Mottagande och bemštande av asylsškande

Konflikter mellan asylsškande

Information frŒn myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170712:

Riksdagen 17-06-30:

Svar pŒ skriftlig frŒga: Hot och vŒld mot kristna asylsškande pŒ asylboenden till sidans topp

FrŒga 2016/17:1638 av Robert Hannah (L)

Organisationen Open Doors har i en undersškning nyligen fŒtt fram information om att minst 55 kristna flyktingar dšdshotats i Sverige. Kristna blir slagna, utfrysta, dšdshotade och fšrolŠmpade. Fšrfšljelsen sker pŒ asylboenden šver hela landet och har drabbat šver 100 personer. Andra religišsa minoriteter pŒ asylboenden eller icke-troende kan sŠkert ha kommit att drabbas i liknande utstrŠckning som kristna.

Mot bakgrund av ovanstŒende vill jag frŒga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

PŒ vilket sŠtt arbetar ministern och regeringen fšr att sŠkerstŠlla att asylsškande inte blir utsatta fšr hot och vŒld baserat pŒ deras religišsa tillhšrighet, och anser ministern att asylansškningar frŒn andra asylsškande som hotar eller begŒr vŒldsbrott ska pŒverkas av sŒdana handlingar?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 161101:

Migrationsverket 16-10-28:

Migrationsverket šppnar trygghetsboenden till sidans topp

€ngelholm, BorŒs och Stockholm Šr fšrst ut nŠr Migrationsverket šppnar boenden fšr asylsškande med sŠrskilda sociala behov.

De nya platserna Šr avsedda fšr personer med individuella och sŠrskilda behov som inte kunnat tillgodoses med Migrationsverkets ordinarie insatser, stšd och boendeformer som finns sedan tidigare. Det kan till exempel handla om asylsškande som tillhšr etniska minoriteter, som utsatts fšr tortyr eller hbtq-personer med sŠrskilda behov av nŠtverk och sociala sammanhang.

Men utsatthet hŠnger inte nšdvŠndigtvis ihop med grupptillhšrighet, menar Sverker Spaak, processŠgare fšr Boende och stšd pŒ Migrationsverket.

- Att tillhšra en sŠrskilt utsatt grupp rŠcker i normalfallet inte fšr att komma ifrŒga fšr de nya boendena. Hur man som person pŒverkas av sin omgivning Šr individuellt. DŠrfšr mŒste behoven bedšmas individuellt och inte utifrŒn frŠmst grupptillhšrigheten, sŠger han.

Minst 45 platser

Platserna ligger i storstadsregionerna dŠr de boende kan fŒ tillgŒng till nŠtverk och organisationer som kan ge socialt stšd. Migrationsverket samarbetar med externa organisationer och olika nŠtverk i samhŠllet fšr att sŠkerstŠlla tryggheten fšr de boende. MŒlet Šr att šppna minst 45 platser runtom i landet.

- Just nu jobbar vi med att identifiera personer med sŠrskilda behov av en sŒdan plats. Personerna som identifieras kommer att erbjudas en plats pŒ ett trygghetsboende av Migrationsverket, men det Šr frivilligt att flytta dit, sŠger Sverker Spaak.

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 160930:

Migrationsverket 16-09-26:

Gemensam ŒtgŠrdsplan med Polisen fšr škad trygghet pŒ asylboenden till sidans topp

Migrationsverket och Polismyndigheten har kommit šverens om en gemensam ŒtgŠrdsplan fšr att ška tryggheten i asylboenden. …verenskommelsen tydliggšr ansvarsfšrhŒllanden och innebŠr ett škat samarbete mellan myndigheterna.

…verenskommelsen beskriver Polisens respektive Migrationsverkets ansvar nŠr det gŠller ordning och sŠkerhet - dels det brottsfšrebyggande, dels det brottsutredande arbetet. Migrationsverket ansvarar bland annat fšr att:

+ InrŠtta sŠrskilda trygghetsboenden fšr utsatta individer.

+ TillsŠtta regionala sŠkerhetssamordnare fšr fšrbŠttrad samverkan mellan Polisen, Migrationsverket, andra myndigheter och externa aktšrer.

+ Utveckla ordningsreglerna vid asylboenden.

+ Ge all personal utbildning i hur man fšrebygger hot och vŒld.

En del ŒtgŠrder har Migrationsverket redan genomfšrt, medan andra Šr pŒ gŒng.

- Vi har tillsatt regionala sŠkerhetssamordnare och har redan inlett arbetet med att inrŠtta sŠrskilda trygghetsboenden, sŠger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektšr pŒ Migrationsverket.

Samordning av resurser

Utšver šverenskommelsen har Migrationsverket ocksŒ inlett ett arbete fšr att pŒ ett bŠttre sŠtt samordna sina bevakningsresurser med Polisen.

- Det betyder konkret att vi i stšrsta mšjliga mŒn fšrsšker anvŠnda vaktbolag pŒ de asylboenden som ligger allra lŠngst bort frŒn de orter dŠr polisen Šr lokaliserad, sŠger Mikael Ribbenvik.

Enligt šverenskommelsen ansvarar Polisen fšr att:

+ Ta fram enhetliga bedšmningsgrunder fšr tillstŒndsgivning fšr ordningsvakter vid asylboenden.

+ Ta fram enhetliga rutiner fšr fšrundersškningar kopplade till asylboenden.

(...)

LŠs mer och hŠmta šverenskommelsen (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll