fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 13 juni 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 17-05-31:

Utlänningslagen ändras på grund av omarbetad Dublinförordning till sidans topp

Utlänningslagen ska ändras så att en asylsökande som har fått ett beslut om överföring till ett annat land kan begära att en domstol inhiberar, avvaktar, beslutet. Det gäller om personen överklagar beslutet inom överklagandetiden. Personen måste själv begära att beslutet avvaktas för att det inte ska börja gälla i väntan på resultatet av överklagandet. Detta gäller endast första gången utlänningen begär inhibition.

Förändringen innebär att utlänningslagen anpassas till den omarbetade Dublinförordningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-06-01:

Ny möjlighet för asylsökande gymnasielever till sidans topp

Unga asylsökande kan från och med i dag ansöka om uppehållstillstånd för att gå färdigt gymnasiet. I dag träder lagändringen i kraft, men frågetecknen är fortfarande många.

Fredrik Lund Sammeli (S) är riksdagsman från Norrbotten och ordförande i socialförsäkringsutskottet, som ställde sig bakom förslaget till en lagändring den 3 maj. Kritik har riktats mot förändringen och det har varnats för att den kan skapa långa handläggningstider hos Migrationsverket och en kaotisk situation för en redan utsatt grupp asylsökande. Fredrik Lundh Sammeli konstaterar att lagen är komplex, men har tilltro till Migrationsverket i frågan.

- Migrationsverket har meddelat sig redo att fatta beslut i berörda ärenden, verksamheten är förberedd för att göra det, säger han.

Ändringen i gymnasielagen godkändes av riksdagen den 3 maj och den innebär att asylsökande ungdomar kan ansöka om ett upp till fyra år långt uppehållstillstånd för att kunna slutföra sina studier på gymnasiet. Därefter ska det vara möjligt att ansöka om en förlängning på sex månader, för att inom den tiden kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 17-06-01: "Det kan blir väldigt tufft" (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 17-06-01: Så säger Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-06-08: Ny lag för ensamkommande anses svårförstådd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-18:

Proposition: Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till sidans topp

Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram.

Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

(Inga följdmotioner)

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-06-07:

Högstadieelever med låga betyg ska erbjudas lovskola till sidans topp

Elever i grundskolan ska ha rätt till undervisning under skollov. Det gäller de elever som slutat åttan och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs. Även de elever som slutat nian och inte fått tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasiet ska erbjudas lovskola. Kommuner eller andra aktörer som driver skolor ska bli skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Undervisningen under lovskolan får lämnas över på entreprenad.

En elev ska få tacka nej till undervisningen, men har hon eller han tackat ja så måste eleven också delta.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2017.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

Se även:

Utbildningsdepartementet 17-06-07: Offentlig utredning klar: Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-18:

Proposition: Tydligare befogenheter för polisen när beslut om utvisning verkställs till sidans topp

I propositionen lämnas förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. För att ett sådant beslut ska kunna verkställas får en utlänning, om det behövs, omhändertas under högst 24 timmar, och om det finns särskilda skäl under ytterligare 24 timmar. Efter ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om förvar ska de åtgärder få vidtas som behövs för att utlänningen ska kunna få nödvändiga resehandlingar för utresan och för att hans eller hennes identitet ska kunna klarläggas.

Det föreslås också att Polismyndigheten alltid ska vara verkställande myndighet vid ny verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och handläggande myndighet när det gäller förvar i dessa situationer, samt att myndigheten ska kunna återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett frivilligt återvändande.

Vidare föreslås att samma förutsättningar ska gälla för att ta ett barn i förvar för att genomföra en avvisning som kan verkställas omedelbart, oavsett om det är Polismyndigheten eller Migrationsverket som har fattat beslutet om avvisning.

Slutligen föreslås en regel som säger att en placering av transporttekniska skäl - en placering i en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller en polisarrest i syfte att en transport ska kunna genomföras - ska vara så kort som möjligt. Den får aldrig pågå längre tid än tre dygn och precis som tidigare gäller att barn inte får vara föremål för en sådan placering.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ny Teknik 17-06-07:

Skärpt terrorlag kan tillåta ökad övervakning till sidans topp

Regeringen och Alliansen har nått en överenskommelse om nya åtgärder mot terrorism.

Kontrollen av personer som bedöms utgöra säkerhetshot föreslås skärpas och en utredning ska se över lagen om särskild utlänningskontroll.

- Vi skärper det förebyggande arbetet mot terrorism, vi stärker Säpos och polisens möjligheter att ta del av signalspaning och möjligheterna till kameraövervakning och stärker förmågan att hantera terrorhot, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) på en pressträff.

Ygeman säger att det är viktigt att överenskommelsen är bred, i och med att regeringen och de fyra borgerliga partierna står bakom den. Vänsterpartiet hoppade av de tidigare samtalen och har inte varit med i denna runda, som inleddes efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april.

Överenskommelsen är på flera sidor och har många punkter. De flesta av de förslag som partierna förde fram när samtalen inleddes i slutet av april finns med. Då fanns ett tiotal förslag från regeringen och de fyra borgerliga partierna på bordet.

Inrikesministern säger att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ska se över skyddet för fotgängare och andra i det offentliga rummet, det vill säga på gator och torg och andra ställen där många människor rör sig. Det kan handla om att sätta upp betonghinder och annat som gör det svårare att genomföra attentat med lastbilar, som skedde vid attacken på Drottninggatan.

Enligt överenskommelsen ska polisens möjligheter till kameraövervakning förenklas. Polismyndigheten har exempelvis efterfrågat att snabbare kunna få tillgång till information från de kameror som finns vid betalstationerna där trängselavgiften tas ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Överenskommelsen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-05- 24:

Lagrådsremiss: Migrationsverket får möjlighet ändra beslut om indraget arbetstillstånd till sidans topp

Att återkalla ett uppehållstillstånd för arbete på grund av mindre brister i arbetsvillkoren kan ge orimliga konsekvenser i det enskilda fallet, vilket drabbar både individer och legitimiteten för regelverket som sådant.

Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss med förslag som gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat arbetstillstånd om arbetsgivaren självmant har avhjälpt bristerna som annars skulle lett till återkallelse.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-31:

Begränsad föräldrapenning för invandrare med barn över ett år till sidans topp

Föräldrar som invandrar till Sverige med sina barn får begränsad föräldrapenning. Regeringen vill att penningen ska anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att föräldrarna har rätt till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår. Om barnet blir bosatt i Sverige efter det andra levnadsåret har föräldrarna rätt till 100 dagar. Även vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenningen begränsas. Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare: föräldrapenning i 480 dagar. Föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan i dag få tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Syftet med lagändringen är att få bort den överkompensationen och att underlätta familjernas etablering i samhället.

Riksdagen säger ja till lagförslaget och att lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Are You Syrious? 17-06-01:

Från Afghanistan/ Germany temporary stopped deportations to Afghanistan till sidans topp

It took 90 innocent lives to convince German government that Afghanistan is not safe country. On Thursday afternoon, day after the big attack in Kabul, Chancellor Angela Merkel announced that all the group deportations of rejected Afghan asylum seekers are suspended.

Until yesterday, Germany argued that much of Afghanistan is safe.

However, the German foreign ministry announced that they will reassess security in Afghanistan by July. Until then, Germany would carry out only "voluntary repatriations and deportations of violent extremists and criminals in individual cases," Merkel said.

The day before the bomb attack, Germany was supposed to deport group of people. Among them was a 20-year-old student in Nuremberg who is living in Germany for over four years. Police tried to take him from the university yesterday, but hundreds of students prevented them.

Between December and March, a total of 92 Afghan nationals were sent back on several charter flights, accompanied by over 300 police, according to government figures provided to Parliament.

Previously this month, the European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO), clearly stated that the insecurity in Afghanistan is increasing. According to the UN, close to 8400 civilians were killed or maimed between January and September 2016, over 2400 of whom were children."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 17-06-02: Afghanistan: Deportations from Germany temporary halted due to attack (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 17-05-31:

Från Afghanistan/ Sweden won't suspend deportations of Afghan asylum seekers till sidans topp

Refugee campaigners called on authorities to stop deportations after at least 80 people were killed in a bomb attack in Kabul a day after Sweden returned a group of failed asylum seekers to Afghanistan.

Germany said on Wednesday it had postponed a scheduled deportation flight of rejected Afghan asylum seekers after a Kabul truck bomb attack killed 80 and wounded hundreds. The bombing killed an Afghan guard at the German embassy and wounded two embassy staff, one of them German, the other one Afghan.

"In the next few days, there will be no return trips to Afghanistan," said an interior ministry spokesman, insisting however that deportations would continue after that.

The bomb attack stirred further debate in Sweden a day after campaigners gathered outside a Migration Agency centre in southern Sweden to protest the deportation of around 20 Afghans, who were escorted by police to a chartered aircraft leaving for Kabul on Tuesday evening, newspaper DN reported.

While Sweden generally does not deport people to war-torn Syria, it makes a decision on each Afghan application on an individual basis. In December the Migration Agency noted that the security situation had deteriorated in the country, but insisted that some provinces were safer than others.

In 2015 23,000 unaccompanied minors from Afghanistan applied for asylum in Sweden.

Swedish campaigners for refugee rights have called on authorities to suspend all deportations to Afghanistan and all deportations of minors who came to Sweden without parents or guardians.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Ambassad Addis Abeba / Migrationsverket 17-06- 06:

Från Eritrea/ Information om hindren för eritreaner i Etiopien att skaffa pass till sidans topp

Reserapport från besök till flyktinglägren i Shire, Tigray-regionen i Etiopien och något om förutsättningarna för eritreanska flyktingar att resa från Etiopien till Sudan

/Utdrag:/

Ambassaden har genomfört studiebesök vid flyktinglägren i Shire, Tigray- regionen i Etiopien där bland annat frågan om eritreanska flyktingars möjligheter att lämna Etiopien för att ansöka om pass undersöktes. I samband med detta gjordes även en genomlysning avseende utfärdandet av så kallade pass permits.

Så kallade pass permits utfärdas av etiopiska ARRA för ett bestämt syfte som måste anges vid ansökan. ARRA har varit tydliga med att pass permits inte är någon resehandling som ger rätt att passera en landgräns, oavsett var och det finns ingen formell möjlighet att ansöka om ett så kallat pass permit i syfte att resa mot gränsområdena mot Sudan. Att ansöka om pass permit med syfte att resa till exempelvis Sudan för att ansöka om eritreanskt pass framstår då inte som någon realistisk möjlighet. Vidare är det inte möjligt för eritreanska flyktingar att beviljas visering för att på lagligt sätt kunna resa till Sudan för att ansöka om hemlandspass. Sudans ambassad i Addis Abeba menar att eritreanska medborgare som vistas i Etiopien endast kan beviljas visering till Sudan om de har ett hemlandspass. Utan hemlandspass kan visering alltså inte utfärdas. Detta innebär att eritreanska flyktingar, för att resa till närliggande länder, skulle behöva resa illegalt dit.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-30:

Från Georgien/ Rapport: Politiskt motiverade repressalier och våld mot oppositionella till sidans topp

Vid en genomgång av åberopade ansökningsskäl i asylärenden med ansökan under 2016 där den sökande var georgisk medborgare framkom tydligt att ett av de vanligast åberopade asylskälen var risken för att utsättas för frihetsberövande, våld eller andra utomrättsliga sanktioner från nuvarande myndigheter eller strukturer relaterade till Georgian Dream (GD) på grund av association med den tidigare regimen under Mikheil Saakashvili och hans stödparti United National Movement (UNM) och dess avknoppningar.

Mot bakgrund av denna tydliga ärendeprofil har Lifos valt att i denna tematiska rapport fokusera på att utreda huruvida och i så fall i vilken omfattning politiskt motiverade repressalier idag riktas mot den politiska oppositionen i Georgien.

Rapporten bygger i huvudsak på information inhämtad av Lifos i Tbilisi i mars-april 2017 men har i vissa delar kompletterats med skriftlig rapportering.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-06- 05:

Från Nigeria/ EASO publishes a Country of Origin Information (COI) report on Nigeria till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Nigeria - Country Focus'. The report provides an overview of selected topics in Nigeria, relevant for the international protection status determination of Nigerian applicants.

This is the second COI report on Nigeria published by EASO. In October 2014, EASO published a COI report on Sex Trafficking of women1.

In 2016, Nigeria ranked 5th in the top countries of origin in the EU+ countries 2 , with a total of 48,705 applicants. This is a 46 % increase compared to 2015. In April 2017, Nigeria was the third-ranked country of origin in Europe.

In this report EASO provides information focusing on 'selected topics' of particular relevance for international protection status determination (Refugee Status and Subsidiary Protection) for Nigerian applicants. It is not meant to be a general description of the human rights situation in the country, nor a comprehensive overview of all topics at stake in international protection status determination.

Input from EU+ countries suggests that a majority of Nigerian applicants for international protection originate from the southern part of the country, and a large part of them from Edo state, a relatively small state representing a similarly small fraction of the Nigerian population. Therefore, information related to the south of Nigeria and in particular Edo State, is given particular attention in this country focus report.

Key topics.

(...)

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

Se även:

UNHR 17-06-01: UNHCR steps up support amidst large-scale returns to Northeast Nigeria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05- 30:

Från Syrien/ Rättslig kommentar angående bedömningen av så kallade Q-pass till sidans topp

Q-pass (handlingar i huvudsak utformade som syriska hemlandspass men där vissa detaljer, bland annat bokstaven Q i " REPUBLIQUE", har en avvikande utformning jämfört med syriska hemlandspass) är inte utfärdade av behöriga syriska myndigheter. De är därför inte godtagbara som pass. Inte heller är de giltiga resehandlingar. De kan inte heller styrka innehavararens identitet, eller göra denna sannolik.

I den här rättsliga kommentaren lämnas vägledning om hur Q-pass ska bedömas.

Migrationsverket (ID-enheten) har identifierat Q-pass i ett antal ärenden hos Migrationsverket. Det finns ett behov av att klargöra hur Q-passen ska bedömas i dessa och kommande ärenden.

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05- 31:

Från Turkiet/ Migrationsverket om situationen för utsatta grupper i Turkiet till sidans topp

Rättslig kommentar angående situationen för utsatta grupper i Turkiet efter kuppförsöket- SR 23/2017

Sammanfattning

+ Med anledning av det oklara och föränderliga säkerhetsläget i Turkiet efter kuppförsöket i juli 2016 och folkomröstningen i april 2017, finns det skäl att iaktta en generell försiktighet vid prövning av skyddsbehov enligt 4 kap. utlänningslagen (2005:716). Prövningen av frågan om skyddsbehov måste göras med beaktande av aktuell och relevant landinformation.

+ Migrationsverket har först att pröva om den sökande är flykting. En individuell framåtsyftande bedömning av de anförda skyddskälen måste göras enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen. Vid bedömningen av en sökandes individuella skyddsskäl ska särskilt beaktas om den sökande tillhör en utsatt grupp. Det föreligger inte en sådan generell och systematisk förföljelse mot någon utsatt grupp att grupptillhörigheten i sig grundar rätt till asyl. Istället krävs en omsorgsfull individuell prövning i varje enskilt fall.

+ Säkerhetsläget är inte så allvarligt i någon del av Turkiet att alla och envar som återvänder riskerar att skadas. Kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen är därför inte uppfyllda.

+ Frågan om uteslutande från att anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-c §§ utlänningslagen ska beaktas i varje enskilt ärende.

+ Förändringar avseende situationen i Turkiet och landinformation som ger stöd för ändringar i den turkiska strafflagstiftningen, kan utgöra sådana nya omständigheter som ska beaktas vid en prövning av verkställighetshinder enligt 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Nyheter 17-06-08:

SVT avslöjar: 200 visum stulna från ambassad till sidans topp

200 visum har försvunnit från en svensk ambassad. Den misstänkta stölden har utretts av Migrationsverket, som inte kunnat peka ut någon ansvarig. Samma ambassad har tidigare granskats för en rad felaktiga visum.

I november i fjol stoppades en person av turkisk gränspolis med falska handlingar och ett så kallat viseringsmärke från en svensk ambassad.

Viseringsmärket är den sticker som klistras in i passet när man har beviljats visum. Enligt Migrationsverkets utredare Gunnar Fröberg har de ett "gatuvärde" på ungefär 20.000 amerikanska dollar styck.

Migrationsverkets utredning visade snart att det saknades fler viseringsmärken. Sammanlagt 200 stycken hade under 2016 försvunnit spårlöst från ambassaden.

- Det allvarliga är att det kan vara en del i en organiserad brottslighet att använda stulna viseringsmärken, säger Gunnar Fröberg.

Felaktiga visum

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 17-06-08: SVT avslöjar: Fuskmisstänkt tjänsteman togs inte ur tjänst (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-06-01:

Spanien/ Ceuta Administrative Court reiterates asylum seekers' freedom of movement till sidans topp

The Administrative Court of Ceuta ruled on 25 May 2017 that asylum seekers passing the admissibility phase of the asylum procedure have a right to freely move across the Spanish territory and access the mainland.

Persons applying for international protection in the enclaves of Ceuta and Melilla are held in Migrant Temporary Stay Centres (CETI) and undergo a border procedure assessing the admissibility of their claim, which can last no longer than eight days. Last year, a total 3,088 claims were processed under the border procedure, out of which 954 were rejected.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-06- 08:

Grekland/ UNHCR deeply concerned at reports of informal forced returns to Turkey till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is deeply concerned by continued reports about the alleged push-backs and refoulement at the land border between Greece and Turkey.

"Such allegations of informal forced return have been recorded before, and it is of vital importance that the Greek authorities investigate them thoroughly," said UNHCR Representative in Greece Philippe Leclerc. "If confirmed, this is extremely worrying. The right to seek and enjoy asylum is a fundamental human right."

UNHCR has raised this issue with the Greek authorities, calling also for preventive measures against such practices, including clear rules of process at the border, independent monitoring mechanisms, and enhanced internal control structures.

UNHCR notes the obligation of States under international law to provide all asylum-seekers with access to asylum procedures and protection from refoulement, or informal forced return.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-05:

Medelhavet/ Har samlat in en halv miljon - för att stoppa räddningsbåtar på Medelhavet till sidans topp

Den högerextrema rörelsen i Europa tar till nya hårda metoder för att stoppa flyktingar från att komma till Europa. Nu har en anonym crowdfundingkampanj fått in mer än en halv miljon kronor för att stoppa räddningsbåtar på Medelhavet, rapporterar The Guardian.

Den anonyma crowdfundinkampanjen startade i maj med målet att komma upp i 50.000 euro, motsvarande nästan en halv miljon kronor. I lördags hade insamlingen kommit upp i drygt 630.000 kronor - pengar som ska användas till att finansiera fartyg, besättning, filmkameror och annan utrustning för att hindra räddningsfartyg att nå flyktingbåtar på Medelhavet, skriver The Guardian.

Enligt tidningen är det den identitära rörelsen som ligger bakom kampanjen. Den identitära rörelsen är ett löst nätverk av olika högerextrema organisationer som förespråkar den europeiska kulturen och är emot utom-europeisk invandring. Till skillnad från mer nationalistiska rörelser förespråkar identitärerna inte nationalstaten utan istället regionalisering.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-06-08: Motaktion mot högerextremas sabotage på Medelhavet (Extern länk)

Are You Syrious? 17-06-10: Pregnant woman and 31 children among those rescued at sea (Extern länk)

UNHCR 17-06-11: News comment on latest shipwrecks on Mediterranean Sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-01:

Libanon/ Kriterier och gränsposter för passager från Syrien till Libanon till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en genomgång av vilka gränsposter det finns mellan Syrien och Libanon och hur möjligheterna för syrier att passera in i Libanon hat sett ut under krisen och i dagsläget.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-06-02:

Libyen/ Over 40 migrants die of thirst in Sahara as Mediterranean arrivals top 71,000 till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency, reports that 71,029 migrants and refugees entered Europe by sea in 2017 through 31 May, with over 80 per cent arriving in Italy and the remainder arriving in Greece, Cyprus and Spain. This compares with 205,858 arrivals and 2,512 deaths across the region through 31 May 2016.

Since the last UN Migration Agency (IOM) Mediterranean update (30 May), 1,271 rescued migrants have been brought to Italy.

Meanwhile, reports indicate that up to 40 migrants died of thirst in northern Niger when their vehicle broke down during an attempt to reach Europe via Libya, earlier this week.

Nigerien officials said babies and women were among the 44 migrants found dead. Details about the tragic incident were provided by six survivors who walked to a remote village where they said those they were travelling with, mostly from Ghana and Nigeria died of thirst. The deaths were later confirmed by the mayor of Agadez, a remote town on the edge of the Sahara.

Guiseppe Loprete, IOM Chief of Mission in Niger said this latest tragedy was a grim reminder that probably more migrants die in the Sahara desert than in the Mediterranean, but due to the inhospitable nature of the region, it was virtually impossible to know the exact number.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 17-06-02: UNHCR shocked at deaths in Sahara Desert (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Skaraborgs Läns Allehanda 17-05-28:

IFK överraskade med grillfest till sidans topp

Ledare och spelare från IFK Värsås överraskade de ensamkommande flyktingbarn som bor i den före detta förskolan i Värsås med grillfest. Närmare 200 hamburgare fanns att hugga in i under lördagskvällen.

Ett 20-tal spelare och ledare från IFK Värsås var det som mötte upp vid boendet, där det bor 18 ensamkommande flyktingungdomar. Ett tiotal är redan med och spelar i föreningen medan övriga har fotboll mycket varmt om hjärtat. De var helt ovetande om besöket.

Initiativet är taget av en av föreningens tränare Raimo Mäntylä. Tillsammans med personal på boendet planerade han ihop arrangemanget.

- Jag ville överraska dem lite, sa han under lördagens stora grillfest.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 17-06-02:

Flyktingarna sprang hem seger till sidans topp

Flyktingarna från Nordmaling vann stort sin första match i brännbollscupen.

De mötte laget Vem var det som kasta? som fick se sig utbrända två gånger. När Samadin Kosmi bjöd på ett briljant homerun, varvning på eget slag, var segern definitivt klar. Shadows, som laget med asylsökande heter, vann med 66-29.

Och jublet var stort.

- Vi trodde att vi skulle vinna och vi gjorde det! säger Bismillah Qasimi, en av spelarna.

Initiativtagare till brännbollen är Matilda Jönsson och Ida Markström, som båda läser arbetsterapeutprogrammet i Umeå. I ett projekt med fokus på förändringsarbete vill de förebygga psykisk ohälsa och främja integration bland ensamkommande ungdomar i åldern 16 till 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 17-06-04:

Asylboende totalförstört i brand i Vågbro - polisen misstänker mordbrand till sidans topp

Tidigt på söndagsmorgonen startade en våldsam brand på asylboendet i Vågbro, Söderhamn. Brandförloppet gick fort och snart brann det i hela byggnaden.

På grund av den kraftiga rökutvecklingen varnades först allmänheten - men vid 7-tiden var det återigen säkert att gå ut.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 04:02 och gällde asylboendet på Hemmansvägen i stadsdelen Vågbro. Sex räddningsfordon och fyra ambulanser var strax därpå framme på brandplatsen och så gott som hela anläggningen var övertänd.

- När första styrkan anlände så var det väldigt kaotiskt. Det brann för fullt och det var väldigt svårt att veta om folk var inne eller inte, säger Torbjörn Wannqvist, räddningschef vid räddningstjänsten.

Rökdykare gick in i byggnaden för att försäkra sig om att ingen var inne i byggnaden. Räddningstjänsten kunde sedan konstatera att byggnaden var tom.

Brandförloppet gick snabbt men ingen person ska ha kommit till skada.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Polisen 17-06-05: Brand Vågbrohemmet Norrala (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-08:

Nazister åtalas för sprängdåd mot flyktingboende till sidans topp

På fredag förmiddag väntas åtal mot tre män - 50, 23 och 20 år gamla - som misstänks för bland annat ett bombattentat mot ett flyktingboende i Göteborg. Samtliga har koppling till den militanta nazi-organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

Den 11 november i fjol exploderade en sprängladdning utanför en bokhandel i centrala Göteborg, hyrd av vänsterorganisationen Syndikalistiskt forum. Ingen person skadades vid tillfället.

Knappt två månader senare, den 5 januari i år, riktades en liknande attack mot ett hotell i stadsdelen Järnbrott i södra Göteborg. Hotellet användes som flyktingboende och här drabbades en manlig städare av allvarliga skador.

Polisen misstänkte politiska motiv och Säpo övertog fallet. Men det var först efter att en tredje sprängladdning den 25 januari hittats utanför ett annat flyktingboende som utredarna nådde ett genombrott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-06-09: Bombmisstänkta nazister utbildades i Ryssland (Extern länk)

TT 17-06-09: Åtal för Göteborgsbomber kan ändra lagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-06-05:

Nya flyktingar till länet till sidans topp

Nya flyktingar väntas till Norrbotten i sommar. Uppemot 1 200 asylsökanden från Syrien och Eritrea kommer till Boden för snabbutredningar.

- Vi har en organisation för detta, säger Håkan Hansi, regionchef för Migrationsverket i norra Sverige.

Bara månader efter att Migrationsverket har börjat avveckla asylboenden i Norrbotten kommer beskedet att nya flyktingar är på ingång till länet.

Bakgrunden är en pågående omfördelning av asylsökanden som har vistats i Italien och Grekland, sedan flyktingkrisen utbröt under år 2015.

- Det blir ungefär 250 stycken som kommer till Luleå flygplats var tredje vecka, med start den 11 juni. Det handlar om den så kallade EU-överföringen som är överenskommen sedan tidigare, säger regionchef Håkan Hansi, Migrationsverket Region Nord (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen).

Totalt är det omkring 3 700 flyktingar som kommer till Sverige från Italien och Grekland. Även Region Mitt och Region Öst tar emot delar av dem.

- Region Nord ska fördela cirka en tredjedel av flyktingarna, ungefär 1 200, säger Håkan Hansi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-06-01:

Grekland/ Pressure to minimize numbers of migrants identified as 'vulnerable' till sidans topp

People with disabilities and other at-risk groups go unidentified on the Greek islands as the European Union inappropriately presses Greek authorities and medical aid organizations to reduce the number of asylum seekers identified as "vulnerable," Human Rights Watch said today. The EU, and the Greek government, now prefer to contain all asylum seekers on the Greek islands. Before the new policy, asylum seekers identified as "vulnerable" were allowed to be transferred to the mainland to have their cases handled there.

During a visit to Greece from May 16 to 20 2017, Human Rights Watch met with representatives from the UN Refugee Agency (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM), the European Commission, the Greek Asylum Service (GAS), local and international aid and medical organizations, lawyers, volunteers, and asylum seekers. Many of those interviewed by Human Rights Watch described indirect political pressure, in the form of multiple communiqués, to reduce the number of "vulnerable" asylum seekers and other migrants trapped on Greek islands, including people with disabilities, victims of torture, and survivors of sexual and gender-based violence.

"The European Union has hit another low in its efforts to deter new refugees and minimize obligations to ones already within its borders," said Emina ?erimovi?, disability rights researcher at Human Rights Watch. "The EU should be promoting the protection of asylum seekers, including those among them who may be particularly at risk, not unjustly pressuring the Greek authorities and medical actors to overlook them."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 17-06-06: Report: Unsafe refugee camps in Greece evacuated (Extern länk)

The Greek Ombudsman 17-06-01: Migration flows and refugee protection - administrative challenges and human rights - Special Report 2017 (Extern länk)

Kathimerini 17-06-10: Airbnb to help host 35,000 refugees in houses across Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-06-04:

Ungern/ Överföringar till Ungern verkställs inte till sidans topp

Migrationsverket har beslutat att överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen inte ska verkställas. Anledningen är att Ungern har gått över till att placera alla asylsökande i containerförvar utmed gränsen. UNHCR har uppmanat alla EU-länder att stoppa överföringar till Ungern. Tyskland införde omgående ett stopp. I Sverige beslutade Migrationsverket den 28 april att fortsätta fatta beslut om överföring till Ungern, men att besluten inte ska verkställas tills vidare.

Asylsökande som varit placerade i öppna boenden i Ungern grips nu och sätts i gränslägren. När planerna på containerförvar blev kända i mars, reagerade många internationella organisationer, som UNHCR, Amnesty International och Europarådet. UNHCR kom den 10 april med sin uppmaning till EU-länderna att ställa in alla överföringar till Ungern.

Till saken hör att Ungerns asylsystem redan är ifrågasatt genom att Ungern betraktar Serbien som ett säkert land. Ett stort antal asylansökningar avvisas direkt vid gränsen (fler än 19.000 bara under andra halvåret 2016), däribland många från Afghanistan, Irak och Syrien. De som släpps in får i de flesta fall ändå inte sin asylansökan prövad i sak eftersom de anses kunna återvända till Serbien. Trots denna policy tar det tid att behandla ansökningarna och förvarstagandet kan dra ut på tiden.

I slutet av mars fälldes Ungern i Europadomstolen för behandlingen av två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen och därefter utvisats till Serbien. Europadomstolen konstaterade att Ungerns behandling brutit mot Europakonventionen på flera sätt, både genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land. Själva förhållandena i lägret prickades inte.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sida 17-05-30:

Kenya/ Oegentligheter upptäckta i flyktingläger i Kenya till sidans topp

Sida har fått information om allvarliga missförhållanden i det kenyanska flyktinglägret Kakuma av UNHCR som driver lägret. Flyktingar har fått betala lokalanställda i lägret för tjänster som ska vara gratis, som mat, skola, sjukvård och administration kring registrering av flyktingar och utfärdande av handlingar.

- Vi ser mycket allvarligt på det som kommit fram och att höra att personal utnyttjat de svagaste och mest sårbaras utsatthet på det här viset är helt oacceptabelt, säger Susanne Mikhail, chef för det humanitära biståndet på Sida.

I Kakuma bor 180 000 flyktingar som flytt krig och konflikt men också klimatförändringar. Hit har de kommit framför allt för att få säkerhet, men också tillgång till mat och sjukvård. I lägret har det funnits en god kapacitet för att stödja flyktingarnas behov som exempelvis barnens tillgång till skola.

UNHCR fick tips om oegentligheter förra året direkt av flyktingarna själva. Flyktingarna har fått betala för tjänster som ska vara avgiftsfria som exempelvis skolgång där man fick betala för att klara examina och för medicinska remisser. Verksamheten sägs, enligt UNHCR, ha pågått i flera år.

Sida finansierar genom samarbetspartners organisationer som är verksamma i lägret.

- Vi kan ännu inte se att pengar har använts på fel sätt eller försvunnit. I det här fallet handlar missförhållandena inte om förskingring av biståndsmedel, utan om ett systemfel där flyktingar utnyttjas av dem som är satta att skydda dem, säger Susanne Mikhail.

Korruption eller oegentligheter kan aldrig accepteras och Sida välkomnar att UNHCR utreder den kriminella verksamheten som bedrivits i Kakuma.

- Det kan naturligtvis inte fortsätta så här och det är bra att verksamhetens avslöjats. Vi förutsätter att UNHCR och berörda kenyanska myndigheter tar krafttag för att komma tillrätta med de mycket allvarliga problemen i Kakuma, säger Susanne Mikhail.

- Vi följer utredningen noga, vi har en dialog med UNHCR, ambassaden i Nairobi och bistår med vår expertis.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-06-06:

Libanon-Jordanien/ Looming destitution and despair for refugee families till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, warns that without urgent additional funding, some 60,000 Syrian refugee families will be cut from monthly cash assistance programmes in Lebanon and Jordan as early as July.

Vital parts of UNHCR's response to the needs of Syrian refugees are critically underfunded. Additional contributions are urgently required to avoid dramatic and deep cuts to both basic and life-saving services to Syrian refugees in the second half of the year.

Despite generous pledges, humanitarian programmes in support of Syrian refugee and communities hosting them are quickly running out of resources. The situation is most dramatic in Lebanon and Jordan where a number of direct cash assistance activities could dry up in less than four weeks.

Syrian refugees in Lebanon - 70 per cent of whom are living under the national poverty line - say that without this lifeline, they don't know how they will manage to survive. For many, cash assistance is the only means of buying medicine for sick family members and paying off their bills and fast-accumulating debts. Refugees tell UNHCR that every month they struggle to pay their rent and face the threat of eviction.

Those who fled to Jordan face equally stark challenges. Refugees tell our staff that UNHCR monthly cash support means a meal a day, a better roof, their dignity. Now they fear losing everything. Many say would prefer to go back to Syria to die if they stop receiving this assistance. For every third family in the cash assistance programme in Jordan this is their sole source of income, making them particularly vulnerable to any cuts.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-05-31:

Turkiet/ Education barriers for asylum seekers till sidans topp

Afghan, Iranian children lack status, risk child labor

Many child asylum seekers in Turkey are not going to school because of arbitrary policies for asylum seekers, Human Rights Watch said today. The Turkish interior ministry should revise the policies for non-Syrian asylum seekers that are preventing these vulnerable children from getting an education, despite their right to it under Turkish and international law.

"Turkish law guarantees all children the right to education, but for many child asylum seekers this is an empty promise," said Simon Rau, Mercator fellow on children's rights at Human Rights Watch. "There are feasible steps that Turkey should take to get all children, including asylum seekers, into school."

In March 2017, Human Rights Watch interviewed the families of 68 Afghan and Iranian children ages 5 to 17, in Denizli, Trabzon, and Gümü?hane, which are among places asylum seekers are assigned, and in Istanbul, which is not. Thousands of Afghans and others have nonetheless moved to Istanbul in search of work, and as a result do not have legal status and are at risk of arrest.

Turkey hosts more refugees and asylum seekers than any other country in the world, including 2.8 million Syrians and about 290,000 people from other countries, mostly Iraq, Afghanistan, and Iran. In Turkey, asylum seekers from countries other than Syria are required to live in assigned cities, and are restricted from moving elsewhere even if there are few job opportunities and limited aid where they are assigned. Asylum seekers who stay in their assigned city may face poverty-related barriers to education, with parents unable to meet associated costs or feeling they have little choice but to send their children to work rather than school. Those who move in search of work lose their legal status, without which they cannot enroll their children in school.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Rättsmedicinalverket 17-05-30:

De första medicinska åldersbedömningarna klara till sidans topp

Rättsmedicinalverket har nu utfärdat sina första rättsmedicinska utlåtanden om ålder i asylärenden.

I asylärenden är åldern en viktig faktor och asylsökande, ensamkommande barn måste kunna visa att de är under 18 år. Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket på medicinska åldersbedömningar i ärenden där de bedömt att den sökandes ålder är oklar. Av dessa asylsökande är 4 procent av kvinnligt kön och 96 procent av manligt kön.

- Vi räknar med att kunna hantera våra utlåtanden i allt snabbare takt nu när vår inledande kvalitetsgranskning och systemgenomgång är genomförd, säger Ann Lemne.

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig. Som underlag för den medicinska åldersbedömningen får den sökande göra två undersökningar: En röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som gör de undersökningar som behövs. En rättsläkare tar därefter fram ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder som skickas till Migrationsverket. Utlåtandet ligger tillsammans med annan stödbevisning till grund för Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Tre olika standardsvar ges utifrån vad undersökningarna visar.

Exempel på hur ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder kan se ut

Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 18 asylsökande av kvinnligt kön och 563 asylsökande av manligt kön.

I 442 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (12 asylsökande av kvinnligt kön och 430 av manligt kön).

(...)

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Rättsmedicinalverket: Metoder för medicinska åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 17-05-30:

Rädda Barnen kommenterar Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar till sidans topp

Idag offentliggjorde Rättsmedicinalverket siffror över de första åldersbedömningarna som gjorts i deras regi. Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om samtliga ensamkommande som kommit till Sverige utan de fall där migrationsverkets personal bedömer att den sökandes uppgivna ålder inte är sannolik.

Rädda Barnen anser att det är bra att Rättsmedicinalverket genomför testerna och har tydligt stått bakom den nya formen av bedömningar. Rädda Barnen stod även bakom Socialstyrelsens tidigare riktlinjer från 2012. Bland annat skrev vi såhär i Aftonbladet:

"Åldersbedömningar ska göras i hela asylprocessen och måste ske på vetenskaplig och rättssäker grund. Socialstyrelsens riktlinjer från 2012 och barnläkarföreningens instruktion har haft goda intentioner med sammanvägda bedömningar av flera metoder. Socialstyrelsens arbete med att uppdatera riktlinjer angående åldersbedömningar är viktigt och bra - barn ska inte behöva bo med vuxna, vuxna ska inte bo med barn."

Rädda Barnen och våra företrädare har aldrig hävdat att det inte förekommer att sökande ljuger om sin ålder. Vi har dock uttryck oro för den ryktesspridning och svartmålning som skett, och dagligen fortsätter ske av barn på flykt inte minst i sociala medier. Påståenden och generaliseringar om att en majoritet av de ensamkommande skulle vara vuxna har vi vänt oss emot. Detta har dessvärre vissa valt att tolka som att Rädda Barnen dels är emot åldersbedömningar i sig men också att vi ljuger om att det inte skulle finnas asylsökande som uppger annan ålder. Det är direkt felaktigt.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

UNHCR 17-06-07: Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for Northern Europe on the draft law proposal "Age Assessment Earlier in the Asylum Procedure" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-06-10:

Ålderstester kan ge dubbla besked om asylsökande till sidans topp

Tusentals asylsökande väntar på att genomgå medicinsk åldersbedömning. 65 miljoner kronor är avsatta för ändamålet enbart i år. Advokatsamfundet varnar för att hela processen är rättsosäker och att barn bedöms vara vuxna.

Häromdagen fick Ali besked från Rättsmedicinalverket om sin åldersbedömning. Röntgen av visdomständer visar en omognad och han bedöms utifrån detta som under 18 år. Knäleden visar däremot en mognad - här bedöms han vara över 18 år. Den slutliga bedömningen "talar för att den undersökte är 18 år eller äldre."

Ali fick nio dagar på sig att inkomma med kompletterande yttrande till Migrationsverket.

Hamid fick ingen betänketid när han erbjöds åldersbedömning. Hans gode man berättar:

- När vi var hos Migrationsverket ställdes vi inför att omgående skriva på samtycke av att genomföra den medicinska åldersbedömningen "annars blir det uppskrivning". Jag protesterade och vårt offentliga biträde begärde åtminstone en vecka, som hen fått för annan klient. Men handläggaren invände att "så ska det inte gå till". Vi fick några minuter på oss då hon lämnade rummet.

Hamid valde på advokatens inrådan att ge samtycke och väntar nu på Migrationsverkets beslut. Enligt honom själv fyller han 18 i september. Men Rättsmedicinalverkets besked angav "uppnått slutstadium" på både visdomständer och knäled, vilket enligt verket talar för att han är 18 eller äldre.

Många asylsökande saknar handlingar som styrker deras ålder. En stor del av de ensamkommande barnen kommer från Afghanistan och Somalia, som båda har bristfällig folkbokföring - i Afghanistan registrerades tre procent av alla födslar 2006, i Somalia sex procent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

#vistårinteut 17-06-04: Rapporten visar att de ensamkommande är ungefär så gamla som de uppgivit (Extern länk)

Sveriges Advokatsamfund 17-06-10: Mikael Ribbenvik svarar på Advokatsamfundets kritik angående nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen ledare 17-05-30: Ålderstesta mera (Extern länk)

Paula Bieler (SD) om åldersbedömningar i riksdagens frågestund, anförande 27-30 (Extern länk)

Kristian Borg i Stockholms Fria 17-05-30: Dagens rasbiologer, historien kommer att döma er (Extern länk)

Sofia Mirjamsdotter i Sundsvalls Tidning 17-06-02: Ljug inte om resultatet av åldersbedömningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiekanslern 17-05-19:

Inget skadestånd för 21 månaders handläggningstid i anknytningsärende till sidans topp

Justitiekanslern avslår skadeståndsanspråket men gör vissa uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider.

/Utdrag:/

Under 2014 var antalet asylansökningar drygt 81 000, vilket var det högsta antalet sedan 1992 och vida översteg vad som varit normalt under en lång rad av år. Under 2015 steg antalet ytterligare och nådde en nivå på nästan 163 000. Regeringen bedömde att situationen utgjorde ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Under dessa mycket speciella förhållanden kan, som utgångspunkt, inte ens ett relativt betydande dröjsmål i förhållande till niomånadersfristen betraktas som oaktsamt. (...)

Justitiekanslern anser inte heller att Migrationsverkets prioriteringar, som bl.a. inneburit att personal från övrig verksamhet tagits i anspråk för att ta emot och registrera asylansökningar, kan betraktas som felaktiga eller försumliga i skadeståndslagens mening. Det har varit fråga om mycket svåra prioriteringar under stor press och det kan knappast ifrågasättas, i vart fall inte vid en skadeståndsbedömning, att exempelvis mottagandet av asylsökande, inklusive ensamkommande barn, fått gå före prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning. (...)

Exakt hur långt dröjsmål den enskilde under dessa förhållanden rimligen behövt räkna med är svårt att säga. AA ansökte om uppehållstillstånd den 14 juni 2015 och ärendet avgjordes den 29 mars 2017. Dröjsmålet i förhållande till tidsfristen är alltså betydande, drygt tolv månader. Det måste samtidigt beaktas att handläggningstiden till mycket stor del har sammanfallit med den tid under vilken Migrationsverket haft en exceptionell arbetsbelastning. Justitiekanslern kan mot den bakgrunden inte komma till någon annan slutsats än att dröjsmålet trots allt inte har varit oaktsamt i skadeståndslagens mening. Det betyder att förutsättningarna för skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen inte är uppfyllda. BB:s skadeståndsanspråk ska därför avslås.

Läs beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Dubbelfel då muntlig förhandling nekades och målet avgjordes av fiskal till sidans topp

En ung man från Etiopien hävdar att han riskerar förföljelse på grund av familjens koppling till motståndsgruppen ONLF. Han har varit fängslad tillsammans med sin pappa. Dessutom riskerar han tvångrekrytering av ONLF om han återvänder. Enligt egna uppgifter och handlingar är pojken minderårig men han registrerades som vuxen i Grekland för att inte bli tagen i förvar. Migrationsdomstolen ifrågasatte tillförlitligheten av uppgifterna om fängelsevistelsen och risken för tvångsrekrytering men bedömde att skälen ändå inte var tillräckliga och beviljade därför inte muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att om pojkens uppgifter bedömts som tillförlitliga skulle de kunna innebära att han har skyddsbehov. Därför borde han fått muntlig förhandling. Dessutom avgjordes målet av en förvaltningsrättsfiskal (som inte är ordinarie domare) trots att det rörde komplicerade frågor om förföljelse i ett svårbedömt land. Målet återförvisas till domstolen för ny handläggning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Ytterligare ett mål återförs till migrationsdomstol för muntlig förhandling till sidans topp

En man från Libanon hävdade att han var hotad till livet av sin flickväns morbröder av hedersrelaterade och politiska skäl. Han blev inte trodd av Migrationsverket. Mannen överklagade och skickade in ett videoklipp som bevisning. Domstolen vidarebefordrade filmen till Migrationsverket som inkom med ett yttrande. Verket ifrågasatte att hotet skulle eskalerat efter att mannen lämnat hemlandet och ansåg inte att filmen kunde kopplas till mannen. Domstolen avslog yrkandet om muntlig förhandling och avvisade även videoklippet som bevisning. Filmen skickades tillbaka till den sökande tillsammans med Migrationsverkets yttrande över den. Därefter avslog Migrationsverket överklagandet med motivering bl.a. att mannen inte kunnat förklara varför morbröderna skulle ha ogillat honom. Migrationsöverdomstolen anser att det är oklart vad som legat till grund för beslutet eftersom migrationsdomstolen låtit Migrationsverket yttra sig över videoklippet och även åberopat detta yttrande. Dessutom har migrationsdomstolen betvivlat tillförlitligheten i mannens uppgifter. Muntlig förhandling har därför inte varit obehövlig. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Migrationsverket: Justerat om återkallande av ansökan och ny ansökan till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande av ansökningar om uppehållstillstånd och ny ansökan om tillstånd efter återkallande - SR 22/2017. Detta är en ny version som ersätter ett ställningstagande från 2016. Skillnaden är främst att ställningstagandet nu även omfattar ansökningar om uppehållstillstånd på annan grund än asyl.

Om en person som uttryckligen återtagit sin ansökan återkommer och begär uppehållstillstånd på nytt så ska ärendet behandlas som ett verkställighetshinder. Om inga skyddsskäl anförs används Utlänningslagens paragraf 12:18. Om skyddsskäl anförs ska inhibition och ny prövning beviljas enligt paragraf 12:19, eftersom skyddsskälen inte prövats i sak tidigare.

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 17-06-01:

Tyskland/ The Asylum Lottery: Recognition rates vary strongly within Germany till sidans topp

by Gerald Schneider & Lisa Riedel, University of Konstanz.

The German asylum law should, as any responsibility of the federal government, be implemented uniformly across the country. A recently published study shows that this is not the case in a comparison of the 16 German Länder. Recognition rates differ so strongly that a different treatment of asylum seekers with a comparable background and similar reasons to flee is highly likely.

One of the central benchmarks of a democracy is equality. It cannot play its role where citizens must count on their luck. The requirement for fairness also applies to the weakest members of a society, in particular refugees who seek safety and shelter.

Asylum seekers should not experience differences when Germany decides on their applications. It is exclusively a responsibility of the Federal Office for Migration and Refugees (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF), which determines the fate of the asylum seekers in first instance. This office makes the initial decision about asylum applications. One notices considerable differences if one extrapolates the decision to the länd where they are made.

While Saarland and Bremen had with 69% and 55,7 % respectively, the highest recognition rates over the period from 2010 to 2015, Berlin and Saxony could be found at the bottom of the ranking with 24,6% and 26,9%. As the following figure for four representative lander shows, these differences persist over this period despite a general increase in the rates.

These differences are equally drastic for the most important groups of asylum seekers. While 75,5% of Iraqi asylum seekers are recognised in Lower Saxony, only 37,5% are accepted in Saxony-Anshalt. Afghani asylum seekers had the highest chance of recognition in North Rhine-Westphalia with 34,4%, while only 10% of the same group are accepted in Brandenburg.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-06- 13:

EU-domstolens advokat anser att Dublin inte alltid kan tillämpas under massflykt till sidans topp

Domstolar i Slovenien och Österrike har bett EU-domstolen om förhandsavgörande i varsitt ärende om vilket land som enligt Dublinförordningen ska vara ansvarigt att pröva en asylansökan. Målen gäller asylsökande från Syrien och Afghanistan som släppts in i Kroatien och slussats vidare till Slovenien respektive Österrike. Där har de sökt asyl. De har fått beslut om överföring till Kroatien. Motiveringen var Dublinförordningens regel om att det land där den asylsökande rest in i området illegalt ska vara ansvarigt. Men de asylsökande har överklagat med hänvisning till att de inte passerat någon gräns illegalt. EU-domstolens generaladvokat konstaterar att situationen inte förutsetts när Dublinförordningen skrevs. Inresan var inte laglig, eftersom visum saknades. Å andra sidan tilläts de sökande passera gränserna. Generaladvokaten pekar på risken att gränsländer som Kroatien inte skulle kunna hantera situationen. Slutsatsen blir att ansvaret borde ligga hos Slovenien respektive Österrike, enligt artikel 3(2) i Dublinförordningen. Nästa steg är att frågan tas upp i EU-domstolen.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Förslaget i sin helhet på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

EU-advokat: Rätt att överklaga om Dublinförordningens tidsgränser överskrids till sidans topp

En man från Eritrea som tagit sig till Italien och vidare till Tyskland, sökte asyl i Tyskland. Hans ansökan kvitterades den 14 september 2015 men en formell asylansökan gjordes först den 22 juli 2016. Den 19 augusti 2016 kollade Tyskland databasen Eurodac och fann att mannen lämnat fingeravtryck i Italien. En förfrågan sändes till Italien och senare fick mannen beslut om överföring dit. Han överklagade eftersom frågan till Italien borde ha sänts inom tre månader efter hans första ansökan. En tysk domstol har nu bett EU-domstolen om förhandsavgörande. En fråga är om den sökande har rätt att överklaga tillämpningen av tidsfristen. En annan är från vilket datum tidsfristen ska räknas. EU-domstolens generaladvokat påpekar att Dublinförordningen inte längre är en mekanism staterna emellan. Därför bör den sökande ha rätt att överklaga hur tidsfristen tillämpats. Generaladvoaktens uppfattning om tidsfristen är att den ska räknas från den formella ansökan, dvs i det här fallet den 22 juli 2016. Frågorna kommer att behandlas av EU-domstolen.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Förslaget i sin helhet på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

CAT prövar utvisning till Iran av misshandlad kvinna trots avslag i Europadomstolen till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat ytterligare ett beslut från januari. Det gäller en kvinna som flyttat till Sverige på grund av äktenskap med en man som snart visade sig vara kontrollerande och våldsam. Hon tog bland annat skydd med hjälp av en kvinnojour. Mannen hotade att sprida intima bilder av kvinnan i hemlandet och även att sprida ryktet att hon skulle ha haft relationer med män i Sverige. Kvinnans uppehållstillstånd förlängdes inte eftersom hon inte bodde kvar med mannen. Hon sökte då asyl på grund av de livsfarliga konsekvenser mannens åtgärder kunde få och hävdade även att hon tlllhörde ett parti som är klassat som terrorister i Iran. Hon har två bröder som har asyl i Danmark på den grunden. Efter avslag i alla instanser i Sverige vände sig kvinnan till Europadomstolen där en ensam domare inom ett dygn avgjorde att utvisningen inte skulle stoppas och fallet inte tas upp till prövning. CAT tar normalt inte upp fall som redan avgjorts i Europadomstolen. Men den här gången anser kommittén att det är oklart från Europadomstolens kortfattade beslut vad det grundats på eller om några sakskäl över huvud taget vägts in. Därför ska ärendet behandlas av CAT.

Läs eller hämta beslutet i ärende CAT/C/59/D/691/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Europadomstolen godkänner utvisning till Italien av kvinna med baby till sidans topp

En kvinna flydde med sin pojkvän från Eritrea och hamnade i Italien hösten 2006. Hon inkvarterades i en asylförläggning i Crotone. Efter två månader beviljades hon flyktingstatus och fick inte stanna på förläggningen. Kvinnan och pojkvännen tog sig till Rom men hittade ingenstans att bo, annat än i ett ockuperat hus. Pojkvännen lämnade kvinnan sedan hon blivit gravid. Hon sökte asyl i Schweiz, där sonen föddes sommaren 2009. Efter några månader utvisades de till Italien där kvinnan fortfarande inte hittade någonstans att bo. Hon gjorde ett försök till i Norge med samma resultat. Tillbaka i Italien uppmanades kvinnan att återvända till Crotone, men därifrån hänvisades hon till Rom, där hon och barnet till slut levde på gatan. Hon tog sig till Schweiz igen - och fick avslag igen. Italien har skyldighet att stötta flyktingar på samma villkor som egna medborgare, enligt den scweiziska domstolen. Dessutom kunde kvinnan sökt hjälp t.ex. av Caritas. En schweiziskt NGO skrev till organisationer i Italien, men ingen av dem hade plats. Däremot fanns risk för omhändertagande av barnet. Kvinnan hävdar att de riskerar kränkande behandling i Italien. Men Europadomstolen har förtroende för att om Schweiz informerar Italien så kommer Italien inom sitt generella system för socialhjälp att ta hand om mamman och sonen. Därför avvisas klagomålet av Europadomstolen.

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världen Idag 17-05-30:

Fick sin kristna tro underkänd - utvisas till sidans topp

Många kristna bad och vädjade under tisdagen för en ung afghansk asylsökande, Ali Ahmad, som skulle utvisas från Sverige senare samma dag. Migrationsverket hade underkänt 22-åringens nyfunna kristna tro, och inte velat höra vittnesmål från hans kristna vänner i församlingen.

Ali Ahmads pastor Bengt Sjöberg, från Korskyrkan Filipstad-Hällefors, skickade på tisdagsmorgonen en begäran till FN:s flyktingorgan UNHCR om att stoppa utvisningen.

"Om Ali och de 20 övriga pojkarna lämnas ut på detta sätt, är det en av de värsta skandalerna som skett på många, många år. Det blir ett oerhört fult sår i Sveriges historia", skrev Bengt Sjöberg på Facebook om de unga afghanerna som senare på dagen väntade på att föras till Köpenhamns flygplats från förvaret i Åstorp.

Ali Ahmad kom till Sverige 2013, efter att ha levt en längre tid i Pakistan.

Den kristna tron fann han i Sverige, där han efter knappt två år hamnade i Filipstad i Värmland och började gå i Bengt Sjöbergs församling, som är knuten till både Pingst och Evangeliska frikyrkan, EFK.

- Vi har känt Ali i ungefär två och ett halvt år. När han började komma till vår kyrka regelbundet tog det väl ett halvår innan jag förstod att han var asylsökande, berättar Bengt Sjöberg.

- Sedan gick han i dopundervisning och i alphagrupp innan han döptes. Ali har varit en av våra mest trofasta besökare. Han har kommit i tid till kyrkan för att hälsa välkommen, har deltat ut sångböcker och tagit upp kollekt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Världen Idag 17-06-02: Utvisningshotad deporterades inte (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 17-06- 01: Konvertiter och hbtq-personer - så funkar asylutredningen (Extern länk)

Läs frågor och svar om konvertering som asylskäl (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 17-05-30:

De säger att de är homosexuella men staten vägrar tro dem till sidans topp

Föreställ dig att du måste göra din sexuella läggning sannolik. Genom att svara på frågor om dina känslor och upplevelser ska du försöka övertyga en främmande myndighetsperson om din sanning. Föreställ dig att ditt liv hänger på det. Hur hade det gått?

QX i samarbeta med Expressen har granskat Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-asylsökande. Vi har följt sex personer som alla har nekats asyl.

De kommer från länder i Afrika. De säger att de har förföljts, torterats och hotats. De säger att de är homosexuella och att de behöver asyl i Sverige. Men Migrationsverket har nekat dem alla asyl med samma motivering. "Den sexuella läggningen har inte gjorts sannolik".

Enligt Migrationsverket har en person rätt till asyl i Sverige om den känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin sexuella läggning. När personen har ansökt om asyl gör Migrationsverket en individuell bedömning av den asylsökandes rätt till skydd.

När en asylsökande säger att hen tillhör gruppen hbtq-personer måste hen göra det sannolikt för Migrationsverket. Att "göra sannolikt" är ett lägre ställt krav än att "bevisa", eftersom en sexuell läggning inte går att bevisa.

Den som söker asyl har rätt till ett juridiskt biträde. Om den asylsökande har tur blir den tilldelad en advokat som är specialiserad i de komplexa hbtq-utredningarna. Det första steget i utredningen är en djupgående intervju med Migrationsverket, en så kallad trovärdighetsbedömning. Genom att svara på en handläggares frågor ska den asylsökande lämna alla skäl och uppgifter som Migrationsverket ska ta ställning till. Dessa intervjuer är ofta den sökandes enda chans att bli hörd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 17-05-30:

Homosexuella Benon - "Dina grannar är din värsta fiende" till sidans topp

Benon flydde till Sverige 2012 efter hans sexuella läggning avslöjats. I Uganda är homosexualitet straffbart med upp till livstid i fängelse. Men han ser inte staten som det största hotet för hbtq-personer.

- Dina grannar är din värsta fiende. Du måste försäkra dig om att dina känslor alltid är dolda. Inte ens din syster eller bror får veta att du är homosexuell för de skulle avslöja dig, säger han.

Benon har alltid känt en attraktion till andra män, men gjorde allt han kunde för att dölja sina känslor. Han gifte sig, arbetade hårt och skaffade barn. Men i skuggan av det anständiga livet växte en kärlek mellan Benon och hans chef.

- Vi förälskade oss, han friade och jag sa ja. Vi älskade. Men vi var alltid försiktiga så att ingen skulle förstå vilka vi var, vad vi var.

En kväll när paret jobbade sent, som de ofta gjorde, rasade den perfekta fasaden.

- När du älskar förlorar du dig själv. Du inbillar dig att du är säker, och glömmer att de en dag kan avslöja dig. Det var det som hände mig.

Kvällen som skulle göra Benon till en flykting började med en inslagen dörr.

- Vi var på kontoret och de bankade på dörren. Plötsligt slogs den in. Vi hade inte sex men vi var i en väldigt avslöjande position. Det syntes att vi älskade varandra.

- Vi drabbades av panik, det var liv eller död. Vi stod upptryckta mot hörnet i kontoret utan någonstans att fly, vi kunde inte förneka att vi var ett kärlekspar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

QX 17-05-30: Lesbiska Pearl - "Ett öde värre än döden" (Extern länk)

QX 17-05-30: Homosexuella Bossa - "Jag kan inte ta livet av mig" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 17-05-30:

Lesbiska Lucy - "Tolken missförstod Lucy över tio gånger" till sidans topp

Lucy flydde från slummen i Kenya. Från trakasserier och en familj som vänt henne ryggen. Med hjälp av en kusin hamnade hon i Märsta utanför Stockholm.

När hon kom till Sverige beskriver hon en känsla av trygghet. En känsla som snabbt förbyttes till frustration.

Intervjuerna som ligger till grund för trovärdighetsbedömningen är i många fall den sökandes enda chans att bli hörd.

På Lucys intervju gick allting fel.

- Jag förstod ingenting. Ingen berättade för mig vad jag kunde vänta mig. Vad jag skulle göra eller säga, eller åtminstone ge mig några riktlinjer, säger Lucy.

Lucys intervju blev uppskjuten eftersom hennes advokat, som hon aldrig träffat, glömt bort tiden. Sen sattes hon i ett rum med en handläggare och en tolk som hon inte litade på.

- Jag var spänd och ångestfylld. Jag var stressad för jag visste inte vilka människor jag skulle träffa. Speciellt eftersom jag var i ett främmande land där jag inte kände någon, säger hon.

"Tolken missförstod Lucy över tio gånger"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 17-05-30:

Homosexuella Diallo - "Jag vill berätta innan jag skickas för att dö" till sidans topp

"Jag är Diallo Abubakar, 33 år gammal. Jag kommer från Guinea och jag är homosexuell."

Innan Diallo tvingades fly till Sverige jobbade han som läkare på ett sjukhus i huvudstaden Conakry. Nu städar han trapphus i Göteborg, och har precis fått sitt sista avslag från Migrationsöverdomstolen.

Han säger att han är homosexuell, men det anses inte sannolikt.

- Jag vill att alla ska höra min historia innan jag skickas tillbaka för att dö, säger Diallo.

Diallo pratar öppet om vad som väntar honom i hemlandet.

- För mig finns det inga tvivel på att jag kommer dö. Polisen har sagt det och jag har ingen anledning att tro att de ljuger. Första gången du blir ertappad med att vara homosexuell torteras du, andra gången torteras du till döds.

Diallo har redan blivit påkommen en gång.

Han hamnade i fängelset efter en regimkritisk demonstration. Där förälskade han sig i en annan fånge.

- Först trodde jag att han var gripen för politiska skäl precis som jag, men han var där eftersom han var homosexuell.

Det var första gången han träffade en annan man som öppet berättade om sin sexuella läggning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-06-02:

Handläggare på Migrationsverket avslöjar: Rena lotteriet om hbtq-flyktingar får stanna till sidans topp

Nu växer kritiken mot Migrationsverkets behandling av homosexuella asylsökande.

En före detta handläggare avslöjar att hantering av hbtq-flyktingar är rena rama lotteriet.

Tjänstemännens jobb är om en ständig jakt på att få ihop flest beslut - "pinnar".

- Mitt råd till alla hbtq-asylsökande är att överklaga, säger handläggaren.

Efter Expressen och tidningen QXs granskning av Migrationsverkets kritiserade homoprövningar vittnar handläggare om det tuffa klimatet på Migrationsverket. En tidigare handläggare från Västsverige beskriver asylprövningarna som produktion på löpande band.

- Jag tänkte va fan är det här, jobbar jag på Volvo, säger hon om hur det var att komma till Migrationsverket..

Handläggaren säger att hon vill vara anonym på grund av den tuffa arbetskulturen.

- Är du inte högre upp i kedjan betyder du ingenting. Pratar man om att det inte står rätt till får man ingen referens när man ska söka nytt jobb. Man blir jobbig. Men det är bara sanningen.

Hbtq-processen - ett lotteri

Antalet ärenden en handläggare utreder spelar stor roll vid det årliga lönesamtalet enligt handläggaren. Därför hamnar de komplexa och tidskrävande utredningarna, som hbtq-ärenden, lätt i kläm.

- Det är ingen bra idé lönemässigt att ta sig an hbtq-ärendena. Det tar för lång tid. Det finns mallar, men du måste ju kunna läsa av en person. Då behöver man tid, säger handläggaren.

Hon beskriver en hbtq-asylsökandes process som ett lotteri. De asylsökande kan bara hoppas att de får rätt handläggare och beslutsfattare. Nästan identiska underlag kan ge helt olika beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-06-08:

Migrationsverket sviker HBTQ-flyktingar till sidans topp

Rättssäkerheten för HBTQ-flyktingar är satt på undantag. Migrationsverket uppvisar stora brister i hur de hanteras och behöver öka sin kompetens och rättssäkerheten för denna utsatta grupp, skriver bland andra Victoria Malmquist, Flyktinggruppernas riksråd.

Juni är en månad då Pridefestivaler poppar upp i olika städer runtom i landet. Men ännu finns det mycket att inte vara stolt över. Tidigare i våras möttes vi av nyhetsrapporter om att HBTQ- personer i Tjetjenien försvunnit och torterats. I Sverige ser vi medierapporteringen kring HBTQ-personers situation i länder som tillexempel Uganda och Ryssland. Länder där att vara HBTQ-person kan innebära livsfara eller fängelsestraff. Länder där HBTQI-personer ändå kämpar för sin rätt att finnas, ta plats och vara de är.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-06-09:

Migrationsverket: Skjut inte budbäraren till sidans topp

Det är viktigt att vår verksamhet granskas och jag har inget emot en debatt om hur asylpolitiken tillämpas. Men låt inte det enskilda ärendet vara den enda utgångspunkten, skriver Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

"Homosexuella skickas tillbaka - klarar inte Sveriges homotest". Så löd en rubrik i Expressen nyligen. I kvällstidningsartikeln som skrivits ihop med livsstilsmagasinet QX granskas handläggningen av två enskilda fall. I båda fallen rör det sig om kvinnor som åberopat skyddsskäl på grund av sexuell läggning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Migrationsverket 17-06- 01: Konvertiter och hbtq-personer - så funkar asylutredningen (Extern länk)

Läs mer om verkets information till asylsökande hbtq-personer (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Riksdagen 17-06-07: Skriftlig fråga av Fredrik Malm (L): Rättssäkerheten för asylsökande hbtq-personer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 17-06-01:

100 hbtq-asyldomar granskade - nästan alla fel till sidans topp

Hbtq-asylsökande som överklagar sina avslag till Migrationsdomstolen får felaktiga domslut. "Jag har sett transpersoner som bedöms som homosexuella och asylsökande som blir felkönade" säger juristen Victoria Malmquist.

Victoria Malmquist från Flyktinggruppernas riksråd (FARR) har granskat 100 olika hbtq-asyldomar från Migrationsdomstolen. Det är till Migrationsdomstolen som asylsökande överklagar efter det första avslaget från Migrationsverket.

-Det jag redan hade sett i enskilda hbtq-ärenden gjorde mig orolig. Men när jag gjorde en större grundlig genomgång av 100 domar blev jag ännu mer orolig, säger hon.

Den juridiska nivån är enligt Malmquist låg och ibland direkt felaktig. Men även kompetensen kring hbtq-frågor anser hon vara extremt låg.

-Bara tre av 100 ärenden hanterades på ett bra sätt ur ett juridiskt perspektiv, säger Malmquist.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Utvisningsbeslut upphävs enligt ny praxis för minderårig från Afghanistan till sidans topp

En pojke av hazara-etnicitet och shiamuslim föddes i Iran, dit hans föräldrar flytt undan en konflikt med talibanerna. Farföräldrarna har dödats. Fadern var med i kriget mot Pakistan. Pojken hävdade att han behöver skydd för att han tillhör en utsatt minoritet och för att talibanerna kommer ihåg hans familj. Han var sjutton år då han fick beslut. Migrationsverket trodde på berättelsen och accepterade även att pojken var minderårig, men ansåg inte att det fanns något individuellt skyddsbehov. Som vuxen man skulle han kunna försörja sig och etablera sig i någon av provinshuvudstäderna. Han fick avslag med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen, men överklagade beslutet. När migrationsdomstolen tog upp målet hade Migrationsöverdomstolen kommit med den vägledande domen som slog fast att en minderårig utan familj eller annat nätverk i Afghanistan är alternativt skyddsbehövande på grund av de faror som barn utsätts för. Migrationsverket ändrade därför sin ståndpunkt inför domstolsförhandlingen och yrkade på att pojken ska bedömas som alternativt skyddsbehövande. Så blev även domstolens beslut. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tranås Tidning 17-05-31:

Bengt i Tranås kämpar för unga bröder till sidans topp

Negativa besked för ensamkommande | "helt förskräckligt"

Bengt E Carlsson är god man åt två ensamkommande bröder som riskerar att skickas tillbaka till Afghanistan. Han upplever en stor nonchalans från Migrationsverkets sida efter myndighetens senaste beslut.

- Det är helt förskräckligt.

När Bengt E Carlsson berättar om "sina pojkars" öde, Hayat, 16, och Rafi, 14, sätter tårarna stopp för berättelsen. Men efter en stunds kraftsamling kan han återta ordet.

- Det slår så hårt mot vissa, framför allt mot Hayat.

Den 31 juli 2015 söker bröderna Hayat och Rafi asyl för första gången i Sverige. De är båda hazarer och shia-muslimer och löper därmed stor risk för dödshot vid ett återvändande till Afghanistan, menar Bengt. De uppger att de inte har några släktingar kvar i landet, men att de däremot har anknytning till Tranås kommun.

För drygt två år sedan tog de en buss till Iran där deras farbror bor, som vidare samordnade deras resa till Europa. Under den här tiden mördas deras föräldrar av talibaner i hemlandet.

- Meningen var att de skulle komma efter sina söner, men de hade inte råd att åka direkt utan var tvungna att sälja en bit mark först, berättar Bengt.

Fick dela på sig

Ovetandes om deras föräldrars öde fick bröderna dela på sig i Sverige. Hayat går på Holavedsgymnasiet och bor på Polstjärnan, medan hans lillebror är placerad utanför Vaggeryd.

Hayat fick beskedet att hans föräldrar bragts om livet den 2 april, drygt två år efter de faktiska morden. Han berättar att han har svårt att koncentrera sig i skolan då han ofta tänker på sina föräldrar. Ibland får han ta tabletter för att kunna sova om nätterna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-06-07:

Efter åtta år - hoppet att få stanna större än någonsin till sidans topp

Efter åtta år i Sverige har tillvaron förändrats de två senaste veckorna. Familjen har bytt bostadsområde och har nu arbete. "Att jobba är det enda som räknas. Det är lika med livet", säger Samer Wessi.

Han och Lenda har fyra barn. Yngsta sonen Karam, 2,5, är född i Sverige. Kinda, som snart fyller 14, har levt större delen av sitt liv här och säger att hon fäst sig vid Sverige. Hennes två äldre bröder, Majd, 23, och Yanal, 21, har levt nästan halva sina liv här.

Familjen flydde, enligt egen utsago, från kriget i Gaza och kom hit i december 2009. Migrationsverket har beslutat att utvisa familjen till Jordanien dit de har fått inresetillstånd. Men de vill inte börja om - igen.

Dessutom, säger Samer Wessi, så är det kaos i hela Mellanöstern på grund av kriget i Syrien och den flyktingkatastrof som det förorsakat. Det är här drömmen om en framtid finns.

Majd gick ut gymnasiet med toppbetyg och vill på bli psykiatriker, men utan uppehållstillstånd får han inte studera på universitetet. I stället har han fått jobb på en restaurang i Luleå sex månader. Yanal har gått i sina föräldrars fotspår och utbildad sig till frisör och söker nu jobb. Han har flyttat till Luleå.

Samer Wessis farfar började jobba som frisör 1923. Kinda säger att i stort sett hela släkten, både på pappans och mammans sida är frisörer. Det är inom det gebitet paret nu tänker tjäna sitt levebröd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Migrationsdomstol låter 23-årig son återförenas med sin familj i Sverige till sidans topp

En familj från Aleppo i Syrien flydde till Turkiet. Därifrån tog sig fadern till Sverige. Efter att han fått uppehållstillstånd ansökte hustrun och barnen om att få återförenas. Detta beviljade, med undantag för den äldste sonen, nu 23. Han ansågs kunna klara sig själv som vuxen i Turkiet. Sonen överklagade med hjälp av ombud. Han anför att han försökte ta sitt liv när han tick avslag, eftersom han inte orkade leva utan sin familj. Han har inget uppehållstillstånd i Turkiet och är rädd för våld och kidnappningar. Eftersom sonen bott ihop med fadern fram till att denne flyttade och ansökan lämnats in kort tid efter detta, kan uppehållstillstånd beviljas på grund av ett särskild beroendeförhållande. Men för att använda den bestämmelsen krävs speciella faktorer som gör det svårt att leva åtskilda, utöver normala släktband mellan anhöriga. Migrationsdomstolen väger in att sonen inte kan återvända till Syrien, att han saknar anhöriga i Turkiet, att fadern försörjer honom och att hela familjen mår dåligt av situationen. De kan inte träffas i Turkiet eftersom fadern inte får visum. Mot bakgrund av Europakonventionens familjebegrepp och rätten till familjeliv, beviljar domstolen uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-06-03:

Migrationsverket utreder barnäktenskapsbrott - efter 23 år till sidans topp

Basse Charafeddinaboufakhr, 42, och Ramea Mouhsen, 37, gifte sig när hon bara var 15 år. Nu utreder Migrationsverket om det var ett brott som ska hindra dem och att få uppehållstillstånd i Sverige.

Fembarnsföräldrarna bor sedan lång tid tillbaka i en bungalow på Pite havsbad. I november 2015 kom de till Sverige från Damaskus i krigets Syrien tillsammans med två av sina barn. Två barn är kvar i Syrien, och ytterligare en dotter, Eva, har fötts i Sverige.

Allt eftersom tiden har gått har de sett sina landsmän få uppehållstillstånd en efter en. Men asylutredningen i deras fall tycks stå still, trots att de har varit på två träffar hos Migrationsverket i Boden - en i november ifjol och en i februari i år.

- Vi är mycket ledsna och misströstar. Vi kom till Sverige för att söka fred och skapa en framtid för barnen och oss, men vi får inget besked från Migrationsverket, säger pappa Basse Charafeddinaboufakhr dystert.

Han berättar att när de var på asylintervjun i Boden, ansåg handläggare att det fanns ett problem med deras bakgrund: Hans fru sedan 23 år tillbaka, Ramea Mouhsen, var bara 15 år när de gifte sig. Själv var han 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-06-03: Migrationsverket: "Kan uteslutas från skyddsbehov" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 17-06-01:

Migrationsverket om verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 24/2017

Detta ställningstagande innehåller vägledning för dig som arbetar med frågor om återvändande och verkställighet i ärenden som rör ensamkommande barn.

Detta dokument syftar till att du ska få kunskaper om

+ när vi ska bedriva efterforskningsarbete efter barnets familjemedlemmar

+ bedömning av ordnat mottagande i hemlandet

+ vem som är att anse som familjemedlem i 12 kap. 3 a §

utlänningslagen (2005:716)

+ vad som krävs för att en mottagningsenhet ska vara väl lämpad

för att ta emot barn

+ vem som har bevisbördan i frågan om ordnat mottagande

+ när det bör anses föreligga ett praktiskt verkställighetshinder

+ hur vi hanterar barns medverkan till verkställighet av beslutet

+ ställföreträdarens ansvar i fråga om återvändande

+ huruvida det finns någon riktlinje för hur långt vi bör gå i

ansträngningarna för att verkställa ett beslut

+ hur garantier från mottagarlandet ska hanteras

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-30:

Tjugotal utvisas till Afghanistan - "är så rädd för vad som ska hända" till sidans topp

Protester och förtvivlan kantade under tisdagskvällen en tvångsutvisning av ett tjugotal afghaner från Sverige, i ett specialchartrat plan till Kabul. Polisen spärrade vägen för att ingen skulle kasta sig framför flygbussarna.

Några unga afghaner bröt ihop när bussarna med deras utvisade landsmän rullade mot flygplatsen, där planet till Kabul väntade. Ahmad Rahimi, asylsökande från Ghazni, rullade sig av förtvivlan i ett dike.

- Vi kunde inte hjälpa dem! utbrast han medan andra gråtande demonstranter försökte trösta honom.

På den ena bussen på väg bort satt hans kompis Hamzeh Nouri, en 19-årig kille som bott i Sverige i två år och lärt sig utmärkt svenska under sin tid i Eskilstuna.

- Det är som om vi är i ett spel. Ett politikerspel. Politikerna vill visa att de är starka, sa Hamzeh Nouri, innan han på tisdagskvällen tvingades på bussen.

Han tycker att det känns overkligt att tvingas lämna Sverige.

- Alla vet hur det är i Afghanistan. Krig och bomber. Politikerna vet också.

DN intervjuar Hamzeh Nouri via telefon, strax innan de hyrda bussarna med texten "Vi kör fossilfritt" under tung polisbevakning kör mot det chartrade plan som ska ta dem direkt till Kabul.

Ett hundratal unga afghaner från södra Sverige samt en grupp aktivister hade tagit sig till Migrationsverkets förvar i Åstorp för att sörja och protestera. Under hela tisdagen stod de där, och skanderade talkörer som "Afghanistan är inte säkert!" och "Jalla, jalla, Sverige åt alla".

Eva-Märta Granqvist, talesperson för nätverket Vi står inte ut som hjälper utvisningshotade afghaner i Sverige, gör en gest mot förvarets blekgula byggnader.

- I natt vid tvåtiden kunde man höra skrik därifrån. "Hjälp oss", ropade de.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter Helsingborg 17-05-30: Protester mot utvisningsresa från Åstorp till Kabul (Extern länk)

Aftonbladet 17-05-30: Protester när afghaner tvångsutvisas (Extern länk)

SvT Utrikes 17-05-31: Utvisade afghaner landade i bombdrabbat Kabul (Extern länk)

Blankspot 17-06-01: "Det var som att komma till helvetet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-06-09:

Afghanistan stoppade Sveriges utvisning av småbarnspappa till sidans topp

Den 30 maj försökte gränspolisen tvångsutvisa en afghansk man vars familj bor i Sverige. Han flögs till Kabul men släpptes inte in i landet. De afghanska myndigheterna tyckte att det var olämpligt att splittra mannens familj och han fick återvända till Sverige.

Den uppmärksammade utvisningen av 10 afghaner den 30 maj gick inte helt som planerat. En av de utvisningshotade sattes aldrig på planet på grund av ny en asylprövning och en annan släpptes inte in i Afghanistan. Av Kriminalvårdens så kallade verkställighetsrapporter från tvångsutvisningen framgår det att bara åtta personer överlämnades till afghansk polis på flygplatsen i Kabul.

Den person som stoppades vid gränsen är en småbarnspappa som har fått avslag på sin asylansökan. Resten av hans familj har dock fått uppehållstillstånd och bor i Örebro. I verkställighetsrapporten från utvisningen skriver den medföljande bevakningspersonen från kriminalvården så här:

"Dessvärre godkände inte afghanska myndigheter klienten och hänvisade till att man splittrar familjer. Klienten har fru och barn kvar i Sverige."

Av denna anledning fick mannen flygas tillbaka till Sverige och har nu släppts från Migrationsverkets förvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs uttalanden och debattartiklar med protester mot utvisningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Calais Migrant Solidarity 17-06-09:

Frankrike/ Risk of Deportations to Afghanistan till sidans topp

France is deporting to Afghanistan despite an explosive situation

A few months after the signature of a secret and informal agreement between the EU and Afghanistan making it easier to forcibly remove Afghans denied the right of asylum in the EU, deportations are starting to multiply in several European countries. It is the case of Germany, Norway and, now, France where six people from Afghanistan, detained in the Mesnil-Amelot detention centre are immanently facing expulsion now. La Cimade denounces these forced removals to a country where the situation is far from safe.

During a big conference of donors organized in Brussels for Afghanistan on October 4th-5th 2016, the EU had discretely announced that they had signed an agreement with Afghanistan to facilitate the forcible removal of Afghans denied the right of asylum in EU member states. This internationally significant text was taken outside a democratic process and has not even been brought to the attention of Europeans parliamentarians. The same method was employed for the EU-Turkey agreement on March 18th, 2016, the objective of which was to stop migrants coming to Greece (from Turkey).

In this way, the EU and it members states want to establish a long-term cooperation with Afghanistan in order to quickly organize the deportations of tens of thousands of Afghans in an irregular situation. More than 80,000 people are currently potentially concerned, including vulnerable people such as unaccompanied minors. Among the details of this agreement, the EU is committing to build a terminal at the Kabul airport specifically dedicated to deportations.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 17-06-06:

Turkiet/ As violence sweeps Kabul, the deportations from Europe continues till sidans topp

Liza Schuster

Thirty young men were deported to Kabul on June 6, on a Turkish Airlines flight from Istanbul. The deportation comes as Afghanistan is again wracked by violence. Less than a week ago, a bomb in the Afghan capital killed around 150 civilians and injured 500 more. Two days later, on June 2, the police opened fire on a demonstration, killing seven. Another three explosions then cost the lives of at least 22 people. Despite this, the men were being deported - by Norway, Sweden and Turkey.

Those being deported from Turkey were being sent back as part of the EU-Turkey deal, which sees Turkey getting paid to maintain Europe's frontiers. The men are deported as undocumented migrants, with no chance of having an asylum claim examined, let alone granted. Those being deported from Scandinavia may well have had their claims examined and rejected, though even those who have claims accepted are told Kabul remains safe. One of the officials from Norway told me that he had faith in his system. But given the volatility of the situation, such assertions need to be re-examined. The German chancellor, Angela Merkel, for example, responded to the attacks by suspending all deportations from Germany.

Over the last five months, I have witnessed this process on each of the flights I have taken from Istanbul to Kabul, noting each time the apparent indifference of European escorts and Turkish officials. But this latest flight was particularly shocking given what has just happened.

As I spoke to the young men while boarding, and asked why, in the light of the shocking recent events, the deportations were going ahead, the Turkish police threatened to arrest me. Meanwhile, the Scandinavian escorts pushed me away physically, telling me to leave. But I had a ticket for the same flight.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs uttalanden och debattartiklar med protester mot utvisningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Asylnytt 17-06-13:

Högsta förvaltningsdomstolen: Ingen rätt att kräva nödbistånd efter utvisningsbeslut till sidans topp

En kvinna som hållit sig undan utvisningsbeslut nekades nödbistånd av socialnämnden. Hon fick avslag med hänvisning till att asylsökande omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.f. (LMA-lagen) och därmed inte har rätt till motsvarande förmåner enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten gav dock kvinnan rätt eftersom personer som håller sig undan är undantagna från LMA-lagen. Socialnämnden överklagade och kammarrätten gick på socialnämndens linje. Kvinnan överklagade på nytt. I sitt yrkande till högsta förvaltningsdomstolen påpekade socialnämnden att kvinnan får stöd av frivilliga och därför inte är i en akut situation. Detta kommenteras inte av högsta förvaltningsdomstolen, men domstolen slår fast att den som håller sig undan utvisning fortfarande omfattas av LMA-lagen. Kvinnan har därför ingen rätt till bistånd enligt socialtjänstlagens paragrafer om försörjningsstöd eller nödbistånd. Domstolen påpekar att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och kan ge bistånd även i andra fall, men detta är ingen rättighet som den enskilde kan överklaga i domstol.

Hämta domen i mål nr 1527-16 mfl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-06-05:

Papperslösa har inte rätt till socialhjälp till sidans topp

Kommuner är inte skyldiga att ge bistånd till tidigare asylsökande som gömmer sig undan myndigheterna. Men de får om de vill, enligt en vägledande dom.

Det är Högsta förvaltningsdomstolen som har prövat om en person som tidigare sökt asyl i Sverige, men som har fått avslag i alla instanser, har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen om man ändå är kvar i landet. Justitierådet Thomas Bull är en av dem som prövat fallet. Han hoppas att domen kan ge kommunerna vägledning.

- Förhoppningsvis ger den i alla fall vägledning om det är så att en del kommuner har trott att de var skyldiga att ge bistånd i sådana här situationer. Den gör väl förhoppningsvis också att kommunerna får klart för sig att socialtjänstlagen i och för sig inte hindrar dem från att ge ett stöd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Fria Tidningen 17-06-08: Inget hinder att ge socialhjälp till papperslösa (Extern länk)

Fria tidningen 17-06-13: Socialborgarråd i Stockholm kluven till ny dom om bistånd till papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-09:

Niklas Orrenius: Vi har en skyldighet att ta reda på vad som händer med Hamzeh till sidans topp

Han landade i Kabul en timme efter terrorattacken. En enorm sprängladdning gömd i en vattenbil hade dödat 150 personer och skadat långt fler.

19-åriga Hamzeh Nouri kunde inte låta bli att ta sig till attentatsplatsen. Kratern var enorm och flera meter djup. Hamzeh såg avslitna kroppsdelar. Armar, ben. Ett halvt huvud.

Några brandmän försökte tvätta bort köttslamsor och blod från vägen. Illamåendet vällde upp, strupen snördes åt. Han ångrade att han åkt till platsen för terrordådet.

Det var första gången i livet som han satte sin fot i Afghanistan. När den afghanska gränspolisen på Kabuls flygplats frågade om Hamzeh var afghan sa han att han inte visste:

"Jag har bott i Sverige i två år. Innan dess bodde jag i Iran."

Polisen blev arg.

"Vet du inte vad du är?"

"Jag är född i Iran", sa Hamzeh.

"Det spelar ingen roll", sa polisen. "Nu är du afghan".

Hamzeh landade i Kabul den 31 maj, i onsdags i förra veckan. Några veckor tidigare, i början av maj, var han i Eskilstuna, på väg till skolan med en mattebok i handen.

Att han hade fått avslag på sin asylansökan och informerats om att han skulle tvingas lämna Sverige... det gick inte att ta in. Alla svenskar han träffat var snälla. Det kan inte vara sant att de tänker skicka mig till Kabul, tänkte han.

En handläggare på Migrationsverket hade berättat för Hamzeh att poliser i Sverige vill väl: "De lyssnar på dig och hjälper dig". När Eskilstunapolisen kallade honom till ett möte en majmorgon så gick han dit. Han tog med sin mattebok - han tänkte gå direkt till skolan från polisstationen sen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politico 17-06-05:

When going home is a death sentence till sidans topp

Anna Shea, Amnesty International

The moment you step outside the airport in Kabul, the first thing that strikes you are the roses. They are everywhere - lining the dusty motorway into town, clustering in flowerbeds in traffic circles, blooming in private gardens.

The second thing you see is fear. Foreigners hide behind their sandbagged walls, barbed wire, armed guards and bulletproof vehicles. But many locals are terrified too, including those who fled the country but were recently returned against their will.

There is every reason to be afraid. The fragile government struggles to make headway against the Taliban, which is likely more powerful now than at any time since 2001. Other armed opposition groups - including the so-called Islamic State - have seized control of parts of the country and carry out devastating attacks even in securitized areas of Kabul and elsewhere.

Violent incidents are increasingly frequent. According to the U.N., 2016 was the deadliest year for civilian casualties since its records began in 2009. While my Amnesty International colleagues and I were in Kabul in May 2017, a German aid worker and an Afghan guard were killed, and a Finnish woman likely kidnapped, during an attack on a Swedish NGO in the city. Wednesday's horrific bomb attack near the German embassy in central Kabul which killed 80 people and injured 350 - the vast majority of whom were Afghan civilians - shows that rather than winding down, the conflict in Afghanistan is escalating dangerously.

British and American authorities warn their citizens against traveling to Afghanistan, saying it remains unsafe "due to the ongoing risk of kidnapping, hostage taking, military combat operations, landmines, banditry, armed rivalry between political and tribal groups" and "insurgent attacks."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-06-12:

Utvisades till Kabul - är nu försvunnen till sidans topp

En ung afghan som tvångsutvisats till Kabul har försvunnit, enligt sajten Blank Spot Project.

Nu kan han vara död, enligt brodern, som själv ska utvisas.

Andra uppgifter gör gällande att den unge mannen möjligtvis lever - men att hans öde är okänt.

Den unge afghanen var en av de 20 som tvångsutvisades från Migrationsverkets förvar i Åstorp i slutet av maj. Mannen hade fått sin ålder uppskriven från 17 till 19 år.

Bara en dryg vecka senare ska han enligt uppgifter ha deltagit vid en begravning i Kabul för en man som skjutits ihjäl under en demonstration mot regeringen.

Vid den begravningen slog en självmordsbombare till - och minst sju dödades.

"Ser mörkt ut"

En av de dödade ska vara 19-åringen, enligt sajten Blank Spot Project, som pratat med två närstående.

- Han dödades i självmordsattacken mot begravningsföljet, säger en av 19-åringens vänner till sajten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Blankspot 17-05-30:

Utvisningarna som väckte en folkrörelse till sidans topp

Från en Facebook-grupp med fyra medlemmar till en folkrörelse som fyller torg. Det första året har varit intensivt för rörelsen "Vi står inte ut - men slutar aldrig kämpa" och deras kamp för de ensamkommande flyktingbarnen. Utvisningarna till Afghanistan har fortsatt men sker numera under stora protester.

I rask takt vandrade människor ut från de olika tågperrongerna på Stockholms centralstation. Många resenärer bar rött denna lördag i mars, än fler hade fäst en röd tråd på sina ytterkläder. En symbol som uttryckte att de var en del av "Röda tråden marschen" som arrangeradess av rörelsen "Vi står inte ut - men slutar aldrig kämpa".

Manifestationer hade genomförts över hela Sverige. Men i dag var det den stora finalen och människor hade rest hit från hela Sverige för att visa sitt stöd för barn som flytt till Sverige på egen hand, men även för att protestera mot regeringens asylpolitik.

Tre demonstrationståg med Medborgarplatsen som gemensamt mål skulle avgå från Gullmarsplan, Skansen och Hornstull.

- De sista två veckorna har varit extremt hektiska i och med alla manifestationer vi har arrangerat. Men nu är det bara att låta allting ske, sade Sara Edvardson Ehrnborg, en av rörelsens fyra grundare.

2012 fick Sara jobbet att driva en nystartat kommunal mottagningsenhet för nyanlända ungdomar i sin hemkommun. Redan de följande åren började hon se en ökning av antalet människor som sökte asyl i Sverige.

- Vi tog emot många 2013, 2014 och våren 2015 började vi höra om stora vandringarna genom Europa. Så vi mobiliserade på vår enhet, berättar Sara.

Så kom hösten 2015 och 100 000 personer kom till Sverige för att söka asyl, bara under oktober månad. En siffra som sedan fortsatte att öka. Trots detta har Sara främst positiva minnen från den hösten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-05-29:

Stor uppslutning för utvisningshotad läkarstudent till sidans topp

Engagemanget för den läkarstudent vid Karolinska institutet som nyligen fått ett andra avslag på sin asylansökan är stort. Nu ska ett opinionsmöte hållas i ett försök att påverka myndigheterna att ändra sitt beslut.

Studenten läser nu fjärde terminen på läkarprogrammet vid Karolinska institutet, KI. Hon kom till Sverige från Azerbajdzjan med sin familj för sju år sedan. Men nu riskerar hon, tillsammans med sin bror och mamma, att utvisas tillbaka till Azerbajdzjan eftersom Migrationsverket beslutat att avslå hennes andra asylansökan - något som uppmärksammats av bland annat författaren Agneta Pleijel i Dagens Nyheter.

Beslutet har väckt ett starkt engagemang kring läkarstudentens situation. Bland annat ska ett opinionsmöte i syfte att påverka myndigheterna hållas under onsdagen.

- Vi hoppas att Migrationsverket ändrar sig, att hon och hennes familj får stanna. Det är målet med mötet, säger Astrid Seeberger, överläkare, docent och en av initiativtagarna till mötet.

Migrationsverket ska i sitt beslut ha hänvisat till att inget nytt framkommit i fallet. Det påståendet vänder sig Astrid Seeberger emot.

- För det första har Migrationsverket missat att läget i Azerbajdzjan har förvärrats. Det är djupt oroväckande att oppositionella, dit hennes far hör, fängslas. Hon kommer aldrig att kunna fortsätta med några studier där, säger Astrid Seeberger.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Namninsamling: Stoppa utvisningen av KI-studenten Aliyya! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-06-07:

Kyrkor öppnar sina lokaler för ensamkommande till sidans topp

I dagarna öppnar tre frikyrkor i samarbete med organisationen Agape tre HVB-liknande verksamheter i Göteborg för ensamkommande flyktingbarn. Bemanningen bygger helt och hållet på frivilliga krafter.

Öppet hus med möjlighet till övernattning. Så beskriver Matilda Brinck-Larsen kyrkan, lägenheterna och rummen i studenthemmet som upplåtits av församlingarna. När inflyttningen påbörjas är det de yngsta barnen som prioriteras.

- Det blir många åldersuppskrivna som kommer att bo där, säger Matilda Brinck-Larsen.

Kyrkolokalen, någonstans i Göteborg, öppnas i dagarna. Sjutton fasta platser och tre akutplatser till att börja med.

Fyra personer per dygn av vuxennärvaro betyder 150 pass i månaden för volontärerna.

- Schemat är så gott som påfyllt till slutet av juni. Det känns otroligt bra - även om arbetsbördan hela tiden ökar. Risken finns ju att man bränner ut folk när allt bygger på frivilligt arbete. Det lever vi med hela tiden, säger Matilda Brinck-Larsen.

Kyrkor går i hop

En av kyrkorna bakom satsningen är Opalkyrkan i Tynnered med 200 medlemmar.

Pastor Erik Wickstrand berättar att kyrkan har en lång historia av att gömma flyktingar.

Många församlingsmedlemmar har redan flyktingbarn boende hos sig.

-Det här går helt i linje med vad vi redan gjort under flera år. Nu är vi är tre kyrkor som har gått i hop och gett oss dän på att klara detta, säger Erik Wickstrand bestämt.

Lokalhyran på 100 000 per år hoppas man kunna dela med Räddningsmissionen och stiftelsen Reningsborg, som står bakom både Opalkyrkan och Agape.

Förutom att upplåta lokaler bistår man med mat och kläder. Men den största insatsen handlar om att bemanna verksamheten med volontärer från församlingen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-06-12:

Man körde mot demonstranter i Malmö till sidans topp

En man greps på söndagskvällen efter att ha kört mot demonstrerande irakier utanför Migrationsverkets lokaler i Malmö. Mannen anhölls senare och händelsen utreds som hatbrott.

Polis och ambulans larmades till Migrationsverket vid halvelva-tiden på söndagskvällen. Då hade en 22-årig man kört mot en demonstration, och sedan krockat med ett träd.

- Det är uppsatt lite tält och banderoller, då har han kört på föremål och plakat, säger Tomas Napiorkowski, jourhavande inre befäl, polisen Malmö.

Mannen ska inte ha någon relation till demonstranterna enligt polisen, men enligt flera vittnen på plats ska demonstranterna ha blivit trakasserade vid flera tidigare tillfällen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 17-06-12: Nazistsymbol på bilen som attackerade demonstranter (Extern länk)

Kvällsposten 17-06-12: "Polisen har inte tagit det på allvar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

IOM 17-06-02:

IOM, EU, Turkey cooperate on migration and border management projects till sidans topp

Millions of migrants and refugees have passed through or settled in Turkey in recent years, with over one million making the sea journey to Greece since 2015.

The UN Migration Agency (IOM) has enhanced its partnership with Turkish authorities through two new projects funded by the European Union and the Turkish Government, to the amount of EUR 8.5 million. The two projects will increase coordination along Turkey's European borders and strengthen national policies and frameworks relating to migrants and refugees in Turkey.

"Our 25-year partnership with the Turkish Government has become even more critical as migration takes centre stage in global discussions," said Lado Gvilava, IOM Turkey Chief of Mission. "Nearly 3.8 million migrants and refugees reside in Turkey, the vast majority - nearly three million - being Syrians under temporary protection," he added.

One project - Supporting Turkey's Efforts to Manage Migration - worth EUR 5.5 million - aims to help the Turkish Government better manage migration. The project will reinforce migration management capacity, strengthen government institutions and help regional governments to work together to understand migratory patterns and challenges.

The other, a EUR 3 million border management project, Regional Cooperation on Border Management with Greece and Bulgaria, Phase 2, continues cooperation with Turkey, Bulgaria and Greece to enhance joint actions, strengthen legal and regulatory frameworks, and help tackle irregular migration and cross-border crime.

Meddelandet (Extern länk)

Se även:

IOM 17-06-02: UN Migration Agency, Guinea, Mali officials meet over border management, security cooperation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-06- 07:

Faktapromemoria: Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU till sidans topp

Faktapromemoria 2016/17:FPM94, Dokumentbeteckning JOIN (2017) 17 FINAL

Sammanfattning

EU och Afrika har genomfört toppmöten sedan 2001. En strukturerad relation mellan EU och Afrika har existerat sedan antagandet av den gemensamma strategin mellan EU-Afrika 2007. Denna strategi utgör fortsatt den övergripande ramen för efterföljande partnerskap. Det gemensamma meddelande som presenterades den 4 maj 2017 - Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU - föreslår en revitaliserad ram för gemensamma europeiska åtgärder som efter diskussion med Afrika kan komma att ligga till grund för en resultatorienterad färdplan för perioden 2018-2020. Meddelandet anger en inriktning över hur EU vill se partnerskapet med Afrika fördjupas och förstärkas. Två huvudsakliga områden ska vara vägledande; skapandet av motståndskraftigare stater/samhällen samt fler och bättre arbetstillfällen.

EU:s partnerskap med Afrika är av strategisk betydelse för såväl EU som för Sverige. Regeringen vill att EU och Afrika på jämlika grunder ska kunna agera samfällt i frågor som rör gemensamma utmaningar.

Regeringen välkomnar det gemensamma meddelandet och dess huvudinriktning då det tydligt betonar för regeringen prioriterade frågor. Regeringen avser i samband med toppmötesförberedelserna och vid EU- Afrika toppmötet särskilt fokusera på temat fler och bättre jobb, anständiga arbetsvillkor och inkluderande hållbar tillväxt samt migration.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-27:

Migrationsministern: Kör över EU-länder som vägrar ta emot flyktingar till sidans topp

Läget i förhandlingarna om EU:s nya asylpolitik är fortfarande helt låst. Migrationsminister Morgan Johansson höjer därför tonläget och avslöjar i en intervju med DN att han är beredd att köra över EU-länder som säger blankt nej.

Under hela våren har förhandlingarna om EU:s nya asylpolitik pågått. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson berättar att han var behärskat optimistisk fram till i mitten av maj.

- Ja, jag tycker att Malta, som leder EU:s rullande halvårsvisa ordförandeskap, har gjort ett bra jobb och verkligen försökt hitta kompromisser.

- Men under mötet med EU:s migrationsministrar den 18 maj visade länderna på andra sidan inte tillstymmelse till kompromissvilja, suckar Morgan Johansson.

Snart två år efter den akuta krisen för EU:s flyktingmottagning har motsättningarna inte alls försvunnit.

På enda sidan står en lång rad medlemsstater, med Sverige och Tyskland i spetsen, som anser att EU-länderna måste ta gemensamt ansvar för flyktingmottagningen.

På andra sidan fortsätter ett antal länder i östra EU, med Polen och Ungern i spetsen, att säga blankt nej.

Detta trots att antalet människor som lyckas nå EU för att söka skydd har minskat dramatiskt, från drygt en miljon 2015 till knappt 400.000 2016 och 60.000 hittills i år.

För Polen och Ungern är motståndet principiellt. Dessa EU-länders ståndpunkt har inte mjuknat, utan hårdnat.

Morgan Johansson är upprörd - och frustrerad.

- Jag skulle vilja påstå att vi från vår sida har rört på oss ganska mycket.

- Vi är till exempel bredda att acceptera att enskilda EU-länder inte ska behöva ta hela sin flyktingkvot, utan en del av den, och att dessa länder i stället skulle kunna bidra på annat sätt. Men den andra sidan har inte rört på sig alls, säger Morgan Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 17-05-31:

Relocation and its numbers - Which role for the courts? till sidans topp

Barbara Oomen, Fernand Braudel Fellow, Ricardo Rodrigues de Oliveira

In spite of the quote attributed to Einstein "Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts", a large part of the current European debate on relocation is about numbers. Out of 387,739 people requiring international protection who arrived at the borders of the European Union (EU) in 2016, 362,376 travelled by sea through unseaworthy boats and 5,082 were reported dead or missing. This year alone, 58,944 migrants and asylum seekers arrived in Italy and 7,676 in Greece, with numbers rising by the day. 73,900 refugees are stranded in Greece and the Western Balkans. In stark contrast stand the 18,418 people relocated to the other 25 EU Member States following the European Commission's report of May 2017 on relocation, as opposed to the 160,000 relocations envisaged by the EU.

Even if the European Commission heralded the progress made, the underlying frustration with both the Commission and civil society is palpable. The Commission has already indicated that it will not hesitate to make use of its powers under the Treaties for those which have not complied with the Council decisions, noting that the legal obligation to relocate those eligible will not cease after September, hinting at its preparedness to start infringement proceedings under art. 258 Treaty on the Functioning of the EU (TFEU). Judges could play a role in enforcing the relocation numbers. After providing a brief background to the relocation decisions and the underlying principles, we remind the upcoming case on relocation filed by Hungary and Slovakia at the European Court of Justice and underline a case started by the NGO "Let's bring them here" in the Netherlands, both posing the question of what the numbers pledged actually count for.

Does solidarity count?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Court of Auditors 17-04-25:

EU response to the refugee crisis: the 'hotspot' approach till sidans topp

In May 2015 the Commission introduced a new 'hotspot' approach in order to assist Greece and Italy in coping with the sudden dramatic increase in irregular migrants arriving at their external borders. In this report we conclude that, in both countries, the hotspot approach has ensured that most of the arriving migrants in 2016 were properly identified, registered and fingerprinted and their data checked against relevant security databases. However, despite considerable support from the EU, at the end of 2016 the reception facilities in both countries were still not adequate. There was also a shortage of adequate facilities to accommodate and process unaccompanied minors in line with international standards. The hotspot approach further requires that migrants be channelled into appropriate follow-up procedures, i.e. national asylum application, relocation to another Member State or return to the country of origin. Implementation of these follow-up procedures is often slow and subject to various bottlenecks, which can have repercussions on the functioning of the hotspots.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration News Sheet 17-05-30:

Will Hungary's detention practices put an end to the European Asylum System? till sidans topp

The Common European Asylum System (CEAS) is today much less 'common' than it used to. Large-scale arrivals of refugees in 2015 have tempted Member States, starting with Hungary, to act unilaterally and in complete violation of EU rules.

Are Hungary's unpunished waves of massive detention paving the way for other national governments to openly violate EU regulations? Would this race to the bottom signal the end of CEAS and its Dublin System?

In turn, will European institutions manage to force governments to comply with its legislation?

This article will look into these questions.

Hungary and Detention

Detaining asylum-seekers is unfortunately a longstanding national tradition in Hungary. The country was condemned in 2012 by the European Court of Human Rights for unlawfully detaining asylum seekers based on cases reported by civil society organisations dating back to 2009. And detention has become a priority for the current Prime Minister Victor Orbán who generalised the practice in August 2010 with harsher legislation, making it the rule rather than the exception for most asylum-seekers in the country.

The 2012 condemnation led the Orbán government to temporarily suspend the practice until discussions around the EU 'Reception Conditions' Directive offered an 'excuse' to open new pathways to detention in 2013. Asylum applicants could then be detained if there were serious grounds to presume that they would delay or hinder the procedure, their asylum claim was submitted at the airport or there was a need to verify their identity, for example.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-06- 12:

EU and Member States work towards implementation of latest Action Plan on returns till sidans topp

The EU and its Member States are working towards the implementation of the European Commission's "renewed Action Plan" on European returns policy, published in March this year. At the latest meeting of the Commission-hosted 'Contact Group - Return Directive', which brings together EU and national officials, "Member States expressed general support in relation to the policy line and specific recommendations," but also highlighted that "on some specific recommendation, [sic] there may be divergences of views among Member States and with the Commission, and that some may be difficult to apply in practice for technical or political reasons."

Member States' representatives also warned against a "proliferation of European norms on return." The renewed Action Plan is a replacement for the largely ineffective September 2015 Action Plan (Statewatch News Online, 25 October 2015).

The minutes provide a recommendation-by-recommendation summary of what was discussed at the meeting, held in Brussels on 3 May 2017.

Arikeln med länkar till protokoll, meddelanden och rekommendationer (Extern länk)

Frontex 17-06-01: Frontex hosts workshop on return operations as part of IPAII project (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-05-30:

Överbrygga klyftan mellan politik och verklighet till sidans topp

FRA:s rapport om grundläggande rättigheter 2017

Under det senaste decenniet har nya lagar och strategier antagits och nya institutioner med specifika mandat har skapats för grundläggande rättigheter. Men utmaningar för de grundläggande rättigheterna kvarstår och rättigheterna angrips ofta, vilket visar att det saknas en grundläggande rättighets-kultur som genomsyrar institutioner och samhällen. Detta visas i rapporten om grundläggande rättigheter 2017 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

- Vi har lagarna och strukturerna för att skydda mänskliga rättigheter i EU, men människors tilltro till att de fungerar minskar. Vi måste ge ett gediget svar till dem som utmanar själva systemet för skydd av rättigheter och visa människor att mänskliga rättigheter bidrar till ett bättre samhälle för alla. Vi behöver rättigheter för att bekämpa ojämlikheten som är ett gissel i samhället, t.ex. barnfattigdom och våld mot kvinnor, och se till att rättvisan är till för alla, säger FRA:s direktör Michael O'Flaherty.

Det är tio år sedan FRA inrättades och i årets rapport om grundläggande rättigheter behandlas höjdpunkter och tillkortakommanden för skyddet av mänskliga rättigheter i EU under de senaste tio åren. I rapporten sammanfattas och analyseras viktig utveckling för mänskliga rättigheter i EU under 2016; förslag på åtgärder som behandlar EU- stadgan om de grundläggande rättigheterna och hur den används i medlemsstaterna; jämlikhet och icke-diskriminering; rasism, främlingsfientlighet och intolerans kopplad till detta; integrering av romer; asyl, gränser och migration; informationssamhället, privatliv och dataskydd; barns rättigheter; tillgång till rättslig prövning; och genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För att stärka skyddet av rättigheter i EU läggs bland annat följande förslag fram i rapporten:

(...)

Läs pressmeddelandet på engelska eller hämta på andra språk (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 17-06-13:

Högsta förvaltningsdomstolen: Folkbokföring kan ske trots kort uppehållstillstånd till sidans topp

En kvinna som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin man som är doktorand i Sverige nekades folkbokföring eftersom hennes uppehållstillstånd var giltigt kortare tid än ett år. Makens beräknade studietid var dock längre. Lagens krav är att vistelsen i Sverige (dvs att personen regelmässigt tillbringa sin dygnsvila här) avses pågå minst ett åt. Målet har nu nått högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att uppehållstillståndets längd inte är ensamt avgörande. Det finns inget sådant uttryckligt krav i lagen och det tyder enligt domstolen på att lagstiftaren ansett att andra omständigheter kan vägas in. I det här fallet är det ostridigt att kvinnan har för avsikt att bo i Sverige åtminstone så länge hennes make är doktorand. Därför ska hon folkbokföras.

Målnummer 3113-16

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-06- 02:

Immigration is instrumental for modernisation of societies and for Europe's survival till sidans topp

European states should acknowledge that immigration into Europe is both instrumental for "renewed dynamic and modernisation of societies" and for Europe's survival of the 'demographic winter' which the continent is entering, PACE Committee on migration declared.

According to the committee, the migrant and refugee crisis remains one of the main challenges facing European countries, which have so far failed to cooperate effectively in addressing its root causes. The crisis is in this sense more a political issue of migration management policy than of lack of resources or capacity.

In view of the "ever more urgent" need to find comprehensive humanitarian and political responses to the crisis, the parliamentarians adopted a draft resolution, based on the report prepared by Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), which notably calls on European Union member states to implement rapidly the new Regulation on a common asylum procedure and to cooperate in maintaining and developing transnational information systems and databases on asylum applications and their results.

Council of Europe member states should respect the rights and dignity of all refugees and asylum-seekers ensure refugees and asylum seekers' access to legal protection and assistance and their right to appeal and align as far as possible levels of protection and social and financial assistance having regard to the cost of living.

The Assembly will discuss the text at its next plenary session (Strasbourg, 26-30 June 2017).

Hämta resolutionstexten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-06-08:

Regeringens skrivelse: Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen till sidans topp

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som framgår av Riksrevisionens rapport Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och planering (RiR 2017:4).

Riksrevisionen har granskat om Migrationsverket, övriga ansvariga myndigheter och regeringen hade beredskap för en situation med många asylsökande och hur situationen hanterades. Riksrevisionen anser sammantaget att Migrationsverket och övriga samhällsaktörer i stort sett lyckades klara att ta emot och ordna tak över huvudet för det stora antalet asylsökande. Samtidigt uppstod fall där grundläggande mål för samhällets beredskap som liv, hälsa och rättssäkerhet utmanades. Det gäller särskilt ensamkommande barn. Riksrevisionen anser också att samverkan mellan ansvariga myndigheter brast, bland annat på grund av bristande kunskap eller oklarheter kring regelverk hos de inblandade aktörerna. Vidare anser Riksrevisionen att beredskapen var begränsad för en så komplex och utdragen situation som flyktingsituationen hösten 2015. Migrationsverket och andra myndigheter hade inte övat för ett så stort antal flyktingar och ett sådant scenario hade heller inte tagits upp i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser.

Riksrevisionen lämnar fem rekommendationer till regeringen. Regeringen instämmer i flera av iakttagelserna.

I granskningsrapporten avrapporterar Riksrevisionen även en separat granskning av lärdomar från flyktingsituationen under 90-talet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Universitet 17-06-08:

Så hittar flyktingar den farliga vägen mot Europa till sidans topp

Varför beslutar sig människor för att resa genom Sahara och över Medelhavet mot en osäker framtid i Europa? Och hur vet de hur de ska ta sig fram? Att samla information och kunskap om smugglare, rutter och tillfälliga jobb är det viktigaste för dem som vågar allt för hoppet om ett liv i säkerhet och trygghet.

Under två år har socialantropologen Tekalign Ayalew Mengiste gjort fältstudier i Addis Abeba i Etiopien, i Sudans huvudstad Khartoum, i Rom, London och i Sverige för att undersöka flyktingströmmarna från Etiopien och Eritrea till Europa.

- Det jag frågade, både mig själv och de jag intervjuade, var varför man gör ett så riskfyllt val. Och det finns många och komplexa orsaker. Trycket är stort på unga människor att börja tjäna pengar och försörja en familj, men de ser inga möjligheter att göra det hemma. Och när man väl gett sig av kan man inte vända hemåt igen. Alla vet hur riskabelt det är, men det finns berättelser om de som lyckas och därför fortsätter man framåt, säger Tekalign.

Eftersom det inte finns några formella sätt vare sig för asylsökande eller för arbetssökande att ta sig från till exempel Eritrea till Europa hänvisas man till att ta hjälp av smugglare och ta sig först genom Sahara och sedan över Medelhavet. Längs hela vägen spelar nätverk med andra eritreaner och etiopier som rest mot Europa tidigare eller bosatt sig längs migrant-rutten en nyckelroll. De som migrerar sparar telefonnummer och Facebook-kontakter och samlar så mycket kunskap som möjligt.

- Det byggs kunskap längs rutterna om var man kan hitta tillfälliga jobb för att betala smugglarna och skaffa sig mat och sovplats, och det finns kunskap om vilka smugglare som går att lita på. Det är just nätverken av migranter och smugglare som bistår med kunskapen. I öknen och i havet är smugglarna de enda som kan hjälpa dig. Tips och råd från de som redan gjort resan blir ovärderliga, säger Tekalign.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Nyheter 17-06-02:

Tufft läge på bostadsmarknaden väntar för nyanlända till sidans topp

När de nyanlända personer som fått uppehållstillstånd i Stockholms län ska ordna ett långsiktigt boende på egen hand väntar stora utmaningar. En ny rapport förutspår att de kommer att få det mycket svårt på en redan tuff bostadsmarknad.

Den stora flyktingströmmen till Sverige i slutet av 2015 ledde till ett mer restriktivt mottagande. Den ledde också till att regeringen våren 2016 ändrade politik mot kommunerna. Tidigare var fördelningen av flyktingar baserad på bland annat tillgången på bostäder. Bostadsbrist var ett skäl för kommuner att ta emot färre flyktingar, men den nya lagen tar inte hänsyn till tillgången på bostäder.

Ändringen betydde att Stockholms län 2016 fick ta emot ungefär 30 procent av landets flyktingar jämfört med 11 procent vid de tidigare rutinerna. Kommunerna inledde då en intensiv jakt på tillfälliga bostadslösningar.

Ingen av länets kommuner nådde målet för mottagandet av nyanlända 2016. Stockholms län ska i år ta emot 6.904 kommunplacerade flyktingar, plus 2.743 personer som är en rest från 2016.

Staten stöder de nyanländas etablering med ersättning i 24 månader och många kommuner erbjuder temporära bostäder under denna period. Därefter är det tänkt att de nyanlända själva ska skaffa arbete och bostad.

- Det kommer inte att bli enkelt. Bostadsbristen i Stockholms län är stor och bostadsmarknaden har blivit allt svårare för resurssvaga hushåll, säger Frank Strand, vd på konsultföretaget Sharing Capabilities som författat en rapport i ämnet.

Frank Strand har stöttat Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län och flera av länets kommuner med analys och rådgivning utifrån flyktingmottagandets påverkan på bostadsmarknaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-05:

Han lär nyanlända söka jobb på rätt sätt till sidans topp

Imad Elabdala, 32, flydde från Syrien till Sverige för fyra år sedan. I dag hjälper han andra nyanlända att söka jobb och integrera sig i det svenska samhället.

- Det finns mycket potential bland nyanlända akademiker men de måste presentera det på rätt sätt. De vet inte riktigt vad de ska fokusera på, säger Imad Elabdala som själv flydde från Syrien för fyra år sedan.

Imad Elabdala jobbar i dag som social entreprenör och tvärkulturell strateg. Han driver sitt eget sociala företag Kidnovation som är baserat på Impact Hub i Stockholm. Han håller bland annat föreläsningar för utrikesfödda akademiker och hjälper företag att rekrytera nyanlända.

- Vi vill inte ha ett nytt Rinkeby, en bubbla som den förra flyktinggenerationen hamnade i.

Imad Elabdala brinner för två viktiga saker: arbete och integration för nyanlända. För att nyanlända ska integreras måste de få jobb och för att få jobb är det viktigt att lära sig hur det svenska samhället och arbetssökandet fungerar. Det är därför Imad Elabdala började föreläsa.

Imad Elabdala hade själv en tuff början i Sverige.

- När jag kom till Sverige var jag förstörd av kriget. Jag såg mina vänner och deras familj dö i kriget. Jag såg allt det hemska. Jag började fokusera på att läka mig själv och förstå det svenska samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-28: Nyanlända på elitutbildning: "Vi behöver inget medlidande" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 17-06-08:

Ensamkommande firar studenten med varandra till sidans topp

Majsam Ashrafi hade aldrig gått i skolan när han kom till Sverige för sex år sedan. Nu firar han sin studentfest tillsammans med ett dussin andra ensamkommande ungdomar.

De flesta nybakade studenter har stor fest tillsammans med familjen. Men ensamkommande flyktingbarn får fira tillsammans med varandra. På torsdagen firade ett dussin ensamkommande i Malmö att de tar klivet in i vuxenvärlden.

- Jag känner stor glädje. Det här är väldigt stort för mig, säger Majsam Ashrafi, som kom till Sverige från Afghanistan för sex år sedan.

Nu har han gått ut fordonsprogrammet på Agnesfrids gymnasium och firar tillsammans med sina vänner. Kompisen Jamshid Hashemi lånar hans studentmössa för att träna på känslan inför nästa år.

De senaste tre åren har Ensamkommandes förbund (EF) arrangerat fester för de ensamkommande som tar studenten i Malmö. På Malmö Live firar de tillsammans med cirka 150 vänner, volontärer och lärare. Efter minglet bjuds det på högtidstal, blommor, musik och vegetarisk buffé.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC utrikes 17-06-10:

Rumänien/ Hårt liv för kvotflyktingar i Rumänien till sidans topp

Förra året tog Rumänien emot sina första kvotflyktingar som flyttats från Grekland. Nu vill Europakommissionen att landet snabbar på intaget. Men livet som kvotflykting i Rumänien är hårt. Begränsade möjligheter till jobb och minimalt stöd från staten gör att många flyttar vidare till andra länder, "inte för att bli rika, men för att överleva".

Rami Salama och fyra andra syrianer sitter på en bänk utanför asylcentrumet i Bukarest. Centrumet ligger i ett kvarter med Sovjetstil präglat av arbetslöshet och småbrottslighet och ser ut som ett fängelse med vakter i uniform. De fem syrianska männen kom precis tillbaka från migrationskontoret i stadens centrum där de fick sina pass efter att bara varit i Rumänien i tre veckor. Det gick ovanligt snabbt på grund av att de är kvotflyktingar av en grupp på 17 personer som förflyttades från Grekland. Man skulle kunna tro att de blå passen är anledning att fira, men icke. Ingen av syrianerna eller deras familjer ville åka till Rumänien.

Rami Salama, hans fru och fem barn är i säkerhet nu men han tyngs av deras situation. "Staten kan bara stödja oss i upp till ett år. Efter det kan jag inte försörja min familj på lönen här även om jag arbetar både dag och natt" säger han.

De flydde från norra Syrien tills de nådde Grekland. I och med att gränserna mot Västeuropa längre fram var stängda anmälde de sig till förflyttningsprogrammet.

- Efter en och en halv månad i Grekland blev jag kontaktad och fick reda på att jag fått förflyttning till Rumänien även om vi aldrig valt detta, säger han.

- Jag besökte en grekisk organisation för att få råd om hur man kunde klaga, men de sa att det inte var möjligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Skaraborgs Läns Allehanda debatt 17-05-27:

Vad är det som händer i Sverige? till sidans topp

Kinna Skoglund och Sara Edvardson Ehrnborg, #Vistårinteut

Det går bra för Sverige. Mycket bra. OECD konstaterade nyligen att Sverige har den snabbast växande ekonomin i den rika delen av världen. Statsskulden ligger på 30 procent av BNP vilket är den lägsta siffran sedan slutet av 1970-talet. På topp tio-listan över regioner som har högst sysselsättningsgrad i EU ligger sex av dem i Sverige.

Parallellt förbereder sig svenska myndigheter för en deportationsvåg av asylsökande i en tidigare aldrig skådad omfattning. Inrikesminister Ygeman har satt upp ett mål för myndigheternas arbete; 80 000 ska utvisas de kommande åren. En stor del av dessa kommer att vara ensamkommande barn och ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Martin Aagård i Aftonbladet 17-06-01: Asylprocessen - ett idiotiskt lotteri (Extern länk)

Angelica Andersson i Dala-Demokraten 17-06-04: " Har vi tappat förståndet?" (Extern länk)

Sara Edvardson Ehrnborg i Aktuellt Fokus 17-06-12: Till dig som talar om barn som om de vore saker (Extern länk)

Terese Hansen i Smålandsposten 17-05-31: Den blomstertid nu kommer - med ångest (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 17-06-09:

Ta ansvar för de försvunna barnen till sidans topp

Den svenska regeringen har bestämt att barnkonventionen ska bli svensk lag. Efter det har riksdagen röstat igenom asyllagar som bryter mot just den konventionen. Att barn inte får återförenas med sina familjer och bara får tillfälliga uppehållstillstånd är exempel på just detta, skriver Jorge Londoño.

Just nu saknas 1829 barn saknas i Sverige på grund av den barnfientliga politik som riksdag och regering har bestämt. Barn straffas för att de är födda någon annanstans än här. Barn som har flytt ensamma från krig för att få en trygg och säker vardag i Sverige är skyddade av barnkonventionen, precis som alla barn som är födda i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-06-09: Skriftlig fråga av Boriana Åberg (M): Minderåriga som befinner sig i landet utan att söka asyl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-06-06:

Afghanistan är inte säkert! till sidans topp

Den grupp asylsökande som utvisades från Sverige till Afghanistan den 30 maj hamnade i ett inferno. Kabul drabbades samma dag de anlände av den största självmordsattacken på åratal. Ett par dagar senare besköt och dödade polisen människor som demonstrerade mot bristen på säkerhet. När ett av offren skulle begravas attackerade självmordsbombare begravningen med ytterligare dödsoffer som följd.

FARR protesterar mot utvisningarna till Afghanistan - Afghanistan är inte säkert!

Sverige har fortsatt att utvisa människor med tvång eller övertalning till krigets Afghanistan. Trots rapporter om allt fler civila offer och obefintligt skydd för mänskliga rättigheter hamnar varje månad ett hundratal människor i Afghanistan trots att de sökt skydd i Sverige. De flesta reser i obemärkthet. Ibland tvingas en större grupp iväg med en stor polisansats till väntande charterplan. Bland dem har funnits mycket unga pojkar som saknar nätverk i Afghanistan.

De senaste attackerna har bland annat beskrivits av den oberoende organisationen Afghanistan Analysts Nework: "A black week in Kabul".

Enligt ett uttalande av president Ashraf Ghani den 6 juni hade dödssiffran bara från attacken den 31 maj stigit till över 150 människor. Afghanistans vice flyktingminister har vädjat till väst att stoppa utvisningarna. Amnesty International uttalade redan före dessa attacker att antalet civila offer visar hur farligt det är att bli utvisad till Afghanistan.

Förra året dödades eller skadades fler civila i Afghanistan än på många år, enligt FN-missionen UNAMA. Första kvartalet i år rapporterades en svag minskning - men med de senaste attackerna vänder trenden uppåt igen. Enligt kvartalssiffrorna drabbas kvinnor och barn allt värre.

(...)

Hela artikeln med adresser som du kan protestera till (Extern länk)

#vistårinteut 17-05-31: Vi kräver att UD gör en ny säkerhetsbedömning av läget i Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-06-08:

Migrationsverket tricksar med utvisningarna till sidans topp

Petter Larsson

Den 28 december 2014 halade Nato flaggan i Afghanistan. Ceremonin hölls i hemlighet i det befästa högkvarteret i Kabul. Att göra det offentligt hade varit för farligt.

Redan då hade inbördeskriget tagit fart igen, talibanerna var på frammarsch och 5000 afghanska soldater och 10?000 civila hade dödats under året.

Graeme Smith, analytiker på organisationen International crisis group, beskrev landet som ett "inferno av våld".

Sedan dess har det bara blivit värre. Ändå trappar EU och Sverige nu upp utvisningarna. EU-kommissionen räknar med att 80?000 afghaner ska utvisas, åtskilliga tusen av dem från Sverige och många med tvång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Martina Montelius i Expressen 17-05-31: Jag hoppas att framtiden dömer oss hårt (Extern länk)

Arbetarbladet ledare 17-05-31: Förlust att skicka hem de afghanska ungdomarna (Extern länk)

14 socialdemokratiska riksdagsledamöter i Aktuellt i politiken 17-06-01: Socialdemokraterna måste hitta en lösning för ensamkommande barn och unga (Extern länk)

Morgan Johansson, replik i Aktuellt i Politiken: Vi står upp för den reglerade invandringen (Extern länk)

#vistårinteut 17-06-02: Uttalande från Socialdemokraterna i Växjö (Extern länk)

Styrelsen för Socialdemokraterna i Ragunda i Östersunds-Posten 17-06-02: Låt unga ensamkommande stanna (Extern länk)

ETC Göteborg debatt 17-06-02: Öppet brev från Bertil Hagström, allmänläkare, till Ingvar Carlsson och Bengt Göransson (Extern länk)

Elisabeth Hellmo i Svenska Dagbladet 17-06-03: "Låt de ungdomar som kom före 2016 få stanna" (Extern länk)

Alice Lund, FARR, i ETC 17-06-04: Regeringen måste stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Extern länk)

EvaMärta Granqvist i Sydsvenskan 17-06-08: Flyg hem våra ungdomar från helvetet i Kabul! (Extern länk)

Anna Nyberg i Skaraborgs Läns Allehanda 17-06-10: Jag önskar ett uppvaknande (Extern länk)

Zarah Lindgren / Ingrid Eckerman 17-06-11: "Stefan, jag ber dig nu att göra det enda moraliskt rätta: medverka till att de ensamkommande afghanska pojkarna får stanna" (Extern länk)

Ulrika Tegnér i ETC Malmö ledare 17-06-12: Amnesti - en bättre sorts godtycke (Extern länk)

SvT Nyheter Örebro 17-06-12: Fler socialdemokratiska föreningar ställer sig bakom stopp av utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 17-06-09:

UNICEF Sverige kräver lagändring till sidans topp

Av Marie Hugander Juhlin, Barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige

Barnets bästa ska alltid komma i första hand. Det säger barnkonventionen. Trots det finns en bestämmelse i utlänningslagen som innebär att socialtjänsten är skyldig att lämna ut uppgifter gällande barnfamiljer som lever gömda eller utan uppehållstillstånd. Därför skickar UNICEF Sverige i dagarna ett brev till inrikesminister Anders Ygeman med uppmaningen att socialnämndens uppgiftsskyldighet måste tas bort.

En av konsekvenserna med socialtjänstens uppgiftsskyldighet är att redan utsatta barn i Sverige fråntas rätten till stöd och skydd om de har problem hemma. Till exempel om det förekommer våld, övergrepp eller missbruk i en familj. Socialtjänsten är enligt lag skyldig att erbjuda alla barn i Sverige skydd eller stöd, men på grund av hotet om att familjens uppgifter kan avslöjas blir en kontakt med myndigheten i praktiken omöjlig. Risken är dessutom att skolor och förskolor i förlängningen förlorar tilltron till socialtjänsten och därför drar sig för att anmäla oro för utsatta barn, medvetna om vad följderna kan bli.

Barnen blir de största förlorarna

Under de år jag arbetat som socialsekreterare har jag träffat barnfamiljer, vars livssituationer varit svåra och påfrestande på olika sätt, men där myndigheternas stöd ändå kunnat fungera som en positiv kraft och påverkat barnets situation i positiv riktning. När enskilda socialsekreterare istället tvingas frångå sitt uppdrag och dessutom ställs inför ett omöjligt yrkesetiskt dilemma till förmån för andra intressen urholkas successivt tilltron till en av välfärdssamhällets allra viktigaste funktioner. Och barnen blir de största förlorarna.

(...)

Läs mer och hämta brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-06- 04:

Antalet ensamkommande hemlösa ökar lavinartat - vad gör politikerna? till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har under lång tid rapporterat om ensamkommande barn och unga som tvingas flytta från trygga sammanhang till anläggningsboenden för vuxna. I takt med att fler unga blivit åldersuppskrivna eller fyller 18 år tvingas fler och fler flytta från sina hemkommuner. Eftersom Migrationsverket stänger ytterligare 78 boenden under våren och sommaren kommer en redan skör grupp att förflyttas flera gånger.

Vi vill poängtera att vi ser ensamkommande unga som resursstarka och fantastiska människor. Men de flydde ensamma utan sina föräldrar från krig och våld vilket har skapat trauman och skörhet.

På anläggningsboendena saknas den omsorg traumatiserade unga behöver från ansvarsfulla och stöttande vuxna. Många unga har upplevelser av sexuellt våld begånget av vuxna vilket gör att de är skräckslagna över tanken att bo i samma rum som vuxna de inte känner.

Vad blir konsekvenserna?

Läget är redan akut men kommer att bli desperat. Många unga har redan eller kommer att avvika för att ta sig tillbaka till sin hemkommun eller en större stad. Varje kommun och stor stad i Sverige kommer att behöva hantera tiotals eller till och med hundratals hemlösa barn och unga inom en snar framtid; sårbara och skyddslösa riskerar de att hamna i svåra livsval.

Vi som arbetar med gruppen ser att det snart saknas möjlighet att upprätthålla gruppens basala mänskliga behov som mat, sömn och trygghet. Det är förödande för barnen och för samhället. Situationen visar klart och tydligt att politikerna har tappat greppet när det gäller gruppen. Något måste göras.

Varför har det blivit såhär?

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Södra Sidan 17-05-31: Socialsekreterare i Botkyrka: Hör vårt nödrop för de ensamkommande (Extern länk)

Mölndal Fotboll 17-06-11: Abbas sista träning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-06-08;

Det handlar om ett antal olämpliga individer till sidans topp

Ann Heberlein skriver i en ledare i helgen, om riskerna med oseriösa agenter i flyktingmottagandet, och riskerna är reella. Däremot brister hon i argumentation då de exempel hon använder handlar om ett fåtal olämpliga individer och inte ett systematiserat beteende, skriver Matilda Brinck-Larsen.

I dag har jag hängt på Heden med ungar, fotboll och Tillsammanscupen. Jag har också blivit intervjuad om utvecklingen kring flyktingmottagandet. Så lever jag mitt liv. Mitt i resultatet av den flyktingkris som drabbade vårt land för snart två år sedan. Jag har också hållit om ensamma och desperata människobarn som kommit hit. De som varit 9, 10 och 11 år, de som varit 18 och en bit över det. Och jag fortsätter att hålla om dem. Det är inte att jag håller om ungarna som bör diskuteras utan hur jag gör det, och varför.

Ann Heberlein skriver i en ledare i helgen, om riskerna med oseriösa agenter i flyktingmottagandet. Och hon gör det med rätta. Det fanns och finns risker med och bristerna i mottagandet av de här barnen och ungdomarna. 2015, då det begav sig, överbelastades systemet så hårt att det inte fanns möjlighet för ordinarie förvaltningar att ta hand om alla som kom. Det blev nödvändigt att förlita sig till privata aktörer, frivilliginsatser och civilsamhällets engagemang.

Med det följde uppenbara risker. Avtal skrevs med entreprenörer, familjehemskonsulter snabbutredde, de ordinarie uppdragsgivarna räckte inte till. Systemet brast. Och det, mina vänner, är oerhört viktigt att vi vågar se. Vi måste erkänna våra egna brister för att kunna åtgärda dem. För det är vi som har brustit. I vårt vuxenansvar, i vårt samhällsansvar, i vårt mottagande. Vi har svikit de redan svikna. Vi har lämnat dörrar öppna, där de borde varit stängda och stängt dörrar där vi borde välkomnat in.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-03:

Finländska poliser hånar asylsökande på stängd FB-sida till sidans topp

En grupp finländska poliser för ett rasistiskt meningsutbyte på en stängd Facebooksida. I en diskussion har poliserna bland annat hånat den asylsökande man som försökte hänga sig själv intill Helsingfors centralstation.

Det är Long Play, en grupp grävande journalister, som avslöjat polisernas digitala mötesplats. Under sitt arbete har gruppen kommit över ett drygt hundratal skärmdumpar från Facebooksidan, rapporterar finländska nyhetsbyrån FNB.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Färnebo Folkhögskola juni 2017:

Distanskursen Riv alla murar! till sidans topp

En antirasistisk asylrättskurs på Färnebo folkhögskola

Start 2 september

Distanskurs i två delar.

Fyra helgträffar under hösten.

Studieresa till Holland och Belgien i vår.

Det här en kurs för dig som vill:

" Lära dig mer om hur kampen för asylrätt drivs lokalt i Sverige och runtom i Europa

" Arbeta med skrivande som en del i ett förändringsarbete.

Riv alla murar är en resande distanskurs med start i september 2017 på Färnebo folkhögskola. Kursen är uppdelad i två delar som går att läsa var för sig.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i distanskursen Riv alla murar 2017 får du aktuell och ingående kunskap om asylrättsfrågor med fokus på situationen i Sverige och Europa. Du får ta del av aktuella reportage, artiklar, filmer mm. Du får även möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt i Sverige och Nederländerna.

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Catoblepas förlag juni 2017:

Bok: Ängeln och sparven till sidans topp

"Mitt namn är Ali Zardadi och jag är ett av de tiotusentals ensamkommande barn och ungdomar som kommit till Sverige. Ett av de barn som blev tvungna att resa den långa och farliga vägen hit för ett tryggare liv. Jag har varit i Sverige sedan januari 2016 och just nu går jag i språkintroduktionsprogrammet i S:t Botvids gymnasium söder om Stockholm. Jag kommer från Afghanistan och det har gått 17 år av mitt liv. Jag sökte asyl i Sverige förra året och min största dröm är att få stanna här och bo i trygghet. Tryggheten som endast är en dröm i hemlandet."

Ängeln och sparven toppade Bokus försäljningslista när den släpptes!

SAGT OM BOKEN

"Första gången jag läste Ali Zardadis texter kunde jag inte tro att han mötte svenska språket första gången för bara lite mer än ett år sedan, att en ung människa som varit med om så mycket svårt ändå kan vara fylld av så mycket kärlek och medkänsla. Mitt hjärta uppfylls av stolthet över att fått vara med och sammanställa den här boken tillsammans med Ali."

Lupina Ojala, förläggare

"Ängeln och sparven borde läsas av alla som är emot att ensamkommande barn ska få uppehållstillstånd och återförenas med sina familjer. Ali gestaltar sin saknad och längtan efter sin mamma så ingen kan undgå att bli berörd."

Iréne S Räisänen, författare

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bräcke Diakoni 17-06-02:

Bok: En ensamkommande ungdoms tankar om självbestämmande och egenkraft till sidans topp

Abdi kom som ensamkommande ungdom till Sverige 2015. Efter att ha flytt från svåra omständigheter och en flykt som i sig var tuff, så blev även den första tiden i Sverige svår. Asylprocessen drog ut på tiden och ovissheten tärde.

Ett sätt att hantera allt det svåra blev att skriva. Och Abdi skrev och skrev och till slut blev det en bok. En bok som handlar om att övervinna svårigheter och att, när allt är svårt, ändå fortsätta kämpa.

Boken är den första i sitt slag på somaliska och varvar tänkvärda citat med författarens egna reflektioner. Kom och lyssna på en ung författare som berättar om sitt verk! Abdi talar på somaliska, med svensk tolk.

När: Onsdagen den 7/6 kl 17.00-18.00

Var: Adress: Första Långgatan 17 B

Förlagets ord om boken

This book is one of the very few publications in Somali written about the self-enrichment subject. The inspiration to constantly climb higher and to confront every new challenge with confidence. It is a modest contribution by a young writer. It is full of wisdom, proverbs, inspiration and encouragement about the beauty of self-directing your life.

The publisher congratulates the young writer for the effort. I hope it will inspire and pave the way for you many young talented authors in the foreseeable future. This book is truly worthy of being read multiple times.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-06-02:

Han skriver för livet till sidans topp

Han fängslades och torterades - för att han är poet och journalist. Nu bor han i Boden, och i dagarna släpps hans diktsamling på tre olika språk.

När Tsegay Mehari var 23 år greps han och sattes i ett av Eritreas värsta fängelser. Efter fyra år av tortyr och ovisshet släpptes han fri och förklarades oskyldig.

- Det är svårt att vara poet och journalist i Afrika, och särskilt i Eritrea efter 2001. Se bara på Dawit Isaak, säger Tsegay Mehari som ett år efter frisläppandet flydde till Sverige och Boden.

- Här i Sverige är allt möjligt om man har ett mål. Jag vill tacka landet och folket här.

Tsegay Mehari hade fyra mål när han kom till Boden:

- Det första var språket, som är nyckeln till allt. Sedan ville jag utbilda mig, få svenskt körkort och publicera min första bok.

Efter mindre än tre år är han glad över att vara i mål:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-06-01:

Musikteater hyllar människovärdet till sidans topp

I den nyskrivna musikteatern "Jag är en sång mellan dina läppar" möts nyanlända och gamla haparandabor.

- Det är ett musikaliskt collage över historiska händelser i Finland som fick människor på flykt fram till dagens Aleppo. Egentligen en hyllning till varandra, varandras ursprung, upplevelser och kamp för människorvärdet och livet, säger manusförfattaren Per Allan Olsson.

Handlingen berör allt från Torparupproret i början på 1900-talet, Andra världskrigets konsekvenser och den finska krigsbarnens öde till den arabiska vårens början i Tunisien och flyktingkrisen i nutid. Ett collage, som sagts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-06-03: Kultur som integrerar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-06-12:

Deras önskan om att få stanna gav en sommarhit till sidans topp

Projektet Fri med nyanlända ungdomar, har burit frukt. Tillsammans har de gjort en musikvideo med sommarens hitlåt: "Jag vill vá fri". Allt för att bidra till att ge ensamkommande barn uppehållstillstånd - Nu!

Tänk sommar, tänk solnedgång, tänk segelbåt. Bakhtyer Nasiri håller i rodret med stadig hand och har blicken fäst långt i fjärran. Bilden som symboliserar frihet, är slutscenen i musikvideon som är inspelad på Brännö i Göteborgs södra skärgård.

Kontrabasisten Eva Kruse och musikproducenten Peter Liljeqvist står bakom Projektet Fri. Det hela började för ett drygt år sedan när Peter Liljeqvist arbetade extra på ett hvb-hem för ensamkommande pojkar, på Styrsö.

- Då försökte jag först skriva en text tillsammans med killarna som bodde där, men det var så mycket annat som kom emellan, så det blev ingen färdig text den gången, berättar Peter Liljeqvist.

Starkt berörd

Låtskrivande tog riktig fart först efter att hans fru Eva Kruse, såg en föreställning på konserthuset tidigare i år. Där medverkade närmare hundra nyanlända barn från hela Göteborg tillsammans med symfoniorkestern. Hon blev starkt berörd av det barnen släppte fram på scenen. Två av dem fångade hon in med blicken på långt håll. Det var Pouya Amiry och Ruqia Rahimi. Den ene dansade och den andra läste en text. Hon ringde upp sin man direkt efter föreställningen och bad att de skulle göra ett musikprojekt tillsammans, så fort som möjligt. Därefter tog de kontakt med Pouya, Ruqia och Bakhtyer. Alla tre kommer från Afghanistan.

- Jag hade precis gjort en egen musikvideo med mitt band i Tyskland och frågade filmaren som jag jobbade med i Berlin om han ville vara med i ett spännande projekt. Det resulterade i att han flög hit och stannade i fyra dagar och arbetade med oss, berättar Eva Kruse som arbetar som professionell musiker och tillägger:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Låten på Youtube (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Information Sverige juni 2017:

Webbportal: Information Sverige till sidans topp

Den här portalen har kommit till för att göra det lättare för dig som är nyanländ i Sverige. Här ska du kunna hitta svar på frågor om hur svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet. Du kan följa steg för steg hur det fungerar från det du fått ditt uppehållstillstånd tills dess du ska vara delaktig i det svenska samhället och etablerad på arbetsmarknad eller i utbildning. Portalen har byggts upp med hjälp av referensgrupper med nyanlända. Tack vare deras hjälp så kan du läsa om sådant som kan vara svårt att ta reda på eller sådant som du kanske inte ens visste att du behövde veta.

Här kan du kostnadsfritt beställa folders och planscher för att sprida Information om Sverige. Materialet går även att ladda ner som pdf. Här hittar du också banners och logotyper för nedladdning.

Material för dig som arbetar med nyanlända

På informationsverige.se kan du få tag på material om du arbetar med nyanlända. Vi har både material som är fritt för alla att ladda ner direkt från webbplatsen och material som du behöver logga in för att få tag på.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.