ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 1 mars 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Arena Idé 16-02-26:

Lagrådsremissen - Det regeringen vill att du ska köpa till sidans topp

Hur ska den tillfälliga migrationsrättsliga lagen se ut? Nu har regeringen presenterat sitt utkast till lagrådsremiss där den nya lagen beskrivs och argumenteras för. Hur ser processen ut framöver och på vilket sätt argumenterar regeringen för att Sverige ska lägga sig på EU:s miniminivå för flyktingmottagande?

I det här avsnittet av Människor & Migration går asylrättsjuristen Ignacio Vita och Arena idés kommunikationsansvarige Maja Dahl igenom lagrådsremissen, argumentationen och diskuterar vad konsekvenserna blir för olika grupper.

Hämta podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 16-02-18:

Förödande med tillfälliga uppehållstillstånd till sidans topp

Bengt Sandqvist

Regeringen presenterade sin åtgärdsplan för att minska flyktinginvandringen på en presskonferens den 24 november 2015. Den 11 februari 2016, publicerade regeringen ett detaljerat lagförslag.

Detta förslag remissbehandlas nu. För vuxna utan barn och för alla som sökt asyl efter den 24 november 2015 vill regeringen besluta om stora förändringar. Förslaget innebär att en ny tillfällig lag ska antas och gälla i tre år, från den 31 maj 2016. Jag vill kommentera ett av förslagen, tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Kortfattat innebär förslaget att de som får asyl i Sverige inte längre ska få permanenta uppehållstillstånd, som de flesta får i dag. Uppehållstillstånd för personer med flykting-status (de flesta från Eritrea, många från Afghanistan och Syrien) ska gälla i tre år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen debatt 16-02-22:

Läkarnas organisationer bör rikta kritik mot nya asylregler till sidans topp

/Undertecknat av elva överläkare och distriktsläkare/

Regeringens förslag till nya asylregler har gått ut på remiss och svaren ska vara inne den 10 mars [1]. Om förslagen antas av riksdagen innebär de att tillfälliga uppehållstillstånd införs, familjeåterförening försvåras, försörjningskraven skärps och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande fall inte längre kommer att tillämpas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-02-26:

Regeringen föreslår ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen till sidans topp

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som föreslår en ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen. Ändringen förtydligar att avvisning får ske av en person som har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna landet.

Enligt EU-rätten upphör rätten för en viseringsfri person att vistas här om han eller hon inte har för avsikt att lämna landet. För att Sverige ska kunna leva upp till EU-rättens krav måste det därför vara möjligt att avvisa sådana personer. Bestämmelsen i utlänningslagen om formella avvisningsgrunder måste därför ändras.

En person som inte behöver ha visering för att resa in och vistas i Sverige kommer efter att rättspraxis har ändrats inte kunna avvisas från Sverige under den viseringsfria perioden. Genom ändringen förtydligas möjligheten att avvisa en viseringsfri person och även personer som har visering men som inte har för avsikt att lämna landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-02-17:

Återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare till sidans topp

Justitiedepartementet har publicerat en promemoria om uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

I promemorian föreslås lagändringar med anledning av en uppföljning i vissa delar rörande genomförandet i svensk rätt av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta.

När det gäller återvändandedirektivet föreslås en ny bestämmelse om prövningen av frågan om avvisning eller utvisning av en utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som har uppehållstillstånd i en annan EU-stat. Bestämmelsen innebär att en sådan utlänning med vissa undantag ska uppmanas att inom en skälig tid självmant bege sig till den andra EU-staten och att avvisning eller utvisning får beslutas först om en sådan uppmaning inte följts.

Vidare föreslås bl.a. förändrade regler om överklagande av Polismyndighetens beslut om återreseförbud i syfte att undvika att frågor som har nära samband med varandra handläggs av olika överinstanser.

När det gäller direktivet om varaktigt bosatta föreslås att det inte längre ska ställas som krav för beviljande av status som varaktigt bosatt i Sverige att sökanden har permanent uppehållstillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Hämta departementsskrivelsen (Extern länk)

Remiss (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 16-02-19:

Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning till sidans topp

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har regeringen föreslagit en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya ordningen med anvisningar till kommuner träder ikraft den 1 mars 2016.

Riksdagen har beslutat om lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Regeringen har den 4 februari beslutat flera förordningar som närmare reglerar hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner är avsedd att fungera. Förordningarna innehåller bestämmelser om bland annat länstal, kommuntal, beslut om anvisning, när mottagande i kommunen senast ska ske, vilka som ska omfattas av anvisningar och anmälan av tillgängliga bostäder.

Den nya lagen och förordningarna träder i kraft den 1 mars 2016.

Så hittar du lagen och förordningarna

Lagen och förordningarna finns i Regeringskansliets rättsdatabaser. Läns- och kommuntal för 2016 framgår av förordning 2016:40. Kommuntalen grundar sig på det förslag som Länsstyrelsen i respektive län har tagit fram.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (Extern länk)

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner (länstal och kommuntal) (Extern länk)

Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-28: Nu måste alla kommuner ta emot flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-02-24:

Nederländerna/ The expanding list of safe countries of origin till sidans topp

Ghana, India, Mongolia, Jamaica, Senegal and Morocco have been designated as "safe countries of origin" by the Dutch Minister for Immigration, according to a letter addressed to the Parliament on 12 February 2016. The letter clarifies that Morocco and Senegal are designated as safe for all persons except LGBTI individuals, while the same assessment concluded that Egypt cannot be included in the list.

The addition of the above countries extends the list of "safe countries of origin", which was introduced in the Netherlands following the transposition of the recast Asylum Procedures Directive. The list designated EEA countries, US, Australia, New Zealand and Canada, as well as Albania, Bosnia-Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro and Serbia as safe in November 2015.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-02-23:

Norge/ Norsk krislag ska stoppa asylsökande vid gränsen till sidans topp

Norska regeringen förbereder en lag för att göra det möjligt att vid landets gränser direktavvisa asylsökande som inte kommer direkt från ett konfliktområde. Ett förslag kommer att läggas på Stortingets bord inom kort. Om svenska asylsystemet kollapsar så måste Norge stå berett, menar norska statsministern Erna Solberg.

Direktavvisning står i strid med regelverket i FN:s flyktingkonvention; en asylsökande har rätt att få sin sak prövad. Det har fått norska advokatsamfundet Advokatforeningen att kraftigt protestera mot förslaget:

- Flera av förslagen står i strid med de mänskliga rättigheterna. Det här bär en prägel av hastverk, säger Bente Mostad Tjugum, ordförande för föreningens asyl- och utlänningskommitté, till norska etermediebolaget NRK:s nyhetssajt.

Erna Solberg, statsminister och ordförande för Høyre, norska motsvarigheten till Moderaterna, säger att det handlar om ett "force majeure-förslag" som, om det blir lagstadgat, kan tillgripas "om det hela bryter samman, om strömmen bara kommer och alla till slut hamnar i Norge, eftersom vi ligger på yttersta kanten i Europa":

- Det finns en överhängande fara för att Schengensamarbetet och asylsystemet i Sverige bryter samman, vilket gör att Norge måste ha en krislagstiftning för att kunna hantera en sådan situation, säger hon i en intervju för danska tidningen Berlingske.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-02-25:

Tyskland/ German parliament approves stricter asylum regulations till sidans topp

A set of new regulations pertaining to asylum in Germany has been passed by parliament. Several aspects of the package have been strongly criticized by opposition parties.

The German parliament on Thursday passed a package of new and tighter laws on asylum after months of sometimes heated debate.

The measures were passed by a vote of 429-147, with four members abstaining.

The legislation is intended to speed up asylum procedures, making it easier to deport migrants whose claim to asylum has not been recognized by the German state.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNAMA 16-02-14:

Från Afghanistan/ Annual Report: Civilian casualties hit new high in 2015 till sidans topp

The number of civilian casualties in Afghanistan during 2015 are the highest recorded, the UN said today on the release of its 2015 Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict.

The annual report, produced by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in coordination with the UN Human Rights Office, shows that increased ground fighting in and around populated areas, along with suicide and other attacks in major cities, were the main causes of conflict-related civilian deaths and injuries in 2015.

"This report records yet another rise in the number of civilians hurt or killed. The harm done to civilians is totally unacceptable," said Nicholas Haysom, the Secretary-General's Special Representative for Afghanistan and head of UNAMA. "We call on those inflicting this pain on the people of Afghanistan to take concrete action to protect civilians and put a stop to the killing and maiming of civilians in 2016."

UNAMA documented 11,002 civilian casualties (3,545 deaths and 7,457 injured) in 2015, exceeding the previous record levels of civilian casualties that occurred in 2014. The latest figures show an overall increase of four per cent during 2015 in total civilian casualties from the previous year. UNAMA began its systematic documentation of civilian casualties in 2009.

Ground engagements between parties to the conflict caused the highest number of total civilian casualties (fatalities and injuries), followed by improvised explosive devices (IEDs) and suicide and complex attacks. Ground engagements caused the most fatalities amongst civilians, followed by targeted and deliberate killings.

(...)

Hela sammanfattningen (Extern länk)

Hämta rapporten (och andra rapporter) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-02-23:

Från Afghanistan, Syrien/ Profiling of arrivals on Greek islands in January 2016 till sidans topp

In the month of January 2016, 60,000 people made the journey across the Mediterranean to Greece. In 2015, there were 856,000 sea arrivals. UNHCR iniGated a data collecGon and analysis exercise with support from the Joint IDP Profiling Service (JIPS) in order to beQer inform the wider community on the profile of refugees arriving to Greece, and improve immediate response and longer term planning.

The exercise focused on Syrian and Afghan arrivals

Two separate factsheets illustrates the results of interviews with Afghans and Syrians during January 2016.

Studien om afghaner (Extern länk)

Studien om syrier (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-02-25:

Från Syrien/ Russia: 'Shameful' plan to deport Syrian refugees back to warzone till sidans topp

Russia is violating international law by trying to deport three Syrian refugees who were detained in Dagestan after seeking asylum in the country, Amnesty International has said.

The three men are due to be flown to Damascus on Thursday despite the United Nations Refugee Agency (UNHCR) asking Russia not to deport them to a country at war.

"The Russian authorities are pretending it is safe for people to go back to the country where Russia itself is a warring party and is unforgivably ignoring the country's refugee crisis," said Denis Krivosheev, Amnesty International's Deputy Director for Europe and Central Asia.

"The attempt to deport these three men - in violation of international human rights and refugee law - is the latest example exposing Russia's shameful approach to people in need of international protection."

In 2015, not a single person from Syria was given refugee status in Russia, while temporary asylum was given to only 482 people.

The three Syrian men, Zakari Barri Abdalmuzma, Drubi Khaisam and Wafan Sadakh Edlin, were taken to Moscow from a temporary detention centre for foreigners in Makhachkala, Dagestan on Wednesday.

UNHCR has called for the deportations to be halted, while the European Court of Human Rights (ECtHR) has also intervened and ordered the Russian authorities not to deport Abdalmuzma.

"Not only is Russia's Ministry of Defence falsely denying that civilians are being killed in its aerial bombardment of Syria, it is also knowingly sending refugees back to a country where they are at real risk of serious human rights violations," said Denis Krivosheev.

"The Russian authorities must stop this deportation and instead fulfil their international obligation to protect refugees by offering asylum to these three men, along with other refugees from Syria."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NRK 16-02-22:

Från Etiopien/ Nå kan Norge starte tvangsutsending til Etiopia till sidans topp

Rundt 800 etiopiere er i Norge uten lovlig opphold. Etiopia har tidligere nektet å ta imot statsborgere som blir tvangsutsendt, men har nå snudd.

Genet Dinkneh løfter opp sønnen og gir ham en varm klem. I en uke har 4-åringen vært hjemme fra barnehagen fordi han er syk.

- Kan jeg legge puslespill? spør han på klingende norsk.

- Han har norsk pass, forteller Genet Dinkneh. Selv er hun ulovlig i landet.

13 år og mange avslag

Genet Dinkneh kom til Norge for 13 år siden. Bare to år senere fikk hun det første avslaget om opphold. Siden har det blitt mange flere uten at hun har reist tilbake til Etiopia.

- Hvorfor har du ikke reist frivillig? Hvorfor har du ventet så mange år når du har fått avslag på oppholdstillatelse?

- Jeg har vært politisk aktiv her i Norge og kjempet for et nytt regime i hjemlandet.

Når du er politisk aktiv så kan du ikke reise tilbake fordi du blir overvåket, sier hun.

Brudd på returavtale

Norge fikk en returavtale med Etiopia i januar 2012. Men det folkerike landet har nektet å ta imot dem som ikke vil reise frivillig. Dette mener Norge er brudd på avtalen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-02-25:

Från Irak/ Här får irakier hjälp att återvända hem till sidans topp

Samtidigt som rekordmånga asylsökande kommit till Sverige vill andra återvända hem. Ett center som ska hjälpa irakier med det öppnade i Malmö på torsdagen.

Ett stort antal irakier med permanent uppehållstillstånd i Malmö har visat intresse av att flytta hem till Irak, och nu får de hjälp att genomföra sina planer på centret "Nätverks- och mötesplats för frivilliga återvandrande irakier" (NMM) i Malmö.

- Vi ger information som vi fått från Irak. Det bygger trygghet, de litar på oss, förklarar Muhammed Khorshid, projektledare för centret.

- Vi kontaktar Migrationsverket, vi tar reda på vad det finns för flyg.

I den lilla lokalen vid Mobilia i Malmö har ett tjugotal stolar ställts fram inför en stor projektor, och det är här som den nya mötesplatsen för frivilligt återvandrande irakier ska husera. Tillsammans med Migrationsverket har centret gjort studiebesök till Irak och kontaktat irakiska myndigheter för att byta information.

Krig och oroligheter har gjort att tusentals irakier kommit till Sverige. En stor del av dem som lämnat landet har en akademisk bakgrund exempelvis som lärare eller läkare, och den irakiska staten vill gärna ha tillbaka sina medborgare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Transportföretagen 16-02-18:

Kollektivtrafikbranschen kräver regeringen på miljoner för kostnader för ID-kontroller till sidans topp

Den samlade svenska kollektivtrafikbranschen riktar nu ett krav på regeringen om kompensation för arbetet med ID-kontroller ombord på tåg, bussar och färjor mellan Danmark och Sverige. Totalt beräknas de berörda trafikföretagen ha haft extra kostnader om minst 5,4 miljoner kronor sedan arbetet med att förbereda för och genomföra ID-kontrollerna.

- Vi menar att det i grunden är en uppgift för polis och tull att kontrollera identitet på människor som reser över gränsen. Därför kräver vi kompensation, säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart som är branschorganisation för Sveriges rederier både med trafik både i och utanför Sverige.

- Vi protesterade redan när förslaget om denna lag lades fram. Hela lagprocessen var oerhört forcerad och dialogen med branschen inför införandet var i det närmaste obefintlig. Inte blev det bättre av att den lag och den förordning som sedan beslutades är oerhört svepande och ger lite vägledning till de företag och deras medarbetare som ska utföra ID-kontrollerna på plats, varje dag, säger Anna Grönlund, vice VD Sveriges Bussföretag, bransch- och arbetsgivarorganisation för nära 400 svenska busstrafikföretag.

- Tågföretagen har drabbats hårt av kravet på ID-kontroller. Våra företag har i dialog med resenärer förstått att många övervägt alternativa transportmedel för trafik till och från Danmark. Införandet av ID-kontroller kan alltså få till följd att människor långsiktigt väljer den egna bilen framför kollektiva färdmedel, något som inte alls rimmar med regeringens transport- och klimatpolitiska mål, säger Björn Westerberg, VD branschföreningen Tågoperatörerna som driver frågor av intresse för tågoperatörer verksamma i Sverige samt andra kommersiella aktörer i järnvägssektorn.

(...)

Pressmeddelandet med länk till skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen Geo 15-02-22:

Hon hjälpte våra soldater, nu vill Sverige inte skydda henne till sidans topp

Nasrin Majroh, 25, jobbade som tolk åt svenska soldater i Afghanistan i tre år, hennes uppdrag gör att hennes familj lever i skräck för talibanerna.

Inne i det lilla spartanska rummet doftar det afghanskt te. Nötterna och de sockrade bären ligger upplagda på ett glasfat. Vi befinner oss i staden Chandigarh i norra Indien men det känns för ett ögonblick som att vara i Afghanistan.

- När jag får en chans köper jag alltid afghanskt te och mat, säger Nasrin Majroh, 25.

Nasrin Majroh kommer från provinsen Jowzjan i norra Afghanistan. Det är en av fyra provinser som de svenska Isaf-soldaterna hade säkerhetsansvar i när de var i Afghanistan. Nasrin och hennes familj har alltid bott, till och med under talibanregimen, i provinshuvudstaden Sheberghan där den ökände uzbekiske krigsherren Dostum har nästan all makt. Nasrin kommer från något i Afghanistan så ovanligt som en blandad familj med en pashtunsk pappa och en uzbekisk mamma. Det är dessutom mamman som haft ekonomiskt ansvar för hushåll och fem barn.

- Mamma har alltid varit politiskt aktiv samtidigt som hon arbetat som lärare. Hon har påverkat mig och mina systrar mycket, säger Nasrin.

Det var via mammans kontakter som hon 2009 fick veta att de svenska soldaterna i norra Afghanistan sökte en kvinnlig tolk. De behövde någon som de kunde följa med på fältet när de ville tala med kvinnor, samt när de hade möten på kvinnofängelser eller med kvinnliga poliser. Det är inte lätt att hitta en afghansk kvinna som dels talar engelska, dels har en familj som tillåter henne att arbeta.

- Jag sökte och fick tjänsten. Först var det deltid men senare blev det en heltid, säger Nasrin.

Inledningsvis arbetade Nasrin mest på basen i Sheberghan, men allteftersom började hon att följa med kvinnliga soldater ut på fältet, även till de områden som ansågs vara under delvis kontroll av talibaner. Totalt var de två kvinnliga tolkar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-02-18:

Syrien i fokus i årets svenska flyktingkvot till sidans topp

Nu är det klart hur Sverige ska använda årets 1 900 platser för kvotflyktingar. 700 har reserverats för personer från Syrien, 450 har avsatts för akuta behov och 750 platser fördelas mellan sex olika grupper.

I år är behovet av vidarebosättning av människor på flykt större än någonsin. UNHCR, FN:s flyktingorgan, uppskattar att ungefär 1,2 miljoner person skulle behöva denna form av skydd. Och glädjande nog har antalet internationella platser för vidarebosättning ökat till 130 000 för 2016. Det beror på att länder som USA, Kanada, EU-staterna, Storbritannien och Norge har ökat sina flyktingkvoter.

I den politiska överenskommelse som presenterades den 23 oktober framgår det att Sverige successivt ska öka platserna i den svenska flyktingkvoten till 5 000 under den nuvarande mandatperioden. Men i år ligger nivån kvar på 1 900, samma som förra året.

Inför fördelningen av årets platser har Migrationsverket samrått med UNHCR och regeringen. Resultatet blev att fördelningen är densamma som 2015, se faktarutan i slutet av artikeln.

Hälften tas ut av delegationer på plats

Ungefär hälften av årets kvotflyktingar kommer att tas ut med hjälp av uttagningsdelegationer på plats. Två delegationer ska åka till Libanon och en till Kenya. Dessutom pågår förberedelser för att eventuellt skicka en delegation till Iran.

- Även i år ligger fokus på den stora flyktingkris som kriget i Syrien har skapat, säger sektionschef Oskar Ekblad på Migrationsverket.

Delegationerna kommer att ta ut ungefär hälften av de 1 900 kvotflyktingarna. De övriga tas ut genom att Migrationsverkets vidarebosättningsenhet prövar de skriftliga underlagen i ärendena. Målsättningen är att det ska vara en någorlunda jämn fördelning mellan delegations- och dossieruttagning. I samtliga fall är det UNHCR som föreslår vilka personer som ska vidarebosättas till Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 16-02-11:

Italien/ Kyrkor i Italien öppnar "humanitär korridor" till sidans topp

1 000 flyktingar ska få resa lagligt in i EU. Bakom initiativet ligger kyrkorna i Italien. "Ett unikt samarbete mellan kyrkan och regeringen", säger Marianne Ejdersten på Kyrkornas världsråd.

Flygfoton som sprids på nätet visar hur flyktingar trängs vid den syriska gränsen. Redan nu finns över en miljon flyktingar i Syriens grannland Libanon - och många väljer den farliga vägen via Medelhavet för att nå Europa.

Hittills har de säkra vägarna in i Europa varit närmast obefintliga. Tills nu.

- Genom att skapa säkra korridorer kan vi hindra människosmugglare som tjänar oerhört mycket pengar på att hjälpa människor att fly, berättar Marianne Ejdersten, kommunikationsdirektör på Kyrkornas världsråd.

Volontärer hjälper till?

Förra veckan reste den första syriska familjen genom denna nyöppnade flyktväg. Den bestod av fyra personer - där en av medlemmarna var en svårt sjuk sjuårig flicka. Hon får nu vård på ett sjukhus i Rom. De kommande veckorna står hundratals personer på tur.

Upplägget till de säkra vägarna är enkelt: En grupp volontärer från en sammanslutning av kyrkor i Italien finns i ett flyktingläger i Libanon. 1 000 personer väljs ut och alla ansökningshandlingar görs i ordning på plats. Ingen skillnad på religiös tillhörighet görs, betonar Marianne Ejdersten.

Hur går urvalet till?

- Det görs en bedömning kring flyktingarnas hälsosituation. De som har mest akut behov av vård får förtur, säger Marianne Ejdersten.

Bland de mest utsatta räknas också äldre, sjuka och barn som flytt ensamma.

Sköter allt i Italien

Samtidigt ordnar italienska kyrkor boende i Italien och planerar språklektioner för flyktingarna när de kommer fram.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Euronews 16-02-29: Italy flies in Syrian refugees via air 'humanitarian corridor' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-02-19:

Turkiet/ Injured Syrians fleeing Aleppo onslaught among thousands denied entry till sidans topp

The Turkish authorities have denied entry to injured Syrian civilians in need of immediate medical care, after fleeing the intense bombardment of the northern Aleppo countryside in the past two weeks, said Amnesty International from the Öncüpžnar/Bab al-Salam border crossing.

The organization has also documented how Turkish security forces have shot and injured civilians, including children, who out of desperation have attempted to cross the border unofficially with the help of smugglers.

"People we spoke to painted a tragic picture of the desperate situation for the civilians who remain trapped between daily airstrikes and dire humanitarian conditions. Turkey's highly selective practice is appalling - only severely injured people are allowed entry to seek medical treatment while everyone else fleeing the violence is left unprotected," said Tirana Hassan, Crisis Response Director at Amnesty International.

"The fact that Turkey is even restricting access to sick and injured Syrians shows how its current border control policies are a far cry from meeting its international obligations to offer protection. The border must remain open to all those fleeing conflict in Syria especially the injured and sick civilians being targeted by daily airstrikes on their homes, hospitals, and schools.

"The international community should step up its support to Turkey and other neighbouring countries dealing with a massive refugee influx."

Testimonies from doctors and Syrian families with injuries

Testimonies from doctors and carers who were permitted to cross with their injured relatives through the Öncüpžnar/Bab al-Salam border gate, as well as witnesses and doctors inside Syria indicate that thousands of Syrians are stranded on the Syrian side of the border in dire conditions.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 16-02-23:

Grekland/ Nato to take migrants back to Turkey, if rescued till sidans topp

Nato ships will take anybody they rescue in the Aegean Sea back to Turkey instead of Greece, the head of the military alliance has said.

"When we rescue those people, what we agreed with Turkey at a ministerial level, we agreed that if those people came from Turkey then we can return them to Turkey," Jens Stoltenberg, the Nato secretary general, told the European Parliament in Brussels on Tuesday.

Nato states' defence ministers two weeks ago decided to send ships to monitor the waters between Turkey and Greek islands.

The International Organisation of Migration estimates that over 102,000 asylum seekers, most of them Syrians, made the crossing from Turkey so far this year.

Dozens of people have drowned en route.

Stoltenberg said Nato's mandate isn't to "police" the waters, but to give information to the Greek and Turkish coastguards, as well as to the EU border control agency Frontex, so that they can crack down on human smugglers.

But he added that under international law if a Nato ship is "close to a vessel in distress, a boat with refugees that's sinking" then it's "obliged to help those people."

"Everything we do with Nato capabilities ... in the Aegean Sea will be according to international law," he said.

He noted that Nato air power is also monitoring movements of refugees on the Syrian-Turkish land border, which was recently closed by Turkey.

He said the Aegean operation, which is currently limited to between two and five ships, might "do more" in future, without giving details.

"We'd like to do more ... We're now concluding the technical details of our operational mandate," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Deutsche Welle 16-02-25: NATO agrees on guidelines for refugee mission in Aegean Sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-23:

Grekland/ Regeringen ändrar sig om Natopatruller på Egeiska havet till sidans topp

Regeringen har ändrat inställning och har nu ingen kritik mot att Nato ska patrullera havet mellan Grekland och Turkiet för att kunna ingripa mot flyktingsmugglare. Det säger statsminister Stefan Löfven i dag. Det är stor skillnad jämfört med vad utrikesminister Margot Wallström sade för elva dagar sedan.

Det är stor skillnad på uttalandet jämfört med vad utrikesminister Margot Wallström sade för elva dagar sedan.

- Jag är inte så övertygad om att det är Nato som ska sköta den här typen av uppgifter.

Men nu verkar det ju bli så i alla fall?

- Ja, jag är skeptisk. Jag för behåller mig rätten att tycka att det här är olyckligt, det sa Wallström för elva dagar sedan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-25: Nato stoppar flyktingar på havet (Extern länk)

Bill Frellick, HRW, i EUobserver 16-02-18: Nato enters the migration control business (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politico 16-02-29:

Bulgarien/ Europe's most hostile port of entry till sidans topp

For some, Dimitrovgrad is where the nightmare ends.

The little town in eastern Serbia (population 6,000) is an otherwise unremarkable place. Set in a green valley, it paints a peaceful, bucolic tableau save for a small police station on a hill overlooking the town. It's here that a steady stream of Iraqis, Syrians and Afghans emerge daily to report allegations of abuse at the hands of police in neighboring Bulgaria. If even half of the claims are accurate, it would seem that Bulgaria is the European Union's most violent land for transiting refugees.

Over the past year, the world has become accustomed to photos of refugees in orange life jackets arriving on Europe's southern shores in dangerously overcrowded rubber boats. The Mediterranean claimed around 3,770 lives last year according to the International Organization for Migration (IOM) and many refugees have now started to take alternative routes. Recent reports from Human Rights Watch and Amnesty International have all raised alarming attention to the safety of refugees who attempt to enter Europe through Turkey and Bulgaria. Claims of violence - including beatings, pistol whippings, summary pushbacks, theft, unlawful imprisonment and even murder - by local police forces have climbed.

Ali and Ahmed, two Yazidis from Nineveh Governate in northern Iraq, sit on a bus outside the Dimitrovgrad police station after completing registration. They are still shivering after walking many hours through the forest to reach Serbia. The linings of their jackets are ripped - the result of the Bulgarian police searching them for money, they say.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-22:

Makedonien/ Makedonien stänger gränsen mot Grekland till sidans topp

Makedonien har börjat stänga sin gräns mot Grekland för flyktingar. Afghaner tillåts inte längre att passera genom landet för att ta sig till norra Europa och detta kan var början på en helt stängd gräns mot Grekland.

Österrikes beslut i fredags att sätta en högstanivå för antalet asylsökande för i år tycks nu få omedelbara konsekvenser. Både Österrike och Slovenien har meddelat sina grannländer söderut att de inte vill ta emot afghaner, vilket har lett till en dominoeffekt längs med Balkanländerna ner till Grekland. Serbien trycker tillbaka afghanerna, vilket gör att Makedonien gör detsamma.

Ungefär 800 afghanska flyktingar var på söndagskvällen fast på den grekiska sidan om gränsen mellan Makedonien och Grekland och samma öde väntade ytterligare 2750 afghaner på väg i 55 bussar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 16-02-23: Makedonien i kläm i flyktingfrågan (Extern länk)

Medcins Sans Frontieres 16-02-23: Thousands stranded as new arbitrary border restrictions expose refugees to violence (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters / Ekatimerini 16-02-23:

Makedonien/ Greek police start removing migrants from FYROM border till sidans topp

Greek police started removing migrants from Greece's border with Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) on Tuesday after additional passage restrictions imposed by FYROM authorities left hundreds of them stranded, sources said.

The migrants had squatted on rail lines in the Idomeni area on Monday after attempting to push through the border to FYROM, angry at delays and additional restrictions in crossing.

Greek police and empty buses had entered the area before dawn, a Reuters witness said. In one area seen from FYROM's side of the border, about 600 people had been surrounded by Greek police, the witness said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet Global 16-02-29:

Makedonien/ Tårgas mot flyktingar när Europa stänger dörren till sidans topp

Sveriges ekonomi går urstarkt och Tysklands förbundskansler Angela Merkel avfärdar alla tankar på ett tak för antalet flyktingar. Ändå är Europa i praktiken på väg att stänga dörren för människor som flyr krig och förföljelser. På måndagen avfyrade makedonsk polis tårgas mot flyktingar som samlats vid gränsen.

Hundratals protesterande migranter i den grekiska staden Idomeni vid gränsen till Makedonien utsattes på måndagen för tårgasbeskjutning, sedan några av dem försökt ta sig förbi avspärrningarna.

Sammanstötningen följde på två dagars fredliga protester, där migranterna gång på gång skanderat: "Öppna gränsen, öppna gränsen".

Något medborgarskap i eller visum till Makedonien har inte dessa flyktingar. Men de flesta av dem vill bara resa genom landet på sin väg till länder som Tyskland, Belgien och Sverige, och de anser därför att Makedoniens beslut att stänga gränsen påverkar dem i så hög grad att det måste betraktas som orättfärdigt.

"Detta är en katastrof som noga planlagts av höga EU-representanter", twittrar volontären Sarainna Nikkola upprört från Idomeni.

Makedonien har sedan ett par år tillbaka varit den främsta genomfartsrutten för de flyktingar som anländer till det krisdrabbade Grekland. I förra veckan nåddes dock en överenskommelse mellan Österrike, Slovenien, Kroatien, Serbien och Makedonien om att begränsa flyktingströmmen på rutten till 580 personer per dag, något flera människorättsorganisationer kritiserat skarpt.

Resultatet av flaskhalsen visade sig snabbt: i Grekland har sovplatserna tagit slut och tusentals flyktingar söker desperat efter alternativa vägar mot Nord- och Västeuropa. Grekland har i protest dragit hem sin ambassadör från Österrike.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-02-23:

Europa/ UNHCR concerned by build up along borders and hardships for refugees till sidans topp

UNHCR is concerned by recent restrictive practices adopted in a number of European countries that are placing additional undue hardships on refugees and asylum-seekers across Europe, creating chaos at several border points, and putting particular pressure on Greece as it struggles to deal with larger numbers of people in need of accommodation and services.

(...)

The domino effect of Austria and Slovenia's daily caps and their joint approach with Croatia, Serbia and the former Yugoslav Republic of Macedonia has already resulted in a buildup of refugees and asylum-seekers and migrants in Greece and in the former Yugoslav Republic of Macedonia, where nearly 700 people, mostly Afghan nationals, have been barred from accessing admission into Serbia. In order to support a joint approach and to allay fears and potential chaos, States need to inform refugees and asylum seekers of their procedures, including clear details on the criteria for access to admission, asylum or return, in line with applicable laws.

(...)

Some 85% of those arriving to Europe come from the top ten refugee producing countries. Most are fleeing war and persecution and in need of international protection. They risk their lives and the lives of their children fleeing the inhumanity and tragedy of conflicts and persecution in their homelands - places like Aleppo that is once again in the news. And yet, with every passing week, it appears some European countries are focusing on keeping refugees and migrants out more than on responsibly managing the flow and working on common solutions. Some States are shifting problems onward rather than trying to genuinely share responsibility and show solidarity with one another and with those in need of protection.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-02-20:

Europa/ Could Germany, like Austria, close borders to refugees? till sidans topp

Austria has reversed its asylum policy: The nation has opted for a strict cap on refugees, barbed-wire fences and isolation instead of welcome culture. What would happen if Germany were to close its borders?

Austria is now demonstrating how refugee policy can be reversed: Soon only 80 people a day will be able to apply for asylum at the border and a maximum of 3,200 refugees a day will be allowed to transit to neighboring countries such as Germany. The changes will not make a difference in Germany; 3,200 people a day amount to a million per year, which is approximately the estimated number entering the country now. According to the European Commission, however, Austria's cap on asylum applications violates international law and does not comply with the European Convention on Human Rights.

If Germany were to follow suit and seal off its borders, it would first have to visibly mark them. Time-consuming and costly steps would need to be taken to protect the newly closed borders: Fences would have to be erected and police hired. Such plans would need time to be implemented, and the borders would need to be protected by the military if there were to be any chance of keeping people out. "Border patrols can only be made possible if they are accompanied by border protection measures," said Jochen Oltmer, a migration researcher at Osnabrück University.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Studio Ett 16-02-23:

Lars öppnade sitt hem för flyktingar till sidans topp

Bristen på boendeplatser för asylsökande är stor. Lars Asklund i Malmö bestämde sig för att dra sitt strå till stacken och erbjuda sina extra rum åt flyktingar. Nu tycker han att samhället borde stötta den modellen.

Waleed och Sarah kom till Malmö på flykt undan kriget i Syrien i slutet av november förra året. En av de första dagarna träffade de på en man utanför flyktingboendet, som undrade om det var någon som behövde någonstans att bo.

Det var Lars Asklund som bestämt sig för att hjälpa till. Nu har paret bott i Lars extralägenhet i några månader. De lagar mat, lär sig svenska, träffar nya vänner.

- Det börjar kännas som mitt hem faktiskt, säger Waleed Allababidi.

För några veckor sedan flyttade Sarahs bror också in. Han är 21 år och flyktingförläggningen på landet i norra Skåne var ingen bra miljö för honom, säger Waleed Allababidi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 16-02-24:

Flyktingar tvingas böta på asylboenden till sidans topp

P4 Kalmar kan avslöja att det uppstått bötessystem på asylboenden i Kalmar län. Asylsökande kan få böta om de skulle slänga en fimp på fel ställe eller ta fel väg genom ett boende.

På flera boenden förekommer också inspektioner där personal går in oavsett om de fått tillåtelse eller inte.

Mohamad Rakan Aljer har bott på ett boende i Nybro där böter förekommit ofta:

- De gör kontroll på rummet. De knackar på dörren tre gånger och svarar ingen öppnar de dörren. Det är inte respekt, säger han.

Reglerna är detaljerade, enligt Mohamad Rakan Aljer. Flera andra asylsökande bekräftar uppgifterna om ett bötessystem.

Om någon skulle ha en kaffekopp på rummet kostar det 50 kronor. Om någon skulle slänga en fimp på fel ställe kostar det 200. Om någon skulle röka på rummet kan det kosta 1000 kronor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 16-02-24: Migrationsverket ska utreda böter på asylboenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-02-23:

Nej till särskilda boenden för asylsökande hbtq-personer till sidans topp

Rädslan för att utsättas för hot och våld är stor bland asylsökande hbtq-personer i Sverige. RFSL vill att det i likhet med Tyskland inrättas särskilda boenden för den här gruppen. Men förslaget får nobben från Migrationsverket.

På måndagen berättade DN om att det i Tyskland nu öppnar ett asylboendet för hbtq-personer i Berlin. Boendet är det första större i sitt slag och har plats för 124 personer.

Bakgrunden är en växande oro bland asylsökande hbtq-personer för att utsättas för hot och våld på landets övriga anläggningsboenden.

I Sverige finns ännu inga särskilda boenden för den här gruppen, även om hot och våld mot asylsökande hbtq-personer förekommer även här i en okänd omfattning. Av polisens händelserapporter i den omtalade "flyktingkoden" om brott och incidenter kopplade till asylsökande framgår inte hur många som rör hatbrott på grund av sexualitet och könstillhörighet. Inte heller migrationsverket har kunskap om hur utbrett problemet är.

- Vi får inte föra statistik över sexuell läggning och oftast är det först senare i asylprocessen som frågan kommer upp. Men det finns absolut ett problem här. Vi vet att det förekommer hot och våld, och det räcker med ett enda fall för att det ska vara ett problem, säger Sverker Spaak, ansvarig för boendeprocessen på Migrationsverket.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, driver frågan om att öppna särskilda boenden för asylsökande hbtq-personer som själva önskar bo på ett sådant. Orsaken är att många känner sig otrygga på de vanliga anläggningsboendena.

- Ofta finns inte personal på plats dygnet runt, så när något inträffar finns ingen att vända sig till. Många vet inte vem de ska kontakta för att anmäla problem, vare sig på Migrationsverket eller på boendet. Vi har också fått en del uppgifter om att personal inte tar incidenter på allvar och till exempel inte anmäler brott till polisen, utan själva gör en bedömning på att något inte går att bevisa, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 16-02-19:

SvD granskar: Tusen barn placerades utan bedömning till sidans topp

"Vi hade ingen möjlighet att göra någon individuell bedömning som lagen kräver", säger utvecklingssamordnaren Joachim Tevebring.

I Malmö har över 1000 ensamkommande barn placerats i HVB-hem utan att en socialsekreterare träffat barnen - trots att svensk lag kräver att barnets behov måste ses över.

SvD:s granskning av HVB-hem visar dessutom att boenden drivs utan tillstånd och att personal inte kontrolleras mot polisregistret, trots att lagen kräver det.

När fler ensamkommande barn kommit till Sverige är fler barn än någonsin i behov av samhällets stöd. Många av dem behöver placeras på familjehem, jourhem, Hem för vård eller boende (HVB), eller liknande boenden.

SvD har i en rad artiklar granskat brister i placeringen av barn i familjehem, där kommuner gång på gång bryter mot lagen när familjehemmen som barnen hamnar i inte kontrolleras - vilket lett till att barn hamnat hos brottslingar.

Det saknas dessutom ofta en bedömning av hur barnet mår och vad barnet behöver, trots att socialtjänstlagen kräver det.

Mönstret går igen även i placeringen i HVB-hem, som är en verksamhet är inriktad på behandling, omvårdnad och stöd.

I Malmö har över tusen ensamkommande barn placeras i HVB-hem utan att ansvarig socialsekreterare träffat barnen, enligt Joachim Tevebring, utvecklingssekreterare i Malmö som arbetar med Lex Sarah-utredningar.

Malmö har Lex Sarah-anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg för att placeringen av barnen inte skett enligt socialtjänstlagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Väst 16-02-23: Barn utkastade i snön utan ytterkläder (Extern länk)

Aftonbladet 16-02-24: IVO: Jan Emanuel driver hem utan tillstånd (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-02-25: Hemmet för flyktingbarn stängs - socialdirektören: "Barnen har inte haft det så bra" (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-02-25: Här flyr ungdomarna från socialtjänsten: "Det känns jättehemskt" (Extern länk)

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister, i Expressen 16-02-22: Situationen på HVB-hemmen är akut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-02-22:

"Flyktingelever brinner för att lära sig mer" till sidans topp

"Jönköping nyanställer 900", "Umeå 250" och "Piteå 100". Sammanlagt handlar det om tusentals nya jobb i flyktingsituationens spår. DN åkte till Södermalm och Rinkeby för att träffa de som fått jobb med ensamkommande barn.

Gröna huset ligger i Rinkeby väster om Stockholm. Inne i annexet avbryter tio afghanska tonåringar skolarbetet för att hälsa. Eleverna är placerade hos familjer på Järvafältet och sedan två veckor tillbaka har de satts i skolbänken. Ytterligare ett tiotal väntas ansluta i veckan.

- Det är häftigt. De brinner för kunskap, säger deras nyanställda lärare Alf Karlsson, 68 år.

- Framsteg sker varje dag, säger Peter Emsheimer, 70 år.

- De är små juveler och förbannat hövliga. Nivån är olika. Någon är närmast analfabet och andra kan allt, understryker Peter Hougner, 71 år, och med 45 års lärarerfarenhet.

Lärarbristen har fått Stockholm stad att återanställa erfarna pensionerade lärare. På den färska arbetsplatsen i Rinkeby finns fem tidigare pensionerade lärare. Deras uppgift är att lära ensamkommande barn allt från svenska till engelska och matte - helst på fyra månader.

- Det som krävs för att jobba med sådant här är sunt förnuft och pedagogisk förmåga, säger Alf Karlsson.

- I Jordbro arbetade jag för länge sedan med elever från forna Jugoslavien och Turkiet som alla tyckte var annorlunda då. Men här räcker det inte bara med att vara lärare. Vi måste också lita på eleverna och deras kunskapssug, säger Peter Hougner.

Hur kommunicerar ni?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 16-02-24:

Vi vill integreras! Här är våra lösningar på några av problemen till sidans topp

Ibrahim, Reem och Ahmad är nya i Sverige och vill inget hellre än att komma in i samhället. Det finns en del hinder i vägen. Vem är bättre att ge förslag på lösningar än de asylsökande själva?

Reem Al Jebzi, 25, Jemen

Bakgrund:

Jag kom till Sverige i april förra året för ett två veckors trainee-program. Sedan bröt kriget ut i Jemen och jag kunde inte åka tillbaka. Jag har en kandidatexamen i environmental management.

Problem:

Skaffa ett jobb eller en praktikplats. Jag har lyckats få praktik på biståndsorganisationen International Aid Services. Men det var väldigt tufft i början. Jag har sökt en massa jobb och blivit kallad till intervjuer, men upplever att många arbetsgivare inte riktigt har koll på vad som gäller, att man faktiskt får arbeta i väntan på asyl.

Lösning:

En app eller en sajt som samlar alla oss asylsökande som har rätt att arbeta i Sverige. Där kan arbetsgivare sedan leta upp personer med rätt kompetens. Sajten får gärna vara myndighetsadministrerad så att fler hittar den och vågar se potentialen i att anställa nyanlända. Integration är en angelägenhet för alla, inte bara för oss nyanlända.

Ibrahim Al Yasin, 25, Syrien.

Bakgrund:

Ibrahim kom till Sverige från Damaskus i september förra året. Han pluggade business management på universitetet och jobbade deltid som restaurangchef innan han flydde över havet till Europa.

Problem:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-02-21:

Efterlyser manliga förebilder till ensamkommande till sidans topp

Ideella föreningen Drivkraft Malmö startar en kampanj för fler manliga förebilder som kan stötta pojkar i skolan. Anledningen är det stora antalet killar som flytt till Sverige.

Forskningen visar att tjejer lyckas bättre än killar i skolan och det är fler killar som hamnar i olika slags utanförskap som kriminalitet.

- Vi har svårt att få tag på män som engagerar sig. De här pojkarna som är ute på våra skolor har för lite manliga förebilder, säger Alf Merlöv i föreningen Drivkraft Malmö.

Fler än två tredjedelar av de som sökte asyl i Sverige förra året är män och av de drygt 35 000 barn och ungdomar som kommit ensamma är fler än 9 av 10 killar. Det överskott på framförallt tonårskillar som nu finns i Sverige gör att det är ännu viktigare att få in fler manliga förebilder, enligt föreningen.

- Vi har redan problem med att pojkar inte presterar tillräckligt bra i skolan och att det är en tudelning. Till högskolan kommer det fler kvinnor än män, den situationen är inte sund. Den blir så påtaglig nu, de ensamkommande flyktingbarnen är i huvuddel pojkar, säger Alf Merlöv.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Södermanlands Nyheter 16-02-21:

"Här är alla mammor och barn, punkt slut" till sidans topp

En gång i veckan är det babycafé i Hägerflychts minne i Vagnhärad. Mammor och bebisar från Brommagårdens asylboende hör numera till stammisarna - en av flera aktiviteter som möjliggörs av volontärinsatser.

"Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt, runt, runt, runt...".

Det sjungs och gestikuleras för fullt i församlingshemmet. I ärlighetens namn är det förstås mest de vuxna som sjunger, för barnen som är med är alla yngre än ett år.

Den öppna förskolan, Kyrkis, har Trosa församling drivit i många år i både Trosa och Vagnhärad. Babycaféet är en nyare satsning.

- Det har slagit väldigt väl ut. Vi får några nya som börjar komma varje torsdag, säger Marita Starfelt, daglig ledare.

För ett par veckor sedan fick både Kyrkis och babycaféet ett tillskott i form av ett gäng föräldrar och barn från asylboendet på Brommagården. Just den här torsdagen är det tre mammor och deras bebisar som kommit hit i sällskap med Kerstin Arman från Rädda barnen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria Tidning 16-02-23:

Befarat storbråk blev lugnt och flyktingvänligt till sidans topp

Arrangörer och aktivister var beredda på bråk och hätska tongångar på det tredje mötet i Göteborg om nya flyktingboenden. Men en bred uppslutning av grannar och flyktingvänner kunde vända diskussionsklimatet till något positivt.

"Var vänder jag mig om jag vill hjälpa till och stötta de boende?" Hur kan ni garantera säkerheten för de boende med tanke på bränder som har varit på boenden tidigare?" Dessa och liknande frågor kom upp under informationsmötet på Kortedala forum under måndagskvällen om nya flyktingboenden i Utby. Det var det tredje av totalt åtta informationsmöten som kommunen håller runtom i staden. Arrangörerna bafarade bråk och öppet främlingsfientliga kommentarer och hade förberett sig med en strategi. Moderatorn skulle vara aktiv och avbryta när någon fråga från publiken gick över och blev ett främlingsfientligt påstående. Men metoden behövde knappast användas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 16-02-23:

Pensionärer informerar flyktingar om kvinnors rättigheter till sidans topp

Sara från Uganda visste inte att hon har rätt att ringa polisen om hon skulle bli sexuellt trakasserad. Nu har pensionärer i Föllinge informerat henne om kvinnors rättigheter i Sverige.

I ett tidigare inslag i P4 Jämtland sa Migrationsverkets kommunikatör Guna Graufelds att Migrationsverket "inte jobbar med strukturellt jämställdshetsarbete" ute på asylboenden.

Migrationsverket informerar inte heller särskilt kvinnor om vilka rättigheter de har i Sverige. Men i Föllinge har pensionärer tagit på sig att informera byns flyktingar om vilka rättigheter kvinnor har i Sverige. Lars Eliasson, pensionerad lärare, berättar:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter 16-02-24:

Fotbollscup för integration och vänskap till sidans topp

Fotboll som en väg till gemenskap och bort från alkohol och droger. Det är syftet bakom futsal-cupen Unite People som hålls i morgon, torsdag. -

Unite People Futsal Cup arrangeras på Peder Skrivares skola av 24-årige Adnan Bainca och hans kompisar Jetmir Sahiti och Birol Adem i samarbete med Centralen, Varbergs kommuns mötesplats för unga.

- Cupen är för vem som helst mellan 13 och 20 år. Man behöver inte göra något eget lag. Du bara dyker upp och så får du ett lag, säger Adnan Bainca.

- Det innebär att du får träffa nya människor som du förmodligen aldrig hade träffat annars.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-02-25:

14-åringarna har startat skateskola för flyktingar till sidans topp

Norton Lynch, 14, startade Refugee Skateboard School tillsammans med kompisen Otto Eneroth. De trodde att några få skulle dyka upp men det blev en succé och drygt tjugo ungdomar kom vid första tillfället.

"Klart att vi ska starta en skateboardskola för flyktingar" - det var vad 14-årige Norton Lynch och hans jämngamle vän Otto Eneroth sa till varandra i höstas när flyktingkrisen eskalerade.

- Vi älskar att åka skateboard, utbrister Norton. Och det är inte så svårt att hjälpa till, alla kan. Bara man har viljan och orken.

I Actionhallen vid Backaplan råder full aktivitet. Ett tjugotal flyktingungdomar i färgglada hjälmar rullar fram och tillbaka på skateboards de har fått låna för dagen. Varje lördag mellan klockan 11 och 13 kan den som vill komma och åka bräda tillsammans med Norton och Otto.

- De verkar klara sig själva just nu, säger Norton och ler lite när ha tittar ut över hallen.

Det har gått ungefär fem månader sedan den där lördagen då Norton vaknade utan några större förväntningar, men redo för sin första dag som skateboardledare.

- Vi tänkte att det kanske skulle komma två flyktingar, säger han dröjande. Vi hade aldrig kunnat tro att det skulle bli så stort.

På morgonen cyklade Norton tillsammans med Otto runt i bostadsområdet där de bor och lånade skateboards och hjälmar av kompisar.

- Vi fick ihop ett tiotal, minns Norton. Sedan fick vi hjälp av Ottos pappa att köra ner grejorna till Röda Sten där vi höll till de första två gångerna.

Veckan innan hade de båda killarna gått runt med affischer och flyers, bland annat till ett flyktingboende i Kungsten.

- Där sa de "grym idé! Det ska vi sprida till andra", berättar Norton med ett leende. Vi startade också Facebooksidan Refugee Skateboard School.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-02-23:

Svarta löner har halverats till sidans topp

Den stora flyktingvågen sänker de svarta lönerna. De svarta lönerna har halverats på bara något år.

- När jag var klar med disken krävde de att jag skulle hjälpa till med städning och mycket annat. Jag jobbade 12 timmar om dagen och fick lunchraster på 15 minuter. Det berättar 19-årige Ronny som kom från Syrien för omkring fem månader sedan.

- Sådana jobb är inte svåra att hitta. Men för tre månader sedan kunde man få 8000 kronor i månaden. Nu är högsta lönen 6000 kronor, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-02-16:

Avtal på gång om asylboende på fartyg och bostadsplattform till sidans topp

Migrationsverket avser att teckna avtal med två leverantörer om asylboende på vatten. Den ena leverantören erbjuder en bostadsplattform, den andra ett passagerarfartyg.

Migrationsverket har genomfört en riktad direktupphandling för asylboende på vatten. Det innebär att myndigheten väljer ut ett antal tänkbara leverantörer och erbjuder dem att skicka in anbud. Ett krav är att leverantören kan erbjuda 500 eller fler platser per boendeenhet.

Leverantörer som skickar in anbud ska kunna visa Migrationsverket all den nödvändiga dokumentation som krävs för att bedriva fartygstrafik, innan verket kan gå vidare i avtalsprocessen.

Två leverantörer har gjort detta: US Shipmanager, LCC (fartyget) och Tore Ulff Chartering AB (bostadsplattformen).

- Dessa två leverantörer kan vi gå vidare med i avtalsprocessen. Leverantörerna ska nu ordna hamnplats och de tillstånd som krävs för att driva ett boende för asylsökande, säger Willis Åberg som ansvarar för boendefrågor på Migrationsverket.

Ytterligare leverantörer kan bli aktuella då utvärdering av inkomna anbud fortfarande pågår.

Besiktning

Om leverantörerna inte ordnar hamnplats och nödvändiga tillstånd inom två månader kommer avtalet att upphöra.

Innan avtalet börjar gälla ska fartyget och bostadsplattformen också besiktigas. Fartyget har nyligen genomgått en besiktning och planen är att bostadsplattformen ska besiktigas i närtid. Besiktningen tar bland annat upp säkerhetsfrågor som är specifika för boende på vatten, till exempel staket så att ingen av misstag kan ramla i vattnet.

Avtalstiden är ett år med möjlighet till förlängningar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Aftonbladet 16-02-24: "Det är ingen kommun som jublar direkt" (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 16-02-17: Härnösand säger nej till asylfärjan (Extern länk)

SvT Öst 16-02-19: Norrköping kan få flytande asylboende - kommunen tackar nej (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-24:

Grekland/ 12 000 flyktingar strandsatta i Grekland till sidans topp

Omkring 12 000 flyktingar och migranter är just nu fast i Grekland sedan bland annat grannlandet Makedonien infört striktare gränsregler.

Och antalet strandsatta människor väntas bara öka.

Situationen sätter den grekiska regeringen under hård press och i Aten anklagar man nu andra länder för att inte hålla vad man lovat i flyktingfrågan.

På ett torg i Aten sitter den 22-årige psykologistudenten Aman från Afghanistan och vet inte vad han ska göra.

- Talibanerna dödar människor som vi, unga människor som försöker utbilda sig, säger han till nyhetsbyrån AP.

- Vi kan bara hoppas att gränsen ska öppnas.

Sedan grannlandet Makedonien i helgen beslutade att stoppa afghaner och bara låta syrier och irakier passera över gränsen från Grekland börjar läget bli alltmer akut på den grekiska sidan. Efter Syrien är Afghanistan det land som de flesta flyktingar och migranter kommer ifrån.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR News 16-02-25: Grandi warns of critical refugee bottleneck in Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-02-27:

Grekland/ Double crisis deepens despair in Greece's 'warehouse of souls' till sidans topp

Closing of borders by neighbouring states has left more than 25,000 refugees stranded in a country struggling to keep its own economy afloat

In Victoria Square, Athens, home to an ever-growing number of migrants, a dubious night-time economy has emerged. On Saturday, as a large, middle-aged man walked his small dog, an Afghan boy pointed him out to his new friend, Abdul Waris. "He is one of them who comes here at night," said the boy. Abdul's eyes widened. "It's OK. They don't want underage - they take the young men who will go willingly to their homes and give them a shower and €10 or €15 for sex. Some go, the ones who have no money left."

That developing trade is possible because, in a piazza now synonymous with the migrant crisis overwhelming Greece, and where two Pakistani men hanged themselves from a tree on Thursday, many are running out of money.

There are more than 25,000 refugees and migrants stuck in Greece, police sources have told the Observer. The borders leading out have closed down one by one, leaving the country in danger of becoming what the Greek prime minister, Alexis Tsipras, described last week as a "warehouse of souls".

Tsipras has threatened to block future EU agreements and has withdrawn the Greek ambassador to Austria from Vienna in protest at the lack of support being offered by other nations during the refugee crisis. Austria is accepting only 80 migrants a day.

The Hungarian prime minister, Viktor Orbán, plans to hold a referendum on compulsory migrant quotas. Macedonia, Croatia, Serbia and Slovenia are refusing to accept Afghans and other refugees deemed not to be from conflict zones and are accepting a maximum of 580 migrants a day.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-21:

Tyskland/ Mobb blockerade flyktingbuss till sidans topp

De asylsökande togs emot av en 100 man stark mobb.

Inför en jublande massa slet polisen ut en gråtande pojke.

- Det är djupt skamligt att folk kan bli behandlade så här, säger Sachsens inrikesminister Markus Ulbig.

När den första gruppen asylsökande kom med buss till Clausnitz i östra Tyskland möttes de av en mobb på omkring 100 personer. Vägen till det nyuppförda asylboendet hade blockerats av fordon och mobben skanderade: "Vi är folket" och "Stick hem", skriver Bild.

De skakade flyktingarna vågade sig inte ur bussen.

I en videosekvens syns hur en av de 30 poliser som var på plats sliter en gråtande pojke i 12-årsåldern ut ur bussen till mobbens jubel och applåder.

"Skamligt"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-22: Attacker mot flyktingar väcker oro och ilska i Tyskland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNICEF 16-02-26:

Östeuropa/ Nya stödcenter ska hjälpa barn på flykt i Europa till sidans topp

För att skydda det ökade antalet barn på flykt i Europa etablerar nu UNICEF tillsammans med UNHCR 20 särskilda stödcenter längs med de mest trafikerade flyktvägarna.

Stödcentren som kallas "Blue Dot hubs" ska erbjuda barnen och deras familjer en trygg plats att vila ut på och få viktigt stöd och skydd på en och samma plats. Målet är att stötta utsatta familjer på flykt, särskilt de många ensamma barn som riskerar sjukdomar, våld och utnyttjande.

De första centren har öppnat, eller öppnar snart, i Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien och Slovenien. Alla 20 kommer att vara öppnade inom tre månader.

- Barn på flykt har fått sina liv vända upp och ner. Varje steg på vägen har varit en prövning för dem. Stödcentren kommer att erbjuda trygghet, hjälp och stöd, som är varje barns rättighet. Centren kommer också att bidra till starkare nationella skyddssystem för barn, säger Marie-Pierre Poirier, UNICEFs särskilda koordinator för flyktingkrisen i Europa.

Stödcentren kommer att vara mycket lätta att känna igen och erbjuder ett gemensamt paket av tjänster från flera olika organisationer. Centren övertar dock inte staternas ansvar och skyldighet att göra allt de kan för att skydda ensamma barn och att förebygga sexuellt och könsbaserat våld.

"Blue Dots"-centren kommer att finnas på strategiska platser som gränsövergångar, registreringsplatser och i städer, men också på andra platser med hjälp av mobila team. Några exempel på vad som kommer att erbjudas:

+ Familjeåterförening

+ Barnvänliga trygga platser och särskilda platser för mammor och bebisar

+ Privata rum för rådgivning

+ Psykosocialt stöd

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 16-02-26: UNHCR, UNICEF launch hubs to boost protection for children and families (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Strasbourg Observers kommentar 16-02-10:

Migrants' avoidance of the European Court of Human Rights concerns us all till sidans topp

By Marie-Bénédicte Dembour, Professor of Law and Anthropology at the Brighton Business School, University of Brighton (*)

Every year towards the end of January, the President of the European Court of Human Rights holds a press conference that takes stock of the previous year. This year, President Raimondi reported in his speech that the situation of the Court was 'generally satisfactory'. Can we be so sure? (...)

In his recent press conference, Judge Raimondi noted that 24 requests for the application of Rule 39 had been received in 2015 regarding removals to Hungary. These requests emanated from Afghans, Palestinians, Syrians and others who were refusing to be returned to Hungary by states such as Austria, Slovakia, France, Finland or Sweden. Nine of these requests were granted. The latest statistics of the Court indicate that would-be returnees to Hungary were not the only persons to have made Rule 39 requests in 2015: about 1,500 of such requests were received by the Court (without information being readily available as to how many originated from migrants). Out of these, 161 interim measures were granted. The Court has confirmed to me that half of these (about 80) concerned removals. The other half was mostly about the situation in Crimea and Eastern Ukraine.

The figures are astonishing and thus worth repeating in a slightly different form: migrants are now experiencing such a low rate of success in their Rule 39 requests that not even 100 managed to persuade the Court to stay their removal in 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-17:

Svar på skriftlig fråga: Långa väntetider för anknytningsärenden till sidans topp

Fråga 2015/16:761 av Saila Quicklund (M)

Trycket på vårt mottagningssystem är fortsatt högt. I dag är det 14-21 månaders väntetid för en svensk, skattebetalande medborgare att få tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för sin partner från ett icke EU-land. Vissa organisationer anser att detta bryter mot mänskliga rättigheter, utlänningslagen och Migrationsverkets egna stadgar.

I dagsläget finns det ca 65 000 ärenden där anknytningspersonen är svensk medborgare. Det betyder att det är fler än 130 000 personer - då det också kan finns barn inblandade - som lever i en ovisshet och under hård psykisk press. 21 månader är en lång tid att leva separerad från sin man eller hustru. En lång tid då det inte går att planera det dagliga livet och man helt lever i ovisshet.

Det är önskvärt att vi hittar åtgärder som kan minska väntetiderna, även i tider när det råder allmänt högt söktryck hos Migrationsverket.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsministern att vidta för att underlätta processen för de svenska medborgare som väntar på ett tillfälligt uppehållstillstånd för sin partner som i dag lever i ett icke EU-land?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Det stora antalet ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige till följd av den rådande flyktingssituationen innebär en exceptionell utmaning för Migrationsverket och har bland annat lett till långa väntetider. Det är emellertid högt prioriterat att komma till rätta med handläggningstiderna för exempelvis anhöriga till någon som är bosatt här. Detta gäller oavsett vilket medborgarskap den personen har.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-02-19:

Turkiet/ Barriers to an effective legal remedy in Turkey till sidans topp

ECRE Member, Refugee Rights Turkey, has published a paper on the barriers refugees in Turkey face accessing their right to an effective legal remedy, due to the complex arrangements for granting power of attorney.

In Turkish law, a lawyer must obtain a notarised power of attorney in order to be someone's representative. Notaries will only grant it if they can establish the applicant's identity either by an official identification document or by witness statement. However, refugees, asylum seekers and migrants face considerable difficulties with these requirements which make legal safeguards in Turkey's new Law on Foreigners and International Protection largely ineffective.

Individuals who are stopped for irregular entry or exit from Turkey are often detained and undergo accelerated asylum procedures. They should be issued with an international protection registration document with their identity details, but in a number of cases this has not happened and applicants have been issued with rejection letters and deportation orders. Without the registration document they are unable to obtain a power of attorney, and are therefore unable to be represented by a lawyer to challenge these decisions before administrative courts.

In addition, certain identity documents issued under the new asylum law are only valid within the province where they are issued, which means it is not possible to get a power of attorney if the person is apprehended in another province. Syrian nationals and stateless persons from Syria are issued with a 'temporary protection identity document' or a 'foreigner identity document' but these are not always recognised as official documents by notaries and can refuse to grant power of attorney based on these.

Refugee Rights Turkey calls on the authorities to make a number of changes in order to guarantee refugees, asylum-seekers and migrants access to a legal remedy.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

EP Intergroup on LGBT Rights 16-02-24:

Strasbourg Court: family reunification rights also count for same-sex couples till sidans topp

Yesterday, the Strasbourg-based European Court of Human Rights (ECtHR) ruled that refusing same-sex couples residence permits with the purpose of family reunification on the basis of their sexual orientation is discriminatory.

The case was brought to the European Court after Ms Paji?, a woman from Bosnia-Herzegovina, was refused a Croatian residence permit that she requested to be reunited with her Croatian partner. At the time of the first request in 2011, the two women had been in a stable relationship for two years.

The Court recognised that there had been a violation of Article 14 (the right to non-discrimination) in conjunction with Article 8 (the right to family life), as all same-sex couples were excluded from the possibility of obtaining family reunification.

Daniele Viotti MEP, Co-President of the Intergroup on LGBTI Rights, reacted: "I strongly welcome this judgement by the European Court of Human Rights, which illustrates just one of the practical problems same-sex couples encounter due to institutional discrimination. Same-sex couples, just like opposite-sex couples, often like to live together and should have equal access to this right."

"The ruling shows the way forward for the EU, and beyond. Discriminatory provisions still prevent same-sex couples, often with children, to exercise their right to freedom of movement. I hope this ruling encourages the Commission to prepare legislation on mutual recognition of civil status documents, including registered partnerships."

Malin Björk MEP, Vice-President of the LGBTI Intergroup, continued: "I am also glad the Court recognised that a same-sex couple in a stable partnership falls within the notion of 'family life'."

"Everyone deserves the same right to family life, without discrimination. Rainbow families face many issues due to unjust discrimination. This ruling should encourage us all to address all problems that LGBTI people and fix them!"

Länk till domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jönköping 16-02-18:

Utvisad flicka har gått under jorden till sidans topp

Idag ska den 18-åriga flickan från Malmbäck utvisas till Burundi, men hon har valt att hålla sig undan.

I eftermiddag klockan 17 ska den 18-åriga flickan från Burundi som bott i ett familjehem i Malmbäck utanför Nässjö, infinna sig hos polisens passkontroll på Arlanda för avresa mot Burundi. Men enligt flickans familjehemspappa Torsten Löf kommer hon inte att komma dit.

- Hon har valt att hålla sig undan för att inte behöva åka tillbaka och riskera att bli döda, säger han.

Vet ni vart hon befinner hon sig just nu?

-Vi har så klart våra misstakar men det vill jag inte uttala mig om.

7 300 namnunderskrifter

Stödet för att flickan ska få stanna i Sverige är stort. Senast i lördags anordnades en demonstation i centrala Jönköping med hundratals deltagande och Torsten Löf berättar att det totalt samlats in nästa 7 300 namnunderskrifter i protest mot utvisningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

CPT 16-02-17:

Report on the visit to Sweden from 18 to 28 May 2015 till sidans topp

/Europarådets kommitté mot tortyr har publicerat en rapport om situationen för frihetsberövade i Sverige. Här följer ett urval av de punkter där kommittén riktar kritik eller frågor till Sverige rörande förvar enligt Utlänningslagen. /

+ the delegation was concerned to receive information about the death of an Iraqi citizen, who died while being removed on 17 March 2015 on a Turkish Airways scheduled flight to Istanbul following the denial of his asylum application. The delegation was informed that the Swedish Prosecution Authority had opened a preliminary investigation into this case. The CPT would like to receive, in due course, a full report on the outcome of the above-mentioned investigation.

+ The CPT would like to receive detailed information on the applicable regulations and practice as regards the involvement of different State agencies in the removal process, as well as information concerning medical examinations prior to return flights and the provision of medication during such operations.

+ the CPT reiterates its recommendation that the Swedish authorities take measures to improve the provision of health care to foreign nationals detained at the Migration Agency Detention Centre in Märsta.

+ The CPT recommends that the relevant legislation be amended so as to ensure that all persons held under aliens legislation (wherever they are detained) have an effective right of access to a lawyer as from the very outset of their deprivation of liberty and at all stages of the proceedings.

+ The CPT recommends that the Swedish authorities put an end to the practice of placing persons detained under aliens legislation in penitentiary establishments and accommodate them in centres specifically created for that purpose.

The Committee would also like to be informed whether there is a mechanism of periodic review of the detention of foreign nationals in establishments of the Prison and Probation Service.

Pressmeddelande (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN 16-02-22:

Analysis: Why deportations are hard to do till sidans topp

By Kristy Siegfried

As numbers of new arrivals remain stubbornly high, there is increasingly tough talk from several European countries about ramping up deportations of failed asylum seekers.

Sweden's interior minister recently said his country was prepared to deport up to half of the 163,000 asylum seekers who arrived in 2015, while Finland said it expected to deport two thirds of its 32,000. Germany, which received by far the largest number of asylum seekers last year, has just approved measures aimed at expediting deportations, particularly of those from countries designated as "safe".

But the reality is that deportations are hard to do. Even before the current crisis overwhelmed systems in many countries, member states had little success in substantially speeding up returns of failed asylum seekers and irregular migrants.

In 2014, the most recent data available from EuroStat, more than half a million third-country nationals were found to be "illegally present" in the EU. The vast majority were issued with so-called return decisions, ordering them to leave within a prescribed period, usually 30 days. Those who didn't comply were supposed to be removed by force, but in reality only about 40 percent were.

Frontex, the EU's border agency, which collates figures from national authorities, reports that member states forcibly returned just over 52,000 irregular migrants in the first three quarters of 2015 (another 57,000 are thought to have left voluntarily). Data on deportations from member states is not broken down by different categories of migrants so it's impossible to know how many of those were failed asylum seekers. But if you consider that Europe received nearly 800,000 asylum applications during the same time period, you have some idea of the massive scale up required for countries like Sweden to make good on their tough-sounding rhetoric.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Industri 16-02-17:

Regeringens förslag ska leda till fler utvisningar till sidans topp

Regeringen arbetar med en lång rad förslag för att kunna utvisa fler människor som nekas asyl i Sverige.

"Jag utesluter inte några åtgärder", säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

I slutet av januari avslöjade Dagens industri att regeringen gett i uppdrag till polisen och Migrationsverket att förbereda utvisningar av upp till 80.000 personer som sökte asyl i Sverige i fjol.

Avslöjandet blev en världsnyhet och toppade bland andra brittiska BBC, al-Jazeera och flera internationella nyhetsbyråer.

Inom regeringskansliet pågår nu ett intensivt arbete för att effektivisera återvändandet och se till så att fler personer som nekas uppehållstillstånd utvisas.

Enligt uppgift till Di diskuteras flera mycket långtgående och kontroversiella förslag, som att beslagta mobiltelefoner för att fastställa de asylsökandes identitet.

"Det är säkert ett av de förslag som har nämnts, men jag har inte överblick över alla förslag och vill inte gå in och kommentera dem enskilt", säger Anders Ygeman.

Regeringen har tidigare gett i uppdrag till Polismyndigheten, Migrationsverket och Kriminalvården att dra igång en gemensam försöksverksamhet.

I myndigheternas plan för verksamheten listas ett antal krav för att man ska lyckas. Ett är att medarbetarna har "mandat att testa helt nya arbetssätt".

En avgörande punkt är att förstärka arbetet med att i ett tidigt skede fastställa personers identitet.

"Genom att fokusera resurserna på identifiering där har man mycket lättare att verkställa en utvisning om det skulle behövas", säger Anders Ygeman.

Ytterligare ett centralt område är att försämra villkoren för personer som håller sig gömda. Eller som det heter på myndighetsspråk, att minska incitamenten att stanna kvar efter ett utvisningsbeslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 16-02-19: Poliser i norr varnar - klarar inte utvisningarna (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 16-02-24: Polisinsats i Gävle - trafikkontroller i jakten på papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 16-02-26:

As ten-year torture inquiry ends, COE states give responses on CIA 'secret prisons' till sidans topp

Pedro Agramunt, the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), has welcomed a third and final round of responses from the governments of Council of Europe member States to questions on their possible involvement in illegal CIA detentions in Europe or "rendition flights" through European airspace in the years after the 9/11 terrorist attack.

Seven states - Austria, Denmark, Germany, Lithuania, Poland, Romania and the UK - provided additional information to the inquiry, prior to its closure earlier this month by Council of Europe Secretary General Thorbjørn Jagland, information which is made public today. The inquiry was begun in 2005 by Mr Jagland's predecessor, using powers under the European Convention on Human Rights, which explicitly prohibits torture.

"Today Europe is facing the renewed threat of terror," said Mr Agramunt. "It must resolutely face that threat with every legal weapon it has, but this dark chapter in our continent's history shows that some red lines should never be crossed. My sincere hope is that torture will never again take place on European soil with the complicity of state authorities."

He continued: "I am proud of the role that the Council of Europe has played in helping to expose how some European nations colluded in torture. Ten years ago, our Assembly presented the first credible evidence of this in two powerful reports by Swiss Senator Dick Marty. Since then, following detailed work by many other Council bodies, the European Court of Human Rights has found serious violations by three member states - Poland, 'the former Yugoslav Republic of Macedonia' and Italy - and further cases are pending against Lithuania and Romania."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-02-21:

Grekland/ NGOs and volunteers to be placed under state control till sidans topp

- only in the Soviet Union and under the STASI in East Germany were NGOs expected to hand over lists and personal details of all their members/volunteers

- "In particular there should be no attempts by public authorities to make NGOs effectively agencies working under their control.." (Council of Europe)

- the registration of volunteers has no place in a democracy (Director of Statewatch)

The General Secretariat of Aegean and Island Coordinating Committee have finally produced two forms that all NGOs working on the Greek islands to help refugees will have to complete and register with the police in order to carry on their work. NGOs and volunteers have been helping arriving refugees for more than a year - when for most of the time the EU and international agencies were conspicuously absent.

Tony Bunyan, Statewatch Director, comments:

"There is no better example of the crucial role of independent NGOs and volunteers than in the Greek islands over the last year and for long before that.

Now the Greek state at the behest of the EU is seeking to get all volunteers to "register" with the police and hand over lots of personal data including previous "activities" - they are being asked to spy on themselves. And NGOs are being asked register their organisations and hand over personal details of all their volunteers/members to the police.

Demands that NGOs hand over personal details of all their members to the state has no place in a democracy. The exceptional measures being taken in Greece may become the norm across the EU if not challenged now by NGOs and civil society."

(...)

Hela artikeln med länkar till källor och dokument (Extern länk)

Statewatch 16-02-26: MEP asks the Commission to clarify the legal position of NGOs and volunteers who give humanitarian assistance to refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NOAS 16-02-22:

Grekland/ Flyktninger med opphold fengsles i Hellas till sidans topp

Flyktninger som returneres fra Norge til Hellas, fordi de har gresk oppholdstillatelse, utsettes for fengsling og mulig tvangsretur til opprinnelsesland. NOAS har i brev til Justisdepartementet tatt opp manglende garantier for returnerte asylsøkeres rettssikkerhet i Hellas.

Bakgrunnen for bekymringsmeldingen er blant annet informasjon vi har fått fra vår greske samarbeidsorganisasjon, Aitima, og en konkret sak vi har jobbet med i NOAS.

Iraner forsøkt returnert til Iran

I romjulen ble NOAS kontaktet av pårørende til en flykning fra Iran som satt fengslet i Athen. Flyktningen hadde søkt om asyl i Norge, men fikk avslag fordi han hadde fått innvilget asyl i Hellas og hadde oppholdstillatelse der. Vedkommende var ikke selv klar over at han hadde fått innvilget asyl. Han ble derfor frivillig uttransportert tilbake til Hellas. Ved ankomst ble han likevel arrestert og varetektsfengslet i Athens Airport holding facility. Det greske politiet utstedte der en deportasjonsordre og igangsatte returprosedyrer uten å gjøre nærmere undersøkelser. Ved hjelp fra Aitima ble de rette papirer forevist til gresk politi og retur til Iran ble heldigvis stanset.

Syrisk flyktning arrestert

I brevet til Justisdepartementet viser NOAS også til en syrisk flyktning som returnerte fra Norge fordi han hadde opphold i Hellas. Vedkommende ble på samme måte fengslet og forsøkt uttransportert til sitt opprinnelsesland. Også her ble uttransporten stanset først da Aitima fremskaffet dokumenter som viste at flyktningen hadde oppholdstillatelse. NOAS er uroet for store mørketall.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-02-24:

Tyskland/ Germany sends Afghan refugees home till sidans topp

Germany's interior minister has confirmed that the country has flown refugees back to Afghanistan. The move comes as Berlin seeks to stem the flow of asylum seekers into the country.

The head of the Interior Ministry said on Wednesday that Berlin had sent a planeload of Afghan refugees back to their native country, emphasizing that they "had no prospects to stay in Germany."

Interior Minister Thomas de Maiziere confirmed that the 125 refugees had landed in Kabul and would receive some financial support.

"The voluntary return and - in case of need - the financial support is of great importance," he said. "It contributes to the important task of rebuilding Afghanistan."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

IOM 16-02-24: 125 Afghan nationals voluntarily return home from Germany with IOM support (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Arbetarbladet 16-02-28:

De lever i ett skuggsamhälle till sidans topp

Det finns ett samhälle vid sidan av. En parallell värld befolkad av tusentals människor som flytt från sina hemländer och saknar laglig rätt att vistas i Sverige.

Fyrabarnsföräldrarna Samira och William berättar hur det är att leva i skuggsamhället, att leva gömd.

Persiennerna är nedfällda i den spartanskt inredda hyreslägenheten. Väggarna är kala. På den svarta skinnsoffan i vardagsrummet sover lilla Amina, bara en månad gammal, helt omedveten om att hennes föräldrar och tre äldre syskon tidigare har levt gömda i 20 månader.

Familjen flydde från Sudan när deras äldsta dotter närmade sig tolvårsdagen.

- Därifrån vi kommer är det en tradition att flickor ska omskäras och giftas bort när de fyller tolv. Vi ville inte utsätta vår dotter för det, säger pappa William.

Men de insåg att de skulle bli utstötta och att äldre släktingar ändå skulle försöka genomföra det brutala ingreppet, så de valde att lämna landet.

- Vi hade inget annat val. De hade tvingat oss annars.

Det är också oroligt med stridigheter i Sudan. Familjen bevittnade våldsamma demonstrationer och upplopp alldeles utanför sitt hem.

Flykten skedde i största hemlighet. Många av deras släktingar vet inte ens att de är i Sverige. De tog sig först med flyg till Saudiarabien där de ordnade med visum till Spanien. Sedan reste de vidare till Norge där de ansökte om uppehållstillstånd, men där fick de inte stanna utan skulle utvisas tillbaka till Spanien.

- Polisen sa att vi skulle vara redo att bli hämtade på natten. Vi bad dem att vänta till morgonen, för barnens skull men de visade ingen förståelse, säger mamma Samira.

Familjen fick hjälp av vänner att fly till Sverige. Här har de levt gömda fram till dess att Amina föddes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Lokaltidningen Malmö 16-02-24:

Stor uppslutning bakom asylkampanj till sidans topp

Sedan Folkkampanjen för asylrätt startade i Malmö i januari har hundratals människor engagerat sig för att stoppa förslag om åtgärder för att minska flyktinginvandringen. På lördag hålls en demonstration i Malmö.

Folkkampanjen för asylrätt startade vid årsskiftet som en motreaktion på regeringens förslag om åtgärder för att minska flyktinginvandringen.

Det är främst förslagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd, att begränsa anhöriginvandringen och att utöka id-kontrollerna vid gränsen som folkkampanjen vill förhindra att de röstas igenom i riksdagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan 16-02-25:

55 miljoner fördelade till flyktingarbete till sidans topp

Svenska kyrkan fördelar nu 55 miljoner kronor till arbetet med asylsökande och flyktingar, av de extra 75 miljoner som kyrkomötet beslutade om i höstas. Pengarna ska användas både internationellt, till bland annat humanitära insatser, och i Sverige som stöd till församlingarnas arbete. De resterande 20 miljonerna ska fördelas senare.

- Idag är historiskt många människor på flykt och Svenska kyrkan finns med längs hela vägen. Vi finns i krigs- och konfliktländerna och längs flyktvägarna i Europa. I Sverige välkomnas människor på flykt av våra församlingar, med gemenskap och praktiskt stöd, säger Wanja Lundby-Wedin, första vice ordförande i kyrkostyrelsen.

- Att hjälpa och visa omsorg om medmänniskor är en självklar del av den kristna identiteten. Svenska kyrkan vill, tillsammans med andra, bidra till att människor får en bra start i Sverige.

Extra medel

Kyrkomötet beslutade i höstas att avsätta extra medel - 75 miljoner kronor - till Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar. Efter samråd med bland annat stiften har kyrkostyrelsen nu beslutat om fördelning av 55 miljoner kronor:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 16-02-17:

Nej tack till mediciner till sidans topp

Många hör av sig och vill skänka läkemedel, men eftersom Rosengrenska numera främst gör bedömningar och hänvisar vårdbehövande vidare, tar vi inte längre emot några mediciner. Enda undantaget är smärtstillande/febernedsättande receptfria läkemedel i obrutna förpackningar, som vi ibland kan ha behov av.

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-03-01:

Europa/ 27 feb: Europa för säkra vägar och asylrätt till sidans topp

Människor i ca 120 städer i Europa demonstrerade lördagen den 27 februari under parollen SAFE PASSAGE NOW - European March for the Refugees Rights. I Sverige hölls manifestationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Bilden ovan från Zürich i Schweiz, nedan från Göteborg. I Stockholm på Medborgarplatsen talade bland andra FARR:s ordförande Sanna Vestin.

Läs Sanna Vestins tal här (Extern länk)

Fler bilder från manifestationerna (Extern länk)

Folkkampanj för Asylrätt: Faryana Asgharis tal: Ett namn gör skillnad! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 16-02-28:

Europa/ The refugee protests in 120 cities you probably didn't hear about till sidans topp

'This is a clear sign that people all over Europe are sick of the inhumane treatment of our fellow human beings'

Protests in 32 countries and more than 120 cities took place on Saturday to highlight the lack of rights and protection for refugees seeking asylum in Europe and elsewhere.

The demonstrations received little media attention, even though they held in countries including Germany, Greece, France and Scandinavian as well as several eastern European countries.

There were also marches in New York, Vancouver, Tel Aviv and three Turkish cities.

In London, a march of several hundred demonstrators was partially overshadowed by the largest anti-nuclear weapons demonstration for a generation, as Jeremy Corbyn, Nicola Sturgeon, Vanessa Redgrave and others addressed a crowd of thousands in Trafalgar Square.

However, the refugee march linked up with the anti-Trident protest. Many of the speakers at the Campaign for Nuclear Disarmament rally emphasised that the £167 billion cost of a new nuclear deterrent system to replace the Trident missile system could be better spent elsewhere - for example, in providing humanitarian relief for refugees.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europeiska Rådet 16-02-19:

Europeiska rådet den 18-19 februari 2016 - slutsatser om migration till sidans topp

/Utdrag ur rådets slutsatser:/

4. Som svar på den migrationskris som EU står inför måste målet vara att snabbt hejda strömmarna, skydda våra yttre gränser, minska den olagliga invandringen och skydda Schengenområdets integritet. Som en del i denna övergripande strategi utvärderade Europeiska rådet, på grundval av detaljerade rapporter från ordförandeskapet och kommissionen, genomförandet av de riktlinjer som man enades om i december.

5. Europeiska rådet välkomnar Natos beslut att bistå vid spaning, övervakning och kontroll av olagliga passager i Egeiska havet och uppmanar samtliga Natomedlemmar att aktivt stödja denna åtgärd. EU, framför allt Frontex, bör samarbeta nära med Nato.

6. Ett fullständigt och snabbt genomförande av EU:s och Turkiets handlingsplan är alltjämt en prioriterad fråga för att hejda migrationsströmmarna och ta itu med nätverk av människohandlare och människosmugglare. Turkiet har vidtagit åtgärder för att genomföra handlingsplanen, framför allt vad avser syriska flyktingars tillträde till Turkiets arbetsmarknad och datadelning med EU. Strömmarna av migranter från Turkiet till Grekland är dock fortfarande alldeles för stort. Vi behöver se en väsentlig och hållbar minskning av antalet olagliga inresor från Turkiet in i EU. Detta visar att ytterligare, resoluta insatser krävs även från Turkiets sida för att säkerställa att handlingsplanen faktiskt genomförs. Europeiska rådet välkomnar överenskommelsen om faciliteten för flyktingar i Turkiet och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt genomföra de prioriterade projekten. Det välkomnar också framstegen med förberedelserna inför ett trovärdigt, frivilligt humanitärt mottagandeprogram tillsammans med Turkiet.

7. Vidare framhålls följande:

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-02-26:

EU:s inrikesministrar enades om stärkt gränskontroll till sidans topp

Vid rådet för rättsliga och inrikes frågor enades EU:s inrikesministrar idag om en allmän inriktning om förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid yttre gräns. Migrationsministrarna diskuterade uppföljningen av Europeiska rådet som hölls i förra veckan. Från svensk sida deltog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman.

Stärkt kontroll vid yttre gräns

Rådet antog en gemensam position om förstärkta kontroller i relevanta databaser vid EU:s yttre gräns. Med relevanta databaser avses framför allt Schengens informationssystem (SIS), Interpols databaser och nationella databaser som används i brottsbekämpning.

Rådets position kommer att utgöra grunden för kommande förhandlingar med Europaparlamentet om förändringar i Schengenlagstiftningen.

Rådets förslag innehåller bland annat krav på systematiska slagningar i databaser även beträffande EU-medborgare. Det innehåller därutöver regler om kontroll av biometrisk information (fingeravtryck och ansikte) i pass; en fråga som regeringen har drivit.

Migration

Migrationsministrarna diskuterade även uppföljningen av förra veckans Europeiska råd och upprepade kraven på snabbare genomförande av redan fattade beslut. Utvecklingen på västra Balkan diskuterades också.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 16-02-25:

Fullt EU-bråk i flyktingfrågan till sidans topp

Inrikesminister Anders Ygeman är inte optimistisk inför de fortsatta EU-diskussionerna om flyktingkrisen. Samtidigt kallar Grekland hem sin ambassadör från Wien och anklagar Österrike för 1800-talsfasoner.

I dag torsdag fortsätter ministerförhandlingar i Bryssel om hur unionen ska hantera det stora antal migranter som vill in i EU.

- Det är svårt att vara optimistisk i dessa tider, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) på väg in på mötet som är det sista innan det extrainsatta EU-toppmötet 7 mars aom Turkiet bjudits in till.

I början av mars räknar man med att migrationsströmmarna ska tillta igen tack vare fördelaktigare väderförhållanden. I år har redan över 100 000 personer tagit sig in i EU via Grekland.

Den gemensamma lösningen på EU-nivå att omfördela flyktingar från Grekland och Italien fungerar inte. Istället pågår febrila försök bland vissa medlemsländer att hitta andra lösningar.

På onsdagen hade Österrike bjudit in nio länder längs den så kallade Balkanrutten för ett krismöte. I ett gemensamt uttalande slog in- och utrikesministrarna på mötet fast att "migrationsströmmarna längs västra Balkanrutten måste minskas markant".

- Vi måste minska inflödet nu. Det är en fråga om EU:s överlevnad, sade den österrikiska inrikesministern Johanna Mikl-Leitner.

Dock bjöds inte Grekland in vilket av landets utrikesminister Nikos Kotzias benämndes som en "ovänlig handling". På torsdagen fick den grekiska regeringen ett steg längre och kallar hem sin ambassadör från Wien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-26: Löfven: "Stor risk för kaos" inom EU (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-25: Grekland hotar lämna EU:s uppgörelse (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 16-02-25: Grekland kallar hem ambassadör (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-02-15:

Cecilia Wikström (L): "Det är Sverige som har satt igång EU-dominot" till sidans topp

EU-samarbetet skakar i sina grundvalar på grund av krisen kring flyktingmottagandet. Svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) är den som fått i uppdrag att leda arbetet för att komma överens om nya gemensamma asylregler inom unionen. - Det är ett svindlande uppdrag. Dublin har kollapsat och nu måste alla medlems-länder bidra, säger hon.

EU:s gemensamma flyktingmottagande har för länge sedan havererat. Den fria rörligheten har skrotats och medlemsländerna står i praktiken inte längre upp för asylrätten.

Dublinförordningen innebär att flyktingar ska söka asyl i det första EU-land de kommer till. Men i och med att EU-länderna införde transportörsansvar och visumkrav 2001 sattes systemet ur spel eftersom det begränsade flyktmöjligheterna till land- eller sjövägen. Om Dublinförordningen efterlevts hade Italien och Grekland fått ta emot nästan alla asylansökningar under förra året.

EU-kommissionen förbereder nu ett nytt lagförslag som ska presenteras i mars och som ska ersätta Dublinsystemet. Hittills har det talats om permanenta flyktingkvoter, där alla människor som söker skydd i EU tas emot vid de yttre gränserna och sedan skickas till de olika EU-länderna enligt en särskild fördelningsnyckel.

Men hur det slutgiltiga förslaget ska se ut kommer det med största sannolikhet bli strid om. Cecilia Wikström (L) har utsetts till att leda förhandlingarna i EU-parlamentet för att nå en överenskommelse.

Hon har under sin tid i EU-parlamentet arbetat drivande med asylfrågor och har flera gånger gått emot den egna partiledningen vad gäller just asyl och integration. När vi möts utanför plenumsalen i EU-parlamentet säger hon sig vara hedrad av det nya uppdraget:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-24:

Ungern ska folkomrösta om kvotflyktingar till sidans topp

Ungern ska hålla folkomröstning om de kvotflyktingar man ska ta emot enligt EU.

Det menar premiärminister Viktor Orban som är kritisk till den planerade omfördelningen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

- Regeringen har tagit beslut om att hålla en folkomröstning med anledning av den tvingande fördelningskvoten, säger premiärministern.

Varje EU-land ska ta emot ett bestämt antal kvotflyktingar, alltså personer som är registrerade hos FN:s flyktingorgan UNHCR och som bedömts vara i behov av att omplaceras till ett nytt hemland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 16-02-25:

Portugal vill ta emot fler flyktingar till sidans topp

Portugal har erbjudit sig att ta emot upp till 10 000 flyktingar, dubbelt så många som de åtagit sig att ta emot inom ramen för EU:s kvotflyktingsystem. Men alla är inte välkomna - de söker främst studenter och kunniga arbetare.

Portugal har hittills bara tagit emot 32 flyktingar, men vill nu ta emot långt många fler. I ett brev till Sverige, Grekland, Italien och Österrike skriver landets premiärminister Antonio Costa att Portugal kan ta emot ytterligare 5 800 personer, förutom de 4 500 de redan har åtagit sig att ta emot inom ramen för EU:s kvotflyktingssystem. Portugal vill utgöra ett positivt exempel för ett Europa som inte stänger sina gränser, skriver socialdemokraten Antonio Costa.

Portugals ambassadör i Grekland, Rui Alberto Tereno, besökte nyligen ett flyktingläger för att locka fler att komma till Portugal istället för att, som i dag, söka sig vidare till norra Europa. Portugal är okänt och måste göra "sin röst hörd hos de migranter som anländer till Europa", säger Teresa Tito Morais, chef för Portugals migrationsbyrå, CPR, i ett uttalande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-02-19:

Amnesty: UK and France must share responsibility for the global refugee crisis till sidans topp

Amnesty International has issued a statement calling on the governments of the UK and France to cooperate to allow refugees and migrants currently living in squalid conditions in camps in northern France, who have family links to the UK, to be swiftly identified and transferred there.

Following a three-day visit by Amnesty International to Calais and Dunkirk earlier this month, it was found that many vulnerable individuals had solid legal claims to be reunited with their families in the UK. However, as there is very limited access to information on the asylum procedures in France, or possibilities for family reunion in the UK, people are unaware of their rights and options. This leads many to resort to paying smugglers, or to risk their lives in dangerous attempts to cross the channel irregularly.

Amnesty International calls on the UK and France to implement measures to protect the principle of family unity and swiftly agree on the criteria to be used to assess claims for extended family reunification. In addition, quality information and legal assistance should be made available and proof of family links should not be subject to unnecessary administrative burdens. Furthermore, family reunification claims submitted by children should be assessed with regard to the primary principle of the best interests of the child. Other vulnerable applicants should also receive special treatment.

It urges both states to take seriously the moral, political and legal imperative to share responsibility for the global refugee crisis.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europol 16-03-22:

Europol launches the European Migrant Smuggling Centre till sidans topp

Today Europol launched the new European Migrant Smuggling Centre (EMSC). The goal of the Centre is to proactively support EU Member States in dismantling criminal networks involved in organised migrant smuggling. The Centre will focus on geographical criminal hotspots, and will build a better capability across the European Union to fight people smuggling networks.

Dimitris Avramopoulos, EU Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, said: "The fight against migrant smuggling is a key priority for the European Union in addressing the refugee crisis. In order to step up and coordinate efforts across Member States, the European Commission announced the creation of a European Migrant Smuggling Centre with Europol in its European Agenda on Migration. The launch of this Centre will reinforce cooperation with Member States, international organisations, national stakeholders and European agencies, with a responsibility to fight migrant smuggling."

Rob Wainwright, Director of Europol; said: "Europol's research indicates 90% of migrants arriving in Europe have their journey facilitated by a criminal organisation. Tackling this huge people smuggling trade, therefore, has become an essential part of the EU's response to the migrant crisis. The European Migrant Smuggling Centre will provide the necessary platform by which Member States can improve their exchange of information and operational coordination in the fight against organised migrant smuggling."

The European Migrant Smuggling Centre will be led by Robert Crepinko who said: "The EMSC will play a decisive role in proactively supporting Member States to target and dismantle organised crime networks involved in migrant smuggling. Acting as an information hub, this Centre will support the EU Regional Task Force and the work of other partner agencies."

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Se också, läckt via Statewatch:

EU Concilium 16-01-26: Draft Council conclusions on migrant smuggling (Extern länk)

Statewatch 16-02-24: Council proposals on migrant smuggling would criminalise humanitarian assistance by civil society, local people and volunteers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Unionens Råd 16-02-25:

Council agrees its negotiating position to reinforce checks at external borders till sidans topp

The Council agreed its negotiating position on the proposed regulation to reinforce checks against relevant databases at external borders. On the basis of this mandate, the Netherlands presidency will start negotiations with the European Parliament as soon as the latter has adopted its position.

"Strengthening our common external borders by reinforcing border controls is an important means to fight terrorism and protect the safety of European citizens", said Klaas Dijkhoff, Minister for Migration of the Netherlands.

The proposal obliges member states to carry out systematic checks on all persons, including persons enjoying the right of free movement under EU law (i.e. EU citizens and members of their families who are not EU citizens) when they cross the external border against databases on lost and stolen documents, as well as in order to verify that those persons do not represent a threat to public order and internal security. This obligation shall apply at all external borders (air, sea and land borders), both at entry and exit.

However, where a systematic consultation of databases on all persons enjoying the right of free movement under Union law could lead to a disproportionate impact on the flow of traffic at a sea and land border, member states may carry out only targeted checks against databases, provided that a risk assessment shows this does not lead to risks related to internal security, public policy, international relations of the member states or a threat to public health.

As regards air borders, the Council agreed that member states may use this possibility, but only during a transitional period of 6 months from the entry into force of the amended regulation.

Background

(...)

Pressmeddelandet med länk till dokument med rådets ståndpunkt (Extern länk)

Se även:

EU Concilium 16-02-12: Kodifierat förslag till ny gränskodex (Extern länk)

Hämta lägesrapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-02-26:

ECRE Comments on the reinstatement of Dublin transfers to Greece till sidans topp

ECRE has published comments on the European Commission's Recommendation on the urgent measures to be taken in view of the resumption of Dublin transfers to Greece. Transfers to Greece have been suspended since 2011, following judgments of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union.

ECRE draws on up-to-date information on the state of the Greek asylum system to express concerns about ongoing shortcomings in several areas. Access to the asylum procedure remains hampered by the limited presence of the Asylum Service across the Greek territory, as well as by persisting problems in the Skype pre-registration system at the Regional Asylum Office in Attica. For those who successfully lodge an asylum claim, the Greek government's intention to declare Turkey a "safe third country", and to reject claims as inadmissible so as to return applicants thereto, is liable to create real risks of refoulement. Risks of arbitrary detention in substandard conditions are also highlighted, particularly in respect of specific nationalities which have been systematically placed in pre-removal centres.

As regards the issue of reception conditions, ECRE is concerned by the Commission's assessment of reception capacity in Greece. The general figure of 17,628 places communicated on 10 February 2016 not only misleadingly includes pre-removal detention places and other detention facilities (First Reception Centres), but also portrays temporary accommodation solutions (such as the Elliniko hockey stadium in Athens) as reception structures. Given that less than 1,500 places are available in second-line reception for persons applying for international protection, the Hotspot Progress Report misrepresents Greece's capacity to host asylum seekers and underestimates palpable risks of destitution.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-02-23:

EU rules prevent sharing of refugee fingerprints till sidans topp

According to EU rules, only the fingerprints of migrants who apply for asylum are shared among the member countries, which basically means that privacy concerns don't allow the use of the vast majority of migrants' fingerprints taken.

On the Austrian-Slovenia border, one of the last stops on the migrant route to Germany, a policeman explains that after his 12-hour shift taking new arrivals' fingerprints, most are lost minutes after they are taken.

"We are not allowed to save the fingerprints," the Austrian policeman, who wanted to remain anonymous, said as he sat in a tent at the Spielfeld border crossing. "We do what we're asked to do."

Austria, which saw 700,000 refugees crossing its borders last year, says it is not legally allowed to save and share with other European states more than 90% of the fingerprint data it takes of migrants fleeing war and poverty, a potential security problem at a major migrant hub.

It is only required to upload onto Europe's shared fingerprint database, Eurodac, the data of those who actually apply for asylum in the country, which is less than 10% of those crossing into Austria.

So Austria takes digital fingerprints of everyone entering the country, checks whether they have a criminal record, but does not save the data if they want to move on to Germany, which most do.Roz, a 28-year old Syrian mother of two, is surprised to hear that her family's fingerprints are neither saved nor shared.

"They need to know who we are. If you record fingerprints of refugees, it guarantees security in this country," she said as she was shown by Austrian officials onto a bus that would take her to the German border, her chosen destination.

Anachronism

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Dagens Industri 16-02-29:

Flyktingvågen ligger bakom Sveriges BNP-tillväxt till sidans topp

En av orsakerna till att BNP ökade mer än väntat under det fjärde kvartalet 2015 är den offentliga stimulansen till följd av flyktingvågen. Den enskilt största orsaken till uppgången är exporten som nu hotas av Brexit.

Under måndagen kom beskedet att BNP ökade med 1,3 procent under det fjärde kvartalet 2015 och att BNP för hela 2015 var 4,1 procent högre än 2014. Enligt Olle Holmgren, ekonom på SEB, är siffrorna starkare än väntat.

"Det beror bland annat på att den offentliga konsumtionen har växt snabbare än vi har trott. Det kan kopplas till ökade utgifter för flyktingar, som kom snabbare än väntat", säger han.

Enligt Anna Breman, chefekonom på Swedbank, är det mest positiva med BNP-utvecklingen att det rör sig om en bred uppgång.

"Det är inte bara konsumtionen som har gått upp, som vi har kunnat se sedan finanskrisen, utan även investeringar, export och offentlig konsumtion ökar", säger Anna Breman, som också ser ett samband mellan den offentliga stimulansen och flyktingvågen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-02-29:

545 asylsökande de senaste sju dagarna till sidans topp

De senaste sju dagarna har 545 personer sökt asyl i Sverige.

Av dessa 545 var de senaste sju dagarna 34 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 26 % afghaner.

Se diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Aftonbladet krönika 16-02-17:

I Norberg slipper man alla idioter i flyktingdebatten till sidans topp

Peter Kadhammar

Jag åkte upp till Norberg för att andas frisk luft.

För en stund kunde man slippa alla hysteriker till höger och vänster, de som tror att vi står inför nationens undergång och de som på fullt allvar säger att den som diskuterar lägre ingångslöner vill införa apartheid.

Det sägs så mycket dumt att man vill spy.

I Norberg blir man genast på bättre humör. I måndags var det möte på trevliga Need kafé, rubriken: Hur får vi flyktingarna att stanna i Norberg?

Det är alltså frågeställningen i den kommun som tagit emot näst flest flyktingar per capita. Kommunalrådet Åsa Eriksson (S) drog siffrorna. 5801 invånare. 900 flyktingar. 77 ensamkommande flyktingbarn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Vetenskapsradion 16-02-25:

Flyktingars hälsa och villkor ska kartläggas till sidans topp

Forskare vid Röda korsets högskola ska kartlägga den psykiska hälsan och levnadsvilkoren fbör flyktingar och asylsökande i Sverige.

Idag skickas 4000 hälsoenkäter ut till syrier som fått uppehållstillstånd i Sverige mellan 2011 och 2013. Enligt Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi vid Röda korsets högskola och ansvarig för den pågående studien, kommer kunskapen vara viktig inom flera sektorer i samhället.

- Inte minst för sjukvården, men också inom skolan och andra aktörer i samhället som möter människor som varit med om traumatiska upplevelser och som har flytt till Sverige, säger Fredrik Saboonchi.

Enkäterna är skrivna på arabiska men är också anpassade kulturellt, bland annat genom att forskarna först testat frågorna på människor från Syrien med hjälp av psykologer.

Frågorna handlar om upplevelser från kriget, flykten och den nuvarande situationen i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 16-02-21:

Populärt att låna en kompis på biblioteket - Så många har "lånat en svensk" till sidans topp

Mer än 140 personer har fått en ny kompis sedan "Låna en svensk" drog i gång på biblioteket.

- Det har gått över förväntan och det ansluter sig fortfarande folk, säger Ann-Sofie Köpmans som är enhetschef för vuxenavdelningen på Falu Stadsbibliotek.

Projektet är ett samarbete mellan Falu stadsbibliotek, arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen och Rättighetscentrum Dalarna. Det går ut på att svenskar anmäler sig för utlåning på biblioteket. Nyanlända flyktingar men också personer som varit i Sverige en längre tid kan sedan låna en svensk för att exempelvis lära sig språket, knyta nya kontakter och dela intressen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 16-02-17:

Svar på skriftlig fråga: Åtgärder vid ett ökat antal asylsökande till sidans topp

Fråga 2015/16:756 av Boriana Åberg (M)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sa nyligen följande i en intervju med anledning av Migrationsverkets prognos: "Vi kommer inte att försätta Sverige i den situation som vi befann oss i under hösten. Om siffrorna ökar igen och situationen inte är hanterlig för oss, då behöver vi vidta ytterligare åtgärder."

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förhindra att Sverige, om antalet asylsökande ökar, hamnar i en situation som är ohanterlig?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Regeringen har redan vidtagit ett flertal åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. Bland annat har regeringen förlängt den tillfälliga gränskontrollen vid inre gräns och infört identitetskontroll för passagerare på bussar, tåg och färjor från Danmark till Sverige fram till den 4 juli 2016. Identitetskontrollerna kan förlängas sex månader i taget under tre år från lagens ikraftträdande.

Regeringen har därutöver aviserat att asylreglerna ska anpassas till en miniminivå i förhållande till EU-lagstiftningen. Förslag till lagstiftning har nyligen gått ut på remiss. Inom EU kommer regeringen också att fortsätta verka för att fler av medlemsstaterna tar ansvar för den rådande flyktingsituationen så att en jämnare fördelning av asylsökande uppnås. En förutsättning för en hållbar gemensam asylpolitik är en fungerande yttre gräns där kontroll och registrering verkligen sker vid inresa.

Slutligen är det av största vikt att vi kommer fram till lösningar när det gäller orsakerna till att människor tvingas lämna hus och hem.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-02-20:

Sluta tro att det finns något rättvist med flyktingkatastrofer till sidans topp

Magda Gad

Jag delar en artikel om ett barns död på Medelhavet med en vän. Hon gråter och säger att hon inte vill läsa. Att det gör för ont. Jag frågar:

- Men förstår du inte att barn lider och dör hela tiden, över stora delar av världen?

Den dagen då jag förstod hur stort helvetet är var inte en dag när jag stod framför ett lik. Det var inte en dag då jag såg någon dö. Det var inte en dag när jag hörde skottlossning.

Det var en dag när jag stod framför en mamma.

Hon bodde under några plastskynken som hon spänt upp över några träpinnar. I en gyttja som stank av förtvivlan, urin och avföring.

Där, i ett flyktingläger i östra Kongo, bodde hon sedan några år tillbaka med sina barn. Mannen hade flytt vidare, hade aldrig mer hört av sig.

Hon mindes när de var tillsammans, hela familjen i huset, hemma i byn. Innan rebellerna kom. Hon mindes och hennes ansikte drogs ihop som till gråt, men det fanns ingen gråt kvar.

Det fanns inte heller någon mat kvar. Ransonen från UNHCR som kom till lägret en gång i månaden hade blivit mindre. Nu räckte riset och mjölet bara i två veckor.

- Vad gör du de andra två veckorna, vad äter du och barnen? undrade jag.

Hon pekade mot skogen och sa:

- Jag plockar löv och kokar soppa.

En annan mamma behövde inte längre plocka lika många löv. Hennes barn hade dött. Hon tittade mot utkanten av lägret och berättade att hon gått dit och grävt ner dem i marken. De blev jordhögar, hennes älskade små som hon ville ge allt.

I Sverige ägnar vi mycket tid åt att prata om rättvisa. Om vad människor har rätt till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-02-19:

UN agencies call for enhancing safety for refugees and migrants till sidans topp

Joint UNHCR, UNICEF, IOM Press Release

An average of two children have drowned every day since September 2015 as their families try to cross the eastern Mediterranean, and the number of child deaths is growing said IOM, UNHCR, and UNICEF. The agencies are calling for enhancing the safety of those escaping conflict and despair.

Since last September, when the tragic death of toddler Aylan Kurdi captured the world's attention, more than 340 children, many of them babies and toddlers, have drowned in the eastern Mediterranean. The total number of children who have died may be even greater, the agencies say, their bodies lost at sea.

"We cannot turn our faces away from the tragedy of so many innocent young lives and futures lost - or fail to address the dangers so many more children are facing," said UNICEF Executive Director Anthony Lake. "We may not have the ability now to end the desperation that causes so many people to try to cross the sea, but countries can and must cooperate to make such dangerous journeys safer. No one puts a child in a boat if a safer option is available."

The stretch of the Aegean Sea between Turkey and Greece is among the deadliest routes in the world for refugees and migrants. The winter's rough seas, overloading and the poor quality of boats and lifesaving equipment increase the risk of capsizing, making the journey significantly more dangerous.

(...)

Hela det gemensamma uttalandet (Extern länk)

UNHCHR 16-02-25: Five-country police agreement exacerbates crisis and puts vulnerable migrants at risk (Extern länk)

Unicef Sverige 16-02-22: Varje dag dör två barn på Medelhavet (Extern länk)

Europarådet 16-02-26: Nils Muiznieks: Europe trapped in migration "vicious circle" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena blogg 16-02-16:

Regeringen tvingar barnen i gummibåtarna till sidans topp

Sirin Kara

Regeringens förslag att försämra möjligheten till familjeåterförening för flyktingar är inte bara inhumant, det strider även mot Barnkonventionen.

I dag kom det uppgifter om att alla allianspartier, förutom Moderaterna, planerar att rösta emot regeringens förslag om att inte tillåta familjeåterförening för alternativt skyddssökande.

Kanske är det även dags för regeringen att ändra sin ståndpunkt. Inte minst med tanke på Sveriges ambitioner att verka som föredöme för andra länder på områden som mänskliga rättigheter och jämlikhet. Därför var det extra välkommet att regeringen under hösten 2014 tillsatte en utredning som skulle göra Barnkonventionen till svensk lag. Argumentet löd: "mänskliga rättigheter är en hörnsten i svensk utrikespolitik".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-24:

Svar på skriftlig fråga: Bristen på gode män till ensamkommande barn till sidans topp

Fråga 2015/16:814 av Jenny Petersson (M)

När ett ensamkommande barn som söker asyl kommer till Sverige behöver barnet någon som hjälper honom eller henne att få en bra start i det nya landet. Ensamkommande asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Enligt lag har barnen rätt till en så kallad god man, som ska vara i vårdnadshavares eller förmyndares ställe.

Skyddet för ensamkommande asylsökande barn är dock för svagt i Sverige. Det visar inte minst de rekommendationer som Sverige fått från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i början av februari 2015. Kommittén pekar bland annat på brist på tillgång till vuxna företrädare. Ibland får barn vänta lång tid på att en god man utses. Det kan bli förödande för det enskilda barnet. Migrationsverkets prognos är att fler ensamkommande barn fortsätter att komma till Sverige i år. Bristen på gode män måste lösas så snart som möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att alla barn som kommer till Sverige snabbt ska få tillgång till en god man?

Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-17:

Svar på skriftlig fråga: Besked om åldersbedömningar till sidans topp

Fråga 2015/16:746 av Mikael Cederbratt (M)

Moderaterna har länge drivit på om att vi ska återinföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Detta är något som regeringen efter påtryckning nu också anser måste återinföras. Så gott som dagligen kan vi läsa uttalanden från olika statsråd om att denna åtgärd måste införas, men ingenting händer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När kan vi förvänta oss ett besked från ministern om att Migrationsverket ska återinföra medicinska åldersbedömningar?

Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson

Inledningsvis kan det konstateras att medicinska åldersbedömningar utförs om än i liten omfattning. Det har under lång tid varit svårt att få dessa genomförda bland annat beroende på brist på anbud och på låsningar mellan olika aktörer som gjort att man inte har kunnat erbjuda undersökningar i någon större utsträckning. Det är därför angeläget att finna en ordning för hur medicinska åldersbedömningar kan genomföras.

Frågan om huruvida en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte minst när det gäller boende och omvårdnad men även när det gäller frågan om uppehållstillstånd. Det är till exempel inte lämpligt att ensamkommande barn bor med vuxna asylsökande i barnboendena och resurser avsatta för barn ska inte gå till vuxna asylsökande. En bedömning av åldern måste därför göras när den asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som uppgetts. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som lämnats.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Skriftlig fråga av Markus Wiechel (SD): Ålderstest av asylsökande (Extern länk)

Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-24:

Svar på skriftlig fråga: Beredskap i mottagandesystemen till sidans topp

Fråga 2015/16:820 av Johanna Jönsson (C)

Under hösten 2015 kom fler asylsökande än det någonsin gjort tidigare, och det var uppenbart att beredskapen i många fall var bristande. Mottagande?systemen var inte anpassade för den stora mängden asylsökande. Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, socialtjänsten, skolväsendet och många andra viktiga institutioner hade - och har fortfarande - stora svårigheter att hantera den omedelbara inströmningen av stora mängder människor. MSB bedömde att principen om barnets bästa inte kunde uppfyllas i mottagandet av ensamkommande.

Den omfattande migrationen till Europa ser inte ut att avta. I januari 2016 kom 66 000 personer till EU, vilket är tolv gånger så många som januari 2015. EU-kommissionens ekonomiska prognos från hösten 2015 bedömer att 1,5 miljoner kommer att söka asyl under 2016, vilket är 50 procent fler än 2015. Migrations?verk?ets huvudscenario för 2016 är 100 000 personer varav 18 000 ensam?kom?mande barn, men med ett högre beräkningsalternativ på 140 000 personer varav 27 000 ensamkommande barn. Huvudprognosen för 2016 skulle göra året till det med näst flest asylsökande i Sveriges historia, efter 2015. De höga nivåerna bedöms uppstå under det andra halvåret.

Det kommer att krävas stora insatser för att uppnå en beredskap inför en kommande hög migration. Det krävs långsiktiga reformer på bostads- och arbetsmarknaden. Men inte minst krävs också stora förändringar av de omedelbara mottagandesystemen, säkerställd tillgång till asylboenden och såväl infrastruktur som personal för att kunna hantera bemanning, registrering, placering och logistik.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att stärka kapaciteten och beredskapen inför en stor mängd asylsökande även 2016?

Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-24:

Svar på skriftlig fråga: Ingångsjobb till sidans topp

Fråga 2015/16:822 av Annika Qarlsson (C)

Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. En kraftig omläggning av migrationspolitiken har genomförts av regeringen, men oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan i dag hundratusentals människor som snabbt behöver komma i arbete. Det är det enda sättet för att garantera social hållbarhet och välfärdens långsiktiga finansiering. Centerpartiet är berett att ta ansvar.

Den största gruppen, ca 50 procent av de människor som kommer till Sverige just nu utgörs av personer med låg eller ingen utbildning alls. De behöver komplettera sin utbildning, men framför allt behöver de få möjlighet att komma in i enkla jobb, så kallade ingångsjobb. För den här gruppen räcker inte dagens åtgärder. Lönenivåerna är för höga och därför blir de här jobben aldrig ens möjliga, de skapas inte, trots att behoven finns hos kund, företag och arbetstagare. Svenskt näringsliv talar om 150 000 saknade jobb.

För Centerpartiet är ett jobb bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär, lära sig språket och skapa sig ett nytt liv i sitt nya hemland. Centerpartiet har lagt fram ett förslag för att skapa fler ingångsjobb.

- Centerpartiet uppmanar arbetsmarknadens parter att komma överens om ett nytt avtal riktat direkt till nyanlända. Det behöver vara ett avtal som gör det möjligt att anställa med betydligt lägre ingångslöner än i dag.

- Om parterna tar sitt ansvar är Centerpartiet villigt att matcha avtalet med både sänkt inkomstskatt och arbetsgivaravgift upp till en viss lönesumma.

- Om parterna inte förmår att ta ansvar är vi beredda att lagstifta med syftet att få fram fler ingångsjobb.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Är arbetsmarknadsministern beredd att uppmana parterna att ta ansvar för att ingångsjobb bör införas, så att Sverige klarar att snabbt integrera de hundratusentals människor som i dag stängs ute från svensk arbetsmarknad?

Svar av Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (Extern länk)

Se också frågor och svar vid riksdagens frågestund 16-02-26:

Anders W Jonsson (C): Bedömningen av nyanländas kompetens på arbetsmarknaden (Extern länk)

Désirée Pethrus (KD): Enkla jobb för nyanlända (Extern länk)

Mats Persson (L): Åtgärder för nyanländas inträde på arbetsmarknaden (Extern länk)

Lawen Redar (S): Etablering av nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-24:

Svar på skriftlig fråga: Användningen av det statliga flyktingstödet till sidans topp

Fråga 2015/16:794 av Lars-Arne Staxäng (M)

I november 2015 ställde jag nedanstående fråga till statsrådet:

"Regeringen föreslår ett tillfälligt stöd till landstingen på 1 470 miljoner kronor för att de ska kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Pengarna ska enligt regeringen fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i varje landsting, vilket är bra. Frågan som dock inte är besvarad är hur landstingen ska fördela dessa pengar inom varje landsting. Kommer till exempel andra utförare än landstingen själva att kunna ta del av pengarna? Faktum är ju att många vårdcentraler, läkarmottagningar med flera drivs av andra än just landstingen och dessa är precis som den landstingsdrivna sjukvården hårt belastad just nu."

Svaret jag fick då av statsrådet var att det var upp till varje kommun eller landsting enligt nedan:

"Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Syftet är att underlätta för kommuner och landsting att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin. Det är således upp till kommunerna och landstingen att använda bidraget på det sätt som de finner lämpligt inom ramen för ändamålet."

Regeringens direktiv om att det är upp till kommunerna och landstingen att bestämma hur pengar bäst används är alltså ganska otydliga, och den 10 februari 2016 rapporterade flera medier om att kommunerna bland annat har använt stödet till att betala av pensionsskulder och renovering av sporthallar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Anser statsrådet att det statliga flyktingstödet används på ett ändamålsenligt sätt utifrån regeringens direktiv?

Svar av Civilministern Ardalan Shekarabi (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten krönika 16-02-25:

Stefan Fölster: Sverige brakar ihop - men för mig går det bra till sidans topp

I nästan alla avseenden går det bättre för Sverige än på decennier, ändå lever många i villfarelsen att det går åt skogen med landet.

Nutiden påminner om de ganska goda åren 1668 till 1675 som går under beteckningen "det stora oväsendet". I stället för att njuta av lugnet, började svenskar se troll överallt. I masshysterin brändes åtskilliga hundra häxor. Först när kriget mot Danmark bröt ut lyckades många återfå grepp om verkligheten.

I dag hävdar fyra av fem svenskar att det går bra för dem själva. Trots detta är de flesta övertygade om att det går åt skogen för de flesta andra, för landet, och än mer för världen. Terrorister, brottslighet, arbetslöshet, välfärden som brakar ihop - ja man behöver bara öppna en tidning för att bli varse om alla otäckheter som breder ut sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 16-02-17:

Förtroendeklyftan mellan etablissemang och medborgare finns inte till sidans topp

Stefan Jonsson

Det blir allt vanligare att forskare yxar till fakta som passar deras sak. I fallet Macchiarini på Karolinska institutet ledde det till att en av Sveriges mest ansedda akademiska miljöer på dagar tappade ett förtroende som det tagit ett sekel att bygga upp.

Problemet gäller även samhällsvetenskaperna. I söndags påstod Peter Esaiasson, göteborgsk professor i statsvetenskap, att det "politiska etablissemanget" satt Sveriges väl på spel, drivit landet in i "konflikter" och gett medborgare "med extrema åsikter" ursäkter för att tillgripa våld (DN Debatt 14/2). Genom att satsa på att Sverige "ska ha Europas mest generösa flyktingpolitik" har "beslutseliten" enligt Esaiasson svikit "medborgarna".

Många har reagerat på artikeln. Avpixlat utnämner den till "en av de viktigaste debattartiklarna på flera år på området invandring". Järnrörssajten tolkar Esaiasson på ett sätt som han förhoppningsvis vänder sig emot, men som han inte heller försöker undvika.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Peter Esaiasson i Dagens Nyheter 16-02-14: "Eliten satte den demokratiska lyhördheten på undantag" (Extern länk)

Niklas Ekdal i Dagens Nyheter 16-02-15: Att skylla på en "elit" är en gåva till politiska populister (Extern länk)

Professorerna Gustaf Arrhenius, Ludvig Beckman, Eva Erman i Dagens Nyheter 16-02-16: "Esaiasson har missförstått representativa demokratin" (Extern länk)

Jonas Hinnfors i Dagens Nyheter 16-02-18: "Esaiasson ger en starkt förenklad bild av debatten" (Extern länk)

Leif Lewin i Dagens Nyheter 16-02-18: "Eliten har svikit sin opinionsbildande uppgift" (Extern länk)

Replik av Peter Esaiasson i Dagens Nyheter 16-02-19: Skillnaden mellan medborgarnas och ledamöternas åsikter är större i flyktingfrågan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-02-29:

Maria Wetterstrand: Vår uppblåsthet gör flyktingen till lycksökare till sidans topp

Om folk i världen fick välja fritt så skulle alla helst vilja bo i Sverige. Så låter det på många jag möter i Sverige. Om folk i världen fick välja fritt så skulle alla helst vilja bo i Finland. Om detta tycks många finnar vara fullkomligt övertygade.

I Tyskland är de övertygade om att alla skulle välja att bo i Tyskland, om de fick välja fritt. Detsamma gäller i Frankrike, Kanada, Storbritannien och alldeles definitivt i USA. Där är de fullständigt säkra på att det förhåller sig så.

Min gissning är att ganska många länder till lever med samma självbild. Bäst i världen. Alla människors förstahandsval.

Minns ni när vi gick med i EU? Det var 1994 och det spreds rykten om hur invånarna i andra EU-länder skulle köpa upp hela Sverige, mer eller mindre, när de nu fick chansen. Åtminstone hela Småland skulle bli tyskt. Det kända skämtet om de tyska bögarna som skulle invadera Sverige var inte helt gripet ur luften. Det förekom sådan ryktesspridning eftersom vi just samtidigt som vi gick med i EU också införde rätt till partnerskap för homosexuella par.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-23:

SD vill ha tillfälligt stopp för nya medborgarskap till sidans topp

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill ha ett tillfälligt stopp för medborgaskap för alla som invandrar till Sverige. Partiet vill också att det ska bli tydligare skillnad mellan att ha ett medborgaskap och bara ett uppehållstillstånd, och föreslår därför att en utredning ska se över den frågan.

- Vi vill uppvärdera medborgaskapet. Vi vill att det svenska medborgaskapet ska få en större betydelse än vad det har idag, och därför vill vi inte att det utfärdas några nya medborgaskap förrän vi har haft en bred utredning kring vad vi vill med det svenska medborgaskapet, säger SD:s partiledare Jimmie Åkesson.

Stoppet för utfärdanden bör gälla alla förutom de som föds i Sverige eller adopteras till landet. Jimmie Åkesson vill se över vilka rättigheter och skyldigheter som medborgarskapet ska innebära. Enligt honom ställs det alldeles för låga krav idag. Partiet anser att man måste kvalificera sig för att nå medborgskap.

- Man måste kunna språket, men man måste också förstå samhället. Man måste förstå hur vårt samhälle fungerar. Man måste förstå hur samspelet mellan människor i det svenska samhället fungerar när det handlar om sociala koder och annat. Man måste sträva efter att bli en del av det svenska samhället. Då blir man också medborgare i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar 16-02-27:

Våldsdom och nazibakgrund inga problem för SD-ordförande i Dalarna till sidans topp

SD-föreningen södra Dalarna har en ny vice ordförande som dömts för misshandel och grov stöld och gillar nazistnätverk på Facebook.

- Den Tommy jag känner är en jättebra kille, säger ordföranden i SD Dalarna Jenny Nordahl.

Tommy Ringstedt är sedan februari vice ordförande för Sverigedemokraterna i södra Dalarna. Ringstedt sitter i kommunfullmäktige i Hedemora.

På 1990-talet var Ringstedt enligt tidningen Expo medlem i Nationalsocialistisk front. Ringstedt gick sedan, fortsatt enligt Expo, över till Svenskarnas parti, en annan naziströrelse, där han var medlem till 2012.

- De finns ju inte längre, och nu går jag inte på demonstrationer utan jag jobbar metodiskt. Jag går inte runt i en enda demonstration och visar något sådant. Jag står inte för det längre utan försöker arbeta politiskt, säger Tommy Ringstedt till tidningen Expo.

På Facebook gillar Ringstedt bland annat den nazistiska gruppen Blood and Honour. Blood and Honour är ett nätverk som vill "säkra den vita rasens framtid med alla nödvändiga medel", enligt organisationens skandinaviska hemsida.

Ordföranden för Sverigedemokraterna i Dalarna Jenny Nordahl ser inga problem med Ringstedts politiska historia eller hans uppskattning av Blood and Honour.

- Tycker du att Expo gör bra journalistik, frågar Nordahl när DT ringer upp.

Vad tycker du?

- Jag tycker de är helt kassa. Börjar man gräva i saker som hände för 25 år sedan tycker jag att då har man nyhetstorka.

Var det 25 år sedan? Han var ju med i Svenskarnas parti till 2012?

- Ja, men de har tagit upp annat gammalt också, från 90-talet. Jag tycker inte att det är seriöst. Nyheter för mig är sådana saker som händer nu. Kom med någonting nytt. Gräv inte i det som är gammalt. Då har ni för lite att göra, svarar Jenny Nordahl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-27:

"Vi kan gråta åt dålig politik men glädjas åt nya lösningar" till sidans topp

Frågan om flyktingmottagandet är synnerligen känslig för Miljöpartiet och den interna kritiken mot partiledningen luftas nu under partiets så kallade dialogkonferens.

- Vi kan gråta åt dåliga beslut, men samtidigt glädjas åt att vi ska hitta nya lösningar för att hitta nya vägar framåt. Det sa Miljöpartiets språkrör Åsa Romson när hon öppnade en dialogkonferens som partiet anordnar denna lördag för att diskutera flyktingfrågan, om det som har hänt och vad partiet kan göra framöver i denna för partiet känsliga fråga.

Slutna grupparbeten

Dialogkonferensen samlar omkring 300 miljöpartister på tre olika platser i landet: i Härnösand, Västerås och Malmö. Det mesta kommer att vara slutna grupparbeten, där media inte får vara med och lyssna, men ett par punkter är öppna, som inledningsanförandet från Åsa Romson till exempel.

Hon talar på videolänk från Härnösand, vi sitter med ett hundratal miljöpartister i en hörsal i Kockum Fritid. En del av de mest centrala citaten bryts av en länk som inte är hundraprocentigt tillförlitlig.

Vill förkorta tiden för asyllagen

Utåt sett är främsta syftet med dialogkonferensen att partiet nu ska diskutera nya lösningar för att den tillfälliga asyllagen ska bli så kortvarig som möjligt. Inåt sett handlar den minst lika mycket, enligt de flesta vi talar med, om att tala ut om det som har hänt.

Partiet är fortfarande sargat av att ha gått med på en ny asylpolitik som det ena av språkrören har kallat för "skit", och som de själva är med och administrerar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-27:

Miljöpartiet vill riva upp delar av asyllagen i förtid till sidans topp

Till sommaren planerar regeringen att införa en lag som under tre år försvårar för människor att få uppehållstillstånd i Sverige.

Men redan nu flaggar Miljöpartiet att man vill riva upp delar av lagen i förtid.

- Det vore bra om vi kunde avskaffa reglerna om tillfälliga uppehållstillstånd tidigare än så, säger språkröret Gustav Fridolin.

I höstas, när det kom cirka 10 000 asylsökande i veckan, sjösatte regeringen en plan för att kraftigt minska antalet asylsökande som kom till Sverige. Det innebar bland annat id-kontroller på kollektivtrafiken till landet, men även en tillfällig lag som man vill ska börja gälla den 31 maj.

Den innebär att Sverige lägger sig regelmässigt på EU:s miniminivå vilket bland annat betyder tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar, begränsad anhöriginvandring samt skärpta försörjningskrav.

Regeringens besked i höstas mötte skarp kritik inom Miljöpartiet och det fördes fram krav på att de gröna skulle lämna regeringen. Men MP blev kvar och i dag samlades partiet till en dialogkonferens på tre orter i Sverige för att diskutera höstens beslut, hur kapaciteten i det svenska mottagningssystemet ska byggas ut inför framtiden och hur etableringen ska förbättras. Inför mötet har det kommit krav från partiet att kapaciteten måste byggas ut - och det snabbt.

Hoppas riva upp delar av lagen i förtid

Den tillfälliga lagen är planerad att gälla i tre år, med en kontrollstation efter två år. Men de gröna hoppas att den ska kunna avskaffas "så fort som möjligt", i alla fall delar av den.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-02-17:

V i Skåne ställer budgetkrav till sidans topp

Den interna kritiken mot Vänsterpartiets budgetsamarbete med regeringen breder ut sig. Inför partiets kongress i vår framför två av de tyngsta distrikten, Skåne och Göteborg, långtgående krav.

- Jag tror att det är extremt viktigt att man höjer ribban för vilka krav man har för att gå med på en budget med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och att man driver det tydligt, säger Sara Svensson (V), gruppledare i Region Skåne.

Förra veckan berättade Ekot att regeringens omsvängning i flyktingpolitiken gör att ledande vänsterpartister vill lämna budgetsamarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den linjen vann dock inte gehör i partistyrelsen.

Men nu pressas partitoppen ytterligare. Två av de största distrikten, Skåne och Göteborg, vill ställa tuffa villkor för att partiet ska gå med på ännu en budgetuppgörelse med regeringen.

Enligt Vänsterpartiet i Göteborg är det oacceptabelt att finansminister Magdalena Andersson, i samband med migrationsöverenskommelsen i höstas, hux-flux gjorde upp med alliansen om åtgärder som påverkar budgeten. Det handlar till exempel om utökade rut-tjänster.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Cinematographic Team of Evening High School of Kos 16-02-10:

Fortress Europe (short film) till sidans topp

Once upon a time, in a not so faraway country of the East, lived a beautiful princess.

So beautiful that even Zeus himself, upon seeing her gathering flowers in a meadow one day, fell in love with her.

To approach her, he transformed into a bull. And when she climbed upon his back charmed, he quickly crossed the sea, until he reached a Greek island: Crete.

Bringing thus the beautiful princess from the countries of the East to another continent, which was named after her. For - I haven't told you - the princess' name was Europe, daughter of the king of the Phoenicians, an ancient people of the East, who lived in the same lands known today as Lebanon, Israel and Syria.

A myth? Maybe.

What I am about to tell you though is absolutely true.

(...)

Se videon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 16-02-29:

Refugee Story – av och med ungdomar till sidans topp

Eslam AL Hamdan och ungdomar från Ödeshög dansade flykten vid manifestationen för asylrätt och säkra vägar i Stockholm den 27 februari. Ungdomarna kommer från flera krigsdrabbade länder och från Sverige. Eslam AL Hamdan är själv asylsökande. Film: Bilal Anis.

Se videon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 16-02-24:

Film: Vägen hit till sidans topp

Farrokh Tavakoli Banizi gjorde en film:

Detta är en kort dokumentär producerad av mig som lyfter upp en flyktingpojkes starka historia om flykten till Sverige. Skriva gärna vad ni tycker och dela gärna så att hans historia blir hörd.

Se videon (Extern länk)

Se också:

Folkkampanj för Asylrätt 16-02-19: Sven Svensson: En sång om Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.