ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 23 november 2015

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Regeringen 15-11-12:

Extra ändringsbudget för 2015 till sidans topp

Skälen för ytterligare ändringar i statens budget 2015

(...) Sedan regeringen beslutade propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2) har antalet personer som söker asyl i Sverige ökat påtagligt. Antalet överstiger nu kraftigt de antaganden som ligger till grund för anvisade medel 2015 för hantering av asylsökande. Samtidigt genomför såväl kommuner och landsting som det civila samhället omfattande insatser för att hantera situationen. För att snabbt kunna vidta åtgärder som minskar trycket på den kommunala ekonomin samt underlätta för civilsamhällets organisationer i deras arbete med den rådande flyktingsituationen och etableringen av nyanlända, gör regeringen bedömningen att det finns särskilda skäl för att lämna förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2015.

Vidare innebär behovet av att snabbt vidta åtgärder till stöd för kommuner, landsting och det civila samhället att det, enligt regeringens bedömning, finns synnerliga skäl för riksdagen att besluta om förkortad motionstid. Regeringen föreslår därför att riksdagen förkortar motionstiden till sju dagar.

2.2Konsekvenser för statens budget

De förslag som lämnas i denna proposition innebär att de anvisade medlen 2015 ökar med 11 miljarder kronor. Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Vidare föreslås att 0,2 miljarder kronor tillförs det civila samhället i syfte att stödja dess insatser för asylsökande och nyanlända. Regeringen föreslår dessutom en ökning av anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande på 1 miljard kronor till följd av det ökade antalet asylsökande. De anslagsförändringar som föreslås i denna proposition innebär sammantaget att de takbegränsade utgifterna ökas med 11 miljarder kronor 2015 och att budgeteringsmarginalen minskar med motsvarande belopp.

(...)

Hela förslaget (Extern länk)

Motion av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) med anledning av propositionen (Extern länk)

Se även:

Folkbildningsförbundet 15-11-12: En positiv utmaning för studieförbunden med 75 miljoner extra till arbetet med asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-11-19:

Regeringen beslutar att förlänga gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 22 november till den 11 december 2015.

Den 12 november beslutade regeringen att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Det beslutet gällde i tio dagar, till och med den 21 november.

I dag har regeringen beslutat att förlänga den inre gränskontrollen från den 22 november till och med den 11 december 2015. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för det tidigare beslutet fortfarande gäller.

Fler personer på flykt söker sig nu till Sverige än någonsin tidigare. Den samlade bedömningen som regeringen gör är att det är nödvändigt att förlänga gränskontrollen vid inre gräns eftersom den nuvarande situationen fortsatt innebär akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 11 december fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Sveriges Radio Ekot intervjuar Anders Ygemalm 15-11-16: Gränskontrollen förlängs (Extern länk)

EU-kommissionen 15-11-13: Temporary reintroduction of internal border controls by Sweden at selected harbours (Extern länk)

Markus Wiechel (SD) i riksdagens frågestund: Återsändande av asylsökande till första säkra land (Extern länk)

Elisabeth svantesson (M) i riksdagens frågestund 15-11-12: Gränskontrollers påverkan på antalet asylsökande (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-13: Frågor och svar: Så ska polisen sköta kontrollerna (Extern länk)

Svenska Dagbladet 15-11-12: 11 frågor och svar om gränskontrollerna (Extern länk)

ETC 15-11-13: 11 frågor och svar om de tillfälliga gränskontrollerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-22:

Människorättskritik mot id-kontroller till sidans topp

Regeringens beslut att införa identitetskontroller i samband med färjetrafiken får kritik från människorättsorganisationer.

Enligt Robert Hårdh som är jurist och chef för Civil Rights Defenders riskerar den svenska regeringen att ytterligare begränsa antalet lagliga vägar till Sverige.

- I praktiken så innebär det här att man förhindrar människor från att utnyttja sin rätt att söka asyl. På sikt så urholkar man hela asylrätten, säger Robert Hårdh, chef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Enligt Robert Hårdh så är det anmärkningsvärt att underlaget för beslutet inte har tagit hänsyn till effekterna vare sig för mänskliga rättigheter eller de risker som människor på flykt kan utsättas för.

Han ser ett scenario liknande det på Medelhavet där desperata flyktingar korsar vatten i sjöodugliga gummibåtar.

De lagliga vägarna till EU måste bli fler, inte färre och förslaget innebär i praktiken ett transportörsansvar för inomeuropeiska resor, menar han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Arbetaren 15-11-20: Madelaine Seidlitz, Amnesty: "Det är signalpolitik" (Extern länk)

Läs mer nedan om följderna av gränskontrollerna, under rubrikerna "Gränser och gränshinder" och "Mottagande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 15-11-21:

Ekot erfar: Så ska regeringen lätta på asyltrycket till sidans topp

Inom ett par veckor räknar regeringen med att presentera nya åtgärder som ska minska antalet asylsökande till Sverige, erfar Ekot. Enligt uppgift övervägs att asylsökande i gruppen övriga skyddsbehövande inte längre ska ha rätt till uppehållstillstånd.

Migrationsverket gör nu bedömningen att antalet nya asylsökande har minskat efter att de tillfälliga gränskontrollerna infördes den 12 november. Men antalet asylsökande är fortfarande på en hög nivå, enligt myndighetens veckostatistik.

Migrationsminister Morgan Johansson har sagt att de 21 punkterna i den blocköverskridande migrationspolitiska överenskommelsen inte räcker, och har aviserat fler åtgärder.

Just nu diskuterar regeringspartierna en rad konkreta förslag som "kraftigt ska minska antalet asylsökande till Sverige för att klara av samhällsfunktionerna".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 15-11-19:

Regeringen föreslår ny lag om behandling av utlänningars personuppgifter till sidans topp

Regeringen har i dag, torsdagen den 19 november, överlämnat en lagrådsremiss med förslag till Utlänningsdatalag till Lagrådet. Lagen reglerar hur Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna får behandla personuppgifter i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Syftet med den nya lagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt sätt.

Lagen ställer även höga krav på integritetsskydd för de människor vars personuppgifter behandlas av myndigheterna.

Lagen innehåller bland annat:

+ Bestämmelser om hur myndigheterna får hantera personuppgifter i sina datorsystem, bland annat att behandling av personuppgifter endast får göras för vissa ändamål.

+ En uttömmande reglering av för vilka ändamål fingeravtryck och fotografier som tagits med stöd av utlänningslagen (2005:716) får behandlas.

+ Spärrar mot integritetskänsliga sökningar.

+ Bestämmelser om intern tillgång till personuppgifter inom de berörda myndigheterna.

+ Begränsningar av enskildas och andra myndigheters direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter.

Lagen ersätter förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

- Utlänningsdatalagen skapar en god balans mellan en effektiv ärendehandläggning och skyddet av den personliga integriteten, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den nya lagen föreslås träda i kraft senast den 1 april 2016.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-11-05:

Regeringens proposition: Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny placeringsform i socialtjänstlagen (2001:453) för barn och unga i åldern 16-20 år - stödboende. Socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. För att placera barn i åldern 16-17 år i stödboende ska det krävas särskilda skäl. Varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden. Ett stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden.

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få bedriva stödboenden. En kommun eller ett landsting som driver verksamhet med stödboende och en kommun som genom avtal har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet ska anmäla denna verksamhet till IVO.

Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barn och unga som placeras i ett stödboende, på motsvarande sätt som gäller barn och unga som placeras i familjehem och hem för vård eller boende.

Regeringen gör bedömningen att stödboenden för barn och unga bör omfattas av regelbunden tillsyn av IVO.

(...)

Prop. 2015/16:43 Socialstyrelsen ska i samråd med IVO följa upp och utvärdera den nya placeringsformen stödboende.

I propositionen behandlar regeringen även frekvenstillsynen av vissa verksamheter för barn och unga.

I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården genom ett tydliggörande av Socialstyrelsens ansvar för att stödja och utveckla familjehemsvården.

Regeringen föreslår att riksdagen beslutar om förkortad motionstid till åtta dagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Hämta eller läs propositionen (Extern länk)

Motion av Emma Henriksson m.fl. (KD) med anledning av propositionen (Extern länk)

Motion av Johanna Jönsson (C) med anledning av propositionen (Extern länk)

Motion av Christina Örnebjär m.fl. (FP) med anledning av propositionen (Extern länk)

Motion av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-11-13:

Danmark/ Förslaget: Polisen ska få visitera asylsökande till sidans topp

Nu får danska polisen söka igenom flyktingars bagage i jakt på värdesaker.

Pengarna ska användas för att täcka kostnader och är en av 34 åtgärdspunkter danska statsministern presenterade i dag.

- Men asylsökande får behålla mobiltelefonen, säger migrationsminister Inger Støjberg.

I går torsdag kallade danske statsministern alla partiledare till ett krismöte för att diskutera flyktingsituationen.

Mötet hölls i Köpenhamn och efteråt presenterade Lars Løkke Rasmussen (Venstre) en lista med 34 åtgärdspunkter för att strama åt flyktingpolitiken.

- Regeringen föreslår att tillåta polisen att visitera asylsökande och söka igenom deras bagage för att säkra pengar och värdesaker för att täcka kostnaderna för uppehälle, står det i förslaget.

- Regeringen föreslår att tillåta polisen att ta medel för att täcka framtida kostnader för asylsökandes underhåll, står det i en annan punkt.

Får behålla mobiltelefon

Men det finns också begränsningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

DR 15-11-13: Her er regeringens 34 asylstramninger (Extern länk)

Ritzau / Ekstrabladet 15-11-13: Løkke: Politi skal kunne tage penge fra flygtninge (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-13:

Norge/ Norska regeringen vill låsa in fler asylsökande till sidans topp

Norges regering la i dag fram flera förslag till skärpta asylregler. Bland annat vill regeringen öka möjligheterna att låsa in asylsökande i väntan på att de ska skickas ut ur landet.

- I dag har vi ett utlänningsinternat, som är fängelseinstitutionen för personer som ska skickas tillbaka. Nu öppnas det för att man även kan använda andra typer av faciliteter för att göra samma jobb, säger Anders Anundsen, Norges justitieminister.

Norska myndigheter ska få ökade möjligheter att låsa in asylsökande som antingen redan har fått nej på sin ansökan eller som bedöms komma att få det.

Regeringen vill säkra att de här personerna verkligen skickas ut ur landet och att de inte sticker från öppna asylmottagningar för att leva som gömda i norska samhället.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 15-11-17:

Från Afghanistan/ Temarapport: Afghaner i Iran till sidans topp

/Utdrag ur avslutande kommentar:/

Å ena sidan har Iran under de gångna decennierna visat på en stor generositet i sitt mottagande av den stora mängd afghanska medborgare som sökt sig till landet. Man har också, trots ett ansträngt ekonomiskt läge på senare år, fortsatt att leverera social service till de registrerade flyktingarna, och nu senast genomfört ett reformarbete som innebär att de också ska omfattas av det offentliga sjukförsäkringssystemet. Vidare har man förklarat att alla barn ska ha rätt till skolgång i Iran, även de som vistas i landet illegalt. (...)

I kontrast till detta har Iran idag ett repatrieringsfokus gällande de afghanska flyktingarna som tar sig uttryck bland annat genom en omständlig byråkrati för att bibehålla en befintlig flyktingstatus; restriktioner avseende arbete, rörelsefrihet, medborgarskap, samt genom frekventa deportationsprocesser under vilka övergrepp förekommer.

Det låga antalet frivilligt återvändande afghaner från Iran beror delvis på det nuvarande säkerhetsläget i Afghanistan, den ekonomiska situationen samt de dåliga utsikterna till att skaffa sig ett levebröd där. Det kan dock även delvis förklaras med att Iran inhyser en stor mängd hazarer som, i egenskap av tidigare förföljd shiitisk minoritet, fortfarande ofta upplever sig som särskilt utsatta i Afghanistan, och som repatrierar i lägre grad än andra etniciteter.

En stor del av den kraftigt ökade flyktingström av afghanska medborgare som nu når Europa kommer idag via Iran. (...) Det förekommer uppgifter om att den i Iran pågående rekryteringen av afghaner till kriget i Syrien skulle kunna bidra till att många unga afghaner nu lämnar Iran. (...) Fenomenet måste fortsatt noggrant bevakas då rekryteringen har ökat i omfattning och även inkluderat underåriga samt då det även förekommit uppgifter om tvång i samband med rekryteringen.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tolo News 15-11-16:

Från Afghanistan/ Rabbani, Balkhi address MPs over migrant crisis till sidans topp

The Minister of Foreign Affairs Salahuddin Rabbani and Minister of Refugees and Repatriation on Monday addressed parliament over the ongoing migrant crisis in Europe with the focus being on Afghan refugees fleeing the country.

According to Rabbani, so far this year 146,000 Afghans have sought refuge in Europe. He said that of these, 43 percent have been given asylum in various countries and that 53 percent are still being processed. The balance has been repatriated.

He said that a total of 80,000 applied for asylum in Germany alone.

Rabbani went on to say that the two key issues driving Afghans to Europe is insecurity and unemployment. However, in order to be granted asylum status, all Afghans have to prove their lives are in danger, he said.

"Afghanistan had the highest number of asylum seekers in the past but that has changed. Syria is now the number one country," he said.

But as he pointed out, some European countries are now taking a hard line against accepting refugees.

"Foreign Affairs has been monitoring the situation since the start of the migrant crisis and a high-level refugee commission has been established. This is being led by President Ashraf Ghani," he said.

He also said that the government is in constant talks with the UNHCR over the issue.

He went on to say that although government has agreements in place with some countries over refugees, these agreements are being reviewed. He also said that countries that have rejected some refugees, particularly those who are ill, have been asked to review their decisions.

"Government has also asked Germany not to repatriate Afghans that they have rejected," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hegnar (Norge) 15-11-17: Alt klart for retur av asylsøkere til Afghanistan (Extern länk)

ETC 15-11-14: Varför har antalet asylsökande från Afghanistan ökat? (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-13: Flyktingströmmen från kriget kommer inte att avta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 15-11-20:

Från Irak/ Displacement Continues in Iraq, Amid Return Movements till sidans topp

The IOM Iraq Displacement Tracking Matrix (DTM), published yesterday (19/11), identified 3,181,176 internally displaced Iraqis (530,196 families) from 1 January 2014 through 5 November 2015.

Considering the available information and the DTM methodology, the UN Humanitarian Country Team will maintain the humanitarian response planning figures at 3.2 million internally displaced persons (IDPs).

The governorates hosting the largest IDP populations are: Anbar 18 per cent (573,450 individuals), Baghdad 18 per cent (568,140), Dahuk 13 per cent (418,152), Kirkuk 12 per cent (381,036), Erbil 10 per cent (331,068), Ninewa 6 per cent (205,344), and Sulaymaniyah 5 per cent (162,468).

From a regional perspective, Central-North Iraq hosts 67 per cent of IDPs (2,130,246 individuals), the Kurdistan Region of Iraq (KRI) 29 per cent (911,688), and South Iraq 4 per cent (139,242).

The majority of IDPs are originally from Anbar governorate (43 per cent or 1,381,494 individuals) and Ninewa governorate (33 per cent or 1,058,682 people). Displacement is still ongoing. IOM identified an additional 10,848 individuals displaced in Ninewa between 12 and 18 November.

During the month of October a decrease in the number of IDPs was observed across 13 of 18 governorates. A significant decrease has been reported in the governorates of Kirkuk (20,244 individuals, or 5 per cent of the IDP population in the governorate) and Salah al-Din (12,558 individuals or 8 per cent of the IDP population in the governorate). The decrease is due to ongoing return movements in both governorates, as IDPs are returning to their location of origin.

(...)

Artikeln med länkar till detaljerade regionrapporter och kartor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Save the Children November 2015:

The refugee crisis: Through the eyes of one family till sidans topp

Essay by photojournalist Talitha Brauer

I accompanied one refugee family as they traveled from Hungary to Germany. I met them in a train station in Budapest as they were waiting to start the next leg of their trip. Their end goal was to reach Germany and reunite with their 19 year-old son who fled Syria two months earlier. They had already been traveling for a grueling 20 days, seeking safety from the violence in their hometown in Syria.

My goal was to capture their journey through the eyes of the 2 parents and their 3 children: Father - Farid 43, Mother - Fatima 35, Mahdi 14, Karam 10 and Amira 7. They were traveling with a group of neighbours from their village, including Hassam, 10. After 20 days of managing to stick together, the group was split up as Hassam's brother and a family of five were held back on the road to Budapest.

Följ resan - video, bilder, karta och texter (Extern länk)

Se även:

Freemovement 15-11-11: Two Billion Miles: interactive video on the refugee journey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-11-22:

Vem får avvisas, vem har rätt att släppas in? till sidans topp

En vanlig föreställning bland politiker är att Sverige genom Dublinförordningen eller på någon annan grund skulle ha rätt att skicka asylsökande till det senaste land de passerat, utan att söka asyl. Detta är en av de myter som FARR försöker motverka genom att publicera information om gränskontroller och "transitflyktingar".

FARR har sedan början av september försökt stötta flyktingarna och mottagandet genom att ge ut information om asylproceduren och motverka myter som sprids bland nyanlända och volontärer. Men nu gäller det alltså myter som sprids bland politiker och andra aktörer. I följande korta texter som publicerades den 18 november har vi samlat rättslig information om vad de internationella konventionerna och EU-förordningarna egentligen betyder - vem får avvisas, vem har rätt att släppas in?

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-11-22:

Rättslig information för flyktingar på genomresa och för volontärer till sidans topp

På många ställen samarbetar myndigheter, organisationer och löst organiserade nätverk. Men det händer också att frivilliga anklagas för människosmuggling. Den här sidan handlar om vad volontärer får göra och vad som är straffbart.

Det är inte straffbart enligt svensk lag att skjutsa någon till exempel till ett boende eller till Migrationsverket bara för att den är papperslös, eller för den delen att bjuda på mat, upplåta en sängplats eller leka med papperslösa barn. Sådan "medhjälp till olaglig vistelse" kan straffas bara om det görs i vinstsyfte.

Om du transporterar någon in över gränsen till Sverige eller hjälper någon att ta sig vidare mot gränsen till Norge eller Finland så definieras det däremot som människosmuggling - ett värre brott. För att dömas för människosmuggling krävs inget vinstsyfte.

(...)

Eftersom polisen har rätt att ingripa mot personer som är här utan tillstånd, registrera dem och uppmana dem att söka asyl, så kan de också ha rätt att stoppa dig från att till exempel skjutsa en person som är här utan tillstånd, även om det inte definieras som människosmuggling. Men för att du som hjälpare ska kunna avlägsnas från området eller omhändertas krävs att du antingen har stört den allmänna ordningen eller att polisen behöver bli av med dig för att hindra en handling som är straffbar. Med andra ord har polisen rätt att avlägsna eller omhänderta dig om du hindrar dem att göra sitt arbete rörande flyktingarna, men inte bara för att du hjälper papperslösa.

Tänk på att det i många fall faktiskt kan bli till nackdel för den som söker asyl att ha väntat med ansökan! Gissa inte, utan hjälp dem du möter att hitta bra information om asylproceduren och Dublinreglerna!

(...)

Läs informationen till volontärer (Extern länk)

Se även

FARR 15-11-18: Rättslig information för flyktingar på genomresa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 15-11-13:

Id-kontroll på färjor leder till nya flyktingrutter till sidans topp

Efter att färjebolagen som trafikerar sträckorna mellan Tyskland och Danmark har börjat kräva id-handlingar av passagerarna hoppas många av de flyktingar som tagit sig till Tyskland istället kunna borda ett av tågen mot Danmark. Och i staden Flensburg nära den tysk-danska gränsen samlas nu allt fler flyktingar, enligt SVT:s Lars Moberg, på plats i den nordtyska staden.

Gårdagens beslut om ett införande av tillfälliga gränskontroller och id-krav på passagerarna som bordar färjorna som trafikerar Tyskland och Danmark leder till att allt fler flyktingar som befinner sig i Tyskland istället för att ta vattenvägen till Skandinavien nu söker alternativa resvägar.

Till den nordtyska staden Flensburg nära den tysk-danska gränsen flockas nu många människor som hoppas kunna borda ett av tågen mot Danmark och ryktet om de extrainsatta gränskontrollerna sprider sig nu snabbt bland de flyktingar som samlats på stadens järnvägsstation.

"Strömmen har vänt"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 15-11-14: Många frågor på Samos om svenska kontroller (Extern länk)

SvT Skåne 15-11-15: Inga ensamkommande till Trelleborg (Extern länk)

SvT Norrbotten 15-11-16: Flyktingströmmen till Torneå avtar (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 15-11-16: Beredskap för nya båtflyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 15-11-17: Färre flyktingar till Göteborg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-14:

Flyktingar kan få sova under bar himmel till sidans topp

Nyanlända kan tvingas sova under bar himmel i helgen. Samtidigt kan ensamkommande barn få övernatta i bussar.

- Bussar kom hit under hela natten och människor fick inte lämna området förrän de registrerats. Det är tanken när en gränskontroll ska upprätthållas men det satte enorm press på verksamheten, säger Fredrik Bengtsson, kommunikatör på Migrationsverket.

Drygt 1600 personer registrerades som asylsökande av Migrationsverket på torsdagen. Myndigheten uppgav dagen därpå att sovplatser inte kan garanteras för samtliga som söker asyl under helgen.

Ensamstående män riskerar att få sova under bar himmel, enligt Fredrik Bengtsson. Barnfamiljer kommer dock att få någon form av sovplats.

200 barn i natt

Antalet ensamkommande flyktingbarn har inte minskat till följd av gränskontrollen, enligt Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på sociala resursförvaltningen i Malmö Stad. Eftersom samtliga barn nu registreras väntas det officiella siffrorna bli högre.

Omkring 220 ensamkommande barn kom natten mot fredag till Malmö.

- De har fått sova i fyra bussar som vi har hyrt in. De satt på bussen mellan sex och sju timmar, säger Annelie Larsson.

De närmaste dagarna kommer att vara svåra att hantera för Malmö Stad. En stor brist på boendeplatser uppstod under torsdagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-13: 1 600 har sökt asyl efter införandet av gränskontroller (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-13: Fåtal vände tillbaka mot Danmark (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-13: Färre flyktingar kommer via Malmö central (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-13: Polisen kollar även bilar vid gränsen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-13: Mobila polisteam förstärker gränsen (Extern länk)

Sydsvenskan 15-11-18: Skånetrafiken lägger om tågtrafiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-17:

Svåra beslut för flyktingar till sidans topp

Många av flyktingarna som kommit till Sverige de senaste dagarna måste med kort betänketid fatta livsavgörande beslut på grund av de nya gränskontrollerna. På Migrationsverkets transitcenter i Jägersro i Malmö funderar flyktingar som ännu inte sökt asyl på vad de ska göra.

Det är kallt och mörkt och afghanskan Parvin och hennes fem små barn kan inte tillbringa natten på transitentret i Jägersro. Tälten som står på parkeringsplatsen håller inte måttet för en natt i novemberkylan. Söker hon asyl och sätter sig på en av bussarna som går till Stockholm är hon rädd att hon aldrig kommer till Finland. Där väntar hennes 14-åriga dotter som rest tre månader tidigare, berättar hon. Parvin frågar alla hon kan om råd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-21: Fritt fram för flyktingar att vända tillbaka till Danmark (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-17: "Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det" (Extern länk)

Läs mer om situationen i Malmö, nedan under rubriken "Mottagande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-11-20:

Italien/ A worrying trend is developing in the 'hotspots' till sidans topp

Civil society organisations in Italy are expressing strong concerns over practices at the 'hotspots': return decisions being issued without a proper examination of the individual cases, chaotic and unprecise approaches to the identification of people, unaccompanied minors wrongly identified as adults and a general lack of protection safeguards and guarantees for migrants and refugees.

According to news reports in the country, civil society organisations, including UNHCR, do not have access to refugees and migrants until after the initial police screening, a fact that raises concerns about a lack of information on asylum procedures for new arrivals, a right guaranteed under the EU recast Asylum Procedures Directive.

There are documented cases of unaccompanied minors from Gambia and Senegal identified as adults: because they lack documentation, they have all been assigned the fake date of birth of 1 January 1997, which makes them adults and therefore potentially subject to a return decision. MSF Italy has documented, since 24 September 2015, over 100 cases of people rescued at sea and being handed an expulsion decision shortly thereafter, even when in clear need of medical attention.

At least 15 people from Mali and Pakistan have been found last week outside the police station (questura) in Palermo: they had their protection claims denied because they had already been subject to an expulsion order. The return decision was handed to them after being asked for their personal data on arrival from their sea passage. According to their statements, they were not informed about the asylum procedure.

(...)

Artikeln med länkar till källor och bakgrundsmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 15-11-17:

Grekland/ Mediterranean Migrants: Latest Developments till sidans topp

IOM Greece is reporting that a boat carrying some 20 migrants capsized this morning off the Greek island of Kos, leaving nine migrants dead. Two of the victims were children aged seven and 14. Seven people were rescued.

"The Hellenic Coast Guard has recovered nine bodies, but four others may be missing and search operations are continuing,'' said Kelly Namia, an IOM Athens spokesperson.

Tuesday's tragedy brings to at least 562 the number of migrant and refugee fatalities in the Eastern Mediterranean this year. It brings to 3,515 the total of all migrant and refugee fatalities across all sea-borne routes to Europe in 2015.

IOM notes that the nearly 600 drownings off the coasts of Greece and Turkey so far this year equal the total number of all deaths in the Mediterranean in 2013. This year's death toll already has surpassed the 3,279 that IOM's Missing Migrants project recorded for all of 2014.

Migrant flows from Turkey to the Greek islands have remained high over the past two weeks with over 70,000 migrants and refugees arriving in Greece since the beginning of November, according to IOM estimates.

The highest monthly number of arrivals in Greece this year was in October, when 214,000 people arrived on Greece's beaches. This compares to 31,318 in June, 65,998 in July, 108,248 in August and 147,671 in September.

Recent weeks have also seen a shift away from the small, plastic boats used by smugglers during the calmer summer months to larger, wooden fishing vessels. These can carry 100 people at a time.

According IOM's Early Warning Information Sharing Network, which covers Greece and the Western Balkans, the number people crossing Greece's border with the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) in the first ten days of November decreased by 30 per cent compared to the previous ten days, when 66,200 crossings were recorded.

(...)

Läs mer (Extern länk)

AP / Ekathimerini 15-11-20: Greek authorities step up identity checks (Extern länk)

Aftonbladet 15-11-22: Här räddas 94 personer av Gula båtarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-19:

Serbien, Makedonien, Kroatien/ Balkanländer stoppar flyktingar till sidans topp

Flera länder på västra Balkan har satt stopp för flyktingar från Afrika och Asien. Nu släpps bara människor från Syrien, Irak och Afghanistan in, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Vid gränserna sitter nu hundratals människor fast, utan att komma vidare.

- De som blev kvar vid den makedonska gränsen i går kväll, eftersom serbisk polis inte släppte in dem, kom främst från Iran, Pakistan, Bangladesh men också från Marocko och Somalia, säger Ljubinka Brashnarska på UNHCR i Makedonien.

Samma scener utspelades vid gränsen mellan Serbien och Kroatien där drygt 400 människor från bland annat Pakistan och Bangladesh blev kvar på den serbiska sidan.

De nya bestämmelserna kom som en överraskning, säger Melita Sunjic från UNHCR i Serbien och den enda förklaring hon fått var att man på det här sättet vill skilja ut flyktingar som flyr krig från ekonomiska migranter. Men hon är mycket kritisk eftersom alla människor oavsett från var de kommer har rätt att få sina asylskäl prövade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 15-11-20: Synen på flyktingar påverkas av terrorn (Extern länk)

EUobserver 15-11-20: Balkan countries close borders to 'economic migrants' (Extern länk)

UNHCR News 15-11-20: New Balkan border restrictions untenable (Extern länk)

Amnesty International 15-11-20: Border blocks leave thousands segregated and stranded in Greece (Extern länk)

AP / Ekathimerini 15-11-20: Tempers flare at Greek-FYROM border (Extern länk)

Läs mer om följderna av EU:s stängsel och grindvakter, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 15-11-15:

Israel/ Tiotal döda migranter i Egypten till sidans topp

Egyptisk polis har skjutit ihjäl 15 sudanesiska migranter i norra Sinai på gränsen till Israel. Sudaneserna ska ha försökt ta sig in i Israel.

Tidiga rapporter sa att säkerhetspolisen var osäkra på vad som hänt migranterna, men en myndighetskälla säger till AP att det var polisen som sköt de flyende.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-17:

Nicaragua/ Kubaner fastnar i Centralamerika till sidans topp

De senaste månaderna har alltfler kubaner försökt ta sig till USA eftersom många tror att det automatiska uppehållstillstånd som kubaner ges vid den amerikanska gränsen snart kommer slopas.

- Nicaragua fördömer Costa Ricas beslut att skicka hit tusentals kubanska migranter. Att Costa Rica gett kubanerna transitvisum är deras beslut som de bör ta ansvar för, de kan inte låta kubanerna forcera vår gräns, sa Rosario Murillo, regeringens talesperson och president Daniel Ortegas fru till nicaraguanska medier igår

Egentligen handlar konflikten mellan Costa Rica och Nicaragua om två helt andra länder - nämligen USA och Kuba. Sedan kalla kriget ges kubaner i stort sett automatiskt tillstånd att stanna i USA om de sätter sin fot på amerikansk mark.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sydsvenskan 15-11-14:

Asylsökande tillbringade nätterna i kalla tält till sidans topp

Ett tiotal tält av vit presenning har slagits upp utanför mottagningscentret för att fungera som ett "förlängt väntrum" för asylsökande. Meningen är att folk ska kunna söka skydd i någon timme i väntan på att bli registrerade - men i själva verket blir folk kvar i flera dygn, vissa har redan sovit två nätter här. Utan att släppas in i värmen. Och polisen vaktar grindarna så att ingen kan gå ut.

- Vi kom igår från Rostock och delade tält med 25 andra personer under natten, säger 21-årige Jalal Abaza från Syrien.

Alla fyra tälten vi besöker är utrustade med varsin portabel värmefläkt, men ingen av dem fungerar när vi är på plats - om de är avslagna eller har gått sönder är oklart. Och det har varken delats ut filtar, kuddar eller något annat att ligga på än tältduken.

- Det är vårt stora problem, att det är väldigt kallt i tälten, säger Jalal Abaza.

- Vi släpps inte in i byggnaden och får inte lämna området. Det skapar en stor frustration, säger hans vän Hamza Aljarshi.

Den 23 oktober flydde de tillsammans från Syriens huvudstad Damaskus. De har tagit samma flyktväg som de flesta som flyr kriget. Landvägen till Turkiet, sen i en båt över Medelhavet till Grekland, därefter landvägen längs Balkanrutten, genom Österrike - och till Tyskland.

I tältet Jalal och Hamza fördriver tiden i finns även en familj från miljonstaden Aleppo med två små barn, den yngsta ett år gammal. De sitter och värmer sig med de enda filtarna vi ser i tälten - en turkos och en vit pläd som de släpat med sig längs hela sin resa från flyktinglägret i Turkiet.

- Man måste låta barnen sova inomhus. Vi andra klarar oss, säger Hamza Aljarshi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 15-11-14: Flyktingar hoppar över staket (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-15: Flyktingar klättrar över staket för att resa vidare (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-15: Människor försvinner fortfarande utan att söka asyl (Extern länk)

TT / SvT Skåne 15-11-15: Polisen förstärker bevakning i Malmö (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-11-19:

700 flyktingar hålls kvar på Malmömässan till sidans topp

600-700 flyktingar trängs inne på Malmömässan där Migrationsverket just nu bedriver verksamhet för att registrera alla asylsökande. Enligt polisen försöker folk ta sig ut via nödutgångarna.

Problemen fortsätter med att många flyktingar avviker från Migrationsverkets mottagning i Malmö, i stället för att söka asyl, enligt polisen. Malmöpolisen har under dagen diskuterat situationen i och omkring Migrationsverkets kundmottagning på mässan, som blivit besvärlig.

- Det är ett moment 22. Vi kan inte hålla kvar någon mot deras vilja, men det strider mot lagstiftningen om de avviker utan att bli registrerade som asylsökande, säger Ewa-Gun Westford, polisens informatör.

Det går heller inte att ta sig in för den som vill återförenas med sin familj. Utanför träffar SVT Nyheter Skåne Arkan Ahmed från Västerås som för andra dagen i rad kört till Malmö för att träffa sina släktingar - men har ännu inte fått träffa dem.

Informationen ändras

- Jag har hela tiden fått nya uppgifter från polisen och Migrationsverket. I går skulle familjen släppas ut klockan 16, men så blev det inte, säger Arkan Ahmed, till SVT Nyheter Skåne.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Migrationsverket 15-11-19: Malmömässan vänthall för asylsökande (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-17: Flyktingar eskorteras till Malmömässan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-16:

Asylsökande kan tvingas hitta boende själva till sidans topp

Den akuta bristen på bostäder för de som söker asyl fortsätter. När platserna tar slut så "måste asylsökande själva hitta någonstans att bo", enligt Migrationsverket.

Det är kommunikationsavdelningen på Migrationsverket som skickat ut information till flera enheter i Malmö om den akuta bristen på boendeplatser för asylsökande. Informationen finns också på verkets sajt under avdelningen "Frågor och svar", som senast uppdaterades fredagen den 13 november.

Om "... vi inför natten har fler asylsökande än det finns plats för kommer vi att prioritera barnfamiljer och personer med särskilda behov. De som har möjlighet att ordna sitt boende uppmanas att göra det."

"När platserna är slut måste asylsökande hitta någonstans att bo själva. De kan till exempel bo hos släktingar eller bekanta", skriver Migrationsverket.

Sara Sundelius, presskommunikatör, på Migrationsverket, står fast vid att situationen ännu inte blivit så allvarlig.

- I de fallen det helt skulle ta slut, och att personer måste sova ute så prioriterar vi alltid barnfamiljer i första hand. I de fall vi inte kan erbjuda boende, då är det ju socialtjänstlagen som träder in, och då är det kommunen som blir ytterst ansvarig för personer som inte har någonstans att bo.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 15-11-16: Migrationsverket vädjar kommunerna om hjälp (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 15-11-16: Ingen garanti för tak över huvudet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-19: Asylsökande utan tak över huvudet (Extern länk)

SvT Skåne 15-11-19: 40 flyktingar fick inte plats i Malmö (Extern länk)

Sydsvenskan 15-11-20: Vuxna utan barn får inte plats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Skåne 15-11-21:

Nyanlända fick tak över huvudet till sidans topp

Flyktingar i Malmö slapp tillbringa den kalla natten under bar himmel. Däremot vet polisen fortfarande inte vad som hänt de 200 migranter som skulle återvända till Danmark.

Migrationsverkets fulla lokaler har tidigare tvingat flyktingar i Malmö att tillbringa natten under bar himmel, och i helgen har det varnats för snö. Under natten till lördagen kunde alla flyktingar dock få tak över huvudet.

De som inte inhystes av Migrationsverket erbjöds övernattning i en moské och hos frivilligorganisationen Kontrapunkt.

- Som jag förstår det kunde alla bli upplockade, säger Kontrapunkts samordnare Sofie Malm, som berättar att organisationen hade drygt 130 asylsökande i sina lokaler under natten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-22: Frivilliga står för tak över huvudet (Extern länk)

Sydsvenskan 15-11-21: Muslimska församlingen ordnade sovplats åt flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-11-21:

"Staten har abdikerat" till sidans topp

Nu får staten se till att fler kommuner tar emot flyktingar, inte bara Malmö. Det säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, vid en presskonferens i Stadshuset i Malmö.

- Antalet barn och ungdomar har stigit från 120 till 2.200 som sitter i Malmö och väntar på att komma vidare. Migrationsverket har sagt att de inte kan registrera i den takt som de kommer. Vi har tvingats tumma på kvalitén, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Hon säger att alla måste hjälpas åt och att det finns mer att göra för att det ska fungera.

- Vi skulle klara mottagningen med bättre kvalitet om fler ställer upp.

Hon säger att Malmö har upplåtit flera lokaler och nämner bland annat Malmömässan och idrottshallen. Det har lett till att skolor har fått ställa in idrottsundervisning. Det tycker hon inte är hållbart och rättvist.

Totalt haveri

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Skåne 15-11-15: Utländskt intresse för flyktingläget (Extern länk)

Miljöpartister i Aftonbladet debatt 15-11-16: Malmö behöver hjälp, Ygeman! (Extern länk)

Malmö stads pressmeddelande 15-11-20: Allvarliga brister i statlig samordning kring flyktingmottagning (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-20: "De säger att Sverige är fullt" (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-20: Fredrik Bengtsson, Migrationsverket: "En fråga för alla samhällsaktörer" (Extern länk)

Deutsche Welle 15-11-20: Sweden hits refugee crisis zero hour (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 15-11-18:

Allt du behöver veta om evakueringsboenden i länet till sidans topp

Mötet i Valbo i går om evakueringsboendet i Valbo Sportcentrum färgades av stor oro och missnöje. Eftermiddagen rätade ut frågetecknen kring flyktingboenden tillsammans med Migrationsverket.

I går hölls ett möte i Valbo, närmare bestämt i Sofiedalsskolans matsal. Det var Gävle kommun som höll möte för föräldrar, barn och grannar i Valbo.

Anledningen till mötet var att kommunen beslutat att Valbo Sportcentrum ska bli ett evakueringsboende för 80 personer som kommit till Sverige nyligen, och det under minst en månads tid.

Kommunen hade missräknat intresset fullständigt, matsalen fylldes snabbt till brädden och man fick hålla två separata möten efter varandra.

Många på plats uttryckte oro inför att evakueringsboendet nu ska upprättas, och kommunen kunde inte svara på alla frågor från föräldrar och grannar.

Och många frågor ställdes som kommunen inte kunde svara på, eftersom det antingen handlar om ett ansvar som kommunen inte har, eller så visste de helt enkelt inte vad som gäller.

Eftermiddagen pratade med Migrationsverket för att få svar på många av de frågor som uppkom i går, men som inte kunde besvaras.

Joakim Jansson är sektionschef för Region Mitt på Migrationsverket.

En fråga som uppkom i går var om personerna som kommer att bo på evakueringsboendet har sökt asyl?

- Ja, absolut. Det har de gjort och de har också blivit registrerade och fått sin ansökan med i vårt system.

Hur genomförs en asylprövning?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 15-11-18: Hätsk stämning på möte om flyktingboende (Extern länk)

SvT Skåne 15-11-19: MSB planerar tre nya tältläger (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 15-11-19: Tältläger för flyktingar planeras i Flen (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 15-11-20: Kritik mot förslag om stort tältläger för asylsökande i Flen (Extern länk)

Sveriges Radio Uppsala 15-11-19: Nytt tältläger för flyktingar planeras utanför Uppsala (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 15-11-19: Örebro län bidrar med sovplatser till flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 15-11-20: Tältläger på Värmdö får kritik (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 15-11-20: Ortsbor om tältlägret i Skogstibble: De är mer än välkomna (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 15-11-22: Tillfälliga akutboenden för flyktingar öppnades (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-11-22:

Migrationsverkets lägenheter ska ha brandskydd som gemensamhetsboende till sidans topp

Beslut från kammarrätt: Räddningstjänsten i Gästrikland gjorde tillsyn efter en incident i ett hus i Älvkarleby, där Migrationsverket hyr lägenheterna. Räddningstjänsten förelade Migrationsverket att se över brandskyddet och påpekade att verksamheten motsvarar klass 3B i Boverkets byggregler, motsvarande ett gemensamhetsboende. Migrationsverket överklagade till länsstyrelsen, förvaltningsrätten och nu även till kammarrätten, med motivering att det rör sig om vanliga lägenheter. Migrationsverket påpekar också att kraven skulle få stora konsekvenser för verkets möjlighet att finna boende till alla asylsökande. Räddningstjänsten har replikerat att personer som inte känner varandra, inte talar samma språk och har vitt skilda kunskaper om utrymning, matlagning mm, mer eller mindre tvingas bo ihop i lägenhetrna. Nu går även kammarrätten på räddningstjänstens linje. (Källa InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-13:

Göteborg och Malmö vädjar om hjälp med ensamkommande barn till sidans topp

Efter drygt ett dygn med gränskontroller är situationen för flera kommuner fortsatt mycket ansträngd. Främst Göteborg och Malmö, och situationen för ensamkommande barn.

Varje dygn kommer omkring 150 ensamkommande unga till Göteborgsområdet.

Och trots de nya gränskontrollerna kommer antalet inte minska, uppskattar kommunen, som idag höll en presskonferens där man vädjar om hjälp för att klara läget.

- Det är en oerhörd utmaning och vi lägger pusslet timme för timme för att klara dag för dag, säger Michael Ivarson, direktör på social resursförvaltning i Göteborg.

Även i Malmö har gränskontrollerna inte inneburit att färre ensamkommande barn anlänt till kommunen. I natt kom 220 barn, och man räknar med fortsatt 200 barn per dygn.

Annelie Larsson, chef för sociala resursförvaltningen i Malmö, säger att behovet av hjälp från andra kommuner är akut.

- Vi behöver hjälp så fort som möjligt. Vi kanske klarar 1-2 dygn själva, men sen måste vi absolut ha hjälp, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Göteborgs-Posten 15-11-14: Ständigt akutläge i Göteborgs stadsdelar (Extern länk)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Interpellationsdebatt: Ensamkommande barns gode män (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-16: Så här många ensamkommande ska kommunerna ta emot (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-11-13:

Ingen vet hur många barn som försvinner till sidans topp

Att många ensamkommande barn försvinner vid tågstationer och färjelägen utan att söka asyl var ett av Migrationsverkets huvudargument för att införa gränskontroller.

Men faktum är att ingen vet hur många barn det handlar om, var de är, eller om de är utsatta för fara.

Hittills i år har 27.000 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Enligt Migrationsverket försvinner omkring fem procent av dem efter att de har registrerats.

Men det finns även en annan grupp barn i Sverige som varken har sökt asyl eller på andra sätt kommit i kontakt med myndigheterna. Det var de barnen Migrationsverket använde som argument för gränskontroller under regeringens presskonferens i onsdags.

"Vi har en situation vid våra färjelägen och tågstationer där många ensamkommande barn faktiskt försvinner varje dag och det är inte rimligt", sa Migrationsverkets kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund.

Hur många barn det rör sig om har myndigheten dock svårt att svara på. När DN försöker ta del av underlaget för uppgiften visar det sig att det inte finns några rapporter om hur många barn det faktiskt handlar om - eller om de är just många.

Enligt Mikael Hvinlund bygger uppgifterna på vittnesmål från poliser, kommuntjänstemän och myndighetens egen personal.

Har ni något underlag som ni grundar påståendet på?

- Inte vad jag vet. Det är ju av sakens natur en svår fråga, säger han.

Men vad exakt menar ni med många då?

- Det är en bra fråga, men det handlar om ganska stora mängder tror jag, kanske något hundratal.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sydsvenskan 15-11-19: Barn får en lapp i handen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fackförbundet Vision 15-11-11:

Med rätt förutsättningar klarar vi det här! till sidans topp

- 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen

/Utdrag ur uttalandet:/

Just nu står vi inför en unik situation. Fler människor än tidigare tvingas på flykt i världen. Fler människor än tidigare söker sig därmed också till Sverige. Många av Visions medlemmar möter dessa människor i sina arbeten. När vi låtit intervjua över tusen av Visions medlemmar inom bland annat socialtjänst och på HVB-hem om hur de upplever situationen är det tydligt vilken professionell insats de gör. Deras svar visar att de genom sin kunskap och sitt engagemang bidrar till att upprätthålla ett värdigt mottagande för vuxna och barn som tvingats fly från sina hem. En svarande skriver så här angående vad hen är mest stolt över gällande sin arbetsinsats:

"Jag är mest stolt över mig själv och mina två närmaste kollegor, som tagit emot i princip alla nyanlända, på min arbetsplats. Vi har fått jobba oerhört hårt, men vi har hållit ihop och stöttat varandra."

Samtidigt som undersökningen visar vilken otroligt resurs som finns i vårt samhälle i form av kompetenta, medkännande och engagerade socialarbetare så visar den tyvärr också på en otroligt ansträngd arbetssituation för dessa människor. Det handlar nämligen om verksamheter som länge varit pressade till sitt yttersta och där personalen gång på gång larmat om orimliga ärendemängder och brist på personal.

För Vision råder ingen tvekan om att vi har ett ansvar att ge de människor som flyr till Sverige ett värdigt mottagande. Vi ska stå upp för människors rätt att söka skydd från krig, konflikter och förföljelse. Det kräver att personalen som arbetar i bärande verksamheter som till exempel socialtjänst och på HVB-hem får förutsättningar att använda sin kompetens på bästa sätt. Med rätt förutsättningar klarar vi det här. Det måste vi göra!

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 15-11-16:

Pensionerade lärare tar emot på nya flyktingskolan i Karlskoga till sidans topp

Idag öppnar en ny skola i Karlskoga, för de barn som bor på flyktingförläggningen på Karlskoga hotell.

Det är tre klassrum på Häsängsskolan i Skrantahöjden som öppnas igen, efter att ha stått oanvända en tid.

Även lärarna tas i bruk igen - samtliga har gått i pension men återvänder nu till arbetslivet.

- Det känns väldigt bra, måste jag säga. När man matas av den situation som finns nu så känns det som att man vill göra någonting. Alla kan ju inte sortera kläder, så det kändes väldigt bra när Eva ringde. Det var omöjligt att säga nej.

Jobbat på skolan i 18 år

Gunilla Öjebo har jobbat på Häsängsskolan i Karlskoga i 18 år, men det var länge sen nu. Efter det var hon 18 år i Varberg, och nu har hon varit pensionär i åtta år.

Idag går hon ut i arbetslivet igen. På Häsängsskolan i Karlskoga. 30 barn från flyktingförläggningen på Karlskoga hotell bussas hit för att gå i skolan.

Sex pensionerade lärare rycker in

Eva Skogum på Karlskoga kommun har fått ihop ett team på sex pensionerade lärare som ska jobba med barnen, som är mellan sex och nio år gamla.

- Jo, det här kommer bli jättebra. Det känns tryggt med de här lärarna.

Vi har tidigare berättat om hur Karlskoga kommun planerat för en skola där bara barn från flyktingförläggningen ska gå. Nu drar den igång. Skolan har tidigare stått tom, förutom i en del där en förskoleklass går.

Nackdel att de går på en egen skola

Det är en nackdel att det inte går att slussa in barnen i vanliga klasser allteftersom, säger Ann-Britt Harrysson, som varit lärare i 45 år, och minns hur det var på 70-talet när båtflyktingarna kom från Vietnam.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Dalarna, Lima 15-11-12: Bashar testar svenska skollivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 15-11-18:

Bortglömda flyktingar möter hinder i Sverige till sidans topp

Att fly från sitt land och komma till ett helt nytt är för de allra flesta en enorm påfrestning. För personer med olika typer av funktionsnedsättningar är det ofta mer krävande. Flera organisationer uppmärksammar nu brister i Migrationsverkets mottagande.

Organisationen DHR har upplevt att frågan om flyktingar med funktionsnedsättningar har försvunnit i debatten. Rasmus Isaksson är förbundsordförande för DHR och säger att det är både konstigt och illavarslande att det inte pratas mer om det.

- Debatten om flyktingsituationen är något som jag tycker det är viktigt att funktionsrörelsen också är med i. Vi jobbar dagligen med frågor om människosyn, och vårt engagemang för människors lika värde begränsas inte av Sveriges gränser.

Bland annat går DHR ut med krav på att regeringen ser till att nyanlända personer med funktionsnedsättning får det stöd och de hjälpmedel de behöver. Rasmus Isaksson berättar om ett exempel, en person som DHR har haft kontakt med som finns på ett av Migrationsverkets boenden i Skåne och som har varit i Sverige i flera år. Personen har bland annat fått avslag på sin ansökan om färdtjänst.

- Det har hittills varit stopp överallt på grund av att han inte är folkbokförd på en kommunal adress. Det ger hans situation, integrering, möjligheter och livskvalitet ett sämre utgångsläge än för andra flyktingar och det är detta vi kritiserar.

DHR hoppas att mannen ska få ett personligt ombud och stöd för att mer fritt kunna ta sig bort från boendet, för att kunna komma till affär eller frisör till exempel.

- Han vill vara en aktiv person i vårt samhälle, och då är det viktigt att inte vårt system hindrar honom från att vara det. Han har sagt till mig att han har en värre situation här i Sverige än han hade i sitt hemland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 15-11-20:

Röda Korset i Luleå ber om varma kläder: "Nu behövs vinterkläder för att klara kylan" till sidans topp

Människor på flykt som kommer till Luleå med nattåget, för att sedan ta sig vidare till Finland med bussar, är dåligt förberedda för kylan. Migrationsverket har meddelat att det kan ta upp till två månader innan asylsökande får bidrag för att köpa varma vinterkläder. Nu vädjar Röda Korset till Luleborna att hjälpa till att samla in kläder till de som anländer till staden.

- Många människor som kommer till stationen här i Luleå har inte jackor eller varma kläder och de fryser. Vi har samlat in tillräckligt med vanliga kläder men nu behöver vi varma vinterkläder och de tär bråttom. Allt från vinterkängor till mössor, säger Daniel Strandemo, insatsledare region Norrland på Röda Korset.

Det kommer fortfarande mellan 100-200 personer om dagen till Luleå Centralstation, trots de tillfälliga gränskontrollerna. På stationen finns flera organisationer som delar ut soppa, bröd, kaffe, te, bullar, kläder och skor.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 15-11-13: Behöver hjälp att ta hand om skänkta kläder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-11-20:

Ger telefoner - hjälper flyktingbarn ringa hem till sidans topp

"Att som ensamkommande få kunna ringa hem är ovärderligt"

Vad är det första du skulle ta med dig om du behövde fly?

Förmodligen det du aldrig lämnar hemmet utan. Telefonen.

- Vi ger inte bara en telefon, vi ger en trygghet, säger Hanna Wekell på Refugee phones.

I slutet av sommaren började fler och fler flyktingar komma in med tågen på centralstationerna runt om i landet. I Göteborg stod Gustav Martner tillsammans med andra volontärer och delade ut kaffe till de nyanlända. Han frågade de etablerade organisationerna hur de gjorde med telefonkort, så att flyktingarna kunde ringa hem. Ingen visste.

- Refugee phones startades där i ett behov som ingen visste hur man skulle fylla, säger Hanna Wekell som tillsammans med Gustav Martner och ett flertal volontärer driver projektet Refugee phones.

Projektets syfte är att förse flyktingar med kontantkort och telefoner.

"Är en nödvändighet"

Först var det mest telefonkort som behövdes och de lyckades snabbt få hjälp av telekombolag med att få nya simkort eller få en pott att ladda på ett existerande kort. På stationerna tar de hjälp av volontärer och tolkar som kan prata med de nyanlända och se vad de behöver.

- Många som kommer är ensamkommande flyktingbarn, att då få en kontakt tillbaka till det man har lämnat, eller att kunna hålla kontakt med de man har mött under resans gång - det är så mycket värt, säger Hanna Wekell.

En del har blivit tvungna att sälja sin telefon för att ha råd med tågbiljetter, eller förlorat den längs resan över medelhavet eller så har de inte haft någon från början.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 15-11-17:

Flyktingkillarnas fina brev till svenska folket till sidans topp

Här tackar flyktingarna från Syrien svenska folket för det stöd och hjälp som de har fått sedan de kom till Sverige.

"Vi tackar Sverige som har tagit emot oss med öppet hjärta", skriver de i ett brev som delades ut i småländska Hestra tillsammans med röda rosor.

- Vi har fått så mycket hjälp och är väldigt tacksamma för allt, säger Huseyin Kello, 29, som är en av skribenterna.

Tillsammans med sex kamrater gick Huseyin Kello ut på gatorna i Hestra, drygt en mil norr om Gislaved, i helgen för att tacka invånarna på orten för bemötandet av flyktingarna.

Med vita t-tröjor med ett hjärta i form av svenska flaggan på bröstet och breda leenden i sina ansikten ställde de sig utanför samhällets livsmedelsaffär för att personligen tacka invånarna.

Inlägg på Facebook och Instagram

Alla som gick förbi, och ville ha, fick ett rörande brev och var sin röd ros.

Initiativet togs emot väl och hyllas nu stort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbildningsförbundet 15-11-16:

39 000 asylsökande lär sig svenska genom studieförbunden i höst till sidans topp

En ny undersökning visar att 39 000 asylsökande deltar i de 10 studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället, under hösten 2015. - Det är tack vare en våg av engagemang för att hjälpa människor som söker skydd i Sverige som studieförbunden når så pass många, säger David Samuelsson generalsekreterare för Folkbildningsförbundet. Att studieförbunden på bara ett par månader byggt upp verksamhet för asylsökande i 166 av landets kommuner är ett konkret kvitto på studieförbundens samhällsbetydelse.

På två och en halv månad har studieförbunden byggt upp verksamhet för asylsökande i alla Sveriges regioner och i över hälften av Sveriges kommuner från Övertorneå i norr till Tomelilla i söder. Det är ett bevis på att studieförbunden har förmåga att nå många människor och skapa engagemang. Studieförbunden visar också på en kapacitet och effektivitet i att med små resurser åstadkomma stora och viktiga resultat.

För de 30 miljoner kronor som anslogs i vårpropositionen bedömer studieförbunden att 39 000 personer kommer delta i verksamheten innan årsskiftet.

- Vi möter ett enormt engagemang inom studieförbunden och från nya människor som söker sig dit för att ställa upp som cirkelledare, säger David Samuelsson.

Fakta om undersökningen

Denna undersökning bygger på uppgifter som Folkbildningsförbundet har samlat in från samtliga 10 studieförbund: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. Uppgifterna är insamlade den 2 november 2015 och avser verksamhet för asylsökande till och med den 31 oktober. Undersökning är alltså genomförd innan beskedet att regeringen anslår nya pengar i sin ändringsbudget för 2015.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-11-22:

"Känslan av att göra skillnad är en drivkraft" till sidans topp

Antalet asylsökande i Sverige ökar och det ställer höga krav på Migrationsverket. För att möta utmaningarna har man rekryterat över 2.000 personer det senaste året. Martin Johansson berättar om jobbet på en av Sveriges mest uppmärksammade myndigheter.

Migrationsverket har nu cirka 7.000 medarbetare. Drygt 2.000 av dem har alltså anställts under 2015 eftersom prognoserna för hur många asylsökande som beräknas komma till Sverige har skrivits upp. I år räknar myndigheten med att hantera upp till 190.000 flyktingar och nästa år tror man på ytterligare 170.000 personer. Rekryteringar till olika yrkesroller inom myndigheten kommer sannolikt att fortsätta.

Martin Johansson leder ett arbetslag på arbetsplatsen som jobbar med att få ut högkvalificerade asylsökande i praktik.

- Det här är ett projekt under uppbyggnad, säger han.

Konceptet är att fokusera på de som har stor chans att stanna och få jobb. I vanliga fall kan det ta upp till ett och ett halvt år att få uppehållstillstånd.

- Det är som om en mellanstor svensk stad flyttat hit. Det är människor med många olika kompetenser, alltifrån akademiker till rörmokare. Många kan engelska dessutom. Planen är att låta dem växa genom att kombinera praktik med svenskstudier, säger Martin Johansson.

Han berättar att känslan av att kunna göra skillnad är både en belöning och en drivkraft.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Migrationsverket 15-11-13: Assistenter från Syrien registrerar asylsökande i Vänersborg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-19:

Ica fakturerar 68 miljoner för kontantkort till asylsökande till sidans topp

Antalet flyktingar i Sverige medför stora utmaningar för landet, men det finns också vinnare. En av dem är Ica-banken.

För att Migrationsverket på ett smidigt sätt ska kunna betala dagersättning till alla asylsökande krävs det någon form av kontantkort.

Upphandlingen för att leverera den tjänsten har Ica-banken vunnit. Sedan december 2013 har banken fakturerat Migrationsverket totalt 68 miljoner kronor för 189.000 nya kort.

Bland annat tar Ica-banken ut en avgift till Migrationsverket på 15 kronor för varje kontantuttag som de asylsökande gör.

- Det är naturligtvis en bra affär både för oss men också för Migrationsverket som tjänar mycket pengar eller som sparar mycket pengar kanske man ska säga. Vi levererar en tjänst som är enkel att hantera och som är bra administrativt, säger Annika Hernodh som är chefsjurist på Ica-banken.

Dramatisk ökning

I takt med att antalet asylsökande ökat har också Ica-bankens fakturor blivit allt mer omfattande. Mellan september och augusti har fakturabeloppet dubblerats från 3,2 miljoner till 6,4 miljoner kronor och det finns inga tecken på avmattning.

I oktober fakturerade Ica-banken Migrationsverket närmare åtta miljoner kronor.

- Den här tjänsten är en viktig del av vår affär. Naturligtvis bidrar den till vår vinst men den är inte avgörande för att Ica-banken ska gå med vinst, säger Annika Hernodh.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 15-11-19:

Flyktingbarn och elever får leka på separata tider till sidans topp

De asylsökande barnen i Garda får sedan torsdagen komma och leka på lekplatsen vid skolan. Men bara när de andra eleverna är inne i skolhuset.

- Rektorn har begärt att barnen ska ha vaccinationer och hälsokontroll innan de får vara med svenska barn, säger Hajdar Aljanabi.

Han har nyss kommit som flykting till Garda och är en av tre pappor som har tagit med sina barn för att leka på skolgården. I en timme får de leka varje dag medan de andra eleverna är inne i skolan.

Beslutet att separera flyktingbarn från andra barn på skolgården möts av oförstående från hälso- och sjukvården. Anna Levin är barnhälsoöverläkare och en av dem som kommer att genomföra hälsokontroller av just hitkommande flyktingar på Gotland.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 15-11-22:

Lättnad vid asylboendet i Boliden till sidans topp

Vid asylboendet runt Röda torget i Boliden var det många flyktingar som gjorde tummen upp inför beskedet att den terrormisstänkte 22-årige irakiern, som greps i Boliden i torsdags, nu släppts fri - friad från alla misstankar.

- Jag var hundra procent, nej en miljon procent, säker på att Magid är oskyldig, säger 22-åringens närmaste vän i Boliden, landsmannen Shakar Al-Saadi. Även Shakar togs in för förhör hos polisen i torsdags.

- Det var inga problem. Jag sa vad jag visste, och fick sedan gå.

Respekt för polisen

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 15-11-17:

Skarp handgranat kastades mot boende till sidans topp

Det var en skarp handgranat som briserade utanför en planerad förläggning för ensamkommande flyktingbarn i Kalmar.

Händelsen inträffade natten till i söndags.

- Vi ser otroligt allvarligt på detta. Människor kunde ha dött, säger polisens informatör Ulf Karlsson.

Kalmar kommun var i färd med att etablera ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Unionsgatan i staden. Men verksamheten hann aldrig tas i drift.

Natten till söndagen kastade någon okänd person en skarp handgranat som träffade byggnaden och briserade alldeles intill fastigheten.

Ulf Karlsson beskriver det som ren tur att ingen kom till skada.

- Där stod en container på platsen och det verkar som att den fungerat som en sorts sköld och tagit emot största smällen, säger han.

Från Balkan

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

GT 15-11-20: Knivman åtalad - förberedde asylattack (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-11-21:

Höstens kriser fick debatten om flyktingar att tvärvända till sidans topp

Hösten 2015 kommer att gå till historieböckerna som en av de mest omvälvande perioderna i svensk politik. Sällan har en samhällsdebatt bytt riktning så snabbt och så dramatiskt.

Efter flyktingkrisen och terrorattackerna mot Paris talar svenska politiker om att minska asylströmmen och skärpa kontrollerna av människor på flykt.

Åsa Eriksson i Norberg är en av de kommunpolitiker som har varit med och vänt debatten. Nu tycker hon att pendeln svängt för långt åt andra hållet.

Reflexvästen glimmar i skymningen när Yahya Ali vandrar över gårdsplanen utanför den gamla kursgården i Fliken i Norbergs kommun.

Han ingår i personalen på asylboendet och försöker hålla uppsikt över främlingar. Det blev nödvändigt efter attackerna mot svenska asylboenden och skolmorden i Trollhättan.

Sedan kom terrordåden i Paris. Då fick Yahya Ali svårt att sova.

- Jag kan vakna klockan tre på natten av minsta ljud. Vi har många muslimer här, och jag har varit så rädd att folk skulle vända sin ilska mot oss, säger han.

För Yahya Ali är terroristernas illdåd lika obegripliga som välbekanta. Han är född och uppvuxen i Somalia, ett land som snarast kollapsat av våld och korruption.

- Det är oskyldiga människor som får lida, säger han.

Han har bott i Fliken i några månader, och lärt sig älska naturen.

- Jag kommer från en öken, så detta är som en annan planet, säger han.

Det var lokaltillgången som förvandlade den lilla bruksorten i norra Västmanland till en destination för den globala folkvandringen. På kort tid tecknade Migrationsverket avtal med tre stora privata asylboenden. Lika plötsligt skulle en kommun med 5?700 invånare klara att erbjuda kommunal service till 1?000 asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-13:

Facket: Migrationsverkets personal går på knäna till sidans topp

Medarbetare som gråter, jobbar 14 timmar i rad och får göra sitt jobb i städskrubbar. Så ser situationen ut för Migrationsverkets personal. Nu larmar fackförbundet ST om en ohållbar situation och kräver förändring.

- Alla gör så gott de kan, folk har ställt upp så in i Norden eftersom de inser att det är en akut situation av enorma mått. Man vill ställa upp och det har man gjort men man kan inte jobba dygnet runt, det funkar inte i längden, säger Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST till SVT Nyheter.

"Gränsen är nådd"

De senaste månaderna har antalet asylsökande till Sverige ökat brant. Migrationsverket har anställt ny personal för att avlasta men introduktionen har inte fungerat enligt ST, som är det fackförbund som organiserar flest medarbetare på Migrationsverket.

- Man har anställt många nya och alla har inte fått introduktionsutbildning. En del vet inte ens vad de har för chefer och folk kommer och gråter för att det är så kaotiskt.

Den akuta situationen för många flyktingar gör att personalen pressat sig och stått ut med sin arbetsbörda extra länge. Men för många är nu gränsen nådd, menar ST-ordföranden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-13: Migrationsverkets anställda protesterar mot ledningen (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 15-11-13: Anställda på Migrationsverket skickar protestbrev till ledningen (Extern länk)

Migrationsverket 15-11-19: Migrationsverket utökar arbetet på schema (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Ekot 15-11-21: Högt tryck på bevakningsbranschen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Belgrade Centre of Human Rights / ECRE 15-11-20:

Bulgarien/ Refugees report physical violence and abuses by the Bulgarian police till sidans topp

According to a survey by the Belgrade Centre of Human Rights, released on 13 November, many refugees entering Serbia from Bulgaria, including unaccompanied minors, reported ill-treatment and abuses by the Bulgarian police.

Of more than a hundred refugees interviewed by the BCHR between 20 and 22 October, all those who had contacts with the Bulgarian police experienced either extortion, physical violence, robberies or attacks by police dogs. Some refugees witnessed shootings and threats of deportation to their country of origin.

Most of the incidents occurred at the Bulgarian border with Turkey, but also at the Serbian-Bulgarian border. Moreover, some refugees have been detained in closed centres in Sofia, Vrazhdebna or Busmantsi, where they have been abused by both the police and personnel.

Nikolina Milic of the Belgrade Centre for Human Rights said "The dramatic and shocking ill-treatment of people fleeing conflict and poverty is totally unacceptable, particularly in an EU member state. We are calling for an independent investigation into the incidents in Bulgaria, and we call on the Bulgarian government to condemn these human rights abuses in the strongest terms possible."

More than 200 refugees cross the Serbian-Bulgarian border on a daily basis, having walked through the mountains for several days. Most of them are from Afghanistan, but also from Syria and Iraq.

Artikeln med länkar till denna och tidigare rapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 15-11-11:

Grekland/ A childhood regained on Kos till sidans topp

Although he is only 14 years old, Samir's face shows a maturity and a seriousness well beyond his age. He has experienced far too much for a child.

"I have seen many scary things," the Afghan orphan told the UN refugee agency recently in a transit facility for unaccompanied children on the Greek island of Kos. "On my way to Greece, I was arrested by armed men, detained and beaten up on several occasions."

Amid the continuing influx of more than 650,000 refugees and migrants to have entered Greece so far this year, Samir is one of thousands of unaccompanied children risking their lives to flee Syria, Iraq, Afghanistan and other conflict areas in search of safety and a better future.

UNHCR supports national authorities in their obligation to receive them in safe and dignified conditions.

On the night of his arrival in Kos aboard a crowded smuggler boat from Turkey, volunteers described Samir as soaking wet and looking "helpless and confused."

UNHCR staff, who identify unaccompanied children among the larger groups of refugees and migrants, immediately contacted the authorities and its Greek NGO partner, Praksis, to arrange Samir's transfer to the transit facility that opened on Kos on October 30. Supported by UNHCR and run by Praksis, the new facility offers food, medical care, psycho-social attention and accommodation to all children arriving on the island.

Since the beginning of this year, more than 51,000 people arrived on Kos after making the dangerous crossing from Turkey to the island, a four-kilometre journey at its narrowest point. Given the transient nature of the influx - most refugees move on from the island to the Greek mainland in only a few days - there is no firm figure for the number of unaccompanied children among the arrivals on Kos.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR News 15-11-20: Young Afghan uses language skills to help medics on Lesvos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 15-11-13:

Grekland/ Some 3,300 people a day still arriving on Lesvos till sidans topp

With winter closing in, more than 3,000 people a day are still arriving on the Greek island of Lesvos despite dangerous sea conditions and overstretched and inadequate reception facilities, the UN refugee agency said today.

"The number of refugees and migrants arriving on Lesvos continues to be high, at an average of 3,300 people per day so far in November ... With winter approaching, reception conditions and capacity there remain overstretched and inadequate," UNHCR spokesperson Adrian Edwards told a press briefing in Geneva.

Of the 660,000 refugees and migrants who have reached Greece this year more than half have landed at Lesvos. So far this year, some 3,460 lives have been lost crossing the Mediterranean, 360 in the last four weeks alone with 250 of these in Greek territorial waters.

"UNHCR is working with the Hellenic Coast Guard to facilitate the deployment of additional experienced life guards and has provided equipment to support the on-going rescue efforts on Lesvos," Edwards added.

UNHCR is also establishing presences at six strategic locations along the island's north shore to provide newly-arriving refugees with immediate life-saving help, working with volunteers and UNHCR's new medical NGO partner WAHA (Women and Health Alliance International), whose capacity is also being enhanced.

"This will be in addition to the existing assembly points where UNHCR and partners already provide places to rest, clothes, food, clean water and medical support. Eight buses and three mini vans are being used to transport new arrivals from the beaches to the reception sites, and this will be expanded as required," Edwards explained.

UNHCR has appealed to the authorities to create additional accommodation and reception capacity as a matter of urgency since there are currently only 2,800 reception places for the 12,000 refugees and migrants currently on the island.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-11-20:

Balkan/ Macedonia and Serbia fail to ensure access to asylum and protection till sidans topp

On 10 November, the European Commission published the annual progress reports on Macedonia and Serbia. While refugees continue to transit along the Western Balkans route to seek international protection in the EU, asylum seekers have difficulty accessing asylum procedures in Macedonia and Serbia, Consequently, their guarantees of protection are minimal. In Macedonia, asylum law is not fully implemented. Similarly, the European Commission reports that the Serbian asylum and migration framework is generally weak. Short-term measures undertaken in recent months, have been insufficient to meet the needs of thousands refugees.

In Macedonia, refugees, are not adequately identified, especially the most vulnerable groups and children, which risks undermining their protection needs. In addition, they are not well informed about their rights and obligations or asylum procedures. While asylum applicants continue to increase, very few of them have been granted refugee status; only five in 2015. Moreover, if they decide to appeal, they face long delays and submit repeated appeals, as the Administrative Court processes the request on procedural rather than substantive grounds.

In Serbia, there is no protection-sensitive screening mechanism within the asylum procedures that would allow for the identifying of people in need of international protection, especially refugee children and vulnerable groups. The EU's report also highlights the current lack of well-trained staff to register asylum applications, as well as insufficient accommodation. Overall, the EU urges Serbia to launch a comprehensive reform of the whole asylum system in order to align it with EU and international standards.

As candidates to the EU membership, Macedonia and Serbia are obligated to harmonise and implement their legislation and policies in line with EU standards, including in the area of asylum and migration.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 15-11-20:

Libanon/ Debt a growing burden for Syrian refugees in Lebanon till sidans topp

Syrian father Mohamad believes his life can be summarized by a worn out piece of paper. Carefully folded and tucked under a floor mattress, it details a growing list of debts.

Four years in Lebanon as a refugee have sucked his resources dry, and thrown him on the mercy of a good number of neighbours, relatives and friends.

"I wake up thinking about it. I go to bed thinking about it," the father-of-four said with his eyes fixed on the floor. "What can I say, we have lost everything, and now we are being forced to give up our dignity."

Mohamad's story is far from unique. Nearly 90 per cent of Lebanon's over one million Syrian refugees are today trapped in a vicious cycle of debt, according to the findings of a recent assessment of Syrian refugee vulnerability in the country by UNHCR, UNICEF and WFP.

Most refugees have not managed to free themselves from borrowings that started to pile up in 2014. Mohamad, who used to work as a truck driver in Syria until his home in Daraa was destroyed, is one of them.

He burned through his savings of US$1,150 in just four months in Lebanon. Forced to borrow, he found that he was still unable to cover the rent, which is now five months overdue.

Among thousands of other Syrians in the same situation is Fouad, who fled to Lebanon two years ago with his family after a shell flattened their home in the western city of Idlib.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-17:

USA/ 24 av 50 USA-delstater vill stoppa syriska flyktingar till sidans topp

Åtminstone 24 av USA:s 50 delstatsguvernörer vill stoppa planer på att ta emot syriska flyktingar. President Obama har lovat att nästa år ta emot 10.000 syrier.

Enligt tidningen USA Today är 23 av guvernörerna republikaner, en - från New Hampshire - är demokrat. Det är tidningen som genom en rundringning till alla delstater har fått fram siffrorna.

21 delstater säger att de inte tänka stoppa planer på att ta emot flyktingar från Syrien. Fem delstater har inte svarat.

Bland de guvernörer som vill stoppa flyktingarna finns sydstaten Alabamas guvernör. Men för Alabama finns inga planer att placera ut flyktingar. Ändå protesterar han.

- Jag vill inte utsätta Alabamabor för minsta risk för en attack mot vårt folk, säger guvernör Robert Bentley.

Order att förhindra

Det är attackerna i Paris som har gjort att guvernörerna slår bakut. De fruktar att terrorister kommer att smugglas in i USA. En av de dödade terroristerna i Paris hade ett syrisk pass - men det är oklart om det är äkta.

I sydstaten Louisiana har guvernören utfärdat en order till delstatens myndigheter att förhindra varje försök att placera syriska flyktingar i hans stat.

Det är dock oklart vad de nekande guvernörerna egentligen vill. De säger att de ska "agera", men fler av dem tänker enligt USA Today nöja sig med att protestera.

10.000 flyktingar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 15-11-18: Obama tar strid om syriska flyktingar (Extern länk)

SvT Utrikes 15-11-18: Varannan delstat i USA vill stoppa syriska flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-19: CIA:s chef välkomnar syrienflyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Nyheter 15-11-13:

Stort problem med falska id-handlingar till sidans topp

Allt fler länder i Europa skärper sina gränskontroller - men flyktingströmmen in i Schengenområdet tycks inte sina. Nu larmar EU:s gränsmyndighet Frontex om att handeln med stulna och förfalskade syriska pass ökar.

Många flyktingar saknar giltig dokumentation, de kan ha blivit av med sina papper på vägen eller så kan passens giltighet gått ut. De barn som fötts på flykt har ofta aldrig ens haft tillfälle att skaffa några identitetshandlingar.

Gränsmyndigheten Frontex larmar nu om att människosmugglare utvecklat en lukrativ marknad för stulna och förfalskade pass, framför allt syriska pass.

Passen säljs för flera tusen euro, tiotusentals kronor, till de flyktingar som vill in i Schengen. Efter att flyktingarna visat passen vid en gräns tar människosmugglarna ofta tillbaka dem, för att sälja dem vidare till nästa flyktinggrupp.

Syriska pass eftertraktade

De syriska passen säljs oftast till syrierna själva. Men de är också eftertraktade bland flyktingar från andra länder, på grund av syriernas goda möjligheter att få uppehållstillstånd i EU.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-13: Trovärdig berättelse krävs för asylsökande utan id (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-15: "IS gör big business på falska pass" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 15-11-20:

Identiteten oklar i många asylärenden till sidans topp

En säkerhetsrisk när identiteten är oklar, säger terrorismforskaren Peder Hyllengren. Nödvändigt, anser Carl Bexelius på Migrationsverket.

När det gäller asylrätten är skyddsskälen överordnade, säger Carl Bexelius.

- Frågan som ska avgöras är om personen som kommer hit och söker asyl är i behov av skydd. Och det innebär i praktiken: vid ett återvändande till hemlandet, riskerar den här personen att utsättas för förföljelse? Är det så, då har man rätt till asyl och uppehållstillstånd. Det är egentligen oavsett om identiteten är sannolik eller inte, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

I Migrationsverkets regler står det att en asylsökande ska kunna göra sin identitet "sannolik". Många saknar dock id-handlingar, och då blir den muntliga utredningen än viktigare. Den ska kunna fastställa identiteten som just sannolik.

Men många gånger sker inte det. Chefen för en av Migrationsverkets asylprövningsenheter i Stockholm har sagt till Svenska Dagbladet att runt fyra av tio asylbeslut fattas utan att identiteten har kunnat göras sannolik.

Det är nog inte en orimlig bedömning, säger Carl Bexelius till Radio Sweden.

Besluten har istället tagits på basis av att den asylsökande gjort sin hemvist sannolik - alltså att personen i fråga troligtvis kommer från den region som den säger sig komma ifrån.

Att en så hög andel ärenden avgörs utan att Migrationsverket vem den asylsökande är, det är allvarligt, säger Peder Hyllengren, terrorismforskare på Försvarshögskolan.

- Så här ska det inte gå till, men ändå så tillåts det att fungera på det sättet. Det är en säkerhetsrisk för Sverige att det fungerar på det sättet, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Utlendingsnemnda (Norge) 15-11-10:

Fire barnefamilier får komme tilbake till sidans topp

Alle uttransporterte barnefamilier har nå fått svar på sine omgjøringsanmodninger.

28 uttransporterte barnefamilier har benyttet seg av ordningen, og bedt om ny behandling av saken sin.

Resultatet er at:

+ fire barnefamilier fått en tillatelse, hvorav én familie har kommet tilbake til Norge

+ 24 barnefamilier har fått opprettholdt tidligere avslag etter behandling i nemndmøte

Individuelle vurderinger

UNE vil nå gå gjennom avgjørelsene, og se hvilke vurderinger våre uavhengige beslutningstakere har gjort i hver enkelt sak. Når dette arbeidet er ferdig vil vi redegjøre for resultatene.

Foreløpig kan vi melde at alle sakene er vurdert individuelt og konkret. UNE har fulgt den praksis som gjelder etter at reglene for vurderingen av barns tilknytning til Norge ble endret i desember 2014. Utfallet av sakene må derfor ses i lys av denne praksisen, der disse utgangspunktene gjelder:

+ Først når medfølgende barn i familier har oppholdt seg fra om lag 4 år og 6 måneder i Norge og gått minst 1 år på skole, foreligger det i utgangspunktet en tilknytning som kan gi grunnlag for oppholdstillatelse. Også andre momenter enn oppholdstid og skolegang kan ha betydning for utfallet.

+ Hva som er til barnets beste er et grunnleggende hensyn. Barns tilknytning til Norge er viktig i vurderingen av barnets beste, men også andre momenter har betydning. Barnets beste vurderes alltid ut fra barnets individuelle situasjon.

(...)

Hela meddelandet med bakgrund (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-11-22:

Utvisning av den som har uppehållstillstånd i EU följer samma procedur som till tredjeland till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som sökte asyl i Sverige visade sig ha flyktingstatus i Italien. Därför togs hans asylskäl inte upp till prövning och han fick beslut om utvisning till Italien. Han fick ingen tidsfrist, eftersom återvändandedirektivets regler om tidsfrist för frivillig avresa och återreseförbud inte gäller utvisning inom EU. Migrationsdomstolen konstaterade att den svenska Utlänningslagen inte gör någon skillnad mellan avvisning inom och utom EU. Domstolen beslutade om en tidsfrist för frivillig avresa (och påpekade samtidigt att ett återreseförbud skulle vara högst olämpligt). Migrationsverket överklagade och höll fast vid sin inställning. Verket anmärkte också på att domstolen fattat beslut om något som inte var överklagat. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att Migrationsverket borde ha fattat beslut om tidsfrist för avresan. Att det inte rör sig om ett beslut om återvändande i EU-direktivets mening har ingen betydelse. Migrationsöverdomstolen kommenterar inte om återreseförbud därmed också borde användas vid utvisning inom EU. Migrationsdomstolen borde inte ha fattat beslut om tidsfrist utan den frågan skulle ha återförts till Migrationsverket, enligt Migrationsöverdomstolen.

/Asylnytt: Notisen justerad 151201 angående osäkerheten om återreseförbud kan användas/

Hämta domen från Migrationsöverdomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Göteborgs-Posten 15-11-20:

Pojke kastade sig ur bil efter utvisningsbeslut till sidans topp

Den unge man som på torsdagen föll ur en bil på Röde orm i Göteborg var en ung asylsökande som precis fått reda på att han ska utvisas ur Sverige.

Det var vid 14-tiden på torsdagen som polisen fick in flera larm från vittnen som sett att en man ramlade ur en bil under färd på Röde orm, eller Partihallsviadukten som förbindelseleden mellan E 20 och E 45 i Göteborg egentligen heter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 15-11-17:

Irland/ Council of Europe anti-torture Committee publishes report on Ireland till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture (CPT) has today published a report on its sixth periodic visit to Ireland, which took place from16 to 26 September 2014, together with the response of the Irish Government. Both documents have been made public at the request of the Irish authorities.

/Utdrag:/

In the course of the visit, the CPT's delegation was informed that immigration detainees were being held in Cloverhill and Limerick Prisons, the Dóchas Centre, as well as in police stations pending their deportation.

Persons refused the right to land are generally returned within a few hours but a not insignificant number could spend one or more nights in a police station or prison. At Cloverhill Prison, the delegation observed that these persons were usually mixed in holding cells (for up to five hours or more) with remand and convicted prisoners. Further, they were not provided with information in a language they could understand about what was happening to them, heightening their anxieties.

The situation of persons held in Cloverhill Prison pending their deportation (i.e. failed asylum seekers) for up to eight weeks was particularly worrying. Persons met by the delegation (one of whom had been in prison for some six weeks) were subject to bullying from remand prisoners with whom they had to share a cell. Further, they were only offered screened visits when the principle should be open visits for extensive periods in an appropriate environment.

Further, prison managers and officers, in the establishments visited by the delegation, all agreed that they were not appropriately equipped or trained to look after immigration detainees.

Läs rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Läs Irlands svar (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 15-11-06:

UK/ Police use anti-terrorism powers to detain volunteers taking aid to Calais till sidans topp

British volunteers on a humanitarian aid run to refugees in Calais were detained by police under legislation meant to be used against suspected terrorists, an aid group has told the Independent.

Two people working with the London2Calais group said they were stopped and held for three hours under Schedule 7 of the Terrorism Act 2000 while returning to the UK at Calais.

One of the pair, who were travelling in the same vehicle, said Kent Police counter-terror officers carried out the detention on the Calais side of the channel.

Kent Police would not provide any further information about the alleged incident and said "routine" stop checks were used at borders.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 15-11-19:

Storbritannien/ UK pressures Nigeria to help Home Office increase deportations till sidans topp

Country's diplomats in London say immigration crackdown is indiscriminate and will tear families apart

Nigeria's government is coming under pressure from the Home Office to help pave the way for the deportation of an estimated 29,000 Nigerians believed to be living in Britain illegally, according to one of its most senior diplomats.

Olukunle Akindele Bamgbose, acting high commissioner to the UK, said his embassy was being asked to help remove people who were sick, had immigration appeals outstanding, had no ties to Nigeria after living for many years in the UK and who in some cases were not even Nigerian.

"It's a big issue for us here at the embassy," he said. "There are cases where people have been here for decades. Some of them are not even Nigerian: they came to Britain on false passports originally but the UK want us to accept them back to Nigeria."

Bamgbose said people should be fit to fly and have finished the legal process before the high commission would provide them with travel documents. "We are setting conditions because we have to protect our citizens."

The Home Office declined to respond to Bamgbose's claims, saying it did not comment on specific operational details or nationalities. A spokesperson added: "Those with no right to be in the UK should return home. We expect people to leave the country voluntarily but, where they do not, immigration enforcement will seek to enforce their departure"

The drastic move was unveiled when the Nigerian vice-president, Yemi Osinbajo, visited the UK in October, the Guardian understands. It represents a significant ramping up of the UK government's commitment to remove people it says have no right to be in the country. There are about 1,000 removals to Nigeria a year.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 15-11-18:

Pakistan/ Police abusing afghans till sidans topp

Beatings, extortion harm livelihoods, generate flight to Afghanistan

Pakistan's government should take all necessary measures to end the rampant police harassment, threats, and violence against Afghans living in Pakistan, Human Rights Watch said today in a new report. Incidents of police abuses against Afghans have skyrocketed since the Pakistani Taliban attacked a school in Peshawar in December 2014, and is prompting many Afghans to return to war-torn Afghanistan and possibly seek asylum in Europe.

"The Pakistani police's outrageous mistreatment of Afghans over the past year calls for an immediate government response," said Phelim Kine, deputy Asia director. "The Pakistani government should press the police to apprehend perpetrators of atrocities instead of scapegoating the entire Afghan community."

The 37-page report, "'What Are You Doing Here?': Police Abuses against Afghans in Pakistan," documents myriad rights violations against Afghans in Pakistan since December 2014. The Pakistani government is obligated to ensure that all law enforcement and other government officials treat Afghans living in Pakistan with dignity and respect for their human rights in compliance with domestic and international law. Ending police abuses and ensuring that Afghans are treated fairly should be a first step toward formulating a viable legal framework to manage the Afghan population in Pakistan.

Human Rights Watch interviewed 50 Afghans who had returned to Afghanistan after living many years in Pakistan, and 46 Afghans living in Pakistan, as well as Pakistani and Afghan government officials, staff of nongovernmental and community-based organizations, United Nations refugee agency officials, diplomats, journalists, and other experts.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Reuters 15-11-17:

Sent back from Europe, some Afghans prepare to try again till sidans topp

Last year, Hamid Rostami, a 28-year-old from Wardak province in Afghanistan, was expelled from Denmark after years trying to stay in Europe. Jobless and cut off from his family, he now sits in wintry Kabul wondering how to go back.

Jobless and unwilling to go home to a district where he says a dozen people from the Hazara ethnic minority to which he belongs have been killed by Taliban militants in recent weeks, his choices are bleak.

"If I can get enough money I'll go again. It is hard to survive here," he said. "The situation is bad in Kabul. There is no security, no job. If you go out of your house it's unclear what may happen to you. You can't go anywhere."

Rostami's predicament underlines the problem for European countries that promised to send back failed asylum seekers in the face of growing public alarm at the numbers arriving.

"The truth is that most Afghans who are forced to return will try to leave again, whatever policy makers intend," said Ceri Oeppen, from the University of Sussex in Britain, who has worked extensively on the problems of Afghan migrants.

Accurate statistics on the number of Afghan migrants and asylum seekers to Europe are hard to come by.

But since the start of the year, almost 150,000 have arrived in Greece, the usual entry point to Europe, the second largest number of any country after Syria, according to the United Nations refugee agency.

Despite billions of dollars in aid to support Afghanistan over the past 14 years, in the first six months of 2015, around 40,000 Afghans applied for asylum in the European Union, according to EU statistics agency Eurostat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

IMäI Trollhättan / Vänersborg 2015

25 november, Trollhättan: Månadsmöte med ingen människa är illegal till sidans topp

Välkommen på månadsmöte med ingen människa är illegal.

Känner du att att vill engagera dig i flyktingfrågan? Ingen människa är illegal engagerar sig i de flyktingar som fått avslag på sin asylansökan och inte kan återvända hem pga förföljelse, krig och andra omständigheter.

Hos oss lär du dig om asylrätt, får möjlighet att träffa papperslösa, att praktiskt stötta dem i deras svåra situation.

Kanske vill du agera kontaktperson åt en papperslös familj.

Kanske vill du vara med och ordna en loppis, vara med och ordna ett stort event som exempelvis en utställnig, en musik festival, en stödfest. Kanske skriva debatt artikel. Kanske vill du träffa andra asylrättsaktivister från andra delar av landet.

Vad din upplevelse av ingen människa är illegal avgörs efter vilken tid du kan ansätta och dina ideer som du vill och kan förverkliga.

Som nätverk har vi enorma möjligheter, endast din / vår ambition, vilja och ideer begränsar vad vi kan göra.

Kanske vill du skapa merchendize, stå vid infobord, ställa upp på en live intervju i radio eller bli intervjuad i en tidning.

Kanske du har tänkt att det här skulle du vilja göra men aldrig fått tummen ur och tagit tag i saker. Alla kan vi bidra och engagera sig i vår förening.

Kanske du även vill starta upp egen arbetsgrupp eller vill hoppa in i en redan befintlig arbetsgrupp?

(...)

Läs mer och anmälan (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Göteborg 2015:

3 december, Göteborg: Nästa möte med Fristad - nya aktiva är välkomna! till sidans topp

18:00 | Kvinnofolkhögskolan, Masthuggstorget |

Vi blir gärna fler som är aktiva i Fristad Göteborg! Nästa möte kommer att vara torsdagen den 3 december kl 18.00 på Kvinnofolkhögskolan (ingång ifrån innergården som har ingång från Masthuggstorget) och då är nya personer som är intresserade av att bli aktiva väldigt välkomna!

Fristad är en grupp inom IMÄI som jobbar för att olika platser och verksamheter i Göteborg ska bli tillgängliga för alla, oavsett uppehållstillstånd. Just nu fokuserar vi mycket på socialtjänsten och folkhögskolor, men det kan också handla om fritidsaktiviteter, föreningar, gym, matställen och annat. Det handlar både om att underlätta vardagen för alla som inte har uppehållstillstånd och om att jobba här och nu med vad vi kan göra lokalt för att skapa det samhälle vi vill ha, där uppehållstillstånd och medborgarskap inte spelar någon roll.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Umeå 2015:

11 december, Umeå: Stödfest för Ingen Människa är Illegal till sidans topp

BOYS ` NATTSKÄRRAN ` GREAT BLUE HERON CALL ` TBA `

Nu är det dags igen. Boka datumet för en fet spelning på Verket i Umeå.

Mer information kommer!

Let's go one more time. Book the date for a awesome gig at Verket in Umeå.

More information to come!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 15-11-15:

Erik Süss återvänder till flyktingkrisens Lesbos: "Barn fryser ihjäl i båtarna" till sidans topp

Två gånger har Erik Süss från Gävle varit i Lesbos. Nu är han på väg ner en tredje gång för att hjälpa flyktingar.

- Snart blir det kallare, redan nu finns det barn som fryser ihjäl i båtarna, säger han.

Erik Süss hann knappt landa i Sverige i onsdags förrän han förstod att han behövde åka tillbaka till Lesbos igen.

- Har man varit där en gång så sätter det spår i en och då vill man tillbaka för att hjälpa. Flyktingarna är oerhört tacksamma för den hjälp de får.

Han berättar att det nu när kylan kommer blir ännu värre för dem.

- Barn fryser ihjäl i båtarna. De sitter i bottnen på överfyllda båtar som fylls med vatten. Vattnet är kallt och det blåser kyliga vindar. Det finns inga öskar så de försöker förgäves få bort vattnet med händerna. Ofta drabbas båtarna av motorhaverier och blir kvar i timmar i vattnet och mindre barn överlever det inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Gefle Dagblad 15-11-15: Hjälp oss hjälpa de som flyr från IS (Extern länk)

SvT Gävleborg 15-11-17: Erik vill fortsätta hjälpa flyktingar (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Göteborg 15-11-18: Refugees Welcome to Gothenburg hjälper flyktingarna på grekiska Samos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-11-18:

Så guidar syrier varandra till Sverige via sociala medier till sidans topp

Syrier i Sverige är Facebookgruppen, med 20 000 medlemmar, som blivit en av de viktigaste informationskanalerna för flyktingar. Syrier hjälper sina landsmän med praktiska problem och diskuterar asylpolitik. - Det känns så klart tungt för de som funderat på Sverige när de nås av nyheter om gränskontroll, säger Jehad Hameed, en av gruppens admins.

Jehad Hameed upptäckte gruppen "Syrier i Sverige" genom att helt enkelt skriva in ordet "syrirer" i Facebooks sökfunktion, blev accepterad som medlem och gav sig snabbt i kast med att svara på alla frågor som folk ställde. Han blev en så kallad superuser och har nu administrerat inlägg i cirka ett års tid.

- När du är nyanländ i Sverige har du tusen frågor. Jag svarade på dem. Efter en månad av engagemang blev jag tillfrågad att själv bli admin, och jag tackade ja, säger Jehad Hameed.

Jehad Hameed kom till Sverige juni 2013 som flykting, och fick uppehållstillstånd i november samma år. Sedan gick det fort: Han tog sig snabbt igenom SFI och skaffade sig ett jobb. En stor anledning till att han kan svara på alla frågor är att han kan engelska, och som nyanländ till Sverige läste på om alla processer på till exempel Migrationsverkets hemsida.

- Jag har ju gjort allt det där som andra gör nu själv. När jag hade frågor, ringde jag till exempelvis Försäkringskassan för att ta reda på svaret till ett visst problem. Jag fick även språkträning på alla dessa samtal.

"Behöver mer än bostad"

Som admin publicerar han aktivt nyheter som berör gruppen. Alltid med källa, till exempel Migrationsverket. Politiska utspel i flyktingfrågor publiceras självklart, av honom eller andra. Men vad gäller till exempel Sverigedemokraternas flygblad så tycker han mest det är komiskt, eller pinsamt för deras del.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ETC 15-11-18: Facebookgruppen fick honom att välja Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan 15-11-18:

Kyrkomötet beslutade om 75 miljoner kr till flyktingarbete till sidans topp

Svenska kyrkan avsätter 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016, utöver budgetramen. Pengarna ska användas för arbete i Sverige och utomlands.

- Det är ett glädjande och unikt beslut av kyrkomötet, vi har aldrig förr avsatt så mycket pengar till ett specifikt ändamål, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

Antalet flyktingar i världen är nu det högsta sedan andra världskriget. Det ökade antalet asylsökande i Sverige innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor har utvecklats till centrala verksamhetsområden.

Många av Svenska kyrkans församlingar gör akuta insatser för flyktingar i Sverige. Det handlar om närvaro där människor anländer, hjälp med förnödenheter, rådgivning och boende. Dessutom erbjuds språkträning och mötesplatser av olika slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen och lek för barnen. På vissa bedrivs även uppsökande verksamhet för asylsökande, t ex vid anläggningsboenden.

I Syrien, Irak och i dess närområden bedriver Svenska kyrkan både akuta humanitära insatser och ett långsiktigt arbete för människor på flykt. Det handlar om både materiella behov som tak över huvudet och varma kläder och aktiviteter som ger mening och struktur i tillvaron. Att skapa en känsla av normalitet.

Med anledning av de stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande har kyrkomötet beslutat om en extra tilldelning av 75 miljoner kronor, utöver budgetramen. Dessa medel kan användas för arbete såväl i Sverige som utomlands.

- Som kyrka vill vi i ord och handling stå upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det behövs stora insatser världen över för att hantera dagens flyktingströmmar, och för att förebygga nya flyktskäl. Jag gläds över kyrkomötets beslut som gör det möjligt att fortsätta och utöka arbetet både i Sverige och utomlands, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ystads Allehanda 15-11-19:

Volontärer bjuds till teatern, samtidigt söks nya krafter till sidans topp

Alla som på ett eller annat sätt har arbetat med flyktingmottagande och integration under året bjuds på en speciell kväll på Ystads teater den 1 december. Men redan den 24 november hålls ett informationsmöte för nya volontärer.

Den 1 december är alla som under året arbetat som volontärer, eller som är anställda i verksamheterna som arbetar med flyktingmottagande och integration, inbjudna till en speciell afton på Ystads teater.

På scen står bland andra Kjell Kampe, föreläsare som använder humor för att belysa vårt förhållningssätt till kulturella skillnader. Avslutar kvällen gör Björn Ranelid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 15-09-23:

EU and Ethiopia sign Common Agenda on Migration and Mobility till sidans topp

Today, the European Union and Ethiopia have signed a joint Declaration for a Common Agenda on Migration and Mobility (CAMM), reflecting the importance of Ethiopia as a key country of origin, transit and destination of irregular migrants and refugees from the Horn of Africa on the route to Europe.

The Agenda is signed by Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission, Jean Asselborn, Luxembourg Minister for Foreign Affairs and Acting Council Presidency on behalf of the EU and the Member States and Hailemariam Dessalegn, Prime Minister of Ethiopia.

The two parties will cooperate on issues of international protection and refugees' needs, legal migration and mobility, irregular migration, smuggling and trafficking in human beings and development policy. Funding will be made available for implementation of concrete activities, notably through the EU Emergency Trust Fund for Africa, for which the EU has already mobilised €1.8 billion.

European Commission President Jean-Claude Juncker said: "Ethiopia is the largest refugee-hosting country in Africa, accommodating over 733,000 refugees. Its Government needs and deserves EU support. Ethiopia is also a country of origin and transit for irregular migration to Europe. We need to work together to better manage these flows in full respect of human rights. Ethiopian authorities have shown a commitment to tackling human trafficking and people smuggling, which is a positive sign for our further cooperation through this Common Agenda. This step is part of the much broader relationship we are trying to build together."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 15-11-13:

IOM, UNHCR build capacity of Libyan partners to save lives of migrants at sea till sidans topp

IOM Tripoli and UNHCR have organized a second technical workshop and coordination meeting for Libyan partners on saving lives of migrants at sea. The workshop, which took place from 9-10 November in Tunis, follows an earlier workshop held in late July.

The meetings, funded by the European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), aim to improve the response capacities of Libyan authorities involved in operations related to the rescue of refugees and migrants off the Libyan coast.

This week's workshop included 26 participants from the Libyan Coast Guard and Port Security Department, the Directorate for Combatting Illegal Migration (DCIM), the Libyan Red Crescent, and two representatives from the Libyan Ministry of Health.

The meeting provided the opportunity to share updates on the most recent developments regarding the increasing number of refugees and migrants rescued by the Libyan Coast Guard, amid deteriorating weather conditions. This is often due to unseaworthy vessels used by refugees and migrants, which capsize near the Libyan coastline.

The main objective of the second workshop was to further enhance coordination and cooperation among all actors involved in and responding to rescue at sea operations, as well as boost Libya's capacity to save lives at sea and improve the humanitarian response to those rescued.

The workshops also aim to operationalize a Technical Working and Contact Group, once its Terms of Reference are agreed upon. This would then draw up Standard Operating Procedures for the rescue and disembarkation of refugees and migrants found in distress off the Libyan coast. The group would also identify training and equipment gaps, which could then be filled with the expertise and support of international organizations or individual member states.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-11-13:

Valletta: EU and Africa commit to prevent irregular migration, but support legal mobility till sidans topp

At the Valletta Summit on migration of 11 and 12 November 2015, 60 European and African Heads of State and governments agreed on a political declaration and Action Plan for cooperation in the area of migration, with sixteen priority initiatives to be launched before the end of 2016. African civil society has criticized the Action Plan for being one sided and Eurocentric, and many organisations are worried by the increasing emphasis placed on return and readmission in cooperation for development.

''While there are some positive steps in the area of legal migration for work, study and research, as well as a commitment to strengthen search and rescue, it is clear that the European States' main objective remains to deter the migratory flows. No meaningful commitment is there for safe and legal channels for refugees'', stated Michael Diedring, ECRE's Secretary General.

The priority initiatives agreed on include development, legal migration and mobility, international protection, the management of irregular migration, smuggling and trafficking, and return. Participating States agreed to step up operational cooperation between EU agencies and African law enforcement authorities and launch projects to strengthen institutional capacities and carry out joint investigations to fight against human trafficking and smuggling. EU and African representatives announced further measures to facilitate return and readmission of migrants, not only from Europe, but also from country of transit to country of origin.

''We are particularly concerned about the emphasis placed on border control and readmission, and even more so at the bilateral level between European and African states, which bears significant risks of refoulement, detention and ill treatment in countries of origin and transit," Mr Diedring said.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

Analyses by Tony Bunyan on Valletta Summit: EU-Africa Fortress Europe's neo-colonial project (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 15-11-15:

Parisdådet kan drabba asylsökande i Europa till sidans topp

Polens tillträdande EU-minister säger att landet inte kan ta emot asylsökande från övriga EU utan "säkerhetsgarantier" efter Parisdåden, ett av flera tecken på att attackerna kan underminera EU:s asylpolitik.

Terrorattackerna i Paris kan få konsekvenser för de många flyktingar som söker sig till Europa. Flera länder har aviserat att de skärper säkerheten vid gränserna efter dåden.

Uppgifter om att ett pass som använts för att söka asyl på den grekiska ön Leros hittats nära en av de döda terroristerna väntas bli ännu ett slagträ i debatten för dem som vill stänga Europas gränser.

Konrad Szymanski som tillträder som EU-minister i Polens nya EU-skeptiska regering på måndag säger att hans land efter Parisdåden inte kan ta emot asylsökande som ska omdirigeras inom EU:s kvotsystem utan "säkerhetsgarantier", rapporterar internationella medier.

- Attackerna innebär ett ännu större behov av att revidera EU:s hantering av flyktingkrisen, säger Szymanski.

Han gick vid lördagens presskonferens inte närmare inpå vilka garantier han syftar på.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Reuters 15-11-14: Poland cannot take migrants under EU quotas without guarantees after Paris attacks (Extern länk)

Reuters 15-11-16: Hungary PM: Migrant quotas would spread terrorism across Europe (Extern länk)

SvT Utrikes 15-11-21: Løkke backar från löfte att ta emot flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Rådet 15-11-12

Informellt möte mellan stats- och regeringscheferna i Valletta till sidans topp

Donald Tusk sammankallade ett informellt möte för stats- och regeringschefer efter toppmötet i Valletta om migration.

EU-ledarna diskuterade den senaste utvecklingen i migrationskrisen och hur man kan påskynda genomförandet av de åtgärder som beslutades i september och oktober:

+ intensivare samarbete med länder utanför EU, bl.a. Turkiet

+ omplaceringsbeslut

+ inrättande av hotspots i Grekland och Italien och förstärkning av Frontex och Easo

+ effektiv förstärkning av kontrollen över EU:s yttre gränser

Donald Tusk varnade för att Schengens framtid står på spel. Han upprepade att det är nödvändigt att EU återfår kontrollen över sina yttre gränser och kan genomföra en effektiv registrering av migranter: "Det måste stå klart att det inte finns några rättigheter utan registrering", sade Donald Tusk.

EU-ledarna fokuserade särskilt diskussionerna på samarbetet med Turkiet. Donald Tusk meddelade om ett eventuellt toppmöte mellan EU och Turkiet som ska organiseras så snart som möjligt.

Pressuttalande av Donald Tusk efter det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer (Extern länk)

Frontex 15-11-12: Frontex asks for additional 269 officers for registering migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 15-11-17:

Flyktingar dör på grund av EU:s stängsel och "grindvakter" till sidans topp

Den europeiska unionens beslut att stänga sina yttre gränser driver på en rad kränkningar av de mänskliga rättigheterna - men stoppar inte tillströmningen av desperata flyktingar. Det säger Amnesty i en ny rapport.

Rapporten Fear and Fences: Europe´s approch to keeping the refugees at bay, visar hur åtgärder som att sätta upp stängsel vid landgränser och värvandet av grannländer som Turkiet och Marocko som "grindvakter", har förnekat flyktingar möjligheten att söka asyl, utsatt flyktingar och migranter för misshandel och drivit människor mot livshotande resor till havs.

- De stängsel som breder ut sig längs med Europas gränser har bara lyckats befästa kränkningar av rättigheter och förstärka utmaningarna med att hanteraflyktingsituationen på ett humant och välordnat sätt, säger John Dalhuisen, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

- EU ochmedlemsstaterna i dess främre linje måste ompröva hur man garanterar säkra och legala vägar in i EU vid såväl de yttre landgränserna som i ursprungs- och transitländerna. Det kan uppnåsbland annat genom ett utökat nyttjande av vidarebosättning, familjeåterförening och humanitära visum.

Fästning Europas höga pris

EU:s medlemsstater har totalt byggt över 235 kilometer stängsel kring EU:s yttre gränser, till en kostnad som överstiger 175 miljoner euro. Detta inkluderar: - Ett 175 km långt stängsel längs med gränsen Ungern-Serbien.

- Ett 30 km långt stängsel vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet, som ska byggas ut med ytterligare 130 km.

- 18.7 km stängsel vid gränsen mellan de spanska enklaverna Ceuta och Melilla och Marocko.

- 10.5 km stängsel i Evrosregionen längs med den grekisk-turkiska gränsen.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Hämta rapporten "Fear and fences - Europe's approach to keeping refugees at bay" (Extern länk)

Se även:

ECRE 15-11-20: Policies targeting human smuggling might result in higher risks for migrants (Extern länk)

ECRE 15-11-20: IRC calls for urgent humanitarian action in Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Parliament Think Tank 15-10-29:

Migrants in the Mediterranean: Protecting human rights till sidans topp

In reaction to recurrent tragedies in the Mediterranean Sea, the European Union (EU) has adopted a series of measures seeking to improve the protection of migrants trying to reach the borders of the EU by sea and to share responsibility among countries involved by increasing cooperation with transit countries. This study focuses on the existing and planned EU policies and actions to protect the human rights of migrants before entering the EU by sea or after they have left the territory of the EU. The picture that emerges from the evaluation of EU policies and actions is a mixed one. On the one hand, it cannot be denied that instruments of sea borders surveillance and instruments of cooperation with third countries have now generally included human rights safeguards. On the other hand, implementation, monitoring and control remain problematic. Furthermore, the primary aim of existing EU policies and actions still seems to be the protection of the external borders against so-called 'illegal' immigration and the return of illegally staying migrants, rather than the development of effective strategies to protect human rights of migrants and the saving of lives on the Mediterranean. The study therefore offers specific recommendations to ensure a coherent human rights-based EU approach to improve the protection of the rights of migrants aiming to reach the EU.

Hämta studien (Extern länk)

ECRE 15-11-20: European Parliament study shows that Mediterranean Sea is the world's most dangerous migratory route (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 15-11-20:

EU skärper gränskontroller till sidans topp

Under det extrainkallade mötet mellan EU:s inrikesministrar i Bryssel i dag beslutade de samlade ministrarna att införa systematiska kontroller av alla som passerar unionens yttre gräns. Och den svenske inrikesministern Anders Ygeman betecknade mötet som en svensk framgång.

Dagens möte mellan EU:s inrikesministrar i Bryssel hade kallats på begäran av Frankrike efter förra veckans terrordåd i Paris.

De viktigaste frågorna de samlade ministrarna hade att ta ställning till kretsade kring gränskontroller, vapenkontroll och informationsutbyte länderna emellan.

- Det här mötet har varit en framgång för Sverige. Vi har enats om att göra åtgärder för att stärka EU:s yttre gräns. Det handlar både om möjligheten att göra systematiska kontroller, det vill säga kontrollera alla som passerar EU:s yttre gräns. Men också om de metoder man får använda för att göra de kontrollerna, att man kommer att kunna använda den biometriska informationen som finns i alla pass, sade den svenske inrikesministern Anders Ygeman på en presskonferens efter mötet.

"Handlar om EU:s trovärdighet"

Och enligt SVT:s Brysselkorrespondent Ulrika Bergsten är alla EU:s medlemsländer nu eniga i frågan kring skärpta gränskontroller.

- Inget land motsatte sig detta. Alla känner att det handlar om EU:s trovärdighet och att man måste få till en gränskontroll, främst vad gäller den grekiska gränsen mot Turkiet. Alla håller med om att det här är viktigt.

"Systematisk kontroll"

Även EU-medborgare kommer framöver att kontrolleras mer noggrant när de reser in i Schengen-området, och kontrollen kommer att vara "omedelbar" och "systematisk", enligt slutsatserna från dagens möte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 15-11-20: Synen på flyktingar påverkas av terrorn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-11-20:

Flyktingar drabbas när Europa sluter sig till sidans topp

Efter terrordåden i Paris vill Frankrike införa gränskontroller inom hela Schengenområdet. Frankrike väntas presentera förslaget vid dagens EU-toppmöte i Bryssel. Men när Europas länder sluter sig allt mer får flyktingarnas betala priset. Deras säkerhet och möjlighet att söka asyl inskränks, menar flera experter Dagens ETC talat med.

Redan i september införde Tyskland tillfälliga gränskontroller mot Österrike, liksom Frankrike redan gjort längs sin gräns mot Italien. Österrike beslutade nyligen att bygga ett stängsel vid gränsen mot Slovenien, det första stängslet mellan två Schengenländer. Slovenien bygger i sin tur ett stängsel mot Kroatien. I november införde Sverige tillfälliga gränskontroller mot Tyskland och Danmark. Europa sluter sig sedan en tid tillbaka, och efter terrordåden i Paris väntas Frankrike föreslå att gränskontroller ska införas inom hela Schengenområdet. Det innebär i så fall att Schengensamarbetet tillfälligt upphävs. Enligt flera brittiska tidningar väntas Frankrike lägga fram förslaget under fredagens EU-toppmöte i Bryssel.

- Frankrike kommer att driva Schengens flexibilitet till en punkt där det aldrig varit tidigare, sa Claude Morales, parlamentsledamot för Labour, till The Telegraph.

Påverkar hela EU

Det finns inget prejudikat för ett totalt upphävande av Schengen i hela Europa.

- Det vore en väldigt ingripande åtgärd som, tillfälligt eller permanent, skulle ta bort hela poängen med Schengensamarbetet och även påverka Europeiska unionen i sin helhet. Den fria rörligheten är en av hörnstenarna i hela EU-idén, säger Rebecca Stern, docent i folkrätt vid Uppsala universitet.

Just nu reagerar många länder inför en specifik situation och vill ha större kontroll, menar Rebecca Stern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 15-11-17:

Deal on new rules to attract non-EU students, researchers and interns to the EU till sidans topp

Harmonised EU entry and residence rules that will make it easier and more attractive for students and researchers from third countries to study or do research at EU universities were informally agreed by MEPs and ministers on Tuesday. The deal also has provisions to clarify and improve conditions for non-EU interns, volunteers, school pupils and au pairs, so as to facilitate cultural exchanges. These rules still need to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

"Today's agreement means without a doubt that our European universities are strengthening their competitiveness in the global arena, becoming more attractive than ever for talented, ambitious and highly-educated people from other countries, who will receive considerably improved conditions here", said Parliament's lead MEP on the file Cecilia Wikström (ALDE, SE).

The new rules merge two existing directives (one on students and one on researchers) to ensure that:

+ students and researchers will have the right to stay at least nine months after finishing their studies or research in order to look for a job or to set up a business, which should also ensure that Europe benefits from their skills. Today, it is individual EU member states which decide whether students and researchers from third countries may stay on after their studies or research have ended,

+ it will be easier for students and researchers to move within the EU during their stay. Under the new rules, they will have to notify only the member state to which they are moving, for example to do a one-semester exchange, instead of having to submit a new visa application and wait for it to be processed, as is the case today. Researchers will also be able to move for longer periods than those currently allowed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 15-11-11: EMN Study on Labour shortages and the need for migration labour (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

MHub / ECRE 15-11-13:

Internationellt/ Risks of mixed migration in North East Africa explored in new paper till sidans topp

A research paper by MHub, focusing on the conditions and risks of migration in North East Africa, found no evidence to support the idea that large numbers of people are leaving their countries of origin in Africa with the intention of reaching Europe.

Both mapping and illustrating the highly complex migration patterns in the region, the report suggests that many migrants, refugees, and asylum seekers target regional employment markets in Africa, only to find that protection needs are not met in these places. Equally, the lack of safe, regular migration opportunities was found to be driving migration underground, thus leading to risks of new human rights violations and abuses.

The report identifies the major human rights and protection risks confronting people on the move. They include, smuggling operations that develop into trafficking once migration has begun, the increased vulnerability of people who lack official - documented - evidence of their identity and the growing presence of unaccompanied minors on the move across the region.

Artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Arbetsförmedlingen 15-11-18:

Så ska platser för nyanlända och ensamkommande barn fördelas till sidans topp

Nästa år behöver 21 700 nyanlända invandrare hjälp att hitta en bostad. Dessutom behövs totalt 40 000 platser för asylsökande ensamkommande barn. Nu har Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket slagit fast en fördelning mellan länen.

Arbetsförmedlingen har fattat beslut om hur många nyanlända invandrare som varje län behöver ta emot 2016. Det gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna en bostad. Många ordnar sitt boende själva.

Länsstyrelserna har tagit fram en fördelning av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn inför nästa år.

Fördelningarna utgår från de prognoser som Migrationsverket lämnar till regeringen.

- Det är fler personer än tidigare i modern tid som flyr undan krig och förtryck i världen och många söker skydd i Sverige. Trots ett ansträngt läge görs det enorma insatser i samhället, inte minst i kommunerna, säger Mathias Wahlsten, chef för enheten Integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Behovet av bostäder är stort för ensamkommande barn och nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd. Ansvaret för att hjälpa dessa grupper är delat mellan staten och kommunerna.

- En bostad är ofta en förutsättning för att kunna starta ett nytt liv i Sverige och komma in på arbetsmarknaden och i samhället. Här har vi ett gemensamt ansvar, säger Mathias Wahlsten.

Landets länsstyrelser inleder nu dialoger med kommunerna för att teckna nya överenskommelser om mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn.

Läs mer (Extern länk)

Aftonbladet 15-11-14: Fyra av tio nyanlända syrier högutbildade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-11-12:

"Vi ser flyktingar som en resurs" till sidans topp

"Sverige är fullt. Sverige klarar inte mer." Så har det låtit den senaste tiden från både regeringen och oppositionen. Men Åre håller inte med. Varje år tar skidorten emot motsvarande 1 procent av hela kommunens befolkning och integrationen går som på räls.

- Vi bestämde oss tidigt för att se och behandla flyktingarna som en resurs, säger Martin Söderström.

När en flykting får sin asylansökan godkänd placeras hen med största sannolikhet i etableringsuppdraget. Åtgärden skapades av alliansen 2010 och går ut på att personen under två år ska få handledning och hjälp att ta sig till antingen högre studier eller arbete. Resultatet har blivit ett fiasko, riksgenomsnittet för människor som är i arbete eller studier efter två år är under 30 procent. Bara fem procent befann sig ett arbete utan något stöd. Det är i ljuset av detta som Åres framgångssaga ska berättas.

- Vi har mellan 60 och 70 procent i arbete efter 24 månader. Pratar vi sysselsättning, alltså om vi räknar in studier och praktik, är siffran 85-90 procent, säger Martin Söderström.

Martin är sedan 2012 integrationschef på Åre kommun. Det är han som är arkitekten bakom de lyckade siffrorna, men det är en bred politisk överenskommelse som har lagt grunden.

- Åre tog emot flyktingar på 90-talet under balkankrisen. Därefter kom det inte många och de som en gång kommit flyttade härifrån. Under 2000-talet började vi ta emot människor i liten skala och insåg att vi var tvungna att arbeta långsiktigt. Politikerna var överens om att det här är en tillväxtfaktor och en möjlighet. Vi bestämde att vi skulle vara rädda om dem som kommer hit, säger han.

Tillväxtmål

Åre består bara av drygt 10 000 invånare. Varje år kommer 100 flyktingar och kommunen har ett tillväxtmål på 50 personer netto varje år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Högskolan i Gävle 15-11-19:

De anser inte att de är underordnade till sidans topp

Man måste försöka att förstå, ha empati och nyfikenhet och framförallt respekt för barnen, säger Fereshteh Ahmadi, sociologiprofessor och My Lilja, lektor, båda från Högskolan i Gävle, i en bok om de ensamkommande flyktingbarnens situation.

De belyser de ensamkommande flyktingbarnens situation i en mix av forskaruppsatser och uppsatser skrivna av studenter, som samtidigt blir till ett exempel på hur man skriver en uppsats.

- Orsaken till att jag sammanställde boken var att den skulle bli kurslitteratur. Flera studenter skrev uppsatser om detta men hade ingen vettig litteratur som samlar olika perspektiv, säger Fereshteh Ahmadi.

- Men självklart har boken också med den heta debatten att göra.

Riktlinjerna kan begränsa

En del av problemen för socialarbetarena är att riktlinjerna kan begränsa och kollidera när de sätter barnens perspektiv och behov i centrum.

- Det kan vara ekonomiska begränsningar eller kunskapsbrist, som när man använder empowerment för att ge barnen makten.

Ses som en grupp

Det kan också vara generaliseringar som man gör, att man inte ser barnen som individer utan som en grupp.

- Man ser kanske inte att de är unga och tillhör en generation som är mycket globaliserad. Då gör det inget vilket land man kommer från.

HVB-hemmen

Hur är ett bra HVB-hem? Viktigt är att de ser barnens perspektiv, i hur de ser på vården, maten och kommunikationen och hur detta gör att barnen får ett förtroende.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Human Rights Watch 15-11-19:

Amid insecurity, protect refugees till sidans topp

Don't let attack response undermine global efforts on refugee crisis

Governments should not allow the recent attacks in Paris and similar mass casualty attacks elsewhere to undermine the responsibility to protect refugees around the world, Human Rights Watch said today. Concern that a small number of militant extremists may seek to take advantage of the movement of large numbers of refugees should not divert governments from their responsibility to protect refugees.

Human Rights Watch released 10 basic principles for governments to use in addressing the global refugee crisis, underscoring the importance of enhancing, not undermining, global protection for refugees at a time of insecurity.

"Sowing fear of refugees is exactly the kind of response groups like ISIS are seeking," said Iain Levine, deputy executive director for program at Human Rights Watch. "Yes, governments need to bring order to refugee processing and weed out militant extremists, but now more than ever they also need to stand with people uprooted from their homes by ideologies of hatred and help them find real protection."

Some European Union governments - including Slovakia, the Czech Republic and Poland - have sought to link the Paris attacks to the refugee crisis in Europe, calling for greater screening, reintroduced border controls, and greater restrictions on asylum seekers. Other EU leaders, including Chancellor Angela Merkel of Germany, President Francois Hollande of France, and Jean-Claude Juncker, the EU Commission president, have been more measured. They have rejected conflating the Paris attackers with those fleeing violence in Syria and other refugee-producing countries.

Improved coordination among EU governments to make the process of entering the EU more orderly and less chaotic would benefit asylum seekers, diminish the involvement of smugglers, and help improve security, Human Rights Watch said.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 15-11-19: Ten steps to address the global refugee crisis (Extern länk)

Hämta från Human Rights Watch: Europe's refugee crisis - An agenda for action (Extern länk)

Se även:

ECRE 15-11-18: In the wake of Paris attacks ECRE calls on Europe to recommit fundamental values (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-11-18:

Skydda dem som flyr från terrorn! till sidans topp

Tillfälliga uppehållstillstånd är signalpolitik, gränskontroller är signalpolitik - ja, hela EU:s gränspolitik riktad mot flyktingar och andra oönskade invandrare är enda stor signal: Kom inte hit. Det sa FARR:s ordförande Sanna Vestin i ett anförande vid Etikkommissions seminarium den 17 november.

- Men det värsta är signalen till oss som redan bor här. Det är tydligen vid gränserna polisen behövs, inte kring flyktingförläggningarna där attentaten faktiskt har skett den här hösten. Signalerna får oss att glömma vilka det är som är hotade. Det är särskilt tragiskt i dessa dagar när hela Europa fylls av medkänsla med offren för terrorattentaten i Paris. De människor som flyr från år av terrordåd i sina hemländer är också värda vår medkänsla och välkomnande.

Flyktingarna är många och resurserna är ansträngda. Men nyckeln till att lösa resursproblemen är att låta flyktingarna vara med, tror Sanna Vestin.

Den allvarligaste risken med omvärldens samlade restriktioner är att fler människor - vuxna och barn - istället kommer att falla offer för terrorn utan möjlighet att fly.

Läs anförandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 15-11-17:

UNHCR chief says it is "absolute nonsense" to blame refugees for terror till sidans topp

UN High Commissioner for Refugees António Guterres said today it was "absolute nonsense" to try to blame refugees for terror attacks, stressing that they were its "first victims" and could not be held responsible for what happened in Paris, Beirut and elsewhere.

Speaking on a one-day visit to Serbia, Guterres urged European governments not to make any unilateral moves in the aftermath of recent attacks, but to find a united response in resolving the current crisis.

"It is not the refugee outflows that cause terrorism, it is terrorism, tyranny and war that create refugees," he emphasized as he toured the Presevo refugee reception centre on the border with the Former Yugoslav Republic of Macedonia.

"It is clear that the Daesh strategy is not only to set Europeans against refugees, but within Europe, to set citizen against citizen within communities, community against community within countries, and country against country in the Union."

Currently, Serbia is the first country on the so-called West Balkans route where nearly all those arriving are being registered and fingerprinted. Since the beginning of the year, 436,000 asylum seekers have been registered in Serbia, with Presevo being the main entry point.

"Serbia is teaching a lesson to some of the EU Member States, even though it is not a member itself," Guterres added, expressing his "deep, deep appreciation" to the Government and people of Serbia for the tolerant and welcoming way in which they keep receiving refugees.

In a statement to the media, High Commissioner Guterres reiterated his organisation's position that refugees and migrants should be screened as they enter the EU and then be redistributed in an orderly manner among member states.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 15-11-17: US: Governors scapegoat Syrian refugees (Extern länk)

Mona Sahlin intervjuad i Göteborgs-Posten 15-11-15: Hoppas på större förståelse för dem som flyr (Extern länk)

Carina Bergfeldt i Aftonbladet 15-11-15: Det finns flyktingar och det finns terrorister - och det är inte samma sak (Extern länk)

Aktivister i Dagens Arena 15-11-19: En stängd gräns är också en våldshandling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 15-11-13:

Alf Svensson: Civilisationens röst har tystnat till sidans topp

Nu orkar jag inte vara tyst längre. Frågan vi behöver ställa oss i dag är: Ska jag ta vara på min broder? I stället vänder nu politikerna ryggen till, vevar ut taggtråden, inför gränskontroller. Det är för tyst, alldeles för tyst, om de värden som är civilisationens.

Alla minns vi väl 1990-talets och det tidiga 2000-talets debatter om djurtransporter. Djur får inte fraktas långa avstånd och under vilka premisser som helst över vår kontinent. Det är fastlagt.

Nu forslas barn i livsfarliga gummibåtar. Karavaner av människor går eller stapplar fram över den europeiska kontinenten. Taggtrådsstängsel rullas ut runt nationsgränser. Och svenska politiska partiledningar hänger sig åt racet att vara först i tv med att presentera hur medmänniskor ska motas bort, stoppas och skickas tillbaka. Till vad? Det berättar ingen. Det finns inte med bland punkterna på pressmeddelandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-13: Busch Thor slår ifrån sig Alf Svenssons kritik (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-13: Förre S-ministern Jens Orback: "Gränsen ej nådd" (Extern länk)

Lars Linder i Dagens Nyheter 15-11-13: Kanske är dagens generation politiker inte vuxna att tackla flyktingkrisen (Extern länk)

Fredrik Virtanen i Aftonbladet 15-11-14: Panikslagna politiker som sprider paranoia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law blog 15-11-12:

Reintroduction of internal border controls: assessing necessity and proportionality till sidans topp

by Evelien Brouwer, Vrije Universiteit Amsterdam

The current arrival of large numbers of refugees and migrants to Europe is an important test of European states' capability to cooperate and to apply shared rules of asylum and migration law based on the principles of solidarity and mutual trust.

(...)

Although the Commission implicity refers to the aforementioned preamble 5 in the SBC, by stating that 'migration flows cannot per se justify the reintroduction of checks at internal borders', it only marginally assesses the reasons put forward by Germany and Austria. In this assessment, the relationship that is automatically applied between the arrival of migrants and security risks is taken for granted even if evidence for risks related to organized crime or terrorism is not available. This supports those who tend to present the arrival of refugees to Europe as a security issue, rather than a humanitarian crisis to be solved by the EU Member States on the basis of solidarity and shared responsibility.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 15-11-13:

Är det detta du ville se, Stefan Löfven? till sidans topp

Välkomna, flyktingar, skanderade Stefan Löfvén. Välkommen flyktingar, sa svenska folket. Men visa mig gärna resedokument först. Välkomna, flyktingar. Ändå står polisen idag och avvisar barnfamiljer från tåget i Hyllie, skriver representanter för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

"Refugees welcome" sade statsminister Stefan Löfven för några veckor sedan, på Medborgarplatsen i Stockholm. Till Sverige kommer det varje dag hundratals människor som söker skydd. Under tiden från demonstrationen då, till och med idag har mycket förändrats. Den svenska debatten har polariserats något så extremt. Under de senaste två dagar har ungdomsorganisationer inom Rädda Barnen-rörelsen haft ett möte i Köpenhamn. Där har vi bland annat lärt oss av varandra, diskuterat hur vi ska tackla kommande månader. På Öresundståget tillbaka hem till Sverige ser vi hur politiken blir verkställd. Poliser påbörjar de tillfälliga inre gränskontroller och asylrätten försvagas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 15-11-19:

Tyska socialdemokrater stöder svenska gränskontroller till sidans topp

Thomas Oppermann, S-gruppledare i tyska Förbundsdagen, har diskuterat flyktingsituationen med migrationsministern.

Efter att Sverige införde gränskontroller för en vecka har många flyktingar fastnat i de tyska gränsstäderna. Det handlar framför allt om transitflyktingar som inte vill söka asyl i Sverige, utan ta sig vidare till Norge och Finland.

Ändå får de svenska gränskontrollerna stöd av socialdemokraterna i Tyskland. Thomas Oppermann, socialdemokratisk gruppledare i tyska Förbundsdagen, besökte Sverige i veckan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-11-20:

Migrationsministern: Flyktingarna måste bli färre till sidans topp

Mängden flyktingar som kommer till Sverige måste bli mindre. - Antalet måste minska ganska mycket, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), till SVT Nyheter.

Enligt honom är situationen ohållbar och nya åtgärder kommer att presenteras inom kort.

- Det är väldigt svårt att ta emot över 10.000 i veckan, varav 3.000 är ensamkommande barn. Det kan vi inte leva med, säger han.

Hur länge ska då flyktingar få sova utomhus som i natt?

- Det är omöjligt att svara på, det kommer ju fler hela tiden, säger Morgan Johansson.

Han anser att det är ohållbart att så många kommer varje vecka, och ytterligare åtgärder för att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige kommer inom kort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-19: Morgan Johansson: Danmark måste införa gränskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-20:

IS-rekryt: Flyktingarna får skylla sig själva till sidans topp

Terrordåden i Paris har gjort livet svårare för alla de syrier på flykt som nu möts med större misttänksamhet. I USA har fler än hälften av alla delstaters guvernörer sagt att de kommer att porta flyktingar från Syrien.

Men att västvärlden avvisar flyktingar, anses också ligga i IS intresse av att utmåla Europa som en anti-islamisk korsfararborg.

Vår Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén har talat med en IS-rekryt som anser att flyktingarna får skylla sig själva.

- Flyktingarna är okunniga och själviska, de inbillar sig att Europa är paradiset, men de borde inte ha flytt, säger Hazem, till Ekot.

Han är en 21-årig IS-rekryt som inom de närmaste dagarna kommer att lämna Egypten för att viga sitt liv åt Daesh, terrorrörelsen som kallar sig den islamiska staten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skånes Fria krönika 15-11-12:

Stängda gränser är en omöjlighet till sidans topp

Simon Felix Adler

Ibland blir mina drömmar ord. Mina drömmar om det perfekta samhället, den perfekta världen. Då pratar jag om en värld fri från tvång och hierarkier. En värld där mångfalden är lika stor som det unika i varje människa. En värld där varken stat eller dess gränser existerar. Där människor är fria att röra sig hur de vill oavsett var de kommer ifrån.

- Låter fint Simon men det är ouppnåeligt. En utopi.

Hur ska det genomföras rent tekniskt? Brukar jag få till svar. Och måhända, mina drömmar kanske är ouppnåeliga som utopier oftast är. Nu ropas det högt om en helt annan värld än den i mina drömmar. En värld av stängda gränser. Att vi inte ska släppa in fler, att det är fullt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-11-19:

Sätt inte barnens rättigheter ur spel till sidans topp

Véronique Lönnerblad, Christina Heilborn, UNICEF Sverige

I dag är det 26 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. Den innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter som man alltid ska ta hänsyn till. Sverige var ett av de första länderna som ställde sig bakom och skrev under barnkonventionen. Men gäller verkligen en konvention om mänskliga rättigheter i alla lägen, oavsett omständigheter? Vad händer när det uppstår en krissituation eller katastrofläge? Vad händer med rättsliga principer när miljoner människor är på flykt, och antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar dramatiskt?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Åsa Regnér (S) i Aftonbladet 15-11-20: De barn som kommer ska tas om hand på bästa sätt (Extern länk)

Se även:

Riksdagens frågestund: Monica Green (S): Mottagandet av flyktingbarn (Extern länk)

Riksdagens frågestund 15-11-19: Yasmine Larsson (S): Statens stöd till mottagandet av ensamkommande flyktingbarn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Agenda 15-11-16:

"Första trygga landet ansvarigt" till sidans topp

Kan Sverige verkligen skicka tillbaka flyktingar till andra EU-länder? Agenda har intervjuat Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg-institutet om vad som gäller.

I veckan kom Moderaterna med ett förslag för att minska antalet som söker asyl i Sverige. Moderaterna vill att det ska gå att neka asylsökande som kommer från andra EU-länder att komma in i Sverige och att de ska avvisas till det EU-land där de kommit ifrån eller som de gjort en asylansökan i.

En av invändningarna har varit att förslaget bryter mot de internationella regelverk som Sverige förbundigt sig till men Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg institutet, menar att Sverige inte skulle bryta mot FN:s flyktingkonvention om flyktingar skulle tillbakavisas till länder som Danmark.

- Nej det gör Sverige inte. Flyktingkonventionen handlar om riktiga människor och om att inte skicka tillbaka människor till länder där krig och konflikt pågår. Gör man inte det så strider man inte mot flyktingkonventionen, säger Morten Kjaerum.

Inga förbud finns

Morten Kjaerum menar att om asylsökande inte riskerar sina liv i det landet de kommit från innan Sverige så finns inga förbud för att de hänvisas tillbaka dit.

- Det är det första trygga landet som är ansvarigt för asyl, det är Danmark, Tyskland eller andra trygga länder. Skulle flyktingarna däremot komma med flyg från Turkiet så kan det bli problematiskt eftersom Turkiet inte räknas som ett säkert land av FN:s flyktingkommissariat.

/Asylnytt: Morten Kjaerum talar allmänt utifrån FN:s flyktingkonvention. Det som sägs i artikeln om Dublinförordningen stämmer inte med förordningen./

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Louise Dane 15-11-16: Morten Kjærum har både rätt och fel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 15-11-15:

Löfven, det är dags för ett ekonomiskt skifte! till sidans topp

Det politiska klimatet har förändrats och allt fler förespråkar en expansiv finanspolitik. Ju längre Sverige väntar med att inse paradigmskiftets fulla vidd - och möjlighet - desto sämre blir det såväl för landet som för den reformistiska vänstern, skriver Fredrik Egefur.

Är det en enda sak som kan få den fortfarande positiva opinionen till flyktingmottagandet att tippa över, så är det känslan av att det som finns kvar av välfärdssamhället ska tas ifrån dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagens frågestund: Niklas Karlsson (S): Flyktingmottagandet och kommunernas välfärdsuppdrag (Extern länk)

Riksdagens frågestund: Daniel Sestrajcic (V): Flyktingmottagandet och finansiering av välfärden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-11-12:

Dagens ETC:s läsare: Vi vill öppna våra hem till sidans topp

Det råder brist på bostäder för flyktingar i Sverige. Retoriken har skruvats upp och idag införs gränskontroller av regeringen. Men en majoritet av Dagens ETC:s läsare vill öppna sina hem för flyktingar.

Retoriken kring flyktinginvandringen har blivit hårdare. Högerdebattörer pratar om nationens undergång och idag torsdag kommer gränskontroller att införas av regeringen.

Samtidigt lägger Miljöpartiet ett förslag om att låta privatpersoner hyra ut ett rum i sitt hem till asylsökande för 2 000 kronor i månaden. De sökande ska kunna bo hos privatpersoner under hela handläggningstiden på 15 månader, och hyran betalas av Migrationsverket, enligt MP:s förslag.

- Jag tror det finns en genuin vilja hos det svenska folket att göra detta i det akuta läget vi befinner oss i just nu, sade Magda Rasmusson, MP:s tillförordnade talesperson i migrationspolitiska frågor, till Dagens ETC när förslaget lades fram.

Hundratals vill öppna sina hem

Med anledning av förslaget skickade Dagens ETC ut en fråga till våra läsare: Kan du tänka dig att hyra ut ett rum/fritidshus till en asylsökande?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Johan Ehrenberg i ETC 15-11-12: Hyr ut! Hyr ut! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren krönika 15-11-14:

De falska sanningssägarna till sidans topp

Alex Voronov

Vi blickar gärna mot EU när vi söker efter dem som orsakat den svåra situationen för asylsökande i Sverige. Men de som stänger dörren och skapar problem finns även på nära håll.

I måndags kom ett pressmeddelande från Eskilstunas politiska majoritet - S, M och C. Budskapet är att kommunen inte kommer att vara behjälplig med att via tillfälliga bygglov eller på annat vis få fram fler asylboenden. Argumenten spretar men ett huvudspår är att det är för många kostsamma invandrare i Eskilstuna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-11-18:

Svar på skriftlig fråga: Rätten att arbeta i väntan på utvisning till sidans topp

Fråga 2015/16:307 av Amir Adan (M)

Polisen hade år 2014 cirka 22 500 ouppklarade utvisningsärenden. Detta var fler än någonsin tidigare och en ökning med 74 procent över sex år. Det handlar inte enbart om personer som gömmer sig undan myndigheterna. Den grupp som har ökat mest är personer som har fått avslag men vistas helt öppet i Sverige, där myndigheterna ändå vet var de är. På sex år har de gått från drygt 5 000 personer till nära 10 000, en ökning med hela 92 procent.

I många fall handlar det om att länderna de skall till inte tar emot dem, att de som skall utvisas saknar giltiga id-handlingar eller att det inte finns en fungerande statlig förvaltning i mottagarlandet.

Fyra år efter utvisningsbeslutet preskriberas beslutet om inte myndigheterna har kunnat verkställa det. Då kan personen söka asyl igen. Fram till preskriptionen lever de som ska utvisas på en dagersättning från Migrationsverket på max 71 kronor per dag. De saknar även ett svenskt personnummer och har ingen rätt att arbeta i Sverige. Det lever i ett moment 22.

Det skulle därför vara bra om de som väntar på utvisning skulle ha rätten att arbeta i Sverige under väntan. Detta skulle gynna individen, både genom att personen fick en lön och genom att personen fick ny arbetslivserfarenhet och dessutom träffade nya människor. Detta skulle även underlätta inför framtiden, eftersom personen redan skulle ha arbete och arbetslivserfarenhet från Sverige om individen vid ett senare skede skulle få asyl.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med syfte att göra det möjligt att arbeta i Sverige i väntan på utvisning?

(...)

Hela frågan (Extern länk)

Svar av migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-18:

Ramberg: Politikens tyngdlagar satta ur spel till sidans topp

Politikens tyngdlagar är tillfälligt upphävda. Reglerna i det inrikespolitiska spelet gäller inte i det rådande krisläget, konstaterar Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg.

Decemberöverenskommelsen föll visserligen. Men ersattes omedelbart av ett mycket starkare politiskt kontrakt, det kontrakt som skapats av först flyktingkrisen och sen terrorhotet.

När Kristdemokraternas ungdomsledare lät korken flyga ur flaskan för att fira decemberöverenskommelsens död hoppades överenskommelsens kritiker att S-MP-regeringens frist var över. Nu skulle de borgerliga partierna sätta kraft bakom orden och stoppa vänsterinfluerad ekonomisk politik och kanske till och med avsätta regeringen.

Men sen dess har regeringen tvärtom suttit säkrare än tidigare. Decemberöverenskommelsens konstlade och ständigt ifrågasatta försök att hålla blockpolitiken levande har ersatts av verkligheten. Den pockar på motsatsen, en politisk sammanhållning över blockgränsen. Men resultatet har än så länge blivit detsamma i den meningen att bägge ger regeringen Löfven ytterligare ett liv.

Först var det flyktingkrisen som krävde sammanhållning. Inget oppositionsparti med självbevarelsedrift vill ena stunden beskriva nationens läge som en krissituation för att i nästa föreslå en uppslitande strid om regeringsmakten. De som, likt Kristdemokraternas ledare och en del moderater, ändå luftade tanken kyldes snabbt av när det stod klart att Centern och Folkpartiet var helt ointresserade av att skapa regeringskris.

I stället kunde sex partier enas om en migrationsuppgörelse som i stora stycken tillfredsställde de partier som under året bytt till en mindre generös flyktingpolitik.

Flyktinguppgörelsen tystade inte helt kritiken mot regeringen. Framför allt Moderaterna fortsatte att ställa nya krav. Som att hindra människor från att söka asyl i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 15-11-21: FP säger nej till PUT (Extern länk)

Centerpartiet 15-11-12: Tre stora reformer för bättre flyktingmottagande (Extern länk)

Sveriges Radio Godmorgon, världen 15-11-21: KD splittrat i flyktingfrågan (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-11-18: Anna Kinberg Batra vill fortsätta med gränskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Asylgruppen Lund 15-11-16:

Nu finns Asylkalendern 2016 att beställa! till sidans topp

Kalendern är Asylgruppen Lunds huvudsakliga inkomstkälla och alla intäkter går direkt till vårt arbete med flyktingar, för att kunna hjälpa till med hyra, mat, kläder etc.

Temat på årets kalender är "När kamerorna slocknat" och kalendern är full av illustrationer och texter på temat.

Efter förra årets succé med både en fick- och en väggkalender i färg fortsätter vi med samma upplägg!

Kalendern i A5-format kostar som tidigare 100 kronor (plus porto, se nedan) och väggkalendern i färg 150 kronor + porto. Beställer du ett kalenderpaket med en av varje kostar de 200 :- plus porto tillsammans!

Läs mer, se medverkande och beställ! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.