ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridhs

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 15 maj 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 17-05-05:

Aktuella lagändringar till sidans topp

En rad lagändringar som rör asylsökande träder i kraft under denna säsong. Ett par ändringar som rör rätten till inhibition vid ansökan om verkställighetshinder trädde i kraft redan 1 januari 2017. En lagändring som innebär att åldersbedömning ska göras i början av asylproceduren började gälla 1 maj. Detsamma gäller Migrationsverkets möjlighet att tillkalla polis för avhysning från boende. De övriga ändringarna väntas under våren/sommaren 2017.

Lagändringar 1 januari 2017:

Avvisning med omedelbar verkställighet kan skjutas upp

Om du överklagar ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet ska migrationsdomstolen först pröva om verkställigheten ska avbrytas (inhiberas) i väntan på beslut. Under tiden som domstolen prövar frågan om inhibition får avvisningen inte verkställas. Beslut om avvisning med omedelbar verkställighet som gäller ensamkommande barn får inte verkställas förrän tidigast en vecka efter att barnet fick ta del av beslutet.

Utvisning kan skjutas upp i väntan på överklagande om ny prövning

Om du överklagar ett nej till en ny prövning får utvisningsbeslutet inte verkställas förrän en domstol har prövat om verkställigheten ska avbrytas i väntan på beslut. Men detta gäller bara första gången en person begär ny prövning. I denna situation ska offentligt biträde beviljas om den sökande begärt det och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. Om den sökande är ett barn utan vårdnadshavare i Sverige ska barnet alltid få ett offentligt biträde när ett nej till ny prövning överklagas.

Lagändringar 1 maj 2017

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

(...)

Hela artikeln med länkar till information om respektive lag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-03:

Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet till sidans topp

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten och besluten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-05-06:

Vilseledande gällande nya regler för uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå till sidans topp

Den 4 maj 2017 annonserade Sveriges Radio via sin kanal Radio Sweden (lättläst svenska), att "Ensamkommande ungdomar får stanna och gå klart gymnasiet". Man påstod att riksdagsbeslutet gäller "alla som är mellan 17 och 25 år gamla. Många av dem är ungdomar från Afghanistan som riskerar att bli utvisade när de har fyllt 18 år".

Denna information är felaktig. Alla ensamkommande får inte alls stanna; riksdagsbeslutet gäller inte de ensamkommande som fått avslag. Det är heller inte så att de som redan går i gymnasiet kan dra nytta av de nya reglerna om de får ett avslag. Lagen går ut på att förlänga uppehållstillstånd som ungdomen har eller ändå skulle ha fått. Ingen kan få uppehållstillstånd enbart på grund av att den går i gymnasiet.

Riksdagsbeslutet gäller de ensamkommande barn och unga som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd tills de fyller 18 år. Enligt Farr, Flyktinggruppernas Riksråd, fick 196 ensamkommande ett sådant besked om att få stanna i Sverige fram tills 18-årsdagen "under perioden 1 januari 2016 till 31 mars 2017. Under samma period "fick 3043 av dem beslut om utvisning utan någon tidsfrist efter att ha fått sin ålder ändrad".

Det är alltså en bråkdel av alla ensamkommande som omfattas av förslaget.

Rörelsen #vistårinteut vet inte hur många ensamkommande unga som i och med uppgiften fått nytt hopp. Men vi vet att ensamkommande unga kommer att hamna i en förödande hopplöshetskänsla när de upptäcker att de blivit felaktigt informerade. Vem tar ansvar för det?

***Uppdatering 170508***

Efter samtal med TT har rörelsen #vistårinteut beslutat att ändra rubriken på och en del av innehållet i denna text.

***Uppdatering 170508***

Efter att Radio Sweden insett hur svår lagen är att tolka har de tagit bort sin artikel.

***Uppdatering 170510***

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-05-02:

Regeringen skärper gränskontrollerna till sidans topp

Regeringen har beslutat att skärpa och stärka gränskontrollerna samt avveckla id-kontrollerna vid Öresund.

Vi behöver ordning och reda vid Sveriges gränser för att upprätthålla säkerheten. Besluten om både gränskontroller och id-kontroller löper ut i dagarna. Det är av flera skäl viktigt att vi har god kontroll vid våra gränsövergångar.

Regeringen kommer förstärka och förlänga polisens gränskontroller. Vi skärper också kontrollen med fordonsröntgen och kameraövervakning. Detta ger också förutsättning att avveckla de tillfälliga id-kontrollerna vilket kommer att underlätta vardagen för dem som dagligen pendlar mellan Sverige och Danmark.

På Öresundsfärjorna kommer id-kontrollerna att avskaffas men på alla andra färjor kommer det att vara kvar, i enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning. Självklart är regeringen fullt beredd att snabbt återinföra id-kontrollerna om det skulle behövas. Vi står i nära dialog med våra myndigheter för att kontrollera detta.

Regeringen gjorde det som krävdes för att ta Sverige ur den situation som rådde hösten 2015, och vi kommer att ta ansvar för att vi inte hamnar där igen.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Justitiedepartementet 17-05-10: Gränskontroller vid inre gräns förlängs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-05-02:

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar (utkast till lagrådsremiss) till sidans topp

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Dessutom lämnas förslag till vissa justeringar i utlänningslagen och passlagen med anledning av att en ny kodex om Schengengränserna antogs 2016.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Hämta utkastet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-04-27:

Polisen får effektivare verktyg i arbetet med återvändande till sidans topp

Idag tillsätter regeringen en utredning om åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar utfärdade av Migrationsverket.

Den särskilda utredaren ska lämna förslag som innebär att Polismyndigheten i samband med inre utlänningskontroll ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels eftersöka och omhänderta pass eller andra identitetshandlingar.

Mot bakgrund av att det förekommer missbruk av främlingspass, resedokument och uppehållstillståndskort ska utredaren även undersöka omfattningen av detta missbruk och lämna förslag på hur missbruk av dessa handlingar kan stävjas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017 och utredare blir Rickard Ljungqvist, före detta chefsrådman vid Länsrätten/Förvaltningsrätten i Stockholm

Hämta utredningsdirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-04-27:

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs till sidans topp

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som förtydligar vilka tvångsåtgärder polisen får vidta när avvisnings- och utvisningsbeslut ska verkställas.

Justitieombudsmannen har ifrågasatt om det finns ett tydligt lagstöd för polisen att använda tvångsåtgärder när avvisnings- och utvisningsbeslut verkställs. Regeringen föreslår därför att reglerna förtydligas så att det framgår vilka tvångsåtgärder som polisen får använda.

Ytterligare förslag som lämnas i lagrådsremissen är att:

+ Polismyndigheten alltid ska vara verkställande myndighet vid ny verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och att de ska kunna återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett frivilligt återvändande.

+ Polismyndigheten ska ha samma förutsättningar som Migrationsverket att ta ett barn i förvar när det är sannolikt att en avvisning kan verkställas omedelbart eller när det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett sådant beslut.

+ För andra än barn ska den tid som en förvarstagen får placeras i en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller en polisarrest av så kallade transporttekniska skäl förlängas. En sådan placering ska kunna pågå upp till tre dygn.

+ Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att ta hand om en utlännings pass enligt lagen om särskild utlänningskontroll, till exempel vid befarade terroristbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

Läs även om hur Frontex' kostnader för charterutvisningar skenar, nedan under rubriken Tvångsmedel, hot och deportationer

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 17-05-10:

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen tydliggör den enskildes ansvar att delta till sidans topp

Regeringen har idag gett tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen för att bland annat tydliggöra den enskildes ansvar att delta i insatser under asyltiden. Utgångspunkten bör vara att dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro. Utredningen ska även titta på om dagersättningen ska kunna sättas ned vid misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid agerande som försvårar mottagandet.

(...)

Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn (dir. 2015:107).

Genom tilläggsdirektivet utvidgas utredningens uppdrag när det gäller tidiga insatser för asylsökande kvinnor och män.

Utredaren ska inom ramen för det befintliga uppdraget

+ föreslå utformningen av ett system för tidiga insatser för asylsökande, där dagersättning kopplas till deltagande. Utgångspunkten bör vara att dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro, såvida det inte finns giltiga skäl för frånvaron, t.ex. omständigheter utanför den enskildes kontroll,

+ se över möjligheten för asylsökande att delta i praktik och andra arbetsplatsförlagda aktiviteter som ökar kontakten med arbetsmarknaden,

+ undersöka förutsättningarna för att införa en möjlighet att sätta ned dagersättningen även vid t.ex. misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid annat agerande som försvårar mottagandet, och

+ föreslå hur regelverket för dagersättning kan utformas så att begränsad inkomst av arbete inte påverkar dagersättningen.

Den första punkten svarar mot den del i migrationsöverenskommelsen som avser obligatorisk samhällsorientering under asyltiden.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2017.

Hämta tilläggsdirektiv till utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-05-03:

Grekland/ Greece paying asylum seekers to reject appeals till sidans topp

The Greek government is giving cash incentives for rejected asylum seekers on the islands to forgo their legal rights to appeal their cases.

Some €1,000 and free plane tickets home are part of a largely EU-financed 'reintegration' package which is now being leveraged to entice them to return home as quickly as possible.

The money is part of the pre-existing programme but the decision to deny people who appeal their cases to the funds was recently made by the Greek ministry of migration policy.

"This is quite complicated and quite immoral," a Greek lawyer working for Save the Children, an international NGO, told EUobserver on Tuesday (2 May).

The move is part of a larger effort to return people to Turkey and free up administrative bottlenecks, but the plan has generated criticism from human rights defenders who say asylum seekers are being pushed into taking the money.

People have five days to decide whether to take the cash, with reports emerging that even that short delay was not being respected by authorities. Previously, people were entitled to the assistance even if they appealed.

The scheme only applies to those in so-called eu hotspots on the Chios, Kos, Leros, Lesvos, and Samos islands, where arrivals are screened, given that Turkey does not accept people back from mainland Greece.

Greek minister of migration Ioannis Mouzalas has said the financial bait was needed to prevent bogus claimants from abusing the asylum system.

The new rules on excluding people who appeal their cases, imposed last month, also come after the European Commission pressured Athens into shortening its appeal process and removing administrative barriers to send more people home.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-05-09:

Grekland/ NGOs decry policy limiting asylum appeal rights till sidans topp

15 NGOs urge the Greek Government to immediately reverse the recent policy excluding asylum-seekers on the Greek islands who appeal negative asylum decisions from the possibility of participating later on in the International Organisation for Migration's (IOM) Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) programme and forcing those who wish to participate to forego their right to appeal. The decision follows the direction set by the recommendations in the European Commission's and Greek Government's Joint Action Plan on the European Union (EU) - Turkey Statement of 18 March 2016, which aims to limit the steps in the appeals process and remove so called "administrative obstacles to swift voluntary return".

IOM's AVRR programme provides migrants who cannot or no longer wish to remain in a host country with the support to return and reintegrate into their country of origin. According to IOM, "voluntariness remains a precondition for all its AVRR activities."[i]

In direct contradiction to this precondition however, the recently announced policy restricts access to AVRR on the Greek islands as of early April, by dictating that, upon receipt of a negative first instance decision (i.e., inadmissible or rejection on merit), asylum seekers are provided with a choice: appeal this decision as per their right under Greek, EU, and International Human Rights law,[ii] or forego their right to appeal and benefit from the AVRR package (which includes €1,000). If they ultimately choose to exercise their right to appeal, they lose the opportunity for future AVRR, and if their appeal is negative, they face deportation to Turkey. This policy is not applicable for those on the Greek mainland who remain eligible for AVRR after having appealed their negative asylum decision. Under the new policy, individuals are meant to be given five days to decide. However, nongovernmental organisations (NGOs) have already received reports of people being pressured, without allowing time to consult with a lawyer, to make the decision on the spot.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 17-04-25:

Från Afghanistan/ UNHCR urges for sustainable solutions to displaced Afghans till sidans topp

The United Nations Assistant High Commissioner for Protection, Mr. Volker Türk, during his visit to Afghanistan, urged the international community and the Government to ensure that the immediate and longer term needs of returnees, internally displaced people and affected communities are given the necessary attention and support to address the need of these populations comprehensively.

The surge in returns last year, with more than 370,000 registered Afghan refugees and a similar number of undocumented arriving, has placed an additional strain on already overstretched services and resources in the country. According to UNHCR's return monitoring, access to basic services, land and employment are major concerns, in addition to security.

In the past decade, Afghanistan has also seen increased internal displacement due to the ongoing conflict. 2016 saw an estimated 660,500 new conflict-induced Internally Displaced Persons (IDPs). An estimated 1.3 million IDPs remain in a protracted situation, needing both continuous humanitarian assistance and efforts to find sustainable solutions including through access to shelter and livelihood.

Mr Türk acknowledged the challenges the country faces in absorbing large numbers of returnees in 2016. He emphasized that it is "key that returns to Afghanistan take place based on a free and informed choice, are voluntary, gradual and respect the principles of safety and dignity. The challenges that Afghanistan faces today are enormous.

The Chief Executive of Afghanistan and other senior government officials reaffirmed the Government's strong engagement, through the adoption of National Priority Programmes, and the Citizen's Charter in particular, to resolve the displacement challenges and pursue sustainable reintegration efforts to assist returning Afghan refugees and IDPs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-11:

Från Burundi/ Migrationsverket: Rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget till sidans topp

/Utdrag:/

Av landinformationen framgår att oppositionsmedlemmar och personer som uppfattas som oppositionella, till exempel personer som opponerat sig mot president Nkurunzizas tredje mandatperiod eller är bosatta i områden som uppfattas som oppositionella, riskerar repressalier från den burundiska regeringen. Familjemedlemmar riskerar också att drabbas. (...) Andra personer med en politisk profil, till exempel människorättsaktivister och journalister samt deras familjer är också utsatta grupper.

Kvinnor och flickor som gör sannolikt att de riskerar att utsättas för sexuella övergrepp löper risk att utsättas för förföljelse på grund av kön. (...)

Dessutom har många kvinnor och flickor med koppling till oppositionella män eller som själva uppfattas som oppositionella varit föremål för sexuellt och annat våld utfört av säkerhetsstyrkorna. När vi bedömer om en kvinna tillhör denna kategori ska vi därför även ta hänsyn till politisk och tillskriven politisk uppfattning.

(...)

Konflikten fortsätter, men med väsentligt lägre intensitet än för ett år sedan. Det öppna våldet, och då särskilt sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och väpnad opposition, har minskat samtidigt som regeringens repression mot oppositionella har ökat. Det innebär att det har skett en ökning av våld mot civila mål i riktade attacker. Granatattacker förekommer alltjämt och det finns information om att hela områden som anses vara oppositionella utsätts på ett godtyckligt sätt. Konflikten är därför i dagsläget av sådan natur att urskillningslöst våld förekommer.

(...)

Migrationsverket /bedömer/ att det i dagsläget inte är möjligt, relevant och rimligt att hänvisa till ett internt flyktalternativ.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norsk Landinfo / Migrationsverket 17-05-09:

Från Palestina/ Passering av grenseovergangene Rafah og Erez til og fra Gazastripen till sidans topp

Temarapporten behandlar passering av gränsövergångarna Rafah och Erez till och från Gazaremsan och bygger på en gemensam utredningsresa till Gaza, Jerusalem och Västbanken som Landinfo och Lifos genomförde under oktober-november 2016.

Sammendrag:

Gazastripen har vært underlagt en israelsk blokade i ti år som følge av at Hamas fikk full kontroll over området i 2007. Blokaden innebærer at det er strenge restriksjoner på utreise, og at det først og fremst er personer med sterke humanitære behov samt enkelte forretningsfolk som får reise ut av Gaza via Israel. I de senere årene har også disse prioriterte gruppene i økende grad hatt problemer med å få utreisetillatelse fra israelske myndigheter. I tillegg til de israelske restriksjonene, rammes Gazas befolkning også av at Egypt i 2014 stengte grenseovergangen i Rafah. Denne grensen åpnes riktignok sporadisk, men uforutsigbarheten rundt åpningstidene gjør det nær umulig for Gazas befolkning å planlegge en utenlandsreise. De dagene grensen er åpen, prioriteres personer som har avtale om medisinsk behandling i Egypt og personer med lovlig opphold i et annet land. Dette betyr at Gazas befolkning har få muligheter til å forlate Gazastripen.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 17-05-08:

Fler asylsökande efter slopade id-kontroller till sidans topp

Sedan id-kontrollerna för resande från Danmark togs bort i torsdags har antalet flyktingar och migranter som stoppas vid gränskontrollerna ökat kraftigt.

I torsdags slopade regeringen id-kontrollerna för resande med tåg, buss och färja från Danmark till Sverige. Kontrollerna infördes den 4 januari 2016, och syftet var att minska antalet asylsökande, eftersom bara personer med giltiga id-handlingar nu släpptes ombord.

Men det finns fortfarande gränskontroller i Skåne, och här har alltså antalet flyktingar och migranter ökat kraftigt sedan id-kontrollerna avskaffades.

Personer utan rätt att vistas i Sverige kan söka asyl vid gränskontrollerna. Tidigare i år har det rört sig om omkring fem personer i veckan.

Sedan i torsdags har totalt 24 personer släppts in vid gränskontrollerna för att registrera sin asylansökan i Sverige, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen i region Syd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-11: Åkesson: Återinför id-kontrollerna snarast (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-11: Moderaterna varnar för ny flyktingvåg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-05-11:

Polisen tar in civila för gränskontroller till sidans topp

Gränspolisen ska rekrytera ett 100-tal civila passkontrollanter för att klara de tillfälliga gränskontrollerna vid Öresund. Bred språklig och kulturell kompetens efterfrågas.

Sedan regeringen beslutade att slopa id-kontrollerna har polisen fått en ökad belastning vid gränserna. Påbudet från regeringen är att de kvarvarande gränskontrollerna ska vara nära nog hundraprocentiga det halvår som återstår.

Därför beslutade polisens nationella ledningsgrupp på torsdagen att stärka förmågan att genomföra gränskontroller, främst vid Öresundsbron och Helsingborgs hamn.

Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid polisens nationella operativa avdelning, vet inte när regeringens mål kan vara uppfyllt.

- Vi går in i en semesterperiod nu. Det är jättesvårt att säga när det här kommer att märkas. Vår målsättning är att ha folk på plats så snart som möjligt, säger han till TT.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-05-05:

Algeriet/Marocko/ Syrians stranded at border till sidans topp

Algerian and Moroccan border authorities appear to be blocking two groups of Syrian asylum seekers from leaving the border area near the Moroccan city of Figuig, Human Rights Watch said today. The Syrians, including women and children, have been trapped there since April 18, 2017, in abysmal conditions, Human Rights Watch said.

According to the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Morocco, the two groups total 55 people, including 20 women, 2 of them in advanced states of pregnancy, and 22 children. One woman gave birth in the border area on the evening of April 23. It is unclear whether she had medical assistance. Authorities in both countries should step up to share responsibility, consider claims for protection based on the preference of the Syrian asylum seekers, and ensure that all the asylum seekers have access to necessary services, especially pregnant and breast-feeding women.

"While Algerian and Moroccan authorities squabble over which country should take the Syrians, men, women, and children are trapped in a desert-like area near the border between them, sleeping in the open and unable to apply for asylum," said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa executive director at Human Rights Watch.

Moroccan authorities have indicated that they will grant entry visas to nine of the Syrians who have relatives living legally in Morocco, a spokesperson for UNHCR told Human Rights Watch on May 3.

The two groups arrived at the border area after leaving Syria and traveling through Libya and Algeria. Moroccan authorities publicly accused Algeria of deporting the asylum seekers to Morocco. The Algerian Foreign Ministry denied the allegations, saying they were aimed at "harming Algeria," yet did not offer another version of events.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies Blog 17-05-03:

Italien/ Humanitarian Corridors: A Tool to Respond to Refugees' Crises till sidans topp

Guest post by Alberto Mallardo, Mediterranean Hope

As possibilities for legal means of migration to Europe have become more and more restricted since the 1990s, especially for economic migrants, the use of illicit means of transport has increased. Although EU member states have a shared responsibility to welcome asylum seekers, few of them have taken in a significant number through resettlement programmes. Furthermore, to apply for asylum in any EU member state, a refugee must physically reach Europe. Without access to visas, the only alternative left to many is to risk their lives at sea.

(...)

Civil society organisations have often filled the void of this political inaction, by providing adequate basic services to those in need. Their involvement should not abrogate states or for this matter, the EU from protecting people on the move. These initiatives instead indicate a new direction for effective and responsive interventions to the refugee crisis.

One of the best examples of civic actions can be found in the 'Humanitarian Corridors' (HC) pilot project, carried out in Italy by the Federation of Protestant Churches in Italy, the Community of Sant'Egidio and the Waldensian and Methodist Churches based on an agreement with the Italian Ministries of Interior and Foreign Affairs. This initiative responded to the May 13, 2015 recommendation by the European Commission that 'member states should use to the full the other legal avenues available to persons in need of protection, including private/non-governmental sponsorships and humanitarian permits, and family reunification clauses.' It envisaged the safe and legal arrival in Italy, over a two-year period, of thousands of refugees in so called 'vulnerable conditions' from Lebanon and Morocco regardless of their religious and ethnic backgrounds. These two countries were selected due to their role as transit countries for people fleeing the Syrian conflict and the Sub-Saharan violence. There were also numerous NGOs and churches already involved in supporting refugees there.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 17-05-05:

Italien/ Libya-based smugglers kill man for baseball hat, rescued migrants say till sidans topp

Rescuers picked up 560 migrants from unsafe boats off the coast of Libya on Thursday, Italy's Coast Guard said, including the body of a young man who the migrants said had been shot by smugglers on the beach for his baseball cap.

Italian Navy and Coast Guard boats participated in the rescues together with two humanitarian vessels, a spokesman said. The migrants were traveling on board two large rubber boats and five small wooden ones, he added.

The Phoenix, a rescue ship operated by the Migrant Offshore Aid Station (MOAS), took 422 on board, plus the body of the allegedly murdered young Gambian.

"According to eyewitnesses, the deceased teenager was killed by human traffickers because they wanted his baseball hat. What cruelty," MOAS co-founder Chris Catrambone said. "The medical team onboard the Phoenix have confirmed that the deceased teenager died from gunshot wound," he added.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 17-05-07:

Medelhavet/ Vessels deployed by Frontex help rescue 2 800 people till sidans topp

Vessels deployed by Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, helped rescue more than 2 800 migrants from 20 rubber and wooden boats coming from Libya this weekend.

Majority of the rescued people are believed to have come from Sub Saharan and North African countries, although their nationalities will only be known after the migrants are registered and screened in Italy. Women, some pregnant, and many children were among those rescued.

Five vessels taking part in Frontex operation Triton were present in the area covering the flows from Libya and were diverted by the Italian Coast Guard to take part in the rescue operations. Frontex assists the Italian authorities with its border control operation Triton where it currently deploys 11 vessels (some of which belong to the Italian authorities but are financed by Frontex). The operation also includes three airplanes and three helicopters, as well as 334 border and coast guard officers. Their activities include border surveillance, search and rescue, identification and registration of migrants.

"The crews of the vessels taking part in the Frontex operation in the Central Mediterranean continue to do their utmost to help the Italian authorities rescue people who were put on often unseaworthy boats well beyond any imaginable capacity by ruthless smugglers. It is very important that we focus our efforts on dismantling these networks," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

Excluding the people who have been rescued this weekend, the number of migrants who arrived in Italy this year rose 43% to 36 000.

The operational area of Triton covers the migratory flows, as well as activities related to cross border crime, from Algeria, Morocco, Libya, Turkey and Albania.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch Dispatch 17-05-04:

Medelhavet/ Playing Politics with People's Lives till sidans topp

Judith Sunderland

Nongovernmental organizations (NGOs) searching for and rescuing migrants from rickety or even sinking boats in the Mediterranean are saving lives. Thousands of lives.

Enough said? Apparently not.

In Italy, NGOs have come under a barrage of attacks from politicians, particularly from the 5 Star Movement and the far right Northern League, accusing them of providing a "taxi service" from Libya to the European Union. A media-savvy prosecutor in Sicily has made almost daily statements about his inquiry into NGO search-and-rescue operations, insinuating - without evidence - that they are colluding with and profiting from smuggling operations. NGOs and others have been called to explain themselves before a Senate committee.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-05-09:

Medelhavet/ Update on two shipwrecks in the Central Mediterranean till sidans topp

In the last 24 hours we have received alarming information on two new shipwrecks in the Central Mediterranean.

The first shipwreck took place on Friday night, when a rubber dinghy sank after several hours of sailing with 132 people on board. Some 50 people were rescued and disembarked in Pozzallo (Sicily) on Sunday, 7 May. Some 82 people are feared dead or missing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-04-24:

Kanada/ Canada's 2016 record high level of resettlement praised by UNHCR till sidans topp

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) praised Canada today for providing solutions to the plight of a record 46,700 refugees through their resettlement to Canada in 2016. This is the largest amount of refugees admitted in a year since the implementation of the 1976 Immigration Act and a significant contribution to UNHCR's global appeal to increase much needed refugee solutions.

"This is a tremendous achievement which reflects Canada's longstanding tradition of welcoming refugees and assisting them with their integration into Canadian society," said Jean-Nicolas Beuze, UNHCR Representative in Canada. "Without this support, scores of refugees would have been left in life-threatening situations and without any hope. Canada has again shown the world that successful resettlement is possible, particularly when government and civil society work together. Building on this success, UNHCR will continue to work closely with Canada to expand resettlement solutions to benefit the most vulnerable refugees."

"Canada is proud to work with UNHCR to bring vulnerable refugees to our country. These newcomers help us build our society, culture and economy in long lasting and enduring ways," said the Honourable Ahmed Hussen, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. "Canada hopes to increase global refugee resettlement and support ?civil society and other jurisdictions to expand resettlement along with developing other solutions for the world's most vulnerable."

Historically, Canada's largest resettlement effort was with the Indochinese movement, which at its high point resulted in 40,271 refugees being admitted in 1980. In 1986, the Nansen Medal was awarded to Canada and its people in recognition of its response to the Indochinese Movement that directly helped thousands of persecuted individuals to start new lives Canada. Thirty years later, Canada proves once again that the same spirit of compassion and altruism continues to be present.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Västra Götalandsregionen 17-05-03

Asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland 2011-2016 till sidans topp

Syftet med denna rapport är att ge en bild av asylsökandes sjukvård- och tandvårdskonsumtion i Västra Götaland under perioden 2011-2016 som underlag för planering av framtida hälso- och sjukvård i regionen.

Asylsökande står för en mycket liten del av den totala hälso- och sjukvårdskonsumtionen i Västra Götalandsregionen, drygt en procent år 2016.

Asylsökande erhåller mindre vård jämfört med övriga befolkningen, och vårdkonsumtionsmönstret skiljer sig åt. Vuxna asylsökande personer erhöll mindre primärvård med undantag år 2016 och mindre specialiserad vård, men fler akutmottagningsbesök och slutenvårdstillfällen jämfört med folkbokförda i Västra Götaland. Asylsökande barn erhöll mindre primärvård, fram till år 2016 men får generellt mer vård jämfört med folkbokförda barn i regionen. Särskilt stora skillnader ses inom den psykiatriska vården, där asylsökande barn både har fler öppenvårdskontakter och fler slutenvårdstillfällen jämfört med folkbokförda barn. Asylsökande får tandvård i samband med att akuta besvär uppkommer, samtidigt som man finner ett stort ackumulerat tandvårdsbehov. Asylsökande barn får i låg grad den förebyggande tandvård som de har rätt till.

Antalet asylsökande i Sverige ökade kraftigt hösten 2015. Under 2016 minskade antalet påtagligt. I januari 2017 fanns 18 000 asylsökande i Västra Götaland. Därtill finns ett okänt antal personer som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa) och antalet förväntas öka som en följd av lagändringar. Den asylsökande populationen är mycket yngre än den folkbokförda. Majoriteten är pojkar och unga män, medan väldigt få asylsökande är över 65 år. Rapporten beskriver vårdkonsumtion i åldrarna 0-64 år.

En hälsoundersökning erbjuds alla asylsökande. Enligt fakturerade uppgifter genomgår ungefär hälften av alla asylsökande en sådan. Enhetlig registrering och uppföljning av hälsoundersökningar saknas dock i vårddatabasen varför uppgifterna är osäkra.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 17-05-10:

Asylsökande konsumerar mindre vård till sidans topp

Asylsökande konsumerar mindre sjukvård och tandvård jämfört med övriga befolkningen i Västra Götaland.

Detta visar en rapport från Västra Götalandsregionen, där perioden 2011-2016 undersöks. Skillnaderna antas framför allt bero på att vuxna asylsökande inte har samma rätt till vård som personer som är folkbokförda i Västra Götaland.

Asylsökande stod för drygt en procent av den totala hälso- och sjukvårdskonsumtionen i regionen år 2016.

Vuxna asylsökande under 65 år gör färre sjukvårdsbesök på vårdcentral och sjukhus jämfört med folkbokförda. Asylsökande barn har samma nivå som folkbokförda.

Asylsökande har fler slutenvårdstillfällen på sjukhus per person och något fler besök på akutmottagning jämfört med folkbokförda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 17-05-12:

Tvingas lämna allt - nu får Mohammad inga slutbetyg till sidans topp

I ett år har Mohammad gått på Lindeskolan. Migrationsverkets besked om att han omedelbart måste lämna boendet innebär att han får lämna allt - inklusive skolan en månad innan avslutningen. Nu hinner han inte få några fullständiga betyg.

20-årige Mohammad Ali Qasimi kom ensam från Afghanistan till Sverige för två år sedan.

Sedan ett år tillbaka har han bott på Migrationsverkets boende i Gusselby i Lindesbergs kommun och studerat på Lindeskolan.

Hinner inte tenta av

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Falköpings tidning 17-05-04:

Nätverk bildat för att ge bostad åt ensamkommande till sidans topp

Kan du hjälpa till?

Den frågan ställer sig ett snabbt bildat nätverk i Falköping.

Att ge de ensamkommande asylsökande som fyller 18 år någonstans att bo är syftet.

Vid socialnämndens sammanträde i mars stod det klart att de ensamkommande asylsökande ungdomarna som fyller 18 år inte får bo kvar på kommunens bekostnad.

Det innebär i praktiken att ungdomar som i många fall har väntat sedan hösten 2015 på att få sin ansökan prövad får lämna sitt boende när terminen slutar. Det blir Migrationsverkets ansvar att ge dem tak över huvudet. Vart Falköpingsungdomarna ska ta vägen vet ingen av dem än så länge.

Flera av dem som fyller 18 år innan terminen är slut riskerar att inte kunna återvända till gymnasiet till hösten, trots att de har chans att bli behöriga till nationella program.

Nu mobiliserar bland annat Rädda barnen, Röda korset och Svenska kyrkan i Falköping för att ungdomarna ska kunna bo kvar i Falköping under sin asylprocess.

- De befinner sig i en oerhört svår situation redan nu. De har svåra trauman bakom sig men har ändå byggt upp någonting i väntan på beslut. Nu måste de förbereda sig på att lämna allt. Det skapar en enorm stress, säger Anna Sohlberg, engagerad i Rädda barnen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Falköpings Tidning 17-05-12: De vill stanna i Falköping (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristinehamns-Posten 17-05-08:

Herrgårdscampingens asylboende läggs ner till sidans topp

Omkring 100 asylsökande som bor på Herrgårdscampingen ska flytta senast i juni, det gav Migrationsverket besked om förra veckan.

- Vi hade räknat med att utflyttningen skulle ske först efter sommaren, säger Johanna Fransson, vd för Sommarvik som driver campingen.

Det var under förra veckan som de asylsökande på Herrgårdscampingen fick veta att de måste flytta. Campingen har kontrakt med Migrationsverket till september, men har nu fått besked om att de boende ska ha flyttat senast den 9 juni.

Migrationsverket har under en period avvecklat tillfälliga asylboenden i Sverige och hittills har omkring 300 stängts ner. Nu återstår omkring 80 boenden som ska avvecklas innan mitten av september.

- Enligt prognoser ska våra egna boenden täcka upp behovet, därför läggs de tillfälliga boendena ner, förklarar Ulf Henriksson, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad.

Sju dagars varsel

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Nerikes Allehanda 17-05-12: Asylboende stängs akut i Gusselby (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-05-08:

Bert Karlsson: "Nu stämmer jag Migrationsverket" till sidans topp

Bert Karlsson slängde upp dörren till rättssalen i Karlstad och talade i svavelosande ordalag om vad han tycker om Migrationsverkets verksamhet.

- Nu stämmer jag Migrationsverket, säger han till NWT.

Förhandlingen i Värmlands tingsrätt handlar om en tvist mellan fastighetsägaren Merx och Migrationsverket om HK Center, det gamla sjukhuset i Kristinehamn.

Bert Karlsson var kallad som vittne på tisdagen. Bolaget han är involverad i skulle ta över flyktingboendet, men det blev inte så.

- För att Migrationsverket djävlades, säger han på sitt kärnfulla sätt.

- Hur då djävlades? frågar Migrationsverkets ombud.

Frågar hellre själv

Men Bert Karlsson vill hellre ställa frågor till ombudet. Han vill fråga om upphandlingar och avtal som Migrationsverket gjort gällande olika flyktingboenden.

Bert Karlsson är arg.

- Jag har haft 60 anläggningar, en fjärdedel av den totala marknaden. Det var många skurkar på den här marknaden, och det är det fortfarande.

- Den som skött sig sämst är Migrationsverket. Jag skulle kunna sitta här en hel dag och berätta om övergrepp som Migrationsverket begått.

Bert Karlsson pratar om pengar han menar har slösats av Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 17-05-11:

Gode män till ensamkommande barn i Kramfors får kraftigt sänkta ersättningar till sidans topp

Nu kommer även den som ställer upp som gode man för ensamkommande barn att märka av den stramare asylpolitiken. Överförmyndarnämnden i Kramfors sänker arvodet med två tredjedelar.

Kommunen konstaterar dessutom att också grannkommunerna har, eller planerar för, sänkta ersättningar för gode män till ensamkommande.

Bakgrunden är de nya försämrade ersättningarna från Migrationsverket.

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskott har den kategorin godemän haft i genomsnitt 30 000 kronor per år och barn. Det kan jämföras med att den som varit gode man för vuxna med funktionsnedsättning har ett genomsnittligt arvode på 10 000 kronor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 17-05-12:

De ensamkommandes stödpersoner påverkas starkt till sidans topp

Parallellt med att de utvisningshotade ungdomarna mår allt sämre rapporterar stödpersonerna om försämrad psykisk hälsa. Det är oklart vilka reaktioner som kommer under hösten då merparten av utvisningarna är slutförda. Stora grupper medborgare, inklusive de utvisades skolkamrater och nya syskon, förlorar en bit av sin tillit till samhället. Vilka långtidseffekter detta kommer att ha återstår att se.

Under 2015 registrerades drygt 35 000 flyktingar som ensamkommande barn. Av dessa har hittills 5 000 fått avslag. Med nuvarande politik kommer ytterligare minst 6 500, troligen betydligt fler, att få avslag.

De som varit med att ta hand om barnen räknas i tiotusentals: gode män, familjehemsföräldrar, hvb-personal, lärare, BUP-personal, fritidspersonal, sjukvårdspersonal m.fl.

De tog Stefan Löfvéns uppmaning att öppna sina armar på allvar. De har sett ungdomarna stabiliseras och utvecklas, fram till dess att omfattningen av den tillfälliga lagen och Migrationsverkets tolkning av den stod klart hösten 2016.

Många har fått starka band till ungdomarna, betraktar dem som sina egna "barn". Nu ser de hur ungdomarna successivt bryts ner för att sedan skickas till en oviss tillvaro i en annan del av landet, i värsta fall till sina "hemländer".

I hemliga och öppna grupper på Facebook söker man stöd hos varandra. Här är några svar då frågan "Hur mår du?" sändes ut.

"Att se människor i min närhet brytas ner och troligen förvisas till kaos ger mig nu ständigt återkommande nattliga mardrömmar. Något som jag inte har haft genom åren trots att jag mött mycket elände som läkare. Tankarna på vad som kommer att hända med alla dessa barn/ungdomar gör ont hela min vakna tid."

"Jag mår dåligt ... Håller på att gå under. Engagerat mig för mycket. Går till en terapeut regelbundet. Blir det ett avslag så blir hela familjen förstörd ..."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#Vistårinteut 17-05-12: Nödrop från #vistårinteut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-04-28:

Spanien/ LGBT asylum seekers abused in North African enclave till sidans topp

Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) asylum seekers in Spain's North African enclave, Ceuta, are exposed to harassment and abuse, Human Rights Watch said today. Spanish authorities should transfer them to mainland Spain without delay and halt its de facto policy of blocking most asylum seeker transfers to the mainland.

"LGBT asylum seekers who fled homophobic harassment and intimidation at home face similar abuse in Ceuta, both at the immigration center and on the street," said Judith Sunderland, associate Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "Spain should transfer them to reception centers on the mainland, where they can get the services and support they are entitled to."

All migrants who enter Ceuta irregularly are housed in the Temporary Stay Center for Immigrants (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI), under the authority of the Employment and Social Security Ministry. The facility, designed for short-term stays and with a capacity of 512 people, is often overcrowded. Despite staff efforts, asylum seekers cannot get the care and services there to which they have the right under Spanish law.

When Human Rights Watch visited on March 28 and 29, 2017, the center held 943 residents, many living in large tents set up on what should be a basketball court inside the compound, with others sleeping in rooms that should be used for classes or group activities. While the center is open, and migrants may come and go, they are not allowed to leave Ceuta, an enclave of only 18.5 square kilometers.

According to center staff, currently 70 to 80 asylum seekers are in the Ceuta center, of whom at least 10 have filed for asylum on the grounds of discrimination based on their sexual orientation or gender identity.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-05-04:

Grekland/ Commissioner concerned about ill-treatment by law enforcement officials till sidans topp

Commissioner published a letter he addressed to the Greek government expressing concern about new reports of ill-treatment by Greek police officers. He stresses that these are well-documented and very serious cases illustrating the long-standing and systemic problem of excessive use of violence in law enforcement, which requires determined and systematic action by Greece. Noting with interest the adoption last December of a law establishing a national mechanism for investigating incidents of arbitrariness in security forces and in detention facilities, the Commissioner calls for the adoption also of preventive measures, such as systematic, initial and ongoing, training of all law enforcement officials, prosecutors and judges.

In addition, the Commissioner invites the Greek government to ensure that the definition of torture contained in the criminal code is fully aligned with that contained in the Convention against Torture. He also calls on the authorities to review existing legislation in order to ensure that adequate and dissuasive penalties are always imposed by courts and fully executed in all cases of ill-treatment by law enforcement agents.

Pressmeddelandet med länkar till kommissionärens brev och svaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply May 2017:

Grekland/ Between Deterrence & Integration till sidans topp

Daniel Howden

Seven years of economic depression have not been kind to the city blocks around 17 Halkokondyli St., the office of the Greek ombudsman in downtown Athens. An alphabet soup of graffiti has been splattered across empty storefronts where "for rent" stickers alternate with ads for closing-down sales. Of the two grand squares nearby, Victoria is haunted by touts for people-smuggling gangs, while Omonia is home to a run-down hotel where stolen passports are rented to desperate migrants for $3,200 a go

It has been tempting amid the fallout from Greece's historic recession to dismiss the mishandling of the other crisis forced upon it - that of hugely increased refugee and migrant flows - as unavoidable or inevitable.

It is a temptation that Andreas Pottakis is determined to resist. A lawyer who took over as national ombudsman toward the end of 2015, a year that saw just over a million refugees and migrants enter Greece, he is putting the finishing touches to a report on the official response. It is expected to compound recent criticism of the Greek government and the European Commission, which, as by far the largest donor, has been party to all aspects of the handling of the crisis.

The ombudsman says that while it was reasonable to declare an emergency, as the U.N. did when some 31,313 people arrived in Greece by sea in June 2015, it no longer describes the situation the country faces.

"This perpetual state of emergency has overridden all legal provisions, but we're no longer in an emergency situation," said Pottakis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-05-04:

Ungern/ Denmark refugee appeals board suspends transfers to Hungary till sidans topp

The Danish Refugee Appeals Board issued a decision yesterday concerning the suspension of transfers to Hungary under the Dublin Regulation in four cases.

The Refugee Appeals Board relied on recent information documenting the risk of arbitrary detention and refoulement to Serbia facing asylum seekers in Hungary following the latest asylum reform entering into force on 28 March 2017, as well as the Ilias and Ahmed v. Hungary ruling of the European Court of Human Rights and UNHCR's call for the suspension of transfers to Hungary.

On that basis, it found that asylum seekers returned to Hungary would be detained in the transit zones contrary to the right to liberty and the requirements of the recast Reception Conditions Directive, and would not have access to an asylum procedure with the necessary protection against refoulement. It concluded that there are systemic deficiencies in the asylum procedure and reception conditions of the Hungarian system, warranting a suspension of the Dublin transfers.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty 17-05-14:

Papua/ Uppgifter från migrationsdepartementet motbevisade av Amnesty till sidans topp

Digital verifiering av bilder och videofilmer slår fast att skott avlossades rakt in i flyktingcentret på ön Manus den 14 april 2017, vilket försatte flyktingar och asylsökande i livsfara, det visar en ny rapport från Amnesty International.

Efter den aktuella händelsen har den australienska migration- och gränsskyddsdepartementet och polisen på Papua Nya Guinea påstått att de soldater som varit inblandade i händelsen endast avlossat skott i luften. Amnesty Internationals rapport, In the Firing Line, motsäger dock helt dessa påståenden.

- Vår utredning visar att det inte finns någon tvekan om att kulor inte bara sköts i luften den 14 april 2017, utan att kulor sköts rakt in i Manus flyktingcenter på ett sätt som allvarligt riskerade livet för människorna därinne, säger Kate Schuetze, researcher vid Amnesty International.

- Det här var inte en isolerad händelse. Flyktingar som är instängda på ön Manus har utsatts för flera våldsamma attacker tidigare. Attackerna är ett direkt resultat av ett grymt system som har skapats av regeringen i Australien. Tills det systemet är avvecklat och flyktingarna satta i trygghet kommer derassäkerhet fortfarande vara hotad.

Amnesty International kräver att det snabbt tillsätts en oberoende, opartisk och effektiv utredning kring vad som hände den 14 april 2017. En månad efter händelsen har den australienska regeringen fortfarande inte genomfört någon utredning, utfärdat något formellt uttalande eller släppt övervakningsfoton från skottlossningen - så att dessa kan verifieras och analyseras av en oberoende part.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-05-05:

Turkiet/ 2016 asylum statistics in DGMM annual report till sidans topp

The Turkish Directorate-General of Migration Management (DGMM) has published its Annual Migration Report for 2016, which provides information inter alia on its international protection procedure established by the Law on Foreigners and International Protection (LFIP) and on its temporary protection regime for persons fleeing Syria.

International protection

Due to its relatively recent establishment, the DGMM has not published detailed information on the operation of the Turkish international protection system in previous years. As explained in the AIDA Country Report Turkey of December 2015, Provincial DGMM Directorates had only issued a modest number of status decisions in 2015, whether positive or negative, given that their resources were primarily focused on the registration of applications.

The DGMM has made available more comprehensive figures concerning its work in 2016. Throughout the course of the year, the DGMM has registered a total 66,167 applications for international protection, marking a slight increase from 64,232 applications in 2015. The main nationalities of international protection applicants in Turkey were:

Beyond the claims registered by DGMM, it should be borne in mind that a significant number of asylum seekers continue to approach and register with UNHCR Turkey, which has not ceased its Mandate Refugee Status Determination (RSD) in Turkey. More than 33,000 persons have registered as asylum seekers with UNHCR Turkey in 2016, mainly originating from Iraq, Afghanistan and Iran.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 17-05-15:

Uppdaterade rättsliga ställningstaganden om snabbavvisningar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat nya versioner av tre rättsliga ställningstaganden om avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet och om avvisningar till EU-land, första asylland eller säkert tredjeland. De är numrerade SR 16, 17 och 18/2017. Justeringarna följer av lagändringar eller praxis från Migrationsöverdomstolen. I alla tre dokumenten har förts in att ensamkommande asylsökande barn alltid ska förordnas offentligt biträde. I två av dokumenten har införts vilka omständigheter som krävs för att att avvisning ska kunna ske under tid då personen har giltigt visum eller rätt att vistas utan visum. Detta gäller även asylsökande som har uppehållstillstånd med skyddsstatus i ett annat EU-land. I dessa dokument finns nu även infört att Migrationsdomstolen på eget initiativ ska pröva frågan om inhibition om en avvisning med omedelbar verkställighet överklagas. Innan den prövningen skett får avvisningen inte verkställas. Ensamkommande barn som fått avslag med omedelbar verkställighet ska ges en veckas tidsfrist efter delgivning av beslutet. I ställningstagandet där avvisningar inom EU eller till säkra länder behandlas har förts in att avvisning med omedelbar verkställighet till ett "säkert tredjeland" inte är möjlig, samt att avvisning ett nyfött barn vars förälder har skyddsstatus i ett annat EU-land inte kan ske med automatik annat än när det följer av Dublinförordningen.

Hämta ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen (Extern länk)

Hämta ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd (Extern länk)

Hämta ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-05-13:

Migrationsverket håller "kristendomsprov" med asylsökande till sidans topp

Migrationsverket ställer svåra kunskapsfrågor till asylsökande som lämnat sin tro för att bli kristna, för att testa om de verkligen är troende. Hur mycket de asylsökande kan om sin nya tro spelar roll för om de får asyl eller inte. Detta får hård kritik, både från kyrkor och advokater som nu uppmanar sina klienter att studera bibelkunskap inför intervjun med Migrationsverket.

SVT har tagit del av asylbeslut från Migrationsverket och pratat med ett flertal advokater som vittnar om "husförhörsliknande" frågor. Till exempel "hur många delar består nya testamentet av?", "vad är skillnaden mellan den ortodoxa och protestantiska kyrkan?" och "vilka är sakramenten?". Husförhör hölls av svenska präster för att testa församlingsbornas bibelkunskaper fram till slutet av 1800-talet.

- Jag tycker det är fruktansvärt. Jag har flera gånger avbrutit handläggare som ställer de här frågorna för att de inte är relevanta och är alldeles för komplicerade, säger Serpil Güngör, advokat.

Kritikerna menar att Migrationsverket testar kunskapen om kristendomen, inte tron.

- Det är absolut inte kunskapen om Gud som avgör ens tro, säger Gunilla, diakon i Svenska kyrkan, som i flera år har arbetat med asylsökande som väljer att bli kristna.

"Kan vara relevanta"

På Migrationsverket försvarar man kunskapsfrågorna.

- Faktafrågor kan ju vara relevanta ibland, och ibland är de inte alls relevanta. Det beror på i vilket sammanhang de ställs. Det kan vara en del av en rad andra frågor som handlar om andra delar av religionen. Det är viktigt att de utgör en del av den sammanvägda bedömningen, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Frågorna anpassas efter den sökande

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Migr-ÖD: Eritrea: Flyktingstatus för desertör inte en fråga av enkel beskaffenhet till sidans topp

En kvinna från Eritrea som deserterat från pågående nationaltjänstgöring och tidigare varit frihetsberövad fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Hon överklagade och begärde flyktingstatus på grund av tillskriven politisk uppfattning. Hon fick avslag av migrationsdomstolen, där målet avgjodes av enbart en lagfaren domare. Migrationsöverdomstolen påpekar att landinformationen inte ger någon entydig bild av hur eritreanska myndigheter behandlar personer som avviker från tjänstgöringen och lämnar landet illegalt. Därför var målet i migrationsdomstolen inte av enkel beskaffenhet och borde ha avgjorts i fullsutten rätt med domare och nämndemän. Målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Migrationsverket om ny praxis: Individuella skäl krävs för att få tillstånd på en ny grund till sidans topp

I Asylnytt 16-10-15 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en person som haft uppehållstillstånd för studier men inte uppnått resultat nog för fortsatt tillstånd, ska inte kunna byta spår till arbetstillstånd. Att ha haft ett tidigare uppehållstillstånd räcker alltså inte som synnerliga skäl för att få tillstånd på annan grund utan att lämna Sverige. Asylnytt refererade målet som att det avgörande var att kriterierna för att få fortsatt studietillstånd inte var uppfyllda. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar till denna dom och gör en vidare tolkning. Enligt Migrationsverket innebär domen att det "måste finnas omständigheter utöver det tidigare tillståndet som skapar en situation som inte uppkommer i normalfallet och förstärker behovet av en prövning inifrån". Som exempel nämns upprepade tidigare tillstånd i kombination med personliga omständigheter . Denna nya praxis kan påverka möjliggheten att byta spår i olika riktning mellan studier, arbete och familjeanknytning.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-05-15:

Migrationsdomstol: Utbildad kvinna skyddsbehövande i Afghanistan till sidans topp

En kvinna från Kabul som är universitetsutbildad, har fortbildat sig utomlands och arbetat två år som lärare sökte asyl och berättade att hennes kusin som ska ha varit en mäktig person krävt att få gifta sig med henne, samt varnat henne för att fortsätta arbeta. Kusinen ska ha misshandlat och senare dödat hennes bror då han inte fått sin vilja fram. Migrationsverket ansåg att berättelsen var vag och trodde inte på den. Det gör inte heller migrationsdomstolen. Men domstolen anser att en högutbildad kvinna är särskilt utsatt i det nuvarande säkerhetsläget och med risk för en återupplivad konservativ trend. Hon är också utsatt geom att hon motsätter sig talibanernas tolkning av islam och utmanar afghanska sedvänjor. Detta tillsammans gör att hon löper en personlig risk att skadas i den väpnade konflikten. Att hon har ett manligt nätverk ger inte tillräckligt skydd. Hon beviljas därför uppehållstillstånd med alternativ skyddsstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Jurdidik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Rådman nedröstad när snart vuxen bedömdes ha skyddsbehov som barn till sidans topp

En 17-åring afghan sökte asyl i Sverige men fick avslag, med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen. Inför domstolsförhandlingen berättade han mer om den dramatiska familjekonflikten med dödsfall i båda lägren, som gjort att familjen flydde till Iran när han var liten, och hur han nu hotas av hämnd. Migrationsdomstolen anser att berättelsen trappats upp. Men eftersom pojken har bott i Iran större delen av sitt liv och saknar nätverk i Afghanistan så bedömer nämndemännen att han som barn skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling. Därför är han alternativt skyddsbehövande och ska få permanent uppehållstillstånd i enlighet med Migrationsöverdomstolens dom i ett snarlikt fall. Rådmannen är skiljaktig. Han anser att pojken visserligen är skyddsbehövande, men eftersom skyddsbehovet är kopplat till att han är minderårig och han fyller 18 inom några veckor ska tillståndet tidsbegränsas. Pojken beviljas permanent uppehållstillstånd med majoritetsbeslut. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Domstol: Mandé är flykting trots att han behållit pass och återvänt en gång till Irak till sidans topp

En man från gruppen mandéer i Irak sökte skydd efter att ha varit kidnappad och misshandlad och senare utsatts för övergrepp i hemmet som ett led i förföljelse på grund av hans religion. Migrationsverket bedömde berättelsen som tillförlitlig och trovärdig. Men Migrationsverket ansåg inte att alla mandéer riskerar förföljelse. Dessutom hade mannen undanhållit sitt pass för Migrationsverket. Han hade återvänt till Irak och därmed undgått att överföras till Spanien. Han har uppgett att orsaken var att familjen inte skulle splittras. Men enligt Migrationsverket tyder det på att mannen inte själv såg hotet i Irak som överhängande och avslog ansökan. Migrationsdomstolen påpekar att uppgifterna om passet inte rör asylberättelsens kärna och att det får anses naturligt att mannen ville hålla ihop familijen. Domstolen bedömer det mannen utsatts för som förföljelse, riktad mot honom personligen och kopplad till hans religion. Det finns inget myndighetsskydd och han får uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Domstol: Risk för upprepning av förföljelse för påstått samröre med ONLF i Etiopien till sidans topp

En man från Ogadenprovinsen i Etiopien hade varit fängslad två gånger på grund av anklagelser om samröre med befrielserörelsen ONLF. Han hade släppts för att kunna närvara vid sin mors begravning och i samband med det flytt landet med sin familj. Migrationsverket påpekade att regringen inte utsatt mannen för något efter frisläppandet och att han sagt att han inte längre är misstänkt. Men migrationsdomstolen anser att eftersom situationen i Etiopien inte har förändrats talar landinformationen för att mannen riskerar att utsättas på nytt. Dessutom har domstolen funnit att personer med somaliskt ursprung regelmässigt hålls kvar i häkte vid inresa till Etiopien, vilket ytterligare ökar sannolikheten för att mannen skulle uppmärksammas. Även mannens barn riskerar förföljelse. De får uppehållstillstånd som flyktingar på grund av tillskriven politisk uppfattning. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-05-08:

Migrationsverket ignorerade bevis om förföljelse till sidans topp

Det fanns bevis på att den utvisningshotade Waseem från Afghanistan var jagad och hotad av talibanerna. Men Migrationsverket ignorerade dokumenten. Nu riskerar Waseem att skickas tillbaka samtidigt som hans familj får stanna.

Migrationsverket anser inte att den utvisningshotade Wassem, som Blankspot skrev om i helgen, har lyckats göra sin historia trovärdig. Men enligt hans juridiska ombud, Björn Åhlin, är det Migrationsverket som har ignorerat bevis som hade kunnat ge honom uppehållstillstånd.

Det gäller en polisanmälan som lämnades in i Afghanistan år 2015 och som Björn Åhlin senare har kunnat lämna in till Migrationsverket och till Migrationsdomstolen.

Polisanmälan gjordes av en kvinnlig bekant till familjen som Waseem och hans bror brukade besöka under de år när de levde ensamma i landet. I sin polisanmälan skrev kvinnan att hon vid flera tillfällen sökts upp av talibaner som jagade Waseem och hans bror. När hon vägrade berätta var de befann sig hotades hon till livet. Senare, när hoten tilltog, tvingades hon fly till Pakistan.

Men Migrationsverket och domstolen gjorde varken en äkthetsprövning eller en översättning av polisanmälan från kvinnan. Anledningen var att de ansåg att dokumentet skulle ha lämnats in i ett tidigare skede av asylprocessen.

Detta var dock inte möjligt enligt Björn Åhlin. Waseem hade helt enkelt inte fått dokumentet skickat till sig tidigare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Migrationsdomstol avfärdar åldersuppskrivning till sidans topp

En afghansk pojke som sökte asyl som 15-åring skrevs upp i ålder av Migrationsverket trots en rad intyg från personer som känner honom väl. Han hade även skolbetyg, vaccinationsintyg, intyg från moskén, brev från en släkting och fotografier från Iran där han är född. Socialnämnden begärde i en särskild skrivelse att verkets bedömning av åldern skulle omprövas. Eftersom pojken inte kunde visa ett individuellt skyddsbehov i föräldrarnas hemland fick han beslut om utvisning. Migrationsdomstolen gör den samlade bedömningen att pojken gjort sannolikt att han är minderårig. Eftersom hans föräldrar är avlidna och han inte har något annat nätverk och är hazar anser domstolen att han skulle hamna i en mycket svårt och riskfylld situation vid ett återvändande, med risk för våld och anra övergrepp. Han får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 17-05-04:

Emmanuel ska utvisas - tvingas lämna barnen till sidans topp

I 4,5 år har Emmanuel Rise bott i Karlstad tillsammans med sin svenska fru och deras två barn. Men nu ska han utvisas till Burma, landet som han flydde från för 20 år sedan.

Att Emmanuel Rise har familj och jobb här och att barnen riskerar att inte få träffa sin pappa igen på flera år, är inte tillräckliga skäl för att bevilja honom uppehållstillstånd. Emmanuels fru Carina Brandow säger att familjen lever i en mardröm.

- Det troligaste är att han arresteras och fängslas när han återvänder till Burma.

Carina berättar att det svåraste är att inte veta vad som kommer att hända och att de inte har någon aning om hur långt ett eventuellt fängelsestraff kommer att bli. Handlar det om ett halvår eller flera år? Ovissheten tär på familjen.

Det var det gemensamma engagemanget för demokratiarbetet i Burma som gjorde att Emmanuel Rise och Carina Brandow lärde känna varandra. De träffades i Thailand i Mae Sot, nära gränsen till Burma 2006. Emmanuel hade flytt till Thailand från Burma för att arbeta för demokratirörelsen i exil; Carina arbetade med ett biståndsprojekt. 2008 blev de ihop och året efter föddes sonen Jeremiah.

Nu lever familjen tillsammans i Karlstad sedan 2012, och i höstas föddes dottern Uma. Men nu ska Emmanuel utvisas, efter 4,5 år i Sverige.

- Jag är en vuxen människa. Det är jättejobbigt och jättetråkigt men jag klarar mig. Men barnen... Att veta att de inte kommer att få ha sin pappa här och att han inte kommer att få träffa barnen, det är det jobbigaste tycker jag, säger Carina.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 17-05-11:

A parent of a child who is an EU citizen may have a right of residence till sidans topp

A third-country national may, as the parent of a minor child who is an EU citizen, rely on a derived right of residence in the EU

The fact that the other parent, an EU citizen, could assume sole responsibility for the primary day- to-day care of the child is a relevant factor, but is not in itself a sufficient ground to refuse a residence permit. It must be determined that there is not, between the child and the third-country national parent, such a relationship of dependency that a decision to refuse a right of residence to that parent would compel the child to leave the EU

Ms Chavez-Vilchez, a Venezuelan national, entered the Netherlands on a tourist visa. Her relationship with a Netherlands national led, in 2009, to the birth of a child who has Netherlands nationality. The parents and the child lived in Germany until June 2011, when Ms Chavez-Vilchez and her child were compelled to leave the family home. She has since then been responsible for the care of her child. She has stated that the child's father does not contribute to the child's support or upbringing. In the absence of a right of residence, her applications for social assistance and child benefit were rejected by the Netherlands authorities.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-05-02:

Croatia: Increasing rejections of asylum claims based on classified security reasons till sidans topp

Croatian civil society organisations Are You Syrious and Centre for Peace Studies have published a report raising concerns over the increasing trend of rejection of asylum applications by the Croatian Asylum Department following negative security recommendations by the Security Intelligence Agency (SOA).

Under Croatian law, the SOA issues an unmotivated opinion on the security situation of asylum seekers, which is binding upon the Asylum Department. If the opinion finds there to be a 'security obstacle' to granting international protection, the Asylum Department is obliged to reject the asylum application even if the claim is well-founded, without having access to the reasoning of the SOA.

The SOA has become more actively involved in asylum proceedings throughout 2016, leading to several decisions being rejected on security grounds without further motivation, as reported by ECRE in its fact-finding visit. Since the beginning of 2017, as many as 30 people, mainly from Iraq and Syria, have had their claims rejected on the basis of negative security recommendations. Many of them had been returned to Croatia from other countries under the Dublin Regulation.

Appealing such a decision before the Croatian Administrative Court is highly difficult due to the absence of key procedural guarantees such as access to the relevant files by the asylum seeker and their legal representative. In previous litigation concerning the use of classified SOA recommendations to justify detention of asylum seekers, the Administrative Court found no basis for imposing detention in the cases concerned.

Similar issues are raised in the context of return cases in Poland. In a recent case, the Supreme Administrative Court found that a return decision based on classified security intelligence was lawful, thus raising questions around the respect of the right to an effective remedy.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Svenska Dagbladet 17-05-11:

Spektakulära rymningar från Migrationsverket till sidans topp

Hjälp från utsidan, hot eller våld. 257 personer har rymt från Migrationsverkets fem stängda förvar i landet sedan 2010, visar SvD:s granskning.

Bakom de frihetsberövades rymningar finns spektakulära, men även våldsamma metoder.

Det är 20 år sedan som Migrationsverket tog över förvarsverksamheten från polisen. Förvaren fungerar alltjämt som en plats för frihetsberövade individer som inte får stanna i Sverige.

De som sitter i något av Migrationsverkets fem förvar ska enligt utlänningslagen vara frihetsberövade. Det handlar om personer som har ut- eller avvisningsbeslut, där identitet i bland inte går att fastställa, eller där det föreligger en risk att personen avviker.

Ändå sker flera rymningar varje år.

För landets alla fem förvar handlar det om 257 genomförda rymningar sedan 2010. Vissa är mer spektakulära än andra, en del våldsamma och andra hotfulla. I vissa fall har personalen hittat en kofot som använts, i andra fall har personer utifrån fritagit intagna med stora yxor. I andra exempel har intagna använt stålsågar för att ta sig ut.

Personal har även utsatts för våld och hot vid fritagningar och rymningar, visar SvD:s granskning.

På förvaret i Gävle den 20 november 2011 kastades rep över från utsidan. När personalen försökte hindra den intagne att rymma så klev en man upp på muren utifrån och sköt i luften med en pistol. Den intagne rymde med sin kumpan och personalen kontaktade bland annat Säkerhetspolisen, enligt den rapport som skrevs.

Flest rymningar har skett från det mindre förvaret i Kållered, Göteborg. Över 80 rymningar har skett därifrån. I Märsta, som har det största förvaret, har det skett ett 60-tal rymningar sedan 2010.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-05-07:

Polisen i väst begär hjälp av socialtjänsten för att hitta personer som ska utvisas till sidans topp

Polisen i Region Väst följer nu region Syd och begär ut adresser till personer som håller sig gömda undan ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.

- Vi har ett uppdrag att effektuera de här verkställigheterna och för närvarande har vi 2 400 personer som har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut på sig. Det här är en del i att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag, säger Stefan Kristiansson, chef för gränspolisen i Region Väst.

Det var i slutet på förra året som polisen i södra Sverige tog steget och vände sig till socialtjänsten i Malmö och begärde ut kontaktuppgifter till personer som håller sig gömda. Polisen har enligt utlänningslagen rätt att få ut adresser men beslutet väckte starka reaktioner och anmäldes bland annat till Justitieombudsmannen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-03:

2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

Justitieutskottet har granskat en skrivelse från regeringen som handlar om lagen om särskild utlänningskontroll. Lagen innehåller särskilda åtgärder som syftar till att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund. I skrivelsen redogör regeringen för hur lagen har använts mellan den 1 juli 2015 och den 30 juni 2016.

Sedan 2010 har antalet attentat och attentatshot med koppling till Sverige ökat. Det handlar framförallt om aktörer som motiveras av våldsbejakande islamistisk extremism. Sveriges deltagande i internationella militära operationer i Afghanistan, Irak och Mali kan medföra att Sverige uppfattas som ett legitimt mål. Hittills har runt 300 individer lämnat Sverige för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper i Syrien eller Irak. Av dessa individer har ungefär 140 återvänt till Sverige. Under det senaste året har dock antalet nya resenärer minskat. Det är oklart vad nedgången beror på, men sannolikt har flera faktorer spelat en roll, däribland den skärpta kontrollen av den turkiska gränsen och Daishs alltmer trängda militära läge. Möjligen har också kriminaliseringen av resor i terrorismsyfte spelat roll.

Terrorismen är ett globalt hot som kräver globalt samarbete. Sverige jobbar mot terrorhotet i en rad olika internationella konstellationer, bland annat inom ramen för EU-samarbetet och inom FN. Regeringen fattade under den aktuella perioden sju beslut med stöd av lagen. Besluten handlade framförallt om överklaganden av Migrationsverkets beslut om utvisning.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 17-05-12:

Tyskland/ Germany to build homes for returned migrant children in Morocco till sidans topp

Media reported this week that the German Federal migration office is considering plans to establish homes to return unaccompanied refugee children from Morocco who have committed a crime or who want to return voluntarily.

According to leaked policy documents attained by the daily tageszeitung, two homes are planned with a total of 100 spaces costing 960.

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-05-05:

Europa/ Skyrocketing costs for returning EU migrants till sidans topp

The EU is spending millions forcibly sending people back to their home countries with one case costing up to €90,000 per head.

An EUobserver probe of some 100 joint return flights coordinated by the EU's border agency, Frontex, has revealed some startling facts.

The researched cases date from the start of 2015 to October 2016, with the numbers indicating huge costs for returning the thousands of migrants residing in European countries.

It has been calculated that, on average, the agency has spent around €5,800 for every individual deported back to their country of origin. Over 4,700 have left under the scheme.

The average cost is a rough estimate, as prices vary wildly depending on factors such as the destination of the flight, its route, or the number of escort personnel needed.

Deporting an Albanian from Germany may cost around a thousand euros, whereas forced returns to Nigeria may run up to €9,000.

A spokesperson at the Warsaw-based agency explained that sudden price hikes were also linked to "unexpected circumstances."

"When return operations might be planned and approved, sudden unexpected circumstances may lead to last-minute changes like returnees absconding, changed medical conditions, new asylum claims or other legal challenges."

In some extreme cases, costs can spiral out of control, raising serious concerns over the efficiency of the procedures.

Last May, Swiss authorities asked Frontex to arrange a flight to deport four Togolese citizens and one from Benin back to their home countries.

But, for reasons unknown, they were all removed from the passengers list just before departure. As a result, the flight was re-routed and took off with only two Togolese nationals, who were expelled from Germany, joined by 13 guards.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

YLE 17-05-03:

Mohammad avvisades till Afghanistan: "Alla här föraktar mig för att jag inte lyckades" till sidans topp

Hittills har 16 personer med afghanskt ursprung deporterats från Finland till Afghanistan, de senaste i april i år. Men landet saknar möjlighet att ta emot flyktingarna. Utan kontakter till bostad eller arbete blir det en svår tillvaro, speciellt i det krigsdrabbade och oroliga landet.

- Tyvärr, jag kan inte någon finska, säger Mohammad och slår undan ögonen när jag träffar honom i Kabul.

Mohammad Tamim föddes i Afghanistan, berättar han. Under kriget mot talibanerna flydde hans familj liksom en miljon andra afghaner till Pakistan. Direkt efter talibanregimens fall för 15 år sedan kom de tillbaka till Afghanistan.

Men situationen blev så småningom bara värre och Mohammad bestämde sig för att försöka fly till Europa. Kvar i Afghanistan blev fru och barn.

En lång resa följde. Iran, Turkiet, han sprang över gränsen till Bulgarien, sedan vidare till Sverige och över Haparanda kom han slutligen till Finland.

- Jag kunde inte arbeta, ingenting, inte ens ha ett bankkort. På förläggningen som låg ute på landet var vi 300 personer. Vi bodde sex män i ett rum, med alla våra kläder och saker, berättar han.

"Vi fruktade för våra liv"

- Jag hade redan en utbildning hemifrån så det var bara för att vi fruktade för våra liv som jag flydde, säger Mohammad.

Meningen var förstås att hans fru och barn skulle kunna få komma efter honom till Finland när han väl fått asyl.

- Det var inte bara talibaner som utgjorde hot, utan också Islamiska staten utförde självmordsdåd och kriminella gäng kidnappade och gjorde stölder. Allt är kaos nu i Afghanistan, säger Mohammad.

Mohammad fick negativt asylbeslut

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

YLE 17-05-02: Människosmugglarna letar efter ny nisch - erbjuder nu utresa ur Finland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

#vistårinteut 17-05-12:

Rörelsen #vistårinteut flyttar namninsamling för amnesti till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut kommer att flytta vår namninsamling för amnesti från plattformen Skriv Under till Skiftet. Flytten genomförs fredag den 12 maj 2017.

Orsaken till flytten är att vi ser att Skiftet är en trovärdig och stabil plattform som vi tror når ut till fler människor.

Vi kommer att stänga den gamla namninsamlingen i samband med flytten. De som skrivit under där anmodas att inte skriva under på den nya insamlingen - alla underskrifter kommer att räknas ihop när vi avslutar insamlingen. Den beräknas pågå under en kortare eller längre tid beroende på hur situationen för ensamkommande kan komma att se ut och förändras.

Tillkännagivande av flytt till ny plattform ges även på Skriv under.

Läs mer om kampanjen (Extern länk)

Länk till namninsamlingen på Skiftet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet debatt 17-05-09:

Kräver stopp för utvisningar av ensamkommande till sidans topp

Stensele Församling ställer sig bakom uppropet om amnesti för ensamkommande barn och unga som initierats av rörelsen "Vi står inte ut".

Kraven ligger i linje med FN:s barnkonvention "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn" (artikel 3).

Väldigt många ensamkommande ungdomar som är inne i asylprocessen och som börjat skapa sig ett liv i Sverige upplever samtidigt en väldigt stor oro över att bli utvisade.

Rörelsen #vistårinteut består av personer som på olika sätt möter ensamkommande barn och ungdomar.

Bland dem finns även anställda och ideella inom Svenska kyrkan.

Vi kräver:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nacka församling 2017:

19 maj, Fisksätra: Minnesstund: Inte ett liv till till sidans topp

Situationen för ensamkommande flyktingungdomar i Sverige är akut. Den långa väntan på asylbesked, oron och otryggheten är svår och plågsam att hantera. Flera av dessa ensamkommande unga har till och med valt att ta sina liv. Nu vill vi hedra deras minne och samla alla goda krafter i vårt närområde som kämpar för att de unga som ännu är här ska få ett så värdigt och tryggt liv som möjligt.

- I mitt arbete som diakon är jag oroad över alla de unga människor jag möter som befinner sig i den här svåra situationen. De som har fått avslag på sin asylansökan, som saknar bostad och inte har något att återvända till. Jag möter dem som säger "Jag dör hellre här än att vara tvungen att åka till ett land jag inte har någon anknytning till, där jag ändå kommer att dö" säger Pernilla Landin, diakon i Nacka församling.

- Jag har mött flera människor som berättat om ensamkommande unga som valt att ta sitt liv här i Sverige. De har inte fått någon minnesstund eller möjlighet att ta avsked av dem, ingenting. Det minsta vi som kyrka kan göra är att ge dem en minnesstund. Vi vill inte att ytterligare en ung människas liv ska gå till spillo. Det är vårt uppdrag som medmänniskor, menar Pernilla Landin.

Därför säger vi INTE ETT LIV TILL. Delta i minnesstunden på Fisksätra torg 19 maj kl 16.00-18.00.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-05-08:

Våldsverkare försökte stoppa manifestation för asylsökande till sidans topp

De flesta asylsökande är på flykt från olika slags terror i sina hemländer. De borde inte dessutom behöva riskera att möta organiserade grupper som vill driva bort dem med våld även här. Det konstaterar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i ett uttalande om attacken mot en fredlig demonstration i Stockholm.

I söndags attackerade organisationen Nordisk Ungdom en fredlig demonstration mitt i Stockholm. Demonstranterna manifesterade för att ensamkommande asylsökande tonåringar inte ska flyttas omkring och hamna på förläggningar för vuxna, utan få bo kvar och gå i skola. Motdemonstranterna gick till angrepp med knytnävar mot de ungdomar och vuxna som samlats. Till slut ingrep polisen - men tillät mobben stå kvar och skrika hatiska paroller intill mötet som hade polistillstånd.

För några dagar sedan valde polisen att evakuera ett boende för ensamkommande barn i Dalarna för att Nordiska Motståndsrörelsen (som själva beskriver sig som nationalsocialister) skulle demonstrera. Det kallas yttrandefrihet - men handlar om personer som utövar våld och hotar sina motståndare i verkligheten. Avsikten är att skrämma och tysta.

De flesta asylsökande är på flykt från olika slags terror i sina hemländer. De borde inte dessutom behöva riskera att möta organiserade grupper som vill driva bort dem med våld även här. Det var bra att polisen ingrep mot Nordisk Ungdom. Men händelsen visar att polisen behöver vara på plats från början i sådana situationer. Regeringens åtgärder mot terrorism behöver riktas mot de verkligt farliga individerna och organisationerna, antingen de hyllar den islamiska staten eller den svenska nationen.

För oss fortsätter kampen för rätten till asyl, en rättssäker asylprocess och de ensamkommandes rättigheter. Vi låter oss inte skrämmas.

Se även:

#vistårinteut 17-05-08: Barn och unga attackerade av högerextrema våldsverkare (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-08: Hynek Pallas: Det är en skam att fascister tillåts gå till attack mot demonstranter (Extern länk)

Fria Tidningen 17-05-09: Poliskritik efter nazistattack mot ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Fria 17-05-11:

Här är fascisterna som gick till attack mot flyktingdemonstration till sidans topp

SFT granskar Nordisk ungdom som skapade tumult under en demonstration vid Mynttorget våren 2017.

Söndagens attack mot en manifestation vid Mynttorget för ensamkommande ungdomar väckte stor upprördhet. Barn och äldre, politiker, kuratorer, flyktingar och socialarbetare fanns bland deltagarna.

- Jag såg flera slag som måttades från nazisterna. Det var väldigt obehagligt och det är tur att inget allvarligare hände, säger en av de närvarande, Stockholms äldreborgarråd Clara Lindblom (V) till Fria Tidningen.

Bakom attacken står Nordisk ungdom (NU). Men vilka är de? Nordisk ungdom grundades 2010 av ledande personer ur Nationaldemokraternas ungdomsförbund och är en av flera strömningar inom vit makt-miljön. NU är en del av den så kallade identitära rörelsen, där etnopluralism är en central idé. Istället för att tala om ras säger man att det finns en fast etnisk identitet och att människor med olika bakgrund inte kan leva tillsammans. Utomeuropeisk invandring ses som ett hot mot "skandinavisk identitet" och "europeisk civilisation". Daniel Fribergs förlag Arktos, bloggportalen Motpol och de tidigare SDU-ledarna Gustav Kasselstrand och William Hahne, som är i startgroparna med ett nytt parti, är en del av samma idéströmning.

Nordisk ungdom är en liten rörelse och har troligen bara ett fåtal aktiva i dagsläget.

- Som mest hade de runt 1 000 medlemmar, men det var flera år sedan. Nu är det nog inte så många och de är aldrig mer än 30 personer på någon aktivitet, säger Mathias Wåg från Researchgruppen, expert på den rasideologiska miljön.

Istället fokuserar de på spektakulära aktioner. Mest uppmärksamhet fick de kanske i november 2013 när de tårtade kvinnan som tidigare hade tårtat Jimmie Åkesson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECCHR May 2017:

Greek Hotspots: EU Ombudsman probes work of European Asylum Support Office till sidans topp

The European Ombudsman will examine practices by the European Asylum Support Office (EASO) at "hotspots" (reception centers) in Greece. The move comes in response to a complaint about the inadmissibility decisions taken under the EU-Turkey agreement. The complaint was filed by ECCHR with the support of Brot für die Welt in April 2017. ON 1 June the Ombudsman declared the complaint admissible.

According to the EU-Turkey statement of 18 March 2016, "[a]ll new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as from 20 March 2016 will be returned to Turkey". Admissibility interviews form the cornerstone of the administrative procedures: If an asylum claim is rejected as inadmissible, Turkey must, under this arrangement, readmit the person concerned.

The European Asylum Support Office (EASO) is the agency that conducts the interviews and recommends a decision to the Greek Asylum Service. Thereby, it plays a decisive role in the assessment of the (in)admissibility of applications for international protection. ECCHR has serious concerns as to the legality and legitimacy of EASO's actions in the context of the EU-Turkey statement.

EASO fails core legal standards

The Ombudsman is an independent institution tasked with holding the EU administration to account for failures to respect fundamental rights or legal principles. The complaint argues that EASO's role in the decision-making process amounts to maladministration and asks the European Ombudsman to open an inquiry. ECCHR requests the suspension of EASO's involvement in admissibility interviews and the limitation of its activities to conduct not in breach of EU law.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Case Report: EASO's influence on inadmissibility decisions exceeds the agency's competence and disregards fundamental rights (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Budapest Beacon 17-05-05:

Ungern/ Hungary withdraws from asylum negotiations, dares EC to take legal action till sidans topp

The Hungarian government walked away from the negotiating table as discussions with the European Commission broke down over Hungary's asylum policy. In a defiant statement issued by the Prime Minister's Cabinet Office on Wednesday, the government insisted that "Since the ... negotiations were unsuccessful, Hungary's government does not wish to change the rules concerning immigration, and if the Brussels commission launches legal proceedings, we stand ready to fight the legal dispute."

With this, the government has given up on all negotiations with the European Commission over its asylum policy, and openly invited the EC to take legal action. The government's statement made clear that it would not budge on the existence of the so-called "transit zones" erected along Hungary's southern border, designed to hold asylum-seekers in detention and house them in shipping containers while their asylum applications are being processed.

The Commission opposes the existence of these transit zones, arguing they break EU rules that prohibit the detention of persons based solely on their request for international protection. The EU Commissioner for Migration was sent to Budapest immediately after Hungary passed the new asylum laws in early March, and met Justice Minister László Trócsányi and Interior Minister Sándor Pintér. The ministers assured the EC that they were willing to openly negotiate the policies, and a joint working group was established between EC and Hungarian officials to discuss how to bring Hungary's new rules into line with European law.

But those negotiations officially and abruptly reached a fruitless end on Wednesday when the government issued its surprise statement, indicating that the appearances of willingness to negotiate had never truly been in earnest.

Negotiation theater

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Daily Sabah 17-05-11:

Hungary, Slovakia in EU court to challenge refugee quota till sidans topp

Amid the continuing row over migration that has strained EU unity over the last two years, Hungary and Slovakia have challenged the quota system in the EU's Court of Justice, accusing tha EU of legal violations in adopting the refugee quota

The European Union committed legal violations and took hasty action when deciding to adopt a mandatory quota to relocate refugees in 2015, Hungary charged Wednesday during a hearing at the European Court of Justice.

"This decision [by the EU] was meant to be adopted as quickly as possible, at any price," Miklos Feher, a representative of the Hungarian government, told the court.

Hungary and Slovakia contend that procedural rules were broken during the process to adopt the quota and want the decision annulled.

The Slovakian government's representative argued that the decision was too far-reaching and presented a change to regulations in EU asylum law. She also noted that the slow implementation of the redistribution showed that the system did not work. Judges are expected to rule in the cases in a few months.

The controversial decision to relocate refugees within the bloc was taken by EU interior ministers at the height of the 2015 migrant crisis. Hungary, Slovakia, Romania and the Czech Republic voted against the measure. Despite the decision, many countries have been slow to provide commitments to resettle refugees from Italy and Greece.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 17-05-11:

Finland: Make EU funding conditional for members turning away refugees till sidans topp

The European Union should attach more conditions to cohesion funds earmarked for some member states in its next budget framework, Finland's finance minister said today (11 May), saying they should do more to share the cost of taking in migrants.

Eastern EU countries, which are among the main beneficiaries of cohesion funds, such as Poland and Hungary, have refused to accept migrants allocated to them under an EU quota scheme meant to handle a migrant influx into Europe since 2015.

"Supporting new and developing member states is an important part of the European project," Petteri Orpo told Reuters.

"But when we look forward, and at the migrant crisis, we just cannot stand by when payments from the net contributors are welcomed, but burden sharing is not."

The formerly communist eastern states' unwillingness to accept migrants has been criticised by richer western EU countries that have taken in most of the arrivals.

Hungary and Slovakia this week challenged the quota system in the EU's Court of Justice, and Poland backed the claim.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-05-02:

Tredje rapporten om det operativa genomförandet av gräns- och kustbevakningen till sidans topp

Att skydda Europeiska unionens yttre gränser, bland annat genom den europeiska gräns- och kustbevakningen, är en av huvudpelarna i den övergripande strategin för migration som Europeiska unionen genomför för att tillgodose de omedelbara behov, liksom behoven på medellång och lång sikt, som fastställdes i den europeiska migrationsagendan. I denna rapport görs en bedömning av de framsteg som gjorts sedan början av mars 2017 vad gäller det operativa genomförandet av den europeiska gräns- och kustbevakningen. Dessutom granskas genomförandet av varje steg som anges i de första två lägesrapporterna. I synnerhet ger rapporten en uppdatering om de nyligen avslutade etapperna i sårbarhetsanalysen och om de pågående utplaceringarna i de medlemsstater som befinner sig i frontlinjen. I rapporten redogörs också för de beslut som fattades och de diskussioner som fördes vid det senaste mötet med styrelsen den 29-30 mars 2017.

I denna rapport anges också huvuddragen i den viktiga processen för att utveckla det centrala konceptet i förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning, nämligen att utarbeta en strategisk ram för att säkerställa den europeiska integrerade gränsförvaltningen vid de yttre gränserna. Detta innebär att den princip om ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna som avses i artikel 77.2 d i EUF-fördraget kommer att vidareutvecklas.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 17-05-12:

Frontex looks at new border surveillance technologies till sidans topp

This week, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, met with 15 companies specialising in providing border surveillance technology to discuss which solutions could be used by national border authorities of EU member states.

Over two days, selected international companies presented products which could improve land and maritime surveillance, such as manned and unmanned aircraft, surveillance sensors, as well as systems for advanced analytics and intelligence gathering.

Some of the technologies presented focused on secure land and maritime communications systems, others offered solutions for real time data acquisition for operational purposes.

The proposed technologies are reviewed by experts from national border guard authorities and Frontex to determine which would be most useful for Frontex and member states' needs.

As part of its mandate, Frontex assists EU member states and the European Commission in identifying key border security technologies. The agency regularly monitors new products, services and developments in the field of border security and organises two meetings a year with industries specialised in border control technologies.

The next meeting with industry will be organised in November.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 17-05-11:

Rådet rekommenderar en förlängning på upp till sex månader av kontrollerna till sidans topp

Den 11 maj 2017 antog rådet ett genomförandebeslut med en rekommendation om att förlänga de tillfälliga kontrollerna vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter.

Från och med detta datum, då det tidigare beslutet upphör att gälla, kan Österrike, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge förlänga de proportionella tillfälliga gränskontrollerna i högst sex månader, vid följande inre gränser:

+ Österrike vid landgränsen mellan Österrike och Ungern och landgränsen mellan Österrike och Slovenien.

+ Tyskland vid landgränsen mellan Tyskland och Österrike.

+ Danmark i de danska hamnarna med färjeförbindelser till Tyskland och vid landgränsen mellan Danmark och Tyskland.

+ Sverige i de svenska hamnarna i polisregionerna Syd och Väst samt vid Öresundsbron.

+ Norge i de norska hamnarna med färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland.

Innan sådana kontroller förlängs bör de berörda medlemsländerna diskutera med de relevanta medlemsländerna för att säkerställa att de inre gränserna endast kontrolleras om det anses nödvändigt och proportionellt. De bör också se till att de inre gränserna endast kontrolleras som en sista utväg och då man inte kan få samma effekt med andra alternativa åtgärder. Om användning av polisiära insatser över hela territoriet ger samma säkerhetsresultat, bör detta väljas i första hand.

Gränskontrollerna bör vara målinriktade och deras omfattning, frekvens, plats och tid begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hot som den fortsatta risken för irreguljära migranters sekundära förflyttningar leder till, och för att trygga den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 17-05-02: Kommissionen rekommenderar att inre gränskontroller fasas ut under sex månader

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-05-12:

Greece/ Germany: Cap on transfers under Dublin family provisions till sidans topp

An agreement between Germany and the Greek Ministry of Migration Policy has reportedly led to the introduction of a monthly limit to the number of people transferred to Germany under the Dublin Regulation. As the majority of transfers from Greece to Germany are based on the family provisions of the Regulation, this would seriously affect the situation for refugees awaiting family reunification.

According to information published by Efimerida ton Syntakton, Germany is accepting a maximum of 70 persons from Greece as of 1 April 2017. Against the backdrop of existing delays and obstacles to the Dublin procedure in Greece, this measure is estimated to further delay family reunification for more than 2,000 refugees awaiting transfer to Germany. The Greek Ministry of Migration Policy has denied reports of such an agreement, though it referred to technical difficulties affecting the rate of transfers.

Last year, Germany received a total 739 Dublin transfers from Greece, out of more than 3,000 requests mainly based on family reunification. This year, according to the article, only 70 asylum seekers were transferred to Germany in April, compared to 540 in March and 370 in February.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Presidency / Statewatch 17-05-11:

Return of illegally staying third-country nationals - Revised compromise version till sidans topp

At its meetings on 7 March 2017, the Working Party for Schengen Matters (Acquis) initiated the examination of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals.

Delegations will find in the annex a revised compromise text of Articles 1 to 4, taking into account the outcome of the debates during that meeting and the written comments received from the delegations.

General scrutiny reservations on this instrument are pending from AT, BG, CZ, DE, EL, FI, HU, IT, LT, NL, PL, PT, SE, SI, SK and UK. Parliamentary reservations are pending from DE, PL, SE and UK. Reservations on specific provisions are indicated in footnotes.

Hämta kompromissförslaget från Statewatch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Action on Armed Violence 17-04-02:

85% of refugees in Europe are fleeing explosive violence, new research finds till sidans topp

85% of refugees in Europe are fleeing explosive violence, new research findsIn the first research of its kind, Action on Armed Violence (AOAV) has set out to examine the impact of explosive violence on the refugee crisis in Europe.

Interviewing over 250 refugees in the UK Germany, and Greece, AOAV found in The Refugee Explosion, that 85% of those interviewed had witnessed explosive violence. In total, some 69% had witnessed shelling, 61% airstrikes, 58% Improvised Explosive Device (IED) attacks and 39% suicide attacks.

Of those refugees questioned from Afghanistan, 92% had been directly impacted by explosive violence, and from Iraq 90% had been affected.

The findings are in line with other research AOAV has done. Since 2011, it has recorded 233,949 deaths and injuries from explosive violence from English-language news sources. 76% of these were civilians and when explosive weapons were used in populated areas, 92% of those killed or injured were civilians. Such levels of harm have had consequences - over the same amount of time Europe has seen over 4 million asylum applicants.

It is clear that the often-overwhelming numbers of refugees coming into Europe are largely doing so because they are fleeing explosive violence, and that this fact has not been fully realised by many European governments.

AOAV campaigns as part of the International Network of Explosive Weapons (INEW) to encourage States to sign up to political commitment not to use explosive violence in towns and cities.

Key findings of The Refugee Explosion

+ 85% of all refugees AOAV spoke to in Greece, Germany and the UK had witnessed explosive violence: 61% had witnessed airstrikes, 69% had witnessed shelling, 58% had witnessed IED attacks, 39% had witnessed suicide attacks.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-05:

Migrationsverket ändrar inte aprilprognosen till sidans topp

I och med att id-kontrollerna försvinner ökar sannolikheten för fler asylsökande. Men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån står ändå fast och prognosen för antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017 revideras inte i nuläget.

Tisdagen 2 maj meddelade regeringen att de inte förlänger de kontroller av identitetshandlingar för resenärer i kollektivtrafiken från Danmark som gällt sedan början av januari 2016.

I Migrationsverkets prognos till regeringskansliet 26 april bedömde myndigheten att mellan 22 000 och 45 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Planeringsantagandet* är 34 700 personer inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland.

I prognosen gjorde Migrationsverket även bedömningen att det skulle kunna ske en viss ökning av antalet asylsökande under sommaren och hösten 2017. Den bedömningen står fast. I och med regeringens beslut ökar dessutom sannolikheten för fler asylsökande under denna period.

? I och med att det är en prognos pratar vi om att sannolikheten ökar eller minskar för olika scenarior. Dessa scenarior påverkas i sin tur av ett stort antal faktorer, som till exempel överenskommelsen mellan EU och Turkiet, den tillfälliga lagen i Sverige och migrationspolitiken i resten av Europa, säger Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

? Det vi ser nu är att sannolikheten för det lägre scenariot har minskat och vi kan få se en utveckling i närheten av prognosens planeringsantagande. Sannolikheten för en stor ökning, som skulle ge en utveckling närmare det högre scenariot, bedöms som liten.

Liten förändring i gruppen ensamkommande barn

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Nyheter 17-05-10:

Vägrar hjälpa flyktingar - hotas med miljonböter till sidans topp

Hultsfred stängde sin flyktingmottagning och vägrade ta emot nya ansökningar om ekonomiskt bistånd. Nu hotas kommunen med vite på en miljon kronor från Inspektionen för vård och omsorg.

DN har tidigare rapporterat om flyktingmottagningen i Hultsfred. Kommunen är en av dem som tagit emot flest flyktingar i Sverige, och i december 2016 ansåg politiker och tjänstemän att det inte gick längre. För att avskräcka nyanlända att flytta till kommunen skickade de ut ett brev där det bland annat stod att inga nya ansökningar om försörjningsstöd kommer att behandlas. De som behöver akut hjälp hänvisas till en frivilliggrupp för att få mat.

"Vi rekommenderar att du söker dig till någon av Sveriges 289 andra kommuner", står det i brevet.

Hultsfreds agerande anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som nu beslutat att kommunen bryter mot lagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-11:

Att få nyanlända i arbete svårt för fler kommuner till sidans topp

Allt fler kommuner har svårt att få de nyanlända i arbete. På ett år har antalet kommuner med en arbetslöshet bland utrikes födda på över 30 procent stigit från 111 till 123. Filipstad har passerat 60 procent.

-?Arbetsmarknaden klarar inte att svälja det här, säger kommunalrådet Per Gruvberger (S).

Hur alla nyanlända ska komma i arbete är en fråga som står i centrum för den politiska debatten. Integrationen har länge varit ett problem men läget har skärpts markant efter att flyktingmottagandet stigit under flera år, med en kulmen 2015 på 163.000 personer. Fler och fler av dessa människor får nu uppehållstillstånd och registreras därmed hos Arbetsförmedlingen för att påbörja sin etablering.

I regeringens vårbudget poängteras klyftan på svensk arbetsmarknad. Å ena sidan går Sveriges ekonomi i stort mycket starkt, med följden att arbetslösheten sjunker. Bland svenskfödda är den mycket låg, 3 procent för helåret 2016.

Å andra sidan har andra grupper mycket svårt att få jobb och dit hör de utrikes födda. Rikssnittet för arbetslösheten bland dem är cirka 20 procent men den siffran säger inte så mycket. Där bakom finns en komplex verklighet med stora skillnader mellan olika landsändar.

DN:s granskning av de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att allt fler kommuner sällar sig till kategorin med mycket stora problem. Jämfört med för april för ett år sedan är det ytterligare tolv kommuner där arbetslösheten bland utrikes födda överstiger 30 procent, en ökning från 111 till 123.

Antalet kommuner där mer än hälften av de utrikes födda är arbetslösa har också ökat, från tolv till 17. Bland dem finns det en kommun där arbetslösheten till och med överstiger 60 procent, nämligen Filipstad. Där är Per Gruvberger (S) kommunstyrelsens ordförande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-11: Svårt att få jobb för de som invandrar efter 45 (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-12: Sunne i topp att ordna jobb till nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ENAR 17-05-02:

Europa/ Racism plays a key role in migrants' exclusion and violations of rights in the EU till sidans topp

Anti-migrant political discourses and exclusionary migration policies are having a disproportionate impact on racialised migrants, according to a new report by the European Network Against Racism, covering 26 EU countries. Migrants are increasingly the targets of racist violence and speech; and face discriminatory policies and attitudes hindering their access to the labour market.

People fleeing conflict or desperate situations come to seek refuge in Europe, only to be faced with racist attacks, labour exploitation and discrimination in their jobs, if structural barriers don't prevent from accessing employment in the first place. They hear politicians and far-right movements saying they are a threat to Europe, criminals, scroungers, rapers, and should be stopped from entering at all costs.

Governments' responses to rising levels of migrants and refugees entering Europe have become substitutes for debates on exclusion and security. Several EU Member States for instance made it clear that irregular and Muslim migrants were not welcome. African migrants, many in need of humanitarian protection in Europe, were framed by politicians and other commentators as 'economic' or 'illegal' migrants. Beyond discrimination, such measures reinforce criminalisation in migrants' integration path.

The rise of far-right parties and movements such as Pegida and other vigilante groups across Europe shows how successful these parties and groups have been in setting the tone of the debate on immigration, particularly related to Muslim migrants. This is resulting in anti-migrant discourses and policies being seen as acceptable and mainstreamed across the political spectrum.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Fetch ENAR:s 2015-16 Shadow Report on racism and discrimination in the context of migration in Europe (Extern länk)

Data visualisations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 17-04-28:

Konstitutionsutskottets: Bristande samråd med EU-nämnden om "laglig inresa" till sidans topp

Granskning av migrationsminister Morgan Johanssons bristande samråd med riksdagens EU-nämnd angående svensk ståndpunkt rörande kommissionens meddelande "En reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa" (KOM(2016)197)

Anmält av Ulrika Karlsson, Riksdagsledamot (M), 2017-01-27

Statsrådet Morgan Johanssons muntliga återrapportering från ett ministerrådsmöte och en tillhörande lunchdiskussion tyder på att regeringen förde fram svenska ståndpunkter angående något som regeringen till EU-nämnden felaktigt påstod inte skulle vara uppe för diskussion. På grund av att regeringen påstod att ämnet inte skulle vara föremål för diskussion skedde inte heller samråd med EU-nämnden.

En av de allra viktigaste frågor som hanterats inom EU under 2016 har varit reform av EU:s gemensamma asylpolitik. Den 6 april 2016 presenterade kommissionen sitt meddelande om en reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa. Meddelandet tar upp genomgripande reformer av EU:s befintliga regelver.

Kommissionen skriver i slutet av meddelandet (KOM(2016)197)"Mot bakgrund av de reaktioner som inkommer till kommissionen med anledning av detta meddelade kommer kommissionen därefter att lägga fram lämpliga förslag".

Den 15 april 2016 sökte regeringen mandat från riksdagens EU-nämnd att på rådsmötet den 21 april delta i diskussionen kring förslagen i kommissionens meddelande.

På EU-nämndens möte den 15 april påpekades från alliansens företrädare att regeringens ståndpunkt inför samrådet i EU-nämnden inte förhöll sig till kommissionens meddelande utan var en gammal ståndpunkt som delgivits nämnden några veckor tidigare, innan de konkreta förslagen från kommissionen var presenterade.

(...)

Hela anmälan (Extern länk)

Webb-TV från utfrågning i konstitutionsutskottet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 17-05-03:

Sofia Mirjamsdotter: Hur länge varar ett andrum? till sidans topp

Hur långt är ett andrum?

Är det några minuter, några timmar, dagar, veckor eller månader?

Frågar man regeringen verkar svaret på frågan vara några år.

Det har gått snart ett och ett halvt år sedan den där dagen i november 2015, när statsminister Stefan Löfven (S) och dåvarande vice statsminister Åsa Romson (MP) höll presskonferens och presenterade regeringens åtgärder för att åstadkomma ett tillfälligt andrum i flyktingmottagandet.

Därefter har flyktingpolitiken stramats åt. Det har i kombination med högre murar runt Europa blivit svårt för flyktingar att ta sig till Sverige, och för dem som tar sig hit har det blivit svårare att få uppehållstillstånd. De som får uppehållstillstånd får i de flesta fall tillfälliga sådana, och det har kommit att gälla även ensamkommande barn som avvisas när de fyllt 18, även om de lärt sig svenska, går i skolan och har skapat ett liv här.

Under 2016 minskade antalet flyktingar markant jämfört med året innan. Ett efter ett har flyktingboenden klappat igen då det inte längre finns behov av dem.

Det akuta läge som uppstod under hösten 2015 när 80?000 personer sökte asyl under endast två månader är definitivt över.

De svenska myndigheterna har fått sitt andrum. Migrationsverket har inte längre människor sovande i sina korridorer eller i tält utanför, som under den mest kritiska perioden 2015. Kommunernas nödboenden behövde inte användas längre än några månader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-05-09:

Det minsta vi kan begära är rättssäkerhet till sidans topp

Frågan om flyktingars framtid är naturligtvis moralisk. Vem behöver hjälpa någon annan, vems är ansvaret och vad får det kosta? undrar Hanna Strömbom.

År 2008 fick jag av ensamkommande flyktingbarn höra att de fått olika beslut beroende på var i Sverige de hamnat. Med hjälp av statistik för asylprövnings-ärenden kunde jag raskt konstatera att pojkarna hade rätt - betydligt fler fick stanna i Uppsala än i Göteborg. Att tillämpningen skilde sig så åt förklarades från Migrationsverket med att en enhet väntat på vägledande beslut. Detaljerna är inte särskilt relevanta så här långt senare - men dåvarande asylprövningschefen på Migrationsverket konstaterade att det var "besvärande" och "inte acceptabelt".

Då, 2008, var det uppseendeväckande. En statlig myndighet kunde inte på ett tillfredsställande sätt förklara varför ungdomarnas ärenden inte bedömdes lika.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-05-04:

Vi har råd - skrota den inhumana flyktingpolitiken till sidans topp

Att regeringen tar bort ID-kontrollerna är välkommet, men långt ifrån tillräckligt.

Nu behöver också den tillfälliga lagen som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige slopas, skriver Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V).

Regeringen har äntligen beslutat att ta bort ID-kontrollerna. Till slut förstod den det som sedan länge varit självklart för oss andra. Nu måste regeringen också förstå att det är dags att dra tillbaka den tillfälliga lagen som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige, som splittrar familjer och skapar så mycket oro och otrygghet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 17-05-04:

Riv upp de tillfälliga asyllagarna och ge barn deras grundläggande rättigheter till sidans topp

Jorge Londoño, Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

1829 barn saknas just nu i Sverige på grund av den barnfientliga politik som riksdag och regering har bestämt. Barn straffas för att de är födda någon annanstans än här. Barn som har flytt ensamma från krig för att få en trygg och säker vardag i Sverige är skyddade av barnkonventionen, precis som alla barn som är födda i Sverige.

Den svenska regeringen har bestämt att barnkonventionen ska bli svensk lag. Efter det har riksdagen röstat igenom asyllagar som bryter mot just den konventionen. Att barn inte får återförenas med sina familjer och bara får tillfälliga uppehållstillstånd är exempel på just detta. Den tid det tar för barn och unga att få sitt första möte med Migrationsverket leder också ofta till en inneboende oro och rädsla. Rädda Barnens Ungdomsförbund är emot dessa asyllagar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet debatt 17-05-09:

Barnkonventionen måste också gälla de på flykt till sidans topp

S-kvinnor Västerbotten

Migrationsverket har under våren genomfört en serie omflyttningar av ensamkommande flyktingbarn och av asylsökande barn och deras föräldrar. Förflyttningarna har genomförts med argumentet att antal asylsökande på grund av regeringens förändrade flyktingpolitik, kraftigt minskat.

Migrationsverket åberopar lagen om offentlig upphandling som grund för de prioriteringar som gjorts. Detta innebär att barn och familjer rycks upp och slumpvis skickas till boenden i andra orter i landet. Detta utan att barnens bästa provats på ett seriöst sätt. Trots att Migrationsverkets egna direktiv säger att barnkonsekvensanalyser ska göras innan beslut fattas som rör barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda 17-05-10:

De mest utsatta tillhör inte de utvalda! till sidans topp

Björn Rubenson (KD)

Under två år har föreningen Ex Corde på sina mottagningstider lyssnat på asylsökandes och nyanländas berättelser. Det har den senaste tiden blivit mer och mer tydligt hur deras livssituation i Sverige har bedömts av beslutande myndigheter, av handläggare, gode män och advokater. Det blir mer och mer uppenbart, att asylsökanden drabbas av godtycklighet och bristande rättstrygghet, en kritik som även har framkommit i media i samband med ofullständiga handläggningsärenden på Migrationsverket.

I många asylärenden blir man inte trodd, utan snarare ifrågasatt att man inte lämnar korrekta uppgifter. En omvänd bevisbörda skulle vara hälsosamt, framförallt för att man har rätt att bli behandlad med respekt och få sitt människovärde bekräftat på ett värdigt sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen ledare 17-05-05:

Brist på arbetskraft trots invandring till sidans topp

Fackförbundet Unionen befarar i en undersökning att brist på kvalificerad arbetskraft gör att svenska företag inte växer. Även arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv ser i en rapport hur små företag inte växer i Sverige. Detta trots "löften" om att flyktinginvandringen skulle ge massa kompetent arbetskraft.

Var tredje företag uppger att brist på kompetent arbetskraft utgör ett tillväxthinder. Var tionde har tackat nej till en order senaste året på grund av arbetskraftsbrist. Detta enligt en enkätundersökning från fackförbundet Unionen som tidigare i veckan föreslog mer arbetskraftsinvandring som en lösning. Detta samtidigt som flyktinginvandringen till Sverige varit historiskt hög senaste åren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-11:

Riksdagens frågestund: Plan för hjälp till kommunerna om antalet asylsökande ökar till sidans topp

Anf. 45 Gunilla Nordgren (M)

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Morgan Johansson.

Nyligen slog landets länsstyrelser larm om att ett stort antal kommuner går på knäna till följd av Sveriges rekordstora flyktingmottagande under framför allt 2015, då hela 163 000 kom. Det saknas bland annat personal i skolan och socialtjänsten. Det saknas också bostäder, skollokaler med mera. Migrationsverket stänger samtidigt ett stort antal av sina boenden, och problemet att få fram bostäder flyttas över till kommunerna.

Det hastiga beslutet häromveckan välkomnas av många av dem som pendlar. Men vi riskerar en ökning. Jag vill därför fråga hur ministern ser på risken att antalet asylsökande åter ökar och om regeringen har någon plan för att då hjälpa kommunerna.

Anf. 46 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Herr talman! Först måste man säga att vi inte ska tillbaka till den situation som rådde hösten 2015. Det var tack vare de åtgärder vi då vidtog från regeringens sida, med en ny lagstiftning, gränskontroller och id-kontroller, som vi kunde klara situationen för alla dem som kom 2015. Till följd av att ni i Moderaterna var splittrade internt orkade ni tyvärr inte rösta för idkontrollerna. Ni stöttade inte dem i riksdagen. Men det var helt nödvändigt att kunna använda sig av id-kontroller under den här perioden.

Nu är det ett läge då de ska ut i kommuner. Vi följer situationen väldigt noga. De allra flesta kommuner klarar av sin uppgift. Det finns några kommuner som inte gör det. Dem jobbar vi särskilt stöttande med. Men grundbudskapet är att vi skapade oss detta andrum just för att kunna klara integreringen och kommunmottagandet. Den kontrollen, herr talman, tänker vi inte släppa.

Hela debatten, se anföranden 45-48 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-27:

Nej till motioner om migration och asylpolitik till sidans topp

Riksdagen sa nej till motionsförslag om migration och asylpolitik. Skälen är att utskottet inte tycker att förslagen bör genomföras och i vissa fall att det redan pågår ett arbete på området. Motionerna handlar bland annat om flyktingpolitiken, samarbetet inom EU, rätten till uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagandet av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut och möjligheten till förvar samt viseringsfrågor.

Datum för beslutet: 27 april 2017

Läs eller hämta betänkandet, inklusive beskrivning av motionerna, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ned på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-27:

Nej till motioner om anhöriginvandring till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppehållstillstånd för nära anhöriga utöver kärnfamiljen, och försörjningskrav vid anhöriginvandring. Reglerna inom området ändrades tillfälligt 2015 när mer än 160 000 människor sökte asyl i Sverige. I juli 2018 ska regeringen bedöma om den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla. Riksdagen hänvisar till att lagen fungerar tillfredsställande och ser inget skäl att vare sig skärpa den eller göra den mer generös innan det planerade datumet.

Läs eller hämta betänkandet med motioner, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ner på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-27:

Nej till motioner om medborgarskap till sidans topp

Riksdagen sa nej till motionsförslag om medborgarskap. Motionerna handlade bland annat om språk- och samhällskunskapstester som villkor för svenskt medborgarskap, att alla barn som föds i Sverige ska beviljas svenskt medborgarskap från födseln och en förstärkning av medborgarskapets symbolvärde.

Läs eller hämta betänkandet med motioner, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ner på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-27:

Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter till sidans topp

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket. Det är av stor betydelse för att Migrationsverket ska kunna kontrollera att gällande regler för arbetskraftsinvandring efterlevs. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om arbetskraftsinvandring.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, om bland annat att underlätta arbetskraftsinvandring, utannonsering av tjänster, försörjningskrav, så kallat spårbyte, uppehållstillstånd för studerande samt sanktioner och straff.

Läs eller hämta betänkandet med motioner, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ned på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-28:

Interpellationsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Interpellation 2016/17:368 av Johanna Jönsson (C)

Enligt regeringens faktablad om svensk migrations- och integrationspolitik från februari 2017 är ett av regeringens mål att "främja en behovsstyrd arbetskraftsinvandring".

Migrationsministern har förra året sagt att "vi inte ska göra det svårare att komma hit till Sverige som arbetskraftsinvandrare".

Varken Centerpartiet eller regeringen vill återinföra en myndighetsprövning av behovet av arbetskraftsinvandring genom till exempel en prövning av vad som utgör ett bristyrke. Sverige hade en sådan prövning tidigare, vilket gjorde rekrytering av utländsk kompetens svårare.

Men näringsminister Mikael Damberg föreslog nyligen på DN Debatt att det ska bli svårare för väldigt många personer att komma hit till Sverige som arbetskraftsinvandrare och antyder tydligt att någon form av myndighetsprövning av bristyrken införs. Det är en helt annan linje än vad regeringen och migrationsministern har framfört.

Som statsråd borde Morgan Johansson och Mikael Damberg tala med regeringens röst. Men här säger de emot varandra.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

Avser justitie- och migrationsministern och regeringen fortfarande att främja arbetskraftsinvandringen, eller kan det bli aktuellt att införa någon form av myndighetsprövning av bristyrken?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-11:

Riksdagens frågestund: Samordningsnummer för asylsökande till sidans topp

Anf. 81 Larry Söder (KD)

Herr talman! Min fråga går till statsrådet Ylva Johansson.

Skatteverket har på uppdrag av regeringen i samråd med Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Skolverket utrett förutsättningar för att låta samtliga asylsökande i Sverige få ett samordningsnummer.

Med samordningsnumret tryggas en identitetsbeteckning för en person som aldrig har varit folkbokförd i Sverige. Det underlättar väsentligt vid myndighetskontakter, för placering i kommuner, tillgång till vård och utbildning. Det minskar också den nu så aktuella risken för förväxlingar.

Framför allt främjar samordningsnummer integrationen av asylsökande och asylsökandes möjlighet att ta del och komma in i det svenska samhället.

Enligt Skatteverkets promemoria föreslogs reglerna att träda i kraft den 1 juli 2017, och nu är vi snart där. Vi har inte sett att regeringen har lagt fram något förslag.

Min fråga till ministern är om vi kan förvänta oss ett sådant förslag.

Anf. 82 Arbetsm.- och etableringsmin. Ylva Johansson (S)

Herr talman! Det är önskvärt att så många som möjligt av de asylsökande kan ha ett samordningsnummer. Precis som Larry Söder beskriver här underlättar det för väldigt många saker.

Samordningsnummer tilldelas när man kan styrka sin identitet. Eftersom det här rör sig om personer som ännu inte har fått sina asylskäl prövade kan det också blir lite grann av ett moment 22, om man samtidigt styrker en identitet som i sin tur kan utgöra ett hot mot individen. Det gäller att säkerställa att ingen annan ska kunna veta att en person är här och söker asyl i Sverige innan ärendet har prövats.

Det här är ingen alldeles enkel fråga. Myndigheterna diskuterar fortsatt i dialog med regeringen hur man ska kunna hitta vägar framåt här. Men vi har ännu inte kommit fram till ett sätt som skulle kunna fungera utan att också ha andra följdverkningar.

Hela debatten, se anföranden 81-84 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-28:

Interpellationsdebatt: Medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Interpellation 2016/17:367 av Johanna Jönsson (C)

De senaste veckorna har tre ensamkommande afghanska ungdomar tagit livet av sig. Många fler har försökt begå självmord eller uppvisar andra former av självskadebeteende. Personal på HVB-hem tar extra rundor in i pojkarnas rum på natten för att se att de fortfarande lever.

Sedan förra våren har Migrationsverket skrivit upp många i ålder. Det har skett efter de tidigare rutiner som funnits. De som har bedömts vara över 18 år har som resultat oftast fått utvisningsbeslut. I lördags bestämde Migrationsverket att inga nya beslut ska fattas när åldern är oklar förrän de medicinska åldersbedömningarna kommer igång igen. Rättsmedicinalverket har tagit fram en mer säker hantering och ska i stor skala börja genomföra medicinska åldersbedömningar. Det är en bra sak. Med mer och bättre kunskap om åldersbedömningar blir prövningarna mindre godtyckliga och mer rättvisa.

Men flera personer har redan fått avvisningsbeslut enligt den gamla metoden, som Migrationsverket nu inte längre tillämpar för att den inte är tillräckligt säker. Det innebär att det finns en betydande risk att barn som befinner sig i Sverige felaktigt har bedömts som vuxna och därför ska avvisas.

Centerpartiet vill att de som har fått åldern uppskriven ska erbjudas möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning så fort Rättsmedicinalverket har fått igång sina bedömningar, för att minska risken att barn utvisas till oordnat mottagande, och att utvisningarna inhiberas till dess.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Vad kommer ministern och regeringen att göra för att att barn som felaktigt skrivits upp i ålder utan en medicinsk åldersbedömning inte ska utvisas till ett oordnat mottagande?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda debatt 17-05-12:

Nätverk: "Ministerns officiella siffror för uppehållstillstånd kan diskuteras" till sidans topp

Migrationsverket har fått kritik över hur åldersbedömningarna gått till och även erkänt bristerna. Det är då uppseendeväckande att endast tio procent av de åldersuppskrivna ungdomarna fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. I ett rättssäkert samhälle borde de åldersuppskrivna få möjlighet till en ny bedömning.

Nätverket "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!" har fått tillgång till de färska siffror som Migrationsverket tillställt rörelsen #Vi står inte ut.

Vår granskning visar att om asylpolitiken förblir oförändrad kommer cirka 30 procent av de som registrerades som ensamkommande barn 2015 att få någon form av uppehållstillstånd.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) har gått ut med att 85 procent av de ensamkommande barnen får uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns tidning 17-05-05:

Debatt om invandringskostnader väckte känslor - "Jag är träffad mitt i hjärtat" till sidans topp

Hetaste debatten i fullmäktige startade med SD:s krav på vad de kallade ett mångkulturellt bokslut. "Motionen är en provokation. Jag är träffad mitt i hjärtat", sade Enes Bilalovic (M).

Ann-Christine From Utterstedt (SD) hade föreslagit ett bokslut där kommunens kostnader för invandring och integration ska redovisas årligen.

- Vi har haft en extremt hög flyktingvåg hit och vi vill veta vad det inneburit, sade hon.

Hennes egna slutsatser var att skatterna höjts, omsorg och välfärd dragits ned, stenar kastats mot polis, brandkår och bussar, att gäng begår våldtäkter, att det är segregering, bråk i skolor med mera.

Sedan startade en debatt med många förgreningar.

Anders Teljebäck påpekade att 27 procent av invånarna i Västerås har utländsk bakgrund och att det finns mer än 110 olika nationaliteter. Han anser att man måste räkna intäkter på olika områden sedan 1950- och 1960-talen för att kunna göra ett mångkulturellt bokslut.

- Jag hävdar att invandringen varit en tillgång för Västerås och det finns många exempel i denna lokal på det, sade han.

I fullmäktige sitter många ledamöter med bakgrund i olika länder och debatten väckte många upprörda känslor.

Enes Bilalovic (M), med bakgrund som flykting från Bosnien, sade att Ann-Christine From Utterstedt satt en stämpel på honom och många andra i fullmäktige.

- Det är en provokation utan like, jag trodde vi slutade med sådana stämplar den 9 maj 1945.

Han tillade att han själv är invandrare och har ett väldigt bra bokslut.

- Jag mår illa av det här. Sluta att stämpla folk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-05-11:

Sverigedemokrat hoppar av efter uttalanden i fullmäktige till sidans topp

Stellan Stellansen (SD) lämnar sina politiska uppdrag i Borlänge efter en debatt i fullmäktige där han kallat flyktingar för "lyxmigranter" och "illegala".

Förutom fullmäktigeledamot så har Stellan Stellansen varit ersättare i Barn- och bildningsnämnden.

- Han har fått uppmaningen av oss att lämna sina uppdrag, säger Madeleine Vestin, ordförande i Sverigedemokraternas distriktsstyrelse.

Debatten följde på en interpellation, fråga, från Kjell Forslund (SD) om vad kommunen gör för att komma till rätta med problemen i Västra Borlänge som han kallade "laglöst land" med bilbränder, stenkastning och knivskärningar.

Kenneth Persson (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden redogjorde för kommunens olika insatser för att komma åt problemen. En rad politiker kom med inlägg i debatten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

EurActiv 17-05-04:

Europe's stateless locked in limbo till sidans topp

The European Parliament is currently holding intense discussions on the overhaul of the EU's Common European Asylum System. But MEP Jean Lambert warns that one group of people remain absent from the debate: the stateless.

Jean Lambert is a British MEP with the Greens/EFA group and represents the Green Party at national level.

Last week, the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, of which I am a member, voted to significantly improve proposed EU laws that govern how we receive people seeking refuge from some of the most troubled parts of the world.

This includes calling for a ban on member states detaining children who are asylum applicants in detention centres. However, one group of people who are largely absent from these discussions are the stateless.

To be stateless is to not be recognised as a citizen by any state. It is a legal anomaly that often prevents people from accessing fundamental civil, political, economic, cultural and social rights.

This means that children cannot go to school, pregnant women cannot access healthcare, those of university age are barred from continuing their studies and mothers and fathers are left unable to support their families. Statelessness affects more than 10 million people around the world and at least 600,000 in Europe.

Statelessness occurs in Europe both among recent migrants and people who have lived in the same place for generations, such as many Roma who remain stateless because of ethnic discrimination.

(...)

A pan-European report published today (4 May) by the European Network on Statelessness (ENS) underlines how EU countries are shirking their international obligations to protect people with no nationality and often subjecting these men, women and even children to unlawful detention.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Network on Statelessness April 2017:

Protecting stateless persons from arbitrary detention: An agenda for change till sidans topp

This report is the final publication of a three-year project aimed at better understanding the extent and consequences of the detention of stateless persons in Europe, and creating tools and advocating for the protection of stateless persons from arbitrary detention through the application of regional and international standards.

The report makes a series of concrete recommendations in five priority areas for reform, so that law, policy and practice reflect - and apply without discrimination - international human rights standards. We hereby call on states to urgently bring about an end to the arbitrary immigration detention of stateless people in Europe, by:

1. Implementing a range of alternatives to detention in line with international standards and good practice, improving guidance to ensure that statelessness is considered as a relevant factor in all decisions to detain, and that decisions adhere to international standards on the prohibition of arbitrary detention.

2. Developing Statelessness Determination Procedures that meet international standards and good practice, are fully accessible to all those subject to their jurisdiction (including in detention), and which enable states to identify and grant protection to those recognised as stateless.

3 . Putting in place robust mechanisms to protect individuals' rights, respond to vulnerabilities, and exercise the duty to not discriminate, including through prohibiting the detention of children and combatting gender and disability related discrimination.

4. Facilitating integration in the community through providing protection from re-detention, access to basic rights and freedoms for those awaiting determination of their status, and regularisation and a facilitated route to naturalisation for those recognised as stateless.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

UNHCR 17-04-25:

Identifying stateless persons in the European Union till sidans topp

Intervention by Vincent Cochetel, UNHCR Director of the Bureau for Europe, on the occasion of the meeting of the Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum in Brussels, 25 April 2017

/Utdrag:/

Today, I would like to use this opportunity to remind ourselves of the main reasons why it is important to identify stateless persons and the risk of statelessness among refugees and migrants in the EU. You will see that it is important not only because it is in their own interests, but also because it is in the interests of the State. I will also elaborate on the problems we have identified throughout the EU that impede the protection of stateless persons and the prevention of statelessness. And I will finish by sharing some recommendations for EU Member States and the EU to tackle this human rights problem.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-11:

Sveriges arbete i Europarådet har behandlats till sidans topp

Utrikesutskottet har behandlat Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församlings redogörelse för arbetet under 2015 och halva 2016, samt regeringens skrivelse om arbetet i Europarådets ministerkommitté.

Europarådets huvuduppgifter är att bevara och främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Den redovisade perioden beskrivs som dyster vad gäller just dessa områden. Utskottet anser att det är oroande att debattklimatet inom Europarådet har förändrats och att allt fler tenderar att visa en bristande tilltro till de gemensamma institutionerna. Därför tycker utskottet att det är viktigt att Sverige fortsätter att arbeta för att bevara och stärka Europarådets roll inom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Samlingssida med betänkandet, debatten och beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 17-05-12:

Danish chairmanship of the Council of Europe to weaken the Convention till sidans topp

Niels Rohleder of Denmark's Red-Green Alliance

Since the early 1950s the European Convention on Human Rights (ECHR) has been crucial to the protection of basic human rights in Europe. It is equally relevant to the citizens of the 47 member states of the Council of Europe and to the victims of war and persecution who seek refuge in these countries.

Denmark, once a proud Scandinavian front runner in the global work to strengthen human rights, might have surprised some observers when it was announced in November 2016 that the government had formed a task force of civil servants that were going to lobby the other 46 governments in the Council of Europe in order to change the "dynamic interpretation" of the ECHR. Those closely acquainted with developments in Denmark, however, would have noticed a series of very restrictive legislative measures following the arrivals of asylum seekers in Europe in the autumn of 2015.

While the 1951 UN Refugee Convention does not contain a right to family reunification the ECHR's Article 8 on the right to private and family life is a vital legal instrument for the protection of this right. When undermining the "dynamic interpretation" of the ECHR, practiced by the European Court on Human Rights (ECtHR) in Strasbourg, Denmark is in fact targeting the right to family reunification.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västgötabladet 17-05-07:

Om flykt och drömmar - Kvinnors konst ställs ut på stadsbiblioteket till sidans topp

Utställningen Flyktingkvinnor berättar - om flykt och drömmar i bild ställs just nu ut på Tidaholms stadsbibliotek.

- Tanken är att den ska vara en ögonöppnare för oss svenskar, säger bildterapeuten Agnes Nelsson.

Socionomen och bildterapeuten Agnes Nelsson arbetar på flyktingboendet på Stora Ekeberg utanför Skara och det var där idén väcktes att starta ett kulturprojekt som involverade framförallt kvinnor som tvingats fly från sitt hemland.

- Jag sökte stöd hos Västra Götalandsregionens kulturråd och beviljades projektpengar. Detta var i samband med den stora flyktingsströmmen hösten 2015.

Även Sensus i Göteborg är med och finansierar.

En gång i veckan

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies Blog 17-05-02:

Seeking Refuge in Europe till sidans topp

Monish Bhatia, Lecturer in Criminology at the Abertay University

Over the next two weeks, Border Criminologies will run a series of linked posts on seeking refuge in Europe. In these posts, authors offer alternative accounts that challenge the grossly oversimplified narrative of 'crisis' that dominates contemporary media, political and policy discourses about asylum and migration. In so doing, they seek to bring back into view, the reasons why people leave, and the barriers they face in finding sanctuary.

The urgency of the language of 'crisis' disguises years of restrictionist policies and sheer political inaction to resolve a complex humanitarian situation. It also conveniently overlooks the escalation of border controls and policing measures to keep the 'other' out. It does, so, even though such factors resulted in an increase in the numbers of individuals embarking on perilous journeys and dying while crossing the border (Last and Spijkerboer, Weber and Pickering) - a number that has drastically increased over the past few years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.