ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 21 december 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 16-12-14:

Budgeten: Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till sidans topp

/Asylnytt: Denna budgetdel innehåller också ändringarna i reglerna för ersättning till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn mm/

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Sammanlagt går 32,6 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande (21,6 miljarder), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (6,4 miljarder) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (3,6 miljarder).

Beslutet innebär även bland annat utökade medel till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och att pengar avsätts för samordning av verksamheter som syftar till att minska segregationen i samhället.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-12:

Rättslig kommentar angående övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen till sidans topp

SR 60/2016

Kommentaren utgör en uppdatering av tidigare kommentar SR 47/2016 som upphävs.

Sammanfattning:

Undantaget från tillämpning av tillfälliga lagen gäller, enligt lagens övergångsbestämmelser punkten 2, endast underåriga barn och deras föräldrar som ansökt om uppehållstillstånd senast den 24 november 2015 om barnen är underåriga även vid beslutstillfället. Har något barn i familjen fyllt 18 år tillämpas tillfälliga lagens regler för det barnet. Har samtliga barn i familjen blivit vuxna tillämpas tillfälliga lagens regler för hela familjen. För att familjemedlemmar ska omfattas av övergångsbestämmelsen krävs att de prövas samtidigt som ett barn, som omfattas av bestämmelsen. Ansökningsdag är dagen för viljeyttringen om personen därefter fullföljt sin ansökan. Detta gäller även för barn utan vårdnadshavare.

Ansökningsdag för ärenden som återförvisats från Migrationsdomstol är dagen när den ursprungliga ansökan registrerades. Detta gäller även återförvisade ärenden där Migrationsverket ursprungligen fattat beslut om överföring i enlighet med Dublinförordningen.

I ärenden där beslut fattats om överföring i enlighet med Dublinförordningen men där ansvaret övergått till Sverige på grund av missade tidsfrister är ansökningsdagen datumet när den ursprungliga asylansökan i Sverige registrerades av Migrationsverket. Det krävs inte att utlänningen ånyo ansöker om asyl efter det att ansvaret för ansökan övergått till Sverige.

I ärenden rörande personer som uppgett sig vara barn utan vårdnadshavare men där Migrationsverket i samband med asylbeslutet skriver upp personens ålder till vuxen ska ärendet bedömas på samma sätt som om personen uppgett vuxen ålder vid ansökningsdatumet.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-16:

Interpellationsdebatt: Förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd till sidans topp

Interpellation 2016/17:156 av Johan Forssell (M)

Huvudregeln i den tillfälliga lagstiftning på migrationsområdet som nu gäller är tillfälliga uppehållstillstånd. Tre år är tiden för dem som får flyktingstatus och 13 månader för dem som klassas som alternativt skyddsbehövande.

Vi är samtidigt i en situation med fortsatt mycket långa handläggningstider på Migrationsverket. Risken är att en person som får tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader ansöker om förlängning och har fortsatta skyddsskäl men inte hinner få beslut om ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd förrän det första uppehållstillståndet har gått ut. Frågan är vad som händer i ett sådant fall. Betraktas personen fortfarande som nyanländ med ett tillfälligt uppehållstillstånd, eller betraktas han eller hon som asylsökande? Är ansvaret för personen kommunens eller Migrationsverkets?

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

+ Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att personer får beslut om nya tillfälliga uppehållstillstånd i sådan tid att det inte uppstår ett glapp från det att det tidigare tillfälliga uppehållstillståndet har gått ut till dess att det nya tillfälliga uppehållstillståndet börjar gälla?

+ Tänker ministern ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd för att tydliggöra om kommunen eller Migrationsverket ska ansvara för de personer där ett sådant glapp ändå uppstår?

Interpellationen samt debatten med svar av Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-12-11:

Förslag om längre uppehållstillstånd för gymnasister till sidans topp

Regeringen har lagt fram ett förslag om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Lagförslaget går ut på att ungdomar som får olika sorters korta uppehållstillstånd kan få längre tillstånd tills de gått ut gymnasiet - och i förlängningen få permanent uppehållstillstånd om de får jobb sedan. Viktigast är förslaget för ungdomar som har fått korta uppehållstillstånd som annars skulle ha löpt ut när de fyller 18. Även minderåriga som fått utvisningsbeslut som inte kan verkställas förrän de fyller 18 omfattas. Men förslaget hjälper inte dem som får vanliga utvisningsbeslut.

Detta förslag är nu på remiss till en mängd remissinstanser - myndigheter, kommuner och organisationer. När remisstiden gått ut 9 januari kommer förslaget att omarbetas och läggas fram först till lagrådet och därefter till riksdagen. Till sist bearbetas det av riksdagens socialförsäkringsutskott innan riksdagen röstar. Många ändringar kan komma att ske på vägen. Om regeringens förslag går igenom ska det börja gälla den 1 juni 2017. Den här artikeln beskriver hur förslaget ser ut just nu.

Förslaget gäller ungdomar som är mellan 17 och 25 år gamla enligt Migrationsverkets bedömning och som går i gymnasieskolan (introduktionsprogram, nationellt program, särskola eller gymnasieprogram i folkhögskola). Förslaget gäller även de yngre ungdomar som går i gymnasieskolan och som annars skulle ha utvisats när de fyllt 18, förutsatt att de sökte asyl senast 24 november 2015.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Miljöpartiet 16-12-12:

10 frågor till Maria Ferm om förslaget om längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier till sidans topp

Regeringen har presenterat ett förslag för att nyanlända ungdomar ska få stanna i Sverige medan de pluggar på gymnasiet. Syftet är att uppmuntra att nyanlända läser på gymnasiet och öka chanserna till permanenta uppehållstillstånd på sikt.

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, Maria Ferm, svarar på frågor om förslaget:

1. Kommer förslaget få någon betydelse?

- Ja, jag är väldigt glad och lättad att vi kunnat presentera ett förslag som jag vet betyder så mycket för så många. För en del ungdomar innebär förslaget att de kan gå klart gymnasiet och därefter få möjlighet till permanent uppehållstillstånd genom arbete istället för att utvisas på sin 18-årsdag. För andra ungdomar innebär förslaget att de får längre uppehållstillstånd och kan känna sig trygga med att de kommer att få avsluta sina gymnasiestudier.

2. Kommer förslaget att gå igenom riksdagen?

- Det både tror och hoppas jag. Även om vi har haft svåra diskussioner om migrationspolitik i riksdagen, så tror jag att alla partier vill ge de bästa förutsättningarna för elever som går i skolan och för att deras lärare ska kunna göra ett bra jobb.

3. Gäller förslaget även ungdomar som läser på språkintroduktion, eller bara de som hunnit komma in på ett nationellt program?

(...)

Läs alla frågorna och svaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-12-15:

Stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Utredaren Ingrid Utne föreslår i betänkandet bland annat straffansvar för arbetsgivare.

Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställnings?villkoren.

Betänkandet innehåller också förslag om direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket, en möjlighet för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om efterkontroller och ett uppdrag till Migrationsverket att ta fram ett system för effektivare prövning av ärenden om arbetstillstånd.

- Det är bra att vi nu har fått konkreta förslag till åtgärder som syftar till att förbättra skyddet för arbetskrafts?invandrare. Sverige behöver ett system som kan möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetstagare skyddas mot utnyttjande, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Hämta utredningen (Extern länk)

Breakit 16-12-15: Konkreta förslag - så ska Sverige undvika fler fall som Tayyab Shabab (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-12-09:

Belgien/ Policy note announces more deportation, detention and cessation in 2017 till sidans topp

On 30 November 2016, the Belgian Secretary of State for Asylum and Migration presented a general policy note to the Parliament on the future of Belgium's refugee protection and migration policy.

Already in 2016, the Secretary of State took various initiatives to respond to the increase in arrivals of asylum seekers in the country. One such measure was the postponement of the examination of applications by Iraqi nationals, with a view to re-evaluating the conditions in the country, coupled with a deterrence information campaign targeting the protection seekers concerned. The note explains that an 80% decrease in the number of Iraqi asylum seekers and a rise in voluntary returns to Iraq resulted from this. Another initiative was legislative reform aimed at restricting the duration of stay afforded to refugees from permanent residence to a five-year permit.

The State Secretary's priority for 2017 is to accelerate the examination of asylum applications in order to relieve pressure from Belgian asylum and reception authorities. Some of the priority actions contained in the policy note and listed below raise crucial protection risks and tension with Belgium's human rights obligations:

+ Dublin system: Belgium already increased its use of the Dublin Regulation in 2016, which is rigorously applied to all nationalities according to the note. The Secretary of State commits to increasing the number of Dublin transfers in 2017 and to reintroducing transfers to Greece, as the "only way for candidate applicants to understand that they may not choose their country of asylum." Belgium therefore seems to support the European Commission's efforts to recommend the reinstatement of transfers by the beginning of next year. In the context of the reform of the Dublin system, the Secretary of State clarifies the need for asylum seekers to be obliged to apply in the first country of entry, to avoid disproportionate numbers of arrivals in Northern and Western Europe.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-12-15:

Egypten/ Immigration law lacks key protections till sidans topp

Egypt's first law addressing irregular migration is a positive step toward shielding asylum seekers and migrants from criminal responsibility but fails to affirm important refugee rights, Human Rights Watch said today.

The new law imposes serious penalties for human smuggling activities but lacks guarantees for the rights to seek asylum or to freedom of movement and education. It also does not guarantee protection against refoulement - deportation to a country where the migrant might be at risk of serious harm.

"Punishing human smugglers is an important element for protecting asylum seekers and migrants against abuses," said Joe Stork, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. "But refugees remain vulnerable unless their fundamental rights are protected."

The law, in article 2, states that criminal liability lies with smugglers and not migrants, who are regarded as victims, but it remains ambiguous about punishments migrants could nevertheless receive, stating in article 27 that they will be prosecuted "if they commit offenses punishable under Egyptian laws." Crossing Egypt's borders without permission can be a crime.

The government should issue regulations clarifying the law and removing the ambiguity regarding whether migrants can be prosecuted, Human Rights Watch said. Parliament should amend the law or pass supplementary legislation to protect basic refugee rights, in line with international standards.

Parliament passed the new law on October 17, 2016, several weeks after a boat carrying people from Egypt capsized in the Mediterranean Sea, leaving at least 300 dead or missing. President Abdel Fattah al-Sisi signed the law on November 7.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 16-12-08:

Från Afghanistan/ Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Utvecklingen skiljer sig dock både mellan och inom landets provinser. I ett nytt rättsligt ställningstagande redogör verket för den aktuella situationen och vilken betydelse den har för de rättsliga bedömningarna.

Mandatet för de internationella trupperna (ISAF) i Afghanistan upphörde vid årsskiftet 2014/15. Kvar finns en mindre Nato-ledd mission vars huvudsakliga uppgift är att utbilda och stödja inhemska styrkor och institutioner.

Sedan tillbakadragandet har säkerheten i Afghanistan blivit allt sämre. Det väpnade motståndet, framför allt från talibanrörelsen, har alltmer övergått från gerillakrigföring till konventionellt krig med markstrider i syfte att erövra territorium. I allmänhet kontrollerar den afghanska regeringen urbana områden som Kabul och provinshuvudstäderna. Varje provins är i sin tur indelad i distrikt och regeringen har kontroll också över de flesta av distriktens centralorter. Men på många håll är situationen inte stabil utan kan snabbt förändras - åt båda hållen. Det kan i vissa fall vara så att regeringen endast kontrollerar själva administrationsbyggnaderna i distriktscentrat medan talibanrörelsen behärskar allt område runt omkring.

Allt starkare talibanrörelse

Talibanrörelsens övergripande mål är att avsätta den nuvarande regeringen i Kabul och upprätta en självständig, shariastyrd* stat. Man vill också få bort alla internationella styrkor från landet. Den nuvarande regeringen under ledning av president Ashraf Ghani ses som representanter för utländska intressen. Därför betraktar talibanrörelsen personer som är knutna till regeringen som legitima mål i sin kamp.

Trots ledarskapsbyte och viss inre splittring bedöms talibanrörelsen idag vara både starkare och mer talrik än någonsin. Under augusti 2016 gjorde rörelsen bland annat framstötar mot flera provinshuvudstäder.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-12-08: Lättare för afghaner att få stanna (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-12-08: Habiba Sarabi: "Hazarerna är särskilt utsatta" (Extern länk)

Länstidningen Södertälje 16-12-08: Lättare för afghaner att få stanna - "Fantastiskt", säger Ali, 17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-12-09:

Från Afghanistan/ Nya riktlinjer för Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket publicerade den 8 december ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. En av nyheterna är att hazarer räknas som en "utsatt grupp" liksom de som riskerar att rekryteras till väpnade grupper eller bryter mot afghanska normer.

Det senaste motsvarande ställningstagandet kom i juni 2015. Sedan dess har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. Väpnad konflikt råder i hela Afghanistan utom tre provinser. Enligt Migrationsverket kan det försämrade läget innebära att personer som redan fått slutligt avslag skulle kunna få en ny prövning. Det innebär dock inte att alla asylsökande från Afghanistan kommer att prövas på nytt eller att alla får stanna.

Ett rättsligt ställningstagande är ett styrdokument som beslutsfattarna använder när de tar beslut i enskilda asylärenden. De ska dock alltid väga in aktuell landinformation. Ställningstagandet bygger på Migrationsverkets egen landrapport från september samt rapporter från FN:s Afghanistanmission UNAMA, EU:s asylbyrå med flera källor - se FARR:s artikel nyligen om rapporter om Afghanistan där dessa också kan hittas.

Flyktingskap

Det som ska prövas först i ett asylärende är alltid om den asylsökande riskerar förföljelse som gör att personen ska räknas som flykting. Förföljelsen kan vara vara riktad mot dig personligen för att du har gjort något eller anklagas för något. Den kan också bero på att du tillhör eller anklagas för att tillhöra en viss grupp. Men du måste kunna visa att du kommer att drabbas som person. Det krävs också att du förföljs av någon av de orsaker som kan ge flyktingstatus. Läs mer om detta i FARR:s Goda Råd, sid 7.

Observera att den som riskerar förföljelse på sin hemort ändå kan få avslag om det finns ett internflyktsalternativ, se nedan!

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-14:

Från Afghanistan/ Fortfarande en individuell prövning av afghaner till sidans topp

Det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan innebär inte att alla afghanska medborgare automatiskt har skyddsskäl. En individuell prövning görs fortfarande i varje enskilt fall.

I måndags utvisades tolv personer till Afghanistan, något som uppmärksammats av media under veckan mot bakgrund av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om Afghanistan.

Det nya rättsliga ställningstagandet sätter inte stopp för av- eller utvisningar till Afghanistan. Det finns inte heller något i det förändrade säkerhetsläget i Afghanistan som innebär att det inte går att återvända till någon del av landet, utan läget är allvarligare i vissa regioner.

Migrationsverket vill också förtydliga att myndigheten inte har någon juridisk skyldighet att pröva ärenden på nytt, eller pröva om det finns skäl för verkställighetshinder, till följd av ett nytt rättsligt ställningstagande.

- Däremot har alla personer som fått ett av- eller utvisningsbeslut möjlighet att anmäla verkställighetshinder fram tills att avresan sker, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsverket tar då ställning till om det finns nya skyddsskäl som inte anförts tidigare. Det kan vara ett förändrat säkerhetsläge, eller andra nya omständigheter, som gör att avvisningen eller utvisningen inte ska genomföras.

Flera av de personer som utvisades under måndagskvällen hade gjort en anmälan om verkställighetshinder, men fått avslag på dessa.

- Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats, men det görs fortfarande individuella bedömningar av skyddsskäl och verkställighetshinder, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio göteborg 16-11-15:

Från Afghanistan/ Martin Schibbye: Jaktsäsong på journalister i Afghanistan till sidans topp

Journalistik behöver finnas på platser som Afghanistan trots säkerhetsläget. Annars skulle världen bli en tyst plats, enligt Martin Schibbye.

Martin Schibbey är en av grundarna till Blankspot Project som skapar medborgarfinansierad journalistik med syfte att täcka de områden av världen och i Sverige som annars faller mellan stolarna.

- Det är ett sätt att göra journalistik tillsammans med lyssnare, tittare och läsare. Vi har gjort reportage från bland annat Eritrea, Thailand, Burma men också från Sverige.

I måndags hotades tolv Afghaner, däribland en afghansk journalist, Wares Khan, att utvisas från Sverige. Strax innan bussen till Arlanda gick från förvaret i Märsta där männen satt, kom beslutet att Wares Khan och en till man skulle få sitt fall omprövat och därför stanna i Sverige tillfälligt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Upsala Nya Tidning 16-12-13: Utvisning stoppad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-12-15:

Från Afghanistan/ First wave expelled from EU states under contentious migration deal till sidans topp

Dozens of Afghans uprooted from Germany, Sweden and Norway as EU accord allowing deportation of Afghan asylum seekers comes into play

Dozens of asylum seekers were expelled from Europe to Afghanistan this week, the first to be affected by a controversial migration deal that allows the EU to deport unlimited numbers of rejected Afghan asylum seekers.

A plane carrying 34 Afghans from Germany touched down in Kabul before dawn on Thursday. On another, earlier in the week, 13 Afghans were forcibly returned from Sweden in a deportation that reportedly cost about $150,000 (£120,000). That flight also carried nine Afghan citizens from Norway.

For Matiullah Aziz, 22, the deportation ended a seven-year stay in Germany. It came without warning. Aziz said police came to the pizza parlour where he worked, told him to pack his things and detained him the same evening. A fluent German speaker, he carried certificates showing that, though not granted asylum, he had studied in the country for several years.

The chartered plane was meant to transport 50 asylum seekers, the maximum allowed on each flight according to the agreement, but 16 were removed from the flight list shortly before take-off, reportedly due to psychiatric issues and last-minute legal intervention.

On Wednesday, demonstrators gathered in Frankfurt airport and German politicians protested in parliament by brandishing placards demanding an end to the deportations.

The German government plans to deport roughly 12,500 Afghans. The next chartered flight to Kabul is believed to be scheduled for early January.

Norway has stepped up forced returns, with unaccompanied minors allegedly among those affected.

Imran Sakhel, who was deported this week after more than a year in Norway, said the authorities doubted the veracity of documents that state he is 17.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagen 16-12-14: Svar på skriftlig fråga av Johan Forssell (M): Det svensk-afghanska återtagandeavtalet (Extern länk)

Global Times 16-12-11: Afghan ambassador to Norway calls for no mass deportations of refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-18:

Från Afghanistan/ Morgan Johansson: Man får aldrig tappa sin medmänsklighet till sidans topp

+ På luciadagen landade det första chartrade planet med tvångsavvisade afghaner från Sverige i Kabul.

+ Migrationsminister Morgan Johansson beskriver det som ett "etiskt dilemma" att Sverige de närmaste åren tänker skicka tusentals unga människor till ett krigshärjat land.

+ Samtidigt som ministern försvarar utvisningen av afghaner tycker han att pendeln i invandringsdebatten har svängt "för mycket och för långt".

Levande ljus flackar i regeringskansliets nedsläckta matsal, full av förväntansfulla statstjänstemän och politiker. Luciatåget i Rosenbad är en tradition. Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har en liten brun pappmugg med glögg i handen. Ett par meter från honom står åtta unga män och kvinnor i vita särkar. Stjärngossarna, tärnorna och lucian ler mot makthavarna. Med klara stämmor sjunger de:

Välkommen du goda med ljuset hit,

Välkommen med hälsning om julefrid

Klockan är 15.30 den 13 december 2016. Några timmar tidigare har ett specialchartrat plan från Sverige med elva afghaner landat på Kabuls flygplats. Avvisningen skedde med tvång. Afghanerna ville inte skickas till ett land som av UD bedöms som så farligt att man avråder svenskar från att resa dit. Några sa att de var rädda att dödas.

Tvångsavvisningen markerar början på det samarbete mellan Sveriges och Afghanistans regeringar som handlar om att tusentals unga afghanska medborgare som sökt fristad i Sverige under de närmaste åren ska återvända till Afghanistan. De ska få ett värdigt mottagande i Kabul, sägs det i avtalet.

Flera människorättsorganisationer tvivlar på att det kommer att bli så. Svenska Afghanistankommittén vädjar till regeringen: skicka inte människor till Kabul.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs även om luciadagens gruppdeportation och om situationen för de utvisade, nedan under rubrikerna "Tvång, hot och deportationer" samt "Papperslösa, gömda, utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-12-16:

Från Eritrea/ EASO publishes a report on national service and illegal exit in Eritrea till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Eritrea - National service and illegal exit'. The report is an update of the 2015 EASO COI Report Eritrea Country Focus. It provides an overview on aspects related to national service and illegal exit in Eritrea relevant to international protection status determination of Eritrean applicants. In the first ten months of 2016, Eritrea ranked 7th in the top countries of origin in EU+ countries with a total of 31 416 applicants.

The EASO COI report at hand updates and further expands the sections of the 2015 EASO COI Report Eritrea Country Focus that related to national service and illegal exit. It is therefore not to be considered as a general overview of the human rights situation in Eritrea, nor as a comprehensive presentation of national service in Eritrea. The main aim of the report is to present the latest findings on the aforementioned topics based on a variety of sources. As the availability of reliable and up to date information on Eritrea is known to be problematic, information from the various categories of sources from within and outside Eritrea (Eritrean government, international observers, reports by third parties) is set out in separate sub-chapters in relation to each topic, in order to ensure full transparency.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-09:

Från Irak/ Fler flyr från Mosul till sidans topp

De senaste två dagarna har antalet människor som flyr ökat snabbt. Enligt internationella migrationsorganisationen IOM har omkring 90 000 redan flytt.

- Igår kom det 230 till 240 internflyktingar till vår mottagningsenhet vid fronten. Det är en kraftig ökning mot för bara några dagar sedan då det kom mellan 40 och 60 flyktingar per dag, säger Paige Bankey som jobbar för en frivilligorganisation vid fronten mot nordöstra Mosul.

Hon är den första förutom de militära styrkorna som möter flyktingarna. Situationen är likadan vid de andra frontavsnitten. Fast på många håll mer omfattande, särskilt vid de större fronterna. Efter att flyktingströmmen tycktes minska för bara några dagar sedan ökar den nu rejält.

De flyktingar jag pratat med säger att de antingen är rädda för striderna eller tvingas fly eftersom mat, färskt vatten och andra förnödenheter tagit slut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-09:

Från Turkiet/ Lägesanalys: i kölvattnet av kuppförsöket den 15 juli 2016 till sidans topp

Syftet med rapporten är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket, men den kan även användas vid handläggning av migrationsärenden. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Turkiet efter det misslyckade kuppförsöket den 15 juli 2016. Rapporten försöker beskriva händelseutvecklingen och dess inverkan på säkerhetasläget och civilbefolkningen, samt situationen för grupper som särskilt drabbats i skuggan av det misslyckade kuppförsöket.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Dagens Nyheter 16-12-13:

Fängelse för flyktingsmugglare till sidans topp

Tre män dömdes på tisdagen för inblandning i grovt organiserande av människosmuggling. Männen hade ordnat transporter i husbilar från Italien till Sverige. Två av dem dömdes till fängelse och en fick villkorlig dom.

De tre männen åtalades för smuggling av minst 188 personer, främst syrier, från Italien. Två har både svenskt och irakiskt medborgarskap medan den tredje är syrisk medborgare.

Åtalet omfattar 15 resor i husbilar under sommaren och hösten 2014. Fordonen har stoppat i Danmark, Tyskland och Österrike. I bilarna har upp till 21 flyktingar påträffats. De har saknat pass och inresetillstånd till Sverige. Vinsten för varje resa har beräknats till 10 000 kronor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-15:

Så spårar paketdetektiverna flyktingarnas förlorade resväskor till sidans topp

På Medelhavets trånga flyktingbåtar finns inte plats för någon packning. Det här är berättelsen om vad som händer med flyktingarnas resväskor.

Syrien, mars 2011

Apotekaren Jamil Adar och hans familj lever ett bra liv i Homs. När revolutionen startar och bomberna börjar regna från himlen försöker han intala sig själv att det bara är tillfälligt. Hans fru Naija, som arbetar som röntgenläkare, märker snart att inget är som vanligt. Skadade regimkritiker som söker vård dödas av militärer så fort de försöker sätta sin fot på sjukhuset. Somliga patienter smugglas in och opereras i smyg, vilket ytterligare retar upp makthavarna. Sjukhusen blir så småningom en viktig måltavla och regimen övergår till att bomba sjukhus efter sjukhus. Patienterna vänder sig till andra yrkesgrupper, som till exempel apotekare.

- Plötsligt hade jag mängder av skadade i mitt apotek. De ville att jag skulle lägga om bandage och utföra andra behandlingar. Det var ju mitt arbete att hjälpa folk och göra dem friska. Jag kunde inte hindra det. Men regeringen blev så klart förbannad, säger Jamil Adar.

Ett år efter de första bomberna lever både han och hans fru under dödshot. Jamil Adar packar en ryggsäck med två par t-shirts, ett par byxor och en pyjamas till sig själv. Han räknar med att klara sig med två ombyten för att ta sig till grannlandet Jordanien. Han ska köpa mer kläder när han kommer fram. Det var ju bara kläder. Sonen är han dock noggrannare med. Två resväskor fylls med hans leksaker, barnböcker och klädesplagg. Själv är tvåårige Khaled mest mån om att få med sig sin ljusgrå nalle i röd t-shirt som är döpt till Wilfie efter huvudpersonen i en syrisk tecknad film. I resväskorna ryms också viktiga papper, Khaleds allra första skor, foton och gamla presenter. Som till exempel ett stetoskop som Jamil köpt till sin fru Naija för att stötta henne medan hon studerade på läkarlinjen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-12:

Transportbolag krävs på vite för bristande id-kontroller till sidans topp

Transportstyrelsen har beslutat om de första sanktionerna mot transportbolag för att de inte följt lagen om id-kontroller av resenärer från Danmark.

Hittills har Transportstyrelsen avskrivit alla anmälningar som polisen har gjort när de har ansett att transportbolagen brustit i kontrollerna, men nu har myndigheten för första gången beslutat om sanktioner.

Det är dock bara i ett fall som man kräver maxbeloppet på 50 000 kronor.

Enligt Anna Törnqvist som är chef för juridikenheten på sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen finns det förmildrande omständigheter i de andra fallen.

- Det har varit svårt för transportörerna att avgöra vilka handlingar som kan anses som giltiga id-handlingar. De har också kunnat visa som transportörer att de har ett system för sina kontroller, att de gör omfattande kontroller, säger Anna Törnqvist.

Det är ett bussbolag som krävs på 50 000 kronor.

Anledningen är att bolaget släppt ombord en person som bara hade ett så kallat LMA-kort från Migrationsverket.

Det visar att personen har sökt asyl i Sverige, men det är ingen id-handling och det står också på kortet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-12-18:

Kroatien/ Smugglade 67 migranter i skåpbil genom Europa till sidans topp

Två män har gripits i Kroatien misstänkta för att illegalt ha försökt ta över 60 migranter genom Europa. Flera av migranterna var i allvarligt tillstånd när de hittades inlåsta i en skåpbil.

Tjugotvå läkarteam fick rycka ut när 67 migranter upptäcktes inlåsta i en skåpbil under en rutinkontroll av trafikpolisen i staden Novska, i östra Kroatien.

Över 40 av migranterna, som kommer från Afghanistan och Pakistan, fick akut föras till sjukhus för att behandlas för kolmonoxidförgiftning, uttorkning, nedkylning och svält. Bland dem fanns barn omkring 12-13 år gamla.

- Flera var inte vid medvetandet, andra spydde när de fick komma ut. De var i allvarligt tillstånd, uttorkade och utan mat i fem dagar, berättade hälsoministern Milan Kujundzic.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-12-16:

Belgien/ Belgian State Secretary refuses to issue humanitarian visa to family in Aleppo till sidans topp

The refusal of the State Secretary for Asylum and Migration, Theo Francken (Flemish Nationalist Party - NVA), to issue a visa to a Syrian family of 4 in Aleppo has dominated media in Belgium over the past weeks. The refusal was given despite the evident dangers of a deteriorating situation in Aleppo and the fact that a Belgian family is willing to pay the transportation costs and provide support upon arrival in Belgium. The Syrian family had requested a humanitarian visa via the Belgian embassy in Beirut, with a view to enter Belgium legally and apply for asylum, thus avoiding having to resort to smugglers.

The family's request was refused three times by the Aliens Office. The first two refusal decisions were suspended by the Council for Alien Law Litigation (CALL) on the basis that they were not sufficiently reasoned. A third refusal decision by the Aliens Office was again overruled by CALL, this time accompanied by an order to issue a humanitarian visa within 48 hours. Confronted with the refusal of the State Secretary to execute the judgment and issue the visa, the family brought a successful interlocutory proceeding brought before the Court of First Instance, condemning the Belgian government to a penal sum of 1000 euro per family member per day the visa is not issued. However, the State Secretary further challenged this judgment before the Court of Appeal and currently before the Cassation Court, resulting for the time being in the provisional suspension of the payment of the penal sum, which will further prolong the procedure with several months.

At the same time the State Secretary for Asylum challenged the CALL's judgment before the Council of State on the basis that it is not within the competences of the CALL to impose an obligation on the State to issue a visa, arguing that this would imply a right for any person in the same circumstances as the applicants to be granted a visa. In the State Secretary's view, the issuance of such visa remains within the State Secretary's discretionary power. This proceeding will take several more months.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 16-12-12:

Belgien/ EU court to rule on humanitarian visas till sidans topp

Is an EU country obliged to grant humanitarian visas to people who are not yet on its territory?

The answer to that question will be decided by the European Court of Justice after a Belgian body filed a case in an emergency procedure, it emerged this weekend.

The foreigners' claims council in Belgium has asked for an EU court ruling in the case of a Syrian family of four who filed a request for a three-month humanitarian visa in the Belgian embassy in Beirut, Lebanon.

The family requested a visa to go to Namur, where a family is ready to welcome them.

The Belgian government has so far refused to grant visas to the family.

On 20 October, the foreigners' claims council ruled that the visa should be granted. Last Wednesday (7 December), a court of appeal upheld the council's decision and said the Belgian government would have to pay €1,000 per member of the family and per day until it abided by the decision.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Malmöhus 16-12-13:

En tillfällig andningspaus i första egna boet till sidans topp

Mahmud välkomnar oss in i en lägenhet mitt i Malmö, två trappor upp. Mycket har hänt på kort tid. Han har fått reda på att han kommer utvisas ur Sverige och senast vi sågs hade han precis fyllt 18 år och fått lämna sitt boende eftersom han nu räknas som vuxen. Nu har han fått flytta in tillfälligt hos en kompis som hade ett ledigt rum.

- Ja här har jag en madrass och några garderober som jag kan ha mina saker i. Jag sover på golvet som jag gjorde i Iran.

Bara någon dag efter han fyllt 18 flyttades Mahmud till ett boende i norra Skåne men när han fick reda på att han trots att han fått beslut att utvisas kunde bo kvar i Malmö om han själv hittade någonstans att bo tvekade han inte.

Eftersom han har både skola, sitt fotbollslag och alla sina vänner i Malmö bestämde han sig för att flytta tillbaka. Här i lägenheten kan han inte bo länge, bara två månader, men det är tillräckligt för att kunna andas ut ett ögonblick.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-12-15: "Ali" väntar på besked om han får stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 16-12-14:

"Jag fattar inte hur jag klarade det" till sidans topp

Tonåriga Feroza levde under livsfara i Afghanistan, och vandrade i skräck genom Ryssland till Sverige. Elham var bara 14 år när hon gifte sig för att ens kunna överleva. Nu är de här, fullt beslutna att göra allt av sina nya liv.

Det har gått ett år, men Feroza Darwish har fortfarande svårt att fatta hur hon överlevde.

Hur hon kunde ta sig från Kabul till Ukraina, därifrån nästan enbart till fots upp till norska gränsen och sedan till Sverige. Hur hon klarade det tillsammans med sin mamma, som var så sjuk att hon knappt kunde gå själv utan måste bäras långa sträckor.

- Jag grät varje natt, men aldrig så att mamma såg. Jag var så rädd, så rädd hela tiden, säger hon.

Det har kommit över 22 000 ensamkommande afghanska pojkar och ytterligare över 3 500 tillsammans med minst en förälder till Sverige sedan hösten 2015. Dem har du antagligen läst och hört om, även här på KIT.

Men under samma period har det också kommit ungefär 700 ensamkommande flickor och knappt 3 000 med minst en förälder.

Flickor som Feroza

2011 tvingades Ferozas storasyster fly mycket hastigt från Afghanistan. Feroza vill inte säga varför, bara att det hände en "olycka som var väldigt, väldigt dålig". Systern hamnade så småningom i Sverige och lilla Åby utanför Norrköping.

Systern var familjens försörjare, eftersom pappan varit död så länge att Feroza inte ens kan minnas honom.

Ensam med sin sjuka mamma hade Feroza inte bara tvingats sluta i skolan, hon hade levt som i ett fängelse.

- Vi kunde inte gå ut från vår enrumslägenhet, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet 16-12-18:

Dömda jobbar med flyktingungdomar till sidans topp

Personer dömda för narkotikabrott, rattfylleri och misshandel jobbar på hem med flyktingungdomar i Umeåområdet. Folkbladets granskning visar också att dömda personer har anställts och slutat efter en tid i verksamheten.

I samarbete med journaliststudenter på Strömbäcks folkhögskola har Folkbladet granskat om Umeå kommun och kranskommunerna har anställt dömda brottslingar på hem för ensamkommande flyktingbarn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-12-14:

Stort engagemang för flyktingar i Siljansnäs till sidans topp

Efter att Migrationsverket gett besked att de 80 flyktingar som bor i Siljansnäs måste flytta till Trängslet, så gick Siljansnäsborna man ur huse för att hjälpa flyktingarna att stanna.

- Hela civilsamhället har slutit upp och det känns som det bor väldigt många godhjärtade människor här, säger Helene Tungel, en av de engagerade byborna.

En morgon i augusti i år gick personal från migrationsverket och knackade dörr på Asylboendet i Siljansnäs, det för att de hade ett viktigt besked till de 80 flyktingarna som bodde där:

- Ni får inte bo kvar här, om en vecka måste alla lämna Siljansäs och flytta till Trängslet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Kommentarer om omplaceringar:

Natalia Kazmierska i Aftonbladet 16-12-13: Lundsbrunn: Kvar är tomheten efter flyktingarna (Extern länk)

Värmlands Folkblad ledare 16-12-01: Så här får det inte gå till (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-12-14:

Riksrevisionens rapport om asylboenden till sidans topp

- Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden åt asylsökande (RiR 2016:10).

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-09:

Misstänkta bedrägeriförsök via Facebook till sidans topp

Personer som felaktigt utgett sig för att komma från Migrationsverket har i flera fall kontaktat sökande via Facebook. Bedragarna har skapat egna konton där de utger sig för att arbeta på Migrationsverket. Syftet har varit att komma åt sökandes inloggningsuppgifter till BankID.

Migrationsverket kontaktar aldrig sökande gällande enskild ärendeinformation via Facebook. Verket kräver heller aldrig via telefon eller Facebook att sökande uppger inloggningsuppgifter eller lösenord.

Migrationsverket rekommenderar sökande som råkat ut för ett bedrägeriförsök att polisanmäla händelsen. BankID rekommenderar alla användare att uppdatera BankID-appen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västmanland 16-12-13:

Gav uppehållstillstånd trots Säpo-spärr - döms för tjänstefel till sidans topp

En handläggare på Migrationsverket i Västerås beviljade ett permanent uppehållstillstånd trots att en Säpo-spärr var inlagd i ärendet. Nu döms kvinnan för tjänstefel till dagsböter.

I januari 2015 uppdagades att en handläggare på Migrationsverket i Västerås beviljat en person permanent uppehållstillstånd trots att det fanns en så kallad Säpo-spärr registrerad i ärendet. Spärren innebär att Säkerhetspolisen ska få yttra sig i ärendet om Migrationsverket överväger att bevilja tillstånd, men i det här fallet beviljades uppehållstillstånd utan att Säkerhetspolisen blivit kontaktad.

Säkerhetspolisen fick information om det inträffade i samband med att personen som fått uppehållstillstånd också ansökte om svenskt medborgarskap.

Handläggaren har nu dömts för tjänstefel av Västmanlands tingsrätt till 30 dagsböter.

En turbulent tid på enheten

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-12-09:

Shelter struggle in Greece as winter arrives, EU urged to speed relocations till sidans topp

With the onset of winter, improving living conditions for asylum-seekers and migrants continues to be the number one priority for humanitarian actors in Greece. It is also still a major challenge. People living in tents out in the open have been moved to alternative accommodation and UNHCR's accommodation scheme, funded by the European Commission, has provided 20,000 badly-needed places for refugees and asylum seekers. But serious challenges remain and many others are in substandard shelters lacking proper protection from winter conditions.

Conditions vary greatly. Some sites are in a poor state and lack services such as psychosocial counselling, health care and interpretation, or even proper security. Over the past months, in a joint effort by humanitarian organizations and authorities under the coordination of Greece's Ministry of Migration Policy, conditions have been improved in the majority of the over 40 official sites, including through upgrades of infrastructure. UNHCR was involved in carrying out improvements and maintenance at 15 of these sites.

In addition, in eight government-run sites people living in tents have been moved into UNHCR prefabricated houses. So far, over 2,600 people have been moved into the prefabs and by the end of the year this figure will rise to 4,000. To help matters in all sites, UNHCR and non-governmental organizations have been working to keep people warm and dry. This has involved delivering over 200,000 sleeping bags, blankets and clothes, and other winter relief items.

The UNHCR accommodation programme, which reached its targeted goal of 20,000 places this week, provides housing for candidates for the EU Emergency Relocation Mechanism and for asylum-seekers considered especially vulnerable. The programme, which started in January, supports the Greek Government's response.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 17-12-06: Faster movement of people from Greek islands to mainland essential (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AITIMA / Statewatch 16-12-13:

Grekland/ Serious problems in Greek asylum system persist, says NGO report till sidans topp

The Greek NGO AITIMA has published a mid-term report setting out the findings of its project monitoring the Greek asylum procedure, noting a number of serious issues including limited access to the procedure, delays in processing, lack of information for applicants and the "legally debatable establishment of Independent Appeals Committees.

General findings of the mid-term report

+ Limited access to the asylum procedure

+ Long delays in processing asylum applications

+ Shortcomings regarding the identification of vulnerable asylum seekers and insufficient consideration of their needs

+ Insufficient provision of information to both asylum seekers and lawyers by the competent asylum offices

+ Insufficient provision of free legal assistance

+ Shortcomings regarding the 1st instance procedure on the mainland and problematic 1st instance procedure on the islands

+ Inadequate second instance examination procedure-legally debatable establishment of Independent Appeals Committees

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Europarådets parlament 16-12-09: Rapporteur Tineke Strik warns against resuming Dublin transfers to Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 16-12-19:

Grekland/ "De bor i läger utan elektricitet och värme" till sidans topp

Jörgen Hallgren, Anna Hallén och Lotta Delling, läkare från Halmstad, berättar om hur det var när de hjälpte flyktingar i Thessaloniki.

- Det var otroligt omtumlande. Innan jag åkte ner trodde jag att jag hade koll på situationen och visste hur det var så finns det inte en möjlighet att veta det förrän man är på plats, säger Lotta Delling.

Under tiden i Grekland fick de tre läkarna se flyktingar som bor i tält på Thessalonikis gator, utan tillgång till något socialt skyddsnät. Många av flyktingarna söker inte asyl för de vet att de inte har en chans att få det.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs även om EU-besluten rörande omfördelning från Grekland och återupptagande av Dublinöverföringar, nedan under rubriken EU:s flykting- och gränspolitik

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN 16-12-20:

Serbien/ Refugees fall victim to people "ping pong" in the Balkans till sidans topp

In an abandoned warehouse at the back of a bus station in Belgrade, several hundred migrants and refugees, most of them young men from Afghanistan, spend their days trying to keep warm and talking about how they will leave Serbia and continue their journeys towards Western Europe.

Officially, since March, there has been no way for migrants and asylum seekers to travel north from Greece other than by successfully applying for family reunification or relocation. But there are options for those who can afford it. Smugglers are charging 1,500 euros to move people from Greece (usually Thessaloniki) to Belgrade, and the same amount again to get them to Western Europe.

But many only get as far as the Balkans before running out of money or encountering draconian government policies. Push-backs, detentions, and deportations are common throughout the region, with some activists describing a "ping-pong situation" in which people are endlessly pushed back and forth.

Over the weekend, Croatian police discovered 67 migrants from Afghanistan and Pakistan, including three children, crammed into the back of a smuggler's van travelling from the Serbian border towards the capital, Zagreb. Many of the migrants were suffering from carbon monoxide poisoning as well as hunger and exhaustion. After hospital treatment, the migrants will likely be returned to Serbia.

Macedonia, Serbia, and Bosnia are all candidates for membership of the European Union, which means they are supposed to adopt and apply EU legislation. But the EU has paid little attention to the treatment of refugees and migrants in this region, particularly as border closures and push-backs have become increasingly common, even within the EU. A recent report by Macedonian NGO Legis notes that since the closure of the Balkan route, "policies have been amended to foster instead of mitigate protection and security risks to vulnerable populations in transit".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-12-19:

Kroatien/ Dublin returns to Croatia lack necessary human rights guarantees till sidans topp

the closure of the Western Balkan route and an increase of Dublin returns has resulted in a total of 2,046 asylum seekers in Croatia this year compared to 211 in 2015. The dramatic increase includes 540 Dublin returns mostly representing vulnerable groups of asylum seekers such as separated families and families with young children, pregnant women, and persons with severe illnesses.

"The closure of the Western Balkan route has trapped asylum seekers in a largely unprepared asylum system now under pressure from an exponential rise in applications, despite efforts from the Croatian authorities, civil society organisations and volunteers to ensure protection and assistance. Further adding to our concern is the fact that the increase includes vulnerable groups of asylum seekers, including persons suffering from severe illnesses, returned to Croatia under the Dublin Regulation. Dublin returns of vulnerable groups by and large are a worrying and unprecedented development," says Minos Mouzourakis, AIDA Coordinator.

The peculiar way asylum seekers transited along the Balkan route with the help of regional governments also calls into question the use of the Dublin Regulation. Pending clarification from the Court of Justice of the European Union on this issue, Dublin transfers from Austria - by far the main sending country - have been temporarily suspended by the Austrian Administrative High Court.

"Regardless of the outcome of the legal challenge, European governments should refrain from returning asylum seekers - not least vulnerable groups - to Croatia at a time where there are clear indications of severe problems of reception capacity and there are no guarantees that their fundamental human rights are respected," says Minos Mouzourakis, AIDA Coordinator.

In a report published today, ECRE presents the findings of its visit to Croatia between 28 November and 1 December 2016 as part of its Asylum Information Database (AIDA).

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 16-12-15:

Belgien/ Europe's asylum policy in crisis: the case of Belgium till sidans topp

This blog was written by the Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Flemish Refugee Action). It is a summary of its policy report entitled "Ceci n'est pas un demandeur d'asile: één jaar na de crisis, tijd voor een humaan asielbeleid", published in October 2016.

The last two years were particularly notorious for the European asylum policy: for the first time, the EU has felt the predictable consequences of an increasing number of conflicts and persecution in the rest of the world. In 2015, there were more than 1.2 million asylum seekers in the European Union, nearly twice as much as in 2014, with the vast majority coming from Syria, Afghanistan and Iraq.

These people, in need of international protection, also found their way to Belgium. In 2015, the Belgian Immigration Office recorded 35.476 asylum applications, double the amount of 2014. The highest monthly peak was reached in September 2015 with more than 5.512 registered applications. Thereafter, the number of applications began to decline slightly.

Although the number of refugees worldwide did not decline in 2016, Belgium experienced a decrease in the number of asylum applications. This decrease is inter alia due to the number of Member States closing their borders (in particular along the Balkan routes) and also to the conclusion of the EU-Turkey deal. The crisis is thus not an asylum crisis, but rather a crisis of the EU's asylum policy as it focused on keeping people out of the EU, rather than on providing adequate protection to those people who need it. This policy shift reflects the tendency of many Member States to discourage asylum seekers from applying for asylum on their territory.

(...)

Hela artikeln med länk till rapport (Extern länk)

COE Commissioner for human rights 16-12-19: Belgium urged not to resume detention of migrant children and to expand alternatives to immigration detention for families with children (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Svenska Dagbladet 16-12-09:

Asylaktivism på Migrationsverket till sidans topp

Handläggare "pumpade ut hundratals PUT innan den nya lagen skulle träda i kraft".

Anställda på Migrationsverket gillade inte regeringens åtstramningar av asylpolitiken, och arbetade trots semestertider för att bevilja så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt innan de nya reglerna trädde i kraft. Det säger källor inom Migrationsverket till SvD Ledare.

I början av april presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) förslaget att under tre år begränsa möjligheterna för asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat skulle tillfälliga uppehållstillstånd bli norm och rätten till anhöriginvandring inskränkas. Det nya regelverket skulle träda i kraft den 20 juli.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 16-12-08:

Missade meddela asylsökande om avslag till sidans topp

En advokat i Enköping missade ett avslag om uppehållstillstånd från Migrationsöverdomstolen som skickats till hennes mejl.

Därmed hann inte den asylsökande mannen från Bangladesh skicka in en ansökan om arbetstillstånd i tid.

Den asylsökande hade påtalat att de var viktigt att han fick ta del av beslutet så fort advokaten fått reda på det. Något som advokaten lovade att göra.

Trots det informerades inte mannen om beslutet i tid utan fick först veta om beslutet när Migrationsverket hade påbörjat sin utvisningsprocess.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-12-16:

Nemat måste bevisa sin ålder till sidans topp

Nemat Hosseini från Afghanistan måste bevisa att han är 16 år, som han sagt. Annars ska han utvisas. Han är ett av de 700 ensamkommande i Västra Götaland som fått sin ålder uppskriven under året, enligt preliminära siffror från Migrationsverket.

- Det här mitt betyg från skolan, säger Nemat Hosseini och visar upp ett dokument skrivet på persiska.

Ett foto syns högst upp i vänstra hörnet. Det föreställer Nemat som liten. Hans födelseår står också skrivet: 1379 enligt den persiska kalendern. Vilket betyder år 2000.

Betyget ska skickas in med en överklagan till Migrationsdomstolen. Nemat är en av de 2.900 ensamkommande i Sverige som under året fått sin ålder uppskriven till 18 år av Migrationsverket. Enligt beslutet har han inte gjort sannolikt att han är så gammal som han har sagt. När han nu bedöms myndig har han ingen rätt att stanna och ska enligt beslutet därför utvisas till sitt födelseland. Ett land han inte varit i sen han var tre år gammal.

- Afghanistan är för mig ett otryggt och otäckt land. Åker jag dit blir jag ensam igen, säger Nemat Hosseini.

Hans familj tillhör folkgruppen hasarer och de har levt illegalt i Iran, på grund av den otrygga situationen för dem i hemlandet.

Ålder bestäms efter intervju

Nemats gode man i Götene, Ulla Knutsson, har reagerat på hur åldersuppskrivningen av Nemat gått till:

- Det var en intervju för ett år sen, en enda, sen inget mer. Han har heller inte fått några följdfrågor på sin ålder, säger Ulla Knutsson som var med under den drygt två timmar långa intervjun.

Magnus Bengtsson, som är ansvarig för asylprocessen på Migrationsverket, menar att det går att avgöra om en asylsökande är över eller under 18 år, genom bara en intervju:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 16-12-15:

Svårt för Syrier att återförenas med sina familjer i Sverige till sidans topp

Adel bor i Härnösand. Men hans fru är kvar i krigets Syrien. Hon får inte visum till länder för att söka asyl i Sverige. Vi kan inget göra, säger Adel.

När Adel Alhallak, syrisk flykting i Härnösand, fick sitt permanenta uppehållstillstånd i Sverige för drygt ett år sedan inleddes också kampen att återförenas med sin hustru som är kvar i krigets Syrien.

Men hustrun nekas visum till länder där svenska ambassader tar emot hennes ansökan.

- Vi kan inget göra. Det känns som Sverige gör allt för att slippa fler flyktingar, säger Adel besviket.

Två gånger har Adels fru fått tid för intervju på Svenska ambassaden i Amman, och två gånger har familjen tvingats ställa in den eftersom Oula inte kunde infinna sig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Riksdagen 16-12-14: Svar på skriftlig fråga av Christina Höj Larsen (V): Familjeåterförening för syrier (Extern länk)

Se också:

Riksdagen 16-12-14: Svar på skriftlig fråga av Christina Höj Larsen: Familjeåterförening enligt Dublinförordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-09:

Arbetstillstånd som dröjer hotar företag till sidans topp

Väntetiderna för den som vill förlänga ett arbetstillstånd ökar. För it-företaget Tacton i Stockholm innebär det ett hot mot deras rekrytering av utländska nyckelpersoner.

Tacton är ett mjukvaruföretag som säljer ett avancerat säljprogram för stora företag. Kunderna är stora multinationella företag spridda över hela världen. Därför är en del av affärsidén att rekrytera spetskompetens från olika länder, även utanför EU. Då får företaget anställda som talar olika språk och som förstår olika kulturer.

Men för att de ska få arbeta i Sverige måste de ha arbetstillstånd. Det får de på två år - därefter måste de ansöka om ett förnyat tillstånd.

Det fungerade bra - fram till för ett par år sedan.

- Det var rutin. Det tog en vecka eller två, så fick vi ett nytt tillstånd, berättar Christer Wallberg, tidigare vd och nu vice ordförande för Tacton.

För ungefär två år sedan började dock väntetiderna blir längre - och längre. Till sist var de så långa att det blev ett allvarligt problem för Tacton.

- Vi har fall som får vänta från fem månader upp till 14 månader, säger Christer Wallberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-09: Muntazir Mehdi har väntat i fyra månader på förlängt arbetstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ETC debatt 16-12-18:

Svenskt haveri med statslösa palestinier till sidans topp

Palestinska flyktingar

Hur många gånger ska statslösa palestinier behöva bevisa att de är flyktingar? Enligt FN:s flyktingkonvention räcker det med en gång, men det gäller inte för svenska myndigheter.

Många statslösa palestinier som sökt asyl i Sverige hamnar i åratal i hopplöst limbo. De får inte uppehållstillstånd i Sverige och de har inget land att återvända till.

Det är många statslösa palestinska flyktingar som sökt asyl i Sverige. De palestinier som kommer direkt från Syrien till Sverige får numera uppehållstillstånd på grund av kriget i Syrien. Många andra palestinier som är UNRWA-registrerade i Syrien utvisas till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien där de haft tillfälligt arbetstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 16-12-11:

Kyrkan vill vara expertis i asylprövningar till sidans topp

I Västernorrland finns flera papperslösa flyktingar som konverterat från islam till kristendom. En vanlig orsak att de utvisas är för att deras tro inte anses vara genuin. David Tosteberg, präst i Kramfors, säger att Svenska kyrkan bör användas expertis i samband med utredningar.

- Ta in expertisen som kyrkan och präster. Jag kan ställa mer relevanta frågor än vad en utredare på Migrationsverket kan göra, säger David Tosteberg, präst i Svenska kyrkan i Kramfors.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-12-19:

Homosexuella Naim skickas tillbaka till Afghanistan till sidans topp

Naim, 16, från Afghanistan har sökt asyl i Sverige för att han är homosexuell. I Afghanistan riskerar han att fängslas för sin läggning. Men Migrationsverket tror inte honom och därför får han inte stanna i Sverige. Hör hans berättelse och om varför Migrationsverket fattat beslutet.

Riksförbundet för hbtq-personers rättigheter (RFSL), är kritiska till hur Migrationsverket gör bedömningar av hbtq-flyktingars fall och tycker att det här fallet har skötts fel. P3 Nyheter som granskat fallet har sett att Migrationsverket inte har belägg för alla punkter i beslutet.

I början av december kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan. Säkerhetsläget bedöms sämre nu än tidigare i landet och därför kommer Afghaner som fått avslag på sina asylansökningar kunna få söka igen. Hur det här kommer påverka Naims framtid vet vi inte än.

Det är vinter 2016 i Uppsala. I Stolen framför mig sitter en 16-årig kille och fipplar på ärmen till sin röda skjorta som han har knäppt ända upp i halsen.

Naim, som han heter, är kort och På huvudet har han en svart mössa. Han kom till Sverige för snart 1,5 år sedan och sökte asyl. Han säger att han är homosexuell. Ett ord som han väldigt sällan tar i sin mun. Istället benämner han det som "Det" eller som sitt "sexuella tillstånd", som om det vore en sjukdom.

Han säger att det är därför han är här. För att han inte kan leva som homosexuell i afghanistan. Men Migrationsverket och Migrationsdomstolen tror honom inte. Enligt dem så har han inte gjort sannolikt, alltså visat tillräckligt mkt att han är homosexuell, för att få skydd i Sverige.

Migrationsverkets bedömningar i HBTQ-ärenden har tidigare fått kritik för att inte vara rättssäkra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 16-12-20: Expert kritiserar Migrationsverkets utredning av Naims fall (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 16-12-20:

Bara dina barn får komma till Sverige men inte deras mamma till sidans topp

Det säger Migrationsverket till 37-årige pappan som i flera år försökt få hit sin familj till Sverige.

För att Mohamed Yussuf Ali ska få återförenas med sin familj vill Migrationsverket göra DNA-test på honom och hans barn, en 2-årig pojke samt en 7 månader gammal flicka. Det för att fastställa att han är pappa till barnen. Vid ett positivt svar får barnen komma till Sverige - men inte deras mamma.

- Vilken förälder som helst skulle tycka att det här är ett dåligt alternativt. Det gör ont för en förälder att tvingas till det säger Mohamed Yussuf Ali som nu bor i Norrköping.

37-årige Mohamed Yussuf Ali flydde för 8 år sedan kriget i Somalia och kom till Sverige. 2011 gifte han sig med sin drömkvinna som han träffade i Etiopien. Men när hans fru skulle komma till Sverige blev svaret nej.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-12-19:

2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2016 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat sju beslut med stöd av lagen. Fem av besluten innebar avslag på överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. De två övriga besluten innebar inhibition av ett tidigare meddelat beslut om utvisning respektive avskrivning av ett ärende från vidare handläggning.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Aftonbladet 16-12-12:

"Känns tufft och tragiskt" till sidans topp

Tre ensamkommande som fått avslag har tagit sitt liv under hösten.

Det berättar Omid Maoumodi på Ensamkommandes förbund.

- Det känns tufft och det är tragiskt att få uppleva det här, säger han.

Sedan de nya asylreglerna trädde i kraft i somras har flera organisationer varnat för att den psykiska påfrestningen ökat på många ensamkommande unga.

De nya reglerna innebär bland annat att unga som fyllt 18 år och som bor på HVB-hem förlorar rätt till boende och uppehälle vid ett avslag.

Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund, vittnar om stor stress hos ungdomarna som hör av sig till verksamheten.

- Alla är stressade och vet inte vad som ska hända. Alla är jätteoroliga, säger hon.

Söka på nytt

Migrationsverket react-text: 122 meddelade under torsdagen att asylfallen från /react-text Afghanistan react-text: 125 kommer att bedömas mer generöst framöver, på grund av det försämrade säkerhetsläget. /react-text

Det kommer också att finnas möjlighet för de som fått avslag att söka på nytt. Det handlar om runt 7 000 personer som nu kan få en ny bedömning.

Men för några av de som fått avslag kommer beskedet om Migrationsverkets ändrade riktlinjer för sent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-12:

Afghaner utvisas - trots nya riktlinjerna till sidans topp

Tolv personer som fått beslut om utvisning ska i kväll lämna Sverige för Afghanistan. Ett chartrat plan väntas lämna Arlanda någon gång sent på måndagskvällen.

- De hämtas från förvaret någon gång mellan klockan 18 och 20, säger Tommy Harnesk på Migrationsverket.

Trots att Migrationsverket i torsdags bedömde att säkerheten i Afghanistan har försämrats, ska tolv utvisningar verkställas under måndagskvällen. Det är polisen som är verkställande myndighet. Enligt Migrationsverket genomförs utvisningen med ett chartrat plan.

- Det är tolv vuxna män från förvaret här i Märsta som ska åka. Personal från polisen och kriminalvårdens transportenhet kommer också att följa med, säger Tommy Harnesk, chef på Migrationsverkets förvar i Märsta norr om Stockholm.

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande från i torsdags innebär att även personer som har fått ett utvisningsbeslut har möjlighet att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd. För att beslutet inte ska hinna verkställas innan den nya ansökan prövas, ska den sökande också lämna in ett yrkande om så kallat verkställighetshinder. Enligt Tommy Harnesk har personalen på förvaret inte informerat personerna som ska utvisas om den här möjligheten.

- De har ju ombud som hjälper till i den här situationen. Min uppfattning är att alla har fått den här informationen, säger han.

Och flera personer har lämnat in ansökan om verkställighetshinder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-12-12: "De kan komma att möta döden i Afghanistan" (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 16-12-12: Demonstration vid förvaret i Märsta mot avvisningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-14:

Utvisade fick inte veta om nya riktlinjer till sidans topp

I måndags kväll utvisades 11 afghaner från Sverige, bara fem dagar efter att Migrationsverket ändrat sin praxis om landet. Men de asylsökande informerades inte om den nya generösare praxisen.

- När det gäller nya omständigheter så är det inte så att vi går ut och generellt informerar alla som har sökt asyl och fått avslag. Det är ingen skillnad om man sitter i förvar eller om du bor på Migrationsverkets boende eller om du bor i eget boende. Såna saker får man ha koll på själv helt enkelt, säger Tommy Harnesk, chef på Migrationsverkets förvar i Märsta.

I förra veckan gjorde Migrationsverket en omvärdering av situationen för afghanska asylsökande. Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats så mycket att kraven för att få asyl i Sverige blir mildare framöver.

Även de som redan har fått utvisningsbeslut ska kunna söka asyl på nytt. Det gäller även de asylsökande som sitter i förvar i väntan på utvisning.

Men de 11 vuxna män som fördes från förvaret i Märsta till Arlanda och därifrån med flyg till Kabul i måndags kväll fick ingen information från Migrationsverket om att det hade uppstått ett nytt läge och att de därmed kunde få en ny asylprövning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Blankspot 16-12-21: Frågor och svar om utvisningarna till Afghanistan (Extern länk)

Blankspot 17-01-04: Kaotisk utvisning till Kabul (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot Project 16-12-20:

Talibanerna rekryterar bland de utvisade afghanerna till sidans topp

Elva personer flögs under natten mot tisdagen i förra veckan till Afghanistan i ett chartrat flygplan: Flight QS4482 från Stockholm till Kabul. Bara några dagar senare försökte Talibanerna rekrytera en av de utvisade.

En av ungdomarna, vi kan kalla honom Sharif, försökte in i det sista undvika att bli utvisad från Sverige. Med hjälp av frivilliga på plats vid Migrationsverkets förvar i Märsta lämnade han in en ansökan om att få sin utvisning uppskjuten. Men hans ansökan avslogs. Ett dygn senare befann han sig i Afghanistan.

Strax efter ankomst gick gruppen av utvisade skilda vägar.

- Jag vet inte var de andra är, jag har inte fått hjälp av någon, skriver han från vad han själv beskriver som ett slitet hus i Kabuls utkanter.

Sharif hamnade i en lägenheten med för honom okända missbrukare. Han hade inte någon annanstans att ta vägen. Ovissheten har också fått honom att överväga att tacka ja till ett erbjudande från talibanerna.

- Jag tänkte börja jobba med dem. De betalar bra, skriver han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blogspot Project 16-12-17:

Korruptionen i Kabul tar återetableringsstöden? till sidans topp

I olika grupper på Facebook får vi nu rapporter från dem som återvänt till Afghanistan. En del återvänder "frivilligt" då de inte ser någon annan råd. Får de det ekonomiska bidrag de är berättigade till?

De får då rätt till ett återetableringsstöd på 30 000 kr (se bild nedan). Detta ska kvitteras ut kontant som en engångssumma på IOM (International Organization for Migration). När de landat i Kabul får den en kod via mail, messenger eller sms att visa upp. Bidraget måste hämtas ut inom tre månader från beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs även om situationen för de utvisade, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda, utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

Norran 16-12-15:

Fyra barn försvann från Skellefteskola - varit borta i en månad till sidans topp

För en månad sedan försvann fyra barn i låg- och mellanstadieåldern från en skola i Skellefteå. Under skoltid, mot barnens vilja. Trots att de under en tid uttryckt oro och rädsla om att föras bort från Sverige, och att äldsta dottern varit rädd för att bli bortgift, är barnen inte ens efterlysta av polisen.

Aziza går i sjätte klass på en skola i Skellefteå. Här har hon och hennes tre småsyskon, som alla har permanent uppehållstillstånd, bott i över två och ett halvt år.

Hon har just börjat läsa franska, är en uppskattad och studiemotiverad elev, gillar hästar, basket och att spela cello. När hon inte tar hand om sina tre småsyskon fördriver hon sin fritid på sociala medier som Instagram.

Sedan hennes mamma gått under jorden efter ett utvisningsbeslut bor Aziza och hennes syskon i familjehem - under ständig rädsla över att tvingas lämna Skellefteå.

Den 15 november 2016 förändras allt. Hon och hennes syskon ses på skolområdet den morgonen. Därefter är hela syskonskaran spårlöst försvunna.

Ingen vet var de befinner sig och de är inte ens efterlysta av polisen.

Skräck blev realitet

Aziza har under hösten haft en ökad oro för att hon skulle kunna komma att behöva lämna landet mot sin vilja. Hon har varit rädd för att bli bortförd, att lämna kompisarna och klasskamraterna och för att bli bortgift.

Hon anförtror sig till en av sina bästa vänner - och till socialtjänsten. Norran har talat med Maria, mamma till en av Azizas närmaste vänner på Skellefteskolan.

- Flickan har haft en skräck för att hon måste åka tillbaka till Afghanistan och därför har jag hållit mig ajour med hur läget är, berättar hon.

Under hösten har syskonskarans mamma återvänt till Skellefteå efter att ha levt gömd på hemlig ort. När Aziza upprepade gånger vänt sig till socialtjänsten har hon fått höra att hon inte har anledning till oro, att det är inte är någon fara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenska Dagbladet 16-12-16:

Gränspolisen kritisk mot "fejkade adresser" från Malmö stad i jakten på papperslösa till sidans topp

Gränspolisen anklagar Malmö stad för bristande kontroll över bidrag till gömda barnfamiljer. Flera eftersökta adresser har stått tomma. Malmös socialchefer tillbakavisar kritiken.

Gränspolisen har, som Sydsvenskan tidigare avslöjat, trappat upp jakten på papperslösa genom att använda en ny kontroversiell metod: Att med stöd av utlänningslagen begära ut adressuppgifter till gömda familjer från Malmö stads socialregister.

Sedan hösten 2013 har papperslösa barn i Malmö rätt till fullt försörjningsstöd, vuxna har rätt till nödhjälp. Namn och kontaktuppgifter skrivs in i socialregistret.

Hittills har polisen skickat runt 400 namn till Malmö stad, som i sin tur fått träff på tretton gömda barnfamiljer från Balkan. Fyra av familjerna -totalt sju vuxna och åtta barn - har redan utvisats med hjälp av uppgifterna.

De övriga familjerna har inte funnits på de adresser som lämnats ut. Leif Fransson, operativ chef för gränspolisen region Syd, ser två möjliga förklaringar.

- Det kan finnas socialsekreterare som varnat familjerna. Men vi har också varit på adresser där de eftersökta personerna troligen inte bott alls under 2016, säger han.

Leif Fransson har lyft frågan med Malmös stadsområden men tycker att han fått "svävande svar".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 16-12-15:

Italien/ Safeguards for foreign nationals returned by air not adequate till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT) publishes today the reports on two return flights it has monitored: one from Rome to Lagos (Nigeria) on 17 December 2015 and the other from Madrid to Bogotà (Colombia) and Santo Domingo (Dominican Republic) on 18 February 2016. The two joint removal operations of foreign nationals by air were co-ordinated by Frontex (now European Border and Coast Guard) and organised by Italy and Spain, with the participation of other countries. The responses of the Italian and Spanish authorities to the reports are also published.

The CPT's delegations monitored all phases of both joint removal operations. No allegations of physical ill-treatment of detained persons by staff were received and the escort staff were, in general, supportive of the needs of the foreign nationals. The CPT is not fully convinced of the policy of the Italian and Spanish authorities of informing detainees of their imminent removal only on the day of departure itself. It recommends that the authorities provide adequate information in writing to all persons being removed several days in advance of the flight and that these persons are given access to a lawyer and to a telephone before their removal.

(...)

Hela sammanfattningen med länk till rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-12-09:

Algeriet/ Halt summary deportations till sidans topp

Sub-saharan migrants rounded up; Some bussed into Niger

Algerian authorities since December 1, 2016, have rounded up more than 1,400 sub-Saharan migrants and reportedly deported at least several hundred across the border into Niger, Human Rights Watch said today.

Security forces rounded up the migrants in and around Algiers, the capital, and bused them 1,900 kilometers south to a camp in Tamanrasset, from which some were bused into Niger. The Algerian government has said nothing officially about the operation; the embassy in Washington, DC, did not respond to a request for comment.

"A mass and summary deportation of migrants, including men and women who may have fled persecution or have worked for years in Algeria, would violate their rights," said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. "The right of a country to control its borders is not a license for lawlessness."

Those forcibly transported to Tamanrasset, in southern Algeria, include some registered refugees and asylum seekers, as well as migrants who have lived and worked for years in Algeria. It is not known if any refugees or asylum seekers were among those deported.

Convoys of expelled migrants were seen traveling through the town of Arlit, in northern Niger, and later in the city of Agadez, further south, according to unconfirmed reports.

On the afternoon of December 8, authorities in Tamanrasset told the migrants who were still being held there that they were free to return north. It is not clear if this decision covered all of those who had been forcibly transported there.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 16-12-16:

Libyen/ IOM responds to life-threatening starvation of migrants in detention centres till sidans topp

IOM this week responded to an urgent appeal from several international humanitarian agencies concerning deteriorating conditions in migrant detention centres throughout the country, especially in Tripoli, where the situation in Al Fallah Detention Centre was described as "life-threatening" after all regular food supplies were stopped on 1 December.

According to one report, detainees sometimes receive a regular intake of less than 600 calories per day, which has led to cases of acute malnutrition among those held in detention. Among the detainees are children and at least one newborn baby, delivered at the detention centre.

On Wednesday, IOM released funds from an emergency account to help ease food shortages among detainees, with the first meals being delivered Thursday evening. IOM also has a mobile health team on site to assess acute cases of malnutrition.

"We are currently responding to the current food crisis at Al Fallah and for the coming week, IOM will provide three meals per day. We are also following up with health and psychosocial support assessments and identifying migrants who want to return to their country of origin," said IOM Libya Chief of Mission Othman Belbeisi.

So far this is year IOM has facilitated the voluntary return of nearly 3,000 migrants from Libya, mostly to sub-Saharan Africa.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Västernorrland 16-12-08:

Svår utsatthet efter asylavslag till sidans topp

Antalet flyktingar som försöker överleva utan samhällets skyddsnät växer. 76-åriga Minire i Kramfors har fått utvisningsbeslut, men kan inte återvända till sitt hemland och lever nu som papperslös i Sverige.

- Jag vill verkligen dö... Jag har ingen energi.. Jag är 76 år.. Hela mitt liv har varit en tragedi och är det fortfarande.. Jag vill inte leva i den här världen.

Minires röst brister i gråt när hon berättar om sin livssituation. Hon har blivit utvisad till sitt ursprungliga hemland Azerbajdzjan där hon under många levde gömd undan myndigheter på grund av politisk förföljelse och trakasserier. Hon levde sedan i irakiska staden Mosul där terrorgruppen IS mördade hennes man, och flykten tog henne till Sverige och Kramfors.

Utan pengar efter lagändring

Nu lever hon som papperslös. Hon bedöms inte ha tillräckliga asylskäl och har fått beslut om att utvisas till Azerbajdzjan - men hon saknar id-handlingar för att kunna återvända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 16-12-08: Ideella i Kramfors hjälper utsatta flyktingar (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Västernorrland 16-12-08: Polisen: Flera risker när flyktingar uppehåller sig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-12-20:

Läget allt svårare för papperslösa till sidans topp

Situationen för papperslösa i Sverige har den senaste tiden har blivit allt tuffare sedan gränspolisen börjat att utföra ett intensivt spaningsarbete. Bara i november var drygt 13 000 papperslösa efterlysta av polisen i Sverige.

En av dem som nu gömmer sig för att inte utvisas är 23-åriga Zabi som har levt gömd i Malmöområdet de senaste tre åren sedan han fått avslag på sin asylansökan.

- Jag är oftast hemma, eftersom jag inte vill vara där det finns mycket människor. Jag undviker till exempel klubbar, musikfestivaler, köpcenter och tågstationer. Jag är också försiktig med hur jag klär mig. Jag ser till att min klädstil inte skiljer sig från andra unga i Sverige, säger Zabi.

- Ser jag polisen vänder jag diskret på klacken och går motsatt håll.

Han berättar att han är rädd så fort han öppnar ögonen och fortsätter vara det tills han somnar igen, trött och mentalt uttömd. Och det märks att Zabi är nervös, vi befinner oss på Malmö centralstation och tar en kopp kaffe, en offentlig plats där Zabi känner sig extra utsatt. Han låter bli att titta en i ögonen och tänker efter noga innan han väljer sina ord.

- Jag har tidigare fått 1 700 kronor i månaden av socialtjänsten, pengar som är till för mat och annan nödvändig utgift som medicin. Men för en vecka sedan ringde min kontaktperson och berättade att de inte längre kunde hjälpa mig. Så nu har jag inga pengar alls, den enda som hjälper mig nu är min flickvän, säger Zabi.

Tuffare situation

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 16-12-09:

Osäkerhet kring papperslösas rätt till bistånd till sidans topp

När Migrationsverket inte längre hjälper till med bistånd eller boende till den som fått ett avslag är det flera som istället vänder sig till kommunernas socialtjänst. Men insatserna varierar från kommun till kommun och nationell praxis saknas vad gäller papperslösas rätt till bistånd.

- Jag sover lite här och där och i bland i moskén, säger Muhammed Karar som kommit från Sudan till Sverige för att söka asyl. Nu driver han omkring på gatorna i Gävle.

Sedan den 1 juni gäller den strängare Lagen om Mottagandet av Asylsökande, LMA. Migrationsverket hjälper inte längre till med bistånd eller boende till den som fått ett avslag på sin asylansökan, och Muhammed Karar är en av dem.

Flera väljer därför nu att istället vända till socialtjänsten i hopp om hjälp, men vilken hjälp du får beror på i vilken kommun du befinner dig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-12-19:

Ensamkommande säljer sex på gatan till sidans topp

Ensamkommande pojkar och män prostituerar sig för att försörja sig. Uppgifterna kommer från Göteborgs räddningsmission i Göteborg och bekräftas av flera personer SVT Nyheter Väst talat med.

Antalet papperslösa ungdomar ökar ute på gatorna. Många av dem är ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som fått avslag på sina asylansökningar men som av olika skäl inte tänker lämna landet, vilket SVT tidigare rapporterat om.

Nu säger Göteborgs räddningsmission att allt fler ensamkommande pojkar och unga män säljer sex för att överleva.

- Vi ser allt fler av dem i gatumiljön på nätterna. Vi får in många tips om att de ses lämna platser tillsammans med äldre män, att de åker iväg eller går iväg.

Det säger Caroline Casco på Räddningsmissionen. Hon rör sig regelbundet bland prostituerade på gatorna och leder hjälporganisationens arbete med att stödja utsatta sexarbetare och försöka hjälpa dem till en tryggare vardag.

Andra platser än Rosenlund

Enligt henne finns det särskilda platser i Göteborg där unga män hänger och blir upplockade. Platser som inte är lika kända som Rosenlund där kvinnor säljer sig.

- Vi får också tips om att unga män ur den här gruppen finns i lägenhetsbordeller. Det är en oroväckande utveckling, säger Caroline Casco.

Papperslöse Amir, som SVT tidigare har träffat och som lever som hemlös på gatorna i Göteborg bekräftar det Räddningsmissionen säger.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare Världen december 2016:

Rapport om brist på tillgång till vård i Europa till sidans topp

Idag släpper Läkare i Världens internationella nätverk, Médecins du Monde, rapporten "Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet". Rapporten visar på stora brister i tillgång till vård för människor som lever i utsatthet och bygger på rapportering från över 30 500 patienter i 31 städer i 12 länder under 2015. Oftast är det för gravida och barn som tillgången till vård brister visar rapporten.

Sammantaget är situationen i Europa oroande:

+ 68% av de intervjuade har ingen tillgång till nationella sjukförsäkringar i det land de befinner sig i (inklusive gravida)

+ 54% av barn i dessa utsatta grupper har inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund och 32% har inte vaccinerats mot stelkramp

+ Över 40% av de gravida vi mötte har inte haft tillgång till mödravård innan de besökte Läkare i Världens klinik och nästan 60% vågar inte röra sig fritt i samhället på grund av rädsla för att bli upptäckta av myndigheter.

+ Det är en myt att människors syfte med att migrera är att få vård. Endast 3,1% av dem som inte har medborgarskap i landet där de besökt Läkare i Världen uppger att anledningen till att de migrerat beror på hälsa. Tre fjärdedelar av de som bär på kroniska sjukdomar upptäckte sin sjukdom först när de kom till Europa.

Läkare i Världen har under de senaste åren mött många flyktingar, särskilt barn, som förvaras i anläggningar med mycket bristfällig sanitet, skydd och tillgång till vård. Många av dem vi mötte uppgav att de hade utsatts för våld under sin resa och efter sin ankomst till värdlandet. Detta pekar på att det är viktigt att vårdpersonal, även i mottagarländer som Sverige, får bättre kunskap om att identifiera våld samt hur de bäst erbjuda behandling och dokumentation av skadorna, något som också bekräftas av den färska slutrapporten från Socialstyrelsen om vård till asylsökande och papperslösa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 16-12-19:

Erbjuden jobb i omsorgen men nekad tillstånd att arbeta till sidans topp

Hossain Soki Walladi, som ska utvisas till Tchad efter 15 år i Sverige, har erbjudits jobb i Bodens kommun men tvingats tacka nej eftersom Migrationsverket nekat honom tillstånd att arbeta.

Hossain Soki Walladi har rekommendationsbrev från flera arbetsplatser där han praktiserat under sina år i Sverige. Där finns också ett intyg med erbjudande om anställning i Bodens kommun.

"Jag kan varmt rekommendera honom till fortsatt arbete i handikappomsorgen och skulle kunna erbjuda honom arbete om han får arbetstillstånd", skrev Pia Degerman, enhetschef på Lindåkra stödboende 2008.

I ett annat intyg, från Röda korsets Bodenkrets 2006, står:

"Den arbetsgivare som i framtiden tar emot Hossain är bara att gratulera".

- Jag är tacksam för att de skriver om hur jag jobbar. Jag tycker om att jobba med människor och göra det bästa för samhället i alla fall. Jag försöker mitt bästa, säger Hossain Soki Walladi.

För honom är intygen en påminnelse om hur livet skulle ha kunnat vara. Hossain Soki Walladi har inte kunnat ta anställning i Bodens kommun och bli skattebetalare, eftersom Migrationsverket inte beviljat honom tillstånd att arbeta under asylprocessen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 16-12-16: Hossain Soki Walladi ska utvisas - i år igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 16-12-16:

Advokaten: Bristande rättssäkerhet i asylprocessen till sidans topp

Hossain Soki Walladi i Boden har aldrig kunnat redogöra för sina asylskäl på sitt modersmål. Bristande rättssäkerhet i handläggningen, menar hans juridiska ombud Peter Varga.

- Det mest anmärkningsvärda är att han från första början inte har fått redogöra för sina asylskäl på sitt modersmål. Han har i huvudsak fått prata arabiska, säger Peter Varga, som nyligen tagit sig an ärendet.

Hossain Soki Walladis modersmål heter tubu. På flykten från Tchad blev Libyen transitland. Där lärde han sig lite arabiska, men kunde inte göra sig förstådd annat än hjälpligt.

- Jag tror att de flesta förstår att man inte kan tillgodogöra sig ett främmande språk på ett tillräckligt bra sätt för att kunna redogöra för detaljer kring varför man söker skydd, säger Peter Varga.

I kontakterna med Migrationsverket förväntades Hossain Soki Walladi, förutom arabiska, även tala swahili.

- Ett slående exempel på hur det kan ha blivit så fel i Migrationsverkets handläggning är att hans modersmål till en början registrerades som swahili, säger Peter Varga.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-12-18: Hossain har rätt till bistånd enligt förvaltningsrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-12-09:

Utvisades till hemlöshet i Kabul - men allt har gått rätt till till sidans topp

Hamid Jafari, 18, utvisades utan pengar till Afghanistan - där han inte känner någon. Men allt som skett är i enlighet med riktlinjerna enligt Migrationsverket.

- Personer som är myndiga förväntas klara sig på egen hand, säger rättschef Fredrik Beijer.

En tjänsteman som stämplade passet, det var det enda organiserade mottagande Hamid Jafari, 18, säger att han fått efter att ha återvänt till Afghanistan . Enligt Migrationsverket är det helt i enlighet med vad som beskrivs som ett ordnat mottagande för myndiga personer.

- Lagstiftningen ställer inga krav på hur återvändandet av vuxna ska se ut, utan man förväntas klara sig som vuxen i det land man är medborgare i, säger Fredrik Beijer.

Aftonbladet har i en tidigare artikel berättat om Hamid Jafari, 18, som levt två år i Sverige som ensamkommande flyktingbarn, och om hans första kaosartade veckor i Kabul. Han har levt hemlös, upplevt terrordåd och sovit på olika ställen varje natt. Nu har han även blivit rånad på sin väska där han bland annat hade sitt pass och kontokort. När Aftonbladet når honom på telefon är han desperat.

- Jag har inga pengar att köpa mat för och kan inte bevisa min identitet. Hur ska jag nu kunna få utbetalningen från etableringsstödet?

Enligt Britt-Marie Svärd som är vän till Hamid, och som var med vid avresemötet i Sverige, ska handläggaren på Migrationsverket ha sagt att pengarna skulle betalas ut så fort han kommit till Afghanistan - om han ansågs berättigad till det. Ännu har det inte fattats något beslut.

- När vi var på mötet var det inte alls tal om att det skulle ta några månader utan vi fick uppfattning om att det skulle gå snabbt, säger Britt-Marie Svärd.

Verkligheten blev en annan. I flera veckor har Hamid Jafari levt enbart på fickpengar han fått av vänner i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 16-12-08: Hamids nödrop från Kabul: "Snälla, hjälp mig" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio P3 Nyheter 16-12-18:

Allt fler söker hjälp av RFSL för hbtq-asyl i Sverige till sidans topp

I år har RFSL företrätt fem gånger fler personer som söker asyl i Sverige på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet än förra året. Och enligt juristerna på RFSL blir det vanligare med avslag.

Enligt RFSL, Riksförbundet för hbtq-personer, är det fler och fler som vänder sig till dem för hjälp med att söka asyl i Sverige på grund av sexuell läggning. RFSL kan bland annat hjälpa till med rådgivning och vara juridiska ombud åt folk i deras asylprocesser.

Fem gånger så många i år

När RFSL är juridiska ombud fakturerar de Migrationsverket för det i efterhand när ärendet är klart. I år har RFSL fakturerat Migrationsverket för 25 ärenden jämfört med 5 förra året, alltså fem gånger så många.

- Jag har kontakt med 100-150 personer nu. För fem år sedan var det kanske 60-70 personer per år, säger Stig-Åke Peterson som varit jurist för RFSL i 40 år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 16-12-14:

Idag inleder kyrkorna Juluppropet - för en human migrationspolitik till sidans topp

Idag går startskottet för Juluppropet - för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

- Genom Juluppropet vill vi förmedla hopp till alla de barn och unga som nu känner rädsla för att de ska utvisas för att det inte finns plats för dem här, säger den katolske biskopen Anders Arborelius.

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik. Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

- I våra församlingar får vi många berättelser och frågor från oroliga och förtvivlade människor. Det finns mycket ovisshet och väntan. Genom försvårad familjeåterförening uppstår onödigt obarmhärtiga situationer, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt.

- I kyrkorna ser vi på nära håll hur den skärpta asyl- och flyktingpolitiken slår mot framför allt barn, unga och familjer som berövas hopp och framtidstro. Det handlar om barn och unga som riskerar att utvisas till krigsdrabbade länder och familjer som riskerar att hållas splittrade, säger kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.

Beslutet att genomföra Juluppropet togs i förra veckan av en enig styrelse för Sveriges kristna råd. Uppropet är undertecknat av 13 kyrkoledare.

(...)

Pressmeddelandet med hela uppropstexten (Extern länk)

Stockholms Stift 16-12-14: #Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

Skriv på här (Extern länk)

Erikshjälpen 16-12-14: Erikshjälpens generalsekreterare välkomnar Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

FARR 16-12-24: God jul med juluppropet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder.com 16-12-16:

Vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn! till sidans topp

Götenes gode män vill uppmana alla till ett upprop - vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn!

Vi vill uppmana gode män och alla andra i Sverige att skriva under vårt upprop mot Migrationsverkets uppskrivning av ålder på barn som aldrig har haft någon giltig ID-handling. Vi anser att processen inte är rättssäker och vi krä ver en förändring. Alla ni som vill stödja vårt upprop är välkomna att skriva på.

Migrationsverket skriver upp unga barns ålder utan tillförlitlig metod

Just nu håller Migrationsverket på att skriva upp asylsökande barns ålder så att de blir myndiga på pappret. Migrationsverket kräver en medicinsk åldersbedömning och Medicinalrättsväsendet testar nu, på uppdrag av regeringen, åldersbestämning genom att röntga knäleder och visdomständer. Metoden kommer börja tillämpas under 2017. Men varken Barnläkarföreningen, Barntandläkarföreningen, Advokatsamfundet eller Socialstyrelsen anser att medicinska åldersbedömningar är tillförlitliga. Trots detta och trots att metoden inte har börjat användas än har Migrationsverket redan nu börjat skriva upp barns ålder.

(...)

Hela artikeln och namninsamlingen (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om barnen och utvisningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Arvika Nyheter 16-12-11:

Ljus till stöd för flyktingar till sidans topp

Cirka 150 personer kom till torget i Arvika på söndagen. Där tände de ljus som ett tecken på värme och solidaritet med alla människor som befinner sig på flykt.

Nätverket Arvika mot rasism har anslutit sig till uppropet #vistårinteut - en bred, nätbaserad kampanj som riktar sig mot de nya, mer restriktiva svenska asyllagarna. Söndagens ljusmanifestation på torget arrangerades för att visa stöd och empati för flyktingarna, i synnerhet de som kommit till Sverige och nu kanske inte får stanna till följd av de nya tillfälliga reglerna.

EU:s miniminivå

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-12-16:

Anita har kämpat för flyktingars rätt i 40 år till sidans topp

På fredag sänds årets Svenska Hjältar-gala i TV4 och på Aftonbladet TV. Inför den fantastiska kvällen presenterar vi nu dag för dag årets hjältar som ska hyllas på Cirkus scen.

Här är Årets Livsgärning: Anita D'Orazio.

Hon har ägnat halva sitt liv åt att kämpa för människors rätt att få stanna i Sverige. Anita D'Orazio är 80 år fyllda men brinner ännu lika starkt för mänskliga rättigheter. För sin livsgärning kan hon nu också kalla sig för svensk hjälte.

- Jag hoppas att utmärkelsen kan bidra till att fler ställer upp och hjälper till, säger hon.

På 70-talet lämnade Anita D'Orazio reklambranschen för att bli lärare i svenska för invandrare.

- Jag lärde känna människor från hela världen på mina klasser. På 70-talet fick de som kom hit också stanna. Då kände jag mig stolt över att vara svensk. Men så hände något på mitten av 80-talet och asylsökande började att få avslag på sina ansökningar, även de som hade rätt att få stanna.

Hade fått avslag på sin ansökan

Anita minns speciellt en man från Somalia som på en julfest tog henne åt sidan.

- Han var helt förstörd och berättade att han hade fått avslag på sin asylansökan.

Han kavlade upp byxbenen och visade anklarna. Det fanns knappt något kött kvar och man kunde se benpiporna under skinnet. Han visade även ryggen som var svårt ärrad. Han hade suttit fängslad i kedjor.

- Jag hade aldrig sett något liknande. Efter julen tog jag med honom till Arbetsmarknadsdepartementet, där flyktingfrågor hanterades då, och bad honom visa benen. Jag har aldrig sett en så chockad handläggare!

Mannen fick stanna, han hade flyktingskäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läkare i Världen 16-12-19: Läkare i Världens grundare Anita D'Orazio får Årets Livsgärning på Svenska hjältar-galan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 16-12-08:

Kommissionen rapporterar om den europeiska migrationsagendan till sidans topp

Kommissionen lägger idag fram en rapport om de framsteg som har gjorts i fråga om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och EU:s system för omplacering och vidarebosättning.

Kommissionen har idag också antagit en fjärde rekommendation som sammanfattar Greklands framsteg med att inrätta ett fullt fungerande asylsystem och anger ett förfarande för hur Dublinöverföringarna till Grekland gradvis ska återupptas.

- Vår övergripande europeiska migrationsstrategi uppvisar positiva resultat, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.Det framgår av det fortlöpande genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och den betydande minskningen av det antal irreguljära migranter som anländer till Grekland. Det märks också av de framsteg som de grekiska myndigheterna gjort med att rätta till bristerna i landets asylsystem, vilket har gjort att vi kan rekommendera ett gradvist återupptagande av Dublinöverföringarna till Grekland från och med den 15 mars 2017. Detta kommer att ytterligare förhindra olagliga inresor och sekundära förflyttningar, och är ett viktigt steg för att vi ska kunna återgå till ett normalt fungerande Dublin- och Schengensystem.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Thursday 8 December: The Commission publishes fourth Recommendation on urgent measures to be taken by Greece in view of the resumption of transfers under the Dublin Regulation (Extern länk)

Questions & Answers: Recommendation on the conditions for resuming Dublin transfers of asylum seekers to Greece (Extern länk)

Thursday 8 December: The Commission publishes the 8th Report on Relocation and Resettlement (Extern länk)

Hämta meddelandet COM/2016/0791 final: Eighth report on relocation and resettlement (Extern länk)

Thursday 8 December: The Commission publishes the 4th Report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement (Extern länk)

Implementing the EU-Turkey Statement - Questions and Answers (Extern länk)

ECRE 16-12-09: Commission proposes to increase returns to Turkey and re-start returns to Greece (Extern länk)

Se även:

Europeiska rådets slutsatser, den 15 december 2016 (Extern länk)

ECRE 16-12-14: Joint NGO statement ahead of the European Council of 15 December 2016: EU leaders can save lives in winter if they change migration policies (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-12-08:

Pressure on Greece for Dublin returns is 'hypocritical' till sidans topp

European Commission pressure on Greece to improve conditions so that Dublin transfers to Greece can resume is hypocritical, as one of the main reasons why conditions for refugees in Greece - particularly on the islands - are so dire, is the EU's deal with Turkey, said Amnesty International.

The reaction comes in response to an announcement today by the European Commission that EU member states will be able to return migrants to Greece from mid-March.

"It seems that for the European Commission all roads for refugees lead to Greece. It is outrageously hypocritical of the European Commission to insinuate that Greece alone is to blame for dire conditions, when the overcrowding and insecure climate on the Greek islands are for the most part caused by the EU-Turkey deal, and compounded by the lack of solidarity from other EU countries to relocate people," said Iverna McGowan, Director of Amnesty International's European Institution's Office.

"Asylum-seekers on the Greek islands face overcrowding, freezing temperatures, lack of hot water, violence and hate-motivated attacks. While we have long called for reception conditions to improve, forcing refugees to stay on the islands only so that they can be returned to Turkey, in line with Turkey's interpretation of the deal, is inhumane. Pressure on Greece must be immediately alleviated, not increased.

Amnesty International recommends that to alleviate pressure on Greece:

+ Asylum seekers should urgently be transferred from the islands to the mainland;

+ They should be reunited with their families in other countries;

Relocation to other European countries who have committed to take refugees from Greece should be sped up.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 16-12-10: Returns to Greece Put Refugees at Risk (Extern länk)

Europaportalen 16-12-09: Sverige ogillar EU-plan för flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-12-14:

First deliverables under the Partnership Framework on migration with third countries till sidans topp

Commission reports on first deliverables under the Partnership Framework on migration with third countries

Concrete progress has been made under the Partnership Framework with third countries on migration, as presented in the second progress report today by the European Commission. The partnerships between the European Union and its Member States' and with the five priority countries, Ethiopia, Mali, Niger, Nigeria and Senegal have been deepened and further developed.

"The Partnership Framework is showing positive results and important building blocks for new cooperation on migration management have been agreed. Since the first report in October, further steps have been taken, and we will continue the joint EU and Member States engagement to build on the current momentum," said High Representative / Vice-President Federica Mogherini. The European Council is expected to assess the progress made under the Partnership Framework on 15 December.

Over the last months, 20 high level visits by the HR/VP, a number of EU Commissioners and Member States' ministers took place, backed by several missions at technical level. Financial assistance to support the objectives of the Valletta Action Plan has been stepped up, with an additional €500 million added to the EU Trust Fund for Africa. This brings its worth to almost €2.5 billion. To date, 64 programmes, worth approximately EUR 1 billion have already been approved under the EU Trust Fund for Africa. To increase the impact of other instruments, EUR 726.7 million will be added to the EU budget in 2017 to further support the development actions in the external dimension of migration.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-12-15:

EU and IOM launch initiative for migrant protection and reintegration in Africa till sidans topp

Today the European Union, through the EU Trust Fund for Africa (EUTF), the governments of Germany and Italy, and the International Organization for Migration (IOM) have launched a new initiative to support African countries in responding to the urgent protection needs and tragic loss of life of migrants along the Central Mediterranean migration routes and in strengthening migration governance. The new "EU Trust Fund for Africa and IOM initiative for Migrant Protection and Reintegration of Returnees along the Central Mediterranean migration routes", benefiting from a €100 million allocation, will cover the Sahel and Lake Chad region and neighbouring countries, including Libya.

Federica Mogherini, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice President of the Commission declared: "The European Union is delivering on its commitments. Our primary goal is to save lives at sea, to protect the most vulnerable, to provide possible alternatives to migration and ultimately to improving people's lives. Our work with IOM helps our partners to better manage migration flows, to offer support to migrants in strained circumstances and provide reintegration opportunities to returning migrants. These are the commitments we took one year ago in the Valletta Summit, and then with the Partnership Framework on Migration, and the first results are coming. We will continue to deliver."

Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica stated: "Migrants often become stranded along migration routes in Africa and the Mediterranean and find that they are unable to continue their journey. At this point, far from home and with no money, they are faced with difficult choices in order to survive or continue their journey. They become victims of criminal networks and are subject to trafficking of all kinds. Migration is not about numbers, it is about human beings. This new initiative will provide credible alternatives to those men, women and children that are the most at risk".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR kommentar 16-12-08:

Europe can no longer pretend to respect human rights till sidans topp

Written by Frances Webber

Anger is building at the return of refugees from Europe to war zones and the EU's deals with dictators and torturers to prevent refugees from leaving their own countries. In the first of two articles, Frances Webber looks at the EU's deals with Afghanistan and Turkey. The second article will examine the deals with African states.

Every good liberal abhors Trump, whose pre-election pledge to build a wall along the US-Mexico border was greeted with displays of self-righteous outrage in Europe. But the EU's response to the refugee crisis has gone further: not merely allowing the construction of walls and fences, and equipping military patrols to keep the refugees from its borders, but also embracing dictators and war criminals, returning refugees to war zones, and ditching human rights clauses in trade and aid agreements in favour of demands for help in stopping the refugees from leaving repression and torture. And the UK is an enthusiastic partner in this project.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Modern Ghana 16-12-19:

Mali denies agreement on failed EU asylum seekers till sidans topp

Mali's foreign minister on Monday denied an agreement had been reached with the European Union to take back migrants failing to get asylum.

The Dutch foreign ministry signed a joint declaration on the EU's behalf on December 11 which it said would tackle "the root causes of illegal migration" and "enable the return from Europe of Malian migrants".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch 16-12-19: EU-Mali: text of the "common communication" on migration signed on 11 December (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:s ministerråd i rättsliga och inrikes frågor 16-12-09:

Rådet diskuterade det gemensamma europeiska asylsystemet till sidans topp

Inrikesministrarna diskuterade reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och enades om ett mandat för förhandlingar med Europaparlamentet om Eurodacförordningen.

De informerades även av ordförandeskapet om de återstående delarna av reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning.

Migration

Ministrarna diskuterade situationen på plats och strömmarna längs de främsta migrationsrutterna samt utvärderade de insatser som EU hittills enats om och genomfört. De tog särskilt upp områden som utplacering av personal till byråer (framför allt Easo och Frontex), omplaceringar samt genomförandet av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning och partnerskapsramen, i synnerhet resultaten i fråga om återvändande och återtagande med fem prioriterade länder.

Ministrarna stödde det faktum att Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) vidtar alla åtgärder som krävs för att experter ska kunna rekryteras direkt av byrån så att man kan komma till rätta med kritisk personalbrist.

Läs mer om mötet och hämta pressmeddelande "Resultatet av rådets möte " (Extern länk)

Pressmeddelande: Rådet redo att förhandla om Eurodac (Extern länk)

Council conclusions on the integration of third-country nationals legally residing in the EU (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 16-12-15:

Yttrande om reformpaket II för det gemensamma europeiska asylsystemet till sidans topp

In this opinion the EESC supports further harmonisation of the Common European Asylum System (CEAS) and welcomes the proposed improvements. However, it is concerned about some limitations of fundamental rights of asylum seekers.

/kort utdrag:/

+ Det är viktigt att framhålla att den sammanlagda befolkningen i EU 28 uppgår till omkring 510 miljoner människor och att kommissionens förslag från hösten 2015 gäller omplacering av omkring 160 000 skyddssökande personer, dvs. ca 0,003 % av EU:s sammanlagda befolkning. Andra länder, utanför EU, har tagit emot miljontals människor som söker internationellt skydd.

+ EESK välkomnar under alla omständigheter de förbättringar som gjorts av systemet, såsom förtydligandet av rättigheter och skyldigheter i fråga om tillgång till förfarandet, ersättning av begreppet "utsatthet" med begreppet "särskilda behov", samt införandet av tydliga kriterier för bedömning av begreppet, inrättandet av starkare garantier för underåriga och breddandet av begreppet "familj".

+ Kommittén är oroad över begränsningen av de mänskliga rättigheterna, såsom begränsningen av den fria rörligheten, begränsningen av underårigas rätt till utbildning, tillämpningen av förfaranden på ensamkommande barn vid gränsen, den eventuella avsaknaden av analyser i varje enskilt fall av begreppet säkert land, begränsningen av garantier för efterföljande ansökningar och påskyndade förfaranden, automatisk omprövning av skyddsstatus samt den bestraffande karaktären hos restriktionerna i mottagningsvillkoren.

EESK rekommenderar att man standardiserar skyddsstatus, tar bort skillnaderna mellan flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande avseende perioden för uppehållstillståndet, dess förnyelse och begränsningen av socialt bistånd till personer som beviljats subsidiärt skydd.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-12-08:

EASO Guidance on reception conditions: operational standards and indicators till sidans topp

EASO has issued the Guidance on reception conditions: operational standards and indicators. This Guidance represents one of the key measures identified by the European Agenda on Migration for the field of reception.

The Guidance focuses on the provision of material reception conditions, notably on the provision of housing, food, clothing, health care, non-food items as well as a daily expenses allowance. Moreover, it addresses aspects such as information provision and counselling as well as training of staff working in national reception systems.

The standards included in the document reflect existing and commonly agreed practice across EU Member States, as well as good practices identified across the EU. As such, the Guidance represents a first step and effort to facilitate the application of certain core provisions of the Reception Conditions Directive (RCD). Most importantly, the Guidance has been developed for the regular functioning of the reception system. Situations falling under an emergency framework, such as for example the use of the provisions of Article 18(9) RCD on emergency housing, fall outside the scope of this Guidance. Further standards and indicators on specific provisions of the RCD will be developed by EASO in 2017. The development process of the Guidance followed a consultative approach, aiming at gathering the broadest possible spectrum of expertise from Member States as well as other relevant actors in the field of reception. The draft document was developed by a working group of experts from EU Member States while counting with the support of a reference group consisting of the European Commission, the Fundamental Rights Agency and the United Nations High Commissioner for Refugees. Moreover, members of the EASO Consultative Forum were invited to provide their views on the document. Lastly, all 28 members of the EASO Network of Reception Authorities were invited to provide their input to the document prior to its adoption by the EASO Management Board at its 22nd Meeting in September 2016.

(...)

Hämta riktlinjerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UN News Centre 16-12-13:

Libyen/ UN human rights report urges end to 'unimaginable abuse' of migrants in Libya till sidans topp

A joint report launched today by the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) citied "unimaginable" human rights violations and abuses of migrants in Libya as a result of the breakdown in the crisis-riven country's justice system.

"People smuggled or trafficked into Libya face torture, forced labour and sexual exploitation along the route, and many while held in arbitrary detention," Martin Kobler, the Secretary General's Special Representative for Libya and Head of UNSMIL in a news release.

The report, entitled Detained and Dehumanised: Report on Human Rights Abuses against Migrants in Libya also stated that migrants were held in detention centres mostly run by the Department for Combatting Illegal Migration (DCIM), and had no access to lawyers or judicial authorities, no formal registration, and no legal process.

In addition, some migrants were held in "connection houses," on farms, in warehouses and inside apartments. They were forced to work and earn money for their onward transport. "We are called animals and are treated as animals," a 16-year-old boy from Eritrea had told UNSMIL.

The report also described armed men, allegedly from the Libyan Coast Guard, abusing migrants by bringing them to shore, beating, robbing, and taking them to detention centres.

"The list of violations and abuses faced by migrants in Libya is as long as it is horrific. This is, quite simply, a human rights crisis affecting tens of thousands of people," said Zeid Ra'ad Al Hussein, the UN High Commissioner for Human Rights.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Sjuhärad 16-12-08:

Strid om flyktingbostäder i Borås till sidans topp

Kommunala bostadsbolaget AB Bostäder är mitt uppe i en strid om lägenheter till flyktingar. På andra sidan står Migrationsverket som inte vill släppa de lägenheter man hyr.

Sedan 1 mars i år ska alla kommuner hjälpas åt att ordna bostäder till nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

Som P4 Sjuhärad tidigare har berättat har nästan alla kommuner i bygden haft problem att få fram tillräckligt många bostäder, grunden är bostadsbristen.

Bostadskön är lång

I Borås är det kommunens eget bolag AB Bostäder som stått för många av bostäderna till nyanlända som fått uppehållstillstånd men det finns få lediga lägenheter, just nu finns bara sex lediga lägenheter och kön är lång.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 16-12-08: AB Bostäder får inget stöd av migrationsministern (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 16-12-19: Hyreslägenheter säljs svart till flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 16-12-19:

Kommunens bostadsjakt gav resultat till sidans topp

Tomma hus i Skellefteå kommun har bidragit till att de 100 nyanlända som fått en anvisad plats i Skellefteå under 2016 fått en bostad.

För ett år sen bad Skellefteå kommun om hjälp med att hitta bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd. Man sökte tomma hus som folk ville hyra ut. Det har bidragit till att Skellefteå klarar att bosätta de 100 personer som man under 2016 fått anvisade att ta emot.

- Det har gått bättre än vad vi trodde. Folk har ringt och tipsat på olika sätt, säger Kenneth Fahlesson (S), ordförande i socialnämnden i Skellefteå.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Fler kommuner:

Sveriges Radio Stockholm 16-12-19: Klartecken för modulhus i Beckomberga (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 16-12-20: Korridorboende väntar en del flyktingar (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Malmöhus 16-12-20: Malmö tar hjälp av Refugees Welcome Sweden för att hitta boenden till nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-09:

Så byggde två flyktingar ett miljardimperium i Stockholm till sidans topp

De kom som flyktingar i början på 80-talet. Med hjälp av Djingis Khan, persiska algoritmer, Mohammed Ali och en trasig ugn har de byggt ett affärsimperium värt fyra miljarder kronor. Men allt började i Husby.

Vi är tillbaka där allt började. Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh sitter lutade som skrivstil över ett schackbräde i Husby.

1988 är de två flyktingkids från Iran som just hittat en fristad. Schackbrädet ramar in en förståelig och logisk värld, där händelser kan förutses och skickligheten belönas. Så annorlunda från den andra, den verkliga världen.

- Jag var udda, inte som de andra. Läste mycket, Dickens och även mycket pjäser. Så jag blev mobbad i mellanstadiet. Jag skyddade mig i böckernas värld och i schackklubben, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Deras familjer har några år tidigare kommit som flyktingar från Iran, landet där schackspelet utvecklades för 1.400 år sen. Ordet schack kommer från persiskans "shah", som betyder kung. Men när mullorna tog makten efter revolutionen 1979 var just schack en av de första sakerna som förbjöds. Det anrika nationalspelet var nu djävulens bländverk och att äga ett schackbräde var förenat med fara.

- Vi hade ett litet schackbräde gömt hemma i Iran. Det var ett litet bräde, som man viker upp med magneter. Jag var så exalterad när pappa lärde mig spela. Eftersom han alltid var på flykt eller i fängelse, så kunde vi inte gå ut som andra familjer. Vi spelade i stället schack, det var vårt sätt att leka och umgås, säger Ashkan Pouya.

I flyktingförläggningen i Hallstahammar blev schack både ett sätt att döda timmar och skaffa vänner på.

- Pappa skrev in mig i en schackklubb. Det blev ett sätt att lära känna svenskar - jag kunde inte prata, men var bra på att spela, säger Ashkan Pouya som kom till Sverige 1986 och så småningom hamnade i Gävle.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

SvT Opinion 16-12-13:

"Stängda gränser är ett hyckleri utan motstycke" till sidans topp

"Jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att så många politiska partier på en och samma gång, både i Sverige och i Europa, så lättvindigt kunde lämna de humanistiska värderingarna därhän", skriver Gudrun Schyman.

Reinfeldt backar inte om migrationen. Men det gör hans medarbetare. De står på rad och bekänner att de gjort fel och att de egentligen varit tveksamma hela tiden men inte riktigt vågat ta debatten. Internt.

Den som vågade framföra kritik tystades snabbt. Det blev dålig stämning, säger man.

Avbönerna vittnar om ett närmast diktatoriskt ledarskap. Eller så höll man tyst så länge det gick bra för partiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Tidning mfl debatt 16-12-14:

Vi behöver en humanare flyktingpolitik till sidans topp

Åke Bonnier

"Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly". Vi känner igen orden från berättelsen om den nyfödde Jesus fruktansvärda start på livet. Orden återfinns också i dagens verklighet i Syrien, Afghanistan, Irak med flera länder.

Jesus och hans föräldrar togs emot i ett annat land. Det är mönsterbildande för oss, för i varje flyktingfamilj möter vi den Heliga familjen. Det utmanar oss att än mer stå upp för en humanare migrationspolitik.

"Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly". FN:s flyktingorgan räknar med att fler än 65 miljoner människor är på flykt just nu. En generösare och humanare flyktingpolitik behövs och den linjen har Sverige varit inne på tidigare. Vi behöver lära av vårt eget handlande, lära av det vi kunnat vara stolta över.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frikyrkopastorer i Dala-Demokraten 16-12-20: Juluppropet för human migrationspolitik (Extern länk)

Pastorer i Mariestads-Tidningen 16-12-21: Se människor som individer (Extern länk)

Per Lindström (SD) i Skaraborgs Läns Allehanda 16-12-22: När kommer uppropet för pensionärerna? (Extern länk)

Åke Bonnier i SLA 16-12-27: Juluppropet hotar inte välfärden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-12-15:

Hur mycket lidande klarar ni, politiker? till sidans topp

Hanna Cederin

Den nya och ohållbara migrationspolitiken visar sig allt tydligare i en ohållbar verklighet. Senast genom det svåra beskedet om att tre ensamkommande tagit sina liv i samband med avslagsbeslut de senaste veckorna.

Deras tragiska öden klargör vad politiska beslut i slutänden handlar om - människoliv och deras värde.

I kontrast till de faktiska konsekvenserna av /react-text regeringens politik framstår deras retorik om andrum och ordning som ett grymt skådespel. Den ordning som uppstått är inte byggd på människovärde, och blir ohållbar för varje människa som vägrar reduceras till något mindre än vad hon är. Det gäller också oss som inte just i dag har tvingats på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-14:

Svar på skriftlig fråga: Ensamkommande flyktingbarn från Afganistan till sidans topp

Fråga 2016/17:464 av Shadiye Heydari (S)

Under flera år har afghanska barn och ungdomar utgjort merparten av de ensamkommande flyktingbarnen till Sverige. Under 2015, när Turkiet öppnade sina gränser från angränsande länder, kom ett stort antal till Europa. Merparten av dessa kom sedan som asylsökande till Sverige. Drygt 25 000 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan sökte asyl i Sverige under hösten 2015, vilket utgjorde merparten av de drygt 35 000 ensamkommande som sökte asyl i Sverige under det året.

Alla asylsökande får en individuell prövning av sina asylskäl. Det sker ingen generell prövning av asylskälen för olika nationaliteter. Man kan därför i förväg inte säga hur många afghanska ensamkommande som kommer att få uppehållstillstånd. Av de ärenden som hittills avgjorts i den svenska asylprövningen (Migrationsverket + migrationsdomstolarna) vet vi att ca 75 procent av de asylsökande afghanerna har fått asyl i Sverige. Eftersom de allra flesta av de 25 000 ensamkommande som kom 2015 anlände före den 25 november, kommer dessa att beviljas permanent uppehållstillstånd i enlighet med den tidigare lagen. De som har kommit hit den 25 november eller senare kommer att få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader som sedan kan förlängas.

Jag har i Göteborg träffat ensamkommande barn från Afghanistan som berättat hur de upplever att de blir behandlade och bemötta av handläggarna på Migrationsverket. De får känslan av att inga ordentliga utredningar görs, att fokus i intervjun läggs på åldern i stället för på asylskäl m.m. De upplever att handläggarna uppmuntrar ungdomarna att inte överklaga beslut för att de inte har någon chans att få uppehållstillstånd i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur ser ministern på detta och vad anser ministern kan göras för att individen bättre ska uppleva att hen är i fokus?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 16-12-16:

Vi lyder order - och skickar barn till krig till sidans topp

Jag kan bara konstatera fakta. Folk gör som de blir tillsagda. Jag trodde aldrig att vi skulle kunna förmå oss att deportera barn till krig. Nu vet jag att det gick. Sedan i tisdags morse, när planet lyfte mot Kabul, begår politiken brott mot barn, skriver Matilda Brinck-Larsen.

Jag undrar hur det känns att inte kunna skydda sitt barn. Visst kan barn hamna i situationer där man som vuxen tappar kontrollen och blir maktlös. Men här finns skyddssystem, socialtjänst, skola, vård och omsorg. Systemet är inte felfritt, men det finns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se också:

Elina Sundholm i Folkbladet 16-12-20: Skulle aldrig skicka våra egna barn dit (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 16-12-20:

Mina patienter säger att de inte orkar mer till sidans topp

Anna Olsson

"I stort sett alla mina patienter har förlorat minst en familjemedlem på ett ohyggligt sätt och ofta har de tvingats se på och själva blivit slagna och utnyttjade."

Vi har en nollvision mot självmord i Sverige för att varje liv är värdefullt och viktigt. Allra värst är det när en ung person tar sitt liv. Vi har genomfört insatser för att förebygga och förhindra, men mycket mer finns att göra.

Jag arbetar på en mottagning för barn som flytt till Sverige. Den absolut största delen av mina patienter är ensamkommande pojkar och flickor. Som psykolog har jag en unik inblick i mina patienters liv och tankar. De berättar om sina mardrömmar, vad de fruktar mest, längtar efter och de mest ohyggliga saker de varit utsatta för och bevittnat. Berättelser jag inte kan dela med mig av, på grund av sekretess men också för att berättelserna innehåller ord och bilder som ingen mer ska behöva se eller höra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-16:

Interpellationsdebatt: Vikten av korrekta åldersbedömningar till sidans topp

Interpellation 2016/17:135 av Staffan Danielsson (C)

I Sverige har det tyvärr gått troll i frågan om myndigheters och domstolars ansvar för att av rättssäkerhetsskäl bedöma ålder, när den är oklar och bygger mycket på individens egna uppgifter.

Migrationsverket

Migrationsverket kastade in handduken kring 2011 när olika yrkesgrupper (barnläkare och advokater) av sina intresseorganisationer uppmanades att inte medverka vid medicinska åldersbedömningar, eftersom dessa plötsligt påstods vara typ vetenskapligt omöjliga att utföra, trots att tekniken är beprövad och används i övriga EU-länder och i Sverige före 2011, med rimliga säkerhetsmarginaler.

Migrationsverket ville fortsätta att bedöma ålder men gav efter för diktaten enligt ovan och har sedan dess i praktiken accepterat den ålder som den asylsökande uppger, om den inte alldeles uppenbart är långt över 18 år, det vill säga kring 30-40 år.

Det är viktigt när man ansöker om asyl i Sverige om man är över eller under 18 år. Alla med asylskäl har givetvis rätt till asyl, men det finns mycket stora fördelar med att söka asyl som barn under 18, till exempel att man har större möjligheter att få asyl, att få hit sina närmaste anhöriga, att få god man och att få bättre villkor vad gäller boende och annat. Dessa fördelar ska naturligtvis gå till barn och inte till vuxna.

Medicinska åldersbedömningar från våra nordiska grannländer visar att flera tiotals procent, eller mer, av de ensamkommande asylsökande som uppger sig vara barn är vuxna män långt över 18 år. Eftersom flyktingsmugglarna bland annat av detta skäl, att Sverige godtar den enskildes uppgift om sin ålder, rekommenderar de ensamkommande asylsökande som lyckas ta sig till EU att välja Sverige torde andelen vara högre i Sverige.

(...)

Hela interpellationen samt debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-14:

Svar på skriftlig fråga: Barnhem i Afghanistan till sidans topp

Fråga 2016/17:467 av Christina Höj Larsen (V)

Sverige har tecknat ett återtagandeavtal med Afghanistan, vilket har gjorts med stöd av det principavtal mellan EU och Afghanistan som tillkom efter att EU använt bistånd som påtryckningsmedel. Avtalet öppnar också för att återsända ensamkommande barn. Afghanistans parlament har nu röstat ned avtalet. Vilken betydelse det har är ännu oklart.

I slutet av september hade Norge, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Danmark och Sverige tecknat återtagandeavtal med Afghanistan. Hittills har endast Norge och Nederländerna tvångsutvisat barn under 2016; Norge har gjort det i större skala än Nederländerna.

Både den norska och danska regeringen har aviserat att de vill öppna barnhem, eller liknande institutioner, i Afghanistan för att se till att det "ordnade mottagande" som krävs för att kunna tvångsutvisa ensamkommande barn finns på plats. Mot bakgrund av det tidigare ERPUM-samarbetet som syftade till att upprätta ordnat mottagande i Afghanistan, där Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna deltog och Danmark medverkade som observatör, och det faktum att samarbete ofta sker kring dessa frågor finns det givetvis goda anledningar att tro att även den svenska regeringen har liknande planer.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Har ministern, eller någon annan del av regeringen, haft kontakt med representanter för den norska eller danska regeringen angående upprättande av barnhem, eller motsvarande institutioner, och hur svarade regeringen i så fall?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 16-12-12:

Stoppa utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Ingrid Eckerman

"Vi förstår att invandringen måste regleras, men regleringen måste ha nyanser. Denna grupp särskilt utsatta ungdomar måste ges undantag. Vi är oroade för de afghanska ungdomarnas framtid."

Vi är tiotusentals som har protesterat mot tvångsutvisningarna av ungdomar med afghansk bakgrund. Att ge dessa ungdomar ett temporärt uppehållstillstånd för att låta dem slutföra sin skolgång minskar riskerna för att antalet papperslösa unga människor i vårt land exploderar. Det nya lagförslaget tycks dock mest vara spel för gallerierna då de flesta ensamkommande får sin ålder höjd till 18 år.

Tvångsutvisningarna fortsätter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Individuell Människohjälp 16-12-15:

Vi riskerar slutet för en solidarisk svensk asylpolitik till sidans topp

När EUs regeringschefer träffas för årets sista möte ligger fokus på migrationspolitiken. I ett gemensamt brev till statsminister Stefan Löfvén kräver svenska civilsamhällesorganisationer att regeringen tydliggör Sveriges position i förhandlingarna.

IM, som är en av de organisationer som undertecknat brevet, oroas över EU-kommissionens förslag på en ny gemensam asylpolitik som kommer vara bindande för samtliga medlemsländer. En EU-gemensam asylpolitik skulle i teorin kunna innebära många fördelar, men om nuvarande förslag går igenom kommer det bland annat omöjliggöra en återgång till permanenta uppehållstillstånd.

- Vi har vid upprepade tillfällen riktat kraftfull kritik mot den tillfälliga politik som riksdagen röstade igenom i somras eftersom den slår sönder familjer, ökar hotet om våld mot framför allt kvinnor och barn och försvårar integration för de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Med EUs förslag till ny asylpolitik skulle mycket av den politiken göras permanent. Det vore ett permanent hejdå till en solidarisk svensk asylpolitik, säger Ann Svensén, IMs generalsekreterare.

Villkorat bistånd

Samtidigt som en ny gemensam asylpolitik tar form sker flera processer inom EU för att förhindra att flyktingar ska kunna nå unionens gränser. Med avtalet med Turkiet som förebild förhandlas nu ett antal så kallade "compacts" med länder i EUs närområde, som exempelvis Libanon, Jordanien och Mali. EU lockar länderna till samarbete genom löften om biståndspengar. Att villkora bistånd efter säkerhetspolitiska agendor går emot grundläggande principer för gott bistånd. Samtidigt förs ingen diskussion om de humanitära konsekvenserna av liknande avtal.

(...)

Hela pressmeddelandet med länk till brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 16-12-14:

"Sverige måste återgå till en reglerad invandringspolitik" till sidans topp

Sverige behöver ett nytt projekt. Många LO-medlemmar vi träffar tycker att utvecklingen i vårt land går åt fel håll. En del av det som gått fel beror på att vi hade en högerregering. Men arbetarrörelsen är medskyldig till de växande klyftorna. Vi måste nu lyssna, erkänna problemen och erbjuda konkreta lösningar, skriver LO:s ledning.

LO:s medlemmar har något att berätta. Det är berättelsen om ett annat Sverige än det som brukar synas i mediedebatten, där avdrag för hemstädning uppmärksammas mer än otrygga anställningar, delade turer och visstider. Där ett snöoväder i Stockholms innerstad behandlas som en riksnyhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TCO-företrädare i Dagens Nyheter debatt 16-12-15: "Arbetskraftsinvandring en förutsättning för utveckling" (Extern länk)

Annie Lööf (C) i Dagens Nyheter 16-12-15: "LO-ledningens resonemang är upprörande" (Extern länk)

Företrädare för Grön Ungdom i Dagens Nyheter 16-12-15: "?Vill LO skrota asylrätten helt?" (Extern länk)

Lena Micko mfl i Dagens Nyheter 16-12-15: "Vi behöver inte mer statlig styrning av skolan" (Extern länk)

Slutreplik från LO i Dagens Nyheter 16-12-15: "Ökande klyftor skapar legitim oro" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-12-20:

Väcker förnyad kritik mot Merkels flyktingpolitik till sidans topp

Händelsen med lastbilen på julmarknaden i Berlin frammanar redan samma dygn förnyad kritik mot förbundskansler Angela Merkel och den förda flyktingpolitiken. För Merkelregeringen är det nu, med mindre än ett år kvar till val, viktigt att visa att man har kontroll över situationen.

Dådet mot julmarknaden i hjärtat av Berlin har utlöst förnyad kritik av Angela Merkels generösa flyktingpolitik.

Redan innan dådets motiv är klarlagt har den högerpopulistiska nykomlingen på den politiska kartan, partiet Alternativ för Tyskland, AFD, förklarat att regeringen bär ansvar och är medskyldigt för det som hänt.

- Tyskland är inte längre säkert, säger Franke Petry, partiordförande för AFD.

Krav på justerad säkerhetspolitik

Gränserna måste bli bättre kontrollerade, hävdar hon och att moskéer som predikar jihadism måste stängas.

Även Merkelregeringens huvudkritiker, Horst Seehofer, från systerpartiet CSU, kräver att invandrings- och säkerhetspolitiken måste justeras på nytt.

- Det är vi skyldiga offren och hela befolkningen, sa han i ett uttalande i München idag.

"Inte alla kan eller får stanna"

Angela Merkel blev omvald för nionde gången som partiordförande i det kristdemokratiska partiet CDU under partiets kongress i Essen i början av december.

Hon erkände att flyktingsituationen under 2015 varit svår och att den inte får upprepas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 16-12-14:

The Manufacture of Hatred: Scapegoating Refugees in Central Europe till sidans topp

Our in-depth investigation uncovers the anti-refugee propaganda machine that fostered xenophobia in Hungary, derailed the E.U. response to the refugee crisis and is spreading to the Czech Republic and beyond.

Agnes Urbanics is happy to talk to strangers as long as they speak quietly. Inside the kindergarten where she works in Letkes, a hamlet near Hungary's northern border with Slovakia, the children are sleeping. Two dozen Hungarian toddlers are having their afternoon nap in one of the classrooms, while Agnes and her fellow teachers tidy up. There is an obvious pride in the new facility, one of the fruits of Hungary's membership of the European Union, paid for by the structural funds that flowed with it.

The flags of Hungary and the E.U. form a trinity with the cross that hangs above the entrance. It seems an odd place to celebrate defiance of Brussels, but Letkes was among the areas with the highest voter turnout in the referendum in October called to rally Hungarians against an E.U. plan to distribute some newly arrived refugees among member states.

Agnes has strong feelings about the vote: "It was important to send a strong message that we don't want them. I really hope there will be no resettlement of migrants because it could become really dangerous here."

The 41-year-old has an open and friendly face, framed by short, graying hair and sensible glasses. She volunteers at church charity drives and says she worries about starving children in Africa. Agnes speaks with a calm and measured tone as she explains that the migrants coming to Hungary are "dirty" and "violent" and that they are "mostly young men who don't want to work."

A friend of hers is frightened to walk 150ft (50m) to work at the mayor's office because she heard a rumor about migrants raping a Hungarian woman in a town about an hour's drive away.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-12-08:

Anders Borg ångrar migrationsuppgörelsen till sidans topp

Arbetsrätten och migrationsuppgörelsen. Det är två frågor som den före detta finansministern Anders Borg ångrar från sin tid i regeringen. "Hade man vetat att vi skulle ha den här flyktingsituationen hade man inte gått i den riktningen", säger han.

Det har gått strax över två år sedan Sveriges före detta finansminister Anders Borg (M), efter Alliansens valförlust 2014 lämnade politiken och offentlighetens ljus.

I SVT:s Min Sanning berättar han nu för programledare Anna Hedenmo om samarbetet med dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. I stort har han bara lovord om samspelet. Deras olika sätt var något som kompletterade varandra bra, menar han.

- Ska man bli partiledare ska man nog tycka att den delen av det politiska arbetet är något man trivs med och får energi av.

- Jag tycker att man kan vara politiker på olika sätt.

Oenighet om arbetsrätten

Om det var någon politisk fråga som splittrade de två vapendragarna var det dock arbetsrätten och Las (lagen om anställningsskydd). Borg själv anser att den borgerliga regeringen borde ha genomfört större förändringar där, och ser det som ett av skälen till att man förlorade valet 2014.

- Fredrik ansåg att vi inte borde göra den typen av förändringar, och han var ju statsminister så det var han som bestämde.

- Jag har väldigt stor respekt för de bedömningar han gjorde, men jag tror, särskilt när man har fått förmånen att ha fått fundera ett litet tag på det här, att för Sverige vore det mycket bra om vi fick en mer flexibel arbetsmarknad.

- Vi har en tudelad arbetsmarknad i dag där unga människor, och ännu mer så nyanlända, har svårt att komma in, och den lagstiftningen bidrar till det, det är jag övertygad om, säger Borg.

Ångrar uppgörelse med MP

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-17: Fridolin slår tillbaka mot Anders Borgs anklagelse om extrem invandringspolitik (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-12: Reinfeldt: "Fortsätter att tro att en öppen värld är bättre" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR December 2016:

Mapping statelessness in Sweden till sidans topp

/utdrag:/ Sweden is a party to both the 1954 Convention and the 1961 Convention, as well as the ECN. Furthermore, Sweden has made a political commitment to end statelessness globally. At the Ministerial Intergovernmental Event on Refugees and Stateless Persons convened by UNHCR in December 2011, Sweden was one of the countries that pledged to address statelessness through foreign policy initiatives, and remove its reservations to the 1954 Convention.24

To date, Sweden maintains reservations to Article 8 (exemption from exceptional measures), Article 12(1) (personal status), and Article 24(1)(b) which is accompanied by the following text: "Notwithstanding the rule concerning the treatment of stateless persons as nationals, Sweden will not be bound to accord to stateless persons the same treatment as is accorded to nationals in respect of the possibility of entitlement to a national pension under the provisions of the National Insurance Act (...)

Sweden also maintains its reservation to Article 24(3), and to Article 25(2) with the explanation that "Sweden does not consider itself obliged to cause a Swedish authority, in lieu of a foreign authority, to deliver certificates for the issuance of which there is insuffcient documentation in Sweden."

According to the statistics published by the Swedish Population Register and the SMA, Sweden has a relatively large stateless population, consisting of persons who have migrated to Sweden to seek international protection or stay for other reasons, as well as persons born stateless in Sweden.

During the past five years, Sweden has received between 28,000 and 163,000 asylum applications per year, 25 out of which around 4 per cent to 13 per cent have been lodged by stateless persons (see Table 6 for a breakdown of numbers). Despite this, the issue of statelessness remains largely unknown and unexplored by the national authorities and Swedish civil society.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se också:

UNHCR 2016: What is Statelessness? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 16-12-10:

Regeringen vässar arbetet för de mänskliga rättigheterna till sidans topp

I samband med den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna, som firas idag, lämnar regeringen över skrivelsen om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen. Regeringen höjer nu sina ambitioner för att motverka den negativa trenden globalt där respekten för mänskliga rättigheter undermineras och demokratin ställs under allt hårdare tryck.

Skrivelsen lägger grunden för hur Sverige ska främja de mänskliga rättigheterna demokratin och rättsstatens principer inom hela utrikespolitiken de kommande åren. Skrivelsen omfattar hela utrikespolitiken: utrikes- och säkerhetspolitiken, det internationella utvecklingssamarbetet och handels- och främjandepolitiken.

- När världsläget är svårt blir det än viktigare att ha en tydlig kompass i utrikespolitiken. Därför vässar vi vårt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Om åsikten är fri, parlamentsvalet rättvist och domstolen opartisk så kan ett samhälle byggas där människovärdet är grunden och rättigheter inte kränks, säger utrikesminister Margot Wallström.

Skrivelsen innehåller tydliga avsiktsförklaringar för vad regeringen avser göra inom frågor som ökad rättssäkerhet, yttrande-och åsiktsfrihet, demokratiska processer såsom genomförande av fria och rättvisa val, rätten till utbildning, jämställdhet, barnets rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa, religions-och övertygelsefrihet, rätten till arbete. Kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter utgör fortsatt en prioritering.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FN:s kommitté mot tortyr 16-12-19:

List of issues prior to submission of the eighth periodic report of Sweden till sidans topp

/En lista till svenska myndigheter med uppföljningsfrågor från föregående rapport och frågor inför nästa rapport, rörande hur Sverige uppfyller FN:s konvention mot tortyr. I listan finns bland annat frågor om den nya asyllagstiftningen, om hur Sverige identifierar och bemöter asylsökande som utsatts för tortyr, om utvisningar och särskilt eventuella utvisningar efter diplomatiska garantier, om utbildning kring tortyrkonventionen mm./

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-12-16:

ECRE introduces policy notes in new format till sidans topp

"The ECRE Policy Note series introduces a new shorter format to provide a succinct overview of our positions, drawing on the rigorous detailed analysis that is heart of ECRE's work. The format is intended to ensure that the broadest possible audience is reached," says Catherine Woollard, ECRE Secretary General.

The first three policy notes are available at the ECRE website and we will present the following editions in the Weekly Bulletin as they are produced.

+ Protected Across Borders: Mutual Recognition of Asylum Decisions in the EU

ECRE'S Policy note assesses legal provisions and practice on mutual recognition and recommends reforms to create a common status valid across the EU.

+ The Road out of Dublin: reform of the Dublin Regulation

ECRE's Policy note provides an overview of the main changes in the proposal to recast the Dublin Regulation and presents its recommendations for the EU policy-makers working on the recast.

+ Untying the EU Resettlement Framework

ECRE's Policy note analyzes the proposal for an EU resettlement framework and sets out ECRE's recommendations for breaking the link with migration control and preserving the humanitarian focus of resettlement.

Hämta dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 16-12-13:

Han får kulturer att mötas till sidans topp

Han har fått höra att han får folk att gråta. Fler tårar lär falla när Eslam Al Hamdans nya dansföreställning om flykten från kriget har premiär.

Flera tusen personer har sett den förra föreställningen "Refugee story" som han och vännerna från Vida Vätterns flyktingboende och elever på kulturskolan i Ödeshög skapade för ett år sedan. Otroliga 25 framträdanden har det blivit. Med dans, filmbilder och ljudillustrationer berättade de historien om pappan som lämnar sin dotter vid Medelhavets strand för att fortsätta den farliga resan mot ett nytt liv.

Den nya föreställningen heter "The other way". Där utspelar sig en del av handlingen i den nordafrikanska öknen där cyniska människosmugglare drar egna fördelar av flyktingströmmen. I lastbilar och jeepar fraktar de människor mot kusten där andra faror väntar.

- Flyktingarna får veta att om de ramlar av den överfulla bilen så blir de inte upplockade, berättar Eslam.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.