ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 17 februari 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 16-02-11:

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget, som syftar till att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå, skickas nu på remiss.

Lagen gäller i tre år och tillämpas när beslut om upphållstillstånd fattas under den period som lagen är giltig. Lagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd - vilket är huvudregeln i dag.

Vid det första prövningstillfället ska de som bedöms ha flyktingskäl få ett tillstånd på tre år.

Alternativt skyddsbehövande ska beviljas ett uppehållstillstånd på ett år.

När tillstånden löper ut ska de förlängas, om det fortfarande finns skyddsskäl.

När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas, om personen kan försörja sig.

Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Begränsad rätt till anhöriginvandring

Asylsökande som bedöms vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening, om de inte ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

De asylsökande som bedöms som flyktingar och som beviljas tidsbegränsade tillstånd enligt den nya tillfälliga lagen, ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening. Denna rätt ska dock bara gälla med make, sambo och barn under 18 år. Återförening mellan makar och sambor avser såväl olikkönade som samkönade par. De barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta promemorian (Extern länk)

Information om remissvar (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 16-02-13:

Åtgärderna - vad innebär de? till sidans topp

/Folkkampanj för Asylrätt har uppdaterat sin sida om regeringens åtgärder så att det lagförslag som regeringen presenterade den 11 februari beskrivs./

En ny tillfällig lag ska antas och gälla i tre år, från den 31 maj 2016.

Obs: Ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige från barn och barnfamiljer som lämnat in ansökan senast den 24 november 2015 behandlas inte enligt den tillfälliga lagen. Istället används Utlänningslagens regler precis som vanligt. Detta gäller om personerna befinner sig i Sverige och barnet inte har fyllt 18 år när beslutet tas.

För vuxna utan barn - oavsett när de sökt asyl - och för alla som sökt asyl i Sverige efter den 24 november 2015 vill regeringen att det ska vara så här:

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

+ De som får asyl i Sverige ska inte längre få permanenta tillstånd, som de flesta får idag. Uppehållstillstånd för personer med flyktingstatus ska gälla i tre år. Uppehållstillstånd för alternativt skyddsbehövande ska gälla i ett år. Uppehållstillstånd som beviljas på grund av verkställighetshinder enligt Utlänningslagens paragraf 12.18 ska gälla i ett år. (...)

+ När uppehållstillståndet gått ut ska personen kunna söka förlängning. Om den fortfarande har behov av skydd blir det ett nytt tidsbegränsat tillstånd. Förlängning ska normalt vara två år för alternativt skyddsbehövande, ett år för dem med flyktingstatus.

+ För att få permanent uppehållstillstånd när det tillfälliga tillståndet har löpt ut måste den asylsökande ha skaffat sig en inkomst som det går att försörja sig på. Det ska vara en "taxerad" inkomst, alltså ett vitt jobb eller företag. Under den tid lagen gäller finns alltså inte någon möjlighet till permanent uppehållstillstånd för äldre, sjuka och barn som inte kan skaffa sig en inkomst.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-02-12:

Regeringens förslag om begränsningar till sidans topp

I dag presenterade regeringen sitt förslag "begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige". Förslaget syftar till att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå.

Rädda Barnen har tidigare kommenterat och kritiserat det förslag som presenterades av regeringen vid en presskonferens den 24 november förra året.

- Lagförslaget kommer att drabba barn som många gånger upplevt traumatiska händelser i de länder de flytt ifrån och under sin flykt. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer att få konsekvenser för hela samhället och kommer att leda till osäkerhet och ökad ohälsa för de barn som kommer hit. Att inte veta om man får stanna eller inte försvårar bearbetning av trauma, säger Inger Ashing, ordförande för Rädda Barnen.

Den stora majoriteten av de som sökt asyl efter den 24 november kommer att få tidsbegränsade uppehållstillstånd och de kommer inte heller att ha rätt till familjeåterförening.

Rädda Barnen uppmanar nu politiker att ta sitt förnuft tillfånga, att förhindra den katastrof som detta förslag kommer att innebära om det blir verklighet, både för individen, men också för tryggheten i mottagandet. Sverige bör vara ett land som går före andra länder och ett land som tar barns rättigheter på allvar.

- Jag är väldigt förvånad och upprörd. Det är dags att de politiker som gått till val på en human flyktingpolitik nu ser till att vi ger människor på flykt en fristad istället för att skrämmas, skapa oro och vara en drivande part i Europas tävling i stängda gränser, säger Inger Ashing.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-11:

Fler undantag i ny flyktinglag till sidans topp

Regeringen går nu vidare med ett lagförslag som syftar till att minska antalet människor som söker asyl i Sverige. Det viktigaste är att tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla. Samtidigt blir det fler undantag från de hårdare reglerna om anhöriginvandring.

Regeringen föreslår en tillfällig lag där asylreglerna i Sverige ska vara på EU:s miniminivå. Även om antalet asylsökande har minskat kraftigt sedan toppen i höstas kommer asylbegränsningarna att behövas, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- För att förebygga att vi inte hamnar i samma situation igen, säger han.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla för alla utom kvotflyktingar, dessutom begränsas möjligheterna till anhöriginvandring och försörjningskraven skärps. Men undantagen är fler nu än i det ursprungliga förslaget för vilka som ska få ansöka om anhöriginvandring.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-02-12:

Asylpolitikens enda mål: Färre flyktingar till sidans topp

Viktor Banke

Tanken om Sverige som humanitär företrädare är borta

Vi är på väg mot en total kursändring för svensk asylpolitik. Det står klart sedan regeringen i ett utkast till lagrådsremiss nu preciserat den åtstramning som först presenterades den 24 november.

Borta är tanken om Sverige som humanitär företrädare, borta är märkbar hänsyn till möjligheter för integration: kvar är en förhoppning om att färre flyktingar ska välja Sverige om våra regler anpassas till övriga Europas miniminivå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Louise Dane 16-02-14: Familjeåterförening enligt den föreslagna lagen - ett exempel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 16-02-12:

Inte rätt väg med en ny lag som leder till ökat lidande till sidans topp

Oisin Cantwell

Det tillhör inte vanligheterna att en regering ifrågasätter sitt eget lagförslag.

Att de stora nackdelarna med tidsbegränsade uppehållstillstånd smygs undan i det finstilta förvånar dock inte.

(...)

Regeringen hävdar att "den aktuella situationen innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet". Något måste således göras.

Men är verkligen påståendet om den hotande samhällskollapsen korrekt? Regeringens retorik har på goda grunder ifrågasatts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ingvar Persson i Aftonbladet 16-02-15: Måste finnas en bättre väg att gå (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-15:

Allianspartier kritiska till familjesplittring till sidans topp

Regeringens skärpta migrationspolitik innebär att den som flyr från krigets Syrien inte längre får rätt att ta hit sin familj. Nu går tre av fyra allianspartier ut och kritiserar förslaget.

Samma dag som regeringens lagförslag lades fram, i torsdags, anlände Faten al Sayed Hassan till Sverige med sina två döttrar. Då hade de varit på flykt från kriget i Syrien i en månad. Maken är kvar i Damaskus.

- Mina döttrar saknar sin pappa, de är ännu inte stabila efter flykten, säger Faten al Sayed Hassan.

Dottern Maroa Hegazi berättar att hennes pappa är sjuk och inte hade möjlighet att ta den farliga resan genom Europa.

- Vi kan inte lämna honom där ensam. Jag rädd att det händer honom något. Jag önskar att han kan komma hit så att vi kan vara tillsammans igen, säger Maroa.

Ingen familjeåterförening

Men eftersom Faten och hennes döttrar kom till Sverige efter den 24 november - kommer de av allt att döma inte att få ta hit pappan. Den nya utlänningslagen tillåter nämligen inte familjeåterförening för dem med alternativt skyddsbehov, vilket de allra flesta som flyr från krigets Syrien har.

Många hjälporganisationer har kritiserat de hårdare reglerna för familjeåterförening och pekat på hur hårt de slår mot barn. Nu uppger tre av de borgerliga partierna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, att de kommer att rösta emot förslaget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-12: Ledande V-politiker vill bryta med regeringen (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen ledare 16-02-12: Asylkris i regeringen (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-15: Analys: Sprickan vidgas ytterligare (Extern länk)

Läs fler kommentarer till tillfälliga uppehållstillstånd och familjesplittring, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Utbildningsdepartementet 16-02-12:

Delbetänkande om ökade möjligheter till studiehandledning på modersmål till sidans topp

Utbildningsminister Gustav Fridolin tog i dag emot ett delbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad.

Kommuner och fristående skolor föreslås få ökade möjligheter att hjälpa varandra med modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Studiehandledning ger elever som inte har svenska som modersmål möjlighet att läsa till exempel matematik utifrån sin kunskapsnivå och skolbakgrund.

- Elever som kommer från krig och flykt ska få en bra start i Sverige. Lärare och rektorer gör ett stort arbete för att elever ska kunna få med sig de kunskaper de behöver för att bygga sitt liv. Utredningen har tittat på viktiga förslag för att ge lärare och rektorer bättre möjligheter att lyckas i sitt uppdrag. Nu går vi vidare för att se hur intentionen kan förverkligas, säger Gustav Fridolin.

Utredningen är en del i genomförandet av höstens överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen.

Läs mer och hämta betänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-02-12:

Grekland/ New Greek law to include detention regime in 'hotspots' till sidans topp

The Greek Government intends to introduce a new detention regime in the 'hotspots' as part of legislative reforms of the country's first reception framework. The Greek Parliament aims to fast-track the adoption of the law before the end of this month.

Under the new framework, people entering a 'Reception and Identification Centre', such as those to be established on the Eastern Aegean islands, will be subject to freedom of movement restrictions within the premises of the centre for an initial period of 3 days. This restriction is applied as a general rule, without a prior individualised assessment. If the reception and identification procedure (which includes medical and nationality screening, information on and referral to asylum authorities or return procedures) has not been completed within three days, there is a possibility of prolonging the restriction on free movement for a further 25 days in order to complete the procedure. Only the decision to prolong the freedom of movement restriction can be appealed.

The draft law also provides that asylum seekers may reside outside Reception and Identification Centres, but are not provided with a document certifying their applicant status unless the asylum procedure has not been completed within 25 days. Risks of arbitrary detention are likely to arise if asylum seekers reside outside the Centre during their asylum procedure, who may not have documentation proving that they are going through the asylum procedure.

Moreover, EASO and FRONTEX will be able to observe or participate in reception and identification procedures, while UNHCR and IOM may participate and offer information. While its role has not been specified in the law, the scope for EASO to participate in reception and identification procedures seems ambiguous, as the only aspect of these procedures relevant to EASO is the referral of newly arrived migrants to initiate an asylum procedure.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNCHR 16-02-12:

Norge/ UNHCR Observations on the proposed amendments to the Immigration Act till sidans topp

/Utdrag:/

UNHCR notes that the Proposal aims at making it "less attractive" to seek asylum in Norway and to curb the number of asylum-seekers arriving in the country. To achieve this aim, the Norwegian Government proposes a number of restrictions, inter alia, concerning access to its territory through visa requirements for asylum-seekers, increased use of cessation and temporary residence permits, weakened procedural safeguards in admissibility procedures, and the introduction of restrictive requirements for family reunification.

(...) UNHCR wishes to note that the language of the Proposal is in stark contrast to the Preamble of the 1951 Convention, which contains strong human rights language and recognizes the importance of burden sharing and international co-operation in finding a satisfactory solution to the humanitarian nature of the problem of refugees. UNHCR therefore finds it regrettable that the Government of Norway is proposing changes to its national legal framework which are contrary to the spirit, object and purpose of the 1951 Convention.

/Asylnytt: UNHCR:s text innehåller skarp kritik mot de norska lagförslagen på många punkter, som de föreslagna hindren för familjeåterförening (vilka enligt UNHCR kan stå i strid med internationell rätt), visumkrav för asylsökande, återsändande till länder som passerats, polisens inblandning i asylutredningar, nya former för snabbprocedurer och tillfälliga tillstånd, borttagande av kravet på att internflyktsalternativ ska vara "rimligt", högre krav för att få permanent tillstånd, återreseförbud för personer som fått avslag på formella grunder. Förslagen på alla dessa områden avstyrks uttryckligen av UNHCR. Dessutom finns en rad rekommendationer om hur lagen borde utformas och implementeras rörande asylproceduren och beträffande rättigheter för asylsökande oh skyddsbehövande./

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO January 2016:

Allmänt/ New COI Portal Beta version till sidans topp

EASO is pleased to announce the launch of the new COI Portal Beta version

Now accessible to the public with the aim to increase COI transparency for all asylum practitioners, including civil society, this platform has been redesigned to provide attractive and up-to-date interfaces and improved search capabilities. Re-focused as a specialist application, the EASO COI Portal delivers COI authored by national asylum administrations from EU Member States, Norway and Switzerland, EASO and EU institutions (EU External Action Service, European Parliament, etc.).

This beta version allows users to search for COI from different sources, in different languages and to be regularly informed of COI publications or events. Additional features - such as country or topic specific alerts, country overview pages, and dedicated collaboration spaces for the EASO COI Specialists Networks - will be added progressively throughout the year 2016. For non-English documents, more English abstracts will be provided in the future, allowing the users to identify relevant information.

Till portalen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Skåne 16-02-11:

Transportföretag riskerar böter i tolv fall till sidans topp

Polisen har anmält tolv ärenden där resenärer åkt från Danmark till Sverige utan giltig id-handling. Nu riskerar transportörerna böter på 50 000 kronor för varje tillfälle.

Den 4 januari infördes id-kontroller för samtliga resenärer som färdas med buss-, tåg- och färjetrafik från Danmark till Sverige. Enligt regeringens förordning måste transportbolagen kunna bevisa att samtliga resenärer ombord har visat en giltig id-handling innan resan över Öresund.

Polisen ansvarar för att kontrollera att transportörerna följer förordningen. Under den dryga månad som kontrollerna har pågått har polisen vid tolv tillfällen anmält misstanke om att personer utan id-handling åkt med till Sverige.

- Det är uppgifterna som jag har tagit del av. Vi rapporterar den iaktagelsen som är gjord till Transportstyrelsen, sedan är det deras ärende helt och hållet, säger Lars Förstell, presstalesperson vid polisen i Malmö.

Flest ärenden på tågen

SVT Nyheter Skåne har tagit del av sex anmälningar som polisen har gjort till Transportstyrelsen. Handlingarna har dock maskerats då beslut ännu inte fattats i ärendena.

De sex händelserna har inträffat under perioden 5 januari till den 20 januari. Vid fem tillfällen misstänks tågbolag ha transporterat resenärer utan giltig id-handling. Vid ett tillfälle misstänks ett bussbolag ha transporterat en passagerare utan id-handling.

Det är polisen som upptäckt att personer ombord saknat giltiga id-handlingar. Detta har gjorts i samband med den inre gränskontrollen, det vill säga när transporten har anlänt på den svenska sidan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Huffington Post 16-02-10:

Grekland/ Everything you need to know about Greece's new plan to register refugees till sidans topp

Not everyone's thrilled

The Greek government and residents of the country's Aegean Islands are locked in a fierce dispute over a national plan to construct registration and relocation centers for the hundreds of migrants and refugees arriving in the country each day.

More than 850,000 migrants and refugees from poverty-stricken and war-torn countries have arrived in Greece in the past year, and nearly 70,000 people made the journey from Turkey across the Aegean Sea in the first month of 2016 alone.

Countless numbers of refugees who arrive in Greece do so by way of the country's islands, where the arrival process has largely been run by volunteers and independent organizations. But facing pressure from other European nations to be more scrupulous about the registration of migrants and refugees, especially since the terrorist attacks in Paris three months ago, Greece is planning to open five new registration centers -- also dubbed "hotspots" -- and two relocation centers to handle the influx.

Some local residents, though, are fiercely opposed to the plan. Protests took place on Feb. 5 on the island of Kos. Two days later, in Diavata, an area close to the city of Thessaloniki in northern Greece, residents brought down the fence of one of the planned centers.

Here's everything you need to know about the centers and the controversy.

Five Registration Centers, One Mission

There will be registration centers, or "hotspots," located on the islands of Lesbos, Chios, Kos, Samos and Leros.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Today's Zaman 16-02-15:

Unknown dead fill Lesbos cemetery for refugees drowned at Sea till sidans topp

She drowned trying to reach Europe, but her headless body was never identified. Her tombstone will bear no name.

Like others buried beside her in an olive grove on the Greek island of Lesbos, the marble plaque on her unmarked grave will proclaim the victim "Unknown." Her epitaph an identification number, the date she washed ashore, and her presumed age: one.

Sixty-four earthen graves have been dug in this land plot for refugees and migrants who drowned crossing the Aegean Sea trying to reach Europe. Just 27 of those are named.

The others state plainly: "Unknown Man, Aged 35, No 221, 19/11/2015;" "Unknown Boy, Aged 7, No 40, 19/11/2015;" "Unknown Boy, Aged 12, No 171, 19/11/2015."

More than half a million people fleeing Syria, Afghanistan, Iraq and other countries plagued by war and poverty in the Middle East and Africa have arrived on Lesbos since last year hoping to continue to northern Europe.

In 2015, the deadliest year for migrants and refugees crossing the Mediterranean, more than 3,700 people are known to have drowned or gone missing, the International Organization for Migration says. The actual number is believed to be higher.

Hundreds have drowned in Greece since arrivals surged last summer. So many, in fact, that the section of one Lesbos cemetery designated for refugees and migrants has long run out of space.

Locals conclude that entire families have drowned in the same shipwreck, leaving no survivors to identify the victims. They recall bodies found severely decomposed after days at sea, or dismembered from crashing against the rocks of the island's long coastline.

"It doesn't feel right, seeing a child of unknown identity, an unknown child, a child of 'roughly this age'," said Alekos Karagiorgis, a caretaker who has transported hundreds of corpses from beaches across the island to the morgue since summer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 16-02-10: Här räddas Pelen i sista sekunden (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-11: Smugglare åtalas för treårige Alans död (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-02-11:

Makedonien/ Asylum seekers trapped at border till sidans topp

Blocked access to asylum; Beatings by soldiers; Poor conditions

Nationality-based restrictions at the border between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia are preventing asylum seekers from reaching countries where they want to lodge protection claims.

Human Rights Watch witnessed dozens of returns from Macedonia to Greece at the Idomeni border crossing during a three-day visit in late January 2016. The people are returned to a border area with poor conditions, instead of a well-equipped transit camp set up by aid agencies. Unable to proceed legally, people are increasingly trying to cross the border informally, where they face violence from Macedonian guards. And criminal human smuggling rings are taking advantage of the migrants and asylum seekers trapped in Greece at the border and are committing abuses against them, Human Rights Watch said.

"The failure of the European Union to tackle the refugee crisis fairly and responsibly has led to cascading restrictions at borders, with asylum seekers and migrants facing greater risks of abuse and exploitation," said Peter Bouckaert, emergencies director at Human Rights Watch. "Desperate people who are the wrong nationality are being denied the right to move on, beaten by border guards if they try to cross, and preyed upon by smugglers." Greek authorities will not allow asylum seekers to cross into the no-man's land to reach the Macedonia border post unless they are Syrians, Iraqis, and Afghans who express the intention to seek asylum in Germany or Austria.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Radio Cesky rozhlas 16-02-11: Czech foreign minister offers Macedonia help in tackling migrant crisis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-15:

Slovenien/ Slovenien skärper gränskontrollerna till sidans topp

Slovenien är nu nästa land i EU att införa striktare regler för flyktingar på väg norrut i Europa. I går meddelade landets regering att begränsningarna beror på Österrikes tuffare hållning. I dag möts också flera central- och östeuropeiska länder för att diskutera hur man ska hindra flyktingarnas väg genom Europa.

Redan i morse infördes striktare kontroller vid Sloveniens gräns mot Kroatien där den senaste tiden mellan 1 500 och 2 500 flyktingar och migranter passerat dagligen.

En representant för FN:s flyktingorgan UNHCR i Slovenien säger till Ekot att man nu inte bara frågar från vilket land de asylsökande kommer utan också från vilken del av landet.

Den som kommer från till exempel Iraks huvudstad Bagdad är inte längre garanterad att bli insläppt i Slovenien och för alla gäller huvudregeln att man måste ha som mål att söka asyl i antingen Österrike eller Tyskland.

De senaste dagarna har både Tyskland och Österrike börjat stoppa fler vid sina gränser och Sloveniens beslut är en direkt konsekvens av det.

- Vi vill inte bli en flaskhals, sa landets inrikesminister i går.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 16-02-10:

Österrike/ Austria looks set to construct more border fences till sidans topp

Austria's government has said it will announce new measures this week to secure its southern border crossings in Tyrol and Carinthia where migrants and refugees are likely to try and cross when faced with stricter controls at the border with Slovenia.

Ministers said that up to ten new 'border management systems' will be installed - and according to a report on ORF radio this will mean more fences and barriers going up along the border, as well as increased patrols by police and soldiers.

Austria has been constructing a fence at Spielfeld in Styria, the main border crossing used by migrants coming in from neighbouring Slovenia.

From Monday each migrant will be checked and registered, but there has been concern that this will cause a massive build up of people waiting on the border - who will then try to find alternative routes to cross into Austria - most likely via Carinthia and Tyrol. Currently around 1,000 migrants and refugees are arriving daily at the Spielfeld border crossing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-02-15:

Storbritannien/ UK and France must cooperate to transfer refugees with family links till sidans topp

Thousands of refugees and migrants are still enduring squalid living conditions in Calais and Dunkirk in Northern France, many of them in the hope of reuniting with their family in the UK. To break out of this impasse, the UK and French governments must urgently implement measures to facilitate that those in the camps with family links to the UK are swiftly identified and transferred to the UK.

Estimates by government authorities, non-governmental organizations and residents of the camps suggest that a total of approximately 6,500 refugees and migrants are living in the squalor of the makeshift camps in Calais and Dunkirk. While French authorities have taken some measures to provide more appropriate accommodation to the most vulnerable in the camps, these only address the needs of a minority of the population.

Among the residents of both camps, there are people with family in the UK, as well as British citizens who stay in the camp in order to be with their family members. Some of these individuals told Amnesty International during a visit in early February 2016 that the desire to be reunited with their families was the driving factor behind their journeys from their country of origin.

Interviews by Amnesty International suggest that at least some of these individuals, including accompanied and unaccompanied children, single women at risk of violence, exploitation and trafficking, as well as trauma victims, have solid legal claims to be reunited with their families in the UK - whether under the family reunion provisions of the Dublin III Regulation1 or under UK immigration rules on family migration. However, they have no access to these possibilities of legally traveling to the UK, because they are unaware of their rights and options, and also due to cumbersome procedures and evidentiary requirements. As a result, they find no choice other than paying smugglers and risking their lives by traveling irregularly across the channel.

(...)

Hämta hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-14:

Storbritannien/ Desperata immigranter gömmer sig i godstrafik till sidans topp

Inom åkerinäringen ökar nu oron för att man ska tvingas ta ett större ansvar för att stoppa illegala immigranter inom EU.

Så är det redan vid gränsen mellan Frankrike och Storbritannien, där långtradarchauffören Jurica Petrovic ständigt drabbas av förseningar när flyktingar gömmer sig under hans lastbil.

- De går in och gömmer sig bakom bakaxeln, berättar Jurica Petrovic.

+ Bakom däcken?

- Här inne, mellan axlarna, där försöker de gömma sig, det är livsfarligt.

+ Har du upptäckt någon?

- Javisst, och jag ser kollegan framför mig, hur migranterna öppnar dörrarna på lastbilen och går in, de gömmer sig bland lådor, de gömmer sig precis överallt, det är skrämmande. Och så får man vänta timme efter timme. I Calais har jag personligen väntat tio timmar, elva timmar, det blir riktiga förseningar, och då vill man inte åka dit.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hurriyet 16-02-15:

Turkiet/ Turkey presents own project for use of EU refugee fund to Brussels till sidans topp

Voicing unease with calls on Turkey to open its border to take in tens of thousands more Syrian refugees fleeing regime advances around Aleppo, Deputy Prime Minister Yalçžn Akdo?an has said Turkey has sent the EU a package of project plans for the 3 billion-euro refugee fund.

"Those who have been giving advice to Turkey. First you should open your hearts to these people. Look after these people. We are seeing countries getting involved in the issue only when the problem begins to hurt them. But international solidarity is a must," Akdo?an told reporters on Feb. 12 during a visit to the Öncüpžnar refugee camp, named "Container City," in the border province of Kilis.

"As Turkey, we have presented to the EU a package of investments to be funded by the 3 billion euros. This assistance will not be made to Turkey. It is for the Syrian refugees," he added.

Last week, EU countries finally approved a fund of 3 billion euros for Turkey to improve living conditions for refugees in exchange for Ankara ensuring fewer of them migrate on to Europe. All 28 EU countries signed off on the proposal at a meeting in Brussels after Italy dropped its opposition to the plan, which was first agreed with Ankara in November 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 16-02-09: FN uppmanar Turkiet att öppna gräns (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Ekot 16-02-10:

Stor trångboddhet bland flyktingar i eget boende till sidans topp

Antalet asylsökande och flyktingar som bor i så kallat eget boende, ebo, har ökat kraftigt det senaste året. Men i Södertälje, som tagit emot ett stort antal ebo, finns en omfattande kritik mot systemet.

I Södertälje oroas kommunalrådet Boel Godner (S) över utvecklingen framöver.

- Jag är väldigt orolig för det eftersom det är ett högt flyktingmottagande i Sverige nu. Om alla kommuner hjälptes åt på riktigt och man hade en fördelning, då skulle det gå mycket bra.

- Nu är det i stället så att i några av Sveriges fattigaste bostadsområden, där pågår det största flyktingmottagandet och det kommer att fortsätta så, säger Boel Godner.

I början av det här året bodde nästan 48 000 personer i ebo, eget boende, enligt Migrationsverkets statistik. Det är nästan dubbelt så många som ett år tidigare.

Ebo innebär att personen själv ordnar sitt boende, oftast som inneboende hos släktingar eller vänner. I ett läge när det råder brist på platser på Migrationsverkets anläggningsboenden är det här något som uppmuntras.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-10: Morgan Johansson: Ebo är ett problem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-13:

Asylboende på vintern - turistmål på sommaren till sidans topp

Pite havsbad blir flyktingboende för 1 300 personer

Sommartid: Nordens största turistanläggning med nattklubb, spa och skybar.

Resten av året: Flyktingboende för 1 300 personer.

- Det är helt unikt, säger Tobias Lindfors, som skrivit på kontraktet på en kvarts miljard med Migrationsverket.

Om två veckor flyttar de första personerna in i Migrationsverkets nya jätteanläggning, Pite havsbad. Myndigheten skrev på kontraktet i november förra året. Det sträcker sig i minst fyra år och prislappen ligger på 60 miljoner kronor per år.

Uthyraren Tobias Lindfors är en känd entreprenör som bland annat äger bemanningsbolaget Student consulting, ett företag som omsatte 740 miljoner kronor 2014.

- Under vintern har vi en del vakanser och vi tänkte att vi lika gärna kan hyra ut det till Migrationsverket.

Måste flytta på sommaren

Men på sommaren måste alla asylsökande flytta till hotell några mil bort. Detta för att sommargästerna ska få plats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-02-09:

Flyktingbarn berättar: "Sa det var tillfälligt" till sidans topp

Under 2015 kom 35 369 ensamkommande barn till Sverige.

Barnombudsmannen har mött 450 av dem - och larmen är många.

"Det gick inte att låsa badrummet förut, så jag duschade ingenting de första två dagarna", berättar en flicka som placerats i ett ankomstboende med ett stort antal pojkar.

Mellan oktober och december 2015 mötte och lyssnade medarbetare från Barnombudsmannen omkring 450 ensamkommande barn och unga i åldrarna 9-18 år på olika ankomstboenden.

I en ny rapport berättar barnen själva om sina erfarenheter och upplevelser.

De allra flesta ensamkommande barn och unga är pojkar, men Barnombudsmannen har också mött unga flickor som placerats ensamma på boenden med ett stort antal pojkar - något som Barnombudsmannen är starkt kritisk till.

En flicka berättar om rädslan på natten:

"Första och andra natten var jag jätterädd men nu har det blivit bättre. Ja, för nu finns det ju en vakt och personal också som säger "Lås din dörr inifrån. Vi finns här och går runt och så där, så var inte orolig. Är det något du vill så finns vi här."

Ensamhet och saknad

Ett annat barn berättar:

"För mig är det svårt det här med ensamhet, att man inte känner någon. Det känns ensamt."

Ett barn vittnar om saknaden efter sin familj som är kvar i hemlandet:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nolervik i Mittmedia blogg 16-02-12: Helt vanliga ungdomar med drömmar och visioner (Extern länk)

Viktor Banke i Metro 16-02-09: Sluta måla ut flyktingbarn som onda - de behöver vår hjälp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 16-02-16:

Placerar barnen utanför egna kommunen till sidans topp

Kommuner placerar ofta ensamkommande flyktingbarn i familjehem utanför den egna kommunen. Trots att de anvisats dit av Migrationsverket.

I Danderyd till exempel befinner sig bara tre av 62 familjehemsplacerade barn i den egna kommunen.

- Det är ju så numera att det inte är så där jättelätt att få tag på familjehem, eftersom det kommer så väldigt många ensamkommande barn. Jag kan önska att vi skulle kunna ha fler egna familjehem i Danderyd, men vi har inte lyckats få fram fler, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd (M).

För två år sedan började Migrationsverket, med stöd av en ny lag, tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn.

Bakgrunden var att en del kommuner tog emot många av de ensamkommande barnen, medan andra inte tog emot några alls, och när fler ensamkommande sökte asyl i Sverige växte köerna i de ankomstkommuner som finns för ensamkommande.

Ett av syftena med den nya lagen var att fler kommuner skulle ta ansvar för integrationen av de ensamkommande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / Göteborgs-Posten 16-02-16: Kommun vill bara ta emot flickor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet 16-02-10:

Vi faller, ställer oss upp och lär oss tillsammans" till sidans topp

"Böj på knäna. Tänk att du ska sätta dig på en stol", instruerar Mikaela Knip. Hon har tillsammans med Solveij Mailänder skapat en rolig mötesplats för ensamkommande tjejer - skridskoträning.

- Vi vill att de ska ha en bra tid här i Umeå, oavsett om de redan fått, eller väntar på, uppehållstillstånd, säger Solveij Mailänder.

Termometern visar 16 minusgrader när tre entusiastiska tjejer får hjälp att snöra på sig skridskorna.

- Det är på gränsen till för kallt, jag är imponerad av att någon kom, säger Solveij Mailänder. På premiärträffen förra veckan var det fyra deltagare i åldern 8-23 år.

Det är Solveijs önskan om att lära sig spela hockey som ligger till grund för initiativet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-02-15: Skridskoåkning för asylsökande på alla hjärtans dag: "Rädslor försvinner när människor möts" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 16-02-15:

Barkaröbor bjuder asylsökande på fika till sidans topp

I Barkarö bygdegård utanför Västerås dukas det varje vecka upp till fika för flyktingar som bor på Mälarcampingen i Västerås.

Tanken är att de asylsökande ska få komma bort från asylboendet en stund och samtidigt få lära känna Barkarö-borna.

Kristina Olsson, ordförande i Barkarös Bygdegårdsförening, är en av dem som håller i fikastunderna:

- Jag tycker nästan att det är självklart. Vi är människor som lever gott och har det fint och bra på alla sätt, och har en fin bygdegård. Sen vet vi att där borta på Johannisberg finns ett stort gäng som sitter i stugorna och har det jättetråkigt. Det är klart att vi ordnar någonting.

I Barkarös bygdegård har runt 50 personer samlats. Det är asylsökande som bor på Mälarcampingen i Västerås och Barkarö-bor som fikar, spelar spel och lär känna varandra.

Det var Västerås kommun som kontaktade Marianne Fredriksson och frågade om hon och Barkarös bygdegård kunde tänka sig att anordna något för asylsökande som bor på Mälarcampingen.

För henne var det en självklarhet att göra det här. Så tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Barkarös Bygdegårdsförening och flera Barkaröbor har Marianne Fredriksson styrt upp en fikadag i veckan.

Inför varje onsdag plockar de fram kläder och leksaker till barnen, dukar upp med kaffe och bakverk och välkomnar alla som vill komma.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Södermanlands nyheter 16-02-16:

Många idrottsföreningar vill hjälpa till till sidans topp

Att ta emot ensamkommande och asylsökande ungdomar är något som idrottslivet verkligen gör och har gjort en längre tid. - Hela föreningslivet går ju ut på att ta hand om ungdomar, säger Stefan Germerud i IFK Nyköping.

Integrationsprojekten poppar upp ett efter ett i hela Sverige. De föreningar som inte är med hör egentligen till undantagen.

Men egentligen är det ingen ny företeelse. I Nyköpings BIS har man under ett antal år till exempel sysslat med den här typen av projekt.

- Vi har något som vi kallar "Stöttespelare" där någon av våra spelare hjälper till i skolan med läxläsning. Vi startade ett CSR-projekt den här vintern som heter Nattfotboll där vem som helst får komma till gamla Sporthallen och spela fotboll. A-lagsspelare finns på plats och hjälper till. Det har som mest varit 120 killar där, säger Magnus Heidenberg.

Har ni aldrig stött på problem?

- Det är inget som jag hört talas om i varje fall. Tvärtom, stiftelsen Goodsport, som startade konceptet Nattfotbollen, har tagit fram statistik som säger att brottsligheten under fotbollskvällarna minskat med 49 procent i landet just under de kvällarna. Dessutom har vi tagit hand om många invandrade barn under åren och har erfarenhet.

Om en vecka startar föreningen ytterligare ett projekt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet Sport 16-02-13: 'Vi kan lägga oss ner och dö eller göra det bästa av situationen' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-02-16:

Sandvik ger anställda timmar till att hjälpa flyktingar i Sandviken till sidans topp

Sandvik Process System har startat ett nytt projekt: Hjälpa flyktingar i Sandviken att integreras i samhället.

- Vi deltar i språkcaféer och anordnar idrottsaktiviteter, säger projektledaren Anna Graham.

Avdelningen Process Systems på Sandvik vill göra en insats för flyktingarna som bor på asylboendet Trumpeten vid Lidl nära Gävlevägen.

Personalen får två timmar till att antingen delta i språkcaféer eller idrottsaktiviteter som fotboll och innebandy.

Anna Graham är en av initiativtagarna och den som håller i projektet.

- När vi kom tillbaka efter sommaren var det en otrolig diskussion kring flyktingvågen och då frågade vi oss vad vi kunde göra som företag. Av en kontakt på Röda Korset fick vi veta att flyktingarna behöver aktivera sig. På flyktingboendet bor många, drygt 100 personer och väntetider för besked om asyl är långa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallandsposten 16-02-13:

Efter flykten: Nu är de tillbaka i skolmiljön till sidans topp

Båda är kemilärare och har tvingats fly kriget i Syrien. I dag är Hamza Elewe och Lojain Bakkour tillbaka i skolmiljön som praktikanter på Sannarpsgymnasiet.

Paret kom till Sverige i höstas och ganska snart fick de höra talas om projektet Schooltalk där personal på Sannarpsgymnasiet skulle anordna samtalsträffar med lärare som söker asyl i Sverige.

Men samtalen blev mer än så. Några månader senare fick Hamza Elewe och Lojain Bakkour praktikanställningar på skolan. De både kemilärarna, som varvar engelska med svenska, berättar att de är glada över att vara tillbaka i skolmiljön.

- Det är en väldigt bra chans för oss att återgå till arbetet. Jag är väldigt glad över att få vara här, säger Hamza Elewe.

Praktiken innebär att de fungerar som studiehandledare i kemi på IB-programmet, där undervisningen sker på engelska. Med sina språkkunskaper i arabiska kan paret vara ett stöd för elever med arabiska som modersmål.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Dalarnas Tidningar 16-02-12:

Kyrkoherden gör socialt experiment - lever på samma nivå som en asylsökande till sidans topp

Under fastans 40 dagar ska kyrkoherden Pontus Gunnarsson leva på 61 kronor om dagen - samma nivå som en asylsökande får.

- Denna fasteaktion är ett socialt experiment, säger han.

På Askonsdagen inledde Pontus Gunnarsson sitt sociala och ekonomiska experiment som går ut på att han under fastans 40 dagar ska leva på samma ekonomiska nivå som asylsökande gör.

- Det är ju olika dagsersättningar beroende på om man bor på ett boende där mat ingår eller ej. På boenden där mat inte ingår är dagsersättningen 71 kronor om dagen för vuxna ensamstående. Eftersom jag har familj så lägger jag mig på nivån för vuxna som delar hushållskostnader, berättar Pontus Gunnarsson, som är kyrkoherde i Hedemora-Garpenbergs församling.

Detta innebär 61 kronor per dag. När DT träffar Pontus Gunnarsson i St Paulusgården ska han precis äta lunch.

- Jag har ju varken råd med kött eller fisk, så i dag blir det pasta och en gryta gjord på lök, vitkål, krossade tomater och chilipeppar. Det sistnämnda ger lite extra smak, säger Pontus Gunnarsson.

Hur kommer det sig att du gör detta?

- En kvinna berättade för en av våra konfirmationsgrupper om ersättningsnivåerna för de asylsökande och jag reagerade mest på att den här ersättningen har varit konstant sedan 1994. Det är den största anledningen till att jag gör detta, att uppmärksamma att dagsersättningen har varit densamma i 22 år, medan allt annat, priser och löner, har ökat rejält, säger Pontus Gunnarsson.

Till detta experiment har Pontus Gunnarsson, som annars inte använder Facebook, startat ett Facebookkonto enbart för detta syfte, för att dela bilder, tankar och filmklipp om. Det går att följa Pontus Gunnarssons sociala experiment via hans Facebooksida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-02-07:

Anklagelserna, lögnerna och rädslan till sidans topp

17-åringarna Akbar och Jamshid anklagades för att ha tafsat på tjejer under en ungdomsfestival.

Arman, 14, vill inte längre träna med fotbollslaget med andra ensamkommande - han är övertygad om att flera av spelarna ljuger om sin ålder.

Isa, 20, fick sin ålder höjd av Migrationsverket och lever nu som gömd.

De är några av pojkarna som hela Sverige talar om. Nu berättar de själva för Expressens reporter Diamant Salihu om anklagelserna, ensamheten och det dåliga samvetet.

Det är en av de kallaste dagarna i januari och Akbar, en av de ensamma pojkarna, är klädd i en tunn vårjacka.

Han föddes för 17 år sedan i en by nära Ghazni i östra Afghanistan och kom hit för två år sedan via Iran och Turkiet. Föräldrarna fick inte plats i gummibåten till Grekland, utan återvände till en släkting i Iran. Akbar fortsatte mot målet, Sverige.

Han drömmer om att plugga och en dag jobba som börsmäklare. Så småningom kanske också möta kärleken, även om det just nu kan kännas avlägset. Han pratar sällan med tjejer bortsett från dem han möter i skolan, de som liksom han själv kommit hit från andra länder. Med tjejerna som har svenska föräldrar är det mer komplicerat. Det har hänt att han försökt kommunicera med dem på Tinder och chatt-appen Kik. Men de få gånger han får svar blir konversationen kort eftersom han har svårt att hitta orden.

I augusti förra året, på ungdomsfestivalen We are Sthlm, försökte Akbar aktivt ta kontakt med fem, sex tjejer genom att klappa dem på axeln.

- Jag försökte fråga om det var möjligt att dansa med dem. Jag var med min kompis Jamshid. Jag gick fram och frågade "får jag lov?"

Vad svarade de?

- De sa nej.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-02-10:

"Kära barn, tappa inte hoppet om Sverige!" till sidans topp

25-åriga fältarbetaren Annie, från Ale kommun, har skrivit ett öppet brev där hon vill ge sin bild av ensamkommande och nyanlända ungdomar.

- Det gör ont i mitt hjärta att varje dag möta ungdomar som är oroliga att svenskar har fördomar om dem.

Annie är utbildad socionom och blev redan under studietiden intresserad av att arbeta som fältarbetare. Hon blev tilltalad av frivilligheten och relationsskapandet som fältarbete bygger på och sökte praktik som fältarbetare i Angered. Efter det har hon fortsatt med sitt arbete. I dag arbetar hon med socialt uppsökande av ungdomar som vistas i citymiljöer i Göteborg.

- Jag och mina kollegor finns där för ungdomarna och försöker se till att de unga som behöver stöd får det. De kan till exempel behöva stöd från oss, Migrationsverket, socialtjänsten eller skolan. Då hjälper vi dem med det.

Nu har Annie fått nog av bilden som målats upp av ensamkommande unga som potentiella brottsutövare.

- Jag upplever att media den senaste tiden målat upp bilden av ensamkommande unga som potentiella brottsutövare, vilket för mig känns helt orimligt eftersom det inte är den bilden jag delar. Det gör ont i mitt hjärta att varje dag möta ungdomar som är oroliga att svenskar har fördomar om dem. De blir såklart också påverkade om vad som skrivs om dem i media och de förtjänar bättre. Genom brevet vill jag ge min bild av ensamkommande och nyanlända unga och jag hoppas att det är den bilden som ungdomarna tar till sig, säger hon till GP.

Så här skriver hon bland annat i sitt brev:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-02-10:

Ökad bevakning efter planerad attack till sidans topp

Under måndagskvällen greps 14 personer som polisen misstänker planerade att attackera ett asylboende i Nynäshamn.

- Vi har beslutat att utöka bevakningen på våra boenden i Stockholmsområdet från och med i går, säger Migrationsverkets säkerhetschef Monica Karum Bergvall.

Efter tips från allmänheten - som handlade om aktiviteter på sociala medier - kunde polisen gripa 14 män för förberedelse till grov misshandel i går kväll. De anhölls sedan under tisdagsmorgonen. I fordonen påträffades olika tillhyggen. Förutom misstanke om förberedelse till grov misshandel har även anmälan om anstiftan till grov misshandel samt anstiftan till grov mordbrand upprättats.

- Jag har inte varit med om någon liknande händelse - inte att man haft sådana här tillhyggen och inte att det planerats en attack av den här omfattningen, säger Monica Karum Bergvall.

Boendet är ett upphandlat asylboende där det bor närmare 100 personer, både vuxna och barn. Under tisdagen åkte teamledare Dramane Khonte dit tillsammans med en kollega som talar persiska och arabiska för att tala med de boende.

- De mådde ganska bra. De fick information om att Securitas kommer att vara på plats tre veckor framåt och de tyckte att det var jättebra och tackade för det, säger Dramane Khonte på mottagningsenhet

I går, tisdag, beslutades det att samtliga boenden i Stockholmsområdet ska få utökad bevakning, med undantag för de boenden där det redan finns stationär bevakning. Samtliga boenden ska dessutom ha två stationära väktare under den tiden Migrationsverkets personal har receptionstid.

SvT Stockholm 16-02-12: 13 häktade för planerad attack mot asylboende (Extern länk)

Aftonbladet 16-02-12: Känd extremist leder Facebookgrupp som hetsar mot flyktingar (Extern länk)

Se också:

Jönköpings-Posten 16-02-12: Unga från HVB-hem hotades med knogjärn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nynäshamns-Posten 16-02-12:

"Tack Nynäshamn för allt stöd" till sidans topp

De asylsökande som bor på Nicksta camping berättar om sin beundran för polisens arbete och sin tacksamhet till nynäshamnarna, som med sin medmänsklighet har gjort stort avtryck.

- Hej! Välkommen hit! Vi väntar på några till. Vi är många som vill tacka Nynäshamn och polisen för allt stöd vi har fått, säger Saad Mushtaq på svenska.

Man skulle kunna tro att Saad Mushtaq var inkallad som tolk. Men det är han inte. Han kom från Irak till Nynäshamn och Nicksta i september förra året. Sedan dess har han studerat svenska, lyssnat mycket på radio och tv, och spenderat mycket tid på biblioteket för att lära sig språket.

- Ni har ett mycket fint bibliotek. Hemma i Irak riskerar man livet om man besöker biblioteket, säger han.

Han, liksom de andra på Nicksta, är imponerade av polisen som lyckades avstyra attentatet då 14 personer greps utrustade med påkar, knogjärn, järnrör och yxa vid Nynäsgårds station i måndags. De är också mycket tacksamma mot Nynäshamns kommun, volontärer och nynäshamnare som via besök, telefonsamtal och sociala medier har visat sitt stöd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Södertälje 16-02-10:

Kino vill öppna eget till sidans topp

Nuri Kino vill öppna ett asylboende för kristna. Han har vänt sig till kommunen för att få hjälp.

- Jag ska kolla med Telge fastigheter, säger biträdande socialdirektör Kjell Sjundemark.

Nyheten om att Nuri Kino startar ett kristet asylboende fick stor spridning, framförallt i sociala medier. När LT får tag i honom ber han att få skriva ett mejl, därför att telefonen ringer i ett.

"Jag har fått många reaktioner, över 300 mejl, FB meddelanden och sms" förklarar Nuri Kino i sitt mejlsvar och berättar att det är från asylsökande, likaväl som personal på asylboenden, fastighetsägare och andra som på olika sätt vill hjälpa till.

Nuri Kino kommer själv att samla in pengar. Han kan inte förstå att Migrationsverket inte bidrar ekonomiskt.

"Dessutom anser jag det olagligt, myndigheten måste följa svensk lag och ge alla trygghet. Vi accepterar inte diskriminering i Sverige."

Han jämför med att Migrationsverket har asylboenden för hbtq-personer som förföljs på grund av sexuell tillhörighet. En presskontakt vid Migrationsverket förklarar att de har några boenden som är hbtq-certifierade, men att det inte bara är hbtq-personer som bor där. Guna Graufelds vid pressenheten skriver i ett mejl att:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter ledare 16-02-15: Låt asyl betyda skydd (Extern länk)

Läs mer nedan om hoten mot kristna i skriftlig riksdagsfråga, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-02-15:

Flyktingboendet i Bergeforsen: Bygglovet återkallat - modulerna förblir tomma till sidans topp

Modulerna slogs upp och i rekordfart och stod klara före jul.

Men i byggstressen struntade man i byggreglerna och nu blir det avslag på bygglovet.

- Vi har upphävt deras beslut och de har inget bygglov, säger Jimmy Andersson.

Det var den 23 november i fjol som miljö- och byggnadsnämnden klubbade ett tidsbegränsat bygglov för modulboendet i korsningen Elevgatan/Lundevägen i Bergeforsen.

Sammanlagt handlar det om ett boende på cirka 370 kvadratmeter för 18 ensamkommande flyktingbarn. Men det tillfälliga bygglov som klubbades i november överklagades av grannar till boendet och nu har länsstyrelsen beslut kommit. De upphäver bygglovet och därmed kommer modulerna förbli tomma.

- De har inget bygglov i nuläget så de kan inte ha några boende där, säger Jimmy Andersson, länsjurist på Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Migrationsverket 16-02-11: Drygt 20 000 nya boendeplatser behövs under våren (Extern länk)

Läs mer på Migrationsverkets webbplats om hur du kan bidra med boende för asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-02-16:

Danmark/ Dansk polis beslagtar flyktingbarns mobiler till sidans topp

Den danska polisen har 55 gånger under de senaste månaderna beslagtagit ensamkommande flyktingbarns mobiltelefoner för att kunna identifiera dem.

Nu kritiserar människorättsorganisationer, politiker och Barnrådet att polisen ofta tagit en månad på sig att lämna tillbaka dem, skriver den danska tidningen Politiken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-02-13:

Serbien/ 'In 2015 we had 600,000 migrants pass through Serbia' till sidans topp

Serbian Foreign Minister Ivica Dacic wants unified EU action on refugees. He says that if Austria and other EU countries close their borders to refugees, Serbia would be forced to reconsider its policies.

Ivica Dacic: Up to now we had a fair and constructive approach to this issue, and for this we were praised by the entire world and commended for our behavior from the European Union, the United Nations and all world powers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Skåne 16-02-15:

Migrationsverket höjde Rahmats ålder till 23 till sidans topp

Trots att han i ett annat EU-land bedömts vara ett barn, så skrev Migrationsverket upp hans ålder till 23 år. Nu har myndigheten JO-anmälts. Samtidigt kämpar Rahmat Moradi i Malmö för att bevisa sin ålder.

Han är en av de unga människor som nu sitter fast mellan politik, juridik och medicinsk etik. Rahmat Moradi i Malmö uppgav sig vara 16 år när han kom till Sverige. Migrationsverket bedömde hans uppgifter som oriktiga och skrev upp Rahmats Moradis ålder till 23 år.

- Handläggaren skrev en annan ålder än den jag sade. Jag berättade att jag var 16, han skrev dit att jag var 23, säger Rahmat Moradi.

Nu får han inte gå i skolan eller en god man. Bevisbördan ligger på honom. Det är Rahmat Moradi som ska bevisa att hans uppgivna åldern är trovärdig.

Klassad som barn i Ungern

Han saknade id-handlingar när han kom till Sverige. Saken är dock den att Rahmat Moradi redan bedömts vara 16 år i ett annat EU-land. När han tidigare kom till Ungern genomgick han en läkarundersökning och myndigheterna menade att han var ett barn.

- De undersökte mina händer och mina tänder. De ansåg att jag var 16 år och jag fick bo tillsammans med andra barn, säger Rahmat Moradi.

Asylutredningen i Sverige har pågått i nära ett år. Rahmat Moradi och hans ombud har vid flera tillfällen bett Migrationsverket begära ut uppgifterna från ungerska myndigheter.

Detta har dragit ut på tiden. Inledningsvis menade en anställd på myndigheten att det av svar från ungerska myndigheter framgick att en åldersbedömning inte genomförts.

Ärendet försvann i mängden

Men när barnenheten påpekade vikten av att uppgifterna hämtades in så dröjde svaret ett par månader. Rahmat Moradis ärende försvann i mängden när andra ärenden med korta tidsfrister prioriterades.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-02-17:

Inget återreseförbud innan första beslut om asylskäl vunnit laga kraft till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som haft arbetstillstånd i Sverige fick beslut om utvisning. Hon anförde då asylskäl och påtalade verkställighetshinder. Hon beviljades en ny prövning och inhibition (dvs beslutet om utvisning skulle inte verkställas tills vidare) - vilket hon hade rätt till eftersom asylskälen inte prövats tidigare. I januari 2015 fick hon avslag av Migrationsverket, som då också upphävde inhibitionen. Några veckor senare utfärdade Migrationsverket ett återreseförbud eftersom kvinnan inte lämnat landet inom den tidsfrist som börjat löpa redan efter det första utvisningsbeslutet men som skjutits upp genom inhibitionen. Först i maj 2015 vann det nya utvisningsbeslutet laga kraft. Frågan i målet är om det var rätt att hon fick återreseförbud dessförinnan. Migrationsöverdomstolens svar är nej. Eftersom det var första gången kvinnans asylskäl prövades fick utvisningen inte verkställas förrän beslutet vunnit laga kraft. Beslutet om återreseförbud ska upphävas. Domen har publicerats i referat av kammarrätten och är vägledande. Målnummer UM 3370-15

Hämta referatet från domstolarnas hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Hela Hälsingland 16-02-13:

Saron fick avslag på sin asylansökan: "Jag har aldrig varit så ledsen som jag är nu" till sidans topp

Hon åker in och ut på den psykiatriska mottagningen. Saron fick avslag på sin asylansökan trots läkarnas utlåtanden om suicidtankar och depression.

Ärret efter det kokande vattnet skymtar på armen. Hon var ett barn när hennes fasters man hällde det över henne. Hon var ett barn när han våldtog henne.

Uppväxt i Etiopien med en kultur, där barn vid födseln bringar lycka eller olycka, blev Saron ett olycksbarn. Någon att skylla på när livet blev för svårt. En människa som inte räknades, ett barn som inte betydde någonting.

- Min farbror har försökt skada mig så många gånger och när jag var elva år gammal våldtog han mig, säger Saron.

Sarons faster i Ungern förstod att allting inte stod rätt till i familjen och hjälpte Saron att fly från Etiopien.

Under en tid bodde hon hemma hos fastern och hennes man. Saron berättar att mannen började behandla henne illa och 18 år gammal tvingades hon fly igen. Den här gången blev landet Sverige och orten Bålsta utanför Stockholm.

I kyrkan mötte hon kvinnan som hon kallar "min svenska mamma". En dam som tog Saron under sina vingar, gav henne tak över huvudet och värme. En period som hon berättar om med ett leende.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Södertälje 16-02-12:

Familjer från Syrien utvisas till sidans topp

De utvisas till ett land de aldrig varit i

Flera familjer som flytt från Syrien och nu bor i Södertälje lever i ovisshet efter att de fått veta att de ska utvisas. Till Armenien, ett land de har rötter i men som de aldrig har besökt.

De är födda och uppväxta i Syrien, sedan deras förfäder för över 100 år sedan flydde dit från folkmordet i Armenien, den västra delen som efter det Osmanska rikets fall blev en del av Turkiet. För några år sedan tvingades de själva fly kriget i Syrien och hamnade i Södertälje, där de skapat sig ett nytt liv. Sin bakgrund har de dock aldrig släppt.

- Vi fortsätter leva som armenier. Vi har förlorat vårt land. Det är viktigt att vi har kvar vårt språk och vår kultur. Vårt land är Västarmenien, som är ockuperat av Turkiet, inte det Armenien som finns i dag, säger Simon Sahakian.

Några av dem köpte ett armeniskt pass på en ambassad i Syrien för att de var stolta över sitt ursprung. Andra blev tillsagda att göra det av människosmugglarna när de skulle fly. En pappa som vill vara anonym, som många andra av rädsla för att hans berättelse ska påverka utvisningsbeslutet och att hans barn ska bli mobbade i skolan, förklarar att han valde att skaffa ett arameiskt pass för att kunna flyga ut från Syrien, framför att riskera hela familjens liv i en gummibåt på havet.

De flesta fick ett armeniskt pass för några år sedan och har aldrig varit i Armenien. De förklarar att dagens Armenien är mer påverkat av Ryssland, med en annan kultur, mat och språk. Men då de har ett pass från det landet har Migrationsverket nu meddelat att de ska flytta dit.

- Jag känner många, omkring 15 familjer, som det senaste året har fått besked att de ska utvisas till Armenien. Trots att de redan har fått uppehållstillstånd och etablerat sig i Sverige, säger Simon Sahakian, som jobbar som svensklärare på ABF.

En annan berättar att han känner 25 familjer i Södertälje som har drabbats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålands Dagblad 16-02-09:

"Hon kommer att dödas" till sidans topp

Det väntar flicka i Malmbäck vid utvisning menar de

Hon kommer inte levande från flygplatsen om hon utvisas. Familjehemsmamman Kristina Löf är övertygad om att livet står på spel nästa vecka för 18-åringen som hon och maken Torsten har boende hemma. Flickans advokat intygar de överhängande riskerna.

Att hon har blivit som en dotter för familjen Löf i Malmbäck är inte vad det handlar om, menar Kristina:

- Det är hennes liv det gäller. Hon kommer inte levande från flygplatsen i Burundi, säger Kristina.

Advokat Mikael Svegfors, Aneby, som varit 18-åringens ombud under hela processen har samma uppfattning.

Sätter henne i förvar

Nästa torsdag ska flickan sitta på ett plan till Burundi men redan på måndag ska hon infinna sig hos polisen.

- Jag känner en stark oro för att de sätter henne i förvar då, säger Elisabeth Sundberg, Nässjö. Hon var god man från att flickan kom från ett flyktingläger till Sverige för drygt fyra år sedan tills hon fyllde 18 i september förra året.

18-åringen - som visat goda studieresultat på Brinellgymnasiet på väg mot att bli undersköterska - är nu helt nedbruten efter beslutet om att hon ska ut ur Sverige. Hon sover dåligt och äter dåligt och kan inte ställa upp på intervju eller ens få sitt namn nämnt i tidningen:

- Nej det är farligt, hon har ett riktigt hot mot sig, säger Kristina, själv sjukskriven för tillfället:

- Det är inte att tänka på att gå och arbeta, säger hon och gråter.

- Det här handlar om hennes liv! Hade det varit ett land i fred så kunde vi ju ha stöttat henne på plats sedan, vi kunde ha hälsat på.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 16-02-09: Vän utvisas till Burundi - "Enkel biljett till döden" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 16-02-10:

Migrationsverket försvarar avvisningar till Burundi till sidans topp

De är över 3000 nu, antalet personer som skrivit under för att den 18-åriga tjejen från Burundi som vi berättade om i går ska få stanna i Sverige.

Det är många som undrar hur det kan vara så att flickan fått avslag på avslag i sina försök att få uppehållstillstånd i Sverige.

Många andra länder - Kanada, Belgien och Frankrike till exempel - har beslutat att inte avvisa människor till Burundi, just på grund av säkerhetsläget och svenska UD avråder från reser dit och uppmanade så sent som i december alla svenskar i Burundi att lämna landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om stödet för flickan från Burundi, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-02-12:

Ser ingen fara med utvisning till Libanon till sidans topp

Inte tillräckliga skäl för att stanna. Det säger Migrationsverket om familjen Rizk, som i tio år bott i Högsäter och ska utvisas. Nu väntar familjen Rizk på att deras fall ska ses över igen.

Migrationsverket ser nu över det verkställighetshinder och den inhibition som familjen Rizk i torsdags lämnade in, efter att ha blivit kallade till gränspolisen.

- Generellt fungerar det så att om en person inte frivilligt lämnar landet överlämnas ärendet till gränspolisen. Migrationsverket tittar på de nya handlingarna. Det måste framkomma nya skyddsskäl för att familjen ska få stanna, säger Ingrid Arinell, presskommunikatör vid Migrationsverket.

Dalslänningen har i flera år följt familjen Rizk, som 2006 flydde från hemlandet Libanon och sedan dess har bott i Högsäter.

Familjen är kristen och känner en rädsla för att återvända till hembyn, som den shiamuslimska organisationen Hizbollah styr. Familjen har tre barn, Antonio, som är född i Sverige och är åtta år, Roy, 14 år och Elias 16 år.

2008 fick familjen det första utvisningsbeslutet - ett beslut som har överklagats tre gånger utan resultat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om skolkamraternas stöd för barnen i familjen, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-13:

Mahdi, 16, ska utvisas - skolan protesterar till sidans topp

16-åriga Mahdi Rezai flydde från Afghanistan. Hans familj dödades och nu har han bott i Sverige i ett år.

Han vill inget annat än betala tillbaka till det land som räddade honom - ändå ska han utvisas. Nu stöttar hela Vikskolan sin klasskamrat.

- Jag hoppas att jag får vara kvar så jag kan visa att jag kan bli något, säger Mahdi Rezai.

Det var för två år sedan som Mahdi Rezai, då 14 år, påbörjade sin flykt från hembyn i Ghazniprovinsen i Afghanistan. Med en rädsla i bröstet och avsaknaden av en hel familj lämnade han sitt hemland för att få en bättre framtid. Vägen gick genom Iran, Turkiet, Grekland och upp genom Europa via "så många länder så jag kommer inte ihåg alla namn", tillsammans med vuxna män, fastklamrad under redet på lastbilar som åkte i hög hastighet.

- Det var väldigt svårt att hålla sig kvar, säger Mahdi Rezai.

Ansåg inte att det fanns hotbild

I mars förra året kom han till Göteborg och tog sig så småningom till Stockholm. I sin asylansökan har Mahdi Rezai i långa förhör uppgett att han inte känner sig trygg i sin hemby. Kvar i Afghanistan finns bara en farbror som han aldrig haft nära kontakt med. Hans pappa och bror dödades när han var liten och hans mamma är försvunnen. Han har knappt några vänner - men allt det skulle förändras när han kom till Vikskolan i Upplands Väsby.

- Mahdi är otroligt ambitiös och han har en livsgnista, säger Joel Stål, mentor och en av personerna som stöttat Mahdi under hans vistelse. Joel förklarar att Mahdis rum på asylboendet, till skillnad mot många andras, alltid är minutiöst städat - byxorna vikta i räta linjer och skolböckerna prydligt organiserade på bordet. Klasskamraterna beskriver Mahdi som en "snäll och omtänksam vän" som alltid hälsar på alla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-02-13:

Surin utvisas för att han tjänat för lite pengar till sidans topp

Han har jobbat som kock i Sandviken i sex år.

Nu vill Migrationsverket utvisa Surin, trots att han har inkomst och bostad.

- Jag har många sådana här fall och ser hur dåligt den här lagen fungerar, säger Tryggve Emstedt, juridiskt ombud.

Surin Tami jobbar som kock på restaurangen Koaw Thai på Hyttgatan i Sandviken. Det har han gjort sedan maj 2015 och innan dess lagade han mat i thaimatsvagnen vid Willys. Under hela sin tid i Sverige har han haft jobb, lön och bostad.

Under sina första två år jobbade han dock halvtid för att få tid till sina svenskastudier på SFI. Det är också därför som Migrationsverket nu utvisar honom.

Under de två åren tjänade han helt enkelt för lite pengar för att nu få stanna kvar i landet.

- Det är jättetråkigt, jag vill inte åka, jag vill stanna här. Vad ska jag göra om jag måste åka tillbaka? säger Surin Tami.

Under sina sex år i Sandviken har han hunnit skapat ett liv, en vardag med jobb, lägenhet och flickvän. Men allt det rycks undan nästa vecka.

Den 19 februari måste han lämna landet, annars riskerar han att få återreseförbud. Surin Tamis juridiska ombud räds inte orden när han beskriver den regel som ligger till grund för utvisningen.

- Jag vet inte var de hittar de här vansinneskonsulterna. Folk måste åka till sina hemländer för att de inte uppfyllt (inkomst) regler under en viss period. Han har inte fått tillräckligt med lön under en viss tid. Då vill de inte ge honom uppehållstillstånd, trots att han har bra lön nu, säger Tryggve Emstedt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Gefle Dagblad 16-02-13: Avvisningshotade Surin får stort stöd via Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altid.se 16-02-11:

SÄPO fängslade psykiskt sjuk man - "trodde jag var IS" till sidans topp

Med hjälp av bland annat hemligstämplade dokument berättar ALTID historien om hur Säpo satte i förvar en psykiskt sjuk palestinier i fem och en halv månad, utan att åtal väcktes mot honom. Mannen som sedan frigivningen försökt ta sitt liv riskerar nu att utvisas.

Efter att ha flytt från Hamas säkerhetspolis och ett Gaza satt i brand av den Israeliska militären ville Mohammed Darwish starta ett nytt liv i Sverige. Ett liv där hans mänskliga rättigheter skulle respekteras. Men när 15 Säpo agenter besökte hans arbetsplats började en ny mardröm för den 25-åriga palestiniern. En mardröm som enligt honom var nära att ta hans liv.

Det är torsdag den 2:e juli 2015. Palestiniern Mohammed Darwish har precis öppnat dörrarna till en pizzeria i Karlstad. Under dagarna arbetar han där i väntan på att få sin asylansökan prövad.

Men denna dag skulle bli annorlunda andra dagar.

Mohammed berättar hur han plötsligt ser fyra civila bilar som parkerar utanför pizzerian. De står alla vända mot olika håll. Ur bilarna stiger 15 personer ut. De har vanliga kläder på sig. Fyra av dem går in i pizzerian och mot honom. Två av personerna tar tag i hans händer och håller fast honom. De andra tar hans mobiltelefon som håller på att laddas och börjar leta bland personalens kläder för att få fram hans jacka. Mohammed tas sedan till en av bilarna som står utanför. I bilen finns en man som förklarar att han är en polischef. Mannen ringer en tolk och låter tolken berätta att de kommer att köra honom till Stockholm. När Mohammed frågar varför, säger polismannen att han ska lugna ner sig, annars kommer de att "behandla honom dåligt", berättar Mohammed.

Vi går tillbaka till den 3 maj 2011. Vi befinner oss i Palestina. Mohammed som flera gånger tidigare blivit gripen av myndigheterna i Gaza, grips igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Experten om SÄPO-fångarna: "Det är ett Guantanamo light" (Extern länk)

Så många gånger har SÄPO använt sig av "Lagen om särskild utlänningskontroll" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Global Detention Project 16-02-12:

Submission to the Human Rights Committee on Sweden (seventh periodic report) till sidans topp

/Utdrag:/

A trend can be observed of gradually increasing numbers of persons placed in immigration detention, 1,941 in 2011, 2,564 in 2013, 2,893 in 2013, and 3,201 in 2014.4 Early reports indicate that in 2015, the number of immigration detain- ees continued to rise considerably, to 3,524.5 However, when the final statistical accounting is released for 2015, it is quite possible that this number will be larg- er given Sweden's frequently expressed concerns about the numbers of arrivals last year.

Because of the increase in arrivals of asylum seekers and migrants last year due to the humanitarian emergencies in Syria and other countries in the Middle East, the Swedish government announced in January 2016 that it was introduc- ing new border controls at the Sweden-Denmark border and planning to deport an estimated 80,000 non-citizens who the government thinks will fail to qualify for refugee status. The planned deportations may trigger important increases in the numbers of people paced in detention as well as the length of their deten- tion.

The Committee has regularly stressed that immigration detention "could be considered arbitrary if it is not necessary in all the circumstances of the case and proportionate to the ends sought."6 This entails a requirement on states to impose detention as the last resort, where non-custodial measures ("alterna- tives to detention") cannot be applied in a particular case. The Aliens Act pro- vides for one kind of non-custodial measure, namely supervision (reporting ob- ligations) (Ch. 10, S. 6). However, the authorities are not obliged to assess the alternative in each case. As a result, relatively few non-citizens are granted non-custodial alternatives to detention. In 2013, 405 were reportedly offered this alternative to detention, and 421 in 2015.7 This represents 12 percent and 14 percent, respectively, of the total number of persons detained on immigration or asylum related grounds.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 16-02-15:

EU law allows detention of asylum seeker because of national security or public order till sidans topp

The introduction of a fresh asylum application by a person who is subject to a return decision does not render that decision inoperative.

(...)

Given the importance of the right to liberty and the gravity of the interference with that right which detention represents, the Court stresses that limitations on the exercise of that right must apply only in so far as is strictly necessary.

It notes that the power to detain an asylum seeker is subject to compliance with a series of conditions which concern, in particular, the period of detention (which must be as short as possible).

It adds that the strict circumscription of the competent national authorities' power in this context is also ensured by the interpretation given to the concepts of "national security" and "public order".

Thus, the Court has held that the concept of "public order" presupposes, in any event, the existence - in addition to the disturbance of the social order which any infringement of the law involves - of a genuine, present and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society.

(...)

In conclusion, the Court finds that there is no ground for calling in question the validity of the Reception Conditions Directive, in so far as it authorises detention measures of that kind, whose scope is strictly circumscribed so as to meet the requirements of proportionality.

Läs pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter 16-02-10:

Polisen sätter ihop grupp för avvisningar till sidans topp

Nästa vecka skrotas ALMA, polisens särskilda händelse med anledning av flyktingkrisen. Nu sätts fokus på inre kontroller och avvisning av personer som inte har rätt att vara i Sverige. Det arbetet sker lokalt.

Polisen i Halland håller på att sätta ihop en grupp som ska syssla med så kallad inre utlänningskontroll.

- Det handlar om att leta efter folk som inte ska vara här och även om att verkställa avvisningsbeslut, säger Peter Hejdström, chef för utredningssektionen i Halland, där gruppen ska organiseras.

Han kan inte säga hur många personer som kommer att arbeta i den här gruppen. Men det handlar om ett prioriterat uppdrag som kommer att utföras över hela landet i samarbete med andra myndigheter.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) gick nyligen ut med uppgiften att uppåt 80 000 personer kan komma att avvisas från Sverige, en siffra som motsvarar nästan hälften av alla som sökte asyl i landet förra året.

- Regeringen har varit väldigt tydlig i det här. Vi behöver få mer resurser på fötter, säger Peter Hejdström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-02-13:

Hon arbetar med att säga nej - du får inte stanna i Sverige till sidans topp

Uppåt 80 000 asylsökande riskerar att få avslag på sina ansökningar. Någonting som sätter press på Migrationsverket.

- Det är en extrem situation som vi befinner oss i och det är klart att det kommer att bli mycket mer jobb, säger Carina Toner Jansson, handläggare på Migrationsverket.

En timme och ett svårt beslut som ska meddelas på ett värdigt och medmänskligt sätt. Den här typen av samtal är vardag för Carina Toner Jansson på Migrationsverket i Söderhamn.

- Det är viktigt att man bemöter människor med respekt och att man själv känner sig trygg, säger Carina Toner Jansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Forskning.se 16-02-11:

De papperslösas rättigheter genom tiderna till sidans topp

Nu kommer berättelsen om hur "gömda flyktingar" eller "papperslösa" som de i dagligt tal ofta benämns - och hur deras situation gjorts till politik i Sverige. Amanda Nielsen som forskar i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet har tittat på hur de irreguljära migranternas rättigheter har förändrats i Sverige, under tiden 1999-2014.

Diskussionen om denna grupp tog fart under det sena 1900-talet i spåren av att frivilligorganisationer och media rapporterat om villkoren för de asylsökande som gått under jorden efter ett avslagsbeslut.

Den efterföljande debatten har fokuserat på gruppens utsatta situation i form av avsaknad av rättigheter, exploatering på arbetsmarknaden och utestängning från sociala skyddsnät. Avhandlingens analytiska utgångspunkt är att irreguljära migranter, eller för att vara mer specifik: deras utsatthet och rättslöshet, synliggjort och öppnat för en problematisering av den nationella välfärdsstatens exkluderande mekanismer.

Kravet på amnesti

Studien fokuserar särskilt på de debatter som förts in anslutning till två centrala krav. Det första är kravet på amnesti, det vill säga uppehållstillstånd, för människor som uppehåller sig i landet utan tillstånd. Det andra är kravet att vissa sociala rättigheter - närmare bestämt tillgång till skola och vård - ska göras oberoende av legal status.

Debatten om amnesti var som mest intensiv 2005 i samband med en större reform av asylprocessen. Reformen innebar att den hårt kritiserade Utlänningsnämnden avskaffades och att överklagandeprocessen fördes över till förvaltningsdomstolar. I anslutning till detta restes krav på att de som fått sin ansökan prövad i det gamla systemet skulle ges amnesti på humanitära grunder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-11:

Sociala resursförvaltningen har kartlagt gatubarnen till sidans topp

De flesta är kommer från nordafrikanska länder men många är även från Afganistan. Göteborgs kommun har nu kartlagt den grupp ensamkommande ungdomar som mer eller mindre bott på gatan.

Under två veckor har social resursförvaltning i Göteborg på politikernas uppdrag i försökt att kartlägga situationen för de nyanlända ungdomar som uppehåller sig i centrala Göteborg. Under hösten har en stor grupp ensamkommande nordafrikanska ungdomar mer eller mindre bott på gatan.

- Det har varit väldigt frusterande under hösten och jag har ofta gått hem med en klump i magen för att jag vet att jag har lämnat minderåriga som sover på gatan, berättar Maria Filipovic på Fältgruppen City.

Har tidigare varit hemlösa

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-02-11: Ett liv i kriminalitet och osäkerhet för de nordafrikanska gatubarnen (Extern länk)

SvT Väst 16-02-11: "Hur ska vi få mat om vi inte stjäl?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 16-02-12:

För 16-årige Karim fortsätter flykten i Sverige till sidans topp

Han kommer från Algeriet och är ett av de mycket omskrivna "gatubarnen" i centrala Stockholm.

Han tog sig över till Spanien gömd på en båt, och sedan vidare genom flera europeiska länder, och väl i Sverige fortsätter flykten. Vi kallar honom Karim, han är 16 år, och vi träffar honom på Stockholms Central.

- Jag känner mig inte trygg i Sverige, alla medier pratar om oss nu, och när andra begår brott så blir vi alla misstänkta direkt, säger Karim där han sitter på ett kafé en sen vardagseftermiddag.

Han är ganska kort, har en snygg svart jacka, blå byxor och snaggat mörkt hår.

- Om vi hade haft det bra i vårt eget land hade vi aldrig tagit risken att komma hit", säger Karim.

Han berättar att alla ensamkommande han känner har märken på kroppen av våld som kriminella och elaka människor har utsatt dem för på vägen till Sverige.

- Det finns inget barn som föds kriminell. Om man först få gå i skolan och plugga språket och integrera sig i samhället på rätt sätt, och så får man inte uppehållstillstånd: då hamnar man på gatan och i kriminalitet, säger han.

Omkring 800 barn och ungdomar från de nordafrikanska länderna bedöms mer eller mindre bo på gatan i Sverige idag. Många av dem håller till i Stockholm och Göteborg, och enligt polisen livnär de sig ofta på att begå brott, som butiksstölder och fickstölder. Många använder droger. Förklaringen till att just är de nordafrikanska barnen och ungdomarna som hamnar på gatan, är att de - till skillnad från syrier eller afghaner till exempel - väldigt sällan får asyl i Sverige.

- Det är klockan som tickar, och de måste samla så mycket pengar som möjligt för att klara sig när de fyller 18. När de blir 18, då ska de utvisas från Sverige, säger Rachid El Jaouhari som driver ett familjehem i Stockholm.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se också:

Riksdagen 16-02-10: Skriftlig fråga av Aron Modig (KD): Minderåriga som vistas i Sverige utan vårdnadshavare (Extern länk)

Svar på frågan av inrikesministern Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-02-13:

Frankrike/ Nya rapporter om våld mot flyktingar till sidans topp

Allt fler flyktingar i ett stort tältläger i den franska kuststaden Calais vittnar om hur de utsätts för våld från såväl polis som civila.

Polisen anklagas utöver sitt eget våld för att inte skydda flyktingarna från andra våldsverkare, rapporterar brittiska The Independent.

Flera av angriparna beskrivs av tidningen som en "beväpnad och högerextrem milis".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 16-02-13: Police and 'militias' attacking refugees at Calais, says charity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Arena 16-02-16:

Rekordmånga vill hjälpa människor på flykt till sidans topp

Regeringen stramar åt flyktingpolitiken rejält. Samtidigt ökar engagemanget för människor på flykt explosionsartat. Sveriges största organisationer vittnar om rekordmånga volontärer och givare.

Förra veckan gick regeringens förslag om den nya restriktiva flyktingpolitiken ut på remiss. Syftet med lagändringsförslaget, som gäller i tre år om det passerar riksdagen, är att "minska antalet asylsökande till Sverige genom att under en begränsad tid anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå".

Den nya flyktingpolitiken har mött hård kritik från välgörenhetsorganisationer, asylrättsjurister, forskare och politiker. Det är främst två delar som man är särskilt kritisk mot - de tillfälliga uppehållstillstånden som i stället för permanenta ska införas för alla flyktingar och skyddsbehövande utom kvotflyktingar, och att rätten till familjeåterförening begränsas rejält för i princip alla grupper.

I protest mot regeringens nya flyktingpolitik startade ett antal organisationer upproret Folkkampanj för asylrätt. Sedan namninsamlingen mot tillfälliga uppehållstillstånd och andra åtgärder som inskränker asylrätten startade den 3 januari har 22 392 personer skrivit under kampanjen. 15 000 personer skrev under protesten bara under det första dygnet.

Och samtidigt som regeringen är i full färd med att införa den omdebatterade flyktingpolitiken ökar människors engagemang för människor på flykt explosionsartat. På landets välgörenhetsorganisationer går telefonerna varma, de insamlade medlen når rekordhöjder och antalet volontärer är fler än någonsin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 2016:

22 februari, Malmö: Arbetsmöte till sidans topp

Presentation av vad som hänt i olika arbetsgrupper och fortsatta planer. Både gamla och nya deltagare är välkomna, så dra med alla vettiga du känner och kom, det går toppenbra att komma med nya idéer och haka på en grupp!

Garaget, Lönngatan 3, kl 18.30-20

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 16-02-13:

Flera hundra protesterade mot Migrationsverket beslut till sidans topp

Många samlades på Hovrättstorget för att visa sin ilska över Migrationsverkets beslut att utvisa den 18-åriga tjejen från Malmbäck till Burundi.

På förmiddagen samlades människor på Hovrättstorget i Jönköping för att manifestera mot Migrationsverkets beslut om att utvisa den 18-åriga Malmbäckstjejen till Burundi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Jönköpingsnytt 16-02-14: Han protesterade mot utvisning (Extern länk)

Namninsamling: "Utvisning efter 4 år till ett av världens farligaste länder, Burundi" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-02-10:

Strejkar för kompisarna till sidans topp

Eleverna vill stoppa Migrationsverkets utvisningsbeslut

På torsdag kommer eleverna på Valboskolans högstadium i Färgelanda att gå ut i strejk. De är arga och besvikna på att Migrationsverket vill utvisa några kompisar till dem, som bott i Sverige i tio år.

Dalslänningen skrev i tisdags om familjen Rizk från Libanon, som flydde till Sverige 2006.

Familjen har tre barn, Elias, Roy och Antonio. Men trots att den yngste nästan inte pratar arabiska, och trots att hotbilden mot dem som kristna snarare har förstärkts sedan 2006, får de avslag på sin asylansökan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IONA 16-02-02:

Europa/ EU plans to criminalise charities and individuals for helping refugees in Greece till sidans topp

PLEASE CIRCULATE WIDELY - AND ACT NOW

By Alex O'Neill

Dear Supporter, I am writing to you about the refugee situation in Lesvos and EU plans to criminalise charities and individuals for helping war refugees.

In 2015, over 500,000 refugees landed on the 10 miles of coast near their home in Efthalou, Molyvos, and many bodies were washed up - all of which is a bit hard to just walk past and ignore. There are currently up to 2,000 arrivals each day at Lesvos with 50,000 arrivals in Janu8ary alone.

The world's press has reported extensively on the role of Greek islanders and volunteers who were "risking their own lives" to help arriving refugees. Momentum appears to be also growing for Lesvos to receive the Nobel Peace Prize. In stark contrast to praising the efforts of the volunteers, it has now been revealed in confidential reports that the European Union are proposing the criminalisation of charities, volunteers and locals who are helping to save refugees.

Our charity, Positive Action in Housing (SC027577), began working with Eric and Philippa Kempson who spearheaded a major relief effort a year ago in Lesvos where they have lived for sixteen years. Since October 2015, we have been providing medical and general volunteers in Lesvos. In November 2015, Eric Kempson gave a keynote speech in Scotland and moved the audience of over 200 to tears with his testimony of drownings in front of his home throughout 2015. We have since raised £44,000 for the Refugee Crisis Appeal. We have given significant donations to Proactivia (Spanish lifeguards) and Lifeguards Hellas (Greek Lifeguards). We are funding the rental of the newly opened Hope Centre at Lesvos to provide a reception and warming/medical facility to stabilise refugees before they continue their long journey. The Centre received its first 120 refugees on Saturday, at the request of the UNHCR.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 16-02-10:

Migrationsagendan: lägesrapport om de prioriterade åtgärderna till sidans topp

Kommissionen lägger idag fram lägesrapporter om systemet med mottagningscentrum och omplaceringsprogrammen i Italien och Grekland, och redovisar samtidigt de åtgärder som vidtagits för att fullgöra åtagandena i det uttalande som antogs av ledarna i länderna längs västra Balkanrutten vid mötet i oktober 2015. Kommissionen utfärdar dessutom motiverade yttranden i nio överträdelseärenden, som en del av sitt åtagande enligt den europeiska migrationsagendan att prioritera införandet av det gemensamma europeiska asylsystemet. Vidare lägger kommissionen fram en rapport om genomförandet av EU:s och Turkiets handlingsplan.

Kommissionen antar idag även en rekommendation riktad till Grekland om de brådskande åtgärder som måste vidtas inför ett återupptagande av vissa överföringar enligt Dublinförordningen. Ett annat förslag från kommissionen handlar om att Österrike tills vidare får ett tillfälligt undantag när det gäller 30 % av de asylsökande som enligt omplaceringssystemet skulle till landet. Slutligen diskuterade kommissionen flera utkast till rekommendationer enligt artikel 19b i kodexen om Schengengränserna.

Situationen måste stabileras i länder under stor press: rekommendation om Dublinöverföringar till Grekland

För att det gemensamma europeiska asylsystemet ska fungera måste det finnas faktiska möjligheter att återsända asylsökande till det första land de kom till i EU i enlighet med de gemensamt fastställda EU-reglerna. Sedan 2010-2011 har EU-länderna inte kunnat överföra personer till Grekland i enlighet med Dublinförordningen på grund av de systembrister som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och EU-domstolen har funnit.

(...)

Läs mer och hämta kommissionens rapport inför rådsmötet samt annex och faktablad om insatser i olika länder, omfördelningsplaner och andra pågående åtgärder (Extern länk)

EU-kommissionen 16-02-10: Kommissionen går vidare med nio överträdelse-förfaranden (Extern länk)

EU-kommissionen 16-02-15: Additional €10 million to help the former Yugoslav Republic of Macedonia deal with the refugee crisis (Extern länk)

EU-kommissionen 16-02-15: €12.7 million in emergency funding to Greece for reception facilities for migrants and refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-11:

Långsam väg mot EU:s flyktingmål till sidans topp

Det går långsamt att nå de mål för flyktingkrisen som EU:s medlemsstater satte upp i oktober förra året, skriver EU-kommissionen i ett uttalande. Mottagningscentrumen byggs för långsamt, för få människor avvisas och inte tillräckligt många flyktingar har omlokaliserats från Grekland och Italien, enligt rapporten.

EU har gjort små framsteg i arbetet med flyktingkrisen, men det går fortfarande för långsamt att nå de mål som sattes upp förra hösten, enligt en rapport från EU-kommissionen.

Många fler som kommer till EU blir registrerade i Italien och Grekland. 78 procent av dem som kom till Grekland i januari i år fick sina fingeravtryck tagna, jämfört med endast 8 procent i september förra året. I Italien är siffrorna 87 procent i januari 2016 jämfört med 36 i september förra året.

Samtidigt går bygget av mottagningscentrumen i Grekland för långsamt. Bara ett av de fem som skulle vara igång i mitten av februari har öppnat.

För få avvisningar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Huffington Post kommentar 16-02-08:

Fear and loathing of refugees in Europe till sidans topp

Judith Sunderland, Human Rights Watch

After a year in which Europe's response to a surge in boat migration went from deeply flawed to truly awful, the situation in 2016 has only deteriorated. EU leaders are becoming increasingly shrill, policy proposals ever more unhinged, and dire predictions about the collapse of the European Union itself commonplace. (...)

Bad idea #1: Pay Turkey to keep people there. Late last year, the EU agreed to give Turkey €3 billion to improve conditions for the 2-3 million Syrian refugees Turkey hosts in exchange for stopping people from getting on the boats. The agreement could lead to important improvements in the lives of many, particularly if Turkey fulfills its commitment to grant Syrian refugees the right to work, but it also carries risks. And certainly it makes sense for the EU to provide generous support to countries of first asylum which are struggling to cope with the massive numbers of refugees they are hosting.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-02-10:

Kommissionen rapporterar om EU:s och Turkiets gemensamma handlingsplan till sidans topp

Vid toppmötet mellan EU och Turkiet den 29 november 2015 aktiverade parterna den gemensamma handlingsplanen, som ska stärka samarbetet till stöd för de syriska flyktingar som står under tillfälligt skydd och deras mottagarsamhällen i Turkiet, och motverka de irreguljära migrationsströmmarna till EU. EU-kommissionen publicerar idag en rapport om genomförandet av EU:s och Turkiets gemensamma handlingsplan med en bedömning av hur respektive åtaganden enligt handlingsplanen har följts upp.

- Jag välkomnar de åtgärder som de turkiska myndigheterna redan har vidtagit för att minska de irreguljära migrationsströmmarna, t.ex. har landet öppnat sin arbetsmarknad för de syriska flyktingarna. Vi bör inte ha några illusioner om att flyktingkrisen upphör förrän man finner en lösning på grundproblemen - framför allt fortsatt krig och våld i Syrien. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med våra turkiska partner för att fullt ut genomföra den gemensamma handlingsplanen, så att vi kan leva upp till de åtaganden som gjorts att bringa ordning i migrationsflödena samt bekämpa människosmugglare och förhindra att människor olagligt tar sig till EU från Turkiet, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

- Från EU:s sida har vi nu upprättat flyktingfaciliteten för Turkiet, som gör 3 miljarder euro tillgängliga under de två kommande åren för att hantera tillströmningen av flyktingar. Vi arbetar så snabbt vi kan tillsammans med de turkiska myndigheterna för att bedöma behoven, så att medlen kan betalas ut så snart som möjligt, tillägger grannskapskommissionären Johannes Hahn.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Europaportalen 16-02-16: Européer vill ha omfördelning av flyktingar (Extern länk)

KIT 16-02-09: Vi kräver att Turkiet släpper in flyktingar - men de får inte komma hit. Hur går det ihop? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-02-11:

Erdogan threatens to send refugees to the EU by plane and bus till sidans topp

Turkish President Recep Tayyip Erdoan today (11 February) slammed EU and UN pressure to open Turkey's borders to more refugees, threatening to send the millions already in the country to other states.

"We do not have the word 'idiot' written on our foreheads. Don't think that the planes and the buses are there for nothing. We will do the necessary," Erdoan told a business forum in Ankara.

He also said he had previously told the European Union's two top officials, Jean-Claude Juncker and Donald Tusk, that the time could come when Turkey would open the gates for migrants to travel to Europe.

The statements confirm that the transcript of a conversation during the G20 meeting in Antalya last November, in which Erdoan was quoted as threatening Europe with migrants, is true.

The Turkish president said his country's patience may run out over the crisis in Syria, and that the United Nations should do more to prevent what he said was "ethnic cleansing" in the country.

Erdoan accused the United Nations of insincerity in calling on Turkey to do more to help Syrian refugees instead of taking action to prevent the bloodshed in its southern neighbour. The EU has also pleaded so that Turkey opens its borders to thousands of refugees fleeing Aleppo.

"Shame on you! Shame on you!" said Erdoan, adding that instead, the United Nations could pressure its members to take in more refugees.

"The United Nations should give advice to other countries. And then we can send the refugees to these countries," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-02-10:

Kommissionen rapporterar om läget i Grekland, Italien och länderna på västra Balkan till sidans topp

Kommissionen rapporterar idag om framstegen med åtgärderna för att hantera flykting- och migrationskrisen i Italien, Grekland och längs västra Balkanrutten. I den europeiska migrationsagenda som lades fram i maj 2015 ingick en rad åtgärder för att hantera migrationskrisen. I september angav kommissionen de prioriterade åtgärder i agendan som ska genomföras omedelbart. Idag bedöms framstegen med systemet med mottagningscentrum och omplaceringsprogrammen i Italien och Grekland samt de åtgärder som vidtagits för att fullgöra åtagandena i det uttalande som antogs av ledarna i länderna längs västra Balkanrutten vid mötet i oktober 2015.

Läget i Grekland och Italien

Grupper från EU-kommissionen har arbetat på fältet tillsammans med de grekiska och italienska myndigheterna under flera månader för att inrätta mottagningscentrum samt förbättra och betydligt påskynda rutinerna för preliminärundersökning, identifiering och fingeravtryck av migranter för att underlätta omplaceringen. Dessa stödgrupper för migrationshantering arbetar vid särskilda inrättningar dygnet runt alla dagar i veckan.

Inrättandet av de fem mottagningscentrumen på de Egeiska öarna (Lesbos, Chios, Samos, Leros och Kos) har gått långsamt, delvis på grund av att de var tvungna att byggas från grunden och på grund av brister när det gäller infrastruktur, personal och samordning. Endast ett mottagningscentrum är i full drift (Lesbos). Arbetet pågår vid andra anläggningar. Den grekiska regeringen har bett om stöd från den grekiska armén för att kunna hålla tidsfristen i mitten av februari. Under tiden sker redan, när så är möjligt, identifiering och registrering i tillfälliga lokaler. De grekiska myndigheterna håller på att förbättra driften av mottagningscentrumen, och har utarbetat standardrutiner för verksamheten och nya rutiner vid landstigning så att mottagningscentrumen direkt får kontakt med de människor som kommer till öarna. Frontex har startat kustpatrullering kring Lesbos, Chios och Samos som nu ger resultat.

(...)

Läs mer och hämta rapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 16-02-12:

Rådets beslut om åtgärder för att avhjälpa brister i Greklands gränskontroll till sidans topp

Rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de allvarliga brister som konstaterades i 2015 års utvärdering av Greklands tillämpning av Schengenregelverket på området förvaltning av de yttre gränserna

För delegationerna bifogas rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de allvarliga brister som konstaterades i 2015 års utvärdering av Greklands tillämpning av Schengenregelverket på området förvaltning av de yttre gränserna, som antogs av rådet vid dess 3445:e möte den 12 februari 2016.

I enlighet med artikel 15.3 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 kommer denna rekommendation att översändas till Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

/Asylnytt: Dokumentet innehåller en lista om 50 krav på Grekland om hur gränskontrollerna ska skötas, fingeravtryck ska registreras i Eurodac, övervakningen mot Turkiet förbättras, kontrollera turistbåtar, förbättra övervakningen mot Schengenområdet etc/

Hämta dokumentet (Extern länk)

The Guardian 16-02-10: Athens given deadline as EU looks to send more refugees back to Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium / Statewatch 16-02-12:

Establishment of the Frontex Return Office till sidans topp

/utkast läckt av nyhetsbyrån Statewatch/

Council of the European Union: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC): No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC - Extracts concerning the establishment of the Frontex Return Office (LIMITE doc no: 6106-16, pdf)

The 'Returns' part of the borders guard proposal has been revised - it no longer provides for operations against a Member State's objections. But it still applies to third countries - ie Frontex will coordinate returns from Serbia etc so that people do not get any closer to the EU.

Läs eller hämta dokumentet från Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 16-02-11:

Svenskt stöd för EU-gränsstyrka till sidans topp

Regeringen har fått riksdagsstöd för linjen att en EU-gränsstyrka ska kunna sättas in om ett medlemsland missköter bevakningen av EU:s yttre gräns. Det uppger inrikesminister Anders Ygeman (S).

- Jag är mycket glad över att samtliga partier ställt sig bakom det som numera är Sveriges position, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

EU vill stärka kontrollen av sin yttre gräns och väntas till sommaren ta beslut om hur medlemsstater, framförallt Grekland, ska förbättra sin gränsbevakning. Ett kontroversiellt förslag är att ett land som missköter sig ska tvingar acceptera att en EU-gränsstyrka sätts in. Sådana överstatliga åtgärder har Sverige traditionellt varit emot, men nu är en förändring av den linjen på väg.

- Vi vill säkra EU:s yttre gräns och tycker att alldeles för mycket tid har gått utan att kraftfulla åtgärder vidtagits, säger Ygeman.

Förankrades

Vänsterpartiets Linda Snecker uppger dock att hennes parti fortsatt är kritiskt till EU:s gränsbevakningsorgan Frontex och säger nej till att ge Frontex överstatliga befogenheter.

- Vi är extremt tydliga i den frågan, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Justitiedepartementet 16-02-11: Video från pressträffen - hör Ygeman om att säkra EU:s yttre gräns (Extern länk)

Riksdagen 16-02-10: Svar på skriftlig fråga av Tina Acketoft (L): EU:s gemensamma gränsbevakning (Extern länk)

Svar av inrikesministern Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-02-11:

EU ber Nato att stoppa flyktingbåtar till sidans topp

Tyskland vill att försvarsalliansen Nato hjälper EU med att bevaka gränsen mellan Turkiet och Grekland och med att stoppa flyktingbåtarna. Natoländernas försvarsministrar inledde på onsdagen ett två dagar långt möte i Bryssel och på dagordningen står bland annat en begäran som kommer från Tyskland och Turkiet.

De två länderna ber Nato om hjälp med att bevaka gränsen mellan Turkiet och EU-landet Grekland.

Det är en ovanlig förfrågan som visar hur tätt samarbetet mellan Tyskland och Turkiet har blivit. Det visar också att Berlin inte tror att EU kan få stopp på flyktingbåtarna på egen hand.

Hittills har EU:s avtal med Turkiet inte lett till en minskad flyktingström och trots att Grekland har accepterat en förstärkt insats från EU:s gränsbyrå Frontex fortsätter människor på flykt att anlända till de grekiska öarna.

Från och med årsskiftet och fram till förra veckan hade 70.365 människor lyckats ta sig till Grekland, enligt den internationella migrationsorganisationen IOM. Under samma period noterades 319 döda i drunkningsolyckor.

Men att ropa på hjälp från Nato är politiskt känsligt, framför allt för Grekland som anser att gränsbevakning är en nationell angelägenhet.

Därför har den grekiska regeringen försökt bromsa, men under samtal i tisdags kväll med Tysklands förbundskansler Angela Merkel gick premiärminister Alexis Tsipras med på att en förfrågan lämnas till Nato.

En förutsättning för regeringen i Aten är dock att Natos insats enbart sker utmed Turkiets kust och att Greklands suveränitet garanteras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 16-02-11: Nato ska patrullera Egeiska havet (Extern länk)

NATO 16-02-11: NATO Defence Ministers Agree to assist with the Refugee and Migrant Crisis (Extern länk)

ECRE 16-02-12: NATO deploys warships in the Aegean Sea (Extern länk)

BBC 16-02-11: Nato deploys Aegean people-smuggling patrols (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-15:

De vill stänga gränsen mellan Grekland och Makedonien till sidans topp

Splittringen inom EU i flyktingfrågan blir åter tydlig i dag när fyra centraleuropeiska länder möts i Prag. Länderna motsätter sig ett kvotsystem och vill istället stoppa strömmen av flyktingar genom att stänga gränsen mellan Grekland och Makedonien.

Den informella Visegrad-gruppen, där Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern ingår, firar i dag 25-årsjubileum. Till dagens möte i Prag är också Makedoniens och Bulgariens ledare inbjudna. Att stänga till deras gräns mot Grekland, alltså i praktiken skära av Grekland från den passfria Schengen-unionen, det är vad de fyra Visegrad-länderna vill se som lösning för att stoppa människor på flykt via Turkiet och över Egeiska havet.

Hur långt de är beredda att gå får vi veta efter mötet senare ikväll. Men sedan en tid tillbaka har redan flera av länderna lånat ut gränspoliser till Makedonien och hjälpt till att upprätta stängsel på gränsen mot Grekland.

- Det här löser inget. Det bara flyttar problemet, säger den tjeckiska juristen Magda Faltová, vid frivilligorganisationen Association for Integration and Migration, som hjälper flyktingar i Tjeckien.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 16-02-11: UNHCR urges Central European leaders to show solidarity with refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 16-02-12:

Uppdaterad förordning om en unionskodex om gränspassage för personer till sidans topp

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/20061 har ändrats väsentligt flera gånger. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

2) Antagandet av åtgärder i syfte att, i överensstämmelse med artikel 77.2 e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), säkerställa att det inte förekommer någon gränskontroll av personer när de passerar inre gränser ingår i unionens målsättning att upprätta ett område utan inre gränser med fri rörlighet för personer i enlighet med artikel 26.2 i EUF-fördraget.

3) I enlighet med artikel 67.2 i EUF-fördraget ska upprättandet av ett område med fri rörlighet för personer åtföljas av andra åtgärder. Den gemensamma politiken för passage av de yttre gränserna i enlighet med artikel 77.1 b i EUF-fördraget är ett exempel på en sådan åtgärd.

4) Gemensamma åtgärder som avser personers passage av inre gränser och kontroll vid yttre gränser bör avspegla bestämmelserna i Schengenregelverket, som har införlivats inom unionens ramar, särskilt tillämpliga bestämmelser i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma gränserna3 och den gemensamma handboken.

Hämta förordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-02-10:

Återtagandeavtal med Turkiet från 1 juni 2016 till sidans topp

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom den gemensamma kommittén för återtagande om ett beslut av den gemensamma kommittén för återtagande om genomförandebestämmelser för tillämpningen av artiklarna 4 och 6 i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd från och med den 1 juni 2016

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 16-02-15:

Somalia - Rådets slutsatser till sidans topp

Rådets slutsatser om Somalia som antogs av rådet vid dess 3447:e möte den 15 februari 2016

/Utdrag:/

EU ser inom ramen för handlingsplanen från Valletta och Khartoumprocessen fram emot att arbeta tillsammans med Somalias federala regering med att främja och underlätta frivilligt återvändande och återanpassning av flyktingar och internflyktingar, beroende på situationen på fältet, samt med återvändandet av somalier som inte har någon rättslig grund att stanna inom EU. Vid Brysselkonferensen i oktober 2015 förnyade EU sitt åtagande att ge bistånd till stöd för 2013 års trepartsavtal om frivilligt återsändande av somaliska flyktingar från Kenya mellan regeringarna i Kenya och Somalia och UNHCR genom Förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika inriktade på stabilitet och insatser mot de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR News 16-02-12:

Some 80,000 refugees arrive in Europe in first six weeks of 2016 till sidans topp

Despite rough seas and harsh winter weather, more than 80,000 refugees and migrants arrived in Europe by boat during the first six weeks of 2016, more than in the first four months of 2015, the UN Refugee Agency, UNHCR, announced today.

In addition it said more than 400 people had lost their lives trying to cross the Mediterranean. However, despite the dangers over 2,000 people a day continue to risk their lives and the lives of their children attempting to reach Europe.

Comparable figures for 2015 show such numbers only began arriving in July.

"The majority of those arriving in January 2016, nearly 58 per cent, were women and children; one in three people arriving to Greece were children as compared to just 1 in 10 in September 2015," UNHCR's Chief spokesperson Melissa Fleming told a press briefing in Geneva.

Fleming added that over 91 per cent of those arriving in Greece come from the world's top ten refugee producing countries, including Syria, Afghanistan and Iraq.

"Winter weather and rough seas have not deterred those desperate enough to make the journey, resulting in near daily shipwrecks," she added.

When surveyed upon arrival, most of them cite they had to leave their homeland due to conflict. More than 56 per cent of January arrivals to Greece were from Syria.

However, UNHCR stressed that solutions to Europe's situation were not only eminently possible, but had already been agreed by States and now urgently needed to be implemented. Stabilization is essential and something for which there is also strong public demand.

"Within the context of the necessary reduction of dangerous sea arrivals, safe access to seek asylum, including through resettlement and humanitarian admission, is a fundamental human right that must be protected and respected," Fleming added.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Göteborgs-Posten 16-02-09:

Vi som vill bo här - syrier berättar till sidans topp

Lärare, läkare, finansanalytiker, tandläkarstudent, elektriker och affärsman lämnade krigets helvete.

De är läkare, lärare och affärsmän. De har flytt från krig och sökt sig till ett land i fred. Kanske får någon av dem en tillfällig bostad i Göteborg.

Vi träffas över en kopp te sent på fredagseftermiddagen. Sex män och två kvinnor. De bor alla på Sverige största asylboende, Restad gård i Vänersborg. De flesta har redan fått asyl och varit i Sverige gott och väl över ett år, men de bor kvar på förläggningen eftersom de ännu inte fått någon kommunplacering eller någon bostad.

Det är bland annat för dem och andra i deras situation det nu planeras tillfälliga bostäder. När vi berättar om den debatt det väckt säger de att de kan förstå att det finns en oro i samhället eftersom det kommit så många flyktingar under en kort tid. Men Juan Sheikhany, en ung finansanalytiker från Damaskus, betonar att de har lämnat sitt land för att de inte sett någon annan utväg.

- För oss handlar det om liv och död. Vi har inte haft något val. Vi har hört om Sverige som ett fredligt och migrationsvänligt land. Det är därför vi kommit hit.

- Men vi kan förstå att det finns en oro. Medier fokuserar på extrema händelser när det gäller flyktingar och många vet nästan inget om Syrien. Så en viss rädsla är förståelig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-02-12:

Han startar namninsamling för att välkomna flyktingar till sidans topp

Höjda röster mot flyktingboenden i finförorterna fick Emil Gustavsson, 27, att bli arg. Nu har han skapat en namnlista för dem som välkomnar flyktingar i området Fiskebäck, Askimsviken och Skintebo.

- De som bor i de rika områdena anser sig vara för fina för att beblanda sig med flyktingar, säger han.

Nu är det fler som engagerar sig för att föra fram de positiva rösterna till flyktingboendena som är planerade i Göteborg. Anna Mannheimer skapade en Facebookgrupp som är positiv till att bygga i Kärralundsvallen. Och Emil Gustavsson, boende i Frölunda, skapade namnlistan "Ja till flyktingboenden i Fiskebäck, Askimsviken och Skintebo".

- Det känns viktigt att politikerna inte tror att det bara finns nej-sägare i området, säger han.

Det var efter kommunens möte i måndags - gällande planerade boendet i Fiskebäck och Hinsholmskilen - som Emil Gustavsson bestämde sig för att samla in namnen på ja-sägarna. De höjda rösterna mot boendena gjorde honom upprörd.

- De lever i sin bubbla och tror att de har mer rätt än andra att bestämma vilka som ska bo där, säger han.

Han ställer sig frågande till varför de inte välkomnar flyktingarna.

- Det är ju barn och människor vi pratar om. Men på dem låter det som om det är krigsherrar som ska flytta hit. Det är en katastrof att de tycker så, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 16-02-15:

Desperat jakt efter bostad i Kalmar till sidans topp

För en del av de som fått permanent uppehållstillstånd börjar en desperat jakt på eget boende. Den som inte lyckas kan tvingas flytta från platsen där man etablerat sig.

En soffa, ett bord och några stolar. Det är trångt i den lilla campingstugan i Kolboda, ett par mil söder om Kalmar. Bakom glasdörrarna i campingbaracken bor Bassam Bay, ortopedläkare från Syrien, med sin familj.

Han har fått möjlighet att plugga svenska i en speciell kurs för läkare på Högalids folkhögskola och i tisdags började han praktisera på länssjukhuset i Kalmar. Praktiken är på ortopeden - precis där hans kompetens passar in, berättar han.

- Jag är jätteglad för det. Jag vill ge tillbaka till det samhälle som hjälpt oss.

Familjen har börjat att få ett liv i Kalmar. Äldsta dottern Ayla Bay är 13 år och går i skolan i Ljungbyholm. Hon trivs i klassen och gillar skolan, säger hon:

- Det är jättebra. Jag vill inte flytta från min skola.

Efter att familjen har fått permanent uppehållstillstånd ska de egentligen inte bo kvar på flyktingboendet på campingen. De kan få hjälp av Arbetsförmedlingen, som ger en enda chans att svara ja till en bostad. Den kan ligga var som helst i Sverige och då får kanske familjen flytta till en annan ort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 16-02-10:

Nu ska nyanlända praktisera på universitetet till sidans topp

Örebro Universitet kommer till våren ta emot praktikanter bland nyanlända. Hur många praktikplatser det gäller är ännu inte fastställt.

Vi har tidigare berättat att Länsstyrelsen i Örebro kommer ta emot praktikanter som fått uppehållstillstånd för att på så sätt kunna integreras snabbare. Nu följer Örebro universitet det initiativet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Härjedalen 16-02-12:

På Ica i Sveg är integrationen en vinst för alla till sidans topp

Icabutiken i Sveg har i dagsläget sex unga män från Afghanistan som jobbar och praktiserar. En praktisk integration som gett vinst åt båda håll.

- Det är så här samhället kommer att se ut och vi måste se till att det blir så bra som möjligt, säger Leif Lindström, Icahandlare i Sveg.

Asghar Jafari talar dari, persiska, engelska och svenska. Han började på Ica i Sveg som praktikant för några år sedan och nu jobbar han extra med de flesta förekommande arbetsuppgifter i butiken, förutom sitt skolarbete.

- Det var rätt svårt med svenskan i början och jag pratade mest engelska. Men kravet var att jag skulle prata svenska och det gick bättre och bättre med språket. Man lär sig hela tiden och nu känner jag mig bekväm och kan prata med de flesta, säger han.

- Det har vi varit tydliga med redan från början, att man är väldigt begränsad om man inte kan språket. Vi har tryckt på och sagt att vi vill kunna erbjuda arbete men då måste man kunna svenska, säger Sebastian Lindström, som är Ica-handlare i Sveg tillsammans med sin pappa, Leif Lindström.

- Och det har varit väldigt roligt att se vilket driv det finns i de här grabbarna. En stark vilja att lära sig och en otrolig lojalitet och arbetsmoral, de ställer alltid upp och kommer med ett glatt humör, säger han.

I dagsläget har är det sex unga män från Afghanistan som jobbar extra eller praktiserar i butiken. Tre av jobbar extra samtidigt som de studerar, två av dem är praktikanter från handelsprogrammet på gymnasiet och en har språkpraktik via arbetsförmedlingen. Alla kom de till Sveg som ensamkommande flyktingbarn.

- Det kommer ju många människor från andra länder och kulturer och vi måste försöka ta hand om dem på bästa möjliga sätt. Och vi blir ju inte fler här i Sveg. Jag tror att det är viktigt för orten att det kommer hit nya människor och förhoppningsvis stannar några av dem kvar, säger Leif Lindström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Östersunds-Posten 16-02-16: Svenskt Näringsliv: "Fråga efter nyanländas kompetens, inte efter deras brister" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Café krönika 16-02-11:

Det är någons barndom som pågår här till sidans topp

Andrev Walden

Den tanken kan vara behändig när du är på väg att förlora perspektiven. Så där som man gör när saker bara pågår. Som flyktingkrisen. Den där vi pratade så mycket om hösten 2015. Den upphörde inte bara för att vi slutade prata om den. Inte kriget heller. Det vet du, men du känner det inte. Inte som du gjorde för fem månader sen.

Det är någons barndom som pågår här.

Enligt en ny rapport från SCPR (Syrian Centre for Policy Research) har 470000 människor dödats och 1,9 miljoner människor skadats i kriget i Syrien. Bakar du ihop de två siffrorna motsvarar det 11,5 procent av landets befolkning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-02-11:

Att stå upp för något man inte står upp för till sidans topp

Dona Hariri

4 september. Jag minns dagen som extra varm. Solen la sig över Stockholm. Ibland tittade jag upp för att njuta av de klarblå molnen. Jag minns att jag log några gånger åt dagen, den glittrade så fint idag.

Så började min telefon att ringa. Mina sociala medier började plinga. Som en blixt i den klarblå himmeln över mig verkade alla plötsligt söka mig. Jag öppnade ett av meddelandena. Jag minns hur en klump satte sig i halsen. Den skulle bli evig. Jag minst att jag ursäktande gick ifrån mötet jag satt i. Gick med snabba steg, ibland småjoggade jag. Jag ville fram. Ville bara vara där.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altid.se 16-02-12:

Kommer Sverige vara det sista landet de är papperslösa i? till sidans topp

Ali Ahmadi

I början på 2014, efter typ 20 år så började jag för första gången känna att nu får jag vara här. Innan dess bodde jag nästan 7 år som papperslös och asylsökande i olika länder i EU och jag har aldrig, aldrig haft mitt eget rum eller lägenhet. Jag har alltid bott med någon. Det var inte alltid dåligt men när man inte har något val så är det svårt att känna sig bekväm.

När jag fick mitt permanenta uppehållstillstånd så tänkte jag, fan, nu ska jag hitta ett boende. Efter det åkte jag till Ikea för första gången för att handla för mig själv. Jag tänkte att nu ska jag bli en "fri" människa. En människa som kan planera för nästa vecka/månad/år. Det är konstigt men jag vågade aldrig planera mer än två dagar framåt i mitt liv innan dess.

Jag fick jobb två veckor efter att jag fick permanent uppehållstillstånd. Nu hade jag råd att köpa min egen dator, ett par högtalare, projektor, vattenpipa och nästan allt jag ville ha.

Men det viktigaste var att jag kunde planera vad jag ville bli i framtiden och att jag nu kunde stå upp för mig själv om någon försökte diskriminera mig. Tidigare var jag rädd för att göra detta då jag var rädd att polis eller Migrationsverket skulle bli inblandade.

Men nu när mina kompisar som är i 18-20-års åldern åter ansöker om asyl så blir jag ledsen. De försöker med allt de kan bevisa att de är duktiga, att de har lärt sig språket, att de är värdefulla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-02-15:

Ett paket med förödande konsekvenser för barn till sidans topp

Philip Jansohn

"Mitt Europa bygger inte murar" , ropade vår statsminister Stefan Löfven kraftfullt ut i sitt tal under Refugees Welcomes manifestation vid Medborgarplatsen i Stockholm den 6:e september 2015. Det var en varm och kärleksfull period med ett stort engagemang och solidaritet i mottagandet av människor på flykt.

(...)

I torsdags kväll stod statsministern i Aktuellt och fick svara på frågor om sin regerings förslag gällande åtgärdspaketet. Med en annan slags kraftfullhet långt bort från den på Medborgarplatsen, uttryckte han att åtgärdspaketet kanske till och med inte räcker till. Ytterligare åtgärder kan tillkomma - till ett åtgärdspaket som redan som det är skulle slå stenhårt mot asylsökande och framförallt mot ensamkommande barn. Människor som migrationsministern Morgan Johansson stressigt rabblade upp om, som siffror, i samma sändning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Feministiskt Perspektiv 16-02-09:

S-kvinnor beredda att strida för rätten till asyl till sidans topp

Begränsningarna av asylrätten som presenterades i slutet av förra året i den blocköverskridande migrationspolitiska överenskommelsen, samt ännu mer restriktiva förslag från regeringen, har ännu varken klubbats i riksdagen eller gått ut på remiss. Fortfarande finns alltså möjlighet att påverka utgången. Vid ett riksdagsseminarium den 21 januari stod det klart att samtliga demokratiska riksdagspartiers kvinnoorganisationer vill motarbeta delar av förslagen. Sholeh Irani har intervjuat Carina Ohlsson, förbundsordförande för S-kvinnor, som tog initiativet till konferensen.

"Flera riksdagspartier, nu senast Moderaterna, vill att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli standard i Sverige. Vi vill betona att det inte är rätt väg att gå. Tvärtom. Det är signalpolitik som kan få negativa konsekvenser för människor på flykt, men också för Sverige". Detta skrev representanter för en rad socialdemokratiska organisationer, bland dem Carina Ohlsson, S-kvinnors förbundsordförande, i ett uttalande den 21 oktober 2015. Uttalandet publicerades i Aftonbladet två dagar innan regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom fram till en migrationsuppgörelse. I uppgörelsen ingick bland annat en lagändring som ska införas under en begränsad tid på tre år, där tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla som huvudregel. Undantagna är ensamkommande barn, barnfamiljer och kvotflyktingar samt försörjningskrav vid anhöriginvandring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro 16-02-12:

Det är flyktingarna som behöver andrum - inte Sverige till sidans topp

Sanna Vestin och Anita D'Orazio

För två månader sedan kom regeringen med ett åtgärdspaket för att minska antalet asylsökande. I dag kan vi se konsekvenserna trots att det mesta i paketet inte är genomfört.

Målet att hejda de flesta flyktingar som var på väg hit har uppnåtts. De som når Sverige under en vecka är nu mindre än en tiondel av antalet i november. Sverige har fått sitt "andrum".

Tyvärr har inte flyktingarna fått andrum. Bombningarna pågår, folkgrupper terroriseras, oppositionella och utsatta grupper förföljs. Människor drivs fortfarande på flykt. De som inte tas emot någonstans blir papperslösa, barnen blir gatubarn.

Regeringen sa att andra länder i Europa skulle ta över. Men EU-länderna har inte levt upp till dessa förhoppningar. Istället tävlar alla länder nu om att vara de mest avskräckande, med de mest förnedrande reglerna.

Det räcker nu. Sverige behöver inte mer andrum på flyktingarnas bekostnad!

Ändå har regeringen gått ut med nya höga siffror - långt över dagens antal - och i går publicerades fler lagförslag för att avskräcka asylsökande. "Vanliga" krigsflyktingar kommer bara att få stanna ett år i taget och får inte ta hit sina barn. Även för andra flyktingar inskränks rätten till familjeåterförening. Tusentals familjer förblir splittrade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-02-12:

UNHCR concerned over increasing restrictive measures till sidans topp

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Melissa Fleming - to whom quoted text may be attributed - at the press briefing, on 12 February 2016, at the Palais des Nations in Geneva.

(...)

More needs to be done to reinforce reception capacities at the points of entry to Europe, to allow for the humane and effective accommodation, assistance, registration and security screening of people arriving every day. This is needed to identify those requiring protection, those who should be relocated to other countries within the EU, and those who do not qualify for refugee protection and for whom effective and dignified return mechanisms have to be put in place.

Regrettably, the first six weeks of 2016 have also seen multiple developments in Europe suggesting that some countries are prioritizing keeping refugees and migrants out over finding realistic solutions. Since the start of 2016 border control measures have been tightened in many European States. Despite repeated calls by UNHCR to expand legal pathways to allow refugees and asylum seekers to access asylum, many European Member States are in fact reducing the legal avenues available.

On the legal front, restrictive measures on family reunification were imposed in January in Denmark, with refugees now only able to apply for their family to join them after three years, instead of one. Other countries are contemplating similar or even more restrictive legislation at a time where European countries need to improve the legal and secured ways to access family reunion and thus combat smuggling.

Recent successive announcements of national measures aiming at trying to appear more unattractive than the neighboring country only underlines the dire need for an effective comprehensive European response, the problems cannot simply be shifted from one country to another. A race to the bottom helps no-one.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-16:

Moderaterna vill skärpa straff för människosmuggling till sidans topp

Moderaterna vill skärpa minimistraffet för människosmuggling, från sex månader till två år.

Poängen med en strängare straffskala är att det blir lagligt möjligt att bedriva signalspaning mot misstänkta människosmugglare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNICEF 16-02-08:

UNICEFs krav till regeringen angående barns rättigheter i mottagandeprocessen till sidans topp

Det behövs en nationell handlingsplan för att säkerställa att asylsökande barn får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i mottagarprocessen. Det menar UNICEF Sverige som i ett brev till regeringen lagt fram tio punkter som bör ingå i en sådan plan.

Nästan dagligen slås vi av nya larm från myndigheter och kommuner kring hur mottagandet av de nyanlända barn som kommer till Sverige brister. Socialtjänsten slår larm om att de inte kan sköta sitt arbete och leva upp till sina förpliktelser. Många kommuner anmäler sig själva enligt Lex Sarah.

Barnombudsmannen slår också larm om barn som far illa på ankomstboenden.

Alla barn har rätt till en rättssäker prövning och ett värdigt mottagande.

UNICEF Sverige har förståelse för att mottagningssystemet inte fungerat på bästa sätt under hösten då ett stort antal asylsökande barn anlände till Sverige. Det är dock viktigt att slå fast att barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i Sverige. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är till för att värna barns rättigheter och gäller alla barn som vistas i Sverige. Bestämmelserna i konventionen kan vara ett bra verktyg för hur man ska arbeta med barn i mottagandeprocessen och bör användas mer.

Nationell handlingsplan

UNICEF ser att situationen är så allvarlig att regeringen måste ta ett helhetsansvar och ta fram en nationell handlingsplan för att säkerställa att barn inte faller mellan stolarna och blir ingens ansvar. Vi har skrivit ett brev där vi lägger fram tio punkter som vi anser bör ingå i en nationell handlingsplan för att säkerställa att barns grundläggande rättigheter inte åsidosätts. Punkterna ska inte tolkas som en uttömmande lista utan är exempel nära kopplat till de diskussioner och förslag som under den senaste tiden uppmärksammats.

UNICEFs tio punkter:

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Läs eller hämta brevet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-11:

Interpellation: Barnäktenskap och familjeplaceringar till sidans topp

Interpellation 2015/16:323 av Christina Örnebjär (L)

Kommuners socialtjänst bidrar till att legitimera barnäktenskap vilket avslöjats av Ekot i veckan. Asylsökande minderåriga barn, framför allt flickor, placeras i samma bostad som den person de påstås vara gift med. Myndigheternas agerande sänder därmed indirekt signaler till flickorna att äktenskapet är giltigt. Detta är oacceptabelt. Asylsökande barn ska gå i skola och få det stöd och skydd de behöver, inte hamna i äktenskapsliknande förhållanden. Barnäktenskap är förbjudet och skyddet ska gälla alla barn, även dessa flickor. Med anledning av detta vill Liberalerna se en haverikommission som granskar agerandet hos berörda till exempel socialtjänsten, men även myndigheter som Socialstyrelsen och Migrationsverket kan behöva ingå i granskningen. Kommissionen ska synliggöra brister och klargöra orsakerna till att det förekommit att svenska myndigheter bidragit till att upprätthålla barnäktenskap.

En annan viktig aspekt avseende ensamkommande barn och deras boenden handlar om att många ensamkommande barn och unga placeras hos anhöriga eller någon annan person som uppges ha koppling till barnet. Dessvärre fungerar kontrollen av dessa hem där ensamkommande barn placeras inte tillräckligt väl. Från Liberalernas sida vill vi att socialtjänsten ska göra en noggrann skyddsbedömning av alla ensamkommande barn som ska placeras hos anhöriga. Det är särskilt viktigt att flickor inte placeras hos personer som uppges som anhöriga utan att en förhandsbedömning görs av flickans situation i förhållande till de vuxna. Samhället måste också återkommande följa upp situationen för dessa barn, allt för att motverka olika former av utnyttjande och missförhållanden.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Åsa Regnér (S) (Extern länk)

Åsa Regnér (S) i Svenska Dagbladet debatt 16-02-10: Barns rättigheter ska sättas främst (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-10:

Svar på skriftlig fråga: Socialtjänstens utsatta situation till sidans topp

Fråga 2015/16:726 av Cecilia Widegren (M)

Med anledning av det stora tryck som socialtjänsten på många håll i landet är utsatt för, är det angeläget att regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér tydligt redogör för vilka konkreta åtgärder som regeringen planerar att genomföra nu för att lösa den allvarliga situationen. Det räcker inte att följa utvecklingen och konstatera att läget är allvarligt. Socialtjänsten upplevde en utsatt situation redan innan folkvandringar i Europa, vilket skapat ett extra ordinärt tryck i Sverige under hösten.

Situationen är för närvarande oacceptabel. Ett konkret exempel är ett hem för vård eller boende, HVB, i Emmaboda. Det rapporteras om ett våldsamt upplopp på detta HVB-hem under onsdagskvällen den 27 januari. Det ska, enligt uppgifter, bo uppemot 30 människor där. Personalen kände sig hotad och tvingad att låsa in sig i väntan på hjälp från polisen. Nu är 19 personer misstänkta för våldsamt upplopp.

I SVT:s Agenda i söndags den 24 januari redogör statsrådet Regnér för sin syn på socialtjänsten: "Läget är akut. Vi har jobbat med det här under hela 2015, särskilt under hösten så har vi varje torsdag fattat beslut för att förstärka på olika vis. [...] vi har tagit en rad beslut för att försöka följa situationen."

(...)

Hela frågan (Extern länk)

Svar av Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-12:

Interpellationsdebatt: Samhällets krisberedskap i migrationsfrågan till sidans topp

Interpellation 2015/16:327 av Allan Widman (L)

Under sensommar och tidig höst 2015 ökade strömmen av asylsökande till Sverige närmast lavinartat. Vid mitten av hösten tillkom runt 10 000 nya sökande per vecka. Därtill kom många andra som avstod från att söka asyl.

Efter att först tillfällig inre gränskontroll infördes den 12 november 2015 och sedan så kallade identitetskontroller från den 4 januari 2016 minskade antalet asylsökande med uppemot 90 procent. Huruvida minskningen är tillfällig eller inte kan måhända ännu inte bedömas.

Den stora migrationen till Sverige kom tidigt att benämnas som en nationell kris. Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap (MSB) har sedan mitten av oktober 2015 veckovis upprättat och förmedlat en lägesbild över situationen. Krisen ledde till att såväl statliga som kommunala myndigheter utsattes för stora påfrestningar. Det handlade dels om att vissa ordinarie arbetsuppgifter fick läggas åt sidan och dels om att med personal och andra resurser stötta Migrationsverket.

När Sverige tidigare drabbats av större kriser har sittande regeringar noga analyserat både händelseförlopp och de åtgärder som vidtagits av såväl politik som förvaltning. Efter tsunamin på annandagen 2004 tillsattes en katastrofkommission med oberoende experter. Även Estonias förlisning 1994 blev föremål för ett antal offentliga utredningar. Och även mindre allvarliga kriser, som skogsbranden i Västmanland 2014, utreddes grundligt. Det råder knappast tvivel om att svensk krisberedskap stärkts därav.

Det som skiljer migrationskrisen från flera andra stora kriser i modern tid är det utdragna händelseförloppet. Sex månader efter att migrationskrisen startade kan den ännu inte anses vara över. Detta förhållande gör det än mer angeläget att den, så snart ett tillräckligt perspektiv föreligger, blir föremål för en grundlig analys, där såväl regeringens som myndigheternas agerande granskas.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 16-02-12: Interpellation av Roger Haddad (L): Polisens resurser och beredskap (Extern länk)

Riksdagsdebatten om polisens resurser med svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

Riksdagens frågestund 16-02-11: Markus wiechel (SD) frågar Åsa Romson om antalet asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-11:

Interpellation: Våld och trakasserier på asylboenden till sidans topp

Interpellation 2015/16:331 av Désirée Pethrus (KD)

Under hösten 2015 har Sveriges asylmottagningssystem utsatts för stora påfrestningar. I synnerhet uppgiften att inkvartera människor i väntan på asylbesked har varit förenad med stora svårigheter. Situationen har förvärrats av att upphandlingar behövt göras om för att anläggningar inte mött kraven som föreligger. I december blev det klart att standardkraven för asylboenden sänks i syfte att kunna bereda fler plats.

I december ställde jag en skriftlig fråga, 2015/16:404, till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson där jag uppmärksammade den växande situation med oroligheter och motsättningar som ett utbrett problem på asylboenden. Framför allt framträder rapporter om kristna som utifrån kristofobiska motiv utstår trakasserier, hot och våld. Särskilt utsatta är konvertiter som övergått från islam till kristen tro. Det är en specifik problematik men handlar om en grundläggande mänsklig rättighet som kränks. I ministerns svar på frågan avstår ministern från att benämna den särskilda utsatthet som kristna asylsökande lider i dessa fall, trots att jag särskilt pekade på denna faktor i min fråga. Problemet är särskilt graverande med tanke på att det i flera av fallen handlar om kristna som flytt undan förföljelse på grund av religiös övertygelse. Och vad avser kristna från Irak så talas det nu från FN i termer av ett pågående folkmord mot etniska och religiösa minoriteter. I Irak har på några år den kristna gruppen minskat från ca 1 300 000 till i dag 250 000 varav merparten finns i irakiska Kurdistan där de fått skydd. Andra har sökt asyl i Sverige just på grund av den livsfara de hamnat i efter att ha konverterat till kristendomen. Den som sökt en fristad i Sverige riskerar alltså återigen förföljelse, vilket naturligtvis är oacceptabelt.

Genom de kontakter jag har i det civila samhället, men också genom egna möten med asylsökande, får jag ta del av hur samma förföljelse som nu utplånar den 1 700 år gamla kristna närvaron i Irak fortsätter i Sverige.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-15:

Ekonomer vill ha låglönejobb till sidans topp

Nu ger sig fler ekonomer in i debatten om låglönejobb. Ett nyinstiftat arbetsmarknadsråd uppmanar fack och arbetsgivare att förhandla fram vad de kallar ingångsjobb med väsentligt lägre löner än dagens lägstalöner.

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, är Arbetsmarknadsekonomiska rådets ordförande.

- De här jobben skulle kunna komma i fråga för alla nyinträdande på arbetsmarknaden som inte lyckas få något annat jobb. Det är inte avsett enbart för invandrare utan skulle också kunna gälla ungdomar, säger han.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet är finansierat av arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv. I en rapport som publiceras i dag hävdar rådet att utbildningssatsningar, anställningsstöd och rut-jobb inte räcker för att lågutbildade och nyanlända ska få arbete.

- Det kommer inte, enligt vår mening, att gå att klara sysselsättningsproblemen utan att acceptera större lönespridning. Det innebär att de höga svenska minimilönerna måste sänkas, säger Lars Calmfors.

Ekonomernas föreslår att arbetsmarknadens parter förhandlar fram så kallade ingångsjobb med lägre löner. En person ska kunna ha ett ingångsjobb i högst tre år, samtidigt ska staten slopa arbetsgivaravgiften och bidra med ett extra jobbskatteavdrag så att ingångsjobbaren kan försörja sig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 16-02-16: "Är låglönejobb bra?" (Extern länk)

Karin Pettersson i Aftonbladet 16-02-16: Nästa gång är det din lön de sänker (Extern länk)

Östersunds-Posten 16-02-15: Centern: Vi är beredda lagstifta om lägre ingångslöner för nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Motargument debatt 16-02-11:

Myten om det skäggiga barnet till sidans topp

Julius Sääf

De senaste årens framväxt av "alternativa nyhetskanaler" och folk som bara följer dessa och misstror allt annat, har gjort att jag bara väntat på att någon jag känner skulle drabbas. Visst förstår man ändå hur principen går till, man klipper lite där, undanhåller lite där och bygger något utifrån vissa saker som faktiskt har hänt. Summan blir sedan en sanning i propagandasyfte för att uppnå en viss sak, implementera en särskild åsikt i folks medvetande.

Men - det är först nu när jag får följa det med full insyn som jag fullt ut kan granska och redogöra, och faktiskt kan se hur turerna går. Kanske hade jag tänkt mig att det skulle drabba någon jag kände i min barndom, någon sedan länge "godkänd svensk" - för det är så det funkar, även om just du godkänt någon, så vet inte andra om ditt godkännande. Kanske ett foto av Georgios på tunnelbanan skulle förväxlas med nån terrorist, eller vad vet jag?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Metro 16-02-10: Det här är Bashar al-Assads döde bror och inte en flykting i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-10:

Fridolin: Inga fler åtgärder för att minska flyktingströmmen till sidans topp

Regeringen kommer inte att presentera fler förslag med syftet att försvåra för asylsökande att komma till Sverige. Det säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin. Andra ministrar i regeringen har öppnat för att vidta fler åtgärder än de redan införda id-kraven om antalet asylsökande till Sverige inte minskar.

Enligt Gustav Fridolin kommer det inte att handla om några åtgärder som minskar möjligheten att söka asyl i Sverige.

- Regeringen har varit väldigt tydlig med att regeringen försvarar asylrätten. Vi kommer inte att göra åtgärder som exempelvis Sverigedemokraterna och Moderaterna har föreslagit som riskerar att kränka asylrätten.

Samtidigt säger ju både justitieminister Morgan Johansson och finansminister Magdalena Andersson att regeringen kommer att komma med förslag på fler åtgärder om det kommer fler än 70 000.

- Det är självklart att det behövs väldigt kraftfulla åtgärder för att säkerställa att de människor som kommer till Sverige också får möjlighet att bygga sig ett liv här. Samtidigt behövs det ett väldigt aktivt arbete för att säkerställa att EUs medlemsländer är med och tar ansvar. Det är aktiva åtgärder.

Uppfattar du dina regeringsvänner, Magdalena Andersson och Morgan Johansson som att det är det de pratar om?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-02-11: Magda Rasmusson: "Öppna gränserna före valet 2018" (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-02-11: Unga ställer krav på MP-ledningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

ICJ-Sweden 2016:

17 februari, Stockholm: Samtal angående utvecklingen på asylrättens område till sidans topp

Med anledning av regeringens förslag på förändringar i de svenska asylreglerna samt ID-kontroller av resande mellan Danmark och Sverige inbjuder vi till panelsamtal. Regeringen har aviserat att lagstiftningen tillfälligt ska anpassas till minimikrav enligt internationella konventioner och enligt EU-rätten. Hur kommer de nya asylreglerna se ut och hur kommer förändringarna påverka enskilda samt asylrätten genrellt?

Samtalet inleds med att statssekreterare Lars Westbratt redogör för lagändringarna. Därefter påbörjas en efterföljande diskussion kring ändringarna av advokaterna Per Stadig och Ignacio Vita som båda är verksamma inom asylrätt.

Antalet platser är begränsat så anmäl er närvaro till kansliet på secretariat@icj-sweden.org.

Gratis för medlemmar, 50 kr för icke-medlemmar.

Välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-11:

Barnbok ska berätta om flyktingkrisen till sidans topp

Med boken "Flykten" ska föräldrar få hjälp att prata med sina små barn om flyktingsituationen.

- Det är viktigt att inte lägga orden i munnen på barnen utan prata utifrån deras egna referensramar, säger illustratören Johanna Sandberg.

Många är nog de föräldrar som det senaste året har brottats med hur man ska prata med sina barn om flyktingsituationen.

Det vill författaren Torsten Larsson och illustratören Johanna Sandberg råda bot på med sin nya bok, "Flykten".

- Det var en kväll när jag hade gått och lagt mig som jag plötsligt fick idén och såg hela bildserien framför mig. Det var nästan så att jag ville gå upp igen och börja måla direkt, säger Johanna Sandberg.

"En viktig bok att skriva"

Det gjorde hon inte. Men hon började måla, och när hon var klar med bilderna kontaktade hon Torsten Larsson och bad honom att skriva bokens text. Ett något bakvänt arbetssätt för många författare - men Torsten nappade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 16-02-15:

Ai Weiweis flytvästprotest i Berlin till sidans topp

Ai Weiwei har gjort flera konstinstallationer som handlar om flyktingsituationen på Medelhavet den senaste tiden. Nu har han klätt in pelarna på Berlins konserthus med 14.000 flytvästar från flyktingar som anlänt på den grekiska ön Lesbos.

Den kinesiska konstnären Ai Weiwei har besökt Lesbos många gånger det senaste året och har även skaffat en ateljé på ön.

I flera verk har han berört flyktingkatastrofen på Medelhavet och de hundratusentals människor som försöker ta sig till Europa i odugliga båtar.

Dåliga flytvästar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.