Mottagande och bemštande av asylsškande

Attacker och attentat mot asylsškande

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160930:

Migrationsverket 16-09-26:

Gemensam ŒtgŠrdsplan med Polisen fšr škad trygghet pŒ asylboenden till sidans topp

Migrationsverket och Polismyndigheten har kommit šverens om en gemensam ŒtgŠrdsplan fšr att ška tryggheten i asylboenden. …verenskommelsen tydliggšr ansvarsfšrhŒllanden och innebŠr ett škat samarbete mellan myndigheterna.

…verenskommelsen beskriver Polisens respektive Migrationsverkets ansvar nŠr det gŠller ordning och sŠkerhet - dels det brottsfšrebyggande, dels det brottsutredande arbetet. Migrationsverket ansvarar bland annat fšr att:

+ InrŠtta sŠrskilda trygghetsboenden fšr utsatta individer.

+ TillsŠtta regionala sŠkerhetssamordnare fšr fšrbŠttrad samverkan mellan Polisen, Migrationsverket, andra myndigheter och externa aktšrer.

+ Utveckla ordningsreglerna vid asylboenden.

+ Ge all personal utbildning i hur man fšrebygger hot och vŒld.

En del ŒtgŠrder har Migrationsverket redan genomfšrt, medan andra Šr pŒ gŒng.

- Vi har tillsatt regionala sŠkerhetssamordnare och har redan inlett arbetet med att inrŠtta sŠrskilda trygghetsboenden, sŠger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektšr pŒ Migrationsverket.

Samordning av resurser

Utšver šverenskommelsen har Migrationsverket ocksŒ inlett ett arbete fšr att pŒ ett bŠttre sŠtt samordna sina bevakningsresurser med Polisen.

- Det betyder konkret att vi i stšrsta mšjliga mŒn fšrsšker anvŠnda vaktbolag pŒ de asylboenden som ligger allra lŠngst bort frŒn de orter dŠr polisen Šr lokaliserad, sŠger Mikael Ribbenvik.

Enligt šverenskommelsen ansvarar Polisen fšr att:

+ Ta fram enhetliga bedšmningsgrunder fšr tillstŒndsgivning fšr ordningsvakter vid asylboenden.

+ Ta fram enhetliga rutiner fšr fšrundersškningar kopplade till asylboenden.

(...)

LŠs mer och hŠmta šverenskommelsen (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll