Mottagande och bemštande av asylsškande

VŠntetid

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180119:

LŠkare Utan GrŠnser 18-01-15:

Rapport: Tillvaron i Sverige bidrar till psykisk ohŠlsa hos asylsškande till sidans topp

En ny rapport frŒn LŠkare Utan GrŠnser visar att asylsškandes ovissa livssituation i Sverige pŒverkar deras psykiska hŠlsa negativt. Rapporten belyser ett flertal hinder som gšr att asylsškande inte fŒr den vŒrd de har rŠtt till och behšver. LŠkare Utan GrŠnser efterlyser fler insatser fšr att fšrbŠttra det psykosociala stšdet till asylsškande.

Rapporten Ett liv i limbo baseras pŒ LŠkare Utan GrŠnsers projekt fšr asylsškandes psykiska hŠlsa i Sverige. Organisationen har lŒng erfarenhet av att arbeta med psykosocialt stšd till mŠnniskor pŒ flykt vŠrlden šver, men detta Šr fšrsta gŒngen ett liknande projekt genomfšrs i Sverige.

LŠkare Utan GrŠnser har genom projektet, som pŒgick mellan augusti 2016 och augusti 2017, erbjudit psykosocialt stšd till 550 asylsškande i Skaraborgs lŠn. De flesta kommer frŒn krigsdrabbade lŠnder som Afghanistan, Syrien och Irak. Stšdet har bestŒtt bland annat av screenings fšr att identifiera psykisk ohŠlsa, stšdsamtal med rŒdgivare och sociala aktiviteter.

RŠdsla fšr framtiden leder till oro och stress

LŠkare Utan GrŠnser har under projektets gŒng screenat 219 asylsškande fšr symptom pŒ psykisk ohŠlsa. I mer Šn hŠlften av fallen har man gŒtt vidare med fšrdjupad bedšmning och stšdsamtal. De vanligaste symptomen som asylsškande visat vid denna bedšmning Šr relaterade till Œngest, depression och posttraumatisk stress.

Den ovissa och maktlšsa situation som asylsškande befinner sig i har en stor pŒverkan pŒ deras psykiska hŠlsa. De mest fšrekommande negativa livshŠndelserna som asylsškande rapporterat vid fšrdjupad bedšmning har varit:

+ RŠdsla fšr framtiden (29 procent)

+ Fšrdršjningar i asylprocessen (25 procent)

+ RŠdsla fšr utvisning (23 procent)

(...)

LŠs mer och hŠmta rapporten (Extern lŠnk)

ETC 18-01-16: Asylprocessen fŒr flyktingar att mŒ dŒligt (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll