Mottagande och bemštande av asylsškande

Bidrag till asylsškande

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200107:

JO 19-12-11:

Beslut om indraget LMA-bistŒnd skickades till adressen personen avvikit frŒn till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket fšr att ha skickat ett beslut med fšrenklad delgivning till en adress som mottagaren misstŠnktes ha avvikit frŒn

Sammanfattning

Migrationsverket beslutade att AA inte lŠngre hade rŠtt till dagersŠttning enligt lagen om mottagande av asylsškande, dŒ det fanns misstankar om att han hade avvikit. Beslutet skickades med fšrenklad delgivning till den adress som AA misstŠnktes ha avvikit frŒn. I beslutet uttalar JO bl.a. att Migrationsverket inte rimligen kan ha trott att AA skulle nŒs av beslutet pŒ den adress som man misstŠnkte att han hade avvikit frŒn. Enligt JO var det olŠmpligt att skicka beslutet till den adressen och att anvŠnda fšrenklad delgivning i den aktuella situationen.

HŠmta beslutet 5014-2018 i sin helhet (Extern lŠnk till pdf-fil)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 191120:

Asylnytt 19-11-00:

KammarrŠtt: Den som skulle kunna dela hushŒll fŒr inte bidrag som ensamstŒende till sidans topp

En man flyttade till ett boende med flera vuxna. Migrationsverket sŠnkte hans dagersŠttning frŒn 71 kr till 61 kr med motivering att han blivit sammanboende. Mannen šverklagade eftersom han inte kŠnner de andra i boendet och lagar sin egen mat. FšrvaltningsrŠtten avslog šverklagandet bl.a. med motivering att det avgšrande Šr om personerna anses kunna dela pŒ gemensamma kostnader. Det krŠvs inte Šktenskap. Nu har kammarrŠtten i Jšnkšping tagit stŠllning och kommit till samma slutsats. Enligt kammarrŠtten ska endast personer som delar pŒ hushŒllets kostnader betraktas som sammanboende. Men eftersom mannens uppgifter om detta inte har bekrŠftats med nŒgot underlag sŒ har han inte gjort sannolikt att han Šr ensamstŒende. RŠttens ordfšrande Šr skiljaktig och pŒpekar att Migrationsverket inte ifrŒgasatt uppgiften om att han inte delar hushŒll. Enbart mšjligheten att dela hushŒll gšr inte en person till sammanboende, enligt ordfšranden. (kŠllor InfoTorg Juridik och fšrvaltningsrŠtten i Linkšping)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Asylnytt 19-11-00:

EU-domstolen: Asylsškande fŒr inte frŒntas allt bistŒnd som straff fšr misskštsel till sidans topp

En domstol i Belgien har frŒgat EU-domstolen om det Šr tillŒtet att ha regler som gšr att allt bistŒnd, inklusive bostad och matersŠttning, dras in fšr en asylsškande. MŒlet gŠllde ett ensamkommande barn som deltagit i ett slagsmŒl mellan boende av olika etniskt ursprung pŒ samma fšrlŠggning. Personen straffades med indragning av allt bistŒnd under en period. Han bodde under tiden i en park och sškte stšd av vŠnner. EU-domstolen slŒr fast att sanktioner alltid ska vara proportionerliga och den sškande ska under alla omstŠndigheter behŒlla "vŠrdiga levnadsvillkor". Att dra in i allt bistŒnd Šr inte fšrenligt med detta. Domstolen pŒpekar ocksŒ att nŠr det gŠller en utsatt person som ett ensamkommande barn Šr myndigheterna skyldiga att i Šn hšgre grad beakta den underŒriges speciella situation och proportionalitetsprincipen.

Pressmeddelande (Extern lŠnk till pdf-fil)

Domen i mŒl C-233/18 i sin helhet (Extern lŠnk)

AIDA 19-11-12: Withdrawal of material reception conditions not a lawful sanction for violation of house rules, CJEU rules (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 190503:

Asylnytt 19-05-03:

JO kritiserar Migrationsverkets sŠtt att hantera asylsškandes pengar efter avslag till sidans topp

JO har behandlat tvŒ Šrenden som gŠller Migrationsverkets rutiner dŒ ett konto fšr bistŒnd enligt LMA-lagen ska avslutas. De asylsškande hade haft uttagskort hos ICA-banken. Migrationsverket hade, helt enligt sina rutiner, meddelat innehavarna att bistŒndet skulle upphšra och samma dag fšrt šver resterande pengar till ett avslutningskonto, som endast verket fšrfogar šver. Personerna gavs ingen tid att ta ut pengarna. NŠr transaktionen bokfšrts efter nŒgra dagar kan pengarna betalas tillbaka kontant eller sŠttas in pŒ annat konto. I bŒda fallen hade personerna fŒtt felaktig information om mšjligheten att fŒ ut pengarna. I ett fall skedde utbetalning efter tre veckor, i det andra fšrst efter fem mŒnader. Migrationsverket fšrsvarar rutinen med att pengarna strŠngt taget inte fšrts šver till de asylsškande fšrrŠn de tas ut. JO skriver om fšrfarandet att det "innebŠr enligt min mening ett kringgŒende av det regelverk som lagstiftaren beslutat och ett utnyttjande av de asylsškandes utsatta stŠllning." JO fšrutsŠtter att Migrationsverket "sŠkerstŠller att det inte fšrekommer att verket, utan att det finns stšd fšr det, fšrfogar šver medel som beviljats en asylsškande och satts in pŒ det kort han eller hon tilldelats".

LŠs sammanfattning och hŠmta beslutet 4987-2018 (Extern lŠnk)

DirektlŠnk till beslutet (Extern lŠnk till pdf-fil)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171229:

Asylnytt 17-12-29:

RŠttsligt stŠllningstagande om vilka som kan ŒterfŒ bistŒnd enligt LMA-lagen till sidans topp

Migrationsverket kom i december med ett stŠllningstagande om vilka som kan skrivas in i mottagningssystemet och ŒterfŒ bistŒnd enligt LMA-lagen (bostad och dagbidrag) efter att ha de har skrivits ut. Det nya i stŠllningstagandet Šr att den som har lŠmnat landet inte har rŠtt till bistŒnd igen, inte ens om personen kommer tillbaka till Sverige innan beslutet om avvisning, utvisning eller šverfšring lšpt ut eller innan tidsfristen fšr frivilligt ŒtervŠndande lšpt ut. Personen kan enbart skrivas in igen om en ny pršvning beviljas. Detta gŠller Šven barn och barnfamiljer. De som skrivits ut fšr att de avvikit utan att ha lŠmnat landet ska dŠremot skrivas in igen om de ger sig till kŠnna innan beslutet vunnit laga kraft eller tiden fšr frivilligt ŒtervŠndande lšpt ut. Barn och barnfamiljer som inte lŠmnat landet ska skrivas in igen Šven om tiden lšpt ut. De vuxna som skrivits ut ur mottagningssystemet bara fšr att de inte samarbetat om utvisningen slutligen ska skrivas in igen om ny pršvning beviljas eller om de fŒr beslut om inhibition eller det Šr uppenbart oskŠligt att de inte fŒr bistŒnd.

HŠmta stŠllningstagandet, SR 38/2017 (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Asylnytt 17-12-29:

RŠttsligt stŠllningstagande om ersŠttning vid ansškan om nytt uppehŒllstillstŒnd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rŠttsligt stŠllningstagande om vilka som ska skrivas in i Migrationsverkets mottagande enligt LMA-lagen igen nŠr de ansšker om nytt tillstŒnd efter att ett tidsbegrŠnsat uppehŒllstillstŒnd lšpt ut och vilka som kommunen har fortsatt ansvar fšr och ska ersŠttas fšr enligt ErsŠttningsfšrordningen. Huvudregeln Šr att den som ansšker om fšrlŠngning av ett tillstŒnd inte ska skrivas in som asylsškande igen, utan fortsŠtta att fŒ eventuellt bistŒnd genom kommunen, som ska ersŠttas fšr det. FrŒgan Šr vad som ska ske med dem som haft ett tillstŒnd som inte kan fšrlŠngas men ansšker om tillstŒnd pŒ en annan grund, exempelvis har haft ett tidsbegrŠnsat tillstŒnd pŒ grund av verkstŠllighetshinder enligt UtlL 5:11 som inte kan fšrlŠngas, men ansšker om uppehŒllstillstŒnd pŒ grund av skyddsbehov. I dessa fall ska personen skrivas in i Migrationsverkets mottagningssystem pŒ nytt. Om personen har ett utvisningsbeslut men ŠndŒ har haft ett sŒdant tidsbegrŠnsat tillstŒnd, kan personen bara skrivas in igen om en ny pršvning har beviljats.

HŠmta stŠllningstagandet (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170504:

JO 17-04-10:

Migrationsverket har inte rŠtt att spŠrra asylsškandes konto som sanktion till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket fšr att man spŠrrat ett konto fšr uttag och hindrat asylsškanden frŒn tillgŒng till sin dagersŠttning

I en anmŠlan till JO klagade M.R. pŒ att Migrationsverket spŠrrat det bankkort med konto han fŒtt av Migrationsverket och dŠr hans dagersŠttning satts in. M.R. uppgav att anledningen till att spŠrren lagts in var att Migrationsverket ville fŒ honom att besška verket och att han informerats om att kortet skulle fortsŠtta att vara spŠrrat fšr uttag till dess han kom till verket. SpŠrren fick till fšljd att han inte kunde anvŠnda de pengar som han hade pŒ kontot. Han blev tvungen att lŒna pengar av en vŠn fšr att kunna ta sig till sin bostad och han hade inte mšjlighet att kšpa mat. Han hade inte heller mšjlighet att betala resan fšr att ta sig till Migrationsverket.

(...)

Lagen om mottagande av asylsškande m.fl. ger Migrationsverket rŠtt att sŠtta ned dagersŠttningen till en asylsškande under vissa fšrutsŠttningar. RŠtten till ersŠttning bortfaller vidare nŠr utlŠnningen lŠmnar landet eller hŒller sig undan sŒ att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkstŠllas.

BestŠmmelserna ger dock inte i nŒgot fall Migrationsverket rŠtt att Œterta redan utbetald ersŠttning eller pŒ annat sŠtt fšrfoga šver medel som betalats ut till en asylsškande och alltsŒ tillhšr honom eller henne. Det finns inte heller i švrigt nŒgra bestŠmmelser som ger Migrationsverket en sŒdan rŠtt.

(...)

Fšrfarandet har i praktiken inneburit att Migrationsverket kringgŒtt reglerna i lagen om mottagande av asylsškande m.fl. eftersom de inte ger verket nŒgon sŒdan sanktionsmšjlighet. En myndighet ska inte agera pŒ det sŠttet.

HŠmta beslutet (Extern lŠnk)

DirektlŠnk (Extern lŠnk till pdf-fil)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170214:

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsverket: BistŒnd enligt LMA dras in fšr vissa tidsbegrŠnsade tillstŒnd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rŠttsligt stŠllningstagande som innebŠr att den som bor i anlŠggningsboende och fŒr ett tidsbegrŠnsat tillstŒnd enligt UtlŠnningslagen 5:11 omedelbart efter beslutet ska bli av med bistŒnd enligt Lagen om mottagande av Asylsškande (LMA). De ska alltsŒ inte lŠngre fŒ boende eller dagersŠttning. TillstŒnd enligt 5:11 kan till exempel vara ett tillstŒnd som ges i grundŠrendet pŒ grund av ett tillfŠlligt hinder, och som skulle ha varit tidsbegrŠnsat Šven om inte den tillfŠlliga lagen hade funnits. Den som bor i eget boende fŒr behŒlla ersŠttningen i en mŒnad. Anledningen till att bistŒndet fšr denna grupp ska dras in omedelbart Šr att de som har sŒdana tillfŠlliga tillstŒnd inte kommunplaceras. DŠrfšr omfattas de inte heller av det undantag som gšr att personer som fŒtt uppehŒllstillstŒnd kan fŒ bo kvar pŒ samma villkor som asylsškande i vŠntan pŒ kommunplacering. De som fŒr tillfŠlliga tillstŒnd enligt UtlŠnningslagen 5:11 hŠnvisas nu istŠllet till socialtjŠnsten i den kommun dŠr de befinner sig.

HŠmta stŠllningstagandet (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170109:

Migrationsverket 16-12-29:

LMA-ersŠttning upphšr fšr personer med korta tidsbegrŠnsade tillstŒnd till sidans topp

RŠttsligt stŠllningstagande angŒende upphšrande av rŠtten till bistŒnd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsškande m.fl., LMA fšr utlŠnningar som beviljas tidsbegrŠnsade uppehŒllstillstŒnd enligt 5 kap. 11 ¤ utlŠnningslagen (2005:716) - SR 63/2016

Sammanfattning

+ NŠr en utlŠnning beviljas ett tidsbegrŠnsat uppehŒllstillstŒnd pŒ grund av tillfŠlligt verkstŠllighetshinder enligt 5 kap. 11 ¤ utlŠnningslagen upphšr utlŠnningens rŠtt till bistŒnd enligt LMA i enlighet med 11 ¤ fšrsta stycket 1 LMA.

+ En utlŠnning som har beviljats ett tidsbegrŠnsat uppehŒllstillstŒnd enligt 5 kap. 11 ¤ utlŠnningslagen omfattas inte av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlŠnda invandrare fšr bosŠttning, bosŠttningslagen och kan dŠrmed inte komma i frŒga fšr anvisning fšr bosŠttning. Undantaget i 8 ¤ andra stycket LMA, enligt vilket utlŠnningar som vistas pŒ fšrlŠggning har rŠtt till bistŒnd Šven efter det att de har beviljats uppehŒllstillstŒnd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun Šr sŒledes inte tillŠmpligt. RŠtten till bistŒnd enligt LMA fšr en utlŠnning som har beviljats ett tidsbegrŠnsat uppehŒllstillstŒnd enligt 5 kap. 11 ¤ utlŠnningslagen och som vistas pŒ anlŠggningsboende upphšr dŠrmed nŠr uppehŒllstillstŒndet beviljas. Migrationsverket ska fatta ett sŠrskilt beslut om att rŠtten till bistŒnd enligt LMA har upphšrt. Detta beslut gŠller omedelbart om det inte inhiberas av fšrvaltningsdomstol.

+ En utlŠnning som inte vistas pŒ ett anlŠggningsboende har enligt undan- taget i 8 ¤ tredje stycket LMA fortsatt rŠtt till bistŒnd under en mŒnad frŒn den dag han eller hon har beviljats tidsbegrŠnsat uppehŒllstillstŒnd enligt 5 kap. 11 ¤ utlŠnningslagen. DŠrefter upphšr rŠtten till bistŒnd enligt LMA. Migrationsverket ska fatta ett sŠrskilt beslut om att rŠtten till bistŒnd enligt LMA har upphšrt. Detta beslut gŠller omedelbart om det inte inhiberas av fšrvaltningsdomstol.

HŠmta dokumentet (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Migrationsverket 16-12-21:

BistŒndsformer och hur dessa fšrhŒller sig till varandra till sidans topp

SR 61/2016: RŠttsligt stŠllningstagande angŒende vilka bistŒndsformer de som Šr inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har rŠtt till och hur dessa fšrhŒller sig till varandra

Sammanfattning

+ NŠr ett familjehemsplacerat ensamkommande barn ansšker om bistŒnd enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsškande m.fl. (LMA) ska en behovspršvning gšras utifrŒn att omkostnadsersŠttning utgŒr till familjehemmet, som i huvudsak Šr tŠnkt att tŠcka samma behov som dagersŠttningen. €ven om denna ersŠttning gŒr till familjehemmet Šr den en del av barnets fšrsšrjningsmšjligheter. Denna behovspršvning torde vanligtvis resultera i ett avslag. Kommunerna gšr sig i dessa fall inte skyldiga till en felaktig utbetalning varfšr en underrŠttelse enligt lag (2008:206) om underrŠttelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar frŒn vŠlfŠrdssystemen (FUT) inte behšver meddelas.

+ NŠr en utlŠnning beviljats bistŒnd enligt LMA och fŒtt detta bistŒnd utbetalat ocksŒ fŒr bosŠttningsbaserade fšrmŒner av FšrsŠkringskassan enligt 5 kap socialfšrsŠkringsbalken (SFB) ska Migrationsverket lŠmna en underrŠttelse om detta eftersom det dŒ kan vara frŒga om en felaktig utbetalning. €ndrar inte underrŠttad myndighet sin utbetalning bšr verket i vanlig ordning gšra en behovspršvning av bistŒnd enligt LMA.

+ NŠr en utlŠnning omfattas av LMA och har rŠtt till bistŒnd enligt den lagen fŒr studiestšd av Centrala studiestšdsnŠmnden (CSN) ska en behovspršvning gšras utifrŒn det studiestšd som denne fŒr vid pršvning av Šrende om bistŒnd enligt LMA. Vanligtvis torde denna behovspršvning resultera i ett avslag pŒ ansškan om bistŒnd enligt LMA.

HŠmta dokumentet (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll