ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 8 december 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 16-12-07:

Budgetbeslut: Pengar till migration till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengar inom utgiftsområdet migration ska fördelas för 2017. Sammanlagt går cirka 33 miljarder till det här området.

Den största delen av pengarna, drygt 23,7 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande. För detta avsätts 2,8 miljarder mer jämfört med förra året. Migrationsverket får 5,9 miljarder kronor, vilket är drygt 1,6 miljarder mer än förra året. Drygt 1 miljard går till domstolsprövning i utlänningsmål.

Riksdagen sa också nej till motioner som handlar om bland annat obligatoriska hälsoundersökningar, undervisning i svenska och samhällsorientering under asyltiden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen sa även nej till motioner som rör uttagning av så kallade kvotflyktingar.

Se betänkandet, protokoll från debatten och omröstning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-11-28:

Förslag om att studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd till sidans topp

Justitiedepartementet remitterar i dag utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Utkastet innehåller förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått.

I utkastet föreslås bland annat att:

+ den som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, och ensamkommande barn som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt utlänningslagen på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid,

+ ensamkommande barn som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå,

+ när grunden för det tidigare tillståndet har upphört ska den som studerar och sköter sina studier kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för att ha möjlighet att fortsätta sina studier,

+ det ska vara möjligt för den som har fått ett längre eller ett beviljat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller hon kan försörja sig och

+ det ska dessutom finnas en möjlighet till en etableringsfas på sex månader efter studierna då man kan söka arbete.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Hämta förslaget (Extern länk)

Riksdagen 16-12-16: Interpellationsdebatt: Asylsökande som saknar skyddsskäl, av Johan Forssell (M) (Extern länk)

Riksdagens frågestund 16-12-15: Fråga av Daniel Riazat (V): Situationen för nyanlända elever (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-11-23:

Domstolar får hjälpas åt när migrationsmålen blir fler till sidans topp

Antalet migrationsmål i domstolarna väntas öka kraftigt de närmaste åren. För att migrationsdomstolarna ska kunna hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål sa riksdagen ja till ett förslag från regeringen om en tillfällig lösning under tre år. Det innebär att en migrationsdomstol ska kunna lämna över migrationsmål, och även andra mål, till andra förvaltningsdomstolar. Även den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra mål än migrationsmål till andra kammarrätter. Ett mål kan bara lämnas över till en domstol som redan har hand om samma typ av mål. Ytterligare en förutsättning för att mål ska få lämnas över är att det inte medför någon avsevärd olägenhet för någon part.

De tillfälliga bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Därefter ska möjligheterna att lämna över mål bara gälla migrationsmål som under samma förutsättningar som ovan ska få lämnas över mellan de olika migrationsdomstolarna.

Datum för beslutet: 23 november 2016

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Se betänkandet, protokoll från debatten och omröstningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-12-01:

Ett effektivt system för att frigöra platser på anläggningsboenden till sidans topp

Migrationsverket föreslås nu få möjlighet att be Polismyndigheten om hjälp för att förmå personer som inte får bo kvar i anläggningsboenden att flytta. På detta sätt kan systemet att frigöra platser för asylsökande bli mer effektivt. I dag, torsdagen den 1 december, överlämnar regeringen förslaget till Lagrådet.

- Det är viktigt att vi har ett effektivt system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden. De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför förmås att lämna dessa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp från Polismyndigheten, så kallad handräckning, för att få den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi att lämna sin plats vid anläggningsboendet. Den lag som då blir aktuell för ändring är lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 16-11-25:

Från Afghanistan/ Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Hur ser ni på säkerhetsläget i Afghanistan?

Migrationsverket bedömer att säkerhetssituationen i Afghanistan är allvarlig men varierar inom och mellan olika provinser. Många asylsökande som kommer från Afghanistan får därför stanna i Sverige, men inte alla. Av de beslut Migrationsverket fattat i år har knappt varannan asylsökande från Afghanistan fått uppehållstillstånd, för ensamkommande barn från Afghanistan får tre av fyra uppehållstillstånd. Det är när skyddsskäl saknas som utvisning blir aktuellt.

Migrationsverket arbetar med att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan och detta kommer att publiceras inom den närmsta tiden. Ett viktigt underlag till det rättsliga ställningstagandet som Migrationsverket tar fram är EASO:s senaste rapport om säkerhetssituationen i Afghanistan (från november 2016).

Hur bedömer ni situationen i Afghanistan för folkgruppen hazarer?

Migrationsverket bedömer att det inte finns ett generellt skyddsbehov endast på grund av att man tillhör folkgruppen hazarer. Däremot är det exempelvis många hazarer som söker asyl med individuella skäl och som därför får skydd i Sverige.

Hur kan det komma sig att UD avråder svenska medborgare från att resa till Afghanistan, medan Migrationsverket anser att det är tillräckligt säkert att utvisa personer dit?

Migrationsverket bedömer att säkerhetssituationen i Afghanistan är allvarlig och vi följer utvecklingen noga. Bedömningen av säkerhetsläget görs i relation till den lagstiftning vi måste följa och de olika definitioner av konflikter som görs i exempelvis Europadomstolens domar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio sjuhärad 16-11-28: Elever rädda för att utvisas till Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 16-11-30: Afghanska barn från Iran nekas uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

World Hazara Council 16-12-05:

Från Afghanistan/ Professor William Maley view on the return of Hazaras till sidans topp

I have been asked to provide an expert opinion on the safety of return to Afghanistan for members of the Hazara minority. I am Professor of Diplomacy at the Asia-Pacific College of Diplomacy at The Australian National University. I have published extensively on Afghan politics for over two decades, /... CV/ I visited Afghanistan most recently in August-September 2016, and interviewed survivors of several recent terrorist attacks; in April 2013 I carried out interviews in western districts of the city (notably in the Dasht-e Barchi district, scene of violent attacks on 13 August 2010) in which members of the Hazara ethnic group are concentrated.

Western governments continue to paint a very grim picture of the dangers affecting those in Afghanistan. The Australian Department of Foreign Affairs warns as of 22 November 2016 of 'the extremely dangerous security situation and the very high threat of terrorist attack'. It goes on that the 'frequency of attacks in Kabul has increased significantly', that 'Terrorist attacks can occur anywhere, anytime, and are particularly common in Kabul, and the southern and eastern provinces', and that 'Lawlessness exists in rural areas'. The US Department of State warns as of November 22, 2016 that 'Travel to all areas of Afghanistan remains unsafe', that 'Extremists associated with various Taliban networks, Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan Province (ISIL-KP), and members of other armed opposition groups are active throughout the country'.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-06:

Från Afghanistan/ Svar på skriftlig fråga: Återsändande av asylsökande till Afghanistan till sidans topp

Fråga 2016/17:409 av Markus Wiechel (SD)

I oktober i år skrev den svenska regeringen på ett avtal med Afghanistan om återsändande av asylsökande som inte beviljats asyl. Då hade Sverige genomfört omkring 700 återsändanden av asylsökande, men allt pekar på att siffran bör bli betydligt högre, om allt går rätt till.

Den afghanska regeringen såg då till att följa sina förpliktelser gentemot sina medborgare, men den har nu blivit överkörd av sitt parlament, som motsätter sig ett återtagande. Med anledning av detta bör den svenska regeringen naturligtvis vidta åtgärder för att möjliggöra ett framtida återtagande.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsministern:

Vad avser ministern och regeringen att göra, och kan det bli aktuellt att dra in bistånd som Sverige i dag ger till Afghanistan fram till dess att landet följer sina förpliktelser?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

(...) Hittills i år har drygt 800 afghaner återvänt till Afghanistan. Den afghanska regeringen har inte meddelat att avtalet inte längre skulle vara ikraft.

Regeringen upprätthåller en löpande dialog med den afghanska regeringen i syfte att kunna genomföra återvändanden från Sverige och för att diskutera frågor som rör samförståndsavtalet.

Sveriges bistånd till Afghanistan har inte använts för att få samförståndsavtalet till stånd, vi anser att detta hade kunnat vara kontraproduktivt.

Svaret i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 16-11-30:

Från Afghanistan/ Afghan parliament rejects bilateral agreement with Sweden till sidans topp

The Afghan parliament has rejected the bilateral agreement that would ensure that Afghanistan accepts its nationals, if they are deported from Sweden.

The agreement was signed by the two countries in the beginning of October, and was at the time welcomed by the Minister for Justice and Migration, Morgan Johansson, as something that would be a big help in the process of returning Afghan citizens whose asylum application in Sweden has been turned down.

So far this year, some 700 people have been returned to Afghanistan, after they were denied asylum here, but this number would rise significantly in the future, said Johansson in October.

After a majority in the Afghan parliament voted no to the agreement, Johansson said it is still unclear how this will affect this process.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-06:

Från Afghanistan/ Sverige kan fortsätta tvångsutvisa afghaner till sidans topp

Afghanistan fortsätter att ta emot de afghaner som tvångsutvisas från Sverige, trots att parlamentet i Kabul förra veckan avvisade återtagandeavtalet mellan de två länderna. Ett liknande avtal mellan Afghanistan och EU räcker för detta, meddelade den afghanska regeringen till den svenska i dag.

- Det betyder att vi kommer att kunna fortsätta att genomföra de planerade återresor som vi hade tänkt göra. Vi har fått klarat ut att regeringen i Afghanistan står fast vid det man har sagt från början, säger en nöjd migrationsminister Morgan Johansson.

I förra veckan sa det afghanska parlamentet överraskande nej till ett bilateralt avtal med Sverige, där afghanerna lovade att börja ta emot afghaner som tvångsutvisas dit.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-06

Från Eritrea/ Temarapport - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar till sidans topp

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den eritreanska medborgarskapslagstiftningen, folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning. Även Eritreas administrativa struktur belyses.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-12-07:

Från Irak/ 90 000 i flykt till sidans topp

I Irak har nu över 90.000 människor flytt från Nineveprovinsen och dess huvudstad Mosul efter att operationen att befria Mosul från terrorsekten IS inleddes i mitten av oktober.

FN fruktar att situationen kan urarta och de lokala flyktinglägren kämpar för att få hjälp.

- Ja vi har det bra här, vi är trygga. Men det finns små ormar och insekter, berättar Adam och hans syster Asma.

De är mellan åtta och elva år. Smutsiga men fulla av liv.

Asma i sin rosa huvud sjal och färgglada klänning. Som så många andra flickor väljer hon kläder som var förbjudna under IS som ett sätt att på avstånd äntligen få lite revansch.

Barnen har sett vad barn inte ska behöva se. Sin pappa få 40 piskrapp för att han sålt cigaretter, människor som anklagats för att vara tjuvar som fått händerna avhuggna och offentliga mord. Det skedde varje vecka berättar de.

Nu är de trygga i ett nyöppnat flyktingläger som rymmer 12.000 människor och som fylldes första dagen. Och så har det sett ut i alla läger berättar UNHCR:s chefskoordinator Frederic Cussigh.

Syskonen Assel flydde från Mosul för bara några dagar sedan och känner sig äntligen trygga, säger de.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 16-12-06: More than 82,000 Displaced by Mosul Fighting (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-11-30:

Från Turkiet/ Så hanteras turkiska asylansökningar till sidans topp

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket beslutade den 18 juli 2016 att tillfälligt inte fatta beslut i asylärenden rörande turkiska medborgare med trovärdig koppling till kuppförsöket den 15 juli 2016, anhängare till Fethullah Gülen och personer med trovärdig oppositionell politisk verksamhet. Mot bakgrund av att det under dagen förekommit felaktiga uppgifter i media i denna fråga vill Migrationsverket förtydliga följande.

Beslutet från i juli om att inte fatta beslut i vissa asylärenden gäller inte alla asylansökningar från personer med turkiskt medborgarskap. Beslutet innebär inte heller att turkiska medborgare med trovärdig koppling till kuppförsöket den 15 juli 2016, anhängare till Fethullah Gülen och personer med trovärdig oppositionell politisk verksamhet har beviljats asyl i Sverige eller är garanterade att få asyl i Sverige.

Beslutet har sin bakgrund i den osäkra situation i Turkiet som uppstod efter kuppförsöket och gäller fram till att Migrationsverket har tagit fram ny vägledning kring hur asylsökningar från turkiska medborgare ska bedömas.

Migrationsverket följer situationen i Turkiet noga och inhämtar information som ska kunna ligga till grund för framtida bedömningar.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-30:

Från Turkiet/ Allt fler turkar söker asyl i EU till sidans topp

Samtidigt som ordkriget mellan Turkiet och EU trappas upp söker allt fler turkiska medborgare asyl i EU.

- Preliminärt så tror vi att det beror på den osäkra situationen i Turket efter det misslyckade kuppförsöket i mitten av juli i år, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Fram till den 1 november hade det kommit 531 asylsökande från Turkiet - dubbelt så många som under hela förra året. Och efter det misslyckade kuppförsöket i somras har Migrationsverket valt att tills vidare lägga alla asylutredningar med koppling till kuppförsöket på is eftersom läget är så osäkert.

Det finns ännu ingen tillförlitlig statisk för hela EU. Den senaste siffran gäller fram till och med augusti: då hade närmare 6 000 turkiska medborgare sökt asyl, vilket är en fördubbling jämfört med samma period i fjol.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Jonna Sima i Aftonbladet 16-11-28: "Snart flyr turkar i båtar till Europa" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ETC ledare 16-12-04:

Solidariteten är kriminaliserad till sidans topp

Det finns inget i vår rättsordning som tvingar oss att straffa personer som hjälper flyktingar in i EU eller Sverige. Det finns inget som tvingar oss att kriminalisera solidaritet.

När skjutsade du en trött anhörig som kommit från en lång resa senast? Och bröt du i så fall mot lagen? Frågan kanske framstår som retorisk. Men för den man som år 2009 körde sin syster med familj över Öresundsbron för att de skulle kunna söka asyl i Sverige, på flykt från Syrien, är frågan allt annat än abstrakt.

Han dömdes i Högsta Domstolen (HD) för ringa människosmuggling. Fallet blev prejudicerande, det vill säga vägledande för framtida rättsprocesser. Sedan dess har ett hundratal processer per år som rört olika varianter av brottet människosmuggling passerat svenska domstolar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-06:

Falska visum utfärdade på svensk ambassad till sidans topp

En anställd vid Sveriges ambassad i Pakistans huvudstad Islamabad ska på falska grunder ha beviljat visum till ett stort antal afghanska medborgare. Han uppges också ha ändrat en kollegas avslagna visumansökningar till bifall.

Uppgifterna om de falska visumen finns med i en anmälan till Migrationsverkets personalansvarsnämnd, som nyhetsbyrån Siren begärt ut. Vid ett möte förra veckan beslutade nämnden att ärendet ska granskas djupare.

Den anställde har arbetat på Migrationsverket i mer än tio år. De senaste fyra åren har mannen varit tjänstledig för ett UD-uppdrag på ambassaden i Islamabad.

Hur mannen blev upptäckt och om han har tagit betalt för att bevilja visum på falska grunder är inte känt. Enligt Migrationsverket handlar det i dagsläget om ett 70-tal visumbeslut som utreds. De flesta av dem har gällt tillfälligt under en 90-dagarsperiod.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-11-30:

Ungern/ Misuse of terrorism provisions, man involved in border clash jailed for 10 years till sidans topp

In response to the sentencing of Ahmed H, to 10 years in prison on terrorism charges for his involvement in clashes with Hungarian border guards at a Serbia-Hungary border crossing last year, Gauri van Gulik, Amnesty International's Deputy Europe Directorwho attended the court hearing said:

"This verdict is based on a blatant misuse of terrorism provisions and reflects a disturbing confluence of two dangerous trends: the misuse of terrorism-related offenses and the appalling treatment of refugees and migrants."

"A father, who was trying to help his elderly Syrian parents reach safety now faces 10 years in prison. Throwing stones and entering a country irregularly does not constitute terrorism and cannot justify this draconian ruling. Ahmed H's terrorism verdict should be quashed on appeal."

Länkar till Amnestys dokumentation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-27:

Sydafrika/ Migranter kan tvångsflyttas från Sydafrika till sidans topp

Sydafrika har en rekordstor invandring i förhållande till sin befolkning och regeringen har kommit med förslag för att skruva åt den rejält. Tillfälliga uppehållstillstånd har länge varit vanligt, men nu talas det alltmer om att deportera migranter.

Vår migrationskorrespondent Alice Petrén var i går, lördag, vid Sydafrikas norra gräns mot Zimbabwe, där en stor del av flyktingarna och migranterna kommer.

- Här ser du hur stängslet är helt förstört, säger Andrew Malatjie, som jobbar för IOM, Internationella Migrationsorganisationen, i Sydafrikas nordligaste gränsstad Musina.

Han kör mig längst de tre raderna av taggtråd som ska hindra afrikaner norrifrån, flyktingar och migranter, att ta sig in hit. Men stängslen är fulla av hål och omkullfallna och elstängslet i mitten är avstängt sedan över tjugo år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 16-11-24:

Gruppinformation bara för kvinnor till sidans topp

Sedan i höstas erbjuder Migrationsverkets mottagningsenhet 2 i Karlstad små grupper av kvinnor särskild gruppinformation. Syftet är att ge dem särskild uppmärksamhet och möjlighet att komma till tals.

Bakgrunden är att mottagningspersonal i Värmland för en tid sedan fick signaler om att kvinnorna inte tillgodogjorde sig och deltog i gruppinformationen på samma villkor som männen. Många kvinnor pratade inte under mötena, de ställde inte frågor när män var närvarande och inte heller i för stora grupper.

Start i september

Efter sommaren tog Gunilla Hernström och Jessica Grönstedt, boendeansvariga, fram en plan och ett material för särskilda informationsträffar för kvinnor.

Den 1 september var det premiär. Det första mötet riktade sig till afghanska kvinnor på ett boende i Sunne.

- Det fanns ett stort intresse för mötet och alla inbjudna kvinnor kom. Det kändes som vi hade träffat rätt. Och efteråt ville kvinnorna nästan inte att vi skulle gå, säger Gunilla Hernström.

En liten grupp runt ett bord

Kvinnoinformationen riktar sig till nyanlända asylsökande kvinnor i hela Värmland. Högst 15 kvinnor födda år 2000 eller tidigare kallas varje gång.

Gunilla Hernström och Jessica Grönstedt samlar kvinnorna runt ett bord - det gör det lättare för alla att delta i diskussionerna. Om kvinnorna inte har någon som kan ta hand om sina små barn kan de ha med sig dem på mötet.

Mötena inleds med att Gunilla Hernström och Jessica Grönstedt berättar om varför de erbjuder information bara för kvinnor och att informationen är lika viktig för kvinnor som för män. De har alltid med sig en kvinnlig tolk. I början av mötet gör de också klart att de har tystnadsplikt och inte diskuterar enskilda ärenden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 16-11-24:

Lärare protesterar mot flyktingpolitiken till sidans topp

Lärarnas riksförbund riktar kritik mot flyktingpolitiken.

- Den skadar eleverna, säger ordförande Åsa Fahlén.

I dag går tusentals ungdomar som riskerar att utvisas när de fyller 18 i den svenska skolan.

Situationen tär på både på eleverna och på lärarna som möter oroliga ungdomar, enligt Lärarnas riksförbund.

Lina-Maria Abrahamsson jobbar som lärare på Angeredsgymnasiets språkintroduktion och där har lärarna tillgång till en psykolog för att klara av jobbet.

- Vi får verkligen stålsätta oss varje dag för att inte förlora hoppet. För vi vill naturligtvis inte utstråla det framför våra elever, men bakom stängda dörrar är det mycket tårar, säger hon.

- Sen får man ta tag i sig själv igen, tänka positivt och gå ut och kämpa för de här ungdomarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 16-11-29:

Läraren och de ensamkommande, en liten kärlekshistoria till sidans topp

De kom till ett Sverige med öppen famn. Nu lever de ensamkommande afghanska pojkarna under hot om utvisning. Men en famn som inte stängs är läraren Matilda Ewerfälts. Om hon bara kunde skulle hon rädda dem alla.

Matilda Ewerfält tycker att hon har världens bästa jobb.

Varje dag undervisar hon en klass med 19 ensamkommande afghanska pojkar. Hon kan inte tänka sig en bättre klass att arbeta med eller ett jobb som är mer engagerande.

Pojkarna verkar älska henne.

Matilda Ewerfält har därför också det värsta jobb en lärare kan ha.

- Det är 19 pojkar som alla lever under utvisningshot. För dem är det som att leva under dödshot, säger hon.

- Hur gör man för att inte påverkas av det som lärare?

Mycket studiemotiverade

Matilda Ewerfält arbetar på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping där många nyanlända gymnasieelever pluggar på vad som kallas Språkintro.

Det är en slags grundkurs i svenska och andra ämnen för att så snabbt som möjligt komma in i både samhället och det svenska utbildningssystemet.

Det här är andra läsåret som hon arbetar med de afghanska pojkarna, alla i klassen kom till Sverige med den stora vågen av flyktingar mitt i förra höstterminen.

- De är ju på många sätt som alla andra killar i gymnasiet, men generellt är de väldigt studiemotiverade. De vill lära sig svenska, de vill jobba för att skapa sig ett bra liv här. De kommer från ett liv där de nästan helt saknade möjligheter, nu ser de sin chans och vill ta den, säger Matilda.

Men det har blivit svårare sedan 6 oktober, när Sverige skrev ett nytt avtal med Afghanistan för att underlätta återvändandet för de ensamkommande pojkarna. Eller som Svenska Dagbladet uttryckte saken i sin rubrik:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-25:

Självmordstankar vanligt bland unga ensamkommande till sidans topp

Nära 40 procent av alla ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län har tankar på att ta sitt liv.

- Många uttrycker att om jag inte kan stanna kan jag lika bra dö här, säger enhetschefen Mikael Billing.

Under årets tio första månader skrevs drygt 630 asylsökande barn och ungdomar in på den landstingsägda delen av BUP i Stockholm. Det är mer än en dubblering jämfört med hela förra året.

Då hade BUP kontakt med 287 patienter.

Till stor del förklarar Mikael Billing, chef för den asylpsykiatriska enheten på BUP i Stockholm, den dramatiska ökningen med att Stockholms län tagit emot betydligt fler ensamkommande ungdomar i år jämfört med tidigare. Men han ser också en gradvis ökning av psykisk ohälsa i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Fler och fler av dem som skrivs in på barn- och ungdomspsykiatrin kommer från Afghanistan.

Barnen som kommer till den asylpsykiatriska enheten har fått remiss från BUP:s öppenvård. De vanligaste orsakerna är sömnproblem, ångest och depressiva symptom. Omkring hälften av dem känner stor oro och ängslan.

Men statistik från inskrivningsformulären till BUP visar också att mellan 30 och 40 procent av både pojkarna och flickorna har suicidtankar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-12-07: Psykiatrin: Rutiner avgörande för ensamkommande barn (Extern länk)

SvT Småland 16-11-24: Fotbollen hjälper flyktingbarn att glömma oron (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning 16-11-30:

Färre asylsökande ger kommunen sämre ekonomi till sidans topp

Västerås stad går mot tuffare tider. Nästa års resultat blir sämre än väntat. Någon skattehöjning är dock inte aktuell och extra satsningar görs ändå på grundskolan.

Det blev lite av en överraskning för kommunen när prognosen över nästa års skatteintäkter presenterades för någon månad sedan. Då upptäcktes att intäkterna inte alls ser ut att bli lika stora nästa år, som man räknade med när kommunens i somras tog beslut om budgeten 2017.

- Ett av huvudskälen är att antalet asylsökande har blivit färre i år. Den prognos som fanns tidigare räknade med att det skulle bli fler arbetstillfällen i den sektorn. Men nu avvecklas dessutom många boenden, berättar Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samma situation råder förstås i många andra kommuner som också räknat med fler arbetstillfällen på grund av flyktingvågen.

När kommuninvånarna arbetar färre timmar, betalar de mindre i kommunalskatt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-12-07:

1.800 kan få gå från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket kan tvingas att minska antalet anställda med cirka 1.800 nästa år. Det är en följd av att flyktingströmmen till Sverige minskat under året. Personalen har redan informerats.

Under förra veckan informerades personal på Migrationsverket om att stora personalomställningar kommer att genomföras det närmaste året. Det som en följd av att antalet asylsökande minskat under året.

Även bland personal som varit anställda i flera år finns nu en oro över vad som kan komma att hända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Örebro 16-12-07: Migrationsverket: "Vi måste omplacera" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TrT World 16-11-27:

Grekland/ No country for Afghans till sidans topp

Three years ago, the Taliban shot an officer of the Afghan intelligence agency in Kapisa, in northeastern Afghanistan.

The armed group often targets government workers, but this killing was different.

It led the officer's three remaining family members, his two sons and a daughter-in-law, on a journey across two continents.

Soon after his father's assassination, Ezmarai, 24, realised that his entire family had been added to a Taliban hit list. They came under direct attack at least two more times over the next two years.

First, Ezmarai's 15-year-old brother was shot at, but was unhurt. Then their car came under Taliban fire.

"We've all become targets," Nadia, Ezmarai's 22-year-old wife, recalled in a hushed tone.

Late last spring, after gathering the nearly 5,000 euro for the trip, they decided to leave everything behind, including their home and the family's land, for a chance at safety in Europe.

By the time they were crammed into a boat on the Aegean coast last May, they had a new reason to seek asylum in the European Union: Nadia was pregnant with their first child.

As the inflatable boat - teeming with fellow refugees from Afghanistan, Iraq and Syria - rocked in the darkness of the night, they prayed that in Europe, their baby would see a better life, free from war.

But life in Europe has not turned out as they had envisioned.

With European nations having closed their borders even before the couple arrived in Greece, they have found themselves stuck living in the military-run Schisto refugee camp, 15 kilometres from the Port of Piraeus.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-24:

Sydafrika/ Sydafrika tar emot fler flyktingar än EU till sidans topp

Sydafrika är en magnet för flyktingar och migranter på den afrikanska kontinenten och flera andra nationaliteter ökar också stadigt i landet.

Migrationen inom den afrikanska kontinenten är stor och Sydafrika har en mycket stark dragningskraft. Det menar Richard Ots, chef för IOM - Internationella migrationsorganisationen i Sydafrika

- Ja definitivt. Sydafrika ser sig själv som en magnet och detta har sina för- och nackdelar, säger Richard Ots.

Migranterna kommer från södra Afrika, från Afrikas horn, Somalia, Etiopien och Eritrea och sedan även från andra afrikanska länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 16-11-24:

Sydafrika/ Migranter utsatta i Sydafrika till sidans topp

I Sydafrika lever åtminstone fem miljoner migranter. Sydafrika drar till sig människor från hela kontinenten, men byråkratin är omfattande och för de invandrade är pappershanteringen svår att hantera och oöverskådlig. Många har sökt asyl vilket ger en chans att stanna i landet och jobba, andra har olika typer av tillstånd. Vår migrationskorrespondent Alice Petrén sökte igår upp ett av inrikesministeriets få adresser i huvudstaden Pretoria, dit migranter ska ta sig för att få ordning på sina papper. Hör hennes reportage.

I huvudstaden Pretoria är det packat med människor utanför inrikesministeriet. Folk står med paraplyer för att skydda sig mot solen. Här kan de ta passfoton och det finns matstånd. Det står fullt med folk står sand, sten och sopor. Från insidan av galler och murar tittar tjänstemän ut.

Det börjar lugnt när jag och en brittisk kollega börjar röra oss fram mot och genom hopen av människor. Några killar stoppar mig och undrar om jag vill köpa plastfickor för 5 rand, ungefär 3.50 styck. Jag undrar om de tjänar bra och de svarar Ja, visst, men skrattar sedan och medger att det blir bara 70 kronor om dagen.

Så här långt är det lugnt. Jag går med bandspelaren och tar lite bilder med mobilen. Det är etiopier, som är välkomna på onsdagar att försöka förnya sina papper och de är fortfarande väldigt många, fastän klockan redan har hunnit bli tre på eftermiddagen. En prydlig välsminkad ung etiopiska sitter missmodig på en pall bland många andra och säger att det är fjärde veckan hon nu förgäves har varit här hela dagen utan att få tala med någon och få några besked.

Mängder av män står vända med ansiktena upp mot kanten på muren, som omgärdar Marabastad, inrikesministeriets flyktingkontor i Pretoria. Ingen kommer innanför. Grindarna är stängda. Sedan kontoret i Johannesburg blev invaderat av uppretade, frustrerade migranter så vågar myndigheterna inte släppa in någon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sydsvenskan 16-12-04:

Tusentals barn görs vuxna utan bevis i det svenska asyllotteriet till sidans topp

Rahman Ibrahimi sa att han var tretton när han sökte asyl förra året. Nu har Migrationsverket bestämt att han är arton och ska utvisas till Afghanistan - ett land han aldrig varit i. Hittills i år har 2 538 ensamkommande bedömts vara vuxna, utan medicinska belägg.

- Minns du när jag kom hem efter semestern?

Mozdeh Nabavi klappar Rahman på handen.

- Jag fick ju stå på tårna för att krama om dig.

Vi sitter runt ett bord på ett av Aleris nyrenoverade stödboenden i Malmö. Rahman sitter tyst och stirrar ner i bordet medan hans gode man vänder sig mot oss.

- Han växer ju så det knakar, precis som min egen son.

När Rahman sökte asyl i Sverige i slutet av juli förra året uppgav han att han var född 2002, och alltså var 13 år. Han berättade att det var hans syster som sagt det. Några id-handlingar hade han inte, varken pass eller den enklare afghanska id-handlingen tazkira.

Migrationsverket godtog Rahmans ålder utan frågor. Det gjorde socialtjänsten också när han placerades på en avdelning för barn under femton år på ett av bolaget Aleris HVB-hem i Malmö. Inte heller där fanns några misstankar om att Rahman - med sin späda kroppsbyggnad och begynnande målbrott - skulle vara äldre än han uppgett.

- Vi gör alltid en egen bedömning så att de passar in i målgruppen, säger Aleris föreståndare Tina Rosén.

Det senaste året har personalen på Aleris känt sig tvungna att skärpa rutinerna. Sedan förra sommaren har allt fler av de ensamkommande som placerats på deras boenden verkat överåriga, både till utseende, beteende och behov.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sydsvenskan 16-12-04: De gjordes vuxna under 2016 - några exempel (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 16-11-23: Migrationsverket: Vi informerar om bevismedlen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 16-12-06:

I kommunernas tombola får vissa fortsätta vara barn medan andra blir vuxna till sidans topp

Alla tre har skrivits upp i ålder. Men de bor i olika kommuner och påverkas därför helt olika. Amir fick en timme på sig att packa sina grejer. Omid fick bo kvar på sitt HVB-hem. Mohamad skickades runt till olika vuxenboenden, tills han plötsligt bedömdes vara barn igen.

Mohamad, Omid och Amir är tre av de totalt 2 538 asylsökande som Migrationsverket skrivit upp i ålder hittills i år. Eftersom de bor i olika städer, med olika regler, har deras nya ålder fått vitt skilda konsekvenser.

Bland många av landets 290 kommuner är förvirringen stor. Idag finns ingen lag eller praxis som bestämmer hur en kommun ska agera när ensamkommande skrivs upp i ålder. I praktiken betyder det att kommunerna själva får avgöra vad som är rätt och fel och vilka regler som ska gälla tills Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft.

Vissa drar genast tillbaka allt stöd som minderåriga har rätt till - god man, boende och skola. Andra gör ingenting förrän Migrationsdomstolen sagt sitt.

Landskrona. Mohamad blev vuxen och sedan barn igen

I slutet av augusti åkte Mohamad och hans gode man Irene Kunosson till Migrationsverket i Malmö. Med sig hade han alla sina tillhörigheter.

Båda visste vad som väntade. Mohamad skulle utvisas till Afghanistan. Eftersom han inte kunnat visa några id-handlingar eller gjort någon medicinsk åldersundersökning trodde myndigheten inte på att han var 16 år. Han bedömdes istället vara arton år, meddelade handläggaren på Migrationsverket.

- När vi hade varit på Migrationsverket fick jag inte åka hem igen, säger Mohamad.

I Landskrona där han bott under sitt år i Sverige måste alla som skrivs upp i ålder omedelbart flytta från sina HVB-hem, även om Migrationsverkets beslut inte vunnit laga kraft.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JP Infonet november 2016:

Hur ska kommunen göra när Migrationsverket skriver upp ett barns ålder till sidans topp

Det förekommer att Migrationsverket under asylprocessen eller i samband med det slutliga beslutet om uppehållstillstånd gör bedömningen att den aktuella individen inte längre är ett barn utan 18 år eller äldre. Vår expert stadsjurist Natalie Glotz Stade förklarar hur en kommun bör reagera på denna typ av bedömning.

Justitieombudsmannen (JO) har i tre beslut tagit principiell ställning till Migrationsverkets åldersbedömningar av ensamkommande barn. I det första, från år 2012, klargör JO att Migrationsverkets åldersbedömningar under asylprocessen är beslut under handläggning som inte är överklagbara. JO kritiserar att ett ensamkommande barn behandlades som vuxen under handläggningstiden trots att barnet själv sagt att hon var 15 år.

(...)

Läs mer och hämta Natalie Glotz Stades analys (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 16-11-21: Motalalärare vädjar till socialnämnden (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 16-12-06: Ingen fortsatt placering efter 18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad 16-12-07:

Åldersdomen som 290 kommuner väntar otåligt på till sidans topp

Ska ensamkommande som skrivs upp i ålder ha rätt till skola, god man och boende tills beslutet vunnit laga kraft? 290 svenska kommuner tycker olika. Nu avgörs frågan av kammarrätten i Göteborg.

Hittills i år har 2 538 personer som sökt asyl i Sverige som minderåriga skrivits upp i ålder och gjorts myndiga av Migrationsverket - ofta på lösa grunder, visar HD och Sydsvenskans granskning.

Kommunerna gör olika när ensamkommande skrivs upp i ålder. Vissa drar omedelbart tillbaka allt stöd - skola, god man och boende - och hänvisar den asylsökande till Migrationsverket. Andra gör ingenting förrän beslutet vunnit laga kraft. Däribland Malmö stad.

Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad, har analyserat rättsläget och kommit fram till att "en kommun inte har stöd i vare sig lag eller allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen av ett asylärende."

Alltså: Kommunerna kan strunta i Migrationsverkets åldersuppskrivning tills beslutet vunnit laga kraft.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fått många samtal från rådvilla kommuner.

- Väldigt många har hört av sig under hösten eftersom så många barn skrivits upp i ålder, säger Eva von Schéele, förbundsjurist på SKL.

Hon delar Malmöjuristens bedömning men poängterar att SKL inte bestämmer hur kommuner ska agera, utan bara ger råd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-25:

Yttrande om åldersbedömning tidigare i asylprocessen till sidans topp

"Vi bör helt enkelt ödmjukt utgå från att det idag inte existerar någon metod att bevisa en ålder."

Den slutsatsen drar FARR i sitt remissvar om nya regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. FARR inleder remissvaret med en vidräkning med alla rättsosäkra metoder som använts de senaste tio åren. FARR välkomnar att det ska bli möjligt att överklaga åldersbedömningar men kräver att rätten till utredning och överklagande ska gälla alla åldrar som ändras, utan undantag för "uppenbart" vuxna. Enligt FARR lämnar uppenbarhetsbedömningarna utrymme för godtycke och förutfattade meningar. FARR vill att den uppgivna åldern ska gälla om det fortfarande råder osäkerhet efter utredning precis som det står i EU-direktiv. Resonemanget "du är vuxen tills du bevisat motsatsen" får inte användas!

Läs remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Vestmanlands Läns Tidning 16-11-23:

Krönikören får stanna och känner att han fått ett nytt liv till sidans topp

Arben Vata, journalist från Albanien som skriver krönikor i VLT, har fått uppehållstillstånd i Sverige. "Jag är lycklig", säger han.

- Jag känner mig pånyttfödd och kan starta ett nytt liv, säger VLT:s krönikör Arben Vata.

Han flydde från Albanien vintern 2014 efter att ha avslöjat korruption i hemlandet. Med familjen kom han till södra Dalarna.

Migrationsverket beviljade inte asyl men han överklagade och har nu fått rätt att stanna, efter beslut i Migrationsdomstolen.

- Jag känner mig skyddad här. Nu ska jag kämpa för att bli en bra person i samhället och för familjen, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-12-02:

UNHCR urges governments: People fleeing war to be considered as refugees till sidans topp

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Adrian Edwards - to whom quoted text may be attributed - at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.

Faced with record displacement from conflict, UNHCR, the UN Refugee Agency, has this week moved to reinforce the global refugee protection regime by issuing new guidelines on dealing with people fleeing their country because of war.

The guidelines aim to ensure that states generally consider those fleeing armed conflict and other violent crises as refugees. Discrepancies still exist today when determining refugee eligibility, with some countries not recognizing such a claim by victims of violence.

"The idea that one has to be singled out and individually targeted to be a refugee is a myth," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection Volker Türk. "The 1951 Refugee Convention, the cornerstone of our work, has always included refugees from war. But over the years it has been inconsistently applied, and some countries have required people fleeing war to prove they were individually targeted."

"These guidelines are crucial because most conflicts today target groups of civilians because of their real or perceived ethnic, religious, social or political affiliation. There is no question that those fleeing the devastating effects of armed conflict may indeed be refugees," he added.

UNHCR calls on all countries to follow the new guidelines in order to apply a consistent and harmonized standard for refugees, one that provides international protection to all who need it.

Forced displacement is at a record high globally, with 65.3 million people displaced as of the end of 2015. Refugees make up about a third of this total (21.3 million) with the overwhelming majority being people displaced within their own country.

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

Q&A: The 1951 Refugee Convention 'is as relevant today as it was at the time' (Extern länk)

UNHCR 16-12-07: UNHCR updates protection 'toolkit' for a world on the move (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning 16-11-27:

Han ska utvisas till ett land han inte känner till sidans topp

Mohammad har gjort sin sista entré i Utvandrarna på Västmanlands Teater. En flyktingberättelse som skakat om publiken. Nu väntar verkligheten: utvisning till Afghanistan, ett land han inte känner.

Blicken försvinner bakom tjocka glasögon men munnen ler brett när han berättar om sin statistroll på teatern.

- Jag har spelat en ung taliban som reser med Karl-Oskar och Kristina! Han skrattar:

- Jag som hatar talibanerna!

Intervjun med Mohammad Isai pendlar mellan skratt och fruktan. Mellan minnena från hans höst på teatern - och papperen som kommit från Migrationsverket. De säger att han bedöms vara 18 år och ska utvisas till Afghanistan.

- Jag känner ingen där. Jag lämnade Afghanistan när jag var två år.

Mohammad Isai delar sitt öde med många. Nästan 24 000 ensamkommande från Afghanistan sökte asyl i Sverige förra året. Men en ny, svensk praxis och ett återtagandeavtal med Afghanistan gör att många som fyllt eller ska fylla 18 år nu nekas uppehållstillstånd och avvisas.

Protesterna har varit massiva på svenska torg, även i Västerås den 29 oktober. Lärare, socialsekreterare och andra solidaritetsgrupper har gjort massupprop för de unga asylsökande och justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons återkommande svar har varit: "Sverige kan inte ta emot mellanösterns alla tonårspojkar". Förra veckan kom rapporten om att 1800 ensamkommande, asylsökande har "försvunnit" sedan 2013, ett 60-tal från länet. Farhågan är att många gått under jord, i en papperslös tillvaro som en följd av asylpolitiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Advokaten till Vestmanlands Läns Tidning 16-11-27: "Åldersuppgifterna är inte underbyggda" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 16-11-23:

Ramazans öppna brev till statsministern till sidans topp

I ett öppet brev till statsministern skriver nu Ramazan Shirzad från Robertsfors om beslutet som tvingar honom att skiljas från sin familj

VK har tidigare rapporterat om Ramazan Shirzad, 31, som flytt från Afghanistan till Sverige och som nu tvingas skiljas från sin familj. Nu har beslutet att avslå ansökan om uppehållstillstånd överklagats ända upp till migrationsöverdomstolen, och även där har han fått avslag. Detta har väckt starka känslor i Robertsfors, och Ramazan väljer nu att skicka ett öppet brev till Sveriges statsminister Stefan Löfven, samt spela in en film

"Hej Stefan Löfven,

Jag heter Ramazan Shirzad. Du känner mig som ärendenummer 500 73 912. Jag har en fru och tre barn, de är tio, sex och ett år gamla. När vi flydde till Sverige från Afghanistan tog våra pengar slut i Grekland. Min familj fortsatte och jag stannade kvar för att vi skulle ha råd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 16-11-25:

Migrationsdomstolen: Lönemissen skäl att utvisa Danyar Mohammed till sidans topp

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk får inte stanna i Sverige. I dag kom domen från Migrationsdomstolen som går på Migrationsverkets linje.

När P4 Norrbotten når Danyar Mohammed befinner han sig i restaurangen där han arbetar. Ett par timmar tidigare har han nåtts av beskedet att även Migrationsdomstolen anser att han ska utvisas till Irak.

- Det känns väldigt tungt, det känns inte bra. Vi kan överklaga, tror jag. Så vi får se vad som händer, säger Danyar Mohammed.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 16-11-28: Kommunstyrelsen i Jokkmokk kräver att Danyar ska få stanna (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 16-11-30: Pizzafest i Jokkmokk till stöd för utvisningshotade Danyar (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 16-12-05: ManiFESTation för Danyar i Jokkmokk (Extern länk)

SvT Norrbotten 16-11-28: Krav från kommunstyrelsen: Ompröva utvisningsbeslutet (Extern länk)

SvT Norrbotten 16-11-28: Utvisas för 460 kronor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Södertälje 16-11-28:

Södertäljepolitikern uppmanar regeringen att stoppa den här typen av utvisningsbeslut till sidans topp

Specialisten Boris Jevtic utvisas på grund av en bagatell. Migrationsverket avslår hans ansökan om att få stanna i Sverige.

Serben har specialistkompetens och har jobbat i över fyra år på WBS Industri i Södertälje .

Men på grund av ett försäkringsstrul för två år sedan av den tidigare ägaren, som nu inte är kvar på företaget, utvisas han nu.

Boris överklagade ett tidigare utvisningsbeslut och i onsdags föll domen:

Han utvisas.

- Va? De är inte kloka, säger Michel Lukic, Boris Jevtics chef om domen.

- Just nu när vi börjar få så mycket jobb också, vi jobbar skift här, säger Lukic.

Senare under måndagseftermiddagen talar LT med Michel Lukic igen med en förfrågan om att få tala med hans medarbetare.

- Han fick en chock och orkar inte göra någon intervju. Han har inte fått något besked om detta, säger han. Han fick reda på det nu.

LT hade beställt domen och fick den vid lunchtid på måndagen. Men den som ska utvisas, Boris Jevtic, har alltså enligt egen utsago inte fått utvisningsbeskedet.

LT har sökt Jevtics advokat Daniel Falk. Men han "satt tight till" och bad om att få mejl, LT skickade ett mejl men hade fram till 18-tiden inte fått något svar.

Så vem är det egentligen som företräder Boris Jevtic?

LT ringde hans fackförbund IF Metall. Förbundsjuristen Darko Davidovic är väl insatt i fallet med Boris och talar gärna vitt och brett.

- Jag har tittat på grunderna och omständigheterna kring det. Det är ju så här att juridik och vad som man kan tycka är rimligt, det är inte alltid som dem går i hand i hand, säger Davidovic.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 16-12-02:

Familjen Ahmadi får stanna i Sverige till sidans topp

Tre dagar innan tidsfristen skulle löpa ut kom vändningen: den utvisningshotade familjen Ahmadi får stanna i Sverige.

- Vi är jätteglada. Nyss var vi en familj i fara, nu får vi stanna, säger äldste sonen i familjen Hesam Ahmadi.

På måndag skulle familjen ha utvisats. Men på fredagen meddelade Migrationsverket att pappan beviljats ett nytt uppehållstillstånd.

-Migrationsverket har fattat beslutet att ge uppehållstillstånd till familjen Ahmadi. Tillståndet gäller två år framåt. Därefter kan det förnyas, säger Ulrika Langels, på Migrationsverkets kommunikationsavdelning.

Vad innebär det. Får familjen stanna?

-Ja.

Familjens kamp för att få stanna har pågått sedan hösten 2015. Då beslutade Migrationsverket att familjen skulle utvisas eftersom pappans månadslön tidvis legat 180 kronor under miniminivån i kollektivavtalet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Nyheter 16-11-24:

18-årige Abbas ska utvisas till Afghanistan till sidans topp

I tisdags fyllde Abbas Hosseini 18 år. I juni beslutades att han skulle utvisas när han blev myndig. Nu har han bara dagar på sig innan flyget går mot Afghanistan - ett land han inte minns någonting av.

- Jag är rädd för att åka dit men jag har inget val, säger han.

DN har tidigare berättat om Abbas Hosseini. Trots att han var 17 år och barn enligt svensk rätt fick han i somras besked om utvisning till Afghanistan. En följd inte av den nya lagstiftningen, utan av ny praxis från Migrationsverket.

Han har fått hjälp att överklaga beslutet så långt det är möjligt men alla instanser har sagt samma sak; när Abbas Hosseini fyller 18 år ska han utvisas.

DN träffade honom på hans födelsedag på tisdagen.

- Migrationsverket ringde i dag. De sa att jag har sex dagar på mig att ordna allt praktiskt innan jag ska åka. Jag vet inte hur jag ska hinna men jag måste. Annars skulle kanske polisen komma och hämta mig, säger han.

Abbas Hosseini var bara några år gammal när hans mamma flydde med honom och hans syster till Iran. Han minns inget av Afghanistan och har inga släktingar eller vänner där.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Konflikt 16-12-03:

Utvisningsmaskinen till sidans topp

Om utvisningsmaskinen, som fått uppdrag att växla upp. Hör röster från förvaret som bygger ut, från en ensam man i en skog och från en minibuss med en livlös kropp om utvisningarnas många dilemman.

Den svenska regeringen vill att fler som inte har rätt att stanna i Sverige ska utvisas. Det kallas i myndighetssverige för återvändandeprocessen. I media och i debatter kan ibland begreppet avvisning användas. Men det mest korrekta juridiska begreppet för den process och dom fall Konflikt handlar om idag är utvisning. Dom allra flesta asylsökande som fått avslag ska utvisas.

Tillsammans med vår reporter Amanda Lindholm tittar vi på en vecka i utvisningssverige. Vi besöker förvaret i Märsta som har byggt ut med fler platser. I en större svensk stad hälsar vi på hos Yavid som hotas av utvisning. Han bor på det myndigheterna döpt till ett utreseboende, men Yavid kallar det för ett utvisningsläger.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 16-12-07:

Police want more powers to help remove failed asylum seekers till sidans topp

The police would be allowed to conduct a search of an asylum seeker and their home to try to find "hidden" identity documents under new proposals submitted to the government to try to remove more rejected asylum seekers from the country.

The Migration Agency, the Police and the Prison and Probation Service were asked by the government to come up with suggestions for how to make it easier to deport those who have had their asylum claims rejected but refused to leave Sweden voluntarily.

At this stage, they are proposals and there is no guarantee that they would come into use.

The proposals include:

+ Body searches for "hidden" identity documents at the Swedish border

+ House searches for "hidden" identity documents

+ Better coordination between authorities, including the easing of privacy restrictions

+ Extending the travel ban to the Schengen area for rejected asylum seekers who refused to leave Sweden to more than five years

+ Simplified regulations for when people are taken into custody at the border

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Polisen 16-11-23:

Ökat samarbete ska effektivisera återvändandet till sidans topp

Lagförändringar när det gäller sekretessen och samlokalisering av myndigheterna är två förslag som kan effektivisera återvändandet, skriver polisen, Migrationsverket och Kriminalvården. De slår också fast att ett tätt samarbete dem emellan är avgörande.

På grund av det stora antalet asylsökande 2015 väntas antalet personer som får avslag på sin asylansökan, och därmed måste lämna landet, att öka. Som en följd av detta vill regeringen att återvändandeprocessen ska bli effektivare - fler personer som har lagakraftvunna av- eller utvisningsbeslut ska lämna landet.

Polisen, Migrationsverket och Kriminalvården fick därför i våras i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet som ska effektivisera återvändandet. Nu har myndigheterna gemensamt redovisat detta arbete i en rapport som lämnats till regeringen på onsdagen.

En viktig lärdom från arbetet med regeringsuppdraget är att enskilda insatser av respektive myndighet för en effektivare återvändandeprocess kan få motsatt effekt på myndigheternas samlade förmåga att lyckas i arbetet.

- Arbetet med tvångsavvisningar är en väldigt svår uppgift och det berör människor som många gånger befinner sig i de mest utsatta situationerna. Och det är en arbetsuppgift som de tre myndigheterna delar på. Därför är det viktigt att vi tillsammans höjer blicken och ser hur vi bäst kan tillvarata varandras kompetens, säger Per Löwenberg på polisens gränspolissektion.

Ett område där rapporten föreslår att regeringen närmare ska utreda eventuella lagändringar är inom sekretesslagstiftningen. Enligt rapporten kan nuvarande sekretesslagstiftning vara ett hinder för ett ännu bättre samarbete myndigheterna emellan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 16-11-29:

Gränspolisen får hjälp av Malmö stad att hitta papperslösa barnfamiljer till sidans topp

Malmö stad har gett gränspolisen adresser till ett trettiotal asylsökande som är efterlysta för att utvisas. En barnfamilj hittades under tisdagen.

- Detta är bara början, säger Leif Fransson, operativ chef för gränspolisen i region Syd.

Gränspolisen skickade förra veckan en lista till Malmö stads fem socialnämnder med namn på ett par hundra personer som är efterlysta för att utvisas. Polisen har begärt att stadsområdena kontrollerar om personerna finns i socialregistret och att de i så fall skickar över deras hemadresser eller "andra uppgifter om var personerna vistas- exempelvis telefonnummer, mailadress och adress till arbetsplats".

Hittills har Malmös stadsområdena fått ett trettiotal träffar i sina register, enligt uppgift till HD Sydsvenskan. Det ska röra sig om nio familjer, några med små barn, som har sitt ursprung på Balkan.

Alla stadsområden har lämnat ut de begärda uppgifterna. Med den informationen kunde gränspolisen under tisdagen hitta en efterlyst familj från Bosnien bestående av två vuxna och två barn på tre respektive åtta år.

Gränspolisen hänvisar till att Utlänningslagens 17 kapitel bryter socialnämndens normalt sett stränga sekretess. Där står att socialnämnden "ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden" om till exempel Polismyndigheten begär det och uppgifterna behövs för att "verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning".

Tidigare har gränspolisen fått kritik för att de tagit kontakt med både skolor och barnpsykiatrin i jakten på papperslösa barn som ska utvisas. Det har då i praktiken lett till att sådana platser fredats.

Men nu har gränspolisen krav på sig från regeringen att, som det står i regleringsbrevet, "avsevärt öka andelen verkställda beslut". Och då gäller andra spelregler, enligt Leif Fransson operativt ansvarig för gränspolisen i region Syd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-11-30:

Gränspolisen jagar papperslösa barnfamiljer hos socialtjänsten till sidans topp

Förra veckan krävde gränspolisen att socialtjänsten i Malmö skulle bryta sin sekretess och lämna ut uppgifter om hundratals namngivna papperslösa personer. Men arbetet i Malmö är bara början, enligt gränspolisen.

Inget barn ska behöva lida av fattigdom och nöd. Det slår FN:s barnkonvention fast, och den gäller även i Malmö.

Det kom kommunfullmäktige fram till i november 2013 när man tog fram riktlinjer för vem som kan få ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. För första gången nämndes papperslösa specifikt i riktlinjerna.

"Nöd för barn väger tyngre"

- Man har tagit upp att barn ska likabehandlas. Kommunen ska lindra nöd, och nöd för barn väger tyngre än nöd för vuxna, säger Malmös stadsjurist Maria Englesson.

Stockholm och Göteborg följde efter och införde liknande riktlinjer.

Papperslösa har kunnat söka hjälp

Därför har papperslösa barnfamiljer som lever gömda kunnat söka hjälp hos socialtjänsten. Kommunens uppdrag att lindra nöd gäller för alla som vistas där, oavsett medborgarskap.

De har också kunnat lita på att socialtjänsten har stark sekretess och inte får lämna ut uppgifter om vem som söker sig till dem för hjälp.

- Man måste i så fall ha en sekretessbrytande bestämmelse. En sådan har funnits länge, men vi känner inte till att den använts tidigare, säger Maria Englesson.

Polisen bryter sekretess - med paragraf som aldrig använts

Fram tills nu. Stadsjuristen hänvisar till en paragraf i utlänningslagens 17:e kapitel som ger polisen rätt att bryta socialtjänstsekretess om det behövs för att verkställa utvisningar. Förra veckan skickade gränspolisen en sådan begäran till Malmös fem stadsområden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 16-12-01:

Forskare: Malmö stad kan vägra hjälpa polisen hitta asylsökande familjer till sidans topp

Malmös socialsekreterare kan ha lagligt stöd för att vägra hjälpa gränspolisen att hitta gömda barnfamiljer som fått utvisningsbeslut. Det menar Anna Lundberg, forskare i mänskliga rättigheter.

Anna Lundberg undervisar och forskar i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola och är expert på situationen för papperslösa.

Hon har följt HD och Sydsvenskans avslöjande att socialtjänsten i Malmö låtit gränspolisen få adresser till nio gömda barnfamiljer som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Hon menar att det kan ifrågasättas om Malmö stad behöver lämna ut uppgifterna.

- Här finns utrymme för tolkningar som alltid vid rättstillämpning. Såvitt jag vet har inte frågan prövats i någon högre instans, säger hon.

Gränspolisen är pressad av regeringen att trappa upp jakten på gömda personer som fått utvisningsbeslut för att, som det står i regleringsbrevet, "avsevärt öka andelen verkställda beslut".

Att gränspolisen nu vänder sig till Malmös socialkontor för att spåra gömda personer är en ny företeelse i Sverige. I normala fall gäller sträng sekretess för socialtjänstens beslut. Men gränspolisen tar stöd i Utlänningslagen.

Där står att socialnämnden "ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden" om till exempel Polismyndigheten behöver uppgifterna för att "verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning".

Men enligt Anna Lundberg är det inte alls självklart att Utlänningslagen står över de lagrum som skyddar barns rättigheter.

- Det finns på flera håll ett stöd för att vägra lämna ut de här listorna, säger hon.

Hon hänvisar till socialtjänstlagens andra paragraf som säger att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om konsekvenserna och debatten nedan under rubrikerna "Papperslösa, gömda och utvisade" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-11-29:

Bulgarien/ UNHCR concerned about expulsions following tensions at reception centre till sidans topp

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson William Spindler - to whom quoted text may be attributed - at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.

UNHCR is concerned that a protest at Bulgaria's largest reception centre for asylum-seekers has prompted calls for asylum-seekers to be expelled on national security grounds.

UNHCR urges the Bulgarian government to decongest the Harmanli reception centre, improve living conditions and strengthen management of the centre. Most of all, UNHCR urges the government to establish a constructive dialogue with asylum-seekers staying in the centre. UNHCR will continue to support the efforts of the authorities to improve conditions and to work with the refugees and local communities to diffuse any tensions.

Tensions escalated last week at Harmanli, Bulgaria's largest reception centre for asylum-seekers, some 250 kilometres south-east of the capital, Sofia, after the authorities introduced limited access in and out of the already overcrowded centre, citing health concerns. Asylum-seekers protested this decision and the poor conditions at the centre. This included several hundred residents throwing rocks and setting tires on fire. The police used rubber bullets and water cannon to contain the crowd.

More than 300 asylum-seekers were arrested. Concerns over reception conditions and overcrowding have remained unaddressed, which fuels frustration and tensions among residents, and has led to acts of vandalism. Harmanli is seriously overcrowded, since it is hosting 3,100 asylum-seekers, of whom one third are children, when its official capacity is 2,710. In addition to being overcrowded, sanitary conditions at the centre are also concerning, with intermittent warm water supply. There are also serious challenges on provision of medical care, including lack of medicine. Moreover, there are no recreational facilities or activities for children or adults

(...)

Läs mer (Extern länk)

Balkan Insight 16-11-28: Teenager in Coma After Refugee Clashes in Bulgaria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Dagens Nyheter 16-12-07:

Ekonomiskt bistånd till papperslösa barn till sidans topp

Barn till papperslösa kan få ekonomiskt bistånd - det som tidigare kallades socialbidrag - av Stockholms stad.

- Det är en grupp som inte syns men som kanske är de allra mest utsatta. De kan ha det oerhört svårt, vi kan inte ha barn i vår stad som inte har mat på bordet, säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Riktlinjerna för stadens ekonomiska bistånd ses över. Poängen är framför allt, enligt Åsa Lindhagen, att starkare få in barnperspektivet och barns rättigheter.

- Det kan leda till att socialtjänsten särskilt ser till barnens behov i fler beslut, där familjen kanske annars fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd, säger hon.

Barn till papperslösa kan enligt de nya riktlinjerna beviljas bistånd till en skälig levnadsnivå.

Med hänsyn till barnets bästa kan även bistånd beviljas till en rimlig hyreskostnad som utgår från barnets behov.

- Stockholm ligger efter, Malmö har jobbat med bistånd till de här barnen i flera år. Det handlar också om vad som behövs för att barnen ska ha tak över huvudet. Jag känner otroligt starkt för den här gruppen, säger Åsa Lindhagen.

Kan biståndet gälla hela hyreskostnaden?

- Det är en bedömning socialsekreteraren får göra. Men ser man det ur barnperspektivet är det tydligt att det kan bli så, vi har möjligheter att gå längre när det gäller barn.

Papperslösa kallas ofta personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige, anledningen kan till exempel vara att de fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och fått ett utvisningsbeslut, att deras uppehållstillstånd har löpt ut och de inte har förnyat sin ansökan eller att de aldrig har sökt uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-08: M: Ska göra allt för att stoppa förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 16-11-29:

Desperation vid 18-årsdagen - ensamkommande barn går under jorden till sidans topp

18-årsdagen utgör en skarp gräns för de barn som sökt asyl i Sverige, något som gör att risken för ett försvinnande ökar enligt Länsstyrelsen i Stockholm. Majoriteten av de ensamkommande barn i Gävleborg som var försvunna i våras hade precis fyllt 18 år eller fått sin ålder uppskriven.

Zaki kom till Gävle för ett år sedan men kommer ursprungligen på Afghanistan.

Själv säger han säger att han är 17 år, men Migrationsverkets hävdar att han sannolikt är över 18 och därför klassas som vuxen. Och i och med att han har fått avslag på sin asylansökan innebär det att han omgående måste resa tillbaka till sitt hemland. Något som gjort att han helt tappat hoppet om livet.

- Just nu så känns det hopplöst. Jag känner mig hemlös och vet inte ens vart jag ska ta vägen, säger Zaki.

Men Zaki är inte ensam - många är dem ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven eller att på 18-årsdagen, från en dag till en annan, räknas som vuxen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 16-11-28: Många ensamkommande utvisas - nu rustar psykiatrin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 16-12-03:

Barn röjda av socialtjänsten gömmer sig i skogen till sidans topp

I fredags skulle tioårige Eliot ha gått till skolan som vanligt. Nu gömmer han sig i en stuga i skogen, på säkert avstånd från Malmö och socialtjänsten som lämnade familjens adress till gränspolisen.

- Mamma och pappa säger att vi har semester, men jag vet att det inte är så.

Landsväg blir till grusväg och grusväg till smal skogsväg innan vi är framme. Sommarstugan framför oss ser öde ut från bilen. Gardinerna är fördragna.

I hallen väntar mammor och pappor och fyra barn mellan tre och sjutton år. Samtliga har fått sina adresser röjda av socialtjänsten i Malmö och jagas nu av gränspolisen.

Det var nära förra veckan. Gränspolisen utnyttjade då för första gången utlänningslagens 17 kapitel för att få ut uppgifter om papperslösa ur Malmös stads socialregister.

Där finns uppgifter om många utvisningshotade barnfamiljer. Hösten 2013 klubbade Malmös kommunfullmäktige ett beslut som innebar att papperslösa barn fick rätt till fullt försörjningsstöd. Barnkonventionen användes som argument, precis som när utbildningsdepartementet året innan föreslog en ändring av skollagen så att papperslösa barn skulle få rätt till utbildning.

Kommunens jurister snabbutredde gränspolisens okonventionella begäran och kunde snabbt konstatera att uppgifterna måste lämnas ut. Redan efter några dagar trillade de första svaren in - adresser till nio gömda familjer. Samtidigt skickades riktlinjer ut till socialförvaltningarna om att det är i strid med lagen att informera familjerna om att polisen begärt ut uppgifter. På direkt fråga är de däremot skyldiga att svara.

Men hjälp av uppgifterna från socialregistret kunde en av de efterlysta familjerna omhändertas i tisdags. Familjen utvisades dagen därpå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mer debatt om jakten på papperslösa finns nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 16-12-06:

What is FARR? - Video till sidans topp

Video description of The Swedish Network of Refugee Support Groups, FARR.

Read more: www.farr.se, Questions: info@farr.se

Thanks to: Storyboard: Franziska, Voice: Ferlin, Animation/Editing: Indigo

Se videon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-24:

Tungt år för människor på flykt till sidans topp

Ett år har gått sedan regeringen presenterade Sveriges nya asylpolitik, med stängda gränser och nya hinder för uppehållstillstånd och familjeåterförening. FARR:s ordförande Sanna Vestin skriver om året som gått.

FARR varnade från första dagen för konsekvenserna. Vi varnade för att andra EU-länder skulle följa efter och stoppa flyktingar på olika sätt, att familjer skulle splittras och barn bli kvar i krig eller misär, att integrationen skulle saboteras, att några av de mest utsatta skulle utvisas. Vi såg också framför oss att barnen skulle drabbas värst, inte minst de ensamkommande.

Allt detta har inträffat och många gånger har det blivit ännu värre. Myndigheter som Migrationsverket, ambassaderna och även kommuner har uppfattat signalen från regeringen att asylsökande ska behandlas avskräckande. Nya regler har införts under året som saboterar rätten till skolgång, barns rättigheter i asylprocessen och den rätt till familjeåterförening som trots allt finns. Återtagandeavtal har undertecknats som gör det möjligt att utvisa tonåringar till ett land i krig där de aldrig varit. Mänskliga rättigheter som mat för dagen har nekats människor som är oönskade i Sverige men inte kunnat utvisas.

Tungt år

Det har varit ett extremt tungt år för människor på flykt i Sverige liksom vid Europas gränser. Det har också varit tungt för alla som möter asylsökande och papperslösa.

Idag tänder människor ljus på mer än 50 orter runtom i Sverige, med krav på humana asyllagar. Rörelsen #vistårinteut som uppmanat till manifestationerna samlar mer än 7000 gode män, familjehemsföräldrar, lärare, socialsekreterare och andra som möter ensamkommande barn. De har redan tänt ett ljus i det politiska mörkret genom att reagera, gå ihop och få ut sitt budskap över hela Sverige. Deras vittnesmål och löfte att försvara de utsatta har pressat regeringen att lägga fram förslag som mildrar några av åtgärderna som riktat sig mot ensamkommande barn.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-30:

Manifestationen lyste upp på 50 platser till sidans topp

Den ljusmanifestation mot utvisningar till Afghanistan som hölls 24 november runtom i Sverige samlade runt 10.000 personer, de flesta på småorter där ensamkommande ungdomar är inhysta. Arrangörer var medlemmar ur #vistårinteut-rörelsen på varje ställe, som lärare, hvb-personal, gode män eller familjehem.

Kampen mot utvisningarna lär fortsätta. För ett par dagar kom ett nytt lagförslag om förlängning av uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Men detta ändrar inte situationen för den majoritet av ungdomarna från Afghanistan som får utvisningsbeslut utan respit.

Samtidigt, från Afghanistan, meddelas att parlamentet med stor majoritet röstat emot återtagandeavtalet med Sverige. Det är oklart hur detta påverkar avtalet som redan är undertecknat. FARR återkommer med mer information både om lagförslaget och om återtagandeavtalet.

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 16-11-24:

Manifestation lyser upp asylsökandes mörker - kräver ändring av asyllagen till sidans topp

På årsdagen av att Sverige retroaktivt började tillämpa den nya, striktare asyllagstiftningen arrangerades en ljusmanifestation på Kumla torg under torsdagskvällen.

I ett femtiotal städer manifesterades det under torsdagskvällen. På initiativ av rörelsen "Vi står inte ut" arrangerade "Tillsammans för Kumla" en ljusmanifestation i kylan på torget i Kumla, till vilken allmänheten och de lokala politikerna bjöds in.

- Det är förkastligt, jag har kontakt med många ensamkommande och är själv familjehem. Det är ett hopplöst läge. Alla är så oroliga, rädda och sover dåligt på natten. Jag som har ett ensamkommande barn ser hur det berör honom, den ständiga oron, säger Linda Karlsson på Tillsammans för Kumla.

Vad vill ni få ut av den här manifestationen?

- Vi vill att de river upp lagen. Vi hoppas att protesterna ska leda till något, att våra lokala politiker lyfter det till riksdagspolitikerna. Samtidigt som de talar om andrum, talar de om behovet av arbetskraft. Många av de som kommit har utbildning, säger Linda Karlsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mariestads-Tidningen 16-11-24: Många visade sitt missnöje med regeringens asylpolitik (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-11-24: Gnistor för släckta hopp - ljusmanifestation mot asylregler (Extern länk)

Värnamo Nyheter 16-11-24: Många visade sitt stöd (Extern länk)

Södermanlands Nyheter 16-11-24: Utvisningshotade elever på Gripenskolan: "Vi står inte ut!" (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 16-11-24: Manifestation för en mer human asyllag (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 16-11-24: "Pojken som jag var god man för fick inte stanna" (Extern länk)

Jmini 16-11-25: Ljusmanifestation mot hårdare asylpolitik (Extern länk)

Se även debattinläggen om flyktingpolitiken efter 24 november 2015, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-12-03:

Välbesökt manifestation mot utvisningar : "Folk kommer för att visa sin solidaritet" till sidans topp

Arrangörerna uppger att det som mest var 300 personer vid manifestationen mot utvisning av flyktingbarn till Afghanistan som hölls i Hudiksvall på lördagen.

- Folk kommer för att visa sin solidaritet med dem som riskerar att utvisas till Afghanistan. Det är många som skriver på våra protestlistor, säger Helena Wiberg, aktiv inom Hudik mot rasism, föreningen som tagit initiativet till manifestationen som hölls på Storgatan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalslänningen 16-11-28:

Elever stöttar sin utvisade klasskompis till sidans topp

Samlar in pengar till familj

- Hon får oss alltid att skratta.

Det säger elever på Högsäter skola. De har startat en insamling för att stötta klasskamraten Dilbera Durmisevic, som på torsdag utvisas till hemlandet Serbien.

Det kom som en chock. I förra veckan fick årskurs sex på Högsäters skola veta att deras klasskamrat Dilbera Durmisevic skulle utvisas bara en vecka senare.

- Hon kom till skolan lite senare den dagen. När hon berättade för oss att hon och hennes familj skulle utvisas började vi nästan gråta, säger eleven Felicia Larsson.

Dilbera Durmisevic är 12 år och bor i en lägenhet i Högsäter tillsammans med sin mamma och pappa samt två äldre bröder. Hon började på Högsäters skola i årskurs fyra och går i dag i sexan.

Hennes klasskamrater, som hon har gått tillsammans med sedan fyran, berättar att hon snabbt kom in i klassen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-12-01:

Kamrater på Vasaskolan i stor demonstration vid Migrationsverket till sidans topp

Familj avvisas efter fyra år i Sverige

- Det här är omänskligt. Att bara skicka ut människor som varit här i fyra år. Familjen ska dessutom skickas till Armenien, som de inte har någon anknytning till. De kommer från Syrien, säger Julia Ådahl, initiativtagare och vän.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

UNHCR 16-12-05:

UNHCR calls for stronger EU action on refugees till sidans topp

In a paper presented to the European Union (EU) today, UNHCR, the UN Refugee Agency, called for a far-reaching reform of Europe's global engagement with refugees, including the European asylum system. UNHCR called on Europe to offer more strategic and targeted support to countries of origin, asylum and transit of refugees, to review its contingency preparations to respond to large refugee and migrant arrivals, and to put in place a more efficient and better managed asylum system. It also asked for greater investment by EU Member States in the integration of refugees, including housing, employment and language training.

"Last year, Europe failed to implement a collective, managed response to the challenges posed by the arrival of over a million refugees and migrants," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. "This resulted in scenes of chaos at borders, leading to a breakdown in the public's trust in the capacity of governments to manage the situation and playing into the hands of those who wanted to turn refugees into scapegoats. It is important that EU Member States show, through collective action, that Europe is capable of engaging effectively and in a principled manner with refugee movements, helping to stabilize refugee flows over the long term through more strategic external engagement - while at the same time, continuing to welcome refugees in Europe."

UNHCR's paper "Better Protecting Refugees in the EU and Globally" sets out a practical vision for how this could be achieved both within the EU and globally. Among its main proposals are targeted measures to address the reasons why refugees are fleeing and moving onwards, increased safe pathways for refugees to Europe, and a simplified asylum system that would identify, register and process arrivals swiftly and efficiently and would go a long way to restore public trust.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Factsheet on UNHCR proposals: Better Protecting Refugees in the EU and Globally (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-11-29:

EU-parlamentet vill frysa förhandlingarna med Turkiet till sidans topp

Manolis Kefalogiannis: "Vi stiger in i en ny fas i relationerna mellan EU och Turkiet"

Den 24 november, mer än 10 år efter inledningen av anslutningsförhandlingarna mellan EU och Turkiet inleddes, röstade parlamentet om att begära att dessa tillfälligt stoppas. Stoppet skulle gälla tills dess att de "oproportionerliga repressiva åtgärder" hävts som regeringen i Ankara vidtagit som svar på den misslyckade kuppen i somras. Turkiet har svarat genom att hota med att låta tusentals migranter passera genom Europa.

- Vi har stigit in i en ny fas i relationerna mellan EU och Turkiet", sade Manolis Kefalogiannis (EPP, Grekland) ordförande för parlamentets delegation till den gemensamma parlamentariska kommittén mellan EU och Turkiet.

Men han konstaterade också:

- EU fortsätter vara Turkiets viktigaste och mest pålitliga partner.

Varför vill Europaparlamentet frysa anslutningsförhandlingarna med Turkiet?

Efter den misslyckade militärkuppen i juli 2016 har tiotusentals människor, inklusive militär personal, statstjänstemän, lärare och universitetsrektorer, åklagare, journalister och oppositionspolitiker, fått sparken, stängts av eller arresterats och fängslats.

Ledamöterna bekymras utav tillslaget och Turkiets president Erdogans hot om att återinföra dödstraffet.

- Turkiet måste sluta visa upp ett enormt demokratiskt underskott, särskilt efter kuppen den 15 juli 2016, och måste upphöra med funderingar på att återinföra dödsstraffet. Därutöver måste Turkiet anta EU:s värden och standarder, respektera medlemsvillkoren och sluta ifrågasätta internationella avtal såsom Lausanne-fördraget, sade Manolis Kefalogiannis i ett uttalande till oss.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-25:

Erdogan hotar "öppna portarna" för flyktingar till sidans topp

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hotar att åter öppna gränsen mot EU för syriska flyktingar. "Hot hjälper inte", svarar den tyska regeringen.

Erdogans utspel kommer sedan EU-parlamentet röstat för att EU bör frysa förhandlingarna med Turkiet om medlemskap - en markering mot den turkiska regeringens repressiva svar på ett kuppförsök i juli.

- Om ni går längre kommer portarna att öppnas, sade han, med adress till EU, i samband med en kvinnorättskonferens i Istanbul, rapporterar Reuters.

- Varken jag eller den här nationen bryr sig om tomma hot.

EU-parlamentets omröstning är inte bindande. Det är bara medlemsländerna som kan fatta beslut om en eventuell frysning av medlemskapsförhandlingarna.

Från Tyskland kom snabbt en reaktion på den turkiska presidentens uttalande.

- Hot hjälper inte från någondera sidan, sade den tyska regeringstalespersonen Ulrike Demmer, enligt Süddeutsche Zeitung.

Om parterna har meningsskiljaktigheter behöver de i stället diskuteras, framhöll Demmer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-12-05:

Study of EU hotspot approach reveals serious challenges in Greece and Italy till sidans topp

The EU 'hotspot approach' was designed to ensure operational support to Member States facing disproportionate migratory pressure. However, one year since the first hotspots was set up and half a year since the entry into force of the EU Turkey Statement, research reveals that the pressure in these countries is growing and the challenges in accessing protection are multiplying.

Many newly arrived migrants have been trapped in prolonged detention, including vulnerable persons, such as pregnant women and small children. The reception conditions are problematic and overcrowding and different treatment of people based on nationality create tensions. Unaccompanied minors are still detained in the hotspots in the absence of proper guardianship systems and specialised shelters. Further there are serious gaps of information, and the hotspots need more interpreters and cultural mediators.

"This is an experiment, a pilot model of registration and identification at the points of arrival that selects between people seeking asylum and people to be returned. Yet the hotspots currently apply practices and standards that are inadequate and disrespect fundamental rights" says Aspasia Papadopoulou Senior Policy Officer at the European Council for Refugees and Exiles (ECRE).

"What we are witnessing in Italy and Greece is the consequence of an EU pressure shifting responsibilities to the national level," says Aspasia Papadopoulou. "If the hotspots are to become permanent then we would have to see fundamental improvements including standards and safeguards - there is a need for independent monitoring by international organisations, NGOs, or bodies like the Ombudsman."

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 16-11-29:

FRA Opinion on fundamental rights in the 'hotspots' set up in Greece and Italy till sidans topp

Without being exhaustive, this opinion discusses selected topics which touch certain Charter rights, identifying the challenges and describing measures that could be taken to mitigate the risk of actions, which are not compliant with the Charter. It does not focus exclusively on risks arising in direct relation to the involvement of EU actors on the ground, but also takes into account that the hotspot approach entails a certain share of responsibility of the EU for the situation in the hotspots overall.

Given that the majority of practical experience with the operation of the hotspots was collected during FRA's field presence in Greece, this opinion is based to a great extent on FRA observations. These are complemented by desk research and findings from FRA missions to Italy. The advice provided therein is conceived in a manner as to be valid for the hotspots in both countries, or indeed for any potential similar operation elsewhere in Europe in the future.

The opinion covers the following:

1. Access to international protection

2. Rights of the child

3. Identification of vulnerabilities

4. Safety for all persons in the hotspots

5. Readmissions

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 16-12-05:

10 practical tips to prevent border management rights violations till sidans topp

European Union and international law clearly prohibits returning people to places where they risk serious harm. EU Member States also have to respect these laws when they cooperate with non-EU countries when controlling the EU's external borders. To uphold the rights and principles of these laws, the EU Agency for Fundamental Rights has developed practical guidance.

The guidance has been published together with the report 'Scope of the principle of non-refoulement in contemporary border management: evolving areas of law'. It was developed based on consultations with experts at a meeting at the Agency on 14 March 2016. It will enable Member States take effective action to manage external borders in line with the non-refoulement principle of not returning people to places where they risk persecution or other serious harm. The report contains suggestions that will help Member States meet fundamental rights obligations when carrying out border management beyond their territorial borders. The suggestions include:

1. Conduct a prior assessment and monitor the human rights situation in the third country.

2. Clarify responsibilities and procedures in arrangements concluded with third countries.

3. Refrain from asking third countries to intercept migrants in case of real risk of harm.

4. Provide fundamental rights training to staff deployed in third countries.

5. Offer human rights training to third-country officials.

6. Clarify responsibilities in operational plans.

7. Embed fundamental rights in capacity-building activities.

8. Take decisions on an individual basis applying appropriate safeguards.

9. Disembark people rescued at sea in a place where they are safe.

10. Facilitate access to international protection at borders.

(...)

Hämta guiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-12-05:

Systematic checks of EU citizens at external borders agreed till sidans topp

The European Commission welcomes the agreement reached today by the European Parliament and the Council on the Commission's proposal to introduce mandatory systematic checks of all travellers, including EU citizens, against relevant databases when crossing the EU's external borders. The Commission now looks forward to the swift adoption of the proposal by the European Parliament Plenary and the Council.

On this occasion Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Dimitris Avramopoulos said: "In the wake of the terrorist attacks in Paris on 13 November 2015, we proposed to introduce systematic checks of all citizens at all external borders so we know exactly who crosses our borders. I welcome that the European Parliament and the Council have now agreed on our proposal to modify the Schengen Borders Code to that effect. In addition to the successful launch of the European Border and Coast Guard in October, enforcing systematic controls on all travellers crossing EU external borders is another crucial step in our work to preserve the freedom of movement within the Schengen area and ensuring the security of our citizens."

Commissioner for the Security Union, Julian King said: "Terrorists don't respect national borders and systematic checks at the external borders are a key way to stop them from coming into the EU but also from travelling to conflict zones. I welcome today's agreement as it will mean that for the first time all those entering and exiting the EU will be checked against a key database for law enforcement in the EU - the Schengen Information System. It will help detect all the wanted individuals who have an alert placed on them- including foreign terrorist fighters. The agreement should now be formally adopted by the co-legislators so that it can enter into force and be applied by Member States as soon as possible."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet i rättsliga och inrikes frågor 16-12-07:

Kodexen om Schengengränserna: enighet om förstärkt yttre gränskontroll till sidans topp

Den 7 december 2016 godkände Coreper ett kompromissförslag som även Europaparlamentet står bakom om ändring av kodexen om Schengengränserna för att förstärka kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna.

"Detta kunde uppnås endast med hårt arbete och engagemang från alla inblandade", sade Robert Kali?ák, Slovakiens inrikesminister och rådets ordförande. "Det är en viktig åtgärd för att möta det ökande terroristhotet i Europa och särskilt viktigt med tanke på problemet med utländska stridande."

Ändringen gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att genomföra systematiska kontroller av alla personer, även personer som omfattas av rätten till fri rörlighet enligt EU:s lagstiftning (dvs. EU-medborgare och deras familjemedlemmar som inte är EU-medborgare) när de korsar den yttre gränsen, mot databaser över stulna och förkomna handlingar, och för att kontrollera att dessa personer inte utgör ett hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Skyldigheten ska gälla vid alla yttre gränser (luft-, sjö- och landgränser) både vid in- och utresa.

Om en systematisk kontroll mot databaser av alla personer som omfattas av fri rörlighet enligt unionsrätten emellertid skulle leda till oproportionerliga effekter för trafikflödet vid sjö- och landgränser, får medlemsstaterna utföra enbart målinriktade kontroller mot databaser förutsatt att en riskbedömning visar att detta inte leder till risker för den inre säkerheten, den allmänna ordningen, medlemsstaternas internationella förbindelser eller hot mot folkhälsan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-parlamentet 16-12-07: Mandatory checks at EU external borders: deal done by MEPs and ministers (Extern länk)

Se även:

RIF 16-12-08: Visa suspension mechanism: Council confirms agreement with Parliament (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 16-12-07:

European Border and Coast Guard Agency launches rapid intervention pool till sidans topp

Starting today, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, will be able to deploy as many as 1500 border guards at short notice to assist member states in emergency situations at their EU's external borders. The creation of the rapid reaction pool is a significant milestone in the development of the European Border and Coast Guard Agency, which was launched in October.

The rapid reaction pool is made of 1 500 officers committed by EU member states and Schengen associated countries. In a crisis situation, they will be put at the immediate disposal of Frontex, which can deploy them within five working days.

The rapid reaction pool will be an addition to the regular deployment of officers in Frontex operations at EU's external borders.

Member states have also agreed to make available the necessary technical equipment that can be used in rapid intervention operations, including vehicles, vessels and aircraft.

"Today we have gained a powerful tool that will allow Frontex to assist member states and together deal with emergencies at EU's external borders much more quickly and efficiently. We continue to move forward with the development of a truly European Border and Coast Guard Agency that will no longer face shortages of staff or equipment in its operations," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

The rapid reaction pool includes border surveillance officers, registration and finger scanning experts, advanced-level document officers and nationality screening experts.

Frontex currently has some 1 200 deployed at EU's external borders to assist member states with tasks such as border surveillance, registration and identification of migrants.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 16-11-23:

FRA Opinion on the impact on children of the proposal for a revised Dublin Regulation till sidans topp

This opinion analyses the effects on children of the proposed recast Dublin Regulation. It covers child-specific rules as well as provisions relating to all asylum applicants that significantly affect children.

Where possible, the opinion points to the potential practical effects on children of the envisaged changes to the Dublin system, drawing on the results of the 2015 evaluation of the Dublin Regulation. This opinion does therefore not look at all fundamental rights issues arising from the proposed changes to the Dublin Regulation.

The opinion covers the following:

1. Excluding certain categories of applicants from the Dublin Regulation and its impact on the rights of the child and the right to respect for family life;

2. The impact of sanctions for unauthorised secondary movements;

3. Procedural safeguards for children;

4. Best interests of the child;

5. Corrective allocation mechanism and fundamental rights.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-11-29:

ECRE comments on proposals for reform of the Common European Asylum System till sidans topp

The European Commission has tabled seven legislative proposals for the reform of the Common European Asylum System (CEAS), in two packages published on 4 May and 13 July 2016.

ECRE has published comments on four proposals, concerning the reform of the Dublin Regulation, the expansion of the Eurodac database, the transformation of EASO into an Agency for Asylum, as well as the recast of the Reception Conditions Directive:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 16-12-06:

Increased deportations: Risk of rights violations, no solution to irregular migration till sidans topp

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), today warned that current EU migration policy focusing increasingly on deportations of irregular migrants, threatens individuals' rights to due process and protection, fails to recognise the capacity of migrants, and misses its aim of reducing irregular migration in Europe.

The EU is engaging in readmission agreements which increasingly link foreign aid to curbing migration obliging third countries to deter migrants from leaving. Most recently, the agreement between the EU and Afghanistan* foresees an unlimited number of deportations of Afghans from Europe, despite ongoing conflict in the region.

A debate held at the European Parliament today which gathered Members of the European Parliament (MEPs), representatives of the European Commission, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, academics and civil society, discussed if policy objectives of deportations are actually met, how deportations impact migrants and their families and if human rights safeguards are upheld.

Birgit Sippel, Coordinator of the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs in the European Parliament and host of the event said: "In light of the recent EU-Afghanistan agreement, we have to be seriously concerned that the European Parliament is bypassed in the process and possible human rights violations will not be sufficiently challenged. The agreement foresees that people are deported into areas which are currently not safe and a particular concern are children whose best interest is not considered."

Current migration policy leads to families being separated and children, unaccompanied or with their parents, are also deported. This is generally not only against their best interest but they are frequently also taken away from places where they spent most or all of their lives including school and friends.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Ekot 16-11-25:

Utländska studenter kan nekas att stanna till sidans topp

Personer utanför EU som ska studera eller forska i Sverige under en längre tid kan bli av med sitt visum mitt under studietiden och tvingas lämna landet.

Tina Murray på Sveriges Universitet och Högskoleförbund tror att det krångliga regelverket och de långa väntetiderna för visumbeslut skadar Sveriges rykte utomlands.

- En gott rykte tar väldigt lång tid att bygga upp, men det går väldigt snabbt att rasera ett gott rykte, säger Tina Murray.

Problemet är att personer utanför EU inte kan söka uppehållstillstånd för hela studieperioden. Studenter och forskare kan bara ansöka om maximalt 13 månader i taget. Vilket gör att till exempel de som studerar en masterutbildning, kan bli av med sitt visum efter halva studietiden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Riksdagen 16-11-25: Interpellation av Fredrik Christensson (C): Visum för tredjelandsstudenter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-12-02:

Migration Data Catalogue and Dynamic Data Hub - EU migration data at a glance till sidans topp

Tomorrow, the European Commission's Knowledge Centre on Migration and Demography (KCMD) will launch two new tools: the Migration Data Catalogue and the Dynamic Data Hub.

Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, responsible for the Joint Research Centre said: "The European Commission's Agenda on migration sets out to make best use of all tools and involve all actors to tackle the challenge. High quality data is crucial for all those involved to make informed decisions. With a multitude of data sources and a user-friendly interface, the Migration Data Catalogue and the Dynamic Data Hub make finding, accessing and understanding migration data easier. The first big products of the Commission's Knowledge Centre on Migration and Demography, these tools will help manage migration in all its aspects."

The tools will centralise migration related data to better understand migration flows, trends and their impact on societies across the EU. In line with the implementation of the European Agenda on Migration, the Migration Data Catalogue will classify and organise datasets in a series of predefined domains, including legal migration and integration, asylum-seekers and refugees, irregular migration and returns, as well as unaccompanied minors.

Building upon the Migration Data Catalogue, the Dynamic Data Hub - a publicly available web-based application - will provide direct access to single datasets through interactive mapping. Both tools will support the European Commission and interested organisations to formulate data-driven policies. So far, data has been fragmented, which meant that available figures were not used efficiently. More background information is available online.

Läs mer och se databaserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-01:

Rekordmånga mål hos migrationsdomstolarna till sidans topp

Antalet mål hos migrationsdomstolarna slår alla rekord. I november inkom fler ärenden än någonsin tidigare och antalet mål som gäller flyktingstatus har ökat tiofaldigt på migrationsdomstolarna.

- Varje dag kommer det tio backar med ärenden från Migrationsverket, säger Anders Hagsgård, domare och chef på migrationsdomstolen i Göteborg.

Över 160.000 människor sökte asyl i Sverige förra året, många av dem på flykt undan kriget i Syrien.

Sedan dess har de fyra svenska migrationsdomstolarna förberett sig på vad man vet kommer innebära ett kraftigt ökat antal ärenden när de asylsökande som får avslag från Migrationsverket överklagar besluten.

Nu tycks de asylsökande till sist ha nått domstolarna. Statistik som Domstolsverket sammanställt åt DN visar en mycket kraftig ökning av antalet mål i oktober och november, som fördubblats jämfört med samma månader förra året.

Bara i november inkom 4.668 mål till migrationsdomstolarna, det högsta antalet på en månad sedan domstolarna inrättades 2006. Antalet är troligtvis ännu något högre eftersom flera domstolar inte hinner med att skriva in alla ärenden i takt med att de kommer in.

- Bara att registrera alla nya mål tar mycket tid och är en stor utmaning. Varje dag får vi tio backar med ärenden från Migrationsverket, säger Anders Hagsgård, lagman och högste chef på migrationsdomstolen i Göteborg.

På hans domstol har exempelvis antalet inkomna ärenden som gäller så kallade avlägsnandemål - alltså personer som överklagar avvisnings- och utvisningsbeslut - femfaldigats i november jämfört med samma månad i fjol. Från 98 till 508 ärenden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Ekot 16-11-24:

Kommuner klarar inte mottagandet - vill ha nytt sätt att räkna till sidans topp

Få kommuner tar emot det antal nyanlända som lagen tillskriver dem. Var sjätte har inte uppfyllt ens halva sin kvot. Det visar en sammanställning som Ekot har gjort.

Men det är en skev bild, hävdar Peter Danielsson, moderat kommunalråd i Helsingborg. Kommuner tar emot många fler nyanlända som flyttar in vid sidan av det statliga anvisningssystemet, säger han.

- Det är tusentals fler personer som flyttar själva hit när de har fått uppehållstillstånd än dem vi tar emot via kvoten. Men kvoten innebär att det är stadens ansvar att ordna bostäder och det är svårt i en stad som Helsingborg som växer väldigt snabbt och där vi också har bostadsbrist, säger Danielsson.

Det har gått ett år sen regeringen skärpte asylreglerna, en skärpning som dramatiskt minskade antalet asylsökande till Sverige. Den stora flaskhalsen i dag finns i nästa led: Kommunerna.

Sen i mars gäller anvisningslagen som tvingar dem att till årsskiftet ta emot 21.700 personer som har fått uppehållstillstånd. När det bara är drygt en månad kvar har bara 57 procent tagits emot.

45 kommuner hade fram till i söndags inte ens tagit emot hälften av sin kvot.

Flera kommuner kräver nu att staten sänker kvoterna eller åtminstone takten för inflyttningen. Frågan är om det hjälper.

Siffror från Migrationsverket visar att de nyanlända som har flyttat till en kommun på egen hand i år är drygt 32.000 personer, det vill säga nästan tre gånger fler än de som har anvisats av staten. Det handlar dels om asylsökande som valt bort migrationsverkets boenden, så kallade EBO, och dels om anhöriga till nyanlända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-24: Flyktingkvoterna kvar trots vädjan från kommuner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-11-30:

Nacka säger nej till flyktingmottagande till sidans topp

Nacka kommun följer i Ekerös och Täbys fotspår och säger nej till fler flyktingar. - Vi kan inte ta emot fler, det finns inte flera bostäder, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Trots den nya lagen som tvingar landets kommuner att ta emot ett visst antal flyktingar varje år har hittills tre kommuner stoppat sitt flyktingmottagande.

Först ut var Ekerö som i slutet av oktober meddelade att man stoppat mottagandet av de flyktingar som kommunen anvisats enligt lagen. För två veckor sedan sade även Täby stopp.

"Kan inte göra mer"

Och som tredje, borgerliga, kommun i länet säger nu också Nacka stopp.

- Vi har byggt om tomma kommunala lokaler, vi har köpt bostadsrätter och en villa, vi har satt upp modulhus men mer kan vi inte göra i dagsläget. Det tar tid att att få fram nya bostäder, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

- Men vi slår oss inte till ro och vi jobbar intensivt med att få fram nya bostäder men just nu så ser vi att det är för tufft att ta emot flyktingar på ett bra sätt.

Uppnår inte målet

Likt många andra kommuner ska anledningen till att man inte kan ta emot fler i år vara bristen på bostäder. Nacka kommun ska enligt staten ta emot 366 i år, men det målet kommer inte att uppnås.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-29: M-kommuner får kritik från de egna för flyktingstopp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-11-30:

Regeringen: Tillfällig lättnad för flyktingmottagande i kommunerna till sidans topp

Regeringen aviserar en tillfällig lättnad för kommunerna under 2016 för att underlätta flyktingmottagandet. Kommunerna får fyra månader på sig att hitta boende till nyanlända istället för tidigare två månader. Samtidigt får Migrationsverket i uppdrag att göra en ny prognos över mottagandet.

Kommunerna slipper inte ifrån sina kvoter för flyktingmottagande, men under 2016 får de en tillfällig lättnad. Kommunerna får nu längre tid på sig från anvisningsbeslut till mottagande.

Detta för att man inte vill att nyanlända ska självbosätta sig i lika stor utsträckning som i dag, vilket leder till en snedfördelning. Det meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vid en pressträff i dag.

- Regeringen förstår att många kommuner har det väldigt tufft och vi har lyssnat på det.

Regeringen föreslår också att länstalen sänks för 2017 och att större hänsyn ska tas till hur många egenbosatta som finns i kommunen. Tanken är att kommuner med ett stort mottagande ska avlastas.

SKL: "Saknar krav"

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att regeringens åtgärder för att underlätta bosättning för nyanlända i kommunerna inte räcker och att det behövs mycket mer.

- SKL vill inte ändra principerna för bosättningslagen. Det är viktigt att vi får en jämnare fördelning över landet. Kommunerna jobbar hårt, men kan inte trolla med knäna för att få fram alla de bostäder som behövs. I regeringens åtgärder saknar vi krav på de egna myndigheterna att bistå kommunerna och nyanlända med lösningar, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Migrationsverket ska göra ny prognos

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Riksdagen 16-12-16: Interpellationsdebatt: Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna, av Gunilla Nordgren (M) med svar av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-02:

"Provocerande att några rika kommuner smiter undan" till sidans topp

Tonläget hårdnar mellan landets kommuner om hur fördelningen av nyanlända ska klaras av. I en DN-enkät är en klar majoritet av kommunerna kritiska mot dem som inte tänker följa anvisningslagen. Motståndet mot lagen är störst i borgerligt styrda kommuner.

I samband med förra höstens flyktingkris kom regeringen och de fyra borgerliga partierna överens om att alla landets kommuner ska tvingas att ta emot nyanlända. Uppgörelsen var en kompromiss där framför allt Moderaterna fick ge upp sitt motstånd mot tvångslagen.

Den senaste månaden har flera M-styrda kommuner meddelat att de inte kommer att klara av att ta emot de nyanlända som anvisas. Orsaken är i första hand bostadsbrist.

DN har frågat landets samtliga kommuner om hur de ser på att en del kommuner inte tänker följa anvisningslagen. Drygt två tredjedelar av kommunerna har svarat och en klar majoritet av dessa är kritiska till dem som inte lever upp till lagens krav. "Bedrövligt", "osolidariskt" och "skamligt", är några omdömen.

- Det är provocerande att några rika kommuner smiter undan, svarar Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Kritiken är betydligt mer omfattande i kommuner med rödgrönt styre, visar DN:s enkät. Samtidigt är förståelsen för att man inte kan leva upp till anvisningslagen större i kommuner där alliansen har makten.

Men även i M-styrda kommuner finns kritik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-11-30: "Kan bli sanktioner om man inte tar emot flyktingar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-12-03:

Storstäderna jagar bostäder till nyanlända till sidans topp

Före årets slut ska Sveriges fyra största storstadskommuner hitta bostäder till närmare 3?000 nyanlända. Flera kommuner uppmanar nu privatpersoner att hyra ut lägenheter till nyanlända.

I många kommuner är behovet av bostäder till nyanlända stort. Det rör sig om personer som har fått permanent uppehållstillstånd och som har anvisats till kommunerna av Migrationsverket. I Sveriges fyra största kommuner behövs det boende för nästan 3 000 nyanlända innan årets slut. Störst är behovet i Stockholms stad där över 1 500 nyanlända behöver ett boende före 2017.

Staden har hyrt 200 platser på hotellrum och vandrarhem. 1?000 personer ska också bo i enklare, kollektiva boenden i lokaler som staden hyr tillfälligt. Kommunledningen vädjar också till stadens invånare att hyra ut sin bostad till kommunen så den kan förmedlas vidare till nyanlända. Staden står då som hyresgäst och betalar 4?000 kronor per rum och månad, 8?000 kronor per lägenhet och 12 000 kronor om en hel familj kan inrymmas. Hittills har det kommit in 155 intresseanmälningar.

- I dagsläget uppskattar vi att socialförvaltningen kommer att kunna skriva avtal inom de närmaste veckorna med drygt 50 privatpersoner av dessa och ytterligare ett 30-tal avtal i slutet av detta år, säger Karin Bergsman, som är enhetschef på socialförvaltningen i Stockholms stad.

Att försöka få allmänheten att hyra ut bostäder till nyanlända är ett grepp som flera av storstadskommunerna använder sig av. Nyligen startade Uppsala kommun en kampanj för att få privatpersoner att hyra ut till nyanlända. Hittills har ett 40-tal intresseanmälningar kommit in.

- Kravet är att det ska finnas tillgång till eget kök, kokvrå, egen toalett och badrum. Det ska alltså inte bara vara ett rum, säger Erik Boman, presschef vid Uppsala kommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-02: Stockholm: En tredjedel av de nyanlända utan bostad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 16-12-06:

Kommunen bad om hjälp - så många har svarat till sidans topp

Tidigare i år gick kommunen ut med en förfrågan till Leksandsborna om att de skulle hjälpa till med bostäder för nyanlända. Och svaren har formligen rasat in. På bara en månad har boendesamordnaren Holger Petersson fått in närmare 30 tänkbara boenden.

Leksandsborna har visat stort engagemang när det kommer till nyanlända. Det märktes inte minst av på det stora antalet som den senaste tiden har hört av sig till kommunen med förfrågningar om att hyra ut sina bostäder till nya invånare.

Tack vare ett bidrag från länsstyrelsen kunde kommunen anställda en boendesamordnare vars uppgift ska vara att koppla ihop hyrsvärdar och nyanlända hyresgäster.

Den 3 oktober tillträdde Holger Petersson på tjänsten, och man kan minst sagt säga att han har fått en flygande start. På bara drygt en månad har han redan hunnit hjälpa 15 nyanlända att teckna kontakt och flytta in hos privata hyresvärdar runt om i kommunen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 16-12-03:

Samarbete med civilsamhället kan ge bostäder till nyanlända till sidans topp

Hittills har Refugees Welcome Sweden lyckats förmedla ett 50-tal lägenheter och rum som hyrs ut av privatpersoner till nyanlända. Ett eventuellt samarbete med Malmö stad nästa år kan komma att underlätta bostadsbristen för många nyanlända.

Refugees Welcome Sweden är ett av många initiativ som föddes under förra hösten för att visa på ett alternativt, varmare mottagande av nyanlända. Den ideella organisationen driver en hemsida där privatpersoner kan registrera sig om de vill hyra ut ett rum eller en del av en lägenhet till just nyanlända. Det kan röra sig om personer som befinner sig mitt i asylprocessen, som har fått uppehållstillstånd eller som har fått avslag på sin asylansökan. Hittills har de lyckats förmedla ett 50-tal inneboendelösningar. Framför allt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Gävle.

- Det enda kravet som vi ställer är att man ska kunna hyra ut i minst tre månader. Sedan när det gäller hyresnivåer så säger det sig självt att de personerna som vill hyra inte har så stora betalningsmöjligheter, säger Kajsa Sörman, som är aktiv i Refugees Welcome Sweden.

Hon är positiv till att många kommuner, som till exempel Stockholm, Uppsala och Falun, har startat olika initiativ för att hitta privatpersoner som vill hyra ut till nyanlända. Samtidigt ser hon en risk med att storstadskommunerna är i behov av många boenden på väldigt kort tid. Till exempel ska Stockholms stad ta emot drygt 1 500 nyanlända som behöver boende före årsskiftet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 16-12-06:

Jätteprojektet: Så ska Norrbotten lyckas med integrationen till sidans topp

Hela 85 procent av asylsökande i Norrbotten flyttar från länet när de får uppehållstillstånd, samtidigt råder avbefolkning och kompetensbrist. Ett jätteprojekt lett av länsstyrelsen ska tackla alla dessa frågor under de kommande tre åren.

- Ska vi ha tillväxt i Norrbotten så måste vi se till att inflyttade blir kvar, för just nu dör det fler än det föds här. Samtidigt flyttar 85 procent av alla asylsökande ifrån Norrbotten när de får uppehållstillstånd, vi vill ha kvar dem, säger Sven-Erik Österberg, landshövding.

Satsningen kommer att ledas av länsstyrelsen men innefattar flera andra myndigheter. Projektledaren Anna-Maria Lundkvist-Monroy förklarar att projektet i stort kommer att bestå av två delar.

- Alla inom myndigheterna här i Norrbotten som kommer i kontakt med asylsökande kommer att få internetbaserad utbildning. Det betyder att 1 500 kommer att få basutbildning hur man bemöter asylsökande och för att se till att man kan besvara alla frågor hur en asylprocess går till, vad alla andra myndigheter gör och hur det svenska samhället fungerar, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-06:

Forskare tvistar om flyktingar ökar tillväxt till sidans topp

Invandringen lyfter Sveriges ekonomi. När befolkningen ökar ges möjlighet till högre tillväxt, menar professor Bo Malmberg vid Stockholms universitet. Men hans resonemang får underkänt av professorskollegan Per Lundborg.

De nya svenskar som har kommit under 2000-talet ger Sverige en ny åldersstruktur. Andelen i yrkesaktiv ålder ökar och försörjningstrycket från de äldre blir inte lika stort som man tidigare trodde. I stället ges förutsättningar för en varaktigt högre ekonomisk tillväxt.

Detta hävdas i en ny rapport som publiceras på onsdagen, av en forskargrupp under ledning av Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Beställare av rapporten är Delegationen för migrationsstudier, Delmi - en kommitté under regeringen.

Bo Malmberg och de andra rapportförfattarna utgår från ett demografiskt perspektiv. De konstaterar att invandringen under 2000-talet i verkligheten har blivit betydligt högre än vad Statistiska centralbyrån, SCB, räknade med i sin befolkningsprognos från 2000.

Det rör sig om 50 000 personer per år, i stället för väntade 15 000. Nettoinvandringen under de senaste 15 åren uppgår till 750 000 personer.

De som har kommit till Sverige är huvudsakligen personer i yrkesaktiv ålder eller yngre. Däremot är gruppen som är över 60 år mycket liten. Det betyder att svenska arbetskraften kan bli betydligt större, konstaterar Bo Malmberg.

- Vi talar om vilka långsiktiga möjligheter som ges när befolkningen ökar och ges en annan ålderssammansättning. Erfarenheterna från tidigare invandring, till exempel från Bosnien på 1990-talet, är att flertalet förr eller senare kommer i arbete, säger han till DN.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Nyheter 16-11-24:

Kritiken kvar ett år efter nya asylreglerna till sidans topp

Remissinstanserna slog ned hårt på förslagen när regeringen presenterade sin stramare migrationspolitik. Ett år senare kvarstår kritiken.

- Konsekvenserna blir allvarliga för väldigt utsatta människor, säger Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty.

Den 24 november förra året presenterade regeringen sina förslag om begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Kärnan i förslaget var att tillfälliga uppehållstillstånd blev till regel, i stället för permanenta. Och att rätten till familjeåterförening skulle minskas dramatiskt.

Kritiken var massiv, i princip samtliga remissinstanser avstyrkte hela eller delar av förslaget. Och kritiken har inte blivit mildare sedan dess. DN har pratat med tio av remissinstanserna. Knappt någon har ändrat uppfattning.

- Det finns ingenting som har förändrats som gör att vi skulle ställa oss annorlunda än vad vi gjorde i vårt remissvar, säger Anne Ramberg, generalsekreterare på Advokatsamfundet.

Bland människorättsorganisationerna är oron påtaglig. På Unicef efterlyser man det barnperspektiv som "helt saknas" i lagen. Barnombudsmannen vill inte gå så långt men är oroliga över hur lagen kommer att tillämpas i ljuset av Barnkonventionen. Röda korset ser svåra humanitära följder.

- Det som naturligtvis står ut mest är de människor som dör på grund av den här lagstiftningen. Som söker sig hit på farliga vägar, när det inte finns någon laglig möjlighet till familjeåterförening, säger Melker Måbeck, t?f generalsekreterare Röda korset.

Också arbetsmarknadsaktörer är kritiska. Bland annat mot att det krävs att den sökande skaffar ett arbete för att få sitt tillfälliga uppehållstillstånd permanent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-11-30:

Präster om skärpta lagen: "Gör om och gör rätt" till sidans topp

Den nya flyktinglagen var ett i hast hopsnickrat lagförslag som kritiserades från alla håll. Genom denna lag skapas nu ett parallellsamhälle som vi genom andra lagar sedan länge har försökt att motverka, skriver präster och diakoner.

Den 1 juni 2016 infördes en ny lag, som tagits fram på mycket kort tid och som innebär en stor förändring av regelverket på migrationsområdet. Den berör människors möjlighet att söka asyl, förenas med sin familj, rätten till bistånd etc. Lagen tillkom efter att många flyktingar sökte sig till Sverige under hösten 2015 och man letade efter lösningar att stoppa den stora tillströmningen. På kort tid har pendeln svängt mellan ytterligheter i hur vi ska ta emot flyktingar som söker sig hit. Från att vi skulle öppna våra hjärtan och ta emot dem som var i nöd så har vi nu några av Europas hårdaste lagar. Med gränskontroller och biståndsindragningar gör våra myndigheter allt för att stänga människor ute och för att effektivt få människor, som befinner sig här, att lämna landet.

Det var ett i hast hopsnickrat lagförslag, som kritiserades av en mängd remissinstanser. Kritiken var massiv från snart sagt varenda mänskorättsorganisation i Sverige, liksom kyrkor, UNHCR, Barnombudsmannen, fackförbund med flera som enhälligt sågade förslaget. Förutom brotten mot inter?nationell rätt och humanitära hänsyn slår remiss?instanserna ner på slarvig lagteknisk konstruktion och bristande konsekvensanalys. Dessutom kritiserades förslaget hårt av de domstolar och myndig?heter som yttrade sig. Migrationsverket skriver i sitt ?remissvar: "I valet mellan humanitära aspekter och en möjlig minskning av antalet asylsökande i Sve?rige, så framstår den föreslagna lagändringen som oproportionerlig." Migrationsverket konstaterar vidare att den föreslagna lagen innehåller vissa brister vilket i slutänden kan få allvarliga konsekvenser för enskilda individer. Efter vissa justeringar drevs lagen snabbt igenom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningar inledare 16-11-23:

Sverige skickar afghanska flyktingar till IS till sidans topp

Sverige har nyligen tecknat avtal med Afghanistan om att återsända flyktingar till ett av de länder i världen där extremister vinner mest mark.

Nette Enström skriver om ett Afghanistan i förfall som Sverige nu bedömer som tillräckligt tryggt för barn att skickas tillbaka till.

Tusentals ensamkommande beräknas utvisas kommande månader. Många av dem är pojkar från Afghanistan, ett land som enligt FN står inför en humanitär kris och där vart fjärde krigsoffer är ett barn. I oktober skrev Sverige ett återvändandeavtal med Afghanistan. Avtalet går i linje med ny svensk asylpolitik och Migrationsverkets bedömning att Afghanistan är tillräckligt tryggt för barn. Det går däremot i polemik med Utrikesdepartementet som avråder från alla resor till Afghanistan på grund av extremt farligt säkerhetsläge:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda debatt 16-11-28:

Jag skäms över Sverige till sidans topp

Lasse Lindh, lärare

Jag skäms. Jag skriver detta som en hoppets skrift.

Sverige, som vi ser oss, är ju nummer ett i att ta hänsyn till andra och tala om för andra länder att vi är bäst på att vara medmänskliga.

Vi har skämts, för vad vi gjorde efter andra världskriget mot balterna som skulle utlämnas till Sovjetstaten. Varför gör vi något ännu värre nu?

Vi har lockat hit många ungdomar från Afghanistan. De har fått en förnimmelse av hur ett liv kan vara. Nu har det helt vänt och Migrationsverket ger dem tillfälligt uppehållstillstånd tills dess de fyller 18 år, eller att handläggaren bedömer att de är 18 år. Då blir det avvisningsbeslut inom fyra veckor. Går de med på att inte överklaga och åka "hem" kan de få 30 000 kronor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialpolitik 16-12-07:

Deportera inte unga till våld och vapen till sidans topp

Maria Wallin

Vi är tusentals som engagerat oss i flyktingmottagandet, som känner och älskar de barn och unga som ska utvisas till militärtjänst och terrornätverk, skriver Maria Wallin i mail till Migrationsverkets ledning. Vi står inte ut! Överväg stopp på grund av säkerhetsläget.

I dag nås vi av nyheten att polisen vill kunna göra husrannsakan och kroppsvisitera i jakt på asylsökande som ska utvisas. I går att justitieminister Morgan Johansson är nöjd över att kunna deportera afghaner utan hinder.

Vi har också nåtts av vittnesmål om hur Afghanistan förbereder sig med att bygga hangarer i anslutning till Kabuls flygplats, för att militären ska kunna sätta unga grabbar i militärtjänst direkt.

Är själv en del i det professionella nät av personer, som inom svensk offentlig sektor och civilsamhälle, tagit emot dessa tusentals asylsökande så som vi ombads -

med "öppna hjärtan" och som ett land som "inte bygger murar".

Nu har skolor växlat upp, boende skapats, gode män tillträtt, sjuk- och hälsovård anpassats = det offentliga Sverige har klarat utmaningen!

Lägg därtill volontärer som engagerat sig i massor!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-06:

Svar på skriftlig fråga: Sveriges migrationslagstiftning till sidans topp

Fråga 2016/17:379 av Johan Forssell (M)

I olika sammanhang anges att Sveriges migrationslagstiftning nu ligger på EU:s lägsta nivå. Den tillfälliga lagstiftning om begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som nu gäller innebär en tydlig skärpning jämfört med den lagstiftning som tidigare gällde. Samtidigt har andra EU-länder, däribland Finland, Norge, Danmark och Tyskland, också skärpt sina respektive lagstiftningar på senare tid. Deras skärpningar har skett utifrån en redan tidigare mer restriktiv lagstiftning än den svenska.

Om man diskuterar migrationslagstiftningens nivå är också faktorer som vilken tillgång man som asylsökande har till kostnadsfritt juridiskt ombud, sjukvård, skolgång, boende och ersättning relevanta. Det är då viktigt inte enbart hur lagstiftningen ser ut, utan också hur den tillämpas i praktiken. Även här skiljer sig EU-länderna åt.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

Är den nu gällande svenska migrationslagstiftningen mer eller mindre restriktiv än övriga EU-länders respektive lagstiftning enligt ministerns bedömning?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 16-12-06:

Högre utbildning är en plattform för integration till sidans topp

Jonathan Eng och Julia Nordin, akademikerförbundet SSR:s studentråd

"Det behövs fler platser till snabbspåren och de behövs inom fler sektorer nu."

Integrationspolitiken i Sverige behöver idag akuta åtgärder. Vi menar att studier måste likställas med arbete i försörjningskravet, fler snabbspår behövs och nyanländas tillträde till högre utbildning måste bli en reguljär del av högskolor och universitets verksamhet.

I Skånetrafikens kampanj från i höstas visades hur högt utbildade personer från världen över nu jobbade som busschaufförer istället för yrket de är utbildade till. Tanken var god, man ville höja statusen på bussföraryrket, men istället blev kampanjen ett exempel på en misslyckad integrationspolitik. Personer med år av utbildning och ofta år av arbetslivserfarenhet får inte de jobb som de är kvalificerade för. Tyvärr är det den svenska politiken som sätter käppar i hjulen för integrationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-12-06:

C kräver stopplag mot utvisningar till sidans topp

Centerpartiet kräver att regeringen i väntan på en ny lag för arbetskraftsinvandrare som ska förlänga sina tillstånd inför en stopplag mot utvisningar. Men justitieminister Morgan Johansson (S) vill ännu inte ge något besked.

Under den senaste tiden har ett flertal fall uppmärksammats där personer som arbetskraftsinvandrat till Sverige nekats förlängning av sina uppehållstillstånd på grund av att arbetsgivare gjort administrativa misstag eller liknande, trots att många tillbringat lång tid i Sverige, i något fall så länge som 13 år.

Nyligen uppmanade riksdagens socialförsäkringsutskott regeringen att se över lagstiftningen. Utredningen ska vara klar senare i december, men tilläggsdirektiv gör att den nu dröjer ytterligare. En förändrad lagstiftning kan därför vara på plats tidigast den 1 juli nästa år.

- Det går långsammare än vad vi hade hoppats på. Oavsett hur snabbt man får fram lagstiftningen kommer det under den tiden vara många personer som vi alla är överens om borde få stanna i Sverige som utvisas. Därför bör man stoppa de utvisningarna, säger Johanna Jönsson (C), talesperson i integrations- och migrationsfrågor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialhögskolan 16-12-02:

Uttalande med anledning av polisens begäran av sekretessbelagda uppgifter till sidans topp

Nyligen lämnade socialtjänsten i Malmö på polisens begäran ut sekretessbelagda uppgifter om papperslösa familjer. Denna begäran var en del av polisens intensifierade arbete med att söka efter och avvisa personer som lever i papperslöshet. Således agerade Malmös socialtjänst som polisens förlängda arm.

Från Socialhögskolans sida vill vi lyfta fram vikten av ett professionsetiskt perspektiv, vilket innebär att människovärdesprincipen är en grundläggande utgångspunkt i socialt arbete som profession och akademiskt ämne. Detta innebär att socialt arbete och polisarbete inte är eller bör vara samma sak. Socialtjänsten finns som ett skyddsnät för dem i vårt samhälle som av olika anledningar befinner sig i utsatta situationer. Gällande papperslösa personer vet vi sedan länge, genom forskning och erfarenheter, att detta är en grupp som lever under extremt svåra levnadsvillkor. Det handlar om fattigdom, bostadslöshet, stress och oro inför framtiden i kombination med traumatiska erfarenheter från ursprungslandet och under flykten till Sverige. Vidare har Sverige ratificerat Barnkonventionen, och all rättsanvändning ska genomsyras av principen om barnets bästa. I Socialtjänstlagen finns även principen om barnets bästa inskriven, och i alla beslut som rör barn ska principen om barnets bästa utredas och beaktas.

Vi ser också att det pågår en kamp för just detta, att som socialarbetare främst se till de utsattas behov. Socionomer som organiserar sig, socionomstudenter som protesterar mot angiveri och enskilda socialarbetare som höjer sina röster i debatten. Från Socialhögskolans sida ger vi vårt fulla stöd till dessa och liknande initiativ som syftar till att tydliggöra människovärdesprincipen i socialt arbete samt kämpa för att de som befinner sig i utsatta positioner ska få stöd och hjälp av socialarbetare - utan att behöva oroa sig om deras uppgifter kommer överlämnas till polis.

Uttalandet samt förtydligande från prefekterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 16-12-07:

"Jakten på papperslösa är skrämmande" till sidans topp

Regeringens hårda flyktingpolitik får oacceptabla konsekvenser. I Skåne tvingas socialarbetare bli angivare samtidigt som polisen lägger stora resurser på att jaga personer som inte misstänks för brott. Det är dags att stanna upp och ställa frågan om detta verkligen är det samhälle vi vill leva i, skriver psykolog Lina Lönnberg och professor Henry Ascher.

Förra veckan kom rapporter om att gränspolisen i Skåne vänt sig till socialtjänsten i Malmö för att få ut adresser och andra kontaktuppgifter till papperslösa barnfamiljer. Gränspolisens operative chef förklarade att detta "bara är början" och att det inte längre finns några "fredade zoner". Han utesluter inte att poliser även kommer att gå in på skolor och förskolor för att hämta barn i sin jakt på människor som fått avslag på sin asylansökan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vänsterpartiet Malmö: Flyktingpolitikens inhumana konsekvenser får ett tydligt ansikte i Malmö (Extern länk)

Sydsvenskan 16-12-02: Socialsekreterare: "Ska vi verkligen arbeta som angivare åt polisen?" (Extern länk)

Göteborgs Fria 16-12-08: Henry Ascher: Att lyda order är farligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-24:

Kinberg Batra i duell med Löfven: "Vi har bytt invandringspolitik" till sidans topp

Invandringspolitiken stod i centrum när statsminister Stefan Löfven (S) och moderatledaren Anna Kinberg Batra möttes i duell i TV4:s studio på torsdagen. Medan Löfven fortfarande hoppas på en långsiktig lösning på EU-nivå fokuserade Kinberg Batra på att Sverige ska permanenta dagens åtstramade flyktingpolitik.

I en debattartikel i Aftonbladet i onsdags skrev Anna Kinberg Batra, som tidigare i sin politiska karriär talat sig varm för fri invandring, förklarade att hon ändrat sig. I ett försök att locka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna medgav hon också att "de som varnade och blev utfrysta känner ilska".

Avståndstagandet från företrädaren Fredrik Reinfeldt blev tydlig också när TV4:s program "Halvtid" inleddes på torsdagskvällen med ledarna för de två största riksdagspartierna.

- Vi har bytt partiledare, vi har bytt politik. Jag vill att Sverige ska fortsätta att ha en politik med ordning och reda kring gränsen, sade Anna Kinberg Batra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-12-04:

Konflikt om flyktingpolitiken inom S till sidans topp

Det blåser upp till strid inom Socialdemokratin när det gäller partiets och regeringens invandringspolitik. Internkritiker vill på kongressen nästa år återgå till förra årets generösa regler. Men partiledningen håller emot.

Det är en rad arbetarekommuner inom Socialdemokraterna som vill att partiet helt lägger om flyktingpolitiken på partikongressen nästa år. Den måste bli mer generös och återgå till de gamla reglerna som gällde innan flyktinguppgörelsen för ett år sen.

Riksdagsledamoten Sara Karlsson är vice ordförande i Migrationspolitiska S-föreningen och har varit med och tagit fram motionen som har stöd i sidoorganisationerna SSU, Tro och Solidaritet och Kvinnoförbundet.

- Vi vet ju att permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med sin familj är viktiga beståndsdelar för att ge en bra grund för månniskor att etablera sig, säger Sara Karlsson (S).

Detta föreslås i motionen

Falun, Nyköping, Karlskrona, Ödeshög och Eskilstuna har samtliga antagit motionen och lägger fram den inför kongressen i april nästa år.

Motionen föreslår bland annat:

+ att id-kontroller som försvårar för flyktingar att söka asyl tas bort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Margit Silberstein i SvT Nyheter 16-12-04: Löfven får förbereda sig på intern strid (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 16-12-04: (S)-röster höjs för generösare flyktingpolitik (Extern länk)

Dala-Demokraten 16-12-05: S i Falun vill ha tillbaka den generösa flyktingpolitiken (Extern länk)

Eskilstuna-Kuriren ledare 16-12-06: Janssons linje - eller Karlssons? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren 16-12-04:

Sörmlandspolitiker vill ta bort id-kontrollerna till sidans topp

- flyktingfrågan splittrar Socialdemokraterna

Flera arbetarkommuner inom Socialdemokraterna, däribland Eskilstuna och Nyköping, går emot partiledningen och kräver att Sverige återgår till generösare flyktingpolitik, det rapporterar SVT Nyheter.

Eskilstuna, Nyköping, Karlskrona, Ödeshög och Falun är de kommuner som redan har ställt sig bakom en motion där de föreslår att Socialdemokraterna, från och med kongressen i april nästa år, ska återgå till generösare flyktingpolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Riksdagen 16-11-23:

Skriftlig fråga: Dansk förfrågan om 1961 års konvention om begränsning av statslöshet till sidans topp

Fråga 2016/17:333 av Christina Höj Larsen (V)

Efter det att antalet asylsökande i Europa ökat kraftigt under 2015 har EU och flera stater inom unionen drivit en alltmer restriktiv migrationspolitik. EU-kommissionen har producerat ett stort antal lagförslag med syfte att göra det svårare att komma till Europa och få asyl inom unionen. De internationella konventioner som skyddar rättigheterna för människor på flykt är alltjämt en viktig garant för att utvecklingen inte går för fort. Nu ser vi flera ifrågasättanden av dessa konventioner, bland annat från den danska regeringen.

När det danska folketingets invandrings-, integrations- och bostadskommitté nyligen sammanträdde meddelade integrations- och bostadsminister Inger Støjberg att den danska regeringen vill få till ändringar i konventionen om begränsning av statslöshet (The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness). Ministern berättade att den danska regeringen under sommaren 2016 har vänt sig till nio andra stater med förfrågan om de också vill se en ändring av konventionen.

Ministern vägrade att avslöja vilka länder som varit tillfrågade och hur de hade reagerat på den danska frågan med hänvisning till dessa länders intressen. Med tanke på Sveriges och Danmarks nära samarbeten på ett flertal områden och att migrationsfrågor är ett område som fordrar samarbete mellan grannländer har vi goda anledningar att anta att Sverige tillhör de tillfrågade staterna.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Har ministern eller någon annan del av regeringen under 2016 mottagit förfrågan från den danska regeringen om en önskan att förändra 1961 års konvention om begränsning av statslöshet, eller tolkningen av den, och kan ministern i så fall redogöra för den svenska regeringens svar?

Svar på frågan av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 16-11-17:

Undocumented children and young people share their stories till sidans topp

Ahead of Universal Children's Day on 20 November 2016, PICUM launches a collection of testimonies*, which highlights the challenges faced by children and young people considered irregular or undocumented migrants and the strength it takes to overcome them day by day.

Hafidh an undocumented young person in France, said: "Since I have been arrested, anxiety and fear have become my everyday life. I am afraid to go out. I am anxious every morning when I get up to go to class because I am afraid of being deported, of waking up one day and thinking that I'm no longer among my own people."

When accompanied by a parent, migrant children are often treated as adults, rather than individuals with agency and rights of their own. Their rights as a child and best interests are very rarely considered, and they are not heard in immigration and asylum proceedings. If children are irregular or undocumented migrants, they can be prevented from accessing essential services, including education and health care. They also face arrest, detention and deportation.

As states continue to adopt ever more restrictive policies, the direct consequences will be felt by children. We can also expect to see an increase in the number of undocumented children in Europe. A significant proportion of those who have arrived in recent months and years will have their applications refused, but not all will return or be forcibly removed, regardless of the current political will to do so. Regular ways to come to Europe, such as family reunification, remain limited. The increasing barriers to access protection will push more children, young people and families into precarious and irregular residence.

(...)

Läs mer och hämta boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 16-11-30:

"District Zero": en film om flyktingarnas mobilreparatör till sidans topp

Dokumentärfilmen "District Zero" har idag Sverigepremiär på tekniska museet i Stockholm. Kulturnytt har pratat med Jorge Fernández Mayoral, en av filmens tre regissörer.

Dokumentärfilmen handlar om Mamun Al-Wadi som driver en liten elektronikshop i världens största flyktingläger, Zaatari i Jordanien. Dit kommer människor med trasiga mobiltelefoner för att få hjälp att bevara sina bilder och minnen.

Om du plötsligt en natt måste lämna ditt hem, som så många flyktingar från Syrien tvingats göra, vad skulle du då ta med dig? Jo, det viktigaste av allt är mobiltelefonen. Det menar i alla fall regissören Jorge Fernández Mayoral och det var därför han och hans team ville göra den här filmen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-11-25:

Ministern låg sömnlös: "Det svåraste jag gjort" till sidans topp

Morgan Johansson låg sömnlös på nätterna - Åsa Romson grät.

I dag är det ett år sedan Sverige var mitt i flyktingkrisen och stramade åt politiken.

- Vi hade 300 000 oregistrerade människor i Tyskland som mycket väl hade kunnat ta sig till Sverige, säger Johansson.

Presskonferensen den 24 november förra året kommer bli ihågkommen som början på slutet på flyktingkrisen i Sverige. Åsa Romson var i tårar och Stefan Löfven upprepade hur svårt beslutet om en hårdare politik var.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hade sedan början av hösten insett att den rådande situationen var på väg att bli ohållbar.

- Jag brukar sova väldigt gott på nätterna men den här hösten gruvade jag mig för en utveckling med 15 000 till 20 000 människor sovandes utomhus på nyårsnatten, säger han.

Måste våga fatta beslut

Morgan Johansson tar emot på sitt kontor på justitiedepartementet, i samma byggnad som presskonferensen hölls för ett år sedan.

Hur var det att vara ansvarig minister under krisen?

- Det är det svåraste jag gjort, då har jag ändå varit aktiv i politiken på den här nivån i nästan 20 år.

- Vi hade redan tagit emot 150 000 asylsökande under året, vi hade 300 000 oregistrerade i Tyskland som mycket väl hade kunnat komma till Sverige eftersom Tyskland börjat prata om åtstramningar i sin lagstiftning. Jag skulle vilja säga att införandet av id-kontrollerna var helt avgörande.

Vad var värsta scenariot?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio kultur Obs16-11-24:

Migrantens villkor - arbeta eller utvisas till sidans topp

Papperslösa migranter står för en stor andel av världens service- och byggarbeten, ständigt i riskzonen att utvisas från det land de vistas i.

Elin Grelsson Almestad utreder migrationens villkor.

Strax efter andra världskrigets slut kom Inge Hamann från nordtyska Schleswig-Holstein till Borås för att arbeta i klädfabriken Algots. Hon var en av många unga, barnlösa kvinnor som erbjöds att lämna det fattiga, tyska området för att arbeta i Sverige. Kvinnorna genomgick läkarundersökningar för att bekräftas som dugliga för så kallat "medeltungt kvinnoarbete", fick inte ha barn med sig eller bära på några sjukdomar. När arbetarna kom till Borås röntgades de för tuberkulos. Ett negativt TBC-prov var en förutsättning för att få stanna, vilket de alla var medvetna om. Inges testresultat var negativt och hon, liksom de andra, fick därmed det förebyggande vaccinet Camette. I själva verket hade hon redan tuberkulosbakterier i kroppen och vaccinet förvärrade hennes tillstånd. Efter att ha legat sjuk i hög feber i arbetsbostaden en vecka skickade företaget Inge till lasarettet, där det slutligen konstaterades att hon led av tuberkulos.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.