ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Uppehållstillstånd pga anställning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 171229:

Asylnytt 17-12-29:

Migr.överdomstolen: Helhetsbedömning av arbetsvillkoren ska göras vid förlängning till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har behandlat två uppmärksammade ärenden som gäller permanentning respektive förlängning av arbetstillstånd. Det ena gäller en IT-tekniker som haft arbetstillstånd i fyra år och vars anställningsvillkor sammanlagt med god marginal överstigit kollektivavtalsnivå. Under en period i början av anställningen, före första förlängningen, hade arbetsgivaren missat vissa försäkringar. Det andra fallet gäller en pizzabagare vars arbetsgivare missat en förändring i kollektivavtalet men på eget inititativ betalat ut resterande lön i efterhand. MIgrationsöverdomstolen anser i båda fallen att en helhetsbedömning av arbetsvillkoren ska göras. För IT-teknikern konstaterar domstolen också att det inte kan krävas att ett avtal helt motsvarar kollektivavtalet, så länge det inte är sämre än vad som är brukligt. Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandena och beviljar uppehållstillstånd i båda fallen. Målnummer UM1350-17, UM1350-17 samt UM10747-16, MIG 2017:25.

Domarna har senare publicerats med referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen om IT-teknikern från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Läs referat och hämta domen om pizzabagaren från Lifos (Extern länk)

Hämta kammarrättens referat (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-12-13: Helhetsbedömning av anställningsvillkoren ska göras (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 17-12-13: Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk får stanna: Jag började gråta (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 17-12-13: Advokaten om domen: Sätter punkt för utvisningar på grund av bagatellmisstag (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 17-12-13: Vägledande domar ger en västeråsare nytt hopp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Asylnytt 17-11-24:

Prövning av asylskäl efter att annat tillstånd nekats kan följas av nytt spårbyte till sidans topp

Utlänningslagens regler om spårbyte till arbetstillstånd efter att en asylansökan vunnit laga kraft kan användas även efter prövning av verkställighetshinder i vissa fall, säger Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande. Det rör sig om personer som fått slutligt avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ska avvisas elller utvisas men aldrig har fått sina asylskäl prövade. Det kan till exempel vara en person som har varit här som anhörig eller student men inte fått tillståndet förlängt. En ansökan om ny prövning ska i det läget beviljas. Om även asylansökan avslås men personen då arbetar vitt och uppfyller kraven för spårbyte till arbetsinvandrare så ska detta kunna ske, på samma sätt som för asylsökande som fått slutligt avslag i sitt grundärende. Observera att detta inte rör personer som påtalar verkställighetshinder efter att ha varit asylsökande från början.

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Asylnytt 17-10-01

Arbetstillstånd kan förlängas en extra period enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En person som haft arbetstillstånd sammanlagt fyra år men som varit arbetslös elva månader under tillståndstiden, ansökte om permanent uppehållstillstånd alternativt förlängning av arbets- och uppehållstillstånd ytterligare två år. Han har fått avslag eftersom han inte ansågs ha fått sådan anknytning till arbetsmarknaden att permanent tillstånd kan ges. Migrationsverket bedömde att undantagsmöjligheten att ge ytterligare ett tidsbegränsat tillstånd inte passar in på det här fallet. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som gör en annan bedömning. I normalfallet ska tidsbegränsat arbetstillstånd inte ges för mer än fyra år (med en intjäningsperiod om sju år). Men ytterligare maximalt två år kan ges i vissa situationer. En sådan situation är att det har uppstått avbrott i arbetet, samtidigt som alla andra förutsättningar för tillstånd är uppfyllda. Enligt Migrationsöverdomstolen föreligger den situationen och målet återförvisas till Migrationsverket i enlighet med migrationsdomstolens beslut. Målnummer UM 9168-16.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Asylnytt 17-09-01:

Migrationsöverdomstolen: Återreseförbud utan egen förskyllan hävs pga arbete till sidans topp

En man från Kosovo sökte asyl och fick avslag med omedelbar verkställighet. Det innebar också att han med automatik fick två års återreseförbud. Mannen lämnade Sverige tio dagar efter att beslutet vunnit laga kraft. Några månader senare ansökte han om uppehållstillstånd på grund av ett arbetserbjudande. Migrationsverket konstaterade att villkoren för arbetstillstånd var uppfyllda men avslog med hänvisning till återreseförbudet. Migrationsdomstolen har senare i yttrande lagt till att det måste finnas någon i EU som kan ta det vårdjobb som mannen erbjudits. Målet har nu nått Migrationsöverdomstolen som påpekar att återreseförbud enligt EU-direktiv ska kunna hävas t.ex. på grund av uppehållstillstånd, om personen lämnat EU i enlighet med beslut. I det här fallet har mannens eget agerande inte legat till grund för återreseförbudet. Han har samarbetat och lämnat landet frivilligt. Arbetet var utannonserat i EU enligt reglerna och något ytterligare krav på att ingen i EU ska kunna göra jobbet finns inte i lagen. Därför upphävs återreseförbudet och mannen beviljas två års uppehållstillstånd.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta kammarrättens referat i mål nummer UM4516-16, MIG 2017:16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsöverdomstolen: Tio dagars annons måste föregå ansökan om arbetstillstånd till sidans topp

En person som sökte arbetstillstånd för förnyat säsongsarbete skickade in ansökan tre dagar efter att arbetet annonserats av Arbetsförmedlingen (och därmed inom EU). Ansökan avslogs eftersom kravet är tio dagar. Migrationsdomstolen upphävde beslutet med motivering att annonsering inte behövdes eftersom mannen hade företräde till anställningen. Mannen påpekade även att annonsen låg kvar i tio dagar, och att tiodagarsfristen borde räknas från när Migrationsverket fattade beslut. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att företrädet till arbetet inte uppstår förrän mannen fått arbetstillstånd. En förutsättning för detta är att arbetet först har varit utlyst inom EU. Beträffande tiodagarsregeln anser domstolen att annonseringen ska anses avbruten i och med att ansökan om arbetstillstånd lämnas in. Därför ska Migrationsverkets beslut gälla. Mannen får inte arbetstillstånd-

Hämta domen från kammarrätten i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Rättsligt ställningstagande om lön och förmåner för att få arbetstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om villkoren för att ett arbetserbjudande ska kunna leda till arbets- och uppehållstillstånd. Ställningstagandet innebär bland annat att löneförmåner, som till exempel fri bostad, kan räknas med. Vissa lönetillägg kan också räknas, men inte traktamente som ska användas i tjänsten. Det är den sökandes sak att visa vad förmånen är värd, tex med uppgifter om bostad. Vid förlängning kontrolleras att villlkoren varit uppfyllda även med avseende på förmåner. Det är Migrationsverket som avgör om lönen uppnår branschens lägsta godtagbara nivå, även om facket ska få yttra sig. Om det inte finns någon facklig organisation som kan eller vill yttra sig ska Migrationsverket göra bedömningen ändå.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150608:

Migrationsverket 15-05-12:

Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer till sidans topp

/SR 19/2015, utdrag:/

Fristadskonstnärer som bjudits in av en kommun, stad, region eller ett landsting som också står för konstnärens försörjning kan beviljas uppehållstillstånd i två år med stöd av 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen. (...)

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs att den inbjudande kommunen fattat ett politiskt beslut om att inrätta en fristad och att kommunen svarar för konstnärens försörjning (bostad, uppehälle, försäkringar m.m.).

Ytterligare ett villkor är att val och inbjudan av fristadskonstnären gjorts i samråd med ICORN (se ovan).

Uppehållstillståndet ger inte fristadskonstnären rätt att arbeta med annat än den konstnärsliga verksamheten samt uppdrag som kan vara direkt förknippade med detta, t.ex. föreläsningar, utställningar, konserter eller medverkan i publicistiska eller andra kulturella aktiviteter. Om konstnären vid sidan av sin konstnärliga verksamhet fått erbjudande om en anställning finns möjlighet att ansöka om arbetstillstånd enligt de ordinarie reglerna i 6 kap. utlänningslagen.

(...)

För att kunna stanna i Sverige efter de två åren måste fristadskonstnären ansöka om förlängt tillstånd. Ansökan lämnas in till Migrationsverket innan det föregående tillståndet löper ut. Om försörjningen då är tryggad genom konstnärens fria yrkesutövning, dvs. den konstnärliga verksamheten, så kan permanent uppehållstillstånd beviljas enligt 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen och principen om uppskjuten invandringsprövning. (...)

När försörjningen inte är tryggad genom den konstnärliga verksamheten men det finns andra tillståndsgrunder, t.ex. anställning eller anknytning, får uppehålls- och arbetstillstånd beviljas i enlighet med de bestämmelser som gäller på de områdena.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150529:

Asylnytt 15-05-29:

Arbetstillstånd förlängs inte om lönen varit för låg en del av tiden till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som haft arbetstillstånd i två år lämnade in lönekvitton mm i samband med ansökan om förlängning. Det framkom att hon tjänat ca 12.000 kronor i månaden under 2012. Kvinnan förklarade att hon arbetat mindre för att kunna läsa svenska men inte uppburit något försörjningsstöd. År 2013 hade hon arbetat 80 procent och tjänat 15.200 i månaden, som höjdes till 16.200 år 2014. När arbetsgivaren förstod dilemmat betalade han kvinnan 12.000 kronor i efterskott för 2012. Migrationsdomstolen accepterade detta och beviljade förlängning eftersom arbetet var seriöst och lönen betalats retroaktivt. Men Migrationsöverdomstolen upphäver nu uppehållstillståndet och slår fast att det är en förutsättning för att få förlängt arbetstillstånd att villkoren har varit uppfyllda under hela den föregående perioden. Målnummer UM5826-14

Domen har senare även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Läs längre referat och hämta domen från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141008:

Asylnytt 14-10-08:

Uppehållstillstånd för arbete förlängs trots lång tid mellan anställningar till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som fått arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av en anställning förlorade jobbet då företaget gick i konkurs. Han fick nytt jobb och ansökte om nytt tillstånd efter fem månader. Migrationsverket avslog eftersom fristen för att få söka nytt tillstånd utan att lämna Sverige är tre månader. Migrationsdomstolen återförvisade målet eftersom tremånadersgränsen enligt lagens ordalydelse bara gäller MIgrationsverket rätt att återkalla uppehållstillståndet, inte att neka en ny ansökan. Migrationsverket överklagade, men Migrationsöverdomstolen håller med den lägre domstolen. Det är visserligen en lucka i lagen, men lagen måste ändå följas. En lagman var skiljaktig med motivering att det inte borde gå att förlänga ett arbetstillstånd som blivit ogiltigt och därmed borde mannen inte heller kunna få uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen har senare publicerats av Migrationsverket. Den har även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. Målnummer UM6686-13.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131021:

Asylnytt 13-10-21:

Rattfylleridomar hindrar förlängning av arbetstillståndtill sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som bytt spår och fått arbetstillstånd efter att ha fått avslag på asylansökan ansökte om förlängning efter två år. Mannen hade dock vid tre tillfällen dömts för rattfylleri och varje gång avtjänat en månads fängelsestraff. Migrationsöverdomstolen slår fast att brottsligheten är tillräckligt allvarlig för att neka förlängning. Samtidigt godkänner Migrationsöverdomstolen den praxis som Migrationsverket tillämpat att arbetstillstånd efter spårbyte ska kunna förlängas utan att den sökande lämnar Sverige, trots att det inte uttryckligen framgår av lagen.

Målnummer UM2065-13

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.