ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 22 november 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Sveriges Radio Kalmar 16-11-17:

Systemet med åldersbedömningar ses över till sidans topp

Åldersbedömningen av ensamkommande kritiseras från flera håll. Nu ser Justitieombudsmannen över hanteringen och Justitiedepartementet skriver i ett lagförslag att nuvarande regler inte fungerar.

Över 2 000 ungdomar i Sverige har fått sin ålder ändrad av Migrationsverket - många av dem utan att det har gjorts nån medicinsk undersökning eller finns några dokument som underlag.

Men många menar att det här systemet inte är rättssäkert och nu arbetas det med ny lag, som välkomnas av Migrationsverkets Magnus Bengtsson:

- Vi kommer förhoppningsvis få det lite bättre med de kommande medicinska åldersbedömningarna.

Besluten ska komma tidigare

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Migrationsverket 16-11-17: Ökad rättssäkerhet när ålder får överklagas separat (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 16-11-15: Rapport: Osäkert att bedöma ålder med nya metoden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 16-10-27:

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga till sidans topp

Uppdaterad information

Regeringen avser att införa ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som ska träda i kraft den 1 juli 2017. Det nuvarande regelverket gäller fram tills dess att ett nytt regelverk träder i kraft.

Som ett led i att förbereda för det nya ersättningssystemet fattades ett regeringsbeslut den 22 juni 2016 om uppdrag till Migrationsverket att säga upp alla överenskommelser med kommuner om mottagande avseende asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.

I promemorian "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga" föreslås att ersättningen baseras i huvudsak på schabloner och därmed finns det en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Schablonersättningen föreslås i promemorian vara 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn under 18 år som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Schablonersättningen för ensamkommande unga 18-20 år med uppehållstillstånd föreslås i promemorian vara 750 kronor per dygn.

Regeringen har lyssnat på synpunkter från remissinstanserna och avser därför att senarelägga ikraftträdandet till den 1 juli 2017. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen för 2017 att 40 miljoner kronor per år avsätts för 2017 och 2018 med syfte att kunna kompensera kommuner för eventuella extraordinära utgifter till följd av det nya ersättningssystemet. Information om senare ikraftträdande och medel för omställningskostnader lämnades vid en presskonferens tisdagen den 30 augusti 2016.

Läs mer och hämta uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utbildningsdepartementet 16-10- 31:

Utredningen: En gymnasieutbildning för alla till sidans topp

- åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Utredningen berör bland annat de asylsökande ungdomar som går i språkintroduktion och visar att en bara en mindre andel fullföljer gymnasiet.

/Utdrag:/

Utredningen lägger i huvudsak generella förslag som ska gagna alla elever. Vissa förslag avser dock särskilt utbildningen för nyanlända elever eller kan förväntas gynna dessa i elever i särskilt hög grad. Detta gäller bl.a. följande förslag.

1. En elev som går på ett introduktionsprogram och som vid utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 19 år eller senare saknar godkänt betyg i ett eller två ämnen men i övrigt uppfyller behörighetskraven till ett nationellt program ska ändå anses behörig om eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna på programmet. Eleven har i sådana fall möjlighet att påbörja ett nationellt program senast det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

2. Elevens rätt till heltidsstudier på introduktionsprogram ska förtydligas så att eleverna har rätt till minst 23 timmars garanterad undervisningstid i veckan.

3. Undervisningen på språkintroduktion får bedrivas i enbart svenska eller svenska som andraspråk i högst två månader om det inte finns synnerliga skäl.

4. Det tydliggörs att arbetsplatsförlagt lärande (APL) får ingå på språkintroduktion. Förslaget tydliggör möjligheten att inrätta olika utbildningsspår inom språkintroduktion.

5. Eleven ska ha rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt utbildningsplanen och den individuella studieplanen. Detta ska även gälla i den nya hemkommunen om eleven flyttar till en annan kommun.

6. Det ska vara obligatoriskt för huvudmän att bedöma nyanlända elevers kunskaper även i gymnasieskolan.

7. Stödmaterial för bedömning av utländsk utbildning ska tas fram av Skolverket i samråd med Universitets- och högskolerådet.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-18:

Ta ansvar för barnen som flytt till Sverige! till sidans topp

Idag rapporterar Sveriges Radio om att regeringen överväger att låta ensamkommande barn få uppehållstillstånd medan de går ut gymnasiet. Det löftet fanns med redan när riksdagen beslutade om den tillfälliga asyllagen, den som begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ser fram emot att löftet uppfylls. Men det är bara en av flera åtgärder som är akut nödvändiga för att stoppa en pågående katastrof.

Läs pressmeddelande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-18:

Ny lag kan stoppa utvisning av unga till sidans topp

Regeringen diskuterar en lagändring som kan göra att asylsökande barn som inte kan utvisas får stanna i Sverige om de går i skolan, enligt källor till Ekot

Som Ekot tidigare har berättat får färre ensamkommande barn stanna i Sverige, sedan Migrationsverket börjat ge tillfälliga uppehållstillstånd till minderåriga för att utvisa dem när de fyller 18.

Det handlar om flera hundra, kanske till och med flera tusen ungdomar som kommer att skickas framför allt till Afghanistan.

Enligt Ekots källor försöker Miljöpartiet nu övertyga Socialdemokraterna om att införa en lagändring som gör att den här gruppen får stanna. Bland annat ska partiet ha försökt lyfta in frågan i förhandlingarna om de förlängda gränskontrollerna.

En möjlig lösning, enligt källorna, är att använda en regel som redan har aviserats men som inte var tänkt att gälla den här gruppen, nämligen att den som går på gymnasiet får stanna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 16-11-18: Fortsatt oro för utvisning bland flyktingpojkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Justitiedepartementet 16-10- 21:

Från Afghanistan/ Avtal mellan Sverige och Afghanistan om återtagande till sidans topp

Sverige och Afghanistan har den 5 oktober 2016 ingått ett samförståndsavtal om återtagande av personer som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

Avtalet kan bidra till att korta väntetiderna för personer som ska återvända hem och bidra till en mer välordnad och förutsägbar process i återvändandet, både för ansvariga myndigheter och för de enskilda individer som berörs.

- Avtalet reglerar den ordning som ska gälla när personer återvänder till Afghanistan. Till exempel att återvändande i första hand ska genomföras självmant och att parterna ska se till att nödvändiga resehandlingar utfärdas inför hemresa. I andra hand med tvång om det är nödvändigt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Avtalet är helt i linje med folkrättsliga förpliktelser om alla staters skyldighet att återta egna medborgare, och syftar till att underlätta genomförandet av återvändande.

Överenskommelsen ändrar ingenting i fråga om den individuella prövning med möjlighet till överklagan som alltid görs i Sverige och omfattar endast personer som, efter sådan prövning, inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

Återvändande sker både självmant och till viss del med tvång redan idag. Detta avtal syftar till att tydligare sätta ramarna för detta.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-11-03:

Återtagandeavtalet påverkar inte bedömningen av skyddsbehov till sidans topp

Migrationsverket får nu många frågor om återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan. Inte minst hur det påverkar ensamkommande barn.

- Avtalet påverkar inte bedömningarna av de asylsökandes skyddsbehov. Det påverkar bara personer som fått avslag på sina asylansökningar, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Tidigare tog Afghanistan bara emot egna medborgare som självmant återvände till Afghanistan. Men i oktober träffades avtalet mellan Sverige och Afghanistan som ändrade på detta. Liknande avtal med andra länder har lett till att fler personer har lämnat Sverige självmant och det kommer förmodligen att ske nu också.

- Nu finns det två tydliga alternativ för den som får utvisningsbeslut: att åka hem självmant eller bli utvisad med tvång. Dessutom blir det enklare att få fram resehandlingar för afghaner som saknar hemlandspass, säger Kjell-Terje Torvik.

Tre av fyra ensamkommande barn har fått skydd

Migrationsverket arbetar nu intensivt för att de som har sökt asyl här ska få beslut så fort som möjligt. Om man ser till de ärenden där Migrationsverket har prövat asylskälen* för ensamkommande afghanska barn har 74 procent fått bifall under årets första tio månader. Det innebär att 1 248 barn har fått uppehållstillstånd och 442 avslag. Ser man till hela den afghanska gruppen har 44 procent fått bifall.

Migrationsverket kan stötta dem som vill resa hem

Om det behövs kan Migrationsverket stödja dem som accepterar ett avslagsbeslut och vill återvända hem självmant. När det är aktuellt med tvångsutvisning överlämnas ärendet till polisen.

Ensamkommande barn utvisas aldrig om det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Det gäller både barn som reser hem självmant och barn som utvisas med tvång.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 16-10-21: Intervju med experten Kjell-Terje Torvik om vad avtalet kommer att innebära (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-10-19:

Protester mot utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Afghanistans huvudstad Kabul skakas av nya riktade bombattacker varje vecka. Staden Kunduz i norr som erövrades av talibanerna i en blixtattack för ett år sedan och senare återtogs av regeringssidan, står åter under attack. FN-missionen i Afghanistan, UNAMA, rapporterar att första halvåret 2016 skördades inbördetskrigets högsta antal civila dödsoffer sedan 2009. Trots den tragiska utvecklingen har andelen asylsökande afghaner som får beslut om utvisning från Sverige ökat kraftigt. Många av dem som utvisas är tonåringar utan kontakter i Afghanistan. Nu växer protesterna och den 22 oktober arrangeras manifestationer mot utvisningarna i många städer.

EU:s överenskommelse med Afghanistan om återtagande av utvisade, som FARR rapporterade om i början av oktober, har nu skrivits under. Strax efter undertecknades separata avtal för EU-staterna. Sveriges "Memory of Understanding" med Afghanistan kan du läsa här.

Avtalet med Afghanistan innebär att de som får utvisningsbeslut lättare kan skickas till Afghanistan istället för att bli kvar i limbo i Sverige. Det betyder inte i sig att fler får utvisningsbeslut. Men samtidigt har andelen som får uppehållstillstånd minskat stadigt och har under perioden juli-september sjunkit till omkring en tredjedel från ca hälften under första halvåret. (Dessa siffror gäller de som prövas mot Afghanistan, alltså inte personer som överförs till andra EU-länder enligt Dublinförordningen.)

Tonåringar drabbas

Många afghaner som sökte asyl förra året i Sverige är ungdomar och unga vuxna som bott i Iran större delen av livet och inte har bevis för personlig förföljelse i Afghanistan, även om deras familjer flytt av högst påtagliga skäl. Därmed kan de inte bevisa att de har rätt till skydd. Men utan några resurser eller kontakter i Afghanistan är de hänvisade till ett liv som internflyktingar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-16:

Sammanställning av rapporter om Afghanistan till sidans topp

Här har vi samlat ett antal av de senaste rapporterna om säkerhetsläget i Afghanistan och om utvisningar till Afghanistan. Du hittar även studien från UNHCR om vilka de ensamkommande barnen från Afghanistan är.

Artikeln innehåller citat och beskrivningar av rapporter om följande ämnen:

Säkerhetsläget i Afghanistan

Ökande våld mot barn och barnarbete i Afghanistan

Fortsatt svensk militär närvaro i Afghanistan

Rapporter om vilka flyktingarna är och om internflyktingar

Om id-handlingar

Återtagandeavtalen

Med flera kommentarer och länkar.

Listan i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Försvarsdepartementet 16-10- 27:

Fortsatt svensk militär närvaro i Afghanistan till sidans topp

Regeringen lägger idag fram en proposition till fortsatt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan (RSM). Sverige deltar tillsammans med ett 40-tal andra länder i den Nato-ledda insatsen på inbjudan av Afghanistans regering. Insatsen omfattar för närvarande ca 13 000 personer.

Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag på högst 50 personer på plats i Afghanistan till och med december 2017 med fortsatt fokus på norra Afghanistan.

- Det allvarliga säkerhetsläget innebär att vi alltjämt ser ett behov av militär närvaro i Afghanistan. Den afghanska regeringen har även efterfrågat fortsatt stöd i form av en fortsättning av RSM, säger utrikesminister Margot Wallström.

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

Se motioner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norsk Landinfo / Migrationsverket 16-10- 20:

Temanotat Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenter till sidans topp

Rapporten beskriver förfaranden för utfärdande och registrering av afghanska identitetshandlingar (tazkera) och pass, inklusive ändringar i förfaranden som införts av den afghanska ambassaden i Oslo i juni 2016.

/Asylnytt: Proceduren som beskrivs för att anskaffa tazkira med hjälp av tazkira för släkting på fars sida fungerar enligt uppgift även vid ambassaden i Sverige./

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norwegian Refugee Council 16-11- 08:

Access to Tazkera and other Civil Documentation in Afghanistan till sidans topp

8 out of 10 internally displaced Afghan women don't have proper identity papers, hindering their access to education, employment, housing and property.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-11-09:

EASO publishes Information report on security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan security situation'. The report is a second update of the version first published in February 2015 and provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan, information relevant for the protection status determination of Afghan asylum seekers. Until the end of September 2016, Afghanistan ranked 2nd in the top countries of origin in EU+ countries (1 ), with more than 153,000 applicants. In addition, the Afghan applications constitute the largest backlog of all countries of origin. By the end of September 2016, there were more than 230,000 pending asylum applications from Afghan nationals in the EU+.

This COI report represents a second update on the security situation in Afghanistan (2). The report was co-drafted by researchers from the national asylum authorities of Austria, Belgium, France, Hungary and Poland in accordance with the EASO COI Report Methodology. Researchers from Greece and Slovakia did supportive research and the report was reviewed and commented upon by COI researchers from Austria, Canada, EASO, Finland, Ireland and UNHCR.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New York Times 16-11-04:

Afghanistan itself is now taking in the most Afghan migrants till sidans topp

There is one country in the world that is now taking in more Afghan migrants than all the countries in Europe and South Asia put together this year.

That would be Afghanistan itself.

By the end of the year, aid officials here expect some 1.5 million migrants to return to Afghanistan - many of them forcibly, and including some officially registered as refugees.

Some will come from Europe, which has recently signed a deal with Afghanistan to return tens of thousands of migrants who were not granted asylum. A far larger number are being forced back by Iran and, particularly, Pakistan, where the United Nations says there are 1.3 million registered Afghan refugees and an additional 700,000 undocumented Afghans.

Many Afghans report that concerted harassment and discrimination by the Pakistani authorities have become too much to bear. And Pakistan has flatly given Afghans a Nov. 15 deadline to obtain legal documents like passports and visas - a near impossibility for most - or they will face arrest and deportation, which could lead to even greater numbers leaving Pakistan in the coming weeks.

The last straw for Ghulamullah, a father of 10 who had sons in Pakistani schools and one married to a Pakistani woman, was when a soldier entered his house with a dog.

"I came to Pakistan to save my honor and my religion," he said, "but I see there is no more honor in Pakistan. The Pakistani Army gave me 15 days to leave." He has now settled in a camp near Jalalabad, in eastern Afghanistan.

Official or unofficial, many of the Afghans had lived abroad for decades, and they are returning to a country where the war is at its most traumatic since 2001. And as they come back, they are redrawing the demographic map of a region that has long been defined by its displaced population and where cities are already straining to deal with rapidly expanding tent camps and shanty towns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

In These Times 16-11-15:

Inside Afghanistan's internally displaced person camps till sidans topp

Uprooted by war and rejected by the EU and Pakistan, many Afghans live in ramshackle conditions with little-to-no aid.

On October 2, European Union leaders and Afghan government officials signed an agreement called the "Joint Way Forward" (JWF). The deal declared that the EU could deport Afghan asylum seekers in unlimited numbers, and Afghanistan would accept them back.

Human rights groups and activists have alleged the JWF deal is the result of "blackmail." They claim, based on a leaked memo, that the EU pressured Afghanistan to accept deportees in exchange for a $15.2 billion aid package.

By recategorizing many Afghans fleeing their homeland from "refugees" to "economic migrants," the EU is able to circumvent international laws on the rights of refugees. The EU also claims that many areas in Afghanistan are secure and "safe" for deported Afghans to return to.

All of this seems out of touch with the reality: 2016 has been the bloodiest year on record for civilians since the 2001 U.S./NATO occupation began. This year has seen a 15 percent increase over last year in child injuries and deaths, while Afghan security forces have suffered at least 15,000 casualties.

The JWF deal states that it will provide "a dignified return" to Afghanistan. But it fails to mention the at least 1.2 million Afghans already displaced inside Afghanistan-who live in camps that are anything but dignified, camps that show the conditions to which the poorest and most vulnerable of the EU's deportees are likely to return.

Displaced and Dispossessed

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch kommentar 16-10-19:

Afghanistan agony for returning refugees till sidans topp

Ahmad Shuja

Thousands pushed into 'voluntary returns' face fresh dangers at home

At Kabul airport on Tuesday, I met a group of Afghans - three women and 10 men - who had just arrived from Turkey. It was not a joyous homecoming. They had joined the waves of several hundred thousand Afghans whose bid for safer lives abroad in the face of worsening insecurity at home ended in limbo in Turkey, blocked from claiming refugee status or continuing onward to Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kabulblogs 16-10-21:

Civil society activists: "stop implementing the Joint Way Forward deal" till sidans topp

Afghan civil society activists and a number of families and adults who were recently deported from various European countries held a press conference in Kabul today, to share their concerns about the deal that was recently signed between the Afghan government and the EU. The deal, if implemented, will allow the EU to deport thousands of Afghan refugees back to Afghanistan.

The activists called on both the EU and Afghan government to stop implementing the deal. They said:

'Afghanistan is already struggling to provide basic needs to millions of returnees and deportees from neighboring countries. There is at least 1.3 million Internally Displaced Persons in Afghanistan, who have left their villages and provinces due to insurgent attacks and deteriorating security situation. Tens of thousands have fled Kunduz, Helmand, Baghlan in recent weeks. Most of those internally displaced are living in open air with no proper shelter, accommodation or food'.

Abdul Ghafoor, director at Afghanistan Migrants Advice and Support Organization said 'most of those who were forcibly returned from various European countries including UK, Norway and other Scandinavian countries in the past couple of years have already re-migrated, unable to remain in Afghanistan'. He continued 'faced with so many challenges, Afghanistan cannot manage this large number of returnees'. Faced with destitution here, the only option these returnees have is to leave the country and take the dangerous journey again.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-17:

Många afghaner pressas tillbaka till sidans topp

Över en miljon afghanska flyktingar och migranter har i år återvänt till Afghanistan från grannländerna Iran och Pakistan, uppger Internationella migrationsorganisationen IOM.

Återvändandet har accelererat fort de senaste månaderna efter att grannländerna ändrat sin politik. Afghanerna kommer tillbaka igen både frivilligt och under hot och repressalier, deporterade.

Ungefär 390 000 har återvänt under ordnade former genom FN-systemet och vissa har erbjudits pengar eller en jordlott, men många har också pressats tillbaka hem i takt med att Pakistan och i synnerhet Iran har skruvat åt sin politik. För åtminstone 200 000 sker det mot deras vilja, uppger IOM.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 16-11-07:

Ensamkommande skickas tillbaka enligt avtal till sidans topp

Att det råder väpnade konflikter i större delen av Afghanistan, eller att som ensamkommande flyktingbarn tillhöra den förföljda minoritetsgruppen hazarer, räcker inte för att få asyl i Sverige.

Regeringens nya återtagandeavtal med Afghanistan har fått stark kritik från både familjer som tagit emot ensamkommande flyktingbarn i sina hem och från Svenska Afghanistankommittén.

Men trots att situationen i Afghanistan är allvarlig, med pågående väpnade konflikter i större delen av landet och trots att många som har sökt asyl i Sverige tillhör den förföljda minoriteten hazarer, så räcker inte det för att få permanent uppehållstillstånd här.

- Situationen i Afghanistan är inte sådan att alla som kommer därifrån riskerar att utsättas för förföljelse eller annan typ av skyddsgrundande förföljelse, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Fria Tidningen 16-10-13: Tusentals afghaner kan tvångsutvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-10- 22:

Afghanistanexpert: "Migrationsverket tror på talibanernas löfte" till sidans topp

För att en ensamkommande ungdom som saknar skyddsbehov ska kunna skickas hem kräver Migrationsverket ett så kallat "värdigt mottagande". Men det går knappast att få till stånd i dagens Afghanistan, menar Afghanistanexperten Anders Fänge.

- Afghanistan är ingen fungerande stat. Allt vi är vana vid i Sverige - som offentliga tjänster, försäkringar, pensionssystem - finns inte i Afghanistan. När det gäller flyktingar som återbördas så tas de i princip emot på flygplatsen och avbockas i systemet. Efter det får de klara sig själva, säger Anders Fänge till SVT Nyheter.

Anders Fänge sitter i den svenska Afghanistankommitténs styrelse och har bott i landet i många år. Han är högst kritisk till den svenska regeringens agerande när det gäller ut- och avvisningarna av ensamkommande ungdomar. Han är också skeptisk till det avtal som Sverige och Afghanistan skrivit under. Enligt avtalet ska Afghanistan ansvara för att ta emot afghaner som skickas hem med tvång, och ge dem ett "värdigt mottagande", där bland annat mänskliga rättigheter ska respekteras.

Hazarer extemt utsatta

- Mänskliga rättigheter är inget som står högt i kurs i Afghanistan i dag. Det pågår ett blodigt inbördeskrig, och båda sidor har visat att de inte har så stor respekt för mänskliga rättigheter. Sen är drygt 40 procent av befolkningen arbetslösa, och korruptionen är utbredd.

Många afghanska ungdomar uttrycker oro för talibanerna i Afghanistan - hur befogad är den oron?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 16-11-07:

Nytt avtal oroar föräldrar till ensamkommande till sidans topp

"Vill ni ha bistånd av oss, så måste ni ta tillbaka era medborgare." Så tolkar Karlstadsbon och familjehemsmamman Helena Gustafsson det nya återtagandeavtalet som Sverige tecknat med Afghanistan.

För en månad sedan tecknade Sverige ett återtagandeavtal med Afghanistan, vilket innebär att många ungdomar som har fått avslag på sina asylansökningar nu kommer att skickas tillbaka. Trots att det råder väpnade konflikter i stora delar av landet.

Karlstadsbon Helena Gustafsson är starkt kritisk till avtalet och hon fruktar att den afghanske pojke, Mubaraksha Ahmadi, som hon och hennes man kallar sin fosterson, kommer att avvisas när han fyller 18.

- Jag tolkar det inte alls som ett avtal för att man vill dem väl, utan för att man vill lösa en problematik som man anser att man har här i Sverige, säger hon.

Återtagandeavtalet slöts den 5 oktober i år mellan Sverige och Afghanistan. Avtalet går ut på att Afghanistan ska ta emot de afghanska flyktingar som fått avslag på sin asylansökan i Sverige och ge dem ett ordnat mottagande i hemlandet.

Men frågan är hur pass ordnat mottagandet kan bli med tanke på hur det ser ut i Afghanistan idag. Svenska Afghanistankommittén, SAK, beskriver Afghanistan som ett av världens mest fattiga och korrupta länder. I stora delar av landet pågår väpnade konflikter och SAK avråder från att utvisa personer till Afghanistan.

- Landet har en väldigt svag regering och samtidigt håller Pakistan nu på med att skicka tillbaka nästan 1 miljon flyktingar över gränsen från Pakistan till Afghanistan, bara i år, säger Katarina Hellström, som är pressekreterare på SAK.

- Det finns inget mottagarsystem för de afghaner som skickas tillbaka idag. Och vi menar att eftersom regeringen är så svag och det är ett av världens mest korrupta länder som nu ska ta emot oerhört många flyktingar, så bör inte Sverige också skicka tillbaka flyktingar idag, säger Katarina Hellström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 16-11-21: Afghaner i Svenstavik fruktar utvisning (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 16-11-21: Migrationsverket: Vi har koll på säkerhetsläget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 16-11- 16:

Reportage: "Vi vill leva, inte kämpa varje dag för att överleva" till sidans topp

Tusentals unga människor bedöms sakna asylskäl och står inför utvisning till Afghanistan. Samtidigt har säkerhetsläget i landet kraftigt försämrats och Utrikesdepartementet, UD, avråder svenskar från resor.

Wajed Hajizada möter oss i en källarlokal i Boden där många asylsökande träffas. Han väntar på besked om han ska få stanna i Sverige eller inte och är en av ungefär 2 100 afghaner i Norrbotten, inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

I oviss väntan ser Wajed Hajizada hur andra afghaner får avslag på sina ansökningar om asyl. Hittills i år har Migrationsverket beslutat om avslag för ungefär 3 500 personer från Afghanistan.

- Politikerna i Sverige har alltid sagt i medierna att de stöder mänskliga rättigheter. Jag förväntade mig inte det här av svenska politiker och afghanska politiker, de har jag inget hopp om, säger han.

Kritiken, oron och frustrationen delas av Hakim Tavakuli, även han asylsökande från Afghanistan.

- Om Afghanistan var säkert för oss så skulle vi vara tillsammans med våra familjer nu, och inte här och be om trygghet, säger Hakim Tavakuli.

De senaste landrapporterna, oavsett om de kommer från Migrationsverket eller från människorättsorganisationerna, beskriver det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan.

- Jag begär att Sverige inte skickar afghaner tillbaka till Afghanistan, säger Hakim Tavakuli.

Amnestys rapport Mina barn kommer att dö den här vintern handlar om hur 1,2 miljoner internflyktingar lever utan tillgång till mat, vatten, sjukvård och möjligheter till utbildning och arbete.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Skaraborgs Läns Tidning 16-10-30:

Oro och förtvivlan efter hårdare linjer till sidans topp

Att vara god man för ensamkommande barn har blivit mycket tyngre.

Migrationsverket har infört hårdare bedömningar.

I april förtydligade Migrationsverkets jurister hur lagen ska tillämpas av handläggarna när de fattar beslut om ensamkommande barn.

Resultatet är dramatiskt. 16-17 åringar ges nu tillfälligt uppehållstillstånd och uppskjuten avvisning som sker när de är 18 år.

- Det har vi inte sett förut, säger Annika Sehlstedt som är god man.

Knappt någon får längre stanna av särskilt ömmande skäl, har de märkt. Fler får sin ålder uppskriven. Detta drabbar främst den stora gruppen unga från Afghanistan.

Alla grät

Att plötsligt "bli" arton år ändrar allt.

- HVB-hemmen har mat, personal och social omsorg med läxhjälp och någon som ser till att de kommer till skolan. Nu ska de flyttas, klara sig helt själva utan god man. Dela rum med vuxna på ett boende med ständig oro och bråk, beskriver Anna-Lena Ståhle, god man.

En pojke glömmer hon aldrig.

- Han var ganska vek och blyg och frågade mig "vem ska hjälpa mig nu?" Vi grät alla. Även handläggaren som gav beskedet. Sedan utvisades han till Afghanistan och fick fly vidare till Pakistan.

Asylboende bland vuxna är hotfullt.

- De är väldigt rädda. Många vågar inte gå till matsalen och äta, utan är på rummet hela tiden, säger Björn Harringer.

De avvisas till ett land som är så farligt att UD avråder svenskar från att resa dit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 16-11-08:

Protester mot asylrutiner till sidans topp

Socialsekreterare, gode män och privatpersoner protesterar mot nya kommunrutiner som de menar försämrar livsvillkoren för asylsökande. "Det här är inte humant", säger Yvonne Drott, god man.

Det jäser just nu bland de som engagerar sig för asylsökande i Söderköping. Anledningen är kommunens nya rutiner som innebär att asylsökande 18-åringar tvingas flytta innan deras ärenden är avgjorda.

I slutet av förra veckan skickade ett antal av kommunens socialsekreterare en skrivelse till socialnämnden och dess ordförande Tuula Ravander där de hoppas att "Socialnämnden utifrån ett humanistiskt perspektiv" tar bort den nya rutinen.

I samband med onsdagens sammanträde i kommunfullmäktige sker det också en manifestation utanför kommunhuset.

- Det som kommunen gör nu är inte humant. Den nya rutinen kommer att slå hårt mot många unga, säger Yvonne Drott, som under flera år jobbat som god man i Söderköping.

- Vi har många ungdomar som gör jättebra ifrån sig i skolan, som nu bara kastas ut innan de tar studenten, säger hon vidare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrköpings Tidningar 16-11-09: "Smyger med asylrutiner" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 16-11-11:

Stor oro på boende för ensamkommande till sidans topp

Ersättningen för att ta emot ensamkommande sänks dramatiskt 2017. Stora förändringar är därför på gång i Motala -men personal och ungdomarna hålls utanför.

- När vi började jobba var allting glasklart. Verksamheten skulle finnas kvar länge och allt var stensäkert. Men allting ändrades drastiskt när det stod klart att kommunen inte får så mycket pengar längre. Nu ska allt ändras snabbt och utan dialog.

Kan varsla

Så sammanfattar en anställd läget för kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn. Under förra året byggde Motala upp en stor organisation för mottagningen. Som mest hade man 126 egna platser och cirka 40 platser hos privata Olivlunden. Under hösten kom dock besked om att statens ersättning till kommunerna skulle sänkas och att kraven på boendena ändras från personalintensiva hvb till enklare stödboenden.

Men exakt hur förändringarna ska genomföras i Motala och vad resultatet ska bli är oklart. Kommunen och facken förhandlar och gör en kompetensinventering, men än saknas klara besked om det slutgiltiga personalbehovet och vilken typ av personal som behövs. Socialdirektören flaggade nyligen för att det kan bli varsel.

- Efter semestrarna började det pratas om att man skulle göra en kompetensinventering. Men vi har ingen aning om vad de söker för kompetens, säger en anställd.

- Många söker nya jobb. Man älskar jobbet, men inte kommunens personalpolitik, tillägger en kollega.

Rörigt

Bilden de ger är av en rörig verksamhet. Personal som flyttas mellan boenden och som ibland flyttas till helt andra verksamheter. Dåligt med information och snabba besked.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet 16-11-18:

"Det värsta jag sett under 30 år som lärare" till sidans topp

På Britta Edvardssons skola går nästan två hundra nyanlända och hundra av dem är asylsökande från Afghanistan, berättar hon som är lärare på språkintroduktionsprogrammet på Bäckadalsgymnasiet, i Jönköping.

- Sedan återvändaravtalet har frånvaron ökat. Vi har elever som inte sover på nätterna och tar sömnmedicin. Andra släpar sig till skolan. Många har gett upp, säger hon.

Britta Edvardsson säger att flera av hennes elever fått sin ålder uppskriven av tjänstemän på Migrationsverket som hävdat att eleverna är äldre än 18 år. Som myndiga måste de flytta från sina HVB-hem. Många hamnar på asylboende. Vissa tvingas sluta skolan eftersom de flyttas till andra kommuner.

- De har förekommit självmordsförsök och elever äter ångestdämpande medicin.

Britta Edvardsson säger att flera av hennes elever som har fått avslag inte längre orkar ta sig till skolan. De måste också ha tillsyn dygnet runt eftersom många uppvisar ett självskadebeteende.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet 16-11-18:

"Mina elever mår så jäkla dåligt" till sidans topp

Arbetet har talat med lärare som har elever som riskerar att utvisas. De är djupt upprörda över situationen. Nu signalerar regeringen att den kan tänka om.

Strax innan höstlovet såg läraren Lena Karlsson Saranpää hur en av hennes elever lagt ut en bild på Facebook. Eleven - en 17-årig kille från Afghanistan - hade precis fått avslag på sin asylansökan.

- Han la ut en bild på sin sönderskurna arm och ber mig om ursäkt för att jag inte ska tycka det är jobbigt. Mina elever mår så jäkla dåligt.

Lena Karlsson Saranpää, lärare i språkintroduktion på Motala Carlsunds utbildningscentrum, berättar hur hennes jobb förändrats sedan Sverige skrev under återvändaravtalet med Afghanistan. Flera av hennes elever riskerar att utvisas.

Så fort hon såg bilden skickade Lena Karlsson Saranpää ett meddelande till eleven och frågade om han skulle följa med på en promenad.

- Sedan gick vi hem och åt pizza hos oss och jag tvättade rent hans sår.

Lena Karlsson Saranpää säger att eleven varit hemma hos henne flera gånger och ätit och umgåtts med hennes barn och familjens fosterson som också är från Afghanistan. Hon brukar skriva meddelande till honom, särskilt under helgerna, då hon inte träffar honom i skolan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-10-16:

Fler ensamkommande flyktingbarn får hjälp av BUP till sidans topp

Nästan dubbelt så många ensamkommande flyktingbarn kommer att få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin i år, skriver P4.

Det innebär nya utmaningar.

- Vi måste ställa om våra resurser mer till de asylsökande barnen, säger Lena Berglund Friberg, chef på BUP i Västernorrland, till radiokanalen.

Fler ensamkommande flyktingbarn behöver hjälp av BUP, skriver P4.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-10-30:

Regeringens nya avtal har ökat stressen - träningen får dem att glömma en stund till sidans topp

När en av pojkarna ramlar med en kompis på ryggen spricker det allvarliga ansiktet upp. På träningen kan han glömma att han inte får bo kvar i sin nya familj. Att han ska utvisas från Sverige med risk för att möta döden. Ali Khan har flytt ensam från Afghanistan.

- Många av våra killar upplever mycket stress på grund av regeringens nya avtal med Afghanistan, säger tränaren Thomas Norlén. Det är sorgligt, de är mycket fina och trevliga killar allihop.

Det är kolsvart ute och sen tisdagkväll. I den gamla industribyggnaden på Brynäs lyser de vita, nymålade väggarna upp lokalerna. Det är ett skapligt gäng på trettio personer mellan fem år och upp till närmare 60 som gör tuffa stretchövningar tillsammans.

Arven med blond hästsvans är yngst och kämpar på efter sina förutsättningar. Hon vilar en minut men ångrar sig snabbt och går tillbaka tillde andra i ringen. Freddie med silvergrått hår orkar mer än alla ungdomarna. Träningen leds av Janjira, en ung tjej med mycket pondus som tävlar i elitserien.

- I början var det några som inte vågade ta i lika mycket mot henne, säger Thomas Norlén.

- Men de lärde sig snart att hon förväntar sig att bli behandlad som alla andra. Vi pratar mycket om att i Sverige är alla lika mycket värda.

Den sista tiden har många nyanlända ungdomar hittat till Chontong Taekwondoklubb i Gävle. Sporten är stor internationellt och många känner igen sig från sitt hemland. Klubben jobbar aktivt med integration och har blivit en trygg plats. Här kan de slappna av en stund från den stress som de befinner sig i. Klubben brukar ha tolk på mötena, pratar mycket om svenska normer och jämställdhet och hjälper till att fylla i blanketter. Ibland kontaktar advokaterna och pojkarnas gode män klubben i olika ärenden. Ingen behöver avstå av ekonomiska skäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar 16-11-07:

Gabriella öppnade sitt hem för Khodadad: "Vi får så mycket tillbaka" till sidans topp

Det doftar nybakat, sällskapsspelet är uppdukat och familjen sitter runt bordet - nu för tiden en mer än vad det brukar vara. För två månader sedan fick familjen Brückner en ny familjemedlem: Khodadad Soltani.

- Det fanns inget annat alternativ än att ta emot honom, säger Gabriella Brückner.

Khodadad Soltani från Afghanistan var just en av alla dem som kom till Sverige under flyktingströmmen förra året. Han var då 17 år och skickades runt mellan olika asylboenden i Sverige i väntan på en plats att få känna sig hemma på. Först Göteborg och så småningom Borlänge, Falun och till slut hamnade han i Svärdsjö, på Höganäsgården, ett boende för ensamkommande pojkar under 18 år.

När Khodadads 18-årsdag närmade sig innebar det att han behövde göra sig redo att flytta därifrån. Till ett asylboende i Uppsala var det sagt. En stad där han inte känner en människa. Fredagen innan Khodadads 18-årsdag fick Gabriella Brückner från Svärdsjö ett samtal.

- Det var Emma Rydén, en väldigt engagerad Svärdsjöbo, som ringde i panik och berättade om situationen, att han skulle behöva flytta. Hon visste att jag hade ett rum ledigt.

Khodadad kom och hälsade på Gabriella och hennes familj; två döttrar och två söner, samma dag. Helgen efter den fredagen flyttade han in.

- Det gick väldigt fort. Men det var alternativet som fanns. Annars hade de skickat dig till Uppsala där du inte känner någon, säger Gabriella och tittar på Khodadad.

Under tiden i Svärdsjö, både på Höganäsgården och under de två månader han bott hos familjen Brückner, har han verkligen hunnit göra sig hemmastadd.

I somras gick Khodadad på sommarskola i Falun och nu läser han svenska, matte, idrott och hemspråk, dari, på Lugnetgymnasiet. På fritiden hör fotboll och simning till favoritsysslorna. Dagarna är mer eller mindre fulla av aktiviteter - även i hemmet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Malmö 16-10-18:

Ensamkommandes ålder ändrades med två veckor till sidans topp

Migrationsverket ansåg att en ensamkommande kille var myndig och ändrade hans ålder med 2,5 veckor för att han skulle komma över 18-årsgränsen. "Ahmed" utvisades sedan till Afghanistan.

Ahmed, som egentligen heter nånting annat, berättar att familjen flydde till Iran från Afghanistan efter att ha blivit hotade av talibaner. Där levde han sedan 9-års ålder illegalt utan papper tills han kom till Sverige som asylsökande förra sensommaren.

Som de flesta ensamkommande hade Ahmed inga ID-handlingar. Han säger att han inte vet sin exakta födelsedag. Men när han kom till Sverige så hade han fyllt 17, det hade hans föräldrar sagt till honom.

Migrationsverket registrerade honom som nyss bliven 17-åring när han sökte asyl, men när han fick sitt besked ett knappt år senare, så hade födelsedatumet ändrats till två och en halv veckor tidigare.

Plötsligt blev Ahmeds 18-årsdag samma dag som beslutet togs och han betraktades som vuxen när han fick avslag på sin asylansökan.

- De sa att du är två veckor äldre. Men vem vet exakt om två veckor, säger han.

Ahmed säger att han inte kunde lämna in några handlingar till Migrationsverket som styrker hans ålder. Han erbjöds att göra en medicinsk åldersbedömning, men valde att låta bli. Anledningen är att hans advokat inte rekommenderade honom att göra bedömningen eftersom testerna inte är exakta och därför riskerar visa fel ålder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-10-23:

"Åldersbedömningar är ovetenskapliga" till sidans topp

Nästa år ska medicinska ålderbedömningar av ensamkommande flyktingbarn börja utföras i stor skala i Sverige, men i andra länder är kritiken mot metoderna som ska användas hård. Forskare menar att kronologisk ålder och biologisk ålder är två olika begrepp och att felmariginalen är för stor för att metoderna ska kallas vetenskapliga.

Redan efter årsskiftet, under det första kvartalet 2017, ska medicinska åldersbedömningar börja utföras i stor skala i Sverige efter en tid av uppehåll. Tidigare i veckan meddelade Statens medicinsk-etiska råd att de anser att de här åldersbedömningarna är etiskt godtagbara.

Men kritikerna menar att metoderna inte är tillräckligt utvärderade och att felmariginalen är för stor och att många asylsökande därför riskerar att få sin ålder felbedömd.

När regeringen i våras gav uppdraget till Rättsmedicinalverket, RMV, att genomföra åldersbedömningar på ensamkommande asylsökande, betonade de att de medicinska åldersbedömningarna ska ske på ett vetenskapligt sätt och med beprövade metoder.

Noel Cameron, professor i humanbiologi vid universitetet i Loughborough i Storbritannien, tycker att det är fel att kalla medicinska åldersbedömningar vetenskapliga.

- Här använder man ett biologiskt system för att bedöma kronologisk ålder och det är inte samma sak, säger han.

Mognar i olika hastighet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Osteologer i Svenska Dagbladet: "Det går inte att avgöra exakt ålder på skelett" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Uppsala 16-10-28:

Migrationsverket höjde hans ålder från 16 till 19 år till sidans topp

Över en natt fick Hossein veta att han inte alls var 16 år, utan 19. Åtminstone i Migrationsverkets ögon. Beslutet fattades utan medicinsk bedömning. Nu ska Hossein skickas till Afghanistan, ett land där han inte har bott sedan han var liten eller känner någon.

När vi ses i Stadsmissionens lokaler har Hossein precis kommit tillbaka från Västerås, där han har tagit farväl av kompisar som han har hunnit skaffa i Sverige. Luggen är noggrant framkammad i pannan och ärmarna på den korta jackan är uppdragna. Kroppsspråket är minimalt och minspelet stelt, som om han har frusit till is där i soffan.

- Det är svårt, säger han när jag frågar hur han mår.

Sedan orkar han inte säga mycket mer.

Inga minnen från Afghanistan

Hossein tillhör den shiadominerade folkgruppen hazarer, som länge har varit utsatta för våld, förtryck och diskriminering och vars situation i Afghanistan har blivit allt svårare i och med talibanernas styre och Islamiska statens framfart.

Själv har Hossein inga minnen av Afghanistan, även om det är dit Migrationsverket kommer att skicka honom. Efter att hans pappa dödades när Hossein var tre år, flydde familjen till Iran, där han har bott som flykting tillsammans med sin mamma och sina syskon.

Men också där har situationen försämrats, Iran diskriminerar gruppen och tvångsrekryterar unga hazarer till att delta i kriget i Syrien på Bashar al-Assads sida.

Den sortens bakgrundsfakta om hazarerna kan alla kan läsa sig till. Men vad Hossein har varit med om innan han dök upp och sökte asyl i Sverige förra året får jag aldrig veta under intervjun. Han orkar inte prata om det, om flykten hit eller om vilka förhoppningar han hade när han kom. Han är skräckslagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 16-10-31: Ali på Gotland nekas asyl när hans ålder räknas upp (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 16-10-27: Vänsterpartiets Linda Snecker är kritisk till medicinsk åldersbedömning (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 16-11-02: Vikenspelaren Josef Moradi riskerar skickas till Kabul (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 16-11- 08:

"Det har förstört hela mitt liv" till sidans topp

Försämrade villkor för asylsökande som fyllt 18 år har väckt protester i Söderköping. NT har träffat Arif Moradi som vet hur det känns att betraktas som vuxen av myndigheterna. Det här är hans historia.

Arif Moradi kom till Sverige för ungefär två år sen efter en lång och tuff flykt från ett talibankontrollerat område i Afghanistan. Han var 16 år och nyfiken på det nya landet.

- Jag kämpade för att passa in i samhället och lära mig svenska.?Medan andra spelade x-box gick jag till biblioteket och lånade böcker. Jag läste dag och natt för jag ville leva här och bygga mig en framtid här.

Han började på språkintroduktion och på fritiden började han spela fotboll och gick med i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet.

- Som 16-åring visste jag inte så mycket om andra kulturer och religioner. Men första gången jag kom till kyrkan tyckte jag det var bekvämt och skönt och jag ville fortsätta gå dit.

Men så förra hösten började Migrationsverket en utredning kring Arifs ålder. Han fick göra två långa intervjuer med handläggare, där den ena ansåg att Arif var minderårig och den andra ifrågasatte det. Kroppsundersökningar som gjorts i Grekland och Ungern, som styrkte Arifs berättelse, hjälpte inte och inte heller intyg från specialistläkare inom barnpsykiatrin. Arifs enda alternativ var att göra en tandröntgen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 16-10-27: Beslutet om ny ålder förändrade hans liv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 16-11-10:

Handläggare ändrade ålder - utan medicinsk bedömning till sidans topp

En ensamkommande flicka i Kalmar fick för tre veckor sedan sin ålder ändrad från 17 till 18 år, utan att ha träffat handläggaren och utan att det gjordes någon medicinsk bedömning.

Ariana (som egentligen heter något annat) har bott på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Kalmar i ett och ett halvt år. Hon fick sin ålder ändrad från 17 till 18 år för tre veckor sen.

- De sa att jag föddes 98. När jag frågade hur och varför sa de att de inte visste, berättar hon.

"Måste ha fullgott beslutsunderlag"

Det var en handläggare på Migrationsverket som ändrade åldern - utan att ha träffat Ariana, utan att någon medicinsk bedömning gjorts och utan några dokument som underlag.

- Man kan inte göra på det här sättet att man ändrar det bara genom att ändra i sina registreringssystem och säger att nu är du vuxen plötsligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-11:

HD kan stoppa åldersbedömningar i brottsfall till sidans topp

Högsta domstolen avgör om man ska kunna göra en medicinsk åldersbedömning när en brottsmisstänkt saknar id-handlingar.

I flera grova brottsfall de senaste åren har frågan om hur gammal gärningsmannen är, kommit i fokus.

Den omdiskuterade frågan om åldersbedömningar i brottmål ställs nu på sin spets i samband med en ung man utan id-handlingar som registrerades som 17-åring när han sökte asyl.

Misstänkt för bland annat stöld och misshandel, hävdade han plötsligt under rättegången att han var 14, alltså inte straffmyndig. Förhandlingen avbröts och det blev upp till rätten att bestämma om en medicinsk åldersbedömning skulle göras.

Både tingsrätten och hovrätten sade nej. Anledningen är att en så kallad kroppsbesiktning för att undersöka åldern enligt lagen endast får göras om det är av betydelse för utredningen om själva brottet. Den misstänktes ålder har inget att göra med huruvida det har begåtts ett brott eller inte, resonerar man.

Riksåklagaren håller inte med och har därför överklagat det här till Högsta domstolen.

- Åldern har ju en väldigt, väldigt stor betydelse för brottsutredningarna. Både vem som har begått brottet och hur gammal den personen är. Är du under 15 kan du inte dömas, du kan inte få någon påföljd för brottet, säger My Hedström, byråchef hos riksåklagaren.

Om Högsta domstolen går på den linjen som säger nej till kroppsbesiktning - det vill säga medicinsk åldersbedömning - så kan det leda till att misstänkta gärningsmän som ljuger om sin ålder och som inte ser ut att vara uppenbart äldre, kommer undan straffet, enligt My Hedström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

SvT Agenda 16-10-22:

"Vi är också människor" till sidans topp

Tusentals ensamkommande ungdomar riskerar att utvisas. Många av dem har bott i Sverige i flera år och talar svenska. SVT Agenda besökte en språkintroduktionsklass, där många elever riskerar att utvisas.

Det är studiero och en positiv känsla i klassrummet. Många har inte varit här mer än ett år, men använder sig av svenskan så långt det är möjligt.

- Det är jätteroligt i skolan. I Afghanistan kunde vi inte gå i skolan men i Sverige är det jätteroligt. Lärarna är jättesnälla och varje dag lär vi känna nya kompisar i skolan, säger eleven Yasin Alizada som egentligen heter något annat.

"Jag har ont i hjärtat"

Men hos de afghanska ungdomarna finns en oro. Sverige har nyligen tecknat ett avtal med Afghanistan och Migrationsverket skärpte i somras sin praxis. Det har ökat sannolikheten för att de som bedöms sakna skyddsbehov ska skickas tillbaka när de fyller 18 år.

- Jag är orolig. Vad ska vi göra om vi skickas tillbaka till Afghanistan? Jag har ingen familj i Afghanistan. De bor i Iran. Jag har aldrig varit i Kabul. Jag vet inte vad jag ska göra i Afghanistan. Jag har mycket ont i hjärtat, säger Yasin.

Det är vanligt att många afghanska flyktingar inte har någon släkt kvar i Afghanistan. Familjerna har flytt till grannländerna för länge sen - ofta en flykt från förföljelse på grund av religiös eller etnisk tillhörighet.

Avtal mellan Sverige och Afghanistan

På Svenska Afghanistankommittén är man tveksam till det avtal som Sverige och EU kommit överens om med Afghanistan. Avtalet som bland annat innebär att Afghanistan lovar att ta emot även dem som skickas tillbaka med tvång. I utbyte mot att Sverige och EU bekostar visst bistånd för de hemvändande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Norrtelje Tidning 16-10-20: Amir Khavari är en av tusentals flyktingar som ska utvisas (Extern länk)

Länstidningen Södertälje 16-10-22: De kan tvingas tillbaka till kriget: "Dör hellre ensam här" (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 16-10-20: Beslutet som förändrar allt för Mahmud (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Hammarby/Skarpnäck 16-10-27:

Afghanska barn i Stockholm om rädslan för att utvisas till sidans topp

De ska plugga, välja gymnasium och tänka på framtiden. Men i stället tvingas de asylsökande afghanska barnen fundera på om de får stanna i sitt nya hemland. Vi bad några av dem berätta sina historier.

Ett nytt avtal gör att det blir lättare för Sverige att avvisa människor till Afghanistan. Barn som nekas uppehållstillstånd kommer att skickas tillbaka, även om de saknar familj i sitt forna hemland. Det har fått många lärare att ilsket protestera och i en uppmärksammad debattartikel i SvD krävde 300 lärare att det här stoppas. Och i lördags hölls en stor demonstration i Stockholm. Charlotta Lindström, lärare på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck, var där.

- Det handlar om vår plikt som lärare att engagera oss när barn far illa. De behandlas så illa. De kommer hit, får leva i ovisshet länge, och så skickar vi tillbaka dem. Till vad? Det är orimligt, säger Charlotta Lindström.

Hon berättar att de afghanska elever som hon har hand om blivit väldigt oroliga sedan avtalet blev känt. De är rädda, ledsna, inåtvända, och har fått svårt att koncentrera sig.

- De är mycket mer ambitiösa än svenska elever och jobbar som svin. Men nu tvivlar de. Är det någon idé att kämpa? Det märks på skolresultaten.

Charlotta Lindström tycker att en viktig faktor saknas i debatten: alla hennes elever är hazarer.

Ali, 15 år, årskurs 8

- Många som kommer till Sverige från Afghanistan är det. De är ett förföljt minoritetsfolk som inte är välkommet någonstans. Det är farligt att vara hazar och talibanerna tvångsrekryterar dem. Jag förstår inte varför de inte får flyktingstatus. De kommer inte hit för att få mobiltelefoner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-11-01:

Unga afghaner i Söderhamn oroliga för tvångsutvisning till sidans topp

När de tog sig till Sverige var asylreglerna helt andra än i dag.

Nu kan unga afghaner i Söderhamn tvångsutvisas - efter att Sverige slutit avtal med Afghanistan.

- De sa att man tog emot flyktingar här. De sa att man kunde leva här, säger Shahla Ebrahimi.

I Afghanistan, så går det inte att vara ute efter klockan 16 på eftermiddagarna. Det är inte säkert ute berättar afghanske Fahim Rahimi som sökt asyl i Sverige som ensamkommande flyktingbarn.

- Det är krig, blod och fattigdom i Afghanistan. Här i Sverige så kan jag gå ut 2-3 (på natten) utan problem, säger han.

Han är en i en stor grupp unga afghaner som vi träffar vid biblioteket i Söderhamn. De flesta tillhör minoritetsgruppen hazarer som av bland annat Afghanska riksförbundet beskrivs som förtryckta. Men enligt Migrationsverkets bedömning har inte hazarer några särskilda asylskäl.

Förhållandena för afghaner som söker asyl som ensamkommande barn i Sverige har förändrats kraftigt under 2016. I vintras infördes gränskontroller, något som gjorde att de inte längre kunde komma in i Sverige utan id-handlingar.

I somras skärptes asylreglerna för bland annat anhöriginvandringen. Något som försvårar för ensamkommande som vill få med sig resten av sin familj och släkt till Sverige i ett senare skede. Det beslutades att personer som fått avslag inte längre skulle få rätt till boende och ersättning.

Dessutom slöt Sverige i början av oktober ett avtal med Afghanistan om återvändande. Avtalet medger att asylsökande afghaner som fått avslag och vägrar lämna landet kan tvångsutvisas. Ungdomar under 18 år kan bara utvisas om det finns ett ordnat mottagande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-11-13:

Barnfamilj riskerar döden i hemlandet - får avslag på asylansökan till sidans topp

Migrationsverket har fattat beslut om att avslå deras asylansökan, trots att de är hazarer - en extremt utsatt folkgrupp i hemlandet.

- Vi har inte ens vårt hus kvar, det träffades av en bomb, säger Nazifa Rasouli.

I en snöhög klättrar fyra barn i kulörta overaller - som lysande prickar mot vitheten. På avstånd står en mamma och en pappa och hejar på. Det liknar vilken barnfamilj som helst. Och ändå är det inte så.

Bakom den sprudlande leken döljer sig svarta orosmoln. Beskdet om utvisning till hemlandet Afghanistan var oväntat. Inne i värmen på asylboendet i Lenninge brister fasaden för mamman Nazifa Rasouli.

Hon kom hit med sin man Ahmed och deras fyra barn när situationen i Afghanistan blev ohållbar.

-Talibanerna kommer efter oss om vi återvänder, berättar Nazifa Rasouli genom en knagglig tolkkommunikation.

Migrationsverket har fastslagit att familjen blev förföljda av talibanerna i hemstaden Khowja Mari. De är hazarer - en extremt förtryckt folkgrupp i Afghanistan - som riskerar döden för sin etnicitet och religion. Både regeringen och extremister har uttryckt sin avsky mot just hazarerna.

I dag gör migrationsverket individuella bedömningar på alla asylsökande från Afghanistan. De anser att familjen Rasouli kan återvända till hemlandet och bosätta sig som internflyktingar i huvudstaden Kabul, där den procentuella risken för att bli dödad är relativt låg - den här enligt migrationsverkets egna bedömningar.

- Det börjar hända saker i Kabul också, det är kaos där, säger Nazifa Rasouli och lyfter upp sin tvååriga dotter Nasteran, som ihärdigt puffar på sin mamma.

- Vi betalade 60 000 svenska kronor för att komma hit via människosmugglare. Vi har inga pengar, vi har inget hus, vi har ingenting, säger Nazifa Rasouli.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro krönika 16-10-19:

De bryter ihop vid tanken på att återvända till ett land de aldrig sett till sidans topp

Vi måste prata om de afghanska pojkarna. De som kom under 2015 och sedan dess gått i skolan, lärt sig svenska, hängt med nya vänner, som kämpat med saknad av familjen eller med den oro det innebär att inte veta var man ska leva resten av sitt liv. De kommer till mitt kontor och bryter ihop vid tanken på att återvända till ett land de aldrig sett, ett land deras föräldrar flydde för att kunna överleva, skriver Viktor Banke.

Vi måste prata om de afghanska pojkarna. De som kom under 2015, och som sedan dess väntat på beslut. Som gått i skolan, lärt sig svenska, idrottat eller hängt med nya vänner, som kämpat med saknad av familjen eller med den oro det innebär att inte veta var man ska leva resten av sitt liv. De har börjat få beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 16-11-11:

Hossein ska utvisas trots att han inte vet om resten av familjen lever till sidans topp

I förra veckan fick 17-årige Hossein Rajabi i Örnsköldsvik beskedet av Migrationsverket att han ska utvisas till Afghanistan. Trots att han inte vet om hans föräldrar lever.

I ett samförståndsavtal mellan Sveriges och Afghanistans regeringar står det ordagrant att ensamkommande barn inte ska skickas tillbaka förrän deras familjemedlemmar har hittats. Trots det ska Hossein utvisas ut ur Sveriges när han fyller 18 år i april.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 16-11-15:

En ständig rädsla att utvisas till sidans topp

Mahdi och Ali Reza drömmer om att stanna i Sverige. Men oron att utvisas till Afghanistan är ständigt närvarande. "Om jag tvingas att åka tillbaka till Afghanistan vet jag att jag kommer att dö", säger Mahdi.

De kom båda till Österbymo som ensamkommande flyktingar för runt ett år sedan. Vägen hit var mycket svår, men de har trivts väldigt bra i det lilla samhället sedan de kom hit.

- Vi spelade fotboll, gick på bio. Vi tänkte inte på våra problem. Men nu är det svårt att vara glad, säger Mahdi.

Sedan Sverige tecknade ett avtal i oktober om återvändande för afghaner som inte har fått asyl har tillvaron varit tuff för de båda vännerna. De har svårt att koncentrera sig i skolan, trots att de båda vill studera vidare och varit väldigt motiverade. Mahdi berättar att han drömmer om att bli läkare och Ali Reza vill bli polis.

- Jag vill stanna och fortsätta kämpa med studierna, säger Mahdi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sydsvenskan 16-11-02:

Afghansk man skulle utvisas - kastade sig ut genom fönstret när polisen kom till sidans topp

En afghansk man skadades allvarligt när han på onsdagsmorgonen skulle hämtas av gränspolisen. När han förstod att det var polisen som kom in i lägenheten kastade han sig ut genom fönstret från tredje våningen.

Det var vid 08-tiden på onsdagsmorgonen som personal från gränspolisen kom till Viktoriagatan i Landskrona för att göra en husrannsakan i en lägenhet på tredje våningen. De sökte efter en afghansk man som skulle utvisas, det vill säga bli föremål för en verkställighetsresa till hemlandet Afghanistan.

Men polisen hann inte få tag i den 23-årige mannen.

- När han förstår att det är gränspolisen rusar han mot föntret och kastar sig mot rutan. En polis hinner nästan ifatt honom men lyckas inte hålla honom kvar, så mannen faller till marken, förklarar Ewa-Gun Westford, presstalesperson för Polisen Skåne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 16-11-06:

Mustafa inifrån förvaret: "Låt mig stanna" till sidans topp

Nu har det gått 18 dagar sedan Mustafa Nauibi placerades i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning.

Tillvaron har brutit ner honom - och i ett nytt Facebook-inlägg vädjar han om att få stanna i Sverige:

"Låt mig stanna i ett land med frihet. Den här platsen är inte min plats."

För en vecka sedan skrev GT om Mustafa Nauibis vädjan inifrån Migrationsverkets förvar i Kållered där han sitter i väntan på att utvisas till Afghanistan.

Hans känslosamma Facebook-inlägg där det gick att läsa "Släpp mig! Låt mig flyga!" delades och gillades av hundratals.

Nu har Mustafa suttit i förvar i 18 dagar. Han har författat ett nytt inlägg som inleds med meningen: "Låt mig stanna i ett land med frihet."

Inläggen är ett sätt för Mustafa att få ur sig alla känslor som han bär på.

"Känslorna måste ut"

- Jag borde inte vara här. Det här, förvaret, är inte min plats. Men Sverige är mitt land. Jag har massa känslor på insidan som måste ut, berättar han, inifrån förvaret.

Mustafa Nauibi kommer från Afghanistan. Via Iran lyckades han ta sig till Sverige och Vänersborg för omkring två år sedan. På vägen till Sverige kom han bort från sin familj - men i dag vet att han de lever och finns i Iran.

I Sverige började han med brottning. Först i Vänersborg, sedan i Göteborgsklubben Öis. Den här helgen skulle han ha fått tävla i Västerås.

- Jag älskar brottningen. Vi hade planerat inför både SM och OS. Nu sitter jag här.

Vardagen i förvaret har tärt hårt på Mustafa. Han har fått både ögon- och magproblem och får fyra olika mediciner.

- Jag är orolig varje timme, varje minut. Jag vet inte vad som ska hända mig.

Så här skriver Mustafa själv om vardagen:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-10-14:

Noggranna förberedelser när ensamkommande barn vill resa hem till sidans topp

Hittills i år har 161 ensamkommande barn återtagit sina asylansökningar.

- Migrationsverket hjälper aktivt de barn som vill resa hem självmant. Det är många förberedelser som måste göras. Framför allt måste det finnas ett ordnat mottagande för varje barn, säger Tobias Axelsson, enhetschef på Migrationsverket.

Av de 161 barnen är 110 afghaner. Den näst största gruppen kommer från Irak - 27 barn. Hittills i år har 134 ensamkommande barn rest hem självmant, 66 av dem till Afghanistan.

Första steget när ett ensamkommande barn ska resa hem är att försöka få tag i föräldrarna eller någon annan nära anhörig. Oftast har barnet telefonnummer som den ansvariga handläggaren på Migrationsverket kan ringa.

Trepartssamtal

I nästa steg försöker Migrationsverket ordna ett trepartssamtal på telefon med föräldrar eller en annan anhörig, en av verkets handläggare, barnet och barnets gode man. Dessutom behöver en tolk vara med. Om det inte går att få till ett gruppsamtal tar Migrationsverket kontakt med de berörda separat.

- Det viktiga är att ha samtal med alla inblandade för att så långt det är möjligt säkerställa att allt verkar vara i sin ordning, säger Tobias Axelsson.

Om det inte finns någon information om barnets familj utreder Migrationsverket om det finns något annat ordnat mottagande för barnet i hemlandet med hjälp av myndigheter eller organisationer där.

ID-problem vanliga

Om barnet saknar ett giltigt hemlandspass, vilket är ganska vanligt, ansöker den gode mannen tillsammans med barnet om en tillfällig resehandling på hemlandets ambassad i Stockholm. Migrationsverket kan hjälpa till med detta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verdens Gang 16-10-15:

Norge/ Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan till sidans topp

37 asylbarn er tvangssendt fra Norge til Afghanistan i år. Tall fra ti europeiske land viser at ingen har tvunget barn tilbake til Afghanistan i samme grad som Norge.

Onsdag kveld angrep fire tungt bevæpnede menn en av Kabuls viktigste moskeer der en stor gruppe shiamuslimer feiret en religiøs høytid. Minst femten mennesker ble drept og 30 såret.

I et rom noen kvartaler unna moskeen var brødrene Javid(16)og Masoud(7) Mousavi som har bodd i Fredrikstad siden 2012, alene hjemme i rommet familien leier. De ble sammen med foreldrene tvangreturnert til Kabul 13.august. Storesøsteren på 18 år har fått asyl i Norge etter en dom i lagmannsretten.

- Like etter at mamma hadde gått ut for å handle, begynte de å skyte rett utenfor her vi bor. Vi ble kjemperedde, sier Javid til VG.

16-åringen forteller at han og broren helst holder seg innendørs i en by de opplever som veldig farlig.

- Vi er nesten ikke ute. Det er to måneder siden vi ble sendt hit, og jeg forstår ikke hvordan man kan si at denne byen er trygg. Det skjer noe hele tiden, sier 16-åringen.

Norge og Nederland

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har flere ganger gjentatt hvor viktig det er at Norge legger seg på en europeisk standard i flyktningpolitikken. Nå viser tall VG har hentet inn fra ni land det er naturlig å sammenligne med, at Norge tvangsreturnerer mange flere barn enn de andre landene gjør.

Ifølge det afghanske flyktning- og repatrieringsdepartementet var det inntil utgangen av september bare Norge, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Nederland, Sverige og Danmark som hadde signerte avtaler med Afghanistan om retur av flyktninger. Av disse landene er det bare Norge og Nederland som overfor VG oppgir å ha tvangsutsendt barn i 2016, Norge i langt større grad enn Nederland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftenposten 16-11- 18:

Norge/ 62 fengslet etter stor politiaksjon mot afghanske asylsøkere till sidans topp

62 unge afghanere ble denne uken hentet av Politiets utlendingsenhet og varetektsfengslet med umiddelbar utreisefrist.

Natt til tirsdag startet politiet en storstilt aksjon der til sammen 73 afghanske menn ble pågrepet og informert om at de hadde fått endelig avslag på sine asylsøknader.

11 ble senere løslatt fordi Politiets utlendingsenhet (PU) mente det ikke forelå unndragelsesfare, altså fare for at vedkommende skal forsøke å rømme fra politiet før utreisen. Resten ble fremstilt for Oslo tingrett onsdag og torsdag.

Svært korte fengslingsmøter

Ifølge rettsdokumentene fra fengslingsmøtene har de vart så kort som i ti minutter, dog var dette snakk om et tilfelle der mannen samtykket til fengsling.

- Dommeren bruker den tiden som er nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst. Det gjelder uavhengig av antall rettsmøter, understreker tingrettsdommer Ina Strømstad i dommernes mediegruppe.

I svært mange av sakene er utvisningen begrunnet med at guttene er eldre enn de har oppgitt. Etter medisinske undersøkelser og tannsjekk, har alderen blitt fastsatt til over 18 år.

Alle de fengslede er afghanske menn, og kun fem har oppgitt fødselsdato tidligere enn 1991. De var plassert på asylmottak over hele landet, deriblant Hurdal, Kongsberg, Søndre Land, Skien, Sarpsborg, Kristiansand og Svolvær.

Når en asylsøknad blir avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI), kan søkeren klage inn vedtaket til Utlendingsnemda (UNE). Dersom denne klagen blir avslått, gis søkeren vanligvis fire ukers frist til å forlate landet.

En av de fengslede guttene prøvde i forbindelse med fengslingsmøtet i Oslo tingrett å ta sitt eget liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Skåne 16-11-17:

Två skolklasser flyktingbarn försvinner - varje vecka till sidans topp

1.829 ensamkommande flyktingbarn var i maj i år registrerade som avvikna av Migrationsverket. I klartext: ingen vet var de finns.

Det visar en ny rapport som bygger på siffror från landets kommuner och Migrationsverket.

- Det är tunga siffror, det är inte bra, säger Amir Hashemi-Nik från Länsstyrelsen i Stockholm. Det handlar om två skolklasser i veckan som har avvikit under de senaste åren.

- Samtliga barn riskerar att utnyttjas, oavsett anledning till försvinnandet. Många försvinner på grund av rädsla och oro, en del fall kan kopplas till människohandel.

I dag saknas en samlad bild av vad som händer med de ensamkommande flyktingbarnen i Sverige. Rapporten "På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker", är ett första försök. Den bygger på statistik från Migrationsverket och kommunernas socialtjänster i maj i år kompletterat med intervjuer. Den släpptes under ett seminarium i Malmö under torsdagen.

Bland annat har 40 barn avvikit från Malmö under 2016.

- Betydligt fler kommer att bli avvisade med tanke på den nya begränsningslagen och vi måste förbereda personalen på att bemöta barnen och förebygga avvikanden, säger Annelie Larsson, förvaltningsdirektör i Malmö.

Rädda för avslag

I absoluta tal är det storstadslänen Skåne, Västra Götaland och Stockholm som har störst antal barn som försvinner. Men tittar man på andelen av de kommunanvisade så blir bilden en annan. Då var ungdomar som blivit anvisade en plats i norrlandslänen klart överrepresenterade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-11-17: Drygt 1.800 ensamkommande flyktingbarn "försvunna" (Extern länk)

Hämta rapporten "På flykt och försvunnen - en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker" från länsstyrelsen Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 16-11-17:

"Amir" lever som hemlös på Göteborgs gator till sidans topp

Amir från Afghanistan kom till Sverige för ett drygt år sedan med drömmen att studera och bli tandläkare. Sedan ett par månader driver han runt i Göteborgs centrum i en tillvaro han beskriver som allt mer hopplös.

Amir var en av de drygt 35.000 ensamkommande barn som anlände till Sverige under 2015. Han heter egentligen något annat.

Han säger att han var 17 när han kom och han hamnade snabbt på ett boende i Göteborg. Han började skolan och säger sig ha fått signaler att han nu gick en ljus framtid till mötes.

- Jag var så glad. Jag hade bestämt mig för att bli en smart kille. Jag skulle studera till tandläkare och sedan skulle jag hjälpa till i samhället och bli en bra person här.

"Det var en chock"

I Amirs fall gick asylprövningen ganska fort. Han skulle snart fylla 18 och Migrationsverket såg inget skäl att bevilja hans asylansökan.

Personer som kommer från Afghanistan har generellt inte tillräckliga asylskäl och Migrationsverket har dessutom ändrat praxis och blivit hårdare i sina bedömningar.

- Det var en chock. Jag var helt säker på att få stanna när jag kommit hit, säger Amir.

Han gick genast under jorden när han fick sitt besked, liksom en växande skara av ensamkommande i samma situation.

Amir hävdar att det vore livsfarligt för honom att återvända till Afghanistan. Han - liksom många andra av afghanerna som kommit till Sverige - tillhör folkgruppen hazarer.

Hazarerna är en förföljd minoritet i Afghanistan och enligt Amir kommer han från ett talibankontrollerat område i landet.

- Om jag återvänder måste jag välja mellan att kriga för talibanerna eller att dö, menar han.

Vardagen en ständig jakt på pengar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 16-11-17:

Hundratals flyktingbarn saknas till sidans topp

Över 500 ensamkommande barn har försvunnit i år utan att myndigheterna vet var de tagit vägen. Det är dubbelt så många som i fjol och nu växer antalet hemlösa barn på gatorna.

Antalet ensamkommande barn som får avslag och väljer att gå under jorden ökar kraftigt. Hittills i år har runt 560 stycken ensamkommande försvunnit i Sverige enligt siffror från Migrationsverket.

Förra året var motsvarande siffra 288. Totalt, enligt Migrationsverkets statistik, saknas nu minst 1.650 asylsökande personer som var barn när de försvann. Många har varit borta i åratal och över 600 av dem är fortfarande under 18 år.

Enligt en kartläggning gjord av landets länsstyrelser är det totala antalet försvunna så många som 1.829 stycken

327 av de ensamkommande barnen som försvunnit sedan 2010 var mellan 13 och 15 år gamla när de försvann. 167 av dem var mellan sju och tolv år när de försvann och 190 av dem var under sju år.

Då handlar det alltså bara om ensamkommande barn, barn som kommit hit utan vuxna föräldrar eller nära släktingar.

Syns ute på gatorna

Var alla barnen befinner sig vet ingen. Men de som gått under jorden det senaste åren börjar bli en påtaglig del av gatumiljön, inte minst i storstäderna.

- Vi ser dem på gatan och på vårt café för utsatta personer. Det är fler och fler som är i en mycket utsatt situation och som inte har någonstans att ta vägen, säger Annika Ström-Öberg, områdeschef på Göteborgs räddningsmission.

Enligt Annika Ström-Öberg är det både ensamkommande barn och vuxna asylsökande som fått avslag som syns ute på gatorna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 16-11-17: "Amir" lever som hemlös på Göteborgs gator (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-17:

Politikerna överens: "Barn utan asylskäl måste avvisas" till sidans topp

"Den som inte har asylskäl ska återvända hem - oavsett om det handlar om ett barn eller en vuxen."

Det anser så väl barn- och jämställdhetsminister Åsa Regner (S) och Johan Forssell, moderaternas migrationspolitiske talesperson. Den sistnämnde menar dock att regeringen varit allt för tafatt när det gäller att avvisa personer som inte bedömts ha asylskäl.

- Den situation vi har nu är väldigt tragisk och inhuman, för alla inblandade. Vi riskerar dessutom att bara inom ett par år ha ett skuggsamhälle lika stort som en medelsvensk stad, fortsätter Johan Forssell, (M).

Enligt beräkningar som Migrationsverket själva gjort riskerar andelen personer som går under jorden eller "försvinner" i Sverige att uppgå till minst 70.000 personer.

- En helt och hållet orimlig situation. Det måste åtgärdas innan det biter sig fast. Den som får nej måste avvisas snabbt och också få veta och förstå att det inte är något humant alternativ att leva gömd här, säger Johan Forssell.

Konkret vill Moderaterna ta bort eller fördubbla den preskriptionstid på fyra år som finns i dag. Den gör det möjligt för en person som gömmer sig att söka asyl igen.

Moderaterna vill också ha fler poliser som kan verkställa avvisningsbesluten och fler försvarsplatser, där de som fått avvisningsbeslut får bo, frihetsberövade, till dess att avvisningen kan ske. I dag finns det 257 sådana platser och det finns beslut om att snabbt få fram ytterligare 100.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-17:

De "försvunna" barnens egna berättelser till sidans topp

De kom till Sverige, ensamma och på flykt.

Nu har de gått under jorden här. I Stockholm driver Stadsmissionen ett projekt där de försöker stötta dem och hjälpa dem att överleva.

Läs fyra utdrag ur de ensamma barnens egna berättelser.

"Jag är 16 år och född i Afghanistan. Jag har bott i Iran. Sökte asyl i Sverige och fick avslag för en vecka sedan. Migrationsverket meddelande klockan 11 att jag inte fick bo kvar på boendet och klockan 18 samma dag tog de mig till ett förvar. Jag fick inte ta med mig några tillhörigheter. Jag stannade där i fyra timmar och lyckades sedan rymma därifrån. Nu har jag ingenstans att ta vägen. Gömmer mig i ett rum i en stor byggnad. Jag känner ingen förutom de kompisar jag bodde med förut."

- Pojke, 16 år berättar för Stockholms stadsmission

"Jag är ensamkommande och har kommit från ett flyktingläger. Född och uppvuxen där men mina föräldrar kommer från ett annat land. De tvingades fly dit innan jag var född. Jag hade tänkt åka till Storbritannien men smugglaren lurade mig att Sverige var Storbritannien. Han tog mina resedokument när vi kom till Arlanda. Han sa också att jag inte skulle säga att jag var från landet dit min familj flytt, när jag sökte asyl. Att jag hade bättre chanser att få stanna om jag sa att jag var född i mina föräldrars land. Jag levde ett bra liv på asylboendet. Jag fick gå i skolan och hade mål att bli en bra person i framtiden. Jag visste inte hur asylprocessen ser ut utan trodde att man får hjälp när man kommer från ett krigsdrabbat land. Jag fick mitt sista avslag 2014. Nu har jag ingenstans att ta vägen."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

New York Times 16-11-12:

A deported Afghan boy returns to a land nothing like home till sidans topp

Massoud Mosavi is a bright and funny little kid, although these days he is in grim humor. He speaks English well enough that he was able to be interviewed without an interpreter even though he is only 7 - and an Afghan for whom English is his second language.

His first language is Norwegian. He does speak his parents' tongue, Dari, as well, but so poorly that he does not even know what it is called. He refers to it as "the Afghanistan language." Even when speaking with his parents - his father, Sayed Youssef, and mother, Saeqa - he prefers Norwegian.

The first time I interviewed Massoud, about two months after he and his family had been deported from Norway and arrived in Kabul, I asked him if he would say something in Norwegian.

"What should I say in Norwegian?" he asked.

"Just say, 'Hi,'" I suggested.

"Hi," he said.

"I mean in Norwegian."

"That was Norwegian."

Massoud and his family had spent the last four and a half years in Norway. On Friday, Aug. 12, without any warning, the Norwegian police came into their house at 2:30 a.m.; handcuffed Massoud's parents and his older brother, Javed, 17; and took them all to a detention center.

In less than 24 hours, before they could contact a lawyer, they were put on commercial flights back to Afghanistan, accompanied by an 11-person, unarmed Norwegian police contingent who surrounded them the whole trip to make sure they did not try to abscond.

"They even made us leave the toilet door open when we used it on the plane," Javed said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

News Deeply 16-11-16:

Young Afghans returning from Europe face isolation and fear back home till sidans topp

In the final part of "Afghans on the Migration Trail," migration scholar Nassim Majidi examines the difficulties faced by asylum seekers sent back from Europe to Afghanistan as they try to start new lives.

Shahpoor feels like he lost precious years of his youth migrating to Europe and wishes he could get the time back.

"I left my education behind and I lost my personal capital," says the 22 year old, who is now back in Afghanistan. "I have a kind of depression right now, since I returned from Europe, because I now understand that the world hates Afghans. We do not have respect anywhere abroad as Afghan citizens."

During our multiyear research and recent study interviewing Afghans along the migration trail, many people told us that leaving Afghanistan was their only solace from the painful effects of years of conflict, including a lack of consistent and quality education, bleak financial prospects, persecution based on their identity, threats to personal security and the pressure to provide for their families.

While the decision to leave on a clandestine journey is drastic, many Afghans believe it will solve their problems. But large numbers of Afghans who are refused asylum in Europe, as well as refugees in neighboring Iran and Pakistan, are currently being sent back to the country and face worsening problems on their return.

Psychological stress

Many young Afghan men we interviewed had mental health problems before leaving Afghanistan, and the psychological trauma caused by their treacherous journey and rejection in Europe made their condition even worse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kabulblog 16-11-21:

Afghan family recently deported from Norway, narrowly escape Kabul suicide attack till sidans topp

Kabul was once again rocked by a suicide bomber that blew himself among the mourners mainly from the Hazara Shi'ite minority to commemorate the 40th of Muharam, the death of Imam Hussein, the Prophet Muhammad's grandson and Shia martyr. Witnesses suggest the attack was carried out by a man who had posed as a beggar entering on foot. The suicide bomber blew himself up in the middle of the hall full of mourners at around 12:27 Kabul time.

Witnesses claim at least 27 people were killed as a result of the blast and 35 others were injured. The deceased include people of all ages, including small children. The exact number of casualties is yet to be confirmed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 16-11- 07:

Vad händer med de ensamkommande barnen? till sidans topp

Många ensamkommande flyktingungdomar har den senaste tiden ryckts upp från skola och boende, och en del har samtidigt fått beslut om att de ska utvisas. Det finns inte bara en orsak till detta. Flera regler har ändrats samtidigt, vilket har gjort det svårt för alla att förstå vad som händer. Bland ungdomarna sprids ryktet att alla kommer att utvisas.

Det är en pågående katastrof. Oron för att drabbas leder till att ungdomar själva avviker och blir papperslösa. Andra skadar sig. Det överväldigande för många är tankarna på hemlandet, som de själva flytt från eller bara hört hemska historier om. Nu tycks alla vägar bära dit.

FARR kräver av alla inblandade myndigheter att ta sitt ansvar för de barn som tagit sin tillflykt till Sverige. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att skapa ett inferno för barnen. Här nedan går vi igenom bakgrunden och förklarar de ändringar i lag och praxis som skett. Vi ger också våra konkreta förslag till myndigheterna för att stoppa katastrofen och goda råd till ungdomarna själva för att påverka sin situation och inte tappa taget.

Läs dokumentet i sin helhet (Extern länk)

FARR:s krav till myndigheterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-10:

Goda råd till dig som ensamkommande till sidans topp

Till dig som söker asyl som ensamkommande barn! Det händer många dåliga saker för ensamkommande i Sverige just nu. Många är rädda för att utvisas och för att inte få gå i skolan. Den här informationen är till dig som försöker förstå vad som händer och vad du kan göra: www.farr.se/ensamkommande.

Många i Sverige är arga på de nya reglerna för ensamkommande barn och att ungdomar utvisas till farliga länder. De skriver till politiker, ordnar demonstrationer, berättar i tidningar och på facebook vad som händer. Det är viktigt att vi gör saker tillsammans. Men du kan också hjälpa dig själv. Därför har vi också försökt samla goda råd till dig som ensamkommande.

Lättläst utskriftsversion av information om situationen för ensamkommande (Extern länk till pdf-fil)

Goda råd till dig som ensamkommande (Extern länk)

Motsvarande information till ungdomar, på dari (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 16-10-20:

Afghanska pojkar får starkt stöd till sidans topp

Förra veckan publicerade Dagen en debattartikel med rubriken "Sveriges skamliga asylpolitik". Reaktionerna har rasat in, både till Dagen och till artikelförfattaren Daniel Grahn, Erikshjälpens generalsekreterare.

- Det kommer kommentarer från så många olika håll, mest positiva, från gode män, personal på HVB-hem och från de afghanska killarna själva, berättar Daniel Grahn.

Ett ord som han menar återkommer i samtalen och kommentarerna är "maktlöshet".

- Nu är snart måttet rågat, jag tror att många kommer att resa sig och försöka göra något åt situationen.

Sjudande engagemang

Och nog märks det att det bubblar under ytan. De personer som Dagen pratar med menar att det är dags att få politikerna att agera. Namninsamlingar planeras, upprop startas och möten anordnas.

Frågan hur det ska gå för de unga killar som flytt från Afghanistan? eller intilliggande länder har blivit allt mer brännande efter att en tillfällig, strängare, asyllag började gälla i juli i år.

Regeringens beslut kritiserades då från flera håll, bland annat kyrkans. Biskoparna gick ut och vädjade till politikerna att rösta nej och skrev i en debattartikel att delar av beslutet inte var förenligt med FN:s barnkonvention.

Även Sveriges kristna råd höjde sin röst.

- Jag beklagar riksdagens beslut om förändrad migrationspolitik som kommer att splittra familjer och bryta mot Barnkonventionen, sa Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

- Nu är beslutet taget, men jag vet att vi som kyrkor kommer att fortsätta arbetet för ett inkluderande och välkomnade samhälle.

Upprop på Facebook

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 16-10-21: Protester mot utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Umeå 16-11-04:

De ska stoppa att unga utvisas till Afghanistan till sidans topp

Protesterna växer mot regeringens åtstramade asylregler. Med det nya avtalet mellan EU och Afghanistan kommer dessutom tusentals afghanska ungdomar att skickas tillbaka till en osäker framtid. I Umeå har det bildats ett nytt nätverk som jobbar för att de som hotas av utvisning ska få stanna.

Nu har effekterna av regeringens nya stränga asylregler börjat märkas. Sedan i somras avslår Migrationsverket de flesta asylansökningar från Afghanistan och många ensamkommande afghanska flyktingbarn kommer att avvisas när de blir arton år. I början av oktober tecknade Afghanistans regering ett principavtal med EU, som går ut på att landet förbinder sig att ta tillbaka alla asylsökande som utvisas från EU-länderna - även de som utvisas med tvång. Som kompensation får Afghanistan ett bidrag på drygt tre miljarder dollar, motsvarande ungefär 25 miljarder kronor, varje år fram till 2020.

Utvisningarna av de unga afghanerna upprör många. Organisationer som Svenska Afghanistankommittén, Röda Korset och Rädda Barnen har ifrågasatt hur ungdomarna ska kunna få ett bra mottagande i ett land som är sönderslitet av interna konflikter. Talibanerna och IS är på frammarsch och läget är så oroligt att Utrikesdepartementet avråder svenska medborgare från resor dit.

Fler yrken har höjt sina röster

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-10-22:

Lärare protesterar när afghanska elever utvisas till sidans topp

Allt fler lärare rasar nu mot att deras elever utvisas till Afghanistan, ett land som av många beskrivs som farligt och där ungdomarna sällan har varken släkt eller vänner.

- Vi ser ju hur dåligt de här barnen mår. Det är så fel, så sorgligt att de skickas i väg, säger Cattis Hummelstrand, lärare på Kärrtorps gymnasium i Stockholm.

Tidigare i höstas skrev DN om Abbas Hosseini som trots att han är 17 år har fått beslut om utvisning till Afghanistan. Beslutet ska verkställas när han blir myndig. Cattis Hummelstrand är hans lärare och en av många inom yrket som nu protesterar mot besluten som drabbar många elever. I dag demonstrerar hon med tusentals andra på Sergels torg i Stockholm.

- Jag blir upprörd över vad man skickar de här ungdomarna till för verklighet. Svenska politiker vet ju precis hur den verkligheten ser ut, men ändå ändrar man lagar och skriver det här avtalet med Afghanistan, säger hon.

Regeringen slöt den 5 oktober ett återvändandeavtal med Afghanistan. Det innebär att processen för utvisningar till Afghanistan ska bli enklare att genomföra. Avtalet gäller både personer som frivilligt väljer att lämna Sverige och dem som utvisas med tvång. Redan före avtalet utvisades människor till Afghanistan, hittills i år 772 personer. 68 av dem var barn.

Vi träffas på Kärrtorps gymnasium i Stockholm. Här har Cattis Hummelstrand bara jobbat i några månader. Under förra läsåret var hon med och byggde upp en ny skola med fokus på språkintroduktion för nyanlända. Dessförinnan var hon borta från skolvärlden i 15 år.

- Jag jobbade med annat länge. Men när omvärlden förändrades under förra hösten så kändes det självklart att jag skulle tillbaka till skolan. Att min kompetens behövdes, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 16-10-19:

Lärare kräver att utvisningar till Afghanistan stoppas till sidans topp

300 av landets lärare gör uppror mot regeringens beslut att skicka tillbaks barn till Afghanistan. En av dem är Rebecca Ponce, lärare på Västerviks gymnasium. /react-text

På tisdagen publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel där 300 lärare kräver att utvisningar av elever till Afghanistan stoppas. Flyktingpolitiken gör att de inte kan utföra sitt uppdrag och barnens rättigheter kränks, skriver de i artikeln.

Gymnasieläraren Rebecca Ponce har nyligen börjat arbeta i en språkintroduktionsklass på Västerviks gymnasium där hon varje dag möter elever som riskerar att utvisas.

- Jag känner mig upprörd och ledsen. Det är svårt att förklara varför vissa av barnen får stanna och andra inte. Man krossar deras framtid och drömmar, säger hon.

Elever med hög motivation

En del elever har gått länge i skolan tidigare, några i bara ett par år. Andra är analfabeter och har börjat skolan först när de kommit till Sverige.

- De här eleverna är ofta extra motiverade. En del klarar att hålla modet uppe men det finns också elever som inte ens orkar gå upp ur sängen och ta sig till skolan efter det här, säger Rebecca Ponce.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyhetsmorgon 16-10-19: "En utvisning skapar stor oro i skolan" (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-10-18: 300 lärare: Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren 16-10-27: Lärare protesterar mot utvisningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet Global 16-10-25:

Mejlkampanj mot återvändaravtal till sidans topp

Lärare, socionomer, präster och många yrkesgrupper protesterar mot förestående utvisningar av ensamkommande flyktingbarn. I går genomfördes en stor mejlkampanj i protest mot regeringens återvändaravtal med Afghanistan.

- Jag själv skickade 350 mejl och många andra gjorde nog detsamma, säger läraren Clara Göransson på Furlundsskolan i Sölvesborg.

Hon är en av "ambassadörerna" för nätverket #vistårinteut som på Facebook uppmanade sina 6700 medlemmar att i går, måndag, skicka mejl till politiker för att protestera mot att afghanska ensamkommande barn och ungdomar löper ökad risk att skickas tillbaka.

Den 5 oktober slöt regeringen ett återvändandeavtal med Afghanistan. Det innebär att processen för utvisningar till Afghanistan ska bli enklare att genomföra.

Clara Göransson, lärare i Svenska som andraspråk, undervisar 16 elever på sin skola i Sölvesborg.

De flesta i hennes klass är från Afghanistan.

- Ångesten sitter i väggarna. Det är inte roligt på skolan just nu. Man kommer väldigt nära varandra då man möts varje dag och jag ser hur eleverna påverkats av det här avtalet, säger hon till Arbetet Global.

Clara Göransson säger att många av hennes elever pratar bra svenska och har förankrat sig i det svenska samhället. Nu är de oroliga för vad som kommer att hända.

- Jag hoppas de får stanna. Jag vill inte tänka på vad som kan hända om de tvingas åka tillbaka, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Video #vistårinteut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-10-24:

Tusentals deltog i manifestationerna till sidans topp

Tusentals människor demonstrerade i lördags mot utvisningar till Afghanistan, på sexton platser i Sverige. De största manifestationerna hölls på Sergels Torg i Stockholm och Möllevången i Malmö.

I fokus var de många ensamkommande barn som riskerar att utvisas genom Migrationsverkets nya praxis att barn som inte kan bevisa ett personligt skyddsbehov bara ska få tidsbegränsade tillstånd och sedan kunna skickas ut när de fyller 18 - eller åldern skrivs upp till 18. En överenskommelse som nyligen slutits med Afghanistan om återsändande berör förutom dessa barn också många vuxna och familjer som lever i Sverige med utvisningsbeslut som inte har kunnat verkställas.

FARR protesterar mot att barn utsätts för att leva med denna osäkerhet och mot planerna att utvisa mängder av människor till Afghanistan. Återtagandeavtalet garanterar att Afghanistan släpper in de utvisade - men Afghanistans regering kan inte garantera dessa människor något annat mottagande annat än redan överfulla internflyktläger. Än mindre kan deras säkerhet garanteras i ett land där de civila dödsoffren ökar för varje månad. Många av de utvisade tillhör hazaraminoriteten eller är av andra skäl särskilt utsatta.

Det kan inte vara förenligt med "Barnets bästa" enligt Barnkonventionen att utsätta barn för detta. Uppgörelsen med Afghanistan innebär att även tonåringar som inte ens växt upp i Afghanistan kan utvisas till ett land som de inte minns och där de inte har några förutsättningar att klara sig.

FARR har undertecknat uppropet "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" som bland annat kräver att barn ska få uppehållstillstånd för hela skoltiden i Sverige.

Manifestationerna den 22 oktober arrangerades av Förbundet Shahmama & Salsal och många andra afghanska föreningar på olika orter samt Ensamkommandes Förbund. Många lärare, gode män, hvb-personal mfl från nätverket "Vi står inte ut" deltog också.

Talare från FARR fanns vid några av manifestationerna. Lyssna till Ahmad "Zaki" Khalis tal på Sergels torg i Stockholm!

Artikeln med länkar (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-10-15: Demonstration mot utvisning av asylsökande afghaner (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-10-15: Demonstration: "Stoppa utvisningen" (Extern länk)

Kristinehamns-Posten 16-10-16: Manifesterade mot asyllag (Extern länk)

Norrköpings Tidningar 16-10-20: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 16-10-22: Protesterade mot utvisning (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 16-10-22: Manifestation på Kupoltorget Kravet: Riv upp de nya asyllagarna (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren 16-10-22: Tyst protest längs gatorna i Umeå (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 16-10-22: Jönköpingsbor manifesterade mot utvisningarna (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 16-10-23: Demonstration i Karlskrona mot utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-10-24: Krävde att ny utvisningslag ska avskaffas (Extern länk)

Sydsvenskan 16-10-24: Manifestation för ensamkommande (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 16-10-28: Manifestation i Västerås för humanare flyktingpolitik (Extern länk)

Vestmanlands Läns Tidning 16-10-29: 300-talet i protest mot utvisning av afghanska barn (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 16-11-19: Många bakom demonstration mot utvisningar (Extern länk)

SvT Västernorrland 16-11-20: Stor demonstration i Sundsvall mot flyktingpolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2016:

24 november, många orter: Ljusmanifestation - Lys upp Sverige! till sidans topp

Står du inte heller ut med att skicka människor i döden?

Här hittar du alla anslutna orter, och information om vad du kan göra på din ort den 24 november.

Torsdagen den 24 november är årsdagen för när Sverige retroaktivt började tillämpa den nya, striktare asyllagen. En ny lag som kommer att gå till historien som en av de mest inhumana och ovärdiga i vårt lands moderna historia.

Denna sorgens dag vill vi uppmärksamma genom att lysa upp Sverige! Den över 7000 personer starka rörelsen #vistårinteut håller därför en ljusfylld manifestation över hela landet, från norr till söder.

Vi vill med manifestationen visa vårt outtröttliga motstånd mot den inhumana politik som just nu förmörkar Sverige. Vi vill kasta ljus över de förödande konsekvenser som den inhumana asyllagstiftningen medför för oskyldiga människor på flykt. Vi slutar aldrig hoppas att Sveriges politiker och civilsamhälle börjar lyssna!

Den växande rörelsen #vistårinteut är över 7000 personer som möter ensamkommande unga i vårt arbete eller i våra ideella uppdrag. Vi står inte ut med att Sverige bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter i asylprocessen.

Rörelsen #vistarinteut kräver:

1. att Sverige återgår till att följa barnkonventionen

2. att Sverige slutar tvinga barn i asylprocess att bevisa sin ålder för att få skydd

3. att Sverige stoppar inhumana tvångsavvisningar

4. att Sverige bara skriver återvändandeavtal med säkra mottagarländer

5. att Sverige inför humana asyllagar

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar 16-11- 21:

Tänder ljus - mot skärpta asyllagar till sidans topp

Organisationen "Vi står inte ut" protesterar på torsdag mot de skärpta asyllagarna.

- Vi hoppas att jättemånga kommer, säger Helena Nyrén Lundqvist, ansvarig för manifestationen i Falun.

Under hösten skrevs ett avtal mellan Sverige och Afghanistan, där Afghanistan åtar sig att ta emot medborgare som fått avslag på sin asylansökan i Sverige, även då de skickas tillbaka under tvång. Generellt är det också svårare nu att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Organisationen "Vi står inte ut" med drygt 7000 medlemmar menar att detta drabbar en redan utsatt grupp hårt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 16-10-25:

Afghan children in Sweden tell us who they are and why they are here till sidans topp

An unusually large number of unaccompanied or separated children from Afghanistan travelled to Europe in 2015 - more than half of these girls and boys arrived in Sweden where they sought asylum.

Who are they, why did they leave their country, how did the trip affect them and why did they choose Sweden as their final destination? To better understand the situation of these Afghan children, the UNHCR Regional Representation for Northern Europe recently conducted an in-depth survey, interviewing and leading focus group discussions with 274 girls and boys from Afghanistan under 18 who had arrived to Sweden over the last couple of months.

One of the main findings of the report highlights that the key reason for these Afghan children to travel was the deteriorating security situation, including violence, discrimination and tensions between ethnic groups in the country where they lived - they were not safe.

Karolina Lindholm Billing, deputy regional representative at the UNHCR Northern Europe office, reflected about the added value of the report, entitled "This is who we are"

"The fact that children are undertaking these long and dangerous journeys is extremely worrisome and presents a huge risk to their safety and well-being. This profiling survey of Afghan unaccompanied and separated children gives UNHCR a deeper understanding of why they leave their homes, and evidence to base our advocacy and interventions on, so that the protection needs of these children can be better met, both in their countries of origin or first asylum, and in countries of final destination." she said.

(...)

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-11- 20: UNHCR: Börja med att spåra ensamkommandes familjer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 16-10-28:

Antalet ensamkommande har minskat drastiskt: Planerade för över 400 - bara 18 kom till sidans topp

Migrationsverket räknade med att 436 ensamkommande barn och ungdomar skulle placeras i Örebro 2016 - men bara 18 har kommit hittills.

- Jag har aldrig varit med om en verksamhet som varit så omöjlig att planera för, säger avdelningschef Anna Jakobsson.

Förra året kom över 35 000 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Över hela landet öppnade HVB-hem och familjehem för att kunna ta emot alla. Men hårdare asyllagar, strängare gränskontrolleroch beslut om att införa tillfälliga uppehållstillstånd har minskat antalet asylsökande rejält. Hittills i år har det bara kommit 1878 ensamkommande till Sverige och så få som 18 har hamnat i Örebro.

Måste ni stänga HVB-hem nu?

- Det vet vi inte än men vi har fått ett uppdrag att se över vår organisation och ha strategier för hur vi ska göra framåt. Vi måste titta på hur många ungdomar vi har, vilken ålder de är i och vilka nationaliteter de har. Det kan bli så att vi behöver stänga HVB-hem och öppna stödboenden istället, som i sin tur sedan måste avvecklas om den här utvecklingen fortsätter, säger Anna Jakobsson som är chef för avdelningen för ensamkommande barn på Örebro kommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Skaraborgs Läns Allehanda krönika 16-10-19:

Ehsan Baqiri: Jag är ett ensamt flyktingbarn till sidans topp

För det mesta kan vi minnas tre delar av varje händelse som sker i livet och det spelar ingen roll om det är bra eller dåliga saker. De kommer ändå att finnas kvar som minnen till den dag man dör. Precis som man brukar säga att man aldrig kommer att glömma den första kärleken.

Så vad jag verkligen vill säga om Sverige är att Sverige är det bästa som hänt mig. Ni vet hur enkelt det är att leva ett perfekt liv här, fyllt av glädje och trygghet. Man ska verkligen vara glad när man ges den möjligheten.

Men låt mig berätta även om det är svårt att uttrycka sina känslor. Det är mycket svårt att vara flykting, att leva utan sin familj och vänner. Det gör ont att se en liten pojke ropa på sin mamma och se hur de kramar varandra och ler när man inte vet var ens egen mamma finns. Det gör ont i hjärtat att kontrollera sina känslor då.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-11-04:

Om avvisningar av ungdomar till Afghanistan till sidans topp

Är asylprocessen barnvänlig?

Rädda Barnen anser att barns egna asylskäl och barnets rättigheter måste beaktas i asylutredningar och att barnspecifik landinformation bör inhämtas i ärenden som berör barn. Rädda Barnen anser också att det ska vara obligatoriskt att analysera hur barn påverkas konkret av ett avslag på sin asylansökan vilket innebär att barnet ska återvända. Beslut ska motiveras och innehålla en redogörelse för de avvägningar som gjorts och vilken hänsyn som tagits till dessa.

Barnets rätt att få information, få uttrycka sina åsikter och bli hörd är en av Barnkonventionens grundprinciper. Men här finns stora brister. Barn får långt ifrån alltid komma till tals i asylutredningen. För att ansvariga myndigheter ska kunna göra en korrekt bedömning av ett barns skyddsbehov måste barnet få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barn har också rätt till stöd och vägledning i alla delar av asylprocessen. Få barn känner till sina rättigheter. Därför måste barn få information om hur asylprocessen går till på ett språk som hen förstår, i varje del av processen.

Vad anser Rädda Barnen om Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan?

Rädda Barnen anser att Sverige även i fortsättningen ska avstå från att skicka tillbaka ensamkommande barn om det inte finns ett ordnat mottagande, främst genom att det finns familj på plats. Rädda Barnen anser att Sverige ska försäkra sig om att skapa lösningar som är långsiktigt hållbara för familjer med barn och unga vuxna. Sverige måste också följa upp barnfamiljer och unga vuxna som återvisas för att säkerställa att Afghanistan levt upp till sina åtaganden i avtalet.

Vad anser Rädda Barnen om att barn från Afghanistan skickas tillbaka?

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet debatt 16-10-16:

Maja Nordström: Där rättvisan är ett spel till sidans topp

I somras ändrades migrationsverkets praxis för ensamkommande flyktingbarn. Tidigare har de barn, oavsett behov av skydd, fått uppehållstillstånd om det inte finns något ordnat mottagande i hemlandet. Så är fallet för många från Marocko och Afghanistan. Det är ett nytt rättsligt ställningstagande från verkets rättsenhet, ett beslut fattat den 7:e juli. Det låter så märkligt byråkratiskt, och så totalt utan avsändare. Men Migrationsverkets återvändandeexpert, Kjell-Terje Torvik, kommenterar och säger att det inte bryter mot utlänningslagen. Men vad många säger, och som även det tål att funderas på, är hur det ser ut i förhållande till barnkonventionen? (...)

För ungefär två veckor sedan startades den slutna gruppen "Vi står inte ut" på facebook. Den är till för alla som jobbar med, eller har något annat att göra med ensamkommande unga. Det är nämligen de här människorna som måste bära upp Sveriges nya asyllagar, som tyngs ner, gråter, är förbannade, som samexisterar i förtvivlan. Som har lärt känna unga människor på flykt under de månader och år som de varit här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen debatt 16-10-17:

Det är nu systemkollapsen sker till sidans topp

Våra hjärtan brister när vi ser vad den nya asyllagen gör med unga asylsökande och vi kan inte längre vara tysta - vår heder, självrespekt och professionalitet är i fara, skriver personal inom bland annat socialtjänst, sjukvård, rättsväsende, kyrka och civilsamhälle.

Vi är socionomer, pedagoger, verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehemspersonal, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller inom familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med ensamkommande unga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet debatt 16-10-18:

Uselt skött, regeringen! till sidans topp

Hanteringen av ensamkommande flyktingbarn visar på ett totalt förakt för FN:s barnkonvention. Jag är mycket besviken på den S-ledda regeringen, skriver Krister Kronlid (S).

Jag är som socialdemokrat mycket besviken på Sveriges regering. Vid närmare eftertanke vill jag nog påstå att jag är förbannad rentav. Den nya hanteringen av våra ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan är under all kritik och visar på totalt förakt för FN:s barnkonvention. Samma konvention man säger sig vilja implementera i svensk lagstiftning. Det man säger sig värna i samhällsdebatten och i internationella sammanhang rimmar illa med den i verkligheten förda politiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 16-10-24:

De är inte staplar i statistiken, de är barn till sidans topp

Många av mina elever riskerar att utvisas till Afghanistan. Jag ber dig Morgan Johansson, du som minister måste sätta stopp för detta, skriver specialpedagogen Samuel Engelhardt.

Hej Morgan,

Jag skriver detta brev till dig för att jag är orolig för många unga människor jag känner.

Ungdomar som har kommit till Sverige efter september 2015. Barn och ungdomar som lämnat krig, förföljelse och fattigdom bakom sig. Ensamma har de tagit sig över halva jorden för att finna en framtid i ett land som haft fred i århundrade.

Den nya lagen som trädde i kraft i år gör att dessa barn och ungdomar riskerar att utvisas. Deras förhoppningar om en, som studenter sjunger; "... ljusnande framtid är vår" kommer att grusas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 16-10-26:

Vi har ansvar för barn som kommer hit till sidans topp

När jag som pappa ser på vår asylpolitik ser jag en utveckling jag inte kan stå för. Tänk att behöva skicka i väg sina barn på en livsfarlig resa för att kunna ge dem en framtid. Allt bara för att de råkar höra till "fel" folkgrupp eller religion, skriver Jonas Sandwall (KD).

Många afghanska barn och ungdomar runtom i Sverige får just nu brev hem som påstår att de nu är 18 år och därför ska utvisas. Det vittnar fler familjehem och personal på boenden om. Över en natt har dessa barn blivit vuxna. Men det är så mycket mer än siffran 18. Det är för många en dom till döden.

Många av de afghanska barnen tillhör en folkgrupp som kallas för hazarer. En grupp som aktivt förföljs genom extrem rasism. Skulle dessa barn tvångsutvisas till Afghanistan skulle de förmodligen torteras, fängslas och i många fall dödas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mimmi Westerlund och Daniel Wall Andersson (KD) i Expressen 16-10-27: Vi kan inte hänvisa till afghaner som kollektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro 16-10-28:

Stoppa häxjakten på ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Konsekvenserna för dessa barn, och för samhället i stort, kommer att vara förödande grova och vi kommer enbart blicka tillbaka på denna tid med skam, skriver nu flera familjehems- och socialsekreterare på Metro Debatt.

"Öppna era hjärtan" sa Sveriges före detta statsminister i augusti för två år sedan, och Sverige gjorde det. Att välfärdslandet Sverige skulle hjälpa människor på flykt ansågs vara en självklarhet. Cirka ett år därefter syntes bilder på treåriga Alan som drunknat under flykten från krigets Syrien. Alla hjärtan i Sverige blödde och vi öppnade dem ännu mer. Nu, i oktober 2016, är vi långt bort från dessa värderingar. Välfärdslandet Sverige finns inte mer, åtminstone inte för de som behöver det som mest.

Vi som skriver den här artikeln är socialsekreterare och familjehemssekreterare inom socialtjänsten och vårt ansvar är att ordna boende för de barn som söker asyl innan de fyllt 18 år. Vårt ansvar är att utreda deras behov och därefter koppla på insatser för att deras utveckling och hälsa ska vara god. Vi ska hjälpa dem att integreras i det svenska samhället. De barn som kommit själva till Sverige har enligt svensk lag och barnkonventionen samma rättigheter och lika stort värde som alla andra barn. Verkligheten är en annan.

Det pågår just nu vad som närmast kan liknas en häxjakt på de barn som kommer ensamma till Sverige. De allra flesta av barnen vi möter saknar id-handlingar, då de kommer från länder där det aldrig existerat fungerande samhällsinstitutioner som genomför åldersregistrering. Barnen, som nu anses vuxna, kan med enkelhet utvisas. Regeringens utrensning kan fortgå utan att någon finns kvar för att protestera. Konsekvensen av en åldershöjning är förödande. Om Migrationsverket höjer din ålder till en 18-årsdag som inföll innan du sökte asyl, riskerar du att på dagen bli av med allt stöd och flyttas till en okänd miljö.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 16-11-14:

Felaktiga beslut går visst att ändra på, Marina Johansson (S) till sidans topp

Utvisningsprocessen av ensamkommande flyktingbarn ska göras human, enligt Marina Johansson (S). Men kan det någonsin vara hyggligt och människovänligt att skicka ensamma barn till ett krigsdrabbat land? skriver Jan Strömfors, socialpsykolog, och Matilda Brinck-Larsen, gruppchef boendeenheten ensamkommande unga.

Hej Marina Johansson (S)!

Vi skriver till dig med anledning av ditt uttalande om dilemmat med de ensamkommande flyktingbarnen i GP 2/11.

I aktionsgruppen #vistårinteut blev vi glada över att du, liksom vi, anser att det är väl hårt av regeringen att ha ändrat villkoren kring uppehållstillstånd för ensamkommande.

Men du sade också att beslut är fattade och inte går att ändra på. Där är vi oense.

Felaktiga beslut går visst att ändra på. Politik är det möjligas konst. Vi ställer oss också undrande till att du vill göra utvisningsprocessen så human som möjligt.

Den inställningen låter som ett eko från de mörkaste episoderna i svensk modern politik: Sveket mot barnhemsbarnen; baltutlämningen; hur vi behandlade de apatiska barnen på 90-talet. Humant? Enligt SAOL har ordet human betydelsen mänsklig, människovänlig, hygglig, tillmötesgående. Kan det verkligen vara hyggligt och människovänligt att skicka ensamma barn till ett krigsdrabbat land Marina?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 16-11-15:

"Ta inte min son ifrån mig, Löfven" till sidans topp

"M kom till mig för ett år sedan, 12 år gammal - han skulle precis fylla 13. Den eftermiddag som han klev in i vår hall var det en liten, rädd kille som gick över tröskeln", skriver Åse Henell.

Stefan Löfven, jag skriver det här brevet till dig för att du, och din regering, funderar på att ta min son ifrån mig.

M kom till mig för ett år sedan, 12 år gammal - han skulle precis fylla 13. Den eftermiddag som han klev in i vår hall var det en liten, rädd kille som gick över tröskeln.

Han kom till ett hem han aldrig varit i efter en resa på flera månader fyllda av otrygga och hungriga dagar och nätter.

Det var i början av november 2015, han stod där utan jacka och i handen bar han en liten plastpåse innehållande ett par korta byxor han fått i Tyskland.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro debatt 16-11-15:

Vi kräver att Sverige står upp för barn på flykt till sidans topp

Förra veckan fick vi aktivister från olika delar av världen ta emot det svenska barnrättspriset Child 10 Award. Sverige har länge varit en ledstjärna för barnrättsorganisationer och aktivister världen över, men det håller på att förändras. Vi kräver nu gemensamt av svenska politiker från höger till vänster att återta en ledarroll i barnrättsfrågor och styra EU:s arbete mot en mer human flyktingpolitik. I slutändan är det barnen och barnrättskämpar runt om i världen som får betala när Sverige monterar ner sin migrationspolitik.

Vi som tilldelas Child 10 Award arbetar varje dag för att stärka barns rättigheter i Ghana, Peru och Kambodja, men även i europeiska länder som Storbritannien och Belgien. Vi sätter en stor ära i att tilldelas detta pris för vårt arbete för utsatta barn, och specifikt för barn på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda debatt 16-11-19:

Vi följer inte Barnkonventionen till sidans topp

Anna Nyberg

Den 20 november är det Barnkonventionsdagen. Det är en dag då man lyfter fram barns och ungas rättigheter. Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening.

På Migrationsverkets hemsida står att läsa att det ska tas särskild hänsyn till barnets bästa, med hänvisning till just Barnkonventionen. I min närhet blir ensamkommande barn uppskrivna i ålder, och får därefter avslag på sin asylansökan. Detta verkar ske på löpande band av Migrationsverket. Många får nu inte bo kvar på sina ungdomsboenden, utan akutflyttas till sovsalar på Migrationsverkets stora anläggningsboenden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-11-20:

De ensamkommande förtjänar rättssäkerhet till sidans topp

Systemkollapsen ägde inte rum förra hösten utan sker nu, skriver flyktingdebattören Matilda Brinck-Larsen.

Som enhetschef på Nordens största transit såg jag 1 100 barn passera hösten 2015. Jag städade ur skolsalar och bäddade sängar. När barnen kom tog vi hand om dem, systematiserade verksamheten, skapade skola, sysselsättning, struktur, rutiner och omhändertagande.

Till oss kom barn födda födda 04 och framåt. Vi var de första de mötte efter flykten. Vi hämtade barn på Migrationsverket i skor som gått så långt att det slitit hål i sulan. Barn som sålt sina organ på vägen, var brutna i kropp och själ och längtade hem till mamma. Vi gjorde det med mod, kraft och trygghet.

I Göteborg tog vi oss an uppdraget från er politiker på fullt allvar, alla i den organisationen jag fick vara med att driva. Vi byggde verksamhet medan den växte och förändrades. Under en period kom det 100 barn per natt. Vi slet med rättssäkerheten, vi samarbetade med samtliga aktörer runt mottagandet, prestigelöst, tätt ihop och lösningsfokuserat. Vi la en ära i att klara mottagandet för varje enskilt barn och vek inte av från det vare sig gentemot ungarna men inte heller gentemot de politiska besluten och ner i organisationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Afghanistankommittén 16-10-31:

Utvisa inte unga afghaner till Afghanistan till sidans topp

Sverige och Afghanistan har skrivit under ett avtal för att skicka tillbaka många tusentals unga afghaner som sökte asyl i Sverige förra året.

De kommer till ett land endast en handfull svenskar vågar åka till. Ett land där Migrationsverket bedömer att det pågår inre väpnad konflikt i alla provinser utom fem. Ett land som på grund av konflikt, fattigdom och en mycket svag regering inte kan erbjuda en ordnad återkomst. Utsatthet blir deras framtid.

Vi som jobbar i Afghanistan ser en stor risk att de som skickas tillbaka kommer tvingas tigga på gatan, finna sin försörjning i kriminella nätverk, rekryteras till armén eller beväpnade oppositionsgrupper.

Det har varit krig i över 35 år. Talibanerna kontrollerar ungefär en tredjedel av landet fläckvis över provinsgränserna. Det finns redan en miljon internflyktingar i landet. Och nu är Pakistan i färd med att skicka tillbaka nästan en miljon. Tyskland och EU planerar för återsändande. Iran gör detsamma.

Alla som i det här läget skickar tillbaka flyktingar bidrar till en än mer osäker situation i landet. Afghanistan behöver tid på sig att ställa om sin ekonomi, bygga upp sina institutioner och skapa fred. Afghanistan behöver andrum.

Svenska myndigheter och ansvariga politiker är medvetna om allt detta. Ändå tas beslut som är direkt kontraproduktiva. De återvändandes rättigheter tas inte tillvara. Det är inte människovärdigt.

Vi vädjar till ansvariga politiker och myndigheter att inte verkställa avvisningarna.

Peder Jonsson, ordförande Svenska Afghanistankommittén

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 16-10- 14:

Ute Stöckmann: De uppmanar ungdomar att resa in i döden till sidans topp

Unga afghaner avvisas just nu systematiskt till ett land där inget fungerar och där risken är överhängande att man skadas eller dör i terrorhandlingar. Jag vill att vi kämpar för dessa ungdomar och protesterar mot detta omänskliga förfarandet.

Uppvuxen i Tyskland på 60- och 70-talet, så ställde vi oss frågan hur det kunde vara möjligt att så många tyskar, bara ett par, tre decennier tidigare, hade blundat när man förde bort judar från sina hem. Grannar, vänner, arbetskamrater, familjemedlemmar hämtades och skickades till omänskliga läger medan en majoritet tittade åt ett annat håll för att sedan kunna säga att de ingenting visste. Vår generation var övertygad om att detta aldrig mer skulle kunna hända, att vi nu fick leva i en human värld, där man satte de mänskliga fri- och rättigheterna högst på dagordningen och där man värderade varje individ med samma mått.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 16-10-20:

Vi kan inte avsäga oss ansvaret till sidans topp

Maud Ericsson, Ulla Lahtinen och Ulf Johansson om utvisningarna av hazariska flyktingbarn till Afghanistan, Iran och Pakistan.

Varför tar Sverige inte sitt ansvar för de ensamkommande hazarerna? Hazarerna är ett minoritetsfolk i Afghanistan, Iran och Pakistan. De förföljs, trakasseras och mördas utan att det ger något större avtryck i svensk media.

Nu när Islamiska Staten och talibanerna ökat sina våldsaktiviteter i Afghanistan är hazarerna deras första offer. De står högst på talibanernas lista över otrogna som ska utrotas. Enligt talibanskt ordspråk ska hazarerna skickas till Goristan (kyrkogården). På grund av sina delvis mongoliska utseenden och shiamuslimska tro har de alltid varit, och är, en utsatt grupp i dessa länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet debatt 16-10-20:

Öppet brev till Stefan Löfven om flyktingar till sidans topp

Ulrika Andersson

"Jag vill inte åka till Afghanistan, jag mycket rädd", säger en 16-årig kille till mig på jobbet.

Jag arbetar på ett HVB hem för ensamkommande ungdomar och älskar mitt jobb men nu börjar det bli mycket svårt. Vad svarar jag den här killen och alla andra ungdomar som är oroliga, rädda?

"Mycket svårt tänka i skolan när jag hela tiden vara rädd", mer än hälften av våra ungdomar är afghaner uppvuxna i Iran. Om de har familj finns den i Iran, ändå ska de skickas till Afghanistan. Ett Afghanistan UD starkt avråder svenska medborgare att besöka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 16-10-20:

Han har börjat kalla mig mamma till sidans topp

Rut Boström om utvisningarna av flyktingbarn till Afghanistan.

Den 22 oktober genomförs en mängd manifestationer i Sverige till stöd för de afghanska pojkar som nu riskerar utvisning från Sverige. Gode män, familjehem, boendepersonal, lärare, läkare, psykologer, kuratorer, socialarbetare, sköterskor med flera kommer att delta i bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Tranås, Motala, Kiruna, Strömstad, Lycksele och Knivsta. För varje dag tillkommer nya platser och det sjuder av frustration, sorg och missnöje!

Sedan januari 2016 är jag god man för ensamkommande flyktingbarn. Höstens bilder på flyende, gråtande människor och den lille döde pojken på stranden träffade mig mitt i hjärtat. Efter genomgången nätkurs och en informationsträff hos Överförmyndaren var det klart. Fyra afghanska pojkar har jag haft hand om - idag är det två.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålands-Posten debatt 16-10-21:

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! till sidans topp

Terese Hansen

För många är de kanske anonyma främlingar, men för de av oss som träffat dem har var och en av dem ett namn, en personlighet och en historia. Vi som träffar dessa människor varje dag möts av leenden, skratt och artighet.

Vi ser hur de kämpar med att lära sig svenska och andra ämnen och hur glada och tacksamma de är för att få gå i skola. Samtidigt kämpar de flesta av dem med sina egna personliga helveten i form av mardrömmar, både fysiska och psykiska ärr och ibland press utifrån; plus den ständiga oron som kommer av att vänta och vänta och aldrig få veta om de får stanna eller inte och vad som ska hända dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lärare i Sydsvenskan 16-10-25: Vi gav dem framtidshopp, nu kastar vi dem tillbaka till landet de flytt ifrån (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Agenda 16-10- 23:

Ministern: Vi kan inte ansvara för alla Mellanösterns tonårspojkar till sidans topp

Oron är stor bland ensamkommande ungdomar som riskerar utvisning sedan Migrationsverket skärpt sin praxis. I går demonstrerade tusentals människor mot de nya reglerna. I en intervju i Agenda svarar migrationsministern på kritiken.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) har förståelse för att det nya läget skapar oro.

- Det ofta väldigt svåra beslut att fatta för både Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

Enligt Morgan Johansson har 75 procent av de hittills avgjorda fallen med ensamkommande barn och ungdomar från Aghanistan lett till bifall på ansökan om uppehållstillstånd.

- De får alltså stanna i Sverige. Av hela gruppen ensamkommande är det 85 procent som får stanna, säger Morgan Johansson.

"Ett tusen skolklasser"

Migrationsministern påpekar att det under förra året kom 35.000 ensamkommande barn och ungdomar.

- Bara under fyra månader, september till december, kom det 26.000. Det är 1.000 skolklasser som anlände till Sverige.

En del av dem - de som har skyddsbehov - kan Sverige ta ansvar för, menar migrationsministern.

- Men vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns tonårspojkar, säger han.

Flytt till grannländerna

Som framgått av ett reportage i Agenda var det tidigare regel att ge permanent uppehållstillstånd till den här gruppen ungdomar. Sedan Migrationsverket ändrade sin praxis i somras har sannolikheten ökat för att de som bedöms sakna skyddsbehov skickas tillbaka när de fyller 18 år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-10-25:

Ska vi skicka unga i döden, ministern? till sidans topp

Öppet brev till migrationsminister Morgan Johansson om avtalet med Afghanistan av EvaMärta Granqvist

Hej Morgan Johansson!

Jag har några frågor här som jag vill få svar på så snabbt som möjligt.

Sveriges utrikesdepartement avråder ju människor från att resa till Afghanistan på grund av säkerhetsläget där. Det ser jag på UD:s egen hemsida, och det skriver också den svenska ambassaden i Kabul i en uppdatering från den 29 september i år:

"Avrådan från resor till Afghanistan kvarstår alltjämt. Oroligheter förekommer av och till i stora delar av landet och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Den som vistas i landet bör hela tiden följa nyhetsflödet."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledarkrönika 16-10-26:

Somar Al Naher: "Utvisa inte folk till talibanerna" till sidans topp

"Utvisa inte folk till talibanerna"

Det kommer allt färre flyktingar till Sverige. Nu skriver Migrationsverket ner prognoserna - igen. I februari sa myndigheten att det skulle komma 140 000 människor i år, i juli ändrades siffran till 34 000 och nu har den skrivits ner till 29 000. Det är flera saker som gör att människor inte når fram. Turkiet har stängt sin gräns mot Syrien. Västra Balkanrutten är spärrad och länder i Centraleuropa har rest en järnridå. Sverige och flera EU-länder har infört id- och gränskontroller.

Den som följer rapporteringen från Syrien och Irak vet att läget inte har förbättrats. Ryska bomber fortsätter att falla över Aleppo och i Irak pågår kriget för fullt mot terrorsekten IS.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 16-10- 26:

"Stoppa utvisningarna och ge flyktingbarnen amnesti!" till sidans topp

"Det enda anständiga är att riva de tillfälliga flyktinglagarna och stoppa utvisningarna till Afghanistan omedelbart. Vi är övertygade om att Sverige klarar av att ta hand om de människor som har kommit till vårt land", skriver över 100 barnboksförfattare.

Nyligen skrev Sveriges regering ett avtal med Afghanistan om att skicka tillbaka människor som inte fått asyl i Sverige. Sedan i somras är asylrätten inskränkt i och med tillfälliga lagar som bland annat förhindrar familjeåterförening.

Vi kan inte tyst se på när Sverige så grovt kränker barns rättigheter. Vi kräver att Sverige stoppar utvisningar till Afghanistan och ger de barn som kommit hit amnesti.

Som barnboksförfattare har vi mött många barn som flytt från sina hemländer. Låt oss berätta om två av dem. Vi kan kalla dem Amir och Zohra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-10-28:

Lärarnas nödrop: Vår situation är ohållbar till sidans topp

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

Öppet brev till Stefan Löfven, Gustav Fridolin, Anna Ekström, Morgan Johansson och Åsa Regnér

(...) jag finner det anmärkningsvärt att ingen av er har kommenterat de nödrop som hundratals lärare runt om i landet nyligen har sänt ut. Sedan Sverige har tecknat återvändandeavtal med Afghanistan får minderåriga barn besked om att de ska utvisas till ett land de kanske aldrig har varit i. Till en framtid som soldater eller slavar. Ibland flera år fram i tiden.

Lärare larmar nu om en helt ohållbar situation. Kan ni föreställa er vad som händer när 15-åriga barn får veta att de ska skickas ut ur landet, om tre år? Kan ni föreställa er hur dessa barn mår, och hur det påverkar deras kompisar? Kan ni föreställa er hur det är att ta ansvar för de barnens lärande som lärare?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan kultur 16-10-30:

Resa in i natten till sidans topp

Nu sänder vi tillbaka de unga afghanerna till kaos, våld och död. Vad säger det om oss? Carsten Jensen berättar historien om Zabi - och folkvalda människohandlare.

1 Föreställ dig en smal, ung man - 21 år - som sitter i en mörklagd cell i t-shirt och kalsonger när fyra poliser kliver in och kastar sig över honom. Föreställ dig att han ikläs en tvångströja, bältas om benen, får en hjälm på huvudet och under de närmaste tolv timmarna utsätts för den mest hårdhänta av behandlingar.

Föreställ dig att han i sin desperation sväljer ett rakblad som orsakar kraftiga blödningar i munnen. Föreställ dig att det finns en läkare på plats som förklarar att detta inte kommer att skada den unge mannen. Föreställ dig att han förs ombord på ett charterplan på en övergiven provinsiell flygplats, att han i sin tvångströja binds fast vid stolsryggen med nya bälten som gör det omöjligt för honom att röra sig. Föreställ dig att hans T-shirt nu är styv av stelnat blod.

Fråga dig själv vilken typ av land som begår ett sådant övergrepp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro 16-10-31:

Brev från de afghanska pojkarna: Snälla, stoppa utvisningarna till sidans topp

"Varför sa det svenska folket att de öppnade sina hjärtan för oss? Varför gav man oss hopp? Ett hopp som nu sakta grusas", skriver en av dagens fyra debattörer som snart kan tvingas att lämna Sverige. I somras ändrade Migrationsverket sin praxis så att fler ensamkommande från Afghanistan riskerar att utvisas. Här skriver fyra 16-åriga afghanska pojkar om sina känslor inför framtiden.

De fyra pojkarna bor i en mindre stad i södra Sverige och är alla inne i pågående asylprocesser. Därför står de inte med namn i texterna.

Pojke, 16 år, Afghanistan:

Jag är afghan...

... i mitt land blir jag dödad bara för att jag är shiamuslim.

... i Iran blir jag förnedrad bara för att jag är afghan.

... i Europa blir jag betraktad som terrorist.

... i Syrien blir jag mördad då jag tvingas försvara de heliga platserna.

... finns det en plats för mig i den här världen?

Pojke, 16 år, Afghanistan:

Jag är ett av de tiotusentals ensamkommande barn som kommit till Sverige. Ett av de barn som blev tvungna att resa den långa vägen hit på grund av krig, förföljelse, diskriminering och orättvisor. Jag vet, du vet och alla vet att Afghanistan inte är säkert, men ingen vill erkänna detta. Afghanistan har glömts bort av omvärlden.

Tyvärr bevittnar vi varje dag att oskyldiga människor blir mördade i Afghanistan och vi gör ingenting åt detta. Det skickas miljarder kronor till Afghanistan för att folket i landet ska få fred men det vanliga folket ser ingen förändring, de ser bara hur deras liv blir värre och värre. Men jag vill inte prata om politik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-11-01:

Avtalet med Afghanistan måste rivas up till sidans topp

Med bistånd som hållhake har EU tvingat Afghanistan att skriva på ett avtal om att återta människor utan giltigt asylskäl som vistas i unionen. Utpressning, skriver Hans Linde (V) och Christina Höj Larsen (V).

I söndags demonstrerade vi runt om i Sverige mot de massdeportationer som väntar våra vänner, klasskompisar, grannar, lagkamrater, kollegor eller elever. Landets moderna historia, med decennier av krig och förtryck, gör Afghanistan till ett av de länder som flest människor flytt ifrån. I första hand till Pakistan och Iran där de ofta lever under miserabla förhållanden. Några av dem finns också sedan en tid tillbaka här i Sverige. De är en del av Sverige. De är vi. Med hjälp av bistånd som påtryckningsmedel har EU och Sverige tvingat Afghanistan att skriva på ett återtagandeavtal. Vänsterpartiet kräver att avtalet rivs upp.

Osäkert läge

Afghanistan är inte säkert. UD avråder helt från alla resor till landet. Säkerhetsläget anses för oberäkneligt och snabbt föränderligt. Hela landet är drabbat. Enligt UD uppvisar Afghanistan de lägsta humanitära indikatorerna i världen.

Talibanernas attacker har ökat, så också antalet offer. Daesh har också ökat sin närvaro i landet. Enligt FN dödades eller lemlästades 11 000 människor i Afghanistan under förra året. EU är också fullt medvetet om utvecklingen i landet. Samma dokument som förespråkar att bistånd ska användas som påtryckningsmedel slår fast att säkerhetsläget har förvärrats och att antalet terrorattacker och civila offer befinner sig på rekordnivåer. Det är med öppna ögon man deporterar människor till våldets Afghanistan.

De som deporteras till Afghanistan och inte direkt lämnar landet på nytt riskerar dessutom tvångsrekrytering till stridande grupper. Ökade deporteringar riskerar alltså att göda våldet och instabiliteten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning 16-11-01:

Afghanistan är inte säkert - låt oss få stanna i Sverige till sidans topp

Om vi flyttar tillbaka till Afghanistan, kanske grupper som kallas för talibaner och Isis dödar oss, skriver Abdullatif Muradi.

Vi är flyktingar och bor i Borås. Vi går på Tullengymnasiet i en språkintroduktionsklass. Politiker vill skicka oss tillbaka till Afghanistan, ett land där det finns krig i dag. Det är inte bra att skicka oss tillbaka dit. Vi flydde från kriget för att komma till ett bättre land. Vi lämnade allt i hemlandet som vi hade i livet, familj och bästa kompisar. Det var krig och explosioner varje dag. Sedan kämpade vi i dagar, nätter och månader för att nå fram till ett bättre land för att känna oss trygga och leva utan krig och förtryck.?

Vi kom till Sverige efter många månader på långa vägar. Vår flykt gick genom många länder. Vid gränserna var det ingen som hjälpte oss, vi var ensamma och rädda, genom öken, fjäll och slätter. Vi kom hit med tusen och tusen problem för att rädda oss från kriget.?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 16-11-17:

Humanitär katastrof, Sverige till sidans topp

Vi protesterar mot de nya, hårdare bedömningarna som drabbar ensamkommande barn från Afghanistan. Det skriver Roland Oscarsson och Jan Annvik i ett öppet brev till riksdag och regering

Vi är många som med växande bestörtning ser hur den nya begränsningslagen, i kombination med återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan, påverkar möjligheten för ensamkommande afghanska barn och ungdomar att få stanna.

Justitieministern har påstått att "75 procent av ensamkommande har fått skydd i Sverige". Detta anser vi är helt vilseledande siffror, grundade på årsbasis! Ser man på beslut tagna sedan begränsningslagen trädde i kraft (20 juli), är det mindre än hälften, och indikationer är att ända uppemot 75 procent kommer att utvisas.

Jönköpings-Posten belyste nyligen (12 november) en växande oro bland ensamkommande elever på Bäckadalsgymnasiet, då allt fler får negativt besked av Migrationsverket.

En av oss träffade Amir, enligt egen uppgift 17 år, som fått sin ålder uppskriven med beslut att skickas tillbaka till Afghanistan, där han inte har någon släkt och aldrig satt sin fot sedan familjen flyttade till Iran när han var två år. Fadern är död, modern och ett syskon är kvar i Iran. Ärendet är överklagat till Migrationsdomstolen.

Vi protesterar mot de nya, hårdare bedömningarna av följande skäl:

1 Det är en humanitär katastrof. De flesta barn är hazarer, en shiaminoritet i Afghanistan. Det är dokumenterat att de är starkt diskriminerade, både i hemlandet och i grannländerna, främst av religiösa skäl. De är en särskild måltavla för talibanerna, som enbart i år mördat hundratals hazarer, betraktade som otrogna av många sunnimuslimer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-11-20:

Vad ska vi säga när barnen frågar oss? till sidans topp

Vi kräver inte att ni öppnar gränserna. Men ge de barn som finns här amnesti, skriver 535 debattörer.

Bästa regering, bästa Migrationsverket. Barnkonventionen fyller år men vi kan inte fira. Tusentals barn och unga riskerar att få beslut om utvisning till våldshärjade länder och krigsliknande områden. Utan underbyggnad skrivs dessutom barn plötsligt upp i ålder. I ett slag blir de myndiga och utvisningshotade.

Ge oss ett råd för vi vet inte vad vi ska svara honom och henne, som i många fall pratar svenska, går i skolan och har blivit en del av våra vardagsliv.

De sover väldigt dåligt på nätterna, och på dagarna ställer de frågor. Fler och fler går under jorden. Vi känner och möter dessa barn och unga hemma, på boenden, i verksamheter där vi engagerar oss frivilligt och där vi jobbar. Vad ska vi säga? Att det är tryggt nog i Afghanistan för ett ensamt barn eller nybliven myndig ung man att åka dit? Att det inte spelar någon roll om han inte har någon familj där, inga nätverk och ingenstans att bo? Att han säkert kan hitta sätt att överleva på, knyta mattor, sälja potatis. Ska vi ge honom några hundra dollar i startkapital? Ska vi säga att utvisningen sker för hans eget bästa?

Han som rullat runt på golvet med våra katter, har klasskamrater och äntligen hittat vuxna att lita på. I ett slag är han själv vuxen, och ska ut ur landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 16-11-02:

Om barn slängs ut följer Barnkonvention med till sidans topp

Jorge Londoño, Vendela Carlfjord

Regeringen vill genom en rad åtgärder utvisa fler människor. För att värna asylrätten, heter det. Rädda Barnens Ungdomsförbund: "Vi menar att de här förslagen är ovärdiga en demokrati. Ingen stat bör tillåtas häkta oskyldiga barn, ta deras pass eller fingeravtryck."

Regeringen har kommit med ytterligare förslag på så kallade åtgärder "för ett bättre fungerande återvändande". Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson motiverar regeringens ändringar med följande: "Vi måste kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten."

Rädda Barnens Ungdomsförbund vill förstå regeringen bättre.

Vi vill förstå hur man som regering med is i magen kan fortsätta att lägga fram förslag som försvagar en av Sveriges mest svaga grupper.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.