fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Möjlighet till internflykt i hemlandet

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180804:

Asylnytt 18-08-04:

Domstol underkänner Mogadishu som internflykt för hotad lärare till sidans topp

En man som arbetade som koranskolelärare flydde på grund av hot från Al Shabaab. Migrationsverket trodde på berättelsen och bedömde mannen som flykting gentemot sin hemort, men beslutade ändå om utvisning eftersom han kunde söka skydd i Mogadishu. Inför Migrationsdomstolen förklarade mannen att han tillhör en minoritet där många är koranskollärare och ses som fiender av Al Shabaab. Mannens familj är känd för Al Shabaab och hans far och farbror har dödats i Mogadishu. Fadern drev en koranskola. Domstolen ansåg att mannen skulle vara hotad även i Mogadishu, som därför inte är ett relevant internflyktsalternativ. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus, men en nämndeman var skiljaktig. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och Förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland 18-06-28:

Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland ifrågasätter internflykt till Kabul till sidans topp

Migrationsverket hade ansett att afghanistanska medborgaren A, som var av hazara-ursprung, kände välgrundad fruktan för förföljelse i sin hemregion i provinsen Wardak på det sätt som avses i 87 § 1 mom. i utlänningslagen. Ärendet gällde huruvida han skulle anses ha en i 88 e § i utlänningslagen avsedd möjlighet till intern flykt till Kabul.

Migrationsverket hade bedömt utgående ifrån landinformation som gällde Afghanistan och Kabul att det var möjligt för A att säkert och lagligt förflytta sig till Kabul för att bo där och att han inte i Kabul riskerade att bli utsatt för förföljelse eller allvarlig skada på grund av sina individuella egenskaper. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären över Migrationsverkets beslut och ansett att A rimligen kunde förutsättas ty sig till det interna flyktalternativet till Kabul.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med Migrationsverket och förvaltningsdomstolen att det i sig var möjligt för A att resa till och nå Kabul på ett säkert och lagligt sätt. I ärendet skulle ännu bedömas om A rimligen kunde förutsättas uppehålla sig i Kabul. Därmed skulle det bedömas om A i Kabul skulle kunna leva ett relativt normalt liv som inte på ett betydande sätt skulle avvika från den genomsnittliga situation som rådde för personer inom samma befolkningsgrupp.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att i princip kan en frisk, ogift och arbetsför man förutsättas uppehålla sig i Kabul även om han inte har släktingar eller övrigt nätverk i staden. Vid bedömningen av interflyktalternativet skulle uppmärksamhet emellertid fästas vid personens omständigheter i sin helhet. Säkerhetssituationen i destinationen för intern flykt var även av betydelse, eftersom förutsättningarna för ett relativt normalt liv försvåras när säkerhetssituationen försämras.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsöverdomstolen: Internflykt övervägs endast vid skyddsbehov mot hemorten till sidans topp

En ung man hade flytt från hemorten i Afghanistan som 15-åring på grund av konflikt med en mulla. Han sökte asyl efter att ha bott i Iran en tid. Migrationsverket bedömde att det fanns en hotbild, men att mullan inte skulle eftersöka honom på andra orter. Hotbilden hade inte med den väpnade konflikten att göra. Det var alltså både relevant och rimligt att han bosatte sig på en av tre utpekade orter. När domstolen tog upp frågan avstod den från att bedöma asylskälen och nöjde sig med att konstatera att det fanns relevant och rimligt internflyktsalternativ. Trots att utgången blev densamma överklagade Migrationsverket och påpekade att frågan om internflykt inte aktualieras om en person inte har skyddsskäl mot hemorten. Migrationsöverdomstolen håller med om att det var fel av migrationsdomstolen att inte ta ställning till skyddsskälen. Därför återförvisas målet till migrationsdomstolen.

Hämta referat av mål UM 16509-17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsdomstol: Snart artonårig ska inte hänvisas till internflykt till sidans topp

En ensamkommande pojke från Kunduz i Afghanistan sökte asyl. Migrationsverket ansåg att han inte kunde återsändas till hemprovinsen, men hänvisade till internflykt. Det alternativet ska inte användas för minderåriga, men Migrationsverket pekade på att han skulle fylla 18 inom tre månader. Migrationsdomstolen anser däremot att det är åldern vid beslutstillfället som är avgörande, och beviljar pojken uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Observera att domen inte är vägledande. Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

Asylnytt 15-09-21:

Ensam kvinna ska inte skickas till internflykt i Mogadishu till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Somalia bedömdes av Migrationsverket inte ha egna skyddsbehov gentemot Al Shabaab, som hon hävdat. Däremot skulle resvägen till hennes hemtrakt vara för farlig, enligt Migrationsverket. Hon fick ändå beslut om utvisning, med hänvisning till internflykt i Mogadishu, där hon tidigare bott med en morbror. Morbror finns dock inte kvar. Migrationsdomstolen anser att en ensam kvinna i internflykt har en extremt utsatt situation och att det inte är ett rimligt alternativ. Kvinnan får därför uppehållstillstånd med alternativ skyddsstatus. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-00-00:

Barnfamilj ska inte skickas till internflykt i Afghanistan enligt UNHCR till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol. En familj som riskerade hedersrelaterat våld i hemtrakten i Afghanistan hade fått beslut om utvisning till internflykt. Senare prövades den nu tvååriga dotterns asylskäl. Det fanns separata hot mot henne men Migrationsverket ansåg att det inte fanns något hinder för henne att följa med föräldrarna. Migrationsdomstolen däremot bedömer att internflyktsalternativet inte är rimligt för barn. Domstolen väger bland annat in ett uttalande från FN:s flyktingorgan UNHCR (se Lifos 34286) som förtydligar att UNHCR anser att barnfamiljer inte ska utvisas till internflykt i Afghanistan. Flickan får uppehållstillstånd. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö).

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150429:

Asylnytt 15-04-29;

Migrationsdomstol vill inte sända traumatiserad man till internflykt i norra Irak till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol: En kurdisk man från Mosul i Irak fick avslag på asylansökan 2008. Han ansökte på nytt om skydd förra året. Han berättade om familjemedlemmar som tvingats fly till Turkiet och trodde att han själv fanns på IS lista över efterlysta. Dessutom lider han av posttraumatiskt stressyndrom som skulle förvärras. Migrationsverket anser att det är spekulationer att han skulle vara hotad av IS. Visserligen går det inte att återvända till Mosul, men mannen skulle kunna bosätta sig i den norra kurdiska delen av landet, KRI, enligt verket. Migrationsdomstolen däremot anser att det på grund av mannens hälsotillstånd inte är rimligt att utvisa honom till en plats där han inte har nätverk. Domstolen hänvisar också till UNHCR:s bedömning av den svåra humanitära situaitonen för internflyktingar i KRI. Mannen får stanna som alternativt skyddsbehövande. Observera att domen inte är vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.