ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 30 januari 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 16-01-30:

Missa inte de två föregående utgåvorna av Asylnytt! till sidans topp

Asylnytt 19 januari:

+ Allt brutalare bemötande vid gränserna till Grekland och Östeuropa

+ Färre ensamkommande barn efter införandet av id-kontroller

+ Grannar, idrottsklubbar och frivilliga lärare engagerade för flyktingar

+ EU: Stödet till Turkiet dröjer - men nu kommer super-Frontex

Asylnytt 25 januari:

+ UNHCR och barnombud larmar om risker för kvinnor och barn på flykt

+ Tonåringar från lägret i Calais får komma till sina familjer i Storbritannien

+ Strid i Norge kring snabbutvisningar av alla som rest genom Ryssland

+ EU sätter stopp för flyktingar som främsta mål - Grekland kan isoleras

Observera att alla äldre klipp och länkar även återfinns i arkivet, under respektive ämne!

Asylnytt 16-01-19 (Extern länk)

Asylnytt 16-01-25 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

TT / SvT Skåne 15-01-27:

Regeringen öppnar för kompensation för id-kontrollerna till sidans topp

Infrastrukturminister Anna Johansson kan tänka sig en kompensation för de ökade kostnader som ID-kontrollerna medför.

Öresundsregionens utsatthet i flyktingkrisens spår ska kompenseras av regeringen.

- Vi känner stark sympati med den besvärliga situation som Malmö och Skåne befinner sig i, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) på onsdagen till TT.

De ökade kostnader som ID-kontrollerna medfört, bland annat för Skånetrafiken samt för andra negativa effekter för pendlare och skånskt näringsliv, ska kompenseras. Det öppnade infrastrukturminister Anna Johansson för, när hon besökte Malmö på onsdagen.

Tuff skånsk höst

Efter en höst där tusentals asylsökande i veckan satte extra stor press på städer som Malmö och Trelleborg - orter "nära kontinenten", som varit första anhalten i Sverige för flyktingar som kommit med framförallt färjor från Tyskland och tåg via Danmark.

Därefter den senaste tiden gränskontroller och id-kontroller som har försvårat vardagen för många pendlare. "Öresundsregionen skadas" har varit ett högljutt budskap från flera håll.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-01-28:

Lagliga vägar för att söka asyl i EU till sidans topp

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 januari, gett en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU.

Utredaren ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. En sådan laglig väg kan exempelvis skapas genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Om det bedöms lämpligt ska utredaren föreslå hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas med utgångspunkt i EU-rätten och övriga internationella åtaganden. Uppdraget innefattar även att bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle kunna medföra för såväl svenska myndigheter som för enskilda. Utredaren ska dessutom analysera om antalet asylsökande kan påverkas av sådana förslag.

Maria Ferm (MP) tilldelas uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Hämta kommittédirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-01-27:

Akut med utredning kring lagliga flyktvägar till sidans topp

Utredningen är ett tydligt svar på den opinion som Rädda Barnen har drivit under 2015 och fortsätter att driva tills lagliga vägar är en verklighet. På uppropet återfinns över 138 000 namnunderskrifter som alla har spelat en stor roll i att övertyga regeringen om att en utredning kring säkra och lagliga flyktvägar behövs. Utgångspunkten måste vara att vi ökar förutsägbarheten och tryggheten kring flyktingmigration. Genom att erbjuda säkra alternativ kan vi bekämpa flyktingsmuggling, minska risken för att barn far illa och värna asylrätten.

- Vi välkomnar utredningen men vill understryka att läget är fortsatt akut. Bara under januari har ett trettiotal barn dött på medelhavet. Det är därför viktigt att utredningen går snabbare än två år och att regeringen inte drar det i långbänk, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige.

Höstens flyktingmottagande har visat tydliga brister i den svenska förmågan att svara på en humanitär situation. Rädda Barnen har tidigare konstaterat att det, trots att många medarbetare i stat och kommuner jobbat extremt hårt, ändå funnits stora svagheter och att samhället borde kunnat vara bättre förberett.

- Vi är fortsatt starkt kritiska till regeringens förslag till införande av tillfälliga uppehållstillstånd, vi tänker kämpa emot sådana idéer fram till beslut i riksdagen. Det cyniska spel man har spelat med barn som levande pjäser är inte värdigt ett land som Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

Ett första steg är att sträva efter bättre ordning och struktur kring människor på flykt och göra det utan att med signalpolitik eller inskränkningar av asylrätten tvinga människor ut i ett ingenmansland.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-01-29:

Ny modell ska fördela ensamkommande barn och unga rättvist mellan kommuner till sidans topp

Ensamkommande barn fördelas inte rättvist mellan kommunerna, mottagandet är oförutsägbart och förutsättningarna att planera kan förbättras. Regeringen ger därför Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga. Modellen ska vara i kraft den 1 april 2016.

Att anvisa ensamkommande barn är Migrationsverket uppgift och ansvar. Hur anvisningen går till är inte reglerat i lag eller förordning och den nuvarande modellen är både komplicerad och oförutsägbar. Det bidrar till att kommunerna får svårt att uppskatta hur många barn som förväntas komma, och vissa kommuner har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar.

Regeringen vill att den nya anvisningsmodellen ska bygga på en fastställd andel som baseras på kommunens storlek, förutsättningar och tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Det skapar bättre förutsättningar än dagens modell som i stället bygger på en kombination av fördelningstal på länsnivå, frivilliga överenskommelser med kommunerna samt en lagstadgad möjlighet för Migrationsverket att anvisa fler barn än vad kommunerna tecknat överenskommelser om.

- Den nya modellen skapar en jämnare och mer förutsägbar fördelning mellan kommunernas mottagande av ensamkommande barn, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Regeringen prioriterar denna fråga och begär därför att en ny fungerande modell ska vara i kraft redan den 1 april i år, fortsätter Morgan Johansson.

Ett enkelt, tydligt och rättvist system för anvisning av ensamkommande barn ger kommunerna bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, vilket i sin tur gagnar barnets bästa. Det kan även bidra till en ökad acceptans för mottagandet av ensamkommande barn i kommunerna.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Kommunalråd i Söderhamn i Aftonbladet 16-01-26: Vi kan inte ta ansvar för alla flyktingbarn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-27:

Riksdagsbeslut: Kommuner kan tvingas ta emot nyanlända till sidans topp

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande gör att Sverige befinner sig i ett exceptionellt läge. Regeringen anser att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet, och föreslår därför en ny lag som ska kunna tvinga en kommun att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.

Förslaget innebär att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Hur många beror på kommunens storlek och arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där. Ett beslut om anvisning ska inte gå att överklaga.

Den nya lagen påverkar kommunernas handlingsutrymme. Men regeringen bedömer att det allmännas intresse i att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden väger över att den kommunala självstyrelsen inskränks.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar gälla den 1 mars 2016.

Betänkandet (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Omröstningar och beslut (Extern länk)

TT / Hallands Nyheter 16-01-26: Rustar för att klara fler (Extern länk)

Hallands Nyheter 16-01-26: "Civilsamhällets hjälp behövs" (Extern länk)

SvT Skåne 16-01-27: Flyktingströmmen ett uppvaknande för många kommuner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-26:

Svårt få bankkonto för asylsökande till sidans topp

Asylsökandes problem med att få bankkonton är ett hinder för deras integration, anser regeringen.

Därför träffar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i dag företrädare för banker, Finansinspektionen och Migrationsverket för att diskutera en lösning.

Varje hinder på vägen mot ett arbete är ett hinder som måste tas ned, säger Bolund.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01- 26:

Danmark/ Omstridd asyllag antagen i Danmark till sidans topp

Det världskända "smyckeförslaget" klubbades av danska folketinget i dag. Men regeringens väg för att ge polisen möjlighet att konfiskera asylsökandes värdesaker har stött på flera hinder.

Statsministern har kallat förslaget för "det mest missförstådda lagförslaget i Danmarks historia". Men i dag röstade politikerna i folketinget igenom de kontroversiella åtstramningarna i landets asylpolitik.

För stunden är åtstramningarna i "lag 87" tillräckliga, tycker statsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Finns det plats att strama åt mer? Det kan jag inte se framför mig just nu. Nu ska vi anta dessa regler, som ska se till att Danmark inte framstår som onödigt attraktivt, sade statsministern före omröstningen enligt Ritzau.

Därmed avvisar han indirekt Dansk Folkepartis önskan: Att strama åt asylpolitiken ytterligare.

Skärpta krav

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-01-29:

Tyskland/ Nu skärper Tyskland asylreglerna till sidans topp

Tysklands regering har kommit överens om att skärpa asylreglerna för att minska antalet asylsökande.

Åtgärderna innebär bland annat ett tvåårigt stopp för anhöriginvandring för asylsökande som beviljats begränsat skydd som flykting, säger vice förbundskansler Sigmar Gabriel, partiledare för socialdemokratiska SPD.

Det ska även gå fortare att utvisa asylsökande som har fått avslag.

Tyskland kommer att lista Algeriet, Marocko och Tunisien som så kallade "säkra ursprungsländer" för att göra det lättare att lämna avslag till asylsökande från de länderna, rapporterar AFP.

Merkel hårt pressad

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-01-29: Tyskland skärper reglerna för anhöriginvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Dagens Nyheter 16-01-29:

Från Afghanistan/ "Iran tvångsrekryterar afghanska barn till krig mot IS" till sidans topp

Tusentals papperslösa afghaner i Iran rekryteras till kriget mot IS, skriver Human Rights Watch i en ny rapport. De används mer eller mindre som kanonmat, enligt vittnesuppgifter. En del tvångsrekryteras, och det finns uppgifter om att barn så unga som 12 år deltar i strider.

I Iran finns det uppskattningsvis 3 miljoner afghaner, men bara knappt en miljon av dessa har formell flyktingstatus. De övriga är papperslösa eller har tillfälliga visum, vilket enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW, gör dem sårbara för påtryckningar från militären, som rekryterar afghaner till kriget mot IS.

HRW har intervjuat ett 30-tal afghaner som vittnar om att de värvats till kriget, och flera av dem uppger att de inte haft något val.

En 17-åring uppger till exempel att iranska säkerhetsstyrkor grep honom 2015 honom och skickade honom till Syrien.

- De gav oss inget val. De tvingade oss till stridsträning och att kriga, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

UNHCR 16-01-28:

E-Platform and Information Campaign: Telling the Real Story till sidans topp

UNHCR is launching today a new and innovative information platform reaching out to Eritreans and Somalis who are considering taking the perilous journey across the Mediterranean into Europe. Telling the Real Story (http://www.tellingtherealstory.org/) is a collection of testimonies by persons who have made this voyage. This community-based information project is aimed at helping Eritreans and Somalis to take an informed decision about traveling to Europe and countering the narrative of smugglers and traffickers.

Smugglers and traffickers are currently the main source of information. For obvious reasons, they play down the full extent of dangers such as accidents, diseases, torture, SGVB, trauma, extortion of large sums of money (from the entire family) and raise unrealistic expectations about asylum and life in Europe. Furthermore, those who have made the journey to Europe do not fully reflect their experiences when they report back home. Telling the Real story has been set up to counterbalance this biased information.

There are a number of triggers for primary and secondary movements: many are fleeing persecution, war, and conflict, while others are escaping from poverty or the lack of livelihood opportunities. They are lured by the false promises of smugglers or simply following the example of peers.

The right to seek asylum is a basic human right. No one who is in need of protection must be dissuaded from doing so. But the decision to embark on the long and dangerous journey to Europe should be based on comprehensive information that is truthful and trustworthy.

(...)

Telling the Real Story (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 16-01-26:

Grekland/ Trodde du döden på havet var över? Tvärtom. till sidans topp

hmad såg en sexårig flicka dö i sina armar. Ingen lyssnade när de slog larm. Folk dör fortfarande medan de försöker fly, till och med i högre takt än förra året.

Klockan 23.45 den 4 januari 2016 sjunker ännu en båt på väg till ön Lesbos. Nästan alla drunknar. Ahmad, 29 år från Syrien, simmade under 12 timmar i den svåra sjön innan han steg i land. Här är berättelsen om natten då ingen svarade på deras rop på hjälp och om hur Ahmad sedan behandlades av turkiska myndigheter.

Efter 12 timmar i det januarikalla havet stapplar Ahmad i land på stranden Altinova i Turkiet. Så fort hans såriga fötter når land faller han ihop. Han möts av sjukvårdspersonal som sveper om honom en filt. Ögonblicket fångas av en arabisk tv-kanal.

Det här är den första hjälp Ahmad eller någon annan av de 52 personerna på båten som skulle ta dem till Mytilini på Lesbos får. Fastän de från båten i dödspanik ropat på hjälp, ringt alla myndigheter och kontakter de känner till.

Men ingen kom. Inte på grekiskt vatten och inte på turkiskt vatten.

Bredvid Ahmad på stranden som befolkas av välbärgade turister på sommarhalvåret, spolas de andra passagerarna upp medan solen stiger på himlen. Barn, bebisar, mammor och pappor, för alltid förstelnade av skräck. Den lilla flickan, som Ahmad höll tills hon inte kunde kämpa längre, hon ligger där i sin rosa jacka.

De enda överlevande från båten den 4 januari är 12 män som reste ensamma eller med en vän eller släkting.

När Ahmad förs in i ambulansen tror han att han är räddad, i säkerhet.

Men han har fel. Den skräckfyllda historien är långt ifrån över för honom och de andra överlevande. Den pågår fortfarande, någonstans i Turkiet.

Resan börjar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

KiT 16-01-27: 7 hinder syriska flyktingar måste ta sig förbi för att (kanske) få asyl i Sverige. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-26:

Makedonien/ Flyktingar fast vid Makedoniens gräns till sidans topp

Flera länder täpper nu till sina gränser. Gränsen mellan Grekland och Makedonien är nu stängd för många flyktingar, det är endast irakier, syrier och afghaner som släpps igenom medan övriga avvisas vid kontrollerna.

Wasim från Pakistan är en av de tusentals flyktingar i Grekland just nu som inte kommer igenom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Apokoronas News 16-01-21: FYROM closes border with Greece: Hundreds of refugees left stranded in freezing conditions (Extern länk)

Amnesty International 16-01-26: Greek authorities restricting shelter access at the border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-27:

Finland/ Flyktingar tar vägen via finsk-ryska gränsen till sidans topp

Allt fler nordiska länder har infört id-kontroller på färjor och tåg till Norden. Den finsk-ryska gränsen är ytterligare ett sätt för flyktingar att ta sig hit.

En stängning av finska gränsen mot Ryssland går inte att utesluta.

Finska radio- och tv-bolaget YLE:s reporter, Antti Kuronen, är på plats i det lilla samhället Kandalaksja i Ryssland. Där väntar människor, ofta i svår kyla, på att få ta sig till gränsen och söka asyl.

Mitt ute i ingenstans, tjugo mil från den finsk-ryska gränsen väntar några hundra flyktingar på lov att få resa till den finska gränsen, berättar YLE:s utrikesreporter Antti Kuronen.

- Här finns människor från många olika länder, Kongo, Kamerun, Syrien, Irak men också Afghanistan, säger Antti Kuronen på telefon från det lilla samhället Kandalaksja söder om Murmansk.

Sedan flera nordiska länder gjort det svårare att ta sig fram till gränsen för att söka asyl, har en del nu börjat bege sig till Ryssland i stället.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-01-29: Finland och Ryssland förhandlar om flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Skåne 16-01-28:

Sjuka flyktingar hindrades hämta medicin till sidans topp

Flyktingar på Malmömässan fick antibiotika och annan receptbelagd medicin utskriven av läkare men kunde inte hämta ut medicinen. Stängsel hindrade dem från att gå till apoteket några hundra meter bort.

Migrationsverket gav tillfälligt tak över huvudet åt cirka 12 000 flyktingar mellan 15 november och 11 december 2015.

- Det var folk överallt. Barnen grät, föräldrar och medarbetare var förvirrade, säger "Kim", anställd på Migrationsverket.

När trycket var som störst vistades tusen flyktingar i lokalen samtidigt.

Dagtid fanns det två sjuksköterskor där, en från Flyktinghälsan och en från en vårdcentral, för att göra medicinska bedömningar och dela ut huvudvärkstabletter.

- Köerna för att få sjuksystrar att titta på dem var så lång att de fick vänta i flera dagar. Kvinnor svimmade i matkön framför sina barn. Det fanns också barn som svimmade och ingen läkare var på plats, säger "Anna", som också arbetade inne på Malmömässan.

Nekades medicin

En del av flyktingarna skickades till läkare på vårdcentral med taxi men fick åka direkt tillbaka till Malmömässan efter läkarbesöket utan att passera ett apotek.

- Folk fick ju recept men dilemmat var att vem skulle lösa ut recepten. Flyktingarna fick inte gå och lösa ut dem, säger "Kim".

Malmömässan var omgärdad av ett högt stängsel och flyktingarna fick inte lämna området, inte ens för att gå till apoteket några hundra meter bort.

Enligt Flyktinghälsan i Malmö handlade det oftast om antibiotika och hostmediciner.

- Vi påtalade rätt så tidigt vikten av att man hittade ett sätt att lösa det, säger Rebecka Berglund, sjuksköterska på Flyktinghälsan.

Det dröjde till 4 december innan Migrationsverket ordnade en överenskommelse med apoteketet i närheten som då började leverera mediciner till Malmömässan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 16-01-28:

Därför hungerstrejkar gravida Amina, 18 till sidans topp

18-åriga Amina Juma är gravid. Ändå hungerstrejkar hon tillsammans med ett 40-tal andra syrier på flyktingförläggningen i Nyhyttan.

- Jag dricker bara vatten, säger hon.

Hungerstrejken har pågått sedan i måndags. För några börjar situationen bli svår. Amina Juma väntar barn. Hon vet att det inte är bra att äta inte äta, ändå gör hon det.

- Jag vill inte vara här, säger hon tyst. Jag vill inte föda ett barn här på förläggningen. Jag vill bo någon annanstans, i ett eget hem.

På asylboendet i Nyhyttan bor cirka 100 personer. Det är långt ifrån alla som hungerstrejkar. När vi är där går flera andra förbi upp mot matsalen. Men runt 40 personer väljer att fortsätta hungerstrejka. Några kanske avstår att äta bara på grund av grupptrycket, andra är övertygade om att det behövs. Det här, menar de, är deras sätt att protestera. Framför allt är man upprörd över de långa handläggningstiderna. Flera berättar att de trodde att de kanske skulle behöva vänta två, tre månader, max ett halvår. Inte två år, som det verkar nu.

- Två år är väldigt lång tid att bo så här, utan att få jobba eller studera. Jag vill läsa till läkare, säger Aminas bror, Zakarya Juma Dawd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-01-28: Asylsökande kan få vänta två år på besked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Landsbygdsnätverket 16-01-27:

Stort engagemang för asylsökande på landsbygden till sidans topp

Den integrationsenkät som genomfördes av Landsbygdsnätverket under hösten 2015 visar på ett stort engagemang för att ta emot asylsökande och nyanlända på landsbygden i Sverige. Drygt 90 projekt redovisas där grupper lokalt arbetar med lösningar kring exempelvis boende, praktikplatser, fotboll, språkundervisning och hjälp att etablera sig i det svenska samhället.

- Många hör av sig för att få ta del av materialet, säger Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, och vi står på tårna och är beredda att stötta dem som vill engagera sig för att komma igång med liknande aktiviteter.

- Vi ser av svaren att alla de delar som är viktiga för att integration ska fungera bra finns med bland satsningarna som just praktik, bostäder, jobb och sociala aktiviteter.

Många svar från olika län

Flest svar kom in från Västernorrlands och Västra Götalands län, tätt följt av Skånes och Jämtlands län. Där, som på de flesta andra ställen, handlar satsningarna om att lära känna lokalbefolkningen, ge hjälp med svenskundervisning, praktikplatser, utbildning, jobb och kontakter med myndigheter. Det kan också handla om att hjälpa till med skjuts, hitta bostäder och olika idrottsaktiviteter.

- Det finns massor av aktiviteter ute i landet och det har man velat berätta för oss, säger Per Hasselberg, vilket vi är tacksamma för. Nu finns allt samlat på Landsbygdsnätverkets hemsida så att alla kan ta del av resultatet.

Ta del av resultatet

Svaren ska fungera som underlag för erfarenhetsutbyte och inspiration för alla som är engagerade. De kommer också att ligga till grund för att mer träffsäkra aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess medlemsorganisationer ska genomföra till stöd för asylsökande och andra nyanlända på landsbygden, inom exempelvis landsbygdsprogrammet.

Mer om enkätsvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-01-26:

Körsång med extra allt till sidans topp

Fredsvisan "I natt jag drömde" blir så mycket starkare när den framförs av en kör med asylsökande. Det menar Ida Rosén Hamrå, körledare på Göteborgsoperan. Runt om i landet, bland annat i Borlänge och Östersund driver kulturarbetare olika integrationsprojekt. Och fler är på gång.

Göteborgsoperan satsar mer på uppgiften än de flesta andra institutioner. Med erfarenheterna från fjolårets kör i ryggen söker operan medlemmar till sin andra internationella kör. Den första gav ny publik, nya sånger, språk plus helt nya kontaktnät. Hannah Griffiths, operans utvecklingsledare, betonar vikten av konstnärlig nyfikenhet i en satsning som hon tycker har kommit alla till godo.

- Operan vill ju vara en del av samhället, vi vill utforska det och se hur de här människorna kommer in i vår värld rent konstnärligt, säger hon.

För 29-åriga Reham Abdulsalam från Syrien har fjolårets kör betytt allt. Fyra månader tidigare hade hon kommit till Sverige tillsammans med sin kusin. Utan uppehållstillstånd befann de sig i limbo på asylboendet när representanter från Göteborgsoperan och Röda korset kom dit för att samla in de nyanländas sånger varav några sedan skulle arrangeras för kören, med originalspråket bibehållet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-01-26:

Här får asylsökande barn lära sig innebandy till sidans topp

Nu får barnen på asylboendet i Backberg lära sig spela innebandy i Storvik

- Det känns både spännande och intressant, säger Benny Pettersson, från Storviks IF.

Det är klubbarna Storviks IF och Storviks SK som lär barnen spela innebandy. Arrangemanget sker i samarbete med organisationen Rädda barnen och pågår under hela vintern i Parkhallen i Storvik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund 16-01-28:

Massiv uppslutning vid Hej främlings volontärträff till sidans topp

Det var ett enormt intresse för Hej främlings volontärträff på onsdagskvällen i Östersund. 150 personer hade visat sin intresse i förväg - men 300 personer dök upp.

- Jag blev otroligt rörd av det stora intresset för att bryta främlingsskap och utanförskap.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 16-01-29:

Mer än bara fotboll till sidans topp

Är fotboll ett bra verktyg för att integrera asylsökande till samhället? Det är Götene IF säkra på och har nu sparkat igång ett nytt integrationsprojekt.

Uppemot 80 asylsökande, uppdelat i tre grupper, får varje vecka möjlighet att knyta på sig skorna och bege sig mot fotbollsplanen.

- Det är viktigt att ge dem en struktur och jag tror att det är bra att de har något meningsfullt att göra, säger Anders Boman, Götene IF.

Det är Götene IF och Svenska kyrkan, tillsammans med och ett gäng glada pensionärer, som samlar asylsökande från Brännebrona och Lundsbrunn kurort.

- Det finns ingen bättre arena än en fotbollsplan. Det är otroligt socialt och vi jobbar mycket med regler. De som är intresserade försöker vi slussa vidare till föreningslivet.

Götene IF:s ordförande, Bengt Rosén, står som initiativtagare och klubben har sökt medel från Sparbanksstiftelsen för att starta projektet. Förhoppningarna är att detta ska växa till något större.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-01-30:

Om det fungerar? Mohammed, 16, är inte ensam längre till sidans topp

AIK har bestämt sig för att vara en fotbollsklubb som verkligen gör skillnad, som bygger integration på riktigt.

Om det fungerar? Det finns ett enkelt sätt att svara på det.

För drygt fyra månader sedan var 16?-årige Mohammed Idris en ensamkommande flykting.

Han är inte ensam längre.

En vanlig sporthall en vanlig onsdagseftermiddag och på sitt sätt en vanlig fotbollsträning för ett gäng vanliga tonårskillar.

Någon är igång med målmedvetna övningar en halvtimme innan passet ens börjar, men någon annan släntrar in lite för sent och ett par grabbar har glömt ombytet.

Vad hände egentligen med de där träningskläderna de fick i höstas? Ingen vet. Nu kommer en kille i Real Madrid-tröja och en annan i ett ställ från Brommapojkarna. Jaja, det får passera.

Men Hammarby-tröja? Nä, någonstans går ändå gränsen.

När allt kommer kring är ju det här ett AIK-projekt, där en del av poängen är att lära sig vad som är okej i Sverige och vad som inte funkar här. Så en helvit t-shirt fixas fram, de skämtsamma förmaningarna klaras av och träningen kan rulla igång.

Övningarna betas av, spelet flyter på. En vanlig fotbollsträning för ett gäng vanliga tonårskillar som livet försatt i extremt ovanliga situationer.

Alla har sin bakgrund, sina trauman. Där är han som fick hela sin familj mördad av talibanerna, och där är han som såg sin bästa vän rövas bort av IS när de blev överfallna i Irak.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålands-Tidningen 16-01-28:

Ilham fick praktik på Höglandssjukhuset till sidans topp

För fyra månader sedan kom hon till Sverige som asylsökande. Bara ett par månader senare fick hon praktik på Höglandssjukhuset där hon får en chans att integreras i samhället.

Att acklimatisera sig i ett nytt land kan vara svårt i sig, än svårare är det om man som asylsökande hamnar i ett land där man inte ens kan språket. Trots gedigen utbildning kan man plötsligt stå längre från arbetsmarknaden än man någonsin gjort förut, fastän att ett arbete egentligen kanske vore den snabbaste vägen in i det nya samhället.

- Det var så frustrerande. Språket var svårt och fastän man är utbildad behövde man hjälp med allt. För någon som är van vid och vill arbeta är det väldigt frustrerande att bara vänta, berättar Ilham Mohamed Moallin, som känner igen sig i situationen, om sin första tid i Sverige.

Långa studier

Hon är 27 år och kom till Sverige från Somalia i september. Hon har sex års sjuksköterske- och sjukvårdsstudier i Egypten bakom sig men kände när hon kom hit som om hon skulle behöva börja om från början. Med lite tur, eget driv och hjälpsamma människor lyckades hon dock snabbt ändra sin situation. Sedan december har hon praktik på kirurgen på Höglandssjukhuset i Eksjö, och hon stortrivs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 16-01-26:

Här har Jämtland fått 600 nya jobb: "Vi drar i personalen mellan kommunerna" till sidans topp

På ett år har de jämtländska kommunerna utökat sin personalstyrka med över 600 personer. De flesta anställdes i slutet av året.

- Jämtland är tömt på personal, säger Karin Flodin på Östersunds kommun.

Samtliga kommuner i länet har fått fler anställda under 2015. Till allra största delen beror det på den stora inflyttningen av ensamkommande asylbarn och andra flyktingar.

De flesta av de nyanställda är vägvisare på nyöppnade hvb-hem, men bland de nya finns också socialsekreterare och skolpersonal i förberedelseklasserna.

I Ragunda fick kommunen två dagar före jul veta att det skulle komma 40 nya elever på jullovet och att det därför behövdes lokal och lärare till två nya klasser i början av den här terminen.

- Man ska skilja på hur många vi vill anställa och hur många vi har anställt. Vi skulle vilja anställa fem till och förstärka elevhälsan. Men vi får inga sökanden. Så det är inte längre frågan om att hitta pedagoger. Nu letar vi bara lämpliga vuxna i största allmänhet, säger skolchef Tomas Blom i Ragunda.

I Östersunds kommun finns det 200 fler elever i början av 2016 jämfört med för ett år sedan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 16-01-26:

Pressat läge för socialtjänsten - men det beror på Yara, 8 år till sidans topp

Socialtjänsten i Östersund har upplevt ett år utan jämförelse. Läget har fastnat på "allvarlig" nivå och när året summeras står det minus 22 miljoner kronor på sista raden.

Men det beror inte på att det kom 186 ensamkommande barn i stället för 49 eller att personalen blev nästan 200 fler. Mycket beror på Yara, 8 år.

Helén Eurenius är högst ansvarig för socialtjänsten i Östersunds kommun. Hon är tillförordnad chef. Om hon också vill ha den fasta tjänsten när den snart annonseras ut avslöjar hon inte, men det jobbet är långt ifrån det enda som är ledigt på förvaltningen.

Varenda kommun söker socialsekreterare. Östersund har fyra jobb ute och ännu fler under tillsättning. Under året har fler än vanligt slutat och till veckan kommer också ett bemanningsföretag för att locka socialsekreterare att bli stafetter i stället för fast anställda.

Ragunda och Härjedalen vet vad det innebär. De har tvingats anlita konsulter som kostar dubbelt så mycket som fast personal.

Det skulle kunna vara lätt att koppla ihop den här krisnivån och jakten på personal med den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn. Men så är det inte. Det var ansträngt långt före hösten. Det var bara det att ingen frågade då.

- Ja, det började tidigare än så, säger Helén Eurenius och berättar att den stora förändringen kom som en effekt av det som hände 8-åriga Yara i Karlskrona.

Hon var flickan som blev mördad hemma hos sin morbror och hans fru. Hösten 2014 kom en ny lag till följd av händelsen. Alla orosanmälningar om barn ska tas itu med samma dag och utan undantag ska socialtjänsten göra en utredning.

Redan i slutet av 2014 märktes en Yara-effekt. I början av 2015 hade orosanmälningarna i Östersunds kommun fördubblats på ett år. Berg, som är den enda kommun i länet som anmält sig själv till Ivo, har gjort det av bland annat detta skäl. De hinner inte med anmälningarna samma dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 16-01-29:

Flyktingbarnen fyller skolorna till brädden till sidans topp

De går i skolan - länets kommuner klarar skolgången för flyktingbarnen. Men inte utan stora ansträngningar och inte utan att tumma på reglerna.

Under hösten och vintern ökade strömmen av flyktingar till Norrbotten. Familjer och vuxna förläggningarna medan de ensamkommande flyktingbarnen, som oftast är pojkar i övre tonåren, i boenden.

Läget var redan ansträngt för länets kommuner innan strömmen ökade. Nu tilltar svårigheterna snabbt, det gäller inte minst att ge flyktingbarnen plats på skolor och förskolor.

- I nuläget klarar vi det inte, inte efter den anstormning som vi har nu och hade förra året. Det finns inte en chans, säger Kerstin Fors Mattsson, skolchef i Jokkmokk.

Kommunen har just startat en tredje så kallad förberedelseklass för flyktingbarn som inte ännu klarar undervisningen i en vanlig skolklass. Enligt skolchef Mattsson kan kommunen ge alla barn plats i skola men inte garantera fullskalig undervisning.

- Vi klarar inte lagen och det tror jag knappt någon kommun gör. Det finns inte folk att anställa. Vi får trolla med knän, säger hon.

"Lagen" säger att ett barn i skolådern ska anvisas en skola inom fyra veckor. Och inom åtta veckor ska de få sin skolbakgrund kartlagd för att hamna på rätt nivå i skolsystemet.

I Jokkmokk finns flyktingförläggningarna i Porjus och i Vuollerim och eleverna bussas till skolorna i Jokkmokk.

- De får rent fysiskt inte plats på vår skola, säger Caisa Isaksson, rektor i Porjus.

Större kommuner klarar generellt skolkravet bättre än små. Åsa Jakobsson är rektor i Överkalix.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 16-01-29: Stort överskott på pojkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-01-29:

Fler boenden för ensamkommande öppnar i Sandviken - 50 nya jobb till kommunen till sidans topp

Under våren öppnar inte mindre än tre HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Sandviken.

Därmed hårdnar trycket på skolan, som redan är fullbelagd.

Men det ökade mottagandet innebär även fler jobb - totalt ska 50 tjänster tillsättas under våren.

Under årets första halva öppnar Sandviken inte mindre än tre HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Förutom de två läkarvillorna som under februari och mars tar emot åtta plus åtta barn, kommer ännu ett HVB-hem öppna under april med plats för ännu fler.

- Det finns kapacitet för 40 ungdomar, men vi kommer inte ta in så många inledningsvis, säger Camilla Nässbjer, enhetschef för Pangea som är kommunens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn.

Det nya HVB-hemmet, som ligger på Fredriksgatan mitt emot Murgårdsskolan, används ännu av Mellansvenska städ som driver hotell i byggnaden. Men innan de nya gästerna kan flytta in ska ombyggnationer göras och larm installeras.

Men när bostadsfrågan är löst väntar ett nytt problem. De ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sandviken har rätt till skolgång. Men i dagsläget är kommunens samtliga skolor fulla och väntan kan dra ut på tiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-01-28: Laxå har koll på mottagningen av ensamma (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mälarö Tidning 16-01-18:

Brev till en afghansk pojkes mamma från ett ankomstboende i Sverige till sidans topp

För ett tag sedan kom den afghanska pojken till ankomstboendet. Här skriver en kvinna som jobbar där ett öppet brev till pojkens mamma. Läs!

"Din son är här. Vi har gett honom en säng med rena lakan, han har fått duscha och byta kläder. Fyra gånger om dagen ser vi till att han får bra mat att äta och han är aldrig ensam. Snart ska han resa vidare men inte ensam och inte till okänt ställe. Det finns en plats och ett hem i Sverige där han ska få bo.

Han kommer att få börja skolan, han kommer att få vänner och han kommer att ha vuxna runt om kring honom som hjälper honom. När han blir sjuk kommer någon att se till att han blir frisk och när han är ledsen kommer någon att trösta. Här faller inga bomber om nätterna, här fungerar elektriciteten, vi kan köpa mat i affärer och vi har rent vatten i kranarna. Materiellt kommer han inte att sakna något alls. Men han kommer att sakna dig, sin far och sina små syskon.

Han berättar inte för oss hur han tog sig den långa vägen till Sverige, och vi frågar inte heller. När han fått platsen han ska stanna på, då kommer han få berätta. Men inte nu, nu ska han bara känna sig trygg, vila och äta och få vara i lugn och ro.

Du har en väldigt fin son. Och han är ivrig att lära sig svenska. Varje dag lär han sig många nya ord och kan redan säga hela meningar. Han hjälper de mindre pojkarna och han deltar i alla aktiviteter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-27:

Många ensamkommande barn avviker tidigt till sidans topp

De flesta ensamkommande barn och unga som avviker från sina boenden gör det i ankomstskedet, tidigt i asylprocessen. Det framgår av en färsk rapport som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

Kartläggningen är början på arbetet för att skaffa sig en bättre bild av vilka de ensamkommande är och varför de avviker.

- Ju mindre trygghet barnen har desto mer risk för försvinnande, säger Amir Hashemi-Nik, som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsens kartläggning gjordes under hösten 2015 tillsammans med polisen, Migrationsverket, socialtjänsten och andra berörda aktörer. Rapporten är unik i sitt slag genom att den ger en samlad bild av vilka de ensamkommande som avviker är och varför de avviker.

Efter att ha sammanställt nationell statistik från 2010 och framåt, men också bland annat genom intervjuer med de som arbetar med ensamkommande, så började några generella mönster träda fram. En del av det är känt sedan tidigare. Som att de flesta som avviker är pojkar och att ensamkommande från Marocko och Algeriet är överrepresenterade.

En annan stor andel av de som försvinner är unga från Afghanistan, som också är den största gruppen ensamkommande. En av de kommuner som deltagit i projektet är Sigtuna som är en ankomstkommun.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 16-01-26:

HVB-hemmet: "Vi blev överraskade" till sidans topp

Måndagens knivattack på ett hem för ensamkommande barn kom som en överraskning för företaget HVB Living som driver boendet.

- Vi är väldigt tagna på sängen av det här. Vi har inte haft något sånt här bråk tidigare. Inte heller känt oro, även om vi vet att sånt här kan hända, säger Staffan Alexandersson på HVB Living Nordic AB.

Gårdagen präglades av krissamtal, både med anhöriga till kvinnan som dog och med personal och ungdomar på boendet. Även idag fortsätter krisarbetet. Samtidigt håller polisen nya förhör med den misstänkte gärningsmannen och vittnen.

- Efter polisens rapport ska vi sätta oss ner och fundera över om vi kunde gjort något annorlunda.

Arbetade ensam

Vad som föranledde attacken är fortfarande oklart även om polisen nu säger sig ha "ett embryo till ett motiv".

Enligt polisen var den 22-åriga kvinnan ensam personal på boendet när hon blev attackerad. Staffan Alexandersson medger att det förekommer ensamarbete.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 16-01-26: Polisen berömmer ungdomarnas ingripande (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-26: Löfven om knivdådet: "En tragedi" (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-26: Hot och våld på asylboenden fördubblades (Extern länk)

"Eva" i Hallands Nyheter 16-01-29: Det krävs kunskap för att möta traumatiserade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-27:

Krav om säkrare arbetsmiljö på HVB-hemmen till sidans topp

Efter knivattacken mot en anställd kvinna vid ett hem för ensamkommande barn i Mölndal efterlyser facket nu en säkrare arbetsmiljö. Fackförbundet Vision slog larm om otryggheten redan i höstas, men trots det har kraven på boendena sänkts.

- Situationen är besvärlig och vi vet att det finns risk för hot och våld. Det är vanligt med låg bemanning och överbeläggning, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, i SVT Gomorron Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT 16-01-27: Akademikerförbundet SSR vill att HVB-hem kollas oftare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-01-27:

Våra flyktingbarn är inte problemet till sidans topp

Smutskasta inte ensamkommande barn efter tragedi i Mölndal - när problemet är ensamarbetet

Ensamarbete på HVB-boenden är en risk för arbetsmiljön, personalsäkerheten och helt orimligt utifrån ett barnperspektiv. Låt inte den tragiska händelsen i Mölndal bli en grogrund för ytterligare obefogad smutskastning av ensamkommande, utan se till att debatten handlar om det som faktiskt är oroväckande: Ensamarbete.

Under min studietid arbetade jag för ett stort företag med flertalet HVB-hem i Stockholms-regionen. Ensamarbete kvälls- och nattetid var vanligt förekommande på flertalet av dessa boenden, och den säkerhet som fanns om något skulle hända var en telefonjour till en arbetsledare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Folkbladet 16-01-29: Susanne Sjöstedt i Personalsäkerheten måste vara prio 1 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-01-30:

Maskerade män skulle skada flyktingbarn till sidans topp

Flera personer omhändertogs och en man greps under fredagens oroligheter i Stockholm.

Enligt polisens rapport ska en polis ha blivit slagen - och målet med de maskerade männens samling i centrum ska ha varit att utsätta ensamkommande flyktingbarn för brott.

- Detta, enligt flygblad, som delades ut av svartklädda personer maskerade med rånarluvor och bar armbindlar i okänd färg, skriver polisen i sin rapport.

Det var på fredagskvällen som polisen larmades till centrala Stockholm där flygblad delades ut av svartklädda, maskerade personer med rånarluvor och armbindlar i olika färger. Männen kan enligt polisen vara fotbollshuliganer som gått samman.

Bland annat ställdes kravallutrustad polis vid Centralen och en polishelikopter cirkulerade under kvällen och natten över Stockholms central.

- Vid 20:30 greps en man som kom fram till en civilklädd polis på Centralplan och gav polisen ett knytnävslag i ansiktet, skriver polisen på sin hemsida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 16-01-30: Christian, 16, slagen av maskerade män (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 16-01-30: Våldsamma attacker i Stockholm (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-30: Maskerade gäng i Stockholmsattack (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-30: "Jag kände dom var ute efter oss" Megh jagades av de maskerade männen (Extern länk)

Inrikesministern i SvT Nyheter 16-01-30: "Det måste mötas med kraft" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Nyheter 16-01-29:

Asylärenden i domstolarna ökar till sidans topp

Regeringens besked att uppemot 80.000 asylsökande i Sverige riskerar att avvisas kan bli en stor utmaningar för landets migrationsdomstolar.

I onsdags meddelade inrikesminister Anders Ygeman (S) att uppemot 80.000 av de 163.000 personer som sökte asyl i Sverige förra året kan komma att avvisas. Regeringen har gett i uppdrag till Migrationsverket och polisen att förbereda avvisningarna.

Ygeman sade i en intervju med SVT Nyheter att de som inte får stanna i Sverige i första hand ska återvända frivilligt. Regeringens besked kan enligt Svenska Dagbladet leda till en kraftigt ökad belastning på landets fyra migrationsdomstolar, eftersom en stor del av de asylsökande efter att de fått avslag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-01-30:

Anknytning som prövats i Sverige får också överklagas här till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som redan befann sig i Sverige sökte uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning för sig och sina barn. Det kom att dröja tre år innan Migrationsverket fattade beslut. Verket fann då att handläggningstiden inte skulle dras ut ytterligare genom att hänvisa familjen till hemlandet. Ansökan behandlades och avslogs. När familjen överklagade beslutade domstolen att avslå på grund av att de måste söka från hemlandet. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att domstolens beslut av processekonomiska skäl var olämpligt. I detta fall var det särskilt olämpligt på grund av den långa handläggningstiden som också berörde barn.

Hämta referat från Kammarrätten i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-01-30:

Ärenden från Migrationsöverdomstolen som publicerats av Migrationsverket till sidans topp

Följande domar från Migrationsöverdomstolen som alla refererades i Asylnytt 15-12-30 har nu publicerats med referat av Migrationsverket:

+ Fel att ge återreserförbud till femtonåring som inte hittat sin mor. Domen innebar att huvudansvaret inte får läggas på ett barn att finna föräldrarna och därför utfärda återreseförbud.

+ Tidigare asylsökande får ingen ny prövning efter utvisning som arbetssökande Domen innebar att en person som varit asylsökande vid en tidigare vistelse inte har automatisk rätt till ny prövning efter att ha fått avslag om arbetstillstånd.

+ Ett barn vars föräldrar är från Nordkorea får utvisas till Sydkorea. Domen innebar att ett barn kan utvisas till Sydkorea utan att ha varit där, genom att Sydkorea med automatik betraktar norkoreaner som medborgare även i Sydkorea.

+ Student behöver inte ha försörjning för hela utbildningen i förväg. Domen innebar att det räcker om en student har försörjning för det år ansökan gäller.

Läs referat angående återreseförbud för ett barn och hämta domen (Extern länk)

Läs referat angående rätt till ny prövning och hämta domen (Extern länk)

Läs referat angående utvisningen till Sydkorea och hämta domen (Extern länk)

Läs referat angående försörjning för studier och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-01-30:

Europadomstolen: De som arbetat för kommunistpartiet i Afghanistan kan utvisas till sidans topp

Europadomstolen har behandlat en rad ärenden rörande personer som varit medlemmar av kommunistpartiet under partiets tid vid makten i Afghanistan, och som arbetat för säkerhetstjänsten KhAD/WAD. Enligt domstolen riskerar dessa inte längre förföljelse. Alla ärendena gäller personer som fått utvisningsbeslut i Nederländerna. (Application no. 13442/08, 46856/07, 39575/06, 8161/07, 25077/06)

Länk till ett av fallen, Case of A.G.R. V. The Netherlands, 13442/08 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-01-30:

FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisning från Sverige till Tjetjenien till sidans topp

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT. En man som tillhört motståndsrörelsen i Tjetjenien greps 2007 och utsattes för tortyr som ledde till flera brutna ben, utslagna tänder mm. Mannens bror hade tidigare dödats i fängelse. Han släpptes genom mutor men flydde till Ingusjien först några år senare, då ytterligare en släkting gripits och han befarade att hans namn uppgetts under tortyr. Även hustrun lämnade landet med barnen efter husrannsakningar och då även hon anklagats. I Sverige ifrågasattes varken tortyren eller mannens inblandning i motståndsrörelsen men de fick inte asyl eftersom läget i Tjetjenien ansågs ha förbättrats och de skulle inte längre vara av intresse för myndigheterna. Migrationsverket och domstolen hade också invändningar om detaljer, och misstänkte att familjen vistats utanför Tjetjenien. CAT konstaterar - som i många tidigare fall - att fullständig exakthet inte kan förväntas av den som utsatts för tortyr och att mindre motsägelser inte ska påverka den allmänna trovärdigheten. Landinformation visar att tidigare motståndmän löper risk att utsättas för godtyckliga arresteringar och tortyr. CAT finner att det skulle bryta mot tortyrkonventionen att utvisa familjen. (No. 586/2014).

Fallet har publicerats av Migrationsverket med ett referat

Läs referat och hämta CAT:s beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylum Law Database 16-01-29:

ECRE case law fact sheet: Prevention of Dublin transfers to Hungary till sidans topp

This fact sheet is devoted to jurisprudence preventing transfers under Regulation 604/2013 (Dublin III Regulation) to Hungary. Its scope is limited to case law from European Union Member States supported by policy and non-governmental material to illustrate the grounds on which the judiciary are suspending transfers to Hungary. In light of the substantial amount of case law on the topic, the note in no way purports to be a fully comprehensive review of Member State practice, nonetheless the jurisprudence included serves as a unique tool for practitioners to consult and use in their own respective litigation. It is to be seen against the backdrop of the Commission's infringement proceedings against Hungary and the new systematic monitoring process outlined in the European Agenda on Migration, as well as several cases pending before the European Court of Human Rights and an urgent preliminary reference to the Court of Justice of the European Union lodged by Debrecen Administrative and Labour Court in the context of asylum law. The note therefore provides a further layer of examination and analysis, one which is jurisprudential in nature and which should be borne in mind when evaluating the adherence of Hungary to European and international legal obligations.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-01-30:

Inga individuella garantier behövs för överföring av barnfamiljer till Italien till sidans topp

I slutet av förra året kom en dom från Europadomstolen som innebar att domstolen accepterar Italiens generella garanti för barnfamiljer som tillräcklig för att verkställa överföring enligt Dublinförordningen (se Asylnytt 15-12-22). Den tidigare s.k. Tarakhel-domen som innebar att individuella garantier för adekvat mottagande krävdes för överföring till Italien av barnfamiljer skulle därmed vara överspelad. Strax efter slog Migrationsöverdomstolen fast i en dom att garantin visserligen räckte för att fatta beslut om överföring, men för att verkställa överföringen krävs individuell garanti för den enskilda familjens mottagande (även den i Asylnytt 15-12-22). Migrationsverket har nu publicerat domen från Europadomstolen med ett referat och i samband med detta även publicerat en rättslig kommentar. I kommentaren påpekar rättschefen att Italien kommit med ytterligare en skrivelse med mer detaljerad information om boendena. Eftersom Europadomstolen haft tillgång till denna skrivelse, vilket Migrationsöverdomstolen inte hade, så anser Migrationsverket att Europadomstolens dom ska vara vägledande. I fortsättningen behövs alltså inte några individuella garantier från Italien varken inför beslut eller inför verkställighet.

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat från Europadomstolen och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristinehamns-Posten 16-01-28:

Familj hotas av utvisning till sidans topp

Nihad Al-Hajjaj bor i en insatslägenhet tillsammans med sin familj. De har bott i Sverige sedan 2012 då Nihad kom hit med arbetstillstånd från Irak. Nu har de fått avslag på sin asylansökan.

Nihad Al-Hajjaj möter upp i restaurangen som han driver i sjukhuset. Här har han arbetat i snart fyra år. Sedan sommaren 2014 är det även han som äger företaget. Den tidigare ägaren ville minska hans tjänst och Nihad var orolig att det skulle påverka hans arbetstillstånd så han skrapade ihop pengar och köpte företaget själv.

Men historien börjar tidigare. Nihad Al-Hajjaj kom till Sverige redan 1986. När Saddam Hussein störtats valde han att resa tillbaka till Irak för att skydda sin mamma och sina systrar. Men eftersom han blivit av med sina papper och sitt pass fastnade han i Irak i nio år innan han kunde återvända till Sverige tillsammans med sin familj.

Sökte asyl

Efter två år i Sverige sökte familjen asyl.

- Migrationsverket undrar varför vi sökte så sent, suckar han.

Nihad förklarar att han försörjer sin familj, att de två äldsta barnen går i skolan och både talar och skriver på svenska.

Den minsta flickan ligger fortfarande på sjukhus, hon är född för tidigt och mamman är hos henne hela tiden. Under tre månader har Nihad ensam tagit hand om både företag och de två äldre barnen. Han förklarar att han var tvungen att ha läkarintyg för att hans fru inte skulle tvingas lämna sjukhuset för att ta emot beskedet från Migrationsverket om att familjen inte får asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-01-26:

Kazakstanska hbt-aktivister släppta till sidans topp

De två kazakstanska hbt-aktivister som DN tidigare har skrivit om släpptes under tisdagseftermiddagen från Migrationsverkets förvar i Märsta.

- Vi är på väg hem, säger Oleg Ivanov. Och vi är väldigt glada.

29-årige Oleg Ivanov och hans tre år yngre partner Nikita Naumov sattes i förvar i mitten av december då de bedömdes ha en hög avvikningsrisk.

Paret har varit i Sverige i tre år och har upprepade gånger sökt asyl efter att i hemlandet Kazakstan ha trakasserats och förföljts för sin sexuella läggning och hbt-politiska aktivism.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Nyheter 16-01-27:

Ygeman: Uppemot 80.000 asylsökande kan utvisas till sidans topp

Uppemot 80.000 personer som sökte asyl i Sverige förra året kan komma att utvisas. Det säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till SVT Nyheter.

Totalt ansökte 163.000 personer om asyl i Sverige förra året. Regeringen räknar nu med att en stor del av dessa kommer att utvisas. Inrikesminister Anders Ygeman bekräftar för SVT Nyheter att det kan röra sig om så många som 80.000 personer de närmaste åren.

Regeringen har gett i uppdrag till Migrationsverket och polisen att förbereda avvisningarna. Enligt Dagens Industri kommer chartrade plan att användas.

- Jag tror vi får se mer av chartrade flygplan, framför allt i EU-regi, säger Anders Ygeman.

Tidigare har avvisningarna skett med reguljärflyg med personal från Kriminalvården har följt med.

Använda tvång

Till SVT Nyheter säger Anders Ygeman att de som inte får stanna i Sverige i första hand ska återvända frivilligt.

- Det handlar om att motivera människor och vara beredd att hjälp till med återvändandet men ytterst måste vi vara beredda att använda tvång, säger inrikesministern.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Urikes 16-01-28: Svensk "massutvisning" stor utländsk nyhet (Extern länk)

Ingvar Persson i Aftonbladet 16-01-28: Ygeman har rätt om avvisningar (Extern länk)

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-28: Finland planerar att utvisa 20 000 (Extern länk)

KIt 16-01-28: Nej, 80 000 personer kommer nog inte flygas ut från Sverige i år. (Extern länk)

Viktor Banke i Dagens Nyheter 16-01-29: Utvisningarna borde aldrig ha blivit en världsnyhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-01- 28:

Sweden sends sharp signal with plan to expel up to 80,000 asylum seekers till sidans topp

Sweden is to reject up to 80,000 people who applied for asylum in the country last year, as many as half of whom will be forced to leave against their will, according to official estimates.

The interior ministry has called on police and migration authorities to prepare for a sharp increase in deportations, and to arrange charter flights to expel refused asylum seekers to their country of origin. Sweden is also approaching other EU countries, including Germany, to discuss cooperation to increase efficiency and make sure flights are filled to capacity, it said.

On Thursday Finland's interior minister said Helsinki also intended to expel about 20,000 of the 32,000 asylum seekers it received in 2015. "In principle we speak of about two-thirds, meaning approximately 65 percent of the 32,000 will get a negative decision (to their asylum application)," Paivi Nerg, the ministry's administrative director, told Agence France-Presse.

Sweden received more than 160,000 asylum applications last year - by far the biggest influx in the EU as a proportion of the population. Between 60,000 and 80,000 of them will be rejected, the interior minister, Anders Ygeman, told Swedish media on Thursday.

The revelation that a large proportion of asylum seekers will be turned down, and as many as half of failed applications will be forcibly ejected, sends another signal to refugees that Sweden is no longer extending the warm welcome it offered to them just a few months ago.

"Of course it is a way of saying that if you come here and don't have a case for asylum, then you won't be able to stay," said Victor Harju, spokesperson for Ygeman. "You can seek asylum in Europe but there are a lot of safe countries where you won't be troubled by war and persecution, so you don't necessarily have to end up in Sweden."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-28:

Över 20.000 utvisningsfall hos polisen till sidans topp

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att 80.000 personer, som fått avslag på asylansökan, kan komma att utvisas från Sverige de närmaste åren. Fallen med dem som inte lämnar landet frivilligt blir ett ärende hos gränspolisen. Just nu finns över 24.000 utvisningsfall hos polisen.

Liksom inrikesministern kallar Patrik Engström, chef för gränspolisen, uppdraget att utvisa så många personer för en utmaning. Han påpekar dock att det inte rör sig om "ett antal beslut som kommer över en natt".

- Det kommer över tid så vi har tid att bygga upp vår kapacitet. Redan nu har flera regioner börjat rekrytera personal för att kunna hantera flera verkställighetsärenden, säger han till SVT Nyheter.

- Men det är en utmaning. Vi behöver förbättra våra arbetsprocesser. Vi behöver förbättra samarbetet med Migrationsverket och Kriminalvården. Det arbetet har vi precis påbörjat, tillägger Patrik Engström.

Rekrytera personal

Enligt Patrik Engström behöver samtliga regioner inom polisen rekrytera personal som ska ta hand om så kallade verkställighetsutredningar i samband med utvisningar och kunna söka personer som ska "hämtas in".

Patrik Engström påpekar att polisen sedan flera år haft i uppdrag av regeringen att öka antalet verkställda beslut om avvisning och utvisning. Det nya är att det nu handlar om väldigt många fler ärenden. Region Syd och region Väst rekryterar redan personal som bland annat ska spana efter personer som ska utvisas, berättar han.

- Tillsammans med Migrationsverket kommer vi om några veckor att presentera en plan för regeringen för hur vi ska samarbeta bättre och bli effektivare, säger Patrik Engström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-28: Migrationsverket: Var tredje är svår att utvisa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-29:

EU-charter för effektivare utvisning till sidans topp

EU:s gränskontrollmyndighet Frontex ordnar med specialchartrade flyg för att skicka tillbaka asylsökande som fått avslag till sina hemländer. Sverige deltog i fem sådana resor under hösten.

Den 29 september var Sverige huvudansvarigt land för att skicka tillbaka 49 personer till Albanien. De flesta, 26 personer, hade sökt asyl i Tyskland och planet som startade i Göteborg gjorde därför ett stopp i München på väg till Tirana. Även fem personer som inte fick uppehållstillstånd i Frankrike fanns med på flyget tillsammans med 73 poliser och tjänstemän som eskorterade de utvisade personerna.

Delad nota

Hela notan för operationen på 64 300 euro, motsvarande runt 620 000 kronor, stod Frontex för. Just möjligheten att dela på kostnaderna är ett av skälen till att medlemsländerna vill delta i dessa gemensamma operationer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-01-30

Malta/ Förhållande i Maltas förvar dåliga, men inte i strid med Europakonventionen till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Liksom i ett ärende som refererades i Asylnytt 15-12-23 konstaterar Europadomstolen att förhållandena i förvar i Malta visserligen är dåliga, men inte så dåliga att det når upp till omänsklig eller förnedrandde behandling enligt Europakonventionen. Ärendet gällde två asylsökande som klagade på överbefolkning, dålig hygien, kyla på vintern och hetta på sommaren, mathållningen, brist på kvinnlig personal, liten möjlighet till utevistelse mm. De hade varit i förvar i nästan tolv månader, men inte heller den långa tiden var tillräcklig för att bryta mot konventionen. Domstolen kritiserar Maltas policy att ta alla asylsökande i förvar lång tid, men anser att förvarstagandet ändå var lagenligt. Däremot prickas Malta för att de sökande inte haft ett effektivt rättsmedel, dvs de hade inte tillräckligt bra möjligheter att överklaga förvarstagandet. Case of Moxamed Ismaaciil and Abdirahman Warsame v. Malta (Applications nos. 52160/13 and 52165/13)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

KiT 16-01-27:

Vad vi vet, och INTE vet, om de ensamkommande gatubarnen till sidans topp

Det florerar många olika uppgifter om de ensamkommande gatubarnen i Sverige. Är du osäker på vad som gäller? Här är 13 frågor och svar som sammanfattar vad vi vet och inte vet om situationen.

1. Vet vi hur många de är?

Nej, vi vet inte exakt.

Det som finns är uppskattningar och dessa varierar.

Enligt uppgifter från gränspoliser i Stockholm handlar det om minst 200-300 som rör sig i city. Liknande siffror nämns i Göteborg. I Malmö verkar gruppen vara mindre men fenomenet finns även där (det uppmärksammade fallet med en 12-årig pojke som greps mycket hårdhänt av vakter i februari i fjol skedde exempelvis på Malmö central).

Totalt skulle det kunna handla om cirka 800 unga personer i Sverige. Men återigen, någon exakt siffra finns inte.

2. Vet vi hur många brott de begått?

Enligt en underrättelserapport från polisen som Dagens Nyheter läst registrerades sammanlagt 1 839 anmälningar mellan 2012 och 2014 där de misstänkta tillhör gruppen "minderåriga utan permanent hemvist och utan vårdnadshavare i Sverige".

Framförallt handlar det om butiksstölder, fickstölder och inbrott men under 2014 anmäldes också 30 rån, 80 våldsbrott och 143 narkotikabrott kopplade till den här gruppen.

Totalt handlar det om 817 anmälningar under 2014 med misstänkta kopplade till den här gruppen. Det var en kraftig uppgång sedan 2012 då motsvarande siffra var knappt hälften så hög.

Samtidigt handlar det om en begränsad andel av alla brott som begås. Sammanlagt var cirka 20 000 personer misstänkta för brotten misshandel, stöld, sexualbrott, våld och hot mot tjänsteman samt narkotikabrott i Stockholms län under 2014.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Asylgruppen Örebro 2016:

2 februari, Örebro: En kväll till stöd för papperslösa till sidans topp

Sea + Air (DE) / A Treehouse Wait

tisdag kl. 18:30 - 20:00, Café Deed, Järnvägsgatan 8

Gratis inträde, med möjlighet att ge en frikostig gåva till Örebros papperslösa, via Asylgruppen Örebro.

SEA + AIR kan vara samtidens mest kalasfina och genreöverskridande ghost-pop-band. Nu förärar dom Örebro med ett stopp på Europaturnén. Deras blandning av klassisk indie, pontisk folkmusik och medryckande pop är slagkraftigare än mycket annat.

A Treehouse Wait är hyllade Jenny Walhströms musikaliska alterego. Hon levererar akustisk pop med smärtsamt stadig närvaro och starka melodier.

Läs mer och se videor i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2016:

2 februari, Göteborg: Kafé Illegal - Introduktionsmöte för IMäI Göteborg till sidans topp

17:30 | HJÄLLBO KYRKA, ANGERED

Välkommen till kafé illegal, en introduktionsträff som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa Är Illegal. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och pratar svensk flyktingpolitik.

Under våren kommer vi att träffas dessa datum:

2/2, 1/3, 12/4 och 10/5

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9).

Efter introduktionsmötet följer ett medlemsmöte med nätverket Ingen Människa Är Illegal (kl 19.00) som också är öppet för alla.

Varmt välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen människa är illegal Trollhättan / vänersborg 2016:

2 februari, Trollhättan: Fika Illegal - Intromöte Ingen människa är illegal till sidans topp

tisdag kl. 18:00, Högskolan Väst

Är du nyfiken på vad vi jobbar med och kanske intresserad att engagera dig?

Vi berättar om asylprocessen, hur vi jobbar, ett mer avslappnat möte och en introduktion till nätverket.

kontakta oss på

trollhattan at ingenillegal.org samt kom på mötet.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 2016:

2 februari, Norrköping: Uppstartsmöte för Folkkampanj för asylrätt till sidans topp

Kom och hjälp till i Norrköping! Planera manifestationer, sprida flygblad, uppvakta politiker, arrangera seminarium - alla idéer och alla krafter är välkomna!

ABF, Västgötegatan 25, Norrköping kl 18:00

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 2016:

8 februari, Malmö: Arbetsmöte - Folkkampanjen för Asylrätt Malmö till sidans topp

Garaget, Lönngatan 30

Som fortsättning på uppstartsmötet är Garaget bokat den 8e februari kl 18.30 för ett arbetsmöte!

Kort om uppstartsmötet den 25e januari:

Ungefär 100 personer samlades på Garaget i Malmö för att diskutera vad som kan göras för att starta upp Folkkampanjen för asylrätt i Malmö. Mötet inleddes med en kort presentation av den nationella kampanjen samt de åtgärdsförslag som kampanjen syftar till att motverka, och korta presentationer av hur man jobbade i Flyktingamnestikampanjen 2005 och i Asylstafetten. Det fanns möjlighet att få mötet tolkat till engelska.

Sedan jobbade de som var närvarande i mindre grupper - först med att komma på idéer till hur kampanjen kan drivas av oss här i Malmö, och utifrån dessa bildades 6 st arbetsgrupper som började prata om hur de vill jobba.

På arbetsmötet på måndag den 8e februari kl. 18.30 på Garaget kommer arbetsgrupperna att jobba vidare och grupperna kommer få berätta om vad de tänkt göra på mötet.

Alla är välkomna - både de som var på uppstartsmötet och självklart även ni som inte var det!

(...)

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt bloggen 16-01-23:

Blev våra politiker så uppskrämda av siffrorna att de glömde människorna? till sidans topp

Faryana Asghari från Afghanska föreningen talade vid Tillsammansskapets manifestation i Stockholm 16 januari:

Jag kommer ihåg när jag stod framför er och raljerade om Billströms "Blonda och blåögda". Nu äter jag upp de rödgrönas "andrum".

Jag kommer ihåg när jag skrek mig hes och utkrävde ansvar av den blå regeringen om varför de ville splittra familjer med påhitt som REVA. Nu försöker jag svara mig själv om jag var en av dem som förverkligade dagens stängda gränser politik.

Jag kommer ihåg när jag stod i Centralen och tog emot människor i flykt. Alla ville till Finland för det var så få asylsökande där. Vi avrådde och sa att det var få av en anledning. Regeringen där tycker inte om invandrare. Folket där tycker inte om invandrare. Samma med de övriga så kallade röda grannländerna.

(...)

Hela inlägget (Extern länk)

Fler blogginlägg för asylrätt

Anneli Bergman 16-01-12: Ska flyktens och asylprocessens osäkerhet och vånda fortsätta prägla barnens liv? (Extern länk)

Seluah Alsaati läste en dikt vid "Tillsammansskapets" manifestation i Stockholm den 16 januari 2016: Vi är... (Extern länk)

Helle Klein, i ett tal på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm: Maktens andrum gör det svårt att andas (Extern länk)

Bjørn Druglimo skrev en dikt till bilden av Lamar: Var sover du i natt? (Extern länk)

Dansgruppen De La Vib stödjer Folkkampanj för Asylrätt med en dansvideo (Extern länk)

Skriv något på bloggen! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 16-01-22:

Folkkampanj på dari och farsi till sidans topp

De viktigaste sidorna på kampanjsidan för Folkkampanj för Asylrätt finns nu både på dari och farsi.

Dari (Extern länk)

Farsi (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Allehanda 16-01-26:

Läkare med stort hjärta till sidans topp

Cardiologen från Skövde jobbar extra på Lesbos

Vinter och kyla, men flyktingarna fortsätter att stiga i land på Lesbos. De som kommer fram alltså. Skövdebördiga läkaren Anna-Karin Johansson är en av alla volontärer som åker ned för att hjälpa till.

- Det kommer blöta, kalla och chockade människor, säger hon till SLA.

I början september publicerades bilden på den lille pojken som drunknat och spolats i land i Turkiet på sin resa över Medelhavet. Folk blev medvetna om flyktingkatastrofen och många engagerade sig på Sveriges tågcentraler, skänkte kläder eller serverade mat på härbärgen. En av dem var 34-åriga hjärtläkaren Anna-Karin Johansson som erbjöd läkarvård till transitflyktingarna i huvudstaden.

Hon är uppvuxen i Skövde men bor sedan många år i Stockholm. I mellandagarna tog hon så ledigt från Södersjukhuset och åkte ned till den omskrivna grekiska, semesterön Lesbos som inte ligger långt från Turkiet för att hjälpa till.

- Det kändes görbart och jag kände att jag inte hade någon anledning att inte åka dit, säger hon och fortsätter:

- Men det är inte bara altruistiskt, det handlar också om att jag vill dämpa min egen ångest. Det känns bra att kunna hjälpa till.

Värre än väntat

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Borders 2016:

12 februari, Stockholm: Bistå Danmark - Protestaktion mot nya danska smyckeslagen till sidans topp

Det här är en protestaktion mot Danmarks nya lag om beslagtagning av flyktingars ägodelar.

Vi kommer att göra en insamling (på nätet och på gator och torg - överallt där det är möjligt, alla donationer räknas) till det desperat belägna Danmark. Sedan åker vi upp till danska ambassaden i Stockholm för att överlämna en donation till danska statskassan, som ju uppenbarligen har större behov av ekonomiskt stöd än vad flyktingar har...

Om det osannolika skulle inträffa att danska staten redan försett sig tillräckligt från människor på flykt och inte accepterar vår gåva, kommer det vi samlat in att skänkas till Röda korsets arbete för flyktingar!

De exakta formera för aktionen, inte minst själva överlämnandet, är under utformning och skapar vi tillsammans här i eventet.

(...)

Det går också bra att SWISHA till 0761281556! (Extern länk)

Du måste inte vara på plats vid själva överlämnandet för att delta, och du är välkommen att delta i manifestationen även om du väljer att inte skänka pengar.

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 2016:

27 februari, Göteborg: Manifestation för rätt till asyl och öppna gränser till sidans topp

Manifestationen i Göteborg kommer äga rum lördag den 27 februari klockan 14:00 och ska innefatta dels ett demonstrationståg, dels en samling på central plats med talare och en lång rad medverkande organisationer.

Tillfällen till gemensamma förberedelser, praktiskt arbete och stärkande pepp kommer erbjudas flera föregående helger under februari månad i Göteborg.

Mer exakta detaljer kommer att publiceras löpande!

Följ det här eventet för din möjlighet att visa på asylrättens folkliga förankring i Västsverige. Tillsammans visar vi att regeringens förslag inte har något stöd i folkviljan.

OBS: vill du stödja vårt lokala arbete ekonomiskt kan du göra det. Bidra i så fall med valfritt belopp genom insättning till Göteborgsgruppen Folkkampanjen för Asylrätt, kontonummer (Nordea) 30532303660. Eller swisha in till nummer 0707712196. Märk överföringen/insättningen med FARR.

Folkkampanj för Asylrätt samlar alla som vill protestera mot den svenska regeringens åtgärder och förslag som drabbar flyktingar. Det här blir den största manifestationen i Västsverige under kampanjperioden.

Tillsammans står vi upp för alla människors lika rätt till asyl och gränser som inte utestänger skyddsbehövande från sin rätt att söka asyl i Sverige.

Ingen ska i efterhand kunna säga att folket inte reagerade när landet Sverige stängdes!

Vi är folket och vi accepterar inte det här.

(...)

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Altid.se 16-01- 29:

Dramatiserad EU-film om flyktingar får kritik: "Det är osmakligt" till sidans topp

EU:s ordförandeland Nederländerna får kritik för informationsfilm om migrationspolitik. I filmen visas bilder av flyktingar till dramatisk musik och ett budskap om att EU:s gemensamma mål är att minska flödet av flyktingar.

Det är i samband med ordförandeskapet som Nederländerna har släppt en reklamfilm. Filmen kritiseras nu från flera håll. Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, är en av kritikerna.

- Det nederländska ordförandeskapets huvudmission är katastrofal. Idén är inte att försvara asylrätten utan att inskränka den.

Också Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd, är kritisk till Nederländernas film, hon kallar i ett mail till ALTID budskapet i filmen för "osmakligt".

- Jag tycker att det är osmakligt att det främsta målet för EU:s ledare är att stoppa flyktingarna, skriver hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 16-01-28:

Sverige med i kontroversiell nederländsk flyktingplan till sidans topp

En grupp EU-länder föreslås ta emot upp till en kvarts miljon flyktingar. Därefter ska alla flyktingar som anländer Grekland skickas tillbaka till Turkiet. Amnesty kritiserar planen i skarpa ordalag.

Planen lanseras i dag av Nederländernas liberale premiärminister Mark Rutte och hans regeringskollega tillika socialdemokratiska PvdA:s partiledare Diederik Samsom i en intervju i tidningen De Volkskrant.

Enligt den ska Nederländerna, som under våren är ordförandeland i EU, tillsammans med en handfull andra medlemsländer årligen ta emot mellan 150 000 till 250 000 skyddsbehövande flyktingar som befinner sig i Turkiet.

I gengäld ska alla flyktingar som ankommer Grekland från och med i vår skeppas tillbaka till Turkiet.

Premiärminister Rutte har enligt tidningen samlat tjänstemän från en handfull medlemsländer, däribland Sverige, för att mejsla fram en konkret plan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-01-27:

Commission discusses draft Schengen Evaluation Report on Greece till sidans topp

The College of Commissioners has today, in view of the findings and their significance, taken note and discussed a draft Schengen Evaluation Report on Greece. The Schengen evaluation mechanism, established in October 2013, provides for the verification of the application of the Schengen rules through monitoring visits to a given Member State by Commission-led teams with experts from Member States and Frontex. The draft Schengen evaluation report for Greece, drawn up jointly by Member States experts and Commission representatives, will now be sent to the Schengen Evaluation Committee which will give its opinion. The report will then be adopted by the Commission by means of an implementing act.

Migration and Home Affairs Commissioner Dimitris Avramopoulossaid: "If we want to maintain our internal area of free movement, we must better manage our external borders. This means that we will only save Schengen by applying Schengen. The Commission continuously monitors the implementation of the Schengen rules in all Schengen Member States. The draft Schengen evaluation report on Greece looks at the management of the external border during an evaluation visit of Member States and Commission experts in Greece in November. The report shows that there are serious deficiencies in the management of the external border in Greece. We know that in the meantime Greece has started undertaking efforts towards rectifying and complying with the Schengen rules. Substantial improvements are needed to ensure the proper reception, registration, relocation or return of migrants in order to bring Schengen functioning back to normal, without internal border controls. This is our ultimate common goal."

(...)

Läs mer (Extern länk)

EurActive 16-01-27: Tension grows between Brussels and Athens over Schengen rules (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActive 16-01-26:

Schengen suspension could be extended, 60% of migrants should be sent back till sidans topp

The European Commission today (26 January) said it could agree to a suspension of border-free travel in the Schengen zone of up to two years, and that nearly two thirds of migrants entering the EU in December were not eligible for asylum because they did not come from conflict zones.

The refugee crisis has meant some European countries have reintroduced border controls in the passport-free Schengen zone of 26 nations. Sweden, Denmark, Germany, Austria, France have introduced border controls with a six month limit. Non-EU member state Norway has introduced temporary controls. Poland is considering doing the same.

On Monday (25 January), EU home affairs ministers meeting in Amsterdam called on the Commission to extend the time limit countries are allowed to suspend Schengen. Article 26 of the Schengen treaty could see it suspended for up to two years, if public order and security concerns are judged serious enough. A decision on some kind of extension will likely be needed by May.

Today, the Commission said it did not think that the situation was serious enough to warrant the extension. But, it said it was pursuing options available to it under Article 26.

"We know that migratory flows are not going to be subsiding soon and as the weather changes are even likely to increase. So if situation does not change there could indeed be justifications under public order and security reasons to maintain internal controls as long as external borders not effectively controlled," said spokeswoman Natasha Bertaud.

Economic migrants

Commission First Vice-President Frans Timmermans, President Jean-Claude Juncker's right-hand man, made the comments about economic migrants to a Dutch newspaper.

The European Commission said the figures were from Frontex, the EU's border agency. They were not yet public, Bertaud told reporters in Brussels.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-26:

"Svårt att ingripa mot ett lands vilja" till sidans topp

Den svenska regeringen har svängt och säger nu ja till EU:s omstridda förslag om att inrätta en överstatlig gränskontrollmyndighet med befogenhet att ingripa i ett land mot dess vilja. Om förslaget går igenom kommer Sverige att tvingas bidra med flera hundra gränspoliser till EU.

-Vi skulle behöva ha flera hundra personer i ständig beredskap för att skicka ut i en snabbinsatsstyrka, så här handlar det om en avsevärd utökning, säger Patrik Engström, chef för polisens gränskontrollenhet.

Idag har den svenska gränspolisen fem man i ständig beredskap, av dem är fyra just nu på plats i Grekland och hjälper till med registrering av asylsökande.

De är där på Greklands begäran, men om det nya förslaget går igenom så kan även svenska grönspoliser alltså sättas in i ett land utan landets medgivande. Och det här är en mycket stor förändring jämfört med idag, menar Patrik Engström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 16-01-26: Ygeman KU-anmäls för Frontex-sväng (Extern länk)

Malin Björk (V) i Dagens Arena 16-01-29: Backa från EU:s supergränspolis, Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-01-27:

EASO launches tool for identification of persons with special needs (IPSN Tool) till sidans topp

EASO has launched a new web-based tool which helps in the identification of persons with special needs. The tool can be used by anyone who is in contact with applicants for international protection in their daily work and who may have a role in the identification of special needs in the asylum procedure and the reception context. The tool is available here.

Supporting EU+ States (EU Member States and associated countries) in meeting their obligations towards vulnerable applicants for international protection has always been a priority for EASO. With dedicated training modules, expert networks on children and on trafficking in human beings, COI products and other relevant publications, EASO has continuously provided relevant support.

With the launch of its EASO Tool for identification of persons with special needs (IPSN Tool), EASO addresses one of the significant changes brought with the recast asylum package and provides a tool for timely identification of applicants for international protection who may have special procedural and/or reception needs.

What is the added value of the IPSN tool?

+ The tool has been developed with expertise from EU+ States, EASO, the European Commission, UNHCR, and ECRE, and with valuable input from a number of intergovernmental and non-governmental organisations, members of the EASO Consultative Forum; and finalised after a wide consultation with all EU+ States participating in the work of EASO.

+ It can be used by anyone who is in contact with applicants for international protection in their daily work and who may have a role in the identification of special needs; and does not require specialised knowledge.

+ It has been designed as an intuitive and user-friendly online tool.

(...)

Hämta pressmeddelandet och se verktyget (webbaserat) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-28:

Tiden knapp för EU att lösa flyktingkrisen till sidans topp

Europa vill utvisa en stor del av de människor som flytt från sina hemländer. Men utvisningarna kan bli svåra att genomföra eftersom avtal saknas med en rad länder. Samtidigt är pressen hård på att få ordning på flyktingsituationen - och det snart.

Nästan varje dag kommer nya larm om båtar som kapsejsar i vinterstormarna i den Grekiska övärlden. Så sent som i morse drunknade 24 flyktingar, 10 av dem barn, i en olycka utanför Samos.

Förra året korsade över en miljon människor Medelhavet för att söka skydd i Europa. Många är på flykt undan oroligheter i länder som Irak, Syrien och Afghanistan och resorna sker ofta i sjöodugliga och överfulla båtar.

Många av de drunknade har asylskäl men långt ifrån alla. Så sent som i går sa EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans att 60 procent ska utvisas. De kommer till den grekiska övärlden i hopp om en bättre framtid, men de har inte asylskäl.

I ljuset av detta så har den svenska inrikesministern Anders Ygemans (S) utspel om att man ska utvisa så många som upptill 80.000 flyktingar med specialchartrade plan givit eko i hela Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Human Rights Watch 16-01-27:

World Report 2016: 'Politics of Fear' Threatens Rights till sidans topp

Terror Attacks, Refugee Crisis, and Broad Global Crackdown

The politics of fear led governments around the globe to roll back human rights during 2015.

In the 659-page World Report 2016, its 26th edition, Human Rights Watch reviews human rights practices in more than 90 countries. In his introductory essay, Executive Director Kenneth Roth writes that the spread of terrorist attacks beyond the Middle East and the huge flows of refugees spawned by repression and conflict led many governments to curtail rights in misguided efforts to protect their security. At the same time, authoritarian governments throughout the world, fearful of peaceful dissent that is often magnified by social media, embarked on the most intense crackdown on independent groups in recent times.

"Fear of terrorist attacks and mass refugee flows are driving many Western governments to roll back human rights protections," Roth said. "These backward steps threaten the rights of all without any demonstrated effectiveness in protecting ordinary people."

Significant refugee flows to Europe, spurred largely by the Syrian conflict, coupled with broadening attacks on civilians in the name of the extremist group Islamic State (also known as ISIS), have led to growing fear-mongering and Islamophobia, Human Rights Watch said. But as European governments close borders, they are reviving old patterns of shirking responsibility for refugees by passing the problem to countries on Europe's periphery that are less equipped to house or protect refugees. The emphasis on the potential threat posed by refugees is also distracting European governments from addressing their homegrown terrorist threats and the steps needed to avoid social marginalization of disaffected populations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 16-01-27: European Union: Refugee Response Falls Short (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 16-01-26:

Migrant Arrivals in Greece Top 45,000 through January 25 till sidans topp

Since the beginning of 2016, IOM estimates that 45,361 migrants and refugees have arrived in Greece by sea. This is roughly 31 times as many as the 1,472 recorded by the Greek Coast Guard for the whole of January 2015.

Some 90 per cent of the new arrivals are from Syria, Iraq and Afghanistan - the three countries whose nationals are allowed to pass freely from Greece into the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) en route to Western Europe.

According to IOM's Early Warning Information Sharing Network, implemented by IOM missions in Greece and the Western Balkans, an estimated 38,876 Syrians, Iraqis and Afghanis crossed into the FYROM in the two weeks ending January 21st, nearly 47 per cent fewer than in the preceding two weeks.

IOM Greece also helped almost 400 stranded economic migrants to return home to their countries of origin as part of its Assisted Voluntary Return program. Most of the migrants were from Morocco, Iran and Georgia.

The death toll in the Mediterranean continues to rise. With a series of shipwreck fatalities since Friday, IOM has tracked over 150 deaths in the Eastern Mediterranean this year, along with 19 more in the Central Mediterranean, bringing the total number of deaths in 2016 to 177. Last year at this time there were fewer than 77.

The journey from the Turkish coast to the Greek islands continues to be the deadliest route. The Greek Coast Guard reported that at least 45 migrants lost their lives in three incidents off Lesbos (20/01), Farmakonisi (21/01) and Kalolymnos (21/01). They included 18 children.

There is increased activity in the Central Mediterranean in the past week. On Sunday 723 migrants were rescued at sea and brought to the Italian port of Trapani. One body was also brought ashore.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 16-01-29:

Motsägelsefulla EU-uppgifter om flyktingsiffror till sidans topp

EU-kommissionären Frans Timmermans uppgifter om att 60 procent av flyktingarna i Europa inte kommer från konflikthärdar och därmed inte har anledning att söka asyl motsägs av FN och EU:s egen statistik.

Tidigare i veckan hävdade EU-kommissionens förste vice ordförande, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, att runt 60 procent av alla flyktingar som tagit sig till EU-länderna "inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus".

Han menade att en stor del av dem som sökt sig till EU kommer från nordafrikanska länder som Marocko och Tunisien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Piteå-Tidningen 16-01-29:

Många vill bli flyktingvän till sidans topp

Piteborna köar för att få bli flyktingvänner. Över 180 har anmält sig och fler är på gång. En film som Piteå flyktingsamordning spred på sociala medier har fungerat som dragplåster.

Flyktingvän är ett samarbete mellan Piteås flyktingsamordning och Svenska kyrkan. Målet är att knyta till sig Piteåbor i olika åldrar och livssituationer som är intresserade att delta. Strax före sommaren 2015 intensifierades arbetet med en film som spreds på sociala medier. Filmen nådde 66?000 visningar. Responsen blev positiv och i kombination med höstens flyktingströmmar ökade allmänhetens engagemang ytterligare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Östersunds-Posten krönika 16-01-26:

Vad säger historieböckerna om oss om 71 år? till sidans topp

Christina Busck

Vilka människor vill vi ska bo och leva här i Sverige? Är man mer värd som utbildad läkare från krigets Syrien än som analfabetisk flykting från Etiopien?

Den 27 januari är det 71 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades och det är värt en extra tanke. För snart finns det inga ögonvittnen kvar som kan berätta om hur det verkligen var att befinna sig i ondskans centrum.

Frågan är om vi har lärt oss något av historien. Vi människor vill gärna se oss som civiliserade och medkännande individer men egentligen är den kulturella och etiska fernissan väldigt tunn. När vår egen bekvämlighet hotas är solidariteten inte så stor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 16-01-29:

Delseger i kampen för en återinförd human asylpolitik till sidans topp

Sofie Eriksson, Distriktsordförande SSU Dalarna

SSU Dalarna har tagit initiativ till en motion i Falu Arbetarekommun som motsätter sig de försämringar i asylpolitiken som regeringen aviserat. Den gick igenom på Socialdemokraterna Faluns medlemsmöte och kommer nu drivas på partidistriktets årskonferens.

Det här är inget annat än en seger. För de människor som söker skydd, för människovärdet, socialdemokratin och såklart även för SSU Dalarna. Vi måste samtidigt se realistiskt på det här, vi har en lång väg kvar innan dessa förändringar blir verklighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 16-01-26:

Den fria rörligheten hindras till sidans topp

Nu slår land efter land i Europa inte bara undan benen för dessa människor utan även hoppet, ett hopp om att komma i trygghet och kunna skapa sig ett liv för sig och sin familj, skriver Linda Mathiasson.

Sverige har precis gjort att den nordiska passfriheten som funnits sedan 1952 nu borde räknas som bruten, detta i och med sitt beslut att införa id-kontroller för de människor som vill in i landet. Tisdagen den 5 januari blev en väldigt kall dag på mer än ett sätt. Sveriges lagråd fick i december en remiss på regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Lagrådet kan inte se att flyktingströmmarna innebär en sådan fara och avstyrker det remitterade lagförslaget om införande av id-kontroller. Trots detta infördes id-kontroller.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-27:

Svar på skriftlig fråga: Färre kontroller av boenden för barn till sidans topp

Fråga 2015/16:636 av Cecilia Widegren (M)

I julhelgerna fattade Vänsterregeringen beslutet att antalet kontroller av boenden för barn kommer att halveras nu år 2016 jämfört med tidigare. Ett beslut som redan har fått kritik från bland andra olika barn- och brukarföreningar. Beslutet berör barn och unga placerade på HVB- och LSS-boenden. Dessa boenden har hittills inspekterats minst två gånger per år, men ska efter beslutet bara inspekteras en gång per år. En bidragande faktor är det ökande trycket och belastningen på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, framför allt gällande boende för ensamkommande barn.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens, ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till uppföljning och tillsyn.

Dessutom har Moderaterna på riksdagens bord presenterat förslag om ytterligare ca 50 miljoner kronor per år för att just stärka tillsyn och uppföljning hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Verkligheten i regeringens budget talar ett annat språk. Där minskas anslaget till Ivo åren 2016 och 2017 med 59 miljoner kronor.

Halvering av kontroller för utsatta barn som är bland annat på HVB- och LSS-boenden, kan i sämsta fall leda till att barn hamnar i kläm eller inte blir sedda på det sätt som lagstiftningen tydliggör.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér:

På vilket sätt kommer regeringen och statsrådet att säkerställa så att färre kontroller för barns boende på till exempel HVB- och LSS-boende inte leder till sämre kvalitet för barnen?

Svar av Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-27:

M-krav: Migrationsverket ska anställa egna läkare till sidans topp

Moderaterna vill att Migrationsverket ska anställa egna läkare som ska arbeta med medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar. Den ökade kriminaliteten ute på gator och torg i landets storstäder bidrar till att det är bråttom, enligt partiet.

- Vi har nu ett helt nytt läge. Förra året kom 35.000 ensamkommande. Dessutom ser vi, inte minst i våra storstäder, problem med kringdrivande ungdomsgäng, inte minst från Nordafrika, och där många faktiskt är äldre än 15 år, men där man hävdar att man är yngre för att inte kunna lagföras. Det har pågått alldeles för länge, och måste nu upphöra, säger Johan Forssell, som är Moderaternas migrationspolitiska talesperson, till SVT Nyheter.

Regeringen vill också ha en medicinsk åldersbedömning av ensamkommande, det fattade man beslut om i samband med den åtstramning som presenterades av flyktingpolitiken i november. Men ännu har det inte riktigt kommit igång.

Osäkra metoder

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-26:

Aktuell debatt om Sveriges deltagande i kampen mot Daish till sidans topp

/Ur debatten:/

anf.12 Kent Ekeroth (SD):

[...] Margot Wallström talade om flyktingmottande som en kamp mot IS. Men flyktingmottagandet är en katastrof för Sverige. Det är också en grogrund för IS i Sverige som på något sätt har blivit en fristad för terrorister.

En viktig skillnad handlar nog bara om finansiering. Man bör se till att EU arbetar med "pushbacks" i Medelhavet så att båtinvandrarna skickas tillbaka till Afrika. Därmed skulle den vinstindustrin upphöra för bland annat IS.

JAS-planen skulle kunna komma till användning. De kunde användas i spaningssyfte för att till exempel slå ut tankbilarna som innehåller olja och som IS tjänar stora pengar på. Det har vi inte heller gjort.

Detta med ett gränsfritt Europa, massinvandring, när Sverige stödde Gaddafi, och Libyen som föll blev en fristad för terrorism och för pengamaskinen när man skickar invandrare kors och tvärs över Europa. Det är där som vi ska göra våra insatser, och då skulle vi kunna slå mot IS finansiering.

anf.15 Stig Henriksson (V):

[...] Som sagt tror jag inte att stridsflygplan är lösningen. Karin Enström kopplade ihop det hela på ett klokt sätt när hon talade om terrorismen som skapar flyktingströmmarna. Men vi ska backa bandet ett steg till, tycker jag. Vad är det som har skapat bägge de här företeelserna? Jo, det är de på alla sätt oerhört misslyckade och kostsamma krigen i Afghanistan, Irak och Libyen. De har skapat enorma flyktingströmmar och har också varit grogrund för terrorism. Det måste vi lära oss någonting av.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs eller lyssna till debatten i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-27:

Svar på skriftlig fråga: Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem till sidans topp

Fråga 2015/16:637 av Markus Wiechel (SD)

Nyligen framkom det uppgifter om att Säkerhetspolisen sedan december önskat direkttillgång till Migrationsverkets asylsystem. Orsaken till detta är att de inte hunnit utreda den kraftigt ökade mängden fall av möjliga säkerhetshot mot Sverige och en tillgång till asylsystemet skulle underlätta deras arbete. Som bekant har Säpo vid ett flertal tillfällen redogjort för sina problem med att ens klara av sitt grundläggande uppdrag att säkerställa säkerheten i Sverige. De har under 2015 haft runt 460 granskade fall hos Migrationsverket vilket innebär mer än en fyrdubbling från 2014 då strax över 100 fall granskades.

Säpo skulle genom att få direkttillgång kunna göra slagningar i systemet på individer som de menar skulle kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. På grund av oron att det kan kränka den personliga integriteten hos enskilda individer är förfrågan inte helt oproblematisk för Datainspektionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att verka för att Säpo får tillgång till Migrationsverkets asylsystem och vad avser statsrådet att göra för att underlätta Säpos arbete med att utreda eventuella hot mot Sverige som följd av det höga antalet asylsökande till Sverige?

Svar av Inrikesministern Anders Ygeman

(...)

I praktiken medför den nuvarande lösningen för informationsöver-föring en del administrativa utmaningar för Migrationsverket och Säkerhetspolisen, som blivit särskilt påtagliga genom det ökade antalet asylsökande. För att hantera dessa har Migrationsverket vänt sig till Datainspektionen och frågat hur myndigheten ser på att under en begränsad period ge ett fåtal tjänstemän inom Säkerhetspolisen elektronisk direktåtkomst till den information som man i dag får i pappersform.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-27:

Nytt förslag från Liberalerna ska korta väntetid i asylprocess till sidans topp

Liberalerna vill i ett nytt förslag införa prövningstillstånd, och snabbspår för de flyktingar som i dag finns i Sverige.

På en presskonferens i förmiddags presenterade Liberalerna nya förslag som ska korta de växande väntetiderna i asylprocessen. Bland annat vill partiet införa prövningstillstånd för att få överklaga ett asylärende - och föreslår också ett snabbspår för de flyktingar från Syrien, som i dag finns i Sverige.

Besluten ska fattas inom tre månader, säger partiledaren Jan Björklund.

- Alla personer som flyr från Syrien, som kan styrka att de kommer från Syrien, och som passerar Säpos kontroller, de får i dag uppehållstillstånd. Det kommer att vara tillfälliga uppehållstillstånd i framtiden. Men de får bifallsbeslut. Då finns det ingen anledning att de första ska bo på anläggningar i två år, och förvägras att arbeta och förvägras att göra rätt för sig, säger Jan Björkund, Liberalernas partiledare.

Just nu är ungefär 180 000 asylsökande inskrivna i det svenska mottagningssystemet, i väntan på att deras ansökan om uppehållstånd ska behandlas. Migrationsverkets handläggningstider har ökat.

För att integrationen ska fungera måste det till en förändring, enligt Jan Björklund.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 16-01-26:

"Flyktingar är inte andra klassens medborgare" till sidans topp

Problemen vi har med den svenska välfärden beror inte på flyktingarna. De beror på den ojämna fördelning av resurser som Centerpartiet varit med och beslutat om. Nu behöver vi bygga samhället starkt igen, replikerar Vänsterpartiets Ulla Andersson.

Flyktingar får gärna komma till Sverige, så länge de inte kostar oss särskilt mycket och så länge de tyst och tacksamt accepterar att ta illa betalda låglönejobb. Och så länge de inte ställer krav på att på lika villkor ta del av skola, sjukvård och äldrevård.

På annat sätt kan vi inte tolka Johanna Jönsson och Emil Källström (C) som i artikeln "Bättre sänka kostnader än äventyra öppenheten" skriver att man välkomnar moderaternas besked att "se över kostnaderna för välfärdssystemen för personer som kommer att få tillfälligt uppehållstillstånd".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-01-29:

Kritiken växer mot hanteringen av flyktingkrisen till sidans topp

Från flera håll kommer nu kravet om att regeringens hantering av flyktingskrisen måste granskas.

163.000 personer ansökte förra året om asyl i Sverige. Larmrapporter kom från hjälporganisationer, kommuner och myndigheter om att mottagandet ställde stora krav.

I efterhand frågar sig många huruvida samhällets krishantering fungerade, bland annnat efter SVT Nyheter Skåne inslag om missförhållanden på Malmömässan.

- Sverige var dåligt förberedda. Den här krisen skiljer sig från andra kriser, som tsunami- och Estoniakatastrofen, eftersom den är långvarig och den dök inte upp alldeles plötsligt. Sakta men säkert insåg regeringen och myndigheten att det var en kris, säger Allan Widman (L), riksdagsledamot.

"Onödigt lidande"

I en interpellation till Stefan Löfven (S) ställer Widman frågan om vilka åtgärder som statsministern är beredd att ta till för att utreda regeringen och myndigheternas krishantering.

- Det är viktigt att vi granskar och utreder alla aspekter för att kunna stå bättre rustade nästa gång, säger Allan Widman.

Han reagerade starkt på inslaget om situationen på Malmömässan där sjuka flyktingar nekades mediciner.

- När krishanteringen inte fungerar leder det till onödigt lidande och ekonomiska skador, både för individer och för samhället, säger Allan Widman.

Hänvisar till "historisk utmaning"

Moderaterna har begärt att konstitutionsutskottet granskar statsministerns hantering av flyktingkrisen.

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, säger att han sedan tidigare flaggat för att en oberoende utvärdering bör genomföras.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-29: Löfven KU-anmäls för flyktingkrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-26:

Interpellation: Brister i valideringen av vårdyrken till sidans topp

Interpellation 2015/16:299 av Lotta Finstorp (M)

I dag är det Socialstyrelsen som ansvarar för valideringen av hälso- och sjukvårdsyrken. Många nyanlända liksom svenskar med utländska examina vittnar om oacceptabelt långa handläggningstider. Läkare, tandläkare och sjuksköterskor med utbildning och yrkeserfarenhet från andra länder känner en stor frustration över att inte kunna börja arbeta och bidra till samhällsekonomin. Detta samtidigt som Sverige har brist på personal inom dessa yrken.

Det behövs en större effektivitet i bedömningen och kompletteringen av kompetenser för att människor ska kunna börja jobba tidigare och för att vi ska kunna möta rekryteringsbehovet inom hälso- och sjukvården. Därför har Moderaterna föreslagit att ansvaret för valideringen övergår till Universitets- och högskolerådet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

- Vad avser statsrådet att göra för att valideringen av kompetenser av utbildning inom hälso- och sjukvårdsyrken ska bli mer effektiv?

- Vad anser statsrådet om Moderaternas förslag om att ansvaret för validering av legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården ska övergå till Universitets- och högskolerådet? Om statsrådet inte vill det, vad är skälet?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren krönika 16-01-26:

Nordebo: En samhällsdebatt som tappar fotfästet till sidans topp

"Om den enskilda människan, hennes rättigheter och värdighet, inte längre är en gemensam utgångspunkt för debatten, utan allt mer diskuteras i kollektiva termer av vi och dem, då har vi tappat fotfästet helt."

En människa är färgad av många olika faktorer i sitt liv. Hon befinner sig i en väv av relationer, miljöer och värderingar.

Ett samhälles kultur, normer och politiska maktförhållanden, en plats ekonomiska villkor och sociala förhållanden, en individs familjebild, vänner, nätverk och förebilder - allt är med och formar, prövar, påverkar, lockar, utmanar eller avskräcker.

Det står för mig inte i motsättning till liberalismens utgångspunkt: individen, den enskilda människan. Ingen människa är en ö, och ett livs omständigheter är aldrig likgiltiga, färglösa, utan betydelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Allehanda debatt 16-01-26:

En snabbare etablering kräver smartare metoder till sidans topp

Göran Arrius, ordförande Saco, Sofia Larsen, ordförande Jusek

Med rätt metoder kan det stora antalet asylsökande bli en tillgång för samhället. Det kräver dock att de nyanlända får förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden redan under asyltiden.

Passiv tid är bortslösad tid. Migrationsministern har nyligen aviserat att det kan dröja upp till två år innan de som nu kommer får besked om uppehållstillstånd. Därefter ska en kommunanvisning göras, något som kan ta flera månader. Först därefter kommer den nyanlända in i systemet för etablering på arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att det finns en mängd åtgärder som enkelt kan förbättra, förenkla och snabba på de invandrade akademikernas etablering på arbetsmarknaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter debatt 16-01-26:

Företagare: Använd småföretagen som motor för integration till sidans topp

Aldrig förr har så många människor kommit till vårt land och det i en tid när företag och inte minst välfärdssektorn skriker efter arbetskraft. Naturligtvis är det också en utmaning. Framförallt behövs det enklare vägar till jobb och egenförsörjning. Vi småföretagare står beredda att hjälpa till. Inte minst som Sveriges främsta jobbskapare har vi en nyckelroll i integrationen. Men för att vi ska kunna göra vår del, måste politikerna skapa rätt förutsättningar för oss. Här är fem förslag på hur vi kan förenkla integrationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 16-01-28:

Myter om ensamkommande gynnar ingen till sidans topp

Patrik Lundberg

De är överallt, nu för tiden.

På löpsedlarna, i telefonen, kring fikaborden. ?Alla talar om de ensamkommande flyktingbarnen. Alla talar om vad de har gjort eller inte gjort. Alla talar i termer av problem, alldeles oavsett agenda.

Inom journalistiken kallas det för "flooding the zone", när alla resurser sätts in för att rapportera om ett ämne. Det är som ett drev, nästan. Till och med motbilderna göder floden.

Och där någonstans har en gammal term återupplivats: relativisering. Att den som försöker motbevisa bevisen anklagas, stundtals med rätta, för att förringa problemen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-27:

Svar på skriftlig fråga: Beslagtagande av asylsökandes ägodelar till sidans topp

Fråga 2015/16:656 av Richard Jomshof (SD)

I december månad rapporterade medierna om ett danskt lagförslag som innebär att asylsökande som kommer till Danmark ska kunna få sina värdesaker beslagtagna av danska myndigheter.

Enligt förslaget ska allt utöver mobil, klocka, personliga värdesaker och kontanter upp till 3 000 danska kronor beslagtas, för att sedan säljas. Detta för att delfinansiera den asylsökandes uppehälle under asylprocessen.

Inger Støjberg från regeringspartiet Venstre försvarar förslaget med principen att den som har pengar ska försörja sig själv och att "när man kommer till Danmark blir man behandlad som danskar blir behandlade". (Källa: Ministern backar inte om att beslagta flyktingars värdesaker, Sveriges Radio, 18 december 2015.)

Ett liknande system finns för övrigt redan i Schweiz. Där har myndigheterna i många år beslagtagit pengar från asylsökande av samma anledning, det vill säga för att täcka en del av kostnaderna under asylprocessen.

Med anledning av vad jag här framför undrar jag följande:

Delar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson uppfattningen att det är rimligt att man försörjer sig själv om man kan, och kan ministern tänka sig att införa ett liknande system här i Sverige?

Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-27:

Svar på skriftlig fråga: Brott begångna av ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Fråga 2015/16:653 av Ellen Juntti (M)

Brott begångna av ensamkommande barn och unga har aktualiserats den senaste tiden. I Stockholm och Göteborg vet vi till exempel från polisen att det förekommer brott bland ensamkommande ungdomar från Marocko, Libyen och andra delar av Nordafrika samt Afghanistan. Det gäller bland annat narkotikabrott och stölder. Det har också på senare tid kommit uppgifter från polisen om att ensamkommande barn och ungdomar varit inblandade i sexuella trakasserier på olika platser i Sverige.

Att unga tjejer blir sexuellt trakasserade av unga män i grupp är helt oacceptabelt och måste stoppas.

Ett vanligt problem är att polisen har svårt att fastställa den misstänktes ålder. Det är mycket viktigt att fastställa rätt ålder. Om den misstänkte är under 15 år är han eller hon inte straffmyndig och ska därför överlämnas till socialtjänsten.

Enligt polisen i Göteborg är det inte ovanligt att ensamkommande flyktingbarn uppger sig vara under 15 år, detta för att undkomma straff då de begår brott.

Naturligtvis är det många gånger tragiska livsöden som dessa ensamkommande barn och ungdomar har, men samtidigt kan vi absolut inte acceptera att de kommer till Sverige och begår brott. Detta måste stoppas.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att stoppa den här typen av brottslighet?

Svar av Inrikesministern Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 16-01-26:

Det ni kräver är barbariskt till sidans topp

Oisin Cantwell

Nyårsaftons övergrepp i Köln och gårdagens mord på ett hem för ensamkommande barn har utlöst djupt obehagliga reaktioner bland vissa politiker och opinionsbildare.

Flyktingar som begår brott ska kunna utvisas, vad som än väntar dem.

Att stater inte utvisar eller avvisar människor om deras liv eller frihet är i fara eller om risk för tortyr föreligger är en internationell princip som de flesta länder håller högt.

Principen heter "non-refoulement", är rättsligt reglerad i EU:s så kallade skyddsgrundsdirektiv och omfattar alla flyktingar som riskerar omänsklig behandling på grund av till exempel politisk övertygelse, trosuppfattning eller sexuell läggning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-27:

Svar på skriftlig fråga: Barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige till sidans topp

Fråga 2015/16:626 av Pia Hallström (M)

Enligt siffror från polisen fanns i Stockholm ca 500-600 brottsaktiva ensamkommande pojkar från bland annat Marocko under åren 2012-2014. Vissa har aldrig sökt uppehållstillstånd i Sverige andra har avvikit under tiden som asylutredning pågår. Bara några få av de ensamkommande barnen från Marocko, som fått sin sak prövad av Migrationsverket, har haft tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Marocko har ett folkrättsligt ansvar för att återta sina medborgare som inte har tillstånd att vistas i Sverige. Detta har dock visat sig mycket svårt att åstadkomma i praktiken.

Regeringen har haft möten med företrädare för Marocko i frågan, men resultatet från arbetet uteblir.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När kan vi se resultat i regeringens arbete för att de barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige ska återvända till sitt hemland?

Svar på frågan av Inrikesministern Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-27:

Svar på skriftlig fråga: Situationen för marockanska gatubarn till sidans topp

Fråga 2015/16:642 av Sofia Damm (KD)

Den här veckan besöker Marockos talman Sverige. På agendan för besöket står bland annat samtal om de marockanska barn och unga som fått avslag på sin asylansökan och avvikit under utredningen eller som aldrig sökt asyl och i dag lever illegalt i Sverige, en situation som också inrikesminister Ygeman benämnt som ohållbar.

Svenska myndigheter står näst intill handfallna kring denna grupp av ensamkommande från Marocko, som oftast inte tar emot den hjälp som erbjuds från svenska myndigheter utan försörjer sig på brottslighet. Sverige har stora svårigheter att få Marocko att återta sina egna medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige.

Genom dialog med Marocko förutsätter jag att ett återvändaravtal kommer att tas fram mellan Sverige och Marocko för att de barn och unga som uppehåller sig i Sverige ska kunna återvända till sitt hemland. Men vi måste också diskutera den långsiktiga lösningen för att dessa barn och unga ska kunna få det stöd de behöver i Marocko.

Enligt regeringens rapport om mänskliga rättigheter i Marocko saknar hundratusentals barn mellan 7 och 15 år grundläggande utbildning. Antingen har de aldrig varit inskrivna eller så har föräldrarna avbrutit deras skolgång i förtid. Nyfödda barn överges, och barnarbete är vanligt förekommande. Antalet gatubarn, som ofta tvingas till prostitution, uppges öka. Hem för övergivna barn finns (oftast för barn födda utom äktenskapet), men dessa drivs nästan helt av enskilda organisationer med mycket små resurser.

Min fråga till statsrådet är således:

Vad gör statsrådet och regeringen för att bidra till att utsatta barn och unga i Marocko ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter och det stöd de behöver?

Svar av Statsrådet Lövin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-29:

Nya siffror: Det blåser snålt om Merkel till sidans topp

Det blåser allt kallare och snålare om förbundskansler Angela Merkel. Nu är det nästan 40 procent i en opinionsmätning som vill att hon ska avgå på grund av sin flyktingpolitik.

En del medier har talat om "en sommarsaga". Det var i somras som Angela Merkel tog ett ovanligt initiativ, där hon bestämde sig för att Tyskland skulle ta emot en mängd flyktingar som var strandsatta i Ungern.

Välkomnande gester från tyskar gentemot flyktingar gav Tyskland ett gott rykte i världen. Den första reaktionen mot den stora strömmen flyktingar var positiv.

Personliga ord

De fick resa in i Tyskland utan byråkrati på Merkels order. Hon kritiserades för detta därför att det stred mot de regler som gäller inom EU.

Hon försvarade sig själv med ovanligt personliga ord:

- Om man ska be om ursäkt för att man visar att vänligt ansikte - ja, då är det inte mitt land.

Merkel fick kritik från andra EU-länder. Det växte också en kritik inom Tyskland, särskilt inom hennes egen partiunion, det kristdemokratiska CDU och det kristsociala CSU som finns i Bayern.

Hotar anmäla

Särskilt CSU i Bayern - som kan sägas ligga till höger om CDU - gick hårt åt Merkel. CSU-ledaren Horst Seehofer har ständigt kritiserat henne och har ständigt ställt ultimatum till förbundskanslern under flyktingkrisen.

Han hotar till och med att anmäla henne till högsta författningsdomstolen för att hon inte skyddar Tysklands gränser.

Detta är läget när nyhetsmagasinet Focus på fredagen publicerar en opinionsmätning, där 39,9 procent av de 2.047 tillfrågade anser att hon ska avgå på grund av sin flyktingpolitik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 16-01-26:

Journalister självkritiska till migrationsrapporteringen till sidans topp

I flera år har medier inte låtsats om baksidan av Sveriges generösa migrationspolitik. Det anser flera ledande journalister vid en debatt i Stockholm.

- Medier och politiker har misskött den här frågan under decennier, säger Lasse Granestrand, frilansjournalist efter 31 år på DN.

I samtalet på Publicistklubben på måndagen fick han stöd av flera samhällsjournalister, bland annat om att medier misslyckats med att problematisera migrationspolitiken sedan Alliansen och Miljöpartiet 2011 valt en gemensam linje.

Granestrands åsikt fick mothugg från Expos Daniel Poohl, som varnade för att journalistiken, efter höstens exceptionella inflöde av människor och skiftade debatt, kan anamma en högerpopulistisk logik.

- Jag är orolig att vi ska flytta in varenda jäkla samhällsproblem i den här så kallade invandringsfrågan som dessutom riskerar att berättas på ett ganska snävt, förenklat sätt som är uppfunnet av extremhögern.

Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola, tycker inte att medierna har sopat migrationsfrågorna under mattan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-29:

EU:s högerextrema partier samlades i Milano till sidans topp

Tillsammans med andra europeiska högerextrema och nationalistiska partier, sade franska Front nationals Marine Le Pen att partierna är redo att kliva in och städa upp i Europa. Partierna möttes i Milano, Italien, för att samla gemensam kraft inför framtiden.

Hon menade att övriga etablerade partier i Europa misslyckats och att Europas infrastruktur håller på att bryta samman på grund av den rådande invandrings- och flyktingpolitiken samt den förda ekonomiska politiken, skiver nyhetsbyrån AP.

Le Pen talade vid slutet av det första arrangerade mötet med Gruppen nationernas och friheternas Europa. Det är Europaparlamentets minsta grupp, bara 36 medlemmar, som bildades förra sommaren och där flera av partierna går framåt i sina länders opinionsmätningar.

"Stäng Europas gränser"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 16-01-28:

"Låt er inte luras av SD:s propaganda" till sidans topp

"Jag har stor förståelse för ert missnöje över samhällets orättvisor. Men låt er inte luras av SD:s och Paula Bielers propaganda. Lär av historien", skriver professor Henry Ascher.

Bilden fanns på en utställning på Stockholms kulturhus i början av 1970-talet. Det var ett omslag till en bok utgiven i Tyskland under Weimarrepubliken före nazisternas valseger och maktövertagande.

Till vänster en teckning med en man i en talarstol inför en publik av män i höga hattar. "National..." står det under bilden. Talaren sträcker ut högerhanden i en hitlerhälsning.

Bilden till höger visar samma man i samma talarstol. Men publiken har arbetarkepsar. Under bilden:

"...socialism". Talaren knyter näven.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter16-01-28:

Miljöpartister våndas över den nya flyktingpolitiken till sidans topp

Miljöpartiet gick till val på att "aldrig försvåra för människor att komma till Sverige". I dag är både id-kontroller och tillfälliga uppehållstillstånd en realitet. Den omsvängning som Miljöpartiet tvingats göra i migrationspolitiken har upprört många MP-politiker.

- Jag blev både besviken, upprörd och ledsen. Både på regeringen och oppositionen, säger Petra Elf som sitter i styrelsen för partiets ungdomsförbund Grön ungdom i västra Sverige.

-Jag blev förbannad och besviken och kände att MP gick emot sin egen politik, säger Stellan Lindell, vice ordförande i Miljöpartiet i Alingsås.

Petra Elf har skrivit en debattartikel om när hon strax efter nyår var på väg tillbaka till Sverige från Tyskland och bevittnade när polisen slängde av en flyktingpojke från tåget i Danmark för att han saknade id.

-Jag började gråta. Det var så fruktansvärt. Och att det var den regering som jag alltid kämpat för som fattar ett beslut som stänger gränsen gör att det känns ännu värre, säger hon.

Protestaktion

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Forum för feministisk forskning i Stockholm 2016:

24 februari, Stockholm: Flyktingkris - för vem? till sidans topp

kl. 18:00 - 20:00. Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3, T:Slussen

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande situationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidra med frågor och funderingar. Kommentera här i eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör:

Sadia Hassanen - forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön.

Shahram Khosravi - forskar om papperslösas och asylsökandes situation i Sverige och kriminaliseringen av migration, särskilt fokus på människor från Iran och mellanöstern och gränspolitik.

(...)

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-01-27:

Ai Weiwei shuts Danish show in protest at asylum-seeker law till sidans topp

'They just want basic human dignity, no bombs, no fear,' says Chinese artist as he ends exhibition over law allowing valuables to be taken from refugees

The Chinese dissident artist Ai Weiwei has closed down his exhibition in Copenhagen in protest at a new law that allows Danish authorities to seize valuables from asylum seekers.

The 58-year-old, who is currently on the Greek island of Lesbos undertaking research on Europe's refugee crisis, told the Guardian: "My moments with refugees in the past months have been intense. I see thousands come daily, children, babies, pregnant women, old ladies, a young boy with one arm.

"They come with nothing, barefoot, in such cold, they have to walk across the rocky beach. Then you have this news; it made me feel very angry.

"The way I can protest is that I can withdraw my works from that country. It is very simple, very symbolic - I cannot co-exist, I cannot stand in front of these people, and see these policies. It is a personal act, very simple; an artist trying not just to watch events but to act, and I made this decision spontaneously."

An earlier post on his official Instagram and Facebook accounts read: "Ai Weiwei has decided to close his exhibition, Ruptures, at Faurschou Foundation Copenhagen, Denmark. This decision follows the Danish parliament's approval of the law proposal that allows seizing valuables and delaying family reunions for asylum seekers." The exhibition opened in March 2015 and had been due to close in mid-April.

Denmark's parliament adopted reforms on Tuesday aimed at dissuading migrants from seeking asylum by delaying families being reunited and allowing authorities to confiscate migrants' valuables.

The law has provoked international outrage, with many human rights activists criticising the delay for family reunifications as a breach of international conventions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 16-01-28:

Teater: Flyktingvågens konsekvenser skildras i "Lampedusa" till sidans topp

Migrationen till Europa fortsätter att bearbetas i kulturen. Idag har den brittiska pjäsen Lampedusa Sverige-premiär. En föreställning om två personer som på olika sätt lever mitt i den pågående flyktingkatastrofen. Pjäsens författare, dramatikern Anders Lustgarten, menar att föreställningen ska ses som kritik mot EUs toppolitiker.

I en avskalad uppsättning möter publiken Stefano som arbetar hos den italienska kustbevakningen. Hans tidigare karriär som fiskare fungerade inte, därför tvingades han söka sig vidare till kustbevakningen där han främst får plocka upp döda kroppar i vattnen utanför ön Lampedusa.

Publiken får bland höra när han berättar om hur kropparna ser ut när fiskarna har ätit på dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Spelplan och biljetter, Kulturhuset, Stockholms Stadsteater (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kultur 16-01-28:

Flyktingar skapar asylbalett i Köpenhamn till sidans topp

Flera av dem har varit på flykt i månader. Nu berättar de sina historier genom dansen.

Tillsammans med regissören Christian Lollike har en grupp asylsökande och Danmarks nationalscen Det kongelige teaters dansare skapat "Utopia - en asylbalett".

I en blandning av repliker, sånger och danser berättar de sju asylsökande och teaterns dansare flyktingarnas personliga historier. Utgångspunkten är deras bakgrund, men också deras drömmar och hur de ser på Danmark.

En av flyktingarna är Nay Zar Hla Tin som kommer från Burma. Hon tycker att en del danskar inte alltid förstår flyktingarnas situation.

- En del är lite rädda för oss, och en del tror att vi ska leva på bidrag, säger Nay zar Hla Tin.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund 16-01-29:

Filmrecension: Mediterranea till sidans topp

Medelhavet har blivit världens farligaste flyktväg. Ändå fortsätter desperata människor att trotsa vågorna. I "Mediterranea" skildras en sådan flykt, men de stora perspektiven uteblir.

Ända sedan premiären av "Mediterranea" på förra årets upplaga av kritikerveckan i Cannes har den beskrivits som årets mest vältajmade film. Mitt under pågående flyktingkris kommer denna historia om två män som tar sig över Medelhavet på en ranglig båt, på jakt efter ett bättre liv i Europa.

Det finns en underliggande cynism i förtjusningen inför regissörens Jonas Carpignanos fantastiska tajming. För även om det dröjde till det katastrofkantade 2015 innan västvärlden fick upp ögonen för Medelhavets båtflyktingar, så är det inget nytt fenomen. Under 2000-talet har mer än en halv miljon desperata människor korsat havet, eller drunknat på vägen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-01-13:

I en kiosk nära dig... Tidskriften Artikel 14 i pressbyrån till sidans topp

"Artikel 14 ges ut av Flyktinggruppernas Riksråd FARR och är Sveriges enda renodlade tidskrift på området asylrätt och migration. Artikel 14 skapar debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik. Tidskriften granskar och bevakar utvecklingen inom juridiken, flyktingpolitiken och genom reportage, krönikor och intervjuer ger Artikel 14 en fördjupad och nyanserad bild av migration."

Så presenterar Pressbyrån distributionstjänst Interpress Artikel 14. Nu finns denna förnämliga tidning alltså i Pressbyrån - fast inte i landets alla pressbyråkiosker. På Interpress hemsida kan du kolla vilket som är senaste numret av Artikel 14 och om den finns i en kiosk nära dig.

Artikel 14 på Interpress (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.