ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 15 oktober 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 16-10-15:

Tre utgåvor samtidigt. Allt om Afghanistan och de ensamkommande! till sidans topp

I dag utkommer samtidigt tre nummer av Asylnytt. Detta brev med datum 15 oktober innehåller material från de senaste två veckorna. Alla egna notiser med referat av domslut och rättsliga ställningstaganden sedan 1 september finns i denna utgåva.

Utgåvan för 14 september innehåller bland annat många protester mot flyttning från ungdomshem och asylboenden, nyheten om att rättsmedicinalverket ska sköta åldersbedömning och kommentarer till det.

Utgåvan för 30 september innehåller material om regeringens aviserade åtgärdspaket för effektivare utvisningar. Där finns också de första artiklarna om EU:s ultimatum till Afghanistan att acceptera återtagande av utvisade och om att ensamkommande barn kan utvisas från Sverige när de fyller 18.

Information från ca 10 maj till 15 augusti saknas fortfarande i arkivet. Redaktören hoppas att kunna fylla luckan under de närmaste veckorna, och tackar för ert tålamod.

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

SvT Nyheter 16-10-04:

Migrationsministern: Skaffa jobb så kan du ta hit familjen till sidans topp

Omkring 6.600 asylsökande syrier i Sverige har inte rätt att återförenas med sina familjer eftersom de tog sig hit efter att asyllagarna blev hårdare. - Om man lyckas etablera sig i Sverige, det vill säga få jobb, då kan man ta hit sin familj, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) i tisdagskvällens Aktuellt.

29.000 asylsökande syrier i Sverige väntar just nu på beslut om uppehållstillstånd. Ungefär 6.600 av dem kom hit efter 24 november förra året, ett datum då asyllagarna skärptes. För den som anlände till Sverige efter det blir det svårt att få hit sin familj.

- Vi var tvungna att göra på det här sättet. Hade vi inte ändrat lagstiftningen hade Sverige stått kvar vid den mest generösa flyktinglagstiftningen i hela EU, säger migrationsminister Morgan Johansson i SVT:s Aktuellt.

Finns möjligheter

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-10-06:

Nu genomförs EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv till sidans topp

/Asylnytt: observera att detta handlar om det gällande direktivet, inte den nya förordningen som EU-kommissionen föreslagit./

Regeringen har i dag, torsdagen den 6 oktober, beslutat om en proposition med de sista lagändringar som behövs för att genomföra EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv.

Syftet med direktivet är att se till att alla medlemsstater i EU behandlar asylansökningar på liknande sätt. Direktivet ska se till att beslut om skydd fattas snabbare, är mer rättvisa och håller högre kvalitet.

Den svenska lagstiftningen ligger redan till stora delar på den nivå som direktivet kräver. Men på vissa områden måste svensk lag kompletteras för att Sverige fullt ut ska leva upp till direktivets krav:

+ Om Migrationsverket har fattat beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och beslutet överklagas ska migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas tills vidare. Beslutet om avvisning får då inte verkställas innan prövningen har gjorts. Samma sak ska gälla om ett beslut att inte bevilja ny prövning överklagas och frågan om ny prövning inte har avgjorts tidigare. I dag avbryts verkställigheten inte om beslutet överklagas.

+ Den asylsökande har rätt att få ett offentligt biträde om Migrationsverket beslutar att inte bevilja en ny prövning efter att ett beslut har överklagats. Detta gäller om den som överklagar befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. I dag finns inte någon sådan rätt till offentligt biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-10-08:

Sverige sist med tidiga åldersbedömningar till sidans topp

Migrationsverket välkomnar regeringens förslag om att åldersbedöma ensamkommande barn i ett tidigt skede. Sverige är sist av de nordiska grannländerna med att införa ett sådant system.

I till exempel Finland görs åldersbedömningar så tidigt som möjligt för att minska risken att vuxna asylsökande bor på boenden för barn.

- Vi hoppas att vi får gjort den innan asylintervjun, det vill säga så fort den här personen har kommit till landet och ansökt om asyl, säger Tirsa Forssell, chef för asylenhetens juridiska service på Migrationsverket i Finland.

Norge och Danmark gör också på det här viset. Om svenska regeringen får som den vill så kommer även svenska Migrationsverket börja med tidiga åldersbedömningar - helst så fort som möjligt efter en asylansökan istället för hur det är idag då man tar ställning till åldern först i slutet av asylprocessen förutom i så kallade uppenbara fall.

- Ju tidigare vi har bra underlag, desto bättre, så det ser vi bara positivt på, säger Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket.

Varför är det bättre om det görs tidigare?

- En stor fråga är att vuxna kan riskera att hamna i boenden där det finns barn, då kan vi undvika sådana situationer i en större omfattning och det är naturligtvis bra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 16-10-03:

"Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat" till sidans topp

Regeringen föreslår nio åtgärder för att hitta och utvisa papperslösa. Det kommer att slå hårt och främst gå ut över redan svaga och jagade människor. Vi uppmanar därför regeringen att ta tillbaka åtgärderna, skriver 43 forskare.

Torsdagen den 22 september presenterade regeringen en rad åtgärder som syftar till att fler människor ska återvända till sina hemländer efter att de fått avslag på sin asylansökan. Regeringen säger sig vilja hindra att det växer fram ett "skuggsamhälle" där papperslösa utnyttjas på den svarta arbetsmarknaden.

Med utgångspunkt i den kunskap som finns i forskningen om migration, asyl och papperslösas villkor är det här utspelet djupt oroande på en rad punkter.

(...)

Hela artikeln och undertecknarna (Extern länk)

Ingegärd Malmberg Bohlin i Svenska Dagbladet debatt 16-10-02: "Vi måste stoppa en obehaglig jakt på flyktingar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-10-13:

Genomförandet av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta till sidans topp

I dag, torsdagen den 13 oktober, har regeringen överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag till ändringar i utlänningslagen. Syftet med ändringarna är att hantera den kritik som Europeiska kommissionen har framfört mot det svenska genomförandet av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta.

När det gäller återvändandedirektivet föreslås bland annat en ny bestämmelse om prövningen av frågan om avvisning eller utvisning av en utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som har uppehållstillstånd i en annan EU-stat. Bestämmelsen innebär att en sådan utlänning med vissa undantag ska uppmanas att inom en skälig tid självmant bege sig till den andra EU-staten och att avvisning eller utvisning får beslutas först om en sådan uppmaning inte följts.

När det gäller direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning föreslås att det inte längre ska krävas att den sökande har permanent uppehållstillstånd för att han eller hon ska kunna beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

FARR 16-10-03:

Från Afghanistan/ Avtal med Afghanistan väntas leda till massutvisningar till sidans topp

FARR ser med stor oro på det återtagandeavtal med Afghanistan som EU-länderna väntas anta den 4 oktober. Om Afghanistan inte vill samarbeta hotar EU att dra in landets stora bistånd. Risken är stor att avtalet kommer att leda till massutvisningar i en helt ny skala - samtidigt som nya rapporter visar hur farligt det är att skickas till Afghanistan, inte minst för barn. En annan konsekvens kan bli tusentals nya "gatubarn". FARR har skrivit till riksdagsledamöter både i Afghanistan och Sverige och varnat för konsekvenserna.

Den 4-5 oktober hålls en stor givarkonferens i Bryssel med representanter från ett 70-tal länder, om Afghanistans framtid. Samtidigt väntas de närvarande EU-länderna passa på att underteckna ett återtagandeavtal som länge har diskuterats med Afghanistans regering. Hundratusentals afghaner finns i EU-länderna. Fram till förra året har de flesta fått uppehållstillstånd - runt 70 procent har varit vanligt. Idag får allt fler avslag. Samtidigt har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats.

Protester från FARR och Rädda Barnen

FARR ombads för några dagar sedan av parlamentsledamöter i Afghanistan att kommentera utvisningarna, eftersom de önskade höra synpunkter från andra än EU-ländernas regeringar. FARR förklarade i ett brev till parlamentarikerna att ingen vill hindra någon från att återvända frivilligt och att vi hoppas att Afghanistan en dag kommer att återuppbyggas av sina invånare och ingen ska behöva fly. Men idag får många utvisningsbeslut som förutsätter att de ska klara sig i internflykt som blir riskfylld och svår att klara av. FARR påpekade att många som utvisats ger sig av på nytt och att det är särskilt olyckligt att tonåringar och unga vuxna utan kontakter i Afghanistan utvisas, liksom traumatiserade och sjuka personer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR:s brev till parlamentarikerna (Extern länk till pdf-fil)

FARR 16-10-03: Ahmad Zaki Khalil: This is not fair! (Extern länk)

Joint Commission-EEAS non-paper on enhancing cooperation on migration, mobility and readmission with Afghanistan (Extern länk)

Läs mer om varför de ensamkommande riskerar utvisning i föregående utgåva av Asylnytt (Extern länk)

Se även FARR:s tidigare artikel:

FARR 16-05-07: Fler barn ska få tillfälliga tillstånd enligt nya riktlinjer (Extern länk)

Det offentliggjorda "avtalet" från 4 oktober (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-10-06:

Från Afghanistan/ Afghanistan donors splash cash, bury rights till sidans topp

Heather Barr, Senior Researcher, Women's Rights Division

"This is not a side event. This is the main event," several speakers said at the - yes - side event on women's empowerment the day before the October 5 donor conference on Afghanistan in Brussels. The donor session, for all its warm glow, highlighted the extent to which, while they continue to write checks, the donors have backpedaled from holding the Afghan government to account for rampant human rights violations.

Afghanistan's president, chief executive, and first lady all took to the stage, as did the head of United Nations Women and two candidates vying to be the next UN secretary-general. There was consensus: Afghan women have come a long way since 2001, international support has been crucial in making that happen, but there's still a very long way to go, progress is fragile, and there continues to be a need for major international support. Many of the 75 countries taking part touched on this theme as they pledged cash to help Afghanistan stay afloat for the next four years.

But at these conferences, the thing that really matters, aside from the $15 billion tally of checks - is the agreed-upon benchmarks that set measurable targets for the Afghan government and its partners. The benchmarks set at the conference - the product of months of negotiations between donors and the Afghan government - make it perfectly clear that rights have slipped off the table.

The reality is that when the Taliban government was defeated in late 2001, no donor intended to spend 15 years and counting, and more money than was spent on the Marshall Plan, trying to fix Afghanistan. They find themselves stuck, unable to extricate themselves, because of guilt, pressure, and the fear of what a collapsed Afghanistan would mean for their own security. But the optimism and desire to engage deeply in trying to help - and urge - the Afghan government find solutions for hard problems is long gone, and with it has gone much of the willingness to be serious about protecting human rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 16-10-04:

Från Afghanistan/ Givarkonferens: "Sveriges stöd till befolkningen ligger fast" till sidans topp

Den 4-5 oktober hålls en stor givarkonferens om Afghanistan i Bryssel där många länder förväntas bekräfta sitt fortsatta stöd till återuppbyggnaden av landet. Samtidigt kommer Afghanistans regering att presentera vad som uppnåtts ifråga om de reformer som den har åtagit sig att genomföra, och visa hur det arbetet ska drivas vidare. Sveriges långsiktiga åtagande till 2024 gör det svenska biståndet till Afghanistan unikt.

- Mitt budskap under konferensen är tydligt. Sveriges stöd till den afghanska befolkningen ligger fast. Situationen i landet är oroande och vi kommer fortsätta arbeta hårt för en demokratisk och fredlig utveckling. Kvinnors deltagande i samhället liksom i fredsarbetet är avgörande för om landet ska lyckas resa sig ur fattigdom, krig och våldsamheter, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Afghanistan är ett att världens fattigaste länder. Nära 40 procent av landets befolkning lever under den internationella fattigdomsgränsen, med framför allt kvinnor och barn på landsbygden bland de mest utsatta. Det internationella biståndet har varit helt avgörande för de framsteg som har gjorts under de senaste femton åren, och det internationella samfundets fortsatta stöd är en förutsättning för den fortsatta återuppbyggnaden.

Afghanistan är idag det största mottagarlandet av svenskt bistånd och tillsammans med övriga givare förs en aktiv dialog med den afghanska regeringen om vikten av att genomföra långsiktiga reformer för att stärka den afghanska statens institutioner, minska korruptionen, möjliggöra fria demokratiska val och förbättra rättssäkerheten samt mänskliga rättigheter. Ekonomiska reformer är avgörande för att Afghanistan på sikt ska minska sitt biståndsberoende.

I Bryssel väntas det internationella samfundet redovisa planer på fortsatt bistånd på eller nära hittillsvarande nivåer fram till 2020. Sverige kommer bekräfta sitt långsiktiga åtagande som sträcker sig ända fram till 2024.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-10-03:

Från Afghanistan/ Grovt våld mot barn i Afghanistan till sidans topp

Barn i Afghanistan vittnar om en vardag där de blir slagna, sparkade eller tvingas uppleva att närstående blir mördade. Det framgår av en omfattande undersökning som Rädda Barnen har gjort på plats i flera av landets provinser. 91 % av barnen i undersökningen säger att de har utsatts för någon form av våld. 38 % säger att under det senaste året har en annan person i hushållet blivit mördad.

-Utvecklingen i Afghanistan är mycket oroande. Det är viktigt att svenska politiker förstår hur situationen är för barn i landet, både när det ska tas beslut om vilket stöd Afghanistan ska få av det svenska biståndet, och om Sverige kan avvisa asylsökande tillbaka till landet, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Studien omfattar drygt 1000 personer och har gjorts i provinserna Balkh, Jawzjan, Sari Pul, Nangarhar, och Kabul. 52 % deltagarna är under 15 år.

Det konfliktrelaterade våldet i Afghanistan har ökat de senaste två åren. 2015 innebar de högsta nivåerna av våld sedan FN började mäta 2009. Konflikten påverkar allt mer även barn. De första 6 månaderna detta år var en av tre döda barn. Det eskalerande våldet har lett till att fler människor tvingats lämna sina hem.

Imorgon inleds den internationella givarkonferensen i Bryssel, där det framtida stödet till Afghanistan från stater och organisationer ska samordnas och diskuteras. En fråga som kommer att diskuteras är om internationellt bistånd till Afghanistan ska villkoras med om landet kan ta hand om återvändande asylsökande från EU-länderna.

-Här är det mycket viktigt att Sverige tydligt deklarerar att internationellt bistånd inte kan villkoras mot återvändande. Inget barn ska tvingas återvända till Afghanistan om det är emot barnets bästa. Barn bör inte heller ges tillfälliga uppehållstillstånd för att sedan utvisas när de fyllt 18 år., säger Elisabeth Dahlin.

Ur innehållet:

91 % av barnen har drabbats av någon form av våld (slag, sparkar, kvävning, bränning)

38% har bevittnat att någon i hushållet har blivit mördad

18 % av barnen uppgav att de är oroliga för att tvingas in i olika väpnade grupper.

Läs mer (Extern länk)

Karen Mets | Save the Children i EurActiv 16-10-03: The EU is failing Afghanistan's unaccompanied migrant children (Extern länk)

Are you Syrious 16-10-03: What are Afghan children running away from? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-10-06:

Från Afghanistan/ Exiled from Pakistan, destitute Afghans return to a country at war till sidans topp

Hundreds of thousands of Afghans, banished from Pakistan, find destruction, violence and hardship in their homeland

Almost 40 years ago, Allah Noor took his family to a safe haven in Pakistan, following the Soviet invasion of Afghanistan. Last week he returned, to a country at war.

At the crack of dawn, when his family crossed the border to Afghanistan on a truck heaving with all their possessions, they were greeted by the roar of fighter planes returning from nightly bombing missions. A white surveillance blimp hovered above.

Noor's family is among more than 100,000 Afghans who have been coerced out of Pakistan since July. Pakistan's government has ordered all Afghan migrants and refugees to leave - about 3 million people. Roughly 250,000 of their number have left so far this year, according to figures from the World Food Programme, in the biggest eviction of Afghans in decades.

Whole neighbourhoods are being uprooted, often second- or third-generation refugees with little connection to Afghanistan. Many arrive in their place of origin to find no help from international agencies.

Pakistani authorities have raided homes, and returning families have spoken of police harassment and arbitrary arrests.

The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Ocha, expects 600,000 Afghans to have returned by the end of the year. With another 250,000 people newly displaced by the Afghan conflict, the UN warned last month of a looming humanitarian crisis. Yet the response from international aid agencies has been slow and insufficient.

Noor's family of 18 left after months of intimidation by police, who came to their house near Peshawar almost every day to order them to leave.

The family's truck crossed the Afghan-Pakistan border post at Torkham.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 16-10-13: Kabul is still not safe - but the EU is deporting people there anyway (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-10-03:

EU signs deal to deport unlimited numbers of Afghan asylum seekers till sidans topp

The EU has signed an agreement with the Afghan government allowing its member states to deport an unlimited number of the country's asylum seekers, and obliging the Afghan government to receive them.

The deal has been in the pipeline for months, leading up to a large EU-hosted donor conference in Brussels this week. According to a previously leaked memo, the EU suggested stripping Afghanistan of aid if its government did not cooperate.

The deal, signed on Sunday, has not been made public but a copy seen by the Guardian states that Afghanistan commits to readmitting any Afghan citizen who has not been granted asylum in Europe, and who refuses to return to Afghanistan voluntarily.

It is the latest EU measure to alleviate the weight of the many asylum seekers who have arrived since early 2015. Afghans constituted the second-largest group of asylum seekers in Europe, with 196,170 applying last year.

While the text stipulates a maximum of 50 non-voluntary deportees per chartered flight in the first six months after the agreement, there is no limit to the number of daily deportation flights European governments can charter to Kabul.

With tens of thousands set to be deported, both sides will also consider building a terminal dedicated to deportation flights at Kabul international airport.

The agreement, Joint Way Forward, also opens up the deportation of women and children, which at the moment almost exclusively happens from Norway: "Special measures will ensure that such vulnerable groups receive adequate protection, assistance and care throughout the whole process."

If family members in Afghanistan cannot be located, unaccompanied children can be returned only with "adequate reception and care-taking arrangement having been put in place in Afghanistan", the text says.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 16-10-05:

Från Afghanistan/ EU mulls 'migrant' terminal at Kabul airport till sidans topp

The EU and Afghanistan are looking into creating a new terminal at Kabul's airport designed specifically for migrants rejected by EU states.

The plan is part of a broader deal on stepping up the returns of rejected asylum seekers from the EU to Afghanistan signed over the weekend.

The deal, made public on Monday (4 October), says "both sides will explore the possibility to build a dedicated terminal for return in Kabul airport".

The agreement intends to quickly dispatch Afghan nationals with no legal rights back to Afghanistan despite the overall lack of security in the war-torn country.

The EU will cover all travel costs and help finance an Afghan-led campaign to tell people not to make the journey.

But the return agreement appears to contradict an internal document from the European Council, representing member states, which earlier this year said security is actually getting worse in Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Göteborgs-Posten 16-10-03:

Från Afghanistan/ Afghaner kan skickas hem med tvång från EU-länderna till sidans topp

- Målet är att effektivt hantera utmaningarna i både EU och Afghanistan som har koppling till irreguljär migration, säger Maja Kocijancic, taleskvinna för EU-kommissionen.

Under 2015 sökte sig 213 000 migranter och asylsökande från Afghanistan till EU, varav de flesta hade Tyskland och Sverige som slutmål. Även om många får asyl i EU, så räknade EU-kommissionen i våras med att mer än 80 000 kan komma att återsändas. Hittills har dock Afghanistan tagit emot väldigt få som skickats tillbaka mot sin vilja.

Chartrade flyg

EU hoppas nu att återsändandet av afghaner från EU-länderna ska kunna öka. Ett sätt är ökat användande av chartrade flyg. I dokumenten från förhandlingarna sägs att ett flyg ska kunna ta upp till 50 personer som utvisas med tvång. EU och Afghanistan ska undersöka möjligheterna att bygga en särskild terminal på Kabuls flygplats.

EU står för kostnaderna för återsändandet. Afghanistan åtar sig att inom vissa tidsramar utfärda resedokument för personer som bevisligen är afghanska medborgare. Det ska också genomföras informationskampanjer för att göra afghaner medvetna om riskerna med att försöka ta sig hela vägen till EU för att söka asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 16-10-06:

Från Afghanistan/ Tusentals afghaner skickas ut ur Sverige efter nytt avtal till sidans topp

Regeringen har ingått ett avtal med Afghanistan som innebär att tusentals afghaner kommer att skickas tillbaka till sitt hemland. "En stor framgång för Sverige", säger migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen har länge bearbetat Afghanistan för att få landets regering att skriva på ett bindande avtal om att ta emot egna medborgare som sökt asyl men fått avslag i Sverige.

I samband med FN:s stora flyktingkonferens i New York nyligen satte utrikesminister Margot Wallström press på sin afghanske kollega i ett enskilt möte.

I veckan har Morgan Johanssons statssekreterare slutfört förhandlingarna i Kabul och på onsdagen skrevs avtalet på i Bryssel.

- Det innebär att takten i återvändandet kommer att kunna öka, säger Johansson till TT.

Enligt Migrationsverkets statistik har i år runt hälften av alla afghaner som begärt asyl fått uppehållstillstånd i Sverige. Men myndigheterna har haft svårt att verkställa avvisningarna av de afghaner som fått avslag.

Ofta har det berott på tillfälligheter och vilka afghanska myndighetspersoner som funnits på plats i Kabul om en avvisning kunnat genomföras. Hittills i år har det bara gått med omkring 700 personer. Det har framförallt handlat om frivilliga återvändande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 16-10-06:

Från Afghanistan/ De unga afghanerna har aldrig sett sitt hemland till sidans topp

Zulmay Afzali, författare och lärare

Migrationsverkets senaste förändringar i hanteringen av ensamkommande minderåriga asylsökande har spritt sig som en löpeld och skapat en våg av desperation bland dem det berör. Bland afghanska tonåringar och unga män som väntar på beslut i sitt asylärende, på att få komma på asylintervju efter ett års väntetid eller har fått avslag på sin ansökan sprider sig paniken.

En dag i slutet av september, innan jag ens börjat min arbetsdag som modersmålslärare och flyktingassistent, stod några av mina afghanska elever och väntade utanför mitt rum. Jag såg på dem att allt inte stod rätt till, en del hade tårar i ögonen och deras ansikten var mycket allvarliga. Med mycket sorgsen röst frågade en av dem:

"Sir, kommer Sverige att deportera alla oss afghaner nu?".

Jag förstod att de tagit del av nyheten om att Migrationsverket börjat fatta avslagsbeslut även för dem som sagt sig vara minderåriga och att de sedan ska lämna landet när de fyller 18. De hade också läst om åldersbedömningar och det väckte förstås oro hos dem som inte uppgett korrekt ålder. Jag sa att jag kunde hjälpa dem att översätta och förklara vad som stod i texterna de läst men de avböjde och sa att de visste att Sverige inte skulle låta dem stanna och att det som nu skulle ske var att de skulle utvisas till ett land de inte levt i: Afghanistan.

"Hur ska vi kunna leva där, vi har aldrig varit i Afghanistan. Våra föräldrar är afghaner men vi har aldrig varit i Afghanistan, vi är födda i Iran. Vi talar inte ens samma dialekt. Vi känner inte till landet och nu ska vi skickas dit, till ett land som vi inte vet någonting alls om."

Jag hade inget svar att ge dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om de utvisningshotade undgomarnas alternativ under rubriken "Papperslösa, gömda och utvisade" och om reaktionerna, nedan under rubrikerna "Stöd

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftenposten 16-10-10:

Från Afghanistan/ 99 prosent av afghanske menn fikk nei. Norge er strengest i Europa. till sidans topp

Situasjonen i Afghanistan blir bare verre, mener eksperter. Likevel er politikken overfor dem som flykter derfra, strammet inn.

Strengest i klassen

Det siste året har Norge avslått 69 prosent av alle afghanske asylsøknader. Snittet i EU var 43 prosent.

Alderssammensetningen på dem som kommer, spriker imidlertid veldig fra land til land, og en slik direkte sammenligning kan derfor gi et misvisende bilde av om et land er strengere enn et annet. Derfor er det mer hensiktsmessig å sammenligne søkere med omtrent samme alder og samme kjønn på tvers av land.

Den klart største enkeltgruppen av afghanske asylsøkere til Europa består av menn mellom 18 og 34 år.

Hvert eneste år siden 2010 har Norge avslått 92 prosent eller mer av søknadene, og det siste året har 99 prosent fått avslag. Norge behandlet 895 søknader gjennom siste halvår i fjor og første halvår i år, viser tallene fra Eurostat.

Til sammenligning sa Tyskland nei til 57 prosent og Italia bare 3 prosent, etter å ha behandlet henholdsvis 3300 og 3500 søknader fra menn i denne aldersgruppen. EU-snittet ligger på 47 prosent.

- Jeg skal ikke påstå at alle som søker om asyl har krav på det, men en returrate på 99 prosent er veldig høyt, sier Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Også blant voksne kvinner har Norge hatt den høyeste andelen avslag med 86 prosent det siste året, ifølge Eurostat.

Frykter Taliban

Ali Riza Mohammadi skulle ha reist ut av Norge for vel en uke siden etter å ha fått endelig avslag. Men han akter å gå rettens vei for å forsøke å få avslaget opphevet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 16-10-02:

Från Irak/ Irakiska återvändare ökar kraftigt till sidans topp

Antalet irakiska asylsökande som lämnat Sverige självmant och återvänt till Irak har ökat dramatiskt.

I år är det nästan 300 irakiska asylsökande som återvänt varje månad.

Sudat Alwandaui drog tillbaka sin asylansökan efter åtta månader i Sverige och åkte till Irak.

- Under de åtta månaderna fick jag inte ens tid för intervju på Migrationsverket. Sedan bodde jag hos en släkting i Stockholm och fick bara 61 kronor om dagen av myndigheten. 61 kronor räckte inte ens till något. Det räckte bara för ett paket cigaretter. Det var väldigt svårt att leva under de omständigheterna, säger Sudat Alwandaui.

Hittills är det 2 600 irakiska asylsökande som återvänt till Irak självmant, jämfört med 177 under motsvarande period förra året.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Från Palestina/ Migrationsverket om Gaza: Tillfälligt stopp för utvisningar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om bedömningen av asylsökande från Gaza, den isolerade västra delen av Palestina. På grund av att det inte går att garantera att palestinier släpps in genom Egypten, och säkerhetsläget kring gränsövergången, råder nu praktiskt verkställighetshinder. Uppehållstillstånd ges på 12 månader enligt Utlänningslagens paragraf 5:11. Endast om hindret i undantagsfall skulle anses som bestående för någon, så används paragraf 12:18 (med uppehållstillstånd om 13 månader och möjlighet till permanentning genom arbete). Kriterierna för vilka som kan bedömas som flyktingar kvarstår och gäller främst personer som kan kopplas till Israel eller al-Fatah eller är oppositionella mot Hamasregeringen. Barn från Gaza har länge fått stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter. Genom den tillfälliga lagen kan den paragrafen inte användas utan ytterligare individuella skäl, som kan härledas till en internationell konvention. Men även barn omfattas förstås av det praktiska verkställighetshinder som råder nu.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

FARR 16-10-11: Tillfälligt stopp för utvisningar till Gaza (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sydsvenskan 16-10-02:

Från Syrien/ Oron växer bland syrier i Sverige till sidans topp

Abdulnaser Kallos har svårt att sova. Nadia AlHaj kan inte riktigt förstå vad som händer. Moustafa Jano ser sin hemstad gå under på bästa sändningstid. För många syrier i Sverige smärtar det att följa den mardrömslika situationen i Aleppo på avstånd.

Staden där Nadia AlHaj föddes och där hon tillbringade sina sommarlov minns hon för den fantastiska maten, det vackra kulturarvet och för musiken. Nu tror hon inte längre att hon skulle känna igen Aleppo om hon skulle återvända.

Bilderna som kablas ut är så långt från Nadia AlHajs soliga barndomsminnen som det går att komma. I det rebellkontrollerade östra Aleppo utspelas scener som fått FN-chefen Ban Ki-Moon att beskriva situationen som värre än i ett slakthus.

- Folket i Aleppo är kända för att älska livet. Nu skrev någon att det bara luktar bränt kött och blod där. Det är en fruktansvärd chock, så overkligt och svårt att ta in, säger AlHaj.

Nu bor Nadia AlHaj sedan 25 år tillbaka i Sverige där hon är ordförande för Föreningen Syrien Sverige, som är kritisk till Assadregimen. Den senaste tiden har fler syrier än vanligt kontaktat organisationen och uppmanat den att organisera evenemang till stöd för östra Aleppo, som utsätts för de värsta bombningarna sedan inbördeskriget inleddes för över fem år sedan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagen 16-10-12: Oron för släkten i Syrien gnager varje minut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-10-03:

Från Syrien/ Från Syrien till Sverige - 200 röster om flykten från kriget till sidans topp

Hur är det att lämna allt bakom sig och börja på nytt i ett främmande land? SVT Nyheter har frågat 200 syrier om kriget, flykten och livet i Sverige. Det här är deras berättelser.

Till sajten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Arena Idé oktober 2016:

Världens näst bästa pass till sidans topp

Sverige har världens näst bästa pass om vi utgår från hur många länder som svenskar kan resa till utan att behöva ansöka om visum. Vad är det som styr att vissa pass slipper ansöka om visum vid inresa i ett land, och hur hänger medborgarskap och rörlighet ihop?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling, och Sofia Janson, handläggare på Justitiedepartementet, om pass, visum och rörlighet. Vad är egentligen ett pass och vem kan få ett svenskt pass? Hur påverkar dubbla medborgarskap en persons rörlighet och varför måste vissa personer med svenskt pass ansöka om visum till USA och andra slipper?

Podden går igenom hur viseringsregler fungerar och vad som styr olika länders regelverk. I avsnittet lyfts även vad som gör att människor som antas vilja komma in i Sverige för att söka asyl nekas visum och på vilka grunder de antagandena görs. Dessutom pratar vi om asylvisum och möjligheten att använda det som ett sätt för människor att på ett lagligt och säkert sätt ta sig in i Sverige.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetarbladet 16-10-10:

Grekland/ Nisrin hann till Sverige innan Europa stängdes - "barnen pratar om krig" till sidans topp

Arbetarbladets reporter Joanna Wågström har åkt tillbaka till den grekiska ön Samos. För ett år sedan anlände tusentals människor hit varje natt. För att sedan fly vidare genom Europa.

I dag är flyktingkrisen värre än någonsin. Men stränderna är tomma. Europa har låst dörren.

På ett asylboende i Kungsgården bor Nisrin Khedr med sin familj. Hon var en av de sista som lyckades ta sig igenom innan gränserna stängdes.

- Jag gråter när jag sätter på min dotter flytvästen. Jag gråter för att jag sätter henne i den här situationen, säger Nisrin Khedr.

Hon hjälper sin dotter ner i gummibåten som ska ta dem från Turkiet till den grekiska staden Mytilene på ön Lesbos. Det är mitt i natten. 40 personer sitter i den lilla båten.- Jag säger till min farbror som är med på resan att om något händer med båten så måste du rädda min dotter.

- Han är jätteduktig på att simma.

Nisrin Khedr kan inte simma alls.

Båtresan går bra. De kliver helskinnade i land på Lesbos.

Nisrin är gravid i sjätte månaden och dottern Hivy har precis fyllt två år. Ibrahim Rmdan, Nisrins make och barnens pappa, väntar på dem i Sverige.

Han lämnade Libanon, där familjen bott de senaste tre åren efter att de tvingades fly från Syrien på grund av kriget, ett halvår före Nisrin.

Tanken var att han skulle ta sig till Sverige och söka asyl så att familjen sedan kan få tillstånd att återförenas med honom. På så vis kan gravida Nisrin ta ett flyg tillsammans med dottern.

Men när Ibrahim når Sverige inser han snart att det kommer att ta lång tid innan han får asyl. Så de bestämmer att Nisrin ska ta sig dit på egen hand.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 16-10-03:

Medelhavet/ 600 children have died crossing Mediterranean in 2016 till sidans topp

Figures not normally broken down by age, but new Save The Children analysis shows scale of crisis for young people fleeing conflict

At least 600 children have died this year trying to cross the Mediterranean sea in a bid to escape war, poverty and persecution, Save the Children has said.

Data from the United Nations High Commissioner for Refugees, and newly-analysed by the charity, highlights two children a day on average have died or disappeared between January 1 and September 26 2016.

The figures have been released by Save the Children to coincide with the third anniversary of a shipwreck off the coast of Lampedusa, Italy, in which more than 300 people were killed trying to reach Europe's shores.

Kevin Watkins, chief executive officer of the charity, said it was in the wake of the tragedy that European leaders promised "never again" as images of coffins and the wreck were brought to international attention.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AP / The Guardian 16-10-04:

Ungern/ Refugees stuck in Serbia begin marching towards Hungarian border till sidans topp

Belgrade says it will not erect wire border fence but will deploy army to seal off borders with Macedonia and Bulgaria

Hundreds of refugees stranded in Serbia have begun walking from Belgrade towards the border with Hungary to protest against its closure for most people trying to reach the European Union.

More than 6,000 people remain stuck in Serbia following Hungary's introduction this summer of strict limits on the number of refugees allowed to cross into the EU-member country and reinforced a razorwire border fence with heavy patrols.

The Balkan migration trail, used by nearly one million people fleeing wars and poverty last year, formally closed in March, forcing people to use alternative routes and pay smugglers to get them across.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-10-09:

Storbritannien/ Britain 'did not respond' to French pleas to take Calais child refugees till sidans topp

Home Office delayed action on French requests to accept unaccompanied children, says Red Cross report

The Home Office has refused to respond to official requests from the French authorities to accept unaccompanied child refugees stranded in Calais who are eligible to come to Britain, the British Red Cross has said.

With the planned demolition of Calais's refugee camp only weeks away, the Red Cross says the Home Office is turning down "take charge" requests by the French on often pedantic grounds. Once such a request has been accepted by the UK government it is in effect responsible for a child who is seeking asylum.

In some cases British officials claim to have "misplaced" requests from the French to help children, raising questions over Britain's approach to what humanitarian experts call an urgent child protection issue. The camp is scheduled to be demolished this month, with no provision agreed by the British and French for most of the 1,000 unaccompanied minors there, of whom at least 400 are eligible to enter the UK.

A new report damningly articulates the Home Office's intransigence, with research by the Red Cross revealing it takes up to 11 months on average to bring a child to the UK under an EU scheme to reunite families. Lawyers say there is no reason why the process should take more than several weeks.

The report also identifies "problems ranging from basic administrative errors causing severe delays to a shortage of human resources on the French side". It accuses the Home Office of unnecessarily forcing vulnerable children to stay in the camp for months after their case is rejected because of a basic administrative error or lack of documents.

"Insufficient discretion or consideration is made for the child's vulnerability and circumstances," says the report, No Place For Children, released on Sunday.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Östergötland 16-10-04:

Fler ensamkommande söker sig till psykiatrin till sidans topp

Fler ensamkommande flyktingbarn i länet söker vård på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Både i Linköping och i Norrköping ser man en tydlig ökning.

- Den gruppen har ökad bland våra remisser det senaste året, säger Tove Marthin, som är överläkare på allmänna mottagningen på BUP i Linköping.

Det förs ingen särskild statistik över ensamkommande men när man tittar på antalet patienter med så kallat f-nummer, ett tillfälligt nummer som ges till ensamkommande men också till bland annat gömda barn och unga, asylsökande med föräldrar i landet och till barn med skyddad identitet så visar det på en mångdubbling av antalet kontakter med BUP i Linköping.

Självmordstankar och suicidförsök är vanligt bland de här patienterna berättar Tove Marthin som också beskriver andra orsaker till att de kommer till mottagningen.

- Man har ångest, nedstämdhet och drar sig undan. De grubblar, drömmer mardrömmar och har svårt att sova.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 16-10-01:

De vill skejta för gränslösa möten till sidans topp

Ungdomar i Björklingetrakten välkomnas till en nybyggd skateboardramp vid asylboendet i Älby. Målet är möten över gränserna.

Att åka skateboard ihop kan vara ett bra sätt att få svenska ungdomar att börja umgås med unga flyktingar. Det är tanken bakom den ideella föreningen Hela Sverige rullar vars medlemmar i helgen snickrade ihop en skateboardramp vid asylboendet nära Björklinge.

Robert Englund och Fabian Ryd från föreningen anlände till Älby med 2,5 ton utrustning i form av brädor, plywoodskivor, skruvdragare och annat.

- Vi är själva skejtare och när så många flydde till Sverige förra hösten ville vi bidra med något, säger Robert Englund.

Han hoppas att svenska ungdomar från Björklinge med omnejd ska komma till asylboendet och skejta ihop med de unga nyanlända som bor där. Han beskriver skateboard som ett passande verktyg för integration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Take Part 16-10-03:

How Swedes took a refugee crisis into their own hands till sidans topp

Refugees Welcome Stockholm, a refugee assistance group focused on integration, has gone from a grassroots band of Good Samaritans to a 50-strong nonprofit in one short, hectic year.

Najma Mohamed only went to Stockholm Central Station to drop off socks.

In September 2015, refugees fleeing Middle East unrest were pouring into Sweden's busiest train station daily, and the 26-year-old social worker had responded to a Facebook group's call for socks for arriving asylum seekers.

Amid the chaos of the station, Mohamed met dozens of Swedes like herself, inspired everyday citizens now face to face with the images that moved them to action. As train after train rumbled in, Mohamed foresaw a need for sustainable, long-lasting support.

"I didn't expect [to become a leader], but something I know about myself is that I have a need to organize," Mohamed said. "I got to the point where I felt bad if I was doing anything else besides [volunteering] because of the people I meet here."

Sweden took in more than 160,000 refugees in the last year, more per capita than any other European country in 2015. Throughout September, the volunteers greeted trainloads of refugees with food, water, clothing, medical care, and signs of support. They offered the use of their cars and homes and rallied others, like a nightclub owner who shut down his business to house refugees, to join the cause.

In a move foreshadowing organized mobility-and one that would go on to define the group-a volunteer went to a nearby store to buy construction vests to help identify volunteers. Pink was the only color available in bulk, and the vibrantly colored vests, symbolizing an offbeat, overlooked surplus, became an icon.

While Refugees Welcome Stockholm volunteers, which now number 50, are still identified by their rosa västarna, the focus has since shifted from emergency relief to organized integration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-10-06:

Migrationsverket fortsätter avveckla boenden för att undvika tomma platser till sidans topp

Migrationsverket behöver allt färre platser på tillfälliga asylboenden. Därför avvecklas runt 80 boenden fram till sista januari 2017. Det innebär att drygt 6 000 personer ska byta boende de närmaste månaderna.

- Vi avvecklar boenden för att inte stå med tomma boendeplatser och samtidigt tvingas betala för dem. Det är ett ekonomiskt ansvar vi har. Efter förra hösten har antalet asylsökande sjunkit drastiskt och därmed även behovet av boenden, säger Kenneth Karlsson, expert på boendefrågor på Migrationsverket.

Lagen styr vilka boenden som avvecklas

Drygt 6 000 personer kommer att flytta från de boenden som avvecklas fram till sista januari 2017. Vilka boenden Migrationsverket ska avveckla styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bestämmer att boenden som är upphandlade sist i ordningen är de som avslutas först.

Flytt sker till långsiktiga boenden

De personer som flyttar kommer i första hand, och i mån av plats, att få bo på Migrationsverkets egna boenden. Det är boenden utan tidsbegränsade avtal, som drivs av Migrationsverket, och som inte är upphandlade av privata leverantörer. I andra hand kommer personerna att bo på leverantörsboenden som inte ska avvecklas i detta skede.

Migrationsverket vill ha boenden med kontinuitet på längre sikt. Då kan de sökande bo kvar på ett och samma boende under den tid de söker asyl.

- Förra året hade vi en akut boendebrist och flera aktörer kom snabbt till hjälp. Det är vi mycket tacksamma för. Men nu måste vi tänka långsiktigt och gå ur boenden med tidsbegränsade avtal, säger Kenneth Karlsson.

Planering fram till 14 oktober

(...)

Läs mer och se vilka boenden som berörs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 16-10-03:

Migrationsverket nobbar bostad åt nyanlända - privatpersoner får inte ställa upp till sidans topp

Många människor har ställt upp under fjolårets flyktingström med att hjälpa nykomlingarna. Språkkaféer har växt upp som svampar ur jorden över hela landet. Flyktingfamiljer har dränkts i kläder och leksaker. Men det mest väsentliga faller bort: ett acceptabelt boende.

Migrationsverket avvecklar nu i rask takt asylboenden och kvar blir usla men kostsamma förläggningar, som innebär att stora familjer tvingas dela på ett rum utan kök eller toalett. Hemmen för ensamkommande barn blir ännu påvrare på grund av regeringens sparbeting till kommunerna, med sociala problem som naturlig konsekvens.

Påpassliga profitörer

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 16-10-08:

Bert Karlssons bolag varslar 500 anställda till sidans topp

Bert Karlssons bolag Jokarjo som driver boenden för asylsökande har varslat 90 procent av sina anställda.

- Det handlar om ungefär 500 anställda. 40 av bolagets 44 boenden kommer att läggas ner. Det är inget jag vill, men en nödvändig konsekvens av den nya politiken där staten lämpar över ansvaret på kommunerna.

- Den nya asylpolitiken kommer att få katastrofala följder för landet, säger Bert Karlsson.

Bert Karlssons bolag Jokarjo AB äger cirka 20 procent av asylboendemarknaden och väntas omsätta ungefär en miljard kronor i år. Vinsten beräknas bli ungefär 100 miljoner kronor, vilket Bert Karlsson berättat om tidigare.

2017 kommer bolagets verksamhet att ha krympt mycket drastiskt.

Anledningen är den nya politiken gällande asylboenden där Migrationsverket bland annat menar att det är färre som behöver ett boende än antalet myndigheten har tillgängligt. Migrationsverket har börjat säga upp avtal med boenden runtom i landet. I lilla Götene kommun läggs till exempel Lundsbrunn och Brännebrona ner där det i dag bor 900 asylsökande som nu ska placeras någon annanstans, vilket bland annat NLT berättat om.

Många svenska lokaltidningar har rapporterat snarlika historier senaste veckorna.

"Tufft hitta nya platser"

Karlssons bolags boenden undantas givetvis inte och kommer att tappa allt fler avtal inom kort. Konsekvensen av detta är att man därför tidigare i veckan varslade nästan alla anställda på sina flyktingboenden.

- Vår verksamhet slås ut av den här nya politiken där staten lämpar över ansvaret på kommunerna, som i de flesta fall inte kommer att ha en chans att ta hand om alla. Politiken kommer att få katastrofala följder, säger Karlsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 16-10-11: Bert Karlsson asylvinnare trots varsel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 16-10-11:

Hashim vill inte förlora sin trygghet till sidans topp

Flera av de ankomstboenden som funnits i Värmland sedan flyktingströmmen nådde Sverige förra året kommer nu att avvecklas. Boendet i Säffle hyser idag nästan 100 personer och många där hoppas få stanna, åtminstone tills ett besked om uppehållstillstånd kommit.

På boendet i Säffle finns det 15 familjer som tillsammans har 43 barn. Många av dom går idag i förskola och skola. Hashim är en av dom han vill inte flytta ifrån den tryggheten han nu funnit i Säffle.

- Jag har sju syskon, vi är åtta barn i min familj, jag tycker det är mycket jobbigt om jag måste flytta, säger Hashim.

Han tycker om Säffle och vill bo kvar där för han har börjat skolan nu och har många kompisar under det året som han bott på ankomstboendet i Säffle.

Hashims ögon blir fulla av tårar. Det blir tyst en lång stund sen torkar han sina kinder och börjar berätta om sin hemstad Daraa i södra Syrien där krigen en gång började.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-10-07:

Bulgarien/ Migrants and asylum seekers are being routinely detained, report finds till sidans topp

The Center for Legal Aid - Voice in Bulgaria finds in its latest report that asylum seekers and migrants in Bulgaria are routinely detained without an individual assessment. The report also highlights that unaccompanied children are currently being detained, in grave violation of the Law of the Foreigners in the Republic of Bulgaria.

Statistics in the report show that the number of detained persons has been rising since 2012. In 2015, for instance, 11,902 people were detained, including 2,523 children. Nationalities of people facing detention include Syrians, Afghans, and Iraqis. Most detention orders are given for irregularly crossing the border, lack of identity documents or intention to transit through Bulgaria to another country. Detention conditions are poor, people are not given information about their situation in a language they understand and there is an absence of medical care, the report states.

The report recommends the adoption of clear guidelines for assessing the different legal bases for detention, the regular provision of legal aid and interpretation services at detention and the effective use of alternatives to detention. The Centre for Legal Aid also calls on authorities to create open centres for unaccompanied children who are to be deported and urges them to provide legal aid and assistance from a social worker when decisions are being made as to their detention.

The report comes just after the European Commission stated that €108 million in emergency funding will be granted to the country to support its management of migration flows and border control.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-10-06:

Bulgarien/ Flyktingfientligheten växer i Bulgarien till sidans topp

Flyktingströmmarna i Bulgarien har ökat under sommaren. I takt med att allt fler människor kommit till landet har de flyktingfientliga strömningarna i samhället ökat. SVT Nyheter har besökt staden Charmanli.

- De luktar illa och vill oss inte väl. Till och med våra romer är bättre, säger Tiana Zlatanova till SVT Nyheters utsända.

Hon bor i Charmanli och vi träffar henne i samband med en shoppingrunda i staden. Charmanli är en liten stad i sydöstra Bulgarien. Staden ligger inte långt från gränsen till Turkiet och Grekland och här bor några tusen människor. Många flyktingar riskerar att bli fast i landet eftersom de inte kan ta sig vidare norrut. De flesta flyktingarna kommer via Turkiet.

Omkring sju tusen flyktingar finns i dagsläget på Bulgariens särskilda boenden och platserna är fyllda till bristningsgränsen. Den frustrerade situationen har på många boenden lett till interna bråk mellan olika etniska grupper och det har bidragit till bulgarernas missnöje.

Balkanrutten stängd

Nyligen blossade ett bråk upp på boendet i Charmanli. De flesta flyktingarna här kommer från Syrien, Irak och Afghanistan. De vill inte stanna i landet, men eftersom den så kallade Balkanrutten stängts har de svårt att ta sig härifrån.

- Vi protesterade där de bor. Vi vill stoppa strömmen. Jag är väl den enda bulgaren här just nu kan jag tro, säger Atanas Jelepov och ser sig misstroget omkring.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 16-10-06: Många flyktingar fast i Bulgarien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 16-10-11:

Grekland/ Greek schools admit refugee, migrant children till sidans topp

On 10 October, 15 Greek schools welcomed for the first time refugee and migrant children from nearby camps. IOM Greece provided transport and equipped the children with school kits, including notebooks, pens, pencils and other materials.

In conjunction with the Greek Ministry of Education Research and Religious Affairs, the programme will be implemented incrementally, starting with camps in Attica, Thessaloniki and Epirus. During the first day, 12 buses departed from Lavrio, Elaiwnas, Derveni and Lagkadikia camps to take the children to the nearest schools. The children will attend classes from 2pm to 6pm.

"I think that this is one of the most important things that IOM is doing - trying to return these children's lives to some sort of normality and order. Everything related to education is really crucial," said IOM Greece Chief of Mission Daniel Esdras.

The education programme is part of an EU Emergency Support-funded IOM project: "Multi-sectoral assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece". Under the scheme, IOM will provide transport for 9,000 children from and to school and distribute 10,200 school kits to primary and nursery school children.

"Education in emergency situations is a top priority for the European Commission. Even in the most tragic circumstances, education can give uprooted children a sense of normality. Investing in education now is an investment against the risk of a lost generation and an investment for the future," said Panos Carvounis, Head of the European Commission Representation in Greece.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kathimerini 16-10-08:

Grekland/ Chios refugee center burned in riot till sidans topp

Authorities on the eastern Aegean island of Chios were working on Saturday to repair the damage wreaked to a refugee reception center after frustrated youths set fire to mattresses, causing a blaze that destroyed eight prefabricated homes.

Two Syrians were detained in connection with the blaze, which broke out following a dispute between migrants from different ethnic groups.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-09-05:

Tyskland/ Refugees and asylum-seekers sign up to offer warm welcome in Germany till sidans topp

A German program is encouraging refugees and asylum-seekers to volunteer their time and welcome fellow new arrivals.

"What shall we play today?" Hassan asks the lively sea of young faces gathered round him. "Football!" comes the unanimous response.

Hassan, 19, is one of tens of thousands of volunteers in Germany who are helping young newcomers settle into their fresh surroundings. He, too, is an asylum-seeker, having fled violence near his home in Ghazni, Afghanistan, last summer and made his way to Germany.

His eight wards for the afternoon, all of them under 10 years old, are asylum-seekers from Afghanistan, Iraq and Syria. Every Monday, Hassan and his colleagues from Berlin-based youth project Ankommen pick them up from their shelter and accompany them to a nearby youth club. It is a time for burning off excess energy, playing games and learning new skills.

"I like it in Germany. There are a lot of nice people here," says Hassan, who currently lodges with a German volunteer in her Berlin apartment. "Waiting on the asylum process can be very difficult, very frustrating. But the work is fun. It's good for me, I'm very glad to be doing something useful."

Hassan is among the hundreds of asylum-seekers donating their time as part of Germany's Federal Volunteers Service, a nationwide, government-run volunteer program. Known in German as the Bundesfreiwilligendienst, the program is open to adults of all ages who want to spend a year giving back to their communities. Volunteers work 20 hours a week and receive a small remuneration.

Traditionally, volunteers are pensioners, students or people taking time out from their careers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-10-07:

Internationellt/ 67th Session of the Executive Committee of UNHCR's Programme till sidans topp

/Slutord från kommissionären Filippo Grandis inledning:/

Last month's summit in New York marked a critical recognition that cooperation lies at the heart of the refugee protection regime, and placed the refugee issue at the centre of the international agenda for the first time in decades.

Migrants and refugees are distinct categories - with refugees unable to return home because of conflict or persecution, and holding a particular legal status as a result. In practice, however, the two groups are affected by many of the same factors, including overlapping root causes, exploitation by smugglers and traffickers, life-threatening risks along their journeys, and rising xenophobia.

Beyond its continued commitment to carry out its responsibilities in support of refugees, returnees, displaced and stateless people, UNHCR stands ready to contribute to the work required to address these common challenges. In this respect, I welcome the International Organisation for Migration to the United Nations family, and look forward to strengthening our collaboration.

The New York Declaration provides a powerful platform for change in the way the international community intends to engage in the refugee crises of the future. I wish to thank again Secretary-General Ban Ki-Moon for the crucial legacy that he leaves behind with this important result, and for all his support to UNHCR over the years. The Comprehensive Refugee Response Framework that accompanies the Declaration, for the first time, sets out a predictable blueprint for how this should happen. I am honoured that you have requested UNHCR to initiate and develop it.

Inledningstalet (Extern länk)

Allt material från sessionen (Extern länk)

Filippo Grandis avslutningsord (Extern länk)

UNHCR 16-10-05: UNHCR's Volker Türk says solidarity 'essential' to refugee protection (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Ekot 16-10-06:

Många anmäler Migrationsverket om handläggningstider till sidans topp

Rekordmånga JO-anmäler Migrationsverket för att handläggningstiderna för att få hit en partner eller anhörig inte hålls. Enligt lagen ska det ta max nio månader.

Justitieombudsman Cecilia Renfors efterlyser att regeringen gör en översyn av ledningen vid Migrationsverket för att få dem att följa regelverket.

Riksdagen kan behöva agera med en lagskärpning, eftersom Migrationsverket trots upprepade anmärkningar inte ändrar sin rutiner, menar hon.

- Det jag räknar med är att man ser över ledningen och styrningen av Migrationsverket och eventuellt om det behövs några författningsändringar.

Riksdagens Justitieombudsman, JO, påpekade för Migrationsverket redan i december för snart två år sedan att det inte var acceptabelt att handläggningstiderna för anknytningsärenden.

Anknytningsärendena handlar om uppehållstillstånd för en utländsk partner eller en anhörig till en person i Sverige, var långt över maxtiden på nio månader.

I dag ligger Migrationsverkets tider i snitt på 14 månader - men det finns också ansökningar som får vänta i uppemot två år på ett beslut.

Ansökningarna om uppehållstillstånd från personer med anknytning till någon i Sverige väntas också öka under kommande år, enligt Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 16-10-11: De vill återförenas med sina familjer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-10-06: Migrationsverket lägger ner kritiserad kundtjänst (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Du kan överklaga för att få flyktingstatus, inte för att få längre tillstånd till sidans topp

Den som fått ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande får endast tretton månaders uppehållstillstånd och kan, om asylansökan gjordes senare än 24 november förra året, helt uteslutas från familjeåterförening. Fridhs Advokatbyrå uppmärksammar i ett facebookinlägg att om personen överklagar längden på uppehållstillståndet, kan det hända att domstolen avvisar överklagandet utan att pröva det, eftersom längden på ett tillstånd inte får överklagas. Däremot om personen överklagar sin status och begär att få flyktingstatus så finns en rätt att överklaga och även att få hjälp av biträde. Om personen får flyktingstatus medföljer rätt till tre års tillstånd och familjeåterförening på vissa villkor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-10-10:

Migrationsverket om återkallande av asylansökningar och ny ansökan om asyl till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande av asylansökningar och ny ansökan om asyl- SR 55/2016

Sammanfattning:

+ När den sökande återkallar sin asylansökan ska ärenden om uppehållstillstånd och statusförklaring avskrivas utan prövning i sak, och avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas. Ett avvisningsbeslut kan förenas med omedelbar verkställighet. Tidsfrist för frivillig avresa ska ges. Överklagandehänvisning ska lämnas.

+ Om den sökande därefter ansöker om asyl, och avlägsnandebeslutet inte har vunnit laga kraft, ska ansökan hanteras som en omprövning. Avlägsnandebeslutet ska då upphävas.

+ I det fall avskrivningen och avlägsnandebeslutet har vunnit laga kraft, ska ärendet hanteras enligt 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen (2005_716( (UtlL). Verkställiigheten ska inhiberas.

/Det senaste betyder att personen ska få en ny prövning, där alla skyddsskäl ska vägas in, på samma sätt som då en ny prövning alltid beviljas efter utvisningsbeslut när inte asylskälen har prövats tidigare./

Hämta ställningstagandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 16-10-04:

Rutiner för information och för att registrera överklagan kritiseras av JO till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för bristfällig information om ett beslut och för att inte ha iakttagit tillräcklig noggrannhet vid en rättidsprövning

JO har granskat Migrationsverkets rutin att skicka första sidan av beslut i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning till referentpersonen för kännedom. JO konstaterar att ett utskick till en referentperson som inte har fullmakt att företräda sökanden får betraktas som en serviceåtgärd. Åtgärden kan underlätta för sökanden att ta till vara sin rätt. JO är dock tveksam till att myndigheter skickar ut inkompletta handlingar, bl.a. eftersom det lätt kan leda till missförstånd. Behåller Migrationsverket sin rutin bör det framgå av utskicket att det enbart är beslutets första sida som skickas till referentpersonen och att den skickas för kännedom.

I beslutet riktar JO även kritik mot att Migrationsverket utan närmare kontroll lade en ambassads uppgift om en underrättelse av ett beslut till grund för en rättidsprövning, trots att det på grund av omständigheterna i ärendet fanns skäl att ställa sig tveksam till uppgiften. JO uttalar att det är Migrationsverkets ansvar att vid sin rättidsprövning av ett överklagande ta ställning i frågan om när klaganden fick del av beslutet och göra en självständig bedömning av det underlag man har.

Läs mer och ladda ned beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-10-03:

Hur bedöms en ansökan om förlängt tillstånd då tillståndet redan löpt ut? till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande angående ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gälla - SR 53/2016. Här följer utdrag ur sammanfattningen:

Det saknas föreskrifter om när en ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd ska lämnas in. (...) Det har inte någon avgörande betydelse att ansökan lämnas in först efter att det tidigare tillståndet löpt ut. Den sökande bör dock, under tiden utan tillstånd, som regel ha uppfyllt någon grund för fortsatt tillstånd.

När skäl finns kan den sökande normalt beviljas förlängt uppehållstillstånd efter inresan, trots att han eller hon ansökt först efter det att det tidigare uppehållstillståndet upphört att gälla. Det gäller oavsett om ansökan avser samma eller annan grund. Olaglig vistelse eller arbete utan föreskrivet tillstånd kan endast beaktas när lagstiftnngen ger utrymme för en sådan bedömning, t.ex. genom att det krävs "vägande" eller "synnerliga" skäl.

Att utlänningen vistats eller arbetat här i strid mot UtlL kan även få en viss betydelse när ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd prövas i sak. Det gäller framför allt i de fall sökandens skäl för fortsatt uppehållstillstånd är av mindre styrka.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-10-03:

Europa/ Length of asylum procedures: new AIDA briefing till sidans topp

A new legal briefing published today examines the length of asylum procedures across 20 European countries. The recent rise in large-scale arrivals in Europe has fuelled debates on the rapidity and efficiency of the Common European Asylum System and Member States' migration management efforts. It is, however, doubtful whether speed is appropriate, or even realistic, as a criterion of efficiency for asylum procedures, in isolation from questions of quality.

The briefing analyses the transposition and implementation of time limits set out in the recast Asylum Procedures Directive for completing the regular asylum procedure, special procedures applicable to specific caseloads, as well as appeals against negative decisions. Overall, European practice confirms the non-binding character of procedural deadlines, which do not seem to be followed by asylum authorities in most cases.

Whereas the Directive provides for the examination of an asylum application within 6 months, a number of countries such as the Netherlands, Switzerland, Italy, Hungary and Serbia have laid down deadlines shorter than 6 months for processing asylum applications under the regular procedure. These have often proved difficult to comply with in recent practice, however.

Regulating procedural deadlines meets further complexity in the context of special procedures, designed to process ostensibly unfounded claims or examine the admissibility of applications. European countries' frameworks and practice indicate more disparities, with extremely truncated deadlines for accelerated procedures in certain countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-10-15:

Europadomstolen tillåter överföring av barnfamilj till Italien efter generell garanti till sidans topp

Europadomstolen har prövat ett Dublinfall som avgjordes i Danmark efter att Italien presenterat sin plan för hur barnfamiljer ska tas emot. För två år sedan stoppade Europadomstolen en överföring av en barnfamilj från Schweiz från Italien (Tarakhel v. Switzerland, no 29217/12). Orsaken var att Italien inte kunde garantera ett värdigt mottagande till alla och att barnfamiljer riskerade att splittras. Därför krävdes en individuell garanti från Italien före överföring. Italien har nu öronmärkt ett antal platser för barnfamiljer och har i cirkulärbrev till Dublinländerna informerat om detta och uppmant länderna att ge förhandsbesked om vilka barnfamiljer som ska överföras. Den aktuella familjen hade fått beslut i Danmark redan 2014 men överföringen hade inhiberats. Efter Italiens generella garanti skulle överföringen verkställas, men familjen hävdar att antalet platser i Italien är otillräckligt och vill ha en individuell garanti. Europadomstolen påpekar att det inte visats att familjen inte skulle kunna få plats och avslutar ärendet som uppenbart ogrundat.

Läs dokumentet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Migrationsdomstol: Domstol lät journalist från Libyen stanna efter omröstning till sidans topp

En familj från Libyen där mannen och barnen är statslösa palestinier flydde på grund av att mannen arbetat på en tv-kanal som attackerats och stängts. Han hade även utsatts för skottlossning. Kvinnan som är medborgare i Libyen var hotad på grund av att en av hennes bröder var med i en milis som är en del av den libyska armén och hotades av en väpnad grupp med koppling till IS. En annan bror hade dödats av den gruppen. Flera av kvinnans familjemedlemmar med samma efternamn har flytt från Libyen. Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i Libyen men ansåg ändå att de skulle utvisas eftersom mannen inte haft någon offentlig position som journalist och att inte heller kvinnan var tillräckligt personligt hotad. De fick ett års anstånd med utvisningen eftersom det råder verkställighetshinder för palestinier till Libyen. Migrationsdomstolen bedömde skälen som både tillräckliga och tillförlitliga och gav familjemedlemmarna uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domstolens ordförande var skiljaktig. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltnngsrätten i Stockholm)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Apostasi kan leda till förföljelse i Afghanistan enligt migrationsdomstol till sidans topp

En familj från Afghanistan som var bosatta i Kabul lämnade landet efter en affärskonflikt som ledde till att mannens far och bror kidnappades. De blev inte trodda och fick slutligt avslag 2010. Därefter har de påtalat verkställighetshinder ett antal gånger på grund av mannens inställning till islam och tillkommande skäl gällande barnens mående. Efter att ärendet preskriberats har familjen sökt asyl och hävdar att de kommer att förföljas på grund av att mannen inte vill tillhöra någon religion trots att han är gudstroende. Migrationsverket avslog även denna gång och ansåg att ateism inte behöver manifesteras som en annan religion. Migrationsverket ändrade sig efter muntlig förhandling i domstolen och instämmer nu med att familjen riskerar förföljelse på grund av att mannen avsagt sig islam. Familjemedlemmarna får uppehållstillstånd som flyktingar. Observera att domen inte är vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltnngsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15

Migrationsdomstol: Tvångsäktenskap ger flyktingstatus trots trovärdighetsbrister till sidans topp

En då femtonårig flicka rymde från ett äktenskap med en al Shabab-ledare som hennes farbror tvingat henne till. Migrationsverket trodde inte på att hon kom från den by hon uppgivit, bland annat eftersom hon inte kunde berätta tillräckligt detaljerat. Därmed avfärdades även berättelsen om tvångsäktenskapet. Migrationsverket beslutade om utvisning med verkställighetsföreskriften att det måste finnas ett ordnat mottagande, till exempel barnhem. Migrationsdomstolen anser liksom Migrationsverket att det finns tecken på att flickan inte bara bott på landet, men bedömer ändå utifrån språkanalys och det hon sagt om hembyn att hon kommer därifrån. Hennes berättelse är enligt domstolen trovärdig och sammanhängande och hon bevilijas flyktingstatus eftersom myndigheterna inte kan skydda henne. Det kan inte ställas samma krav på detaljrikedom på ett barn som på en vuxen, påpekar domstolen. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Domstol: Ensam kvinna kan utvisas till Somalia, men inte som gravid till sidans topp

En kvinna som förföljts sedan hon gift sig med en man från en minoritetsgrupp i Somalia flyttade inom landet. I det nya området blev familjen hotade av al-Shabab som trodde att mannen arbetat för regeringen då han tidigare bott i Mogadishu. Mannen flydde till Kenya men kvinnan har fortsatt trakasseras. Migrationsverket trodde på kvinnans identitet och berättelse, men ansåg ändå att hon kunde utvisas till internflykt i Mogadishu. Hon kommer inte att betraktas som ensam eftersom hon är gift, och hennes man har ett nätverk i Mogadishu. När ärendet kom upp i domstol har kvinnan inlett en relation med en annan man och är gravid. I den situationen anser både Migrationsverket och domstolen att hon riskerar dödsstraff på grund av äktenskapsbrott. Hon och hennes barn beviljas därför uppehållstillstånd som flyktingar. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ttela 16-10-10:

Nu kan de lämna sin skuggvärld till sidans topp

Det blev tredje gången gillt - 16-åriga Leonora och hennes familj som levt gömda i Trollhättan har fått uppehållstillstånd efter nära tio år i de papperslösas ingenmansland.

- Jag kan äntligen få mina fyra sista siffror - jag får finnas. Jag kan vara med på skolfoton, övningsköra, kanske skaffa extrajobb och fungera som en vanlig tonårstjej, jublar Leonora som levt gömd sedan hon var i femårsåldern och nu går på gymnasiet.

Familjen, som är från Kosovo, gick under jorden efter att ha fått avslag om uppehållstillstånd 2007, skräckslagna för att utvisas till hemlandet där de misshandlats, våldtagits, plundrats och sett anhöriga mördas.

- Att leva gömd är att vara instängd, som ett fängelse. Vi är beroende av andras välvilja för att klara livhanken. Men alternativet är ännu värre för oss, vi skulle bli dödade om vi återvände, berättade Hamide, modern i familjen, när TTELA första gången uppmärksammade deras öde några månader efter avslag nummer två.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 16-10-13: Efter 12 år: Nu slipper familjen gömma sig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vetlanda-Posten 16-10-08:

Bashir riskerar att utvisas till sidans topp

Marianne och Bashir kämpar emot utvisningen till Afghanistan

16-åriga Bashir Mohammadi går in till asylutredningen. Efter två timmars samtal bedömer handläggaren att han är 18 år och senare kommer beslutet att han ska utvisas.

Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om uppehållstillstånd, avslå din ansökan om flyktingstatusförklaring och utvisningen ska ske genom att du reser till Afghanistan står det i de papper som Bashir Mohammadi har fått. Hans gode man Marianne Sandlund går i taket. Bashir har nämligen inte varit i Afghanistan sen han bodde där med släkten när han var ett år gammal.

- En dag rusade Kochi, talibaner in och mördade hela släkten eftersom de är hazarer. Bashirs familj var de enda som klarade sig. De hade gömt sig och pappan sa att de inte kunde rädda de andra för då skulle de också bli mördade, berättar Marianne.

Bashir berättar hur man på olika ansiktsdrag kan se att en person är hazar.

- Jag har till exempel smala ögon och smal näsa, berättar Bashir.

Flydde till Pakistan

Marianne har hört Afghanistankommitténs ordförande i Göteborg, Thomas Jansson, prata om osäkerheten i landet. Det sociala skyddet är familjeklanerna, myndigheternas skydd är korrupta poliser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Migrationsdomstol: Ung hazar ska inte utsättas för internflykt till sidans topp

En ung man från Afghanistan hävdade att han riskerade övergrepp från sin farbror efter en marktvist mellan denne och hans far. Hans familj hade flytt till Iran när han var 4-5 år. Han framhöll också att han som hazar skulle vara utsatt i Afghanistan. Han uppgav att han var minderårig. Migrationsverket bedömde inte att han gjort sannolikt att han är minderårig och ändrade åldern i samband med beslutet. Mannen fick beslut om utvisning med hänvisning till internflykt. Domstolen bedömer honom också som vuxen, eftersom han vid domstolens beslut hade fyllt 18 enligt egna uppgifter. Efter att ha gått igenom landinformation om situationen för internflyktingar utan kontakter i Afghanistan bedömde migrationsdomstolen ändå att mannen skulle få stanna på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Observera att domen inte är vägledande. Beslutet har dessutom tagits enligt Utlänningslagen. Möjlighet till uppehållstillstånd av ömmande omständigheter är mer inskränkt i den tillfälliga begränsningslagen. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 16-10-07:

Hotade fotografen Hossein fick en fristad i Dalarna till sidans topp

Färgstarka fotografier från folkets protester i Turkiet visas nu på Dalarnas museum. Men utställningen hade troligen aldrig blivit verklighet om inte landstinget Dalarna hade gett fotografen Hossein Salmanzadeh en fristad från hoten i hans hemland Iran.

Bildjournalisten Hossein Salmanzadeh är en av de konstnärer, författare, journalister, fotografer, musiker med flera kulturarbetare som hotats i sitt hemland och nu fått en fristad i Sverige.

Hossein Salmanzadeh flydde från Iran år 2009, efter att bilder han tagit av gatuprotesterna efter iranska valet samma år plötsligt dök upp hos internationella bildbyråer. Han vågade inte stanna eftersom han var rädd för att regeringen skulle fängsla honom för att bilderna läckt ut.

- Det är inte så svårt att spåra en fotograf. Jag trodde absolut att de skulle sätta mig i fängelse om de fick tag i mig.

Han lämnade landet utan att berätta för någon. Tårarna tränger fram när han tänker tillbaka och rösten spricker när han berättar om beslutet att lämna sitt land.

- Det var inte lätt. Jag hade ett jobb, bra lön, försäkring, familj - allt. Det var så svårt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-10-11:

Nu får Syed Latif återvända till Sverige till sidans topp

Syed Latif från Bangladesh utvisades från Sverige eftersom jobbet han fick på Linkedin efter avslutade studier inte utannonserats på rätt sätt. Nu har han beviljats permanent uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige.

Det första som Syed Latif gjorde när han fick höra om beslutet var att åka till ambassaden i Bangladesh.

- Det känns jättebra. Jag har varit och lämnat mina fingeravtryck på ambassaden och är på väg hem nu, säger han till SVT Nyheter Skåne.

Advokat Carl-Owe Olsson har haft kontinuerlig kontakt med Syed Latif sedan han blev utvisad och menar att beslutet som nu tagits är helt korrekt.

- Han skulle inte ha varit utvisad från första början, säger han.

Fick svar från EU-kommissionen

Efter att ha avslutat fyra år av universitetsstudier i Sverige fick Syed Latif jobb i Malmö via sajten Linkedin, där han jobbade i 20 månader. Trots detta fick han avslag på asylansökan och fick besked om att han måste återvända till Bangladesh. Migrationsdomstolen bedömde att jobbportalen Linkedin inte uppfyllde kravet på synlighet för Europas arbetskraft, något som är ett krav.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Migrationsöverdomstolen: Studietakten måste ha hållits för att få byta spår till arbete till sidans topp

En person som studerat i Sverige hade inte hållit studietakten för att få fortsatt tillstånd för studier. Innan tillståndet löpte ut ansökte hon istället om arbetstillstånd. Det finns en tidigare dom från Migrationsöverdomstolen som kan tolkas som att det räcker med att ha haft uppehållstillstånd av något skäl för att kunna få nytt tillstånd av ett annat skäl, utan att lämna Sverige. I den nya domen klargör Migrationsöverdomstolen att det inte räcker med att ha haft tillstånd. I det här fallet krävs (enligt lagens uppräkning av undantag) att den studerande uppnått målet om 30 poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning för att få ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna Sverige. Detta måste ha uppnåtts även om den sökande byter spår till arbetssökande. Det finns inga andra synnerliga skäl för att bevilja tillstånd medan personen är kvar i Sverige. (Mål nr UM 8434-15)

Hämta referat från domstolarnas hemsida (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Europadomstolens högsta kammare stoppade utvisning till Irak till sidans topp

I Asylnytt 16-08-31 refererades ett ärende som innebar att Sverige inte får verkställa en utvisning till Irak av en man från Bagdad som redan utsatts för flera attentat av al Qaida. Detta mål har nu publicerats av Migrationsverket med ett längre referat.

Migrationsverkets referat med länk till domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Information 16-10-13:

Danmark/ Historien om en tvangshjemsendelse, der gik helt og aldeles galt till sidans topp

En 21-årig afghansk asylansøger slugte et barberblad for at undgå at blive tvangshjemsendt, men med en voldsom magtanvendelse forsøgte Rigspolitiet alligevel. I Kabul fik forløbet den afghanske viceminister for flygtninge til at sætte hælene i over for Danmark

Tirsdag den 13. september kl. 21.29 lettede et chartret fly med nummer QS4338 fra Roskilde Lufthavn med destination Kabul i Afghanistan via Trabzon i Tyrkiet.

Ombord på flyet, der havde plads til mindst 180 passagerer, var foruden besætningen fire afviste afghanske asylansøgere, en håndfuld danske politiembedsmænd samt en tolk, en dansk læge og en repræsentant for Ombudsmanden.

For den ene af de fire afghanere var det ikke første gang, at vedkommende blev forsøgt udsendt. Både i december 2015 og i januar, marts og juli 2016 havde UNC, Udlændingecenter Nordsjælland under Rigspolitiet, forgæves forsøgt at få den 21-årige afviste asylansøger udsendt med et almindeligt rutefly. Det var mislykkedes hver gang.

"Alle udsendelserne måtte afbrydes, da udlændingen hver gang havde sat sig voldsomt til fysisk modværge i det han bl.a. spyttede, sparkede og forsøgte at banke sit hoved ind i de ledsagende polititjenestemænd," som det hedder i 'Rapport Ledsaget udsendelse 130916'. Den er skrevet af en politiassistent fra UCN, der selv deltog på turen.

Desuden havde den 21-årige to gange "bidt sig i mundregionen, hvilket havde fremkaldt en kraftig blødning fra munden", fortsætter rapporten, som Information har fået af den 21-åriges advokat, Marianne Vølund.

Ved den femte udsendelse i september blev alle sejl derfor sat til for at få det til at lykkes, bl.a. blev der chartret et fly, som afghanske myndigheder efter en del forhandlinger havde accepteret kunne lande i Kabul lufthavn.

På forhånd havde UCN aftalt med Vridsløselille Fængsel, hvor den 21-årige skulle afhentes, at han ikke måtte orienteres om den forestående rejse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-10-10:

Grekland/ New report on detention monitoring till sidans topp

A new report published by Aitima today documents developments in relation to detention of asylum seekers and irregular migrants in Greece. The report compiles findings of detention monitoring conducted by Aitima from September 2015 to September 2016.

The report contains detailed information obtained from visits to the pre-removal detention centres of Amygdaleza, Petrou Ralli, Corinth, Paranesti, Xanthi and Orestiada, as well as the special detention centres at Athens International Airport, the detention unit for women in Elliniko and unaccompanied children in Amygdaleza. Conditions in a number of police stations including Drapetsona, Thessaloniki, Mydgonia and Nafplio are also assessed.

Several of the detention facilities visited by Aitima, including the pre-removal centres of Orestiada in Northern Greece and Petrou Ralli in Attica, as well as police stations of Drapetsona, Nafplio, Agios Athanasios and Mygdonia, are spaces falling below the CPT standards for detention of non-nationals. In addition, issues related to the maintenance of facilities, health care and provision of information are also reported.

Alongside conditions of detention, the report documents problems in the assessment of legality of detention for removal purposes or during an asylum procedure. While detention orders are generally issued without individualised assessment of the person's circumstances, detention is systematically applied based on a dubious application of public order grounds, and pre-removal detention has been applied against persons whose return may not compatible with the non-refoulement principle, such as Iranian nationals.

(...)

Artikeln med länkar till rapporten och tidigare rapporter mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Turkiet/ Europadomstolen: Turkiet fälls för omänskliga förhållanden i förvar till sidans topp

Ett par från Uzbekistan ansökte om asyl i Turkiet. Kvinnan fick uppehållstillstånd men mannen missade det eftersom han inte hade råd med avgiften för tillståndet. Han bodde kvar i Turkiet men greps i samband med en resa. Han sökte asyl igen men sattes i förvar och blev kvar i flygplatsförvar och senare i ett utreseförvar från 4 maj 2012 till 15 augusti 2012, då han fick uppehållstillstånd. Under den första perioden om 68 dagar hölls han i ett ca 20 kvadratmeter stort fönsterlöst rum med upp till femton personer åt gången. I den andra anläggningen sov mellan 30 och 45 personer i ca 35 kvadratmeter stora rum med femton våningssängar. Han kunde röra sig utanför rummet men fick inte komma utomhus. De sanitära förhållandena var också undermåliga. I brist på dokumentation från turkiska myndigheter som motbevisar uppgifterna konstaterar domstolen att förhållandena uppgick till förnedrande behandling. Dessutom fälls Turkiet för att mannen över huvud taget togs i förvar, bristen på information och möjligheter att överklaga.

I ett liknande ärende rörande en man från Ryssland fälls Turkiet för förvarstagandet men klagomålen rörande förhållandena i det förvaret lämnas oprövade på grund av brist på detaljer och bevis.

Case of Alimov v. Turkey (Application no. 14344/13) (Extern länk)

Case of Erkenov v. Turkey (Application no. 18152/11) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Konflikt 16-10-08:

De ensamkommande och gatan till sidans topp

Om de ensamkommande som blir av med boenden och skolkamrater. Hör röster från Mölndal, Sergels Torg och Rosenbad om valet mellan att utvisas till Afghanistan eller att stanna på gatan i Sverige.

Håller Sverige på att skapa en gatubarnsmaskin? Det är grundfrågan som genomsyrar dagens Konflikt. Programmet börjar på Sergels torg i Stockholm i januari 2016, när en maskerad, svartklädd mobb försökte gå till attack mot de nordafrikanska barn och ungdomar som Konflikt handlade om den 24 september. Vad skulle hända om de fick sällskap av många, många fler unga pojkar på drift?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Skrivunder 16-10-12:

Vi Står Inte Ut - Men vi slutar aldrig kämpa! till sidans topp

Vi möter ensamkommande unga i vårt arbete eller i våra uppdrag.

Vi står inte ut med att Sverige bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter i asylprocessen!

Vi är socionomer, pedagoger, verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller som familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med ensamkommande unga.

Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Vår bild av hösten 2015 och våren 2016 stämmer inte med det som beskrivs som "systemkollaps". Ja, världen hade och har en flyktingkris. Men i oss fanns en känsla av "yes, we can!"; en känsla som gav kraft till oss alla. Volontärer och ideella organiserade sig snabbt och effektivt för att kunna ta emot människor på flykt. Kommunerna anställde pedagoger, socionomer, boendehandledare. Medborgare öppnade sina hem. Familjehem rekryterades, rutiner upparbetades och strukturer skapades. Vi gjorde inte skillnad mellan människor. Tvärtom använde vi vår professionalitet och vår kärlek till vår nästa i arbetet med att ta emot våra nyanlända barn och ungdomar på bästa sätt. Landet Sverige var på väg, framåt, uppåt!

Men på bara några månader har detta arbete raserats i och med de nya människofientliga paragraferna i asyllagen (vilka går att läsa om här och här). Våra politiker har plötsligt slutat tala om barnkonventionen - skulle inte den bli lag? Decenniers forskning om ensamkommande barns och ungdomars behov är som bortblåst.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.se 2016:

Alla 17-åringar har rätt till en trygg morgondag till sidans topp

Vi tycker att alla barn och ungdomar har rätt till en trygg morgondag. Med den nya asyllagen ska hundratals avvisas i samband med att de fyller 18. Förändringen berör flera hundra ensamkommande asylsökande barn och de kan bli flera tusen de kommande månaderna.

Att leva i Sverige som minderårig och veta att 18-årsdagen är lika med utvisning är otryggt och berövar unga på framtidstro. Skriv under för att ändra lagen.

Enligt den nya asyllagen kommer ensamkommande 16- och 17-åringar få tillfälliga uppehållstillstånd och avvisas när de blir 18. Detta gäller även när barnet är ännu yngre om myndigheterna tror att man kommer att hitta deras föräldrar.

Innan lagändringen fick minderåriga som inte bedömdes ha asylskäl och som inte tas emot i hemlandet tidigare som regel uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. Vi vill återinföra denna regel så att minderåriga inte kan utvisas.

Namninsamlingen (Extern länk)

Se även:

Facebookgrupp för att dela statusar "När jag var 17 år... " för att förklara vad 17-åringar behöver (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.se 2016:

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! till sidans topp

Ge alla barn rätt att gå ut skolan!

Ge alla barn rätt till uppehållstillstånd för hela skoltiden!

Från en dag till en annan kan tillvaron för en ensamkommande ungdom raseras. Hur tänker/reagerar en sjuttonåring som får veta att hen om ett år kommer att skickas till Afghanistan, oberoende av var hen kommer ifrån och vad hen gör under tiden fram till dess? Hur påverkar ett eller flera års vardag utan hopp en ung människa?

Sverige är en av de största biståndsgivarna till Afghanistan. På skolområdet har bidragen betytt oerhört mycket. Trots detta är bristerna stora. Endast hälften av barnen i Afghanistan går i skola. Nu väljer samma Sverige att avbryta skolgången för ungdomar med afghansk bakgrund, enbart för att de befinner sig i Sverige. De skickas till Afghanistan, oavsett i vilket land de bott i innan de kom hit.

Afghanistan är ett land där 91 % av barnen blivit utsatta för våld och där 38 % lever i hushåll där någon blivit mördad under det senaste året (Rädda Barnen, pressmeddelande 3.10.2016). Barnäktenskap och rekrytering av barnsoldater är vanligt. Mänskliga rättigheter för barn står lågt i status, och barn utsätts för våld både hemma och i skolan.

Hazarerna, som många av våra ensamkommande barn tillhör, har varit och är utsatta för förföljelser i Afghanistan såväl som i Pakistan och Iran, dit många flytt. I Iran utsätts tonårspojkarna för utsätts för starkt tryck att gå in i den syriska armén. I Afghanistan erbjuds de enrollering i IS.

Den grupp ensamkommande barn som kom hit fram till slutet av november 2015 kom i god tro under de gamla reglerna. Det svenska samhället har satsat stort på deras integrering. Det är, av respekt för givna löften och de insatser som svenska skattebetalare gjort, fel att nu sända iväg dem vind för våg.  

(...)

Namninsamlingen (Extern länk)

Facebookgrupp Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.com 2016:

stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Afghanistan är inte berett att ta emot utvisade flyktingar från Europa. Staden Kunduz i norra Afghanistan togs över av talibanerna den 6 oktober i år. Den 23 juli i år dödades runt hundra personer i en självmordsattack mot en fredlig demonstration i huvudstaden Kabul och flera hundra skadades. Det kommer ständigt rapporter om attacker även inne i huvudstaden. Även många statsanställda utsätts

Trots det osäkra läget i Afghanistan har svenska regeringen bestämt att tusentals afghaner ska tvångsutvisas. Även afghaner som aldrig bott i Afghanistan utan är födda och uppvuxna utanför landet i Iran och Pakistan ska skickas tillbaka.

"I Afghanistan dödade de oss med vapen, i Europa dödade de oss med pennan", skrev Daniel Moradi, som är ensamkommande. Så känner sig många som riskerar att hamna i det vålds- och krigsdrabbade landet - ett land dit svenska utrikesdepartementet definitivt avråder svenska medborgare att resa. Migrationsverket och UD har uppenbarligen kommit fram till helt olika slutsatser och denna dubbelmoral men visar bara en sak - migrationsverket anser att svenska liv är mycket mer värda en afghanska liv.

Många, som tidigare utvisats till Afghanistan, har flytt på nytt och återigen sökt asyl i Sverige. Konvertiter, barn och minoritetsfolkgrupper drabbas särskilt hårt.

Vi kräver därför att den nya asyllagen som trädde i kraft 1 juli rivs upp.

Vi vill att kategorin "övrigt skyddsbehövande återinförs och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande skäl åter ska beviljas.

Vi vill att jakten på papperslösa stoppas.

Vi vill att migrationsverket ser över situation i Afghanistan och noga studerar de händelser som gör att UD inte anser det tillrådligt för svenska medborgare att resa till landet.

Vi vill att det utreds hur det gått för dem som tvångsutvisats till Afghanistan. Övriga statliga myndigheter får sina verksamheter utvärderade med jämna mellanrum. Det är dags att titta närmare på vad migrationsverket gjort.

Läs mer och skriv under (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ensamkommandes Förbund, Shahmama och Salsal m.fl. 2016:

22 oktober, flera städer: Stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Stockholm: Sergels Torg 15-17, Malmö: Möllevångstorget 16.30-18.

Kiruna: Kupoltorget kl 12, Göteborg: Gustav Adolfs Torg 13-16.

Umeå: Väven, Storgatan 46, kl 12-14.

Svenska staten genomför nu en rad åtgärder för att utvisa människor till döden.

Det handlar om papperslösa, människor som levt under jorden utan tillgång till vård eller rättssäkerhet, som nu ska uppsökas för att utvisas.

Det handlar om barn som får sin ålder ifrågasatt, barn vars skelett ska börja mätas i den svenska statens namn.

Det handlar om människor som har riskerat sina liv, som flytt från döden, bara för att skickas tillbaka.

De som drabbas av de nya lagarna, de som inte anses behöva skydd, är till stor del flyktingar från Afghanistan. HBTQ-flyktingar, barn, familjer och minoriteter som är förföljda i hemlandet. Afghanistan: landet som Utrikesdepartementet avråder människor från att resa till för att det är för farligt, men som svenska staten inte ser några problem med att deportera människor till.

Vi KRÄVER att folk ska få leva.

Därför kräver vi:

* Att regeringen river lagens om röstades igenom i somras. Att kategorin "övrigt skyddsbehövande" återinförs och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande skäl åter igen börjar beviljas.

* Att jakten på papperslösa stoppas

* Att migrationsverket ser över situationen i Afghanistan och begrundar den information som gjort att UD anser att det är farligt att överhuvudtaget vistas i landet.

Vi är en samling av flertal organisationer som har valt att gemensamt sätta ner foten.

Vi kan inte längre stå och se på när Sverige flyktingpolitik blir mer och mer inhuman för var dag som går.

Event för manifestationen i Stockholm (Extern länk)

Event för manifestationen i Kiruna (Extern länk)

Event för manifestationen i Malmö (Extern länk)

Event för manifestationen i Göteborg (Extern länk)

Event för manifestationen i Umeå (Extern länk)

Se fler reaktioner mot utvisningarna av ungdomar till Afghanistan nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Justitiedepartementet 16-10-03:

Material inför möte 13-14 oktober med EU:s rådsmöte om nya asylförordningar mm till sidans topp

Justitiedepartementet har publicerat en kommenterad dagordning om punkterna inför mötet.

Mötet ska bland annat behandla:

Dublin: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd

Mottagningsförhållandena: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd

Kvalifikation: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd

Eurodac: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck

Easo: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå

Unionsram för vidarebosättning (Sr Johansson)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning

Den kommenterade dagordningen innehåller sammanfattningar av förslagen och av Sveriges ståndpunkter.

/Regeringen välkomnar mer eller mindre alla förslagen/

Läs eller hämta dagordningen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-10-07:

Regeringen för tvingande EU-gemensamma asylregler till sidans topp

Det kan bli omöjligt för Sverige att återgå till en mer generös flyktingpolitik.

Nästa vecka ska en ny och gemensam asylpolitik inom EU diskuteras på ett möte med EU-ländernas migrationsministrar.

Det handlar bland annat om en bindande förordning för alla länder om att endast tillåta tidsbegränsade uppehållstillstånd. Sveriges migrationsminister Morgan Johansson vill i dag inte avfärda förslaget.

- Det är alldeles för tidigt att säga. Vi är bara i början av förhandlingarna och vi måste först höra hur andra länder ser på frågan.

EU har hittills misslyckats med att komma överens om en fungerande gemensam flyktingpolitik. Men i somras kom EU-kommissionens förslag att dagens minimiregler ska ersättas med förordningar som är direkt gällande lag i alla EU-länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-10-04:

Europe on the brink of a dangerous precedent in the refugee crisis till sidans topp

By Giorgos Kosmopoulos, Amnesty International's Europe Researcher on Migration

You may never know his real name, but this week a Syrian asylum-seeker may unwillingly become an historic figure in the refugee crisis. I met him in detention, during a research visit on the island of Lesvos last week.

Known as "Noori" to protect his identity, this 21 year old student risks becoming the first refugee to be forcibly returned from Greece to Turkey under the EU-Turkey deal without the substance of his asylum claim being considered, setting a dangerous new precedent.

Greece's highest administrative court, the Council of State, is currently considering whether to suspend his deportation, following an earlier decision by the Asylum Appeals Committee that Turkey is a "safe third country" for Syrians. But evidence suggests that Turkey, at least currently, is far from safe for asylum-seekers and refugees.

Noori's story

Noori comes from a family of doctors and wanted to help others in Syria, so he went to university to study nursing: "I wanted to become a nurse to help the injured. After all I have seen is the least I can do."

He told me he was eight months into his training when the bombings made it impossible to reach the hospital. In April 2015 his village was hit and he saw two neighbouring families die with his own eyes. He was close friends with the son of one of the families.

"The father was the headmaster of my school, only my friend survived from the bombing, the rest of the family died. This is when I decided to leave, I couldn't take it anymore."

So Noori left Syria on 9 June 2016 and headed to Europe in search of safety; in search of a future.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Presidency / Statewatch 16-10-12:

Council admits the EU has failed to respond on key areas till sidans topp

- "Frontex and Europol... report fatigue among Member States in responding to calls for experts"

- Some 'nationalities' are unable to register their asylum applications. Lodging of asylum applications is done according to nationality, giving priority to Syrians, Pakistanis and North Africans, while Iraqi and Afghani requests are not being dealt with."

Over a year ago the Council and the European Commission- belatedly - started to respond to the refugee crisis. Now a year on the Council, in a secret report to COREPER, recognises some of the failures and urges - for the umpteenth time - to "do more":

The Commission used to publish weekly figures on the number relocated, the number of refugees "returned", the funding for plans in Syria and Africa, and on "hotspot" staffing. Then in the summer this collection of factual reports ended - their publication was embarrassing.

The plan to relocate 160,000 refugees to Member States mostly from Greece and Italy has patently failed:

"This note aims to focus on some of the current shortfalls and potential solutions in managing the migration and refugee flows in the Mediterranean...

On relocation, some progress has been achieved, but as migrants continue to arrive in Italy and in light of the challenging situation in Greece, relocation remains crucial to alleviating the pressure in those countries."

Organisational chaos

Many of the institutions' public statements suggest the that ongoing problems are due to inefficiency in Greece and Italy - this document tells a different story. There are "staffing" problems:

(...)

Hela artikeln med länk till det läckta dokumentet (Extern länk)

EUobserver 16-10-04: Relocation farce brings shame on Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-10-06:

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån sjösätts till sidans topp

Idag inleder Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån officiellt sin verksamhet, mindre än ett år efter det att kommissionen först tog initiativ till den.

Starten högtidlighålls med ett evenemang vid Kapitan Andreevo, en gränsövergång vid den bulgariska yttre gränsen till Turkiet, där den nya byråns fordon, utrustning och team presenteras.

- Idag är en milstolpe i den europeiska gränsförvaltningens historia, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Från och med nu är en medlemsstats yttre EU-gräns alla medlemsstaternas yttre gräns, både juridiskt sett och i praktiken. På mindre än ett år har vi inrättat ett fullständigt europeiskt gräns- och kustbevakningssystem och förverkligat principerna om delat ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna och EU. Det här är precis det svar på dagens säkerhets- och migrationsutmaningar Europa behöver.

- Genom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån skapar vi en ny verklighet vid våra yttre gränser, säger Robert Fico, premiärminister i Slovakien, som innehar det roterande ordförandeskapet i rådet. Detta är ett konkret resultat av det gemensamma åtagande vi enades om i Bratislavafärdplanen, och en praktiskt exempel på enighet bland medlemsstaterna. Det kommer hjälpa oss att återvända till Schengen. Ordförandeskapet är fast beslutet att bidra till att ytterligare stärka Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, och förverkliga andra åtaganden i färdplanen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 16-10-06:

Shooting revelations clouds EU border guard launch till sidans topp

The EU inaugurated the launch of the new border and coastguard agency on Thursday (6 October), amid revelations that border forces routinely used firearms against migrants off Greece in 2014 and 2015.

The new agency, called the European Border and Coast Guard Agency, replaces Frontex, and is a precipitous policy response to last year's large inflow of refugees and broader security issues.

"It is a lesson learned from last year," Fabrice Leggeri, the agency's chief, said at a ceremony on Thursday at a checkpoint on the Bulgaria and Turkey border.

But reports of the deaths and injuries of refugees aboard boats steered by smugglers under Frontex-led operations are raising tricky questions.

On 23 September, EU ombudsman Emily O'Reilly and Nils Muiznieks from the human rights watchdog Council of Europe were cc'd in a letter to Frontex that demanded answers over the shooting incidents.

The letter, signed by 42 MEPs, asks if the new agency will continue to use firearms against boats carrying refugees.

"Who takes the decision and/or the responsibility on the Frontex ships to shoot boats carrying refugees: the ship captain, Frontex headquarters on land, or member states' coastal guards on land," it says.

First reported by The Intercept, the allegations are based on unredacted Frontex documents, which offer a detailed account of the incidents including the shooting death of a minor.

Frontex in late August said a 17-year old was killed after the skipper of the yacht attacked Greek officers who had boarded the vessel following The Intercept report.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-10-03:

Germany wants migrants sent back to Greece and Turkey till sidans topp

Germany called yesterday (2 October) for asylum seekers who entered the European Union via Greece to be forced to return there, while also urging Athens to send more migrants back to Turkey.

In an interview with a Greek daily, German Interior Minister Thomas de Maizière said he wants to reinstate EU rules which oblige asylum seekers to be sent back to Greece as the first EU country they reached.

"I would like the Dublin convention to be applied again... we will take up discussions on this in a meeting with (EU) interior ministers" later in October, he told the Greek daily Kathimerini.

The Dublin accord gives responsibility for asylum seekers' application to the first country they reach - which put Greece on the frontline of more than a million migrants who arrived in the EU last year.

The accord also says asylum seekers should be sent back to the first country they arrived in if they subsequently reach another EU state before their case is examined.

Germany suspended the Dublin agreement in August 2016 which unleashed a mass exodus of migrants to Europe, a huge proportion of them ending up in Germany.

But this clause was suspended for Greece in 2011 after the country lost an EU legal complaint which condemned the mistreatment of migrants seeking international protection. The Commission now accepts that migrants be sent back to Greece.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-10-04:

Sverige får stöd mot Ungern till sidans topp

Sverige och de andra nordiska länderna får stöd av EU-kommissionen i konflikten med Ungern om att ta tillbaka flyktingar. Det handlar om att Ungern vägrar att ta tillbaka asylsökande som först sökt asyl i Ungern, men som sedan har rest vidare till andra länder.

Migrationsminister Morgan Johansson är nöjd över att EU-kommissionen nu uttalar sitt stöd för Sverige i ett brev.

- Det betyder mycket naturligtvis. Kommissionen är ju fördragets väktare. Uppgiften är att överenskommelser och beslut som man har träffat, ska man också hålla. Då är det kommissionens uppgift att se till att medlemländerna sköter sig.

I ett gemensamt brev till EU-kommissionen protesterade nyligen de nordiska länderna mot att Ungern vägrar att följa de så kallade Dublinreglerna, som säger att en asylsökande ska prövas i det första land inom EU som man kommer till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnombudsmannen 16-10-06:

Barnombudsmannen starkt kritisk till EU-kommissionens förslag om ny asylpolitik till sidans topp

EU-kommissionen har tagit fram förslag för att ytterligare harmonisera EU:s asylpolitik. Barnombudsmannen har i tre remissvar reagerat med skarp kritik mot flera av förslagen och menar att det strider mot avsikten i barnkonventionen och saknar ett barnrättsperspektiv.

Några korta frågor och svar till Karin Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen:

Vad är det egentligen EU-kommissionen föreslår?

+ En harmonisering av EU:s asyllagstiftning med bindande regler som ska gälla alla länder och därmed inte tillåta Sveriges mer generösa flyktingpolitik.

+ Det kommer inte längre vara möjligt att längre ge flyktingar och alternativt skyddsbehövande permanenta uppehållstillstånd i något EU land.

+ Det finns stor risk för att barn kommer att bli frihetsberövande i upp till fyra veckor enbart för att de är asylsökande.

På vilket sätt kommer det påverka de barn som kommer till Sverige?

Barn kommer inte få klara besked om deras framtid när det blir näst intill omöjligt att få ett permanent uppehållstillstånd. Det försämrar integrationen och barns chanser att tillgodogöra sig utbildning och rehabiliteringsinsatser.

Vad gäller ensamkommande barn kan skyddet att öka något eftersom EU- länderna blir tvungna att utse en god man inom fem dagar. De goda männen ska ha utbildning och får inte vara ansvariga för ett för stort antal barn.

Vad borde Sveriges regering göra?

Regeringen har redan uttalat att man anser att det ska finnas en möjlighet till permanenta uppehållstillstånd. Vi hoppas från Barnombudsmannens sida att regeringen också kommer att trycka på ytterligare för att stärka barnrättsperspektivet i dessa instrument.

Barnombudsmannen tror att processen att göra barnkonventionen till lag kommer att ge regeringen extra tyngd i dessa argument på EU- nivå.

Pressmeddelandet med länkar till remissvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-10-06:

En god asylprocedur skapas inte genom att straffa skyddsbehövande till sidans topp

Det förnedrande uttrycket "asylshopping" borde inte förekomma i EU-terminologin. Det påpekar FARR i sina yttranden över EU-kommissionens förslag till nya förordningar på asylområdet. Att försöka få skydd är inte en lättsam shopping. Om EU vill uppnå en god miniminivå i alla medlemsstater så är det utmärkt och kommer att leda till att färre människor tvingas söka sig vidare. Men det går inte att skapa en god nivå baklänges genom att stänga in skyddsbehövande människor i dåliga förhållanden, anser FARR.

FARR har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning (som handlar om hur flyktingstatus och alternativ skyddsstatus ska definieras), asylprocedurförordning och ändrat direktiv om asylmottagande. Anledningen till att FARR angriper begreppet asylshopping är att det i alla tre förslagen framstår som ett överordnat mål att förhindra "sekundära förflyttningar" och "asylshopping", detta utan argumentering varför fri rörlighet skulle vara dåligt just för asylsökande eller invandrare som kommit som asylsökande.

De tre förslagen innehåller vissa förbättringar när det gäller rättssäkerhet och mottagande. Men i många avseenden föreslår EU-kommissionen åtstramningar i förhållande till de direktiv om minimivillkor som antogs 2013. Bland annat skulle obligatoriska listor över säkra länder införas.

Säkra länder kan bli osäkra

Vilka länder som är "säkra" (i någon av de tre bemärkelserna första asylland, tredjeland, ursprungsland) bör inte slås fast i dokument som tar flera år att ändra, skriver FARR. "Det är fråga om föränderlig politik, inte statiska egenskaper. Ekonomiska kriser, flyktingkriser och regeringsombildningar uppstår på några veckor, för att nu inte tala om statskupper. De länder som är utnämnda till säkra känner sannolikt ingen skyldighet att rätta sig efter EU:s bedömning i det avseendet. Turkiet är ett bra exempel."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs FARR:s yttrande över förslaget till skyddsgrundsförordning (Extern länk)

Läs FARR:s yttrande över förslaget till asylprocedurförordning (Extern länk)

Läs FARR:s yttrande över förslaget till ändrat mottagandedirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 16-10-07:

Hård kritik mot EU:s asylförslag till sidans topp

Röda Korset riktar skarp kritik mot EU-kommissionens förslag till gemensamt asylsystem. Och risken är att bestämmelserna i slutändan blir ännu mer restriktiva, menar forskaren Peo Hansen.

EU-kommissionens förslag till ett gemensamt asylsystem inom unionen måste omprövas. Det skriver Melker Måbeck, tillförordnad generalsekreterare för Röda Korset i en debattartikel på fredagen.

Måbeck riktar bland annat skarp kritik mot att förslaget gör det omöjligt för medlemsländerna att ge flyktingar permanenta uppehållstillstånd. Därmed kommer Sverige inte kunna återgå till en mer generöst flyktingmottagande.

Kritiken gäller också EU-kommissionens förslag på en gemensam lista över "säkra länder". Något som innebär att den individuella prövningen åsidosätts, skriver Röda Korset.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Melker Måbeck, Röda korset i Dagens Nyheter 16-10-06: "EU:s asylförslag riskerar människors rätt till skydd" (Extern länk)

Petter Larsson i Aftonbladet 16-10-07: Slutet - för asylrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 16-10-13:

"Välj inte Orbáns väg, Morgan Johansson" till sidans topp

I dag har migrationsministern chans att sätta ner foten mot EU-kommissionens förslag till ny flyktingpolitik, skriver Europaparlamentarikern Malin Björk (V).

I dag träffar du, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, dina kollegor i EU:s övriga medlemsländer för att diskutera de nya, hårdare flyktingpolitiska lagarna som EU håller på att driva fram. Jag undrar vad du kommer att säga under mötet?

Kommer du att mana dina kollegor att stå upp för ett EU som för en human flyktingpolitik och som värnar om asylrätten? Eller kommer du, liksom så många andra länder, fortsätta den snabba anpassningen till länder som Viktor Orbáns Ungern eller Polen, Tjeckien och Slovakien, som hävdar att flyktingar är ett hot som ska stoppas från att söka trygghet och säkerhet i EU?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Frontex 16-10-10:

European Border and Coast Guard Agency publishes analysis for Western Balkans Q2 till sidans topp

In the second quarter of this year, the number of migrants detected at the borders of Western Balkan countries plunged 88% from the previous three months to 26 488. The figure is slightly higher than in the first quarter of 2015, before the region experienced a massive increase in migrants who had previously arrived on the Greek islands from Turkey. Afghans became the top reported nationality, accounting for a 36% share of the total non-regional migration flow, while Syrians dropped to the second place with 16%.

Meanwhile, in the April-June period the number of people smugglers arrested increased by nearly a fifth from the first quarter to 307.

Hämta rapporten (Extern länk)

Frontex 16-10-11: European Border and Coast Guard Agency publishes Eastern Partnership Risk Analysis Network Quarterly for Q2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-10-04:

Tio länder bär halva flyktingbördan till sidans topp

I tio länder finns mer än hälften av världens 21,3 miljoner flyktingar, visar en rapport från människorättsorganisationen Amnesty.

"Ett litet antal länder har tvingats göra alldeles för mycket bara för att de råkar vara grannar till en kris", säger organisationens generalsekreterare Salil Shetty i ett uttalande.

Flest flyktingar bor i Jordanien dit 2,7 miljoner människor, främst från Syrien, tagit sin tillflykt, följt av Turkiet (2,5 miljoner), Pakistan (1,6 miljoner) och Libanon (1,5 miljoner).

Därefter följer Iran, Tchad, Etiopien, Kenya, Uganda och Kongo-Kinshasa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-10-05:

Flyktingströmmar till EU till sidans topp

I EU finns 261.046 flyktingar från Syrien. Här befinner de sig.

I grafiken ovan kan du utforska var flyktingarna i Europa befinner sig. Välj ursprungsland och se vilka EU-länder människorna har flytt till.

Siffrorna ovan gäller för 2015 och visar personer i Europa som enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fick flyktingstatus senast det året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Nyheter 16-10-02:

Barnen rycks upp när nyanlända flyttas runt till sidans topp

På kort tid ska tusentals nyanlända som fått uppehållstillstånd nu flyttas från Migrationsverkets boenden ut i kommunerna. Men kommunerna har svårt att få fram bostäder, och i slutänden är det barnen som blir lidande.

Familjen Bilel - pappa Nazmi, mamma Laila och barnen Mohammed (13), Syrier (9) och Lamal (5 månader) - är flyktingar från Syrien. De har bott ett år på flyktingförläggning i Borlänge, och barnen har hunnit rota sig där. De har fått vänner och gått i skolan.

Arbetsförmedlingen ansvarar

Men nu har de fått uppehållstillstånd och ska få starta sitt liv i Sverige, etablera sig och föräldrarna ska få läsa svenska. Arbetsförmedlingen är ansvarig för att etablera nyanlända i Sverige, och bara under september flyttade över 3.100 människor från Migrationsverkets boenden ut till bostäder i kommunerna.

Sedan mars i år är kommunerna tvungna att ta emot de nyanlända, och Stockholms kommun har löst situationen med att använda fastigheter som inte längre används, som före detta skolor och äldreboenden bland annat.

Till ett av dem fick familjen Bilel flytta. Om de sa nej till erbjudandet om en lägenhet i Stockholm, måste de fixa något annat själva.

Byggplast och kassar

Plötsligt gick flyttlasset, och nu bor familjen på fem personer i en etta i Stockholm, i ett före detta äldreboende. Det är byggplast i korridorerna och alla hissar fungerar inte. Under tiden SVT Nyheter är på plats kommer fyra olika familjer fram och vill visa oss problem de har med sina lägenheter.

Familjen Ismael är en av dem, de är sex personer som delar på två små rum. Rummen är fyllda med våningssängar och plastkassar med familjens kläder och saker.

- Vi kan inte göra någonting, vi kan bara sova, ingenting annat säger storebror Luai, 15 år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-10-02: Många bostäder saknas för flyktingfamiljer i kommunerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 16-10-04:

Privatpersoner ska lockas ta emot flyktingar i sina hem till sidans topp

Allt fler kommuner ser över möjligheterna att hyra lägenheter och rum hos privatpersoner för nyanlända flyktingar. Botkyrka, Huddinge, Nykvarn och Salem har tillsammans ansökt om pengar för att få fram fler bostäder.

Kommunerna har ansökt om pengar från länsstyrelsen för att starta ett samarbete för att få tag i fler bostäder till nyanlända flyktingar.

- Vi behöver tänka utanför boxen, vi behöver titta på fler lösningar än enbart traditionella kontrakt via exempelvis kommunala bostadsbolag, säger Susanne Hedlund som är flyktingsamordnare i Botkyrka.

Det handlar om att ta fram bostäder till den gruppen flyktingar som staten ålagt kommunerna att ta hand om.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Södra Sidan 16-10-06:

Ny framtid på tio kvadrat - nu vill Fared hitta ett jobb och spela fotboll igen till sidans topp

Nu har inflyttningen i modulbostäderna i Brantbrink börjat. Syrierna Fares, Fared och Ahmed är några av de 20 nyanlända som fått uppehållstillstånd och ska börja ett nytt liv i Botkyrka.

- Det är så vackert här i Botkyrka. Jag vaknar på morgonen och hör barn som leker och spelar fotboll på planen där borta. Jag älskar att spela fotboll, när jag var barn i Aleppo var det det enda jag tänkte på, säger Fared, 27, och tittar ut genom sitt fönster.

Han visar en bild han satt upp ovanför sängen. En flicka sitter med en kanin i knät och intill står det "våren är på väg".

- Jag tycker om den här bilden, den får mig att tänka på när jag var barn.

Övar svenska med tv:n

Fared är från Aleppo och kom till Sverige 2014. I mars, efter två års väntan på ett flyktingboende i Värmland, fick han sitt uppehållstillstånd. Nu är det två veckor sedan han flyttade in i den tio kvadratmeter stora bostaden i modulhuset i Brantbrink.

- Här är en bok om Sverige på arabiska, säger han och visar en av böckerna om Sverige och svenska språket på skrivbordet.

Nu är de 20 nyanlända män i olika åldrar här. I slutet av oktober kommer samtliga 44 vara inflyttade. Det är morgon och det kokas kaffe i det gemensamma köket, på tv:n i vardagsrummet är Barnkanalen på. Fared, som inte fått plats på SFI än, tycker att tv:n är bra för att öva på svenskan.

- Jag måste lära mig svenska snabbt, säger han på blandad svenska och engelska.

Lotsas in i samhället

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-10-07:

Här vill många nyanlända stanna till sidans topp

Hela 90 procent av de kommunplacerade nyanlända från 2014 som fått uppehållstillstånd, har fått sysselsättning och stannat kvar i Åre.

26-åriga Madonna Alkaser från Syrien kom till Sverige för ungefär två år sen. Hon blev då först placerad i Mora. I juni 2015 kom hon till Åre kommun. Idag bor hon i Undersåker och jobbar som lärare vid skolan i Mörsil.

- Jag jobbade först på Ica Björnänge, sen fick jag jobb här som mattelärare och som studiehandledare i andra ämnen, säger Madonna Alkaser.

Från 2011 till och med 2015 har 320 kommunplacerade nyanlända som fått uppehållstillstånd kommit till Åre kommun.

Av de som kom 2013 bor i dag 65 procent kvar i kommunen och av de som kom 2014 har 90 procent - cirka 90 personer - valt att etablera sig i Åre kommun.

Tryggt

- Det är en liten bygd. Man blir någon och man blir sedd, det känner många är tryggt. Sen vet man att här finns det jobb så många väljer att stanna kvar, säger Lena Öqvist, projektledare Åre kommun.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 16-10-11:

Nya Jönköpingsbor tvingas bo i träbås till sidans topp

De flyttade till Jönköping i tron om att kommunen ordnat lägenheter till dem. Istället bor de nu i små bås av plywood i en före detta bilhall.

I våras kom en ny lag som tvingar kommunerna att ordna bostäder till ett visst antal personer som har fått uppehållstillstånd.

För Jönköpings del handlar det om 270 personer under det här året.

Hani Alhalak, som flytt från krigets Syrien, trodde att han skulle få en lägenhet när han fick besked om att Jönköpings kommun skulle ta emot honom.

Han hade väntat i ett år på att få börja sitt nya liv i Sverige.

- När jag kom hit blev jag överraskad. Det är ett garage, inte en lägenhet, säger han.

Han delar ett bås som är 10 kvadratmeter stort med en man han inte känner. Det är en armlängds avstånd mellan hans egen säng och den andre mannens.

I ena hörnet av träbåset finns ett kylskåp, i andra änden en hög med ouppackade väskor. Det finns inga garderober att hänga in kläderna i.

Väggarna når inte upp till taket och man hör varenda viskning från grannen på andra sidan.

- Om jag ringer till min familj hör alla vad jag säger. Det finns inget privatliv, säger Hani Alhalak.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 16-10-11: Flera träbås att vänta i framtiden (Extern länk)

Studio Ett 16-10-11: diskussion med Lars Stjernkvist (S) och Martina Mossberg (M) mfl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-10-01:

Arbetsförmedlingen pressad när nyanlända ska få arbete till sidans topp

När många av det stora antalet asylsökande som kom i fjol fått uppehållstillstånd hamnar Arbetsförmedlingen under press. Personalen drunknar i administration och hinner inte hjälpa till med jobbsökandet.

Förra året fick över 25.000 asylsökande i åldrarna 18-64 år uppehållstillstånd i Sverige. Därtill kommer drygt 17.000 personer i samma åldersgrupper som beviljades uppehållstillstånd i egenskap av anhöriga till dem som fått upppehållstillstånd.

Det handlar alltså om drygt 42.000 personer som ska slussas ut på arbetsmarknaden.

Sedan första mars i år är kommunerna tvungna att ta emot dem som fått upphållstillstånd. Detta har nu börjat märkas hos Arbetsförmedlingen, bland annat på kontoret i Spånga centrum i Stockholm. Dit kommer nu bara nyanlända migranter och flyktingar.

Till Stockhom har tidigare nästan bara kommit personer enligt den så kallade EBO-lagen som ger rätt att välja var man ska bo.

Ökning under sommaren

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-10-02:

Flyktingflickan som kom till Gävle och blev programledare på SVT till sidans topp

Hon kom som flykting till Gävle när hon var åtta år och skolan fick stor betydelse. I Sätra erbjöds hon allt det som inte går att köpa för pengar; tillhörighet, vänner och en plats i ett fotbollslag.

Förra året skojade hon med sina vänner om att "Nästa år kommer jag att ha en egen serie".

- De trodde att jag menade en talkshow, men jag sa "Nej, jag vill vara ute i fält."

På onsdag börjar "Kultur i farozonen" med Khazar Fatemi som programledare.

Det handlar om rätten att få vara den man är som människa. Men också saker vi inte alltid tänker på. Hur vår kultur är kopplad till den vi är och att många kulturarv hör till vår gemensamma kultur.

Khazar Fatemi har träffat hjältar som riskerar sina liv. I sex program får vi följa henne på resor till Syrien, Afghanistan, USA, Kurdistan och Sápmi. I Syrien träffar hon arkeologen Maamoun Abdulkarim som har räddat hundratusentals föremål och som första journalistiska team får hon och fotografen Clas Elofsson besöka den antika staden Palmyra där den syriska regimen har drivit bort IS. Hon reser också tillbaka till Afghanistan, det land hon växte upp i innan hon flydde till Sverige. Fortsätter västerut, till urbefolkningen i Cannon Ball, North Dakota, USA som än en gång riskerar att tvångsförflyttas från sina hem. Khazar Fatemi som själv är kurd fortsätter till Lalish, i kurdiska Irak och i det sista avsnittet vänder hon blicken mot Sverige. Hon träffar den samiska urbefolkningen i Sápmi och det visar sig att de har mycket gemensamt.

En egen programserie i sex delar, hur känns det?

- Jag har fortfarande svårt att tro det. Det här är ämnen som jag brinner så starkt för, om identitet och rätten till yttrandefrihet. Jag känner mig stolt och hedrad över att få leda serien.

Vad handlar den om?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Amnesty International 16-10-04:

Tackling the global refugee crisis: From shirking to sharing responsibility till sidans topp

This report documents the precarious situation faced by many of the world's 21 million refugees, the vast majority of which are hosted in low and middle-income countries, while many of the world's wealthiest nations host the fewest and do the least. If all - or most - countries were to take a fair share of responsibility for hosting refugees then no one country would be overwhelmed and the lives of refugees would be significantly improved. Amnesty International is calling for all countries to put in places refugee resettlement programmes and to increase safe and legal routes for refugees to enter the country.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-10-07:

Partimotioner om flyktingpolitik och migrationspolitik till sidans topp

Vänsterpartiet: "Vänsterpartiet står varken bakom migrationsöverenskommelsen eller lagen om tillfälliga begränsningar i möjligheterna att söka asyl i Sverige, eftersom vi anser att de bygger på en felaktig verklighetsbeskrivning och skapar stort lidande för enskilda människor."

Centerpartiet: "Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska ha möjlighet att söka asyl i EU från närområdet för att inte behöva genomföra en illegal och farlig resa. I arbetet med detta finns också anledning att införa humanitära visum. Det skulle innebära en laglig möjlighet för flyktingar att få sin asyl prövad i Sverige."

Liberalerna: "Liberalerna står fast vid migrationsöverenskommelsen och rätten för barnfamiljer att återförenas även vid tillfälliga uppehållstillstånd och oavsett skyddsskäl. Vi röstade därför emot regeringens förslag som innebär att barnfamiljer nu splittras. Vidare är vi kritiska till att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, vilka var en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer, nu tagits bort. "

Moderaterna: "Moderaterna anser att åtgärder såsom tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring bör bli permanenta och gälla även efter att giltighetstiden av den tillfälliga lagen har gått ut. Därutöver behöver Sverige en lagstiftning som ger förutsättningar för en tillfällig paus i flyktingmottagandet."

Kristdemokraterna: "Kristdemokraterna föreslår att alla personer som avser att söka asyl i Sverige hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första "sortering" av ärendena. Syftet är att få till stånd en snabbare registrering och en beslutsprocess som både är rättssäker och effektiv. Genom ett samlat mottagande och beslutsprocess ökar möjligheten att förhindra att människor avviker och hamnar i en utsatt situation."

En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Rätten att söka skydd av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Bättre mottagande och snabbare etablering av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En liberal och human migrationspolitik av Jan Björklund m.fl. (L) (Extern länk)

Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (Extern länk)

Migration och integration av Andreas Carlson m.fl. (KD) (Extern länk)

En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-10-07:

Motioner från den allmänna motionstiden till sidans topp

Införande av humanitära visum för att rädda liv av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Fler lagliga vägar in i EU av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

En mer rättvis och human flyktingpolitik av Fredrik Schulte (M), gäller att enbart ta emot kvotflyktingar (Extern länk)

Mottagande av vidarebosatta flyktingar av Paula Bieler (SD) (Extern länk)

Invandring enligt ett poängsystem av Johnny Skalin (SD) (Extern länk)

Humanitärt undantag av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP), gäller människosmuggling (Extern länk)

Förändring av lagen om särskild utlänningskontroll av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (Extern länk)

Asylärenden från säkra länder av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Ett rättssamhälle måste vid behov kontrollera ålder av Staffan Danielsson (C) (Extern länk)

Åldersbestämning av immigranter av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Obligatoriska ålderstester på ensamkommande av Anders Forsberg (SD) (Extern länk)

Asylskäl för personer under 18 år bedöms på samma sätt som asylskäl för dem över 18 år av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Palestinska flyktingar från Gaza av Hillevi Larsson (S) (Extern länk)

Hbt och flyktingskap av Börje Vestlund m.fl. (S) (Extern länk)

Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter av Jan Björklund m.fl. (L) (Extern länk)

Situationen för hbtq-flyktingar av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L) (Extern länk)

Förenkling av familjeåterförening av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (Extern länk)

Möjligheter till uppehållstillstånd för företagare av Finn Bengtsson (M) (Extern länk)

Mer flexibla regler för arbetskraftsinvandring av Sofia Fölster (M) (Extern länk)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Obligatorisk hälsokontroll för asylsökande av Boriana Åberg (M) (Extern länk)

Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (Extern länk)

Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande av Robert Hannah (L) (Extern länk)

En human flyktingpolitik av Ulrika Karlsson i Uppsala (M), gäller rätt att arbeta mm (Extern länk)

Trygg handläggning av asylsökande av Hanna Wigh (SD) (Extern länk)

Kommunalt självbestämmande om asylmottagande av Hanna Wigh (SD) (Extern länk)

Validering av migranters examina av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M) (Extern länk)

Insatser för nyanlända barn och vuxna av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M), gäller skolgång (Extern länk)

Diskriminering, våld och förföljelse på flyktingförläggningar i Sverige av Robert Halef (KD) (Extern länk)

Kristna på asylboenden av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) (Extern länk)

Tillsättande av kriskommission om integrations- och invandringspolitiken av Martin Kinnunen (SD) (Extern länk)

Preskriptionstid på asylbeslut av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Ett hållbart flyktingmottagande av Sofia Fölster (M), om kvalifikation för tillgång till välfärd (Extern länk)

Betydelsen av svenskt medborgarskap av Jan Ericson m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Advokatsamfundet oktober 2016:

Moderaterna föreslår minskad rätt till juridiskt biträde för asylsökande till sidans topp

Vill ha tak på 8 timmars offentligt biträde i första instans.

Moderaterna föreslår i sin kommande budgetmotion att asylsökande ska ha rätt till juridiskt biträde i bara åtta timmar i första instans.

I sin budgetmotion, som Moderaterna lämnar in till riksdagen nästa vecka, vill partiet göra stora minskningar av utgifterna på migrationsområdet.

Bland annat vill Moderaterna begränsa antalet timmar med offentligt biträde för asylsökande hos Migrationsverket. Partiet vill sätta ett tak för offentligt biträde åt asylsökande till högst åtta timmar i första instans. Det skulle enligt Moderaterna spara 100 miljoner kronor per år.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg betecknar förslaget som "ytterligare ett bidrag till nedmontering av rättssamhället".

I en kommentar säger Anne Ramberg:

- Det går lika litet som för någon annan att på förhand bestämma hur mycket arbete som ärendet kräver.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Afghanistankommittén 16-10-05:

Utvisa inte unga afghaner till Afghanistan till sidans topp

De närmsta dagarna kommer Sverige och Afghanistan skriva under ett avtal för att skicka tillbaka många tusentals unga afghaner som sökte asyl i Sverige förra året.

De kommer till ett land endast en handfull svenskar vågar åka till. Ett land där Migrationsverket bedömer att det pågår inre väpnad konflikt i alla provinser utom fem. Ett land som på grund av konflikt, fattigdom och en mycket svag regering inte kan erbjuda en ordnad återkomst. Utsatthet blir deras framtid.

Vi som jobbar i Afghanistan ser en stor risk att de som skickas tillbaka kommer tvingas tigga på gatan, finna sin försörjning i kriminella nätverk, rekryteras till armén eller beväpnade oppositionsgrupper.

Det har varit krig i över 35 år. Talibanerna kontrollerar ungefär en tredjedel av landet fläckvis över provinsgränserna. Det finns redan en miljon internflyktingar i landet. Och nu är Pakistan i färd med att skicka tillbaka nästan en miljon. Tyskland och EU planerar för återsändande. Iran gör detsamma.

Alla som i det här läget skickar tillbaka flyktingar bidrar till en än mer osäker situation i landet. Afghanistan behöver tid på sig att ställa om sin ekonomi, bygga upp sina institutioner och skapa fred. Afghanistan behöver andrum.

Svenska myndigheter och ansvariga politiker är medvetna om allt detta. Ändå tas beslut som är direkt kontraproduktiva. De återvändandes rättigheter tas inte tillvara. Det är inte människovärdigt.

Vi vädjar till ansvariga politiker och myndigheter att inte verkställa avvisningarna.

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Peder Jonsson, ordförande Svenska Afghanistankommittén

 till innehållsförteckningen innehåll

Skolvärlden blogg 16-10-08:

En framgång för Sverige - så fasen heller till sidans topp

Sara

Pojkarna står i korridoren och stirrar tomt framför sig. En av dem möter mig och säger: Du hjälpa oss? Vad är det?

Pojkarna visar en nyhetsartikel från svt.se om "Avtal om återsändande av afghaner klart". De pekar på meningen:

"- Det är en framgång för Sverige. Det innebär att takten i återvändandet kommer att kunna öka, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)."

Pojkarna fortsätter fråga: "Sara, vad menar han? Vad betyder ordet framgång?" Jag försöker förklara, men orden fastnar i halsen när pojkarna förstår att det verkligen betyder att Sveriges ansvarige minister inte vill att de ska få bo kvar i Sverige och att det är bra att det ska gå snabbare att låta människor återvända till Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 16-10-10:

Varför skicka tillbaka oss till sidans topp

Vi är gymnasieelever på språkintroduktion. Vi vill att alla ska veta vad vi tänker och känner. FN har sagt att vi får komma hit för att vårt land är i krig men nu är det många som protesterar mot oss.

I Afghanistan finns ingen frihet, ingen jämställdhet. Många afghaner har redan flytt till Iran men där finns inte heller några rättigheter. Vi som har flytt vidare från Iran blir skickade till Afghanistan, men vi känner ingen där. Vi har ingen familj där. De finns i Iran men Iran tar inte emot oss.

I Afghanistan finns demokrati bara som en pappersprodukt. Politiker i Sverige jobbar för alla människor, politiker i Afghanistan arbetar bara för sig själva. Ingen får säga vad man tycker om politikerna. Då blir vi dödade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 2016:

22-23 oktober, Norrköping: Bortom miniminivån: seminarium och nationellt rådslag till sidans topp

Asylgruppen Norrköping och Folkkampanj för Asylrätt bjuder in till två dagar om flyktingpolitik och asylrätt. På lördagen blir det flyktingpolitiskt seminarium om vad som händer nu när Sverige valt att lägga sig på EU:s miniminivå i flyktingpolitiken. Under söndagen håller gruppen bakom Folkkampanj för asylrätt ett nationellt rådslag om asylrätt. Arrangörerna samlar asylsökande, aktivister och organisationer för att tillsammans diskutera hur kampen för en mänsklig asylpolitik kan fortsätta.

Program lördag 22 oktober

10.00-11.15 VAD BETYDER DEN TILLFÄLLIGA LAGEN? Anders Sundquist, asylrättsjurist från Rådgivningsbyrån.

11.30-13.00 SITUATIONEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN Husni Hassan, Ensamkommandes förbund, Anna Lundberg, Malmö högskola, Godemanföreningenen i Norrköping

14.15-15.30 SÅ RIVER VI LAGEN - STRATEGIER FÖR EN HUMANARE ASYLPOLITIK I SVERIGE OCH EU, Peo Hansen, Linköpings universitet, Lisa Pelling, Arena idé

15.45-17.00 PANELDEBATT: AKTIVISM, MOTSTÅND OCH ORGANISERING. Bland andra medverkar Sanna Vestin (Flyktinggruppernas riksråd, FARR), Michael Williams (Sveriges kristna råd), Omar Makram (Folkkampanj för asylrätt).

Program söndag 23 oktober

Nationellt rådslag för asylrätt kommer ägnas åt överläggningar om hur vi tillsammans kan arbeta mot de inskränkningar i asylrätten som skett det senaste året och hur vi på olika sätt kan stötta dem som drabbas av den nuvarande politiken och juridiken. Vilka gemensamma mål har vi? Hur kan vi samarbeta och organisera oss på ett genomtänkt sätt för att nå längre?

(...)

Läs mer och hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

28-29 oktober, Stockholm: Två kursdagar om internationell rätt till sidans topp

Lagen om tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige innebär att vi står inför nya juridiska utmaningar. Begreppet "strida mot ett svenskt konventionsåtagande" som finns i den tillfälliga lagen kräver utökade kunskaper om relevanta konventioner och internationell praxis för att tillvarata asylsökandes intressen. I slutet av oktober ägnar FARR därför två dagar åt dessa frågor, med föreläsningar av Julia Zelvenska från Bryssel, koordinator för ELENA, det europeiska nätverket för asyljurister. Fredagen den 28 oktober bjuder Rådgivningsbyrån tillsammans med FARR in till en kursdag som riktar sig till advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål. Lördagen den 29 oktober håller FARR och Sensus en kursdag som också vänder sig till jurister men även till frivilliga ombud och studenter. Under lördagen kommer vi även att ta upp behovet av ett diskussionsforum för asyljuridik.

Hämta information om kurserna och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kompetensteamet 2016:

9 november, Stockholm: Utbildningsdag om ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Utbildningsdagen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom skola eller socialtjänst och på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i din vardag. De senaste åren har antalet barn och ungdomar som migrerat till Sverige utan förälder eller legal vårdnadshavare ökat markant. I takt med att antalet stiger ökar utmaningarna gällande omsorg, vård och inte minst anpassningen till det svenska samhället. Förståelse, kunskap och framgångsrikt bemötande blir avgörande för barnens integrering och psykosociala utveckling.

Föreläsare: Dr Riyadh Al-Baldawi, docent och specialist i Psykiatri, högskolelektor, leg. psykoterapeut och vd för Orienthälsan i Stockholm. Orienthälsans personal är specialister på att rehabilitera individer och familjer med olika kulturell, social och etnisk bakgrund. Dr Baldawi är en mycket uppskattad föreläsare och driver kurser i migration, anpassning och integration.

Hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2016:

2-3 december, Berlin: Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees till sidans topp

Location: NH Berlin Mitte Leipziger Strasse?hotel in Berlin, Germany.

The Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees will take place on Friday 2 December and Saturday 3 December 2016. The Course will be held in the NH Berlin Mitte Leipziger Strasse hotel in Berlin, Germany.

This year the Advanced ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of asylum seekers and refugees. There will also be an examination of how exclusion and cessation clauses are applied. Finally, the course will focus on recent European jurisprudence on asylum law and the new roles of EU border and asylum agencies.

Interested participants should register by Monday 7 November 2016 to secure a place. However, given the limited places available, interested persons are recommended to reserve their place as soon as possible.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korsets Folkhögskola 2016:

9 januari - 26 maj, Stockholm: Asyl och migration i praktiken - Sök nu till vårterminen till sidans topp

2015 kom fler asylsökande än någonsin till Sverige. För att möta dessa människors behov och bidra till en bra start och etablering i det nya samhället kommer Röda Korsets folkhögskola erbjuda en ny kurs till hösten.

Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete eller frivilligarbete kommer i kontakt med flyktingar och asylsökande och vill skaffa sig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustade i mötet med nyanlända.

Kursen har en interkulturell profil och innehåller både teori och praktik. Det pedagogiska upplägget är en blandning av föreläsningar, litteraturstudier och samtal samt praktiska övningar och reflektion.

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

+ Internationella konventioner

+ Svensk asylprocess

+ Migrationsprocessen

+ Bemötande

+ Konflikthantering

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kulturrådet 16-10-10:

Sverige i topp bland projekt som får EU-stöd för integration via konst och kultur till sidans topp

Nio svenska organisationer får stöd från EU-programmet Kreativa Europa för att delta i europeiska samarbeten med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier.

Totalt har cirka 2,3 miljoner euro fördelats till organisationer i Europa. Det var stort intresse för utlysningen och konkurrensen var hård - av 274 ansökningar beviljades 12. I projekten ingår totalt 62 organisationer från 20 länder. Från Sverige och Italien kommer flest organisationer som fått stöd, 9 respektive 17 organisationer. Två av de tolv beviljade projekten har svenska projektledare.

Ett av de två svenskledda projekten är Storytellers Without Borders. I projektet samarbetar organisationer inom kultur och film med humanitära organisationer. Filmcentrum är projektledare och Historieberättarna, Vi gör vad vi kan, Lighthouse Relief samt Råfilm är partners. Tillsammans med Addart från Grekland och Team Humanity från Danmark har projektet beviljats 200 000 euro. Anusha Caroline Andersson från Historieberättarna berättar att de känner sig glada och ödmjuka att EU stöttar deras projekt:

- Vi kommer arbeta för att barn och unga på flykt ska få sina röster hörda. Barn som är enormt utsatta och vars öden borde beröra oss alla och vara allas ensak. Vi hoppas med vårt projekt hjälpa dem att komma till tals och använder oss av kulturens verktyg för att ge dem möjlighet till in och uttryck. Det här är berättelser vi inte kan gömma oss ifrån. Det här är berättelser vi aldrig kommer glömma.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 16-10-13:

Utställning, Tekniska Muséet Stockholm: Telefonen livsnödvändig under flykt till sidans topp

Vid flykten från Damaskus var mobilen det enda sättet hålla kontakt med omvärlden. Deema Marroush lämnade Syrien för två år sedan och tror inte att flykten hade varit möjlig utan mobiltelefonen. /react-text

Mobilen har blivit ett livsnödvändigt verktyg för de miljontals människor som befinner sig flykt. Deema Marroush säger att mobilen var lika viktig som passet för henne när hon flydde.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.