ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 9 maj 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Dagens Juridik 16-04-25:

Lagrådet kritiskt mot restriktiv flyktinglag - "verkar mest vara av teknisk natur" till sidans topp

Lagrådet är kritiskt till regeringens "tillfälliga flyktinglag". Lagrådet anser att reglerna kan komma i konflikt med andra konventionsåtaganden - och att det är oklart vad som egentligen utgör EU:s miniminivå. "Kritiken verkar mest vara av teknisk natur", säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Tillfälliga uppehållstillstånd och sämre möjligheter till anhöriginvandring är några av de förändringar som regeringen vill införa för att minska det svenska flyktingmottagandet till EU:s miniminivå.

De tillfälliga lagförslagen, som ska träda i kraft till sommaren, får nu kritik av Lagrådet - som dock ändå ger regeringen klartecken på grund av förslagens "tillfälliga och brådskande natur".

Lagförslaget innehåller bestämmelser om:

+ tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar.

+ begränsade möjligheter till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd.

+ skärpta försörjningskrav.

Tvinga flyktingar till andra EU-länder

Syftet med lagen är att tvinga flyktingar att söka asyl i andra medlemsstater än Sverige inom EU.

Genom att pressa ner regelverket till EU:s mininivåer - och därmed ta bort Sveriges mer generösa bestämmelser - hoppas den svenska regeringen på att antalet flyktingar som kommer till Sverige ska minska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ERIK ULLENHAG (L) i Statsministerns frågestund: Splittring av flyktingfamiljer ett ogenomtänkt förslag (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-04-28:

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 april, beslutat om en proposition med förslag att svenska asylregler tillfälligt ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.

Regeringen aviserade i slutet av 2015 att den svenska lagstiftningen behöver förändras under en tidsbegränsad period. Regeringen föreslår nu att Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven. Lagen ska gälla i tre år.

Det är centralt att de tillfälliga ändringarna inte medför praktiska problem i relation till andra viktiga samhällsfunktioner och system. Därför föreslår regeringen vissa förändringar efter synpunkter från remissinstanserna.

/Asylnytt: Detta är regeringens slutgiltiga förslag till riksdagen. Det har endast ändrats i några detaljer efter lagrådsremissen som kom den 6 april. /

Hämta propositionen (Extern länk)

Concord, 16-04-28: 12 organisationer: Rösta ned proposition som undergräver mänskliga rättigheter! (Extern länk)

Röda Korset 16-04-29: Röda Korsets uppmaning till regeringen: Riv lagen, inte familjer (Extern länk)

Reportage om lagändringarna:

ETC 16-04-28: Nya stängda Sverige (Extern länk)

ETC 16-04-28: Så vill regeringen begränsa antalet asylsökande (Extern länk)

ETC 16-04-28: Flyktingkrisen - den värsta sedan andra världskriget (Extern länk)

ETC 16-04-28: Kändisarna som står upp för rätten till asyl (Extern länk)

Mer debatt om lagändringarna finns nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-04-27:

Riksdagen röstade ja till ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar till sidans topp

Antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015 var rekordhögt och det finns ett behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför har regeringen föreslagit att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu ska rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. Eftersom behovet av resurser är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför gjordes också en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016. De ändrade reglerna för bistånd börjar gälla den 1 juni 2016.

Datum för beslutet: 27 april 2016

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Sammanfattande sida med länkar till finansutskottets betänkande, riksdagsdebatten och beslutet med omröstningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

Rättsligt ställningstagande om förlängning av tidsfrist för frivillig avresa till sidans topp

Från den 1 juni ska allt bistånd till vuxna utan barn upphöra då ett slutligt beslut om utvisning vinner laga kraft - eller då en tidsfrist för frivillig avresa löpt ut. Därmed har det blivit allt viktigare vilka som kan få en längre tidsfrist än normaltiden om två veckor vid avvisning och fyra veckor vid utvisning. Detta är också viktigt för den som vill undvika ett återreseförbud eller förbereda tillvaron i hemlandet - fast just detta räknas inte som skäl för förlängning. Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om skäl för att förlänga tidsfristen. Tre typer av skäl nämns: Att personen håller på att få fram resehandlingar, att personen bott länge i Sverige från ansökan till slutligt utvisningsbeslut och hänsyn till skolbarn (dvs att ett barn ska få gå ut skolan). För förlängning på grund av resehandlingarna krävs att personen aktivt verkar för att få fram dem. För båda de andra skälen, vistelsetiden och skolgången, krävs dessutom att sökande/föräldrarna varit aktiva för att få fram resehandlingar.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-05-02:

Pressträff med anledning av regeringens arbete med återvändande till sidans topp

Måndagen den 2 maj presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman regeringens arbete med återvändande för de som fått avslag på eller dragit tillbaka sin asylansökan. Presentationen skedde vid en webbutsänd pressträff.

Se webb-tv från presskonferensen (Extern länk)

Hämta presentation av åtgärderna (Extern länk till pdf-fil)

TT / Göteborgs-Posten 16-05-02: Fler utvisningshotade ska låsas in (Extern länk)

Aftonbladet 16-05-02: Efter asylavslag - så ska människor fås att resa hem (Extern länk)

Södermanlands Nyheter 16-05-07: Hårdare asylregler kan skicka hem dem - eller deras klasskompisar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-05-05:

Hårdare tag efter utvisningsbeslut till sidans topp

Riksdagen har beslutat att de som fått slutligt avslag på asylansökan inte ska få bo kvar i Migrationsverkets boende eller få dagbidrag. Lagen gäller vuxna utan barn. Redan innan lagändringen antogs gick Migrationsverket ut med information som skrämmer upp många asylsökande. Regeringen presenterade lagändringarna vid en presskonferens tillsammans med flera åtgärder för att öka antalet utvisningar. Bland annat ska antalet förvarsplatser utökas och polisen ska samarbeta med Migrationsverket om att fastställa asylsökandes identitet.

- Det här är en del i signalpolitiken som ska minska antalet asylsökande i Sverige, tror FARR:s ordförande Sanna Vestin. De som drabbas är några av de mest utsatta.

Indragningen av dagbidrag riktar sig inte mot dem som håller sig undan - de har inga ekonomiska bidrag och finns förstås inte på Migrationsverkets boenden. Även de som bodde kvar men inte ansågs samarbeta kunde redan tidigare bli av med ersättningen. De som drabbas nu är personer som håller kontakt med myndigheterna och väntar på en lösning. FARR skrev i sitt remissvar om lagen att det skulle öka antalet hemlösa i Sverige och ytterligare förvärra situationen för de asylsökande som hamnat i rättsligt limbo på grund av utvisningsbeslut som inte går att verkställa.

Enligt vad FARR erfar har åtskilliga personer fått brev med uppmaning om att lämna boendet trots att de har uppehållstillstånd eller har ett utvisningsbeslut som är inställt för en ny prövning. Brevet har dessutom gått ut utan att mottagarna fått något formellt beslut som kan överklagas. Tomas Fridh påpekar att enligt Justitieombudsmannen måste formella beslut om upphörande av bistånd fattas och att dessa beslut måste vara överklagningsbara.

Fakta om de nya reglerna för boende och bidrag

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utbildningsdepartementet 16-04-18:

Vägen in till det svenska skolväsendet till sidans topp

SOU 2016:35

Måndag 18 april tog utbildningsminister Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, emot delbetänkandet "Vägen in till det svenska skolväsendet".

Regeringens särskilda utredare Ebba Östlin redovisade sina förslag på hur kunskap och kompetens hos både asylsökande och nyanlända invandrare som omfattas av etableringsuppdraget snabbt kan tas till vara. Utredningen är en del i genomförandet av höstens överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen.

Utredningen har i uppdrag att analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, på kort och längre sikt och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har.

Hämta betänkandet (Extern länk)

Se även:

Arbetsmarknadsdepartementet 16-04-21: Regeringen utvidgar målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Noas 16-04-28:

Norge/ Regjeringen angriper statsløse barn født i Norge till sidans topp

Regjeringens innstramningsforslag vil føre til at barn født til statsløshet i Norge forblir statsløse. Forslaget er i strid med folkeretten.

Statsløse kan per i dag ikke søke om statsborgerskap i Norge, med mindre de befinner seg i riket med lovlig opphold. Siden Norge mangler spesifikke ordninger for å håndtere statsløses situasjon, vil det være umulig for statsløse som ikke blir innvilget asyl å legalisere sin status. Uten noe ansvarlig hjemland blir de værende i en "limbosituasjon" på ubestemt tid.

Vanlig bopel - ikke lovlig opphold

Kravet om lovlig opphold i statsborgerloven rammer statsløse barn født i riket. Som påpekt gjentatte ganger av både UNHCR og NOAS, strider dette direkte med artikkel 1 i FN-konvensjon om begrensning av statsløshet fra 1961. Når det gjelder statsløse barn født i Norge, kan staten ikke stille andre krav for å oppnå statsborgerskap enn det som er listet opp i konvensjonens artikkel 1. Bestemmelsen tillater ikke et krav om lovlig opphold. Den åpner for blant annet et krav om "habitual residence" eller vanlig bopel, dvs. et stabilt faktisk opphold, men dette er en vesentlig lavere terskel enn krav om lovlig opphold.

I et høringsnotat fra mars 2015 foreslo Justis- og beredskapsdepartementet at kravet til botid for å oppnå norsk statsborgerskap skulle heves fra tre til fem år for statsløse, inkludert for barn. Høringsnotatet forutsatte at bare barn med lovlig opphold skulle få mulighet til å komme seg ut av tilværelsen som statsløs. Statsløse barn født i Norge uten lovlig opphold ville fortsette å havne i "limbosituasjon" på ubestemt tid. Både UNHCR og NOAS har i våre høringsuttalelser minnet regjeringen om Norges konvensjonsforpliktelse til å begrense statsløshet.

Les høringsnotatet av 27. mars 2015 her (se seksjon 8.3.4), UNHCRs høringsuttalelse her (se avsnitt 12-15) og NOAS høringsuttalelse her (se seksjon 8).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-04-27:

Österrike/ Parliament must overturn proposal to deny refugee protection to thousands till sidans topp

The Austrian National Council must reject changes to its asylum law that would curtail access to protection for thousands of refugees and asylum-seekers and breach its obligations under international law, said Amnesty International ahead of today's vote.

The proposed 'special measures' would fast-track procedures, effectively giving police and border guards sweeping powers to arrest, detain and swiftly return or forcibly deport asylum-seekers.

"These amendments are a glaring attempt to keep people out of Austria and its asylum system. If adopted, Austria would treat people fleeing conflict and persecution as a threat to national security, joining a growing list of countries undermining the very principle of protection from war and persecution," said Gauri van Gulik, Amnesty International's Deputy Director for Europe and Central Asia.

Austria's National Council is today voting on the package of proposed amendments to its asylum law, including:

+ emergency measures at Austria's land borders that effectively treat asylum-seekers as a threat to national security

+ allowing police to prevent the entry of any arrivals, including those who indicate a desire to claim asylum and to carry out returns once they have crossed

+ curtailing asylum applications at land borders, where police officers would be given the authority to conduct admissibility procedures in the event that returns cannot be enforced

+ permitting police to arrest asylum-seekers who apply for international protection in Austria and detain them for a maximum period of 14 days (the current period is five days).

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 16-04-29: Austrian Parliament approves law repudiating right to asylum (Extern länk)

Human Rights Watch 16-04-27: Österrike/ Drastic, unjustified measures against asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Daily Sabah 16-04-28:

Österrike/ UN chief Ban Ki-moon hit out 'increasingly restrictive' EU refugee policies till sidans topp

UN chief Ban Ki-moon criticized EU refugee policies as the Austrian government adopted one of Europe's toughest asylum laws, which may lead to hundreds of migrants being stuck on the border. The restrictions come after a far-right candidate won the first round of the Austrian presidential election

U.N. chief Ban Ki-moon hit out yesterday at what he called "increasingly restrictive" refugee policies in Europe as the continent faces its worst migrant crisis in decades.

"I am concerned that European countries are now adopting increasingly restrictive immigration and refugee policies," Ban said in a speech to the Austrian parliament. "Such policies negatively affect the obligation of member states under international humanitarian law and European law." His comments came a day after the Austrian parliament adopted one of Europe's toughest asylum laws, as the country's political leaders struggle to halt the surging far-right, which is leading in presidential polls.

The hotly disputed bill, which passed by 98 votes to 67, allows the government to declare a "state of emergency" if migrant numbers suddenly rise and reject most asylum seekers directly at the border, including those from war-torn countries like Syria. If the mechanism is triggered, border authorities will only grant access to refugees facing safety threats in a neighboring transit country or whose relatives are already in Austria. Some groups including minors and pregnant women will be exempt from the rule.

The restrictions are similar to tough rules introduced by the right-wing government in neighboring Hungary last year. In addition, MPs also voted to restrict existing asylum laws by placing limits on the length of asylum granted to migrants and making it harder for their families to join them.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 16-04-19:

Från Afghanistan/ UNHCR urges support for returnees and displaced or risk outflows till sidans topp

On his first visit to the country since his appointment as Assistant High Commissioner for Operations in 2015, Mr. George Okoth-Obbo emerged from a meeting with recent refugee returnees at UNHCR's Kabul Encashment Centre with a simple message. "Returning refugees continue to demonstrate incredible resilience and faith in their futures in Afghanistan. We cannot disappoint them. Now more than ever, the people of Afghanistan need the support and solidarity of the international community," he stated.

The Kabul Encashment Centre, which is run jointly by UNHCR and the Ministry of Refugees and Repatriation, received and assisted 16 families yesterday. The number of refugees returning under the UNHCR-assisted repatriation operation is at a historic low, likely reflecting growing concerns among refugee populations in neighbouring countries over the deteriorating security and economic conditions within Afghanistan. The overall return figure as of 15 April stands at 2,200, 74% from Pakistan and 25% from Iran. Following his visit to the Encashment Centre, Mr. Okoth-Obbo also thanked neighbouring host communities for continuing to provide support to those who are not yet prepared to return to Afghanistan.

As part of a wider regional mission, Mr. Okoth-Obbo's visit comes at a crucial moment for the future of Afghanistan, in advance of the NATO summit in Warsaw in June and the Brussels Conference on Afghanistan in October, at which new development assistance pledges will be made. Mr. Okoth-Obbo recently visited Pakistan and is scheduled to travel to Iran after a visit to an IDP settlement in Herat. Noting that some 2.4 million registered refugees remained in neighbouring host countries, the Assistant High Commissioner stressed the need for sub-regional solutions to one of the world's longest refugee crises and urged the Afghan Government and the international community to redouble efforts to promote sustainable livelihoods, affordable housing, and improved access to health and education.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-04-29:

Från Irak/ Despite booby traps, Iraqis risk all on return to Ramadi till sidans topp

Iraqi father-of-two Khairallah Farhan fled his home in Ramadi when it was overrun by extremists in 2015. But despite the fact that it was retaken by Iraqi forces at the end of last year, he is in no rush to go home.

Not only was his house severely damaged, but two close relatives who hurried home to rebuild their lives were killed by exploding booby-trap devices left behind by militants.

"I'm very cautious about returning. I will not rush back yet," says the 30-year-old, who is among 1,200 displaced Iraqis living at the sprawling Al Salam camp in the capital, Baghdad.

He is among thousands of people from Ramadi weighing the risks of returning home. The Iraqi government announced at the start of the year that it had re-taken the city from extremist forces, although it has not yet declared the city, Iraq's third largest, "clear" for return.

UN assessment teams found "staggering" destruction in the city. Thousands of buildings in Ramadi and its outskirts had been damaged, and the city was also littered with improvised explosive devices.

According to estimates, several dozen people have been killed in recent weeks since they returned to the city, which sprawls along the banks of the Euphrates River west of Baghdad. Having lost relatives to blasts, Farhad is looking for greater assurance before going home.

"If the government can declare the city safe and offer us help, we will return," he says.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-05-06:

Från Syrien/ Airstrikes on camps shocking disregard for rights of civilians in Syria till sidans topp

UNHCR is deeply shocked and dismayed at reports yesterday that many people were killed and scores more injured in air strikes on settlements where displaced had sought safety in Idleb governorate, northern Syria. Early reports show children were among the casualties.

The attacks are a flagrant violation of international humanitarian and human rights law and demonstrate once again the extreme difficulty confronting civilians fleeing violence in Syria as they try to find safety.

The informal settlement of Ghita Al-Rahmeh, near the village of Al-Kamoneh - located south east of the Sarmada town in Idleb governorate - was hosting around 2,500 people (450 families) who had already fled their homes in western and northern rural Aleppo since late last year. Reports indicate that many people have since fled to surrounding hills, fearing further attacks.

The victims of the strikes on Thursday (May 5 2016) are among some 6.5 million internally displaced people in Syria, many of whom have been uprooted several times as the frontlines of conflict have shifted over the last five years.

It is an unacceptable tragedy that civilians who had already fled for their lives have been targeted in this way; the strikes demonstrate shameful scorn for the sanctity of the civilian nature of camps for internally displaced people.

A political solution to the Syrian conflict is more urgent than ever.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-04-28:

Från Syrien/ Barnen berättar: Det här drömmer vi om till sidans topp

Nio tankar om framtiden från flyktinglägret Suruc i Turkiet

Advokat. Läkare. Lärare. Soldat.

För vissa är det självklart.

Andra vet inte ens vad "framtiden" betyder.

Diana, 10, Aleppo:

"Jag fyllde år i går. Vi firade inte så mycket men i dag ska vi ha fest. Jag går i fyran och tycker att det är roligt i skolan i bland. När jag blir stor vill jag bli advokat."

Shilan, 10, Kobane:

"Jag ska bli doktor så att jag kan hjälpa barnen i Syrien. Alla i min familj är här utan min pappa som är död. Jag tänker på honom varje dag, särskilt när jag ska sova. Jag skulle vilja att han kom tillbaka".

Hanan, 11, Raqqa:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 16-04-29:

Larm om flyktingar som tar livsfarlig väg till Sverige till sidans topp

Rederiet HH-ferries har de senaste två veckorna upptäckt personer ombord på färjorna som försökt ta sig till Sverige genom att krypa in i hålrum under lastbilarna på färjornas bildäck.

- Det är en mycket allvarlig utveckling. Därför vill jag att myndigheterna tar över den här uppgiften, säger Henrik Rørbæk, vd för HH-ferries.

Den danska polisen i Helsingör har hittills ryckt ut på knappt tio larm från färjorna om personer som försökt ta sig ombord utan att passera de id-kontroller som rederiet enligt svensk lag är skyldig att genomföra sedan den 4 januari.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Helsingborg 16-05-04: Varnar för nya metoden att ta sig in i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-05-04:

Asylsökande pojke somnade på tåg - fastnade i Danmark till sidans topp

Sedan årsskiftet har ett tiotal asylsökande barn tvingats in i byråkratiska processer i Danmark. Anledningen är att de rest över Öresundsbron av misstag och därefter vägrats att åka tillbaka.

Bara de senaste veckorna har flera asylsökande barn inkvarterats på Röda korsets mottagningscenter på norra Själland. Enligt Gitte, som arbetar på anläggningen, rör det sig om ett tiotal individer som sedan årets början, av misstag, åkt över till Danmark.

Rashed, somnade på tåget på väg till skolan och vaknade upp i Köpenhamn. Flera andra asylsökande pojkar berättar om liknande situationer, om hur de klivit på fel tåg eller blivit hänvisade till fel perrong och på så vis hamnat på fel sida Öresund mot sin vilja.

Saknar id-kort

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-05-02:

Medelhavet/ Horrified shipwreck survivors watched as hundreds drowned till sidans topp

All Yasin Osman Ibrahim and his three-year-old son Abdulrahman could do was watch in horror as more than 500 migrants and refugees drowned two weeks ago, in one of the Mediterranean's worst shipwrecks in modern history.

Clutching Abdulrahman to his chest, Yasin stood on the deck of a wooden boat as the sea swallowed hundreds aboard a sinking, overcrowded larger boat to which people smugglers were trying to transfer them.

The screams were deafening. Almost no one could swim. Yasin, a 24-year-old Somali who had been living in a refugee camp in Yemen, searched desperately for his five relatives among the flailing people in the water.

"We thought we would die, too," he said. "We thought, 'We are next'."

Yasin lost four relatives that day: two female cousins, one male cousin, and a cousin's three-month-old daughter. Another cousin, 28-year-old Molid Osman Adam, managed to swim to Yasin's boat, where men pulled him aboard.

Only 41 people survived: 23 Somalis, 11 Ethiopians, six Egyptians and one Sudanese. Yasin's son, Abdulrahman, was the only surviving child, and his cousin, Sowes Mohammed Dereye Mire, was one of three surviving women.

For three days they drifted aimlessly with little food or water, praying for rescue. Finally, on April 16, a Philippine cargo ship rescued them off the Libyan coast and took them to the Greek port of Kalamata. They are now staying in an Athens hotel, where they receive legal aid and psychological support from UNHCR and its local partner, the Greek NGO Praksis.

Several of the survivors have recounted to UNHCR their fight for survival at sea.

Until last year, Yasin never gave much thought to life in Europe. He had already fled home once.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 16-05-06: Hundreds died in a single day in the Mediterranean Sea (Extern länk)

TT / Aftonbladet 16-05-03: Över 100 omkom på väg till Italien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Utrikes 16-04-28:

Östeuropa/ Många tar flyktvägen genom Serbien till sidans topp

Sedan flyktingavtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft har människosmugglingen åter tagit fart i sydöstra Europa och nu betalar flyktingar och migranter tiotusentals kronor för att smugglas över de stängda gränserna. Många tar vägen från Turkiet via Bulgarien och Serbien.

Sultan, 22 år, från Parvanprovinsen i norra Afghanistan försöker förgäves få tag i smugglaren som ska hjälpa honom vidare från Serbien. Men telefonen är avstängd. Smugglaren i Belgrad är en i kedjan av personer som hjälpt Sultan från Afghanistan, via Pakistan, Iran, Turkiet, Bulgarien och hit till Serbien.

Hittills har resan kostat 8 000 euro, 73 000 kronor. I väntan på kontakt tältar Sultan och några andra han träffat längs vägen i en park i Belgrad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Uppsala 16-05-04:

Höggravida Amani får bo hos Uppsalafamilj till sidans topp

Amani Ali skulle ha åkt med tåg till Lindesberg där hon blivit anvisad ett boende. Men nu bor hon och dottern istället hos en familj i Sunnersta.

Första gången SVT Nyheter Uppsala träffar Amani Ali är hon förtvivlad. Hon har med kort varsel fått veta att hon måste åka till Lindesberg, dit hon själv ska ta sig med sin tvååriga dotter och en massa packning. Dessutom är hon höggravid och kan föda när som helst. Resan innebär tre byten. Med på den ska också hennes tvååriga dotter Tala och en massa packning - kläder, spjälsäng, barnvagn och annat som en nybliven mamma kan tänkas behöva. Amani ser inte hur hon ska kunna göra den resan i sitt tillstånd. Istället önskar hon att få stanna i Uppsala.

- Jag vill bara ha nånstans att bo med min dotter och att förlossningen går bra.

Flytta till andra kommuner

På evakueringsboendet i Fyrislund bor sedan i februari ett 30-tal asylsökanden. Några sparkar boll i korridoren för att få tiden att gå. På väggarna hänger barnens teckningar. Sängar har ställts upp i de gamla klassrummen. I förra veckan kom beskedet att boendet ska tömmas, eftersom det bara var ett tillfälligt boende och Migrationsverket nu har hittat permanenta flyktingboenden i andra kommuner.

Peka och le

Den här gången går Amani Alis önskan i uppfyllelse. Tack vare Refugees Welcome Uppsala, som har jobbat ideellt på boendet sedan det öppnades, får Amani och dottern Tala flytta in hos en familj i Sunnersta istället. De bor i en gästvåning i källaren på en villa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-04-26:

Arbete med jämställdhet ska öka rättssäkerheten till sidans topp

Inom asylprocessen är mannen fortfarande norm och alla sökande behandlas inte individuellt. Det visar en genomlysning som Migrationsverket gjort.

- Vi hoppas att verksamheten ska kunna förändra detta, den har därför fått flera uppdrag. Vi behöver säkerställa en individuell och rättssäker prövning för alla sökande oavsett kön, säger Amanda Carlsson, samordnare av myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering.

I slutet av förra året lämnade Migrationsverket in den handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2018 som regeringen efterfrågat. Med den som grund har nu arbetet mot en mer jämställd verksamhet tagit fart.

Kvinnan riskerar bli osynlig

Inför arbetet med planen gjorde Migrationsverkets kvalitetsavdelning för första gången en genomlysning av kärnverksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den visade på brister inom asylprövningen.

- Framför allt handlar det om att kvinnor riskerar att bli osynliga, säger Amanda Carlsson.

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan hur asylprövningen handlägger ansökningar från kvinnor och män i familj. Kallelserna är ojämnt fördelade och skickas oftast till mannen, män tas för det mesta in först på utredning och mäns asylskäl utreds och bedöms utförligare. Det är också svårare att följa vad som skett i kvinnors ärenden eftersom registreringar inte görs lika noga i övriga familjemedlemmars ärenden som i mannens. Dessutom är det vanligt att asylprövningen skriver ihop asylskälen i familjebeslut som alla vuxna underrättas om samtidig.

Enligt statistiken registreras också huvuddossiern på mannen i över 90 procent av de asylsökande familjerna där det finns en vuxen man, en vuxen kvinna och minst ett barn.

Dagersättning till mannen

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-04-27:

Ensam på flykt - och ifrågasatt av Sverige till sidans topp

Forskaren Daniel Hedlund kritisk: Ensamkommande barn riskerar att inte bli förstådda av Migrationsverket

Förra året sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Tidigare forskning har visat att det kan vara en utmaning för asylhandläggare, offentliga biträden och tolkar att bemöta och arbeta med ensamkommande barn.

Det innebär att det kan uppstå flera dilemman och risker i såväl utredningssituationen som i beslutsfattandet som kan påverka barnets möjligheter att lägga fram en trovärdig asylberättelse i asylprocessen.

Trovärdighetsbedömningen är en bevisfråga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren 16-05-04:

Nyanländ skolelev: "Allt handlar om tid" till sidans topp

För sjätte året i rad försämrade kriget i Syrien chansen till utbildning för syriska barn. Enligt siffror frän UNICEF är det så många som cirka 50 procent som inte får någon skolutbildning.

Med beslutsamhet och siktet inställt på framtiden satte sig de syriska gymnasieeleverna på skolbänken efter flykten hit, nu tillsammans med sina svenska skolkamrater. Många syriska elever har tvingats stanna hemma från skolan, ibland i mer än tre år på grund av kriget. Till detta läggs tiden det tog att resa till Sverige.

Katrineholms-Kuriren har träffat några av dessa elever och frågade hur studierna fungerar för dem.

- Matematik är ganska svårt. Men vi trivs och när vi trivs är det lättare att studera. För att lyckas måste man fokusera och jobba för att lära sig. Här i Sverige är sättet att undervisa bra. Lärarna lär ut på ett enkelt sätt och förklarar på ett bättre sätt än i Syrien. Vi har också fler raster mellan lektionerna, säger Mazen Hassan, som är 16 år och går i klass 1 D för flyktingar.

Hans klasskamrat Samer Jihad håller med:

- Här tar lärarna ansvar för att vi verkligen lärt oss, att kunskaperna ska stanna i huvudet. De lär ut på ett enkelt sätt. I Syrien var det svårare. Men kursinnehållet här är lite svårare än i Syrien. Jag kommer att vänja mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Skriftlig fråga av Erik Ottoson (M): Skolsystemets förutsättningar att möta flyktingkrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-05-03:

Rädda barnen: Flyktingbarn nekas psykvård till sidans topp

Flyktingbarn med psykiska problem får inte alltid den hjälp de skulle behöva. Det menar Rädda barnen som tar emot barn och unga som nekats psykiatrisk vård. - Vissa barn avvisas av vården fast de skulle behöva hjälp, säger Erica Mattelin, psykolog på Rädda Barnen.

Det kan handla om hopplöshetskänslor, sömnsvårigheter, nedstämdhet och en känsla av att inte vilja leva. Till Rädda Barnen kommer varje vecka barn och unga som behöver hjälp att bearbeta svåra upplevelser. Några av dem har utvecklat en depression, vanligaste diagnosen är posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Erica Mattelin, psykolog på Rädda Barnen, säger att den psykiatriska vården till flyktingbarn ser väldigt olika ut, beroende på var i landet man befinner sig.

- Det finns, mig veterligen, ingen systematisk översikt men vår erfarenhet är att det skiljer sig markant mellan olika delar av landet. På vissa håll, som i Skåne, har man verkligen satsat. På andra håll verkar man ha svårigheter med att bemöta och ta hand om de barn som söker hjälp.

Alla har samma rätt till vård

Alla asylsökande som kommer till Sverige har rätt till en hälsoundersökning. Om ett barn har symptom som tyder på psykiska problem ska hjälp erbjudas av barnpsykiatrin.

Men det händer att barn som söker vård inom barnpsykiatrin stoppas i dörren. Det berättar Erica Mattelin som flera gånger tagit emot barn efter att de har blivit nekade.

- På vissa ställen får man ingen hjälp alls. De har fått höra nej, du kommer inte läggas in, det här är inte ärende för oss. Trots att vi bedömer det som att de har tydliga symptom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Maud Jonsson, Rädda Barnen i Aftonbladet 16-04-29: Han är 16 - och vet inte om han vill leva (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-04-22:

Kaos på asylboenden? Nej, det stämmer inte till sidans topp

Karin Welin, ordförande Almega Asylboendeföretagen

Flyktingkrisen har det senaste året varit märkbar i hela Sverige och asylboenden har spelat en viktig roll. Företag, myndigheter och privatpersoner har mobiliserat för att ordna tak över huvudet och ett värdigt mottagande för de människor som kommit hit.

I medierna har tyvärr rapporteringen i hög grad kommit att handla om våldsbrott och bränder på asylboenden. Vi vill därför förmedla vår bild av säkerhetsläget och människorna som bor och arbetar på våra boenden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 16-04-29:

När väntan blir vardag på asylboendet till sidans topp

Sverige har tagit emot mer än 160 000 asylsökande under 2015. De flesta placeras på olika asylboenden runt om i landet. Vad känner och upplever dessa familjer och individer och hur ser deras vardag ut? Fotografen Clément Martz har besökt ett asylboende i Filipstad.

Upp för backen, några hundra meter från Filipstads busstation, skymtar en gul tegelbyggnad i funkisstil. På håll skulle den kunna misstas för en skola. Snöflingor singlar ner och barnen leker utanför ingången som om de upptäckt allt detta vita för allra första gången. Innanför dörrarna sträcker sig en lång och tom korridor målad i gult och grått. Den här korridoren tillhör inte en skola, utan ett asylboende, och många av barnen som leker utanför upplever faktiskt snö för allra första gången.

- Här finns få framtidsutsikter, berättar 23-årige Kazkaz som kom till Sverige i september 2015 från Syrien.

- Jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden... För tillfället ser jag bara ett rum. Jag vet inte vad som kommer att hända sedan.

I värmländska Filipstad, med ungefär 6 000 invånare, bor fler än 200 flyktingar tillfälligt på ett av landets alla asylboenden. Här finns allt som behövs för dagen - men de män, kvinnor och barn som bor här känner sig oroliga. Asylprocessen tar allt från månader till år, och under tiden finns det inte mycket annat att göra än att vänta. Vänta på en osäker framtid.

- Vi kan inte göra något annat än att vänta. Tiden står helt still här på boendet, som Kazkaz uttrycker det med trött röst. Jag har inget egentligt liv här. Jag har inga regelbundna tider för att sova eller gå upp på morgonen. Att sova, vakna och äta är praktiskt taget allt som händer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 16-05-04: Lång väntan på första asylsamtalet (Extern länk)

Östersunds-Posten 16-05-05: Hazem fick anställning före uppehållstillstånd (Extern länk)

Läs också om handläggningstidernas inverkan på familijeåterförening, nedan under rubriken "Asylutredning och rättsprocedur"

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-05-03:

Amanda startar nytt språkcafé till sidans topp

- Vi vill hjälpa till och göra vad vi kan för att integrera flyktingarna i Björneborg, säger Hans Hilding, föreståndare för Björneborgs Folkets hus och park.

- Jag vill öppna björneborgarnas ögon, säger Amanda Kästel, ny styrelseledamot och även den som ska driva projektet med språkcafé.

- Vi hade 62 egna arrangemang förra året och vi lägger ner ungefär 2 500 ideella timmar per år, säger Hans Hilding. Vi har pratat om att göra något för integrationen av flyktingar men det har helt enkelt inte funnits utrymme.

När styrelsen fick nys om att Amanda Kästel, inflyttad från Forshaga, hade erfarenhet och ett brinnande intresse för integrationsfrågor blev hon headhuntad till styrelsen och har dessutom fått ansvar för att driva projektet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-04-26:

Ombytta roller kan bli verklighet i nytt utbytesprogram till sidans topp

Låt en kulturvetare från Damaskus lämna asylboendet för att vara guide på ett museum - och låt en museiintendent från Stockholm flytta in på boendet. Ombytta roller kan bli verklighet genom ett nytt utbytesprogram som initierats av kommunikationssatsningen MIG Talks.

I MIG Talks deltar nya invånare som själva har varit asylsökande, och samhällsaktörer från bland annat kultur- och idrottssektorn. För att ta tillvara erfarenheterna hos de som sökt asyl och engagemanget hos samarbetspartnerna föreslås ett nytt utbytesprogram mellan asylboenden och samhällsaktörer. Idén presenterades under en träff i Stockholm i lördags.

- Idén är jättebra. Det är ett viktigt steg framåt, både för integrationen och för den enskilda individen. I väntan på beslut mår människor inte bra och det är viktigt att få något att göra, säger Jihad Eshmawi, en av deltagarna i MIG Talks.

Tanken med utbytesprogrammet är att yrkesverksamma personer ska få tillbringa tid på asylboendet och ta reda på vad människor där vill veta om den egna verksamheten. Personer från asylboendet ska in sin tur få tillbringa tid på utbytesorganisationen eller företaget för att lära sig hur det fungerar där, och bidra med nya perspektiv på verksamheten.

- Kunskapsutbytet är berikande för alla. Det är viktigt för både individen och samhällsutvecklingen att erbjuda människor en värdig väntan där deras kunskap och kompetens tas tillvara, säger Angeles Bermudez-Svankvist, Migrationsverkets verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 16-05-25:

Planerat flyktingboende eldhärjat på morgonen - Viksjö gamla skola brann ner till sidans topp

En brand uppstod på måndagsmorgonen i Viksjö gamla skola, ett planerat boende för ensamkommande flyktingbarn. Larmet kom 04.03. När räddningstjänsten kom fram till platsen slog det upp lågor genom taket.

- Det är rent ut sagt bedrövligt, det kostar för stat och kommun, säger räddningsledare Leif Wikström vid räddningstjänsten.

Han förstod att det var allvarligt när larmet kom. Hela skolan, som var planerat som ett hem för ensamkommande flyktingbarn, var övertänd och brandmännen fick börja med att inrikta sig på att stoppa en spridning av elden.

- Det är helt vansinnigt, det är bara bedrövligt att det ska hända en sådan här sak, Det innebär en massa möjligheter för Viksjö som bara har bränts upp, säger Mats Brännström, projektledare och verksamhetsansvarige för det planerade HVB-hemmet.

- Vi hade ett möte förra veckan för planering av sanering av den förra branden, vi får se vad som händer nu, säger han.

Hur tror du det påverkar orten?

- Jag tror att Viksjö som stort såg det här som en möjlighet, utan det är vissa som gör sådant här som svärtar ner bygden, säger Mats Brännström.

Förra branden den 9 april startade på tre olika ställen med bensin. Det finns misstankar om att branden också denna gång är anlagd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-04-25: Bränderna fortsätter - men samordningen har avbrutits (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 16-04-28: Trakasserier mot flyktingar i Junsele (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-05-03:

Migrationsverket slutar förtäta asylboenden till sidans topp

Efter höstens akuta behov av boendeplatser för asylsökande har det varit trångbott på landets asylboenden. Men nu är situationen en annan - de sökande kan successivt få plats på boenden med mer utrymme. Därför beslutar Migrationsverket inom kort att inte teckna fler nya förtätnings- och tilläggsavtal.

- Nu har vi fått möjlighet att se över våra tidigare beslut och istället flytta människor till boenden där det inte är lika trångbott, säger Kenneth Karlsson, tillförordnad enhetschef för Migrationsverkets boendesekretariat.

Det betyder att Migrationsverket inte tecknar fler nya avtal som innebär förtätning eller tillägg av platser på befintliga boenden.

Migrationsverket tecknade under hösten flera tilläggs- och förtätningsavtal med leverantörer av asylboenden. Det gjordes mot bakgrund av höstens akuta behov av boendeplatser för de många tusen människor som förra året ansökte om asyl i Sverige.

De senaste månaderna har dock färre ansökt om asyl i Sverige och Migrationsverkets prognos i april pekar på ett minskat behov av boendeplatser i år jämfört med föregående prognos. Samtidigt har fler lediga boendeplatser gjorts tillgängliga och nya boenden upphandlas löpande.

- Vi fortsätter successivt att flytta de sökande till boenden med mer utrymme. Och medan det pågår har vi tillfälligt förlängt de befintliga avtal som finns om förtätnings- och tilläggsplatser. Det är för att säkerställa att vi har platser som räcker för alla sökande, säger Kenneth Karlsson.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Kronoberg 16-05-03: Främmande personer hos asylsökande familjer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-05-06:

Italien/ Violation of the right to asylum reported at the Police Station in Milan till sidans topp

ECRE member ASGI in collaboration with the Italian organisations APN and NAGA, have highlighted a worrying practice taking place at the police station ("Questura") in Milan, whereby people asking for international protection who are not deemed in clear need of it, without any proper assessment, are handed an expulsion order on the spot, without any assessment of their protection claims.

On arrival at the police station, asylum seekers are handed a very short questionnaire allegedly used to determine whether there is a clear need of international protection or whether the person is an 'economic migrant'. In the latter case, people are immediately handed an expulsion order. According to information provided by the organisations to ECRE, this practice seems particularly common with people who are not accompanied by a lawyer or social worker when making their asylum claim, and are thus more vulnerable and have less knowledge of their legal rights in the matter. When the expulsion order has been challenged by legal practitioners on behalf of the claimants, such orders have been quashed.

Interpreters are rarely available for asylum seekers, and lawyers and social workers are increasingly obstructed from assisting their clients and accompanying them to the police station. This practice would constitute an attempt to replicate the "hotspots" model and would be in clear violation of a Ministerial communication ("Circolare Morcone" of early 2016) explicitly stating that denying the possibility to present an asylum claim is illegal. Member States also have an obligation under EU law to carry out an individual assessment of any asylum claim.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-05-04:

Grekland/ Svåra förhållanden i läger på Lesbos till sidans topp

Många tusen flyktingar och migranter hålls i dag inlåsta på den grekiska ön Lesbos, utan möjlighet att ta sig vidare eller ens tillbaka varifrån de kom. Förhållandena i lägret Mória är svåra och möjligheterna att söka asyl är mycket osäkra.

- Nej, de får ingen advokat och ingen tolk, så de vet inte vad de skriver under, säger spanjorskan Olga González, expert i internationella relationer, och visar mig pakistaniern Shabirs papper, som endast är på grekiska.

- När de tror att de har sökt asyl, får de i själva verket bara papper på att de har registrerat sig här i förvaret i Moria.

Vi står utanför grindarna till lägret omgärdat av flera höga taggtrådsstängsel. 40-årige Shabir har lånat någon annan persons tillstånd att röra sig utanför grindarna, vilket förstärker bilden av en diffus pappershantering.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 16-05-04: Flyktingbarn i förvar på Lesbos (Extern länk)

UNHCR 16-04-24: Europe Refugee Emergency - Daily map indicating capacity and occupancy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees.dk 16-04-06:

Danmark/ Et asylsystem i konflikt med sig selv till sidans topp

I gennem 30 år har de danske asylcentre snublet i sine egne modsatrettede mål om kontrol og omsorg. Forfatteren har skrevet ph.d. om emnet.

Af Katrine Syppli Kohl

Da det første danske asylcenter slog dørene op i 1984 var det som svar på en flygtningekrise, der minder om nutidens. Indtil da var spontanflygtninge, som man kaldte dem dengang, gennem en årrække blevet indkvarteret på billige hoteller og pensionater i København, mens deres sag blev behandlet. De fleste flygtninge, der kom til Danmark fra 1950'erne til de første år af 1980'erne var i et eller andet omfang inviteret af den danske regering. Det var under den Kolde Krig, og afhoppere var velkomne, fordi de blev anset for at stemme med fødderne.

I 1980'erne skulle billedet imidlertid ændre sig. Samme år, som asylcenteret ser dagens lys som praktisk løsning på et akut behov for at skaffe tag over hovedet til asylmigranter, bliver to nye ord så almindeligt udbredte, at de kommer med på Sprognævnets liste over nye ord i dansk. Det ene er 'asylansøger', det andet 'bekvemmelighedsflygtning'. Disse to skikkelser er i langt højere grad end tidligere tiders 'flygtninge' under mistanke for ikke at være rigtige flygtninge på flugt fra krig, men lykkeriddere, der misbruger asylsystemet til at skabe sig bedre levevilkår. Ændringen i sproget reflekterer en ændring i opfattelsen af flygtninge, der skal få konsekvenser for den måde, fremtidens asylmigranter bliver behandlet på.

Røde Kors tilbyder sig

Den bratte stigning i antallet af spontanflygtninge gjorde det praktisk og økonomisk umuligt at bevare hotelløsningen. I stedet takkede de danske udlændingemyndigheder ja til et tilbud fra Røde Kors om at tage sig af flygtningene i ventetiden. Røde Kors åbnede det første asylcenter med få timers varsel en augustaften, hvor myndighederne manglede logi til et halvt hundrede iranere.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer från Refugees.dk:

Refugees.dk 16-04-25: Asylansøgere spærres inde som kriminelle (Extern länk)

Refugees.dk 16-04-16: Sverige og Tyskland inspireres af Danmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 16-05-01:

Var fjärde syrisk flyktingflicka i Libanon är gift innan 16 till sidans topp

Kriget i Syrien har betytt en ökning av antalet barnäktenskap. Var fjärde syrisk flyktingflicka i Libanon är gift innan hon fyller 16 år, enligt FN.

Amna el Mousa var 15 år när hon blev förlovad med den fem år äldre Iyad, och hon var sexton år när de gifte sig i maj förra året. Jag träffar henne i ett improviserat flyktingläger i Bekaadalen i Libanon, nära gränsen till Syrien. Amna utstrålar lugn och självförtroende, men hon är tydlig med att hon tycker att hon är för ung för att vara gift.

- Jag känner mej liten, men mamma sa att det var mitt ansvar. Hon sa att de inte längre kunde ta ansvar för mig när pappa inte hade arbete.

Flyffe till Libanon

Det var när familjens hus i staden Hama i Syrien bombades sönder som de flydde över gränsen till Libanon. Eftersom föräldrarna hade svårt att försörja barnen och Amna var den äldsta av fyra systrar uppmanade de henne att gifta sig.

- De sa också att det skulle vara bättre för min säkerhet. Men hade vi varit kvar i Syrien hade jag fortsatt att studera, säger hon.

Ville bli lärare

I Syrien var hennes dröm att bli lärare. Hon tyckte om skolan och särskilt mycket tyckte hon om att läsa språk. I flyktinglägret i Bekaa finns ingen möjlighet för Amna el Mousa att studera. Just det här lägret består av ett tiotal tält och ett halvfärdigt hus där hon och hennes make inrett sitt hem i ett av rummen. Istället för glas hänger en tygtrasor för fönstret, och väggarna är i rå betong.

Flykten från kriget i Syrien har inneburit en kraftig ökning av antalet barnäktenskap. Var fjärde syrisk flyktingflicka i Libanon är gift innan hon fyller 16 år, visar tidiga data från en undersökning som ställs samman av FN-organet UNICEF.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-05-08:

Libanon/ Libanons utrikesminister: Omvärlden har svikit oss till sidans topp

Libanon klarar inte att ta emot fler syriska flyktingar. Det säger landets utrikesminister i en intervju med SVT Nyheter. Han menar att omvärlden har svikit Libanon när det gäller mottagandet av flyktingar.

Libanon är det land som tagit emot flest flyktingar från inbördeskriget i Syrien sett till antalet invånare. Var tredje person i landet är i dag en syrisk flykting.

Utrikesminister Gebran Bassil säger i en intervju med SVT Nyheter att han är besviken på omvärldens stöd till landet som är mindre än Småland.

- I Europa, med 500 miljoner invånare, blev det kris när det kom en miljon flyktingar förra året. Vi är fyra och en halv miljoner och har tagit emot en och en halv miljon flyktingar, säger han.

- Det är ett ansvar som ligger på det internationella samfundet. Stödet vi fått ligger långt, långt under vad som lovats oss.

Kritisk till flyktingavtalet

Den övervägande majoriteten av flyktingarna från Syrien lever i dag i inbördeskrigets grannländer. I Libanon, Turkiet och Jordanien bor i dag 4,8 miljoner flyktingar.

Nyligen gjorde EU upp med Turkiet om att flyktingar och migranter som reser från Turkiet till Grekland kan sändas tillbaka dit. Gebran Bassil är kritisk till avtalet som han menar sätter än större press på Syriens grannländer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Sydney Morning Herald 16-05-03:

Nauru/ Second refugee sets herself on fire till sidans topp

Immigration Minister Peter Dutton has blamed refugee advocates, rather than his government's policies, for a spate of horrifying self-harm incidents at Nauru that included a young Somali woman named Hodan who set herself alight on Monday.

It was the second self-immolation at Nauru in the past week. The first involved a 23-year-old Iranian man, Omid Masoumali, who died.

Mr Dutton on Tuesday said the young woman, who has been called Hadon in some reports, had been airlifted to Australia and remained "in a very serious, critical condition".

'We can only hope for the best possible outcome ... It is of grave concern that this person would resort to such an extreme act of self-harm," he said.

He expressed anger at advocates and others "who are encouraging some of these people to behave in a certain way, believing that that pressure exerted on the Australian Government will see a change in our policy in relation to our border protection measures".

"These behaviours have intensified in recent times and as we see, they have turned to extreme acts with terrible consequences," Mr Dutton said.

"Advocates who proclaim to represent and support the interests of refugees and asylum seekers must frankly hear a clear message ... their activities and these behaviours must end."

Mr Dutton repeated his government's insistence that alleviating the plight of those at Nauru and Manus Island would inevitably lead to a flood of asylum seeker boats, saying: "No action [that] advocates or those in regional processing countries take will cause the government to deviate from its course. We are not going to allow people to drown at sea again."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 16-05-02: UNHCR calls for immediate movement of refugees to humane conditions (Extern länk)

Se även:

ABC News 16-04-27: PNG's Supreme Court rules detention on Manus Island is illegal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Nyheter 16-04-22:

Långa handläggningstider splittrar familjer till sidans topp

Allt längre handläggningstider och de nya hårdare asylreglerna skapar stor osäkerhet bland flyktingfamiljerna. Livsmedelsingenjören Mazhar Kadour kom till Sverige i oktober, men handläggningstiderna beräknas nu vara så långa som 15-18 månader. Hans fru och tre barn sitter fast i Grekland och nu är det mycket osäkert hur familjen ska kunna återförenas.

Vi träffar Mazhar i ett litet rum som han delar med två andra på ett asylboende i Mellansverige. I rummet finns en våningssäng, en vanlig säng, ett bord, två stolar och en liten bänk med mikrovågsugn och lite förnödenheter. Han får låna en telefon av oss, eftersom han har problem med videofunktionen på sin telefon. För första gången på länge kan han prata med sin familj, där båda parterna kan se varandra samtidigt när de pratar.

Hans fru ropar på barnen och en av dem visar ivrigt upp en nymålad teckning:

- Visa mig teckningen, min dotter. Så fin den är! Vad duktig du är - jättebra, säger Mazhar och försöker fungera som pappa på distans.

IS kom till hans stad

Mazhar flydde Aleppo i Syrien när situationen blev ohållbar.

- Det var omöjligt för oss att stanna i vårt hemland. I vilket ögonblick som helst kunde man träffas av en oljefatsbomb. När som helst kunde alla parter skjutit mot oss.

Resten av familjen stannade kvar på Aleppos landsbygd, men kriget kom för nära igen.

- Sedan kom IS dit...

Efter en tuff flykt lyckades hans fru och barn ta sig till Grekland, men nu vet de inte vad som ska hända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR / Asylnytt 16-05-09:

Fler barn ska få tillfälliga tillstånd enligt nya riktlinjer till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som rör beviskrav och procedur vid praktiska hinder mot att verkställa utvisningsbeslut. Det handlar både om verkställighetshinder som Migrationsverket kan behöva ta hänsyn till redan vid ett första beslut i grundärendet och sådana verkställighetshinder som uppstår efter utvisningsbeslut. Enligt ställningstagandet innebär Migrationsöverdomstolens praxis i båda fallen att den sökande måste "styrka" (ett högt beviskrav) att det finns ett konkret hinder mot verkställighet. Ett kontroversiellt inslag är att ensamkommande barn som inte kan utvisas för att de inte har någon som kan ta emot dem i hemlandet, normalt bara ska få tillfälliga uppehållstillstånd. Barnet kan då utvisas efter 18-årsdagen då det inte längre krävs något ordnat mottagande.

Artikeln i sin helhet på FARR:s hemsida (Extern länk)

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-05-09:

FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisning av en kurd från Danmark till Turkiet till sidans topp

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En ung man från Turkiet sökte asyl i Danmark 2010. Han berättade att han varit medlem i PKK och hade varit arresterad vid flera tillfällen sedan 2006 och utsatts för olika former av tortyr, som han beskrev detaljerat. Han hävdade att han var eftersökt och vägrat en inkallelseorder. De danska myndigheterna avslog på grund av en rad motstridiga uppgifter om tidpunkter för händelserna. Han nekades tortyrundersökning med motivering att han inte var trovärdig men undersöktes senare med hjälp av Amnesty. Enligt läkarna stämde skadorna med berättelsen. Då mannen var förvarstagen och skulle tas till den turkiska ambassaden skar han sig, men polisen försökte ändå ta honom halvnaken och blödande till ambassaden. Transporten avbröts genom advokatens överklagande. CAT lägger stor vikt vid att Danmark inte vägt in tortyrutredningen. Därigenom bedömdes mannens trovärdighet utan en viktig del av bevisningen. Därför skulle det vara ett brott mot tortyrkonventionen att deportera honom till Turket. Dessutom har Danmark brutit mot konventionen genom att inte utreda händelsen då mannen skadades i förvar. (Communication No. 580/2014)

Hämta eller läs beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

Algerier förlorade i FN:s kommitté mot tortyr för andra gången till sidans topp

En man från Algeriet kom till Sverige år 2005 och sökte asyl efter att ha anklagats av terrorister för att ha avslöjat deras attack mot en penningtransport. Efter att ha fått avslag vände han sig till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) år 2010 men ärendet togs inte upp i sak då han inte ansågs ha uttömt möjligheterna i Sverige. Senare kunde han söka asyl på nytt i Sverige men fick ett snabbt avslag. Mannen hävdar att den nya asylintervju bara rörde hans arbetstillstånd och att Migrationsverkets beslut bara upprepade argumentationen från föregående procedur. Mannen hävdar att han riskerar tortyr både från staten och terroristguppen och att behandlingen av honom i Sverige utgör psykisk tortyr. Sverige hävdar att mannens berättelse inte är trovärdig och att dokument han lagt fram inte är äkta. CAT:s slutsats är att Sverige gjort en noggrann utredning medan mannen inte har kunnat visa att han riskerar att utsättas för behandling i strid med tortyrkonventionen. Utvisningen skulle därmed inte strida mot konventionen.

(Communication No. 594/2014, B.M.S. v Sweden)

Läs eller hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

FN-kommitté stoppar utvisning av kvinna som fruktar upprepad könsstympning till sidans topp

En kvinna från Guinea sökte asyl i Nederländerna år 2003, vid 16 års ålder. Hon berättade att hon som trettonåring tvingats gifta sig med en bror till en äldre släkting som tagit hand om henne sedan hon var liten, att hon utsatts för övergrepp och att hon skulle tvingas återgå till äktenskapet om hon utvisades. I en senare ansökan tog hon upp att hon genomgått könsstympning som hon farit illa av och fruktade att den skulle göras om, eftersom hon opererat sig i Nederländerna. Enligt Nederländerna gick det inte att hitta kvinnans familj där hon skulle växt upp. Beträffande könsstympningen tror Nederländerna inte att den skulle upprepas, eftersom det sällan förekommer och det inte är någon i hemlandet som vet att kvinnan blivit återställd. CAT anser att Nederländerna borde ha tagit större hänsyn till vad kvinnan upplevt, hur hennes situation som ensamstående i Guinea skulle bli, möjligheterna för myndigheterna att skydda henne eller vilken ångest ett återvändande skulle innebära för henne. Slutsatsen blir att en utvisning skulle bryta mot tortyrkonventionen.

(Communication No. 613/2014, F.B. v the Netherlands)

Läs eller hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

FN:s kommitté mot tortyr behandlade fler utvisningsärenden till sidans topp

Asylnytt har i denna och föregående utgåvor refererat några av de beslut som antogs av FN:s kommitté mot tortyr (CAT) vid dess 56:e session i november 2015. Vid denna session behandlades en rad andra utvisningsärenden, där CAT inte fann anledning att kritisera utvisningarna. En shiit från Pakistan som sökt asyl i Kanada hävdade att han riskerade förföljelse av sunni-terrorister. Fallet tas inte upp till prövning eftersom mannen inte uttömt möjligheterna i Kanada. En avhoppare från säkerhetstjänsten i Armenien sökte asyl i Schweiz men fick inte sin sak prövad av CAT eftersom han kunde få uppehållstillstånd genom sin hustru. En person från Sri Lanka som sökt asyl i Australien hade inte tillräcklig bevisning. Detsamma gällde ett par från Ryssland som sökt asyl i Schweiz och hävdade att de skulle riskera förföljelse på grund av en artikel kvinnan skrivit anonymt år 2009.

Sök dessa ärenden genom sökbegreppen "CAT" och "Jurisprudence" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

Europadomstolen: Barn som lämnades för elva år sedan har inte rätt till återförening till sidans topp

Europadomstolen anser inte att det kränker rätten till privat- och familjeliv att fem barn nekas att återförenas med sin mor och tre barn i Storbritannien. Ingen av de inblandade har flyktingstatus. Kvinnan lämnade barnen för elva år sedan då hon gifte om sig med en man i Storbritannien, som uppges inte ha velat att barnen skulle följa med. De är nu skilda. Barnen, som nu är mellan 21 och 13 år gamla har bott tillsammans i Etiopien de senaste nio åren. De har aldrig besökt Storbritannien. Europadomstolen anser inte att det skulle innebära oöverstigliga svårigheter för kvinnan att bosätta sig i Etiopien eller i Somalia. Detsamma gäller kvinnans barn i Storbritannien, varav två är vuxna och en är 12 år. Beträffande den yngsta resonerar domstolen att han spenderade sina första sex år i Somalia och därför skulle det inte vara otillbörligt svårt för honom att bosätta sig i Etiopien (sic). Domstolen väger in att kvinnan tycks ha tagit ett medvetet beslut att lämna barnen och att hon väntade två år efter skilsmässan innan hon försökte åstadkomma återföreningen. Europadomstolen släpper ärendet som uppenbart orundat.

(Application no. 25960/13, I.A.A. and Others against the United Kingdom)

Läs längre referat från Migrationsverket (Extern länk)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

EU-domstolen tillåter försörjningskrav ett år framåt i tiden för familjeåterförening till sidans topp

Förhandsavgörande: En domstol i Spanien har bett EU-domstolen avgöra om det är förenligt med familjeåterföreningsdirektivet att anknytningspersonen måste visa att hen kan försörja anhöriga ett år framåt i tiden utan att belasta det sociala systemet, inte bara vid ansökningstillfället. Detta är ett krav enligt spansk lag. Bedömningen ska göras utifrån personens inkomstmönster det senaste halvåret. EU-domstolen konstaterar att direktivet inte innehåller något sådant uttryckligt krav på en framtida bedömning, men eftersom försörjningsförmågan enligt direktivet ska vara "stabil" och "regelbunden" anser domstolen att det är tillåtet att göra en prognosbedömning på det sätt som föreskrivs i spansk lag. (Målnummer C-558/14)

Domen i sin helhet (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten debatt 16-05-03:

Låt Wajdi stanna till sidans topp

Wajdi Mosat kom till Sverige 2012 som 13-åring efter att ha sett sin pappa och farbror mördas kort efter att hans mamma och bror kidnappats. I över fyra år har han förgäves försökt bevisa sin bakgrund för att få uppehållstillstånd.

Kära Migrationsverket! Ni har en viktig roll då er uppgift är att utifrån befintlig lagstiftning bedöma människors skäl att få stanna här i Sverige.

Sverige har under lång tid ansetts ha en av världens humanaste asyllagstiftningar. I dag håller mycket av detta på att förändras då riksdagen röstar igenom den ena försämringen i asylrätt efter den andra.

Redan innan dessa lagförsämringar skett för asylsökande har Migrationsverket i tusentals individuella prövningar visat misstro och nonchalans för människors livshistorier. Det möjliggörs då det är den asylsökandes uppgift att bevisa sin historia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-05-05:

Ingen resning för Syed Latif till sidans topp

Syed Latif får ingen resning av sitt fall i Kammarrätten och måste därför lämna Sverige senast på tisdag.

Det omtalade fallet med Syed Latif som inte får arbetstillstånd i Sverige och utvisas till Bangladesh eftersom hans jobb i Malmö utannonserades på fel sätt har kommit till ett avgörande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Ekot 16-05-01:

Migrationsverket hjälper ensamkommande unga tillbaka till Marocko till sidans topp

Personal från Migrationsverket kommer att vara på plats i Marocko för att ge hjälp och stöd till ett flertal återvändande marockanska barn och unga när de väntas återvända till sitt hemland.

- Vi ska placera en migrationssambandsman på svenska ambassaden i Marocko, säger Agneta Kundoori, biträdande enhetschef för samband och utrikesstöd på Migrationsverket.

Vad ska den här personen uträtta?

- Det är framförallt fokus på återvändandearbete. Skapa relationer och arbeta vidare med de relationer vi redan har med marockanska myndigheter och med andra organisationer och kontaktytor som finns på plats i Marocko för att underlätta samarbetet.

Ett 40-tal marockanska ensamkommande barn och unga väntas inom kort att återvända till Marocko. Barn och unga som Migrationsverket beslutat att de ska utvisas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-05-09:

Malta/ Europadomstolen dömer ut långvarigt förvarstagande av traumatiserad kvinna till sidans topp

En kvinna från Somalia som sökt asyl i Malta var placerad i förvar drygt sexton månader. Hon var i ett dåligt tillstånd med många psykiska och fysiska symptom och täta kontakter med vården, bland annat då hon svimmat och fått olika attacker. Hon släpptes på grund av att hon var extra sårbar men proceduren att konstatera detta tog åtta månader trots att kvinnans tillstånd enligt domstolen borde ha kunnat fastställas redan vid en inledande intervju. Liksom i tidigare fall anser domstolen inte att förhållandena i Maltas förvar i sig uppgår till brott mot konventionen. Men med tanke på kvinnans sårbarhet, att hon inte fick komma utomhus på 8-12 veckor, brist på uppvärmning, brist på kvinnlig personal och privat utrymme och att förvarstagandet pågick så lång tid, har behandlingen varit förnedrande och nedbrytande för kvinnan. Därmed har Malta bruitt mot Europakonventionens artikel 3. Dessutom hade förvarstagandet pågått onödigt lång tid och det fanns inte tillräckliga möjligheter att överklaga.

(Application no. 56796/13, Abdi Mahamud v. Malta)

Läs eller hämta domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mail Online 16-05-01:

Storbritannien/ Tragedy of Afghan hero: Translator facing deportation kills himself till sidans topp

+ Interpreter Nangyalai Dawoodzai was 'deeply depressed' about deportation

+ Comes after working with British forces in war-ravaged Helmand province

+ He paid people smugglers to reach UK after receiving Taliban death threats

+ He had threatened suicide after being told he couldn't seek asylum in UK

An interpreter who worked for the British Army in Afghanistan has killed himself after being told he did not qualify for asylum in the UK and would be deported.

Fellow translators said Nangyalai Dawoodzai was 'deeply depressed' about the threat of being thrown out of the UK despite working with British forces in war-ravaged Helmand province, and that he had spoken of suicide.

Lord Ashdown, who champions the cause of the translators, said: 'This is the most tragic example of a shameful Government policy.'

Dawoodzai, 29, paid people smugglers to reach the UK after receiving Taliban death threats in his homeland. But he was told he could not stay in Britain because he had been fingerprinted in Italy and had to claim political asylum there, his point of entry to Europe.

The Daily Mail's Betrayal of the Brave campaign has highlighted the plight of former frontline translators who remained in Afghanistan after UK forces left and have been targeted by the Taliban because of their service.

The campaign - supported by a petition signed by nearly 180,000 people, including military chiefs, soldiers and MPs - has revealed how interpreters have been shot dead or beaten. Their homes have been attacked and their children kidnapped and murdered.

Yesterday one ex-translator, who shared a hostel with Dawoodzai in Birmingham, said: 'He was depressed and very down. He said his life was at risk and no one cared... he believed that Britain would help him because he had helped them. Now he has killed himself - it is so desperate.'

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR comment 16-05-05:

Storbritannien/ Immigration Detention: A tale of two reviews till sidans topp

Written by Monish Bhatia and Victoria Canning

Two recent reviews of immigration detention offer a contrast in their approach to the fundamental injustice of immigration detention and in their usefulness to campaigners.

It has been four months since the publication of two key reviews of immigration detention: the Review into the Welfare in Detention of Vulnerable Persons undertaken by former Prisons and Probation Ombudsman Stephen Shaw, and the Serco-commissioned Independent Investigation into Concerns about Yarl's Wood Immigration Removal Centre conducted by Kate Lampard and Ed Marsden. Both reviews have been broadly welcomed across the refugee sector. Although the remit for Shaw's review excluded the issue of detention in and of itself, he advocated banning the detention of pregnant women and suggested there should be a 'presumption against detention' of sexual violence victims, victims of FGM, people with learning difficulties, those with Post Traumatic Stress Disorder and transgender people. In all, Shaw made sixty-four recommendations, while the Yarl's Wood review made thirty-five recommendations, Serco agreeing thirty-two of them.

(...)

If we look at these reviews of immigration detention specifically, in each case, the terms of reference were drawn narrowly. Neither review was permitted to consider the big issues: the over-use of detention, indefinite detention, privatisation or time limiting, even though the government had only recently rejected the calls for a 28-day limit. Shaw was told not to consider detention per se but to limit his scrutiny to the treatment of vulnerable people in detention, while Lampard was restricted to reviewing 'the culture and practices at Yarl's Wood as they relate to the welfare and wellbeing of residents'. In Shaw's case, he was assisted by two Home Office officials, arguably undermining the review's structural independence.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Arbetet 16-04-29:

Är papperslösa rättlösa? till sidans topp

För tre år sedan skärptes straffen för den som anlitar papperslös arbetskraft. Men i dag tipsar arbetsgivare själva polisen om att de har anställda utan tillstånd, för att slippa betala ut löner. Hur är det möjligt?

"Det är naturligtvis viktigt att vi har ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden", sa dåvarande migrationsministern Tobias Billström (M) till Sveriges radio för dryga tre år sedan när den nya lagen trädde i kraft.

"Det är bra att man stärker papperslösa arbetstagares rättigheter", sa Samuel Engblom, då chefsjurist på TCO, i samma intervju.

Tre år, och en eskalerande flyktingkatastrof, senare ringer arbetsgivare och tipsar polisen om att de har papperslös arbetskraft. Och samtalen kommer när det är dags att betala ut löner. Det säger Leif Fransson som är chef vid gränspolisen i Skåne. Han och hans kolleger kan återkomma till samma arbetsplats flera gånger utan att någonting hänt.

- De flesta som flyr har en önskan att försörja sig. Då jobbar de svart där de kan. Men vi har så krångliga regler att det är rätt safe för arbetsgivare att använda de här människorna. Vi har ett regelverk som inte går att tillämpa i praktiken.

På grund av flyktingkatastrofen och åtstramade regler har gränspolisen i Syd utökat sina inre utlänningskontroller, som till exempel handlar om att granska arbetsplatser.

Vid årsskiftet hade polisen i Syd 4?000 fall där en asylsökande fått definitivt avslag att verkställa, det vill säga utvisa. Enligt Leif Hansson räknar man i år med 15-17?000.

Vilket kan jämföras med hela förra året då Migrationsverket totalt överlämnade närmare 11?000 fall till polisen. Hur många av dem som sedan arbetar vet ingen.

- Det är mycket mer utbrett än vad många tror. Vid åtta av tio kontrolldagar hittar vi minst en felaktighet, det vill säga någon som jobbar illegalt. Många far illa, säger Stefan Martinengo som är förundersökningsledare vid gränspolisen Mitt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-05-03: Papperslösa Sahars lön i Gävlebutiken - 26 kronor i timmen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-05-03:

Jag lovar att vi ska mötas igen till sidans topp

Återigen morgon, en kall morgon, kyla som inte kommer att upphöra.

Ett vitt papper och en penna, mina bästa följeslagare, ligger nära min säng igen. De ska hjälpa mig att fylla den tomhet jag känner och fylla mina rader. Jag börjar skriva för att få av mig min vrede, jag skriver utan utan uppehåll, utan att stanna upp och utan att sätta punkt.

/Denna text är skriven av en tonåring som lever papperslös i Sverige med sin familj. Vi publicerar det samtidigt som regeringen gått ut med att antalet som kommer att få avslag och ska utvisas från Sverige kommer att öka./

Idag vill jag rikta mig till er, som har stängt era öron och ögon för en värld där mänskligheten kommer att gå under.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se också:

Picum 16-04-28: PICUM launches children testimonies series (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar 16-04-20:

Starkt stöd för utvisad barnfamilj - bodde fem år i Falun till sidans topp

På Bäckehagens förskola saknar personal och barn en mamma och hennes barn. De levde i Falun i över fem år.

Migrationsverket drog in deras permanenta uppehållstillstånd.

- Det här har inte gått rätt till, säger Ingrid Söderberg, förskollärare och den som starkast drivit kravet att Fatma Ali Shariff och barnen ska få komma tillbaka.

Vårvindarna är kalla på förskolans gård. DT träffar en grupp pedagoger som talar om oro för barnen som nu är ryckta från sin vardag.

I mitten står Ingrid Söderberg. Varje dag höll hon något av barnen i famnen. Varje dag tänker hon också på dem.

De är utvisade till Tanzania, av skäl som inte visade sig stämma. Ingrid Söderberg försöker nå dem. Men nätuppkoppling fungerar inte och telefonräkningen är uppe i flera tusen kronor.

- Varje gång vi pratar förstår jag hur rädd hon är.

Även DT når Fatma på telefon i Tanzania. På bra svenska berättar hon att barnen sitter inne på ett rum.

- Det är farligt för oss att gå ut och vi kan inte språket. Barnen mår inte bra. De äter dåligt. De saknar skolan och kompisarna i Falun.

Det var något med Fatma Ali Shariff som intresserade Ingrid Söderberg direkt.

- Jag såg ju hur hon slet. Ändå ordnade hon det så bra, barnen var fina och lugna.

Fatma hade aldrig tidigare gått i vanlig skola. Men hon utbildade sig till undersköterska och jobbade som timvikarie på äldreboendet Smedjan och Herrhagsgården. Hon försörjde sig och familjen när polisen knackade på dörren i januari för att utvisa alla fem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Verkligheten 16-05-04:

Den felaktiga utvisningen - tre år senare till sidans topp

För snart tre år sedan blev då 22-åriga Karim Mitanda tvångsutvisad till Uganda. Men det begås ett stort misstag. Karims fall var inte avgjort hos Migrationsverket.

I två program i Verkligheten berättar vi Karim Mitandas historia. Nu är det två och ett halvt år sedan han blev felaktigt utvisad. Hur har han haft det sedan dess? Hur mår Karim idag?

Lyssna till inslag 1 (Extern länk)

Lyssna till inslag 2, Telefonsamtalet till Karim (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 16-04-28:

Internationellt/ Young adults: What lessons can Europe draw from the USA? till sidans topp

By Pauline Chomel (PICUM intern) and Lilana Keith (PICUM Advocacy Officer)

What are the daily realities of undocumented migrant youth coming of age? What challenges do their face in their everyday lives? And to what extent does a lack of residence status impact their well-being and participation?

To find the answers to these questions, Roberto G. Gonzales, Assistant Professor of Education at Harvard Graduate School of Education carried out a study following 150 undocumented young adults in Los Angeles for a period of 12 years. His findings were published in the book 'Lives in Limbo: Undocumented and Coming of Age in America'.

Book Launch at the European Parliament

PICUM and the European Youth Forum seized the opportunity to organise a book launch to explore parallels between the situation in the United States and in Europe and to see what lessons EU policymakers and service providers could learn from the US.

(...)

Läs referat från eventet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Aktion mot Deportation 2016:

10 maj, Malmö: Söka asyl är inget brott! till sidans topp

Regeringen och Migrationsverket har planerat att öppna 100 förvarsplatser i vår kärlekshuvudstad Malmö, som alltid varit en symbol för en solidarisk stad. En stad där vi försökt hjälpa folk som flyr, istället för att skicka dom till fängelser som kriminella och sedan deportera de till platserna dom flytt ifrån. På tisdag den 10e maj kl 19 ska vi ha ett möte där vi ska diskutera hur vi kan påverka politikernas beslut, och uppmärksamma allmänheten att det gamla Kirsebergsfängelset ska bli ett nytt fängelse.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 16-04-27:

Fler än 50.000 vill stoppa försämringarna till sidans topp

Tack alla namninsamlare på gator och torg! Tack alla som satte upp listan i porten eller tog med den till fikarummet! Tack alla församlingar och alla föreningar som samlat namn vid sina träffar! Tack alla som lät sin padda gå runt på lektionen! Tack alla asylsökande och tack alla som ordnat träffar med asylsökande! Nu är vi fler än 50.000 som vill stoppa regeringens förslag till försämringar som kommer att leda till utvisningar av barn med särskilt ömmande skäl, splittra familjer och sabotera integrationen för så många som redan är här. Vi accepterar det inte!

Underteckna uppropet (Extern länk)

Skriv ut namnlistor och informationsmaterial (längst ner på sidan), hämta bilder mm (Extern länk)

Se uppropet på engelska, arabiska, farsi eller dari - språkväljare högst upp till höger (Extern länk)

Läs mer om vad du kan göra (Extern länk)

Umeå 10 maj: Brevskrivar-workshop med Folkkampanj för Asylrätt (Extern länk)

Gävle 14 maj: Manifestation för Asylrätt (Extern länk)

Linköping 14 maj: Manifestation för Asylrätt (Extern länk)

Göteborg 22 maj: Stormöte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 16-04-25:

"Det räcker inte att gå till centralen med en macka" till sidans topp

Uppemot 300 personer slöt upp i söndagens manifestation till stöd för folkkampanjen för asylrätt. Kampanjens mål: stoppa regeringens förslag på inskränkningar i asylrätten.

Hittills har över 48 300 personer skrivit under den nationella kampanjens upprop som protesterar mot hinder mot familjeåterförening och åtgärder som inskränker asylrätten. Namninsamlingen pågår till den 11 juni och ska lämnas över till Sveriges riksdag inför att de nya, mer restriktiva, förslagen behandlas. Kampanjens mål är att nå 100 000 namn innan dess.

I Göteborg talade bland annat Jihad Eshmawi, som själv sökte asyl i Sverige 2013 som palestinsk flykting från Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lyssna till Jihads tal, video på Folkkampanj för Asylrätt (Extern länk)

Sanna Vestin vid demonstrationen, i Sveriges Radio Stockholm 16-04-23: Det kallar jag inte större ansvar. Jag kallar det att lämna flyktingarna i sticket! (Extern länk)

Rapporter och bilder från fler manifestationer med Folkkampanj för Asylrätt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar 16-05-02:

Tusental deltog: Fullsatt och hög stämning på Jussi Björlings torg till sidans topp

Jussi Björlings torg var fullsatt vid Dalarna mot rasisms manifestation. Tal och musik avlöste varann.

- Ni är långt fler än tusen här, det är mäktigt, sa Angelica Andersson som står i spetsen för Dalarna mot rasism.

Det regnade när manifestationen började men publiken strömmade till, med eller utan plakat.

- När jag hörde att nazister fått tillstånd att marschera så tänkte jag över min döda kropp. Historien har visat oss vad som händer och det får aldrig hända här.

Musiken fick stämningen att stiga på torget och folk dansade med.

Det började med Trombone-kickers International och fortsatte med bland andra rapparen Behrang Miri som värmde upp publiken rejält.

- Krama varann! uppmanade han till sist.

Riksdagsledamoten Daniel Riazat (V) var med i planeringsgruppen för manifestationen.

- Jag förväntar mig en dag med tusentals som går ut och tar ställning mot högerextremismen och visar på att det finns alternativ till hat och att samhället ska inkludera alla.

Jussi Björling-statyn på torgets mitt var höljd i röda hjärtan, regnbågshalsduk och clownnäsa. Nätverket We are Dalarna agerade clowner under dagen. Ivan Midjich var en av dem och också en av talarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dalarnas Tidningar 16-05-01: Se bilder från 1 maj i Borlänge (Extern länk)

Expo Idag 16-05-03: Kvinnan på bilden: "Det var min hyllning till Mandela" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio sjuhärad 16-05-01:

Första maj-demonstration för familjen Ghazali i Svenljunga till sidans topp

Svenljungas första maj-tåg hade solidariteten med familjen Ghazali som tema. Och att knyta lokalt engagemang till högtidsdagen är lyckosamt, menar statsvetaren Ulf Bjereld.

- Jag vill stötta familjen Ghazali, jag vill att de ska vara kvar i Svenljunga. Jag tycker det är fel att behandla människor så. De har bott här så länge, säger Anita Alexandersson, en av de runt 50 personer som gick i tåget.

Engagemanget för familjen Ghazali är stort bland många Svenljungabor. Familjen flydde kriget i Libanon för tio år sedan. De skapade sig ett nytt liv i Svenljunga men har nu fått beskedet att de ska utvisas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Borås Tidning debatt 16-04-22: Stoppa utvisningen av familjen Ghazali (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylstafetten 2016:

10-28 juli: Asylstafetten från Malmö till Göteborg för en human asylpolitik till sidans topp

Följ med på Asylstafettens vandring under 19 dagar från Malmö till Göteborg, för att stötta kampen för en human flyktingpolitik!

Asylstafetten handlar om att lyssna på dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken - och att ta deras berättelser på allvar.

Tusentals människor sitter just nu och väntar på svar från Migrationsverket. Många riskerar att få avslag på deras asylansökningar. Under det senaste året har Europa och Sverige lagt alltmer resurser på gränskontroller för att hindra flyktingar att färdas inom EU:s gränser.

Regeringen har lagt fram ett förslag på lagändringar som gör det svårare för människor att ta sig till Sverige i framtiden och att beviljas rätten till skydd.

Regeringens förslag är inget alternativ för oss. I sommar kommer vi därför gå från Malmö till Göteborg, för en human flyktingpolitik.

Detta är fjärde året Asylstafetten vandrar. Längs med vägen samtalar vi med människor om den värld vi vill leva i. Sverige bör vara en fristad för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Vi vill se ett samhälle som gör sitt yttersta för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och principen om barnets bästa. Fler måste få skydd och papperslösas rättigheter måste respekteras.

Engagera dig! Du kan stödja initiativet både som enskild och som partipolitisk obunden organisation. Vi välkomnar er som vill gå med i stafetten en eller flera dagar.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 16-04-27:

Sökes: Ledare till sommarkollo i Bohuslän till sidans topp

Varje år ordnas kollo för papperslösa barnfamiljer så att de kan komma iväg till frisk luft och kustnatur en sommarvecka. I år kommer kollot att äga rum vecka 25 på en kursgård vid havet i Bohuslän. Frukost, lunch och middag serveras av pensionärer som arbetar ideellt i köket. Vad som nu behövs är lägerledare som kan finnas till för familjerna samt ordna med aktiviteter, lekar och utflykter. Kolloveckan brukar alltid bjuda på fantastiska upplevelser och många fina möten med nya människor.

Du som är intresserad, se notisen för kontaktinformation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Individuell Människohjälp 16-04-22:

Prisas för juridisk handlingskraft till sidans topp

Juristen Dona Hariri får IM-priset 2016. Hon får priset för sitt långvariga och brinnande engagemang för alla människors rätt att känna till sina rättigheter.

IM-priset delas ut varje år till grundaren Britta Holmströms minne.

- Vårt mål är att varje år hitta någon som visar samma handlingskraft som Britta gjorde när hon startade IM. I år har vi verkligen träffat helt rätt, säger IMs generalsekreterare Ann Svensén.

Dona Hariri, 27 år, är precis lika gammal som Britta Holmström var när hon 1938 grundade den organisation för hjälp till självhjälp som idag är IM, Individuell Människohjälp.

- IM gör ett fantastiskt arbete, både med sitt internationella utvecklingssamarbete och med sitt arbete med mötesplatser för nya och etablerade svenskar. Det känns fantastiskt att IM sett vad jag brinner för, och prisar det, säger Dona Hariri.

"Ett kvitto"

IM-priset består av 20 000 kronor och en resa till någon av IMs verksamheter. Förra årets pristagare Siavosh Derakhti har precis kommit hem från Malawi där han besökte några av IMs partnerorganisationer som bland annat jobbar med barns rätt till utbildning.

Priset delas ut imorgon, lördagen 23 april, på organisationens årsmöte i Malmö.

- Jag har jobbat med juridisk rådgivning ideellt i många år, och sedan i höstas har jag i princip jobbat dygnet runt med att möta människor på flykt undan krig och våld, som kommit till Stockholms central. Det här priset ger mig ett kvitto på att det jag gör är viktigt, säger Dona Hariri.

Tidigt beslut

Redan som sjuåring visste Dona att hon ville bli jurist. Hon växte upp med föräldrarnas krigsminnen och fascinerades av att det fanns en bok - lagboken - där det tydligt stod vilka rättigheter och skyldigheter människor har.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Stocholm 16-04-26: Dona Hariri: Alla ska känna till sina rättigheter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Utrikesdepartementet 16-04-19:

Libyen i fokus på utrikesministermöte till sidans topp

Libyen stod på dagordningen både som formell och informell punkt när rådet för utrikes frågor möttes i Luxemburg 18 april. Libyens premiärminister Fayez Mustafa al-Sarrajd medverkade på videolänk från Triploi i en gemensam diskussion med utrikes- och försvarsministrarna. Därutöver diskuterades migration med UNHCR:s chef samt Östliga partnerskapet. Utrikesminister Margot Wallström deltog i utrikesministermötet och försvarsminister Peter Hultqvist anslöt till libyendiskussionen.

I slutsatserna uttrycks beredskap att erbjuda säkerhetsstöd som svar på en eventuell förfrågan från Libyen. Bland det stöd som kan ges nämns kapacitetsuppbyggnad inom rättsväsendet, gränshantering och bekämpande av människosmuggling. EU uttryckte även beredskap att utöka mandadet för sin insats till sjöss mot människosmugglare i Medelhavet, Eunavfor Med, kallad Operation Sophia. Operation Sophia har hittills räddat drygt 12 000 personer.

Under kvällen anslöt EU:s försvarsministrar till ett gemensamt möte för att diskutera EU:s vidare insatser i Libyen.

Flyktingsituationen med UNHCR

EU:s utrikesministrar träffade även chefen för UNHCR Filippo Grandi för att diskuskutera flyktingsituationen i Europa. Utrikesministrarna betonade vikten av återvändande, skyddet av de yttre gränserna och samarbete med ursprungs- och transitländer. Det konstaterades att EU nu agerar på flera områden, bland annat genom båtar på Medelhavet och insatser för att bryta ned smugglarnas affärsmodell och rädda liv. För Libyen är det viktigt att ge stöd till träning av kustbevakningen samt att operationsområdet utökades österut. Målet är att rädda liv och effektivt hantera migrationsflödena.

(...)

Pressmeddelandet med länk till utrikesministermötets slutsatser (Extern länk)

Se också:

EU-kommissionen 16-04-26: New approach to better support displaced people through EU external action (Extern länk)

Läs eller hämta förslaget COM(2016) 234 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-04-22:

European Commission satisfied with implementation of EU-Turkey deal till sidans topp

Earlier this week, the European Commission published its first report on the progress on the implementation of the EU-Turkey deal. The report indicated that "the sharp decrease in the number of irregular migrants and asylum seekers crossing from Turkey into Greece not only proves its effectiveness but also that the business model of smugglers can be broken". This statement was seen as particularly shocking as it came out in the same week as reports emerged of the death of 500 people after a boat capsized at an unknown location between Libya and Italy. Many organisations, including ECRE, stated that the deal will only result in opening new and more dangerous routes, with the side effect that organised criminal networks flourish, and forces people back to Turkey where they face uncertain and unsafe conditions.

Human Rights Watch (HRW) has documented a number of irregularities and human rights violations in the first deportations that took place under the deal. Through interviews with family and friends of those deported from the Greek island of Chios to Turkey, HRW reported that people were not informed about their deportation, nor the place they were being deported to. They were not allowed to bring their belongings (clothes, medicines, food, cellphone).

At the moment, UNHCR and NGOs are being denied access to the site where the returned people are being held by the Turkish authorities. ECRE's Turkish member, Multeci-Der, tried meeting with the people returned in order to offer free legal aid and inform people about their right to seek asylum, however, their request to access to removal centre was denied. Preventing lawyers from meeting with the detainees without any legal basis, violates national and European law, the organisation argues.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

EU Concilium 16-04-27: /Ej publicerat dokument, läckt av Statewatch/ Standard Operating Procedures implementing resettlement from Turkey (Extern länk till pdf-fil)

Statewatch Observatory: The refugee crisis in the Med and inside the EU (Extern länk)

Jonas Sjöstedt (V) i Statsministerns frågestund: Direktavvisning av flyktingar från Europa till Turkiet (Extern länk)

ECRE 16-04-28: EU-Turkey deal: praised by EU leaders, condemned by NGOs (Extern länk)

Maarten den Heijer, Thomas Spijkerboer i EU Law Analysis kommentar 16-04-07: Is the EU-Turkey refugee and migration deal a treaty? (Extern länk)

Agnes Hammander i ETC debatt 16-04-23: EU:s avtal med Turkiet - en moralisk kollaps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-05-04:

EU-kommissionen om villkoren för Turkets viseringsfrihet till sidans topp

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Turkiet)

/utdrag:/

Kommissionen uppmanar de turkiska myndigheterna att snarast vidta de åtgärder som krävs för att nå upp till de återstående riktmärkena i färdplanen, nämligen följande:

- Antagande av åtgärder för att förhindra korruption i enlighet med färdplanen, dvs. säkerställande av en effektiv uppföljning av de rekommendationer som utfärdats av Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco).

- Anpassning av lagstiftningen om skydd av personuppgifter till EU:s normer, särskilt för att säkerställa att dataskyddsmyndigheten kan agera på ett oberoende sätt och att de brottsbekämpande organens verksamhet omfattas av lagstiftningen.

- Förhandlingar om ett avtal om operativt samarbete med Europol; detta är beroende av den ovannämnda ändringen av lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

- Tillhandahållande av ett effektivt straffrättsligt samarbete till alla EU-medlemsstater.

- Översyn av lagstiftning och praxis avseende terrorism i överensstämmelse med europeiska normer, särskilt genom att bättre anpassa definitionen av terrorism med definitionen i rambeslut 2002/475/JHA i dess ändrade lydelse i syfte att begränsa definitionens räckvidd, och genom att införa ett proportionalitetskriterium.

Under förutsättning att de turkiska myndigheterna snarast kommer att nå upp till de återstående riktmärkena i färdplanen, såsom de åtog sig att göra den 18 mars 2016, har kommissionen beslutat att lägga fram förslaget om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 i syfte att häva viseringskravet för turkiska medborgare som innehar biometriska pass i överensstämmelse med EU:s standarder.

Läs eller hämta dokumentet, COM(2016) 279 final (Extern länk)

EU-kommissionen 16-05-04: Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap (Extern länk)

EU-kommissionen 16-05-04: Implementing the EU-Turkey Agreement - Questions and Answers (Extern länk)

EU-parlamentet 16-05-04: Visa liberalisation: Turkey must meet all benchmarks before EP can vote (Extern länk)

SvT Nyheter 16-05-04: EU-kommissionen öppnar för visumfrihet för Turkiet (Extern länk)

Wolfgang Hansson i Aftonbladet 16-05-04: EU fjäskar för Erdogan (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-05-06: Erdogan går inte med på EU:s krav i flyktingavtalet (Extern länk)

Kommentarer före EU-kommissionens meddelande:

Jacopo Barigazzi and Maïa de la Baume, Politico kommentar 16-04-29: Visa roadblock threatens EU-Turkey migration deal (Extern länk)

SvT Utrikes 16-05-03: Turkiet gör upp med Cypern - för visumfrihet till EU (Extern länk)

SvT Utrikes kommentar 16-05-03: Turkiets visumkrav ställer EU inför svåra val (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-05-03: Flera EU-länder varnar för slopat visumkrav (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-05-03: Splittrade röster från Turkiet om kommande visumfrihet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-04-29:

Här är offren för EU:s uppgörelse till sidans topp

Med 3,3 miljarder euro och ett avtal som gör EU beroende av Turkiets hårdföre president Recep Tayyip Erdogan köpte medlemsländerna sig fria från flyktingkrisen. Det ledde till en stärkt turkisk regim och fortsatt överfulla flyktingläger i Grekland och Turkiet.

Det har gått drygt en månad sedan flyktingavtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft. Det innebär i korthet att flyktingar som når de grekiska öarna skickas tillbaka till Turkiet. För varje syrisk flykting som skickas tillbaka omplacerar EU en syrisk flykting från Turkiet till EU-länder.

Avtalet ger Turkiet 3,3 miljarder euro, eller 31 miljarder svenska kronor, för att stödja mottagandet av syriska flyktingar.

Avtalet har kritiserats av såväl Amnesty som Europarådet för att bryta mot de mänskliga rättigheterna och mot FN:s flyktingkonvention. Även Nadja Hatem, advokat som bland annat arbetar med att företräda asylsökande som offentligt biträde, är kritisk.

- Flyktingarna i lägren i Turkiet har inga som helst rättigheter. Det är inget värdigt liv vi skickar människor till. Dessutom kan Turkiet i sin tur skicka människor tillbaka till länder som Sverige inte anser som säkra. Det innebär i förlängningen att vi skickar människor tillbaka till döden, säger hon.

- Men det mest allvarliga är att EU genom ett sådant här avtal säger att "nej, det gör vi inte, det är Turkiet som gör det". Det är allvarligt att man frånsäger sig ansvaret.

Under hösten rapporterades det att Turkiet bygger sex flyktingläger för sammanlagt två miljoner människor för att ta emot de syriska flyktingarna, och fortfarande kommer rapporter om de överfulla flyktinglägren i Idomeni i norra Grekland där omkring 10 000 människor fortfarande väntar med förhoppningen om att gränsen ska öppnas så att de kan ta sig norrut.

Sätts på prov i juni

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-05-04:

Mot ett hållbart och rättvist gemensamt europeiskt asylsystem till sidans topp

EU-kommissionen lägger i dag fram förslag om hur man ska reformera det gemensamma europeiska asylsystemet. Man vill skapa ett rättvisare, effektivare och hållbarare system för att fördela asylansökningar mellan EU-länderna. Grundprincipen kommer att vara oförändrad - om de inte har familj någon annanstans ska asylsökande ansöka om asyl i det första inreselandet - men en ny rättvisemekanism kommer att garantera att inget medlemsland lämnas med ett oproportionerligt tryck på asylsystemet. Dagens förslag innebär också att Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) omvandlas till en fullvärdig EU-byrå för asyl, i linje med dess utökade roll i det nya systemet. Samtidigt ska Eurodac, EU:s databas för finteravtryck, stärka så att man bättre kan förvalta asylsystemet och hantera irreguljär migration.

(...)

Dagens förslag ingår i den första omgången lagstiftningsförslag som EU-kommissionen lägger fram i samband med en genomgripande ändring av det gemensamma europeiska asylsystemet, i enlighet med EU-kommissionens meddelande av den 6 april 2016. Den här reformen ska på medellång sikt ligga till grund för våra reaktioner på framtida migrationsvågor. Under tiden fortsätter de nuvarande Dublinbestämmelserna och de två krisbesluten om omplacering att gälla, och EU-kommissionen kommer att se till att de tillämpas fullt ut.

Reformering av Dublinsystemet

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 16-05-04: Frågor och svar: Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet (Extern länk)

EU-kommissionen 16-05-04: FAKTABLAD: Reform av Dublinsystemet (Extern länk till pdf-fil)

EU-kommissionen 16-05-04: Förslaget om Eurodac-förordningen, COM(2016) 272 final (Extern länk till pdf-fil)

Bakgrundsmaterial från EU-Parlamentet: Implementation Appraisal: Dublin Regulation and asylum procedures in Europe, hämta från Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

Se också information till asylsökande om omfördelning:

EASO 16-04-29: 'What is relocation?' Read about relocation by downloading the leaflet here (Extern länk)

EASO Facebook site for relocation programme (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-05-04:

Nytt förslag om flyktingfördelning till sidans topp

EU-kommissionen presenterade i dag ett förslag om en jämnare fördelning av de människor som söker asyl i EU.

Sveriges migrationsminister Morgan Johansson är mycket positiv eftersom det skulle innebära att betydligt färre flyktingar kom till Sverige.

- Om det här systemet hade varit i kraft förra året hade vi aldrig hamnat i den situation vi gjorde under hösten. Då skulle det innebära lite drygt 30 000 asylsökande, vilket ligger mycket långt under de 160 000 som kom till Sverige, säger Johansson.

Enligt förslaget från EU-kommissionen ska varje EU-land tilldelas en flyktingkvot baserad på landets BNP och befolkningsstorlek. Sveriges kvot skulle hamna på 2,48 procent och det betyder att antalet asylsökande skulle bli betydligt lägre än i dag.

De länder som vägrar ta emot flyktingar ska straffas med kännbara böter på motsvarande 2,5 miljoner kronor per asylsökande, något som Morgan Johansson välkomnar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvT Utrikes 16-05-04: Böter om EU-länder inte tar emot flyktingar (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-05-04: EU-förslag ska ge rimligt asylsystem (Extern länk)

Sanna Vestin blogg 16-05-05: Ett rimligt system (Extern länk)

EurActiv 16-05-04: Hungary to hold EU refugee quota referendum by October (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-05-08: Sverige hjälper Grekland med personal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Law Analysis 16-05-06:

The Orbanisation of EU asylum law: the latest EU asylum proposals till sidans topp

Steve Peers

There have been a number of EU proposals to deal with the perceived 'refugee crisis' in Europe over the last year. The latest batch, issued this week, are perhaps the most significant to date. They concern three related issues: visas (notably a short-term Schengen visa waiver for Turkish nationals); Schengen (partly suspending the open borders rules for six months); and asylum (changing the Dublin system on responsibility for asylum seekers, and creating a new EU asylum agency). Further proposals on legal migration and other EU asylum laws are coming in the months ahead.

Essentially, these proposals amount to the 'Orbanisation' of EU asylum law. They copy and entrench across the EU the key elements of the Hungarian government's policy, which was initially criticized: refusing essentially all asylum-seekers at the external border and treating them as harshly as possible so as to maintain the Schengen open borders system.

Background

The surge in the number of refugees and migrants coming into the EU since 2014 led initially to a discordant response from Member States, with Germany and Sweden initially welcoming the arrivals and Hungary trying to stop them. Last September, in a bid to modestly assist the 'frontline' border states of Greece and Italy with the large numbers of asylum-seekers, the EU adopted two Decisions on 'relocation' (discussed here), in principle taking up to 160,000 asylum-seekers off those countries' hands and distributing them among other Member States. However, this 'Plan A' was ineffective, as some Member States refused to cooperate (even launching legal action) and the remainder relocated very few people.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-05-04:

Att återvända till Schengen: Kommissionens åtgärder för de inre gränskontrollerna till sidans topp

Rådet ska fatta beslut om den rekommendation som kommissionen idag har lagt fram om att förlänga de proportionella kontrollerna vid vissa inre Schengengränser, nämligen i Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Norge under högst sex månader. Nationella åtgärder har redan införts av dessa länder för att ta itu med hotet mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten som beror på irreguljära migranters sekundära förflyttningar. I utkastet till rekommendation föreslår man idag en förlängning av dessa åtgärder, i linje med kodexen om Schengengränserna, trots att Grekland har gjort betydande framsteg. Detta beror på att alla allvarliga brister inte kunnat åtgärdas på ett lämpligt och övergripande sätt inom tremånadersfristen.

(...)

Efter att man i Schengenutvärderingen i november 2015 noterat allvarliga brister i Greklands förvaltning av de yttre gränserna har betydande framsteg gjorts när det gäller att åtgärda många problem - särskilt har registreringen av irreguljära migranter förbättrats mycket, både när det gäller utrustning och personal. Det inledande genomförandet av avtalet mellan EU och Turkiet tillsammans med de pågående Nato- och Frontex-operationerna har också lett till en kraftig minskning i antalet irreguljära migranter och asylsökande som tar sig via Egeiska havet till Grekland.

För närvarande visar dock kommissionens slutsatser - som också grundas på ett Schengenutvärderingsbesök i Grekland den 10-16 april - att det fortfarande finns risk för betydande sekundära förflyttningar vilket hade fått flera medlemsstater att tillfälligt återinföra inre gränskontroller. Dessutom behövs det en bekräftelse på huruvida den kraftiga nedgången i antalet förflyttningar som skett under de senaste veckorna håller i sig.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 16-05-04: Questions & Answers (Extern länk)

Hämta förslaget, COM(2016) 275 final (Extern länk till pdf-fil)

Justitiedepartementet 16-05-04: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns (Extern länk)

EU Concilium 16-05-04: Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Swedish internal borders (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Dagens Nyheter 16-04-28: Inget uppehåll av id-kontrollerna i sommar (Extern länk)

Riksdagen 16-04-20: Skriftlig fråga av Hans Wallmark (M): Regelverk för att svenska id-kontroller ska kunna utföras i Danmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Refugee Rights Data Project April 2016:

The long wait - Filling data gaps relating to refugees and displaced in the Calais camp till sidans topp

Located in an industrial wasteland in northern France, an informal camp in Calais has hosted thousands of displaced people over the years - men, women and children.

Contrary to many other large refugee settlements around the world, the Calais camp is not an officially recognised refugee camp. This has left it marginalised without any statistics or data available regarding the camp, its inhabitants or their living conditions.

While the existence of statistics by the United Nations Refugee Agency (UNHCR) is the norm elsewhere, none have been gathered in Calais. Moreover, there is no border data, and no registration process has been put in place by the authorities. This makes it impossible to gain an in- depth understanding of the realities of life in the camp. It also means that thousands of people are 'slipping through the net', being left outside of the system. As a result, the people in the Calais camp are rendered incredibly vulnerable - among them a significant number of unaccompanied children.

In this context, the Refugee Rights Data Project, in partnership with leading charity Help Refugees and a renowned professor at St Joseph University in Lebanon, set out to collect first-hand independent data regarding the situation in the camp. Over the course of a week in February 2016, a team of 20 researchers conducted a survey investigating the camp's demographic composition, potential human rights violations occurring amongst the people currently living there, and their future aspirations and plans.

At the time of research, the southern part of the camp - which has since been demolished - was still intact and highly populated. The data sample collected by our research team accounted for 870 individuals, which is approximately 15% of the camp's entire population of roughly 5,500 people.

Overall, the data collection study aimed to provide a better understanding of the situation in the informal settlement.

(...)

Läs mer eller hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eurostat / EU-kommissionen 16-05-02:

Almost 90 000 unaccompanied minors registered in the EU in 2015 till sidans topp

According to statistics released by Eurostat today, 88 300 asylum seekers applying for international protection in the Member States of the European Union in 2015 were considered to be unaccompanied minors. 51 per cent of them are Afghans. In the years 2008-2013, the number of unaccompanied asylum-seeking minors was between 11 000 and 13 000 per year. It almost doubled in 2014 to reach slightly more than 23 000 persons, and then nearly quadrupled in 2015.

In 2015, the highest number of asylum applicants considered to be unaccompanied minors was registered in Sweden (with almost 35 300 unaccompanied minors, or 40% of all those registered in the EU Member States), followed by Germany (14 400, or 16%), Hungary (8 800, or 10%) and Austria (8 300, or 9%). Together these four Member States accounted for three-quarters of all asylum applicants considered unaccompanied minors registered in the EU in 2015.

Meddelandet med länk till statistiken med diagram från Eurostat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-04-27:

Prognos: Färre asylsökande når Sverige, men stora utmaningar för samhället kvarstår till sidans topp

Den internationella flyktingkrisen är inte över, men det har blivit svårare att ta sig till Sverige.

-Vi ser varje dag hur människor tar sig från Turkiet till Grekland eller över havet till Italien, men de når inte Sverige just nu, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Efter höstens historiskt stora antal asylsökande kvarstår dock stora utmaningar både för Migrationsverket och för resten av samhället.

Enligt UNHCR har tre gånger så många människor tagit sig över Medelhavet hittills 2016 än under samma period 2015. Drivkrafterna att söka skydd i Europa har alltså inte minskat, men det har blivit betydligt svårare att ta sig till norra Europa och Sverige.

-Det som gör det så svårt för asylsökande att ta sig igenom Europa nu är främst att västra Balkanrutten är helt stängd, och EU:s nya överenskommelse med Turkiet, säger Mikael Ribbenvik. De här kontrollåtgärderna gör att vi nu tror att färre människor kommer till Sverige i år för att söka asyl.

Troligt med färre asylsökande 2016

I februari meddelade Migrationsverket stor osäkerhet i prognosen, och presenterade tre scenarier till grund för beräkningarna. Även denna gång bygger beräkningsalternativen på scenarier, och de rör sig nu mellan 40 000 och 100 000 asylsökande, med ett planeringsscenario på 60 000 asylsökande. Det så kallade beredskapsscenariot på 100 000 asylsökande är inte just nu det mest troliga alternativet, men kan inte heller räknas bort helt.

(...)

Meddelandet med länk till prognosen (Extern länk)

SvT Nyheter 16-04-27: Migrationsministern ser ingen anledning att ompröva asylpolitiken (Extern länk)

Intervju med Mikael Ribbenvik i Sveriges Radio Ekot 16-04-27: Migrationsverket skriver ned flyktingprognosen (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-04-27: Refugees welcome tror inte på Migrationsverket (Extern länk)

Migrationsverket 16-05-02: Migrationsverket utökar innehållet i veckostatistiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-05-04:

Så många återtar asylansökan - och så många asylärenden avskrivs till sidans topp

Hittills i år har cirka 3 000 personer återtagit sin asylansökan, jämfört med 981 samma period i fjol. Samtidigt ökar antalet avskrivna asylansökningar - i år är det hittills över 6 800 ärenden som avskrivits bland annat för att den asylsökande inte kommer till utredningssamtal. Samma period i fjol var det drygt 2 100.

Från och med januari till och med april har nästan 10 000 asylansökningar antingen återtagits eller avskrivits. Om en asylsökande väljer att återta sin ansökan fattar verket ett avlägsnandebeslut och bokar därefter i normalfallet en resa till hemlandet.

Det kan finnas många skäl till att sökande väljer att återta sin asylansökan. För personer som riskerar att få ett omedelbart avvisningsbeslut (uppenbart ogrundad asylansökan) innebär ett återtagande av asylansökan att de undgår ett återreseförbud, som annars skulle gälla i två år och till hela Schengenområdet.

Andra orsaker som uttrycks i samtal med Migrationsverkets personal är långa handläggningstider, eller att tillvaron i Sverige inte blivit som man förväntat sig. Irakier är den största gruppen bland de som väljer att återta sin asylansökan, följt av albaner, syrier och afghaner.

Avskrivna ärenden

Den som återtar sin asylansökan, eller fått avslag, och väljer att återvända självmant kan få rätt till ekonomiskt stöd för att återetablera sig. Återetableringsstödet är 30 000 kronor per vuxen, 15 000 kronor per barn och maximalt 75 000 kronor för en familj. En individuell bedömning görs i varje ärende.

Om återtagna asylansökningar återspeglar en sida av frivilligt återvändande så kan antalet avskrivna ansökningar peka mot en annan. Och antalet har ökat sedan november.

Efter att en sökande uteblivit flera gånger från en kallelse till Migrationsverket så skrivs ärendet av. Den sökande betraktas då som avviken, och Migrationsverket har ingen möjlighet att veta exakt när det skedde eller vart personen tagit vägen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / Norrländska Social-Demokraten 16-05-04: Fler asylsökande återvänder hem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Uppdrag Granskning / SvT Nyheter: 16-04-27:

Bytte ut anställda mot praktikanter till sidans topp

Nyanlända flyktingar förlorade sina jobb när företaget Kulthammar AB, med hjälp av Arbetsförmedlingen, bytte ut asylboendets personalstyrka mot sex praktikanter.

Asylboendet Norrbygården ligger i centrala Fagersta, granne med sjukhuset. I dag bor här runt 400 asylsökande. När Kazem Hasans chef ringde upp och gav honom sparken från asylboendet fick han ingen förklaring.

– Ja, jag vet inte varför, säger han till Uppdrag granskning.

Sade upp avtalet

Kazem Hasan var anställd av en underleverantör till Kulthammar AB, som driver boendet. Personal från Kulthammar AB gick efter sommaren 2015 över till ett eget bolag och under hösten anställde de fler, däribland Kazem Hasan. I början av februari valde Kulthammar AB att säga upp avtalet med underleverantören. Det var då hela personalstyrkan fick gå.

– Jag kände inte att underleverantören levde upp till det avtal som vi hade skrivit med dem. Och det gjorde att jag började skrapa på ytan och fråga runt och där framkom en hel del missnöje från myndigheter och då var jag tvungen att agera på det, säger Joakim Sköldhammar, affärsområdeschef för Kulthammar AB.

På vilket sätt följde de inte avtalet?

– Jag tyckte inte att de höll den renlighet och det underhåll som jag förväntade mig av avtalet.

Ville ha mer resurser

Enligt underleverantören själv ska situationen på asylboendet ha varit kaotiskt vid årsskiftet med många asylsökande och för lite personal, något arbetsledaren hos underleverantören tog upp med Kulthammar AB, för att få mer resurser. Ett samtal som alltså slutade med att avtalet sades upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 16-04-27: Kazem Hasan fick sparken utan förklaring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR April 2016:

Welcome! App - the place where refugees and locals meet. till sidans topp

Welcome! launched for iOS and Android in late 2015, as the refugee emergency was reaching a peak in Europe. Led by Tobias and Emma Rosman, two Stockholm natives, the non-profit app provides a simple way for refugees and locals to come into contact. The app is simple to use and includes built in translation using Microsoft's Bing Language Translate (the same translation used on Facebook) to facilitate contact between users.

When you launch Welcome! you are asked to log in with your Facebook details. This helps to ensure that people using the app can be identified and protects against possible abuse of refugees in the application. The lack of anonymity also adds to a more personal connection with other users - everyone knows who each other are, and everyone is there to support refugees and locals undertake the process of integration together.

Welcome! puts locals and refugees into contact by providing a question board, where anyone can post to ask about the customs of their new country, find a friend, learn the language or ask any number of other questions. Unlike a message board, where the answers are public, the person who asked the question receives the answers privately. This helps to make sure that everyone gets in contact, rather than thinking that the question has already been answered or that 'someone else' will deal with it. People asking questions can keep the question open as long as they want, and close it when they are satisfied with the answers they have received. You can always see how many people have answered a question, so you could focus on questions that don't yet have any responses. Refugees report that this system works well for them getting a lot of different answers that help them get complete information.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Welcome App (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetarbladet 16-04-24:

Andersbergspojkar erbjuder gratis läxhjälp på fem språk för nyanlända barn till sidans topp

Fem pojkar med rötterna i Afrikas horn som vet hur svårt det är att lära sig ett nytt språk. Nu hjälper de andra genom sitt skolföretag.

Onsdagkväll i Andersbergs centrum. Eyman Abukar låser upp dörren till möteslokalen Träffpunkten. Snart börjar eleverna droppa in. Han skrattar: "Det dröjer lite innan någon kommer, du vet, många har svårt att passa tiderna här."

Två gånger i veckan erbjuder han och de fyra andra i UF-företaget Homework Assistance gratis läxhjälp till nyanlända barn mellan åtta och femton år. Lokalen fylldes direkt när deras initiativ blev känt vid årsskiftet. Runt femton kommer varje gång och då ingår också några föräldrar som tar chansen att förkovra sig.

- Det som är så roligt är att det är övervägande tjejer, säger Eyman Abukar. Annars tror man ju att det är lite svårt här i Andersberg för tjejerna att komma ut. På köpet har vi fått några mammor som också följer med.

De fem går i samma klass på Borgarskolan och pluggar handel och administration. I årskurs två är Borgis noga med att så många elever som möjligt ska starta UF-företag. Eyman Abukar berättar att de inte ville hålla på att ta in produkter som de sedan skulle sälja, de kände sig mer bekväma med ett tjänsteföretag. Av fritidsgården Helges fick de tipset om ett språkkafé.

- Gratis läxhjälp för barn, ja, varför inte. Vi snackade ihop oss och sedan drog vi i gång, säger Eyman Abukar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Amnesty International 16-05-09:

Sharing the responsibility for refugees: A new global compact till sidans topp

Wealthy states and the international community as a whole have failed to equitably share responsibility for managing the ongoing global refugee crisis. UN Secretary-General Ban Ki-moon has proposed a "Global Compact on responsibility-sharing" to create a more predictable and equitable way of responding to large movements of refugees. This briefing includes Amnesty International's recommendations including five key elements needed to make the Global Compact effective, and urges states to use key upcoming international meetings to move from short-term stop-gap measures to long-term, proactive and globally coordinated solutions.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nyheter24 debatt 16-05-09:

Sigge Törnqvist, Emily Ktschadovinsky: Löfven sa att hans Europa inte bygger murar till sidans topp

I september sa Löfven att "hans" Europa inte byggde murar. Nu är Sverige på väg att införa Europas mest restriktiva asylpolitik och bidrar genom att stänga sina gränser till att murarna i Europa blir ännu högre.

Den 9 maj firas Europadagen, en hyllning till Europeiska Unionens grundläggande idéer om fred och välstånd. 2012 tog EU emot Nobels fredspris för sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

I morgon, den 9 maj 2016 frågar vi oss: Demokrati och mänskliga rättigheter för vem? Fred och välstånd för vem?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-04-22:

Det vi önskar att regeringen skulle uttrycka till sidans topp

Bente Dirdal skrev:

Förlåt oss, människor på flykt undan krig, förföljelse, fattigdom och omöjliga livssituationer. Ni har aldrig varit ett problem. Ni är en tillgång. En gåva att ni ville söka skydd och ett bra liv här. Vi sa att vi inte kan ta emot fler medmänniskor, vi pratade ur rädsla och okunskap.

Vi har tappat bort vår solidaritet och strävan efter jämlikhet. Jämlikhet som enligt all forskning får ett samhälle att må bättre och utvecklas gynnsammare. Vi inser att vi behöver återgå till solidaritet och jämlikhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mer från Folkkampanj för Asylrätt, bloggen:

Karin Råghall 16-05-01: Vad Löfven inte sa på Första Maj (Extern länk)

Louise Dane 16-05-05: Vem bestämmer om du får leva med din familj? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-04-26:

Svar på skriftlig fråga: Inspektionen för vård och omsorg till sidans topp

fråga 2015/16:1105 av Cecilia Widegren (M)

I dag har regeringen lagt fram sin vårproposition och vårändringsbudget för 2016. Långsiktiga besked uteblir tyvärr gällande resurserna för välfärdens tillsyn, dess ordning och reda, som myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, arbetar med.

Regeringen och ansvarigt statsråds hantering av tillsynsmyndigheten Ivo gällande resurser och möjligheter att genomföra sitt uppdrag med kontinuitet är oacceptabel. Visserligen utökas resurserna kortsiktigt under 2016 med 10 miljoner kronor av en total budget omfattande 638 miljoner kronor. Det är ett kortsiktigt steg i rätt riktning. Detta anslag avser emellertid regeringen fortfarande att skära ned med ca 60 miljoner kronor för år 2017.

Ivo är den myndighet som har ansvar för tillsyn, tillståndsprövning och uppföljning av hälso- och sjukvården och socialtjänsten med inriktning på barn och familj, äldreomsorg, verksamheter för personer med funktionsnedsättning samt missbrukar- och beroendevård.

Den 15 december 2015 avslog riksdagen ett konkret förslag att utöka resurserna till Ivo med 47 miljoner kronor per år. Den 17 december 2015 fattade regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér beslut om en halvering av myndighetens frekvenstillsyn avseende bland annat HVB-hem.

Att utmaningarna har växt under året som gått framgår tydligt av bland annat myndighetens tillsynsrapport för 2015. Bland de brister och utmaningar Ivo lyfter fram kan nämnas att den enskilde i behov av samhällets stöd inte får den hjälp man behöver eller får hjälp för sent. Därtill att kommunernas insatser inte i första hand styrs av den enskildes behov.

Enligt uppgifter som framkom vid socialutskottets öppna utfrågning den

(...)

Hela frågan (Extern länk)

Svar av statsrådet Gabriel Wikström (Extern länk)

Johan Hultberg (M) i Interpellationsdebatt med Åsa Regnér: Placering i familjehem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 16-04-24:

Fi: Regeringens migrationspolitik är oförenlig med barnrätten till sidans topp

Barns rättigheter kan de inte sättas på undantag för de som behöver dem som mest, skriver Anna Rantala Bonnier, gruppledare i socialnämden och Lisa Palm, kommunfullmäktigeledamot för Fi i Stockholm.

Feministiskt initiativ gläds åt att barnkonventionen äntligen ska bli svensk lag. Den 1 mars 2018 har regeringen satt datumet till då detta ska bli verklighet. Det kommer innebära förbättringar för barn inom en rad områden, inte minst för de våldsutsatta barnen och barn som bevittnat våld i hemmet.

Men samtidigt väcker detta många frågetecken och vi får inte heller glömma att regeringen redan nu är skyldiga att följa barnkonventionen. Kommer vi få se någon skillnad i regeringens politik från den 1 mars 2018 med tanke på hur rättigheterna ignoreras för vissa grupper av barn redan idag?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-04-29:

Interpellationsdebatt: Spårbyte för asylsökande till sidans topp

Interpellation 2015/16:551 av Annika Qarlsson (C)

Jag har träffat en familj som kom till Sverige 2006. Familjen har etablerat sig i Sverige, driver ett litet aktiebolag och äger sin näringsfastighet sedan många år tillbaka. De sökte först asyl, och sedan försökte de göra ett spårbyte till att bli arbetskraftsinvandrare. Men den svenska byråkratin har varit både långsam och obönhörlig. Efter nästan tio års processande ska nu hela familjen utvisas. Barnet känner inget annat än Sverige och svensk skola, där alla kompisar finns. Inget finns att återvända till.

Det här är förstås inte bara ett enskilt fall. Många personer och familjer drabbas av samma sak. Trots att de kan försörja sig själva, bidra till den svenska välfärden, skapa jobb och bli en del av vårt samhälle får de inte stanna. Det är ett orimligt regelverk som inte låter människor som kan och vill bidra uppfylla sin potential, och det låter inte heller Sverige ta del av den kompetens som finns och bevisligen kan bidra.

Med tanke på både Sveriges generösa regler för arbetskraftsinvandring och att ett seriöst arbete ska ge permanent uppehållstillstånd för skyddsbehövande framstår de strikta reglerna för spårbyte som mycket konstiga. Är det verkligen rimligt att asylsökande som har ett arbete eller ett löfte om arbete när de får avslag på sin ansökan ska behöva lämna landet för ansöka om tillstånd? Att arbetstagaren tvingas lämna landet skapar problem för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Man kan gå miste om jobbet. Många asylsökande har dessutom inte något land som de säkert kan åka till för att lämna in sin ansökan och vänta på att den behandlas. Enda alternativet kanske är att bli papperslös. Det är inte en bra lösning för vare sig individen, arbetsgivaren eller samhället.

Sammanfattningsvis undrar jag varför familjer som både kan och vill bidra till Sveriges välstånd och välfärd och stå för sin egen försörjning ska kastas ut ur landet efter tio år till en bakgrund de inte känner.

(...)

Interpellationen och debatten med svar av Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-04-22:

Interpellationsdebatt: En mer jämställd asylpolitik till sidans topp

Interpellation 2015/16:490 av Fredrik Schulte (M)

Sverige har tagit västvärldens i särklass största ansvar för människor på flykt. Att Sverige tar ett stort sådant ansvar är i grunden positivt, men mottagandet måste samtidigt fungera på ett bra sätt och utan att samhällsansträngningarna och samhällsproblemen här i Sverige blir för omfattande. Där är vi tyvärr nu. Det svenska asylmottagandet går på knäna med årslånga handläggningstider för att få asylrätten prövad. Vi ser kraftiga belastningar på välfärdssystemet, bristen på bostäder har nu nått den graden att tältläger inrättats och kommuner tvingas uppställa modulboenden för att klara mottagandet.

En annan sidoeffekt är att Sverige nu i rask takt närmar sig samma snedvridna demografiska könsfördelning som Kina har. Detta då en stor merpart av de asylsökande i huvudsak är unga män. Erfarenheterna från till exempel Kina är att detta riskerar att skapa sociala problem, vilket mycket väl kan slå särskilt hårt mot Sverige, då vår arbetsmarknad är västvärldens sämsta på att integrera nyanlända.

Det är också en mycket moraliskt tveksam inriktning på asylmottagandet att arrangera systemet så att det är just män som tas emot samtidigt som kvinnor i större utsträckning fastnar kvar i flyktingläger och krigzoner. Detta rimmar illa med regeringens påståenden om att föra en feministisk utrikespolitik. Ett sätt att hantera detta på är att utjämna denna könsobalans genom att enbart ta emot kvinnliga kvotflyktingar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att ta initiativ till att ur jämställdhetssynpunkt jämna ut könsobalansen bland nyanlända genom att enbart ta emot kvinnor som kvotflyktingar?

Interpellationen och debatten i utskrift (Extern länk)

Debatten i webb-tv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdag 16-04-20:

Svar på skriftlig fråga: Nya åtaganden i samband med EU:s avtal med Turkiet till sidans topp

Fråga 2015/16:1106 av Johan Forssell (M)

EU slöt i mars 2016 ett avtal med Turkiet i syfte att bättre hantera flyktingmottagandet till Europa. En del av avtalet är att 72 000 syrier i Turkiet ska få möjlighet att bosätta sig i något av EU:s länder. Denna kvot hänger dock, enligt vad som har framgått, inte samman med nya åtaganden från EU:s länder. Det som ligger till grund är i stället tidigare EU-beslut. Ett av dessa tidigare EU-beslut var det beslut som den svenska regeringen ville skulle användas för omfördelning av asylsökande från Sverige.

I samband med avtalet med Turkiet stod det klart att någon omfördelning av asylsökande från Sverige inte kommer att ske. Detta fick vara godtagbart, enligt statsminister Stefan Löfven. Den svenska regeringen får därmed ansetts ha frånträtt den begäran om omfördelning som Sverige tidigare hade gjort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka skäl låg bakom att Sverige, i samband med EU:s avtal med Turkiet, frånträdde begäran om omfördelning av asylsökande, och var det några andra länder som gjorde nya åtaganden eller frånträdde begäran om omfördelning på motsvarande sätt som Sverige?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

(...) Sverige har inte i formell mening frånträtt sin begäran om omplacering. I den mån reservplatserna inte kommer att användas kvarstår därför den svenska begäran.

Hittills är Sverige ensamt bland medlemsstaterna om att ha anhållit om att bli föremål för omplacering av asylsökande.

Svaret i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad kultur 16-04-23:

Det oförlåtliga handslaget till sidans topp

Text: Peter Fällmar Andersson

(...) "Jag välkomnar en diskussion om vilka värden och värderingar som ska prägla Sverige", sa statsministern i riksdagen häromdagen.

Ska vi snacka värderingar?

När Chris Gueffroy dog i sitt eget blod i februari 1989 stod det civiliserade Europa på andra sidan muren och fördömde den regim som gav ordern. När turkiska gränspoliser i april 2016 riktar sina gevär mot flyktingar - här hälsas inte kvinnor och barn med handslag utan med kulor - blundar Europa med öppen plånbok.

Politiker som behandlar män och kvinnor med olika respekt förtjänar inte väljare. Men för Europa, och Sverige, är den stora skammen inte ett inställt handslag. Det är ett genomfört handslag - med Erdogans Turkiet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Patricia Lorenzoni blogg 16-04-24:

I Sverige behandlar vi alla lika till sidans topp

I Sverige behandlar vi ALLA lika.

I Sverige behandlar vi alla LIKA.

Varje gång svensk media rapporterar om en katastrof, om någon tragedi någonstans i världen får vi höra det; uppgiften om svenskar bland de döda eller skadade. Som är svenska liv viktigare än andras? Eller bara: att stilla oron hos dem i Sverige som har vänner, anhöriga, kolleger, bekanta i det drabbade området.

Också jag lyssnar efter det där så fort något händer på en plats där jag har vänner eller familj som råkar inneha svenskt pass. Jag hoppas få höra orden: Det finns inga uppgifter om svenskar bland de döda eller saknade.

I Sverige behandlar vi alla lika.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se också:

Johanna Frändén i Aftonbladet 16-04-29: "Välkommen hit då" - monolog med en nyanländ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 16-04-23:

Om Sverige stannar till sidans topp

Tänk om invandringen till Sverige hade stoppats 1990.

Då hade Uppsala inte kunnat göra anspråk på att vara en liten storstad nu. 2014 skulle det ha bott ungefär 174 000 personer i kommunen, inte drygt 207 000. Medelåldern hade varit högre; färre hade behövt försörja fler.

Uppsala utan de senaste 25 årens invandring hade varit annorlunda. Tänk torftigare kultur- och nöjesliv, färre restauranger och affärer och en smalare arbetsmarknad.

Visst är det vanskligt att argumentera som om inte om hade varit, men poängen är inte exakta siffror, utan vad de står för. De visar att människor - förutom att vara mål i sig själva - är samhällets viktigaste resurs. Mångfald och öppenhet inför mångfaldens möjligheter skapar i förlängningen högre välstånd åt alla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 16-05-02:

Migrationen är mer än siffror till sidans topp

Man kan inte mäta migrationens verklighet med ekonomiska kalkyler. Alexandra Pascalidou har läst DN:s intervjuserie "Efter flykten", om flyktingmottagande och nationalekonomi.

Omid Mahmoudi var 16 år när han flydde förtrycket mot sitt folk, hazarerna, i hemlandet Afghanistan. Hans far hade kidnappats och mamman dött för att hon inte fick vård. Smugglare spände fast honom under en lastbil i Grekland och 45 timmar senare var han i Italien. Resan under lastbilen, som kunde ha kostat honom livet om han tappade greppet, kostade 4700 euro (47000 kronor).

Till slut nådde han sina drömmars stad - Malmö. Efter elva månader fick han asyl och sitt första jobb på ett HBV-hem. Sedan sin ankomst 2011 har Omid startat Ensamkommandes förbund med 15 lokalföreningar runtom i landet och förra året startade han flera företag däribland HBV- och fosterhem, kursverksamhet och en catering där nyanlända lagar billig mat till andra nyanlända. I dag betalar 22-åriga Omid hundratusentals kronor i skatt, har köpt en trerummare vid Nobeltorget i Malmö och skrivit två böcker som sålt i tusentals exemplar på persiska och svenska. "Oskyldiga brottslingar" handlar om Afghanistans minoriteter och "Den förlorade generationen" förklarar varför färre kvinnor flyr.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Pascalidous artikel kommenterar tre intervjuer med nationalekonomer i Dagens Nyheter:

Dagens Nyheter 16-04-25: George Borjas, nationalekonom vid Harvard-universitetet i USA: "Vill man ta emot många flyktingar har det ett pris som måste betalas" (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-04-26: Jennifer Hunt, professor vid Rutgers universitet i USA: "Det är en fördel om invandrarna har låg utbildning" (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-04-27: Timothy Hatton, ekonomiprofessor vid Essex universitet: "Europa bör välja ut de mest behövande redan i lägren" (Extern länk)

Se även:

Professor Peo Hansen, professor i statsvetenskap och EU-expert, i Discover Society: How the refugees smuggled Keynes back from his exile (Extern länk)

Charlotta Hedberg i Gefle Dagblad 16-05-02: Migration skapar dynamisk landsbygd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-05-03:

Allsidigare rapportering om migration efterlyses av nya invånare till sidans topp

"Vi är inte siffror utan individer med en historia, nutid och framtid." Personer med erfarenhet av flykt vill att media gör mer för att lyfta de mänskliga sidorna av migration. Det uttrycktes under ett samtal om mediers rapportering i migrationsfrågorna.

Lördagen den 23 april delade personer som har fått skydd i Sverige sina tankar om mediers rapportering om migration och flykt. Mer än 200 representanter från press, radio och tv var inbjudna till samtalet som genomfördes inom ramen för kommunikationssatsningen MIG Talks.

- Tyvärr vara det bara några få journalister som kom, men vi tänkte inte låta våra synpunkter gå ohörda. För att uppmuntra och vädja till en mer allsidig rapportering om mäniskor på flykt och migration klubbade vi fem principer och en "snabbkurs" i migration, säger Jihad Eshmawi som ledde samtalet.

Principerna och snabbkursen har publicerats i form av ett upprop på webbsidan www.change.org. Uppropet riktar sig till stora medieaktörer i 17 länder.

- Förhoppningen är att vinna ett brett stöd för de utgångspunkter vi förespråkar och som vi tror kan bidra till ett mer inkluderande samhällsklimat, säger Jihad Eshmawi.

Uppropet speglar återkommande resonemang som deltagare i kommunikationssatsningen MIG Talks har gett uttryck för i både intervjuer med Migrationsverket och samtal om migrationsfrågornas plats i det offentliga samtalet.

Alireza Ahmadi som driver eget företag beskrev till exempel hur det individuella perspektivet lätt skyms bakom statistik och benämningar såsom "flyktingar" och "ensamkommande asylsökande barn".

- Jag kom hit som ensamkommande en gång i tiden, hur länge ska jag betraktas som det?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

MigTalks hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 16-04-28:

"Låt inte makten och medierna bestämma bilden av Syrien" till sidans topp

Upprop. Den politiska makten tillåts skapa skildringen av samhället, och medieindustrin profiterar på den. Det skriver det syriska filmkollektivet Abounaddara i ett upprop som i dag publiceras i flera internationella tidningar.

Våren 2011 reste sig syrierna mot en diktatur som ärvts från en tidigare epok. Skolbarn skrev "Kejsaren är naken" på väggarna. Ungdomar strömmade ut på gatorna och de sociala medierna fylldes med krav på värdighet och frihet. Medborgare från alla samhällsnivåer drömde om ett liv i harmoni med omvärlden. Man kunde känna längtan efter de universella demokratiska idealen, som fick kraft också av det syriska samhällets demografiska omställning. Detta uppdagade ett helt vanligt samhälle, oändligt långt från de vålnader regimen frammanade och från de som siade om en "civilisationernas kamp".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Färnebo Folkhögskola 2016:

Riv alla murar - en kurs om rättigheter i Europa till sidans topp

Det här en kurs för dig som vill: Lära dig mer om sociala och mänskliga rättigheter, Arbeta med film eller radio och skrivande som en del i ett förändringsarbete.Resa i Europa under 2,5 månad.

Efter slutförd kurs har du fått fördjupad kunskap om olika rättighetsfrågor samt grundläggande kunskap om berättande med hjälp av text, foto, radio och film.

Riv alla murar är en resande kurs på Färnebo folkhögskola. Det är en kurs med fokus på antirasism i en tid då det pratas om "flyktingkris" fast det snarare pågår en kris för solidariteten, asylrätten och de mänskliga rättigheterna.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i kursen Riv alla murar får du möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt och andra mänskliga rättigheter, samt mot de olika sorters murar som idag ställs upp både strukturellt och fysiskt mellan människor.

I kursen får du studera hur olika former av ojämlikhet och orättvisor ser ut i Sverige, Europa och världen. Du får även lära dig grunderna för att jobba för förändring med medborgarjournalistiska redskap som t.ex. film, radio eller skrivande.

I kursen jobbar ni med frågor som:

- Vilka grupper är det som blir exkluderade och förtryckta samt hur? Hur jobbar människor mot förtryck och för inkludering på olika sätt?

- Hur fungerar asylprocessen? Vad händer med de människor som söker asyl i Europa idag? Vilken politik är det som bygger murar?

- Vad gör människor för att riva ner murar? Med andra ord - vilka initiativ, erfarenheter och berättelser kan hjälpa oss att komma vidare?

(...)

Läs mer och ansök (Extern länk)

Se video om kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vänsterpartiet Storstockholm 2016:

14 maj, Stockholm: Feministiskt motstånd mot murarnas Europa till sidans topp

Lördag kl. 13:00 - 13:45, ABF Stockholm, Sveavägen 41

Den så kallade flyktingkrisen har på ett smärtsamt sätt synliggjort de rasistiska och patriarkala strukturer Europa står på, inte minst genom Europeiska Unionen och medlemsländernas agerande.

Feminister runtom i Europa har mobiliserat sig mot den politik som skapar ett murarnas Europa och kvinnor har tagit det största ansvaret för praktiskt solidaritet och ansvar, både som migranter och som mottagare av migranter. Vad innebär en feministisk migrationspolitik? Hur kan vi bygga en allt starkare feministisk solidaritet mot murarnas Europa?

Deltagare: Malin Björk, europaparlamentariker Vänsterpartiet, Maram Saad, Asylstaffetten, asylsökande och initiativtagare till feministiska Hbtqia-blocket, Anita Dorazio, Fristadsfonden.

Samtalet kommer delvis att föras på engelska.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Göteborg 16-04-25:

Universitetet ger kurs i att möta människor som flytt till sidans topp

För de som jobbar med nyanlända. De stora flyktingströmmarna till Sverige skapar ett stort tryck på utbildade mottagare. I höst startar Göteborgs universitet en kurs som riktar sig till de som ideellt eller professionellt möter flyktingar, både kommunanställda och volontärer.

- Vi har fått signaler från olika verksamheter i Göteborg att en sådan här utbildning är efterfrågad och välkommen, säger Jenny Meyer, kommunikatör på Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Göteborgs Universitet: Vad gör Göteborgs universitet i flyktingfrågan? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verbal Förlag april 2016:

Flyktingfängelser - En antologi om Migrationsverkets förvar till sidans topp

Varje år blir tusentals människor inlåsta på något av Migrationsverkets förvar. En del har bott länge i Sverige, andra är näst intill nyanlända. De har inte begått brott. De vet inte hur länge de kommer att vara inlåsta. De vet bara att myndigheterna förbereder deras deportation.

Det här är deras berättelser. Om vanmakt, rädsla och maktmissbruk. Men också om hopp och solidaritet.

Flyktingfängelser är ett avslöjande dokument om en för de flesta okänd sida av Sverige och kan läsas som en uppmaning till en verkligt solidarisk flyktingpolitik. Redaktörerna har träffat ett hundratal förvarstagna och vill med denna antologi ge röst åt några av dem som med stöd av lagen tystas, förvaras och skickas iväg.

Jurister, aktivister, anhöriga och forskare kommer också till tals. Läsaren lär känna förvarens praktik och historia och får ta del av konkreta exempel på motstånd.

Ulrika Andersson, Elinor Hermansson, Lina Myritz och Tove Stenqvist är aktiva i asylrättsrörelsen sedan många år. Efterord av Parvin Ardalan, författare, journalist och människorättsaktivist från Iran som varit fristadsförfattare i Malmö.

Beställ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bezr Production 2016:

Fort Europa *Teaser* 2016 (Refugee camp in Lebanon) till sidans topp

Bezr productions presents Fort Europa, this is a teaser from the up coming documentary about life inside of Europe and the harsh way to get to safety from war and persecution. Why do people risk their lives to end up in Europe? What we do defines who we will become.

Fort Europa is a movie about "the people behind the numbers". The war in Syria is expected to get worse before it gets any better. Most of the people that have fled, are living with friends and relatives inside Syria or in neighboring countries but many also live in refugee camps and some has made the dangerous trip to Europe. This teaser shows the life and struggle of refugees from Syria in Lebanon and why life there is unsustainable for the lost generation of Syria.

Release date in spring of 2016. Fort Europa will be free to watch here on youtube and on Bezr.se, please feel free to share and subscribe.

Se trailern (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gränsen 2016:

29 maj, Stockholm: Gränsen, filmfestival till sidans topp

Kl. 16:30, Bio Rio, Hornstulls Strand 3

Gränsen är en filmfestival med visning av filmer som alla berör gränser av olika slag. Om att vara utanför den, om skiljelinjer, om fysiska och mentala barriärer. Om den byråkratiska gränsen, om hur människor inskränks, allt från hur du tänker, till att frihetsberövas, till att stötas ut, till att deporteras. Vad är en gräns? En festival om rörlighet, om flykt och migration. En festival om dig och mig.

Facebook-event med trailer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Youtube 16-04-26:

Jag hade en gång en dröm - Khaled Alkhalil till sidans topp

"Jag hade en gång en båt"(Trad / C. Vreeswijk)

Khaled Alkhalil, kom till Sverige från Syrien i september 2015, 23 år gammal. Efter 4 månader hade han lärt sig svenska genom självstudier. Han lär ut svenska till andra flyktingar och drömmer om att bli sjukvårdare i Sverige för att kunna hjälpa andra.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-05-06:

Ladda ned: Seriespecial om flykt till sidans topp

32 sidor, 15 tecknare, ett tema: flykt. Här laddar du ned Dagens ETC:s seriespecial.

Det här är en seriespecial i Dagens ETC.

30 sidor med serier från några av landets serietecknare.

En berättarform som vi på Dagens ETC älskar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Känn dig som hemma 2016:

SvT-serien: Känn dig som hemma: Emmas engagemang ger hopp till sidans topp

Emma Arnesson klarade inte av att stå vid sidan om och bara se på när en strid ström av flyktingar bussades ut till den gamla militärförläggningen utanför Östersund. Men till skillnad mot många av oss andra så gjorde hon något åt det. Hon sa upp sig från sitt jobb och arbetar nu heltid med att ge nyanlända en bra start i Sverige.

Dokumentärserien Känn dig som hemma handlar om 27-åriga Emma Arnesson och eldsjälarna i den ideella organisationen Hej främling. Med gemensamma upplevelser som körsång, löpning, yoga och fjällvandring skapar de möten mellan människor vid Grytans flyktinganläggning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO April 2016:

EASO Newsletter April 2016 till sidans topp

Latest asylum trends and main countries of origin - Working with the Unaccompanied Minors in Lesvos - Stories from hotspots - EASO's personnel shares insights - Important visits to Lesvos - EASO COI Specialist Network Seminar of Iraq - EASO COI Strategic Network meeting - Inauguration of the EURTF office in Catania - Ambassadors Lunch Briefing - EASO at the European Parliament, LIBE Committee - Training module on Dublin III Regulation - Train the trainers session - Regional train the trainers sessions - Training induction for deployed experts - Vulnerable groups conference - EASO cooperation on courts and tribunals - EASO Notices (including Vacancies)

Läs eller hämta nyhetsbrevet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 16-05-01:

Elsy, 17, succétalade på första maj till sidans topp

Trots att det var ministerbesök i Södertälje under första maj var det inte där applåderna hördes mest. Nej, istället gavs de till 17-åriga Elsy Bitar som kom till Sverige från Aleppo och nu vill bli politiker.

Efter en talskrivartävling utsågs Elsy Bitar, 17 till vinnare. Priset var att få hålla sitt tal under första maj-demonstrationen i Södertälje. Precis före socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson skulle gå upp fick hon chansen att gå upp i talarstolen.

- Jag var faktiskt inte så nervös eftersom jag spelade musik i mitt hemland och har scenvana. Det här är början på min dröm, att bli politiker, säger Elsy Bitar efter talet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se också:

UNHCR News 16-05-03: 12-year-old Syrian refugee carries Olympic torch through Brasilia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.