fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Asylsystem - Procedur, Dublin, kvoter mm

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191017:

Asylrättscentrum 19-10-08:

Europaprojektet till sidans topp

Det här projektet har som mål att belysa asylrättens kärna och bidra till att utvecklingen i Sverige och Europa är rättssäker och konventionsenlig. Vi vill även förtydliga och tillgängliggöra relevant information till asylsökande.

Asylrätten är under förändring. I Sverige har en parlamentarisk kommitté tillsatts för att ta fram en ny migrationspolitik för Sverige. På europeisk nivå pågår ett arbete för en gemensam europeisk migrationspolitik. Dessutom pågår en diskussion om tredjelandsavtal och säkra länder. Det här projektet vill belysa asylrättens kärna i dessa beslutsprocesser. Samtidigt vill vi stärka de asylsökandes röst och stötta dem med den kunskap om asylrättsliga frågor inom EU som de efterfrågar och behöver för att kunna fatta välgrundade beslut om sin framtid. Projektet kommer därför även att fokusera på sekundära förflyttningar.

Genom finansiering av Postkodsstiftelsen har Asylrättscentrum möjlighet att under 2019 och 2020 följa, analysera och förklara förändringarna inom migrationspolitiken.

Referensgruppsmöten

För att säkerställa att arbetet i projektet fokuserar på de frågor som är relevanta för asylsökande själva har Asylrättscentrum bjudit in asylsökande till referensgruppsmöten. De frågor och perspektiv som lyfts under träffarna arbetar vi sedan vidare med, och återkopplar senare till referensgruppen.

Möten med politiker

Både på Sverige- och EU-nivå pågår just nu ett arbete med att utforma ny migrationspolitik. För att värna en asylrätten och rättssäkerheten i migrationspolitiken träffar Asylrättscentrum politiker och beslutsfattare.

Europaresan

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10- 11:

ECRE Policy Note: Making the CEAS Work, Starting Today till sidans topp

ECRE has published a Policy Note identifying key implementation priorities and recommendations for EU measures in order to make the Common European Asylum System function.

The stalemate in the negotiations on the reform of the Common European Asylum System (CEAS) over the past three years has demonstrated the inability of European Union (EU) Member States to find common ground on asylum policies. The persistent blockage in the Dublin IV and Asylum Procedures Regulation proposals in particular is caused by a proliferation of competing Member State interests with more divisions than in previous negotiations. Against that backdrop, withdrawal of the proposals is an increasingly likely move from the new European Commission.

ECRE maintains that the 2016 proposals tabled by the Commission constituted a worrying lowering of protection standards and were based on a flawed vision of outsourcing responsibility for refugees to regions outside Europe. ECRE therefore supports withdrawal of most of the proposals. The focus needs to be compliance not reform, with two exceptions: First, while Dublin IV should be withdrawn, ultimately legislative reform of the Dublin system is needed. Second, a new legal base for EASO and its transformation into the EU Asylum Agency (EUAA) remains necessary.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

UNHCR June 2019:

UNHCR's recommendations for the Finnish Presidency of the Council of the EU till sidans topp

The Republic of Finland (hereafter Finland) will hold the Presidency of the Council of the European Union (EU) at a critical juncture, against the backdrop of the 2019 European Parliament elections, the formation of a new European Commission, the last phase of the Multi-annual Financial Framework (MFF) negotiations and the ongoing discussions on the reform of the Common European Asylum System (CEAS).

In this context, UNHCR, the UN Refugee Agency, outlines the following key protection priorities for the Finnish Presidency:

+ In line with the Global Compact on Refugees (GCR), protect refugees better through enhanced responsibility sharing in the EU and globally;

+ Foster the development of fair, effective and well-managed asylum systems, including through the implementation/reform of a protection-oriented CEAS; and

+ Promote EU MS pledges ahead of the 2019 High-Level Segment on statelessness.

These priorities form the foundation of UNHCR's full recommendations for the Finnish Presidency, and are to be read in conjunction with UNHCR's "Better Protecting Refugees in the EU and Globally", which sets out the organization's proposals for EU asylum and migration policies.

(...)

UNHCR recommends that the Finnish Presidency:

+ Plays a crucial role in ensuring that negotiations do not lose sight of the right to asylum that requires access to the territory to have meaning, as guaranteed by the EU Charter of Fundamental Rights.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-05-17:

Utvecklingen av EU:s migrationsreform - ur askan i elden till sidans topp

Den 26 maj i år är det val till Europaparlamentet. Utgången i valet kommer att få stor påverkan på EU:s migrationspolitik som är i en pågående förändringsfas.

Bara under det senaste året har tonläget förändrats avsevärt och debatten har gått från att diskutera rättssäkerhetsfrågor och fördelningsmekanismer inom EU till att fokusera på avtal med tredje länder, hårdare tag i återvändandeprocessen och förslag som utmanar asylrättens kärna, exempelvis externaliserade asylprocesser i tredje länder.

I de förhandlingar som har ägt rum de senaste åren gällande ett reformerat asylpaket inom EU har förslag med en negativ inverkan för rättssäkerheten och människorättsskyddet i många fall bromsats av Europaparlamentet. Vilka som sitter i Europaparlamentet kommer därför få en stor påverkan på hur EU:s migrationspolitisk formas de närmsta åren.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar följer inom ramen för vårt Europaprojekt utvecklingen inom EU på migrationsområdet. Det gemensamma europeiska asylsystemet (Common European Asylum System - nedan förkortat CEAS) består av ett antal rättsakter som medlemsstaterna måste beakta i sina nationella migrationsprocesser. Följ länken för att läsa en genomgång av vad förslagen på ett reformerat "CEAS-paket" innebär, det senaste årets utveckling på migrationsområdet inom EU, och en framåtblick.

Hämta rapporten "Utvecklingen av EU:s migrationsreform - ur askan i elden för förespråkare av en rättssäker migrationsprocess" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

EASO 19-05-08:

Detention of applicants for international protection in the context of the CEAS till sidans topp

Judicial Analysis - Compilation of Jurisprudence

Through its Network of Courts and Tribunals' Members, EASO is developing Professional Development Series (PDS) and Professional Development Workshops intended for members of EU+ courts and tribunals.

The PDS are developed for judges by judges under the coordination of EASO, with full respect of judicial independence. The series aim to offer courts and tribunals members an overview of the full spectrum of EU international protection law and procedures and to that end they comprise a judicial analysis, a compilation of jurisprudence and a judicial trainers guidance note (restricted to judicial trainers) for each subject covered. Under the auspices of the PDS, EASO organises professional development workshops that aim to provide members of courts and tribunals, including judicial trainers, expertise in the topics covered by the PDS.

Following recommendations from the Network, a new PDS chapter on detention of applicants for international protection in the context of the Common European Asylum System has been developed by a group of judicial experts from Austria, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Greece, Slovenia together with a representative of UNHCR, making it the first EASO publication to focus on this sensitive issue. The new PDS chapter, which is the 9th of the relevant series, analyses the legal framework pertaining to detention and addresses relating key issues, such as the definition of detention and the definition of an applicant for international protection, the legal grounds for detention and relating evidential issues, the duration and conditions of this measure as well as alternative measures to detention and specific safeguards for applicants.

Läs mer och hämta sammanställningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Justitiedepartementet 19-02-25:

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor 7-8 mars till sidans topp

Dagordningen innehåller regeringens kommentarer med bakgrund och svensk ståndpunkt till bland annat följande punkter:

+ EU-kommissionens förslag till ny förordning om en europeisk gräns-och kustbevakning, med bakgrund och svensk ståndpunkt

+ Reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning, lägesrapport

a) Dublinförordningen

b) Direktivet om mottagningsvillkor

c) Skyddsgrundsförordningen

d) Förordningen om asylförfaranden

e) Eurodacförordningen

f) Förordningen om EU:s asylbyrå

g) Förordningen om ramen för vidarebosättning

+ Migration: EU-samarbete med länder utanför EU, Lägesrapport och diskussion.

+ EU:s åtgärder mot terrorism - lägesrapport och fortsatt inriktning, riktlinjedebatt

Hämta den kommenterade dagordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Statewatch 19-02-27:

Common European Asylum System legislation - still going nowhere fast till sidans topp

The Council's latest "progress report" on the seven pieces of legislation underpinning the Common European Asylum System has very little progress to report.

Dublin Regulation: "...the discussions, including the bilateral consultations carried out by the Austrian Presidency in the framework of the Tour des Capitales, grounded the assessment of the Romanian Presidency that there was no realistic prospect of making any major progress on the Dublin reform in the short term, and therefore concentrated its main efforts on advancing as much as possible the other asylum reform files during the time available before the upcoming European Parliament elections."

Reception Conditions Directive: "On 23 January 2019, COREPER confirmed support to the proposed amendments with a view to continue negotiations at technical level with the European Parliament... However, following preliminary discussions with the European Parliament, it appeared that the European Parliament stands by the provisional agreement reached in June 2018 and does not wish to reopen negotiations."

Qualification Regulation: "On 23 January 2019, COREPER confirmed support to the proposed amendments with a view to continuing negotiations with the European Parliament at technical level. In informal contacts with the European Parliament it became clear that the European Parliament stands by the provisional agreement reached in June 2018 and does not wish to reopen negotiations."

Asylum Procedures Regulation: "Four JHA Counsellors meetings were organized, which focused on the latest proposal of compromise for the border procedure, issued by the Presidency. A reading of the whole text was also made, registering progress on the file and coming closer to a consolidated version, which will be addressed to COREPER for information and, possibly, further guidance in March."

(...)

Läs mer och hämta lägesrapporten från ordförandeskapet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

EU-kommissionen 18-12-04:

EU-kommissionen säger att asylreformen måste fortsätta till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte i december uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna och Europaparlamentet att konsolidera de betydande framsteg som redan gjorts genom att anta de återstående reformförslagen.

EU:s övergripande migrationsstrategi ger resultat på alla fronter: fördjupat samarbete med partnerländer, bättre skydd av de yttre gränserna, och effektivare verktyg för att hantera migrationen inom EU. Antalet irreguljära flyktingar har nu sjunkit till samma nivåer som före krisen och därför är det nu dags att åtgärda de brister som återstår. Arbetet måste fortsätta på operativ nivå, både externt och internt, och EU-länderna och Europaparlamentet bör snabbt genomföra resten av EU:s asylreform. De bör i synnerhet anta de fem förslag där det finns bred politisk enighet före nästa års Europaval.

(...)

Fortfarande krävs kompromisser om några delar av EU:s asylreform, men generellt sett har betydande framsteg gjorts. Fem av EU-kommissionens ursprungliga sju förslag är färdiga att antas (skyddsgrundsförordningen, direktivet om mottagningsvillkor , förordningen om Europeiska unionens asylbyrå, Eurodacförordningen, förordningen om en unionsram för vidarebosättning). Även om de enskilda förslagen ingår i en omfattande reform har vart och ett av dem ett klart mervärde, och ett snabbt antagande av dem skulle förbättra läget avsevärt ute på fältet.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 18-12-04: Remarks by Commissioner Avramopoulos on progress made under the European Agenda on Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Statewatch 18-10-24:

CEAS: Asylum procedures at the border a sticking point for Member States till sidans topp

As the Member States continue to disagree over proposed changes to Common European Asylum System, "the biggest outstanding issue for most Member States" in the Asylum Procedures Regulation is that of the "border procedure" set out in Article 41, according to a recent note sent by the Austrian Presidency to Member States' representatives.

Under the Commission's proposal, Article 41 provides for authorities to:

"take a decision on an application [for international protection] at the border or in transit zones of the Member State on: (a) the admissibility of an application... (b) the merits of an application..."

According to the recent Presidency document:

"Article 41 proved challenging with respect to various aspects, such as the deadline for keeping persons at the border, and the possibility to use such a procedure also in proximity to the external border or in transit zones or, in case of disproportionate numbers of arrivals, in other locations. However, the most difficult and divisive question is whether the application of the border procedure should be optional or mandatory.

During the JHA Council on 12 October 2018, some Member States stated that they are opposed to a mandatory asylum border procedure, while other Member States expressed support for a mandatory border procedure in Art. 41 APR."

Discsussions on 16 October on a Presidency compromise text "once again showed that there is no agreement on whether in some cases the border procedure should be mandatory or not."

Further problems come from the fact that "the question of the border procedure is not an isolated issue of Article 41 of the Asylum Procedure Regulation but also directly or indirectly linked with other legislative files" - for example the Reception Conditions Directive, the Schengen Borders Code and the Return Directive.

(...)

Artikeln med länkar till dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

ECRE 18-10-05:

EU Asylum, Borders and External Cooperation on Migration: Recent Developments till sidans topp

The European Parliamentary Research Service (EPRS) has updated its EU Asylum, Borders and External Cooperation on Migration: Recent Developments publication as of September 2018.

This in-depth analysis discusses key initiatives put forward by the EU in order to respond to migratory challenges, focusing on three major aspects: reforming the common European asylum system (CEAS), strengthening the EU's external borders and reinforcing the EU's external cooperation on migration. The paper builds on previous research and analysis delivered by the EPRS.

The paper discuss the improvement of the management of the external borders through a better use of IT systems. Further, it underlines the need to provide more legal pathways to Europe for people in need of international protection, through resettlement measures and migration compacts. Moreover, it addresses the various EU funding instruments that support migration-related projects in third countries, particularly in key countries of origin and transit such as Syria, Iraq, Turkey and African countries.

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) published a report on the human rights implications of proposals for interoperability of different information databases in the area of home affairs by supporting that while it can contribute to better decision-making and more efficient detection of missing children, data protection safeguards are needed to shield individuals against human rights violations.

UNHCR's "Projected Global Resettlement Needs in 2019" report reveals a widening gap between the number of refugees in need of resettlement and the places made available by governments around the world. According to the report, 1.4 million people are expected to be in need of resettlement in 2019, a 17% increase from 2018 levels, while the number of resettlement places dropped to 75,000 in 2017.

Artikeln med länkar till tidigare uppdateringar och kommentarer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-10-12: Morgan Johansson: "EU ska inte kunna ingripa mot ett lands vilja" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-09-18:

Uppdatering om utvecklingen inom EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) till sidans topp

Under våren 2018 publicerade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar fem rapporter som behandlar EU-kommissionens förslag till reform av EU:s gemensamma asylsystem (CEAS). Rådgivningsbyrån ser flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av kommissionen föreslagna asylpaketet, som i vissa delar måste anses svårförenligt med flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.

Våren 2018 var det fortfarande många - inte minst kommissionen och stora delar av Europaparlamentet - som hyste en förhoppning om att alla rättsakter som omfattas av det reformerade gemensamma asylsystemet skulle antas av rådet som ett samlat asylpaket vid EU-toppmötet i Sofia i slutet av juni 2018.

Sara Jonsson, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, har skrivit en uppdatering om vad som hände på toppmötet, hur vägen framåt ser ut och vad EU-förhandlingarna innebär för den svenska migrationslagstiftningen.

Hämta uppdateringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

University of Sussex 18-06-05:

CEAS: 15 recommendations from a sexual orientation and gender identity perspective till sidans topp

Professor Nuno Ferreira, Dr Carmelo Danisi, Dr Moira Dustin, and Dr Nina Held

Since the 1990s, the European Union (EU) has slowly developed an increasingly sophisticated body of asylum law and policy, known as the Common European Asylum System (CEAS). This framework - both in the shape of legislative instruments and case law - has inevitably also affected those asylum seekers who claim asylum on the basis of sexual orientation and/or gender identity (SOGI). This has been vividly demonstrated by particular norms in EU asylum instruments and judgments of the Court of Justice of EU (CJEU).

The current CEAS can be said to have several shortcomings in relation to SOGI claims, including in relation to: country of origin information; the notion of 'safe country of origin'; the burden of proof and the principle of benefit of the doubt; the concept of a 'particular social group'; and the definition of persecution. A new set of proposals for reform of the CEAS was put forward in 2016 by the European Commission, and these also affect SOGI asylum claims in precise and acute ways.

This policy brief scrutinises these proposals of reform, and assesses the extent to which these proposals and different institutional positions address, ignore or aggravate the issues that currently affect asylum seekers who identify as LGBTI (lesbian, gay, bisexual, trans and intersex). The policy brief makes fifteen recommendations for European policymakers in regards to the reform of the CEAS, in order to ensure that the needs of LGBTI asylum seekers and refugees are effectively addressed and their rights are respected. Academics from the University of Sussex working on the Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum (SOGICA) project, funded by the European Research Council, are calling for policymakers to implement these recommendations in order to render the CEAS fairer for SOGI asylum seekers.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-02:

UNHCR calls on Austria to lead EU towards a fair and functioning asylum system till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today released its recommendations to the Austrian Presidency of the Council of the European Union (EU). UNHCR is urging the Austrian Presidency to lead and unite EU Member States to deliver coherent and common European asylum policies that ensure access to territory and uphold the right to asylum.

"With recent developments in the Central Mediterranean and beyond, Europe is facing a critical moment for its asylum policy. We need a strong Presidency that can break the deadlock and ensure a well-managed asylum system. One with solidarity at its centre, to support both fellow countries and people seeking asylum," said UNHCR's Director of the Bureau for Europe, Pascale Moreau. "This is achievable. The EU hosts only a fraction of the world's forcibly displaced, with most, 85 per cent, in the world's poorest nations."

Among the key recommendations is the need to continue to advance the reform of the Dublin Regulation, and to establish a fair distribution mechanism across the EU in support of Member States receiving a disproportionate number of asylum claims. Such a mechanism would need to be activated simply, swiftly and as necessary. This would help ensure a better managed and workable asylum system.

"Solidarity among Member States must be coupled with assured access to the EU's asylum system, rather than shifting responsibilities and externalizing asylum. A functioning and fair EU asylum system that provides access to its territory, protects people in need, and supports Member States is indispensable. A principled and pragmatic approach is possible, that can lead the way forward in Europe and globally," added Moreau.

In its recommendations, UNHCR also continues to call for a concerted, collaborative and regional approach to make disembarkation in situations of rescue at sea more predictable and manageable. People rescued should be brought swiftly to safe locations. This is crucial to save lives and ensure access to asylum.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

UNHCR's full list of recommendations to Austria for its Presidency of the Council of the European Union (EU) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Sveriges EU-representation 18-06-06:

Reformen av EU:s asylsystem i ministerrådet till sidans topp

När EU-ländernas justitie-, migrations- och inrikesministrar träffades i rådet för rättsliga och inrikes frågor 4-5 juni diskuterade de bland annat arbetet med EU:s asylsystem och de gemensamma reglerna för viseringar till Schengenområdet. De behandlade också migration, elektronisk bevisning och regler för skuldsanering och rekonstruktion av företag.

EU:s gemensamma asylsystem

Inom EU pågår en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet. Europaparlamentet och ministerrådet ser nu över de sju rättsakter som reglerar hanteringen av asylansökningar inom EU samt regler om vidarebosättning.

På mötet informerade ordförandeskapet ministrarna om hur arbetet med de olika förslagen fortskrider. Ministrarna diskuterade också läget i förhandlingarna och den fortsatta processen i mer informella former, vid sidan av mötet.

Regeringen vill se ett ökat gemensamt ansvarstagande för asylsökande i EU.

- En majoritet av medlemsstaterna vill se ett gemensamt, välfungerande asylsystem i EU, men det finns också ett hårdnackat motstånd, sa migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon efter mötet.

Resultatet av diskussionerna kommer att utgöra en viktig del i det fortsatta arbetet inför Europeiska rådets möte i slutet av juni.

Ändringar i EU:s viseringskodex

Ministrarna diskuterade ett förslag om att ändra i EU:s viseringskodex som fastställer gemensamma regler för viseringar till Schengenområdet. De flesta medlemsländerna stödde förslaget om att det ska finnas en koppling mellan viseringspolitik och återtagande och att EU ska kunna använda insatser mot de länder som inte samarbetar på återtagandeområdet.

(...)

Hämta regeringens kommenterade dagordning inför mötet (Extern länk)

Pressmeddelande med rådets slutsatser efter mötet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

UNHCR December 2017:

UNHCR's recommendations to Bulgaria for its Presidency of the Council of the EU till sidans topp

/utdrag/

(...) UNHCR would like to outline two key priorities for during the Bulgarian Presidency:

+ In line with their commitments to global solidarity and responsibility-sharing, for EU MS to focus on swift and efficient procedures to assess international protection needs in the EU rather than predominantly on mandatory admissibility procedures, including those on the basis of first country of asylum or safe third country concepts.

+ For the reformed Dublin system to include an intra-EU solidarity mechanism entailing the physical relocation of asylum-seekers. Such a mechanism would need to be capable of activation simply, swiftly, and as necessary. Full participation in the mechanism would need to be secured.

(...)

UNHCR recommends:

+ As part of the reform of the Dublin Regulation and the discussions on the Asylum Procedures Regulation, deleting provisions introducing mandatory admissibility procedures, and prioritizing family reunion over admissibility considerations.

+ On admissibility on the basis of the safe third country concept specifically, maintaining the provisions proposed by the EC to ensure that the safe third country concept may only be applied where protection in the non-EU country is effective and available in practice, and ensuring that there is a meaningful connection between the applicant and the non-EU country on the basis of which it would be reasonable for the applicant to go there. Mere transit would not constitute such a connection.

Läs dokumentet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Statewatch 17-10-11:

'Common European Asylum System' and the resettlement system: progress report till sidans topp

The Presidency of the Council of the EU has published a useful note outlining the state of play with seven legislative proposals that were published by the Commission in 2016. These proposals are aimed at reforming the 'Common European Asylum System' (CEAS) and the EU's system for resettling refugees from non-EU countries.

The proposals in question are: "the recast of the Dublin Regulation and of the Eurodac Regulation, a proposal for a Regulation on the establishment of the European Union Agency for Asylum (EUAA), a proposal for a Regulation establishing a common [asylum] procedure in the EU, a proposal for a Qualification Regulation, the recast of the Reception Conditions Directive and a proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework."

Law professor Steve Peers noted in a May 2016 analysis of the Commission's proposals for new regulations on the Dublin system and a European Asylum Agency, alongside proposed new rules on visas and the Schengen area, that:

"Essentially, these proposals amount to the 'Orbanisation' of EU asylum law. They copy and entrench across the EU the key elements of the Hungarian government's policy, which was initially criticized: refusing essentially all asylum-seekers at the external border and treating them as harshly as possible so as to maintain the Schengen open borders system."

Regardless of the content of any of the proposals, the progress report makes clear the long-standing problems with the law-making process in the EU, with proposals being discussed behind closed doors in secretive Council working parties and secret "trilogue" negotiations with the European Parliament being used to try to reach swift agreement on texts, bypassing the openness that would allow for greater public scrutiny and democratic debate.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

EU Presidency 17-10-06: Reform of the Common European Asylum System and Resettlement (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-10-20:

Kurs mot EU:s framtida asylsystem till sidans topp

EU:s framtida asylsystem var ämnet vid FARR:s höstkurs som hölls i Malmö 7-8 oktober. Medarrangör var föreningen inEUmanity Malmö, som specialiserat sig på information och opinionsbildning kring detta.

(...)

EU-kommissionens förslag från 2016 gäller omarbetning av Eurodacförordningen, (fingeravtrycksregistret), ny Dublinförordning med nya principer för fördelning av asylsökande inom EU, ny bindande skyddsgrundsförordning istället för det direktiv som finns nu, ny bindande asylprocedurförordning istället för nuvarande direktivet, och omarbetat mottagandedirektiv. Dessutom ingår en utvidgning av EU:s asylbyrå med större befogenheter och ett nytt system för laglig inresa genom mottagande av kvotflyktingar. (...)

Omvälvning av lagstiftningen

Hela paketet skulle innebära en omvälvning av asyllagstiftningen i många länder. En grundläggande tanke är att EU ska styra bättre vilka som över huvud taget får söka asyl och hur dessa ska fördelas inom EU. Detta ska ske genom snabbprocedurer vid ankomsten så att de som kommer från "säkra länder" - enligt en gemensam lista - inte släpps in i systemet. De som släpps in ska fördelas mellan EU-länderna och inte ha möjlighet att resa vidare. Det ska inte som idag finnas möjlighet att vänta ut ett "Dublinbeslut" för att få söka asyl i det land man föredrar. De som befinner sig i "fel" land förlorar sina rättigheter som asylsökande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

EU-parlamentet 17-02-02:

Think Tank: Safe countries of origin: Proposed common EU list till sidans topp

As part of the European Agenda on Migration, the Commission proposed a regulation on 9 September 2015 to establish a common EU list of safe countries of origin, initially comprising Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey. The aim is to fast-track asylum applications from citizens of these countries, which are considered 'safe' in full compliance with the criteria set out in the Asylum Procedures Directive 2013/32/EU and the principle of non-refoulement. Currently, lists are defined at national level and not coordinated, which can lead to different recognition rates of similar asylum applications, and thus create incentives for secondary movements and asylum-shopping.

Briefing (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Statewatch 17-02-17:

France-Germany Note: A crisis-resistant Common European Asylum System till sidans topp

1. The new CEAS, currently being negotiated in Council, must be crisis-resistant. In the future case of a potential mass influx of migrants and asylum-seekers, Europe needs sufficient means of reaction. Our citizens expect us to learn the lessons from the crisis of 2015/2016.

2. The most essential lesson from the 2015/2016 crisis is: a mass influx can only be stemmed or prevented in close cooperation with neighbouring countries of the EU. Europe cannot ensure the protection of its external borders (in particular sea borders) exclusively by its own means. The EU-Turkey agreement has been the game changer in the Eastern Mediterranean in 2016. Together with further measures, it has led to a significant decrease in the smuggler-driven - and often deadly - illegal migration to Greece. The agreement is based on three interacting elements: 1) return of asylum seekers (without an assessment on the merits) in order to discourage illegal, smuggler-driven migration; 2) opening of legal, humanitarian pathways for persons in need of protection; 3) improving living conditions for refugees in the partner country by using EU financial means. The combination of these three elements renders access controllable and steerable. It puts a stop to smugglers' networks. At the same time it ensures that Europe lives up to its humanitarian responsibility not to seal itself off against people from third countries who are in need of protection, and to provide help to people in need of protection in third countries. The EU-Turkey agreement therefore is, notwithstanding its still existing implementation deficits, a blueprint for future European asylum policy, also vis-ā-vis other neighbouring States.

(...)

France-Germany Note: Full-text (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-02-17:

Comments on France-Germany Note: Mass expulsion to subsistence conditions till sidans topp

- The "return of asylum seekers (without an assessment on the merits) in order to discourage illegal, smuggler-driven migration"

Comments by Professor Steve Peers, University of Essex:

"The plan is that (implicitly) all those entering the EU would be removed to non-EU countries willing to host them, and kept there in conditions which minimally guarantee their survival

Overall, the drafters of this proposal have made no serious attempts to think through its feasibility; and while they make a show of support for human rights principles, their plan demonstrates an underlying contempt for them."

The latest draft EU asylum plans - believed to come from the French and German governments - plan an "Australian solution" in the event of future perceived "migration crises". In that case, the plan is that (implicitly) all those entering the EU would be removed to non-EU countries willing to host them, and kept there in conditions which minimally guarantee their survival and non-removal to unsafe countries. Presumably the people concerned would have to be detained in the EU and in the non-EU country concerned.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

ECRE 17-01-20:

ECRE Policy Note: Agent of protection? Shaping the EU Asylum agency till sidans topp

The latest ECRE Policy Note Agent of protection? Shaping the EU Asylum Agency comments on the Commission proposal for a Regulation on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010 showing potential shortcomings and offering policy recommendations'.

The Regulation proposes to strengthen the role of EASO, which will become the European Union Agency for Asylum (EUAA), and will play a more central role in shaping the Common European Asylum System. Against the backdrop of the unprecedented increase in asylum applications in the EU, operational weaknesses and limitations in the Agency's mandate which constrain its response to operational challenges have become evident.

The Commission proposal would boost the Agency's role in technical and operational support; information collection and analysis, including on countries of origin; and coordination of practical cooperation to enhance convergence of asylum practices across Europe. Some of these proposals raise fundamental questions in relation to the Agency's accountability, impartiality and independence.

While ECRE acknowledges the potential of the proposed Agency, it raises human rights concerns linked to the current proposal and urges that the reform of the Agency cannot take place in isolation from the rest of the asylum package. ECRE recommends strengthening the monitoring and assessment mechanism, the establishment of an Independent Expert Panel on country of origin information (COI) that takes into account the most recent UNHCR eligibility guidelines and ensuring that personal data is kept confidential. Finally, given the serious conflict of interests that may raise, third party officials must be excluded from processing applications on the territory of Member States.

Pressmeddelandet med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 16-12-15:

Yttrande om reformpaket II för det gemensamma europeiska asylsystemet till sidans topp

In this opinion the EESC supports further harmonisation of the Common European Asylum System (CEAS) and welcomes the proposed improvements. However, it is concerned about some limitations of fundamental rights of asylum seekers.

/kort utdrag:/

+ Det är viktigt att framhålla att den sammanlagda befolkningen i EU 28 uppgår till omkring 510 miljoner människor och att kommissionens förslag från hösten 2015 gäller omplacering av omkring 160 000 skyddssökande personer, dvs. ca 0,003 % av EU:s sammanlagda befolkning. Andra länder, utanför EU, har tagit emot miljontals människor som söker internationellt skydd.

+ EESK välkomnar under alla omständigheter de förbättringar som gjorts av systemet, såsom förtydligandet av rättigheter och skyldigheter i fråga om tillgång till förfarandet, ersättning av begreppet "utsatthet" med begreppet "särskilda behov", samt införandet av tydliga kriterier för bedömning av begreppet, inrättandet av starkare garantier för underåriga och breddandet av begreppet "familj".

+ Kommittén är oroad över begränsningen av de mänskliga rättigheterna, såsom begränsningen av den fria rörligheten, begränsningen av underårigas rätt till utbildning, tillämpningen av förfaranden på ensamkommande barn vid gränsen, den eventuella avsaknaden av analyser i varje enskilt fall av begreppet säkert land, begränsningen av garantier för efterföljande ansökningar och påskyndade förfaranden, automatisk omprövning av skyddsstatus samt den bestraffande karaktären hos restriktionerna i mottagningsvillkoren.

EESK rekommenderar att man standardiserar skyddsstatus, tar bort skillnaderna mellan flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande avseende perioden för uppehållstillståndet, dess förnyelse och begränsningen av socialt bistånd till personer som beviljats subsidiärt skydd.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

ECRE 16-11-29:

ECRE comments on proposals for reform of the Common European Asylum System till sidans topp

The European Commission has tabled seven legislative proposals for the reform of the Common European Asylum System (CEAS), in two packages published on 4 May and 13 July 2016.

ECRE has published comments on four proposals, concerning the reform of the Dublin Regulation, the expansion of the Eurodac database, the transformation of EASO into an Agency for Asylum, as well as the recast of the Reception Conditions Directive:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Barnombudsmannen 16-10-06:

Barnombudsmannen starkt kritisk till EU-kommissionens förslag om ny asylpolitik till sidans topp

EU-kommissionen har tagit fram förslag för att ytterligare harmonisera EU:s asylpolitik. Barnombudsmannen har i tre remissvar reagerat med skarp kritik mot flera av förslagen och menar att det strider mot avsikten i barnkonventionen och saknar ett barnrättsperspektiv.

Några korta frågor och svar till Karin Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen:

Vad är det egentligen EU-kommissionen föreslår?

+ En harmonisering av EU:s asyllagstiftning med bindande regler som ska gälla alla länder och därmed inte tillåta Sveriges mer generösa flyktingpolitik.

+ Det kommer inte längre vara möjligt att längre ge flyktingar och alternativt skyddsbehövande permanenta uppehållstillstånd i något EU land.

+ Det finns stor risk för att barn kommer att bli frihetsberövande i upp till fyra veckor enbart för att de är asylsökande.

På vilket sätt kommer det påverka de barn som kommer till Sverige?

Barn kommer inte få klara besked om deras framtid när det blir näst intill omöjligt att få ett permanent uppehållstillstånd. Det försämrar integrationen och barns chanser att tillgodogöra sig utbildning och rehabiliteringsinsatser.

Vad gäller ensamkommande barn kan skyddet att öka något eftersom EU- länderna blir tvungna att utse en god man inom fem dagar. De goda männen ska ha utbildning och får inte vara ansvariga för ett för stort antal barn.

Vad borde Sveriges regering göra?

Regeringen har redan uttalat att man anser att det ska finnas en möjlighet till permanenta uppehållstillstånd. Vi hoppas från Barnombudsmannens sida att regeringen också kommer att trycka på ytterligare för att stärka barnrättsperspektivet i dessa instrument.

Barnombudsmannen tror att processen att göra barnkonventionen till lag kommer att ge regeringen extra tyngd i dessa argument på EU- nivå.

Pressmeddelandet med länkar till remissvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-10-06:

En god asylprocedur skapas inte genom att straffa skyddsbehövande till sidans topp

Det förnedrande uttrycket "asylshopping" borde inte förekomma i EU-terminologin. Det påpekar FARR i sina yttranden över EU-kommissionens förslag till nya förordningar på asylområdet. Att försöka få skydd är inte en lättsam shopping. Om EU vill uppnå en god miniminivå i alla medlemsstater så är det utmärkt och kommer att leda till att färre människor tvingas söka sig vidare. Men det går inte att skapa en god nivå baklänges genom att stänga in skyddsbehövande människor i dåliga förhållanden, anser FARR.

FARR har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning (som handlar om hur flyktingstatus och alternativ skyddsstatus ska definieras), asylprocedurförordning och ändrat direktiv om asylmottagande. Anledningen till att FARR angriper begreppet asylshopping är att det i alla tre förslagen framstår som ett överordnat mål att förhindra "sekundära förflyttningar" och "asylshopping", detta utan argumentering varför fri rörlighet skulle vara dåligt just för asylsökande eller invandrare som kommit som asylsökande.

De tre förslagen innehåller vissa förbättringar när det gäller rättssäkerhet och mottagande. Men i många avseenden föreslår EU-kommissionen åtstramningar i förhållande till de direktiv om minimivillkor som antogs 2013. Bland annat skulle obligatoriska listor över säkra länder införas.

Säkra länder kan bli osäkra

Vilka länder som är "säkra" (i någon av de tre bemärkelserna första asylland, tredjeland, ursprungsland) bör inte slås fast i dokument som tar flera år att ändra, skriver FARR. "Det är fråga om föränderlig politik, inte statiska egenskaper. Ekonomiska kriser, flyktingkriser och regeringsombildningar uppstår på några veckor, för att nu inte tala om statskupper. De länder som är utnämnda till säkra känner sannolikt ingen skyldighet att rätta sig efter EU:s bedömning i det avseendet. Turkiet är ett bra exempel."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs FARR:s yttrande över förslaget till skyddsgrundsförordning (Extern länk)

Läs FARR:s yttrande över förslaget till asylprocedurförordning (Extern länk)

Läs FARR:s yttrande över förslaget till ändrat mottagandedirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

EU-kommissionen 16-08-21:

Förslaget till omarbetning av Dublinförordningen, nu på svenska till sidans topp

KOM(2016) 270 final: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

EU-kommissionen 16-08-21: Förslaget till omarbetning av Eurodacförordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-08-23:

EU mot nytt hårdare asylsystem till sidans topp

EU-kommissionen kom i somras med en rad förslag för hur asylsökande ska bemötas. En konsekvens om förslagen skulle gå igenom är att Sverige inte tillåts återgå till permanenta uppehållstillstånd. En annan är att preskriptionstiderna för Dublinöverföringar skulle försvinna. En gång Dublin, alltid Dublin.

Kommissionens förslag innebär i korthet ett nytt sätt att fördela asylsökande mellan EU-länderna - utan hänsyn till de sökandes vilja. Dessutom skapas en mer centralstyrd prövning av asylansökningar. De nya förordningarna ska gälla direkt i medlemsländerna, inte omvandlas till inhemska lagar som de nuvarande direktiven. Eftersom medlemsstaterna har diametralt olika uppfattning är det svårt att förutsäga när kommissionens förslag skulle kunna bli verklighet. Förslagen kan vid det laget ha hunnit ändras många gånger.

Några viktiga punkter ur EU-kommissionens förslag:

Det införs en skyldighet att söka asyl i första land du reser in, och att stanna i det landet. Reser du vidare har du inga rättigheter som asylsökande i nästa land. Att inte lämna fingeravtryck eller samarbeta räknas som att asylansökan dras tillbaka.

Ny tågordning: Först prövas om du kommer från eller via ett säkert ursprungsland, säkert första asylland eller säkert tredjeland (där du kunde sökt asyl). Därefter prövas om du ska skickas till ett annat land inom EU som har ansvaret enligt en fördelningsplan för att sprida asylsökande rättvist. Först därefter kommer prövningen enligt Dublinförordningen.

Vuxna syskon ska räknas som familj och för ensamkommande barn även mostrar etc. Överföringar enligt den nya tilldelningsregeln och enligt Dublin ska hålla samman familjer.

Även ensamkommande barn ska kunna överföras till det första land där de sökte asyl. Men en kontroll av mottagande ska införas.

Klausulen som ger länderna rätt att ta över ett asylärende ska bara gälla familjeskäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.