fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 28 juni 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 17-06-27:

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar till sidans topp

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Dessutom lämnar regeringen förslag till vissa justeringar av bestämmelser i utlänningslagen och passlagen som hänvisar till en tidigare version av kodexen om Schengengränserna.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-06-22:

Rättelse av misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i arbetsvillkoren utreds till sidans topp

Regeringen har gett hovrättsrådet och Svea hovrätts vice ordförande Bertil Ahnborg i uppdrag att utreda frågan om möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Utredaren ska lämna förslag som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte utvisas när arbetsgivare har begått oavsiktliga mindre fel gällande villkoren för arbetstillstånd, även om felet upptäcks efter att tillståndstiden har löpt ut eller om Migrationsverket uppmärksammar felet.

Inom ramen för uppdraget ingår också att utreda vad som kan anses utgöra mindre eller obetydliga fel. Utredaren ska även lämna förslag som innebär att det finns en möjlighet att inte återkalla arbetstillstånd för arbetstagare om en tidigare arbetsgivare begått oavsiktliga mindre fel. Slutligen ska utredaren också överväga förslag om sanktioner mot arbetsgivare och/eller kompensation till arbetstagare som drabbas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Regeringen fattade idag även beslut om en proposition avseende möjligheten att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i arbetsvillkoren.

Regeringen anser emellertid att arbetsgivare ibland blir medvetna om att villkoren inte varit uppfyllda först efter erinran från Migrationsverket. I andra fall kan det vara en tidigare arbetsgivare som begått mindre misstag. Propositionen är därför bara första steget för att komma tillrätta med problemen, och regeringen går alltså nu även vidare för att utreda en möjlighet att rätta mindre, icke uppsåtliga, misstag efter det att Migrationsverket påpekat brister i villkoren.

Pressmeddelandet med länk till pm om uppdraget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-06-20:

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet till sidans topp

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att reglerna för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet ska blir mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att

+ nyanlända ska ha en individuell handlingsplan liksom övriga arbetssökande och anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program, istället för att ha rätt till en etableringsplan

+ den som inte deltar i insatserna kan varnas eller stängas av från rätt till ersättning

+ handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 17-06-16:

Från Afghanistan/ Ny analys av läget i Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ny analys av situationen i Afghanistan, en så kallad lägesanalys. Den bygger bland annat på uppgifter från en utredningsresa som medarbetare från Lifos - center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet*, gjorde i april-maj 2017.

- Som vi tidigare har konstaterat är situationen i Afghanistan allvarlig och läget i landet har försämrats det sista året. Den här lägesanalysen vittnar om en fortsatt successiv försämring av läget i Afghanistan, samtidigt som det finns fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket fortsätter att noggrant följa utvecklingen i Afghanistan och den här analysen utgör en av flera informationskällor när ett nytt rättsligt ställningstagande tas fram.

- Det är viktigt att komma ihåg att analysen inte är en juridisk bedömning och medför i sig inte någon förändring av gällande rättsliga styrdokument. Vi fortsätter att göra individuella bedömningar i varje enskilt ärende. Många asylsökande som kommer från Afghanistan får idag skydd i Sverige, säger Fredrik Beijer.

Frågor och svar om den senaste lägesanalysen om Afghanistan

Vad bygger den här lägesanalysen på för uppgifter?

Analysen bygger bland annat på uppgifter från en utredningsresa som medarbetare från Lifos* gjorde i april-maj 2017 men också till stor del på allmän rapportering från Afghanistan från internationella organisationer, FN-organ och analytiker. Analysen är en del av Migrationsverkets arbete med att kontinuerligt följa och analysera situationen i Afghanistan.

Vad innebär den här lägesanalysen för den sökande?

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Temarapport: Afghanistans ismailiter - en shiaminoritet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-16:

Från Afghanistan/ Migrationsverket: Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan till sidans topp

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats ytterligare. Det slår Migrationsverket fast i en rapport som publiceras i dag, fredag.

Rapporten kommer dagen efter ännu ett blodigt terrordåd i Kabul, och kan påverka Sveriges asylbeslut framöver.

Stridigheterna mellan talibanstyrkor och regeringstrupper intensifieras. Det finns risk för ett gryende proxykrig i Afghanistan, där Ryssland kan stå mot USA. Terrorgruppen IS skapar stor oro - inte minst för den hazariska folkgruppen.

"Det troligaste scenariot är en fortsatt successiv försämring av situationen i landet", skriver Migrationsverkets enhet för landanalys (Lifos) i sin rapport. Analysen har sammanställts efter en informationsinhämtningsresa som en av verkets analytiker gjorde till Afghanistans huvudstad Kabul i månadsskiftet april-maj, och bygger även på en mängd skriftliga källor.

I rapporten konstateras att över 11.000 civila dödats eller skadats under 2016 i stridigheterna i Afghanistan. Framtiden för landet målas i mörka färger, med stora inslag av osäkerhet.

"Risk finns också för att IS-krigare i Syrien och Irak försöker ta sig till Afghanistan när de nu pressas tillbaka från sina kärnområden där", står det i rapporten.

Analysen blir del av underlaget när Migrationsverket ska bedöma när ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan behöver tas fram. Det rättsliga ställningstagandet blir vägledande för framtida asylbeslut som rör Afghanistan - exempelvis frågan om vilka områden det kan anses säkert att utvisa människor till.

Rapporten konstaterar att det finns lugnare delar av Afghanistan, men att i princip ingen provins längre är opåverkad av kriget.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-06-21:

Från Irak/ Kurdistan region: Thousands fleeing kept waiting near front line till sidans topp

The Kurdistan Regional Government's (KRG) Peshmerga forces are stopping thousands of civilians fleeing territory held by the Islamic State (also known as ISIS) for up to three months at checkpoints, including on the front lines, apparently based on general security concerns, and in many cases preventing their access to humanitarian assistance, Human Rights Watch said today. The KRG is obliged to facilitate rapid and unimpeded humanitarian assistance to all civilians in need and to allow those fleeing to reach safety.

The civilians, including entire families, have been fleeing Hawija, 60 kilometers south of Mosul, and Tal Afar, 55 kilometers west of Mosul, which have been under the control of ISIS since June 2014. There are still 80,000 civilians in Hawija and another 20,000 in Tal Afar, United Nations staff told Human Rights Watch.

"All armed forces in Iraq should be doing their utmost to help civilians reach safety, and to get food, water and medicine," said Lama Fakih, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "The situation will become even more urgent when anti-ISIS forces begin operations to retake Hawija and Tal Afar."

Four individuals with their families, who had been stopped at checkpoints, and two people with direct knowledge of the movement of people fleeing these areas told Human Rights Watch that at each of the four checkpoints where families tried to enter KRG-held territory, Peshmerga forces stopped civilians for days, weeks, and even in one case up to three months, in many cases leaving them vulnerable to ISIS mortar and suicide attacks and without food and badly needed assistance.

One man who was held at a checkpoint with his family for three days in Maktab Khalid, a destroyed village on the frontline and within ISIS shelling range, said: "I spent those three days scared that ISIS would kill all of us, and, at the same time, that my children would freeze to death. Those three days were the most horrible days of my life."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-22:

Från Irak/ Temarapport: Irak internflykt till sidans topp

- aktuella möjligheter att fly mellan landets provinser och återvända hem

Bakgrund:

Ett år efter förra utredningsresan till och om Irak 2016 företog personal från Lifos och norska Landinfo i mars 2017 en motsvarande resa till Amman, Bagdad och Erbil för att bland annat uppdatera oss om internflyktingarnas situation i Irak. Denna rapport bygger på intervjuer vi gjorde i Erbil, Amman och Bagdad. Rapporten bygger också på senare inhämtad information från olika andrahandskällor och beaktar händelseutvecklingen mot bakgrund av den åtta månader långa Mosuloffensiven, som nu går mot sitt slut och den s.k. Islamiska Statens (IS) fördrivande från staden med omnejd. Offensiven hade precis påbörjats när förra rapporten skrevs.

Antalet internflyktingar har minskat något jämfört med när förra rapporten i ämnet skrevs. Då fanns det drygt 3 200 000 internflyktingar i Irak. Nu sjunker antalet ner mot 3 miljoner, trots att drygt 400 000 människor befinner sig på flykt undan striderna i Mosul. Fortfarande skapas det nya internflyktingar samtidigt som andra grupper av irakier återvänder hem. Detta växelspel har varit särskilt tydligt under Mosuloffensiven i Nineva. När striderna intensifierats i någon del av staden har människor flytt samtidigt som andra har återvänt till grannkvarter, där ett relativt lugn återinträtt. Fler har flytt än återvänt, men aldrig har de flyende varit så många som UNHCR befarade inför offensiven. UNHCR befarade att i värsta fall över en miljon människor skulle fly Mosul. Andra analyser pekade på en vilja att stanna kvar, vilket också företrädare för IOM berättade under vårt besök i Erbil. Andra förklaringar till varför många Mosulbor valde att stanna kan vara att de uppmanades av den irakiska regeringen att stanna och heller inte - ju hårdare striderna blev- kunde/vågade fly med ökad risk att skjutas av IS krypskyttar eller avrättas av IS.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

IOM 17-06-23: UN migration agency publishes in-depth investigation of obstacles to Idp returns in Iraq (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Refworld 17-06-16:

Från Irak/ Civilians living in "penury and panic" as Mosul battle rages - UNHCR till sidans topp

An estimated 100,000 civilians are effectively being held as human shields by ISIS fighters in West Mosul, where they are living in conditions of "penury and panic" without food, water or fuel, UNHCR's representative in Iraq said on Friday. The battle to capture Mosul, Iraq's second city, began nine months ago, and has since displaced 862,000 men, women and children from their homes. As Iraqi and coalition forces battle for the last neighbourhoods under militant control in West Mosul, they are meeting fierce resistance from ISIS fighters, Bruno Geddo told a news briefing in Geneva. "The civilian population is being moved by fighters with them to be used as human shields, and ... ISIS snipers continue to aim at people trying to flee," Geddo told reporters at the Palais des Nations. "They are risking their lives if they stay and if they flee." Civilians trapped in the city have hardly any food, water, electricity or fuel left, and are living in a growing state of "penury and panic ... because they are surrounded by fighting on every side", he added.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-27:

Från Kuwait/ Temarapport: "Bidooner" i Kuwait till sidans topp

Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys över situationen för de s.k. bidoonerna i Kuwait och deras rättsliga ställning i landet. Rapportens syfte är att beskriva bidooners möjligheter att legalisera sin status i Kuwait och den dokumentation som gruppen generellt har tillgång till för att säkerställa sin vistelse i landet. Därutöver söker rapporten återge vilka möjligheter bidooner har att återvända till Kuwait.

Informationen har hämtats från öppna källor och möten med experter i Gulf- regionen.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-06-21:

Från Sydsudan/ Regeringsstyrkor har fördrivit tiotusentals civila till sidans topp

Tiotusentals civila i Sydsudans delstat Övre Nilen har tvingats bort från området sedan regeringsstyrkor har bränt, beskjutit och systematiskt plundrat deras hem under perioden januari till maj 2017. Det konstaterar Amnesty International efter att ha besökt Sydsudan och intervjuat dussintals offer och ögonvittnen.

Civila som tillhör minoritetsgruppen Shilluk har berättat för Amnesty hur regeringsstyrkor och allierad milis stal allt de kunde efter attackerna, från matförråd och möbler till husens ytterdörrar.

- Även med Sydsudans historia av fientlighet mot etniska grupper är massfördrivningen av så gott som hela den etniska minoritetsgruppen Shilluk chockerande. Hela områden har blivit ödelagda, nedbrända och plundrade. Det här gör det svårt för människor att återvända med tanke på regionens växande humanitära kris och rädslan för förnyat våld, säger Joanne Mariner, senior krisrådgivare vid Amnesty International.

Under regeringsoffensiven i Övre Nilen under januari till maj i år, som genomfördes med hjälp av Dinka-milis, återtog regeringen områden som under de senaste åren kontrollerats av en väpnad oppositionell grupp under ledning av Johnson Olony. Tiotusentals civila från Shillukgruppen fördrevs, inklusive så gott som alla invånare i flera städer och byar på västra stranden av Vita Nilen.

Amnesty har samlat satellitbilder som visar på förstörelsen av hem och andra civila objekt i de centrala delarna av Wau Shiluk - bland dem ett tempel. Många människor i regionen bor i hyddor med halmtak som brinner lätt.

Sent i maj och i början av juni intervjuade Amnestys researchers 79 offer och ögonvittnen till övergrepp vid dels ett tillfälligt läger för internflyktingar i Aburoc dels vid ett FN-fäste i Malakal - bägge i Övre Nilen-regionen. De pratade också med flera hjälparbetare, FN-företrädare samt representanter från politiker, oppostionella och civilsamhället i Aburoc, Malakal och Juba.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Fria Tidningen 17-06-16:

Tysk diakon inför rätta för människosmuggling till sidans topp

I början på förra året hjälpte han en syrisk mamma och två små barn till Sverige för att de skulle kunna återförenas med sin familj. I onsdags ställdes han inför rätta i Malmö tingsrätt. Den tyske diakonen Arne Bölt ångrar ingenting och hoppas att domstolen gör ett undantag av humanitära skäl.

I februari dömdes tre SVT-medarbetare för människosmuggling efter att ha hjälpt en syrisk pojke till Sverige. Domstolen tog inte hänsyn till att de hävdade att det gjorts av humanitära skäl. Efter domen granskade Fria Tidningen ett stort antal domar från Malmö tingsrätt som rörde människosmuggling som visade att inte ens släktingar som velat hjälpa till friats på grund av humanitära skäl. Trots det hoppas den tyske diakonen Arne Bölt, som i onsdags ställdes inför rätta i Malmö tingsrätt, att han ska frias.

- Jag skulle ha gjort samma sak i dag och alla dagar om jag stod inför samma val igen, säger han över telefon till Fria Tidningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skånska Dagbladet 17-06-20:

Läs Mohammad Akbaris egen berättelse: Jag har hittat ett land som går att leva i till sidans topp

Mohammad Akbari har skrivit en egen berättelse om sin väg från Iran till Sverige och fått hjälp av en vän att polera den till korrekt svenska. Här är den:

Iran är inget bra land för afghaner. Jag har precis läst om hinduism i skolan och jag tänker att afghaner i Iran är som kastlösa. Vi får inte gå i skolan, vi får inte jobba, vi får inte sjukvård om vi inte betalar jättemycket pengar. Varje dag säger de på gatan " jävla afghan", försöker slå oss eller göra värre saker. Vi har ingen rätt att vara i landet men vi har inget annat land det går att leva i. Det är därför jag och min familj lämnade Iran. För att hitta ett land vi kunde leva i.

I Turkiet tappade jag min familj. Det var mörkt och polisen var på väg. Smugglarna tvingade oss i olika båtar men lovade att vi skulle ses i Grekland.

Jag väntade vid kusten i Grekland tills någon sa till mig att det inte var någon idé att vänta längre.

I Grekland satt de mig i fängelse för att jag var asylsökande. De slog flyktingar på gatan. Det här landet går inte att leva i, tänkte jag och flydde till Makedonien.

Där vandrade många grupper av flyktingar. Det fanns barn och gamla i varje grupp. De kom från mitt land, de kom från Eritrea, Syrien, Somalia. Jag somnade nära gränsen i Makedonien och vaknade med en kalashnikov i ansiktet. Gå tillbaka, sa en polis.

Det här landet kan man inte leva i, tänkte jag och flydde till Serbien.

I Serbien sov jag en natt på en parkbänk och vaknade till skrik att polisen kommer. De jagade mig och andra flyktingar i flera kilometer.

Det här landet går inte att leva i, tänkte jag och flydde till Ungern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-06-22:

Marocko/ UNHCR welcomes admission of Syrians by Morocco till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes the decision by the Kingdom of Morocco to admit a group of Syrian refugees stranded in difficult circumstances at the country's border with Algeria since 17 April.

The remaining 28 refugees from an original group of 41, including women and children, were collected on 20 June by the Moroccan police from the border and transported by bus to Bouarfa, from where they were transferred to the capital Rabat. UNHCR is working with the authorities of Morocco and other countries to find a durable solution to the plight of these vulnerable refugees.

The decision to admit the refugees was announced in a press release from the Royal cabinet on Tuesday. The press release said that, on the basis of humanitarian considerations and in the context of the Muslim holy month of Ramadan, King Mohammed VI had instructed authorities to allow the refugees entry into Morocco.

UNHCR welcomes this humanitarian gesture, which is in keeping with the traditions of hospitality demonstrated by countries across the region.

Since 17 April, UNHCR has been working closely with the concerned authorities to find a solution for this group of Syrian refugees stranded at the border between the two countries.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Pro Asyl 17-06-14:

Grekland/ Greek Hotspots: Deaths Not to Be Forgotten till sidans topp

In an extensive policy paper, the team of Refugee Support Aegean (RSA) in Greece has observed that in numerous cases of refugee deaths at the hotspots on Greek islands, the Greek authorities have undertaken little or no investigation, turning the hotspots into an institutional gray zone.

Since November 2016, a number of people residing or present at hotspots in Lesvos, Chios and Samos have been seriously harmed or even killed in a series of accidents or other tragic events. Refugee Support Aegean (RSA) has researched on whether and in what way the authorities followed up such cases, identified responsibility and imposed penalties if necessary.

FOCUS ON CASES OF REFUGEE DEATHS IN HOTSPOTS

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-06-19:

Medelhavet/ Shifting rescue to Libya risks lives till sidans topp

Libyan forces have engaged in reckless conduct during recent rescue operations that endangered people being rescued in international waters in the Mediterranean, Human Rights Watch said today. These incidents indicate that Libyan forces lack capacity to safely perform search-and-rescue obligations.

Italy and other European Union countries should not cede control over rescue operations in international waters to Libyan forces. During the European Council meeting in Brussels on June 22-23, 2017, EU member states should affirm a commitment to carry out search-and-rescue operations in the central Mediterranean.

"Recent incidents show how wrong it is for EU countries to entrust the lives of those in need of rescue to Libyan coast guard forces when there are safer alternatives," said Judith Sunderland, associate Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "The EU should ensure that its vessels carry out robust search-and-rescue operations in international waters close to Libya, where most shipwrecks occur, and, where possible, Italy should direct vessels from the EU and nongovernmental groups to take the lead on rescues, instead of Libyan vessels."

The central Mediterranean is the deadliest migration route in the world. From the beginning of 2014 through June 1, 2017, over 12,000 people have died or been reported missing. Since January 1, over 60,000 people have been rescued and brought to Italian shores.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious? 17-06-16:

Medelhavet/ Controversy over rescue operations... but they continue saving lives till sidans topp

A study recently released by Legis claims that efforts to lessen the migrant crisis can backfire as smuggling networks devise even more dangerous strategies in response.

There has been some criticism over the rescue operations in the Mediterranean Sea, close to the Libyan shore, especially by EU officials and Frontex who claim that they are an incentive for more people to attempt the dangerous crossing from Africa to Europe. Rescues at sea have been moving considerably closer to the Libyan shore in the last three years and it has helped to save thousands of people-but there are also claims (mainly by Frontex) that it might push smugglers to provide worse conditions for people to make the journey and cause more deaths in the sea. Smugglers now use flimsy boats and provide just enough fuel to reach the edge of Libyan waters and then remove the engine and head back to Libya on another boat, leaving the migrants adrift waiting for help to arrive. These closer rescues might have caused some changes in smugglers modus operandi but we can not forget that rescue teams went to the sea in the first place because there were thousands of people already dying in the sea and they just responded to an urgent humanitarian crisis. Stefano Argenziano, operation coordinator on migration for Doctors Without Borders said:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

United 17-06-20:

Europa/ Fatal policies of Fortress Europe > 33.305 refugee deaths since 1993 till sidans topp

TIME FOR CHANGE!

To mark International Refugee Day, UNITED is publishing an updated edition of its List of Deaths and of its interactive map. We call on civil society to protest against the fatal policies of Fortress Europe that lead to too many deaths of desperate people looking for safe refuge.

This year the Mediterranean has already claimed the lives of 1650. The route from Turkey to Greece has been essentially closed off after the Turkey-EU "migration deal" last year, and as a consequence, the route from Libya to Italy is almost the only remaining way for migrants to reach Europe. It is also the longest and most dangerous, and becomes increasingly so as traffickers cram more and more people on smaller and less-equipped boats. At the same time, the number of unaccompanied minors risking the journey is soaring. Due to the blocking of the Balkan route, thousands of migrants are stuck in Serbia, unable either to enter the EU or to go back home.

As the inconclusive meeting of European asylum ministers of June 9th in Luxembourg unfortunately has shown again, EU representatives seem unable to come to any consensus on sharing the burden of migratory waves between member countries, with nationalistic interests dominating discussions. Meanwhile migration continues, with the risky conditions at sea not seeming to provide any discouragement to migrants.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Kampanjsidan (Extern länk)

List of deaths (Extern länk)

Interactive map (Extern länk)

United aginst racism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Konflikt 17-06-17:

Sverige och de ensamkommande till sidans topp

Om de 23 480 ensamkommande unga afghaner som kom till Sverige 2015. Vad har hänt? Med pojkarna och med Sverige? Hör ett valthorn från en göteborgsk nationaldag och om ett samhälle som bytt skepnad.

Konflikts första program om ensamkommande afghaner gjordes hösten 2015. Det var under en period när det anlände flera hundra unga afghaner till Sverige varje vecka. Av de mer än mer än 160 000 människor som kom för att söka asyl i Sverige 2015, registrerades 23 480 av Migrationsverket som afghaner med koden BUV: Barn utan vårdnadshavare, de som blev kända som ensamkommande flyktingbarn.

Till det här programmet har vi också förberett en grafik som ger svar på några frågor om hur det gått för de ensamkommande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Grafik: Ensamkommande från Afghanistan - så har det gått (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg debatt 17-06-22:

Tack för att ni väljer att stå kvar när det är så lätt att gå till sidans topp

Mostafa Hosseini

En text riktad till all boendepersonal för ensamkommande flyktingbarn.

Antal barn på flykt i världen beräknas idag vara över 30 miljoner. Barn som söker skydd hos mänskligheten med förhoppningen om att få en ärlig chans att fullborda sina drömmar. Utav dessa barn är det en mycket liten del som söker skydd i Sverige. Antingen tillsammans med vårdnadshavare eller som ensamkommande flyktingbarn.

Till vardags reser jag runt i Sverige och utbildar vuxna som kommer i kontakt med en liten av alla de 30 miljoner barn och ungdomar som är på flykt. Barn och ungdomar som många gånger har varit med om svåra påfrestningar. Under 2016 har jag, tillsammans med mina kollegor på Rädda Barnen, utbildat över 8000 viktiga vuxna i Traumamedveten omsorg varav 3500 är boendepersonal för ensamkommande flyktingbarn, vilka nu befinner sig mellan hopp och förtvivlan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 17-06-19:

Asylkommitté bjöd in till brännbollsturnering och knytkalas till sidans topp

Borgarparken bjöd på härlig miljö när Hudiksvalls-Nordanstigs Asylkommitté hade brännbollsturnering med knytkalas.

Härlig mat dukades upp på långbord och de över femtio samlade, i alla åldrar, slog sig ner vid bord och i gröngräset. Kampen i brännbollen var intensiv och glädjefull. Samma lag gick segrande ut i bägge omgångarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-06-21:

De startade sommarskola för nyanlända ungdomar till sidans topp

När det stod klart att Huddinge kommun inte skulle anordna sommarskola för nyanlända unga tog ungdomarna själva över ansvaret för att undervisningen skulle fortsätta under sommaren.

Det är näst sista dagen på sommarskolan på Sjödalsgymnasiet i Huddinge, Stockholm. Klassrummet har fyllts med ett 20-tal sommarlediga ungdomar som rest tvärs över Stockholm för att delta i undervisningen. På schemat står engelska, matematik och dagen avslutas med en svensklektion.

Ansvariga för sommarskolan är Ensamkommandes förening i Huddinge och Botkyrka. När det såg ut som att sommarundervisningen skulle utebli bestämde sig föreningen för att starta en egen sommarskola. I samarbete med Rädda Barnen, Lions och kommunen har de under åtta dagar erbjudit gratis undervisning för ensamkommande unga.

Ansvariga för skolan är Murtaza Nazari och Hussein Mohammadi, som även är två av grundarna till Ensamkommandes förening i Huddinge och Botkyrka.

- Genom sommarskolan vill vi hjälpa ungdomar att fortsätta studera. Ungdomar som kommer till Sverige vill ha en bra utbildning i framtiden och därför har vi skapat sommarskolan, berättar Murtaza Nazari.

Undervisningen sköts av representanter från föreningen och frivilliga personer.

- Alla som undervisar är inte professionella lärare utan man undervisar i det man är bra på. Jag är bra på engelska så jag undervisar i det och Hussein undervisar i enkel matte, förklarar Murtaza Nazari.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-06-14:

Asylboende i brand - en gripen för mordbrand till sidans topp

Polisen kunde snabbt gripa en misstänkt för storbranden på ett asylboende i Asarum i Karlshamn tack vare uppgifter från ett vittne, berättar räddningsledaren Joachim Åberg för TT.

- Det är en väldigt kraftig brand, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 17-06-22:

Branden på boende för nyanlända misstänks vara anlagd till sidans topp

Vid 21:30-tiden på onsdagkvällen började det brinna kraftigt i ett boende för nyanlända i Snårestad utanför Ystad. Byggnaden totalförstördes.

Hittills har ingen naturlig förklaring kunnat hittas till branden. Därför utreds händelsen just nu som misstänkt grov mordbrand.

- En förundersökning har inletts och en teknisk undersökning kommer att genomföras, säger Anna Göransson på polisens ledningscentral.

Brandplatsen är avspärrad och det kommer att dröja innan någon undersökning kan göras eftersom att det fortfarande brinner på sina håll i byggnaderna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Fria 17-06-21:

Hundratals ungdomar tvingas från Stockholm till sidans topp

Nu införs nya regler som drabbar hundratals ensamkommande. "Inte bra för ungdomarna", säger socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Den 1 juli införs nya regler för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ensamkommande som bor i Stockholm, är över 18 år och ännu befinner sig i asylprocessen tvingas flytta från sina hvb-hem till Migrationsverkets förläggningar.

Migrationsverket har inga förläggningar i Stockholm så ungdomarna måste lämna kommunen och eventuella studier. Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) är starkt kritisk till de nya reglerna.

- Jag har varit jättekritisk sedan förslaget kom förra våren. De här ungdomarna behöver en trygg bas och kommer att fara illa av att flyttas runt. Nu ska de flyttas till Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på beslut, och sedan om de får uppehållstillstånd ska de flytta igen. Den här förordningen ska staten rätta till, tycker jag.

Enligt Åsa Lindhagens bedömning berörs hundratals ungdomar i Stockholms stad.

- Det är 700 ensamkommande som fyller 18 under året, säger hon. En stor del fyller år i oktober-november, vilket innebär mitt i terminen för de som studerar.

- Det är jätteviktigt att övergången till andra skolor går bra. Där har Hägersten-Liljeholmen tagit ansvar och haft en bra dialog med mottagande skolor. Man har numera ökade möjligheter att få stanna om man går i gymnasiet, så det är extra viktigt att det här fungerar.

Enligt Rädda barnen har vissa andra kommuner beslutat att låta ensamkommande bo kvar och behålla sin skolplats under asylprocessen. Varför kan inte Stockholm ta ett större ansvar för de här barnen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 17-06-26:

HVB-hem försvinner när kommuner får mindre bidrag till sidans topp

Färre ensamkommande ungdomar i Göteborg får nu bo på så kallade HVB-hem. Under sommaren stängs flera hem, andra omvandlas till enklare och billigare boendeformer.

- Jag bodde här i ett och ett halvt år, nu bor en kompis här, säger Ikar Amia från Somalia.

Han har nyligen flyttat ut från HVB-hemmet på Jacobs gata i Hisings Backa. Han har fått en egen lägenhet i närheten, ändå kommer han och hälsar på nästan varje dag. Kontakten med kompisar och personalen här är viktig.

- Det finns mycket i hjärnan, vi tänker mycket om den långa resan från vårt hemland till Sverige. Det är inte så lätt faktiskt. Vi har tappat vår familj, vi bor inte tillsammans. Det är viktigt att man har någon att prata med, säger Ikar Amia.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Budapest Sentinel 17-06-14:

Ungern/ Transit zones: pregnant women are handcuffed and children go hungry till sidans topp

+ The Hungarian government set up transit zones along the border as a place for those fleeing war to request international protection.

+ These transit zones operate as though they are located in a "no man's land". In other words, Hungarian law does not necessarily apply at these locations. Until now, we had no knowledge of what happens behind the gates of these transit zones because the public access to these areas is restricted.

+ We found two families in Serbia who fled the Hungarian transit zones. The respective heads of these families, Labib (L) and Mohamed (M) spoke to us of humiliating treatment, prison-like conditions, and starving children.

+ Tímea Kovács, an attorney with the Hungarian Helsinki Committee, met with asylum-seekers in one of the containers at a transit zone. Kovács spoke to us about handcuffed pregnant women. United Nations High Commissioner for Refugees workers are allowed access to the transit zones. UNHCR press officer Ern? Simon helped us reconstruct what is happening behind the barbed-wire fence.

Prison conditions

Labib: There were five sectors at the Tompa transit zone. You could not travel from one sector to the other because a four-meter-high barbed-wire fence enclosed each sector and there were cameras in every corner. We had a small, ten-by-ten area where we sat all day.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Abc-nyheter 17-06-20:

Norge/ Regjeringens asylpolitikk får knallhard kritikk: - bryter barnekonvensjonen till sidans topp

Regjeringen forskjellsbehandler norske barn og enslige mindreårige asylsøkere uten en saklig begrunnelse. Det mener Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som er underlagt Stortinget.

I 2015, under Erna Solberg sin regjeringstid, opprettet Stortinget en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som har som mandat å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge.

To år senere er institusjonen krystallklar i sin dom over Solberg-regjeringens behandling av enslige mindreårige asylsøkere.

+ Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år utsettes for forskjellsbehandling som er i strid med barnekonvensjonen.

+ Det omsorgstilbudet denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere får, inkludert de som er her på en tidsbegrenset tillatelse, er et omsorgstilbud som er langt fra det barnevernsbarn over 15 år og enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får. Dette gjelder både kravene til kvalitet og til rettsikkerhet.

+ Nasjonal institusjon mener det foreligger en forskjellsbehandling som ikke er objektivt og saklig begrunnet.

Kritikken kommer frem i institusjonens årsrapport for 2016, som ABC Nyheter har fått innsyn i.

SV-Andersen: - Nå må Stortinget forstå alvoret

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-06-27:

Frankrike/ Detention still a primary instrument of migration control till sidans topp

The annual report on administrative detention in France, published today by six civil society organisations present in detention centres, details the systematic use of deprivation of liberty as a primary instrument of migration control.

Last year, France detained 45,937 persons in administrative detention centres (CRA) and other places of administrative detention (LRA) scattered across the territory and overseas. The year 2016 drew a particularly strong link between detention and camp management policies, where the dismantlement of settlements in Paris, Calais and Metz, as well as unlawful evictions (décasages) in Mayotte, resulted in people being placed in detention, often to the detriment of their personal situation and in contravention of legal standards.

People detained in the French mainland in 2016 mainly originated from Algeria, Albania, Morocco, Tunisia, Romania and Afghanistan. On the other hand, nearly half (21,847) of the total number of persons detained were held overseas. According to the organisations, including ECRE members Forum réfugies - Cosi and France terre d'asile, the majority of those detained in Mayotte came from Comoros, while nationals of Haiti were the main nationality detained in Guiana.

The number of children detained last year was 4,507, with the vast majority of detentions (4,325) applied in Mayotte alone.

The report also notes that Dublin transfers of asylum seekers make up more than 10% of France's deportations within the European Union. The impetus of the French authorities towards a stricter application of the Dublin Regulation, in particular through the systematic use of house arrest and deprivation of liberty, has led to an increase in Dublin returns following detention, from 500 in 2015 to 1,000 in 2016. The French approach echoes a Europe-wide trend of legal and infrastructural expansion of detention.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-06-21:

Europa/ AIDA Briefing: The expansion of detention of asylum seekers till sidans topp

An AIDA legal briefing published today tracks the expansion of detention policies and practices across Europe. Despite the entry into force of common standards relating to detention such as those prescribed in the recast Reception Conditions Directive, the deprivation of liberty of asylum seekers as a migration control instrument varies significantly from one country to another. In 2016, detention was applied to a substantial part of the asylum-seeking population in countries such as Bulgaria, while its use remained low in Poland or even minimal in Malta.

At the same time, the briefing documents a visible trend of increase in detention infrastructure across Europe, with notable examples of rising detention capacity in the Mediterranean region. Countries such as Turkey, Italy, Spain and Greece, that have some of the most sizeable detention infrastructures in the continent, are in the course of establishing additional spaces for confining refugees and migrants.

The expansion of detention in Europe is also pursued in legal forms. The permissive and often uneasy interpretation of concepts derived from criminal law, such as the "risk of absconding" or "public order", has led to wider use of detention against asylum seekers in contradiction of fundamental rights and safeguards. Similar expansion also transpires in the use of detention of asylum seekers in the context of border control, where recent national reforms in Hungary or Poland have created risks of systematic and arbitrary detention through an almost exclusive conduct of asylum procedures at the border.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC utrikes 17-06-15:

Australien/ Australien betalar 460 miljoner till fängslade asylsökande till sidans topp

Landet har gått med på att betala 460 miljoner kronor i ersättning till asylsökande, som hållits internerade i en flyktingförläggning på Manus Island.

"En sex månader lång juridisk kamp i fallet skulle ha kostat tiotals miljoner dollar bara i juridiska avgifter, med ett okänt resultat", säger den australiska migrationsministern Peter Dutton.

Sedan flera år tillbaka har de som försökt ta sig till Australien för att söka asyl internerats i läger i världens minsta stat, Nauru, eller på ön Manus i Papua Nya Guinea.

Australien, världens trettonde rikaste land och ett av de minst tätbefolkade, har länge varit ökänt för sin hårda behandling av flyktingar. För ett par år sedan sedan lämnade 1 905 flyktingar in en gruppstämning mot samväldet Australien i protest mot att de hölls frihetsberövade på ön under svåra förhållanden.

Men redan första dagen av vad som väntades bli en halvårslång domstolsförhandling nåddes en förlikning där Samväldet går med på att betala en ersättning på 70 miljoner australiska dollar, drygt 460 miljoner svenska kronor, till de asylsökande bakom stämningen.

"Kostnadseffektiv lösning"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-06-16:

Libyen/ IOM briefs UN's Libya country team on migrants held by smugglers for ransom till sidans topp

The UN Migration Agency (IOM), on Thursday with representatives of UNHCR briefed members of the UN's Libya country team on the ongoing efforts to rescue what are believed to be up to 200 victims of kidnapping and torture in Libya.

The victims, whose plight came to IOM's attention through contacts in Africa who had discovered video of the migrants in captivity via social media, are known to be Somali and Ethiopian nationals - both men and women - whose families in the Horn of Africa have received ransom demands based on short video clips depicting scenes of active torture. This tactic, which is not new, has been reported for several years across the northern Sahara region and even in parts of Latin America. IOM believes the video is authentic.

"IOM is currently working closely with all partners in trying to locate the migrants. IOM supports the Libyan efforts in the fight against the smuggling networks and we are very concerned about the current situation," said Othman Belbeisi, IOM's Chief of Mission in Libya.

IOM will continue to use its staff in the region - in coordination with authorities in Libya - to assist in tracing and potentially aiding in the rescue of these victims, added Belbeisi. "IOM is currently working closely with all partners in trying to locate the migrants," he said.

In a video posted on Facebook on 9 June, hundreds of emaciated and abused Somalis and Ethiopians are seen huddled fearfully in a concrete room. Other nationalities may also be present.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

IOM 17-06-15: Facebook video circulates showing 260 Somali and Ethiopian migrants and refugees abused, held against their will by gangs in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare i Världen 17-06-20:

Uganda/ Världen sviker flyktingarna i Uganda till sidans topp

Uganda är idag det land i Afrika med flest flyktingar, och runt 2 000 nya flyktingar anländer varje dag. De flesta av dem flyr undan våldet i Sydsudan. Resurserna är dock långt ifrån tillräckliga och livräddande förnödenheter såsom mat och vatten måste prioriteras för att förhindra att situationen blir akut.

- För närvarande är inte ens de mest grundläggande behoven hos flyktingarna uppfyllda, säger Tara Newell, insatsansvarig för Läkare Utan Gränser i Uganda.

Otillräckliga resurser, i kombination med bristfälliga vatten- och sanitetsförhållanden och brist på mat, kan snabbt göra situationen till en medicinsk nödsituation. I Palorinya, en bosättning för flyktingar, är 80 procent av befolkningen helt beroende av vatten som Läkare Utan Gränser tillhandahåller, vilket är ohållbart.

- Trots att vi tillhandahåller rekordmängder vatten i Palorinya räcker det knappt för befolkningen, säger Tara Newell.

Flertalet flyktingar som bor i bosättningar utan vattenverk, och som måste förlita sig på några få brunnar och vattenbilar, får sju liter vatten per person och dag. Tillgången till vatten i bosättningarna är helt beroende av vattenbilar, ett enormt dyrt system som ofta kan spåras till dåliga vägförhållanden.

- Utan en långsiktig och mer kostnadseffektiv lösning kommer människors förmåga att klara sig, såväl som deras hälsa, att försämras, säger Tara Newell.

"Jag blir hellre dödad i Sydsudan än svälter i Uganda"

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Metro krönika 17-06-18:

Abdulla Ahmad Miri: Fem år har gått sedan jag träffade min flickvän till sidans topp

I augusti blir det fem år sedan jag senast träffade min flickvän Nour. Det beror dels på att jag i egenskap av syrisk palestinier är en statslös man - vilket de facto innebär att jag i hela mitt liv har saknat medborgarskap. Jag har alltså inga riktiga id-handlingar, inget pass, för att kunna resa fritt. Har aldrig haft. Dessutom väntar jag på ett beslut från Migrationsverket. Just nu känns det som att dessa omständigheter håller på att förstöra mitt liv. Jag längtar så mycket efter Nour att det nästan sliter sönder mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-19:

Väntan allt längre för ensamkommande barn till sidans topp

Ensamkommande barn som väntar på besked om asyl har i snitt väntat i ett och ett halvt år.

Handläggningstiderna för asylsökande blir allt längre, samtidigt som Migrationsverket bara avgjort en knapp fjärdedel av de ärenden som är planerade för i år.

I mars i år kunde DN berätta att ensamkommande barn som väntar på besked om asyl väntar längre än vuxna i samma sits. Nu är den genomsnittliga väntetiden ännu längre - för båda vuxna och barn - samtidigt som Migrationsverket ligger efter i sin prognos om avklarade ärenden.

Av de drygt 15.000 ensamkommande barn som just nu väntar på besked om asyl har den genomsnittliga väntetiden ökat med nästan 100 dagar och ligger på drygt ett och ett halvt år - 559 dagar. Samma siffra för en vuxen asylsökande är 515 dagar. Bland de som väntar längst finns ensamkommande barn från Afghanistan - där är den genomsnittliga väntetiden 579 dagar.

Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket, säger att handläggningstiderna aldrig varit så långa och att det beror på att så många människor kom till Sverige under 2015.

- De ärenden vi har kvar är mer utredningskrävande än de vi avgjort tidigare. Det är bland annat ensamkommande barn och människor från Afghanistan och Irak, säger hon.

Migrationsminister Morgan Johansson sa till DN i mars att han hoppades att Migrationsverket skulle beta av de köer som finns före årets slut och att de asylansökningar som kommer in under hösten ska få "normala" handläggningstider, tre eller fyra månader. Men Veronika Lindstrand Kant hänvisar till Migrationsverkets prognos, där det framgår att det är först i början på 2018 som handläggningstiderna kommer börja sjunka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-26:

Migrationsverket om utredning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor till sidans topp

Detta rättsliga ställningstagande ska ge stöd för utredning och bedömning av den framåtsyftande risken för kvinnor som åberopar förföljelse på grund av kön.

(...)

Migrationsverket fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för hur vi ska få ett jämställdhetsperspektiv i vår kärnverksamhet. Uppdraget resulterade i "Handlingsplan för jämställdhetsintegrering - Migrationsverket 2016 - 2018".

Detta innebär bl.a. att vi ska motverka osakliga skillnader på grund av kön som rör asylsökande i handläggning, beslutsfattande och bemötande av kvinnor och män.

Undersökningarna visar bl.a. att det finns brister i den individuella prövningen. Det förekommer att ärenden inte utreds efter dess beskaffenhet och att det finns kunskapsbrist i fråga om att utreda könsrelaterad förföljelse och att koppla kvinnors livsvillkor och livssituation till landinformation.

För att uppnå likvärdig prövning och för att säkerställa att prövningen håller hög rättslig kvalitet, behöver vi bl.a. utveckla det rättsliga stödet avseende utredning och bedömning av kvinnors asylskäl.

(...)

Det här ställningstagandet belyser förföljelse på grund av kön med fokus på kvinnors asylskäl och ska ge stöd för utredning och bedömning av den framåtsyftande risken för kvinnor som åberopar skyddsskäl på grund av kön. Anledningen till denna avgränsning är att Migrationsverkets kvalitetsuppföljningar har påvisat att det finns ett särskilt behov av att lyfta fram kvinnor i asylprocessen. Med kvinnor avses här personer som själva identifierar sig som kvinnor och som riskerar förföljelse på grund av sitt kön.

Transpersoner och intersexuella personer omfattas av ställningstagandet i den mån det är tillämpligt utifrån personens självidentifikation och asylberättelse. Rättsligt stöd för utredning och beslutsfattande för hbtq-personer finns också i SR 38/2015.5

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-06-14:

Vad händer när TUT tar slut? till sidans topp

Vad händer när det tillfälliga uppehållstillståndet tar slut? Sedan den tillfälliga begränsningslagen infördes har det varit oklart vilken status asylsökande kommer att ha när deras tillfälliga tillstånd löpt ut men Migrationsverket inte har hunnit behandla ansökan om förlängning. Nu har riksdagen behandlat regeringens förslag om "Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd". De nya lagreglerna innebär i korthet att den som ansöker om förlängning ska behålla rättigheterna som folkbokförd, tills det nya beslutet har fattats. Den här lagändringen berör även personer som ansöker om förlängning av arbetstillstånd.

Sedan den 20 juli 2016 gäller en tillfällig lag som bland annat gör att nästan alla asylsökande som får stanna får uppehållstillstånd på 13 månader eller 3 år. Tidigare var permanenta uppehållstillstånd det vanliga. När tillfälliga uppehållstillstånd är det vanligaste påverkar det vilka sociala förmåner som personerna med tillfälliga uppehållstillstånd har rätt till. Det beror på att personer som ännu inte fått uppehållstillstånd har rätt till andra förmåner och bidrag än en person med uppehållstillstånd. Asylsökande får bara det som kallas LMA-bidrag medan de som är folkbokförda och har uppehållstillstånd kan få flera olika förmåner så som studiebidrag, barnbidrag och socialförsäkring och rätt till en mer omfattande sjukvård.

Den som har uppehållstillstånd i minst ett år kan folkbokföras och anses som bosatt i Sverige. Att ett uppehållstillstånd går ut gör inte automatiskt att personen avregistreras från folkbokföringen. Dock har det hittills varit så att personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd förlorar sina folkbokföringsförmåner när ett gammalt tillstånd gått ut men det nya ännu inte har börjat gälla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-21:

Så arbetar Migrationsverket med förlängningar av tidsbegränsade tillstånd till sidans topp

De första tidsbegränsade uppehållstillstånd som Migrationsverket har beviljat enligt den tillfälliga lagen för asylsökande tar slut i augusti. Nu är det viktigt att alla som vill förlänga sina tillstånd hör av sig till verket innan de löper ut, men tidigast tre månader i förväg.

I juli 2016 infördes den tillfälliga lag som medför att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. Den som bedöms vara flykting får uppehållstillstånd i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

De första av dessa tidsbegränsade uppehållstillstånd tar slut i augusti 2017 och den som vill stanna i Sverige efter att tillståndet tar slut måste ansöka om förlängning innan dess.

De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få tillstånd i ytterligare två år. De som inte behöver skydd och inte har några andra skäl för tillstånd ska återvända hem.

Andra skäl för att stanna i Sverige kan till exempel vara arbete eller studier, men det är också möjligt att få uppehållstillstånd som anhörig till en partner som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Anställda eller egna företagare som kan försörja sig själva kan få permanent uppehållstillstånd.

Personer mellan 17 och 24 år som studerar på gymnasiet kan i vissa fall få tillstånd att slutföra sina studier.

Anhöriga som kommit till Sverige som anhöriga till skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ansöka om förlängning tillsammans med sin familjemedlem.

Ansökan om förlängning måste lämnas in personligen innan det tidigare tillståndet har gått ut. Tio av Migrationsverkets kontor tar emot ansökningar och gör en kortare intervju i samband med det. Se länken här nedan.

Läs mer, även om vad du behöver ha med dig och om blanketterna (Extern länk)

Hitta var du kan lämna in din ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (Extern länk)

Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen (Extern länk)

Information om permanent tillstånd på grund av arbete (Extern länk)

Läs mer om vilka krav som ställs på din arbetsgivare (Extern länk)

Hitta arbetsgivarens blankett och mer information på Skatteverkets webbplats (Extern länk)

Läs mer om vad som krävs för att få uppehållstillstånd som egen företagare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

JO kritiserar att godmanskap upphör automatiskt vid åldersuppskrivning till sidans topp

Ärendet som JO granskat gällde en asylsökande som tilldelats en god man av överförmyndarnämnden i Uppsala. Barnet skrevs upp i ålder i beslut från Migrationsverket. Överförmyndarnämnden ansåg att detta var liktydigt med att barnet "fyllt 18", det vill säga att godmanskapet skulle upphöra utan något särskilt beslut. Den gode mannen anmälde saken till JO. Senare har överförmyndarnämnden ändrat sina rutiner och låter god man vara kvar tills beslutet om ålder vunnit laga kraft. Men nämnden anser att den inte har kompetens att bedöma ålder och anser inte att det behövs något särskilt beslut om godmanskapets upphörande. JO däremot påpekar att det inte finns någon reglering som säger att Migrationsverkets åldersbedömning ska gälla andra myndigheter. Att åldern skrivs upp kan inte jämföras med att barnet fyller 18. Därför borde överförmyndarnämnden ha fattat ett motiverat beslut om att skriva upp åldern och underrätta parterna om hur det kan överklagas.

Hämta JO-beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-06-15:

Ministern avfärdar kritik mot åldersbedömning till sidans topp

Minst 1 400 barn kan felaktigt bedömas vara vuxna med Rättsmedicinalverkets nya åldersbedömningar. Därmed riskerar de utvisning till bland annat Afghanistan, som står på gränsen till inbördeskrig.

- Vi kommer kanske aldrig att komma fram till en metod som är hundraprocentig, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

De nya metoderna för åldersbedömningar av asylsökande unga har fått skarp kritik, inte minst från Advokatsamfundet. Socialstyrelsen anser själva att mer kunskap behövs och ser just nu över Rättsmedicinalverkets metoder, som är ännu inte är utvärderade. En rapport ska lämnas i november.

Tusentals unga kommer dock att få sina besked innan rapporten är klar.

Är det lämpligt att trots detta påbörja åldersbedömningarna?

- Det är säkert så att metoderna kan förfinas. Men det hade varit orimligt att vänta ytterligare med åldersbedömningarna, säger Morgan Johansson.

Advokatsamfundet anser att metoden inte är rättssäker, och vill avvakta Socialstyrelsens rapport i november. Vad är din åsikt om detta?

- Advokatsamfundet kan inte bedöma kvalitén i en metod. Det kan bara våra experter göra.

I april presenterade Socialstyrelsen en delrapport som fått kraftig kritik, bland annat för att referensdata fortfarande saknas. Asylsökande från exempelvis Afghanistan jämförs med amerikaner och européer vad gäller tänder och knäleder.

Många forskare påpekar att utvecklings- och mognadsprocessen styrs av gener, miljö- och hälsofaktorer som inte följer kronologisk ålder, utan är en biologisk mognad.

Skillnaden mellan en biologisk mognad och den korrekta åldern kan vara ett par år. Att i detta läge, via skelett- och tandröntgen, försöka fastställa en kronologisk ålder för en eventuell utvisning anser de både vara ovetenskapligt och oetiskt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#vistårinteut 17-06-16: Slängde Morgan Johansson ut en trevare? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-06-23:

Nya uppgifter: "Fel slutsats att de ljuger om sin ålder" till sidans topp

De flesta ensamkommande som genomgått en åldersbedömning bedöms vara vuxna. Resultatet har tolkats som ett belägg för att många ljuger om sin ålder.

Nu kan SvD visa att drygt hälften själva angivit att de skulle fylla 18 år i år.

I asylfall där en ålder inte har gått att fastställa har Migrationsverket begärt att Rättsmedicinalverket (RMV) ska genomföra en medicinsk åldersbedömning.

Enligt de första resultaten, som presenterades i slutet av maj, bedöms 447 av 581 ensamkommande vara över 18 år.

Flera ledande politiker tolkade resultatet vid tillfället som en indikation på att ensamkommande inte talar sanning. SD-ledaren Jimmie Åkesson sa i ett uttalande:

- Det finns en problematik med att vissa vill få sin ansökan prövad som minderårig, även om så inte är fallet. Rättsmedicinalverkets utfall bevisar de övrigas naiva syn och öppnar samtidigt upp för frågeställningen hur många som redan har fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder.

Även Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson sa att det, "länge varit känt att det finns personer som ljuger om sin ålder för att få fördelar". Men betonade samtidigt att vissa av dem inte vet hur gamla de är.

Vad som inte framgick när resultaten presenterades är att 243 av ensamkommande angivit att de var födda år 1999 - vilket innebär att de fyller 18 år i år, och alltså själva uppger att de blir vuxna.

Dessutom har två personer redan fyllt 19 år och 21 personer har fyllt 18 år enligt vad de själva uppgett, visar siffror från Migrationsverket som SvD tagit del av.

Att merparten ur den grupp som har undersökts bedöms vara vuxna av RMV är därför helt rimligt, konstaterar Viktor Banke, som är advokat på Advokatbyrån Thomas Bodström, och som företräder flera ensamkommande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Migr.överdomstolen: Muntlig förhandling ska hållas när målet gäller trovärdighet till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har i flera domar den senaste tiden återförvisat ärenden där domstolar avstått från att hålla muntlig förhandling trots att domstolen behandlar den sökandes trovärdighet. Ytterligare ett sådant ärende gäller en kvinna från Somalia som hävdar att hon försökt gifta sig med en man från en klan av högre rang utan tillstånd av mannens familj. Därefter har hon förföljts av denna familj som attackerat henne och dödat hennes syster. Berättelsen har dock ändrats och den ifrågasattes av Migrationsverket på en rad punkter. Det faktum att kvinnan nu har ett barn som torde betraktas som oäkta hindrade enligt verket inte utvisning eftersom kvinnan har ett nätverk i sin egen familj. Domstolen nekade muntlig förhandling med den enkla motiveringen att bristerna i berättelsen är sådana att de inte skulle kunna läkas vid en muntlig förhandling. Därför är den obehövlig. Domstolens avslag byggde därefter på dessa brister. Migrationsöverdomstolen påminner i ett kortfattat beslut att en bedömning av trovärdigheten hade omedelbar betydelse för frågan om uppehållstillstånd och har därför inte varit obehövlig. Målet återförvisas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

AIDA 17-06-27:

Strasbourg Court halts return of rejected asylum seeker to Turkey till sidans topp

Last week the European Court of Human Rights (ECtHR) granted interim measures under Rule 39 of the Rules of the Court to prevent the return of a rejected asylum seeker to Turkey under the EU-Turkey deal.

The applicant, a national of Pakistan and member of the Ahmadi minority, has had his asylum application rejected as unfounded at both first and second instance and is currently on the island of Lesvos. An application for interim measures has been filed before the Administrative Court of Mytilene against his readmission to Turkey, although such measures have no suspensive effect under national law. The ECtHR requested the Greek authorities to suspend the return of the individual to Turkey until the Administrative Court of Mytilene issues its decision. The Strasbourg Court also ordered the case to be prioritised.

Since the adoption of the EU-Turkey deal on 18 March 2016, more than 1,200 people have been returned from Greece to Turkey. The majority of those returned are nationals of Pakistan.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Europadomstolen tillåter Schweiz att utvisa eritrean med vag berättelse till sidans topp

En ung man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Mannen är diakon och kallades till en början inte till nationaltjänstgöring. När han ändå kallades in flydde han nästan omedelbart men greps och fängslades i ett läger med dålig standard. Efter ett antal månader lyckades han fly. Hans familj hjälpte honom få kontakt med en smugglare. De lämnade landet till fots och plockades upp av en etiopisk patrull efter att ha kommit vilse. Mannen intervjuades flera gånger i Schweiz. Myndigheterna där trodde inte på berättelsen eftersom mannen ändrat tidsuppgifter och det saknades detaljer. Mannen förklarar att han är obildad men att han har berättat de detaljer han minns om lägret och flykten. Men eftersom mannen inte kunde göra troligt att han lämnat landet olagligt fick han avslag. Mannen framförde till Europadomstolen att det är Schwez borde anmodas förklara hur han i tjänstgöringspliktig ålder skulle kunnat få utresetillstånd. Men Europadomstolen litar på den trovärdighetsbedömning som gjorts och friar Schweiz från anklagelsen om utvisning med risk för tortyr eller förnedrande bestraffning. Mannen hade också hävdat att Schweiz borde fällas för att han riskerade slaveri/straffarbete i nationaltjänstgöringen. Men denna fråga ska enligt Europadomstolen inte tas upp eftersom den inte behandlats på nationell nivå.

Case of M.O. v. Switzerland (Application no. 41282/16) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

A parent of a child who is an EU citizen may have a right of residence till sidans topp

I Asylnytt 17-05-15 publicerades ett pressmeddelande om ett mål i EU-domstolen som innebär att en förälder till ett barn som är EU-medborgare kan ha en härledd uppehållsrätt i EU. Detta mål har nu refererats av Migrationsverket

Hämta Migrationsverkets referat och domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Migrationsöverdomstolen: Äktenskap i tredje land leder till att asylansökan avvisas till sidans topp

En man från Eritrea sökte asyl i Sverige. Under asylproceduren gifte han sig med en kanadensisk medborgare, som tillfälligt var i Sverige. Migrationsverket avvisade asylansökan med hänvisning till att han har rätt att resa till Kanada som är ett säkert land för honom. Mannen anförde att det var parets föräldrar som drivit igenom giftermålet, att de i praktiken separerat och att hustrun inte var registrerad som gift i Kanada. Migrationsdomstolen ansåg att anknytningen till Kanada inte var tillräckligt stark, bland annat för att mannen aldrig varit i Kanada. Migrationsverket överklagade. Migrationsöverdomstolen påpekar att vistelse i ett tredje land inte är en nödvändig förutsättning för att avvisa asylansökan. Familjeanknytning kan också vara ett skäl, vilket framgår av att familjeanknytning i Sverige enligt lagen kan vägas emot anknytningen i det tredje landet. Slutsatsen blir att asylansökan avvisas.

Målnummer UM8098-16, MIG 2017:13

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Ung man utan nätverk ska inte skickas till södra Somalia enligt domstol till sidans topp

En pojke från Somalia som växt upp i flyktingläger i Jemen sökte asyl på grund av att hot från en mäktig somalier i Jemen. Denne skulle ha blivit fientlig till hela hans familj efter att pojkens syster blivit gravid med mannens son. Systern ska ha skjutits. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen och att mannen skulle kunna hota pojken från Jemen. Pojkens ålder ifrågasattes också, men nu är han vuxen även enligt sina egna uppgifter. Migrationsverket prövade skyddsbehovet mot hela Somalia eftersom pojken inte hade någon särskild anknytning. Han kan enligt verket bosätta sig där det inte råder konflikt eller vända sig till sin klan för skydd. Migrationsdomstolen påpekar att Migrationsverket accepterat pojkens tillhörighet till en klan som bara finns i södra och centrala Somalia. Eftersom klanen har så stor betydelse ska ingen hänvisas till ett område där klanen inte finns. Domstolen väger samman att pojken skulle hamna i ett område där det råder väpnad konflikt, att han aldrig bott i landet och har svårt att uttrycka sig på somaliska, tillhör en minoritet och saknar nätverk. Det är sannolikt att han skulle rekryteras eller hamna i flyktingläger. Därför är han alternativt skyddsbehövande och beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Migr.överdomstolen: Nationaltjänstvägrare som lämnat Eritrea illegalt är flykting till sidans topp

En man som flydde från Eritrea efter att ha fått en första kallelse till nationaltjänstgöring fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eftersom han riskerar kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Migrationsverket nekade dock flyktingstatus med motivering att han inte riskerat förföljelse av något av de skäl som krävs. Migrationsdomstolen ansåg dock att landinformationen ger en tydlig bild av att eritreanska myndigheter regelmässigt ingriper mot återvändande medborgare för att utröna deras kontakter med oppositionella och att förhören kan liknas vid tortyr. Detta ska ses som förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning och leda till flyktingstatus. Migrationsverket överklagade. Verket menar att återvändande visserligen riskerar sådan behandling men att det drabbar många och inte är uttryck för att enskilda misstänks för att vara motståndare. Migrationsverket anser att det inte längre finns stöd för att alla som lämnat landet betraktas som förrädare - det krävs alltså individuella skäl. Migrationsöverdomstolen stannar efter genomgång av den motstridiga landinformationen vid att personen riskerar förföljelse på grund av politisk uppfattning, främst genom att ha undanhållit sig nationaltjänstgöring som i Eritrea är ett politiskt projekt. Mannen är därför flykting.

Målnummer UM7734-16, MIG 2017:12

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 17-06-22:

Niklas Orrenius: Måste finnas plats även för islamkritiker som Omar till sidans topp

Omar Makram såg sig tvungen att spotta på Koranen för att bevisa att han verkligen är ateist, och att han därför förföljs i sitt hemland Egypten. I onsdags fick Omar till slut uppehållstillstånd, efter tre års kamp.

Omar Makram har prydlig rosa button-down-skjorta, knäppt hela vägen upp. Han möter mig intill Motala Ströms svartglänsande vatten, i Norrköpings historiska industrilandskap. När jag prisar hans nya, vackra hemstad så ler han.

"Norrköping är fint. Men lite för litet för mig."

Leendet blir bredare.

"Jag är från Kairo."

Omar Makram hade ett bra liv i Kairo, för sex år sedan. Han var en 25-årig man med pengar, vänner och ett chefsjobb på ett rederi. Han hade växt upp i en konservativ sunnimuslimsk familj. I tonåren började han grubbla över religionen och tvivla. Hans troende pappa uppmuntrade honom att läsa. Men när Omar studerade Koranen och andra muslimska skrifter så blev han äcklad. Gud framstod som en våldsam, småaktig och hämndlysten figur. Han fann kvinnohat och våldsuppmaningar i Koranen och i andra muslimska skrifter.

Gradvis insåg han: jag är nog inte muslim. Jag är ateist.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Domstol: Barnfamilj får stanna efter elva års vistelse trots att de hållit sig undan till sidans topp

En familj från Ryssland som hävdat att de skulle anklagas för att samröre med wahabiter eller IS lyckades aldrig övertyga migrationsverket eller domstolarna om detta. De har hållit sig undan utvisning och vistats illegalt i Sverige större delen av sina elva år i Sverige. Föräldrarna har även dömts för mindre brottslighet för mer än 10 år sedan. Dessa förhållanden talar emot uppehållstillstånd även om barnen fått anknytning till Sverige. Migrationsverket avslog även i detta nya ärende. Migrationsdomstolen anser att barnen bör få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter, eftersom sjuttonåringen inte varit i hemlandet sedan hon var sex och elvaåringen aldrig varit där. De har ingen anknytning i hemlandet och talar endast ett minoritetsspråk, inte ryska. Båda barnen har stark anknytning till Sverige. Att utvisa barnen skulle enligt domstolen äventyra deras psykosociala utveckling och inskränka deras rätt till privatliv enligt Europakonventionen. Även föräldrarna beviljas uppehållstillstånd av särskilt ömmande omständigheter. Då har barnens rätt till familjeliv särskilt beaktats. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Migr.domstol: 18-årig kvinna ska inte behöva klara sig med 70-årig far i Afghanistan till sidans topp

En äldre man med två barn, varav en vuxen son och en yngre dotter, sökte asyl och åberopade även anknytning till hustrun och två andra vuxna barn som redan hade uppehållstillstånd. Målet gäller dottern, som nu fyllt 18. Migrationsverket hade beslutat om utvisning till Kabul, eftersom familjemedlemmarna inte kunde bevisa sitt skyddsbehov. Anknytningen till modern var tillräcklig för uppehållstillstånd men detta ska sökas från utlandet. För att en ung kvinna ska kunna utvisas krävs att det finns ett manligt nätverk. Enligt Migrationsverket skulle nätverket uppstå genom att fadern och den äldre brodern utvisades samtidigt. Migrationsdomstolen anser inte att fadern, som nu är 70 och har hälsoproblem, kan erbjuda det skydd och stöd som en kvinna i Afghanistan behöver. Brodern saknar i likhet med systern annan anknytning till Afghanistan och kan därför inte heller tjäna som stöd. Kvinnans situation är synnerligen ömmande och hon får därför permanent uppehållstillstånd. Den tillfälliga lagen tillämpas inte eftersom kvinnan var minderårig vid Migrationsverkets beslut. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Somna på Öresundståget är inte skäl avskriva ansökan enl Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En asylsökande pojke råkade somna på tåget och vaknade i Danmark. Hans gode man upplyste genast Migrationsverket om vad som hänt. Strax därpå inkom begäran från Danmark enligt Dublinförordningen. Några dagar senare meddelade gode mannen att pojken var tillbaka i Sverige. Hon fick svar att det krävs information från det andra landet för att ansökan ska avskrivas. Trots detta beslutade Migrationsverket att avskriva ärendet med motivering att pojken genom att lämna Sverige visat att han inte ville fullfölja ansökan. Migrationsdomstolen avslog överklagandet. Migrationsverket anser nu att avskrivningsbeslutet borde ha omprövats eftersom pojken trots allt ville fullfölja ansökan. Migrationsöverdomstolen slår fast att det saknats skäl för att avskriva ärendet över huvud taget. Migrationsverket borde åtminstone ha kommunicerat med det offentliga biträdet. Både Migrationsverkets och migrationsdomstolens beslut upphävs och målet återförs till Migrationsverket för att pröva asylansökan.

Målnummer UM755-17, MIG 2017:14

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Migr.överdomstolen: Syrien: Militärläkare ansvarig för tortyr, får inte flyktingstatus till sidans topp

En man från Syrien arbetade som militärläkare i Aleppo i sex år innan han lämnade regimkontrollerat område. Migrationsverket anser att han riskerar förföljelse men beviljade inte skyddsstatus eftersom mannen anses medskyldig till tortyr som utförs på militärsjukhus i Syrie. Han fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eftersom utvisningen inte kan verkställas på grund av risken i hemlandet. Mannen har en son, nu 15, som beviljats uppehållstillstånd som flykting i Sverige. Enligt Utlänningslagen kan en medlem av kärnfamiljen bara uteslutas från uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning om personen hotar ordning och säkerhet i Sverige. Men i EU:s skyddsgrundsdirektiv finns en regel om uteslutning när personen utesluts från skyddsstatus, som Migrationsverket valde att tillämpa. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som gör samma bedömning som Migrationsverket. Domstolen påpekar att mannen sökte läkartjänsten frivilligt och inte utsatts för tvång. Beträffande anknytningen tillägger domstolen att agerandet som bidragit till tortyr är ett hot mot den samhälleliga ordningen och kan ses som ett hot mot säkerhet och ordning även i Sverige. Hänsyn till barnet skulle enligt Migrationsöverdomstolen ändå kunna leda till uppehållstillstånd, eftersom mannen är den enda vårdnadshavaren. Men eftersom mannen nu ändå får tidsbegränsat uppehållstillstånd strider inte beslutet mot barnets bästa enligt domstolen.

Målnummer UM3787-16, MIG 2017-11

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Mariestads-Tidningen 17-06-22:

Asylsökande ska polisanmälas till sidans topp

Hädanefter ska Mariestads kommun polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) hoppas att fler kommuner tar efter. Beslutet får oppositionsrådet Ida Ekeroth (S) att rasa.

Ensamkommande med uppskriven ålder (18 år eller äldre) ska polisanmälas för brott mot bidragsbrottslagen. Det är kontentan av det beslut Johan Abrahamsson, Henrik Karlsson (M) och Rune Skogsberg (C) drev igenom i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) i onsdags.

- Det här handlar om att vi behandlar alla lika. Vi anmäler per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder, felaktiga ersättningar från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och fortsätter:

- Asylsökande som har ljugit om sin ålder kostar skattebetalarna stora pengar. Om du till exempel har tre elever som är över 20 år i en gymnasieklass stjäl de resurser från någon annan. Vi hoppas att frågan lyfts nationellt och att fler kommuner följer vårt exempel.

Bedrövad

Oppositionsrådet Ida Ekeroth och partikollegan Janne Jansson (S) reserverade sig mot ksau:s beslut.

- Jag tycker att det här är fruktansvärt. Det är många ensamkommande som inte ens vet hur gamla de är. De lever redan med en enorm oro över risken att skickas tillbaka när deras ålder skrivits upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-15:

Migrationsverkets personal uppmanas provocera intagna till sidans topp

Personal på Migrationsverkets förvar i Kållered slår larm om att de uppmanas provocera resurskrävande intagna. Syftet är att tvinga fram skäl att förflytta dem till Kriminalvårdens häkten, enligt DN:s källor.

Migrationsverket har nu inlett en utredning.

"Irritera det jävla svinet så han gör något dumt. Han måste bort". Orden fälldes, enligt DN:s källor, av en chef på Migrationsverkets förvar i Kållered utanför Göteborg. De ska ha syftat på en psykiskt sjuk man som i väntan på utvisning mådde mycket dåligt och hade slutat ta hand om sin hygien.

Mannen ansågs vara "resurskrävande" och allmänt "jobbig".

- Vi skulle helt enkelt agera så att den här mannen kunde avskiljas, det vill säga placeras i ett slags isolering, och sedan flyttas till häktet. Chefen vill bli av med vissa individer och det är vi som ska se till att den förvarsintagne går över gränsen om de inte gör det själva, säger en av de anställda på förvaret.

Liknande uppmaningar sker regelbundet på förvaret, enligt flera uppgiftslämnare som DN har varit i kontakt med.

-"Ni vet hur ni ska framkalla en reaktion om det blir problem", brukar vi få höra, säger en annan anställd och fortsätter:

- Det är en jargong som funnits öppet på förvaret en längre tid. Första gångerna jag hörde om det blev jag chockad. Jag trodde aldrig det kunde få gå till så här, man är så stolt över rättssäkerheten i landet, så upplever man detta på en myndighet.

På Migrationsverkets förvar placeras personer som ska avvisas eller utvisas om det exempelvis finns risk att de annars avviker.

Medarbetare på Migrationsverket har mandat att besluta att säkerhetsplacera intagna i Kriminalvårdens häkten. Det är alltså dessa beslut som anställda nu uppger att de blir uppmanade att provocera fram.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-06-15: Moderaterna: "Om bilden stämmer fullt ut måste man vidta åtgärder" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-16:

Tidigare anställd: Provokation används till sidans topp

En tidigare anställd på Migrationsverkets förvar i Kållered går nu öppet ut och bekräftar uppgifterna om hur personal uppmanats att provocera resurskrävande intagna.

- Situationen är allvarlig, säger Vanja Tomin till DN.

Dagens Nyheter kunde på torsdagen avslöja brister vid Migrationsverkets förvar i Kållered. Flera medarbetare har slagit larm om att chefer uppmanat dem att tvinga fram skäl att förflytta intagna till Kriminalvårdens häkte. "Irritera det jävla svinet så han gör något dumt. Han måste bort", ska en av cheferna på Migrationsverket ha sagt.

- Vi sitter i en sådan position att vi kan göra deras liv jobbigare än vad det redan är, och det är helt enkelt för jävligt att vi får den här typen av order på en statlig myndighet. Vi jobbar med människor, inte djur, sade en anställd till DN på torsdagen.

Ett flertal anställda, som har velat vara anonyma med rädsla för repressalier, har gett en samstämmig bild av kulturen på förvaret där "jobbiga" intagna ibland rensas ut genom provokationer.

Nu träder en tidigare anställd på förvaret i Kållered fram och öppet bekräftar de anonyma medarbetarnas uppgifter:

- Deras berättelser stämmer. Det som sker på förvaret är bekymmersamt och strider mot lagen. Jag har sett det med egna ögon, säger Vanja Tomin.

Hon var handläggare vid förvaret med utökad delegation som teamledare och hade bland annat behörighet att underteckna beslut om säkerhetsplacering i häkten. Vanja Tomin arbetar kvar på Migrationsverket men är i dag utlånad till en annan enhet.

- Jag är inte rädd för repressalier eller löneavdrag, jag står för mina synpunkter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-06-24:

"Det spelar ingen roll för dem om jag tar mitt liv" till sidans topp

Samtidigt som Migrationsverket fått i uppdrag att utvidga sin förvarsverksamhet visar myndighetens egna rapporter på flera självmordsförsök bland de asylsökande som placerats där. En av dem som just nu överväger att ta sitt liv är Amirabbas Moradi, i syfte att slippa den död han tror väntar efter den stundande utvisningen till Kabul.

- Det är som ett fängelse.

Andetaget i slutet av meningen fyller tystnaden i det avskalade rummet. En no smokingskylt på de i övrigt kala väggarna och så två soffor, Amirabbas Moradi sitter i en av dem. Vi befinner oss i ett besöksrum på Migrationsverkets förvar i Märsta. Här, bakom låsta dörrar i en tvåvåningsbyggnad i rött tegel, kommer hans sista dagar i Sverige att utspela sig. Migrationsverket har varken trott på att han var minderårig när han sökte asyl eller att han kommer från provinsen Ghazni. Den personliga hotbilden som Amirabbas Moradi angett, däribland att han likt sin pappa riskerar att tvångsrekryteras av talibanerna, har också avfärdats.

- De vet att det inte är säkert i Afghanistan, de dödar folk där hela tiden. Men Migrationsverket och politikerna säger att det inte är någon fara för oss. Ibland det finns människor som inte har några känslor, säger han.

När ETC träffar honom har det gått 13 dagar sedan polisen förde honom till förvaret. Oändliga dygn, med tankar som följt med enda tills sömnen kommit som ett avbrott under några få timmar i gryningen. "Det känns som ett år", säger Amirabbas Moradi.

- Om jag åker till Afghanistan jag vet de ska döda mig eller själv jag ska ta mitt liv. Jag kan inte vänta på att de kommer att döda mig.

Ibland tänker Amirabbas Moradi att han borde avsluta sitt liv redan här, i Migrationsverkets förvars?lokaler.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 17-06-10:

Allt fler papperslösa marockaner utvisas från Sverige - stor ökning mot tidigare år till sidans topp

Antalet papperslösa marockaner som utvisas från Sverige är tio gånger fler i dag än under 2015. Samtidigt beräknas fortfarande 800 barn och ungdomar från Marocko vistas illegalt i Sverige.

Allt fler marockaner som vistas illegalt i Sverige har eller kommer att utvisas, det rapporterar Sveriges Radio.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter Helsingborg 17-06-17:

Nu ska Sadiq, 18, deporteras till Kabul till sidans topp

Nyligen deporterades 13 personer till Afghanistan från flyktingförvaret i Åstorp. En av de som skulle skickas ut var för sjuk när ordern skulle verkställas. Men imorgon söndag ska även han, Sadiq Hassani, flygas till Kabul.

Sadiq Hassani är 18 år gammal. Född i Afghanistan, men uppvuxen i Iran. Han kom till Sverige vintern 2015 och har sedan dess fått nej på sin ansökan om att få stanna i Sverige. Sedan ett halvår tillbaka sitter han på förvaret i Åstorp.

- Jag har haft flera ångestattacker och varit på sjukhus, berättar Sadiq Hassani när SVT Nyheter pratar med honom på fredagen.

Då har han två dagar kvar i Sverige. På söndag eftermiddag kommer polisen och hämtar honom, och han ska sättas på ett flygplan med slutdestinatution Kabul. Vad som väntar honom när han kommer fram har han ingen aning om.

- Det jag ser framför mig är att jag inte har någonstans att ta vägen. Och att jag kommer att dö.

Ny manifestation

När 13 andra afghaner nyligen avvisades från Åstorp samlades ett stort antal människor för att manifestera mot avvisningarna. Flera av dem kommer finnas på plats även under helgen.

- Det är fler som börjat engagera sig för de här frågorna nu, efter den senaste deportationen, säger Ewa-Märta Granqvist.

Hon är med i nätverket "#Vi står inte ut", och är själv ideell familjeförälder till två ungdomar från Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter Helsingborg 17-06-17: Vän till Sadiq: "Det är så inhumant" (Extern länk)

Sydsvenskan 17-06-17: "När jag tänker på Kabul ser jag bara döden framför mig" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-06-18:

Tvångsutvisning till Afghanistan stoppad till sidans topp

I sista stund avblåstes tvångsutvisningen av 18 årige Sadiq Hassani till Afghanistan. Orsaken var att de afghanska myndigheterna inte ville utfärda några resedokument till honom.

I går transporterades 18-årige Sadiq Husani från Migrationsverkets förvar i Åstorp, i Skåne till ett förvar i Märsta utanför Stockholm. Planen var att han skulle deporteras till Kabul under lördagskvällen. Men deportationen ställdes in ett par timmar innan han skulle ha förts till Arlanda för att flygas till Kabul.

Fatemeh Khaivari, ordförande i ensamkommandes förbund i Stockholm, är överlycklig över beskedet. Tillsammans med ett femtital personer har hon tillbringat natten utanför förvaret som ligger i ett industriområde i Märsta.

- Jag är jätteglad. Vi har varit vakna hela natten och vi är väldigt trötta. Men så fort vi fick höra att utvisningen var avbruten blev vi pigga igen och skrek av glädje, säger hon.

Fatemeh pratade med Sadiq på telefon direkt efter att han fick beskedet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Storbritannien/ Förvarstagen två och ett halvt år fick skadestånd genom domstol till sidans topp

En man från Zimbabwe kom till Storbritannien 2001 på besöksvisum och stannade kvar illegalt. Mannen led av psykisk sjukdom, hörde röster mm. År 2005 sökte han asyl men missade intervjun och registrerades som avviken. 2008 gjorde han ett nytt försök och framförde att han attackerats i hemlandet för sitt arbete för hbtq-rättigheter. Under den andra asylansökan togs han i förvar trots att hans psykiska hälsa förvärrades. Ombudet begärde att han skulle släppas mot borgen men det nekades på grund av att han tidigare avvikit, att han inte visat sin identitet mm. Asylproceduren fortgick under 2009-2010 bland annat med läkarintyg som visade ett psykotiskt tillstånd med många symptom på schizofreni. Först i februari 2011 avslogs asylansökan och i maj avslogs överklagandet. I september släpptes han mot borgen. Efter ytterligare turer fick han till slut tidsbegränsat uppehållstillstånd av humanitära skäl 2013. Hans ansökan om förlängning är ännu inte behandlad. Målet hos Europadomstolen gäller förvarstagandet, dels på grund av längden, dels för att det rått ett moratorium för att verkställa utvisningar till Zimbabwe under en stor del av tiden. Domstolen anser att mannen bär ett visst ansvar själv men det är ändå i huvudsak staten som har ansvar för att agera inom rimlig tid när en person är i förvar. Drygt sju månader av förvarstiden bryter mot denna princip och därmed mot artikel 5:1 i Europakonventionen. Storbritannien ska betala mannen 7000 euro för hans kostnader.

Case of S.M.M. v. The United Kingdom (Application no. 77450/12) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

#vistårinteut 17-06-25:

Ni som arbetar på Migrationsverket och som inte står ut - hör av er! till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har förstått att det är många handläggare på Migrationsverket som inte står ut med de inhumana och rättsosäkra beslut ni tvingas fatta. Vi förstår er och skulle gärna vilja komma i kontakt med er. Hör av er!

Vänligen Kinna och Sara, talespersoner för #vistårinteut

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-06-15:

Familj riskerar utvisning efter sex år - nu engagerar sig klasskamrater till sidans topp

Tre arbetande ungdomar i Mora och Orsa befarar att de kommer bli utvisade på fredag. Detta trots att de bott sex år i Orsa. Nu engagerar sig klasskamrater för att stoppa den eventuella utvisningen och anordnar en manifestation.

Skolavslutningen närmar sig för många. Men eleverna som läser Vård- och omsorgsprogrammet i årskurs två fick nyligen höra något som chockade klassen.

Deras klasskamrat Mohammed, kallad Hama, kommer kanske inte finnas i klassrummet nästa termin.

Samtidigt som studenterna går sitt sedvanliga tåg från Moraparken till Tingshusparken ska Mohammed nämligen, tillsammans med sin familj, infinna sig på polisstationen.

Detta efter familjen fått en kort kallelse i brevlådan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 17-06-15:

Stökigt när stort antal poliser ingrep mot demonstranter vid Migrationsverket i Malmö till sidans topp

De irakier som har demonstrerat mot den svenska flyktingpolitiken utanför Migrationsverket i Malmö motades bort av polisen på torsdagseftermiddagen så att sakerna i det tillfälliga lägret kunde forslas bort.

Ett 30-tal demonstranter har varit här i snart en månad nu. I anslutning till busshållplatsen utanför Migrationsverket på Jägersro har de upprättat ett tillfälligt läger med tält, mat och filtar. Det är torsdagseftermiddag, klockan är tre. Nu väntar man. Tidigare under dagen har de fått veta att polisen planerar att avbryta deras aktion - och sedan drygt en timme står ett par poliser en bit bort och gör sig redo att ingripa.

- De säger att de är här för att underlätta, men vi ser inte att det hjälper, säger Fatma Sadek.

Hon agerar tolk åt en av de andra demonstranterna:

- Målet är att människor som behöver skydd, som inte kan återvända till sitt hemland eftersom det inte är säkert, ska få chansen att stanna i Sverige och få uppehållstillstånd. Och kunna leva ett normalt liv, säger mannen.

Han heter Farazdak. Vad han heter i efternamn hinner han inte berätta innan tumultet utbryter. En efter en rullar polisbilarna in på gräsmattan - totalt ett tiotal bilar - och bildar en mur kring demonstranterna. De uppmanas att lämna platsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 17-06-17:

Från Malmö till Öland - asylstafetten ger sig ut på vandring till sidans topp

Under lördagen samlades ett 50-tal demonstranter på Möllevångstorget för att uppmärksamma asylsökandes villkor- och börja promenera till Öland.

- Vi tycker att migrationsprocessen är ett lotteri. Det kan vara två personer med samma asylskäl, men en får stanna och den andra inte. Man skickar flyktingar till Kabul trots att det sprängs och mördas där. Det är omständigheter som man måste räkna in, säger Andreas Mårtensson, arrangör för Asylstafetten, som anordnas för femte året.

I 27 dagar kommer en grupp personer att gå från Malmö till Öland (och stanna till och sova emellanåt). I Skåne kommer man att gå till Lund, och därifrån upp till Kristianstad via bland annat Kävlinge, Eslöv och Höör.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-06-18:

Markering mot Stefan Löfven på Järvaveckan till sidans topp

Gemenskap, utbildning och brottsförebyggande stod på agendan när statsminister Stefan Löfven (S) talade på politikerveckan i Järva. Även idag gjorde sig ett par demonstranter hörda framför scenen. Strax efter att talet påbörjades sågs en grupp aktivister hålla upp en stor skylt framför statsministern: "Mitt Europa bygger inte murar".

Citatet, som är taget från statminister Stefan Löfvens tal på Medborgarplatsen hösten 2015, var skrivet i en pratbubbla. Bakom manifestationen stod organisationerna Refugees Welcome Stockholm och FARR, som arbetar för asylsökandes rättigheter.

- De påminde om det tal som Stefan Löfven höll i början av hösten 2015 när det kom väldigt många asylsökande. Sen dröjde det ju inte många veckor innan han ändrade lagstiftningen till tillfälliga uppehållstillstånd och ID-kontroller, och skärpte vår asyllagstiftning till samma nivå som resten av Europa, sa SVT:s politikreporter Per Einarsson som var på plats i Järva.

Aktivisterna gick undan scenen efter några minuter, men var kvar på platsen under hela talet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 17-06-18: Här lämnar Björn Kjellman över ett protestbrev från #vistårinteut till Löfven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU Concilium 17-06-23:

Europeiska Rådet toppmöte 22-23 juni till sidans topp

Migration

EU:s ledare manade till ytterligare åtgärder för att hejda flödet av migranter från Libyen till Italien längs den centrala Medelhavsrutten. De fokuserade i synnerhet på följande:

+ ytterligare utbildning och utrustning för den libyska kustbevakningen

+ närmare samarbete med ursprungs- och transitländerna

+ ytterligare ansträngningar för att öka antalet återvändanden

Ledarna framhöll att återtagandeavtal med länder utanför EU bör komma på plats snarast möjligt.

EU:s ledare påminde också om behovet av att reformera det gemensamma asylsystemet. "Tack vare framstegen under det maltesiska ordförandeskapet finns en samsyn om att det i det reformerade gemensamma europeiska asylsystemet måste finnas rätt balans mellan ansvar och solidaritet," konstaterade ledarna.

Hämta rådets slutsatser, se sid 11 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-06-23:

European Council Conclusions on the CEAS reform: Wrong signal at the wrong time till sidans topp

OP-ed by Kris Pollet, ECRE Senior Legal & Policy Officer

Just over one year since the Commission presented its controversial package on the reform of the legal framework of the Common European Asylum System, the European Council has once more discussed the state of play on the legislative process with the aim of providing further guidance to the Justice and Home Affairs Ministers on the future design of the CEAS. The outcome leaves much to be desired, both from a solidarity and a refugee protection perspective.

It is no secret that the solidarity question as part of the Dublin reform remains one of the key stumbling blocks for the co-legislators. Fundamental disagreement between States as to the meaning of solidarity in the framework of a common system has created a deadlock in Council. Various attempts of the Presidencies to reconcile the opposing views of Member States in the debate on the reform of Dublin have failed. Endless rounds of high level talks have produced little more than a common understanding on the need to strike a fair balance between solidarity and responsibility and to explore possible solutions to alleviate the burden on EU Member States of first entry. As the Commission proposal does not fundamentally depart from the key principles underlying the existing Dublin system, the same conflicting interests of Member States in the operation of the system prevent any progress.

Unsurprisingly but sadly, it appears easier to build consensus on establishing more effective ways to deflect protection responsibilities to third countries than it is to agree on sharing responsibility for refugee protection within the EU. Preventing the need for triggering intra-EU solidarity measures by increasing the scope of the safe third country concept is considered a much safer bet for the EU leaders than trying to untie the Gordian solidarity knot as part of the Dublin discussions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Friedrich Ebert Stiftung juni 2017:

The EU-Turkey Refugee Deal and the Not Quite Closed Balkan Route till sidans topp

Bodo Weber

In March 2016, o measures ended what has been labeled the European refugee crisis - the closure of the so-called Balkan route and the agreement on the EU-Turkey statement. The EU's shift in policy put an end to the Eastern Mediterranean migration route into the EU, but it did not result in a complete closure of the Balkan route.

The effect of the two measures on the Balkan route has been threefold: First, the number of refugees and migrants moving along the route has dropped dramatically, but tens of thousands still succeed to transit; second, the route has been redirected, with the southern entry point shifting from the Greek islands to Bulgaria's land border with Turkey; and third, the form of transit has shifted back to the use of smugglers. The three EU member states located at the southern entry (Bulgaria) and northern exit (Hungary, Croatia) of the Balkan route have reacted to the inability to completely close the route with intensified efforts of systematic push-backs of refugees and migrants. Bulgaria has done so with limited success, the other two have been more successful. The attempts to physically close the Balkan route, especially in the case of Hungary, have included changes to asylum legislation that, taken together with the physical push-backs, amount to the systematic violation of human rights and the systematic violation of domestic, EU and international laws and conventions and constitutes a departure from core EU values. The two Western Balkan states on the route that aspire to EU membership, Serbia and Macedonia, have been caught in the middle. Neighboring EU member states' efforts to close the route have created a bottleneck, particularly in Serbia, where around 10,000 refugees and migrants remain stuck. Both countries governments have been compelled to adopt the asylum policies of their EU neighbors consisting of a combination of the misuse of the safe third country concept and of physical push-backs.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

Friedrich Ebert Stiftung library (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-06-14:

UN report on Libya: serious abuses against migrants till sidans topp

- "concerns" over vetting of coastguard members trained by EU

"The Final Report of the Panel of Experts on Libya... discusses links between armed groups, criminal groups, and different coast guard factions, including involvement by coast guard factions in migrant smuggling and coast guard factions shooting at or sinking migrant boats operated by competitors. The report makes clear that after interception at sea, migrants are "often beaten, robbed and taken to detention centres or private houses and farms where they are subjected to forced labour, rape and other sexual violence."

The report questions whether any of the coast guard factions are under the control of the Government of National Accord and questions the vetting of the coastguard trainees who are receiving training from EUNAVFOR MED. This information is further reason for the EU and EUNAVFOR MED to immediately suspend all collaboration with the Libyan coast guards and navy."

The EU has for some time been training Libyan coast guard officials. See: EU navies find training Libyan coast guard no easy task (Defense News, link):

"A European naval official linked to the coast guard training admitted that the Libyan coastline was full of semiofficial coast guard outfits, some linked to militias.

But he insisted there was no danger of EU funding ending up in their hands.

"The difference is that we have been working through the Libyan Navy, which is answerable to Serraj, and all our recruits are from the Navy," he said. "When you see Libyans in uniform on a grey boat you shouldn't assume that's the Navy.""

However, according to the UN report (emphasis added):

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

Migrants at Sea 17-06-14: UN report documents extensive and grave human rights violations by Libyan coast guard against migrants (Extern länk)

ECRE 17-06-16: UN report: Libyan Coast Guard directly involved in human rights violations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-06-20:

Löfven hotar dra in pengar till Polen: "Måste ta flyktingansvar" till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven (S) skärper än en gång tonen mot de EU-länder som fortfarande vägrar ta emot flyktingar.

Vid ett möte med Polens premiärminister i Warszawa i dag slog han fast att konsekvensen kan bli mindre bidragspengar från EU.

- Om vi inte löser denna fråga så skadar det EU-samarbetet, säger Stefan Löfven.

Budskapet från statsminister Stefan Löfven till premiärminister Beata Szydlo vid det dryga 90 minuter långa mötet i Warszawa på tisdagen var tydligt. Polen måste börja ta sitt ansvar för människor på flykt.

- Det är budskapet hela tiden till Polen. Alla måste ta ansvar, om vi ska kunna ta bort de inre gränskontrollerna då måste det här fungera. Det hänger också ihop med att svenska folket inte bara ska vara nettobetalare till EU för att sedan bli lämnade ensamma med ansvaret för flyktingar, det håller inte. Det har jag framfört i dag, säger Stefan Löfven.

Kan det bli aktuellt med mindre pengar från EU:s strukturfonder?

- Vi får se längre fram men det är det vi säger, man kan inte bara ta de goda delarna av ett samarbete och strunta i de svåra sakerna.

Polen vill inte ta emot flyktingar

Polen har hittills sagt blankt nej till EU-kommissionens förslag om en gemensam flyktingpolitik i EU och har heller inte tagit emot en enda av de 160.000 flyktingar och migranter som EU-länderna redan hösten 2015 enades om skulle omfördelas från Grekland och Italien.

Under mötet i dag sa premiärminister Szydlo att även Polen vill hitta en kompromiss men att motståndet mot att ta emot flyktingar är för utbrett i Polen.

- De säger att de vill hitta en lösning men hittills har det inte inneburit att även de ska ta emot flyktingar och det är ju det som är kärnfrågan. Vi menar att en lösning måste innehålla ett gemensamt åtagande att också ta emot flyktingar, säger Stefan Löfven.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 17-06-21:

Asylrörelsen bävar inför EU-förhandlingar till sidans topp

Ingen ska få permanent uppehållstillstånd i ett EU-land. Det kan bli en av delarna i en gemensam asylpolitik i unionen. I asylrättsrörelsen är oron stor över flera förslag som inskränker flyktingars rätt.

EU-kommissionens förslag om en gemensam flyktingpolitik upprörde asylrättsrörelsen för ett år sedan. Det ska nu förhandlas mellan EU-parlamentet och ländernas migrationsministrar i rådet.

Förra torsdagen beslutade utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter om EU-parlamentets förhandlingslinje om uppehållstillstånd. Liksom kommissionen vill parlamentet att inga EU-länder ska få utfärda permanenta uppehållstillstånd. Vart femte år ska flyktingar behöva ansöka om förnyat tillstånd, enligt EU-parlamentet.

- Det går emot all kunskap om vad människor behöver för att starta ett nytt liv. Nu får vi en grupp av befolkningen som lever fem år i taget. Det är grymt och omänskligt, säger Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

Vänstergruppen var ensamma om att rösta nej till förslaget. Flera andra framhöll att linjen är mer generös än kommissionens som innebär att den som har flyktingstatus ska få treåriga uppehållstillstånd och övriga skyddsbehövande endast ettåriga. Men det är en kompromiss som inte duger, tycker Malin Björk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-06-19:

Public consultation on legal migration of non-EU citizens - Have your say! till sidans topp

Today, the European Commission launches a public consultation on EU's legislation on the legal migration of non-EU citizens (Fitness Check on EU legal migration legislation). The consultation is open until mid-September.

Target group(s)

non-EU citizens considering to come to the EU; non-EU citizens residing or having resided in the EU; employers, business representatives and non-EU companies intending to provide services in the EU; public authorities; and NGOs, interested citizens and others.

Period of consultation

From 19 June 2017 to 18 September 2017

Objective of the consultation

This is an open public consultation to collect evidence, experiences, data and opinions to support the evaluation, by the European Commission, of the existing EU legal framework for the legal entry and stay of nationals of non-EU countries to the EU Member States (legal migration) (N.B.: this excludes Denmark, Ireland and the United Kingdom that do not apply this EU legislation, with the exception of the Researchers' Directive 2005/71/EC, applied by Ireland). This consultation does not cover the EU citizens living in other EU countries. Legal migration should be understood mainly as stays of longer than three months in the EU.

The European Union Treaties stipulate that the EU has the competence to adopt common measures for conditions for entry and residence, and to define the rights of third-country nationals residing legally in the Member States. The Member States retain the possibility to control the volumes of migrants admitted for work.

(...)

Läs mer och hämta frågeformulär (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Europarådet 17-06-19:

PDF report: Realising the right to family reunification of refugees in Europe till sidans topp

In the case of refugees, broadly understood, the right to respect for their family life requires swift and effective family reunification.

For refugees, the right to family reunification is crucial because separation from their family members causes significant anxiety and is widely recognised as a barrier to successful integration in host countries. Well-designed family reunification policies also help create the safe and legal routes that are necessary to prevent dangerous, irregular journeys to and within Europe.

Despite the importance of facilitating family reunification for both refugees and European states, the trend is now towards imposing greater restrictions in this area. This paper assesses restrictions on the right to family reunification, as enshrined in United Nations human rights treaties, the case law of the European Court of Human Rights and European Union law, and shows that many of the legal and practical restrictions currently in place raise concerns from a human rights perspective.

Based on this analysis, the Council of Europe Commissioner for Human Rights sets out a number of recommendations to member states intended to assist national authorities in re-examining their laws, policies and practices in order to give full effect to the right to family reunification, for the benefit of both refugees and their host communities.

Hämta rapporten (Extern länk)

Europarådet 17-06-19: European countries must lift obstacles to reunification of refugee families (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-06-19:

War, violence, persecution push displacement to new unprecedented high till sidans topp

War, violence and persecution worldwide are causing more people than ever to be forcibly displaced, according to a report published today by UNHCR, the UN Refugee Agency.

UNHCR's new Global Trends report, the organization's major annual survey of the state of displacement, says that at the end of 2016 there were 65.6 million people forcibly displaced worldwide - some 300,000 more than a year earlier. This total represents an enormous number of people needing protection worldwide.

The figure of 65.6 million comprises three important components. First is refugee numbers, which at 22.5 million are the highest ever seen. Of these, 17.2 million come under the responsibility of UNHCR, and the remainder are Palestinian refugees registered with our sister-organization UNRWA. Syria's conflict remains the world's biggest producer of refugees (5.5 million), however in 2016 the biggest new factor was South Sudan where the disastrous breakdown of peace efforts in July of that year contributed to the outflow of 739,900 people by year's end (1.87 million today).

Second is displacement of people inside their own countries, whose numbers were 40.3 million at the end of 2016 compared to 40.8 million a year earlier. Syria, Iraq, and the still very significant displacement inside Colombia were the biggest internal displacement situations, nonetheless the problem of internal displacement is a worldwide one and accounts for almost two thirds of the global forced displacement total.

Third is asylum seekers, people who have fled their country and are seeking international protection as refugees. As of the end of 2016 the number of people seeking asylum globally was 2.8 million.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Global Trends report, internetformat (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-06-19:

Rekordmånga på flykt till sidans topp

Antalet människor i världen som tvingats bort från sina hem slog nya rekord förra året med 65,6 miljoner människor, det visar FN:s flyktingorgan UNHCR:s senaste rapport. Men det var också så att över en halv miljon människor kunde återvända till sina hemtrakter 2016.

När FN:s flyktingorgan UNHCR publicerar sin rapport över läget i världen är det många siffror som radas upp. 65,6 miljoner människor som tvingats bort från sina hem. 22,5 miljoner är flyktingar i ett annat land, 40,8 är internflyktingar, det vill säga människor som tvingats bort från sina hem men fortfarande befinner sig i hemlandet. Och så 2,8 miljoner som söker asyl i något annat land.

Aldrig någonsin har så många människor befunnit sig på flykt som förra året. Människor som flytt undan krig, konflikter, våld, fattigdom och klimatförändringar. Och hälften av alla flyktingar är barn, många som dessutom kommer ensamma eller har kommit bort från sina föräldrar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Nyheter 17-06-10:

Så gick det för flyktingarna i Hells Angels-villan till sidans topp

Efter nio månader i Hells Angels-villan i Nacka har flyktingfamiljen från Kongo börjat prata svenska, odla grönsaker och träffa vänner.

Juliana, en månad gammal i dag, är född i Sverige. Den första i släkten.

Juliana Otilia Tambwe är Mave Loshove Giseles första barn och Akiki Madelelenie Bongerizes första barnbarn. Hon gnyr lite men håller ögonen slutna.

- Hon är vaken på nätterna i stället, säger Gisele.

Julianas pappa, Bienfait Longa Tambwe, är kvar i Uganda. Han har varit på intervju på svenska ambassaden men ännu inte hört något mer ifrån dem.

- Han står i kö, jag måste vara tålmodig. De säger att det tar 18 månader. Jag saknar honom så mycket, det gör mig så ledsen, säger Gisele.

Hon bläddrar i bröllopsalbumet, med bilder från vigseln, festen och smekmånaden. Hon reste till Sverige två månader efter bröllopet.

I oktober i fjol flyttade Gisele, med åtta syskon och mamma Akiki, morbrodern Kamara Ndangwa och kusinen Ami Elie Byensi, in i villan. När Nacka kommun förra våren köpte motorcykelgänget Hells Angels hus för att använda det som flyktingbostad skrev några boende i området till kommunen att de föredrog Hells Angels som grannar.

Men när familjen väl flyttat in blev de välkomnade av grannarna, som kom med blommor. Volontärer samlade ihop varma kläder, möbler, dator och tv. I början fick de också hjälp av kommunens etableringsgrupp, som visade hur allt fungerar, skola, sjukvård och kollektivtrafik, berättade vilka djur som finns här, och gav familjen böcker om Sverige.

- Men när de förstod att vi talar engelska tyckte de att vi kunde ta reda på saker själva. Jag åker in till stan för att se vyerna och titta ut över vattnet, jag upptäcker och känner mig för i det vackra Stockholm, säger Gisele.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Stad 17-06-13:

Mohamad kom till Sverige för två år sedan - går ut skolan med toppbetyg till sidans topp

För drygt två år sedan kom den nu 17-årige Mohamad Reza Yosefi till Sverige från Iran. Till fots. Nu går han ut nian på Lundenskolan - med toppbetyg, bland annat i ämnet bild. För att uppmärksamma hans inspirerande resa och talang för målning pryds nu skolans entré av hans konstverk.

När Mohamad var 14 år flydde han från Iran, men någonstans vid gränsen till Turkiet tappade han bort sin familj. Mohamad fortsatte sin resa, ensam och till fots. Fem månader senare var han framme i Sverige.

Efter att ha flyttat runt mellan olika boenden för ensamkommande kom han till Göteborg för cirka ett år sedan. Nu bor han hos en svensk familj och går i nionde klass på Lundenskolan. Trots att Mohamad inte har gått i skolan särskilt länge går han ut grundskolan med toppbetyg.

- Jag hade inte chans att gå i skolan förut, eftersom jag inte hade några papper i Iran, men här har jag chansen. Jag har A i bild, alla NO-ämnen, hemkunskap - ja i många ämnen.

Målandet hjälper mot "sorgen i hjärtat"

I våras fick eleverna i Mohamads klass i uppdrag att göra en målning utifrån konststilen kubism. När Helene Stockman, bildlärare på Lundenskolan, såg Mohamads målning frågade hon skolledningen om inte bilden kunde få pryda skolans entré. Hon ville uppmärksamma inte bara Mohamads målning, utan också den resa han har gjort.

- Mohamad är en stor inspiration för andra. Han har verkligen tagit vara på möjligheterna i skolan och har jobbat hårt för att komma hit. Det han har åstadkommit är fantastiskt och det vill vi så klart uppmärksamma genom den här vackra målningen han har gjort, säger Helene.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-06-23:

Community policing to help combat migrant fear till sidans topp

Community policing can help bridge the mistrust and fear among and towards newly-arrived migrants and local communities. This was one of the observations from the latest summary report of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) on migration-related fundamental rights concerns in selected EU Member States which assesses how the police work with local communities including migrants and asylum seekers.

The Agency's latest summary focused on areas where there is available data and high numbers of asylum seekers. Some of the main findings include:

1. Fear of becoming a victim of crime is a common concern among local communities, including existing migrant populations, as well as asylum seekers or refugees.

2. Building trust between the police and local communities is vital in trying to resolve and prevent conflicts that arise within different communities. However, this requires adequate resources and competences within local police services, as many asylum seekers are unlikely to report being victims of hate crime or exploitation by traffickers and criminals.

3. The police in some of the areas covered have dedicated more resources to dealing with hate crime against migrants and some have established specialised units.

4. Most areas have crime prevention activities at reception facilities or asylum centres such as police patrols and visits to build trust as well as surveillance measures. There are also radicalisation prevention efforts ranging from police liaison to security training on how to handle radicalisation situations.

5. Community policing-related training has also been taking place, boosting awareness of the needs of migrants and how to avoid discriminatory profiling. Measures include recruiting staff with different migrant backgrounds. Such measures may not necessarily relate to the arrival of migrants but are part of wider efforts to have more inclusive policing.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Aftonbladet debatt 17-06-20:

Dags att skrota hårda asylpolitiken, Löfven till sidans topp

Maria Strandberg, FARR, Elin Lindén, Refugees Welcome Stockholm

Debattörerna: I morgon är det ett år sedan det öppna Sverige officiellt försvann

Samma vecka som tusentals människor på flykt anländer till Stockholms central, i september 2015, talar statsminister Stefan Löfven på en manifestation för en generös flyktingpolitik inför 15 000 engagerade stockholmare:

"Vänner, miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror, människor som du och jag med drömmar och förhoppningar, men som tvingas fly undan bomber med sina barn i famnen. På vägen riskerar de sina liv - i trånga lastutrymmen, i containrar, i sjöodugliga båtar. Jag sörjer med mänskligheten, när detta sker inför våra ögon."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnrättsbyrån 17-06-22:

Varför åker de inte bara hem? till sidans topp

Elin Wernquist

"Varför återvänder asylsökande inte till Afghanistan?"

Frågan som aldrig ställdes när Morgan Johansson var gäst i aktuellt den 13 juni tillsammans med moderaten Johan Forsell. I samklang tävlar istället partierna om vem som har bäst kapacitet att sätta "hårt mot hårt". Strategin är att polisen ska söka efter människor med utvisningsbeslut i allt större utsträckning och samtidigt ställa dem helt utanför samhällets sociala försäkringssystem. Svält ut dem, putta ut dem på gatan så kanske de förstår att "ett nej är ett nej".

Men varför krävs det så drastiska åtgärder från Sveriges regering för att människor ska återvända? Vad är det som gör att människor trots ett liv i extrem social utsatthet som papperslös väljer att fortsätta vara kvar i Sverige - stället för att återvända till Afghanistan? Är det inte ett perspektiv värt att lyfta?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 17-06-13:

Barn har rätt att växa upp med båda sina föräldrar till sidans topp

Öppet brev till regeringen från Rädda Barnen Örebro län

Det kan dröja mer än tre år från att en mamma eller pappa ansökt om uppehållstillstånd i Sverige tills hela familjen kan återförenas.

Migrationsverket säger att de som söker om familjeåterförening får räkna med väntetider på mellan 18 och 24 månader. Väntetiderna är mycket längre än de nio månader som lagen kräver för att familjer ska kunna återförenas i Sverige. Först om några år hoppas Migrationsverket klara av att fatta beslut inom de månader som lagen kräver.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 17-06-22:

Men hur gammal är jag? till sidans topp

Jag tror att den stora majoriteten av ensamkommande är sådana som jag, som faktiskt inte vet exakt när de är födda, skriver Mohamad Hassan.

Just i dag fyller jag 45 år. Eller? Kan jag vara säker på det?

Enligt mina syriska handlingar är jag född 1973, mina skolregistreringskort säger att jag är född 1971 medan jag enligt ett gammalt libanesisk laissez passé-pass är född 1970.

Min mamma sade dock att jag var född året före oktoberkriget/Yom kippurkriget mellan Israel och arabländerna och det året då terrorattackerna skedde i München-OS 1972. Eftersom många mammor i krigshärjade länder förknippar barnens födelser med något viktigt som har hänt så utgår jag från att min mamma mindes rätt och att jag är född 1972. Därför kanske jag kan fira 45 år idag trots allt!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sanna Vestin 17-06-18:

Vad är 85 procent? till sidans topp

Nu blir det matematik. Vad är 85 procent?

85 procent av de ensamkommande barnen får uppehållstillstånd får vi höra från migrationsministern och andra, gång på gång. Vad betyder det? 85 procent är en överväldigande majoritet, eller hur? Så, vad bråkar vi om?

Det finns i svensk lag en paragraf som säger att minderåriga som sökt asyl utan sällskap av vuxna inte får utvisas om inte "barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn". Det brukar också kallas för "ett ordnat mottagande". (Utlänningslagen 12 kap 3a §).

Vad betyder det? Jo, eftersom det inte finns några säkra barnhem i de flesta länder som minderåriga flyr ifrån så kan minderåriga inte utvisas om deras anhöriga inte finns kvar och kan hittas.

Jag tar det en gång till, kort uttryckt: Det är i lag förbjudet att utvisa ensamkommande barn som inte har någon vuxen som tar emot dem.

De 15 procent av de ensamkommande barnen som får beslut om utvisning är alltså de som inte har kunnat bevisa att de har ett personligt behov av att få skydd i Sverige och dessutom anses ha anhöriga som kan ta emot dem i hemlandet.

Alla nöjda? Nix. Detta betyder nämligen inte att 85 procent av barnen får stanna. Om Migrationsverket och domstolarna anser att ett ensamkommande barn borde utvisas från Sverige så kan något av fyra saker hända:

1. Barnet hinner fylla 18 innan det får beslut och kan utvisas. Dessa räknas inte som ensamkommande barn längre och de kommer inte att synas i statistiken över ensamkommande barns beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 17-06-20:

Afghanistan - Stoppa utvisningarna! till sidans topp

Gemensamt ställningstagande av Rädda Barnen och Svenska kyrkan:

Migrationsverket och Sveriges regering hävdar att det är möjligt att utvisa människor till Afghanistan. Säkerhetsläget i landet har dock försämrats och utsikterna för att en förbättring skulle ske är obefintliga. Migrationsverkets center för landinformation och analys, Lifos, konstaterar i sin senaste bedömning att: "Det troligaste scenariot är dock [...] en fortsatt succesiv försämring av situationen i landet". Det måste därför finnas anledning att förnya bedömningarna kring Afghanistan genom ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt behöver det göras uppföljningar av tidigare utvisningar.

I Afghanistan pågår inre konflikt i de flesta provinser; talibanerna växer sig starkare; det finns 1,5 miljoner internflyktingar i landet och hittills i år har nästan 213 000 personer tvingats från Iran och Pakistan tillbaka till Afghanistan. Många av dessa har bott i årtionden i grannländerna.

Många experter anser att det idag inte finns några säkra områden i Afghanistan. Den del av Afghanistan som Sverige hävdar är den säkraste, Kabul, har under den senaste tiden drabbats av flera allvarliga terrorattacker. Det är också det område i landet där flest civila dödsoffer skördas. Mot bakgrund av detta stoppade flera delstater i Tyskland tvångsutvisningar redan i början av året och Tyskland som helhet har, efter attacken den 31 maj, stoppat tvångsutvisningar i avvaktan på att det görs en ny analys av säkerhetsläget och därmed av afghaners skyddsskäl. Situation är allvarlig för alla människor i Afghanistan, men speciellt utsatta är barn och unga personer utan nätverk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Debattörer från Sveriges Kristna Råd, FARR, #vistårinteut och Sveriges Ensamkommandes Förening i Svenska Dagbladet 17-06-20: "Tvångsutvisa inte till Afghanistan" (Extern länk)

Svenska Alliansmissionen 17-06-21: Omänsklig hantering av unga flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Avesta Tidning debatt 17-06-24:

Kamran Sedighi: Varför vågar du inte åka ner till Afghanistan, Stefan Löfven? till sidans topp

Berätta för oss käre statsminister Löfven, har någon gjort dig illa? Tagit i dig för hårt i mörkret, när ingen har sett? Skrämt dig och skrikit åt dig? Tagit ljuset ur dina ögon? Vet du vad, detta är vad som händer mig och mina vänner dagligen! Det skriver Kamran Sedighi, ensamkommande från Afghanistan och boende i Borlänge.

Tyst - säg inget! Titta bara in i våra ögon och fantisera dig bort. Till fjärran länder, där allt är lugnt. Säg nu till oss: Gråt inte mera, var inte ledsna. Vi vet att livet kan vara tufft i bland, men man måste kunna leva med både motgångar och medgångar. Som man säger, efter regn kommer sol. Kan du säga det, Stefan Löfven?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-06-13: Kamran från Afghanistan: Jag vill leva, inte bara överleva - låt mig stanna (Extern länk)

Dalarnas Tidningar 17-06-21: REPLIK: Jag har en pojke som utvisades till Afghanistan i maj - kan intyga att det Kamran Sedighi säger stämmer (Extern länk)

Nasr: Vi är ensamkommande afghaner som hamnat i en ofrivillig strid mellan politik och religion. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 17-06-15:

Daniel Swedin: Sverige skickar unga till terrorbombningar till sidans topp

Sedan 2006 har det svenska Utrikesdepartementet avrått från resor till Afghanistan. Man skriver i sin reseinformation att "oroligheter förekommer av och till i stora delar av landet och säkerhetsläget kan snabbt förändras". Risken för att drabbas av terror är stor och "föreligger i hela Afghanistan och för samtliga personer som vistas i landet".

Res inte hit

Afghanistan är helt enkelt inte att land man reser till från Sverige.

Om man inte råkar vara afghan, förstås.

2015 kom det 23 480 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan till vårt land. Många av dem flydde från konflikter och förtryck. Många av dem tillhör minoritetsgrupper som, beroende på var i landet de ursprungligen kommer ifrån, förföljs.

Allt fler av dem skickas nu åter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Patrik Lundberg i Aftonbladet 17-06-18: IS-terror och döden väntar den utvisade (Extern länk)

Östersunds-Posten ledare 17-06-20: Det går inte att försvara fortsatta utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

Borås Tidning ledare 17-06-20: Regeringen riskerar nya flyktingpolitikens legitimitet - Frys utvisningarna, Löfven! (Extern länk)

Dagens Arena 17-06-20: Avbryt alla utvisningar till Afghanistan! (Extern länk)

Marianne Andreas i Dagen 17-06-21: Fridolin, jag förstår inte din tystnad om utvisningarna! (Extern länk)

Aftonbladet ledare 17-06-21: Sluta utvisa folk till Afghanistan (Extern länk)

Anna-Karin Bengtson mfl sva-lärare, specialpedagoger, författare i Dagens Samhälle 17-06-22: "Stoppa deporteringarna av barn och ungdomar" (Extern länk)

Malin Rogström i Dagens Samhälle 17-06-13: "Akut kompetensbrist gör utvisningar oförsvarbara" (Extern länk)

Gunilla Grass Renn i Upsala Nya Tidning 17-06-16: Har vi råd med detta? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-06-17:

"Jag tar livet av mig om de skickar mig till Afghanistan" till sidans topp

Aleksej Sachnin arbetar på ett boende för ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Det här är deras berättelser.

Efter att ha jobbat här nästan ett år, har jag ändå inte lärt mig känna helt och fullt vad som pågår med pojkarna. För det mesta försöker de dölja sina bekymmer bakom en mask av lugn och tillfredsställelse.

- Hur är läget?

- Det är bara fint.

Utåt härskar skratt och leenden. Förmodligen för att de genomlider sin sorg och längtan ensamma, eller under lågmälda samtal med varandra på modersmålet. Fram till oss i personalen når bara fragment.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-06-20:

Liberalerna vill stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Liberalerna vill stoppa utvisningar till Afghanistan. Det eftersom de anser att säkerhetsläget i landet har försämrats kraftigt och vill att Sverige ska följa Tysklands exempel, som stoppade utvisningarna till landet för några veckor sedan, rapporterar Sveriges radio.

- Vi kräver att avvisningar stoppas nu tills Migrationsverket gjort en ny säkerhetsbedömning, säger Jan Björklund, Liberalernas ledare till Sveriges radio.

Tyskland stoppade utvisningarna till Afghanistan för några veckor sedan och nu vill Jan Björklund att Sverige också gör det.

Vill att Migrationsverket gör ny bedömning av säkerhetsläget

Den senaste bedömningen Migrationsverket gjorde av säkerhetsläget i Afghanistan var i december 2016. Enligt Jan Björklund har läget försämrats under våren och försommaren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Anna Dahlberg i Expressen 17-06-24: Jan Björklund ska inte avgöra vem som får asyl (Extern länk)

SvT Nyheter 17-06-20: Stor majoritet vill inte stoppa utvisningarna till Afghanistan (Extern länk)

Kristdemokraterna Örebro 17-06-14: Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-06-14: Fem kommunalråd i Örebro vädjar om att stoppa utvisningarna till Afghanistan (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-06-18: (MP)-riksdagsmän: Bra att fler står upp för flyktingarna (Extern länk)

Riksdagen 17-06-21: Skriftlig fråga av Rasmus Ling (MP): Säkerhetssituationen i Afghanistan (Extern länk)

Tro och Solidaritet 17-06-21: Sverige måste omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Extern länk)

SvT Blekinge 17-06-14: Tunga S-röster höjs mot afghan-utvisningar (Extern länk)

SSU Stockholm i Arbetet debatt 17-06-16: Unga ensamkommande måste akut få amnesti (Extern länk)

Krister Kronlid (S) och Magnus Jacobsson (KD) i Arbetet 17-06-21: Ge de afghanska ungdomarna amnesti! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-06-21:

Migrationsverket: Om Afghanistan blev som Syrien kunde vi stoppa utvisningarna till sidans topp

Generaldirektören: Besluten är utanför vår kontroll - makten finns hos domstol och regering

Frågan om Afghanistan och Sveriges utvisningar dit fortsätter att väcka känslor.

Senast igår kom liberalernas partiledare Jan Björklund med förslag om att stoppa utvisningarna till landet. I en debattartikel i Aftonbladet från den 8 juni beskriver Petter Larsson i allt väsentligt på ett sakligt sätt det som jurister inom migrationsrätten kallar "det inre flyktalternativet".

"Det inre flyktalternativet" går ut på att en person som är i behov av skydd i första hand hänvisas till en annan, mer säker, del av sitt land. Detta innebär att nationellt skydd får företräde framför internationellt skydd. Detta är en väl etablerad princip som FN:s flyktingorgan UNHCR står bakom och som har tillämpats i svensk rätt sedan flyktingkonventionens tillkomst 1951. Det är också vad Migrationsverket har att rätta sig efter. Även Kammarrätten har i flera domar slagit fast att det inre flyktalternativet ska användas och har även uttalat att det kan röra sig om en så litet område som en stad.

(...)

Hela artikeln med svar direkt av Petter Larsson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-06-16:

This is not a war - the need for demilitarisation of migration till sidans topp

OP-ed by Yves Niyiragira, Executive Director of Fahamu

In April 2015, Africans were shocked to hear news of the death[i] of more than 800 of their fellow African brothers and sisters in a single day trying to cross the Mediterranean Sea to go to Europe. In November 2015, five months after that awful loss of lives, European leaders invited African leaders to attend a summit on migration in Valetta, Malta. The main issue in the minds of European leaders was how to convince or force their African guests to do whatever was necessary including the use of military force and opening detention centres to stop Africans from going to Europe. It did not matter if Europe was dealing with African repressive leaders-the same heads of state and governments that were the main reason why Africans, especially young people, were leaving their countries to go to Europe and other places.

Whereas European leaders were hesitant in engaging autocrats from Africa on other issues, they did not have a problem to "make deals[ii] with them" in order to stop Africans from going to Europe. An example is the agreement that the Italian government has just signed with tribal leaders in Libya without any consideration of the serious abuses that these tribal groups are committing against migrants. Values of human dignity, accountability, freedom of association, and freedom of movement are virtues that Europe has defined itself by for centuries - but is quick to disregard when dealing with migrants.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 17-06-15:

"Vi måste våga prata om övergreppen bland ensamkommande" till sidans topp

"Vi ser stora risker att förklara och prata om sexuellt våld och exploatering utifrån kulturbegrepp eftersom man då lätt sammanblandar offer och förövare", skriver Matilda Brinck-Larsen och Anna Olsson.

Vi vet att det händer. Vi har hört talas om de dansande pojkarna. Vi vet att det förekommer organiserade övergrepp mot barn i bland annat Afghanistan.

Vi har också hört om hur barn våldtas av talibaner och att barn för att undgå svält tvingats att arbeta under slavliknande förhållanden där våldtäkt av arbetsgivaren ofta förekommer.

Vi har hört hur de våldtas under flykten och tvingas bevittna våldtäkter av sin mödrar och systrar. Berättelserna har sakta under gråt, ord för ord berättats för oss.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Individuell Människohjälp 17-06-16:

Vi har överlevt - döda oss inte nu till sidans topp

Abdolrahim Forghani

Tänk dig ett 15-årigt barn bli hotad och pressad till flykt från sitt land.

Han blir beskjuten vid landgränser, tvingas köra en överfull båt över Medelhavet och kall, ensam, hungrig vandra genom Europa. Han kommer till Sverige, lär sig svenska, skaffar svenska kompisar och kämpar för att integreras i det svenska samhället.

Den 15-åringen var jag. Nu är jag 16-år och har bott i Sverige i nästan 1,5 år. Jag vet fortfarande inte om jag får stanna i Sverige.

Jag tycker att barn som bott i Sverige i över ett år ska få stanna i Sverige.

När vi kom till Sverige så trodde vi att allt var över, att vi äntligen skulle kunna bygga upp en framtid. Vi var glada och vetgiriga men nu har ovissheten och stressen tagit över, så mycket att några har avslutat sina liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se film av Abdolrahim Forghani (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-06-20:

Det har blivit vår skyldighet att ta hand om grabben till sidans topp

Svante Weyler berättar om en ensamkommande pojke och kräver en anständig politik.

En grabb har just gått på sommarlov i förorten. Åttan är avklarad. Eller snarare introduktionen till åttan. Grabben kom hit i november 2015, från Iran, över Medelhavet, i gummibåt. Till Iran hade han skickats av sin pappa, för att försörja familjen. De är afghanska hazarer, det vill säga shiamuslimer, inte så väl sedda i det som anses vara hans hemland, för att uttrycka det milt.

Den här grabben har behandlats som alla andra som kom den där hösten, det vill säga väl i alla formella avseenden. Han har en socialsekreterare, en advokat, en plats i ett familjehem, en plats i en skola där man anstränger sig för att han ska lära sig svenska, syslöjd, hemkunskap, och helst resten också. Och han har en god man, det är jag. Det är en imponerande ansträngning som den svenska staten gör. Den kan man vara stolt över.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-06-14:

När de unga fyller 18 förlorar de allt till sidans topp

Debattörerna: Det här är en orosanmälan för ensamkommande barn och unga

Hanin Assali, socialhandläggare mfl, #vistårinteut Stockholm

När de ensamkommande ungdomarna fyller 18 år eller skrivs upp i ålder tvingas de oftast flytta till en annan kommun, många gånger till en annan del av Sverige. Det innebär att de förlorar sitt hem, sin skolplats och sitt kontaktnät. Det skapar nya trauman hos de unga och fördröjer integrationen.

Socialhandläggarens telefon ringer. I telefonen hörs en upprörd röst i andra änden. Det är personal på ett HVB-boende som berättar att Ali utsatt sig för ett allvarligt självmordsförsök. Socialhandläggare har lärt känna Ali som en lite blyg men social kille som redan pratar svenska flytande.

Efter att hon hållit ett avslutande möte med honom inför Alis flytt går han hem och ringer alla han känner för att fråga om han kan bo hos dem. När ingen har möjlighet att hjälpa honom orkar han inte mer. "Det känns som ingen vill ha mig. Varför ska jag då leva?", säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-06-27:

#vistårinteut Stockholm bjöd in till unikt möte över partigränserna till sidans topp

Ibland kan vi stöta på en fråga som får all partipolitik att förlora sin betydelse och som ger politiker en möjlighet att stanna upp en stund och mötas över ideologiska gränser - just för att frågan som uppstått så uppenbart har direkt koppling till någonting allmänmänskligt och grundläggande demokratiskt. Frågan om Sveriges ensamkommande barn och unga är just en sådan.

Unikt möte över partigränserna

#vistårinteut Stockholm sammanförde idag i ett unikt möte representanter för C, Fi, M, V, KD, L, MP och S (som skickade en politisk sekreterare). Mötet är att betrakta som en uppföljning av den orosanmälan #vistårinteut Stockholm publicerade i Aftonbladet Debatt den 14 juni. I debattartikeln beskrev vi att krisen för de ensamkommande fördjupas för var dag som går och att det dubbla trauma som de unga flyktingarna utsätts för är behäftat med direkt livsfara och livslångt lidande. Vår uppfattning är att de politiska representanterna som närvarade på mötet har en politisk vilja att finna lösningar för de 1266 unga som idag bor i Stockholms stad och även för de totalt 3909 som bor i Stockholms län (Migrationsverket 170601).

Politiken behöver agera nu

Politikerna kunde idag under sittande möte inte bemöta våra krav om att låta de unga asylsökande stanna i staden och i stadens kranskommuner. Men vi underströk vikten av att agera nu. Vi känner oss inte trygga med att gå ifrån mötet utan en tydligare handlingsplan men fick i varje fall löfte om snabb återkoppling. Vi kommer att inkludera de politiska partiernas ungdomsförbund i Stockholm i en mejllista där vi regelbundet skickar aktuell information som kan underlätta för ansvariga att sätta sig in i det allvarliga läge som råder för ensamkommande barn och unga i Stockholm med omnejd.

Vi konstaterar att om politisk vilja finns kan vi tillsammans hitta lösningar för Sveriges ensamkommande.

Vänligen #vistårinteut Stockholm

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Tamam 2017:

Välkommen till Tamams hemsida! till sidans topp

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna för mångfald, anti-rasism och ungas samhällsengagemang.

Här hittar du information om vår organisation, vad vi står för, vilka verksamheter vi bedriver och information och presentation av våra lokalföreningar. Här hittar du också vår blogg där personer som är engagerade i Tamam berättar om sitt engagemang.

Utöver det hittar du kontaktuppgifter, information om hur du blir medlem och hur du gör om du vill stötta oss.

Till hemsidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-06-21:

Viktor Banke: "Jag censurerar mig själv hela tiden" till sidans topp

Hösten 2015 var dramatisk. Bilden på drunknade Alan Kurdi, 3, väckte en våg av sympati för de skyddssökande från andra sidan Medelhavet. Bara månader senare röstade riksdagen igenom en av EU:s hårdaste asyllagstiftningar. Hur kunde det ske?

Asylrättsjuristen Viktor Banke söker svaren i sin nya bok "Andrum".

Desperata människor i överfyllda båtar på Medelhavet, vidare genom Grekland, Serbien och Ungern och upp över Europa, många tog sig ända till Sverige. Under 2015 kom fler än 160?000 skyddssökande till Sverige, dubbelt så många som året innan. Drygt 35?000 var ensamkommande barn. De flesta kom från krigets Syrien, men också från Eritrea, Afghanistan, Somalia och Irak.

När bilden av treårige Alan Kurdi från Syrien, i röd t-shirt, död och uppspolad på en strand i Turkiet, nådde världspressen fick flyktingkrisen ett ansikte. Fyra dagar senare, den 6 september 2015, stod Stefan Löfven på Medborgarplatsen i Stockholm, framför en banderoll med texten Refugee Welcome och talade om människans okränkbara värde och rätt. "Det ska Sverige stå upp för. Det står vi upp för här i dag."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-22:

Därför har Viktor Banke sänkt tonläget i migrationsdebatten till sidans topp

Som ung, nybakad jurist klev Viktor Banke rakt in i den svenska migrationsdebattens epicentrum. Det kostade på så mycket att han började censurera sig. Nu kommer hans bok om hösten 2015, då allt ställdes på sin spets. Även han själv.

Brottmålsadvokaten Viktor Bankes familj brukar beskylla honom för att säga emot för sakens skull. Det är närmast att betrakta som ett personlighetsdrag. En läggning som har resulterat i ett nitiskt argumenterande på sociala medier med i genomsnitt 43 Twitterinlägg om dagen de senaste fyra åren, ett stort antal skrivna artiklar samt en flitig medverkan i diverse seminarier.

Viktor Banke är inte stolt över allt. Han kommer i dagarna med boken "Andrum - Om stölden av en flyktingkris och om de bestulna", där han skriver att han har haft stunder då han har förlorat sig i debatten. Att han ville ha en prövande, öppen debatt på sakliga grunder, men stundom misslyckades med att bidra till den.

- Allt ställdes på sin spets hösten 2015. Även jag. Vi är många som har ett ansvar för att det blev onödigt polariserat och hätskt då, säger han.

2015. Året då över en miljon människor sökte sig till Europa. Av dem tog sig nästan 163.000 till Sverige, de allra flesta under ett par intensiva höstmånader. En mycket stor ökning jämfört med tidigare under 2000-talet, då det oftast kom runt 25.000 per år.

Förre statsministern, Moderaternas Fredrik Reinfeldt, såg och tydde tidigt de världspolitiska tecknen. I sitt sommartal 2014 uppmanade han svenskarna att öppna sina hjärtan för flyktingarna som skulle komma.

När Socialdemokraternas Stefan Löfven hade tagit över höll han samma linje. Under en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm i september 2015, framför en banderoll med texten "Refugees welcome", deklarerade han att hans Europa inte bygger murar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-14:

Blev svensk juniormästare i helgen - nu ska han utvisas till sidans topp

I söndags blev han svensk juniormästare i judo. Nu ska Madani Ahmad och hans bror utvisas till Afghanistan.

- Om vi skickas tillbaka är våra liv över.

När Madani Ahmad i helgen tog emot guldmedaljen på juniormästerskapet i judo var han den ende på prispallen som inte hade sitt namn på ryggen.

- Han är underdogen som vann mot alla odds i en dräkt som medlemmarna i hans första judoklubb samlade ihop pengar till, säger Karin Cederlöf.

Hon är Madanis gode man, som för hans talan gentemot myndigheterna, men i helgen agerade hon också hejarklack.

Han ler åt minnet:

- Jag var så klart glad över att ha vunnit, men det är samtidigt svårt att känna någon riktig glädje eftersom jag fick ett tredje avslag på min asylansökan bara några dagar tidigare.

Den här gången gick luften ur honom, berättar Madani.

- Första gången jag fick avslag kände jag hopp och kämpade hårdare, med skolan och träningen. Vid andra avslaget hade jag fått ett extrajobb på McDonalds och trodde verkligen att allt skulle lösa sig. Men nu, nu har jag svårt att koncentrera mig på något alls.

Madani kom till Sverige 2015, en knapp månad efter sin storebror Najim. Hemma i Afghanistan finns det en hotbild mot familjen sedan fadern drivit en rättsprocess efter mordet på en släkting, berättar bröderna.

- Jag blev knivhuggen i skolan när de sökte upp oss, säger Ahmad Madani, och visar ett av ärren på överkroppen.

Resan till Sverige gick bland annat via en liten båt från Turkiet med 60 personer ombord, berättar Madani. Ingen av bröderna har kvar sina pass, som styrker att de är 16 respektive 17 år gamla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.