ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 30 september 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Regeringen 16-09-21:

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete (Budgetproposition) till sidans topp

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på insatser som syftar till ett rättssäkert och effektivt mottagandesystem, ett förbättrat mottagande i kommunerna och att korta vägarna till arbete för nyanlända. Regeringen höjer bland annat Migrationsverkets anslag, ökar resurserna inom etableringsuppdraget och satsar på vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Ökning av Migrationsverkets förvaltningsanslag

Under 2015 sökte ett mycket stort antal människor asyl i Sverige, och en stor del av dessa har fortfarande inte fått beslut i sitt ärende. Under 2016 bedöms Migrationsverket avgöra omkring dubbelt så många asylärenden som under 2015. Myndigheten har dock inte kunnat utöka prövningskapaciteten i den utsträckning som hade behövts för att möta det stora antalet människor som sökte asyl i Sverige 2015 och bibehålla eller förkorta handläggningstiderna. Det har lett till att den totala vistelsetiden och antalet inskrivna inom mottagandet ökat kraftigt under 2016. I ljuset av de förändrade förutsättningarna föreslår därför regeringen att anslaget ökas med 1 685 mnkr 2017, 1 245 mnkr 2018, 475 mnkr 2019 och 68 mnkr 2020. Även om Migrationsverket nu får ett tillskott av medel innefattar förslaget också ett skärpt krav på Migrationsverket att vidta effektiviseringsåtgärder på motsvarande 200 miljoner kronor årligen från 2017 till 2020.

Ökning av medel för domstolsprövning

(...)

Hela pressmeddelandet med sammanfattningar av viktiga inslag i bugeten (Extern länk)

Hämta eller läs budgetavsnittet (Extern länk)

Se även:

Statens Budget utgiftsområde 13, jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (Extern länk)

Partimotioner rörande budgetområde 8:

Motion av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (Extern länk)

Motion av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Motion av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Partimotioner rörande budgetområde 13:

Motion av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

Motion av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (Extern länk)

SvT Nyheter 16-09-19: Oppositionen kritisk till regeringens migrationsförslag (Extern länk)

Migrationsverket 16-09-20: Budgetproposition med förväntningar på effektivisering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-09-23:

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen till sidans topp

I promemorian föreslås en ändring i utlänningslagen (2005:716), förkortad UtlL, med anledning av den omarbetade Dublinförordningen.

Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Hämta departementspromemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-09-23:

Förslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen till sidans topp

Justitiedepartementet remitterar i dag departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Promemorian innehåller förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

- Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I promemorian föreslås bland annat att:

+ Migrationsverket ska så snart som möjligt efter asylansökan göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder, om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.

+ Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut om att han eller hon ska anses ha fyllt 18 år.

+ Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

+ Migrationsverket ska informera den sökande om att konsekvensen av att ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning, kan bli att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017

Hämta departementspromemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-09-21:

TT / Regeringen vill se färre "limbofall" till sidans topp

Regeringen öppnar för att fler asylsökande med utvisningsbeslut som inte kan verkställas ska få stanna i Sverige.

En utredning för att minska antalet "limbofall" tillsätts inom kort.

- Människor ska inte behöva hamna i limbo och i en helt ohållbar situation, där man inte kan arbeta och där man saknar tryggheten att få stanna i ett land, säger Miljöpartiets språkrör, klimat- och biståndsminister Isabella Lövin.

Redan i dag kan asylsökande vars utvisningsbeslut inte kan verkställas få uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Kravet är dock att den asylsökande inte själv bidragit till verkställighetshindret, till exempel genom att hålla sig undan.

Trots möjligheten till uppehållstillstånd i utlänningslagen så finns det asylsökande som befunnit sig i limbo under lång tid.

"Stort problem"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-09-22:

Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande till sidans topp

Regeringen presenterade idag ett antal åtgärder för ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan.

- Vi måste kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Det är avgörande att den som efter prövning av sina asylskäl fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut återvänder så snabbt som möjligt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Polisen behöver bättre verktyg för att fastställa identitet på personer som vistas i Sverige. Polisen behöver även ett tydligare stöd för att bättre kunna verkställa återvändande, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Följande är de nio nya åtgärder regeringen idag presenterat:

1. Utökade möjligheter att genomföra riskbaserade arbetsplatsinspektioner

2. Möjlighet att ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroll

3. Utvidga möjligheten att omhänderta pass eller id-handlingar

4. Migrationsverket ska underrätta Polismyndigheten vid kontakt med en person som har ett verkställbart beslut

5. Polismyndigheten ges möjlighet att återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket då frivilligt återvändande är möjligt

6. Polismyndigheten blir verkställande myndighet även vid en förnyad verkställighet

7. Ökade möjligheter att placera förvarstagna utanför särskilda förvarslokaler

8. Myndigheternas avvisningsbeslut ska, när det gäller förvar av barn, behandlas på samma sätt oavsett vilken myndighet som fattat beslut

9. Förtydligande av lagstiftningen angående ansvarig myndighet

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio studio ett 16-09-22:

Ministern: "Polisrazzior på arbetsplatser är som livsmedelskontroller" till sidans topp

Det ska bli lättare att avvisa personer som fått avslag på sina asylansökningar, föreslår regeringen. Bland annat ska poliser få göra razzior på arbetsplatser. Justitite- och migrationsminister Morgan Johansson säger att det är att jämföra med hälso- och livsmedelskontroller.

Regeringens förslag går i många fall ut på att polisen ska få ökade befogenheter.

- Bland annat ska det inte krävas brottsmisstanke för att polisen ska kunna gå in på arbetsplatser och kontrollera om de som arbetar där har tillstånd. Det ska också bli lättare att ta fingeravtryck, säger Katarina Helmerson, politisk reporter på Ekot.

Hur motiverar regeringen förslagen?

- Det handlar om att det har kommit många asylsökande. Och man räknar med att hälften får avslag. För att kunna hantera etableringen av de som får stanna anser man att man ska skynda på avvisningen av de som inte får stanna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-09-22: Så ska fler asylsökande som fått avslag avvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-09-22:

Regeringens nya förslag för återvändande får kritik till sidans topp

Regeringens vill ta hårdare tag mot personer som arbetar svart och uppehåller sig illegalt i landet. Men förslagen får hård kritik både från höger och vänster. Vänsterpartiet oroas för ökad rasism, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna vill se ytterligare regelskärpningar och ökade resurser till polisen.

Ett skuggsamhälle är på väg att växa fram av asylsökande som trots avslag stannar kvar i Sverige. Det måste förhindras, anser regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter förra årets stora flyktingström när mer än 160.000 asylsökande kom hit.

I somras drogs möjligheten att bo kvar på boenden efter att man fått avslag på sin asylansökan in. Samtidigt drogs dagersättningen in. Men åtgärderna räcker inte, anser regeringen.

På torsdagen presenterades nio nya förslag av S-ministrarna Anders Ygeman och Morgan Johansson. De anser att den viktigaste är att polis får möjlighet att gå in på arbetsplatser, även om det inte finns någon misstanke om brott.

- Vi måste få en diskussion om hur människor arbetar under slavliknande förhållanden, mitt i välfärds-Sverige, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Dessutom ska polisen få utökade möjligheter att ta fingeravtryck, även på barn så unga som sex å, vid inre utlänningskontroll. Möjligheterna att beslagta pass och id-handlingar ska utökas, åtgärder som också kan drabba oskyldiga, varnar Vänsterpartiet.

- Det leder till samma debatt som vi hade för några år sedan: att några av oss som är mörkhåriga eller brunögda hela tiden misstänkliggörs och måste visa att de har rätt att vistas här, säger Christina Höj Larsen (V), migrationspolitisk talesperson.

Men den kritiken viftar Anders Ygeman bort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Rädda Barnens Ungdomsförbund 16-09-23: Ovärdig jakt på papperslösa barn (Extern länk)

TT / Sydsvenskan 16-09-22: Kritik mot jakt på papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-09-22:

Kritik mot avvisningsförlag till sidans topp

Reaktionerna kom direkt från politisk håll efter att regeringen lagt fram sitt förslag om att få personer som nekats asyl att lämna landet.

Förslagen riskerar att peka ut människor utifrån utseende och hudfärg, anser Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna tycker att regeringens åtgärder är otillräckliga.

Kritiken från allianspartierna är splittrad. Moderaternas Johan Forssell menar att regeringen borde komma med betydligt mer förslag.

- Ja, det mesta saknas, jag saknar satsningar på fler poliser som ska gör det här, jag saknar att Afghanistan fås att ta emot sina egna medborgare, jag saknar tillräckligt antal förvarsplatser. Jag saknar en översyn av socialtjänstlagen och en lång rad andra saker, säger moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forssell.

Liberalerna, saknar besked om fler poliser men är i övrigt positivt inställd, det är också Kristdemokraterna. Däremot avvisar Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin förslaget om att polis lättare ska kunna gå in på arbetsplatser.

- Vi vill ju inte att polisen ska kunna gå in hos dig utan brottsmisstanke för att kontrollera att ett brott eventuellt ska föreligga. Alla sådana här integritetsintrång måste föregås av en väldigt rigorös rättsäkerhetsspärr.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Upsala Nya Tidning ledare 16-09-24: Inhuman flyktingjakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 16-09-27:

"Facket är ingen angivarorganisation, Morgan Johansson" till sidans topp

Fackens roll är att stå upp för arbetstagare. Vi delar gärna med oss av vår kunskap om regeringen vill motverka exploatering av papperslösa, skriver Bengt Sandberg, ordförande och Maria Östberg Svanelind, vice ordförande, Fackligt Center För Papperslösa.

Ännu en gång har regeringen presenterat åtgärder för att utvisa papperslösa snabbare. Ett av förslagen innebär utökade arbetsplatsinspektioner, med förevändningen om ordning och reda och med omtanke om de papperslösa som utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare.

I en intervju med Ekot uttrycker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en önskan om att samarbete med fackliga organisationer ska ligga till grund för detta.

Den fackliga rörelsen har redan en strategi för att motverka utnyttjandet av papperslösa. Den strategin handlar om att försvara deras rättigheter och driva ärenden mot de arbetsgivare som utnyttjar dem. Den fackliga övertygelsen är att alla arbetstagare har rättigheter, oavsett migrationsstatus. Vår uppgift är att stå upp för de rättigheterna. Kampen handlar om att förhindra och motverka lönedumpning och att papperslösa utnyttjas. Det uppdraget och den politiska linjen kommer vi aldrig att tumma på.

Vår uppgift är däremot inte, och får aldrig bli, att agera angivare och migrationspolis. Vi är fria fackföreningar och står självständiga gentemot staten. Att kontrollera människors migrationsstatus är en uppgift för myndigheterna. Det samarbete justitie- och migrationsminister Morgan Johansson verkar tänka sig är oförenligt med vårt uppdrag att företräda papperslösa arbetstagare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-09-20:

Proposition: Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux till sidans topp

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Det föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Det hittillsvarande kravet på att den vuxne ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att det ska finnas en rätt till komvux på gymnasial nivå tas bort. Det föreslås också en rätt att delta i komvux på sådan nivå i syfte att uppnå grundläggande behörighet till och särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. Såväl när det gäller studier som ger behörighet till högskoleutbildning som när det gäller utbildning som ger behörighet till yrkeshögskoleutbildning ska rätten till utbildning gälla för vuxna som är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå. Vidare föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att i vissa fall meddela föreskrifter om vilka kurser som en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå omfattar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-09-14:

Danmark/ Danmark sätter stopp för kvotflyktingar till sidans topp

Beslutet är en del av ett större asylåtstramningspaket och har ett brett stöd i Folketinget.

- Det är helt enkelt fullt i Danmark, det är därför vi fattat det här drastiska beslutet, säger migrationsminister Inger Stöjberg till danska Politiken.

Danmark har tagit emot flyktingar via FN:s flyktingorgan UNHCRs kvotsystem sedan 1978.

Ungefär 500 personer om året har valts ut att få asyl på plats i flyktingläger eller krigshärdar runt om i världen och har kunnat resa direkt till Danmark utan att behöva ge sig ut på en farlig flyktväg.

Runt 30 länder i världen tar emot kvotflyktingar, och globalt fick drygt 80 000 asyl genom kvotsystemet under förra året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 16-09-19:

Från Afghanistan/ EASO publishes a report on recruitment by armed groups till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan - Recruitment by armed groups'. The report is an update of a previous report published in 2012 and provides an overview of recruitment practices of armed groups in Afghanistan, providing information relevant for protection status determination of Afghan asylum applicants.

The EASO COI report on recruitment by armed groups in Afghanistan provides a description of the of recruitment practices in Afghanistan, by the insurgent factions of the Afghan Taliban, the Islamic State in Khorasan (IS) and the Hezb-e Islami group led by Gulbuddin Hekmatyar. The report also looks into recruitment by the Afghan Local Police (ALP) and pro-government militias (PGM). In a last chapter, information is presented on the specific issue of under-age or child recruitment. This is a topic of particular concern since a high percentage of the Afghan asylum applicants in Europe concerns Unaccompanied Minors. Depending on the EU+ country, this percentage varies from 0 to 54 % and on average it is over 14 %.

(...)

The report covers the important topic of 'forced recruitment' by Taliban and IS, both insurgent groups but with a different ideology. Regarding recruitment by ALP and PGM, the report highlights the formal role of the local community council (shura) or local strongmen, but also problems related to this. Of particular concern is the recruitment of minors or children by all parties in the conflict. The report discusses the economic incentives, the role of schools or madrassas, the mechanisms to prevent underage recruitment in the Afghan National security forces, including age-verifications procedures, and how these mechanisms can fail.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-09-28:

Från Afghanistan/ EU's secret ultimatum: accept 80,000 deportees or lose aid till sidans topp

When international donors and the Afghan government convene in Brussels next week, the EU secretly plans to threaten Afghanistan with a reduction in aid if the war-torn country does not accept at least 80,000 deported asylum seekers.

According to a leaked restricted memo (pdf), the EU will make some of its aid "migration sensitive", even while acknowledging that security in Afghanistan is worsening.

Meanwhile, the Afghan government is also struggling with internal turmoil, and has failed to revive the economy or produce jobs for the young who leave the country in droves.

It would be challenging for Afghanistan to absorb 80,000 deportations. So far, in 2016, about 5,000 Afghans have returned voluntarily from Europe.

"This is putting unreasonable pressure on the Afghan government, which is not able to respond to such numbers," said Timor Sharan, senior analyst for the International Crisis Group in Afghanistan.

Afghans make up the second largest group of migrants arriving in Europe, with 196,170 applying for asylum (pdf) last year.

At the two-day summit in Brussels, which begins on 4 October, international donors are expected to roughly match the $4bn (£3bn) annually pledged at the 2012 Tokyo conference over the next four years.

The pressure on Afghanistan is part of a broader EU strategy of making aid to poor countries conditional on them accepting deported migrants.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-09-28:

"Ses som landsförrädare - försöker fly igen" till sidans topp

Vad händer med de barn och unga som utvisas till Afghanistan? Riskerna är stora, säger bedömare till SvD och de få studier som gjorts visar att nästan alla försöker fly igen. Sverige bidrar med pengar och starta eget-tips, men gör inga uppföljningar.

Många av familjerna till de afghanska barn som flytt till Sverige finns i Iran, där de lever som flyktingar. Men Iran släpper inte in återkommande flyktingar. De avvisas därför direkt till Afghanistan.

Linn Öst Nori på Stockholms asylbyrå berättar att många klienter aldrig satt sin fot i Afghanistan, eller var mycket små då de flydde därifrån med sin familj.

- Detta innebär att de utvisas till ett land de inte känner och där de inte känner någon. Många gånger är det inte heller säkert för dem att ta sig från flygplatsen i Kabul till den ort de ursprungligen härstammar ifrån. Migrationsverkets bedömning ser vi dessvärre ofta är bristfällig gällande säker resväg.

Så vad kommer att hända med dem?

- Ingen bryr sig om dem. De hittar ingenstans att bo, utan tvingas bo under broar bland missbrukare. Pengarna de får från Sverige betalas ut i omgångar efter flera månader, säger Omid Mahmoudi, ordförande i Ensamkommandes riksförbund.

Hur stor chans har de att överleva?

- De betraktas som landsförrädare som lämnat sitt land. Om de kommer klädda i svenska kläder misstänks de för att ha konverterat. De flesta försöker fly igen. Genom dessa utvisningar bidrar Sverige till en värld av ökad kriminalitet, säger Omid Mahmoudi som också lyfter fram risken att barnen ska tvingas bli självmordsbombare eller råka ut för pedofiler.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-09-27: 25 000 kan utvisas till konflikthärjat Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politico / International Crisis Group kommentar 16-09-24:

Från Afghanistan/ Why Europe's plan to send Afghan refugees back won't work till sidans topp

Timor Sharan, Senior Analyst, Afghanistan

There is no quick fix to the refugee crisis; in fact, a short-sighted response raises difficult moral and practical questions.

As the global refugee crisis dominates the political agenda and Europe considers repatriation of refugees to supposedly conflict-free parts of Afghanistan, they would do well to consider people like the Basharpals.

The Basharpal family - father, 38, mother, 37, and their four children - originally fled Afghanistan in early 2015 and made it to Norway. Last month, they were deported back to Afghanistan. As they awaited local resettlement, a bomb went off some 100 meters from their hostel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledarkrönika 16-09-29:

Från Afghanistan/ Barnen skickas rakt in i döden till sidans topp

Somar al Naher

Skulle du i nuläget vilja åka till Afghanistan på semester? Och skulle du i så fall ta med dig ditt barn eller barnbarn till det landet? Utrikesdepartementet avråder svenskar från att resa dit eftersom läget bedöms som livsfarligt.

Men att utvisa afghanska asylsökande är inget problem. Inom en snar framtid kan 25000 människor - till stor del barn - skickas dit, enligt Svenska Dagbladet. Migrationsverket har nämligen gjort en annan säkerhetsbedömning än UD.

Tvingas delta i kriget i Syrien

Inte nog med det, många av barnen har aldrig satt sin fot i Afghanistan eftersom deras familjer flydde till Iran. Och då Iran inte tar emot återvändande flyktingar från Sverige avisas de direkt till Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-09-16:

Från Eritrea/ Temarapport: Eritrea - fängelser och förvarsanläggningar till sidans topp

Temarapportens syfte är att redogöra för Eritreas system av fängelser och förvarsanläggningar. Ansatsen är att under rådande förutsättningar med ett begränsat informationsläge söka belysa systemets struktur, funktion och utmärkande drag. Informationen är inhämtad från i huvudsak öppna elektroniska källor. Därtill tillkommer uppgifter från tryckt material och från möten med externa experter.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-09-19:

Från Jemen/ Lägesanalys av Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en ny lägesanalys för Jemen. Den innehåller avsnitt om säkerhetsläget, konfliktmönster, olika aktörer i konflikten och axplock av incidenter.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 16-10-28:

Från Syrien/ Peter Wolodarski: Barnen dör - och vi ser på till sidans topp

Det är bara ett år sedan. Genom Europa vandrade tusentals människor, ofta med Tyskland och Sverige som mål. Många av dem flydde det syriska krigets fasor och sökte skydd under bomber och förföljelse.

Det är bara ett år sedan. Genom Europa vandrade tusentals människor, ofta med Tyskland och Sverige som mål. Många av dem flydde det syriska krigets fasor och sökte skydd under bomber och förföljelse.

Ett år senare har strömmen av flyktingar avtagit. Vi ser inte längre bilder på barn som går på järnvägsspår eller landsvägar. Vi ser inte längre lika många överfulla flottar, som anländer till en grekisk ö.

I stället ser vi andra bilder, direkt från Syrien. Det är fotografier från krigets inferno, på ett bottenlöst helvete som sliter familjer och människor isär.

(...)

Artikeln och fotoreportage (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Migrationsverket 16-09-22:

Migrationsverket förbereder sig för ökad flyktingkvot till sidans topp

Regeringen föreslår att Sverige successivt ska öka sin flyktingkvot till 5 000 personer från dagens knappt 2 000. För Migrationsverket, som är den svenska myndighet som ansvarar för att flyktingkvoten nås, innebär det i så fall fler och större uttagningsresor.

Förslaget till ökad flyktingkvot presenterades i regeringens budgetproposition, som nu är överlämnad till riksdagen.

Migrationsverket har påbörjat ett internt förberedelsearbete inför arbetet med en ökad kvot. I det ingår att föra en dialog med UNHCR, som är den organisation som ansvarar för det globala vidarebosättningsprogrammet av kvotflyktingar.

- Att Sverige nu, enligt förslaget, utökar sin kvot till 5 000 personer under 2017 och 2018 är förstås välkommet för de personer som UNHCR anser vara i behov av att vidarebosättas, säger Oskar Ekblad på Migrationsverket, tillika sektionschef för vidarebosättning och särskilda insatser.

Han tror att den föreslagna ökningen av kvoten med all säkerhet innebär att Migrationsverket nästa år kommer att genomföra fler och större uttagningsresor. Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd under uttagningsresorna, varpå vidarebosättningen till Sverige genast kan påbörjas.

Tar över bosättningsansvaret

Den i januari 2017 tar Migrationsverket över hela ansvaret från Arbetsförmedlingen när det gäller kommunplaceringen av nyanlända*, varav kvotflyktingarna är en del.

- I och med den nya bosättningslagen blir kvotflyktingarna en del av helheten när det gäller vårt bosättningsarbete, säger Oskar Ekblad.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 16-09-28:

Turkiet/ Turkey to complete Syria border wall within 5 months, official says till sidans topp

A concrete wall being built to stop illegal crossings along the length of Turkey's 900-km (560-mile) border with Syria will be finished by the end of February, an official at a Turkish state institution with knowledge of the project said on Wednesday.

Ankara has long been under pressure from its NATO allies to seal off the border with Islamic State-controlled territory in Syria and is also concerned by the presence of the Syrian Kurdish YPG militia, which controls most of its Syrian border.

Construction on a border wall to combat smuggling and illegal migration started as early as 2014 even as Turkey maintained an open-border policy that has seen nearly 3 million Syrians seek refuge in the country.

"Construction will be completed within five months," the official told Reuters, declining to be identified because he was not authorized to speak to the media. He said winter conditions would be a challenge to the timetable, however.

Turkey last month launched an operation dubbed "Euphrates Shield" in alliance with Syrian rebels to drive Islamic State militants away from the border area and stop the YPG's advance.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 16-09-21:

Medelhavet/ Boat carrying 600 migrants sinks off Egypt, killing at least 43 till sidans topp

A boat carrying almost 600 people capsized off Egypt's coast on Wednesday, killing at least 43, in the latest disaster among migrants trying to reach Europe.

The boat sank in the Mediterranean Sea off Burg Rashid, a village in the northern Beheira province. Officials said 31 bodies had been found, 20 men, 10 women and one child. A Reuters correspondent later saw a fishing boat bring in 12 more bodies, bringing the total so far to 43.

Rescue workers have so far saved 154 people, officials said, meaning about 400 could still be missing.

"Initial information indicates that the boat sank because it was carrying more people than its limit. The boat tilted and the migrants fell into the water," a senior security official in Beheira told Reuters.

The boat had been carrying Egyptian, Sudanese, Eritrean, and Somali migrants, officials said.

At a coastguard checkpoint in Burg Rashid, where the Mediterranean meets the Nile, dozens gathered, anxiously waiting for news of missing relatives.

"I am not going to leave until I see Mohamed," Ratiba Ghonim wailed. Her 16-year-old brother had left an impoverished village nearby in search of a better life.

"It is his destiny to leave yesterday and come back dead today. They still haven't pulled his body out of the water."

Egyptian Prime Minister Sherif Ismail said all resources possible would be directed into the rescue mission and that those responsible had to be brought to justice.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Pro Asyl 16-09-14:

Makedonien/ Push-Backs at the Greek-Macedonian border violate human rights till sidans topp

From Idomeni to Strasbourg: Refugees demand their right to have rights at the ECtHR

Eight individuals from Syria, Iraq and Afghanistan are resisting the violation of their human rights on the route across the borders of Europe. They submitted a complaint to the European Court of Human Rights (ECtHR) against their unlawful push-back from the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) to the border camp Idomeni in Greece in March 2016. The claimants assert that FYROM's practice of collective and often violent expulsions breaches the European Convention on Human Rights.

The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) and Pro Asyl provide support for the complaints. They see these legal proceedings as an important step in the struggle against push-backs at European borders and for refugees' fundamental "right to have rights." The applicants are represented by ECCHR's cooperating attorney Carsten Gericke from Hamburg.

"The closure of the Greek-Macedonian border made legal entry into Europe via the Balkan route de facto impossible," said ECCHR General Secretary Wolfgang Kaleck. "FYROM's use of push-backs against refugees in transit violates human rights, as do the unlawful border operations conducted by Spain at the external borders of Europe." Karl Kopp, Pro Asyl's Spokesperson for Europe adds: "In a Europe characterized by walls and fences, the ECtHR in Strasburg offers hope that victims of systematic unlawful collective expulsion from FYROM to Greece may find a measure of justice."

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migszol 16-09-15:

Ungern/ Out of sight, out of mind? Violence continues till sidans topp

on the anniversary of the Hungarian-Serbian border closure

This is a Migszol update from 5 August to 5 September. The month has been characterized by increasingly ruthless violence at the Serbian-Hungarian border, ever-growing aggressive propaganda against migrants of all kinds now that the national referendum is drawing closer, and the heated international relations between European states because of the insecure EU-Turkey deal.

Before we begin, it is important to notice that a year ago we were living through a very significant time. It is the anniversary time of what we learnt to call "the migration crisis in Hungary" in 2015.

BLOG_SUMMARY_END

On 4th of September 2015 thousands of let-down and exhausted people started to march towards Austria, after weeks of waiting and a deadlock at the Eastern Keleti railway station in Budapest. Less than two weeks from that, the southern Hungarian border was closed, accompanied by the infamous unrest with tear gas, counter terrorist units and water cannons. While the unrest back then resulted in arbitrary jail sentences, the bigger picture was just taking shape: by today, Hungary has knit a legal web with holes big enough to justify physical, direct violence in its own territory and clear neglection of an international right to asylum. To mark this sad anniversary, Migszol is publishing an extensive Hungarian- and English language report on the events of last summer this week.

BORDER VIOLENCE

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 16-09-18:

Storbritannien/ 14-year-old boy is youngest refugee to die trying to cross UK border till sidans topp

Death of Afghan child comes as exclusive report seen by The Independent reveals scale of the Calais crisis that has seen the Jungle migrant camp's population top 10,000 for the first time

The death of a 14-year-old boy, killed on a French motorway while trying to reach his family in Britain, despite having a legal right to asylum in the UK, has sparked urgent calls for the Government to stop playing "disgusting politics" with the lives of refugee children.

The young Afghan - who has a brother and two uncles living in the UK - was killed in a hit and run accident on Friday after trying to jump on to a lorry.

He had already started the legal process to join his family in Britain but had been left languishing in the Calais Jungle migrant camp for more than three months due to delays in the system. He is thought to be the youngest victim to lose his life in an attempt to reach Britain from the camp, although because some children are often travelling alone, some deaths go unrecorded.

The news comes as an exclusive report seen by The Independent reveals the number of unaccompanied minors living in the makeshift refugee camp has soared by 51 per cent in the past month to 1,022.

The dead boy had been "waiting so long he lost faith in the system and thought his only option was to risk his life in order to finally reach safety", according to the charity Help Refugees, which confirmed the death.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

JO 16-09-22:

JO-initativ om ensamkommande barn till sidans topp

JO Stefan Holgersson startar under hösten en serie inspektioner med fokus på ensamkommande barn för att se om barnens grundläggande rättigheter respekteras.

Ensamkommande barn är en utsatt grupp. Jämfört med andra barn är de i betydligt högre utsträckning beroende av att samhället på ett bra sätt löser frågor om omsorg, boende och skola.

- Det är många samhällsaktörer som är inblandade i frågor som rör de ensamkommande barnen och det är risk för att saker faller mellan stolarna och att barnens rättigheter inte beaktas i tillräcklig omfattning, säger JO Stefan Holgersson.

Det kommer in relativt många anmälningar in till JO som rör ärenden med anknytning till ensamkommande barn och tendensen är att anmälningarna ökar. Exempel på vad anmälningarna handlar om är placering av ensamkommande gifta barn, placering och omplacering av ensamkommande barn och barnens skolgång.

JO har också tagit del av iakttagelser från Migrationsverket, Human Rights Watch, Barnrättsutredningen (SOU 2016:19) finska JO, m.fl. och har informerat sig om vilka särskilda granskningsåtgärder som genomförts av Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

- Sammantaget blir min slutsats att det finns anledning att ytterligare undersöka hur frågor som rör ensamkommande barn hanteras på mina tillsynsområden. Inriktningen på granskningen kommer vara att se om lagar och regler tillämpas korrekt och om berörda myndigheter behöver vägledning i hanteringen av dessa frågor, säger JO Stefan Holgersson.

Inspektionerna med fokus på de ensamkommande barnens situation inleds under hösten 2016 och arbetet beräknas vara färdigt 31 mars 2017.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 16-09-22:

Afghan boy's hope of new life in Europe ends in suicide till sidans topp

Mustafa Ansari's journey ended one April morning in his bedroom in a quiet Swedish village.

At around 7 a.m., staff at the young asylum-seekers' center where Ansari was staying found him dead. The sheets of his metal bunk bed were tied so tightly around the Afghan teenager's neck, an inquiry later learned, the staffer who found him had to cut the noose with a knife.

Around the soccer-mad boy's room were brightly colored Post-It notes scribbled with Swedish words he had been learning.

An autopsy found Ansari, who had no papers but was described in the autopsy as 17, had committed suicide. During nine months in Sweden, the authorities had not managed to carry out a single interview for his asylum application.

The young Afghan was a new kind of casualty in Europe's migration crisis. While thousands have died on the journey to Europe, Ansari made it, only to become caught up in an overloaded system. His story highlights the limits on capacity even in a country like Sweden, which has one of the most open policies towards migrants and refugees. It also underlines the anxieties and risks faced by the more than 100,000 unaccompanied young asylum-seekers who have reached Europe since 2015.

Sweden has long been welcoming of refugees and is proud of its humanitarian record. It threw open its doors to all Syrians in September 2013 and has taken in more asylum-seekers per head than any other European country.

But as more than a million migrants reached Europe illegally last year, mass applications choked systems everywhere. Sweden said it couldn't cope.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar 16-09-23:

Förening samlar matpengar till flyktingarna på Top Lugnet till sidans topp

Många av flyktingfamiljerna på Top Lugnet står utan dagsersättning. Nu får man ekonomisk hjälp av föreningen "Bygden Bryr Sig - Svärdsjö" vars ambition är att fortsätta så länge det går och behövs.

DT har vid flera tillfället berättat om Migrationsverket som vill flytta alla asylsökande från Högbo - i och med att kontraktet löper ut. Många utav flyktingarna är dock fortfarande kvar då man vägrat att låta sig avhysas.

Vissa för sjunde gången.

Men pengar har blivit ett problem för flyktingfamiljerna - dagspenningen närmare bestämt - som ju utgår i samklang med att Migrationsverket inte kontrakterat lokalen i Högbo för flyktingmottagande och uppehälle. Inte heller Top Lugnet kan bistå med mat till de 10 barnen och 29 vuxna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-09-25:

Polisen: Firmor attackerar ensamkommande i Stockholm till sidans topp

Grupper av unga män med kopplingar till Stockholmslagens firmor har vid flera gånger attackerat ensamkommande ungdomar.

10-20 svartklädda män misshandlar och kastar glasflaskor mot de ensamkommande.

- Killarna berättar att de flyr därifrån. De är livrädda och på sin vakt hela tiden, säger polisen Christian Frödén till Svenska Dagbladet.

I slutet av januari i år gick en stor grupp svartklädda och maskerade personer till attack mot personer som såg ut att ha utländsk bakgrund, på och kring Sergels torg i Stockholm. Den maskerade gruppen delade ut rasistiska flygblad med budskapet "Det är nog".

Polisen kunde snabbt koppla de 70-tal personer som man påträffade vid torget till Stockholmslagens firmor. 14 personer frihetsberövades vid tillfället.

Händelsen fick stor uppmärksamhet vid tillfället, men Svenska Dagbladet rapporterar att våldet från firmorna enligt polisen fortsatt sedan januari: 10-20 svartklädda män som i grupp attackerar och misshandlar ungdomarna.

- Våldet från huligangrupperna har inte stannat upp. Man går ihop från olika lag, glömmer gamla oförätter och riktar in sig på en ny gemensam fiende, säger Christian Frödén, polis i Stockholm som jobbar uppsökande mot ensamkommande unga, till SvD.

Polisen säkra

Hur många attacker det handlar om är svårt att säga och polisen vill gärna få in tips från allmänheten för att få veta mer om gärningsmännen.

SvD: Hur vet ni att det är huliganfirmor som ligger bakom?

- Vi kan dra den slutsatsen utifrån tidigare händelser och att männen går ihop i grupp och maskerar sig är också ett tecken på det. Det finns ingen indikation på att det skulle vara någon annan än dem, säger Frödén.

Till TT säger dock Frödén att han inte vet säkert men hänvisar till händelsen i januari och:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 16-09-25:

Mördade pojkens sista tid i livet till sidans topp

16-åringen kom inte tillbaka till HVB-hemmet som han lovat, men personalen slog inte larm.

Dagen efter hittades han mördad på en kyrkogård.

Nu kan Kvällsposten berätta om flyktingpojkens sista tid - och om anmälningarna om rasism och otrygghet på HVB-hemmet.

16-åringen kom till ett HVB-hem i Skåne efter att ha tvångsflyttats dit från ett annat HVB-hem utanför Göteborg. En tid efter ankomsten till Skåne mötte han av en slump en annan afghansk flykting. De hade bott i samma kvarter i Teheran.

I Sverige hade han hoppats på ett lättare liv, men det blev svårare än han trott. Det berättar en av 16-åringens vänner för Kvällspostens medarbetare Federico Moreno.

Före flykten till Sverige hade 16-åringen slitit ont i hemstaden. Han hade arbetat som hantlangare på en skofabrik och han levde med en pappa som missbrukade. Under sådana förhållanden skulle en flykt till Sverige kunna vara vägen till ett bättre liv. Men trots det nya livet i Sverige mådde 16-åringen inte bra. Han gick också ner i vikt, enligt vännen.

Har hört fem ungdomar

Efter att 16-åringens kropp hittats på Östra kyrkogården i Malmö på måndagsförmiddagen tog det inte lång tid innan andra ensamkommande barn förstått vem som var offret.

Polisen har sedan dess hört fem ungdomar som kände honom. Vad de har berättat om 16-åringen håller polisen hemligt. Men uppgifterna från 16-åringens äldre kamrat ger en liten inblick i 16-åringens liv.

Den 1 augusti i år, när han var placerad på ett HVB-hem utanför Göteborg, greps han på Åhléns varuhus i Göteborg. Han misstänktes för stöld men blev i samband med gripandet också misstänkt för ringa narkotikabrott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-09-26:

Gemensam åtgärdsplan med Polisen för ökad trygghet på asylboenden till sidans topp

Migrationsverket och Polismyndigheten har kommit överens om en gemensam åtgärdsplan för att öka tryggheten i asylboenden. Överenskommelsen tydliggör ansvarsförhållanden och innebär ett ökat samarbete mellan myndigheterna.

Överenskommelsen beskriver Polisens respektive Migrationsverkets ansvar när det gäller ordning och säkerhet - dels det brottsförebyggande, dels det brottsutredande arbetet. Migrationsverket ansvarar bland annat för att:

+ Inrätta särskilda trygghetsboenden för utsatta individer.

+ Tillsätta regionala säkerhetssamordnare för förbättrad samverkan mellan Polisen, Migrationsverket, andra myndigheter och externa aktörer.

+ Utveckla ordningsreglerna vid asylboenden.

+ Ge all personal utbildning i hur man förebygger hot och våld.

En del åtgärder har Migrationsverket redan genomfört, medan andra är på gång.

- Vi har tillsatt regionala säkerhetssamordnare och har redan inlett arbetet med att inrätta särskilda trygghetsboenden, säger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör på Migrationsverket.

Samordning av resurser

Utöver överenskommelsen har Migrationsverket också inlett ett arbete för att på ett bättre sätt samordna sina bevakningsresurser med Polisen.

- Det betyder konkret att vi i största möjliga mån försöker använda vaktbolag på de asylboenden som ligger allra längst bort från de orter där polisen är lokaliserad, säger Mikael Ribbenvik.

Enligt överenskommelsen ansvarar Polisen för att:

+ Ta fram enhetliga bedömningsgrunder för tillståndsgivning för ordningsvakter vid asylboenden.

+ Ta fram enhetliga rutiner för förundersökningar kopplade till asylboenden.

(...)

Läs mer och hämta överenskommelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 16-09-21:

Utsatt situation för kvinnor på asylboenden till sidans topp

På asylboenden i Jämtland känner sig många kvinnor otrygga och väljer att isolera sig på sina rum. Uppdrag granskning har träffat några av dem.

I september 2015 sökte 24.000 människor asyl i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som månaden före. Ingen såg några tecken på avmattning.

- Det kommer att bli en svår höst, sa migrationsminister Morgan Johansson till Sveriges Radio då.

Trångt på boenden

Innan året var slut hade över 162.000 människor sökt asyl i Sverige. På boenden runt om i landet trängdes människor ihop. De kom från olika länder, tillhörde olika kulturer och olika folkgrupper.

Det ansträngda läget fick konsekvenser. I exempelvis Jämtlands län anmäldes flera fall av misshandel, ofredanden och våldtäkter. Våren 2016 kunde SVT Nyheter Jämtland berätta att kvinnorna på asylboendena levde i en särskilt utsatt situation. Det gällde särskilt de kvinnor som kom till Sverige ensamma. För SVT Nyheter berättade flera kvinnor hur de blev sexuellt trakasserade och hur de stängde in sig på sina rum för att slippa blickar och flörtande.

Nu har det gått några månader. Ute på boendena har det blivit lugnare. Det är också färre personer som bor ute på asylboendena. Men kvinnorna stänger fortfarande in sig.

- För kvinnorna är det jättesvårt, säger Ruhulah Meyhan.

Bott på Grytan i tio månader

Under några dagar åker vi runt på asylboenden i Jämtland för att prata med några av de omkring 100.000 personer som fortfarande bor kvar på asylboenden. När vi kommer till Grytan utanför Östersund träffar vi Ruhulah Meyhan. Han vill att vi ska träffa hans fru Farzana och deras lilla son Amir Abbas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Interpellation av Robert Hannah (L): Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 16-09-14:

Omflyttning av asylsökande raserar integrationen till sidans topp

Peter Eriksson , integrationsstrateg Ystads kommun

Migrationsverket har inlett en massiv omflyttning av asylsökande som bor i tillfälliga anläggningsboenden, med syfte att flytta dem till verkets egna anläggningar som mestadels finns i norra delen av landet. Tyvärr verkar Migrationsverket vara omedvetet av värdet på den integration som skett lokalt där många har fått praktikplatser och stora nätverk.

Förutom att stänga ner tillfälliga boenden har Migrationsverket på grund av förändrade prognoser kring antalet asylsökande lagt en upphandling om nya ramavtal på is. Vi vet heller ännu inte vilka boenden man avser att teckna ytterligare sex månader med i enlighet med en option i gällande avtal. Kommuner med anläggningsboende hamnar än en gång i ett byråkratins ingenmansland. Hur och på vad ska vi förbereda vår organisation?

Men det är inte bara kommunerna som får problem. Hela Sverige drabbas av en obefintlig koppling mellan flyktingmottagning och integration. De asylsökande som har byggt upp nätverk på orten, skaffat sig en praktikplats och kanske ett arbete, får börja om ännu en gång. Barn som skolats in i en klass med svenska kamrater får än en gång packa sin lilla väska.

De kommuner som har tagit ett stort ansvar under framförallt det senaste året har ofta byggt upp kompetens och förmåga inte bara för att ta emot men även att integrera asylsökande. Integration är till sin karaktär en väldigt lokal process där stora värden som skapats försvinner vid en flytt till en annan region.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Gotland 16-09-22: Region Gotland kräver ändrat regelverk kring asylflyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-09-14:

Kommuner tvingas låna pengar när ersättning från Migrationsverket dröjer till sidans topp

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är kritiska till att kommunerna får vänta på ersättning för nyanlända elever - och vill att systemet för utbetalningar ändras. Samtidigt lovar Migrationsverket kortare handläggningstider före årsskiftet.

- Det är inte okej. Det handlar om de som tagit emot flest asylsökande och det finns flera kommuner som måste låna pengar för att betala löner och sådant för att de inte får betalt av Migrationsverket, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Kommuner som tar emot asylsökande elever har rätt till ersättning från Migrationsverket. Men när SVT Nyheter frågar 20 kommuner som tagit emot många nyanlända elever det senaste året visar det sig att det kan ta över ett år att få pengarna efter det att fakturan skickats in.

Enligt Annika Wallenskog skapar väntan två typer av problem för kommunerna.

- Det ena är att man ligger ute med pengarna och man tvingas fixa finansiering på annat sätt. Det andra är att man inte riktigt vet om man får täckning för de kostnader man haft, så det är osäkra fodringar också, säger hon.

Fler anställda ska korta väntetiden

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-09-14: "Kommuner blir banker åt staten" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-09-20:

Grekland/ Golden Dawn supporters stir up ugly scenes and Moira detention set on fire till sidans topp

Nine arrested after Greek refugee camp burns (BBC News, link):

"Nine people have been arrested after a large fire destroyed parts of the Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos.

Up to 4,000 migrants were evacuated from the camp, as the blaze destroyed tents and prefabricated homes. No fatalities were reported, but large areas of the camp, which was already crowded, were left unusable. The Greek government said it would send a ship to hold at least 1,000 people as a temporary overflow area.

Early reports suggested a riot broke out as rumours of imminent mass deportations to Turkey spread. Other witnesses said it was the result of an argument over food.

The nine people arrested under suspicion of starting the blaze included people from Afghanistan, Iraq, Senegal, Syria and Cameroon, the AFP news agency reported, citing a police source. Additional riot police have been dispatched to the island."

""The EU and Greece cannot carry on stockpiling refugees indefinitely on the Greek islands," Amnesty International's Giorgos Kosmopoulos said.

"Witnessing the charred remains of Moria camp is shocking but comes as little surprise. Holding thousands of vulnerable people on Lesvos in appalling conditions with no knowledge of their fate inevitably creates an incendiary atmosphere of fear and despondency."

"Finally! The European Commission found a solution for the Migration crisis in Greece and the Greek islands. During a press conference on Tuesday, the EC coordinating spokesperson, Natasha Bertaud, revealed the well-hidden plans:... EU Commission spo Bertaud says migrants will remain on islands "as much as possible"

(...)

Hela artikeln med många länkar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-09-20: Brand förvärrar situation för flyktingar på Lesbos (Extern länk)

Uttalande av Lesvos Legal Centre 16-09-22: EU and Greece: Stop fanning the flames in Lesbos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Greek Reporter 16-09-15:

Grekland/ Police use tear gas on Chios residents protesting migrant situation till sidans topp

Greek police used tear gas against Chios residents during a protest march to the Suda migrant camp, causing a riot in the island's capital central square.

Chios residents gathered at 6:30 pm at the capital's main square to protest the overflowing migrant camps and the rising number of petty crimes committed by stranded migrants.

Initially, the demonstration was peaceful. Then protesters decided to hold a protest march towards the Souda camp where about 1,800 migrants and refugees are accommodated.

Momentarily there was unrest since the police had not been informed of the demonstrators' intentions to march. Then riot police came to the scene, blocking protesters and pushing them toward another direction from the migrant camp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-09-20:

Ungern/ Failing to protect vulnerable refugees till sidans topp

Hungary is keeping many of the most vulnerable asylum seekers stranded on its border in poor conditions for weeks while they wait to enter the country and file their claims. Some said that border officials had used excessive force against them.

Hungary has imposed a daily cap on the number of asylum seekers who can enter Hungary to present asylum claims, and a July 5, 2016, law allows push-backs of people found to have entered the country irregularly. This means that even especially vulnerable people are being sent back to the Serbian border and spending weeks in poor conditions there as they wait to enter.

"It is particularly cruel to force vulnerable asylum seekers who are already inside Hungary back to the Serbian border to line up for weeks in awful conditions," said Lydia Gall, Balkans and Eastern Europe researcher at Human Rights Watch. "Hungary should provide timely access to the asylum system for all refugees, and take special measures to treat vulnerable groups humanely."

To look at the effects of the July 5 law, Human Rights Watch interviewed 30 asylum seekers, including single males and members of vulnerable groups, as well as representatives of nongovernmental groups, staff of UNHCR, the United Nations refugee agency, human rights lawyers, and activists.

Those interviewed included nine families with children, four unaccompanied children, an elderly person, and a person with a disability. All had been apprehended after crossing irregularly into Hungary after the new law was adopted and had been pushed back across the border. Human Rights Watch also interviewed six additional families with children who had been waiting to enter Hungary for up to several weeks.

(...)

Hela uttalandet med länkar till rapportering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE 16-09-25:

Finland/ Stor oro och besvikelse: "Ingen tar hänsyn till de grymheter jag upplevt" till sidans topp

"Det är tryggt här. Men jag har förlorat mitt människovärde och min mänsklighet."

Det säger Ahmed*, som vi träffar på en flyktingförläggning i sydvästra Finland. Han kom till Finland för ett år sedan. Den lättnad och hoppfullhet som han kände då han kom hit har omvandlats till besvikelse och känsla av orättvisa.

- Ingen har tagit hänsyn till vad jag har gått igenom. Efter att ha upplevt så mycket grymheter både i mitt hemland och under flykten till Finland, så har jag blivit grymt behandlad också här. Vart ska jag gå?

Den här hösten har många av de asylsökande som kom till Finland för ett år sedan fått besked om uppehållstillstånd, och många har fått ett negativt beslut. Ahmed är en av de många som har fått avslag.

Han är ångestfylld och känslan av hopplöshet är påtaglig då han berättar sin historia.

Jag skulle ha tvingats döda många människor. Jag är inte en sådan människa, därför kunde jag inte göra så.

Ahmed berättar om sitt liv hemma i Irak innan han tvingades fly. Om sitt jobb på olika byggen och som lastbilschaufför. Han berättar också om sin familj.

Den del av Irak där han bodde är omringat av militanta grupper, berättar han.

- En dag kom de och ville ta mig med. De hotade att döda mig om jag inte deltog i striderna. Därför var jag tvungen att fly.

- Det skulle ha varit lättare att göra såsom de krävde, och jag skulle också ha fått pengar. Men samtidigt skulle jag ha förlorat min mänsklighet. Jag skulle ha tvingats döda många människor. Jag är inte en sådan människa, därför kunde jag inte göra så, berättar Ahmed.

Flykten hade ett högt pris

Men att fly från de militanta grupperna som hotade att döda honom hade ett högt pris.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet, LIBE 16-09-22:

Libanon/ Funding alone will not solve the crisis, better resettlement tools are needed till sidans topp

Civil liberties MEPs in Lebanon

With around 1.5 million refugees fleeing to Lebanon since the start of the war in Syria, it is clear that the situation in the country is untenable and that substantial help is needed to avoid a complete breakdown, not only in terms of financial assistance, but also through improved resettlement tools, says Civil Liberties Committee Chair Claude Moraes, who this week headed a delegation to Beirut.

Lebanon is currently the country in the world with the highest number of refugees per capita: around one in four living on its territory is a refugee. Against this backdrop, a 7-strong delegation from the Civil Liberties Committee this week visited Lebanon to look into the situation for refugees on the ground.

"It is clear that Lebanon is reaching a saturation point", says Claude Moraes (S&D, UK). "Vital infrastructure all over the country, such as education and sanitation, is heavily affected by the influx of refugees which means that this is not just a refugee crisis, but one that affects the country overall and which could rapidly deteriorate. Lebanon has far surpassed the efforts of the EU in its response to the crisis and has coped remarkably well under very difficult circumstances. Humanitarian aid from the EU and others is highly needed to alleviate the unprecedented pressure the country is experiencing.

Poverty among the Syrian refugees is alarming and efficient policies on education and health care are more needed than ever. People are living under appalling conditions, in overcrowded apartments shared by several families in order to afford the rent or even in basement car parks, with no water, toilets or electricity. The issue of a $200 fee for residence permits has been mentioned as a reason for many to be staying illegally in the country which might make them vulnerable to exploitation in the labour market and elsewhere.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 16-09-28:

Turkiet/ Turkey denies protection to returning Syrians till sidans topp

A migrant swap deal with Ankara is progressing well despite returning Syrians being denied guaranteed protection status in Turkey, says the EU commission.

EU migration commissioner Dimitris Avramopoulos told reporters on Wednesday (28 September) that "adequate standards" were in place for those returned under the March deal.

But earlier in the day, the UN refugee agency (UNHCR) said not a single Syrian returned from Greece has been granted any temporary protection status, despite the "formal guarantees" under the EU's deal with Ankara.

"As we speak today, none of the Syrians that have returned to Turkey have got temporary protection," Vincent Cochetal, UNHCR's Europe director, told this website.

Turkey is also supposed to allow the UN agency access to facilities where the returning Syrians are temporarily sheltered.

But access to the centre has been blocked since a failed military coup in July.

"We thought we had permission, we were not given access. For us that is an important aspect of the safeguards," he said.

Speed up returns

Instead, Avramopoulos said they intended to "speed up returns" when asked how the fate of returned Syrians in Turkey and the UN agency blockade complies with his definition of "adequate standards".

"The situation within Turkey is exactly as it was before. Turkish authorities are providing Syrians with their support and help," he told Euobserver.

But the UNHCR is sending out an entirely different message.

Cochetal said the returnees were being forced through a security screening process that was taking too long.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena kommentar 16-09-18:

Internationellt/ Obamas toppmöte hoppet för asylrätten till sidans topp

Lisa Pelling

Cashar världens ledare upp för en selfie-chans med Obama?

Idag måndag 19 september samlas världens ledare till högnivåmöte i FN-skrapan i New York. Mötets tema är en av vår samtids mest brännande frågor: "stora flykting- och migrationsrörelser"

Världens migranter är fler än någonsin tidigare, och inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt, antalet har ökat med 50 procent sedan 2011. Nu när den globala flyktingkrisen bokstavligen talat sköljer upp på Europas stränder är det tydligare än på länge att världen inte förmår hantera "stora flykting- och migrationsströmmar" på ett värdigt sätt. Bara i år har 3 212 migranter drunknat på Medelhavet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Arena Idé: Ny podd | FN:s högnivåmöte om migration (Extern länk)

UNHCR 16-09-20: International solidarity in action at leaders' summit on refugees (Extern länk)

Regeringen 16-09-20: Tal av statsminister Stefan Löfven vid Leaders' Summit (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Vetenskapsradion 16-09-16:

Svenska skelett ska studeras för säkrare åldersbedömningar till sidans topp

Socialstyrelsen vill göra en studie om hur svenskars skelett växer beroende på etnicitet. Detta för att få pålitligare metoder för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.

- Vi ska titta på födda och folkbokförda i Sverige som inte har föräldrar som är födda utomlands. De ska jämföras med personer som har det, säger projektledaren Carl-Erik Flodmark, barnläkare och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

I våras gjorde Socialstyrelsen en granskning av de metoder för medicinsk åldersbedömning som finns. Myndigheten kom då fram till att bästa resultat fås genom att titta på knäleden med magnetkamera, men att mer forskning behövdes.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Kultur 16-09-20: Kritiserad ålderbestämning av skelett - intervju med historiker (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga av Roger Haddad (L): Resurser för genomförandet av åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 16-09-16:

Current migration situation poses separation risk for families till sidans topp

Refugee and migrant families risk being split up during the journey to the EU. Over a third of new arrivals in the past year were children, who often arrive unaccompanied as they become separated from their family. The latest FRA summary report on migration-related fundamental rights throws the spotlight on how the present situation is affecting family tracing and reunification.

Respect for family life is a fundamental right guaranteed in the EU. Family reunification is an important enabler of this and facilitates the longer-term integration of migrants into society. However, the current situation is putting this right to the test as some Member States have made reunification more difficult.

This report looks at the challenges and good practices related to family tracing and reunification that can help the development of effective rights-compliant solutions at EU and national level. Some of the main findings include:

1. Most Member States use the Red Cross' fundamental rights-compliant tool 'Trace the Face' to search for family members. Refugees and migrants mainly use social media networks, online databases and the Red Cross tool to trace family members.

2. However, practical obstacles impede family tracing. These include a lack of documentation among migrants, errors in processing names, the speed with which migrants move between countries, and the slow identification of those who have died crossing the Mediterranean. In addition, although national offices of the Red Cross play a leading role in family tracing, in most Member States there is no NGO specifically responsible for this.

3. There are no systematic and reliable data on how many asylum seekers arrive with or without their family, nor on the exact number of requests for family reunification.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

EU-domstolen / Migrationsverket 16-09-21:

Kan föräldern till EU-medborgare nekas uppehållstillstånd på grund av vandel? till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en sammanfattning av EU-domstolens dom den 13 september 2016 i mål C-165/14 (Rendón Marín), (stora avdelningen)

/Slutsatser:/ Det är inte förenligt med rörlighetsdirektivet och art. 21 FEUF att automatiskt neka uppehållstillstånd på grund av anmärkningar i belastningsregistret för en tredjelandsmedborgare, som är förälder och underhållsskyldig för ett barn som är unionsmedborgare, och som bor med barnet i en annan (mottagande) medborgarstat, då barnet uppfyller villkoren för uppehållsrätt.

I det fall barnet inte har uppehållsrätt, är det inte förenligt med art. 20 FEUF att neka uppehållstillstånd endast på grund av anmärkningar i belastningsregistret för en tredjelandsmedborgare, som är förälder och ensam vårdnadshavare för ett barn som är unionsmedborgare, om avslaget leder till att barnet måste lämna Europeiska unionen.

Bakgrund

Alfredo Rendón Marín är colombiansk medborgare bosatt i Spanien. Han har två minderåriga barn som han har ensam vårdnad om. Ett av barnen är spansk medborgare, det andra är polsk medborgare. De är födda i och har bott i Spanien hela sitt liv. Alfredo Rendón Maríns ansökan om uppehållstillstånd i Spanien avslogs eftersom han hade anmärkningar i belastningsregistret, vilket är obligatoriskt enligt spansk rätt. Han hade för ett brott år 2005 dömts till nio månaders fängelse, vilket år 2009 omvandlades till villkorlig dom.

Referatet i sin helhet med länk till EU-domstolens förhandsavgörande. (Extern länk)

Migrationsverket 16-09-13: Ett liknande ärende men där frågan är om föräldern kan utvisas på grund av ett brott (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-09-26:

Ny utvisningsmetod sågas till sidans topp

Migrationsverkets nya praxis där ensamkommande flyktingbarn utvisas då de fyller 18 får skarp kritik. Den bryter mot barnkonventionen, menar Vänsterpartisten Christina Höj Larsen.

- Jag tycker att det är väldigt allvarligt eftersom man på många sätt åsidosätter barnrättigheterna. Man pausar dem och sen när barnet fyller 18 då gör man dem till vuxna, säger Höj Larsen.

I morse berättade Ekot om Mohammad Nabavi, som snart fyller 18 år. Enligt tidigare praxis hade han med stor sannolikhet fått stanna i Sverige, eftersom hans asylärende avgjordes innan han hade fyllt 18.

Minderåriga som inte bedöms ha asylskäl och som inte tas emot i hemlandet fick nämligen som regel uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. Men det gäller inte längre.

I ett rättsligt ställningstagande ändrade Migrationsverkets ledning i juli den praxis som gällde dessa minderåriga, med hänvisning till den nya asyllagen, som gått över till att bara bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.

Ensamkommande 16- och 17-åringar kommer enligt den nya praxisen att få tillfälliga uppehållstillstånd och utvisas när de blir 18. Detta gäller även när barnet är ännu yngre och myndigheterna tror att man kommer att hitta deras föräldrar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-09-26: Fler unga asylsökande kan avvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 16-09-22:

"Vi kan stoppa de brutala utvisningarna" till sidans topp

Många som har kommit till Sverige har redan hunnit lära sig mycket här, och är på god väg att integreras. Ändå ska de utvisas, till en framtid som inte finns. Men vi kan ändra på reglerna en gång till, skriver företagaren Erik Nygårds.

Den 12 november 2015 stängde Sverige sina gränser. Från en dag till en annan blev det nästan omöjligt att ta sig in i Sverige som flykting. Passkontroller infördes. Regeringen hotade till och med att stänga Öresundsbron. Läget var kritiskt. Åtgärderna visade sig vara brutalt effektiva och antalet asylsökande har därefter sjunkit dramatiskt. Inflödet av asylsökande är idag så lågt att det är i nivå med de lägsta flyktingtalen under hela 2000-talet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Therese Alfredsson i ETC debatt 16-09-22: Vi måste protestera mot Migrationsverkets utrensning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-09-27:

Så jobbar Migrationsverket med ensamkommande barns asylprövning till sidans topp

Flera medier har nyligen uppmärksammat asylärenden om ensamkommande barn som närmar sig 18 år. Eftersom regelverket är komplext vill Migrationsverket klargöra vad som gäller.

Vid en asylansökan prövas först om den sökande har ett skyddsbehov.

- Det är något som majoriteten av de ensamkommande barnen idag har visat sig ha när Migrationsverket gör sin bedömning, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

Han eller hon beviljas då ett uppehållstillstånd.

Om den minderårige inte har ett individuellt skyddsbehov, men samtidigt inte har familj, förmyndare eller sociala myndigheter som kan ta emot och sörja för omvårdnaden, är utgångspunkten att han eller hon beviljas ett uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder.

Ett sådant är enligt lagen tidsbegränsat som huvudregel.

Beroende på hur barnets situation ser ut kan hindret, tillsammans med andra omständigheter, ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. När det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut, finns möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd.

I vissa situationer kan det vara så kort tid kvar till att den sökande blir 18 år att det blir svårt att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det kan då bli aktuellt att avslå ansökan och besluta om utvisning med uppskjuten verkställighet.

Går att överklaga

- Det är viktigt att komma ihåg att det då ska röra sig om en person utan skyddsbehov och att omständigheterna inte heller har visat sig vara sådana att personen kan få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Det går också att överklaga ett sådant beslut till domstol, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-09-20:

Svårare för svårt sjuka asylsökande att få stanna till sidans topp

Efter att asylreglerna skärptes den 20 juli har det blivit svårare för allvarligt sjuka asylsökande att få stanna i Sverige. Ett nytt villkor har tillkommit för att få asyl för särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och det gör att betydligt färre kommer att nå upp till kraven. Nu börjar de första ärendena avgöras enligt den nya lagen.

76-åriga och svårt Parkinson-sjuka Mastura, som inte vill framträda med efternamn, kommer från Kabul i Afghanistan och sökte asyl i Sverige i början av förra året. Handläggningen drog dock ut på tiden, och nu ska hon prövas mot de hårdare reglerna för synnerligen ömmande omständigheter.

- Jag kan inte klara mig själv, jag kan inte ta på mig mina egna kläder, jag kan inte gå på toaletten själv, säger Mastura under sin vita slöja.

Advokaten Enar Bostedt har jobbat med asylmål i 26 år och han är Masturas ombud. Och han är arg. Trots flera påstötningar och begäran om att Masturas fall borde hanteras med förtur, så har ärendet blivit liggande. Och därmed har också hennes chanser att beviljas uppehållstillstånd påtagligt försämrats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-09-27:

Amina blev slagen av sin man - hotas av utvisning till sidans topp

Amina blev misshandlad av sin man. Efter att ha blivit tvingad att skriva under skilsmässopapper hotas hon nu av utvisning. Många drabbade kvinnor känner inte till lagen som gör att de kan få stanna.

Utlänningslagen ger gifta eller sammanboende personer som är här med tillfälligt uppehållstillstånd rätt att stanna permanent om de kan visa att de utsätts för våld i relationen. Men många som är drabbade känner inte till lagen, menar kvinnojourer och jurister P4 Göteborg pratat med.

Amina, som vi väljer att kalla henne, sitter på förvaret hos Migrationsverket och ska utvisas till Pakistan. Hade hon polisanmält sin man för misshandel hade chanserna att stanna i Sverige varit större.

- Han slog mig flera gånger. Det kändes inte bra, men vad skulle jag göra, säger Amina.

Amina möter mig i besöksrummet på Migrationsverket. Hon är 32 år gammal och har bott i landet i snart fyra år. Amina gifte sig med en man som hon knappt kände i Pakistan. Kort efter att hon kom till Sverige började en fysisk och psykisk misshandel, som hon inte polisanmälde.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-10-03: Utvisningen stoppas - Aminas fall prövas igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-09-23:

Han är en av de bästa i sitt yrke - ska utvisas till sidans topp

Han är högutbildad, har bostad i Stockholm och sägs tillhöra de skickligaste i Sverige inom sitt yrke.

Men nu ska Tayyab Shabab utvisas till Pakistan - efter en miss av hans tidigare arbetsgivare.

Tayyab har fyra veckor på sig att lämna Sverige.

- Jag känner stor oro och ängslan, säger han.

Med en kandidatexamen i datakunskap i ryggsäcken kom Tayyab Shabab, nu 27, till Sverige från Pakistan som student i slutet av augusti 2013.

Han siktade mot högre studier och hamnade sedermera på Linnéuniversitetet i Växjö där han påbörjade mastersprogrammet i datavetenskap.

Numera har Tayyab sin fru i Sverige och han bor i en lägenhet i centrala Stockholm.

Han har även en tillsvidareanställning hos Dynamo, enligt företagets egen utsago en av Sveriges snabbast växande utvecklare av appar och mobila lösningar.

Tayyab rankas som en av företagets mest lovande utvecklare - en nyckelperson - och en av de vassaste av sitt slag i hela Sverige.

- Han jobbar nu med att utveckla komplexa system för att börsen ska fungera i realtid. Han besitter en nästintill unik kompetens med det han kan, säger Mathias Plank, grundare och vd på Dynamo.

Men nu ska Tayyab och hans fru utvisas tillbaka till Pakistan.

"Det är en tragedi"

När Tayyab ansökte om förlängning av sitt arbets- och uppehållstillstånd i våras uppstod nämligen problem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 16-09-23:

100 nya förvarsplatser inrättas till sidans topp

Migrationsverket inrättar 100 nya förvarsplatser runt om i landet som ska täcka behovet tillfälligt. Majoriteten är platser som tidigare var beredskapsplatser.

- Det här är en lösning på runt tre års sikt, säger Torbjörn Nyberg, avdelningschef för förvars?verksamheten vid Migrationsverket.

Det var i våras som Migrationsverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram 100 tillfälliga platser från och med den 1 oktober.

Kriminalvårdens förslag var inledningsvis anstalten i Malmöstadsdelen Kirseberg, som under en längre tid stått tom. Det har dock visat sig att anstalten kräver en omfattande renovering och ombyggnation för att kunna tas i bruk.

- Vi bedömer att det kommer att dröja innan Kirsebergsanstalten kan bli aktuell som förvar. Vi utreder frågan fortfarande, säger Torbjörn Nyberg.

Fem orter

Det finns 257 ordinarie förvarsplatser vid fem orter i Sverige: Åstorp, Göteborg, Flen, Märsta och Gävle. De beredskapsplatser som nu blir tillfälliga förvarsplatser finns vid samtliga förvarsorter i Sverige. Beredskapsplatser är extra platser utöver ordinarie platser som med kort varsel kan beläggas vid tillfälliga behov.

- Det här innebär förstås att det blir trängre på förvaren, om platserna fylls upp. För att kunna upprätthålla säkerheten och tryggheten för förvarstagna och personalen kommer vi därför att öka personalbemanningen, säger Torbjörn Nyberg.

De tillfälliga platserna kommer att användas fram till dess att Migrationsverket, i samarbete med Kriminalvården och polisen har inventerat var det går att få fram 100 ordinarie platser, något som också ingår i regeringsuppdraget. Utredningen kommer att lämnas till regeringen den 30 november.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 16-09-17:

JO kritiserar utvisning av homosexuell man till Uganda till sidans topp

Mannens asylsansökan beviljades inte och skulle omprövas, trots det utvisades han till Uganda. Nu riktar JO skarp kritik mot Stockholmspolisen.

Mannen som är medborgare i Uganda sökte asyl i Sverige 2012. Migrationsverket beslutade att inte ge mannen asyl och han skulle därför avvisas till Uganda.

Innan beslutet hade verkställts hade en ny lag trätt i kraft i Uganda som klart försvårade homosexuellas situation i landet. Lagen innebar bland annat att homosexuella kunde straffas med livstids fängelse.

Mot bakgrund av detta beslöt Migrationsdomstolen att Migrationsverket på nytt skulle pröva mannens asylansökan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

JO:s sammanfattning av ärendet 16-09-15 (Extern länk)

Hämta beslutet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-09-19:

Små chanser för felaktigt utvisad: "En rättsskandal" till sidans topp

Myndigheterna begick flera fel när en homosexuell man felaktigt utvisades till Uganda, slog JO nyligen fast. Men trots att polisen och Migrationsverket erkänner att man gjort fel är chanserna små för 36-åringen att få visum till Sverige för att få sitt ärende prövat på nytt, tror Louise Dane, forskare inom migrationsrätt.

Som SvD tidigare berättat utvisades mannen i juli 2014 till Uganda, hans hemland, där homosexualitet är förbjudet. Tre dagar innan resan hade utvisningen stoppats av Migrationsdomstolen, något polisen missade. Nu lever han gömd i Uganda.

36-åringens ombud, Stig-Åke Petersson på RFSL, hoppas att ambassaden i Uganda kommer att bevilja mannen ett visum till Sverige. På så sätt kan han få sitt ärende prövat på nytt av Migrationsverket. Men en sådan åtgärd är extremt ovanlig.

För medborgare i Uganda krävs visum för att ta sig till Schengenområdet, och sådana viseringar utfärdas inte om personen ifråga kan misstänkas vilja söka asyl.

Däremot finns möjligheten att Migrationsverket och regeringen utfärdar ett så kallat nationellt visum, säger Louise Dane, doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

- Nationella viseringar är knutna till färre regler än Schengenviseringar, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Stig-Åke Petersson i QX 16-09-22: "Jag är tyvärr pessimistisk om flyktingpolitiken" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europe Online 16-09-27:

Italien/ NGOs denounce Italy's "Nazi-style" migrant repatriations to Sudan till sidans topp

Italy has started a "Nazi-style" policy of mass migrant repatriations to Sudan based on a secret police cooperation deal, in flagrant breach of international law, human rights groups said on Tuesday.

Last month, Italian police stopped about 50 irregular migrants from Sudan at Ventimiglia, a town on the border with France. They were put in a European Union-funded hotspot detention centre and 48 of them were flown back to Khartoum within a matter of days.

"We are returning people to genocidal governments," the director of Amnesty International's Italian branch, Gianni Rufini, said in Rome. "It's bit like having about 50 German Jews in 1943 and sending them back to Germany," he added.

Rufini spoke at a press conference in the Italian Senate in Rome organized by Tavolo Nazionale Asilo, a coalition of non-governmental organizations (NGOs) that deal with migration issues and criticize restrictive border policies.

Filippo Miraglia from ARCI, another speaker at the event, qualified Italian authorities' actions as "Nazi-style."

Rufini and others said Sudan cannot be considered a safe country for migrant returns because its president, Omar al-Bashir, is a fugitive from the International Criminal Court, which had him indicted on genocide charges.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-09-14:

Kenya/ Involuntary Refugee Returns to Somalia till sidans topp

Kenya's repatriation program for Somali refugees, fueled by fear and misinformation, does not meet international standards for voluntary refugee return. Many refugees living in Kenya's sprawling Dadaab camp, home to at least 263,000 Somalis, say they have agreed to return home because they fear Kenya will force them out if they stay.

In May 2016, the Kenyan government announced plans to speed up the repatriation of Somali refugees and close the Dadaab camp in northeastern Kenya by November. Kenyan authorities, with officials from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), then stepped up a 2013 "voluntary" repatriation program

During an August 2016 visit to Dadaab by Human Rights Watch, refugees described intimidation by the Kenyan government, silence over alternative options that would allow them to remain in Kenya, inadequate information on conditions in Somalia, and a US$400 UN cash grant they would forfeit if they were deported later this year. The refugees said that these factors were prompting many camp residents to return now to Somalia, where they face danger, persecution, and hunger.

"The Kenyan authorities are not giving Somali refugees a real choice between staying and leaving, and the UN refugee agency isn't giving people accurate information about security conditions in Somalia," said Bill Frelick, refugee rights director at Human Rights Watch. "There is no way these returns can be considered voluntary."

The 1951 Refugee Convention prohibits refoulement, the return of a refugee "in any manner whatsoever" to a place where their life or freedom would be threatened. Refoulement occurs not only when a refugee is directly rejected or expelled, but also where indirect pressure on individuals is so intense that it leads them to believe that they have no practical option but to return to a country where they face serious risk of persecution or threats to their lives and safety.

(...)

Hela rapporten (Extern länk)

Video: Camp Closure in Kenya Leaves 260,000 Somali Refugees Without Options (Extern länk)

UNHCR 16-09-19: UNHCR's Statement on a Report Published by Human Rights Watch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Nyheter 16-09-22:

Över 12.000 efterlysta - gömmer sig undan utvisning till sidans topp

12.350 personer som ska utvisas eller avvisas är just nu efterlysta i Sverige. Polisen slår nu larm om att de inte mäktar med uppgiften, och har efter en genomgång av de senaste tre årens ärenden konstaterat att de bara klarar upp en tredjedel av dessa ärenden. - Vi klarar inte av vår uppgift, säger Per Löwenberg, gruppchef för gränspolissektionen, till SVT Nyheter.

Enligt polisen är över 12.000 människor efterlysta för att ha gömt sig i Sverige när de fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

- Det här är personer som vi har fått i uppgift att utvisa, säger Per Löwenberg, gruppchef för gränspolissektionen.

Dagens lagstiftning gör det svårt för polisen att hinna med alla utvisningsbeslut.

- Efter fyra år preskriberas ett beslut. Så ett stort antal av dessa ärenden preskriberas utan att vi har hittat personen, säger Per Löwenberg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-09-22:

"Allt jag vill är att ge mina barn en trygg framtid" till sidans topp

De flydde från krig, kaos och en släkt som försökte bränna upp dem levande för att de trotsat religionen. Barnfamiljen från Västbanken hoppades att de skulle få ett nytt liv i Sverige. Men Migrationsverket sa nej och drömmen krossades. - De kommer att döda oss om vi kommer tillbaka, säger en av de över 12.000 personer som fått avslag på sin ansökan om asyl och som nu gömmer sig för polisen.

Precis som många andra migranter som fått avslag på sin ansökan om asyl valde familjen att stanna ändå. Polisen efterlyser just nu över 12.000 personer som gömt sig.

Nu lever familjen ett liv utanför det vanliga samhället. Mamma, pappa och tre barn i dagisåldern.

- Jag vill ha ett tryggt liv och jag vill rädda mina barns liv, berättar pappan för SVT Nyheter.

"Det finns inget efter i morgon"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Tidningen Syre 16-09-23:

Asylrörelsen reser sig ur askan till sidans topp

Från medgång och hopp till ett nattsvart mörker på några veckor. Efter regeringens omsvängning i migrationspolitiken förra hösten stakar asylrättsrörelsen nu ut vägen framåt. Syre mötte Mikael Leyi från Flyktinggruppernas riksråd för ett samtal om möjligheterna att få pendeln att svänga ännu en gång.

I blickfånget: Mikael Leyi - Flykting- och asylgruppernas riksråd (Farr)

Sällan har politiska åtgärder så snabbt gett så tydlig effekt som den nya migrationspolitiken. Först satte id-kontroller stopp för flertalet flyktingar. Sedan infördes tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening blev en omöjlighet för de flesta. Nu söker mindre än 500 personer i veckan asyl i Sverige, jämfört med 10?000 under några veckor förra hösten. Och där är vi nu, med nålsögon till gränser och en flyktingdebatt med fokus på problem. Hur kan asylrättsrörelsen agera?

- Vårt opinionsbildande uppdrag har aldrig varit viktigare. Nu gäller det att få regeringen att hålla fast vid att den nya lagen ska vara tillfällig, säger Mikael Leyi.

Ideologisk strid

En återgång till de tidigare reglerna redan vid den utvärdering regeringen ska göra valåret 2018 tror Mikael Leyi blir svårt att uppnå. Troligen vill regeringen undvika en hård ideologisk strid om flyktingpolitiken i valrörelsen. Däremot hoppas han att den interna opinionen i S och MP ska få en återvald Löfven-regering att stå vid sitt ord och låta inskränkningarna bli en parentes.

Inte minst i socialdemokratiska sidoorganisationer som SSU, S-studenter och Tro och solidaritet har kritiken mot den omsvängda migrationspolitiken varit frän, påpekar Mikael Leyi som själv är socialdemokrat. Och konflikten är inte ny inom socialdemokratin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

FARR 16-09-27: Just nu i FARR:s medlemsforum diskuteras utvisningarna av ensamkommande barn till Afghanistant (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-09-22:

Kyrkan hjälper gömda migranter till sidans topp

Svenska kyrkan har flera insatser för att hjälpa de tusentals migranter som gömmer sig i Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan. - Ibland är det så att lagar och regler också stjälper människor, säger Anna Ramén, diakon i Linköping.

Över 12.000 migranter är efterlysta för att ha gömt sig i Sverige efter att de fått nej på sin ansökan om asyl, det visar nya siffror från polisen som SVT tagit del av.

- Många människor som lever på det här sättet lever under en stark press och stress, man vet inte vad som ska hända och många mår väldigt dåligt, säger Anna Ramén, diakon i Linköping.

En av få instanser de kan vända sig till för att få stöd och hjälp är Svenska kyrkan.

- Det kan vara i form av en matkasse eller hjälp med mediciner, säger Anna Ramén.

I Linköping uppskattar hon att mellan 500 och 1000 personer lever gömda.

- Det är så många att den hjälp vi kan erbjuda inte räcker till, det är absolut inte så att vi möjliggör en vistelse i Sverige, säger Anna Ramén.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Volontärbyrån 16-09-23:

Ett år senare - ideella organisationer ropar fortfarande efter volontärer i Stockholm till sidans topp

I september i fjol exploderade svenskarnas engagemang för nyanlända. Den ideella verksamheten Volontärbyråns sajt gick ner för att så många sökte volontäruppdrag, och många organisationer vittnade om ett enormt engagemang. Men trots att behovet av volontärer ännu är mycket stort verkar det som att svenskarnas engagemang har svalnat.

-Under hösten hade Volontärbyrån nio gånger fler intresseanmälningar än normalt, säger Anna Snell, Volontärbyrån. Just nu finns det runt 60 volontäruppdrag i Stockholmsområdet som rör integration, och intresseanmälningarna kommer inte alls in lika snabbt som de gjorde förra året.

Den bilden bekräftas av bland andra Internationella Bekantskaper, som bland annat driver språkkaféer och läxhjälpsverksamhet. Under förra hösten tog organisationen emot långt fler förfrågningar från volontärer än normalt. Nu får de mycket färre volontärer till verksamheterna, trots att behovet av frivilliga krafter fortfarande är stort.

-Förra hösten var trycket så hårt att vi inte kunde ta emot alla som ville hjälpa till, säger Andreas Bjunér, verksamhetsansvarig för Internationella Bekantskapers språkstöd. Den här hösten är situationen den omvända. Nu när vi behöver fler volontärer än någonsin har intresset gått ner och antalet som hör av sig är långt färre än det var för ett år sedan. Inom språkstödet, där jag främst verkar, finns en oro att vi inte ens ska kunna hålla kvar vårterminens aktivitetsnivå på våra samarbetsskolor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnens Ungdomsförbund 16-09-15:

Eglantyne Jebb-priset till Sanna Vestin till sidans topp

Rädda Barnens Ungdomsförbund har valt att instifta ett pris till minne av grundaren av Rädda Barnen, Eglantyne Jebb. Detta pris kommer att delas ut varje år på Barnrättskongressen, till en eller två personer som har gjort särskilda insatser för barns rättigheter eller barns situation.

Nomineringen lyder:

"Tack vare Sannas osläckliga törst och passion för rättvisa, flyktingars rättigheter och rätten till asyl har många liv lyckats räddas. Hennes roll i Flyktinggruppernas riksråd men även som proffsaktivist har satt ton i svensk migrationspolitik. För barnrättsrörelsen har Sanna varit en sann inspiration.

Sanna har i sin aktivism många gånger lyft respekterandet av barns rättigheter och barnkonventionen i sin kamp för asylrätt. Rädda Barnens Ungdomsförbunds medlemsrörelse ser upp till Sanna Det är en ära för Rädda Barnens Ungdomsförbund att tilldela det första priset i Eglantyne Jebbs minne till Sanna Vestin."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vänsterpartiet 16-09-23:

Anita D'Orazio-stipendiet 2016 gick till Inger Hassler till sidans topp

Utdelare var Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ordförande, som poängterade att det var en ära att få dela ut detta pris, särskilt med tanke på läget i världen idag.

Inger Hassler har i mer än 30 års tid arbetat ideellt med asylsökande och gömda flyktingar i Flen, Sörmland och världen. Med ett stort och outtröttligt engagemang, bland annat som flyktingombud för Amnesty, har hon hjälpt människor på flykt och skapat opinion mot omänskliga asylbeslut. Ingers solidaritet och medmänsklighet har inte stannat vid landgränser, även i de fall då utvisning skett har hon med insamlingar och egna medel stöttat familjer när de tvingats tillbaka till de länder de flytt från.

För sitt mångåriga arbete tilldelades hon idag Anita D'Orazio-stipendiet 2016 på 10 000 kronor.

Med på utdelningen var också Anita D'Orazio själv, sedan många år den pådrivande kraften i arbetet på Fristadsfonden. Just idag fyllde Anita D'Orazio 80 år och även hon uppvaktades med blommor och sång.

Se artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

if 16-09-21:

Ifs Säkerhetsnål uppmärksammar arbete för unga ensamkommande till sidans topp

Försäkringsbolaget If delar ut stipendiet Säkerhetsnålen till Omid Mahmoudi, 22, grundare av föreningen Ensamkommandes Förbund. Han mottar stipendiet för sitt engagemang kring att hjälpa nyanlända ungdomar att integreras i samhället. Prisutdelare är ordföranden i Svenska FN-förbundet Aleksander Gabelic.

Omid Mahmoudi, 22 och en av grundarna av Ensamkommandes Förbund, tar emot Ifs Säkerhetsnål på 50 000 kr.

- Det är en stor ära att ta emot stipendiet Ifs Säkerhetsnål. I forum där det pratas om ensamkommandes rättigheter har ofta de asylsökande själva saknats. Vi finns för att ge dem en röst och på så vis bidra till bättre integration och representation på lika villkor, säger Omid Mahmoudi.

Omid Mahmoudi tillhörde den förtryckta minoritetsgruppen hazarer och flydde ensam som 16-åring till Sverige från Afghanistan 2011. Året därpå startade han Ensamkommandes Förbund tillsammans med Omid Akabari, Ali Yousefi, Abbas Jafari och Farhad Abbaszadeh, Förbundets syfte är att göra ensamkommandes röst hörda i samhället och bidra till integration genom sociala nätverk. Idag har förbundet 14 lokalföreningar över hela landet.

Knappt fyllda 18 år hade Omid Mahmoudi också skrivit självbiografin "Oskyldiga brottslingar - ögonblicksbilder från Kabul och en evighetslång flykt" som handlar om Afghanistan och flykten därifrån.

Sedan han kom till Sverige har Omid Mahmoudi också startat flera företag, bland annat inom utbildning, familjeplacering och stödboende samt tolkförmedling.

- Omid Mahmoudi har lyckats använda sina erfarenheter från en svår uppväxt och en farlig flykt från hemlandet till att bidra till att många unga ensamkommande får förutsättningar för en bättre och ljusare framtid i Sverige. Jag är stolt över att tilldela honom stipendiet Ifs Säkerhetsnål 2016, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Kvällsposten 16-09-18: Omid prisas för sitt jobb med flyktingbarn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-09-22:

Ryssland/ Vann Livelihoodpriset - Gannusjkina skänker prispengarna till migranter till sidans topp

Ryska människorättsaktivisten Svetlana Gannusjkina, som blev en av Right Livelihood-vinnarna, ska ordna skydd för migranter och flyktingar för prispengarna.

- Självklart är jag väldigt glad över priset och för pengarna ska vi ordna skydd för migranter och flyktingar, främst riktat till kvinnor med små barn. Tack vare pengarna kan vi ge stöd med boende, medicinsk hjälp och annat, säger Svetlana Gannusjkina på telefon från en internationell konferens om migrationsfrågor.

74-åriga Gannusjkina är känd för att i mer än 40 år ha arbetat för mänskliga rättigheter. Hon har startat tre organisationer, som inte bara stöder flyktingar utan också migrantarbetare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EUobserver 16-09-27:

The EU's new offer to Africa till sidans topp

The European Commission's plan for a multi-billion African investment vehicle was one of few highlights in Jean-Claude Juncker's often turgid state of the Union speech earlier this month.

As with the original European Fund for Strategic Investments (EFSI), the main plank of the Juncker commission's economic policy, there's not much hard cash behind the initiative.

The investment vehicle will be based on a €1.5 billion guarantee from the EU budget, and a further €1.85 billion from the European Development Fund and EU budget. It will subsume the existing EU-Africa Infrastructure Trust Fund, which has paid out more than 90 grants to infrastructure projects since 2007.

EU officials hope that the seed capital and new guarantees, which will allow the European Investment Bank (EIB) to cover €750 million of potential losses, will persuade private firms to fund riskier projects in sub-Saharan Africa.

African investment based on blending small amounts of public money with private capital is not new. The EIB has been steadily expanding its operations in sub-Saharan Africa over the past decade.

Sweetening the pill

The EIB is not the only player in an expanding market. In Europe alone, the consolidated portfolio of European Development Finance Institutions (EDFI) members jumped from €10 billion to €28 billion between 2003 and 2014. The big international players are the World Bank's International Finance Corporation, the African Development Bank, along with the French, German and Japanese development agencies.

So what's the big deal?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-09-15:

MEPs urge EU countries to take more asylum-seekers from Italy, Greece and Turkey till sidans topp

EU countries must honour their pledges to accept refugees relocated from Greece and Italy, to relieve migratory pressure on these two "frontline" countries, and at the same time discourage irregular entries by opening up legal and safe routes to the EU, MEPs said on Thursday.

In a non-binding resolution approved by 470 votes to 131, with 50 abstentions, Parliament rejected a European Commission proposal to take 54,000 places from a scheme for relocating asylum seekers from Greece and Italy to other EU member states, and use them to resettle Syrian refugees from Turkey in the EU instead, as part of the migration deal agreed between Turkey and EU leaders last March.

Under the Commission proposal, EU countries could deduct Syrian refugees needing international protection who they take in from Turkey from the numbers of asylum-seekers whom they have pledged to relocate from Greece and Italy.

The deal between Turkey and EU leaders requires the EU to take in one Syrian refugee from Turkey for each Syrian returned from the Greek islands to Turkey.

Parliament objects that the intra-EU relocation scheme should not be mixed up with the resettlement one, which involves a non-EU country. "Resettlement should not take place at the expense of relocation", says the text prepared by Ska Keller (Greens, DE). MEPs note that the need for emergency relocation from Greece and Italy to other EU member states is expected to remain high, pointing to the urgent humanitarian situation in Greece and the risk of deterioration in Italy.

During the debate in plenary, Ms Keller underlined that the relocation scheme is a true solidarity instrument that "needs to be strengthened, not watered down". The problem, she added, is that member states are "simply not doing enough" and complained that some countries have not even taken a single refugee.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 16-09-13: UNHCR urges European States to increase pledges, pace and expand relocation of asylum-seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

the Independent 16-09-19:

Sweden wants the EU to punish member states who don't take refugees till sidans topp

The European country that last year was among the top recipients of refugees relative to its population wants the European Union to punish other member states that fail to honor their burden-sharing pledges.

Sweden introduced ID checks at its borders in January after taking in some 163,000 asylum seekers from war-torn countries like Syria and Iraq. On a per capita basis, Sweden accepted almost three times as many applications as Germany, whose population is eight times bigger.

"The EU is big enough to take in many more refugees than it has actually taken, but it's impossible if only a few countries are doing so," Sweden's minister for EU affairs, Ann Linde, said in an interview in Montreal on Thursday.

Sweden's criticism comes amid a debate over new EU rules designed to address the uneven distribution of migrants following the biggest influx since World War II.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-09-28:

EU:s flyktingkvoter "politiskt döda" till sidans topp

Slovakiens premiärminister Robert Fico säger nu att EU:s beslut om att alla EU-länder ska ta emot en kvot med asylsökande är "politiskt dött", och han verkar ha stöd från ledande EU-politiker som Angela Merkel. Länder i Östeuropa ska kunna betala eller skicka gränsvakter till andra EU-länder istället för att ta emot flyktingar i sina egna länder.

Slovakien är just nu ordförandeland inom EU och premiärminister Robert Fico gjorde sina uttalanden i går efter överläggningar inom den så kallade Visegrad-gruppen med Ungern, Slovakien, Tjeckien och Polen.

- Flyktingkvoterna splittrar EU, och därför tror jag att de politiskt är slut, sa Robert Fico i går.

Positivt enligt Merkel

Visegrad-länderna föreslår "flexibel solidaritet". Länder som inte vill ta emot flyktingar ska istället kunna betala till EU:s flyktingpolitik och på så vis bidra till flyktingläger i till exempel Grekland. Ett alternativ är att skicka personal till EU:s gränsbevakningsstyrka.

Både EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Tysklands förbundskansler Angela Merkel har uttalat sig positivt om Visegrad-ländernas förslag.

- Det är möjliga lösningar och det är ett positivt förslag, har Angela Merkel sagt.

"Solidaritet kan inte tvingas fram"

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa i sitt tal inför EU-parlamentet om läget inom EU att det visat sig solidaritet måste vara frivillig, solidaritet kan inte tvingas fram. Det tolkades som att EU-kommissionen inte längre lika hårt driver kravet på kvotfördelning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-09-14:

Kommissionen strävar efter starkare yttre gränser till sidans topp

- Att vi visar tolerans får inte ske på bekostnad av vår säkerhet. Vi måste veta vem som passerar våra gränser. Vi kommer att försvara våra gränser med den nya europeiska gräns- och kustbevakningen. Vi kommer att försvara våra gränser med strikta kontroller av alla som passerar dem, sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen 2016.

I samband med ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016 beskrev kommissionen i dag hur EU kan stärka säkerheten i Europa genom att förbättra informationsutbytet i kampen mot terrorism och genom att förstärka de yttre gränserna. De föreslagna åtgärderna innefattar bland annat att den europeiska gräns- och kustbevakningen ska vara insatsberedd tidigare, ett snart antagande och genomförande av ett EU-system för in- och utresor och kommande förslag om att skapa ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd. Dessutom, som en del av kommissionens insatser för att bana väg för en verklig och effektiv säkerhetsunion, föreslås det i meddelandet att man vidtar ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av resehandlingar mot förfalskningar och för att stärka Europols europeiska centrum mot terrorism.

Läs mer och hämta meddelandet (Extern länk)

Europeiska Unionens Råd 16-09-14: Slutligiltigt godkännande av nya myndigheten för gräns- och kustbevakning, läs och hämta förordningarna (Extern länk)

EU-kommissionen 16-09-20: Commission awards €108 million to Bulgaria for border and migration management (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 16-09-21:

Balkan leaders pledge to keep out migrants till sidans topp

Leaders along the Western Balkan migratory route, which saw 1 million people pass through last year on their way to Germany and northern Europe, pledged not to let the influx repeat this year ahead of a migration summit in Vienna on Saturday (24 September).

Austria's chancellor and foreign minister on Tuesday urged joint EU action on tightening Europe's external borders and sending aid to countries where most migrants leave from.

The chancellor, Christian Kern, a social democrat, and foreign minister, Sebastian Kurz, a conservative, spoke on Tuesday (20 September) in the sidelines of the UN general assembly in New York.

"There is now an understanding in the European Union that we have to stop the flow of illegal migrants, and that we need border controls to our external borders," Kurz said, according to the AP news agency.

Both Austrian coalition parties are under pressure from the far-right Freedom Party, which leads in polls ahead of a presidential election in December.

But Kurz downplayed that role of the far-right in Austria's increasingly tough stance on migration and borders.

"I don't think this is a far-right position. It's a necessary position," Kurz said.

Kern has convened a regional summit for Saturday to harmonise policies.

German's chancellor Angela Merkel and Hungarian prime minister Viktor Orban, seen as leaders of opposing camps in Europe's debate on how handle the refugee crisis, will attend the event.

In the meantime, the EU is gearing up to launch the European Border and Coast Guard on 6 October in Bulgaria.

The border force will pool member states' resources and help those countries which are most affected by the refugee influx.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EU Concilium 16-09-16: Bratislava Declaration and Roadmap (Extern länk)

Deutsche Welle 16-09-24: EU's Tusk demands closure of Balkan route to refugees 'for good' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Stockholm 16-09-30:

Remissvar: asylprocedurförordning, skyddsgrundsförordning och mottagandedirektiv till sidans topp

Remissvar: EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning och skyddsgrundsförordning

Remissvar: EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

Hämta yttrandet om förordningarna (Extern länk)

Hämta yttrandet om mottagandedirektivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-09-15:

Ny europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare till sidans topp

EU-kommissionens förslag om att införa ett standardformat för den europeiska resehandlingen, som ska snabba på processen med återsändande av tredjelandsmedborgare som vistats irreguljärt inom EU, antogs av kammaren på torsdag. Ett viktigt mål för parlamentet har varit att stärka resehandlingens säkerhetsdetaljer, för att öka acceptansen för dokumentet i tredjeländer. Innan den nya förordningen kan träda i kraft måste den officiellt godkännas av EU-ländernas ministerråd.

Resolutionen, som utarbetats av Jussi Halla-aho (ECR, FI), understryker att den nuvarande enhetligt utformade resehandlingen för återsändande av tredjelandsmedborgare inte är allmänt accepterad av myndigheter i tredjeländer, bland annat på grund av de otillräckliga säkerhetsdetaljerna i dokumentet.

- Att så få beslut om återsändande av tredjelandsmedborgare i dag verkställs underminerar både trovärdigheten och legitimiteten för den europeiska asyl- och invandringspolitiken, särskilt i EU:s medborgarnas ögon. Det leder också till att de existerande asylsystemen missgynnas. Ett nytt standardformat för den europeiska resehandlingen för återsändande av tredjelandsmedborgare som visats irreguljärt inom EU må heller inte vara en magisk lösning på problemen, men det är ett viktigt steg i rätt riktning om vi ska kunna upprätthålla våra lagar och leva upp till tagna beslut, sa Jussi Halla-aho under debatten i kammaren.

Texten antogs med 494 ja-röster,112 nej-röster och 50 nedlagda röster.

Siffror från EU-kommissionen visar också att mindre än 40 procent av det totala antalet beslut om återsändande som utfärdades av EU-länderna år 2014 verkställdes.

Förbättrade säkerhetsdetaljer

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Den antagna resolutionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 16-09-14:

Accenture study finds internet, mobile connectivity a lifeline for refugees till sidans topp

Refugees view access to a mobile phone and internet as being critical to their safety and security and essential for keeping in touch with loved ones. Many refugees regard a connected device as being as vital to them as food, water or shelter, according to a new report from UNHCR, the UN Refugee Agency, and Accenture (NYSE: ACN).

The report, "Connecting Refugees: How Internet and Mobile Connectivity Can Improve Refugee Well-being and Transform Humanitarian Action," is based on research undertaken in 44 countries on four continents. It shows that for many refugees a connected device is a lifeline and a critical tool for self-empowerment.

Unsurprisingly, affordability is often a barrier to connectivity. Refugees living in urban areas tend to have similar access to mobile networks as other urban populations, but for refugees in rural locations the picture is very different, with only one in six refugees located in areas with 3G access, and one in five rural refugees having no mobile coverage at all - significantly lower than for the population at large. This effectively prevents many refugees from participating in the cultural, educational, and economic activity that connectivity affords.

"In the world we live in today, internet connectivity and smart phones can become a lifeline for refugees, providing an essential means for them to give and receive vital information, communicate with separated family members, gain access to essential services, and reconnect to the local, national and global communities around them," said Filippo Grandi, United Nations High Commissioner for Refugees. "Most importantly, connectivity can help broaden the opportunities for refugees to improve their own lives and pursue a vision of a future that would otherwise be denied to them."

Key Findings

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN News kommentar 16-09-16:

The hidden failure of Europe's migration policy billions till sidans topp

By Kristy Siegfried

It's tempting to think that Europe's migrant and refugee "crisis" is largely behind us, that the EU's desperate deal with Turkey has had the desired effect - images of dozens of boats depositing refugees on Greek shores and trekking through the Balkans have largely disappeared from our TV screens.

Sure, boats are still arriving in Italy, but overall figures for arrivals in 2016 are way down from the same period last year - nearly 300,000 sea arrivals so far compared to 1.1 million during the whole of 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 16-09-15:

Italy remained under migratory pressure in August till sidans topp

Italy remained under steady migratory pressure as 23 000 migrants arrived there in August, close to the number from the same month of last year.

The total number of migrants detected on the Central Mediterranean route in the first eight months of the year reached 117 900, also close to the figure from the same period of 2015. Libya is by far the main country of departure.

Nigerians continued to account for the largest share of migrants on this route, followed by nationals of Eritrea and Bangladesh.

EASTERN MEDITERRANEAN

The number of migrants detected on the Greek islands in the eastern Aegean remained well below the record levels from last year. In August, the figure dropped to 3 430, down 97% compared to the same month of last year. However, August also saw a first noticeable monthly increase since the EU-Turkey statement came into effect and the former Yugoslav Republic of Macedonia applied stricter border policies at its border with Greece. In July, the number of detections stood at 2 030.

Nationals of Syria, Pakistan, Afghanistan and Iraq accounted for most of the new arrivals in Greece last month.

WESTERN BALKANS

On the Western Balkans route, the number of detections in August roughly reached 1 800 -- just a fraction of the monthly totals from the beginning of the year. Afghanis, Pakistanis and Syrians continued to be the most represented nationalities on this route.

This flow has been further reduced in September after Frontex deployed additional officers to Bulgaria and Hungary instituted stricter controls at its borders.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-09-14:

Merparten av flyktingarna kvar i konflikthärdar till sidans topp

Människor på flykt i världen fortsätter bara att öka, men merparten är fördrivna i sina egna hemländer eller till grannländer, där det också pågår strider och är fattigt. En mycket liten del av världens flyktingar rör sig mot industrialiserade länder och Europa.

Xavier Devictor, som ansvarar för avdelningen för internflyktingar på Världsbanken, säger att varifrån människor flyr inte förändras.

- Vad vi ser är att samma konflikthärdar, Afghanistan, Somalia, Irak, Mellanöstern, Kongo och Colombia ända sedan tjugofem år tillbaka fortsätter att driva allt fler människor på flykt, säger Xavier Devictor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-09-20:

Over 300,000 refugees and migrants cross Med so far in 2016 till sidans topp

Numbers crossing sea to Europe in first nine months of 2016 are down on last year, but higher than whole of 2014.

Over 300,000 refugees and migrants have made the dangerous Mediterranean sea crossing so far this year, according to figures released by UNHCR, the UN Refugee Agency today.

"This is considerably lower than the 520,000 registered sea arrivals during the first nine months of 2015, but higher than the 216,054 arrivals during the whole of 2014," UNHCR spokesperson William Spindler told a press briefing in Geneva.

He added that there were important differences between the two main countries of arrival, Greece and Italy. Overall however it remains a deadly route.

Despite the number of crossings this year being 42 per cent lower than during the same period last year, the number of people reported dead or missing so far this year (3,211) is only 15 per cent lower than the total number of casualties for the whole of 2015 (3,771).

"At this rate, 2016 will be the deadliest year on record in the Mediterranean Sea," Spindler warned.

He explained that a detailed analysis of the figures showed that arrivals in Italy this year followed the same pattern as last year, with 130,411 refugees and migrants entering in 2016, compared with 132,071 during the first nine months of last year.

"In both years, arrivals increased during May and peaked in July. However, more people arriving in Italy are staying there. As of today, asylum claims have more than doubled in Italy, in comparison to the same period last year," he added. Over 158,000 people are currently accommodated in reception facilities in Italy.

In contrast, though he said Greece saw a massive rise in the number of arrivals by sea last year, with 385,069 by the end of September. The surge began in August, with 107,843 arrivals, and peaked in October, with highest number of arrivals (211,663).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Nyheter 16-09-14:

Kom till Sverige för åtta år sen - nu undervisar hon själv nyanlända till sidans topp

17 av 20 kommuner som tagit emot många nyanlända elever det senaste året har haft brist eller stor brist på lärare svenska som andraspråk. Det visar en enkät SVT Nyheter gjort. Lösningen är ofta pensionerade lärare eller obehöriga med annan kompetens.

Munira Aden är 21 år och kom till Sverige från Saudiarabien för åtta år sedan. Förra sommaren tog hon studenten och nu har hon fått ett vikariat som lärare för 12 nyanlända elever i Skellefteå.

- Alltså för dem blir jag lite som en förebild. Jag har gått igenom allting som de gått igenom, så jag vet hur de tänker och vad de har svårt för. Hur de kan lösa det, säger hon.

Pratar flera språk

Som stöd och mentor i klassrummet har hon sin gamla lärare Ulf Pettersson. Det var också han som rekommenderade henne till tjänsten

- Hon är den mest kompetenta person jag kan tänka mig. Hon har gått förberedelseklass, hon har gått grundskolan, hon har klarat det väldigt bra. Hon vet vad som krävs hårt arbete. Hon pratar svenska, engelska, tigrinja och arabiska, vilket är oerhört goda förutsättningar, säger han.

Men hon är inte behörig lärare?

- Nej. Men vi hittar inga behöriga lärare!

Flexibel organisation underlättar

Det är inte Skellefteå ensamma om. Vi har frågat 20 kommuner som tagit emot många nyanlända elever det senaste året hur det varit att hitta personal, och 17 svarar att det är brist eller stor brist på lärare i svenska som andraspråk. För att lösa det har kommunerna anställt pensionerade lärare och obehöriga.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 16-09-14:

Nyanlända folkbokför sig i kyrka i Sörmland till sidans topp

En kyrka i Sörmland har låtit flera nyanlända skriva sig på kyrkans adress. Det krävs nämligen en folkbokföringsadress för att man som nyanländ ska få en komplett etableringsplan, men samtidigt är det svårt att hitta bostäder.

-Vi känner att vi måste hjälpa till för att de ska kunna komma igång i samhället, säger Rimon som är ordförande i den kyrka i Sörmland där nyanlända har fått folkbokföra sig.

Det kan vara svårt för personer som nyligen fått uppehållstillstånd att hitta en bostad. I somras väntade 850 personer, som har fått uppehållstillstånd, på en bostad i Sörmland.

Har man ingen folkbokföringsadress blir det svårare att få tillgång till SFI, Svenska för invandrare, och andra insatser som kommunerna tillhandahåller. Det blir helt enkelt svårare att få en komplett etableringsplan, menar Fredrik Möller på Arbetsförmedlingen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 16-09-14: Allt vanligare att folkbokföra sig på en adress man inte bor på (Extern länk)

Sveriges Radio 16-09-16: Rekordmånga fastnar i asylboenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 16-09-16:

Flyktingmottagandet tuff prövning för hälsocentralerna till sidans topp

Flyktingmottagandet i länet innebär stora prövningar för primärvården. Det slår regionens revisorer fast i en granskning. Både arbetsmiljön och patientsäkerheten påverkas.

- Vi ser allvarligt på det här, det är många punkter som måste följas upp och åtgärdas. Vi ska ju ha en bra hälso- och sjukvård för de människor som vistas här, säger Annelie Bengtsson som är ordförande för regionens revisorer.

Finns det områden som måste åtgärdas?

- Det vi framförallt ser är kompetensen hos personalen som måste tillföras så att man kan göra ett bra bemötande. Språket inte minst är ett problem. Det här innebär en högre belastning på arbetsmiljön, säger Annelie Bengtsson.

Hur påverkas patientsäkerheten som ni bedömer?

- Ja, det finns en risk eftersom det blir ett utökat arbetsområde och en större arbetsanhopning. Personalen måste prioritera på ett annat sätt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle kommentar 16-09-28:

Ge rätt stöd till traumatiserade flyktingar till sidans topp

Emma Envall Ryman, socionom, Röda Korsets Center för torterade flyktingar

Både för individ och samhälle är det viktigt att flyktingar med traumatiska erfarenheter av tortyr, krig och flykt som är i behov av vård får det. Samhällssystemen måste stärka deras förutsättningar till god hälsa och integration. I vårt arbete konstaterar vi motsatsen - att system som är tänkta att stötta ibland skadar.

I mars 2015 startade projektet Landa hos oss på Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Vi är en psykiatrisk specialistmottagning och våra patienter har våldsamma, ständigt återkommande minnen av det värsta de utsatts för, bilderna bryter deras koncentration och försämrar deras minne - majoriteten diagnosticeras med posttraumatisk stress, PTSD.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Studiefrämjandet 16-09-16:

Om sex, relationer och jämställdhet för asylsökande till sidans topp

"Snacka Jämnt!" är ett nytt treårigt projekt där asylsökande ungdomar får möjlighet att prata sex, relationer och jämställdhet. Projektet är utformat av Studiefrämjandet Stockholms län i samarbete med RFSU och Män för jämställdhet med stöd från Allmänna Arvsfonden. Tanken med projektet är att föra samtal med asylsökande unga och föräldrar kring viktiga frågor som bland annat demokrati, mänskliga rättigheter, sexualitet, diskriminering, normer och jämställdhet.

Under 2015 kom 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige. Unga som saknar det skydd och stöd en förälder eller annan anhörig kan ge dem. Det finns också många familjer som kommit till Sverige, där de unga fått fungera som länk mellan de anhöriga och det svenska samhället.

I ett av Studiefrämjandets tidigare projekt har det framkommit att det finns luckor i den information nya svenskar får från myndigheter i fråga om till exempel lagar, rättigheter och skyldigheter inom området som projektet vill belysa. "Snacka Jämnt!" syftar till att fylla dessa luckor och erbjuda tillfällen för diskussion och möten mellan olika människor - kunskap som borde vara en mänsklig rättighet.

"I vår kontakt med asylsökande barn och ungdomar har vi sett många exempel på missförstånd och konflikter som uppstått på grund av avsaknaden på information eller bristande förståelse för till exempel samspelet mellan flickor och pojkar", säger Anjana Saltas, Studiefrämjandet Stockholms län och projektledare för "Snacka Jämnt!".

Här har projektet en unik möjlighet att skapa tillfällen för vuxna och unga att mötas.

"För att bli förstådd och förstå andra är grundförutsättningen att man får bra information och samtidigt möjligheter till att problematisera genom samtal med en vuxen - något som projektet erbjuder", fortsätter Anjana.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-09-15:

Internationellt/ UNHCR reports crisis in refugee education till sidans topp

In a report released today, the UN Refugee Agency says more than half of the 6 million school-age children under its mandate have no school to go to.

UNHCR, the UN Refugee Agency, released a report today showing that more than half - 3.7 million - of the 6 million school-age children under its mandate have no school to go to.

Some 1.75 million refugee children are not in primary school and 1.95 million refugee adolescents are not in secondary school, the report found. Refugees are five times more likely to be out of school than the global average.

"This represents a crisis for millions of refugee children," said Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees. "Refugee education is sorely neglected, when it is one of the few opportunities we have to transform and build the next generation so they can change the fortunes of the tens of millions of forcibly displaced people globally."

Entitled "Missing Out: Refugee Education in Crisis", the report compares UNHCR data on refugee education with UNESCO data on global school enrolment. Only 50 per cent of refugee children have access to primary education, compared with a global average of more than 90 per cent. And as these children become older, the gap becomes a chasm: only 22 per cent of refugee adolescents attend secondary school compared to a global average of 84 per cent. At the higher education level, just one per cent of refugees attend university, compared to a global average of 34 per cent.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

UNHCR 16-09-19:

UNHCR welcomes 'unprecedented force and resonance' of New York Declaration till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has welcomed the historic adoption of the New York Declaration by 193 governments at today's United Nations General Assembly (UNGA) in New York, during the first-ever UN Summit on Addressing Large Movements of Refugees and Migrants.

Amidst unprecedented levels of people on the move, the Summit brings together government and UN leaders and representatives of civil society to better safeguard the rights of refugees and migrants and share responsibility on a global scale.

"Today we have an extraordinary opportunity to change gear," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi, speaking at the opening of the UNGA today.

Grandi said the Declaration "marks a political commitment of unprecedented force and resonance."

"It fills what has been a perennial gap in the international refugee protection system - that of truly sharing responsibility for refugees, in the spirit of the UN Charter."

The New York Declaration calls on countries which can resettle or reunite many more refugees to do so. It also calls for those in the richer part of the world to recognize their responsibility to provide timely and dependable humanitarian funding, while robustly investing in communities that host large numbers of refugees. Host countries are called upon to increase opportunities for refugee adults to work and for children to go to school. The Declaration commits governments to better address the drivers and triggers causing the record numbers of forcibly displaced in today's world.

The Declaration also tasks UNHCR to develop a Comprehensive Refugee Response Framework, setting out a blueprint for a stronger system with more reliable funding and early engagement of development actors to help those forced to flee their homes and the communities hosting them.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Video (Extern länk)

UNHCR 16-09-30: The New York Declaration is a 'once in a lifetime chance' for refugees (Extern länk)

UNHCR 16-10-03: UN chiefs call for greater solidarity with forcibly displaced (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 16-09-19:

Bryt brutaliseringen av flykting- och asylpolitiken till sidans topp

Idag möts världens stater i New York till ett FN-toppmöte om migration och flyktingskap. Mötet är det första i sitt slag och är ett tillfälle för staterna att visa mod och beslutsamhet för att hjälpa över 65 miljoner människor på flykt i världen.

Hala Mohammed, vice ordförande i Svenska Röda Korset, sammanfattar vårt ställningstagande.

För Sveriges del har den förändrade lagstiftningen på området inneburit en rad negativa konsekvenser och en tydlig förskjutning av attityder. Det gäller inte bara i Sverige utan i hela Europa. Hårdare restriktioner gäller framför allt:

+ möjligheter att få skydd

+ hur det eventuella skyddet ser ut

+ möjligheter till familjeåterförening

+ utformning av mottagandesystemet

+ vad som händer efter avslag

I svensk flyktingpolitik har ett historiskt skifte ägt rum, vår lagstiftning har nu anpassats till den lägsta nivån i Europa. Samtidigt sker en tilltagande brutalisering av såväl själva politiken som det offentliga samtalet. I centrum står åtgärder för att hindra flyktingarna från att söka skydd. Detta riskerar att leda till en avhumanisering av människor i en redan utsatt situation.

Våra frivilliga och anställda möter dagligen personer som vittnar om ökad otrygghet och försämrad hälsa. Det gäller inte minst vid våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Behandlingen försvåras och i vissa fall måste en inläggning inom akutpsykiatrin ske.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-09-23:

The United Nations Summit - a failed opportunity for much needed reform? till sidans topp

This week's UN Summit for Refugees and Migrants - which had been referred to as an "extraordinary opportunity" by UNHCR Chief Filippo Grandi - has instead been widely criticised by civil society organisations. The outcome of the Summit, the so-called New York Declaration, has been described as a document "thin on content and connections to practice" which fails to provide much needed reform and reflects the interests of States more than those of refugees.

At the Summit, Mohammed Badran, representative of the organisation Syrian Volunteers Netherlands, warned: "Crisis after crisis, conference after conference, it seems inaction is the only thing that the international community can agree on [...] If world leaders today are unable to find a solution to the refugee crisis, and the Syrian crisis, then this Summit is no different from all other conferences."

Through the New York Declaration, States have made a series of non-legally binding commitments to, among other things, protect the rights of all refugees and migrants regardless of their status; ensure access to education for migrant and refugee children; support countries rescuing, receiving and hosting large numbers of refugees and migrants; and to work towards ending child detention. In addition, the Declaration also provides for the International Organization of Migration (IOM) to become an official UN agency.

Human Rights Watch's Philippe Bolopion, commented, "I would say if you measure this document by what is at stake here, it certainly falls short of the mark. We're facing an historic crisis and the response is not historic." He added, "Is the outcome document up to the challenge? No, unquestionably it's not. Does that mean the summit is pointless? No, because it's precisely at moments like this that you need to regroup" to find durable solutions.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Human Rights Watch 16-09-20:, The Refugee Summit a Failure of Vision, (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 16-09-19:

Flyktingkris i fokus på nervigt FN-möte till sidans topp

I ett New York med nerverna på helspänn efter helgens explosioner hålls i dagarna inte ett, utan två, flyktingtoppmöten. Flera blågula satsningar presenteras, bland annat ett nytt kärnstöd till FN:s flyktingorgan UNHCR.

FN-toppmötet om flyktingar och migration drog igång under enormt säkerhetspådrag, parallellt med att polis grep den man som misstänks ligga bakom bomberna på Manhattan och i New Jersey.

I ett avspärrat och mycket välbevakat FN-högkvarter, där bland annat en prickskytt kunde skymtas på ett tak, diskuterade världsledare det allt mer akuta behovet av delat ansvar för de 65 miljoner människor som är på flykt undan krig och katastrofer.

Gemensamt ansvar

- Att flyktingkrisen är i fokus på högsta är ett erkännande på att vi har ett problem och att alla delar ett ansvar för att klara av det. Det är en gemensam fråga och vi har ett gemensamt ansvar, sade statsminster Stefan Löfven (S) till SVT: utsända migrationskorrespondent Stina Blomgren.

Deklarationen som ska antas vid FN-mötet har kritiserats för att vara tandlös, vad har du för kommentar till det?

- Nej, hag har läst delar av den och tycker inte det. Den tar upp både migrationsfrågan i sin helhet men också flyktingfrågan mer specifikt.

Även utrikesminister Margot Wallström (S) deltar i FN-mötet. Hon ser det som början på en process som i slutänden ska ge ett nytt system för fördelingen av av flyktingar i världen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-09-20:

Budgeten visar: Flyktinglagen här för att stanna till sidans topp

Staplarna i budgeten signalerar att regeringen knappast har för avsikt att upphäva den tillfälliga flyktinglagen och återgå till den gamla generösa politiken. Magdalena Andersson drar en nästan hörbar suck av lättnad över att det blir mera pengar över när utgifterna för flyktingarna minskar avsevärt de närmaste åren jämfört med tidigare prognoser.

Det är viktigt för regeringen att visa att den "tog tag i flyktingkrisen", som det brukar heta. I höstas talade regeringens företrädare om systemkollaps, vilket sannolikt oroade människor och bidrog till den pessimism som många, enligt olika mätningar, känner inför framtiden.

Regeringen är medveten om att hanteringen av migrationen och dess konsekvenser är central när domen faller i valet 2018.

"Vi agerade snabbt och det gav resultat", betonade Magdalena Andersson på presskonferensen för att beskriva hur strömmarna av människor på flykt sinade efter att ID-kontroller och avsevärt strängare asylregler införts. Jämfört med de tidigare prognoserna minskar utgifterna successivt för att mer än halveras år 2020, från 72 miljarder till 30 miljarder. Om Sverige skulle återgå till den politik, som var upphov till epitetet Sverige en humanitär stormakt, skulle utgiftsstaplarna förmodligen växa igen. De delen av budgeten borde oroa miljöpartisterna, som för allt i världen inte vill gå till val på en flyktingpolitik som bara överträffas av Sverigedemokraterna i åtstramning. Och av Moderaterna, som redan aviserat att de vill permanenta den temporära lagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 16-09-23:

Karwan Kareme: Flykten till Europa är inte över - fast politikerna hävdar det till sidans topp

Flyktingkrisen är inte över, snarare tvärtom. Så länge grundproblemen fortsätter spelar det ingen roll vilken flyktingpolitik vi har. Människor kommer ändå att försöka ta sig till Europa och Sverige.

Nyligen kom FN:s flyktingorgan UNHCR ut med en rapport som visade att 65,3 miljoner människor är på flykt, vilket är första gången någonsin som siffran överstiger 60 miljoner. Vi diskuterar vid frukostbordet, vid lunchen, på afterwork och på middagar efter jobbet om det förfärliga som vi läser i tidningen och på sociala medier. Många känner empati men gör ingenting för att förändra situationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden krönika 16-09-19:

För evigt förändrat land till sidans topp

Framtidens flyktingar kan vara du och jag - och våra drömmar och tankar kommer då vara helt andra än de vi har idag. Journalisten Hanin Shakrah minns ett samtal med sin farbror strax före kriget bröt ut i Syrien.

Sommaren 2011 gick jag genom Damaskus gator med min farbror Ayman. Det hade varit en spänd vår i Syrien, med protester mot Syriens diktator Assad och brutala angrepp av de syriska säkerhetsstyrkorna mot de fredliga och oftast obeväpnade demonstranterna. Det var en tid av både hopp och fruktan och vi visste inte något om framtiden förutom att Syrien var för evigt förändrat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-09-22:

Vi flydde ensamma - men vi är inga offer till sidans topp

Omid Mahmoudi

För sex år sedan kom jag som 16-åring till Sverige från /react-text Afghanistan react-text: 90 . Jag hade överlevt en resa genom Pakistan, Iran, Turkiet och Europa för att till sist stiga av ett tåg i Malmö. Men min historia börjar mycket tidigare än där.

Jag tillhör en minoritetsgrupp i Afghanistan, hazarerna. Att jag föddes som hazar innebar att jag växte upp under en konstant särbehandling. Jag fick inte ha en egen stol i klassrummet utan tvingades att stå när mina klasskamrater satt, och jag drömde om att få ha en lärare som inte slog mig.

Mina rättigheter var aldrig desamma som de andras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-09-15:

Interpellationsdebatt: Arbetsmarknaden för utrikes födda till sidans topp

Interpellation 2015/16:762 av Fredrik Malm (L)

Arbetslösheten bland personer födda utanför Europa ökar. I dag är 148 000 personer i Sverige som är födda utanför Europa arbetslösa. Det motsvarar 42 procent av alla inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Nästan 58 000 nyanlända finns i etableringsuppdraget och i princip hälften av deltagarna saknar gymnasieutbildning. Dessutom finns alla de tusentals människor som befinner sig i Migrationsverkets mottagningssystem men som ännu inte finns med i jobbstatistiken.

Just utomeuropiskt födda personer och framför allt de med låg eller ingen utbildning har svårt att hävda sig på svensk arbetsmarknad. Rätt hanterat kommer många nyanlända att bidra till svensk tillväxt och välfärd. Men vi måste vara realistiska och inse att arbetsmarknaden i princip är stängd för många lågutbildade. Det krävs reformer som bidrar till att nya jobb skapas även för dem med låg utbildning och svag förankring i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Vad gör regeringen för att se till att fler faktiskt får jobb och då även utrikes födda som är kortutbildade? I valrörelsen utlovade Socialdemokraterna 32 000 traineejobb. Enligt uppgifter i medierna har totalt 125 traineejobb skapats.

Statsministern utlovade i maj 5 000 beredskapsjobb för nyanlända inom svenska myndigheter - men det ska gälla från 2017 fram till år 2020. Näringsminister Damberg har nu också ett uppdrag att hitta fler enkla jobb tillsammans med näringslivet. Därtill finns de så kallade snabbspåren inom etableringen för nyanlända. I juni omfattade dessa endast 1 735 personer. Till detta har regeringen försämrat förutsättningarna för RUT-tjänster, som Alliansen införde och som skapat många vita jobb, inte minst åt utrikes födda kvinnor. Halvvägs in i mandatperioden framstår regeringens jobbpolitik som ett fullständigt fiasko. Man lovar - men klarar inte av att leverera.

Mina frågor till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är:

Är ministern tillfredsställd med resultatet och vilka planer har ministern för att fler människor, inte minst utrikes födda med kort utbildning, ska få jobb och slippa leva på bidrag?

Läs interpellationen - Protokoll kan öppnas på samma sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan krönika 16-09-23:

Ett liv som bara är halvt till sidans topp

Av: Elina Pahnke

Han är lite yngre än jag, fick avslag för ett par år sedan och nu börjar han tröttna på att leva ett liv som bara är halvt. Han berättar om vänner som har fått uppehållstillstånd efter fem eller sex år, hur de inte längre orkar göra någonting när de väl fått de där fyra sista siffrorna, de som ger dig chansen att gå förbi en ID-kontroll utan att utvisas. Efter alla år av väntan har hans vänner redan tappat hoppet. När de får höra att de kommer att få stanna är det redan för sent. Nu kan de inte resa sig från soffan, tiden har gjort dem lamslagna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Europarådet 16-09-22:

Review of the implementation of judgments of the European Court of Human Rights till sidans topp

On 20 and 21 September, representatives of the 47 member states of the Council of Europe held their third "Human Rights" meeting of 2016 at which they examined the implementation of judgments of the European Court of Human Rights in keeping with the supervisory role of the Committee of Ministers, under Article 46 of the European Convention on Human Rights.

The list of cases subject to a more detailed examination and the decisions adopted at this meeting appear on the website of the Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights and also on the Committee of Ministers website.

The Committee also made public a draft list of cases proposed for more detailed examination at its next "Human Rights" meeting that will be held from 6 to 8 December. The list is purely for guidance at this stage and cases could be added or removed depending on the circumstances. Cases proposed at this stage for the December meeting concern Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, France, Georgia, Hungary, Italy, Lithuania, the Republic of Moldova, Poland, Romania, the Russian Federation, Serbia, Slovenia, Turkey, Ukraine and the United Kingdom.

Information on the current state of execution of all the cases pending before the Committee of Ministers can be found on the website of the Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights.

Artikeln med länkar till information om de fall som behandlas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-09-20:

Kursdag i Malmö: Kan utvisningsbeslut upphävas? till sidans topp

FARR har glädjen att tillsammans med Centrum för Sociala Rättigheter bjuda in till kursdag den 8 oktober med tema "Verkställighetshinder"!

Platsen är Kvarnby Folkhögskola, "Röda huset", i Malmö, tid 10.00-16.30.

Hinder mot att verkställa beslut kan uppstå i många situationer. I asylsammanhang är "verkställighetshinder" den juridiska säkerhetsventil som finns att ta till då ett slutligt utvisningsbeslut av någon anledning inte går att verkställa. Kursen handlar om olika slags verkställighetshinder, både praktiska hinder och nya hot mot den som ska utvisas. Vi tar upp förutsättningar och former för att påtala verkställighetshindret och vilka problem som kan uppstå.

Läs mer om kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 16-09-19:

Ny bok skildrar ensamkommandes resa till Sverige till sidans topp

Abdi Elmi var bara 15 år när han tvingades iväg på flykt. I boken "Gå bara" skildras hans långa och fasansfulla resa från Somalia till Europa och Sverige.

- Alla mina klasskamrater blev soldater. Jag hade tur som hade en pappa som är historielärare och som visste vad som kunde hända. Så han bestämde att jag inte kunde vara kvar, säger Abdi Elmi, som på grund av säkerhetsläget i Somalia inte vågar visa sitt ansikte.

Abdi Elmi är 15 år gammal när han rycks från sitt barndomshem i Mogadishu i Somalia, som förvandlats till ett slagfält där olika grupperingar slåss om makten. I boken skriver han:

"Jag vill lika lite sätta mig i den där rangliga båten i Libyen som du skulle vilja. Jag förstår också att den antagligen inte kommer att hålla....Men det finns inga alternativ. Det finns faktiskt inga alternativ."

"Blev bara svårare"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-09-30:

"Publiken får uppleva min flykt" till sidans topp

Publiken får genom virtuell teknik ta del av Marwan Arkawis flykt från Syrien till Sverige. Det handlar om föreställningen Det levda baklänges som har premiär på Dramaten i morgon.

Det levda baklänges som har premiär på Dramaten i morgon. Genom virtuell teknik så låter regissörerna Tomas Rajnai & Jens Nielsen publiken uppleva Marwan Arkawis flykt från Syrien till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-09-16:

Danielsson lämnar Migrationsverket för Röda korset till sidans topp

Tidigt i morse kom beskedet att Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson avgår. Den första december tillträder han som ny generalsekreterare för svenska Röda korset.

- Det är ett uppdrag som intresserar mig, som passar mig och där jag tror att jag kan bidra till nytta.

Anders Danielsson har lett Migrationsverket i drygt fyra år. Som generaldirektör har han kritiserats för att ha varit styrd av sina egna värderingar och för att inte ha agerat som en opolitisk tjänsteman. En del menar att Danielsson kommer passa bättre på en intresseorganisation än som myndighetschef.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Petter Larsson i Aftonbladet 16-09-16: En vinst för flyktingrörelsen (Extern länk)

Migrationsverket 16-09-16: Anders Danielsson: "Oerhört meningsfull och givande tid" (Extern länk)

Migrationsverket 16-09-19: Klart idag med vikarierande generaldirektör (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 16-09-18:

Barnen som flydde krigets Bosnien har lyckats i Sverige till sidans topp

Forskaren Jan Ekberg vill nu se fördjupade studier av varför flyktingarna som kom hit från Bosnien under 90-talet lyckats så bra i det svenska samhället.

Det har gått bra för flyktingarna som kom till Sverige från Bosnien under 90-talet, det har forskning visat på tidigare. Och även de som kom hit som barn har hög sysselsättning, visar fortsatta studier gjorda av Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet.

Jan Ekberg publicerade i veckan sin forskning i tidskriften Ekonomisk debatt. Där redovisar han hela processen, från att bosnierna kom till Sverige under tidigt 90-tal, fram till 2013.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.