fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 2 juli 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 18-07-02:

Förra veckans Asylnytt - Barnen vid USA:s gräns och debatten före EU-toppmötet till sidans topp

Asylnytt för perioden 14 juni - 25 juni har publicerats tidigare idag.

Utgåvan för 25 juni innehåller det mesta om händelserna kring barnen som skilts från sina föräldrar vid gränsen mellan Mexico och USA. Där finns också material från EU-kommissionen, NGO-kommentarer och nyhetsuppdateringar från debatten kring minitoppmötet som föregick EU-toppmötet 28-29 juni. Se även denna utgåva för rapporter från EU-parlamentet om förslagen om mottagande och skyddsgrunder som trots allt färdigförhandlats - innan förhandlingarna om asylpaketet gick i stå.

Läs Asylnytt för 25 juni (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Asylnytt 18-07-07:

Oklart om tillämpningen av gymnasielagen till sidans topp

Dagens utgåva av Asylnytt täcker perioden 25 juni - 2 juli, men publiceras 7 juli. Här finns mycket användbar information från olika källor som kom kring månadsskiftet kring "gymnasielagen" (egentligen en del av den tillfälliga begränsningslagen). Se till exempel FARR:s och Stadsmissionens nedladdningsbara material för asylsökande och stödpersoner nedan.

Den 6 juli kom dock migrationsdomstolen i Malmö med en överraskande dom där "gymnasielagen" sattes åt sidan och en person som enligt lagen borde ha omfattats fick avslag. Domen är inte vägledande, det vill säga att MIgrationsverket troligen inte kommer att följa den, om inte överinstansen Migrationsöverdomstolen skulle göra samma bedömning. Asylnytt återkommer till mer information och diskussion om detta i nästa utgåva.

Förvaltningsrätten i Malmö 18-07-06: Migrationsdomstolen tillämpar inte den så kallade gymnasielagen (Extern länk)

Migrationsverket 18-07-06: Migrationsverket fortsätter att handlägga ärenden enligt gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-06-30:

Hur funkar den nya gymnasielagen? till sidans topp

Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, uppdaterad 18-07-06.

De nya reglerna innebär att ungdomar som sökt asyl som ensamkommande barn men fått avslag på asylansökan kan få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet eller en yrkesutbildning. Men detta gäller bara de som uppfyller en rad villkor.

De gamla reglerna går ut på att ungdomar som annars bara skulle få ett kortare uppehållstillstånd eller stanna till 18-årsdagen kan få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet och i förlängningen söka permanent uppehållstillstånd om de lyckas få jobb efter skolan. Dessa regler gäller fortfarande - och de kommer att få betydelse för alla som får uppehållstillstånd enligt de nya reglerna när det blir dags att förlänga tillstånden. De gamla reglerna har kompletterats genom att även yrkesutbildningar räknas.

Den tidigare regeln som gjorde att en utvisning automatiskt kunde hejdas genom att ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier är borttagen från 1 juli. Istället får Migrationsverket besluta om inhibition medan ansökan behandlas.

Som gymnasium räknas gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux och folkhögskolan. Studierna ska normalt ske på heltid men det finns vissa undantag. I den vanliga gymnasieskolan omfattas alla slags program. I de övriga skolformerna räknas enbart program på gymnasienivå samt inom komvux sammanhållna yrkesprogram. För att ansöka om uppehållstillstånd krävs bara att vilja gå i gymnasiet; personen behöver inte ha börjat ett program.

(...)

Hela artikeln med information om de nya reglerna och de gamla, vilka som omfattas och hur man ansöker (Extern länk)

Hämta manual för stödpersoner, från Stadsmissionen (Extern länk)

Hämta faktablad till asylsökande, på svenska (Extern länk)

Hämta faktablad till asylsökande, på dari (Extern länk)

Download fact sheet to asylum seekers, in English (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-06-30:

Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen" till sidans topp

/Utdrag:/

Man ska ha väntat 15 månader. Ska jag räkna 15 x 30 dagar? Nej, antalet dagar räknas inte, bara månader. Du ska ha fått beslut tidigast samma dag i månaden som du registrerades, 15 månader senare.

Vilken dag räknas som dagen för beslut, och vilket beslut är det? Det är Migrationsverkets beslutsdatum som räknas (alltså inte den dag du fick veta om det). Datumet står överst i beslutet. De senare besluten från domstolar spelar ingen roll.

Mitt ärende blev återförvisat av domstolen och nu har jag fått ett andra beslut från Migrationsverket. Vilket datum räknas och vilken ålder? Migrationsverkets första beslut, före återförvisningen, räknas som datum för första beslut. Den ålder du hade vid det första beslutet räknas som ålder vid beslutet.

Jag håller på att överklaga. Ska jag dra tillbaka överklagan? Nej, det behöver du inte göra. Du ska skicka in blanketten. Sedan kommer domstolen att behandla asylskälen i första hand och uppehållstillstånd på grund av studier i andra hand. Det är viktigt att du gör detta eftersom ansökan för studier bara kan göras fram till 30 september.

Jag har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder, VUT. Ska jag dra tillbaka den? Det behöver du inte. Om du inte får uppehållstillstånd på grund av studierna så kommer din VUT-ansökan att behandlas som vanligt. Läs mer på sidan om hur reglerna funkar!

Kan jag bli utvisad medan jag väntar på svar? Ja, men om du har ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft (alltså inte kan överklagas längre) så kan du ansöka om att utvisningen inte ska verkställas förrän du fått svar. Det kallas för att begära inhibition. Om du omfattas av villkoren i lagen kommer du ganska säkert få inhibition.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-07-01:

Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september (uppdaterad) till sidans topp

Sveriges riksdag har fattat beslut om nya bestämmelser i den så kallade gymnasielagen. De nya bestämmelserna gör det möjligt för dig som har fått avslag på din asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste du uppfylla vissa krav. Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018.

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

+ Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare.

+ Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.

+ När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.

+ Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.

+ Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.

+ Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.

+ Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Du som fortfarande väntar på ett beslut om din asylansökan kan också omfattas om du får ett avslag på din ansökan och uppfyller alla villkor.

Så ansöker du

Du ska fylla i ansökningsblanketten och skicka den till Migrationsverket.

I blanketten ska du intyga att du studerar eller har för avsikt att studera. Tillsammans med blanketten ska du skicka in

(...)

Hela artikeln, länk till blanketten samt frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsverkets rättsliga kommentarer om "gymnasielagen" till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar om paragraf 16f i den tillfälliga begränsningslagen. Det är den paragraf som tillåter vissa ensamkommande ungdomar att få uppehållstillstånd på grund av studier trots att de fått avslag i asylärendet. Dokumentet informerar om hur Migrationsverket kommer att tolka formuleringarna i paragrafen. Några exempel: Om ett ärende återförvisats av domstol till Migrationsverket så används verkets första beslut fortfarande som beslutsdatum, och som det datum då personen ska ha fyllt 18. Den som ansöker måste befinna sig i Sverige, men det spelar ingen roll om personen lämnat Sverige och kommit tillbaka. Gällande identitet står att de flesta som har slutliga beslut inte behöver prestera någon ny bevisning om de inte exempelvis uppträtt under flera identiteter. En annan fråga som berörs är förhållandet till ansökningar om ny prövning på grund av verkställighetshinder (VUT). I sådana fall ska ansökan om uppehållstillstånd prövas först (till skillnad mot överklaganden i grundärenden, då asylskälen prövas först). Om uppehållstillstånd på grund av studier beviljas avskrivs VUT-ansökan. Personen kan sedan ansöka om skyddsstatus separat.

/Kommentaren uppdaterades i september, länken går till den uppdaterade versionen/

Hämta dokumentet SR 32/2018 (Extern länk)

Hämta uppdaterat rättsligt ställningstagande om övriga gymnasieparagrafer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsverket om ekonomiskt stöd för dem som söker enligt gymnasielagen till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om vilket ekonomiskt stöd de ungdomar bör få som har slutligt avslag på asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ("gamla" eller "nya" lagen, dvs paragraferna 16e eller 16f). Kontentan är att dessa ungdomar omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA-lagen) medan de väntar på beslut. Det finns en sällan använd paragraf i LMA-lagen om personer som inte är asylsökande men har något "särskilt skäl" att vistas i Sverige. Migrationsverket anser att ungdomarna har ett särskilt skäl eftersom det är en förutsättning för ansökan om tillstånd på grund av studier att befinna sig i Sverige. Om en person har beviljats en ny prövning på grund av av verkställighetshinder (VUT) så är Migrationsverket ansvarigt för att betala ut LMA-bidrag, enligt ställningstagandet. Men de som bara ansöker om tillstånd på grund av studier är inte asylsökande och därför är det inte Migrationsverkets sak att betala ut ersättning till dem. Migrationsverket påpekar att det i sådana fall är upp till kommunen (socialnämnden) där ungdomen vistas att ta ställning till om en person omfattas. En liknande situation uppstår då någon ansöker om förlängning enbart på grund av studier.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKL 18-06-29:

Stöd i frågor om ny möjlighet till uppehållstillstånd till sidans topp

SKL har tagit fram ett stöd till kommuner, landsting och regioner kring nya regler för de unga vuxna, som kan söka uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.

Från den 1 juli 2018 kommer cirka 9 000 unga vuxna, före detta ensamkommande barn, att kunna söka och få uppehållstillstånd om de studerar, eller har för avsikt att studera. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndet är 13 månader långt, därefter kan ungdomarna söka förlängt tillstånd. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

SKL har samlat aktuella frågor och besvarat dessa utifrån befintligt regelverk som ett stöd till kommuner, landsting och regioner. Promemorian kan hjälpa våra medlemmar att se vilka konsekvenser reglerna får samt vad som gäller kring statlig ersättning. Det är upp till kommuner, landsting och regioner att välja hur de agerar.

Läs mer och hämta promemorian (Extern länk)

Läs mer om konsekverna beträffande rätt till vård, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda och utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter Öst 18-06-29:

Ny lag betyder både hopp och besvikelse för flyktingar i Ydre till sidans topp

Danesh är en av de flyktingungdomar i Ydre som nu känner visst hopp i och med den nya gymnasielagen, som börjar gälla från första juli. Den kan innebära att uppemot 9 000 flyktingungdomar kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd i landet, enligt Migrationsverket, om de pluggar något på gymnasienivå.

Danesh har varit i Ydre i mer än två år och läser språkintroduktion, samtidigt som han ofta jobbar på äldreboendet i Österbymo. Efter två avslag så hoppas han nu kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

- Jag är extra glad, och förslaget ger mig energi att kämpa och plugga hårt, för det finns hopp att jag får stanna, säger Danesh.

"Ingen användning av en svensk gymnasieutbildning i Afghanistan"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-06-29:

Ny förvaltningslag 1 juli 2018 till sidans topp

En ny förvaltningslag som gäller alla kommuner, landsting och statliga verk träder i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen är tänkt att stärka den enskildes ställning vid kontakt med myndigheter genom enklare och modernare regler, ökad rättssäkerhet samt snabbare ärendehantering.

Den nya förvaltningslagen innehåller även krav på myndigheternas agerande vid långsam handläggning och myndigheterna har fått ett utökat ansvar att lämna information om långa handläggningstider.

Enligt den nya förvaltningslagen kan en person i vissa fall, skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en sådan begäran ska sex månader ha gått från det att personens ärende påbörjades. Migrationsverket ska då, inom 4 veckor, antingen avgöra det ärende som begäran avser eller avslå begäran i ett överklagbart beslut.

Blanketten som ska användas för att begära om att avgöra ett ärende finns på svenska (blankettnummer: 270011) och på engelska (blankettnummer: 271011).

Den nya förvaltningslagen innebär i övrigt följande:

+ Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.

+ Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.

+ Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.

+ En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks.

+ Motiveringarna av besluten ska förbättras.

+ Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som

+ får överklagas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-06-30:

Tyskland/ 14 länder överens om nytt asylavtal till sidans topp

Angela Merkel har kommit överens med 14 EU-länder om ett nytt asylavtal i Europa.

Nu ska länder välkomna de flyktingar från Tyskland som från början registrerat sig i ett annat land.

Sverige är ett av de länder som står listade i dokumentet.

14 EU-länder - däribland Sverige - har uppgett att de är beredda att skriva under ett nytt asylavtal med Tyskland, rapporterar Reuters. Avtalet innebär att man ska välkomna asylsökande som från början registrerade sig i ett annat land, men som nu befinner sig i Tyskland.

I dokumentet finns några av de länder som varit mest kritiska mot förbundskansler Angela Merkels öppna asylpolitik. Ungern, Polen och Tjeckien - som tidigare har ställt sig emot att flyktingar ska fördelas över Europa - uppges ha gått med på det nya avtalet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-26:

USA/ Högsta domstolen ger Trump rätt om inreseförbud till sidans topp

USA:s högsta domstol ställer bakom president Donald Trump i striden om det omdiskuterade inreseförbudet från vissa länder.

Trump försökte introducera reseförbudet bara veckor efter att han svurits in som president, men mötte snabbt motstånd från amerikanska domstolar. Sedan dess har striden rasat på olika domstolsnivåer.

Men enligt Högsta domstolen är han i sin fulla makt att införa förbudet såsom det är utformat. Regeringen har rättfärdigat det genom att hänvisa till den nationella säkerheten, skriver domstolen i beslutet.

Kallats muslimförbud

Beslutet fattades med fem domare för och fyra emot, där domstolens konservativa domare utgjorde majoriteten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 18-06-26: US Supreme Court Disregards Trump's Discriminatory Words to Uphold Travel Ban (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 18-06-27:

USA/ Domstol: Familjer ska återförenas till sidans topp

En domare i USA har tillfälligt stoppat myndigheterna från att skilja föräldrar från sina barn om familjerna har invandrat utan tillstånd. Omkring 2 000 barn måste nu återlämnas till sina föräldrar inom en månad.

Den federala domaren Dana Sabraw har bestämt att myndigheterna inom 30 dagar måste återförena de familjer som hittills har splittrats - för barn under fem år måste återföreningen ske inom två veckor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-25: Trump vill skippa rättsprocesser för asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Utrikesdepartementet 18-06-28:

Allmänt/ UD publicerar 19 nya landrapporter om mänskliga rättigheter till sidans topp

I dag publicerar Utrikesdepartementet 19 nya rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i länder i Amerika, Centralasien och Östeuropa. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD har publicerat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan början av 2000-talet. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för såväl de mänskliga rättigheterna som för demokratin och rättsstatens principer.

Framöver kommer UD enligt en fastslagen cykel att publicera nya landrapporter regionvis två gånger per år - en gång på våren och en gång på hösten - för de länder där Sverige har permanent närvaro.

- Det var utrikesminister Anna Lindh som i början av 2000-talet fattade beslutet att göra UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter offentliga. Det var ett viktigt beslut; att publicera dessa rapporter bidrar till att Sverige lever upp till sin ambition att vara öppet och transparent i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik, säger utrikesminister Margot Wallström.

Denna omgång rapporter täcker de 19 länder där Sverige i dagsläget har permanent närvaro - elva i Amerikaregionen och åtta i Centralasien och Östeuroparegionen. Skillnaderna mellan länderna är självklart stora, även inom de två regionerna. Generellt kan dock sägas att medan framsteg görs inom vissa områden, halkar utvecklingen efter inom andra.

Fattigdomen har minskat kraftigt sedan millennieskiftet i såväl Amerika som i Centralasien och Östeuropa, vilket lett till att miljontals människor fått en bättre levnadsstandard. I takt med att fler människor tar sig ur fattigdom öppnas dörrar upp för nya möjligheter.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-06-28:

Från Syrien/ Hundratals syrier återvänder hem till sidans topp

Hundratals syriska flyktingar har lämnat den libanesiska gränsstaden Arsal för att återvända hem. I staden finns enligt FN omkring 36 000 syrier och många kommer från byar i närheten av gränsen.

Omkring 370 personer lämnade Arsal på torsdagseftermiddagen, i enlighet med en överenskommelse som har slutits mellan myndigheter i Beirut och Damaskus.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 18-06-30:

Från Syrien/ Massflykt från strider i södra Syrien till sidans topp

Över 160 000 människor har fördrivits under syriska militärens offensiv i sydväst, enligt UNHCR.

Civila kläms mellan de stridande parterna och katastrofen kan enligt FN bli i nivå med den i östra Ghouta.

Med ryskt stöd har president Bashar al-Assads militär med ryskt understöd bombat och beskjutit Daraaprovinsen i över en vecka.

Tiotusentals civila som vill ta sig bort blir dessutom utpressade. Både regeringssoldater och rebeller kräver pengar för att släppa fram de flyende familjerna, säger FN:s människorättschef Zeid Ra'ad Al Hussein.

Offensiven bryter den vapenvila som USA, Ryssland och Jordanien ställde sig bakom i fjol. Ett av den syriska oppositionens språkrör, Nasr al-Hariri, fördömer "USA:s tystnad" och säger att "bara en ond uppgörelse" kan förklara att Washington inte reagerat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Nyheter 18-06-29:

Polisen utökar inre gränskontroller till flera flygplatser till sidans topp

På måndag utökar polisen de inre gränskontrollerna i Sverige. Nytt är att även flygplatser som Arlanda och Landvetter påverkas.

- Bedömningen nu är att hotbilden delvis ser annorlunda ut än tidigare, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid Noa, i ett pressmeddelande.

Sedan november 2015 har Sverige haft tillfälligt återinförda gränskontroller mot länder som ingår i Schengensamarbetet. Från och med måndag 2 juli utökas den inre gränskontrollen till att även börja gälla vid flera hamnar och flygplatser.

I ett pressmeddelande skriver polisen att bakgrunden är ett regeringsbeslut som grundar sig i att regeringen bedömer att det finns "ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten".

Utökade gränskontroller på bland annat Arlanda och Landvetter

I praktiken innebär detta att polisen nu får genomföra kontroller på bland annat Arlanda och Landvetter i syfte att "kunna differentiera bland resenärer mellan asylsökande, ekonomiska migranter samt potentiella terrorister och andra brottslingar".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-06-29: Polisen om nya gränskontrollerna: Läget har förändrats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 18-06-28:

Malta/ Malta tänker inte ta emot fler migrantbåtar till sidans topp

Malta kommer inte att ta emot några fler flyktingbåtar från icke-statliga organisationer till sina hamnar.

Detta efter att landet låtit räddningsfartyget Lifeline med runt 230 migranter ombord lägga till - men först sedan flera EU-länder sagt att de hjälper till att ta emot flyktingarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 18-06-25:

Medelhavet/ Giving humanitarian help to migrants should not be a crime, say MEPs till sidans topp

+ EU countries urged to ensure that giving humanitarian help to migrants is not treated as a crime

+ EU Commission asked to state what kinds of help for migrants should not be treated as a crime

+ EU countries urged to provide data on numbers of people arrested for helping migrants

The EU should ensure that helping migrants for humanitarian reasons is not punishable as a crime Civil Liberties Committee MEPs said on Monday.

MEPs highlight concerns that EU laws on humanitarian help to migrants is having "unintended consequences" for EU citizens that provide it, in a non-legislative resolution passed by 38 votes to 16, with 2 abstentions.

Under the 2002 "Facilitation" directive, EU member states are required to introduce laws listing criminal penalties for anyone who "facilitates" the irregular entry, transit or residence of migrants.

However, the EU legislation also empowers member states to exempt "humanitarian" action from the list of crimes.

NGOs help migrants at sea and on land

MEPs point out that individuals and NGOs help national authorities to ensure that humanitarian assistance reaches those in need, e.g. by carrying out rescue operations at sea and on land, and regret that few member states have incorporated the "humanitarian assistance" exemption in their national laws.

They call on EU countries to include this exemption in their national laws, to ensure that individuals and civil society organisations who assist migrants for humanitarian reasons are not prosecuted for doing so.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-06-25:

Medelhavet/ 350 migranter strandade mitt ute på Medelhavet till sidans topp

Uppemot 350 migranter är fast mitt ute på medelhavet, skriver CNN.

Såväl Italien som Malta ska ha sagt nej till att ta emot dem - drygt två veckor efter att över 600 migranter var fast ute på havet av samma anledning.

Samtidigt har EU haft toppmöte om flyktingfrågan och hur den ska hanteras.

För drygt två veckor sedan 629 migranter fastnade mitt ute på Medelhavet. Migranterna hade då räddats efter att deras gummiflottar hamnat i sjönöd, men väl på räddningsfartygen så nekades de att ta sig i land på Malta och i Italien. Fartygen befann sig ute på Medelhavet i två dagar innan Spanien gick med på att ta emot dem.

För drygt en vecka sedan anlände de första till den spanska kuststaden Valencia.

CNN rapporterar nu att uppemot 350 migranter är fast ute på Medelhavet - återigen efter att Italien och Malta sagt nej till att ta emot dem.

350 migranter strandsatta på Medelhavet

Enligt CNN rör det sig om två olika fartyg, varav ett är ett danskt lastfartyg som plockat upp 113 migranter på fredagen. Ett tyskt räddningsfartyg som leds av välgörenhetsorganisationen Mission Lifeline ska ha plockat upp 234 migranter och 17 besättningsmedlemmar på torsdagen. Samtliga migranter ska ha räddats vid Libyens kust, skriver nyhetskanalen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-07-01:

Medelhavet/ Italien och Malta stoppade migrantfartyg - får gå i land i Barcelona till sidans topp

Det fartyg som plockat upp 59 migranter utanför Libyens kust är på väg mot Spanien. Fartyget har för avsikt att gå i land i Barcelona på onsdag, detta sedan Italien och Malta vägrat ta emot dem.

"Närmaste hamn är i Malta, organisationen är spansk. De kan glömma iden om att få lägga till i en italiensk hamn", skrev Matteo Salvini, Italiens inrikesminister och partiledaren för främlingsfientliga La Lega, i ett inlägg på sin Facebook-sida under lördagen.

Det handlar om ännu ett fartyg med migranter som lämnat Nordafrika i hopp om att nå Europa. Den här gången är det totalt 59 människor ombord som plockats upp på Medelhavet, utanför Libyens kust.

Irriterad inrikesminister

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-06-26:

Österrike/ Österrike övar gränsskydd till sidans topp

Österrikisk polis och militär genomför en övning vid den slovenska gränsen. Det ska visa både österrikare och flyktingar att gränsskyddet fungerar, enligt inrikesminister Herbert Kickl från högerpopulistiska FPÖ.

Runt 500 poliser, 220 soldater, pansarvagnar och helikoptrar deltar i gränsövningen "Pro Borders".

Gränsskyddet fungerar och avvisningar fungerar - ingen ska tro att migranter kommer att vinkas igenom, säger Herbert Kickl.

Det är en hänvisning till hösten 2015, då hundratusentals flyktingar var på flykt genom Europa. Den situationen får inte lov att upprepas, betonar Kickl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-06-29:

Algeriet/ Tusentals migranter lämnas i Sahara till sidans topp

För varje migrant som dör på Medelhavet dör två i Sahara, enligt en uppskattning från IOM - International Organization for Migration. Totalt befarar organisationen att över 30 000 har dött i öknen sedan 2014.

EU har ökat pressen på de nordafrikanska länderna att stoppa migranter på väg till Europa. I Algeriet uppskattar IOM att över 13 000 migranter som utvisats körts ut till öknen de senaste 14 månaderna.

Janet Kamera, från Liberia, var gravid när hon utvisades och lämnades i öknen.

(...)

Bild och video-reportage (Extern länk)

IOM 18-06-26: UN migration agency "greatly concerned" by reports of migrants stranded at Algeria-Niger border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Småland 18-06-29:

Nya gymnasielagen lockar avhoppade asylsökande elever till sidans topp

På Lars Kaggskolan i Kalmar ser man avhoppade ensamkommande elever söka sig tillbaka till skolan och det ska bero på den nya gymnasielagen enligt skolledningen.

Lagstiftningen innebär att en stor del av de ensamkommande ungdomarna som fått avslag efter lång väntetid när de redan fyllt 18 ska få en möjlighet till uppehållstillstånd om de vill studera på gymnasienivå.

- Det jag ser i våra ansökningar till hösten är att en handfull elever som tidigare hoppat av på grund av den mycket långa asylprocessen är nu tillbaka. Jag tror det beror på den nya gymnasielagen absolut, säger Inga Andersson, rektor IM-programmen på Lars Kaggskolan i Kalmar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-01:

Fler nyanlända klarar behörighet till gymnasiet till sidans topp

I Linköping har andelen nyanlända elever som får gymnasiebehörighet efter att ha gått språkintroduktionsprogrammet ökat kraftigt. Kommunens arbete uppmärksammas nu av Skolverket.

- Åtminstone femtio procent eller kanske till och med mer av de elever som befinner sig på fortsättningsnivå har blivit behöriga i vår, säger Michael Frisberg som är samordnare för programmet i Linköpings kommun.

- Vi har haft så bra organisation det här året runt de här eleverna och samarbetat väldigt tätt, säger Maria Pedram som är lärare på språkintroduktionsprogrammet på Katedralskolan i Linköping.

- Och det finns ett intresse också i hela huset för eleverna. Det finns många goda förutsättningar för att det ska bli bra, säger lärare Linda Strängberg.

Språkintroduktionsprogrammet är i dag det fjärde största i den svenska gymnasieskolan. I Linköping finns programmet sedan två år tillbaka inte bara på en utan på nio skolor, på både kommunala och fristående, liksom på en folkhögskola.

De arbetar i en paraplyorganisation med gemensam utbildningsplan och eleverna studerar på tre olika nivåer beroende på förkunskaper.

- Och på skolan finns det många vuxna runt eleverna. Vi har mycket kontakt med studie- och yrkesvägledare, med kuratorer och skolhälsovård och elevhälsoteamet. Det spelar stor roll, säger läraren Linda Strängberg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 18-06-28:

"Livet sätts på paus helt enkelt" till sidans topp

Många asylsökande i Sverige som väntar på besked från Migrationsverket drabbas av psykisk ohälsa. Röda Korset möter många asylsökande som mår dåligt.

Flyktinghälsan i Malmö är den enda vårdcentralen av sitt slag i Skåne. De senaste åren har över 9 000 personer årligen sökt hjälp där med stressrelaterade problem.

Röda Korsets behandlingscenter är en annan instans som möter asylsökande som känner stress och oro på grund av väntan på besked från Migrationsverket.

- Vi märker att vi har patienter som plågas av den långa handläggningstiden, den långa väntan, säger Anette Carnemalm, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter.

Vad är det med väntan som gör att en psykisk stress och oro utvecklas?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-07-01:

Brand på asylboende i Ronneby - misstänks vara anlagd till sidans topp

Tidigt på söndagsmorgonen började det brinna på ett asylboende i Ronneby. Enligt polisen ska det ha brunnit på flera platser samtidigt och polisen misstänker att bränderna är anlagda. Flera boende evakuerades när fastigheten rökfylldes.

Strax efter klockan 04 på söndagsmorgonen larmades räddningstjänsten till Folkparksvägen i Ronneby.

- Det brann inte inne i lägenheterna men i trapphuset och loftgångar men de lyckades släcka ganska snabbt, säger Kent Hoff insatsledare vid räddningstjänsten östra Blekinge.

- Man har tänt eld på en dörr i trapphuset och en cykelsadel som stod där och det brann rätt rejält, säger Kurt-Erik Gunnarsson inre befäl vid polisen i Karlskrona.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 18-07-01:

Stor förlust av kompetens efter omfattande varsel till sidans topp

Efter vinterns varsel på Migrationsverket har myndigheten åter behov av nya medarbetare. Sanna Norblad som är avdelningsordförande på Fackförbundet ST anser att många varslades i onödan.

Det var i början av året som Migrationsverket varslade drygt 250 medarbetare i Region Öst, hundra av dessa i Norrköping där 70 personer valde att säga upp sig. Det innebar ett stort kompetenstapp.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-06-29:

Grekland/ immediate action needed to protect human rights of migrants till sidans topp

"The humanity and hospitality that Greece's people and authorities demonstrated towards migrants in recent years is truly commendable. In spite of these efforts, however, the situation remains worrying and much more needs to be done to protect the human rights of those who have had to flee their country", said today Dunja Mijatovi?, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, at the end of her five-day visit to Greece, which also focused on the impact of austerity on human rights.

Noting the significant decrease in arrivals of migrants to Greece in the last two years, the Commissioner stressed that while current numbers remain difficult to manage for Greece alone, Europe as a whole can handle them without major difficulties. "It is high time that all member states of the Council of Europe united around its foundational values and address this issue in a spirit of collective responsibility and solidarity", said Commissioner Mijatovic.

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-06-25:

Jordanien/ Syrian refugees must not be abandoned till sidans topp

Responding to the news that the Jordanian government has said it will not accept any more refugees fleeing a new offensive in southern Syria, Mouna Elkekhia, Amnesty International's Advisor on Refugee and Migrant Rights, said:

"People fleeing war in Syria are in a desperate life-or-death situation, and the Jordanian government cannot simply abandon them.

"Jordan has a duty to protect refugees from Syria fleeing conflict and persecution, and to allow them to enter the country. Closing the border to people in need of protection violates Jordan's international obligations.

"In 2016, Jordan officially closed its border to people leaving Syria with dire consequences. Tens of thousands of people are still stranded at the border in deplorable conditions and left to suffer because the Jordanian authorities have effectively blocked access for aid, medical treatment and a meaningful humanitarian response.

"The Jordanian government must open its border to those fleeing Syria, and the international community must provide full and meaningful support to Jordan and other countries in the region that are hosting large numbers of refugees who have fled from Syria."

Background

Last week, the Syrian government escalated air strike and artillery attacks on southern Daraa province, close to the border with Jordan, causing thousands to leave their homes.

Earlier today, Jordanian government spokeswoman Jumana Ghunaimat was quoted in The Jordan Times as saying that Jordan has already absorbed large numbers of Syrian refugees and that "we simply cannot receive more".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-06-25:

Thailand/ Flyktingbarn skiljs från föräldrarna i Thailand till sidans topp

I Thailand skiljs pojkar från föräldrarna från att de är åtta år och sätts i förvar tillsammans med vuxna.

En mycket dålig miljö för barn, säger Ratirose Supaporn på thailändska Rädda Barnen.

- Pojkar som lever i celler med främmande män, det är dålig hygien och det kan vara upp till hundra män i en cell anpassad för tio.

I en film från Rädda Barnen berättar ett par av dem om hur det är.

- Jag var hotad och rädd.

- Det var otäckt att vara från mamma och pappa. Det hade jag inte varit förut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-01:

Turkiet/ Missnöjet mot syrier i Turkiet växer till sidans topp

I Turkiet bor och arbetar i dag flera miljoner syrier. Men missnöjet i Turkiet har vuxit, och nu höjs röster för att skicka hem de syriska flyktingarna.

- Normalt får en turkisk kock 150 lira per dag, men en syrier kan jobba för bara en tredjedel per dag, säger Mustafa Yilmaz, som är arbetslös.

Syrierna dumpar lönerna, och tar jobb från turkarna, säger han, medan han visar bilder på sin telefon från tiden han arbetade som kock.

Turkiet är det land som tagit emot flest syriska flyktingar, runt 3,5 miljon uppskattas bo i landet i dag. I Istanbul är det runt en halv miljon.

Med tiden har missnöjet med situationen vuxit. Många säger att det är dags för syrierna att åka hem, men president Erdogan har hittills haft en mjukare inställning till flyktingarna från grannlandet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-27:

USA/ Polischefer säger ifrån om migrantfamiljer till sidans topp

Amerikanska polischefer, både demokrater och republikaner, går emot den policy som president Donald Trump införde som innebär att migrantfamiljer med barn placeras i förvar.

Det är totalt 48 polischefer som i ett gemensamt brev uppmanar politiker att ta fram alternativa lösningar för barnens skull.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-27: Hundratals protesterade mot splittringen av migrantfamiljer i USA (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-26: Delstater stämmer Vita huset för familjesplittring (Extern länk)

Senator i Sveriges Radio Ekot 18-06-25: "Det är inte vad vårt land står för" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-06-25:

USA/ Why families flee Central America to the United States till sidans topp

Gangs threaten children, parents

Zama Neff, Executive Director, Children's Rights Division

Maria* and Carlos* never wanted to leave Honduras with their three children, they told me. But then gangs began threatening Carlos and their 13-year-old son Eddy*. The family moved houses, but one evening masked men came to their little shop. "They pulled out a pistol," Carlos told me, and said, "'Open up or we'll kill you.'" After that, "They took everything. They only left the refrigerator and the freezer. And they said if you go to the police, it will be the end of you. You will have no family, nothing. You know who you're dealing with." The men gave them 24 hours to get out.

Maria and Carlos are among the dozens of Honduran and Salvadoran parents and children my colleague Mike Bochenek and I interviewed on the Mexico-Guatemala border in March. Their stories followed common themes: boys threatened to join gangs, girls facing rape by gang members, parents extorted and killed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Dagens Nyheter 18-06-27:

4.000 som sökte asyl 2015 väntar på besked från Migrationsverket till sidans topp

Nästan 4.000 personer som sökte asyl 2015 väntar fortfarande på besked.

Av dem är en fjärdedel barn.

Enligt Migrationsverket handlar de långa väntetiderna främst om myndighetens stora omställning.

När Migrationsverket i maj presenterade sin prognos för den kommande tiden slog man fast att antalet avklarade asylärenden årets första månader var lägre än förväntat. Samtidigt underströk Veronika Lindstrand Kant, chef för verkets nationella samordningsavdelning, att handläggningstiderna för asylärenden sjunker och att av de som sökt asyl förra året och fått besked ligger den genomsnittliga handläggningstiden på tre månader.

På Migrationsverkets hemsida står det att "ett fåtal ärenden drar upp genomsnittet".

Men DN kan berätta att över en fjärdedel av de drygt 21.000 nu öppna asylärendena inkom 2015 och 2016. Dessutom finns 64 öppna ärenden som inkom 2014. 18 av dem gäller barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-07-01:

Migrationsverket ska korta handläggningstiderna till sidans topp

Efter flytkingkrisen 2015 har Migrationsverket haft högt tryck på sig, men nu ska myndigheten kunna göra handläggningstiderna historiskt korta.

Migrationsverket har tidigare fått kritik för att handläggningstider för asylsökande dragit ut på tiden. Det stora antalet asylsökande 2015 har gjort att Migrationsverket har haft högt tryck på sig. När väntan var som längst låg handläggningstiden på 17 månader. Men nu har nästan som tidigare sökt asyl fått besked.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsverket publicerar nytt ställningstagande om klarlagd identitet och pass till sidans topp

Det nya ställningstagandet SR 22/2018 ersätter motsvarande ställningstagande för två år sedan, SR 44/2016. Dokumentet innehåller vägledning i frågor om bevisprövning, vilka dokument som kan användas för att styrka identitet, prövningsordningen i anknytningsärenden, möjlighet till bevislättnad och användning av DNA-test etc. Resehandlingar och främlingspass behandlas. Det nya ställningstagandet är betydligt utförligare än det tidigare. Ett exempel på detta är att innebörden av en proportionalitetsbedömning tas upp i många sammanhang. Stort utrymme ägnas också åt de olika beviskrav som gäller i olika typer av ärenden. Ställningstagandet innehåller även referenser till den nya förvaltningslagen som gäller sedan 1 juli. Vissa tillägg har gjorts, till exempel att det enligt Migrationsöverdomstolens praxis sedan i våras kan finnas situationer då en anhörig inte bör hänvisas till ambassad med hänsyn till anknytningspersonens flyktingskap. Ställningstagandet innehåller ett stort antal vägledande domar rörande klarlagd identitet eller passkravet.

Hämta dokumentet SR 22/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Rättslig kommentar från Migrationsverket om vad som ska ingå i en ny prövning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar om "ramarna för prövningen efter att ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen har beviljats". Det handlar alltså om ny prövning av uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder (VUT). För att en ny prövning ska bevlljas krävs att det finns nya omständigheter som skulle innebära att personen har behov av skydd. Praktiska och medicinska hinder kan leda till uppehållstillstånd genom beslut av Migrationsverket, men inte till en ny prövning. I exceptionella fall kan personens hälsotillstånd vägas in om en utvisning skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen (förbudet mot tortyr och förnedrande behandling eller bestraffning). Det finns ett annat rättsligt ställningstagande om just detta. Om en ny prövning beviljas är det i första hand de nya omständigheterna som prövas, men de skäl rörande skyddsbehov som anförts tidigare ska vägas in, för att behovet av skydd ska kunna bedömas. En ansökan som beviljats ny prövning får inte avslås utan muntlig förhandling. När det gäller barn ska en barnkonsekvensanalys göras.

Hämta kommentaren SR 23/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsöverdomstolen: "Nöjdförklaring" kan inte göras i mål om ny prövning till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebär att det går att ångra ett återtagande av ett överklagande som rör ny prövning, eftersom den inte är en nöjdförklaring. Denna dom har nu publicerats i referat av Migrationsöverdomstolen.

Hämta referat av mål UM 7271-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-07-02:

Europadomstolen fäller Grekland för förvarstagande av syrier till sidans topp

En person från Syrien greps i Grekland med ett franskt pass och blev till en början dömd till fängelse för illegal inresa och att ha använt falska handlingar. Denna dom inhiberades nästan omgående men mannen arresterades igen och togs i förvar med ett utvisningsbeslut. Efter att hans första asylansökan försvunnit lyckades han söka asyl och lämnade i samband med det in en syriskt id-handling. Trots att detta visade att han inte kunde utvisas hölls han i förvar i källaren till en polisstation i sammanlagt 52 dagar. Han hävdar också att orsaken till förvarstagandet justerades i efterhand i ett predaterat beslut. Europadomstolen har flera gånger tidigare kritiserat förhållandena i grekiska förvar och prickar även den här gången Grekland enligt Europakonventionens artikel 3 för att ha använt ett utrymme som inte är lämpat för långvarigt förvarstagande. Grekland fälls enligt artikel 5 för att förvarstagandet fortgick efter att mannen visat sin syriska id-handling och för att det inte blev rättsligt prövat.

Läs Case of S.Z. v. Greece, Application no. 66702/13 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

EU:s generaladvokat: Konventionsflykting kan nekas flyktingstatus enligt direktivet till sidans topp

Målet gäller tre personer som dömts för grova brott och därför nekats eller fråntagits sin flyktingstatus i Tjeckien och Belgien. Frågan som ställts till EU-domstolen är om möjligheten enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv att neka flyktingstatus är förenligt med FN:s flyktingkonvention om personerna är flyktingar enligt denna. Generaladvokaten analyserar skillnaderna mellan flyktingstatus enligt konventionen och direktivet - dessa innehåller olika rättigheter. Hon kommer fram till att den som enligt konventionen är flykting är det utan beslut och fortsätter att vara det oavsett om flyktingstatus nekas enligt EU-direktivet. Det leder till att vissa rättigheter bortfaller men personen har fortfarande rätt till icke-diskriminering, utbildning och skydd mot refoulement - och rätt att få sin flyktingstatus erkänd. Eftersom detta är möjligt strider skyddsgrundsdirektivet inte mot flyktingkonventionen, enligt advokaten. Nästa steg är att EU-domstolen ska besluta om ett förhandsavgörande.

Läs pressmeddelandet på engelska (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Asylnytt 18-07-02:

EU-domstolen: Tidigare torterad som kommer berövas vård är skyddsbehövande till sidans topp

En person från Sri Lanka sökte asyl i Storbritannien. Han hade torterats av säkerhetsstyrkorna i hemlandet. Han hävdade att han riskerade ytterligare övergrepp men fick avslag på den grunden. Han led av svåra psykiska skador av tortyren, var självmordsbenägen och fast besluten att ta sitt liv om han återsändes. En domstol gav uppehållstillstånd på grund av att det skulle vara omöjligt för honom att få vård i Sri Lanka. Mannen hävdade att han borde få status som alternativt skyddsbehövande och det är den frågan som nu prövats av EU-domstolen i ett förhandsavgörande. EU-domstolen väger in att skadorna uppstått just genom tortyr men anser att det dessutom krävs att personen avsiktligen eller genom diskriminering kommer att berövas lämplig vård, vilket skulle leda till en allvarlig försämring. EU-domstolens slutsat är att personen ska beviljas status som alternativt skyddsbehövande "om det föreligger en verklig risk för att vederbörande berövas lämplig vård för att behandla de fysiska eller psykiska men som är ett resultat av den tortyr som denne avsiktligen utsatts för i det aktuella landet".

Läs eller hämta domen i mål C-353/16 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland 18-06-28:

Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland ifrågasätter internflykt till Kabul till sidans topp

Migrationsverket hade ansett att afghanistanska medborgaren A, som var av hazara-ursprung, kände välgrundad fruktan för förföljelse i sin hemregion i provinsen Wardak på det sätt som avses i 87 § 1 mom. i utlänningslagen. Ärendet gällde huruvida han skulle anses ha en i 88 e § i utlänningslagen avsedd möjlighet till intern flykt till Kabul.

Migrationsverket hade bedömt utgående ifrån landinformation som gällde Afghanistan och Kabul att det var möjligt för A att säkert och lagligt förflytta sig till Kabul för att bo där och att han inte i Kabul riskerade att bli utsatt för förföljelse eller allvarlig skada på grund av sina individuella egenskaper. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären över Migrationsverkets beslut och ansett att A rimligen kunde förutsättas ty sig till det interna flyktalternativet till Kabul.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med Migrationsverket och förvaltningsdomstolen att det i sig var möjligt för A att resa till och nå Kabul på ett säkert och lagligt sätt. I ärendet skulle ännu bedömas om A rimligen kunde förutsättas uppehålla sig i Kabul. Därmed skulle det bedömas om A i Kabul skulle kunna leva ett relativt normalt liv som inte på ett betydande sätt skulle avvika från den genomsnittliga situation som rådde för personer inom samma befolkningsgrupp.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att i princip kan en frisk, ogift och arbetsför man förutsättas uppehålla sig i Kabul även om han inte har släktingar eller övrigt nätverk i staden. Vid bedömningen av interflyktalternativet skulle uppmärksamhet emellertid fästas vid personens omständigheter i sin helhet. Säkerhetssituationen i destinationen för intern flykt var även av betydelse, eftersom förutsättningarna för ett relativt normalt liv försvåras när säkerhetssituationen försämras.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsöverdomstolen: Internflykt övervägs endast vid skyddsbehov mot hemorten till sidans topp

En ung man hade flytt från hemorten i Afghanistan som 15-åring på grund av konflikt med en mulla. Han sökte asyl efter att ha bott i Iran en tid. Migrationsverket bedömde att det fanns en hotbild, men att mullan inte skulle eftersöka honom på andra orter. Hotbilden hade inte med den väpnade konflikten att göra. Det var alltså både relevant och rimligt att han bosatte sig på en av tre utpekade orter. När domstolen tog upp frågan avstod den från att bedöma asylskälen och nöjde sig med att konstatera att det fanns relevant och rimligt internflyktsalternativ. Trots att utgången blev densamma överklagade Migrationsverket och påpekade att frågan om internflykt inte aktualieras om en person inte har skyddsskäl mot hemorten. Migrationsöverdomstolen håller med om att det var fel av migrationsdomstolen att inte ta ställning till skyddsskälen. Därför återförvisas målet till migrationsdomstolen.

Hämta referat av mål UM 16509-17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-27:

Klimatet hårdnar kring apatiska barn till sidans topp

Asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom, även kallade apatiska barn, har fått svårare att få uppehållstillstånd i Sverige i och med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd. Det visar en kartläggning från Migrationsverket.

För två år sedan ändrades reglerna och efter det får de flesta som söker asyl tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Lagen är tänkt att gälla i tre år. Nu har Migrationsverket sett vilken effekt den tillfälliga lagen har fått.

Migrationsverket har gjort en kartläggning så kallade apatiska barn i asylprocessen, alltså barn insjuknat i uppgivenhetssyndrom i väntan på asylbeslut - och i kartläggningen har myndigheten sett att apatiska barn får svårare att få uppehållstillstånd i och med den tillfälliga lagen. Det här eftersom man nu inte kan få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Just nu finns det 27 barn som befinner sig i den här situationen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

EU-domstolen: Anknytning till EU-medborgare måste prövas trots återreseförbud till sidans topp

EU-domstolen har behandlat frågor från en belgisk domstol, som rör möjligheten att utvisa personer trots att de är familjemedlemmar till EU-medborgare. De som skulle utvisas hade ansökt om tillstånd på grund av familjerelationen men eftersom de redan hade återreseförbud, i vissa fall på grund av säkerhetsskäl, prövades inte dessa ansökningar. EU-domstolen utgår från att en sådan praxis kan göra att EU-medborgare i praktiken berövas sina rättigheter, om de blir tvungna att lämna EU för att hålla ihop familjen. En vuxen anses kunna klara sig själv och därför kan den situationen bara uppstå i exceptionella fall. Men ett barn klarar sig inte självt och i sådana fall måste barnets bästa och alla omständigheter vägas in. Enligt EU-domstolen är det oväsentligt om familjeanknytningen kommer upp före eller efter att återreseförbudet inträder eller om det beror på att personen undanhållit sig tidigare utvisningsbeslut. Det är ändå inte tillåtet att fatta ett nytt utvisningsbeslut utan att utreda saken när det uppstått nya omständigheter som rör familjelivet.

Hämta pressmeddelande (Extern länk)

Referat från Migrationsverket med länk till domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen för statslösa bidooner till sidans topp

Migrationsverket har i flera år försökt få Kuwait att ta emot statlösa bidooner utan att lyckas. För inresa krävs en viss typ av pass som endast utfärdas i hemlandet och bara undantagsvis till bidooner. Trots detta får statslösa bidooner beslut om utvisning i grundärenden. Ett sådant ärende som rör en barnfamilj har nu släppts upp för prövning i Migrationsöverdomstolen. Frågan är om det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter på grund av praktiskt verkställighetshinder.

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

ECRE 18-06-29:

Algeriet/ Growing number of migrants expelled into the desert to face death till sidans topp

A report published by the Associated Press on Monday contains testimonies from individuals from sub-Saharan countries, who were expelled from Algeria to Niger. It describes how pregnant women and children were among those abandoned at the border, with others being threatened at gunpoint to walk through the desert without food or water in temperatures reaching 48 degrees Celsius.

In the last 14 months since the International Organization for Migration (IOM) began recording the number of expulsions, over 13,000 migrants are said to have been forced into the desert after mass expulsions by the Algerian authorities, with an unknown number of these unable to survive the onward journey to safety and perishing in the desert.

The report's testimonies from those who survived the 15-kilometre walk from Algeria's border zone to the closest town in Niger contain details of people collapsing in the desert, or dying of dehydration after becoming lost in the difficult terrain. A woman describes giving birth to her stillborn child during the trek, forced to bury him in the desert before continuing the journey. The migrants recount having their mobile telephones stolen by Algerian police before being deposited in the desert, making them unable to navigate.

Camille Le Coz of the Migration Policy Institute in Brussels states that the number of migrants going to Algeria may be increasing as a side effect of Europe blocking the Libyan crossing. An IOM official working at the border town of Assamaka is quoted as saying "They come by the thousands....I've never seen anything like it [...] It's a catastrophe." The IOM put out a press release this week expressing their concern at the situation.

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Ekot 18-06-26:

Papperslösa unga mister rätt till sjukvård till sidans topp

Omkring 3 000 flyktingar som kom till Sverige som ensamkommande barn och som idag är papperslösa kommer inte att få tillgång till svensk sjukvård, enligt ett nytt ställningstagande från SKL.

- Det kan få fruktansvärda konsekvenser för enskilda individer, säger Anna Olsson som är psykolog vid flyktingbarnteamet på Angereds närsjukhus i Göteborg och frivillig sjukvårdare i organisationen Agape.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 18-06-27:

Regionen betalar trots SKLs rekomendation till sidans topp

Västra Götalandsregionen kommer fortsätta att ge gratis vård åt dom papperslösa ensamkommande ungdomar som söker till gymnasiet som en chans att få stanna trots att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att de ska betala.

Jonas Andersson Liberal är sjukvårdansvarig i regionen:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Nya riktlinjer från Migrationsverket: Förlängd tidsfrist medför inte fortsatt dagbidrag till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar som påverkar vuxna personer utan barn vars tidsfrist för frivilligt återvändande förlängs av olika skäl. En sådan förlängning som görs innan den först beslutade tidsfristen löpt ut har förknippats med att personen även får behålla LMA-biståndet under förlängningen. Enligt kommentaren är denna tolkning inte i överensstämmelse med lagen. Den tidsfrist som är kopplad till LMA-biståndet är enbart den som bestäms vid MIgrationsverkets första beslut om avvisning eller utvisning (och som börjar löpa när beslutet vinner laga kraft). Undantag kan förekomma, men bara om det är "uppenbart oskäligt" att dra in biståndet. Enligt den nya rättsliga kommentaren kan den som påtalar verkställighetshinder innan tidsfristen löpt ut få en förlängd tidsfrist, men dagbidrag och eventuellt boende ska ändå dras in. Ensamkommande som fyllt 18 och har slutligt avslag hör till dem som påverkas av detta. Den som beviljats inhibition på grund av en ny prövning eller en ansökan om gymnasiestudier har däremot rätt till bistånd enligt LMA-lagen.

Hämta kommentaren SR 24/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Aftonbladet 18-06-26:

Spelarbussen användes till att utvisa flyktingar - nu rasar klubben till sidans topp

Under tisdagen användes en buss med Malmö Redhawks logga för att utvisa flyktingar från Sverige.

Nu tar klubben avstånd mot det inträffade.

- Det var protester på platsen och det känns osmakligt att ha vår logga på bussen som var där. Vi vill inte förknippas med något sådant politiskt, säger Malmös vd och sportchef Patrik Sylvegård till Kvällsposten.

Klubben säger i ett uttalande på Twitter att bussen inte ägs av Malmö Redhawks och avsäger sig all inblandning i det inträffade.

"Det har kommit till vår kännedom att bussen stripad med Malmö Redhawks sköld i dag använts för deportation. Malmö Redhawks är inte ägare av nämnda buss, tar avstånd från det inträffade och har inget med det inträffade att göra", skriver man och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 18-06-27:

De går för hoppet till sidans topp

Från Malmö till Öland ska de gå. Ett tjugotal deltagare går hela vägen, fler går delsträckor. Målet: att uppmärksamma asylfrågan.

En bit ifrån E22:an, på småvägarna runt Tosteberga, sitter en grupp människor i gräset och dricker kaffe. De har gått långt, ända från Malmö, men ska ännu längre. För asylstafetten är slutmålet Öland. Men ett kanske än viktigare mål är att skapa möten med människor under vägen. Genom mötena och att dela med sig av sina berättelser vill de uppmärksamma asylfrågor.

- Vi värnar om asylsökandes och papperslösas rättigheter här i Sverige, säger Andreas som är en av dem som går stafetten.

Bredvid Andreas står Amir i en gul väst och håller en stor flagga med en jordglob på i handen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 18-06-30:

De sittstrejkar för att stoppa utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Kvinnor bygger broar heter organisationen som ända sedan i måndags har sittstrejkat på Olof Palmes plats vid Järntorget. Anledningen är att man vill stoppa utvisningar av kvinnor till Afghanistan.

Organisationen riktar sig till kvinnor med utländsk bakgrund. Tanken är att främja integration och kulturella och sociala aktiviteter. Målet med sittstrejken är uppmärksamma de faror som kvinnor kan utsättas för när de utvisas till länder som Afghanistan.

"Vill höja deras röster"

- Det här är kvinnor som inte har någon frihet i hemlandet, och som riskerar att bli dödade. Vill vill höja deras röster och visa att det är fel att utvisa kvinnor till länder där de inte är säkra och där man inte respekterar mänskliga rättigheter, säger Fereshta Ziai, som själv kom som flykting till Sverige för 16 år sedan.

Fereshta Ziai grundade organisationen tillsammans med Toktam Jahangiry, som till vardags är socionom och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ. Organisationen beskriver sig dock som partipolitiskt obunden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-07-01:

USA/ Hundratals koordinerade protester mot Trumps invandringspolitik till sidans topp

Omkring 700 demonstrationer annordnades runtom i USA under lördagen, för att protestera mot regeringens och president Donald Trumps "nolltollerans" mot illegal invandring.

- Det här är inte det som vi står för, sade den demonstrerande advokaten Courtney Malloy i New York.

Totalt har omkring 2 000 barn skiljts från sina anhöriga. Barnen tillhör migranter som har gripits av amerikansk gränspolis när de försökt ta sig in i USA utan tillstånd.

En av de största protesterna ägde rum i närheten av Vita huset i Washington, där tusentals samlades, rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare hade det talats om att uppemot 50 000 personer skulle delta men så många verkar inte ha slutit upp, skriver The Washington Post.

"Kommer inte stå här och se hur vårt land slits sönder"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 18-06-30: Hundratusentals i USA protesterar mot Trump (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Justitiedepartementet 18-06-27:

Fakta-PM: Programmet för rättsliga frågor till sidans topp

2017/18:FPM127, Dokumentbeteckning COM (2018) 384

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor

Kommissionen presenterade den 30 maj 2018 ett förslag till ett nytt program för rättsliga frågor. Programmet är en del av EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021-2027. Tillsammans med programmet för rättigheter och värden ingår programmet för rättsliga frågor i en fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden. Kommissionen föreslår att programmet ska ha ett anslag för sjuårsperioden på 305 miljoner euro, av totalt 947 miljoner euro för fonden. Huvudsyftet med programmet för rättsliga frågor är att stödja straff- och civilrättsligt samarbete, främja rättslig utbildning och underlätta tillgång till rättslig prövning för alla.

Regeringen välkomnar, inom ramen för regeringens vägledande prioritering om en väsentligt minskad EU-budget i nästa fleråriga budgetram, förslagets huvudsakliga inriktning.

Läs eller hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-06-26:

EU: Decisive moment for migration policy till sidans topp

Summit Should Reject Offshore Processing of Asylum Seekers

An European Union summit in Brussels starting on June 28, 2018, is likely to be a critical moment for the development of EU migration policy, Human Rights Watch said.

An informal meeting of 16 EU leaders on June 24 suggested that the bloc is deeply divided over the issue. The debate over migration policy is dominating EU politics at a time when arrivals to the EU by sea are at their lowest point since 2013.

"Engineered panic and fearmongering by European politicians over migration is steering the EU toward very dangerous waters," said Judith Sunderland, associate Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "EU leaders should be guided by the compass of rights and firmly reject offshore processing; which Australia has shown to be a recipe for abuse and despair."

Draft conclusions for the June 28-29 Summit meeting endorse the concept of "regional disembarkation platforms." Such an approach could refer to helpful arrangements to clarify and share responsibility for rescued migrants, asylum seekers, and refugees across EU states and possibly with states outside the EU that have the capacity to provide protection. That could help address disputes that have left rescued people stranded on boats for days. But the concept could also be interpreted to refer to the deeply problematic idea, advocated by some EU states, of processing of asylum seekers in closed centers outside EU territory.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Rådet 18-06-29:

Europeiska rådet - De viktigaste resultaten till sidans topp

Europeiska rådets möte torsdagen den 28 juni handlade främst om migration. Ledarna diskuterade även säkerhet och försvar, och ekonomiska och finansiella frågor. Fredagen den 29 juni diskuterade EU-länderna brexit (i konstellationen EU27) och euroområdet (eurotoppmöte).

Migration

Europeiska rådet efterlyste ytterligare åtgärder för att minska olaglig migration och förhindra en återgång till de okontrollerade flödena 2015.

Utdrag ur Europeiska rådets slutsatser:

"Europeiska rådet bekräftar på nytt att en nödvändig förutsättning för en fungerande europeisk migrationspolitik är en övergripande strategi för migration som kombinerar effektivare kontroll av EU:s yttre gränser, ökade yttre åtgärder och de inre aspekterna, i linje med våra principer och värden."

Ledarna var överens om att detta är en utmaning inte endast för en enskild medlemsstat, utan för Europa i dess helhet.

Sedan 2015 har ett antal åtgärder vidtagits för att uppnå effektiv kontroll av EU:s yttre gränser. Som en följd av detta har antalet upptäckta irreguljära gränspassager till EU sjunkit med 96 % från toppnoteringen i oktober 2015.

Ytterligare åtgärder avseende de huvudsakliga migrationsvägarna till EU

När det gäller den centrala Medelhavsrutten enades EU-ledarna om följande:

+ ansträngningarna för att stoppa smugglare som verkar från Libyen eller andra platser intensifieras

+ fortsatt stöd till Italien och andra EU-länder i frontlinjen

+ ökat stöd till Sahelregionen, den libyska kustbevakningen, kustsamhällen och sydliga samhällen samt för humana mottagningsvillkor och frivilligt humanitärt återvändande

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta Europeiska rådets slutsatser den 28 juni 2018 (Extern länk)

Europeiska rådet: Tidslinje - hanteringen av migrationstrycket (Extern länk)

Kommentarer av Donald Tusk om Europeiska rådets möten den 28-29 juni 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kommentar 18-06-25:

Wolfgang Hansson: Kan asylläger i Nordafrika stoppa döden på Medelhavet? till sidans topp

Sedan Italien stängt sina hamnar för flyktingbåtar försöker EU desperat att hitta lösningar som håller migranter och flyktingar borta från unionens gränser.

Inga beslut fattades på det extra "minitoppmöte" om flyktingmottagande som vissa av EU-länderna höll i Bryssel i söndags.

Men inriktningen blir allt tydligare.

Från att ha diskuterat en gemensam fördelning av flyktingar har EU helt bytt spår. Detta eftersom Ungern, Slovakien, Tjeckien och Polen vägrar acceptera någon form av tvingande omfördelning av flyktingar.

Nu diskuteras i stället hur flyktingar och migranter ska hindras från att överhuvudtaget sätta sin fot i Europa utan att redan ha fått asyl.

Lösningen stavas asylläger i Nordafrika.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-28:

Italien ställer ultimatum kring migrantfrågor på EU-toppmötet till sidans topp

Det blev ett dramatiskt slut på första delen av EU-toppmötet i Bryssel. Italiens premiärminister Guiseppe Conte sa han att han inte kan godkänna något av det som diskuterats innan man vet om Italien får igenom sina krav i migrationspolitiken.

Enligt källor till SVT i Bryssel ska den italienske premiärministern ha suttit tyst under hela den första delen av mötet då EU-ledarna diskuterade ekonomi, jobb och EU:s reaktioner på USA:s ståltullar.

På slutet blockerade premiärministern från Italien hela toppmötets slutsatser med veto, i ett ultimatum om att senare i kväll får igenom italienska krav på migrations- och flyktingpolitiken.

Löfven: "Konstigt att sitta tyst"

Sveriges statsminister Stefan Löfven ska enligt SVT:s källor ha yttrat sig vid mötet och kritiserat Guiseppe Conte.

- Ni är visserligen juridikprofessor och jag började som svetsare, men jag tycker det är konstigt att sitta tyst ett helt möte för att först på slutet komma med invändningar, ska Stefan Löfven ha sagt.

Italien kräver större ansvar från övriga EU

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-28: Stefan Löfven: Beredd att utreda asylcenter utanför Europa (Extern länk)

Aftonbladet 18-06-28: Italien stoppar alla beslut på EU-toppmötet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 18-06-29:

EU-toppmötet: Överens om migrationspolitiken till sidans topp

Efter en hel natts förhandlingar kom EU-ledarna överens om migrationspolitiken. En av striderna slutade med att förslaget om asylcenter i och utanför EU nu ska utredas.

EU-toppmötet slutade fram på morgonkvisten i Bryssel. Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger att det är ett gott tecken att EU-ledarna har kommit fram till en gemensam formulering om migrationen. För hela natten vägdes ord mot varandra, så att alla EU-ledarna till slut kunde ställa sig bakom slutsatserna, trots att de är lika splittrade i asylpolitiken som tidigare.

- Det är ingen tvekan om att det är svårare nu. Vi har delvis ett annat politiskt landskap, säger statsminister Stefan Löfven.

I Italien och Österrike är det nya mer invandringskritiska regeringar, och flera andra länder har också hårdnat i tonen.

Inför mötet fanns ett förslag om att inrätta asylcenter i Nordafrika i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR och den internationella flyktingorganisationen IOM. Men under mötet enades EU-ledarna om att center även ska kunna ligga på EU-mark. Frågan berör alla länderna runt Medelhavet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-06-28: Italien lägger in veto under EU-toppmötet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-06-28: Splittring och spänning inför EU-toppmöte (Extern länk)

SvT Utrikes kommentar 18-06-28: Svenska paradfrågan borta vid EU-toppmöte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-29:

Här är EU:s slutsatser om migrationen till sidans topp

"En gemensam formulering om migrationspolitiken". Så benämner Tysklands förbundskansler Angela Merkel resultatet av EU-ledarnas nattmangling i Bryssel.

SVT gör här ett försök att sammanfatta innehållet i skrivelsen.

+ EU är fast beslutna att i framtiden förhindra okontrollerade migrationsströmmar som den 2015. I Italien och Österrike är det nya mer invandringskritiska regeringar, och flera andra länder har också hårdnat i tonen. Ledarna enades om att stärka kontrollen av EU:s yttre gränser.

+ En av slutsatserna i nattens dokument är att EU i samverkan med Libyen ska stoppa den människosmuggling som i dag sker via landet. Man betonar vikten av att slå sönder smugglarnas affärsmodeller. En markering görs också mot de hjälporganisationer som med egna båtar räddar migranter och som av Italien och Malta anklagas för att försvåra kampen mot smugglingen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-29:

Löfven om EU-mötet: Vi har ett nytt politiskt landskap i Europa till sidans topp

EUs toppmöte i Bryssel har nu avslutats och trots uppgörelsen i natt om migration varnade EU:s orförande Donald Tusk för att tala om toppmötet som en framgång.

Det tog nio timmar i natt för EU:s stats- och regeringschefer att komma överens.

- Vi har enats om en uppgörelse, men sen ska den också genomföras och det blir inte lätt, varnade Donald Tusk.

Fokus ligger på att stärka EU:s yttre gräns och utöka samarbetet med länder i Afrika för att stoppa migranter redan innan de riskerar livet ombord på båtar på Medelhavet i hopp om att nå Europa.

Stödet till den libyska kustbevakningen ska utökas öka kraftigt.

EU ska också utreda möjligheterna att öppna mottagningscentra i Nordafrika dit migranter som räddats i Medelhavet kan tas.

Det ska ske i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR. Sådana centra ska också byggas på europeiskt territorium i de länder som så önskar.

- Kontrollerade centra på EU-territorium, i länder som är villiga bygga dem, sa Donald Tusk efter mötet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Wolfgang Hansson i Aftonbladet 18-06-29: Ett stort och farligt misslyckande (Extern länk)

Aftonbladet ledare 18-06-29: Strunta i fjantiga italienare, Löfven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-29:

Migrantläger utanför EU kontroversiellt förslag till sidans topp

De kallas med EU-språk för "plattformar för landstigning" och ingår i det paket EU:s statschefer enats om när det gäller migration. Det rör sig om uppsamlingsläger för migranter och är en del i det uttalade målet att ytterligare strama åt möjligheterna för migranter att ta sig till Europa.

I dessa läger ska man samla migranter, bedöma deras asylskäl och förvara dem som man vill ska sändas tillbaka till sina hemländer. Det finns ingen tidsplan för när sådana läger ska upprättas.

Det är inte heller känt om det redan finns länder som är intresserade att upprätta dem, men faktum är att EU sedan flera år pumpar in miljarder i stöd till utomeuropeiska länder för att stoppa migrantströmmar i riktning mot Europa.

"Omänskliga" förhållanden i migrantläger i Libyen

I april 2017 inrättades till exempel ett EU-program värt cirka en miljard kronor med stöd till olika migrantprojekt i Libyen. Bland annat har EU sörjt för "frivilligt" återvändande av tusentals migranter som fastnat i Libyen. Samarbetet med Libyen på migrationsområdet går tillbaka till början av 2000-talet då diktatorn Khadaffi styrde landet.

En central del i detta samarbete handlar om stöd till den libyska gränskontrollen. EU har ordnat träning för den libyska gränspolisen och kustbevakningen och bidragit med drönare, flygplan, skepp och radarsystem liksom med avancerad teknologi för att kontrollera individers identiteter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-06-29: Hopp och kritik om EU:s planerade asylcenter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 18-06-29:

The Story of the Summit: European solutions not EU solutions till sidans topp

By Catherine Woollard, Secretary General

At the Summit on 28 June the EU's Member States have managed to discuss and reach some agreements on migration without the whole of the EU blowing up. Although the first verdicts are that nothing much has been decided reading between the lines of the European Council Conclusions there are some interesting developments - and not all negative.

1) European strategies not whole-of-EU agreements

It is self-evident that the separate but intrinsically linked questions of asylum and migration require collective European approaches but there is a move towards European strategies and away from EU strategies - the coalition of the willing approach. If nothing else, the last two years demonstrate that it is not possible to reach agreement across the 28. Trying to do so risks reducing everything to lowest common denominator - which given how low some countries are willing to go is very low indeed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs fler kommentarer och uppmaningar inför EU-toppmötet, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-26:

Flyktingar kvar i Niger trots EU-löften till sidans topp

EU vill att fler afrikanska länder upprättar läger där flyktingar kan skiljas från migranter. Men EU har än så länge bara tagit emot en bråkdel av de flyktingar som väntar i läger i Niger.

EU-länderna lovar runt och håller tunt - så skulle man kunna sammanfatta hur modellen med läger i ökenlandet Niger hittills har fungerat.

För under våren har FN:s flyktingkommissariat UNHCR sållat ut flyktingar bland alla hundratusentals migranter i Libyen och fört dessa skyddsbehövande personer till Niger, grannlandet i öknen söder om Libyen.

Fram till för en vecka sedan, den 18 juni, hade FN-organet fört ut 1 287 personer. Problemet är att de nu är kvar där och inte har förts vidare till Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-27:

Albanien säger nej till flyktingläger till sidans topp

Efter Libyen säger nu även Albanien nej till att bygga flyktingläger för att ta emot migranter och asylsökande å EU:s vägnar.

Premiärministern Edi Rama säger till den tyska tidningen Bild att man "aldrig kommer att acceptera sådana läger" och att man är helt emot att "dumpa förtvivlade människor som giftiga sopor som ingen vill ha".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-06-28:

Libyen - den kollapsade staten som fått en nyckelroll i EU:s flyktingstrategi till sidans topp

EU vill öka stödet till Libyens kustbevakning för att hindra migranters försök att ta sig över Medelhavet i båtar. Men det splittrade Libyen är ingen stabil samarbetspartner, och kustbevakarna anklagas för att själva vara inblandade i människosmuggling.

Abdelrahman al-Milrad är chef för kustbevakningen i Zawiya, Libyens fjärde största stad.

För tre veckor sedan blev al-Milrad svartlistad av FN:s säkerhetsråd.

Den 7 juni i år beslöt nämligen säkerhetsrådet att belägga ett antal libyer med reseförbud och frysa deras banktillgångar. Åtgärden är ett försök att stabilisera situationen i det laglösa Libyen, där milismän och smugglare utnyttjar flyktingar som vill ta sig över Medelhavet till Europa.

al-Milrad och hans likar är enligt säkerhetsrådet "otvetydigt kopplade till våld mot migranter" vilket bland annat innefattar fysisk misshandel och beskjutning av flyktingbåtar.

Fallet med Abdelrahman al-Milrad belyser det etiska dilemma som EU står inför när de nu ska stärka sin yttre gräns för att hålla flyktingar och migranter utanför unionens gränser.

Ska EU, en sammanslutning med dokumenterat hög svansföring i människorättsfrågor, verkligen samarbeta med figurer som al-Milrad?

FN-beslutet att svartlista kustbevakaren från Zawiya grundar sig på en utredning av en expertpanel som intervjuat flyktingar i Libyen. De har pekat ut al-Milrad som en av de drivande i ett svindleri där man först tagit betalt för smugglingsfärder, därefter raidat båtarna och återfört flyktingarna till uppsamlingsplatser i Libyen.

Abdelrahman al-Milrad förnekar anklagelserna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet 18-06-29:

Flyktingfaciliteten i Turkiet: medlemsländerna eniga om ytterligare finansiering till sidans topp

Den 29 juni 2018 enades EU:s 28 medlemsländer om hur de ska finansiera ett bidrag på ytterligare 3 miljarder euro till EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet, till stöd för syriska flyktingar.

Efter att en politisk överenskommelse nåtts vid Europeiska rådets möte bekräftade EU-länderna vid mötet i Ständiga representanternas kommitté (Coreper) att 2 miljarder euro ska tas från EU:s budget och att återstående 1 miljard euro ska utgöras av bidrag från EU-länderna, i proportion till deras andel av EU:s BNI.

Genom överenskommelsen uppfyller EU sitt åtagande i uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016 att tillhandahålla en andra utbetalning på 3 miljarder euro till flyktingfaciliteten innan det första anslaget på 3 miljarder euro helt har tagit slut. Därmed kan kommissionen förbereda konkreta åtgärder för att göra ytterligare medel tillgängliga för flyktingar.

Genom faciliteten har flyktingar i Turkiet bland annat fått humanitärt bistånd och socioekonomiskt stöd och hjälp med hälso- och sjukvård och utbildning.

Tack vare överenskommelsen om den andra utbetalningen kan projekt på viktiga områden, exempelvis utbildning av barnflyktingar, fortsätta utan avbrott när kontrakt inom ramen för den första utbetalningen löper ut.

Jämfört med 2016, när man beslutade om hur den första utbetalningen skulle finansieras, finns det inte längre ett lika trängande behov av att snabbt göra en stor summa pengar tillgänglig. EU-länderna ansåg därför att betalningsåtagandena återigen bör fördelas över två år - 2018 och 2019 - men att avtalsperioden bör förlängas till 2020. På så sätt minskar trycket på EU:s årliga budgetar, som finansierar en större andel den här gången än vid den första utbetalningen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-28:

Grekland redo göra upp med Merkel om migranterna till sidans topp

Grekland är redo att skriva under en överenskommelse med förbundskansler Angela Merkel för att göra det lättare för Tyskland att skicka tillbaka asylsökande till andra europeiska länder.

Landets premiärminister Alexis Tsipras säger till The Financial Times att han är öppen för en överenskommelse med Berlin för att hindra att flyktingar som kommer till EU:s södra gräns fortsätter norrut till Tyskland.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-28:

Gränspolis ifrågasätter förstärkning av Frontex till sidans topp

På toppmötet i dag ska EU:s stats- och regeringschefer diskutera hur man kan stärka EU:s gränskontrollmyndighet Frontex med både med personal och utrustning.

10 000 gränspoliser ska rekryteras de närmsta åren. Sveriges bidrag blir stort, mellan 400 och 500 poliser, enligt Patrik Engström som är chef för svenska gränspolisen.

- Det är ganska mycket, säger han. Den rekryteringen är arbetsam för svensk polis. Den svenska gränspolisen har i dag 1 100 anställda och kustbevakningen ytterligare ett par hundra och kan i dagsläget inte avvara personal, säger Patrik Engström.

Sverige har redan 20 gränspoliser stående i beredskap redo att skickas ut om EU:s gränsmyndighet kallar. Ett tiotal deltar varje år i olika insatser, framförallt i Medelhavsländerna.

Men det saknas resurser, så lyder budskapet från EU. Både personal, och utrustning, alltifrån helikoptrar, fartyg, flygplan, och olika typer av terrängfordon.

EU:s gräns- och kustbevakningsmyndighet Frontex får köpa in egen utrustning men det behövs personal för att utrustningen ska kunna användas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Finansdepartementet 18-06-29:

Fakta-PM: Förordning om statistik över migration och internationellt skydd till sidans topp

2017/18:FPM130, Dokumentbeteckning KOM (2018) 307

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

Sammanfattning

Den befintliga förordningen ska revideras för att komma till rätta med bristerna i migrationsstatistiken.

Regeringen stöder förslaget.

Förslagets innehåll

När det gäller statistik om internationellt skydd (artikel 4) innebär ändringen att en uppdelning av statistiken för ensamkommande barn införs, att ny statistik införs om förnyad prövning enligt Dublinförordningen och förstagångsasylsökande och att uppdelningar av statistik införs sett till bosättarland och typ av asylbeslut för personer som ingår i ett vidarebosättningsprogram.

När det gäller statistik om uppehållstillstånd och tredjelandsmedborgares bosättning (artikel 6) innebär ändringen ytterligare uppdelningar efter ålder och kön. Dessutom införs krav på statistik över antalet varaktigt bosatta personer uppdelat efter medborgarskap, efter typ av status som varaktigt bosatt och efter ålder och kön.

(...)

Läs eller hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 18-06-29:

Vad innebär reformen av EU:s asylsystem? till sidans topp

/Asylnytt: Artikeln handlar om förslagen från 2016 som fortfarande förhandlas/

Inom EU pågår en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, Common European Asylum System (CEAS). Detta efter att ökningen av flyktingar till Europa 2015 synliggjorde svagheter i det nuvarande systemet. Syftet med reformen är att göra systemet effektivare och mer hållbart för migrationstryck, undanröja sekundära förflyttningar inom EU och ge lämpligt stöd till de medlemsländer som tar emot det största antalet flyktingar. Under veckans EU-toppmöte möttes medlemsländernas stats- och regeringschefer för att nå en överenskommelse om EU:s asylsystem.

I maj-juni 2016 lade EU-kommissionen fram två reformpaket med sju lagförslag i syfte att reformera EU:s asylsystem och skapa fler lagliga och säkra vägar till Europa. Fem av de blivande reformerna är klara för förhandlingar mellan EU:s lagstiftare EU-parlamentet och ministerrådet. Medlemsländerna har ännu inte lyckats nå en kompromiss om de två resterande reformförslagen. Under torsdagsnatten på toppmötet försökte EU-ledarna komma överens om reformen av asylsystemet. På toppmötet lyftes även ett förslag om att upprätta migrantläger utanför EU och frågan ska nu utredas.

Fem lagförslag klara för förhandling

De fem lagförslagen som är klara för förhandling är:

1 Omvandla skyddsgrundsdirektivet till förordning

Skyddsgrundsdirektivet reglerar minimiregler för vem som är flykting eller skyddsbehövande i EU. Genom att omvandla det till en förordning blir reglerna identiska i alla EU-länder och blir en del av den nationella lagstiftningen direkt. Syftet med förslaget är att öka harmoniseringen mellan medlemsländernas bedömning av asylskäl genom att slå fast gemensamma skyddsgrunder.

2 Reformerat mottagandedirektiv

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsverket justerar praxis för förlängning av arbetstillstånd till sidans topp

I utgåvan från 28 maj refererade Asylnytt ett mål som innebar att en helhetsbedömning ska göras av arbetsvillkoren vid förlängning. Denna dom har nu publicerats av Migrationsverket med ett referat. Migrationsverket har även publicerat en rättslig kommentar med anledning av denna dom och två tidigare från Migrationsöverdomstolen som berör att en helhetsbedömning ska göras, inte månad för månad. En brist som har rättats till på arbetsgivarens initiativ ska inte hindra förlängning. Det går även att bortse från andra mindre avvikelser som inte påverkar helhetsbedömningen. Försiktighet ska iakttas vid helhetsbedömningen för att motverka utnyttjande. Avvikelser kan bara godtas under begränsad tid. Brister ska ha åtgärdats och eventuell kompensation utgått. Det avgörande i bedömningen är inte överensstämmelse med villkoren i arbetserbjudandet utan att villkoren varit i nivå med kollektivavtal och att det finns förklaringar till avvikelserna.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

Hämta den rättsliga kommentaren SR 26/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 18-07-01:

Utvisade Enköpingsfamiljen väntar fortfarande på Migrationsverkets svar till sidans topp

Familjen Kutic har varit tillbaka i Sverige på turistvisum i några månader och väntar på besked om nytt arbetstillstånd. Pappan Vedran Kutic säger att det inte ser hoppfullt ut.

P4 Uppland har tidigare berättat om familjen Kutic från Enköping som utvisades till Serbien i början av året.

Vedran Kutics före detta arbetsgivare hade gjort ett fel när det gällde en försäkring. Något som Migrationsverket upptäckte efter fem år. Då hade Vedran redan ett nytt jobb. Efter utvisningsbeslutet behöll familjen lägenheten i Enköping i väntan på besked.

- Vi har skickat in alla papper som vi skulle, säger Vedran till P4 Uppland. Enligt Migrationsverket skulle det bara ta en månad. Nu har det gått fyra.

Enligt Vedran har Migrationsverket nu hittat ett liknande fall från 2015 som man hänvisar till. Den personen fick inte arbetstillstånd i Sverige.

- De tjatar bara om 2015, säger Vedran.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Radio Sweden 18-06-28:

Immigrant teachers getting help to start work in Swedish classrooms till sidans topp

About 10 newcomers to Stockholm have now earned their teaching licenses through a special city-run project called "From newly arrived teacher to newly employed teacher" (Från nyanländ till nyanställd lärare), and many teachers-to-be are still in the pipeline.

Claudia Obando, who participated in the program, moved to Sweden from Colombia two years ago and has more than 20 years of experience teaching in her native country. Now that she has earned the Swedish language credentials that are required in order for her to be able to teach here, she has applied for her teaching license, and in the meantime has received a job offer to teach English and Spanish at a private school next term.

"That was really, really, really, really exciting," Obando tells Radio Sweden, about how she felt when she learned she got the job.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 18-06-30: Svårt för invandrade akademiker att få jobb i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 18-06-29:

Malmö bäst på att ta tillvara högskoleutbildade nyanlända till sidans topp

Fyra av tio flyktinginvandrare i Malmö med högskolestudier i bagaget har efter tio år i Sverige ett arbete som motsvarar deras utbildning.

Trots att det är en ganska låg siffra är den högre än i resten av landet.

Många av de flyktinginvandrare som kommer till Sverige har hög utbildning, men efter flera år i landet har de inte jobb som motsvarar deras kompetens. Det visar en sammanställning som fackförbundet Unionen har gjort.

- Det är ett enormt slöseri med kompetens. Målet ska vara rätt jobb, där den nyanländes utbildning och kompetenser tas tillvara, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Malmö bäst bland storstäderna

I Malmö har 85 procent av gruppen med högskoleutbildning ett jobb efter tio år, jämfört med rikets 71 procent. De flesta jobbar dock med annat än de är utbildade för.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-06-29: Lång väg till rätt jobb för högutbildade flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ny Teknik 18-06-29:

Här får nyanlända programmerare en ny chans till sidans topp

It-branschen skriker efter folk, ändå har nyanlända programmerare svårt att hitta jobb i Sverige. Integrify Sweden i Göteborg försöker lösa problemet.

- Vad var det du hade för problem? undrar Hassan Elmir över en halvknastrig Skype-lina.

- Jag vet inte riktigt hur jag bäst skickar datan till serversidan i det här fallet, svarar Karam al Dulaimi och börjar diskutera olika format.

Tre deltagare i Integrify Sweden står i en halvcirkel framför en uppslagen laptop. Det är dags för det dagliga Skype-mötet med coachen Hassan Elmir som smiter ifrån sitt dagjobb en stund varje morgon.

Varje dag går Karam al Dulaimi och hans kolleger till kontorslokalen i centrala Göteborg för att tackla ett gemensamt problem. De utvecklar en webbportal från grunden, ett arbete de har sysslat med i ett par månader när vi ses.

Projektet arrangeras av Integrify Sweden, och gruppens fyra deltagare ska på ett handfast sätt guidas in i den svenska it-branschen.

Svårt för nyanlända programmerare att få jobb i Sverige

För även om det råder en skriande kompetensbrist är det ofta svårt för nyanlända programmerare att få jobb i Sverige. Många har varit på flykt länge och sedan väntat på uppehållstillstånd. Det kan ha gått flera år sedan senaste arbetstillfället, och många it-kunskaper är en färskvara.

Programmerarna blir ringrostiga, och de saknar ofta referenser eller arbetsprover. Det blir till något av ett vågspel för en arbetsgivare att anställa dem. Där kommer Integrify Sweden in i bilden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Svenska Dagbladet debatt 18-06-26:

"Sverige får inte backa från humana asylregler" till sidans topp

Det är hög tid att diskutera hur en framtida långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning ska utformas i EU och på nationell nivå. Rätten till familjeåterförening följer av de konventionsåtaganden som Sverige gjort och måste garanteras för alla som beviljas skydd här, skriver Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

På torsdag påbörjas EU:s toppmöte kring det gemensamma europeiska asylsystemet. Efter långa förhandlingar kan mötet bli avgörande och frågan om ansvarsfördelning inom unionen är central. Utgångspunkten måste vara ett system där asylsökandes rättigheter garanteras, samtidigt som alla EU:s medlemsländer deltar solidariskt. Sveriges får inte backa på ståndpunkten om en human asyllagstiftning i enlighet med internationell rätt. EU måste ta ansvar för den globala flyktingsituationen och Sverige måste vara pådrivande för att identifiera lösningar som upprätthåller rätten till asyl och grundläggande mänskliga rättigheter för människor på flykt. Sveriges politiker måste också svara på frågor om familjeåterförening och uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det diskuteras inte på EU-nivå utan där ligger ansvaret för lagstiftningens utformning fullt ut hos Sveriges regering och riksdag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-06-28:

EU spärrar också in flyktingar i burar till sidans topp

Malin Björk, EU-parlamentariker Vänsterpartiet

Den senaste veckan har vi kunnat följa den amerikanska debatten sedan det uppdagats att barn på flykt skiljs från sina föräldrar och spärras in i burar. Horribla videoklipp har cirkulerat och nyhetsankare har gråtit under sina rapporteringar. Trump har nu ändrat sig och låter familjer vara tillsammans, men likväl kommer människor att spärras in i burar.

Aftonbladets Susanna Kierkegaard påpekade mycket riktigt att även EU för en inhuman flyktingpolitik och frågade sig när EU ska börja sätta barn i burar.

Det sorgliga är att flera EU-länder redan spärrar in flyktingar i burar och containrar. Det hände redan 2015 i Ungern och några år senare i Grekland. Jag och Christina Höj Larsen skrev om det för drygt ett år sedan men nästan inga medier lyfte frågan då.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-06-26:

Kampanj inför EU-toppmötet - Svik inte flyktingarna! till sidans topp

I slutet av denna vecka ska EU-ländernas statsministrar försöka komma överens om ett gemensamt asylsystem. Utgångsbudet är ett paket av förslag som på många sätt skulle försämra skyddet för flyktingar. Nu när toppmötet ska fatta beslut har ännu ett drastiskt förslag tillkommit - att upprätta mottagningscenter utanför EU:s gränser.

Urprungsförslaget från EU-kommissionen innehöll vissa bra delar, till exempel om lagliga vägar. Förhandlingarna har gått trögt för att några länder över huvud taget inte vill gå med på något system för fördelning av asylsökande inom EU. Andra länder, som Sverige, har vägrat gå med på en fördelning som låter några länder stå utanför. Istället har ministrarna nu alltså öppnat för att asylsökande ska hållas i läger utanför EU:s gränser. Just nu ser det mörkt ut för de mer humana motförslagen från EU-parlamentet samtidigt som de ursprungliga idéerna som listor över "säkra länder" och många nya restriktioner för asylsökande kan komma att antas.

Läs mer om asylpaketet på FARR:s sidor om Fort Europa!

FARR står bakom den kampanj som Sveriges biståndsorganisationer i samorganisationen CONCORD driver:

Vi kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

+ inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna!

+ inte hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd!

Nu behöver vi din hjälp att påminna regeringen om vikten av ett humant asylsystem som inte stänger dörren för människor i nöd!

Filmen och uttalandet (Extern länk)

Mer information från Concorde (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 18-06-28:

Så borde EU lösa migrationskrisen till sidans topp

Susanna Kierkegaard

På toppmötet i Bryssel i dag ska EU:s stats- och regeringschefer diskutera flyktingkrisen. Om det ska bli något gemensamt migrationssamarbete måste de tänka helt nytt.

Problemet

Första steget är att förstå var i EU problemen finns. Det är varken Kommissionen eller Europaparlamentet som hindrar migrationssamarbetet.

Det är på toppmötena allt går utför. Där ska alla medlemsländers stats- och regeringschefer komma överens om EU:s politiska riktlinjer. Håller de inte med varandra är läget låst. Särskilt i migrationssamarbetet, eftersom de högerpopulistiska regeringarna i Polen och Ungern sätter käppar i hjulet för de länder som faktiskt vill samarbeta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-06-28:

Lös migrationsfrågan till sidans topp

EU-projektet riskerar att vittra sönder inifrån om inte EU hittar en gemensam lösning som bortser från extremisterna, skriver Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Möjligheterna att få ett fungerande europeiskt asylsystem på plats innan mandatperioden är över är snart uttömda.

När EU:s stats- och regeringschefer på torsdag samlas för ännu ett toppmöte i Bryssel står migrationsfrågan högst på agendan.

Förhandlingarna förväntas pågå långt inpå natten, men det är det värt om de äntligen kan uppnå en gemensam förhandlingsposition, så att Europaparlamentet och Ministerrådet kan börja förhandlingsarbetet för en gemensam europeisk asylpolitik. Det är dags för Europeiska rådet att leverera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-06-28:

EU ska inte bygga läger till sidans topp

Den som hoppas på en gemensam europeisk flyktingpolitik lär återigen bli besviken.

Det är bäddat för ännu ett misslyckande när EU-ledarna i dag och i morgon möts i Bryssel för att förhandla om migrationspolitiken. I alla fall om man hoppas att medlemsländerna ska komma överens om ett kvotsystem för att fördela flyktingar solidariskt. Det mest högljudda motståndet mot en solidarisk omfördelning av flyktingar genom tvingande flyktingkvoter har sedan länge de så kallade Visegradländerna (Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen) stått för. Men även andra medlemsländer har börjat spjärna emot. I land efter land sätter inrikespolitiska kriser och främlingsfientliga politiker käppar i hjulen för försöken att nå gemensamma europeiska lösningar som är humana och hållbara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-06-28:

Svar på skriftlig fråga: Återkallelse av uppehållstillstånd till sidans topp

Fråga 2017/18:1531 av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Om en person vistats i Sverige längre än fyra år krävs synnerliga skäl för att ett uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Detta innebär att även den som lämnat felaktiga uppgifter, och därigenom fått uppehållstillstånd, i praktiken kan ges rätt att stanna i Sverige om de felaktiga uppgifterna inte upptäcks inom fyra år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet och regeringen att vidta några initiativ för en översyn av reglerna gällande återkallelse och tidsfristen för när det ska krävas synnerliga skäl att återkalla ett uppehållstillstånd?

Svar på skriftlig fråga: Fusk i asylprocessen

Fråga 2017/18:1529 av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Förtroendet för svensk migrationspolitik bygger på att fattade asylbeslut är rättssäkra och håller hög kvalitet. Migrationsverket har i en stickprovskontroll bedömt att 4 procent av alla asylbeslut är felaktiga. En tiondel av besluten bedöms som diskutabla. Vi har också nåtts av rapporter om systematisk försäljning av falska asylberättelser, där asylsökande kan köpa påhittade berättelser att använda vid asylutredningen.

En stor del av besluten i asylärenden riskerar att bli felaktiga, till exempel genom att en person som uppgett falska uppgifter om sin identitet, ålder eller asylberättelse ändå beviljas uppehållstillstånd. Givet det exceptionellt stora mottagande som Sverige har haft de senaste fem åren skulle det sannolikt medföra att ett stort antal personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige på felaktig grund.

Utlänningslagen ger i dag möjlighet att återkalla uppehållstillstånd där en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få uppehållstillståndet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet och regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att särskilt prioritera och driva ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd?

Båda frågorna med svar av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 18-06-29:

Extending the Scope of EU Law to Internal Situations: "In the Child's Best Interests..." till sidans topp

... In the Child's Best Interests We Swear, but not a step further"

By Iris Goldner Lang,* Jean Monnet Professor of EU Law

In recent years, the best interests of the child have been explicitly recognised in several opinions of Advocates General and in judgments of the Court of Justice. This has happened in the context of family reunification cases involving third-country national (TCN) parents or stepparents of minor EU citizens who have not exercised their free movement rights and could, thus, be characterised as internal situations. Even though the Court of Justice in Zambrano did not mention the child's best interests, it relied on the criterion of the dependency of EU citizen children on their TCN parent as the crucial factor for determining whether the refusal to grant a residence permit to a TCN national parent would deprive his/her EU citizen children of the right to reside in the EU. Zambrano is the case in which the Court - for the first time - labelled the EU citizen's right to move and reside, contained in articles 20 and 21 TFEU, as "the genuine enjoyment of the substance of one's EU citizenship rights" (para. 45), which places the situation in question within the scope of EU law, despite the existence of an internal situation. This text aims to explore whether the notion of dependency and the principle of the child's best interests add anything new to the Zambrano logic by broadening the reach of EU law to more internal situations. We discuss in a first part will discuss Cases O, S & L and Alfredo Rendon Marin and C.S. The second part will focus on the cases Chavez-Vilchez and Others and K.A. and Others, as the most recent judgments which develop the notion of dependency and the principle of the child's best interests.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-06-28:

Flyktingfrågan splittrar partierna - kommunala företrädare vill se generösare linje till sidans topp

Flyktingfrågan splittrar Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. På kommunal nivå vill flera företrädare för partierna ha en generösare flyktingpolitik än den moderpartiet förespråkar, visar SVT:s valkompass som lanseras i dag. Sedan förra valet har partierna svängt kraftigt i frågan.

Samtliga riksdagspartier har fått ta ställning till påståendet "Sverige ska ta emot färre flyktingar" i SVT Nyheters valkompass. Socialdemokraterna, som under året skärpt sin asylpolitik, svarar centralt att det är ett "mycket bra förslag".

"Vi vill att Sverige ska fortsätta ta emot flyktingar, men inte mer än vår andel av de flyktingar som kommer till EU, vilket skulle innebära färre flyktingar till just Sverige jämfört med idag", skriver partiet.

För fyra år sedan när exakt samma fråga ställdes till partiets riksdagskandidater svarade en majoritet att det var ett "mycket dåligt förslag".

"Partiet centralt har en för kategorisk inställning"

På kommunnivå, där lokala partiföreträdare för Socialdemokraterna fått ta ställning till påståendet "Vår kommun ska ta emot färre flyktingar", tycker endast 4 procent av de som svarat i år att det är ett mycket bra förslag, tvärtom svarar 77 procent att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-30:

Mediernas fokus på SD växer till sidans topp

Det är inte bara i opinionen som Sverigedemokraterna växer. Partiet och dess ledare Jimmie Åkesson nämns allt mer i både nyhetsmedier och sociala medier. Det visar det senaste resultatet från Mediemätaren som Sifo gör för Ekot.

Enligt Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach beror det dels på att det har varit mycket debatt om invandring de senaste veckorna, till exempel kring de ensamkommande unga och dels på Socialdemokraternas inre bråk i frågan.

Det handlar också om att ämnet invandring väcker starka känslor och det är lätt att få spridning för det i sociala medier, säger han.

- Man ska också komma ihåg att invandringsmotståndarna är väldigt aktiva på sociala medier, det förekommer datorprogram som sprider dessa budskap automatiskt och dessutom betalar Sverigedemokraterna för att få ökad spridning för sina inlägg på till exempel Facebook.

Sifos Mediemätare kartlägger toppnyheterna med partipolitiskt innehåll i de tidningar och etermedier som har mest räckvidd i landet. Den mäter också omnämnanden på sociala medier som Twitter och Facebook samt Google-sökningar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-06-30:

Sverigedemokraterna får mest positiv rapportering till sidans topp

Sverigedemokraterna får mer positiv medierapportering av rikstäckande medier än något annat parti, enligt den senaste Mediemätare som Ekot och Sifo tagit fram.

- Det har blivit mycket bättre och den rapportering vi ser inför det här valet är mer balanserad än tidigare, säger Richard Jomshof, partisekreterare för Sverigedemokraterna.

Richard Jomshof ser en vändning till det bättre i mediernas förhållande till Sverigedemokraterna.

Politiska partier får oftast mestadels negativ rapportering, både i sociala medier som Facebook och Twitter och i så kallat traditionella medier.

I traditionell media har Sverigedemokraterna de senaste åren inte behandlats annorlunda än andra partier, menar Sifos opinonschef Toivo Sjören.

- Inte när det gäller toppnyheter som vi mäter. De får svagt negativ behandling men det får andra partier också. Där ser vi ingen skillnad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-06-28:

Åsa Romson: Jag vet inte om de ville att vi skulle hoppa av till sidans topp

Tidigare MP-språkröret Åsa Romson blev en symbol för splittringen mellan regeringspartierna om migrationen 2015.

Nu berättar ex-ministern om de hårda förhandlingarna med Socialdemokraterna.

- Vi visste att S struntade fullständigt i sin relation till Miljöpartiet eftersom man var beredd att klippa den över en svår fråga.

Det har gått fyra år sen Åsa Romson stod på scenen i Almedalsparken och pratade om "supervalårsförväntningar". Hennes parti hade medvind efter EU-parlamentsvalet i maj samma år där de fick 15,1 procent av väljarstödet. Miljöpartiet siktade på regeringsmakten och var redo att bli en del av en rödgrön koalition.

Nu återvänder hon till Visby mitt i valrörelsen, men inte som politiker utan som expert inom miljörätt och miljöpolitik för IVL Svenska miljöinstitutet.

På plats på Gotland är också hennes tidigare chef, statsminister Stefan Löfven, (S).

Den 24 november 2015 stod de inför pressen på Rosenbad för att presentera åtgärder för att skapa "andrum för svenskt flyktingmottagande" - sida vid sida men i djup oenighet bakom kulisserna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Göteborgs Litteraturhus 2018:

15 augusti, Göteborg: Release: Selamlik till sidans topp

Warmly welcome to a conversation with the writer and journalist Khaled Alesmael, about his first book in Swedish, Selamik.

Wednesday the 15th of August

18.00-19.30.

"Krig inspirerar mig inte till att skriva romantisk poesi eller kärlekshistorier. Min resa, däremot, har onekligen drivit mig till att hitta modet; modet att berätta en historia om livet som homosexuell asylsökande."

Khaled Alesmael är journalist och prisbelönt för sitt arbete med radio och teve i Damaskus, Beirut, Amman, Kairo och Istanbul. 2012 lämnar han galenskapen i krigets Syrien och flyr till Sverige. Selamlik är hans debutroman där han via den fiktiva karaktären Furat försöker förstå krigets Syrien, asylboendet i Åseda och det nya livet i Europa.

Khaled samtalar på engelska om boken med sin förläggare Olav Fumarola Unsgaard, som även är nytillträdd programansvarig för Göteborgs Litteraturhus.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Agape 2018:

18 augusti, Göteborg: Hör min röst - Kulturkalaset till sidans topp

Kungstorget 18:00-19:30

En konsert för ett medmänskligt Sverige

KRISTIN AMPARO

FATEMEH KHAVARI & AHMAD RAHIMI (konferencierer)

MUSHTAQ KHORSAND

UNGDOMAR FRÅN AGAPE & SONGLINES

ELEVER FRÅN GÖTEBORGS KULTURSKOLOR

HUSKVINTETTEN

Arrangörer och medarrangörer/samarbetspartner:

Musiker Mot Rasism

Hisingens Kulturskola och Göteborgs Kulturskolor

Kultur i väst

Songlines

Sensus Göteborg

Göteborgs Kulturkalas

Facebook-event (Extern länk)

Göteborgs Kulturkalas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 18-06-27:

Ahmad Rahimi får uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

Han har sittstrejkat i Stockholm, uppvaktat statsministern och dessutom kämpat för att stötta andra ensamkommande. Nu får Ahmad Rahimi till slut uppehållstillstånd i Sverige.

- Jag kan fortfarande inte tro att det är sant, att jag får stanna i Sverige, säger Ahmad Rahimi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.