ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 15 mars 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 16-03-03:

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 10 mars till den 8 april.

I dag, torsdagen den 3 mars, har regeringen beslutat att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare från den 10 mars till och med den 8 april. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

- Europa har inte klarat av uppgiften att upprätthålla sina yttre gränser. Tills vi kan se en gemensam europeisk lösning tvingas Sverige att arbeta med kortsiktiga nationella åtgärder. De inre gränskontrollerna ger oss fortsatt bättre kontroll över vilka som kommer in i landet och möjlighet att upprätthålla den allmänna ordningen och inre säkerheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 8 april fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Läs mer (Extern länk)

Riksdagen 16-03-01: Interpellation av Mats Persson (L): Id-kontroller (Extern länk)

Riksdagsdebatt med svar av Statsrådet Anna Johansson (S) (Extern länk)

Sydsvenskan 16-03-04: Allt fler pendlare sviker brotågen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-03-10:

Migrationsverket pekar på konsekvenser för individen i lagrådsremissen till sidans topp

I valet mellan humanitära aspekter och en möjlig minskning av antalet asylsökande i Sverige, så framstår den föreslagna lagändringen som oproportionerlig. Det menar Migrationsverket i sitt remissvar för lagen om att begränsa möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige.

? Lagförslaget har utarbetats under kort tid, därför är det bra att vi får lämna våra synpunkter i remissvaret. Men i förlängningen är det givetvis ett politiskt beslut om man väljer att ta hänsyn till synpunkterna eller inte, säger generaldirektör Anders Danielsson.

I remissvaret framhålls övrigt skyddsbehövande som en grupp som skulle påverkas avsevärt av lagändringen. De utgör idag en marginell andel av de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige, men det handlar ändå om människor som idag anses ha ett skyddsbehov. Enligt lagförslaget skulle de fråntas rätten till skydd och utvisas trots risker om övergrepp i hemlandet.

Även personer med synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter som skäl skulle enligt lagförslaget inte ha rätt att stanna i Sverige. Det kan exempelvis vara barn som fått uppehållstillstånd till följd av allvarliga sjukdomstillstånd. Enligt lagförslaget ska man kunna bevilja uppehållstillstånd om det anses bryta mot Sveriges internationella förpliktelser att utvisa dessa personer. Vad som avses med internationella förpliktelser är däremot oklart, vilket riskerar att leda till en godtycklig och rättsosäker prövning av dessa ärenden.

Således avstyrker Migrationsverket förslaget i de delar som avser ändringar gällande övriga skyddsbehövande och synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

(...)

Artikeln med länk till Migrationsverkets remissvar (Extern länk)

Se även:

Remissvar från kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) (Extern länk)

Remissvar från förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstol) (Extern länk)

Remissvar från förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstol) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-03-10:

UNHCR observations on the proposal of the possibility to obtain a residence permit till sidans topp

Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for Northern Europe on the draft law proposal on restrictions of the possibility to obtain a residence permit in Sweden ("Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - utkast till lagrådsremiss")

(...)

11.Regarding the proposed restrictions, UNHCR is particularly concerned about the signal they will send to other States, especially the major refugee hosting countries in the world, and European States that need to strengthen their asylum and integration capacity in order to receive higher numbers of refugees, including those in the close vicinity of Sweden. UNHCR considers that there is a risk that, contrary to what the Government hopes to achieve, the proposed measures may contribute to other States' introduction of similar restrictions. The proposed measures, in particular when coupled with the earlier measures on ID controls and carrier sanctions,16 could reduce asylum-seekers' access to territory and procedures in Europe, resulting in persons in need of international protection being forced to undertake life-threatening journeys in order to exercise their right to seek asylum.

(...)

Hela yttrandet (Extern länk)

CEDAW 16-03-05: Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Sweden /Se punkt 10 om remissen/ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-03-10:

FARR:s svar om tillfälliga lagen: Direkt stötande till sidans topp

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, har idag avlämnat sitt svar på regeringens remiss om en tillfällig lag som ska begränsa möljigheterna till uppehållstillstånd i Sverige. FARR anser att förslaget i sin helhet är oacceptabelt och direkt stötande i flera avseenden.

Inskränkningarna av familjeåterförening får till konsekvens att familjer ställs inför alternativen att splittras för oöverskådlig tid, att barn lämnas i krig och misär, eller att alla familjemedlemmar inklusive barnen måste ge sig ut på livsfarliga resor för att få skydd. Det handlar inte bara om större eller mindre olägenheter utan om att fler människor, fler barn, kommer att dö.

Inskränkningarna av möjligheten till permanent uppehållstillstånd innebär att anställningsbarhet - inte skyddsbehov - kommer att avgöra vem som får permanent skydd och vem som får återförenas med sin familj. Detta motverkar integrationspolitiken och diskriminerar ungdomar, äldre och arbetsoförmögna. Det utgör dessutom ett uppseendeväckande brott mot asylrättsliga principer.

De sammantagna förslagen drabbar barn extra hårt. De föreslagna inskränkningarna försätter genom sin absoluta karaktär beslutsfattare i en situation där de inte har möjlighet att väga in barnets bästa. De strider mot barnkonventionens anda och bokstav.

Förslaget saknar annan motivering än att antalet asylsökande ska minska. Sveriges asylmottagande ska alltså bli avskräckande. Det torde vara första gången Sveriges riksdag står inför att anta en lag som ska drabba enskilda, som ska göra situationen outhärdlig eller hopplös för en viss grupp människor.

Om så drastiska förslag ska antas bör det finnas ett ordentlig underlag. Men lagförslaget saknar såväl underlag som konsekvensbedömningar. Inte ens förhållandet till internationella konventioner är utrett.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Läs remissvaret i sin helhet (Extern länk)

RFSL 16-03-10: RFSL starkt kritiskt till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen (Extern länk)

Feministiskt Perspektiv 16-03-10: RFSU: Lagrådsremissen - ett feministiskt bakslag (Extern länk)

Barnombudsmannen blogg 16-03-08: Ett barnfientligt förslag (Extern länk)

Barnombudsmannens remissvar (Extern länk)

Remissvar från barnläkarföreningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 16-03-12:

Massiv kritik från remissinstanserna till sidans topp

Den 10 mars var sista dagen att lämna yttranden om regeringens förslag till tillfällig lag för att begränsa möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få stanna i Sverige.

Alla som yttrat sig, bland dem snart sagt varenda mr-organisation i Sverige, liksom kyrkor, UNHCR, Barnombudsmannen, fackförbund mfl har sågat regeringens förslag. Förutom brotten mot internationell rätt och humanitära hänsyn slår de ner på slarvig lagteknisk konstruktion och bristande konsekvensanalys.

Vanliga påpekanden är att förslaget inte går ihop med barnkonventionen och att EU:s familjeåterföreningsdirektiv inte får tolkas som regeringen gör.

Dessutom kritiseras förslaget hårt av alla domstolar och myndigheter som yttrat sig, och den 11 mars underkändes det på DN Debatt av fyra av socialdemokraternas sidoorganisationer. "Ministern borde ligga sömnlös" kommenterade krönikören Oisín Cantwell i Aftonbladet.

Artikeln med citat och länkar till många av remissvaren (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-03-05: Röda korset: Regeringens förslag ogenomtänkt hafsverk (Extern länk)

SvT Nyheter 16-03-09: Kritik mot skärpt asyllagstiftning: Bryter mot barnkonventionen (Extern länk)

Dagens Arena 16-03-10: 22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik (Extern länk)

Oisin Cantwell i Aftonbladet 16-03-10: Ministern borde ligga sömnlös över sågningarna (Extern länk)

Louise Dane 16-03-15: Konsten att såga ett remissförslag - innehåller länkar till 63 remissvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 16-03-10:

Erik Ullenhag (L) och Fredrik Malm (L): Regeringen kommer att splittra barnfamiljer till sidans topp

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om att de som flytt till Sverige inte ska få återförenas med sina barn.

Förslaget kommer, om det genomförs, leda till fler barn i osäkra båtar över Medelhavet, skriver Erik Ullenhag (L) och Fredrik Malm (L).

Inom kort lägger regeringen förslag om den tuffaste delen av det paket som syftar till att lägga svensk flyktingpolitik på den mest restriktiva nivå som EU tillåter.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om att de som flytt till Sverige inte ska få återförenas med sina barn. Därmed stoppas en av de få lagliga vägarna att ta sig till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-03-11:

S-organisationer: "Föreslagna flyktinglagarna försämrar integrationen" till sidans topp

Regeringsförslaget måste ändras. Regeringen har tydliggjort att den vill göra barnkonventionen till lag, föra en feministisk utrikespolitik och prioritera mänskliga rättigheter. Men regeringens lagförslag för att minska flyktinginvandringen förtar effekten av precis den politiken, skriver företrädare för fyra S-organisationer.

I går, den 10 mars, avslutades en rekordkort remissomgång av regeringens lagförslag för att minska flyktinginvandringen till Sverige. Förslaget är i stora delar rent kontraproduktivt för den migrations- och integrationspolitik vi som socialdemokrater vill driva och motverkar effekten av andra politiska reformer. Kritiken från civilsamhällets remissinstanser har också med rätta varit massiv. Bland annat för de enorma humanitära konsekvenser förslaget förväntas få, både inom och utanför Sveriges gränser.

Vi vill uppmana våra representanter i regeringen att förändra bärande delar av detta förslag, innan det läggs fram i riksdagen. I kombination med saker som det samarbete med Turkiet som EU enades om i veckan ser vi att asylrätten är äventyrad.

I dag beviljar Sverige som huvudregel permanenta uppehållstillstånd till flyktingar och andra skyddsbehövande. Lagförslaget innebär att permanenta uppehållstillstånd inte längre ska vara en möjlighet för de allra flesta som flyr. Första prövningstillfället ska bevilja uppehållstillstånd i tre år och så kallade "alternativt skyddsbehövande", alltså flyktingar som är utsatta för en personlig risk till följd av exempelvis väpnad konflikt som den i Syrien, i ett år. Detta ska sedan omprövas vart tredje respektive varje år med risk för utvisning. Så kallade övriga skyddsbehövande, personer som i dag av andra anledningar bedöms vara i behov av skydd, ska helt undantas rätten till uppehållstillstånd.

Lagen ska visserligen vara tidsbegränsad. Men andra sammanhang har visat att den här typen av försämringar tenderar att bli permanenta. Förslaget riskerar dessutom att få allvarliga konsekvenser även under de tre år som det är tänkt att gälla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 16-03-14: LO kritiska till migrationslagstiftning (Extern länk)

SvT Nyheter 16-03-13: MP sågar regeringens flyktingpolitik (Extern länk)

SvT Nyheter 16-03-12: Pressad socialdemokrati sammanträder i Örebro (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Eko 16-03-14:

Nya anhörigregler tuffast i EU till sidans topp

Det är inte bara Sverige som nu skärper reglerna för anhöriginvandring. De senaste månaderna har land efter land inom EU gjort samma sak. Men de svenska reglerna som väntas träda i kraft i sommar är de mest restriktiva i EU när det gäller syriers och irakiers rätt att återförenas med sina anhöriga. Det visar en jämförelse som Ekot gjort.

I höstas förklarade regeringen att svensk asyllagstiftning ska sänkas till miniminivån i EU. Enligt de nya reglerna så kommer nu bara de som klassas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention att få rätt att återförenas med sina anhöriga. Den rätten får inte avskaffas, enligt EU:s regler.

Men det är få som beviljas flyktingstatus i Sverige jämfört med andra EU-länder, visar Ekots granskning. Bara tio procent av de syrier som fick uppehållstillstånd förra året klassades som flyktingar.

(...)

Hela artikeln med grafik (Extern länk)

Mer debatt om den tillfälliga lagen finns nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-03-02:

Begränsningar i passlagen införs till sidans topp

För att minska missbruket av svenska pass ska begränsningar i passlagen införas från och med april. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Begränsningarna innebär bland annat att svenska medborgare som mest ska kunna få tre pass under en femårsperiod. I dag finns det inte några sådana begränsningar. Förändringen innebär också att giltighetstiden för barnpass förkortas och att ett pass återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas.

Riksdagen tycker dock att samma begränsningar borde gälla för andra resehandlingar som utfärdas i Sverige. Det handlar då om främlingspass som Migrationsverket ger till de flyktingar som inte kan få pass från sitt hemland. Det handlar också om resedokument som Migrationsverket utfärdar till statslösa.

I ett tillkännagivande uppmanas därför regeringen att återkomma med ett förslag om begränsningar för även dessa resehandlingar.

Regeringen uppmanas samtidigt att se över regelverket kring uppehållstillståndskort. Riksdagen anser att en översyn bör göras för att motverka missbruk även här.

Socialförsäkringsutskottets betänkande (Extern länk)

Protokoll från riksdagsdebatten (Extern länk)

Omröstningar och beslut (Extern länk)

Regeringens pressmeddelande 16-03-03: Lagändringar för att motverka missbruk av svenska pass (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet 16-03-11:

Barnkonventionen blir svensk lag till sidans topp

Barnrättighetsutredningen lämnar i detta betänkande förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering, liksom ett antal författningsförslag i övrigt för att stärka barnets rättigheter i svensk lagstiftning.

Förslagen innefattar i huvudsak:

+ Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.

+ Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.

+ Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.

+ En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.

+ Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.

+ Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Bakgrund

(...)

Hela pressmeddelandet med länk till utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-03-03:

Indraget bidrag vid nej ska få fler att lämna Sverige till sidans topp

Rätten till boende och dagersättning ska dras in så snart en asylsökande har fått nej. Det är innebörden i ett förslag som regeringen har klubbat. Syftet är att fler självmant ska lämna Sverige.

- Vi måste se till att de åker hem igen, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Regelskärpningen bygger på den överenskommelse som regeringen och de fyra borgerliga partierna slöt i höstas. På torsdagen tog regeringen beslut om hur de nya bestämmelserna ska se ut, och de skickas nu på remiss till lagrådet.

Åtstramningen tar sikte på dem som är kvar i landet och uppbär dagersättning och kanske också har en plats på ett anläggningsboende, trots att deras asylansökan har avslagits. I dagsläget handlar det om cirka 4?000 personer som skulle förlora ersättningen med de hårdare reglerna. Av dem har 2?000 platser på boende som de skulle förlora.

- Vi behöver de här platserna till andra som är asylsökande och då måste man se till att de som får nej flyttar och åker hem igen, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Redan i dag dras ersättningen in för den som håller sig undan så att en utvisning inte kan ske och Migrationsverket kan sänka ersättningen för dem som på andra sätt motarbetar en utvisning. Att så många som fått avslag ändå finns kvar i systemet i dag visar att en skärpning av lagen behövs, anser Johan Forsell, Moderaternas migrationspolitiske talesperson.

- Uppenbarligen fungerar inte systemet som vi anser att det borde göra. Ska vi nu klara att ge tak över huvudet till den stora grupp som har kommit, då kan vi inte samtidigt ge det till människor som inte har asylskäl. Att man inte längre får den här ersättningen blir ett incitament till att göra det man faktiskt ska, nämligen återvända. Sedan finns det olika tvångsmedel och ytterst är det en polisiär fråga. Det är en viktig signal om att det måste vara skillnad på ja och nej i asylprocessen, säger Johan Forsell.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Justitiedepartementet 16-03-04: Regeringen föreslår förändringar av rätt till bistånd för asylsökande (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-03-04: Röda korset: Indraget stöd kan få fler att stanna (Extern länk)

Aftonbladet ledarkrönika 16-03-05: Asylpolitiken måste inte ha fler signaler (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-03-04:

Slovenien/ New legislation would violate the rights of refugees and asylum seekers till sidans topp

This document outlines Amnesty International's concerns in the context of the National Assembly of Slovenia plan to comprehensively rewrite the country's International Protection Act (Zakon o mednarodni za??iti); the draft, to be considered and potentially voted on at the third plenary hearing today would in its current form represent a significant step back from guaranteeing all asylum seekers the right to have their asylum application effectively determined. The proposal, introduced by the governing coalition, is aiming to reduce the arrival of asylum seekers to the country and limit their stay in Slovenia. In addition to widening the scope of the application of "safe country of origin" and "safe third country" notions, the amendments seek to introduce admissibility procedures at borders, increasing the risks of refoulement and exposing vulnerable refugees and asylum seekers to potentially inadequate reception conditions.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 16-03-08:

Från Jemen/ Yemen conflict leaves 2.4 million forcibly displaced till sidans topp

After almost one year of renewed conflict in Yemen, more than 2.4 million people are forcibly displaced by the fighting, some of them in hard-to-reach areas where they face deteriorating conditions in the absence of a political settlement, UNHCR, the UN Refugee Agency, warned on Tuesday.

The figure of 2,430,178 internally displaced people in Yemen appears in the latest report of a special Task Force on Population Movement in Yemen, which is led jointly by UNHCR and the International Organization for Migration, or IOM, as part of the humanitarian response to the Yemen crisis, which escalated in late March 2015.

Although down slightly from the 2.5 million displaced people reported by the last task force report, in December - due to an improved methodology and the return home of some displaced people in the south - the number of people displaced within Yemen remains staggeringly high and a cause for grave alarm.

"The figures also mask the human face of the conflict and the continuing suffering and growing needs," UNHCR spokesperson Leo Dobbs told a news briefing in Geneva on Tuesday (March 8). "The situation is likely to get worse amid increasingly dire humanitarian and socio-economic conditions and with no political settlement in sight."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-03-10:

Från Somalia/ EASO publishes a Country of Origin report on security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Somalia security situation'. The report is an update of the security chapter of the EASO COI report on South and Central Somalia, published in August 2014, and has been extended to Somaliland, Puntland, and the disputed areas between these administrations (Sool, Sanaag, Khatumo). The report provides a comprehensive overview of the security situation in Somalia, information relevant for the protection status determination of Somali asylum seekers. Amongst other things, the report reveals that armed insurgent groups, in particular Al-Shabaab, have increasingly conducted large-scale and complex attacks in South and Central Somalia against the Somali National Army (SNA) and the African Union Mission in Somalia (AMISOM).

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Stockholm 16-03-07:

Man hittades i fraktcontainer på Arlanda flygplats till sidans topp

En man hittades vid liv i en fraktcontainer på ett flygplan som kom från Etiopien på måndagsförmiddagen.

Det var personal på Arlanda flygplats som hittade mannen i samband med att planet lastades ur.

- Mannen, som uppgett att han är född 1988, ska ha varit medtagen, men vid liv när han hittades. Han har nu sökt asyl i Sverige, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid Stockholmspolisen till SVT Nyheter.

Planet lyfte från Etiopiens huvudstad Addis Abeba, mellanlandade i Wien, innan det nästan 10 timmar senare landade på Arlanda flygplats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-03-04:

Syrisk konstnär nekas inresetillstånd från Libanon till sidans topp

Diala Brisly var bokad som en av huvudtalarna på dokumentärfestivalen Tempo. Nu nekas hon inresetillstånd till Sverige. - Jag behandlas som en kriminell, säger hon till Kulturnyheterna.

Diala Brisly blev känd för sina kontroversiella teckningar av hungerstrejkande kvinnor i det syriska fängelset Adra. Hon var en av den arabiska vårens starkare röster och lämnade sitt hemland när inbördeskriget började. Sedan dess bor hon i Beirut där hon är verksam som illustratör, animatör och konstnär, med uppdragsgivare som Al Jazeera och BBC.

På tisdag skulle Diala Brisly deltagit i ett seminarium med syriska exilkonstnärer, som anordnas av Tempo dokumentärfestival tillsammans med Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms Dramatiska Högskola. Men nu nekas hon alltså att få resa in i Sverige. Anledningen: risken att hon inte ska vilja åka hem igen.

Diala Brisly upplever att beslutet som fattats på den svenska ambassaden i Amman baseras på fördomar.

- Jag vet vad folk tror om oss här. Ärligt talat, om du undrar hur det här känns är jag riktigt, riktigt arg. Det här är inte lätt. Jag behandlas som en kriminell, säger hon när Kulturnyheterna får tag på henne hemma i Libanon.

"Strukturell rasism"

Upprördheten delas av seminariets arrangörer.

- Vi har gjort allt enligt konstens alla regler. Vi har biljetter tur och retur, står för hennes omkostnader och vi har bokat boende, säger Beata Mannheimer som arbetar som projektutvecklare på filmregion Stockholm-Mälardalen.

Arrangörerna för seminariet hjälpte Diala Brisly att ansöka om inresetillstånd på den svenska ambassaden i Amman, men tillståndet nekades.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-03-13:

Turkiet/ 17-åriga Raghad sköts ihjäl av turkisk gränspolis till sidans topp

Mohammed Abboud har svårt att förstå att EU söker Turkiets hjälp för att minska flyktingströmmen. För honom är Turkiet landet som sköt ihjäl hans dotter Raghad när de försökte ta sig över gränsen. - De sköt oss direkt, det var avsiktligt, säger han i SVT:s Agenda.

Till slut kom kriget för nära. När bilmekanikern Mohammed Abbouds verkstad i södra Damaskus träffades av en missil beslöt han och 17-åriga dottern Raghad att fly.

De ville till Sverige, där flera av Mohammeds barn och barnbarn fanns. I dag bor han i Kristinehamn hos en av sina söner och väntar på besked om uppehållstillstånd. Men dottern kom aldrig fram.

Tänker på henne varje morgon

Familjen bjuder på kaffe och bullar när de berättar om Raghad. De visar upp mobilbilder på en ung tjej som ler och poserar i hemmet i Damaskus. En av de sista bilderna är en selfie som Raghad tog i bilen när hon och pappan flydde genom IS-kontrollerat område.

- Raghad var vacker och hade ett gott hjärta. Hon påverkade mitt liv mycket och kommer fortsätta med det i framtiden. Varje morgon tänker jag på henne och gråter, säger pappa Mohammed.

- Kommer du ihåg när jag köpte en gitarr åt henne? frågar han sonen.

- Ja, du gav henne allt hon ville ha. Tack Gud att hon hade ett bra liv men hon dog för tidigt, svarar han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Independent 16-03-05: Turkish guards 'attacking' refugees and 'pushing them into the arms of smugglers' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 16-03-12:

Grekland/ Migrant crisis: Turkish guards hit migrant boat with sticks till sidans topp

The BBC has been given a video showing Turkish coastguard using sticks against a boat full of migrants as they sail to Greece in the Aegean Sea.

The incident is said to have happened in Turkish waters as the migrants were on their way to the island of Lesbos.

The migrants accused the coastguard of attacking them, but the coastguard say they were trying to stop the boat without harming the occupants.

The EU and Turkey are discussing new moves to curb the flow of refugees.

Europe is facing its biggest refugee crisis since World War Two. Last year, more than a million people entered the EU illegally by boat, mainly going from Turkey to Greece.

More than 132,000 migrants have arrived by boat into Greece so far this year - a large increase on the same period last year.

The vast majority of coastguard patrols in the Aegean are professional, with Turkish and Greek personnel either towing migrant vessels back ashore or rescuing those that capsize. But there have been reports of attacks.

Masked officials on the Greek side were filmed last year appearing to puncture inflatable dinghies with migrants on board - and now this, with the Turkish coastguard claiming they were merely trying to stop the engine and stop the boat advancing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ekathimerini 16-03-09: Europe's deal with Turkey fails to deter migrant attempts for now (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-07: Allt fler namnlösa gravar i Izmir (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-03-05:

Bulgarien/ Bulgarien förstärker gränsen mot Grekland till sidans topp

Makedonien har i stort sett stängt sin gräns mot Grekland. Nu följer Bulgarien efter och sänder drygt 400 soldater och annan säkerhetspersonal för att bevaka gränsen mot Grekland.

Bulgarien befarar att migrantströmmen längs Balkanrutten ska öka igen när vädret blir varmare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Breitbart 16-03-06: Army conducts exercise on greek border, offers to solve migrant crisis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-03-14:

Makedonien/ De riskerar livet för att ta sig över gränsen till Makedonien till sidans topp

Minst tre personer drunknade och många skadades på måndagen när tusentals flyktingar lämnade det överbefolkade Idomeni-lägret i Grekland och tog sig illegalt över gränsen till Makedonien.

Det är hjärtskärande scener som utspelar sig längs den grekisk-makedonska gränsen. Mer än 2.000 flyktingar och migranter har lämnat de miserabla förhållandena i det gigantiska flyktinglägret utanför byn Idomeni för att sig över den stängda gränsen till Makedonien, rapporterar AP.

Flyktingvägen stängd

Antalet människor i lägret har ökat okontrollerat sedan Makedonien för tio dagar sedan gjorde som övriga länder längs den så kallade Balkanrutten och stängde gränsövergångarna helt för att hejda flyktingströmmen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-05: Tolv tusen i lägret - men duschar och sovplatser saknas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 16-03-04:

Europa/ Vem ger andrum till flyktingarna? till sidans topp

I måndags försökte några hundra flyktingar från flyktinglägret vid grekiska staden Idomeni forcera gränshinder mot Makedonien.

Makedonsk polis svarade med tårgas. Enligt Läkare utan gränser behövde åtminstone 30 flyktingar, bland dem många barn, första hjälpen för tårgasskador.

Bilderna från Idomeni, med flyende hostande barn, är något av det mest brutala som visats i Europa under flyktingkrisen. Det kommer mycket mer av detta om inte Europa tar sig samman.

Det som nu utspelar sig på Balkan är följden av en kedjereaktion där land efter land sluter till sina gränser och i praktiken stänger in flyktingarna i södra delen av kontinenten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR News 16-03-01: UNHCR warns of imminent humanitarian crisis in Greece (Extern länk)

Amnesty International 16-03-04: Humanitarian crisis in Greece amid EU paralysis (Extern länk)

Unicef 16-03-02: Barn på flykt drabbas hårdast av stängda gränser (Extern länk)

Läs mer om flyktinglägren i olika länder under rubriken "Mottagande och bemötande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 16-03-02:

Migrationsverket inrättar råd för att höra ungas egna röster till sidans topp

Migrationsverket håller på att inrätta ett ungdomsråd för ensamkommande barn. Tanken är att skapa en trygg miljö där olika personer kan mötas för att diskutera förbättringar ur de ungas perspektiv. Den 15 mars är det dags för första mötet.

Idén blev aktuell utanför en TV-studio under den mest intensiva perioden i höstas. Där väntade generaldirektör Anders Danielsson och Hamza Ibrahim från Ensamkommandes förbund på att medverka i ett TV-inslag. De började tala om hur det är att komma till Sverige som ung utan vårdnadshavare. Behovet av att unga själva får göra sina röster hörda blev tydligt för båda. Där och då tog den tanke på ett ungdomsråd, som Anders Danielsson länge haft, konkret form.

- Jag vill verkligen tacka generaldirektören för att han fick den här idén. Om det är någon som vet hur vi skulle kunna förbättra Migrationsverkets mottagande av unga ensamma så är det förstås vi själva, säger Hamza Ibrahim.

Ansvaret för ensamkommande barn är uppdelat så att Migrationsverket tar upp asylansökan, anvisar barnet till en kommun och prövar ansökan. Övrigt mottagande har kommunerna ansvar för.

- Ungdomsrådet är till för ungdomarna som ska diskutera vad de vill. Om de lämnar synpunkter och förslag som berör andra aktörer kommer vi att föra dem vidare till de som berörs, säger Eva Thyselius, som håller i ungdomsrådet från Migrationsverkets sida.

Vill vara förebilder

Den senaste tiden har medierna rapporterat om bråk och kriminalitet kring ensamkommande ungdomar. Den bilden vill Hamza Ibrahim ändra på.

- Vi vill visa att det finns hopp och möjligheter för unga ensamkommande och vi vill vara förebilder. Det är speciellt viktigt nu, när det känns som vi är utpekade som potentiella våldtäktsmän, att visa fram en annan bild, säger han.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-03-02:

Svar på skriftlig fråga: Lex Sarah-anmälningar gällande ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Fråga 2015/16:809 av Lotta Finstorp (M)

Den senaste tiden har fler och fler kommuner valt att Lex Sarah-anmäla sig själva när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Oftast handlar det om att man inte har hunnit med att ge barnen mer än det viktigaste och att man har fått prioritera bort utredningar. I praktiken innebär det inte bara en hård belastning på socialtjänsten utan också ett ökat tryck på Inspektionen för vård och omsorg, som måste utreda allt fler ärenden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Hur hanterar statsrådet och regeringen att Inspektionen för vård och omsorg får in allt fler anmälningar och därmed får en ökad belastning?

Svar av Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér

Lotta Finstorp har frågat mig hur jag och regeringen hanterar att Inspektionen för vård och omsorg får in allt fler anmälningar och därmed får en ökad belastning.

Regeringen för kontinuerligt en dialog med såväl Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som Socialstyrelsen om situationen i kommunernas socialtjänst utifrån flyktingsituationen och ökningen av antalet lex Sarah-anmälningar. Socialstyrelsen har i samverkan med IVO gått igenom 66 anmälningar enligt lex Sarah som behandlar situationen i 63 kommuner under perioden 1 oktober 2015-15 januari 2016. Resultaten utgör ett viktigt underlag för myndigheternas bedömningar och det fortsatta arbetet. Socialstyrelsen fortsätter insamlingen av underlag och analys för att få en fördjupad lägesbild av situationen.

Regeringen har vidtagit många åtgärder för att stödja och stärka kommunernas socialtjänst. Det är en högt prioriterad fråga och regeringen är väl medveten om situationen och följer verksamheten vid IVO noga. IVO har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att redovisa hur myndighetens verksamhet påverkas med anledning av den rådande flyktingsituationen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-03-06:

SvD avslöjar: Nyanlända barn lockas med pengar till sidans topp

Ensamkommande barn erbjuds pengar om de låter sig rekryteras till familjehem, kan SvD avslöja. Tahmina, 14 år, konfronterades av en okänd kvinna på Migrationsverket och blev erbjuden pengar om hon flyttade till ett familjehem i stället för att bo kvar på HVB-boendet. Uppsala kommun känner till fenomenet, som är svårt att komma åt.

Uppsala kommun har nåtts av uppgifter om att barn erbjuds pengar för att byta familjehem. Enskilda ungdomar ska ha tagit kontakt med socialsekreterare och sagt att de vill byta boende då de blivit erbjudna bättre villkor.

- Vi har hört rykten om att det här förekommer och det är därför vi behöver arbeta med kvalitetssäkring, säger Ingrid Burman (V), socialnämndens ordförande.

SvD har träffat 14-åriga flickan Tahmina i Uppsala, hon berättar om hur hon oväntat blivit uppsökt av främmande vuxna som erbjudit henne pengar. Pengarna har alltid varit bundna till ett villkor - att hon flyttar till ett familjehem. Det här har hänt henne vid flera tillfällen, en främmande person erbjuder uppemot 3 000 kronor i månaden och säger att hon kan skicka pengarna till sin familj i hemlandet.

Tahmina kom på egen hand till Sverige för lite mer än ett år sedan. Familjen är kvar i hemlandet. I dag bor hon på ett HVB-hem, Hem för vård och boende, utanför Uppsala, där hon trivs bra.

Nyligen besökte hon Migrationsverket i ett ärende. Där kom en för henne okänd kvinna fram och började prata om att Tahmina kunde få byta hem om hon ville.

- Jag kände inte henne, hon frågade mig om om jag skulle tycka det var kul att få bo med en familj från samma land som jag. Hon sa att jag kunde prata med familjen hon kände och att jag kunde få pengar av dem om jag flyttade dit, säger Tahmina.

De vuxna som tagit kontakt med henne har kommit från olika orter.

- En person var från Solna, en annan person bodde i Borlänge. De säger att de kommer hit ibland och träffar sina familjer, då frågar de mig, säger Tahmina.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-03-11:

Interpellationsdebatt: Hälsoundersökningar av asylsökande till sidans topp

Interpellation 2015/16:458 av Karin Rågsjö (V)

Just nu anländer många människor som flytt krig och obeskrivliga förhållanden till Sverige. Det är vårt ansvar att göra vårt yttersta för att mottagandet ska bli gott och värdigt för de människor som genomgått stora umbäranden för att ta sig hit. Många människor har svåra upplevelser med sig och vissa är i behov av vård, både för fysiska skador men också för psykiska skador och trauman. Just vikten av traumabearbetningen går inte att överskatta och det är angeläget att Sverige tillhandhåller adekvat vård för dem som behöver.

Detta innebär också att barnens rättigheter måste tas till vara och att de får ta del av den rättighet som hälsoundersökningar är. Vi vet också att vaccinationsgraden bland barn i den grupp av flyktingar som nu anländer varierar och kan vara avsevärt lägre än standard i Sverige och det nationella vaccinationsprogrammet bör därför prioriteras och fullföljas också för flyktingbarn. Landstingen fullföljer i nuläget inte sina åtaganden vilket är ytterst problematiskt. Det är inte bara en hälsofara för de nyanlända utan innebär också att problem som kunnat undvikas inte upptäcks i tid samt att människor inte får den hjälp de behöver och har rätt till.

Ett led i detta är de frivilliga hälsoundersökningar som enligt lag ska erbjudas alla asylsökande. Många asylsökande har stora vårdbehov och bär på traumatiska upplevelser av förföljelse, krig och flykt som behöver bearbetas. Särskilt drabbade är barn. Syftet med hälsoundersökningarna är att tidigt upptäcka akuta sjukdomar och fastställa vårdbehovet i övrigt.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatt med svar av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-03-09:

Angeles Bermudez-Svankvist ska göra asylsökandes väntan meningsfull till sidans topp

Migrationsverket har utsett Angeles Bermudez-Svankvist till verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning för asylsökande under 2016.

I takt med att antalet asylsökande som väntar på beslut har ökat har det blivit allt viktigare att göra de asylsökandes väntan på beslut meningsfull.

- I dag har vi nästan 180 000 inskrivna i vårt mottagningssystem samtidigt som handläggningstiden för asylärenden är lång. Därför är det oerhört viktigt med en kraftsamling för att skapa aktiviteter för dem som väntar på beslut, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

För att undvika att människor påverkas negativt av sysslolöshet kommer asylsökande att erbjudas en meningsfull och aktiv väntan i form av exempelvis självhushåll, praktik, svenskundervisning eller aktiviteter i regi av frivilligorganisationer. Aktiviteterna kallas organiserad sysselsättning. En del är redan i gång, men nu ska fler sökande få tillgång till aktiviteter.

Vill göra nytta

Under åren 2008-2013 var Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Fram till och med den 31 december i år ska hon nu vara verksamhetsutvecklare på Migrationsverket med ansvar för den organiserade sysselsättningen.

Angeles Bermudez-Svankvist ser fram emot sitt nya uppdrag.

- Med alla asylsökande som kom förra året står Sverige inför en stor utmaning. Nu måste många krafter hjälpas åt och jag vill vara där jag gör mest nytta, säger hon.

Och att arbeta med organiserad sysselsättning på Migrationsverket tror hon kan vara rätt plats.

- Jag kan bidra med goda exempel och öppna dörrar mellan olika aktörer centralt, regionalt och lokalt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Aftonbladet 16-03-09: Sparkade direktören får specialjobb hos Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Norrbotten 16-03-02:

Välkommen samlingspunkt i byn till sidans topp

Befolkningen i Porjus ökade med 81 procent och idag är varannan porjusbo asylsökande - då skapade byns pensionärer en samlingsplats som lockar många.

Varje onsdag öppnar PRO i Porjus upp till "öppet hus", för att umgås, fika eller dela ut kläder som allmänheten lämnat in. Ett arrangemang som lockar många och som drivs ideellt av frivilliga från PRO-föreningen.

- Man ser ju att människor blir glada och så kommer de ju ifrån sin tristess, säger Birgitt Kronholm, PRO Porjus.

Varannan bybo asylsökande

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholm Direkt 16-03-03:

Kören för nyanlända gör succé redan före premiären till sidans topp

Snart sjunger de för första gången tillsammans, kören för asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar. På söndag är det premiärsång på Södra Teatern.

Som ett sätt att utveckla språket, få nya vänner och ha roligt tillsammans drog Milischia Rezai igång projektet "Ny kör för asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar".

Över 500 personer har visat intresse för kören, men bara ett 50-tal har fått plats. Hälften av deltagarna är etablerade svenskar och hälften är nya svenskar - de som redan har fått uppehållstillstånd eller är asylsökanden.

- För nyanlända kan det vara att lära sig språket, få kontakter och i förlängningen att hitta jobb. Men det är också ett sätt att sysselsätta sig, vilket är viktigt för hälsan, säger Milischia Rezai.

Variation bland deltagarna

Kördeltagarnas bakgrund visar på en rejäl mix - någon är clown, någon är civilekonom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-03-05:

Turkiet/ Erdogan vill bygga "flyktingstad" i Syrien till sidans topp

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har föreslagit att en ny stad ska byggas i norra Syrien som skulle kunna hysa några av de miljoner människor som är på flykt undan det syriska inbördeskriget.

Staden skulle ligga nära den turkiska gränsen, enligt Erdogan som säger att han diskuterat idén med USA:s president Barack Obama.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-03-06:

Turkiet/ Familjen splittrades vid flykten till sidans topp

Tiotusentals familjer har splittrats sedan kriget i Syrien bröt ut. Och för många är nu oron stor att en överenskommelse mellan Turkiet och EU, ska göra det ännu svårare att återförenas. I morgon möts EU-topparna för att försöka enas om flyktingkrisen. - Jag har ingen här. Turkiet har blivit som ett fängelse för mig. Jag tar mig ingenstans, säger 65-åriga Zahwa till oss.

En traktor rullar förbi på gatan samtidigt som Zahwa Hasan viker upp den filt som fungerar som dörr till den butikslokal som hon hyr. Här låg tidigare ett bageri, men nu betalar hon en hög hyra för att få tak över huvudet och snart är hennes besparingar slut.

- Min familj har splittrats. Jag förlorade två söner, som föll offer för prickskyttar i Syrien och resten av mina barn bor i Europa. Nu är jag ensam här i Turkiet. Hur ska jag nu kunna ta mig härifrån, undrar hon.

Hennes man blev kvar i Syrien

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-03-01:

Grekland/ Kvinnor och barn flyr till Europa till sidans topp

Majoriteten av de flyktingar som nu kommer till Europa är kvinnor och barn. DN följde fyrabarnsmamman Ebtesam Fakhro under en dag vid gränsen till Makedonien - en dag med regn, skratt och tårar.

Vi träffar Ebtesam Fakhro i myllret på det som blivit bygatan i flyktinglägret vid gränsen till Makedonien.

- Jag letar efter lite varmare kläder till min dotter, säger hon.

På magen har hon lilla Tim i en bärsele, hon är nio månader.

Tioårige Muhammed och lillebror Kinan, 9, är med och dottern Rawan, 5, håller mamma i handen.

I mitten av februari flydde hon från den syriska staden Aleppo med barnen. Hennes man är inte med.

- Vi hade inte pengar så att alla kunde resa, säger hon och berättar att maken är kvar i Aleppo.

Ändå är hon inte ensam.

De fem små tälten på leråkern är grupperade runt den lilla eldstaden. Hennes farbror, ingenjören Salah Fakhro, är ålderman i sällskapet. Han försöker hålla elden vid liv med de grenar han hittat i de små skogspartier som finns runt fälten.

Hennes kusin Yamen kommer med dottern Lilas på axlarna och i ett av tälten bor Allaa med sin dotter, också hon är en släkting och reser ensam med sitt barn.

- Det är skönt att ha sällskap, säger Ebtesam Fakhro.

Hon är 35 år, hemma i Aleppo arbetade hon som lärare.

- I engelska? Nej, i arabiska, säger hon och skrattar, väl medveten om att hennes engelska har sina brister.

Salah Fakhro visar bunten med id-handlingar som resesällskapet fick vid ankomsten i Lesbos.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-03-01:

Österrike/ 'No asylum in Austria' Facebook campaign tells Afghans to stay home till sidans topp

Austria wants to deter Afghans from seeking asylum there by funding a campaign of advertisements on Kabul buses, on Facebook and on television telling them not to expect a warm welcome.

Austria, the last stop before Germany, the top destination for migrants fleeing war and poverty in the Middle East and beyond, has come under fire from the European Commission and human rights groups for capping its intake of refugees.

"The federal government has an upper limit of 37,500 (asylum requests this year). In order to get to this number it is necessary to reduce the influx of refugees," Interior Minister Johanna Mikl-Leitner said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-03-07:

Frankrike/ Doctor: 'The camps in Europe are the most appalling I've seen' till sidans topp

In January, I worked in a clinic for migrants in France. Bear in mind that I have volunteered as a doctor in Darfur, among the ongoing genocide, in both 2005 and 2010; in Myanmar after the cyclone in 2008; and with crisis-affected people in Uganda and Congo. I didn't think I was naive about humanitarian crises - but Europe presents by far the most appalling set of circumstances I have seen.

I spent two weeks trekking the migrant trail from Greece to France for a BBC documentary about the migration crisis with my twin brother, Chris, who's a doctor too. We wanted to learn more about the health issues afflicting migrants. The crisis is ludicrously complex; the vast number of countries, religions and languages involved put it beyond the comprehension of any single person. But some things become breathtakingly clear once you meet individuals who have made the journey to Europe.

I was sitting in the clinic in the migrant camp in Dunkirk with a mother who refused to take her sickly child to the local hospital. I met the one-year-old as I toured the camp, and I was concerned she might have measles. I asked her mum to bring her to the clinic, a short walk from her camp.

The mum lived with the six children she cared for in a number of collapsing tents lined with damp blankets that were covered with mould that looked like week-old bread. The tents were pitched in a muddy patch in the crowded woods. The whole area was thick with smoke from burning plastic and wood, as people struggled to stay warm. The ground was scattered with rotting food scraps, rats and human faeces. The nearest lavatory, a filthy, freezing portable toilet, was a 10-minute walk away.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Telegraph 16-03-14: Storbritannien/ Refugees target Cherbourg port as security tightens at Calais (Extern länk)

Fria Tidningen 16-03-04: Fransk polis river flyktinglägret i Calais (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-03-11:

Internationellt/ UNHCR and World Taekwondo Federation partner on training in camps till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has signed an agreement in Geneva with the World Taekwondo Federation (WTF) that will make it easier for thousands of refugees across the Middle East, Asia, Africa and Europe to enjoy the Olympic sport and martial art of taekwondo and keep healthy.

The WTF, through a newly created Taekwondo Humanitarian Foundation, will provide coaches and equipment for pilot taekwondo programmes already launched in two camps for Syrian refugees - Kilis in Turkey, and Jordan's Za'atari.

New projects will also bring taekwondo to male and female refugees of all ages in Colombia, Ethiopia, Ghana and Greece.

"UNHCR is constantly looking for ways to improve the lives of refugees, and the agreement is one avenue to do that," said Daniel Endres, Director of External Relations. "I thank the WTF for proactively volunteering their services to assist refugees with sports and peace education. I look forward to working with them in the months and years ahead."

The projects in Kilis and Za'atari have been very popular and have helped keep people fit, occupied and with hope, especially young practitioners. A third programme was launched two months ago in Sindhupalchowk, Nepal.

UNHCR believes that the opportunity empowers refugees worldwide. The Refugee Agency congratulates the WTF for their humanitarian efforts, and looks forward to a partnership that will improve the livelihoods of refugees worldwide.

The programs are envisaged to help overcome a key problem in many refugee camps, which is their lack of educational, sporting and leisure facilities.

"We believe that teaching exercise, sport and the martial art of taekwondo in camps is an effective way to empower refugees. Basic taekwondo requires no equipment, no playing field, no bat, no ball - just the human body," said WTF President Chungwon Choue.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 16-03-15:

Att hålla sig undan Dublinöverföring inte skäl för att dra in bidrag till sidans topp

Beslut från kammarrätt: En person som skulle överföras till Ungern enligt Dublinförordningen kom inte på återvändandesamtal och hörde inte av sig. Migrationsverket bedömde att han höll sig undan och drog in dagbidraget. Personen överklagade med hänvisning till att paragrafen om indraget bistånd i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) bara handlar om utvisning och avvisning, inte om överföring. Migrationsverket ansåg att det skulle jämställas, både av effektivitets- och systematiska skäl. Men förvaltningsrätten ansåg att det inte går att tolka en paragraf på det sättet om det är till nackdel för en enskilde. Samma ställningstagande har nu kammarrätten gjort. Indragningen upphävs och personen återfår utbetalningarna. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-15:

Ett andra utvisningsbeslut i ärende kan gälla trots formellt fel till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person hade fått ett utvisningsbeslut till Uzbekistan. Efter att det kom fram nya uppgifter prövades saken på nytt enligt reglerna om verkställighetshinder och personen fick ett nytt utvisningsbeslut, nu till Azerbajdzjan. Detta skulle inte ha skett, eftersom det redan fanns ett beslut om utvisning. Personen lämnade Sverige, men återkom och påtalade verkställighetshinder på nytt. Hon beviljades inte ny prövning och överklagade. Då upptäckte migrationsdomstolen att det andra utvisningsbeslutet var felaktigt och att det enda som gällde borde vara det ursprungliga - som var preskriberat. Alltså skulle personen haft rätt att söka asyl på nytt. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att det andra utvisningsbeslutet visserligen kommit till felaktigt, men det var inte så orimligt i sak att det ska betraktas som en "nullitet". Dom nr två gäller och målet om verkställighetsinder återförs till migrationsdomstolen.

Hämta referat från kammarrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 16-03-07:

Omar utvisas - trots toppjobb till sidans topp

Trots erbjudande om fast jobb på ett managementkonsultbolag i Stockholm får inte Omar Hazim arbetstillstånd i Sverige. Han har rätt att arbeta i Sverige men har ändå utvisats till inbördeskrigets Irak och måste nu söka tillstånd från närområdet istället.

- Vi skickar honom till ett av världens farligaste länder. Vi vet inte om vi kommer se honom igen, säger Sean Cory, Nordenchef på Oliwer Wyman, det internationella konsultbolaget som Omar arbetar på sedan november förra året.

Asylsökande Omar Hazim från Irak flydde landet efter att terrorgruppen Islamiska staten intagit hans hemstad Mosul sommaren 2014. Eftersom hans fru var höggravid blev hon kvar. Målsättningen för Omar var att han skulle etablera sig i ett tryggare land, så att familjen kunde komma efter.

Efter ett halvårs flykt kom han till Sverige och sökte asyl. Han blev placerad i ett litet samhälle i norra Sverige och började söka jobb över hela landet.

- Mina sista pengar la jag på tågresor till Stockholm för att gå på arbetsintervjuer. Jag tänkte inte vänta på att någon annan skulle göra det för mig. Dessutom vill jag att mina barn ska växa upp här och inte behöva uppleva det jag har varit med om, säger han.

Blev imponerad av Omars CV

Asylsökande får arbeta innan Migrationsverket fattat beslut om uppehållstillstånd. En process som kan ta år.

Eftersom att Omar tidigare arbetat för Irakiska centralbanken sökte han jobb inom finanssektorn. Sean Cory fastnade för Omars CV och erbjöd honom en praktikplats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 16-03-07: Ministern vill inte ändra reglerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-15:

Inget återreseförbud innan första beslut om asylskäl vunnit laga kraft till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades en dom som innebar att en person som fått avslag efter en ny prövning inte borde ha fått återreseförbud innan beslutet vann laga kraft, eftersom det var första gången hennes asylskäl prövades. Denna dom har nu publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen och läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-03-15:

Diskriminerande att inte tillåta anhöriginvandring för samkönat par till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Ett par av samma kön nekades familjeåterförening i Kroatien. Kroatien argumenterade inför Europadomstolen att det inte var fråga om diskriminering eftersom det ställs krav på sammanboende i tre år även för par av olika kön om de inte är gifta. Men i ärendet hade avslaget byggt just på att familjeåterförening inte gäller samkönade par. Av Europadomstolens resonemang framgår att domstolen tidigare ansett att samkönade par kan skyddas av rätten till privatliv, men inte av rätten till familjeliv, eftersom det då inte fanns någon enhetlig syn bland konventionsstaterna om detta. Numera anser domstolen dock att det inte ska göras någon skillnad. I det aktuella fallet var det omöjligt för den sökande att definieras som familjemedlem till skillnad från om de hade varit ett ogift par av olika kön, detta bortsett från att treårsregeln uppnåtts under ärendets gång. Det fanns inget godtagbart skäl för åtskillnaden och Kroatien fälls därför för brott mot konventionens artikel 14 och 8.

Case of Pajic v. Croatia (Application no. 68453/13)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-15:

Domstol: Brott mot Europakonventionen att överföra vissa asylsökande till Ungern till sidans topp

Beslut från Migrationsdomstol: Migrationsdomstolen i Stockholm (förvaltningsrätten) stoppade i början av mars två beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, och återförde ärendena till Migrationsverket. Ärendena gällde överföringar av asylsökande som rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att dessa personer annars skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Dagen därpå meddelade Migrationsverket att verket inte delar migrationsdomstolens bedömning. Ärendena kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen (kammarrätten). I väntan på Migrationsöverdomstolens beslut stoppar Migrationsverket alla överföringar till Ungern. Saken är alltså inte avgjord. Migrationsverket fortsätter fatta beslut om överföringar till Ungern, men överföringarna verkställs tills vidare inte.

Migrationsdomstolens pressmeddelande (Extern länk)

Migrationsverket 16-03-03: Migrationsverket stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern (Extern länk)

Hämta Migrationsverkets rättsliga kommentar (Extern länk)

FARR 16-03-10: Migrationsverket stoppar överföringar till Ungern men överklagar (artikeln innehåller även bakgrundsmaterial om Ungern) (Extern länk)

Hämta

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-03-11:

Tyskland stoppar asylsökande som skickas tillbaka till sidans topp

Tyskland kommer inte längre ta emot många asylsökande som skickas tillbaka till landet enligt Dublinförordningen. Beskedet från tyska migrationsverket innebär att tusentals asylansökningar kommer att prövas i Sverige i stället.

Nu har det blivit en fråga för svenska regeringen.

Det var i februari som det tyska migrationsverket, BAMF, informerade samtliga EU-länder om att de nu ändrat sin tolkning av Dublinförordningen. Förändringen innebär att de i många fall inte längre kommer ta emot personer som skickas tillbaka enligt förordningen. Bara personer som formellt ansökt om asyl i Tyskland kommer att accepteras, enligt brevet från BAMF. Enligt förordningen ska en asylansökan prövas i det land där de först registrerats.

I Tyskland är asylprocessen uppdelad i två steg, först en registrering och sedan en formell asylansökan. Det innebär att tusentals personer som registrerats i Tyskland men som sedan åkt vidare till Sverige och sökt asyl här, nu kommer få sina ärenden prövade i Sverige.

Tidigare har de skickats tillbaka till Tyskland och bara de senaste månaderna har Tyskland accepterat att ta tillbaka flera tusen personer från Sverige till Tyskland enligt denna regel.

Migrationsverket, som nu informerat regeringen om förändringen, skriver i ett brev till Justitiedepartementet att de anser att Tysklands tolkning är felaktig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-11: Johansson hotar Tyskland med domstol (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-03-05:

Alexander föddes i Sverige - får inte uppehållstillstånd efter elva år: "hjärtskärande" till sidans topp

Elvaårige Alexander är född och uppvuxen i Sverige. Han talar, tänker och drömmer på svenska. Familjen är väl acklimatiserad och hans pappa har fast arbete sedan flera år tillbaka.

Men trots att en utvisning är omöjlig vägras de uppehållstillstånd.

- Det är hjärtskärande att ett barn ska leva med den här otryggheten, säger Alexanders gudmor.

Förutom Alexanders gudföräldrar ifrågasätter hans lärare, tidigare dagbarnvårdare, kompisarnas familjer, kyrkans personal och vännerna hur ett barn kan få leva och bo i Sverige i elva år utan att kunna betrakta sig som svensk.

Gudföräldrarna har känt familjen sedan Alexander var liten.

- Det är helt orimligt att göra så här mot ett barn. Det går jättebra för Alexander i skolan och han har mycket kompisar, men att leva med det här hotet måste vara hemskt. Det handlar om hans själsliga utveckling. Om familjen utvisas skulle Alexander helt tappa fotfästet, säger hans gudmor.

Alexander älskar idrott och spelar både fotboll och innebandy. Han slukar böcker, trivs i skolan och kompisarna finns både i bostadsområdet och genom föreningsidrotten.

- Jag tycker om att dribbla och utmana. Det bästa är när man gör mål och får applåder, säger den vänsterfotade forwarden.

Han är helt inställd på att bli fotbollsproffs i framtiden. Eller möjligen polis.

- Det verkar vara så spännande, man kanske får se tjuvar som ingen har hittat på länge, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-15:

Migrationsdomstol ger tillstånd åt afghanska tolkar med anknytning till Sverige till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol: Det är andra gången som migrationsdomstolen i Malmö behandlar fyra ärenden. Bakgrunden är att personerna inte befinner sig i Sverige och därför inte kan få asyl. De har inte omfattats av försvarsmaktens uttagning eftersom de inte längre är anställda. När de fått avslag första gången bedömde domstolen att Sverige hade en "extra-territoriell jurisdiktion" som enligt Europakonventionen medför ett särskilt ansvar. Ärendena skickades tillbaka till Migrationsverket för prövning av uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige. Det blev avslag en andra gång från Migrationsverket, nu med motivering att omständigheterna inte var så udda och ömmande som krävs. Migrationsverket höll inte med om att Sverige skulle haft någon makt eller kontroll över individer i Afghanistan. Domstolen kritiserar nu att Migrationsverket trots överinstansens begäran inte utrett de sökandes säkerhetsmässiga situation varken enligt den paragraf som använts eller i förhållande till skyldigheterna enligt Europakonventionen. Den här gången fattar domstolen beslut i sakfrågan och beviljar de sökande uppehållstillstånd på grund av den särskilda anknytningen.

Domstolens pressmeddelande med länk till en av domarna (Extern länk)

Sydsvenskan 16-03-07: Afghanska tolkar får uppehållstillstånd i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Svenska Dagbladet 16-03-07:

Få nya tvångsutvisningar i myndighetens planer till sidans topp

Regeringens utspel om att upp emot 80 000 ska avvisas de närmaste åren märks inte i myndigheternas prognoser. Enligt det nya budgetunderlaget för Kriminalvården, som sköter transporterna, beräknas kapaciteten bara öka till runt 700 fler tvångsutvisade om året fram till 2019. Först då når man kapaciteten man hade 2012.

Rekordmånga asylsökande kom till Sverige under 2015, totalt över 160 000. Historiskt har bara runt 55 procent fått ja till sin ansökan, vilket fått inrikesminister Anders Ygeman (S) att gå ut med att så många som 80 000 kan avvisas och utvisas under de närmaste åren.

I de fall som en asylsökande får nej och inte åker självmant lämnas ärendet över till polisen. Som i sin tur kan ta hjälp av Kriminalvården, och Nationella transportenheten.

Kriminalvården räknar i sitt nya budgetunderlag på att de behöver 252 miljoner kronor för 2017 samt ungefär lika mycket för 2018 och 2019 för att sköta tvångsutvisningarna.

Nationella transportenheten, som ligger under Kriminalvården, beräknas transportera 2750 individer efter beslut från Migrationsverket under 2017, och att kapaciteten sakta byggs ut till 3500 individer 2019. Dessutom räknar verket med att tvångsutvisa 700 per år som polisen omhändertaget efter inre utlänningskontroller.

Johan Mellbring, chef på Nationella transportenheten, säger att det är mycket svårt att göra prognoser i nuläget.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagen 16-03-08: Interpellation av Beatrice Ask (M): Avvisning och utvisning (Extern länk)

Riksdagsdebatt med svar av Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Riksdagen 16-03-23: Svar på skriftlig fråga av Maria Malmer Stenergard (M): Sveriges verkliga befolkningsmängd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 16-03-10:

Fler gränspoliser när utvisningarna ska öka till sidans topp

Gränspoliserna runt om i landet kommer att bli fler i och med regeringens krav att maximera antalet utvisningar. Även antalet personer som sätts i förvar väntas öka.

Migrationsverket och polisen har fått i uppgift av regeringen att ytterligare öka antalet utvisningar under året och att effektivisera sitt arbete.

- Vi är än så länge i planeringsstadiet, i nuläget kommer vi inte att ändra arbetsmetoder men om ett halvår kanske, säger Stefan Kristiansson, sektionschef för gränspolisen i Göteborg.

Liknande bud kommer från Stockholmspolisen.

- Just nu är det ingen skillnad, utan vi jobbar hårt för att verkställa så många som möjligt. Vi förbereder oss också på det ökade trycket som kommer att bli när Migrationsverket lämnar över fler ärenden, säger tillförordnade gruppchefen för gränspolisens utredningsenhet som vill vara anonym.

Fler gränspoliser kommer att rekryteras till Stockholm och i Göteborg ska resurser prioriteras om.

- Jag kan säga att vi blir fler, men inte hur många, säger Stefan Kristiansson.

Även i Västerbotten ska gränspolisen nyrekrytera.

- Vi lägger en strategi för framtiden då vi väntar oss att Migrationsverket ska leverera många ärenden. Nu ska jag rekrytera nya så att vi blir lika många som vi var för ett par år sedan, säger Joacim Örnberg, tillförordnad gruppchef vid gränspolisen i Västerbotten.

När antalet utvisningar av asylsökande ska öka kommer fler att skickas ut från Sverige med tvång.

- Det är mycket troligt att fler förvarstas, säger Stefan Kristiansson.

Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, Farr, vill inte dra för stora växlar på att antalet gränspoliser ökar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fria Tidningen 16-03-10: Han glömmer aldrig dagarna som inlåst (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Landets Fria 16-03-09:

Papperslös greps på väg till förskolan till sidans topp

Amir Noor sitter inlåst på förvaret i Gävle och ska utvisas till Afghanistan, kvar i Umeå finns hans familj. Han togs av gränspolisen i mitten av januari på väg med barnen till förskolan.

Sedan år 2006 har Amir Noor och hans sambo Adeleh Soltani, som har bott i Sverige i 17 år, haft ett liv ihop i Umeå. Men Amir Noor har aldrig fått permanent uppehållstillstånd. Nu ska han utvisas med tvång och sitter på Migrationsverkets låsta förvar i Gävle. I Umeå kämpar Adeleh Soltani för att på egen hand klara vardagen, med nattjobb på ett demensboende och två småbarn.

- Barnen mår inte bra, de gråter på nätterna, frågar efter sin pappa och undrar när han ska komma tillbaka, säger Adeleh Soltani.

På förvaret i Gävle ligger Amir Noor i sin säng och tittar på en bild på sina barn.

- Jag mår inte bra, jag tänker på mina barn, att de är rädda och inte förstår varför jag inte kommer och hämtar dem från dagis.

Det var i mitten av januari som Amir Noor klev ut genom dörren till lägenheten i Umeå med barnen, som är ett och ett halvt respektive tre och ett halvt år gamla, i vagnen. Han skulle lämna dem på förskolan, men där utanför stod två gränspoliser.

- De skulle ta honom med sig på en gång, men jag sa "låt honom gå och lämna dem på dags", säger Adeleh Soltani.

Amir Noor gick med barnen i vagnen till förskolan eskorterad av två gränspoliser. Sedan tog de honom med sig och nu är han inlåst.

Tiina Hennel är Amir Noors juridiska biträde när det gäller beslutet att ta honom i förvar.

- Rent rättsligt har myndigheterna inte gjort något fel i det här ärendet utan rådande praxis har följts. Däremot finns det en mänsklig aspekt och då kan jag tycka att lagstiftningen är helt åt skogen, säger Tiina Hennel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-15

Förvarstagande efter beslut i första instans godkänns av ordningsskäl till sidans topp

I föregående Asylnytt publicerades EU-domstolens referat av ett beslut som innebar att ett förvarstagande av en asylsökande för att skydda nationell säkerhet eller allmän ordning enligt artikel 8.3 mottagandedirektivet, inte strider mot EU-stadgan. Denna dom har nu publicerats med referat av Migrationsverket.

"Ett förfarande om återvändande enligt återvändandedirektivet måste kunna återupptas i det skede där det befann sig när det avbröts på grund av att en ansökan om internationellt skydd ingavs, och detta så snart som ansökan har avslagits i första instans."

Migrationsverkets referat med länk till domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 16-03-01:

Grekland/ Council of Europe anti-torture Committee publishes report on Greece till sidans topp

/Utdrag:/

Immigration detention was not the primary focus of the 2015 visit. Nevertheless, in light of the persistent findings of poor treatment of irregular migrants during previous visits and the long list of detailed recommendations made to the Greek authorities in the report on the 2013 visit to improve the situation, the CPT considered it important to see to what extent the situation had evolved."

(...)

For the irregular migrants, the main concerns related to a lack of information about their future and the poor access to health care. Indeed, since December 2014, there had been no regular presence of a doctor and the Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (KEELPNO) stopped visiting the centre in March 2015. Consequently, an untrained officer found himself responsible for trying to manage the health care needs of several hundred irregular migrants. In the course of its visit to the centre, the delegation identified a number of persons who required medical treatment, including several with suspected scabies and one with suspected thrombosis in the leg. The medical files were - needless to say - incomplete.

113. In sum, the concept for the operation of pre-departure centres still remains based on a security approach with detainees treated in many respects as criminal suspects.75 In this respect, the recommendations put forward in the 2013 report have not been implemented. The centres are not staffed by properly trained officers, present within the accommodation areas, interacting with detained irregular migrants and taking a proactive role to resolve potential problems. Further, no activities are offered and material conditions are generally poor. In addition, the lack of any health- care staff represents a public health risk in addition to jeopardising the health of individual detained persons.

Rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

Greklands svar (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-03-02:

Grekland/ Managing the Refugee Crisis: Stepping up return procedures to Turkey till sidans topp

The Commission is today able to confirm that Greece is in the process of returning 308 irregular migrants to Turkey.

The Commission is today able to confirm that Greece is in the process of returning 308 irregular migrants to Turkey. The European Union is stepping up its efforts to ensure those who do not qualify for international protection in Europe will be quickly and effectively returned to their countries of origin or transit.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "Under the EU-Turkey joint action plan we agreed to accelerate return and readmission procedures with Turkey. The European Commission has reinforced its support for cooperation on return between EU Member States and Turkey and today's transfers of returnees from Greece to Turkey show that our efforts are starting to bear fruit. If we want to address the challenges of the refugee crisis successfully we need to get back to an orderly management of the migration flows: We have to make sure that those who are in need of protection will receive it, but it has to be clear as well that those who have no right to stay in the EU will be quickly and effectively returned."

For the Common European Asylum System to work, a fully functioning return policy is crucial. The return of irregular migrants who have no right to stay in the EU to their home countries or to countries they transited through, in full respect of fundamental rights and the principle of non-refoulement, is an essential part of the EU's comprehensive efforts to address migration and in particular to reduce irregular migration.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 16-03-04: Greece deports hundreds of people to Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Free Movement 16-03-08:

Storbritannien/ Refugees held in "wholly unacceptable" conditions in freight shed till sidans topp

An unannounced inspection of short term detention facilities for refugees and migrants crossing the Channel into the UK has revealed that hundreds, including many children, have been held in "wholly unacceptable" and insanitary conditions. Many were held in a disused freight shed and forced to sleep on concrete floors, with no food, drink or clothing provided.

The increase in numbers making the crossing to the UK in the summer of 2015 was found to have "overwhelmed" the Home Office and contractors but the emergency arrangements were still in place several months later, when the inspection took place. The increase in arrivals over the summer was predictable and the report questions why no adequate plans were put in place.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Detention Forum 16-03-01: The new Chief Inspector calls for a time limit on detention (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Dagens Juridik 16-03-08:

Engagemanget bland juriststudenterna - volontärföreningen Asylrättstudenterna växer till sidans topp

Med den tilltagande flyktingströmmen och en egen familjehistoria av flykt kände Nikita Feiz, jurist-student på Stockholms universitet, att hon måste göra något. Hon grundade därför volontärföre-ningen Asylrättstudenterna som ger juridisk råd-givning till asylsökande.

Startskottet till föreningen var ett upprop på Facebook och redan efter en vecka hade 250 personer anmält sitt intresse, berättar Nikita Feiz i Juridicums Nyhetsbrev. Och intresset växer för varje dag.

Trots att Asylrättstudenterna bara har funnits i några månader finns redan systerföreningar i Skåne och Göteborg. På riksnivå arbetar styrelsen med att ta fram gemensamma riktlinjer och en gemensam värdegrund. Planen är att i framtiden även arbeta mer opinionsbildande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosenjuristerna 2016:

16 mars, Göteborg: Rosenjuristerna har uppstartsmöte för nya medlemmar till sidans topp

kl 16:30

Vi söker dig som studerar till jurist eller som redan har en juristexamen och vill engagera dig ideellt genom att ge juridisk rådgivning till papperslösa.

Maila till info@rosenjuristerna.se och ange "intresseanmälan" i ämnesraden. Beskriv kort vilken termin du är på och om du har någon tidigare erfarenhet av migrationsrätt eller av arbete med flyktingar i övrigt.

Vi behöver ha din intresseanmälan senast söndagen den 13 mars.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stöd EU-migranter Göteborg 2016:

Namninsamling: Låt alla barn gå i skolan till sidans topp

TILL: REGERINGEN

Regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson presenterade i februari en rapport där råd ges hur svenska kommuner ska behandla tiggande EU-migranter, i flertalet fall östeuropeiska romer. Rapporten har sedan dess fått kritik från flertalet organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter i allmänhet och EU-migranter i synnerhet. Bland annat anser Martin Valfridsson att kommuner inte bör erbjuda romska barn skolgång i Sverige. Sveriges barn- och äldreminister har flertalet gånger gjort liknande utspel, trots att hon tidigare velat omvandla barnkonventionen till svensk lag. Artikel 28 i Barnkonventionen lyder:

Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Varför är det här viktigt?

Utbildning är den bästa vägen till förändring. Genom att ge alla barn rätten till utbildning ökar du människors chanser att ta makt över sina egna liv. Europa har under en lång tid diskriminerat och förtryckt romer och när en ny generation romer växer upp i Europa har vi ett ansvar att ge dem möjligheter. Låt inte ännu en generation växa upp i hopplöshet, låt inte Sverige göra om samma misstag och diskriminera och förtrycka romer. Regeringen bör behandla alla barn lika. Sprid gärna kampanjen och dela den på twitter under #allabarniskolan

Vi anser att regeringen bör sluta hyckla och värdera alla barn lika.

Underteckna namninsamling (Extern länk)

Se barnkonventionen på UNICEF:s hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European March for Refugee Rights #SafePassage 2016:

Nej till avtalet EU-Turkiet - TRYGG RESA NU! till sidans topp

Den 27 februari 2016 gjorde människor i 32 länder och över 120 städer i europa sina röster hörda för flyktingars rättigheter under sloganen #safepassage - trygg resa! Vi kräver legala och trygga rutter och höga standarder för mottagande och asyl. Den sjunde mars 2016 mötte EU-ledare upp med Turkiet och planerade sina beslut för nästa EU-toppmöte den 17-18 mars. Vi appellerar till de europeiska ledarna att före toppmötet leva upp till de europeiska värdena, människovärdet och de mänskliga rättigheterna, att respektera internationell lagstiftning och framför allt att ge oss medmänsklig politik för ett mänskligt Europa.

På grund av EU-toppmötet den 17-18 mars 2016 kräver vi, Europas medborgare att ni:

+ håller Europas yttergränser öppna;

+ garanterar tillgång till internationellt skydd för dem som behöver det, också vid Europas yttre gränser;

+ respekterar europeisk och internationell lagstiftning, inkluderande Genevekonventionen, principen om icke-avvisning och EUs asyldirektiv;

+ behandlar varje enskild asylansökan individuellt och utan diskriminering på bas av nationalitet, så som förordas av europeisk och internationell lagstiftning;

+ vägrar acceptera så kallade push-backs till Turkiet eller annanstans;

+ vägrar se Turkiet, ett land därifrån flyktingar deporteras till Syrien och som inte ger något skydd som motsvarar Genevekonventionen, som ett säkert tredje land;

+ visar solidaritet gentemot de länder som tar emot de största mängderna flyktingar då de anländer till EU, speciellt Grekland;

+ genast omplacerar flyktingar som sitter fast i Grekland, inkluderande flyktingar från Afghanistan, till andra medlemsländer;

(...)

Underteckna (finns på flera språk) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

utbildning.se 16-03-07:

Hjälpa flyktingar - vilken kompetens och utbildning behövs? till sidans topp

Att det pågår en allvarlig flyktingkris har knappast undgått någon. Det finns idag 60 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer - en situation som inte skådats sedan andra världskriget. Vad kan man som enskild individ göra för att hjälpa? Vilka kompetenser är viktiga? Vilket stöd i form av utbildning behövs? utbildning.se har talat med diakonerna Inger Awenlöf och Boel Skoglund, som på varsitt håll i Sverige arbetar med att ge stöd till asylsökande och migranter.

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process som ofta drar ut på tiden. Det är lätt att känna sig maktlös inför den svåra situationen och alla de miljoner människor som befinner sig i nöd. Det är heller inte lätt att veta vad man själv kan bidra med. Men faktum är att många runtom i Sverige är verksamma med att på olika sätt hjälpa asylsökande och migranter, bland annat inom Svenska kyrkan, som samordnar en mängd olika verksamheter som ger stöd till flyktingar som väntar på besked om asyl.

"För att hjälpa flyktingar krävs kompetens inom juridik, krishantering samt tydliga ramar."

Inger Awenlöf arbetar som diakon vid Hässleholmens kyrka som är en distriktskyrka i Borås Pastorat, Svenska Kyrkan. En övervägande del av hennes tjänst består av arbete inriktat mot målgruppen flyktingar/asylsökande/gömda. Hässleholmens kyrka i Borås samarbetar med föreningen Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås - en förening där både hon och hennes kollega Daniel Uddling, som är flyktingrådgivare, sitter med i styrelsen. Föreningen samordnar de flesta kyrkor i Borås som samarbetar kring flyktingfrågan. Hässleholmens kyrka arrangerar soppluncher varje tisdag. Via Kyrkornas flyktingrådgivning anordnar de tillsammans med andra kyrkor i regionen även språkcaféer, klädutdelning, rådgivning i asylärenden med mera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europeiska Rådet 16-03-06:

Möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet till sidans topp

Den 7 mars 2016 höll EU:s stats- och regeringschefer ett möte med Turkiet för att stärka deras samarbete om migrationen och flyktingkrisen. Donald Tusk ledde mötet, där Turkiet representerades av premiärminister Ahmet Davuto?lu.

Mötet följdes av ett informellt möte mellan medlemmarna i Europeiska rådet.

EU:s ledare diskuterade genomförandet av EU:s och Turkiets gemensamma handlingsplan. Trots att goda framsteg kan rapporteras om ett antal åtgärder är antalet olagliga inresor från Turkiet till Grekland fortfarande alltför högt. EU:s ledare enades med premiärminister Ahmet Davuto?lu om att stärka deras samarbete för att nå konkreta resultat på fältet.

De välkomnade Turkiets åtagande att godta ett snabbt återvändande av alla migranter som kommer från Turkiet till Grekland och som inte är i behov av internationellt skydd. De ser även fram emot inrättandet av Nato-insatsen i Egeiska havet i syfte att hejda migranters passager.

Några nya, banbrytande förslag för att hantera migrationskrisen diskuterades också vid mötet. Ordförande Donald Tusk gavs i uppdrag att utarbeta detaljerna före nästa möte i Europeiska rådet.

Dessa förslag inkluderar

+ återvändande av alla nya irreguljära migranter som passerar från Turkiet till de grekiska öarna

+ snabbare genomförande av färdplanen för viseringsliberalisering

+ beslutet att påskynda utbetalningen av de 3 miljarderna samt besluta om ytterligare finansiering för flyktingfaciliteten för syrier

+ förberedelser inför beslutet att öppna nya kapitel i anslutningsförhandlingarna

+ övervägande av möjligheten att upprätta humanitära säkra områden i Syrien

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Europeiska Rådet 16-03-08: Uttalande från EU:s stats- och regeringschefer (Extern länk)

EU Concilium 16-03-07: EU-Turkey Joint Action Plan - Third implementation report (Extern länk)

EU-kommissionen 16-03-04: EU announces first projects under the Facility for Refugees in Turkey (Extern länk)

EU-kommissionen 16-03-04: Commission Visa Progress Report: Turkey makes progress towards visa liberalisation (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-07: Hårt besked från EU till flyktingarna: Vägen är stängd (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-03-08: Turkiet och EU överens i stora drag (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-03-08: Löfven om EU-överenskommelsen med Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-03-08:

EU and Turkish leaders deal death blow to the right to seek asylum till sidans topp

The persistent preoccupation with shipping people back to Turkey instead of making unconditional efforts on resettlement and offering other safe and legal ways to Europe shows an alarmingly short-sighted and inhumane attitude to handling this crisis, said Amnesty International after European Council talks with Turkey today.

Prime Minister of Turkey Ahmet Davuto?lu, President of the European Council Donald Tusk and President of the European Commission Jean Claude Juncker shared the outline of the plan for a final agreement between the EU and Turkey, in advance of the European Council meeting on 17 and 18 March.

The proposal that for every Syrian refugee returned to Turkey from Greece, a Syrian will be settled within the EU is wrought with moral and legal flaws. Unsettlingly, this plan would make every resettlement place offered to a Syrian in the EU contingent upon another Syrian risking their life by embarking on the deadly sea route to Greece.

"EU and Turkish leaders have today sunk to a new low, effectively horse trading away the rights and dignity of some of the world's most vulnerable people. The idea of bartering refugees for refugees is not only dangerously dehumanising, but also offers no sustainable long term solution to the ongoing humanitarian crisis," said Iverna McGowan, Head of Amnesty International's European Institutions Office.

When questioned on the legality of this proposal under international law, EU leaders responded that this would be possible under EU law once Turkey be designated as a 'safe country'.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 16-03-08: Mass, fast-track returns threaten rights (Extern länk)

UNICEF 16-03-09: EU urholkar asylrätten (Extern länk)

Protester före mötet:

UNHCR: 6 steps towards solving the refugee situation in Europe (Extern länk)

Human Rights Watch 16-03-04: Don't negotiate away refugee rights (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-03-11:

UNHCR expresses concern over EU-Turkey plan till sidans topp

The United Nations Refugee Agency today distanced itself from an outline joint EU-Turkey deal to solve Europe's refugee crisis, saying it was concerned with some aspects of the proposal although it was not yet privy to all the details.

"As a first reaction, I am deeply concerned about any arrangement that would involve the blanket return of anyone from one country to another without spelling out the refugee protection safeguards under international law," Filippo Grandi, the United Nations High Commissioner for Refugees, said on Tuesday.

Grandi, who was speaking to the European Parliament in Strasbourg on the occasion of International Women's Day, stressed that legal safeguards would need to govern any mechanism under which responsibility would be transferred for assessing an asylum claim.

"An asylum-seeker should only be returned to a third state, if the responsibility for assessing the particular asylum application in substance is assumed by the third country; the asylum-seeker will be protected from refoulement; and if the individual will be able to seek and, if recognized, enjoy asylum in accordance with accepted international standards, and have full and effective access to education, work, health care and, as necessary, social assistance," he detailed.

Earlier, UNHCR, the UN Refugee Agency, had separately expressed concern over the deal but said it welcomed the EU's financial contribution to support Turkey and the refugee communities in Turkey.

"Turkey hosts close to 3 million refugees and has made enormous contributions for years and just recently adopted a work regulation for Syrian refugees, but, in light of the enormity of the task, still struggles to provide for all the basic needs of the swelling Syrian population," William Spindler, the spokesperson for Europe, told a press briefing in Geneva.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

UNHCR Refworld 16-03-08: UNHCR's reaction to Statement of the EU Heads of State and Government of Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-03-08:

Uppgörelsen en stor framgång för Turkiet till sidans topp

Turkiet ska lösa flyktingkrisen åt EU genom att ta emot människor som tagit sig illegalt till Grekland. För det ska EU betala ungefär 60 miljarder kronor, och snabba på Turkiets ansökan om EU-medlemskap.

Turkiet borde vara mycket nöjd med den uppgörelsen. Även om den fortfarande inte formellt har antagits av EU. Detaljerna är inte klara och avtalet ska klubbas vid EU:s toppmöte den 17 mars.

Turkiet kom med det överraskande förslaget strax före EU-mötet. Bara ordförandelandet Nederländerna och Tyskland visste om det. Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu såg mycket nöjd ut när han fotograferades ihop med EU-ledarna.

Tung kritik mot EU

Kritiker menar att EU hållits som gisslan av Turkiet och nu tvingas betala lösen. Att Turkiet på det här sättet dragit fördel av EU:s desperata läge.

Andra menar att EU och Turkiet är tvungna att samarbeta för att lösa en flyktingkris som inte visar tecken på att förbättras. Turkiet är också i ett hårt pressat läge med cirka 2,7 miljoner syriska flyktingar i landet och ett pågående inbördeskrig vid sin gräns.

Pengarna ska hjälpa till att ta hand om flyktingar i Turkiet. Pengarna från EU ska göra det möjligt för Turkiet att klara en ökad börda. De ska gå till utbildning och bättre arbetsmöjligheter för flyktingar i landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 16-03-08: EU-Turkey refugee deal - Q&A (Extern länk)

The Parliament 16-03-08: Parliament blasts EU promises to Turkey (Extern länk)

EU Migration Law blog 16-03-11: Why the EU-Turkey deal can be legal and a step in the right direction (Extern länk)

Verfassungsblog 16-03-09: Three legal requirements for the EU-Turkey deal: An interview with James Hathaway (Extern länk)

Kay Hailbronner i Verfassungsblog 16-03-11: Legal requirements for the EU-Turkey refugee agreement: A reply to J. Hathaway (Extern länk)

El Pais 16-03-11: Majority of Spanish Congress against EU refugee deal signed by acting PM (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-08: Expert: Turkietuppgörelse kan förvärra flyktingkrisen (Extern länk)

The Independent 16-03-08: If Europe turns its backs on its refugees, where on Earth will they go next? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-03-08:

FN: Överenskommelsen kan vara olaglig till sidans topp

FN:s flyktingorgan varnar för att EU:s överenskommelse med Turkiet kan bryta mot europeisk rätt och folkrätt. - Detta är Sveriges viktiga ögonblick. Vi måste försvara internationell rätt, säger EU-nämndens ordförande, miljöpartisten Carl Schlyter.

Mycket återstår ännu att klara ut innan EU och Turkiet har nått en ny överenskommelse om hur den irreguljära strömmen av flyktingar och migranter till EU via Grekland ska stoppas.

Natten till tisdagen enades dock EU-ledarna om att arbeta vidare med ett turkiskt förslag som presenterades under det nu avslutade toppmötet i Bryssel.

Det handlar framför allt om att alla "nya irreguljära migranter" som tar sig från Turkiet till de grekiska öarna ska återföras till Turkiet. För varje syrier som Turkiet tar tillbaka ska EU ta emot en syrisk flykting från Turkiet.

- Irreguljära migranter som kommer till de grekiska öarna via de farliga båtturerna ska i huvudsak tillbaka till Turkiet mot att andra syriska flyktingar får komma över till EU. Och där är ju framgången att man kan gå från mer riskfyllda farliga resor till en mer ordnad migration och det tycker jag är en fördel, säger statsminister Stefan Löfven (S).

UNHCR varnar

Amnesty International är mycket kritiskt och anser att EU-ledarna har en inhuman attityd till hur flyktingkrisen ska lösas. Att byta flyktingar mot flyktingar innebär, enligt människorättsorganisationen, en farlig avhumanisering. Amnesty ifrågasätter om en sådan överenskommelse skulle följa internationell rätt och får stöd av FN:s flyktingorgan UNHCR.

- Kollektiv utvisning av utlänningar är förbjuden enligt Europakonventionen. Ett avtal som skulle vara liktydigt med att utan omsvep skicka tillbaka utlänningar till ett tredje land är inte förenligt med europeisk lag eller folkrätten, säger UNHCR:s Europachef Vincent Cochetel enligt Reuters.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Politico 16-03-08: Europe finds no delight in Turkish deal (Extern länk)

Barbara Wesel i Deutsche Welle 16-03-08: Inching toward a Fortress Europe (Extern länk)

TT / SvT Utrikes 16-03-08: Sjöstedt (V): Nu blir Turkiet vår gränspolis (Extern länk)

Dagens Arena 16-03-08: Anne Ramberg: "Historiens dom kommer att bli hård" (Extern länk)

Eric Rosén i Politism 16-03-08: Nu har Europa gjort sig av med asylrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politism 16-03-09:

Asylexpert: "Vem ska skickas tillbaka till Turkiet?" till sidans topp

Den 7 mars samlades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera flyktingsituationen med Turkiets premiärminister.

Enligt det uttalande som hade förberetts innan mötet skulle Turkiet "godta ett skyndsamt återvändande av alla migranter som inte behöver internationellt skydd och som reser över från Turkiet till Grekland".

Detta åtagande gällde migranter som antingen inte vill söka asyl i EU eller som fått avslag på sin asylansökan. EU-kommissionen hade redan tidigare bekräftat att Grekland påbörjat återsändandet av 308 migranter till Turkiet. Så långt ordning och reda.

Under sittande möte presenterade Turkiet ytterligare förslag som därefter inkluderades i uttalandet från EU:s stats- och regeringschefer. Grekland ska med stöd av övriga EU-länder "återsända alla nya irreguljära migranter som reser över från Turkiet till de grekiska öarna".

Så som det är formulerat avser förslaget samtliga migranter, oavsett ursprungsland och eventuellt skyddsbehov.

Därmed fråntas de möjligheten att söka och beviljas asyl i EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 16-03-11:

"Lär er av grekernas solidaritet, Europa" till sidans topp

EU:s flyktinguppgörelse med Turkiet är djupt omoralisk och dessutom lönlös.

Kenan Malik manar unionen att ta efter den grekiska solidariteten i stället.

"Om vi inte kan se det, så finns det inte." Det tycks vara mottot för EU-politiken, åtminstone när det gäller migration.

För över ett år sedan nådde flyktingkrisen EU:s hjärta och skapade inte bara djupa spänningar mellan sina medlemmar utan reste också frågor om framtiden för den fria rörligheten. Och unionens egen framtid.

Europas ledare har desperat försökt finna en lösning. I veckan, efter flera månader av förhandlingar, sydde de till slut ihop ett avtal med Turkiet. Dess främsta syfte är att tillåta EU att skjuta problemet så långt ur synhåll att de kan låtsas att det inte finns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-03-13:

Under Greece-Turkey protocol "migrants" to be returned "within 48 hours" till sidans topp

- 15 days mnimum providing applicant has the means to prepare appeal and the process is subject to judicial review

"Alternate Minister for Citizens' Protection Nikos Toskas on Saturday confirmed that Turkish officials will be posted to the Greek islands of the eastern Aegean to act as observers and oversee the relocation of migrants who are not eligible for protection from Greece back to Turkey.

Speaking on Skai TV amid media reports that Turkish officials would be allowed into refugee documentation centers, Toskas said that this is part of a protocol he signed with his Turkish counterpart during a Greek government mission to Izmir earlier in the week in order to speed up relocations.

"In this framework, it will be possible for Turkish observers to be admitted at Greek islands to speed up procedures so that migrants who are not eligible for protection are returned [to Turkey] within 48 hours," Toskas said.

For the time being, he said, one Turkish observer will be assigned to the Moria camp on the island of Lesvos." [emphasis added]

Tony Bunyan, Statewatch Director, comments:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ekathimerini 16-03-12: Minister confirms Turkish observers will be assigned to Greek refugee centers (Extern länk)

Läs mer debatt om EU:s uppgörelse med Turkiet nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-03-03:

EU-toppens budskap till migranter: Kom inte hit till sidans topp

EU-basen Donald Tusk riktar en tydlig vädjan till hugade ekonomiska migranter: - Kom inte hit, är budskapet från Tusk.

Efter att ha träffat Greklands premiärminister Alexis Tsipras, sa EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk:

- Oavsett var ni kommer ifrån: Kom inte till Europa. Tro inte på smugglarna. Riskera inte era liv och era pengar. Det är för ingenting.

Reser i flyktingrutten

Tusk besöker i dag Aten och Ankara under sin fortsatta resa längs flyktingkrisens Balkan-rutt, fast i motsatt riktning. Efter mötet med Tsipras lovar Tusk fortsatt hjälp och stöd till Grekland.

- Att utesluta Grekland från Schengen-samarbetet är varken ett mål eller ett medel. Grekland är en del av Schengen, eurozonen och EU och kommer att fortsätta vara det, säger Tusk - samtidigt som han varnar för att det snart kommer att bli omöjligt att utan klara tillstånd röra sig över gränserna.

"Schengen kommer gälla"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Politico 16-03-10: Greece to Donald Tusk: 'Don't thank the Balkans' (Extern länk)

SvT Nyheter 16-03-09: Löfven i EU: "Ta emot flyktingar eller lämna Schengen" (Extern länk)

EurActiv 16-03-11: Slovenia says ready to comply with EU migrant quota scheme (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-03-04:

Att återvända till Schengen: Kommissionen föreslår en färdplan till sidans topp

Kommissionen lade idag fram en detaljerad färdplan med de konkreta åtgärder för att få ordning på förvaltningen av EU:s yttre och inre gränser. Inrättandet av Schengenområdet utan inre gränser har inneburit betydande fördelar för EU:s medborgare och företag, men under de senaste månaderna har systemet belastats hårt av flyktingkrisen. Den 18-19 februari gav Europeiska rådet ett tydligt mandat att återställa Schengensystemet till att fungera normalt, och att göra detta i samordning, samtidigt som medlemsstater som brottas med svåra förhållanden ska få fullt stöd.

Kostnaderna för att mista Schengen

Tillfälliga gränskontroller hindrar inte bara den fria rörligheten för personer, utan medför också betydande ekonomiska kostnader. Kommissionen har uppskattat att ett fullständigt återinförande av gränskontroller inom Schengenområdet skulle medföra omedelbara direkta kostnader på mellan 5 och 18 miljarder euro per år (dvs. 0,05-0,13 % av BNP). Dessa kostnader skulle koncentreras på vissa aktörer och regioner, men skulle oundvikligen också påverka EU:s ekonomi i dess helhet.

(...)

/Meddelandet fortsätter under följande rubriker:/

+ Garantera skyddet av de yttre gränserna

+ Direkt stöd till Grekland

+ Tillämpning av reglerna och slut på systematisk genomsläppning

+ Kontroller vid de inre gränserna: en samstämmig strategi i stället för ett lapptäcke

Hela meddelandet (Extern länk)

COM(2016) 120 final: Att återvända till Schengen - en färdplan (Extern länk till pdf-fil)

Annex till "färdplanen" (Extern länk till pdf-fil)

Commission awards €3.5 million in emergency funding to Greece for reception facilities for migrants and refugees (Extern länk)

SvT Utrikes 26-03-02: EU: Gränskontrollerna ska bort före november (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet i rättsliga och inrikes frågor 16-03-10:

Rådets slutsatser om människosmuggling till sidans topp

/Utdrag:/

[Rådet] uppmanar medlemsstaterna att

- påskynda processen med systematisk registrering, bland annat fingeravtryckstagning av tredjelandsmedborgare som olagligen korsar gränsen enligt Eurodacförordningen, och att genomföra systematiska säkerhetskontroller med hjälp av relevanta databaser, särskilt SIS II, Interpols databaser, VIS och nationella polisdatabaser, med stöd av Frontex och Europol,

- fasa ut icke-biometriska, icke maskinläsbara identitetshandlingar och uppdatera identitetshandlingar i linje med Icaos rekommendationer för att motverka sekundära förflyttningar inom EU,

- samarbeta med kommissionen för att säkerställa att insamlingen och utbytet av tillförlitlig, uppdaterad och jämförbar kriminalstatistik om människosmuggling utökas, bland annat genom en utvidgning av Eurostats befintliga insamling av kriminalstatistik till att omfatta uppgifter om människosmuggling, med stöd av relevanta EU-organ, i enlighet med EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter,

- dra optimal nytta av de informationssystem som finns samt av offentliga uppgifter, plattformar och partnerskap med sociala medieföretag, och alla andra tillgängliga instrument för att samla in, dubbelkontrollera och utbyta smugglingsrelaterade uppgifter och använda dessa system för att analysera förutsebara migrantflöden och därpå följande smugglingsverksamhet,

(...)

Hämta eller läs hela uttalandet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-03-13:

The EU Border Guard takes shape till sidans topp

Analysis by Steve Peers, Professor of Law, University of Essex

"Back in December 2015, the Commission proposed the text of a Regulation creating a new EU Border Guard, which would replace the current Frontex agency. EU leaders have already asked for this law to be agreed by June. Most of the text of this proposal has already been agreed by the Council, although after that it will still have to be agreed with the European Parliament.

To aid those who are concerned about or interested in the development of this Agency, I have consolidated all of the parts agreed to date by the Council on the basis of Council documents 6359/1/16, 6884/16 and 6652/16. The state of play is set out in doc 6744/16."

Hämta artikeln (Extern länk till pdf-fil)

EUobserver 16-03-01: MEPs question EU border guard proposal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NATO 16-03-06:

NATO Secretary General welcomes expansion of NATO deployment in the Aegean Sea till sidans topp

NATO took swift decisions to deploy ships to the Aegean Sea to support our Allies Greece and Turkey, as well as the EU's border agency FRONTEX, in their efforts to tackle the migrant and refugee crisis. NATO ships are already collecting information and conducting monitoring in the Aegean Sea. Their activity will now be expanded to take place also in territorial waters.

Our commanders have defined our area of activity in close consultation and coordination with both Greece and Turkey. Our activities in territorial waters will be carried out in consultation and coordination with both Allies. The purpose of NATO's deployment is not to stop or push back migrant boats, but to help our Allies Greece and Turkey, as well as the European Union, in their efforts to tackle human trafficking and the criminal networks that are fueling this crisis.

NATO's Maritime Command has also agreed with FRONTEX on arrangements at the operational and tactical level. NATO and FRONTEX will be able to exchange liaison officers and share information in real time, to enable FRONTEX, as well as Greece and Turkey, to take action in real time.

This is an excellent example of how NATO and the EU can work together to address common challenges. I welcome the fact that we were able to finalise these arrangements in such a short time. In this crisis, time is of the essence, and cooperation is key.

Läs mer (Extern länk)

Migrants at Sea 16-03-07: NATO expands aegean sea migrant patrols into Turkish and Greek territorial waters - Rescued migrants to be automatically returned to Turkey (Extern länk)

Thomas Spijkerboer, Professor of Migration Law, blog 16-02-25: The NATO pushbacks in the Aegean and international law (Extern länk)

Riksdagen 16-03-02: Skriftlig fråga av Hans Wallmark (M): Natos insats mot flyktingsmuggling (Extern länk)

Svar av Försvarsministern Peter Hultqvist (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-03-02:

EASO launches tools for first-contact officials on access to the asylum procedure till sidans topp

EASO, together with Frontex, has developed a number of new practical tools which aim to assist first-contact officials working at the borders and detention facilities, border and coast guards, police, immigration authorities and personnel of detention facilities, in ensuring access to the asylum procedure for those who may be in need of international protection. The tools can be accessed online.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Direkt till verktyget online, nedladdning av guide, affisch, pocketbok, flygblad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen /läckt via Statewatch/ 16-03-03

Joint Commission-EEAS non-paper on cooperation with Afghanistan till sidans topp

//utdrag:/

(...) In 2015 there were 176.900 asylum applications, which is double the number of 2014. The acceptance rate increased from 43% in 2014 to 60% during the second and third quarters of 2015. The positive trend in the asylum application acceptance rate from 2014-2015 is an indicator that Member States are aware of the worsening security situation and threats to which people are exposed. Despite this, more than 80,000 persons could potentially need to be returned in the near future. (...)

Recommendations

The overall objective for the EU is twofold: 1) reducing and controlling the out-migration from Afghanistan and that of Afghan refugees in Pakistan and Iran to Europe and 2) allowing for the return of Afghan migrants and creating a favourable environment for returns.

This is to be achieved by a) reaching a political agreement with the Afghan Government on return by early summer, with the objective to start its implementation over the summer; b) continuing existing programs and launching new ones to support returns and measures to address the socio- economic situation, improve migration control and management; c) continuing to work towards stabilization and maintain mid- to long-term efforts to address root causes of migration.

Proposed next steps:

The Commission, with the support of the EU Delegation to Afghanistan, should continue coordination with Member States in order to ensure consistency in the ongoing renegotiations of existing bilateral MoUs and the negotiations of new ones, as well as return flight operations.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

Statewatch 16-03-07: Afghanistan: EU shuts the door despite asylum recognition rates rising from 43% to 60% (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-15:

EU-domstolen om rätten för alternativt skyddsbehövande att välja bostadsort till sidans topp

Förhandsavgörande från EU-domstolen: Enligt skyddsgrundsdirektivet ska en person som beviljats uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande ha rätt att röra sig inom landet och bosätta sig på samma villkor som andra icke EU-medborgare i samma land. Tyskland har en regel som innebär att alternativt skyddsbehövande som får sociala förmåner är skyldiga att bosätta sig på en viss ort. Syftet är att fördela kostnader inom landet och underlätta integration. EU-domstolen slår nu fast att det inte är tillåtet att ålägga just alternativt skyddsbehövande att bosätta sig på en viss plats bara för att fördela kostnaderna, eftersom kostnaderna är desamma för andra som uppbär sociala förmåner. Däremot om den tyska domstolen kan visa att just alternativt skyddsbehövande skulle ha svårare att integrera sig än andra som får sociala förmåner, så skulle ett villkor om bostadsort kunna vara tillåtet, även om det inte gäller för andra icke EU-medborgare.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Hämta domen i sin helhet, generaladvokatens förslag samt ansökan (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Euoparådet mr-kommissionären 16-03-07:

Human rights of refugee and migrant women and girls need to be better protected till sidans topp

For the first time since the beginning of the refugee and migrant crisis in Europe, women and children on the move outnumber adult men. While in 2015 about 70 % of the population on the move were men, women and children now make up nearly 60% of refugees and other migrants crossing into Europe. This also means that more women and children risk and lose their lives in the Mediterranean Sea and on the land routes to Europe. Of more than 360 persons who died in the Mediterranean in January 2016, one third were women and children. In February this year a woman and an adolescent girl were found dead from the cold in the Bulgarian mountains close to the border with Turkey.

Female migration is not a new phenomenon but it is increasing, as is female refugees' and migrants' vulnerability to human trafficking, exploitation, discrimination and abuse. Single women travelling alone or with children, pregnant and nursing women, adolescent girls, and elderly women are among those who are particularly at risk and require a coordinated and effective protection response. Estimating that the current response to refugee and migrant women and children's needs by governments, humanitarian actors and EU institutions has been insufficient, human rights organisations, including the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and women's rights organisations, have called for immediate action.

The hardship facing refugee and migrant women and girls

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eurostat 16-03-04:

Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015 till sidans topp

Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships

In 2015, 1 255 600 first time asylum seekers applied for international protection in the Member States of the

European Union (EU), a number more than double that of the previous year.

The number of Syrians seeking international protection has doubled in 2015 compared with the previous year to reach 362 800, while the number of Afghans has almost quadrupled to 178 200 and that of Iraqis has multiplied by 7 to 121 500. They represent the three main citizenships of first time asylum applicants in the EU Member States in 2015, accounting for more than half of all first time applicants.

These data on asylum applicants in the EU are issued by Eurostat, the statistical office of the European Union. They are complemented with a quarterly report and an infographic available on the Eurostat website.

More than a third applied for asylum in Germany

In 2015, the highest number of first time applicants was registered in Germany (with 441 800 first time applicants, or 35% of all first time applicants in the EU Member States), followed by Hungary (174 400, or 14%), Sweden (156 100, or 12%), Austria (85 500, or 7%), Italy (83 200, or 7%) and France (70 600, or 6%). Compared with the previous year, the number of first time asylum applicants in 2015 increased the most in Finland (+822%), ahead of Hungary (+323%), Austria (+233%), Belgium (+178%), Spain (+167%) and Germany (+155%).

Highest number of first time applicants relative to the population in Hungary and Sweden

(...)

Pressmeddelandet i sin helhet med tabeller och diagram (Extern länk till pdf-fil)

Frontex 16-03-10: Number of illegal border-crossings at record high in Q4 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-03-10:

Trendbrott: Lägsta andelen asylsökande på 15 år till sidans topp

Hösten 2015 sökte sig var fjärde av EU:s asylsökande till Sverige. Under januari i år var bara en av tjugo asylansökningar i EU gjord i Sverige.

Om minskningen håller i sig innebär det ett trendbrott för svenskt flyktingmottagande - och Migrationsverkets senaste prognos visar sig i så fall vara alldeles för hög.

I en vit bod utanför centralstationen i Stockholm står läskburkar, stora godishögar, frallor och vattenflaskor och väntar. "Välkomna flyktingar" hälsar en skylt på flera språk.

Men få flyktingar kommer numera hit.

Annat var det under förra årets sista månader. Då sökte sig tusentals människor hit till Refugees Welcome Stockholm för att få hjälp.

- När det var som mest kunde det komma 1 500-2 000 flyktingar om dagen till centralen, säger Tina Morad, talesperson för Refugees Welcome Stockholm.

I februari fick organisationen besök av bara två eller tre personer som inte redan sökt asyl i Sverige. Nyanlända kommer fortfarande för att få hjälp, men då handlar det om personer som har problem på sina asylboenden eller asylsökande som behöver hjälp att spåra upp familjemedlemmar i Sverige.

SvD har gått igenom siffror från EU:s statistikbyrån Eurostat och jämfört med Migrationsverkets statistik. På så sätt har vi räknat ut Sveriges andel av EU:s totala antal asylsökande. Genomgången visar att i oktober och november gjordes nästan var fjärde av EU:s asylansökningar i Sverige. Då sökte 76 000 personer asyl i Sverige - nästan lika många som under hela 2014.

Siffrorna för januari visar en drastisk förändring. Nu gjordes i stället bara en av tjugo asylansökningar i Sverige, 4 173 stycken. Och andelen kommer att sjunka ytterligare eftersom en del länder inte lämnat in sina senaste siffror än.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Migrationsverket 16-03-14: 518 asylsökande de senaste sju dagarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Nyheter 16-03-08:

Snabbare för utländsk vårdpersonal att få jobb i Sverige till sidans topp

Köerna minskar för nyanländ vårdpersonal som vill få yrkeslegitimation. Väntetiden för specialistläkare från länder utanför EU har den senaste tiden minskat från 18 månader till 8 månader, enligt siffror från Socialstyrelsen.

- Under de senaste tre åren har ansökningarna från personer som är utbildade utanför EU fördubblats och det har varit en ganska markant ökning sedan andra halvåret 2014, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.

Det ledde också till att väntetiderna för att få en svensk yrkeslegitimation ökade snabbt. Samtidigt som vården har brist på personal.

Som längst var väntetiden ett och halvt år från att en ansökan var inlämnad till att Socialstyrelsen kunnat göra en första prövning av den. Därefter kunde det tillkomma tid för till exempel kunskapsprov, språkutbildning och kompletteringar.

Kortare köer sedan december

Men sedan december har kötiden för vårdpersonal från länder utanför EU minskat, visar siffror från Socialstyrelsen. Tiden från att en ansökan kommer in till en första prövning har minskat från 11 månader till 8 bland vårdpersonal med yrkeslegitimation i allmänhet. Bland specialistläkare har kötiden minskat från 18 månader till 8 månader.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga av Jenny Petersson (M): Handläggningstiderna för utländsk sjukvårdspersonal (Extern länk)

Svar av Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet 16-03-03:

Somalia Bandy - ett integrationsprojekt som står stadigt på isen till sidans topp

I närvaro av idrottsminister Gabriel Wikström och biståndsminister Isabella Lövin spelade Somalia Bandy en vänskapsmatch mot Stockholm Stadslag på Zinkensdamm IP i Stockholm onsdagen den 2 mars.

- Somalia Bandy är en symbol för de starka banden mellan Somalia och Sverige. Detta integrationsprojekt är också ett fantastiskt tecken på hur världen kommer samman, sa Gabriel Wikström i sitt tal inför matchstarten.

En hälsning från Somalias president Hassan Sheikh Mohamud lästes också upp. Presidenten beklagade att han på grund av oroligheter i landet inte hade möjlighet att närvara för att för första gången få se bandy:

- Lagsport är en stor möjlighet för att skapa delaktighet, gemenskap och att tillsammans kämpa mot ett mål. Att fira segrar, övervinna motstånd och lära av varandra - det är värdefulla lärdomar för livet, uttryckte presidenten i sin hälsning.

Presidenten förmedlade också sin tacksamhet över Sveriges stöd till Somalia - i form av humanitär hjälp och utvecklingssamarbete - och över att Sverige öppnat sina dörrar för många Somaliska flyktingar genom årens lopp.

Om Somalia Bandy

Somalia Bandy startade som ett integrationsprojekt med syftet att skapa ett somaliskt pojklandslag i bandy med förankring i Borlänge. Initiativtagare var Hans Grandin, tidigare ordförande i Borlänge Bandy, projektledaren Patrik Andersson och Jan-Olof Lundberg, integrationsansvarig på Borlänge kommun. Spelarna rekryterades från svensk/somaliska fotbollsklubben i Borlänge som ett sätt att hitta en vintersyssla.

Målet var att skicka ett somaliskt herrlandslag till bandy-VM i ryska Irkutsk 2014 och kontakt togs med både Internationella Bandyförbundet och Somalias idrottsminister som ansökte om medlemskap i IBF. Laget deltog även i 2016 års bandy-VM i Uljanovs.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 16-03-08:

Polisen som talar de asylsökandes språk till sidans topp

Det lär finnas en enda person inom svenska Polisen som har afghanskt ursprung, och han jobbar vid polisen i Östergötland. När Mustafa Panshiri snackar om lag och rätt inför ensamkommande asylsökande är uppmärksamheten total.

Att ha en dari-talande medarbetare är en stor tillgång för polisen i Östergötland, säger Anna Lindqvist, chef för Linköpings polisområde.

Killarna sitter i vip-avdelningen i Linköpings Arena. Klädseln är foppa och mysbrallor. De är ett trettiotal asylsökande unga killar från Afghanistan. I snålblåsten på fotbollsplanen nedanför övar spelare på sina rusher. Här uppe sitter killarna nu och ser först ut att inte riktigt veta vad de ska tro.

Framför dem står en svensk polis i 60-årsåldern som talar lågmält och inbjudande och samtidigt med pondus. Intill honom den yngre polisen, mer intensiv och med vältaligt kroppsspråk.

- Man kan ha ett bra liv i Sverige. Men se till att ni aldrig hamnar i kriminalitet eller blir anmälda för brott. Då blir det stora problem, säger Mustafa Panshiri, på sitt och killarnas språk som är dari.

Mustafas äldre kollega är Håkan Stenbäck, med lång erfarenhet av polisiärt brottsförebyggande arbete och av polisinsatser utomlands. Detta är ett i raden av alla de informationsmöten som Stenbäck, Panshiri och kollegor till dem håller på akutboenden för asylsökande runt om i Östergötland, för att välkomna de asylsökande men också skapa ordning och förebygga brott genom att berätta om Sverige och vad som gäller för alla som vistas här.

- Sverige är en demokrati och en bra demokrati bygger på att alla människor har skyldigheter. Om man följer det så får man också vissa rättigheter, säger Håkan Stenbäck.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Northern Europe 16-03-10:

A quest of love: Mujtaba's Swedish integration till sidans topp

When Mujtaba Jahfary arrived in the tiny hamlet of Borrby, southern Sweden, four years ago, nobody had seen an Afghan refugee before. To some it came as a shock.

"It was expensive to shave and cut my hair, so I looked like a Taliban," says Jahfary, 29. "People were scared. It is human nature to judge someone by their appearance."

Trimming his beard to resemble a Swedish hipster was not enough. Having made the dangerous journey through Iran and Turkey, then by boat into Greece and north to Sweden, Jahfary embarked on a new mission that he likens to a "real jihad" - to become a good Swede, and to help other refugees do the same.

During his odyssey into Swedish society he has made friendships with local people and forged a bond with the village that has become his home. Learning how to fit in has now made him a key figure in helping the new wave of asylum seekers integrate into local life.

"Borrby people are special," says Jahfary, who fled Afghanistan to escape the violence. "I have friends here, they feel like family, and they are Swedish. If I had to move to a big city it would take me years to build new relationships like these."

A light-bulb moment took place after a night spent smoking with friends outside his apartment. The mess they left behind prompted neighbours to complain.

On the advice of a volunteer refugee worker, Jahfary took a bunch of flowers to say sorry. Now he and the neighbours, a middle-aged Swedish couple, are close friends.

"That was a turning point in our relationship, it showed he accepted the Swedish way of life," says Kenneth Tufvesson, 65. He and his wife, Ann-Kristin Sahlin, treat Jahfary like a son.

"As a parent it is important to be there if children need help, the door should always be open. We are here for him like parents," says Sahlin, who was born in Borrby and saw her own children grow up there.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-03-15:

Vi kommer inte att glömma! till sidans topp

Sanna Vestin skrev:

Riksdagsbehandlingen av den tillfälliga lagen, "familjesplittringslagen", är flyttad från den 27 april till den 21 juni! Vad hände? Och vad händer nu?

Folkkampanj för Asylrätt gick igång den 3 januari, dagen innan id-kontrollerna i Danmark infördes. Den tog snabbt fart; efter drygt ett dygn hade 10.000 undertecknat vårt upprop. Sedan verkade intresset ebba ut nästan lika snabbt. Det verkade som att budskapet stannade inom en begränsad krets. En artikel i Aftonbladet med 164 namnkunniga undertecknare gjorde reklam för uppropet, liksom flera andra debattartiklar och bloggare. Det gick ändå trögt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 16-03-07:

Skapa säkra vägar för människor på flykt till sidans topp

Vi vägrar att ställa oss bakom en politik som bidrar till att fler människor drunknar i Medelhavet och som sätter människor i en permanent osäkerhet, skriver tre representanter för Folkkampanj för asylrätt Skåne.

Förra lördagen demonstrerade Folkkampanjen för Asylrätt och Allt Åt Alla i Malmö tillsammans med enskilda och organisationer i över hundra andra städer i världen under parollen "Säkra Vägar Nu". Vi protesterar mot Europas stängda gränser, som tvingar människor att riskera livet för att ta sig till Europa. Folkkampanjen för asylrätt riktar sig specifikt emot de lagförslag som den svenska regeringen lade fram i november.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-03-08:

Feministisk politik slår mot kvinnor och barn på flykt till sidans topp

Kvinnor och barn lämnas kvar när bomberna faller - och trots att Sveriges regering kallar sig för den första feministiska görs mer för att motarbeta deras flykt till Sverige än att hjälpa dem att ta sig hit på ett säkert sätt.

Det menar flera kritiker som Dagens ETC har pratat med.

- Det är ironiskt, man har en intention att ha en feministisk utrikespolitik men genomför förändringar som drabbar kvinnor, säger Helle Rydström, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet.

Enligt UNHCR är för första gången någonsin mer än hälften av de som flyr över medelhavet kvinnor och barn. Under 2015 var enligt UNHCR 75 procent av den dryga miljon flyktingar som tog sig över medelhavet män. I år är det hittills 44 procent. Anledningarna till att det hittills varit fler män än kvinnor som flytt till Sverige är flera, men den ojämna balansen vittnar om att det finns brister i den feministiska utrikespolitik Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger sig driva. Det menar flera genusvetare, politiker och hjälparbetare som Dagens ETC har pratat med och som nu riktar nu skarp kritik mot regeringens politik.

- Det finns stora luckor. Flera satsningar är bra men man saknar utmaningen av det patriarkala tänkandet. Det gör att alltihop haltar. Kvinnor och barn är mest utsatta i krig och de får betala med sina kroppar, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Alla som Dagens ETC pratar med lyfter fram anhörighetsinvandringen som en viktig del av asylrätten för att hjälpa kvinnor och barn som lämnats kvar i kriget. Resan till Europa över medelhavet är farlig och dyr och då satsar familjerna på att skicka unga män först och främst. Tanken är sedan att resterande familjen ska kunna återförenas i landet där mannen fått asyl, men med regeringens senaste förslag så är den dörren stängd för många.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Rädda Barnen: Ny rapport från Syrien - Barn mitt i kriget (Extern länk)

Europarådet 16-03-02: Protecting children: Secretary General calls on member states to take urgent action (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 16-03-10:

EU har gjort mänskliga rättigheter meningslösa till sidans topp

EU kan inte som en av de starkaste krafterna på jorden börja tumma på de mänskliga rättigheterna. För då blir de meningslösa. Då förvandlas de till vänliga rekommendationer i stället för bindande åtaganden. Sverige måste nu visa att det går att ta emot människor, skriver Nils Karlsson (MP), kommunalråd Malmö.

EU tänker betala ett odemokratiskt land som är välkänt för sina brott mot de mänskliga rättigheterna, ett land på gränsen till inbördeskrig, för att hindra människor från att söka asyl i EU.

Människor som tar sig till Grekland sjövägen ska, om de saknar uppehållstillstånd i EU, skickas till Turkiet där de i stället får söka asyl om de önskar.

Om personen i fråga kommer från Syrien åtar sig EU att under så kallat ordnade former ta emot en annan flykting från Syrien. För besväret får Turkiet massor av pengar och återupptagna förhandlingar om ett EU-medlemskap.

Om detta finns såklart mycket att säga. Några invändningar är:

1) Turkiet är ett land som kränker mänskliga rättigheter och befinner sig i väpnad konflikt och kan under inga som helst omständigheter kallas för ett säkert land.

2) Tanken på att byta en flykting mot en annan antyder en syn på flyktingar som individuellt utbytbara. Det handlar alltså om en uttalad avhumanisering av människor från Syrien.

3) Om Turkiet släpps in i EU, trots människorättsbrotten och bristfällig demokrati, så faller hela idén med att låta Turkiet hindra människor från att söka asyl i EU.

Den svenska regeringen står bakom förslaget, och har varit aktiva i förhandlingarna. Trots att Sverige är ett relativt litet land i det europeiska samarbetet drev vi igenom skrivelser om att asylrätten ska respekteras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 16-03-03: Natogeneral: Flyktingar används som vapen mot Europa (Extern länk)

Europarådet 16-03-01: Jagland on migration: Europe-wide policy of door-slamming is not sustainable (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 16-03-10:

Carl Tham: Här är ditt statsmannatal, Löfven till sidans topp

Många har klagat på att statsministern inte riktigt förklarat regeringens och EU:s ställningstaganden. Här är ett förslag till klargörande anförande.

Mina damer och herrar,

EU har som ni vet kommit överens om att frakta cirka 50 000 flyktingar tillbaka från Grekland till Turkiet. Sedan ska man i ordnade former skicka syriska flyktingar till de europeiska länderna.

Någon kanske undrar varför man då inte direkt kan skicka de syriska flyktingarna som redan finns i Grekland direkt till olika europeiska länder. Men det går ju inte. Det finns ännu inget land som lovat ta emot flyktingarna. De måste till Turkiet och sedan får vi se. Som tack får Turkiet ytterligare 30 miljarder kronor plus förhandlingar om medlemskap och plus visumfrihet eller näst intill.

Någon kanske tycker att det är egendomligt att göra upp med Turkiet som ju är an halvdiktatur, arresterar oppositionen, beslagtar deras tidningar och skjuter på sin egen befolkning. Men vi i EU är inte intresserade av hur det står till i Turkiet. För oss gäller det att till varje pris förhindra att det kommer fler flyktingar till EU.

Till varje pris.

De europeiska länderna kan absolut inte ta emot fler flyktingar. Länderna är helt enkelt för rika och flyktingarna för fattiga. Det är inte OK, det förstår ju vem som helst. Den där Trump föreslår ju en mur tvärs över hela USA för att sätta stopp på invandringen. Ja, men vi kan ju tyvärr inte bygga en så stor mur i Medelhavet, så Turkiet måste sköta jobbet. Det är så det hänger ihop.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-03-11:

Ärkebiskopen: Fel att resa stängsel mot andra i nöd till sidans topp

Oron över att våra välfärdssystem ska skadas av trycket i samband med flyktingkrisen är förståelig. Men att resa stängsel för att skydda det egna välståndet från andras nöd kan inte vara en väg för ett Europa som gärna refererar till kristna värderingar, skriver ärkebiskop Antje Jackelén samt Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin, kyrkostyrelsen.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-03-14:

Jag reste genom en osannolik grymhet till sidans topp

Anna Carlstedt, Ordförande, Svenska Röda Korset

För vem är flyktingsituationen en kris? För Sverige - eller för barnen i Homs?

Jag kom nyligen hem från Syrien. Efter att på plats ha sett att det faktiskt är omöjligt för människor att stanna kvar - i ett av världens just nu farligaste länder - ter det sig obegripligt att omvärlden inte gör mer för att hjälpa dem som är på flykt, och för att få till en politisk lösning på konflikten.

Vi känner till alla fakta: Efter fem år av stridigheter är stora delar av Syrien jämnat med marken. Mer än 4,5 miljoner syrier har tvingats fly utomlands, de allra flesta till angränsande länder. Dubbelt så många, mer än 8 miljoner - och det är ofattbara siffror - är på flykt i sitt eget land. Och många flyr inte bara en gång. Vi ser en humanitär katastrof av sällan skådat slag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 16-02-27:

Måste barnen sättas i gummibåten? till sidans topp

Den 24 november presenterade regeringen sina skärpningar av asylpolitiken.

Dagen efter fick jag ett telefonsamtal från en journalist på danska tidningen Berlingske Tidende. Han hade läst vår ledare i frågan och sökte efter svenska migrationsrättsexperter som kunde sprida mer ljus över ämnet.

Sedan hade han en fråga om den riktiga dynamiten bland förslagen: Förstår den svenska allmänheten att den största gruppen flyktingar med familjen kvar utomlands berövas rätten att återförenas med den i Sverige?

Mitt svar var tvunget att bli som frågan - spekulativ. Jag sa att jag inte trodde det. Det tar tid för sådan information att sjunka in. Det kräver att medier berättar, att frågan debatteras, att allmänheten får ansikten, namn, röster på människor som drabbas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 16-03-10:

"Dubbla budskap om barns rättigheter" till sidans topp

Flera förslag på senare tid går ut på att vissa grupper av barn som vistas i Sverige ska vägras sina rättigheter. Men när det gäller barn finns i enlighet med barnkonventionen inte utrymme att ge olika rättigheter. Det skriver flera jurister gemensamt.

En grundtanke i barnkonventionen är att barn har fullt och lika människovärde.

Det pågår just nu en politisk diskussion om olika grupper i samhället ska ha olika rätt till välfärdsinsatser, det vill säga om vissa människor inte ska ha samma rätt som andra.

På fredagen presenteras Barnrättighetsutredningens betänkande om hur barnkonventionen ska bli svensk lag, ett förslag det ?råder stor politisk enighet kring. Mot bakgrund av viljan att stärka barnkonventionens ställning i svensk rätt är det anmärkningsvärt att diskussionen om att ?exkludera vissa grupper från vissa välfärdsinsatser, exempelvis socialt bistånd och utbildning, även rör barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Anders Lindberg i Aftonbladet 16-03-12: Flyktingbarn är människor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-03-03:

Riksdagens frågestund: Flyktingsituationen i Grekland till sidans topp

Anf. 35 RASMUS LING (MP):

Fru talman! Ingen har nog undgått hur flyktingsituationen ser ut i Grekland i dessa dagar. Jag var tillsammans med en delegation från Miljöpartiet på Samos för ett par veckor sedan. Jag tror inte att det är många som är oberörda av att se flytvästar i vattnet och på stränderna och också hur hjältarna i de gula båtarna räddar människor på Medelhavet varje dag.

Förra året kom det ungefär 850 000 människor till Grekland. Jag skulle vilja fråga migrationsministern hur han arbetar i den här situationen för att fler länder i Europa ska kunna ta ett gemensamt ansvar i frågan och hur Sverige särskilt kan underlätta för Grekland i detta kritiska läge.

Anf. 36 Justitie- och migrationsminister MORGAN JOHANSSON (S):

Fru talman! Jag tror att vi alla är överens om att vi inte kan tillåta att Grekland blir ett enda stort flyktingläger och att utvecklingen går åt det hållet. Vi måste se till att hjälpas åt som EU-medlemmar för att underlätta Greklands situation och kunna få kontroll över situationen.

Detta är en fråga som verkligen prövar hela Europeiska unionen och solidariteten mellan våra länder. Det är viktigt att alla EU:s medlemsstater lever upp till våra grundläggande värderingar. Solidaritet mellan våra länder är en del av det men också människovärde och att vi ser till att behandla de människor som nu kommer till Europa på ett värdigt sätt.

Jag tror att det är tre saker som måste ske. Det första är att man får kontroll över gränsen mellan Turkiet och Grekland så att det inte bara fortsätter att fyllas på med människor som flyr. För det krävs ett avtal med Turkiet.

Det andra som måste ske är att vi klarar av att evakuera människor från Grekland till övriga EU i enlighet med de beslut som vi har fattat inom Europeiska unionen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politism 16-03-02:

Sveket mot syrierna bäddar för ännu värre kriser till sidans topp

Somar Al Naher

Barn, kvinnor och män som flytt kriget i Syrien och extremismen i Irak möttes plötsligt av batonger och tårgas i Europa. Hur kunde det bli såhär?

Den som trodde att migrationsminister Morgan Johansson (S) skulle leverera ett begripligt svar fick nog tänka om. När Aktuellt ställde en fråga till Johansson om vad han anser bör göras svarade han att "det första är att man kontrollerar gränsen mellan Turkiet och Grekland så att det inte kan fortsätta den här utvecklingen där fler och fler kommer till Grekland".

Vad betyder det ens?

Låt oss vidga vyerna och titta på vad som faktiskt har hänt.

Under februari utsattes staden Aleppo för de mest intensiva bombattackerna hittills under det fem år långa kriget. Aleppo ligger i nordvästra Syrien vid gränsen mot Turkiet och är Syriens folkrikaste stad. Regimen vill givetvis återta kontrollen över området som intagits av både oppositionella moderata rebeller, men också av olika islamistgrupper.

Men regimen, och Ryssland, attackerar i första hand civila områden som utropat sig fria och inte platser som ockuperas av till exempel Daesh. Detta har fått förödande konsekvenser för vanliga människor. Läkare har konstaterat att "skadorna har förvärrats avsevärt sedan de ryska bombningarna började".

Varför Ryssland och Syriens diktator angriper Aleppo har flera förklaringar. En är att uppvisa styrkeförhållandet inför fredsförhandlingarna som varit i Genevé.

Den miserabla situationen i Aleppo ledde till att omkring 70 000 människor tvingades överge sina hem och i desperation fly till den turkiska gränsen. Det är bara det att Turkiet har stängt sina gränser - eftersom EU sagt åt Turkiet att man inte vill ha hit flyktingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Arena 16-03-07: Malin Björk (V): Nu måste Europa ta sitt folkrättsliga ansvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-03-10:

Europa blundar för lidandet till sidans topp

När Europas länder skriker systemkollaps skickas oönskade människor tillbaka till krig och ekonomiskt kaos. Ekonomisk skrämselpropaganda trumfar ännu en gång den solidaritet vi så gärna vill tillskriva oss själva, skriver Magnus Krantz.

Det råder en öronbedövande tystnad runt omkring oss just nu. En tystnad som kväver döende familjers skrik efter något slags gehör. Vi hör er men vi svarar inte, för vi har redan bestämt oss.

En syrisk man står vid ett stängsel med sin familj och skriker på en polis på andra sidan. "Varför får vi inte komma in? Vad är skillnaden mellan oss och er? Vi har inget annat val!". Det här är en vanlig bild för den som valt att följa utvecklingen som Europa haft den senaste tiden gentemot flyende människor. Det är taggtråd och batonger, tårgas och kravallutrustning som mött dem. Det är ingen nyhet för den som valt att se. Mannens ögon skriker av förtvivlan och tårarna rinner. Han är ensam med sin familj. Han är en av flera tusen.

Samma tårar rinner ner för den kurdiska mammans kinder när hon kramar om sin döda dotter, vars kropp träffats av militärens kulor under vägen till skolan. Tårarna är desamma, förtvivlan likaså. Frågorna är det som skiljer dem åt. "Vad hade min dotter gjort? Varför måste hon dö? Vi har inget annat val än att fortsätta leva!".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-03-03:

Riksdagens frågestund: Sveriges kapacitet i flyktingmottagandet till sidans topp

Anf. 67 JOHAN FORSSELL (M):

Fru talman! Min fråga går till migrationsminister Morgan Johansson.

Vi har som alla vet en mycket bekymmersam flyktingkris, framför i allt södra Europa. Jag tror att vi alla berörs av de bilder som nu kablas ut över världen.

Vi har också en utmanande situation här hemma. Migrationsverkets handläggningstider är snart två år långa. Det saknas 20 000 bostäder bara de kommande månaderna. I går äskade också Migrationsverket om 28 miljarder extra i anslag bara för 2016.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att dämpa söktrycket på Sverige. Det är nödvändigt.

Samtidigt blev jag förbryllad när jag noterade utbildningsministerns inlägg i migrationsdebatten så sent som i fredags. Enligt honom står regeringen bakom uppfattningen att Sverige klarar av att ta emot ytterligare 150 000 personer under 2016.

Delar migrationsministern sin regeringskollegas uppfattning på den punkten?

(...)

Anf. 70 Justitie- och migrationsminister MORGAN JOHANSSON (S):

Fru talman! Det är precis som jag sa: Om det skulle komma 100 000 i år kan vi precis klara mottagandesituationen. Vi kommer fortfarande att få använda evakueringsbostäder.

Skulle det komma fler än så - alltså uppemot 140 000, som är det tredje scenariot som Migrationsverket har - kommer våra boendeplatser att ta slut, förmodligen redan i slutet av sommaren.

Svaret på frågan är alltså nej. Vi klarar inte den situationen. För att få kontroll över mottagandet bör vi som sagt styra ned mot det lägsta scenariot, ned mot 70 000.

Läs mer (Extern länk)

Skriftlig fråga av Gunilla Nordgren (M): Ett hållbart asylmottagande (Extern länk)

Svar på frågan av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

Riksdagen 16-03-03: Markus Wiechel i (SD):Riksdagens frågestund: Finansieringen av flyktingmottagandet (Extern länk)

Riksdagen 16-03-04: Interpellation 2015/16:422 av Maria Malmer Stenergard (M) (Extern länk)

Riksdagsdebatt med svar av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen kommentar 16-03-03:

Flyktingar får svensk ekonomi att blomstra till sidans topp

Svensk ekonomi växer näst snabbast i hela Europa. Och flyktingarna bidrar till högkonjunktur och fallande arbetslöshet. Samtidigt minskar antalet arbetande personer födda i Sverige och de äldre blir allt fler. Utan fortsatt invandring hotas välfärden, skriver Anders Nordstöm i en kommentar.

Skenande kostnader, skattehöjningar och besparingar. Sedan i hösta har media förmedlat bilden av en samhällsekonomi som är på väg att brista under trycket av det stora antalet nyanlända flyktingar.

Men verkligheten är den motsatta. Under 2015 var tillväxten i Sverige 3,8 procent. Högre än alla andra EU-länder förutom Irland och långt högre än USA. Och att flyktingmottagandet är en viktig faktor bakom utvecklingen är ekonomerna ense om.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-03-11:

Sluta prata om kollaps - Flyktingvågen är räddningen för vår välfärd till sidans topp

Om vi inte håller nere flyktinginvandringen kommer lönerna att pressas, segregationen att öka och rasisterna bli fler. Därför måste FN:s flyktingkonvention rivas upp och Sverige sätta ett tak för asylinvandringen, på förslagsvis 70 000 personer om året. Det kanske "folket" kan acceptera.

Göran Greider får väl rätta mig om jag läser helt fel, men det är vad som trillar ut när jag sållat bort vankelmod och förbehåll ur hans artikel på dessa sidor i måndags.

En tredje väg kallar han det. Well, den löper i så fall rätt tätt med regeringspolitiken skulle jag påstå, med den skillnaden att medan regeringen noga räknat bara kringgår och undergräver asylrätten, så vill Greider ta steget ut och formellt frångå den.

Eller vill han det? Han skriver ju själv, helt korrekt, att det inte är rätt läge att förhandla om Flyktingkonventionen - den skulle ju bara bli mer repressiv. Det gör hans text lite oklar, men inte hans principiella resonemang mer resonliga: det här är vad han vill göra, men kanske inte just nu.

När flyktingkonventionen nu sätts på prov, eftersom så många använder sin rätt, då ska den alltså skrotas, tänker han sig.

Men det är ju precis för att politiker och regeringar inte ska kunna snegla alltför hårt på inhemska opinioner och i nödens stund och i folkstyrets namn kränka människors rättigheter vi har den i Greiders tycke förhatliga "juridifiering" det innebär att vara låst av internationella konventioner. Det civiliserar oss, håller tillbaka reflexen att snabbt bli populär på bekostnad av andras mänskliga rättigheter.

Vilka andra mänskliga rättigheter ska riksdagen kunna avskaffa med ett knapptryck? Tanken svindlar.

Men rasisterna då, blir inte de fler om vi inte begränsar asylrätten?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Göran Greider i Aftonbladet 16-03-04: Sätt gränser, vänstern (Extern länk)

Politism debatt 16-03-07: Greider hade fel då - och han har fel nu (Extern länk)

Martin Aagård i Aftonbladet 16-03-08: Låt det kosta - Flyktingkrisen är en historisk möjlighet för Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-03-03:

Nej till motioner om ensamkommande barn (SoU18) till sidans topp

Riksdagen sa nej till en motion som väcktes i december 2015 med anledning av en händelse av större vikt (9 kap. 15 § riksdagsordningen) samt motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna rörde ensamkommande barn och handlar om att inrätta en nationell krissocialjour, kommunernas ansvar och hur de ska få fram fler familjehem och jourhem.

Förra året sökte drygt 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Tillströmningen ställer landets kommuner inför stora utmaningar för att kunna ta hand om och ordna boende för barnen. Detta samtidigt som många socialtjänster redan har en ansträngd situation med stor arbetsbelastning och hög personalomsättning.

Riksdagen ser positivt på att regeringen fortlöpande genom olika insatser och beslut stöder socialtjänsten genom exempelvis tillförda medel och kompetensutveckling samt arbetar med regelförenklingar. Vidare konstaterar riksdagen att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av hur flyktingsituationen och det ökande antalet ensamkommande barn påverkar socialtjänsterna. Migrationsverket har dessutom fått i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn.

Enligt riksdagen är läget dock fortfarande mycket ansträngt för socialtjänsterna. Riksdagen anser att det nu finns anledning att göra en principiell bedömning av vilken roll kommunen respektive staten ska ha vid mottagandet av ensamkommande barn. Det skulle exempelvis kunna handla om att staten tar över det ansvar som ankomstkommunerna har i dag. Riksdagen menar att det behövs en översyn av mottagningssystemet, vilket skulle kunna ske genom ett tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Rksdagen utgår dock från att regeringen vidtar de åtgärder som krävs när det gäller ansvaret för att ta emot ensamkommande barn och föreslår därför inget tillkännagivande.

Riksdagen sa nej till motionerna som rör familjehem med hänvisning till det arbete som pågår från regeringens sida.

Betänkandet från Socialutskottet (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-03-13:

Stort bakslag för Merkel - AFD tar platser i delstatsparlamenten till sidans topp

Angela Merkels parti ser ut att åka på ett rejält bakslag i dagens tyska delstatsval. Enligt de första vallokalsundersökningarna så straffar väljarna förbundskanslern för hennes liberala flyktingpolitik. Även Socialdemokraterna ser ut att tappa, medan högerpopulistiska AFD fångat upp proteströsterna.

Efter den tyska supersöndagen med val i tre delstater får förbundskansler Angela Merkel en ny erfarenhet - att förlora.

"Har problem"

Högerpopulistiska Alternativ för Tyskland (AFD) tar plats i samtliga tre delstatsparlament, enligt vallokalsundersökningar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ekathimerini 16-03-09: Merkel says history won't judge kindly if EU fails refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-03-08:

Var är de vars hem bränns upp, vars liv sätts på spel? till sidans topp

Bilan Osman

Förra veckan handlade Uppdrag granskning i SVT om attacker och bränder riktade mot flyktingboenden. Det lämnade mig med en känsla av tomhet.

Hur kunde ett program om brända flyktingboenden helt sakna flyktingars röster?

Scen 1. En förvrängd röst berättar för Uppdrag granskning att "vi" borde göra som ryssarna gjorde när tyskarna kom. "Elda upp husen, för fan!", säger hen. Det är ett grovt språk, konstaterar reportern Janne Josefsson. Men han vill under programmets gång försöka förstå varför en människa resonerar på det sättet. Så han besöker rösterna bakom de rasistiska kommentarerna. Sitter i köket hemma hos Allan Jönsson, den tidigare Sverigedemokraten som numera gett nytt liv åt det gamla populistpartiet Framstegspartiet. Josefsson är senare hemma hos den anonyma läraren som berättar hur han under sina år på en skola för "invandrarelever" kommit till insikt om att muslimer bör brinna i helvetet. Josefsson förskräcks.

Och mitt under kökssamtalen sker någonting talande. För i denna skildring av en samtid som kantas av attacker mot flyktingar, saknas den röst som är måltavlan för den vulgära rasismen - flyktingarna själva. De som bor på dessa boenden och väcks mitt i natten av röklukt. De som kom till Sverige för att slippa lukten av röklukt. För att slippa springa upp ur sängen, mitt i natten, och frukta för sina liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Civil Rights Defenders 16-02-15:

FN granskar Sverige - läs Civil Rights Defenders alternativrapport till sidans topp

Den 9-10 mars granskas Sverige av FN:s människorättskommitté i Genève. Kommittén är det expertorgan inom FN som övervakar hur staterna lever upp till Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR. I mars förra året skickade regeringen in sin officiella rapport till FN där man förklarar sin syn på människorättsläget i Sverige. Nu har Civil Rights Defenders sänt in en egen omfattande rapport till människorättskommittén som kompletterar den officiella bilden.

Med stöd av 18 andra civilsamhällesorganisationer redogör vi för vår syn på människorättsläget och de utmaningar som Sverige står inför för att på allvar leva upp till skyldigheterna under ICCPR. Rapporten täcker en mängd frågor, bland annat frihetsberövades rättigheter, polisens våldsanvändning, terrorbekämpande åtgärder, rätten till skydd mot diskriminering, minoritetsrättigheter med fokus på romers och samers situation, rätten till skydd mot övervakning och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hämta rapporten (Extern länk)

CCPR 16-03-09: Statement by Sweden to UN Human Rights Committee (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forum för feministisk forskning 2016:

17 mars, Stockholm: Flyktingkris - för vem? till sidans topp

Tid och plats: kl 17-19 (lokalen öppnar 17.00, samtalet börjar kl 17.15) i Södra Bar, Södra teatern på Södermalm.

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande situationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidra med frågor och funderingar. Kommentera här i eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör: - Tine Alavi , aktiv inom RFSL Newcomers som arbetar för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. - Peo Hansen, forskar om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt Europas kolonialism/avkolonisering. - Sadia Hassanen, forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön. - Daniel Hedlund, doktorand, den kommande avhandlingen handlar om svensk asylpolitik och ensamkommande barn. - Edda Manga, forskar om postkolonial rasism och relationen mellan den västerländska idétraditionen och olika former av exkludering och marginalisering. - Paulina de los Reyes, forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv och utifrån postkoloniala perspektiv.

Tillgänglighetsinfo finns här: http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Vi kommer att ha ett frivilligt inträde, insamlade pengar går till RFSL Newcomers verksamhet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ABF 2016:

10 april, Stockholm: Grundkurs i migrationsrätt till sidans topp

Mårten Löfberg och Emma Persson utbildar för arbete med asylsökande och papperslösa

Kursen syftar till att förbereda deltagarna i deras arbete med asylsökande och s.k. papperslösa. Under kursen kommer vi att göra en översyn av det migrationsrättsliga systemets olika instanser, med fokus på asylprocessen och den senaste tidens migrationsrättsliga förändringar. Vi går igenom och diskuterar viktiga delar av den migrationsrätt som tillämpas i Sverige; utlänningslagen och internationell rätt, utifrån ett rättighetsperspektiv.

Områden som kommer att tas upp inkluderar tillståndsgrunder, bedömning av skyddsbehov, förvar, Dublinförordningen, verkställighetshinder och åldersbedömningar samt flyktingkonventionen, Europakonventionen och tortyrkonventionen. Utbildningen kommer att vara interaktiv och avslutas med case-baserade praktiska gruppövningar där deltagarna får tillämpa kursinnehållet på konkreta fall.

Utbildningsledare är:

Mårten Löfberg, folkrättsspecialist med erfarenhet som asylutredare, juridiskt ombud och föreläsare inom migrationsområdet

Emma Persson, migrationsdebattör och advokat med stor erfarenhet av arbete som offentligt biträde i asylärenden.

Kursen äger rum söndag 10 april kl 12.00-16.00. Avgiften är 200 kronor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2016:

23 april, Göteborg: Heldag om papperslösa barn till sidans topp

De papperslösa barnen kommer att stå i centrum under Rosengrenskas heldag på Världskulturmuseet den 23 april. På det preliminära programmet finns bland annat UNICEF:s nya handbok "Att möta barn på flykt", forskningsprojektet om de gömda barnens strategier för att klara vardagen och en studie som rör gravida papperslösa. Mer detaljer kommer inom kort.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 2016:

Telling the Real Story till sidans topp

Telling the Real Story is a community-based platform disseminating stories about the extraordinary journeys made by Eritrean and Somali refugees and asylum seekers to Europe.

For many years, refugees and asylum seekers from Eritrea and Somalia have taken to the Mediterranean Sea to cross into Europe. Many have lost their lives and those who have made it suffer various forms of psychological and physical trauma as a result of atrocities encountered. There are a number of reasons that compel them to partake in this journey: Many are fleeing persecution, war, and conflict while others are escaping from poverty or deteriorating conditions in their own countries or the countries of first asylum in Africa. Others are lured by false promises made by smugglers, images on social media or just follow the example of their peers.

While they may know that the journey is dangerous, many refugees and asylum seekers do not understand the full extent of risks and suffering that lie ahead of them when they decide to leave. They often have unrealistic expectations about life in Europe and do not understand the intricacies of European asylum legislation.

The Telling the Real Story platform provides a collection of authentic stories, told by the refugees and asylum seekers themselves. They speak to their own communities and share their experiences, good and bad. Through these testimonies, those who might choose to embark on the journey are informed of the full scope and perils they may encounter in order to help them make an informed decision and prepare them for their future movements.

(...)

Hela beskrivningen (Extern länk)

Telling the Real Story (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 16-03-06:

Stående ovationer när flyktingar spelade teater till sidans topp

De har alla flytt från Syrien med smärtsamma minnen. Nu vill de dela med sig av sina upplevelser genom en teaterföreställning.

Det blev stående ovationer och jubel från publiken när premiären av teaterupsättningen "Syrien och solen" genomfördes under lördagen i Skansenskolans aula i Mörbylånga.

- Jag är ingen skådespelare, men vi agerar utifrån våra egna smärtor och upplevelser, säger Malik som medverkar i teatern.

Känner tacksamhet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se en del av pjäsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SoundCloud 2016:

The Migrant Crisis Podcast till sidans topp

A weekly podcast on all things related to the Migrant Crisis.

We want to provide an outlet for better informing people about how the crisis started, the effect it is having and, most importantly, the experience of the migrants and refugees caught up in it.

With journalists Mike Meehall Wood, Sophie Pornschlegel, and Frey Lindsay.

Episode 6: "Will this stop refugees coming to Calais? ... No."

Episode 7: "The kind of thing that wakes you up at night."

Episode 8: "Who are these Germans?"

Episode 9: "Meanwhile, cats hate dogs."

Episode 10: "Like Glastonbury, but with abandoned people."

Lyssna till inslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.