig förrän han har förts bort från planet eftersom han högst troligt kommer att bli mördad om han åker med. Piloten har rätt att säga att han inte tillåts vara på planet.

Hyllas över hela världen

Efter en lång stund av argumenterande reser sig även andra passagerare och det slutar med att piloten ger order om att Elin och mannen ska föras av planet - till applåder från medpassagerarna.

Filmklippet fick snabbt stor spridning i sociala medier och under veckan har Elins insats blivit en nyhet som exploderat i mediehus över hela världen. Bland annat har The Guardian, BBC och CNN rapporterat om händelsen.

- Jag gjorde det som privatperson, aktivist och medmänniska, säger Elin i en intervju med Jönköpings-Posten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-07-25: 21-årings protest avbröt utvisning till Afghanistan (Extern länk)

Deutsche Welle 18-07-24: Swedish student Elin Ersson halts plane in anti-deportation protest (Extern länk)

BBC News 18-07-25: Swedish activist stops deportation of Afghan man (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 18-07-27: 21-åring stoppade utvisning - nu utreder polisen agerandet (Extern länk)

GT 18-07-27: Elin, 21, hindrade utvisning - förundersökning inledd (Extern länk)

Metro 18-07-27: Hon stoppade utvisningen på planet: "Jag hade gjort om det" (Extern länk)

Expressen ledare 18-07-25: Asylaktivister ska inte få sabba flygtidtabellen (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten ledare 18-07-26: Civil olydnad ger ingen immunitet (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 18-07-26: Debatt om civil olydnad (Extern länk)

Aftonbladet ledare 18-07-27: Ibland förtjänar lagen motstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2018:

Stockholm, 6-12 augusti: Ung i Sverige bjuder in till ny manifestation till sidans topp

ÅRSDAGEN FÖR SITTSTREJKEN 6 AUGUSTI SÅ STREJKAR VI IGEN! skriver Ung i Sverige och fortsätter: Vi kräver mer. En majoritet av riksdagen har redan gett oss rätt i och med gymnasielagen, därför kan de tillsammans nu genomföra en långsiktig lösning. Vi ska visa styrkan i ett civilsamhälle som vill och kan växa och välkomna!

VI VILL SE * Permanenta uppehållstillstånd till ensamkommande barn och ungdomar som varit i Sverige i över ett års tid. * Ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan och ett stopp för utvisningarna dit.

Tid och plats: 6 augusti - 12 augusti, 10.00 - 22.00 varje dag, Mynttorget, gamla stan, Stockholm

Bakgrund, från Ung i Sverige:

Tusentals utvisningshotade ungdomar som missgynnats av vårdslösa politiska beslut från 2015 fram till nu har samlats u strejk och aktion i massor det senaste året. För ett år sen gjorde började en historisk strejk mot utvisningarna till Afghanistan som gick från Mynttorget till Medborgarplatsen till Norra Bantorget. Det har gjorts hundratals aktioner sen dess, debatter, nya familjehem och stoppade utvisningar.

Den senaste utvecklingen är ännu en ångestvåg när den så kallade gymnasielagen underkändes i svenska domstolar. Än vet man inte vart det leder men ungdomarna kan inte vänta. Att kastas mellan hopp och förtvivlan år efter år skapar djupa sår både i själen och på ungdomarnas armar. Det river även upp sår i samhället när nya familjer splittras och civilsamhället får bära ohälsan som samhället skulle kunna åtgärda.

En majoritet i riksdagen har redan röstat för vad man menade skulle vara en lösning för ensamkommande, nu kan de inte bara i ambition utan också konkret lösa situationen med uppehållstillstånd och en trygg framtid.

Vad kan du göra? Strejka med oss!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs hela uppropet, se undertecknare och kontaktuppgifter på eventets facebook-sida! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR augusti 2018:

Stockholm, 7 augusti: Fira Asylstafettens målgång utanför Riksdagen till sidans topp

Asylstafetten, som detta år vandrar mellan Jönköping och Stockholm för en human flyktingpolitik, går i mål utanför Riksdagen den 7 augusti. Vandringens syfte är att uppmärksamma flyktingars och papperslösas situation i Sverige, men är också ett sätt att ge dem det handlar om en röst.

Asylstafetten har vandrat varje sommar sedan 2013, och besökt bland annat Almedalen, Förvaret i Åstorp, Göteborg och Öland. Den 25 juli i år deltog man, tillsammans med många andra organisationer, i demonstrationen i Norrköping under parollen "Nu är det nog!". Demonstrationen hölls i protest mot haveriet kring den nya gymnasielagen, och med krav på stopp för utvisningar till Afghanistan och permanenta uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år.

Asylstafetten vill gärna fira sin målgång tillsammans med så många som möjligt, och söker samarbeten med andra lokala och nationella antirasistiska organisationer. Hör av dig till de vandrande via deras Facebook-sida om du/ni vill vara med och organisera firandet utanför Riksdagen. Fira med Asylstafetten på Mynttorget i Stockholm den 7 augusti kl 14:00!

Facebook-event för målgången (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-07-18:

Vandring för humanare flyktingpolitik till sidans topp

De vandrar långt men deras högsta önskan är att få stanna. På tisdagen tågade Asylstafetten - som vill uppmärksamma situationen för asylsökande och papperslösa - in i Mjölby.

Asylstafetten är en lång protestmarsch för en humanare flyktingpolitik och har genomförts varje år sedan 2013. I år vandrar stafetten mellan Jönköping och Stockholm. På tisdagen nådde ett 30-tal vandrare Mjölby. Gruppen är en blandning av asylsökande, de som fått uppehållstillstånd och andra engagerade.

- Jag tänkte att alla problem skulle försvinna när jag kom till Sverige. Så blev det inte, säger Farhad på svenska.

Farhad har bott i Sverige i fem år. Han är asylsökande utan några rättigheter. Men han tycker allt är bättre än att återvända till hemlandet. Farhad har deltagit i Asylstafetten varenda år.

- Asylstafetten ger oss möjlighet att berätta våra historier för svenskarna och vad som händer om vi måste återvända till Afghanistan. Kritiserar man landets normer är straffet döden, säger Farhad.

Hossein kom till Sverige 2015 och bor på ett flyktingboende i Ödeshög. Sista gången han såg sin familj var i Kabul. I dag vet han inte var de är.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fi 18-07-21: Partiledare deltar i Asylstafetten (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-07-28: Asylstafetten når Flen - "vi vill visa solidaritet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 18-07-25:

Vill stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Idag hölls en manifestation i Umeå för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Bakom manifestationen låg bland annat asylrättsnätverket "Låt dem stanna" och "Ung i Sverige".

Paola Lundmark är en av arrangörerna och hon tycker det som pågår strider mot rättssäkerheten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 18-07-25:

Demonstration tågade genom Norrköping till sidans topp

Under onsdagen annordnades en manifestation i centrala Norrköping, under parollen NU ÄR DET NOG! Bakom demonstrationen stod bland annat föreningen Sverige för flyktingamnesti som tillsammans med flera andra nätverk samlats för att lämna över skriftliga krav till Migrationsverket.

Tåget som samlade ett hundratal demonstranter utgick från Norrköpings järnvägsstation mot Söder tull. Bakgrunden till demonstrationerna är haveriet av den nya gymnasielag som skulle ha trätt trädde i kraft den 1 juli.

- Det är inte rimligt, jag blir förbannad när jag tänker på det, säger EvaMärta Granqvist, som medieansvarig för Sverige för flyktingamnesti.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 18-07-25: Demonstration utanför Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-07-21:

Australien/ Tusentals i protest mot flyktingläger till sidans topp

Tusentals människor har gått ut på gatorna i flera storstäder i Australien för att kräva ett slut på landets internering av asylsökande på öar i västra Stilla havet. "Frige flyktingarna!" skanderar demonstranter i ett tåg som drar genom Sydney.

Australien driver en stenhård migrationspolitik, som innebär att flyktingar och migranter som tar sig till landet sjövägen skickas till läger på öarna Manus och Nauru, där de sedan får leva under svåra förhållanden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 18-07-17:

"a protection system under which no applications for asylum are filed on EU territory" till sidans topp

Austrian Presidency document: "a new, better protection system under which no applications for asylum are filed on EU territory"

A crude paper authored by the Austrian Presidency of the Council of the EU and circulated to other Member States's security officials refers disparagingly to "regions that are characterised by patriarchal, anti-freedom and/or backward-looking religious attitudes" and calls for "a halt to illegal migration to Europe" and the "development of a new, better protection system under which no applications for asylum are filed on EU territory," with some minor exceptions.

The document was produced for an 'Informal Meeting of COSI' (the Council of the EU's Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security) which took place on 2 and 3 July in Vienna, and the proposals it contains were the subject of numerous subsequent press articles - with the Austrian President one of the many who criticised the government's ultra-hardline approach.

Some of the proposals were also discussed at an informal meeting of the EU's interior ministers on Friday 13 July, where the topic of "return centres" was also raised. The Luxembourg interior minister Jean Asselborn reportedly said that such an idea "shouldn't be discussed by civilized Europeans."

The Austrian Presidency paper proposes:

"2.1. By 2020

By 2020 the following goals could be defined:

+ Saving as many human lives as possible;

+ Clear strengthening of the legal framework and the operational capabilities of FRONTEX with respect to its two main tasks: support in protecting the Union's external border and in the field of return;

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Direktlänk till slutdokumentet: Strengthening EU External Border Protection and a Crisis-Resistant EU Asylum System (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-07-24:

Commission expands on disembarkation and controlled centre concepts till sidans topp

Following the call by EU leaders at the June European Council, the Commission is today expanding on the concept of controlled centres as well as short-term measures that could be taken to improve the processing of migrants being disembarked in the EU, and giving a first outline of the possible way forward for the establishment of regional disembarkation arrangements with third countries. Regional disembarkation arrangements should be seen as working in concert with the development of controlled centres in the EU: together, both concepts should help ensure a truly shared regional responsibility in responding to complex migration challenges.

'Controlled Centres' in the EU

To improve the orderly and effective processing of those disembarked in the European Union, EU leaders have called for the establishment of 'controlled centres' in the EU. The primary aim would be to improve the process of distinguishing between individuals in need of international protection, and irregular migrants with no right to remain in the EU, while speeding up returns. The centres would be managed by the host Member State with full support from the EU and EU Agencies and could have a temporary or ad-hoc nature depending on the location.

Regional Disembarkation Arrangements

In addition to the establishment of controlled centres, EU leaders have called on the Commission to explore the concept of regional disembarkation arrangements in close cooperation with IOM and UNHCR and in partnership with third countries. The objective of regional disembarkation arrangements is to provide quick and safe disembarkation on both sides of the Mediterranean Sea of rescued people in line with international law, including the principle of non-refoulement, and a responsible post-disembarkation process.

Läs mer (Extern länk)

EUobserver 18-07-24: EU to restrict refugee resettlement options (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-07-24:

Both concepts follow the model of the "hotspots" in Italy and on the Greek islands till sidans topp

The European Commission has published two "Non-Papers" on disembarkation points outside the EU in north Africa and "controlled centres" inside the EU:

"Following the call by EU leaders at the June European Council, the Commission is today expanding on the concept of controlled centres as well as short-term measures that could be taken to improve the processing of migrants being disembarked in the EU, and giving a first outline of the possible way forward for the establishment of regional disembarkation arrangements with third countries. Regional disembarkation arrangements should be seen as working in concert with the development of controlled centres in the EU: together, both concepts should help ensure a truly shared regional responsibility in responding to complex migration challenges."

Controlled centres (camps?)

"The primary aim would be to improve the process of distinguishing between individuals in need of international protection, and irregular migrants with no right to remain in the EU, while speeding up returns. The centres would be managed by the host Member State with full support from the EU and EU Agencies and could have a temporary or ad-hoc nature depending on the location."

These centres could be temporary or they could become more permanent "hotspots" with an "ad hoc nature".

Disembarkation centres (camps?)

"the concept of regional disembarkation arrangements in close cooperation with IOM and UNHCR and in partnership with third countries.

The objective of regional disembarkation arrangements is to provide quick and safe disembarkation on both sides of the Mediterranean of rescued people in line with international law, including the principle of non-refoulement, and a responsible post-disembarkation process."

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

Are You Syrious 18-07-26: EC moves forward with suggestions on 'controlled centers' and external platforms (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 18-07-13:

No firm EU agreement on Austrian proposals for reducing migration till sidans topp

Austria used the first meeting of EU interior ministers under its presidency of the bloc to advance its tough proposals on the issue, but without reaching firm agreement on its most radical proposals.

After the meeting in the Austrian city of Innsbruck, Austrian Interior Minister Herbert Kickl said there had been "a very wide consensus on the need for protecting the EU's external borders", including the strengthening of EU border agency Frontex.

Although the number of migrants fleeing war and poverty has fallen sharply since a 2015 peak, the thorny issue remains a key topic for the six-month presidency of Austria, where a conservative far-right coalition took power last December.

As for the idea of setting up "disembarkation platforms" for migrants, which EU leaders agreed to consider at a crunch summit last month, Kickl said his colleagues agreed that they must be set up in conformity with international law and in a way "which is helpful to relations with third states".

Such "platforms" would most likely be located in north Africa but several countries in the rgion, such as Morocco and Tunisia, have already said they will not host them.

Speaking alongside Kickl, German Interior Minister Horst Seehofer said he was optimistic an agreement with a third country could nevertheless be reached, pointing to the 2016 migration deal between the EU and Turkey as an example of successful co-operation.

Europe's 'duty'

However, there appeared to be less firm support for Austria's more hardline suggestions, which include creating "return centres" outside the EU for people refused asylum who cannot be immediately repatriated to their country of origin.

Kickl said only that he and his counterparts had "discussed" the idea and had judged it a "reasonable" possibility.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 18-07-20:

Libya rejects EU plan for refugee and migrant centres till sidans topp

Blow to Italy as Tripoli snubs proposal to set up processing centres in Africa

Libya has rejected a EU plan to establish refugee and migrant processing centres in the country, adding that it would not be swayed by any financial inducements to change its decision.

The formal rejection by the Libyan prime minister, Fayez al-Sarraj, is a blow to Italy, which is regarded as being close to his Tripoli administration.

In June, Italy proposed reception and identification centres in Africa as a means of resolving divisions among European governments.

The impasse came as the EU said it was willing to work as a temporary crisis centre to oversee the distribution of refugees and migrants from ships landing in Europe from Libya. Italy has said it is not willing to open its ports and may even reject those rescued by the EU Sophia search and rescue mission, a position that has infuriated other EU states.

Speaking to the German newspaper Bild, Serraj said: "We are absolutely opposed to Europe officially wanting us to accommodate illegal immigrants the EU does not want to take in."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 18-07-20:

Too much unity in the European Union's external migration policy? till sidans topp

by Mauro Gatti, Research Associate, University of Luxembourg

Europe is notoriously divided regarding its internal policies on migration. But when it comes to making deals on migration with other States, EU Member States and institutions tend to be surprisingly united. This external unity might be threatened by populist leaders as shown by the decision of Hungary to refuse the Global Compact on Migration like the USA: if so, there would be little the Union may do to restore cohesion on the international stage.

1. The Surprising Unity of the Union

The acrimonious debate on refugee quotas or the Aquarius and Lifeline affairs may suggest that Europe is irremediably divided on the issue of migration. Despite the apparent alliance between far-right leaders in Italy, Austria, and Hungary, the interests of EU Members seem to be at odds. While some seek European solidarity, others reject any mutual support and pursue purely national solutions. Considering the fragmentation of internal policies, the EU's external unity may come as a surprise.

The ongoing negotiations of the UN Global Compacts on Refugees (GCR) and on Migration (GCM) are a case in point. The New York Declaration for Refugees and Migrants (2016) set in motion a process of intergovernmental consultations and negotiations that are expected to culminate in the adoption of both global compacts. The Global Compact on Migration, in particular, will be adopted in an intergovernmental conference in Marrakech in December 2018.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT_AFP / UNT 18-07-18:

EU vill placera gränsvakter i Makedonien till sidans topp

EU har kommit överens med Makedonien om att bistå Balkan-landet med gränsvakter. Syftet är att ytterligare stärka unionens yttre gränser - ett arbete som pågått kontinuerligt sedan flyktingkrisen 2015 och som inkluderar samarbete med tredje part.

EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos och Makedoniens inrikesminister Oliver Spasovski slöt överenskommelsen på onsdagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-07-18:

Faktapromemoria: Förslag till förordning om asyl- och migrationsfonden till sidans topp

FPM 146, dokumentbeteckning KOM (2018) 471

Förslag till förordning av Europaparlamentet och rådet om inrättande av asyl- och migrationsfonden

Sammanfattning

Kommissionen presenterade den 12 juni ett förslag till förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden som en del av EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021-2027. Det övergripande syftet med förslaget är att bidra till en effektivare hantering av migrationsströmmarna inom EU i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik.

Asyl- och migrationsfonden föreslås reglera EU-finansieringen inom de områden som i nuvarande fleråriga budgetram omfattas av asyl-, migrations- och integrationsfonden, dvs förstärka och utveckla den gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig migration och integration av tredjelandsmedborgare, samt motverka irreguljär migration och främja återvändande.

Kommissionen föreslår att budgeten för asyl- och migrationsfonden ska uppgå till 10,415 miljarder euro (i löpande priser) för hela budgetperioden (2021-2027), vilket skulle innebära en ökning med cirka 50 procent jämfört med den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden. 60 procent av fondens totala budget fördelas genom särskilda fördelningsnycklar till medlemsstaternas nationella program. Resterande 40 procent förvaltas av kommissionen och reserveras för särskilda åtgärder med högt mervärde för EU, transnationella unionsinsatser, nödbistånd, vidarebosättning och omfördelning, samt europeiska migrationsnätverket.

Regeringen välkomnar, inom ramen för regeringens vägledande prioritering om en minskad EU-budget i nästa fleråriga budgetram, förslagets huvudsakliga inriktning.

Läs eller hämta förslaget (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-07-24:

EU:s bud: 62 000 kronor per migrant till sidans topp

En summa på 62 000 kronor (6 000 euro) per asylsökande. Det är EU-kommissionens bud till medlemsländer som tar emot migranter som tagit sig till unionen. Kommissionens förslag innehåller också ekonomisk hjälp till de EU-länder som vill inrätta "kontrollerade centrum" för mottagning av asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium / Statewatch 18-07-06:

Europol: Proposals to further strenghten the fight against migrant smuggling till sidans topp

1. Background

At the COSI meeting of 26 June 2018, Europol presented the activity report of the European migrant Smuggling Centre (EMSC). During the subsequent thematic discussion on migrant smuggling, Europol was requested to prepare a short presentation with proposals how to further strengthen the fight against migrant smuggling. This presentation was made at the informal COSI meeting in Vienna on 2 July 2018.

This paper outlines the proposals presented by Europol for further consideration.

2. Proposals

1. A strategic interoperability roadmap for JHA Agencies' support to migration efforts

JHA Agencies should work closely together and develop a roadmap to ensure interoperability of their systems/capabilities with the large-scale EU systems (SIS, VIS, EURODAC, EES, ETIAS and ECRIS-TCN).

This roadmap should facilitate the full integration of JHA Agencies into the EU security architecture within their respective mandates and improve their capabilities to support Member States to tackle the internal security aspects of migration.

2. Law enforcement-led response: disrupting the criminal networks

While the protection of the external borders of the EU is very important, at the same time more attention needs to be paid to the criminal business behind migrant smuggling. A strong and coordinated law enforcement-led response should address the fact that 46% of migrant smuggling networks are poly-criminal and that secondary movements within the EU need to be closely followed.

Europol will use its capabilities to support MS operations, under the EU Policy Cycle for organised and serious international crime and beyond, to integrate and cross-check available criminal intelligence in a structured way, to ensure a timely and secure information exchange and continuously monitor the threat picture.

(...)

Läs dokumentet, läckt via Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

UNHCR 18-07-25:

Fair and Fast: UNHCR discussion paper on accelerated and simplified procedures till sidans topp

This paper offers recommendations to Member States and EU institutions on accelerated and simplified procedures. It draws on existing practice of European States, and on UNHCR's experience in mandate refugee status determination, with a focus on specific models and tools that have proved efficient, flexible, and fair for processing manifestly well-founded and manifestly unfounded claims.

The paper suggests the following elements to be considered as part of ongoing discussions on the reform of the Common European Asylum System (CEAS).

1. Registration upon arrival, or at the time of the lodging of the asylum application entails the recording of all relevant data regarding the applicants, the identification of persons with specific needs or with family links in the EU and the referral of persons for which alternative legal procedures are available.

2. In situations of large numbers of arrivals, the centralization of the asylum process and related services could be considered. This could apply to cases where a high presumption of inclusion applies or with very low overall protection rates, and where the caseload or profiles are sufficiently homogenous.

3. Accelerated and simplified case processing may be applied for both manifestly well-founded and manifestly unfounded asylum applications.

4. A triaging system would be implemented following a caseload analysis based on 1) country of origin and 2) risk profiles, leading to channeling into different case processing modalities for:

i. Manifestly well-founded claims;

ii. Manifestly unfounded claims;

iii. Regular procedures.

5. For both manifestly well-founded and manifestly unfounded applications, elements of the assessment can be simplified, including through the use of:

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 18-07-20:

UNHCR reports progress on health efforts for refugees despite record displacement till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has this week released its Annual Public Health Overview of new refugee emergencies and ongoing operations. Despite record forced displacement globally, the report finds that health services to refugees and other displaced populations are in most cases on track. However, communicable diseases, anaemia and stunting remain areas of concern.

The report notes that strengthened weekly surveillance of key health indicators among refugee populations during emergencies and systematic monitoring are contributing to prompt, effective interventions. The report is a snapshot of what has been achieved and highlights the trends based on key indicators in UNHCR's public health, reproductive health and HIV, nutrition, food security, and water, sanitation and hygiene programmes in 37 key operations. In 21 of these operations, UNHCR and its partners collect and analyse public health data using a standardized health information system to better protect and serve refugees.

The report includes, for example, the findings on the mortality rates among refugee children under the age of five - which is always an important health impact indicator in emergencies. Despite major refugee emergencies and disease outbreaks in 2017 - a year in which wars and persecution drove global forced displacement to a new high - this rate remained globally stable in post-emergency situations at an average of 0.4 deaths per 1,000 refugee children every month, sustaining the declining trend we've observed since 2011. The indicator is within the range reported in developing and middle income countries, according to the UN 2017 World Mortality report.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-07-27:

Fler dör på Medelhavet trots färre migranter till sidans topp

För femte året i rad har minst 1 500 migranter dött på Medelhavet, enligt FN:s migrantorganisation IOM. Samtidigt har färre migranter anlänt till Europa.

Värst drabbad är rutten mellan Libyen och Italien. Sedan Italien vägrat ta emot räddningsfartyg med migranter söker sig dock färre dit.

Hittills i år har cirka 55 000 migranter nått europeiska kuster, mot 111 753 motsvarande period i fjol. Trots det ökar antalet som dör under färden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frontex 18-07-17: Migratory flows in June: Total number drops, Spain sees the biggest number of arrivals (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-07-29:

Oförändrad prognos över asylsökande - minsta balanserna på fem år siktas till sidans topp

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år.

- Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektören Mikael Ribbenvik.

Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000 för 2018 och 29 000 för 2019. Prognosens planeringsantagande utgår ifrån att gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar under året, samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.

Den stabila prognosen över antalet nya asylsökande innebär att kan fortsätta på den utstakade vägen mot en effektiv organisation.

- Vi ser att det mesta pekar åt rätt håll när det gäller balanser, handläggnings?tider och mottagning. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklingen mot en bättre organisation med ändamålsenlig styrning som ger medarbetarna goda förutsättningar att ge sökande sina ärenden prövande snabbt och rättssäkert, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Planeringsantagandet för 2019 och framåt utgår ifrån att riksdagens beslut om den tillfälliga lagen upphör i mitten av nästa år. Därför bedömer Migrationsverket att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018.

(...)

Artikeln med länkar till prognosen och till information om handläggningstid (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-29: Kortare handläggningstider på Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Norrköpings Tidningar 18-07-19:

"Vi gråter varje dag" till sidans topp

Övergångslägenheterna vid Pryssgården kokar i sommarvärmen. "Vi gråter varje dag. Det är inte bra för barnen", säger Ali Sharifeh som har en dotter med svår astma.

På en grusplan vid Fiskebyvägen i Norrköping står ett flertal modulbostäder uppställda i en fyrkantsformation. I mitten av grusplanen ligger en tvättstuga och en mindre lekplats bestående av en gungställning.

Klockan är bara tio men det är redan för varmt för att vistas i lägenheterna, och många boende har sökt sig till skuggan intill husväggarna. Av de fjorton familjer som bor här har de flesta flytt från kriget i Syrien. När en person har fått asyl är det inte längre Migrationsverkets utan kommunens ansvar att bistå med boende.

Många kommuner bygger modulbostäder som fungerar som övergångslägenheter och tillfälliga boendelösningar för nyanlända. Lägenheterna är ettor med sovalkov och kokvrå och kostar cirka 6 000 kronor i månaden. Storleken är densamma oavsett antal familjemedlemmar, vilket gör att några familjer bor fem-sex personer på trettio kvadratmeter.

Sedan två år tillbaka bor Ali Sharifeh här med sin gravida fru och astmasjuka dotter. Innan flykten pluggade han strategisk marknadsföring i Libanon, nu får han etableringsersättning och praktiserar på McDonald's. Vid heltidsdeltagande i Arbetsförmedlingens etableringsprogram ligger etableringsersättningen på 308 kronor per dag.

Inne hos familjen Sharifeh står astmamediciner och inhalatorer uppradade på köksbordet. Värmen gör det ännu svårare för dottern att andas och läkare råder dem att flytta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-07-19:

Rafat vann kampen - till slut: "Tvingades börja om" till sidans topp

Jakten på ett jobb och en bostad var en tuff kamp mot klockan för Rafat Hamid. Han är en av runt 11 000 nyanlända som anvisats att bo i Stockholms län de senaste två åren och som fått tidbegränsade bostadskontrakt. Till slut fick Rafat Hamid jobb i Södertälje och lägenhet i Nyköping.

- För riktig etablering behövs stabilitet, säger han.

Rafat Hamid, 33, är en palestinsk trebarnsfar från Syrien. Han kom med sin familj till Sverige 2015 och bor i Stockholm sedan slutet av 2016.

Efter att han avslutat sina SFI-studier fick han en praktikplats som inköpare på Kone Corporation. Varje dag letade han efter jobb och lägenhet.

- Det är väldigt svårt att hitta ett tillsvidarekontrakt på en lägenhet i Stockholm under etableringstiden. Vi skulle vilja ha en lägenhet som passar fem människor med en månadshyra som är mindre än åtta tusen kronor, säger han.

Totalt anvisades 11 000 nyanlända att bo i Stockholm län under 2017 och 2018 till följd av den så kallade bosättningslagen.

De anvisade har samtidigt, genom det så kallade etableringsprogrammet, under två års tid tillgång till insatser och praktik för att lära sig språket, hitta ett jobb - och kunna skaffa sig ett eget permanent boende.

Rafat Hamid berättar om en tuff kamp mot klockan.

- Vi började kolla i andra städer som Nyköping eller Eskilstuna, som inte ligger så långt bort. Där är det inte svårt att hitta ett arbete, och jag kan pendla till Stockholm om jag lyckas att hitta jobb här innan vi flyttar.

Men även om jobb längre bort fanns inom räckhåll kände Rafat Hamid av hindren på vägen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 18-07-30:

Lär sig svenska på jobbet - unikt språkprojekt på bymejeri till sidans topp

En unik satsning vid bymejeriet i Skärvången i Krokoms kommun gör att fyra nyanlända, som jobbar där, också lär sig svenska på arbetsplatsen.

En gång i veckan åker Hugo Hultqvist lärare i svenska som andraspråk, på utbildningsbolaget Hermods, de åtta milen från Östersund till Skärvången, i nordvästra delen av Krokoms kommun. Här undervisar han i yrkessvenska med inriktning mot mejeri och eleverna är fyra av de nyanlända som jobbar på bymejeriet i Skärvången.

Tidigare fick eleverna åka till Krokom eller Östersund för att få undervisning i Svenska . Men tack vare att Hugo i stället kommer till Skärvången får eleverna betydligt mer undervisning än tidigare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-07-18:

Plantskola för unga politiker lockar unga med utländsk bakgrund till sidans topp

Unga sviker ungdomsförbunden, men det finns initiativ för att öka engagemanget för partipolitiken. På den politiska plantskolan Höj Rösten har man märkt ett särskilt intresse hos unga med utländsk bakgrund, som utgör mer än hälften av eleverna på skolan.

- De hittade inte in via de vanliga kanalerna som ungdomsförbund, men många som söker till oss har känt utanförskap vilket präglar deras vilja till engagemang, säger skolans rektor Minéa Frykman.

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om hur svårt det är att locka unga till de politiska ungdomsförbunden, samtidigt som det inte råder en brist på samhällsengagemang.

En grupp unga som verkar visa ett stort engagemang för politiska frågor, i alla fall om man ser till ansökningarna till politikerskolan Höj Rösten, är de med utländsk bakgrund. De utgör drygt hälften av eleverna från de två senaste årens klasser.

Många har upplevt utanförskap

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 18-07-20:

Cykelskola på initiativ av nyanlända kvinnor till sidans topp

En grupp kvinnor i Sala har fått lära sig cykla i ett integrationsprojekt och det har lett till jobb för flera av deltagarna.

Det är Sala kommun och ABF som står bakom cykelprojektet.

- Det är på initiativ av nyanlända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

IPS News 18-07-18:

Immigration, Lot of Myths and Little Reality till sidans topp

by Roberto Savio

According to the latest statistics, the total flow of immigrants that reached Europe so far in 2018 is 50.000 people, compared with 186,768 last year, 1,259,955 in 2016 and 1,327,825 in 2015. The difference between reality and perceptions is so astonishing, we are clearly witnessing one of the most brilliant manipulations in history.

The latest survey carried out of 23,000 citizens of France, Germany, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States shows an enormous level of disinformation. In five of those countries, people believe that immigrants are three times higher than they actually are.

Italians believe they account for 30% of the population when the figure is actually 10%, an average which is lower than the media of the European Union. Swedes are those closest to reality: they believe immigrants account for 30%, when in fact the figure is 20%.

Italians also believe that 50% of the immigrants are Muslim, when in fact it is 30%; conversely, 60% of the immigrants are Christian, and Italians think they are 30%.

In all six countries, citizens think that immigrants are poorer and without education or knowledge, and therefore a heavy financial burden. Italians think that 40% of immigrants are jobless, when the figure is close to 10%, no different from the general rate of unemployment.

Meanwhile, the 7th report on the economic impact of immigration in Italy from the Leone Moressa Foundation, which based its research on Italian Institute of Statistics (ISTAT) data, has presented some totally ignored facts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 18-07-18:

EU must create safe, legal pathways to Europe till sidans topp

Malin Björk

For years, the European Parliament has been calling for safe and legal pathways to the European Union.

However, the absence of legal ways to enter Europe has turned the Mediterranean sea into the deadliest border in the world.

To address this situation, resettlement is one of the legal ways where member states need urgently to step up their commitments.

As the rapporteur for the European Parliament on an EU regulation on resettlement, my colleagues and I have outlined an effective plan based on solidarity and humanitarian principles.

We are proposing an EU programme that responds to the individual protection needs of the most vulnerable refugees - a plan of action that demonstrates our solidarity with countries outside the EU that are currently hosting large numbers of refugees.

This is the very basis of the important programmes that the UNHCR has run for many decades, and the UNHCR has the central role in the future of an EU resettlement programme.

In order to ensure that the EU makes a meaningful contribution to the annual global resettlement needs (as identified by the UNHCR), the European Parliament wants to see a resettlement programme where all EU member states participate.

However, council has rejected the compulsory nature of the programme outright.

Despite this, negotiations with the council had already reached quite an advanced stage when the file was blocked by the 'coreper' (committee of the permanent representatives of the governments of the member states to the European Union) just days before the EU summit in June.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-07-19:

Nej, EU-medborgarskap ska inte vara till salu till sidans topp

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L)

Tragikomiskt att se länder bygga murar och samtidigt rulla ut röda mattan för rika

Under senare tid har det framkommit att det är mycket enkelt för rika människor utanför EU att köpa ett EU-medborgarskap. Elva medlemsländer i EU: Grekland, Lettland, Cypern, Litauen, Belgien, Spanien, Storbritannien, Österrike och Malta, driver särskilda program för dessa så kallade "gyllene viseringar".

I praktiken innebär det att rika människor från ett tredje land, genom att köpa ett hus eller investera i ett europeiskt bolag, köper sig och sina familjer EU-medborgarskap till ett minimipris om 250 000 euro. Investerarna kommer vanligtvis från länder som Ryssland, Kina, Ukraina, Libanon, Turkiet och Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 18-08-01:

Sossarnas hbtq-politik skaver i flyktingfrågan till sidans topp

På onsdagsmorgonen presenterar socialminister Annika Strandhäll och HBT-S ordförande Sören Juvas Socialdemokraternas hbtq-politiska program. Utanför fönstret fladdrar regnbågsflaggor på förbipasserande bussar, som understryker att vi är mitt i Europride, där Sverige är värd.

- För vår del är det otroligt viktigt att Sverige ska vara tryggt, oavsett vilken sexuell läggning du har, om du är hetero, om du är homo, om du är ung eller gammal, om du är född i Sverige eller i ett annat land, slår Annika Strandhäll fast.

På många sätt välbehövligt

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 18-08-03:

Vi ska skämmas över Sveriges flyktingpolitik till sidans topp

Vi vill leva i samhällen som respekterar alla människors rättigheter.

Samtidigt skickar vi tillbaka hbtq-personer på flykt till samma förtryckande länder som de lyckats lämna, skriver Malin Björk (V).

I morgon kommer jag att gå i EuroPride-tåget i Stockholm och om två veckor kommer jag att tåga i min hemstad Göteborg.

Jag är stolt över att komma från ett land där jag inte förföljs på grund av vem jag älskar. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som var det första att kräva en könsneutral äktenskapslagstiftning, som tagit strid mot tvångssteriliseringar av transpersoner, som vill att ett tredje juridiskt kön införs och att ett barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två.

Känner skam

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vi Föräldrar 18-07-12:

Det kom ett mejl ... "Han säger 'Mamma, gråt inte'" till sidans topp

"I besöksrummet på förvaret försvinner vi i varandras famnar och gråter hejdlöst. Mamma, mamma, säger han bara." Det här är historien om ett barns liv i Sverige 2018, berättad av mamma Jenny.

Förra året var för mig ett helt omvälvande år. Ett år då jag blev mamma för femte gången. Ett moderskap under lite speciella omständigheter.

Jag vet att han började jobba på tegelfabrik när han var 8 år gammal. Att en granne hade "skola" för flyktingbarnen så att de kunde lära sig att läsa och skriva hjälpligt. Att han alltid har gillat att spela fotboll, men att det är svårt när det är mörkt på kvällen och han som äger lamporna vid fotbollsplanen släcker ner för att han är iranier och inte gillar afghanska barn. Jag vet att han grät när han vandrade i tre nätter i bergen mellan Iran och Turkiet.

I skydd av mörkret, för att undvika militärer som skjuter på allt som rör sig, tog de sig över gränsen. Han hade lämnat sin familj, allt, för att ta sig någonstans i världen där han kunde få leva som en människa. Han satt bakom en sten och grät tyst när han insåg att han inte kunde vända om. Han grät och skakade av skräck när den k-pistförsedda personen på stranden i Turkiet tvingade ner honom i en liten gummibåt fylld av folk, slängde väskan med mammas sjal i det mörka vattnet och bad till gud att få överleva.

Ett och ett halvt år senare möter jag honom vid tågstationen i min stad. Han har en rullväska och en ryggsäck och han flyttar in i min minstings rum. Han är otroligt snäll och väldigt rolig. Han är 15 år och går rakt in i mitt hjärta.

Det går några månader, det blir 2017. Vi sitter i köket och skojar, när jag säger något om "din svenska mamma" och menar mig själv. Han har ju redan en mamma. En mamma som älskar honom över allt annat. Jag känner mig lite dum som gjort anspråk på den rollen. Men det var som att han väntat och längtat efter det. En mamma i Sverige. Och jag får ett femte barn!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 18-07-27:

Vi orkar inte mer - sluta plåga ensamkommande till sidans topp

Sedan den nya gymnasielagen om ensamkommande inte kunnat tillämpas råder kaos. Vi unga ensamkommande kastas mellan hopp och förtvivlan. Ge oss amnesti. Snart kan vi börja jobba och betala skatt, skriver Azim Mohammadi.

Hösten 2015 kom många ensamkommande asylsökande till Sverige. I snart tre år har ett stort antal av oss levt i ovisshet och hopplöshet. Under den tiden har många asylregler ändrats. Den nya gymnasielagen är inte heller en lösning. Vi ensamkommande unga kastas bara mellan hopp och förtvivlan.

Sverige välkomnade omkring 35 000 ensamkommande hösten 2015. Omkring 23 000 av dem är från Afghanistan, eller afghaner som levt som flyktingar i Iran och Pakistan. Vi väntade lång tid, ett till tre år, för att få våra besked av Migrationsverket. Beskeden visar att 70-80 procent var negativa för ensamkommande från Afghanistan. Nästan alla som fått avslag från Migrationsverket överklagade till Migrationsdomstolen. Det tar ganska lång tid att få svar från Migrationsdomstolen, men många har fått svar i dag. Domstolen håller till 95 procent med Migrationsverket. Det betyder att nästan alla får avslag en gång till.

Lång väntan och mycket ovisshet har lett till att många ungdomar mår jättedåligt i dag. De lider av depression och psykiska problem. Avslag efter avslag har gjort att många blivit hemlösa och sover på gatorna. Självmorden har ökat bland ensamkommande unga. Förra året begick 12 ensamkommande självmord och det gjordes 126 självmordsförsök, skriver Karolinska Institutet i en rapport om självmord bland ensamkommande barn och unga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 18-07-18:

"Barnkonventionen måste omfatta alla barn" till sidans topp

Sveriges migrationspolitik drabbar barn och unga vuxna extra hårt. För att FN:s barnkonvention ska kunna bli svensk lag måste Sveriges politiker och Migrationsverket åtgärda en rad brister. Vi kräver att asylsökande och papperslösa barn och ungas rättigheter ska tas på allvar, skriver representanter för Rättsrådet för barn och unga i migration.

Riksdagen röstade den 13 juni för att barnkonventionen ska bli svensk lag första juli 2020. Tills dess ska rättstillämpande myndigheter hinna förbereda sig. Det finns nämligen en hel del som behöver åtgärdas när det gäller barns rättigheter. Vi i Rättsrådet för barn och unga i migration är representanter från en mängd organisationer som kämpar för barns och ungas rättigheter i migrations?processen. Vi är vuxna, barn och unga. Vi är organisationer som arbetar ideellt och professionellt. Vi ser hur barn och unga drabbas extra hårt av Sveriges migrationspolitik och vi kräver att asylsökande och papperslösa barn och ungas rättigheter ska tas på allvar. När FN:s barnkonvention blir svensk lag måste Sveriges politiker och Migrationsverket åtgärda en rad brister för att leva upp till barnkonventionen. Vi i Rättsrådet för barn och unga i migration vill här uppmärksamma fem förslag till åtgärdspunkter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-07-18:

Migrationsverket ska tillämpa gällande lag till sidans topp

Sebastian Sundel

Gymnasielagen, som ger ensamkommande som nekats asyl en chans att få uppehållstillstånd för studier, är sannerligen ingen perfekt lag. Under remissrundan gjorde flera instanser tummen ner, inte minst var Lagrådet mycket hård i sin kritik.

Sedan lagen började gälla den 1 juli har två av landets fyra migrationsdomstolar avgjort mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen. Och i båda fallen har domstolarna funnit att de sänkta beviskraven för identitet är så bristfälliga att lagen inte kan tillämpas. Nu ska även Migrationsöverdomstolen göra en bedömning efter att en överklagan kommit in. Beslutet i Migrationsöverdomstolen blir prejudicerande, vilket innebär att både migrationsdomstolarna och Migrationsverket därefter måste rätta sig efter det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledare 18-07-19:

Afghanerna får betala priset för regeringens misslyckande till sidans topp

"Gymnasielagen" har underkänts av två migrationsdomstolar. Försöken att ge de unga afghanerna en ny chans har blivit ett fiasko. Nu kastas de åter från hopp till förtvivlan.

Det som Sverige har utsatt de afghanska asylsökande ungdomarna för är ett slags psykisk tortyr, även om det inte varit avsiktligt. En färsk nyhetsartikel i Aftonbladet (18/7) illustrerar detta.

Den handlar om en ung afghan som uppger att han är homosexuell, vilket i Afghanistan är förbjudet och belagt med dödsstraff. Han kom till Sverige för snart tre år sedan och har varit bosatt i Halland, där han gått på gymnasiet och lärt sig svenska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-07-24:

Risken för självmord saknar motstycke till sidans topp

Att inte tillämpa gymnasielagen, som skulle ge 9000 unga ensamkommande rätt att stanna i Sverige, kan sluta i katastrof.

Risken för självmord i gruppen saknar redan globalt motstycke, skriver författarna Thord Eriksson och Gabriella Ahlström.

När regeringen i mitten av oktober 2015 gjorde upp med den borgerliga oppositionen om en åtstramad flyktingpolitik, utgick en order till Migrationsverket om att prioritera ärenden som gick snabbt att handlägga.

Många ensamkommande föll inte in under den här kategorin och följaktligen har de tvingats vänta mycket länge på besked i sina asylprocesser, ofta i flera år.

Många har farit mycket illa

Uppgörelsen var tänkt att ge Sverige "andrum" genom kraftigt begränsad invandring. För de ensamkommande blev följden därför inte bara väntan utan också minskade möjligheter att få uppehållstillstånd.

Under tiden har många farit mycket illa. Väntan och den utdragna ovissheten, ibland i kombination med svåra trauman, syns i form av psykisk ohälsa och, enligt en studie som Karolinska institutet presenterade tidigare i år, en självmordsfrekvens som saknar globalt motstycke.

Lagen har fått hård kritik

För att begränsa skadan av begränsningslagen kom regeringspartierna i slutet av november förra året överens om huvuddragen i en lagstiftning som ska ge de unga ensamkommande möjlighet att söka tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det var i alla fall intentionen. Lagen har fått hård kritik från remissinstanser och Lagrådet och sedan den trädde i kraft den 1 juli har två migrationsdomstolar på olika grunder fattat beslut om att den inte ska tillämpas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-07-13:

Towards a place of no return till sidans topp

Catherine Woollard

Horst Seehofer has managed to illustrate the inhumanity and futility of Europe's return policy with a "joke" about the deportation of 69 people on his 69th birthday. The numbers no longer match: one of the group committed suicide after being returned to Afghanistan. He was a young man who had arrived in Germany as a child and had lived there for eight years, "returned" to a town he'd never been to.

For ECRE, return is a valid part of migration policy but only if certain pre-conditions are in place. First, fair asylum decision-making. Here, the huge variation in the rate of recognition of protection claims, particularly from key nationalities such as Afghanistan, demonstrates this is not the case - and probably indicates political interference in judicial decision-making. That the likelihood of a protection claim from an Afghan varies from 3% to 98% from one Member State to another with no objective explanation for the difference is evidence of injustice.

The second pre-condition is a return process that is effected in accordance with human rights; sometimes this is the case, often not. Finally, there should post-return monitoring. In many cases, including in Afghanistan, people just disappear after return, their fate unknown but unlikely to be positive. Without these preconditions, return should not be happening. But under no circumstances should people be "returned" to places they've never been. That Europe "returns" to Afghanistan people who have never been to the country, having been born or grown up as refugees in Pakistan or Iran, beggars belief, as does the desperate scramble to find safe areas of war-torn countries in order to send people there. Although Denmark's mission to Syria to identify a safe place so it can send back Syrians is likely to prove a futile journey.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-07-30:

Vad vet Torvik om de utvisades villkor? till sidans topp

Karin Fridell Anter

Migrationsverkets "återvändaresambandsman" Terje Torvik tillbringade ett år i Kabul. På Migrationsverkets hemsida berättar han om sina erfarenheter: "Från de personer som träffar återvändare fick jag veta att de som inte förberett sig hade mycket svårare att etablera sig. De som har planerat i förväg kan ha både pengar och ett tillfälligt boende som väntar, men de måste ha ansökt om det före avresan. Och lika viktigt är att de har en plan för sin fortsatta försörjning."

"Jag är inte naiv, det är inte lätt att återvända. Men de flesta kan etablera sig som entreprenörer. Det råder brist på exempelvis elektriker, plåtslagare, snickare, bilmekaniker, kockar, personer som talar engelska och it-tekniker, säger han. Han menar att det ofta kan räcka med en kortare praktisk utbildning i Sverige och någon slags affärsplan för att kunna starta eget."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-07-20:

Hur länge ska barnen våndas i väntrummet? till sidans topp

Fatemeh Khavari, Talesperson för rörelsen Ung i Sverige

Politikernas och myndigheternas behandling av de flyktingar som kom runt 2015 har från första ankomst varit under all kritik.

De upprepade trauman som drabbat de ensamkommande ungdomarna är beslutsfattarna direkt ansvariga för när de kastade om lagar och regler som gjorde rättssäkra asylprocesser omöjliga.

Politikernas vårdslösa handlande sliter hårt på vårt samhälle och bryter på flera punkter mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Flyktingbarn behandlas som vuxna och vuxna flyktingar behandlas som värdelösa. Hur många år till?

Den nya gymnasielagen skulle fungera som plåster på såren men är indirekt ett erkännande från politikerna om att de inte har skött mottagandet och asylprocessen för de ensamkommande barnen och ungdomarna.

En majoritet i riksdagen har redan gett oss rätt i den frågan genom att rösta för vad man tänkte skulle bli en ny chans för många unga. Men vi hinner inte mer än andas ut förrän nästa svek kommer - domstolarna menar att de inte kan tillämpa lagen i sin helhet.

Att kastas mellan hopp och förtvivlan under flera års tid är så oerhört brutalt. Förutsättningarna för asyl såg annorlunda ut när man flydde och kom till Sverige.

"Välkommen hit, vårt Europa bygger inte murar", sa statsminister Stefan Löfven och utlovade en fristad för alla som flytt hit. Ingen kunde förutse den tvärvändning som följde.

Det fanns - och finns - alla möjligheter att bygga på den kraft av medmänsklighet och vilja som civilsamhället demonstrerade i mottagandet. Svenska folket kan och vill växa och vara välkomnande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Jesper Strömbäck blogg 18-07-21:

Ny forskningsartikel om mediernas bevakning av invandring och dess effekter till sidans topp

Att det finns många som har uppfattningar eller åsikter om hur medierna bevakar invandring - och hur det påverkar medborgarna - kan knappast ha undgått någon som följer den svenska debatten. På liknande sätt förhåller det sig i många andra länder. Men vad visar forskningen egentligen?

Detta är grundfrågan i en ny forskningsartikel, publicerad online early i tidskriften Annals of the International Communication Association. Artikeln är skriven tillsammans med Jakob-Moritz Eberl, Christine E. Meltzer, Tobias Heidenreich, Beatrice Herrero, Nora Theorin, Fabienne Lind, Rosa Berganza, Hajo G. Boomgaarden och Christian Schemer, som en del av det europeiska forskningsprojektet Role of European Mobility and Its Impacts in Debates, Narratives and EU Reforms. Med fokus på europeisk forskning analyserar vi i artikeln vad forskning visar när det gäller (1) hur medierna rapporterar om migration och olika grupper av migranter och (2) hur mediernas bevakning påverkar dem som tar del av den.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledarkrönika 18-08-01:

Gränskramarnas gränslösa gräsligheter till sidans topp

Maria Ripenberg

Mohamad Hassan är kommunalråd för Liberalerna i Uppsala. Häromdagen lade han ut en bild på Twitter med foldern som han fått i brevlådan från det högerextrema partiet Alternativ för Sverige (AfS). På omslaget ett flygplan och texten "Dags att åka hem". AfS, fixerat vid nationsgränser, har ett gränslöst budskap i fråga om fräckhet, dumhet och omoral. Självklart är udden riktad mot Hassan, Shekarabi, Pekgul med flera - inte mot Svensson. Oavsett alla andra omständigheter.

"Hur ska jag tolka budskapet?" frågar sig Mohamad Hassan. Han kom som flykting från kriget i Libanon 1990, det vill säga när AfS partiledare Gustav Kasselstrand var tre år. Men Hassan kan kanske skaka av sig obehaget. AfS riktar, i alla fall officiellt, udden främst mot "illegala" invandrare, som de tycker ska jagas av ett Återvandringsverk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-07-30:

Efter prognosen - så vill M minska invandringen till sidans topp

23 000 personer i år och 29 000 nästa år.

Så många väntas söka asyl i Sverige, enligt en ny prognos från Migrationsverket.

Det är långt från rekordnivåerna 2015 - men fortfarande för många, anser Moderaterna.

- Det är långt ifrån en stram migrationspolitik, säger gruppledare Tobias Billström.

På söndagen släppte Migrationsverket en ny prognos kring hur många som väntas söka asyl i Sverige under de kommande åren. Siffrorna från samma prognos i maj stod kvar - 23 000 personer i år och 29 000 personer nästa.

"Långt från stram migrationspolitik"

Siffrorna är betydligt lägre än rekordåret 2015, då 163 000 människor sökte sig till Sverige. Men Moderaterna anser att siffran fortfarande är för hög - och partiets gruppledare Tobias Billström förklarar hur man vill hålla nere antalet flyktingar:

- Prognosen för 2019 visar alltjämnt på höga siffror. 29 000 asylsökande är mer än genomsnittet mellan 2000 och 2012. Det är långt ifrån en stram migrationspolitik, säger han och fortsätter:

- Att Migrationsverket har fått det här andrummet beror på den tillfälliga lagen från 2015. Regeringen har inte sagt att man vill förlänga den, men det vill vi göra.

Vallöftet: Åtgärder för att hålla nere invandringen

Tobias Billström och Moderaterna går nu till val på att göra lagen om tillfälliga uppehållstillstånd permanent.

- Vi måste behålla den tillfälliga lagen. Vi vill gärna diskutera den saken med regeringen, men de har inte sagt bu eller bä i den frågan hittills.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-07-31:

M: "Ställ högre krav på dem som vill ta hit anhörig" till sidans topp

Lagen ställer inte tillräckliga krav på egen försörjning för dem som vill få hit anhöriga. Det krävs en lagändring där den som ska stå för försörjningen ska ha haft en inkomst minst ett år innan ansökan om familjeåterförening kan göras. Bidrag ska inte få räknas in i denna inkomst, skriver M-politikerna Tobias Billström och Johan Forssell.

Under de senaste fem åren har Sverige beviljat upp emot 300 000 uppehållstillstånd till asylsökande och anhöriga. Enligt Migrationsverkets senaste prognos, som publicerades i slutet av förra veckan, kommer dessutom ett stort antal människor ansöka om asyl och uppehållstillstånd för anknytning även under kommande år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Committee on the Elimination of Racial Discrimination 18-06-06:

Concluding observations on periodic reports of Sweden till sidans topp

1.The Committee considered the combined twenty-second and twenty-third periodic reports (CERD/C/SWE/22-23), submitted in one document, at its 2630th and 2631st meetings (CERD/C/SR.2630 and 2631), held on 2 and 3 May 2018. At its 2641st meeting, held on 10 May 2018, it adopted the present concluding observations.

A.Introduction

2.The Committee welcomes the timely submission of the twenty-second and twenty-third periodic reports of the State party. The Committee expresses its appreciation for the frank and constructive dialogue with the State party's delegation. The Committee wishes to thank the delegation for the information provided during the consideration of the reports and for the additional written information submitted after the dialogue.

B.Positive aspects

3.The Committee welcomes the following legislative and policy measures taken by the State party:

(a)Amendments to the Anti-Discrimination Act (2008:567) to make employers and educational institutions responsible for taking "active measures" to prevent and counteract discrimination within their organizations, in January 2017;

(b)Adoption of the national plan to combat racism, similar forms of hostility and hate crime, in November 2016;

(...)

C.Concerns and recommendations

Equality Ombudsman

6.The Committee remains concerned that the mandate of the Equality Ombudsman is limited, that the number of successfully resolved cases is relatively low and that the resources available may not be commensurate with the expected performance of the office.

(...)

Läs eller hämta dokumentet i sin helhet (Extern länk)

Sök inlagorna till rapporten från olika institutioner och frivilligorganisationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-07-24:

UN Refugee Compact: World leaders not up to the challenge till sidans topp

Responding to the release of the final text for the Global Compact on Refugees, which was agreed by UN Member States, Charmain Mohamed, Head of Refugee and Migrant Rights at Amnesty International, said:

"The Global Compact was an ambitious endeavour that should have created a wholesale change in the way governments treat refugees. Sadly, world leaders were not up to the challenge of delivering the bold and brave solutions that are so urgently needed.

"The final text simply entrenches the current unsustainable approach whereby wealthier states can pick and choose which, if any, measures they take to share responsibility. This will leave many refugees languishing in poorer countries which are unable or unwilling to support them.

"While the Compact contains some good suggestions on how to make responsibility sharing a reality, it's not clear whether there is the political will to enforce them. Even before the ink on the Compact was dry, the actions of many governments flew in the face of the Compact's stated purpose of protecting refugees and sharing responsibility for them.

"As diplomats were negotiating the Compact at the UN, European governments were attacking NGOs' capacity to rescue refugees stranded at sea and hatching new plans to deter and detain refugees, while Australia continued to justify its cruel and torturous detention practices on Manus and Nauru.

"What is needed more than ever is a human-rights based, compassionate response to refugees' needs, based on global responsibility sharing not responsibility shirking."

Läs mer (Extern länk)

UNHCR: Global compact of refugees, Advance version (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 18-07-18:

Ungern drar sig ur FN:s migrationsavtal till sidans topp

Ungern meddelar att landet drar sig ur en FN-uppgörelse om migration. Anledningen är att överenskommelsen, enligt den ungerska regeringen, uppmuntrar till migration vilket man beskriver som "farligt för världen".

Överenskommelsens sluttext godkändes i förra veckan av FN:s medlemsstater.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-01:

Asylforum vid Stockholm Pride till sidans topp

Idag börjar Asylforum vid Stockholm Pride! Asylforum är Newcomers årliga migrationspolitiska forum, i samarbete med Newcomers youth. I år hålls Asylforum nu i Stockholm och senare även under Göteborg Pride.

Asylforum 2018 är 2 heldagars forum packat med panelsamtal, och seminarier med fokus på asylrätt från ett hbtq-perspektiv, Plats i Stockholm: Klara Soppteater, Kulturhuset, ingång från Drottninggatan. Tid 12 - 18 båda dagarna!

Asylforum är ett tillfälle att utbyta synpunkter, åsikter och information om de utmaningar som asylsökande hbtq-personer möter. Det är också en möjlighet för RFSL Newcomers att offentligt redovisa arbetet med de frågor som denna grupp står inför, samt utkräva ansvar från ansvariga myndigheter och politiker.

FARR:s ordförande Emma Persson deltar som moderator vid panelen om hatbrott kl 16.45.

RFSL och Newcomers Youth är medlemsföreningar i FARR. Vid Asylforum kan du också passa på att skaffa ditt ex av Artikel 14:s Pride-nummer!

Programmet i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 18-07-25:

Vi är en migrerande art till sidans topp

Jack Hildén läser en bok om människans folkvandringar

Just nu lever vi i en mellanperiod. Den inleddes för 15.000 år sedan, då den senaste istiden tog slut. Och vi har ingen aning om hur länge vår lilla mellanperiod kommer vara.

Sådana nedslående (eller tröstande, det är svårt att avgöra) fakta finns det gott om i Jeanette Varbergs Människan har alltid vandrat. Varberg är dansk arkeolog och har på 140 sidor tagit sig an uppdraget att sammanfatta 70?000 års vandringar och vändpunkter i historien. Ibland blir det lite träigt. Varberg är nykter och akademisk till den grad att det riskerar att bli lika torrt som de marker som tvingat folk på flykt under alla år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-07-23:

Submit your examples of good practices on child-friendly procedures till sidans topp

The Office of the Special Representative on migration and refugees is looking for examples of good or promising practices of migration-related procedures that are child-friendly. Selected examples will be published in a compilation of good practices being prepared under the Council of Europe Action plan on protecting refugee and migrant children (2017-2019).

Responding to this call will give states and other relevant stakeholders the opportunity to publicise their good practices, resulting in increased attention for and possible adoption of the practice in other Council of Europe member States.

The deadline for submission of good practice examples is 30 September 2018. Submissions should be sent to SRSG.Migration.Office@coe.int.

For more information, please see the call for good practices, which is available in English, French and Italian. The template is available in English only.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.