ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 8 april 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

IRIN News 16-03-22:

Even humane Sweden is getting tough on refugees till sidans topp

Back in November, it was like the end of innocence. Deputy Prime Minister Åsa Romson famously broke down in tears as Sweden, the European country that has accepted the most asylum seekers per capita in recent years, announced it was ending its open-door policy.

After being overwhelmed by the daily arrival of up to 10,000 asylum seekers, this was the first indication that the political sands had shifted. Shortly afterwards, temporary border checks were introduced on the Øresund Bridge, linking Copenhagen and Sweden's third city, Malmo. The border controls extended into Denmark and the police later significantly reinforced border guard deployments in the south of the country.

The measures have significantly dented the number of new arrivals but the government is still preparing to pass a series of major amendments to Sweden's Aliens Act that will reduce prospective asylum seekers' access to full refugee status, permanent residency and family reunification.

While all these measures are being called 'temporary', they are Europe's new normal and Sweden's reputation as one of the few welcoming nations to refugees has taken a hit.

"Sweden has a history of accepting refugees that goes back a long time, and I think this is something a lot of Swedes, on both the left and right, are very proud of," said Martin Holmquist, foreign editor at the Fria Tidning newspaper. "The decision in November was pivotal in shifting the momentum from the left to the right wing."

The biggest sign yet that Sweden is in the midst of a sea change on refugee policy came in January when Home Affairs Minister Anders Ygeman declared that the government would deport between 60,000 and 80,000 rejected asylum seekers from last year's unprecedented influx.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-04-06:

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

Svenska asylregler ska tillfälligt anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagförslaget skickas nu till Lagrådet.

Regeringen aviserade i slutet av 2015 att den svenska lagstiftningen behöver förändras under en tidsbegränsad period. Regeringen föreslår nu att Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven. Lagen ska gälla i tre år.

Det är centralt att de tillfälliga ändringarna inte medför praktiska problem i relation till andra viktiga samhällsfunktioner och system. Därför föreslår regeringen vissa förändringar efter synpunkter från remissinstanserna.

+ Vissa tillfälliga uppehållstillstånd förlängs till 13 månader så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner i Sverige.

+ Personer under 25 år beviljas bara permanent uppehållstillstånd vid försörjning om de har fullgjort en gymnasieutbildning eller motsvarande.

+ En möjlighet för anhöriginvandring och för barn att få permanent uppehållstillstånd införs i vissa särskilda fall.

Förslaget i sin helhet

En tidsbegränsad lag

Lagen gäller i tre år och tillämpas när beslut om uppehållstillstånd fattas under den period som lagen är giltig. Lagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

Lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2016.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd - vilket är huvudregeln i dag.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-04-06:

Förändringarna visar hur sträng regeringens nya politik är till sidans topp

Snarare än att visa på lättnader i regeringens flyktingpolitik kom dagens presskonferens med justitieminister Morgan Johansson att understryka hur stränga regeringens nya flyktinglagar är.

När Morgan Johansson medgav att lagförslagen måste ändras på några punkter eftersom de annars strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter illustrerade han ofrivilligt att S-MP-regeringens nya flyktingpolitik pendlar runt gränsen till vad som är förenligt med internationell lag.

Nu införs skrivningar som i praktiken inte kommer att leda till några stora förändringar i hur många flyktingar som får stanna i Sverige men som är avsedda att hålla ryggen fri mot Europakonventionen.

Andra förändringar är reella lättnader, även om de mest ger intryck av att bero på att regeringen i den stora brådskan gjort praktiska förbiseenden. Dit hör regeln att göra vissa tillfälliga uppehållstillstånd tillräckligt långa för att kvalificera till barnbidrag och grundbeloppet i föräldrapenningen. Och ändringen som ska se till att ungdomar inte hoppar av skolan.

En annan nyhet är att regeringen vill använda en del av flyktingkvoten för att återförena en del föräldrar och barn som enligt det nya regelverket annars inte skulle ha den rätten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Rädda Barnen 16-04-06: Mildring i marginalen (Extern länk)

SvT Nyheter 16-03-06: Flykting om nya politiken: "Det blir kaos" (Extern länk)

Tidigare kritik:

Feministiskt Perspektiv 16-03-22: Ändrad flyktingpolitik slår hårt mot asylsökande hbtq-personer (Extern länk)

Folkkampanj för asylrätt Gävleborg i Arbetarbladet 16-04-05: Man läker inte krigstrauman med otrygghet (Extern länk)

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden, i Upsala Nya Tidning 16-04-07: De svaga drabbas hårt (Extern länk)

Lisa Pelling i Dagens Arena 16-04-07: Vart är vi på väg, regeringen? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-04-06:

Intern S-kritik mot flyktingförslaget till sidans topp

Trots att regeringen i viss mån lyssnat till kritikerna och reviderat sitt flyktingförslag, är de många som inte är nöjda och kritiken bubblar även inom Socialdemokraterna. Ulf Bjereld är en av dem som menar att regeringen kunde ha gjort mer. - Man kunde ha gått längre för att underlätta anhöriginvandringen, säger han.

Ulf Bjereld är statsvetare och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, en kristen gren av partiet. Han är skarpt kritisk till de lagförslag som regeringen lagt fram för att minska antalet asylsökande till Sverige, speciellt till att man nu inför tillfälliga uppehållstillstånd.

- Tillfälliga uppehållstillstånd på tre år skapar osäkerhet och lidande och försvårar integrationen. Eftersom Morgan Johansson lägger fram dessa förslag för att färre ska söka asyl i Sverige kan man väl ändå ge dem som redan är i Sverige permanent uppehållstillstånd för att viktiga humanitära värden ska tillgodoses.

"Ger merarbete"

Att man nu lagt in en ventil i förslaget om uppehållstillstånden, där enskilda fall ska kunna prövas i domstol, ger Bjereld inte mycket för.

- Det ger merarbete för både domstolen och Migrationsverket.

Regeringens förslag om begränsad rätt till anhöriginvandring är Ulf Bjereld särskilt kritisk till.

- Ser man det ur ett feministiskt perspektiv är det särskilt illa eftersom det ofta är männen som kommer ensamma först för att sedan ta hit sin fru och barn. Om familjen inte får komma blir det så i praktiken att vi möjliggör asyl till män men inte till kvinnor.

"Tagit till sig väldig lite"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-04-04:

Grekland/ Asylum reform in the wake of the EU-Turkey deal till sidans topp

Greek Law 4375/2016 was adopted under urgent procedure on Friday and entered into force yesterday, amid debate and speculation around the legal reforms needed for the implementation of the EU-Turkey deal of 18 March. The Law introduces a considerable number of changes to the institutional framework, the first reception procedures, the asylum procedure, the labour rights of beneficiaries of international protection, as well as the management of refugee flows in Greece.

The asylum procedure, governed by a twofold legal framework under Presidential Decree 114/2010 for claims lodged before 7 June 2013 ("old procedure") and Presidential Decree 113/2013 for applications filed after that date ("new procedure"), has undergone a number of significant changes. Several elements of the reformed procedure are discussed below:

/Rubriker:/

+ Resolution of the backlog of cases under the "old procedure"

+ Transposition of the recast Asylum Procedures Directive in the "new procedure"

+ Free legal assistance

+ Detention of asylum seekers and the case of Reception and Identification Centres

+ Inadmissible applications, "first country of asylum" and "safe third country"

+ Border procedure

+ Appeals

Läs mer om de olika delarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-05-05:

Norge/ Norge vill fängsla asylsökande i väntan på utredning till sidans topp

Asylsökande från så kallade säkra länder ska kunna gripas av polis och fängslas medan deras ansökan snabbutreds. Det föreslås i ett nytt lagförslag som norska Stortinget väntas rösta ja till på tisdagen.

Syftet med det nya lagförslaget är att underlätta för myndigheterna att sända tillbaka asylsökande med "uppenbart ogrundade asylskäl" och från länder som betraktas som säkra till hemlandet.

- Vi ser att asylsökande med ogrundade asylskäl försvinner under tiden deras ansökan behandlas. Det här förhindrar att de avviker och eventuellt hamnar i en kriminell miljö, säger invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug till norska NRK.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Riksdagen 16-03-29:

Svar på skriftlig fråga: Landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter till sidans topp

Fråga 2015/16:963 av Karin Enström (M)

Utrikesminister Margot Wallström höll i mitten av december förra året ett tal i Lund med rubriken Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer - utmaningar i en turbulent tid.

(...)

Enligt utrikesministern kommer regeringen att under 2016 lämna en skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen, och regeringen befinner sig mitt i det arbetet.

På frågan vad och hur Sverige ska göra hänvisar utrikesministern bland annat till Utrikesdepartementets landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter och att de ska vidgas till att "också inkludera demokrati och rättsstatens principer".

På regeringens hemsida finns länkar till webbplatsen Mänskliga Rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/, där Utrikesdepartementets landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter går att ladda ned. Den sista rapporten är från 2013 och publicerades i maj 2014.

På samma hemsida står det även att Utrikesdepartementet varje år sammanställer "rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Sedan 2002 är rapporterna offentliga och kan läsas här på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter. Utrikesdepartementet granskade under 2013 läget för de mänskliga rättigheterna i länderna i Asien och Oceanien (ASO). Rapporterna för ASO offentliggjordes i maj 2014."

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström varför det inte har kommit några landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter sedan regeringen tillträdde och när vi kan förvänta oss några nya rapporter.

Svar av Utrikesminister Margot Wallström (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 16-03-31:

Från Afghanistan/ President Ghani calls for Afghans to remain in country till sidans topp

Afghanistan's President Ashraf Ghani has taken a tough and somewhat unexpectedly blunt stance on the tens of thousands of his citizens who are fleeing the country to make the dangerous journey to Europe.

"I have no sympathy," the Afghan leader told me in his palace in Kabul. He is calling on his countrymen to remain in the war-ravaged nation and join in the effort to rebuild it.

But do his words carry the weight they should, in a country that is increasingly feeling frustrated with the political elite, and a sense of hopelessness about their future?

Convincing people to stay feels like an impossible task for what is perhaps one of the toughest jobs in the world, being Afghanistan's president. Ashraf Ghani was sworn in in September 2014 after controversial elections.

This led to the formation of a national unity government with his main rival, Abdullah Abdullah, appointed as chief executive officer. Since then, Mr Ghani has had to deal with a shrinking economy, high unemployment, a perilous security situation thanks to a resurgent Taliban and an ineffective government, further weakened by his troubled partnership with Dr Abdullah.

'Defiant'

It is no wonder, then, that Afghans make up the second largest group, after Syrians, to flee to Europe. In the past year alone, 180,000 nationals have fled instability and economic hardship at home.

But who should take responsibility for the tens of thousands of Afghans who have turned up on European shores? In a wide-ranging interview, Ashraf Ghani said that people shouldn't take the risky journey in the first place.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-04-05:

Från Afghanistan/ EU hotar Afghanistan med lägre bistånd till sidans topp

EU hotar att skära ned biståndet till Afghanistan om den afghanska regeringen inte samarbetar och går med på att ta tillbaka egna medborgare som fått avslag på sina asylansökningar i EU. Det framgår av ett hemligstämplat dokument som Ekot tagit del av.

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats och alltfler afghaner söker asyl i Europa. Samtidigt har det blivit allt svårare att skicka tillbaka dem som inte får uppehållstillstånd. Enligt ett internt dokument som Ekot har läst så räknar man med att mer än 80 000 afghaner kan komma att få utvisningsbeslut den närmaste tiden.

Problemet är att de afghanska myndigheterna ofta vägrar att ta emot dem som tvångsutvisas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Irin News 16-04-06:

Från Afghanistan/ What became of 25 young Afghan deportees? till sidans topp

Zakir was just 14 when he fled pressure from Taliban fighters to join their ranks and embarked on the long and dangerous journey from Afghanistan to Britain.

In the UK, he found not only safety but also the opportunity to pursue the education he could never have in Afghanistan. But his legal status was temporary and shortly before turning 18, he received a letter from the Home Office saying his status would soon expire and he faced the prospect of being returned to Afghanistan.

Now aged 23 and still waiting for a decision on his final appeal to remain in the UK, Zakir's life has been on hold for the past five years, but he remains determined to avoid deportation to his home country.

"There is no way I can go home," he said in a pre-recorded speech played at an event in London on Tuesday night to launch a study into what happens to former child asylum seekers forcibly returned to Afghanistan. "People are still looking for me [there]," Zakir said. "My culture has changed. I feel British."

The research, which followed 25 returnees over 18 months, shows that Zakir's fears are well founded. It discovered that the young people experience numerous severe difficulties after their return to Afghanistan. These range from insecurity to a lack of social networks, work or education opportunities, and mental health problems. More than half the returnees said they planned to leave Afghanistan again. By the end of the research period, six had done so, while the whereabouts of 11 others was unknown.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mail Online 16-03-26:

Från Afghanistan/ Former Afghan interpreter is granted asylum in the UK till sidans topp

in major victory for the Mail after year officials tried to send him back home

A former Afghan military interpreter has been granted asylum - in a major victory for a Daily Mail campaign.

The 31-year-old, who worked with UK and other coalition forces on the front line against the Taliban for seven years, was this week told he could stay.

Only last April, immigration officials attempted to put him on a plane to Afghanistan.

Last night Lewis Kett, a lawyer from Duncan Lewis Solicitors, said the Home Office is reviewing its controversial policy of returning Afghan military interpreters to their home country.

The successful case will raise hopes that others in the UK will be granted sanctuary.

Currently officials say interpreters can be sent back to 'safe' areas such as Kabul -despite attempts by the Taliban to assassinate those who worked for the coalition.

Last summer a ban was placed on all forced returns to Afghanistan but the Court of Appeal overturned it. Nearly 180,000 people have backed the Mail's campaign - Betrayal of the Brave - to grant Afghan interpreters asylum in Britain.

The man involved in the case is not being named. He said he and his family received numerous written and telephone threats from the Taliban.

When allied forces began to leave Afghanistan in 2014 he fled to the UK to claim asylum, arriving in December that year. He was detained and his claim was refused, before officials tried to put him on a chartered return flight in April last year.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dungan Lewis Solicitors 16-03-22: Home office agree to reconsider policy after Afghan interpreter granted asylum in UK (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet / Migrationsverket 16-03-21:

Från Etiopien/ Barnhem och eftersökning av familjemedlemmar i Etiopien till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ambassadrapport om hur eftersökning av familjemedlemmar går till i Etiopien samt om barnhem.

/Utdrag:/

Bakgrund

Migrationsverket har efterfrågat ambassadens bistånd med att inhämta information rörande barnhem, eftersökning av familjemedlemmar och släktingar till barn utan vårdnadshavare i Etiopien. Ambassaden har bland annat mött berörda myndigheter på federal och lokal nivå (MoWCA och BoWCA) och de internationella organisationer (UNICEF och IOM) som är inblandade i processerna. Ambassaden har i vissa delar fått motstridiga, och i vissa fall oklara, upplysningar rörande processerna och aktuell ansvarsfördelning. Vidare är ambassadens allmänna intryck att myndigheternas, och delvis också de internationella organisationernas, hantering av ärenden rörande placering av barn i barnhem och eftersökning av familjemedlemmar präglas av kapacitetsproblem.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-03-15:

Från Irak/ Landrapport: Säkerhetsläget från slutet av 2014 till början av 2016 till sidans topp

Landrapporten behandlar säkerhetsläget i Irak från slutet av 2014 till början av 2016. Rapporten behandlar också konfliktens påverkan på civila: kvinnor och barn, minoriteter, sunni- och shiamuslimer, palestinier m.m.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expo 16-04-01:

Från Syrien/ Samar Yazbek: "Att stänga gränsen är en form av våldshandling" till sidans topp

Att EU stänger gränsen samtidigt som miljontals människor befinner sig i en akut desperat situation måste betraktas som en form av våldshandling. Det säger den syriska författaren och journalisten Samar Yazbek som skildrat kriget i Syrien inifrån.

Samar Yazbek tittar upp med en blandning av uppgiven sorg och flammande trots. Svaret kommer oväntat, tvetydigt.

- Hopp? Hoppet finns i de som är kvar i Syrien, de som kämpar, de som skriver, de som fortsätter att rädda liv. Jag försöker förmedla hopp genom mina böcker och min kamp. Men finns det hopp? Generellt sett: Nej.

Samar Yazbek är en unik röst från den alltmer bottenlösa konflikten i Syrien. Som känd skribent i Damaskus tillhörande den alawitiska minoriteten (liksom diktatorn Bashar al-Assad) tog hon öppet ställning för den demokratiska revolutionen för fem år sedan. I en serie artiklar dokumenterade hon militärens övergrepp mot civila demonstranter. Direkta hot från säkerhetstjänsten följde.

Yazbek gick i exil i Paris. Under de senaste åren har hon gjort flera hemliga resor in i Syrien vilket hon skildrar i sin senaste bok Resa in i tomheten. Kryssande mellan bensinfatsbomber och hukande undan krypskyttarnas kikarsikten registrerar Yazbek med en brutal skärpa de fasansfulla omständigheter som civilbefolkningen lever under.

***

"Du måste kunna närma dig små fingrar och samla ihop dem bland ruinerna, dra ut en liten flickas lik och upptäcka att urinen i hennes kläder fortfarande är varm. Och därefter gå vidare och fortsätta söka efter nästa offer. Du får inte heller glömma offrens ansikten eftersom du ska skriva om dem och berätta historien, beskriva för omvärlden hur ögonen blir helt vita under himlen, som regnar granater och fria gåvor som dödar."

***

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 16-03-30: Geneva conference on Syrian refugees ends with new pledges of places (Extern länk)

Justitiedepartementet 16-03-30: Tal av Morgan Johansson vid UNHCR:s högnivåkonferens i Geneve om vidarebosättning av syriska flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Hufvudstadsbladt 16-03-22:

Danskt par hjälpte flyktingar - dömdes för människosmuggling till sidans topp

Lisbeth Zornig Andersen skjutsade en syrisk flyktingfamilj som annars hade gått 160 kilometer längs danska vägar. Hennes man bjöd på kaffe och hjälpte dem till tåget. Nu är paret dömt för människosmuggling. - I utlandet är folk chockerade över att vi fått böter, säger Zornig. Men i Danmark vill många se dem i fängelse.

Det var i början av september i fjol. Hundratals människor vandrade längs motorvägen från södra Danmark norrut. De hade kommit över gränsen från Tyskland och ville vidare till Sverige.

De danska myndigheterna hade försökt tvinga dem att söka asyl - eller vända om. Situationen var kaotisk, många vägrade, läget var låst. Till slut avvek de och började gå.

Lisbeth Zornig Andersen befann sig nära gränsorten Rødby för att hålla ett föredrag. Hon träffade en syrisk familj på sex personer inklusive två barn, det yngsta fem år.

- De var hungriga, törstiga, hade rest med gummibåt och var så nära sina familjemedlemmar som redan fanns i Sverige, beskriver hon.

Zornig Andersen ringde sin man, som kontaktade polisen som inte kunde svara på frågan om det är olagligt eller inte att ge skjuts åt familjen. Minst tre poliser såg, enligt henne, när hon plockade upp dem. En av dem svarade nej på hennes fråga om de tänker hindra henne.

Så hon körde familjen till hemmet i Köpenhamnsområdet där mannen, Mikael Rauno Lindholm, bjöd på bullar och kaffe. Sedan skjutsade han dem till Kastrup där han köpte biljetter och den syriska familjen tog tåget över Öresund till Sverige.

För det här har de dömts till böter på 45?000 kronor, eller drygt 6?000 euro.

Trehundra andra

Vi träffas i Stockholm där paret är på en kort resa. En vecka har gått sedan domen föll, en hektisk tid när de har gett otaliga intervjuer till medier från Kina till Kanada som Lindholm, med finska föräldrar, uttrycker det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Skåne 16-04-04: Diakon i Tyskland riskerar åtal för människosmuggling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls tidning 16-03-26:

Raghad saknar barnen: "Jag är rädd att jag förlorar förståndet" till sidans topp

Hon har mörka skuggor runt ögonen och huden är blek. Tårarna är bara några bokstäver bort när hon börjar berätta om hur hon tvingades inse att hon och treårige Mazen inte skulle kunna ta sig till Saudiarabien, och att hon var tvungen att ge sig av med honom till ett främmande land.

- Min man jobbar i Saudiarabien och jag och Mazen hade varit hemma i Syrien och hälsat på min pappa som var sjuk. Pappa blev sämre och avled och vi blev kvar där längre än beräknat. När vi sedan skulle åka tillbaka hade vi inget giltigt visum kvar, berättar hon.

Fyrabarnsmamman var förtvivlad och hon insåg att enda chansen för att familjen skulle kunna återförenas var om hon sökte asyl i ett annat land och att mannen och de tre barnen sedan skulle kunna komma efter som anhöriginvandrare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-03-26: Lina, 11, älskar böcker och längtar efter mamma: "Hon måste få komma hit" (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-03-26. Väntande i Viskan hoppas på mirakel: "Vi vill inte bara överleva utan även skapa oss ett liv" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-03-28:

Italien/ Tusentals båtflyktingar räddades till sidans topp

Över 2 000 båtflyktingar på väg från Libyen till Italien har räddats de senaste dagarna. Men det är fortfarande oklart om EU:s flyktingavtal med Turkiet kommer att få fler att välja den farliga rutten över Medelhavet från Libyen.

- Det är för tidigt att säga vilka effekter avtalet kommer att få. Men det är mycket möjligt, för där finns smugglingsrutter som är och har varit aktiva, säger Mark Micallef, chefredaktör för Migrant Report som bevakar flyktingsituationen, till TT.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-03-27:

Makedonien/ Hundratals flyktingar protesterar i Grekland till sidans topp

"Öppna gränserna!" skanderar hundratals flyktingar i Grekland.

Protesterna har pågått under söndagen och både grekisk och makedonsk polis vaktar nu gränsen.

Totalt uppges 50 000 flyktingar förgäves vänta i Grekland.

Vid den lilla staden Idomeni på den grekiska sidan nära gränsen till Makedonien finns runt 11 500 flyktingar i ett tillfälligt läger.

Vill ha gränsen öppen

Nu uppges hundratals protestera vid gränsstaketet. De kräver att gränsen ska öppnas så att de kan ta sig vidare längre in i Europa, skriver nyhetsbyrån AP.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mirror 16-03-30:

Turkiet/ Turkey shoots dead Syrian refugees crossing the border as they flee civil war till sidans topp

Monitoring organisation the Syrian Observatory for Human Rights claims border forces have shot dead the sixteen refugees, including three children, over the past four months

Border forces in Turkey are shooting refugees dead as they cross over into the country fleeing civil war in Syria, it has been reported.

Guards have killed sixteen refugees including three children as they crossed into Turkey, the Times reports.

Monitoring organisation the Syrian Observatory for Human Rights claims border forces have shot dead the sixteen refugees over the past four months.

An officer in the British-backed Free Syrian Police and a Syrian smuggler, living in Turkey, claimed that the true number was higher.

The newspaper reports on February 6 a man and his child were killed in Ras alAin on the eastern stretch of the Syrian-Turkish border.

Two refugees were shot dead at Guvveci on March 5 on the western border.

The Syrian smuggler told the newspaper that refugees still cross the border but will 'either be killed or captured'.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Altid.se 16-04-01: Turkisk gränspolis skjuter flyktingar till döds (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Stockholms Fria 16-03-24:

Stockholm kan få boende för hbtq-flyktingar till sidans topp

Sveriges första boende för hbtq-flyktingar kan komma att öppna i Stockholm. Allt som behövs är en lämplig lokal.

Nästan varje dag hör någon av sig och vill byta boende på grund av trakasserier eller övergrepp, berättar Jasminé Mehho, nationell samordnare på RFSL Newcomers. Det är ett nätverk för asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtq-personer med drygt 50 medlemmar i Stockholm.

- Det är väldigt akut. Många vi har kontakt med behöver ett separat boende för att de inte känner sig trygga eller säkra på de boenden som de är på i dag, berättar hon.

Boendeplaceringarna fungerar dåligt och både Migrationsverket och asylboendena saknar kompetens i hbtq-frågor, upplever RFSL. Lösningen blir ofta att den som blir utsatt får flytta till ett annat boende - där samma sak sker igen.

- Till slut kommer de till oss och ber om hjälp. Vi har många medlemmar som har varit på två eller tre boenden där de har varit med om samma sak, säger Andrés Esteche, artist och nybliven ordförande i RFSL Stockholm.

I dag bor många av dem som har tvingats flytta från boendena hemma hos volontärer och andra. Det är oftast en tillfällig lösning.

- Det går ju inte att bo så en längre tid. Det är en akut lösning så att de inte hamnar på gatan helt enkelt, säger Andrés Esteche.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-04-04:

Svårt att ångra flytt till eget boende till sidans topp

EBO-lagen gör det möjligt för asylsökande att bosätta sig var de vill. Men lagen kritiseras för att leda till trångboddhet och svarthandel. Nu kräver Södertälje kommun att lagen ses över och att staten tar ett ansvar för asylsökandes boendesituation.

Som så många andra asylsökande valde Mona Aljot att lämna Migrationsverkets boende och flytta till Södertälje. Där hade hon redan bekanta och sina barn. Men flytten hade ett pris, i dag bor de fem vuxna i en liten tvårummare.

Mona och hennes två barn har sina sovplatser i vardagsrummet, tre personer som delar på två soffor som måste bäddas ur varje morgon.

- Att leva tätt ihop är frustrerande. Man är alltid spänd och mår inte psykiskt bra. En trång bostad är tråkigt, förstör stämningen och allt annat. Det är svårt att studera också. Men det går an, säger Mona Aljot i SVT:s Agenda.

Nu måste hon lämna bostaden sista april och hitta något nytt till sig och sina barn. Helst vill hon stanna i samma område.

- Mina barn tycker om området i Södertälje. Min son jobbar här och min dotter går i skolan och har skaffat sig vänner.

Svårt att ångra sig

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-04-04: Migrationsministern vill ändra EBO-lagen (Extern länk)

Fria Tidningen 16-04-07: Höjda krav på att asylsökande inte ska få välja boende (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-04-01:

Snabbstartade boenden för ensamkommande gav kaos till sidans topp

Personal som inte dök upp på sina pass. Mat som försvann och anställda som underblåste konflikter mellan barnen. Flera personer som arbetat på de tillfälliga boendena för ensamkommande flyktingbarn vittnar om kaos och allvarliga misstag.

I Malmö öppnades i höstas en rad transitboenden, där de ensamkommande barnen kunde få ett tillfälligt tak över huvud, i väntan på en mer permanent placering. Det stora antalet nyanlända ledde till att boenden öppnades i snabb takt, och rekryteringen av personal gick i samma hastighet. Enligt flera anställda som ETC Malmö har talat med anställdes personal ofta helt urskiljningslöst.

- En del anställdes med bara några timmars varsel. Ibland utan att någon ens tittade på deras cv eller intervjuade dem, berättar en av intervjupersonerna, som i likhet med de övriga intervjuade har valt att inte träda fram med eget namn.

"Uppenbart inte mogna"

Enligt de anställda ETC Malmö har pratat med var det många som inte alls skötte sina jobb.

- Vi var några som slet hårt, samtidigt som vi kunde ha en kollega som satt och kollade på sin mobil eller gjorde sina läxor. För en del var det deras allra första jobb och de var uppenbart inte mogna för de uppgifter de fick, berättar en annan av de intervjuade.

När antalet ensamkommande var som högst kunde ett boende, där det redan fanns ett 40-tal barn, få in flera nya grupper under natten.

- Det kunde komma en grupp på 30 nya barn. Några timmar senare kom nästa grupp, med tio barn, säger en anställd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-03-29:

Utredning visar att handläggningen av asylsökande gifta barn kan förbättras till sidans topp

Migrationsverket kan förbättra sin handläggning av asylsökande ensamkommande barn som är gifta. Det visar en granskning som myndigheten själv gjort.

- Vårt fokus ska vara att skydda barnen. Vi kommer att ta hand om rapportens resultat och göra den här gruppen mer synlig i myndighetens arbete, säger Cecilia Borin, chef för kvalitetsavdelningen på Migrationsverket.

Migrationsverket har undersökt förekomsten av, och sitt eget arbete med asylsökande ensam?kommande barn som uppger att de har gift sig utomlands. Utredningen, som har identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet, visar att det finns flera förbättringsområden.

- Vi är oftast den första svenska myndighet som ett barn som söker skydd möter. Det är därför viktigt att vi gör rätt från början i vår handläggning, säger Cecilia Borin.

Utredningen pekar ut två utvecklingsområden: Det finns i dag inget särskilt framtaget stöd att tillgå för handläggare som möter ett barn som uppger att han eller hon är gift. Utredningen konstaterar också att de rutiner som finns inte följts i sin helhet, bland annat finns brister rörande orosanmälningar till socialtjänst och anmälningar om brottsmisstanke till polis. Det är kommunerna som ansvarar för de ensamkommande barnens boende.

Ofta samhandläggning

Utredningen visar också att nästan hälften av de identifierade fallen samhandläggs, det vill säga det gifta barnets ärende handläggs tillsammans med den vuxne maken.

- Det är samma princip som när en vuxen kvinna söker skydd tillsammans med sin vuxne make. Handläggningen utgår ifrån mannen som norm vilket är problematiskt eftersom alla som söker skydd har rätt till en individuell prövning, säger Cecilia Borin.

Av de 132 identifierade fallen rör 129 flickor och 3 pojkar. Nästan alla barn har sitt ursprung i Afghanistan, Irak och Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs rapporten "Är du gift?" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-03-29:

Klartecken för gratis musikskola i Ånge kommun till sidans topp

Gratis musikskola under det första året, och en satsning på drama och körverksamhet som integrationsprojekt. Det är vad Ånge kommun kommer erbjuda framledes.

Satsningen är ett resultat av det förslag som i januari lades fram från humanistiska kontoret om att erbjuda flyktingbarn att delta gratis i musikskolans verksamhet.

- Det är en idé som kommer från musikskolan själva, då man tror att kontakten med musik och kultur är bra för deras utveckling och en viktig del i arbetet med att integrera dem i samhället, förklarade förvaltningschef Urban Åström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 16-03-26:

Bert Carlsson om felaktiga larm på asylboenden: "Vi är så vekiga i det här landet" till sidans topp

Felaktiga larm på asylboenden är ett riksomfattande problem. På Jokarjo och Hotell Stallet försöker man gå till botten med problemet. Men vad eller vilka som utlöser larmet, råder det delade meningar om.

- Det kan bero på olika saker. Det kan vara allt ifrån rökning till att folk lagar mat eller trycker på larmknappar, säger Emil Amethbasic, verksamhetschef för Jokarjo.

Bolagets vd Bert Karlsson har en egen teori om vad som orsakar larmen.

- De protesterar mot allt möjligt, framför allt mot flyktingpolitiken. De vet om vad det är som gäller angående larm, men tyvärr är det folk som saboterar grejer, säger Bert Karlsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 16-03-26: Felaktiga larm ett stort bekymmer (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 16-03-26: Boende efterlyser mer information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 16-03-27:

Drömmen som dog - asylsökande ger upp till sidans topp

"Systemkollaps".

Så beskrevs flyktingsituationen i vintras.

Kaos väntade skolorna i städer som tar emot flest flyktingar.

Men de alarmistiska tonerna var överdrivna. Det säger nu grundskoledirektören i Malmö.

Samtidigt ger många asylsökande upp drömmen om Sverige.

December 2015.

Rektorn på en Malmöskola skrev ett julbrev till föräldrarna.

Efter några meningar om ett efterlängtat jullov handlade stora delar om nyanlända elever. Situationen var alarmerande.

"Detta är en historiskt stor elevökning som kommer att vara en mycket stor utmaning för oss alla att möta. Sorgenfriskolan har i dagsläget tagit emot 12 nyanlända elever".

Mars 2016.

En av skolans utmaningar sitter hemma under påsklovet.

Hon heter Sara och är åtta år.

Saras favoritfärg är lila.

Favoritprogrammet på Barnkanalen heter "Fifi och blomsterfröna".

Innan hon kom till Sverige i november gick hon i skolan i ett flyktingläger i Libanon, dit familjen flydde från krigets Syrien. Ett land där vidriga dåd som det som skedde nyligen i Bryssel hör till vardagen. Där en halv miljon människor dött i kriget.

I flyktinglägret hade Sara många kompisar. Aisha och Zeina. Aia och Hala.

På Sorgenfriskolan går hon i en klass för nyanlända som ska lära sig språket.

Hennes nya kompisar heter Leia, Anna och Lara.

Sara hoppas att farmor och farfar också kan komma till Sverige. Men det kan de inte. De bor kvar på flyktinglägret.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-03-23:

Rädda barnen fixade lekhörna åt flyktingbarn: "Man kan mötas i leken" till sidans topp

En lekhörna för barn p flykt. Det skapade R-dda barnen p Migrationsverkets ankomstboende i Gävle p tisdagen.

På golvet sitter Omar Al Mousa med dottern Lujin Al Mousa. De bygger ihop en röd gunghäst formad som en älg, tillsammans med personal från Ikea som har skänkt leksakerna. Runt omkring dem i den nya lekhörnan finns en tågbana i trä, jongleringsbollar och andra leksaker som flera barn är ivrigt inviger.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-03-24:

Film: När byn blev dubbelt så stor till sidans topp

Susanne W Lamm skrev:

Hej! Här är ett lyckat exempel på integration - en liten film om ett asylboende i den lilla byn Hävla, som fick dubbel befolkning över en natt.

"I och med flyktingkrisen ska hundratusentals nya invånare integreras i Sverige. När entreprenören Michel Issa gjorde om sin kursgård Kenoro Camp till asylboende fick invånarna i Hävla en chock. Befolkningen blev plötsligt mer än dubbelt så stor. Issa skulle nu sammanföra en oroad ortsbefolkning med runt 150 brokiga personer, med olika bakgrund och tro och en hel del traumatiska minnen i bagaget."

Se filmen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nacka-Värmdö-Posten 16-03-28:

350 hjälpte flyktingar: "Ger otroligt mycket" till sidans topp

När frivilliga efterlystes till evakueringsboendet i Graninge var responsen omedelbar och hjälpviljan stor. Snart stänger boendet, och volontärerna kan summera en omtumlande, lärorik och rolig tid.

- Jag måste bara visa det här.

Anna Hirsch, diakon i Nacka församling och volontärsamordnare, tar upp sin telefon och spelar upp en video. Den visar en familj från krigets Aleppo, Syrien, på en lekplats i Gustavsberg. Mamman, som under sin tid på Graninge varit tyst och tillbakadragen, blommar plötsligt upp. Hon sitter i kompisgungan med sina barn och tjuter av glädje.

Anna Hirsch strålar. Med ibland så små medel som en utflykt till en lekplats har volontärerna på Graninge skapat glada minnen för de boende, som ofta bär på svåra upplevelser från krig och flykt.

"Kände måste göra något"

- Det var jättetungt i början att möta så många vilsna och ibland deprimerade människor som lämnat allt bakom sig. Vi har bidragit med mänskliga möten och glädje, säger Ann Thafvelin.

För henne och Barbro Cederqvist var det självklart att anmäla sig som volontärer direkt när boendet öppnade i november.

- Jag hade sett vad som hänt i världen och kände att jag måste göra något, säger Ann Thafvelin.

Och de är långt ifrån ensamma om att tänka så. 510 personer finns i dag i Anna Hirschs volontärregister, de flesta från Nacka och Värmdö. Av dem har omkring 350 varit på Graninge och hjälpt de sammanlagt mellan 550 och 600 boende - allt som allt i uppemot

5 000 timmar.

- Det gick fort att få ihop volontärer. Mitt arbete har mest gått ut på att hantera alla dessa goda krafter, säger Anna Hirsch.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 16-03-29:

Föreningen jobbar för integration till sidans topp

Den nationella stödföreningen i Kumla jobbar för att integrera nyanlända i samhället genom språkintroduktion, läxhjälp och fotboll.

I augusti förra året bildades Nationell stödförening i Kumla. Under påsklovet arrangerade föreningen en fotbollsturnering för alla ensamkommande barn i Kumla kommun. Totalt var det ett 20-tal ungdomar som deltog i turneringen i Kumlahallen.

En som brukar vara med på fotbollsaktiviteterna är Emran Haidary från Afghanistan.

- Jag tycker det är roligt att spela fotboll med alla och läsa böcker. Jag brukar gå till biblioteket ibland, säger Emran Haidary.

På måndagar och onsdagar arrangerar föreningen läxhjälp på kvällen för de ungdomar som går i skolan. På tisdagar och torsdagar så har föreningen språkintroduktion för de barn och ungdomar som inte har fått någon plats i den kommunala skolan.

- Utöver det så arrangerar vi föreläsningar och aktiviteter som till exempel fotboll, säger Sarha Hassan, som var med och startade föreningen förra året.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad 16-04-03:

Lapp-striden på Konsum uppmärksammas över hela landet till sidans topp

Herrhagsbor oroade sig över flyktingbarn - får mothugg av andra i en lappstrid som blivit viral.

Det började med en lapp undertecknad "Herrhagens familjenätverk" - ett nätverk som enligt en text uppsatt på anslagstavlan på Konsum på Herrhagen i Karlstad oroade sig över att det ska flytta in ensamkommande flyktingbarn i stadsdelen. Bland annat menade man att platsen för boendet skulle ligga för nära en förskola. Nätverket uppmanade i texten "boende på Herrhagen att kontakta kommunens politiker och kräva att beslutet om att placera ensamkommande på Stagnellska omprövas".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 16-03-31:

Cypern/ Europarådets mr-kommissionär: Cyprus should enhance refugee protection till sidans topp

"Despite some progress made in immigration law and policy, Cyprus' asylum system still suffers from a number of shortcomings that need to be urgently redressed", said today Nils Mui?nieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, while releasing a report based on his visit to Cyprus carried out from 7 to 11 December 2015. The report focuses on the human rights of asylum seekers, refugees and immigrants and on the impact of the economic crisis on vulnerable social groups.

While welcoming some positive developments, such as the increase of refugee status recognition rates and the end of the practice of detaining Syrian asylum seekers, the Commissioner recommends remedying the long-standing problems of the asylum system, including lengthy procedures, limited access to legal aid and the risk of deportation before the final determination of asylum claims.

Concerns remain about the widespread use of lengthy detention of failed asylum seekers and of other migrants and the practice of re-arresting and re-detaining them. "Cyprus must end the practice of detaining migrants, including asylum seekers, for whom there is no reasonable prospect of deportation." The Commissioner also calls on Cyprus to improve the identification procedure of particularly vulnerable migrants, such as unaccompanied children, adopt a multidisciplinary approach to determine the age of migrants, ease family reunification rules and improve the reception system for asylum seekers with families and children.

Concerned about the existence of many obstacles to migrants' integration, the Commissioner invites Cyprus to invest more in social cohesion and integration of migrants by enhancing, in particular, their access to education, employment, health services and political participation. "In this context, it is also crucial to effectively fight and sanction hate speech and other forms of hate crime targeting migrants. Cyprus should also prevent statelessness and improve migrants' access to citizenship".

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Kommissionärens rapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Yahoo News 16-03-20:

Grekland/ Greece under strain as migrant deal takes effect till sidans topp

Authorities in Greece are struggling to put in place infrastructure to implement the deal signed by EU leaders and Turkey in Brussels to stem the flow of migrants.

From today, all "irregular migrants" who arrive in Greece will be sent back to Turkey.

However the process of the 'turn-backs', as they are known, will not actually begin for several weeks at least.

Speaking to Sky News, an official from the Greek government's crisis management office said the challenges were huge.

"If we had to do it today, we wouldn't be able to do it. There are things that have to be done before we are ready to implement a deal like this," Giorgos Kyritsis said.

"We are talking days in terms of the legal procedures. We have to make many legislation arrangements and then we have to make the infrastructure and that is a matter of weeks, not months."

Under the turn-back deal signed in Brussels on Friday, Turkey agreed to take back all irregular migrants who make the sea crossing to Greece. That includes refugees fleeing war.

To comply with international and EU law, the deal stipulates that each person to arrive in Greece will be given an interview.

If an individual chooses to claim asylum in Greece, and that claim is successful, they can stay in Greece.

But if they wanted to travel further to another EU country they would be refused and turned back to Turkey.

In Turkey they join the back of the queue of refugees eligible for resettlement in Europe.

Each person will be given the right to appeal the decision.

The European Commission has announced that implementing the scheme would involve the use of 4,000 personnel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Voa News 16-02-21: Lesbos Mayor Attacks EU as Refugees Continue to Arrive (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-03-22: Stor förvirring på Lesbos efter nya regler (Extern länk)

The Dayli Star 16-03-23: UNHCR won't work in Greek detention centers (Extern länk)

On the Refugee Trail 16-03-25: Refugees pay to go to prison (Extern länk)

Ekathimerini 16-03-26: Greece starts evacuating Idomeni border camp as new arrivals slow (Extern länk)

Volontären Madison Darbyshire i Shoot the Moon blog 16-03-25: The Lesvos fallout from the EU-Turkey deal (Extern länk)

Sofiane Ait Chalalet and Chris Jones i Samos Chronicles 16-03-23: Samos Island: Day 2 of the EU/Turkey Pact: Glimpsing the Nightmares to Come (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-03-24:

Grekland/ Humanitarian Crisis at Athens Port till sidans topp

EU, Greek authorities should urgently address needs

-Thousands of asylum seekers and migrants at the Athens port of Piraeus face appalling conditions as the crisis for people trapped in Greece due to border closures intensifies, Human Rights Watch said today. The lack of government involvement, poor organization, and scarce resources, as well as lack of information, anxiety, and fear about the new European Union-Turkey deal, are contributing to insecurity and suffering.

"Pregnant women, people with disabilities, and young children in particular are stuck in limbo without dignity or hope," said Eva Cossé, Greece specialist at Human Rights Watch. "The suffering in Piraeus is a direct consequence of Europe's failure to respond in a legal and compassionate way to the crisis on its shores."

In a visit to Piraeus from March 8 to 22, 2016, Human Rights Watch interviewed more than 45 asylum seekers and migrants who had recently arrived at the port from Greek Aegean islands or Greece's border with the Former Yugoslav Republic of Macedonia. An estimated 5,000 women, men, and children are sleeping in squalid, unsanitary, and unsafe conditions in passenger waiting areas, in an old warehouse, in tents outdoors, and even under trucks.

In the absence of any visible government support or personnel, the day-to-day operation of the camps is dependent on volunteers. These volunteers work to coordinate, among other things, the provision of tents, blankets, food, and clothing; identify vulnerable groups; and provide activities for children. For the most part, medical care is provided by aid groups.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR kommentar 16-03-25:

Storbritannien/ Neo-Nazis and the market in asylum reception till sidans topp

Written by Priska Komaromi

The German government's use of the largely unregulated private security sector in the reception and care of asylum seekers has led to neo-Nazis having unrestricted access to the very people they want to harm.

Rene S. was an active member of the neo-Nazi organisation 'Sturm 18', with a criminal record, yet in 2015, he was hired as a security guard to protect asylum seekers in Heidelberg. Phillip S. participated in a NPD rally against asylum seekers outside a refugee reception centre in Heidenau, Saxony, just months before being hired by the private security provider Securitas to protect the asylum seekers inside it. These are not isolated cases and they are not new; the link between private security companies and neo-Nazis and the violence and racism of employees within the security industry has been documented by the media for years; and yet is rarely taken seriously by the government.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-03-29:

Estland/ Sju kvotflyktingar till Estland - som förstärker gränsen till sidans topp

Den estniska regeringen har redan börjat förstärka sin bevakning av gränsen mot Ryssland. Förutom elektronisk bevakning kommer man också att bygga upp stängsel vid gränsen. Ändå har den stora flyktingströmmen i Europa inte nått Baltikum.

Ifjol var det sammanlagt 226 flyktingar som på egen hand tog sig till Estland. Ungefär samma antal sökte sig till Lettland och Litauen.

Trots det relativt låga antalet asylsökande har många i Estland demonstrerat mot flyktingarna.

Regeringen lovade redan i fjol att ta emot 1.000 kvotflyktingar men efter protester minskades antalet till 349 under dom närmaste två åren.

Ännu har man inte tagit emot en enda kvotflykting. Nu säger regeringen att de första sju kvotflyktingarna ska komma inom en snar framtid.

Dramatisk flykt

Mohammed Hanafi från Libanon och hans syriska hustru Nirmeen Otaki och deras tre pojkar, Ahmad 11, Fayez 9 och Mohmond 5 år, tillhör en liten unik grupp i Estland.

De är nämligen fem av totalt 192 flyktingar som under de senaste 18 åren beviljats asyl i Estland.

- Jag kom för mina barns skull. Jag simmade över en å för att komma till det här landet och jag vill inte att pojkarna ska behöva göra om det jag har gjort, berättar Mohammed Hanafi och visar på kartan hur han flydde till Estland via Ryssland.

Han ser först allvarlig ut men sedan börjar hans hustru skratta och Mohammed bryter också ut i ett hjärtligt skratt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-04-01:

Europa/ Wrong counts and closing doors: New AIDA comparative report on reception till sidans topp

A new AIDA comparative report, published today, discusses Europe's ongoing failure to find humane responses to the plight of refugees, leading to severe difficulties in ensuring reception for those seeking asylum.

The report demonstrates that the inability of reception systems to adapt to higher numbers of asylum seekers is a structural challenge throughout Europe. This has been the case in countries receiving the majority of refugees and migrants, but equally in those faced with much smaller increases in the number of arrivals. While some countries have shown great readiness to find accommodation solutions for the newly arrived, other states - often presented as countries of transit - have not enhanced their reception capacity even in the face of political commitments to do so at the Western Balkan Leaders' Meeting of October 2015. The lack of sufficient accommodation places has driven many persons in need of protection into inadequate living conditions and destitution.

A central challenge to the operation of reception systems has been the obligation of states to identify vulnerabilities and provide appropriate reception to persons with special needs. Vulnerable persons such as unaccompanied children have been unduly subjected to detention due to the unavailability of appropriate reception places, not least in countries of first arrival. The implementation of the "hotspot" approach in Italy and Greece has reinforced the risk of detention of asylum seekers and migrants, contrary to states' obligations.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 16-04-08:

Dublinbeslut som fattats av polis ska överklagas direkt till domstol till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen. En person påträffades av polis utan att ha sökt asyl i Sverige, men som varit asylsökande i Ungern och i Norge. Polisen beslutade att mannen ska överföras till Ungern i enlighet med Dublinförordningen. Han fick anvisning att han kunde överklaga till migrationsdomstol. Domstolen ville skicka ärendet till Migrationsverket för prövning, eftersom det är så det går till i vanliga asylärenden och Utlänningslagen innehåller ingen särregel för Dublinfall. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att polisen gjort rätt, överklagande ska ske direkt till domstol. Detta eftersom Dublinförordningen föreskriver att den som fått beslut om överföring har rätt att överklaga till domstol. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige och går före svensk lag. Domen har även publicerats av Migrationsverket med ett referat.

Hämta referat från domstolen (Extern länk)

Hämta domen och läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-03-29:

Så ska de asylsökandes väntan bli så kort som möjligt till sidans topp

Migrationsverkets övergripande plan för arbetet med öppna asylärenden är nu klar.

/Ur planen:/

Sammanfattning

För att förkorta handläggningstiderna pågår ett förändringsarbete på både kort och lång sikt. På kort sikt handlar det främst om att genomföra riktade insatser såsom att specialisera och förenkla där det är möjligt. Dessa åtgärder kräver förändringar både processuellt och organisatoriskt. Det som förändras ur processuellt perspektiv är att en segmentering behöver ske av olika ärendetyper och olika specialåtgärder kopplas till de olika ärendetyperna. Organisatoriskt innebär det att specialiserade enheter formas och att fördelningen av arbetsuppgifter omfördelas till viss del.

På längre sikt handlar arbetet om att implementera den omarbetade skyddsprocessen fullt ut. Denna process har större förutsättningar för en effektiv ärendehandläggning med hög kvalitet än dagens process. I korthet innebär den att ärenden sorteras redan initialt utifrån ärendets beskaffenhet i olika spår. Den ger också förutsättningar för prövningsverksamheten att kunna arbeta med ett jämnt flöde av ärenden och minskar administration av ärenden på producerande enheter. Sammantaget ger det förutsättningar för en kortare handläggningstid.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Migrationsverket 16-03-29: Ny tjänst ger bättre svar om handläggningstiden (Extern länk)

Testa tjänsten "Tid till beslut" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-04-08:

Konvertit vann i Europadomstolens högsta instans till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: År 2014 godkände Europadomstolen att en iranier kunde utvisas från Sverige trots att han konverterat till kristendom. Mannen anförde i grundärendet inte konverteringen som asylskäl, men lämnade in dopbevis till domstolen. Senare påtalade han verkställighetshinder men det avslogs eftersom omständigheten inte var ny. Europadomstolen godkände utvisningen eftersom mannen själv sagt att religionen är en privatsak. Men tre domare var oeniga och ansåg att religionsfrågan borde ha betraktats som en ny omständighet om den inte behandlats i grundärendet. Nu har ärendet prövats i Europadomstolens stora kammare. Även den här gången finns skiljaktiga meningar om Sverige uppfyllt sitt ansvar i den tidigare proceduren. Men domstolen slog enhälligt fast att det skulle vara ett brott mot Europakonventionen om Sverige nu skulle utvisa mannen utan en sakprövning av hans religionsskäl, eftersom dessa aldrig har prövats i sak och staten har en skyldighet att väga in all information före beslut om utvisning oavsett den sökandes agerande, och dessutom för att ny information tillkommit i målet.

Läs: CASE OF F.G. v. SWEDEN (Application no. 43611/11) (Extern länk)

ECRE 16-03-25: European Court of Human Rights condemns Sweden for attempting to deport Iranian Christian convert without properly assessing human rights risk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-04-08:

EU-domstolen godkänner avvisning till Serbien efter Dublinöverföring till Ungern till sidans topp

Förhandsavgörande från EU-domstolen: En man som rest in i Ungern illegalt från Serbien påbörjade asylansökan i Ungern men reste vidare. Han överfördes tillbaka till Ungern från Tjeckien enligt Dublinförordningen. Hans asylansökan återupptogs men prövades inte i sak. Istället fick han ett beslut om avvisning till Serbien som ett säkert tredje land. Mannen överklagade och den högre domstolen i Ungern har nu frågat EU-domstolen om det är tillåtet att skicka en person till ett säkert tredje land efter en Dublinöverföring även om det andra EU-landet inte har informerats om att detta kan ske. Domstolen delar upp svaret i flera delar: Möjligheten att avvisa till säkert tredje land finns även efter en Dublinöverföring. Det finns ingen skyldighet för en stat att informera om sin lagstiftning före accept enligt Dublinförordningen. Personen har ändå rätt att överklaga både överföringsbeslutet och beslutet i asylärendet. Den ansvariga statens skyldighet att fatta beslut i ärendet hindrar inte staten från att bedöma ansökan som ogrundad eller att återuppta prövningen från en viss nivå i proceduren. Svaret på Ungerns fråga är således ja.

Läs pressrelease No 32/16 (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen: C-695/15, endast på franska, ungerska eller nederländska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 16-03-18:

"Sverige har fel - Tyskland rätt om asylsökande" till sidans topp

Sverige bör fundera på om vi inte har ett vidare ansvar än att till varje pris försöka tvångsförflytta varje möjlig asylsökande till något annat land, på riktiga eller falska grunder, skriver Tomas Fridh, advokat, och Terje Holmgren, sakkunnig, Flyktinggruppernas riksråd.

I förra veckan uppmärksammades Tysklands meddelande om att landet inte längre tänker ta tillbaka en del asylsökande enligt Dublinförordningen, trots att de har fingeravtryck registrerade i landet. Svenska myndigheter protesterade, tillsammans med andra länder, och det tyska agerandet beskrevs närmast som en politisk markering eller protest. Vi tycker att Sverige har fel och att den tyska inställningen är både juridiskt rimligare och mer rättssäker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-04-04:

Åttonde-klassare avvisas från Sverige till sidans topp

Sharmaki Abubacar går i 8:an i Mellerud och har tre läkar- och psykologintyg på att han är i 15-årsåldern. Men enligt Migrationsverket är han över 20 år och ska avvisas till Italien som vuxen. - Det finns ingen möjlighet att han är 20 år, säger överläkaren Barbro Westerberg.

Förberedelseklassen på Rådaskolan i Mellerud har fått tre nya klasskamrater. Alla elever får gå fram och presentera sig för de nytillkomna. Killen som står längst fram i klassrummet tittar blygt ner när han pratar inför klassen. Rösten är ljus och svag.

"Hej, jag heter Sharmaki Abubacar. Jag är 15 år och kommer från Somalia."

Går i 8:an

Sharmaki har gått i klassen i några månader och tycker att skolan är det bästa i hans nya liv i Sverige.

- Det går jättebra, säger han. Det bästa är att jag får prata mycket svenska och så är rasterna kul, då kan jag spela pingis och vara med kompisarna.

Sharmakis lärare Anette Pahlén Johansson var med om beslutet att placera Sharmaki i 8:e klass, den årskurs som skolan bedömde att han var lämplig för.

- Han är en normal 15-årig pojke. Lite blyg och kanske lite kort för sin ålder, säger hon. Så ler hon och tillägger:

- och lite slarvig.

Ska avvisas till Italien

Men Sharmaki Abubacar kommer troligen inte att gå i Rådaskolan i Mellerud så länge till, eftersom han ska avvisas till Italien. Han kom ensam till Lampedusa på flykt från Somalia några dagar efter den stora färjekatastrofen i oktober 2013. Läget var kaotiskt på ön och hur det gick till minns Sharmaki inte, men han registrerades med födelsedatumet 1 januari 1995 och beviljades skydd i Italien. Och enligt reglerna ska personer som redan har skydd i ett land avvisas tillbaka dit.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 16-04-07:

Nioåring utvisas efter åtta år i Sverige till sidans topp

Åtta av sina nio år har Ahmed Yassar Hassan bott i Karlshamn. Nu hotas han och hans tre småsyskon av utvisning till Egypten.

Ahmed Yassar Hassan går i tredje klass på Prästslättskolan i Karlshamn och tränar fotboll på kvällarna. Han kom hit från Egypten tillsammans med sin pappa och mamma när han var knappt två år gammal. Pappan var politiskt aktiv i ett oppositionsparti i hemlandet vilket ledde till att han blev förföljd och trakasserad.

Familjen har nekats uppehållstillstånd av Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. De anser att det politiska läget inte utgör någon fara för familjen att återvända.

"Inte tillräckligt rotad"

Men under den åtta år långa processen har Ahmed Yassar Hassan hunnit få tre syskon och rota sig i Sverige. Och han har svårt att förstå varför han inte får stanna i det land som han anser är hans.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-03-27:

Anuar, 1, är svårt sjuk - tvingas lämna Sverige till sidans topp

Ettårige Anuar är svårt sjuk. Han lider av dvärgväxt, trånga luftvägar och har sannolikt hjärnskador.

Han är schemalagd för tre operationer i Sverige - ändå ska han skickas tillbaka till Kosovo.

- Anuar behöver den här operationen så mycket, säger hans pappa Murat.

Familjen Limani kom till Sverige från Kosovo för sju månader sedan för att få vård för sin svårt sjuka son Anuar. Han är bara ett år och sju månader och varje dag är en kamp mot kramp och andningssvårigheter.

Anuar lider av dvärgväxt, achondroplasi, vilket troligen gjort att han fötts med hjärnskador. Bara de senaste veckorna har familjen flera gånger fått åka ambulans till sjukhuset för att få syrgas. Ibland drabbas han av kramper i armar och ben. Anuars luftvägar är trånga och en vanlig infektion kan göra att han slutar att andas, skriver Barometern som först uppmärksammade Anuars fall.

Nu behöver han läkarhjälp.

- Det gäller ju liv och död för Anuar så jag är orolig hur det ska gå. Vi har flytt för att rädda hans liv, säger mamman Arjeta Limani.

"Han behöver operationen"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-03-30:

Ihabs öppna brev om krigets fasor: "Döden följer efter mig hela tiden" till sidans topp

Allt som jag upplevde förstörde min själ. Jag grät och grät, dagar och nätter. Så inleder trettonårige Ihab Abdulhak sitt öppna brev om flykten han gjort mellan Syrien och Sverige.

Han visar bilder på en stad i ruiner. Husen är kluvna i mitten och resterna från människors liv och en hel stad ligger i högar längs gatorna. Där, säger han och pekar på ett av betonghusen i rasmassorna i den sönderbombade staden. Det huset passerade han på väg till skolan, berättar han.

- En dag exploderade en bil utanför vår skola. Min kompis blev dödad och många barn skadades, säger han och berättar att det var sista dagen i skolan innan sommarlovet.

- Vi hade inte gjort något men ändå kom de till skolan. Bomben smällde på morgonen när alla barnen var där. Vi skulle hämta ut våra betyg, säger han

Pojken heter Ihab och är 13 år. Staden heter Daraa och ligger i södra Syrien, nio mil från huvudstaden Damaskus. Fram till förra året bodde Ihab där med sin familj. Situationen blev då så pass ohållbar att de, i likhet med miljoner andra syrier, var tvungna att fly.

- Vi kunde inte stanna kvar. Det var krig. Min mamma och pappa sa att vi var tvungna att flytta därifrån, säger Ihab.

Det har snart gått ett år sedan som Ihab, hans mamma och 10-åriga lillasyster påbörjade resan till Sverige. Pappan lämnade Syrien några månader senare.

- Mamma och pappa tänkte på vår framtid. De kan jobba här och jag och min syster kan gå i skolan. I Sverige kan vi få en framtid, säger han.

Ihabs tio månader i Sverige har präglats av de många minnen han har från Syrien. Han berättar att han ofta är ledsen. Att skriva om sina upplevelser har blivit ett sätt att försöka bearbeta det han varit med om, berättar han.

När han började skriva om flykten föddes tanken om att skriva ett öppet brev.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lilian Sjölund i Hela Hälsingland 16-03-30: Vad svarar jag en 13-åring som tappat hoppet på flyktvägen? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Skåne 16-03-31:

Nu börjar jakten efter de som ska avvisas till sidans topp

Gränspolisen rustar nu för nästa stora utmaning: att leta upp de personer som fått avslag och få dem att lämna landet.

Omkring 100 personer ska ingå i den styrka som nu ska påbörja arbetet med de inre utlänningskontrollerna.

- Det kommer att bli en hel del diskussioner kring det här, att polisen inom citat "jagar flyktingar". Men det är vårt uppdrag och skyldighet att genomföra det här, säger Michael Mattson, chef för Gränspolisen Syd.

- Arbetet innebär en stor utmaning för polisen, påpekar han. Utöver rekrytering av ny personal behöver polisen ha fler lokaler och ny utrustning, exempelvis fordon. Han befarar att det kommer att talas om att "polisen jagar flyktingar", men hoppas på förståelse från allmänheten.

Känslig fråga

- Jag var med om den så kallade Reva-debatten som var fullständigt urspårat, då kan jag tänka mig att när vi nu börjar klampa på med så mycket mer folk på orter där vi inte funnits innan det kommer till att sätta den här verksamheten i fokus. Av erfarenhet vet jag att alla sådana ärenden är känsliga, säger kommissarie Leif Fransson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Skåne 16-03-31: Nytt asylförvar kan hamna i Skåne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sydsvenskan 16-03-22:

Malmö stad tvingar Kontrapunkt att stänga härbärge till sidans topp

Efter att lägret vid Norra Sorgenfri jämnats med marken undrade många var alla EU-migranter tog vägen.

Nu vet vi.

En majoritet nobbade Malmö stads tillfälliga härbärge, som lade ner i slutet av februari, och vände sig till Malmös ideella krafter: Johanneskyrkan och kulturhuset Kontrapunkt.

Efter rivningen av lägret har Kontrapunkt många nätter fyllt de 68 sängplatserna med hemlösa EU-migranter, något som de hittills valt att ligga lågt med av säkerhetsskäl.

Att de nu väljer att berätta beror på att verksamheten är nedläggningshotad.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att det inte finns bygglov för övernattning samt att brandskyddet har allvarliga brister. Nu hotar kontoret med 500 000 kronor i vite till fastighetsägaren - som Kontrapunkt hyr av - om inte övernattningarna upphör.

Fastighetsägaren riskerar även en byggsanktionsavgift på 112 000 kronor.

- Senaste halvåret har Kontrapunkt tagit ansvar där kommunerna och staten brustit. Vi har inte fått en krona för det och nu ska vi få böter istället. Det är så den känns, säger Johanna Nilsson, aktiv i Kontrapunkt.

- Det känns som att vitet inte är riktat mot oss eller ägaren utan mot romerna.

Anton Broberg Holm, stadsbyggnadskontorets handläggare i ärendet, säger att kontoret öppnat upp för att diskutera ett tidsbegränsat bygglov, men att lokalen då måste byggas om för att uppfylla brandskyddskraven.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sydsvenskan 16-03-23: V-kritik mot beslutet: "Vi behöver värna Kontrapunkt" (Extern länk)

Politism.se 16-03-07: Svenska Kyrkan får böta för att de beter sig som en kyrka (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-03-28:

Barn till romska tiggare kan kräva skolgång i Sverige till sidans topp

Ett beslut från skolinspektionen ger EU-medborgare som befinner sig i Sverige mer än tre månader utan fast försörjning möjlighet att kräva skolgång för sina medföljande barn. - Det ger dem redskap för att skapa sig en bättre framtid, säger Ulrika Falk hos räddningsmissionen.

Det är bara ett fåtal kommuner i Sverige som erbjuder skolgång för de fattiga EU-migranternas barn, i många fall där de inte erbjuds skolgång handlar det om tvivel om hur man ska tolka den nya skollagen från 2013.

När den ändrades var det för att ge barn till papperslösa flyktingar möjlighet till skolgång, eftersom de ofta uppehöll sig långa tider i landet, och därmed riskerade att missa väsentliga delar av skolgången.

Medborgare från andra EU-länder som befinner sig i Sverige mer än tre månader utan tillstånd och utan fast försörjning räknas också som papperslösa, men frågan var om de skulle räknas in i gruppen som därmed har rätt till skolgång.

Första beslutet i januari

Skolinspektionens första beslut som rör EU-medborgare och den nya skollagen fattades i januari. Det var en polsk familj i Olofströms kommun där barnet nekades skolgång i femte klass bland annat på grund av att familjen status var oklar trots att de hade intentionen av att stanna permanent i Sverige. Dessutom påpekade kommunen att pappan inte hade jobb och att Olofström inte kunde anses som barnets hemkommun.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att barnet tvärtom ska anses vara bosatt i landet, trots att man som EU-medborgare egentligen ska lämna landet om man inte har fast försörjning efter tre månader.

Vägledande beslut

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-03-28: "Rebecas skolgång ger mig hopp för framtiden" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 16-03-31:

Palestinier från Gaza: "Man försätter människor i ett juridiskt limbo" till sidans topp

Migrationsverket utvisar palestinier till Gaza, trots att de inte har möjlighet att resa tillbaka dit. Detta innebär att man försätter människor i ett juridiskt limbo, menar Centrum för sociala rättigheter, som nu anmäler Migrationsverket till Justitiekanslern.

En grupp på runt trettio till femtio palestinier har demonstrerat utanför Migrationsverket i Jägersro i Malmö varje dag sedan i juli förra året. De är alla palestinier från Gaza som har fått avslag på sina asylansökningar i alla instanser.

- Vi har valt att anmäla Migrationsverket för att vi vill markera att de har gjort fel. Detta är palestinier från Gaza som har fått utvisningsbeslut, vilka inte kan verkställas eftersom de inte får inresevisum till Egypten. Detta har dragit ut mycket på tiden, vilket har lett till mycket lidande för dessa människor, säger Tobias Lohse från nätverket Refugees Welcome Sverige, som är en av dem som har engagerat sig i palestiniernas sak.

Enligt anmälan är Migrationsverket skyldigt att utreda om det finns hinder mot att verkställa en utvisning, som till exempel att mottagarlandet inte kommer att ta emot personen. CSR menar att det är precis det som är problemet i det här fallet, men att Migrationsverket förhalar verkställighetsutredningarna .

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 16-04-07:

Europa/ Uphold undocumented migrants' sexual and reproductive health rights till sidans topp

PICUM's new report "The Sexual and Reproductive Health Rights of Undocumented Migrants: Narrowing the Gap Between Their Rights and The Reality in the EU" calls attention to the gulf between restrictive national laws and policies limiting access to services for undocumented migrants on the one hand, and governments' clear obligations and commitments to provide those services, on the other.

An undocumented woman from the Philippines shared her experience: "Throughout the course of my pregnancy in Denmark, I did not visit a doctor. I was afraid, because I was in the country without permission. So I continued my work as a cleaner. I went to the hospital only when the pain was unbearable. The labour was already advanced. There was so much blood. I had a caesarean section, but the baby did not survive. She died in an incubator. But I did see my daughter, I have a photograph of her. I named her Claire*. She is buried in Copenhagen." A few weeks after giving birth, the woman was deported from Denmark after she was reported by hospital staff to immigration officials.

The majority of EU member states' laws and policies impose significant barriers on undocumented migrants' ability to access sexual and reproductive health services. Often, these restrictions are justified in the name of deterring irregular migration or cost savings, but in reality they serve mainly to generate costs. When undocumented migrants are unable to access such services, financial costs are incurred by health systems because of delayed care and burdensome administration. There is also the devastating cost to individuals denied adequate or timely care. A study by the European Fundamental Rights Agency (FRA)** suggests that providing access to regular preventive health care for migrants in an irregular situation would be cost-saving for health care systems.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Länk till rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Vartärvipåväg 2016:

Filmerna - Vart är vi på väg? till sidans topp

Svåraste resan någonsin i "På spåret". Ingen gissar rätt - kan du svaret?

Sprid filmen! Stötta kampanjen genom att tagga dina egna inlägg och event på samma tema med #Vartärvipåväg2016

Bakgrund:

I juni röstar riksdagen om de nya asyllagarna som leder till:

+ att barn och föräldrar inte kan återförenas i trygghet

+ att människor lever i ständig ovisshet om framtiden med tillfälliga uppehållstillstånd

+ att Sverige bryter mot FN:s Barnkonvention

Stoppa lagförslaget, skriv under folkkampanjen för asylrätts upprop!

Del två: Instruktion: Vad du ska göra om det brinner

Tycker du att det är svårt det där med flyktingar? Det är inte svårt! Se filmen bara, och när du har förstått så går du raka vägen till uppropet för asylrätt och skriver under!

Den tecknade filmen är ytterligare ett initiativ från #vartärvipåväg2016, avsedd att hjälpa politiker på traven. Dela gärna till politiker du känner!

Se Vart är vi på väg? (Extern länk)

Se den tecknade filmen Vad du ska göra om det brinner (Extern länk)

TV4 Nyhetsmorgon 16-04-04: "På spåret"-parodi gör succé på nätet (Extern länk)

Politism se 16-04-04: "Vart är vi på väg?"-kampanjen är genial - Men fler måste skriva under (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

FARR 16-04-05:

Vart är vi på väg? till sidans topp

Folkkampanj för Asylrätt har gått in i en intensiv fas. Vart är vi på väg? har blivit en kampanj i kampanjen som slår alla tidigare inslag när det gäller spridning. Reklamfilmen som liknar TV-programmet "På spåret" har visats mer än en miljon gånger. Den handlar förstås om vart Sverige är på väg, när familjer enligt regeringens lagförslag kommer att splittras och flyktingar inte ska få stanna permanent. Nu följer teamet upp med en tecknad film som förklarar vad man ska göra när det brinner i huset bredvid...

Den första filmen lanserades bland annat genom en artikel i Aftonbladet den 2 april, undertecknad av 47 kända kulturarbetare: Sverige bygger murar - och vi har fått nog!

Över 60 remissvar kom in till regeringens förslag till tillfällig lag. FARR:s omfattande remissvar kan läsas här, och vi återkommer inom kort med en genomgång av samtliga remissvar.

Efter att lagförslaget fått ett så bistert mottagande, flyttades fokus i debatten till avtalet mellan EU och Turkiet. Men eftersom det avtalet har samma innebörd som de föreslagna lagändringarna i Sverige - att hålla flyktingar utanför våra gränser och därmed också splittra familjer - så tycks opinionen mot den svenska regeringens agerande snarare ha stärkts.

I skrivande stund har namninsamlingen samlat mer än 40.000 namn, inräknat listorna på papper. Alla som har listor uppmanas att skicka in dem till adressen som står på listan, senast 20 april! Vi vet ännu inte vilket datum riksdagen kommer att gå till beslut.

Under de gångna veckorna har det gått runt en uppmaning att skicka insändare i lokaltidningar och en annan för att skicka brev till riksdagsmän. Tips och stöd för sådant finns på kampanjens sida "Vad du kan göra". Där finns också många andra tips och i kampanjens galleri finns bilder och flyers för nedladdning. Folkkampanj för Asylrätt Uppsala har föresatt sig att skriva 1000 brev till riksdagsmän, Under hashtagen #1000brev utmanar de andra att göra samma sak.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 2016:

Manifestationer för Asylrätt till sidans topp

9 april, Uppsala: Torgmöte kl 13 på Forumtorget

16 april, Umeå: Möte på Renmarkstorget kl 13.30

16 april, Norrköping: Demonstration. Samling kl 11:30 utanför konstmuseet

16 april, Uppsala: Demonstration. Samling kl 14 i Odinslund

23 april, Stockholm: Möte på Medborgarplatsen kl 14 - 16

23 april, Gävle: Möte på Rådhustorget kl 13.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Göteborg 2016:

12 april, Göteborg: Kafé Illegal - Introduktionsmöte till sidans topp

Välkommen till kafé illegal, en introduktionsträff som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och pratar svensk flyktingpolitik.

Under våren träffas vi dessa datum:

2/2, 1/3, 12/4 och 10/5

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9).

Efter introduktionsmötet följer ett medlemsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (kl 18.45) som också är öppet för alla.

Fika finns. Varmt välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Welcome Stockholm 2016:

13 april, Nacka, Stockholm: Informationsträff om Rosa Stationen till sidans topp

18:00, Marcusplatsen 17

NÄSTA STEG >> Rosa Stationen på Dieselverkstaden!

Under hösten drev RWS ett transitboende på Nobelberget i Sickla, Nacka. Vi upplevde ett starkt och varmt engagemang från nackaborna och vill därför fortsätta att verka i kommunen.

Vi vill arbeta för att etablerade svenskar och nya svenskar ska få möjligheten att mötas på ett meningsfullt sätt.

På Rosa Stationen kommer RWS att erbjuda informell språkhjälp i form av ett språkcafé. Vi kommer även att erbjuda juridisk rådgivning av volontärjurister, samhällsinformation och aktivitetsförmedling.

Kom på informationsträffen så berättar vi mer om hur du kan engagera dig.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Trollhättan 2016:

14 april Trollhättan: Musikkväll / Stödinsamling för papperslösa till sidans topp

kl 18:00-21:00, Cafe Mejeriet , Storgatan 38 i Trollhättan

Nätverket Ingen Människa Är Illegal - Trollhättan/Vänersborg anordnar en musikkväll i samarbete med Mejeriet för att samla in pengar till papperslösa i området.

I en tid som denna behövs det mer än någonsin människor som står upp mot den inhumana flyktingpolitiken och otillräckliga asylprocessen. Vi i nätverket Ingen Människa Är Illegal har som mål att uppmärksamma och motarbeta skador vår politik gör på papperslösas liv genom att ta ifrån dem deras mänskliga rättigheter.

Du kan anmäla dig som frivillig att uppträda genom att kontakta trollhattan@ingenillegal.org .

Uppträdande är inte begränsade till att spela musik eller sjunga utan kan också få framföra poesi eller annan underhållning. Artister som spelar kan vi tyvärr inte betala något arvode till men ni får en Ingen Människa Är Illegal-tröja.

Lista med artister som kommer och uppträder kommer släppas allt eftersom!

Om du inte kan komma men ändå vill skänka en krona eller två till nätverket! swishnumret 1233881752!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Returnwatch 2016:

Europa/ Returnwatch - Web network monitor risks that forced returnees face in Turkey till sidans topp

/Den nya webtjänsten är en del av "Post-Deportation Monitoring" som i sin tur ingår i det internationella nätverket för flyktingars rättigheter "Rights in Exile Network"./

Returnwatch monitors risks that forced returnees from the European Union face upon arrival in Turkey. We are an initiative of volunteers and researchers who operate under the umbrella of the Post-Deportation Monitoring Network.

This website aims to be an accessible and practical tool for people to reach us after having been forcibly returned to Turkey. We seek to connect returnees to Turkey with lawyers and human rights NGOs in Turkey, as well as to document the procedures implemented by Turkish authorities.

Forced returns to Turkey are expected to start on the 4th of April from Greece and by the 1st of June 2016 from other European Union member states. To be able to hold policy makers in Europe and Turkey accountable, we need to know whether these returns can be qualified as collective expulsions, whether returnees have effective access to international protection on a case by case basis and whether refugees are safe from being sent back to countries where they are at risk of serious harm.

Thank you for supporting our initiative by sharing this tools with refugees at risk of being deported to Turkey.

Returnwatch (Extern länk)

Post-deportation monitoring (Extern länk)

Rights in Exile Programme (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europeiska Rådet 16-03-18:

De viktigaste resultaten till sidans topp

Vid sitt möte den 17-18 mars diskuterade EU:s ledare ytterligare åtgärder för att ta itu med migrationskrisen och samarbetet mellan EU och Turkiet. De diskuterade även den ekonomiska situationen samt klimat och energi.

Den 18 mars hölls ett möte mellan EU:s ledare och Turkiets premiärminister Ahmet Davuto?lu. De nådde en överenskommelse som ska stoppa flödet av irreguljära migranter via Turkiet till Europa. Människosmugglarnas affärsmodell ska krossas och migranterna ska ges ett alternativ till att riskera sina liv.

Mötet mellan EU:s ledare och Turkiet

EU:s och Turkiets ledare enades om följande åtgärder för att uppnå sina mål:

alla irreguljära migranter som från och med den 20 mars 2016 tar sig från Turkiet till de grekiska öarna kommer att återsändas till Turkiet, i full överenstämmelse med EU-rätten och internationell rätt

för varje syrier som återsänds till Turkiet kommer en annan syrier att vidarebosättas från Turkiet till EU, på grundval av befintliga åtaganden

Turkiet kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att nya rutter för olaglig migration uppstår sjö- eller landvägen

så snart irreguljära resor håller på att upphöra kommer ett frivilligt humanitärt mottagandesystem att aktiveras

EU kommer att ytterligare påskynda utbetalningen av de 3 miljarder euro som först anslogs och kommer, när dessa resurser är slut och förutsatt att åtagandena har uppfyllts, att mobilisera ytterligare 3 miljarder euro

EU och Turkiet kommer att arbeta för att förbättra de humanitära förhållandena inne i Syrien

(...)

Europeriska Rådets slutsatser (Extern länk)

EU-kommissionens förslag inför mötet (Extern länk)

EU-kommissionen 16-03-21: EU-Turkey agreement: 54,000 places allocated for resettlement of Syrians from Turkey (Extern länk)

Hämta förslaget till kvotfördelningpå svenska, COM(2016) 171 final (Extern länk till pdf-fil)

EU-kommissionen 16-03-16: COM(2016) 165 final, Första rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Rådet 16-03-18:

Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016 till sidans topp

I dag mötte Europeiska rådets medlemmar sin turkiska motpart. Detta var det tredje mötet sedan november 2015 som ägnades åt en fördjupning av förbindelserna mellan Turkiet och EU samt hanteringen av migrationskrisen.

Europeiska rådets medlemmar uttryckte sitt djupaste deltagande med Turkiets folk med anledning av bombattentatet i Ankara i söndags. De fördömde starkt detta avskyvärda dåd och upprepade sitt fortsatta stöd i kampen mot terrorism i alla dess former.

Turkiet och Europeiska unionen bekräftade på nytt sitt åtagande att genomföra den gemensamma handlingsplan som aktiverades den 29 november 2015. Stora framsteg har redan gjorts, inbegripet Turkiets öppnande av sin arbetsmarknad för syrier som är föremål för tillfälligt skydd, införandet av nya viseringskrav för syrier och andra nationaliteter, intensifierade säkerhetsinsatser från turkisk kustbevakning och polis samt förbättrat informationsutbyte. Dessutom har Europeiska unionen börjat betala ut beloppet på 3 miljarder euro från faciliteten för flyktingar i Turkiet till konkreta projekt, och arbetet med viseringsliberaliseringen och inom anslutningsförhandlingarna, bland annat öppnandet av kapitel 17 i december förra året, har gått framåt. Den 7 mars 2016 gick Turkiet dessutom med på ett snabbt återvändande för alla migranter som inte är i behov av internationellt skydd och som tagit sig från Turkiet till Grekland och att ta tillbaka alla irreguljära migranter som påträffats på turkiskt vatten. Turkiet och EU enades också om att fortsätta att trappa upp åtgärderna mot smugglare av migranter och välkomnade inrättandet av en Nato-insats i Egeiska havet.

Turkiet och EU inser samtidigt att det krävs ytterligare snabba och beslutsamma insatser.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

EU-kommissionen Fact Sheet: EU-Turkey Agreement: Questions and Answers (Extern länk)

Steve Peers i EU Law Analysis 16-03-18: The final EU/Turkey refugee deal: a legal assessment (Extern länk)

Utrikesdepartementet 16-03-31: Regeringen stärker sitt engagemang för flyktingar i Turkiet (Extern länk)

ECRE 16-03-25: EU leaders agree on EU-Turkey Deal despite concerns over its consequences (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-18: Amnesty: Flyktingars rättigheter kan kränkas i Turkiet (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-03-18: UNHCR: "Flyktingar behöver skydd, inte avvisande" (Extern länk)

Aftonbladet 16-03-23: Regeringen beklagar UNHCR-besked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare Utan Gränser 16-03-23:

Vi vägrar att bli del av ett omänskligt system till sidans topp

Igår kväll avslutade vi våra humanitära och medicinska aktiviteter i lägret Moria på Lesbos. Beslutet är en konsekvens av EU:s nya flyktingpolitik. Efter avtalet med Turkiet kommer Moria att omvandlas till ett slags interneringsläger varifrån migranter och asylsökande ska skickas tillbaka till Turkiet. Vi vägrar att bli del av detta omänskliga system.

- Vi har tagit det svåra beslutet att lämna Moria eftersom vi inte vill bli delaktiga i ett system som vi tycker är både orättvist och omänskligt, säger Marie Elisabeth Ingres, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Grekland.

- Vi vill inte att våra hjälpinsatser utnyttjas i samband med massavvisningar och vi vägrar att bli en del av ett system som inte tar hänsyn till människors humanitära behov eller skyddsbehov.

Vi har sedan juli förra året arbetat i Moria. Teamen har transporterat flyktingar dit, drivit en klinik och byggt duschar och toaletter i lägret för att förbättra de hygieniska förhållandena. Samtliga aktiviteter har nu upphört. Däremot kommer vi fortsätta med andra insatser på Lesbos. Teamen kommer fortfarande att ha mobila kliniker på ön samt ett transitcenter i Mantamados där nyanlända flyktingar får hjälp. Även räddningsinsatsen på Egeiska havet som utgår från Lesbos kommer att fortsätta.

Läs mer (Extern länk)

Doctors Without Borders 16-03-18: The EU-Turkey deal: A false solution, an evasion of responsibility (Extern länk)

Läkare utan gränsers ordförande Katrin Kisswani i Expressen 16-03-27: Vi vägrar delta i EU:s cyniska byteshandel (Extern länk)

Oxfam 16-03-24: Oxfam suspends aid operations in Moria camp in protest to the suspension of migrants' rights by the EU and Turkey (Extern länk)

The Guardian 16-03-23: Refugee crisis: key aid agencies refuse any role in 'mass expulsion' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-04-01:

UNHCR calls for safeguards to be in place before returns begin till sidans topp

Urging caution, the UN Refugee Agency today called on all parties to the recent agreement between the European Union and Turkey on refugees and migrants to ensure all "safeguards" are in place before any returns from Greece to Turkey begin,

UNHCR spokesperson Melissa Fleming, stressing serious gaps still existed in both countries, declared: "UNHCR does not object to returns of people without protection needs and who have not asked for asylum, providing that human rights are adhered to."

She told a press briefing in Geneva that across Greece, which has been compelled to host people because of closed borders elsewhere in Europe, "numerous aspects of the systems for receiving and dealing with people who may need international protection were still either not working or absent."

There are currently around 51,000 refugees and migrants in the country, 5,000 on the islands and 46,000 on the mainland. Recent arrivals spiked on March 29 at 766 after several days of arrivals averaging about 300 people a day.

On the island of Lesvos, conditions have been deteriorating at the Moria "hotspot" facility, which since March 20 has been used to detain people pending a decision on deportation. There are now some 2,300 people there. This is above its stated capacity of 2,000.

"People are sleeping in the open, and food supply is insufficient. Anxiety and frustration is widespread. Making matters worse, many families have become separated, with family members now scattered across Greece - and presenting an additional worry should returns begin," Fleming declared.

On Samos island, at the Vathy "hotspot", reception conditions have also been worsening. Sanitation is poor, there is little help available for persons with special needs, and food distributions are chaotic. There are currently up to 1,700 people staying at the Vial "hotspot" on Chios, which has a maximum capacity of 1,100.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

UNHCR 16-03-23: Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-04-01:

EU must face up to risks of dirty deal with Turkey till sidans topp

ECRE joins the calls for an immediate halt to the return of refugees from Greece to Turkey, scheduled to happen on 4 April. Opposition to implementation of the EU-Turkey agreement is mounting across Europe, following reports by Amnesty International detailing the illegal practices already taking place. Today, the organisation published evidence of large-scale forced returns, including of children, from Turkey to war-torn Syria, an action illegal under Turkish, EU and international law. Last week, the organisation documented the forcible return to Kabul of around 30 Afghan asylum seekers, who were denied access to asylum procedures.

These developments support ECRE's view that the examination of asylum claims cannot be based on the assumption that Turkey is a safe third country. Among other problems, Turkey does not comply with the criteria listed in Article 38 of the recast Asylum Procedures Directive which require that applicants must be protected from refoulement. The same article requires that for a country to be designated as "safe" it must be possible for asylum seekers to request and receive protection in accordance with the 1951 Refugee Convention, however Turkey imposes a geographic limitation in its application of the Convention such that only persons fleeing events occurring in Europe can obtain refugee status. Turkey has granted temporary protection to more than two million Syrians, but Afghans, Iraqis and other nationalities are often unable to access effective protection.

ECRE has raised concerns about the EU-Turkey deal from the outset, expressing its view that the deal is unethical, illegal and unworkable. The EU is outsourcing its responsibilities to protect refugees to Turkey, an immoral move which allows it to circumvent its obligations under international European asylum and human rights law.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

Henri Labayle, CDRE and Philippe de Bruycker, IEE/ULB i EU Migration Law blogg 16-04-01: The EU-Turkey Agreement: False pretences or a fool's bargain? (Extern länk)

Elizabeth Collett i Migration Policy Insitute March 2016: The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-04-02:

Illegal mass returns of Syrian refugees expose fatal flaws in EU-Turkey deal till sidans topp

Large-scale forced returns of refugees from Turkey to war-ravaged Syria expose the fatal flaws in a refugee deal signed between Turkey and the European Union earlier this month, Amnesty International revealed today.

New research carried out by the organization in Turkey's southern border provinces suggests that Turkish authorities have been rounding up and expelling groups of around 100 Syrian men, women and children to Syria on a near-daily basis since mid-January. Over three days last week, Amnesty International researchers gathered multiple testimonies of large-scale returns from Hatay province, confirming a practice that is an open secret in the region.

All forced returns to Syria are illegal under Turkish, EU and international law.

"In their desperation to seal their borders, EU leaders have wilfully ignored the simplest of facts: Turkey is not a safe country for Syrian refugees and is getting less safe by the day," said John Dalhuisen, Amnesty International's Director for Europe and Central Asia.

"The large-scale returns of Syrian refugees we have documented highlight the fatal flaws in the EU-Turkey deal. It is a deal that can only be implemented with the hardest of hearts and a blithe disregard for international law."

The EU-Turkey deal paves the way for the immediate return to Turkey of Syrian refugees arriving on the Greek islands, on the grounds that it is safe country of asylum. EU officials have expressed the hope that returns could start as of Monday 4 April.

The EU's extended courting of Turkey that preceded the deal has already had disastrous knock-on effects on Turkey's own policies towards Syrian refugees.

"Far from pressuring Turkey to improve the protection it offers Syrian refugees, the EU is in fact incentivizing the opposite," said John Dalhuisen.

(...)

Hela uttalandet samt vittnesmål (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 16-03-21:

Nu får tiden visa vad Turkiet klarar av till sidans topp

Att skicka tillbaka asylsökande till Turkiet innan nödvändiga lagändringar är på plats är inte förenligt med EU:s asylregler.

Den närmaste tiden får visa om Turkiet är berett att ompröva sin inställning till Genèvekonventionen, skriver Rickard Olseke.

När EU:s ledare den 7 mars samlades för att diskutera flyktingsituationen föreslog Turkiets premiärminister att Grekland med stöd av övriga EU-länder ska "återsända alla nya irreguljära migranter som reser över från Turkiet till de grekiska öarna".

Redan innan hade Grekland börjat skicka tillbaka personer som inte sökt asyl eller som fått avslag på sin ansökan efter asylprövning. Europeiska rådets ordförande fick i uppdrag att utarbeta detaljerna. I fredags presenterades slutresultatet efter förhandlingar mellan EU-länderna och med Turkiet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ETC 16-03-18: Somar Al Naher: "Flyktinguppgörelsen är ett historiskt svek" (Extern länk)

Eric Rosén i Politism 16-03-23: Fem saker du måste veta om flyktingavtalet (Extern länk)

Aftonbladet ledarkrönika 16-03-27: Då nöden är som störst tittar vi bort (Extern länk)

Ulf Bjereld blog 16-04-03: Värna asylrätten! Avstå signalpolitik riktad mot människor som ej längre kan styras av signaler (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-04-02:

Röda korset: Vi varnar för konsekvenserna till sidans topp

Avskräckande politik och stängda gränser har en ytterst begränsad effekt för att minska utsattheten hos de som är på flykt. Istället tar många ännu större risker och riskerar att råka mer illa ut. Det skriver Ulrika Årehed Kågström tillsammans med ytterligare 22 företrädare för Röda Korset i Europa.

Vi, europeiska nationella rödakorsföreningar, är djupt oroade över de humanitära konsekvenserna av den migrationsöverenskommelse som EU och Turkiet slöt förra veckan. Vi ser allvarliga risker att genomförandet kommer att undergräva internationell rätt såväl som europeisk flyktingrätt liksom de grundläggande mänskliga rättigheterna, och vill betona att EU och dess medlemsstater måste respektera internationella förpliktelser. Detta omfattar skyldigheten att respektera rätten att söka och åtnjuta internationellt skydd, att garantera att alla som söker asyl får tillträde och tillgång till en rättssäker och effektiv individuell prövning för att fastställa skyddsbehov och flyktingstatus, liksom skyldigheten att under alla omständigheter garantera skydd mot direkt?avvisning.

Bakom den politiska kohandeln om siffror, ekonomiska modeller och försök att stänga gränser, finns tiotusentals utsatta människor i desperata ?situationer - män och kvinnor, fäder, mödrar och barn - som riskerar sina liv för att söka säkerhet i Europa. EU-Turkietavtalet bortser från den desperation och förtvivlan som har drivit så många människor att ge sig ut på dessa farliga resor. Denna typ av avskräckande politik och stängning av gränser har, enligt vår erfarenhet, en ytterst begränsad effekt för att minska utsattheten hos människor på flykt: i stället tenderar generella gränskontroller och kriminalisering att ytterligare utsätta, i synnerhet kvinnor och barn, för allt större risker. Det kan resultera i splittring av familjer, sexuella övergrepp, människohandel, våld och död. Vi ser gång på gång att när en gräns stängs öppnas nya vägar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-04-04:

Grekland börjar skicka tillbaka flyktingar och migranter till Turkiet till sidans topp

Grekland har börjat skicka tillbaka flyktingar och migranter till Turkiet. Två båtar, med 131 migranter ombord, lämnade tidigt i morse ön Lesbos för färd mot Diliki i Turkiet, enligt nyhetsbyrån Reuters. SVT Nyheters utrikesreporter Bert Sundström är på plats på Lesbos.

Den första båten anlände strax efter klockan 8 till Diliki.

Enligt uppgifter som läckte ut till medier i går skulle de första båtarna lämna ön vid niotiden, men avfärden blev tidigare och många journalister missade därför den, rapporterar Bert Sundström från Lesbos.

Bortsett från en del aktivister som polisen kört iväg verkar det hittills gått lugnt till, enligt SVT Nyheters utsände.

Del av avtal

Transporterna är en del av det hårt kritiserade avtal som EU slutit med Turkiet. Enligt avtalet ska Ankara ta tillbaka alla flyktingar och migranter, inklusive syrier, som tar sig in i Grekland illegalt. Ett par tretusen väntar på att göra samma resa på Lesbos, men totalt handlar det om över 50.000 flyktingar som just nu befinner sig på de grekiska öarna, på fastlandet och i ett läger i Idomeni, rapporterar Bert Sundström.

- Ingen vet riktigt hur man ska hantera detta. Det är stort, det är svårt och det har varit bråttom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet 16-04-04: Första flyktingarna deporteras från Lesbos (Extern länk)

Aftonbladet 16-03-22: Här visar Europa sitt nya ansikte (Extern länk)

The Guardian 16-04-05: Greece may have deported asylum seekers by mistake, says UN (Extern länk)

UNHCR News 16-04-05: Three hours too late (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blogg 16-04-01:

Desperately searching for solidarity: the EU asylum saga continues till sidans topp

By Jean-Baptiste Farcy, Eimear O'Neill and David Watt, Odysseus Network

The "refugee crisis" has disappeared from the headlines of European news, of course in part because of the Brussels terror attacks, but also apparently because the agreement between the EU and Turkey concluded on 18th March seems, at least temporarily, to have reached its real goal: preventing migrants, including asylum seekers, from leaving Turkey in the direction of Greece. However, this does not mean that the crisis is over, even if the EU and its Member States want to forget this difficult chapter in their history. We are therefore returning to the topic of EU solidarity, presenting what we learned at the Odysseus Network conference on 26 and 27 February, including the legal nature of solidarity, the reasons solidarity has failed and our hope for a better implementation of solidarity in the future.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex / Statewatch 16-03-30:

Report on the Border Surveillance System (Eurosur) till sidans topp

A December 2015 report by Frontex on the functioning of the European Border Surveillance System (Eurosur) provides an overview of how the system functioned from 2011, when the system launched, until November 2015. Thousands of "events" have been recorded in the system over this period and the report highlights four "operational success stories", incuding two incidents in which the system contributed to saving lives at sea.

Over 115,000 "events" were recorded in the Eurosur system from 2011 until November 2015, as the report notes:

"From its launch in 2011 and until 4 November 2015, the Eurosur network application has recorded a total of 117 721 events, while 9 125 documents were stored in its repository. Also within this timeframe, a total of 68 105 incidents were inserted into the JORA (Joint Operations Reporting Application) system, from a total of 37 Joint Operations. The incidents reported into JORA are being fed by Frontex into the Eurosur network application." (p.10)

A section on "results on the ground" highlights four "operational success stories" in which Eurosur played a part:

+ the rescue of 38 people travelling in an unseaworthy vessel between Morocco and Spain;

+ the seizure from a cargo ship of some 60 million cigarettes without legal possession documents;

+ the seizure of around 5,000 weapons and 500,000 bullets headed for Libya; and

+ the detection of rubber boats leaving Libya, leading to the notification of "the EUNAVFOR MED flagship present in the area".

Preparations are currently underway for the exchange of information at a higher level of classification than currently permitted:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-03-16:

Ledamöter föreslår centraliserat EU-system med kvoter för asylansökningar till sidans topp

EU:s asylsystems misslyckanden den senaste tiden att klara av det ständigt ökande antalet flyktingar, leder till behovet av en radikal omarbetning av de så kallade Dublinreglerna. Det fastslog ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter på onsdagen. De föreslår inrättandet av ett centralt system för att samla in och fördela asylansökningar. Systemet, som skulle kunna omfatta en kvot för varje EU-land, skulle utgå från så kallade "hotspots" varifrån flyktingar skulle fördelas.

Den föreslagna uppdateringen av Dublin III-förordningen (som avgör vilken medlemsstat som ansvarar för att behandla vilken asylansökan) anges i en resolution som röstades igenom av utskottet. Texten, som utarbetats av Roberta Metsola (EPP, Malta) och Kashetu Kyenge (S & D, Italien) godkändes med 44 ja-röster mot 11 nej-röster, och en nedlagd röst.

- Situationen är enormt allvarlig. Förra året drunknade 3771 personer i våra vatten. I år har redan mer än 450 personer dött, inklusive 77 barn. Som politiker har vi en skyldighet att se till att detta inte bara blir namnlös statistik. Dessaa är verkliga människor, med verkliga liv. Vi måste alla göra bättre ifrån oss - likgiltighet är inte ett alternativ. Det är dags att agera i alla avseenden- och det är vad det här betänkandet efterlyser, sade Roberta Metsola.

- Europa måste ha en övergripande strategi för migration som bygger på principen om solidaritet. Det behövs en global förvaltning som grundas på solidaritet mellan länder, likafördelat ansvar och som värderar liv och de grundläggande rättigheterna centralt i alla processer, lade Kashetu Kyenge till.

Texten understryker att det nuvarande asylsystemet inte tar tillräcklig hänsyn till det stora migrationstrycket i EU-länder med yttre gränser. Ledamöterna kräver förändringar för att säkerställa rättvisa och gemensamt ansvar, solidaritet och snabb behandling av ansökningar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-parlamentet 16-03-16: MEPs want EU embassies and consulates to grant asylum seekers humanitarian visas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-03-06:

Nytt flyktingförslag splittrar EU till sidans topp

EU-kommissionen föreslår i dag grundläggande förändringar av hur flyktingar ska tas emot och behandlas inom EU. Det avgörande blir inte till vilket land en asylsökande först kommer till, utan asylsökande ska enligt förslaget fördelas bland alla EU-länder. Men förslaget splittrar EU.

Förslaget som läggs fram i Bryssel ska ersätta de regler som tidigare funnits i det som kallats Dublin-förordningen.

- Flyktingkrisen har visat svagheterna i nuvarande regler. De som behöver skydd ska få det, men olika regler i olika länder har lett till "asyl-shoppande" från asylsökande och några få länder har fått ta för stort ansvar, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans i ett pressmeddelande.

På presskonferensen utvecklade han sitt resonemang:

- Vi lägger fram de här alternativen på ett öppet sätt för att dra i gång en debatt. Båda alternativen kommer att ge den solidaritet mellan medlemsländerna som så väl behövs för att skydda dem som behöver hjälp.

Kritik från EU-parlamentet

I kommentarer till förslagen säger EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) att kapplöpningen mot botten för standard på flyktingmottagning i medlemsländerna måste stoppas.

- Sveriges regering borde nu ta på sig ledartröjan och övertyga andra regeringar om att skapa en solidarisk asylpolitik, säger Cecilia Wikström (L).

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk är också negativ.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-06: Förslaget punkt för punkt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-03-30:

Leaked: "non-papers" on migration and readmission with Ethiopia, Somalia and Sudan till sidans topp

These documents give an indication of the EU's plans as regards migration from three key East African countries, all suffering conflict and poverty. Another document exists concerning Eritrea, where the UN has documented very serious human rights abuses. However, it is not yet available publically.

Documents

+ European Commission and European External Action Service, Joint Commission-EEAS non-paper on enhancing cooperation on migration, mobility and readmission with Ethiopia, RESTREINT UE/RESTRICTED, 16 March 2016

+ European Commission and European External Action Service, Joint Commission-EEAS non-paper on enhancing cooperation on migration, mobility and readmission with Somalia, RESTREINT UE/RESTRICTED, 17 March 2016

+ European Commission and European External Action Service, Joint Commission-EEAS non-paper on enhancing cooperation on migration, mobility and readmission with Sudan, RESTREINT UE/RESTRICTED, 17 March 2016

The document on Somalia indicates that many Somalis are still refugees in neighbouring countries. Some attempt to come to the EU via the less safe route across the Central Mediterranean. It notes that few people are returned from the EU to Somalia, but it concludes that "it is important not to push the return of refugees/Internally Displaced Persons before the adequate security situation is in place and access to basic services is guaranteed, not to mention the obligations under International Law to ensure voluntary and dignified return." The main focus is on aid, including in response to climate change. However, the EU does plan to 'discuss a strategy' on irregular migration.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Caritas 16-03-18:

Report: Migrants and refugees have rights! till sidans topp

Caritas Europa launched yesterday its report "Migrants and refugees have rights! Impact of EU policies on accessing protection". For the first time, this report brings together all aspects of migration. It looks at access to international protection, non-refoulement, family reunification, labour migration and irregular migration from a humane perspective.

"The stench in the camps is horrendous. TV news and newspapers cannot and are not expressing the reality. It is all so heart breaking and surreal. There is dire need for medicine, baby formula, hygiene products, clothes. When people arrive in Lesbos, they get off the boats after a heroic battle feeling relief and they end up in a bigger nightmare." ~ Antony, Caritas volunteer in Lesbos, source: Caritas Cyprus.

The report highlights the tragedy hundreds of thousands of people face when seeking protection in Europe. Women, men and children escaping war, repression and violation of human rights often turn to Europe in the hope of finding a safe haven. But many are instead confronted with bureaucratic hurdles, denial of protection and inconsistent reception standards across Europe.

Caritas Europa is particularly concerned with this lack of solidarity. The idea of pushing people out of Europe, as discussed today between the European Council and Turkey, creates a dangerous precedent for the future and threatens Europe's accountability. As the report highlights, the plan to close borders for people in need of international protection risks putting an end to the right to claim and seek asylum guaranteed by the Geneva Convention.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets Parlament 16-03-22:

Protecting migrants from violence till sidans topp

In the light of the growing number of acts of violence against migrants in Europe, the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons has today proposed a package of legislative, victim support and preventive measures, on the ground that these groups should receive special protection from the receiving countries.

The report by Andrea Rigoni (Italy, ALDE), approved by the committee, examines the ways in which migrants can be subjected to violence and its various forms, such as physical violence, trafficking, violence in immigration detention centres, exploitation in the labour market, hate crimes and violence against LGBT migrants. Parliamentarians are very concerned about women and child migrants, who are particularly vulnerable to different forms of violence and abuse, including sexual violence, especially in detention centres.

In his report, Mr Rigoni also provides examples of violence against migrants in certain Council of Europe member states, including France, Germany, Greece, Italy, the Russian Federation and Turkey.

According to the committee, the perpetrators of violence against migrants must be prosecuted. Governments must amend their legislation to ensure that irregular migration is not considered a criminal offence. Lastly, employers who commit violent or illegal acts against migrants, including failure to pay wages or unlawful dismissal, should also be punished, concluded the committee.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 16-03-29:

European policy is driving refugees to more dangerous routes across the Med till sidans topp

Heaven Crawley, Coventry University and Nando Sigona, University of Birmingham

It is estimated that in 2015, more than a million people crossed the Mediterranean to Europe in search of safety and a better life. 3,770 are known to have died trying to make this journey during the same period. This so-called "migration crisis" is the largest humanitarian disaster to face Europe since the end of World War II.

That's why we've been working to examine the conditions underpinning this recent migration across, and loss of life in, the Mediterranean.

Our first research brief , based on interviews with 600 people, including 500 refugees, shines a light on the reasons why so many risk everything on the dangerous sea crossing. It also offers an insight into why the EU response has been so ineffective.

One of the main problems with the current approach to this crisis is the assumption that refugees and migrants are drawn towards particular countries because they offer employment, welfare, education or housing. This ignores the fact that in 2015 over 90% of those arriving by sea in Greece came from the world's top-ten refugee producing countries, 56% from Syria. The 'migration crisis' is in fact a crisis of refugee protection.

Of course those who have lost everything want to live somewhere they can rebuild their lives. But the assumption that people are drawn to particular countries presupposes that people know and understand the nuances of asylum policy and practice across a wide range of countries before arriving in the EU.

It is clear from speaking with refugees that those on the move have only partial information about these matters. Decisions about where to go are made ad hoc along the way. More often than not they are based on variables and opportunities that arise on the journey or are communicated to them by agents and smugglers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Refugees Deeply 16-03-23:

Higher risk of psychosis among refugees till sidans topp

A study published in the British Medical Journal has found that refugees in Sweden have a substantially higher risk of schizophrenia and nonaffective psychotic disorders than other migrants. We spoke with the study's lead author, Anna-Clara Hollander of Sweden's Karolinska Institute

A newly published study, conducted by the Karolinska Institute and University College London (UCL), analyzed health data from more than 1.3 million people in Sweden. It found that refugees are on average 66 percent more likely than other migrants to develop nonaffective psychotic disorders such as schizophrenia.

The study drew on refugee records dating back to 1998. Although Sweden's reputation as one of the most welcoming countries to refugees took a hit in January - when the government announced it would deport 60,000 to 80,000 rejected asylum seekers - the study could shape the way refugees access mental health services in Scandinavia and other parts of Europe. We spoke with the report's lead author to learn more.

Refugees Deeply: Why did you decide to launch the study?

Anna-Clara Hollander: On a per capita basis, Sweden has granted more refugee applications than any other high-income country and in 2011, refugees made up 12 percent of the country's immigrant population. It's been known for some time that migrants in general have a higher risk of schizophrenia and other kinds of nonaffective psychosis. In the beginning, the studies weren't very big, but it's now something that has been tested several times. It's been seen everywhere, from Norway to the U.S., and from the Caribbean to the U.K. Historically, one hypothesis was that nonaffective psychoses can be triggered by traumatic experiences. If true, then migrants and refugees would of course have an increased risk. We decided to test it.

Refugees Deeply: What were the key findings?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Till studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-03-26:

Region Gävleborg satsar på kulturkompetens: Syriska konstnärer får ateljé i Hudiksvall till sidans topp

Region Gävleborg satsar på kultur för integration. Genom ett nytt projekt i Hudiksvall tas kompetensen hos nyanlända konstnärer och kreatörer tillvara. Ett nytt konstcentrum ska bli mötesplats för olika kulturer.I integrationsdebatten talas det mycket om att försöka ta vara på den kompetens som vårdutbildade och tekniskt kunniga flyktingar har med sig till Sverige. Men det kommer också kulturarbetare med annat kreativt kunnande.

I höstas avsatte regionen en halv miljon kronor som skulle gå till kulturprojekt för asylsökande och nya invånare från andra länder. Nästan 70 ansökningar kom in och totalt ansöktes det om tre miljoner kronor.

I samband med det hade det unga konstnärsparet Majd Sarminey och Nagham Alrabiy presenterat en idé för Hudiksvalls kommuns kulturutvecklare Gunilla Nybom. Hon såg att det fanns en möjlighet att få finansiering genom regionens bidrag.

- Jag kom precis hem från en semester när jag fick veta att Region Gävleborg utlyst pengarna. Det var snabba puckar, vi hade bara två dagar på oss att söka pengarna, säger Gunilla Nybom.

De 40 000 kronor som konstnärerna har fått av regionen har gått till material och att ställa i ordning den ateljé som de nu börjat jobba i. Ateljén ligger i det gamla postkontoret på Storgatan och är sponsrad av det kommunala bostadsbolaget Hudiksvallsbostäder fram till maj i år.

Majd Sarminey och Nagham Alrabiy berättar om vad som är målet för projektet.

- Vi tänker oss att det ska bli ett konstcentrum där konstnärer och konstintresserade i Hudiksvall ska kunna träffas och skapa tillsammans. Människor som har flytt, som ensamkommande barn, ska kunna komma dit och måla, säger Majd Sarminey.

- Konsten kan också hjälpa människor som är på flykt att uttrycka sin sorg och smärta, säger Nagham Alrabiy

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 16-04-05:

Borlänges bussar vaktas - av somaliska pensionärer till sidans topp

Stök och bus. Så har det sett ut på flera busslinjer i Borlänge. Nu ska pensionärer från somaliska PRO lösa problemen.

Det har sedan i höstas varit stökigt på flera busslinjer i Borlänge. Särskilt stökig har linje 3 varit som går sträckan Jakobsgårdarna-centrum-Kvarnsvedens pappersbruk.

För att komma tillrätta med problemen valde Dalatrafik först att hyra in vaktbolag som åkte med bussarna på den aktuella linjen. Men nu har det avtalet sagts upp.

Istället ska bussvärdar sättas in.

Noterar vad som händer

Värdarna kommer från somaliska PRO som ska åka med på bussarna i samband med att skolbarn och ungdomar ska till och från skolan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västgöta-Bladet 16-03-27:

Abeer Taha ger röst åt flyktingarna till sidans topp

Hon flydde kriget i Syrien för sina döttrars skull.

I dag lever Abeer Taha i trygghet i Sverige och vill ge en röst åt de flyktingar som ingen har.

- Ge dem en chans, uppmanar hon.

Hennes bror kidnappades, torterades och dödades i ett försök att pressa familjen på pengar. När hennes två döttrar också utsattes för kidnappningsförsök valde Abeer Taha och hennes man att fly Syrien och kriget där tillsammans med sina tre barn.

- Vi bestämde oss för att lämna allt. Jag tänkte, hellre att vi dör alla fem tillsammans, än att jag förlorar mina barn, berättar hon.

De åkte med båt över Medelhavet, sedan tog de sig genom Europa, ibland till fots. Resan tog 45 dagar och de tvingades stundtals sova utomhus vid vägkanten, de var ofta hungriga och frös.

- När vi kom till Sverige hade jag ingenting annat än kläderna jag gick i. Jag är så tacksam för Else-Marie som gav mig kläder och kramade mig och för Karin som var med mig när jag blev sjuk.

Snabb anpassning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-03-28:

Invandrade forskare jobbar med annat till sidans topp

Många forskare och högutbildade finns bland de utrikesfödda som har jobb med låga utbildningskrav, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

35.000 invandrare jobbar som städare, visar SCB:s senaste yrkesstatistik.

Bland invandrade kvinnor är undersköterska det vanligaste jobbet, medan lager- och terminalarbete är vanligast bland invandrarmän.

Samtidigt visar statistiken att många är överkvalificerade för sina jobb. Av de invandrare som har jobb som bara kräver en kortare utbildning eller introduktion har 11 procent en lång eftergymnasial utbildning eller en forskarutbildning. Motsvarande siffra för personer födda i Sverige är 3 procent.

Sverige sticker ut

Fenomenet är inget nytt, enligt Olof Åslund, generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och forskare inom invandring och arbetsmarknad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 16-04-06:

Nej till motioner om asylpolitik, medborgarskap, anhörig- och arbetskraftsinvandring till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner om migration och asylpolitik

I betänkandet behandlar utskottet motionsyrkanden om migration och asylfrågor från allmänna motionstiden 2015/16 samt motionsyrkanden i en motion väckt med anledning av en händelse av större vikt. Motionerna tar bl.a. upp frågor om migrations- och flyktingpolitik, det gemensamma europeiska asylsystemet och därmed relaterade frågor, könsrelaterad förföljelse, mottagande av asylsökande, handläggningen hos Migrationsverket, avvisning, utvisning, verkställighet, förvar och visering.

En förteckning över behandlade förslag finns i bilagan.

Riksdagen sa nej till förslagen med hänvisning till bland annat gällande rätt och pågående arbete.

Vid samma tillfälle sa riksdagen nej till motioner om medborgarskap samt anhörig- och arbetskaftsinvandring. De rörde bland annat Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för anhöriga, försörjningskrav samt uppskjuten invandringsprövning. Andra motioner handlar om hur utländsk arbetskraft ska kunna attraheras, arbetsmarknadsprövning, bindande arbetserbjudanden och kontroller, EU-blåkort samt sanktioner och straff.

Riksdagen avslog i enlighet med utskottets förslag samtliga motioner.

Socialförsäkringsutskottet betänkande SfU 14 om asylpolitik med förslagen, utskottets ställningstagande och reservationer (Extern länk)

Betänkande SfU 11 om svenskt medborgarskap (Extern länk)

Betänkande SfU 15 om anhörig- och arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledarkrönika 16-03-30:

Lars Calmfors: Dags för volymkommission till sidans topp

Invandringens storlek och sammansättning har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Därför behövs en öppen och tydlig diskussion om volymer.

Flyktinginvandringen har varit den helt överskuggande politiska frågan det senaste halvåret. På kort tid har Sverige gått från Europas mest generösa flyktingpolitik till en mycket restriktiv sådan.

Det är ett understatement att säga att den tidigare diskussionen om flyktinginvandringen haft stora brister. Å ena sidan har Sverigedemokraternas argumentation karakteriserats av våldsamma överdrifter. Å andra sidan har det varit tabu att diskutera "volymer". Att göra det explicit är fortfarande känsligt trots besluten om att radikalt skära ner inflödet av flyktingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-03-31:

Asylrätten är ingen nådegåva till sidans topp

Petter Larsson

Det som förändrats sedan andra världskriget är flyktingarnas ursprung

Asylrätten måste avskaffas. I stället ska en speciell volymkommission i gammal god svensk samarbetsanda sätta ett tak på hur stor invandring Sverige ska ha.

Det föreslår ekonomen Lars Calmfors, i en artikel i Dagens Nyheter (30 mars). Därmed tar denne mäktige opinionsbildare, som haft maktens öron i årtionden, ett kliv till höger om Sverigedemokraterna, som faktiskt aldrig öppet förespråkat att Sverige skulle lämna FN:s flyktingkonvention.

Calmfors argument är de gamla vanliga: flyktingarna kostar för mycket, de för med sig kriminalitet och dåliga skolresultat, de har en unken kvinnosyn och är för religiösa. Därför får de inte bli för många.

Vi tar de principiella invändningarna först. Ett tak innebär att asylrätten upphör att vara en individuell rättighet och förvandlas till nådegåva som staterna enligt eget godtycke kan bevilja eller ej. Det är en så dramatisk tanke i ett liberalt samhälle att det är svårt att tro att Calmfors tänkt den till slut. Skulle han resonera likadant likadant om andra rättigheter?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-04-02:

Sverige bygger murar - och vi har fått nog! till sidans topp

47 kända svenskar i protest mot regeringens nya flyktingpolitik

En far flyr med sin treåriga son som enda familj kvar i livet. "Vart är vi på väg?" frågar sonen ihärdigt. När de kommer till hamnen i den turkiska fiskebyn får mannen veta att kvinnor och barn åker med en båt och män med en annan. Pojken tas ifrån honom och han knuffas ombord på en båt. Mörkret på Egeiska havet omsluter dem och snart hörs inte längre pojkens skrik. Pappan kommer i land, men inget spår av den andra båten syns.

Det är inte bara döden, utan framförallt livet i samhällen där människors mörkaste krafter tillåts styra, som nu gjort att vi står inför ett ovanligt stort flyktingmottagande. Halshuggningar, systematiska våldtäkter, gatustrider mitt bland civila, sönderbombade städer, ja, listan kan göras lång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-04-05:

SD:s skrämselretorik blev Löfvens politik till sidans topp

22 socialdemokrater: Regeringen måste backa från nya asylförslagen

Under 2015 förändrades Sverige i grunden. Efter att först ha avfärdat borgerlighetens och SD:s skrämselretorik valde regeringen under hösten att ansluta sig till den skeva beskrivningen av Sverige som ett land i kris.

Man slutade prata om desperata människors lidande, och reducerade dem till siffror. Denna avhumaniserande retorik började sedan omsättas i praktik, där id-tvång infördes i syfte att minska antalet människor som kan söka asyl i Sverige.

Under våren har riksdagen att ta ställning till ytterligare förslag, åtgärder som förväntas avskräcka även flyktingar med id-handlingar genom att försvåra livet för de som söker och beviljas asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-04-03:

MP vill se FN-konferens om asylrätten till sidans topp

Sverige borde ta initiativ till en FN-konferens om den hotade asylrätten, det anser Miljöpartiet, samtidigt som EU, med den svenska regeringens stöd, börjar sända tillbaka personer som försökt fly till EU.

- Det har inte varit så pass många människor på flykt sen andra världskriget. Samtidigt ser vi hur det internationella samfundet brister i hanteringen och mottagandet av flyktingar, säger Maria Ferm.

Exempel på problem med hur asylrätten hanteras är Österrikes beslut att sätta tak för hur många flyktingar som kan tas emot, liksom EU:s uppgörelse med Turkiet om att skicka tillbaka personer som försöker fly till EU, enligt Maria Ferm. På grund av sådana här problem behövs alltså en FN-konferens om asylrätten och hur den kan utvecklas.

Hur en konferens ska utformas, är för tidigt att säga enligt Maria Ferm. Till att börja med måste Miljöpartiet få regeringspartnern Socialdemokraterna att ställa sig bakom förslaget och sedan söka internationellt stöd för det.

Maria Ferm ser ingen motsättning mellan att Miljöpartiet föreslår en konferens om asylrätten samtidigt som partiet i den svenska regeringen ställer sig bakom det ifrågasatta avtalet mellan EU och Turkiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Anna-Karin Johansson blogg 16-04-05:

Vem behöver andrum? till sidans topp

Plötsligt kommer de inte mer, de unga afghanska asylsökande. De är som bortraderade från båtarna, bussarna, tågen. För ett halvår sedan var de tusentals varje månad. Under mars kom en handfull till Sverige, den lägsta siffran på många år.

Men nu har det tagit stopp, nästan totalstopp. "Vi har fått andrum", sägs det.

Ett av de rikaste länderna i världen har alltså fått "andrum" från denna grupp asylsökande från ett av världens fattigaste, mest våldsamma länder. Ett land som nästan ingen svensk ens skulle drömma om att våga besöka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 16-03-30:

Alla kan inte gå vid första slaget till sidans topp

Tillfälliga uppehållstillstånd gör det svårt för utländska kvinnor i Sverige att lämna våldsamma relationer. Därför måste tvåårsregeln ändras, skriver Johanna Palmström.

Favoriträtt, tandborstsfärg och gemensamma minnen är några av de saker som fransmannen Georges och amerikanskan Brontë i filmen "Gifta på låtsas" från 1990 pluggar in för att övertyga misstänksamma amerikanska myndigheter om att deras äktenskap är äkta.

Filmen är till skillnad från många andra berättelser om kärlek och migration en romantisk komedi. Huvudpersonernas fejkade relation granskas visserligen i jakt på skenäktenskap, men uppfattas inte som otrolig i sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 16-03-18:

"Nyanlända måste kunna få resa kollektivt" till sidans topp

För många asylsökande och nyanlända är det omöjligt att delta i språkundervisning eller något annat i samhället, eftersom de inte har råd att köpa biljett till pendeltåg eller buss. Vi vädjar till SL att göra verklig skillnad för integrationen, skriver flera volontärer gemensamt.

De flesta är överens om att vi måste underlätta integrationen av alla som kommit till Sverige för att söka skydd. Just nu debatteras det flitigt om hur integration och etablering bäst uppnås. De flesta är dock överens om att det är avgörande att nyanlända snabbt lär sig svenska och blir del av det svenska samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-03-27:

Hur påverkas hoppet när dörrarna stängs? till sidans topp

Nadja Gürsoy skrev:

Det sägs att det sista som lämnar människan är hoppet och att hoppet är det som krävs för att en människa ska orka gå igenom en förändring oavsett hur omvälvande förändringen är. Hur blir det då som människa att gå igenom krig och död och samtidigt för var dag som går också se hur dörrar stängs, dörrar till ett hopp, dörrar som människor som faktiskt har det bra och tryggt har makten över? Hur påverkas hoppet, hur påverkas framtidstron?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Helsingborgs Dagblad 16-03-20:

Reinfeldts nya brandtal om flyktingar till sidans topp

- Hur var det att fira jul i kollaps? Brann granen? Tog maten slut? Ramlade huset ihop?

Det frågar sig Reinfeldt ironiskt när han jämför klagomål om läget i Sverige med flyktingarnas utsatta situation.

Sedan Anna Kinberg Batra tog över som partiledare har Moderaterna ändrat sin öppenhjärtliga inställning till flyktingmottagandet. Men Fredrik Reinfeldt, som avgick efter M:s valförlust 2014, står fast vid sin övertygelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 16-03-27:

Eva-Lotta Hultén: Nej, alla åsikter måste inte respekteras till sidans topp

Minns ni den gamla Lorrysketchen Vi har ingen lokal? Nisse Botcho Näslund (Johan Ulvesson) intervjuas om ungdomsproblemen i Trondböle.

Reportern: Nu ger ni er ju på pensionärer, handikappade och småbarn. Det är ju folk som inte kan försvara sig.

Nisse Botcho Näslund: Aeeh, ... vi har ju ingen lokal!

Reportern: Kan ni inte göra ett försök att bättra er?

Bocho: Naeh! Vad fan, vi har ju ingen lokal!

Hans svar på allt, inklusive varför de brände ner sin förra lokal, är "Vi har ju ingen lokal".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-04-04:

Envisa, kreativa och modiga ungdomar! till sidans topp

Marie Runnström skrev:

Jag är lärare i svenska som andraspråk i Lomma kommun och skriver med anledning av att jag läst inlägg som publicerats på kommunens kommunikationsforum Lukas. De ensamkommande ungdomar som kommit som flyktingar utmålas där som någon sorts monster.

Inläggen gör mig chockad, förvånad, ledsen och arg. I mitt arbete som lärare har jag daglig kontakt med 22 av de 65 ensamkommande som bor i Lomma kommun, och jag kan inte applicera någon av de framförda farhågorna på någon av mina elever.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nationella sekreteriatet för genusforskning 16-03-30:

Flyktingsituation påverkar bilden av ensamkommande till sidans topp

Att icke-vita män skildras som förövare från patriarkala kulturer är inget nytt. Fenomenet att sexualisera den rasifierade mannen är från början en kolonial företeelse. Men varför hamnade fokus på ensamkommande just denna vinter och hur påverkar debatten flyktingpojkarna?

De senaste månaderna har den offentliga debatten handlat mycket om flyktingfrågan och inte minst de ensamkommande flyktingpojkarna. De har anklagats för att sexuellt trakassera tjejer i offentliga rum och målats upp som förövare. Hur ser då de ensamkommande själva på debatten?

Paula Aracena är en av forskarna vid institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola som under två års tid följer tjugofem unga ensamkommande i projektet "Ensamkommande" flyktingbarn: Aktörskap och nätverk i en hypersammansatt värld". Paula Aracena menar att det skett en kraftig svängning i synen på gruppen bara det senaste året. Tidigare var ensamkommande ganska skonade från rasism.

- De har framförallt setts som offer, drabbade av posttraumatisk stress. Men den senaste tiden har det skett en förändring, de har misstänkliggjorts och blivit "vanliga invandrarmän" i folks ögon, säger hon.

Hon menar att debatten gjort situationen svårare för gruppen. Många undviker att berätta att de är ensamkommande, eller att de kommer från Afghanistan, när de möter nya människor.

- Tidigare har de inte behövt utesluta sin historia och att de lyckats ta sig till Europa på egen hand. Nu är detta något de helt måste dölja, säger Paula Aracena.

Hon berättar att de intervjuade kämpar hårt för att visa att de kan anpassa sig, integreras och bidra till samhället. Mycket handlar om att vara "normal" och inte bli utpekad som normbrytare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-03-27:

Peter Kadhammar: Kanske är vi för välorganiserade till sidans topp

På Bergsgården i Kopparberg, hemmet för ensamkommande ungdomar, står två goda ting bredvid varandra - och kanske mot varandra.

Å ena sidan finns här 34 ungdomar som spritter av liv och ambition. Några av dem är analfabeter, några tämligen välutbildade (sexårig skola), några verkar i grunden glada och harmoniska, någon är frustrerad och ledsen. De vill framåt.

När jag frågar vad de tänker om framtiden svarar de med en palett av drömmar, planer, vilja.

- Frisör eller tandläkare, säger Fahrad, en 16-årig afghan som har flytt tre gånger i sitt liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledarkrönika 16-03-02:

Det öppna Sverige - inte radikalt för Ica och Volvo till sidans topp

Fredrik Virtanen

Abdullah, eller Abbe som han kallats, har fått jobb hos Ica-Stig i de populära reklamfilmerna. Abbe spelas av Khan Mahmoodzada som flydde från Afghanistan till Sverige 2012 och förefaller - karaktären är inte helt utmejslad än - vara ett ensamkommande flyktingbarn.

Detta gör mig orimligt upplyft.

Kanske för att allt ser så dystert ut. Någonting gick sönder i Sverige i höstas, specifikt när Socialdemokraterna och Miljöpartiet vek ner sig för väljarna och tryckte på stoppknappen, liksom hela EU cyniskt gjort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-03-06:

Ett fackeltåg krossar ingen svensk rasism till sidans topp

Marcus Priftis: Här är nycklarna för att lyckas med antirasistiskt arbete

Rasism har varit erkänt som samhällsproblem under en lång tid, och hotet framstår som större än på länge. Ändå lyser berättelserna om lösningarna med sin frånvaro. Det är därför lätt hänt att en känsla av hopplöshet sprider sig: "Om ingen har gjort något åt saken, måste det bero på att det inte går att göra något!"

Vanmakten är förödande. Men den är inte grundad i verkligheten. Det finns lösningar - i själva verket sjuder Sverige av konkret antirasistiskt arbete. I min nya bok "Från snack till verkstad" har jag gett mig ut för att leta efter lösningarna:

I Kungälv har skolorna genom en strukturerad undervisningsmetod brutit rekryteringen till högerextrema grupper.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 16-04-04:

"Svensk lagstiftning underlättar exploatering av migrantarbetare" till sidans topp

Lagstiftningen om arbetskraftsmigration möjliggör för arbetsgivare att utnyttja migrantarbetare. Vi behöver ny lagstiftning, skriver Niklas Selberg, jurist och forskare i arbetsrätt, Lunds universitet.

I slutet av förra veckan berättade Malmöpolisen om att de ofta blir tipsade av arbetsgivare till papperslösa när det är dags att betala lönen.

I stället för att få ersättning från arbetsgivaren för det arbete som utförts, infångas den papperslösa av polisen för att utvisas. "Det är jättebekvämt för dem med gratis arbetskraft", kommenterade polisen. Detta är tyvärr inget dåligt aprilskämt, utan en följd av de svenska regler som gäller för migrantarbetare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Politism.se 16-04-06: Papperslösa fast i en modern form av slaveri (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 16-03-29:

Ena motståndet mot regeringens flyktingpolitik till sidans topp

Lisa Pelling

Flera partier är splittrade och stenhård debatt är att vänta. Om motståndet enas kan de värsta delarna av lagförslaget stoppas.

Regeringens förslag till ny flyktingpolitik har - med rätta - fått massiv kritik.

Syftet med lagförslaget är under tre år "anpassa asylreglerna till miniminivån i EU för att fler ska välja att söka asyl i andra EU-länder".

Regeringen föreslår att enbart kvotflyktingar ska få permanenta uppehållstillstånd, alla andra tillfälliga. Flyktingar ska få treåriga tillstånd. Om de inte lämnar in en komplett ansökan om familjeåterförening inom tre månader måste de uppfylla ett strängt försörjningskrav för att familjen ska få resa till Sverige. Krav som enligt Röda Korset för många i praktiken är omöjliga att uppfylla.

Människor som får skydd i Sverige som alternativt skyddsbehövande (ungefär två tredjedelar av dem som får skydd här), får uppehållstillstånd som ska förnyas var tolfte månad, en gång varje läsår, och ingen rätt till familjeåterförening. Alls.

Den nya politiken skulle sätta årtionden av humanitära landvinningar på undantag, och Sverige skulle gå från att vara föregångsland till att bidra till "race to the bottom" inom EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-04-07:

Är det verkligen så ni ska behandla ert partiprogram? till sidans topp

Anna Ryan Bengtsson skrev:

Inledningen till Socialdemokraternas partiprogram från 2013 beskriver följande:

"Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra. När socialdemokratin växte fram levde många människor fortfarande i föreställningen att tillvaron avgjordes av ödet eller av en oåtkomlig högre makt. Människan kunde själv inte göra särskilt mycket för att ändra villkoren. Arbetarrörelsens främsta uppgift blev att visa att orättvisorna och den sociala misären hade att göra med brister i samhällets organisation, och att denna organisation inte var given. Människorna kan ta makten."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 16-03-31:

Stipendium till studenter och ny FARR-styrelse till sidans topp

FARR:s kursdag som hölls i Malmö den 19 mars i samarbete med Asylgruppen, började svart med nyheterna om uppgörelsen med Turkiet, ännu ett av EU-ländernas alla försök att stoppa asylsökande. Men det hindrade inte deltagarna från att fördjupa sig i konstruktiva diskussioner om fortsatt kamp för asylrätten och strategier för framtiden.

Dagen inleddes av FARR:s ordförande Sanna Vestin, som gjorde en snabb koppling mellan avtalet med Turkiet och vad som hänt i Sverige och andra EU-länder under hösten och den tillfälliga asyllag som ligger på den svenska riksdagens bord. Hon berättade om hur Folkkampanj för Asylrätt bildades och läget nu. Förmiddagspasset ägnades sedan just åt Folkkampanj för Asylrätt. Aktiva från Malmö och Göteborg delgav sina erfarenheter.

Omid Mahmoudi från Ensamkommandes Förbund talade både om integrationsaktiviteter i Sverige, utbildning för flickor i Afghanistan och om den livsfarliga vägen till Europa.

Efter lunch vidtog utbildningsdelen. Advokat Ignacio Vita informerade om regeringens förlag till ny tillfällig asyllag - den som Folkkampanj för Asylrätt samlar in namn emot. Den engagerade publiken avbröt med frågor ideligen, men Ignacio behöll lugnet och hann med alla paragraferna.

Michael Williams, FARR:s vice ordförande, talade därefter om EU:s asylpolitik och de lagändringar som genomförts i olika länder den senaste tiden. Mot slutet gick han också igenom avtalet med Turkiet, en rykande färsk del av föredraget eftersom avtalet blev klart kvällen före. Hans slutsats var att löftet om asylprövning i Grekland inte är mycket värt, eftersom Grekland samtidigt deklarerat Turkiet som ett säkert land dit i princip var och en kan återsändas utan prövning i sak.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ABF Stockholm 2016:

9 april, Stockholm: Samling för antirasism till sidans topp

ABF-huset Sveavägen 41, kl 12 - 16. Folkkampanj för asylrätt bidrar med programpunkten Refugee Stories kl.12-12.45, och förhoppningsvis även med bokbord och namnlistor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kontrapunkt 2016:

10 april, Malmö: Utbildningsdag Asylrådgivning till sidans topp

Vi håller på att utveckla arbetet med asylrådgivning till nyanlända, asylsökande och papperslösa.

Vill du bli en del av gruppen med asylrådgivare eller asylrådgivningstolkar?

Du behöver inte ha förkunskaper inom juridik eller asylrådgivning för att bli en del av vår grupp. Vi ska bygga upp gruppen från grunden och lära oss tillsammans med hjälp av jurister och erfarna asylrådgivare som vill dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tips.

+ Du måste ha ett starkt intresse av ämnet och vara beredd att ta till dig rätt kunskap samt tillsammans med rådgivningsgruppen hålla dig uppdaterad med lagtexter och domstolsbeslut.

+ Du ska ha möjlighet att regelbundet ge rådgivning på Kontrapunkt - minst två gånger per månad.

+ Det är av stor fördel om du talar ett språk som arabiska, farsi/dari, tigrinja, somali, kurdiska, ryska, franska etcetera.

Som första steg går du vår workshop söndagen den 10 april kl.10-14 (inklusive lunch) på Kontrapunkt. Vi har bjudit människor från olika grupper som ska ge oss nödvändig grundkunskap. Efter det får du gå minst två gånger bredvid en mer erfaren asylrådgivare och därefter kommer rådgivningen alltid att ges i grupp om två - hur ofta bestäms efter behov.

Läs mer (Extern länk)

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Studieförbundet, Scenkonst Östergötland 2016:

21 april, Norrköping: Refugee Story - premiär till sidans topp

Cnema, Kungsgatan 56

Rekommenderas från 12 år.

En grupp asylsökande boende på flyktingförläggningar i Ödeshög, har tillsammans med Ödeshögs Kulturskola skapat en känslosam och ordlös föreställning som berättas med hjälp av dans och film. Föreställningen handlar om deras egen flykt från krigsdrabbade länder till Sverige. På ett gripande sätt visar de varför de lämnade allt!

Handlingen tar sin början i en by där familjer lever ett lugnt och harmoniskt liv. Situationen ändras drastiskt en dag då bomberna faller och dödar alla i byn förutom en far och hans dotter. Publiken får möta maktlöshet, desperation och våndan i att behöva välja mellan att stanna kvar och dö eller att trotsa farorna och riskera att drunkna i havet på flykten till ett tryggare Europa.

Manus: Eslam Al Hamdan,

Föreställningen är baserad på Eslams egna upplevelser.

Regi och Koreografi: Eslam Al Hamdan, Liselotte Sabel Gustafsson och Julia Tegnebo

Film och Foto: Amjad Alassadi

Medverkande: Flyktingar boende på Vida Vätten och Nattviol i Ödeshög och elever från kulturskolan i Ödeshög.

Läs mer (Extern länk)

Biljetter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Astrid Lindgren Memorial Award 16-03-18:

30,000 books by Astrid Lindgren and Gunilla Bergström to refugee children in Sweden till sidans topp

Good news from copyright company Saltkråkan:

From March 9, 30 000 copies of Astrid Lindgren's The Red Bird and Gunilla Bergström's Good Night, Alfie Atkins in Arabic will be distributed to children who have come to Sweden as refugees from war and disaster. The project has been initiated by Saltkråkan AB, the copyright company run by Astrid Lindgren's family, and the children's book publishing company Rabén & Sjögren. It is a collaborative venture with the Migration Agency and Save the Children.

The initiative for the project comes from Marit Törnqvist, the illustrator of Astrid Lindgren's book, The Red Bird. The idea was born when she visited an asylum accommodation complex, having brought with her a copy of this book translated into Arabic. The reactions from grownups and children were immediate - they turned the pages, read, pointed and laughed. She felt that all Arabic speaking children should be given a copy of The Red Bird, in their own language, as a welcome present.

"The Red Bird is very symbolic story, and my strong desire is that Sweden will be a Sunnymead for the children who come here", says Marit Törnqvist.

Gunilla Bergström's picture book Good Night, Alfie Atkins is also being distributed through this unique collaborative venture. This will be done with the help of the Migration Agency, and Save the Children will be distributing the books as a part of their activities among the children.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verbal Förlag 2016:

Flyktingfängelser - En antologi om migrationsverkets förvar till sidans topp

Det här är en antologi om nio mer eller mindre oansenliga byggnader runtom i landet och de personer som sitter inlåsta däri. Det är också en uppmaning till kamp mot förvarens bärande idé - att det är riktigt att spärra in människor som sökt men nekats en tryggare tillvaro i Sverige.

Idén till den här antologin föddes i en frustration över avsaknaden av kunskap om vad Migrationsverkets förvar är. Varje gång vi som aktivister förde det på tal blev reaktionen densamma. Va?! Vad är förvar? Är det verkligen sant? Vad har de gjort för att hamna där? Det är ingen konstig reaktion. Med tanke på de höga murarna, förstärkta fönstren och poliseskorterna är det förståeligt att utomstående antar att de som låsts in på förvar har dömts för något brott. Det tar tid att övertyga oinsatta att det enda de förvarstagna har gjort är att ha sökt asyl och fått avslag. Förvarens blotta existens skaver mot den svenska självbilden och är svår att ta in.

Till slut började all den här okunskapen att bli tröttsam. Varför vet ingen någonting om förvar? Det enkla svaret är att förvarstagna generellt sett har begränsade möjligheter att göra sina röster hörda. De är mer eller mindre nya i Sverige och dessutom inlåsta. Som aktivister med mer eller mindre förankring i Sverige har vi långt större möjligheter att nå ut och därmed ett ansvar att agera megafon åt de som tystats. Det är också en demokratisk fråga. Om vi ska kunna utmana rådande ordning måste vi först ta reda på vad den ordningen betyder.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen Geo 16-03-23:

8-åriga flickans gripande teckningar om flykten från IS till sidans topp

Shaharzad Hassan flydde med familjen från Aleppo i Syrien. Från sitt tält i Idomenis flyktingläger vid Greklands gräns till Makedonien har hon samlat sina minnen i en serie gripande teckningar.

Shaharzad Hassan, 8, flydde den syriska staden Aleppo med sin familj för 18 månader sedan. Den farofyllda vägen har tagit henne till den grekiska gränsstaden Idomeni.

I flyktinglägret på gränsen till Makedonien, som Expressen rapporterar från i flera artiklar, har hon sammanställt sina minnen från flykten till en serie gripande teckningar i ett spiralblock.

Med sina färgpennor beskriver Shaharzad med en anmärkningsvärd detaljrikedom avgörande händelser från familjens tid på flykt, skriver Daily Mail.

(...)

Hela artikeln och teckningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-03-17:

Samhällsaktörer samverkar för kunskap om migration till sidans topp

I dag lanseras MIG Talks, en kommunikationssatsning som belyser en av vår tids största samhällsfrågor och som syftar till att främja kunskap om migrationen till Sverige. Över tio aktörer från samhällets olika arenor sluter upp bakom satsningen som genomförs under 2016 på initiativ av Migrationsverket.

MIG Talks genomförs i form av en samtalsserie, kunskapsspridning via olika digitala kanaler samt ett antal olika sidoaktiviteter. Genom satsningen skapas ett forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och samhällsaktörer inom media, kultur, idrott, offentlig sektor och civilsamhälle. De medverkande kan därigenom få nya uppslag och ingångar för att stödja utvecklingen av egna idéer eller arbetssätt. Det gemensamma målet är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Migtalks webbsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-06-06:

Artikel 14 om Andrum till sidans topp

Flyktingpolitiken befinner sig i ett speciellt läge. När antalet personer i behov av skydd är rekordstort tycker regeringen att det är dags att ta en paus. "Sverige behöver ett andrum" sa statsministern på den redan historiska presskonferensen i höstas. Samma ord används i förslaget till en tillfällig lag. "För att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande krävs nu att antalet personer som söker asyl i Sverige minskar." Vad innebär det för asylrätten? Vad innebär det för alla oss som berörs?

Om detta handlar senaste numret av Artikel 14, Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift. Tidningen rymmer även andra aktuella frågor som överföringarna till Ungern. Dessutom dikter, recensioner och så många fina bilder.

Artikel 14:s nya hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.