ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 9 januari 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 17-01-09:

Missa inte Asylnytt för 8 december och 21 december! till sidans topp

Innehåll 8 december:

+ Tusentals barn görs vuxna - hur ska kommunerna agera?

+ UNHCR uppmanar regeringarna att ge krigsflyktingar flyktingstatus

+ Gränspolisen jagar papperslösa med hjälp av socialen

+ 24 november - Ljusmanifestation och protester på årsdagen

Innehåll 21 december:

+ Vad betyder förslaget om längre uppehållstillstånd för gymnasister?

+ Afghanistan: Tvångsutvisning trots nya riktlinjer om sämre säkerhet

+ Svår vinter i Grekland - men EU-kommissionen vill återsända fler dit

+ Kyrkorna startar julupprop och behandlingen av barn debatteras

Läs Asylnytt 8 december 2016 (Extern länk)

Läs Asylnytt 21 december 2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 16-12-21:

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd till sidans topp

Justitiedepartementet remitterar i dag promemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Promemorian innehåller förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

Det är viktigt att behålla tydlighet och kontinuitet i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Enskilda får då bättre möjligheter till etablering i samhälls- och arbetslivet. Kommuner och myndigheter kan undvika kostsam och ofta onödig administration. Utöver detta innehåller promemorian vissa förslag för att förbättra Migrationsverkets arbete med mottagande och återvändande.

Förslagen innebär bland annat:

+ Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället ska inte behöva göra avbrott i den processen och återgå till mottagandesystemet.

+ Socialförsäkringsförmåner som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag ska få betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.

+ Personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ha rätt till studiestöd och studiestöd ska kunna betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.

+ Överföringsbeslut enligt Dublinförordningen ska behandlas på samma sätt som beslut om avvisning och utvisning när det gäller bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-12-23:

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen till sidans topp

(utkast till lagrådsremiss)

Det är av stor vikt att det kan göras rättvisande och rättssäkra åldersbedömningar i brottmålsprocessen. I utkastet till lagrådsremiss lämnas därför förslag på ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning för att utreda den misstänktes ålder får göras.

Det föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. En förutsättning ska vara att den misstänktes ålder har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Det kan till exempel handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig eller om att åldern annars kan förväntas ha betydelse för påföljdsvalet eller straffmätningen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-23: Riksåklagaren kräver ny lag för att åldersbestämma brottslingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-01-09:

Yttrande om uppehållstillstånd för gymnasiestudier till sidans topp

FARR har lämnat ett yttrande om regeringens förslag om uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet. FARR är motståndare till tidsbegränsade uppehållstillstånd i allmänhet och tidsbegränsade uppehållstillstånd för barn i synnerhet. Vi tar också fortfarande avstånd från den människosyn som manifesteras i att anställningsbarhet eller som här goda skolresultat är avgörande för att få permanent uppehållstillstånd - inte skyddsbehov.

Trots de principiella invändningarna välkomnar FARR att regeringen uppfyller löftet att även ungdomar ska få en chans att förlänga och eventuellt permanenta uppehållstillstånd. Men ska det få någon effekt mer än för en handfull personer så måste regeringen sätta stopp för att ensamkommande barn rutinmässigt skrivs upp i ålder utan utredning och utvisas. Regeringen måste också se till att kommunerna behåller sitt ansvar för ungdomar som fyller 18 så att de inte kastas ut ur skolan.

FARR vill att alla ensamkommande barn som saknar mottagande i hemlandet ska omfattas av möjligheten till fyra års uppehållstillstånd. Ett annat önskemål är att det tionde grundskoleåret ska omfattas på samma sätt som språkintroduktion.

I sin slutkommentar påpekar FARR att regeringen har ett ansvar för att myndigheter har skärpt reglerna för ensamkommande barn, så att många av dem nu kommer att utvisas istället för att få gå ut skolan. Det är regeringen som har gått ut med budskapet att det är tillåtet att införa regler som får kraftiga negativa konsekvenser, om det övergripande målet är att avskräcka asylsökande från att ta sig till Sverige. Denna helt öppna signalpolitik utgör i sig en signal till andra att bete sig på samma sätt.

FARR uppmanar återigen regeringen att besinna sitt ansvar och klargöra för allmänheten och myndigheterna att den tillfälliga lagen verkligen var ett tillfälligt undantag. Låt oss höra regeringen deklarera att i fortsättningen ska myndigheterna ta hänsyn till utsatta grupper, göra sina bedömningar på ett rättssäkert sätt och tillgodose mänskliga rättigheter - även i flyktingpolitiken.

Läs remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-22:

L: Nej till gymnasium för unga som ska utvisas till sidans topp

Liberalerna säger nej att nyanlända ungdomar som fått avslag på sin asylansökan ska få gå klart gymnasiet efter att de fyllt 18 år. Sedan tidigare har Moderaterna stängt dörren. Därmed återstår regeringens hopp för att få igenom förslaget till Kristdemokraterna och Centerpartiet.

I slutet av november meddelade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att regeringen vill att ungdomar som kom till Sverige innan flyktingpolitiken skärptes den 24 november 2015 ska kunna gå klart gymnasiet. Men för att förslaget ska bli verklighet måste det få stöd av en majoritet i riksdagen.

Sedan Sverigedemokraterna och Moderaterna sagt nej meddelar nu även Liberalerna att partiet inte tänker rösta på regeringens förslag när det kommer till riksdagen i vår.

- Vi är synnerligen kritiska. Det berör dels personer som fått avslag på sina asylansökningar och ska lämna Sverige. Det man gör är att överpröva Migrationsverkets beslut och säger att de ska stanna kvar i alla fall, säger Fredrik Malm (L), integrationspolitisk talesperson, till DN.

Han menar att ansvaret läggs över på rektorer och socialtjänst om ungdomar ska få stanna kvar i Sverige efter 18-årsdagen eller inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-01-05:

Uppehållstillstånd till studerande får kritik till sidans topp

Regeringens förslag, att förlänga de tillfälliga uppehållstillstånden för asylsökande ungdomar som studerar på gymnasiet, får kritik av flera remissinstanser.

- Det skapar en ohållbar situation i landets skolor, säger Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande.

Detta eftersom rektorerna i praktiken blir de som förmedlar utvisningsbesluten, på examensdagen.

Även CSN och Förvaltningsrätten i Stockholm kritiserar förslaget för att vara svåröverskådligt, otydligt och i vissa delar rättsosäkert.

- Vi ser till ungdomarnas bästa. Och för ungdomarnas bästa så är det ju att få ett beslut så snabbt som möjligt och inte dra ut på tiden och koppla det till en fullföljd gymnasieutbildning. Det tror jag bara förvärrar situationen. I grunden tycker jag att de här ungdomarna ska få stanna, säger Matz Nilsson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 16-12-22:

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen till sidans topp

En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn. Utredningen har fått förlängd tid för hela uppdraget som ska slutredovisas den 31 oktober 2017.

Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn (dir. 2015:107).

Enligt de ursprungliga kommittédirektiven skulle ett delbetänkande redovisas senast den 16 januari 2017 i den del av uppdraget som rör mottagandet av asylsökande och nyanlända samt myndighetsorganisationen.

Uppdraget ska i stället slutredovisas i sin helhet senast den 31 oktober 2017.

Hämta tilläggsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-12-27:

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs till sidans topp

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.

För att ett sådant beslut ska kunna verkställas får en utlänning, om det behövs, omhändertas under högst 24 timmar, och om det finns särskilda skäl under ytterligare 24 timmar. Efter ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om förvar ska de åtgärder få vidtas som behövs för att utlänningen ska kunna få nödvändiga resehandlingar för utresan och för att hans eller hennes identitet ska kunna klarläggas.

Det föreslås också att Polismyndigheten alltid ska vara verkställande myndighet vid ny verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och handläggande myndighet såvitt avser förvar i dessa situationer, samt att myndigheten ska kunna återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett frivilligt återvändande.

Slutligen föreslås att samma förutsättningar ska gälla för att ta ett barn i förvar för att genomföra en avvisning med omedelbar verkställighet, oavsett om det är Polismyndigheten eller Migrationsverket som har fattat beslutet om avvisning.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 16-12-28:

Krav på nya åtgärder för att fastslå identitet till sidans topp

Polisen och Migrationsverket vill se nya åtgärder för att kunna slå fast asylsökandes identitet. I dag kan en person vara dömd under en identitet och söka asyl under en annan.

- Problemets omfattning är ganska stort, även om det varierar över tid, säger Per Löwenberg, tillförordnad sektionschef vid nationella gränspolisen.

Under 2016 lämnade omkring 60 procent av de asylsökande in någon typ av id-handling under inledningen av asylprocessen.

I en rapport till regeringen om åtgärder för att öka frivilligt återvändande och utvisningar vill myndigheterna att nya åtgärder utreds bland annat för att kunna fastställa identitet.

Är kontroversiellt

Några förslag är kontroversiella. Till exempel att polisen ska få kroppsvisitera asylsökande under hela asylprocessen och göra husrannsakan på boende.

- Allt det syftar till att vi ska kunna säkerställa identitet, säger Per Löwenberg.

Migrationsverket föreslås också kunna söka efter uppgifter i sociala medier om personer inte bara när det finns påståenden om krigsbrott eller säkerhetshot.

Kan få asyl ändå

En fastställd identitet är betydelsefull både när det gäller möjligheten att få asyl och när det gäller att kunna utvisa personer som fått avslag på asylansökan. Det finns dock inget absolut krav på att kunna bevisa sin identitet för att få asyl.

Löwenberg påpekar att det kan vara omöjligt för en del att fullt ut bevisa vilka de är, till exempel för att det inte går att få handlingar från hemlandet eller för att det skulle innebära risker att kontakta myndigheter där.

Flera identiteter

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Hämta rapporten från polisen och Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-12-29:

Ygeman vill öka id-krav på asylsökande till sidans topp

Inrikesminister Anders Ygeman (S) tycker att Sverige ställt för låga krav på asylsökande att bevisa sin identitet. Han anser att kraven behöver skärpas.

- Om man inte har en id-handling så tror jag att man måste lägga bördan tydligare på den enskilde att kunna visa sin identitet, säger Ygeman i en TT-intervju.

Många asylsökande kan eller vill inte visa upp id-handlingar. Det försvårar både bedömningen av om de har skyddsskäl och återvändandet till hemlandet om de får avslag.

Under 2016 uppvisade cirka 60 procent någon form av id-handling tidigt i asylprocessen.

- Det finns ju en bild som sprids av flyktingsmugglare och andra att det bästa tillståndet är att du inte har någon identitet, att du inte ska ha någon passhandling med dig, men det är en falsk bild, säger Ygeman.

Tolkas olika

Inrikesministern betonar att det enligt svenskt och internationellt regelverk ska vara mycket svårt för den som inte själv bidrar med sin identitet att få asyl. Han är kritisk mot hur regelverket hittills tillämpats i Sverige.

- I grunden är det den asylsökande själv som är ansvarig för att göra sin identitet trolig. Det där har kommit att tolkas lite olika i svensk rätt, men det måste vara grunden, säger Ygeman.

Migrationsverket och Polisen har till regeringen föreslagit att man utreder nya befogenheter för att kunna fastställa asylsökandes identitet.

Är känsligt

Det kan handla om att polisen ska kunna gå in i någons telefon och dator och leta efter bevis på innehavarens identitet, till exempel i sociala medier. Det kan också handla om att kunna kroppsvisitera asylsökanden under hela asylprocessen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Interpellation av Johan Forssell (M) med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): Återvändandearbetet (Extern länk)

Interpellation av Sotiris Delis (M) med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): Kostnadseffektiviserad asylhantering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-01-02:

Frankrike/ Allowance insufficient for asylum seekers without accommodation till sidans topp

In a judgment of 23 December 2016, the French Council of State examined the appropriateness of the level of the ADA, the allowance for asylum seekers (Allocation pour demandeur d'asile), for asylum seekers who are not placed in a reception centre throughout their asylum procedure. The ADA was introduced by the 2015 asylum reform and replaced the previously applicable monthly subsistence allowance (AMS) and temporary waiting allowance (ATA) available to applicants.

According to the Decree of 21 October 2015 relating to the ADA, the amount of the allowance depends on the family composition of the applicant. For example, a single adult asylum seeker is entitled to 6.80€ per day. An additional 4.20€ per day is provided to persons who have accepted to be accommodated but cannot be placed in a reception centre. The Council of State found the latter amount "manifestly insufficient" to ensure an adequate standard of living in accordance with the recast Reception Conditions Directive. The court specified that the standard set out in the Directive requires the state, where accommodation cannot be provided to an asylum seeker, to provide an allowance sufficiently high to allow the individual to obtain housing in the private rental market. This has also been affirmed by the Court of Justice of the European Union in the Saciri ruling.

The Council of State has ordered the Prime Minister to set a higher amount for the ADA for this category of asylum seekers within two months.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-01-05:

Slovenien/ Proposals to strip asylum-seekers of their rights must be rejected till sidans topp

The Slovenian parliament must reject amendments to the Aliens Act that, once triggered, would deny refugees and asylum seekers the protections to which they are entitled under international and EU law, Amnesty International said following the adoption of the amendments by the government today.

Emergency measures set out in the bill would give authorities the possibility to adopt special measures that would deny entry to people arriving at the borders and automatically expel migrants and refugees who had entered Slovenia irregularly, without assessing their asylum claims or the risk of them being tortured or persecuted upon return. The application of the measures would be conditional on the decision of the parliament to trigger their enforcement, following government's assessment that the public order and national security are under threat.

"Stripping people fleeing for their lives of their right to claim asylum and pushing them back at the border is a breach of international and EU law. Instead of treating refugees and asylum-seekers as a security risk, the Slovenian authorities should recognize their responsibility to protect people who have made terrifying journeys and risked everything in search of safety," said Gauri van Gulik, Amnesty International's Deputy Europe Director.

"This bill resembles similar efforts of Slovenia's neighbours - most notably, Hungary, but also Austria - to seal their borders to those fleeing horrors of war. It rides roughshod over both the right that every individual has to ask for asylum and the obligation Slovenia has to fully assess each claim."

Rejecting an asylum seeker or a migrant at the border without due process and consideration of their individual circumstances is a pushback, and is prohibited in all circumstances under EU and international law.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 16-12-22:

Från Afghanistan/ Temarapport: Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar till sidans topp

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den afghanska medborgarskapslagstiftningen och relaterat förfarande, det afghanska folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 16-12-29:

Från Burma/ 50.000 på flykt från Burma till sidans topp

Tiotusentals människor ur den muslimska minoriteten rohingya har flytt från Burma till Bangladesh. Sedan den 9 oktober i år handlar det om cirka 50.000 personer, uppger Bangladeshs utrikesdepartement i ett uttalande.

Rohingya flyr undan militärens insats i delstaten Rakhine. Flyktingarna har vittnat om gruppvåldtäkter, tortyr och mord som begåtts av Burmas armé.

Rohingyafolket, som invandrat från grannlandet Bangladesh, har levt i Rakhine i västra Burma i generationer, men klassas inte som burmesiska medborgare.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-01-02:

Från Egypten/ Egypten i ekonomisk kris - då tar landets unga farliga vägen till Europa till sidans topp

Dålig ekonomi och otrygg tillvaro får unga egyptier att vilja lämna landet. För att ta den farliga vägen över medelhavet till Europa.

Där Nilen möter Medelhavet bor 17-åriga Hazem Khafagah. Desperationen i hans ögon är påtaglig. Det syns att han bär på något tungt inom sig.

Han bor i byn El Gezira Khadra i norra Egypten. Och likt många i hans ålder känner han sig rotlös. Men det är inte bara vanlig tonårsbestyr, utan för honom handlar det om den framtid han känner att han inte har i sitt eget hemland.

- Jag önskar att jag kunde leva som alla andra, men det finns ingenting här. Vad ska jag göra? säger Hazem Khafagah.

Drömmer om Europa

Egypten befinner sig i en djup ekonomisk kris. De som lämnar, lämnar för det ansvar de känner gentemot sina familjer, att försörja dem. Och 17-åriga Hazem, sonen i familjen, drömmer om att ta sig till Europa. Inte för sin egen skull, utan för att kunna skicka hem de pengar han tjänar till familjen.

- Jag vill gärna jobba här - på någon restaurang eller vad som helst. För att kunna tjäna lite pengar för min familj. Och för min framtids skull, säger Hazem.

Han suckar och tittar ner i marken och fortsätter.

- Men här finns inga jobbmöjligheter och inga pengar. Det är som att vi inte ens lever här. Man tjänar så lite pengar att om man skulle bli sjuk har man inte råd att köpa medicin, säger Hazem uppgivet.

Försökte resa med båt

För ett par månader sen försökte Hazem Khafagah att ta sig till Europa med båt. Den vanligaste vägen över medelhavet till Italien är via Libyen. Men jämfört med ifjol är det fler och fler som tar båtar härifrån Egypten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-27:

Från Sudan/ Landrapport om situationen i Darfur till sidans topp

En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur, rättsväsendet samt civilas situation, version 1.0

The Director of Legal Affairs at the Swedish Migration Agency requested the following Country of Origin Information (COI) as a basis for an assessment of a judicial position. Lifos would like to draw the reader's attention to the fact that there may be other reports covering specific topics in this report, which can offer deeper and supplementary information. Further, the reader should always look for updated and relevant COI.

This report is an overview of the situation in Darfur and the situation for internally displaced persons in Khartoum. The present report aims at shedding light on the security situation in these areas, and on how it affects civilians. In order to help the reader to better grasp the context of the Sudanese society, the report also provides brief information on the composition of the population, the hierarchy among different ethnic groups, as well as on the justice and security sector.

The civil society, independent media and international organisations are not allowed to operate in Darfur. Lifos notes that this affects the possibility to receive updated and confirmed information from these areas. This leads to uncertainty regarding the information, which must be considered when assessing it.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-28:

Från Sudan/ Rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur till sidans topp

Rättschefen tog senast ställning till säkerhetssituationen i Darfur den 6 juli 2012. Det bedömdes då råda ett tillstånd av andra svåra motsättningar i hela Darfur. Mot bakgrund av ny landinformation och att EU-domstolen i sin praxis förtydligat skyddsgrundsdirektivets tillämpning av begreppet väpnad konflikt finns det ett behov av ett nytt ställningstagande.

/Ur sammanfattningen:/

Vid bedömningen av sökandens individuella skyddsskäl ska hänsyn särskilt tas till om den sökande tillhör en utsatt grupp och att det saknas myndighetsskydd i hela Darfur.1 Det är viktigt att förstå hur olika folkgrupper i Sudan relaterar till varandra för att kunna göra en analys av enskilda personers utsatthet.

I området Jebel Marra i Darfur är den rådande situationen så allvarlig att alla och envar bedöms vara utsatt för risk för behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen2 och artikel 15 b i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet3. Kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen är därmed uppfyllda.

Likaså är situationen i internflyktinglägren i Darfur sådan att kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen är uppfyllda.

I övriga Darfur är kriterierna för inre väpnad konflikt enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen uppfyllda. Situationen bedöms inte vara så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas av konflikten. Eftersom konfliktens intensitet varierar måste en individuell prövning av sökandens utsatthet göras.

Ett internt flyktalternativ till åtminstone Khartoum kan finnas för en person från Darfur.

En individuell bedömning måste göras av om skydds- alternativet är möjligt, relevant och rimligt för personen. Det är i normalfallet inte relevant med ett inre flyktalternativ för personer som tillhör en icke-arabisk folkgrupp från Darfur.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

TT / Dagens Nyheter 17-01-04:

Ett år sedan id-kontroller infördes över Öresund till sidans topp

Hoppa av tåget. Ta rullbandet till flygterminalen på Kastrup. Byt perrong. Visa id. Gå ombord ett annat tåg - sitt redo med id för gränskontroll på Hyllie. Vänta in avgången.

Nu fyller proceduren ett år. Men en lite smidigare lösning är nära.

"Sverige-perrongen" under flygplatsen i Köpenhamn var fylld med reportrar och fotografer när id-kontrollerna hade premiär den 4 januari 2016.

Klick, klick, klick.

Fotografer tog bilder på pendlare. Danska tågbolagets inhyrda vakter tog bilder på pendlarnas id-handlingar.

Snabbt visade det sig att id-kontroller, tillsammans med gränskontroller utförda av svensk polis på svensk mark, hade den effekt som regeringen ville uppnå. Antalet asylsökande i Sverige föll kraftigt.

- Min bild är att det i princip blev tvärstopp, just id-kontrollerna hade en omedelbar effekt på strömmen, säger poliskommunikatören Ewa-Gun Westford.

Med transportöransvaret tvingas trafikbolag, i det här fallet DSB, hindra dem som saknar giltiga id-handlingar att resa till svensk mark och i förlängningen kunna söka asyl i Sverige.

Totalt har DSB tagit emot 27 ärenden om saknad eller bristande identifikation för passagerare som nått Sverige. I ett fall har Transportstyrelsen utfärdat en sanktionsavgift på 10.000 kronor för saknat id, enligt DSB.

Id-kontrollanterna är alltid på plats på Kastrup. Men gränskontrollen är partiell, vilket betyder att det stundtals inte är kontroll vid Hyllie. För vissa tågpendlare kan det dröja flera dagar mellan visiteringarna, men det finns ändå alltid ett planerat stopp i körplanen på omkring tio minuter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-01-01:

Spanien/ Tusen migranter stormade spansk gräns till sidans topp

Över 1.000 migranter försökte på nyårsdagens morgon forcera de dubbla stängslen mellan Marocko och den spanska enklaven Ceuta.

Sammanstötningarna blev våldsamma när spanska poliser och marockanska säkerhetsstyrkor skulle stoppa anstormningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-01-03:

Spanien/ 19-åring smugglades i resväska till sidans topp

Spanska polisen har de senaste dagarna upptäckt flera desperata försök att smuggla människor till Europa. En man och en kvinna hittades gömda i inredningen inuti en bil och en 19-årig man upptäcktes hopkurad och medtagen i en resväska.

Det var på fredagen som polisen vid gränsstationen Tarajal i spanska enklaven Ceuta tyckte att en ung kvinna uppträdde nervöst och undvikande. När de bad henne att öppna sin resväska hittades en ung man inuti.

Mannen, som uppges vara 19 år gammal från Gabon, behövde akut sjukvård på grund av syrebristen i väskan, rapporterar El Pais.

Gömdes inuti bil

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-29:

Italien/ Hundratals personer räddade ur havet utanför Italien till sidans topp

Överfulla båtar med flyktingar och migranter fortsätter mot Italien nu de sista dagarna på året. 900 personer har räddats under ett dygn i olika insatser.

Gungande räddningsfartyg som halar upp människor på båtdäck är vardag på Medelhavet. Barn och sjuka blir omhändertagna först. De flesta av de 900 flyktingarna och migranterna räddades från två träbåtar som kom tillsammans.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-01-05:

Frankrike/ Fransman åtalas för flyktingsmuggling till sidans topp

Under de senaste årens flyktingvåg har frågan aktualiserats om det är lagligt eller olagligt för privatpersoner att hjälpa flyktingar över landgränser. I till exempel Danmark har personer dömts till böter. I Frankrike har en jordbrukare åtalats för att ha hjälpt flyktingar över gränsen från Italien. Åklagaren yrkar på åtta månaders villkorlig dom och att hans bil beslagtas.

Cédric Herrou är jordbrukare och hans bostad ligger mycket nära gränsen till Ventimiglia i Italien.

Han har flera gånger framträtt i fransk tv, där han har förklarat att han har hjälpt flyktingar och migranter över gränsen som en humanitär handling.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-01-06:

Medelhavet/ IOM, EU train Libyan Mediterranean migrant rescuers till sidans topp

IOM has carried out first aid training courses in Libya with rescuers involved in migrant lifesaving operations in the Mediterranean Sea. The three training courses for government and non-government actors took place in Tripoli in December 2016.

The trainings were part of the project Sea and Desert Migration Management for Libyan Authorities to Rescue Migrants (SEA DEMM), which is funded by the European Union's Regional Development and Protection Programme. The programme has the overall goal of strengthening lifesaving responses and migrant protection.

These training courses included theoretical and practical sessions on responding to critical cases through first aid practices, as well as a session on disaster management. They were attended by 67 participants from the Libyan Coast Guard, Ports Security, the Directorate for Combating Irregular Migration (DCIM) and the Libyan Red Crescent.

"I would like to extend my thanks to IOM and the EU. We now have more knowledge and skills that can be used for saving lives of migrants during rescue operations," said Abdulrahman Hassan from Ports Security, Ministry of Interior, Libya.

In the coming months, IOM will distribute 700 first aid kits to the Libyan Coast Guard based at hot spots, where migrant boats disembark. Fifty first aid kits were also distributed in November 2016.

In 2016, IOM, in coordination with the Libyan Coast Guard and Libyan Ports Security, established three fully equipped medical clinics to ensure quick medical assessments of migrants in need of health treatment at the main Tripoli port, Garaboli, Zleitin and Zuwara disembarkation points, as well as the Al Ghariyan detention centre.

So far in 2017, 179 migrants have already been rescued in two separate rescue at sea operations. In 2016, there were a total of 18,904 migrants rescued off the Libyan coast.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-01-07:

Medelhavet/ Flyktingdöden på Medelhavet fortsätter till sidans topp

Flyktingdöden på Medelhavet fortsätter trots att antalet flyktingar minskat. 2016 drunknade i snitt fjorton människor varje dag - det är fler än året innan. FN:s flyktingorgan UNHCR menar att EU:s länder måste agera och skapa legala vägar till Europa.

Klockan är tre på natten när Kivork Alkhajo, 20, blickar ut över det mörka sundet mellan Turkiet och Grekland. Tillsammans med sin morbror och trettonåriga kusin är Kivork på flykt från Syrien till Europa, till Sverige.

Den lilla träbåten ser inget vidare ut men smugglarna försäkrar att överfärden ska gå bra, det är ju lugnt och inte mer än någon kilometer till andra sidan. Och vad väntar de sig för bara 2.500 Euro per skalle?

Det är november 2015 och tiotusentals flyktingar fattar samma beslut, lägger sina liv i smugglarnas händer.

- När vi åkt i en kvart eller så började det plötsligt gå höga vågor som slog in i båten. Det forsade in under däck där jag satt med min kusin. Vi började sjunka.

Förlorar kusin och morbror

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 16-12-23: 100 people reported dead yesterday, bringing year total to 5,000 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 17-01-07:

Bulgarien/ Flyktingar frös ihjäl i Bulgarien till sidans topp

Två män på flykt från Irak har hittats ihjälfrusna i ett bergsområde i sydöstra Bulgarien nära gränsen mot Turkiet, som drabbats av snöstormar.

Bybor gjorde den tragiska upptäckten av två ihjälfrusna irakiska flyktingar under fredagen, enligt polisen. Männen var 28 och 35 år gamla.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-01-02:

Östeuropa/ Smugglade 67 människor i skåpbil - riskerar 8 års fängelse till sidans topp

Åtal har nu väckts mot två män som anklagas för att ha försökt smuggla nära 70 migranter genom Kroatien och vidare mot Västeuropa. Det möjliga straffet, på max åtta år, är högre än vanligt då migranterna under färden ska ha utsatts för livsfara.

Två män som greps i Kroatien i mitten av december misstänkta för att ha försökt smuggla 67 migranter vidare mot västra Europa åtalas nu för smugglingsförsöket, som också satte flera av migranternas hälsa på spel.

När polis under en rutinkontroll i den östkroatiska staden Novska upptäckte migranterna, var de inlåsta i en skåpbil.

- Flera var inte vid medvetandet, andra spydde när de fick komma ut. De var i allvarligt tillstånd, uttorkade och utan mat i fem dagar, berättade då hälsominister Milan Kujundzic.

Krävde akut sjukvård

Fler än 40 av de 67 migranterna fick efter upptäckten föras akut till sjukhus där de fick vård för uttorkning, svält, nedkylning och även kolmonoxidförgiftning efter sin tid i fordonet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om de dödliga vägarna och facit av 2016, nedan under rubriken "Allmänt om migration, statistik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-12-21:

Storbritannien/ Lone children from Calais left in limbo till sidans topp

The government of the United Kingdom should make full use of all existing laws and regulations to accept transfers of unaccompanied migrant children currently in France, Human Rights Watch said today. The government of France should ensure that unaccompanied migrant children on French territory have full access to asylum procedures, mental health support, and other essential services.

"Many unaccompanied migrant children in France are desperate and want nothing more than to join their relatives in the UK," said Juliane Kippenberg, associate children's rights director at Human Rights Watch. "In the absence of any meaningful hope that their status will be resolved soon, there is a real risk that some of them will leave their shelters to reach the UK, risking homelessness, exploitation, and violence."

An estimated 1,900 unaccompanied migrant children who previously sought to reach the UK from the informal camp in Calais, in northern France, were moved into provisional reception centers across France when government authorities closed the camp in late October 2016. Officials from the UK Home Office interviewed these children in Calais and in the new Reception and Orientation Centers for Unaccompanied Minors (Centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés, CAOMI) to assess their eligibility for family reunion under European regulations as well as under a humanitarian provision of the UK's 2016 immigration law that covers unaccompanied children, the "Dubs amendment." To its credit, the Home Office mobilized considerable resources to interview and review the cases in this expedited process.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Karlskoga-Tidningen 16-12-30:

Klagomål på Karlskoga hotell till sidans topp

Klagomål kommer från både före detta anställda och boende på asylboendet på Karlskoga hotell

Tidningen har träffat flera som bor på Karlskoga hotell och några före detta anställda. Den har många klagomål på verksamheten.

Ägarna, Hyttåsen fastigheter som äger hotellet, och Nuvida som driver verksamheten, försvarar sig.

- Vi följer alla regler.

En av de boende skakar på huvudet när han ska prata om Karlskoga hotell.

- Vi kan inte ens äta oss mätta.

Kring ett bord på ett café i Karlskoga sitter sex personer som bor på asylboendet Hyttåsen Karlskoga hotell. De vill vara anonyma, för de är rädda för personalen. Någon har talat om för dem att om de klagar och inte sköter sig så skickas de upp till norra Sverige.

- Det var en familj som blev skickad dit.

De sex har bott på hotellet i allt från sex månader till ett år och de säger att allt var jättebra till en början.

Fem trasiga maskiner

- Vi hade två matsalar. Det fanns mindre rum där vi kunde ha aktiviteter. Vi hade ett tvättrum med tio tvättmaskiner och ett rum med en spis där vi kunde göra i ordning mat.

De berättar att allt började för några månader sedan. Av de tio tvättmaskinerna så är fem trasiga. På spisen de använder för att göra mat på fungerar bara en av fyra plattor och det är glapp i vredet så de får stoppa in en papperslapp för att få spisen att fungera.

- Det här gör att det ofta blir bråk både i tvättstugan och vid spisen.

- De stängde en av matsalarna. De skyllde på att de inte hade någon som kunde städa. Nu är det trångt, det blir dålig stämning och många yngre vill inte gå dit och äta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Karlskoga-Tidningen 16-12-30: Följer Migrationsverkets regler (Extern länk)

Karlskoga-Tidningen 16-12-30: "Deras upplevelser tar vi på allvar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lidköpings Kommun 16-12-21:

Ensamkommande flyktingbarn erbjuds fortsatt boende till sidans topp

Social och arbetsmarknadsnämnden i Lidköping kommun har tagit ett inriktningsbeslut om att låta ensamkommande flyktingbarn som blir åldersupphöjda möjlighet att stanna kvar där de bor idag.

När en asylsökande fyller 18 år är det inte längre kommunens ansvar att stå för boende utan de erbjuds då att flytta till migrationsverkets asylboende. Om de tackar nej till det erbjudandet får de klara sig själva. Beslutet som nu fattats enhälligt i nämnden innebär att ungdomarna nu kommer att erbjudas att få stanna kvar i sitt boende i Lidköping tills beslutet vinner laga kraft.

Under hösten och vintern har Migrationsverket tagit beslut i många av de ärenden som kom under flyktingströmmarna förra hösten. I samband med att Migrationsverket tar beslut om asyl fastställs också ålder på den asylsökande. Nu har JO gjort ett uttalande som innebär att Migrationsverkets beslut inte har någon rättsverkan för t.ex. kommunerna och socialtjänsten. Det innebär att socialtjänsten själva kan göra en åldersbedömning. Då Lidköpings kommun tidigare tagit beslut om att inte själva göra några åldersbedömningar så kommer nu kommunen gå på den ålder som den sökande har angivit vid ansökningstillfället. Skälet till detta är att möjliggöra för den enskilde att få pröva sin överklagan i domstol och att ärendet hanteras rättssäkert.

Lena O Jenemark som är ordförande i Social och arbetsmarknadsnämnden är nöjd med nämndens beslut:

- Vi har tagit det här beslutet för att vi inte vill bidra till att barn riskerar att fara illa på grund av att Migrationsverket skriver upp åldrarna för dessa ungdomar. Från och med 1 december erbjuder vi därför ungdomar som fått ett avslagsbeslut av Migrationsverket samt valt att överklaga att fortsätta bo kvar inom socialtjänstens regi fram till dess att beslutet får laga kraft.

Sedan beslutet fattades att erbjuda ungdomar fortsatt boende har 5 ungdomar valt att stanna kvar sedan 1 december.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 16-12-29:

Brister i uppföljningen av barn i familjehem och HVB till sidans topp

Antalet barn som placeras i familjehem och i hem för vård eller boende (HVB) har ökat snabbt de senaste åren. En stor del av vården bedrivs av privata utförare. Samtidigt brister möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av vården på alla nivåer. Det framkommer i en kartläggning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Placerade barn är en på många sätt utsatt grupp - de har både sämre hälsa och livsvillkor jämfört med andra barn och större risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. Därför är det centralt att vården är trygg och säker, av god kvalitet och utgår från barnets perspektiv. Antalet barn som placeras i familjehem och på HVB har ökat, inte minst i samband med ökningen av antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och skillnader mellan privata och offentliga HVB-hem.

- Vår kartläggning visar att många kommuner har använt privata konsulentverksamheter för att de själva har haft svårt att hitta familjehem, berättar Maria Branting, utredare vid Vårdanalys.

Det är viktigt att kommunerna har tillgång till familjehem och att familjehemmen får det stöd de behöver för att kunna ge barnen en god vård. Samtidigt visar kartläggningen att kommunerna ibland har betalat för tjänster som inte varit motiverade utifrån barnets behov eftersom konsulentverksamheterna alltid förmedlar så kallad förstärkt familjehemsvård.

(...)

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-12-30:

Praktik för asylsökande stoppas till sidans topp

Från årsskiftet försvinner de praktikplatser för asylsökande som Migrationsverket skött. Praktiken ska ge asylsökande bättre kunskaper om och kontakter med arbetsmarknaden och arbetsgivare. Över 13 000 har varit i praktik bara i år .

När det gäller praktikplatser är det nu dags att satsa på den växande skara som fått och kommer att få uppehållstillstånd, menar statssekreteraren vid arbetsmarknadsdepartementet, Anders Kessling.

- När Migrationsverkets handläggningstider minskar så får fler personer uppehållstånd och då behöver vi fler praktikplatser för dem som har uppehållstånd, säger Kessling.

Drygt 13 300 asylsökande, som ju inte har uppehållstillstånd, har utnyttjat dessa obetalda praktikplatser i år. Nu slopas denna praktik helt, trots att Anders Kessling säger att den på flera sätt varit värdefull.

- Absolut. Men när handläggningstiderna minskar då är det framför allt språkinsatser, andra insatser som civilsamhället gör som just asylsökande ska ha, menar Kessling.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 16-12-30: Företagare tagna på sängen över slopad praktik för asylsökande (Extern länk)

Riksdagen 16-12-16: Interpellationsdebatt: Praktikplatser för asylsökande, av Désirée Pethrus (KD) med svar av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 16-11-28: Handläggningstiderna orsakar stor oro (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Piteå-Tidningen 17-01-04:

120 kom till byns knytkalas till sidans topp

Knytkalas på nyårsdagen blev succé. Arrangemanget lockade 120 personer till Margaretasalen i Glommersträsk. "Vi bara skrattade. Särskilt när vi insåg att borden och stolarna inte räckte till alla och jag tror det finns kring 80 platser där", säger Mats Klockljung, en av dem som varit med och arrangerat.

Det framgångsrika integrationsarbetet i Glommersträsk börjar sprida sig utanför byns 50-skyltar, och det är inte svårt att förstå varför. Engagerade bybor har sedan Migrationsverket började placera familjer i byn engagerat sig för att det ska bli så bra som möjligt. Byn har egen svenskundervisning och det anordnas olika aktiviteter för att de asylsökande ska lära känna såväl varandra som de lokala byborna. På nyårsdagen var det dags igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-29:

LMA-ersättning upphör för personer med korta tidsbegränsade tillstånd till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) - SR 63/2016

Sammanfattning

+ När en utlänning beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av tillfälligt verkställighetshinder enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen upphör utlänningens rätt till bistånd enligt LMA i enlighet med 11 § första stycket 1 LMA.

+ En utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen omfattas inte av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, bosättningslagen och kan därmed inte komma i fråga för anvisning för bosättning. Undantaget i 8 § andra stycket LMA, enligt vilket utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun är således inte tillämpligt. Rätten till bistånd enligt LMA för en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen och som vistas på anläggningsboende upphör därmed när uppehållstillståndet beviljas. Migrationsverket ska fatta ett särskilt beslut om att rätten till bistånd enligt LMA har upphört. Detta beslut gäller omedelbart om det inte inhiberas av förvaltningsdomstol.

+ En utlänning som inte vistas på ett anläggningsboende har enligt undan- taget i 8 § tredje stycket LMA fortsatt rätt till bistånd under en månad från den dag han eller hon har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen. Därefter upphör rätten till bistånd enligt LMA. Migrationsverket ska fatta ett särskilt beslut om att rätten till bistånd enligt LMA har upphört. Detta beslut gäller omedelbart om det inte inhiberas av förvaltningsdomstol.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-21:

Biståndsformer och hur dessa förhåller sig till varandra till sidans topp

SR 61/2016: Rättsligt ställningstagande angående vilka biståndsformer de som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har rätt till och hur dessa förhåller sig till varandra

Sammanfattning

+ När ett familjehemsplacerat ensamkommande barn ansöker om bistånd enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) ska en behovsprövning göras utifrån att omkostnadsersättning utgår till familjehemmet, som i huvudsak är tänkt att täcka samma behov som dagersättningen. Även om denna ersättning går till familjehemmet är den en del av barnets försörjningsmöjligheter. Denna behovsprövning torde vanligtvis resultera i ett avslag. Kommunerna gör sig i dessa fall inte skyldiga till en felaktig utbetalning varför en underrättelse enligt lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (FUT) inte behöver meddelas.

+ När en utlänning beviljats bistånd enligt LMA och fått detta bistånd utbetalat också får bosättningsbaserade förmåner av Försäkringskassan enligt 5 kap socialförsäkringsbalken (SFB) ska Migrationsverket lämna en underrättelse om detta eftersom det då kan vara fråga om en felaktig utbetalning. Ändrar inte underrättad myndighet sin utbetalning bör verket i vanlig ordning göra en behovsprövning av bistånd enligt LMA.

+ När en utlänning omfattas av LMA och har rätt till bistånd enligt den lagen får studiestöd av Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska en behovsprövning göras utifrån det studiestöd som denne får vid prövning av ärende om bistånd enligt LMA. Vanligtvis torde denna behovsprövning resultera i ett avslag på ansökan om bistånd enligt LMA.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 17-01-05:

Volontärer i Fårösund har ordnat nio nya boenden till asylsökande till sidans topp

Totalt har EBO-föreningen på norra Gotland ordnat 16 egna boenden till asylsökande för att de ska kunna stanna kvar under hela asylprocessen.

Det är både hus som hyrs ut av privatpersoner och lägenheter, säger Johan Sunnerstam som är ordförande i EBO-föreningen. De asylsökande kan bo kvar där till sista april och i vissa fall finns möjlighet till förlängning.

Han säger att de asylsökande är medvetna om att de måste säga upp sitt egna boende (EBO) om de får uppehållstillstånd för att då få flytta till ett asylboende upphandlat av Migrationsverket.

- Säger de inte upp sitt EBO inom 30 dagar, då måste de klara sig själva, säger Johan Sunnerstam.

- Det här vet de som valt att stanna kvar. Vi har varit ute med tolk och informerat om det.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 17-01-05: Asylsökande i eget boende mister rätten till regionens hjälp med bostad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-12-20:

Grekland/ EASO to further support Greece: New operating plan for activities in 2017 till sidans topp

EASO' support for Greece will continue in the course of 2017. EASO and Greece have today signed an Operating Plan, encompassing all technical and operational assistance to Greece. Support activities foreseen include: support on relocation, support for the implementation of tasks under the EU-Turkey Statement, supporting and enhancing identification and assistance to vulnerable applicants, and support with absorption of EU funds

EASO and Greece signed a new operating plan, which provides for EASO support activities to Greece, to be implemented over a period of 12 months, from January 2017 until December 2017. For the first time, the new agreement combines all the support measures and operational activities of EASO to Greece into one single Operating Plan, forging a strengthened cooperation between the Agency and the Greek authorities.

The new plan builds on EASO existing operational support to Greece and aims to respond to the extraordinary pressure on its asylum and reception systems and sustain the fully implementation of the EU Asylum Acquis. According to the plan, EASO will support Greece in three main priority areas: implementation of the EU Relocation programme, implementation of the EU-Turkey Statement and implementation of the Common European Asylum System (CEAS). To this end, EASO will perform, over the next year, a wide range of operational activities - outlined in the plan - including: support with information provision on relocation, handling outgoing Dublin take charge requests, the detection of possible document fraud, implementation of the EU-TR Statement and enhancement of the Greek Asylum and Reception system, training Greek personnel in the framework of the EASO Training Curriculum, absorption of EU funds and other financial resources, enhance identification and assistance to vulnerable applicants. To continue ensuring effective results in these areas, EASO will deploy national experts and interpreters to Greece and provide all the necessary logistic and administrative support.

(...)

Läs mer och hämta planen (Extern länk)

Se även:

EASO 16-12-22: EASO to further enhance its operational support to Italy in 2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-12-22:

Grekland/ Thousands of refugees left in cold, UN and EU accused of mismanagement till sidans topp

The UN refugee agency and the EU's aid department have been accused by other aid groups of mismanaging a multimillion-pound fund earmarked for the most vulnerable refugees in Europe, leaving thousands sleeping in freezing conditions in Greece.

The Greek government, which has ultimate jurisdiction over camp activities, has also been criticised for failing to use nearly €90m (£75m) of separate EU funding to adequately improve conditions at the camps before the onset of winter. No single actor has overall control of all funding and management decisions in the camps, allowing most parties to distance themselves from blame.

The EU aid department, known as Echo, has given UNHCR more than €14m since April to help prepare roughly 50 refugee camps for the winter in Greece, where an estimated 50,000 mainly Syrian refugees have been stranded since the adoption of new European migration policies in March. A further €24m has been given to UNHCR for other projects.

Both organisations stand accused by other aid groups of squandering this money, after failing to properly "winterise" or evacuate dozens of camps before snow fell in Greece earlier in December.

In addition to providing warmer bedding and clothes, UNHCR was expected to use this money to move people from tents to heated containers or formal housing; heat warehouses where other refugees are living; provide a consistent supply of hot water; and install insulated flooring for anyone still left in tents.

Months after the funds were dispersed, roughly half of those living in camps had yet to be transferred to formal housing by the onset of winter. Of the 45 camps that were still active at the start of the month, the Guardian visited or was made aware of at least 15 camps that had yet to be properly adapted by the time snow fell in northern Greece at the start of December. UNHCR admitted it was itself aware of only eight camps where all the residents have been moved out of tents and into prefabricated containers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-01-06:

Libanon/ Syrian refugees in Lebanon vulnerable and reliant on aid, study shows till sidans topp

Syrian refugees in Lebanon remain highly vulnerable after many years living in the country, according to a benchmark study from UNHCR, the UN Refugee Agency, and UN partner agencies.

Household surveys conducted by UNHCR, UNICEF and WFP revealed that the economic plight of Syrian refugees in Lebanon is, at best, as serious as last year. Under some criteria, their plight continues to deteriorate.

The annual study found families had exhausted their limited resources, and were adapting to survive on the bare minimum, deploying harmful or asset-depleting coping mechanisms to survive. It showed over one third of refugees were moderately to severely food insecure, an increase of 12 percentage points compared to 2015. The share of households living below the poverty line remained at an alarming 71 percent.

"Syrian refugees in Lebanon are barely coping," said Amin Awad, Director of the UNHCR's Middle East and North Africa Bureau. "They remain extremely vulnerable and dependent on aid from the international community. Without continued support, their situation would be appalling."

The survey, known as the Vulnerability Assessment of Syrian Refugees (VASyR), was the fourth of its kind. The findings are used in a variety of ways, including to help determine recipients of funding and other support.

It found that more than half of refugee households had a total per capita expenditure below the Survival Minimum Expenditure Basket (SMEB), a measure of items deemed essential for a household's survival. While this figure stabilized at a national level, the share of households in the SMEB category increased more than 50 percent in certain districts. Further serious challenges were identified in the areas of residency, education and housing.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Justitiedepartementet 16-12-23:

Uppdrag om en effektiviserad handläggning av asylmål till sidans topp

Regeringen ger Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna och Domstolsverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att effektivisera handläggningen av asylmål. I de delar där det kan antas vara till fördel för uppdraget ska samverkan ske med Migrationsverket.

Syftet med uppdraget är att med bibehållen rättssäkerhet öka förutsättningarna för asylsökande att få ett snabbt avgörande och därigenom förkorta vistelsetiderna i Migrationsverkets mottagande.

I uppdraget ingår att

+ kartlägga handläggningen av asylmål vid de olika migrationsdomstolarna, från det att ett överklagande kommer in till domstol till dess ett beslut får laga kraft,

+ identifiera och analysera faktorer som påverkar handläggningstiderna och därmed kostnaderna i mottagandet,

+ utifrån det effektiviseringsarbete som pågår vid domstolarna beskriva goda exempel på hur handläggningstiderna kan förkortas, och

+ lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att effektivisera handläggningen av asylmål.

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska löpande informeras om uppdragets fortskridande.

Uppdraget ska redovisas av domstolarna och Domstolsverket gemensamt till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 3 april 2017.

Redovisningen ska innefatta en plan för dels hur verksamheten vid de respektive domstolarna ska utvecklas för att förkorta handläggningstiderna i asylmål, dels hur Domstolsverkets arbete ska utvecklas för att stödja domstolarna i ett fortsatt effektiviseringsarbete. Planen ska innehålla bedömningar av när förändringar kan vara genomförda och när effekter i form av förkortade vistelsetider beräknas uppstå.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

Se även:

Justitiedepartementet 16-11-23: Uppdrag till Domstolsverket och Migrationsverket att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet (Extern länk)

Justitiedepartementet 16-11-23: Uppdrag om en effektiviserad handläggning av asylärenden i överklagandeprocess (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-12-29:

Dags för den stora asylintervjun till sidans topp

För över ett år sedan kom Sadeq al Ghaffari till Malmö. Sedan dess har han väntat på att bli kallad till Migrationsverket för att få berätta sin historia om varför han flydde till Sverige. Nu, efter mer 13 månader, kom äntligen brevet.

- Det är blandad glädje och rädsla. Jag vet inte, det är jobbigt att beskriva hur det känns. Men vi får se hur det går.

Sadeq försöker beskriva hur han tänker kring att han nu har ett datum i slutet av januari då han vet att han kommer sätta sig ner mitt emot en handläggare på Migrationsverket och förklara varför han flydde från Irak.

- Jag tycker inte om att vara där, nära Migrationsverket och att sätta mig där som en skyldig person och bli förhörd; det är ganska jobbigt.

- Men vad menar du med skyldig person?

- Jag brukar titta på skyldiga personer på tv hur utredare utreder med dem men om man sätter sig på samma sätt där är det ganska jobbigt och jag känner mig lite rädd för det.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsöverdomstolen bekräftar rätten att överklaga kriterier i Dublinärenden till sidans topp

En man som varit asylsökande i Slovenien tog sig senare till Sverige och sökte asyl här. Migrationsverket bad Slovenien att ta tillbaka honom. Senare upptäcktes att mannen varit utanför Schengenområdet i mer än tre månader vilket borde gjort Sverige ansvarigt, men Slovenien accepterade ändå att ta emot honom. Migrationsdomstolen avvisade mannens överklagande med motivering att det inte går att överklaga hur Migrationsverket tillämpat kriterierna i Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen bad om ett förhandsavgörande från EU-domstolen i den frågan. EU-domstolen svarade att det under Dublin III ska gå att överklaga den typen av fråga om tillämpning av kriterierna. EU-domstolen bekräftade också att bortovaro från Schengenområdet i tre månader ska leda till att en stats tidigare ansvar för asylprövningen upphör. Migrationsöverdomstolen har nu tagit upp fallet på nytt men yttrade sig inte i frågan om ansvarigt land utan beslutade att skicka tillbaka ärendet till domstolen, så att denna får fatta ett nytt beslut.

Mål UM6068-14

Hämta referat från Migrationsöverdomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsöverdomstolen: Förskott till biträde kan beviljas för utlägg och tidsspillan till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har i ett vägledande beslut slagit fast att Migrationsverket kan bevilja förskott för inte bara för det arbete ett offentligt biträde har lagt ner, utan även för tidsspillan och för utlägg såsom reseersättning.

Målnummer 1502-16

i ett annat mål hade Migrationsverket nekat ett biträde förskott med motivering att handläggningen inte kunde beräknas ta mer än sex månader. (Detta visade sig under ärendets gång vara felaktigt.) Migrationsöverdomstolen påpekar att Migrationsverket alltid måste göra en individuell bedömning. Migrationsverkets balans är en faktor som måste vägas in. Ingen åtgärd vidtas eftersom biträdet numera har hunnit få betalt.

Målnummer UM2351-16

Hämta kammarrättens referat om förskott för utlägg mm (Extern länk)

Hämta referatet av målet om handläggningstid från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnombudsmannen 17-01-04:

Barnombudsmannen leder kunskapslyft för barnets rättigheter. till sidans topp

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett kunskapslyft om barnkonventionen riktat mot statliga myndigheter, landsting och kommuner för att öka kunskapen om barnets rättigheter. Barnombudsmannen ska erbjuda stöd i deras arbete och säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i den dagliga verksamheten.

Sedan Sverige ratificerade FNs konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen, ska barns bästa vara vägledande för all myndighetsutövning. Det finns fortfarande betydande brister i myndighetsutövning som rör barn, det ser Barnombudsmannen dagligen i sitt arbete.

- Kunskapslyftet behövs och kommer att göra skillnad. Beslutsfattare i myndigheter och på lokal och regional nivå fattar varje dag beslut som har stor påverkan i barns liv. Med större kunskap om barns mänskliga rättigheter och om hur barn görs delaktiga och informerade ökar kvalitén och besluten blir bättre, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Regeringen har identifierat otillräcklig kunskap som en av de bidragande orsakerna till att det brister i tillämpningen av barnets rättigheter. Barnombudsmannen har därför fått ett regeringsuppdrag att under tre år genomföra ett kunskapslyft för berörda myndigheter, kommuner och landsting. I uppdraget ska Barnombudsmannen öka kunskapen om barnets rättigheter på både nationell, regional och lokal nivå samt hur dessa ska omsättas i praktiskt användning för barns bästa.

Ytterligare ett antal myndigheter som arbetar med frågor som direkt och indirekt berör barns rättigheter kommer också få i uppdrag att analysera och utveckla hur deras arbete stämmer med barnkonventionen i sina respektive verksamhetsområden.

De statliga myndigheter som vid sidan av Barnombudsmannen ingår i kunskapslyften är Socialstyrelsen, Migrationsverket, Statens Institutionsstyrelse, Statens skolverk, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt Myndigheten för delaktighet.

Uppdraget löper under åren 2017 till och med 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsöverdomstolen: Svårt mål om könsidentitet ska avgöras av erfaren domare till sidans topp

En person från Somalia som uppgav homosexualitet som skäl för asyl. Migrationsverket och domstolen fann trovärdighetsbrister i berättelsen. I överklagandet till Migrationsöverdomstolen framkom att den sökande även berättat utförligt om sin transsexualitet och hur den tagit sig uttryck. Migrationsöverdomstolen redogör i sitt beslut för UNHCR:s riktlinjer för hur sexuell läggning och könsidentitet ska bedömas. Migrationsöverdomstolen påpekar att migrationsdomstolen (förvaltningsrätten) varken har utrett eller prövat om personen tillhör en samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av sin könsidentitet. Dessutom hade målet i migrationsdomstolen avgjorts av en förvaltningsrättsfiskal. Enligt Migrationsöverdomstolen rör det sig om så komplicerade rättsfrågor och bevisfrågor att de borde ha avgjorts av en ordinarie domare. Målet återförvisas till förvaltningsrätten för ny handläggning.

Målnummer: UM5663-16

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-12-24: Överdomstol: Bristande kunskap om HBTQI hos domare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsöverdomstolen: Fråga om status för ung eritrean var inget enkelt ärende till sidans topp

Ett ensamkommande barn från Eritrea beviljades permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han överklagade och begärde flyktingstatus, eftersom han riskerar förföljelse efter att ha lämnat Eritrea illegalt och undanhållit sig militärtjänst. Migrationsdomstolen avslog. Målet avgjordes av en ensam domare. Saken har nu nått Migrationsöverdomtolen som påpekar att landinformationen inte visar tydligt hur de eritreanska myndigheterna uppfattar saken och att migrationsdomstolarna gjort olika bedömningar. Statusförklaringen är av stor betydelse för den sökande. Enligt Migrationsöverdomstolen är det så svåra överväganden att målet inte är "av enkel beskaffenhet". Därför borde det avgjorts av en "fullsutten" domstol med nämndemän. Målet återförs tlll Migrationsdomstolen.

Målnummer 8011-16

Hämta kammarrättens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-22:

UD-beslut försvårar återförening för familjer till sidans topp

Ekots granskning visar att Utrikesdepartementet fattat en rad beslut som gör det omöjligt för många syrier som har rätt till familjeåterförening att ta sig till Sverige.

Ett beslut som nu får hård kritik är att syrier inte ska få ansöka om familjeåterförening på den nya ambassaden i Libanon, som är under uppbyggnad.

Mary Malki har sin mamma och lillebror i Libanon och de vet inte hur de ska kunna återförenas.

- Jag tror inte att det är bra om halva familjen bor i Sverige och halva bor i Libanon. Vi behöver min mamma här, säger hon.

Mary Malki, hennes pappa och två bröder är syrier och har fått uppehållstillstånd i Sverige. De har rätt att återförenas med mamma och 14-årige lillebror som väntar i Libanon.

I Libanon har Sverige ett honorärkonsulat, men på det får syrier inte göra den intervju som krävs för att få återförenas med familjen i Sverige.

Just nu pågår förberedelserna för att öppna en ny ambassad i Libanon, men regeringen har beslutat att syrier inte heller där ska få göra intervjuer.

Anders Sundquist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är starkt kritisk.

- Det är absurt. Den plats som ligger närmast, där kan man inte söka, säger han.

Flera andra EU-länder låter syrier göra intervjuer på sina ambassader i Libanon och det är möjligt för syrier att ta sig till intervjuerna genom ett kort tillfälligt visum.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-22:

Kritik mot UD om familjeåterförening till sidans topp

Det är svårt för syriska flyktingar att återförenas med sina familjer i Sverige. UD har fattat flera beslut som i princip omöjliggör familjeåterförening.

Justitiekansler Anna Skarhed är kritisk, och säger att svenska myndigheter ska arbeta för att människor kan återförenas.

- I de fall när man har kommit hit och ingår i den grupp som har rätt till återförening så är det ju självklart att svenska myndigheter ska agera på ett sätt som gör att det så långt det är möjligt blir verklighet. Att det löftet kan verkställas, säger hon.

De som har rätt till familjeåterförening måste besöka en svensk ambassad för att göra en intervju.

Utrikesdepartementet, UD, har bestämt att syrier bara får göra intervjuerna på svenska ambassader i fem länder - men redan när beslutet fattades hade de infört visumkrav, vilket i princip gjort det omöjligt för syrier att ta sig dit.

Madeleine Seidlitz på Amnesty är starkt kritisk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-27:

Svenska regler hindrar syrier att återförenas med familjen till sidans topp

Sverige beviljar syrier flyktingstatus betydligt mer sällan än många andra europeiska länder. Företeelsen är inte ny men med de nya asylreglerna blir de praktiska effekterna nu stora.

- Framför allt drabbar det människors möjlighet att få återförenas med sina familjer, säger Melker Måbeck på Röda korset.

Sedan 2012 har majoriteten av de syrier som kommit till Sverige beviljats uppehållstillstånd på grund av att de anses vara så kallade "alternativt skyddsbehövande". Tidigare fick de flesta flyktingstatus. Med den gamla utlänningslagen gjorde det i princip ingen praktisk skillnad; oberoende av grunden för uppehållstillståndet fick den sökande permanent uppehållstillstånd och möjlighet att återförenas med sin familj i Sverige. Men sedan de nya, tillfälliga asylreglerna trädde i kraft i somras har den gamla praxisen fått nya följder.

- En stor skillnad är längden på tillståndet. Den som är alternativt skyddsbehövande får 13 månaders tillstånd, för flyktingar gäller tillståndet i tre år. Men framför allt handlar det om möjligheten till familjeåterförening, som är borttagen för alternativt skyddsbehövande, säger Louise Dane, doktorand i migrationsrätt vid Stockholms universitet.

Reglerna gäller asylsökande oberoende av nationalitet men berör många som flyr från Syrien. Fram till början på december i år hade nästan 42.000 syrier beviljats uppehållstillstånd i Sverige för att de ansetts vara i behov av skydd. Omkring 5 procent av dessa fick status som flyktingar. Förutom några skyddsgrunder som omfattar färre personer har den stora gruppen, nästan 37.000 personer, i stället beviljats skydd som alternativt skyddsbehövande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-01-02:

Frankrike/ Council of State upholds list of safe countries of origin till sidans topp

The French Council of State delivered a judgment on 30 December 2016 concerning the legality of the latest list of "safe countries of origin", adopted by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) on 9 October 2015.

The list had been challenged in relation to Georgia and Kosovo, which were deemed not to fulfil the safety criteria introduced into French law following the 2015 asylum reform transposing the recast Asylum Procedures Directive. Kosovo was reintroduced as a safe country of origin on 9 October 2015 following its removal by the Council of State on 10 October 2014.

In its ruling of 30 December 2016, the Council of State upheld the list of safe countries of origin as formulated by OFPRA. As regards Kosovo more specifically, it found that the country was in the process of an association agreement with the European Union and ensures a satisfactory level of protection against persecution and serious harm. The court also took into account the fact that Kosovo has been proposed as a safe country of origin in the European Commission proposal for a common EU list and has been designated as safe by at least six Member States.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-01-09:

FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisning av tjetjen till Vitryssland till sidans topp

En man från Tjetjenien blev förföljd efter att hans bror gått med i motståndsrörelsen och blivit dödad 1999. Mannen hade gripits, torterats och tvingats underteckna ett löfte att spionera på motståndsrörelsen. År 2001 hade han flytt till Vitryssland, där han så småningom gift sig. Men han hade ständigt trakasserats av polisen, gripits och misshandlats tills hans hustru fått lösa ut honom. Polisen hade lagt beslag på hans pass. Familjen flydde vidare till Schweiz 2005. De har numera fem barn. Schweiz har avslagit bl.a. för att berättelsen om fängslandet i Tjetjenien inte var tillräckligt detaljerad och att mannen inte riskerade utvisning från Vitryssland. FN-kommittén anser att mannen givit en detaljerad beskrivning av den tortyr han utsatts för och inkommit med läkarintyg som stödjer berättelsen. Kommittén påminner om sin praxis: "that complete accuracy is seldom to be expected by victims of torture and that such inconsistencies as may exist in the complainant's presentation of the facts are not material and do not raise doubts about the general veracity of his claims". Schweiz bristande utredning av risken för utvisning från Vitryssland kritiseras. Kommitténs slutsats är att Schweiz inte har rätt att utvisa familjen till Vitryssland eller Ryssland.

Com No 558/2013

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Europadomstolens högsta kammare avgör mål om sjukdom som skäl mot utvisning till sidans topp

Målet rör en man från Georgien som levt sedan 1998 i Belgien med sin familj utan att ha haft uppehållstillstånd. Under de senaste åren blev mannen svårt sjuk bland annat i leukemi. Han avled sommaren 2016. Målet, som fortsatte trots dödsfallet, har inte rört de ursprungliga asylskälen utan enbart vilka risker det skulle medföra att verkställa utvisningen av en så svårt sjuk person och gränsen för Belgiens ansvar, samt hänsynen till familjelivet. Europadomstolens första lägre kammare kom fram till att det inte skulle bryta mot Europakonventionen att verkställa utvisningen eftersom mannens tillstånd var stabilt och viss behandling fanns i hemlandet. Tidigare brottslighet vägdes mot rätten till familjeliv och domstolen ansåg att familjen kunde besöka mannen i Georgien. Europadomstolens högsta kammare gör en annan bedömning och kritiserar att Belgien fattat beslut utan att ha tillräcklig information om sjukdomen. Domstolen lägger ansvaret på staten att bedöma hälsotillståndet och tillgången till vård i hemlandet, liksom även att bedöma vad utvisningen i detta hälsotillstånd skulle innebära för familjelivet. Slutsatsen blir villkorad: Det skulle bryta mot konventionens artikel 3 respektive artikel 8 om utvisningen verkställdes utan dessa bedömningar.

CASE OF PAPOSHVILI v. BELGIUM (Application no. 41738/10) (Extern länk)

Den föregående domen i lägre instans (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsöverdomstolen: Svårt mål om könsidentitet ska avgöras av erfaren domare till sidans topp

En person från Somalia uppgav homosexualitet som skäl för asyl. Migrationsverket och domstolen fann trovärdighetsbrister i berättelsen. I överklagandet till Migrationsöverdomstolen framkom att den sökande även berättat utförligt om sin transsexualitet och hur den tagit sig uttryck. Migrationsöverdomstolen redogör i sitt beslut för UNHCR:s riktlinjer för hur sexuell läggning och könsidentitet ska bedömas. Migrationsöverdomstolen påpekar att migrationsdomstolen (förvaltningsrätten) varken har utrett eller prövat om personen tillhör en samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av sin könsidentitet. Dessutom hade målet i migrationsdomstolen avgjorts av en förvaltningsrättsfiskal. Enligt Migrationsöverdomstolen rör det sig om så komplicerade rättsfrågor och bevisfrågor att de borde ha avgjorts av en ordinarie domare. Målet återförvisas till förvaltningsrätten för ny handläggning.

Målnummer: UM5663-16

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsdomstol: Journalist som rapporterat om hazarer i Pakistan får stanna till sidans topp

En tv-reporter från Quetta i Pakistan har gjort reportage om hazarernas rättigheter. Därefter har han tagit emot hot vid flera tillfällen, via telefon, sms och brev, från 2011 till 2013. Hoten som kom från organisationen Lashkar-e-Jaghvi har polisanmälts. Den lokala shia-organisationen uppmanade honom att lämna landet. Mannens far som var advokat dödades 2009. Migrationsverket avslog eftersom hotbreven var av enkel beskaffenhet och inte bevisade något. Migrationsverket har även föreslagit internflyktsalternativ. Migrationsdomstolen håller med om att det inte har visats en konkret och omedelbar hotbild. Men mot bakgrund av den extremt utsatta situationen hazarer upplever i Quetta anser domstolen att mannens verksamhet som journalist och vad hans familj utsatts för ändå gör att han riskerar skyddsgrundande behandling. Internflykt är inte relevant eftersom han är en välkänd reporter. Han får uppehållstillstånd som flykting. Observera att domen inte är vägledande. Källor: Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot Project 16-12-21:

Journalisten Khan ska utvisas till sidans topp

Talibanerna har dömt honom till döden, men Migrationsverket utvisar honom. I kväll fick Wares Khan beskedet att han inte får en ny prövning och ska skickas tillbaka till Afghanistan.

- I dag har jag inte kunnat äta någonting, jag känner mig död och är så trött. Jag kan inte sova. För en timme sedan angrep talibanerna mål i Kabul och dödade tio personer. Det är katastrof. Jag förstår det inte. Ska jag skickas dit? frågar sig Wares Khan sent på onsdagskvällen från sin cell.

Som Blankspot tidigare har kunnat berätta skulle han ha utvisats i förra veckan. Men i sista stund ombads han att kliva ur polispiketen och leddes tillbaka in till förvaret i Märsta.

De senaste dagarna har han vågat hoppas på att få stanna och därför blev besvikelsen i kväll mycket stor.

- Jag känner mig som en levande död, säger Khan.

Under veckan har Blankspot kunnat berätta att Wares Khan på grund av sin journalistik hade hotats från talibanernas högsta ledning.

I ett brev, som är skickat från militärrådet i det islamska emiratet i Afghanistan, anklagas han för att "sympatisera med de otrogna" och vara ett stort hinder mot rekryteringen av unga till talibanerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsdomstol: Snart artonårig ska inte hänvisas till internflykt till sidans topp

En ensamkommande pojke från Kunduz i Afghanistan sökte asyl. Migrationsverket ansåg att han inte kunde återsändas till hemprovinsen, men hänvisade till internflykt. Det alternativet ska inte användas för minderåriga, men Migrationsverket pekade på att han skulle fylla 18 inom tre månader. Migrationsdomstolen anser däremot att det är åldern vid beslutstillfället som är avgörande, och beviljar pojken uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Observera att domen inte är vägledande. Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 17-01-02:

"De bestämmer att jag är 18 och skickar mig till Afghanistan" till sidans topp

Oron är fortsatt stor bland hazarerna i Sverige. Trots att Migrationsverket tycker att de är en utsatt grupp kommer de inte behandlas generösare.

När Migrationsverket förändrade säkerhetsläget för Afghanistan nyligen så väcktes det hopp i frågan om att ensamkommande från folkgruppen hazarer skulle få en mer generös asylbedömning. Men enligt myndigheten blir det inte så, ärendena ska fortfarande prövas individuellt.

- Jag vet inte vad jag ska göra. De bestämmer att jag är 18, att jag ska tillbaka till Afghanistan. Har så många problem som jag tänker på just nu, säger Javid Teymori som bor i Kungsbacka, är hazar och har nyligen blivit uppskriven i ålder och ska utvisas.

När Javid fick besked att han får avslag på sin asylansökan och skulle utvisas reagerade han kraftigt.

- Han blev så förtvivlad att han skadade sin egen hand, säger Kicki som driver ett familjehem i Kungsbacka där Javid bor.

Det är svåra sårskador som Javid har på handen. Kicki beskriver vad som hände.

När Javid fick veta om beslutet blev han så förtvivlad att han slog handen genom en ruta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Domstol avfärdar Migrationsverkets tolkning av språkanalys för kvinna från Somalia till sidans topp

En kvinna bodde med en yngre manlig släkting i Somalia sedan hennes egna barn lämnat landet. Hennes make var borta sedan länge. Men mannen försvann och kvinnan kände sig hotad av inkräktare som letade efter honom. En dotter och andra släktingar bor i Sverige. Två språkanalyser pekade på att hon kom från centrala eller nordöstra Somalia. Själv hävdar hon att hon bott i Mogadishu i ett blandat område. Hon är sjuklig och dement och klarar sig inte själv längre. Migrationsverket påpekade att ett av hennes barn fötts i Hargeisa, vilket hon själv säger beror på att hon var där på besök. Migrationsdomstolen noterar att kvinnans kunskaper om Mogadishu stämmer med hur det såg ut förr. Att en dotter fötts i Hargeisa menar domstolen inte bekräftar språkanalysen, eftersom Hargeisa ligger i nordvästra Somalia. Domstolen kritiserar att Migrationsverket utan underlag påstår att kvinnan har ett manligt nätverk i Somalia. Sammantaget väljer domstolen att pröva skyddsbehoven gentemot Mogadishu. Där riskerar hon att utsättas för förföljelse på grund av kön. Hon beviljas flyktingstatus. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Europadomstolen tillåter Sverige att utvisa multihandikappad ung man till Bosnien till sidans topp

En familj från Bosnien sökte asyl på grund av vissa trakasserier men främst för att få vård för sin då tonårige son som inte hade fått den behandling han behövde. Pojken lider av epilepsi, puckelrygg och skolios, cp-skador och en viss mental utvecklingsstörning. Detta ansågs dock inte vara skäl för uppehålllstillstånd. Efter slutligt avslag fick familjen ett års tidsbegränsat uppehållstillstånd för att en ryggoperation skulle genomföras och följas upp. När tillståndet löpt ut hade pojken fyllt 18 och Migrationsverket ansåg att det inte längre fanns något som hindrade utvisning. Familjen vände sig till Europadomstolen. Domstolen gör ingen annan bedömning än Sverige. Pojken kan inte bli botad även om han bor i Sverige, påpekar domstolen. Det finns vård i Bosnien, och att vården i Sverige har högre kvalitet är inte skäl nog för att stoppa en utvisning. Domstolen påpekar att även Bosnien är med i Europarådet för mänskliga rättigheter och om pojken inte får sina rättigheter tillgodosedda i hemlandet så kan Bosnien dras inför Europadomstolen. Ansökan avvisas som ogrundad.

Application no. 41252/16, Kazic and others against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsdomstol: Handikappad ung man får stanna efter preskription till sidans topp

Pojken kom till Sverige som femtonåring, troligen från Turkmenistan men ryskspråkig. Varken Turkmenistan eller Ryssland har identifierat honom. Pojken har en CP-skada och viss utvecklingsstörning. Han hade levt isolerad och var utsatt på grund av sin etnicitet mm. Det räckte dock inte för att få stanna. Han fortsatte leva öppet efter slutligt avslag och gick i skolan. När han sökte på nytt efter preskription fick han nytt utvisningsbeslut, eftersom Migrationsverket ansåg att han inte hade gjort något för att verkställa beslutet. Hans förklaring är att han inte förstod vad han förväntades göra. Migrationsdomstolen resonerar om Europakonventionens definition av rätt till privatliv och påpekar att migrationsöverdomstolen tidigare tolkat detta som att de band som en person skaffat sig kan ha uppstått även om vistelsen varit illegal. Domstolen väger in svårigheterna att etablera sig som mannen skulle ha utan nätverk och med sin funktionsnedsättning och finner att en utvisning skulle vara oproportionerlig enligt Europakonventionen. Observera att domen inte är vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsöverdomstolen: Två hustrur nekas återförening men barnen får komma till sidans topp

En man från Syrien har fått uppehållstillstånd i Sverige. Han är gift med två kvinnor och har barn med båda. De båda kvinnorna och barnen ansökte om uppehållstillstånd som anhöriga. Barnen fick uppehållstillstånd men kvinnorna avslag. Lagen är tydlig med att en andra hustru inte kan få uppehållstillstånd om mannen redan lever med den ena i Sverige. Migrationsverket ansåg att förbudet mot månggifte ska spela in även när båda ansökt samtidigt. Migrationsdomstolen däremot beviljade uppehållstillstånd med motivering att två intressen stod emot varandra och barnens intresse av att återförenas med mödrarna vägde över. Nu har Migrationsöverdomstolen gett Migrationsverket rätt. Kvinnorna får inte komma till Sverige, bland annat med motivering att de undertecknat att barnen får bosätta sig hos pappan. Migrationsöverdomstolen anser i den situationen att "barnens bästa väger mindre tungt än samhällets intresse av att motverka månggifte".

Målnummer UM10066-15, UM10067-15

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad söknin (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Ekot 16-12-23: Nekas uppehållstillstånd på grund av månggifte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Europadomstolen saknar barnets bästa i tio år gammalt familjeåterföreningsmål till sidans topp

I Asylnytt utgåva 16-11-23 refererades ett fall som rörde en ung man som bor i Egypten och som ville återförenas med sin far i Schweiz. Europadomstolen har efter flera år kommit fram till att familjelivet kränkts. Denna dom har nu publicerats med ett längre referat av Migrationsverket.

Migrationsverkets referat med länk till domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 17-01-09:

Europadomstolen prickar Malta för onödigt utdraget förvarstagande av barn till sidans topp

Målet rör två pojkar från Somalia som kom med smugglare till Malta, den ena 16 och den andra 17 år. Efter att de sökt asyl skulle deras ålder utredas vilket tog ungefär sju månader. En av dem fick muntligt besked strax efter att han röntgats att han bedömts som minderårig men hölls ändå kvar tills skriftligt resultat kom fem månader senare. Sammanlagt hölls de i förvar i ca åtta månader i ett magasin, Safi Warehouse 2, tillsammans med ca 300 vuxna, med dåliga hygieniska förhållanden och utan sysselsättning. Båda var rädda för en del män som kunde bli våldsamma, ta deras mat osv. Barackerna har dömts ut i åtskilliga rapporter och Europadomstolen utgick därför från att klagomålen stämde. Domstolen anser med tanke på pojkarnas ålder och den långa tiden att de har behandlats förnedrande i Europakonventionens bemärkelse (artikel 3). Dessutom var förvarstagandet i sig inte försvarbart (artikel 5.1) och det fanns inget effektivt rättsmedel för att överklaga (artikel 5.4).

En av domarna reserverade sig mot bedömningen att pojkarna var sårbara eftersom de var nästan vuxna. En annan domare höll med om utfallet men ville förse domen med en utförlig motivering om fallet som exempel på den "crimmigration" som pågår i Europa, dvs användning av statens straffrättsmaskineri för att kontrollera invandring.

Case of Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Malta, Applications nos. 25794/13 and 28151/13 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mariestads-Tidningen 16-12-21:

"Luka fick trösta oss" till sidans topp

För två veckor sedan skrev MT om skolans engagemang kring Luka Gabrielashvili.

Tisdagen den 13 december utvisade han och familjen till Georgien.

Luka och familjen hade inget att återvända till, inga släktingar, inget hus eller hem. Det har nu gått en vecka sedan utvisningen verkställdes och Lukas forna klasskamrater vill inget annat än att få kontakt med honom sin 14-årige kamrat. Det finns ett stor behov av ett livstecken.

- Vi har haft kontakt med honom på Snapchat, men bara en gång, och det var direkt efter, säger Tindra och Filippa Högberg.

Sista dagen i skolan var extrem känslomässig försäkrar eleverna. Det gräts. Men den som var starkast var Luka själv.

- Han fick trösta oss, säger Siem Mehari, som, precis som övriga i klassen, är orolig över Lukas framtid.

Hoppet står till Lukas löfte: "jag kommer tillbaka".

- Ja, han sa så.

Även Maria Smedberg, lärare, har engagerat sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-12-23:

Facket vill att socialen slipper röja papperslösa till sidans topp

Är det kommunernas uppgift att hjälpa polisen hitta papperslösa som ska utvisas? Den frågan väcker debatt inte minst i Malmö där gränspolisen nyligen begärt ut socialtjänstens kontaktuppgifter till över 400 papperslösa.

Efter att polisen fått ut adresser till ett 30-tal personer har flera barnfamiljer utvisats. Men inom socialtjänsten reagerar nu facket och vill att lagen ändras så att socialtjänsten slipper hjälpa polisen hitta papperslösa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 17-01-02:

Gömda flyktingar söks i register även i region Väst till sidans topp

Registerkontroller blir gränspolisens nya metod för att hitta gömda flyktingar. Det här för att hitta tänkbara adresser att leta på.

I jakten på gömda flyktingar öppnar nu gränspolisen i region Väst upp för registerkontroller av de som sökt ekonomiskt bistånd i kommunerna. Det här för att hitta tänkbara adresser att leta på. Nästa steg för gränspolisen blir nu att kontakta kommunernas socialnämnder.

- Det kommer vi att göra, absolut. Den dialogen är nästan en förutsättning för att en eventuell begäran ska effektueras på ett bra sätt, säger Stefan Kristiansson, chef för gränspolisen i region Väst.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-01-06:

Italien/ Large-scale expansion of detention centres for tougher migration control till sidans topp

Following Italy's change of government, a Circular issued on 30 December 2016 by the Head of the Italian Police and distributed to all police authorities across the Italian territory before the end of the year has outlined commitments towards a stricter policy on migration control. Among other measures, the Circular proposes large-scale use of detention as a measure to control irregular migration and to promote returns to third countries.

The Circular echoes the latest position of the Ministry of Interior, which has committed to an expansion of detention centres, known as identification and expulsion centres (CIE), far beyond their current number, with reference to a target of one CIE in every Italian region. At the end of 2015, 7 CIE were operational across the country according to the Roadmap on Relocation.

ASGI has sharply criticised the proposal for yet again encouraging political investments in reopening detention centres despite the widely acknowledged failure of such policies in the past. High costs, degrading conditions and limited impact on returns have been highlighted by various bodies, including the Senate, and have led previous governments to drastically reduce the number of CIE in the country. On the other hand, the "hotspot" approach has reinvigorated systematic resort to detention, leading to critical violations of human rights against refugees and migrants entering Italy.

Italy was the main country of first arrival in the EU last year, reporting a total 181,436 arrivals by sea.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Italien/ Europadomstolens högsta kammare mildrar kritik för grupputvisning 2011 till sidans topp

En grupp tunisier hamnade på Lampedusa under "den arabiska våren" 2011. Efter oroligheter som ledde till en brand vid mottagningscentret placerades de på två båtar, där de i praktiken var förvarstagna. Målet gäller förvarstagandet, förhållandena på mottagningscentret och på båtarna, information om utvisningen, möjligheterna att överklaga och frågan om det var en kollektiv utvisning. Italien fälldes i september 2015 av Europadomstolens lägre kammare på en rad punkter. Den högsta kammaren slår nu fast en del av kritiken, framför allt att förvarstagandet inte var lagligt och därmed inte kunde överklagas. I den tidigare domen fördömdes även utvisningarna till Tunisien som en kollektiv utvisning eftersom ärendena inte hade prövats individuellt. Den högsta kammaren anser inte att Italien brutit mot konventionen mot den punkten, eftersom det fanns möjlighet att söka asyl, vllket 72 andra personer på mottagningscentret gjorde. Domarna bedömer inte att förhållandena i mottagningscentret på land bröt mot Europakonventionen, vilket den lägre instansen ansåg. Domstolen väger in de exceptionella förhållandena när så många anlände till Italien samtidigt. Ett par reservationer finns; bl.a. anser en domare att det i praktiken var en kollektiv utvisning.

CASE OF KHLAIFIA AND OTHERS v. ITALY (Application no. 16483/12) (Extern länk)

Den föregående domen i lägre instans (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Kristna Råd 16-12-24:

Stort engagemang för Juluppropet till sidans topp

För en dryg vecka sedan lanserade kyrkorna Juluppropet - för en human migrationspolitik. Snart har 30.000 personer skrivit under uppropet som ställer tre krav till regeringen. Bland undertecknarna finns flera partiledare.

På tio dagar har uppropet samlat nästan 30.000 namnunderskrifter, däribland partiledarna Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (KD), Jonas Sjöstedt (V) och Gudrun Schyman (FI). Maria Ferm som är Milljöpartiets migrationspolitiska talesperson har också skrivit under uppropet. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sade i SVT:s Agenda att det är "oerhört bra att det finns ett sådant upprop".

I sociala medier finns en strid ström av inlägg. Hashtaggen #juluppropet var under lanseringsdagen den mest omnämnda på Twitter. Medierna har också gett stor utrymme åt uppropet och kommentarerna runt detta, däribland SVT:s Agenda och SR:s P1-morgon. Igår publicerade SvD en debattartikel där kyrkoledarna skrev om Juluppropets tre krav till regeringen.

- Genom Juluppropet vill vi förmedla hopp till alla de barn och unga som nu känner rädsla för att de ska utvisas för att det inte finns plats för dem här, säger den katolske biskopen Anders Arborelius.

Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd. Namninsamlingens tre krav till regeringen är; ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening, samt ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ärkebiskopen i Expressen 16-12-24: Ge alla som fått asyl rätt till ett familjeliv (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-22: Maria Ferm (MP) skriver på upprop mot den egna politiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt / Sveriges Kristna Råd 16-12-23:

Landets kyrkoledare på SvD debatt: "Värna ungas rätt till sina familjer" till sidans topp

Landets kyrkoledare skriver på SvD Brännpunkt om Juluppropet och dess tre krav till regeringen om en human migrationspolitik.

Vi är djupt oroade över den brist på empati och tendens till avhumanisering som kommer till uttryck i den nuvarande asylpolitiken. Särskilt drabbade är barn och unga, som berövas hopp och framtidstro. Det skriver kyrkoledare och företrädare för Sveriges kristna råd som står bakom den aktuella namninsamlingen Juluppropet.

Under 2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sverige. Hälften av dem var ensamkommande barn, andra kom tillsammans med familjemedlemmar. Merparten kom från länder som präglas av krig eller långvariga konflikter. I Sverige möttes de av generositet och konkret omsorg från tusentals människor. Kyrkorna har en lång tradition av att möta asylsökande och nyanlända. Erfarenheterna från det arbetet bekräftar det självklara: närhet till familjen, tillit till andra människor och samhället är grundläggande för ett barns utveckling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-12-24:

Ett år med stödlinjen - Det här frågar barnen om till sidans topp

Psykisk ohälsa, missförhållanden på boenden men också praktiska frågor om vardagsproblem, sjukvård, skolan eller översättningshjälp. Det handlar många av de drygt 1 400 samtal Rädda Barnens stödlinje för nyanlända barn har tagit emot sedan starten för ett år sedan.

- De jag pratar med är ofta helt ensamma i Sverige och har ingen som de kan prata med på sitt eget språk. Bara det att vi kan lyssna och svara dem på deras hemspråk gör att de får förtroende för oss och vågar ställa frågor, be om hjälp och berätta svåra saker, säger Fahim Sawez som själv har rötter i Afghanistan och svarar på dari, pashto eller engelska.

I samtalen försöker stödlinjens svarare lyssna och stötta och i de fall där det har varit möjligt agera för att hjälpa. Det kan handla om att kontakta socialtjänsten eller att boka tid hos läkare.

Stödlinjen tar också emot många praktiska frågor om hur saker fungerar i Sverige och var man vänder sig i olika frågor. Bristen på tolkar gör att samtal ibland kommer från barn och föräldrar som behöver hjälp att förstå något som till exempel boendepersonal, läkare eller psykologer inte kan översätta.

- Jag har tagit emot tar emot många samtal från oroliga föräldrar inte förstår språket eller det svenska systemet. En familj behövde till exempel hjälp att hitta vård till sitt hjärtsjuka barn. När barn mår psykiskt dåligt och behöver hjälp att uttrycka sig har jag kunnat vara med som tredje part och hjälpa till med översättning, berättar Hania som är psykolog och svarar på arabiska.

Uppgivenhet och oro efter nya asyllagar

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

IRR kommentar 16-12-22:

Locking down Africa till sidans topp

Written by Frances Webber

In the second part of her examination of EU deals with third countries to stop migration, Frances Webber examines the closure of Africa's borders against migration, demanded by the EU as the price for development, trade and aid.

The June-December 2016 progress report on Niger in the context of the Migration Partnership Framework boasted that the Nigerien authorities were cooperating strongly on the Short-Term Action Plan on Illegal Migration, traffickers had been arrested and the flow of irregular migrants transiting the country had been reduced. The report did not mention the discovery in mid-June of the bodies of thirty-four migrants, including twenty children and nine women, who were found near the Algerian border, abandoned by smugglers in searing heat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-01-02:

Oklart om migrationsavtal mellan EU och Mali till sidans topp

Strax före jul kom nyheten att EU var överens med afrikanska Mali om ett migrationsavtal liknande det som träffats mellan unionen och Turkiet. Men Mali-avtalet är nu ifrågasatt.

EU vill få stopp på migrationen från Afrika genom att träffa avtal med en rad afrikanska länder, som precis som Turkiet ska stoppa strömmen av flyktingar och migranter mot Europa i utbyte mot pengar. Före jul sas det att ett avtal nu var klart.

EU och Mali hade enats om att asylsökande med avslag i Europa skulle kunna skickas tillbaka mot att Mali får pengar.

Nederländernas utrikesminister var nöjd med att kunna avrunda landets period som ordförande i EU med vad han kallade "det första konkreta återvändandeavtalet med ett afrikanskt land".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-12-20:

Fakta-PM: Förordning om ett europeiskt system för reseinformation och inresetillstånd till sidans topp

Faktapromemoria 2016/17:FPM33, Dokumentbeteckning KOM (2016) 731

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt system för reseinformation och inresetillstånd

Sammanfattning

Förslaget innebär att ett europeiskt system för reseinformation och inresetillstånd (ETIAS) ska inrättas för att möjliggöra en obligatorisk förhandskontroll av alla viseringsfria tredjelandsmedborgare innan inresa i Schengenområdet. Kontrollen syftar till att bedöma om den resande ur olika perspektiv skulle kunna utgöra en risk för Schengenområdet. Den information som den resande lämnar elektroniskt vid ansökningstillfället ska bland annat granskas genom att automatiska sökningar görs i olika EU- databaser.

Regeringen är generellt positiv till förslaget som innebär en möjlighet att ytterligare stärka säkerheten inom Schengenområdet.

Promemorian i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-12-22:

UNHCR comments on the proposal for amended Dublin Regulation till sidans topp

UNHCR comments on the European Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the member state responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) - COM (2016) 270

/Utdrag:/

The events of 2015 highlighted the need for a revitalized asylum system in the EU. In its overarching proposals, UNHCR recommends that, in addition to ensuring access to territory is guaranteed and new arrivals are registered and received properly, the system would also allocate responsibility for asylum seekers fairly among EU Member States, and ensudre that EU Member States are equipped to meet the task. Building on elements of the existing Common European Asylum System (CEAS) and some of the reforms proposed by the European Commission (Commission), UNHCR proposes a simplified system that would facilitate the efficient management of population movements.

A key element of this system is the prioritisation of family reunion directly after the registration phase in order to overcome some of the current obstacles to family reunion under the existing Dublin Regulation. In addition, rather than foreseeing mandatory admissibility procedures, the system would incorporate streamlined asylum determination procedures to manage mixed arrivals of refugees and migrants. Under this scheme, asylum-seekers with manifestly well-founded or unfounded claims and those from safe countries of origin would be channelled into accelerated procedures to provide quick access to international protection for those who need it, and facilitate return for those who do not.

(...)

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-12-21:

Förstärkning av Schengens informationssystem för att bekämpa terrorism till sidans topp

Kommissionen föreslår nu att göra Schengens informationssystem (SIS) effektivare och mer ändamålsenligt, så som angavs i meddelandet om man vill nå fram till en effektiv och hållbar säkerhetsunion och upprepades i kommissionsordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen. SIS har konsulterats 2,9 miljarder gånger under 2015 och är det mest använda systemet för informationsutbyte för gränsförvaltning och säkerhet i Europa. De föreslagna förbättringarna kommer att öka systemets förmåga att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet, förbättra gränsförvaltningen och migrationshanteringen och garantera ett effektivt informationsutbyte mellan medlemsstaterna för att förbättra EU-medborgarnas säkerhet.

- Med dagens förslag vill vi utvidga tillämpningsområdet för Schengens informationssystem för att täppa till informationsluckorna och förbättra informationsutbytet om terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration. På så sätt vill vi bidra till en bättre kontroll av de yttre gränserna och en effektiv och hållbarsäkerhetsunion i framtiden. Inga viktiga uppgifter ska någonsin gå förlorade om eventuella misstänkta terrorister eller irreguljära migranter som passerar EU:s yttre gränser, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

- Schengens informationssystem är avgörande för EU:s inre säkerhet. Dagens åtgärder medför stora tekniska och operativa förbättringar som gör det lättare att upptäcka och identifiera dem som vill oss illa. De ska också förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstater och med berörda EU-organ. Men det finns mycket kvar att göra: SIS är bara så gott som de uppgifter som registreras i det. Under 2017 ska vi arbeta på ytterligare förbättringar, sade Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta kommissionens förslag COM/2016/0881 ... on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals (Extern länk)

Hämta förslaget COM/2016/0882 ... on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks (Extern länk)

Hämta förslaget COM/2016/0883 ... on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 16-12-20:

Insufficient attention paid to separated migrant children till sidans topp

The lack of information and specific guidance for handling migrant children who are separated from their parents but travelling with other adults hampers efforts to properly protect such children from potential exploitation and abuse. This is one of the findings from the latest summary report of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) on migration-related fundamental rights in selected EU Member States. It identifies what needs to be done to address the shortcomings in existing approaches and points to promising practices that could be used by other Member States.

Some of the report's main findings include:

1. Member States do not collect data on separated children; when they are registered, they are generally classed as unaccompanied children without their specific needs being catered to.

2. Guidance on how to handle separated children is also lacking, resulting in different approaches in different regions, cities or even reception centres.

3. Separated children also tend not to be informed about asylum procedures, the possibility of applying for asylum independently from the accompanying adult, and the consequences of different choices.

4. They are often housed with the accompanying adult before their relationship is assessed. This places the child at risk of abuse.

5. There are considerable difficulties establishing the relationship between the child and accompanying adult. This can be due to the lack of official documentation or the high cost of DNA testing. Sometimes the accompanying adult becomes responsible for the child without assessing whether the person is capable and willing to take care of the child.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Ekot 17-01 -06:

Allt fler fall av människohandel upptäcks till sidans topp

Antalet fall av misstänkt människohandel som Migrationsverket upptäcker ökade med över femtio procent förra året jämfört med året före. De flesta offren var asylsökande.

- Det är tecken på att Migrationsverket i sin nya struktur som de har för att höja kunskapen och utbilda folk i att förstå att det kan vara människohandel, det har gett resultat helt enkelt, säger Ninna Mörner på MR-organisationen Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Förra året upptäckte Migrationsverket 338 fall av misstänkt människohandel, det vill säga tvångsförflyttning av människor för att utnyttja dem, framför allt genom sexuell exploatering. Det är en ökning med 57 procent jämfört med året innan.

En tredjedel av offren var barn och de allra flesta var asylsökande, som antingen utsatts på sin väg till Sverige eller när de väl kommit hit. I många fall är det människosmugglarna själva som misstänks ha utnyttjat dem, smugglarna tar helt enkelt betalt genom att exploatera offren sexuellt.

Ninna Mörner berättar om en kvinna som kom hit från Bulgarien i tron att hon skulle få jobb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-01-06:

Mediterranean migrant arrivals top 363,348 in 2016; Deaths at sea: 5,079 till sidans topp

IOM on Friday (06/01) reported preliminary totals for all 2016 migrant and refugee arrivals to Europe via the Mediterranean Sea, as well as estimated fatalities. Arrival totals were 363,348 split almost evenly between Italy and Greece, with much smaller numbers arriving in Malta, Cyprus and Spain. Fatalities and missing migrants reached at least 5,079 although IOM emphasizes that some incidents reported in the month of December and earlier have not been fully accounted for.

According to IOM's Missing Migrants Project, incidents off Spain, Morocco and Tunisia have been reported whose victim totals could add another 300 or more fatalities to the 2016 total. The year 2016 already is the deadliest for migrants ever recorded by IOM in the region.

The probable addition of several hundred more fatalities recorded in 2016 only deepens the tragedy, said IOM Director General William Lacy Swing, who added, Europe's frustration with a seemingly endless cycle of migrant rescue followed by reports of shipwrecks and more drownings won't end until governments throughout the region find a way to manage migration comprehensively.

"Migrants and refugees aren't coming because they believe their lives will be rescued at sea once they leave Africa or Syria or wherever conflicts drives people to seek safety," Ambassador Swing said. "They're leaving because they believe their lives will be doomed if they stay. The answer lies in finding creative means to permit safe, legal and secure migration, be that through work visas, family reunification or temporary protected status. Instead of doubling down on tactics that don't work, let's use this New Year to try something that's actually new."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

IOM 17-01-06: World fatalities of migrants, refugees approach 7,500 in 2016 as three-year total tops 18,501 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-31:

Rekord i antal drunknade på Medelhavet till sidans topp

4.913 flyktingar drunknade på Medelhavet 2016 - den högsta siffran hittills. Nio av tio dödsfall har skett på den livsfarliga rutten mellan Libyen och Italien.

Sammanlagt 358.403 flyktingar har tagit sig via Medelhavet till Europa fram till slutet av december. Omkring hälften av dem tog den så kallade centrala Medelhavsrutten mellan Libyen och Italien, där 4.410?personer har drunknat och över 18.000 har räddats från kapsejsande båtar, enligt statistik från Internationella organisationen för migration (IOM).

- Båtarna är i sämre skick än tidigare. Ofta är de stora gummiringar med plankor på golvet och mängden bensin är många gånger otillräcklig, säger Alexander Uggla, kommunikatör på hjälporganisationen Läkare utan gränser, som själv varit med vid ett antal räddningar.

Totalt har 4?913 flyktingar drunknat på Medelhavet 2016, fram till den 23 december. En siffra som enligt IOM kommer att nå över 5.000 innan årets slut. Det är drygt tusen fler än 2015, trots att mer än dubbelt så många - över en miljon flyende människor - tog sig till Europa sjövägen under 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-01-01:

Högsta antalet asylbeslut hittills till sidans topp

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Det stora antalet asylsökande 2015 gjorde att myndigheten fick ökade resurser samt att resurser flyttades inom myndigheten. Syftet var att så många människor som möjligt skulle få ett beslut i sitt asylärende, utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Detta ledde till att Migrationsverket under året kunde fatta totalt 111 979 beslut i asylärenden. Det är fler än myndigheten hittills fattat under ett år. Det är också dubbelt så många asylbeslut som i fjol.

- Vi har höjt vår förmåga, och det är mycket glädjande att vi kunnat ge så många människor ett beslut i deras asylärenden. Men fortfarande väntar fler än 70 000 asylsökande på beslut. Vår målsättning är att de som nu väntat länge ska ha fått sina beslut senast under sommaren 2017, säger vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ingen ökning av asylsökande under hösten

Tidigare år har antalet asylsökande varierat under året, med en tydlig ökning under hösten. 2016 har denna variation samt ökning under hösten uteblivit. Istället har mellan 400 och 600 sökt asyl per vecka och totalt blev det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige under året som gått, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den i år uteblivna variationen av asylsökande under året.

(...)

Hela artikeln med statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-31:

Libyen/ De flyr till Libyen - och möts av inbördeskrig till sidans topp

I Libyen råder fullt inbördeskrig. Ändå söker sig ett stort antal migranter dit. Många vill till Europa, men de flesta har tagit sig till landet i hopp om arbete.

Enligt Internationella organisationen för migration (IOM) bor det uppskattningsvis 700.000 till en miljon migranter i Libyen. En stor del av dem är väst- och östafrikaner som flytt från krig, fattigdom och politisk förföljelse i sina hemländer. Nigeria och Eritrea är de länder som flest kommer ifrån.

Många av dem vill till Europa, men i en undersökning som IOM har gjort angav 56 procent av cirka 2?000 tillfrågade migranter att Libyen var deras slutdestination.

Landet har befunnit sig i inbördeskrig sedan 2011 då diktatorn Muammar Khaddafi störtades. Varför migranterna vill leva i det krigshärjade landet finns det inget entydigt svar på men en möjlig förklaring är att Libyen fortfarande uppfattas som en plats där det går att finna arbete. Trots kriget listar IMF Libyen som ett av de rikare i Afrika.

- Det är många som tar sig dit för att de uppfattar situationen som bättre än i sina hemländer. Det går att hitta jobb, framför allt inom byggsektorn, säger Martin Kobler, FN:s Libyenchef, till DN.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Kalmar 16-12-21:

Hultsfred stoppar hjälp till nyinflyttade med uppehållstillstånd till sidans topp

Hultsfred stänger sin flyktingmottagning på obestämd tid. Kommunen är en av dem som har tagit emot flest flyktingar per capita i landet.

Pressen på kommunen har varit stor det gångna året och handläggarna uppges vara överarbetade. Därför beslutade kommunen att starta en krisledningsnämnd och det var den som i veckan tog beslutet att stänga flyktingmottagningen på obestämd tid.

De människor som behöver hjälp kommer hänvisas till hjälporganisationer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-21:

Möten ska stoppa oron för modulhus i Bromma till sidans topp

Stockholm har fått grönt ljus för att bygga modulhus i Beckomberga och Örby. Nyheten startade en ny het debattvåg i Bromma och staden ska nu starta en mötesdialog.

- Vi tar oron på största allvar, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör.

Första steget mot genomgångsboenden för nyanlända i Beckomberga och Örby är nu avklarat. Men Stockholms stad väntar med att sätta spaden i marken eftersom byggloven sannolikt kommer att överklagas till Mark- och miljödomstolen.

- Om domstolen beslutar om inhibition är vi låsta från att starta bygget under processen. Annars kan det hända att vi drar i gång bygget om vi bedömer att det finns en formell möjlighet att vinna målet, säger Fredrik Jurdell.

Staden har sökt tillstånd för tillfälliga boenden för nyanlända i Beckomberga, Örby och Sätra under fem till 15 år. Redan i våras när man offentliggjorde vilka platser som var aktuella blev reaktionerna starka - framför allt i Beckomberga och i Örby där boende även överklagade beslutet.

- I Västerort är oron större och djupare än i Örby. Man litar inte på staden och tror att det finns en dold agenda, men så är det inte, säger Fredrik Jurdell.

Efter ett kaosartat möte i Spånga och stora protester i våras har nu staden lärt sig en läxa.

- Felet var att vi underskattade upprördheten, vi borde ha gjort ett mer gediget informationspaket. Formellt finns inga samråd för tillfälliga bygglov. Men vi förstod att det var ett hett ämne och valde att informera om sju platser som var aktuella. Det togs som tecken på att "nu kör man över oss, det finns ingen demokrati", fast det var tvärtom.

Hur gör ni nu?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ETC 16-12-25: Moderater stoppade modulhus i Haninge (Extern länk)

ETC 16-12-16: Sven Gustafsson (M): "Det råder någon form av undantagstillstånd" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 16-12-27:

Uppsala ordnade boende till över 600 nyinvandrade till sidans topp

I år har Uppsala kommun ordnat boende till drygt 600 invandrare som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige, något som kommunen måste göra enligt en ny lag.

Flyktingsamordnaren på Uppsala kommun Anders Fridborg säger så här om hur det har gått:

- Jag tycker det har gått över förväntan med mottagandet. Vi har lyckats med att ordna boende, utbildning och gode män till de som behöver det.

Vad hade kunnat gjorts bättre?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-01-03:

Så gick det för flyktingarna i Hells Angels-villan till sidans topp

För tre månader sedan såg Kamara Ndangwa ett äppelträd för första gången. Det var när han flyttade in i den före detta Hells Angels-villan i Saltsjö-Boo med sin syster, hennes barn och deras syskonbarn. När Nacka kommun köpte villan protesterade närboende och ville hellre ha kvar Hells Angels. Nu kommer grannarna med blommor och vinterkläder.

I våras skrev några boende i området till kommunen att de föredrar motorcykelgänget Hells Angels som granne framför flyktingarna: "Vi har under våra 10 år aldrig känt obehag eller rädsla för nuvarande hyresgästerna Hells Angels, snarare tvärtom. De har aldrig skrämt våra barn eller betett sig illa. Däremot nu, om det enligt rykten skall placeras 18 flyktingbarn, kommer våra barns spontanlek och öppna dörrar vara ett minne blott", stod det i ett av mejlen, som SVT publicerat.

I höstas flyttade Kamara Ndangwa, hans syster Akiki Madelelenie Bongerize, hennes nio barn och syskonbarn in i villan.

De flydde undan kriget i hemlandet Kongo och bodde åtta år i en stad i Uganda, en tid Kamara inte pratar länge om. Till Sverige och Nacka kom de, som kvotflyktingar, med hjälp av FN:s flyktingorgan UNHCR.

- Vi valde inte Sverige, vi visste ingenting om Sverige. Men vi gillade det när vi fick höra att vi skulle hit, säger Kamara.

De har inte alls haft några problem med grannarna, tvärtom. När de flyttade in kom de med välkomstblommor.

- Det finns ett väldigt starkt engagemang i civilsamhället här. Den verkliga integrationen sker när nyanlända blir vänner och bekanta i?stället för främlingar, säger Anna Gezelius från kommunens etableringsgrupp för nyanlända.

- Det verkar ha lugnat ned sig väldigt mycket, säger volontären Michelle Malmgren.

- Folk blir nervösa över det de inte vet något om, säger Emilia Cole, också volontär.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-12-27:

Ska bli lättare för nyanlända att starta företag till sidans topp

Intresset för att starta företag bland personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige växer. Alaa Sadaldeen från Syren vill öppna ett bilserviceföretag i framtiden.

Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum och Tillväxtverket menar att det finns ett växande intresse för att bli egenföretagare hos nyanlända.

I Flemingsberg i Huddinge höll Nyföretagarcentrum en starta eget-kurs för nyanlända. En av kursdeltagarna är Alaa Sadaldeen, som varit i Sverige i 2,5 år. Han tror att det blir lättare för honom att starta eget än att få ett jobb.

- För framtiden tror jag att det är bättre för min ekonomi, säger Alaa Sadaldeen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 16-12-27: Sabah Nanan öppnade egen salong när hon inte fick jobb (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-28: Svenskt Näringsliv vill att asylsökande ska starta företag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-27:

Danmark/ Nyanlända med praktik ökar kraftigt i Danmark till sidans topp

I Danmark har en ny integrationspolitik gjort att allt fler nyanlända flyktingar har praktik. Var tredje nyanländ har en praktikplats, vilket är en fördubbling på ett år.

En av de vars praktik lett till ett fast jobb är Abdiwali Mohamed Ahmer.

- Jag är glad för det här jobbet, det är svårt att hitta arbete i Danmark, säger Abdiwali Mohamed Ahmer medan han städar ännu en toalett på ett hotell utanför Skanderborg på danska fastlandet.

Abdiwali är 24 år och kom till Danmark från Somalia för mindre än tre år sedan och fick praktik här på hotellet i somras. I november fick han fast jobb.

Det är precis så danska regeringen vill att integrationen av nyanlända numera ska gå till. Idén är att man lär sig språk och kultur bättre ute i på arbetsplatser än i skolbänken. Dessutom ökar det chansen till jobb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

FARR 16-12-31:

Gott nytt år! till sidans topp

1916 har varit ett svart år för alla som arbetar för en human och solidarisk migrationspolitik. Flyktingar hindras från att få trygghet, familjer splittras, människor som varken kan få uppehållstillstånd eller utvisas ställs på gatan, ensamkommande barn slängs ut från skola och sammanhang och tvångsutvisningar återupptas till ett alltmer osäkert Afghanistan.

Ljuspunkterna har varit alla som reagerat och gått samman för mänskliga rättigheter.

Folkkampanj för Asylrätt lyckades inte stoppa den tillfälliga lagen men skapade nya allianser. Sedan den nya politiken börjat drabba asylsökande har asylsökande själva väckt opinion, till exempel genom Temporary Residence Unjust. Familjehem, gode män och andra som möter ensamkommande har organiserat sig i "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa". Kyrkorna har gått ut med Juluppropet.

Frivilligorganisationer har var för sig och i olika samarbeten arbetat med att lyfta fram konsekvenser och lobba mot myndigheter och politiker. Senast i veckan före jul skrev representanter för FARR, Rådgivningsbyrån och Amnesty till riksdagens socialförsäkringsutskott. Vi pekade på att hindren för familjeåterförening och några av de nya reglerna i LMA-lagen har fått helt orimliga konsekvenser som vi tror att lagstiftarna inte avsett.

Vi önskar även politikerna ett gott nytt år men vi kommer inte att ge dem någon ro förrän de lyssnar.

Ett gott nytt år - det är ett år då människor på flykt får trygghet, familjer får återförenas och även samhällets utstötta behandlas som människor med mänskliga rättigheter.

En av FARR:s äldsta medlemmar, Anita Dorazio, hyllades med utmärkelsen "Årets Livsgärning" vid Svenska Hjältar-galan i TV4. - Jag är inte ensam, jag gör det här tillsammans med mina medarbetare och nätverksgrupper i hela landet, sa Anita i en intervju. - Jag ska kämpa ett tag till, men vi måste bli fler.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 16-12-23:

Kriget och förtrycket har splittrat barnfamiljer till sidans topp

Bortjagade, utblottade och hemlösa människor, delvis utspridda i en rad länder.

Det är för åtskilliga av Syriens invånare följden av hur Damaskusregeringens krigföring inriktats på att bekämpa civilbefolkningen där upprorsrörelser fått fäste.

Kriget är inte slut. Fler kan fördrivas av artilleri och flygbombningar. Mängder av familjer är nu splittrade. Föräldrar eller barn har dödats, andra har strandat på helt olika håll.

Likheter finns, om än i mindre skala, med kaoset i Europa vid slutet av andra världskriget, med mängder av vinddrivna människor och familjer som skilts åt. Liksom då kan många inte återvända till sina gamla hemorter. Makar och barn är på olika håll och vet ibland inte vart de andra tagit vägen eller om de ens lever.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Malmö krönika 17-01-01:

Det kanske går att vrida världen rätt till sidans topp

Anne Jalakas

Vad gör vi med det vi såg under 2016? De mänskliga härdsmältorna. Blodet. Barnen. Döden.

Plötsligt minns jag inte riktigt hur jag ska ta mig till en välkänd adress. En ishand griper om hjärtat. Är detta första steget? Naturligtvis inte. Det första steget påbörjas ju i samma stund vi föds. Vi rör oss alla mot slutet hela tiden även om vi länge - och framgångsrikt - lyckas förtränga det.

Efter några sekunder återkommer minnet och jag kör till min vän samma väg som jag alltid gjort. Men insikten om livets ändlighet lämnar mig inte.

Förr såg jag varje nytt år som en ny möjlighet. En chans att skaka av sig det gamla och bejaka det nya. Som självklart skulle bli bättre. Både i den lilla världen och i den stora.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 17-01-03:

Viktor Banke: När Sverige hämtade andan till sidans topp

I dag är det ett år sedan de obligatoriska id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige infördes. Viktor Banke ser en tillfällig åtgärd förvandlas till en politisk helomvändning.

För ett år sedan infördes id-kontroller för dem som behöver ta sig från Danmark till Sverige med tåg, buss eller båt. Kontrollerna är i praktiken ett krav: den som inte kan uppvisa giltig id-handling får inte komma in i Sverige. Hindret utgjorde den första av en rad åtgärder för att det svenska flyktingmottagandet efter en kaotisk höst skulle få andrum. För det var det ord han använde, Stefan Löfven, där han stod på podiet den 24 november 2015 och presenterade åtgärder som skulle minska antalet asylsökande till Sverige och därmed lätta bördan något: andrum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 16-12-26:

10 saker du behöver veta om krisen på Medelhavet till sidans topp

Barn som drunknar, kvinnor som våldtas och män som torteras. Detta är verkligheten för dem som flyr från Libyen i hopp om säkerhet i Europa. EU:s och Sveriges politiker är väl medvetna om detta. Ändå fortsätter de att föra en politik som fokuserar mer på att avskräcka än att hjälpa, skriver Anna Sjöblom från Läkare utan gränser.

De som har överlevt har ändå haft tur. Långt ifrån alla kommer fram levande - hittills har 4 690 människor drunknat i Medelhavet i år. Många som sätter sig i de rangliga gummibåtarna räknar över huvud taget inte med att komma fram. De skriver ett nummer på en flytväst knappt värd namnet, i hopp om att någon ska informera deras familj ifall de dör.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-12-23:

Moderatpolitiker vill stoppa skola för gömda barn till sidans topp

Flera moderater går nu emot sitt eget parti och tycker att barn som gömmer sig efter att ha fått avslag på sin asylansökan inte längre ska ha rätt att gå i skolan.

En av dem som vill ändra regelverket är Lars-Ingvar Ljungman, ordförande för Moderaterna i Skåne.

- Ja, alltså har man fått sin sak prövad och inte fått asyl, ska man egentligen flytta från landet, och då blir det märkligt om man blir beviljad skolgång samtidigt, säger han.

Det var 2013 som lagen ändrades så att även barn som saknar tillstånd att vistas i landet fick rätt att gå i skolan. Det gäller till exempel barn vars familjer gömmer sig efter ett avslag på asylansökan.

För några veckor sedan gick Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd i Stockholms ut och argumenterade för att ta bort dagens regler.

Enligt König Jerlmyr ska det ses mot bakgrund av att den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad kommer att driva igenom riktlinjer om att gruppen papperslösa och gömda ska kunna få rätt till ekonomiskt bistånd, något hon tycker är fel. Hon vill därför ta ett helhetsgrepp om dessa frågor, där skolgången är en del.

- Ska man ge skolgång till papperslösa, så tar man också resurser från de barn som ska stanna i Sverige, och jag menar att det är dags att ompröva skolgång för papperslösa eftersom det är en grupp som illegalt vistas i landet. Vi måste fokusera på de 100 000 som bara nästa år kommer till våra kommuner, säger Anna König Jerlmyr.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten kommentar 16-12-29:

Det svåraste moraliska dilemmat till sidans topp

Arne Larsson

Det kan låta så enkelt: de som fått nej ska återvända. I själva verket kan ett avslag vara första steget in i asylprocessens svåraste moraliska dilemma.

Ända sedan inrikesminister Anders Ygeman för ganska precis ett år sedan bedömde att uppemot 80 000 asylsökande kommer att få avslag de närmaste åren har han och andra ministrar också betonat att de som får nej också ska lämna landet.

Statsminister Stefan Löfven tog upp frågan under en GP-intervju i december och justitieminister Morgan Johansson har inte bara upprepat samma sak, han har också presenterat lagändringar som ska göra det till verklighet.

Man kan alltså inte gärna säga annat än att regeringen varit tydlig i frågan: de som får nej ska lämna landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-20:

Interpellationsdebatt: Närhetsprincip för nyanlända till sidans topp

Interpellation 2016/17:151 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

År 2015 tog Sverige emot 162 877 asylsökande människor, vilket var en fördubbling från det föregående året och mer än en femdubbling sedan 2011. På kort tid placerades tiotusentals människor i tillfälliga boenden, spritt över olika kommuner i Sverige. Till följd av denna akuta flyktingkris har också tiden för prövning av uppehållstillstånd skjutit i höjden.

Det innebär att det runt om i Sverige finns människor som väntar på besked om sitt uppehållstillstånd. Många lär få vänta mer än ett år från det att deras ansökan lämnats in. Under den tiden kommer också många att hinna rota sig i sina respektive lokalsamhällen. Detta är naturligt. Unga placeras i grundskolor och gymnasieklasser. Människor engagerar sig i sitt närområde. Kort sagt kommer många asylsökande att lära känna sin nya hembygd, och antagligen kalla den för sin.

Men på flera håll i landet ser vi exempel på att Migrationsverket stuvar om i organisationen för dessa människors boenden, vilket i flera fall leder till att flyttlasset går till en annan kommun. Samtidigt finns det flera kommuner som under flyktingkrisen placerat ensamkommande unga i andra kommuner än sin egen - medan man bygger upp egen mottagningsverksamhet - och som nu vill flytta tillbaka dem till den kommun som tagit emot dem på papperet. Slutligen finns en stor grupp människor som, när de får sitt uppehållstillstånd beviljat, anvisas till en annan kommun. Denna sista grupp lär dessutom växa under 2017 i samband med den nya lagen om anvisning till kommuner.

(...)

Hela interpellationen samt debatten med svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 16-12-16: Interpellationsdebatt: Bostadsbrist på grund av stort mottagande, av Elisabeth Svantesson (M) med svar av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-23:

Efter Berlinattacken: Merkel vill utvisa tunisier snabbare till sidans topp

Tysklands förbundskansler Angela Merkel agerar nu för att snabbare kunna utvisa tunisier som fått avslag på sin asylansökan. Kritiken mot henne har varit hård från tyska högerpartier efter det att tunisiern Anis Amri dödat 12 och skadat 48 i Berlin i måndags.

Tunisier som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna Tyskland betydligt snabbare än hittills. Det var budskapet från Tysklands förbundskansler Angela Merkel efter ett telefonsamtal med Tunisiens president Beji Caid Essebsi på fredagen.

- Jag sade till Tunisiens president att vi måste snabba på utvisningsprocessen betydligt, och öka antalet personer som skickas tillbaka, säger Merkel, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Uppgifterna kommer samma dag som Anis Amri - den 24-årige tunisier som uppges ha kört en lastbil in i en julmarknad i Berlin tidigare i veckan och därmed dödat tolv personer - sköts till döds av polis i Milano.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Mirror 16-12-22:

This is the truth about the Berlin Christmas market terror attack till sidans topp

No, Anis Amri was NOT a refugee and this is NOT Angela Merkel's fault, writes Fleet Street Fox

The easiest thing to do when something awful happens is to do something awful yourself.

So a man steals a Polish truck and ploughs through a crowd of Christmas market shoppers in Berlin, and it turns out he had claimed asylum, and a lot of people go "well it just goes to show you shouldn't let them in".

I've lost count of the number of people who've said since: "This is the legacy of Angela Merkel's open door to refugees."

Well, no it isn't.

This is the legacy of people who believe that what they FEEL is the truth must BE the truth. And that's not how truth works.

Here is the truth we know so far.

In 2010 Anis Amri, the Berlin terror attack suspect, was accused of stealing a lorry in his homeland of Tunisia. His family say he drank, had girlfriends, and was not overtly religious.

In February 2011 he was charged with armed robbery but fled the country. He was convicted in his absence and handed a five year sentence.

He went to Italy, where he claimed asylum as a minor - he was probably about 17 at the time - but after a series of crimes including arson at a school he was given a four-year jail sentence.

Upon his release in early 2015 he was taken to a detention centre to await deportation. His family say he had become religious. In July his expulsion order expired because Tunisia didn't sort out the paperwork.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Svenska Dagbladet 17-01-07:

"Jag vill söka asyl för mig själv - och mina döttrar" till sidans topp

70 procent av de vuxna och 86 procent av ensamkommande afghaner som kom till Sverige under 2015 var pojkar och män. Men en kvinnlig politiker och människorättskämpe kom ensam från Afghanistan med sina fyra döttrar.

Hon heter Azita Rafaat, och var en av huvudpersonerna i Jenny Nordbergs bok "De förklädda flickorna i Kabul". Där levde hennes dotter som pojke. Med hjälp av dagboksanteckningar från de senaste två åren berättar Azita nu om vad som hände sedan.

Det utgör också prologen till fyra svensk-afghanska flickors nya liv.

Strax efter att planet lyft från flygplatsen och började få höjd tog piloten en sista mjuk sväng över Khargasjön, som ligger inbäddad mellan bergen utanför Kabul. Azita Rafaat satt lugnt på planet, och hennes anletsdrag lät inte ana något utöver det vanliga när hon tittade ner på vattnet genom det lilla flygplansfönstret.

Men när den stora jumbojeten långsamt vred kursen västerut sög det till i magen på henne. Medan hennes kropp flöt fram ovanför molnen i riktning mot Europa tillsammans med de andra ombord på planet var det som om hennes själ vägrade att följa med. Den svävade fortfarande där nere över den mörkblå Khargasjön.

Azita sneglade på sina döttrar, som satt bredvid. De var klädda i sitt nyaste och finaste och hade varsin skolryggsäck som handbagage, där de packat nattlinnen, tandborstar och hårsnoddar. Och anteckningsböcker. De var förväntansfulla, och hade bestämt att skriva ner allt spännande som skulle hända dem på deras första utlandsresa.

De skulle ju snart vara tillbaka i Kabul.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-01-07:

Artikel 14 är försenad till sidans topp

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter det. Detta gäller förhoppningsvis även FARR:s tidning Artikel 14. Sista numret för 2016 är försenat men kommer ut under januari. Det blir ett specialnummer i samarbete med rörelsen #vistårinteut och väl värt att vänta på!

Passa på att prenumerera på Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift och/eller bli medlem i FARR! Du behövs även om du redan är aktiv, och även om du bara vill stödja - FARR har inga bidrag och behöver medlemsavgifterna för att fungera!

Till beställningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-01-04:

Han rapporterar inifrån förvaret på ön Manus till sidans topp

"Det är min plikt att dokumentera allt som händer här". Iransk-kurdiska journalisten Behrouz Boochani rapporterar från flyktingförvaret på Manus i Papua Nya Guinea där han hålls sedan mitten av 2013.

Att Behrouz Boochani är just journalist är anledningen till att han tvingades fly från Iran. Han är en av de hundratals personer som sökt asyl i Australien som placerats i förvar på obestämd tid på ön Manus.

De flesta asylsökande på Manus har flytt konflikter i länder som Sudan eller Syrien, eller tillhör folkgruppen rohingya som flytt förföljelse i Burma. Australien betalar miljarder för att Papua Nya Guinea ska ta hand om flyktingarna.

- När jag skickades till ön Manus av den australiska regeringen förstod jag att de baserar sin politik på hemlighetsmakeri och ohederlighet, säger Behrouz.

Redan under de första dagarna i förvaret började han arbeta för att ge människor där en möjlighet att göra sig hörda.

- Den australiska regeringens politik som gör det möjligt att hålla människor i förvar på obestämd tid är emot mina principer och värderingar, och är i strid med globala mänskliga värderingar, säger han.

Behrouz arbetade som frilansskribent i Iran och startade tidningen Werya om kurdisk politik, kultur och historia. I februari 2013 genomförde det iranska revolutionsgardet en räd mot tidningens redaktion.

Behrouz var i en annan stad när elva av hans kollegor greps. Han skrev om räden på en sajt för iranska reportrar och nyheten spreds över världen. När det upptäcktes av regeringen tvingades han fly.

Under de första två åren skrev han och publicerade artiklar i ett annat namn av rädsla för att han skulle förlora den mobiltelefon som varit hans livlina sedan han kom till ön Manus.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.