ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 10 april 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

Denna utgåva av Asylnytt publicerades 1 juni men innehåller material från 30 mars till 10 april. Nästa utgåva väntas inom kort.

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 17-04-05:

Beslut: Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Socialförsäkringsutskottets betänkande med förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagsdebatten och omröstningar (Extern länk)

Webb-TV från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-16:

Proposition: Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen till sidans topp

I propositionen föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen (2005:716) med anledning av den omarbetade Dublinförordningen. Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utbildningsdepartementet 17-04-06:

Proposition: Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat om en remiss till Lagrådet med förslag om att förtydliga skollagen gällande elevens rätt att fullfölja ett introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun.

Elever som inte är behöriga till ett nationellt program kan på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan läsa ämnen som ger möjlighet att gå vidare till ett nationellt program eller en annan utbildning - eller till arbetsmarknaden. Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) har konstaterat att det finns risk för att bestämmelserna om rätten att fullfölja ett introduktionsprogram efter en flytt till en annan kommun kan tolkas på olika sätt. Asylsökande som har fyllt 18 år får inte påbörja en utbildning och dessa ungdomar riskerar att ställas utanför gymnasieskolan om det inte är tydligt att de har rätt att fullfölja utbildningen även efter flytt till en annan kommun.

I lagrådsremissen föreslås en ändring i skollagen som förtydligar att en elev har rätt att fullfölja ett introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram hos den nya hemkommunen.

- Vi har fått signaler om att rätten att fullfölja introduktionsprogram kan tolkas olika, och därför har vi skyndsamt gått vidare med förslaget från gymnasieutredningen. Nu förtydligas skollagen så att det inte ska råda något tvivel om att en elev som flyttar till annan kommun har rätt att fullfölja sin utbildning på ett introduktionsprogram, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Hämta remissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-23:

Proposition: En skyldighet att erbjuda lovskola till sidans topp

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen (2010:800) om att huvudmän ska vara skyldiga att i vissa situationer erbjuda elever i grundskolan undervisning under skollov.

En huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 50 timmar i båda fallen.

Den tid som en elev har deltagit i en lovskola som huvudmannen frivilligt har anordnat under perioden från och med augusti det år eleven påbörjar årskurs 8 respektive 9 till och med vårterminen påföljande år, får räknas av från ett erbjudande om lovskola. Om eleven under en sådan period har deltagit i lovskola i minst 50 timmar behöver huvudmannen inte erbjuda eleven lovskola i juni det aktuella året. Tiden för lovskola ingår inte i den minsta totala garanterade undervisningstiden enligt skollagen. Lovskola som anordnas enligt skollagen ska ingå i grundskolan.

En elev ska kunna tacka nej till lovskola, men om ett erbjudande accepteras ska eleven delta i verksamheten. Vidare ska undervisning inom ramen för lovskolan få överlämnas på entreprenad. Den nuvarande bestämmelsen om tilläggsbelopp till enskilda huvudmän ska utökas till att även omfatta ersättning för elever som deltar i lovskola.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-20:

Proposition: Begränsningar i föräldrapenningen för familjer som får uppehållstillstånd till sidans topp

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

I propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel ska det kunna lämnas ytterligare 76 dagar för varje barn utöver det första. Om bosättning i stället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare 38 dagar för varje barn utöver det första.

De nuvarande tidsgränserna i socialförsäkringsbalken om föräldrapenning bör tillämpas även för den förälder som får föräldrapenning enligt den föreslagna begränsningsregeln. Nuvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken om fördelning av dagar mellan föräldrarna, avstående av föräldrapenning, ersättningsnivåer och beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivå bör tillämpas även vad avser föräldrapenning som lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln.

Om föräldrapenning lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln och den ena eller båda föräldrarna har fått en motsvarande föräldrapenningförmån enligt utländsk lagstiftning, ska den tid som den utländska förmånen har lämnats för räknas av. Effekterna av den föreslagna begränsningsregeln bör följas upp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD) (Extern länk)

Motion av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Motion av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kulturdepartementet 17-03-29:

Inrättande av en delegation mot segregation till sidans topp

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Myndigheten ska ha i uppgift att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt. I utredarens uppdrag ingår att bemanna myndigheten, lämna förslag till instruktion, regleringsbrev och övriga nödvändiga interna styrdokument för myndighetens verksamhet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2017.

Hämta kommittédirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-03-30:

Italien/ Ny lag ska skydda flyktingbarn i Italien till sidans topp

Italien vill skydda ensamkommande flyktingbarn bättre än i dag och har antagit en ny lag, som vissa kallar historisk.

Ensamkommande flykting- och migrantbarn ska inom tio dagar få sin identitet bekräftad. De kommer nu att garanteras hälsovård och att inom 30 dagar slussas till särskilda boenden.

De ska också få förmyndare, möjlighet till familjehem och garanteras utbildning. Inga ensamkommande barn ska heller kunna avvisas direkt vid en gräns, utan kommer att tas om hand. Detta är några delar av den lag, som det italienska parlamentet nu har antagit efter tre års diskussion.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 17-03-30:

Slovenien/ Amendments to aliens act enable the state to activate closure of the border till sidans topp

Sasa Zagorc, University of Ljubljana, Neza Kogovsek, The Peace institute

Since its independence in 1991, Slovenia has already been confronted twice with mass influx of refugees and migrants. The first time was during the war in ex-Yugoslav Republics when 60,000 refugees (equalling 3% of the Slovenian population) found shelter in public and, mostly, private dwellings for several years. The second time was at the occasion of the unprecedented "humanitarian corridor" (analysed in the Peace Institute publication "Razor-Wired: Reflections on Migration Movements through Slovenia in 2015") during the 2015-2016 European-wide migratory movements, when approximately 500,000 persons transited through Slovenia, but with less than 200 claiming international protection on its territory.

Proponents of both security and human rights concerns believe that Slovenian authorities were caught unprepared at the onset of the last crisis in September 2015 albeit each with a rather different reasons. Driven by the fear of repeated mass migration flows, as well as of border blockages by Austria and non-cooperation on readmission by the Croatian authorities, and with the intent to promote securitization internally and externally by sending a signal to migrants and refugees, the Slovenian Ministry of the Interior proposed amendments to the Aliens Act in mid-October 2016.

To kill two birds with one stone, the Government and the parliament insisted on a "hybrid" legal provision that would, on the one hand, empower the Police in border control processes and limit the access of persons to international protection and, on the other hand, lower the threshold to implement severe measures, typical of a state of emergency, by avoiding any formal declaration thereof, mostly for political reasons.

We analyse the proposed legislation and the context of state of emergency in times of mass influx (section I) and then delve into the nature and effects of the envisaged extraordinary measures (section II).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

lass="normal"> Norrbottens-Kuriren 17-04-04:

Från Afghanistan/ Migrationsverket: "Allvarligt läge" till sidans topp

Afghanistan är ett osäkert land med bristfälligt rättsskydd. Det slår Migrationsverket fast. Men den som saknar individuellt skyddsbehov anses kunna återvända.

Den som återvänder till Afghanistan kan få hjälp med att starta eget, utbilda sig, få hjälp med tillfälligt boende och stöd i samband med myndighetskontakter. Det uppger Lisa Danling, presskommunikatör vid Migrationsverket. Enligt Svenska Afghanistankommittén, SAK, (se separat artikel) är familj, släkt eller annat socialt nätverk en grundförutsättning för att kunna leva i landet, som enligt kommittén har mycket svaga myndigheter. Hassan Khavari är en av många unga män som har levt större delen av sitt liv på flykt i Iran och helt saknar koppling till Afghanistan. Ändå anser Migrationsverket att han kan skaffa sig en försörjning där.

Hur är det möjligt?

- Vi är medvetna om att situationen i Afghanistan är svår, men vi bedömer att det inte finns ett generellt hinder för en arbetsför man att försörja sig där, förklarar Lisa Danling.

Hur klarar Afghanistan och huvudstaden Kabul trycket av alla som nu återvänder till landet?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 17-04-04: Hassan, 18: "De spelar med mitt liv" (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-04-04: Stora risker för de som skickas tillbaka (Extern länk)

Reuters 17-03-31: Afghans deported from Europe arrive home, to war and unemployment (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-04-03:

Från Irak/ Assyrierna håller på att försvinna från Irak till sidans topp

Assyrierna, Iraks ursprungbefolkning, håller på att försvinna. Genom åren har störtade diktatorn Saddam Hussein, extrema shiiter och sunniter och - nu senast - kurdiska klanledare fortsatt att förfölja den krympande assyriska minoriteten.

Ingen vet hur många assyrier som flytt Irak sedan Saddam störtades 2003 - uppskattningarna varierar mellan 1,2 miljoner och 700.000. I dag tros som mest 300.000 assyrier finnas kvar i Irak.

Det största hotet mot assyrierna sedan Saddams fall står extrema shiiter och sunniter, nu senast terrornätverket IS, för.

Omvärlden stöder KRG i kriget mot IS

Men trycket från kurdiska klanledare och det kurdiska självstyret, KRG, har hela tiden funnits där och ökar nu när omvärlden stöder KRG i kriget mot IS.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Inslaget i SvT Korrespondenterna (Extern länk)

SvT utrikes 17-04-03: Iraks assyrier - en hotad folkspillra (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-30:

Från Iran/ Barns och ungas situation, ordnat mottagande, sociala institutioner till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en sammanställning av information och länkar som rör barns och ungas situation, ordnat mottagande och sociala institutioner.

Frågorna som skulle besvaras:

+ Hur är situationen för barn och unga i Iran?

+ Finns ordnat mottagande, sociala institutioner, barnhem etc?.

Svar

Frågan är ganska omfattande, med flera potentiellt relevanta angränsande områden. Informationen har därför sorterats in under olika teman för att skapa struktur och ge vägledning. På grund av omfånget presenteras informationen antingen i form av länkar eller citat, beroende på hur grundkällan ser ut.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-04-05:

Från Ryssland/ Lägesanalys. Bortförande, tortyr och avrättning av homosexuella män till sidans topp

/Migrationsverket har publicerat en (helt kort) lägesanalys rörande behandlingen av homosexuella män i Tjetjenien./

Bakgrund

Den 1 april publicerade den ryska dagstidningen Novaja Gazeta en artikel där det uppgavs att över hundra homosexuella män gripits i den ryska delrepubliken Tjetjenien och att åtminstone tre av dessa dödats.

(...)

Även om det sedan länge varit väl känt att situationen för sexuella minoriteter i Tjetjenien varit mycket oroväckande är uppgifterna uppseendeväckande även för tjetjenska förhållanden. Lifos har bland annat genom Sveriges ambassad i Moskva försökt att få uppgifterna bekräftade. Inledningsvis kan konstateras att Novaja Gazeta i sig får betraktas som en trovärdig källa, välrenommerad för sin oberoende och grävande journalistik. Ambassaden bekräftar vidare att man fått uppgifterna bekräftade av Moskvabaserade HBTQ-organisationer som dessutom indikerat att ytterligare individer nu funnits döda. Uppgifterna har också bedömts som trovärdiga av Human Rights Watch och Amnesty International. HBTQ- organisationer i Ryska Federationen arbetar nu enligt ambassaden med att evakuera HBTQ-personer från Tjetjenien till Moskva. Även renommerade International Crisis Group har ställt sig bakom behovet av en skyndsam evakuering.

2. Lifos kommentar

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-03-25:

Från Somalia/ UNHCR appeals for support to Somalia and countries hosting refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is appealing for support for efforts aimed at bringing stability inside Somalia and to the countries hosting Somali refugees.

Speaking at the IGAD (Intergovernmental Authority on Development) Special Summit of Regional Heads of State on durable solutions for the protracted Somali refugee situation in Nairobi, UNHCR's Assistant High Commissioner for Operations, George Okoth-Obbo, commended Somalia's neighbours for their generosity in providing international protection to refugees in spite of their own socio-economic, national security and environmental challenges.

"UNHCR is delighted by this unprecedented regional effort that commits to providing collective protection and assistance to Somali refugees," said Okoth-Obbo, welcoming the outcomes of the Summit.

UNHCR called for global responsibility sharing with the region, where communities have been hosting and sharing limited resources with Somali refugees for years.

The UN Refugee Agency also appealed for the need to preserve asylum space for Somali refugees, unable to return home.

"Countries hosting Somali refugees have to find alternative solutions for them locally, focusing on the socio-economic inclusion of refugees side by side with resilience support for host communities. We invite the countries to also consider local integration, especially for refugees who have integrated, for example, those married to nationals."

Though voluntary returns continue, security, access and absorption limitations restrict the scale of returns to Somalia at the present moment. Thus, UNHCR highlighted the importance of creating predictable peace, security, social and community conditions, for Somalis in the country and refugees whose decision to return, can thus be more sustainable.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-04-07:

Från Sydsudan/ UNHCR concerned over the deteriorating South Sudan situation till sidans topp

UNHCR is alarmed at the ongoing deterioration of the security situation inside South Sudan as a recent attack in the town of Pajok in the Eastern Equatoria region is forcing more refugees to flee for safety. Uganda's northern Lamwo district has received over 6,000 South Sudanese since Monday (April 3). Ongoing fighting is also reported in the districts of Magwi and Oboo - towns also close to the border. This spreading of violence signifies a worrying development.

People fleeing the recent incident claimed that the town came under an indiscriminate attack by the South Sudan armed forces. Refugees report witnessing their loved ones shot dead at a close range, with many arrested or slaughtered, including children. Families fled in different directions; the elderly and disabled who could not run were shot dead. Many people are still hiding in the bush trying to find their way to Uganda, while homes and properties were looted and burned. Main roads out of the town are reportedly blocked by armed groups.

UNHCR staff in northern Uganda are helping desperate women, children, elderly, and the disabled. Refugees are in dire need of immediate humanitarian assistance including food, shelter, water and medical care.

Around 4,000 refugees immediately fled South Sudan in the after aftermath of the horrible attack on Pajok town, which has an estimated population of up to 50,000.

Uganda currently hosts more than 832,000 refugees from South Sudan. Some 192,000 have arrived in 2017 with an average of 2000 refugees fleeing insecurity, violence and famine every day. Over 62 per cent of the new arrival are children.

Some 1.7 million refugees have fled the world's youngest country and the continuing brutal conflict, compounded by the limited availability of food could displace thousands more into South Sudan's neighbourhood. Within South Sudan itself, over 1.9 million people are internally displaced, from a population of under 12 million.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Fria Tidningen 17-03-30:

Inga humanitära undantag vid människosmuggling till sidans topp

I februari dömdes tre SVT-medarbetare för människosmuggling efter att ha hjälpt en syrisk pojke till Sverige. Domstolen tog inte hänsyn till att de hävdade att det gjorts av humanitära skäl. Fria Tidningens granskning visar att inte ens släktingar som velat hjälpa till frias i domstol.

Fredrik Önnevall och de två andra SVT-medarbetarna som åtalades för människosmuggling förra året menade att deras handlingar borde omfattas av ett humanitärt undantag från lagen. Tingsrätten i Malmö tyckte att det var "helt uppenbart" att det var ideella skäl som låg bakom deras beslut att hjälpa 15-årigen att komma till Sverige. De mötte pojken i Grekland när de spelade in dokumentärserien "Fosterland" och i filmen skildras hur de tar beslutet att hjälpa honom till Sverige och även resan hit. Enligt domstolen hade pojken kunnat söka asyl i något av de EU-länder som de passerade under resan, innan de kom till Sverige. Eftersom han inte gjort det var hans skyddsbehov inte tillräckligt starkt för att ett humanitärt undantag skulle tillämpas, enligt tingsrätten. Önnevall och hans kollegor fick villkorlig dom med samhällstjänst. Hade de valt fängelse hade de fått sitta inne i två månader.

- Det är orimligt att man straffas för att man utan ersättning hjälper någon att tillgodose sin rätt att söka asyl, säger Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

Vänsterpartiet vill se en utredning om möjligheten att göra det lagligt att hjälpa flyktingar till Sverige. I höstas lade de fram en motion om det i riksdagen.

- Fästning Europa befästs och militariseras allt mer och människor kommer att försöka hjälpa andra att ta sig hit. Det måste finnas utrymme att göra det utan att man straffas för det, säger Christina Höj Larsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fria Tidningen 17-03-30: Hjälpte flyktingar - nu går han med fotboja (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-04-04: Taxichaufför frias från människosmuggling (Extern länk)

Riksdagen 17-04-07: Svar på skriftlig fråga av Johan Forssell (M): Grovt organiserande av människosmuggling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-03:

Motion (V) med anledning av riksrevisionens rapport om gränskontrollerna till sidans topp

(...) Vänsterpartiet var emot förslaget om att införa gräns- och identitetskontroller när det antogs i riksdagen, liksom vi var emot att förlänga och ta bort karenstiden för kontrollerna. Införandet av gräns- och identitetskontroller har resulterat i inskränkningar i asylrätten som Vänsterpartiet inte kan stå bakom. Vänsterpartiet delar inte heller bilden av att den allmänna ordningen och den inre säkerheten är eller har varit hotade.

(...)

Riksrevisionen har nu granskat och utvärderat Polismyndighetens upprättande av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns under perioden november 2015-maj 2016 samt de beslut om återinförande och förlängning av gränskontroll som fattades av regeringen under denna period. I sin granskningsrapport - Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (RiR 2016:26) - anger Riksrevisionen att givet förutsättningarna genomförde polisen gränskontrollerna på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som det påpekas att både instruktioner, styrning och uppföljning har brustit från centralt håll. Allvarlig kritik riktas mot regeringen som Riksrevisionen anser borde ha tagit ett större ansvar för att säkerställa att det funnits fullgoda beslutsunderlag och tillräcklig uppföljning av insatsen. Bristerna i regeringens underlag menar Riksrevisionen gör att det i viss mån framstår som oklart vad regeringens beslut har grundats på.

(...)

Vänsterpartiet anser dock att det finns starka skäl som talar för att åtgärder bör vidtas utifrån Riksrevisionens rekommendationer, detta särskilt vad det gäller punkt 1 om att förtydliga ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och Polismyndigheten vid överlämning av asylärenden samt punkt 3 om polisens beredskapsplanering.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 17-04-04:

Student får nekas visum på grund av restriktioner mot universitet i hemlandet till sidans topp

Medlemsstaternas myndigheter har, med hänvisning till att det föreligger hot mot allmän säkerhet, rätt att neka en iransk medborgare med examen från ett universitet som omfattas av restriktiva åtgärder visering för studier på ett känsligt område såsom it-säkerhet

Dom i mål C-544/15 Sahar Fahimian mot Bundesrepublik Deutschland

(...)

Genom den dom som avkunnas idag slår EU-domstolen fast att medlemsstaternas myndigheter förfogar över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid prövningen - som ska göras mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter som kännetecknar situationen för den tredjelandsmedborgare som har ansökt om visering för studier - av om nämnda tredjelandsmedborgare ska betraktas som ett hot mot allmän säkerhet, även om det endast skulle vara fråga om ett potentiellt hot.

Dessutom utgör direktivet inte hinder för att de nationella myndigheterna beslutar att neka visering för studier för en tredjelandsmedborgare som (i) har en examen från ett universitet som omfattas av de restriktiva åtgärder som unionen vidtagit (på grund av det universitetets betydande samarbete med den iranska regeringen på det militära området eller på områden med militär anknytning), och som (ii) har för avsikt att i den berörda medlemsstaten bedriva forskning inom ett för den allmänna säkerheten känsligt område, om de uppgifter som dessa myndigheter förfogar över innebär att det kan befaras att den kunskap som den personen förvärvar under sin forskning i ett senare skede kan användas på ett sätt som kan hota den allmänna säkerheten. Domstolen preciserar att insamling av känslig information i länder i västvärlden, internt förtryck i Iran eller, mera allmänt, åsidosättande av mänskliga rättigheter är oförenligt med strävan att förebygga hot mot den allmänna säkerheten.

Under dessa omständigheter ankommer det på Verwaltungsgericht Berlin att pröva om det beslutet har motiverats i tillräcklig mån och om det har antagits på tillräckligt goda grunder.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

News That Moves 17-03-31:

Grekland/ More than 1,600 new arrivals in March till sidans topp

March recorded a significant increase in arrivals of migrants and refugees to the Greek islands, month on month.

Data from the Coordinating Body for the Refugee Crisis Management shows that more than 1,600 people crossed by sea from Turkey to Lesvos, Chios, Samos, and other islands between March 1st and March 31th.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-04-05:

Östeuropa/ Tusk on tour: statements from meetings ignore the reality of Balkan route till sidans topp

Donald Tusk, the recently re-elected President of the European Council, has recently been in Bulgaria, Macedonia and Slovenia where he emphasised the important role those countries have to play in guarding the "Balkan route" to central and northern Europe. The route has been followed by thousands of migrants and refugees and despite its official "closure" in March 2016, it remains in use and continues to be a lucrative business opportunity for people smugglers. Numerous countries have recently committed to working together more closely to try to ensure control.

See: "Remarks by President Donald Tusk after his meetings with President of Bulgaria Rumen Radev":

"Bulgaria is perhaps the best example of how to protect our borders. I witnessed this myself today during the briefing on the situation at your borders with both Turkey and Greece. Thankfully, the situation is under control and it proves how efficient the Bulgarian border services and its political leadership are. Unfortunately, there will be a need for vigilance for a long time to come.

We are determined to keep routes of illegal migration in this region closed. And we remain committed to the full implementation of the EU-Turkey Statement. The EU is honouring its commitments, just like we expect Turkey to continue keeping its part of the deal."

What exactly being "the best example of how to protect our borders" means in practice has been highlighted in an in-depth article in The Intercept: Over the Line: "Bulgaria Welcomes Refugees With Attack Dogs and Beatings"

Tusk in Macedonia: "Remarks by President Donald Tusk after his meeting with President of the former Yugoslav Republic of Macedonia Gjorge Ivanov":

(...)

Hela artikeln med länkar till Tusks uttalanden med flera artiklar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Terres des Hommes 17-04-07:

Östeuropa/ EU and Balkan countries stranding children in dangerous limbo till sidans topp

Unaccompanied, separated children trapped in the Balkans are being placed in extreme danger of exploitation, violence and trafficking due to unfit border policies and inadequate and overstretched child protection systems, a new report has found.

Around 1,300 children, some as young as nine, who are travelling without a parent or guardian are at risk of being forced into the arms of people smugglers due to national governments failing to recognise or act upon their vulnerable status. This could lead to people traffickers making them work to fund parts of their journey, and leaves them wide open to exploitation.

Authorities are also failing to provide suitable accommodation for vulnerable children, who can end up living in parks or abandoned warehouses, or swept into detention centres alongside adults they don't know. Even housing provided by regional governments is not of the required standard, being frequently overcrowded and failing to provide segregated facilities for children older than 14.

Children travelling alone also face an increased threat of violence. They face abuse at the hands of both smugglers and border guards, with a child from Afghanistan telling how he was hospitalised for weeks after being attacked by police dogs when trying to enter Hungary.

Governments in the Balkans are failing to provide the quality care and assistance lone child refugees desperately need. Legal guardians assigned to represent vulnerable children are frequently overworked, undertrained, not properly vetted and lack the resources and ability to effectively care for and legally represent the child.

As a result of this, unaccompanied children often report that they do not have access to the information they need, or are unaware of the legal options available to them - leading them to believe their only choice is to travel below the radar.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-04-04:

Östeuropa/ EU-Turkey deal fails to stop refugee flow till sidans topp

A year after the EU-Turkey Deal came into force, thousands of refugees remain stranded in Greece. The most desperate try to reach Europe by any means. Marianna Karakoulaki and Dimitris Tosidis report from Thessaloniki.

Last year Idomeni - the small village next to the Greek-Macedonian border that had become a symbol of hope for thousands of refugees - was packed with people. A few days earlier the EU-Turkey deal had come into effect, yet thousands of people still hoped the borders would open.

Nowadays, Idomeni is empty; a sign with the message "Hope" and the fence between the two countries are the only reminders that this place once was Europe's largest refugee camp. From time to time foreign volunteers visit the area yet they are soon taken to the police station in the village for questioning. Journalists need authorization from the Greek authorities and are escorted by officers of the Greek army.

Frontex - the European border and coast guard agency - recently deployed officers in order to assist the Greek authorities in preventing irregular border crossings in the area. Frontex's current mission has 40 officers including specialists in identifying forged documents and officers who patrol a large part of the Greek-Macedonian border as well as the freight trains that pass by in order to locate people who may try to cross to the neighboring country.

"There is some movement toward northern Europe, the numbers are not terribly high but in the first couple of months of this year we are talking about a couple of thousands of people," Frontex spokesperson Ewa Moncure told DW.

Crossing with GPS

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-04-03:

Europa/ Border fences and internal border controls in Europe till sidans topp

In response to concerns regarding increased numbers of refugees and migrants arriving at their borders, several European States, including European Union (EU) Member States, have constructed fences along their borders and increased border controls, including internal border controls within the Schengen area*. While States have the right to determine who enters their territory, they also have obligations under international, regional and national law to ensure that persons have the opportunity to seek asylum and are not turned away without an individual assessment of their claim by designated authorities. In many places, fences and barriers may result in denying access to protection to people fleeing conflict or human rights violations. As a result of such restrictions, people seeking international protection increasingly rely on smugglers or use more dangerous routes thus putting their safety even more at risk. UNHCR has long advocated with national and regional authorities for protection-sensitive border policies and practices, including support to protection-sensitive legislation and procedures as well as training e orts, to help authorities identify, provide information to, and refer to adequate protection procedures those apprehended at borders who may be in need of international protection as well as those with specific needs (such as unaccompanied or separated children).

Se karta och bilder över gränskontroller i Europa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-04-07:

UNHCR calls for regional responsibility-sharing till sidans topp

identifying the situation in the Mediterranean as an 'opportunity'

The UN Refugee Agency's protection chief says restrictive policies, like push-backs and border closures, do not stop people from undertaking dangerous journeys, and that joint efforts could be undertaken to address the continued movement of refugees and migrants along the Central Mediterranean.

The protection chief at UNHCR, the UN Refugee Agency, called today on countries to consider developing a regional mechanism to better deal with the flow of migrants and refugees across the Central Mediterranean, noting that restrictive policies forced people into the hands of people smugglers.

In a speech to the UN General Assembly in New York, Volker Türk, the Assistant High Commissioner for Protection, said that it was essential to "counter the narrative of unmanageable crises and the rhetoric of isolationism", while encouraging States to consider innovative responsibility-sharing mechanisms.

Speaking during a session devoted to migration in the Mediterranean basin, he said: "It may be timely to explore the prospects for developing a comprehensive regional approach for the situation of migrants and refugees crossing the Mediterranean."

He noted that without safety, basic rights, regular status and education for their children, many refugees would be forced to move onward.

So far this year, more than 30,200 refugees and migrants have chanced their lives crossing the Mediterranean Sea to Europe, and at least 905 have died or gone missing making the journey.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 17-04-05: Security and refugee protection are complementary, says UNHCR (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 17-03-30:

JO-kritik mot hanteringen av ensamkommande till sidans topp

Justitieombudsmannen Stefan Holgersson riktar hård kritik åt kommunernas hantering av ensamkommande flyktingbarn, som han menar brustit i uppföljningen. - Man har mer agerat efter principen att man har släckt bränder.

JO har tittat närmare på hur åtta socialtjänster i sju kommuner i Mellansverige klarade av den stora tillströmningen av ensamkommande barn under hösten 2015. Inspektionerna gjordes ett år senare.

JO pekar framför allt på allvarliga brister i placeringen. Enligt rapporten har flera barn placerats i hem som drivits av oseriösa företag och hem som varit direkt olämpliga.

- Inledningsvis har man lyckas väldigt bra att ordna tak över huvud på de ensamkommande, när de kom. Man verkar ha haft ett väldigt stort engagemang hos personalen. När man sedan lyckats i det steget har det visat sig finnas brister i att identifiera barnens behov, säger Stefan Holgersson till SVT Nyheter.

"Har placerats hos kriminella"

I ett exempel nämns hur 44 barn omplacerades sedan det visat sig att den privata utföraren saknat tillstånd. Ett annat handlar om hur en privat utförare omplacerade flera barn utan att socialnämnden kände till det.

- Det finns gott om exempel där barnen hamnat i olämpliga boenden och behövts placeras om, säger han och nämner att vissa placerats hos kriminellt belastade personer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-04-06:

Nio beslut leder fram till Ismats död - ingen tar ansvar till sidans topp

De trodde inte på att han var 17 år, att han behövde asyl, eller att han behövde vård efter två självmordsförsök.

Då tog Ismat Sachi sitt liv.

Ingen tar i dag ansvar för den ensamkommande flyktingpojkens död.

Kommunen skyller på Migrationsverket, som skyller på sjukvården, som skyller på Migrationsverket. Aftonbladet har steg för steg granskat besluten som ledde fram till Ismats död.

Åldern skrivs upp

När Ismat kommer från Afghanistan till Sverige hösten 2015 skrivs han in som 16 år gammal.

Men ett år senare skriver Migrationsverket upp hans ålder med två år. Trots att en socialsekreterare och en HVB-hemsföreståndare intygar att de inte har några misstankar om att han skulle vara myndig.

Migrationsverket motiverar inte uppskrivningen mer än att Ismat inte kunnat bevisa sin ålder tillräckligt.

- Bevisbördan ligger hos den asylsökande, säger presskommunikatör Sophia Öhvall Lindberg.

Beslut om utvisning

Åldersuppskrivningen får enorma konsekvenser för Ismat.

Framför allt leder den till att Migrationsverket beslutar om utvisning. Att han tillhör den förföljda minoritetsgruppen hazarer i Afghanistan räcker inte för att få flyktingstatus. Ismat uppger att han misshandlas svårt av sin pappa i hemmet. Men eftersom Ismat nu bedöms vara vuxen, kan han bo och tjäna sitt uppehälle ensam, och behöver alltså inte flytta hem om han återvänder, slår myndigheten fast. Därmed faller skälet till att han skulle få uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 17-04-06, reportage och video: Varför dog Ismat? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-04-02:

17 boenden ska läggas ned i länet till sidans topp

Prognosen att Migrationsverket inte har behov av tillfälliga asylboenden efter 2017 ser ut att hålla. "Hittills har sju asylboenden lagts ned och ytterligare tio boenden är på gång.", säger Mats Engman, kanslichef för Region Nord.

Flyktingtillströmningen på 400-500 personer per vecka betyder att anläggningarna fortsätter avvecklas utifrån vilken direktupphandling de tillhört.

Samtidigt med avvecklingsplanen har också Migrationsverket satt igång sitt tredje ramavtal över vilka leverantörer som ska få ta emot asylsökande. 30 asylboenden i Region Nord hade godkänts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-04-03:

Värmland klarade tuff flyktingtid till sidans topp

Rapport om flyktingmottagandet

Hösten 2015 kulminerade flyktingströmmen till Sverige och Värmland.

Värmland klarade i stort sett mottagandet bra, konstaterar Region Värmland i en rapport.

Nu är utmaningen att få dem att stanna kvar.

När flyktingströmmen var som intensivast bestämde sig Region Värmland för att undersöka hur samhället klarade av att ta hand om de människor som kom. Skolan, vården och socialtjänsten ställdes inför snabba omställningar och stora behov.

- Vi ville ge en ögonblicksbild av läget för att se hur samhället påverkades och ta vara på kunskap, säger Britta Zetterlund-Johansson, strateg på Region Värmland som gjort rapporten tillsammans med Katarina Averås.

Akut brist

Årsskiftet 2016/2017 fanns nästan 9 000 asylsökande i Värmland, varav ett tusental ensamkommande flyktingbarn.

- Det påverkade många delar av samhället. Plötsligt var det många fler barn i skolan. Kommunerna var frustrerade, men man klarade av det, säger Britta Zetterlund-Johansson.

En akut brist på bland annat bostäder, lokaler, lärare och socionomer uppstod.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-03-27:

Grekland/ Stronger cooperation crucial to ensure sustainable refugee response till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, said today that joint efforts and strengthened cooperation are crucial to improving the situation for asylum-seekers and refugees in Greece and issued eight recommendations* to help ensure a sustainable refugee response in the country.

"UNHCR is fully engaged in finding lasting solutions in Greece together with the responsible authorities and the European Union. I very much hope that the coming months will pave the way for further improvement," said Filippo Grandi, United Nations High Commissioner for Refugees.

"The situation in Greece can be managed. It requires moving from the current emergency response to a sustainable system, where asylum-seekers and refugees access the adequate care, support and solution they need," he added. "But to achieve this, firm commitment is needed on all sides."

Improving reception conditions is a priority. This would require as agreed with the Greek Government providing more accommodation opportunities in urban areas such as additional apartments, the upgrade of some government-run refugee sites, and ensuring that all unsuitable sites are quickly closed.

Progress in reception conditions will also help prevent and fight sexual and gender-based violence, to which many vulnerable asylum-seekers, including women and children, are exposed in the sites. UNHCR continues to support the establishment of proper identification, referral and support systems for victims, including legal, medical and psychosocial care and safe houses.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-03-31:

Ungern/ Legal note: Asylum in Hungary damaged beyond repair? till sidans topp

A legal note published today provides a succinct analysis of the most problematic aspects of the Hungarian asylum system and legal framework, and the most egregious human rights violations asylum seekers currently face in the country, including at its external border with Serbia.

It concludes that Hungary's legal framework, including alarming recent changes, puts rights at risk due to (1) the lack of access to asylum procedure (2) the application of "safe third country" concept to dublin returnees (3) the expansion of summary returns policy (4) inadequate reception conditions and automatic use of detention, and (5) increased risks of destitution.

Therefore, ECRE calls on all States not to transfer applicants for and beneficiaries of international protection to Hungary under the Dublin Regulation or any bilateral arrangements, and to assume responsibility themselves for the examination of these asylum claims.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Helsingborgs Dagblad 17-04-02:

Migrationsverkets personal instrueras att fatta fler obekväma beslut till sidans topp

I höstas gav Migrationsverket flera tusen syrier uppehållstillstånd i Sverige. Nu har de syriska asylärendena betats av. Därför kan 2017 bli ett år med allt fler avslag. Nu ska personalen lära sig att fatta fler obekväma beslut.

I augusti i fjol uppstod het debatt om en allt för stor ineffektivitet på Migrationsverket. Problemen hamnade i blixtbelysning när Sydsvenskan och HD avslöjade en revisionsrapport som skyllde en låg produktivitet på "curlade 80-talister".

Migrationsverket hade nyanställt så många asylhandläggare att verket inte hann med att beta av högarna med ansökningar i tillräckligt hög takt.

I september ledde diskussionen till att Migrationsverkets ledning läxades upp av regeringen. Den vikarierande generaldirektören Mikael Ribbenvik uppmanades att skynda på ärendehanteringen och förmå sina medarbetare att fatta fler asylbeslut.

Därför gjorde verket en kraftsamling. Från mitten av oktober till den 31 december gjordes en tillfällig omorganisation där all personal med erfarenhet av asylbeslut medverkade i en snabb process för att bland annat ta itu med alla syriska ärenden.

Det höjde produktiviteten. Så gott som samtliga asylsökande syrier fick uppehållstillstånd i Sverige.

Det ökade antalet bifall syns i Migrationsverkets officiella statistik. Från första till andra halvåret 2016 steg andelen positiva asylbeslut från 72 till 80 procent - sedan antalet beslut ökat med exakt 50 procent, från 44 752 till 67 227.

- Bifall kan vara lättare att formulera än avslagsbeslut. Avslag kan vara mer komplexa med fler aktörer inblandade, som offentliga biträden och gode män när det gäller ensamkommande barn, säger Velibor Ljepoja, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 17-04-07:

Forskning ska ge säkrare asylprocesser till sidans topp

Att rättvist bedöma asylsökandes berättelser är kärnan i den svenska asylprocessen.

Nu tar Migrationsverket hjälp av psykologisk expertis för att försöka göra processen mer rättssäker.

Det är forskare vid den psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet som tillsammans med Migrationsverket tagit fram en ny, kompletterande handledning till verkets handläggare.

- Följer man råden blir det en bättre rättssäkerhet och en mer rättvis bedömning, säger Pär Anders Granhag, professor i psykologi och huvudansvarig för projektet.

De flesta asylsökande saknar dokument. Vad de har är sin berättelse och den har sin bakgrund i deras minnen. Det är den berättelsen handläggaren har att bedöma.

Människans minne

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lunds Universitet 17-02-13:

Uppsats av Karin Nilsson: Åldern är ju bara en siffra? till sidans topp

En kartläggning av huruvida Rättsmedicinal- och Migrationsverkets medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn strider mot Regeringsformens reglering

Rättsmedicinalverket har från Regeringen fått i uppdrag att från och med 2017 utföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Huruvida den asylsökande har uppnått 18års ålder är relevant för att avgöra vilket stöd och skydd personen är berättigad till. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur Migrationsverket och Rättsmedicinalverket bemöter och hanterar en asylsökande vars ålder är tvistig och om den hanteringen strider mot Regeringsformens reglering.

Juridisk relevant reglering för uppsatsen utgörs av Regeringsformen, asylprocedurdirektivet, praxis och myndighetsföreskrifter. I Regeringsformen finns ett skydd för var och en mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Även legalitets-, objektivitets- och likhetsprincipen finns redovisade i Regeringsformen. Asylprocedurdirektivet utgör fundamentet för hur Sverige får utföra medicinska åldersbedömningar. Jag fokuserar på direktivets reglering kring respekt för personlig värdighet och in dubio pro reo. Uppsatsen redovisar också övrig svensk reglering så som bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och bevislättnadsregeln.

Rättsmedicinalverket har valt två metoder för medicinsk åldersbedömning, röntgen av visdomständer och MR-bilder av nedre lårbenet. Kritik som jag redovisar för rör val av referensgrupper, felmarginaler och myndigheters agerande.

En av de slutsatser jag dragit i uppsatsen är att ytterligare undersökning och underlag för att entydigt kunna besvara min huvudfrågeställning krävs. Dock anser jag mig ha tillräckligt underlag för att påvisa att Sverige brister i sin tillämpning av legalitets-, objektivitets- och likhetsprinciperna och att frivilligheten i deltagandet av medicinska åldersbedömningarna starkt kan ifrågasättas.

Läs mer och hämta uppsatsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-31:

Åldersbedömningar i full gång till sidans topp

Inom kort väntas de första svaren från de medicinska åldersbedömningarna som utförs i Rättsmedicinalverkets regi. I år kan upp till 14.000 bedömningar bli aktuella.

Rättsmedicinalverket har precis skickat ut de första ärendena, 470 totalt, till de aktörer i respektive sjukvårdsregion som har fått i uppdrag att utföra medicinska åldersbedömningar. De ska avgöra om asylsökande är under eller över 18 år.

- Vi har precis kommit igång, säger Ann Lemne, utvecklingschef vid Rättsmedicinalverket.

Det finns kapacitet att genomföra minst 500 bedömningar per månad i respektive sjukvårdsregion. Eftersom det finns sex sjukvårdsregioner innebär det att det i teorin kan bli möjligt att åldersbedöma minst 3.000 unga per månad.

- Mellan 3.000 och 14.000 åldersbedömningar kan bli aktuella i år, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läkartidningen 17-03-31: Första medicinska åldersbedömningarna i asylärenden snart klara (Extern länk)

Migrationsverket 17-03-31: Första medicinska åldersbedömningen snart klar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsöverdomstolen: Domstol ska inte bevilja anknytning utan utredning till sidans topp

En kvinna som sökte asyl anförde dessutom att hon hade anknytning genom sin sambo. Hon fick avslag eftersom hon inte ansågs ha asylskäl. Beträffande anknytningen konstaterade Migrationsverket att hon inte hade en giltig passhandling samt att ansökan på grund av anknytning ska lämnas in från utlandet. Migrationsdomstolen höll med beträffande asylskälen men beviljade uppehållstillstånd på grund av anknytningen. Enligt domstolen var det inte skäligt pga kvinnans hälsotillstånd att hon skulle behöva söka från utlandet. Migrationsverket överklagade för att få prövat vilket id-krav som ska ställas och om hälsotillståndet ska vägas in i ett sådant ärende. Dessutom anför Migrationsverket att själva anknytningen aldrig blivit utredd. Migrationsöverdomstolen tar upp ärendet men bedömer bara den sista frågan. Målet återförvisas till migrationsdomstolen för utredning av om anknytningen räcker för uppehållstillstånd. De övriga frågorna besvaras inte. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-31:

Migrationsverket: Förvarstiden ska räknas om från början vid nytt förvarstagande till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur tiden i förvar ska beräknas då en person har släppts ur förvar men sedan tagits i förvar igen genom ett nytt beslut. Bakgrunden är att förvarstagande bara får pågå en viss tid, olika lång beroende på vilken grund personen tas i förvar. Vissa förvarsbeslut ska dessutom omprövas efter en viss tid. Migrationsöverdomstolen i flera ärenden avräknat tid från föregående förvarstagande vid beslut om förnyat förvar. Enligt Migrationsverket finns det inte lagstöd eller ens någon motivering för detta. För att handläggningen ska bli enhetlig föreskriver nu rättschefen att ingen tid ska avräknas. Asylnytts kommentar: Eftersom ställningstagandet går stick i stäv med Migrationsöverdomstolens tidigare beslut, motiverade eller ej, kan det förväntas att ombuden kommer att överklaga förvarsbeslut utan avräkning och begära prövningstillstånd för att få ett nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsverket om vilka beslut kring förvar som är "bärare av tvångåtgärden" till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om vilka beslut som är "bärare av tvångsåtgärden" och kan överklagas. Dessa är:

+ Det ursprungliga förvarsbeslutet

+ beslut om förlängning i samband med att en tidsfrist enligt lagen löper ut

+ beslut om fortsatt tvångsåtgärd av något annat skäl än det ursprungliga beslutet, samt även

Andra ställningstaganden, som görs under pågående förvar, ska endast resultera i ett beslut om det innebär att förvaret ska upphöra.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsverket om förutsättningar för att förlänga tidsfrist för frivillig avresa till sidans topp

Tidsfristen för frivillig avresa är den tid som en asylsökande har på sig att lämna Sverige "självmant" efter att ett utvisningsbeslut har vunnit laga kraft. I normalfallet är tidsfristen två veckor vid avvisning och fyra veckor vid utvisning. Om tidsfristen överskrids resulterar det i ett återreseförbud, men tidsfristen kan förlängas om det finns särskilda skäl. Ställningstagandet handlar om hur vissa skäl för förlängning ska bedömas, nämligen extra tid för att skaffa resehandlingar, extra tid efter lång vistelse i Sverige (t.ex. uppsägningstid eller försäljning av lägenhet) och hänsyn till barn som går i skolan. I samtliga fall krävs att personen (eller föräldrarna) aktivt försöker anskaffa resehandlingar. Det kan finnas andra skäl till förlängning. Av praxissamlingen som medföljer ställningstagandet framgår till exempel att även en inlämnad ansökan om ny prövning på grund av verkställighetshinder (12:19) kan vara ett skäl.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-04-07:

Krafttag för att förkorta väntetiden för anhöriga till sidans topp

Nu sätter Migrationsverket in flera olika åtgärder för att minska väntetiderna för anhöriga som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Det handlar om ett nytt arbetssätt för nya ärenden, en satsning på gamla ärenden och ett tillskott av nya resurser.

Under några år har antalet öppna ärenden för personer som vill förenas med anhöriga i Sverige ökat kraftigt. I dagsläget handlar det om 70 000 ärenden. Med hjälp av olika åtgärder ska de öppna ärendena ha minskat till 50 000 vid nästa årsskifte - och då ingår även alla årets nya ärenden i beräkningen. Samtidigt ska väntetiden minska.

- Vi ser att det är många som får vänta väldigt länge på att få hit sina anhöriga och därför gör vi denna stora satsning på att avgöra ärenden snabbare, säger Janne Wallin, vikarierande operativ chef på Migrationsverket.

Migrationsverket har redan ökat antalet medarbetare som arbetar med att utreda och fatta beslut i ärenden som gäller anhöriga. Under året kommer ytterligare förstärkningar att göras så att det sammanlagda tillskottet kommer att vara närmare 100 medarbetare i slutet av 2017.

Äldre ärenden ska avgöras under året

Alla äldre ärenden kommer nu att utredas och avgöras av Migrationsverkets regioner i olika satsningar. Målet är att de flesta ärenden som kom in till verket före den 1 januari i år ska vara avgjorda den 31 december 2017. En förutsättning för beslut är att verket har de underlag som krävs för att kunna bedöma ärendena. Från den 1 juli 2018 ska väntetiderna minska och anknytningsärenden avgöras inom nio månader - om alla nödvändiga underlag har skickats in.

Nya kompletta ärenden ska avgöras så fort som möjligt

Sedan 1 april fattar Migrationsverket så fort som möjligt beslut i alla nyinkomna ärenden där underlaget är tillräckligt för att handläggaren ska kunna göra de bedömningar som krävs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsverket om beviskravet i anknytningsärenden till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett omfattande rättsligt ställningstagande om beviskravet i anknytningsärenden. Ställningstagandet innehåller en genomgång av hur bevis bedöms, med förklaringar av begrepp som bevisfakta, bevismedel, bevistema och bevisbörda. "Subjektiv" och "objektiv" bevisbörda berörs liksom olika nivåer av beviskrav och betydelsen av förhållandena i ett land där den sökande befinner sig.

Beträffande anknytningsärenden sammanfattar Migrationsverket: "Vid uppehållstillstånd p.g.a. anknytning är det den sökande som ska bevisa att han eller hon uppfyller förutsättningarna för att ansökan ska kunna beviljas. Det normala kravet på bevisningen i anknytningsärenden är att omständigheterna ska göras sannolika. I ett par fall gäller ett högre beviskrav, vilket innebär att sökanden ska styrka förhållandena. Ett högre beviskrav gäller normalt för den sökandes identitet, som då ska vara styrkt. Vidare ska ett äktenskap styrkas, för att kunna ligga till grund för ett uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. När det gäller omständigheter som talar mot att bevilja uppehållstillstånd är det normalt Migrationsverket som ska bevisa dessa. Verket ska då göra omständigheterna sannolika."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Blankspot 17-04-04:

FN-kommitté granskar Sverige för behandlingen av Wares Khan till sidans topp

I elva månader har journalisten Wares Khan varit frihetsberövad i väntan på utvisning till Afghanistan. Men i fredags släpptes han plötsligt efter att FN:s människorättskommitté beordrat Sverige att inte utvisa honom. FN ska nu ta ställning till om hantering av hans fall har brutit mot internationell rätt.

För en vecka sedan skulle Wares Khan enligt gränspolisens planer ha satts på ett flygplan för att tvångsutvisas till Afghanistan.

Men i fredags natt släpptes han plötsligt fri efter att ha varit frihetsberövad i 11 månader.

- Vi har en regel där jag jobbar som juridiskt ombud och det är att aldrig, aldrig ge upp. Fallet Wares bekräftar återigen den regeln, säger Charlotta Lagnander som tillsammans med Elin Edin arbetat för Wares Khan en längre tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Blankspot 17-03-31: Utvisningsdömda journalisten Wares Khan har släppts från förvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Palestinier anklagad för samarbete med Israel bedöms som flykting av domstol till sidans topp

En man hade tvingats hjälpa Hamas med att flytta några vapenlådor, som fanns på hans mark i Gaza. Strax efter händelsen anklagades mannen för att ha informerat israeliska myndigheter om verksamheten. Det ledde till att han flydde från landet. Därefter fick han veta att två av männen dödats och att deras famljer höll honom ansvarig. Migrationsverket höll med om att misstänkta kollaboratörer löper stora risker men bedömde att det inte var trovärdigt att mannen anklagats för något på så lösa grunder. Inför överklagandet kompletterade mannen bland annat med en kallelse till polisen för förhör. Domstolen höll muntlig förhandling och konstaterade att mannens berättelse var oförändrad och verkade självupplevd. Han berättade också att vänner till honom gripits. Mannen beviljas flyktingstatus eftersom han riskerar förföljelse på grund av "tillskriven politisk uppfattning". Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Domstol: Palestinier från Bagdad som misshandlats har skyddsbehov till sidans topp

En statslös palestinier från Bagdad i Irak anförde bland annat att han riskerar att straffas för att han vägrat ansluta sig till Hashd al-Shaabi-milisen. Migrationsverket höll med om att palestinier anklagas för att stödja Saddam Hussein och misstros på grund av att de är sunnimuslimer. Men eftersom det enligt verket inte fanns någon individuell hotbild så fick han avslag. Migrationsdomstolen anser att palestiniernas situation i Bagdad har försämrats. De är utsatta för våld och trakasserier. Dessutom råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld i Bagdad. Migrationsdomstolen anser ändå att det krävs en individuellt risk för att det ska föreligga skyddsbehov. Eftersom mannen hade blivit stoppad vid vägspärrar, blivit misshandlad och den utpekade milisen visat intresse för honom finns det individuella skäl som tillsammans med den allmänna situationen för statslösa palestinier i Bagdad får mannen uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsdomstol: Hazar som misstänks för samröre med taliban har skyddsbehov till sidans topp

En pojke av hazara-etnicitet som sökte asyl i april 2015, då sexton år, uppgav att hans far anklagats för samröre med talibaner och därefter dödats. Den som anklagade fadern, en kommendant, kunde därigenom även komma åt faderns kiosk. Migrationsverket trodde inte på uppgifterna och ansåg att pojken kunde återvända till hemorten i Ghazni. Om inte så finns internflyktsalternativ i Kabul, Mazar eller Herat. Migrationsdomstolen anser däremot efter muntlig förhandling att berättelsen är sammanhängande och logisk. Det är trovärdigt att kommendanten attackerats av talibaner. Om bybefolkningen, som huvudsakligen är hazarer, tror att pojken har med talibanerna att göra är han hotad. Internflykt skulle kunna tillämpas, men eftersom han inte har något nätverk, är så pass ung och dessutom lider av psykisk ohälsa som han inte skulle kunna få behandling för, så skulle internflykt innebära "otillbörliga umbäranden". Pojken beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Värnpliktsvägran i Eritrea flyktinggrundande enligt migrationsdomstol till sidans topp

En man som varit fängslad i Eritrea för att han hållit sig undan nationaltjänstgöring, men lyckats fly, fick uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket ansåg att han inte förföljts på någon av de grunder som krävs för att få flyktingstatus. Mannen hävdade att vägran att göra nationaltjänsten ses som ett ställningstagande mot regimen och han riskerar förföljelse på grund av sin politiska övertygelse. Bestraffningen är oproportionerligt sträng och kan innebära tortyr och annan kränkande behandling. Migrationsdomstolen går på samma linje och konstaterar även att det finns uppgifter om att en ansökan om asyl i sig kan betraktas som landsförräderi. Mannen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 17-04-03:

Snart utvisas Ali till Kabul till sidans topp

Ali Rezaei kom till Gotland som flykting för ett drygt år sedan. Född i Afghanistan kom han hit från Iran. I höstas fick han avslag på sin asylansökan och nu har Migrationsdomstolen fastställt det beslutet. Och Ali är idag förkrossad.

- Jag är helt chockad. Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som att något har gått sönder inom mig, säger Ali Rezaei.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 17-04-03: "Ingen har försökt så mycket som Ali" (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 17-04-03: Migrationsverket: Utsatthet inget skäl till asyl (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 17-04-03: Kabul inte säkert enligt Svenska Afghanistankommittén (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

London Review of Books 17-03-30:

Short Cuts /om familjeåterförening i Storbritannien/ till sidans topp

Frances Webber

In October 2010, five months after the coalition government took power, and Theresa May became home secretary, a requirement was brought in for spouses seeking to join their (British or non-EU) partners in Britain to pass an English test as a precondition of a visa (unless they were from an English-speaking country, had a degree taught in English, were over 65, had a mental or physical condition that prevented them from taking the test, or there were 'exceptional compassionate circumstances'). The English test itself wasn't new: it had previously been taken when the spouse or partner sought permanent residence after a two-year probationary period designed to test the genuineness of the relationship. This gave migrants time to learn English - but it didn't cut the numbers coming in. And May's driving purpose was to cut numbers, after David Cameron had recklessly pledged to bring net annual migration down to the 'tens of thousands' from nearly a quarter of a million. Family migration was not the only target - May also capped work permits and student numbers - but the language test was particularly brutal. Getting the necessary tuition was impossible for those living in rural areas, or who were unable to afford the classes; and some spouses were illiterate.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Läkarförbundet 17-04-06:

Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisning av asylsökande till sidans topp

World Medical Association, där Läkarförbundet ingår, har i ett uttalande fastslagit att läkare inte ska medverka vid tvångsåtgärder vid utvisningar.

Vår yrkesetik ger ramarna för patient-läkarrelationen. Oavsett patientens juridiska status ska vi ge vård efter behov, och patienten har möjlighet att välja att ta emot eller avstå den vård vi erbjuder. Undantag finns exempelvis vid psykiatrisk tvångsvård. Vid utvisning av flyktingar är det av största vikt att vi bibehåller vår professionalitet och yrkesetik. Det innebär att ha patientens hälsa som första prioritet. Att medverka till tvångsmedicinering för att underlätta en utvisning är ett tydligt brott mot vår yrkesetik. Att som läkare finnas på plats under en transport med syfte att säkerställa transporten kan inte ses som ett uppdrag för patientens bästa, utan snarare som myndighetsutövning. World Medical Association, där Läkarförbundet ingår, har i ett uttalande fastslagit att läkare inte ska medverka vid tvångsåtgärder vid utvisningar. Läkarförbundet instämmer till fullo i detta och avråder därför läkare från att delta vid utvisning av asylsökande.

Elin Karlsson, ordförande i läkarförbundets Etik och Ansvarsråd

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Cypern/ prickas av Europadomstolen för trångt förvar och ovilja att utreda anklagelser till sidans topp

En asylsökande från Kenya som befann sig i Cypern dömdes till nio månaders fängelse för att han försökt lämna ön med ett falskt pass. Omedelbart efter avtjänat straff togs han i förvar och hölls kvar under asylproceduren. Efter sexton månader i förvar hämtades han och förpassades med flyg till Kenya. Mannen anklagar Cypern för att han deportats skedde innan proceduren var avslutad, att han försetts med provisorisk munkavle av hopknycklat papper, tejpats kring huvudet samt misshandlats på andra sätt. Han klagade också på förvaret där hans utrymme var mindre än tre kvadratmeter under hela tiden. Mannens berättelse från resan var detaljerad och han tillförde läkarintyg, men eftersom han först efter flera år nämnt att han skulle varit hos läkare och intyget är ofullständigt så anser domstolen inte skadorna bevisade. Däremot prickas Cypern för att ha försökt undvika att utreda händelserna och att polisernas vittnesmål tagits för sanna trots motsägelser och felinformation. Domstolen fäller även Cypern för det utdragna förvarstagandet i förhållanden som bara kan accepteras i undantagsfall för en kort period.

Case of Thuo v. Cyprus, Application no. 3869/07 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-03-30:

Storbritannien/ Charges brought against 17 Stansted deportation flight activists till sidans topp

"A total of 17 people have been charged following a protest at Stansted Airport that prevented a deportation flight taking off.

The nine women and eight men were each charged with obstructing or disrupting a person engaged in lawful activity and organising or taking part in a demonstration likely to interfere or obstruct the major Essex airport."

(Essex Live)

Background: Arrests as Stansted anti-deportation protesters lock themselves to plane (The Guardian, link):

"Police have arrested 17 anti-deportation protesters who locked themselves to an aircraft at Stansted airport, preventing a charter flight due to remove asylum seekers and other migrants from the UK from taking off.

The protesters locked themselves to the wing of a Titan Airways flight and refused to move. All 17 protesters involved with the action have been arrested on suspicion of aggravated trespass and are now in police custody."

And: press release from the group reproduced below.

Campaigners stampede UK runway to block runway to block mass deportation to Nigeria

29 March 2017

Activists from End Deportations, Lesbians and Gays Support the Migrants (LGSMigrants) and Plane Stupid have tonight blocked the non-commercial runway at Stansted Airport tonight in an attempt to halt a mass deportation flight to Nigeria and Ghana. This is the first time this has ever happened. This is the first time this kind of direct action has stopped a mass deportation charter flight.

Campaigners says that the flight will put peoples' lives at risk and will tear peoples' families apart.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Lärarnas Tidning 17-04-06:

Deportationer av ensamkommande sätter press på lärare till sidans topp

Alla 19 gymnasieskolor som erbjuder språkintroduktion i Stockholms stad samlades förra veckan för att diskutera hur skolan kan stötta nyanlända elever. Under våren har utvisningen av ensamkommande barn kommit igång och då har den psykiska ohälsan bland eleverna ökat ytterligare.

Samtidigt tilltar pressen på lärarna och nu överväger de nya protestaktioner.

- Vi kanske till och med borde strejka, säger Alexandra Ljungkvist-Sjölin, lärare i teater och svenska som andraspråk på Liljeholmens gymnasium.

I höstas var hon en av 300 lärare som i ett upprop publicerat i Svenska Dagbladet protesterade mot regeringens flyktingpolitik och slog fast att den omöjliggör deras arbete i skolan.

Under konferensdagen i Stockholm vittnade Alexandra Ljungkvist-Sjölin och flera andra lärare om vilka dilemman de ställs inför när de dagligen ser konsekvenserna av flyktingpolitiken.

- Om en elev har dålig frånvaro kommer det rapporteras till Migrationsverket och då är det negativt för elevens asylprocess. Det gör att man kan frestas att ändå sätta närvaro för man vill inte bidra till att eleven inte får uppehållstillstånd, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lärarnas Tidning 17-03-30: Hjälp oss i kampen för amnesti, Lärarförbundet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-04-08:

De kräver amnesti för ensamkommande barn vid S-kongressen till sidans topp

Vid Socialdemokraternas partikongress i helgen forsätter rörelsen Vi står inte ut sin kampanj för ensamkommande barn och ungdomars rättigheter.

I början av februari slog Vi står inte ut larm om att psykisk ohälsa har ökat kraftigt bland ensamkommande barn och ungdomar. Sedan dess har situationen förvärrats ytterligare. Berättelserna om unga som i desperation går under jord och lever som papperslösa på Sveriges gator blir vanligare. Vittnesmålen om självmord bland ensamkommande unga har blivit allt fler och den psykiska ohälsan har ökat.

I början av februari startade rörelsen Röda Tråden-kampanjen som handlar om ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv. För en månad sedan samlades omkring 3000 personer på Medborgarplatsen i Stockholm för att bland annat kräva amnesti, nåd, för alla unga som varit i Sverige i mer än ett år.

I helgen fortsätter kampanjen i samband med Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Röda Tråden-kampanjen har tre tydliga krav.

Stoppa omflyttningar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Göteborgs-Posten 17-04-08: Ökade krav på amnesti för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 17-03-30:

Invitation for Industry to exhibit at ED4BG 2017 till sidans topp

On 12 June 2017 Frontex will hold the annual European Day for Border Guards (ED4BG) in Warsaw. Inaugurated in 2010 to mark the fifth anniversary of Frontex, ED4BG presents Europe's border-guard community with an opportunity to share experiences and best practice, as well as provides a forum for topical discussion, exchange of views between key border-management players, and a platform to bring together the worlds of public service and private industry (http://www.ed4bg.eu).

This year's event will consist of a series of debates and a technology exhibition. The aim of the technology exhibition during the conference is to provide border guards with hands-on demonstrations of innovative solutions to the challenges they encounter in the performance of their daily activities.

Frontex therefore invites relevant industry and researchers to showcase their most innovative technologies/solutions/products/prototypes during the conference day on 12 June 2017 in the following areas:

a. document verification

b. mobile technology for secure communication and database consultation in border police activities

c. biometric acquisition, verification and identification

d. traveller behavioural analysis and risk assessment/vulnerability assessment models

e. detection of humans hidden in vehicles/containers

f. solutions supporting the registration of migrants in the EU external border (mobile and fast deployable infrastructure and solutions for fast: fingerprinting, screening, registration, debriefing of large amount of people)

g. detection & identification of people/boats (land and sea border scenarios)

h. solutions for analyzing the behaviour of boats

(...)

Hela inbjudan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-04:

Fakta-PM: Kommissionen om förnyad handlingsplan för återvändande till sidans topp

Kommissionens meddelande om en förnyad handlingsplan för återvändande samt rekommendation om effektivare tillämpning av återvändandedirektivet

Sammanfattning

I meddelandet om en förnyad handlingsplan redogörs för pågående och kommande åtgärder som syftar till att få till stånd en effektivare återvändandepolitik i EU och väsentligt öka återvändandet och återtagandet av tredjelandsmedborgare som inte har tillstånd att vistas inom unionen. I sin rekommendation ger kommissionen vägledning om hur medlemsstaterna kan effektivisera sina återvändandeförfaranden inom ramen för det handlingsutrymme som ges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (återvändandedirektivet).

Regeringen anser att meddelandet och rekommendationen utgör en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att få till stånd en ändamålsenslig ordning för återvändande.

Direktlänk till promemorian (Extern länk till pdf-fil)

Statewatch 17-04-05: Member States enthusiastic on "how low can you go?" deportation recommendations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile 17-04-01:

Misguided and harmful: New European Commission policy on returns till sidans topp

by the International Detention Coalition

The European Commission should focus on alternatives, not more immigration detention.

The IDC is deeply concerned that a new package on returns announced by the European Commission on 2 March is both misguided and harmful. The renewed action plan and set of recommendations seek to increase returns through enforcement-based measures including more and longer immigration detention. They have drawn widespread criticism from civil society organisations, and regional human rights bodies.

Under pressure from Member States to achieve quick results, the Commission has opted for short term policy measures which are not supported by evidence and are likely to be counterproductive and self-defeating. The punitive approach and end of process focus on forced returns is likely to decrease not increase cooperation and compliance with immigration decisions, as well as respect for human rights.

For example, the recommendation mistakenly assumes that more and longer detention will assist returns, whereas evidence points to the opposite. In fact, international research finds that immigration detention discourages cooperation and decreases the motivation and ability of individuals to contribute to case resolution. The Commission itself has acknowledged that an "overly repressive system with systematic detention may also be inefficient, since the returnee has little incentive or encouragement to co-operate in the return procedure."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-03-30:

Refugee rights subsiding? New AIDA comparative report till sidans topp

An AIDA comparative report launched today discusses the impact of Europe's two-tier protection regime, distinguishing between refugee status and subsidiary protection, on the rights of those granted protection.

While the Common European Asylum System (CEAS) is premised on the existence of harmonised standards of protection and outcomes of asylum procedures, the assumption of a common protection space across the continent has never been realised and continues to be dispelled by the practice of asylum administrations to date. The "asylum lottery" results in asylum seekers having widely disparate chances of obtaining international protection, as well as different forms of protection granted, depending on the country where their claim is processed.

Differences in the status granted have direct and far-reaching impact on the lives of beneficiaries of international protection, given that they entail a widely different set of rights between refugees and subsidiary protection holders in some countries.

From an efficiency and integration perspective, the advantages of the full alignment of refugee status and subsidiary protection under EU law are clear. De-coupling the content and level of rights from the type of international protection status granted could:

+ Foster integration in a more coherent manner, by providing all persons in need of international protection with the tools to become active members of new host societies;

+ Reduce litigation costs related to the form of international protection granted;

+ Reduce potential secondary movements between countries related to the level of rights granted to holders of the status in question;

+ Reduce administrative burden on national authorities by removing undue complexity and fragmentation in integration policies and rules. This would not only affect asylum and immigration authorities, but also employment authorities, social welfare services, or even health care institutions across Europe.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Europarådet 17-03-30:

Trafficking of children: experts highlight widespread problems till sidans topp

In its latest annual report, published today, the Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), has highlighted important shortcomings in a number of European countries related to the trafficking of children.

The report shows that 4,361 children were identified as victims of trafficking in just 12 European countries between 2012 and 2015. Many others have failed to be detected and protected, due to gaps in the identification procedures, a failure to appoint legal guardians and the lack of appropriate and secure accommodation.

GRETA's report shows that, on average, children represent a third of the identified victims of human trafficking, but there are important variations between countries. Children are being trafficked transnationally, as well as internally, for different forms of exploitation including sexual exploitation, forced labour, domestic servitude, forced begging, forced criminal activities and forced marriage.

GRETA highlights widespread problems with identifying child victims of trafficking and providing them with safe accommodation. Many children are not being given the support they are legally entitled to, says GRETA, and some are still being punished for crimes they are forced to commit.

The report also underlines that unaccompanied and separated children are particularly vulnerable to trafficking, but the authorities often have little or no information on the identification of victims of trafficking among such children.

GRETA is responsible for assessing countries' compliance with the 2005 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

Today's annual report summarises GRETA's monitoring work over the last year, which has particularly focused on trafficking in children. It also gives examples of many positive changes which the convention has helped to bring about, as well as good practices in the area of child trafficking.

Full press release (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA March 2017:

The Dublin system in 2016: Key figures from European countries till sidans topp

This statistical update provides key figures from 12 European countries on the application of the Dublin Regulation in 2016. Available statistics demonstrate the persisting inefficiency of the Dublin system as a responsibility-allocation mechanism across Europe, as the number of effected transfers of asylum seekers remains considerably low compared to the number of procedures initiated. The update also explores the inconsistency between Dublin and the emergency relocation scheme, leading to a paradoxical transfer of 1,864 people out of Italy to other Member States under relocation and family provisions, and transfer of 2,086 people to Italy under Dublin.

Hämta sammanställningen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Domstolar 17-04-06:

Migrationsdomstolarna rustar för målrekord till sidans topp

Konsekvenserna av den stora ökningen av antalet asylsökande under slutet av 2015, blev påtagliga för Sveriges Domstolar under förra året då antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna ökade mycket kraftigt. Migrationsverkets prognoser pekade i slutet av året mot en fördubbling av antalet inkommande mål till migrationsdomstolarna 2017.

Antalet inkomna asylmål vid migrationsdomstolarna är för årets första månader dock än så länge lägre till antalet än prognostiserat. Den senaste prognosen från Migrationsverket (februari) pekade på 29 300 inkomna asylmål 2017. Till och med mars har 3 861 asylmål kommit in till domstolarna.

Sedan det konstaterats att domstolarna skulle påverkas kraftigt genom en massiv ökning av asylmål har migrationsdomstolarna tillsammans med Domstolsverket arbetat intensivt för att på olika sätt förbereda för att ha en så god beredskap som möjligt. Det har bland annat handlat om att öka bemanningen, flytta mål mellan domstolar, säkerställa kompetens genom utbildningar i migrationsrätt, lösa utökat lokalbehov samt att kontinuerligt och i nära samarbete med Migrationsverket följa prognoserna när det gäller måltillströmning.

- Migrationsdomstolarna har lagt ned ett stort arbete på att rusta för den ökade måltillströmningen, men det kommer trots detta att bli en ansträngd situation framöver, säger Johan Axelsson projektledare vid Domstolsverket.

Regeringsuppdrag

Effektivare handläggning och samordning av prognoser

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-03-30:

Grekland/ Victory for strawberry pickers, trafficked into forced labour and shot till sidans topp

Following today's victory in the European Court of Human Rights by a group of Bangladeshi strawberry pickers shot by employers for demanding unpaid wages, Amnesty International's Deputy Europe Director Gauri van Gulik said:

"Today's judgment is an important vindication for these people and their families, and will hopefully help prevent future abuses.

"Amnesty International met the migrant workers in 2013 and interviewed them about the exploitation they were subjected to. We saw for ourselves their appalling living conditions. Four years have passed since the horrendous incident, and action is long overdue to ensure forced labour and human trafficking is prevented and identified, and that perpetrators are brought to justice."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Migrationsverket 17-03-30:

Person som haft falsk identitet får inte dispens från hemvistkrav för medborgarskap till sidans topp

Migrationsöverdomstolens avgörande den 21 mars 2017 i MIG 2017:7 (mål nr UM 6553-16)

En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt asyl i felaktig identitet har vid ansökan om svenskt medborgarskap nekats dispens från kravet på fem års hemvist trots att han uppfyller de kriterier som enligt praxis i regel medför att dispens ges (tre års hemvist och två års äktenskap med en svensk medborgare).

En man som haft sin hemvist i Sverige i mer än tre år och under hela tiden varit gift med en svensk medborgare ansökte om svenskt medborgarskap. Mannen hade tidigare vistats illegalt i landet, lämnat falska identitetsuppgifter vid sin asylansökan och inte hörsammat Migrationsverkets kallelser.

Ett av kraven för att en utomnordisk medborgare ska kunna beviljas svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation) är att han eller hon har haft hemvist här i landet sedan fem år, vilket följer av 11 § 4 c lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen). Om kravet på fem års hemvist inte är uppfyllt får sökanden ändå naturaliseras bl.a. om han eller hon är gift eller sambo med en svensk medborgare eller om det annars finns särskilda skäl (12 § första stycket 2 och 3 medborgarskapslagen).

Kravet på en viss tids hemvist i Sverige ger framför allt uttryck för tanken att en person, för att kunna bli svensk medborgare genom naturalisation, ska känna till svenska förhållanden och vara en del av det svenska samhället. Av Migrationsöverdomstolens tidigare praxis (MIG 2007:28) framgår att en utomnordisk medborgare, som är gift med en svensk medborgare, i regel naturaliseras efter tre års hemvist i Sverige om äktenskapet varat i minst två år.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att klagandens hemvisttid uppgår till drygt fyra år, vilket innebär att han inte uppfyller kravet på fem års hemvist. Frågan blir då om det finns förutsättningar att medge dispens.

(...)

Läs referatet i sin helhet och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-01:

Stort sug efter nyanlända lärare i klassrummen till sidans topp

Syriske Fadi Uni trodde aldrig att han skulle få chans att jobba som lärare igen. Nu är han på god väg som en av deltagarna i regeringens snabbspår för utländska lärare.

- Vi märker i samtal med skolorna att de här pedagogerna är eftertraktade, säger Gunilla Oredsson Blomberg, projektansvarig, på Stockholms universitet.

En brokig melodi av dari, arabiska, engelska och svenska flyter mellan eleverna i en av salarna på gymnasieskolan Viktor Rydberg vid Odenplan i centrala Stockholm. Det är engelsklektion för skolans förberedelseklass. Ett drygt tiotal grabbar hjälps åt att tolka instruktionerna de fått. De ska rita bingospelplaner i sina skrivblock och fylla dem med siffror. Sedan gäller det att hålla reda på skillnaden mellan "eighty" och "eighteen", när läraren, Jeanette Clayton, ropar ut siffrorna.

Vid en av bänkarna sitter tre killar på rad. Bakom dem står en man, lätt lutad över deras axlar och förklarar vad de ska göra. Konversationen växlar mellan svenska och arabiska. Trots åldersskillnaden har de mycket gemensamt. Alla fyra har flytt kriget i Syrien och fått göra omstarter i livet. Som innehavare av några av de sista permanenta uppehållstillstånden som delades ut har de ändå anledning att känna sig optimistiska. Pojkarna som är 17, 18 och 19 år kämpar för att bli gymnasiebehöriga. För 32-årige Fadi Uni har resan tillbaka till yrket som engelsklärare precis tagit fart.

- Det är bra att han är här. Han kan hjälpa oss på arabiska när vi inte förstår, säger 19-årige Abdulmoien Heno och nickar bakåt mot Fadi, som ler lite generat.

Fadi är på Viktor Rydbergs gymnasium två dagar i veckan. Besöken är en del av hans utbildning på Snabbspåret för nyanlända lärare. Den sex månader långa utbildningen riktar sig till arabisktalande personer med en lärarexamen från hemlandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-30:

Ny app ska guida nyanlända till jobb och praktik till sidans topp

Idag står många nyanlända inför utmaningen att söka jobb i Sverige. Hur går man egentligen till väga för att validera sina kunskaper och hitta ett jobb? En ny app från Lernia och Telia ska guida personer som är nya i Sverige genom den svenska arbetsmarknaden hela vägen fram till ett nytt jobb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Piteå-Tidningen 17-04-02:

Kreativt systerskap under konstnärlig helg till sidans topp

En koncentrerad tystnad vilar över rummet när deltagarna i Creative sisters målar. En stund senare skrattar de tillsammans under sångövningarna. "Vi vill bidra till integration genom kreativa processer", säger Susanna Lindmark, en av initiativtagarna.

Bakom begreppet Creative sisters står Susanna Lindmark, kreativ körledare och grundare av kören Arctic light, och Margaretha Wixner, konstnär och Vedic art-lärare.

- Vi ville skapa en helg fylld av måleri och sång, eftersom vill tror på att använda kreativa processer som grund för nya möten och personlig utveckling, säger Susanna Lindmark.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda 17-03-03:

Ny dimension med Tarek på Medborgarservice till sidans topp

Sedan Tarek Al Alwani tog plats vid informationsdisken på Medborgarservice i Ryd har verksamheten fått en ny dimension.

- Många här talar arabiska och uppskattar att de kan få råd och hjälp av mig på sitt språk. Att inte kunna svenska skapar osäkerhet.

I januari 2015 öppnades Medborgarservice i Södra Ryd första gången. För snart ett år sedan startade den för andra gången, efter ett uppehåll. Karin Holm, områdesutvecklare i Skövde kommun, reder ut begreppen.

- Den stängdes under tiden som kommunen rekryterade en områdesutvecklare och när jag tillträdde i maj förra året öppnades den igen.

Nya steg

Och sedan snart två månader tillbaka har verksamheten - som syftar till att underlätta människors kontakt med kommun och myndigheter - tagit nya, stora steg.

Från att ha varit öppen några timmar tre dagar i veckan är servicen nu tillgänglig varje vardag, totalt 28 timmar i veckan.

Skälet till det är att Tarek Al Alwani har börjat arbeta där via åtgärden breddad kompetensförsörjning, ett koncept Skövde kommun arbetar med där man får anställa serviceassistenter som en förstärkning i välfärden. Det är just Tarek som medborgarna nu oftast möter vid servicedisken som ligger i biblioteket i Ryds centrum.

Viktig funktion

- Han fyller en väldigt viktig funktion och verksamheten har utvecklats, nått en ny dimension med honom här, säger Karin Holm.

- Jag har insett att många som bor här i Ryd talar arabiska och för dem känns det nog tryggt att möta mig här, tror Tarek Al Alwani.

Han kom till Sverige som flykting och vet att kontakter med myndigheter och att fylla i olika blanketter kan var svårt när man inte kan språket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-03:

Uppdrag: Mångfald och inkludering till sidans topp

Tusentals nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar vill spela fotboll - men långt ifrån alla lyckas hitta en klubb.

Därför har Svenska fotbollförbundet inlett ett projekt som ska göra det enklare för föreningarna att ta emot fler.

- Det här något helt unikt, säger integrationssamordnaren Sevana Bergström.

Under vintern har Svenska fotbollförbundet och den nyinstiftade integrationssamordnaren Sevana Bergström turnerat till fyra städer i Sverige (Sundsvall, Skellefteå, Växjö och Stockholm) för att träffa föreningar, distrikt och politiker. Det här är den första delen i det treåriga projektet Mångfald och social inkludering genom fotboll, som i slutändan ska leda till en win-win-situation. Det vill säga att klubbarna växer i antalet medlemmar samt en lyckad integration.

- Jag tycker att det görs väldigt mycket och det ska vi vara stolta över, som att det finns många personer runt om i Sverige som gör otroligt mycket för ungdomar. Men det jag märker saknas, och som efterfrågas, är hur vi ska göra och få kunskapen hur vi ska jobba med ungdomar som inte har den traditionella vägen in i idrottsrörelsen. Hur ska vi bemöta dem? Hur ska vi bemöta föräldrarna? Hur ska vi jobba med barnen? Det saknas. Och vi får många mail och telefonsamtal efter våra föreläsningar som vi har haft. Vi ser att föreningar, eldsjälar och ledare/tränare behöver mer stöd och hjälp i hur de ska arbeta vidare, säger Sevana Bergström som blev anställd av förbundet i mitten på januari och är anställd under en treårsperiod till att börja med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

FARR 17-04-08:

Låt inte hatet segra! till sidans topp

FARR känner starkt med de drabbade och deras familjer efter det som hände i Stockholm igår. Statsminister Stefan Löfven sa att "Sverige är utsatt för en attack". Vi konstaterar att om det är en attack mot det öppna och demokratiska samhället, är det desto viktigare att vi slår vakt om detta samhälle.

Våra tankar går en sådan här gång också till alla vars liv förmörkas av ett ständigt fientligt våld, till dem som tvingas fly och lämna sina familjer. Många av dem som sökt skydd i Sverige är nu rädda att mötas av ökande fientlighet.

Låt oss bli många som visar att vi inte låter hatet segra - i stället ska vi fortsätta arbeta för ett samhälle där alla som behöver skydd från våld eller oroligheter ska få det. Liksom de boende i Stockholm igår med självklar värme ställde upp för att hjälpa dem som inte kunde ta sig hem eller hämta sina barn, önskar vi i FARR att Sverige ställde upp för alla människor som flyr dagligt våld och dagliga hot.

Det största regeringspartiet skulle kunna visa omvärlden att vi värnar ett öppet och demokratiskt samhälle genom att återställa möjligheten för människor på flykt att leva tillsammans med sina familjer i långsiktig trygghet. Ingen människa ska behöva leva sitt liv i rädsla eller slitas ifrån sin familj!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 17-04-02:

Omänskligt att sära barn från föräldrar till sidans topp

Den sjätte september 2015 höll Stefan Löfven (S) ett tal på Medborgarplatsen i Stockholm.

- Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig och vi gör det solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt, sa han.

Han bottnade i orden, det hördes. Det var den verklige Stefan Löfven som talade. Bakom honom stod med meterhöga svarta bokstäver: "Refugees welcome", flyktingar är välkomna.

Över de 15 000 åhörarna föll ett stilla duggregn.

Taggtråden rullas ut

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-04-06:

Den tillfälliga asyllagen är omänsklig - skrota den! till sidans topp

Två tredjedelar av de asylsökande till Sverige är män. Kvinnorna och barnen har inte lika lätt att ta sig hit. Med Sveriges tillfälliga asyllagar som kraftigt begränsar familjeåterförening och i princip omöjliggör permanenta uppehållstillstånd blir konsekvensen att framförallt kvinnor och barn blir kvar i krig och konflikt. Hur rimmar det med en feministisk utrikespolitik? Riv upp lagen, skriver bland andra Lena Ag, Kvinna till kvinna.

På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg kommer partistyrelsens nya hårdare linje i migrationsfrågor att ifrågasättas kraftigt. Av de 2 000 motioner som inkommit kräver 112 en snabb återgång till permanenta uppehållstillstånd och/eller att möjliggöra familjeåterförening enligt den ordinarie asyllagstiftningen. Partistyrelsen föreslår inte bifall till någon av dessa motioner. Vi organisationer som dagligen möter och arbetar med människor på flykt både i Sverige och globalt uppmanar kongressen att lyssna på motionärernas krav på en återgång till en mänskligt hållbar flyktingpolitik.

Sedan förra sommaren har Sverige en tillfällig asyllag som kraftigt begränsar familjeåterföreningen och i stort sett omöjliggör permanenta uppehållstillstånd i praktiken. Lagen, som är retroaktiv, innebär att den som sökt asyl efter november 2015 och tillhör gruppen alternativt skyddsbehövande - här räknas till exempel de flesta som flytt från Syrien in - numera bara beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. Den som fått ett tillstånd på 13 månader får heller inte längre ta sin familj till Sverige om de inte kan visa att de kan försörja familjen och dessutom har en tillräckligt stor bostad. Att lära sig svenska, fixa jobb och bostad på 13 månader är i praktiken en omöjlighet för de flesta nyanlända.

Partistyrelsen gömmer sig

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-29:

Svar på skriftlig fråga: Förvar av barn till sidans topp

Fråga 2016/17:1091 av Christina Höj Larsen (V)

EU:s flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos uppmanade nyligen medlemsstaterna att göra mer för att deportera dem som fått avslag på asylansökan. Bland kommissionens uppmaningar finns en rekommendation om utökad användning av förvar. Kommissionen menar att medlemsstaterna bör anpassa sina lagstiftningar så att de möjliggör att hålla människor i förvar under initialt sex månader, vilket sedan kan förlängas till arton månader. Vidare rekommenderar kommissionen staterna att i bedömningen av barnets bästa systematiskt beakta om återvändande till ursprungslandet kan vara i barnets bästa. Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att i sin lagstiftning möjliggöra för att sätta barn i förvar.

UNHCR är tydliga med att barn inte bör hållas i förvar som konsekvens av att de har migrerat. Det kan aldrig vara förenligt med barnets bästa enligt UNHCR, som också har stöd av UNICEF, FN:s barnrättskommitté och FN:s specialrapportör mot tortyr.

Nyligen publicerade studier visar att placering i förvar försämrar barns psykologiska och fysiska välbefinnande och skadar deras kognitiva utveckling. Barn i förvar riskerar att drabbas av ångest och depression samt uppvisar ofta tecken på posttraumatisk stress. Det finns heller inga belägg för att placerande av barn i förvar fungerar avskräckande för andra som planerar att migrera.

Sverige har vid flera tillfällen fått kritik för att barn placeras i förvar, bland annat av FN:s kommitté mot tortyr. Kommittén kritiserar Sverige för att ofta använda förvarstagande utan att pröva den lindrigare åtgärden anmälningsplikt och menar att förvarstagandet dessutom ofta är onödigt långvarigt. Kommittén kritiserar också att asylsökande placeras i polishäkten. Regeringen har att välja mellan att lyssna på flera FN-organ och respektera barnets bästa, eller att välja EU-kommissionens repressiva linje.

Mot denna bakgrund vill jag fråga inrikesminister Anders Ygeman:

Avser statsrådet att verka för att Sverige står upp för innebörden i principen om barnets bästa och motsätta sig EU-kommissionens förslag?

Frågan med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-03-30:

Var kan vi anmäla Sverige? till sidans topp

Kerstin Varenius, Amanda Landell, engagerade i nätverket Ingen människa är illegal

Papperslösa kan inte överklaga att de nekas vård, då det innebär att ge sig till känna och därmed bli utvisade till krig och förtryck. Barn till EU-migranter kan inte överklaga att de nekas skolgång och en vettig bostad.

Hur definierar vi rasism? Handlar det om vad vi säger att vi står för eller hur vi beter oss mot andra människor?

Låt oss jämföra två samhällen. I det första samhället är gränserna stängda för vissa grupper av människor men utåt sett säger sig samhället stå för allas lika värde. Det andra samhället har en uttalad policy som anger att vissa grupper av människor ska stängas ute bara för att de tillhör en viss grupp. Vilket samhälle är bäst?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mölndals-Posten 17-04-05:

Ingår det i mitt jobb att ta sönder människor? till sidans topp

Socialsekreterare Malin Lindberg

För varje ord jag säger går ungdomen lite mer sönder. Det är tyst i rummet. Våra ögon möts inte. Jag frågar om ungdomen har några frågor. Jag står vid sidan av honom och drar långsamt, smärtsamt mattan under hans fötter. Får honom ur balans.

Under natten kan jag inte sova. Jag vet att sedan årskiftet har fyra ungdomar tagit sitt liv på grund av sådana beslut. Minst 64 barn har försökt. Mörkertalet är troligen ännu större. Jag gråter, fast jag vet att jag inte får gråta, och jag blir arg. Arg på mig själv, att min moral inte är högre än min lön, på min chef, på hela staden och systemet. Mitt namn står på besluten om att uppskrivna ungdomar som inte får bo kvar, om det inte finns behov som likställs med LVU. Det vanliga ledet brukar vara: uppskrivning, avslag och hänvisning till Migrationsverket. Jag får höra att det ingår i mitt jobb att lämna negativa beslut. Jag ska arbeta för barns bästa. Det säger lagen. Ingår det då att ta sönder människor?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 17-03-31:

"Obarmhärtigt att låta flyktingbarn vänta i åratal" till sidans topp

För asylsökande är det enda barmhärtiga att så snabbt som möjligt ge besked, ja eller nej. Det gäller särskilt barn och ungdomar, och oavsett om de ska få stanna eller inte. Det skriver Stefan Nilsson och Ann-Sofi Wetterstrand, Ersta diakoni.

Få saker är så svårt att hantera som ovisshet. Det gäller en svårt sjuk människa som väntar på besked om behandlingen lyckats, en anhörig som väntar på besked om vad som hänt en saknad familjemedlem och en flykting som väntar på besked om att få stanna eller inte. Ovissheten bryter ner oss.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-04-04:

I Sverige har olika människor olika värde till sidans topp

Ingen skulle i dag behandla svenskfödda barn på det sätt vi behandlar afghanska ensamkommande ungdomar. Att på 18-årsdagen dra undan hela det nätverk som utgör grunden för trygghet skulle vara otänkbart, i synnerhet om det handlade om en 18-åring som genomgått ett trauma. Men för afghanska ungdomar anses det vara rimligt. Hur är det möjligt? skriver Carina Örgård (V).

Det är ett mirakel att de lever, att de överlevt. Nu finns de här hos oss. De flesta ensamkommande unga som kommer till Sverige har varit på flykt i flera år, ibland merparten av sina liv. Jag har hört dem berätta hur de bevittnat sina fäder bli avrättade, mödrar våldtagna, syskon kidnappade. De har tvingats in som barnsoldater i militära fraktioner, arbetat under ohyggliga förhållanden och blivit fängslade. De har flytt genom öken och över hav och upplevt kamrater och främlingar dö runt omkring sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-04-08:

En ovärdig behandling av unga till sidans topp

De är uppgivna, ångestfyllda, deprimerade, traumatiserade och vi kämpar med att de inte ska ta livet av sig till nästa gång vi ses. Henry Ascher skriver om unga flyktingars tillvaro i Sverige, april 2017.

Vad händer med ett samhälle som behandlar krigsskadade, traumatiserade, föräldralösa barn som kriminella våldsverkare? Som behandlar samhällets mest utsatta medmänniskor på ett inhumant sätt och i strid med den kunskap vi har om vad de behöver? Vad får det för följder när den rödgröna regeringen ersätter folkhemstanken om solidaritet med de mest utsatta med "ordning och reda"?

Det har nu gått 16 månader sedan Sverige annonserade sin nya restriktiva flyktingpolitik och åtta månader sedan den sjösattes. Många varnade för följderna.

Idag ser vi effekterna. De är förödande. Inte bara för de asylsökande barn och unga som drabbas utan också för oss som möter dem och för Sverige som land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-04-06:

Vi lärare ska inte vara gränspoliser till sidans topp

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande

Miljoner människor är fortfarande på flykt från krig och död. De har lämnat allt och flera har tagit sig till Sverige i hopp om ett fortsatt liv. Men hotet om utvisning hänger över många och det drabbar ensamkommande barn extra hårt.

Från skolor i hela landet hörs nu desperata rop på hjälp.

Mitt i allt detta står lärare och rektorer. På alldeles för många håll har de lämnats ensamma med ett stort ansvar att hantera följderna av politiska beslut.

Lärarkåren tillhör den yrkesgrupp som fått ta ett orimligt stort ansvar. I klassrummen möter många lärare varje dag elever i livskris. Att bedriva utbildning i en sådan situation är ett nästintill omöjligt uppdrag. Samtidigt vet vi att vi just därför behövs mer än någonsin. "Att stötta eleverna nu är allt som känns viktigt" svarar en lärare på frågan om hon övervägt att sluta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-03-30:

Protestera mot utvisning av unga till länder i konflikt och krig till sidans topp

Öppet brev till Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

Vi vädjar till våra organisationer att protestera mot utvisningar av barn och ungdomar till Afghanistan och andra krigsdrabbade länder. Läkarförbundet och Läkaresällskapet bör utnyttja sina kanaler till regeringen för att få ett omedelbart stopp på utvisningarna. Detta bör sker före den socialdemokratiska kongressen i april.

Ingrid Eckerman, allmänläkare, Stockholm, Nina Bergman, allmänläkare, Stockholm, Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater, Lidingö, Meta Wiborgh, allmänläkare, Luleå, Mats Eliasson, överläkare, Luleå, Bertil Hagström, allmänläkare, Horred, Bengt Järhult, allmänläkare, Ryd, Maria Truedsson, allmänläkare, Piteå

Vi läkare ser ett nytt växande folkhälsoproblem där stora grupper ungdomar blir gömda flyktingar som ensamma och utan social förankring riskerar att fara mycket illa. Detta paras med etiska dilemman för läkare som inte kan behandla dem lege artis och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Det är svårt att inte dra paralleller mellan dagens utvisningar av ungdomar och andra uppmärksammade flyktingfall. Som läkare skäms vi över det så kallade Bollhusmötet 1939 där våra äldre kollegor sa nej till tio judiska läkare från nazi-Tyskland. 1946 utlämnades 146 balter till Sovjetunionen och 2001 fick USA ta hand om utvisningarna av två egypter till fängelse och tortyr.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Det fullständiga brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mariestadstidningen debatt 17-03-31:

Liberalerna i Skövde: Låt dem få stanna till sidans topp

"Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Afghanistan."

"Risk för att drabbas av terrorhandlingar föreligger i hela Afghanistan och för samtliga personer som vistas i landet. "

Ovanstående är saxat från Utrikesdepartementets hemsida.

Trots detta har regeringen under hösten 2016 ingått ett avtal med Afghanistan som innebär att tusentals afghaner kommer sändas tillbaka och detta kallar migrationsminister Morgan Johansson "En stor framgång för Sverige"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-04-01:

Vems chartermål? till sidans topp

Charterresor till Kabul borde vara en icke-fråga. För "samtliga personer", som UD uttrycker det, och alldeles speciellt för ungdomar, skriver Alexandra Waluszewski.

"Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Afghanistan."

På sin hemsida avråder Utrikesdepartement (UD) från alla typer av resor till Afghanistan och förtydligar via Svenska Ambassaden i Kabuls hemsida, uppdaterad senast den 20 mars 2017, varför ingen bör besöka landet: "Risk för att drabbas av terrorhandlingar föreligger i hela Afghanistan och för samtliga personer som vistas i landet."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-05:

Naomi Cassie: Det gör mig rädd att så många bara följer order till sidans topp

Sverige har tvångsdeporterat människor till Afghanistan, ett land i krig. Denna process genomfördes av många svenskar - som utan att ifrågasätta hjälpte till att verkställa beslutet. Svenskarnas civilkurage verkar vara bortblåst.

Jag finner mig själv sittandes skrivandes just en sådan artikel som många redan skrivit, i vår tid - men också i historien. Det som driver mig och säkert många andra är känslan av ilska, uppgivenhet, rädsla och sorg.

Hur mycket är ett liv värt?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland debatt 17-04-06:

Öppet brev: När allting svindlar för en stund: "Har du något hemland?" till sidans topp

Jag anar att ordet, i det här barnets värld, fått en annan innebörd än den jag är van vid, och att jag borde svara nej, skriver Viveka Sjögren, barnboksförfattare, i ett öppet brev till Socialdemokraterna.

Öppet brev till Socialdemokraterna kongress 2017 från det nystartade nätverket ILA - I Lindgrens Anda: Jag får frågan av ett av alla skolbarn jag träffar under Göteborgs Litteraturvecka; ett samarbetsprojekt mellan stadens barnbibliotekskonsulent, skolbibliotekskonsulent, barn- och skolbibliotekarier och lärare ute i stadsdelarna. Vi är 52 barn- och ungdomsboksmakare som har bjudits in för att under en vecka besöka skolor och berätta om våra böcker, våra tankar, läsa, skriva och utbyta erfarenheter med barnen och ungdomarna vi träffar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 17-04-04:

Krav på amnesti för ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Många som väntar på besked om uppehållstillstånd mår dåligt. Nyligen tog en ensamkommande 15-åring i Värmdö livet av sig. Nu kräver rörelsen Vi står inte ut amnesti för ungdomarna.

Den långa väntan på beslut om uppehållstillstånd och det faktum att ungdomar ofta flyttas runt i landet gör att de mår dåligt. Det menar läraren Lotta Lilja Pittuco som jobbar med ensamkommande.

Hon är också aktiv i rörelsen Vi står inte ut, som samlar allt från socialarbetare till jurister.

- Vi måste besinna oss. Vi ber om att alla barn och unga som varit i Sverige i mer än ett år ska få stanna. För nu är det så genomjävligt, ursäkta att jag svär, så att de som hinner fyller 18 år skickas tillbaka, säger Lotta Lilja Pittuco.

Rörelsen Vi står inte ut vill att omflyttningarna och utvisningarna av ensamkommande stoppas och de kräver att ungdomarna ska få amnesti.

Just nu väntar 18 000 ungdomar i Sverige på beslut om de får stanna. En av dem är 17-årige Botkyrkabon Ali Zardadi. Han kom själv till Sverige i januari förra året. Liksom många andra är han orolig för vad som ska hända med honom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Mats Klockljung, Glommersträsk, i Piteå-Tidningen 17-04-07: Sverige har råd att bli humanitärt föredöme (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 17-04-03:

Vi kräver amnesti för ensamkommande som varit här mer än ett år till sidans topp

Ensamkommande barn i Gävleborg far illa och vi kräver amnesti för dessa barn! skriver Rädda Barnen.

Under åren 2015-2017 kom 37?000 ensamkommande barn till Sverige. Strax över 500 av dessa barn placerades i någon av Gävleborgs tio kommuner. I juni 2016 ändrades regeringens asylpolitik och det blev svårare för dessa barn att få uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alingsås Tidning debatt 17-04-06:

Socialdemokraterna i Vårgårda: Ge ensamkommande barn amnesti till sidans topp

Vi har råd att erbjuda ensamkommande barn en fristad i Sverige, och vi vill att de ska få bygga Sverige tillsammans med oss. Styrelsen för Socialdemokraterna i Vårgårda har därför bestämt att ge vårt stöd till nätverket "Vi står inte ut - men vi slutar aldrig kämpa".

De krav som nätverket för fram är:

Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

Att det fattas beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Gefle Dagblad 17-03-27: Socialdemokraterna i Gävle: Ge ensamkommande barn amnesti (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-04-05: C i Norrbotten kräver amnesti (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialpolitik 17-03-30:

Sveriges chans: Ge ensamkommande amnesti till sidans topp

Maria Wallin

Det föds för få barn säger politikerna. Men de finns redan här. Ansvarsfulla, omtänksamma med vilja att göra allt för sitt nya land. Just nu tappar de fart. Slocknar. Den svenska asylpolitiken tar hoppet från unga människor som flytt för sina liv.

Det är första gången det brister för honom. Denna modiga, kloka, kämpande kille. På måndag är det intervju på Migrationsverket. Det är då det gäller. Få stanna eller dö. Det är precis så han ser det.

- Jag kan bo i skogen här, vi kan bo tio i samma rum. Bara vi får stanna. Bara ni inte skickar mig till Kabul. Det finns ingenting för mig där. Ingenting. Hur ska jag klara mig ensam? Ingen klarar sig helt ensam i Kabul.

Hans förtvivlan år så stor. Skräcken och paniken alldeles påtaglig. Han är uppvuxen i Iran, talar farsi, inte dari som i Kabul.

- De hör genast att jag inte är därifrån. Det är inte som här i Munkedal, att polisen hjälper dig. Polisen i Kabul hjälper ingen. Jag har ingen där.

Han har precis fyllt 18, precis blivit juridiskt "vuxen", precis flyttat från kommunens boende för unga. Sitter i ett litet spartanskt rum på Åtorp, den stora flyktingförläggningen, som sett så många hundra komma och försvinna igen. Ändå tacksam att få vara kvar på orten, gå kvar i skolan. Rumskompisen är inte inne. Han bjuder på kaffe och berättar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-31:

TV-Debatt om amnesti för ensamkommande barn till sidans topp

Situationen för ensamkommande barn och ungdomar är akut. I torsdagens Aktuellt-debatt krävde Christina Höj Larsen, migrationstalesperson för Vänsterpartiet, amnesti för ensamkommande. Morgan Johansson (S) svarade att vänstern måste våga fatta tuffa beslut och stå för reglerad invandring.

Sedan 2015 har 37 000 ensamkommande ungdomar kommit till Sverige. Omkring 18 000 väntar fortfarande på besked från Migrationsverket, eller har fått avslag på sin asylansökan men ännu inte utvisats.

Vänsterpartiet har ställt sig bakom rörelsen Vi står inte ut som kräver amnesti för alla ensamkommande som varit i Sverige längre än ett år.

"Akut åtgärd"

- Det är en väldigt ovanlig och akut åtgärd. Men den måste genomföras för att vi är en i en väldigt allvarlig och akut situation, säger Christina Höj Larsen (V).

Morgan Johansson (S) säger nej till kravet på amnesti och menar att det skulle ge fel signaler till människor som fortfarande befinner sig på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 17-04-04:

S säger nej till amnesti för ensamkommande till sidans topp

Socialdemokraterna säger blankt nej till protestkravet på amnesti för ensamkommande flyktingbarn.

Drygt 18 000 ungdomar i Sverige väntar på besked från Migrationsverket om de får uppehållstillstånd och får stanna i Sverige.

P4 Stockholm har under tisdagen berättat att rörelsen Vi står inte ut kräver amnesti för ensamkommande - ett krav som Vänsterpartiet ställer sig bakom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alikarimi blogg 17-04-05:

Till de politiska ungdomsförbunden i Sverige: Hjälp oss att få stanna! till sidans topp

Ali Karimi, Reza Azimi och Ali Joozjani

Vi är ungdomar från Afghanistan och ni är ungdomar från Sverige. Det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt.

Vi är precis som ni unga människor på väg in i ett vuxenliv, vi har precis som ni många drömmar om framtiden, vi vill precis som ni studera för att få en bra utbildning så att vi kan bidra positivt till det här samhället. Vi har precis som ni haft kärleksfulla föräldrar, som har blivit sura på oss när vi har busat för mycket, gjort dumma saker eller inte hjälpt till hemma. Vi har precis som ni haft gulliga syskon som man både älskar och bråkar med. Vi har precis som ni haft nära vänner som vi delat hemligheter med, skojat med, spelat fotboll med, badat med, bråkat och skrattat med. Våra föräldrar har precis som era föräldrar önskat att vi ska få en bra utbildning och ett lyckligt liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC krönika 17-04-01:

Ingen krävde att jag skulle deporteras när jag hade panikångest till sidans topp

Martina Montelius

När jag var i övre tonåren levde jag ett liv som jag sällan tänker på nu, mer än 20 år senare. Jag hade någonstans att bo, men vågade inte vara hemma, eftersom min kropp var absolut dominerad av panikångest.

Hjärtat slog för fort, och jag kunde inte andas. Jag gick och gick längs gatorna, kände på min egen puls och var övertygad om att jag när som helst skulle dö. När jag blev trött satte jag mig på nattbussen. Jag tänkte att bussföraren måste vara skyldig att hjälpa mig om jag föll ihop med andningsstopp. Ibland tog jag mig till akuten, bedömdes som frisk och fick gå därifrån.

Någon gång kom jag till psykakuten. Där fick jag höra att jag var rolig att prata med, och att jag kunde få en liten påse Stesolid. Men det ville jag inte ha. Jag gick ut och gick igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Människor och Migration 17-04-07:

Vad vill sossarna med migrationspolitiken? till sidans topp

Den 8-12 april går Socialdemokraterna till kongress. Migration har alltid varit en fråga där konfliktlinjerna har varit skarpa inom partiet. Efter hösten 2015 är konflikterna hårdare än någonsin. I det här avsnittet diskuterar statsvetaren Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita vilket parti det egentligen är som går till kongress, vilka motioner som lagts inför kongressen och vad vi kan förvänta oss för migrationspolitik från regeringspartiet Socialdemokraterna framöver.

Migration

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Flamman debatt 17-04-01:

Öppet brev till Stefan Löfven och hans ministrar till sidans topp

Stina Berge har något viktigt att berätta.

Kära statsminister Löfven, migrationsminister Johansson och för säkerhets skull också inrikesminister Ygeman.

Jag skickar här ett öppet brev till er. Jag har inget större hopp om att få svar men jag hoppas att detta brev når er i alla fall. Jag har nämligen något viktigt att berätta för er. Något som jag inte är säker på att ni sett eller förstått eftersom det offentliga samtalet, storstadscentrerad media och sociala medier verkar domineras av helt andra bilder.

2015 hände något med Sverige. Att det strömmade in flyktingar vet ni ju. Men att det också hände något med svenskarna tror jag ni har missat. Runt om i hela landet öppnade folk sina sinnen, sina dörrar, sina plånböcker och sina hjärtan för att ta emot de som sökt vårt beskydd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tranås Tidning 17-04-06: Öppet brev till Stefan Löfven: "Liv slås i spillror" (Extern länk)

Ingemar E L Göransson i Dala-Demokraten 17-04-06: Öppet brev till Löfven: Sover du gott med vetskap om att unga utvisas till Afghanistan? (Extern länk)

Östra Småland 17-04-06: Inför S-kongressen: Ett nödrop om nåd (Extern länk)

Mattias Beijmo i SvT Opinion 17-04-06: "Ni är inte min socialdemokrati" (Extern länk)

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 17-04-05: Stefan Löfvén: Vilka signaler skickar du ut? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-04-04:

Socialdemokraterna splittrat i flyktingfrågan till sidans topp

Hösten 2015 gjorde Socialdemokraterna en helomvändning i flyktingpolitiken. På lördag startar partikongressen i Göteborg och medlemmarna ska för första gången ta ställning till partiets nya hårdare linje.

- Människor som får skydd måste också ha möjlighet att skapa sig ett gott liv här. Det är en viktig värderingsfråga, säger Sara Karlsson, riksdagsledamot och ordförande i Migrationspolitiska S-föreningen.

Vill ha mer generösa regler

Hon har skrivit en motion, som fått stöd av många andra, med krav på att gå tillbaka till de tidigare, mer generösa, reglerna för uppehållstillstånd och anhöriginvandring. Hon vill också att Sverige ska kunna ha mer generösa regler än andra EU-länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 17-04-04: Lisa Pelling (S): "Jag saknar empati från partistyrelsen" (Extern länk)

Debatten i SvT Play (Extern länk)

Aftonbladet 17-04-07: Missnöje om asylpolitik på S-kongress (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-04-05:

22 förtroendevalda socialdemokrater: SD:s skrämselretorik blev Löfvens politik till sidans topp

Under 2015 förändrades Sverige i grunden. Efter att först ha avfärdat borgerlighetens och SD:s skrämselretorik valde regeringen under hösten att ansluta sig till den skeva beskrivningen av Sverige som ett land i kris.

Man slutade prata om desperata människors lidande, och reducerade dem till siffror. Denna avhumaniserande retorik började sedan omsättas i praktik, där id-tvång infördes i syfte att minska antalet människor som kan söka asyl i Sverige.

Under våren har riksdagen att ta ställning till ytterligare förslag, åtgärder som förväntas avskräcka även flyktingar med id-handlingar genom att försvåra livet för de som söker och beviljas asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 17-04-07:

14 S-ombud: Inför en humanistisk migrationspolitik till sidans topp

Att invänta konsensus inom EU när det gäller migrationspolitiken innebär i praktiken att högernationalistiska länder som Ungern och Polen får vetorätt i fråga om svenska asylregler. Det kan vi aldrig acceptera, skriver 14 ombud till den socialdemokratiska kongressen som startar i helgen.

När vi socialdemokrater nu samlas till kongress har vi möjlighet att visa att Sverige ska fortsätta stå upp för frihet, jämlikhet och solidaritet när våra mest grundläggande värderingar attackeras högerifrån. En värderingsbaserad och välförberedd linje behövs för att ta initiativet från extremhögern i den migrationspolitiska debatten. Det är viktigare än någonsin att socialdemokratin står upp för både öppenhet, trygghet och välfärd.

Vi, socialdemokratiska kongressombud från alla delar av Sverige, menar att permanenta uppehållstillstånd och rätt för familjer att återförenas är självklara principer i en human och hållbar socialdemokratisk politik. I Sverige har en öppen politik en unik folklig förankring och vi vet att vår övertygelse delas av de allra flesta av våra väljare, medlemmar och förtroendevalda.

2015 eskalerade den humanitära katastrofen i Syrien och förhållandena i flyktinglägren blev allt mer akuta. Fler asylsökande än någonsin tog sig till Sverige. Det innebar stora påfrestningar för myndigheter och kommuner på flera platser i landet. Även om vi inte var tillräckligt förberedda för situationen klarade vi av den nästan märkligt väl. Det blev aldrig någon välfärdskris. Vi hade ett fantastiskt engagemang från allmänheten och ett politiskt ledarskap som länge stod upp för människors rättigheter medan främlingsfientligheten bredde ut sig i Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 17-04-05:

Debattören Rickard Olseke: "(S) vill se en restriktiv asylpolitik inom hela EU" till sidans topp

Går socialdemokratins väg till en permanent restriktiv asylpolitik via Bryssel och EU, frågar sig debattören Rickard Olseke.

Inför kongressen den 8-12 april skriver den socialdemokratiska partistyrelsen i sitt förslag till politiska riktlinjer att asyllagstiftningen "ska harmoniseras ytterligare" inom EU. Målsättningen är att asylsökande "ska få lika behandling och alla länder ska vara med och dela på ansvaret".

Under 2016 presenterade EU-kommissionen en rad nya förslag till en gemensam asylpolitik som nu förhandlas i ministerrådet och Europaparlamentet. Dublinförordningen förändras och asylprocedur- och skyddsgrundsdirektiven görs om till förordningar. Från att hittills främst ha utformats som minimiregler, ska stora delar av asyllagstiftningen bli gemensam i hela EU. Nationell lagstiftning ska ersättas av EU-lag som tillämpas direkt av myndigheter och domstolar i medlemsländerna.

Men den harmonisering som föreslås är inte neutral, den har en riktning. Människor på flykt ska enligt kommissionen förmås att "söka skydd på andra platser, till exempel i länder som ligger närmare deras ursprungsländer". Detta uppnås genom flera ändringar av regelverket.

EU-kommissionen föreslår bland annat obligatorisk prövning av om en asylsökande kan avvisas till ett "säkert tredjeland" istället för att få sin ansökan prövad i sak i ett EU-land.

De som efter asylprövning i EU bedöms vara i behov av skydd ska beviljas korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd med återkommande omprövning av skyddsbehovet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Politism 17-04-07: Rickard Olseke: "Vad är en generös asylpolitik i dag?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Dagens Nyheter 17-03-31:

Amnesty: Uzbekiska flyktingar avlyssnas av Teliabolag till sidans topp

Samtal som flyktingar från Uzbekistan gör med hemlandet avlyssnas av landets regim. Telias dotterbolag i landet pekas i en ny Amnestyrapport ut som ett ansvarigt telekombolag.

Organisationen Amnesty International har i en ny rapport tittat på flera fall där flyktingar från Uzbekistan upptäckt att deras telefonsamtal avlyssnats och e-post blivit lästa. Enigt Amnesty visar rapporten att det pågår olaglig avlysning av både invånare i Uzbekistan och de som lämnat landet och bor i Europa.

Ett av fallen i rapporten handlar om en uzbekisk medborgare som varit verksam i den politiska oppositionen och flytt till Sverige. Kort efter att släktingar i Uzbekistan pratat i telefon med personen i Sverige har de fått besök av polis, enligt rapporten.

En faster till flyktingen som var döende fick också ett besök av den uzbekiska säkerhetspolisen efter ett samtal med syskonbarnet i Sverige.

Amnesty konstaterar att övervakningen i Uzbekistan sker via de privata telekombolagen i landet som måste ge uzbekiska myndigheter tillgång till deras nätverk.

I rapporten har Amnesty kontaktat flera telekombolag i Uzbekistan och deras huvudägare i andra länder. Bolagen har fått frågor om vad de gjort för att upptäcka, förhindra och minska risken för brott mot mänskliga rättigheter.

Bolagen som kontaktades var nederländska bolaget Vimpelcom och deras dotterbolag Beeline och Telia och deras dotterbolag i Uzbekistan Ucell. Telia var det enda bolaget som svarade på Amnestys kontakt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-01:

Turkiet jagar regimkritiker i Sverige till sidans topp

Turkiets ambassad i Stockholm har kartlagt flera svenska skolor och föreningar som påstås organisera regimkritiker.

DN kan i dag, med hjälp av läckta ambassaddokument, avslöja nya uppgifter om Turkiets jakt på oppositionella.

Efter det misslyckade kuppförsöket i Turkiet förra sommaren meddelade president Erdogan att deltagarna skulle få "betala ett högt pris". Över 40.000 personer har gripits eller fängslats för antingen inblandning i händelserna eller för att stödja den organisation, Gülenrörelsen, som pekas ut som hjärnan bakom händelserna. Rörelsen är sedan några år tillbaka i konflikt med Turkiets ledning och är terrorstämplad av regimen. Ledaren Fetullah Gülen har samtidigt förnekat all inblandning i kuppen.

SR:s Ekoredaktion rapporterade i veckan att Turkiet har kartlagt regimkritiker bosatta i Sverige som sympatiserar med rörelsen, något som enligt Säpo kan vara brottsligt. Motsvarande spionage har rapporterats även i andra länder, till exempel i Tyskland där delstaten Nordrhein-Westfalen meddelat att Turkiet bett regeringen i Berlin om hjälp att spionera på 300 misstänkta Gülenanhängare.

Dagens Nyheter kan i dag avslöja att den turkiska regimen pekat ut två grundskolor, en gymnasieskola, en förskola och flera föreningar i Sverige som påstås ha kopplingar till Gülenrörelsen. Det framgår av läckta ambassaddokument som det tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel har erhållit och delat med sig inom ramen för mediesamarbetet European Investigative Collaborations.

Den 20 september förra året skickade den turkiska religionsmyndigheten Diyanet en begäran till ambassader och konsulat över hela världen om att kartlägga hur Gülenrörelsen organiserar sig. Rapporterna skulle innehålla "detaljerade uppgifter" om bland annat utbildningsinstitutioner, biståndsorganisationer och föreningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 17-04-03:

Kajsa Gordan: Om jag får stanna till sidans topp

Olika fängelser. Den som har allt och den som saknar allt.

I "Tankar om barnlitteratur" från 1963 formulerar den unge Lennart Hellsing en slagkraftig devis: "All pedagogisk konst är dålig konst - och all god konst är pedagogisk". Det låter så bra och många har upprepat det ett otal gånger. Men det förenklar begreppet pedagogik på ett grovt sätt och det har lett till att boken som dyker upp med ett tydligt syfte, ett uttalat lärandemål eller en uppenbar vilja att ligga till grund för ett samtal i klassrummet, möts med misstro från de som vill hålla konsten högst. En sådan bok är Kajsa Gordans "Om jag får stanna". Den bevisar på ett tydligt sätt att vi borde sluta rycka det här Hellsingcitatet ur sitt sammanhang.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 17-04-04:

De berättar historien om båt 370 till sidans topp

Mattias Beijmo från Gävle och Annah Björk var i Turkiet för att kartlägga flyktingsmugglarverksamheten. Då sjönk en båt full med flyktingar. Mattias Beijmo och Annah Björk gav sig in i historien och vägrade släppa taget. Nu har de skrivit en bok om händelsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.