fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Asylsystem - Procedur, Dublin, kvoter mm

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190610:

UNHCR June 2019:

UNHCR's recommendations for the Finnish Presidency of the Council of the EU till sidans topp

The Republic of Finland (hereafter Finland) will hold the Presidency of the Council of the European Union (EU) at a critical juncture, against the backdrop of the 2019 European Parliament elections, the formation of a new European Commission, the last phase of the Multi-annual Financial Framework (MFF) negotiations and the ongoing discussions on the reform of the Common European Asylum System (CEAS).

In this context, UNHCR, the UN Refugee Agency, outlines the following key protection priorities for the Finnish Presidency:

+ In line with the Global Compact on Refugees (GCR), protect refugees better through enhanced responsibility sharing in the EU and globally;

+ Foster the development of fair, effective and well-managed asylum systems, including through the implementation/reform of a protection-oriented CEAS; and

+ Promote EU MS pledges ahead of the 2019 High-Level Segment on statelessness.

These priorities form the foundation of UNHCR's full recommendations for the Finnish Presidency, and are to be read in conjunction with UNHCR's "Better Protecting Refugees in the EU and Globally", which sets out the organization's proposals for EU asylum and migration policies.

(...)

UNHCR recommends that the Finnish Presidency:

+ Plays a crucial role in ensuring that negotiations do not lose sight of the right to asylum that requires access to the territory to have meaning, as guaranteed by the EU Charter of Fundamental Rights.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-05-17:

Utvecklingen av EU:s migrationsreform - ur askan i elden till sidans topp

Den 26 maj i år är det val till Europaparlamentet. Utgången i valet kommer att få stor påverkan på EU:s migrationspolitik som är i en pågående förändringsfas.

Bara under det senaste året har tonläget förändrats avsevärt och debatten har gått från att diskutera rättssäkerhetsfrågor och fördelningsmekanismer inom EU till att fokusera på avtal med tredje länder, hårdare tag i återvändandeprocessen och förslag som utmanar asylrättens kärna, exempelvis externaliserade asylprocesser i tredje länder.

I de förhandlingar som har ägt rum de senaste åren gällande ett reformerat asylpaket inom EU har förslag med en negativ inverkan för rättssäkerheten och människorättsskyddet i många fall bromsats av Europaparlamentet. Vilka som sitter i Europaparlamentet kommer därför få en stor påverkan på hur EU:s migrationspolitisk formas de närmsta åren.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar följer inom ramen för vårt Europaprojekt utvecklingen inom EU på migrationsområdet. Det gemensamma europeiska asylsystemet (Common European Asylum System - nedan förkortat CEAS) består av ett antal rättsakter som medlemsstaterna måste beakta i sina nationella migrationsprocesser. Följ länken för att läsa en genomgång av vad förslagen på ett reformerat "CEAS-paket" innebär, det senaste årets utveckling på migrationsområdet inom EU, och en framåtblick.

Hämta rapporten "Utvecklingen av EU:s migrationsreform - ur askan i elden för förespråkare av en rättssäker migrationsprocess" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

EASO 19-05-08:

Detention of applicants for international protection in the context of the CEAS till sidans topp

Judicial Analysis - Compilation of Jurisprudence

Through its Network of Courts and Tribunals' Members, EASO is developing Professional Development Series (PDS) and Professional Development Workshops intended for members of EU+ courts and tribunals.

The PDS are developed for judges by judges under the coordination of EASO, with full respect of judicial independence. The series aim to offer courts and tribunals members an overview of the full spectrum of EU international protection law and procedures and to that end they comprise a judicial analysis, a compilation of jurisprudence and a judicial trainers guidance note (restricted to judicial trainers) for each subject covered. Under the auspices of the PDS, EASO organises professional development workshops that aim to provide members of courts and tribunals, including judicial trainers, expertise in the topics covered by the PDS.

Following recommendations from the Network, a new PDS chapter on detention of applicants for international protection in the context of the Common European Asylum System has been developed by a group of judicial experts from Austria, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Greece, Slovenia together with a representative of UNHCR, making it the first EASO publication to focus on this sensitive issue. The new PDS chapter, which is the 9th of the relevant series, analyses the legal framework pertaining to detention and addresses relating key issues, such as the definition of detention and the definition of an applicant for international protection, the legal grounds for detention and relating evidential issues, the duration and conditions of this measure as well as alternative measures to detention and specific safeguards for applicants.

Läs mer och hämta sammanställningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Justitiedepartementet 19-02-25:

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor 7-8 mars till sidans topp

Dagordningen innehåller regeringens kommentarer med bakgrund och svensk ståndpunkt till bland annat följande punkter:

+ EU-kommissionens förslag till ny förordning om en europeisk gräns-och kustbevakning, med bakgrund och svensk ståndpunkt

+ Reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning, lägesrapport

a) Dublinförordningen

b) Direktivet om mottagningsvillkor

c) Skyddsgrundsförordningen

d) Förordningen om asylförfaranden

e) Eurodacförordningen

f) Förordningen om EU:s asylbyrå

g) Förordningen om ramen för vidarebosättning

+ Migration: EU-samarbete med länder utanför EU, Lägesrapport och diskussion.

+ EU:s åtgärder mot terrorism - lägesrapport och fortsatt inriktning, riktlinjedebatt

Hämta den kommenterade dagordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Statewatch 19-02-27:

Common European Asylum System legislation - still going nowhere fast till sidans topp

The Council's latest "progress report" on the seven pieces of legislation underpinning the Common European Asylum System has very little progress to report.

Dublin Regulation: "...the discussions, including the bilateral consultations carried out by the Austrian Presidency in the framework of the Tour des Capitales, grounded the assessment of the Romanian Presidency that there was no realistic prospect of making any major progress on the Dublin reform in the short term, and therefore concentrated its main efforts on advancing as much as possible the other asylum reform files during the time available before the upcoming European Parliament elections."

Reception Conditions Directive: "On 23 January 2019, COREPER confirmed support to the proposed amendments with a view to continue negotiations at technical level with the European Parliament... However, following preliminary discussions with the European Parliament, it appeared that the European Parliament stands by the provisional agreement reached in June 2018 and does not wish to reopen negotiations."

Qualification Regulation: "On 23 January 2019, COREPER confirmed support to the proposed amendments with a view to continuing negotiations with the European Parliament at technical level. In informal contacts with the European Parliament it became clear that the European Parliament stands by the provisional agreement reached in June 2018 and does not wish to reopen negotiations."

Asylum Procedures Regulation: "Four JHA Counsellors meetings were organized, which focused on the latest proposal of compromise for the border procedure, issued by the Presidency. A reading of the whole text was also made, registering progress on the file and coming closer to a consolidated version, which will be addressed to COREPER for information and, possibly, further guidance in March."

(...)

Läs mer och hämta lägesrapporten från ordförandeskapet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

EU-kommissionen 18-12-04:

EU-kommissionen säger att asylreformen måste fortsätta till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte i december uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna och Europaparlamentet att konsolidera de betydande framsteg som redan gjorts genom att anta de återstående reformförslagen.

EU:s övergripande migrationsstrategi ger resultat på alla fronter: fördjupat samarbete med partnerländer, bättre skydd av de yttre gränserna, och effektivare verktyg för att hantera migrationen inom EU. Antalet irreguljära flyktingar har nu sjunkit till samma nivåer som före krisen och därför är det nu dags att åtgärda de brister som återstår. Arbetet måste fortsätta på operativ nivå, både externt och internt, och EU-länderna och Europaparlamentet bör snabbt genomföra resten av EU:s asylreform. De bör i synnerhet anta de fem förslag där det finns bred politisk enighet före nästa års Europaval.

(...)

Fortfarande krävs kompromisser om några delar av EU:s asylreform, men generellt sett har betydande framsteg gjorts. Fem av EU-kommissionens ursprungliga sju förslag är färdiga att antas (skyddsgrundsförordningen, direktivet om mottagningsvillkor , förordningen om Europeiska unionens asylbyrå, Eurodacförordningen, förordningen om en unionsram för vidarebosättning). Även om de enskilda förslagen ingår i en omfattande reform har vart och ett av dem ett klart mervärde, och ett snabbt antagande av dem skulle förbättra läget avsevärt ute på fältet.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 18-12-04: Remarks by Commissioner Avramopoulos on progress made under the European Agenda on Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Statewatch 18-10-24:

CEAS: Asylum procedures at the border a sticking point for Member States till sidans topp

As the Member States continue to disagree over proposed changes to Common European Asylum System, "the biggest outstanding issue for most Member States" in the Asylum Procedures Regulation is that of the "border procedure" set out in Article 41, according to a recent note sent by the Austrian Presidency to Member States' representatives.

Under the Commission's proposal, Article 41 provides for authorities to:

"take a decision on an application [for international protection] at the border or in transit zones of the Member State on: (a) the admissibility of an application... (b) the merits of an application..."

According to the recent Presidency document:

"Article 41 proved challenging with respect to various aspects, such as the deadline for keeping persons at the border, and the possibility to use such a procedure also in proximity to the external border or in transit zones or, in case of disproportionate numbers of arrivals, in other locations. However, the most difficult and divisive question is whether the application of the border procedure should be optional or mandatory.

During the JHA Council on 12 October 2018, some Member States stated that they are opposed to a mandatory asylum border procedure, while other Member States expressed support for a mandatory border procedure in Art. 41 APR."

Discsussions on 16 October on a Presidency compromise text "once again showed that there is no agreement on whether in some cases the border procedure should be mandatory or not."

Further problems come from the fact that "the question of the border procedure is not an isolated issue of Article 41 of the Asylum Procedure Regulation but also directly or indirectly linked with other legislative files" - for example the Reception Conditions Directive, the Schengen Borders Code and the Return Directive.

(...)

Artikeln med länkar till dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

ECRE 18-10-05:

EU Asylum, Borders and External Cooperation on Migration: Recent Developments till sidans topp

The European Parliamentary Research Service (EPRS) has updated its EU Asylum, Borders and External Cooperation on Migration: Recent Developments publication as of September 2018.

This in-depth analysis discusses key initiatives put forward by the EU in order to respond to migratory challenges, focusing on three major aspects: reforming the common European asylum system (CEAS), strengthening the EU's external borders and reinforcing the EU's external cooperation on migration. The paper builds on previous research and analysis delivered by the EPRS.

The paper discuss the improvement of the management of the external borders through a better use of IT systems. Further, it underlines the need to provide more legal pathways to Europe for people in need of international protection, through resettlement measures and migration compacts. Moreover, it addresses the various EU funding instruments that support migration-related projects in third countries, particularly in key countries of origin and transit such as Syria, Iraq, Turkey and African countries.

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) published a report on the human rights implications of proposals for interoperability of different information databases in the area of home affairs by supporting that while it can contribute to better decision-making and more efficient detection of missing children, data protection safeguards are needed to shield individuals against human rights violations.

UNHCR's "Projected Global Resettlement Needs in 2019" report reveals a widening gap between the number of refugees in need of resettlement and the places made available by governments around the world. According to the report, 1.4 million people are expected to be in need of resettlement in 2019, a 17% increase from 2018 levels, while the number of resettlement places dropped to 75,000 in 2017.

Artikeln med länkar till tidigare uppdateringar och kommentarer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-10-12: Morgan Johansson: "EU ska inte kunna ingripa mot ett lands vilja" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-09-18:

Uppdatering om utvecklingen inom EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) till sidans topp

Under våren 2018 publicerade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar fem rapporter som behandlar EU-kommissionens förslag till reform av EU:s gemensamma asylsystem (CEAS). Rådgivningsbyrån ser flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av kommissionen föreslagna asylpaketet, som i vissa delar måste anses svårförenligt med flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.

Våren 2018 var det fortfarande många - inte minst kommissionen och stora delar av Europaparlamentet - som hyste en förhoppning om att alla rättsakter som omfattas av det reformerade gemensamma asylsystemet skulle antas av rådet som ett samlat asylpaket vid EU-toppmötet i Sofia i slutet av juni 2018.

Sara Jonsson, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, har skrivit en uppdatering om vad som hände på toppmötet, hur vägen framåt ser ut och vad EU-förhandlingarna innebär för den svenska migrationslagstiftningen.

Hämta uppdateringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

University of Sussex 18-06-05:

CEAS: 15 recommendations from a sexual orientation and gender identity perspective till sidans topp

Professor Nuno Ferreira, Dr Carmelo Danisi, Dr Moira Dustin, and Dr Nina Held

Since the 1990s, the European Union (EU) has slowly developed an increasingly sophisticated body of asylum law and policy, known as the Common European Asylum System (CEAS). This framework - both in the shape of legislative instruments and case law - has inevitably also affected those asylum seekers who claim asylum on the basis of sexual orientation and/or gender identity (SOGI). This has been vividly demonstrated by particular norms in EU asylum instruments and judgments of the Court of Justice of EU (CJEU).

The current CEAS can be said to have several shortcomings in relation to SOGI claims, including in relation to: country of origin information; the notion of 'safe country of origin'; the burden of proof and the principle of benefit of the doubt; the concept of a 'particular social group'; and the definition of persecution. A new set of proposals for reform of the CEAS was put forward in 2016 by the European Commission, and these also affect SOGI asylum claims in precise and acute ways.

This policy brief scrutinises these proposals of reform, and assesses the extent to which these proposals and different institutional positions address, ignore or aggravate the issues that currently affect asylum seekers who identify as LGBTI (lesbian, gay, bisexual, trans and intersex). The policy brief makes fifteen recommendations for European policymakers in regards to the reform of the CEAS, in order to ensure that the needs of LGBTI asylum seekers and refugees are effectively addressed and their rights are respected. Academics from the University of Sussex working on the Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum (SOGICA) project, funded by the European Research Council, are calling for policymakers to implement these recommendations in order to render the CEAS fairer for SOGI asylum seekers.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-02:

UNHCR calls on Austria to lead EU towards a fair and functioning asylum system till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today released its recommendations to the Austrian Presidency of the Council of the European Union (EU). UNHCR is urging the Austrian Presidency to lead and unite EU Member States to deliver coherent and common European asylum policies that ensure access to territory and uphold the right to asylum.

"With recent developments in the Central Mediterranean and beyond, Europe is facing a critical moment for its asylum policy. We need a strong Presidency that can break the deadlock and ensure a well-managed asylum system. One with solidarity at its centre, to support both fellow countries and people seeking asylum," said UNHCR's Director of the Bureau for Europe, Pascale Moreau. "This is achievable. The EU hosts only a fraction of the world's forcibly displaced, with most, 85 per cent, in the world's poorest nations."

Among the key recommendations is the need to continue to advance the reform of the Dublin Regulation, and to establish a fair distribution mechanism across the EU in support of Member States receiving a disproportionate number of asylum claims. Such a mechanism would need to be activated simply, swiftly and as necessary. This would help ensure a better managed and workable asylum system.

"Solidarity among Member States must be coupled with assured access to the EU's asylum system, rather than shifting responsibilities and externalizing asylum. A functioning and fair EU asylum system that provides access to its territory, protects people in need, and supports Member States is indispensable. A principled and pragmatic approach is possible, that can lead the way forward in Europe and globally," added Moreau.

In its recommendations, UNHCR also continues to call for a concerted, collaborative and regional approach to make disembarkation in situations of rescue at sea more predictable and manageable. People rescued should be brought swiftly to safe locations. This is crucial to save lives and ensure access to asylum.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

UNHCR's full list of recommendations to Austria for its Presidency of the Council of the European Union (EU) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Sveriges EU-representation 18-06-06:

Reformen av EU:s asylsystem i ministerrådet till sidans topp

När EU-ländernas justitie-, migrations- och inrikesministrar träffades i rådet för rättsliga och inrikes frågor 4-5 juni diskuterade de bland annat arbetet med EU:s asylsystem och de gemensamma reglerna för viseringar till Schengenområdet. De behandlade också migration, elektronisk bevisning och regler för skuldsanering och rekonstruktion av företag.

EU:s gemensamma asylsystem

Inom EU pågår en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet. Europaparlamentet och ministerrådet ser nu över de sju rättsakter som reglerar hanteringen av asylansökningar inom EU samt regler om vidarebosättning.

På mötet informerade ordförandeskapet ministrarna om hur arbetet med de olika förslagen fortskrider. Ministrarna diskuterade också läget i förhandlingarna och den fortsatta processen i mer informella former, vid sidan av mötet.

Regeringen vill se ett ökat gemensamt ansvarstagande för asylsökande i EU.

- En majoritet av medlemsstaterna vill se ett gemensamt, välfungerande asylsystem i EU, men det finns också ett hårdnackat motstånd, sa migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon efter mötet.

Resultatet av diskussionerna kommer att utgöra en viktig del i det fortsatta arbetet inför Europeiska rådets möte i slutet av juni.

Ändringar i EU:s viseringskodex

Ministrarna diskuterade ett förslag om att ändra i EU:s viseringskodex som fastställer gemensamma regler för viseringar till Schengenområdet. De flesta medlemsländerna stödde förslaget om att det ska finnas en koppling mellan viseringspolitik och återtagande och att EU ska kunna använda insatser mot de länder som inte samarbetar på återtagandeområdet.

(...)

Hämta regeringens kommenterade dagordning inför mötet (Extern länk)

Pressmeddelande med rådets slutsatser efter mötet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.