fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 25 juni 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 18-06-13:

FN:s barnkonvention blir svensk lag till sidans topp

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir lag i Sverige. Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Sverige godkände konventionen redan 1990 och måste följa den men den har ännu inte fått genomslag i praktiken.

Den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att följa upp att konventionen efterlevs och används i enlighet med svensk rätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med bifall till två motionsyrkanden, varav ett delvis, ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen följa upp och vid behov vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att de grundläggande principerna i barnkonventionen efterlevs och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Läs protokollet eller lyssna till debatten (Extern länk)

Samlingssida med betänkandet och reservationer, debatt samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-06-15:

Lagrådsremiss: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna till sidans topp

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

+ Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.

+ Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.

+ Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.

+ Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-06-16:

Spanien/ Spanien återinför gratis sjukvård för papperslösa till sidans topp

629 afrikanska migranter beräknas anlända till Valencia på söndagsmorgonen efter en veckas politiskt laddade irrfärder på Medelhavet.

Den nye regeringschefen Pedro Sánchez, som gav klartecken sedan Italien vägrat ta emot de nödställda, har med tre beslut på en vecka lagt om Spaniens migrationspolitik radikalt.

(...)

Under migrationskrisens kulmen 2015-2016 kritiserades den spanska högerregeringen hårt från de spanska vänsterpartierna för att den inte tog emot mer än ett par tusen syriska flyktingar. Nu när socialisterna bildat regering, med stöd från det radikala vänsterpartiet Podemos och de migrationsvänliga katalanska separatisterna, har politiken lagts om tvärt.

I veckan gav Pedro Sánchez order om att ta bort taggtrådsrullarna kring de spanska exklaverna Ceuta och Melilla vid nordafrikanska Medelhavskusten, där afrikanska migranter hela tiden försöker ta sig in i EU. På fredagen meddelade regeringen att kostnadsfri sjukvård för papperslösa migranter skall återinföras. Spansk sjukvård sköts av regionerna, och flera av dessa har protesterat mot beslutet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-20:

Ungern/ Ungern inför nya lagar som straffar hjälp för illegala migranter till sidans topp

Ungerns parlament röstade under onsdagen igenom ett lagpaket som bland annat kriminaliserar individer eller organisationer som hjälper illegala migranter i landet.

Paketet, som heter "STOP Soros", innehåller bland annat en ny lag om att individer eller NGO-organisationer som hjälper illegala migranter med att söka asyl och få hjälp med uppehållstillstånd, kan få fängelsestraff.

"Den ungerska befolkningen förväntar sig med all rätt att den ungerska staten med all sin kraft ska motverka den illegala invandringen, och olika aktiviteter som livnär den", skriver landets inrikesminister Sandor Pinter i ett pressmeddelande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-06-22:

Ungern/ "Stop Soros" provision on illegal migration should be repealed till sidans topp

An opinion adopted today by the Council of Europe's Venice Commission criticises a key provision on illegal migration of the so-called "Stop Soros" legislation that the Hungarian Parliament adopted this week.

The new provision - Article 353A of the Criminal Code - introduces the offence of "facilitating irregular migration". EU directives from 2002 define and strengthen the penal framework to prevent facilitation of unauthorised entry, transit and residence. The Venice Commission acknowledges that many European countries criminalise assistance to entry, stay or transit of irregular migrants against financial gain. Such a criminal offence is not necessarily contrary to international human rights standards - and may be considered to pursue the legitimate aim of preventing disorder or crime under Article 11 (freedom of assembly) of the European Convention on Human Rights (ECHR).

But the Hungarian provision goes far beyond what is allowed under Article 11, as it unfairly criminalises organisational activities not directly related to the materialisation of illegal migration, including "preparing or distributing informational materials" or "initiating asylum requests for migrants." Criminalising such activities disrupts assistance to victims by NGOs, disproportionally restricting their rights as guaranteed under Article 11, and under international law. Furthermore, criminalising advocacy and campaigning activities - under the new provision - constitutes illegitimate interference with freedom of expression guaranteed under Article 10, according to the opinion.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Se även

EP-parlamentet 18-06-25: Rule of law in Hungary: Parliament should ask Council to act, say committee MEPs (Extern länk)

TT / UNT 18-06-21: Människorättschef brännmärker ungersk lag (Extern länk)

Amnesty International 18-06-20: New laws that violate human rights, threaten civil society and undermine the rule of law should be shelved (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 18-06-21:

Från Gulfstaterna/ Rättslig kommentar om statslösa som bott i UAE, Saudi, Qatar till sidans topp

Det har under senare år kommit många asylsökande som bott i ett GCC1- land. De länder som ingår i GCC är Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det som framförallt har medfört svårigheter för den operativa verksamheten är statslösa (palestinier) som har bott i ett GCC-land med uppehålls- och arbetstillstånd. Ofta har personen ifråga bott i landet under mycket lång tid, i vissa fall under hela livet.

Frågor har uppkommit om en statslös som vid en prövning av skyddsbehovet gentemot landet ifråga inte ansetts skyddsbehövande, riskerar att vidaresändas till ett annat land där personen kan riskera skyddsgrundande behandling (non-refoulement). Vidare har det efterfrågats vägledning kring frågan om verkställighetshinder; möjligheten för en statslös att återvända till det tidigare vistelselandet.

Ny landinformation, Lifos 41352, Lifos, Sponsorsystemet (kafala) i Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten, 2018-05-23, ligger till grund för denna kommentar.

Även om systemen för uppehålls- och arbetstillstånd har många likheter i GCC-länderna, finns det också skillnader. Här hänvisas till ovan landrapport samt annan relevant landrapportering i Lifos. Fokus för denna rättsliga kommentar kommer inte framförallt att vara på de landspecifika frågorna. Kommentaren berör överhuvudtaget inte landspecifika frågor avseende Bahrain, Oman och Kuwait.2 Inte heller berörs frågeställningar gällande statslösa tillhörande gruppen bidoon, vilka ofta åberopar skyddsskäl mot Kuwait.3

Som bilaga till denna kommentar finns ett exempelbeslut från rättschefen som gäller prövning av praktiskt verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716). Avsikten är att den rättsliga argumentationen som förs i beslutet, tillsammans med vägledningen i denna kommentar, ska kunna utgöra stöd till verksamheten vid utredning och bedömning i enskilda ärenden.

Hämta dokumentet SR 25/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 18-06-17:

Spanien/ Spanien och Frankrike tar emot räddningsfartyg till sidans topp

Flyktingfartyget Aquarius och dess följebåtar, kom idag fram till hamnen i spanska Valencia, där de tas emot efter att Italien och Malta båda tidigare i veckan vägrade öppna sina hamnar.

Migranterna klev i land i hamnen i spanska Valencia vid 11.30-tiden på söndagen. Spanien och Frankrike har enats om att gemensamt ta emot de cirka 600 migranterna.

Spridda applåder hördes bland Röda korsets personal i hamnen i Valencia när de trötta passagerarna från räddningsbåten Aquarius till slut fick komma iland, en vecka efter att de räddades från att drunkna i Medelhavet och efter en längre och mer mödosam resa än väntat efter att Italien och Malta vägrat att ta emot dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-06-17:

Spanien/ Migrantbåten lägger till - Spanien ställer om till sidans topp

Efter nio dagar har räddningsfartyget Aquarius fått lägga till i europeisk hamn, i spanska Valencia.

Båten har rivit upp migrationsdiskussionen i andra EU-länder - men i Spanien fick de 629 personerna ombord ett varmt välkomnade.

När Aquarius nådde Valencia på söndagsmorgonen välkomnades den av över 2 300 frivilliga som samlats av olika hjälporganisationer. Det eskorterades av italienska kustbevakningsfartyg som tagit ombord ett antal av dess passagerare.

De är väldigt glada över att ha kommit fram till hamnen, väldigt upprymda och hoppfulla, säger läkaren Carmen Moreno som var på plats till nyhetsbyrån AFP.

De ser också trötta ut.

HET EU-POTATIS

De 629 personerna ombord på räddningsfartyget - runt 450 män, 80 kvinnor och ungefär 100 minderåriga - räddades ur havet utanför Libyens kust förra veckan. På vägen över Medelhavet blev fartyget Aquarius och dess passagerare snabbt föremål för diskussion i flera av EU:s största länder.

Den nytillträdda populistregeringen i Italien vägrade låta fartyget lägga till i italiensk hamn och varnade andra fartyg för att försöka göra samma resa. Sedan sade Malta nej. Frankrikes president Emmanuel Macron reagerade med ilska och hamnade i luven på den nytillträdde italienske premiärministern Giuseppe Conte, vilket de båda fick tala ut om vid ett lunchmöte i Paris. Och i Tyskland delar händelsen opinionen inom regeringskoalitionen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-06-24:

Italien/ Matteo Salvini får vass kritik för sin hårdföra linje mot flyktingar till sidans topp

Hjälporganisationer riktade på söndagen skarp kritik mot EU:s hantering av flyktingkrisen på Medelhavet i samband med att de europeiska ledarna diskuterade frågan vid ett extrainsatt möte på söndagen.

Hårdast kritik fick Italiens nytillträde inrikesminister Matteo Salvini som beskylls för att sätta politisk prestige före mänskligt liv.

EU-mötet sker en vecka efter att de 630 flyktingar på räddningsskeppet Aquarius till sist tagits om hand av Spanien efter att ha nekats inträde i både Malta och Italien.

Samtidigt befinner sig ett av den tyska välgörenhetsorganisationen Mission Lifelines fartyg som i veckan räddade över 200 flyktingar ur överfyllda gummibåtar utanför Italiens kust fortfarande på drift i Medelhavet. På torsdagen nekades det att lägga till vid italienska hamnar av Italiens inrikesminister Matteo Salvini.

Matteo Salvini - känd för att driva en hårdför linje för att stoppa Italiens flyktingmottagande - hänvisade fartyget som går under nederländsk flagg till Nederländerna. En alldeles för lång och farlig transport för det överfulla fartyget menade Italiens transportminister, som senare meddelade att flyktingarna skulle släppas ombord på en av den italienska kustbevakningens båtar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

- Samtidigt drunknar människor på mitt ute på Medelhavet, sade en talesperson för den tyska välgörenhetsorganisationen Sea-Watch i samband söndagens EU-möte, rapporterar The Guardian.

Talespersonen lyfte en färsk FN-rapport som visar att 200 personer har drunknat på Medelhavet bara de senaste dagarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-06-17:

Medelhavet/ Migrationsexpert: Italiens agerande "cyniskt spel" till sidans topp

Efter åtta dagar på öppet hav har 629 migranter nu anlänt till spanska Valencia. Fartyget Aquarius hamnade i limbo efter att både Italien och Malta vägrat ta emot de nödsatta. Ett cyniskt politiskt spel som kan leda till fler dödsfall på haven, säger Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt.

Ombord det omtvistade fartyget som anlände till Valencia på söndagen fanns människor i alla åldrar, som tillbringat över en vecka till havs efter en dramatisk första räddningsinsats på Medelhavet.

I gruppen fanns flera gravida kvinnor, ensamkommande minderåriga och små barn, berättar Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare hos Läkare utan gränser.

- Redan när vi tog ombord dem på Aquarius fanns stora medicinska behov. Det var personer som var nedkylda, chockade, som hade frätskador från när diesel kommer i kontakt med saltvatten, säger hon.

På vägen till Valencia var det bitvis hård sjö med upp till fyra meters vågor.

- Det var en medtagen skara människor som kom i land i morse.

Italiens och Maltas vägran att ta emot Aquarius, som drivs av Läkare utan gränser tillsammans med hjälporganisationen SOS Méditerranée, har mötts av skarp kritik från bland annat FN, UNHCR och EU.

- Vi talar om människor. Det borde vara prioriterat för både italienska och maltesiska myndigheter att se till att dessa människor får den vård de behöver, har EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas sagt.

Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt som skriver en avhandling vid Stockholms universitet om folkrättens regler om skydd och räddning av flyktingar till sjöss, säger att Italiens agerande utgör ett hot mot folkrätten och visar på en oroväckande utveckling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-06-21:

Medelhavet/ Uppgifter om 220 drunknade migranter till sidans topp

Den libyska kustbevakningen har plockat upp 443 migranter från tre uppblåsbara båtar på Medelhavet.

Men uppgifter från överlevande talar enligt FN för att omkring 220 människor drunknat de senaste dagarna.

Människor som FN:s flyktingorgan UNHCR har talat med säger att bara fem personer överlevde när en båt med 100 migranter ombord kapsejsade på torsdagen. Samma dag ska en annan gummibåt ha sjunkit med 130 människor ombord, varav cirka 70 omkom. I en annan tragedi, på onsdagen, omkom över 50 personer, enligt överlevare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 18-06-21: UNHCR shocked by mass drownings off Libya, calls for urgent action (Extern länk)

UNHCR 18-06-30: UNHCR appalled by the loss of life at sea off the coast of Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sea-Watch 18-06-21:

Medelhavet/ 220 dead: multiple drownings direct effect of the crackdown on sea rescue till sidans topp

Sea-Watch calls for humanitarian contingencies

The UNHCR reports that in the last three days approximately 220 have died attempting to cross the Mediterranean Sea. This spike in death toll caused the UN agency to call for more rescue capacity at sea, while European governments, with Italy in a leading role, do everything to avoid effective sea rescue. Sea-Watch warned on Wednesday of deadly days on the horizon due to a lack of rescue capacity; these drownings are a direct effect of the current crackdown on sea rescue. Sea-Watch therefore asks European communities, at national or local level, to help in pushing for a solution, while at a minimum allowing civil rescue ships to continue their life saving work without harassment by state authorities. The Dublin regulation allows states to exceptionally issue humanitarian visa, which can be adopted as an interim solution, while structural change is needed to allow a fair share of responsibility amongst EU member states.

If you have any questions or requests for an interview, do not hesitate to contact us: presse@sea-watch.org

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-15:

Medelhavet/ UN Security Council places sanctions on human traffickers in Libya till sidans topp

The United Nations Security Council has imposed sanctions on six men in Libya accused of leading brutal human trafficking networks across the Mediterranean. Travel bans and global assets freeze are imposed on four Libyans and two Eritreans. This is the first time the UN has used sanctions against human traffickers.

The six leaders punished include the head of a Libyan regional coast guard unit, Abd al-Rahman al-Milad. He has been accused by a UN panel of experts of being "directly involved in the sinking of migrant boats using firearms ".

According to EU sources he is not among the 200 coast guard personnel who has received training from the Union and participants are put through a "thorough and robust vetting procedure" but the Security Council's sanctions have highlighted the UN's criticism of the Libyan coastguards, which has been "consistently linked with violence against migrants".

As a major route for migrants making the journey to Europe, Libya has become a breeding ground for human trafficking networks. Taking advantage of conflict, instability and a vacuum of law within the country, as well as the absence of safe and legal routes to protection for refugees, these networks have turned migration into a lucrative business operation. Forced labour, kidnappings, violence and abuse of migrants is well documented. According to the African Union, between 400,000 and 700,000 migrants are stuck in detention camps across Libya, often enduring inhumane conditions and human rights violations.

UN Secretary-General António Guterres stated in a tweet, "We were all horrified by pictures of human beings for sale in Libya last year. I welcome the Security Council's decision to sanction six traffickers and smugglers. There must be accountability for exploitation and human rights abuses."

(...)

Artikeln med länkar till källor och bakgrund (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio ekot 18-06-15:

Frankrike/ Unga migranter far illa i Frankrike till sidans topp

Minderåriga asylsökande som försöker ta sig över gränsen från Italien till Frankrike skickas tillbaka, fastän detta strider mot fransk lag. Vissa har också utsatts för misshandel, skriver organisationen Oxfam i en rapport.

De ensamkommande barnen hålls också i förvar utan vuxen som bistår dem, enligt rapporten. Fransk polis sänder rutinmässigt tillbaka migranter som kommer över gränsen från den italienska staden Ventimiglia, skriver Oxfam.

För vuxna som redan sökt asyl i Italien är det korrekt, men när det sker med ensamma barn strider det mot fransk lag och EU-rätt. Enligt rapporten förses de minderåriga med ett papper i handen och sätts på tåg tillbaka. Alternativt sätts de i förvar utan någon vuxen vid sin sida. Förhållandena är helt undermåliga i förvaren. Det har också hänt att polisen tagit deras sim-kort, enligt biståndsorganisationen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-06-14:

Österrike/ Åklagare kräver livstid för migranters död till sidans topp

Fyra personer har dömts till 25 års fängelse av en domstol i Ungern för mord efter det uppmärksammade fallet då en stor grupp migranter kvävdes till döds i en lastbil.

Domen överklagades direkt av åklagaren, som kräver att de döms till livstids fängelse.

Händelsen inträffade i Österrike under flyktingkrisen 2015 och var avgörande då länderna längs den så kallade Balkanrutten öppnade sina gränser.

Kropparna efter 59 män, åtta kvinnor och fyra barn, från Syrien, Irak och Afghanistan, hittades i den övergivna lastbilen i Österrike i augusti 2015. Migranterna hade då legat döda i bilen i flera dagar. Nyheten hamnade på förstasidorna i medier över hela Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-06-22:

Ryssland/ Landslaget som vägrade åka hem till sidans topp

Under kvalet till fotbolls-VM i Ryssland vägrade tio spelare ur Eritreas landslag att åka hem efter en bortamatch i Botswana.

Det är inte första gången ett eritreanskt landslag hoppat av. Fotbollen är ofta spelarnas enda biljett ut ur landet, som håller sitt eget folk fånget.

Ivriga rop efter bollen och dova smällar av fot mot läder ekar över den betonggrå stadion i utkanten av Asmara. Bollen rullar över slitet konstgräs mot sidlinjen och två spelare stormar efter i vild duell. Läktarna gapar tomma. Det är träningsmatch för ett lokalt ungdomslag i Eritreas huvudstad.

Fotboll är nationalsport i denna forna italienska koloni, vid sidan av cykling - klungor av lycraklädda tävlingscyklister är en vanlig syn på vägarna som störtar ner mot Röda havets kust 2 300 meter under Asmara - men störst är fotbollen. I Asmaras bedagade art deco-biografer samlas fansen på kvällarna för att se Premier League-matcher på vita duken.

"DERAS VAL"

Eritreas fotbollsspelare drömmer inte bara om sportsliga framgångar. För många av dem är sporten det enda sättet att lämna sitt land på lagligt vis, att slippa den livsfarliga illegala flykt som tusentals andra ger sig ut på varje månad.

Undantagstillstånd råder i Eritrea sedan 1998 och de flesta unga eritreaner är förbjudna att åka utomlands. Många fotbollsspelare som får chansen att spela utomlands hoppar av och söker asyl i värdlandet.

- Vissa har utnyttjat fotbollen på det sättet. Det var deras val. Jag vill stanna i laget och spela för Eritrea, säger en ung landslagsspelare som ännu inte fått chansen att spela utomlands.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio 18-06-17:

Svårt hitta boenden åt asylsökande unga som fyllt 18 till sidans topp

Röda Korsets fadderhem ger asylsökande, som hunnit fylla 18 under själva asylprocessen, möjlighet att stanna på Gotland. Men det är svårt att hitta boendeplatser.

19-åriga Yalda Jamali bor i ett av Röda Korsets fadderhem.

- Jag bor hemma hos en svensk kvinna och jag är jättenöjd. Det känns som mitt hem och hon är lika snäll som min mamma. Det är jättebra, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 18-06-20:

Stöldvåg mot intagna på Migrationsverkets förvar till sidans topp

Migrationsverkets förvar i Kållered har under de senaste månaderna anmält en serie stölder från förvarstagna i väntan på utvisning.

Det rör sig om mobiltelefoner och andra tillhörigheter som låsts in i skåp som bara personalen har tillgång till.

- Det är oacceptabelt, säger Lisa Bergman vid Migrationsverkets presstjänst.

Åtta stöldanmälningar har gjorts bara i år.

Tidigare i år gjordes en polisanmälan från Migrationsverkets personal om att en asylsökande blivit av med flera mobiltelefoner som låsts in av förvarets personal i ett kassaskåp för de förvarstagnas tillhörigheter.

Enligt anmälan fanns inget som tydde på att någon brutit upp skåpet. Inte heller kunde man finna några andra spår efter telefonerna och Migrationsverkets egen personal som gjorde anmälan konstaterade:

"Endast personal har tillgång till kassaskåpet".

Flera anmälningar under våren

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-06-19:

USA/ Vad händer med barnen vid mexikanska gränsen? till sidans topp

Barnen som separeras från sina föräldrar vid gränsen mellan USA och Mexiko får tillbringa flera dygn i burar med cementgolv. Det finns inga säkra rutiner för hur återföreningen mellan barn och föräldrar ska ske. DN reder ut vad det är som händer vid gränsen.

Varför skiljs barn från sina föräldrar vid gränsen mellan USA och Mexiko?

I april stramade USA:s justitieminister Jeff Sessions åt USA:s migrationspolitik och införde "nolltolerans" vid USA:s södra gräns. Fram till dess hade personer som gripits efter att olagligt tagit sig över USA:s gräns släppts fria i väntan på domstolsbeslut.

Nu utsätts alla som kommer olagligt till USA, även asylsökande, för rättslig prövning. I väntan på att detta ska ske placeras de vuxna i fängsligt förvar, vilket inte är tillåtet för barn.

Vad händer med barnen?

Barnen skiljs från sina föräldrar i gränspolisens anläggningar. Barnen behandlas som ensamkommande och kan få vänta i upp till tre dygn i burar med cementgolv. Journalister som besökt dessa anläggningar berättar om vidriga förhållanden och barn som gråter och skriker efter sina föräldrar.

Vart skickas barnen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 18-06-20:

USA/ Bild på gråtande flicka ses som symbol för USA:s migrationspolitik till sidans topp

Bilden på en gråtande tvåårig flicka från Honduras som tillsammans med sin mamma stoppats vid Texas har skapat starka reaktioner i USA. "Pappa", säger flickan.

Bilden på flickan, som sprids över hela världen, har blivit en symbol för krisen i spåren av den amerikanska migrationspolitiken.

Flickan hade tillsammans med sin mamma tagit sig från Honduras, via Rio Grande i Mexico, till delstaten Texas. En resa som tagit en månad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-16: Stormig debatt kring USA:s inlåsta migrantbarn (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-16: Trump avfärdar kompromiss om migranter (Extern länk)

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/usa-family-separation-torture/ (Extern länk)

Amnesty International 18-06-18: Policy of separating children from parents is nothing short of torture

UNHCR 18-06-18: UNHCR urges family unity at southern US border (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-18: Trump: USA kommer inte att bli ett migrantläger (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-18: Melania Trump om inlåsta migrantbarn: "Hatar att se barn skiljas från sina föräldrar" (Extern länk)

TT / SvD 18-06-19: Trump inför ödesmöte: Vi måste föra bort barn (Extern länk)

Metro 18-06-19: Barn skiljs från sina föräldrar vid USA:s gräns - det här är bakgrunden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-20:

USA/ Därför skiljs barn från sina föräldrar vid mexikanska gränsen till sidans topp

Över 2 000 barn har separerats från sina föräldrar vid gränsen mellan USA och Mexiko och hålls inlåsta. USA:s "nolltolerans mot illegal invandring" väcker debatt - och tvingar president Trump att agera. SVT Nyheter reder ut vad det handlar om.

+ I april stramade USA åt sin migrationspolitik och införde "nolltolerans mot illegal invandring". Innan dess har människor som gripits efter att olagligt ha tagits sig över gränsen till USA släppts fria i väntan på domstolsbeslut.

+ Nolltoleransen innebär att de som passerar gränsen olagligt ska gripas och ställas inför rätta, vilket får följden att medföljande barn placeras i förvar på annat håll då de inte kan hållas i fängelse.

+ Nära 2000 barn har skiljts från sina anhöriga under april och maj, enligt AP. Många av dem hålls nu inlåsta i en butiksanläggning som gjorts om till förläggning i Texas. De yngsta barnen uppges vara bara 18 månader gamla.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 18-06-20: Över 2 000 barn har satts i förvar (Extern länk)

AP / Svenska Dagbladet 18-06-20: Kaos - ingen vet vilka barn och föräldrar som hör ihop (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-20: Ljudupptagning av gråtande barn upprör i migrationsstrid (Extern länk)

Expressen 18-06-20: Donald Trump ändrar sig - ska stoppa familjeseparationerna (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-21: Trump manar på invandringslagar - stödjer båda lagförslagen (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-21: Familjer ska inte längre splittras - men många frågor kvarstår (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-21: Striden om familjeseparationer flyttas till kongressen (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-21: Anklagelser om övergrepp på förvar för unga migranter i Virginia (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-22: Källa: "Hundratals familjer har återförenats" (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-22: Amerikansk gränsvakt: Viralt foto på gråtande flicka vilseledande (Extern länk)

SvT Utrikes 18-06-22: ANALYS: Trump har ändrat sig 13 gånger om barnen - på en vecka (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-21:

USA/ Anklagelser om övergrepp på förvar för unga migranter i Virginia till sidans topp

Tonåriga migranter hävdar att de utsatts för allvarliga fysiska övergrepp på ett förvar för unga i den amerikanska delstaten Virginia. De ska ha misshandlats, klätts av nakna och hållits isolerade under långa perioder.

Nu har guvernören beordrat en utredning.

I april stramade USA åt sin migrationspolitik och införde "nolltolerans mot illegal invandring", vilket innebar att de som passerade gränsen olagligt greps och ställdes inför rätta. Sedan dess har över 2 000 medföljande barn till migranter placerats i förvar på separat håll.

Efter massiv kritik skrev USA:s president Donald Trump på onsdagskvällen under en presidentorder för att stoppa barnen från att separeras från sina föräldrar. Justitiedepartementet har nu bett en federal domare att ändra reglerna, uppger AP.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-23:

USA/ Flottan redo för "tältstäder" i södra USA till sidans topp

USA:s försvar tittar på möjligheterna att inhysa tiotusentals migranter som kommit över gränsen från Mexiko. Bedömningen är att det skulle gå att ha sammanlagt långt över 100 000 gripna i tillfälliga boenden på militärbaser i Alabama, Arizona och Kalifornien, rapporterar Time.

Planerna dras upp i ett dokument från flottan som tidskriften Time kommit över. De beskrivs som preliminära, ett sätt för militären att vara redo om förfrågningar kommer från civila myndigheter.

- I nuläget finns det ingen begäran från (säkerhetsdepartementet) DHS till försvarsdepartementet för inhysning av illegala migranter, säger Jamie Davis, talesman för försvarshögkvarteret Pentagon, enligt nyhetsbyrån AFP.

Men han bekräftar att man planerar för att det kan komma en sådan.

25 000 per "tältstad"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 18-06-22:

Grekland/ EU Hotspots and restriction of asylum seekers' freedom till sidans topp

Catharina Ziebritzki, Max Planck Institute and Robert Nestler, Refugee law clinics

The judgement of the Greek Council of State of 17th April 2018: Assessing the illegality of the geographical restriction

Under the EU Hotspot Approach as originally implemented in the Eastern Aegean islands as from the entry into force of the EU Turkey Statement, hotspots were designed as detention centers. The initially applied detention scheme was later replaced by the so-called geographical restriction limiting asylum seekers' freedom of movement to the respective island. On 17th April 2018, the Greek Council of State annulled the administrative decision imposing this geographical restriction. On 20th April already, a new decision of the Greek Asylum Service reinstated the geographical restriction. In parallel, a new bill that transposes the Recast Reception Conditions Directive into the Greek legislation was adopted on 15th May 2018 with the aim, among other issues, to justify the imposition of the geographical restriction.

What are the implications of these developments for the EU Hotspot Approach and for the EU-Turkey Statement? Why is the restriction of asylum seekers' freedom of movement a central issue when it comes to the implementation of the return policy foreseen by the EU-Turkey Statement?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 18-06-17:

Australien/ Fler flyktingar flygs från australiskt läger till sidans topp

Ytterligare 21 människor har fått lämna ett starkt kritiserat australiskt flyktingläger i önationen Nauru och flugits till USA, uppger en aktivistgrupp för den australiska nyhetsbyrån AAP.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Plan International 18-06-20:

Bangladesh/ Ny rapport: Tonårsflickor i Rohingyakrisen lever isolerade i flyktingläger till sidans topp

Isolerade från samhället, rädda för våld och övergrepp och utan tillgång till utbildning. I en ny rapport från barnrättsorganisationen Plan International berättar tonårsflickor för första gången om sin situation i flyktinglägret Cox' Bazar i Bangladesh. Många flickor tvingas tillbringa alla dygnets timmar i överhettade tält och 3 av 4 flickor uppger att de aldrig får vara med och fatta beslut över sina liv.

Sedan i augusti 2017, då en våg av extremt våld drog fram över delstaten Rakhine i Myanmar, har över 700 000 muslimska rohingyer flytt till grannlandet Bangladesh. Många hjälpinsatser i flyktinglägren är riktade specifikt till barn och kvinnor medan tonårsflickorna glöms bort. Det visar rapporten "Röster från Rohingyakrisen" som Plan International tagit fram, byggd på enkäter och djupintervjuer med över 300 flickor i åldrarna 10 till 19.

- Det råder inga tvivel om att tonårsflickorna är några av Rohingyakrisens största offer. De trånga och överbefolkade förhållanden - inte bara i lägret utan också inne i de små tälten som de nu kallar sitt hem - har förödande inverkan på flickornas liv, säger Agnes Björn, humanitär chef för Plan International Sverige.

Isoleras från samhället

Begränsad rörelsefrihet är ett av de största problemen som flickorna i studien rapporterar. Många av de intervjuade flickorna säger att de i praktiken har blivit dömda till att leva 24 timmar per dygn i trånga tält där temperaturen ofta stiger till 40 grader. Flickorna önskar att de kunde röra sig fritt i flyktinglägret men förklarar att de inte kan lämna tälten på grund av samhällets syn på flickor och rädslan för att de ska utsättas för våld och övergrepp. Istället isoleras de i sina hem där de får ansvara för städning och matlagning. Flickorna uppger att de saknar möjlighet att påverka sin situation. Drygt tre av fyra flickor säger att de aldrig får vara med och fatta beslut om sådant som rör deras eget liv.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

IOM: True stories of Trafficked Rohingya Refugees used by IOM to Raise Awareness, Counter Risks in Bangladesh (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ELENA / Statewatch 18-06-20:

Belgian Council rules that Dublin transfers to Greece require a case by case analysis till sidans topp

On 8 June 2018, the Belgian Council for Alien Law Litigation (CALLL) ruled on case no. 205104, which concerned an appeal against a Dublin transfer from Belgium to Greece of an applicant from Palestine. The applicant arrived and lodged an asylum application in Belgium in October 2017. Since he was in possession of a valid visa delivered by Greece, Belgium sent a "take charge" request to Greece on the application of the Dublin III Regulation. The applicant appealed against this decision before the CALL based on, inter alia, the alleged existence of systematic deficiencies in the asylum and reception systems in Greece.

The CALL recognised that there are still deficiencies in the asylum procedure and reception conditions in Greece. However, it found that there are no longer systematic deficiencies that would prevent all Dublin transfers to Greece. With reference to the December 2016 Recommendation of the European Commission on the resumption of transfers to Greece, the CALL found that Dublin transfers to Greece can be carried out subject to a case by case analysis. It also pointed to that Recommendation in that "vulnerable asylum applicants, including unaccompanied minors, should not be transferred to Greece".

In the case in question, the CALL noted that the applicant had no particular vulnerability and that the Greek authorities had provided their Belgian counterparts with individualised guarantees with regard to the applicant's access to the asylum procedure in Greece and his reception in an official and open reception centre.

Läs mer (Extern länk)

ELENA Weekly Legal Update 15 June 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-15:

USA: Attorney General rules out domestic and gang violence as grounds for asylum till sidans topp

Attorney General Jeff Sessions has overturned a legal precedent that had allowed women fleeing domestic violence to claim asylum in the USA, in a ruling which also minimises the right to asylum for victims of gang violence.

The decision, announced on Monday, reversed an immigration appeals court ruling that granted asylum to a Salvadoran woman who said she had been sexually, emotionally and physically abused by her husband. In the decision, the Attorney General disagreed with the way in which women victims of domestic violence had previously been categorised as "members of a particular social group", which is one of the predetermined legal reasons for persecution that can constitute grounds for an asylum claim.

In Monday's ruling the Attorney General narrowed the definition of a particular social group, stating that it must be "composed of members who share a common immutable characteristic, defined with particularity, and socially distinct within the society in question." He argued that the common circumstances of women subjected to domestic violence were not sufficient for them to be categorised as a particular social group. In the ruling, domestic abuse of this kind is described as "private violence", which "does not constitute evidence of persecution."

The ruling was condemned by immigrants' rights groups, some of whom viewed it as a return to a time when domestic violence was considered a private matter, outside of the responsibility of the government. Karen Musalo, a defence lawyer on the case and director of the Centre for Gender and Refugee Studies at the University of California Hastings College of Law, said that the decision would "yank us all back to the Dark Ages of human rights and women's human rights."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Thomson Reuters 18-06-13: Denying U.S. asylum to domestic violence victim has global impact - experts (Extern länk)

Sabi Ardalan in The Conversation 18-06-15: Why domestic abuse and anti-gay violence qualify as persecution in asylum law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-21:

ECRE/ELENA legal note on ageing out and family reunification till sidans topp

ECRE and the ELENA Network have published a new Legal Note on the right of unaccompanied children who "age out" to family reunification in light of international and EU law.

The relevant moment for determining whether an applicant can be regarded as a child can have a profound impact on his or her ability to access and enjoy child-specific guarantees in practice, including regarding family reunification. When unaccompanied children reach the age of majority pending the outcome of the asylum or family reunification procedure (a phenomenon commonly referred to as "ageing out"), they risk being considered as adults and thus being deprived of their rights as unaccompanied children.

The note first provides a brief overview of the "ageing out" issue in view of the number of unaccompanied children seeking asylum in the EU and the delays in asylum determination and family reunification procedures. Secondly, it briefly points to the guarantees for unaccompanied children in relation to family reunification/family unity under the Family Reunification Directive and the Dublin III Regulation. It then indicates the diverse administrative practices and case law among European countries on the decisive date for establishing an applicant's age for family reunification purposes.

Particular attention is given to the CJEU's recent judgment in C-550/16 A and S, which is generally considered as a welcome step for the protection of the rights of unaccompanied children to be reunited with their families.

Finally, the Legal Note relies upon international human rights law and EU law to reiterate that States are under the obligation to duly consider the best interests of the child in all actions concerning children, including in relation to their right to family life, even where a child "ages out".

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-06-17:

Zahra, 12, ska utvisas - ensam till sidans topp

För två och ett halvt år sedan kom Zahra Rafeei, 12, ensam till Sverige. Nu ska hon utvisas till Afghanistan - där hon fruktar att bli bortgift.

- Vi hade ingen pappa.

Knappt har Zahra Rafeei hunnit svara på den första frågan under intervjun, om varför familjen valde att lämna Afghanistan, innan hon brustit ut i gråt.

Det har nu gått drygt två veckor sedan Zahra tog emot beskedet om att hon ska utvisas från Sverige, efter två och ett halvt år i landet.

Efter det har hon ätit dåligt, haft svårt att koncentrera sig i skolan och isolerat sig i hemmet.

- Det är svårt att gå ut nu, och sådana saker. Mina vänner vill gå ut, men jag har ingen lust, säger Zahra.

Zahra registrerades som asylsökande av Migrationsverket den 25 november 2015. Det är en dag efter brytpunkten som gäller för de uppskattningsvis 9 000 ensamkommande som nu ska ges en andra chans att få uppehållstillstånd.

Förutom att hon var en dag för sen uppfyller Zahra kraven för att omfattas av den möjligheten - eller snarare hade gjort det, om hon också hade hunnit fylla 18.

Nu är Zahra Rafeei bara 12 år, enligt det födelsedatum som Migrationsverket gett henne. Myndigheten tvivlar inte på att hon är ett barn, men anser heller inte att hon har lyckats göra sin exakta ålder "sannolik". Det beror på det bekanta problem som ställer till det i många asylprövningar, att afghaner inte firar födelsedagar, och heller inte håller reda på exakt när de är födda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 18-06-16: Experten: "Fullkomligt absurt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-06-16:

Vem ska ta hand om Zahra? till sidans topp

Migrationsverket ska garantera ett ordnat mottagande i Afghanistan redan innan de fattar ett utvisningsbeslut. Men trots det har myndigheten inte tagit reda på om någon kan ta emot Zahra. Det framgår av deras egna svar på våra frågor.

Efter att ha tagit del av en fullmakt från Zahras Rafeeis gode man, som tillåter Migrationsverket att uttala sig kring hennes fall, väljer myndigheten att svara på våra frågor via mejl från presstjänsten.

De inleder med att betona att de "förstår om beslutet är tungt för Zahra. Hon har med hjälp av sitt ombud överklagat det och kommer att få en prövning av migrationsdomstolen".

På frågan om varför beslutet inte nämner Zahras uppgifter om att hon blev slagen i Afghanistan - av den man som blev familjens nya överhuvud när Zahras pappa försvann - svarar presstjänsten enbart att Migrationsverket inte pekar ut vilken "specifik person" som ska ta hand om den 12-åriga flickan efter en utvisning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 18-06-16: Flera frågetecken kring beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 18-06-18:

Tvingas leva utan sin fru - skenäktenskap, hävdar Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket tror inte att äktenskapet mellan Zeid och hans fru Khouzama är på riktigt, därför tvingas de leva åtskilda, i två olika länder.

Zeid, eller Tony som han kallas i Vemdalen där han bor, gifte sig med Khouzama på Cypern 2015.

Bröllopet ägde rum inför släkt och vänner. Men Migrationsverket menar att deras äktenskap är ett så kallat skenäktenskap. Ett äktenskap som ingåtts med enda syftet att Khouzama, som nu bor i Libanon, ska få uppehållstillstånd i Sverige.

- Man känner sig utlämnad, besviken. Jag har ingenstans att vända mig. Det spelar ingen roll vad man gör, säger Zeid Chaaya.

Avslaget grundar sig bland annat på att de svarat olika om vilka datum de har träffats, och vilken typ av affärsverksamhet de vill starta tillsammans i Sverige.

Håkan Hansi, regionchef för Migrationsverkets region nord, menar att det handlar om detaljerna som ligger till grund för avslaget är en del av en helhetsbedömning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 18-06-16:

Kristna Ali gifte sig med muslim - förlorade uppehållstillstånd till sidans topp

Den afghanska flyktingen Ali Akbari levde ett tryggt liv i Olofström med vänner, jobb och bostad. Fram till en dag då han fick veta att hans permanenta uppehållstillstånd (PUT) hade blivit upphävt - på grund av en resa till Iran som han gjorde för flera år sedan.

- Jag trodde först att det var ett skämt, säger Ali Akbari när Syre träffar honom på förvaret i Flen.

Ali Akbari kom till Sverige år 2011 och fick permanent uppehållstillstånd efter ett år, dels på grund av svåra omständigheter kring hans familj och dels för att han är kristen konvertit. Migrationsverket skrev då i beslutet att Ali Akbari hade "gjort sannolikt att han konverterat till kristendomen", bland annat genom att visa upp dopintyg och brev från sin församling.

- Det var den bästa dagen, när jag fick PUT. Jag kände att "nu ska jag bo i Sverige hela livet".

Ett år senare åkte Ali Akbari till Iran för att gifta sig och träffa sin familj som nu bor där. Kvinnan är muslimsk och han berättar att han deltog i ett litet, men traditionellt, firande med familjerna efter bröllopet.

- Jag hade ingen aning om att det skulle bli problem. Att jag är kristen betyder väl inte att jag inte kan umgås med min muslimska familj, eller att jag inte kan åka till Iran. Det är stor skillnad mellan Iran och Afghanistan. Jag var i kontakt med både Migrationsverket och Skatteverket och skaffade papper innan resan och för äktenskapet och allt verkade vara okej.

Ali Akbaris fru kom till Sverige året efter, men lämnade honom efter bara några veckor.

- Jag har ingen aning om var hon är nu, vi har inte pratat på fyra år, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Amnesty International 18-06-18:

Israel/ Forced and unlawful: Deportation of Eritrean and Sudanese asylum-seekers till sidans topp

Between 2015 and March 2018, Israel deported some 1,700 Sudanese and Eritrean asylum-seekers to Uganda. Upon arrival in Uganda, deportees find a shambolic reception, which leaves them without papers, without protection and without sustainable resources. This pushes many to continue their journeys to other African countries or to Europe. This report argues that Israel's deportations to Uganda violate Israel's obligations under international law. Israel's deportation policy is a way to abdicate its responsibility towards the refugees and asylum-seekers under its jurisdiction and shift it to less wealthy countries with bigger refugee populations. This report argues that Israel's deportations to Uganda violate Israel's obligations under international law. Israel's deportation policy is a way to abdicate its responsibility towards the refugees and asylum-seekers under its jurisdiction and shift it to less wealthy countries with bigger refugee populations.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Vårt Europa 18-06-21:

Frankrike/ Jag älskar fortfarande Sverige - svenskafghanske Alis berättelse i Paris till sidans topp

I mitten av juni har det gått en och en halv månad sedan jag lärde känna Ali i Paris i slutet av april. Han följde med mig till vilda tältläger där svenskafghanska ungdomar inleder sin tid som asylsökande i Paris, till Jaurés vid Canal S:t Martin, Porte de la Chapelle och Porte de la Villette. Vi träffades många gånger. Då i april hade han fått plats i ett boende men som nyanländ två månader tidigare var han uteliggare. När han lämnat fingeravtryck hade Sverige kommit upp som första asylland och han väntade besked från polisen om han skulle skickas tillbaka till Sverige.

Nu i mitten av juni när vi talas vid i telefonen vet han att han ska sändas till Sverige.

För en del svenskafghanska ynglingar kommer Sverige aldrig upp när de lämnar fingeravtryck i Paris, eller så avvaktar både de och polisen och efter omkring ett halvår försvinner Sverige som första asylland. I Alis fall har beskedet blivit att han ska tillbaka till Sverige och att deportationen dit kommer genomföras.

Att en fransk domstol inte brytt sig om Alis invändningar om att Sverige skulle skicka honom till Afghanistan, förvånar mig eftersom Högsta Domstolen i Frankrike i mars beslutat att inte skicka en afghansk vuxen person till Finland, som liksom Sverige deporterar till ett land och en huvudstad som Frankrike inte anser är säkert. Jag trodde HD:s dom skulle få praxiseffekter. Advokaten som Ali talat med har sagt att beslutet inte går att överklaga och var formulerat så att han inte kunde hoppas på att inget skulle hända. Han hade flyttats till ett för-avvisnings-boende, fick inte längre gå i skola för att lära sig franska, och tillbringade dagarna med att försöka hitta arbete. Kan du hålla sig undan 18 månader kan du söka asyl i Frankrike utan risk för Dublin och Sverige som första asylland, hade advokaten informerat. Nu försöker han hitta arbete för att hyra bostad ihop med andra afghaner och i praktiken leva gömd tills 18 månader har gått. I sämsta fall blir han hänvisad till att sova utomhus. Det går bra när det är varmt som nu, säger han i telefonen, men när det är kallt är det svårt. Vi pratade inte om risken med polisrazziorna vid de vilda lägren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Gävleborg 18-06-16:

Edsbyn springer för asylsökande till sidans topp

Flera föreningar i Edsbyn har gått samman och arrangerar Goodwilldagen. Målet är att samla in pengar till hjälp i den juridiska processen.

I Edsbyn springs det idag för 15 asylsökande och ensamkommande i kommunen. Bland annat blir det ett sponsorslopp runt Öjeparken för att samla in pengar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 18-06-19:

Statement by EU Commissioner and presidencies and Ministers of the Western Balkan till sidans topp

Joint Press statement by Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos, Commissioner for the Security Union Julian King, the Ministers of Interior of the Western Balkans and of the current and future presidencies of the Council of the European Union*.

"Today's meeting provided the occasion to discuss common challenges and EU-Western Balkans cooperation in the areas of migration, security, border management and visa policy. In particular, we have addressed the latest developments on increasing irregular migration in some parts of the region and operational measures how to address them. Furthermore, building on the priorities of the Western Balkan Strategy, we have also discussed on-going work in the areas of migration, security, border management and visa policy, also in the context of the upcoming EU-Western Balkans Home Affairs Ministerial taking place on 4-5 October in Tirana.

We agreed that ensuring effective border management, fighting smuggling, and joint efforts to stem irregular migratory flows and prevent a new migration crisis remain top priorities for both the EU and the Western Balkans. All Western Balkan partners recognise the importance of further enhancing cooperation, with the support of the EU, in addressing irregular migration risks and commit to continue working together in the coming months to better monitor, register and exchange information on migratory flows, increase cooperation on border management, enforce and step up returns and readmissions, and to increase efforts to dismantle smugglers and organised crime groups. Follow-up and intensified efforts will continue within the framework of the existing strands of work on the migration routes in the Western Balkans.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-06-21:

Commission note ahead of the June European Council till sidans topp

The Commission is today publishing a note ahead of the European Council.

The note provides an overview of the work over the past 3 years on the European Agenda on Migration proposed by the Juncker Commission in May 2015, which has guided the advances in European migration policy that were needed to respond to the substantial challenges faced.

The note also looks forward and points to areas Leaders meeting next week at the European Council can focus on to take the very necessary debate on migration forward.

The Commission believes there are several areas where the EU and its Member States can make significant progress - areas in which we are far more united than we are divided, and where coordinated European action can make a world of difference.

Migration, Home Affairs and Citizenship Commissioner, Dimitris Avramopoulos said: "Migration is again making headline news. I feel encouraged by this because it means there is growing political will to act and agree on a number of important issues that will define our future migration policy. We have already come a long way from where we were just three years ago. Leaders should now commit to finding agreement on all components of a strengthened Common European Asylum System before the end of the year. I am convinced it is possible. It is a moment of responsibility in order to uphold and safeguard Schengen."

Artikeln med länk till faktablad (Extern länk)

EU-kommissionen 18-06-21: Remarks by Commissioner Avramopoulos on managing migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-06-19:

Ungern motsätter sig EU-policy med obligatoriska flyktingkvoter till sidans topp

Ungern kommer inte att godkänna en eventuell EU-policy som skulle bygga på obligatoriska flyktingkvoter. Det var budskapet idag från Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó då Sverige stod värd för ett nordisk-baltiskt möte, som också Polen, Tjeckien och Slovakien deltog i.

Tidpunkten för träffen kom då åsikterna går starkt isär om hur migrationsfrågan i Europa borde lösas.

- Vi kan helt enkelt inte stödja obligatoriska kvoter som en del av en eventuell gemensam policy för EU, sade Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó då han tillsammans med utrikesminister Margot Wallström mötte pressen efter det nordisk-baltiska mötet i Stockholm idag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-06-19: Löfven: Tror inte på europeisk asyllösning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-06-21:

Så ska EU lösa den laddade flyktingfrågan till sidans topp

Asylmottagningar i Afrika, en egen EU-gränspolis och en ny asylmyndighet. SvD har tittat på några av de förslag om migration som bollas mellan EU-länderna inför det stora sommartoppmötet som inleds idag. Det ursprungliga förslaget, om solidarisk uppdelning av asylsökande i EU, ser ut att falla.

EU-länderna har sedan sommaren 2015, då ett rekordantal flyktingar kom till kontinenten och Sverige från framför allt kriget i Syrien, försökt komma överens om gemensamma asyl- och migrationsregler. EU-kommissionen vill att länderna delar upp asylsökande och flyktingar mellan sig enligt bindande kvoter. Sverige och Tyskland, till exempel, stödjer den linjen.

Men knappt någon tror att migrantkvoterna överlever. Motståndet är för hårt från olika EU-länder som antingen inte vill ha någon invandring alls, men också från länder som av princip inte vill lägga sin migrationspolitik i händerna på EU och därför bara går med på "frivilliga" kvoter - alltså inte förpliktigar sig till någonting alls.

- Det blir ingen kompromiss om migration. Det finns inte vad jag vet ett enda dokument som säger att man måste bli ett invandringsland när man går med i EU, sade Ungerns ledare Viktor Orbán i Budapest förra helgen.

Ledarna från Frankrike, Tyskland, Danmark, Italien, Spanien, Österrike, Bulgarien, Grekland, Malta, Nederländerna och Belgien träffas redan på söndag i Bryssel för att se över vilka av de föreslagna EU-lagarna kring migration som kan räddas före toppmötet, men också för att titta på några nya och nygamla sista minuten-förslag:

Flera EU-länder vill att man betalar länder i exempelvis Nordafrika för att öppna asylläger där en EU-migrants asylskäl kan utredas redan innan han eller hon försöker korsa Medelhavet. Poängen är alltså att strypa migrantrutten med båtar över havet, och se till att migranterna inte sätter sin fot i Europa. Stefan Löfven (S) sade till TT i onsdags att han kan tänka sig ett sådant system, med några förbehåll.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Expressen 18-06-20:

Löfven utesluter inte asylläger utanför EU till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven (S) utesluter inte tanken på asylläger utanför EU, en fråga som väntas komma upp på EU-toppmötet nästa vecka.

- Det beror alldeles på hur det organiseras, säger han till TT.

Stefan Löfven är skeptisk till att EU-länderna lyckas komma överens om asylpolitiken under toppmötet i Bryssel.

Att flera länder verkar slå in på en hårdare linje i migrationspolitiken minskar chanserna ytterligare.

- Det är klart att det gör ansträngningen ännu svårare. Men det är ändå så att problemet ligger där och vi blir liksom inte av med det för att några länder tittar bort. Här måste det finnas en lösning, för frågan i sig själv, men också för EU:s styrka. Hittar vi inte en lösning så försvagas EU, säger Löfven.

Kräver värdig behandling

Enligt ett utkast till slutsatser för toppmötet, som nyhetsbyrån Reuters läst, kommer EU-ledarna ta ställning till ett förslag om asylläger utanför EU.

Tanken är att det i lägren, som exempelvis kan ligga i Nordafrika, ska avgöras om en asylsökande är en flykting eller om det rör sig om en ekonomisk flykting. Förhoppningen är att detta ska få färre att genomföra den farliga resan över Medelhavet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Svenska Dagbladet 18-06-20: V-kritik mot Löfvens öppning för asylläger (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-06-24: Vänsterpartiet kräver extra EU-nämndsmöte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-21:

Löfven deltar i EU:s krismöte om migration till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven kommer att delta på söndagens informella Eu-toppmöte om migration.

Åtta länder var från början inbjudna av EU-kommissionens ordförande Jean Claude Junker för att "hitta europeiska lösningar inför kommande Europeiska råd"

På torsdag och fredag nästa vecka möts EU:s 28 stats- och regeringschefer för EU-toppmöte i Bryssel, men innan dess så hålls ett krismöte om migration.

På söndag träffas drygt tio EU-länder - inklusive Sverige - i Bryssel.

Det är EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som har kallat till ett informellt toppmöte i helgen med länder som är "intresserade av att hitta europeiska lösningar inför kommande Europeiska råd".

Fler och fler länder har anslutit sig, däribland Tyskland, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Spanien, Österrike, Nederländerna och Danmark. Även statsminister Stefan Löfven (S) kommer att delta i det informella mötet.

Fokus ligger på stärkt gränskontroll och att stoppa asylsökande från att röra sig mellan EU-länder. Något som kan hjälpa Tysklands förbundskansler Angela Merkel att avvärja en regeringskris.

Nästa vecka träffas alltså EU:s 28 stats- och regeringschefer för EU-toppmöte i Bryssel. Utsikterna att de ska lyckas enas om en ny gemensam asylpolitik för EU ser dystra ut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-06-22: Dålig stämning inför EU-migrationsmöte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 18-06-24:

Migration is threat to EU free travel area, says Italian prime minister till sidans topp

Giuseppe Conte presents 10-point plan to solve migration crisis at emergency summit

Italy has warned the future of the EU's border-free travel zone is at stake as it sought to ease the pressure on Mediterranean countries arising from hosting refugees and migrants.

Italy's prime minister, Giuseppe Conte, was speaking at a mini-EU summit in Brussels, where he said a plan from his government presented at the summit represented a paradigm shift in dealing with migration. But his ambitious move to change what he called obsolete EU rules that govern who is responsible for asylum claimants is likely to encounter opposition from other countries.

The 10-point plan by his new populist government revives many ideas proposed by previous Italian governments, such as calling on all EU member states to share responsibility for migrants rescued at sea, and countries being docked EU funds if they refuse to take in refugees.

Leaders from 16 EU countries put on a show of unity, as they left an emergency summit in Brussels on Sunday. The unorthodox meeting, boycotted by several EU countries, was called to shore up the conservative coalition government of the German chancellor, Angela Merkel, which is riven by a row over migration.

Spain's prime minister, Pedro Sánchez, said the talks had been "frank and open," although they had not resulted in "any concrete consequences or conclusions".

Sunday's ad-hoc meeting sets the stage for a long-planned gathering of all EU leaders on Thursday, where it will be harder to mask Europe's deep divisions on migration. Hungary's prime minister, Viktor Orbán, can be expected to repeat his fierce opposition to migrant quotas, a policy opposed by other central European countries.

The latest meeting was not only a lifeline for Merkel, but an attempt to save the EU's 26-country border-free travel zone, seen as one of the EU's crowning achievements.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Times of Malta 18-06-24: Migration crisis risks Europe's dream - Antonio Tajani (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-06-24:

Fortsatt splittring om EU:s asylpolitik till sidans topp

EU-länderna står fortfarande långt ifrån varandra i migrationsfrågan, även efter det hastigt inkallade minitoppmötet i Bryssel.

En fråga finns det dock enighet om - EU:s yttre gränser ska stärkas.

Drygt hälften av EU-länderna kom till det extrainsatta krismötet om migration i Bryssel på söndagseftermiddagen - ett försök att lösa upp knutarna inför det ordinarie EU-toppmötet på torsdag och fredag. Enligt den ursprungliga tidsplanen var det då som EU-ledarna skulle klubba EU:s framtida gemensamma asylsystem. Något som det jobbats hårt på sedan hösten 2015, då unionen utsattes för den största flyktingvågen sedan andra världskriget.

Men inget tyder på att det kommer att lyckas.

Vi vet att på Europeiska rådet (toppmötet) kommer vi tyvärr inte att ha en fullständig lösning på migrationsfrågan, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel på väg in till mötet.

TRE FRONTER

Efter mötet betonade hon att de församlade ledarna var mer eller mindre överens om att jobba vidare på tre fronter: att stärka samarbetet med länder i Afrika och på andra håll så att färre migranter ger sig av till EU, att stärka gränsskyddet och att lösa interna frågor om vilka länder som ska ta emot flyktingarna.

- Vi kan inte lämna ankomstländerna ensamma, eftersom det skulle innebära att de måste lösa alla problem själva, sade Merkel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-06-24: Fortsatt splittring efter EU:s krismöte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-06-18:

Towards an effective and principled EU migration policy till sidans topp

Recommendations for Reform

The arrival of over one million asylum seekers and migrants in 2015 set off a political crisis in the European Union (EU), the effects of which are still being felt today. The chaos at borders and the strain on unprepared and under-resourced national asylum systems laid bare serious deficiencies in the EU asylum system.

EU institutions and national governments are drawing the wrong lessons from the challenges of managing mixed migration flows since 2015. The focus of EU policy over the past three years has been on preventing arrivals, outsourcing responsibility to countries outside the EU, and downgrading refugee protection inside the EU.

The current policy responses to migration and asylum from EU institutions and governments pose serious human rights concerns and threaten the integrity of the international refugee protection system. A different approach is possible and necessary. The paper presents Human Rights Watch's recommendations towards an effective and principled approach that ensures EU global leadership on refugee protection, preserves the right to asylum, more equitably shares responsibility among EU member states, safeguards the rights of all migrants and allows EU governments to control their borders.

The EU's Current Approach

Outsourcing Responsibility

"Externalization"-the prevention of irregular arrivals by outsourcing migration management and border controls to regions and countries outside the EU, including the processing of refugees and asylum seekers-has become a central plank in the EU's response to mixed migration flows. Externalization is not per se harmful as a policy approach. It can lead to improvements in protection capacity in transit countries and countries of first arrival. However, in practice, EU externalization policy often leads to the violation of people's rights.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Dokumentet i pdf-format (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-06-22:

Europe's asylum system is broken and leaders must fix it till sidans topp

There is an urgent need for a new asylum system that is fair, efficient and compassionate said Amnesty International ahead of a mini-Summit of European leaders this Sunday and the European Council meeting next week.

EU heads of state and government are expected to use the events to discuss measures to strengthen further control of the EU external borders and the reform of the Dublin Regulation.

"Instead of concentrating on striking an agreement on Dublin reform, some EU leaders have come up with a last-minute pitch of having docking platforms for refugees and asylum-seekers - a notion as irresponsible as it is dangerous," said Iverna McGowan, Director of Amnesty International's European Institutions Office.

"The challenges of our times demand more courageous leadership from the Council. The people of Europe and those seeking refuge deserve no less."

Recently leaked draft Council Conclusions include measures like stepping up support for the Libyan Coast Guard and other Libyan entities. This approach has led to human rights violations and with people sent back to Libya suffering further abuses including torture, rape and other forms of violence.

"The logic of passing the responsibility for receiving asylum-seekers and refugees to neighbouring countries either inside or outside Europe, is deeply flawed and not sustainable. Member States must find solidarity-based solutions both amongst themselves and with the regions outside Europe," said Iverna McGowan.

"By referring to the EU's founding principles of respect for human rights and solidarity between member states, this generation of European leaders must deliver a sustainable solution to one of the most pressing issues of our time."

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-06-22:

Statement of UN High Commissioner Filippo Grandi on Europe and asylum till sidans topp

The upcoming meetings of the EU in Brussels on asylum and migration come three years after the Mediterranean crisis, when more than a million desperate people crossed the sea to Europe. Despite today's dramatically lower arrival rates, the shockwaves of that event still reverberate - at the political level, and in the tendency towards restrictive, unilateral approaches that some European countries have pursued in dealing with refugees and migrants since then. The moment has come to change things for the better. And today I am urging European States to seize this opportunity to find a new and united approach that answers the shared needs of all countries to be able to manage their borders and their migration policies, in a way that simultaneously upholds the European and international asylum standards that emerged from the Second World War.

This is achievable. But coherence and unity have been absent from Europe's approach, and for too long. Countries that are bound together by geography, cultures and values have found themselves divided over asylum and the question of how to protect people fleeing persecution, conflict, and war. This culminated most recently in the Aquarius incident of early June, in which a boat carrying some 600 people rescued at sea was denied permission to land for several days. Such events put lives and international norms of rescue at sea at risk, and should never happen.

UNHCR is here to help. We are ready to work with European states in developing a way forward that is both realistic and principled. One rooted in solidarity and cooperation, and which avoids the recent tendency towards responsibility-shifting and other actions that harm refugees on the one hand, and Europe itself on the other. One that guarantees that those in distress at sea will be rescued and disembarked in a predictable manner, and addresses what happens to them once they are brought ashore. One that removes doubt about the genuineness of the reasons driving people to flee, and that provides for the return home of those who are not refugees, or otherwise entitled to stay.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Letter from the High Commissioner for Refugees to the Prime Minister of Bulgaria (Extern länk till pdf-fil)

UNHCR 18-06-25: Gap between refugee resettlement needs and opportunities widens (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN June 2018:

Destination Europe: Evacuation, Homecoming, Frustration, Desperation till sidans topp

The EU has started resettling refugees from Libya, but only 174 have made it to Europe in seven months

As the EU sets new policies and makes deals with African nations to deter hundreds of thousands of migrants from seeking new lives on the continent, what does it mean for sub-Saharan Africans following dreams northwards and the countries they transit through? From returnees in Sierra Leone and refugees resettled in France to smugglers in Niger and migrants in detention centres in Libya, IRIN explores their choices and challenges in this multi-part special report, Destination Europe.

Four years of uncontrolled migration starting in 2014 saw more than 600,000 people cross from Libya to Italy, contributing to a populist backlash that is threatening the foundations of the EU. Stopping clandestine migration has become one of Europe's main foreign policy goals, and last July the number of refugees and migrants crossing the central Mediterranean dropped dramatically. The EU celebrated the reduced numbers as "good progress".

But, as critics pointed out, that was only half the story: the decline, resulting from a series of moves by the EU and Italy, meant that tens of thousands of people were stuck in Libya with no way out. They faced horrific abuse, and NGOs and human rights organisations accused the EU of complicity in the violations taking place.

Abdu is one who got stuck. A tall, lanky teenager, he spent nearly two years in smugglers' warehouses and official Libyan detention centres. But he's also one of the lucky ones. In February, he boarded a flight to Niger run (with EU support) by the UN's refugee agency, UNHCR, to help some of those stranded in Libya reach Europe. Nearly 1,600 people have been evacuated on similiar flights, but, seven months on, only 174 have been resettled to Europe.

(...)

Läs rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-19:

EU vill exportera flyktingansvar till sidans topp

/Asylnytt: Denna artikel rör asylpaketet som förhandlats länge, ej de nya förslagen/

EU vill lägga över mer ansvar för flyktingar på länder utanför unionen. Det ska nu räcka att en asylsökande har rest igenom ett land för att hon eller han ska kunna skickas tillbaka dit.

Men hittills har det inte gått att få enighet kring detta. Den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström tycker att förslaget är oansvarigt.

- Att vi skulle vilja använda oss av den sortens brist på eget ledarskap och brist på förmåga att hantera vår egen situation - för att i stället lämpa över allt ansvar på länder utanför EU. Det är mycket djupt ovärdigt, säger Cecilia Wikström.

I det stora asylpaket som nu förhandlas inom EU är det alltså mycket som handlar om att länder utanför unionen ska ta emot fler.

En del i detta är en EU-gemensam lista på länder som betraktas som säkra att skicka tillbaka asylsökande till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet, LIBE 18-06-14:

Reception conditions and Qualification Regulation agreed between MEPs and Council till sidans topp

+ Asylum-seekers to be allowed to work 6 months after requesting asylum, instead of current 9 months

+ No minor to go to prison, detention of children only for family unity or to protect them

+ Language courses from day one

+ MEPs and Council also agreed on the conditions to grant international protection

Asylum-seekers will get access to the EU labour market more quickly, under an informal deal between EP and EU Ministers, which also foresees strengthened protection for minors.

The main aim of the revised Reception Conditions Directive is to ensure equivalent reception standards in all EU countries, with the aim of reducing "secondary movements" within the EU and, subsequently, guaranteeing a fairer distribution of applicants among countries.

(...)

Deal on conditions to grant international protection and the rights of beneficiaries

Parliament and Council negotiators also reached a provisional deal on Thursday on a new Qualification Regulation, which establishes EU-wide rules on granting international protection and the rights for the beneficiaries.

Under the law, which will be directly applicable, recognised refugees should get a 3-year minimum renewable residence permit, while beneficiaries of subsidiary protection should have the right to a 1-year permit, renewable for at least 2 years. No later than 15 days after being granted protection, they should get at least a provisional document proving their rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även EU-parlamentets pressmeddelande (Extern länk)

Shema över proceduren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-21:

EU överväger straffa asylsökande som inte samarbetar till sidans topp

Nu överväger EU att ta till tuffare tag mot asylsökande som inte gör som myndigheterna vill. Alla sju lagförslag som diskuteras inom EU fokuserar på sanktioner mot asylsökande som inte samarbetar eller som söker asyl i ett land och sedan reser vidare till ett annat.

Den moderata EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt är positiv.

- Om du inte samarbetar med myndigheterna, om du inte vill registrera dina fingeravtryck, om du åker illegalt till ett annat EU-land, ska du inte få bidrag, du ska inte få rätt till utbildning. Du kan till och med förlora rätten till uppehållstillstånd, säger Anna Maria Corazza Bildt.

Genomgående i de sju lagförslag som nu förhandlas inom EU är fokuset på sanktioner mot asylsökande som inte samarbetar.

En asylsökande som reser vidare från till exempel Italien till Sverige för att istället söka asyl här ska berövas rätten till dagersättning och andra förmåner. Och han eller hon ska inte få en ordinarie asylprövning, utan ett så kallat snabbförfarande där utgångspunkten är att den asylsökande inte har skyddsbehov.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 18-06-21: EU vädjar: Samarbeta om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-06-19:

11 Member States insist on using resettlement as "a tool for migration management" till sidans topp

11 Member States are insistent on the need for a new scheme on the resettlement of refugees into the EU to be used as an instrument for trying to ensure that 'third countries' cooperate with EU policies on migration.

Sweden, Denmark, the Czech Republic, Romania, Croatia, Italy, Poland, Greece, Malta, Austria and Ireland have "[stressed] the need to retain in the text the idea that resettlement is a tool for migration management and cooperation with third countries," according to a note distributed by COREPER (the Committee of Permanent Representatives, made up of Member States' head officials in Brussels) in response to a Bulgarian Council Presidency note drafted at the beginning of this month.

This is diametrically opposed to the Parliament's position, as highlighted in the note:

"The Parliament maintained, however, its position that resettlement is not a migration control tool and cannot be used as a means to achieve the Union's foreign policy objectives."

See the Bulgarian Council Presidency note: Proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council (First reading) (LIMITE doc no: 9596-18, 4 June 2018)

Read full text of the note from COREPER drafted in response (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet, LIBE, 18-06-19:

Asylum: deal to update EU fingerprinting database till sidans topp

+ EURODAC to include more data on asylum seekers and irregular migrants

+ Safety of refugee children to be improved

+ Europol access to EURODAC made more efficient

It will be easier for migration and asylum authorities to identify persons entering or staying irregularly in the EU, under new rules informally agreed with EU Council.

Updated rules aiming to reinforce the EURODAC system, designed to store and search data on asylum applicants and irregular migrants, were agreed on Tuesday by Parliament and Council negotiators.

The new system would help immigration and asylum authorities to better control irregular immigration to the EU, detect secondary movements (migrants moving from the country in which they first arrived to seek protection elsewhere) and facilitate their readmission and return to their countries of origin.

It will also improve the safety of refugee children. At least 10 000 migrant and refugee children have gone missing since arriving in Europe, according to Europol.

Parliament and Council negotiators agreed on the following reforms:

+ More data: in addition to fingerprints, the facial images and alphanumerical data (name, ID or passport number) of asylum seekers and irregular migrants will also be stored.

+ Fingerprinting of minors: the age for obtaining fingerprints and facial images of minors will be lowered from 14 to 6 years, to help identify and trace missing children and establish family links.

Force should never be used on minors to take fingerprints or facial images. However, as a last resort, and where permitted by relevant EU or national law, a "proportionate degree of coercion" may be applied to minors, while ensuring respect for their dignity and physical integrity.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:s råd för inrikes frågor 18-06-14:

Utbyte av information: rådet enas om förhandlingsmandat om interoperabilitet till sidans topp

Den 14 juni 2018 godkände Coreper på rådets vägnar ett förhandlingsmandat för två förordningar om interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor. På grundval av mandatet kommer rådets ordförandeskap att börja förhandla med Europaparlamentet så snart parlamentet har antagit sin ståndpunkt.

Syftet med de föreslagna förordningarna är att öka säkerheten inom EU, göra kontrollerna vid EU:s yttre gränser effektivare och förebygga och bekämpa olaglig migration. Om informationssystemen fungerar bättre ihop kan de komplettera varandra, göra det enklare att identifiera personer och bidra till att bekämpa identitetsbedrägerier.

Genom förordningarna införs följande komponenter för att öka interoperabiliteten:

+ En europeiska sökportal där man kan söka i flera informationssystem samtidigt, med både biografiska och biometriska data.

+ En gemensam biometrisk matchningstjänst där man kan söka och jämföra biometriska data (fingeravtryck och ansiktsbilder) från flera system.

+ En gemensam databas för identitetsuppgifter med biografiska och biometriska uppgifter från olika EU-informationssystem om personer från länder utanför EU.

+ En detektor för multipla identiteter som kontrollerar om de biografiska uppgifterna i en sökning finns i andra anknutna system. Detektorn gör att man kan upptäcka om det finns flera identiteter med samma biometriska uppgifter.

De system som omfattas av förordningen är bland andra in- och utresesystemet, informationssystemet för viseringar, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och Ecris-TCN-systemet. Dessutom omfattas Europols data och vissa Interpol-databaser om resehandlingar.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta förslaget till förordning om interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration), COM/2017/0794 final (Extern länk)

Läs eller hämta förslaget till förordning om interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar), COM/2017/0793 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-15:

ECRE Comments on the reform of the Migration Statistics Regulation till sidans topp

ECRE has published its Comments on the European Commission proposal for an amendment to the Migration Statistics Regulation, which sets out Member States' obligations to collect and transmit statistics on international protection, return and residence permits to Eurostat.

The proposal responds to a "real need" to improve statistics in order to provide an adequate evidence base to debate policies on asylum and migration management. However, as per its Explanatory Memorandum, it adopts a minimalist approach to reform by proposing "very precise improvements" to the Migration Statistics Regulation and by targeting data "already generally available in the national authorities' administrative sources".

The revision of the Migration Statistics Regulation offers a real opportunity for reflection and thorough analysis of statistical gaps in the EU legal framework, however. In line with its consistent recommendations for better data collection on the Common European Asylum System, ECRE urges the European Parliament and the Council to engage in an ambitious and in-depth reform of the Regulation so as to set the necessary foundations for a clear, detailed understanding and evidence-based debate of Member States' responses to the plight of people seeking protection.

ECRE's recommendations to co-legislators include: a clear distinction between admissibility and merit-related rejections of asylum claims in statistics; more frequent data on the Dublin system; and obligations to collect statistics on additional areas such as accelerated and border procedures, age assessment of unaccompanied children, detention and family reunification with beneficiaries of international protection.

The European Commission is also set to publish a report on the implementation of the current Migration Statistics Regulation by August 2018, following the previous implementation report released in July 2015.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-06-19:

Fakta-PM: Rev förordning om ett nätverk av sambandsmän för invandring till sidans topp

2017/18:FPM111, Dokumentbeteckning KOM (2018) 303

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)

Sammanfattning

Förslaget syftar till att stärka EU-koordineringen och optimera användningen av nätverk av sambandsmän för invandring (ILOs) i syfte att bättre svara mot de EU-gemensamma migrationspolitiska prioriteringarna. Förslaget fastställer bland annat generella principer för inrättande av lokala eller regionala nätverk på de orter där flera medlemsstater, kommissionen eller EU:s myndigheter har utsända sambandsmän för invandring.

En styrelse ska inrättas för att koordinera och planera nätverkens verksamhet och tillse att de bättre svarar mot EU:s strategiska och operativa prioriteringar. Sambandsmännen ska i högre utsträckning kunna bidra till att motverka irreguljär migration, migrantsmuggling och människohandel, främja effektivt återvändande och återintegreringsinsatser samt bidra till EU:s gränskontroll och stödja insatser för laglig migration, internationellt skydd, vidarebosättning och integration.

Regeringen välkomnar och ställer sig bakom förslaget.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 18-06-22:

Overview of effective return monitoring in Member States updated till sidans topp

The Agency has just published its annual overview of effective return monitoring across the EU.

The overview reflects trends on staffing, qualifications of staff and the monitoring of return operations in its various phases. Since 2017, there is a decreasing tendency to monitor national return operations, whereas Frontex coordinated operations are increasingly monitored.

The sustainability and stability of continuous monitoring remains a challenge in some Member States, where the monitoring is not anchored in an institution but covered via short term contracts with external providers. An increase of staffing and an increased qualification of monitors is another trend.

Meddelandet (Extern länk)

Forced return monitoring systems - State of play in 28 EU Member States (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA June 2018:

Fundamental Rights Report 2018 till sidans topp

The year 2017 brought both progress and setbacks in terms of rights protection. The European Pillar of Social Rights marked an important move towards a more 'social Europe'. But, as experiences with the EU Charter of Fundamental Rights underscore, agreement on a text is merely a first step. Even in its eighth year as the EU's binding bill of rights, the Charter's potential was not fully exploited, highlighting the need to more actively promote its use.

Results from FRA's second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II), as well as myriad national research, left no doubt that much still needs to be done to ensure equality and non-discrimination across the EU. For immigrants and minority ethnic groups, widespread discrimination, harassment and discriminatory profiling remain realities. Anti-Gypsyism has proved to be particularly persistent.

Fewer migrants arrived, but continued to confront harrowing journeys. More than 3,100 died while crossing the sea, and allegations of police mistreatment caused concern. There was little progress in reducing immigration detention of children. Meanwhile, a growing number of large-scale EU information systems served to both manage immigration and strengthen security.

(...)

Läs mer och hämta rapporten på engelska eller FRA:s ståndpunkter på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

EASO 18-06-18:

EU consolidates recovery from migration crisis - Significant decrease in applications till sidans topp

On 18 June 2018, the European Asylum Support Office (EASO) released its 2017 Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union. In 2017, there were 728,470 applications for international protection in the EU. This figure represents a decrease of 44% compared to 2016, when there were almost 1.3 million applications, while provisional data for early 2018 (January - April) shows that application levels have stabilised at an average of less than 50,000 per month.

Throughout 2017, migratory pressure at the EU external borders remained high, but decreased for a second consecutive year, mostly on the eastern and central Mediterranean routes, whereas there was an unprecedented upsurge on the western Mediterranean route. While overall the number of asylum applications registered in 2017 dropped, some countries still noted considerable increases. Syria (15%), Iraq (7%) and Afghanistan (7%) remained the top three countries of origin of applicants in the EU+. These were followed by Nigeria, Pakistan, Eritrea, Albania, Bangladesh, Guinea and Iran.

With respect to the number of pending cases, at the end of 2017 there were 954,100 applications awaiting a final decision, which represents a decrease of 16% over the end of 2016. This reflects the lower number of applications and suggesting greater efficiency in the asylum systems of Member States and the Common European Asylum System (CEAS). At the same time, the number of cases awaiting a decision at second or higher instance (appeal) more than doubled since the end of 2016, indicating a clear shift in case processing towards second instance.

Of all the first instance decisions issued in 2017, nearly 50% (462,355 out of 996,685 decisions) were positive. This recognition rate was 14 percentage points lower than in 2016. While the overall number of decisions decreased by 13% over 2016, reflecting a lower number of applications lodged, the amount of negative decisions actually increased from 449,910 in 2016 to 534,330 in 2017.

(...)

Läs mer och hämta rapporten på engelska eller sammanfattning på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-06-19:

Forced displacement above 68m in 2017, new global deal on refugees critical till sidans topp

Wars, other violence and persecution drove worldwide forced displacement to a new high in 2017 for the fifth year in a row, led by the crisis in Democratic Republic of the Congo, South Sudan's war, and the flight into Bangladesh from Myanmar of hundreds of thousands of Rohingya refugees. Overwhelmingly it is developing countries that are most affected.

In its annual Global Trends report, released today, UNHCR, the UN Refugee Agency said 68.5 million people were displaced as of the end of 2017. Among them were 16.2 million people who became displaced during 2017 itself, either for the first time or repeatedly - indicating a huge number of people on the move and equivalent to 44,500 people being displaced each day, or a person becoming displaced every two seconds.

Refugees who have fled their countries to escape conflict and persecution accounted for 25.4 million of the 68.5 million. This is 2.9 million more than in 2016, also the biggest increase UNHCR has seen in a single year. Asylum-seekers, who were still awaiting the outcome of their claims to refugee status as of 31 December 2017, meanwhile rose by around 300,000 to 3.1 million. People displaced inside their own country accounted for 40 million of the total, slightly fewer than the 40.3 million in 2016.

In short, the world had almost as many forcibly displaced people in 2017 as the population of Thailand. Across all countries, one in every 110 persons is someone displaced.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-19:

Antalet flyktingar i världen ökar till sidans topp

Antalet flyktingar fortsätter att öka i världen, enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR, som idag presenterar sin årsrapport Global Trends.

UNHCR-chefen Filippo Grandi säger att 68,5 miljoner människor nu är på flykt eller fördrivna från sina hem.

- Den globala siffran har gått upp med ett antal miljoner nya flyktningar, säger UNHCRs chef.

68,5 miljon människor - ungefär sex gånger Sveriges befolkning - lever på flykt idag i världen.

Det handlar alltså inte om de som söker sig ett bättre liv och ett jobb någon annanstans. Migranterna i världen är mångfalt fler.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Värmland 18-06-14:

Lättare för nyanlända att få jobb till sidans topp

Det senaste året har det blivit lättare för nyanlända att hitta jobb. Det konstaterar Patrik Sewik som arbetar med privat arbetsförmedling.

- Vi lyckas mycket oftare nu än vi gjorde för något år sedan, och det beror på högkonjunkturen så klart, säger Patrik Sewik på Arbetsförmedlarna A till Ö. Det finns en efterfrågan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 18-06-20:

Praktik i naturvård ska ge jobb för arbetslösa till sidans topp

Naturvård och -skötsel ska ge fler nyanlända och långtidsarbetslösa en fot in på arbetsmarknaden. Det är tanken med satsningen Naturnära jobb.

Efter en tids utbildning, gör nu 26 arbetssökande upplänningar sin praktik ute i Andersby ängsbackas naturreservat. En praktik som de fått genom Skogstyrelsen och regeringssatsningen Naturnära jobb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

ETC ledare 18-06-19:

Somar Al Naher: Äger du ett svenskt pass? Grattis! till sidans topp

Utan passet är dina rättigheter idag nästan lika med noll. Som människa är du inget. Det borde åtminstone mana till eftertanke.

Äger du ett svenskt pass är det bara att gratulera. Med den vinröda saken i handen kan du flyga kors och tvärs över hela världen. Har du däremot ett syriskt pass kommer du ingenstans. Så har världen sett ut ett tag men på sommaren blir skillnaden extra tydlig.

Ett svenskt pass och en medelinkomst kan ta dig till en restaurang i Tokyo, en strand i Madrid eller en retreat på Sri Lanka. Välj vad du vill, hela världen ligger som ett uppdukat smörgåsbord.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Center for Global Development kommentar 18-06-15:

The EU's answer to migration is to triple funding for border management. till sidans topp

Will this do the job?

Anita Käppeli

Earlier this week, the European Commission published its proposals on migration and border security for the next EU budget (2021-2027). Financial support for migration, asylum, and border management is to almost triple, from 13 billion to 34.9 billion. What might this mean for the EU and future migration flows?

Depending on the perspective, one could argue that the EU could not have picked a better or worse moment to publish its budgetary proposal for future migration management. This week, the EU states once again showed their inability to act in concert, with a humanitarian disaster unfolding on the Mediterranean as both Malta and Italy refused to accept a ship carrying 629 migrants. While Spain stepped in, offering safe harbour to the migrants on board the Aquarius, new Italian Interior Minister Matteo Salvini hailed the incident as a victory for his new government, sending a message to the rest of the EU that Italy is no longer prepared to be left dealing with migration flows in the Mediterranean. Since the EU-Turkey deal reduced the number of migrants arriving via the Balkan route, Italy has become the major destination for new arrivals at European shores.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-06-21:

Vi ser dagligen hur familjer slits isär till sidans topp

Sveriges kristna råd: Våra folkvalda måste stå upp för mänskliga rättigheter

I dag är det två år sedan riksdagen klubbade igenom Sveriges nuvarande strikta asyllagstiftning.

Inför detta beslut fanns en oro för att en hårdare hållning i migrationspolitiken skulle medföra en förskjutning i hur samhället ser på människovärdet. Nu är vi där.

När människor på flykt fråntas grundläggande mänskliga rättigheter brister Sverige i respekt för alla människors lika värde.

Sveriges kristna råd, SKR, kräver därför att våra folkvalda arbetar för att återinföra rätten till familjeåterförening för samtliga skyddsbehövande, verkar för en återgång till den ordinarie utlänningslagen (vilket, för tydlighetens skull, inte är detsamma som gränslös invandring), står upp för mänskliga rättigheter och bidrar till ett gott offentligt samtal.

Vi är medvetna om de utmaningar som kommunerna ställs inför. Kyrkorna lever och verkar i denna kontext och ser konsekvenserna av utsatthet och att politiker ställer grupper mot varandra. Vi ser också den stora medmänsklighet som många ger uttryck för och viljan att bidra till inkludering och innanförskap. Denna erfarenhet får oss att rikta våra krav till politiker och beslutsfattare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-06-14:

Statsministerns frågestund: Om gymnasielagen till sidans topp

Anf. 94 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Statsministern! Vi hade partiledardebatt i går. Då ställde jag en fråga till statsministern som gäller amnestin för 9 000 afghanska män som saknar skyddsbehov. Statsministern var då inte helt tydlig i sitt svar. Jag bad honom motivera hur man kunde göra en sådan prioritering. Han motiverade inte det utan började tala om humanism.

Herr talman! Jag måste ställa mig själv frågan: Är det jag som har missuppfattat någonting? Jag måste fråga statsministern: Vad är det för humanism när man tar pengar från funktionsnedsatta barn och lägger på människor från andra länder som inte har skyddsbehov?

Vad är det för humanism när man inte ser till att laga de hål som finns i välfärden och låter människor dö i väntan på den vård de behöver och i stället lägger de pengarna på att människor som saknar skyddsbehov ska kunna stanna i Sverige? Vad är det för humanism, Stefan Löfven?

Anf. 95 Statsminister Stefan Löfven (S)

Herr talman! Först ett sakfel: Det är ingen amnesti. Det är en tillfällig begränsad åtgärd som jag menar fortfarande är rätt att göra. Jag står för den. Det har med humanism att göra. Jag undrar fortfarande om Åkesson har googlat ordet, som jag bad Åkesson göra i går.

Läs protokollet, anförande 94-97 eller lyssna till debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-06-19:

Svar på skriftlig fråga: FN:s arbete för återvändande av flyktingar till sidans topp

Fråga 2017/18:1478 av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S)

I fredags beordrade Libanons utrikesminister en frysning av förnyelse av uppehållstillstånd för FN-personalen vid UNHCR. Skälet till detta drastiska beslut var att man ansåg att FN inte gjorde tillräckligt för att uppmuntra syriska flyktingar att återvända hem när de områden de flytt ifrån nu inte längre anses vara farliga områden. Tvärtom menar ministern att FN-personalen verkar för att flyktingarna inte ska återvända hem.

Libanon har tagit ett enormt ansvar sedan kriget i Syrien startade, och uppemot en fjärdedel av Libanons nuvarande invånare är flyktingar. Libaneserna har tydligt deklarerat att detta är ett åtagande de valt att ta då syrierna ses som ett broderfolk, men att de bör återvända så snart det finns en möjlighet.

Det enorma mottagandet har naturligtvis inneburit stora påfrestningar eftersom infrastrukturen i landet inte är till för så många människor och då det av förklarliga skäl nu finns ett ökat behov av exempelvis förnödenheter, vilket också tär på ekonomin. Det stora antalet syrier har således också inneburit stora demografiska förändringar, vilket oroat flera makthavare i Libanon som minns de tidigare slitningar som funnits mellan olika etniska, kulturella och religiösa grupper.

Att FN får det svårare att få uppehållstillstånd i konfliktzoners närområde kan leda till enorma problem. Det ligger därför i allas intresse att verka för att FN har ett gott rykte i hela världen och får tillgång till områden där FN:s stöd behövs som mest. Det är likaså viktigt att de länder som drabbats av krig, naturkatastrofer eller konflikter får en möjlighet att resa sig igen när faran är över, varför det är fullt naturligt att de som en gång flytt får en möjlighet att återvända för att bygga upp sitt hemland igen. Detta gäller inte bara i och omkring Syrien utan även i andra delar av världen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Avser ministern att inom ramen för samarbetet i FN verka för att få flyktingar att återvända till sina hem när det anses vara säkert, och vad avser hon i sådana fall att göra för att fler ska göra detta?

Frågan med svar av utrikesminister Margot Wallström (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 18-06-17:

Susanna Birgersson: Sverige behöver en öppen debatt om återvandring till sidans topp

Lär av de senaste årens migrationsdebatt: att fula ut frågor leder inte framåt.

Vad har vi lärt oss av de gångna årens invandringsdebatt? Vi har lärt oss att detta är ett område där principer flyger in i varandra och exploderar. Vi har lärt oss att det som ena mandatperioden ansågs vara oanständig retorik, nästa mandatperiod kunde presenteras som ansvarsfull och nödvändig politik. Vi har lärt oss att vägvalen som gjordes i syfte att marginalisera Sverigedemokraterna, ledde i motsatt riktning. Vi har lärt oss att människor söker sig till Sverige av de mest skiftande skäl.

Vi har lärt oss att vi behöver närma oss migrationspolitikens många komplexa frågor med större ödmjukhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-06-14:

Svar på skriftlig fråga: Visitering av besökare på Migrationsverkets förvar till sidans topp

Fråga 2017/18:1446 av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Migrationen är i dag en av de mest angelägna samhällsfrågorna. Legitimiteten för asylsystemet är av största vikt och därför måste prövningen vara rättssäker och ett avslag följas av avvisning.

De som fått avslag, men som av olika skäl kan antas försvåra återvändandet, kan tas i förvar hos Migrationsverket i väntan på verkställighet.

Eftersom förvaren inte tillhör kriminalvården utan Migrationsverket kan de inte likställas med ett häkte eller fängelse. Däremot ska personer som förts dit inte kunna lämna anläggningen.

Den förvarstagne har rätt att ta emot besök, men i dag finns det en oklarhet i hur vida förvaret har rätt att vid misstanke visitera besökaren.

Att föra in allmänfarliga objekt på förvaret skulle kunna medföra stor risk för såväl försvarstagna som Migrationsverkets personal. Besöksavdelningen måste därför ses som en del av förvarslokalen och ingen, vare sig besökare eller förvarstagna, ska ha rätt att föra in föremål som menligt kan inverka på verksamheten.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Anser statsrådet att detta är en för Migrationsverket angelägen fråga, och är det nödvändigt att se över lagstiftningen för att möjliggöra detta?

Fråga 1447 av Lotta Finstorp: Krav på id-handling vid besök hos Migrationsverkets förvar, samt svar på båda frågorna av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 18-06-19:

"Stärk asylsökandes och papperslösas rätt till vård" till sidans topp

"Att man ens diskuterar en urholkning av principen att vård ska ges utifrån behov visar en humanitär härdsmälta inom svensk politik", skriver Läkare Utan Gränser.

Med några få månader kvar till riksdagsval har frågan om vem som ska ha rätt till sjukvård i Sverige seglat upp på den politiska dagordningen och under Järvaveckan aktualiserades frågan än mer.

Det senaste året har flera partier gjort utspel om att minska asylsökandes och papperslösas rättigheter till en rad välfärdstjänster, däribland sjukvård.

För Läkare Utan Gränser, vars arbete styrs av medicinsk etik och humanitära principer, är det självklart att vård ska ges utifrån medicinska behov och inte juridisk status.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 18-06-24:

Migrationspolitik från en tid som flytt till sidans topp

Lisa Klein, Gerda Peterson, Elin Eriksson, mfl i Ingen Människa är Illegal Uppsala

Det är tyvärr väldigt tydligt vilka människor som inte räknas i Socialdemokraterna samhälle - de papperslösa.

Inför höstens stundande val har tongångarna i Socialdemokraternas migrationspolitik blivit allt hårdare. Men eftersom de allt mer auktoritära utspelen blandas med ord som "trygghet", "ansvar" och "ordning" kan man lätt få för sig att det ändå rör sig om en vision om ett samhälle för alla. Men så är det inte. Det är tyvärr väldigt tydligt vilka människor som inte räknas i Socialdemokraterna samhälle - de papperslösa, den grupp som vi i Ingen människa är illegal arbetar med och för.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Euroarådets mr-kommissionär 18-06-20:

Commissioner calls on member states to cooperate with NGOs assisting migrants till sidans topp

Ahead of World Refugee Day, Commissioner Mijatovic has issued the following statement today:

"I want to pay tribute to the individuals and non-governmental organisations that are standing up for the human rights of asylum seekers and refugees.

All across Europe, committed individuals and organisations provide persons seeking protection with food and shelter, give them legal assistance, or conduct live-saving search and rescue operations at sea. In doing so, they give practical effect to the fundamental obligation to protect those fleeing war or persecution and uphold their human dignity.

These human rights defenders have played a key role in addressing the recent challenges of protection, reception and integration of refugees in Europe. Crucially, they also continue to remind governments of their human rights obligations which risk to be forgotten.

This is why I'm very concerned about the increasing pressure and restrictions put on the work of individuals and NGOs assisting migrants, asylum seekers and refugees in Europe. More and more, they face administrative burdens intended to make their work impossible, stigmatisation by misleading and hostile political rhetoric, and even criminal prosecution.

This shows contempt for the human rights principles they defend, and for the immense contribution to our societies they have made.

I call on Council of Europe States to refrain from interfering with the legitimate work of individuals and NGOs assisting migrants. States should rather seek to cooperate with them and provide them support. This would not only secure the rights of those in need of protection, but also be beneficial for our societies as a whole."

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-18:

Flyktingar och fake news till sidans topp

Flera internationella granskningar visar att ämnet migranter är ett av de vanligaste ämnena för påhittade eller förvrängda nyheter.

Videos, bilder och rubriker tas ur sitt sammanhang för att skapa stereotyper som sedan sprids på sociala medier.

Hör reportage av Ekots migrationskorrespondent, Alice Petrén.

På filmen syns en man attackera en sjuksköterska i en tom korridor. Någon kommer för att undsätta henne, men hon faller till marken av ett rejält knytnävsslag. Videosekvensen spreds på sociala medier i flera länder, Turkiet, Spanien och Frankrike, där det sas att det var en syrier eller muslim som slog kvinnan, medan videon i själva verket var från Ryssland och angriparen inte var någon migrant.

En liknande video med budskapet: "En muslimsk migrant attackerar en holländsk pojke på kryckor" spreds också på socialia medier. Även USAs president Donald Trump twittrade, vilket aktiverade Nederländernas utrikesförvaltning, som granskade videon och sen förklarade att angriparen var en holländare och inte en migrant.

Journalisterna inom nätverket International Fact-checking network har i sin granskning sållat ut 162 nyheter, som handlar om migranter och som de klassat som fake news. 30 % av dessa påhittade eller förvridna nyheter handlade om att peka ut migranter som kriminella, 20 % var kopplade till pengar och socialbidrag och en stor del handlade om att via bilder tagna i helt andra sammanhang visa att migranter invaderar Europa. Till exempel har bilder på fartyg överlastade med albaner på väg mot Italien i början av 1990-talet använts nu för att tala om en invasion av migranter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-06-18:

Jag tycker fel - och ska skrämmas till tystnad till sidans topp

Marielouice Strömquist

Jag har fått ett brev, när jag öppnade kuvertet hittade jag ett kort meddelande: "Vi vet var du bor. M v h. NMR", (Nordiska Motståndsrörelsen).

Nu kan jag inte vara säker på att det var de som skickade brevet, det jag vet är att avsändaren vill att jag ska tro det. Jag funderade också på vilket budskap de ville framföra. Var de omtänksamma och ville berätta att de, om jag inte hittar hem, kan hjälpa mig, eftersom de vet var jag bor?

Eller vill de skrämma mig att vara tyst? Sluta engagera mig för asylrätten och för att Sverige ska ha en rättssäker och kompetent handläggning av asylärenden för bland annat ensamkommande? Förmodligen är det så.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-06-19:

Hyllade nazister - nu är han SD-ordförande till sidans topp

Lars Nilsson, 57, berömde Nordiska motståndsrörelsens arbete och ville hjälpa den nazistiska organisationen.

Nu är han ordförande för Sverigedemokraterna i Perstorp och toppar kommunlistan till höstens val.

Han är också nämndeman och avgör bland annat i migrationsmål.

- Vem har sagt att de är nazister? De står för sin åsikt, precis som du och jag gör, säger Lars Nilsson när Aftonbladet konfronterar honom med uppgifterna.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, håller regelbundet torgmöten runt om i Sverige. Det sker oftast utan tillstånd och dokumenteras utförligt av nazisterna själva på deras sajt Nordfront.

Ett torgmöte i Småland i slutet av augusti 2015 uppmärksammades av Lars Nilsson, i dag ordförande för Sverigedemokraterna i Perstorp.

"Bra jobbat. När kommer ni till Hässleholm, det behövs. Jag kommer gärna o hjälper till." skrev Nilsson under en artikel på Nordfront.

En vecka senare delade Nordiska motståndsrörelsen ut flygblad i Ludvika. Händelsen dokumenterades och Lars Nilsson skrev: "När får vi se er i Hässleholm eller Helsingborg?".

Lars Nilsson kommenterade också en artikel där nazisterna uppmanar fler att ansluta sig till deras organisation. "Finns det något jag kan hjälpa till med i en ålder av 54", skrev han.

"Alla har väl rätt att ha en åsikt"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Migrationsinfo.se 18-06-21:

Brå överväger ny studie om brott och migration till sidans topp

Den 8 maj annonserade Brottsförebyggande rådet (Brå) att de överväger en fördjupande studie om brott och migration. Detta efter frågan om i vilken utsträckning utrikes födda personer jämfört med inrikes födda är misstänkta för brott har fått ett allt större utrymme i den politiska debatten.

Den senaste utredningen om brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet kom 2005. Brå har därefter bedömt att det inte har funnits starka skäl att genomföra en förnyad studie eftersom den kunskap som finns har ansetts vara tillräcklig. Sedan 1974 har drygt 20 sådana studier med liknande resultat genomförts. 1 Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill att regeringen ska beställa en ny utredning av Brå om kopplingen mellan invandring och brott. 2 Skälet bakom att Brå överväger att göra en eventuell uppdaterad rapport är den starka efterfrågan i samhällsdebatten. Det är myndigheten själv som överväger en uppdatering, det är alltså inte på uppdrag av regeringen. Brå kan tidigast i början av 2019 ge besked om det blir en studie eller inte.3

Brå:s rapport från 2005

När rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet publicerades 2005 hade det gått 10 år sedan Brå publicerat en liknande rapport, Invandrare och invandrares barns brottslighet - en statistisk analys (Brå-rapport 1996:2). Syftet med rapporten 2005 var dels att få en bild av hur den registrerade brottsligheten bland invandrare och svenskar skiljer sig, dels att observera eventuella förändringar sedan den förra rapporten. Sverige hade sedan den förra rapporten genomgått en ekonomisk kris som lett till ökad konkurrens på arbetsmarknaden samtidigt som antalet invandrare från krigsdrabbade länder hade ökat kraftigt. Detta ledde till att utrikes födda bosatta i Sverige under 1990-talet hade svårt att etablera sig i det svenska samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-06-19:

Free educational course: take action for refugee rights till sidans topp

In a bid to break down barriers, smash stereotypes and encourage people to take action, an innovative educational online course focusing on the rights of refugees will be rolled out globally to mark World Refugee Day (20 June), said Amnesty International.

The course, which is open to all, covers a spectrum of issues in a straightforward way. Human Rights: The Rights of Refugees includes modules on how to defend the rights of refugees, the role of governments in protecting refugees and preventing human rights violations against them and how to challenge discrimination.

"Every day, all over the world, people make one of the most difficult decisions of their lives: to leave their country in search of a better, safer life. Yet, there is a still a lack of knowledge about the rights of the people who have been forced to flee. Our course provides a unique opportunity to learn about the rights of refugees in a simple accessible way, while encouraging and empowering the public to take action," said Barbara Weber, Amnesty International's Human Rights Education Director.

The free educational online course is aimed at people aged 15 and above, and is also available for teachers to use in class. Through a series of interesting exercises and activities taught by Amnesty International's experts, activists and campaigners, people can learn about the rights of refugees at their own pace.

The course initially ran from 2016-2017, with over 88,000 people enrolling. It is hoped even more people will participate this year and build on the impact achieved so far.

After Montreal's Olympic Stadium became home to around 1,000 refugees last year, 27-year-old nurse Gabrielle* was motivated to volunteer her time at the stadium and nursing skills after completing Amnesty International's online course.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Anslut till kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-06-19:

IOM releases Migapp mobile application in French, Spanish, Arabic till sidans topp

Today (19/06), IOM, the UN Migration Agency, has launched a second release of its mobile application - MigApp - in French, Spanish and Arabic.

IOM's MigApp gives migrants easy access to migration-related information and select IOM services. MigApp also helps migrants make informed decisions and allows IOM to reach a broader range of migrants by leveraging the latest mobile technology.

"The French, Spanish and Arabic versions will allow IOM to significantly widen its scope by providing a reliable source of migration-related information and services to migrants in West Africa, the Americas and the Middle East," said Alex Dougan, MigApp Project Manager, from the organization's Headquarters in Geneva.

"When we developed MigApp, our goal was to help address the challenges encountered by migrants and displaced people. Given the widespread use of mobile phones, MigApp allows IOM to inform and support more migrants directly, a key part of the Organization's mandate," he added.

MigApp was also updated with new migration-related information and services; self-paying migrants travelling to the United Kingdom, Australia, Canada and United States from South Africa, Nepal, Pakistan and Egypt, can now book their medical appointments through MigApp.

A list of key institutions in the United Kingdom and their contact details have also been added under the "Country Information" feature. Users can now find information on hospitals, clinics and more in the UK. Other updates include the addition of contact details for Country Medical Centres, and the operating hours of IOM Medical Centres when using the map under Medical Services feature. Additional Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) information has also been added to the app.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 18-06-18: Publication of studies on information channels used by migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 18-06-20:

Sverige skriver rekordstort flerårigt avtal med FN:s flyktingorgan UNHCR till sidans topp

Regeringen planerar att stödja FN:s flyktingorgan UNHCR med närmare 3,5 miljarder kronor under en fyraårsperiod 2018 - 2021. Stödet är det största fleråriga kärnstödet som något land hittills bidragit med till UNHCR.

- De humanitära behoven är enorma. Stödet till UNHCR är oerhört viktigt i en tid då flyktingströmmarna fortsätter att öka. Samtidigt vill jag understryka att det är mycket angeläget att varje land fortsätter ta ett solidariskt ansvar för flyktingsituationen i världen, säger Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige har sedan flera år tillbaka varit den största givaren av kärnstöd till UNHCR. Det innebär att pengarna inte är öronmärkta till utpekade ändamål utan flexibla, vilket gör att UNHCR själv beslutar hur pengarna ska användas där de behövs som bäst. Nu stärks det svenska stödet ytterligare genom ett flerårigt avtal som möjliggör ökad framförhållning i verksamheten.

-UNHCR ska inte behöva vända sig till olika länder för finansieringsstöd i akuta faser. Det riskerar att politisera biståndet vilket inte gynnar de mest utsatta människorna på flykt, säger Isabella Lövin.

Inför FN:s internationella flyktingdag den 20:e juni, presenterade UNHCR en rapport som visar att flyktingströmmarna är de största sedan andra världskriget. Närmare sju gånger Sveriges befolkning, 68,5 miljon människor, lever idag på flykt i världen. Antalet tvångsfördrivna i världen ökade under 2017 med 2.9 miljoner människor som en konsekvens av pågående och nya, eller eskalerande, kriser i till exempel Syrien, Myanmar och DR Kongo.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.