ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 24 april 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

Denna utgåva av Asylnytt publicerades 4 juni men innehåller material från 10 till 24 april. Nästa utgåva väntas inom kort.

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Regeringen 17-04-18:

Statens budget 2017 i siffror: utgiftsområde 8, migration till sidans topp

Här finns förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för utgiftsområdet.

Tabell över utgifterna på migrationsområdet (Extern länk)

Utgifter på etableringsområdet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-30:

Proposition: Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det är av stor vikt att åldersbedömningar i brottmålsprocessen kan göras på ett rättvisande och rättssäkert sätt. Regeringen föreslår därför ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning får göras för att utreda den misstänktes ålder. Förslaget innebär att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan leda till fängelse. En förutsättning ska vara att den misstänktes ålder har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Det kan t.ex. handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig eller att åldern annars kan förväntas ha betydelse för valet av påföljd eller straffmätningen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Linda Snecker m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-07:

Svar på skriftlig fråga: Ungdomars möjlighet att läsa klart påbörjad gymnasieutbildning till sidans topp

Fråga 2016/17:1165 av Ida Drougge (M)

Många ensamkommande ungdomar vittnar om problem med att få fortsätta i gymnasieskolan efter dagen de fyller 18 år. I teorin ska detta fungera; är du inskriven på en gymnasieskola när du är asylsökande innan du fyller 18 år så har du rätten att gå kvar. Det som dock sker vid 18-årsdagen för de allra flesta asylsökande är att de tvingas flytta från den kommun de bott i, förankrat sig i och börjat skolan i till en annan kommun och ett annat asylboende. Då Migrationsverket inte informerar om flytt förrän efter att eleven fyllt 18 år har eleven ingen chans att skriva in sig på en gymnasieskola i tid i den nya kommunen. I praktiken leder detta till att asylsökande ungdomar tvingas avsluta sin påbörjade gymnasieutbildning.

Min fråga till statsrådet Anna Ekström är:

Hur ser statsrådet på detta, och vad gör statsrådet och regeringen för att säkerställa att alla 18-åringar i Sverige får gå klart gymnasieskolan?

Svar på frågan av statsrådet Anna Ekström (S)

Regeringens mål är att alla unga ska gå en gymnasieutbildning, eftersom en gymnasieutbildning kan vara avgörande för att varaktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) har lämnat en rad förslag för att fler unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, däribland ett förslag om att tydliggöra rätten att fullfölja introduktionsprogram.

Regeringen beslutade den 6 april 2017 lagrådsremissen Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun. I denna föreslås en ändring i skollagen som förtydligar att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram hos den nya hemkommunen.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-06:

Regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring till sidans topp

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring (RiR 2016:32).

Riksrevisionen har sett ett behov av att granska hur systemet för arbetskraftsinvandring tagits i bruk i och med reformen 2008 och om reformens syften uppfylls i tillfredställande grad.

Riksrevisionens samlade slutsats är att det bör vara möjligt både att minska tiden för handläggning av arbetstillstånd och att förbättra kontrollen av villkoren. Regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning. Regeringen har vidtagit åtskilliga åtgärder som direkt svarar på Riksrevisionens rekommendation, både vad gäller mer effektiva kontroller och kortare handläggningstider. Regeringen har bland annat tillsatt en utredning för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Regeringen har även i 2017 års regleringsbrev gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur handläggning av både nya ärenden och förlängningsärenden inom arbetstillstånd kan förkortas betydligt samt ett uppdrag om att ta fram en strategi för en mer ändamålsenlig tillgänglighet och service till sökande och intressenter, t.ex. företag. Inom Regeringskansliet bereds också för närvarande ett förslag att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos bland andra Skatteverket.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

Motion av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-06:

Proposition: Regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet till sidans topp

I propositionen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Harmoniseringen innebär bl.a. att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning regleras på förordningsnivå i stället för i lag, att den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program, att ett proportionerligt åtgärdssystem införs för nyanlända motsvarande det som i dag gäller för övriga arbetssökande samt att handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

För att kunna genomföra en harmonisering inom etableringsuppdraget är det nödvändigt att ändra flera befintliga lagar och förordningar som styr nyanländas etablering. I denna proposition föreslås därför att lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser. Det föreslås även ändringar i ett antal andra lagar.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Motion av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASGI 17-04-10

Italien/ Trucco on Minniti-Orlando decree: A wall of laws that limit the right to asylum till sidans topp

"Migrants will not have the same rights as other citizens, and this by statute. This is an unbearable, discriminatory approach" which limits "in a very clear and precise manner the right to asylum". Association for Legal Studies on Immigration (Asgi) president Lorenzo Trucco is worried and forebodes a "very dark horizon".Here's what lies behind the "Minniti-Orlando" immigration decree.

"There are so many ways you can build a wall: with concrete or with rules". This is the image that best gauges what is about to change with the Minniti-Orlando immigration decree, approved by the Senate last week with a vote of confidence (145 votes, a record low in the current parliamentary term) and now waiting for the final approval at the lower Chamber. NGOs assisting migrants, along with many lawyers, have heavily criticised the decree. Its technical aspects are difficult to understand for the general public, which will hardly get a correct picture. This is why we asked Lorenzo Trucco, president of the Association for Legal Studies on Immigration (Asgi), for an opinion. He expresses serious concerns: "We are headed towards grim and troubled times. It's a sea change. The entire asylum system will be changed, for the worse."

The decree contains technical provisions limiting the right to asylum: which ones in particular?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Göteborgs-Posten 17-04-10:

Från Afghanistan/ Afghanistan allt osäkrare för dem som ska utvisas till sidans topp

Situationen och säkerheten i Afghanistan har försämrats. Det är i dag mycket vanskligt att finna varaktigt säkra förhållanden för de afghaner som utvisas från Sverige. Det bör Migrationsverket beakta i sina beslut om rätten till asyl, skriver Madelaine Seidlitz, Amnesty.

Den intensiva konflikten i Afghanistan har resulterat i omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Under 2016 har tusentals civila dödats, skadats eller tvingats fly sina hem, samtidigt som tillgången till utbildning, hälsovård och annan samhällsservice begränsats. Väpnade grupper är ansvariga för de flesta övergreppen men även pro-regeringsstyrkor dödar och skadar civila.

Anti- och pro-regeringsstyrkor har även fortsatt att använda barn som soldater. Antalet internflyktingar uppgår till 1,4 miljoner - mer än dubbelt så många som 2013 - medan cirka 2,6 miljoner afghanska flyktingar bor utomlands, många under bedrövliga förhållanden. Våld mot kvinnor och flickor fortsätter, och det finns en rapporterad ökning av väpnade grupper som offentligt straffar kvinnor bland annat genom avrättningar och piskning. Statliga och icke-statliga aktörer fortsätter att hota människorättsförsvarare och hindra dem från att utföra sitt arbete och journalister stöter på våld och censur. Regeringen fortsätter att genomföra avrättningar, ofta efter bristfälliga rättegångar.

Läget har förvärrats

Så beskrivs i sammanfattning situationen i Afghanistan under 2016. Efter allt detta har läget ytterligare försämrats. Olika väpnade aktörer som motsätter sig den afghanska centralregeringen, däribland talibaner och den grupp som kallar sig för Islamiska Staten, genomför såväl markoffensiver som riktade angrepp och attentat. En stor del av landets yta kontrolleras militärt av andra aktörer än centralregeringen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NRK 17-04-21:

Från Afghanistan/ Fransk domstol stanset asylretur til Norge till sidans topp

En 23 år gammel afghansk asylsøker som kom til Norge i 2015 og fikk avslag på søknaden, dro til Frankrike og søkte der i stedet. Også der fikk han avslag, og myndighetene besluttet at han skulle sendes tilbake til Norge, ettersom det var her han hadde søkt først.

Men tidligere i april ble returen til Norge stanset av en forvaltningsdomstol i Lyon. Retten mente mannen ville være i fare i Norge, fordi han sannsynligvis ville ble sendt til Afghanistan, noe dommeren mener vil være et brudd på menneskerettighetene, skriver Dagsavisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-04-12:

Från Irak/ Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) till sidans topp

Ability of persons originating from (previously or currently) ISIS-held or conflict areas to legally access and remain in proposed areas of relocation

This document provides decision-makers with specific country of origin information in relation to access/residency restrictions applicable to Iraqis originally from (previously or currently) ISIS-held or conflict areas, who seek to return from abroad to areas other than their area of origin. The information contained in this document needs to be carefully considered as part of the relevance analysis, among other elements, when assessing the availability of an Internal Flight Alternative or Relocation Alternative (IFA/IRA) for persons from (previously or currently) ISIS-held or conflict areas who are found to have a well-founded fear of persecution.

/Utdrag:/

UNHCR considers that in the vast majority of cases the relevance and/or reasonableness requirements for an IFA/IRA would not be met. As outlined in UNHCR's Guidelines on International Protection No. 4, it is for the decision-maker to identify a proposed area of relocation and the decision-maker bears the burden of proof of establishing that an analysis of relocation is relevant to the particular case. If an IFA/IRA is considered relevant, the decision-maker is responsible for providing evidence establishing that it is a reasonable alternative for the individual concerned.

Iraqi nationals, irrespective of their area of origin, can practically and legally access Iraq by air through airports in Baghdad, Erbil, Sulaymaniyah, Najef and Basra, provided they hold the necessary documentation. To that end, Iraqi embassies abroad can issue temporary one-way travel documents (laissez-passer) to Iraqi nationals seeking to return to Iraq. UNHCR does not provide reception assistance or undertake individual returnee monitoring.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-04-13:

Från Syrien/ Lack of documentation poses extra risk to displaced Syrians till sidans topp

Six years of war have left hundreds of thousands of displaced Syrians without valid documentation, compromising their freedom of movement and access to basic services.

Samira recalls the day at the end of 2012 when she and her husband Wael took their newborn son and fled their home in eastern Aleppo. Without a valid marriage certificate or ID, they had to dodge checkpoints as well as pockets of fighting, transforming the short journey to the west of the city into a long and dangerous trek.

"It was a difficult and complicated journey," she remembered. "Trying to avoid the checkpoints and taking dangerous alternatives." Despite reaching safety in western Aleppo, where the family has been displaced ever since, their lack of documentation threatens to have serious consequences for the couple and their young children.

Married shortly before the conflict erupted, Samira and Wael were unable to travel to his hometown some 50 kilometres away near Idleb to register their marriage due to heavy fighting along the route. "We hardly made it from east to west Aleppo. Going that far outside the city would have been a mission impossible," Samira explained.

Without a marriage certificate, they were unable to register the births of their two children, Mohammed, 4, and Shaza, 2. "Without birth certificates, my children may not be able to have proper education or healthcare support", Samira added.

As well as displacing 6.3 million people inside the country and driving a further 5 million into exile across the region, Syria's six-year conflict has also left hundreds of thousands of citizens without valid civil documentation.

Syrian refugees who have been born outside Syria and have no birth certificate run the risk of joining the estimated 10 million stateless people worldwide, especially if their fathers are not able or willing to certify their parentage for various reasons. For others, including those displaced inside the country, such as Samira and Wael, the lack of documentation can also prevent family reunification and hinder movement.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE Weekly ledare 17-04-14:

Från Syrien/ EU should take global lead on fighting root causes of displacement till sidans topp

Seventy delegations met in Brussels on April 5 to discuss "Supporting the Future of Syria and the Region". The terrible consequences of the conflict are apparent to all: 6 years in, 5 million Syrians are refugees across the Middle East and North Africa; 6 million are internally displaced; and 13 million need humanitarian assistance. Around 900,000 have sought protection in Europe.

The scale of the Syrian tragedy and the human suffering hiding in the statistics are hard to comprehend. The war has pushed the humanitarian system into meltdown and provoked a profound and shameful political crisis in Europe. The overwhelming need to avoid crises of forced displacement should be apparent to all.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Sörmland 17-04-12:

Klart: Vingåker låter asylsökande upp till 20 år få rätt till gymnasiet till sidans topp

Barn- och utbildningsnämnden i Vingåker har beslutat att asylsökande ungdomar mellan 18 och 20 år, som bor i kommunen, ska ha samma rätt som andra ungdomar att påbörja nationella program på gymnasiet.

Enligt beslutsunderlaget blir det dyrare för kommunen på kort sikt, men positivt i längden. Ungdomarna finns i landet och behöver en fungerande tillvaro, oavsett om de kommer att stanna i Sverige eller inte, resonerar utbildningschefen i sitt förslag till beslut.

Majoritet sa ja

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 17-04-14:

Bybor ryckte in när kommunen uteblev till sidans topp

När flyktingen Yohannes Tigabu steg av bussen var kommunen inte på plats för att ge honom nyckel och vägledning till bostaden.

Det var istället bybon Per-Gunnar Olofsson som skötte mottagandet. Han är i efterhand fundersam över hur kommunens flyktingmottagande fungerar.

Video-reportage (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allas 17-04-19:

Mandelmanns kamp för Akram,19: "Han känner sig trygg med oss" till sidans topp

På Mandelmanns gård lunkar livet vidare med TV-inspelningar och förberedelser för säsongen. Samtidigt kämpar Mandelmannarna för att Akram,19 ska få stanna i Sverige. "Han är en otrolig tillgång här"

Den andra säsongen av succéserien Mandelmanns gård är under inspelning på Österlen. Och även om våren verkar tveka så är förberedelserna inför sommarsäsongen i full gång.

Samtidigt som det är "business as usual" på gården har Gustav och Marie Mandelmann annat än skörd och sådd att tänka på. Paret har tagit sig an den afghanske flyktingen Akram som bor på gården. Och nu har Migrationsverket gett besked om datum för en intervju som väger in i beslutet om Akram ska få uppehållstillstånd eller ej.

"Det kunde ha varit jag"

För Marie Mandelmann är det självklart att Akram måste få stanna. Akram har tidigare berättat om hur han flytt hals över huvud från talibanerna från hemmet i Kunduz-regionen.

Bakom sig lämnade han sin pappa, lillasyster och lillebror. Paret Mandelmann menar att det var självklart att öppna sin gård.

- Det kunde varit jag, så är det. Mina föräldrar har också flytt en gång och kommit till Sverige, har Gustav Mandelmann berättat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värnamo Nyheter 17-04-20:

Vill visa nyanlända svenskt kulturliv till sidans topp

Vad är ett studieförbund och hur fungerar en förening? Det är inte självklart för den som är ny i Sverige. Därför vill Kulturplatån visa hur det svenska kulturutbudet fungerar och vilka möjligheter som finns.

På lördag bjuder Kulturplatån in nyanlända, ungdomar från kommunens HVB-hem och andra intresserade till Glashuset. Arrangemanget är en del av det nationella projektet Songlines, som finansieras av Allmänna arvsfonden och syftar till att introducera nyanlända för det svenska kulturlivet.

- Med svensk kultur menar vi inte midsommar, sill och potatis, utan att lyfta den svenska kulturella infrastrukturen. Alltså kulturskolan, musikskolan, folkbildningen, föreningslivet, konsthallar, konstföreningar. Både föreningslivet och folkbildningstraditionen är ju väldigt unik i Sverige, säger Louis Gonzalez, kultursamordnare på Kulturplatån.

Han är projektledare tillsammans med Annie Nilsson. Inför lördagen har de besökt HVB-boenden för att bjuda in till arrangemanget.

- Många sitter bara och väntar på att få besked om sin situation. Då känner vi att då kan man ägna sig åt kultur istället, säger Louis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 17-04-16:

Marie Rödemark skapade läromedlet som inte fanns till sidans topp

"Jag tycker man ska bygga höghus"

Hennes nybörjarlektioner i svenska har gett eko över hela Sverige och hjälpt tusentals nyanlända att komma i gång med språket i väntan på uppehållstillstånd. Franskläraren Marie Rödemark är en av grundarna till det framgångsrika SPRINT-projektet.

I oktober 2015 fick Åre kommun ta emot 1100 nya asylsökande på kort tid. Kriget i Syrien satte människor på flykt över medelhavet och norrut i Europa, till slut hamnade en del av dem på ett av Sveriges största asylboenden, Åre continental inn. Nyanlända får inte börja på SFI, språkintroduktion för invandrare, innan de fått uppehållsstillstånd.

- Det är ett systemfel. Tanken med SPRINT (Språk- och integrationsprojekt) var att de nyanlända skulle ha någonting att göra under asylprocessen och att de skulle lära sig så mycket svenska som det bara gick.

- Först började alla samla in kläder, man hjälpte till med reflexer. I december hade vi ett stormöte med hur vi skulle lösa olika volontärinsatser och då var det Per Holmlöv som hade en idé hur man kunde göra. Man utbildar de som är duktiga på engelska i svenska, och så får de vara språktränare till de övriga.

Kontentan blev att de fick i gång runt 600 personer i projektet. Men de behövde ett läromedel och Marie letade på nätet men hittade inget som hon var nöjd med.

- Jag har ju skrivit åtta böcker i franska och är språklärare ut i fingerspetsarna. Och om jag själv hade flytt och hamnat i Syrien och skulle lära mig arabiska, så hade det inte varit det ultimata att hamna på hundra procent arabiska sidor. Jag hade inte lärt mig någonting. Därför så tänkte jag att SPRINT-tränarna, fick översätta så det stod svenska i ena spalten och engelska i den andra.

Marie Rödemark startade Facebookgruppen Svenska för nybörjare. Då 100 medlemmar och idag 8 500. Youtubekanalen har nu 405 000 visningar och drygt 2 500 prenumeranter. Totalt finns 50 lektioner och en minigrammatik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-04-08:

Många nyanlända vill få hjälp med sysselsättning till sidans topp

Förening tog saken i egna händer för att skapa jobb för asylsökande

Arbetsskaparna är ett projekt som har startats av föreningen Ekshärligt i Hagfors.

- Vi hjälper personer som är nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden, starta eget och bli egenanställda, säger projektledaren Malin Pfeiffer.

Integrationsprojektet Arbetsskaparna stöttas av Tillväxtverket, Alfastiftelsen och Hagfors kommun. Idén föddes av lokala eldsjälar för ungefär ett år sedan.

Anställer nyanlända

- Vi är några företagare som har fått för oss att Ekshärad skall bli Sveriges bästa ställe för flyktingar. Detta är en unik modell i Sverige. Den ekonomiska föreningen Ekshärligt fungerar som arbetsgivare och anställer nyanlända entreprenörer. De får en annan trygghet än om de skulle starta eget företag, säger Bengt Gustavsson.

Syftet är att asylsökande lättare ska kunna delta i integrationen och hitta en meningsfull sysselsättning och tillvaro i det svenska samhället utifrån sin kompetens.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-13:

Trots Säpos varning - inga hot mot asylboenden till sidans topp

Säkerhetspolisen har varnat för hämndaktioner från vit makt-miljön efter terrordådet i Stockholm. Men Migrationsverket har inte uppmärksammat några hot, och återgår nu till normal bevakning.

Sedan lastbilsattacken på Drottninggatan har personer i den brottsaktiva, högerextrema miljön blivit mer aktiva. Det sade Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg i söndags, och bekräftade att man följde utvecklingen i grupperna.

I olika främlingsfientliga grupper på sociala medier syns finns enskilda personer som uppmanar till olika typer av aktioner mot både muslimer och asylsökande.

Efter fredagens attack förstärkte Migrationsverket säkerheten på sina asylboenden. Men redan på måndagskvällen, dagen efter Säpochefens uttalande, återgick myndigheten till normala säkerhetsrutiner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 17-04-18:

Nekas teckna brandförsäkring till sidans topp

Enligt försäkringsbolagen skulle HVB-hemmet i bland annat KFUM Umeå ha en hög risk för anlagd brand, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten.

Orsaken är de många anlagda bränderna på asylboenden runt om i landet de senaste åren.

KFUMs tidigare försäkringsbolag hänvisar till att de har tagit ett styrelsebeslut att inte längre försäkra företagsfastigheter annat än med två stora fastighetsbolag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 17-04-15:

Är vi färdiga med integrationsuppdraget i Sorsele? till sidans topp

Jan Ask, kommunchef i Sorsele

Fredag 31 mars kl. 14.00 meddelar Migrationsverket via sin enhetschef i Umeå och Vilhelmina att de av logistiska skäl säger upp de fem lägenheter som Migrationsverket hyr i Sorsele. I dessa lägenheter bor ungefär 25 människor som söker asyl i Sverige och väntar på beslut.

Detta besked kom ett år och fem månader efter att de ställt en förfrågan om att få hyra lägenheter i Sorsele. Detta verkar inte rimligt då myndigheten gång på gång betonar att det mest önskvärda är lägenheter placerade ute i samhällen!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Kjell Öjeryd (V) i Folkbladet 17-04-06: Låt de asylsökande stanna hos oss i Sorsele (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 17-04-20:

Glesbygd och integration - möjligheter som slås sönder till sidans topp

I krympande kommuner finns ett stort behov av att medborgare bidrar till samhällsutmaningarna och till sin egen livsmiljö. Så sker också, vilket arbetet med att bidra till flyende människors bästa har visat. Men detta inser uppenbarligen inte Migrationsverket och kanske inte heller regeringen. Vackra ord visar sig i realiteten inte betyda särskild mycket.

Det skriver glesbygdsdebattören Malin Ackermann, Lycksele.

Migrationsverket tycker det är för långt till Sorsele. Samtidigt blir vi som bor i avfolkningsbygder återkommande upplysta om att det är invandringen som är räddningen, eller åtminstone det som kan dämpa upp den alarmerande befolkningsminskningen av människor i arbetsför ålder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-04-11:

"Vill stanna i Haparanda" till sidans topp

Under måndagen började anläggningen att tömmas på folk. Asylboendet på Cape east är snart ett minne blott. "Vi har varit som en familj här", säger Masoud Karimi Ghaleh Gazi.

Migrationsverket har beslutat att avveckla asylboendet i Haparanda. Boendet, som öppnade under hösten 2015 när flyktingkrisen var som värst, har som mest haft omkring 500 asylsökande människor boende på den gamla spa- och hotellanläggningen. I dagarna har omkring 160 personer bott på anläggningen vid kusten. Men snart är det tomt.

På måndagsmorgonen gick det första flyttlasset från Haparanda. Omkring 20 personer flyttade ut -?till andra boenden i andra kommuner i länet.

21 april ska boendet vara tomt. Synd, tycker Masoud Karimi Ghaleh Gazi som gärna hade stannat i Haparanda. I stället ska han till Piteå.

- Det har varit ett fint boende för mig. Och vi har varit som en familj här på Cape east. Även om det är folk från Syrien, Afghanistan, Irak, Iran... det är en stor blandning -?men det är som en stor familj, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-04-19:

Grekland/ New report from Greek ECRE member: Asylum Seekers on Hold till sidans topp

AITIMA, one of ECRE's Greek members have released the report 'Asylum Seekers on Hold - Aspects of the Asylum procedure in Greece. The report expresses concerns regarding the impact of the implementation of the EU-Turkey Statement on the asylum procedures in the Greek islands as well as other long-standing deficiencies of the Greek Asylum System

"Our findings must be seen in the context of the increased influx of asylum seekers between 2015 and 2016, not fully compensated by the increase of the capacity of the Asylum Service in terms of staff and Regional Offices and the implications of the EU-Turkey deal de facto cutting the reception system in half by separating the islands from the mainland. However, the deficiencies in the asylum procedure in Greece are evident and serious," says Spyros Rizakos, Director of AITIMA.

/Utdrag ur Summary:/

+ The stranding of the asylum seekers on the islands is based on a highly controversial restriction of residence, which has by now exceeded one year in duration and has created toxic situations that threaten the cohesion of the local communities as well. However, not only are the competent authorities not showing any intention of revising this policy, but they have already:

+ started implementing policies which are going to transform the stranding on the islands into a confinement in detention centers, until the goal of readmission to - the safe, as they claim - Turkey is reached

+ announced - together with the European Commission - the Joint Action Plan, according to which they are going to include in the readmission procedure the only groups of asylum seekers that had been excluded until now, ie. the vulnerable persons and those entitled to the family reunification process

Hämta rapporten eller sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-04-10:

Grekland/ Afghan boy retreats into silence after separation from family till sidans topp

Eight-year-old Farzad is one of a growing number of refugee children whose health has been affected by flight.

Eight-year-old Afghan refugee Farzad withdrew into a world of silence after he was briefly separated from his family as they tried to flee across the mountainous Iran-Turkey border in the snow.

He was cut off from them for only 20 or 30 minutes, but has not spoken since. "Farzad has not said a word since he got separated from his mother in the snowstorm at the border," said his father, Jalil*.

Farzad is among a growing number of refugee children whose health has been adversely affected by flight.

Symptoms range from development problems to self-harm, nightmares and depression. Particularly vulnerable are youngsters detained against the recommendations of UNHCR, the UN Refugee Agency, that children should not be detained. Mental health problems are also seen among children who travel alone without the protection of their parents, or who have no access to psychiatric or health care.

Farzad, his father and 22-year-old brother Awalmir* now live in a municipality-run camp at Karatepe on the Greek island of Lesvos. His mother Uzma* and his other brother Rafiq*, 18, are in Germany.

Jalil, previously a farmer, told the story of how he and his wife, fearing for their children's safety in their war-torn home country, tried to reach Turkey via Iran in 2015. Snow was falling as they approached the Turkish border squeezed into a smuggler's car with three other people. "The smuggler did not have any snow chains, so he had difficulties to keep the car on track," Jalil said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-04-10:

Ungern/ UNHCR urges suspension of transfers of asylum-seekers under Dublin till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today called for a temporary suspension of all transfers of asylum-seekers to Hungary from other European States under the Dublin Regulation. The Dublin regulation is an EU instrument that determines which European State is responsible for examining an asylum seeker's application.

"The situation for asylum-seekers in Hungary, which was already of deep concern to UNHCR, has only gotten worse since the new law introducing mandatory detention for asylum-seekers came into effect," said Filippo Grandi, United Nations High Commissioner for Refugees.

"Given the worsening situation of asylum-seekers in Hungary, I urge States to suspend any Dublin transfer of asylum-seekers to this country until the Hungarian authorities bring their practices and policies in line with European and international law," he added.

The High Commissioner said that he was "encouraged" by the decision taken by the European Commission to work with the Hungarian authorities with a view to bringing the new legislation and Hungary's practice in line with EU law, but noted that "urgent measures are needed to improve access to asylum in Hungary."

UNHCR has repeatedly raised its concerns over the situation of refugees and asylum-seekers arriving to Hungary with the authorities and the EU, stressing that physical barriers and restrictive policies have resulted in effectively denying access to territory and asylum.

Hungary's "emergency measures" under the amended law on asylum expand mandatory detention of asylum seekers and lead to the expulsion from the country of anyone who enters the country irregularly, in violation of the country's obligations under international law.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / Dagens Nyheter 17-04-10: Skicka inga asylsökande till Ungern (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-04-14:

Ungern/ Germany follows UNHCR call for suspension of Dublin transfers to Hungary till sidans topp

UNHCR urged states to suspend Dublin transfers to Hungary. The next day the German Ministry of Interior ordered that Dublin transfers can only be carried out if asylum seekers are guaranteed EU reception and asylum procedure standards.

The German request for guarantees is seen as a de facto transfer stop by Karl Kopp from ProAsyl. Kopp, called for the EU to take action against the recently implemented restrictive policies by the authoritarian Hungarian government and start an infringement procedure against the country, which could lead to the suspension its voting rights in the European Council. Both the European Commission and the European People Party, which the current Hungarian governing party is part of, have issued concerns as well and hinted towards possible sanctions.

UNHCR highlighted the worsening conditions for asylum seekers, due to the the recently introduced mandatory detention and the high risk of refoulement and the excessive use of violence against people crossing the border into Hungary, including by State agents and calls for investigations on allegations of abuse and violence.

"The situation for asylum-seekers in Hungary, which was already of deep concern to UNHCR, has only gotten worse since the new law introducing mandatory detention for asylum-seekers came into effect," said Filippo Grandi, United Nations High Commissioner for Refugees.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-04-15:

Ungern/ Johansson riktar stark kritik mot Ungern till sidans topp

Sveriges migrationsminister Morgan Johansson är starkt kritisk till hur Ungern behandlar asylsökande.

Förhållandena för flyktingar i Ungern är nu så dåliga att FN uppmanar EU att sluta skicka tillbaka flyktingar dit, enligt den så kallade Dublinförordningen.

- Det verkar som om Ungern genom sitt agerande vill straffa ut sig från Dublin-systemet. Det är faktiskt inte värdigt en medlem i den Europeiska unionen, menar Morgan Johansson.

Sverige har länge varit i konflikt med Ungern i flyktingfrågan. Inte minst sedan i somras då Ungern satte stopp för alla överföringar enligt Dublin.

Regelverket säger att asylansökningar ska prövas i det första land man kommer till i Europa och i den stora flyktingströmmen 2015 var det många som registrerades i Ungern på sin väg upp genom Europa. Men Ungern hävdar att landet bara är ett transitland och att det egentligen är Grekland som borde pröva dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Stockholms Universitet 17-04-04:

Brist på rättssäkerhet när asylärenden avgörs till sidans topp

Trots att Sverige i tio år haft särskilda migrationsdomstolar är det fortfarande svårt och osäkert att bedöma vem som har rätt till asyl och vem som inte har det. I en ny avhandling granskas hur rättssäkerheten fungerar i praktiken i migrationsdomstolarna, där de asylsökandes trovärdighet ifrågasätts.

När Utlänningsnämnden år 2006 ersattes av migrationsdomstolarna var det i syfte att öka rättssäkerheten i asylbedömningarna. Tio år senare framförs fortfarande samma slags rättssäkerhetsargument från politiskt håll: de som har rätt till asyl ska få det, men att de som inte uppfyller kriterierna ska lämna landet. Men bedömningarna är inte så säkra som de framställs, eftersom gränsen inte är så lätt att dra mellan de som har skyddsskäl och de som inte har det.

I avhandlingen från Stockholms universitet undersöker statsvetaren Livia Johannesson hur rättssäkerhet skapas i praktiken i migrationsdomstolarna. Hon har intervjuat domare, processförare och offentliga biträden, och även observerat muntliga förhandlingar där den asylsökandes trovärdighet ifrågasätts.

- Jag vill problematisera föreställningen om att det är enkelt och icke-politiskt att bedöma vem som har rätt till asyl och vem som inte har det, oavsett om det sker i en domstol eller på något annat sätt, säger Livia Johannesson.

Trots att syftet med domstolarna var att öka rättssäkerheten i det då hårt kritiserade asylsystemet genom att tillföra mer juridiska inslag i processerna, är osäkerheten i asylbedömningar fortfarande stor. En orsak till detta är att de två parterna - alltså den asylsökande och migrationsverket - i förhandlingarna inte har jämlika resurser. Migrationsverkets tjänstemän, som agerar motpart till den asylsökande, har hela myndighetens expertis bakom sig, medan den asylsökande endast får hjälp av ett offentligt biträde som ofta saknar de ekonomiska resurserna för att utreda det som talar till den sökandes fördel ordentligt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-24:

Domstolsförhandling ska vara muntlig om trovärdigheten faktiskt bedöms till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Libyen uppgav att han riskerade att dödas pga sin klantillhörighet och att han är imam, plus att han är eftersökt av en milis. Migrationsverket avslog på grund av att han inte ansågs lämna trovärdiga eller tillförlitliga uppgifter om att han skulle vara personligen eftersökt. Migrationsdomstolen beviljade inte muntlig förhandling med motivering att skälen ändå inte var tillräckliga. Men domstolen ifrågasätter på flera punkter berättelsen och att fienderna skulle vara ute efter honom personligen. Migrationsöverdomstolen påpekar: "För att kunna konstatera att anförda skyddsskäl inte är tillräckliga krävs att skälen, oavsett tillförlitligheten av den sökandes berättelse, inte kan anses innebära en risk för skyddsgrundande behandling." Eftersom utgången i målet var beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som personen lämnat, borde muntlig förhandling ha hållits. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. Domen är vägledande. Målnummer UM 7143-16, MIG 2017:9

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-04-24:

Migrationsdomstol: Anklagad för förbindelser med Baathregimen är hotad i Bagdad till sidans topp

En man vars far hade kopplingar till Baathregimen i Irak och vars mor varit högt uppsatt i en organisation flydde med sin hustru, som är medborgare i ett annat land. De fick beslut om utvisning 2010 eftersom de inte ansågs vara individuellt hotade. Beslutet har inte kunnat verkställas och de ansökte på nytt om asyl efter att utvisningsbeslutet preskriberats. De har numera två barn födda i Sverige. Migrationsverket anser att situationen fortfarande är sådan att de inte löper individuell någon risk för allvarliga övergrepp, även om det råder svåra motsättningar. Att utvisningen inte kunnat verkställas spelar ingen roll eftersom de inte medverkat. Migrationsdomstolen anser däremot att säkerhetsläget har förvärrats i Bagdad, där milisgrupper kontrollerar olika områden. Mannens ursprungsfamilj är välkänd och den grupp som hotat dem har en stark ställning. Att de har små barn gör dem mer utsatta. Det finns inget internflyktsalternativ. Därför bedöms mannen och barnen som flyktingar. Kvinnan får inte flyktingstatus eftersom hon är medborgare i ett annat land, men får stanna på grund av familjens enhet. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo 17-04-19:

Ny dom ökar chanser för ensamkommande barn till sidans topp

Nu kan det bli lättare för ensamkommande barn att få uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen (MIÖD) kom nyligen med en dom som förväntas påverka flera framtida asylansökningar gjorda av barn som är medborgare i Afghanistan men som varit bosatta i andra länder under lång tid.

Den rättsliga processen i migrationsärenden

För att förstå domens betydelsebör man först förstå hur domstolsprocessen ser ut i migrationsärenden.

När en asylsökande ansöker om asyl behandlas ansökan av Migrationsverket. Om myndigheten fattar ett negativt beslut kan detta överklagas till en Migrationsdomstol. Avslår Migrationsdomstolen överklagandet har den sökande möjligheten att ansöka om att få saken prövad hos hos Migrationsöverdomstolen (MIÖD), så kallat prövningstillstånd. Om MIÖD beviljar prövningstillstånd görs en sista prövning av ärendet hos dem. MIÖD beviljar bara ett sådant tillstånd i två typer av ärenden;

1 Om domstolen menar att det finns behov av att ge vägledning för hur liknande fall ska bedömas.

2 Om det finns synnerliga skäl att pröva målet, exempelvis om migrationsdomstolen i ärendet begått ett grovt fel i hur de har hanterat ärendet.

Det räcker alltså inte att Migrationsdomstolen kan ha gjort en felaktig bedömning i ett ärende. Det måste röra sig om mycket speciella skäl för att MIÖD ska ta upp ett ärende, och det är få ärenden som avgörs i den högsta instansen.

När MIÖD i en dom finner att ett ärende ska bedömas på ett visst sätt, så ska Migrationsverket och Migrationsdomstolen följa MIÖD:s bedömning i ärenden som liknar det som prövats. En dom från MIÖD får därför en stor påverkan på hur ärenden hanteras av de lägre instanserna.

Den dom som här ska behandlas har benämningen MIG 2017:6.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-04-11:

Uppehållstillstånd - i sista minuten till sidans topp

När allt hopp verkade vara ute vände det plötsligt. Fem dagar före den kritiska 18-årsdagen fick Mohammad Jafari ett beslut om 13 månaders uppehållstillstånd i Sverige.

I en rad artiklar har vi följt 17-åriga Mohammad Jafaris asylprocess. Han tillhör den förtryckta gruppen hazarer i Afghanistan. Hans familj förföljdes av talibaner och tvingades fly till Iran, där Mohammad har levt som illegal flykting sedan han var tre år.

När den iranska regimen skickade honom till Syrien för att strida mot IS beslutade han sig för att fly.

Efter en livsfarlig resa genom Europa nådde han Sverige hösten 2015. Han placerades i Luleå där han fick flytta in i ett boende för ensamkommande ungdomar. Här fick han nya vänner och började i skolan.

För första gången i sitt liv trodde han på framtiden. Men när han fick avslag på sin asylansökan i november ifjol dog drömmen. Han skulle utvisas till Afghanistan fyra veckor efter sin 18-årsdag.

Mohammad Jafari överklagade till Migrationsdomstolen, men det ledde bara till ett nytt avslag.

- Det kändes som att jag tappade allt på en gång. Mina kompisar, mina vänner. Jag förlorade allt, berättar han.

Att resa till Afghanistan var uteslutet. Oron att gripas av polisen och sättas i förvar överskuggade allt annat. Men vart han skulle ta vägen i stället var oklart.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-24:

Resvägen till hemorten i Ghazni för farlig för att utvisa minderårig enligt domstol till sidans topp

En pojke från provinsen Ghazni i Afghanistan sökte asyl och berättade att han var hotad av talibanerna och riskerade att kidnappas efter en indicent. Han hävdar att han som barn och hazara är särskilt utsatt, och att även vägen till hemtrakten är farlig eftersom det är en viktig led som talibanerna attackerar. Hans mor är ensam och sjuk och kan inte hämta honom. Migrationsverket tror inte att det finns ett särskilt stort hot, och säger beträffande vägen att pojkens mamma klarat av att uppfostra fem barn och skicka de två äldsta till Iran - därför finns antagligen släktingar. Dessutom hävdar Migrationsverket att IOM kan hjälpa honom till familjen eller till ett annat boende. Migrationsdomstolen tror inte heller att pojken är personligen hotad i hemdistriktet som är relativt lugnt. Men säkerhetsläget utmed vägen från Kabul till hemmet för en minderårig hazar är så allvarligt att pojken bedöms som alternativt skyddsbehövande. Eftersom han är minderårig och inte har nätverk på annan plats finns inget internflyktsalternativ. Han beviljas permanent uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-04-10:

Han drog asyllagarnas nitlott till sidans topp

Under sin långa resa till Sverige fick Mahdi Soltani flera vänner. I takt med att de fick uppehållstillstånd började han också hoppas på en framtid. Nu väntar han på deportation efter att själv ha fått avslag.

- Hej, jag heter Mahdi. Jag är 18 år och kommer från Afghanistan. Jag har bott i Sverige i två, nästan tre år. Så vill jag börja min berättelse, säger Mahdi Soltani.

Sedan sitter han tyst länge med blicken sänkt mot bordet i Burgårdsgymnasiets matsal. Den logiska fortsättningen är "och nu ska jag deporteras".

- Jag börjar från början i?stället, säger han efter en stund och fort-sätter:

- När jag var barn var mitt liv bra tills jag blev åtta år. Då dödade talibanerna min bror för att komma åt min pappa, som var officer i armén.

Han berättar vidare att pappan lämnade familjen och hemstaden Ghazni efter mordet på storebrodern. I ett försök att skydda dem från fler talibanangrepp. Mahdis mamma var sjuk och tyngd av sorg. Det föll på Mahdi att försörja sig själv och familjen med tre småsyskon. Han jobbade extra i bilverkstäder och matbutiker fram tills han var 13 år.

- En dag när jag var på väg till jobbet stannade en bil framför mig och tre män med stora skägg klev ur den. De slog mig medvetslös och när jag vaknade till igen satt jag i ett mörkt rum, berättar Mahdi.

Åtta dagar i mörkt rum

Han ursäktar sig flera gånger när han kämpar för att hålla rösten stabil medan han redogör för det han minns av de åtta dagarna han tillbringade i det mörka rummet. De första dagarna var han ensam där. Sedan fördes två andra män in i rummet och utsattes för tortyr. En av dem dog medan Mahdi såg på.

- De sade till mig att berätta var min pappa var, annars skulle de göra samma sak med mig som de hade gjort med honom. Om jag hade vetat var han var hade jag berättat, för jag var rädd då de hade slagit och torterat mig redan, berättar han.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-04-20:

Säpo vill utvisa man friad från terrorbrott till sidans topp

Säpo vill att den 30-årige man som stod åtalad för ett attentat mot en shiitisk föreningslokal i Malmö - men friades av tingsrätten - ska utvisas.

Ett ärende enligt lagen om särskild utlänningskontroll har inletts, skriver Sydsvenskan. Säpo, som anser sig ha bevis för att mannen har kopplingar till terrorrörelsen IS, vill att den syriske mannens uppehållstillstånd dras in.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Skövde Nyheter 17-04-12:

Dominic har packat väskorna till sidans topp

- på torsdag utvisas Mangos kock till Nigeria

Klockan 16.00 på torsdag lyfter Dominic Uche Emenikas plan mot Nigeria.

Han ska utvisas eftersom hans arbetsgivare gjorde en liten lönemiss för ett par år sedan. Det hjälper inte ens att misstaget rättades till direkt - Migrationsverket tolkar lagtexten bokstavligen.

- Jag har redan packat väskorna, för mig är det en katastrof, säger Dominic.

Det är första gången han träffar sin familj på 14 år, men han kommer till ett område där den ökända islamistgruppen Boko Haram härjar.

- Jag får vara mycket försiktig eftersom jag är katolik, förklarar kökschefen.

Han konstaterar också att han inte har något arbete eller ordnat liv i Afrika och målet är att kunna ta sig tillbaka till Skaraborg så fort som möjligt. Detta även om de ordinarie handläggningstiderna är mycket långa och kan ta över tretton månader.

Påskynda fallet

Dominics hopp står till att restaurangägaren Jon Akdemir kan få Migrationsverket att påskynda handläggningen.

- Vi har redan ansökt om ett nytt arbetstillstånd, men de valde att inte avvakta med utvisningen. Dominic måste till Nigeria innan processen kan starta, konstaterar Akdemir.

Målet är att få handläggarna att lägga kockfallet i högen för prioriterade ärenden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 17-04-20:

Anmälan till JO mot socialtjänsten i Malmö samt gränspolisen i region Syd till sidans topp

I november 2016 skickade gränspolisen en begäran till socialtjänsten om adress- och kontaktuppgifter till ett antal namngivna personer med utvisningsbeslut. Socialtjänsten lämnade ut de begärda uppgifter som man hade tillgång till. Den sekretessbrytande bestämmelsen i 17 kap. 1 § utlänningslagen är enligt JO tydligt utformad och lämnar inte utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet. Förutsatt att Polismyndigheten begär att få ta del av uppgifter som behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut är socialnämnden skyldig att lämna ut dem. Det finns varken någon skyldighet för eller något formellt hinder mot att socialtjänsten på eget initiativ informerar de personer vars adress- och kontaktuppgifter har efterfrågats av eller lämnats ut till gränspolisen. Om en enskild begär att få information i frågan bör en sådan begäran hanteras på samma sätt som andra framställningar om att få ta del av uppgifter hos en myndighet. Det som har kommit fram ger inte anledning för JO att vidta någon utredningsåtgärd.

Ladda ner beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 17-04-13:

Danmark/ Denmark to deport 70-year-old woman, dementia sufferer, to Afghanistan till sidans topp

70-year-old Zarmena Waziri, who suffers with dementia, is likely to be forcibly deported to Afghanistan with a number of other rejected asylum seekers, according to reports.

The elderly woman would not survive for two days in Kabul, says her daughter, who also lives in Denmark.

Danish authorities have rejected Waziri's asylum application and have requested her to present at the Sandholm asylum centre so that she can be deported, reports newspaper Politiken.

Leif Randeris, who heads the Aarhus office of Danish Immigrant Counselling (Indvandrerrådgivning), told the newspaper that he had received verbal confirmation from the police that Waziri had been listed for deportation, and that she could be arrested if she did not voluntarily present at Sandholm.

The 70-year-old-woman has advanced senile dementia, has suffered from strokes, has reduced mobility and suffers from chronic high blood pressure, reports Politiken.

Her daughter, Marzia Waziri, who has lived and held residency in Denmark for 25 years, told the newspaper that her mother would not survive for more than two days in Afghanistan.

Ms Waziri lives with her mother in Aarhus and also acts as her carer, and has two children of her own who are Danish citizens. She told Politiken that she "did not want to think about" what might happen should her mother travel to Kabul.

"We have no family left in Afghanistan that would be able to receive her. We are two siblings living in Denmark," she said.

Randeris told the newspaper that he applied to the Ministry of Immigration for a humanitarian residence permit on Waziri's behalf last year, but has not yet received a response.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Polisen 17-04-10:

Därför är det svårt att utvisa personer till sidans topp

Den person som misstänks för terrordådet i Stockholm den 7 april skulle utvisas. Patrik Engström, gränspolischef, svarar på frågor om vad som är svårt med utvisningsärenden.

De största utmaningarna när polisen ska verkställa utvisningar är att personernas identiteter inte alltid är fastställda, att alla länder inte vill ta emot sina medborgare om de inte återvänder frivilligt och att många personer avviker när de fått avslag på asylansökan.

Just nu har polisen cirka 18 000 öppna verkställighetsärenden från Migrationsverket. I två tredjedelar av alla fall där polisen ska verkställa utvisningar har personen avvikit.

Varför kan inte polisen eftersöka fler personer som har avvikit?

- Det är juridik som reglerar hur vi får eftersöka personer. Vi arbetar med inre utlänningskontroller, men där finns det begränsningar i hur polisen får genomföra såna kontroller. Vi får inte kontrollera vem som helst hur som helst, säger Patrik Engström.

I fallet med personen som misstänks för terrorbrottet i Stockholm, varför lyckades inte polisen utvisa honom?

- Personen fanns inte på den adress han hade uppgivit och det fanns ingenting i våra system om att han skulle vara en farlig person.Verkställigheter med tvång till Uzbekistan sker dessutom endast i begränsad omfattning och med stor restriktivitet. Huvudregeln är att endast frivilliga utresor, utan eskort och utan myndighetskontakt kan genomföras, säger Patrik Engström.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sydsvenskan 17-04-09:

"Frustrerande" att 39-åringen inte utvisades till sidans topp

Den terrormisstänkte 39-åringen skulle utvisas ur Sverige. Men han avvek och polisen kunde inte verkställa beslutet - precis som i 12 000 andra ärenden i Sverige.

- Det gör mig frustrerad, säger statsminister Stefan Löfven (S).

2014 ansökte 39-åringen om uppehållstillstånd i Sverige. I juni 2016 avslogs hans ansökan av Migrationsverket och i december fick han en tidsfrist på fyra veckor att lämna landet.

I februari 2017 lämnades ärendet över till polisen och mannen blev efterlyst den 27 samma månad. Men mannen befann sig inte på den adress han var skriven på och kunde inte omhändertas.

Statsminister Stefan Löfven säger att detta gör honom frustrerad och att ett nej till en ansökan om uppehållstillstånd eller en ansökan om asyl måste följas av att personen lämnar landet.

- Vi måste förbättra möjligheterna att verkställa, säger Löfven och tillägger att det också är viktigt för tilltron till systemet.

Pär Löwenberg, gruppchef vid nationella gränspolissektionen, säger till TT att omkring 12 000 personer är efterlysta på samma sätt i Sverige i dag, och polisen har svårt att hitta många av dem. Det kan vara personer som saknar pass eller uppehållstillstånd, men också personer som utgör säkerhetshot.

- Vi tittar på vad det finns för adressuppgifter. Det här är många gånger en person som inte inställt sig efter kallelse från Migrationsverket. Men för oss finns det inte så mycket att gå på, säger Löwenberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-04-12:

Polis: Ingen möjlighet att prioritera bland tusentals utvisningsbeslut till sidans topp

Pappersakter, bristande samarbete mellan myndigheter och ineffektiva inre utlänningskontroller. Så sammanfattar polisen situationen när myndigheten nu försöker nå upp till regeringens mål om att öka antalet utvisningar.

Inrikesminister Anders Ygeman håller med om att myndigheten behöver ökade möjligheter att prioritera bland de tusentals personer med utvisningsbeslut som polisen nu letar efter.

- Det kan behöva skärpas, men man ska komma ihåg att det måste utgå från där verkställighetschanserna är som störst. Om det finns säkerhetsproblem med en asylansökan då ska det behandlas i en särskild ordning, det kan ju lämnas över till Säkerhetspolisen.

Den 39-åriga uzbekiska man som nu har erkänt sig skyldig till fredagens dödliga lastbilsfärd var vid tillfället för dådet efterlyst av polis efter att han avvikit till följd av ett utvisningsbeslut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-12:

"Vi behöver hundratals nya gränspoliser" till sidans topp

Gränspolisen har endast cirka 200 poliser för att hitta de 10.000 personer som gått under jorden för att inte bli utvisade. Det behövs hundratals fler poliser, modern datateknik och utbildning för att gränspolisen ska kunna utvisa fler, säger gränspolischefen Patrik Engström till DN.

Terrorattacken på Drottninggatan har satt gränspolisen i fokus. Orsaken är att den nu häktade Rakhmat Akilov hade utvisats av Migrationsverket och skulle ha lämnat Sverige i januari. Polisen utvisar årligen 3.500-3.800 personer.

Men det finns cirka 10.000 personer som gått under jorden när de fått Migrationsverkets beslut om utvisning. Rakhmat Akilov var en av dessa och han var efterlyst av polisen sedan den 27 februari. Hans fall blixtbelyser gränspolisens generella problem.

- När jag tittar på det som fanns i ärendet när det gällde information om var personen kunde eftersökas så fanns det väldigt lite att gå på, säger Patrik Engström är chef för gränspolissektionen vid polisen nationella operativa avdelning, Noa.

Fanns det något ni kunde agerat på?

- Nej. Han efterlystes, det gjordes. Men det fanns inte mycket mer att göra, svarar Patrik Engström.

Han förklarar att i de flesta ärenden som Migrationsverket lämnar över till polisen finns inte mycket att gå på. I huvuddelen av fallen stannar polisens åtgärd därför vid en efterlysning.

- Har vi tips, eller om det i ärendena finns adressuppgifter, då spanar och eftersöker vi på olika sätt. Men i de flesta av fallen är det care of-adresser eller falska adresser där de här personerna aldrig har bott. Då återstår det att hoppas att man ska hitta dem vid en inre utlänningskontroll, vid en trafikkontroll eller om polisen medverkar i arbetsplatskontroller, säger Patrik Engström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 17-04-11:

Rebecka Kärde: Så dras maskineriet igång mot papperslösa till sidans topp

Sedan det uppdagades att den misstänkte gärningsmannen hållit sig dold för myndigheterna efter att ha fått avslag på sin asylansökan har begreppet "avvikare" snabbt fått spridning. Rebecka Kärde skriver om en farlig retorik i debatten.

Den som vill veta hur en hetsjakt uppstår kan med fördel studera uttalanden i svensk medias rapportering efter förra veckans fruktansvärda terrordåd i Stockholm. Sedan det uppdagades att den misstänkte gärningsmannen hållit sig dold för myndigheterna efter att ha fått avslag på sin asylansökan har begreppet "avvikare" snabbt fått spridning, för att beteckna människor som nekats asyl och därför uppehåller sig i landet utan formellt tillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-04-11:

Anna Hellgren: Anna Kinberg Batra borde skämmas till sidans topp

"Om man inte får vara i Sverige ska man avvisas. Om det hade fungerat som det ska hade 39-åringen inte varit på Drottninggatan i fredags."

Så skrev moderatledaren Anna Kinberg Batra på Twitter i måndags och därmed slogs dörrarna upp för allsköns sammankopplingar mellan flyktingar och potentiella terrorhot.

Det var knappast en högoddsare att det skulle vara just Kinberg Batra som följde efter SD över anständighetens gräns först, moderatledaren har seglat allt närmare den radikala högernationalismens retorik under året.

Från Uzbekistan

Den misstänkte gärningsmannen är från Uzbekistan, en hårdför diktatur som gjort sig känd för att tortera återvändande medborgare. För några år sedan stoppades svenska utvisningar dit just därför.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 17-04-12:

FARR: Hårdare tag mot papperslösa inte lösningen till sidans topp

Flyktinggruppernas riksråd, FARR, oroas över kraven på hårdare tag mot papperslösa. FARR tror inte att det förhindrar framtida brott.

Efter fredagens terrordåd på Drottninggatan har politiker från både regeringen och oppositionen krävt hårdare tag mot personer som befinner sig i landet utan uppehållstillstånd, vilket oroar FARR:s ordförande Sanna Vestin.

- Hur ska vi kunna stoppa en person som vi ännu inte vet att den kommer begå ett brott? Det här är ju ett allmänt problem. Det kan ju inte lösas med att man utvisar människor för att man tror något man inte vet.

- Lika lite som det går att stoppa en svenskfödd person från att begå ett brott som man inte vet att den kommer att begå, säger Sanna Vestin.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-04-15:

"Du blir inte extremist av ett nej" till sidans topp

Som i konsekvens av terrorattentatet i Stockholm i fredags blir det nu tuffare för asylsökande som fått avslag på sin ansökan att stanna kvar i Sverige. Men, hur tänker personerna själva som riskerar att utvisas? Möt Ahmad som har bott i Sverige sedan 2007 och som än i dag väntar på svar från Migrationsverket.

Ahmad, som inte vill träda fram med sitt riktiga namn kom till Sverige från Libanon 2007 där han flydde Libanonkriget som utspelade sig i juli 2006 mellan Israel och den shiamuslimska organisationen Hizbollah.

Han smugglades över libanesiska gränsen till Syrien och tog sig sedan därifrån med båt till Turkiet.

- Jag fick stanna där i några dagar och tog mig sedan med en fullsmockad gummibåt till Grekland, berättar Ahmad.

Med ett förfalskat irakiskt pass tog han, en månad senare, ett flyg hela vägen till Sverige.

Tio år har passerat och han har under den tiden hunnit skaffa barn och flytta från Stockholm upp till Luleå. Men än i dag är han fortfarande asylsökande och väntar ett svar från Migrationsverket om huruvida han får stanna kvar i Sverige eller utvisas från landet.

- Det känns fruktansvärt. Att bo i Sverige i snart över tio år och sen till slut få höra att jag ska skickas hem igen hade förstört mig. Att känna att du finns, att du faktiskt lever men samtidigt inte är otroligt jobbigt.

Om du nu skulle få beskedet att du ska utvisas. Vad skulle du göra?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria debatt 17-04-19:

Effektivare avvisningar hade inte förhindrat terrordådet till sidans topp

Terrorismens mål är rädsla och motsättningar, därför är det beklämmande när Stefan Löfvén på ett primitivt sätt utropar några av vårt lands mest utsatta människor till syndabockar och därmed går rätt terrorismens fälla, skriver Henry Ascher.

Detta måste sägas först: Terrorister är något av det fegaste som finns och terrorism är inte värt något annat än förakt. Terrorismens mål är att slå mot demokrati och mänskliga rättigheter. De bekämpar samhällen som strävar efter alla människors lika värde, där människor möts i gemenskap oavsett religion, hudfärg eller födelseland. Medlet är att skapa rädsla för att skapa motsättningar och polarisering.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

IMäI Sörmland 17-04-14:

Detta är på gång i Nyköping till sidans topp

IMÄI - gruppen i Nyköping har legat lite i dvala under en period men vi kan nu meddela att vi har kommit igång igen.

Närmast i tiden ligger söndagslunch på magasinet den 23 april kl 14 som vi håller i där ni alla är välkomna. Där kommer vi berätta mer om vad nätverket IMÄI gör för något och tillsammans komma fram till vad vi i Nyköping vill ha för verksamhet. Vi behöver bygga upp vårt kontaktnät och håller just nu på att gå ut till personer och grupper som vi vill samarbeta med. Söndagslunchen är en början på det arbetet.

Sen är det 1 maj och IMÄI kommer självklart vara ute på gatorna. Kl 13 är det samling i teaterparken tillsammans med F! och SAC går vi vidare till Gripsholmsparken där lite liveframträdanden och tal kommer att hållas. Låt oss visa Nyköping att vi är många. I år går vi under parollen Gränslös feminism och arbetsplatskamp.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-04-11:

FARR behöver din hjälp! till sidans topp

I en tid när Sveriges flyktingpolitik blir allt mer omänsklig behövs Flyktinggruppernas riksråd, FARR, mer än någonsin. Vi är en gräsrotsorganisation som bygger på ideellt arbete - och nu går vi på knäna. Därför ber vi om din hjälp!

FARR ger dagligen råd och stöd till människor som sökt skydd i Sverige, antingen de befinner sig i asylproceduren, har fått avslag, är tagna i förvar eller har fått stanna och försöker återförenas med sina familjer.

FARR ger ut Goda råd till asylsökande på sex olika språk.

FARR sprider information om viktiga förändringar i asyllagstiftning och rättslig praxis.

FARR tar fram egna förslag på hur Sverige skulle kunna bedriva en mer solidarisk och human flyktingpolitik.

Tycker du det är viktigt att FARR finns? Hjälp oss att fortsätta vårt arbete genom att swisha ett bidrag till 123 327 89 83!

Vårt mål är att i ett första steg få in 100 000 kronor innan 1 juni.

Vi har under knappt ett år haft möjlighet att ha en projektanställd person för att samordna det arbete som styrelse, volontärer och lokalgrupper gör. Genom crowdfunding samlar vi nu in pengar för att kunna förlänga anställningen. Samordnaren ska också få möjlighet att lyfta blicken från det dagliga, akuta arbetet och se över hur FARR kan bli en mer hållbar organisation på sikt.

Sprid gärna denna insamlingskampanj till dina vänner och bekanta! Har du inte själv möjlighet att bidra kan du ändå hjälpa till genom att berätta för människor i din närhet att man numera enkelt kan stödja FARR via Swish.

Så här kan du stödja oss:

Swisha valfri summa till 123 327 89 83

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-04-11:

Upprop: Ge ensamkommande ungdomar möjlighet avsluta sin skola där de idag bor till sidans topp

Flera organisationer och trossamfund går nu ut i en gemensam vädjan till Dalarnas politiker om att skyndsamt säkra fortsatt skolgång till läsårets slut för ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18 år eller har bedömts av Migrationsverket att vara 18 år.

En pojke sätts kl 00:32 på sin 18-årsdag på ett tåg från Mellansverige till Norrbotten. Med 12 timmars varsel får han beskedet att han måste lämna kommunen där vänner och skola utgjort det nätverk av relativ trygghet för en plats som han beskriver som ett "läger" och där personalen upplevs som väktare.

Undertecknade organisationer/nätverk/trossamfund vittnar om mängder av berättelser liknande denna från ensamkommande ungdomar. Inom loppet av ett dygn tas den mödosamt erövrade tryggheten bort och ungdomarna tvingas börja om på en främmande plats omgivna av främmande människor. Men nu utan det skyddsnät som de omgavs av bara ett dygn innan sin 18-årsdag.

Tillsammans vädjar vi nu till Dalarnas kommuner att säkra det mest akuta: garantera fortsatt skolgång fram till skolårets slut för ensamkommande asylsökande ungdomar som under skolåret fyller, eller av Migrationsverket bedöms vara, 18 år. Som reglerna tolkas idag kan dessa ungdomar plötsligt ryckas upp från sin trygghet såväl i skolan som i samhället i övrigt för att förflyttas till en annan kommun. Om de istället får bo kvar i skolkommunen kan de avsluta sitt skolår utan de problem som är förknippade med ett plötsligt uppbrott från en trygg miljö. Om de förflyttas är det dessutom osäkert om de kommer in på gymnasieskolan på den nya orten, eftersom bedömningen av deras kunskapsnivå och studieframgång kan bli bristfällig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arvika-Tidningen 17-04-10:

Manifestation för nya kristna till sidans topp

Asylsökande som konverterat till kristendom riskerar straff om de utvisas. Vissa konvertiter ska därför ha rätt till uppehållstillstånd, men det är inte alltid det efterföljs.

- Enligt svensk lag ska den som riskerar förföljelse få uppehållstillstånd, sa Linda Alexandersson från Equmeniakyrkan i ett tal under söndagen.

Det var kraftig uppslutning till den manifestation som hölls på söndagen. Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan och Frälsningsarmén hade gått samman för att uppmärksamma asylsökande kristna konvertiters situation i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 17-04-12:

Omplacering och vidarebosättning: Framsteg, men mer krävs för att uppfylla målen till sidans topp

EU-kommissionen har i dag antagit sin elfte lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 2 mars 2017.

Medlemsländerna har gjort stadiga framsteg när det gäller omplacering, och ytterligare 2 465 personer har omplacerats, vilket är ett nytt månadsrekord. Det totala antalet omplaceringar är just nu 16 340. Större ansträngningar behövs dock från alla medlemsländer för att se till att alla som är berättigade omplaceras under de kommande månaderna. Beträffande vidarebosättning har medlemsländerna fortsatt att göra stora framsteg, och 15 492 personer har hittills kunnat erbjudas säkra och lagliga vägar till EU. I syfte att förbättra processen för vidarebosättning och omplacering innehåller dagens rapport riktade rekommendationer till medlemsländerna.

- I mars nådde vi ett nytt rekord i antalet omplacerade personer, säger kommissionären med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos. Detta är solidaritet i konkret form och ett bevis på ansvarstagande. Det är nu dags för medlemsländerna att uppfylla sina åtaganden och intensifiera sina insatser. De har en politisk, moralisk och rättslig skyldighet att göra det. Jag uppmanar de länder som ännu inte har anslutit sig till denna gemensamma insats att göra det. Att omplacera alla berättigade personer från Grekland och Italien under de kommande månaderna är fullt möjligt. Samtidigt lyckades vi med en vidarebosättning av två tredjedelar av de 22 500 personer vi i juli 2015 åtog oss att erbjuda en säker och laglig väg. Detta är goda nyheter. Vi uppfyller våra åtaganden att dela ansvaret med tredje länder som t.ex. Turkiet, Jordanien och Libanon.

Omplacering

(...)

Hela pressmeddelandet med många annex (Extern länk)

Diagram från Statewatch 17-04-06: Member states' support to emergency relocation mechanism (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-04-14:

Commission report reveals downscaled ambition on relocation till sidans topp

The European Commission has published its eleventh report on the progress of the relocation and resettlement schemes, revealing downscaled ambitions on relocation.

While the Commission identifies a "steady progress" on relocation, the total number remains modest. Only 16,340 persons out of the target-commitment of 98,255 made by the Council have been relocated from Greece and Italy. Further, the Commission has revised its target of asylum seekers to be relocated by September, when the legal basis of the relocation scheme comes to an end. It argues that the number of those who are eligible for relocation is lower than the original targets. The new target to be reached is amounts to just over 33,000 people in total, out of which only around 14,000 more people are still to be relocated from Greece and 3,500 from Italy.

The relocation scheme was put forward to give life to the principles of solidarity and fair sharing of responsibility between Member States. Yet i, the Commission's haste to adjust the relocation target in the face of poor implementation by Member States over the past year and a half seems rather to downplay rather than enforcing agreed commitments.

As far as resettlement is concerned, the report reveals that while two thirds or 15,492 persons of the agreed 22,504 resettlements under the EU resettlement scheme have been resettled, ten Member States have neither resettled nor undertaken any actions to resettle from Turkey (CY, DK, EL, HU, IE, MT, PL, SK, SI, UK).

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-04-07:

Systematic checks of EU citizens crossing external borders mandatory as of today till sidans topp

As of today, Member States are obliged to carry out systematic checks against relevant databases on EU citizens who are crossing the EU's external borders, in addition to the systematic checks already being carried out on all third-country nationals entering the Schengen zone. Proposed by the Commission in a direct response to the attacks in Paris in November 2015 and the growing threat from foreign terrorist fighters, the new rules - adopted by the Council on 7 March - strengthen the management of our external borders. The revision ensures a good balance between the current security challenges and the need to avoid disproportionate impacts on traffic flows at border crossings. Alongside the ongoing roll-out of the European Border and Coast Guard, the reinforcement of the Schengen Borders Code reflects the EU's joint commitment to preserving the freedom of movement within the Schengen area and ensuring the security of EU citizens.

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-04-07:

Letting people drown is not an EU value till sidans topp

By Judith Sunderland, Human Rights Watch

595. A nice round number, right? It refers to the dead and missing in the central Mediterranean, mostly between Libya and Italy, in the first three months of 2017. The known dead died from drowning, exposure, hypothermia, and suffocation. Horrible, agonising deaths.

24,474. This is a nicer number. It refers to the women, men, and children who made it safely to Italy this year, all of them plucked from flimsy, overcrowded boats by European vessels. Many were rescued by teams from nongovernmental organisations patrolling international waters just off Libya, where most migrant boats depart.

Those groups - including Doctors Without Borders (MSF, for the French acronym), Migrant Offshore Aid Station (MOAS), SOS Mediterranee, Proactiva Open Arms, Sea-Watch and others - are now being accused of encouraging boat migration. Or worse, of collusion with people smugglers.

The EU border agency, Frontex, has suggested that the presence of rescue operations by nongovernmental groups is a pull factor, encouraging people to take the dangerous journey in hopes of rescue.

A prosecutor in Catania, Sicily, has opened an inquiry into the funding streams for these groups, indicating a suspicion that they may be profiting illicitly from the movement of people in search of safety and better lives.

This is the latest cruel twist in the EU's response to boat migration from Libya. It reflects concern over increasing numbers of people embarking from Libya, the strain on the reception system in Italy and beyond, and the rise of xenophobic populism in many EU countries.

But blaming the lifesavers ignores history, reality, and basic morality.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 17-04-12:

Stärkt skydd för barn på flykt inom EU till sidans topp

Idag har EU antagit en gemensam policy med syftet att stärka skyddet för barn på flykt. UNICEF välkomnar policyn om ett heltäckande skydd för barn på flykt och har drivit ett aktivt påverkansarbete för att få till stånd förslaget. Det är särskilt positivt att den omfattar alla barn och därmed sätter barnets rättigheter i fokus oberoende av ursprung eller rättslig status.

Det är första gången som EU-kommissionen antar en policy av detta slag. Den är unik i och med att den omfattar samtliga barn som befinner sig på flykt, asylsökande, migranter, barn i familj och ensamkommande barn. Policyn har tagits fram mot bakgrund av att man upptäckt många luckor i de existerande skyddssystemen för barn som av olika anledningar befinner sig på flykt. Många barn har fallit mellan stolarna i och med olika länders regelverk och bristande samverkan mellan länder. Detta har varit särskilt tydligt vad gäller arbete med spårning och efterforskning av familjemedlemmar och familjeåterförening. Många länder har också brustit i registrering av de barn som anlänt och brustit i sin skyldighet att tillgodose barnen sina grundläggande rättigheter. Barn på flykt ska genom förslagen i policyn skyddas under hela flyktvägen- från ursprungsland, transitländer till slutdestination.

Här är exempel på några av de åtgärder som föreslås:

+ Fånga upp barnen genom att tidigt registrera dem och utreda deras omedelbara och långsiktiga behov.

+ Aktivt spåra familjemedlemmar och främja familjeåterförening.

+ Utbyta information mellan länder och gemensamt motverka att barn avviker och försvinner.

+ Förbättra mottagandet av barn och bistå med tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och psykosocialt stöd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 17-04-12: UNICEF and UNHCR welcome EU policy to protect migrant and refugee children (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 17-04-13:

Europe's response to Child Trafficking?-too little, too late. till sidans topp

The relief efforts for Dunkirk after the devastating fire that leveled the camp are ongoing, however Calais Action released sobering information?-?129 children still remain missing, most likely driven into the hands of traffickers lying in wait. Although we all anxiously wait for the recovery of these children, we know that the reality remains?-?that legislation targeting and marginalizing refugees only strengthens the power of evildoers.

This came on the same day that the European Commission issued a press release detailing their priority actions for child migrants and refugees. Although the report contains many niceties, the comprehensive action plan seems lacking in any significant, realistic strategies, instead relying heavily on sweeping statements such as:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch April 2017:

European Commission will not ensure protection for those supporting sans-papiers till sidans topp

Chris Jones

A new European Commission evaluation of EU laws on migrant smuggling concludes there is a need to improve the situation around "the perceived risk of criminalisation of humanitarian assistance" to "irregular" migrants. The Commission argues that the answer to the problem is "effective implementation of the existing legal framework" - but it is the laws currently in place, which let Member States decide whether or not to punish humanitarian assistance, that permits the existence of a very real risk of criminalisation in the majority of EU Member States.

Evaluating the 'Facilitators Package'

On 31 March the European Commission published a substantial evaluation of two laws that are known together as the "Facilitators Package", which were agreed in 2002 and provide the legal backbone to EU and Member State efforts against migrant smuggling.

Numerous action plans, strategies and policy measures have been introduced to complement the laws in the years since they were passed - most recently the May 2015 EU Action Plan on migrant smuggling, which promised that in 2016 there would be:

"[P]roposals to improve the existing EU legal framework to tackle migrant smuggling while avoiding risks of criminalisation of those who provide humanitarian assistance to migrants in distress."

With the evaluation of the Facilitators Package, the Commission has made clear its intention to do no such thing.

The Member States: free to criminalise solidarity

One of the two laws that makes up the Facilitators Package is a Directive, Article 1 of which says that all Member States must adopt appropriate sanctions against:

(...)

Läs eller hämta analysen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-04-11:

Fundamental rights of migrants in an irregular situation who are not removed till sidans topp

The Agency took part in a conference on undocumented lives organised in the European Parliament in Brussels on 29 March.

It sought to explore whether the current EU migration policy and suggested reform of the Common European Asylum System (CEAS) pushing people into irregularity. The Agency reminded participants that everyone has fundamental rights, regardless of their status. As a follow up to the event, the Agency compiled a note on the fundamental rights of non-removed people as a reminder of the evidence-based advice FRA has produced in the past.

(...)

This note draws on past FRA materials on the fundamental rights of migrants in an irregular situation who cannot be removed. It draws attention to the obligation of EU Member States to provide them with a certification of postponement of removal and to grant them access to core fundamental rights.

In 2011, a FRA report found that EU institutions and Member States should pay more attention to the situation of migrants in an irregular situation who have been issued a return decision but who have not been removed. It called on Member States to avoid situations where people who are not removed remain in legal limbo for many years.

Current EU policy developments bring this issue again to the forefront, as some legislative and policy measures to speed up asylum procedures could lead to rejections of application of people who need international protection, for example, because of not cooperating with the authorities. Human rights considerations may prevent their removal; this will increase the number of migrants staying in the EU in a legal limbo. This will not only affect their fundamental rights but also pose new challenges to EU Member States, which are undesirable from the human security and the public order perspectives.

Läs hela skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Piteå-Tidningen 17-04-18:

Handlingsplan ska få asylsökande att stanna till sidans topp

85 procent av de asylsökande som kommer till Norrbotten väljer att flytta söderut när de får uppehållstillstånd. En handlingsplan ska få fler att vilja stanna.

För att klara framtida utmaningar behöver Norrbotten både mer arbetskraft och kompetens, en viktig pusselbit i detta är tillskottet av asylsökande människor till länet.

Under år 2015 tog Norrbotten emot omkring 7 000 asylsökande av de cirka 163 000 som togs emot i hela landet. En stor del av befolkningstillväxten i Sverige och Norrbotten för 2016 bygger på att de som kom 2015 nu fått uppehållstillstånd

I Norrbotten nådde inflyttningen av utrikesfödda år 2016 den högsta nivån sedan länsstyrelsen började mäta år 2010 -?3 718 personer.

Totalt med även de inrikesfödda handlade de om en inflyttning på drygt 8 000 personer - det minimun av inflyttning som krävs för att balansera den demografiska utvecklingen i Norrbotten. Alltså så många människor som behövs för att klara framtidens välfärd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-04-19:

Lärarbrist orsakar köer till sfi-utbildningar till sidans topp

Omkring hälften av alla kommuner rapporterar att de har kö till sfi-utbildningar. Enligt en ny rapport från Skolverket beror kötiderna inte på stort antal sökande utan brist på sfi-lärare.

Köer till sfi, svenska för invandrare, är vanligast i kommuner med pendlingsavstånd till större och mindre städer. Landsbygdskommuner och storstäder har i mindre utsträckning köer, visar Skolverkets rapport.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-04-12:

Ny sajt om sex och samlevnad för nyanlända unga till sidans topp

Den nya webbplatsen Youmo informerar unga som är nya i Sverige om bland annat hälsa, jämställdhet och sex. Sajten är framtagen av UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

Youmo har tagits fram på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och regeringen. Syftet med sajten är att den ska besvara frågor om kroppen, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Enligt Lotta Nordh Rubulis, projektledare för Youmo, är sajten framtagen i nära samarbete med nyanlända unga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-04-14:

Här möts nya och etablerade svenskar kring kultur till sidans topp

Det är söndag på Midsommargården i Stockholm och i dag anordnas Rosa Stationen, en integrationsträff där kultur och möten står i fokus.

Rosa Stationen vid Telefonplan, Stockholm, är ett samarbete mellan Föreningen Midsommargården och Refugees Welcome Stockholm. Varannan söndag öppnas dörrarna upp för att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar.

- Föreningen Midsommargården har fått pengar för att driva ett integrationsprojekt och eftersom Midsommargården arbetar med kultur så ville vi skapa ett integrationsprojekt som kretsar kring kultur, kulturutbyten men framförallt möten, förklarar Anna El Yafi, Föreningen Midsommargårdens projektledare för Rosa Stationen.

I lokalen trängs volontärer i rosa västar med pingisspelande barn och grupper av vuxna som sitter vid bord och pratar. Sedan Rosa Stationen Telefonplan öppnade i februari har intresset varit stort, berättar Lina Lehn, projektledare Rosa Stationen.

- Det är väldigt många människor som hör av sig och vill hjälpa till. Vi har volontärer med många olika erfarenheter, vi har exempelvis personer som själva har flytt till Sverige och personer som arbetar inom SFI, säger hon.

En av volontärerna som hjälper till på Rosa Stationen är Zaine Albush. Han började själv som besökare men arbetar nu med att locka nya deltagare till träffarna.

- Jag har själv flytt till Sverige och nu vill jag hjälpa andra som är nya här. Jag började som besökare på Refugees Welcome Stockholm och nu hjälper jag andra att hitta hit. Den här organisationen hjälper nya och etablerade svenskar att förstå varandra bättre och samarbeta, säger han.

Zaine menar att träffarna genom aktiviteter och möten skapar trygghet för asylsökande och nyanlända personer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-18:

Invandrade akademiker kan ge staten miljarder till sidans topp

Om invandrade akademiker får ett yrke som motsvarar deras utbildning ger det tio miljarder extra i statskassan. Det visar en ny rapport från fackförbundet Jusek som DN tagit del av.

Nu vill facket att regeringen förändrar reglerna för uppehållstillstånd och högre utbildning.

Vinsterna av att hjälpa invandrade akademiker till rätt yrke kommer snabbt, enligt en färsk forskningsrapport från Jusek som DN har tagit del av.

Enligt Jusek bor 300.000 akademiker födda utomlands i Sverige. Men alldeles för ofta har de jobb som inte motsvarar deras kvalifikationer. En anledning är att huvudregeln i dag är att ge flyktingar tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader. För att få permanent uppehållstillstånd därefter krävs det att de har en fast anställning.

- Det gör att många tar första, bästa jobb bara för att få stanna. Vi vet dessutom att de som gör det ofta fastnar där, det blir inte som en språngbräda till ett annat jobb. Det anser vi är moraliskt och samhällsekonomiskt felaktigt. Dessutom är det frustrerande för individen, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Enligt Jusek är i dag invandrade akademikers sysselsättningsgrad klart lägre än för inrikesfödda, 77,1 procent jämfört med 84,3 procent. Dessutom har klart fler utrikes födda akademiker enkla arbeten. Två av tre akademiker med enkla arbeten är födda i utlandet, enligt Jusek.

Organisationen menar att detta är en samhällsekonomisk förlustaffär som kan åtgärdas med ganska enkla insatser, som kompletterande utbildning och att se till att deras examen blir bedömd. Kostnaden för den typen av åtgärder skulle betalas igen snabbt och med råge, enligt Jusek.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 17-04-21:

Svar på skriftlig fråga: Allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten till sidans topp

Fråga 2016/17:1181 av Johan Hedin (C)

Sedan måndagen den fjärde januari 2016 har alla som inte har giltiga id-handlingar stoppats vid gränsen till Sverige, som ett sätt att få ned antalet asylsökande till landet. Det har inneburit en stor börda för Öresundsregionen att människor som söker skydd inte har kunnat ta sig till Sverige och stora hinder för möjligheten att bo och arbeta på olika sidor om Öresund.

Lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet säger:

"Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen, i syfte att upprätt?hålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet, vidta [vissa åtgärder]."

När förslaget lades fram kritiserade jag och många remissinstanser otydligheten i det här kriteriet. Vad är en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten? Lagen ger långtgående befogenheter till regeringen när än det finns en sådan fara. Därför är det viktigt att kriterierna är tydliga.

I synnerliga skäl kan långtgående åtgärder vara nödvändiga. I regeringens proposition motiverades förslaget med att så mycket som 190 000 personer skulle kunna komma att söka asyl i Sverige, och att den aktuella situationen som förelåg utgjorde "ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet". Den aktuella situation som då rådde var en kraftig påfrestning för Sverige. I propositionen nämns svårigheten att hitta tak över huvudet åt alla asylsökande, att kommuner inte kunde följa socialtjänstlagen och att Myndigheten för sam?hällsskydd och beredskap beskrev det som att det förelåg "stora utmaningar att värna målen för samhällets säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet". Situationen under hösten 2015 stämmer överens med vad propositionen kräver:

(...)

Hela frågan med svar av statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftlig fråga av Gunilla Nordgren (M): Extra kostnader i samband med id-kontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 17-04-10:

"Fortsatt haveri kring åldersbedömningar" till sidans topp

Åldersbedömningar behövs, men de ska göras omedelbart vid ankomst och med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inget av detta har gjorts eller planeras att göras. Det skriver Håkan Mörnstad, före detta rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket.

Så har äntligen en organiserad åldersbedömning av ensamkommande barn presenterats. Det är nu ett och ett halvt år sedan den stora flyktingvågen då cirka 36 000 ensamkommande ungdomar under kort tid kom till landet.

Redan i slutet av 2015 fick Rättsmedicinalverket en förfrågan om det kunde ta över åldersbedömningarna, efter att Migrationsverket avbrutit samarbetet med barnläkarna två år tidigare. Regeringsbeslut kom den 16 maj 2016, men först nu kan ett systematiskt arbete med medicinsk åldersbedömning starta. Det tog ett år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-04-13:

Åldersbedömning - mitt just nu värsta ord till sidans topp

Julia Mjörnstedt Karlsten

Titta på bilden på mig här ovan. Hur gammal tror du att jag är? 17? 25? 35?

Om jag säger att jag fött två barn, rest jorden runt och har en mormor som är 95, ändrar det din gissning? Om jag säger att jag i sommar fyller 32 år, tror du mig då? Om mitt pass och körkort försvann, om alla myndigheter i landet skulle gå upp i rök och alla bevis på min identitet inte längre fanns, skulle du tro på mig?

Åldersbedömning. Mitt just nu värsta ord. Ett ord som innebär så mycket förnedring, respektlöshet och död. Men det är också verklighet för de allra flesta ensamkommande barn som befinner sig i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-04-13:

"Min son riskerar att dödas med en penna" till sidans topp

Zaker, 16, från Afghanistan har bott med sin nya familj på en ort i Västsverige i över ett år - och fått två nya syskon på köpet.

Nu riskerar han utvisning trots intyg från behandlande psykolog, överläkare och psykiatrisköterska och andra som delar familjens övertygelse om att han är underårig.

- Skicka mig till Afghanistan i stället, säger hans nya mamma Louise, 35.

För drygt ett år sedan tog Louise och hennes familj emot en tonårskille från Afghanistan som hade kommit ensam till Sverige. Han heter Zaker och har vuxit in som en ny medlem i den svenska familjen.

- I början trevade vi oss fram och försökte hitta sätt att kommunicera genom barriärerna, men sakta började vi lära känna varandra. Han kallar oss rätt och slätt för mamma och pappa, och har vuxit in i våra hjärtan, berättar Louise.

Hon beskriver hur Zaker med självklarhet har blivit en storebror till hennes söner, David som är tre år och Mose, som är fyra månader:

- Han har lärt sin treåriga lillebror att boxas, hoppa ner från större stenar och andra våghalsiga saker som storebröder är betydligt bättre på än mammor och pappor. Och han är bäst på att vyssja sin minsta bror till sömns.

Utsatt för granatattack

Zaker säger att han kände sig oerhört ensam under flykten till Sverige, och även under den första tiden på ungdomsboendet.

- Min svenska familj finns alltid där och de lyssnar och försöker ge stöd, utan dem skulle jag inte leva. De betyder jättejättemycket. Jag har två familjer nu.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-04-16:

God man: Mitt förtroende för regeringen är raserat till sidans topp

"När ska regering och kommun välja en humanitär politik? Låta sina handlingar ledas av vad mänskliga rättigheter kräver?" Det frågar sig veckans debattör, Bertil Egerö, är god man till en pojke vars ålder skrivits upp och har sett de mänskliga konsekvenserna av detta.

Jag är förbannad, djupt ledsen och mycket störd. Den regering som för bara ett år sedan tog emot asylsökande barn med öppna famnen använder sig i?dag av ojusta medel för att utvisa dem igen. Jag har som god man följt processen mycket nära sedan över ett år tillbaka. Traumatiserade unga tonåringar bäddades in i största möjliga omsorg, gavs möjlighet till skola, fick stöd när rädslan och sorgen tog överhanden. Snart hade de landat i en ordentlig utbildning i en vanlig svensk skola, de läser läxor och pratar allt bättre. De knyter vänskapsband med allt fler svenskar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-04-11:

Löfven, du hycklar om ensamkommande till sidans topp

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

I dagarna är den socialdemokratiska kongressen samlad för att diskutera partiets politik framöver. Temat för kongressen är trygghet i en ny tid. Det finns en grupp barn som är i stort behov av trygghetsskapande åtgärder. Nyanlända barn. Nu behöver regeringen agera.

Statsministern och hans regering är stolta för den insats som Sverige gjorde för människor på flykt under 2015. Det är även vi. Vi var många som där och då hjälpte till med både kunskap och verksamhet för att se till att bemötandet av nyanlända skulle bli så bra som möjligt. Nu ett och ett halvt år senare så ser vi återigen hur otryggheten växer på grund av regeringens politik.

Som en ungdom i Rädda Barnens verksamhet uttryckte det "Varför vill ni skicka tillbaka oss när ni öppnade gränsen först?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet ledare 17-04-19:

Är du rädd för ditt eget barn? till sidans topp

Det var för några veckor sedan som er vän lämnade landet. Han hade gett tillbaka sin dator till skolan där han gått några månader, packat ihop sina saker och började säga hej då till sina vänner och de vuxna han mött i skolan, socialen, på boenden.

- Hur ska du ta dig fram? frågar någon och han tittar ner i backen. - Promenera, säger han med ett snett leende. Ögonen är redan trötta.

Så lämnar han landet, kanske till fots, kanske med en buss eller en båt. Låt det sjunka in. Er vän flyr från Sverige eftersom landet inte är tryggt nog. Här riskerar han att utvisas tillbaka till det som han flytt från. Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 17-04-19:

"Rättssäkerheten går först" - Migrationsverket svarar på kritik om Barnkonventionen till sidans topp

Migrationsverket har prioriterat rättssäkerheten framför barnperspektivet. Det säger Migrations-verkets rättschef Fredrik Beijer som bemöter den hårda kritik som Barnombudsmannen framförde i sin senaste årsrapport.

- År 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg riktade i sin årsrapport för 2016 hård kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för flyktingbarn (Dagens Juridik 2017-03-14).

BO:s kritik handlar bland annat om långa utredningstider, utredningssamtal som inte är tillräckligt anpassade till barn, brist på särskilda enheter och särskilda utredare med barnkompetens och osäkra ålders?uppskrivningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 17-04-14:

Ali Zadardi: "Statsminister kan jag o mina vänner få våra drömmar??" till sidans topp

/tal från en av manifestationerna mot utvisningar till Afghanistan/

Detta handlar bara om mitt liv o mina känslor men det är inte bara min historia. Vi bär alla samma rädsla o oro om framtiden.

Jag tackar er alla som har kommit hit idag o ger oss erat stöd.

Mitt nytt språk räcker inte till, allt som jag vill säga. Jag äger inte ord att säga hur orolig, ledsen och hur hopplöst det känns.

Jag äger inte ord för hur ont som jag har i hjärtat. Jag ber dig statsminister låt mig drömma om framtiden, låt mig göra min mamma glad.

Jag äger inte ord att förklara hur det känns när mamma säger du är mitt enda hopp Ali, jag orkar kämpa mot alla svårigheter tills du gör ett slut på det. Fast hon vet inte hur det är, hon vet inte att jag kommer utvisas till krig tillbaka, jag kan inte säga det heller. Jag vill inte hon ska bli ledsen och förlora sitt enda hopp i livet. Jag ber dig statsminister säg! Vad ska jag svara mamma?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 17-04-14:

Akut läge för ensamkommande barn till sidans topp

Tove Liljeholm (V)

Situationen för ensamkommande flyktingbarn i Sverige är akut. Fler än sex ungdomar har tagit sina liv det senaste halvåret. Hotet om att utvisas och skickas tillbaka till länder som Afghanistan och Irak gör att många mår dåligt.

Ångest, depression och självskadebeteende ökar på grund av oro för att ryckas upp från skola, vänner och hopp om en trygg framtid i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-04-21:

En psykologs berättelse - del 3 till sidans topp

Jag frågar min unga patient vad han tänker på när det uppstår en stunds tystnad. Han tittar upp på mig en kort stund och sedan vänder han ner blicken och säger att han bara har en önskan kvar och det är hans mamma ska glömma bort att hon har en son som heter Mohammed. Läs Anna Olssons fortsatta berättelse om de ensamkommande.

Mohammed säger att han helt gett upp hoppet om sig själv men att han tänker på sin mamma. Han har inte svarat när hon ringt sedan avslaget kom för han har en plan. Han förklarar att han förstår att hans mamma inte kommer att glömma honom fort, men om han sakta försvinner ur hennes liv kommer han att tona bort och hon kommer inte att bli lika ledsen. Jag protesterar och säger att det inte fungerar så, att hans mamma inte kommer att glömma bort honom. Men han står på sig och säger slutligen att det i alla fall är hans enda önskan, att mamma ska glömma bort att hon har en son som heter Mohammed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 17-04-18:

Att inte låta de utvisningshotade ungdomarna stanna är slöseri till sidans topp

Katarina Nyberg, journalist och god man, Säter

Regeringen och Migrationsverket är i full gång att utvisa merparten av cirka 23 000 ensamkommande unga med afghansk bakgrund. De investeringar som gjorts i dessa unga kan tas till vara på en växande arbetsmarknad - vilket skulle gynna såväl industrin som vården.

Av de ensamkommande barn som fick beslut under 2016 fick 38 procent bifall, vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. En 18-åring född och uppvuxen i Sverige kostar samhället tre miljoner kronor. En 18-åring flykting från till exempel Afghanistan kan alltså kosta tre miljoner innan hen är uppe i den kostnaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sydsvenskan 17-04-23:

S i Malmö kräver flyktingstopp till sidans topp

Socialdemokraterna i Malmö vill hindra Migrationsverket från att anvisa flyktingar till staden nästa år. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) tycker att de flyktingar som själva ordnar bostad i Malmö borde räknas av på Migrationsverkets kvot.

Inte en enda nyanländ flykting till Malmö under 2018. Det kravet ställer stadens socialdemokratiska ledning i ett brev till regeringen, skriver Aftonbladet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Paragraf 17-04-19:

Till dig som skyller dina personliga tillkortakommanden på "massinvandringen" till sidans topp

Dick Sundevall

Om det är någon tröst så är du är inte ensam. Ni är många, tusentals, som idag skyller personliga problem och tillkortakommanden på "massinvandringen". Usla skolbetyg, arbetslöshet eller dåligt lågbetalt jobb, sprucket äktenskap, regeringens agerande, spriten som är urdrucken - allt tycks kunna skyllas på "massinvandringen". Men om det nu inte är så, om det inte håller - om det istället beror på dig själv.

Att du fick dåliga betyg i skolan kan i och för sig bero på att du var dummare i huvudet än dina klasskamrater men det kan också finnas andra förklaringar.

Du kanske skolkade för mycket eller aldrig läste dina läxor. Och därmed har svårigheter med att såväl läsa som skriva. Det senare delar du i så fall med många som skyller allt på "massinvandringen" - för de kan oftast inte heller skriva en vettig begriplig svenska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-12:

Svar på skriftlig fråga: Inre utlänningskontroll till sidans topp

Fråga 2016/17:1170 av Johan Forssell (M)

Antalet inre utlänningskontroller har minskat det senaste året. Enligt siffror från polisen har antalet inre utlänningskontroller minskat i antal från 23 652 år 2015 till förra året 18 857. Att antalet kontroller minskat är beklagligt, då antalet personer som upprätthåller sig i Sverige olagligt antas öka under de kommande åren. Migrationsverket beräknar i sin prognos från februari 2017 att antalet som kan komma att avvika de närmaste åren kommer uppgå till totalt ca 49 000 personer år 2021. Nästa år beräknas cirka 12 400 personer avvika.

Statsrådet Anders Ygeman har hävdat att kontrollerna blivit effektivare. Detta senast i en artikel i Aftonbladet den 7 mars. Jag anser att det är positivt att kontrollerna blivit mer effektiva. Jag har själv försökt att närmare undersöka hur stor denna effektivitetsförbättring är hos polisen men utan ett tydligt resultat. Jag skulle därför vilja få klarhet i de siffror som statsrådet Anders Ygeman hänvisar till när han hävdar att kontrollerna blivit mer effektiva.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Kan statsrådet redogöra för hur stor effektivitetsförbättringen varit för den inre utlänningskontrollen?

Läs mer (Extern länk)

Svar av statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-04-14:

KD:s krav: "Fotboja på avvikare" till sidans topp

Fotboja på personer som inte får asyl i Sverige. Kravet kommer från KD:s partiledare Ebba Busch Thor.

- Min spontana reaktion är att det är ganska hårt, säger partikamraten Anette Asplund, gruppledare i Luleå.

Förra fredagens terrordåd i Stockolm har förnyat debatten om hårdare tag mot personer som får sin asylansökan avslagen och ska av- eller utvisas från landet.

Norrbottens media har tidigare i veckan rapporterat om att 12 500 efterlysta söks av Gränspolisen, varav närmare 900 kan finnas i norra Sverige.

En majoritet av riksdagens partier vill nu se fler åtgärder mot personer som gömmer sig undan av- och utvisningsbeslut.

Allra längst i sina krav går Kristdemokraternas Ebba Busch Thor, som föreslår att potentiella "avvikare" ska kontrolleras - med en fotboja.

- En elektronisk fotboja kan vara ett alternativ till förvarsplatser för personer där Migrationsverket bedömer att det finns en hög risk att de inte följer avvisningsbeslut eller där Säkerhetspolisen har avrått från att ge uppehållstillstånd, säger Ebba Busch Thor i en intervju med P1 Morgon i torsdags.

Partikollegan Anette Asplund i Luleå blir osäker över Ebba Bucht Thors utspel och menar att den misstänkte terroristen i Stockholm bara är "ett enda fall" av de tusentals efterlysta personer som har avvikit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-14:

MP-krav: Använd fotboja i kamp mot terrorn till sidans topp

Mer pengar till Säpo, fotbojor på vissa människor som fått avvisningsbeslut och avskaffad sekretess mellan myndigheter.

Det kräver Miljöpartiet inför samtalen om terrorbekämpning som drar igång nästa vecka.

Efter attentatet på Drottninggatan förra fredagen bjöd statsminister Stefan Löfven in de borgerliga partierna till samtal om terrorbekämpningen. Alla partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltar i samtalen som beräknas dra igång nästa vecka.

Miljöpartiet kommer att ha med sig tre huvudpunkter. Den första handlar om att ge säkerhetspolisen mer pengar.

- Säpo behöver resurser för att klara den svåra uppgiften att kunna se dem som har radikaliserats. Det handlar om att ha koll på olika chattforum och att kunna ha kontinuerlig uppdatering av olika varningstecken, säger MP:s språkrör Gustav Fridolin.

Han menar att Säpo framför allt behöver medel för att kunna ha koll på alla de öppna källor som finns.

- Vi tror snarare att det är vägen än generella stora nya övervakningssystem. Men vi är beredda att diskutera alla frågor som kommer upp i samtalen, säger han.

Fridolin är skeptisk till att brett tillåta det som kallas hemlig dataavlyssning. Däremot anser han att lagstiftningen måste moderniseras när det gäller att kunna avlyssna telefonsamtal via exempelvis Face time.

- När det gäller stora breda massövervakningar utan konkret riktning så finns det både praktiska och principiella invändningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norra Skåne 17-04-13: Fridolin: "De som inte ska vara i Sverige ska bort" (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-04-15: Hånet mot MP: "Vård. Skola. Fotboja." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-04-20:

S inte emot fotboja på personer som ska avvisas till sidans topp

Socialdemokraterna öppnar för fotboja på personer som ska avvisas och kan utgöra en säkerhetsrisk. Därmed kan Miljöpartiets förslag få majoritet i riksdagen.

- Det är inte så att vi Socialdemokrater har någonting emot den här idén, säger statsekreterare Mats Andersson.

Under påskhelgen lade Miljöpartiet fram en rad förslag på åtgärder inför de blocköverskridande samtalen om terrorbekämpning. Ett förslag var fotboja på personer som ska avvisas.

- Fotboja är en möjlighet för de individer där vi har olika typer av information och är oroliga för hur vi ska hantera en avvikandesituation. Där måste man kolla på om det går att använda fotboja i större utsträckning, sade MP-språkröret Gustav Fridolin till Dagens Nyheter.

S positivt till förslaget

Nu öppnar Socialdemokraterna också för Miljöpartiets förslag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vasabladet 17-04-22:

Finland/ Halonen vädjar för att stoppa tvångsavvisningar till sidans topp

Nerg och Sipilä: Myndigheterna följer med säkerhetsläget hela tiden.

Tvångsavvisningar av asylsökande till konfliktländer bör avbrytas, skriver president Tarja Halonen i ett inlägg i Helsingin Sanomat (HS) på lördagen.

Halonen anser att finländska myndigheter borde bekanta sig med förhållandena i konfliktländerna på plats, träffa myndigheterna där och uppdatera uppgifterna om läget i länderna.

Under tiden bör tvångsavvisningarna avbrytas och en ny bedömning göras när myndigheterna har bekantat sig med situationen i konfliktländerna, skriver Halonen.

Halonen påminner om att Utrikesministeriet inte rekommenderar att finländare reser till Afghanistan, Irak eller Syrien.

- Samtidigt anser myndigheterna att det inte finns något hinder för att skicka personer som förföljts tillbaka dit, skriver Halonen.

Sipilä litar på myndigheterna

Statsminister Juha Sipilä (C) säger i en kommentar till Halonens inlägg att han litar på de finska myndigheternas bedömningar om säkerhetsläget i de länder flyktingarna kommer från.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-09:

Strid om migration i skuggan av terrordådet till sidans topp

Efter terrordådet i Stockholm vill justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) ha kongressens stöd för hårdare tag mot terrorism och fortsatt stram flyktingpolitik. Men på S-kongressen utmanas partiledningen av krafter som snabbt vill tillbaka till generösare asylregler.

Dagen efter att fyra personer dödats och 15 skadats av en lastbil på Drottninggatan i Stockholm samlades 350 ombud och hundratals gäster till Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Dådet gjorde att rubriken för partiets 39:e kongress, "Trygghet i en ny tid", fick en ny innebörd.

På grund av dådet valde partiledaren Stefan Löfven att ställa in sitt inledningsanförande och i stället skicka en videohälsning från Stockholm.

- Vårt land bär på en kraft som ingen terrorist kan ta ifrån oss, sade statsministern som valde att prioritera regeringsarbetet i Stockholm.

Han ersattes som öppningstalare på kongressen av partisekreteraren Lena Rådström Baastad som hoppas att kongressen inte ska påverkas alltför mycket av terrordådet.

- Om kongressen var viktig i går är den ännu viktigare i dag. Att vi står upp för det demokratiska samtalet, säger hon.

Hon och resten av S-ledningen vill nu ha stöd för ytterligare lagändringar i kampen mot terrorismen. Den som leder arbetet är justitieminister Morgan Johansson som i fredags klev direkt ur tåget på Göteborgs centralstation för återfärd till Stockholm för att på kvällen kunna delta i det extrainkallade regeringssammanträdet efter attacken på Drottninggatan.

På lördagen var han tillbaka i Göteborg för att söka kongressens stöd för en hård politik mot terror och organiserad brottslighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-04-10:

Krav om amnesti för ensamkommande unga röstades ner vid S-kongressen till sidans topp

Vid Socialdemokraternas partikongress röstades de motioner som krävde amnesti för ensamkommande barn och ungdomar ner. Under helgen beslutades att Sverige i EU ska trycka på för permanenta uppehållstillstånd och en ökning av antalet kvotflyktingar.

Den principiella inställningen att Sverige inte ska avvika från EU:s linje i migrationsfrågor kvarstår. Trots detta lyckades krafterna inom Socialdemokraterna få igenom en hel del ändringar vid S-kongressen i Göteborg.

På söndagen kom partistyrelsen med ett förslag som bland annat innebär att partiet ska arbeta för permanenta uppehållstillstånd inom EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-09:

Kompromiss om migration gick igenom på S-kongressen till sidans topp

S-ledningen fick med sig kongressen på att svensk migrationspolitik inte kan avvika från EU:s. Ett kompromissförslag med en ökning av antalet kvotflyktingar och att Sverige ska trycka på i EU för permanenta uppehållstillstånd tystade den interna kritiken.

Den principiella inställningen att Sverige inte ska avvika från EU:s linje i migrationsfrågan ligger fast. Men krafterna inom Socialdemokraterna fick ändå igenom en hel del ändringar efter diskussioner i temagruppen på S-kongressen i Göteborg.

På söndagsmorgonen kom ett nytt förslag från partistyrelsen med ändringar som bland annat innebär att skrivningarna kring önskan att återgå till permanenta uppehållstillstånd förstärks.

"Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering. Vi kommer i EU att arbeta för en förbättring i dessa avseenden", står det i det nya förslaget.

Dessutom har ordet "vill" bytts ut mot"ska" när det gäller vad Sverige ska göra för att öka antalet kvotflyktingar.

Utrikesminister Margot Wallström satte i sitt tal till kongressen press på ombuden för att acceptera partiledningens linje. Hon beskrev omprövningen av migrationsfrågan som bland det svåraste hon varit med om. Ändå argumenterade hon med kraft för att den nya linjen måste ligga fast så länge ansvaret inte delas mer lika av EU-länderna.

- Det innebär att de lagar som vi lägger fast framöver inte kommer att kunna skilja sig nämnvärt från övriga EU. För solidaritet måste gå hand i hand med ordning och reda, sade Margot Wallström med syftning på krisen 2015.

Hon krävde också att EU sätter press på länder som Ungern som inte har accepterat det system för omfördelning av flyktingar som kommissionen har föreslagit.

- EU ska ha ett gemensamt asylsystem där ansvaret delas, annars ska EU-pengar dras in. För EU måste stå upp för sin grundtanke, sade Margot Wallström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-04-09: DN/Ipsos: S-väljare vill ha åtstramad flyktingpolitik (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 17-04-15: Kommunalråd: Sveriges flyktingpolitik kan visst vara mer generös än EU:s (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Affärsvärlden 17-04-19:

(S)weden first till sidans topp

Erik Hörstadius

Visst fick partivänstern några köttben att gnaga på under kongressen.

Genom terrorattacken på Drottninggatan och den socialdemokratiska partikongressens navigerande under parollen "Trygghet i en ny tid", har en historisk parentes slutits om en väldigt speciell politisk period. För det tillhör inte vanligheterna i en demokrati, att samhället i så hög grad "viktar ner" de egna medborgarnas intressen i förhållande till mindre lyckligt lottade människor i andra länder, som skedde i Sverige ungefär från 2005 års flyktingamnesti fram till flyktingkrisen år 2015.

Välfärdsstaten expanderade till att i hög grad gälla illegalt kvarstannande. Polisens kontroller för att uppspana dessa kritiserades som rasistiska (Reva-projektet). När migrationsminister Tobias Billström försökte initiera en "volymdiskussion" blev han kölhalad. Statsministern förkunnade i valrörelsen 2014 att vi skulle öppna våra hjärtan - och att reformutrymmet var förverkat. Och det gjordes inga ålderskontroller på ensamkommande ungdomar, vilket snabbt höjde årstakten från ett tusental till som flest 35 000.

Varje anständigt samhälle måste balansera egennytta med solidaritet, både inom landet och mellan länder. Ja, faktum är att solidaritet faktiskt kan producera egennytta. I den mån den skattefinansierade välfärden minskar konflikt?ytorna och ökar riskspridningen och tryggheten i samhället, kan den vara ett plussummespel. Och ett kunskapsdrivet internationellt engagemang kan reducera konfliktrisk, revolutionära stämningar och okontrollerad migration.

Men huvudlinjen under vår tid som "humanitär stormakt" handlade inte om pragmatisk intressebalansering enligt ovan, utan om mer storvulet prat om "mänskliga rättigheter" och "bevarad asylrätt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 17-04-18:

Studiematerial om verkställighetshinder till sidans topp

FARRs broschyr och föreläsningsmaterial om "verkställighetshinder" finns nu att ladda ned från menyn Råd & Tips här på hemsidan. Materialet, som först publicerades i samband med sommarkurserna förra året, förklarar varför det är så svårt att hejda en beslutad utvisning och vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att det ska ske. Det handlar om verkställighetshinder som uppstår efter att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Broschyren författades av Anna Gevert och Sara Andersson på uppdrag av FARR och Rosenjuristerna. Powerpointen med handledning togs fram av Sanna Vestin, FARR.

Hämta materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-04-20:

Material från kursdagen 25 mars till sidans topp

"Asylrätt med förhinder - omvägar och utvägar" var titeln på FARR:s kursdag som hölls i Stockholm den 25 mars i samarbete med Röda Korsets folkhögskola och studieförbundet Sensus. För dig som missade tillfället presenterar vi nu en del av inslagen med ord och bild.

Rubriker till beskrivningar och länkat material:

+ Sverige - vad var det som hände. Inledning om regeländringar och attitydförändringar under ett år. Hämtas som pdf.

+ Filmen "Do not come to Europe". Länk till trailer samt informationsblad.

+ Presentation av kurser - länkar till Röda Korsets Folkhögskola och till information om planerad onlinekurs.

+ Fördjupningspass om asylproceduren (Inget nytt material att hämta; hänvisning till FARR:s Goda Råd).

+ Ungdomsstipendium. Artiklar om stipendiaterna.

+ Nyproducerade poddar om och av papperslösa. Länkar till material från IMäI Trollhättan och Salãm Sverige.

+ Rättigheter i tillfälligt tillstånd. Presentation av lagen om gymnasiestudier kan hämtas.

+ Rättigheter i limbo. Presentation om LMA-lagen och handledning till denna kan hämtas.

+ Rättigheter i sista stund. Kursmaterial om verkställighetshinder kan hämtas.

+ Vad gör asylpolitiken med oss? Presentation av konsekvenserna för samhällsekonomin kan hämtas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Happytogobattle 17-04-22:

Rapport från Heldag med Rosengrenska lördagen den 22:a april 2017 till sidans topp

Idag var det dags för vårens seminarium med Rosengrenska, vård för papperslösa, som i sedvanlig ordning hölls vid Världskulturmuséet i Göteborg. Temat idag blev ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan och dagens deltagare var något annorlunda än vid tidigare sammankomster, t.ex. var flera gode män med idag och även ensamkommande ungdomar från Afghanistan, som både deltog och föreläste.

/Rubriker:/

Lägesrapport från Rosengrenskas mottagning

Asyllagarnas konsekvenser för människor på flykt (Björn Åhlin, Fridhs)

Hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa? (Anna Olsson, Rosengrenska)

Människorättsaktivisten Arif Moradi om sin svåra resa till Sverige

Agape - Frivilligorganisation till stöd för ensamkommande barn och ungdomar (Matilda Brinck-Larsen )

"Uppdrag Afghanistan" - Blank Spot Project (Nils Resare)

Läs hela referatet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-10:

Mandy Patinkin: Många länder äts upp av skräck, en obefogad skräck till sidans topp

Mandy Patinkin kommer att slåss för flyktingarna tills han drar sin sista suck, säger han till DN. Han är en av många kulturpersonligheter som använder kändisskapets plattform för aktivism.

Mandy Patinkin trycker på varje ord, som ville han dunka in dem. Han låter så arg.

- Så många länder äts upp av skräck, obefogad skräck! Rädsla för att terrorism ska komma ur dem - dessa vackra, mänskliga familjer. Det är lögn och påhitt! Och det finns inga alternativa fakta. I USA försöker vår administration manipulera oss med den politiska historiens allra äldsta trick: att skrämma oss att tro att de är de enda som kan rädda oss. "Jag är er räddare!"

Han hämtar andan, men pausen blir inte så lång att det ska gå att flika in en fråga.

- Sedan 1975 har USA släppt in tre miljoner flyktingar. Sedan elfte september 2001 har vi tagit emot 900 000. Inte en enda av dem har begått ett dödligt terrordåd på amerikansk mark.

Lite lugnare berättar Mandy Patinkin om vad han just upplevt i Grekland, Serbien och Tyskland. Där har han besökt flyktingar, i sällskap med sin hustru och i samarbete med International Rescue Committee, en organisation verksam i områden drabbade av humanitär kris. Några möten innebar ett återseende med syriska familjer som Patinkin mötte förra gången han reste i flyktingarnas spår, 2015, och som nu börjat skapa sig nya liv i Berlin. Då, för ett par år sedan, togs människor fortfarande emot i Europa, säger han. Så är det inte längre, och han är ursinnig över det.

Mandy Patinkin, skådespelare och artist, känd inte minst som den kloka och mänskliga fadersfiguren Saul i "Homeland", har ett engagemang vid sidan av konsten: flyktingarna. Han kallar det livslångt, och på Facebook lägger han ut filmer och skriver om sina möten, inte minst med barnen, som den trettonåriga afghanska pojken Farhad, som han uppmanat att skriva ned sin historia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-04-18:

Carlos Rojas: "Vi har större kapacitet att vara medmänniskor" till sidans topp

Var går gränsen för hur många flyktingar vi kan ta emot? Den frågan försöker Carlos Rojas besvara i sin nya bok "Var går gränsen?". Dagens ETC har träffat författaren som målar upp en vision för hur vi genom ett globalt samarbete skulle kunna ta hand om alla världens flyktingar på ett ordnat sätt.

Med en boktitel som Var går gränsen? träffar Carlos Rojas rätt in i en brännhet debatt. Kort efter attacken på Drottninggatan i Stockholm hörs redan krav på att öka jakten på papperslösa. Ett av det grövsta exemplen var kanske när Kristdemokraterna föreslog möjligheten att använda fotboja för att kontrollera personer som ska utvisas, vilket framkom av en rundringning som SVT gjorde till riksdagspartierna i förra veckan.

Rojas är inte förvånad. Han konstaterar att tonläget har varit uppskruvat väldigt länge.

- Som jag skriver i boken så står vi inför två val nu - öppna eller stänga oss. Nu hörs de som vill stänga. Sedan har vi en annan grupp som vill öppna för fler och som under de senaste åren varit mellan 20-30 procent av befolkningen. Det är för dem jag skriver den här boken. Jag har själv tillhört den gruppen i hela mitt liv och nu har jag försökt utforska frågan nyfiket i stället för att bara tycka saker. Jag ville utmana mig själv.

Av de över 50 miljoner människor som är på flykt i världen i dag har bara drygt en miljon sökt sig till ett EU-land. Trots att det är en laglig rättighet att söka asyl har det blivit olagligt att ta sig in i de europeiska länderna för att göra det. Hur blev det så?

- Det har alltid funnits ett visst motstånd mot flyktingar bland befolkningen. Det ironiska med den här situationen är att opinionen som är emot flyktingar spelar större roll i en demokrati - det kan få politikerna att förlora i nästa val - medan en diktatur inte behöver tänka på opinionen. I dag är det diktaturerna som tar emot den största delen av världens flyktingar och de värnar varken om mänskliga rättigheter, din säkerhet eller att du ska kunna utbilda dig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.