ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 22 april 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 16-04-14:

Drygt 30 miljarder extra till Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket får kraftigt ökade anslag i år för att hantera det stora antalet asylsökande. Det framgår av det förslag till vårändringsbudget som regeringen presenterade på onsdagen.

För att klara utmaningarna på asylområdet har Migrationsverket begärt i storleksordningen 30 miljarder kronor extra i år*. Regeringen går verket till mötes och konstaterar att myndigheten till följd av höstens kraftiga ökning av antalet asylsökande behöver ytterligare resurser för att bland annat pröva asylärenden och säkerställa en tillräckligt god kvalitet i mottagandet.

- Det är positivt att regeringen har hörsammat våra behov. Det ger oss förutsättningar att behålla och förstärka kraften i organisationen så att vi kan möta de stora behoven, säger ekonomidirektör Anders Lundbeck.

Förstärkt förvaltningsanslag

Regeringen skjuter i sitt förslag till närmare 2,2 miljarder kronor på förvaltningsanslaget. I den summan ingår 215 miljoner kronor för att förstärka återvändandearbetet samt 20 miljoner som ska användas för förberedelser inför övertagandet av nya uppgifter nästa år. Migrationsverket ska enligt förslag ta över det arbete med bosättning av nyanlända som Arbets?förmedlingen idag gör.

Kraftigt ökade kostnader för mottagandet

Den största kostnadsökningen gäller anslaget 1:2 Ersättningar och bostads?kostnader där regeringen vill ha en förstärkning med 28,8 miljarder kronor i år. Anslaget används för utgifter för stöd till asylsökande m.fl. och statsbidrag till kommuner och landsting.

- Vi har idag drygt 170 000 inskrivna och det innebär att kostnaderna för stöd, ersättningar och boende kommer att öka. Förslaget till förstärkning ligger i linje med vad vi räknat med i den senaste prognosen, säger Anders Lundbeck.

Ny prognos i april

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Direktlänk budgetpropositionen, se sid 67 ff (Extern länk till pdf-fil)

Rädda Barnen kommenterar vårbudgeten för 2016 (Extern länk)

SvT Nyheter 16-04-11: Regeringen: En halv miljard till Polisen och Migrationsverket (Extern länk)

Lena Mellin i Aftonbladet 16-04-13: Flyktingarna kostar läskigt mycket - men vi har råd (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-04-14: M vill begränsa stöd för flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-04-20: SD: Avskaffa permanenta uppehållstillstånd (Extern länk)

Centerpartiet 16-04-16: Centerpartiets förslag som skulle spara 10 miljarder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-04-13:

10 miljoner läggs på bostadsförmedling till nyanlända till sidans topp

Under det senaste året har engagemanget för att hjälpa nyanlända varit stort. Nu satsar regeringen 10 miljoner extra på att få fler privatpersoner att hyra ut sina bostäder till nyanlända.

- Det är viktigt att ta tillvara på det engagemang som finns, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (Mp) till Aftonbladet.

För att underlätta bosättning har Länsstyrelserna redan tidigare fått 60 miljoner kronor att fördela till landets kommuner. Men nu lägger alltså regeringen till en riktad satsning på 10 miljoner för att hjälpa kommunerna att hitta bostäder för nyanlända.

- En av de utmaningar som kommunerna står inför är att hitta bostäder till de nyanlända. Vi har inte en massa tomma bostäder som står och väntar här - tvärt om har det rådit stor bostadsbrist i flera år. Ett sätt att hitta bostäder till nyanlända är att hjälpa kommunerna att förmedla privatpersoners bostäder, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (Mp) till Aftonbladet.

"Hoppas fler kan hyra ut sin bostad"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-04-16:

Lagförslaget är fortfarande oacceptabelt! till sidans topp

Den 11 mars kom regeringen med förslaget om en tillfällig lag som ska begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige. (...)

Sedan regeringen kom med dessa förslag har situationen inte blivit bättre för flyktingarna, tvärtom. Antalet som når Sverige har minskat till en liten bråkdel av antalet då regeringen bestämde att det skulle minskas. Det beror delvis på id-kontrollerna utanför Sveriges gränser som ingick i regerings åtgärdspaket. Men dessa kontroller är bara en del av alla de åtgärder som EU-länderna sedan dess tagit till, inte för att rädda krigsflyktingarna, utan för att bli av med dem. Gränskontroller och regeländringar för att slippa ta emot flyktingar har införts på löpande band.

Avtalet mellan EU och Turkiet gav uttrycket "Fort Europa" en ny konkret innebörd.

(...)

Bland dem som nu vägras resa in i EU finns många som har familj i ett EU-land. De som vägras återförening om Sverige inför den föreslagna lagen, kan komma att vändas tillbaka med våld om de istället försöker söka asyl.

Den 6 april presenterade regeringen en lagrådsremiss om den tillfälliga lagen. Det sades att den svenska regeringen hade gått en del av remisskritiken till mötes. Därmed väcktes förhoppningar om att regeringen kommit fram till att det nu räcker med avskräckningspolitik. Men förändringarna i lagrådsremissen visade sig vara marginella.

Endast tre justeringar berör de stora materiella försämringarna:

(...)

Förändringarna i den föreslagna lagen förtar på inget sätt FARR:s kritik mot förslaget. Vi anser fortfarande att det inte borde genomföras. Vi uppmanar regeringen att inte lägga proposition på detta underlag. Om detta ändå sker uppmanar vi riksdagsmännen att avslå förslaget.

Enligt lagrådsremissen ska den tillfälliga lagen träda i kraft den 20 juli.

(...)

Läs uttalandet i sin helhet med genomgång av förändringarna (Extern länk)

Se även:

Unicef 16-04-08: Regeringen gör fortfarande skillnad på barn och barn (Extern länk)

Röda Korset 16-04-16: Riv upp lagförslaget - inte familjer (Extern länk)

ETC 16-04-22: Rädda Barnens Ungdomsförbund: Regeringens asylpolitik går emot barnkonventionen (Extern länk)

Folkkampanj för Asylrätt april 2016: Kampanjen fortsätter! (Extern länk)

Folkkampanjens sida "Åtgärderna - vad innebär de?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lagrådet 16-04-20:

Lagrådets yttrande över Lagrådsremissen om en tillfällig asyllag till sidans topp

Yttrande över remissen "Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige"

/Utdrag:/

Enligt remissen (s. 69) gör regeringen bedömningen att åtgärderna kommer att bidra till att fler asylsökande kommer att söka asyl i andra EU-länder. Någon analys som stödjer en sådan bedömning finns inte i remissen. Där finns inte heller någon redogörelse för hur motsvarande bestämmelser är utformade i övriga medlemsstater, och hur tillämpningen där avviker från den svenska. Några säkra slutsatser om i vilken utsträckning huvudsyftet med ändringarna kan antas bli uppfyllt kan därför inte göras på det underlag som presenterats. Även om det är fråga om en lagstiftning av tillfälligt slag, som bygger på en politisk överenskommelse och som uppenbarligen ansetts vara av brådskande karaktär, bör enligt Lagrådets mening bedömningsunderlaget kunna förbättras avsevärt.

De enskilda delarna i lagstiftningsprojektet är, som nämnts, utformade med uppgivet syfte att anpassa de svenska reglerna till den miniminivå som följer av EU-rätten och av olika konventioner. I vad mån detta uppnås genom förslagen är även det svårbedömt, eftersom denna miniminivå synes vara svår att fastställa. Någon övergripande redogörelse för vad miniminivån innefattar finns inte, vilket är en brist eftersom just uppnåendet av denna nivå är central för hela den tillfälliga lagstiftningen.

(...)

Den tillfälliga regelanpassningen till olika miniminivåer väcker således frågor både om hur reglerna förhåller sig till varandra, om förslagen är utformade så att den tillfälliga lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts och om vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen för de asylsökande, för Migrationsverket och för migra- tionsdomstolarna.

Lagrådet kan inte bedöma om annorlunda utformade anpassningar av utlänningslagen skulle kunna tjäna det syfte som ligger bakom de tillfälliga reglerna. Med hänsyn till de skäl som anförts för åtgärderna, och dessas tillfälliga och brådskande natur, anser sig Lagrådet, trots vad som anförts, inte kunna avstyrka en lagstiftning väsentligen grundad på förslagen.

Läs yttrandet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnrättsdagarna 16-04-13:

"Barnkonventionen måste gälla för alla barn" till sidans topp

I regeringsförklaringen 2014 framförde statsminister Stefan Löfvén att regeringen avsåg att göra barnkonventionen till lag. Den 11 mars presenterades Barnrättighetsutredningens förslag på hur detta ska gå till.

Dagens program utlovade besök av Sveriges barnminister Åsa Regnér. På grund av sjukdom fick istället statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson läsa upp barnministerns anförande.

Hon berättade att Barnrättighetsutredningens betänkande nu går på remiss till drygt 140 remissinstanser. Målsättningen är att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2018.

Beslutet att göra barnkonventionen till lag är efterlängtat och förknippat med stora förhoppningar bland barnrättsaktörer. Barn skulle få högre status och i högre utsträckning ses som rättighetsbärare.

I det efterföljande samtalet med Mikaela Hagan, tematisk rådgivare från Rädda Barnen, barnläkarna Henry Ascher och Lars H Gustafsson uttrycktes både oro och frustration över regeringens besked i förra veckan om de nya tillfälliga asylregler som snart kommer att införas. De möter alla många barn på flykt i sina arbeten och delade med sig av röster från verkligheten.

"När man hör det här så blir man sömnlös. Man kan inte göra något och man vet inget om framtiden." Det är en av många reaktioner från barn och unga på regeringens förslag till ny utlänningslag som Rädda Barnen fått, berättade Mikaela Hagan.

Hon pekade på konsekvenserna. Med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade möjligheter att återförenas med sin familj tvingas fler barn göra den farliga resan över Medelhavet.

- Det riskerar också att leda till att fler barn blir papperslösa och att de barn som får uppehållstillstånd kommer att leva i större osäkerhet inför framtiden. Många barn berättar hur det påverkar dem, exempelvis genom svårigheter att koncentrera sig i skolan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 16-04-16:

Regeringen vill korta vägen till jobb för nyanlända till sidans topp

Regeringen avser att lägga fram ett förslag om nya krav för att få etableringsersättning. Det berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett presseminarium fredagen den 8 april. Regeringen vill också utvidga traineejobben till att även omfatta nyanlända. Vid pressträffen presenterade arbetsmarknadsministern också ett flertal nya snabbspår.

Nya krav för etableringsersättning

Alla som kan jobba, ska jobba. Som arbetssökande ska man söka arbete och delta i aktiviteter för att få sin ersättning. Samma regler ska gälla oavsett om man får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller etableringsersättning som nyanländ. Den som inte uppfyller kraven inom ramen för etableringsplanen bör bli av med hela eller delar av sin ersättning.

De allra flesta människor har en stark drivkraft att använda sina kompetenser och skaffa sig den frihet som en egen försörjning innebär. I etableringsplanen saknas tillräckligt tydliga regler för vad som krävs av nyanlända i etableringsuppdraget för att få ersättning. Inom Regeringskansliet pågår ett arbete i syfte att tydliggöra kraven för dem som uppbär etableringsersättning.

Med det tidigare regelverket kunde en nyanländ person ha både full lön och full ersättning samtidigt inom ramen för etableringsplanen. Regeringen har avskaffat denna möjlighet.

När kommer de nya reglerna att träda i kraft?

Ett utredningsarbete pågår just nu internt inom Regeringskansliet och regeringen avser att komma med förslag så snart som möjligt.

Vad är syftet med förändringen?

Syftet är att alla arbetssökande ska behandlas lika. Det är rimligt att samma krav ställs oavsett vilken ersättning man får.

Traineejobben utvidgas

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Se även:

Arbetsmarknadsdepartementet 16-04-08: Ljusare arbetsmarknad - men utmaning framåt (Extern länk)

Arbetsmarknadsläget i diagram (Extern länk till pdf-fil)

Ylva Johansson i Aftonbladet debatt 16-04-08: Nyanlända ska söka jobb för att få bidrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-04-13:

Schweiz/ Asylum restructuring put to referendum in June till sidans topp

Switzerland will hold a referendum on 5 June 2016 relating to the amendment of its Asylum Act adopted by the Parliament last September.

The amendment put to popular vote bears on the restructuring of the Swiss asylum procedure. This would be modelled on the Testphase accelerated procedure piloted in Zurich since 2014, whereby all stages of the process are conducted within short time-frames and in the same centre. Asylum seekers subject to the Testphase also have access to legal assistance and representation throughout all stages free of charge.

The Swiss Refugee Council, an ECRE member, sets out a number of improvements which would be brought about by the restructuring of the asylum process, including first and foremost the provision of state-funded legal assistance to asylum seekers throughout all steps of the procedure. As detailed in the AIDA Switzerland report, the difficulty for lawyers to get financial compensation for their services, as well as the limited resources of independent legal advisory offices covering most of the work in practice, are severe obstacles to asylum seekers' access to legal aid under the current system.

In addition, the restructuring of the asylum process will introduce beneficial provisions for unaccompanied children, as it provides for the immediate appointment of a person of confidence who holds legal qualifications for separated asylum seeking children.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-04-10:

Proposed reform to reject asylum seekers before registering their claim till sidans topp

The Austrian Parliament is scheduled to vote this week on a bill amending the Asylum Act to provide for "Special provisions for the maintenance of public order and internal security during the implementation of border controls".

The reform, entering into force on 1 June 2016, will insert a Chapter 5 to the Asylum Act, enabling the enactment of special rules applicable at land borders by way of Regulation in cases where the maintenance of public order and internal security is at risk.

The Minister of Interior will be able to establish registration centres (Registrierstellen), which are to form part of the territorially competent Police Directorates. Asylum applications from persons irregularly entering Austria shall be submitted to police officers at the border or - for those who have evaded border controls - in registration centres.

After the application is made, the authorities will be able to assess the possibility of rejecting the person at the border or issuing a return decision through an initial interview (Befragung). Throughout this process, the asylum seeker does not have the right to remain on the territory of the country.

ECRE member Asylkoordination Österreich explains that the possibility to reject an applicant at the border has been created by the previous reform of the Asylum Act taking effect in July 2015, which drew a legal distinction between the factual submission of an application and its formal registration; the two concepts are also distinguished in Article 6 of the recast Asylum Procedures Directive. The detrimental effects of this uneasy distinction were at the heart of ECRE's fact-finding visit to Austria last December. During this timeframe, the authorities will be able to reject persons at the border on "safe third country" grounds.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

ECRE 16-04-15: No country for refugees: Austria shuts its doors (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR Refworld 16-04-19:

Från Afghanistan/ Eligibility guidelines for assessing the international protection needs till sidans topp

On 19 April 2016, UNHCR released a new set of Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan. They replace the August 2013 Afghanistan Eligibility Guidelines.

/Ur innehållsförteckningen:/

Overview of the situation in Afghanistan

Eligibility for international protection

- Potential risk profiles

- Internal flight or relocation alternative for individuals at risk of persecution

- Refugee status under UNHCR's broader mandate criteria or regional instruments, or eligibility for complementary forms of protection

- Exclusion from international refugee protection

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

UNAMA 16-04-17: UNAMA releases civilian casualty data for the first quarter of 2016 (Extern länk)

Viktor Banke i Metro 16-04-19: Hur ska en barnfamilj kunna finna trygghet i Kabul? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Konflikt 16-04-16:

Från Afghanistan/ Vilka är "de ensamkommande"? till sidans topp

Om hazarerna, den folkgrupp som de flesta ensamkommande afghanerna tillhör. Hör röster om krig, förföljelse, utbildning och hopp från Kabul, Upplands Väsby och Värmdö.

I dagens Konflikt berättar vi om de afghanska flyktingar som skickats av Iran till krigets Syrien. Vi hör ett - på många sätt - unikt vittnesmål från 16-årige Amir, som under tvångsliknande omständigheter rekryterades i Iran för att strida för Assads styrkor i Hama i Syrien.

- Jag fick två val. Antingen skulle jag skickas tillbaka till Afghanistan, där jag inte har någon familj, och riskera att hamna i händerna på talibanerna eller IS. Eller så skulle jag skickas till Syrien, delta i kriget i några månader och i utbyte få uppehållstillstånd i Iran, säger Amir.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 16-04-08:

Från Afghanistan/ "Minskat bistånd till Afghanistan skapar mer kaos och instabilitet" till sidans topp

Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

"Att skicka tillbaka personer utan socialt nätverk till redan ansträngda områden, som de inte kommer ifrån, är som att kasta in en bensindränkt handduk rakt in i en eld", skriver Anna-Karin Johansson.

Den kortsiktiga och kontraproduktiva politikens tid är här. Situationen för alla de miljontals människor på flykt blir än mer desperat. Restriktioner införs, gränser stängs.

I Sverige ser vi att asylansökningarna sjunker. Skälet är främst att ensamkommande barn och unga som flytt Afghanistan och Iran inte kommer hit längre.

Var är de nu? Är de instängda i ett flyktingläger på någon av de grekiska öarna eller redan på väg tillbaka till Turkiet? Och vad händer med dem?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-04-15:

Från Uganda/ Uppdatering efterforskning av föräldrar samt barnhem till sidans topp

Migrationsverket har ställt ett antal frågor till Sveriges ambassad i Kampala angående barnhem i Uganda och deras kvalitet samt vilka möjligheter som finns till efterforskning av ett barns familj och släktingar.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket ddd 16-04-11:

Från Ukraina/ Rättslig kommentar angående situationen i Ukraina till sidans topp

Tidigare meddelad rättslig kommentar angående situationen i Ukraina från den 8 augusti 2014 upphävs härmed.

/Utdrag: Bakgrund och sammanfattning/

Situationen i Ukraina kommenterades senast av rättschefen den 8 augusti 2014, Lifos dok. nr 32907.

Syftet med den aktuella rättsliga kommentaren är att klargöra och precisera den rättsliga bedömningen av den nuvarande situationen i östra Ukraina.

I länen Luhansk och Donetsk i östra Ukraina sker numera inga offensiva operationer av de ukrainska regeringsstyrkorna eller de av Ryssland stödda separatisterna. Det förekommer dock regelbundna mindre stridigheter och dessa når fortfarande upp till kravet för en inre väpnad konflikt enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen (2005:716). Våldet i länen Luhansk och Donetsk är för närvarande inte av den omfattningen att alla som återvänder till dessa områden löper en individuell risk att utsättas för skyddsgrundande handlingar. En individuell bedömning får därmed göras där ett möjligt internt flyktalternativ även vägs in.

MR-situationen i Luhansk och Donetsk län är mycket dålig i de icke regeringskontrollerade områdena. I de regeringskontrollerade områdena är MR-situationen bättre, men personer som av ukrainska myndigheter uppfattas som proseparatistiska får anses vara mycket utsatta.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sydsvenskan 16-04-09:

Öresundstunneln dödsfälla för flyktingar till sidans topp

Tunneln under Öresund riskerar att bli en dödsfälla.

De senaste två månaderna har dansk polis stoppat en flykting varannan dag - 25 personer - som försökt undgå id-kontrollerna genom att gå till Sverige.

- Det är fullständigt livsfarligt, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen i Region Syd.

En skylt med en överkorsad gubbe på ett en och en halv meter högt staket.

Det är allt.

Att klättra över kan inte ta mer än några sekunder.

Sen är det bara att springa ett hundratal meter över grässlänten intill havet bort mot tunnelmynningarna.

Ytterligare ett lågt staket och ett hopp ner på vägbanan så står man på motorvägen som leder in i mörkret.

Väljer man tågtunneln är det bara att klättra över till rälsen som löper tätt intill asfalten.

Från en gångbro på Kastrupsidan av motorvägen och spåren får man god överblick över området. Vinden ligger på från havet när vi klättrar upp. Kallt regn sticker i ansiktet. Inte en människa är i sikte. Men det är lätt att inse att man måste vara desperat för att våga livet och ge sig in i någon av tunnlarna.

- Både tågen och långtradarna skapar ett sug i tunneln. Man kan krossas mot väggarna, säger Michael Mattsson.

Trots det försöker allt fler.

Den danska polisen har för HD och Sydsvenskans räkning sammanställt en lista över antalet "incidenter". Den 4 januari infördes id-kontroller på Kastrup. Därmed blev det omöjligt för flyktingar som saknar giltiga pass att ta sig till Sverige via Öresundsbron och söka asyl. Men sedan den 1 februari har 25 personer - nästan en varannan dag - stoppats i tunnlarna eller när de varit på väg in.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-04-18:

Medelhavet/ Flera hundra kan ha drunknat i Medelhavet till sidans topp

Flera hundra människor - de flesta somalier - befaras ha drunknat när en båt med migranter ska ha kapsejsat i Medelhavet utanför Egyptens kust.

- Vi har inget exakt antal men det är mellan 200 och 300 somalier, säger Somalias informationsminister Mohamed Abdi Hayir.

Och Italiens utrikesminister Paolo Gentiloni bekräftar att många migranter har omkommit utanför Egyptens kust, men han inväntar mera detaljer.

- Vad som är säkert är att det återigen har inträffat en tragedi i Medelhavet, säger han.

En somalisk kvinna som bor i Egypten uppger för BBC att tre av hennes släktingar omkommit. Hon har inte hört av dem sedan båten gav sig av i torsdags.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 16-04-20: IOM confirms hundreds of migrants killed in latest shipwreck tragedy (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-04-21: Många i Sverige sörjer anhöriga som drunknade i helgen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-04-19:

Medelhavet/ Tunisiska fiskare har räddat tusentals liv till sidans topp

Efter EU:s uppgörelse med Turkiet väntas nu flyktingar och migranter resa till Europa via Libyen istället. En resa som är betydligt längre och farligare.

Som fiskare i södra Tunisien vet Farhat Miladi att det är nära Libyens kust som fisken finns. Men i det kaotiska grannlandet opererar också flyktingsmugglare längs de obevakade stränderna.

Medan han styr sin båt mot libyskt vatten pekar Farhat ut platserna där han mött sjunkande farkoster med män, kvinnor och barn som ropar på hjälp.

- En dag i somras tog jag ombord 42 flyktingar på min båt. De kom från Libyens kust och deras plastbåt tog in vatten. De var över hundra personer, så jag och de andra fiskarna fick hjälpas åt att ta dem i våra olika båtar, berättar han.

Människolik i näten

Migrationen från Libyen har förändrat de tunisiska fiskarenas vardag. Inte sällan numera är de båtarna människosmugglarna placerar flyktingarna i så dåligt skick att de förliser men de fortfarande är på libyskt vatten.

Tillsammans räddade fiskarna över tusen liv förra året. Men de möter också många döda kroppar ute till havs.

- Det är tungt. Vissa dagar när man vet att en stor båt förlist vill man helst inte gå ut och fiska alls. Det har hänt att vi fått människolik i våra nät, säger Chamseddine Bourassine som leder fiskarnas fackförening i Zarzis.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 16-04-18:

Medelhavet/ EU leaders 'killing migrants by neglect' after cutting rescue missions till sidans topp

The scaling back of search and rescue operations 'created the conditions that led to massive loss of life', the damning report states

EU policymakers are guilty of "killing by neglect" by cutting rescue missions in the Mediterranean - potentially costing the lives of more than 1,500 refugees, according to a report.

The Italy-led search and rescue mission, Mare Nostrum, ended in October 2014 and was replaced by Triton, which deployed fewer ships and prioritised deterring migrants over rescue operations, the report says.

Charities and UN officials warned the move could have a disastrous impact and lead to far more deaths at sea.

Documents unearthed by British universities showed the European border force Frontex pushed ahead with the change despite an internal assessment warning that if it was not properly planned it "would likely result in a higher number of fatalities".

The subsequent scaling back of search and rescue operations during the growing refugee crisis "created the conditions that led to massive loss of life", the damning report states.

Over 1,500 refugees died trying to cross the sea in the months after the change was implemented, according to the report, Death By Rescue: The Lethal Effects Of The EU's Policies Of Non-assistance At Sea.

Charles Heller, from Goldsmiths, University of London, co-author of the report, said policymakers were guilty of "institutionalised wilful neglect".

He told the Press Association: "Can we really qualify the ending of Mare Nostrum and its replacement by Triton in all knowledge of the consequences this would have, as a mistake?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Death by Rescue Report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-04-13:

Bulgarien/ Video på bundna flyktingar väcker protester i Bulgarien till sidans topp

I Bulgarien inleder nu myndigheterna en undersökning om misshandel av migranter vid flera olika tillfällen. I början av veckan spreds en video där flera män utsätts för våld. Den har väckt starka protester bland människorättsgrupper, vilket fått premiärministern att svänga.

- Gå tillbaka till Turkiet. Nu. Turkiet, Turkiet. Genast! Inte Bulgarien, hörs en manlig röst säga på videon, medan mobiltelefonen zoomar in några migranter, som ligger på marken bland lövträden. Deras händer binds ihop på ryggen med plast.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 16-04-11:

Makedonien/ Greece condemns tear gas and rubber bullets against migrants till sidans topp

Dozens of migrants and refugees were wounded on Sunday when Macedonian police fired tear gas and rubber bullets at crowds on the Greek side of the border, aid workers said, an act Athens called "dangerous and deplorable".

More than 10,000 migrants and refugees have been stranded at the Greek border outpost of Idomeni since February after a cascade of border shutdowns across the Balkans closed off their route to central and western Europe.

An earlier attempt by a large group of migrants to cross the border fence had resulted in the confrontation, a Macedonian official said.

Greece said police on the Macedonian side of their joint frontier used teargas, rubber bullets and stun grenades to push back the migrants. Macedonian authorities would only confirm they had used tear gas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 16-04-11: UNHCR statement on violence on the Greece-FYROM border on 10 April (Extern länk)

Keep Talking Greece 16-04-10: Idomeni: Children teargassed as FYROM goes against refugees in Greece - BILDER (Extern länk)

Sydsvenskan 16-04-12: Skotten i Idomeni (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-04-12:

Makedonien/ Drömmen om ett bättre liv tar slut här till sidans topp

Ali Mesbah och Milad Jamal är två kusiner från Ghazniprovinsen i Afghanistan. De är båda 14 år och har ensamma tagit sig de över femhundra milen från Afghanistan till Grekland i hopp om ett bättre liv och att få stanna i Europa. Men i lägret i Idomeni, på gränsen till Makedonien, tar deras dröm slut.

Ali och Milad är inte ensamma, över hälften av alla ensamkommande flyktingbarn som sökte asyl i Europa förra året var från Afghanistan, bara i Sverige sökte över 23.000 afghanska barn asyl förra året. Men Ali och Milad lär inte komma så långt, för Europa har stängt sina gränser och gjort en överenskommelse med Turkiet.

Nu ska i princip alla flyktingar som finns i Grekland börja skickas tillbaka till Turkiet och afghanerna kommer att deporteras tillbaka till Afghanistan.

Hopp om bättre liv

Vi träffar Ali och Milad i utkanten av det enorma lägret i Idomeni. I ett litet grönt tält sitter de med var sin kopp te. Det ska visa sig att det är allt de har fått i magen den dagen. För deras pengar är slut och gränserna har stängt. Hoppet om ett bättre liv, undan krig och självmordsbombare, tar slut just här.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-04-15:

Ungern/ Hungary: access to transit zones denied at the Serbian border till sidans topp

Asylum seekers are denied access to the transit zones of Röszke and Tompa on the Hungarian-Serbian border and are left waiting for days to enter Hungary.

As detailed following ECRE's fact-finding mission to Hungary, admission through these transit zones is the only lawful means of entering the country to seek protection; the Hungarian Parliament approved the criminalisation of irregular entry into the country last September. Since the establishment of the transit zones in Röszke and Tompa, this has meant that only a handful of persons with obvious vulnerabilities, such as families with children, were let in the territory. Other asylum seekers were escorted out of the transit zone following expedient procedures on the basis of the "safe third country" presumption for Serbia.

More people have recently arrived at Hungary's borders, as the country is witnessing another increase in the number of asylum applications following the closure of the Western Balkan route. Asylum authorities counted 433 asylum claims in January, 2,175 in February and 4,574 in March.

Hungarian authorities' recent practice is to accept only 12 to 15 people per day, while access is allowed only to Syrian and Iraqi nationals. All other nationalities, including families, have been barred from entering the transit zones and are left stranded or eventually return to Serbia. Conditions there are not such as to enable them to enjoy effective protection, as explained in the AIDA Serbia report.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-03-04:

Östeuropa/ Leaked Skopje letter exposes 'closed borders' coalition till sidans topp

A list of requests to protect external borders recently sent to several member states by the Former Yugoslav Republic of Macedonia has exposed the weaknesses of the group of countries blocking an EU-wide solution of the refugee crisis. EurActiv Greece reports.

Balkan states met in Vienna on 24 February to discuss possible solutions to the refugee crisis in the Western Balkans region, including closing borders. Greece was not invited.

Hosted by Austria's EPP-affiliated foreign and interior ministries, the meeting, attended by Albania, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia, triggered a strong reaction from Athens, which recalled its ambassador from Vienna.

Greece's foreign ministry called the meeting "one-sided and not at all friendly", and accused the Austrian government of attempting to undermine efforts to forge a common European response to the crisis.

"Austria will soon come to realise that its behaviour during the refugee crisis has been an enormous mistake," Greek Minister of Immigration Policy Ioannis Mouzalas recently told EurActiv Greece.

A week later (1 March), police chiefs from four Balkan countries - Macedonia, Serbia, Croatia and Slovenia - along with Austria, the Dutch presidency and Hungary, met in Belgrade. Athens was also invited, but refused to participate.

The document

The former Yugoslav republic sent a detailed 12-page letter to several member states describing its needs, in order to have its southern border under full control.

The document, seen by EurActiv, says that the country will need engineering machines to build fortifications on its southern border, and materials to construct a 300 kilometer security fence, as well as a camp for 400 persons.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-04-20:

Turkiet/ Turkiska gränsvakter sköt ihjäl flyktingar till sidans topp

En grupp syrier försökte fly till Turkiet.

Då öppnade turkiska gränsvakter eld och dödade flera av dem, däribland kvinnor och barn, rapporterar The Times.

Åtta syrier, däribland kvinnor och barn, sköts ihjäl av gränsvakter när de försökte korsa gränsen.

De försökte ta sig in i Turkiet via en smugglarrutt i bergen när de sköts ned av turkiska soldater på patrull, rapporterar den brittiska tidningen The Times. Ytterligare flera personer ska ha blivit skottskadade.

Nu ska 16 migranter, bland dem tre barn, ha dödats de fyra senaste månaderna, uppger Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter. Det ska ha varit skottlossningar i Azaz, Tel Abyad och Ras al-Ain längs den syrisk-turkiska gränsen.

"En liten flicka blev skjuten"

The Times hänvisar till bilder som tagits med en mobilkamera. De ska visa en man som bär sin son i famnen och att pojken blivit skjuten i båda benen. Bilderna ska också visa en annan man som blivit träffad av en kula i axeln.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Independent 16-04-15: Turkish border forces 'fire live rounds at Syrian refugees' fleeing Isis fighting (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-04-14:

Turkiet/ Turkey should open borders to Syrians fleeing ISIS till sidans topp

At least 30,000 trapped amid northern Syria fighting

Turkey should stop shooting at Syrian civilians fleeing fighting and immediately allow them to cross the Turkish border to seek protection, Human Rights Watch said today. Renewed fighting between the Islamic State, also known as ISIS, and armed opposition groups in Northern Aleppo has displaced at least 30,000 people in the past 48 hours, with Turkish border guards shooting at some of them as they approach Turkey's new border wall.

Turkey's border remains firmly shut, a year after the authorities started rejecting all but the most seriously injured Syrians. Turkey has previously indicated it wants to create a "safe zone" in Syria to which Syrians could ostensibly flee and Turkey could return Syrian refugees. In its March 8, 2016 deal with Turkey, the European Union said it would work with Turkey to "allow for the local population and refugees to live in areas which will be more safe."

"As civilians flee ISIS fighters, Turkey is responding with live ammunition instead of compassion," said Gerry Simpson, senior refugee researcher at Human Rights Watch. "The whole world is talking about fighting ISIS, and yet those most at risk of becoming victims of its horrific abuses are trapped on the wrong side of a concrete wall."

According to international aid workers in Turkey and heads of six of the 10 displaced persons camps east of Azaz near the Turkish border, ISIS advances on April 13 and 14 have forced out at least half the camps' 60,000 residents. They have fled to other camps, to the Bab al-Salameh camp on the Turkish border and to the nearby town of Azaz. Three of the camps - Ikdah, Harameen and al-Sham - are now completely empty of the 24,000 people previously sheltering there.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om situationen i Grekland och kommentarer till EU:s avtal med Turkiet nedan under rubrikerna "Mottagande och bemötande av asylsökande" respektive "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Ekot 16-04-19:

Hantering av flyktingar ska utredas till sidans topp

Regeringen kommer nu i vår att tillsätta en oberoende utredning som ska utvärdera hur regering och myndigheter klarade att hantera den mycket kraftiga tillströmingen av flyktingar till Sverige.

Det beskedet gav migrationsminister Morgan Johansson idag i riksdagens konstitutionsutskott.

- Jag tycker när man har varit igenom en sån här ganska dramatisk period, då ska man alltid sätta sej ner och lite mer systematiskt gå igenom frågeställningar, vad kunde vi gjort annorlunda, hur har både myndigheter och regeringar och kanske också andra aktörer fungerat i det här läget. Det tycker jag är en naturlig process att göra också i det här läget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-04-09:

I stället för fartyg - Migrationsverkets nya bostadsidé kan bli verklighet 2017 till sidans topp

Tillfälliga asylboenden som det kryssningsfartyg som kan hamna i Norrsundet är en dyr lösning som Migrationsverket på sikt helst vill komma ifrån. I Gävle är förhoppningen att snabba på byggtakten av vanliga bostäder och få till ett 60-tal lägenheter extra som Migrationsverket kan hyra 2017.

Som Gefle Dagblad berättade i veckan har det skotska rederiet TEC Farragon Limited slutit ett avtal med Migrationsverket om ett tillfälligt asylboende med plats för 660-760 personer på ett passagerarfartyg. Avtalstiden är på ett år med möjlighet till två års förlängning. Rederiet har ett par månader på sig att hitta en hamn någonstans i Sverige - och siktet är inställt på Norrsundet.

Men tillfälliga asylboenden som drivs av privata entreprenörer är en dyr lösning för Migrationsverket och något som myndigheten på sikt vill bli mindre beroende av. Platserna på fartyget kostar 450 kronor per person och dygn - flera gånger dyrare än när Migrationsverket hyr lägenheter eller korridorboenden. Under 2016 räknar Migrationsverket med att köpa platser i privatdrivna asylboenden för totalt 6,7 miljarder kronor. Orsaken till att myndigheten tvingas välja den dyrare lösningen är att det inte finns tillräckligt med bostäder att hyra.

- Åtgången på platser är enorm. Prognosen ser bättre ut nu än i höstas, men det är en ständig utmaning att hitta nya platser, säger Willis Åberg som ansvarar för boendefrågor på Migrationsverket.

Nya och mer varaktiga bostadslösningar måste till, menar han, också för att förbättra integrationen av de nyanlända. Runt 90 kommuner är i dag intresserade av att bygga bostäder som Migrationsverket erbjuder sig att hyra under sex år, liknande en modell som testats i Västervik. Som GD berättat är Gävle en av de intresserade kommunerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Västernorrland 16-04-12: Kommuner kan inte tvingas ta emot asylbåtar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 16-04-19:

Här bor asylsökande och turister tillsammans till sidans topp

Runt 500 asylsökande har lämnat Öland för att ge plats åt turisterna inför sommaren. Men det finns campingar där turister och asylsökande kommer leva sida vid sida i sommar. "Jag tror det är framtiden. Varför ska man dela upp människor bara för att de kommer från olika länder?" säger Lennart Lindström på Möllstorps camping.

Försäsongen ska precis dra igång när vi besöker Möllstorps camping på Öland. Samtidigt som de sista förberedelserna för att ta emot de allra första turisterna pågår så har de 127 asylsökande som bott på campingen sedan i höstas fått veta att de inte kommer behöva flytta under sommaren.

- Jag tycker det är jättebra att vi får bo kvar. Jag vet att många andra behöver flytta, men det är skönt att slippa det, säger Fariza Kagmi som tillsammans med sin familj bor i en av campingens villavagnar.

Fick frågan redan förra året

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-04-20: Tusentals flyktingar flyttas inför turistsäsongen (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 16-04-20: Snabbt besked om flytt för flyktingar (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-04-10: Flyktingarna om tumultet vid Migrationsverket: "Vi vill bara kunna laga mat" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-04-09:

Svenska språket lätt för Benjamin men han lever i ovisshet om var hans familj är till sidans topp

- Träning ger färdighet!

Benjamin Noormohammad, 15 år, har bott i Sverige i ett halvår men pratar redan flytande svenska. Hans ögon glittrar när han pratar om sina drömmar men blicken slocknar snabbt när hans familj kommer på tal.

Ett tips kom till redaktionen. En ensamkommande flyktingkille, 15 år, från Afghanistan har lärt sig svenska på bara sex månader. Vem lär sig ett helt nytt språk på så kort tid? Jag stämmer träff med Benjamin Noormohammad på ett kafé. Passande nog är väggarna tapetserade med böcker och Benjamin börjar direkt intervjua mig om vilka mellanösterförfattare jag läst. Själv har han Flyga drake av Khaled Hosseini som en favorit. Han gräver i ryggsäcken och halar upp Tålamodets sten av Atiq Rahimi. Det är inga barnböcker precis men Benjamin läser dem på svenska.

- Jag vill bli journalist och författare och resa runt hela världen. Jag vill skriva en bok om flykten hit och mitt liv i Sverige, säger killen som bara använt sig av tolk en enda gång.

Han har lärt sig svenska genom att skriva på svenska, lyssna på radio och umgås med svenskar. Han känner inte ens några som pratar pashto här.

- Jag vill ha kontakt med många svenskar. När jag var 13 var jag nyfiken på allt. Jag ville ha erfarenhet. Men talibanernas stränga regler gjorde att man inte fick fråga om allt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 16-04-20:

"De behandlas som utplacerade hundvalpar" - gode man kritisk till återtagande till sidans topp

Nu börjar kommuner i Sverige ta hem sina ensamkommande barn de har placerat i andra kommuner.

Härnösand har totalt tagit hand om ett 30-tal ensamkommande och nu vill Håbo kommun, norr om Stockholm, efter åtta månader ta hem en asylsökande från Afghanistan.

- De kan inte behandla pojkarna som om de vore utplacerade hundvalpar, säger Elisabet Näs, god man.

Under 2015 placerade Svenska kommuner vart tredje ensamkommande barn i andra kommuner. Ungdomar som Migrationsverket har anvisat, men där vissa kommuner köper plats i boenden i andra kommuner.

Elisabet Näs är god man för nio ensamkommande barn i Härnösand och är väldigt upprörd över Håbo kommuns beslut att hämta tillbaka en utplacerad pojke.

- Den här killen var väldigt orolig när han kom hit, men har äntligen funnit sin plats på familjehemmet och fått kamrater i Härnösand. Placeras han i ett HVB-hem på en ny ort är jag orolig för hans utveckling, säger Elisabet Näs.

Den ensamkommande pojken, vi kan kalla honom Ahmed, är i tonåren och kommer från Afghanistan. Han kom till Sverige hösten 2015 och Håbo kommun placerade honom i ett familjehem i Härnösand.

Gode man Elisabet Näs hänvisar till barnkonventionen och socialtjänstlagen där barnets bästa ska beaktas och vara avgörande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dala-Demokraten 16-04-21: Flyktingbarn flyttas från Falun - "Som god man måste jag engagera mig" (Extern länk)

Sörmlands Nyheter 16-04-20: Oxelösund missade att kolla tillstånd för Läsestugans HVB-hem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 16-04-15:

Skolgång för nyanlända måste bli bättre till sidans topp

Rapporter visar att elever som invandrat till Sverige har sämre resultatutveckling än andra elever. Många åtgärder har satts in för att förbättra skolan för nyanlända, men det går långsamt. Fler lokaler och större kompetens bland lärare är exempel på vad som fortfarande saknas.

Situationen är väldigt splittrad och det är ojämnt belastat. Det är bra någonstans och jobbigt någonstans, säger Elisabet Mossberg, ordförande för Lärarförbundet Göteborg.

Det är främst just spridningen av elever till alla stadsdelar som det fokuseras mest på i skolfrågan för nyanlända. Men det finns flera anledningar till att mottagandet och undervisningen av nyanlända inte fungerar på ett bra sätt. Dels en brist på lokaler att undervisa i men också ett ekonomiskt problem.

- Det kommer statliga pengar för nyanlända men de bygger på prognoser som är svåra att göra. Prognoserna är ofta för lågt ställda och då får man för lite pengar vilket gör det svårt att planera, säger Elisabet Mossberg.

Många som kommer till Göteborg som nyanlända bosätter sig i Östra Göteborg. Özgür Tasbas som är ordförande i Östra Göteborgs stadsdelsnämnd tycker sig se en förändring på senare tid vad gäller fördelningen av elever.

- Vårt samarbete med andra mer centrala stadsdelar fungerar bättre nu. Vi har fler stadsdelar som hjälper till, det är vi jätteglada över, säger han.

Özgür Tasbas förklarar att det tidigare varit mer trögt, de kommunala skolorna har helt enkelt inte varit intresserade.

- De ville inte, de orkade inte hålla på och organisera stöd och hjälplärare hit och dit, säger han.

Men sedan det kom tydliga politiska direktiv om att förvaltningarna ska samarbeta mer för integration och få till en större spridning har det alltså börjat röra på sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter 16-04-19:

Nya och gamla Buabor bygger ny grillplats till sidans topp

Grillplatsen vid fyren får en upprustning i vår. Alla Buabor är inbjudna.

Det är Eva-Lena Henningsson, fritidsledare på ungdomsgården i Bua, som är den som tagit initiativet till att rusta upp grillplatsen.

- Jag brukar vara här med ungdomarna när det är sommar. Vi brukar grilla och spela brännboll.

- Ja det är här alla Buabor är när det ska vara kalas. Många brukar samlas här, säger Kevin Vendelstrand.

Även om grillplatsen ligger väldigt vackert ett stenkast från havet har själva grillmöjligheterna lämnat en del övrigt att önska. Eva-Lena Henningsson har sett en förbättringspotential. Och om något ska bli gjort - varför inte ta tag i det tillsammans, som ett sätt att öka sammanhållningen i bygden?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västgötabladet 16-04-10:

FIF:s fotboll suddar ut gränser till sidans topp

Idrotten är ett erkänt bra redskap för integration.

I Tidaholm har ett helt gäng killar med flyktingbakgrund hittat till Fröjereds IF:s spontanfotboll.

Klubben drog igång spontanfotbollen på Fröjevi i fjol somras. Meningen var att det bara skulle bli en tillfällig aktivitet under någon månad i semestertid. Deltagarna ville dock fortsätta även när hösten kom. Därför beslutade man att köra vidare inomhus.

Ryktet om spontanfotbollen nådde även Oskar Tingberg, som var ungdomsledare i missionskyrkan i Fröjered/Tidaholm i höstas. Han hörde av sig till Jörgen Gustafsson och Sara Ahlin, som håller i spontanfotbollen, och undrade om det var okej att ett gäng flyktingkillar kom och deltog. Det var de givetvis. Sen har det rullat på i ordets bemärkelse.

Många vill vara med

- Under hösten var vi mellan 20-25 personer vid varje tillfälle, men sen har det ökat och som mest varit mellan 35-40 personer, så det sprider sig, säger Jörgen glatt.

- Lina Johansson som är SFI-lärare har också berättat om fotbollen i skolan, så en del har kommit den vägen också. Integration var inte grundtanken med spontanfotbollen, men nu har det blivit en del av det. Det är kul, tillägger Jörgen.

Upplägget för samlingarna är busenkel. Deltagarna delas in i ett antal lag beroende på hur många som är med för stunden. Sedan kör man matchspel hela tiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 16-04-21:

Miljoner till kulturprojekt med nyanlända till sidans topp

Landstinget satsar 5,3 miljoner kronor på kulturprojekt som ska hjälpa nyanlända att komma in i det svenska samhället.

- Det kan vara stickkaféer, det kan vara språkkaféer, det kan vara teaterbesök, att man gör musik tillsammans, att man kanske dansar tillsammans, det är bara fantasin som sätter gränser, säger Kristina Nilsson, landstingets kulturchef.

Vilka kan söka pengarna?

- Det kan vara enskilda, föreningar, organisationer, skolor, kyrkor eller arbetsplatser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Kulturförvaltningen Stockholms Läns Landsting 16-04-14: Kultursatsningen för asylsökande fortsätter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-04-11:

Frågor och svar om praktikplatser för asylsökande till sidans topp

Under den senaste tiden har Migrationsverket fått många frågor om praktikplatser för asylsökande. Här svarar Jaqueline Bajo Lundberg, expert på Migrationsverket, på de vanligaste frågorna.

Vem kan få praktik?

- Den som söker asyl, närmare bestämt den som är inskriven i mottagningssystemet, är minst 16 år eller har ett godkännande från vårdnadshavaren. Praktiken är frivillig, det vill säga, man kan söka praktik om man så önskar.

Får man betalt för praktiken?

- Nej, man får ingen lön. Praktikanten får sin dagersättning från Migrationsverket, precis som innan han eller hon började praktisera. Praktikanten kan vid behov få busskort beroende på avståndet till praktikplatsen.

Får praktikgivaren betalt för att ta emot praktikanter?

- Nej, man gör det av goodwill-skäl eller för att man kan tänka sig att anställa personen på sikt.

Hur länge kan man praktisera?

- Avtalstiden gäller för max sex månader i taget. Praktiken får som längst pågå i sammanlagt sex månader på samma arbetsplats.

Hur är Migrationsverket inblandat när det gäller vilka arbetsgivare/branscher som man kan praktisera hos?

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-04-22:

För tidigt att få bidrag för vinterkläder i augusti till sidans topp

Beslut från kammarrätt: Ett ensamkommande barn ansökte i agugusti förra året om extra bidrag för vinterkläder. Migrationsverket avslog men migrationsdomstolen biföll begäran eftersom det var pojkens första vinter i Sverige och han saknade vinterkläder. Nu har Migrationsöverdomstolen rivit upp beslutet och gett Migrationsverket rätt. Anledningen är att det ännu var sommar och behovet av extra bidrag ska vara "angeläget". (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Sundsvall)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 16-04-09:

Anlagd brand på blivande flyktingboende: "Det var en sådan chock" till sidans topp

På fredag kväll hade de haft en stor informationsträff med över 80 gäster för att berätta vad som är på gång i gamla Viksjö skola.

På morgonen hade någon försökt tända eld på det blivande boendet för ensamkommande barn.

- Man blir lite nedstämd, men planerna kommer att fortsätta som planerat, säger Jonas Djurstedt, projektledare.

9.23 på lördagsmorgonen larmades polis och räddningstjänst till Viksjö väster om Härnösand. Det kom rök från ett fönster på andra våningen och ett trapphus var rökfyllt.

- Det är helt uppenbart att den är anlagd. Det börjar inte brinna på tre olika ställen utan anledning, säger Ulf Kårén vid räddningstjänsten Höga Kusten.

Polisen kommer allra sannolikast börja undersöka den misstänkta brottsplatsen i början av nästa vecka.

- Området är nu avspärrat i väntan på teknisk undersökning, berättar Jan Lidén, vakthavande befäl vid polisen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket: 16-04-18: Så jobbar Migrationsverket för att öka tryggheten på asylboenden (Extern länk)

Migrationsverket 16-04-20: Frågor och svar om brandsäkerhet på asylboenden (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 16-04-19: Ingen tillsyn av brandskyddet på Migrationsverkets förvar i Flen på åtta år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 16-04-10:

Härnösand väljer stor bemanning på egna asylboendet - så många jobb skapas till sidans topp

Det asylboende som Härnösand kommun kommer att äga och driva i det före detta sjukhemmet i Härnösand kommer att bli ett av de boende som har flest personal i förhållande till asylsökande. Nu har Härnösands kommun lagt en budget för verksamheten och avsätter 5,2 miljoner för driften av boendet.

Starten av det nya boendet har blivit uppskjutet. Men när boendet öppnar sista veckan i april kommer både den tänka första och andra etappen att köra igång samtidigt. Den tredje och sista etappen är tänkt att det ska bli inflyttning för en månad senare.

Enligt de rekommendationer som Migrationsverket tagit fram bör boendet ha 15 anställda.

- Vi kommer ha 18 fast anställda. Dessutom ytterligare åtta personer som får en anställning som en arbetsmarknadsåtgärd. Det innebär att sammanlagt 26 stycken kommer att arbeta hos oss, säger Fred Nilsson kommunalråd (S).

Migrationsverkets krav på bemanning är 15 personer. men för att man inte ska kunna se till så att det finns personal på alla våningsplan och undvika ensamarbete och hålla sig inom arbetstidslagstiftningen har kommunen planerat en grundbemanning på 18 heltider där man antingen arbetar natt eller dag/kväll.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-04-20:

Grekland/ EU:s avtal med Turkiet - rapport från Grekland till sidans topp

I Sverige diskuteras om det kommer tillräckligt få flyktingar, eller om "vi" fortfarande behöver andrum. Samtidigt, i Grekland: 53.000 människor är fast, väntar på en osäker omlokalisering, i tillfälliga läger i hamnstäder, vid gränserna eller inlåsta i förvar. De nyanlända efter den 19 mars hålls fängslade på öarna i väntan på en snabb "asylprocedur" som förväntas sluta med deportation till Turkiet för de flesta. I Turkiet, som nu genom EU:s avtal deklareras både som säkert första asylland och som säkert tredje land, får de flesta asylsökande fortfarande klara sig på egen hand. Nyanlända deporteras till grannländerna - Turkiet är inte något säkert land enligt samstämmiga rapporter.

FARR:s Annette Rosengren rapporterar direkt från Grekland om avtalet och konsekvenserna.

Vad står det i avtalet?

I korthet innebär avtalet följande: Alla irreguljära migranter som har kommit till de grekiska öarna från Turkiet från 20 mars 2016 och framåt ska skickas tillbaka till Turkiet om de inte har rätt till internationellt skydd. Detsamma gäller asylsökande som visar sig inte ha rätt till skydd i Grekland. För varje syrier som skickas tillbaka ska en annan syrier omlokaliseras till EU. För detta ska EU betala 3 plus 3 miljarder euro till Turkiet, slopa visumkrav för turkiska medborgare, påskynda processen för att Turkiet ska bli medlem i EU m.m. Pengarna ska användas för att förbättra syriers situation i Turkiet med mat, tak över huvudet, utbildning och sjukvård.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-04-07:

Grekland/ Refugees detained in dire conditions amid rush to implement EU-Turkey deal till sidans topp

Thousands of refugees and migrants are being held arbitrarily in appalling conditions amid growing uncertainty, fear and despair over their fate under the new EU-Turkey refugee deal, Amnesty International said, after obtaining access to two highly restricted detention centres on the Greek islands of Lesvos and Chios.

On 5 and 6 April, an Amnesty International research team were granted access to two closed detention centres, Moria on Lesvos and VIAL on Chios. A total of around 4,200 people are currently detained at the two sites. Most arrived on the Greek islands after the EU-Turkey deal took effect on 20 March. Some of them have been detained for a fortnight or more.

Amnesty International's team interviewed 89 refugees and migrants on Lesvos and Chios. In the detention centres, Amnesty International saw or spoke to a large number of vulnerable people including mothers with babies, small children and people with disabilities, trauma and serious illnesses.

"On the edge of Europe, refugees are trapped with no light at the end of the tunnel. A setup that is so flawed, rushed and ill-prepared is ripe for mistakes, trampling the rights and well-being of some of the most vulnerable people," said Gauri van Gulik, Deputy Director for Europe at Amnesty International.

"People detained on Lesvos and Chios have virtually no access to legal aid, limited access to services and support, and hardly any information about their current status or possible fate. The fear and desperation are palpable."

From reception to detention

"I escaped Syria to avoid jail, but now I am in prison," a Syrian man in his late 20s told Amnesty International inside Moria detention centre.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 16-04-14: Asylum seekers locked up - Wretched conditions for people in need (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-04-18:

Europa måste dela på ansvaret för flyktingarna och migranterna till sidans topp

När allt fokus ligger på hur den så kallade "Turkietöverenskommelsen" ska implementeras, riskerar den svåra situationen för de 46 000 flyktingar och migranter som befinner sig på det grekiska fastlandet att glömmas bort, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport idag.

Rapporten, Trapped in Greece: an avoidable refugee crisis, granskar situationen för de flyktingar och migranter, majoriteten av dem kvinnor och barn, som är fångade på det grekiska fastlandet efter det att den makedonska gränsen stängdes helt den 7 mars.

- Beslutet att stänga västra Balkan-rutten har orsakat att 46 000 flyktingar och migranter nu befinner sig under hemska förhållanden och i ett tillstånd av konstant rädsla och osäkerhet, säger John Dalhusien, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning

- Om inte EU:s ledare nu agerar snabbt för att leva upp till sitt löfte om omfördelning och förbättrar villkoren för strandsatta flyktingar och migranter kommer de att stå inför en katastrof som de själva har skapat.

Av de 66 400 asylsökande som skulle ha blivit omfördelade från Grekland i september 2015 har bara 615 blivit överförda till andra EU-länder, enligt information från Europeiska kommissionen den 12 april.

Förhållandena är bristfälliga på flera av de 31 tillfälliga boendeplatserna. Boendena, som ordnats av Grekland med betydande hjälp från EU, är överfulla, det saknas helt möjlighet till privatliv, det finns ingen värme och det finns inte tillräckligt med sanitära utrymmen.

"Förhållandena här är inte bra och vi sover på golvet, våra filtar är dyngsura av vatten. Det finns inga badrum. Det här är varför folk blir sjuka." Så sa en syrisk kvinna som var gravid i nionde månaden som Amnesty pratade med i ett provisoriskt läger i Idomeni.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs pressmeddelande på engelska och ladda ner rapporten (Extern länk)

SvT Utrikes 16-04-18: Amnesty International: Strandsatta flyktingar en humanitär katastrof (Extern länk)

Se även:

Europarådet 16-04-20: Anti-torture Committee visits "hotspots" in Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P3 Nyheter 16-03-15:

Grekland/ Här tvingas människor bo bakom stängsel - "Vi vill inte leva som djur" till sidans topp

På ön Chios i Grekland samlas människor som är på flykt. En drömmer om att bli modell i Danmark, en annan om att bli fotbollsproffs i Finland. Men nu bor de instängda bakom stängsel - och risken finns att de blir deporterade. Vår korrespondent åkte dit.

- Vattnet är kallt, maten är dålig och du ser ju stängslet. Fråga någon som suttit i fängelse hur det kändes så får du ditt svar, säger 18-åriga Samer som bor i det låsta förvaret Vial på Chios, omringat av stängsel och taggtråd.

Jag får inte komma in utan tillstånd, så jag pratar med Samer genom stängslet. Han vill bli fotbollsproffs och ta sig till Finland där han har familj. Men nu har han sökt asyl i Grekland för att slippa bli deporterad till Turkiet.

Mustafa från Syrien är en av många som inte förstår EU:s deal med Turkiet:

- Det är ett skämt. Jag är här. Varför tvinga mig tillbaka till Turkiet, och ta någon därifrån till Europa? Jag är ju här! säger Mustafa och fortsätter:

- I Syrien kunde vi dö fort. I Turkiet skulle vi dö långsamt, utan jobb och utan pengar.

En färja lägger till i Chios hamn. För många av flyktingarna här är färjorna enda chansen att ta sig till fastlandet och vidare i Europa. Men den här färjan är inte där för dem.

Med staket, polis och militär mellan flyktingarna och kajen kan de bara se på medan passagerare går av och på med sina rullväskor.

Om människorna i lägret kommer ombord på en färja är det istället den som ska ta dem tillbaka över Medelhavet, till Turkiet som syns på andra sidan.

Men ingen som jag pratar med vill tillbaka dit.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-04-15: Press på Grekland att hantera alla asylansökningar (Extern länk)

Médecins Sans Frontières 16-04-15: "As a doctor, I feel outraged" (Extern länk)

TT / SvT 16-04-16: Påven besökte flyktingarnas Lesbos (Extern länk)

UNHCR 16-04-16: UNHCR lauds Pope's solidarity with refugees (Extern länk)

The Independent 16-04-16: Children detained in 'dirty' police cells due to 'severe shortage' of shelters (Extern länk)

News that Moves 16-04-18: Save the Children: Shortage of shelter for refugee children (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-04-12:

Grekland/ Gunilla von Hall: Barn trängs i burar i Europa - hur är det möjligt? till sidans topp

Barn och funktionshindrade hålls inlåsta på de grekiska öarna medan tårgas och gummikulor används mot flyktingfamiljer i Idomeni i norra Grekland.

De svagaste är de främsta offren när EU:s flyktingavtal omsätts i praktiken.

Flykten över Egeiska havet måste stoppas. Men till vilket pris? Kanske ser EU:s avtal med Turkiet bra ut på pappret och från luftkonditionerade mötessalar i Bryssel. Men i verkligheten är det ingen vacker eller värdig syn, kan jag konstatera efter en vecka på grekiska ön Samos där närmare 600 flyktingar trängs som djur i bur i ett stängt läger.

Bakom taggtrådsstängslet står människor som i rimlighetens namn inte borde vara inlåsta. En förståndshandikappad pojke i femtonårsåldern darrar i kroppen där han står och stirrar på stängslets hänglås. Blicken fladdrar mellan de grönklädda vakterna och kravallpoliserna. Han håller sin mamma hårt i handen. En hjälparbetare vädjar till poliserna att släppa ut pojken en kort stund, "bara för att lugna honom". Först vägrar polisen, sedan släpps tonåringen och mamman ut i fem minuter innan de beordras tillbaka. Pojken lommar in med hängande huvud. De kommer från Syrien och har liksom alla här flytt över Egeiska havet.

Längre in i lägret, bakom några svarta sopsäckar, syns en äldre kvinna i rullstol. Jag känner igen henne från dagen innan när flyktingarna bröt sig ur lägret och tog sig till kajen men stoppades av grekisk polis. Hon är påbyltad med tjocka kläder trots stekande sol och sitter med händerna knäppta i knät. Hon är förlamad från midjan, och ena benet hänger slakt mot marken. Även hon har flytt från Syrien, genom halva Turkiet och över det livsfarliga havet till taggtrådslägret. I rullstol.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om EU:s avtal med Turkiet nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 16-04-20:

Europa/ Addressing the migration healthcare challenge till sidans topp

Many people have put their health at risk travelling to and through the EU because of upheavals in their home countries that have led to the current migration situation. The infections, diseases migrants have caught alongside the psychological damage they have suffered pose challenges for healthcare systems of frontline countries. This has been thrown under the spotlight in the latest FRA summary report of migration-related fundamental rights concerns drawing on data from the nine Member States most affected by the migration flows.

While the right to health is a basic right, FRA found differences in the provision of healthcare across the nine Member States covered by its monthly data collection. For example:

+ In most Member States, health screenings target asylum seekers; in a few Member States they target all newly-arrived migrants.

+ In some Member States, the health screening only identifies cases of communicable diseases; in others it also identifies individual health needs and people belonging to vulnerable groups.

+ No Member State collects systematic data on the health of newly-arrived migrants and asylum seekers and on their use of the healthcare system.

+ Most Member States do not have specific mechanisms in place to prevent violence against women in reception or detention centres.

Under EU Directives, Member States should provide necessary healthcare which includes, at least, emergency care and essential treatment of illnesses. According to the data collected, a number of healthcare challenges in reception centres were identified. These included: limited entitlements to healthcare; practical/administrative barriers; cost of treatment and/or medicines; limited availability of healthcare professionals; poor sanitation conditions and overcrowded spaces; lack of interpreters.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

FRA Thematic focus: Healthcare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 16-04-20:

Europa/ The reception of asylum seekers in Europe: failing common standards till sidans topp

by Minos Mouzourakis, European Council on Refugees and Exiles

Europe's ongoing failure to find humane responses to the plight of refugees has primarily impacted on the living conditions available to those seeking asylum in the continent. In the European Union (EU), the Common European Asylum System lays down, in the recast Reception Conditions Directive, an elaborate set of obligations on Member States with regard to the conditions under which asylum seekers should be received, ranging from accommodation to health care, employment and education, as well as due care to persons with special needs. Yet the implementation of these obligations has been severely undermined in Europe's emergency-driven response to the so-called "refugee crisis" in recent months, as documented by the Asylum Information Database research in 20 European countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Germany, Spain, France, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands, Poland, Sweden, the United Kingdom, Switzerland, Serbia and Turkey.

With the expiry of the deadline for the transposition of the recast Reception Conditions Directive in July 2015, more stringent obligations have become binding upon most EU Member States with regard to providing accommodation and other reception conditions to applicants for international protection. Yet the sharp increase in arriving asylum seekers, coupled with a lack of preparedness on the part of European asylum systems to adjust to higher numbers, has revealed more marked a divide than ever between the theory and reality of reception standards.

1. The use of detention as an accommodation strategy

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EuroCities 16-04-04: New report: Refugee reception and integration in cities (Extern länk till pdf-fil)

EuroCities 16-04-12: Cities welcome refugees: Unaccompanied minors in Malmo (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Stockholms Universitet 16-04-20:

Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande barn och deras trovärdighet till sidans topp

Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.

- Min studie ger en indikation på att de flesta asylärenden om barn behandlas ungefär likadant. Standardformuleringar om trovärdighet används oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Individuella prövningar verkar alltså sällan göras i praktiken. Detta trots att det är ett vanligt argument från verket att ärenden avgörs individuellt. I beslut ifrågasätts uppgifter om barns politiska engagemang, de ses som överdrivna. Ifrågasättandet av barnens berättelser görs konsekvent så att till och med humanitära aspekter förminskas, säger Daniel Hedlund.

För att förstå hur tjänstemän hanterar asylärenden som rör barn, samt hur lagstiftare uppfattar svensk asylpolitik och ensamkommande barn, har Daniel Hedlund analyserat närmare ett tusen asylbeslut av Migrationsverket från 2011 och intervjuat politiker som satt i socialförsäkringsutskottet 2002-2006.

- Trots mycket osäkerhet och stress baxar man igenom 2005 års utlänningslag. Men politikerna själva verkar inte medvetna om hur de gör prioriteringar. Exempelvis ges företräde åt finanspolitiska frågor och statens relation till kommunerna före rent migrationspolitiska avvägningar. Barns rättigheter verkar då komma långt ned i prioriteringen.

Intervjuerna visar att politikernas inställning till ensamkommande barn är ambivalent, detta oavsett partisympati.

(...)

Hela pressmeddelandet med länk till avhandlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialstyrelsen 16-04-20:

Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder till sidans topp

Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har sökt efter studier om tillförlitligheten i icke-radiologiska metoder för åldersbedömningar, som istället bygger på undersökningar av den utvecklingsmässiga, fysiska och psykosociala mognaden.

SBU gjorde en mycket bred sökning och granskade 16 000 studiesammanfattningar och ett 70-tal fulltextartiklar utan att finna något vetenskapligt stöd för användning av metoder som inte bygger på bilddiagnostik.

Socialstyrelsen har analyserat 1 400 vetenskapliga artiklar som rör bilddiagnostik med hjälp av röntgen av skelett och tänder respektive undersökning av skelettet med magnetkamera. De mest kvalitativa studierna, bland annat utifrån samstämmighet, har valts ut, bevisgraderats och bearbetats statistiskt.

- Vi initierade denna kunskapsöversyn för att se i vilken utsträckning ny forskning kan bidra till att minska osäkerhetsmarginalerna vid åldersbedömningar, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef för Socialstyrelsen.

Överväga ordnat införande

Resultatet av Socialstyrelsens granskning är att undersökningar av knäleder med magnetkamera har potential att minska risken för att ett barn misstas för en vuxen, den beräknade risken är 3 procent för pojkar och 7 procent för flickor, baserat på uppmätta medelvärden. Vid röntgen av tänder och händer är motsvarande risk omkring 10-12 procent.

- Resultaten är så pass positiva att ett ordnat införande kan övervägas, till exempel efter en pilotstudie, säger Lars-Torsten Larsson.

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till underlag (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 16-04-20: Så ska flyktingbarns ålder bedömas (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-04-20: Socialstyrelsens lösning på åldersbedömning: Knät (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 16-04-20: Magnetröntgen säker metod för åldersbestämning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-04-22:

Uppehållstillstånd för arbete och anhöriga skulle ha prövas samtidigt till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person ansökte om uppehållstillstånd på grund anknytning till sina adoptivföräldrar och adoptivbror, som också är biologisk bror. Innan han fått beslut ansökte han också om uppehållstillstånd på grund av arbete. Han fick den felaktiga informationen att han måste dra tillbaka sin förra ansökan. Enligt reglerna borde de tillkommande skälen ha behandlats inom det första ärendet. Frågan gällde uppehållstillstånd och alla skäl ska vägas samman. Mannen fick uppehållstillstånd (enbart) på grund av arbetet, men när han senare ansökte om förlängning så avslogs detta utan att den övriga anknytningen över huvud taget vägdes in trots att det fanns en omfattande utredning. Även domstolen missade den delen. Nu skickar Migrationsöverdomstolen tillbaka ärendet till Migrationsverket för att alla omständigheter ska prövas.

Hämta domstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-04-22:

EU-domstolens generaladvokat vill ge rätt att överklaga kriterier för Dublinöverföring till sidans topp

Förslag från EU-domstolens generaladvokat: En man från Syrien som sökte asyl i Sverige hade påbörjat en asylansökan i Slovenien. Sverige uppmanade begärde därför att Slovenien skulle återta mannen enligt Dublinförordningen, och Slovenien accepterade. Men mannen hade lämnat EU i mer än tre månader innan han kom till Sverige och hade bevis på att han befunnit sig i Libanon. Slovenien uppmärksammades på detta men höll fast vid att acceptera ansvaret. När saken nådde Migrationsöverdomstolen vände sig denna till EU-domstolen med två frågor: 1) Har den asylsökande över huvud taget rätt att överklaga kriterierna för överföringen? (Under den förra versionen av Dublinförordningen tilläts bara överklagande på grund av omänskliga förhållandena i det ansvariga landet.) 2) Ska förordningen tillämpas så att den först ansvariga statens ansvar upphör om personen lämnat EU under minst tre månader? Generaladvokatens förslag till svar är ja på båda frågorna. Tillämpningen av kriterierna ska kunna överklagas och en ansökan efter tre månaders vistelse utanför EU ska behandlas som en ny ansökan.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-04-22:

Finlands högsta förvaltningsdomstol stoppar överföringar till Ungern till sidans topp

Finlands högsta förvaltningsdomstol fattade den 20 april beslut om att en man skulle få sin asylansökan behandlad i Finland, trots att Ungern accepterat att ta tillbaka honom enligt Dublinförordningen. Mannen tillhör inte någon särskilt utsatt grupp. Domstolen bedömer att det finns skäl att anta att det finns systematiska brister i Ungerns mottagande. Utifrån från den landinformation som fanns var det enligt domstolen inte säkert att en tillbakasändning till Ungern inte skulle strida mot EU:s rättighetsstadga eller artikel 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Domstolen väger in principen om "benefit of the doubt" och skriver att i den osäkra situationen ska saken avgöras till den sökandes fördel.

Referat från den finska domstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetarbladet 16-04-08:

Homosexuelle Harunc får inte uppehållstillstånd: "Jag kommer att råka illa ut" till sidans topp

Migrationsverket vill inte ge homosexuelle Karlen Harunc, 16 år, uppehållstillstånd. I hemlandet Ukraina finns en hotbild mot honom, menar han.

- Jag kommer att råka illa ut om jag kommer tillbaka, säger han.

I drygt ett och halvt år har Karlen Harunc bott i Sverige. Han går gymnasiet i Gävle och har lärt sig att prata svenska på väldigt kort tid.

- Att få gå i skolan här har hjälpt mig när det har känts jobbigt att vänta på besked från Migrationsverket, säger han.

Eftersom han trivdes bra i Sverige vågade han öppna sig och komma ut som homosexuell, vilket han inte kunnat berätta tidigare för sin omgivning när han bodde i Ukraina.

I Ukraina är tonen i samhället hatisk mot homosexuella även om regeringen officiellt är positiv.

Karlen Harunc är övertygad om att han skulle råka illa ut om han tvingades återvända till hemlandet.

- Jag känner mig rädd för att åka dit igen, det finns en hotbild mot mig. Samhället accepterar inte mig, jag kanske kommer att hamna i fängelse, säger han.

Migrationsverket har avslagit hans ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Och så sent som den här veckan avslogs hans överklagande av beslutet, där hans ökade hotbild efter att han kommit ut som homosexuell, lyftes fram.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-04-22:

Barnfamilj får inte återförenas för att föräldrarna inte bott ihop utomlands till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En svensk man och en somalisk kvinna träffades i Etiopien. De gifte sig och träffades några veckor i taget när mannen var på besök. Kvinnan fick inte uppehållstillstånd i Sverige eftersom hon saknade giltigt pass (inga passhandlingar från Somalia erkänns i Sverige). När hon sökte en andra gång hade hon fått en dotter. DNA-analys vissade att barnet med 99,99 procents sannolikhet var gemensamt. Men hon fick ändå avslag eftersom paret inte bott ihop utanför Sverige. Detta är ett av kraven för att en positiv DNA-analys ska leda till att identiteten inte behöver vara "styrkt", bara sannolik. Migrationsdomstolen däremot ansåg att samlevnadsregeln inte har stöd i praxis och att kvinnan skulle kunna få främlingspass för inresan. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som ger Migrationsverket rätt. Visserligen behöver inte hela familjen ha bott ihop utomlands, men paret ska ha gjort det. Kvinnan får avslag och domstolen påpekar att paret inte kan ha haft några "objektivt sett berättigade förväntningar" på att få bo i Sverige. De får med andra ord skylla sig själva att de bildade familj trots Sveriges regler. Målnummer UM2908-15.

Hämta referat från kammarrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-04-22:

Ingen flyktingstatus för barn som är EU-medborgare till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En palestinsk man och hans två barn har bott i Sverige i ett par år medan de sökt asyl. Barnen har förutom palestinskt medborgarskap även medborgarskap i Rumänien. Mannen beviljades uppehållstillstånd med flyktingstatus men barnen fick avslag med hänvisning till att de har skydd i Rumänien. Migrationsdomstolen däremot ansåg att barnen skulle ha flyktingstatus enligt principen om familjens enhet, och påpekade att barnen inte har några som kan ta emot dem i Rumänien. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att principen om familjens enhet (när det gäller status) inte gäller i alla lägen och ett undantag är just när någon har skydd i ett annat land. Barnen kan inte anses ha behov av internationellt skydd och får inte flyktingstatus. Frågan om de borde ha nekats uppehållstillstånd prövades inte av Migrationsöverdomstolen, eftersom Migrationsverket inte hade överklagat den delen. Barnen får alltså stanna i Sverige, men utan flyktingstatus. Målnummer UM3714-15.

Hämta referat från kammarrätten (Extern länk)

Hämta domen och läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-04-18:

Syeds ärende tas upp i EU till sidans topp

Efter SVT Nyheters reportage om Syed Latif från Bangladesh, som utvisas för att han fått jobb på ett felaktigt sätt, har reaktionerna varit många. Nu hamnar frågan i EU-kommissionen.

Efter att på egen bekostnad ha studerat på universitet i fyra år och haft jobb i närmare två, ska Syed Latif nu utvisas enligt Migrationsdomstolen. Detta eftersom han fått jobb via en annons på jobbnätverket Linkedin, som han själv måste bevisa är synlig för Europas befolkning.

- Det är en bevisfråga att han måste visa att annonsen nått ut till tillräckligt många människor, säger Claes Lindblom, ansvarig rådman på Migrationsdomstolen.

Väckt reaktioner i EU

En som också har reagerat på Sayed Latifs fall är EU-parlamentarikern Fredrik Federley som nu ställt en fråga till EU-kommissionen om denna tolkning av EU:s regler är korrekt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Ekot 16-04-21:

Otydligt kring flyktingsmuggling - anser åklagare till sidans topp

Antalet personer som åtalats för människosmuggling har ökat kraftigt sedan förra hösten. En del av dem har hjälpt flyktingar in i landet utan ekonomisk vinning - nu vill svenska åklagare ha tydligare vägledning om hur man ska bedöma sådana fall.

Polisen i södra Sverige såg en kraftig ökning i antal människosmugglingsfall förra året då ett stort antal asylsökande kom till Sverige.

Drygt 60 personer som var inblandade i olika fall av människosmuggling åtalades under förra året, och ytterligare 29 personer till och med mars i år - de flesta fallen i Skåne dit en stor del av flyktingarna har kommit via Öresundsbron. Det kan jämföras med sammanlagt 17 åtalade personer under hela 2014.

Numera förekommer en hel del fall där gärningsmännen hjälper flyktingar över gränsen utan att ta betalt för det.

- För ett par år sedan hade vi normalfallet, att det finns en gärningsmän som vill tjäna pengar på människosmuggling. I dag ser människosmugglingsärendena helt olika ut, säger Linda Rasmussen, kammaråklagare i Malmö som jobbar med smugglingsärenden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 16-04-21: Ahmed såg som sin plikt att hämta familjen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-04-21: Johansson: Inga undantag för människosmuggling utan vinstintresse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-04-10:

Yonas Fikre utvisades - i charterplan för 1,3 miljoner till sidans topp

Säpo chartrade ett plan för att utvisa amerikanen Yonas Fikre till Portland i USA. Notan på 1,3 miljoner kronor får skattebetalarna stå för. "Jag tycker att amerikanarna ska betala. Sverige är för mjuka", säger mannens advokat Hans Bredberg till Aftonbladet.

Utvisningen ägde rum den 13 februari förra året. Då hade Yonas Fikre bott i Sverige i över tre år efter att ha sökt asyl här. Amerikanen hävdar att han torterats av Förenade Arabemiratens säkerhetstjänst på uppdrag av amerikanska FBI, skriver Aftonbladet.

Sommaren 2014 beslöt Migrationsverket att Fikre skulle utvisas till USA. Men eftersom USA hade satt upp honom på en så kallad no fly-lista hade han flygförbud till landet. Säpo fattade då beslut om att specialcharta ett plan som flög honom direkt till Portland. Med ombord fanns Säpos personalstyrka på tre personer.

Kostnaden på 1,3 miljoner kronor får skattebetalarna stå för.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-04-10:

Storbritannien/ Revealed: immigration officers allowed to hack phones till sidans topp

Home Office granted powers to snoop on detention centre refugees three years ago by amendment to 20-year-old Police Act

Immigration officials have been permitted to hack the phones of refugees and asylum seekers, including rape and torture victims, for the past three years.

The revelation has sparked outrage among civil rights groups and campaigners for rape victims, who said that it was distressing that the British government had rolled out powers that could target some of the most vulnerable individuals in society.

The Home Office confirmed to the Observer that since 2013 immigration officials have been granted the power to "property interference, including interference with equipment", which can include planting a listening device in a home, car or detention centre, as well as hacking into phones or computers. Critics fear the powers could undermine lawyer-client confidentiality in sensitive immigration and asylum cases.

The power was authorised through an amendment to the Police Act 1997, prompting campaigners to warn that intrusive technological powers are being regulated by outdated legislation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verldens Gang 16-04-08:

Iran/ Iran med ultimatum til afghanske flyktninger: Sendes til Syria for å krige till sidans topp

Tusenvis av afghanske flyktninger sendes nå for å krige for Irans interesser i Syria. VG møter en av de utvalgte krigerne kort tid før hans avreise.

- Jeg reiser til Syria for å delta i krigen om to uker. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg reiser med en stor gruppe afghanske flyktninger fra Iran.

VG møter den afghanske mannen i en tom skolebygning ved Irans hovedstad Teheran. Historien han skal fortelle, er en i stor grad ukjent beretning om underprivilegerte menn som reiser til verdens verste konflikt.

De reiser for å krige på den syriske presidenten Bashar al-Assads side i krigen - og for den regionale stormakten Irans interesser.

Men mange reiser også med et håp om å få et bedre liv i Iran - hvis de noen gang kommer tilbake fra slagmarken i Syria.

Opphold i bytte med seks måneders krig

I Iran finnes det om lag tre millioner afghanske flyktninger, mange av dem har levd i landet hele deres liv. Familiene deres har flyktet fra langvarig væpnet konflikt i hjemlandet.

To tredeler av flyktningene i Iran mangler lovlig opphold i landet, og er i større grad fattigere enn vanlige iranske innbyggere.

Den mektige iranske revolusjonsgarden rekrutterer nå tusenvis av afghanske menn som bor i Iran, for å delta i krigen i Syria. Under iransk militærkommando kriger de i den såkalte Fatemiyoun-brigaden, en egen brigade bestående av sjiamuslimske afghanske flyktninger fra Iran. De er nå en av de største brigadene av fremmedkrigere som kjemper i Syria.

Mannen VG møter, kom til Iran da han var to år gammel. Etter et opphold tilbake i hjemlandet, mistet han sin permanente oppholdstillatelse i Iran.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Expressen 16-04-12:

Därför jagade de gatubarn att misshandla till sidans topp

Fredagen den 29 januari drog en skara män genom Stockholms City för att söka upp och misshandla gatubarn från Marocko och Algeriet. I ett flygblad som delades ut under kvällen stod det att man nu själva skulle "dela ut straffen de förtjänar".

Vilka var det som samlades den där kvällen och vad vill de egentligen?

Sveriges radios reporter Randi Mossige-Norheim har träffat Erik, en av dem som var med.

Reportaget sändes i Studio Ett i P1 i förra veckan.

Det är ett viktigt reportage som Expressen nu väljer att publicera.

Erik heter egentligen något annat.

- Det var en vän som skickade ett meddelande dagen innan om att det är lite folk som ska gå ut och visa upp sig och säga ifrån, säger Erik.

Erik och en kompis tar bilen in till Gamla stan. Där parkerar de och så går de sista biten bort mot Klarabergsviadukten i Stockholm. Det är redan några som väntar när de kommer. Enligt Erik är de lätta att känna igen.

- Det var en ovanlig syn med så många vita män på samma ställe i en grupp, svartklädda vita män, säger Erik.

Flygblad

Någon har med sig flygblad den här kvällen. "Idag samlas 200 svenska män", står det i flygbladet. Målet med kvällen sägs vara att "markera mot de nordafrikanska gatubarnen". Eftersom polisen, enligt formuleringen i flygbladet, inte tänker göra något åt gatubarnens kriminalitet, så tänker de män som samlats själva "dela ut straffen de förtjänar".

Erik vet varför han åkt in till stan den här kvällen. Han har läst i tidningen, säger han, att polisen tappat kontrollen och att det drar runt gäng med marockanska gatubarn och försöker våldta och antasta kvinnor. Nu ska han och de andra genomföra en patrullering, som han uttrycker det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allmänna Barnhuset 16-04-13:

"Bli inte hopplösa" - vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation till sidans topp

Forskningsprojektet Barns val av vardagsstrategier: Hälsa, välbefinnande och utveckling. En studie om papperslösa barn har finansierats av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19 barn i skolåldern som sökt asyl med sina föräldrar, fått avslag och gått "under jord" för att förhindra att de skulle bli utvisade till det land de flytt. Syftet med forskningsstudien var att ta reda på hur barn i papperslöshet själva uppfattar sin situation och vad de gör för att hantera den.

Studien visar att barnens tillvaro till stora delar präglades av en extrem utsatthet men att de också hade en förmåga att möta utsattheten med handling. Handlingsstrategierna var dels praktiskt- logiska för att försöka minska effekterna av hot och risker, dels psykosociala för att förminska den psykiska pressen på dem själva och närstående. Barnen levde ofta i påtaglig fattigdom även i relation till jämnåriga i de områden de bodde i och som utmärktes av ekonomisk utsatthet. Många barn saknade basala förnödenheter såsom mat, kläder och husrum. Barnen var medvetna och djupt oroade över det och hade också strategier för att dölja sin och familjens ekonomiska utsatthet gentemot omgivningen.

Ladda ner rapporten (Extern länk)

Sveriges Radio Vetandets Värld 16-04-13: Så mår de papperslösa barnen (Extern länk)

Människor och Migration podd 16-04-21: Rädslan för att bli upptäckt - Så lever papperslösa barn - Lyssna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statskontoret 16-04-15:

De flesta papperslösa som söker vård får vård till sidans topp

Sedan den 1 juli 2013 ska papperslösa erbjudas subventionerad vård. De flesta papperslösa som söker vård får den vård de har rätt till. Under 2015 gjorde papperslösa 30 000 besök i hälso- och sjukvården och tandvården. Det är en betydande ökning jämfört med 2014. Detta visar Statskontorets uppföljning av lagen om vård till papperslösa. Den största risken för att papperslösa inte får den vård de har rätt till är bristande kunskaper om lagen bland vårdpersonalen.

Fortfarande okunskap om lagen inom vården

Kunskapen om lagen behöver förbättras i hela vårdkedjan, från personal i receptionen till sjuksköterskor och läkare. Sju av tio läkare uppger att de har hört talas om lagen, men inte känner till den så väl. Det behövs framför allt ökad kunskap om vilka som omfattas av lagen, vad som avses med begreppet vård som inte kan anstå och vilka rutiner som gäller vid förskrivning av läkemedel. Där kan både landstingen och staten göra mer.

"Lagen om vård till papperslösa fungerar i huvudsak väl, men landstingen behöver förbättra personalens kunskaper om vad lagen innebär", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Utsatta EU-medborgare får inte vård på lika villkor

Det är oklart i dag vad som krävs för att utsatta EU-medborgare ska erbjudas vård som papperslösa. Landstingen tillämpar lagen på olika sätt för dessa personer. Vissa får vård till självkostnadspris medan andra behöver betala en avgift på 50 kronor för ett läkar- eller tandläkarbesök. Statskontoret föreslår att regeringen tar initiativ till att tydliggöra när EU-medborgare ska betraktas som papperslösa.

Statens bidrag till landstingen täcker kostnaderna

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 16-04-14:

Oklart vad papperslösa har rätt till till sidans topp

Sedan i december finns det inskrivet i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten att papperslösa kan ha rätt till akutbistånd i Göteborgs stad. Men hur långt hjälpen sträcker sig är det ingen som vet.

Socialtjänsten har nu i nästan ett halvår arbetat efter de nya riktlinjerna där det specifikt skrivs ut att papperslösa har rätt att ansöka om hjälp i akuta situationer. Men vilken stöd och hjälp som är akut finns inte preciserat utan ska bedömas efter en individuell prövning.

- Vi väntar på tydligare besked från kommunen kring vad som egentligen gäller och vad den hjälpsökande kan få. Som det är nu är det väldigt oklart, säger AnnSofie Olsson, diakon i Svenska kyrkan i Bergsjöns församling och som möter många personer som är papperslösa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Folkkampanj för Asylrätt 2016:

23-25 april, Gävle, Stockholm, Göteborg, Norrköping: Samlingar för Asylrätt till sidans topp

23 april Stockholm, Medborgarplatsen kl 14 - 16. Demonstration till stöd för Folkkampanj för asylrätt. Talare: Sanna Vestin, ordförande FARR, Daniel Kamau, flykting och aktiv i RFSL, Eihab Abdrabou, advokat och flykting från Syrien, talare från Ethiopian Refugee Association, Andisheh Alishahi, Iranska Flyktingars riksförbund, Julius Ntobuah, flykting från Kamerun, Tijan från Gambia m.fl.

23 april Gävle. Rådhustorget kl 12. Nu behövs nya stora samlingar för solidaritet och antirasism. Det saknas inte pengar och resurser i Sverige. TALARE: Anna Jörgensdotter - författare och aktivist, Tryggve Emstedt - erfaren asylrättsadvokat, Elin Edin - mastersstudent i mänskliga rättigheter, Nursin Semavi - Asylkommittén, Arazo Arif - poet

24 april, Göteborg. Göteborg säger ifrån och står upp för asylrätten! För solidaritet och medmänsklighet. Det blir tal, musik, gemenskap och en samlad röst som säger nej till en omänsklig politik. Kom dit! Vi samlas 15:00 vid Brunnsparken.

25 april Göteborg, Stormöte - ÄNDRAD TID OCH PLATS. Du som är aktiv eller vill bli aktiv i Folkkampanj för Asylrätt är välkommen på stormöte kl 18:00 i Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B.

25 april Norrköping, Öppet möte kl 18 på ABF Bergslagsgården, Västgötegatan 25. Nu kör vi vidare! Efter en mycket lyckad manifestation så fortsätter vi nu med samlad styrka för att protestera mot regeringens föreslagna asylpolitik. Kom därför på vårt öppna möte där vi planerar för kommande aktioner!

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Folkkampanj för Asylrätt, sidan "Vad du kan göra" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 16-04-16:

De protesterade mot regeringens förslag till sidans topp

Mellan 150 och 200 personer deltog i den demonstration som Folkkampanj för asylrätt arrangerade på lördagen mot de restriktioner i asylrätten som regeringen vill införa.

- Det finns många skäl att demonstrera mot lagförslaget som lagts. Det är kontraproduktivt och inskränker det lilla uns av asylrätt som vi har kvar, sade Mathias Lind, en av demonstranterna.

Hade ett bra liv

Samtidigt med demonstrationen i Norrköping skedde liknande manifestationer i Umeå och Uppsala.

- Vi vill stoppa lagförslaget om att införa tillfälliga uppehållstillstånd och som drastiskt kommer att försvåra familjeåterförening, säger Jimmy Jonsson, en av arrangörerna.

Pia Ryberg, som också håller i demonstrationen, tycker att lagförslaget är egoistiskt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se också:

Upsala Nya Tidning 16-04-16: Protester mot skärpt asylpolitik (Extern länk)

Gefle Dagblad 16-04-10: Gummibåt vid kanten av Gavleån - för asylrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 16-04-16:

Lyfter frågor om asylrätt till sidans topp

I veckan höll Folkkampanj för asylrätt, en nationell kampanj för att uppmärksamma regeringens hantering av asylfrågor, ett uppstartningsmöte i Linköping. I nästa vecka kommer det första informationsmötet att hållas. Hanna Melin är en av initiativtagarna till att etablera kampanjen i staden.

- Det behövs lika mycket här som någon annanstans så vi bestämde oss för att starta upp här.

Kampanjen strävar efter att uppmärksamma regeringens beslut om asyl i Sverige. De protesterar bland annat mot tillfälliga uppehållstillstånd och de åtgärder som de finner begränsar asylrätten och som går emot barnkonventionen. Flera stora organisationer, till exempel Refugees welcome Sverige och RFSL, backar kampanjen och intresset är stort.

Tanken är att samla in så många underskrifter som möjligt från personer som stöttar kampanjen innan den 20 april. Därefter kommer en lista med namnen att lämnas in till Sveriges riksdag. Hittills har kampanjen samlat in drygt 2300 namn på papper och drygt 42 500 påskrifter via nätet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om filmerna från #vartärvipåväg till stöd för Folkkampanj för Asylrätt, nedan under rubriken "Kultur, personer, diverse"

 till innehållsförteckningen innehåll

Re: Public 16-04-04:

flyktig välvilja till sidans topp

September 2015. Volontärer, aktivister och entreprenörer väller fram till stöd för flyktingars rätt att ta sig till sverige. På Stureplan föds Refugee Air, som lovar att flyga flyktingar till Sverige "innan den första snön faller", ett budskap som når hundratusentals svenskar. Men vad hände sedan?

"wisdom of the crowd"

De lärde känna varandra i Dubai under hösten 2009, innan någon av dem hade fyllt 30. Susanne Najafi jobbade på Procter & Gamble med att marknadsföra Hugo Boss, Gucci och en rad andra lyxparfymer i Mellanöstern och Indien. Emad Zand gav strategiska råd till bolagsledningar genom sitt jobb på den världsledande konsultfirman McKinsey & Co. Idag räknas de till Sveriges mest framgångsrika unga entreprenörer. Najafi har drivit upp kedjor inom skönhetsprodukter och apotek i Sverige. Zand har hyllats som chef för ett hörselapparatsföretag, som han precis sålt för en ansenlig mängd pengar. De rör sig inom den förmögna toppen på Stureplan i Stockholm, och mäktiga aktörer över hela världen tillhör deras nätverk. Samtidigt är allt sig likt: de frågar varandra om råd, testar nya tankar tillsammans. Så också denna fredag.

Susanne Najafi - vars nattsömn har förstörts i veckor av bilder på tårgasbeskjutna flyktingar, ungrare som bygger stängsel, kroppar i vattnet - scrollar tvångsmässigt runt på sociala medier men stannar till vid en professor i internationell hälsa. Gällt och ivrigt säger Hans Rosling: "Transportöransvaret gäller inte flyktingar". Najafis problemlösande hjärna översätter snabbt meningen till en hisnande tanke: "Tänk om det går att flyga hit flyktingar". Hon ringer Emad Zand: "Vi måste göra något åt flyktingarna som drunknar. Jag tror att jag har en idé." Några timmar senare har Zand raskt snickrat på sin Facebookvägg:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MinKampanj 2016:

För Abdalla Abood Harbawi, för oss & för sympatin! till sidans topp

TILL: Alla men främst Migrationsverket.

Kära invånare i Sverige,

vår nära vän Abdalla blir utvisad till landet Jordanien, där han kommer sakna såväl som familj, som tak över huvudet. Som de flesta redan vet, är situationen i Jordanien inte alls okej för en ung pojke att vara ensam i. Med tanke på Jordaniens deltagande i sammanslutningen mot ISIS ökar risken för eventuella hämndaktioner i landet.

Abdalla har levt här i Sverige i hela sex år och har byggt upp en otroligt stark, kärleksfull och bra närkrets. Abdallas personlighet är det allra dyrbaraste med honom, och hans ödmjukhet och omtänksamhet han har för andra är sällsynt. Han älskar att hjälpa andra, i gengäld hade vi tänkt försöka hjälpa honom.

(...)

Hela texten och namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-04-11:

"We have opened a door that we cannot shut" - church and mosque unite till sidans topp

The refugee crisis in Sweden has provoked an outpouring of generosity from Swedes who are giving skills, time and money.

But it has also had the unexpected consequence of bringing two of Sweden's largest Muslim and Christian congregations closer together. Now they are going into business in a unique collaboration to provide accommodation for refugees - which, they hope, could set an example for interfaith cooperation across the world.

The venture will compete with big private companies that have attracted criticism in Swedish media for allegedly making fat profits by providing refugee shelters using money from the state.

"Their professionalism, language skills and understanding of other cultures made the mosque an obvious partner for us," says Olle Carlsson, the vicar of Katarina Church in the heart of Stockholm, which is pursuing the project with the nearby Stockholm Mosque.

"We are small, but we have a unique cooperation with an organisation that has a lot of information, and the big asylum companies don't have that."

This is the first time a collaborative project like this has taken place between the two religious communities, says Abdallah Salah, secretary general of the charity Islamic Relief in Sweden, who is working at the mosque to establish the venture with the church.

"I hope we can export this idea to other countries, to show that we have to work together, live together, that we have a future together," Salah says. "We must find methods of cooperation, and we will find them."

The project is the result of four months unprecedented partnership between the church, which regularly has congregations of up to 1,000 people on Sundays, and the mosque, which sees several thousand Muslims stream though its doors each week for Friday prayers. Since September they have teamed up to provide beds for one-third of all the transit refugees who came through Stockholm on their way to other countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-04-21:

Tyskland/ Sponsorsystem hjälper familjer att förenas till sidans topp

Många länder i Europa har gjort det svårt för flyktingar att återförenas med sina familjer. I några delstater i Tyskland gör ett system med sponsorer familjeåterförening möjligt.

Rana bor i Berlin tillsammans med sin dotter. Hon kom till Tyskland 2012 och jobbar nu på stadens tekniska universitet. När hon kom till Tyskland var hennes familj kvar i Syrien.

- Situationen i Syrien är ohållbar. Först hoppades vi att kriget skulle ta slut fort. Men tyvärr blev det inte så. Jag var orolig för dem hela tiden och försökte hitta ett sätt att få hit min mamma, säger hon.

Ranas mamma sökte visum ett par gånger men fick avslag.

Sponsorer förbinder sig att betala

Genom en vän fick Rana tips om organisationen "Flüchtlingspaten Syrien" som hjälper syrier att återförenas med sina familjer. Rana fick veta att hon kunde hjälpa inte bara sin mamma utan också sin syster Rahaf och hennes två barn Fadi och Leonard om hon hittade en tysk sponsor.

I vissa delstater i Tyskland kan syriska flyktingar ta dit sina familjer om en tysk medborgare förbinder sig att betala alla kostnader som kan uppstå de första fem åren.

Sponsrar 100 syrier

Organisationen Flüchtlingspaten Syrien samlar in pengar för att tyskar som ställer upp som sponsorer inte själva ska behöva stå för kostnaderna. En av organisationens grundare, Martin Keune berättar att de samlar in pengarna via Crowd Sourcing:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

RIE Returnwatch 2016:

Europa/ New website tool for Turkey returnees to reach monitoring network till sidans topp

Returnwatch monitors risks that forced returnees from the European Union face upon arrival in Turkey. We are an initiative of volunteers and researchers who operate under the umbrella of the Post-Deportation Monitoring Network.

This website aims to be an accessible and practical tool for people to reach us after having been forcibly returned to Turkey. We seek to connect returnees to Turkey with lawyers and human rights NGOs in Turkey, as well as to document the procedures implemented by Turkish authorities.

Forced returns to Turkey are expected to start on the 4th of April from Greece and by the 1st of June 2016 from other European Union member states. To be able to hold policy makers in Europe and Turkey accountable, we need to know whether these returns can be qualified as collective expulsions, whether returnees have effective access to international protection on a case by case basis and whether refugees are safe from being sent back to countries where they are at risk of serious harm.

Thank you for supporting our initiative by sharing this tools with refugees at risk of being deported to Turkey.

/Asylnytt: Det Post-Deportation nätverk som Returnwatch ingår i, är i sin tur en del av Rights in Exile, ett nätverk för asyljurister, både advokater och frivilliga ombud./

Returnwatch (Extern länk)

Post-Deportation Monitoring Network (Extern länk)

Rights in Exile Programme (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-parlamentet 16-04-12:

Parlamentet vill ha centraliserat asylsystem för EU och lagliga migrationsvägar till sidans topp

Ett centraliserat asylsystem skulle göra det möjligt för EU att bättre hantera allt fler migranter och asylsökande. Det anser Europaparlamentet och antog en resolution om detta på tisdagen. Ledamöterna efterlyser även säkra och lagliga vägar för tredjelandsmedborgare att ta sig till EU utan att riskera sina liv eller att bli beroende av människosmugglare.

I en icke-bindande resolution uppmärksammar ledamöterna att EU:s asylsystem har misslyckats att klara av det ständigt ökande antalet flyktingar, och kräver en radikal omarbetning av de så kallade Dublinreglerna.

Centralt fördelningssystem

De föreslår inrättandet av ett centralt system för att samla in och fördela asylansökningar. Systemet, som skulle kunna omfatta en kvot för varje EU-land, skulle utgå från så kallade "hotspots" varifrån flyktingar skulle fördelas.

Resolution, skriven av Roberta Metsola (EPP, Malta) och Kashetu Kyenge (S&D, Italien), godkändes med 459 ja-röster, mot 206 nej-röster, och 52 nedlagda röster.

Översyn av Dublin III-förordningen

Europeiska kommissionen överväger för närvarande en översyn av Dublin III-förordningen (som avgör vilken medlemsstat som ansvarar för att behandla vilken asylansökan) och har åtagit sig att presentera ett lagstiftningsförslag före sommaren.

- Det finns inte några snabba och givna lösningar, ingen patentlösning på problemen kring migration. Vi behöver inte fler nödlösningar, vi behöver en strategi som håller för framtiden, sa Roberta Metsola under plenardebatten.

- Migration ska inte bekämpas, den förvaltas, tillade Kashetu Kyenge och betonade att EU:s reaktioner bör baseras på solidaritet och delning av ansvaret.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hungary Today 16-04-15:

PM Orbán presents "Schengen 2.0" plan to protect Europe's borders till sidans topp

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has presented a ten-point proposal package on the protection of the European Union's external borders and free movement within the community at a meeting of centrist democratic parties in Lisbon, Portugal.

The Hungarian leader's Schengen 2.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-04-08:

The EU-Turkey deal in practice: jeopardising the European asylum system till sidans topp

Amid growing civil society unrest, the EU-Turkey Agreement was adopted at the European Council meeting on 18 March 2016. Following its implementation, questions were raised about its compliance with international and EU human rights and refugee law, just as predicted by many civil society organisations, including ECRE.

On 4 April, the two processes foreseen in the Agreement started simultaneously; 202 people were returned to Dikili in Turkey from Lesvos and Chios, while on the same day 43 people were resettled from Turkey to Germany and Finland. Among the first 202 people returned, 13 wished to claim asylum in Greece, according to UNHCR's Director of Europe Bureau. They were unable to register their asylum claims as a result of the administrative chaos on the islands. In a more recent and yet more worrying development, Turkey has allegedly detained those people and has announced its intention to deport them back to their home countries (ranging from Afghanistan to DRC), according to media reports.

In order to implement the EU-Turkey Agreement, some reception centres on the Greek islands were transformed into closed detention camps. Amnesty International released a statement this week highlighting the detention centres' "appalling conditions" in Lesvos and Chios, where thousands of refugees and migrants are being held, including vulnerable people, such as babies and people with disabilities. "People detained on Lesvos and Chios have virtually no access to legal aid, limited access to services and support, and hardly any information about their current status or possible fate. The fear and desperation are palpable," said Gauri van Gulik, Deputy Director for Europe at Amnesty International. According to media reports, asylum seekers have threatened to commit suicide if they were to be returned to Turkey.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

AIDA: Turkey country report (Extern länk)

ENOC 16-04-05: European Ombudspersons for Children seriously concerned by EU-Turkey agreement (Extern länk)

EU-parlamentet 16-04-13: Debatt om EU-Turkiet-avtalet: inte perfekt men verktyg för att hantera krisen (Extern länk)

SvT Utrikes 16-04-10: FN:s flyktingkommisarie kritisk mot EU:s flyktingöverenskommelse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-04-20:

Kommissionen rapporterar om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet till sidans topp

- Det första resultatet av vårt samarbete med Turkiet är att budskapet börjar nå ut att det är en dålig idé att vända sig till smugglare. De senaste tre veckorna har antalet irreguljärt anlända minskat markant, och det måste nu kompletteras med laglig vidarebosättning av dem som behöver skydd. Det ser lovande ut nu i början, och kommissionen kommer att fortsätta att engagera sig för att se till att alla delar av uttalandet från EU och Turkiet genomförs till fullo och i tid, vilket omfattar projekt för syriska flyktingar i Turkiet, viseringsliberaliseringen och efterlevnaden av EU-rätten och folkrätten, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

I dagens rapport konstateras att goda framsteg har gjorts sedan den 18 mars, och att de grekiska och turkiska myndigheterna, kommissionen, medlemsstaterna och EU-organen börjat genomföra uttalandet.

+ Irreguljära migranter började återsändas till Turkiet den 4 april. Hittills har 325 irreguljära migranter som kommit till Grekland från Turkiet efter den 20 mars återsänts till Turkiet enligt uttalandet. Det är positivt att Grekland och Turkiet ändrat sin lagstiftning på flera punkter för att följa EU-rätten och folkrätten. Frontex har skickat ut 318 beledsagare och 21 återtagandeexperter till de grekiska öarna som stöd för återsändandena. Dessutom har a totalt 25 turkiska sambandsansvariga stationerats i de grekiska mottagningscentrumen, medan 5 grekiska sambandsansvariga har skickats till ankomstorter i Turkiet.

+ De första vidarebosättningarna från Turkiet efter uttalandet ägde rum den 4-5 april. Hittills har 103 syriska flyktingar vidarebosatts i EU enligt 1:1-principen. Rutiner för vidarebosättning har tagits fram i samarbete med kommissionen, medlemsstaterna, Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och Turkiet, och rutinerna behöver nu spikas slutgiltigt.

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till rapporten, frågor och svar, faktablad mm (Extern länk)

Frontex 16-04-18: Number of migrants arriving in Greece dropped in March (Extern länk)

EU-kommissionen 16-04-19: Facility for Refugees in Turkey: Commission delivers an additional €110 million (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-04-13:

Kati Piri: "Vi behöver ett mer stabilt och demokratiskt Turkiet" till sidans topp

Turkiet må vara en viktig partner för att ta itu med flyktingkrisen, men oron över situationen för mediefrihet och rättssäkerhet i landet gör att Turkiets väg mot EU-medlemskap ifrågasätts. Under onsdagen debatterar ledamöterna situationen och Turkiets reformarbete under 2015. Du kan följa diskussionen live på vår webbplats. Inför debatten gav den nederländska socialdemokraten Kati Piri, som har lett parlamentets arbete med reformerna, sin syn.

Är Turkiet på väg i rätt riktning för ett EU-medlemskap? Är mediefriheten i fara i landet?

- I allmänhet kan man säga att Turkiet rör sig längre och längre bort från att uppfylla europeiska krav. När det gäller mediefriheten, rättssystemet och situationen i sydöstra delen av landet med den kurdiska minoriteten, är vi mycket bekymrade över den interna utvecklingen.

Riskerar mänskliga rättigheter att åsidosättas till förmån för det ökade behovet av samarbete?

- Det är såklart risken och parlamentet har varit mycket tydligt med att detta inte ska hända. Vi har kritiserat kommissionen eftersom de för ett par månader sedan sköt upp den kritiska utvärderingen av reformarbetet, just innan det turkiska valet, vilket vi tycker skickar en dålig signal.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE 16-04-13:

EU struntar medvetet i mänskliga rättigheter - vändpunkt i unionens historia? till sidans topp

EU fick Nobels fredspris 2012 för att ha främjat fred, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Nu fyra år senare har EU-ledarna beslutat att strunta i mänskliga rättigheter.

- Det är en dramatisk tidpunkt i Europa och för europeisk historia, säger akademiprofessorn Martti Koskenniemi.

Koskenniemi är en av de ledande forskarna i världen inom folkrätt. För honom och hans kolleger är det deprimerande att se på vilka alla punkter EU helt flagrant bryter mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

- Samtidigt är det nyttigt att se vilka de egentliga gemensamma värderingarna inom EU är. I festtal är det lätt att säga att vi värderar mänskliga rättigheter, men att handla i enlighet med dem i svåra situationer är en annan sak.

Under det senaste året har flyktingströmmarna till Europa satt de mänskliga rättigheterna på prov. Flera hjälporganisationer har anklagat Europa för bristande empati och mänsklighet.

Kritiken har varit hård ända sedan EU och Turkiet slöt det kontroversiella avtalet och Grekland började skicka de första båtarna med asylsökande tillbaka till Turkiet.

För Koskenniemi handlar EU:s agerande om klara juridiska övertramp. Det är ingen tolkningsfråga.

- EU klassar Turkiet som ett säkert land trots att Turkiet inte har undertecknat Genèvekonventionen i sin helhet. Det är ett klart brott mot de internationella avtal som EU har undertecknat. Det finns dessutom bevis för att Turkiet har skickat busslaster med syrier tillbaka till Syrien.

Förutom att EU skickar tillbaka asylsökande till ett land som Turkiet anses också Grekland plötsligt kapabelt att hantera en stor mängd asylansökningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Arena Idé podd Människor och Migration 16-04-10: Asylrätten under attack - EU:s avtal med Turkiet (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-04-17: Ny flyktingström oroar EU (Extern länk)

SvT Utrikes 16-04-19: Turkiet hotar att säga upp flyktingavtalet (Extern länk)

SvT Utrikes 16-04-19: Nytt taggtrådsstängsel i Österrike skrämmer Italien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-04-08:

EU: Asylum proposals go in wrong direction till sidans topp

Politics shouldn't trump refugee rights

The European Commission proposals on European Union asylum policy overwhelmingly reflect the negative political climate in Europe and the trend toward curtailing refugee rights, Human Rights Watch said today.

The commission's communication, released April 6, 2016, proposes some important and positive measures. But it emphasizes restrictive, even punitive, steps to deter asylum seekers' access to the EU and their movement between EU countries.

"The commission rightly focuses on fixing the EU's broken asylum system and expanding safe and legal channels," said Judith Sunderland, acting deputy Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "But the European Commission proposals have little that is new or concrete, and some of the most specific measures would punish asylum seekers and refugees and curtail their rights."

The commission set out two options for political debate. Under the first, the EU would adopt a new emergency distribution mechanism that could be triggered when a particular EU country faces a significant influx of asylum seekers. The second option would involve deeper reform of the existing EU Dublin system, which places the primary responsibility for processing asylum applications on the first country of arrival. It would instead establish a centralized system that would assign responsibility for asylum seekers, regardless of first country of arrival, on the basis of criteria such as relative size, wealth, and absorption capacity of each country. The commission hopes to finalize a proposal by the summer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-04-12:

Second report on relocation and resettlement till sidans topp

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council

Since 16 March 2016, 9,928 persons have arrived in Greece. With the closure of the border between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, between 50,000 and 56,000 persons are stranded in Greece 3 and, according to first estimations by the UNHCR, 4 65% to 70% of those belong to one of the nationalities eligible for relocation. In addition, in Italy, well known seasonal fluctuations are being witnessed with flows increasing again. Since mid-March, more than 8,564 migrants 5 arrived in Italy.

(...)

As regards resettlement, 5,677 people have been resettled so far of the agreed 22,504. In the short time since the application of the agreement set out in the EU-Turkey Statement started on 4 April 7 , 79 persons have been resettled from Turkey to the EU under the 1:1 mechanism. The speeding up and increasing of resettlement efforts has become even more a priority as a result of this mechanism.

The Second Report on Relocation and Resettlement provides an updated state of play and assesses the actions undertaken from 16 March 2016 until 11 April (the reporting period) to deliver on the recommendations made to accelerate the implementation of the relocation and resettlement schemes. The Commission will continue to report on the implementation of relocation and resettlement commitments every month.

Läs rapporten i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-04-21:

Oenighet och konflikträdsla i EU om ändringar av asylsystemet till sidans topp

Efter dagens migrationsministermöte i Luxemburg står det klart att det blir svårt att förändra dagens asylsystem inom EU. Om två veckor väntas EU-kommissionen presentera förslag om att antingen göra dagens, tillfälliga system permanent eller att flyktingar som kommer till EU ska fördelas mellan länderna enligt en så kallad fördelningsnyckel.

Men oenigheten är stor, länderna emellan säger Sveriges migrationsminister Morgan Johansson (S).

- Jag hade nog hoppats på mer, det infinner sig nog någon känsla av att nu har vi Turkiet-avtalet på plats. Antalet som kommer till Europa just nu är lägre och därmed så är då behovet av att göra en stor reform av asylsystemet inte så stort. Den känslan har infunnit sig hos en del,säger Morgan Johansson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

EU-kommissionen 16-04-19: EU avsätter 83 miljoner euro för att förbättra villkoren för flyktingar i Grekland (Extern länk)

New Europe 16-04-12: Commission adopts Schengen Action Plan while relocation targets are left behind (Extern länk)

SvT Utrikes 16-04-21: Tyskland trycker på för asylfördelning i hela EU (Extern länk)

SvT Utrikes 16-04-21: Hundratusentals flyktingar ska integreras i Tyskland (Extern länk)

Justitiedepartementet inför ministermötet 16-04-21: Nytt lagförslag om smarta gränser och reformering av EU:s asylsystem på EU-möte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch April 2016:

Proposals on migration and internal security databases: a new list of old "needs" till sidans topp

Analysis by Chris Jones

The Commission's proposal to extend the fingerprinting of short-stay visa applicants to children from the ages of 6 and up is part of a list of possible "enhanced functionalities" (i.e. expanded uses) of the Visa Information System (VIS). These "functionalities" will be examined as part of a larger process of trying to beef up EU and national databases and information systems.

In a Communication entitled 'Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security' the Commission sets out its plans for more gathering, exchange and processing of personal data, particularly the data of non-EU nationals. The Commission's long-term plans are extremely similar to those proposed recently by the German Federal Ministry of the Interior (see further below).

The Communication opens by noting the scale of movement into and out of the Schengen area: its external borders were crossed more than 200 million times in 2015, by "more than 50 million non-EU nationals". It moves on to conflate refugees with terrorism and to insist upon "the need to join up and strengthen the EU's border management, migration and security cooperation frameworks and information tools in a comprehensive manner."

Hämta analysen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-04-14:

Refugee country 'safe lists' complicated by European disunity till sidans topp

The Geneva Convention clearly defines where can be considered a "safe country of origin", but the refugee crisis has complicated the issue and thrust it back into the limelight. EurActiv's partner treffpunkteuropa.de reports.

In addition to the thousands of refugees fleeing the civil war in Syria, refugees have been fleeing persecution in other countries such as Eritrea and Iraq, as well as less obvious places such as Kosovo, Turkey and Albania.

While people that flee brutal regimes or conflict are naturally entitled to asylum, some EU states closely scrutinise whether asylum seekers from other countries are actually entitled to safe refuge, based on whether their homeland is considered a "safe country of origin". The German asylum law defines the latter terminology as a country wherein "neither political persecution nor inhuman or degrading punishment or treatment takes place". If an asylum seeker's homeland is on such a list then asylum is normally not granted, although individual assessment and burden of proof inevitably come into play.

Which countries find themselves on this list are determined by the asylum-granting state itself. The Geneva Convention and European asylum procedures class a state as safe when there is a well-established democracy, there is no persecution and human rights are respected. The threat of violence and conflict also exclude a country from the safe list and refugees fleeing those countries are entitled to asylum

But in practice the rules are rather more vague, since it is up to individual member states whether they implement EU guidelines, meaning the defintion of "safe country of origin" is often different between countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Arbetsmarknadsdepartementet 16-04-12:

Bred uppslutning för Sverige tillsammans till sidans topp

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. På regeringens uppdrag har länsstyrelserna under våren 2016 arrangerat 17 regionala konferenser över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Syftet med konferenserna har varit att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering.

Den 1 april ägde den sista Sverige tillsammans-konferensen rum i Luleå. Totalt har länsstyrelserna arrangerat 17 konferenser om nyanländas mottagande och etablering under våren. De allra flesta kommuner, 261 av 290, och samtliga landsting har varit representerade. Totalt har omkring 2 200 personer deltagit på konferenserna.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 16-04-20:

Tarek hjälper asylsökande till sidans topp

Tarek Alzein kom nyligen till Sverige från Syrien. Där har han studerat till översättare i flera år.

Medan han lär sig svenska arbetar han på akutmottagningen där han hjälper asylsökande patienter att hitta rätt på Skaraborgs Sjukhus.

- Det började med att vi fick många som sökte akutvård från asylboenden på akutmottagningen. Det fanns en del praktiska svårigheter, exempelvis förflyttningar mellan olika vårdenheter och annat också, som vi upplevde som problem. Framförallt kvällar och helger var det svårt att få tag på någon ansvarig på patienternas asylboenden, berättar Lena Andersson, enhetschef vid akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde, i ett pressmeddelande.

Problemet lyftes till sjukhusets HR-enhet, och snart inleddes ett samarbete med Arbetsförmedlingen. SkaS kom då i kontakt med Tarek Alzein som nyligen kommit till Sverige från Syrien och gärna ville ha ett jobb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-04-11:

Kom ensam till Sverige - Nu kämpar Khalil för barns rättigheter till sidans topp

För snart sex år sedan kom Khalil Karimi till Sverige från Afghanistan. Nu är han aktiv i Rädda Barnen och ser sitt engagemang som en självklar del av livet.

När Khalil Karimi kom till Sverige var det efter 30 timmars resa non-stop från Frankrike. Då hade han rest i 9 månader. Ensam. Det var en tidig söndagsmorgon och det var kyligt och grått ute. Han var trött och hungrig och satt på en parkbänk i Malmö med sin Sverigekarta i handen och tittade på den. Han tänkte att det var ett väldigt avlångt land.

Han minns fortfarande leendena han möttes av från personalen på boendet. Han blev väl bemött, fick en sängplats och sov sedan 18 timmar i sträck. Rädslan under hela resan, mest för att bli upptäckt av polisen, och upplevelserna från flyktvägen är svåra att prata om.

Resan över Medelhavet

Khalil är en av alla tusentals människor som gjort resan över Medelhavet i en trasig båt och varit nära att drunkna i havet.

- Men jag blev räddad, säger 22-årige Khalil Karimi, som i dag bor i Umeå.

Khalil Karimi växte upp i ett hem där politik var viktigt och han minns sin pappa berätta om Olof Palme och kampen för fred och frihet. Det minnet bar han med sig till Sverige.

- Jag tänkte att det här måste vara ett bra land, men visste först inte om jag verkligen kommit till Sverige eller Schweiz, säger han med ett leende.

Pepp om att inte ge upp

Han gick omsorgsprogrammet på gymnasiet i Umeå. Just nu har han studieuppehåll från sina studier på socionomprogrammet, läser en kurs på distans och trivs med sitt arbete på Migrationsverket. Tidigare arbetade han med barn som kommit ensamma till Sverige. En fördel är att han talar flera språk och kunde kommunicera med ungdomarna på deras egna språk tillsammans med svenskan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 16-04-11:

Tyskland/ Flyktingar guidar på tyska museer till sidans topp

Tyskland vill ta hjälp av kulturen för att underlätta integrationen för de många människor som har sökt sin tillflykt undan krig. I Berlin har fyra av stadens museer utvecklat projektet Multaka, mötesplats på arabiska.

I Tyskland pågår en mängd aktiviteter inte minst på kulturens område. I Berlin finns projektet Multaka, som betyder mötesplats på arabiska. Där har människor från Syrien och Irak utbildats till museiguider för flyktingar. Men deras visningar handlar inte bara om det nya hemlandet. Här möter besökarna för första gången också delar av sitt eget kulturarv.

På Pergamonmuseet i Berlin reser sig den väldiga blå Ishtarporten. Väggen med portöppningen är 15 meter hög och 30 meter lång. Den är bara en liten del av den ursprungliga muren, som byggdes runt den antika storstaden Babylon i nuvarande Irak mer än 500 år före Kristus. Den är täckt av en blå mosaik, utsmyckad med drakar, tjurar, blommor och lejon, symbolen för gudinnan Ishtar.

Utgrävningarna för över 100 år sedan leddes av tyska arkeologer och så småningom forslades delar av fynden, 400 lådor fulla, till Berlin där porten rekonstruerades.

Kefah Ali Deeb är en av 19 guider som utbildats i projektet Multaka för att visa några av Berlins museer för flyktingar. Hon är författare och konstnär från Latakia i Syrien, där hon var känd oppositionell och fängslades flera gånger.

- Det är en väldigt speciell känsla att vara här. Det här är vår historia. Här känner jag mig hemma, säger hon.

Kefah Ali Deeb flydde till Tyskland för ett och ett halvt år sedan. Hon har blandade känslor inför hemkänslan på Pergamonmuseet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Upsala Nya Tidning debatt 16-04-08:

Visa solidaritet! till sidans topp

Krigen fortsätter med oförminskad styrka och regeringens förslag brister i solidaritet, skriver representanter för fyra Uppsalaorganisationer.

En svart sovsäck, en gul luftmadrass och en röd filt. De har lagts bredvid varandra på marken. Svart, gul, röd. Tillsammans bildar de Belgiens flagga. Människorna som står samlade runt omkring är tysta medan blomma efter blomma läggs på den improviserade flaggan.

Så hedrade flyktingarna i flyktinglägret The Jungle utanför franska Calais offren för de hemska terrorattentaten i Bryssel. För många av dem var det nog en känslofylld stund eftersom de själva har flytt terror och krig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 16-04-16:

Humanitet nu! till sidans topp

Riv upp den åtstramade flyktingpolitiken, skriver Brita Hännestrand i Folkkampanjen för asylrätt.

I dag skiner solen i Uppsala. Alla väntar på våren. Men i bakgrunden finns ett dovt muller av oro och konflikter. Från det sönderskjutna Syrien lämnar Samar Yazbeks skildringar i boken "Resa in i tomheten" ingen oberörd.

Sverige bryr sig om Syrien. Vi ger människor som kommer därifrån, ofta ensamkommande barn, ettåriga uppehållstillstånd, trots att kriget pågått länge och ingen lösning syns.

Många flyktingar som kommit hit tvingas återvända för att ta hand om anhöriga, som nu inte har rätt att komma. Det tycker Sverige är bra. Vi har blivit ett land där det viktiga med flyktingar är att hålla dem härifrån.

För några dagar sedan återvisades 202 flyktingar från ön Lesbos till Turkiet. Det krävdes en vakt per person för att tvångsförflyttningen skulle kunna ske i ordnade former. Oron hos flyktingarna var stor. Turkiet är inget säkert land. Vid gränsen till Syrien har flyende människor hindrats, beskjutits, dödats och skickats tillbaka. De flyktingar som utvisades från Lesbos var från Pakistan och Afghanistan. I dag finns en risk att Turkiet i skymundan, samtidigt som omvärlden är upptagen med Syrien, skickar flyktingar tillbaka till Pakistan och Afghanistan, där de har ett utvisningsavtal.

Sverige skulle varken kalla Pakistan eller Afghanistan för ett "säkert land". Men problemet löses för oss om Turkiet framställs som ett "säkert land". Med samma logik utförs id-kontrollerna av flyktingar på väg mot Sverige i Köpenhamn och inte i Malmö.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-04-08:

Interpellationsdebatt: Ettåriga uppehållstillstånd till sidans topp

Interpellation 2015/16:493 av Fredrik Malm (L)

Höstens migrationspolitiska överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna innebar bland annat att treåriga tillfälliga uppehållstillstånd skulle införas som huvudregel. De tillfälliga uppehållstillstånden skulle omvandlas till permanenta om skyddsskälen kvarstår efter tre år eller om personen i fråga kunde visa på en taxerad inkomst på en nivå som det går att försörja sig på vid tillfället då det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut. I praktiken innebar överenskommelsen således att en person som fått tillfälligt uppehållstillstånd skulle få tre år på sig att komma i sysselsättning för att få möjlighet att stanna i Sverige.

Dagens etableringssystem innebär att en person som fått uppehållstillstånd tillsammans med Arbetsförmedlingen tar fram en så kallad etableringsplan. Planen gäller i princip i två år men det är inte ovanligt att personen i fråga efter den tiden är kvar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Regeringen går nu fram med förslag om en mer restriktiv asyllagstiftning som kraftigt kommer att försvåra för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringens förslag innebär att gruppen alternativt skyddsbehövande, till exempel syrier, i princip ges ettåriga uppehållstillstånd. Och följden blir att Arbetsförmedlingen bara får lägga upp en etableringsplan på ett år för en person som flytt från krigets Syrien. Etableringsreformen riskerar att försämras och de som drabbas hårdast är de nyanlända.

Det finns en stor risk att ettåriga uppehållstillstånd kommer att försvåra integrationen i Sverige. Statsrådet Ylva Johansson har tidigare sagt att nyanlända ska jobba inom två år, vilket självklart låter positivt. Och nu verkar regeringen ha höjt ambitionen ytterligare det vill säga att nyanlända inom ett år ska lyckas få ett jobb. Men frågan är hur realistiskt detta är.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 16-04-16:

Anna Dahlberg: I Sverige ska det löna sig att fuska till sidans topp

Snart blir det lätt som en plätt att köpa ett permanent uppehållstillstånd i Sverige svart. Det är chockerande att S-MP-regeringen och alliansen låter detta ske.

I retoriken heter det numera att Sverige kommer att lägga sig på EU:s miniminivå med den nya flyktinglagen. Det är förmodligen den signal som regeringen vill sända ut såväl till den egna befolkningen som till flyktingsmugglarna.

I praktiken ser det dock annorlunda ut. Redan efter ett år kommer flertalet nyanlända att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent och få möjlighet att återförenas med familjen. Allt som krävs är en (sken)anställning. Den svarta marknaden lär komma att blomstra, med regeringens och alliansens goda minne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-04-21:

Måste vi bli de sista som fick chansen? till sidans topp

34 personer med erfarenhet av flykt: Nya asylregler skadar både individer och vårt svenska samhälle

Vi invandrade till Sverige som unga. Vi har tvingats på flykt och i Sverige fick våra familjer en fristad.

Sverige har lång erfarenhet av flyktingmottagning. Tillsammans med annan invandring har utvecklingen bidragit till att omkring en femtedel av alla svenskar i dag är utrikes födda.

Snart ska riksdagen besluta om ett lagförslag vars syfte är att minska flyktinginvandringen. Alla tillfrågade remissinstanser förkastade förslaget. Regeringen gjorde trots det bara marginella förändringar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nivette Dawod i Aftonbladet 16-03-31: (Extern länk)

Mina föräldrar hade aldrig kommit hit med EU:s politik

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 16-04-11:

"Av allt att döma strider id-kontrollerna mot det EU-rättsliga Schengenregelverket." till sidans topp

Den svenska regeringen bör omgående se till att de olagliga bestämmelserna om id-kontroller upphävs, skriver Finn Madsen, partner i Advokatfirman Vinge KB, och Krister Thelin, f d statssekreterare i Justitiedepartementet, domare och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Under hösten 2015 införde Sverige så kallad inre gränskontroll mot Danmark. Den medför att polisen kontrollerar personer som kommer över Öresund till Helsingborg, Lernacken och Hyllie station. Inre gränskontroll omfattas av särskilda regler i det så kallade Schengenregelverket, vilket blanda annat innebär att kontroller endast får användas i undantagsfall, under begränsad tid och i vissa fall efter samråd med bland andra Europeiska kommissionen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politism 16-04-12:

Regeringens asylpolitik bidrar till upprepade trauman till sidans topp

"De flyktingar som kommer i dag har i större utsträckning varit med om många olika trauman, de har varit med om krig i sitt hemland, de har varit med om hemska händelser under flykten och så kommer de hit och så är det inte helt enkelt här heller. Det finns risk att man upplever upprepade trauman."

Det säger Ing-Marie Wieselgren, som är psykiatrisamordnare på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Av allt det hemska som människor varit med om så säger majoriteten av nyanlända, som SKL pratat med, att det värsta är att tvingas vara skild från sin familj.

"Man är urtagen ur sitt sociala sammanhang, man har inte de vanliga stödsystemen det som är läkande för oss i vanliga fall utan här är man alldeles ensam."

Just därför är det så svårt att ta in att regeringen lagt förslag som slår hårdast mot barn och familjer. Kan någon förklara för mig hur man har tänkt att inskränkningen av rätten till familjeåterföreningen ska hjälpa människor att komma vidare med sina liv?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 16-04-09:

Ursvensk tradition att stå upp för flyktingar till sidans topp

Erik Nilsson , statssekreterare (S)

Sverige har en unikt lång historia av gemensamt ansvarstagande och tillit. Det är traditionen av ansvarstagande hos både tjänstemän och frivilliga krafter för något utöver en själv som har gjort att Sverige kunnat ta emot ett mycket stort antal asylsökande. SD förstår inte att det som vi kallar svenskt i dag är resultatet av århundraden av migration av människor, idéer, kultur och kunskap.

Nu är det dags att sammanfatta intrycken från 17 regionala konferenser om flyktingmottagande och etablering. Jag har haft förmånen att träffa 261 kommuner, samtliga landsting/regioner och massor av föreningar och företag och prata om hur vi ska vända problem till möjligheter och ta tillvara flyktingarnas resurser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-04-11:

Nya asylpolitiken kan få oss gå i opposition till sidans topp

Elva miljöpartister i upprop: Migrationsöverenskommelsen måste omförhandlas

Vi är en grupp miljöpartister som är djupt oroade över samhällsutvecklingen vad gäller attityden till flyktingar.

Vi har skrivit två motioner om en mer generös flyktingpolitik som till synes har mottagits positivt av partistyrelsen inför kongressen, med bifall på de flesta av att-satserna.

Det är ju förstås positivt om vi kan bli eniga om inriktningen att gå tillbaka till en mer generös flyktingpolitik. Den strategi partiledningen valt är vi dock mycket kritiska till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-04-11: Flyktingar vållar strid i MP - ledningen får motstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Ensamkommandes Förbund 2016:

20 maj, Stockholm: Krig, fattigdom och flykt - om kultur och människor - till sidans topp

kl. 9:30 - 16:30, ABF, Sveavägen 41

Många kommer i kontakt med ensamkommande afghanska ungdomar. Ensamkommandes Förbund har anordnat flera fullsatta, uppskattade seminarium med kunniga föreläsare.

Hur såg ungdomarnas liv ut före flykten? Vilka kulturella regler finns? Hur är barnens, mannens och kvinnans roll?

Hur är vardagen i Afghanistan? Hur ser bakgrunden ut till dagens oroligheter? Vilka förutsättningar finns för framtiden i landet? Hur är det att komma till Sverige? Vilka extra problem uppstår när du är nyanländ kvinna? Och hur kan man leva som papperslös?

KOSTNAD: 975 kr Betalning sker mot faktura.

Liten välkomstmacka och fika ingår i priset. Överskottet för seminariedagen går till Ensamkommandes Förbunds verksamhet för nyanlända ungdomar i Stockholm.

Se programmet och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-04-13:

Migrationsverket lanserar sin Facebook-sida till sidans topp

I dag aktiverar Migrationsverket sin sida på Facebook. Trots att sidan hittills varit passiv har den över 2 000 följare som redan gillat den

Facebook blir det fjärde sociala mediet där Migrationsverket som myndighet är aktivt. De andra är Twitter, LinkedIn och YouTube.

Hela 70 procent av internetanvändarna i Sverige använder Facebook. Migrationsverket finns där för att dela kunskap samt fakta om migration och myndighetens uppdrag med en intresserad allmänhet. Det finns flera fördelar med att kommunicera på Facebook. Migrationsverket kan bland annat hindra ryktesspridning, ge myndighetens bild av en förändring eller händelse och snabbare nå ut med korrekt information.

Facebook-sidan är i dagsläget inte en kanal som riktar sig till sökande, men frågor som de ställer kommer antingen besvaras genom en länk till rätt sökandeinformation på Migrationsverkets externa webbplats eller genom en hänvisning till myndighetens kundtjänst.

Migrationsverket på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-04-07:

Delta i MIG Talks och gör din röst hörd till sidans topp

MIG Talks vill gärna komma i kontakt med dig som flyttat till en nära anhörig i Sverige någon gång under de senaste fem åren, 2010-2015.

MIG Talks är en kommunikationssatsning för att sprida kunskap om migrationen till Sverige. Genom satsningen skapas ett forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och olika samhällsaktörer. Femton aktörer från samhällets olika arenor deltar i MIG Talks.

Nu söker vi fler personer som vill delta i MIG Talks. Den här gången vill vi ha kontakt med dig som har flyttat till en nära anhörig i Sverige under de senaste fem åren. Totalt kommer 31 personer att medverka. Antalet speglar att 31 procent av alla nya invånare de senaste fem åren flyttade hit för att leva med en nära anhörig.

Under 2016 kommer totalt 100 människor som har flyttat hit mellan 2010 och 2015 att delta i MIG Talks. Hittills medverkar 21 personer som har tvingats fly från sitt hemland. Antalet speglar att det är 21 procent av alla nya invånare under de senaste fem åren som har flyttat hit på grund av skyddsbehov.

Är du intresserad av att göra din röst hörd och ge din syn på vad som syns och hörs på temat migration och anhöriginvandringen till Sverige?

Din medverkan i MIG Talks och din röst som ny invånare i Sverige är viktig. Genom att delta i satsningen bidrar du till ny kunskap som är betydelsefull för både myndigheter och andra delar av samhället.

MIG Talks genomförs på initiativ av Migrationsverket. Bakom satsningen står en rad aktörer från samhällets olika arenor: Delegationen för Migrationsstudier (DELMI), Göteborgs Stads kulturförvaltning, Kulturrådet, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Stockholm Business Region Development, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, och UNHCR.

Migtalks.se (Extern länk)

Migtalks på facebook (Extern länk)

Intresseanmälan för att delta (Extern länk)

Inslag från Migtalks: "Hon blev min mamma när jag inte hade någon" (Extern länk)

Inslag från Migtalks: De möttes med öppna armar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europa Europa 2016:

Europa Europa Podcast till sidans topp

Europa Europa är en podcast med personliga berättelser och musik vald av människor som migrerat från olika platser i världen till Europa.

Europa Europa podcast är migration som poesi, migration som politik, migration som resande, migration som organisering, migration som väntan, migration som kamp, migration som förtryck, migration som liv.

Podcasten består av tio avsnitt och publiceras under våren 2016. Du kan lyssna på podcasten under hela 2016. Producerad med stöd från Kulturbryggan.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

Konstutställning om kvinnors utsatthet i Afghanistan till sidans topp

Virsbo Konsthall visar ett 70-tal målningar av Murad Sharifi från Afghanistan. Murad kom som flykting till Grekland hösten 2011. Han fortsatte till Bulgarien eftersom förhållandena i Grekland var urusla. Murad är kvinnorättsaktivist och var en av de ledande i en kvinnoorganisation i Daikundi, Afghanistan. Hans kamp för kvinnorna ledde till att han tvingades fly. Nu har han skickats från Sverige till Ungern och riskerar utvisning till Afghanistan.

Virsbo Konsthall har öppet lördagar och söndagar 13-17. Virsbo är vackert litet brukssamhälle mellan Västerås och Fagersta vid riksväg 66. Konsthallen ligger i en gammal industribyggnad intill kanalen i gamla bruksområdet. Tågstationen (tågkompaniet) ligger vid dagens bruksområde 3 km bort. Sista dagen för Murad Sharifis målningar i Virsbo Konsthall är 24 april 2016.

Läs mer om målaren Murad Sharif och hans öde, se bilder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 2016:

Körvideo: Reclaim with song! - Tecknad film: Tänk om allt i livet vore tillfälligt till sidans topp

Kören Reclaim With Song undrar #vart är vi på väg!

Bloody Honey och Sara Granér stödde Folkkampanj för Asylrätt med en tecknad video: Tänk om allt i livet vore tillfälligt!

Lyssna till kören, dela och underteckna! (Extern länk)

Kolla filmen, dela och underteckna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-04-08:

"Jag älskar Sverige, här kan alla bli något" till sidans topp

Hadi Qasemi, 15, flydde från Iran när han var elva år gammal, och i två och ett halvt år var han på flykt genom Europa. Han har paddlat i en gummiflotte över Medelhavet, suttit i fängelse i Turkiet och gömt sig under sätet på ett tåg genom Tyskland i nio timmar. Han kom till Sverige 2014, och målar nu en tavla om flykten som ska ställas ut på Kulturhuset i maj.

I en korridor på Erikdsdalsskolan väntar en grupp niondeklassare på att få påbörja sin bildlektion. Rullar av målarduk sticker upp ur väskorna. Stämningen är tonårsbusig, lite spretig och rastlös men trevlig. En av killarna har keps på sig, han pratar i telefon, ser glad ut och vankar omkring i korridoren.

- Det är Hadi där, säger bildläraren Anna-Therese Klingberg och pekar på killen i keps, samtidigt som hon släpper in eleverna i bildsalen.

Hadi Qasemi rullar upp sin målarduk och Anna-Therese Klingberg kommer förbi och tittar på målningen som är omsorgsfullt och realistiskt skissad i blyerts. Den föreställer en båt på ett stormigt hav, människorna ombord är helt utom kontroll och slängs omkring på däck, vissa är på väg ned i havet.

- Jag ändrade hela tavlan i går. Vände på båten så att man ser andra sidan av den nu, säger Hadi Qasemi och illustrerar vändningen med händerna.

- Det tycker jag var rätt, den blir mycket starkare så här, säger Anna-Therese Klingberg.

Hadi är från Afghanistan men har under hela sin uppväxt bott i Iran. Kriget i Afghanistan tvingade hans föräldrar att fly, för att ge Hadi och hans fem syskon chansen till ett annat liv. Men pappan lämnade familjen när Hadi var liten och uppväxten blev allt annat än enkel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nyheter24 16-04-16:

Här är syriska flyktingens foton som drabbar hela Sverige till sidans topp

Moustafa Jano i Karlshamn, flydde med båt från kriget i Syrien. Nu sprids hans gripande fotokonst som skildrar de fruktansvärda upplevelserna.

För drygt ett halvår sedan tog Moustafa Jano, 38, de första stegen på stranden i Grekland efter den fruktansvärda båtfärden. Han hade överlevt. Den värsta delen av flykten var över.

Moustafas gravida fru och deras barn lämnades kvar i Irak, dit de flydde först. Det yngsta barnet, 7 månader nu, har han bara fått se på bild.

Rösten brister när han berättar om längtan och saknaden för Nyheter24. Själv bor han på en flyktinganläggning i Karlshamn, där han delar rum med två främlingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.