Mottagande och bemštande av asylsškande

Kommunernas ansvar och ekonomi

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190721:

Asylnytt 19-07-21:

Kommun ska ersŠttas fšr tiden under felaktig Œldersuppskrivning till sidans topp

Lidkšpings kommun har šverklagat ett beslut frŒn Migrationsverket om att neka ersŠttning fšr mottagande av ett ensamkommande barn. Pojken var placerad i kommunen men sedan han skrivits upp till vuxen Œlder efter Migrationsverkets Œldersbedšmning har ersŠttning inte betalats ut. Pojkens Œlder skrevs senare ned igen genom beslut av en migrationsdomstol. Kommunen vill nu ha ersŠttning fšr en mellanliggande period, men Migrationsverket hŠvdade att pojken skulle fortsatt betraktas som vuxen fram till domstolsbeslutet och ersŠttning enbart utgŒ frŒn det datumet. Detta resonemang accepterar inte kammarrŠtten i Jšnkšping som pŒpekar att om pojken kunde gšra sannolikt att han var under 18 ett visst datum talar det starkt fšr att Migrationsverkets Œldersbedšmning var felaktig och att han var underŒrig Šven dessfšrinnan. Den begŠrda ersŠttningen ska dŠrfšr utgŒ. Domen kan šverklagas. (KŠllor InfoTorg Juridik och kammarrŠtten i Jšnkšping)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 190610:

Justitiedepartementet 19-05-17:

TillfŠlligt kommunbidrag lŒter ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess till sidans topp

Regeringen har beslutat om fšrdelningen av 195 miljoner kronor i tillfŠlligt kommunbidrag fšr ensamkommande unga asylsškande. Genom tillskottet kan kommunerna lŒta ensamkommande unga som hinner fylla 18 Œr under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Hšsten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfŠlligt kommunbidrag om 390 miljoner kronor fšr att kommunerna skulle kunna lŒta ensamkommande unga asylsškande som hann fylla 18 Œr bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersŠttningssystemet var att undvika att ensamkommande unga skulle behšva byta skola och flytta frŒn en kommun de rotat sig i. r 2018 tillfšrdes ytterligare 395 miljoner i samma syfte. Asylsškande som fyllt 18 Œr rŠknas annars som vuxna och Šr dŒ i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger kommunerna mšjlighet att lŒta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen istŠllet fšr att behšva flytta till Migrationsverkets anlŠggningsboenden.

Fšr Œr 2019 har 195 miljoner kronor tillfšrts och kommer att fšrdelas proportionellt till kommunerna utifrŒn hur mŒnga asylsškande ensamkommandeunga, 17,5 Œr eller Šldre, som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefŠr 86 000 kronor per ensamkommande ung.

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 190415:

Asylnytt 19-04-15:

KammarrrŠtt: SkolgŒng pŒ SiS-boende ska ersŠttas av Migrationsverket till sidans topp

En kommun yrkade ersŠttning frŒn Migrationsverket fšr kostnaden fšr en asylsškande elev som var inskriven pŒ ett sŠrskilt ungdomshem, ett SiS-boende. Migrationsverket avslog den del av yrkandet som gŠllde kostnad fšr skolgŒng. Enligt Migrationsverket Šr skolgŒng pŒ ett SiS-boende inte en sŒdan skolform som ska ersŠttas enligt asylersŠttningsfšrordningen. SkolgŒng kan inte heller betraktas som vŒrd och ersŠttas pŒ den grunden. Kommunen šverklagade till fšrvaltningsrŠtten i Stockholm. FšrvaltningsrŠtten gav kommunen rŠtt med motivering att skolgŒngen ska ses som en del av vŒrden. Denna dom šverklagades av Migrationsverket men nu har Šven kammarrŠtten slagit fast att ersŠttning ska utgŒ. (DŠremot fšrlorade kommunen ršrande vilken period som skulle betalas.)

HŠmta domen i mŒl nr 6238-8 och 6239-18 (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 180926:

Sunne kommun 18-09-19:

Ungdomar riskerar bli utan bostad om de flyttar frŒn Migrationsverkets asylboende till sidans topp

30 september 2018 stŠnger Migrationsverket sitt asylboende pŒ fšre detta hotell Selma Lagerlšf i Sunne.

De asylsškande som har fŒtt ett eller tvŒ avslag, Šr inskrivna i Migrationsverkets boende och samtidigt vŠljer att ansška enligt nya gymnasielagen, fŒr sannolikt problem.

- Ungdomarna riskerar bli utan bostad om de sjŠlva vŠljer att flytta frŒn Migrationsverkets asylboende. Deras rŠtt till bostad upphšr. Var och en fŒr ordna bostad sjŠlv. ErsŠttningen som Migrationsverket betalar ut Šr dŒ 61 kronor per dag, sŠger Felicia Weinberg, verksamhetschef individstšd i Sunne kommun.

NŠr Selma i Sunne stŠnger fšrvŠntas ungdomarna flytta till ett annat asylboende, i vŠntan pŒ besked om de fŒr stanna i Sverige.

- Vi vŠrnar om de hŠr ungdomarna som befinner sig i en tuff situation. Det bŠsta fšr dem just nu Šr att de fšljer Migrationsverkets regler och flyttar med till det nya boendet fšr att inte hamna utanfšr systemet. Det Šr viktigt att de inser att de annars frŒnsŠger sig rŠtten till hjŠlp. De riskerar att helt bli hŠnvisade till ideella krafter. De som hoppar av systemet kan inte komma in i det igen. Den som fŒr uppehŒllstillstŒnd vŠljer sedan sjŠlv var den vill bo Šr alltid vŠlkommen tillbaka till Sunne.

De ungdomar som fŒtt avslag tre gŒnger pŒ sin asylansškan, men fŒtt inhibition (utvisningen tillfŠlligt stoppad) nŠr de sškt och fŒtt gymnasieplats - enligt den nya gymnasielagen - har hamnat "mellan stolarna".

- Som kommun tar vi vŒrt ansvar fšr ungdomarna enligt de lagar som finns. Det Šr helt orimligt att staten inte tar sitt utifrŒn de beslut som regeringen fattar. DŠrfšr gšr vi nu pŒtryckningar pŒ Migrationsverket fšr att de ska ta ekonomiskt ansvar fšr den hŠr gruppen, sŠger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordfšrande i Sunne.

Sunne kommun har under 2015-2016 tagit emot 100 ensamkommande ungdomar som bott i familjehem eller i kommunens HVB-hem.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

Sveriges Radio VŠrmland 18-09-21: Delade meningar om asylsškande killars flytt (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 180528:

Justitiedepartementet 18-05-24:

TillfŠlligt kommunstšd fšr ensamkommande unga asylsškande m.fl. till sidans topp

Regeringen presenterar nu fšrdelningen av de 200 miljoner kronor som fšreslagits i fšrstŠrkning av det tillfŠlliga kommunstšdet fšr ensamkommande unga. Riksdagen planerar att fatta beslut om vŒrŠndringsbudgeten fšr 2018 den 20 juni, dŠrefter kommer regeringen att fatta beslut om att betala ut medlen via Migrationsverket.

Fšrdelningen baseras pŒ antalet ensamkommande unga 18 Œr eller Šldre som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018. Totalt fanns 13 500 i denna grupp varav 4 000 bodde i anlŠggningsboende. Fšrdelningen baseras pŒ de 9 500 ensamkommande unga som inte flyttat till anlŠggningsboende och motsvarar 21 000 kronor per person. Gruppen 13 500 šverensstŠmmer delvis med den grupp som omfattas av fšrslaget till ny mšjlighet till uppehŒllstillstŒnd fšr studier men Šr inte begrŠnsad till dem som sškt asyl fšre den 24 november 2015 utan omfattar alla inskrivna som sškt asyl som ensamkommande barn och som nu Šr šver 18 Œr.

HŠmta tabell (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171229:

#vistŒrinteut 17-12-19:

Hur gšr kommunerna med ensamkommande ungdomar som fyller 18 till sidans topp

Yrkes- och volontŠrsnŠtverket #vistŒrinteut har under december 2017 samlat in uppgifter fšr att kartlŠgga hur kommuner beslutar gŠllande det tillfŠlliga statliga kommunbidraget pŒ totalt 390 miljoner kronor 2017 och 195 miljoner kronor 2018. Genom bidraget fŒr kommunerna ekonomisk ersŠttning fšr att lŒta ensamkommande barn som hinner fylla 18 Œr under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Regeringen tog beslut om ett tillfŠlligt statligt kommunbidrag den 31 juni 2017. #vistŒrinteut har som utlovat nogsamt fšljt processen ute i kommunerna. Vi har tidigare rapporterat om hur skadligt omflyttningar i asylprocess Šr fšr barn och unga och att ensamkommande 18 Œringar inte anses omfattas av socialtjŠnstlagen. Vi har vŠlkomnat det tillfŠlliga statliga bidraget och uppmanat kommuner att samarbeta med civilsamhŠllet fšr att skapa de bŠsta mšjliga fšrutsŠttningar fšr ensamkommande 18 Œr.

Sammanfattningsvis kan sŠgas att civilsamhŠllet visa ett mycket starkt engagemang och vilja fšr dessa ungdomar. I mŒnga kommuner har civilsamhŠllet organiserat sig i vŠntan pŒ att kommunen ska fatta beslut om det tillfŠlliga statliga bidraget.

Vissa kommuner har agerat snabbt. I flera kommuner har besluten tagit lŒng tid och i mŒnga kommuner har det tillfŠlliga bidraget inte anvŠnts till det som de Šmnats fšr utan istŠllet fyllt hŒlen i kommunens ordinarie budget. Oavsett vilket har civilsamhŠllet inte vŠntat utan vi ser mŠngder med olika typer av organisering och samarbeten ute i kommunerna; mellan olika fšreningar, i sškandet efter boenden, genom att skapa hemsidor och facebookgrupper fšr att nŒ ut i samhŠllet och ge unga det stšd de har rŠtt till.

€ven om kommun och civilsamhŠlle pŒ mŒnga hŒll agerar solidariskt fšr att lšsa boendefrŒgan fšr ensamkommande riskerar vi i nulŠget att ensamkommande hamnar helt utanfšr samhŠllet i ett liv pŒ gatan. Situationen Šr akut i mŒnga kommuner och allt fler unga riskerar att hamna i ett skuggsamhŠlle.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

Se kartor: …versikt kommuner - nulŠge (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Migrationsverket 17-12-28:

1,8 miljarder i fšrskott till kommunerna till sidans topp

Migrationsverket har i Œr kraftigt škat kapaciteten fšr att handlŠgga ansškningar om statlig ersŠttning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gšr Migrationsverket en delutbetalning pŒ drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.

Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersŠttning fšr asylsškande till kommuner och landsting. Till och med november har Migrationsverket avgjort drygt 106 000 ansškningar.

I Œr har Migrationsverket vidtagit flera ŒtgŠrder fšr att komma ikapp med handlŠggningen av ansškningar. Idag arbetar nŠstan 200 medarbetare med statliga ersŠttningar fšr asylsškande, jŠmfšrt med bšrjan av fšrra Œret dŒ det var ett 40-tal medarbetare. Det har gett resultat och Migrationsverket har i Œr betalat ut ett hšgre belopp i statlig ersŠttning Šn tidigare Œr.

- Vi har arbetat hŒrt under hela Œret, inte minst under december dŒ vi totalt kommer att betala ut 4,5 miljarder kronor till kommuner och landsting. Av den summan Šr drygt 1,8 miljarder en fšrskottsutbetalning i form av en delutbetalning till kommunerna, sŠger ke Svedmert, sektionschef fšr statliga ersŠttningar asylsškande.

Pengarna betalas ut pΠfredag

Delutbetalningen den 29 december omfattar de fyra ersŠttningstyper dŠr det ansškta beloppet Šr av det stšrre slaget (se faktaruta). Fšr att omfattas ska ansškningarna ha lŠmnats in fšre den sista november 2017 och Migrationsverket ska Šnnu inte ha fattat beslut i Šrendet.

I slutet av november vŠntade kommuner och landsting pŒ ersŠttningar fšr asylsškande med ansškningar motsvarande cirka 8,1 miljarder kronor. Den summan varierar hela tiden dŒ ersŠttningar betalas ut och nya ansškningar som ska pršvas kommer in. Vad summan blir fšr hela 2017 blir klart i bšrjan av januari.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171110:

Uppsala Kommun 17-10-25:

Uppsala Stadsmission fŒr fšreningsbidrag fšr att hitta boenden till ensamkommande till sidans topp

Uppsala kommun ger Uppsala Stadsmission ett fšreningsbidrag pŒ 5,1 miljoner kronor fšr verksamheten Fadderhem i Uppsala. Den ska gšra det mšjligt fšr asylsškande ensamkommande ungdomar som blir 18 Œr att bo kvar i Uppsala till 30 juni 2018.

Uppsala Stadsmission har sškt och fŒtt cirka 5,1 miljoner kronor i fšreningsbidrag av kommunen fšr verksamheten Fadderhem i Uppsala.

- Tack vare ett fint samarbete med goda krafter i samhŠllet kan vi nu gšra Uppsala till en mer solidarisk kommun som ger asylsškande ensamkommande unga som kŠnner sig hemma hŠr mšjlighet att bo kvar lŠngre, sŠger Kjell Haglund (V), ordfšrande i socialnŠmnden.

Kostnaden fšr Fadderhem i Uppsala finansieras av statens tillfŠlliga kommunbidrag. Pengarna ska rŠcka till och med 30 juni 2018. De ska anvŠndas till att hitta boenden fšr de personer som vŠljer att stanna kvar i Uppsala, i stŠllet fšr att flytta till Migrationsverkets boenden. Fokus kommer att ligga pŒ att ta fram, planera och rekrytera ideella privata boendealternativ och andra tillfŠlliga boendelšsningar. DŠrefter ska fokus vara pŒ stšd och uppfšljning av boendeplatserna.

- Det hŠr Šr en lšsning som vi anser Šr bŠst lŠmpad fšr att kunna fšrverkliga statens intentioner med att alla ensamkommande barn som har bott i Uppsala kommun under sin asyltid ska fŒ mšjlighet att stanna kvar under asylprocessen, sŠger socialfšrvaltningens direktšr Kaisa Bjšrnstršm.

Bakgrunden till beslutet Šr att socialnŠmndens ordfšrande i juli beslutade att de personer som fyller 18 Œr till och med 15 september 2017 inte skulle flyttas till Migrationsverkets boenden, trots att de inte lŠngre Šr kommunens ansvar. Slutdatumet har skjutits fram under hšsten fšr att fšrtroendevalda och tjŠnstepersoner skulle fŒ tid att hitta lšsningar, titta pŒ vilka konsekvenser som beslutet fŒr, vilka som kommer att omfattas av beslutet och hur lŠnge de kommer att omfattas av det.

LŠs mer (Extern lŠnk)

Gšteborgs Stad 17-10-25: Social resursnŠmnd fšrdelar statliga pengar till stšd fšr asylsškande som fyller 18 Œr (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Halland 17-11-02: Skiljer sig hur kommuner gšr med pengar till ensamkommande (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170728:

Uppsala Kommun 17-07-20:

Ensamkommande barn fŒr mšjlighet att stanna lŠngre i Uppsala till sidans topp

Uppsala kommun har beslutat att ensamkommande ungdomar som har sškt asyl fŒr bo kvar i kommunen Šven efter att de har blivit 18 Œr, fšr att till exempel avsluta pŒgŒende studier.

Regeringen ger kommunerna ett tillfŠlligt kommunbidrag. Det gŠller ensamkommande unga som fyller 18 Œr eller blir Œldersuppskrivna och som har sškt asyl men Šnnu inte har fŒtt ett slutgiltigt beslut frŒn Migrationsverket om de fŒr stanna i Sverige.

- VŒr ambition Šr att Uppsala ska vara en vŠlkomnande och solidarisk kommun som ser potentialen i alla mŠnniskor. Det hŠr ger asylsškande ensamkommande unga som kŠnner sig hemma i Uppsala och som studerar hŠr mšjlighet att fŒ bo kvar lŠngre i kommunen, sŠger Kjell Haglund (V), ordfšrande i socialnŠmnden.

Beslutet fattades av socialnŠmndens ordfšrande 19 juli och gŠller frŒn beslutsdatum till och med 15 september 2017. De personer som fyller 18 Œr under den perioden flyttas inte till Migrationsverkets boenden. Slutdatumet Šr satt fšr att ge fšrtroendevalda och tjŠnstepersoner tid att titta pŒ vilka konsekvenser som beslutet fŒr, vilka som kommer att omfattas av beslutet och hur lŠnge de kommer att omfattas av det.

LŠs mer (Extern lŠnk)

#vistŒrinteut 17-07-27: I Gšteborg stŒr de frivilliga organisationerna redo - var Šr ni, socialdemokrater? (Extern lŠnk)

Fšreningen integrera mera i Jšnkšpingsposten 17-07-26: De efterlyser boende fšr ensamkommande (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

#vistŒrinteut 17-07-14:

HŠr finns vi - anvŠnd oss och skapa lšsningar i din kommun! till sidans topp

HŠr presenteras initiativ tagna av civilsamhŠllet fšr att ensamkommande unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner. Det gŠller nu att kommunerna hittar en lšsning fšr hur man anvŠnder de 195 miljoner regeringen tillsammans med VŠnsterpartiet har avsatt fšr att sŠkerstŠlla att ensamkommande kan bo kvar under asylprocessen. Det gŒr dessutom att gšra omedelbart.

Degerfors kommun har precis tagit ett sŒdant beslut utifrŒn Kommunallagen 6 kap 36 ¤: "En nŠmnd fŒr uppdra Œt ordfšranden eller en annan ledamot som nŠmnden har utsett att besluta pŒ nŠmndens vŠgnar i Šrenden som Šr sŒ brŒdskande, att nŠmndens avgšrande inte kan avvaktas. SŒdana beslut skall anmŠlas vid nŠmndens nŠsta sammantrŠde."

***Uppdatering 170811 angŒende hur kommuner gšr nŠr ensamkommande fyller 18 Œr:

1. Stockholms Stad. Enligt ett pressmeddelande som publicerades av Mp Stockholms Stad 11 augusti har stadens ršdgršnrosa majoritet "beslutat att anvŠnda det tillfŠlliga kommunbidraget frŒn regeringen fšr att mšjliggšra fšr dessa ungdomar att stanna kvar i staden och fortsŠtta sin gymnasieutbildning i vŠntan pŒ uppehŒllstillstŒnd".

2. TranŒs kommun. FrŒgan behandlas i kommunstyrelsen i augusti. Fram tills dess beslutas om kvarboende i enskilda Šrenden av socialnŠmndens ordfšrande eller arbetsutskott.

3. Karlskoga Degerfors fattade tillfŠlligt beslut att stoppa omflyttningar enligt Kommunallagen 6:36 i avvaktan pŒ ordinarie sammantrŠde i socialnŠmnden.

4. Botkyrka kommun har stoppat omflyttningar.

5. I LuleŒ och Vellinge pŒgŒr just nu diskussioner om att stoppa utflyttningen av Œldersuppskrivna eller naturligt fyllda 18 Œringar.

6. Enligt pressmeddelande 170720 frŒn Uppsala kommun har kommunen beslutat att "ensamkommande ungdomar som har sškt asyl fŒr bo kvar i kommunen Šven efter att de har blivit 18 Œr, fšr att till exempel avsluta pŒgŒende studier".

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

#vistŒrinteut 17-07-06: Pengar fšr ensamkommande bšr gŒ till civilsamhŠllet - dŒ rŠcker de! (Extern lŠnk)

Tobias Josefsson i Motala Vadstena Tidning 17-07-22: Misskštta statsbidrag fšr ensamkommande (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170320:

Arbetsmarknadsdepartementet 17-03-09:

Nytt ersŠttningssystem fšr mottagandet av ensamkommande barn och unga till sidans topp

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersŠttningssystemet fšr mottagandet av ensamkommande barn och unga. FšrordningsŠndringarna trŠder i kraft den 1 juli 2017.

Det nya ersŠttningssystemet fšr mottagandet av ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak pŒ schabloner. TillŠmpningen av regelverket blir enklare och det gšr att Migrationsverket kan betala ut ersŠttningar till kommunerna snabbare. Schabloner innebŠr ocksŒ mindre administration eftersom ansškan om ersŠttning inte behšver gšras.

Kommunerna fŒr bŠttre fšrutsŠttningar fšr planering och organisation av mottagandet nŠr ersŠttningsnivŒn och tidpunkten fšr utbetalning Šr bestŠmd. Med fšrŠndringen av regelverket sŠkerstŠlls att skattemedel anvŠnds effektivt och ansvarsfullt. Det blir inte lŠngre mšjligt att ta ut orimligt hšga priser fšr boenden fšr ensamkommande.

Det nya ersŠttningssystemet bygger pŒ promemorian Ett nytt ersŠttningssystem fšr mottagandet av ensamkommande barn och unga (Dnr A2016/01307/I) som har varit pŒ remiss.

Det nya ersŠttningssystemet fšr mottagandet av ensamkommande barn och unga i korthet

+ Alla kommuner fŒr en Œrlig ersŠttning fšr beredskap och kapacitet fšr mottagandet av ensamkommande barn. ErsŠttningen bestŒr av tvŒ delar: dels en fast ersŠttning om 500 000 kronor, dels en ršrlig ersŠttning som berŠknas utifrŒn hur mŒnga barn som kommunen fšrvŠntas ta emot under Œret. Systemet med šverenskommelser om platser fšr mottagande tas bort.

+ Fšr asylsškande ensamkommande barn som kommunen tar emot betalas en schablonersŠttning pŒ 52 000 kronor. Den ersŠttningen ska bland annat gŒ till kostnader fšr resor och god man.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 161101:

Migrationsverket 16-10-21:

Flera ŒtgŠrder fšr snabbare utbetalning av ersŠttning till kommuner och landsting till sidans topp

Dubbelt sŒ mycket personal, nattarbete, fšrenklade rutiner och tydligare organisation. Migrationsverket prioriterar nu handlŠggningen av kommunernas och landstingens ansškningar om ersŠttning fšr mottagande av asylsškande.

- Vi ser att vŒra ŒtgŠrder fŒr effekt, sŠger ke Svedmert, enhetschef med ansvar fšr statliga ersŠttningar fšr asylsškande.

NŠr antalet asylsškande škade kraftigt under senhšsten 2015, medfšrde det att antalet ansškningar om ersŠttning frŒn kommuner och landsting ocksŒ škade.

Staten ska ersŠtta kommunerna och landstingen fšr deras faktiska kostnader fšr mottagandet av asylsškande. Det Šr Migrationsverket som handlŠgger och bedšmer kommunernas och landstingen ansškningar om kostnadsersŠttning och slutligen betalar ut ersŠttningen.

12 000 - 13 000 ansškningar per mŒnad

Fšr kommunernas del handlar det mestadels om ersŠttningar fšr mottagandet av ensamkommande asylsškande barn. Fšr landstingens del ršr ersŠttningarna asylsškandes hŠlsoundersškningar eller kostnadskrŠvande vŒrd.

- Vi har under Œret fŒtt in mellan 12 000 och 13 000 ansškningar varje mŒnad. Det ska Šrligt sŠgas att vi inte hunnit med tidigare. Just nu har vi 72 000 šppna ersŠttningsŠrenden, och vi beklagar verkligen vad detta medfšrt hos kommuner och landsting. Under Œret som gŒtt har myndigheten vidtagit flera kraftfulla ŒtgŠrder fšr att komma ikapp, sŠger ke Svedmert.

Arbetet med handlŠggningen av kommunernas och landstingens ansškningar har organiserats om. Detta gjordes den 1 januari 2016.

- Det resulterade i en bŠttre central styrning av arbetet. Vi kan till exempel styra bŠttre om och hur Šrenden ska prioriteras, sŠger ke Svedmert.

Fler medarbetare

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Gotland 16-10-19: Socialdirektšren kritiserar Migrationsverket fšr utebliven ersŠttning (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll