Mottagande och bemštande av asylsškande

Arbetsmarknad fšr asylsškande

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171124:

Riksdagen 17-11-15:

Svar pŒ skriftlig frŒga: Samordningsnummer i Skatteverkets personregister till sidans topp

FrŒga 2017/18:211 av Elisabeth Svantesson (M)

Skatteverkets personregister omfattar bŒde personnummer och samordningsnummer. Samordningsnummer finns fšr att exempelvis myndigheter i sina system ska kunna hantera personer som inte Šr bosatta i Sverige, Šven nŠr de saknar svenskt personnummer. Fšr att erhŒlla ett personnummer krŠvs att personen Šr folkbokfšrd i Sverige, vilket man kan bli genom att uppvisa id-handlingar och trŠffa myndigheten personligen. Fšr att erhŒlla ett samordningsnummer krŠvs dŠremot inget av detta - varken uppehŒllstillstŒnd eller adress behšvs.

Regelverken, nŠr det gŠller samordningsnummer, skapades i en tid dŒ den internationella ršrligheten bland mŠnniskor var betydligt mindre Šn den Šr i dag. Sedan dess har bŒde frivillig migration, genom globalisering, och migration som fšljd av krig och fšrfšljelse škat. Detta konstaterar Skatteverket i rapporten En analys av samordningsnummer fšr beskattningsŠndamŒl. Rapporten visar att riskerna har škat fšr att individer eller grupper utnyttjar det svenska vŠlfŠrdssystemet pŒ ett otillbšrligt sŠtt - eller blir utnyttjade sjŠlva.

Rapporten pekar pŒ att samordningsnumret har fŒtt en annan innebšrd Šn den avsedda, bŒde oavsiktligt och medvetet. SŒvŠl fšretag och individer som myndigheter har den felaktiga bilden att Skatteverket genom att tilldela ett samordningsnummer samtidigt har sŠkrat att all information kopplad till personen Šr riktig och att inga ytterligare kontroller behšvs frŒn deras sida. SŒ Šr dock inte fallet. Skatteverkets fokus Šr att ta in skatt och inte att vara kontrollinstans fšr andra myndigheter.

Myndigheten rŠknar med att vart tionde samordningsnummer fšr beskattningsŠndamŒl tilldelas utan att det finns nŒgon verklig avsikt att betala skatt. En konsekvens som nŠmns Šr att anvŠndningen av numren Šr kopplad till svarta lšner och utnyttjande av arbetskraft i beroendestŠllning.

(...)

Hela frŒgan med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 161101:

Ledarna 16-10-24:

MŒnga chefer vet inte att asylsškande kan fŒ tillstŒnd att arbeta i Sverige till sidans topp

MŒnga svenska chefer saknar kunskap om att vuxna asylsškande kan fŒ tillstŒnd att jobba i vŠntan pŒ beslut om uppehŒllstillstŒnd, samtidigt som mŒnga sŠger sig vilja anstŠlla nyanlŠnda. Det visar en rapport frŒn Ledarna inom Privat TjŠnstesektor, baserad pŒ en stor undersškning bland sina medlemmar.

Bara strax šver hŠlften av respondenterna kŠnner till att mŒnga vuxna asylsškande faktiskt kan fŒ tillstŒnd att jobba i vŠntan pŒ uppehŒllstillstŒnd (54 procent). Bland manliga chefer kŠnner 55 procent till detta, medan motsvarande siffror bland kvinnliga kollegor Šr 53 procent.

- I hšg utstrŠckning Šr det vŒra medlemmar, chefer inom tjŠnstesektorn, som faktiskt ska lšsa integrationen i praktiken. Men vŒr undersškning visar att de saknar kunskap, verktyg och processer. Att sŒ fŒ vet om att vuxna asylsškande kan fŒ tillstŒnd att jobba i vŠntan pŒ beslut om uppehŒllstillstŒnd Šr inget annat Šn ett stort misslyckande fšr ansvariga myndigheters informationsarbete, sŠger Lorri Mortensen Mates, ordfšrande fšr Ledarna inom privat tjŠnstesektor.

Undersškningen visar ocksŒ att mŒnga chefer vill anstŠlla nyanlŠnda. NŠrmare hŠlften av cheferna svarar att de ser fšrdelar med att anstŠlla nyanlŠnda (47 procent) och bara en knapp fjŠrdedel svarar att de inte ser nŒgra fšrdelar (24 procent). Anledningen till att man skulle vilja anstŠllda nyanlŠnda Šr mŒnga, men som de stšrsta fšrdelarna nŠmns att det Šr bra fšr Sverige att ta ansvar fšr integrationen, att det Šr viktigt fšr fšretag att ta socialt ansvar och att nyanlŠnda kan skapa nya utvecklingsmšjligheter och fylla kompetensluckor pŒ svenska privat tjŠnstefšretag

Kvinnliga chefer ser i stšrre utstrŠckning (51 procent) fšrdelar med att anstŠllda nyanlŠnda Šn deras manliga kollegor (43 procent). Bara 16 procent av de kvinnliga cheferna svarar att de inte kan se nŒgra fšrdelar medan samma siffra bland mŠnnen Šr 30 procent.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Norrbotten 16-10-17: Jobbar och betalar skatt - men fŒr inte šppna bankkonto (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Norrbotten 16-10-17: Banktrassel - ett vanligt problem fšr asylsškande i arbete (Extern lŠnk)

Arben Vata i Vestmanlands LŠns Tidning 16-10-23: Samordningsnummer - som Sisyfos sten fšr asylsškande (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll