Mottagande och bemštande av asylsškande

Oegentligheter

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190326:

Riksdagen 19-03-13:

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna har granskats (KU15)

Riksdagen har behandlat en skrivelse frŒn regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Drygt hŠlften av Sveriges utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har migrationsverksamhet som handlŠgger ansškningar om visering och uppehŒllstillstŒnd i Sverige. Riksrevisionen konstaterar dels att det finns en risk att myndigheterna utsŠtts fšr pŒtryckningar, dels att antalet anmŠlningar om oegentligheter vid myndigheterna škade kontinuerligt mellan 2014 och 2017. Enligt Riksrevisionen Šr ansvarsfšrdelningen ibland otydlig mellan de aktšrer som har ansvar fšr utlandsmyndigheterna. Det saknas ocksŒ tillrŠckliga krav pŒ intern styrning.

Regeringen delar šverlag Riksrevisionens iakttagelser och UD (Utrikesdepartementet) har initierat ett arbete fšr att sŠkerstŠlla att skyddet mot oegentligheter omedelbart stŠrks. UD har Šven vidtagit flera ŒtgŠrder fšre granskningen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill sŠga avslutade Šrendet.

Samlingssida med betŠnkandet, debatt, omršstningar och beslut (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 181218:

Riksdagen 18-11-23:

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Skrivelsens huvudsakliga innehŒll

Riksrevisionen har granskat skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksameten vid utlandsmyndigheterna. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (RiR 2018:13).

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedšmning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka ŒtgŠrder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens fšrbŠttringsfšrslag

LŠs skrivelsen (Extern lŠnk)

Fšljdmotion av Marta Obminska m.fl. (M) (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 181125:

FARR 18-11-14:

Hantering av gymnasielagen JO-anmŠls? till sidans topp

Migrationsverkets beslut i somras att avvakta med att behandla Šrenden enligt den nya gymnasielagen ledde till att ungdomar missade terminsstarten och inte fick mšjlighet att pŒbšrja den utbildning som lagen avsŒg att ge dem uppehŒllstillstŒnd fšr. MŒnga av dem hamnade dessutom pŒ gatan. Detta uppmŠrksammades av 13 jurister, bland dem FARR:s ordfšrande advokat Emma Persson, i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 oktober. Nu avser en grupp jurister och aktivister att JO-anmŠla hanteringen och efterlyser ungdomar som vill bidra med sina uppgifter.

FARR:s ordfšrande Emma Persson tillskrev redan den 2 augusti migrationsministern HelŽne Fritzon och uppmŠrksammade henne pŒ att stora grupper av ungdomar kom att hamna i klŠm mellan regelverken dŒ Migrationsverket stoppat handlŠggningen av ansškningar enligt "gymnasielagen" fšr dem som kunde ha fŒtt uppehŒllstillstŒnd. Det handlar om ungdomar som inte fŒr nŒgon hjŠlp med boende och i mŒnga fall inte ens nŒgot dagbidrag, trots att de befinner sig lagligt i Sverige. I brevet pŒtalades ocksŒ att mŒnga av ungdomarna inte heller har rŠtt att gŒ i skolan under vŠntetiden pŒ grund av att de som fyllt 18 inte fŒr bšrja ett gymnasieprogram.

Emma Persson sammanfattade att vissa ungdomar "riskerar att stŒ pŒ gatan utan rŠtt att gŒ i skolan, utan rŠtt till bistŒnd eller boende, samtidigt som deras utvisningar inte fŒr verkstŠllas. Det Šr absolut nšdvŠndigt att ni tar detta pŒ allvar och inte lŒter den situationen uppstŒ."

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 180119:

Riksdagen 17-12-28:

Svar pŒ skriftlig frŒga: FšrsŠljning av falska asylberŠttelser till sidans topp

FrŒga 2017/18:514 av Johan Forssell (M)

Sveriges Radios Ekot har den 12 december avslšjat fšrekomsten av handel med falska asylberŠttelser via internet. Genom kontakt med fšrsŠljare har Ekot blivit erbjudna en pŒhittad historik pŒ internet, som framstŠller den sškande som regimkritiker samt ger rŒdgivningssamtal och bakgrundsbevisning fšr att kunna lŠgga fram en fiktiv asylberŠttelse till Migrationsverket. Enligt Sveriges Radio finns det ett flertal internetsidor som vŠnder sig till olika nationaliteter i syfte att sŠlja falska asylberŠttelser.

Det Šr synnerligt allvarligt att det fšrekommer fšrsŠljning av falska asylberŠttelser. Falska asylberŠttelser undergrŠver sŒvŠl asylrŠtten som rŠttssŠkerheten och likabehandlingen i asylprocessen. Det svenska asylsystemet ska prŠglas av rŠttssŠkerhet, dŠr uppehŒllstillstŒnd pŒ grund av asyl ska beviljas baserat pŒ skyddsskŠl, inte pŒ falska berŠttelser. Det Šr ytterst viktigt att Migrationsverket hŒller en hšg kvalitet i bŒde handlŠggning och granskning av Šrenden.

Med anledning av ovanstŒende vill jag frŒga statsrŒdet HelŽne Fritzon:

Vilka ŒtgŠrder eller initiativ planerar statsrŒdet med anledning av de uppgifter som framkommit om att falska asylberŠttelser sŠljs i syfte att asylsškande pŒ falska grunder ska fŒ uppehŒllstillstŒnd i Sverige?

Svar av statsrŒdet HelŽne Fritzon (Extern lŠnk)

Svaret avser Šven fšljande frŒgor frŒn Johan Forssell (M):

FrŒga 2017/18:512: Migrationsverkets uppfšljning vid misstankar om kšpta asylberŠttelser (Extern lŠnk)

FrŒga 2017/18:515: UppehŒllstillstŒnd pŒ falska grunder (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 161221:

Migrationsverket 16-12-09:

MisstŠnkta bedrŠgerifšrsšk via Facebook till sidans topp

Personer som felaktigt utgett sig fšr att komma frŒn Migrationsverket har i flera fall kontaktat sškande via Facebook. Bedragarna har skapat egna konton dŠr de utger sig fšr att arbeta pŒ Migrationsverket. Syftet har varit att komma Œt sškandes inloggningsuppgifter till BankID.

Migrationsverket kontaktar aldrig sškande gŠllande enskild Šrendeinformation via Facebook. Verket krŠver heller aldrig via telefon eller Facebook att sškande uppger inloggningsuppgifter eller lšsenord.

Migrationsverket rekommenderar sškande som rŒkat ut fšr ett bedrŠgerifšrsšk att polisanmŠla hŠndelsen. BankID rekommenderar alla anvŠndare att uppdatera BankID-appen.

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 160930:

JO 16-09-15:

JO-kritik mot polisen, domstolen och Migrationsverket fšr felaktig verkstŠllighet till sidans topp

/JO:s sammanfattning:/

En man hade fŒtt avslag pŒ sin asylansškan och skulle avvisas till Uganda. DŒvarande Polismyndigheten i Stockholms lŠn var ansvarig fšr att verkstŠlla beslutet. Efter att mannen anmŠlt att det fanns hinder mot att verkstŠlla avvisningsbeslutet beviljade migrationsdomstolen honom en ny pršvning. Det innebar att beslutet om avvisning inte fick verkstŠllas. Trots det verkstŠllde polismyndigheten mannens avvisningsbeslut till Uganda.

Den handlŠggare vid polismyndigheten som var ansvarig fšr Šrendet kritiseras fšr att hon inte i nŠra anslutning till mannens avresa kontrollerade om det fanns nŒgot hinder mot att verkstŠlla avvisningsbeslutet. €ven polismyndigheten kritiseras fšr handlŠggningen av verkstŠllighetsŠrendet.

I beslutet riktas ocksŒ kritik mot FšrvaltningsrŠtten i Stockholm, migrationsdomstolen, fšr att domstolen inte underrŠttade polismyndigheten om att mannen beviljats en ny pršvning. Slutligen kritiseras Migrationsverket fšr att myndigheten dršjde med att registrera migrationsdomstolens dom i det system dŠr polisen ska genomfšra sina kontroller av verkstŠllighetshinder.

LŠs mer (Extern lŠnk)

HŠmta beslutet (Extern lŠnk till pdf-fil)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 160914:

JO 16-08-30:

JO-kritik mot polisen fšr att handlingar lŠmnats till ambassad utan sekretesspršvning till sidans topp

/Utdrag:/

Av utredningen framgŒr att en tjŠnsteman vid dŒvarande Polismyndigheten i VŠstra Gštaland lŠmnade šver bl.a. ett israeliskt kšrkort och en ošversatt handling pŒ arabiska till Libanons ambassad i samband med att man ansškte om resehandlingar fšr S.R. SŒvitt kommit fram gjordes inte nŒgra sekretessšvervŠganden innan handlingarna lŠmnades šver.

Uppgifter i utlŠnningsŠrenden kan vara av mycket kŠnslig natur i fšrhŒllande till hemlandets myndigheter. €ven om det finns en sŠrskild fšreskrift som anger att vissa typer av uppgifter fŒr lŠmnas ut mŒste det alltid gšras en bedšmning i det enskilda fallet om ett utlŠmnande kan och bšr ske. …vervŠgandena bšr dokumenteras, vilket numera ocksŒ anges i Polismyndighetens fšreskrifter. Av dokumentationen bšr skŠlen till utlŠmnandet och de rŠttsregler som tillŠmpats framgŒ. (Se bl.a. JO 2012/2013 s. 265, dnr 258-2011.)

Av det sagda fšljer att en noggrann sekretesspršvning borde ha gjorts innan handlingarna lŠmnades šver till Libanons ambassad och att den skulle ha dokumenterats. Handlingen pŒ arabiska skulle sjŠlvklart ha šversatts innan denna pršvning gjordes. Eftersom den handlingen innehšll uppgifter som inte omfattas av upprŠkningen i 7 kap. 20 ¤ utlŠnningsfšrordningen borde pršvningen dessutom ha gjorts av myndigheten eller nŒgon som hade rŠtt att fatta beslut pŒ myndighetens vŠgnar.

DŒvarande Polismyndigheten i VŠstra Gštaland ska kritiseras fšr att nŒgon sekretesspršvning inte gjordes innan handlingarna lŠmnades šver till Libanons ambassad. Med hŠnsyn till de risker fšr enskilda som Šr fšrknippade med utlŠmnande av uppgifter i utlŠnningsŠrenden ser jag allvarligt pŒ det intrŠffade.

Sšk Šrendet (Extern lŠnk)

DirektlŠnk (Extern lŠnk till pdf-fil)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

JO 16-09-06:

JO-kritik mot polisen i Dalarna fšr att ombudet fšrbigicks i verkstŠllighetsŠrende till sidans topp

/JO:s sammanfattning:/

En kvinna hade fŒtt avslag pŒ sin asylansškan och skulle utvisas ur Sverige. Polismyndigheten var ansvarig fšr att verkstŠlla utvisningsbeslutet. Kvinnan, som var sjuklig och varken kunde sprŒket eller hade kunskap om rŠttssystemet, hade anlitat ett ombud fšr att hjŠlpa henne i kontakterna med polisen. Kvinnan och hennes ombud begŠrde att all kontakt skulle gŒ via ombudet och att ombudet lšpande skulle bli informerad om vilka ŒtgŠrder polisen vidtog. NŠr polisen vid tvŒ tillfŠllen behšvde inhŠmta kvinnans samtycke till vissa ŒtgŠrder kontaktade man dock kvinnan utan att informera ombudet om detta. Ombudet begŠrde Šven att fŒ del av handlingar i Šrendet ett flertal gŒnger.

I beslutet konstaterar JO att det mesta talar fšr att rŠtten att fšretrŠdas av ombud enligt 9 ¤ fšrvaltningslagen inte omfattar verkstŠllighetsŠrenden dŠr Polismyndighetens handlŠggning Šr begrŠnsad till faktiska ŒtgŠrder fšr att verkstŠlla ett redan lagakraftvunnet utvisnings- eller avvisningsbeslut, t.ex. att ordna resehandlingar och boka resor. Syftet bakom bestŠmmelserna i fšrvaltningslagen, bl.a. att uppnŒ en god fšrvaltning och ett rŠttssŠkert fšrfarande, motiverar dock ofta att de ŠndŒ tillŠmpas.

Enligt JO bšr utgŒngspunkten vara att polisens kontakter med den enskilde i ett verkstŠllighetsŠrende sker genom ombudet och att ombudet informeras om de ŒtgŠrder som vidtas. JO uttalar vidare att bestŠmmelsen om partsinsyn i 16 ¤ fšrvaltningslagen inte kan anses tillŠmplig om Polismyndighetens handlŠggning i verkstŠllighetsŠrendet begrŠnsar sig till faktiska ŒtgŠrder. Detta hindrar naturligtvis inte att det kan finnas goda skŠl fšr att ŠndŒ lŒta en enskild fŒ del av handlingar och uppgifter i Šrendet.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

DirektlŠnk till yttrandet (Extern lŠnk till pdf-fil)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll