Mottagande och bemštande av asylsškande

Upphandling och fšrdelning

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181218:

Migrationsverket 18-12-17:

Justerad modell fšr fšrdelning av ensamkommande asylsškande barn till sidans topp

Migrationsverket har pŒ regeringens uppdrag nu justerat modellen fšr hur ensamkommande asylsškande barn fšrdelas mellan kommunerna. FšrŠndringen ger kommunerna stšrre frihet att sjŠlva fšrdela mottagandet inom lŠnen.

FrŒn 2016 och fram till i dag har antalet asylsškande ensamkommande barn stadigt minskat. Barnen har hittills fšrdelats enligt en modell dŠr varje enskild kommun fŒtt ta emot en viss andel ensamkommande barn. SŠrskilt fšr smŒ kommuner har det inneburit ett mycket litet mottagande, ner till endast en eller ett par individer per Œr.

- Det kan vara en utmaning att organisera ett mottagande fšr mycket fŒ personer, sŠrskilt fšr smŒ kommuner. DŠrfšr har regeringen bett oss att justera anvisningsmodellen fšr ensamkommande barn, sŠger Richard SvanegŒrd, expert pŒ Migrationsverket.

Kan šverlŒta till annan kommun

En bŠrande idŽ med den justerade modellen Šr att den tillŒter kommuner att šverlŒta hela eller delar av sin andel av mottagandet till en annan kommun i samma lŠn som šnskar ett stšrre mottagande.

- Den justerade modellen šppnar fšr mšjligheten till fšrbŠttrad regional samordning av mottagandet av ensamkommande asylsškande barn, sŠger Richard SvanegŒrd.

En eventuell omfšrdelning utgŒr frŒn en frivillig šverenskommelse mellan beršrda kommuner inom ett lŠn.

- Det ska poŠngteras att det totala antalet anvisningar som ršr ensamkommande asylsškande barn till ett enskilt lŠn blir exakt lika stort oavsett om omfšrdelning Šgt rum inom lŠnet eller inte. DŠrfšr pŒverkar en omfšrdelning inom ett lŠn inte utfallet i nŒgot annat lŠn, sŠger Richard SvanegŒrd.

Den justerade modellen har tagits fram i samrŒd mellan Migrationsverket, lŠnsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Modellen infšrs formellt vid Œrsskiftet.

LŠs mer och se statistik (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171208:

Migrationsverket 17-11-24:

De sista tillfŠlliga boendena avvecklas 2018 till sidans topp

Migrationsverket har de senaste Œren upphandlat šver 450 tillfŠlliga leverantšrsboenden - idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nŠsta Œr.

- De upphandlade boendena har varit en vŠlkommen men ocksŒ tillfŠllig lšsning, sŠger Kenneth Karlsson, chef pŒ Migrationsverkets boendesektion.

I takt med att fŠrre asylsškande sšker sig till Sverige har behovet av boenden minskat. DŠrfšr fortsŠtter Migrationsverket att avveckla de tillfŠlliga asylboenden som upphandlats de senaste Œren. Idag finns 58 tillfŠlliga boenden kvar.

- Nu ŒtergŒr vi till att ha frŠmst vŒra egna boenden, det Šr bŒde stabilare och mer ekonomiskt. De upphandlade boendena har varit en vŠlkommen men ocksŒ tillfŠllig lšsning, sŠger Kenneth Karlsson.

Avveckling i fem etapper

Avvecklingen sker i fem etapper mellan januari och juni 2018.

I fšrsta etappen fram till sista januari avvecklas tre boenden i Gotlands, Norrbottens och VŠster?norrlands lŠn. De senast upphandlade och dyraste boendena avvecklas fšrst, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

…vriga boenden kommer att avvecklas i nŒgon av etapperna fram till juni 2018.

- Vilka boenden och hur mŒnga som avvecklas i varje etapp Šr inte bestŠmt just nu. Vi avvecklar stegvis fšr att ge utrymme Œt ett Šndrat behov av boendeplatser under vŒren, sŠger Kenneth Karlsson.

Migrationsverkets švriga boenden

Migrationsverket kommer Šven att avveckla lŠgenhetsboenden och vissa kollektiva boenden under 2018. Det sker i takt med den aktuella prognos dŠr antal personer i boendesystemet antas gŒ frŒn cirka 35 000 till cirka 20 000 under 2018.

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170728:

Konkurrensverket 17-07-14:

HVB i egen regi var bra i den akuta flyktingsituationen till sidans topp

Det var bra att kommunerna startade egna hem fšr vŒrd och boende (HVB-hem) fšr att ta hand om asylsškande barn 2015-2016. Att upphandla privata HVB-platser hade tagit lŒng tid, och dessutom saknade mŒnga leverantšrer nšdvŠndiga tillstŒnd, vilket hade drivit upp kostnaderna. Det framgŒr av en rapport frŒn Konkurrensverket som nu šverlŠmnats till regeringen.

Under hšsten 2015 kom nŠrmare 35 000 asylsškande barn till Sverige, och behovet av hem fšr vŒrd och boende, HVB-hem, škade kraftigt. MŒnga platser kšptes frŒn privata leverantšrer, men den stšrsta škningen av HVB-platser skedde genom att kommunerna startade egna HVB-hem.

Trots den kraftigt škade efterfrŒgan pŒ HVB-platser škade inte lšnsamheten fšr de privata HVB-fšretagen nŠmnvŠrt, ršrelsemarginalen steg frŒn 10 till 11 procent i genomsnitt pŒ ett Œr. Vi har inte heller sett nŒgra generella klagomŒl pŒ kvaliteten hos privata HVB, tvŠrtom har IVO riktat fler anmŠrkningar mot de kommunala HVB som byggts upp fšr ensamkommande.

Konkurrensverket anser att det inte hade varit bŠttre om kommunerna anlitat privata HVB i hšgre utstrŠckning. Eftersom Inspektionen fšr vŒrd och omsorg, IVO, inte hann med alla ansškningar om tillstŒnd att starta nya HVB kunde tillgŒngen pŒ platser inte ška i takt med den škade efterfrŒgan. Dessutom hade annonserade upphandlingar tagit alldeles fšr lŒng tid. MŒnga kommuner har redan bšrjat avveckla de HVB-hem som byggdes upp under 2015 och 2016, vilket visar att verksamheter i egen regi kan vara en flexibel och lŠmplig lšsning.

- Att upphandla verksamheter i konkurrens kan ofta ge lŠgre kostnader eller bŠttre kvalitet Šn att bedriva verksamheter i egen regi. Men eftersom det vid den aktuella tiden inte gick att upphandla HVB-platser i konkurrens var det bra att kommunerna Šven startade egna HVB, sŠger Konkurrensverkets tf. generaldirektšr Karin Lunning.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170628:

Migrationsverket 17-06-19:

…verfšringen av omplacerade asylsškande frŒn Grekland och Italien Šr i gŒng till sidans topp

I mitten av juni bšrjade asylsškande som omplacerats frŒn Grekland och Italien att anlŠnda till Sverige. Ursprungligen bestod Sveriges Œtagande av 3 727 personer, men frŒn juni till november kommer totalt cirka 3 000 att šverfšras hit.

Hšsten 2015 beslutade EU att medlemsstaterna skulle avlasta Grekland och Italien dit mŒnga asylsškande kom. Sveriges andel bestod av 3 766 asylsškande och redan i oktober 2015 tog Sverige emot tvŒ mindre grupper eritreaner. Sedan fick Sverige uppskov med att ta emot personer som skulle omplaceras till denna sommar. LŠs mer i en tidigare artikel pŒ denna webbplats. Vissa uppgifter har dock fšrŠndrats sedan den publicerades.

Antalet personer som ska šverfšras till Sverige i sommar kommer att bli lŠgre Šn planerat. Det beror pŒ att Grekland har meddelat att det inte finns fler asylsškande i landet som uppfyller kraven fšr att vara med i omplaceringsprogrammet. Alla som finns kvar har accepterats av olika medlemsstater och vŠntar pŒ att fŒ resa dit.

- Det innebŠr att de sista asylsškande i Grekland som omfattas av omplaceringsprogrammet kommer att lŠmna landet under hšsten eller vintern 2017. Det Šr mycket glŠdjande att olika lŠnder har kunnat avlasta Grekland pŒ detta sŠtt, sŠger Louise Weber, som leder Migrationsverkets arbete med det svenska omplaceringsuppdraget.

FrŒn Grekland kommer cirka 1 650 asylsškande att šverfšras till Sverige i sommar, huvudsakligen syrier. FrŒn Italien kommer Sverige att ta emot frŠmst eritreaner, cirka 1 350 personer.

Sommarens fšrsta šverfšringar

Sommarens fšrsta šverfšring genomfšrdes den 7 juni. DŒ flšgs 189 asylsškande, varav 22 barn, frŒn Rom till Skavsta. De allra flesta Šr eritreaner, men nŒgra Šr syrier.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170530:

PiteΠKommun 17-05-17:

Personal pΠEKB- boenden varslas till sidans topp

Antalet asylsškande som kommer till Sverige har minskat kraftigt. Det gŠller ocksŒ ensamkommande flyktingbarn. Det i kombination med fšrŠndringar i de statliga ersŠttningarna gšr att PiteŒ kommun nu drar ner pŒ personal och antal boenden fšr ensammande flyktingbarn. I bšrjan pŒ juni kommer 23 personer att varslas om uppsŠgning som fšljd av omstŠllningen inom flyktingverksamheten.

Det handlar i nulŠget om 19 handledare, tre bitrŠdande boendechefer och en handlŠggare.

- Det kŠnns trŒkigt att stŠnga ner vŠl fungerade verksamheter. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, tagit stort ansvar och gjort sitt yttersta fšr vŒra nya kommunmedborgare, Det Šr fortfarande oroligt i vŠrlden, men eftersom landets politiker stŠngt vŒra grŠnser mŒste vi PiteŒ ocksŒ anpassa oss, sŠger Jan Johansson, fšrvaltningschef SamhŠllsbyggnadsfšrvaltningen.

FrŒn och med 1 juli i Œr sŠnks ersŠttningen till kommunerna. Tidigare har kommunerna fŒtt ersŠttning fšr de antal platser som finns i kommunens avtal med Migrationsverket, oavsett om platserna varit belagda eller ej. I den nya ersŠttningsmodellen fŒr kommunerna endast betalt fšr belagda platser.

- Vi mŒste anpassa vŒr verksamhet efter det faktiska antalet ensamkommande flyktingbarn placerade hos oss, sŠger Jan Johansson, fšrvaltningschef SamhŠllsbyggnadsfšrvaltningen.

Parallellt med de lagda varslen sŒ jobbar kommunen med att ta šver placeringar frŒn andra kommuner. Den personal som nu varslats om uppsŠgning har sex mŒnaders uppsŠgningstid.

Kompetensprojekt

PiteŒ kommun fšrsšker mildra konsekvenserna av de lagda varslen genom att erbjuda personal inom flyktingsamordningen kartlŠggning av kompetens.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 161221:

Justitiedepartementet 16-12-14:

Riksrevisionens rapport om asylboenden till sidans topp

- Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsškande

I skrivelsen redovisas regeringens bedšmning och ŒtgŠrder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden Œt asylsškande (RiR 2016:10).

HŠmta rapporten (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 161015:

Migrationsverket 16-10-06:

Migrationsverket fortsŠtter avveckla boenden fšr att undvika tomma platser till sidans topp

Migrationsverket behšver allt fŠrre platser pŒ tillfŠlliga asylboenden. DŠrfšr avvecklas runt 80 boenden fram till sista januari 2017. Det innebŠr att drygt 6 000 personer ska byta boende de nŠrmaste mŒnaderna.

- Vi avvecklar boenden fšr att inte stŒ med tomma boendeplatser och samtidigt tvingas betala fšr dem. Det Šr ett ekonomiskt ansvar vi har. Efter fšrra hšsten har antalet asylsškande sjunkit drastiskt och dŠrmed Šven behovet av boenden, sŠger Kenneth Karlsson, expert pŒ boendefrŒgor pŒ Migrationsverket.

Lagen styr vilka boenden som avvecklas

Drygt 6 000 personer kommer att flytta frŒn de boenden som avvecklas fram till sista januari 2017. Vilka boenden Migrationsverket ska avveckla styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bestŠmmer att boenden som Šr upphandlade sist i ordningen Šr de som avslutas fšrst.

Flytt sker till lŒngsiktiga boenden

De personer som flyttar kommer i fšrsta hand, och i mŒn av plats, att fŒ bo pŒ Migrationsverkets egna boenden. Det Šr boenden utan tidsbegrŠnsade avtal, som drivs av Migrationsverket, och som inte Šr upphandlade av privata leverantšrer. I andra hand kommer personerna att bo pŒ leverantšrsboenden som inte ska avvecklas i detta skede.

Migrationsverket vill ha boenden med kontinuitet pŒ lŠngre sikt. DŒ kan de sškande bo kvar pŒ ett och samma boende under den tid de sšker asyl.

- Fšrra Œret hade vi en akut boendebrist och flera aktšrer kom snabbt till hjŠlp. Det Šr vi mycket tacksamma fšr. Men nu mŒste vi tŠnka lŒngsiktigt och gŒ ur boenden med tidsbegrŠnsade avtal, sŠger Kenneth Karlsson.

Planering fram till 14 oktober

(...)

LŠs mer och se vilka boenden som beršrs (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-13:

Flera boendeavtal fšrlŠngs till sidans topp

- MŠnniskor ska ha nŒgonstans att bo och slippa flytta mer Šn nšdvŠndigt, sŠger Kenneth Karlsson, boendeansvarig pŒ Migrationsverket.

Under de senaste Œren har Migrationsverket kšpt tiotusentals tillfŠlliga boendeplatser av privata aktšrer, eftersom myndighetens egna boenden inte rŠckt till.

De avtal som hittills tecknats genom offentlig upphandling om tillfŠlliga asylboenden gŒr ut 20 september och 20 november. Samtidigt pŒgŒr en rŠttsprocess kring senaste ramavtalsupphandlingen som hindrar myndigheten att teckna nya avtal. Fšr att undvika glapp och onšdiga flyttar ska myndigheten erbjuda befintliga leverantšrer, som driver ett boende i dag enligt tidigare ramavtal, ett nytt avrop fšr ettŒriga avtal.

- Vi mŒste fšrsŠkra oss om att kunna erbjuda boende till alla asylsškande som behšver det, sŠger Kenneth Karlsson, boendeansvarig pŒ Migrationsverket.

Totalt ršr avropen cirka 10 000 boendeplatser runtom i landet. Vilka leverantšrer som blivit erbjudna ett avrop presenterar Migrationsverket pŒ hemsidan 21 september. Under tiden fšr myndigheten en dialog med leverantšrerna fšr att sŠkerstŠlla kvaliteten och tillgŠngligheten pŒ boendena.

€ven andra boenden kan fŒ fšrlŠngt

Eftersom det Šr osŠkert om tidigare ramavtal rŠcker fšr att sŠkerstŠlla att fŒr ett boende undersšker myndighetens jurister Šven mšjligheten att fšrlŠnga avtalen fšr direktupphandlade boenden.

- Flera av dessa boenden riskerar annars att stŒ utan avtal och bli tvungna att evakueras. DŠrfšr arbetar vi skyndsamt med att utreda vŒra mšjligheter, sŠger Kenneth Karlsson.

MŠnniskors behov Šr grunden till fšrlŠngningen

(...)

Hela artikeln (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll