Mottagande och bemštande av asylsškande

Organisation av mottagningssystemet

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190503:

AIDA 19-04-24:

AIDA 2018 Update: Sweden till sidans topp

The updated Country Report on Sweden provides an overview of developments relating to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection, amid discussions on the extension of the temporary law agreed in 2016 for an additional period of three years.

Asylum procedure

On 4 March 2019 the Migration Agency published a legal position regarding the prohibition of Dublin transfers to Hungary. It stated that in the event that Hungary is found to be the responsible country in accordance with the Dublin Regulation, it is not possible to transfer the applicant to it. At the same time, the Migration Agency revised its policy on Italy and held that there is no longer a need to obtain individual guarantees prior to carrying out transfers.

During 2018, an amendment was introduced to the Aliens Act concerning responsibility for the reception of persons who have been accepted in accordance with the Dublin Regulation from other Member States was implemented and cooperation with the police authority intensified. The change in the law means that the police authority takes over the responsibility of the Migration Agency regarding the reception of Dublin returnees when there is a legally enforceable decision on expulsion.

The Migration Agency has established new tracks for admissibility procedures: "Track 5B" concerns applicants benefitting from protection in another EU Member State, while "Track 5C" deals with applications raising first country of asylum and safe third country grounds. Detailed guidance on the use of these concepts was issued in December 2018 by the Migration Agency.

(...)

LŠs mer och hŠmta hela rapporten (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171110:

Riksdagen 17-10-25:

Riksdagen om Riksrevisionens rapport om flyktingsituationen hšsten 2015 till sidans topp

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om lŠrdomar frŒn flyktingsituationen hšsten 2015.

Riksrevisionen har granskat om bland annat regeringen och Migrationsverket hade tillrŠcklig beredskap fšr att hantera situationen med mŒnga asylsškande och hur situationen hanterades. I stort sett anser Riksrevisionen att myndigheterna lyckades ta emot och ordna tak šver huvudet fšr det stora antalet asylsškande. Men det fanns brister i samarbetet mellan myndigheterna. Det berodde bland annat pŒ att det var oklart vilka regler som gŠllde. Dessutom hade myndigheterna inte tillrŠcklig beredskap fšr hŠr typen av situationer.

Riksrevisionen lŠmnar flera rekommendationer till hur regeringen kan gŒ vidare och regeringen hŒller till stor del med om Riksrevisionens slutsatser.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill sŠga avslutade Šrendet.

Utskottets fšrslag till beslut: Avslag pŒ motionerna. Skrivelsen lŠggs till handlingarna.

Riksdagens beslut: Kammaren bifšll utskottets fšrslag.

Samlingssida med betŠnkandet, riksdagsdebatten, omršstningar och beslut (Extern lŠnk)

Se Šven:

Riksrevisionens rapport om kommunersŠttningar fšr migration och integration (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170504:

Statskontoret 17-04-28:

UtvŠrdering av Migrationsverkets nya organisation till sidans topp

Statskontoret har gjort en utvŠrdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bŠttre. UtvŠrderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt mŒlen fšr omorganisationen.

Statskontorets analys av genomfšrandet av Migrationsverkets omorganisation visar att den generellt sett har fungerat vŠl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Den nya ansvarsfšrdelningen har bland annat gjort det lŠttare att flytta resurser mellan verksamhetsomrŒden och kortat beslutsvŠgarna fšr vissa frŒgor.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att den centrala styrningen inte fŒr tillrŠckligt genomslag i verksamheten. Fšr att stŠrka styrningen fšreslŒr vi att Migrationsverket renodlar organisationen och avskaffar sŒvŠl kvalitetsavdelningen som nivŒn med en operativ chef. Migrationsverket bšr ocksŒ stŠrka sin strategiska styrning, utveckla samordningen av huvudkontoret samt faststŠlla ansvaret fšr sektionscheferna i regionerna.

HŠmta rapporten (Extern lŠnk)

Migrationsverket 17-04-28: Migrationsverkets omorganisation utvŠrderad (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170320:

Migrationsverket 17-03-14:

Migrationsverket anpassar verksamheten i region VŠst till sidans topp

Region VŠst rŠknar med att bli runt 75 fŠrre Œrsarbetare inom mottagningen under 2017. Verksamheten mŒste anpassas till behov och budget. - Vi minskar inom mottagning och fšrsšker fšrdela tjŠnsterna pŒ bŠsta sŠtt mellan orterna. Samtidigt behšver vi fler som jobbar med tillstŒndsŠrenden, sŠger regionchef Marcus Toremar.

Migrationsverket fortsŠtter att planera fšr en minskad organisation frŒn 2017 och framŒt. Bakgrunden Šr fŠrre asylsškande, fŠrre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under vŒren och i region VŠst avvecklas 22 boenden.

Mottagningen i regionen minskar

I region VŠst, liksom i švriga regioner, minskar behovet av antal Œrsarbetare* inom mottagningen. Under hšsten 2017 behšver antalet minska med cirka 75 Œrsarbetare frŒn dagens cirka 400 Œrsarbetare. Den švergripande mŒlsŠttningen Šr att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare sŒ lŒngt som det Šr mšjligt.

- Vi ser šver vilka arbetsuppgifter som ligger pŒ mottagningen och hur de kan fšrdelas pŒ bŠsta sŠtt mellan orterna, sŠger regionchef Marcus Toremar.

Finns kvar pΠalla orter trots minskningen

Regionen kommer att ha kvar sin verksamhet pŒ alla orter dŠr man finns idag, men nŒgra orter beršrs mer av fšrŠndringen. Mariestad minskar med 25 Œrsarbetare, VŠnersborg med 26 Œrsarbetare och Halmstad med 21 Œrsarbetare.

- Fšr oss Šr det viktigt att ha kvar verksamhet pŒ alla orter, dels pŒ grund av antalet sškande, dels pŒ grund av de geografiska avstŒnden i regionen, sŠger Marcus Toremar.

Mottagningsenheter har blivit tillstŒndsenheter

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

Mariestadstidningen 17-03-14: Minskar med 25 tjŠnster i Mariestad (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170224:

Migrationsverket 17-02-20:

Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord till sidans topp

Region Nord rŠknar med att bli mellan 100 och 120 fŠrre Œrsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget.

- Hur mŒnga personer som kommer att pŒverkas Šr fšr tidigt att sŠga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta sŒ bra lšsningar som mšjligt fšr vŒra medarbetare, sŠger regionchef HŒkan Hansi.

Migrationsverket fortsŠtter att planera fšr en minskad organisation frŒn 2017 och framŒt. Bakgrunden Šr fŠrre asylsškande, fŠrre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under vŒren och i region Nord avvecklas 34 boenden.

Mottagningen i regionen minskar

Region Nord Šr, efter region Mitt, tidigast med att stŠlla om verksamheten. Det Šr mottagningen som minskar, Šven om hela verksamheten beršrs av fšrŠndringarna.

- Jag vill vara tydlig med att 100 Œrsarbetare inte behšver innebŠra att lika mŒnga medarbetare riskerar att bli uppsagda. Det Šr en teoretisk budgetsiffra utifrŒn antal Œrslšner. Vi planerar nu var, nŠr och hur vŒr region ska dra ner i olika faser. I den hŠr fasen styr avvecklingen av boenden var vi behšver dra ner, sŠger HŒkan Hansi.

Fortsatt fokus pŒ att pršva tillstŒnd

Migrationsverket har fortsatt fokus pŒ asylpršvning under 2017. Det švergripande mŒlet Šr att cirka 105 000 asylsškande ska fŒ beslut i sina Šrenden i Œr. Migrationsverket ska ocksŒ pršva ansškan och korta vŠntetiderna fšr de som ansškt om tillstŒnd fšr anknytning, arbete och studier. I region Nord innebŠr det att mer personal behšvs till pršvningsenheterna.

- Region Nord bŒde gasar och bromsar. Vi minskar inom mottagningen och har fortsatt hšgt tryck inom pršvningen. Samtidigt fšrsšker vi pŒ bŠsta sŠtt ta hand om och anvŠnda de kompetenser som medarbetarna har, sŠger HŒkan Hansi.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170214:

Riksrevisionen 17-02-07:

Kapaciteten sviktade under flyktingsituationen hšsten 2015 till sidans topp

Regeringen och svenska myndigheter fullfšljde i huvudsak sina uppdrag nŠr flyktingsituationen i Sverige eskalerade under hšsten 2015. Men det fanns brister i beredskap, kapacitet och hantering visar Riksrevisionens granskning som publiceras i dag.

Flyktingsituationen under hšsten 2015 saknar motsvarighet i Sveriges efterkrigshistoria. Mer Šn 163 000 asylsškande anlŠnde under ett Œr, varav hŠlften kom under en period pŒ endast tvŒ mŒnader. Det Šr dubbelt sŒ mŒnga som under kriget i forna Jugoslavien 1992. Av de som kom hšsten 2015 var 35 000 ensamkommande barn.

Det var pŒ mŒnga sŠtt en anmŠrkningsvŠrd insats av inblandade aktšrer att ta emot sŒ mŒnga pŒ sŒ kort tid. Riksrevisionens granskning pekar samtidigt pŒ ett antal brister i beredskapen hos ansvariga myndigheter.

- Det handlar bland annat om att fŒ myndigheter hade švat fšr en sŒ komplex och utdragen hŠndelse, krisorganisationerna var inte alltid anpassade och risk- och sŒrbarhetsanalyserna var bristfŠlliga, sŠger Robert Boije, granskningschef vid Riksrevisionen.

Det fick bland annat till fšljd att samarbetet mellan de inblandande myndigheterna stundtals var problematiskt. Det fanns heller inte tillrŠcklig kapacitet fšr boende och annan viktig samhŠllsservice fšr en sŒ utdragen och omfattande situation. I bšrjan av november 2015 kunde Migrationsverket inte lŠngre garantera tak šver huvudet fšr alla asylsškande.

- SamhŠllets beredskap och kapacitet var inte tillrŠckligt anpassad fšr den sorts kris om flyktingsituationen utgjorde. I flera avseenden togs vi pŒ sŠngen och det uppstod risker - sŠrskilt fšr ensamkommande barn och ungdomar, sŠger Anders Berg, projektledare vid Riksrevisionen.

(...)

Hela artikeln (Extern lŠnk)

Ladda ner eller bestŠll rapporten (Extern lŠnk)

Migrationsverket 17-02-07: Migrationsverket klarade i huvudsak uppdraget hšsten 2015 (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Ekot 17-02-06: Riksrevisionen kritisk till hanteringen av flyktingkrisen (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll