Mottagande och bemštande av asylsškande

Registrering av asylsškande

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171229:

Migrationsverket 17-12-19:

Migrationsverket om daktning av asylsškande barn fšr slagning i Eurodac till sidans topp

RŠttsligt stŠllningstagande SR 41/2017.

Detta rŠttsliga stŠllningstagande syftar till att ge vŠgledning i vanliga frŒgor gŠllande daktning av asylsškande barn.

(...)

Den Œlder som Šr registrerad nŠr vi har avslutat registreringsfšrfarandet Šr avgšrande fšr frŒgan om vi ska ta fingeravtryck av den asylsškande (med det avses fšrfarandet som omfattar registrering av den Œldersuppgift som sškanden anger vid ansškningstillfŠllet och en eventuell Šndring av denna uppgift vid samma tillfŠlle). FrŒgan blir dŠrfšr om vi specifikt ska ta stŠllning till om sškanden har fyllt 14 Œr vid registreringen av asylansškan? Svaret pŒ frŒgan Šr nej.

Om det saknas skriftlig bevisning i Šrendet vid ansškningstillfŠllet eller om inlŠmnad bevisning inte Šr tillrŠcklig fšr att klarlŠgga sškandens Œlder Šr myndighetsŒldern, dvs. 18 Œr, den enda ŒldersgrŠns vi ska ta stŠllning till i Œldersbedšmningen vid ansškningstillfŠllet.

(...)

Om sškanden vid ansškningstillfŠllet fortfarande inte har fyllt 14 Œr sŒ omfattas sškanden inte av denna definition, oavsett om han eller hon kort dŠrefter skulle fylla 14 Œr. Migrationsverket har dŠrfšr ingen mšjlighet att vŠnta in att asylsškanden fyller 14 Œr fšr att dŠrefter dakta honom eller henne. Det Šr registrerad Œlder nŠr registreringsfšrfarandet Šr avslutat som avgšr om daktning fŒr ske.

(...)

En justering av registrerad fšdelseuppgift, oavsett nŠr den gšrs i processen, kan innebŠra att sškanden var 14 Œr fyllda vid ansškningstillfŠllet. FrŒgan uppstŒr dŒ om vi i dessa fall ska kalla in sškanden pŒ nytt fšr att ta fingeravtryck.

Svaret pŒ den frŒgan Šr nej. Det Šr som huvudregel endast tillŒtet att ta fingeravtryck inom den tidsfrist som framgŒr av art. 9.1-2 Eurodacfšrordningen (72 timmar).

HŠmta stŠllningstagandet (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171001:

Migrationsverket 17-09-19:

Fšrdjupat samarbete fšr att upptŠcka sŠkerhetshot till sidans topp

Migrationsverket fšrdjupar samarbetet med SŠkerhetspolisen. Nya rutiner ska leda till snabbare informationsutbyte mellan myndigheterna.

Sommaren 2015 skrev Migrationsverket och SŠkerhetspolisen under en avsiktsfšrklaring om att intensifiera sitt samarbete fšr att upptŠcka potentiella sŠkerhetshot i migrationen till Sverige. Fšr att mšta en orolig omvŠrld med flera terroristattacker i Europa de senaste Œren blir samverkan mellan myndigheter allt viktigare. Genom ett škat samarbete mellan Migrationsverket och SŠkerhetspolisen mšts potentiella sŠkerhetshot mer effektivt.

- Sedan tidigare har Migrationsverket ett gott samarbete med SŠkerhetspolisen. Vi har de senaste Œren tagit fram tydlig vŠgledning fšr utredning och sŠrskilt utbildade specialister fšr sŒ kallade sŠkerhetsŠrenden. Nu gŒr vi vidare och utvecklar vŒrt samarbete fšr att bli Šnnu mer effektiva, sŠger Oskar Ekblad, sektionschef sŠrskilda insatser, Migrationsverket.

Det senaste resultatet av samarbetet Šr nya rutiner fšr informationsdelning. Enligt en instruktion frŒn regeringen tidigare i Œr ska Migrationsverket dela information med SŠkerhetspolisen pŒ ett mer effektivt och omfattande sŠtt. Sedan i somras fŒr dŠrfšr SŠkerhetspolisen automatiskt information i alla nya Šrenden om uppehŒllstillstŒnd som inkommer till Migrationsverket. Det ršr ansškningar som gŠller asyl, arbete, studier, anknytning och besšk, och Šven fšrlŠngningsansškningar omfattas av rutinen. SŠkerhetspolisen granskar Šrendet nŠr det kommer in, och avgšr sedan om Migrationsverket kan gŒ vidare och fatta beslut i Šrendet eller om det finns sŠkerhetsaspekter i Šrendet som behšver utredas.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll